INSTITUTO DA LINGUA GALEGA

Dicionario de pronuncia da lingua galega

Xosé Luís Regueira

Este dicionario foi elaborado a partir dos resultados do proxecto Dicionario fonético galego, desenvolvido no Instituto da Lingua Galega por un equipo formado por: Xosé Luís Regueira (coordinador) Antón López Dobao Carme García Rodríguez Carme Hermida Xosé Pérez Sardiña Xulio Sousa Carme Vidal Reimúndez (colaboradora) Este equipo fixo unha revisión da pronuncia de case 20000 voces, a partir do traballo de Carme García Rodríguez para o Diccionario esencial Vox galego-castelán castellano-gallego (Fernández González 1997), e trazou as liñas xerais da proposta. Durante o resto da elaboración do dicionario Carme García, Carme Hermida e Xulio Sousa continuaron a prestar a súa colaboración activa.

1. Introdución Des que o galego ten unha presenza importante nos medios de comunicación falados, diferentes voces veñen expresando a necesidade de desenvolver un modelo estándar para a lingua falada. Por necesidade real, por prestixio ou por razóns ideolóxicas, esta demanda é secundada probablemente pola maioría dos usuarios da lingua oral en situacións de formalidade, e sobre todo no discurso público, particularmente nos medios de comunicación falados ou nas artes escénicas. Este traballo ten o obxectivo de contribuír a satisfacer esa demanda nalgunha medida. Neste momentos xa contamos cunha descrición dos sons da variedade estándar e tamén con diferentes traballos de análise e reflexión, feitos ao longo destes últimos anos, sobre os criterios e os fundamentos dese modelo de lingua, así como das consecuencias posibles da estandarización. O obxectivo xeral deste proxecto é, por tanto, contribuír ao desenvolvemento do estándar oral galego, tratando de influír nel de maneira explícita e razoada, no sentido xa expresado en Regueira (2005). O obxectivo específico é o de fornecer un modelo de pronuncia das palabras galegas para o uso público da lingua. Desta maneira, este dicionario aspira a ser un instrumento útil para os profesionais dos medios de comunicación falados, así como para actores, dobradores e ensinantes, que teñen a alta responsabilidade de facerlle chegar á sociedade galega unha pronuncia digna e aceptable da súa lingua. O noso propósito non é establecer unha “normativa” fonética ao modo da normativa ortográfica. Os estándares orais non teñen o carácter coercitivo dos estándares escritos, e sempre se permite unha maior variación na lingua falada, incluso nos niveis e rexistros máis elevados e formalizados. Por outra parte, o establecemento da pronuncia estándar correspóndelle á sociedade galegofalante (ou aos grupos máis influentes dela). O noso obxectivo é ben máis modesto: propoñer un modelo de pronuncia que poida ser aceptado en contextos en que se requira o emprego da lingua estándar. A finalidade última, naturalmente, é a de influír nos modelos públicos de galego de maneira que a súa fonética sexa máis próxima á do galego histórico (o herdado polos galegofalantes, fronte a outros modelos con certa difusión pública desenvolvidos por contacto co español), e será por tanto máis coherente cos criterios que presiden a formación do estándar escrito do galego. 2. Antecedentes e desenvolvemento do proxecto Como ben se sabe, desde hai algún tempo véñense publicando traballos sobre o estándar oral, aínda que o seu número é aínda reducido. Algunhas ideas sobre esta cuestión foron avanzadas nas gramáticas máis recentes (Álvarez, Monteagudo & Regueira 1986; Freixeiro Mato 1998; Álvarez & Xove 2002) e tamén nalgúns traballos específicos (p.e. Regueira 1997, 2005; Fernández Rei 2005, para a prosodia). Unha descrición da fonética segmental

iii

do estándar oral foi realizada en Os sons da lingua (Regueira 1998), así como nas gramáticas mencionadas. Por outra parte, partiamos do coñecemento non só intuitivo senón tamén empírico (a través de gravacións e análises fonéticas) da lingua utilizada nos ámbitos en que se espera un galego estándar: o mundo académico, a lingua dos actos públicos, de actividades culturais, etc. E tamén do coñecemento da lingua falada tradicional, tanto no referente á variación xeográfica como en estudos de aspectos concretos dalgunhas variedades. Estas bases foron seguidas dunha reflexión sociolingüística (en parte publicada en Regueira 2005) e de diferentes estudos fonéticos e fonolóxicos, así coma da consulta de datos en arquivos, traballos e dicionarios, e da obtención de informacións novas de falantes de diferentes condicións. Os criterios e liñas fundamentais foron discutidas no seo dun grupo de traballo dentro da sección de Fonética do Instituto da Lingua Galega, constituído por Antón L. Dobao, Carme García Rodríguez, Carme Hermida, Xosé Pérez Sardiña, Xulio Sousa e Xosé Luís Regueira (coordinador), coa colaboración de Carme Vidal Reimúndez. Este equipo revisou as transcricións, realizadas por Carme García, das aproximadamente 19500 entradas do dicionario Vox esencial (Fernández González 1997), discutiu os criterios e elaborou borradores sobre a pronuncia das vogais tónicas. Despois desa primeira fase non foi posible continuar o traballo en equipo, polo que proseguín o traballo pola miña conta, mais sempre contando co consello e coa colaboración dos restantes membros do equipo e do ILG, e de moitos outros colegas que dedicaron unha parte do seu tempo e dos seus coñecementos a contribuír nesta tarefa, tendo como única motivación o seu compromiso coa lingua e a cultura galegas 1 . Nesta segunda fase, ampliei o número de entradas, ata incluír as 46785 voces contidas no Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGa) (González & Santamarina 2004), unha vez excluídos os símbolos e as formas con asterisco. Por outra parte fíxose necesario investigar o comportamento da lingua culta tocante a unha serie de cuestións (vogais átonas en cultismos, alternancia entre ditongos e hiatos, estranxeirismos...) e establecer criterios para o seu tratamento. A información necesaria para tomar decisións sobre a pronuncia foi obtida por dúas vías diferentes. Por unha parte, utilicei toda a información fonética dispoñible. As fontes principais foron o ficheiro lexicográfico do ILG e mais a base de datos do Atlas Lingüístico Galego, e tamén se consultou, naturalmente, a bibliografía sobre fonética e sobre dialectoloxía galega, publicada ou inédita. Por outra parte, formei unha rede de informantes procedentes de diferentes puntos de Galicia, de maneira que poden servir de representantes de diferentes variedades xeográficas de lingua, que responderon varias series de enquisas, complementando as informacións fornecidas polos membros do grupo. Todos eles teñen o galego como L1, estudos universitarios e formación en fonética galega. Un primeiro grupo de cinco informantes respondeu unha enquisa extensa, de arredor de 3000 cuestións. A partir desta, aplicáronse varias series de enquisas de menor

A todos eles quero facerlles chegar o meu agradecemento máis sincero, e de maneira especial a Antón Santamarina, pola súa constante axuda ao longo destes anos, poñendo ao meu dispor con suma paciencia o seu fondo coñecemento da lingua (e das linguas) e o seu afinado criterio lingüístico.

