Está en la página 1de 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Dara Kaspers
Mentor
Juf Ineke
Klas
PEH15B
Datum
17-03-2016
Stageschool De Zevensprong
Groep
Groep 4
Plaats
Best
Aantal lln 29 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Muziek
Speelwerkthema / onderwerp: Uit Artis is een beer ontsnapt.
Persoonlijk leerdoel:
- Ik ben in staat om tijdens de les overzicht te houden en als dit niet lukt de orde te herstellen, hierbij let ik erop dat ik mijn stem niet verhef en goed gebruik maak een
overlap tussen non-verbale en verbale communicatie (mimiek).
- Ik ben in staat om tijdens de muziekles het lied Uit Artis is een beer ontsnapt aan te leren aan de leerlingen, waarbij ik gebruik maak van de weggeefmethode.
- Ik ben in staat om de creativiteit van de leerlingen te bevorderen, door ze een zelfbedachte dans op het lied te laten verzinnen.
- Ik ben in staat om tijdens het zingen de leerlingen positief te benaderen, waardoor ik het werkklimaat verbeter en de zang bevorder.
- Ik ben in staat om tijdens het zingen handgebaren te maken om de leerlingen te ondersteunen.

Lesdoel(en):
Procesdoel:
- De leerlingen oefenen om gebruik te maken van samenzang, waarbij de leerlingen luisteren naar
elkaar en zo de stemmen op elkaar afstemmen.
- De leerlingen oefenen om een dans te bedenken op muziek, waarbij ze deze uitvoeren door te
luisteren naar het lied dat de klas zingt.
- De leerlingen oefenen om de bedachte dans synchroon uit te voeren, waarbij wordt gelet op het
tempo van het lied.
- De leerlingen oefenen om een lied te leren dat gebracht wordt volgens de weggeefmethode, waarbij
ze gebruik mogen van maken van de tekst dat nog niet is weggegeven.

Evaluatie van lesdoelen:


Ik kijk hoe het zingen verloopt aan de hand van de
weggeefmethode. Verder kijk ik of het lied op het einde
daadwerkelijk uit het hoofd gezongen kan worden op het juiste
tempo en met de juiste toonhoogte.
Verder vraag ik op het einde hoe ze dit ervaren hebben en hoe
de samenwerking met betrekking op de dans is verlopen. Ook
ze de les zelf hebben ervaren.
Tijdens de les observeer ik de leerlingen ook.

Productdoel:
- De leerlingen zijn in staat om aan het einde van de muziekles het lied Uit Artis is een beer ontsnapt
te kunnen zingen op het juiste tempo en met de juiste toonhoogte, zonder dat ze de tekst voor zich
hebben.
- De leerlingen zijn in staat om een zelfbedachte dans uit te voeren voor de klas.
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Op deze manier wil ik kijken of mijn proces- en productdoelen


zijn gehaald.

Beginsituatie:
Voorkennis en kunde: De leerlingen zingen elke donderdagmiddag. Ze kunnen goed zingen en vinden dit ook leuk om te doen. Ze kunnen op het einde uiteindelijk het
lied zingen, zonder naar de tekst te kijken en dit kunnen ze op een goed tempo. De leerlingen hebben nog nooit gewerkt met de weggeefmethode aan de hand van
een PowerPoint. Ze kunnen samenwerken, maar dit is meestal meer meiden met meiden en jongens met jongens. Verder zijn ze het niet gewend dat er handgebaren
gebruikt worden bij het zingen van een lied.
Betrokkenheid: De leerlingen mogen uiteindelijk zelf aan de slag met een dans op het lied, waardoor ik denk dat de betrokkenheid groot is. Ook doordat ze veel zelf
mogen zingen en het steeds meer zelf gaan doen. Verder denk ik dat de leerlingen het erg leuk vinden door de inleiding.
Actualiteit: De leerlingen zijn niet bezig met het thema dieren, maar om het te zingen kan dit lied altijd.
Bekendheid didactische instrumenten: De leerlingen hebben wel is met de stille vinger gewerkt, maar dit gaat nog niet altijd goed. In de klas hangt een afsprakenlijst
die de leerlingen zelf hebben gemaakt. Hierbij houd ik er ook rekening mee dat er naar elkaar geluisterd wordt, er wordt opgelet als ik uitleg en er tijdens het
samenwerken met nette woorden wordt gesproken. Verder tel ik af en toe af van 5 naar 1 om aan te geven dat we verder gaan met de opdrachten. Dit doet mijn
mentor ook wel is en de leerlingen weten dan dat de leerkracht weer aan het woord wil. Als er teveel gepraat wordt, ga ik af en toe gewoon wachten. De leerlingen
weten dan dat ik verder wil.
Groep 1: 6, 7, 13, 17, 19 en 20.
Groep 2: 1, 10, 15, 18, 21 en 29.
Groep 3: 2, 5, 14, 22, 24 en 27
Groep 4: 9, 11, 12, 16 en 28
Groep 5: 3, 4, 8, 23, 25 en 26
Voor een uitgebreide beginsituatie, zie mijn verantwoording.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud

+- 5
minuten

Inleiding
Subdomein:
- Luisteren.

