Está en la página 1de 2

La Voz de Galicia

Miércoles, 6 de abril del 2016 | Número 1.116 | Año 32

escuela
la voz de la

www.prensaescuela.es

JOSE MANUEL CASAL

Aunque las mejores demostraciones a cuatro manos están en los conciertos de piano, la docencia compartida también tiene sus ventajas

La noticia a cuatro manos
Dos profesores se reúnen para trabajar juntos en clase la noticia del día
Claro que las mejores demostraciones de a cuatro manos podemos encontrarlas en los grandes
conciertos de piano. Escuchamos,
por ejemplo, la interpretación a dúo
que nos ofrecen de El lago de los
cisnes, de Chaikovski, en https://
goo.gl/zVwHGc
¿Dos mejor que uno, si nos referimos a los intérpretes? Cuatro mejor
que dos, si hablamos de las manos.
Tándem de profesores enseñando
en clase es la idea, ya antigua, que
vuelve a resurgir. Otro nombre:
docencia compartida. Suena a más
clásico y abstracto, pero ahí está
como título sugerente y repetido en
congresos, cursos de renovación y
reciclaje de profesores.
Y si buscamos título numérico:
educar a pares. Si buscamos el título
histórico: la escuela sin muros, por
lo que lleva consigo la experiencia
de trabajar en aulas más amplias

para dos secciones juntas con dos
profesores, con derrumbe de tabique incluido. Nos mueve el sentido
social de ayuda entre profesores:
¿y tú qué haces para lograr tanto
en tu clase? Ven y quédate: desde
entonces, también lo reconocemos
como enseñanza a dos.

1. Una noticia, diversas aulas, cada
una con su profesor
Sería el estudio y explicación de
un mismo tema, pero visto desde
diferentes áreas. Cada profesor trabaja la noticia con sus alumnos en
función de su diferente área específica: lengua, ciencia, sociales, matemáticas, deporte... Al final, taller
de muestra interdisciplinar por el
pasillo, con motivo del día de o de
la noticia clave que a todos impacta
y se le rinde tributo. Tiene éxito,
se aprende mucho y adorna bien
el colegio entero, si todos cuelgan

públicamente sus trabajos.

actividades

2. Una noticia, un aula, un profesor
Se elige un tema, una noticia concreta, un especial día de. El profesor se esfuerza un montón. Los
alumnos también. Y, si hay suerte y
pared porque la cosa quedó bonita,
se cuelga la pancarta, sin salirse de
su propia aula. Todo queda en casa.

1. La ya vieja técnica aquí llamada a cuatro manos, por puro y lúdico símbolo pianístico, no se
ha inventado precisamente para estudiar la noticia. Es un método casi de réplica a la importante técnica de trabajo cooperativo de los alumnos
sobre el aprendizaje de sus asignaturas. Pero
¿por qué los alumnos sí, y con tan buenos resultados, y los profesores no?

3. Una noticia, un aula, dos
secciones, dos profesores
Eso, a cuatro manos. Trabajo con la
misma noticia y recursos. Los resultados pueden resultar parecidos a la
anterior propuesta.

2. La observación de profesores en el aula, previa aceptación de los mismos y conocidos los
diversos ítems que van a ser observados, constituye uno de los mayores motores de progreso
en la calidad de la enseñanza.

■ Pero la pregunta clave es esta:
¿qué ha sido mejor para el profesor, para los dos profesores? Y, por
supuesto, a pequeño y largo plazo,
¿qué va resultando mejor para los
alumnos?

3. Pero este valor y eficacia se acrecienta cuando son dos los profesores que actúan conjuntamente y analizan después sus resultados y diseñan formas de mejora que, en este caso, sirven
también de futura aplicación a las diversas disciplinas académicas.

> 4-5

>6

>7

A andoriña
de cu branco,
ave do ano
2015

O bo mestre que
ensina a ler é o
que comparte as
lecturas

A importancia
das proteínas
fluorescentes
das medusas

XIII Premio
Mejor Periodista
Infantil y Juvenil
Bases: www.prensaescuela.es

2 >> el panel de la 2

miércoles, 13 de abril del 2016 | la voz de la escuela

Un exemplo a catro mans no cuarto
centenario de Cervantes
O pasado día 6 de abril presentabamos en primeira e
baixo o título sonoro de «A catro mans» a renovada,
aínda que xa antiga técnica de dous profesores nunha
mesma clase, coas dúas seccións incluídas e repartíndose
o traballo. Pois xa temos aquí un bo exemplo e de

excelente actualidade: o cuarto centenario da morte de
Miguel de Cervantes (23 de abril de 1616-2016).
¿Animádesvos de dous en dous? Temos un excelente
gráfico, tipo liña de vida, en http://400cervantes.es
> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

BENITO ORDÓÑEZ

Unha boa oportunidade para experimentar o «coteaching» sería o cuarto centenario da morte de Cervantes