1

iv

extensión en círculos sucesivos. Foron en total 44 informantes 2 , que contestaron na súa maioría máis de 1600 cuestións. Isto permitiu unha mellor cobertura territorial, e achegou varias ducias de miles de datos. Por unha parte procurábase información cuantitativa e de reparto xeográfico; e por outra, información cualitativa, que permitise comprender cales eran os procedementos e as regras seguidas na adaptación fonolóxica das palabras novas. Tamén consultei a información fonética dispoñible do portugués, en particular dicionarios da Academia das Ciências de Lisboa (2001), Teixeira (dir.) (2004) e Houaiss & Villar (2003), así todas as gramáticas e traballos dispoñibles que contiñan información fonética. E para os estranxeirismos buscouse, sempre que foi posible, a forma fonética da lingua orixinal. En total, foi necesario buscar información fonética de preto de 10000 voces. 3. A lingua estándar A idea de que é necesaria unha lingua estándar para a comunicación culta nunha sociedade coma a nosa, e a idea de que esa lingua é máis apta, máis pura ou máis perfecta cás demais variedades, é vista por unha parte (a maioría, probablemente) dos lingüistas como unha cuestión de carácter ideolóxico (Milroy & Milroy 1999: 22-23 Kristiansen 1998: 127). Por outra parte, ponse de relevo o seu carácter de lingua de clase (Fairclough 2001: 48; Crowley 1989: 157), polo que o feito de que a lingua estándar sexa esixida para acceder a determinados recursos sociais crea unha desigualdade fundamental. Desde os grupos dominantes prefírese obviar as desigualdades e enfatizar a necesidade e a superioridade desa variedade; e así non é raro que algúns sociolingüistas e planificadores consideren o estándar como a peza central da arquitectura da lingua, imprescindible por razóns comunicativas, sociais e mesmo políticas nunha sociedade complexa coma a nosa. Os estándares lingüísticos establecéronse e codificáronse de maneira fundamental como códigos gráficos, escritos. O desenvolvemento de estándares orais é un fenómeno máis recente, e produciuse sobre todo a partir do século XIX nas sociedades europeas. Así, as linguas que tiveron unha estandarización tardía xeralmente aínda non teñen un estándar oral consolidado. Aínda que os estándares orais dependen en boa medida da lingua escrita (xa dicía Barthold Brockes en 1721: “Man muss sprechen wie man schreibt” 3 , cfr. Fisher 1986: 19), entre ambos existen importantes
Antón Santamarina, Maricarme Ares, Anxos Sobriño, Sonia López Fernández, Mónica Ares Ameijide, Irene Bravo, Luísa Vázquez Freire, Mario Romero, Xosé Manuel López Valcárcel, Bieito Silva, Francisco Castiñeira, Begoña Tajes, Carmela López Taboada, Xacinta Varela, Elisa Fernández Rei, Marta Negro Romero, Valentina Formoso, Fátima Rodríguez Ruibal, Benigno Fernández Salgado, Xavier Varela, Xosé Carballeira, Moisés Barreiro, María Eibe, Mónica Martínez Baleirón, Belén López Gómez, Xosé Antón Álvarez Rodríguez, Francisco Dubert, Xosé Manuel Salgado, Concepción Diéguez, Luz Cures, Manuel González, María Vilasó, Antón Lado, Xosé Henrique Costas, Elvira Fidalgo, Silvia Viso, Xesús Mosquera, Anabel Escourido, Afonso Toimil, María do Carmo Villarino, Xosé Xove, Fátima Miguéns, Manuel Rico Verea e Francisco Fernández Rei. Eles responderon enquisas fonéticas e contestaron todas as cuestións que lles fun facendo, abusando da súa paciencia e do seu tempo, mais o seu amor pola lingua estivo sempre por riba das dificultades, e pacientemente contestaron a centos ou, os citados en primeiro lugar, a miles de preguntas. A información que nos forneceron foi esencial para poder realizar este traballo. 3 Hai que falar como se escribe.
2

v

diferenzas. Talvez a máis significativa é o menor grao de fixación (codificación) dos estándares orais, e estes non teñen o carácter coercitivo característico dos escritos; aínda que existen normas e esixencias sociais sobre as variedades a utilizar en determinadas situacións, case sempre se permite unha maior variación. Non obstante, a xerarquía de valor que os grupos sociais establecen entre as diferentes variedades orais da lingua, os xuízos, e os prexuízos, de orde social a través da lingua refírense case sempre á lingua falada, e particularmente a cuestións de pronuncia. A división da “comunidade lingüística” en grupos diferentes, en identidades sociais e lingüísticas diferentes, faise así visible. Escoller unha variedade como base do modelo estándar convértese por tanto nunha elección social. Daniel Jones, na súa coñecida obra The pronunciation of English, dicía que describía “one form of English pronunciation which, though not a standard, can at least be said to be easily understood throughout the English-speaking world” 4 (Jones 1956: 3-4). Os propios editores do dicionario fonético de Jones, na súa edición máis recente (Jones 2003: v), recoñecen que esa pronuncia era “the educated pronunciation of London and the Home Counties (the counties surrounding London). Its use was not restricted to this region, however, being characteristic by the nineteenth century of upper-class speech throughout the country” 5 . Como di John Fisher (1996: 145): “This is the pronunciation that distinguished the British ruling class until the end of the Second World War and is still taught around the world as ‘Standard British English’” 6 . Os dicionarios fonéticos actuais, para evitar “the connotations of high social class and privilege” 7 (Jones 2003: v) desa pronuncia, baséanse no modelo de lingua característico dos locutores dos medios de comunicación falados (que ten a súa base naquel mesmo modelo de inglés), asociado a “connotations of education and sophistication” 8 (Upton, Kretzschmar & Konopka 2001: xi). O mesmo fai o Duden para o alemán. Algo semellante ocorre no francés (Warnant 1987: xix) e nas demais linguas do noso arredor (cfr. Academia das Ciências de Lisboa 2001: xxvii). Resulta que esas pronuncias “neutras”, “ben aceptadas” (p.e. Teixeira et al. 2004: s.p., afirman presentar “uma pronúncia neutra da língua portuguesa não marcada diatpicamente e socialmente bem aceite pela comunidade linguística” –énfase dos autores) son na realidade as de determinados grupos sociais asociados ao poder cultural e ideolóxico da comunidade lingüística. Outra cousa é que eses modelos, difundidos polo estado e polos medios de comunicación, acaben estendéndose e mesmo facéndose xerais.

