Está en la página 1de 23

ÍNDEX

Introducció .......................................................................................................... 1

Intel·ligència emocional. Concepte ...................................................................... 2

Emocions, sentiments i estats d´ànim .................................................................. 2

Els nostres pensaments i les nostres emocions...................................................... 4

Formes de viure una emoció ................................................................................ 5

Expressió de les emocions ................................................................................... 5

Conceptes d´intel·ligència emocional ................................................................... 7

Autoconsciència i autoregulació........................................................................... 8

Automotivació ................................................................................................... 10

Empatia ............................................................................................................. 11

Les habilitats socials o de tracte amb els altres................................................... 12

Bibliografia ....................................................................................................... 13

Annex................................................................................................................ 14

1
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Assumpció Salat Bertran


www.asbconsultoria.com

2
INTRODUCCIÓ

Arribar a la vida adulta suposa, la majoria de vegades, la integració de l’individu a la


vida professional dins d´una organització. Allà desenvoluparà la seva activitat
juntament amb altres persones. Independentment de la mida de l´organització
(multinacional, gran o petita, institucional o no), l´activitat immediata de l´individu es
desenvolupa dins d´un grup. El grup és necessari per al desenvolupament de l´ésser
humà des dels moments inicials de la seva vida i en el seu creixement i maduració, bé
sigui en la família, en el temps d’esbarjo, en els grups d´amics, d´estudi o bé de treball.

Formar part de qualsevol d´aquests grups, tant si és voluntari o bé derivat de la mateixa


activitat professional, suposa entrar en una dinàmica interactiva amb els altres membres
del grup. Els grups són, dins del context social, un lloc privilegiat de tipus psicosocial,
que afecta tant les qüestions intra com inter personals i socials i que pot proporcionar
seguretat, estatus i reconeixement; desenvolupar el sentiment d´autoestima, d´identitat,
d´afiliació, de poder; aconseguir unes determinades fites; desenvolupar la
responsabilitat cap als altres, els valors socials, el sentit de la cooperació, etc.

El contingut d´aquest dossier està pensat i tractat amb el propòsit de millorar les nostres
habilitats de relació amb els altres i amb nosaltres mateixos.

Després d´haver assistit al curs, llegint aquest material podrem consolidar millor els
continguts tractats. A la vegada espero que serveixi també com a estímul per a un procés
continuat de millora personal i professional, que suggereixi noves idees i estimuli la
lectura d´alguns dels llibres relacionats a la bibliografia.

3
Hem arribat a pensar que la persona és “intel·ligent” si té títols acadèmics o bé
una gran capacitat en alguna disciplina escolàstica (matemàtiques, ciència,
vocabulari...). Però els hospitals psiquiàtrics estan plens de pacients amb aquestes
credencials. El veritable baròmetre de la intel·ligència és una vida feliç i efectiva,
viscuda cada dia i cada moment de cada dia.

Wayane Dyer

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL. CONCEPTE

Anomenem intel·ligència emocional la capacitat de controlar i regular els sentiments


d´un mateix i dels altres, i utilitzar-los com a guia del pensament i de l´acció ( Salovey
i Mayer 1990). És a dir, és la capacitat de comprendre les nostres emocions i conduir-les
de tal manera que ens ajudin positivament en els nostres processos de pensament i en la
nostra conducta.

La intel·ligència emocional inclou un grup d´habilitats que ens permeten relacionar-nos


millor amb nosaltres mateixos, amb les persones que ens envolten i amb el nostre
entorn.

El que podríem anomenar quocient emocional consta de cinc dominis: autoconsciència,


autodomini, automotivació, empatía i habilitats socials.

De la suma d´aquestes habilitats emocionals en sorgirà el carisma, el lideratge i l´èxit


professional i personal.

EMOCIONS, SENTIMENTS I ESTATS D´ÀNIM

Anomenem emocions les activacions físiques breus que es desencadenen en nosaltres


com a resposta a un estímul potser intern o extern.

La paraula emoció ve del llatí emovere, que vol dir “agitar”. Les emocions són, per tant,
respostes d´agitació, que impliquen una commoció física. Ens mouen a fer coses i sense
elles no actuaríem. Les emocions tenen una utilitat adaptativa, ja que afavoreixen
l´autodefensa i la supervivència.

