Está en la página 1de 137

IIOUŽTG

/TZXUJ[IIO TGRR)
)GHRKGJUU+Y
+YZZX[IZ[XGJU
&8/785$,1)250É7,&$
&&,Ð1
&2/(&&,

'LFLHPEH
UH
2TGRCTCFQ 5WD,GHCVWTCFG+PHQTO¶VKEC &KTGEEKÎP6ÃEPKECFG0QTOCVKXKFCF[2TQOQEKÎPl
+ORTGUKÎP 6CNNGTGU )T¶HKEQU FG NC 1HKEKPC 6ÃEPKEC FG #FOKPKUVTCEKÎP FGN +PUVKVWVQ 0CEKQPCN FG
'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC +0'+
'FKEKÎP 'LGORNCTGU
&QOKEKNKQ #X)TCN)CT\ÎP0,GUÕU/CTÈCK .KOC
1TFGP 016#+0'+
&GRÎUKVQ.GICN 0
9™^TYSU
2TGUGPVCEKÎP

%#2 67.1+
+PVTQFWEEKÎP 

%#2 67.1++
4GFGU.#0 

%#2 67.1+++
%CDNGCFQGUVTWEVWTCFQGPTGFGUFGEQDTG 

%#2 67.1+8
%CDNGCFQGUVTWEVWTCFQGPTGFGUFGHKDTCÎRVKEC 

%#2 67.18
/ÃVQFQFGFKUGÌQRCTCWPCTGFDCUCFCGPWPECDNGCFQGUVTWEVWTCFQ 

%#2 67.18+
%CVGIQTÈC 

%#2 67.18++
%QORQPGPVGU[CEEGUQTKQURCTCWPUKUVGOCFGECDNGCFQGUVTWEVWTCFQ 

$KDNKQITCHÈC 


@bUcU^dQSY†^

'N +PUVKVWVQ 0CEKQPCN FG 'UVCFÈUVKEC G +PHQTO¶VKEC


+0'+ EQOQ GPVG
TGEVQTFGN5KUVGOC0CEKQPCNFG+PHQTO¶VKEC GPGNOCTEQFGNCFKHWUKÎP
FGPWGXCUVGEPQNQIÈCUFGKPHQTOCEKÎP[EQOWPKECEKQPGU[EQPVKPWCPFQ
EQP NC GFKEKÎP FG NC %QNGEEKÎP %WNVWTC +PHQTO¶VKEC RTGUGPVC GP GUVC
QRQTVWPKFCF NC RWDNKECEKÎP VKVWNCFC)WÈC RCTC NC EQPUVTWEEKÎP FG
TGFGU%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'PGUVGNKDTQUGFGUETKDGGPSWÃEQPUKUVGPGN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQUWU
QTÈIGPGUXGPVCLCUUGFGUETKDGDTGXGOGPVGNQUFKHGTGPVGUVKRQUFGTGFGU
FGFCVQUGPHWPEKÎPFGUW¶TGCIGQIT¶HKECVKRQUFGOGFKQUQECPCNGUFG
EQOWPKECEKÎPGURGEKHKECEKQPGU VÃEPKECUPQTOCUGUV¶PFCTGUE CDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQ EQP HKDTC ÎRVKEC GP NC SWG UG GZRNKEC UW HWPFCOGPVQ FG
QRGTCEKÎP VKRQU FG HKDTC FKURQUKVKXQU VTCPUFWEVQTGU GNGOGPVQU
PGEGUCTKQU RCTC KORNGOGPVCT WPC TGF EQP HKDTC ÎRVKEC CRNKECPFQ NQU
RTKPEKRKQU FG ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ (KPCNOGPVG UG RTGUGPVC WPC
OGVQFQNQIÈCFGFGUCTTQNNQGKORNGOGPVCEKÎPFGTGFGUWUCPFQECDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQGPVTGQVTQUVGOCUFGKPVGTÃU

'N+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKECGURGTCSWGNCRTGUGPVG
RWDNKECEKÎPUGCFGWVKNKFCFCUWUNGEVQTGU

'/+.+1(#4+&/#67-%#5641
,'('
+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

3
3QQ``ddee\\__ 99** 99^^ddbb__TTeeSSSSYY††^^

 1$,'6+81

+PVTQFWEKTNQUHWPFCOGPVQUFGNECDNGCFQGUVTWEVWTCFQCUÈEQOQFGNQUCURGEVQU
RT¶EVKEQU C VGPGT GP EWGPVC GP NCU KPUVCNCEKQPGU SWG UG KORNGOGPVCP EQP WP
UKUVGOCFGECDNGCFQRCTCFCVQU'UVCRWDNKECEKÎPVKGPGEQOQQDLGVKXQNQITCTGP
GNNGEVQTNCECRCEKFCFFGHWPFCOGPVCTNCKPUVCNCEKÎPFGWPUKUVGOCFGECDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQFKUGÌCTNCRTGUWRWGUVCTNCGURGEKHKECTNQUOCVGTKCNGUPGEGUCTKQURCTC
NCKPUVCNCEKÎP

 14+)'0&'.%#$.'#&1

.QUUKUVGOCUFGVGNGHQPÈC[ FGEQORWVCEKÎPUGFGUCTTQNNCTQPRQTXÈCUVQVCNOGPVG
UGRCTCFCU.CUGORTGUCUGPECTICFCUFGNQUUGTXKEKQUFGVGNGHQPÈC[FGEÎORWVQ
UWRGTRQPÈCPUWUKPUVCNCEKQPGUGPHQTOCCP¶TSWKECGPHWPEKÎPFGNCFGOCPFCFG
PWGXQUWUWCTKQU[NCKPEQTRQTCEKÎPFGPWGXQUGSWKRCOKGPVQU

%CFCRTQXGGFQTFGGSWKRQUTGCNK\CDCUWRTQRKCKPUVCNCEKÎPFGECDNGUSWGOCUNG
EQPXGPÈC [ ÃUVG OKUOQ PQ RQFÈC UGT WUCFQ RQT QVTQU HCDTKECPVGU NQ EWCN
FKHKEWNVCDCCNCQTICPK\CEKÎPQKPUVKVWEKÎPGNECODKQFGRTQXGGFQTFCFQSWGGN
PWGXQ GSWKRCOKGPVQ SWG UG CFSWKTÈC PQ GTC EQORCVKDNG EQP GN ECDNGCFQ
GZKUVGPVG RQT NQ VCPVQ QDNKICDC C NC GORTGUC Q KPUVKVWEKÎP EQORTCT CN CPVGTKQT
RTQXGGFQTQECODKCTVQFCNCTGF

0QTOCNK\CEKÎP5WTIKOKGPVQFGNC0QTOC'+#6+#

'N CEGNGTCFQ CXCPEG FG NC VGEPQNQIÈC GP EQOWPKECEKQPGU JC JGEJQ SWG GP NC
CEVWCNKFCF UGC RQUKDNG FKURQPGT FG UGTXKEKQU SWG PQ GTCP KOCIKPCDNGU JCEG
RQEQUCÌQU%QPNCWPKÎPFGNCKPHQTO¶VKEC[NCUVGNGEQOWPKECEKQPGUGURQUKDNG
WVKNK\CTJQ[UGTXKEKQUFGXÈFGQEQPHGTGPEKCEQPUWNVCTDCUGUFGFCVQUTGOQVCUGP
NÈPGCVTCPUHGTKTGPHQTOCKPUVCPV¶PGC FQEWOGPVQUFGWPC2%CQVTCWDKECFCUC
OKNGUFGMKNÎOGVTQUGNEQTTGQGNGEVTÎPKEQ

5KPGODCTIQRCTCRQFGTFKURQPGTFGGUVCURTGUVCEKQPGUFGUFGVQFQUNQURWGUVQU
FG VTCDCLQ WDKECFQU GP WP GFKHKEKQ FG QHKEKPCU GU PGEGUCTKQ FKURQPGT FG WP
GSWKRCOKGPVQCFGEWCFQ
JCTFYCTG[UQHVYCTG [FGKPUVCNCEKQPGUHÈUKECU
UKUVGOCU
FGECDNGCFQ SWGUQPHWPFCOGPVCNOGPVGPGEGUCTKCU

.QUFKXGTUQUUGTXKEKQUCTTKDCOGPEKQPCFQURNCPVGCPFKHGTGPVGUTGSWGTKOKGPVQUFG
ECDNGCFQ 5K C GNNQ NG UWOCOQU SWG RGTOCPGPVGOGPVG CRCTGEGP PWGXQU
RTQFWEVQU[UGTXKEKQUEQPTGSWGTKOKGPVQUOWEJCUXGEGUFKHGTGPVGUTGUWNVCENCTQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

SWGCNTGCNK\CTGNFKUGÌQFGWPUKUVGOCFGECDNGCFQRCTCWPGFKHKEKQFGQHKEKPCU
[RTGVGPFKGPFQSWGFKEJQECDNGCFQVGPICWPCXKFCÕVKNFGXCTKQUCÌQU[UQRQTVG
NCOC[QTECPVKFCFFGUGTXKEKQUGZKUVGPVGU[HWVWTQURQUKDNGPQGUWPCVCTGCH¶EKN

2CTCEQORNGVCTGNRCPQTCOCUGFGDGVGPGTGPEWGPVCSWGNCOCIPKVWFFGNCQDTC
TGSWGTKFC RCTC NNGICT EQP ECDNGU C ECFC WPQ FG NQU RWGUVQU FG VTCDCLQ FG WP
GFKHKEKQGUEQPUKFGTCDNGKORNKECPFQWPEQUVQPCFCFGURTGEKCDNGGPOCVGTKCNGU[
OCPQFGQDTC

5K GN GFKHKEKQ UG GPEWGPVTC [C QEWRCFQ PEQOQ QEWTTG GP NC OC[QTÈC FG NQU
ECUQUQ UGFGDGPVGPGTGPEWGPVCNCUCNVGTCEKQPGU[OQNGUVKCUQECUKQPCFCUCNQU
QEWRCPVGUFGNOKUOQ

2CTC KPVGPVCT WPC UQNWEKÎP C VQFCU GUVCU EQPUKFGTCEKQPGU


SWG TGHNGLCP WPC
RTQDNGO¶VKECOWPFKCN UWTIGGNEQPEGRVQFG%#$.'#&1'5647%674#&1

'U RQT NQ VCPVQ SWG FQU CUQEKCEKQPGU GORTGUCTKCU FG ITCP KORQTVCPEKC C PKXGN
OWPFKCN NC 'NGEVTQPKEU +PFWUVTKGU #UQEKCVKQP
'+# [ NC 6GNGEQOOWPKECVKQPU
+PFWUVTKGU #UQEKCVKQP
6+# SWG CITWRCP C NCU KPFWUVTKCU FG GNGEVTÎPKEC [ FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU FG NQU 'UVCFQU 7PKFQU JCP FCFQ C EQPQEGT GP HQTOC
EQPLWPVCNCPQTOC'+#6+# GPGNCÌQFQPFGUGGUVCDNGEGPNCURCWVCU
CUGIWKTRCTCNCGLGEWEKÎPFGWPECDNGCFQGUVTWEVWTCFQ

.CPQTOC'+#6+#ICTCPVK\CSWGNQUUKUVGOCUSWGUGGLGEWVGPFGCEWGTFQC
GNNCUQRQTVCT¶PVQFCUNCUCRNKECEKQPGUFGVGNGEQOWPKECEKQPGURTGUGPVGU[HWVWTCU
RQTWPNCRUQFGCNOGPQUFKG\CÌQU

'UVQGUSWGNQUHCDTKECPVGUFGNRCÈUOCUFGUCTTQNNCFQFGNOWPFQGPNQTGHGTGPVG
C VGNGEQOWPKECEKQPGU [ FQPFG UG FGUCTTQNNCP NQU UKUVGOCU SWG UG WUCTCP GP GN
HWVWTQ UQP SWKGPGU CUGIWTCP SWG CN OGPQU FWTCPVG NQU RTÎZKOQU FKG\ CÌQU
FGUFG SWG UG GOKVKÎ NC PQTOC VQFQU NQU PWGXQU RTQFWEVQU C CRCTGEGT RQFT¶P
UQRQTVCTUG GP NQU UKUVGOCU FG ECDNGCFQ SWG UG FKUGÌGP JQ[ FG CEWGTFQ C NC
TGHGTKFCPQTOC

2QUVGTKQTOGPVG NC +PVGTPCVKQPCN 1TICPK\CVKQP HQT 5VCPFC TFU


+51 [ GN
+PVGTPCVKQPCN'NGEVTQVGEJPKECN%QOOKUUKQP
+'% NCCFQRVCPDCLQGNPQODTGFG
+51+'% &+5 GP JCEKÃPFQNC GZVGPUKXC C 'WTQRC
SWG [C JCDÈC
CFQRVCFQWPCXGTUKÎPOQFKHKECFCNC%'0'.'%6% [GNTGUVQFGNOWPFQ

2TQRÎUKVQUFGNC0Q TOC6+#'+##

x 'UVCDNGEGTWPCPQTOCFGNECDNGCFQFGVGNGEQOWPKECEKQPGU
x 2GTOKVKT NC RNCPKHKECEKÎP G KPUVCNCEKÎP FG WP ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ RCTC
GFKHKEKQUEQOGTEKCNGU
x 'UVCDNGEGTGNWUQ[NQUETKVGTKQUVÃEPKEQURCTCNQUFKXGTUQUECDNGCFQU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

#NECPEGFG NC0QTOC6+#'+##

.CPQTOCGURGEKHKEC

x .QUTGSWGTKOKGPVQUOÈPKOQURCTCNQUECDNGUFGVGNGEQOWPKECEKQPGURCTCWP
CODKGPVGFGQHKEKPC

x .CUTGEQOGPFCEKQPGURCTCNCUVQRQNQIÈCU[FKUVCPEKCU
x .QURCT¶OGVTQURTQOGFKQUSWGFGVGTOKPCPGNHWPEKQPCOKGPVQ
x #UKIPCEKQPGU FGN EQPGEVQT [ FGN EQPVCEVQ RCTC CUGIWTCT NC
KPVGTEQPGEVCDKNKFCF
x .CXKFCÕVKNFGNECDNGUKGPFQPQO¶UFGFKG\CÌQU

 8'06#,#5&'.%#$.'#&1'5647%674#&1

7P 5KUVGOC FG %CDNGCFQ 'UVTWEVWTCFQ UG FGHKPG RQT QRQUKEKÎP C NQU
RTQDNGOCUFGNECDNGCFQPQGUVTWEVWTCFQPQUVCPFCTFQEGTTCFQQRTQRKGVCTKQ
FGWPFGVGTOKPCFQHCDTKECPVG

7P P5KUVGOC FG %CDNGCFQ #DKGTVQQ RQT QVTQ NCFQ GU WP UKUVGOC FG ECDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQ SWG GUV¶ FKUGÌCFQ RCTC UGT KPFGRGPFKGPVG FGN RTQXGGFQT [ FGNC
CRNKECEKÎPCNCXG\

.CUECTCEVGTÈUVKECUENCXGU FGWPUKUVGOCFGECDNGCFQCDKGTVQUQPSWGVQFQUNCU
QWVNGVU
UCNKFCURCTCEQPGZKÎP FGN¶TGCFGVTCDCLQUQPKFÃPVKECOGPVGEQPGEVCFQU
GP GUVTGNNC C CNIÕP RWPVQ FG FKUVTKDWEKÎP EGPVTCN WUCPFQ WPC EQODKPCEKÎP FG
OGFKQ [ JCTFYCTG SWG RWGFG CEGRVCT EWCNSWKGT PGEGUKFCF FG CRNKECEKÎP SWG
RWGFCQEWTTKTCNQNCTIQFGNCXKFCFGNECDNGCFQ

'UVCU ECTCEVGTÈUVKECU FGN UKUVGOC FG ECDNGCFQ CDKGTVQ QHTGEGP VTGU XGPVCLCU
RTKPEKRCNGUCNWUWCTKQSWGUQP

x 'NUKUVGOCFGECDNGCFQGUVTWEVWTCFQGUKPFGRGPFKGPVGFGNCCRNKECEKÎP[FGN
RTQXGGFQTRQTNQVCPVQNQUECODKQUGPNCTGF[GPGNGSWKRCOKGPVQRWGFGP
TGCNK\CTUGRQTNQUOKUOQUECDNGUGZKUVGPVG
x &GDKFQCSWGNQU1WVNGVUGUV¶PECDNGCFQUFGKIWCNHQTOCNQUOQXKOKGPVQU
FGRGTUQPCNRWGFGPJCEGTUGUKPOQFKHKECTNCDCUGFGECDNGCFQ
x .C NQECNK\CEKÎP FG NQU FG NQU GSWKRQU FG EQOWPKECEKQPGU
JWDU Q
EQPEGPVTCFQTGU UYKVEJ GVE FGNCTGFGPWPRWPVQEGPVTCNFGFKUVTKDWEKÎP

ENQUGV FG VGNGEQOWPKECEKQPGU RGTOKVG SWG NQU RTQDNGOCU FGN ECDNGCFQ
UGCPFGVGEVCFQU[CKUNCFQUH¶EKNOGPVGUKPVGPGTSWGRCTCTGNTGUVQFGNCTGF

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 %#6')14 #5

'P GN CÌQ GN ITWRQ FG VTCDCLQ FG NC '+#6+# 64 RWDNKEÎ GN
FQEWOGPVQ 6GEJPKECN 5[UVGOU $WNNGVKP
65$ GN EWCN RTQRQTEKQPC
GURGEKHKECEKQPGU CFKEKQPCNGU RCTC NQU ECDNGU FG RCT VTGP\CFQ UKP CRCPVCNNCT C
RCTVKT FG NCU ECTCEVGTÈUVKECU KPKEKCNGU FGUETKVCU GP NC PQTOCVKXC FG ECDNGCFQ
'+#6+#'NECDNGGURGEKHKECFQGP'+#6+# RCUCCFGPQOKPCTUGFG

x %CVGIQTÈC 'U WP ECDNG EQP ECTCEVGTÈUVKECU FG KORGFCPEKC CVGPWCEKÎP [


FKCHQPÈCGURGEKHKECFCUJCUVC/J\2CTCWUQGPTGFGUFG/DRU

x %CVGIQTÈC 'URGEKHKECFQJCUVC/J\RCTCWUQGPTGFGUFG/DRU

x %CVGIQTÈC 5G GURGEKHKEC JCUVC /J\ [ GUVC EQPEGDKFQ RCTC TGFGU FG
/DRU

x %CVGIQTÈC 5G GURGEKHKEC JCUVC /J\ [ GUVC EQPEGDKFQ RCTC TGFGU FG
JCUVC)DRUICTCPVK\CPFQWPCOGLQTXGNQEKFCFGPNCVTCPUOKUKÎPFGFCVQU
XQ\[XÈFGQ

'PGNITWRQ64 RWDNKEÎWPUGIWPFQFQEWOGPVQCFKEKQPCNGN65$
 SWGCRQTVCNCUGURGEKHKECEKQPGUFGNQUEQORQPGPVGUFGEQPGZKÎPRCTCECDNGU
FGRCTVTGP\CFQ[UKPVTGP\CTGPEQTTGURQPFGPEKCEQPNCUFKUVKPVCUECVGIQTÈCUFG
ECDNGUFGN65$ 

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'UVCUGURGEKHKECEKQPGUJCPUKFQFGHKPKFCUEQPGNQDLGVQFGOKPKOK\CTNQUGHGEVQU
FGEQPGZKQPCFQFGWPECDNGCFQ7PUKUVGOCSWGWVKNKEGECDNGU[EQPGEVQTGUFG
ECVGIQTÈCRTQRQTEKQPCNCUOGLQTGURTGUVCEKQPGUFGECDNGCFQUKPCRCPVCNNCT

'NECDNGCFQGUVTWEVWTCFQGPECVGIQTÈCGUGNVKRQFGECDNGCFQO¶UUQNKEKVCFQGP
NC CEVWCNKFCF CWPSWG VCODKÃP [C CRCTGEÈCP GP GN OGTECFQ NC ECVGIQTÈC SWG
RGTOKVGKORNGOGPVCTTGFGUO¶UXGNQEGUEQOQNC6GEPQNQIÈC)KICDKV

7,$(,$$
&$%/($'2+25,=217$/

&$7(*25,$

&$7(*25,$

&$7(*25,$

 0+] 0+] 0+]

%CTCEVGTÈUVKECUFGNCECVGIQTÈC

x 5GTGHKGTGCNCGURGEKHKECEKÎPFGNCUECTCEVGTÈUVKECUGNÃEVTKECUFGVTCPUOKUKÎP
FGNQUEQORQPGPVGUFGWPECDNGCFQDCUCFQGP762
%CDNGFGRCTVTGP\CFQ
FGEQDTGUKPDNKPFCLG 
x 'UV¶ PQTOCNK\CFQ RQT NQU CRÃPFKEGU '+#6+# 65$ 
ECDNGU [ 65$ 

EQPGEVQTGU 
x 'U NC O¶U CNVC GURGEKHKECEKÎP GP EWCPVQ C PKXGNGU FG CPEJQ FG DCPFC [
RGTHQTOCPEG .QU GNGOGPVQU EGTVKHKECFQU DCLQ GUVC ECVGIQTÈC RGTOKVGP
OCPVGPGT NCU GURGEKHKECEKQPGU FG NQU RCT¶OGVTQU GNÃEVTKEQU FGPVTQ FG NQU
NKOKVGUHKLCFQURQTNCPQTOCJCUVCWPCHTGEWGPEKCFG/J\GPVQFQUUWU
RCTGU

x 'UWPCGURGEKHKECEKÎPIGPÃTKECRCTCEWCNSWKGTRCTQEWCNSWKGTEQODKPCEKÎP
FGRCTGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x 0Q UG TGHKGTG C NC RQUKDKNKFCF FG VTCPUOKVKT /DRU RCTC UÎNQ WPC UQNC
EQODKPCEKÎPFGRCTGUGNGIKFC

x 'NGNGOGPVQSWGRCUCNCRTWGDCNQFGDGJCEGTUQDTGVQFQUNQURCTGU0QGU
RCTCICTCPVK\CTGNHWPEKQPCOKGPVQFGWPCCRNKECEKÎPGURGEÈHKEC'UGNGSWKRQ
FG EQOWPKECEKQPGU SWG RWGFC WUCT Q PQ VQFQ GN CPEJQ FG DCPFC
$9 
RGTOKVKFQRQTGNECDNG

x 5GCRNKECCNQUECDNGU762FGRCTGUFGJKNQUFGEQDTGRCTCGNWUQEQOQ
ECDNGUFGFKUVTKDWEKÎPRCVEJEQTF[ECDNGUFGGSWKRQUQTKGPVCFQU C

i NCKPVGTEQPGZKÎPFG762FGEWCNSWKGTEQPHKIWTCEKÎP
i NQUVGTOKPCNGUFGEQPGZKÎP
,CEM
i NQURCVEJRCPGNU
i NQUGNGOGPVQUWUCFQUGPNQURWPVQUFGVTCPUKEKÎP

x %WCPFQUGEGTVKHKECWPCKPUVCNCEKÎPGPDCUGCNCGURGEKHKECEKÎPFG%CVGIQTÈC
UGNQJCEGFG2WPVCC2WPVC[UGNQICTCPVK\CRQTGUETKVQ

x .QURCT¶OGVTQUGNÃEVTKEQUSWGUGOKFGPUQP

#VGPWCEKÎPGPHWPEKÎPFGNCHTGEWGPEKC
F$
+ORGFCPEKCECTCEVGTÈUVKECFGNECDNG
1JOU
#EQRNCOKGPVQFGNRWPVQO¶UEGTECPQ
0':6 F$
4GNCEKÎPGPVTG#VGPWCEKÎP[%TQUVCNM
#%4 F$
%CRCEKVCPEKC
RHO
4GUKUVGPEKCGP&%
1JOUO
8GNQEKFCFFGRTQRCICEKÎPPQOKPCN
GPTGNCEKÎP%%-OU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

3
3QQ``ddee\\__ 9999** BBUUTTUUcc <<11>>

 +0641&7%%+¦0#.#54'&'5.1%#.'5

 .CUTGFGUNQECNGU
.#0 

'N UQNQ JGEJQ FG RQFGT EQORCTVKT KPHQTOCEKÎP GU GN RKNCT D¶UKEQ RCTC NC
DWGPC QTICPK\CEKÎP FG WPC GORTGUC UG TGHKGTG C EQORCTVKT KPHQTOCEKÎP C
VTCXÃU FG WPC TGF PQ VQFQ GN OWPFQ FGDG VGPGT WPC EQPHKIWTCEKÎP
RCTGEKFC RQTSWG ECFC QTICPK\CEKÎP VGPFT¶ WPC UGTKG FG PGEGUKFCFGU
FKUVKPVCUNCUEWCNGUPQUGT¶PNCUOKUOCUSWGNCUFGQVTCKPUVKVWEKÎP

2QTNQVCPVQNCGNGEEKÎPFGNGSWKRCOKGPVQFGNCTGF
QTFGPCFQTGUECDNGCFQ
VCTLGVCU FG TGF UQHVYCTG GVE UGT¶ GP HWPEKÎP FGN TGUWNVCFQ SWG UG FGUGC
QDVGPGTGPNCGORTGUCQKPUVKVWEKÎP

.C KORQTVCPEKC SWG JQ[ VKGPGP NCU TGFGU FG FCVQU GU GN TGUWNVCFQ FG NC
CRCTKEKÎP FG XCTKQU GNGOGPVQU SWG JCP EQPVTKDWKFQ C HQTOCT GP RTKOGTC
KPUVCPEKCNCTGFNQECNGXQNWEKQPCPFQO¶UVCTFGJCEKCNCTGFFGFCVQU

'P WPC TGF FG FCVQU RQFGOQU FKUVKPIWKT RTKPEKRCNOGPVG NCU VÃEPKECU FG
VTCPUOKUKÎP FG KPHQTOCEKÎP UQDTG NQU OGFKQU NQU EQPEGPVTCFQTGU Q
EQPOWVCFQTGU FG ECDNGCFQ SWG IGUVKQPCP GUQU OGFKQU NQU IGUVQTGU FG
TGFGUNQECNGUUQDTGUGTXKFQTGUFGTGFNCUVÃEPKECUFGKPVGTEQPGZKÎPFGTGF

 'XQNWEKÎPFGNCUTGFGU

'NRTKOGTRCUQNQEQPUVKVW[GTQPNQUOÎFWNQUEGPVTCNGUFGITCPVCOCÌQNQU
EWCNGU EQPEGPVTCDCP [ IGUVKQPCDCP VQFC NC GUVTWEVWTC KPHQTO¶VKEC .QU
VGTOKPCNGUGTCPEQPGEVCFQUFKTGEVCOGPVGQGPOQFQTGOQVQ[EQORCTVÈCP
GNVKGORQFGRTQEGUQFGNCÕPKECWPKFCFEGPVTCNSWGGTCEQOÕPCVQFQU

&GDKFQCNQUGNGXCFQUEQUVQUGPKPXGTUKÎP[GZRNQVCEKÎPSWGTGRTGUGPVCDC
GUVG VKRQ FG CTSWKVGEVWTC UÎNQ GTC CEEGUKDNG C ITCPFGU GORTGUCU [
QTICPK\CEKQPGU

'P NQU CÌQU NC CRCTKEKÎP FG NC OKETQKPHQTO¶VKEC RTQRQTEKQPÎ WPC
CTSWKVGEVWTC O¶U NKIGTC [ HNGZKDNG NQU OKPKQTFGPCFQTGU RQUKDKNKVCDCP
FGUEGPVTCNK\CTRTQEGUQUOGLQTCTGNCEEGUQCFCVQU[IGPGTCTO¶UH¶EKNOGPVG
CRNKECEKQPGU ITCEKCU C WPCU JGTTCOKGPVCU O¶U GXQNWVKXCU [ CFCRVCFCU CNCU
PWGXCU VGEPQNQIÈCU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.QURTKOGTQUGSWKRQUSWGUGFGUCTTQNNCTQPEQPUKUVÈCPGPWPQUUGTXKFQTGUFG
VGTOKPCNGU SWG EQPGEVCDCP VGTOKPCNGU PQ KPVGNKIGPVGU OGFKCPVG WP ECDNG
EQCZKCN&GGUVGOQFQUGNQITCDCSWGNQUVGTOKPCNGUVWXKGTCPCEEGUQCWP
PQFQEGPVTCNCVTCXÃUFGWPGPNCEGEQCZKCNFGCNVCXGNQEKFCF

(WGCEQOKGP\QUFGNQUEWCPFQCRCTGEKGTQPNCURTKOGTCU4GFGUFGTGC
.QECN
.#0 NCUEWCNGUEQPUVKVW[GPWPUKUVGOCFGEQOWPKECEKÎPKPVGITCFQ
RQT FKUVKPVQU WUWCTKQU
UGTXKFQTGU VGTOKPCNGU GVE SWG RGTOKVG NC
VTCPUHGTGPEKCFGFCVQUCCNVCUXGNQEKFCFGUGPFKUVCPEKCUTGNCVKXCOGPVGEQTVCU
'NRTKPEKRCNQDLGVKXQSWGUGRGTUGIWÈCGTCGNEQORCTVKTNCKPHQTOCEKÎPGPVTG
FKUVKPVQUWUWCTKQUFGTGEWTUQURGTKHÃTKEQUEQOWPGU

.CEQOWPKECEKÎPGPVTGGNUGTXKFQTFGNCTGF[NQUVGTOKPCNGUFGWUWCTKQGTC
IGUVKQPCFC RQT GN IGUVQT FG TGF NQECN [ UG OCVGTKCNK\CDC C VTCXÃU FG WP
OGFKQ HÈUKEQ
ECDNGCFQ SWG RQFÈC GUVTWEVWTCTUG GP FKHGTGPVGU HQTOCU Q
VQRQNQIÈCUFGNCTGFNQECN 2CTCSWGNCEQPGZKÎPCNOGFKQHWGTCRQUKDNGNQU
VGTOKPCNGU GTCP KPEQTRQTCFQU EQP WPC VCTLGVC CFCRVCFQTC FG TGF NC EWCN
FKURQPGFGWPEQPGEVQTGURGEÈHKEQ[IGUVKQPCNQUOGECPKUOQUFGCEEGUQ[
EQPGZKÎPFGVQFQUNQUGNGOGPVQUFGNCTGFEQPGNOGFKQ

.C UGIWPFC IGPGTCEKÎP FG IGUVQTGU FG TGFGU NQECNGU RGTOKVÈC PQ UÎNQ
EQORCTVKT FKUEQU G KORTGUQTCU UKPQ VCODKÃP NC FG EKGTVCU CRNKECEKQPGU [
FCVQU 5KP GODCTIQ NQU FCVQU RGTOCPGEÈCP GP GN UGTXKFQT [ UÎNQ GTCP
CEEGUKDNGUOGFKCPVGEKGTVCUCRNKECEKQPGU'PGNUKIWKGPVGRCUQUGNQITÎSWG
NCUCRNKECEKQPGUSWGIGUVKQPCPNQUFCVQUUQPVTCVCFCURQTGNRTQRKQUGTXKFQT
[ NCU GUVCEKQPGU FGVTCDCLQCEEGFGPCGUVQUFCVQU CVTCXÃU FGCRNKECEKQPGU
FGN UGTXKFQT 'UVG CWIG FKQ NWICT C NC GZKUVGPEKC GP WP OKUOQ EGPVTQ FG
VTCDCLQFGTGFGUNQECNGU RCTCNGNCUSWGGPFGVGTOKPCFQUOQOGPVQUXGPNC
PGEGUKFCFFGKPVGTEQPGEVCTUGRCTCEQORCTVKTNQUTGEWTUQUCUÈEQOQFCVQUFG

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

NC OKUOC QTICPK\CEKÎP 'UVCU TGFGU RWGFGP RTQXGPKT FG FKUVKPVCU


CTSWKVGEVWTCU Q FKUGÌQU FG VÃEPKECU O¶U Q OGPQU FKHGTGPVGU [Q CEVWCNGU

EQOQJGOQUXKUVQGPNCCPVGTKQTGXQNWEKÎP RQTNQSWGUGPGEGUKVCFGNQU
CFGEWCFQU OGECPKUOQU SWG RGTOKVCP NC TGCNK\CEKÎP FG GUVCU FKHÈEKNGU
EQOWPKECEKQPGU2QTQVTCRCTVGGNPÕOGTQFGGNGOGPVQUSWGUGKPEQTRQTCP
Q UG FGURNC\CP KPETGOGPVC NC EQORNGLKFCF FG NC GUVTWEVWTC CUÈ EQOQ NC
RQUKDKNKFCFFGTWRVWTCUGPGNECDNGCFQ

.QU EQPEGPVTCFQTGU RGTOKVGP EQPGEVCT [ CUGIWTCT GN ECDNGCFQ GPVTG XCTKCU


TGFGU NQECNGU 'P QVTQ UGPVKFQ [ EQOQ UG XGT¶ O¶U CFGNCPVG NQU 2WGPVGU

$TKFIGU RGTOKVGPSWGWPCTGFUGRWGFCFGUCTTQNNCTGPFKUVCPEKC[VCOCÌQ
CN TGEQTVCT WPC TGF GP UGIOGPVQU Q GP CPKNNQU UGEWPFCTKQU .QU RWGPVGU
HKNVTCP NCU EQOWPKECEKQPGU FG OQFQ SWG UÎNQ GN VT¶HKEQ FGUVKPCFQ C QVTQ
UGIOGPVQRWGFCETW\CTGNRWGPVG

0Q QDUVCPVG WPC TGF EQP RWGPVGU HWPEKQPC EQOQ WP EQPLWPVQ SWG
EQPUVKVW[GWPCTGFÕPKECRGTQEQPWPITCPVCOCÌQ[OÕNVKRNGUECOKPQUFG
CEEGUQGPVTGFQURWPVQUEWCNGUSWKGTCFGNCTGFNQEWCNRWGFGRTGUGPVCTWP
RTQDNGOCCNCWOGPVCTNCURQUKDKNKFCFGUFGEQOWPKECEKÎP

.QU4QWVGTUCRCTGEKGTQPRCTCTCEKQPCNK\CTNCUKPVGTEQPGZKQPGUFGTGFGU7P
4QWVGT RGTOKVG ETGCT UWDTGFGU SWG EQTTGURQPFCP C ¶TGCU Q ITWRQU
GURGEÈHKEQU FG VTCDCLQ FGPVTQ FG WPC ITCP GUVTWEVWTC #FGO¶U RGTOKVGP
OGLQTCTNCCEEGUKDKNKFCFFGNCTGFCNQHTGEGTNCRQUKDKNKFCFFGXQNXGTCFKTKIKT
NQU FCVQU GP HWPEKÎP FG NC ECTIC [ NC FKURQPKDKNKFCF FG NQU GPNCEGU

2TQVQEQNQFGGPECOKPCOKGPVQ 

 %QORQPGPVGU

.QUGNGOGPVQUSWGEQPHKIWTCPWPCTGFUQP

x 5GTXKFQT
'U GN QTFGPCFQT RTKPEKRCN FG NC TGF SWG UQRQTVCGNUKUVGOCIGUVQTFGNC
OKUOCRTQRQTEKQPCPFQVQFQUNQUUGTXKEKQUCNQUVGTOKPCNGUEQPGEVCFQUC
NCTGF

x 'UVCEKQPGUFGVTCDCLQ
%QORQPGP NQU PQFQU VGTOKPCNGU FG NC TGF RWFKGPFQ UGT VCP UÎNQ
VGTOKPCNGUQDKGP2% UEQPUWURTQRKQUFKURQUKVKXQUHÈUKEQU

x 6CTLGVCUFG4GF
'UGNGNGOGPVQKPVGTHC\SWGRGTOKVG NCEQPGZKÎPFGWPC2%WQTFGPCFQT
CNCTGFEQPUVKVW[GPFQGNRKNCTUQDTGGNSWGUGUQUVKGPGVQFCNCTGF

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x 'NOGFKQ
%QPUVKVWKFQ RQT GN ECDNGCFQ [ NQU EQPGEVQTGU SWG GPNC\CP NQU
EQORQPGPVGUFGNCTGF

x &KURQUKVKXQUCFKEKQPCNGU
5QP VQFQU CSWGNNQU EQORQPGPVGU FG NC TGF SWG UQP WVKNK\CFQU [
EQORCTVKFQU RQT NQU WUWCTKQU FG NC TGF UQP TGEWTUQU VCNGU EQOQ
KORTGUQTCUWPKFCFGUFGCNOCEGPCOKGPVQGVE

 %QDGTVWTC[VQRQNQIÈCFGNCUTGFGU

#PVGU FG GPVTCT EQP FGVGPKOKGPVQ GP GN VGTTGPQ FG NQU FKURQUKVKXQU FG
KPVGTEQPGZKÎP FG NCU TGFGU TGUWNVC KORTGUEKPFKDNG FGUETKDKT CWPSWG PQ
UQOGTCOGPVG GUVQU FQU EQPEGRVQU RCTC RQUVGTKQTOGPVG RQFGT H¶EKNOGPVG
FGVGTOKPCTGN¶ODKVQFGQRGTCVKXKFCFFGGUVQUFKURQUKVKXQU[EQORTGPFGTUW
HWPEKQPCNKFCF

'URQUKDNGGUVCDNGEGTWPCENCUKHKECEKÎPFGNCUTGFGUGPHWPEKÎPFGUWVCOCÌQ
QTCFKQFGCEEKÎPCUÈEQOQFGRGPFKGPFQFGUWNQECNK\CEKÎPIGQIT¶HKEC&G
GUVGOQFQRQFGOQUFKUVKPIWKTGPVTG

x 4GFGUFGTGC.QECN
.#0 
5QPRGSWGÌCUTGFGUEQPWPPÕOGTQTGFWEKFQFGPQFQU
UKGORTGKPHGTKQT
CNEGPVGPCT JCDKVWCNOGPVGNQECNK\CFCUGPWPOKUOQGFKHKEKQQRNCPVC

x 4GFGU+PVGTEQPGEVCFCU
+PVGT0GV9QTM 
%QOQUWRTQRKQPQODTGKPFKECEQTTGURQPFGCNCKPVGTEQPGZKÎPFGTGFGU
FGN VKRQ CPVGTKQT 'U WP VKRQ JCDKVWCN GP GN ¶ODKVQ FG WPC GORTGUC Q
KPUVKVWEKÎP CN EQPGEVCT VQFCU NCU UWDTGFGU FG NC OKUOC FKURGTUCU GP
VQFCUNCUWDKECEKQPGUFGNCQTICPK\CEKÎP

x 4GFGU/GVTQRQNKVCPCU
/#0 
7PCTGFOGVTQRQNKVCPCEQORTGPFGWPGURCEKQIGQIT¶HKEQOC[QTEQOQ
RWGFGUGTWPECORWUWPKXGTUKVCTKQ QWPCEKWFCF

x 4GFGUFG)TCP#NECPEG
9#0 
'P GUVG VKRQ FG TGFGU GU JCDKVWCN SWG UW ¶ODKVQ QRGTCVKXQ UWRGTG
HTQPVGTCU KPVGTPCEKQPCNGU UKGPFQ NCU EQPGZKQPGU JCDKVWCNGU NCU NÈPGCU
VGNGHÎPKECUFGCNVCXGNQEKFCFUCVÃNKVGUFGEQOWPKECEKQPGUQCPVGPCUFG
OKETQQPFCU %QTTGURQPFGP C ITCPFGU QTICPK\CEKQPGU EQP EGPVTQU W
QHKEKPCUFKURGTUQUGPXCTKQURCÈUGU7PGLGORNQENCTQGUNCTGF+PVGTPGV

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'PEWCPVQCNCHQTOCGPSWGUGFKUVTKDW[GPNQUEQORQPGPVGUSWGHQTOCP
WPC4GFFGTGC.QECN
.#0 RQFGOQUFKUVKPIWKT

x 6QRQNQIÈCGPGUVTGNNC

6QFQU NQU GNGOGPVQU FG NC TGF UG GPEWGPVTCP EQPGEVCFQU FKTGEVCOGPVG
OGFKCPVG WP GPNCEG RWPVQ C RWPVQ CN PQFQ EGPVTCN FG NC TGF SWKGPUG
GPECTIC FG IGUVKQPCT NCU VTCPUOKUKQPGU FG KPHQTOCEKÎP RQT VQFC NC
GUVTGNNC 'XKFGPVGOGPVG VQFCU NCU VTCOCU FG KPHQTOCEKÎP SWG EKTEWNGP
RQTNCTGFFGDGPRCUCTRQTGNPQFQRTKPEKRCNEQPNQEWCNWPHCNNQGPÃN
RTQXQEC NC ECÈFC FG VQFQ GN UKUVGOC 2QT QVTC RCTVG WP HCNNQ GP WP
FGVGTOKPCFQ ECDNG UÎNQ CHGEVC CN PQFQ CUQEKCFQ C ÃN UK DKGP GUVC
VQRQNQIÈC QDNKIC C FKURQPGT FG WP ECDNG RTQRKQ RCTC ECFC VGTOKPCN
CFKEKQPCNFGNCTGF

%QOQGLGORNQFGGUVGVKRQFGVQRQNQIÈCVGPGOQUNC5VCT.CP FG#66

x 6QRQNQIÈCGPDWU

'P GUVC VQRQNQIÈC NQU GNGOGPVQU SWG EQPUVKVW[GP NC TGF UG FKURQPGP
NKPGCNOGPVG GUFGEKTGPUGTKG[EQPGEVCFQURQTOGFKQFGWPECDNGGN
DWU .CU VTCOCU FG KPHQTOCEKÎP GOKVKFCU RQT WP PQFQ
VGTOKPCN Q
UGTXKFQT UGRTQRCICPRQTVQFQGNDWU
GPCODCUFKTGEEKQPGU CNECP\CFQ
C VQFQU NQU FGO¶U PQFQU %CFC PQFQ FG NC TGF UG FGDG GPECTICT FG
TGEQPQEGTNCKPHQTOCEKÎPSWGTGEQTTGGNDWURCTCCUÈFGVGTOKPCTEWCNGU
NCSWGNGEQTTGURQPFGNCFGUVKPCFCCÃN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'UGNVKRQFGKPUVCNCEKÎPO¶UUGPEKNNQ[WPHCNNQGPWPPQFQPQRTQXQEC
NC ECÈFC FGN UKUVGOC FG NC TGF 2QT QVTC RCTVG WPC TWRVWTC FGN DWU GU
FKHÈEKNFGNQECNK\CT
FGRGPFKGPFQFGNCNQPIKVWFFGNECDNG[GNPÕOGTQFG
VGTOKPCNGUEQPGEVCFQUCÃN [RTQXQECNCKPWVKNKFCFFGVQFQGNUKUVGOC

%QOQ GLGORNQ O¶U EQPQEKFQ FG GUVC VQRQNQIÈC GPEQPVTCOQU NC TGF
'VJGTPGV FG :GTQZ 'N OÃVQFQ FG CEEGUQ WVKNK\CFQ GU GN %5/#%&
OÃVQFQSWGIGUVKQPCGNCEEGUQCNDWURQTRCTVGFGNQUVGTOKPCNGU[SWG
RQT OGFKQ FG WP CNIQTKVOQ TGUWGNXG NQU EQPHNKEVQU ECWUCFQU GP NCU
EQNKUKQPGU FG KPHQTOCEKÎP %WCPFQ WP PQFQ FGUGC KPKEKCT WPC
VTCPUOKUKÎP FGDGGPRTKOGTNWICTGUEWEJCTGNOGFKQRCTCUCDGTUKGUV¶
QEWRCFQFGDKGPFQGURGTCTGPECUQCHKTOCVKXQJCUVCSWGSWGFGNKDTG5K
UG NNGIC C RTQFWEKT WPC EQNKUKÎP NCU GUVCEKQPGUTGKPKEKCT¶PECFC WPCUW
VTCPUOKUKÎP RGTQ VTCPUEWTTKFQ WP VKGORQ CNGCVQTKQ FKUVKPVQ RCTC ECFC
GUVCEKÎP 'UVC GU WPC DTGXG FGUETKREKÎP FGN RTQVQEQNQ FG CEEGUQ
%5/#%&RWGUCEVWCNOGPVGUGGPEWGPVTCPKORNGOGPVCFCUECPVKFCFFG
XCTKCPVGUFGFKEJQOÃVQFQEQPUWUTGURGEVKXCURGEWNKCTKFCFGU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x 6QRQNQIÈCGPCPKNNQ

.QU PQFQU FG NC TGF UG FKURQPGP GP WP CPKNNQ EGTTCFQ EQPGEVCFQU C ÃN
OGFKCPVGGPNCEGURWPVQCRWPVQ.CKPHQTOCEKÎPFGUETKDGWPCVTC[GEVQTKC
EKTEWNCT GP WPC ÕPKEC FKTGEEKÎP [ GN PQFQ RTKPEKRCN GU SWKGP IGUVKQPC
EQPHNKEVQU GPVTG PQFQU CN GXKVCT NC EQNKUKÎP FG VTCOCUFGKPHQTOCEKÎP 'P
GUVG VKRQ FG VQRQNQIÈC WP HCNNQ GP WP PQFQ CHGEVC C VQFC NC TGF CWPSWG
CEVWCNOGPVG JC[ VGEPQNQIÈCU SWG RGTOKVGP OGFKCPVG WPQU EQPGEVQTGU
GURGEKCNGUNCFGUEQPGZKÎPFGNPQFQCXGTKCFQRCTCSWGGNUKUVGOCRWGFC
UGIWKTHWPEKQPCPFQ

