Está en la página 1de 14

ZAINTZAILEA?

ESKUBIDEAK DITUZU!
Zainketak dira sistema sozial eta ekonomikoaren oinarri ikusezina. Sistema ekonomikoa, gaur egun ulertzen den bezala, ezinezkoa
litzateke emakumeok dohainik edo gutxi ordainduta egiten dugun lan ikusezina gabe. Pertsona heldu eta menpekoei buruz ari gara,
umeen zainketari buruz, etxeko lanari buruz baita etxearen mantentze eta bertan bizi direnen ongizatearekin zerikusia duten eginkizun
guztiei buruz ere.

Zainketak, gaur eta hemen, krisian daude. Gero eta emakume gehiagok uzten dituzte beraien herriak bizi estrategia berrien bila eta lana
aurkitzen dute beste etxe eta pertsonak zainduz. Lanaren banaketa sexualak nortasun internazionala du, beraz inoiz baino premiazkoagoa
da zainketen antolaketa birpentsatzea. (Zainketen berrantolaketa soziala premiazkoagoa bihurtzen da egunero).

LANAREN BANAKETA SEXUALA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Gure gizartean emakume eta gizonen artean dagoen desberdintasuna lanaren banaketa sexualean oinarrituta dago. Betidanik, “Lana”
diruaren truke eta lan-merkatuan burutzen dena dela ulertu izan da, beraz nagusiki emakumeak esparru pribatuan, hau da, etxean egin
izan dutena ez da “lana” kontsideratu izan. Beraz, Lanaren banaketa sexuala ez da banaketa soil bat, baizik eta emakumeak gizartean
egoera eragozgarrian egon daitezen sortzen duen eginkizunen balorazio desberdin eta bidegabea.

EKOIZPEN LANA UGALKETA LANA


Nagusiki gizonak burutzen dute Nagusiki emakumeak burutzen dute
Esparru publikoan ematen da (enpresa, administrazio publikoa, etb.) Esparru pribatuan ematen da (etxean)
Merkaturako ondasun eta zerbitzuen ekoizpena. Etxe-eremurako ondasun eta zerbitzuen ekoizpena.
Lan ordaindua Ordaindu gabeko lana edo gutxi ordaindua.
Kontraturik gabekoa edo guztiz diskriminatzailea den Etxeko
Kontratuaren bidez arautua
Langileen Araubide Bereziaren (REEH) barne.
Balorazioa, botere soziala Langileen isolamendua, beraien
Pertsonen antolakuntza sindikatuetan, beraien eskubideen
Langileen isolamendua, beraien babeserako sindikaturik gabe.
babeserako.
ZAINKETAK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Emakumeek, batez ere etxe-esparru pribatuan, gauzatzen dituzten zainketak eginkizun asko ditu barne: umeen eta menpeko pertsonen
zainketa zuzena; etxearen kudeaketa, antolaketa eta mantenua; etxeko lana bera, gizarteratze eta hezkuntza eginkizunak, zainketak eta
afektuak.

Eginkizun hauek oraindik oso naturalizaturik daude, emakumeak eginkizun hauekiko berezko gaitasun naturala dugula pentsatzen baita,
lanaren banaketa sexualaren ondorio direla ezikusiz.
Zainketak ez dira garrantzitsuak kontsideratzen – are gehiago, ez dira lana kontsideratzen- kontabilitateko ekoizpenaren eta aberastasun
sorreraren ikuspegitik. Ondorioz, soldatarik gabeko zainketa lanak soilik gauzatzen dituzten emakumeak ez-ekoizletzat eta ez-aktibotzat
hartzen dituzte.

Edonola, dohainikako lan hauen diru-balioa aztertu duten zenbait ikerketek, Euskal Autonomia Erkidegoan 15.369 milioiko balioa izango
luketela ondorioztatu dute (Eustateko datuak, 2004 urtean), kopuru hau lurralde osoaren aberastasunaren %30a delarik.