4
Hi ha cinc emocions bàsiques:

1- Alegria
2 - Afecte
3 - Por
4 - Ràbia
5 – Tristesa

Podríem també reduir-les a dos:


- Por
- Amor

Aquestes emocions, després, es poden combinar entre elles i donar lloc a infinitat de
sentiments.

Els sentiments són tonalitats afectives que combinen diverses emocions. A la vegada,
aquests conformen el nostre estat d`ànim.

En realitat aquests processos van en dues direccions:

Com ens sentim depèn dels nostres estats d´ànim i aquests, dels nostres sentiments;
els sentiments depenen de les nostres emocions, però a la vegada les emocions les
formen els nostres sentiments i aquests formen els nostres estats d`ànim i això
conforma com ens sentim.

Així per exemple, l´emoció de la ràbia pot provocar sentiments d´injustícia i frustració, i
per tant un estat afectiu irritable. L´emoció de la tristesa porta a sentiments de pena i
desconsol i genera, així, un estat d´ànim depressiu. Amb l´emoció de por apareixen
sentiments de perill i tensió que provoquen un estat d´angoixa.

El reconeixement de les emocions

Les emocions són els elements essencials dels nostres estats d`ànim. Reconèixer les
nostres emocions i pensar de manera adequada respecte a aquestes és necessari per
controlar els nostres sentiments.

Les emocions són fets físics reals; per tant, encara que no reconeguem la seva
existència, estan presents i busquen sempre un camí per sortir i manifestar-se.

Connectem millor amb nosaltres mateixos si aprenem a ser conscients dels símptomes
físics de cada emoció, adonant-nos de quan i com la sentim en cada moment.

Les emocions tenen una utilitat fonamental: mantenir-nos vius. Les emocions són els
motors que ens mouen en les nostres actuacions.

5
ELS NOSTRES PENSAMENTS I LES NOSTRES EMOCIONS

Les emocions són reaccions físiques momentànies; en canvi, els sentiments inclouen les
emocions i, a més, un pensament, un significat psicològic a la reacció física.

Sentiment emocional = Emocions (activació física) + Pensament (etiqueta cognitiva)

La forma com els nostres pensaments afecten les nostres emocions va ser experimentada
científicament (Schachter). Es va administrar una injecció a uns subjectes dient-los que
era una preparació vitaminosa l’efecte del qual es volia provar (grup A). Al segon grup
de subjectes se’ls va dir el que era: una substància altament estimulant (grup B).
Després de la injecció, els pacients van ser adscrits a dos grups. La meitat dels subjectes
del grup A (A1) i la meitat dels subjectes del grup B (B1) parlaven, després, amb una
persona que creia que també, com ells, participava com a subjecte experimental
(camarada), el qual es mostrava de mala lluna. Les altres meitats dels grups A i B ho
feien amb un altre suposat subjecte (camarada), però que es mostrava alegre.

Van trobar que la resposta dels subjectes que no sabien que havien rebut un estimulant
(grup A) va ser d’una intensitat emocional major. Aquests subjectes activats
fisiològicament, que van rebre adrenalina creient que eren vitamines, es van sentir
invaïts per la ira A1 (la meitat dels que van parlar amb el col·laborador antipàtic), o bé
per l’alegria A2 (la meitat dels que van parlar amb el col·laborador alegre), perquè no
sabien què els passava i etiquetaven la forta descàrrega emocional que sentien pensant
que el seu interlocutor els estava “afectant”.

El grup de subjectes que sabia que se’ls havia subministrat un estimulant (grup B) no
atribuïa (“etiquetaven cognitivament”) les seves reaccions a una emoció i, per tant, no
experimentaven còlera ni alegria.

Així, en gran part, el que sents depèn del que “decideixes” pensar. Com a conseqüència,
pots controlar en certa mesura com et sents mitjançant el pensament. Aquesta “certa
mesura” està delimitada perquè a la vida real tens idees preconcebudes dels objectes i la
gent, i pensar diferent requereix canviar d’actituds, la qual cosa no és feina d’un dia.

És a dir, podem utilitzar els nostres pensaments per generar sentiments de felicitat.