.C TGF 6QMGP4KPI FG +$/ GU WP ENCTQ GLGORNQ FG GUVC VQRQNQIÈC 'N
OÃVQFQFGCEEGUQCNCTGFWVKNK\CFQGUGNEQPQEKFQEQOQ6QMGP2CUUKPI
'UVGOÃVQFQUGDCUCGPGNRCUQFGWPVGUVKIQFGRWPVQCRWPVQEQPVKIWQ
GPGNCPKNNQFGOQFQSWGWPCGUVCEKÎPSWGFGUGGGOKVKTFGDGGURGTCT C
TGEKDKT GN VGUVKIQ GP GUVCFQ NKDTG NQ RQPFT¶ EQOQ QEWRCFQ [ CUÈ
RGTOCPGEGT¶ JCUVC SWG NC KPHQTOCEKÎP NNGIWG C UW FGUVKPQ 'UVC VÃEPKEC
EQPUKIWG WP OGLQT CRTQXGEJCOKGPVQ FG NC TGF EQP TGURGEVQ CN OÃVQFQ
%5/#%& 'UVQ GU FGDKFQ C SWG GP TGFGU EQP WP EKGTVQ PÕOGTQ FG
VGTOKPCNGU[WPVT¶HKEQKPVGPUQUGRTQFWEGWPITCPPÕOGTQFGEQNKUKQPGU
NQSWGRTQFWEGVKGORQUFGGURGTCGNGXCFQU[RQTVCPVQOWEJQVKGORQGP
GNSWGGNECDNGGUV¶KPWVKNK\CFQQEQPKPHQTOCEKÎPPQX¶NKFC'PECODKQ
GPNCUTGFGUEQPRCUQFGVGUVKIQCWPSWGNQUPQFQUFGDGPGURGTCTCSWG
NGU NNGIWG GN VGUVKIQ UCDGP SWG EWCPFQ NQ VKGPGP PCFKG NGU XC C

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

KPVGTTWORKTGPUWVTCPUOKUKÎP5GRWGFGGUVKOCTSWGGPWPCTGF%5/#%&
GNCRTQXGEJCOKGPVQFGNCPEJQFGDCPFCRWGFGUGTFGNOKGPVTCUSWG
GP WPCTGFFGVGUVKIQUGRWGFGCNECP\CTÈPFKEGUEGTECPQUCN

2QTÕNVKOQECDGOGPEKQPCTSWGNCUTGFGUPQUGCLWUVCPGUVTKEVCOGPVGCNCU
VQRQNQIÈCU CPVGTKQTOGPVG FGUETKVCU RWFKGPFQ GPEQPVTCT QVTCU VKRQNQIÈCU
CNVGTPCVKXCUQDKGPEQOQGUO¶UWUWCNVKRQNQIÈCUSWGEQODKPGPNQUVTGU
VKRQUCPVGTKQTGU

'P GN UKIWKGPVG EWCFTQ RQFGOQU QDUGTXCT GUSWGO¶VKECOGPVG NCU


ECTCEVGTÈUVKECUINQDCNGUFGNCUTGFGUO¶UEQOWPGU

'VJGTPGV 5VCT.CP 6QMGP4KPI #4%0'6 .QECN6CNM 5KP 5KP
+''' $CUG: 
$CUG PQTOCNK\CT PQTOCNK\CT
$TQCF
/ÃVQFQFG %5/#%& %5/#%& CPKNNQVGUVKIQ DWUVGUVKIQ %5/#%&
#EEGUQ
CNGCVQTKQ
CNGCVQTKQ FGVGTOKPKUVC FGVGTOKPKUVC
CNGCVQTKQ

1TKIGP :GTQZ #66 +$/ #RRNG
&CVCRQKPV
8GNQEKFCF /DRU /DRU /DRU /DRU -DRU
6QRQNQIÈC $WU'UVTGNNC $WU'UVTGNNC #PKN'UVTGNNC 'UV$W#P $WU'UVT
2CT 2CT
VTGP\CFQ 2CTVTGP\CFQ 2CTVTGP\CFQ VTGP\CFQ 2CTVTGP\CFQ
/GFKQ EQCZKCNHKDTC HKDTCÎRVKEC EQCZKCN
ÎRVKEC HKDTCÎRVKEC

 .CPQTOCNK\CEKÎP

&GDKFQ C NC JGVGTQIGPGKFCF FG NQU GSWKRQU [ NQU FKHGTGPVGU VKRQU FG
EQOWPKECEKQPGU GU PGEGUCTKQ ETGCT WP GUV¶PFCT D¶UKEQ SWG EQPUVKVW[C WP
OQFGNQFGTGHGTGPEKCFGTGFD¶UKEQ

'N +51
+PUVKVWVG+PVGTPCVKQPCN5VCPFCTFU GNCDQTÎWPOQFGNQFGTGHGTGPEKC
FGNCTGFGPUKGVGPKXGNGUUWRGTRWGUVQUNNCOCFQOQFGNQ15+
1RGP5[UVGOU
+PVGTEQPPGEVKQP 'P GUVG OQFGNQU UG FGHKPGP GN EQPLWPVQ FG HWPEKQPGU
PGEGUCTKCU RCTC WPC EQOWPKECEKÎP GP TGF CITWR¶PFQNCU GP NQU FKUVKPVQU
PKXGNGU NQU EWCNGU FGUGORGÌCDCP FKUVKPVCU HWPEKQPGU UKP UQNCRCTUG GPVTG
GNNQU %CFC PKXGN KPVGTCEVÕC EQP NQU PKXGNGU KPOGFKCVCOGPVG UWRGTKQT G
KPHGTKQT C ÃN GU RQT NQ SWG WP PKXGN QHTGEG UGTXKEKQU FG TGF C UW PKXGN
UWRGTKQT[WVKNK\CNQUUGTXKEKQUFGTGFFGUWPKXGNKPHGTKQT%WCPFQ FQUPQFQU
FGWPCTGFUGEQOWPKECPGPVTGUKUGGUV¶RTQFWEKGPFQWPCEQOWPKECEKÎP
XKTVWCN GPVTG NQU PKXGNGU EQTTGURQPFKGPVGU FG WP GSWKRQ [ FG QVTQ FG
CEWGTFQCWPCUTGINCUQRTQVQEQNQUFGEQOWPKECEKÎP

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.QUPKXGNGUCÌCFGPUWRTQRKCKPHQTOCEKÎPCNQUFCVQUTGEKDKFQURQTGNPKXGN
UWRGTKQT [ VTCPUHKGTGP GN PWGXQ EQPLWPVQ FG KPHQTOCEKÎP CN PKXGN
KPOGFKCVCOGPVGKPHGTKQTGNEWCNCEGRVCVQFCNCVTCOCEQOQWPEQPLWPVQFG
FCVQU 'P NC TGEGREKÎP FG NQU FCVQU NQU PKXGNGU TGEQPQEGP NC KPHQTOCEKÎP
CFKEKQPCNSWGCEQORCÌCCNQUFCVQU[UÎNQVTCPUHKGTGPCNPKXGNUWRGTKQTNQU
FCVQU[CUÈUWEGUKXCOGPVG

'NOQFGNQ15+EQPUVCFGECRCUQPKXGNGU.CUECTCEVGTÈUVKECUIGPGTCNGUFG
NCUECRCUUQPNCUUKIWKGPVGU

x %CFCWPCFGNCUECRCUFGUGORGÌCHWPEKQPGUDKGPFGHKPKFCU
x .QUUGTXKEKQU RTQRQTEKQPCFQURQTECFCPKXGNUQPWVKNK\CFQURQTGNPKXGN
UWRGTKQT
x 'ZKUVG WPC EQOWPKECEKÎP XKTVWCN GPVTG OKUOCU ECRCU FG OCPGTC
JQTK\QPVCN
x 'ZKUVGWPCEQOWPKECEKÎPXGTVKECNGPVTGWPCECRCFGPKXGN0 [NCECRCFG
PKXGN0 
x .CEQOWPKECEKÎPHÈUKECUGNNGXCCECDQGPVTGNCUECRCUFGPKXGN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

3URJUDPDGHDSOLFDFLyQ
GHOXVXDULR

3URYHHVHUYLFLRVJHQHUDOHV
1LYHO $SOLFDFLyQ UHODFLRQDGRVFRQDSOLFDFLRQHV
FJ7UDQVIHUHQFLDGHDUFKLYRV

1LYHO 3UHVHQWDFLyQ )RUPDWRGH'DWRV FJ$6&,,

6HVLyQ &RRUGLQDUODLQWHUDFFLyQHQODVHVLyQ
1LYHO GLiORJR GHORVXVXDULRV

7UDQVSRUWH 3URYHHXQDWUDQVPLVLyQ
1LYHO GHGDWRVFRQILDEOHSXQWRDSXQWR

1LYHO 5HG (QUXWDXQLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ

3URYHHLQWHUFDPELRGHGDWRV
(QODFHGH
1LYHO (QWUHGLVSRVLWLYRVHQHOPLVPR
'DWRV PHGLR

)tVLFR 7UDQVPLWHXQIOXMRGHELWVDWUDYpV
1LYHO GHPHGLRItVLFR

(KIWTC #TSWKVGEVWTCFGTGFDCUCFCGPGNOQFGNQ15+

 %CRC(ÈUKEC
x 6TCPUOKUKÎPFGHNWLQFGDKVUCVTCXÃUFGNOGFKQ0QGZKUVGGUVTWEVWTC
CNIWPC
x /CPGLCXQNVCLGU[RWNUQUGNÃEVTKEQU
x 'URGEKHKECECDNGUEQPGEVQTGU[EQORQPGPVGUFGKPVGTHC\EQPGNOGFKQ
FGVTCPUOKUKÎP

 %CRC'PNCEGFG&CVQU
x 'UVTWEVWTCGNHNWLQFGDKVUDCLQWPHQTOCVQRTGFGHKPKFQNNCOCFQVTCOC
x 2CTC HQTOCT WPC VTCOC GN PKXGN FG GPNCEG CITGIC WPC UGEWGPEKC
GURGEKCNFGDKVUCNRTKPEKRKQ[CNHKPCNFGNHNWLQKPKEKCNFGDKVU
x 6TCPUHKGTG VTCOCU FG WPC HQTOC EQPHKCDNG NKDTG FG GTTQTGU
WVKNK\C
TGEQPQEKOKGPVQU[TGVTCPUOKUKÎPFGVTCOCU 
x 2TQXGGEQPVTQNFGHNWLQ
x 7VKNK\CNCVÃEPKECFGRKII[DCEMKPI

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 %CRCFG4GF
0KXGNFGRCSWGVGU 

x &KXKFG NQU OGPUCLGU FG NC ECRC FG VTCPURQTVG GP RCSWGVGU [ NQU
GPUCODNCCNHKPCN
x 7VKNK\C GN PKXGN FG GPNCEGRCTCGNGPXÈQFGRCSWGVGUWPRCSWGVGGU
GPECRUWNCFQGPWPCVTCOC
x 'PTWVCOKGPVQFGRCSWGVGU
x 'PXÈCNQURCSWGVGUFGPQFQCPQFQWUCPFQ[CUGCWPEKTEWKVQXKTVWCN
QEQOQFCVCITCOCU
x %QPVTQNFG%QPIGUVKÎP

 %CRCFG6TCPURQTVG

x 'UVCDNGEG EQPGZKQPGU RWPVQ C RWPVQ UKP GTTQTGU RCTC GN GPXÈQ FG
OGPUCLGU
x 2GTOKVGOWNVKRNGZCT
OWEJCUGPVTCFCUWPCUCNKFC WPCEQPGZKÎPRWPVQ
C RWPVQ GPVTG FKHGTGPVGU RTQEGUQU FGN WUWCTKQ
RWPVQU GZVTGOQU FG
WPCEQPGZKÎP 
x 2TQXGG NC HWPEKÎP FG FKHWUKÎP FG OGPUCLGU
DTQCFECUV C OÕNVKRNGU
FGUVKPQU
x %QPVTQNFG(NWLQ

 %CRCFG5GUKÎP

x 2GTOKVGCWUWCTKQUGPFKHGTGPVGUO¶SWKPCUGUVCDNGEGTWPCUGUKÎP
x 7PC UGUKÎP RWGFG UGT WUCFC RCTC GHGEVWCT WPNQIKPCWPUKUVGOCFG
VKGORQ EQORCTVKFQ TGOQVQ RCTC VTCPUHGTKT WP CTEJKXQ GPVTG 
O¶SWKPCUGVE
x %QPVTQNCGNFK¶NQIQ
SWKÃPJCDNCEW¶PFQEW¶PVQVKGORQJCNHFWRNGZ
QHWNNFWRNGZ 
x (WPEKÎPFGUKPETQPK\CEKÎP

 %CRCFG2TGUGPVCEKÎP

x 'UVCDNGEGWPCUKPVCZKU[UGO¶PVKECFGNCKPHQTOCEKÎPVTCPUOKVKFC
x 5G FGHKPG NC GUVTWEVWTC FG NQU FCVQU C VTCPUOKVKT
XI FGHKPG NQU
ECORQUFGWPTGIKUVTQPQODTGFKTGEEKÎPVGNÃHQPQGVE 
x &GHKPG GN EÎFKIQ C WUCT RCTC TGRTGUGPVCT WPC ECFGPC FG ECTCEVGTGU

#5%++'$%&+%GVE 
x %QORTGUKÎPFGFCVQU
x %TKRVQITCHÈC

 %CRCFG#RNKECEKÎP
x 6TCPUHGTGPEKCFGCTEJKXQU
HVR 

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x .QIKPTGOQVQ
TNQIKPVGNPGV 
x %QTTGQGNGEVTÎPKEQ
OCKN 
x #EEGUQCDCUGUFGFCVQUGVE

 6GPFGPEKCUCEVWCNGUGPNCU4GFGUFGTGC.QECN
.#0 

.CGNGEEKÎPFGNOGFKQFGVTCPUOKUKÎP[FGNOÃVQFQFGCEEGUQCNOKUOQNC
FGHKPKEKÎPFGNCUCRNKECEKQPGU[NCFKURQUKEKÎPFGNJCTFYCTGFGVGTOKPCPNC
UGNGEEKÎP FG WP UKUVGOC IGUVQT FG TGF [ FG NCU EQPUKIWKGPVGU VCTLGVCU
CFCRVCFQTCUFGNQUEQORQPGPVGU

*CUVC HKPCNGU FG NQU GN OGTECFQ GUVCDC CORNKCOGPVG FQOKPCFQ RQT
'VJGTPGV EQP WPC VQRQNQIÈC FG DWU GUVTWEVWTCFC GP HQTOC CTDÎTGC .QU
FKHGTGPVGU UGIOGPVQU FGN ¶TDQN UG EQPGEVCP GPVTG UÈ RQT OGFKQ FG
TGRGVKFQTGUQRWGPVGURCTCCORNKCTGNCNECPEGFGNCTGF

2QUVGTKQTOGPVG UG JC KFQ KORQPKGPFQ NC CNVGTPCVKXC 6QMGP4KPI EQP


VKRQNQIÈCCPKNNQGUVTGNNCCUQEKCFQCWPEQPEGPVTCFQTFGECDNGCFQ

'P TGUWOGP GP NC FÃECFC CEVWCN 'VJGTPGV [ 6QMGP4KPI UG TGRCTVGP
KIWCNOGPVG GPVTG UÈ O¶U FG NCU VTGU EWCTVCU RCTVGU FGN OGTECFQ
RTQOQXKGPFQ NC VKRQNQIÈC GP GUVTGNNC UQDTG RCT VTGP\CFQ [ NQU
EQTTGURQPFKGPVGUEQPEGPVTCFQTGUFGECDNGCFQ

 .#+06'4%10':+¦0&'.#54'&'5

%QOQ JGOQU XKUVQ GP GN ECRÈVWNQ CPVGTKQT WPC TGF FG ¶TGC NQECN
.#0 EQOQ
EWCNSWKGTQVTQQTFGPCFQTCKUNCFQRWGFGEQOWPKECTUGEQPQVTQUQTFGPCFQTGUQTGFGU
FG QTFGPCFQTGU .C GXQNWEKÎP FG NCU TGFGU NQECNGU KORNKEC FKHGTGPVGU VÃEPKECU
HWPFCOGPVCNGU FG KPVGTEQPGZKÎP RCTC SWG GN VCOCÌQ [ NC CTSWKVGEVWTC FG WPC TGF
RWGFCPGXQNWEKQPCTCWOGPVCT[QRVKOK\CTNQUHNWLQUFGEQOWPKECEKÎPKPVGTEQPGEVCT
XCTKCUTGFGUNQECNGUUKVWCFCUGPNQECNK\CEKQPGUEGTECPCUQTGOQVCUGVE

'NT¶RKFQGUVCDNGEKOKGPVQFGNQU GUV¶PFCTTGNCEKQPCFQU EQPTGFGUFG ¶TGCNQECN.#0 LWPVQEQPGNETGEKGPVGFGUCTTQNNQGPNCKPFWUVTKCFGUGOKEQPFWEVQTGUSWG
RGTOKVGPFKURQPGTFGOGFKQUFGKPVGTEQPGZKÎPCRTGEKQTGFWEKFQJCOQVKXCFQ
SWGNCUTGFGUFG¶TGCNQECNEQPHQTOGPNCDCUGFGNCUTGFGUFGEQOWPKECEKÎPFG
FCVQUGPWPKXGTUKFCFGUKPFWUVTKCUEGPVTQUFGKPXGUVKICEKÎPGVE

'N O¶ZKOQ TGPFKOKGPVQ FG WPC TGF FG ¶TGC NQECN UG QDVKGPG UGIÕP NCU
CRNKECEKQPGUUQRQTVCFCU2QTEKVCTCNIÕPGLGORNQVGPGOQUGNEQTTGQGNGEVTÎPKEQ
Q EQORCTVKT NQU TGEWTUQU
KORTGUQTCU DCUGU FG FCVQUV 0Q QDUVCPVG FKEJCU
CRNKECEKQPGUTGSWKGTGPFGWPVTCUXCUGFGFCVQU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.CUVÃEPKECUSWGUGQHTGEGPGPGNOGTECFQUQPCOGPWFQEQORNGLCUEWCPFQUG
NGUCPCNK\CGPFGVCNNG5KPGODCTIQUQPOW[KORQTVCPVGURQTSWGNCGXQNWEKÎPFG
UWU HWPEKQPGU [ FG UW TGPFKOKGPVQ RGTOKVG CEVWCNOGPVG TGCNK\CT FKHGTGPVGU
CTSWKVGEVWTCUFGTGFFGGORTGUCGPHWPEKÎPFGNCUPGEGUKFCFGU0QUNKOKVCTGOQU
CWPCXKUKÎPINQDCNFGNCURTKPEKRCNGUVÃEPKECUGORNGCFCU[XGTGOQUUQDTGVQFQ
GNRTKPEKRKQIGPGTCNSWGUGCUQEKCCNCWVKNK\CEKÎPFGECFCWPCFGGUCUVÃEPKECU
RCTVKEWNCTGU

 &+5215+6+815&'+06'4%10':+10&'4'&'5

*CUVC CJQTC JGOQU EQPUKFGTCFQ NCU TGFGU EQOQ WP EQPLWPVQ FG GNGOGPVQU
KPVGTEQPGEVCFQUSWGWUCPWPOKUOQRTQVQEQNQFGEQOWPKECEKÎP*GOQURQFKFQ
EQORTQDCT GP GN CRCTVCFQ FG PQTOCVKXCU EQOQ NQU EQOKVÃU Q KPUVKVWEKQPGU
EQTTGURQPFKGPVGU GUVCDNGEGP WPC UGTKG FG PQTOCVKXCU RCTVKEWNCTGU RCTC ECFC
GUVTWEVWTC GNGIKFC #FGO¶U GZKUVG WP FGVGTOKPCFQ PÕOGTQ FG EQPUVTWEVQTGU [
FGUCTTQNNCFQTGU SWG KPVTQFWEGP GP GN OGTECFQ TGFGU
.#0 SWG PQ UKIWGP
PKPIWPCPQTOCVKXC'ZKUVGPFKXGTUQUVKRQUFGTGFGUFGCEWGTFQEQPNCVGEPQNQIÈC
GORNGCFC GP WP OQOGPVQ FCFQ [ GP HWPEKÎP FG NQU EQORQPGPVGU
UGNGEEKQPCFQU 6QFQ GUVQ PQU JCEG UWRQPGT SWG NC HQTOC FG EQPGEVCT XCTKCU
TGFGUFG¶TGCNQECN
.#0 GUWPCUWPVQOW[RTQDNGO¶VKEQ'UFGEKTGPRTKPEKRKQ
FGDGOQU EQPUKFGTCT NCU TGFGU EQOQ KPEQORCVKDNGU GPVTG UÈ [ GN OQFQ FG
EQPUGIWKT WPC KPVGTEQPGZKÎP GZKVQUC GU NC KPENWUKÎP GPVTG TGF [ TGF FG WP
FKURQUKVKXQ Q KPVGTHCEG SWG TGCNKEG NCU VTCFWEEKQPGU Q EQPXGTUKQPGU PGEGUCTKCU
RCTCUQNXGPVCTGUVCUUGTKCUFKHGTGPEKCU

'PTGCNKFCF UGRWGFGPFKUVKPIWKTEWCVTQITCPFGUECVGIQTÈCUFGVÃEPKECUGPGUVG
VGTTGPQ TGRGVKFQTGU DTKFIGU TQWVGTU Q GPECOKPCFQTGU [ ICVGYC[U Q RCUCTGNCU
'PNCHKIWTCQDUGTXCOQUFKHGTGPVGUVKRQUFGKPVGTEQPGZKÎPGPVTGXCTKCU.#0

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.CRTKOGTCGUNCFGNQUTGRGVKFQTGU‹RQTSWÃUGWVKNK\CPNQUTGRGVKFQTGU! 

.CRTKOGTCKFGCSWGPQUXKGPGEWCPFQRGPUCOQUGPEQPGEVCTFQUUGIOGPVQUFG
TGFGUFG¶TGC NQECNGUWPKTNQU OGFKCPVGWPECDNG RGTQFGDKFQCNCCVGPWCEKÎP
SWGUWHTKTÈCNCUGÌCNGUVQPQGUOW[XKCDNG[GURQTGNNQSWGUGJCEGPGEGUCTKQ
WVKNK\CTCNIÕPFKURQUKVKXQQGSWKRQRCTCRQFGTTGCNK\CTNCEQPGZKÎPFGGUVQUFQU
UGIOGPVQU

.QUTGRGVKFQTGUEQPUVKVW[GPGNOÃVQFQO¶UUKORNG[CEVÕCPNQECNOGPVG[CPKXGN
HÈUKEQ5QPUKORNGOGPVGFKURQUKVKXQUSWGTGEWRGTCPCORNKHKECP[TGEQPHKIWTCPNC
HQTOC FG NC UGÌCN GP WPC TGF [ NC RCUCP CQVTC5QPWUCFQURCTCRTQNQPICTNCU
FKUVCPEKCUFGECDNGFGWPCTGFFG¶TGCNQECN

(WPFCOGPVCNOGPVGUGGORNGCPEWCPFQUGFGUGCPEQPGEVCTFQUUGIOGPVQU .#0
NKOKVCFQUECFCWPQFGGNNQUTGUWNVCPFQHWPEKQPCNOGPVGEQOQUKUGVTCVCUGFGWP
ÕPKEQ UGIOGPVQ 'P GUVG UGPVKFQ NC RTGUGPEKC FG XCTKQU UGIOGPVQU TGUWNVC
VTCPURCTGPVG RCTC NQU &6'U
GSWKRQ VGTOKPCNFGFCVQU FGECFC UGIOGPVQ.#0
0QTOCNOGPVGNQUTGRGVKFQTGUEQPGEVCPTGFGUEQOQ'VJGTPGV C'VJGTPGV6QMGP
4KPI C6QMGP4KPI5VCT.CP C5VCT.CPGVE

.CXGPVCLCFGGUVGVKRQFGKPVGTEQPGZKÎPFGTGFGUNCGPEQPVTCOQUGPGNEQUVQ[
GP NC HCEKNKFCF FG EQPGZKÎP RGTQ VKGPG VCODKÃP UWU FGUXGPVCLCU [ NC O¶U
KORQTVCPVGGURTGEKUCOGPVGUWCEVWCEKÎPEQOQOGTQTGRTQFWEVQTFGNCUGÌCN[C
SWGPQUGPEQPVTCOQUGPUKVWCEKQPGUGPNCUSWGWPCGUVCEKÎP#VTCPUOKVGCQVTC
GUVCEKÎP$UKVWCFCGPUWOKUOQUGIOGPVQFGTGF[GNTGRGVKFQTEQIGGUVCUGÌCN[
NC KPVTQFWEG GP VQFQU NQU UGIOGPVQU SWG EQPGEVC EQP NQ SWG UQDTGECTICOQU
KPPGEGUCTKCOGPVGOWEJQUUGIOGPVQUFGTGF

'UVG RTQDNGOC GU KORQTVCPVG RQTSWG UG UCDG SWG ITCP RCTVG FG NC KPHQTOCEKÎP
IGPGTCFCGPWPUGIOGPVQGUV¶FGUVKPCFCCUGTRTQEGUCFC[WVKNK\CFCFGPVTQFGN
OKUOQUGIOGPVQTGUWNVCPFQWPDCLQRQTEGPVCLGGORNGCFQRQTQVTQUGIOGPVQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.QUTGRGVKFQTGUUKORNGOGPVGTGRKVGPNCUUGÌCNGU[PQRTQRQTEKQPCPPKPIÕPVKRQ
FGECRCEKFCFFGHKNVTCFQFGNQURCSWGVGUFGFCVQUFGDKFQCGUVQVQFQGNVT¶HKEQ
GPVQFCUNCUTGFGUEQPGEVCFCURQTWPQQO¶UTGRGVKFQTGUUGRTQRCICCVQFCUNCU
QVTCUNQEWCNRWGFGVGPGTWPGHGEVQPGICVKXQGPGNÎRVKOQHWPEKQPCOKGPVQFGNC
TGF

'URQTGNNQSWGEQOQXGTGOQURQUVGTKQTOGPVGCRCTGEGPNQU$TKFIGU
2WGPVGU 
EQOQ CNVGTPCVKXC C GUVQU FKURQUKVKXQU 2QT QVTC RCTVG FGDG SWGFCT ENCTQ SWGGN
OÃVQFQFGCEEGUQFGDGUGTKFÃPVKEQGPNQUOGFKQUKPVGTEQPGEVCFQUOGFKCPVGWP
TGRGVKFQT.CTGFSWGHQTOCPXCTKQUUGIOGPVQUFGECDNGUEQPGEVCFQUUGEQORQTVC
EQOQ WPC ÕPKEC TGF NÎIKEC 'UVC EQPGZKÎP GU VTCPURCTGPVG RCTC VQFQU NQU
GNGOGPVQUEQPGEVCFQUCNCTGFNQECNCUÈEQOQRCTCVQFCUNCUEQOWPKECEKQPGUSWG
VTCPUKVCPCVTCXÃUFGGUCOKUOCTGFNQECN.CTGFHQTOCCUÈWPCTGFNQECNÕPKEC
%QP NQU TGRGVKFQTGU UG RWGFGP TGCNK\CT TGFGU NQECNGU HQTOCFCU RQT WPC
EQODKPCEKÎP FG UGIOGPVQU FG ECDNG EQP OGFKQU [ VQRQNQIÈCU FKHGTGPVGU 5KP
GODCTIQ GZKUVGP EKGTVQU NÈOKVGU SWGUQPGURGEÈHKEQU RCTCNCVGEPQNQIÈCSWGUG
WVKNK\CGPECFCOGFKQFGCEEGUQ%QPEKGTPGPGNPÕOGTQO¶ZKOQFGTGRGVKFQTGU
SWG RWGFG CVTCXGUCT GN NCTIQ O¶ZKOQ SWG PQ RWGFG UQDTGRCUCT RCTC ECFC
UGIOGPVQGNNCTIQVQVCNFGNCCTSWKVGEVWTC
&GGUCOCPGTCUGRWGFGPTGCNK\CTXCTKQUUGIOGPVQURQTGLGORNQEQP'VJGTPGV
SWG TGUWNVGP FG EQODKPCEKQPGU FG ECDNGU EQCZKCNGU FGHKDTC ÎRVKEC FG RCTGU
VTGP\CFQUIGUVKQPCFQURQTNQUTGRGVKFQTGUUGRCTCFQUQKPVGITCFQUGPWPOKUOQ
EQPLWPVQ2GTOKVGPCFCRVCTNCCTSWKVGEVWTCFGNCTGFCNPÕOGTQFGGUVCEKQPGUFG
VTCDCLQCUWUKVWCEKÎPIGQIT¶HKECCWPECDNGCFQ[CGZKUVGPVGCWPCECODKQGVE

.C UGIWPFC [ NC VGTEGTC ECVGIQTÈCU TGRTGUGPVCP NQU RWGPVGU


DTKFIGU [ NQU
TQWVGTUSWGRGTOKVGPIGUVKQPCTNCUEQPGZKQPGUNQECNGUQTGOQVCURCTCTGCNK\CTNC
KPVGTEQPGZKÎPFGNCUTGFGU[QRVKOK\CTNQUHNWLQUFGEQOWPKECEKÎP

(KPCNOGPVGNCEWCTV CECVGIQTÈCNCFGNCURCUCTGNCU
ICVGYC[U RGTOKVGGUVCDNGEGT
WP OGFKQFGEQOWPKECEKÎPGPVTGNCUTGFGUNQECNGU [UKUVGOCUFGVKRQOGFKQQ
ITCPFG FG VKRQ FKHGTGPVG EQPUGTXKEKQU CUQEKCFQU VCNGU EQOQNCEQPXGTUKÎPFG
RTQVQEQNQ

.CURCUCTGNCUKPVGTXKGPGP GPNCUECRCUUWRGTKQTGUFGNOQFGNQFGTGHGTGPEKC15+

RQT GPEKOC FG NQU RWGPVGU EQPETGVCOGPVG GP GN PKXGN FG TGF [ TGCNK\CP
EQPXGTUKQPGUFGNQUFKUVKPVQUHQTOCVQUQRTQVQEQNQUFGECFCWPCFGNCUTGFGUSWG
KPVGTEQOWPKEC'PECODKQ[FGDKFQCNPKXGNGPSWGQRGTCPNCURCUCTGNCUJCEGP
NGPVQ GN VT¶HKEQ FG KPHQTOCEKÎP GU RQT GNNQ SWG UQP RTKPEKRCNOGPVG WUCFCU GP
TGFGU9#0FQPFGGNVT¶HKEQGUFGRQTUÈNGPVQ

'P NCU RCUCTGNCU QTKGPVCFCU C EQPGZKÎP UG FGHKPGP EKTEWKVQU XKTVWCNGU EQOQ
QEWTTGEQPNQU RWGPVGURGTQCPKXGNFGTGF[PQFGGPNCEG#NEQOWPKECTFQU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

UWDTGFGU FKUVKPVCU FGWPCTGF9#0UGGUVCDNGEGWPQQO¶UEKTEWKVQU XKTVWCNGU


EQPECVGPCFQUCVTCXÃUFGNQUEWCNGUUGRTQFWEGGNVT¶HKEQFGFCVQU

'P NCU RCUCTGNCU PQ QTKGPVCFCU C EQPGZKÎP PQ UG GUVCDNGEGP EKTEWKVQU XKTVWCNGU
UKPQ SWG NC KPHQTOCEKÎP GP GPECRUWNCFC GP FCVCITCOCU SWG UQP GPXKCFQU CN
FGUVKPCVCTKQ[PQVKGPGPRQTSWÃTGEQTTGTUKGORTGGNOKUOQECOKPQ
FGGUVGOQFQ
GUH¶EKNUQTVGCTNCUXÈCUEQPIGUVKQPCFCU 

 /'&+15&'64#05/+5+¦0

'POGFKQUIWKCFQUGNCPEJQFGDCPFCQXGNQEKFCFFGVTCPUOKUKÎPFGRGPFGPFG
NCFKUVCPEKC[FGUKGNGPNCEGGURWPVQCRWPVQQOWNVKRWPVQ

 2CTVTGP\CFQ

'UGNOGFKQIWKCFQO¶UDCTCVQ[O¶UWUCFQ%QPUKUVGGPWP RCTFGECDNGU
GODWVKFQURCTCUWCKUNCOKGPVQ RCTCECFCGPNCEGFGEQOWPKECEKÎP&GDKFQ
CSWGRWGFGJCDGTCEQRNGUGPVTGRCTGUGUVQUUGVTGP\CEQPRCUQUFKHGTGPVGU
.C WVKNK\CEKÎP FGN VTGP\CFQ VKGPFG C FKUOKPWKT NC KPVGTHGTGPEKC
GNGEVTQOCIPÃVKEC

'UVG VKRQ FG OGFKQ GU GN O¶U WVKNK\CFQ FGDKFQ C UW DCLQ EQUVQ
UG WVKNK\C
OWEJQGPVGNGHQPÈC RGTQUWKPEQPXGPKGPVGRTKPEKRCNGUUWRQECXGNQEKFCF
FGVTCPUOKUKÎP[UWEQTVCFKUVCPEKCFGCNECPEG%QPGUVQUECDNGUUGRWGFGP
VTCPUOKVKTUGÌCNGUCPCNÎIKECUQFKIKVCNGU

'U WP OGFKQ OW[ UWUEGRVKDNG C TWKFQ [ C KPVGTHGTGPEKCU 2CTCGXKVCTGUVQU


RTQDNGOCUUGUWGNGVTGP\CTGNECDNGEQPFKUVKPVQURCUQUFGVQTUKÎP[UGUWGNG
TGEWDTKTEQPWPCOCNNCGZVGTPCRCTCGXKVCTNCUKPVGTHGTGPEKCUGZVGTPCU

 2CTGUVTGP\CFQUCRCPVCNNCFQU[UKPCRCPVCNNCT

.QURCTGUUKPCRCPVCNNCTUQPNQUO¶UDCTCVQUCWPSWGNQUOGPQUTGUKUVGPVGUC
KPVGTHGTGPEKCU
CWPSWG UG WUCP EQP ÃZKVQ GP VGNGHQPÈC [ GP TGFGU FG ¶TGC
NQECN # XGNQEKFCFGU FG VTCPUOKUKÎP DCLCU NQU RCTGU CRCPVCNNCFQU UQP
OGPQU UWUEGRVKDNGU C KPVGTHGTGPEKCU CWPSWG UQP O¶U ECTQU [O¶UFKHÈEKNGU
FGKPUVCNCT

 %CDNGEQCZKCN
%QPUKUVG GP WP ECDNG EQPFWEVQT KPVGTPQ
EKNÈPFTKEQ UGRCTCFQ FG QVTQ
ECDNGEQPFWEVQTGZVGTPQRQTCPKNNQUCKUNCPVGUQRQTWPCKUNCPVGOCEK\Q
6QFQGUVQUGTGEWDTGRQTQVTCECRCCKUNCPVGSWGGUNCHWPFCFGNECDNG

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'UVGECDNGCWPSWGGUO¶UECTQSWGGNRCTVTGP\CFQUGRWGFGWVKNK\CTCO¶U
NCTIC FKUVCPEKC EQP XGNQEKFCFGU FG VTCPUOKUKÎP UWRGTKQTGU OGPQU
KPVGTHGTGPEKCU[RGTOKVGEQPGEVCTO¶UGUVCEKQPGU

5G UWGNG WVKNK\CT RCTC VGNGXKUKÎP VGNGHQPÈC C NCTIC FKUVCPEKC TGFGU FG ¶TGC
NQECNEQPGZKÎPFGRGTKHÃTKEQUCEQTVCFKUVCPEKCGVE

5GWVKNK\CRCTCVTCPUOKVKTUGÌCNGUCPCNÎIKECUQFKIKVCNGU5WUKPEQPXGPKGPVGU
RTKPEKRCNGUUQPCVGPWCEKÎPTWKFQVÃTOKEQTWKFQFGKPVGTOQFWNCEKÎP2CTC
UGÌCNGU CPCNÎIKECU UG PGEGUKVC WP CORNKHKECFQT ECFC RQEQU MKNÎOGVTQU [
RCTCUGÌCNGUFKIKVCNGUWPTGRGVKFQTECFCMKNÎOGVTQ

 (KDTCÎRVKEC

5G VTCVC FG WP OGFKQ OW[ HNGZKDNG [ OW[ HKPQ SWG EQPFWEG GPGTIÈC FG
PCVWTCNG\CÎRVKEC5WHQTOCGUEKNÈPFTKECEQPVTGUUGEEKQPGUTCFKCNGUPÕENGQ
TGXGUVKOKGPVQ[EWDKGTVC'NPÕENGQGUV¶HQTOCFQRQTWPCQXCTKCUHKDTCUOW[
HKPCU FG ETKUVCN Q RN¶UVKEQ %CFC HKDTC GUV¶ TQFGCFC RQT UW RTQRKQ
TGXGUVKOKGPVQSWGGUWPETKUVCNQRN¶UVKEQEQPFKHGTGPVGURTQRKGFCFGUÎRVKECU
FKUVKPVCUCNCUFGNPÕENGQ#NTGFGFQTFGGUVGEQPINQOGTCFQGUV¶NCEWDKGTVC

EQPUVKVWKFC FG OCVGTKCN RN¶UVKEQ Q UKOKNCT SWG UG GPECTIC FG CKUNCT GN
EQPVGPKFQFGCRNCUVCOKGPVQUCDTCUKQPGUJWOGFCFGVE

'U WP OGFKQ OW[ CRTQRKCFQ RCTC NCTICU FKUVCPEKCU G KPENWUQ ÕNVKOCOGPVG
RCTC.#0 U

5WUDGPGHKEKQUHTGPVGCECDNGUEQCZKCNGU[RCTGUVTGP\CFQUUQP

R 2GTOKVGOC[QTCPEJQFGDCPFC
R /GPQTVCOCÌQ[RGUQ
R /GPQTCVGPWCEKÎP
R #KUNCOKGPVQGNGEVTQOCIPÃVKEQ
R /C[QTUGRCTCEKÎPGPVTGTGRGVKFQTGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

5WTCPIQFGHTGEWGPEKCUGUVQFQGNGURGEVTQXKUKDNG[RCTVGFGNKPHTCTTQLQ'N
OÃVQFQ FG VTCPUOKUKÎP GU NQU TC[QU FG NW\ KPEKFGP EQP WPC ICOC FG
¶PIWNQUFKHGTGPVGURQUKDNGUGPGNPÕENGQFGNECDNGGPVQPEGUUÎNQWPCICOC
FG ¶PIWNQU EQPUGIWKT¶P TGHNGLCTUG GP NC ECRC SWG TGEWDTG GN PÕENGQ 5QP
RTGEKUCOGPVGGUQUTC[QUSWGKPEKFGPGPWPEKGTVQTCPIQFG¶PIWNQUNQUSWG
KT¶PTGDQVCPFQCNQNCTIQFGNECDNGJCUVCNNGICTCUWFGUVKPQ#GUVGVKRQFG
RTQRCICEKÎP UG NG NNCOC OWNVKOQFCN 5K UG TGFWEG GN TCFKQ FGN PÕENGQ GN
TCPIQFG¶PIWNQUFKUOKPW[GJCUVCSWGUÎNQUGCRQUKDNGNCVTCPUOKUKÎPFGWP
TC[QGNTC[QCZKCN[CGUVGOÃVQFQFGVTCPUOKUKÎPUGNGNNCOCOQPQOQFCN

.QU KPEQPXGPKGPVGU FGN OQFQ OWNVKOQFCN GU SWG FGDKFQ C SWG


FGRGPFKGPFQCN¶PIWNQFGKPEKFGPEKCFGNQUTC[QUGUVQUVQOCT¶P ECOKPQU
FKHGTGPVGU[VCTFCT¶PO¶UQOGPQUVKGORQGPNNGICTCNFGUVKPQEQPNQSWGUG
RWGFG RTQFWEKT WPC FKUVQTUKÎP
TC[QU SWG UCNGP CPVGU RWGFGP NNGICT
FGURWÃU EQPNQSWGUGNKOKVCNCXGNQEKFCFFGVTCPUOKUKÎPRQUKDNG

*C[ WP VGTEGT OQFQ FG VTCPUOKUKÎP SWG GU WP RCUQ KPVGTOGFKQ GPVTG NQU
CPVGTKQTOGPVG EQOGPVCFQU [ SWG EQPUKUVG GP ECODKCT GN ÈPFKEG FG
TGHTCEEKÎP FGN PÕENGQ # GUVG OQFQ UG NG NNCOC OWNVKOQFQ FG ÈPFKEG
ITCFWCN

.QU GOKUQTGU FG NW\ WVKNK\CFQU UQP .'&


&KQFQ GNGEVTQ NWOKPGUEGPVG FG
DCLQEQUVGEQPWVKNK\CEKÎPGPWPCORNKQTCPIQFGVGORGTCVWTCU[EQPNCTIC
XKFC OGFKC [ +.&
&KQFQ KPHTCTQLQ O¶U ECTQ RGTQ O¶U GHKEC\ [ RGTOKVG
WPCOC[QTXGNQEKFCFFGVTCPUOKUKÎP 

 '56#0&#4'5

'PGNRCUCFQECFCVGEPQNQIÈCGTCRTQRKGVCTKQFGGNNCOKUOC[GTCKPEQORCVKDNGU
EQPQVTCUVGEPQNQIÈCU

#05+
#OGTKECP0CVKQPCN5VCPFCTFU+PUVKVWVG

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x &GUCTTQNNCGUV¶PFCTGUFGRTQVQEQNQUGURGEÈHKEQU
x (&&+62 2&/FGHKPG NCCRNKECEKÎPFGNCVGEPQNQIÈC(&&+UQDTGECDNGU FG
RCTVTGP\CFQU

#6/(QTWO

x 'UVGGUV¶PFCTFGHKPKT¶EQOQKORNGOGPVCT#6/UQDTGECDNGCFQFGECVGIQTÈC
[FGHKDTCUÎRVKECU
x #6/ GU WPC VGEPQNQIÈC SWG RWGFG VTCPURQTVCT XQ\ FÕRNGZ XKFGQ [ NC
OC[QTÈCFGNQUVKRQUFGVT¶HKEQUFGFCVQUUKOWNV¶PGCOGPVGUQDTGGPNCEGUFG
ITCPCPEJQFGDCPFC

'+#6+#
'NGEVTQPKEU +PFWUVTKGU #UUQEKCVKQP6GNGEQOWPKECVKQPU +PFWUVTKGU
#UUQEKCVKQP 

 014/#5

#05+
#OGTKECP0CVKQPCN5VCPFCTFU+PUVKVWVG

.C PQTOC EGPVTCN SWG GURGEKHKEC WP IÃPGTQ FG UKUVGOC FG ECDNGCFQ RCTC
VGNGEQOWPKECEKQPGUSWGUQRQTVGWPCODKGPVGOWNVKRTQFWEVQ[OWNVKRTQXGGFQT
GU
C #05+6+#'+## 0QTOC RCTC EQPUVTWEEKÎP EQOGTEKCN FG ECDNGCFQ
FG VGNGEQOWPKECEKQPGU 'UVC PQTOC HWG FGUCTTQNNCFC [ CRTQDCFC RQT
EQOKVÃU FGN +PUVKVWVQ 0CEKQPCN #OGTKECPQ FG 0QTOCU
#05+ NC
#UQEKCEKÎP FG NC+PFWUVTKCFG6GNGEQOWPKECEKQPGU
6+# [NC#UQEKCEKÎP
FGNC+PFWUVTKC'NGEVTÎPKEC
'+# VQFQUFGNQU'7#'UVQUEQOKVÃUGUV¶P
EQORWGUVQU RQT TGRTGUGPVCPVGU FG XCTKQU HCDTKECPVGU FKUVTKDWKFQTGU [
EQPUWOKFQTGU FG NC KPFWUVTKC FG TGFGU .C PQTOC GUVCDNGEG ETKVGTKQU
VÃEPKEQU [ FG TGPFKOKGPVQ RCTC FKXGTUQU EQORQPGPVGU [EQPHKIWTCEKQPGU
FGUKUVGOCU

'P UW ÕNVKOC XGTUKÎP JCP UKFQ KPENWÈFCU PWGXCU GURGEKHKECEKQPGU RCTC NC
HKDTC ÎRVKEC [ OQPQOQFQ ECDNGU EQPGEVQTGU [
TGEQOGPFCEKQPGURCTCNCKPUVCNCEKÎPFG762[HKDTCÎRVKEC

.CUGURGEKHKECEKQPGUEWDTGPNQUKIWKGPVG
R 6KRQFGECDNG
R 6QRQNQIÈC
R &KUVCPEKCFGECDNGCFQ
R +PVGTHCEGUFGWUWCTKQU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

R 2GTHQTOCPEGFGN*CTFYCTGFG%CDNGCFQ[EQPGZKÎP
R %TKVGTKQUFGKPUVCNCEKÎP

7,$(,$$
&$5$&7(5,67,&$6
‡ (VSHFLILFDXQVLVWHPDGHFDEOHDGRJHQpULFR
‡ ,QGHSHQGLHQWHGHDSOLFDFLRQHV
‡ (VWDEOHFHUHTXLVLWRVGHIXQFLRQDPLHQWR
‡ (VSHFLILFD
z 5HTXLVLWRVGHFRPSRQHQWHV

z 'LVWDQFLDVGHFDEOHDGR

z &RQILJXUDFLRQHVGHWRPDVFRQHFWRUHV

z 7RSRORJtD

#FGO¶UGZKUVGPWPPÕOGTQFGPQTOCUTGNCEKQPCFCUSWGFGDGPUGIWKTUG
EQP CRGIQ RCTC CUGIWTCT GN O¶ZKOQ DGPGHKEKQ RQUKDNG FGN UKUVGOC FG
ECDNGCFQGUVTWEVWTCFQ&KEJCUPQTOCUKPENW[GPNC