ETXEKO LANA ETA ATZERRITARTASUN LEGEA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Etxe bakoitza, eta bertan emakume bakoitza, pertsonen zainketa beharrak asetzeko antolatzen du bere burua. Honela, eta egoera zehatz
bakoitzaren arabera, ordaindu gabeko zainketa lanak etxetik kanpoko baliabideekin bateratzen dira: prestazio publikoak, merkatuan
erosiriko zerbitzuak, familia zabalekiko baliabideak (gehien bat ordaindu gabeko amonei)... eta etxeko lanbidea.

Estatu espainolean, etxeko lanbidea lan esparru garrantzatuenetariko bat da emakumeentzat. 2008ko azken hiruhilabetekoan, 754.000
pertsona zeuden Etxeko Langileen Erregimen Berezian (REEH) afiliaturik, baina badakigu pertsona gehiagok lan egiten dutela esparru
honetan kontratu gabe eta afiliaturik egon gabe. Lan-merkatuan dauden emakume guztien %8,2ak gutxienez, esparru honetan egiten du lan.

Etxeko Langileen Erregimen Bereziak beste lan-sektoretan ezartzen ez duen arautzea ezartzen du etxeko lanbidearen kasuan; arautze hau
zeharkako sexu diskriminazio argi delarik, sektoreko %95 emakumeak baitira. Badira 17 urte Etxe Langile Elkarteen Estatuko Plataformak
REEH eta Erregimen Orokorraren arteko parekatzea eskatu zuenetik
REEH (barne nahiz kanpoko modalitatearen arabera) Erregimen orokorra
Kontratua Idatzia edo ahozkoa Idatzia
Gehienezko egun lanaldia 9 ordu (gehi zehaztu gabeko presentzia-denbora barneko 9 ordu
langileen kasuan, 16 ordu dira guztira)
Lanegunen arteko atsedena 8 ordu barnekoak / 10 ordu kanpokoak 12 ordu
Asteko atseden egunak 36 ordu aste bakoitzeko, etengabe edo ez 36 ordu aste bakoitzeko, etengabe
Soldata • Legearen gutxienekoa • Legearen gutxienekoa
• %45 espezietan ordaintzeko aukera • %30 espezietan ordaintzeko aukera
Aparteko ordainsariak 15 eguneko bi aparteko ordainsari urteko 30 eguneko bi aparteko ordainsari urteko
Amatasunaren babesa Ez da kalerapen deusezik existitzen Kalerapenaren deuseztasuna haurdunaldian
Gaixotasuna Ordainduriko baja 29. egunetik Ordainduriko baja 3. egunetik
Desenplegua eta erretiroa Ez dago langabezi edo erretiro prestaziorik Badago langabezi eta aurre-erretiro prestazioa
Gizarte-segurantzarako Kotizazio finkoa eta enpresaren kontura, asteko 20 ordu Kotizazio aldakorra eta enplegatzailearen
kotizazioa baino gutxiago enplegatzaile berdinarentzat lan egin ezkero arabera
Ez da kotizatzen hilabeteko 72 ordu baino gutxiago lan Lehenengo ordutik kotizatzeko obligazioa
egin ezkero
Kaleratzea, aurre-abisua 7 eguneko aurre-abisua (urte bat baino gutxiagoko 30 eguneko aurre-abisua
antzinatasuna izan ezkero)
20 eguneko aurre-abisua (urte bat baino gehiagoko
antzinatasuna izan ezkero)
Kaleratzea, kalte-ordainketa • Kalte ordainketa 7 eguneko justifikazioa duenean (6 • Kalte ordainketa 20 eguneko justifikazioa
hileko gehiengoa) duenean (12 hileko gehiengoa)
• Kalte-ordainketa 20 eguneko bidegabekoa denean (12 • Kalte ordainketa 45 eguneko justifikazioa
hileko gehiengoa) duenean (42 hileko gehiengoa)
REEH eta Erregimen Orokorraren arteko desberdintasun honek ondorio argia du, alegia gizarte-eskubide eta prestazioekiko
eskuragarritasun desberdina. Beraz, REEH-ko langileak sortzen duten prestazioen kopuruaren batez bestekoa Erregimen Orokorrean lan
egiten dutenen erdia da.

