Está en la página 1de 12

K OR

KOORDI
DINAZIOA/C
COORD
OO
OR IN
NAC
ACIÓ
I N/CO
CO
OOR
RDI
INA
ATI
T ON
ON: B. P
PRECIADO
ARTELEKU

UZT/05/JUL
UZT/02/JUL
KOORDINAZIOA/COORDINACIÓN/COORDINATION: B. PRECIADO

ANNIE SPRINKLE/ELIZABETH M. STEPHENS/


DEL LAGRACE VOLCANO/POST-OP/
LAZLO ILYA PEARLMAN/ORGIA/
TRISTAN TAORMINO/MEDEAK/
NADÈGE
È PITON/SHU LEA CHEANG/
LOLITO POWER/MARÍA
Í LLOPIS/
JAVIER SÁEZ/ALEX
Á BRAHIM/ITZIAR ZIGA/
DIANA JUNYENT PORNOTERRORISTA/
BLACK SUN PRODUCTIONS/
B. PRECIADO
OA
PORNOPUNKFEMINISMOA
ECIADO
IA

KR
KROPOLITIKA QUEER-AK
ORNOPUNKFEMIA MENDEKO PORNOGRAFIAK

en mmendearen 60ko urteen amaieran eta 70koen eta Pat Califia-k gutxiengoen sexualitateen kartografia
n, po
pornografia masa kultura bihurtzearekin batera plurala marraztu zuten (gayak, lesbianak, SM, fetixistak,
otzee kronologikoa edo egiturazko sinkronia?), transgeneroa, etab.), gizona-emakumea dialektikara ezin
ko se
sexu eta generoko erregimenen euskarri diren murriztuzkoa; prostituzioa sexu lan gisa legeztatzearen
penen
ne aurkako matxinada politikoak eta kontrako aldekoek, hala nola Norma Jane Almodovar edo Gail
age
gertu ziren. Linda Lovelace-k amerikar ahoak Pheterson, abolizionismoa eta zentsura pornografikoa
hroata en praktikara zabaltzen zituen bitartean eta kritikatu zituzten, gutxiengo politikoen gorputz kontrola
go ssexualak irudi pornografikoaren kontsumo helburu zuten estatu mekanismotzat joz; Annie Sprinkle-ek
ra au
aurreneko aldiz iristen ziren bitartean, Wink van Kempen artistaren «post-pornografia»
an la
langile eta ikasle osteak matxinatzen ziren, esapidea erabili zuen The Public Cervix Announcement
akezaleen
eza eta antirrazisten kritikak patriarkatuari performancea aurkezteko, non ikusleak speculum batez
en zizitzaizkion, lehen manifestazio feministak bere umetoki lepoa begiztatzera gonbidatzen zituen. Era
zenn zzituzten eta «ekintza homosexual iraultzaile»ko parodikoan, «sexuaren egia» argi tunelaren amaierako
ngoo ttaldeak agertzen ziren. Klase ertainek Behind puntu baten gisa aurkezterakoan, Sprinkle-ek agerian
en dodoorr zer ezkutatzen zen aurkitzen zuten jartzen zuen, absurdoaren bidez, zein mekanismo
n, Tee
Te Corinne-k Cunt Coloring Bookk ontzen performatiboren eta ikusizkoren bitartez funtzionatzen
ulben
be marrazkiak koloreztatzeko koadernoa, duen mekanismo pornografikoak. Sprinkle-ek hasiera
et Ha
Harrison-ek SM etxekoandre bat imajinatzen eman zion gogoeta post-pornografikoaren molde jakin
arholiar
o Brillo kaxa batean bermaturik eta Linda bati: kontsumizale isilaren eta moralismo abolizionista
biluzik,
u zakilordea eta betaurreko ilunez hornitua, askotarikoen artean, espazio kritiko bat zabaltzen da
m-eko
ek lehen orrialdean agertzen zen. non pornografia bestelako itxurapen generoen eta kritika
kulturalaren jarraitutasunean ulertzen den.
mekanismo
ka pornografikoa, gorputzak, plazerrak eta
ibitateak
ta sortzeko duen gaitasun performatiboa, Bestalde, masa kulturan gertatzen den gorputzaren
gune
un gisa azalduko zen feminismoaren eta gay eta merkantilizazioari erantzunez, punkk mugimenduak (hitzak
en m mugimenduen barrenean. 70eko urteen erdian, maritxu esan nahi du espetxeko argotean), mugimendu
pennp pornografikoa emakumeen gorputzaren kontra homosexualaren bitxikeria sexualak, glam rock delakoak
egiten
te duen hizkuntza patriarkal gisa definitzen eta situazionismoak aldi berean inspiraturik, eszenaren
ome
men Against Pornographyy kolektiboak, eta haren erdigune bilakatzen du gorputz zitala. Geroxeago, Riot
a eskatzen
sk zuen genero eta sexu bereizkeriaren Grrrl mugimenduak eraldatze performatiboa eta politikoa
o borrokaren
or mesedetan. Mugimendu abolizionista hezurmamitzeko gai diren itxura femeninoak bilakatuko
ndrea
re Dworkin eta Catherine MacKinnon-en ditu gaiztoa, itsusia eta urdanga.
bermaturik,
er ezin adiskidetuzko aurkakotasun
tzat
at aurkezten zuen feminismoaren eta Hizkuntza porno bakarraren eraikuntzaren aurrean eta
rafiaren
ia arteko harremana. pro-sex feminismoarekin, kultura lesbianaren, punkaren
eta Riot Grrrls-en estetikekin azaldu ziren gorputzaren
abided horren aurrean, laster «pro-sex» feminismo eta sexualitatearen politiketan inspirazioa hartuz,
rtu zzen (Ellen Willis-en 1981eko esapidea gogoetabide, arte eta ikus-entzunezko praktika multzo
). Ho
Horren arabera, emakumeentzat eta gutxiengo bat sendotzen dira gaur egun; horiek generoen eta
ntzat
za esanahi berrirako eta jabekuntza politikorako sexualitatearen idurikatze molde berriak proposatzen
P