D #05+'+#6+# 0QTOC FG EQPUVTWEEKÎP EQOGTEKCN RCTC XÈCU [


GURCEKQU FG VGNGEQOWPKECEKQPGU SWG RTQRQTEKQPC FKTGEVTKEGU RCTC
EQPHQTOCTWDKECEKQPGU¶TGCU[XÈCUCVTCXÃUFGNCUEWCNGUUGKPUVCNCPNQU
GSWKRQU [ OGFKQU FG VGNGEQOWPKECEKQPGU 6CODKÃP FGVCNNC CNIWPCU
EQPUKFGTCEKQPGU C UGIWKT EWCPFQ UG FKUGÌCP [ EQPUVTW[GP GFKHKEKQU SWG
KPENW[CPUKUVGOCUFGVGNGEQOWPKECEKQPGU&GHKPGNCUTWVCU[NQUGURCEKQU
FGNQUECDNGUVCNGUEQOQ

R 4WVCUJQTK\QPVCNGU[FGDCEMDQPG
R &KURQUKEKÎPFGNQUCTOCTKQU[EWCTVQUFGGSWKRQU
R (CEKNKFCFGUFGGPVTCFC
R %QPGZKÎPCVKGTTC[TGVCTFQFGHWGIQ

1VTCPQTOCTGNCEKQPCFCGUNC

E #05+6+#'+#0QTOCFGCFOKPKUVTCEKÎPRCTCNCKPHTCGUVTWEVWTC
FG VGNGEQOWPKECEKQPGU GP GFKHKEKQU EQOGTEKCNGU 2TQRQTEKQPC PQTOCU
RCTC NC EQFKHKECEKÎP FG EQNQTGU GVKSWGVCFQ [ FQEWOGPVCEKÎP FG WP

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

UKUVGOC FG ECDNGCFQ KPUVCNCFQ 5GIWKT GUVC PQTOC RGTOKVG WPC OGLQT
CFOKPKUVTCEKÎP FG WPC TGF ETGCPFQ WP OÃVQFQ FG UGIWKOKGPVQ FG NQU
VTCUNCFQU ECODKQU [ CFKEKQPGU (CEKNKVC CFGO¶U NC NQECNK\CEKÎP FG HCNNCU
FGVCNNCPFQECFCECDNGVGPFKFQRQTECTCEVGTÈUVKECUVCNGUEQOQVKRQHWPEKÎP
CRNKECEKÎPWUWCTKQ[FKURQUKEKÎP

F #05+6+#'+# 4GSWKUKVQU FG CVGTTK\CFQ [ RTQVGEEKÎP RCTC


VGNGEQOWPKECEKQPGU GP GFKHKEKQU EQOGTEKCNGU SWG FKEVC RT¶EVKECU RCTC
KPUVCNCT UKUVGOCU FG CVGTTK\CFQ SWG CUGIWTGP WP PKXGN EQPHKCDNG FG
TGHGTGPEKCCVKGTTCGNÃEVTKECRCTCVQFQUNQUGSWKRQUFGVGNGEQOWPKECEKQPGU
UWDUGEWGPVGOGPVGKPUVCNCFQU

%CFCWPQFGGUVCUPQTOCUHWPEKQPCGPEQPLWPVQEQPNC#%WCPFQUG
FKUGÌCGKPUVCNCEWCNSWKGTUKUVGOCFGVGNGEQOWPKECEKQPGUUGFGDGPTGXKUCT
NCU PQTOCU CFKEKQPCNGU EQOQ GN EÎFKIQGNÃEVTKEQ PCEKQPCN
0'% FG NQU
'7#QNCUNG[GU[RTGXKUKQPGUNQECNGUEQOQNCUGURGEKHKECEKQPGU01/

0QTOC1HKEKCN/GZKECPC 'UVGFQEWOGPVQUGEQPEGPVTCGPNCPQTOC
#[FGUETKDGCNIWPQUFGNQUGNGOGPVQUD¶UKEQUFGWPUKUVGOCIGPÃTKEQFG
ECDNGCFQVKRQUFGECDNG[CNIWPCUFGUWUXGPVCLCU[FGUXGPVCLCUCUÈEQOQ
RT¶EVKECU[TGSWKUKVQUFGKPUVCNCEKÎP

 5WDUKUVGOCUFGNCPQTOC#05+6+#'+# #

.C PQTOC #05+6+#'+## GURGEKHKEC NQU TGSWKUKVQU OÈPKOQU RCTC


ECDNGCFQ FG VGNGEQOWPKECEKQPGU FGPVTQ FG GFKHKEKQU EQOGTEKCNGU
KPENW[GPFQ UCNKFCU [ EQPGEVQTGU CUÈ EQOQ GPVTG GFKHKEKQU FG EQPLWPVQU
CTSWKVGEVÎPKEQU &G CEWGTFQ C NC PQTOC WP UKUVGOC FG ECDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQ EQPUKUVGFGUWDUKUVGOCUHWPEKQPCNGU

 +PUVCNCEKÎP FG GPVTCFC Q CEQOGVKFC GU GN RWPVQ FQPFG NC KPUVCNCEKÎP
GZVGTKQT [ FKURQUKVKXQU CUQEKCFQU GPVTCP CN GFKHKEKQ 'UVG RWPVQ RWGFG
GUVCTWVKNK\CFQRQTUGTXKEKQUFGTGFGURÕDNKECUTGFGURTKXCFCUFGNENKGPVG
QCODQU'UVGGUGNRWPVQFGFGOCTECEKÎPGPVTGGNRQTVCFQT[GNENKGPVG
[ GP FQPFG GUV¶P WDKECFQU NQU FKURQUKVKXQU FG RTQVGEEKÎP RCTC
UQDTGECTICUFGXQNVCLG

 'NEWCTVQNQECNQUCNCFGO¶SWKPCUQGSWKRQU GUWPGURCEKQEGPVTCNK\CFQ
RCTC GN GSWKRQ FG VGNGEQOWPKECEKQPGU
RQT GLGORNQ 2$: GSWKRQU FG
EÎORWVQEQPOWVCFQTGUFGKOCIGPGVE SWGFCUGTXKEKQCNQUWUWCTKQU
GPGNGFKHKEKQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'NGLGFGECDNGCFQEGPVTCN RTQRQTEKQPCKPVGTEQPGZKÎPGPVTGNQUICDKPGVGU
FG VGNGEQOWPKECEKQPGU NQECNGU FG GSWKRQ G KPUVCNCEKQPGU FG GPVTCFC
%QPUKUVGFGECDNGUEGPVTCNGUKPVGTEQPGZKQPGU RTKPEKRCNGUGKPVGTOGFKCU
VGTOKPCEKQPGU OGE¶PKECU [ RWGPVGU FG KPVGTEQPGZKÎP .QU ECDNGU
EGPVTCNGUEQPGEVCPICDKPGVGUFGPVTQFGWPGFKHKEKQQGPVTGGFKHKEKQU

5LVHU %DFNERQH
5DQXUDGH3LVR 0DQJDGH3LVR

&DEOH 5LVHU
´ 0LQ
$EUD]DGHUD

7XERV &RQGXLW %DQGHMD


(PSDOPH

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 )CDKPGVG FG VGNGEQOWPKECEKQPGU GU FQPFG VGTOKPCP GP UWU EQPGEVQTGU
EQORCVKDNGUNQUECDNGUFGFKUVTKDWEKÎPJQTK\QPVCN+IWCNOGPVGGNGLGFG
ECDNGCFQ EGPVTCN VGTOKPC GP NQU ICDKPGVGU EQPGEVCFQ EQP RWGPVGU Q
ECDNGU FG RWGPVGQ C HKP FG RTQRQTEKQPCT EQPGEVKXKFCF HNGZKDNG RCTC
GZVGPFGT NQU FKXGTUQU UGTXKEKQU CNQU WUWCTKQUGPNCUVQOCUQUCNKFCUFG
VGNGEQOWPKECEKQPGU

 'N ECDNGCFQ JQTK\QPVCN EQPUKUVG GP GN OGFKQ HÈUKEQ WUCFQ RCTC EQPGEVCT
ECFCVQOCQUCNKFCCWPICDKPGVG5GRWGFGPWUCTXCTKQUVKRQUFGECDNG
RCTCNCFKUVTKDWEKÎPJQTK\QPVCN%CFCVKRQVKGPGUWURTQRKCUNKOKVCEKQPGU
FG FGUGORGÌQ VCOCÌQ EQUVQ [ HCEKNKFCF FG WUQ
/¶U KPHQTOCEKÎP
UQDTGGUVQUGRTGUGPVCO¶UCFGNCPVG

'N¶TGCFGVTCDCLQ UWUEQORQPGPVGUNNGXCPNCUVGNGEQOWPKECEKQPGUFGUFG
NCWPKÎPFGNCVQOCQUCNKFC[UWEQPGEVQTFQPFGVGTOKPCGNUKUVGOCFG
ECDNGCFQJQTK\QPVCNCNGSWKRQQGUVCEKÎPFGVTCDCLQFGNWUWCTKQ6QFQU
NQU CFCRVCFQTGU HKNVTQU Q CEQRNCFQTGU WUCFQU RCTC CFCRVCT GSWKRQ
GNGEVTÎPKEQ FKXGTUQ CN UKUVGOC FG ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ FGDGP UGT
CLGPQU C NC VQOC Q UCNKFC FG VGNGEQOWPKECEKQPGU [ GUV¶P HWGTC FGN
CNECPEGFGNCPQTOC#

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

7,$(,$$
$5($'(75$%$-2
‡ 6HH[WLHQGHGHVGHODWRPD
KDVWDHOHTXLSRGHO
XVXDULR
‡ 'LVHxDGRSDUDWUDVODGRV
DGLFLRQHV\FDPELRV
IiFLOHV
‡ 'HSHQGHGHO,:$
,1',9,'8$/:25.
$5($

.C(KIWTCKNWUVTCNCUTGNCEKQPGUGPVTGNQUUWDUKUVGOCU

+'''
+PUVKVWVQFG+PIGPKGTQU'NÃEVTKEQU['NGEVTÎPKEQU
2CTCECDNGCFQGUVTWEVWTCFQPQTOCNQUKIWKGPVG

x .CFGHKPGWPRTQVQEQNQFGECDNGCFQHÈUKEQUKOKNCTC'VJGTPGV
x .CFGHKPGWPRTQVQEQNQFGECDNGCFQHÈUKEQUKOKNCTC6QMGP4KPI
x .CFGHKPGWPRTQVQEQNQFGECDNGCFQHÈUKEQUKOKNCTC+5&0

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

+51

x 'UV¶PFCTGUSWGIQDKGTPCPEQOWPKECEKQPGUFGXQ\[FCVQU
x &GHKPGECVGIQTÈCFGEQPGEVQTGU[ECDNGU[NCKPUVCNCEKÎPCRTQRKCFC
x 'UVCDNGEGRTQEGFKOKGPVQFGRTWGDCU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

3
3QQ``ddee\\__ 999999** 3
3QQRR\\UUQQTT__ 55ccddbbeeSSddeebbQQTT__ UU^^ BBUUTTUUcc TTUU 3
3__RRbbUU

 6+215&'/'&+15&'64#05/+5+¦0

7PCFGNCURTKOGTCUFGEKUKQPGUSWGUGGPHTGPVCPEWCPFQUGRNCPGC QFGUCTTQNNC
WP UKUVGOC FG ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ GU GN VKRQ FG OGFKQ C WVKNK\CT .C PQTOC
#TGEQPQEGOGFKQUFKHGTGPVGU

x 762
RCTVTGP\CFQUKPDNKPFCLG FG„ RCTGUECNKDTG

x 562
RCT VTGP\CFQ DNKPFCFQ FG „ GP ECDNG FG EQDTG FG 1JOU [GP
EQDTGFG1JOU RCTGUECNKDTG

x %CDNGFGHKDTCÎRVKEC FGOQFQUKORNG
WPKOQFCN QOWNVKOQFCN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.QU ECDNGU EQCZKCNGU HWGTQP TGEQPQEKFQU GP NC PQTOC QTKIKPCN
RTKPEKRCNOGPVG RQTSWG UW DCUG KPUVCNCFC HWG WUCFC RCTC CRNKECEKQPGU
'VJGTPGV'PGNFQEWOGPVQFGNC#UGNGOGPEKQPCEQOQTGHGTGPEKCRGTQ
PQ UG NG TGEQPQEG 'P QVTCU RCNCDTCU UK WP UKUVGOC [C JC UKFQ FGUCTTQNNCFQ
WUCPFQ ECDNG EQCZKCN UG NG RWGFG FCT OCPVGPKOKGPVQ UGT ECODKCFQ Q
CFKEKQPCFQRGTQPQWUCTEQCZKCNRCTCPWGXCUKPUVCNCEKQPGU

C 762
7PUJKGNFGF6YKUVGF2CKT

'NECDNGFGRCTVTGP\CFQUKPDNKPFCLGUGCUGOGLCDCUVCPVGCNECDNGVGNGHÎPKEQ
EQOÕP RGTQ GUV¶ JCDKNKVCFQ RCTC EQOWPKECEKÎP FG FCVQU RGTOKVKGPFQ
HTGEWGPEKCUO¶UCNVCUFGVTCPUOKUKÎP#EVWCNOGPVGNQUECDNGUFGFCVQU762
RWGFGPENCUKHKECTUGGPECVGIQTÈCUFGTGPFKOKGPVQFKHGTGPVGU

.C ECVGIQTÈC GUV¶ VCUCFC RCTC HTGEWGPEKCU FG VTCPUOKUKÎP FG JCUVC 
/J\
/GIC*GT\KQU [GUNCO¶UEQOÕPOGPVGWVKNK\CFCRCTCCRNKECEKQPGU
FG FCVQU FG DCLC XGNQEKFCF EQOQ VTCPUOKUKQPGU CUÈPETQPCU UKUVGOCU FG
VGNGHQPÈC [CRNKECEKQPGU FGFCVQU FGXGNQEKFCFOGFKCVCNGU EQOQ6QMGP
4KPIFG/DRU
/GICDKVURQTUGIWPFQ Q'VJGTPGVFG/DRU

.QUECDNGU[EQORQPGPVGUFGECVGIQTÈCGUV¶PFKUGÌCFQURCTCHTGEWGPEKCU
GP GNTCPIQFGJCUVC/J\[ RWGFGPOCPGLCTEWCNSWKGT CRNKECEKÎPFG
ECVGIQTÈC CUÈ EQOQ 6QMGP TKPI FG /DRU 'N O¶U CNVQ TCPIQ FGN
UKUVGOC 762 UQP NQU ECDNGU [ EQORQPGPVGU FG ECVGIQTÈC RCTC
HTGEWGPEKCUFGJCUVC/J\[GUV¶PFKUGÌCFQURCTCOCPGLCTEWCNSWKGT
CRNKECEKÎPCEVWCNDCUCFCGPECDNGFGEQDTGRCTCFCVQUXQ\QKOCIGP

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'PNCCEVWCNKFCFNCECVGIQTÈCGUGNOGFKQO¶URQRWNCTTGEQPQEKFQRQT
NCU PQTOCU RCTC CRNKECEKQPGU FG FCVQU FG CNVC XGNQEKFCF FGDKFQ C UW
HCEKNKFCF [ DCLQ EQUVQ FG KPUVCNCEKÎP [ UW DCLQ EQPUWOQ FG GURCEKQ
%QORCTCFQEQPGNECDNGDNKPFCFQ562GN762GUO¶URGSWGÌQHNGZKDNG[
DCTCVQ 6CODKÃP NQU EQORQPGPVGU GNGEVTÎPKEQU WUCFQU EQP 762 UQP NQU
O¶UDCTCVQUFG NQUOGFKQUTGEQPQEKFQU;RWGUVQSWGGUVQUEQPUVKVW[GP
WPCITCPRCTVGFGNCKPXGTUKÎPIGPGTCNFGNCTGFUWUEQUVQUUQPHCEVQTFG
RGUQGPNCFGEKUKÎPFGWUCT762

2TGECWEKÎP %QOQ EQP EWCNSWKGT ECFGPC WP UKUVGOC FG ECDNGCFQ


GUVTWEVWTCFQ GU VCP HWGTVG EQOQ GN O¶U FÃDKN FG UWU GUNCDQPGU 'P
EQPUGEWGPEKC RCTC QDVGPGT TGPFKOKGPVQ ECVGIQTÈC GP WPC TGF NC TGF
GPVGTCFGDGGUVCTEQORWGUVCFGGNGOGPVQU SWGEWORNCPEQPNCUPQTOCU
FG NC ECVGIQTÈC 7VKNK\CT ECDNG FG FKUVTKDWEKÎP FG ECVGIQTÈC EQP
EQPGEVQTGU [ VQOCU GP EQPLWPVQ EQP ECDNGU FG RWGPVGQ ECVGIQTÈC 
TGUWNVCT¶GPTGPFKOKGPVQECVGIQTÈCÕPKECOGPVG

5KPGODCTIQEQORTCTECDNGU[EQORQPGPVGUFGECVGIQTÈCGZENWUKXCOGPVG
CÕP PQ ICTCPVK\C VCN TGPFKOKGPVQ FG WP UKUVGOC KPUVCNCFQ .C HQTOC FG
KPUVCNCTVKGPGWPGPQTOGGHGEVQGPGNPKXGNHKPCNFGTGPFKOKGPVQ&GJGEJQ
UKP WPC CRTQRKCFC HQTOC FG KPUVCNCT GN CNVQ TGPFKOKGPVQ FG WP UKUVGOC
ECVGIQTÈCRWGFGTGFWEKTUGCNFGWPUKORNGUKUVGOCVGNGHÎPKEQ

.C PQTOC 6+# # GUVCDNGEG NCU ECTCEVGTÈUVKECU FGN ECDNG 762 .C
RGTHQTOCPEG FGN ECDNG [ JCTFYCTG FG EQPGZKÎP GUV¶ FGVGTOKPCFQ RQT 
ECVGIQTÈCU
i %CVGIQTÈCJCUVC/J\
i %CVGIQTÈCJCUVC/J\
i %CVGIQTÈCJCUVC/J\

%CTCEVGTÈUVKECU
i %CRCEKFCFFGCNVCXGNQEKFCF
i &K¶OGVTQRGSWGÌQ
i $CLQEQUVQ
i (CEKNKFCFFGKPUVCNCEKÎP
i )TCPDCUGKPUVCNCFC
i RCTGUUÎNKFQU
i OO
#9)&K¶OGVTQGUV¶PFCTFGECDNG GURGEKHKECFQ
i OO
#9)&K¶OGVTQGUV¶PFCTFGECDNG RGTOKVKFQ

8GPVCLCU
i 'N762GUECRC\FGUQRQTVCTXGNQEKFCFGUFGFCVQUJCUVCFG/DRUQ
O¶U

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

i %QP GN WUQ FG EQPGEVQTGU +&% EQP GN ECDNG 762 UG JC TGFWEKFQ GN
VKGORQFGKPUVCNCEKÎP
i 2QT UW OGPQT FK¶OGVTQ RGTOKVG WPC OC[QT HNGZKDKNKFCF TCFKQ FG
EWTXCVWTCOGPQT

D 562
5JKGNFGF6YKUVGF2CKT

.QUUKUVGOCUFGRCTVTGP\CFQDNKPFCFQHWGTQPFGUCTTQNNCFQUQTKIKPCNOGPVG
RQT +$/ RCTC WUCTUG EQP UWU UKUVGOCU 6QMGP 4KPI [ GUVCDCP DCUCFQU
PQOKPCNOGPVGJCUVCRCTC/J\CNCHGEJCUGTGHKGTGCNQUECDNGU562
EQOQ +$/ VKRQ %WCPFQ HWG FGUCTTQNNCFQ RTKOGTCOGPVG RCTC /J\
 /J\ GTC WP CPEJQ FG DCPFC O¶U SWG UWHKEKGPVG 5KP GODCTIQ GN
UKUVGOC 562 VGPÈC OWEJQ O¶U CNVQ TGPFKOKGPVQ FGN QTKIKPCNOGPVG
RWDNKECFQ

.CPQTOC#CJQTCCEGRVC562#NCEWCNGZVKGPFGGUVQUUKUVGOCURCTC
VCUCU FG JCUVC /J\ &G JGEJQ WP UKUVGOC 562# FG ECDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQ CRTQRKCFCOGPVG KPUVCNCFQ RWGFG NNGXCT WPC UGÌCN 6QMGP
4KPI FG /DRU [ WPC FG KOCIGP FG DCPFC CPEJC C /J\
UKOWNV¶PGCOGPVG

'NCNVQTGPFKOKGPVQFGNQUUKUVGOCU562GUGNTGUWNVCFQFGNDNKPFCLG'PWP
ECDNG562ECFCRCTVTGP\CFQGUV¶GPXWGNVQGPNCOKPCFQ[EQNQECFQLWUVQ
C EQPVKPWCEKÎP FG NC OCNNC OGV¶NKEC FGN DNKPFCLG 'UVQU EQORQPGPVGU
TGFWEGPNCUGOKUKQPGUFGNECDNG[RTQVGIGPNQURCTGUFGNCUKPVGTHGTGPEKCU
GZVGTKQTGUEWCPFQGNDNKPFCLGGUV¶CFGEWCFCOGPVGCVGTTK\CFQ

'U GN ECDNG 762


RCT VTGP\CFQ FG CEGTQ UKP DNKPFCLG RGTQ CRCPVCNNCFQ

EWDKGTVQEQPRCPVCNNC 

%CTCEVGTÈUVKECU

i OO
#9) 
&K¶OGVTQGUV¶PFCTFGECDNG 
i QJOFGKORGFCPEKCECTCEVGTÈUVKEC

8GPVCLCU

i .KOKVC GN GUECRG FG '/+


KPVGTHGTGPEKC GNGEVTQOCIPÃVKEC FGN ECDNG CN
CODKGPVG
i .KOKVCGNKPITGUQFGTWKFQGZVGTKQTCNQUEQPFWEVQTGU
i 2TKPEKRCNOGPVGGZKIKFQRQTPQTOCUGWTQRGCU

&GUXGPVCLCU

i %QUVQOCUCNVQSWGGN762

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

i #WOGPVCGNVCOCÌQ[GNTCFKQFGEWTXCVWTCFGNECDNG
i /CUFKHKEWNVCFFGKPUVCNCT
i .QU ECPCNGU KPFKXKFWCNGU FGPVTQ FG WP CRCPVCNNCOKGPVQ CÕP UWHTGP
FKCHQPÈCGPVTGWPQ[QVTQ

 4GPFKOKGPVQGNÃEVTKEQFGNECDNGFGRCTVTGP\CFQ

.QU UKUVGOCU FG ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ DCUCFQU GP CNCODTG FG EQDTG
WVKNK\CP UGÌCNGU GNÃEVTKECU RCTC VTCPUOKVKT KPHQTOCEKÎP .C CVGPWCEKÎP [ NC
KPVGTHGTGPEKCQETWEGFGUGÌCNGUCNQUGZVTGOQU
0':6 UQPNQUO¶ZKOQU
RCT¶OGVTQU ETWEKCNGU RCTC FKUVKPIWKT NC ECTCEVGTÈUVKECU FG TGPFKOKGPVQ 5W
GHGEVQEQODKPCFQRWGFG[CUGCRGTOKVKTNCEQTTGEVCVTCPUOKUKÎPFGFCVQUQ
NCECÈFCFGNUKUVGOC

&GEKDGNKQU

.C CVGPWCEKÎP [ GN 0':6 UG OKFGP CODQU GP F$ U


FGEKDGNKQU EQOQ
PÕOGTQU PGICVKXQU 2WGUVQ SWG UG CUWOG GN UKIPQ PGICVKXQ RCTC GUVQU 
RCT¶OGVTQU WPC RTGUGPVCEKÎP FG F$ QH 0':6  GP TGCNKFCF
UKIPKHKEC F$ .QU F$ U FG CVGPWCEKÎP [ 0':6 UQP OGFKFCU TGNCVKXCU C
ECODKQUGPXQNVCLG/¶UCÕPWPKPETGOGPVQFGF$UKIPKHKECFGUFQDNCT
GP RQVGPEKCU FG GN RCT¶OGVTQ OGFKFQ # EQPVKPWCEKÎP UG OWGUVTC NC
RTQITGUKÎP NQICTÈVOKEC FG NQU FGEKDGNKQU 0QVG SWG UG JCP CUWOKFQ NQU
UKIPQUPGICVKXQU

F$:
F$:
F$:
F$:
F$:
F$:
F$:

 #VGPWCEKÎP

.CCVGPWCEKÎPUGTGHKGTGCNCRÃTFKFCFGRQVGPEKCSWGGZRGTKOGPVCWPCUGÌCN
GNÃEVTKEC EQPHQTOG XKCLC C VTCXÃU FG WP ECDNG 2CTC SWG WP UKUVGOC FG
EQOWPKECEKÎP VTCDCLG NQU TGEGRVQTGU GNGEVTÎPKEQU FGDGP UGT ECRCEGU FG
FGVGEVCTWPCUGÌCN'PWPUKUVGOCFGECVGIQTÈCNCPQTOC#NKOKVCNC
CVGPWCEKÎP C F$ RCTC WPC UGÌCN FG /J\ 7P XKUVC\Q CN EWCFTQ
CPVGTKQTGPFQPFGUGFGOWGUVTCSWGWPCCVGPWCEKÎPFGUQNQF$UKIPKHKEC
SWGUÎNQEGTECFGFGNCUGÌCNQTKIKPCNGUTGEKDKFCKNWUVTCPFQSWGVCP
FÃDKNGURWGFGPNNGICTCUGTNCUVTCPUOKUKQPGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

2WGUVQSWGGNTGUWNVCFQFGNCCVGPWCEKÎPTGRTGUGPVCRÃTFKFCFGUGÌCNEKHTCU
EGTECPCU C EGTQ KPFKECP OGPQT CVGPWCEKÎP [ UGÌCNGU O¶U HWGTVGU 2QT
EQPUKIWKGPVG F$ TGRTGUGPVC OGPQU CVGPWCEKÎP SWG F$ .CTICU
FKUVCPEKCU CNVCU HTGEWGPEKCU [ CNVCU VGORGTCVWTCUKPETGOGPVCPVQFCUGNNCU
NCCVGPWCEKÎP

 5GÌCNETW\CFCQKPVGTHGTGPEKCGPNQUGZVTGOQU

'NETWEGFGUGÌCNQEWTTGCNQNCTIQFGWPEKTEWKVQEWCPFQWPCRQTEKÎPFGNC
GPGTIÈCFGWPCUGÌCNUCNVCQETW\CFGWPRCTCQVTQ'PEQOWPKECEKÎPFG
FCVQU NC RTKPEKRCN RTGQEWRCEKÎP GU EWCPFQ GN ETWEG QEWTTG EGTEC FGN
GZVTGOQQUGCEGTECPCCNQUVTCPUOKUQTGU

.QUECDNGU762[562GUV¶PFKUGÌCFQURCTCEQPXGTUCEKQPGUDKFKTGEEKQPCNGU
'UVQUKIPKHKECSWGGPECFCGZVTGOQFGNECDNGWPRCTUGWUCRCTCVTCPUOKUKÎP
[ QVTQ RCTC TGEGREKÎP 'N RCT FGN VTCPUOKUQT GP WP GZVTGOQ GU GN RCT FGN
TGEGRVQTGPGNQVTQ

.C EGTTCFC RTQZKOKFCF FG CODQU RCTGU KPETGOGPVC NC RTQDCDKNKFCF FG WP
0':6 GZEGUKXQ 2WGUVQ SWG NCU VTCPUOKUKQPGU UG CVGPÕCP DCUVCPVG
T¶RKFCOGPVG UG FGDG VTCPUOKVKT WPC UGÌCN TGNCVKXCOGPVG RQVGPVG RCTC SWG
CNIQ TGEQPQEKDNG CTTKDG CN QVTQ GZVTGOQ 2GTQ CN OKUOQ VKGORQ UGÌCNGU
TGNCVKXCOGPVGFÃDKNGUGUV¶PUKGPFQTGEKDKFCURQTGNRCTCF[CEGPVG

+PENWUQ RGSWGÌQU FGUDCNCPEGQU GP NC UGÌCN VTCPUOKVKFC RWGFGP ECWUCT


0':6 .QU RTKOGTQU Q RKGU FGN VGPFKFQ FG WP ECDNG UQP
GURGEKCNOGPVG XWNPGTCDNGU CN 0':6 RQT NC GPQTOG FKURCTKFCF GZKUVGPVG
GPVTGNCUUGÌCNGUVTCPUOKVKFCU[TGEKDKFCU/¶UCNN¶FGGUGVGPFKFQKPKEKCNNC
UGÌCNVTCPUOKVKFC UGJCCVGPWCFQJCUVCGNRWPVQGPFQPFGRQEQUKGUSWG
CNIWPQ FG NQU GHGEVQU FGN 0':6 GUV¶P RTGUGPVGU 5KP GODCTIQ CNIWPQU FG
NQURWPVQUFGEQPGZKÎPUQPUWUEGRVKDNGUFGKPVGTHGTGPEKC.CECNKFCFFGNQU
RTQFWEVQU[NCKPUVCNCEKÎPCFGEWCFCCUGIWTCT¶PSWGGN0':6PQTGDCUGCNCU
UGÌCNGUTGEKDKFCU

2CTC OGFKT GN 0':6 UG IGPGTC WP PKXGN FG UGÌCN UQDTG WP RCT FG
VTCPUOKUKÎP%WCNSWKGTRQTEKÎPFGUGÌCNGUEWEJCFCGPGNRCTTGEGRVQTGU
KPVGTHGTGPEKCQETWEG.QKFGCNUQPNQOGPQUFGGUVCUGÌCNGPGNRCTTGEGRVQT
[PÕOGTQUITCPFGU

%QPUGEWGPVGOGPVGWPTGPFKOKGPVQ0':6FGF$GUOGLQTSWGWPQFG
 (CEVQTGU TGNCVKXQU C NC KPUVCNCEKÎP [ OGFKQ CODKGPVG RWGFGP CODQU
ECWUCTKPETGOGPVQGPTWKFQ[0':6#NIWPQUFGGUVQUHCEVQTGUKPENW[GPNC
GNKOKPCEKÎPFGNVQTEKFQGPGNECDNGTGOQXGTNCRTQVGEEKÎPGPTQNNCFQNWEGU
HNWQTGUEGPVGUOQVQTGUGVE

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 /CTIGPFGCVGPWCEKÎPCKPVGTHGTGPEKC

'N GHGEVQ FG CVGPWCEKÎP UQDTG NCU VTCPUOKUKQPGU FG FCVQU TGSWKGTG NC
TGFWEEKÎPFGVQFCUNCUHQTOCUFGTWKFQGPGNECDNGCFQKPENW[GPFQETWEGUQ
KPVGTHGTGPEKCU&GOCUKCFQTWKFQKORGFKT¶CNTGEGRVQTFKUVKPIWKTNCUUGÌCNGU
VTCPUOKVKFCU FGN TWKFQ KPFGUGCDNG 'N TGUWNVCFQ RWGFG UGT DCUWTC FCVQU
KPEQJGTGPVGUTGVTCPUOKUKQPGU[VKGORQFGTGURWGUVCNGPVQGPNCTGF

&G CEWGTFQ C NC PQTOC # NCU NKOKVCEKQPGU RCTC CVGPWCEKÎP G


KPVGTHGTGPEKC C /J\ RCTC NC ECVGIQTÈC UQP F$ [ F$
TGURGEVKXCOGPVG 'P EWCFTQ OQUVTCFQ CPVGTKQTOGPVG OWGUVTC SWG GUVG
OCTIGP FG F$ KPFKEC SWG NC UGÌCN CVGPWCFC TGEKDKFC GU C ITCPFGU
TCUIQU GN FQDNG FG HWGTVG SWG EWCNSWKGT TWKFQ GPEQPVTCFQ GP NC NÈPGC
%QPHQTOGNCHTGEWGPEKCCWOGPVCCODQUCWOGPVCPCVGPWCEKÎP[0':6

2TQFWEVQUFGCNVCECNKFCF[VÃEPKECUFGKPUVCNCEKÎPCRTQRKCFCUCUGIWTCT¶PGN
OCTIGP O¶U ITCPFG RQUKDNG GPVTG CVGPWCEKÎP [ 0':6 QRVKOK\CPFQ GN
TGPFKOKGPVQ [ EQPHKCDKNKFCF FG NC TGF 2QT GLGORNQ UK UG WUCP RTQFWEVQU
SWGEWORNGPRGTQPQGZEGFGPNQUTGSWGTKOKGPVQUOÈPKOQUFGNCECVGIQTÈC
GNUKUVGOCKPUVCNCFQRWGFGSWGPQTKPFCCNQUPKXGNGUFGGUCECVGIQTÈC

%CFCXG\SWGWPECDNGGUGUVKTCFQGPTQNNCFQFGURTQVGIKFQQVGTOKPCFQUG
CITGICWPCRGSWGÌCECPVKFCF FGCVGPWCEKÎP[Q0':6CNGPNCEG.CUVCTGCU
PGEGUCTKCU FG KPUVCNCEKÎP RWGFGP ECWUCT SWG NC TC\ÎP KPVGTHGTGPEKC
CVGPWCEKÎPECKICRQTFGDCLQFGNQUF$OÈPKOQUGPRTQFWEVQUOCTIKPCNGU
FG ECVGIQTÈC 
CSWGNNQU SWG CRGPCU EWORNGP EQP NC PQTOC 5G RTGXKGPG
GUVCUKVWCEKÎPGUEQIKGPFQRTQFWEVQUSWGGZEGFCPNCUPQTOCUCSWGNNQUSWG
RTQRQTEKQPCPVQNGTCPEKC'PVTGOC[QTVQNGTCPEKCVGPICWPRTQFWEVQOC[QT
WUQ[CDWUQTGUKUVKT¶CPVGUFGSWGFGLGFGEWORNKTNQUTGSWGTKOKGPVQUFGNC
ECVGIQTÈC
2GTHQTOCPEGFGN%CD NG762
%CV %CV %CV
#VGPWCEKÎPO F$ F$ F$
0':6 F$ F$ F$
(TGEWGPEKCFGRTWGDC /J\ /J\ /J\

 5+56'/#&'%#$.'#&1'5647%674#&1

'N 5KUVGOC FG %CDNGCFQ 'UVTWEVWTCFQ QHTGEG WPC DCUG WPKXGTUCN RCTC UQRQTVCT
VQFQ VKRQ FGKPHQTOCEKÎPEQOQFCVQUXQ\VGNGOGVTÈCXKFGQ[OWNVKOGFKCPQ
KORQTVCPFQGNRTQXGGFQTSWGNQKPUVCNG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

%QOQKPXGTUKÎPGN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQQHTGEGWPOGLQTTGVQTPQCNCKPXGTUKÎP
FGDKFQSWGNQUEQUVQUFGKPUVCNCEKÎP[OCPVGPKOKGPVQUQPOÈPKOQUEQORCTCFQU
EQPNQUEQUVQUCNCTIQRNC\QFGWPECDNGCFQEQPXGPEKQPCN

7P UKUVGOC FG ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ EQPUKUVG GP XCTKCU HCOKNKCU FG
EQORQPGPVGU SWG KPENW[G GN OGFKQ FG DTQCFECUV 
DCUGDCPF JCTFYCTG FG
IGUVKÎP EQPGEVQTGU LCEMU RNWIU CFCRVCFQTGU GNGEVTÎPKEQU WPKFCFGU FG
RTQVGEEKÎP GNÃEVTKECU [ UQRQTVG FG JCTFYCTG 6QFQU GUVQU GNGOGPVQU UG
KORNGOGPVCP GP NQU UWDUKUVGOCU ECFC WPQ FG NQU EWCNGU VKGPG WP RTQRÎUKVQ
FKHGTGPVG

.QUUWDUKUVGOCUCVGPGTGPEWGPVCUQP
x TGCFGVTCDCLQ
x %CDNGCFQ JQTK\QPVCN
x %CDNGCFQ$CEMDQPG
FG%CORWUQ'FKHKEKQ
x 5CNCFGO¶SWKPCU
x #FOKPKUVTCEKÎP

.CUFKHGTGPVGUGUVTWEVWTCUQECRCUGPSWGUGFKXKFGWPECDNGCFQGUVTWEVWTCFQ'P
EWCNSWKGT VKRQ FG QDTC GU UWOCOGPVG KORQTVCPVG VGPGT GUVQU EQPEGRVQU ENCTQU
FGUFGGNRTKOGTOQOGPVQRCTCGPVGPFGTNCHKNQUQHÈCFGFKUGÌQ[GUVCGUVTWEVWTC
GUFGNCUKIWKGPVGOCPGTC
x &KUVTKDWKFQT FG %CORWU
&% 'UVG UWDUKUVGOC UG GZVKGPFG FGUFG GN
FKUVTKDWKFQT FG ECORWU JCUVC NQU FKUVTKDWKFQTGU FG GFKHKEKQU WDKECFQU
IGPGTCNOGPVGGPGFKHKEKQUFKHGTGPVGU

'N UWDUKUVGOC KPENW[G NQU ECDNGU FG $CEMDQPG FG ECORWU NCU VGTOKPCEKQPGU
OGE¶PKECUFGNQUECDNGUGVE

x &KUVTKDWKFQT FG 'FKHKEKQ


&' 5G GZVKGPFG FGUFG GN FKUVTKDWKFQT FG GFKHKEKQ
JCUVC NQU FKUVTKDWKFQTGU FG RKUQ GUVQ KPENW[G NQU ECDNGU FGN $CEMDQPG FG
GFKHKEKQNCUVGTOKPCEKQPGUOGE¶PKECUFGNQUECDNGU[NCUEQPGZKQPGU
x &KUVTKDWKFQT FG 2KUQ
&5 'UVG UWDUKUVGOC VCODKÃP UG NG EQPQEG EQOQ
UWDUKUVGOCFGECDNGCFQJQTK\QPVCNGNEWCNUGGZVKGPFGFGUFGGNFKUVTKDWKFQT
FGRKUQJCUVCECFCVQOCFGVGNGEQOWPKECEKQPGU

'UVGUWDUKUVGOCKPENW[GNQUECDNGUJQTK\QPVCNGUNCUVGTOKPCEKQPGUOGE¶PKECUFG
NQUECDNGU[NCUEQPGZKQPGU

x 4QUGVC
4 
6QOCFGVGNGEQOWPKECEKQPGU 'UWPFKURQUKVKXQFGUCNKFCGNEWCN
GUVCEQPHQTOCFQRQTWPCTQUGVCFGRQNKGVKNGPQ[WP,CEM4,RCTCFCVQUQ
4,RCTCVGNGHQPÈC'UVGFKURQUKVKXQUGGPEWGPVTCWDKECFQGPNCVGTOKPCEKÎP
FGNECDNGCFQJQTK\QPVCN

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 '52'%+(+%#%+10'5&'+056#.#%+¦0

7PC FG NCU RTKOGTCU VCTGCU GP NC KPUVCNCEKÎP GU VGPFGT GN ECDNG FGUFG NQU

ICDKPGVGU FG VGNGEQOWPKECEKÎP JCUVC NC WDKECEKÎP FG ECFC VQOC Q UCNKFC .C
O¶ZKOCVGPUKÎPFGGUVKTCOKGPVQRCTCECVGIQTÈCFGCEWGTFQEQPNCPQTOC
#GUFGNKDTCURQTRKG
NDH /C[QTVGPUKÎPRWGFGFKUVGPFGTGNVTGP\CFQQGP
GHGEVQFGUVTGP\CTNQURCTGU

#FGO¶UNCUVGPUKQPGUGZVTGOCUKPETGOGPVCT¶PNCCVGPWCEKÎP.CUQNCKPURGEEKÎP
XKUWCNFGWPGPNCEGKPUVCNCFQ PQRWGFGTGXGNCTSWGUGJCGZEGFKFQNCVGPUKÎP
NÈOKVG2CTCRTGXGPKTGUVGVKRQFGFCÌQUUGWUCPVÃEPKECUCFGEWCFCUFGVGPFKFQ[
NWDTKECPVGURCTCVGPFKFQFGEWGTFCU[ECDNGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

6GPFGTECDNGUFGUFGNQUICDKPGVGUCNCUUCNKFCURWGFGKPXQNWETCTRCUCTCVTCXÃU
FGRCTGFGUVGEJQURKUQUEQPFWEVQUVWDGTÈCUECPCNGVCUGUSWKPCUQEQFQU'U
KORQTVCPVGPQGZEGFGTGNTCFKQOÈPKOQFGEWTXCVWTCFGNECDNGSWGGUVGUKGPFQ
KPUVCNCFQ

.QUECDNGUFGECVGIQTÈCFGRCTGUFGDGPEQPUGTXCTWPTCFKQFGEWTXCVWTCFG
O¶UFGWPCRWNICFCGPECFCFQDNG\.QUECDNGUFGGUVCECVGIQTÈCEQPO¶UFG
RCTGUVKGPGWPTCFKQOÈPKOQFGEWTXCVWTCFGXGEGUGNFK¶OGVTQGZVGTKQTFGN
ECDNG'NFQDNCFQGZVTGOQHQT\CT¶CNQUECDNGUCGUVCTRNCPQUGPGNUQRQTVGQC
FGUVTGP\CTUG XKTVWCNOGPVG GN CNIÕP OQOGPVQ NQ EWCN CWOGPVC GN 0':6 GP GUG
RWPVQ

'NUKIWKGPVGRCUQGPGNRTQEGUQFGKPUVCNCEKÎPGURTGRCTCTNCUVGTOKPCNGUFGNQU
ECDNGU'UVQKORNKECTGVKTCTCNIQGNHQTTQRTQVGEVQT[FGUVTGP\CTNQUEQPFWEVQTGU
0QUGFGDGTGOQXGTO¶UHQTTQFGNPGEGUCTKQRCTCJCEGTNCVGTOKPCN

'NECDNGCFQGUVTWEVWTCFQGPECVGIQTÈCGUGNVKRQFGECDNGCFQO¶UUQNKEKVCFQGP
NC CEVWCNKFCF 'P NQ OGPEKQPCFQ GP GN R¶TTCHQ CPVGTKQT UG FGDG EQPUKFGTCT
FGURWÃUFGFGUVTGP\CTNQUECDNGUFGECDNGUGFGDGQRVCTRQTWPQTFGPCOKGPVQFG
RKPGUFGCEWGTFQCNEÎFKIQFGEQNQTGUSWGGUVKRWNCNCPQTOC'+#6+##GN
EWCNGUGNUKIWKGPVG

'PFQPFG
2CT$NCPEQ#\WN #\WN%QPVCEVQU 
2CT$NCPEQ0CTCPLC 0CTCPLC%QPVCEVQU 
2CT$NCPEQ8GTFG 8GTFG%QPVCEVQU 
2CT$NCPEQ/CTTÎP /CTTÎP%QPVCEVQU 

x 'UVC PQTOCNK\CFQ RQT NQU CRÃPFKEGU '+#6+# 65$ 


ECDNGU [ 65$ 

EQPGEVQTGU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x 'U NC O¶U CNVC GURGEKHKECEKÎP GP EWCPVQ C PKXGNGU FG CPEJQ FG DCPFC [
RGTHQTOCPEG
x 'U WPC GURGEKHKECEKÎP IGPÃTKEC RCTC EWCNSWKGT RCT Q EWCNSWKGT EQODKPCEKÎP
FGRCTGU
x 0Q UG TGHKGTG C NC RQUKDKNKFCF FG VTCPUOKVKT /DU RCTC UQNQ WPC UQNC
EQODKPCEKÎPFGRCTGUGNGIKFC'NGNGOGPVQSWGRCUCNCRTWGDCNQFGDGJCEGT
UQDTGVQFQUNQURCTGU
x 0QGURCTCICTCPVK\CTGNHWPEKQPCOKGPVQFGWPCCRNKECEKÎPGURGEÈHKEC'UGN
GSWKRQSWGUGNGEQPGEVGGNSWGRWGFGWUCTQPQVQFQGN$YRGTOKVKFQRQTGN
ECDNG
x .QU GNGOGPVQU EGTVKHKECFQU DCLQ GUVC ECVGIQTÈC RGTOKVGP OCPVGPGT NCU
GURGEKHKECEKQPGUFGNQURCT¶OGVTQUGNÃEVTKEQUFGPVTQFGNQUNKOKVGUHKLCFQURQT
NCPQTOCJCUVCWPCHTGEWGPEKCFG/J\GPVQFQUUWURCTGU

.C PQTOC # GUVCDNGEG SWG PWPEC FGDG FGUVTGP\CTUG O¶U FG ‡ RWNICFC C
RCTVKT FGN GZVTGOQ VGTOKPCN RCTCNQU RCTGUGPECDNGU FGECVGIQTÈC%WCNSWKGT
FGUVTGP\CFQ OC[QT FG NQU RCTGU KPETGOGPVC GN ETWEG FG UGÌCNGU [ NC
UWUEGRVKDKNKFCFC'/+4(+

&GURWÃUFGSWGVQFQUNQUEQPFWEVQTGUGPWPECDNGJCPUKFQVGTOKPCFQUUGFGDG
RTGRCTCT[CEQOQFCTGNECDNGCFQ'NCEQOQFCFQFGNECDNGOCPVKGPGNQUECORQU
FG VGTOKPCEKÎP NKORKQU [ QTFGPCFQU [ UWOKPKUVTC NQU OQPVCLGU FGVGPFKFQFGN
ECDNG

'UVQUÕNVKOQUFGUECTICPGNRGUQFGNECDNGCNCHGTTGVGTÈCFGOQPVCLGWUCFC5KPGN
FGUECPUQFGGUCECTICGNRGUQFGNECDNGNQGUVKTCTÈC[GXGPVWCNOGPVGCTTCPECTÈC
FGUWUVGTOKPCNGU

&GNICFCUVKTCUFGRN¶UVKEQUGGPTQNNCPCNTGFGFQT FGNQU OCPQLQUFGECDNGU[UG


CLWUVCPEQPNCUWHKEKGPVGHKTOG\CRCTC ECTICTGNECDNGCFQ%QPFKEJQUQRTGUQTGU
UGHQTOCPCFGO¶UNCTIQUOCPQLQUFGECDNGSWGUQPO¶UOCPKRWNCDNGU[FCPWPC
RTGUGPVCEKÎPCITCFCDNGCNCKPUVCNCEKÎP

2GTQTGEWGTFGSWGQRTKOKTGPGZEGUQGNECDNGCFQVKGPGGNOKUOQGHGEVQSWGGN
FQDNCFQ GZEGUKXQ .QU EQPFWEVQTGU GZVGTKQTGU FGN OCPQLQ GP GN RWPVQ FG
EQPVCEVQ EQP GN QRTGUQT VKGPFGP C FKUVGPFGTUG 7PC RTGUKÎP CFGEWCFC GP NQU
QRTGUQTGU GU NC SWG RGTOKVKT¶ C NQU ECDNGU FGUNK\CTUG H¶EKNOGPVG FGPVTQ FGN
COCTTG0QUGTGEQOKGPFCWUCTITCRCURCTCKPUVCNCEKQPGUFGECDNGECVGIQTÈC

2CTCWPDWGPFKUGÌQGKORNGOGPVCEKÎPFG%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQGUPGEGUCTKQ
VGPGTGPEWGPVCNQUUKIWKGPVGUUWDUKUVGOCU

x %CDNGCFQ*QTK\QPVCN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x %CDNGCFQ8GTVKECN
$CEMDQPG
x %WCTVQFG6GNGEQOWPKECEKQPGU
x %WCTVQFG'SWKRQU
x %WCTVQFG'PVTCFCFG5GTXKEKQU

 %#$.'#&1*14+<106#.