Unha forma de pronunciación inglesa que, aínda sen ser un estándar, pode dicirse polo menos que é facilmente entendida a través do mundo angloparlante. 5 A pronuncia educada de Londres e dos Home Counties (os condados que rodean Londres). O seu uso non se limitaba a esta rexión, senón que era característico da clase alta do século XIX por todo o país. 6 “Esta é a pronuncia que distinguía a clase dirixente británica ata o final da Segunda Guerra Mundial e aínda se ensina por todo o mundo como “inglés británico estándar”. 7 As connotacións de clase social alta e de privilexio. 8 Connotacións de educación e sofisticación.

4

vi

4. O estándar lingüístico galego Na situación do galego, todo indica que resulta imprescindible a existencia dun estándar para que a lingua poida asumir determinadas funcións. Nunha sociedade en que “ideoloxía do estándar” ten plena vixencia, é necesario un estándar lingüístico para conseguir a difusión social do galego, ou cando menos a súa aceptación; dito noutras palabras, para “acrecentar o valor funcional da lingua”. Robert Le Page (1988: 33) refírese ao proceso de estandarización como “the progressive reification, totemization, and institutionalization of a language” 9 . E dado que estamos construíndo unha “lingua de cultura”, estamos a seguir ese proceso: estamos a elaborar unha lingua que non só é un medio de comunicación máis ou menos eficaz, senón tamén, e de maneira importante, unha institución. De feito, o galego ten xa un estándar escrito máis ou menos asentado nunha parte da sociedade. Ese estándar foi construído con materiais do galego tradicional, pero tamén con outros de diversa procedencia. A estandarización, a “elaboración da función” en termos de Haugen (1966: 22-24), fíxose, inevitablemente, sobre os modelos dos estándares veciños. Imitamos formas lingüísticas, tipos de textos doutras culturas e doutras linguas. E imitamos aquilo que coñecemos. Por tanto o modelo do español tivo unha forte influencia, matizada en épocas máis recentes polo modelo do portugués. Segundo se expón nas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (RAG & ILG 2004: 11-12), os criterios para a codificación do estándar escrito son: a) Criterio de identidade: “A lingua normativa [...] ha de ser continuadora da lingua falada pola comunidade e ha de achegarse canto sexa posible a ela, a fin de enraizar sobre bases seguras e vivas”. b) Criterio purista: “Agora ben [...] a normativa debe acoller un galego fiel a si mesmo e limpo de canto de alleo innecesario hai incrustado na fala viva pola presión do castelán” (p. 9). Isto é, sobre a base da lingua popular aplícase unha selección purista orientada explicitamente a manter o sistema lingüístico galego diferenciado do español, evitando as interferencias, os préstamos e a converxencia inducida pola lingua dominante. c) Criterio supradialectal: “[...] o galego común non pode basearse nun único dialecto, senón que debe prestar atención preferentemente á extensión xeográfica e demográfica das formas para seleccionar as normativas”. d) Criterio conservador e tradicionalista: “[...] as formas tradicionais [serán] preferidas ás máis innovadoras e evolucionadas”, e menciónanse a tradición antiga e a tradición literaria moderna. e) Criterio de harmonía coas linguas veciñas e co portugués en particular, “evitando que o galego adopte solucións insolidarias e unilaterais naqueles aspectos comúns a todas elas”. Respecto do portugués, engádese: “Para o arrequecemento do léxico culto, nomeadamente no referido aos ámbitos científico e técnico, o portugués será considerado recurso fundamental, sempre que esta adopción non for contraria ás características estruturais do galego” (p.

9

A progresiva reificación, totemización e institucionalización dunha lingua.

vii

12). Por tanto, os estándares das linguas romances son o modelo que se segue, e o portugués ten ademais o papel de estándar-fonte de léxico culto. Non hai que esquecer que na sociedade galega existe outro estándar lingüístico ben establecido: o do español, que goza dun notable prestixio social. Tocante á lingua falada, constátase a existencia de modelos urbanos de galego con base fonética española que son percibidos pola maioría como modelos de maior prestixio, o que leva a prever a posibilidade de que unha formación espontánea e non dirixida dun estándar oral consagre esas variedades como modelos de referencia. Eses modelos son tamén frecuentes nos medios de comunicación (Regueira 1999; RAG 2003; Kabatek 2000). Se consideramos que un estándar oral debe seguir os mesmos criterios ca o escrito, ou se estimamos que o estándar oral debe estar máis próximo ao galego falado polos galegofalantes tradicionais, ou se cremos que o galego debe ter unha identidade fónica diferenciada do español, concluiremos que é necesario, ou polo menos conveniente, efectuar algunha intervención na formación dese estándar oral. Por outra parte, está a cuestión da eficacia, ou mellor dito, das limitacións de propostas académicas que pretenden modificar pautas e modelos sociais, intervir, en definitiva, na configuración de identidades nunha sociedade plural con orientacións normativas diversas. Naturalmente, canto máis radical sexa a modificación de valores que se pretende, é dicir, canto máis en contra vaia de valores sociais establecidos, ten menores posibilidades de resultar efectiva. 5. Unha proposta de estándar oral galego 5.1. Criterios xerais Seguindo o razoamento dos parágrafos anteriores, e na liña dos traballos mencionados máis arriba como antecedentes (v. sección 2), a proposta que se presenta a través deste dicionario de pronuncia está baseada nas mesmas directrices do estándar escrito: a) continuidade coa lingua falada pola comunidade b) actitude purista fronte á influencia do castelán; c) atención á extensión xeográfica e demográfica das formas consideradas; d) preferencia polas formas conservadoras fronte ás innovadoras; e) harmonía coas demais linguas romances e co portugués en particular, de maneira especial na adaptación de termos novos. O criterio e) implica, por tanto, seguir o comportamento xeral dos estándares europeos, entre eles a dependencia respecto da lingua escrita. Como xa dixemos, os estándares orais das linguas que serven como modelos (portugués, español, etc.) están baseados nas variedades de certas elites sociais. No caso do galego, a elección deste grupo de referencia presenta algúns problemas. Primeiro, non existe unha elite galegofalante prestixiosa con forte presenza social, e tampouco podemos utilizar como modelo o galego dos medios de comunicación falados. Tanto a maior parte das elites sociais coma a maioría dos profesionais dos medios están instalados no español, que fornece tamén os modelos comunicativos. O grupo de referencia máis próximo a ese é o formado polos galegofalantes, de formación

