Está en la página 1de 4

Segundo Platn, cal destes conxuntos de caractersticas corresponde s ideas?

Segn Platn, cul de estos conjuntos de caractersticas corresponde a las ideas?

Necesarias, eternas, inmutables, indivisibles, simples.


Necesarias, eternas, inmutables, indivisibles, simples.

Individuais, indivisibles, creadas, mutables, complexas.


Individuales, indivisibles, creadas, mutables, complejas.

Mltiples, divisibles, creadas, mutables, complexas.


Mltiples, divisibles, creadas, mutables, complejas.

nicas, continxentes, indivisibles, simples.


nicas, contingentes, indivisibles, simples.
O primeiro filsofo que concibiu a alma como inmortal e espiritual foi:
El primer filsofo que concibi el alma como inmortal y espiritual fue:

Aristteles.
Aristteles.

Platn.
Platn.

Tom de Aquino.
Toms de Aquino.

Euclides.
Euclides.
Segundo Aristteles, a substancia segunda corresponde ao:
Segn Aristteles, la substancia segunda corresponde al:

Ser individual.
Ser individual.

Accidente.
Accidente.

Xnero, especie.
Gnero, especie.

Motor inmbil.
Motor inmvil.
1. A explicacin de carcter mtico caracterzase por ser:
A Arbitraria. Arbitraria.
B Necesaria. Necesaria.
C Crtica. Crtica.
D Obxectiva. Objetiva.

2. A Metafsica estuda:
A O ser en canto ser. El ser en cuanto ser.
B As leis fsicas. Las leyes fsicas.
C As forzas da natureza. Las fuerzas de la naturaleza.
D A experiencia humana La experiencia humana
Segundo Platn, a idea :
A Sensible. Sensible.
B Continxente.(Necesaria).
C Creada. Creada.
D Intelixible. Inteligible.
Na filosofa de Aristteles, os conceptos de materia e forma teen que ver
con:
A A explicacin do cambio. La explicacin del cambio.
B Os tipos de substancia. Los tipos de substancia.
C A teora hilomrfica. La teora hilemrfica.
D Os tipos de categoras. Los tipos de categoras.
Aristteles critica o seu mestre Platn por
A A concepcin do cosmos. La concepcin del cosmos.
B O determinismo. El determinismo.
C O dualismo ontolxico. El dualismo ontolgico.
D O teleoloxismo. El teleologismo
Como denomina Platn ao coecemento cientfico?
A Doxa. Doxa.
B Episteme. Episteme.
C Nous. Nous.
D Nomos. Nomos
Na filosofa de Platn, a teora das ideas fundamenta:
A S a teora do coecemento.
B S a antropoloxa e a tica.
C A teora do coecemento e a teora poltica.
D Todo o seu sistema filosfico..
A concepcin tica de Platn encdrase no:
A Relativismo moral.
B Hedonismo. Hedonismo.
C Intelectualismo moral..
D Estoicismo. Estoicismo.
Que o cambio para Aristteles?
A O paso da potencia ao acto.
B O paso do acto potencia.
C A modificacin da forma.
D A modificacin dos accidentes.

Dos seguintes grupos de conceptos, cales sinala Aristteles como categoras?


A Cantidade, calidade, relacin, potenciacin.
B Cantidade, calidade, relacin, accin, paixn, intencin.
C Cantidade, calidade, relacin, accin, paixn, lugar, tempo, estado.
D Cantidade, calidade, relacin, accin, paixn, lugar, tempo, estado,
sensacin.
O paso do mito ao logos supn:
A Explicar a realidade segundo leis necesarias que se poden demostrar.
B A substitucin da explicacin mtica da realidade pola explicacin
relixiosa.
C O xurdimento da sociabilidade e da moralidade no ser humano.
D A aparicin da explicacin mecanicista da realidade.
A concepcin do ser humano en Platn :
A Monista. Monista.
B Materialista. Materialista.
C Hilomrfica. Hilemrfica.
D Dualista. Dualista.
O mtodo cientfico aplicado investigacin
A Garante que as hipteses demostradas tern validez no futuro.
B Implica que as hipteses formuladas sern aceptadas, cando menos
parcialmente.
C Implica que se faciliten os datos necesarios para que outros equipos poidan
reproducir o estudo e contrastar as conclusins publicadas.
D Recomenda que se publiquen as conclusins pero non os datos que
conduciron a elas, para evitar o plaxio por outros equipos de investigacin.
Os principais argumentos nos que se apoia a teora do big bang son
A A expansin do universo e a radiacin csmica de fondo.
B A expansin do universo e a existencia dos buratos negros.
C A contraccin do universo e a teora da relatividade.
D A contraccin do universo e a existencia de materia escura.
A incorporacin dos coecementos de xentica teora evolucionista deu lugar teora
sinttica ou neodarwinista, que argumenta que
A A orixe da variabilidade nas especies est nas mutacins xenticas.
B A idea da seleccin natural proposta por C. Darwin e A. R. Wallace carece de
sentido..
C As mutacins xenticas non inflen na evolucin dunha especie, xa que
adoitan provocar a morte.

D S as especies con reproducin sexual evolucionan.


Segundo os datos dos que se dispoen no rexistro fsil, con cal das seguintes especies
de homnido conviviu no tempo Homo sapiens?
A Australopithecus afarensis.
B Homo neanderthalensis.
C Homo habilis.
D Homo antecessor.
O ADN contn a informacin xentica e est composto por cadeas de
A ARN.
B Protenas.
C Nucletidos.
D Aminocidos.
42. Os organismos transxnicos
A Sempre teen como obxectivo producir maior cantidade de alimentos.
B Poden supoer un risco medioambiental grave se son mal empregados.
C Poden transformarse en calquera tipo de clulas se son introducidos nun
individuo.
D Son organismos que pola radiacin ionizante do Sol sofren un cambio nos
seus xenes
O Alzheimer unha doenza
A Infecciosa. Infecciosa.
B Dexenerativa. Degenerativa.
C Conxnita. Congnita.
D Endcrina. Endocrina.
44 Os antibiticos son
A Os medicamentos mis eficaces na loita contra as infeccins vricas.
B Substancias que obtemos dos virus para impedir o crecemento dos protozoos
patxenos.
C Preparados de anticorpos que, mal empregados, poden provocar a resistencia
bacteriana.
D Substancias que, administradas en pequenas cantidades, inhiben o
crecemento de bacterias..
45. As clulas responsables da resposta especfica fronte s infeccins son
A Os glbulos vermellos ou eritrocitos. Los glbulos rojos o eritrocitos.
B Os leucocitos ou fagocitos. Los leucocitos o fagocitos.
C As plaquetas ou trombocitos. Las plaquetas o trombocitos.
D Os linfocitos. Los linfocitos