'N ECDNGCFQ JQTK\QPVCN GU NC RQTEKÎP FGN UKUVGOC FG ECDNGCFQ SWG UG
GZVKGPFGFGUFGGNENQUGVFGVGNGEQOWPKECEKQPGU
4CEM JCUVCGNWUWCTKQHKPCN
GPUWGUVCEKÎPFGVTCDCLQ[EQPUVCFG

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

+ %CDNG*QTK\QPVCN[*CTFYCTGFG%QPGZKÎP
ECDNGCFQJQTK\QPVCN

2TQRQTEKQPCPNQUOGFKQURCTCVTCPURQTVCTUGÌCNGUFGVGNGEQOWPKECEKQPGU
GPVTG GN ¶TGC FG VTCDCLQ [ GN EWCTVQ FG VGNGEQOWPKECEKQPGU 'UVQU
EQORQPGPVGUUQPNQUEQPVGPKFQUFGNCUTWVCU[GURCEKQUJQTK\QPVCNGU
'UVGKPENW[G

.CUUCNKFCU
ECLCURNCECUEQPGEVQTGU FGVGNGEQOWPKECEKQPGUGPGN¶TGCFG
VTCDCLQ'PKPINÃU9QTM#TGC1WVNGVU
9#1 

%CDNGU[EQPGEVQTGUFGVTCPUKEKÎPKPUVCNCFQUGPVTGNCUUCNKFCUFGN¶TGCFG
VTCDCLQ[GNEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGU

2CPGNGU FG GORCVG


RCVEJ RCPGN [ ECDNGU FG GORCVG WVKNK\CFQU RCTC
EQPHKIWTCT NCU EQPGZKQPGU FG ECDNGCFQ JQTK\QPVCN GP GN EWCTVQ FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU

7,$(,$$
'(6&5,3&,21
È5($'(75$%$-2
$'0,1,675$&,Ï1 7&,')
6 6
+8%
+25,=217$/
),%5$

5,6(5

0&0')

),%5$
(48,326 92= '$7$ %/'*

&$0386

&2%5(
),%5$237,&$

++ 4WVCU['URCEKQU*QTK\QPVCNGU
UKUVGOCUFGFKUVTKDWEKÎPJQTK\QPVCN

.CUTWVCU[GURCEKQUJQTK\QPVCNGUUQPWVKNK\CFQURCTCFKUVTKDWKT[UQRQTVCT
ECDNGJQTK\QPVCN[EQPGEVCTJCTFYCTGGPVTGNCUCNKFCFGN¶TGCFGVTCDCLQ[
GN EWCTVQ FG VGNGEQOWPKECEKQPGU 'UVCU TWVCU [ GURCEKQU UQP NQU
EQPVGPGFQTGUFGNECDNGCFQJQTK\QPVCN

'NVÃTOKPQJQTK\QPVCNGUWVKNK\CFQFGDKFQCSWGVÈRKECOGPVGGNUKUVGOCFG
ECDNGCFQ UG KPUVCNC JQTK\QPVCNOGPVG C VTCXÃU FGN RKUQ Q FGN VGEJQ FGN
GFKHKEKQ'NECDNGCFQJQTK\QPVCNEQPUVCFGECDNGRCTVTGP\CFQFGEQDTG
CWPSWGUKUGTGSWKGTGWPCNVQTGPFKOKGPVQUGRWGFGWVKNK\CTHKDTCÎRVKEC

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'NECDNGCFQJQTK\QPVCNUGFGDGKORNGOGPVCTGPWPCVQRQNQIÈCFGGUVTGNNC
%CFC RWPVQ VGTOKPCN FG EQPGZKÎP FG &CVQU [Q 8Q\ FGDG GUVCT
EQPGEVCFQCN2CVEJ2CPGN

5GFGDGVGPGTGPEWGPVCSWG

0QUGRGTOKVGPGORCVGU
OÕNVKRNGUCRCTKEKQPGUFGNOKUOQRCT FGECDNGU
GP FKXGTUQU RWPVQU FG FKUVTKDWEKÎP GP ECDNGCFQU FG FKUVTKDWEKÎP
JQTK\QPVCN

#NIWPQU GSWKRQU TGSWKGTGP EQORQPGPVGU


VCNGU EQOQ DCNWPU Q
CFCRVCFQTGU45 GPNCUCNKFCFGN¶TGCFGVGNGEQOWPKECEKQPGU'UVQU
EQORQPGPVGU FGDGP KPUVCNCTUG GZVGTPQU C NC UCNKFC FGN ¶TGC FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU 'UVQ ICTCPVK\C NC WVKNK\CEKÎP FGN UKUVGOC FG
ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ RCTC QVTQU WUQU 5K NC NÈPGC GU FG &CVQU UG
GUVCDNGEG WPC EQPGZKÎP CFKEKQPCN GPVTG GN 2CVEJ 2CPGN [ GN *WD RCTC
SWGGNGSWKRQSWGFGEQPGEVCFQCNCTGF

 %QPUKFGTCEKQPGURCTCGNECDNGCFQJQTK\QPVCN 

C &KUVCPEKCU*QTK\QPVCNGU

.CO¶ZKOCFKUVCPEKCJQTK\QPVCNRGTOKVKFCGUFGOGVTQU
HV 
KPFGRGPFKGPVG FGN VKRQ FG OGFKQ 'UVC GU NC FKUVCPEKC O¶ZKOC
GPVTGGN2CVEJ2CPGN[GN6GTOKPCNFGEQPGZKÎP

.CNQPIKVWFO¶ZKOCFGNRWPVQVGTOKPCNJCUVCNCGUVCEKÎPFGVTCDCLQ
GUFGOGVTQU
HV 

7,$(,$$
&$%/($'2+25,=217$/

‡ 'LVWDQFLDV+RUL]RQWDOHV
± 0i[LPRPHWURV
± 6HSHUPLWHQPHWURVDGLFLRQDOHVSDUDFDEOHV
FRQPXWDGRUHV

7& :$

P
P P

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

D 6KRQUFG%CDNGU

'ZKUVGP VTGU VKRQU FG ECDNGU SWG RWGFGP UGT WVKNK\CFQU GP NQU
UKUVGOCUFGECDNGCFQJQTK\QPVCN

¾ %CDNG762
7PUJKGNFGF6YKUVGF2CKT FGRCTGUC9
¾ %CDNG562
5JKGNFGF6YKUVGF2CKT FGRCTGUC9
¾ (KDTC¦RVKECOOFGRCTGU

'N ECDNG C WVKNK\CT RQT GZEGNGPEKC GU GN RCT VTGP\CFQ UKP DNKPFCLG
762FGEWCVTQRCTGUECVGIQTÈC'NECDNGEQCZKCNFGQJOKQUUG
CEGRVCRGTQPQUGTGEQOKGPFCGPKPUVCNCEKQPGUPWGXCU

E 5CNKFCUFGTGCFG6TCDCLQ

.QU FWEVQU C NCU UCNKFCU FG ¶TGC FG VTCDCLQ


YQTM CTGC QWVNGV
9#1 FGDGP RTGXGGT NC ECRCEKFCF FG OCPGLCT VTGU ECDNGU .CU
UCNKFCU FG ¶TGC FG VTCDCLQ FGDGP EQPVCT EQP WP OÈPKOQ FG FQU
EQPGEVQTGU

7PQFGNQUEQPGEVQTGUFGDGUGTFGNVKRQ4,DCLQGNEÎFKIQFG
EQNQTGUFGECDNGCFQ6#
TGEQOGPFCFQ Q6$

#NIWPQUGSWKRQUTGSWKGTGPEQORQPGPVGUCFKEKQPCNGU
VCNGUEQOQ
DCNWPU Q CFCRVCFQTGU 45 GP NC UCNKFC FGN ¶TGC FG VTCDCLQ
'UVQUEQORQPGPVGU PQFGDGPKPUVCNCTUGEQOQRCTVGFGNECDNGCFQ
JQTK\QPVCN FGDGP KPUVCNCTUG GZVGTPQU C NC UCNKFC FGN ¶TGC FG
VTCDCLQ 'UVQ ICTCPVK\C NC WVKNK\CEKÎP FGN UKUVGOC FG ECDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQRCTCQVTQUWUQU

#FCRVCEKQPGU EQOWPGU GP GN ¶TGC FG VTCDCLQ UQP RGTQ PQ UG
NKOKVCPC

7P ECDNG GURGEKCN RCTC CFCRVCT GN EQPGEVQT FGN GSWKRQEQORWVCFQTC VGTOKPCN VGNÃHQPQ CN EQPGEVQT FG NC UCNKFC FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU

7PCFCRVCFQT GP;RCTCRTQRQTEKQPCTFQUUGTXKEKQUGPWPUQNQ
ECDNGOWNVKRCT
GIVGNÃHQPQEQPFQUGZVGPUKQPGU 

7PCFCRVCFQTRCUKXQ
GIDCNWP WVKNK\CFQRCTCEQPXGTVKTFGNVKRQ
FGECDNGFGNGSWKRQCNVKRQFGECDNGFGNECDNGCFQJQTK\QPVCN

7P CFCRVCFQT CEVKXQ RCTC EQPGEVCT FKURQUKVKXQU SWG WVKNKEGP


FKHGTGPVGUGUSWGOCUFGUGÌCNK\CEKÎP
GI'+#C'+# 

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

7PECDNGEQPRCTGUVTCPURWGUVQU

F /CPGLQFGNECDNG

'NFGUVTGP\CFQFGRCTGUKPFKXKFWCNGUGPNQUEQPGEVQTGU[RCPGNGU
FGGORCVGFGDGUGTOGPQTCEORCTCECDNGU762ECVGIQTÈC

'NTCFKQFGFQDNCFQFGNECDNGPQFGDGUGTOGPQTCEWCVTQXGEGUGN
FK¶OGVTQFGNECDNG2CTCRCTVTGP\CFQFGEWCVTQRCTGUECVGIQTÈC
GNTCFKQOÈPKOQFGFQDNCFQGUFGEO

G 'XKVCFQFG+PVGTHGTGPEKC'NGEVTQOCIPÃVKEC

# NC JQTC FG GUVCDNGEGT NC TWVC FGN ECDNGCFQ FG NQU ENQUGVU FG
CNCODTCFQ C NQU PQFQU GU WPC EQPUKFGTCEKÎPRTKOQTFKCNGXKVCTGN
RCUQFGNECDNGRQTNQUUKIWKGPVGUFKURQUKVKXQU

¾ /QVQTGU GNÃEVTKEQU ITCPFGU Q VTCPUHQTOCFQTGU


OÈPKOQ 
OGVTQU 

%CDNGUFGEQTTKGPVGCNVGTPC

¾ /ÈPKOQEORCTCECDNGUEQP-8#QOGPQU
¾ /ÈPKOQEORCTCECDNGUFG-8#C-8#
¾ /ÈPKOQEORCTCECDNGUEQPOCUFG-8#
¾ .WEGUHNWQTGUEGPVGU[DCNCUVTQU
OÈPKOQEGPVÈOGVTQU 

'NFWEVQFGDGKTRGTRGPFKEWNCTCNCUNWEGUHNWQTGUEGPVGU[ECDNGUQ
FWEVQUGNÃEVTKEQU
¾ +PVGTEQOWPKECFQTGU
OÈPKOQEOU
¾ 'SWKRQ FG UQNFCFWTC #KTGU CEQPFKEKQPCFQU XGPVKNCFQTGU
ECNGPVCFQTGU
OÈPKOQOGVTQU 

 %#$.'#&18'46+%#.
$#%-$10'

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'N $CEMDQPG RTQXGG KPVGTEQPGZKÎP GPVTGGNEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGU


EWCTVQFGGSWKRQU[NCGPVTCFCCNGFKHKEKQ'UVGEQPUKUVGFGNECDNG$CEMDQPG
FGNETQUUEQPPGEVKPVGTOGFKQ[RTKPEKRCNFGNCUVGTOKPCEKQPGUOGE¶PKECU[
FGNQURCVEJEQTFU

'N 4CEM GN EWCTVQ FG GSWKRQU [ NQU RWPVQU FG OCTECFQU RWGFGP GUVCT
NQECNK\CFQU GP FKHGTGPVGU GFKHKEKQU GN $CEMDQPG KPENW[G NQU OGFKQU FG
VTCPUOKUKÎPGPVTGFKHGTGPVGUGFKHKEKQU

'N ECDNGCFQ XGTVKECN FGDG UQRQTVCT VQFQU NQU FKURQUKVKXQU SWG GUV¶P FGPVTQ
FGN 4CEM [ C OGPWFQ VQFCU NCU KORTGUQTCU VGTOKPCNGU [ UGTXKFQTGU FG
CTEJKXQ FG WP RKUQ FG WP GFKHKEKQ 5K O¶U ENKGPVGU Q UGTXKFQTGU UQP
CITGICFQUCWPRKUQGNNQUEQORKVGPRQTGNCPEJQFGDCPFCFKURQPKDNGGPNG
ECDNGCFQXGTVKECN5KPGODCTIQGZKUVGWPCXGPVCLC[GUVCGUNCRQECECPVKFCF
FGECPCNGUXGTVKECNGUGPWPGFKHKEKQ[RQTGNNQUGRWGFGPWUCTGSWKRQUO¶U
EQUVQUQURCTCRTQXGGTWPOC[QTCPEJQFGDCPFC
'UVG GU GN ¶TGC FQPFG NC HKDTC ÎRVKEC UG JC EQPXGTVKFQ GP GN OGFKQ O¶U
CRTQRKCFQ

'NECDNGCFQXGTVKECNUGRTGUGPVCGPFKHGTGPVGUVQRQNQIÈCUNCO¶UWUCFCGUNC
VQRQNQIÈCGPGUVTGNNC

%QPUKFGTCEKQPGUCNKPUVCNCTGNDCEMDQPG

+ %CDNGU4GEQPQEKFQU[&KUVCPEKCU/¶ZKOCU

¾ %CDNG&KUVCPEKC#RNKECEKÎP
¾ %CDNG7629O8Q\
¾ %CDNG5629O&CVQU
¾ %CDNG /QPQOQFQ FG (KDTC ¦RVKEC FG WO O
&CVQU
¾ %CDNG /WNVKOQFQ FG (KDTC ¦RVKEC FG WO O
&CVQU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

7,$(,$$
&$%/($'29(57,&$/

‡ 'LVWDQFLDVPi[LPDV
z 873PHWURV SDUDWUDQVPLVLyQGHYR]
VRODPHQWH
z 673PHWURV SDUDWUDQVPLVLyQGHYR]
VRODPHQWH
z )LEUDySWLFDGH XPPHWURV
z )LEUDySWLFDPRQRPRGR PHWURV

0QVC .CU FKUVCPEKCU FGN $CEMDQPG UQP FGRGPFKGPVGU FG NC


CRNKECEKÎP .CU FKUVCPEKCU O¶ZKOCU GURGEKHKECFCU CTTKDC UQP
DCUCFCUGPVTCPUOKUKÎPFGXQ\RCTC762[GPVTCPUOKUKÎPFGFCVQU
RCTC562[HKDTCÎRVKEC

++5GNGEEKÎPFGN/GFKQFG6TCPUOKUKÎP

%QPEWCNSWKGTCFGNQUGUV¶PFCTGUGZKUVGPVGUUGRWGFGEQPUVTWKTWP
$CEMDQPGRCTCGNECDNGCFQXGTVKECNRGTQFGDGVGPGTUGGPEWGPVC
NQUUKIWKGPVGUHCEVQTGU

¾ (NGZKDKNKFCFEQPTGURGEVQCNQUUGTXKEKQUUQRQTVCFQU
¾ 8KFCÕVKNTGSWGTKFCRCTCGN$CEMDQPG
¾ 6COCÌQFGNUKVKQ[ NCRQDNCEKÎPFGWUWCTKQU
¾ 0QUGRWGFGPEQNQECTOCUFGFQUPKXGNGULGT¶TSWKEQUFGETQUU
EQPPGEVU
¾ 0QUGRWGFGPWVKNK\CT$TKFIG
¾ .C NQPIKVWF FGN RCVEJEQTF FGN ETQUUEQPPGEV RTKPEKRCN G
KPVGTOGFKQPQRWGFGUGTOC[QTCO
¾ 'N RQNQ C VKGTTC FGDG EWORNKT EQP NQU TGSWGTKOKGPVQU FG
FGHKPKFQUGPNCPQTOC'+#6+#

 %7#461&'6'.'%1/70+%#%+10'5
%6

'UGN¶TGCGPWPGFKHKEKQWVKNK\CFCRCTCGNWUQGZENWUKXQFGGSWKRQUCUQEKCFQU
EQPGNUKUVGOCFGECDNGCFQFGVGNGEQOWPKECEKQPGU'NGURCEKQFGNEWCTVQFG
EQOWPKECEKQPGUPQFGDGUGTEQORCTVKFQEQPKPUVCNCEKQPGUGNÃEVTKECUSWGPQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

UGCPFGVGNGEQOWPKECEKQPGU'NEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGUFGDGUGTECRC\
FG CNDGTICT GSWKRQ FG VGNGEQOWPKECEKQPGU VGTOKPCEKQPGU FG ECDNG [
ECDNGCFQ FG KPVGTEQPGZKÎP CUQEKCFQ 'N FKUGÌQ FG EWCTVQU FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU FGDG EQPUKFGTCT CFGO¶U FG XQ\ [ FCVQU NC
KPEQTRQTCEKÎPFGQVTQUUKUVGOCUFGKPHQTOCEKÎPFGNGFKHKEKQVCNGUEQOQ
VGNGXKUKÎP RQT ECDNG
%#68 CNCTOCU UGIWTKFCF #WFKQ [ QVTQU UKUVGOCU FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU 6QFQ GFKHKEKQ FGDG EQPVCT EQP CN OGPQU WP EWCTVQ FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU Q EWCTVQ FG GSWKRQ 0Q JC[ WP NÈOKVG O¶ZKOQ GP NC
ECPVKFCFFGEWCTVQUFGVGNGEQOWPKECEKQPGUSWGRWGFCPJCDGTGPWPGFKHKEKQ

%105+&'4#%+10'5&'&+5'¤1

'NFKUGÌQFGWP%WCTVQFG6GNGEQOWPKECEKQPGUFGRGPFGFG
¾ 'NVCOCÌQFGNGFKHKEKQ
¾ 'NGURCEKQFGRKUQCUGTXKT
¾ .CUPGEGUKFCFGUFGNQUQEWRCPVGU
¾ .QUUGTXKEKQUFGVGNGEQOWPKECEKQPGUCWVKNK\CTUG

&(1752'(7(/(&2081,&$&,21(6

&DEOHV 5LVHU %DFNERQH


+RUL]RQWDOHV
&DEOHVGH(TXLSRV
&DEOHV([WHULRUHV

+DUGZDUHGH &URVV &RQH[LyQ

(TXLSRV&HQWUDOHV

%#06+&#&&'%6
&GDG FG JCDGT WP OÈPKOQ FG WP %6 RQT GFKHKEKQ OÈPKOQ WPQ RQT
RKUQPQJC[O¶ZKOQ

#.674#
.CCNVWTCOÈPKOCTGEQOGPFCFCFGNEKGNQTCUQGUFGOGVTQU

&7%615
'NPÕOGTQ[VCOCÌQFGNQUFWEVQUWVKNK\CFQURCTCCEEGUCTGNEWCTVQFG
VGNGEQOWPKECEKQPGU XCTÈC EQP TGURGEVQ C NC ECPVKFCF FG ¶TGCU FG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

VTCDCLQUKPGODCTIQUGTGEQOKGPFCRQTNQOGPQUVTGUFWEVQUFG
OKNÈOGVTQU
RWNICFCU RCTCNCFKUVTKDWEKÎPFGNECDNGFGN$CEMDQPG
.QUFWEVQUFGGPVTCFCFGDGPFGEQPVCTEQPGNGOGPVQUFGTGVCTFQFG
RTQRCICEKÎPFGKPEGPFKQHKTGUVQRU

'XFWRV(PSRWUDGRVHQ3LVR

&RQHFWRU 3RZHU
0RGXODU

27'46#5
.C
U RWGTVC
U FGCEEGUQFGDG
P UGTFG CRGTVWTCEQORNGVCEQPNNCXG
[FGCNOGPQUEGPVÈOGVTQUFGCPEJQ[OGVTQUFGCNVQ.CRWGTVC
FGDG UGT TGOQXKDNG [ CDTKT JCEKC CHWGTC
Q NCFQ C NCFQ .C RWGTVC
FGDGCDTKTCNTCUFGNRKUQ[PQFGDGVGPGTRQUVGUEGPVTCNGU

21.81;'.'%64+%+&#&'566+%#
5G FGDG GXKVCT RQNXQ [ NC GNGEVTKEKFCF GUV¶VKEC WVKNK\CPFQ RKUQ FG
EQPETGVQVGTTC\QNQ\CQUKOKNCT
PQWVKNK\CTCNHQODTC &GUGTRQUKDNG
CRNKECT VTCVCOKGPVQ GURGEKCN C NCU RCTGFGU RKUQU [ EKGNQU RCTC
OKPKOK\CTGNRQNXQ[NCGNGEVTKEKFCFGUV¶VKEC

%10641.#/$+'06#.
'P EWCTVQU SWG PQ VKGPGP GSWKRQ GNGEVTÎPKEQ NC VGORGTCVWTC FGN
EWCTVQ FG VGNGEQOWPKECEKQPGU FGDG OCPVGPGTUG EQPVKPWCOGPVG

JQTCU CN FÈC FÈCU CN CÌQ GPVTG [ ITCFQU EGPVÈITCFQU .C
JWOGFCFTGNCVKXCFGDGOCPVGPGTUGOGPQTC &GDGFGJCDGTWP
ECODKQFGCKTGRQTJQTC

'PEWCTVQUSWGVKGPGPGSWKRQGNGEVTÎPKEQNCVGORGTCVWTCFGNEWCTVQFG
VGNGEQOWPKECEKQPGU FGDG OCPVGPGTUG EQPVKPWCOGPVG
 JQTCU CN
FÈCFÈCUCNCÌQ GPVTG[ITCFQUEGPVÈITCFQU.CJWOGFCF
TGNCVKXC FGDG OCPVGPGTUG GPVTG [ &GDG FG JCDGT WP
ECODKQFGCKTGRQTJQTC

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

%+'.15(#.515
5G FGDG GXKVCT GN WUQ FG EKGNQU HCNUQU GP NQU EWCTVQU FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU

24'8'0%+¦0&'+070&#%+10'5
.QU EWCTVQU FG VGNGEQOWPKECEKQPGU FGDGP GUVCT NKDTGU FG EWCNSWKGT
COGPC\CFGKPWPFCEKÎP0QFGDGJCDGTVWDGTÈCFGCIWCRCUCPFQRQT

UQDTGQCNTGFGFQT GNEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGU&GJCDGTTKGUIQ
FGKPITGUQFGCIWCUGFGDGRTQRQTEKQPCTFTGPCLGFGRKUQ&GJCDGT
TGICFGTCUEQPVTCKPEGPFKQUGFGDGKPUVCNCTWPCECPQC RCTCFTGPCTWP
IQVGQRQVGPEKCNFGNCUTGICFGTCU

2+515
.QURKUQUFGNQUCODKGPVGUFGDGPUQRQTVCTWPCECTICFGMRC
-KNQ
RCUECN

)DOVR3LVR

+.7/+0#%+¦0
5GFGDGRTQRQTEKQPCTWPOÈPKOQGSWKXCNGPVGCNWZOGFKFQCWP
OGVTQFGNRKUQVGTOKPCFQ.CKNWOKPCEKÎPFGDGGUVCTCWPOÈPKOQFG
OGVTQU FGNRKUQVGTOKPCFQ .CURCTGFGUFGDGPGUVCTRKPVCFCUGP
WPEQNQTENCTQRCTCOGLQTCTNCKNWOKPCEKÎP5GTGEQOKGPFCGNWUQFG
NWEGUFGGOGTIGPEKC

.1%#.+<#%+¦0
%QP GN RTQRÎUKVQ FG OCPVGPGT NC FKUVCPEKC JQTK\QPVCN FG ECDNG
RTQOGFKQGPOGVTQUQOGPQU
EQPWPO¶ZKOQFGOGVTQU UG
TGEQOKGPFC NQECNK\CT GN EWCTVQ FG VGNGEQOWPKECEKQPGU NQ O¶U EGTEC
RQUKDNGFGNEGPVTQFGN¶TGCCUGTXKT

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

216'0%+#
&GDGP JCDGT VQOCEQTTKGPVGU UWHKEKGPVGU RCTC CNKOGPVCT NQU
FKURQUKVKXQU C KPUVCNCTUG GP NQU CPFGPGU 'N GUV¶PFCT GUVCDNGEG SWG
FGDGJCDGTWPOÈPKOQFGFQUVQOCEQTTKGPVGU FQDNGUFG8%#
FGFKECFQUFGVTGUJKNQU

&GDGP UGT EKTEWKVQU UGRCTCFQU FG C CORGTKQU 'UVQU FQU


VQOCEQTTKGPVGURQFTÈCPGUVCTFKURWGUVQUCOGVTQUFGFKUVCPEKCWPQ
FG QVTQ %QPUKFGTCT CNKOGPVCEKÎP GNÃEVTKEC FG GOGTIGPEKC EQP
CEVKXCEKÎPCWVQO¶VKEC'POWEJQUECUQUGUFGUGCDNGKPUVCNCTWPRCPGN
FGEQPVTQNGNÃEVTKEQFGFKECFQCGNEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGU.C
CNKOGPVCEKÎP GURGEÈHKEC FG NQU FKURQUKVKXQU GNGEVTÎPKEQU UG RQFT¶
JCEGT EQP 725 [ TGINGVCU
UWRTGUQT FG RKEQU OQPVCFCU GP NQU
CPFGPGU 

5GRCTCFQ FG GUVQU VQOCU FGDGP JCDGT VQOCEQTTKGPVGU FQDNGU RCTC


JGTTCOKGPVCUGSWKRQFGRTWGDCGVE'UVQUVQOCEQTTKGPVGUFGDGPGUVCT
CEOUFGNPKXGNFGNRKUQ[FKURWGUVQUGPKPVGTXCNQUFGOGVTQU
CNTGFGFQTFGNRGTÈOGVTQFGNCURCTGFGU

'NEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGUFGDGEQPVCTEQPWPCDCTTCFGRWGUVC
C VKGTTC SWG C UW XG\ FGDG GUVCT EQPGEVCFC OGFKCPVG WP ECDNG FG
OÈPKOQ #9) EQPCKUNCOKGPVQXGTFGCNUKUVGOCFGRWGUVCCVKGTTC
FG VGNGEQOWPKECEKQPGU UGIÕP NCU GURGEKHKECEKQPGU FG #05+6+#'+#


5')74+&#&
5GFGDGOCPVGPGTGNEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGUEQPNNCXGGPVQFQ
OQOGPVQ 5G FGDG CUKIPCT NNCXGU C RGTUQPCN SWG GUVÃ GP GN GFKHKEKQ
FWTCPVG NCU JQTCU FG QRGTCEKÎP 5G FGDG OCPVGPGT GN EWCTVQ FG
VGNGEQOWPKECEKQPGUNKORKQ[QTFGPCFQ

4'37+5+615&'6#/#¤1
&GDG JCDGTCNOGPQU WPEWCTVQFGVGNGEQOWPKECEKQPGUQEWCTVQFG
GSWKRQ RQT RKUQ [ RQT ¶TGCU SWG PQ GZEGFCP NQU OGVTQU
EWCFTCFQU+PUVCNCEKQPGURGSWGÌCURQFT¶PWVKNK\CTWPUÎNQEWCTVQFG
VGNGEQOWPKECEKQPGU UK NC FKUVCPEKC O¶ZKOC FG OGVTQU PQ UG
GZEGFG

TGCC5GTXKT'FKHKEKQ0QTOCN &KOGPUKQPGU/ÈPKOCUFGN%WCTVQ
FG#NCODTCFQ
OQOGPQU OZO
OC[QTCOOGPQTCOOZO
OC[QTCOOGPQTCOOZO

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

TGCC5GTXKT'FKHKEKQ2GSWGÌQ 7VKNK\CTRCTCGN#NCODTCFQ
OQOGPQU /QPVCPVGFGRCTGFQICDKPGVG
GPEGTTCFQ
OC[QTCOOGPQTCO%WCTVQFGOZOÎ
%NQUGVCPIQUVQ FG O Z
O

#NIWPQUGSWKRQUTGSWKGTGPWPHQPFQFGCNOGPQUO

&+5215+%+¦0&''37+215

.QUCPFGPGU
TCEMU FGDGPFGEQPVCTEQPCNOGPQUEOFGGURCEKQ
FGVTCDCLQNKDTGCNTGFGFQT
CNHTGPVG[FGVT¶U FGNQUGSWKRQU[RCPGNGU
FGVGNGEQOWPKECEKQPGU.CFKUVCPEKCFGEOUGFGDGOGFKTCRCTVKT
FGNCUWRGTHKEKGO¶UUCNKFCFGNCPFÃP

&G CEWGTFQ CN 0'% 0(2# #TVÈEWNQ FGDG JCDGT WP
OÈPKOQ FG OGVTQ FG GURCEKQ NKDTG RCTC VTCDCLCT FG GSWKRQ EQP
RCTVGUGZRWGUVCUUKPCKUNCOKGPVQ

6QFQU NQU CPFGPGU [ ICDKPGVGU FGDGP EWORNKT EQP NCU


GURGEKHKECEKQPGUFG#05+'+#.CVQTPKNNGTÈCFGDGUGTOÃVTKEC/
5GTGEQOKGPFCFGLCTWPGURCEKQNKDTGFGEOGPNCUGUSWKPCU

2#4'&'5
#N OGPQU FQU FG NCU RCTGFGU FGN EWCTVQ FGDGP VGPGT N¶OKPCU FG
RN[YQQF #% FG OKNÈOGVTQU FG OGVTQU FG CNVQ.CU RCTGFGU
FGDGPUGTUWHKEKGPVGOGPVGTÈIKFCURCTCUQRQTVCTGSWKRQ.CURCTGFGU
FGDGPUGTRKPVCFCUEQPRKPVWTCTGUKUVGPVGCNHWGIQNCXCDNGOCVG[FG
EQNQTENCTQ

 %7#461&''37+215

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'N EWCTVQ FG GSWKRQU GU WP GURCEKQ EGPVTCNK\CFQ RCTC NQU GSWKRQU FG
VGNGEQOWPKECEKQPGU
'L 2$: 'SWKRQU FG %ÎORWVQ 5YKVEJ SWG UKTXGP C
NQU QEWRCPVGU FGN GFKHKEKQ 'UVG EWCTVQ ÕPKECOGPVG FGDG IWCTFCT GSWKRQU
FKTGEVCOGPVG TGNCEKQPCFQU EQP GN UKUVGOC FG VGNGEQOWPKECEKQPGU [ UWU
UKUVGOCUFGUQRQTVG.CPQTOCSWGGUVCPFCTK\CGUVGUWDUKUVGOCGUNC'+#6+#


5G FGDGP VGPGT GP EWGPVC NCU UKIWKGPVGU EQPUKFGTCEKQPGU CN OQOGPVQ FG
FKUGÌCTGNEWCTVQFGGSWKRQU

 5GNGEEKÎPFGN5KVKQ

%WCPFQUGUGNGEEKQPGGNEWCTVQFGGSWKRQUUGFGDGPGXKVCTUKVKQUSWG
GUVÃP TGUVTKPIKFQU RQT EQORQPGPVGU FGN GFKHKEKQ SWG NKOKVGP NC
GZRCPUKÎPVCNGUEQOQGNGXCFQTGUGUECNGTCUGVE'NEWCTVQFGDGVGPGT
CEEGUKDKNKFCF RCTC NC GPVTCFC FG ITCPFGU GSWKRQU [ GN CEEGUQ C GUVG
EWCTVQFGDGUGTTGUVTKPIKFQCRGTUQPCNÕPKECOGPVGCWVQTK\CFQ

.CECRCEKFCFFGTGUKUVGPEKCFGNRKUQFGDGUGTVCNSWGUQRQTVGNCECTIC
FKUVTKDWKFC [ EQPEGPVTCFC FG NQU GSWKRQU KPUVCNCFQU .C ECTIC
FKUVTKDWKFC FGDG UGT OC[QT C MRC
 NDHHV [ NC ECTIC
EQPEGPVTCFC FGDG UGT OC[QT C M0
 NDH UQDTG GN ¶TGC FG
OC[QTEQPEGPVTCEKÎPFGGSWKRQU

'N EWCTVQFGGSWKRQUPQFGDGGUVCTNQECNK\CFQFGDCLQFGPKXGNGUFG
CIWC C OGPQU SWG OGFKFCU RTGXGPVKXCU UG JC[CP VQOCFQ GP EQPVTC
FGNCHKNVTCEKÎPFGCIWC7PFTGPCLGFGDGUGTEQNQECFQGPGNEWCTVQ
GPECUQFGSWGGZKUVCGNKPITGUQFGCIWC

'NEWCTVQFGGSWKRQUFGDGVGPGTWPCEEGUQFKTGEVQCN*8#%
*GCVKPI
8GPVKNCVKPICPF#KT%QPFKVKQPKPI5[UVGO

'N EWCTVQ FGDG GUVCT NQECNK\CFQ NGLQU FG HWGPVGU FG KPVGTHGTGPEKCU
GNGEVTQOCIPÃVKECUCWPCFKUVCPEKCSWGTGFW\ECNCKPVGTHGTGPEKCC 
8O C VTCXÃU FGN GURGEVTQ FG HTGEWGPEKC 5G FGDG VGPGT GURGEKCN
CVGPEKÎP EQP VTCPUHQTOCFQTGU GNÃEVTKEQU OQVQTGU IGPGTCFQTGU
GSWKRQU FG 4C[QU : 4CFKQU Q 4CFCTGU FG 6TCPUOKUKÎP 'U FGUGCDNG
EQNQECTGNEWCTVQFGGSWKRQUEGTECFGNCTWVCFGN$CEMDQPG2TKPEKRCN

6COCÌQ

'NEWCTVQFGGSWKRQUFGDGVGPGTWPVCOCÌQUWHKEKGPVGRCTCUCVKUHCEGT
NQUTGSWGTKOKGPVQUFGNQUGSWKRQU2CTCFGHKPKTGNVCOCÌQFGDGVGPGT
GP EWGPVC VCPVQ NQU TGSWGTKOKGPVQU CEVWCNGU EQOQ NQU RTQ[GEVQU
HWVWTQU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

%WCPFQ NCU GURGEKHKECEKQPGU FG VCOCÌQ FG NQU GSWKRQU PQ UQP
EQPQEKFCUUGFGDGPVGPGTGPEWGPVCNQUUKIWKGPVGURWPVQU

C )WÈCRCTC8Q\[&CVQU

.C RT¶EVKEC EQPUKUVGGPRTQXGGTOFGGURCEKQGPGNEWCTVQ


RQTECFC OFGWPCGUVCEKÎPFGVTCDCLQ'NEWCTVQFGGSWKRQU
FGDG UGT FKUGÌCFQ RCTC WP OÈPKOQ FG O $CU¶PFQUG GP GN
PÕOGTQ FG GUVCEKQPGU FG VTCDCLQ GN VCOCÌQ FGN EWCTVQ FGDG UGT
UGIÕPNCUKIWKGPVGVCDNC

0ÕOGTQFG'UVCEKQPGUFGVTCDCLQ TGCGPO
*CUVC 
&GUFGJCUVC 
&GUFGJCUVC 
&GUFGJCUVC 

D)WÈCRCTCQVTQUGSWKRQU

.QU GSWKRQU FG %QPVTQN #ODKGPVCN VCNGU EQOQ FKUVTKDWKFQTGU FG


GPGTIÈC CKTGU CEQPFKEKQPCFQU [ 725 JCUVC M8# UG FGDGP
KPUVCNCT GP GN EWCTVQ FG GSWKRQU 725 OC[QTGU C M8# FGDG
GUVCTNQECNK\CFCUGPEWCTVQUUGRCTCFQU

 2TQXKUKQPCOKGPVQ

.CCNVWTCOÈPKOCFGWPEWCTVQFGGSWKRQUFGDGUGTFGOGVTQU

RKGU UKPQDUVTWEEKQPGU

'N EWCTVQ FG GSWKRQU FGDG GUVCT RTQVGIKFQ FG EQPVCOKPCEKÎP [


RQNWEKÎPSWGRWGFCCHGEVCTNCQRGTCEKÎP[GNOCVGTKCNFGNQUGSWKRQU
KPUVCNCFQU %WCPFQ NC EQPVCOKPCEKÎP RTGUGPVG GU UWRGTKQT CN
KPFKECFQ GP NC UKIWKGPVG VCDNC DCTTGTCU FG XCRQT Q HKNVTQU FGDGP UGT
KPUVCNCFQUGPGNEWCTVQ

%QPVCOKPCPVG %QPEGPVTCEKÎP
%NQTQ RRO
5WNHCVQFG*KFTÎIGPQ RRO
1ZKFQFG0KVTÎIGPQ RRO
&KÎZKFQFG5WNHWTQ RRO
2QNXQ WIOJ
*KFTQECTDWTQ WIOJ

'NEWCTVQFGGSWKRQUFGDGGUVCTEQPGEVCFQCNCTWVCFGN$CEMDQPG'P
ECUQFGPGEGUKVCTUGFGVGEVQTGUFGJWOQGUVQUFGDGPGUVCTFGPVTQFG
UW ECLCRCTCGXKVCTSWGUGXC[CPCCEVKXCTCEEKFGPVCNOGPVG 5GFGDG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

EQNQECT WP FTGPCLG FGDCLQ FG NQU FGVGEVQTGU FG JWOQ RCTC GXKVCT
KPWPFCEKQPGUGPGNEWCTVQ

'SWKRQUFG%CNGHCEEKÎP8GPVKNCEKÎP[#KTG#EQPFKEKQPCFQ
*8#%

'UVQUGSWKRQUFGDGPUGTRTQXGÈFQURCTCHWPEKQPCTJQTCURQTFÈC[
FÈCURQTCÌQ5KGNUKUVGOCFGNGFKHKEKQPQCUGIWTCWPCQRGTCEKÎP
EQPVKPWCWPCWPKFCFKPFGRGPFKGPVG
5VCPF#NQPG FGDG UGTKPUVCNCFC
RCTCGNEWCTVQFGGSWKRQU

.C VGORGTCVWTC [ NC JWOGFCF FGDGP UGT EQPVTQNCFCU GPVTG WPQU


TCPIQUFG%Cm%EQPWPCJWOGFCFFGNCN'SWKRQU
FG JWOGFKHKECEKÎP [ FGUJWOGFKHKECEKÎP RWGFGP UGT TGSWGTKFQU
FGRGPFKGPFQFGNCUEQPFKEKQPGUCODKGPVCNGUFGNNWICT

.C VGORGTCVWTC CODKGPVG [ NC JWOGFCF FGDGP UGT OGFKFCU C WPC


FKUVCPEKCFGOGVTQUUQDTGGNPKXGNFGNRKUQ[FGURWÃUFGSWGNQU
GSWKRQUGUVÃPGPQRGTCEKÎP
5K UG WVKNK\CP DCVGTÈCU RCTC DCEMWR UG FGDGP KPUVCNCT GSWKRQU
CFGEWCFQUFGXGPVKNCEKÎP

#ECDCFQU+PVGTKQTGU
'N RKUQ NCU RCTGFGU [ GN VGEJQ FGDGP UGT UGNNCFQU RCTC TGFWEKT GN
RQNXQ.QUCECDCFQUFGDGPUGTFGEQNQTGUNWOKPQUQURCTCCWOGPVCT
NCKNWOKPCEKÎPFGNEWCTVQ'NOCVGTKCNFGNRKUQFGDGVGPGTRTQRKGFCFGU
CPVKGUV¶VKECU

 +NWOKPCEKÎP
.C KNWOKPCEKÎP FGDG VGPGT WP OÈPKOQ FG NZ OGFKFC OGVTQ
UQDTGGNRKUQGPWPNWICTNKDTGFGGSWKRQU.CKNWOKPCEKÎPFGDGUGT
EQPVTQNCFCRQTWPQQO¶UUYKVEJGUNQECNK\CFQUEGTECFGNCRWGTVCFG
GPVTCFCCNEWCTVQ

 'PGTIÈC
5GFGDGKPUVCNCTWPEKTEWKVQUGRCTCFQRCTCUWRNKTFGGPGTIÈCCNEWCTVQ
FGGSWKRQU[FGDGVGTOKPCTGPUWRTQRKQRCPGNGNÃEVTKEQ.CGPGTIÈC
GNÃEVTKECSWGNNGIWGCNEWCTVQPQUGGURGEKHKEC[CSWGFGRGPFGFGNQU
GSWKRQUKPUVCNCFQU

2WGTVC
.CRWGTVCFGDGVGPGTWPOÈPKOQFGOKNÈOGVTQUFGCPEJQ[
OKNÈOGVTQUFGCNVQ[EQPVGPGTWPCEGTTCFWTC5KUGGUVKOCSWGXCPC

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

NNGICT GSWKRQU OW[ ITCPFGU UG FGDG KPUVCNCT WPC RWGTVC FQDNG FG
OKNÈOGVTQUFGCPEJQRQTOKNÈOGVTQUFGCNVQ

 2QNQC6KGTTC
5G FGDG KPUVCNCT WP EQPFWEVQ FG FGUFG GN EWCTVQ FG GSWKRQU
JCUVCGNGEVTQFQCVKGTTCFGNGFKHKEKQ

 'ZVKPIWKFQTGUFG(WGIQ
5G FGDGP RTQXGGT GZVKPIWKFQTGU FG HWGIQ RQTV¶VKNGU [ JCEGTNGU
OCPVGPKOKGPVQRGTKÎFKECOGPVG'UVQUFGDGPUGTKPUVCNCFQUVCPEGTEC
CNCRWGTVCEQOQUGCRQUKDNG

 %7#461&''064#&#&'5'48+%+15

.CGPVTCFCFGUGTXKEKQU RTQXGGGNRWPVQGPGNEWCNGNECDNGCFQGZVGTPQUG
WPG EQP GN ECDNGCFQ XGTVKECN
$CEMDQPG KPVGTPQ FGN GFKHKEKQ .QU
TGSWGTKOKGPVQU HÈUKEQU FG FKEJC KPVGTHCEG GUV¶P FGHKPKFQU GP NC PQTOC
'+#6+#