viii

universitaria e relacionados co mundo da cultura, usuarios do galego escrito e en contacto directo, como receptores ou emisores, de discursos públicos en galego. Entre eles moitos utilizan o sistema fonético e fonolóxico do español, ou teñen unha lingua seriamente influída por este, mais esta variedade debe ser descartada en consonancia cos criterios (a) (b) (c) (d) e, mesmo, (e). Por outra parte, o criterio (d) leva a preferir os modelos fónicos máis conservadores, e estes son os do galego popular das xeracións máis vellas. Escoller este modelo ten ademais a vantaxe de que é o modelo fónico galego máis próximo aos do portugués (e). Non obstante, os prexuízos sociais contra a lingua rural e contra a lingua das clases baixas fan que haxa que considerar con coidado cada decisión, situados sempre nesta tensión entre os criterios lingüístico-ideolóxicos (purismo, tradicionalismo, achegamento ao portugués) e os criterios sociais (prexuízos sociais sobre certas pronuncias). 5.2. Sistema fonemático e realizacións fonéticas Da aplicación ponderada dos criterios anteditos extráese un modelo fónico para o galego, recollido nos seus aspectos principais en obras anteriores. 5.2.1. Vogais As vogais do galego estándar están descritas en Regueira (1998) e en Regueira (no prelo a). As vogais tónicas represéntanse como [i] [e] [E] [a] [O] [o] e [u]. As 7 vogais pretónicas e as 5 postónicas represéntanse de maneira xeral nos traballos de fonética galega cos mesmos signos. A realización das vogais átonas apenas mereceu a atención dos que describiron a fonética galega, que normalmente non pasan de mencionar a súa maior relaxación. Non obstante, unha descrición axustada do vocalismo galego non pode deixar de sinalar que en palabras como lobo ou bolo a diferenza entre a vogal tónica e a vogal final é moito máis ampla cá debida á tonicidade da primeira fronte á atonicidade da segunda, e que as transcricións habituais non recollen esa diferenza. Algúns traballos (Molinos Castro 2002; Regueira, no prelo a) mostraron que as vogais postónicas finais presentan unha marcada elevación respecto das tónicas, así coma unha notable centralización. A elevación e a centralización son menos acusadas en posición final de enunciado, onde a duración é notablemente maior. Naturalmente, estamos a falar de valores medios, non de que todas as realizacións sexan necesariamente así. Estas vogais, de acordo co Alfabeto Fonético Internacional poden representarse como [I], [å], [U]. Neste dicionario, dado que se procura, na medida do posible, unha transcrición accesible e clara para non especialistas, optouse por representar estas vogais cos signos [e6] [a6] [o6]: ["loBo6], ["baBa6], ["seBe6]. Estes signos son algo máis inexactos, mais teñen a vantaxe de coincidiren coa representación gráfica destas vogais e tamén coas transcricións habituais noutras gramáticas e manuais, aínda que marcando que o seu timbre é diferente do correspondente á posición tónica ou pretónica. As vogais pretónicas presentan tamén diferenzas coas tónicas, ás veces moi acusada, como o mostran algunhas análises e se pode escoitar na fala tradicional e na de moitos falantes que tiveron o galego como lingua primeira. En principio deberiamos marcar eses matices tamén na transcrición das pretónicas, mais parece conveniente non facelo ata contar con descricións máis precisas e detalladas, dada a diversidade de contextos e de situacións ix

prosódicas que afectan á produción destas vogais. Por esta razón, nas transcricións do dicionario non se introduciu unha notación fonética diferenciada para as pretónicas.

5.2.2. Consoantes
O cadro de consoantes utilizado nesta proposta está formado polos seguintes sons:
BILABIAL OCLUSIVAS AFRICADAS FRICATIVAS NASAIS APPROXI- RÓTIMANTES CAS VIBRANTE BATIDA LATERAIS ESPIRANTES SEMIVOGAIS ALVEOLABIODENTAL DENTAL LAR POSTALVEOLAR PALATAL VELAR

p b f m

t d T s n r | l D j t°S S ≠ ¥

k g N

B

V w

Como se ve no cadro, non se representa a gheada, nin o seseo, e mantense a transcrición con lateral palatal. A gheada, presente na maioría das falas galegas, é unha evolución da aproximante velar [V§], que pasa a fricativa glotal non voceada [h], a fricativa farínxea non voceada [©] (coas variantes voceadas [H] e [?] en certos contextos) ou, de maneira minoritaria na lingua tradicional, a fricativa velar non voceada [x] (Fernández Rei 1991: 163-189; Labraña & van Oosterzee 2003). Como variante fonética maioritaria (demográfica e xeograficamente) esta pronuncia debería estar representada (e así p.e. auga [awha6 ~ awHa6 ~ awVa6]). Mais o feito § é que no seu funcionamento social o galego estándar non se pronuncia con gheada, evítase na lingua pública formal, e incluso os membros do grupo social de referencia que teñen gheada nas variedades informais evítana ao cambiaren de rexistro. Dito doutra maneira, a lingua estándar actual non ten gheada. Isto non quere dicir que sexa unha variante fonética peor ou menos lexítima, como se ten afirmado, senón que son os prexuízos de boa parte da sociedade os que fan que non se admita esta pronuncia na lingua estándar (Recalde 2003). Esta situación, naturalmente, pode ser modificada, se as tentativas, por agora escasas e débiles, de levar esta pronuncia ao uso público formal teñen aceptación dunha parte significativa da sociedade. Como a pronuncia con [g] [V§] reúne tamén os criterios requiridos e é a aceptada de maneira xeral, é a que se recolle neste dicionario. Coas falas galegas que carecen de [T] (“seseo”) sucede algo semellante (Fernández Rei 1991: 189-213), coa diferenza de que son minoritarias no conxunto da comunidade galegofalante e que as tentativas de introducilo no estándar son aínda máis escasas. Por tanto, o modelo aquí representado é o do galego con [T] e [s¡] apicoalveolar (representado sen diacrítico nas transcricións do dicionario). Un caso diferente é o da palatal lateral [¥], que na lingua da grande maioría dos falantes foi substituída por unha oclusiva palatal voceada [Ô], que x

