Está en la página 1de 3

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal KO
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie
als praktijk

B1. Leerdoelen stellen


De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (proce- en
prodcut) die aansluiten bij leeriljnen en
het bestaande onderwijsprogramma
van de stagegroep.

Wat ging goed?

Wat mag beter?

Ik heb de les gecombineerd


waardoor ik twee vakken in n
les heb gestopt. Dit ging voor
mijn gevoel erg goed. Ik heb de
verschillende kerndoelen voor
beide vakken gebruikt.

De kinderen hadden
genoeg tijd, maar het
ging vooral om het KO
vak. De kinderen
vonden het belangrijker
om een goede
presentatie te geven,
dan om het korte
werkstukje goed in
elkaar te zetten. (Het
stellen werd hierdoor
iets achtergesteld t.o.v.
de het muziekgedeelte
binnen de les.)

Kerndoel 8: De leerlingen leren


informatie en meningen te
ordenen bij het schrijven van
een brief, een verslag, een
formulier of een werkstuk. Zij
besteden daarbij aandacht aan
zinsbouw, correcte spelling, een
leesbaar handschrift,
bladspiegel, eventueel
beeldende elementen en kleur.
Kerndoel 54: De leerlingen leren
beelden, muziek, taal, spel en
beweging te gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen mee
uit te drukken en om er mee te
communiceren.

B3. Leeractiviteiten begeleiden


De student toont aan dat hij in staat is
om in de lesuitvoering coperatieve
wervormen te hanteren. De student

Ik heb een goede coperatieve


werkvorm gebruikt, waarbij de
kinderen in verschillende
groepjes aan een

Ik had de leerlingen in
het begin misschien iets
meer hulp mogen
bieden, dit omdat ik de

toont aan dat hij leerilngen hulp biedt


bij het leerproces, rekening houdend
met de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van
individuele leerlingen.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
De student toont dat hij samenwerking
leren tijdens de onderwijsactiviteiten
bevordert en laat expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op gedrag, hen
positief stimuleert en zicht houdt op
alle groepjesleerlingen.

A4. Interactie aangaan met de groep


De student toont aan dat hij vanuit een
onderzoekende houding gesprekken
voert met de leerlingen door actief te
luisteren. De student evalueert de
onderwijsactiviteiten met kinderen en
hij geeft feedback aan leerlingen op
het samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.
B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en leermiddelen
klaar zet.

presentatie/werkstuk werken. Ik
heb de kinderen waar nodig
geholpen, maar het ze eerst
binnen het groepje proberen te
laten oplossen. Dit om zo de
samenwerking tussen leerlingen
en de zelfredzaamheid te
stimuleren. Dit heb ik ook
gedaan omdat de groep een erg
goede band heeft waarbij ze
elkaar goed kunnen en ook
willen helpen.
Ik heb de groepjes geholpen
wanneer ze de hulp nodig
hadden. Wanneer ze iets niet
snapte heb ik verschillende
vragen gesteld aan de kinderen,
waardoor ze zelfstandig achter
het antwoord van de eigen
vraag kwamen. De kinderen
waren ook al wat actiever dan
een gewone les in de klas, dit is
precies wat ik wilde bereiken en
vond ik daarom erg fijn.
Ik het voortdurend met de
kinderen gesproken hoever ze
zijn en wat er de komende
minuten gaat gebeuren, hoe ze
dit gaan aanpakken en wat ze af
willen hebben. Dit heb ik met elk
groepje gedaan zodat ik een
overzicht heb van hoever elk
groepje is.
Ik heb een goede coperatieve
werkvorm gebruikt, want de
kinderen hebben in groepjes
een presentatie/werkstuk
moeten maken.
Ik heb de materialen goed
klaargelegd zodat de les direct
kon beginnen en vlot verliep.

eisen alleen op het bord


had gezet, terwijl de
kinderen in de aula
achter de computers
zaten. In het gevolg kan
ik de eisen per groepje
even uitprinten, zodat
het voor elk kind
duidelijk is.

De volgende keer kan ik


met J. en J. misschien
een gesprekje houden,
hoe ze elkaar wat meer
met rust kunnen laten.
Ze hadden vlak hiervoor
gehoord dat ze samen
in het
schoolvoetbalteam
zitten en waren daarom
erg enthousiast.
De evaluatie op het
einde van de les was
niet erg goed. Hij was
helaas niet uitgebreid
genoeg omdat ik het
alleen over het stukje
KO heb gehad, en niet
om hoe de
presentatie/werkstuk
gemaakt is.
Ik had de leerlingen in
het begin misschien iets
meer hulp mogen
bieden, dit omdat ik de
eisen alleen op het bord
had gezet, terwijl de
kinderen in de aula
achter de computers
zaten. In het gevolg kan
ik de eisen per groepje
even uitprinten, zodat
het voor elk kind
duidelijk is.