osibleak
bl dira gorputza, sexualitatea eta pornografia. dituzte. Adierazpen pornografikoaren errotikako
rafia
ia feministen eta mendekoen posibilitatea lekualdatzea burutzea da Fatale Video, On Our Backs,
erreibindikatzeko
ka ekimenak ugaritu ziren: Gayle Rubin Del Lagrace Volcano, Virginie Despentes, Coralie Trinh-
Thi, Shelly Mars, Shu Lea Cheang edo Bruce La Bruce- aldi berean lotuak eta etenak: feminismoa alor publikoaren
ren estrategia desberdinen izendatzaile komun txikiena: ostertza handitzearen hizkuntza eta praktika gisa, genero
gaur arte begirada pornografikoaren objektu zirenak zapalkuntzaren kritika batetik abiaturik; gutxiengo sexual
gorputzaren eta plazerraren produkzio teknologiez disidenteen mugimendua queerr delakoa eta normalizazio
birjabetzen dira, irudikatze kodeak eta heteroaraubidearen heterosexualaren kritika, eta punka interbentzio
ikusgaitasun erregimena zalantzan jarriz. Mendeko kritikoaren teknika berri merkeen asmatze praktika gisa
pornografiak begirada pornografiko nagusia («do-it-yourself », «become the media»), horien alderdi
deszentratzetik eta politizatzetik sortzen dira. Feminismo politikoki ez-zuzenaz, zikinaz eta ezin berreskuratuzkoaz
queerr berri horren inguruan, ikusgaitasuna bereganatzen baliatuz.
dute sexu hezitzaileek eta langileek, femmes direlakoek,
vaudeville eta burlesque queer-eko taldeek, HIESaren Kontua zera da, mekanismo pornografikoaz –kultura
aurkako borroka proiektuek, ikus-entzunezkoen ekoizleek feministetan eta queer-etan sortzen diren subjektibazio
eta pornografo queerr eta transgenerokoek… makina gisa– birjabetzeko praktikei eta gogoetabideei
ikusgaitasuna ematen saiatzea. Mendeko irudikatze
Ekoizpen pornografiko nagusia, bere genero kode pornografikoak interesatzen zaizkigu, baita espazio
zurrunekin, normaltasunaren eta patologiaren artean kritikoen eta oposiziokoen gisa funtzionatzeko gaitasuna
egiten dituen bereizketekin eta banaketa eta kontsumo ere, zeinetan sexu eta genero identitateak berriro
zirkuitu itxiekin, arian-arian suntsitzen ari da, bideo definituko diren.
independentearen ekoizpenaren agerpena eta internet
bidezko zabalkundeak bideratzen duen sexu banaketa Kultura feministen, punk-en eta queer-en ondorengoak
globaleko kanal berriak direla medio. Era horretara, sexua izaki, ikus-entzunezko plazerraren produkzio teknologia
egiteko beste espazio publiko bat zabaltzen da, baina berrietan esku hartzen duten gizarte eragileak,
baita ekintza eta interbentzio polikorako beste plataforma ikertzaileak, performer-ak, aktibistak, zinematografia
bat, non pornografia tradizionalaren kode arauemaileei zuzendari eta ekoizleak, antzezle pornoak, gizonezkoak
aurre egingo zaien eta sexualitate publiko berriak zein emakumezkoak, artistak eta musikariak ditugu
asmatuko diren. hona deiturikoak. Kontua zera da, artisten, aktibisten
eta kolektiboen artean ezagutza eta ikusgaitasun
PornoPunkFeminismoa izeneko programa ondoko post-pornografikoen produkzio sareak sortzea, Maratoi
ardatzen inguruan egituraturik dago: ikerketa eta Postpornoak (MACBA, 2003) zabalduriko ikerketa, sorrera
ekoizpen post-pornografikoa, sexualitatea irudikatzeko eta interbentzio politikorako lerroei jarraituz.
kode tradizionalen kritika eta gorputzen eta mendeko
sexualitateen multimedia irudikapena. Programa ondokoek osatzen dute: gogoetabide eta
estrategia kritikoak batera jartzeko mintegia eta DIY
Pornoaren aurkako feminismoa/pornoaren aldeko pornoa esperimentatzeko eta ekoizteko tailer sorta bat
feminismoa aurkakotasuna gaindituz eta Michel (Shu Lea Cheang, Maria Llopis eta PostOp-ekin).
Foucault, Judith Butler eta Linda Williams-en lanen
ildotik, industria ondoko gizarteetako gorputzaren,
generoaren, sexualitatearen eta plazerraren produkzio
eta normalizazioaren teknologia biopolitikoetako baten
gisa esploratzen du proiektu honek pornografia. Topaketa
honek hiru espazio politiko eta kritika kulturalekoen
gurutzegunetzat hartzen du mekanismo pornografikoa,
B. PRECIADO