pode alternar con variantes aproximantes [J§] ou fricativas [J]. A pesar de que na lingua actual moi poucos falantes conservan a lateral (só unha parte das xeracións máis vellas e algúns outros, xa de idade madura, procedentes sobre todo do oriente de Lugo), o criterio de preferencia das solucións conservadoras, unido á sospeita de que poida existir algunha influencia do español na aparición e na difusión dos sons non laterais fai que non se recomenden, de acordo cos criterios seguidos, para a lingua estándar. Nas transcricións reflíctese a distribución complementaria habitualmente descrita entre oclusivas voceadas [b], [d], [g] e as aproximantes espirantes [B§], [D§], [V] , a pesar de que non son distintivas, pola marcada diferenza de § pronuncia acústica e articulatoria destes sons. As descricións espectrográficas (Martínez Celdrán & Regueira, no prelo) mostran a existencia ocasional de oclusivas noutras posicións, mesmo en posición intervocálica; despois de [s¡] (ou da súa variante voceada [z¡]) son máis frecuentes as realizacións oclusivas e fricativas, mentres que as aproximantes son minoritarias. Decidín manter a transcrición habitual, no primeiro caso por ser claramente maioritaria, e no segundo porque os signos con que neste libro representamos as aproximantes serven tamén para representar as correspondentes fricativas sonoras. 5.3. A estrutura da sílaba e as oclusivas implosivas Como se ten mostrado (Regueira 2002), sílabas coma as que encontramos en ["rEk.to1] ou en [ins.ta"la|] non corresponden á fonoloxía do galego tradicional nin do galego histórico, coa que si casarían ["rEw.to1] ou ["rE.to1] e [is.ta"la|]. Á hora de escoller cal destas fonoloxías ha de seguirse, prevalece o criterio de harmonía cos demais estándares, sobre o criterio de continuidade coa lingua popular e da preferencia polas formas históricas. En consecuencia, represéntase a realización destas consoantes e grupos en coda silábica, que correspondería a unha realización formal nunha locución pausada. Debe terse en conta que, mesmo nos estilos máis formais, as oclusivas implosivas presentan realizacións pouco tensas, normalmente sen ruído de explosión: ["rEk}to6], [rEp}"ta|], [Ob}Te"kaDo6] (nas representacións fonéticas do dicionario non se inclúe o diacrítico } , que indica ausencia de ruído de explosión, por razóns de simplicidade e de economía). Como ben se sabe, nos rexistros informais estas oclusivas en final de sílaba tenden a desaparecer, e mesmo nos estilos formais admiten en moitos casos pronuncias debilitadas. No caso das consoantes que están en contacto con nasal, con frecuencia admiten pronuncias con asimilación nasal: ["digno6] ~ ["diNno6]. A non inclusión destas transcricións non debe interpretarse como unha desconsideración destas variantes, normais en ritmos menos pausados e en rexistros menos formais ca o que aquí se representa. 5.4. Encontros de vogais Os encontros de vogais que pertencen a palabras diferentes poden dar lugar a coalescencias e a elisións. Por exemplo, sábese que a vogal [e6] pode elidirse ante calquera outra vogal átona sempre que ambas pertenzan a palabras fonolóxicas (w) diferentes dentro dunha mesma frase fonolóxica (f) (é dicir, cando é adxacente a un límite de w) (para os conceptos de frase fonolóxica e palabra fonolóxica v. Nespor & Vogal 1986, Fernández Rei 2002):

xi

un paquete amarelo: [[umpa"kete6]w [ama"|Elo6]w]f > [umpa"ketama"|Elo6]. Neste dicionario encontramos esta situación en locucións adverbiais coma de alí a pouco, para as que xeralmente se ofrecen dúas transcricións: [da"lia"powko6] [de8a"lia"powko6]. De maneira semellante, en palabras de estrutura prosódica complexa, que teñen no seu interior unha fronteira de palabra fonolóxica (w), permítese a elisión, que resulta ser a realización máis frecuente (sobre a estrutura prosódica destas palabtras, v. Fernández Rei 2002: 161-162; Vigário 2003): entreabrir [[entre]w[abrir]w]w, > [ent|e8a"B|i|] [ent|a"B|i|] norteamericano [nO|te8amE|i"kano6] [nO|tamE|i"kano6], etc. A existencia dun límite de palabra fonolóxica permite tamén explicar a interacción entre formación da sílaba e prefixación en casos coma os de: abrogar [ab.ro."Va|] adrenal [ad.re."nal] subliminar [sub.li.mi."na|] subliñar [sub.li."≠a|] e fronte a fronte a abrollar [a.B|o."¥a|] adrenalina [a.D|e.na."li.na6] sublime [su."Bli.me6] adhesión [a.DE."sjoN] subacuático [su.Ba."kwa.ti.ko6]

Nestes casos pode verse o resultado da interacción das constricións (utilizando a terminoloxía da teoría da optimidade, v. Prince & Smolensky 2004), que interveñen na formación da sílaba cunha constrición referida ao aliñamento entre sílaba e palabra fonolóxica (V. Regueira, no prelo b). 5.5. Os criterios e súa aplicación: problemas e propostas Á hora de aplicar os criterios anteditos e adoptar solucións, presentáronse dous tipos de problemas, que requiriron un estudo e unha toma de decisións diferenciados: a) Léxico patrimonial: a existencia de variación dialectal e xeracional na pronuncia dalgunhas palabras. b) Léxico culto: diverxencias na adaptación de cultismos e palabras novas. 5.5.1. Variación dialectal Nos casos en que unha palabra presenta dúas (ou máis) pronuncias alternativas en diferentes zonas do territorio lingüístico galego, tivéronse en conta sobre todo os criterios de extensión xeográfica e demográfica, así coma o modelo de lingua que actualmente está a ser utilizado polo grupo social de referencia. Por eses criterios, por exemplo, non se considerou a inclusión de variantes galegas coma o pechamento de vogal anterior media ante [e6] (p.e. neve ["neBe6], v. Costas 1988), ou as pronuncias procedentes da despalatalización de [S] (p.e. peixe ["pejße6], González González 1991). Respecto da gheada e o seseo, v. máis arriba 5.2.2. Os datos sobre a variación dialectal dos diferentes fenómenos e formas están tomados fundamentalmente do ALGa (ILG 1990-1999 e base de datos inédita). Por outra parte, sempre que foi posible, procurouse unha solución común para as palabras da mesma familia léxica ou que participan das mesmas secuencias.