Les emocions afecten els nostres pensaments sempre que no arribem a ser-ne
conscients. L'inconscient és la font de tots els pensaments, de manera que determina la
nostra vida. Podem treballar el nostre inconscient observant quin tipus de pensaments
ens genera. Com més oberts estem a fer aquesta autoanàlisi, més permetem que els seus
continguts sorgeixin.

6
FORMES DE VIURE UNA EMOCIÓ

Tenim tres camins per viure una emoció, per tornar a l´equilibri.

Canviar la causa: Actuar directament sobre la situació, sobre la causa que provoca
l´emoció, aquella situació externa estimulant. Ara bé, no sempre tenim el poder o bé la
possibilitat de canviar l´entorn extern.

Canviar l´emoció: Això vol dir actuar per canviar les nostres sensacions internes, no
les situacions externes. Per aquest motiu moltes persones beuen, fumen o prenen
medicaments. També podem fer exercicis de relaxació respiració, meditació. O podem
aprendre a canviar els nostres pensaments i així modificar les sensacions físiques de les
emocions.

Per canviar l´emoció hem de comprendre i entendre els pensaments i sensacions que
originen l´emoció de la qual volem desfer-nos i a partir d´aquesta comprensió i, per
mitjà del control del pensament, començar a pensar i a actuar com si ja sentíssim
l´emoció que realment volem que es manifesti en el nostre cos.

Negar l´emoció: Negar- se a un mateix que està sentint aquella determinada emoció,
vol dir enganyar-se a un mateix; no és la millor solució.

EXPRESSIÓ DE LES EMOCIONS

No importa la llengua ni la cultura, ni el fet que sigui primitiva o bé industrial; les


expressions facials que serveixen per a una mateixa emoció (alegria, tristesa, enuig,
por, disgust i sorpresa) són les mateixes per a tots. Com podem explicar-nos que els
habitants de Nova Guinea i els americans tensin exactament els mateixos músculs
facials quan se’ls demana que pensin que es troben amb la persona més estimada
després de molt temps, o que el seu fill s’ha mort, o que estan tan enfadats que
volen lluitar, etc.? La nostra teoria postula que existeix alguna cosa com una
“programació afectiva” en el sistema nerviós de tots els éssers humans, que activa
certs músculs facials davant de certes emocions: la qual cosa determina que el
moviment expressiu muscular natural és universal.

PAUL EKMAN, Studies of Facial Expression

Les investigacions realitzades en el camp de la comunicació no verbal donen resultats


molt positius: certes expressions facials són sempre un índex fidedigne de certes
emocions bàsiques. Això vol dir que, amb l’entrenament adequat, tots podríem arribar a
llegir les emocions ocultes dels nostres interlocutors.

Es pot dir que la cara és el mirall de l’ànima. Per intuïció, popularment, creiem saber
molt d’una persona observant la seva cara. I, en certa mesura, les seves faccions
reflecteixen el seu caràcter, atès que les expressions més habituals solen ser reveladores
i deixen les marques en el seu rostre. El que, actualment, interessa en el camp de la
psicologia és com i en quina mesura descobrim les emocions alienes a través del rostre.

7
L’expressió de l´emoció involuntària i constant

Constantment les cares van canviant, emeten missatges que són contestats en presència
dels altres. Es pot aprendre a veure en el rostre de la persona que tenim davant moltes
expressions que per a ella són inconscients. Expressem i reaccionem constantment, a
una velocitat de vertigen i sense ser-ne conscients, a les cares que ens posen els altres.

Ernest Haggard i Kenneth Isaacs van veure que, passant a càmera lenta les pel·lícules
d’un rostre, es percebien expressions que tornaven a desaparèixer immediatament, en
una fracció de segon. Aquestes expressions instintives no eren casuals, sinó que
passaven quan la persona estava en conflicte, és a dir, mostraven un sentiment que
contradeia el que aquesta persona estava expressant verbalment. En ocasions, la persona
estava donant mostres de complaença i plaer però podia passar, ràpidament, a la ira.
Van anomenar aquestes expressions micromomentànies o micro. Aquests signes no són
per ells mateixos missatges conscients, sinó que són filtracions de sentiments veritables
(normalment, sentiments inacceptables). Aquests “micros”, tan evidents en una filmació
a càmera lenta, també poden ser visibles a simple vista. Poder ser percebuts
subliminalment, perquè com sabem, veiem més del que creiem de forma conscient.