'UVGEQPUKUVGGPWPCGPVTCFCFGUGTXKEKQUFGVGNGEQOWPKECEKQPGUCNGFKHKEKQ
NC EWCN KPENW[G GN RWPVQ FG GPVTCFC C VTCXÃU FG NC RCTGF FGN GFKHKEKQ [
EQPVKPWCPFQ CN EWCTVQ Q ¶TGC FG GPVTCFC .C GPVTCFC CN GFKHKEKQ FGDG
EQPVGPGTNCTWVCFGN$CEMDQPGSWGKPVGTEQPGEVCEQPNQUQVTQUGFKHKEKQUFGN
ECORWU'PECUQFGWPCEQOWPKECEKÎPCVTCXÃUFGWPCCPVGPCÃUVCVCODKÃP
RGTVGPGEGCNCGPVTCFCCNGFKHKEKQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

3
3QQ``ddee\\__ 99FF** 3
3QQRR\\UUQQTT__ UUccddbbeeSSddeebbQQTT__ UU^^ bbUUTTUUcc TTUU VVYYRRbbQQ ††``ddYYSSQQ

 (+$4#¦26+%#

 #PVGEGFGPVGU[5KVWCEKÎP#EVWCN

'P RQEQ O¶U FG FKG\ CÌQU NC HKDTC ÎRVKEC UG JC EQPXGTVKFQ GP WPC FG NCU
VGEPQNQIÈCU O¶U CXCP\CFCU SWG UG WVKNK\CP EQOQ OGFKQ FG VTCPUOKUKÎP FG
KPHQTOCEKÎP 'UVG OCVGTKCN XKPQ C TGXQNWEKQPCT NQU RTQEGUQU FG NCU
VGNGEQOWPKECEKQPGUGPVQFQUNQUUGPVKFQUFGUFGNQITCTWPCOC[QTXGNQEKFCF
GP NC VTCPUOKUKÎP [ FKUOKPWKT ECUK GP UW VQVCNKFCF NQU TWKFQU [ NCU
KPVGTHGTGPEKCU JCUVC OWNVKRNKECT NCU HQTOCU FG GPXÈQ [ TGEGREKÎP GP NCU
EQOWPKECEKQPGURQTXÈCVGNGHÎPKEC

.CUHKDTCUÎRVKECUUQPHKNCOGPVQUFGXKFTKQFGCNVCRWTG\CGZVTGOCFCOGPVG
EQORCEVQU GN ITQUQT FG WPC HKDTC GU UKOKNCT C NC FG WP ECDGNNQ JWOCPQ
(CDTKECFCU C CNVCU VGORGTCVWTCU EQP DCUG GP UKNKEKQ UW RTQEGUQ FG
GNCDQTCEKÎPGU EQPVTQNCFQRQTOGFKQFGEQORWVCFQTCURCTCRGTOKVKTSWGGN
ÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPFGUWPÕENGQSWGGUNCIWÈCFGNCQPFCNWOKPQUCUGC
WPKHQTOG [ GXKVG NCU FGUXKCEKQPGU 'PVTG UWU RTKPEKRCNGU ECTCEVGTÈUVKECU UG
RWGFGOGPEKQPCTSWGUQPEQORCEVCUNKIGTCUEQPDCLCURÃTFKFCUFGUGÌCN
CORNKCECRCEKFCFFGVTCPUOKUKÎP[WPCNVQITCFQFGEQPHKCDKNKFCFFGDKFQC
SWGUQPKPOWPGUCNCUKPVGTHGTGPEKCUGNGEVTQOCIPÃVKECUFGTCFKQHTGEWGPEKC

.CU HKDTCUÎRVKECUPQEQPFWEGPUGÌCNGU GNÃEVTKECURQTNQVCPVQUQPKFGCNGU


RCTCKPEQTRQTCTUGGPECDNGUUKPPKPIÕP EQORQPGPVGEQPFWEVKXQ[RWGFGP
WUCTUGGPEQPFKEKQPGURGNKITQUCUFGCNVCVGPUKÎP

6KGPGP NC ECRCEKFCF FG VQNGTCT CNVCU FKHGTGPEKCU FG RQVGPEKCN UKP PKPIÕP
EKTEWKVQ CFKEKQPCN FG RTQVGEEKÎP [ PQ JC[ RTQDNGOCU FGDKFQ CNQU EQTVQU
EKTEWKVQU 6KGPGP WP ITCP CPEJQ FG DCPFC SWG RWGFG UGT WVKNK\CFQ RCTC
KPETGOGPVCTNCECRCEKFCFFGVTCPUOKUKÎPEQPGNHKPFGTGFWEKTGNEQUVQRQT
ECPCN&GGUVCHQTOCGUEQPUKFGTCDNGGNCJQTTQGPXQNWOGPGPTGNCEKÎPEQP
NQUECDNGUFGEQDTG

%QP WPECDNGFGUGKUHKDTCUUGRWGFGVTCPURQTVCTNCUGÌCNFGO¶UFGEKPEQ
OKNECPCNGUQNÈPGCURTKPEKRCNGUOKGPVTCUSWGUGTGSWKGTGFGFKG\OKNRCTGU
FGECDNGFGEQDTGEQPXGPEKQPCNRCTCDTKPFCTUGTXKEKQCGUGOKUOQPÕOGTQ
FG WUWCTKQU EQP NC FGUXGPVCLC FG SWG GUVG ÕNVKOQ OGFKQ QEWRC WP ITCP
GURCEKQGPNQUFWEVQU[TGSWKGTGFGITCPFGUXQNÕOGPGUFGOCVGTKCNNQEWCN
VCODKÃPGNGXCNQUEQUVQU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

1TKIKPCNOGPVG NC HKDTC ÎRVKEC HWG RTQRWGUVC EQOQ OGFKQ FG VTCPUOKUKÎP
FGDKFQ C UW GPQTOG CPEJQ FG DCPFC UKP GODCTIQ EQP GN VKGORQ UG JC
RNCPVGCFQ RCTC WP CORNKQ TCPIQ FG CRNKECEKQPGU CFGO¶U FG NC VGNGHQPÈC
CWVQOCVK\CEKÎPKPFWUVTKCNEQORWVCEKÎPUKUVGOCUFGVGNGXKUKÎPRQTECDNG[
VTCPUOKUKÎPFGKO¶IGPGUCUVTQPÎOKECUFGCNVCTGUQNWEKÎPGPVTGQVTQU

'P WP UKUVGOC FG VTCPUOKUKÎP RQT HKDTC ÎRVKEC GZKUVG WP VTCPUOKUQT SWG UG
GPECTICFGVTCPUHQTOCTNCUQPFCUGNGEVTQOCIPÃVKECUGPGPGTIÈCÎRVKECQGP
NWOKPQUCRQTGNNQUGNGEQPUKFGTCGNEQORQPGPVGCEVKXQFGGUVGRTQEGUQ

7PCXG\SWGGUVTCPUOKVKFCNCUGÌCNNWOKPQUCRQTNCUOKPÕUEWNCUHKDTCUGP
GNQVTQGZVTGOQFGNEKTEWKVQUGGPEWGPVTCWPVGTEGTEQORQPGPVGCNSWGUGNG
FGPQOKPCFGVGEVQTÎRVKEQQTGEGRVQTEW[COKUKÎPEQPUKUVGGPVTCPUHQTOCTNC
UGÌCN NWOKPQUC GP GPGTIÈC GNGEVTQOCIPÃVKEC UKOKNCT C NC UGÌCN QTKIKPCN 'N
UKUVGOC D¶UKEQ FG VTCPUOKUKÎP UG EQORQPG GP GUVG QTFGP FG UGÌCN FG
GPVTCFCCORNKHKECFQTHWGPVGFGNW\EQTTGEVQTÎRVKEQNÈPGCFGHKDTCÎRVKEC

RTKOGTVTCOQ GORCNOGNÈPGCFGHKDTCÎRVKEC
UGIWPFQVTCOQ EQTTGEVQT
ÎRVKEQTGEGRVQTCORNKHKECFQT[UGÌCNFG UCNKFC

'PTGUWOGPUGRWGFGFGEKTSWGGPGUVGRTQEGUQFGEQOWPKECEKÎPNCHKDTC
ÎRVKEC HWPEKQPC EQOQ OGFKQ FG VTCPURQTVCEKÎP FG NC UGÌCN NWOKPQUC
IGPGTCFQRQTGNVTCPUOKUQTFG.'&
FKQFQUGOKUQTGUFGNW\ [N¶UGT

.QUFKQFQUGOKUQTGUFGNW\[NQUFKQFQUN¶UGTUQPHWGPVGUCFGEWCFCURCTCNC
VTCPUOKUKÎP OGFKCPVG HKDTC ÎRVKEC FGDKFQ C SWG UW UCNKFC UG RWGFG
EQPVTQNCT T¶RKFCOGPVG RQT OGFKQ FG WPC EQTTKGPVG FG RQNCTK\CEKÎP
#FGO¶UUWRGSWGÌQVCOCÌQ UWNWOKPQUKFCFNQPIKVWFFGQPFC[GNDCLQ
XQNVCLGPGEGUCTKQRCTCOCPGLCTNQUUQPECTCEVGTÈUVKECUOW[CVTCEVKXCU

*+5614+#&'.#(+$4#¦26+%#

'P  WP HÈUKEQ KTNCPFÃU ,QJP 6KPFCNN OQUVTÎ SWG NC NW\ SWG UG
RTQRCICGPWPOGFKQEQPCNVQÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPPQRWGFGRGPGVTCTGP

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

WP OGFKQ SWG VKGPG WP ÈPFKEG O¶U DCLQ EWCPFQ GUVC NW\ NNGIC EQP WP
¶PIWNQUWHKEKGPVGOGPVGRGSWGÌQ

'UVGRTKPEKRKQEQPQEKFQEQPGNPQODTGFGTGHNGZKÎPVQVCNKPVGTPCGUNCDCUG
FGN HWPEKQPCOKGPVQ FG WPC HKDTC ÎRVKEC [C SWG RGTOKVG EQPHKPCT NC NW\ CN
OGFKQ FG O¶U CNVQ ÈPFKEG 5KP GODCTIQ PQ HWG UKPQ JCUVC SWG GN
KPINÃU ,.$#+4& [ GN COGTKECPQ %9 *CPUGNN CN TGIKUVTCT UWU RCVGPVGU
FKGTQPNCRQUKDKNKFCFFGVTCPUOKVKTKO¶IGPGUGORNGCPFQHKDTCUFGUKNKEKQ

/¶U VCTFG NCU HKDTCU FG RN¶UVKEQ UG WVKNK\CTQP GP OGFKEKPC RCTC CNWODTCT
NWICTGU FG FKHÈEKN CEEGUQ UKP GODCTIQ GUVCU HKDTCU GTCP RQEQ GHKECEGU
)TCEKCU C NQU VTCDCLQU FG #%5 8CP *GGN [ FG 05 -CRCP[ C HKPGU FG NC
FÃECFCFGNCKPVTQFWEEKÎPFGNCHKDTCFGWPCEWDKGTVCRTQVGEVQTCFG
OGPQT ÈPFKEG [ NC WVKNK\CEKÎP FG JCEGU FG HKDTCU RGTOKVKGTQP SWG ÃUVC
VGEPQNQIÈCGXQNWEKQPCTC[NNGICTCCCRNKECTUGUQDTGVQFQGPGNECORQFGNC
OGFKEKPC .C GPFQUEQRKC HWG GN DGPGHKEKQ O¶U ITCPFG SWG UG QDVWXQ FG
GUVQURTQITGUQU

0QHWGUKPQJCUVCGNCÌQFGSWGITCEKCUCWPCRWDNKECEKÎPEKGPVÈHKEC
FG-%-CQ[)<*QEMJOCPSWGUGEQPUKFGTÎUGTKCOGPVGNCRQUKDKNKFCF
FGWVKNK\CTHKDTCUEQOQECPCNFGVTCPUOKUKÎPGPNCUVGNGEQOWPKECEKQPGU5KP
GODCTIQ GUVC WVKNK\CEKÎP PGEGUKVCDC GN NQITQ FG RTQITGUQU VGEPQNÎIKEQU
VCPVQCPKXGNFGNCUHKDTCUEQOQFGNCUHWGPVGUFGNW\

..')#&#&'..#5'4

.CRTKOGTCHWGPVGEQJGTGPVGFGNW\UGKPXGPVÎCRTKPEKRKQUFGNCFÃECFCFG
'UVCHWGGNN¶UGTGNKPXGPVQVWXQGNOÃTKVQFGTGXKXKTNCKFGCFGWVKNK\CT
NCNW\RCTCVTCPURQTVCTNCKPHQTOCEKÎP

5KPGODCTIQNQURTKOGTQUTC[QUN¶UGTFGICUGTCPFGOCUKCFQUXQNWOKPQUQU
EQOQRCTCWVKNK\CTNQUH¶EKNOGPVGGPNCUVGNGEQOWPKECEKQPGUOGFKCPVGHKDTC
ÎRVKEC

.C KPXGPEKÎP FGN N¶UGT [ FGN FKQFQ UGOKEQPFWEVQT GNGEVTQNWOKPGUEGPVG FG


RGSWGÌCUFKOGPUKQPGURGTOKVKÎEQPUKFGTCTGNHWVWTQEQPQRVKOKUOQ#PVGU
FG GUVCU HWGPVGU UGOKEQPFWEVQTCU RTGUGPVCDCP OC[QTGU
KPEQPXGPKGPVGU2QTWPCRCTVGUWXKFCGTCEQTVC[RQTNCQVTCEQOQGUVCDCP
JGEJCU FG CTUGPKWTQ FG ICNKQ NC GOKUKÎP GTC FG zO SWG GU WPC
NQPIKVWFFGQPFCGPNCSWGNCUHKDTCUUQPRQEQVTCPURCTGPVGU

'NFGUCTTQNNQFGURWÃUFGFGHWGPVGUSWGWVKNK\CDCPUGOKEQPFWEVQTGU
FGCTUGPKWTQFGICNKQ[FGCNWOKPKQSWGGOKVÈCPGPVTG[zO
RCTC
GUVCU NQPIKVWFGU FG QPFC NCU HKDTC GU VTCPURCTGPVG RTQFWLQ ITCPFGU
GURGTCP\CU'UVCUHWGPVGUUGRGTHGEEKQPCTQPCVCNITCFQSWGUWXKFCRCUÎFG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

FQUJQTCUCWPOKNNÎPFGJQTCU
 &WTCPVGGUVGVKGORQNCVGEPQNQIÈC
FGNCUHKDTCUGZRGTKOGPVÎWPRTQITGUQEQPUKFGTCDNG

.CJKUVQTKCFGNCEQOWPKECEKÎPRQTOGFKQFGHKDTCUÎRVKECUGUTGNCVKXCOGPVG
EQTVC 'P UG KPUVCNÎ WP UKUVGOC FG RTWGDC GP +PINCVGTTC FQU CÌQU
FGURWÃU UG RTQFWEÈCP [C ECPVKFCFGU KORQTVCPVGU FG RGFKFQU FG GUVG
OCVGTKCN

#PVGU GP EQOQ TGUWNVCFQ FG NQU GUVWFKQU GP HÈUKEC GPHQECFQU C NC
ÎRVKECUGFGUEWDTKÎWPCPWGXCWVKNK\CEKÎPFGNCNW\CNCSWGUGFGPQOKPÎ
TC[QN¶UGTGNEWCNHWGCRNKECFQCNCUVGNGEQOWPKECEKQPGUEQPGNHKPFGSWG
NQU OGPUCLGU UG VTCPUOKVKGTCP C XGNQEKFCFGU KPWUKVCFCU [ EQP CORNKC
EQDGTVWTC

0Q QDUVCPVG GUVC WVKNK\CEKÎP FGN N¶UGT GTC OW[ NKOKVCFC FGDKFQ C SWG PQ
GZKUVÈCP NQU EQPFWEVQU [ ECPCNGU CFGEWCFQU RCTC JCEGT XKCLCT NCU QPFCU
GNGEVTQOCIPÃVKECU RTQXQECFCU RQT NC NNWXKC FG HQVQPGU QTKIKPCFQU GP NC
HWGPVGFGPQOKPCFCN¶UGT

(WG GPVQPEGU EWCPFQ NQU EKGPVÈHKEQU [ VÃEPKEQU GURGEKCNK\CFQU GP ÎRVKEC


FKTKIKGTQPUWUGUHWGT\QUCNCRTQFWEEKÎPFGWPFWEVQQECPCNEQPQEKFQJQ[
EQOQNCHKDTCÎRVKEC'PUWTIKÎNCRTQRWGUVCFGWVKNK\CTWPCIWÈCÎRVKEC
RCTCNCEQOWPKECEKÎP

'UVCHQTOCFGWUCTNCNW\ EQOQRQTVCFQTCFGKPHQTOCEKÎPUGRWGFGGZRNKECT
FGNCUKIWKGPVGOCPGTCUGVTCVCGPTGCNKFCFFGWPCQPFCGNGEVTQOCIPÃVKEC
FGNCOKUOCPCVWTCNG\CSWGNCUQPFCUFGTCFKQEQPNCÕPKECFKHGTGPEKCFG
SWG NC NQPIKVWF FG NCU QPFCU GU FGN QTFGP FG OKETÎOGVTQU GP NWICT FG
OGVTQUQEGPVÈOGVTQU

%QORCTCFQ EQP GN UKUVGOC EQPXGPEKQPCN FG ECDNGU FG EQDTG FQPFG NC
CVGPWCEKÎP FG UWU UGÌCNGU
FGETGOGPVQ Q TGFWEEKÎP FG NC QPFC Q
HTGEWGPEKC GU FG VCN OCIPKVWF SWG TGSWKGTGP FG TGRGVKFQTGU ECFC FQU
MKNÎOGVTQURCTCRQFGTTGIGPGTCTNCVTCPUOKUKÎP'PGNUKUVGOCFGHKDTCÎRVKEC
UGRWGFGPKPUVCNCTVTCOQUJCUVCFG-KNÎOGVTQUUKPSWGJC[CPGEGUKFCF
FG TGEWTTKT C TGRGVKFQTGU NQ SWG VCODKÃP JCEG O¶U GEQPÎOKEQ [ FG H¶EKN
OCPVGPKOKGPVQGUVGOCVGTKCN

%#0#.'5%.5+%15&' 64#05/+5+¦0

1PFCUJGTV\KCPCU

.CUQPFCUGNGEVTQOCIPÃVKECUUGRWGFGPWVKNK\CTRCTCVTCPUOKVKTKPHQTOCEKÎP
C GUVG VKRQ FG VTCPUOKUKÎP UG NG NNCOC TCFKQFKHWUKÎP %WCPFQ NCU QPFCU
GNGEVTQOCIPÃVKECU UG WVKNK\CP EQOQ ECPCN FG VTCPUOKUKÎP FG KPHQTOCEKÎP

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

TGEKDGPGNPQODTGFGTCFKQGNÃEVTKECUWQPFCUJGTV\KCPCU.CKPHQTOCEKÎPUG
KPVTQFWEGRQTOGFKQFGNCOQFWNCEKÎPFGNCQPFC.CUQPFCUJGTV\KCPCUUG
RTQFWEGPEWCPFQWPCEQTTKGPVGEQPWPCCORNKVWFUWHKEKGPVGEKTEWNCGPWPC
CPVGPCSWGVKGPGFKOGPUKQPGUKIWCNGUCNCNQPIKVWFFGQPFCFGNCQPFCSWG
UGVTCPUOKVKT¶

5GIÕP UGC NC CPVGPC SWG UG GUEQLC NC GPGTIÈC GP HQTOC FG QPFCU
GNGEVTQOCIPÃVKECURWGFGGOKVKTUGGPVQFCUFKTGEEKQPGUQGPWPCFKTGEEKÎP
GURGEKHKEC.CVTC[GEVQTKC[NCUFKUVCPEKCUTGEQTTKFCRQTNCUQPFCUJGTV\KCPCU
FGRGPFGPFGNCUEQPFKEKQPGUCVOQUHÃTKECU[FGNCHTGEWGPEKCFGNCUQPFCU
2CTC FGUETKDKT GUVCU KPHNWGPEKCU UG WVKNK\CT¶P NQU VÃTOKPQU SWG GP IGPGTCN
UKTXGPRCTCFGUKIPCTNCUDCPFCUFGNCTCFKQFKHWUKÎP

x $CPFCUFGHTGEWGPEKCUJGEVQOÃVTKECU
$JO [FGECOÃVTKECU
$FO 

5QP NCU HTGEWGPEKCU SWG O¶U UG WVKNK\CP 6KGPGP NC ECTCEVGTÈUVKEC FG UGT
TGHNGLCFCURQTNCKQPQUHGTCSWGGUNCECRCFGRCTVÈEWNCUECTICFCU
KQPGU[
GNGEVTQPGU UKVWCFCGPNCCVOÎUHGTCVGTTGUVTGUWRGTKQT.CURCTVÈEWNCUSWG
EQORQPGP NC KQPQUHGTC UG RTQFWEGP RQT TCFKCEKQPGU FG CNVC GPGTIÈC
RTQEGFGPVGUFGNUQN5KWPCQPFCJGEVQOÃVTKECQFGECOÃVTKECGPEWGPVTC
GUVC ECRC TGVQTPCT¶ TWODQ C NC VKGTTC FQPFG RQFT¶ ECRVCTUG EQP WPC
CPVGPCTGEGRVQTC

'U CUÈ SWG ITCEKCU C NC TGHNGZKÎP NCU QPFCU RWGFGP TGEQTTGT FKUVCPEKCU
GPQTOGU &GDKFQ C NC KPHNWGPEKC FGN UQN NC TGHNGZKÎP PQ GU GUVCDNG C NQ
NCTIQFGNVKGORQRCTCNCUQPFCUJGEVQOÃVTKECUNCTGHNGZKÎPGUECUKPWNC
FWTCPVG GN FÈC NQ SWG NKOKVC GN CNECPEG FG NC VTCPUOKUKÎP C CNIWPCU
EGPVGPCU FG MKNÎOGVTQU &WTCPVG NC PQEJG NC TGHNGZKÎP KQPQUHÃTKEC GU
OWEJQOGLQT[HCEKNKVCNCUVTCPUOKUKQPGUCVTCXÃUFGOKNGUFGMKNÎOGVTQU
CWPSWGNCUHTGEWGPEKCUWVKNK\CFCUPQC[WFCPCNCVTCPUOKUKÎPFGWPCITCP
ECPVKFCFFGKPHQTOCEKÎP

x $CPFCUFGHTGEWGPEKCOÃVTKEC
$O [FGEKOÃVTKEC
$FO 

2CTC GUVCU HTGEWGPEKCU [C PQ JC[ TGHNGZKÎP KQPQUHÃTKEC .CU QPFCU UG
RTQRCICPGPNÈPGCTGEVCNCVTCPUOKUKÎPUÎNQRWGFGJCEGTUGUKPQJC[WP
QDUV¶EWNQ UQDTG NC VTC[GEVQTKC TGEVC GPVTG GN GOKUQT [ GN TGEGRVQT 'U GN
ECUQ FG NC VGNGXKUKÎP .C ECPVKFCF FG KPHQTOCEKÎP RWGFG UGT GNGXCFC
RGTQ GN CNECPEG FG NC VTCPUOKUKÎP GU NKOKVCFQ RQTSWG GN GOKUQT [ GN
TGEGRVQTFGDGPGUVCTGPNÈPGCFGXKUVC

x /KETQQPFCU
QPFCUEGPVKOÃVTKECU[OKNKOÃVTKECU 

'PIGPGTCNUQPNCUDCPFCUFGHTGEWGPEKCUUWRGTKQTGUCWPIKICJGTV\.C
NQPIKVWFFGQPFCFKUOKPW[GEQPGNCWOGPVQFGHTGEWGPEKCNQSWGVKGPG
XGPVCLCU CWPSWG VCODKÃP KPEQPXGPKGPVGU .CU CPVGPCU RWGFGP UGT FG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

OGPQTGUFKOGPUKQPGU#FGO¶UNCGOKUKÎPRWGFGUGTOW[ FKTGEVKXCNQ
SWG RGTOKVG EQPEGPVTCT GPGTIÈC GP WPC FKTGEEKÎP OGLQT FGHKPKFC [ FG
GUVCHQTOCCWOGPVCTGNCNECPEGFGNCVTCPUOKUKÎP[GXKVCTNCKPVGTHGTGPEKC
EQPQVTQUECPCNGUFGVTCPUOKUKÎP

5KNCHTGEWGPEKCGUOW[GNGXCFCNCECPVKFCFFGKPHQTOCEKÎPVTCPUOKVKFC
RWGFG NNGICT C UGT OW[ ITCPFG 5KP GODCTIQ UK NC NQPIKVWF FG QPFC
NCPFCHWGTCRGSWGÌCNCKPVGTCEEKÎPEQPQDLGVQUSWGVKGPGPFKOGPUKQPGU
FGNQTFGPFGNCPFC
FKHTCEEKÎPFKHWUKÎP UGTÈCOW[ITCPFG

2QT GUQ NCU IQVCU FG NNWXKC VKGPGP WP GHGEVQ OW[ PGICVKXQ GP NC
RTQRCICEKÎPFGNCUOKETQQPFCU#FGO¶UEQPGUVCUCNVCUHTGEWGPEKCUNCU
OQNÃEWNCU FG QZÈIGPQ [ FG CIWC EQPVGPKFCU GP GN CKTG CDUQTDGP NCU
QPFCU GNGEVTQOCIPÃVKECU NQ SWG NKOKVC GN CNECPEG FG NC VTCPUOKUKÎP C
CNIWPCUFGEGPCUFGMKNÎOGVTQU

'UVQUKPEQPXGPKGPVGUUGRWGFGPTGOGFKCTEQPNCC[WFCFGIWÈCUFGQPFCU
# NCU QPFCU UG NGU QDNKIC C RTQRCICTUG FGPVTQ FG WP VWDQ OGV¶NKEQ GP
FQPFG CXCP\CP RQT TGHNGZKÎP UQDTG NCU RCTGFGU &KEJQ VWDQ FGDG VGPGT
FKOGPUKQPGUFGNOKUOQQTFGPSWGNCUFGNCNQPIKVWFFGQPFC

5K UG EQPVTQNC NC CVOÎUHGTC FGPVTQ FG NC IWÈC RWGFG NQITCTUG SWG
FKUOKPW[CNCCDUQTEKÎPRQTQZÈIGPQNQSWGRGTOKVGCWOGPVCTGNCNECPEG
FG NC VTCPUOKUKÎP 5KP GODCTIQ GUVC CDUQTEKÎP FGRGPFG OWEJQ FG NC
ECNKFCFFGNCIWÈCFGQPFCRQTNQSWGGNEQUVQFGWPUKUVGOCUGOGLCPVG
GURTQJKDKVKXQRCTCNCUVTCPUOKUKQPGUFGITCPFGUFKUVCPEKCU

%CDNGUGNÃEVTKEQU

2CTC HTGEWGPEKCU KPHGTKQTGU C /*< UG RWGFGP WVKNK\CT ECDNGU RCTC
VTCPURQTVCTKPHQTOCEKÎPGPHQTOCFGUGÌCNGUGNÃEVTKECU

'NRTKOGTVKRQFGECDNGWVKNK\CFQGUGNECDNGFGCWFKQ'UVCEQPUVKVWKFQRQT
XCTKQU RCTGU FG JKNQU ECFC WPQ FG NQU EWCNGU RQUGG FQU EQPFWEVQTGU
TGVQTEKFQU FG EQDTG Q CNWOKPKQ TGEWDKGTVQU FG RQNKGVKNGPQ 'UVG ECDNG UG
GORNGCRTKPEKRCNOGPVGGPVGNGHQPÈC

.CCVGPWCEKÎPFGNCUGÌCNGNÃEVTKECXCTÈCGPHWPEKÎPFGNCTCÈ\EWCFTCFCFG
NC HTGEWGPEKC 'UVQ UKIPKHKEC SWG NC CVGPWCEKÎP UG OWNVKRNKEC RQT FQU UK NC
HTGEWGPEKC UG OWNVKRNKEC RQT EWCVTQ 'P GN ECUQ FG WP RCT FG CWFKQ GUVC
CVGPWCEKÎP GU FGN QTFGP FG FGURWÃU FG -/ RCTC WPC UGÌCN FG 
-*<

'UVC CVGPWCEKÎP GU KORQTVCPVG [C SWG NKOKVC NC HTGEWGPEKC O¶ZKOC C 
-*<CRTQZKOCFCOGPVGRQTNQSWGTGFWEGNCECPVKFCFFGKPHQTOCEKÎPSWG

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

UG RWGFG VTCPUOKVKT 'N ECDNG FG CWFKQ RTGUGPVC VCODKÃP QVTQU
KPEQPXGPKGPVGUGUPQVCDNGUWUGPUKDKNKFCFCNCUXCTKCEKQPGUFGVGORGTCVWTC
[ CN JGEJQ FG SWG WPC UGÌCN GNÃEVTKEC SWG EKTEWNC GP WP RCT KPFWEG WPC
UGÌCNRCT¶UKVCGPGNRCTXGEKPQ
FKCHQPÈC 

'N UGIWPFQ VKRQ FG ECDNG GU GN ECDNG EQCZKCN 'UVC EQPUVKVWKFQ RQT FQU
EQPFWEVQTGU EQPEÃPVTKEQU SWG UG GPEWGPVTCP UGRCTCFQU RQT WP GURCEKQ
NNGPQFGWPCKUNCPVGGNÃEVTKEQ
SWGRWGFGUGTCKTG 'NEQPFWEVQTKPVGTPQGU
WPJKNQOGV¶NKEQ[GNEQPFWEVQTGZVGTPQGUWPEKNKPFTQOGV¶NKEQ'NEKNKPFTQ
GZVGTPQNKOKVCNCFKCHQPÈC[NCURGTVWTDCEKQPGUGNGEVTQOCIPÃVKECUGZVGTPCU

'UVGECDNGRTGUGPVCWPCCVGPWCEKÎPO¶UDCLCSWGGNRCTFGCWFKQ[CSWGNC
CVGPWCEKÎPUKGORTGXCTÈCGPHWPEKÎPFGNCTCÈ\EWCFTCFC FGNCHTGEWGPEKC
'UVCGUFGNQTFGPFGRCTC-/FGECDNGC/*<.QUECDNGUEQCZKCNGU
UG WVKNK\CP TCTC XG\ C O¶U FG /*< 5G QDUGTXC SWG VCPVQ RCTC GN
ECDNGFGCWFKQEQOQRCTCGNECDNGEQCZKCNWPCFKUVCPEKCNCTICKORNKECWPC
DCLC HTGEWGPEKC Q SWG WPC CNVC HTGEWGPEKC EQTTGURQPFG C WPC EQTVC
FKUVCPEKC 'UVQ GU WP ITCP KPEQPXGPKGPVG EWCPFQ UG KPVGPVC QDVGPGT WP
UKUVGOCFGVGNGEQOWPKECEKÎPFGCNVCGHKEKGPEKC

%CPCNFGVTCPUOKUKÎPÎRVKEC

'PVTGO¶UGNGXCFCUGCNCHTGEWGPEKCFGWPCQPFCGNGEVTQOCIPÃVKECOC[QT
UGT¶NCECPVKFCFFGKPHQTOCEKÎPSWGGUVCRWGFCVTCPUOKVKT'UVQLWUVKHKECSWG
NQU GURGEKCNKUVCU FG VGNGEQOWPKECEKQPGU RKGPUGP GP WVKNK\CT HTGEWGPEKCU
UWRGTKQTGU C NCU FG OKETQQPFCU GU FGEKT GP GN ¶TGC FGN KPHTCTTQLQ [ FGN
GURGEVTQXKUKDNG .CHTGEWGPEKCRTQOGFKQFGNCNW\XKUKDNGGUFGNQTFGPFG
Z *< GP FQPFG GZKUVG WP GPQTOG RQVGPEKCN RCTC VTCPURQTVCT
KPHQTOCEKÎP%QOQWPECPCNFGVGNGXKUKÎPPGEGUKVCWPCPEJQFGDCPFCFG
/*< GZKUVG NC RQUKDKNKFCF VGÎTKEC FG VTCPURQTVCT UQDTG WPC UQNC XÈC FG
EQOWPKECEKÎP ÎRVKEC NC KPHQTOCEKÎP QTKIKPCFC RQT EKPEWGPVC OKNNQPGU FG
ECPCNGUFGVGNGXKUKÎP

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 6TCPUOKUKÎP

2CTCNCVTCPUOKUKÎPFGUGÌCNGUNWOÈPKECUCVTCXÃUFGWPEQPFWEVQTFGHKDTCU
ÎRVKECU UG TGSWKGTGP GP UW EQOKGP\Q [ UW HKPCN GNGOGPVQU FG GOKUKÎP [
TGEGREKÎP CFGEWCFQU RCTC EQPXGTVKT NCU UGÌCNGU GNÃEVTKECU GP ÎRVKECU [
XKEGXGTUC

&2',),&$&,Ï1<'(&2',),&$&,21
'(/$),%5$Ï37,&$

'P GN GZVTGOQ GOKUQT WPC UGÌCN GNÃEVTKEC OQFWNC NC KPVGPUKFCF FG WPC
HWGPVG NWOKPQUC .C UGÌCN ÎRVKEC UG CEQRNC CN EQPFWEVQT FG HKDTC ÎRVKEC [
NNGIC CN GZVTGOQ TGEGRVQT FQPFG WP TGEGRVQT FG NW\ NC EQPXKGTVG GP WPC
UGÌCNGNÃEVTKEC

2TKPEKRKQHWPEKQPCNFGWPUKU VGOCFGVTCPUOKUKÎPEQPHKDTCÎRVKEC

'NOGFKQFGVTCPUOKUKÎPÎRVKECGUWPCHKDTCWNVTCFGNICFCFGXKFTKQQUKNKEKQ
HWPFKFQ .C HWGPVG FG NW\ RWGFG UGT WP .'&
FKQFQ GOKUQT FG NW\ Q WP
FKQFQN¶UGTEWCNSWKGTCFGNQUFQUGOKVGRWNUQUFGNW\EWCPFQUGNGCRNKEC
WPCEQTTKGPVGGNÃEVTKEC

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'NFGVGEVQTGUWPHQVQFKQFQSWGIGPGTCWPRWNUQGNÃEVTKEQGPGNOQOGPVQGP
GN SWG TGEKDG WP TC[Q FG NW\ #N EQNQECT WP .'& Q WP FKQFQ N¶UGT GP GN
GZVTGOQ FG WPC HKDTC ÎRVKEC [ WP HQVQFKQFQ GP GN QVTQ UG VKGPG WPC
VTCPUOKUKÎP FG FCVQU WPKFKTGEEKQPCN SWG CEGRVC WPC UGÌCN GNÃEVTKEC NC
EQPXKGTVG[NCVTCPUOKVGRQTOGFKQFGRWNUQUFGNW\[FGURWÃUTGEQPXKGTVG
NCUCNKFCGPWPCUGÌCNGNÃEVTKECGPGNGZVTGOQTGEGRVQT

 %CTCEVGTÈUVKECUFGNQU5KUVGOCUGP(KDTC¦RVKEC

 .CXGNQEKFCFFGVTCPUOKUKÎPO¶UT¶RKFC[CUGCGPFCVQUXQ\QXÈFGQ

 'NO¶UDCLQRQTEGPVCLGFGGTTQTFGVTCPUOKUKÎP

 6QVCN KPOWPKFCF C KPVGTHGTGPEKC FG GNGEVTQOCIPÃVKEC Q FG TCFKQ


HTGEWGPEKC

 4GUKUVGPEKCCNCEQTTQUKÎPHWGIQ[SWÈOKEQU

 'ZVTGOCFCOGPVGRGSWGÌQGPRGUQ[VCOCÌQ

 .CU XGPVCLCU SWG QHTGEG NC HKDTC ÎRVKEC CWVQHKPCPEKCP UW EQUVQ GP
EQORCTCEKÎPFGNCUQVTCURQUKDKNKFCFGU

 /CPGLQ[2TGECWEKQPGUFG5GIWTKFCF

2TGECWEKQPGUGPGNOCPGLQ

'U KORQTVCPVG UGIWKT NCU RTGECWEKQPGU FG OCPGLQ RCTC RTQVGIGT VCPVQ C NC
KPUVCNCEKÎPEQOQCNSWGTGCNK\CNCKPUVCNCEKÎP

 0QGUVKTCTCNO¶ZKOQGNECDNG

 0QFQDNCTOCUFGNQRGTOKVKFQCNECDNGQHKDTC
'N OCPGLCT HKDTCU FGUEWDKGTVCU RWGFG ECWUCT CEEKFGPVGU RCTVKEWNCTOGPVG
EWCPFQUGEQTVCPNCUHKDTCUGPGNRTQEGUQFGGORCNOG

'XKVGGNEQPVCEVQEQPNCRKGN[CSWGWPCXG\FGPVTQFGNCRKGNNC
HKDTCGUFKHÈEKNFGTGOQXGT

 2GFC\QU UQDTCPVGU FG HKDTC FGDGP UGT CNOCEGPCFQU GP WP EQPVGPGFQT
RCTCGXKVCTEQPVCEVQRQUVGTKQTEQPNCRKGNQTQRC

7UGICHCUFGRTQVGEEKÎPRCTCGXKVCTSWGRGFC\QUFGHKDTCRGPGVTGPCNQU
QLQU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

%WKFCFQFGNQUQLQU

 'U OW[ KORQTVCPVG PQ CRWPVCT C NQU QLQU RTQRKQU Q FG QVTC RGTUQPC
EWCPFQNCHKDTCGUVGXKXC
EWCPFQÃUVCEQPVKGPGNW\XKUKDNGQKPHTCTTQLC 
.C FGPUKFCF FG NW\ GOKVKFC GP GN GZVTGOQ FG WPC HKDTC ÎRVKEC EQP
TCFKCEKÎPFG.¶UGTGUOC[QTCNCFGNUQNUQDTGNCUWRGTHKEKGFGNC6KGTTC

 %WCPFQUGJCICPTGRCTCEKQPGUCHKDTCÎRVKECCUGIÕTGUGSWG[CPQGZKUVC
PKPIWPCUGÌCNFGNW\.¶UGTCVTCXÃUFGNCOKUOC

 7VKNKEGEQPVKPWCOGPVGCRCTCVQUFGOGFKEKÎP6CTLGVCU+4OGFKFQTGUFG
RQVGPEKCRCRGNDNCPEQGVE2CTCCUGIWTCTUGSWGPQGZKUVGUCNKFCFGNW\
CNGZVTGOQFGNCHKDTC

 #RÃIWGUG C NCU RTGECWEKQPGU GZRWGUVCU GP NCU GVKSWGVCU FG NQU CRCTCVQU
SWGOCPGLG

 %#$.'5&'(+$4#¦26+%#

 %QPHQTOCEKÎPFGNEQPFWEVQTFGHKDTCÎRVKEC

'N EQPFWEVQT FG HKDTC ÎRVKEC GUVC EQORWGUVQ RQT 'N PÕENGQ
EQTG GN
TGEWDTKOKGPVQ
ENCFFKPI ECFC WPQ FG GNNQU HQTOCFQ RQT OCVGTKCN
ÎRVKECOGPVG VTCPURCTGPVG
RQT GL XKFTKQ FG EWCT\Q [ GN TGXGUVKOKGPVQ

EQCVKPI 

'NPÕENGQGUGN¶TGCEGPVTCNFGWPEQPFWEVQTFGHKDTCÎRVKECWVKNK\CFQRCTC
NCEQPFWEEKÎPFGNCUQPFCUNWOKPQUCU'UVCEQPFWEEKÎPFGNCUQPFCUGPGN
PÕENGQGURQUKDNGÕPKECOGPVGRQTSWGUWÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPGUOC[QTSWG
GN FGN TGEWDTKOKGPVQ [ NQU OQFQU SWGFCP TGVGPKFQU GP GUVG PÕENGQ RQT NC
TGHNGZKÎPVQVCNGPVTGCODQUOGFKQU
PÕENGQTGEWDTKOKGPVQ 

.CU HKDTCU UQP EWDKGTVCU EQP WPC HWPFC RN¶UVKEC


EQCVKPI SWG RTQXGG
RTQVGEEKÎP OGE¶PKEC CN OCPKRWNGQ RTQVGIKGPFQ CN EQPFWEVQT FG (KDTC
¦RVKECFGKPHNWGPEKCUGZVGTPCUVCODKÃPCDUQTDGHWGT\CUVTCPUXGTUCNGUNCSWG
RQFTÈCP RTQFWEKT OKETQEWTXCVWTCU NCU SWG RTQXQECTÈCP CVGPWCEKQPGU
CFKEKQPCNGU'UVCHWPFCRWGFGTGVKTCTUGRQTOGFKQUOGE¶PKEQUQHÈUKEQUEQP
GNHKPFGTGCNK\CTNQUGORCNOGU[NGFCCNCHKDTCWPFK¶OGVTQGZVGTPQSWG
RWGFGUGTFGQOKETÎOGVTQU
OKNNQPÃUKOCRCTVGFGWPOGVTQ 

'LGORNQUFGÈPFKEGUFGTGHTCEEKÎPFGWPEQPFWEVQTFGHKDTCÎRVKEC

0ÕENGQ
4GEWDTKOKGPVQ
4GXGUVKOKGPVQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

24+0%+2#.'56+215&'(+$4#¦26+%#

.CU HKDTCU ÎRVKECU UG ENCUKHKECP FG CEWGTFQ CN OQFQ FG RTQRCICEKÎP SWG
FGPVTQ FG GNNCU FGUETKDGP NQU TC[QU FG NW\ GOKVKFQU 'P GUVC ENCUKHKECEKÎP
GZKUVGP VTGU VKRQU /QPQOQFQ /WNVKOQFQ ÈPFKEG FG ITCFKGPVG ITCFWCN [
/WNVKOQFQFGÈPFKEGGUECNQPCFQ

x /QPQOQFQ

'P GUVG VKRQ FG HKDTC NQU TC[QU FG NW\ VTCPUOKVKFQU RQT NC HKDTC XKCLCP
NKPGCNOGPVG'UVGVKRQFGHKDTCUGRWGFGEQPUKFGTCTEQOQGNOQFGNQO¶U
UGPEKNNQ FG HCDTKECT [ UWUCRNKECEKQPGUUQPEQPETGVCU5QPNCUHKDTCUFG
OGPQT FK¶OGVTQzO

%WCPVQ O¶U RGSWGÌC GU NC HKDTC OGPQT GU GN PÕOGTQ FG VTC[GEVQTKCU
RGTOKVKFCU5QPWVKNK\CFCURQTNQIGPGTCNRCTCWPKQPGUFGEQTVCFKUVCPEKC
5GNGEEKQPCPFQ NC NQPIKVWF FG QPFC CFGEWCFC UG RWGFG EQPUGIWKT SWG
UÎNQ EKTEWNG NC NW\ GP UGPVKFQ CZKCN 2QVGPEKCNOGPVG GUVG VKRQ FG HKDTC
QHTGEG NC OC[QT ECRCEKFCF FG VTCPURQTVG FG KPHQTOCEKÎP 6KGPG WPC
DCPFCFGRCUQFGNQTFGPFGNQU)*<-/

.QUOC[QTGUHNWLQUUGEQPUKIWGPEQPGUVCHKDTCRGTQVCODKÃPGUNCO¶U
EQORNGLC FG KORNCPVCT 5ÎNQ RWGFGP UGT VTCPUOKVKFQU NQU TC[QU SWG
VKGPGP WPC VTC[GEVQTKC SWG UKIWG GN GLG FG NC HKDTC RQT NQ SWG UG JC
ICPCFQGNPQODTGFGOQPQOQFQ
OQFQFGRTQRCICEKÎPQECOKPQFG
JC\NWOKPQUQÕPKEQ 

5QP HKDTCU SWG VKGPGP GN FK¶OGVTQ FGN PÕENGQ GP GN OKUOQ QTFGP FG
OCIPKVWFSWGNCNQPIKVWFFGQPFCFGNCUUGÌCNGUÎRVKECUSWGVTCPUOKVGP
5KGNPÕENGQGUV¶EQPUVKVWKFQFGWPOCVGTKCNEW[QÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPGU
OW[FKHGTGPVGCNFGNCEWDKGTVCGPVQPEGUUGJCDNCFGHKDTCUOQPQOQFQ
FGÈPFKEGGUECNQPCFQ

.QU GNGXCFQU HNWLQU SWG UG RWGFGP CNECP\CT EQPUVKVW[GP NC RTKPEKRCN
XGPVCLC FG NCU HKDTCU OQPQOQFQ [C SWG UWU RGSWGÌCU FKOGPUKQPGU
KORNKECP WP OCPGLQ FGNKECFQ [ GPVTCÌCP FKHKEWNVCFGU FG EQPGZKÎP SWG
CÕPHCNVCPRGTHGEEKQPCT.CO¶UCRNKECFCGUNCFGzO'UVCUHKDTCU
FGOQFQÕPKEQUQPO¶UEQUVQUCURGTQUGRWGFGPWVKNK\CTGPFKUVCPEKCU
O¶UNCTICU

x /WNVKOQFQFGÈPFKEGFGITCFKGPVGITCFWCN

'UVQU VKRQU FG HKDTC UQP O¶U EQUVQUCU [ VKGPGP WPC ECRCEKFCF TGCNOGPVG
CORNKC5WUEQUVQUUQPGNGXCFQU[CSWGGNÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPFGNPÕENGQ
XCTÈCFGO¶UCNVQJCEKCO¶UDCLQGPGNTGEWDTKOKGPVQ'UVGJGEJQRTQFWEG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

WP GHGEVQ GURKTCN GP VQFQ TC[Q KPVTQFWEKFQ GP NC HKDTC ÎRVKEC [C SWG
FGUETKDGWPCHQTOCJGNKEQKFCNCOGFKFCSWGXCCXCP\CPFQRQTNCHKDTC