Didactische handelingen
Leraar
Ik vertel aan de hand van een verzonnen
verhaal een introductie op het lied.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
- De leerlingen luisteren naar het verhaal.

Materialen / Organisatie
- De leerlingen zitten in
groepen van 4, in
tweetallen of in drietallen
naast elkaar.
(- Camera).

+- 20
minuten

Zingen
KVB-model:
- Klank.
- Vorm.
- Betekenis.
Subdomein:
- Zingen

+- 20
minuten

Dans
Coperatieve
werkvorm: In
groepen van
5 of 6.
Subdomein:
- Muziek en
beweging.

Ik vertel dat er een lied over is en zing dit voor.


Ik zing het lied nog een paar keer met
luistervragen:
- Wordt er in het lied alleen gezongen? (Klank)
- Wat nam de beer allemaal mee? (Betekenis)
- Uit hoeveel stukjes bestaat het lied? Hoe weet
je dat? (Vorm).

- De leerlingen luisteren naar het lied.


- De leerlingen kunnen de vragen beantwoorden.
- De leerlingen zingen het lied mee.
- De leerlingen letten op mijn handgebaren.
- De leerlingen kunnen het lied uiteindelijk zingen zonder
tekst.
- De leerlingen luisteren naar mij en elkaar.

- De leerlingen zitten in
groepen van 4, in
tweetallen of in drietallen
naast elkaar.
- De leerlingen staan op
hun plaats.
- Whiteboard.
- Stift.
- Handdoek.
- Beamer.
- PPT.
(- Camera).

- De leerlingen bedenken een dans in hun groep.


- De leerlingen voeren de bedachte dans uit.
- De leerlingen werken samen om tot een dans te komen.
- De leerlingen zingen het lied uit hun hoofd.
- De leerlingen luisteren naar mij en elkaar.

- De leerlingen staan op
hun plaats.
- De leerlingen staan voor
de klas.
- Whiteboard.
- Stift.
- Handdoek.
- Beamer.
- PPT.
(- Camera).

Daarna zet ik het lied op het bord en leer het


lied aan volgens de weggeefmethode.
- Eerst zing ik de eerste 2 woorden en daarna
laat zing ik met de leerlingen het lied (met
tekst).
- Vervolgens doe ik hetzelfde, maar laat de
leerlingen alleen het lied zingen.
- Er worden stukken weggehaald die de
leerlingen moeten zingen.
Zie hiervoor de PPT.
Tijdens het zing maak ik gebaren om duidelijk
aan te geven wanneer ik zing, wanneer de klas
zingt en wanneer het stil is.
Ik laat de leerlingen een dans bedenken op het
lied. Ik heb ze in groepen verdeeld. Daarna laat
ik de verschillende groepen hun dans zien,
waarbij de rest van de klas het lied zingt.
Ik zing telkens de eerste 2 woorden en geef
daarna het lied weg.
Voor het bedenken van de dans hebben de
leerlingen 7 minuten.
Als de samenwerking niet goed verloopt, dan
mogen de leerlingen improviseren of met de
gemotiveerde leerlingen een dans bedenken,
waarbij de rest van de groep improviseert.

+- 5
minuten.

Afsluiting

Ik stel vragen om te kijken of mijn proces- en


productdoelen zijn gehaald.
- Kijkend naar de samenwerking.
Hoe was dit gegaan bij de dans?
- Kijkend naar de weggeefmethode.
Vonden jullie het fijn om steeds meer tekst
zelf te mogen zingen?
- Wat ze van de les vonden.

- De leerlingen luisteren naar mij.


- De leerlingen beantwoorden de vragen.

Verder vertel ik hoe ik de les heb ervaren.

Wordt dit niet gehaald? Dan maken we de dansen af op vrijdag bij meester Ronny.

- De leerlingen zitten in
groepen van 4, in
tweetallen of in drietallen
naast elkaar.
(-Camera).

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: