Está en la página 1de 44
PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 ¡¡DDeessaarrrroolllloo rr áá ppididoo ddee

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 L L

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

LLiicceenncciiaa

OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 L L i i c c e e n n c c i
OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 L L i i c c e e n n c c i

CCooppyyrriigghhtt ((cc)) 22000066 AAnniibbaall RRoojjaass CCooppyyrriigghhtt ((cc)) 22000044­­22000066 EErrnneessttoo HHeerrnnáánnddeezz­­NNoovviicchh

MMooddiifificcaacciioonneess yy aaddaappttaacciioonneess CCooppyyrriigghhtt ((cc)) 22000066,, 22000077 LLeeoonnaarrddoo CCaabbaalllelerroo // JJeessúúss LLaarraa PPeerrmmiissssiioonn iiss ggrraanntteedd ttoo ccooppyy,, ddiissttrriibbuuttee aanndd//oorr mmooddiifyfy tthhiiss ddooccuummeenntt uunnddeerr tthhee tteerrmmss ooff tthhee GGNNUU FFrreeee DDooccuummeennttaattiioonn

oorr aannyy llaatteerr vveerrssiioonn ppuubblliisshheedd bbyy tthhee FFrreeee

SSooftftwwaarree FFoouunnddaattiioonn;; wwiitthh nnoo IInnvvaarriiaanntt SSeeccttiioonnss,, nnoo FFrroonntt­­CCoovveerr

AA ccooppyy ooff tthhee lliicceennssee iiss iinncclluuddeedd

iinn tthhee sseeccttiioonn eennttiittlleedd ""GGNNUU FFrreeee DDooccuummeennttaattiioonn LLiicceennssee""

TTeexxttss,, aanndd nnoo BBaacckk­­CCoovveerr TTeexxttss

LLiicceennssee,, VVeerrssiioonn 11

22

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 G G

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

GGNNUU FFrreeee DDooccuummeennttaattiioonn LLiicceennssee

e e n n t t a a t t i i o o n n
e e n n t t a a t t i i o o n n

PPuueeddee oobbtetenneerr uunnaa ccooppiiaa ddee llaa lilicceenncciaia ""GGNNUU FFrreeee DDooccuummeennttaatitioonn LLiicceennssee"" eenn loloss fficichheerrooss llllaammaaddooss ""ccooppyyrriigghhtt.tx.txtt"" eenn iningglleess,, ""ccooppyyrriigghht.t.eess.tx.txtt"" eenn eessppaaññooll oo eenn loloss ssiigguuieienntteess ssititioioss eenn IInnteterrnneett::

hhtttptp::////wwwwww ffssff oorrgg//lliicceennssiinngg//lliicceennsseess//ffddl.l.hhttmmll

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 D D

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

DDeeffiinniicciioonneess bbáássiiccaass

EEssttaass ddeefifinniicciioonneess ssoonn mmááss iimmppoorrttaannttee ddee lolo qquuee ppaarreeccee

DDeessaarrrroolllolo ddee ssooffttwwaarree

DDiisseeññoo WWeebb

DDeessaarrrroolllolo

WWeebb

AApplliiccaacciióónn

WWeebb

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 T T

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

TTeeccnnoollooggííaass iinnvvoolluuccrraaddaass eenn llaa WWeebb

l u u c c r r a a d d a a s s e

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 F F

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

FFuunncciioonnaammiieennttoo bbáássiiccoo ddee uunnaa AApplliiccaacciióónn WWeebb

DDeessddee eell ppuntuntoo dede vvististaa dedell UsuaUsuarriio:o:

1)1)EEll uussuuaarriioo aabbrree uunn UURRLL

2)2)LLlleennaa uunn ffoorrmmuulalarriioo

3)3)OOpprriimmee aallgguunnoo ddee llooss bboottoonneess

4)4)LLaa aappliliccaacciióónn ggeenneerraa uunn nnuueevvoo ffoorrmmuullaarriioo ccoonn rreessuultltaaddooss

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 F F

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

FFuunncciioonnaammiieennttoo bbáássiiccoo ddee uunnaa AApplliiccaacciióónn WWeebb :::: CCoonnttiinnuuaacciióónn

: : : : C C o o n n t t i i n n

Solicita un Documento

t t i i n n u u a a c c i i ó ó

Es un documento .php

La p ágina HTML se enví a al cliente

un documento .php La p á gina HTML se env í a al cliente La p
un documento .php La p á gina HTML se env í a al cliente La p

La p ágina se ejecuta y cambia có digo HTML

al cliente La p á gina se ejecuta y cambia c ó digo HTML ¡¡DDeessaarrrroolllloo rr

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 F F

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

FFuunncciioonnaammiieennttoo bbáássiiccoo ddee uunnaa AApplliiccaacciióónn WWeebb :::: CCoonnttiinnuuaacciióónn