'P ÃUVCU ECFC QPFC UKIWG WPC VTC[GEVQTKC FKHGTGPVG UGIÕP GN ¶PIWNQFG
KPEKFGPEKC UQDTG GN PÕENGQ FG NC HKDTC ÎRVKEC .CU HKDTCU OWNVKOQFQ FG
ÈPFKEGFGITCFKGPVGITCFWCNVKGPGPWPCDCPFCFGRCUQSWGNNGICJCUVCNQU
 /*< RQT MKNÎOGVTQ 5W RTKPEKRKQ UG DCUC GP SWG GN ÈPFKEG FG
TGHTCEEKÎP GP GN KPVGTKQT FGN PÕENGQ PQ GU ÕPKEQ [ FGETGEG EWCPFQ UG
FGURNC\C FGN PÕENGQ JCEKC NC EWDKGTVC .QU TC[QU NWOKPQUQU UG
GPEWGPVTCP GPHQECFQU JCEKC GN GLG FG NC HKDTC 'UVCU HKDTCU RGTOKVGP
TGFWEKTNCFKURGTUKÎPGPVTGNQUFKHGTGPVGUOQFQUFGRTQRCICEKÎPCVTCXÃU
FGNPÕENGQFGNCHKDTC

.C O¶U GORNGCFC GU NC FG  zO 6CODKÃP UG WVKNK\CP NCU FG
[zO

x /WNVKOQFQFGÈPFKEGGUECNQPCFQ

'UVG VKRQ FG HKDTC UG FGPQOKPC FGOWNVKOQFQ ÈPFKEG GUECNQPCFQ .C
RTQFWEEKÎP FG NCU OKUOCU TGUWNVC CFGEWCFQ GP EWCPVQ C VGEPQNQIÈC [
RTGEKQ UG TGHKGTG 0Q VKGPG WPC ECRCEKFCF VCP ITCPFG RGTQ NC ECNKFCF
HKPCNGUCNVC'NÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPFGNPÕENGQGUWPKHQTOGRCTCVQFQGN
OKUOQ GP TGCNKFCF FGUETKDG NC HQTOC IGPGTCN FG NC HKDTC ÎRVKEC 'N
PÕENGQVKGPGWPÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPXCTKCDNG'PGNGZVGTKQTTGEQTTGO¶U
FKUVCPEKCRGTQNCXGNQEKFCFGUOC[QT.CUVTC[GEVQTKCUEQPXGTIGPJCEKC
GNEGPVTQ.CUHKDTCUOWNVKOQFQFGÈPFKEGGUECNQPCFQGUV¶PHCDTKECFCUC
DCUG FG XKFTKQ EQP WPC CVGPWCEKÎP FG FD-O Q RN¶UVKEQ EQP WPC
CVGPWCEKÎPFGFD-O6KGPGPWPCDCPFCFGRCUQSWGNNGICJCUVCNQU
/*<RQTMKNÎOGVTQ 

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'P GUVCU HKDTCU GN PÕENGQ GUV¶ EQPUVKVWKFQ RQT WP OCVGTKCN WPKHQTOG EW[Q
ÈPFKEGFGTGHTCEEKÎPGUENCTCOGPVGUWRGTKQTCNFGNCEWDKGTVCSWGNQTQFGC'N 
RCUQ FGUFG GN PÕENGQ JCUVC NC EWDKGTVC EQPNNGXC RQT VCPVQ WPC XCTKCEKÎP
DTWVCNFGNÈPFKEGFGCJÈUWPQODTGFGÈPFKEGGUECNQPCFQ

5KUGEQPUKFGTCWPTC[QNWOKPQUQSWGUGRTQRCICUKIWKGPFQGNGLGFGNCHKDTC
[ WP TC[Q NWOKPQUQ SWG FGDG CXCP\CT RQT UWEGUKXCU TGHNGZKQPGU GUVC
UGIWPFCUGÌCNCEWUCT¶WPTGVCTFQSWGUGT¶VCPVQO¶UCRTGEKCDNGEWCPVQO¶U
NCTIC UGC NC HKDTC ÎRVKEC 'UVC FKURGTUKÎP GU NC RTKPEKRCN NKOKVCEKÎP FG NCU
HKDTCUOWNVKOQFQFGÈPFKEGGUECNQPCFQ5W WVKNK\CEKÎPCOGPWFQUGNKOKVCC
NC VTCPUOKUKÎP FG KPHQTOCEKÎP C EQTVCU FKUVCPEKCU CNIWPCU FGEGPCU FG
OGVTQU[HNWLQURQEQGNGXCFQU5WRTKPEKRCNXGPVCLCTGUKFGGPGNRTGEKQO¶U
GEQPÎOKEQ .C O¶U WVKNK\CFC GU NC FG  zO FG FK¶OGVTQU FG
PÕENGQEWDKGTVCU

'P NC VCDNC 0 UG KPFKECP NQU XCNQTGU IGQOÃVTKEQU PQTOCNK\CFQU
KPVGTPCEKQPCNOGPVGRCTCNQUEQPFWEVQTGUFGHKDTCUÎRVKECUOWNVKOQFQ

%CTCEVGTÈUVKECU 8CNQTPQOKPCNGPWO
&K¶OGVTQFGNPÕENGQ 
&GUXKCEKÎPCFOKUKDNG 
&K¶OGVTQFGNTGEWDTKOKGPVQ 
&GUXKCEKÎPCFOKUKDNG 
&K¶OGVTQ FGN EQPFWEVQT XCNQTGU VÈRKEQU GP WUQ

CEVWCNOGPVG

'LGORNQU

WOFK¶OGVTQFGNPÕENGQGPWOFK¶OGVTQFGNTGEWDTKOKGPVQGP
WO
WO
WO
WO

2TQRCICEKÎPCNQNCTIQFGWPCHKDTCÎRVKECOWNVKOQFQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

%QPFWEVQTGUFGHKDTCÎRVKECFGRN¶UVKEQ

.QU EQPFWEVQTGU FG HKDTC ÎRVKEC FG RN¶UVKEQ VTCPURCTGPVG UG CFGEWCP
GURGEKCNOGPVG RCTC NC VTCPUOKUKÎP FG KPHQTOCEKQPGU C FKUVCPEKCU EQTVCU [
OGFKCPCU

&W 2QPV
''77 HWG NC RTKOGTC GORTGUC GP HCDTKECT CNTGFGFQT FG 
EQPFWEVQTGUFGHKDTCÎRVKECFGRN¶UVKEQEQPCVGPWCEKQPGUFGF$-OC
WPCNQPIKVWFFGQPFCFGPO

%QPGUVQUXCNQTGUUQNCOGPVGUGNQITCDCPVTCPUOKUKQPGUCNQNCTIQFGCNIWPQU
OGVTQURGTQUGRQFÈCCEQRNCTCGUVQUEQPFWEVQTGUFGHKDTCÎRVKECVTGUXGEGU
OCUNW\SWGCNQUEQPFWEVQTGUEQPXGPEKQPCNGUFGHKDTCÎRVKECFGXKFTKQFG
EWCT\Q

5GJCPQDVGPKFQXCNQTGU FGCVGPWCEKÎPFGCFDMO [RTQFWEVQUFG


CPEJQ FG DCPFCNQPIKVWF FG /J\MO (CDTKECFQU GP DCUG C
RQNKGUVTKTGPQ7PTGEWDTKOKGPVQFGRN¶UVKEQEQPCNVCVTCPURCTGPEKCÎRVKECGU
FGEKT FG DCLQ ÈPFKEG FG TGHTCEEKÎP RQUKDKNKVC NC TGHNGZKÎP VQVCN GP NC
UWRGTHKEKGFGUGRCTCEKÎPGPVTGGNPÕENGQ[GNTGEWDTKOKGPVQFGNCNW\IWKCFC
'NGURGUQTFGTGEWDTKOKGPVQGUFGFGNFK¶OGVTQFGNPÕENGQ

#VGPWCEKÎP

7PQ FG NQU RCT¶OGVTQU OCU KORQTVCPVGU SWG FGHKPGP ECTCEVGTÈUVKECU FG
VTCPUOKUKÎP GP WP EQPFWEVQT FG (1 GU NC CVGPWCEKÎP EQP NC SWG UG
FGUETKDGPNCURÃTFKFCUFGNW\RTQFWEKFCUCNQUNCTIQFGNEQPFWEVQT

2CTC EWDTKT ITCPFGU FKUVCPEKCU UKP GORNGCT TGIGPGTCFQTGU KPVGTOGFKQU GU


PGEGUCTKQOCPVGPGTGUVCURÃTFKFCUGPGNOÈPKOQRQUKDNG.CCVGPWCEKÎPGU
RTQFWEKFCRTKPEKRCNOGPVGRQTHGPÎOGPQUHÈUKEQUEQOQUQPNCCDUQTEKÎP[NC
FKURGTUKÎP

.COCIPKVWFFGGUVCURÃTFKFCUNWOKPQUCUFGRGPFGGPVTGQVTQUHCEVQTGUFGNC
NQPIKVWF FG QPFC FG NC NW\ CEQRNCFC /KGPVTCU SWG GN HGPÎOGPQ FG NC
CDUQTEKÎP UG RTQFWEG ÕPKECOGPVG C FGVGTOKPCFCU NQPIKVWFGU FG QPFC NC
FKURGTUKÎPGZKUVGRCTCVQFCUNCUNQPIKVWFGUFGQPFC&CFQSWGNCFKURGTUKÎP
UGRTQFWEGRQTNCUKPJQOQIGPGKFCFGUGPNCHKDTCEW[CUFKOGPUKQPGUUQPGP
IGPGTCNOGPQTGUSWGNCNQPIKVWFFGQPFCFGNCNW\UGRWGFGWVKNK\CTNC.G[
FGNC&KURGTUKÎPFG4C[NGKIJNCSWGKPFKECSWGCOGFKFCSWGCWOGPVCPNCU
NQPIKVWFGU FG QPFC NC RGTFKFC RQT FKURGTUKÎP FGETGEG EQP NC EWCTVC
RQVGPEKCFGN
C`N 

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

2QTNQVCPVQTGUWNVCOCUXGPVCLQUQGNUGTXKEKQFGNQUECDNGUEQPEQPFWEVQTGU
FGHKDTCUÎRVKECUCOC[QTGUNQPIKVWFGUFGQPFC.CCVGPWCEKÎPGUOGFKFCGP
FGEKDGNGU

&+52'45+¦0&'.#.7<

'UVGGUWPQFGNQUHGPÎOGPQUVÈRKEQURGTLWFKEKCNGUSWGUGRTQFWEGPFGPVTQ
FGNCVTCPUOKUKÎPRQTHKDTCÎRVKEC2QTGNGHGEVQFGNCFKURGTUKÎPVQFQTC[Q
SWG XKCLC RQT WPC HKDTC UG XC GPUCPEJCPFQ C OGFKFC SWG CXCP\C RQT NC
OKUOC .QU E¶NEWNQU RCTC NC KPVTQFWEEKÎP FG TGRGVKFQTGU TGIGPGTCVKXQU
FGDGPEQPVGORNCTGUVGHGPÎOGPQ

'U EKGTVQ SWG NC HKDTC O¶U SWG PKPIÕP QVTQ OGFKQ FG VTCPUOKUKÎP GU KFGCN
RCTCVTCPUOKVKTCNCTICUFKUVCPEKCUUKPGODCTIQGNHGPÎOGPQFGFKURGTUKÎP
FGNCNW\UGRTQFWEG[FGDGVGPGTUGOW[GPEWGPVC

4'(.':+¦0;4'(4#%%+¦0&'.#.7<.';'5

5KWPTC[QFGNW\XKCLCFGWPOGFKQCQVTQUGEWTXCT¶GPGNECUQGPSWGNQU
FQU OCVGTKCNGU RQUGCP FKHGTGPVGU RTQRKGFCFGU FG EQPFWEVKXKFCF FG TC[QU
NWOKPQUQU7PGLGORNQVÈRKEQGUEQOQWPJWOCPQQDUGTXCPFQCWPRG\GP
GNCIWCNGXGGPWPRWPVQFQPFGTGCNOGPVGPQGUV¶UKVWCFQ

'N OQVKXQ RQT GN SWG UG EWTXCP NQU TC[QU FG NW\ GU FGDKFQ C SWG PWGUVTC
XKUKÎPUGDCUCGPNQUTC[QUSWGRGPGVTCPGPPWGUVTQUQLQU[NQUTC[QUSWG
HQTOCPGNRG\UQPTC[QUFGNW\TGHNGLCFQUSWGUCNGPFGNRG\
[FGNCIWC [
GPVTCPGPQVTQOGFKQEQPFKHGTGPVGEQPFWEVKXKFCF

'UKORQTVCPVGEQPUKFGTCTCJQTCNCVTC[GEVQTKCSWGFGUETKDGGNTC[QCOGFKFC
SWGUGCRTQZKOCCNCUWRGTHKEKGFGWPOGFKQFKHGTGPVG'N¶PIWNQOGFKFQ
FGUFG WPC RGTRGPFKEWNCT C GUC UWRGTHKEKG FG FGPQOKPC ¶PIWNQ FG
KPEKFGPEKCFGNTC[QUQDTGGUCUWRGTHKEKG

6CODKÃP RQFTÈC GZKUVKT WP ¶PIWNQ ETÈVKEQ FG KPEKFGPEKC FG HQTOC SWG
GZEGFGTNQRWGFGFCTNWICTCWPCUKVWCEKÎPFGPQTGHNGZKÎP
RTQRCICEKÎP 'P
NC VTCPUOKUKÎP FG QPFCU FG TCFKQ EWCPFQ NCU QPFCU SWG PQ UQP TGHNGLCFCU
IQNRGCPNCECRCFGTGXGUVKOKGPVQWPCUUQPTGHNGLCFCU[QVTCUPQ.CUSWGPQ
UQPTGHNGLCFCUIQNRGCPNCECRCEQPWP¶PIWNQOC[QTSWGGNETÈVKEQRCTCNC
TGHNGZKÎP[FGGUVCHQTOCCVTCXKGUCPNCECRCFGTGXGUVKOKGPVQCNQNCTIQFG
WPCNÈPGCTGHTCEVCFC

x .CUNG[GUFGNCTGHNGZKÎP[FGNCTGHTCEEKÎP

.QU TC[QU TGHNGLCFQU [ TGHTCEVCFQU GUV¶P UKVWCFQU GP WP RNCPQ SWG
EQPVKGPGGNTC[QKPEKFGPVG[NCRGTRGPFKEWNCT
PQTOCN CNCUWRGTHKEKGFGN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

OCVGTKCNFGTGHNGZKÎPQTGHTCEEKÎPUKGPFQGN¶PIWNQFGKPEKFGPEKCKIWCN
CN¶PIWNQFGTGHNGZKÎPQTKIKPCPFQNCUKIWKGPVGGEWCEKÎP

5GPQFGN¶PIWNQFGKPEKFGPEKCUGPQFGN¶PIWNQFGTGHTCEEKÎPPP
&QPFG P P GU WP PÕOGTQ NNCOCFQ ÈPFKEG FG TGHTCEEKÎP
XCNQT
EQPUVCPVG FGN UGIWPFQ OGFKQ EQP TGURGEVQ CN RTKOGTQ C VTCXÃU FG NQU
SWGRCUCGNTC[Q

.G[ FG 5PGNN 9KNNGDTQD 5PGNN HWG NC RGTUQPC SWG FGUEWDTKÎ NC NG[
TGNCEKQPCFCEQPGUVQUHGPÎOGPQUGPGNCÌQ.QSWGÃNRTQRWUQ GU
WPCGEWCEKÎPSWGJCRGTOCPGEKFQXKIGPVGFWTCPVGEKGPVQUFGCÌQUSWG
GUKORQTVCPVGRCTCPWGUVTQEQPEGRVQFGEÎOQXKCLCPNQUTC[QUFGNW\C
NQNCTIQFGPWGUVTQVWDQNWOKPQUQ.CGZRTGUKÎPEQOÕPOGPVGWVKNK\CFC
FGGUVCNG[GUP UGPÓPUGPÓ

.QEWCN FKEGUKORNGOGPVGSWGNCTGNCEKÎPFGNQUÈPFKEGUFGTGHTCEEKÎPGU
KIWCNCNCTGNCEKÎPFGNQUUGPQUFGN¶PIWNQFGKPEKFGPEKC[GN¶PIWNQFG
TGHTCEEKÎP7PTC[QFGNW\SWGXKCLCCVTCXÃUFGNCEWDKGTVC[SWGRGPGVTC
GPGNOCVGTKCNFGNPÕENGQFGNCHKDTCUGEWTXCGPWP¶PIWNQOGPQTSWGGN
FGKPEKFGPEKC1RQTFGEKTNQFGQVTCOCPGTCGN¶PIWNQFGKPEKFGPEKCGU
OC[QTSWGGN¶PIWNQFGTGHTCEEKÎP

#0%*1&'$#0&#

7PC FG NCU EQPUKFGTCEKQPGU O¶UKORQTVCPVGU GPNCWVKNK\CEKÎPFGHKDTCU


ÎRVKECU[TC[QUFGNW\RCTCNCVTCPUOKUKÎPFGFCVQU[EQOWPKECEKQPGUGU
GN JGEJQ FG SWG NQU TC[QU NWOKPQUQU UQP RT¶EVKECOGPVG KPOWPGU C NCU
KPVGTHGTGPEKCU GNÃEVTKECU EWCPFQ UG GPXÈCP UQDTG WP ECOKPQ FG
VTCPUOKUKÎPFGHKDTCÎRVKEC

.CU TCFKCEKQPGU GNGEVTQOCIPÃVKECU EQOQ FGUECTICU GNÃEVTKECU TC[QU [


GHGEVQU FG FKCHQPÈC SWG CEVÕCP EQOQ HWGPVGU FG KPVGTHGTGPEKCU UQP
RT¶EVKECOGPVGGNKOKPCFQUGPWPUKUVGOCFGVTCPUOKUKÎPRQTHKDTCÎRVKEC
&GDGOQU VGPGT RTGUGPVG GN UKIPKHKECFQ FGN WUQ FG NC NW\ [ FG NCU
HTGEWGPEKCUNWOKPQUCUGPNCUEQOWPKECEKQPGU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

5KEQPUKFGTCOQUGNJGEJQFGSWGRCTCNCVTCPUOKUKÎPFGKPHQTOCEKÎPGU
PGEGUCTKC WPC RGSWGÌC DCPFC FG HTGEWGPEKCU
SWK\¶U FGN QTFGP FG NQU
MKNQJGTV\KQU RGPUGOQU GPVQPEGU GP NC ECPVKFCF FG DCPFCU SWG RWGFG
EQPVGPGT NC TGIKÎP NWOKPQUC FGN GURGEVTQ FG HTGEWGPEKCU UKP SWG UG
KPVGTHKGTCPWPCUEQPQVTCU

#FGO¶U EQOQ NCU DCPFCU RWGFGP JCEGTUG O¶U CPEJCU GU RQUKDNG
VTCPUOKVKT KPHQTOCEKÎP C XGNQEKFCFGU OWEJQ OC[QTGU 2QFTÈCP NNGICT C
WUCTUGXGNQEKFCFGUFGNQTFGPFGNQUIKICJGTV\KQUGKPENWUQUWRGTKQTGU[
CÕPCUÈPQUSWGFCTÈCWPCPEJQFGDCPFCUWHKEKGPVGRCTCRQFGTOCPGLCT
WPITCPPÕOGTQFGECPCNGUUKOWNV¶PGCOGPVG

'P NQU UKUVGOCU FG HKDTC ÎRVKEC RWGFGP GPXKCTUG FCVQU FKIKVCNGU [
CPCNÎIKEQU FG OCPGTC EQPLWPVC UKP PKPIÕP VKRQ FG RTQDNGOCU 'UVQ
UKIPKHKEC SWG NQU EQUVGU UQP OGPQTGU SWG EQP NQU ECDNGU FG EQDTG
VCODKÃP JC[ OGPQT FKCHQPÈC G KPVGTHGTGPEKCU 7PC OGPQT ECPVKFCF FG
ECDNGU UKIPKHKEC SWG ECUK KPGXKVCDNGOGPVG O¶U VCTFG Q O¶U VGORTCPQ
VQFQU NQU ECPCNGU FG EQOWPKECEKQPGU VGNGHÎPKECU WVKNK\CT¶P GUVG OGFKQ
RCTCNCVTCPUOKUKÎPFGFCVQUVGNÃHQPQVGNÃITCHQ[UGÌCNGUFGXÈFGQ

 6GPFKFQ[WPKQPGU

'P NQU UKUVGOCU FG EQOWPKECEKQPGU RQT HKDTCU JC[ HCEVQTGU SWG NKOKVCP NC
XGNQEKFCF FG HWPEKQPCOKGPVQ [ NC FKUVCPEKC GPVTG NQU GSWKRQU VGTOKPCNGU
/WEJCU XGEGU NC NQPIKVWF FGN UKUVGOC GU UWRGTKQT C NC NQPIKVWF FG NCU
DQDKPCUFGECDNGUWOKPKUVTCFCURQTNQSWGJCDT¶SWGRTQEGFGTCNGORCNOG
FGNCUHKDTCU[UWUEWDKGTVCU

#FGO¶UNCWPKÎPGPVTGNQUECDNGUGZVGTKQTGU[NQUGSWKRQUVGTOKPCNGUQNQU
KPVGTOGFKQU FGDG JCEGTUG OGFKCPVG EQPGZKQPGU FGUOQPVCDNGU NNCOCFCU
EQPGEVQTGU 2QT WNVKOQ GN ECDNG UWHTKT¶ FGHQTOCEKQPGU GP UW VGPFKFQ
OWEJCU FG NCU EWCNGU UGT¶P RGTOCPGPVGU [ VCODKÃP GUVCT¶ UQOGVKFQ C NC
CEEKÎPFGNQUHCEVQTGUGZVGTPQU

'NCP¶NKUKUFGGUVGEQPLWPVQFGGXGPVQUEQPUVKVW[GWPCRCTVGKORQTVCPVGFG
NC VGEPQNQIÈC FG NCU HKDTCU ÎRVKECU OQVKXQ RQTGNSWGEQPXKGPGEQPUKFGTCT
UGRCTCFCOGPVG

¾ 6ÃEPKECUFGVGPFKFQ
¾ 6ÃEPKECUFGGORCNOG
¾ 6ÃEPKECUFGEQPGZKÎP

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 6GPFKFQFG%CDNGU
'P RTKPEKRKQ [ EQOQ GP EWCNSWKGT QVTQ VKRQ FG ECDNGU UG RWGFG
TGCNK\CT KPUVCNCEKQPGU CÃTGCU UWDVGTT¶PGCU [ UWDCEW¶VKECU 5KP
GODCTIQGZKIGPEKGTVQUEWKFCFQURCTVKEWNCTGUEQOQGXKVCTUQOGVGTNC
HKDTC C VGPUKQPGU GZEGUKXCU [ GORNGCT RTQEGFKOKGPVQU GURGEKCNGU FG
IWÈCU[EWTXCFQRCTCEQPUGIWKTGPNCUHKDTCUWPCUEQPFKEKQPGUHKPCNGU
VCPNKDTGUFGGUHWGT\QUEQOQUGCRQUKDNG

C6GPFKFQUUWDCEW¶VKEQU
.QUVTCOQUUWDCEW¶VKEQUFGKPUVCNCEKQPGUVGTTGPCUUGFGDGPKPUVCNCT
EQPRTGECWEKQPGUGURGEKCNGU

 &KURQPKGPFQFGECDNGUGURGEKCNOGPVGFKUGÌCFQURCTCGUVGWUQ
 'XKVCPFQNQUGORCNOGUDCLQGNCIWC
 &GRQUKVCPFQGNECDNGGPGNNGEJQFGOQFQSWGRGPGVTGGPGN
HQPFQNQSWGGPCNIWPQUECUQURWGFGEQPUGIWKTUGOGFKCPVGWP
CTCFQ

.QUVGPFKFQUUWDOCTKPQUVKGPGPUWRTQRKCVÃEPKECUQNQCRNKECDNGC
GNNQU [ FGRGPFKGPVG FG NCU ECTCEVGTÈUVKECU GURGEKCNGU FGN HQPFQ
OCTKPQVCPVQGPNQTGNCVKXQCNCUECTCEVGTÈUVKECUOGE¶PKECUEQOQC
NC CITGUKXKFCF FGN OGFKQ FGVGTOKPCFC RQT UWU RTQRKGFCFGU
SWÈOKECU

D6GPFKFQU#ÃTGQU
'PNCRT¶EVKECGNVGPFKFQCÃTGQJCFGOQUVTCFQUGTWPOÃVQFQOW[
T¶RKFQ [ GHGEVKXQ 'U CEQPUGLCDNG EQNQECT NQU ECDNGU EQP (KDTC
¦RVKECGPNCRQUKEKÎPOCUCNVCFGNRQUVG[CSWGUQRQTVCT¶OGLQTNC
RQUVGTKQTKPUVCNCEKÎPFGQVTQUECDNGU

'PGUVGVKRQFGVGPFKFQUGRTGUGPVCWPRGSWGÌQKPEQPXGPKGPVGGN
GUECUQ RGUQ FG WP ECDNG FG HKDTCU NQ JCEG OW[ UGPUKDNG C NQU
XKGPVQU NCVGTCNGU SWG FG VTCVCTUG FG WP ECDNG EQPXGPEKQPCN FG
EQDTGEQPEWDKGTVCFGRQNKGVKNGPQNQSWGRTQFWEKTÈCEQPUGIWTKFCF
ITKGVCU GP NCU HKDTC EQORTQOGVKGPFQ WP ITCP PÕOGTQ FG
EQOWPKECEKQPGUQFGFCVQUGPEWCNSWKGTOQOGPVQ

%CDG NC UQNWEKÎP FG KPENWKT GP GN ECDNG GNGOGPVQU OGE¶PKEQU FG
TGHWGT\Q VCNGU EQOQ JKNCVWTCU FG CTCOKFC Q CNCODTG VTGP\CFQ FG
CEGTQ
ECDNG CWVQUQRQTVCFQ 1VTC UQNWEKÎP GORNGCFC GU NC FG
GUVTWEVWTCFGUWURGPUKÎPEQPVKPWCGPNCSWGGNECDNGXCCVCFQC
WP CNCODTG FG UWUVGPVCEKÎP RGTQ GUVC UQNWEKÎP GPECTGEG NC
KPUVCNCEKÎP[NGTGUVCRCTVGFGUWCVTCEVKXQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

E6GPFKFQUUWDVGTT¶PGQU
8CTKQU OÃVQFQU RWGFGP UGT WUCFQU RCTC NC KPUVCNCEKÎP FG ECDNGU
FKTGEVCOGPVGGPVGTTCFQUNCVÃEPKECFGCTCFQGNECXCFQFG\CPLCUEQP
O¶SWKPCU Q RQT OÃVQFQU OCPWCNGU NC EQNQECEKÎP FG CTVGUCU Q EQP
RGTHQTCFQTCU'NECDNGRWGFGKPENWKTWPCCTOCFWTCRCTCGXKVCTFCÌQU
RQTOQXKOKGPVQUFGVKGTTCGZECXCEKQPGUCVCSWGFGTQGFQTGUGVE

5GEQNQECCNIWPCUXGEGUWPCEKPVCRN¶UVKECOGVCNK\CFCRCTCHCEKNKVCT
NCFGVGEEKÎPEQPWPNQECNK\CFQTFGOGVCNGU

.QUECDNGUGUV¶PFKUGÌCFQUGURGEKCNOGPVGGKPENW[GWPCCTOCFWTC
FG RTQVGEEKÎP EQPVTC HWGT\CU GZVGTKQTGU FG CVCSWG FG TQGFQTGU
RWGFGPUGTGPVGTTCFQUCOUKPRTQDNGOCCNIWPQ

.C KPUVCNCEKÎP FGRGPFG VCODKÃP FG NC EQPUKUVGPEKC HÈUKEC FGN


VGTTGPQ GP VCNGU ECUQU UG RWGFG OGPEKQPCT FG WP UVCPFCTF FG
KPUVCNCEKÎPNNGI¶PFQUGIGPGTCNOGPVGCKPUVCNCT-OFGECDNGRQT
FÈC %WCPFQ UG RTGUGPVCP QDUVTWEEKQPGU EQP VWDGTÈCU FG CIWC [
ECDNGU FG GPGTIÈC IGPGTCNOGPVG GU RQUKDNG OQFKHKECT GN VGPFKFQ
RCUCPFQRQTCDCLQFGNQDUV¶EWNQ

 'ORCNOGUFGNQU%CDNGU

5GGPVKGPFGRQTGORCNOGNCWPKÎPRGTOCPGPVGFGFQUUGEEKQPGUFG
HKDTCRQTNQSWGUGFKUVKPIWKT¶FGNEQPGEVQTGPSWGNCWPKÎPSWGUG
EQPUKIWG CVTCXÃU FGGUVGGUFGUOQPVCDNGCWPSWGCXGEGUUGJCEGP
GORCNOGU FGUOQPVCDNGU
WPKQPGU C VQRG EQOQ GP GN ECUQ FG NQU
ECDNGUFGEKPVC

.CWPKÎPRQTGORCNOGGUPGEGUCTKCGPNCOC[QTÈCFGNQUECUQURQTNC
RTQRKCNQPIKVWFFGNCKPUVCNCEKÎPNCURÃTFKFCUQDVGPKFCUUQPWPHCEVQT
FG ITCP KPVGTÃU GP NQU UKUVGOCU FG VTCPUOKUKÎP ÎRVKEC RWGUVQ SWG
RWGFGPEQPVTKDWKTFGOQFQEQPUKFGTCDNGCNDCNCPEGFGRGTFKFCUFGN
UKUVGOC

.C RÃTFKFC GP WPC EQPGZKÎP GSWKXCNG C WPC FKUOKPWEKÎP FG NC
NQPIKVWF O¶ZKOC CFOKUKDNG FG NC UGEEKÎP FG OQFQ SWG FGDGP
QRVKOK\CTUG NQU OÃVQFQU FGWPKÎPHKLCQFGUOQPVCDNGFGHKDTCURCTC
SWGVCNGURÃTFKFCUUGCPOÈPKOCU

6ÃEPKECUFG'ORCNOGFG(KDTCU

.CU WPKQPGU FG HKDTCU RQT GORCNOG UG RWGFGP GHGEVWCT HKDTC C HKDTC

GORCNOGUKORNG QGORCNOGUOÕNVKRNGUUQNWEKÎPO¶URT¶EVKECGPGN
ECUQFGECDNGUFGITCPPWOGTQFGEQPFWEVQTGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'PEWCNSWKGTECUQNCUUQNWEKQPGURWGFGPUGT

 'ORCNOGOGE¶PKEQ
 'ORCNOGEQPRGICOGPVQU
 'ORCNOGRQTHWUKÎP

'ORCNOG/GE¶PKEQ 
6KRQ FG GORCNOG SWG CRTQXGEJC NC EKTEWPUVCPEKC FG NC OGPQT
UGPUKDKNKFCF FG NCU RÃTFKFCU RQT UGRCTCEKÎP FG GZVTGOQU GP NCU
HKDTCU HTGPVG C NC FGUXKCEKÎP CPIWNCT RQT NQ SWG UG VTCVCT¶ FG
DWUECTHQTOCUFGWPKÎPSWGICTCPVKEGPGPNQRQUKDNGNCCNKPGCEKÎP
FGGLGU

5GJCPFGUCTTQNNCFQXCTKCUUQNWEKQPGUFGNCUSWGWPCGUNCTCPWTC
OWGNNG
URTKPITQQYG NCU FQU UGEEKQPGU FG HKDTC C GORCNOCT UG
GPHTGPVCP UQDTG NC IGPGTCVTK\ FG FQU EKNKPFTQU VCPIGPVGU SWG
EQPUVKVW[GPGNGNGOGPVQFGCNKPGCEKÎPGNFK¶OGVTQFGNQUEKNKPFTQU
GU VCNSWGGNDQTFGUWRGTKQTFGNCHKDTCGUVCCOC[QTCNVWTCSWGGN
FGNQUEKNKPFTQUNQSWGRGTOKVGWVKNK\CTWPGNGOGPVQGN¶UVKEQEQOQ
EKGTTGFGNEQPLWPVQ

4CPWTCOWGNNG
5RTKPITQQYG

'ORCNOGURQT2GICOGPVQ
.QU UKUVGOCU FG GORCNOG RQT RGICOGPVQ UQP T¶RKFQU RGTQ
RTGUGPVCPGNKPEQPXGPKGPVGFGNCFGIGPGTCEKÎPFGNCTGUKPCGRQZ[
ÎRVKEC EQP GN VKGORQ CWPSWG GN KPETGOGPVQ FG RÃTFKFCU SWG
UWRQPG GUVC FGITCFCEKÎP GU FGN QTFGP FG F$ *C[ FQU
UKUVGOCU RCTC GHGEVWCTNQU NC TCPWTC 8ITQQYG [ GN UKUVGOC FG
OCPIWKVQ

.C XITQQYG EQPUKUVG GP WP RCT FG RNCECU TGEVCPIWNCTGU KIWCNGU


GPVTG EW[CU ECTCU GPHTGPVCFCU UG RTGUGPVCP FQU TCPWTCU GP 8

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

EWKFCFQUCOGPVGRWNKFCU.CUFKOGPUKQPGUFGNCU8UGT¶PVCNGUSWG
CNDGTIWGECFCWPCOGPQUFGOGFKCHKDTCEQPNQSWGUGCUGIWTCNC
RTGUKÎPUQDTGGUVCFGNCRNCECUWRGTKQT'NEQPLWPVQUGEKGTTCEQP
RKP\CUGN¶UVKECUFGCEGTQVTCUJCDGTRTQEGFKFQCNCCNKPGCEKÎPFG
NCUFQUUGEEKQPGUFGHKDTC[UWGORCNOGEQPTGUKPCÎRVKEC

'ORCNOGRQTRGICOGPVQA8 ITQQYG

'PGNUKUVGOCFGGORCNOGRQTOCPIWKVQWPCXG\RTGRCTCFQUNQU
GZVTGOQU FG NCU HKDTCU UG KPVTQFWEG WP GZVTGOQ GP GN OCPIWKVQ
EQNCRU¶PFQNQ VÃTOKECOGPVG EQP NQ SWG HQTOC WPC GURGEKG FG
EQPGEVQTGPEW[QKPVGTKQTUGXCCCNQLCTGNQVTQGZVTGOQ7PCXG\
KPVTQFWEKFQ [ GPHTGPVCFQEQP GN RTKOGTQ UG CÌCFG TGUKPC GRQZ[
RCTC HKLCTNQ CN OCPIWKVQ [ EGTTCT GN EQPLWPVQ 5G RWGFG QDVGPGT
RGTFKFCUFGF$

'ORCNOGRQTOCPIWKVQ

 'ORCNOGURQT(WUKÎP
'N GORCNOG FG NCU HKDTCU WPC XG\ RCUCFCU NCU HCUGU RTGXKCU FG
EQTVGRGNCFQ[NKORKG\CFGNQUGZVTGOQUUGGHGEVÕCRQUKEKQPCPFQ
GUVQU GP O¶SWKPCU CFGEWCFCU RTQXKUVCU FG OKETQRQUKEKQPCFQTGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

UGIÕP NCU FKTGEEKQPGU FG NQU VTGU GLGU GP GN GURCEKQ NWGIQ UG
TGCNK\CWPCRTGHWUKÎPRCTCEQPUGIWKTGNTGFQPFGQFGNQUGZVTGOQU
CWPKTNWGIQWPCPWGXCFGUECTICFGOC[QTKPVGPUKFCFEQPNQSWG
UGHWPFGEQORNGVCOGPVGRTQEGFKGPFQCNCRTQVGEEKÎP[EKGTTGFGN
GORCNOGOGFKCPVGWPVWDQQWPOCPIWKVQRCTCJCEGTJGTOÃVKEQ
GNEKGTTG

'UVG UKUVGOC RTQRQTEKQPC NCU OGPQTGU RÃTFKFCU PQTOCNOGPVG


GPVTG [ F$ CWPSWG RQT UGIWTKFCF UG UWGNGP CFQRVCT
XCNQTGU FGN QTFGP FG F$ GP NQU E¶NEWNQU FG RÃTFKFCU FG NQU
GORCNOGU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

%WCPFQGNPÕOGTQFGHKDTCUCWPKTGUOW[ITCPFGUGRWGFGCEWFKT
C NQU OWNVKEQPGEVQTGU RCTC GORCNOG OÕNVKRNG HQTOCFQ RQT FQU
OKVCFGU SWG UG GPUCODNCPOGFKCPVGWPCCDTC\CFGTCOGV¶NKECFG
RTGUKÎP

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'NEQPLWPVQRTGUGPVCWPEQTVGVTCPUXGTUCNGPGNSWGCRCTGEGPWPQU
CNXÃQNQUSWGCNDGTICTCPCNCUHKDTCUCWPKT.CWPKÎPUGJCEGCVQRG
[UGEQORNGVCEQPTGUKPCRCTCCFCRVCTNQUÈPFKEGUFGTGHTCEEKÎP .C
RÃTFKFCOGFKCSWGUGQDVKGPGEQPWPOWNVKEQPGEVQTFGGUVGVKRQ
GUFGNQTFGPFGF$

%QPUKFGTCEKQPGURCTCNCGNGEEKÎPFGNOÃVQFQCRTQRKCFQ

5G FGDG VGPGT GP EWGPVC NCU UKIWKGPVGU EQPUKFGTCEKQPGU GP NC
GNGEEKÎPFGNOÃVQFQCRTQRKCFQ

C 'ORCNOG OCUKXQ
HKDTC C HKDTC Q CEVKXQ
HKDTC C GOKUQT Q
FGVGEVQT 

D 'ORCNOGUKORNGQOÕNVKRNG

E 'ORCNOGHKLQQFGUOQPVCDNG
F %QPFKEKQPGUFGVTCDCLQRCTCGNGORCNOGCEEGUQCHWGPVGU
FG GPGTIÈC EQORNGLKFCF FGN OÃVQFQ JGTTCOKGPVCU
PGEGUCTKCURCTCGHGEVWCTNQ ECRCEKVCEKÎPFGNRGTUQPCN

 7PKÎPFGEWDKGTVCU

7PC WPKÎP FG ECDNGU TGSWKGTG EQPHKCDKNKFCF [TKIKFG\ CNCTIQRNC\Q


GSWKXCNGPVGU C NQU FGN ECDNG [ FGDG RGTOKVKT SWG UGC CDKGTVC
PWGXCOGPVG[TGGORCNOCFCEQPUKFGTCPFQWPCHCNNCQECODKQUGPNC
WPKÎP5GJCPRTQRWGUVQ[RWGUVQGPWUQRTCEVKEQCNIWPQU OÃVQFQU
EQPUKFGTCPFQWPKQPGUFGECDNGUEQPEWDKGTVCFGRN¶UVKEQ

'NFGNCUHCNNCUGPGNECDNGQEWTTGPGPNCWPKÎPRCTCGXKVCTGUVQ
NQURTKPEKRCNGURWPVQUSWGFGDGPTGEQTFCTUGGPGNFKUGÌQFGWPKQPGU
FGEWDKGTVCFGWPECDNGFGHKDTCÎRVKECUQPNQUUKIWKGPVGU

C &GDGFKURQPGTUGFGKORGTOGCDKNKFCF[JGTOGVKEKFCFTGNCVKXQ
CWPECDNGFGRGSWGÌQFK¶OGVTQNQUEWCNGUUQPECTCEVGTÈUVKECU
FGNQUECDNGUFGHKDTCÎRVKEC
D .CWPKÎPFGNCUEWDKGTVCUFGDGPICTCPVK\CTTKIKFG\KIWCNCNFG
NCEWDKGTVCFGNECDNG
E 2TQEGUCOKGPVQ FG OCVGTKCNGU RCTC NC CEWOWNCEKÎP FG
NQPIKVWFGUFGGZEGUQUFGHKDTC
F 0Q FGDGP JCDGT HCEVQTGU RQT CXGTÈCU FG HKDTC [ CWOGPVQ FG
RGTFKFCU #NVGTPCVKXCOGPVG FGDGP RTQVGIGTUG NCU HKDTCU GP
EQPVTCFGGUQUHCEVQTGUGZVGTPQU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

G (CEKNKFCFRCTCKPUVCNCEKÎP[TGGORCNOGU[PQFGDGTGSWGTKTUG
GURGEKCNJCDKNKFCFRCTCTGCNK\CTFKEJQUVTCDCLQU
H %QPUKFGTCEKÎP FGN OGFKQ CODKGPVG GP GN EWCN XC C WUCTUG GN
ECDNGFGHKDTCÎRVKEC

 6ÃEPKECUFGEQPGZKÎP

#FGO¶UFGNVKRQFGWPKÎPOGPEKQPCFQGPGNCRCTVCFQCPVGTKQTSWG
UG ECTCEVGTK\C RQT UGT RGTOCPGPVG [ WUCTUG GP NCU KPUVCNCEKQPGU
GZVGTKQTGUJC[QVTQVKRQFGWPKÎPPQHKLC

#N FKURQUKVKXQ SWG RGTOKVG GUVG VKRQ FG WPKÎP UG NG NNCOC EQPGEVQT
ÎRVKEQ0CVWTCNOGPVGPQUGRWGFGGZKIKTSWGWPEQPGEVQTX¶NKFQRCTC
HKDTCU OWNVKOQFQ NQ UGC VCODKÃP RCTC NCU OQPQOQFQ [C SWG RCTC
GUVCUWNVKOCUNCRTGEKUKÎPFGNCLWUVGFGDGUGTUWRGTKQTGPWPQTFGPFG
OCIPKVWFCNCURTKOGTCU

C %QPGEVQTGURCTCHKDTCOWNVK OQFQ
&GRGPFKGPFQFGNCHQTOCFGCNKPGCTNCUHKDTCUCEQPGEVCTGZKUVGP
FQUUKUVGOCUD¶UKEQUFGEQPGEVQTGU

C%QPGEVQTGUFGCNKPGCOKGPVQFGHKDTCFGUPWFC
C%QPGEVQTGUFGCNKPGCEKÎPRQTXKTQNC

C%QPGEVQTGUFGCNKPGCOKGPVQFGHKDTCFGUPWFC

*C[FQUVKRQUFGEQPGEVQTGURCTCHKDTCFGUPWFCEQPFK¶OGVTQFG
 WO #ODQU UG DCUCP GP WVKNK\CT WP OKGODTQ FG CNKPGCEKÎP
EQOÕPCNCUFQUHKDTCUCWPKT

'NRTKOGTVKRQFGEQPGEVQTNNCOCFQFGJC\GZRCPFKFQQFGNGPVG
EQORWGUVC WVKNK\C NQU GZVTGOQU FG NCU HKDTCU EQTVCFQU [ UKP
TGEWDTKOKGPVQU CODQU GZVTGOQU UG CNKPGCP GP WPC NGPVG
EQORWGUVCHQTOCFCRQTWPGNGOGPVQEGPVTCNDKEÎPKEQOQNFGCFQ
GPRN¶UVKEQGPEW[QKPVGTKQTJC[FQUECXKFCFGUEÎPECXCUNNGPCUFG
WP HNWKFQ ÎRVKEQ 7P RGSWGÌQ TGDCUCOKGPVQ RGTOKVG SWG GN
GZVTGOQFGNCHKDTCUGKPVTQFW\ECGPNCECXKFCFFGNNGPVG

.C XGPVCLC FG GUVG VKRQ FG EQPGEVQT GUV¶ GP SWG RT¶EVKECOGPVG
FGUCRCTGEGPNCURÃTFKFCURQTUGRCTCEKÎPNQPIKVWFKPCN[VTCPUXGTUCN
FGNQUGZVTGOQU*CDKVWCNOGPVGRTGUGPVCPRÃTFKFCUJCUVCFGF$
UKGPFQNCUPQOKPCNGUFGF$

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'N UGIWPFQ RTQEGFKOKGPVQ FG EQPGZKÎP RCTC HKDTC FGUPWFC


OWNVKOQFQ GU GN NNCOCFQ FG FQDNG EQFQ GP GN SWG UG WUC GN
TGXGUVKOKGPVQFGNCHKDTCEQOQGNGOGPVQCNKPGCFQT.CIWÈCFGNC
HKDTC NC EQPUVKVW[G GP GUVG ECUQ WP EQPLWPVQ FG EWCVTQ XCTKNNCU
EKNÈPFTKECU FG XKFTKQ WPKFCU RQT UWU IGPGTCVTKEGU [ FQDNGOGPVG
CEQFCFCU

'NEQPGEVQTEQPUVCFGFQUOKVCFGUSWGUGGPTQUECT¶PGPVTGUÈGP
WPCFGGNNCUUGCNDGTICNCUXCTKNNCUFGPVTQFGNCEWCNSWGFCUWLGVC
RGTOCPGPVGOGPVGWPCFGNCUHKDTCUCRTQZKOCFCOGPVGGPGNRWPVQ
OGFKQFGFKEJQECPCN.CQVTCHKDTCUGEQNQECGPNCUGIWPFCOKVCF
FGN EQPGEVQT UWLGVC FG WP OCPIWKVQ TGVT¶EVKN NC GNCUVKEKFCF FGN
OWGNNG FGN OCPIWKVQ GU NC SWG CUGIWTC GN EQPVCEVQ EWCPFQ UG
GPTQUECP NCU FQU OKVCFGU .CU RÃTFKFCU FG GUVQU EQPGEVQTGU UQP
KPHGTKQTGUCF$

