Está en la página 1de 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: OJW

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

De leerlingen kunnen verwoorden


waarom er kruistochten zijn
geweest.
De leerlingen kunnen verwoorden
wat het belang en de gevolgen
benoemen van de kruistochten.
De leerlingen zijn in staat om iets
over hun eigen religie te vertellen.

Deze doelen zijn geformuleerd


vanuit de methode. Deze
sluiten aan bij de leerlijnen die
tule SLO stelt.

Kerndoel 56: De leerlingen


verwerven enige kennis over en
krijgen waardering voor aspecten
van cultureel erfgoed. - Cultureel
erfgoed is gerelateerd aan
verschillende vakgebieden. In
groep 5/6 komen onder meer
onderwerpen uit orintatie op
jezelf en de wereld (meer
specifiek: aardrijkskunde,
geschiedenis), taal en kunst aan
de orde.
B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Dit doel is aangestuurd vanuit


OGP 3, en geformuleerd door
SLO vanuit kerndoel 56
hierdoor wordt de
samenhorigheid verbeterd en
houden de leerlingen rekening
met elkaar.

Ik heb ervoor gekozen om de


leerlingen in groepjes te laten
bespreken wat hun identiteit is.
Hierbij kan het vertrouwder voelen
(kleinere groep). Ook moeten de
leerlingen goed naar elkaar
luisteren, want ik kan enkele
dingen vragen stellen aan de
leerlingen over zijn/haar
buurman/buurvrouw.

Uit observaties bleek vaak dat


tijdens klassikale interactie
sommige leerlingen niet bij de
les waren door het werken in
groepjes worden leerlingen
meer betrokken en hebben ze
steun aan elkaar als ze iets niet
begrijpen.

Het maken van groepjes wel of


niet bij elkaar.

Uit afname van het sociogram


bleek dat sommige leerlingen
negatief op elkaar reageren en
sommige positief, ook vielen er

twee leerlingen buiten de groep.

Het werken in tweetallen aan de


opdrachten.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces

Tijdens het bespreken van de


identiteit loop ik rond en stel ik
enkele vragen.

1.1 zicht op groepjes


leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met


de groep

Door in tweetallen aan de


opdrachten te werken hebben
leerlingen steun aan elkaar, de
ene leerling legt het uit en de
ander probeert het te begrijpen
ook kunnen ze elkaar
corrigeren ook kunnen de
leerlingen zo beter
concentreren als bijvoorbeeld
groepswerk.
Door rond te lopen en zicht te
houden op de groepjes laat ik
duidelijk zien dat ik op de
leerlingen let, en door vragen te
stellen zet ik de groepjes weer
aan het denken.

Ik pas in de grote groep effectieve


leraar communicatie toe dit doe ik
door met name grote gebaren te
gebruiken, stem wisseling, mimiek
toe te passen, lichaamshouding,
oogcontact, positie in de groep te
verbeteren.
Ik vraag wat de leerlingen vonden
van de samenwerking, wat goed
ging en wat beter kon.

Hierdoor verhoog ik de
betrokkenheid, en ben ik
gevarieerder in mijn lesopbouw.
Ook ben ik hierdoor duidelijk en
hebben de leerlingen structuur.

Aan het eind van de les vraag ik of


de leerlingen de lesdoelen kunnen
verwoorden. Wat ze er nog van
weten en wat nog lastig is.

Hieruit kan ik concluderen of de


leerlingen de doelen onder de
knie hebben. En of er nog extra
uitleg nodig is.

3.13
feedback aan
leerlingen

Hierdoor krijg(en) ik en de
leerlingen inzicht wat de
positieve punten zijn en de
verbeterpunten voor de
volgende keer.

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

Tijdens de les begin ik met de


identiteit van de leerlingen aan de
hand van het godsdiensten
verhaal.

Dit heb ik gedaan als inleiding,


omdat het een mooie
overbrugging is en opstap naar
de les.

Ik gebruik in mijn les verschillende


werkvormen: groepswerk en
tweetallen ook is er klassikale les
waar alleen ik aan het woord ben.

Dit doe ik, omdat hierdoor de


les gevarieerd blijft waardoor de
betrokkenheid verhoogd kan
worden.

Ik maak gebruik van de


beeldvormers: fotos en filmpjes
die ik in mijn PowerPoint heb
verwerkt.

De leerlingen vinden het fijn om


uitleg gevisualiseerd te krijgen
bleek uit mijn observaties.

Ik richt de leeromgeving zodanig in


dat ik kan werken met zowel kleine
als gehele groep dit doe ik door af
te wisselen in mijn lesaanbod en
eigen materialen klaar te leggen in
de les.

Ik maak een eigen PowerPoint


en leg de spullen klaar van te
voren om de les nog beter te
laten verlopen