MICROPOLÍTICAS
R QUEER
O
EMINISMOPORN ÍK
FEMINISMOPORNOPUNK
PORNOGRAFÍAS SUBALTERNAS

sformación
rm de la pornografía en cultura de masas de pornografías feministas y subalternas se multiplican:
s dee los años sesenta y principios de los setenta Gayle Rubin y Pat Califia dibujan una cartografía plural
adoo ssiglo coincide (¿colisión cronológica o de las sexualidades minoritarias (gays, lesbianas, SM,
ía es
estructural?) con la emergencia de un conjunto fetichistas, transgénero, etc.) irreductible a la dialéctica
as de
d insurrección política y de contestación hombre-mujer; las defensoras de la legalización de la
epresentaciones
res en las que se apoyan los prostitución como trabajo sexual, como Norma Jane
nes ssexuales y de género establecidos. Mientras Almodovar o Gail Pheterson, critican el abolicionismo y
ovelace
ela abre las bocas americanas a la práctica la censura pornográfica como mecanismos estatales de
arganta
an profunda, y las mujeres y las minorías control del cuerpo de las minorías políticas; Annie Sprinkle
s acceden
cc por primera vez al consumo público utiliza la expresión «post-pornografía» del artista Wink
magene pornográfica, se sublevan en Francia las van Kempen para presentar su performance The Public
dess oobreras y estudiantiles, los colectivos pacifistas Cervix Announcementt en la que invita a los espectadores
acistas
st extienden sus críticas al patriarcado, se a observar el cuello de su útero con un speculum. Al
an lalas primeras manifestaciones feministas y presentar paródicamente «la verdad del sexo» como un
n los
os primeros grupos de «acción homosexual punto al final de un túnel de luz, Sprinkle desvela, por
ionaria».
a Mientras las clases medias descubren qué reducción al absurdo, los mecanismos performativos
ta Tra
Tras la puerta verde, Tee Corinne realiza su Cunt y visuales a través de los que funciona el dispositivo
g Book
o , un cuaderno de dibujos de vulvas para pornográfico. Sprinkle inaugura una forma de reflexividad
r, Margaret
Ma Harrison imagina un ama de casa SM post-pornográfica: entre el consumidor silencioso y los
a enn una caja warholiana de Brillo, y Linda Benglis diversos moralismos abolicionistas, se abre un espacio
a, con
co un dildo y gafas oscuras, es portada de crítico donde comprender la pornografía en continuidad
m. con otros géneros de representación y crítica cultural.

el d
dispositivo pornográfico, su capacidad Por otra parte, en respuesta a la mercantilización del
mativava para producir cuerpos, placeres y cuerpo en la cultura de masas, el movimiento punk
vidades,
ad se revela como un espacio de lucha dentro (nombre del argot carcelario que significa marica),
inismo
sm y de los movimientos gays y lesbianos. inspirado al mismo tiempo por la excentricidad sexual
ados
os de los 70, el colectivo Women Against del movimiento homosexual, por el glam rock y por el
raphy
phyy define la representación pornográfica situacionismo, hace del cuerpo abyecto el centro de la
n lenguaje
en patriarcal que violenta el cuerpo de las escena. Poco después, el movimiento Riot Grrrl hará de
s y pipide su censura en beneficio de la lucha contra la mala, la fea y la furcia figuras femeninas capaces de
minación
na sexual y de género. Este movimiento encarnar una transformación performativa y política.
onista,
sta apoyado en las obras de Andrea Dworkin
rinee MacKinnon, presenta la relación entre Frente a la construcción de un lenguaje porno único e
mo y pornografía como una oposición política inspirándose en las políticas del cuerpo y de la sexualidad
ciliable.
ab que emergen con el feminismo pro-sex, las estéticas
de la cultura lesbiana, del punkk y de las Riot Grrrls,
a este
st discurso, emerge un nuevo feminismo se afirman hoy un conjunto de prácticas discursivas,
x» (s
(según la expresión de Ellen Willis de 1981) artísticas y audiovisuales que proponen nuevos modos
tiende
nd el cuerpo, la sexualidad y la pornografía de representación de los géneros y de la sexualidad. El
F

spacios
ac posibles de resignificación y de denominador común de las diferentes estrategias de
eramiento
m político para las mujeres y las minorías Fatale Video, On Our Backs, Del Lagrace Volcano, Virginie
sexuales. La
Las iniciativas que reivindican la posibilidad Despentes, Coralie Trinh-Thi, Shelly Mars, Shu Lea Cheang
o Bruce La Bruce es llevar a cabo un desplazamiento del horizonte de la esfera pública a partir de una crítica
radical de la enunciación pornográfica: aquellos que de la opresión de género; el movimiento queerr de
hasta ahora eran objetos de la mirada pornográfica se minorías sexuales disidentes y crítica de la normalización
reapropian de las tecnologías de producción del cuerpo heterosexual y el punkk como práctica de invención de
y del placer, cuestionando los códigos de representación nuevas técnicas baratas de intervención crítica
y su régimen de visibilidad heteronormativa. Las («do-it-yourself », «become the media»), apelando a su
pornografías subalternas surgen del descentramiento y dimensión políticamente incorrecta, sucia e irrecuperable.
la politización de la mirada pornográfica dominante. En
torno a este nuevo feminismo queerr adquieren visibilidad Se trata de dar visibilidad a las prácticas y los discursos de
educadoras y trabajadoras sexuales, femmes, grupos de reapropiación del dispositivo pornográfico como máquina
vaudeville y burlesque queer,r proyectos de lucha contra de subjetivación disidente que surgen en las culturas
el SIDA, productores audiovisuales y pornógrafos queerr y femininistas y queer. Nos interesan las representaciones
transgénero… pornográficas subalternas y su capacidad para funcionar
como espacios críticos y de contestación en los que
La producción pornográfica dominante, con sus rígidos redefinir las identidades sexuales y de género.
códigos de género, sus divisiones entre normalidad
y patología, y sus circuitos cerrados de distribución y Convocamos aquí a una pluralidad de actores sociales,
consumo, se desintegra progresivamente con la irrupción investigadores, performers, activistas, directores y
de la producción de vídeo independiente y con los nuevos productores cinematográficos, actores y actrices porno,
canales de distribución global que facilita la difusión artistas y músicos que, herederos de las culturas
en internet. Se abre así un espacio público inédito en el feministas, punkk y queer,
r intervienen en las nuevas
que hacer sexo, pero también una nueva plataforma de tecnologías de producción de placer audiovisual. Se trata
acción e intervención política, de resistencia a los códigos de crear redes de producción de conocimiento y visibilidad
normativos de la pornografía tradicional y de invención de postpornográficas entre diferentes artistas, activistas
nuevas sexualidades públicas. y colectivos, continuando las líneas de investigación y
creación e intervención política abiertas por la Maratón
FeminismoPornoPunk es un programa estructurado en Postporno (MACBA, 2003).
torno a la investigación y la producción postpornográfica,
la crítica de los códigos tradicionales de representación El programa consta de un seminario de puesta en común
de la sexualidad y la representación multimedia de los de discursos y estrategias críticas y de una serie de talleres
cuerpos y las sexualidades subalternas. de experimentación y producción de porno DIY (con Shu
Lea Cheang, María Llopis y PostOp).
Superando la oposición feminismo anti-porno/pro-porno
y siguiendo los trabajos de Michel Foucault, Judith Butler
y Linda Williams, este proyecto explora la pornografía
como una de las tecnologías biopolíticas de producción
y normalización del cuerpo, del género, de la sexualidad
y del placer en las sociedades postindustriales. Este
encuentro toma el dispositivo pornográfico como lugar
de entrecruzamiento de tres espacios políticos y de crítica
cultural, al mismo tiempo conectados y discontinuos:
el feminismo como lenguaje y práctica de ampliación
B. PRECIADO