xii

5.5.1.1. Variación do timbre vocálico ante nasal. Casos e solucións. Adoptáronse as seguintes decisións: a) Nos casos dos resultados de Ŏ latino seguido de nasal, afectados polo proceso histórico de pechamento da vogal breve en case todo o galego falado na Galicia administrativa, os criterios utilizados levan a adoptar a vogal pechada [o]: ponte ["ponte6]. b) Nos casos de E + nasal, diferenciamos varias situacións: i) as voces rematadas en –ente presentan un reparto xeográfico coñecido, coas formas con vogal media-alta ocupando as falas occidentais e setentrionais, mentres que as pronuncias con vogal media-baixa ocupan o resto do territorio de fala galega. Dado que ambas variantes teñen unha difusión ampla e veñen xa funcionando na lingua estándar con normalidade, recollemos ambas as variantes en igualdade: dente ["dente6] ~ ["dEnte6], semente [se"mente6] ~ [se"mEnte6]. A pesar de que non todas as palabras teñen a mesma extensión xeográfica, ocupan áreas máis ou menos equivalentes, polo que optamos por non facer diferenciacións dentro deste grupo (agás os adverbios en –mente, en que a variante con [E] está menos difundida). ii) as palabras en –ento presentan unha situación máis irregular: unhas voces teñen unha variante con vogal media-baixa [E] nunha área extensa (vento), que comprende as falas ourensás e do sur de Lugo, mais noutras esa área é menor. Procuramos unha solución común para todos estes casos, poñendo como forma prioritaria a que ten vogal media alta: [–ento6] > [–Ento6]. iii) Unha solución semellante foi a seguida para as palabras en – encia, que non se ateñen estritamente a un reparto xeográfico: resid[E]ncia > resid[e]ncia, de acordo co criterio de extensión e de frecuencia. iv) Noutros casos non existe variación: sempre ["sEmp|e6]. 5.5.1.2. A metafonía nominal No caso das palabras afectadas polo pechamento da vogal media ante [o6] final (coñecido como “metafonía nominal”) non foi posible tomar decisións conxuntas para todas as palabras afectadas, dado que os comportamentos non son xerais, senón que varían de maneira acusada; por tanto, foi preciso decidir sobre cada palabra separadamente: a) Algúns masculinos rematados en –o que ocupan a maior parte do territorio do galego con vogal media alta: corpo ["ko|po6], medo ["meDo6]). b) Outros, por contra, non teñen metafonía: corvo ["kO|Bo6]. c) Incluso substantivos coa mesma terminación presentan resultados diferentes, polo que foron tratados atendendo á súa extensión xeográfica, propoñendo as pronuncias claramente maioritarias: martelo [ma|"tElo6] nobelo [no"Belo6] d) Nun certo número de casos hai un reparto xeográfico, de tal maneira que ambas pronuncias teñen unha extensión significativa, sempre coa forma pechada para a Galicia occidental e setentrional e a forma aberta para o resto do territorio: xiii

carambelo [ka|am"bElo6] [ka|am"belo6] mantelo [man"tElo6] [man"telo6] ollo ["o¥o6] ["O¥o6] e) Algunhas palabras son propias dunha área xeográfica restrinxida, e neses casos seguimos o timbre que está documentado nesas falas: carrelo [ka"rElo6] tornecelo [to|ne"Telo6] f) Tamén nos adxectivos e participios masculinos que ocupan unha ampla área do galego occidental seguimos os mesmos criterios, propoñendo as formas afectadas pola metafonía como secundarias (mantendo sempre os femininos coa vogal aberta), fronte ás maioritarias con timbre aberto, que corresponden ao resto do territorio galego: novo ["nOBo6] > ["noBo6], feminino nova ["nOBa6] morto ["mO|to6] > ["mo|to6], feminino morta ["mO|ta6], etc. 5.5.2. Variación diacrónica Outro tipo de variación, se cadra máis difícil de tratar, é o da variación diacrónica. Na nosa información teñen un peso importante o ALGa e outros traballos de dialectoloxía recollidos nos anos 1970 a falantes de idade relativamente avanzada (por tanto moitos deles nacidos antes de 1920), e isto combínase con información recollida agora a dúas xeracións de falantes, unha nacida por 1950-60 e outra por 1970-80. Isto dálle á nosa información unha certa profundidade diacrónica, que ten repercusións observables nos datos obtidos. Como se ten descrito, no galego tradicional producíase unha redución vocálica en posición pretónica que resultaba nun sistema de cinco vogais. Ese modelo é o que describe Amable Veiga (1976), e nel os derivados pechan a vogal media-baixa da base ao quedar en posición pretónica, como en ferro ["fEro6] > ferreiro [f3e"rej|o6]. En diferentes traballos sobre o galego falado (p.e. Santamarina 1974: 12, Taboada 1979: 28) xa se indicaba que ese proceso deixara de operar, de maneira que aparecían as sete vogais en posición pretónica, especialmente en derivados e en palabras novas: gu[E]rrear, des[O]var; [O]ficina, [E]quipo. Un comportamento común a galego e a portugués na adaptación de palabras novas consiste en que as vogais medias iniciais de palabra que están en sílaba libre se pronuncian como medias baixas (V. máis abaixo 5.5.4.1.1.iii): omitir [Omi"ti|], emitir [Emi"ti|]. Isto contrasta coas vogais nesta posición en palabras tradicionais: ovella [o"Be¥a6]. Daquela encontrámonos con discrepancias como as de: oficio, oficial: na fala tiñan [o] inicial, mais agora son tratadas como palabras novas con [O] (de maneira case unánime). oliva: no ALGa é xeral a forma con [o] inicial, pero para unha boa parte dos falantes actuais pronuncian con vogal [O]. Existe unha tendencia forte a manter as vogais medias abertas pretónicas en derivados. Así, palabras que tiñan vogal media-alta na lingua tradicional, son pronunciados hoxe con vogal media-baixa: obreiro: [o] era a forma xeral en todo o territorio do galego, segundo os datos do ALGa, mais agora é maioritario a pronuncia con [O].