A mesura que l’ésser humà viu i es desenvolupa, les expressions emocionals van fent
que determinats músculs de la cara es relaxin i altres es contraguin, i així, a poc a poc,
anem esculpint el nostre rostre fins a convertir-lo en una expressió de les nostres
emocions més habituals. Així podem dir que als vint anys tenim la cara que la sort ens
va oferir, però que a partir dels quaranta ja tenim la que ens mereixem.

Totes les emocions tenen en la cara la seva expressió característica. Per tant, podem
llegir els sentiments per mitjà dels gests i expressions de la cara.

Un investigador, Ekman, va descobrir que una bona manera de saber quan algú ens
enganya és estudiant-ne la gesticulació de la cara.

Va poder observar que les persones que van fer el seu experiment, quan mentien,
realitzaven gests més nerviosos o crispats i també intercalaven gests com els de gratar-
se o tocar-se els ulls. Va veure també que una de les claus més importants estava en el
començament o bé el final de les seves explicacions, és a dir, la majoria podia fingir una
expressió, però el que no sabien fer bé era quan fer-la sorgir, quant de temps mantenir-
la i quan l’havien de fer desaparèixer. I era aquesta falta de capacitat “d´encendre o
apagar l´expressió” el que més les delatava.

L´expressió de les emocions és universal. La repressió de les emocions és cultural

8
CONCEPTES D´INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Autoconsciència: Significa ser conscient d´un mateix, és a dir, poder identificar els
estats interns, poder observar-los, com a observador independent.
Les seves competències emocionals són:

- Consciència emocional.
- Valoració adequada d´un mateix.
- Confiança en un mateix.
- Sentit de l´humor.

Autoregulació: És el domini d´un mateix, la capacitat d´afrontar les emocions i


sentiments. No es tracta de reprimir o evitar els sentiments, sinó aprendre a mantenir
l´equilibri entre les diferents emocions que experimentem. L’autodomini de les
emocions és el component de la intel·ligència emocional que impedeix que siguem
esclaus de les nostres emocions.
Les seves competències emocionals són:
- Autocontrol
- Integritat.
- Innovació.
- Adaptabilitat.

Automotivació: La capacitat de motivar-se un mateix, de controlar els nostres


impulsos, de demorar la gratificació, de regular els propis estats d´ànim per facilitar
l´adaptació a l´entorn, per ser perseverants i fer front als contratemps. Poder actuar
d´una manera més efectiva i eficaç.
Les seves competències emocionals són:

- Motivació per assolir determinats objectius.


- Compromís
- Iniciativa
- Optimisme.

Empatia: La capacitat per comprendre els sentiments aliens es basa sobretot en la


consciència un mateix, ja que com més oberts estem a les nostres emocions, més gran
serà la nostra destresa per comprendre les emocions dels altres.

Les seves competències emocionals són:

- Comprendre els altres


- Ajudar al desenvolupament dels altres.
- Orientació cap al servei.
- Aprofitar la diversitat.

9
Habilitats socials: Són les que ens permeten relacionar-nos amb els altres. Mobilitzar-
los, inspirar-los, persuadir, influir sobre els altres.
Existeixen quatre habilitats bàsiques que componen aquest domini:

- Capacitat per organitzar grups.


- Negociació de solucions.
- Connexions personals.
- Anàlisi social.

Les seves competències emocionals són:

- Influència.
- Comunicació.
- Lideratge.
- Gestió de conflictes.
- Catalització del canvi.
- Col·laboració i cooperació.
- Establir vincles.
- Crear i consolidar amistats.

AUTOCONSCIÈNCIA i AUTOREGULACIÓ

Podem tardar anys a comprendre que l´important en la nostra vida no són pas els fets o
les circumstàncies externes, sinó el que sentim en el nostre interior. Quan comencem a
entendre això comencem a fer-nos més intel·ligents. En definitiva, es tracta d´assumir
que encara que sempre necessitarem afecte i reconeixement per part dels altres,
únicament el que sentim en el nostre interior és el que veritablement importa.

Aquest acte d´observar, d’adonar-nos del que sentim en el nostre interior, l´anomenem
autoconsciència.

Gràcies a l´autoconsciència,
- ens adonem de les nostres emocions;
- aprenem a pensar de manera adequada respecte de les emocions;
- aprenem a comprendre les emocions dels altres.