QUEER MICRO-POLITICS
AND SUBALTERN PORNOGRAPHIES
PORNPUNKFEMINISM
ORNPUNKFEMIN

nsformation
or of pornography into mass culture impossible to narrow down to the male/female dialectic;
end o of the 1960s and early 1970s coincided (as a the supporters of the legalisation of prostitution as sexual
ogical
ic clash or structural synchrony?) with the work, such as Norma Jane Almodovar or Gail Pheterson,
ncee of a series of forms of political insurrection and criticised abolitionism and the censorship of pornography
s against
ga the representations which the established as state mechanisms of control over the bodies of political
and dg gender regimes were based on. While Linda minorities; Annie Sprinkle used the expression «post-
e wa
was opening American mouths to the practice of pornography» by the artist Wink van Kempen to present
hroatatt and women and sexual minorities were able to her performance The Public Cervix Announcementt in which
y consume
on pornographic images for the first time, she invited the audience to examine her cervix with a
ce ththe students and workers rose up, antiracist speculum. By sending up «the truth about sex» as a point
cifist
st groups extended their critiques to patriarchal at the end of a tunnel of light, Sprinkle exposed, through
es, ththe first feminist demonstrations were organised reductio ad absurdum, the visual performative mechanisms
first
rst «revolutionary homosexual action» groups through which pornography operates. Sprinkle opened
ed. W While the middle classes were discovering what up a post-pornographic reflection process: somewhere
den n Behind the green door, r Tee Corinne produced between the silent consumer and the various abolitionist
t Co
Coloring Book, a book of drawings of vulvas puritan trends, a critical space emerges where
oloured
ur in, Margaret Harrison imagined a SM pornography can be understood as a degree of continuity
ife leleaning on a Warholian Brillo box, and Linda with other genres of cultural critique and representation.
naked
ke with a dildo and dark glasses was on the
f Artforum
rt . On the other hand, in response to the commercialisation
of the body in mass culture, the punk (a word which is
on ppornographic devices, and their performative prison slang for queer) movement, inspired at the same
y too produce bodies, pleasures and subjectivities, time by the sexual eccentricities of the gay culture, by
e a ba
battleground within feminism and gay and glam rock and by situationism, made the contemptible
movements.
ov In the mid-1970s, the Women Against body the focal point of this scene. Shortly afterwards,
raphy
phyy group defined pornographic representation the Riot Grrrl movement turned the bad girl, the ugly
triarchal
rc language that abused the female body girl and the bitch into female figures that could embody
manded
nd that it be censored to further the struggle performative and political change.
gender
n and sexual discrimination. This abolitionist
ent,
t, supported by the work of Andrea Dworkin Inspired by policies regarding the body and sexuality
therine
ri MacKinnon, considered the relationship that emerged with pro-sex feminism, the aesthetics of
n feminism
em and pornography to be politically lesbian culture, punk and the Riot Grrrls in contrast to
cilable.
bl the construction of a single pornographic language, a
series of discoursive, artistic and audiovisual practices
action
o to this discourse, a new form of «pro-sex» have now become established that propose critical ways
m em
emerged (in the words of Ellen Willis in 1981) of representing gender and sexuality. The common
nsidered
de the body, sexuality and pornography to be denominator of the different strategies followed by Annie
al sp
spheres for granting new meaning and political Sprikle and Elizabeth M. Stephens, Fatale Video, On Our
erment
me to women and sexual minorities. Initiatives Backs, Del Lagrace Volcano, Virginie Despentes, Coralie
g the
he possibility of feminist and subordinate types Trinh-Thi, Shelly Mars, Shu Lea Cheang or Bruce La Bruce
P

ography
ra multiplied: Gayle Rubin and Pat Califia is that they produce a radical shift in pornographic forms
p a co
complex cartography of minority sexualities of expression: those who up to now were objects of the
(gays, lesbians,
bia SM, fetishists, trans-gender, etc.) pornographic gaze have re-appropriated the production
technologies of the body and pleasure by questioning invents new inexpensive techniques of critical intervention
their representational codes and hetero-normative regime («do-it-yourself», «become the media»), by calling on its
of visibility. Subordinate kinds of pornography emerge incorrigible, rough, politically incorrect aspects.
from the de-centring and politicisation of the dominant
pornographic gaze. Around this new queer feminist One of the aims of this programme is revealing the
movement educators and sex workers, femmes, queer practices and discourses that re-appropriate pornography
vaudeville and burlesque groups, projects to fight against as a device for producing dissident subjectivities that have
AIDS, queer and trans-gender audiovisual producers and emerged in feminist and queer cultures. We are interested
pornographers have emerged … in subaltern representations of pornography and their
ability to function as critical and dissident spaces in which
The dominant form of pornographic production, with its sexual and gender identities can be redefined.
rigid gender codes, its divisions between normality and
pathology and its closed distribution and consumption We have brought together here a wide variety of social
circuits is gradually breaking up with the irruption of actors, researchers, performers, activists, film directors and
independent video production and the new global producers, porn actors and actresses, artists and musicians
distribution channels provided by internet broadcasting. who, as heirs to feminist,t punkk and queerr cultures are
This opens up an unprecedented public space for sex, but involved in the new production of audiovisual pleasure.
also a new platform for political intervention and action, This is all about creating networks to offer knowledge and
and for resistance to the normative codes of traditional visibility of post-pornographic production among different
pornography and for inventing new public sexualities. artists, activists and groups, by continuing to follow the
lines of research, creative activity and political intervention
PornPunkFeminism is a programme structured around opened up at the Post-porno Marathon (MACBA, 2003).
post-pornographic production and research, the critique
of the traditional codes used to represent sexuality and The programme consists of a seminar comparing critical
the multimedia representation of bodies and subaltern discourses and strategies, a series of DIY porn production
sexualities. and experimentation workshops (with Shu Lea Cheang,
María Llopis & PostOp) and a performance event.
By going beyond the anti-porn/pro-porn feminist clash
and following the work by Michel Foucault, Judith Butler
& Linda Williams, this project explores pornography as
one of the bio-political technologies of production and
normalisation of the body, gender, sexuality and pleasure
in post-industrial societies. This event takes
post-pornography as a place where three political
movements providing a cultural critique converge:
feminism as a language and practice that extends the
boundaries of the public sphere based on a critique
of gender oppression; the queer movement for
dissident sexual minorities that is critical of the idea of
heterosexuality as a norm and punk as a practice that
EGITARAUA/PROGRAMA/PROGRAMME
UZT/02/JUL 19:00 AURKEZPENA/PRESENTACIÓN/PRESENTATION
B. Preciado