xiv

taberneiro: os estudos de fala recóllena na súa maioría con vogal media-alta [e], mentres que os informantes actuais son case unánimes en atribuírlle [E]. roseira: segundo o ALGa e os traballos de falas tiña [o] de maneira maioritaria, mais nas enquisas a frecuencia da vogal media-baixa triplica a da media-alta. Estes cambios reflicten unha modificación do sistema fonolóxico galego nestas últimas xeracións. En parte estes cambios son comúns a galego e portugués (que hoxe ten vogal inicial [O] en oficio, oficial, oliva e obreiro), e en parte diverxen (segue aparecen a redución vocálica nos derivados como tab[È]rneiro, r[u]seira). Nestes casos optamos por ofrecer solucións duplas, para tratar de combinar a fidelidade á lingua tradicional coa representatividade das escollas para a lingua actual e para o grupo social de referencia. 5.5.4. A adaptación de cultismos Os cultismos presentan certas pautas relevantes de adaptación tanto no que se refire á estrutura da sílaba como sobre todo ao timbre das vogais medias, correspondente ás grafías <e, o> e tamén ás secuencias de vogais susceptibles de seren adaptadas como hiatos ou ditongos. 5.5.4.1. O timbre vocálico Nos cultismos, as vogais tónicas ou pretónicas grafadas <e, o> son adaptadas con vogais medias-baixas ou medias-altas seguindo pautas complexas, que podemos describir en gran medida, aínda que non sempre teñamos coñecemento das regras fonolóxicas que subxacen nese comportamento. 5.5.4.1.1. Adaptación das vogais medias. Contextos e solucións. Algúns comportamentos observados nas adaptacións, e xa descritos en parte en traballos anteriores, son: i) as esdrúxulas incorpóranse de maneira xeral con vogal tónica mediabaixa [E, O]: bólido, fotóforo, idólatra; bélico, teléfono, arquipélago. Non obstante, hai excepcións como: océano, cóncavo, etcétera, pétalo e sépalo, con [e, o]. Esta adaptación das esdrúxulas con vogal media-baixa é compartida polo portugués, coas únicas excepcións das vogais ante nasal tautosilábica. ii) Tamén se pronuncian como medias abertas (baixas) as vogais seguidas de consoante oclusiva tautosilábica: directo, docto, adoptar, aceptar. Son excepcións as palabras iniciadas por extra- ou por exanteconsonántico: extraño, extraordinario. iii)As vogais iniciais absolutas en sílaba aberta son medias-baixas [E, O]: economía, elástico; oculista, obeso. iv) Os ditongos [jE] [wE] teñen de maneira xeral vogal media-baixa: inquieto, quiniela; inalienable, parietal; ecuestre, secuela; acueducto, pueril. v) As vogais tónicas en palabras graves rematadas en ditongo tenden a ter timbres medio-baixos: historia, folio; criterio, epitelio. As rematadas en –lexio (florilexio, privilexio, sacrilexio, sortilexio) varían entre seguir o xv

modelo de colexio con [e] e a adaptación con [E], coma o resto dos cultismos con configuracións similares (e coma no portugués). vi) Outras adaptacións seguen o modelo de secuencias ben establecidas e recoñecibles, especialmente de terminacións e de sufixos. Así, seguindo o sufixo –eta ["eta6] acomódanse con vogal media-alta: asceta, beta, esteta, gaceta, maqueta, mofeta, moqueta, planeta, probeta, raqueta, ruleta, tarxeta, etc. As palabras rematadas en –ón teñen todas vogal media-alta na gran maioría das falas galegas, como o teñen tamén maioritariamente as que acaban en –onte: bisonte, horizonte, rinoceronte, simbionte. Outras terminacións que presentan comportamentos regulares (con vogais medias-altas) son –eno (-eno: neno, pequeno; cacheno, coteno, rabeno, toqueno... acetileno, benceno, epiceno, escaleno, holoceno, queroseno, reno, ruteno, sarraceno, seno, tirreno) e -ono: dono, outono, sono, trono... abono, carbono, colono, cono, ozono, quimono. vii) Algúns “prefixos” (ou raíces) cultos do tipo: rino-, termo-, poli-, retro-, contra-, que constitúen un dominio prosódico diferenciado (compórtanse coma unha palabra fonolóxica, como vimos máis arriba), posúen unha vogal que presenta unha tonicidade semellante á das raíces das palabras compostas e unha vogal final semellante ás postónicas: ["tE|mo6] > [ÆtE|mo6nukle"a|] (Cfr. por contra o port. ["tE|mu] > [ÆtE|mOnu"klja|]) Da mesma maneira: p[O]li-, s[O]cio-, c[O]smo-, d[E]rmo-, s[E]mi-, est[E]reo-; en cambio, m[o]no-, f[o]no-, pr[o]to-, r[e]tro- (maioritario), m[e]so-. En palabras en que estas raíces se combinan con outras que teñen carácter átono, a última sílaba do primeiro elemento do composto pasa a ser a tónica, polo que o comportamento é diferente, e a primeira vogal pasa a [o] ou [e]: polígono, polígamo, termómetro (cfr. portugués p[u]lígono, p[u]lígamo, t[È]rmómetro). Nos derivados tende a manterse, cremos que de maneira crecente, a fidelidade coa forma base, de maneira que as familias léxicas tenden a manter unha mesma vogal. Neses casos procuramos manter a coherencia da familia (sempre que as solucións non se visen contraditas polos datos dos falantes, naturalmente): c[E]lt- : celta, céltico, celtista, celtismo c[E]lul-: célula, celulite, celulosa, d[E]bil-: débil, debilidade, debilitar m[E]dic-: médico, medicamento, medicina, medicar gl[O]bul-: glóbulo, globular, globulina 5.5.4.1.2. Adaptacións diverxentes Nestes procesos de adaptación existe un número importante de casos de discrepancias entre os falantes, é dicir, de adaptacións diverxentes, sen que obedezan a un patrón de reparto xeográfico. Unha das discrepancias máis frecuentes é o mantemento das vogais medias-baixas pretónicas en derivados ou a súa elevación a medias-altas. Xa vimos casos como o de taberneiro ou roseira, que presentan variación xvi