1. A DOCENCIA COMPARTIDA
A revista Educational Leadership, editada en
Estados Unidos pola Professional Learning &
Community for Educators (antes Association
for Supervision and Curriculum Development,
ASCD), dedicou o seu número de xaneiro do 2016
o tema da cooperación de profesores entre si e
deulle o título de «Co-teaching».
Como apoio ao seu traballo, cita dous libros
interesantes que explican non só as técnicas máis
usuais, senón tamén a motivación especial que
existe para que os profesores se poñan de acordo,
dous a dous, en repartirse o seu traballo na mesma
aula, incluídas dúas seccións habituais que tiñan
anteriormente. Os títulos dos libros: Teaching in
Tandem e Teacher Teamwork: How To Make It To
Work, editados por ASCD.org
2. A REPARTICIÓN DA TAREFA A DÚAS
É normal, din, que cada profesor elixa os campos nos que poida desenvolver mellor cada
tema, aínda que iso o tempo o irá demostrando e
aclarando. Con todo, suxírense algúns esquemas
elementais e simples para empezar e que, ademais, todos coñecemos. Aquí destacamos algúns
esquemas dos que, ademais, podes atopar reforzo
no arquivo de e-studos de noticias do Programa
Prensa-Escuela que atoparás en http://goo.gl/
T21aHq
2.1 Esquemas da taxonomía de Bloom
Telo amplamente desenvolvido na Guía del profesor 1. La noticia, que podes consultar na sección
do recursos da web do Programa Prensa-Escuela
(http://goo.gl/uH4JcB). ¿Podemos repartir cada un
dos seis pasos ou ir entrelazando a participación

segundo as preferencia de cada profesor? Resulta fácil: recoñecer comprender aplicar analizar,
etcétera.
2.2 Esquemas do sistema 4-MAT
¿Quen prefire comezar coa primeira parte do enfoque da noticia desde un punto de vista emocional?
¿Prefires o analítico? ¿Es un experto no práctico?
¿Aos dous dásevos ben esa cuarta parte do creativo? Le a técnica, moi completa, no e-studo de
noticias.
2.3 Esquemas de Quintiliano
É ben fácil. Fixámonos, por exemplo, na publicación do longo e-studo de noticias en 8 variantes:
Quen, que, onde, por que, como, cando, con que,
canto... ¿Logramos repartilas entre os dous? Sen
dúbida será fácil.
2.4 Esquemas de intelixencias múltiples
É o que lles vai a moitos se sabe ben como aplicar
cada unha non só á materia preferencia de nome:
coa musical, á música; coa lóxica, ás matemáticas,
etcétera. Non. Segundo interpretacións, din que as
máis sólidas, con todas as devanditas intelixencias
axúdase a calquera tarefa e materia. Outra vez
máis: á túa disposición en sete amplos e-studos
de noticias.
2.5 Esquemas de Flanders
Aí lle doe. Son as dez accións principais que un
profesor adoita ter na súa linguaxe verbal cos
alumnos: reflexo des, animación, reflexo de ideas,
preguntas, información, directrices, crítica... e
dúas máis por parte do alumno: respostas, iniciativa e os puntos mortos de silencio. ¿Cal dos
dous profesores prefire a 5: información? ¿Ou a 1,
recollida de sentimentos? Etcétera.

2.6 Esquemas da escola dos tres sentidos
O test Barbe é un bo esquema, por exemplo, para
que os dous profesores presenten en clase esta conmemoración que debe ocupar parte da acción da
escola durante o mes de abril 2016, especialmente
o día 23. Cervantes merécello, don Quixote deféndeo e Sancho prestará a súa axuda. Le o esquema
e aplícao ao gráfico indicado arriba: ¿Que profesor
prefire a explicación verbal do cuarto centenario?
¿A quen lle vai mellor a mostra visual dos acontecementos programados? ¿Poderán colaborar ben os
dous na parte quinestésica de ao choio e montar en
clase o gráfico enteiro sobre o cuarto centenario de
Cervantes? Bo traballo a catro mans, e coa axuda de
todos os alumnos, que o pasarán moi ben.

actividades
A observación de aulas e gravación por televisón
A1. Unha das razóns polas cales esta técnica de a catro
mans, docencia compartida, dous mellor que un, tándem
de profesores, ensino a dous, etcétera tomou nova forza
foi a necesidade de pór en práctica, sen especiais dificultades, a gravación por televisión de profesores nas súas
aulas para estudar conxuntamente con eles novas formas
de mellorar a súa acción na aula.
A2. A resistencia a ser gravados, un a un, foi importante.
En cambio, cando se tratou de gravar, ou autogravarse, a
dous que xa cooperan xuntos, as facilidades de obxectivo
aberto foron grandes e con notables resultados para aplicar despois na análise que se coñece como «práctica reflexiva», que nos ocupará outro día.
A3. ¡E vai de humor, pero moi en serio! ¿Que sería de Cervantes sen esa técnica a dúas, a catro mans, docencia
compartida, Quixote e Sancho, aula aberta no inmenso
campo da Mancha?