Módulo de Funciones Base de Datos ODBC Motor Zend 1 2 3 Compila 6 Interfase
Módulo de Funciones
Base de
Datos
ODBC
Motor
Zend
1
2
3
Compila
6
Interfase del servidor
4
5
Ejecuta
1 2 3 Compila 6 Interfase del servidor 4 5 Ejecuta ¡¡DDeessaarrrroolllloo rr áá ppididoo ddee
1 2 3 Compila 6 Interfase del servidor 4 5 Ejecuta ¡¡DDeessaarrrroolllloo rr áá ppididoo ddee

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 P P

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

PPrrooyyeecccciioonneess ddee llaa WWeebb

e c c c c i i o o n n e e s s d

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 F F

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

FFaaccttiibbiilliiddaadd ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ddee AApplliiccaacciioonneess WWeebb

¿¿CCuuáánnttoo ccuueessttaa eennccoonnttrraarr uunn pprrooggrraammaaddoorr qquuee sseeppaa ttooddoo eessoo??

¿¿CCuuáánnttoo ccuueessttaa mmaanntteenneerr ttooddaa eessttaa mmeezzccllaa ddee mmuultltiilleenngguuaajjee??

¿¿EEnn ccuuaannttoo ttiieemmppoo ppuueeddee ooffrreecceerr aall cclliieennttee uunn pprroottoottiippoo ddee lala aappliliccaacciióónn??

¿¿CCuuaannttoo ttiieemmppoo nneecceessiittaa ppaarraa ccaammbbiiaarr ttooddaa llaa iinntteerrffaazz ddee uussuuaarriioo ddee lala aappliliccaacciióónn aa lalass nneecceessiiddaaddeess ddeell cclilieennttee??

¿¿PPuueeddee ggaarraannttiizzaarr qquuee lala aappliliccaacciióónn ccuummppllaa ccoonn loloss eessttáánnddaarreess yy nnoorrmmaattiivvaass ddee aacccceessiibbiilliiddaadd,, rreeuussaabbiilliiddaadd yy ooppeerraattiivviiddaadd ddee llaa WWeebb??

¡¡SSii nnoo ssaabbeess rreessppoonnddeerr aa eessttaass pprreegguunnttaass ccoonn rreessppuueessttaass aa ttiieemmppooss

ccoorrttooss,, pprrááccttiiccooss yy rraazzoonnaabbleless,, yyaa eennttiieennddeess eell ggrraann pprroobblleemmaa!!

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 H H

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

HHaabblleemmooss ddee PPHHPP

H H a a b b l l e e m m o o s s

OOrriiggiinnaallmmeennttee PPHHPP ffuuee ssiiggllaass ddee PPeerrssoonnaall HHoommee PPaaggee TToooollss

CCrreeaaddoo eenn 11999955 ppoorr RRaassmmuu LLeerrddoorrff

AAññoo 11999977,, ccaammbbiiooss ssiiggnniiffiiccaattiivvooss

AAll rreeddeeffiinniirrssee eell mmoottoorr rreecciibbiióó llaass ssiiggllaass ddeell aaccrróónniimmoo HHyyppeerrtteexxtt PPrree PPrroocceessssoorr

PPHHPP 33,, ccrreeaaddoo ppoorr AAnnddii GGuuttmmaannss yy ZZeeeevv ZZuurraasskkii

MMoottoorr ZZeenndd

PPHHPP

44 ((aaññoo

22000000))

PPHHPP

55 ((aaññoo

22000044))

EEssttáá pprreevviissttoo eell llaannzzaammiieennttoo eenn bbrreevvee ddee llaa rraammaa 66 ddee PPHHPP

PPHHPP 44 ppeerrddeerráá ssuu eessttaaddoo ddee eessttaabblele eell 3311 ddee ddiicciieemmbbrree ddeell 22000077

¡¡DDeessaarrrroolllloo rrááppididoo ddee aapplliiccaacciioonneess!!

PPaattrroonneess ddee ddiissee ññ oo yy OOrriieennttaaccii óó nn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55 I I

PPaattrroonneess ddee ddiisseeññoo yy OOrriieennttaacciióónn aa OObbjjeettooss eenn PPHHPP55

IInnttrroodduucccciióónn aa PPHHPP55

r r o o d d u u c c c c i i ó ó

SSooppoorrttee ssóóliliddoo ppaarraa PPrrooggrraammaacciióónn OOrriieennttaaddaa aa OObbjjeettooss ((oo OOOOPP)) ccoonn PPHHPP

DDaattaa OObbjjeeccttss

MMeejjoorraass ddee rreennddiimmiieennttoo

MMeejjoorr ssooppoorrttee ppaarraa MMyySSQQLL ccoonn eexxtteennssiióónn ddee rreewwrriittee ccoommpplleettaa

MMeejjoorr ssooppoorrttee aa XXMMLL ((XXPPaatthh,, DDOOMM,, eennttrree oottrrooss))

SSooppoorrttee

SSooppoorrttee

IItteerraaddoorreess ddee ddaattooss

EExxcceeppcciioonneess ddee eerrrroorreess

nnaattiivvoo ppaarraa SSQQLLiittee

iinnt