Mantenu erdi kopurua, erregimen bakoitzeko, 2009/10/1an

1.072 € 1.200 €
931 € 904 €
835 € 859 € 1.000 €
758 €
800 €
479 € 465 € 600 €
463 €
400 €
Er. Orokorra
200 € REEH

0€ Sistema orokorrean
ezintasun iraunkorra erretiroa guztira

Gaur egun, etxeko langileei buruz hitz egitea etorkinei buruz hitz egitea da. 2005tik aurrera REEH-an afiliaturik dauden langileen artean
atzerritarren kopurua espainiar nazionalitatea dutenenak baino altuagoa da. Sektorearen feminizazioa etorkinen artean errepikatzen
da (Etxeko langile diren etorkinen %95a emakumeak dira). Beraz, lehentasuna duen gizarteratze sektore bihurtzen dira, bereziki Hego
Amerikatik datozenak. Etxeko langileen zenbait arazo zehatz:
• Langile askok beste sektoreetan lan egiteko prestakuntza dute, baina etxeko langile izatea da beraien aukera bakarra.
• Atzerritartasun legeak berak ezkutuko ekonomian lan egitera behartzen ditu, hau da, REEH-ak eskaintzen dituenak baino egoera
kaskarragoetan (lehenengo hiru urtetan, lan-baimen eta egoitza-baimenik gabe, egoera honetan ezinezkoa da legezko lan-kontratu
bat lortzea).
• Egoitza-baimena eskuratzeko, lan-kontratu bat lortzeko beharrak, REEH-ko baldintzak onartzera behartzen ditu (“finkatze” epea
igaro ondoren kontratu bat behar dute beraien egoera legeztatzeko)
• Atzerritartasun legea eta REEH-ren bateratzeak ahultasun modu zehatzak sortzen ditu etorkinengan (barneko langileen zailtasuna
familia elkarketa lortzeko, ez baitute berezko etxerik, hau ere oztopo bat bihurtzen da jazarpen eta bortizkeria egoerak salatzeko
orduan)
• Etxeko langile etorkinak ezinbestekoak dira beraien enplegatzaileen bateragarritasunarentzat, baina, aldi berean, zailtasun handiak
dituzte beraiek bateragarritasun hori lortzeko

Ondorioztatu dezakegu etxe enpleguan dagoen etorkin kopuru altua zainketen globalizazio prozesu konplexuagoa denaren barne daudela.

ZER EGIN DEZAKEGU?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Unión estratégica de mujeres migrantes, empleadas de hogar, empleadoras, feministas, sindicalistas, cuidadoras, personas con diversidad
funcional que piden ser atendidas de otro modo, paradas, hombres por la igualdad… para defender los derechos de las empleadas de
hogar, de las migrantes y de las mujeres en general y exigir:
• REEH eta Erregimen Orokorraren parekatzea
• Atzerritartasun legearen berrikustea genero eta zainketen ikuspegitik
• Amatasun eta aitatasun baimen berdinak eta besterenezinak
• Bateragarritasun eta korrespontsabilitate neurriak (gizon eta emakumeen artean, baita esparru publiko eta pribatuaren artean)
• Kalitate oneko zerbitzu publikoak. Eta menpekotasun legea berrikusi
• Zaintzeko eskubidea, ez zaintzeko eskubidea eta zainduak izateko eskubidea
• Lan-eskubideak zaintzaile guztientzat: hitzarmenak, bidezko prestazioa eta lanaldi
HELBIDEAK, BALIABIDEAK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Emakume elkarteak

Garaipen SOS Arrazakeria Mujeres del mundo


Anoetako pasealekua 28, CRAJ Gaztegunea Zarategi pasealekua 100 mujeresdelmundo_unidas@hotmail.com
20010 Donostia 20015 Donostia
Tel.: 943 57 85 68 Tel. 943 24 56 27 Asociación de trabajadoras
garaipenpv@yahoo.es de hogar de Bizkaia
Malen Etxea K/ Pelota 3 (Alde zaharra)
Asociación de Empleadas de Hogar Vicuña Alai auzategia 8, 5ºC 48005 Bilbao
Ategorrieta etorbidea 17 20750 Zumaia, Gipuzkoa Tel. 94 415 54 83
20013 Donostia Tel. 943 86 51 77 ath-ele@hotmail.com
Tel. 943 27 04 38 malen_etxea@yahoo.com.ar
anaeliza38@yahoo.es

Erakundeak

Heldu, EAE-ko atzerritar etorkinen arreta Donostiako Udaleko Berdintasun eta Prestazioei buruzko informazioa, Gizarte
juridiko-sozialeko sarea Lankidetza Saila Segurantzako Institutu Nazionala
Larramendi 1, behea Ijentea 6, Goikoa Jauregia Pl. Pío XII, 2 bajo
20006 Donostia 20003 Donostia 20010 Donostia
Tel. 943 44 48 90 Tel. 943 48 14 13
biltzen@biltzen.org berdintasuna@donostia.org Izapide eta Lan-ikuskatzailetza, Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionala
K/ Podavines 3, behea
20010 Donostia
¿CUIDADORA?
¡TIENES DERECHOS!
Los cuidados son la base invisible del sistema social y económico. El sistema económico tal y como se entiende hoy en día sería insostenible
sin el trabajo invisible, gratuito o mal pagado que realizamos las mujeres. Estamos hablando del cuidado de personas mayores
y dependientes, del cuidado de niñas y niños, de las tareas domésticas y de todas las tareas relacionadas con el mantenimiento de los
hogares y el bienestar de las personas que viven en ellos.
Los cuidados, aquí y ahora, están en crisis. Cada vez más mujeres salen de sus países buscando nuevas estrategias de vida y encuentran
trabajo cuidando a otras personas y hogares. La división sexual del trabajo adquiere dimensiones internacionales, y es más urgente que
nunca replantear la organización de los cuidados.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


La división sexual del trabajo es una de las bases sobre las que se construye la desigualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad.
Tradicionalmente, se considera “trabajo” sólo aquel que se desarrolla en el mercado laboral, a cambio de dinero, mientras que todas
las tareas realizadas mayoritariamente por mujeres en el ámbito privado y doméstico no se consideran como tal. La división sexual del
trabajo por tanto, no es sólo una división, sino sobre todo una valoración desigual e injusta de tareas que lleva a las mujeres a
ocupar posiciones menos ventajosas en la sociedad.

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO REPRODUCTIVO


Desarrollado mayoritariamente por hombres Desarrollado mayoritariamente por mujeres
Se realiza en la esfera pública (empresa, administración pública, etc.) Se realiza en la esfera privada (hogar)
Producción de bienes y servicios para el mercado Producción de bienes y servicios para el ámbito doméstico
Trabajo remunerado Trabajo no remunerado o mal pagado
Sin contrato, o dentro del Régimen Especial de Empleo de Hogar,
Regulado a través de contrato
claramente discriminatorio
Reconocimiento, poder social Invisibilidad, ausencia de reconocimiento, estigma
Organización de las personas trabajadoras en sindicatos para la Aislamiento de las trabajadoras, ausencia de sindicatos en
defensa de sus derechos defensa de sus derechos
LOS CUIDADOS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Los cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres en el ámbito doméstico sin recibir dinero a cambio comprenden muchas tareas:
cuidado directo de menores y personas dependientes; gestión, organización y mantenimiento del hogar; tareas domésticas propiamente
dichas, y funciones de socialización, educación y despliegue de afectos y cuidados.
Estas funciones siguen estando fuertemente naturalizadas, ya que se sigue pensando que las mujeres estamos dotadas de una habilidad
innata, natural, para estas tareas, ocultando que es una consecuencia directa de la división sexual del trabajo.
Los cuidados no se consideran relevantes desde el punto de vista de la producción contable y la generación de riquezas –se
considera, más bien, un “no-trabajo”-, y las mujeres que los realizan de forma exclusiva y gratuita son definidas como no-productivas e
inactivas.