KONTRAHISTORIA PORNOAK
CONTRAHISTORIAS PORNO
PORN COUNTER-HISTORIES
19:30 HITZALDIA/CONFERENCIA/LECTURE
PORNOGRAFÍA, BIOPOLÍTICA Y PRODUCCIÓN
DE SUBJETIVIDADES SUBALTERNAS
Beatriz Preciado

20:30 HITZALDIA/CONFERENCIA/LECTURE
MAKING PORN ON THE FRINGE: QUEER, ALTERNATIVE
AND UNDERGROUND PORNOGRAPHIES IN THE UNITED STATES
Tristan Taormino

UZT/03/JUL
SARE PORNOPOLITIKOAK
REDES PORNOPOLITICAS
PORNOPOLITICAL NETWORKS
19:00 AURKEZPENA-EZTABAIDA/PRESENTACIÓN-DEBATE/PRESENTATION-DEBATE
Orgia, PostOp, Maria Llopis, Medeak

20:30 AURKEZPENA-EZTABAIDA/PRESENTACIÓN-DEBATE/PRESENTATION-DEBATE
Black Sun Productions, Alex Brahim, Javier Sáez

UZT/03/JUL 22:00
TAILERRA/TALLER/WORKSHOP

TODXS SOMOS PORNO STARS


BUSCANDO NUEVAS
REPRESENTACIONES
PORNOGRÁFICAS
Á
Colectivo PostOp

UZT/04/JUL 18:30
LIBURU AURKEZPENA/PRESENTACIÓN LIBRO/BOOK PRESENTATION
DE LOS DERECHOS A LAS LIBERTADES: UNA HISTORIA POLÍTICA
DEL MOVIMIENTO GLBT EN CATALUNYA (FAGC 1986-2006)
Eugeni Rodríguez (egilea/autor/author), Itziar Ziga

Hurrengo orrialdean jarraitzen du / Continúa en la página siguiente / Continues on next page Y


EGITARAUA/PROGRAMA/PROGRAMME
UZT/04/JUL
POSTPORNO ETA TRANS FEMINISMOAK
FEMINISMOS POSTPORNO Y TRANS
POST-PORN AND TRANS-FEMINISMS
19:00 HITZALDIA/CONFERENCIA/LECTURE
FEMMES OF POWER: PHOTOGRAPHY AND QUEER POLITICS
Del Lagrace Volcano

20:00 HITZALDIA/CONFERENCIA/LECTURE
DEVENIR PERRA: FEMINIDADES INSURGENTES Y EXTREMAS
Itziar Ziga

21:00 PERFORMANCE-HITZALDIA/CONFERENCIA/LECTURE
FLORI-CULTURA SUBVERSIVA
Orgia

UZT/04/JUL 22:00
TAILERRA/TALLER/WORKSHOP

HARDCORE PUNK. POSTPORNO PUNK


PRÁCTICO.
Á ¡SE ACABÓ
Ó LA TEORÍA!
Í
María Llopis

UZT/05/JUL 16:00
TAILERRA/TALLER/WORKSHOP

TESTING THE LIMITS


Shu Lea Cheang

UZT/05/JUL
SOIRÉE FEMINISMOPORNOPUNK
20:00 PERFORMANCE-AURKEZPENA/PRESENTACIÓN/PRESENTATION
FEMINISM AND PORNOGRAPHY
Annie Sprinkle, Elizabeth M. Stephens

