Está en la página 1de 3

OGP3 Taal

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is
-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie bladzijde 2 van de
OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html
Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de overdenking van de
groep
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als praktijk
Wat ging goed?

B1. Leerdoelen stellen


De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (procesen product) die aansluiten bij
leerlijnen en het bestaande
onderwijsprogramma van de
stagegroep.

B3. Leeractiviteiten begeleiden


De student toont aan dat hij in staat
is om in de lesuitvoering
coperatieve werkvormen te
hanteren. De student toont aan dat
hij leerlingen hulp biedt bij het
leerproces, rekening houdend met
de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen

Wat mag beter?

Het doel sloot aan bij de


beginsituatie van de
leerlingen. Ze hadden dit al
eens behandeld, maar ik
merkte dat de herhaling en
extra oefenen nodig was.
Volgens het boek
basiskennis taalonderwijs
zitten de kinderen van
groep 6 in de fase van
gevorderde geletterdheid.
In deze fase leren de
kinderen een aantal
taalkundige principes en
regels. Zij kunnen in een zin
het onderwerp, het
werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde
onderscheiden. In mijn les
zijn ze bezig met de regels
voor het spellen van
werkwoorden wat dus
aansloot op de leerlijn.
Tijdens de les heb ik
verschillende werkvormen
gebruikt en afgewisseld met
veel interactie en
zelfstandig werken, zodat
de kinderen individueel en
in een groepsverband aan
het werk gingen. Ik heb
vooral gestimuleerd door

Tijdens de spellingsles is er
een instructie groepje.
Deze leerlingen gingen apart
aan een tafel zitten en
moesten extra uitleg krijgen
als het nodig was. Dit wist ik
van te voren niet, ik had dus
beter moeten overleggen

leerlingen en de redzaamheid van


individuele leerlingen.
-

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
De student toont dat hij
samenwerking leren tijdens de
onderwijsactiviteiten bevordert en
laat expliciet zien dat hij kinderen
aanspreekt op gedrag, hen positief
stimuleert en zicht houdt op alle
groepjesleerlingen.

A4. Interactie aangaan met de


groep
De student toont aan dat hij vanuit
een onderzoekende houding
gesprekken voert met de leerlingen
door actief te luisteren. De student
evalueert de onderwijsactiviteiten
met kinderen en hij geeft feedback
aan leerlingen op het
samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.

B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coperatieve werkvormen

kinderen positief aan te


sturen en te motiveren.
Wanneer kinderen het niet
begrepen stelde ik ze
kritische vragen zodat ze
zelf gingen nadenken. Ik
herhaalde de regels van de
ik-zij-wij vormen, hierdoor
kwamen ze toch op het
goede antwoord.
Een leerling vond het lastig
om tijdens het zelfstandig
werken stil te zijn. Ik vroeg
hem of het misschien
verstandiger was om apart
te gaan zitten. Hij stond op
en ging apart zitten.
Hierdoor heb ik hem niet op
zn kop gegeven en kon de
klas en hij zelf toch rustig
verder werken.
Tijdens de werkvorm
rondloop had ik de regels
van te voren duidelijk
uitgelegd door ze staps
gewijs af te gaan, hierdoor
was het meteen duidelijk
voor iedereen.
Aan het einde van de les
hebben we het lesdoel
samen gevalueerd door
het lesdoel te herhalen. De
kinderen liet ik zelf kort
vertellen wat ze hadden
geleerd.
Ook vroeg ik feedback op
de werkvormen, wat
vonden ze ervan?
Ook vroeg ik welke
werkvormen ik nog meer
zou kunnen gebruiken?
Hierdoor krijg ik nieuwe
ideen en kom ik erachter
wat de kinderen fijn vinden.
Voor de les had ik alle
materialen klaar gelegd,
zodat ik tijdens de les niet

met mijn mentor.


Tijdens de werkvorm
rondloop hadden een
aantal kinderen een fout
antwoord opgeschreven. De
volgende keer even
controleren of ze het goede
antwoord hebben
opgeschreven, anders leren
ze het fout aan bij de
klasgenoten.

hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en
leermiddelen klaar zet.

meer hoefde te zoeken.


De werkvormen heb
stapsgewijs ik in mijn
lesvoorbereiding
beschreven, zodat ik
duidelijk wist wat ik en de
kinderen gingen doen.