Aquests passos, a la vegada, es donen de forma successiva, és a dir, difícilment podem


arribar a entendre les emocions dels altres si abans no reconeixem les pròpies.

Podem millorar la intel·ligència emocional adonant-nos de quines són les emocions que
reprimim sense adonar-nos que ho fem. Afrontant les emocions, sentint-les en el nostre
cos, pensant i raonant adequadament respecte a elles, podem aprendre a viure d´una
manera més plena i amb més pau interior.

Ja que les emocions es viuen d´una manera o bé d´un altra segons el pensament que hi
associem, podem veure com la cultura i la societat en cada època van modelant les
expressions de les nostres emocions, de manera que es reforcen aquelles interpretacions
o respostes a les emocions que resultin més útils per a un determinat tipus de societat.
10
Per posar un exemple que ens ajudi a entendre aquesta idea, podem analitzar el que
succeeix amb determinats grups de la societat esquimal canadenca que viu sota unes
condicions climàtiques extremes. En aquests grups socials no es reconeixen la ira o la
ràbia, no existeixen ni tan sols paraules per etiquetar-la. Quan un membre pateix una
frustració, se sent o bé deprimit o bé alegre. Allí no seria gaire útil que les 20 o 30
persones que viuen en un territori de 70.000 km s´agredissin, i menys que
s’exterminessin els uns als altres: no es preveu aquesta possibilitat, per tant ni tan sols
es considera possible l´emoció de la ràbia tal com nosaltres l´entenem.

L’autoconeixement vol dir reflexionar i començar a qüestionar les creences que la


societat i l'educació ens han tramès des de la infància. Molta gent no arriba mai a fer-se
aquest tipus de qüestionaments, a posar en dubte allò que de petit li varen ensenyar o dir
respecte a si mateix.

Així, quan elaborem una escala de valors gràcies al sentit comú i la comparem amb les
nostres creences o bé amb la nostra educació és quan, a partir de la nostra llibertat
d´elecció i la nostra voluntat, podem començar a fer els canvis que creguem oportuns
per apropar-nos al nostre vertader JO.

L´autoconsciència està també molt lligada a l´autoacceptació. El sentiment de sentir-


nos bé amb nosaltres mateixos, dins de la nostra pell, es projecta cap als altres i fa que
se sentin millor al nostre costat. Generem una dinàmica d'acceptació.

Un estat d´ànim positiu


es comunica, es contagia

Els altres pensen que són ells la causa.


Se senten bé.

El fet d’atreure la gent ens fa sentir


cada vegada millor estant al seu costat.

Els altres se senten atrets pel nostre estat d´ànim.


El nostre estat d´ànim és més positiu

11
AUTOMOTIVACIÓ

Entenem l´automotivació com la capacitat de motivar-se un mateix, de trobar sentit en


allò que fa o bé que viu un ésser humà, independentment de quins siguin els estímuls
externs que aquesta persona viu en el seu entorn.

L´automotivació està molt lligada a l´autoconsciència i als valors o sentit que donem a
la nostra vida i a la nostra existència.

Un exemple clar d´automotivació va ser Víctor Frankl, un psiquiatre jueu, que va haver
de passar per la dura experiència de viure dins dels camps de concentració nazis.
Aquesta vivència l´explica en el seu llibre L’home que busca el sentit . En aquesta obra
ens parla de les grans dificultats que va haver de viure en els camps de concentració i
com allí va descobrir que el més important que hi havia en la seva vida era la llibertat
interna per poder triar, per poder elegir l´estat i els pensaments interns que volia sentir, i
que tot allò era independent del que els altres, els nazis, fessin amb ell.
Frankl ens parla de la llibertat interna, que és independent de l´entorn extern. És en
aquesta llibertat interna on hem de trobar el SENTIT de la nostra existència. Gràcies a
aquest sentit i com a conseqüència d’aquest naixerà l´automotivació.

12
EMPATIA

“No jutgis mai ningú sense haver caminat dues llunes amb les seves sabates”

Proverbi indi americà

Empatitzar és saber posar-se en la pell de l´altre, respondre l´altre des del seu punt de
vista.
La realitat és tan sols una i única, però cada persona té una visió de la realitat, una
espècie de “mapa mental” del que són les coses.