22:30 PERFORMANCE-TAILERRA/TALLER/WORKSHOP
Shu Lea Cheang

PERFORMANCE, ELECTRONIC MUSIC, SPOKEN WORD


PORNO-TEO-KOLOSSAL
Black Sun Productions

PERFORMANCES
Nadege Piton & Lazlo Pearlman, Diana Junyent Pornoterrorista

MUSIC
Lolito poWer (Post-punk industrial, Breakcore)
INFORMAZIO OROKORRA INFORMACIÓN GENERAL GENERAL INFORMATION

Arteleku - Gipuzkoako Foru Aldundia, arte Arteleku - Diputación Foral de Gipuzkoa es Arteleku - Gipuzkoako Foru Aldundia is a
garaikide zentro bat da, jardute artistiko un centro de arte contemporáneo que impulsa contemporary art centre offering both theoretical
kultural esperimentalak bultzatzen dituena. prácticas artísticas culturales experimentales. and practical activities. It is a place that provides
Proiekzioa izango duten eta gure ingurunean Un lugar de apoyo al arte desde la perspectiva support for art based on a perspective that
era sozial, publiko eta komunitarioan errotu de generar e impulsar toda clase de propuestas produces and promotes a wide variety of concepts
diren proposamen mota oro sortu eta sustatzeko que permitan una proyección externa, y, a su that can be disseminated externally and in
xedez, artea bultzatzeko leku bat da. vez, se adscriban en un modo social, público y turn also reflect our local society, public and
comunitario. community.
Y www.arteleku.net en zentroak
programatutako ekitaldien inguruko eta En Y www.arteleku.net está accesible toda At Y www.arteleku.net is available all the
Artelekurekin elkarlanean aritzen diren la información en torno a las actividades information related to the activities programmed
proiektuek sortutako dokumentazioa dago programadas por el centro, así como la by the centre, as well as other information related
eskuragarri. documentación generada mediante la to the collaboration with other projects.
colaboración con diferentes proyectos.

IZEN-EMATEA INSCRIPCIÓN APPLICATION

Tailerretan izen-ematea Artelekuko Inscripción a los talleres a través de la página web Registration to workshops will be made through
webgunearen bitartez egingo da de Arteleku Y www.arteleku.net Arteleku´s website Y www.arteleku.net
Y www.arteleku.net

Nola heldu]Cómo llegar]Finding us

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN 26 / Amara - Martutene Y Txomin - Enea


ZURRIOLA A1 / Donostia - Hernani Y Txomin - Enea

GROS
Renfe /Irun-Brinkola Y Donostia - Loiola
PARTE
VIEJA EuskoTren / Topo Y Donostia - Loiola
CENTRO
LA CONCHA A8 / Salida 5 Y Martutene - Loiola
AMARA EGIA

ANTIGUO IRUN >>>


LOIOLA

UNIVERSIDADES
AMARA
BERRI

A-8

<<< BILBAO

Informazioa - administrazioa]Información - administración]Information - administration Dokumentazio Zentroa]Centro de Documentación]Documentation center

Astelehenetik ostiralera]de lunes a viernes]Monday to Friday Astelehenetik ostiralera]de lunes a viernes]Monday to Friday
Ordutegia]Horario]Opening hours: 8:00 - 19:00 Ordutegia]Horario]Opening hours: 9:00 - 19:00
T 00 34 943 453 662]F 00 34 943 462 256 T 00 34 943 444 667]F 00 34 943 462 256
arteleku@gipuzkoa.net garrillaga@gipuzkoa.net
Kristobaldegi, 14. Loiola. 20014 Donostia - San Sebastián
T 00 34 943 453 662]F 00 34 943 462 256]arteleku@gipuzkoa.net]www.arteleku.net

Anni
nniee Sprink
Sprinkle
le and
and Eliza
E izabeth
beth M. Stephens, Breast Cancerr B
Ballet
le