C%QPGEVQTGUFGCNKPGCEKÎPRQTXKTQNC

%QP GUVG UKUVGOC FG HKLCEKÎPFGNCHKDTCUGHCDTKECPCNIWPQU VKRQU


FGEQPGEVQTGUGPVTGNQUSWGUGRWGFGPEKVCTGNEQPGEVQTDKEÎPKEQ
[GNFGDQNCU

'P GN EQPGEVQT DKEÎPKEQ UG CNQLCP NCU FQU XKTQNCU Q GZVTGOQ
KPUGTVCDNGU GP WP OCPIWKVQ EGPVTCN OQNFGCFQ GP HQTOC DKEÎPKEC
RQT UW KPVGTKQT .CU XKTQNCU Q EKNKPFTQU JWGEQU FKURQPGP FG
EQNNCTKPGU FG TGVGPEKÎP SWG UG TQUECP CN GNGOGPVQ EGPVTCN GP GN
KPVGTKQTFGNQUEQNNCTKPGUWPQUOWGNNGUCUGIWTCPNCKPVTQFWEEKÎPFG
NQU EKNKPFTQU JWGEQU GP GN GNGOGPVQ EÎPKEQ [ GN EQPUKIWKGPVG
EQPVCEVQFGNQUGZVTGOQUFGNCUHKDTCU

.C RÃTFKFC OCU DCLC QDVGPKFCU EQP GUVG EQPGEVQT JC UKFQ FG 
FD5GTGCNK\CGPRN¶UVKEQ[GPQECUKQPGURWGFGUGTGORNGCFQRCTC
HKDTCUOQPQOQFQ

1VTQVKRQFGEQPGEVQTEQPXKTQNCGUGNEQPGEVQTFGDQNCU'PGUVG
ECUQ UG EQNQECP FQU XKTQNCU GPVCNNCFCU GP GN GZVTGOQ RQT GN SWG
CRCTGEGNCHKDTC

'P NC GPVCNNCFWTC EKTEWNCT UG KPUGTVCP VTGU GUHGTCU SWG FGHKPGP WP
GURCEKQ RQT GN SWG GOGTIG NC HKDTC .C GZCEVKVWF FG GUVG
CEQRNCOKGPVQFGRGPFGT¶FGNVCNNCFQFGNCUDQNCU.CURÃTFKFCUUG
UKVÕCPGPVTG[FD

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

D %QPGEVQTGURCTCHKDTCUOQPQOQFQ

.QU EQPGEVQTGU RCTC HKDTCU OQPQOQFQ VKGPGP VQNGTCPEKCU FG


CNKPGCEKÎP KPHGTKQTGU GP WP QTFGP FG OCIPKVWF C NQU GORNGCFQU
EQPHKDTCOWNVKOQFQFGOQFQSWGNQUFGURNC\COKGPVQUNCVGTCNGU
PQ FGDGP UGT UWRGTKQTGU C Q WO UK UG FGUGC VGPGT RGTFKFCU
KPHGTKQTGUCFD5QPWUWCNGUNQUEQPGEVQTGUECRKNCTGUEGT¶OKEQU
NQUFGDQNCU[NQUFGOCPIWKVQOQNFGCFQ

0Q QDUVCPVG GN FG OGLQT TGUWNVCFQ GU GN FG GUHGTC FG EGPVTCFQ
EQPGNSWGUGEQPUKIWGPRÃTFKFCUKPHGTKQTGUCF$[VÈRKECOGPVG
FGFD

'P VQFQU NQU ECUQU FG EQPGZKÎP JC[ FKUEQPVKPWKFCF GPVTG NCU
UWRGTHKEKGU GPHTGPVCFCU NQU SWG EQPVTKDW[G C CWOGPVCT NCU
RÃTFKFCU 5G CÌCFGP C XGEGU NÈSWKFQU CFCRVCFQTGU FG ÈPFKEG FG
TGHTCEEKÎPRCTCOKPKOK\CTGUVGGHGEVQ

6KRQUFG%QPGEVQTGU

%QPGEVQT 6KRQFG(KDTC 2ÃTFKFCU %QNQECEKÎP


&GNGPVGU /WNVKOQFQ F$ (¶DTKEC

/WNVKOQFQ F$
$KEÎPKEQ 'PGNNWICT
/QPQOQFQ F$

$QNCU /WNVKOQFQ F$ 'PGNNWICT

%10'%614'5'56+.15%

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

%10'%614'5'56+.156

64#05/+5+10&'&#615'0(+$4#¦26+%#

 64#05/+5+¦0&'8#4+#55'¤#.'5
/7.6+%#0#.+<#%+¦0

'PGUVGECUQSWK\¶UGCKORQTVCPVGVTCPUOKVKTCNOKUOQVKGORQXCTKCUUGÌCNGUG
V 
CGUVQUGNNCOCOWNVKRNGZQ/WNVKECPCNK\CEKÎP'XKFGPVGOGPVGUGRQFTÈCWVKNK\CT
WPUKUVGOCFGVTCPUOKUKÎPRCTCECFCUGÌCNUKPGODCTIQGUVCUQNWEKÎPVCNXG\PQ
UGCDCTCVCRQTNQSWGGURTGHGTKDNG VTCVCTFGVTCPUOKVKTNQUFKXGTUQUOGPUCLGURQT
GNOKUOQECPCNFGVTCPUOKUKÎPGPGUVGECUQNCOKUOCHKDTCÎRVKEC

/7.6+%#0#.+<#%+¦0214&+8+5+¦0&'6+'/21
6&/

.COWNVKECPCNK\CEKÎPRQTFKXKUKÎPFGVKGORQ
6&/ GUWPCVÃEPKECSWGRGTOKVG
VTCPUOKVKT RQTWPOKUOQECPCNOWEJCUUGÌCNGUFKIKVCNGU6ÎOGUGEQOQGLGORNQ
WPUKUVGOC2%/FGDKVU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.CUGÌCNRQTVTCPUOKVKTGUWPCUGÌCNVGNGHÎPKEC
$-*< NCHTGEWGPEKCFG
OWGUVTGQGUFG$NQSWGEQTTGURQPFGCWPOWGUVTGQECFCzU5KECFCDKV
FWTCzUGPVQPEGUNCVTCPUOKUKÎPFGWPCOWGUVTCVQOCzURQTNQSWGCPVGU
FG NC VTCPUOKUKÎP FG QVTC OWGUVTC FG GUVC UGÌCN JC[ WP VKGORQ FG zU
FWTCPVG GN EWCN GN ECPCN PQ UG WVKNK\C 'UVG VKGORQ NKDTG RGTOKVG VTCPUOKVKT
OWGUVTCUFGQVTCUUGÌCNGUVGNGHÎPKECUFKHGTGPVGU

'UVG GU GN RTKPEKRKQ FG NC OWNVKECPCNK\CEKÎP RQT FKXKUKÎP FG VKGORQ 'P NC
VGNGHQPÈCJC[WPHQTOCVQPQTOCNK\CFQNNCOCFQ6EQPGNEWCNUGVTCPUOKVGP
DKVUFWTCPVGNQU zUGUVQEQTTGURQPFGCUGÌCNGU2%/EQFKHKECFCUEQP
DKVU

5GVTCPUOKVGWPDKVUWRNGOGPVCTKQFGURWÃUFGNCXKIÃUKOQEWCTVCOWGUVTCRCTC
EQPVTQNCTNCUKPETQPK\CEKÎPFGNCVTCPUOKUKÎP.COWNVKECPCNK\CEKÎPRQTFKXKUKÎP
FG VKGORQ RWGFG VCODKÃP WVKNK\CTUG EQP OQFWNCEKÎP FG RWNUQU
2#/ 2&/ Q
22/ .QURWNUQUOQFWNCFQUFGNCUFKXGTUCUUGÌCNGURQTVTCPUOKVKTUGKPVGTECNCP
GPWPGURCEKQVGORQTCNNKDTGGPVTGFQUOWGUVTCUUWEGUKXCURQTNQSWGJC[SWG
JCEGTSWGNCOQFWNCEKÎPFGWPCUQNCUGÌCNPQQEWRGVQFQGUVGGURCEKQ

.COWNVKECPCNK\CEKÎPUGTGCNK\CEQPWPOWNVKRNGZQTSWGVTCPUOKVGGPUGTKGUQDTG
NCNÈPGCFGVTCPUOKUKÎPNQUDKVUFGNECPCNFGURWÃUNQUDKVUFGNECPCN[CUÈ
UWEGUKXCOGPVG &GURWÃUSWGUGVTCPUOKVGGNECPCNXKIÃUKOQEWCTVQUGGPXÈCGN
DKVFGUKPETQPK\CEKÎP[GNOWNVKRNGZQTVTCPUOKVGNQUDKVUFGWPCPWGXCOWGUVTC
FGNECPCN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

/7.6+%#0#.+<#%+¦0214&+8+5+¦0&'.10)+67&'5&'10&#

'UVC OWNVKECPCNK\CEKÎP GU GURGEÈHKEC RCTC NCU VGNGEQOWPKECEKQPGU ÎRVKECU 5G


WVKNK\C NC RTQRKGFCF SWG RQUGG NC HKDTC ÎRVKEC FG RTGUGPVCT DCLC CVGPWCEKÎP C
XCTKCU NQPIKVWFGU FG QPFC Q GP WP TCPIQ FG NQPIKVWFGU FG QPFC 'PVQPEGU UG
RWGFGKP[GEVCTNCNW\CWPCHKDTCGPFKXGTUCUNQPIKVWFGUFGQPFC

5GWVKNK\CPXCTKCUHWGPVGUÎRVKECUECFCWPCFGNCUEWCNGUGOKVGGPWPCNQPIKVWF
FGQPFCGPRCTVKEWNCT.CNW\GOKVKFCRQTECFCHWGPVGUGOQFWNCOGFKCPVGWPC
UGÌCNGNÃEVTKECFKHGTGPVG[NQUFKHGTGPVGUHNWLQUNWOKPQUQUGOKVKFQUUGKPVTQFWEGP
GPWPCUQNCHKDTC'PGNQVTQGZVTGOQFGNCHKDTCNCNW\UGHKNVTCGPUWUFKHGTGPVGU
NQPIKVWFGU FG QPFC [ ECFC HNWLQ GPGTIÃVKEQ RCTC ECFC NQPIKVWF FG QPFC
GURGEÈHKECUGVTCPUHQTOCGPWPCUGÌCNGNÃEVTKECITCEKCUCWPFGVGEVQT

7P UKUVGOC FG GOKUKÎP OWNVKECPCN RQT FKXKUKÎP FG NQPIKVWFGU FG QPFC FGDG
EQORTGPFGT

x (WGPVGUGOKUQTCUGPNQPIKVWFGUFGQPFCFKHGTGPVG

x 7POWNVKRNGZQTÎRVKEQ SWGRGTOKVGCEQRNCTNWEGUGOKVKFCUGPWPCUQNCHKDTC

x 7PCHKDTCFGRGSWGÌCCVGPWCEKÎPCNCUNQPIKVWFGUFGQPFCRQTVTCPUOKVKT

x 7P FG OWNVKRNGZQT ÎRVKEQ RCTC UGRCTCT NC NW\ SWG NNGIC GP UWU FKHGTGPVGU
NQPIKVWFGUFGQPFC

x &GVGEVQTGUÎRVKEQURCTCEQPXGTVKTNW\GPUGÌCNGUGNÃEVTKECU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

/+%41%748#674#5

#NIWPCUHWGT\CUNCVGTCNGUNQECNK\CFCUCNQNCTIQFGNCHKDTCFCPQTKIGPCNQSWGUG
EQPQEGEQOQOKETQEWTXCVWTCU'NHGPÎOGPQRWGFGUGTRTQXQECFQRQTGUHWGT\QU
FWTCPVGNCOCPWHCEVWTCGKPUVCNCEKÎP [VCODKÃP RQTXCTKCEKQPGU FKOGPUKQPCNGU
FGNQUOCVGTKCNGUFGNECDNGFGDKFQCECODKQUFGVGORGTCVWTC.CUGPUKDKNKFCFCNC
OKETQEWTXCVWTCU GU HWPEKÎP FG NC FKHGTGPEKC FGN ÈPFKEG FG TGHTCEEKÎP CUÈ EQOQ
VCODKÃP FG NQU FK¶OGVTQU FGN PÕENGQ [ FGN TGXGUVKOKGPVQ 'U GXKFGPVG SWG NC
OKETQEWTXCVWTCUKPETGOGPVCPNCURÃTFKFCUÎRVKECU

%748#&1

'NEWTXCFQFGWPCHKDTCÎRVKECGUECWUCFQGPNCOCPWHCEVWTCFGNECDNGCUÈEQOQ
VCODKÃPRQTFQDNGEGUFWTCPVGNCKPUVCNCEKÎP[XCTKCEKÎPGPNQUOCVGTKCNGUFGDKFQ
CECODKQUFGVGORGTCVWTC

.QUGUHWGT\QUSWGRTQXQECNCVQTEGFWTCFGNCUHKDTCUUQPD¶UKECOGPVGWPCHWGT\C
VTCPUXGTUCN [ WP GUHWGT\Q NQPIKVWFKPCN 'N GUHWGT\Q NQPIKVWFKPCN PQ RTQXQEC
VQTEGFWTC EWCPFQ VTCDCLC RCTC CNCTICT NC HKDTC PQ JC[ ECODKQ GP NCU RÃTFKFCU
ÎRVKECU

5KPGODCTIQEWCPFQVTCDCLCRCTCEQPVTCGTCNCHKDTCGUVGGUHWGT\QRTQXQECSWG
NC HKDTC HQTOG DWENGU [ UG EWTXG FG VCN OCPGTC SWG NCU RÃTFKFCU ÎRVKECU UG
KPETGOGPVC 2QT NQ VCPVQ CN GXCNWCT NQU FKUGÌQU FG NQU ECDNGU UG FGDG RQPGT
GURGEKCNCVGPEKÎP

x .CECTICVTCPUXGTUCNVTCDCLCPFQGPNCHKDTCFWTCPVGGNECDNGCFQKPUVCNCEKÎP[
WVKNK\CEKÎP
x 'N GUHWGT\Q FG EQPVTCEEKÎP SWG QEWTTG C DCLCU VGORGTCVWTCU FGDKFQ CN
GPEQIKOKGPVQFGNQUGNGOGPVQUFGNECDNG

&CFCU NCU TC\QPGU CPVGTKQTGU GN GLG FG NC HKDTC RWGFG EWTXCTUG UGXGTCOGPVG
ECWUCPFQ ITCPFGU KPETGOGPVQU GP NCU RÃTFKFCU ÎRVKECU 2CTC RTGXGPKT GUVC
UKVWCEKÎPUGVQOCGPEWGPVCNCUUKIWKGPVGUEQPUKFGTCEKQPGU

x /CPVGPGT WP TCFKQ FG EWTXCVWTC FGVGTOKPCFC UGNGEEKQPCPFQ GN TCFKQ [ NC
NQPIKVWFFGNECDNGCFQ
x 4GFWEKT XCTKCEKQPGU VÃEPKECU FG NCU HKDTCU RTQVGIKFCU EQP RGSWGÌQU
EQGHKEKGPVGUFGGZRCPUKÎPVÃTOKECFKURQPKÃPFQNCUCNTGFGFQTFGWPGNGOGPVQ
EQPDWGPCURTQRKGFCFGUVÃTOKECU

(7'06'5&'4#&+#%+¦0

'P WP UKUVGOC SWG WVKNK\C NC HKDTC ÎRVKEC EQOQ ECPCN FG VTCPUOKUKÎP NC
KPHQTOCEKÎPUGVTCPUOKVGRQTNCNW\SWGUGRTQRCICGPNCHKDTC'UVCKPHQTOCEKÎP

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

UGRWGFGVTCPUOKVKTGPHQTOCCPCNÎIKECQFKIKVCN'PGNRTKOGTECUQUGOQFWNCNC
KPVGPUKFCF
ECPVKFCF FG NW\ SWG UG KP[GEVC C NC HKDTC GU NC OQFWNCEKÎP FG
CORNKVWF

'PNCVTCPUOKUKÎPFKIKVCNQPWOÃTKECNCNW\UGGOKVGGPHQTOCFGRWNUQUFGEQTVC
FWTCEKÎP&WTCPVGGNGUVCFQCNVQFGNRWNUQUGKP[GEVCNW\CNCHKDTCOKGPVTCU
SWGGPGNGUVCFQDCLQPQUGKP[GEVCNW\CNCHKDTC.CKPHQTOCEKÎPEQFKHKECFC
DCLQ HQTOCU FG RWNUQU NWOKPQUQU RWGFG UGT VTCPUOKVKFC FG GUVC OCPGTC
%WCNSWKGTC SWG UGC GN UKUVGOC WVKNK\CFQ UG PGEGUKVC WPC HWGPVG NWOKPQUC 'N
UKUVGOC FG EQOWPKECEKÎP GU O¶U GHKEKGPVG EWCPVQ OC[QT UGC NC ECPVKFCF FG
KPHQTOCEKÎPSWGRWGFCVTCPUOKVKTUGCITCPFKUVCPEKC

'N RTKOGT ETKVGTKQ SWG UG EQPUKFGTC RCTC NC GNGEEKÎP FG WPC HWGPVG GU NC
EQORCVKDKNKFCF EQP NC HKDTC 7PC HKDTC RQUGG EKGTVCU ECTCEVGTÈUVKECU RTQRKCU .C
NW\FGDGKP[GEVCTUGRQTNCECTCFGGPVTCFCNCEWCNGUWPFKUEQEQPWPCUWRGTHKEKG
GZVTGOCFCOGPVGRGSWGÌCKPHGTKQTCzOGPVQFQUNQUECUQU

#FGO¶U UÎNQ NC NW\ EQPVGPKFC GP GNEQPQFGCFOKUKÎP UGRTQRCICGPNCHKDTC


GHGEVKXCOGPVG.CHKDTCVKGPGOÈPKOQUFGCVGPWCEKÎPRCTCCNIWPCUNQPIKVWFGUFG
QPFC GUVCU XGPVCPCU FG CVGPWCEKÎP OÈPKOC GUV¶P UKVWCFCU CRTQZKOCFCOGPVG
GPVTG[zORCTCNCUHKDTCUFGXKFTKQEQORWGUVCUGPVTG[zORCTC
NCUHKDTCUFGUÈNKEGFGPÕENGQKORWTKHKECFQEQP21 [CNTGFGFQTFGzORCTC
NCUFGUÈNKEGFGPÕENGQKORWTKHKECFQEQP)G 1 .CFKURGTUKÎPETQO¶VKECGPWPC
HKDTCÎRVKECGUFKTGEVCOGPVGRTQRQTEKQPCNCNCNQPIKVWFFGQPFCGURGEVTCNFGNC
HWGPVG [ UG RWGFG OKPKOK\CT WVKNK\CPFQ WPC HWGPVG FG RGSWGÌC NQPIKVWF
GURGEVTCN

'UVCUQPCNIWPCUFGNCUECTCEVGTÈUVKECUSWGFGDGPEWORNKTNCUHWGPVGU

x 6GPGTWPCUWRGTHKEKGGOKUKDNGRGSWGÌC[UKGURQUKDNGKPHGTKQTCNCUWRGTHKEKG
FGGPVTCFCFGNCHKDTC
x 'OKVKT NC NW\ GP FKTGEEKQPGU EQORCVKDNGU EQP GN EQPQ FG CFOKUKÎP Q NC
CRGTVWTCPWOÃTKECFGNCHKDTC
x 'OKVKTGPNQPIKVWFGUFGQPFCRCTCSWGNCUHKDTCUUGCPO¶UVTCPURCTGPVGUEQP
GNHKPFGTGEWRGTCTNCOC[QTECPVKFCFRQUKDNGFGNW\CNHKPCNFGNCHKDTC
x 6GPGTWPCNQPIKVWFFGQPFCGURGEVTCNRGSWGÌCRCTCOKPKOK\CTNCFKURGTUKÎP
ETQO¶VKEC
x 6GPGTKPVGPUKFCF
x 6GPGTWPVKGORQT¶RKFQFGTGURWGUVC
x 2QFGTOQFWNCTUGEQPHCEKNKFCF
x 5GTRGSWGÌC
x 5GTGEQPÎOKEC

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

'ZKUVGP FQU ITCPFGU ECVGIQTÈCU FG HWGPVGU NWOKPQUCU .CU KPECPFGUEGPVGU [ NCU
NWOKPKUEGPVGU6QFQEWGTRQSWGUGECNKGPVCGOKVGGPGTIÈCGPHQTOCFGTCFKCEKÎP
'UCNQSWGUGNNCOCGOKUKÎPFGNEWGTRQPGITQQKPECPFGUEGPEKC

2CTCNCVTCPUOKUKÎPFKIKVCNNCUHWGPVGUSWGUGWUCPEQPOC[QTHTGEWGPEKCUQP'N
FKQFQGNGEVTQNWOKPKUEGPVG
.'& [GNN¶UGTFGKP[GEEKÎP

 4'&'5¦26+%#5

7PC TGF FG EQOWPKECEKQPGU FG CNVCXGNQEKFCFRQFTÈCFCTCEQOQFQCNHNWLQFG


XQNÕOGPGU GPQTOGU FG FCVQU FKIKVCNGU .CU RTQRWGUVCU UQP OWEJCU RCTC NC
ETGCEKÎPFGDKDNKQVGECUFKIKVCNGUGPNÈPGCFGVCOCÌQUWHKEKGPVGRCTCCNDGTICTNC
VQVCNKFCF FG NQU VGZVQU KO¶IGPGU [ TGIKUVTQU UQPQTQU FG NC OC[QT FG NCU
DKDNKQVGECUFGNOWPFQ7PCTGFFGEQOWPKECEKQPGUECRC\FGVTCPURQTVCTVGTCDKVU

WP VGTCDKV GU KIWCN C DKVU FG KPHQTOCEKÎP RQT UGIWPFQ RQFTÈC CDTKT CN
EQORNGVQRCTCECFCJQICTECFCGUEWGNCFGURCEJQQNCDQTCVQTKQNQUTGEWTUQUFG
WPCDKDNKQVGECFGKPXGUVKICEKÎP

2CTCSWGGUVQUUWRWGUVQUEQDTGPTGCNKFCFUGJCPFGKFGCTOÃVQFQUSWGRGTOKVCP
WVKNK\CTOGLQTNCECRCEKFCFFGWPCHKDTCÎRVKEC7PCUQNCHKDTCRQFTÈCGPVGQTÈC
VTCPURQTVCT VGTCDKVU ECFC UGIWPFQ 2GTQ NC EKHTC RT¶EVKEC FG VTCPURQTVG FG
KPHQTOCEKÎPFGWPCHKDTCGUOWEJQO¶UTGFWEKFCGUV¶NKOKVCFCRQTNCVGPFGPEKC
CSWGNQURWNUQUFGEGTQU[WPQUUGRKGTFCPVTCUTGEQTTGTFKUVCPEKCUITCPFGUCUÈ
EQOQ RQT NC KPGZKUVGPEKC FG EQORQPGPVGU ÎRVKEQU ECRCEGU FG RTQEGUCT
KPHQTOCEKÎP C GUVCU CNVCU XGNQEKFCFGU 2TQITGUQU TGEKGPVGU GP NC KPXGUVKICEKÎP
RCTGEGP RTQOGVGT SWG GN CPEJQ FG DCPFC PQ WVKNK\CFC GP NC TGF RQFTÈC
CRTQXGEJCTUG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

/WEJQU UQP NQU GUHWGT\QU KPXGUVKICFQTGU SWG VTCVCP FG UCECT RCTVKFQ CN
FGUEWDTKOKGPVQGPEQOWPKECEKQPGUÎRVKECUO¶UKORQTVCPVGFGNFGEGPKQRCUCFQ
GN CORNKHKECFQT ÎRVKEQ &KEJQ FKURQUKVKXQ RGTOKVG TGUVCWTCT NC RQVGPEKC FG WPC
UGÌCNCUWKPVGPUKFCFKPKEKCNUKPTGEWTTKTCNCEQPXGTUKÎPQRVQGNGEVTÎPKECJCDKVWCN
'PWPCORNKHKECFQTÎRVKEQUGGODGDGPKQPGUFGGTDKQGPGNXKFTKQFGWPCHKDTC
ÎRVKEC

#NUGTGUVKOWNCFQU RQTWPN¶UGTNQUKQPGUGZEKVCFQUTGXKXKHKECPNCUUGÌCNGUÎRVKECU
FGDKNKVCFCU RQT WP XKCLG FG XCTKCU FGEGPCU FG MKNÎOGVTQU .QU CORNKHKECFQTGU
ÎRVKEQU KPUVCNCFQU GP TGFGU EQOGTEKCNGU JCP GZJKDKFQ WP HWPEKQPCOKGPVQ
UWRGTKQT GP GN ECUQ FG GPNCEGU FG OW[ CNVC XGNQEKFCF C FKHGTGPEKC FG NQU
GNGEVTÎPKEQU CORNKHKECP UGÌCNGU RQTVCFQTCU FG FCVQU C XGNQEKFCFGU FG
VTCPUOKUKÎPUWRGTKQTGUCNQUIKICDKVURQTUGIWPFQ[RWGFGPCFGO¶UTGHQT\CT
UKOWNV¶PGCOGPVGNCRQVGPEKCFGOWEJCUNQPIKVWFGUFGQPFC

.#/7.6+2.':#%+¦0

%QP NC VÃEPKEC FG NC OWNVKRNGZCEKÎP ÎRVKEC UG WVKNK\C OGLQT NC HKDTC [C SWG
RGTOKVG GPXKCT RQT WPC OKUOC HKDTC FKUVKPVCU UGÌCNGU RQTVCFQTCU FG FCVQU .C
KORQTVCPEKCFGNCOWNVKRNGZCEKÎPUGFGDGCNCECRCEKFCFSWGRQFTÈCGZKIÈTUGNGC
NCU TGFGU HWVWTCU 7P RTQITCOC FG VGNGXKUKÎP EQP KO¶IGPGU FG CNVC TGUQNWEKÎP
RQPICOQURQTECUQRQFTÈCEQPUWOKTWPCPEJQFGDCPFCFGJCUVCWPIKICDKVRQT
UGIWPFQUKPQUGEQORTKOGPNQUFCVQUFGNCKOCIGP

.CXCTKCPVGO¶UUGPEKNNCQOWNVKRNGZCEKÎPRQTFKXKUKÎPFGNQPIKVWFFGQPFCUG
RCTGEGCNQUUKUVGOCUFGTCFKQFKHWUKÎP%CFCGOKUQTFGGUVCTGFEQPVKGPGWPN¶UGT
UKPVQPK\CDNGSWGFGURCEJCUGÌCNGUNWOÈPKECUFGFGVGTOKPCFCNQPIKVWFFGQPFC

EQNQT 

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

7PTGEGRVQTQRVQGNGEVTÎPKEQRWGFGUKPVQPK\CTUGCNCNQPIKVWFFGQPFCFGUGCFC
'P GN NCDQTCVQTKQ #66 JC FGOQUVTCFQ SWG GUVG OÃVQFQ FG EQODKPCEKÎP FG
UGÌCNGURGTOKVGJCUVCNQPIKVWFGUFGQPFCUFKHGTGPVGUECFCWPCFGNCUEWCNGU
VTCPURQTVCWPQUIKICDKVURQTUGIWPFQNQSWGFCWPVQVCNFGIKICDKVURQT
UGIWPFQSWGGURQUKDNGVTCPURQTVCTJCUVCWPCFKUVCPEKCFGECUKMKNÎOGVTQU

2GUGCNCUGPQTOGURQUKDKNKFCFGUFGNCHKDTCÎRVKECNCECRCEKFCFRCTCVTCPURQTVCT
KPHQTOCEKÎPFGNCUTGFGUDCUCFCUGPGNUKUVGOCFGFKHWUKÎPRQTNQPIKVWFFGQPFC
RWGFGP NNGICT C CIQVCTUG .CU NQPIKVWFGU FG QPFC EQPVKIWCU UÎNQ RWGFGP
VTCPURQTVCTWPPÕOGTQNKOKVCFQFGVTCPUOKUKQPGUFGXÈFGQUKPSWGNCUUGÌCNGUFG
WPCU UG KPVGTHKGTCP EQP NCU FG QVTCU 2CTC GXKVCT EQPHNKEVQU GPVTG NCU UGÌCNGU GU
RTGEKUQ KPVGTECNCT WPC DCPFC FG RTQVGEEKÎP GP WPC RQTEKÎP PQ WVKNK\CFC FGN
GURGEVTQÎRVKEQUKVWCFQLWPVQCECFCWPCFGNCUNQPIKVWFGUFGQPFCRQTVCFQTCU
FGKPHQTOCEKÎP.CRTGUGPEKCFGNCDCPFCFGRTQVGEEKÎPTGFWEGNCCORNKVWFFGNC
DCPFCÕVKN

&CFQSWGNCECRCEKFCFFGNCTGFRWGFGSWGFCTUCVWTCFCVGPFT¶SWGUGIOGPVCTUG
GP FKXGTUCU UWDTGFGU .CU NQPIKVWFGU FG QPFC RQTVCFQTCU FG OGPUCLGU GP WPC
UWDTGF RWGFGP XQNXGT C CRTQXGEJCTUG RCTC NCU VTCPUOKUKQPGU RTQRKCU FG NC
UWDTGF7PC XG\O¶UNQUOGFKQU FGTCFKQFKHWUKÎP[CGZKUVGPVGURTGUGPVCPWPC
CPCNQIÈCWPCGUVCEKÎPFGTCFKQFGWPCEKWFCFUWHKEKGPVGOGPVGFKUVCPEKCFCEQP
NCFGQVTCRWGFGWVKNK\CTNCOKUOCHTGEWGPEKCUKPRTQXQECTUGKPVGTHGTGPEKCU

.C EQPUVTWEEKÎP FG WPC TGF QRGTCVKXC C RCTVKT FG GUVCU PQEKQPGU RNCPVGC EKGTVQ
PÕOGTQFGRTQDNGOCUVÃEPKEQU'POCT\QFGWPEQPUQTEKQKPVGITCFQRQT
#66 &KIKVCN 'SWKROGPV %QTRQTCVKQP [ GN +PUVKVWVQ FG 6GEPQNQIÈC FG
/CUUCEJWUGVVU
/+6 GZJKDKÎ WP UKUVGOC FGOWNVKRNGZCEKÎP RQT FKXKUKÎP FG
NQPIKVWF FG QPFC SWG GPNC\CDC EKGTVQPÕOGTQFGUWDTGFGU%CFCHKDTCFGGUVC
TGFVKGPGECRCEKFCFRCTCNQPIKVWFGUFGQPFCECFCWPCFGNCUEWCNGURWGFG
VTCPURQTVCTJCUVCIKICDKVURQTUGIWPFQFGFCVQUFKIKVCNGU

'UVG RTQITCOC FG TGFGU RWTCOGPVG ÎRVKECU RCVTQEKPCFQ RQT NC #IGPEKC FG
2TQ[GEVQU #XCP\CFQU FGN &GRCTVCOGPVQ FG &GHGPUC
#42# EQP KPXGTUKQPGU
CFKEKQPCNGU FG #66 [ FG &KIKVCN 'SWKROGPV %QTRQTCVKQP JC XGTKHKECFQ GN
HWPEKQPCOKGPVQ FG NQU GSWKRQU ETÈVKEQU RCTC NC OWNVKRNGZCEKÎP RQT FKXKUKÎP FG
NQPIKVWF FG QPFC C UCDGT NQU N¶UGTGU [ NQU FKURQUKVKXQU FGHKNVTCFQ PGEGUCTKQU
RCTCGPXKCT[TGEKDKTNQPIKVWFGUFGQPFCGURGEÈHKECURQTWPCOKUOCHKDTC

*CGZRNQTCFQCUKOKUOQUKUVGOCURWTCOGPVGÎRVKEQURCTCNCEQPOWVCEKÎPFGGUCU
UGÌCNGU C FKUVKPVCU HKDTCU GP GN RCUQ FG WPC UWDTGF C QVTC 7P FKURQUKVKXQ
EQPOWVCFQTRTKUOKHQTOGGNGPECTTKNCFQTFKHTCEVCNCNW\SWGXKCLCRQTWPCHKDTC
GPNCUNQPIKVWFGUFGQPFCSWGNCEQORQPGP%CFCNQPIKVWFFGQPFCRWGFGUGT
GPECOKPCFC RQT WPC UGPFC FKUVKPVC GP GN KPVGTKQT FG NC GUVTWEVWTC FG UKNKEKQ [

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

ETKUVCNGPECTTKNCFCRQTWPCFGNCUXGKPVGHKDTCUFGUCNKFCSWGGPXÈCPNCUUGÌCNGU
JCEKCUWFGUVKPQ

'N EQPUQTEKQ JC GPUC[CFQ VCODKÃP QVTQ FKURQUKVKXQ ÎRVKEQ


WP EQPXGTVKFQT FG
NQPIKVWFFGQPFC ECRC\FGECODKCTNCNQPIKVWFFGQPFCFGNCNW\.CGHKECEKCFG
VCNFKURQUKVKXQUGOCPKHKGUVCEWCPFQVTCPUOKUKQPGUFKUVKPVCUGPVTCPGPEQPHNKEVQCN
VTCVCTFGWVKNK\CTWPCOKUOCNQPIKVWFFGQPFC

#FGO¶UFGNCTGFFG/CUUCEJWUGVVUUGJCPNCP\CFQEQPHKPCPEKCEKÎPFG#42#
QVTQU RTQ[GEVQU QTKGPVCFQU JCEKCNCOWNVKRNGZCEKÎPRQTFKXKUKÎPFGNQPIKVWFFG
QPFC 'N RTQITCOC 4#%'
+PXGUVKICEKÎP [ &GUCTTQNNQ FG NCU %QOWPKECEKQPGU
#XCP\CFCU GP 'WTQRC FGRGPFKGPVG FG NC 7PKÎP 'WTQRGC JC EQOGP\CFQ
VCODKÃP C KPXGUVKICT GUVC VÃEPKEC [ QVTQ VCPVQ JC JGEJQ GN 066 GN IKICPVG
,CRQPÃUFGNCUEQOWPKECEKQPGU

.COWNVKRNGZCEKÎPRQTFKXKUKÎPFGNQPIKVWFFGQPFCUGCFCRVCGPHQTOCKFGCNCNC
ETGEKGPVGFGOCPFCFGEQOWPKECEKQPGUFGXÈFGQGPNCUEWCNGUFQUNQECNKFCFGU
RWGFGPRGTOCPGEGTFWTCPVGJQTCUGPEQPGZKÎPEQPVKPWC

#WPSWGRCTCGPXKCTFCVQU FGWPQTFGPCFQTCQVTQJCT¶PHCNVCTGFGUFGWPVKRQ
FKHGTGPVG NCU TGFGU FG QTFGPCFQTGU C FKHGTGPEKC FG NQU GPNCEGU FG XÈFGQ
CEQUVWODTCP GPXKCT FCVQU FG WP RWPVQ C QVTQ
EQOQ NQU FG WP HKEJGTQ IT¶HKEQ
FKIKVCN GP DTGXGU RWNUQU FG CNVC XGNQEKFCF 2CTC FCT CEQOQFQ C GUVGVKRQ FG
VT¶HKEQNQUQTFGPCFQTGUUWGNGPEQOWPKECTUGCVTCXÃUFGTGFGUGPNCUEWCNGUNQU
FCVQU UG VTCUNCFCP FG WP TGOKVGPVG C WP FGUVKPCVCTKQ GP WPKFCFGU FKUETGVCU Q
RCSWGVGU

7POGPUCLGUGFGUEQORQPGGPXCTKQURCTCGPECTTKNCTNQUFGURWÃUJCEKCCNIWPCU
FG NCUFKXGTUCUUGPFCUCDKGTVCUSWGEQPFW\ECPJCUVCWPQTFGPCFQTFGUVKPCVCTKQ
'NUKUVGOCFGEQPOWVCEKÎPRQTRCSWGVGUHCEKNKVCWPCVTCPUHGTGPEKCFGFCVQUO¶U
T¶RKFC[GEQPÎOKECRQTSWGPQJC[PGEGUKFCFFGKPXGTVKTFKPGTQPKTGEWTUQUGP
GN GUVCDNGEKOKGPVQ FG WPC EQPGZKÎP FGFKECFC GZENWUKXCOGPVG C NQU
EQOWPKECPVGU%CFCRCSWGVGEQPVKGPGWPCFKTGEEKÎPSWGGZRTGUCUWFGUVKPQ[GN
OQFQGPSWGGPECLCEQPQVTQURCSWGVGUSWGHQTOCPRCTVGFGNOKUOQOGPUCLG

.QURCSWGVGURWGFGPXKCLCTJCUVCUWFGUVKPQRQTEWCNSWKGTUGPFCSWGQHTG\ECNC
TGF'PGNRWPVQFGFGUVKPQNQURCSWGVGUUGXWGNXGPCGPUCODNCTEQORQPKGPFQ
EQPGNNQUWPOGPUCLGEQJGTGPVG

.CXGTUKÎPGNGEVTÎPKECO¶UEQPQEKFCFGTGFRQTRCSWGVGUGU+PVGTPGV2QFGOQU
CVKUDCTGNHWVWTQFGÃUVCGZCOKPCPFQKPXGUVKICEKQPGUCXCP\CFCUGPTGFGUÎRVKECU
RQTRCSWGVGU

'PWPCTGFFGGUVGVKRQWPCNQPIKVWFFGQPFCRQTVCTÈCRWNUQUNWOÈPKEQUFGWP
N¶UGT ECRC\ FG ECODKCT FG GUVCFQ GP WPC DKNNQPÃUKOC FG UGIWPFQ .QU RWNUQU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

NWOÈPKEQU GUV¶P IGPGTCFQU RQT N¶UGTGU SWG VTCPUOKVGP JCUVC EKGP IKICDKVU RQT
UGIWPFQGPNQUSWGECFCFGUVGNNQTGRTGUGPVCWPDKV%CFCRWNUQUGEQODKPCTÈC
EQPQVTQUFKG\OKNRTQEGFGPVGUFGNOKUOQN¶UGTHQTOCPFQLWPVQUWPRCSWGVGFG
FCVQU

7PQ FG NQU RTKPEKRCNGU RTQDNGOCU SWG RNCPVGC FKEJC CWVQRKUVC ÎRVKEC GU NC
OWNVKRNGZCEKÎP [ EQPOWVCEKÎP FG GUVQU RCSWGVGU FG FCVQU UKP VGPGT SWG
EQPXGTVKTNQUGPUGÌCNGUGNGEVTÎPKECU7PCHKDTCRWGFGVTCPUOKVKTWPVQVCNFGEKGP
IKICDKVURQTUGIWPFQRGTQGUV¶FKXKFKFCGPKPVGTXCNQUVGORQTCNGUGURGEKHKECFQU
FG HQTOC SWG FKG\ WUWCTKQU RQT GLGORNQ RWGFCP GPXKCT FKG\ IKICDKVU RQT
UGIWPFQECFCWPQ

#ECFCTGOKVGPVGFGFCVQURWGFGCUKIP¶TUGNGWPUGIOGPVQRCTCEQNQECTRCSWGVGU
EQP FKG\ IKICDKVU FG FCVQU RQT UGIWPFQ GP NC TGF Q RWGFG VTCPUOKVKTNQU GP
EWCNSWKGT UGIOGPVQ NKDTG .QU RCSWGVGU FG WP TGOKVGPVG RWGFGP SWGFCT
GPVTGOG\ENCFQU EQP RCSWGVGU FG QVTQU TGOKVGPVGU ECFC WPQ FG NQU EWCNGU
FKURQPGFGWPKPVGTXCNQVGORQTCNFKUVKPVQGPGNEWCNVTCPUOKVKTUWOGPUCLG

&CFQSWGNCECRCEKFCFFGEQOWPKECEKQPGUGUV¶TGRCTVKFCRQTOGFKQFGVKGORQU
[ PQ FG NQPIKVWFGU FG QPFC GUVC VÃEPKEC UG FGPQOKPC OWNVKRNGZCEKÎP RQT
FKXKUKÎPFGVKGORQ

;CUGJCPGORG\CFQCVTCDCLCTGPFKUGÌQUFGWPCTGFÎRVKECFGEKGPIKICDKVURQT
UGIWPFQ SWG WVKNKEG GUVC VÃEPKEC FGOWNVKRNGZCEKÎP .QU GNGOGPVQU HÈUKEQU FG NC
TGF GP HCUG FG FGUCTTQNNQ XCP FGUFG N¶UGTGU FG CNVC XGNQEKFCF ECRCEGU FG
VTCPUOKVKTEKGPOKNOKNNQPGUFGRWNUQURQTUGIWPFQJCUVCDWHHGTUÎRVKEQURCTCGN
CNOCEGPCLGFGRWNUQU'PWPQFGNQURTQ[GEVQUUGJCFGOQUVTCFQWPCHQTOCFG
GZVTCGTFCVQUFGWPC HKDTCSWGVTCPURQTVCWPVQVCNFGEWCTGPVCIKICDKVUFGFCVQU
WVKNK\CPFQOWNVKRNGZCFQRQTFKXKUKÎPFGVKGORQ

7PFKURQUKVKXQ FGPQOKPCFQDWENGÎRVKEQGURGEWNCTPQNKPGCNRTQEGUCNCUGÌCN
ÎRVKECCOWNVKRNGZCTFGOWNVKRNGZCTQEQPOWVCT

2CTCNCFGOWNVKRNGZCEKÎPTGEKDGRWNUQUNWOKPQUQUFGWPCHKDTCSWGVTCPURQTVCWP
HNWLQ FG FCVQU FG EWCTGPVC IKICDKVU RQT UGIWPFQ 'P GN DWENG GURGEWNCT SWG
EQPUKUVG GP WPC JGDTC EKTEWNCT FG HKDTC SWG RQUGG RTQRKGFCFGU OCVGTKCNGU
GURGEKCNGU NC UGÌCN ÎRVKEC KPVGTCEVÕC EQP QVTC UGTKG FG RWNUQU NWOÈPKEQU
KP[GEVCFCRQTN¶UGTGPGNFKURQUKVKXQ.CKPVGTCEEKÎPFGGUVQUFKHGTGPVGUVTGPGUFG
RWNUQUFGNW\JCEGSWGGOGTLCWPCUGÌCNSWGKPVTQFWEGFKG\IKICDKVUFGFCVQU
GPWPCPWGXCHKDTC

#NOKUOQVKGORQNCUGÌCNQTKIKPCNK SWGCJQTCRQTVCNQUTGUVCPVGUVTGKPVCIKICDKVU
FG FCVQU RQT UGIWPFQK TGVQTPC C NC HKDTC RQT FQPFG NNGIÎ CN GURGLQ 5K PQ UG
FGUGC GHGEVWCT NC FGOWNVKRNGZCEKÎP NC NW\ TGVQTPC KPCNVGTCFC C NC HKDTC
VTCPURQTVCPFQ VQFCXÈC NQU EWCTGPVC IKICDKVU RQT UGIWPFQ 'N /+6 PQ GUVC UQNQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

066 CECDC FG CEQOGVGT WP GZRGTKOGPVQ UKOKNCT EQP WPC VTCPUOKUKÎP FG EKGP
IKICDKVURQTGNDWENGÎRVKEQGURGEWNCTRWGFGCEVWCTVCODKÃPEQOQFKURQUKVKXQFG
RTQEGUCOKGPVQFKIKVCN'PNCFGUOWNVKRNGZCEKÎPFGNCUGÌCNGNDWENGQOQFKHKEC
NCUGÌCNQNCFGLCKPXCTKCDNGNQSWGFGHKPGFQUGUVCFQUDKPCTKQUEQOQGN[GN
FG NC NÎIKEC FKIKVCN %QPGEVCPFQ XCTKQU FG GUVQU DWENGU UG EQPHGEEKQPC WP
FKURQUKVKXQECRC\FGNGGTNCUFKTGEEKQPGUFGNQURCSWGVGUFGFCVQU

5GRQFTÈCEQODKPCTNCVGEPQNQIÈCFGNCNQIKCÎRVKEC[NCFGNCOWNVKRNGZCEKÎP[
FGUOWNVKRNGZCEKÎP RCTC EQPUVTWKT TGFGU SWG CORNÈGP OWEJQ O¶U GN CPEJQ FG
DCPFCWVKNK\CDNGFGNQSWGJQ[GPFÈCUGCRTQXGEJCGNXGTFCFGTQRQVGPEKCNFG
NCUHKDTCUÎRVKECUGUV¶GPFGUEWDTKTEWCNUGTKCNCOGLQTVÃEPKEC

4'5+56'0%+#&'70#(+$4#¦26+%#

5GFKEGSWGNCTGUKUVGPEKCVGÎTKECFGNETKUVCNFGUÈNKEGGUFGWPOKNNÎPFGRUK'P
NQU NCDQTCVQTKQU FG NC 0QTVJGTP 6GNGEQO UG JCP OGFKFQ TGUKUVGPEKCU EQP
GUHWGT\QU FG VTCEEKÎP FG CNTGFGFQT FG MI FG HWGT\C 2GTQ GP NC 0QTVJGTP
6GNGEQOGUPQTOCNRTQDCTNCUHKDTCUEQPPKXGNGUFGTGUKUVGPEKCGPVTG[I
RCTCFGUGEJCTNCUSWGUGCPO¶UFÃDKNGU