L´única manera de comprendre l´altre és entendre que ell està en la seva pell, no en la
nostra, i que hem d´intentar estudiar i entendre el seu mapa, és a dir, la manera com
interpreta la realitat que l´envolta.

Per poder ser veritablement empàtic i poder acceptar els altres hem de començar per
acceptar-nos a nosaltres mateixos. Quan ens sentim segurs, quan som autoconscients i
estem automotivats, tenim la seguretat interna per poder escoltar tranquil·lament les
diferents versions i visions que tenen els altres sobre la realitat, sense sentir que posen la
nostra versió en perill. Si en canvi estem plens de pors i inseguretats, generarem força
prejudicis de cara als altres i això ens dificultarà la capacitat d’empatitzar.

Per empatitzar, per escoltar de veritat, cal:

- Escoltar amb tot el nostre cos:

! Expressió facial
! Mirada
! Gesticulació
! Aspecte corporal
! La distància física
! La manera de vestir
! El to de veu
! El missatge verbal

- Compassar

Vol dir parlar i escoltar seguint el mateix ritme que el nostre interlocutor; és el
que fa una parella d´enamorats.

- Donar permisos i recompenses en la comunicació, per exemple els silencis, les


mostres d´atenció no verbals, o verbals, etc.

- Saber plantejar preguntes. Qui pregunta es qui controla la conversa.

- Parafrasejar. Repetir amb altres paraules el que la persona ens comunica.

13
LES HABILITATS SOCIALS O DE TRACTE AMB ELS ALTRES

Les persones amb habilitat de tracte tenen quatre trets fonamentals:

- Tenen un alt concepte d’ells mateixos.


- Són empàtics, connecten amb els altres.
- Se senten protagonistes de les seves vides.
- Tenen poder de convicció.

Per augmentar les habilitats socials:

- La nostra habilitat en el tracte depèn en gran mesura de com decidim tractar els
altres.
- Cal exercitar l´autoconsciència.
- Cal sabe escoltar-se un mateix, descobrir allò que t´agrada, allò que t´incomoda, el
que et fa mal i el que realment desitges.
- Ésser un mateix sense restriccions.
- Ésser conscient del missatge que emetem als altres.
- Rebre assessorament extern, d’algú de confiança.
- Escoltar de veritat els altres, fins a sentir com se senten ells.
- Posar atenció en les necessitats concretes dels altres.

14
BIBLIOGRAFIA

PAZ TORREBADELLA. Cómo desarrollar la inteligencia emocional. Ed Integral

GOLEMAN. Inteligencia emocional. Ed Paidós

DAVIS, McKAY, ESHELMAN. Técnicas de autocontrol emocional. Ed Martínez Roca

DYER. Tus zonas erróneas. Ed. Grijalbo

DYER Tus zonas mágicas. Ed. Grijalbo

DYER La fuerza del espíritu. Ed. Grijalbo

ECKHART TOLLE El poder del ahora. Edicions Gaia

15
ANNEX

16
Senyal s o s ím ptomes de pau interna

• Tendència a pensar i actuar espontàniament, i no a partir de les pors provinents


d´experiències passades.

• Una molt bona habilitat per gaudir de cada moment.

• Pèrdua d´interès a jutjar els altres.

• Pèrdua d´interès a jutjar-se un mateix.

• Saber perdonar-se un mateix.

• Pèrdua d´interès a interpretar les accions dels altres

• Pèrdua d´interès a haver de preocupar-se.

• Sovintegen els episodis d´apreciació a tot i a tothom.

• Atacs de somriure, per mitjà dels ulls, que vénen del cor.

• S´incrementa la tendència a deixar que les coses passin en lloc de fer que passin.

• S´incrementa la susceptibilitat d´estimar d´una manera molt extensiva i inclusiva.

17
Dueño de mis emociones

Hoy seré dueño de mis emociones.


Si me siento deprimido, cantaré.
Si me siento triste, reiré.
Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo.
Si siento miedo, me lanzaré adelante.
Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas.
Si me siento inseguro, levantaré la voz.
Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura.
Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado.
Si me siento insignificante, recordaré mis metas.

Hoy seré dueño de mis emociones.

Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos.


Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena vida, recordaré hambres
pasadas.
Si siento complacencia, recordaré a mis competidores.
Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza.
Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento.
Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta.
Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad.
Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas.

En definitiva, hoy seré dueño de mis emociones.

Og Mandino

18
PAZ INTERIOR
En la vida hay muchas cosas que damos por hechas, otras que nos parecen
inalcanzables y otras en las que simplemente no nos detenemos a pensar.
Dependiendo a quien le pregunte, la Paz podría ubicarse en cualquiera de ellas.
Pero, ¿qué hace la diferencia?, pues es muy sencillo, se trata simplemente de
confiar. Sí, es así de fácil.
Por supuesto que influyen muchos factores como el ambiente en el cual
crecimos, cuales fueron las creencias que nos inculcaron desde pequeños, el tipo de
relaciones que frecuentamos, etc., etc., etc. Pero a fin de cuentas se trata
simplemente de confiar.
Tal vez se pregunte ¿Cómo si tantas cosas influyen continua siendo tan
sencillo?, pues la vida es así sencilla, aunque nos empeñemos en creer lo contrario,
cuando decidimos ver las cosas claramente nos damos cuenta que siempre lo fue.
Se trata simplemente de establecer puntos de vista. Nuestra percepción de la
vida tiene todo que ver con la Paz Interna que sentimos.
Al nombrar los diferentes factores que influyen sobre lo que percibimos es la
Paz podemos notar que todos ellos son externos, ajenos a nosotros, la Paz en
cambio es Interna.
Cabe preguntarse a estas alturas, ¿Se había percatado usted de este "pequeño"
detalle? pues a eso se refiere el establecer puntos de vista, a estar conscientes de
aquello que deseamos.
Aunque la mayoría cree que confiar es una cuestión de Fe, ¿Ha visto usted
alguna vez el oxigeno?, pero aun así lo respira constantemente para mantenerse
con vida, de eso se trata, no vemos el oxigeno que respiramos, pero aun así
"confiamos" en que con cada inhalación lo estamos respirando.
¿Y es acaso un gas inerte el que le permite permanecer a su cuerpo realizando
todas sus funciones?, ¿Lo había pensado antes?, supongamos que nunca un
pensamiento cruzó su mente al respecto, aun así ese organismo maravilloso que es
el cuerpo humano continua funcionando a la perfección.
Una vez más, tal vez desconocemos los procesos que ocurren para mantener
nuestros cuerpos con vida, pero "confiamos" que al seguir nuestra rutina de aseo y
alimentación todo estará bien, y por lo general así sucede.
Menos mal que para cosas tan importantes como esa no importa si nuestro ego
está al tanto o no, ¿Se imagina lo contrario?, la naturaleza es sabia más allá de
nuestra imaginación.

19
Y así como es sabia la naturaleza, nuestro ser interno también lo es, por eso
cualquier persona en contacto con su ser interno es Feliz y tiene Paz más allá de lo
que se pueda imaginar, pues el mundo del alma es absoluto, no se puede ser un
poco Feliz o tener algo de Paz, o se tiene o no, así de sencillo.
Pero, ¿Cómo se entra en contacto con nuestro ser interno?, sencillo, de la misma
manera que entra en contacto con el oxigeno que le mantiene con vida, no necesita
buscarlo, ni entenderlo, ni mucho menos forzarlo, se trata simplemente de confiar.
Si, confiar primero que existe un ser interno y que podemos conectarnos con el,
o más simple aun, permitirle fluir a ese ser maravilloso que se encuentra dentro de
nosotros y que es nuestra verdadera identidad.
Tomemos como ejemplo el respirar, no podemos ver el oxigeno, no podemos
ver lo que ocurre dentro de nosotros, pero confiamos en que nos mantiene con vida
y así sucede.
Supongamos ahora que comenzamos a confiar de la misma manera en esa Paz
que se encuentra dentro de nosotros, ¿Qué cree que puede suceder?, pues en el peor
de los casos simplemente nos sentiremos mejor.