Sin embargo, algunos estudios que han cuantificado el valor monetario de estos trabajos gratuitos, han llegado a la conclusión de que
equivalen a 15.369 millones de euros al año en la Comunidad Autónoma de Euskadi (datos de Eustat, año 2004), lo que supone
alrededor del 30% de la riqueza total del territorio.

TRABAJO DOMÉSTICO Y LEY DE EXTRANJERÍA\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Cada hogar, y en ellos, las mujeres, se organiza para garantizar las necesidades de cuidados de las personas. Así, en función de las
circunstancias, se conjugan los cuidados no remunerados con recursos que provienen de fuera del hogar: prestaciones públicas, servicios
comprados en el mercado, recurso a la familia extensa (mayoritariamente abuelas no remuneradas)… y empleo de hogar.
El empleo de hogar es uno de los sectores laborales más importantes para las mujeres en el estado español. En el último trimestre
de 2008, había 754.000 personas afiliadas en el Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH), aunque muchas más trabajan sin
afiliación y sin contrato. Al menos el 8,2% de todas las mujeres ocupadas en el mercado trabaja en este sector.

El REEH instaura una regulación distinta a la del resto de sectores laborales; una regulación que puede definirse sin ninguna duda como
una forma de discriminación indirecta por razón de sexo, ya que alrededor del 95% de las trabajadoras del sector son mujeres. Hace
ya 17 años que la Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras de Hogar pidió la equiparación del REEH al Régimen General, pero
aún no se ha producido ningún cambio.
REEH (según modalidad de internas o externas) Régimen General
Contrato Escrito u oral Escrito
Jornada diaria máxima 9 horas (unido a un tiempo de presencia indeterminado 9 horas
en el caso de las internas, se convierten en 16 horas)
Descanso entre jornadas 8 horas internas / 10 horas externas 12 horas
Descanso semanal 36 horas a la semana continuadas o no 36 horas a la semana continuadas
Salario • Mínimo legal • Mínimo legal
• Posibilidad de descuento del 45% en especie • Posibilidad de descuento del 30% en especie
Pagas extra 2 pagas extra anuales de 15 días 2 pagas extra anuales de 30 días
Protección de la maternidad No existe despido nulo Nulidad del despido durante el embarazo
Enfermedad Baja retribuida desde día 29 Baja retribuida desde el día 3
Desempleo y jubilación No hay prestación por desempleo ni prejubilación Sí hay prestación por desempleo y
prejubilación
Cotizaciones Cotización fija y por cuenta de la empleada si se Cotización variable y por empleador
a la seguridad social trabaja menos de 20 horas semanales para el mismo Obligación de cotizar desde la primera hora
empleador
No se cotiza si se trabaja menos de 72 horas al mes
Despido, preaviso Preaviso de 7 días (en caso de tener una antigüedad Preaviso de 30 días
menor a un año)
Preaviso de 20 días (si más de un año de antigüedad)
Despido, indemnización • Indemnización cuando es justificado de 7 días (límite • Indemnización cuando es justificado de 20
de 6 mensualidades) días (límite de 12 mensualidades)
• Indemnización cuando es improcedente de 20 días • Indemnización cuando es improcedente de
(límite de 12 mensualidades) 45 días (límite de 42 mensualidades)
Esta desigualdad entre el REEH y el Régimen General se traduce en un acceso muy distinto a los derechos sociales y a las prestaciones.
Así, la cuantía media de las prestaciones generadas por las trabajadoras del REEH, supone la mitad de las generadas por las personas
que trabajan en el Régimen General.