# XGEGU CRCTGEGP GUVG VKRQ FG HKDTCU SWG VKGPGP HTCEVWTCU W QVTCU
KORGTHGEEKQPGURWFKGPFQECWUCTRTQDNGOCUUKUGNNGICUGPCWVKNK\CT#UÈRWGUNCU
HKDTCU FGDGP UGT EWKFCFQUCOGPVG UGNGEEKQPCFCU FGURWÃU FG NCU OGFKFCU RCTC
CUGIWTCTSWGUWURTQRKGFCFGUUQPEQTTGEVCU
DCLCURÃTFKFCUGPNCVTCPUOKUKÎPFG
NW\ [ WPC TGUKUVGPEKC C NC VTCEEKÎP UWHKEKGPVG RCTC UQRQTVCT UW KPUVCNCEKÎP [
RQUVGTKQT WUQ .CU RTWGDCU SWG UG TGCNK\CP EQP NCU HKDTCU UQP OW[ GZKIGPVGU
CNVCUVGORGTCVWTCUJWOGFCFKPOGTUKÎPGPCIWC [GZRQUKEKÎPC¶EKFQU [QVTQU
VKRQUFGUQNWEKQPGUSWGRWFKGTCPNNGICTCGPEQPVTCTUG

%QP GN HKP FG OKPKOK\CT NCU VGPUKQPGU OGE¶PKECU SWG RQFTÈCP RTQXQECT HCNNQU
RTGOCVWTQUUGUWGNGVGPGTEWKFCFQFWTCPVGNCKPUVCNCEKÎPRCTCGXKVCTEWTXCVWTCU
OW[RTQPWPEKCFCU[RCTCPQVGPGTSWGJCEGTGORCNOGGPNCUEWTXCVWTCU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

64#6#/+'061&'476#5%10(+$4#¦26+%#

.CEQPUKFGTCEKÎPFGNCU RÃTFKFCU[FGNCUTQVWTCUGPNQUJKNQUHKDTCUQECDNGUGU
CNIQ KORQTVCPVG UKGORTG SWG NC FKUVCPEKC GUVÃ RQT GN OGFKQ .CU RÃTFKFCU
FGDKFCU CN UKUVGOC FG VTCPUOKUKÎP UQP EQORGPUCFCU RQT TGRGVKFQTGU [ Q
CORNKHKECFQTGU .CU TQVWTCU KORNKECP GORCNOGU [ WPKQPGU GP NQU GZVTGOQU FGN
ECDNGHKDTCGVE

%WCPFQ UG TGCORNKHKEC NC UGÌCN NQU TGRGVKFQTGU FGDGP GUVCT UKVWCFQU C NC
FKUVCPEKC CFGEWCFC FG HQTOC SWG NCU RÃTFKFCU PQ NNGIWGP C UGT VCP ITCPFGU
EQOQRCTCSWGNCKPHQTOCEKÎPPQRWGFCUGTTGCORNKHKECFC*C[SWGUGTECRC\FG
FGVGEVCTENCTCOGPVGNCUUGÌCNGURCTCRQFGTCORNKHKECTNCU[GPXKCTNCUFGPWGXQ

'N GORCNOG FG NQU ECDNGU RWGFG RTGUGPVCT WP RTQDNGOC CNIQ FKHGTGPVG 'N
GORCNOGFGNQUJKNQUFGEQDTGGUUGPEKNNQ5KORNGOGPVGUGNQECNK\CNCTQVWTCUG
VTGP\CPQUGCUGIWTCPOGE¶PKECOGPVGNQUGZVTGOQUFGNCNÈPGCUGRCTCFCUGNGU
UWGNFCCEQPVKPWCEKÎPRCTCQDVGPGTWPCTQDWUVG\[WPCEQPFWEVKXKFCFGNÃEVTKEC
CEGRVCDNGU [ VTCU CKUNCT NC WPKÎP [C GUV¶P NKUVQU RCTC GPVTCT FG PWGXQ GP
HWPEKQPCOKGPVQ

.C TGRCTCEKÎP FG WPC HKDTC ÎRVKEC NNGXC EQPUKIQ NC QDVGPEKÎP FG GZVTGOQU
RGTRGPFKEWNCTGU GP CODCU UGEEKQPGU CRTQZKOCTNQU WPQ CN QVTQ RCTC NQITCT WP
CLWUVGCRTGUKÎPRGTHGEVQ[OCPVGPGTCUÈCODQUUGIOGPVQUOKGPVTCUSWGUGGUVÃ
WVKNK\CPFQGNUKUVGOC

'UVCOQU RWGU CPVG WP RTQDNGOC EQPUKFGTCPFQ SWG OCPGLCOQU HKDTCU FG
VTGUEKGPVQU OKETCU FG FK¶OGVTQ [ SWG NC WPKÎP FG CODQU GZVTGOQU
RGTHGEVCOGPVGRCTCNGNQUGPVTGUÈFGDGGUVCTOW[DKGPJGEJC

7PECDNGFGHKDTCÎRVKECRWGFGVGPGTÕPKECOGPVGHKDTCUÎRVKECUQKPENWUQRWGFG
KPEQTRQTCTCNIÕPJKNQEQPFWEVQT FGEQDTGRCTCRTWGDCUOGFKFCUGVECFGO¶U
NQU RTQRKQU ECDNGU RWGFGP GUVCT UWLGVQU C FKXGTUQU VTCVCOKGPVQU SWÈOKEQU
UWUEGRVKDNGUFGCEVWCTUQDTGGNOCVGTKCNFGNECDNGVCN[EQOQPQUGFGUGC

6CODKÃP ECDG RGPUCT GP NC GZKUVGPEKC FG CNIWPQU GHGEVQU RTQXQECFQU RQT
TCFKCEKQPGU PWENGCTGU NQ SWG PQ GU OW[ RTQDCDNG 2GTQ NQ SWG UÈ RWFKGTC
UWEGFGT GU SWG GN ECDNG GUVÃ UWLGVQ C VGPUKQPGU TGVQTEKOKGPVQU XKDTCEKQPGU [
EQORTGUKQPGU

'NECDNGFGDGFKUGÌCTUGRCTCSWGVGPICWPOÈPKOQFGRÃTFKFCU.C$GNN0QTVJGTP
JCEQPUGIWKFQWPCCVGPWCEKÎPOGPQTFGF$MOCWPCNQPIKVWFFGQPFCFG
PO 'UVG ECDNG VKGPG WP PÕENGQ HNGZKDNG FG JGDTCU FG CEGTQ EWDKGTVQ EQP WP
RN¶UVKEQ CECPCNCFQ RCTC RQFGT CEQOQFCT GP UW KPVGTKQT NCU HKDTCU ÎRVKECU [ NQU
RCTGUFGJKNQFGEQDTG

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

*C[ EQPFWEVQU UGRCTCFQU EQP HKPGU FG EQPVTQN OGFKFCU [ RTWGDCU 'U PQTOCN
WVKNK\CT WPC EQTTKGPVG &% RCTCRTQRÎUKVQUFGEQPVTQN RGTQNQU TC[QU NWOKPQUQU
VKGPGP SWG UGT OQFWNCFQU [ FGOQFWNCFQU RCTC EQPUGIWKT GN OKUOQ EQPVTQN
EQNGEVKXQ 'N ECDNG FGDG GUVCT GPXWGNVQ RQT WP OCVGTKCN SWG RWGFC TGUKUVKT GN
GPVQTPQEWCNSWKGTCSWGUGCÃUVG

241$.'/#5&'.#%10'%614+<#%+¦0

'NRTQDNGOCSWGCRCTGEGCNWVKNK\CTHKDTCUÎRVKECUGPNCHQTOCEQOQÃUVCUGUV¶P
EQPGEVCFCUCNQUFKURQUKVKXQUVGTOKPCNGU5KNCHKDTCPQUGGPEWGPVTCDKGPUWLGVC
RQT OGFKQ FG WP EQPGEVQT VGTOKPCN RQFTÈC FGUNK\CTUG RTQFWEKÃPFQUG WPC
RÃTFKFC[TGFWEKGPFQNCVTCPUOKUKÎPFGNW\

5K RQT GN EQPVTCTKQ NC EQPGZKÎP GU OW[ TÈIKFC EWCNSWKGT TGVQTEKOKGPVQ Q
EWTXCVWTC SWGUGRTQFW\ECGPNCHKDTCRTQXQECTÈCWPCHTCEVWTC[FGLCTÈCNCIWÈCFG
NW\HWGTCFGUGTXKEKQ

7PKPXGPVQSWGRCTGEGQHTGEGTWPCUQNWEKÎPEQPUKUVGGPNCUWLGEKÎPFGNECDNGFG
HKDTC ÎRVKEC C WP VGTOKPCN RQT OGFKQ FG WP CPKNNQ GN¶UVKEQ Q FG TGUQTVG RCTC
QDVGPGTWPCEQPGZKÎPIKTCVQTKCFQPFGWPCFGNCURCTVGUFGNFKURQUKVKXQXCUWLGVC
CNVGTOKPCN[NCQVTCCNCEQPVGTCOKGPVTCUSWGWPCVGTEGTCUWLGEKÎPEQORTKOGGN
CPKNNQ GN¶UVKEQ %QP GUVG ÕNVKOQ OQPVCFQ GP GN VGTOKPCN UG GPICT\C GN CPKNNQ
RTGUKQPCPFQFG HQTOCSWGGNVGTOKPCNRWGFCUGTEQORNGVCOGPVGKPUGTVCFQGPNC
EQPVGTCJCUVCSWGFKEJQCPKNNQSWGFGCVTCRCFQGPUWKPVGTKQT

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 8'06#,#5;&'58'06#,#5&'.#5(+$4#5¦26+%#5

8GPVCLCU

x /C[QT ECRCEKFCF FGDKFQ CN CPEJQ FG DCPFC OC[QT FKURQPKDNG GP NCU
HTGEWGPEKCUÎRVKECU
x 2WGFGP VTCPUOKVKT C XGNQEKFCFGU OWEJQ O¶U CNVCU FG NQ SWG GOKUQTGU [
VTCPUOKUQTGUCEVWCNGUNQRGTOKVGPUQPÃUVQUNQUSWGNKOKVCPNCXGNQEKFCFFG
VTCPUOKUKÎP
x )TCP HNGZKDKNKFCF GN TCFKQ FG EWTXCVWTC RWGFG UGT KPHGTKQT C EO NQ SWG
HCEKNKVCUWKPUVCNCEKÎP
x )TCPNKIGTG\CGNRGUQGUFGNQTFGPFGCNIWPQUITCOQURQTMKNÎOGVTQNQSWG
TGUWNVCWPCUPWGXGXGEGUOGPQUSWGGNFGWPECDNGEQPXGPEKQPCN
x +POWPKFCF VQVCN C NCU RGTVWTDCEKQPGU FG QTKIGP GNGEVTQOCIPÃVKEQ NQ SWG
KORNKECWPCECNKFCFFGVTCPUOKUKÎPOW[DWGPC[CSWGNCUGÌCNGUKPOWPGC
NCUVQTOGPVCU
x )TCPUGIWTKFCFNCKPVTWUKÎPGPWPCHKDTCÎRVKECGUH¶EKNOGPVGFGVGEVCDNGRQT
GN FGDKNKVCOKGPVQ FG NC GPGTIÈC NWOKPQUC GP TGEGREKÎP CFGO¶U PQ TCFKC
PCFCNQSWGGURCTVKEWNCTOGPVGKPVGTGUCPVGRCTCCRNKECEKQPGUSWGTGSWKGTGP
CNVQPKXGNFGEQPHKFGPEKCNKFCF
x +POWPKFCFCKPVGTHGTGPEKCGUV¶VKECFGDKFCCNCUHWGPVGUFGTWKFQ
x 7PC CVGPWCEKÎP NKPGCN PQ OW[ RGSWGÌC NQ SWG RGTOKVG UCNXCT FKUVCPEKCU
KORQTVCPVGUUKPGNGOGPVQUCEVKXQUKPVGTOGFKQU
x 4GUKUVGPEKC C GZVTGOQU CODKGPVCNGU 5QP OGPQU CHGEVCFCU RQT NÈSWKFQU
EQTTQUKXQUICUGU[XCTKCEKQPGUFGVGORGTCVWTC
x 5GIWTKFCFGPEWCPVQCKPUVCNCEKÎP[OCPVGPKOKGPVQ.CUHKDTCUFGXKFTKQ[NQU
RN¶UVKEQU PQ UQP EQPFWEVQTGU FG NC GNGEVTKEKFCF UG RWGFGP WUCT EGTEC FG
NÈSWKFQU[ICUGUXQN¶VKNGU
x (CEKNKFCF RCTC NQECNK\CT NQU EQTVGU ITCEKCU C WP RTQEGUQ DCUCFQ GP NC
VGNGOGVTÈC NQ SWG RGTOKVG FGVGEVCT T¶RKFCOGPVG GN NWICT [ RQUVGTKQT
TGRCTCEKÎPFGNCCXGTÈCUKORNKHKECPFQNCNCDQTFGOCPVGPKOKGPVQ

&GUXGPVCLCU

x 2ÃTFKFCUGPNQUECDNGURQTCDUQTEKÎPFGNW\NCEWCNRWGFGUGTEQPXGTVKFCGP
ECNQT
x 2ÃTFKFCURQTFKURGTUKÎPFG4C[NGKIJQOCVGTKCNGU.W\FKHTCEVCFCSWGGUECRC
RQTNCEWDKGTVCCNEJQECTEQPVTCWPCKTTGIWNCTKFCFFGNXKFTKQGPGNRTQEGUQFG
HCDTKECEKÎP
x 2ÃTFKFCU ETQO¶VKEC Q FG NQPIKVWF FG QPFC .C NW\ GOKVKFC RQT WP .'& UG
FGUEQORQPG GP UWU FKHGTGPVGU NQPIKVWFGU FG QPFC EQPUVKVWVKXCU XKCLCPFQ C
FKUVKPVCU XGNQEKFCFGU RQT NC HKDTC NNGICPFQ CN QVTQ GZVTGOQ C FKHGTGPVGU
VKGORQU
x 2ÃTFKFCUFGTCFKCEKÎP%CWUCFCRQTFQDNGEGUGKTTGIWNCTKFCFGUGPNCHKDTC

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x 2ÃTFKFC OQFCN %CWUCFC RQT FKHGTGPEKCU FG VKGORQU FG RTQRCICEKÎP FG NQU
TC[QUFGNW\SWGVQOCPFKHGTGPVGUVTC[GEVQTKCURQTWPCHKDTC
x 2ÃTFKFCUFGCEQRNCOKGPVQ'PNCUEQPGZKQPGUFGHWGPVGUFGHKDTCHKDTCCHKDTC
[QHKDTCCHQVQFGVGEVQTUQPECWUCFCRQTRTQDNGOCUFGCNKPGCEKÎP

 014/#6+8#

2CTCRQFGTGUVCDNGEGTWPCEQOWPKECEKÎPGPVTGQTFGPCFQTGUGUPGEGUCTKQEQPVCT
EQP WPC UGTKG FG PQTOCU SWG TGIWNGP FKEJQ RTQEGUQ 'UCU PQTOCU NCU HKLC NQU
QTICPKUOQUKPVGTPCEKQPCNGUFGPQTOCNK\CEKÎP

+51
1TICPK\CEKÎP+PVGTPCEKQPCNFG'UVCPFCTK\CEKÎP SWGGUWPCQTICPK\CEKÎPPQ
IWDGTPCOGPVCNHWPFCFCGPVKGPGRQTOKUKÎPNCEQQTFKPCEKÎPFGNFGUCTTQNNQ
[ CRTQDCEKÎP FG GUV¶PFCTGU C PKXGN KPVGTPCEKQPCN 5W ¶ODKVQ FG VTCDCLQ EWDTG
VQFCU NCU ¶TGCU KPENW[GPFQ NCU TGFGU NQECNGU C GZEGREKÎP FG NCU ¶TGCU
GNGEVTQVÃEPKECU SWG UQP EQQTFKPCFCU RQT +'%
+PVGTPCVKQPCN 'NGEVTQVGEJPKECN
%QOOKUUKQP 

%CFC RCÈU ÕPKECOGPVG RWGFG GUVCT TGRTGUGPVCFQ GP +51 RQTWPCQTICPK\CEKÎP


GP GN ECUQ FG 'URCÌC GUVC TGRTGUGPVCFC RQT #'014
#UQEKCEKÎP 'URCÌQNC FG
0QTOCNK\CEKÎP [GPGNECUQFG''77GUV¶TGRTGUGPVCFCRQT#05+
#OGTKECP
0CVKQPCN5VCPFCTFU+PUVKVWVG 

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.CU UKIWKGPVGU UQP CNIWPCU PQTOCU RTQRWGUVCU RCTC NCU TGFGU NQECNGU CUÈ EQOQ
NQUVTCDCLQUFGNC#05+RCTCGN(&&+
(KDGT&KUVTKDWVGF&CVC+PVGTHCEG 

.#014/#+51
+'''

.CPQTOC+51SWGFGTKXCFGNCRTQRQUKEKÎP+'''FGUETKDGWPC
TGFNQECNGPDCPFCDCUGC/DKVUQ/DKVUWVKNK\CPFQWPOÃVQFQFGCEEGUQ
FGVKRQ%5/#%&
%CTTKGT5GPUG/WNVKRNG#EEGUU%QNNKUKQP&GVGEVKQP 'PGNNCUG
FGHKPGP

x .CU ECTCEVGTÈUVKECU OGE¶PKECU [ GNÃEVTKECU FG NC EQPGZKÎP FG WP GSWKRQ CN
UQRQTVGFGEQOWPKECEKÎP
x .CIGUVKÎPNÎIKECFGNCUVTCOCU
x 'NEQPVTQNFG CEEGUQCNUQRQTVGFGEQOWPKECEKÎP

'PTGCNKFCFPQJC[WPCPQTOCÕPKECUKPQUGKUPQTOCU+51'PGUVCUUGKU
PQTOCU UG FGHKPGP NCU EQPFKEKQPGU FG WUQ FG NC VÃEPKEC OKUOC FG CEEGUQ GN
%5/#%&
%CTTKGT5GPUG/WNVKRNG#EEGU%QNNKUKQP&GVGEVKQP 

.CU FKHGTGPEKCU GPVTG NCU UGKU PQTOCU RTQXKGPGP FGN ECDNGCFQ WVKNK\CFQ [ RQT
VCPVQFGNCUXGNQEKFCFGUSWGUGRWGFGPCNECP\CT[NCUNQPIKVWFGUO¶ZKOCUUKP
TGRGVKFQT'UVCUUGKUPQTOCUUQP

x +51DCUG
x +51DCUG
x +51DCUG
x +51DCUG
x +51DCUG6
x +51DCUG(

*C[QVTCUFQUPQTOCUGPEWTUQ

x +51DCUG8)
x +51DCUG6

014/#+'''
&3&$

.CTGF&3&$
&KUVTKDWVGF 3WGWG&WCN$WU JCUKFQGNGIKFCRQTNC+'''
EQOQ TGF D¶UKEC RCTC NCU EQOWPKECEKQPGU NNCOCFCU OGVTQRQNKVCPCU GU FGEKT
UQDTG WP ITCP ECORWU Q GP WPC EKWFCF 2QT VCPVQ GN EQOKVÃ +''' JC
CFQRVCFQ GUVC RTQRQUKEKÎP EQOQ WPC TGF FG VKRQ /#0 'P TGCNKFCF NC
RTQRQUKEKÎP GU OWEJQ O¶U CORNKC [ RWGFG NNGXCTUG C ECDQ RCTC EWCNSWKGT
FKUVCPEKC

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

5GJCGNGIKFQNCECRCEKFCFÕVKNFG/DKVUURCTCSWGUGRWGFCCFCRVCTCNCU
TGFGUFKIKVCNGUFGUGTXKEKQUKPVGITCFQUi4&5+iFGDCPFCCPEJC.CPQTOC&3&$
WVKNK\CFQUUQRQTVGUWPKFKTGEEKQPCDNGUUKIWKGPFQWPCVQRQNQIÈCGPDWU

.QU FQU GZVTGOQU VKGPGP UGPVKFQU FG VTCPUOKUKÎP QRWGUVQU .QU PQFQU GUV¶P
EQPGEVCFQU UQDTG NQU FQU DWUGU RCTC RQT WP NCFQ VQOCT NC KPHQTOCEKÎP
RTQEGFGPVGFGNCUGUVCEKQPGUSWGGUV¶PRQTFGVT¶U[RQTQVTQNCFQRCTCGOKVKT
JCEKC NCU GUVCEKQPGU SWG GUV¶P RQT FGNCPVG .C EQOWPKECEKÎP WVKNK\C WP ÕPKEQ
DWU CN SWG GN FGUVKPCVCTKQ RWGFG GUVCT WPKFQ UCNXQ GP GN ECUQ FG FKHWUKÎP FG
OGPUCLGU 7PC KPHQTOCEKÎP FKHWPFKFC UGT¶ RQT VCPVQ GOKVKFC UQDTG NQU FQU
DWUGU

'N UQRQTVG WVKNK\CFQ RWGFG UGT FG HKDTC ÎRVKEC Q ECDNG EQCZKCN FG EWCNSWKGT
HQTOCGUVCVÃEPKECPGEGUKVCWPUQRQTVGCEVKXQ
GNOGFKQFGDGVGPGTNCRQUKDKNKFCF
FG UGT KPVGTTWORKFQ RCTC KPVTQFWEKT GP ÃN WP TGIKUVTQ FG FGURNC\COKGPVQ .C
VÃEPKECFGCEEGUQCUQEKCFC PQGUWPCFKUEKRNKPC 'VJGTPGVUKPQWPOÃVQFQSWG
GXKVCNCUEQNKUKQPGUUQDTGWPUQRQTVGGPDWU

'P ECFC GZVTGOQ FG NQU FQU ECDNGU UG UKVÕC WP IGPGTCFQT FG VTCOCU EW[C
HKPCNKFCFGUGOKVKTOW[TGIWNCTOGPVGWPCGUVTWEVWTCFGVTCOCSWGUKPETQPK\CNCU
FKHGTGPVGU GUVCEKQPGU EQPGEVCFCU 'P NQU GNGOGPVQU Q UNQVU FG GUVC VTCOC NQU
PQFQURWGFGPFGRQUKVCTD[VGUUÈPETQPQU

'NPÕOGTQ[VCOCÌQFGNQUGNGOGPVQUFGVTCOCFGRGPFGPFGNCECRCEKFCFFGN
UQRQTVG 2CTC QDVGPGT WP ECPCN UÈPETQPQ GN WUWCTKQ FGDG TGUGTXCT WP UNQV
UCDKGPFQ SWG GN HNWLQ QDVGPKFQ RQT NC TGUGTXC FG WP D[VG GU FG -DKVUU .C
VÃEPKEC RTQRWGUVC RCTC GN CEEGUQ CN ECPCN CUÈPETQPQ UG NNCOC 32
3WGWGF
2CEMGV UG TGCNK\C ITCEKCU C WP EQPVCFQT SWG EWCPFQ GUV¶ C KPFKEC SWG GN
PQFQRWGFGVTCPUOKVKTGPGNRTÎZKOQUNQVNKDTG

.QU UNQVU SWG JCP UKFQ TGUGTXCFQU RCTC EQOWPKECEKQPGU UÈPETQPCU GP OQFQ
EKTEWKVQPQUQPEQPVCDKNK\CFQU[UQPVTCPURCTGPVGURCTCGNOÃVQFQFGCEEGUQ.C
TGF&3&$GUWPCDWGPCUQNWEKÎPRCTCWPKTRCPGNGUFGFKUVTKDWEKÎP2GTOKVGFGN
OKUOQOQFQSWGGNDWENG UKPETQPK\CFQQNCGUVTWEVWTC(&&+EQPGEVCTCNCXG\
XÈCU KPHQTO¶VKECU [ EKTEWKVQU VGNGHÎPKEQU JCEKC GN CWVQEQPOWVCFQT
2#$: [ NQU
EQORWVCFQTGUEGPVTCNGU
OCKPHTCOG FGNCGORTGUC

#EVWCNOGPVGUGGPEWGPVTCGPGUVWFKQNCPQTOC+'''UQDTGNCHKDTCÎRVKEC

014/#(&&+

*CEKC EQOKGP\CP C PGEGUKVCTUG TGFGU SWG VTCPUOKVCP FCVQU C CNVC


XGNQEKFCF6CODKÃPUGPGEGUKVCDCVTCPUOKVKTFCVQUGPVKGORQUEQTVQU[CEQVCFQU
'P TGURWGUVC C GUVCU PGEGUKFCFGU UG FGUCTTQNNC (&&+
(KDGT &KUVTKDWVGF &CVC
+PVGTHCEG 

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

.CU TGFGU (&&+ VCODKÃP HQTOCP RCTVG FG NCU TGFGU FG VKRQ /#0 .C VÃEPKEC
(&&+RTQRWGUVCRQTGNEQOKVÃ:6FGN#05+JCUKFQPQTOCNK\CFCRQT+51

'UVC RTQRWGUVC SWG GURGEKHKEC NQU PKXGNGU HÈUKEQU [ /#%


/GFKWO #EEGUU
%QPVTQN FG WP DWENG DCUCFQ GP GN EQPEGRVQ FG VGUVKIQ UQDTG HKDTC ÎRVKEC
EQPUKUVG C PKXGN /#% GP WP RTQVQEQNQ FG CEEGUQ SWG RGTOKVG SWG HWGPVGU
UÈPETQPCU[CUÈPETQPCUEQORCTVCPGNUQRQTVG

'N HNWLQ O¶ZKOQ FG WPC TGF (&&+ GU FG /DRU UW VQRQNQIÈC GU WP FQDNG
CPKNNQ SWG RWGFG CNECP\CT-/FGEKTEWPHGTGPEKCUQDTGGNEWCNUGRWGFGP
EQPGEVCT GP VQTPQ C SWKPKGPVCU GUVCEKQPGU
GUVCPFQ ECFC GUVCEKÎP EQPGEVCFC C
ECFCWPQFGNQUCPKNNQU 

.CPQTOC(&&+UGFGUEQORQPGGP

x 7P PKXGN HÈUKEQ 2.


2J[UKECN .C[GT FKXKFKFQ GP FQU UWDPKXGNGU GN 2/&

2J[UKECN/GFKWO&GRGPFGPV [GN2*;
2J[UKECN.C[GT2TQVQEQN 
x 7P PKXGN FG GPNCEG FG FCVQU &..
&CVC .KPM .C[GT FKXKFKFQ GP FQU
UWDPKXGNGUGN/#%
/GFKWO#EEGU%QPVTQN [GN..%
.QIKECN.KPM%QPVTQN 
x 7P GUV¶PFCT FG IGUVKÎP FG GUVCEKÎP 5/6
5VCVKQP /CPCIGOGPV SWG
UWOKPKUVTC GN EQPVTQN PGEGUCTKQ C PKXGN FG NC GUVCEKÎP RCTC IGUVKQPCT NQU
RTQEGUQUUKVWCFQUGPNQUFKXGTUQUPKXGNGUFG(&&+

2QTGNNQ(&&+UGKPUVCNCGPNQUPKXGNGUO¶UDCLQUFGNCVQTTG15+
1RGP5[UVGOU
+PVGTEQPPGEVKQP 0Q JCDTÈC RTQDNGOCU GP WUCT QVTQU RTQVQEQNQU RCTC NC ECRCU
UWRGTKQTGU GP RTKPEKRKQ 2QT GN EQPVTCTKQ NCU KORNGOGPVCEKQPGU UÎNQ JCP
EQPUGIWKFQ GPECRUWNCT EQTTGEVCOGPVG #42
#FFTGUU 4GUQNWVKQP 2TQVQEQN G +2

+PVGTPGV2TQVQEQN UQDTG(&&+

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

3
3QQ``ddee\\__ FF** =
=}}dd__TT__ TTUU TTYYccUU……__ ``QQbbQQ ee^^QQ bbUUTT RRQQccQQTTQQ UU^^ ee^^
SSQQRR\\UUQQTT__ UUccddbbeeSSddeebbQQTT__

5G FGDG VGPGT GP EWGPVC GN FKOGPUKQPCOKGPVQ C ECDNGCT NQU EQUVQU C KPXGTVKT NC
KPHTCGUVTWEVWTC[NCVGEPQNQIÈC
GUVCPFCTK\CEKÎP CWVKNK\CT

'N FKOGPUKQPCOKGPVQ C ECDNGCT RWGFG UGT RCTC WPC RNCPVC Q OCU WPQ Q XCTKQU
GFKHKEKQUKPVGTEQPGEVCFQGVE

 /¶UFGWPGFKHKEKQ

'PGNECUQSWGVGPICOQUSWGECDNGCTO¶UFGWPGFKHKEKQSWGUGEQPGEVGCWPC
OKUOCTGFOGFKCPVGNCKPVGTEQPGZKQPFG%CORWU

%CFCGFKHKEKQUGT¶CPCNK\CFQ[FKUEWVKFQKPFKXKFWCNOGPVGGPNQSWGUGTGHKGTGC
UWGUVTWEVWTCVGEPQNÎIKEC6QOCPFQNCFGEKUKÎPFGRQPGTHKDTCÎRVKECQPQ

 5ÎNQWPGFKHKEKQ

'PGUVGECUQGNCP¶NKUKUGUO¶UUGPEKNNQSWGGNCPVGTKQTVQOCPFQUQNQGPEWGPVC
GNPÕOGTQFGRNCPVCU
RKUQU EQPSWGEWGPVCGNGFKHKEKQCUGTECDNGCFQ

 /¶UFGWPCRNCPVC

2TKOGTQ UG FKUEWVG RCTC ECFC RNCPVC KPFKXKFWCNOGPVG VGPKGPFQ GP EWGPVC NCU
ECTCEVGTÈUVKECU FGN UWGNQ
GU FGEKT UK NC EQPGZKÎP UG JCT¶ GP UWGNQ Q RCTGF [
CFGO¶UFQPFGUGJCFGWDKECT GNTGRCTVKFQTFGUWGNQ

#SWÈVCODKÃPUGFGDGRTGXGGTGNECDNGCFQGPVTGRNCPVCU
$CEMDQPG GNEWCNUG
CPCNK\CEWCPFQUGGUVCFKUGÌCPFQNCRNCPVC

 7PCUQNCRNCPVC

2CTCWPCUQNCRNCPVCUGFGDGVGPGTGPEWGPVCNCU¶TGCUFGVTCDCLQ[GNNWICTFG
WDKECEKÎPFGNTGRCTVKFQTFGUWGNQSWGGPGUVGECUQUGT¶VCODKÃPGNTGRCTVKFQT
RTKPEKRCN

5G FGDG EQPUKFGTCT RCTC GN FKUGÌQ FGN UKUVGOC FG ECDNGCFQ GUVTWEVWTCFQ NQU
OKPKOQUFGVCNNGUGKPHQTOCEKÎPFGECFCWPCFGNCURNCPVCUSWGEQPHQTOCECFC
RKUQQ¶TGCEQPGNRTQRÎUKVQFGTGCNK\CTWPDWGPECDNGCFQJQTK\QPVCN

'UVQUFGVCNNGURWGFGPUGT

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x 2QUKEKÎPFGECFCRWGUVQFGVTCDCLQCECDNGCT
x %CPCNK\CEKQPGUGZKUVGPVGUQPGEGUCTKCURCTCEWDTKTNCUPGEGUKFCFGUFGNENKGPVG
x +PFKECEKÎPFGNCUVQOCU[ECPCNK\CEKQPGUFGNCTGFGNÃEVTKECFGNCRNCPVCRCTC
GXKVCTRGTVWTDCEKQPGUGNGEVTQOCIPÃVKECU
x 1DVGPGTWPRNCPQNQO¶UFGUETKRVKXQRQUKDNGFGNCRNCPVCGPEWGUVKÎPCWPC
GUECNCGPNCSWGPQTOCNOGPVGUGRWGFCJCEGTOGFKEKQPGU

#P¶NKUKUFG&KUGÌQRCTCWPC2NCPVC

&GNCKPHQTOCEKÎP[FGVCNNGUQDVGPKFCFGNCRNCPVCGPEWGUVKÎPRTQEGFGOQU
FGNCUKIWKGPVGOCPGTC

i 4GRTGUGPVCT GP GN GUSWGOC FG RNCPVCU NCU ¶TGCU FG VTCDCLQKPFKECPFQNCU
ECPCNK\CEKQPGUECDNGUXKGLQUGVE
i +PFKECTKPFKXKFWCNOGPVGRQT¶TGCUFGVTCDCLQNCUTQUGVCUCEQNQECTTGEQTFCT
SWGÃUVCUUGT¶PFQDNGUEQP,CEM4,2QTPQTOCUKGNGFKHKEKQCECDNGCTGU
PWGXQ UG RQPFT¶ QWVNGVU
RQT ECFC OGVTQU EWCFTCFQU CWPSWG
IGPGTCNOGPVGUGVQOCFGCOGVTQUEWCFTCFQU#FGO¶UUGFGDGKPFKECT
GPECFCRNCPVCNCECPVKFCFVQVCNFG¶TGCUFGVTCDCLQCOQPVCT
i +FGPVKHKECTGNNWICTFGEQNQECEKÎPFGNFKUVTKDWKFQTFGUWGNQFQPFGRWGFG
UGTKPUVCNCFQ
i 'PNCEQNQECEKÎPFGNOKUOQKPVGTXKGPGPXCTKQUHCEVQTGUFGETKVGTKQ

C EQUVQ[GHGEVKXKFCFFGNCKPUVCNCEKÎP
OCVGTKCNCWVKNK\CT
D CKUNCOKGPVQFGNCURGTVWTDCEKQPGUFGNÈPGCUFGCNVQXQNVCLG
E UGIWTKFCF
F GZKUVGPEKCUFGTGRCTVKFQTGUCPVKIWQUCUÈEQOQUWUECPCNK\CEKQPGU

x 6TC\C
5GNGEEKQPCTNCOGLQTTWVCFGUFGNCTQUGVCJCUVCGNTGRCTVKFQTFGRNCPVC
EQPNCECPCNK\CEKÎPPGEGUCTKCCWVKNK\CTGPECFCECUQ

%CDGOGPEKQPCTSWGGPWPCRNCPVCRWGFGJCDGTO¶UFGWPTGRCTVKFQT
FGDKFQCSWGNCFKUVCPEKCTGEQOGPFCFCGUFGOGPVTGGNTGRCTVKFQT
FGRNCPVC[QWVNGVU

2QT GUVC TC\ÎP GU FG UWOC KORQTVCPEKCEQNQECTGNFKUVTKDWKFQTNQO¶U


TCFKCNSWGUGRWGFCGPTGNCEKÎPEQPNCU¶TGCUFGVTCDCLQKFGPVKHKECFCU

 #P¶NKUKUFG&KUGÌQRCTCO¶UFGWPC2NCPVC

2TKOGTQ WDKECOQU GN FKUVTKDWKFQT RTKPEKRCN VGPKGPFQ GP EWGPVC NCU


EQPUKFGTCEKQPGUSWGUGJK\QRCTCWPCRNCPVC

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

x $WUECTNCOGLQTXGEKPFCFEQPNC2$:[NCUCNCFGEQOWPKECEKQPGU
x 5GNGEEKQPCTNCUTWVCURCTCNCVKTCFCFGECDNGUCECFCWPCFGNCURNCPVCU
x 'HGEVÕCTOGFKEKQPGUFGNCECPVKFCFFGCNVWTCSWGVGPFT¶PSWGTGEQTTGTNQU
ECDNGU
x &GCEWGTFQEQPGNVKRQFGTGFFGFCVQUSWGUGSWKGTCOQPVCTCUÈUGT¶NC
EQPGZKÎP FG NCU RNCPVCU EQP GN TGRCTVKFQT EGPVTCN GN GPNCEG RWGFG UGT C
VTCXGU FG (1 Q ECDNG FG EQDTG [ NC VGNGHQPÈC [ QVTQU UGTXKEKQU FG DCLC
HTGEWGPEKCUGJCTCPRQTECDNGUFGEQDTG

#EVWCNOGPVG GP GN OGTECFQ GZKUVGP UQHVYCTG RCTC JCEGT GUVQU FKUGÌQURQT
GLGORNQ#NECVGN%CDNKPI5[UVGO

'LGORNQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

3
3QQ``ddee\\__ FF99** 3
3QQddUUWW__bbQQ &&

%#6')14 #.#+/2146#0%+#&'.07'81'560&#4

'N FG LWNKQ FGN HWG CRTQDCFC NC %CVGIQTÈC RQT NC 6+#

6GNGEQOWPKECVKQPU+PFWUVT[#UUQEKCVKQP EQOQPWGXQGUV¶PFCTFGECDNGCFQ
GUVTWEVWTCFQ‹2GTQSWÃUKIPKHKECGUVQGPVÃTOKPQUTGCNGU[SWGKORNKECEKQPGU
VKGPG!

'PVÃTOKPQUFGVGEPQNQIÈCGZKUVGPXCTKQUJGEJQUSWGOCTECPNCRCWVCRQTNC
GXQNWEKÎP SWG TGRTGUGPVCP RCTC NC KPHTCGUVTWEVWTC FGN UGEVQT #UÈ EQOQ GN
RTQEGUCFQT+VCPKWO FG+PVGN OCTECWPCPWGXCGTCRCTCGNRTQEGUCOKGPVQGP
 DKVU Q 9KPFQYU :2 /CE 15 : [ .KPWZ ECODKCTQP RQT EQORNGVQ GN
GPVQTPQ FG VTCDCLQ FG NQU EQORWVCFQTGU RGTUQPCNGU UG RWGFG FGEKT SWG NC
FGHKPKEKÎPFGNC%CVGIQTÈCUKPFWFCUGFGDGEQPUKFGTCTEQOQWPQFGGUVQU
JGEJQUENCXGUFGNCJKUVQTKCFGNCVGEPQNQIÈC

#EVWCNOGPVGGZKUVGWPCITCPECPVKFCFFGRTQXGGFQTGUSWGQHTGEGPRTQFWEVQU
CEQTFGUEQPNC%CVGIQTÈCRGTQJCUVCCJQTCFKEJCECVGIQTÈCPQJCDÈCUKFQ
QHKEKCNOGPVGCRTQDCFCEQOQGUV¶PFCTKPVGTPCEKQPCN%QPGUVGCPWPEKQUGFC
WP ITCP RCUQ JCEKC ITCPFGU OGLQTCU GP GN FGUGORGÌQ FG NC KPHQTOCEKÎP

$CLQGNEÎFKIQFG6+#'+#$NCPWGXCECVGIQTÈCCRTQDCFCRGTOKVKT¶
FWRNKECTGNCPEJQFGDCPFCGZKUVGPVGEQPNCECVGIQTÈCCPVGTKQT
G [CNECP\CT
TCPIQU FG VTCPUOKUKÎP FG KPHQTOCEKÎP FG /J\ NQ SWG UG VTCFWEG GP
OC[QT XGNQEKFCF GP NCU EQOWPKECEKQPGU [ NC RQUKDKNKFCF FG QRVKOK\CT GN
OCPGLQFGXQ\FCVQU[XKFGQ

2CTC NC CRTQDCEKÎP NC 6+# O¶ZKOQ GUVCOGPVQ FG GUV¶PFCTGU FG VGEPQNQIÈC
RCTC 6GNGEQOWPKECEKQPGU GUVWFKQ FGVCNNCFCOGPVG NCU RQUKDKNKFCFGU G
KORNKECEKQPGUFGNC%CVGIQTÈC[FGURWÃUFGO¶UFGCÌQUFGKPXGUVKICEKÎP
FGEKFKÎJCEGTGNCPWPEKÎRQTEQPUKFGTCTNQWPJGEJQOGOQTCDNGGPNCJKUVQTKC
EQOGTEKCNFGNECDNGCFQUGIÕPNQCHKTOÎ$QD,GPUGP&KTGEVQTFGNEQOKVÃFG
GUV¶PFCTGUFGNC6+#

3WÃVTCGT¶EQPUKIQNCPWGXCECVGIQTÈC

^ /C[QTXGNQEKFCF

#NFWRNKECTGNCPEJQFGDCPFCGZKUVGPVGCEVWCNOGPVGNCPWGXCECVGIQTÈC
RGTOKVKT¶OGLQTCTNQUVKGORQUFG VTCPUOKUKÎPCXGNQEKFCFGUPWPECCPVGU
XKUVCU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

^ #ORNKCEKÎPFGRQUKDKNKFCFGU

.CUGORTGUCURQFT¶PGPHTGPVCTUGCOC[QTGURQUKDKNKFCFGUFGVTCPUOKUKÎP
FG KPHQTOCEKÎP [ FG GUVC HQTOC GUVCT O¶U CEQTFGU C NQU PWGXQU
GUV¶PFCTGUFGVTCDCLQSWGTGSWKGTGPOC[QTTKSWG\CGPKO¶IGPGU[XKFGQ

^ %QORCVKDKNKFCF

.QUWUWCTKQUFGECVGIQTÈCUCPVGTKQTGUEQOQNCQNCGPQVGPFT¶PSWG
ECODKCTEQORNGVCOGPVGUWKPHTCGUVTWEVWTC[CSWGNC%CVGIQTÈCRGTOKVG
UQRQTVCTEQORNGVCOGPVGVGEPQNQIÈCUCPVGTKQTGU5KPGODCTIQRCTCNQITCT
WP TGUWNVCFQ HKPCN CEQRNG EQP NCU XGPVCLCU FG NC ECVGIQTÈC UG
TGEQOKGPFC SWG VQFQU NQU EQORQPGPVGU VTCDCLGP DCLQ GUVC OKUOC
ECVGIQTÈC

^ &WCDKNKFCF

.C %CVGIQTÈC HWG FKUGÌCFC GP RTKPEKRKQ RCTC SWG UWU EQORQPGPVGU
UQRQTVGP NQU TGSWGTKOKGPVQU VGEPQNÎIKEQU FG NQU RTÎZKOQU CÌQU 5G
GURGTCSWGUWVKGORQFGXKFCÕVKNUWRGTGNQUCÌQU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

33QQ``ddee\\__ FF9999** 3 3__]]``__^^UU^^ddUUcc ii QQSSSSUUcc__bbYY__cc ``QQbbQQ \\QQ


QQTT]]YY^^YYccddbbQQSSYY††^^ UU^^ ee^^ ccYYccddUU]]QQ TTUU SSQQRR\\UUQQTT__ UUccddbbeeSSddeebbQQTT__

 +/2146#0%+#

x /CPGLCTNQUTCFKQUOÈPKOQUFGEWTXCVWTCUGIÕPNCPQTOC#05+6+#'+##
x 'XKVCTRTQDNGOCUFGVTCPUOKUKÎPEQOQ0':6
x #UGIWTCTNCKPVGITKFCFGUVTWEVWTCNFGN5KUVGOCFG%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ
x 1HTGEGTOC[QTCEEGUQCNECDNGCFQRCTCHWVWTCUTGEQPHKIWTCEKQPGU

 #%%'514+15;%1/210'06'5

C6CTLGVCUFG4GF

i 6KRQ2%/%+#

i 6KRQ5VCPFCTV

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

D4CEMUFG6GNGEQOWPKECEKQPGU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

E)CDKPGVGUFG6GNGEQOWPKECEKQPGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

F1TFGPCFQTGUQ#FOKPKUVTCFQTGUFGECDNGU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

G%JCTQNCQ$CPFGLC

H %CRWEJCURCTC4,

I ,CEMU4,

J4QUGVCU

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

K 2NWIU4,

L6CRCUEKGICU

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

M /ÎFWNQ2CVEJ2CPGN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

N2CVEJ2CPGNFG(KDTC

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

O2CVEJ%QTFUFG762

P 2CVEJ%QTFUFG(KDTC

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

Ì (KDTC¦RVKEC

R %QPGEVQTGURCTC(KDTC¦RVKEC

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

S 'ORCNOCFQTFG(KDTC¦RVKEC

T %CPCNGVCU

U%TKORKPI6QQN

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

V +ORCEV6QQN

W %QTVCFQTFG762

X 2TQDCFQTFGECDNGCFQ762

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
+PVTQFWEEKÎPCN%CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC 
+PVTQFWEEKÎPCN %CDNGCFQ'UVTWEVWTCFQ

2YR\Y_WbQVQ

x 4GXKUVC%QPGEVTÎPKECYYYEQPGEVTQPKECEQO
x %WTUQFG(KDTC¦RVKEC+0+%6'.
x 1TICPK\CEKÎP+'''YYYKGGGQTI
x 1TICPK\CEKÎP15+YYYKUQQTI
x 1TICPK\CEKÎP'+#YYYGKCQTI
x 1TICPK\CEKÎP6+#YYYVKCQTI
x 'ORTGUC2CPFWKVYYYRCPFWKVEQO

 +PUVKVWVQ0CEKQPCNFG'UVCFÈUVKECG+PHQTO¶VKEC
3b}TYd_c
9^db_TeSSY†^Q\3QR\UQT_5cdbeSdebQT_

&+4'%%+10;572'48+5+10

&KTGEEKÎP6ÃEPKECFG0QTOCVKXKFCF[2TQOQEKÎP

&KTGEVQT6ÃEPKEQ /#4+1%/#4#(+)7'41#

4GURQPUCDNG %œ5#48+.%*'<+0)#

4GXKUCFQ /#4+1%/#4#(+)7'41#

&KCITCOCEKÎP['FKEKÎP 51%1441('400&'<%164+0#