Se trata de aceptar que la Paz y la Felicidad existen y son nuestro derecho de


nacimiento, y al hacerlo sentir que lo merecemos. Este detalle juega un papel muy
importante en alcanzar cualquier meta en el plano espiritual, necesitamos sentirnos
merecedores.
¿Y por qué no habríamos de serlo?, la verdad no existe ninguna razón, solo por
nacer nos lo merecemos, el detalle está en confiar que es así. Que está aquí mismo
con nosotros y lista para manifestarse si solo se lo permitimos.
Si, así es, la Paz está con nosotros, es nuestra compañera inseparable, al igual
que la Felicidad, pero ¿Le permitimos manifestarse?, ¿Cómo?, pues con nuestras
actitudes. Las actitudes que decidimos asumir en la vida también juegan un papel
muy importante en tener Paz.
Supongamos que dos personas, de iguales ingresos, ambos con una familia de
cuatro que mantener desempeñan el mismo cargo en similares empresas.
El primero inicia su jornada agradeciendo por un nuevo día al levantarse, lo
primero que hace es sonreírle a la vida y respirar profundo, expresar su cariño a sus
seres queridos y partir a su trabajo sonriendo, saludando y con buenos deseos para
todo el que se cruce a su paso.
Mientras que el otro se despierta lamentándose por tener que ir a trabajar "hoy
también", apenas saluda a su esposa e hijos, y parte a su trabajo malhumorado y
predispuesto.
¿Cuál cree que tendrá un mejor día?, tal vez esté pensando que el primero ya
tiene Paz y es Feliz, ante eso cabe preguntarse ¿Cuál fue primero?, ¿El huevo o la
Gallina?. ¿Usted que cree?.
Recordemos que la Paz y la Felicidad son nuestra elección, así si piensa que la
primera persona "ya era Feliz", es porque en algún momento decidió serlo, e igual
puede hacer usted.

20
La actitud de agradecer por lo que tenemos es una gran ayuda para atraer
abundancia a nuestras vidas, y funciona a las mil maravillas al agradecer aquello
que deseamos como si ya lo tuviéramos, emplee esta simple táctica y verá que bien
le va.
Los pensamientos construyen realidades y si comenzamos a creer y confiamos
en:
1. Que la Paz existe.
2. Que podemos entrar en contacto con nuestro ser interno.
3. Que nos merecemos tener Paz y ser Felices.
4. Que la Paz siempre ha estado con nosotros.
5. Que aquí y ahora tenemos Paz.
¿Qué cree que sucederá entonces?, tal vez simplemente se pregunte cómo no se
le ocurrió antes, principalmente el punto 5. Es así de sencillo, solo le hace falta
confiar que tiene Paz y la sentirá, en serio, haga la prueba.
Estás fechas son propicias para el cultivo de nuestro ser interno. Si le es posible,
dedíquele un espacio de tiempo a "estar a solas consigo mismo(a)", a "entrar en el
silencio interior". Seguro que cosechará tantos frutos que lo volverá parte de su
rutina diaria.
Tal vez al principio le cueste un poco confiar en algo que no puede percibir, pero
a medida que avance se dará cuenta de cuan sencillo es y le será más fácil confiar y
agradecer, y esto a su vez contribuirá a que continué avanzando.
Una vez se comienza a andar este camino no hay vuelta atrás, cada paso guía al
siguiente y el camino se despeja al andar, permitiéndonos percibir cada vez una
mayor y más amplia visión de las maravillas que nos aguardan a medida que nos
acercamos a metas cada vez más altas. ¡Que lo disfrute!

21
EXERCICI EN PARELLES. PREGUNTES INTEL.LIGENTS EN
RELACIÓ AMB UNA SITUACIÓ EXISTENCIAL

Si us plau, pensa en una situació present de la teva vida, que hagis de resoldre. Un
conflicte amb alguna persona de la teva família, la feina, els amics, etc. O bé una altra
situació en què el problema és més aviat teu. Fes-ne una descripció breu.

1,- Què vols realment? Quina és la teva fita?

2,- Què estàs fent pera conseguir aquesta fita?

22
3,- Com saps que estàs en el camí de fer-ho? Quins indicadors tens o
veus?

4,- Si amb el que fas no aconsegueixes la teva fita, quines altres


alternatives tens?

5,- Què opinaria la persona o persones amb les quals estàs en conflicte
de les teves fites o del que estàs fent?

6,- Què opinaria un altra persona que tu respectes molt i creus sàvia?

7,- Què li pot semblar aquesta fita a la teva consciència, a la teva


“veritable vida”?

23