Cuantía pensión media, por regímenes, a 1/10/2009

1.072 € 1.200 €
931 € 904 €
835 € 859 € 1.000 €
758 €
800 €
479 € 465 € 600 €
463 €
400 €
Rég. General
200 € REEH

0€ Total sistema
incapacidad jubilación total
permanente

En la actualidad, hablar de empleo doméstico es también hablar de migraciones. Y es que a partir de 2005, las trabajadoras extranjeras
superan a las de nacionalidad española entre las afiliadas al REEH. La feminización del sector se repite entre las extranjeras (el 95%
de las personas inmigrantes ocupadas en el empleo de hogar son mujeres), convirtiéndose en un sector prioritario de inserción, sobre
todo para las mujeres procedentes de America Latina. Algunos problemas específicos de las trabajadoras de hogar migrantes:
• Muchas trabajadoras están cualificadas para trabajar en otros sectores, pero el empleo de hogar se convierte en la única opción posible
• La propia Ley de Extranjería las condena a trabajar en la economía sumergida, en peores condiciones que las que ofrece el REEH
(durante los primeros 3 años, sin permiso de trabajo ni de residencia, es imposible optar a un contrato de trabajo legal)
• La necesidad de conseguir un contrato de trabajo para obtener permiso de residencia las obliga a aceptar las condiciones del
REEH (una vez transcurrido el tiempo de “arraigo”, necesitan un contrato para legalizar su situación)
• La confluencia del REEH con la Ley de Extranjería crea formas de vulnerabilidad específicas (dificultades de las internas para la
reagrupación familiar debido a que no tienen vivienda propia; dificultad a la hora de denunciar situaciones de acoso y violencia, etc.)

Podemos concluir que la alta presencia de migrantes en el empleo de hogar forma parte de un proceso más amplio y complejo de
globalización de los cuidados.

¿QUÉ PODEMOS HACER?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Unión estratégica de mujeres migrantes, empleadas de hogar, empleadoras, feministas, sindicalistas, cuidadoras, personas con diversidad
funcional que piden ser atendidas de otro modo, paradas, hombres por la igualdad… para defender los derechos de las empleadas de
hogar, de las migrantes y de las mujeres en general y exigir:
• La equiparación del REEH con el Régimen General
• Revisión de la normativa de extranjería desde una perspectiva de género y de cuidados
• Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles
• Medidas de conciliación y de corresponsabilidad (entre hombres y mujeres y también entre el sector público y privado)
• Servicios públicos de calidad, revisión de la ley de dependencia
• Derecho a cuidar, a no cuidar y a ser cuidadas/os
• Derechos laborales para todas las cuidadoras: convenios, jornadas laborales y prestaciones justas y normalizadas
• Contratos de trabajo asumibles ética y legalmente
DIRECCIONES, RECURSOS\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Asociaciones

Garaipen SOS Racismo Mujeres del mundo


Paseo de Anoeta 28, CRAJ Gaztegunea Paseo Zarategi 100 mujeresdelmundo_unidas@hotmail.com
20010 Donostia 20015 Donostia – San Sebastián
Tel. 943 57 85 68 Tel. 943 24 56 27 Asociación de trabajadoras
garaipenpv@yahoo.es de hogar de Bizkaia
Malen Etxea C/ Pelota 3 (Casco viejo)
Asociación de Empleadas de Hogar Vicuña Alai auzategia 8, 5ºC 48005 Bilbao
Avda. de Ategorrieta 17 20750 Zumaia, Gipuzkoa Tel. 94 415 54 83
20013 Donostia – San Sebastián Tel. 943 86 51 77 ath-ele@hotmail.com
Tel. 943 27 04 38 malen_etxea@yahoo.com.ar
anaeliza38@yahoo.es

Instituciones

Heldu, Red de asistencia jurídico-social Sección de Igualdad y Cooperación, Información sobre prestaciones,
para personas inmigrantes extranjeras Ayuntamiento de Donostia Instituto Nacional Seguridad Social
en la CAE Ijentea 6, Palacio Goikoa Pl. Pío XII, 2 bajo
C/ Larramendi 1, bajo 20003 Donostia 20010 Donostia – San Sebastián
20006 Donostia – San Sebastián Tel. 943 48 14 13
Tel. 943 44 48 90 berdintasuna@donostia.org Inspección de trábajo y trámites,
biltzen@biltzen.org Instituto Nacional Seguridad Social
C/ Podavines 3, bajo
20010 Donostia – San Sebastián