diacrónica clara e constatada (V. máis arriba 5.2.2). Por dicilo dunha maneira informal, os falantes máis conservadores antepoñen o proceso de elevación das vogais átonas á fidelidade á base léxica, mentres que nos falantes máis innovadores a fidelidade é prioritaria, e o proceso de elevación xa non actúa. Relacionado con isto está o comportamento de certos verbos con vogal radical tónica media-baixa, que algúns falantes tenden a elevar ata [e] [o] en posición átona, mentres que outros manteñen as vogais [O] [E] en todas as formas da conxugación: macerar, reverberar, dilacerar, devorar. As diverxencias alcanza moitos outros verbos deste tipo, mais procuramos evitar as solucións dobres, seguindo o criterio das realizacións maioritarias e tamén a coherencia entre verbos relacionados e, sempre que foi posible, mantendo unha mesma solución para unha mesma terminación en voces de recente entrada na lingua. Palabras coma ambiente ou tolueno constitúen tamén un exemplo de adaptacións diverxentes. Un dos criterios de acomodación das voces novas é a incorporación dos ditongos escritos <ie> <ue> con vogal media-baixa [jE] [wE] (V. máis arriba 5.5.4.1.1.iv). Como vimos, as palabras novas con certas terminacións tenden a adaptarse seguindo os patróns xa existentes. Por esa razón algúns falantes da metade occidental de Galicia, que adaptan as palabras rematadas en –ente (coma antecedente, p.e.) con [e], seguindo o modelo de ["dente6], adáptana como [am"bjente6], mentres que a marioría antepón o primeiro criterio, do que resulta [am"bjEnte6]. Algo semellante, pero con outros resultados, acontece en tolueno, que para unha minoría é [to"lwEno6], priorizando a adaptación do ditongo como [wE], mentres que para moitos outros é a vogal da terminación –eno (cfr. rabeno, cacheno) a que prevalece: [to"lweno6]. Esta é a vía seguida de maneira xeral para a adaptación de lingüeta como [liN"gweta6], con prioridade para a vogal da terminación –eta. Algunhas outras discrepancias poden obedecer a unha diferente interpretación da estrutura prosódica da palabra. Así. rinoceronte presenta basicamente dúas adaptacións: [rinoTE|onte6] (maioritaria) e [rinOTe"|onte6]. Pode que a primeira adaptación reflicta unha palabra fonolóxica complexa [rino]w[TE|onte6]w, da mesma maneira ca termonuclear (V. máis arriba 5.5.4.1.1.vii); a segunda vogal por tanto só pode ser media-alta, mentres que a terceira sería a inicial da palabra fonolóxica e é adaptada como media-baixa (cfr. x[E]ronte). Non obstante, algúns outros informantes parecen interpretar esta palabra como simple e adáptana como [rinOTe"|onte6], cremos que cun acento secundario sobre esa vogal media-baixa [riÆnOTe"|onte6]. Esta adaptación podería obedecer a unha prosodificación [(ri)S.(nO.Te)S.("|on.te6)S]w, co ritmo trocaico predito pola teoría fonolóxica. O que parece desprenderse destes datos é que calquera destas adaptacións é o resultado de aplicar regras fonolóxicas priorizadas de maneira diferente polos diferentes grupos de falantes. O grao relativamente elevado de variación obedece a que estamos observando un proceso, cremos que bastante rápido, de cambio fonolóxico, na liña do iniciado xa nas xeracións anteriores á nosa e que foi xa documentado nos traballos de fala posteriores aos anos 1970 na fala das xeracións de idade media e avanzada. O crecente proceso de urbanización da sociedade, coa conseguinte ruptura dos grupos lingüísticos compactos que existían na sociedade agraria tradicional, o contacto masivo con palabras non tradicionais e coa lingua escrita ten seguramente moito que ver con esta situación. Non hai indicios de que o contacto coa xvii

fonoloxía do español sexa un factor relevante neste punto, dado que xustamente o español presenta só cinco vogais; o feito de que o portugués europeo contemporáneo pareza estar a sufrir modificacións na mesma dirección (aínda que con peculiaridades que a fan diferente, sobre todo a frecuente elisión de vogais pretónicas) reforza esta idea. 5.5.4.2. Ditongos e hiatos Outro dos cambios en marcha observados corresponde á adaptación de secuencias vogal alta + vogal, susceptibles de seren adaptadas como ditongos ou como hiatos. Por unha parte, o comportamento máis común do galego nas secuencias vogal alta + vogal tónica é a de manter o hiato: miasma, piago, piano, quiasmo, tiara, triángulo, hiato, dial, diana; maniota, carriola; dual, puntual, usual, suave, etc. Non obstante, este comportamento non é regular, e así encontramos: diante, dieta, piastra, piega, quieto, ciencia, duelo, sueco, suevo. Nótese que moitos destes casos corresponden aos ditongos [jE], [wE]. Tamén son xerais as realizacións como ditongos das vogais u + a nas secuencias cua e gua: cuadro, cuarto, adecuado, locuaz, guanche, guano, guante. Deixando á parte o comportamento particular destes ditongos, parece existir no galego unha clara preferencia por evitar ditongos crecentes en posición tónica (contrariamente ao que ocorre cos ditongos decrecentes). Non obstante, prodúcense diverxencias non explicadas, coma o feito de que os nomes en –ual se pronuncien predominantemente con hiato [-u."al] (puntual, casual, manual...), mentres que os paralelos en –ial teñen xeralmente ditongo (sacados algúns coma sial, dial, trial ou marial, con hiato): celestial, oficial, parcial, social... En posición postónica as vogais altas forman sempre ditongos en contacto con outra vogal: familia, egua, cilio, mutuo, serie, tenue. As palabras derivadas destas manteñen o ditongo de maneira xeral en calquera posición: familiar, familiarizar, familiaridade; ciliar, ciliados; mutualidade, mutualista, mutuatario; serial, seriación; tenuidade, tenuirrostros (mais atenuar con hiato!). En posición pretónica, non obstante, é onde se encontran situacións máis variables. Obsérvase en moitos falantes unha tendencia clara a formar ditongos en sílabas afastadas da vogal tónica: mensual [men.su."al], pero mensualidade [men.swa.li."Da.De6], e do mesmo xeito en espiritual / espiritualidade, eventual / eventualidade, puntual / puntualidade, etc. Tamén para moitos falantes ocorre o mesmo en dialecto [dia"lEkto6] fronte a dialectoloxía [djalEktolo"Sia6], diálogo [di"alo6Vo6] fronte a dialogar [djalo"Va|], mais parece haber unha tendencia, aínda minoritaria mais crecente, a manter hiato en todas as posicións ([dialEktolo"Sia6], [dialo"Va|]). 5.5.5. Os estranxeirismos Os estranxeirismos que están integrados graficamente foron tratados como palabras normais da lingua, mais no caso dos que manteñen a grafía da lingua orixinaria o criterio xeral que seguimos foi o de manter a pronuncia da lingua orixinal e a carón unha ou máis formas adaptadas total ou parcialmente, sempre que sexan usuais. Iso levounos a miúdo a propoñer sons que non existen dentro do inventario galego (ou no do galego estándar, como é o caso de [h]), de maneira semellante ao que propoñen Huaiss & Villar (2003), quen

xviii

en moitos casos só recollen a pronuncia da lingua de orixe, sen adaptar (incluímos algunha das súas transcricións, coa abreviabura br): kolkhoz [kål"xos] [kol"xos] (rus. [kål"xos]) crómlech ["k|OmlEx] (galés ["k|OmlEx], ing. ["k|Omlek]) joule ["d°Zu…l] ["d°Zul] (ing. ["d°Zu…l]) adagio [a"dad°Zo] (it. [a"dad°Zo]) pizza ["pitt°sa] ["pit°sa] (it. br. ["pitt°sa]) hertz ["hE|t°s] (al. ["hE|t°s]) hitleriano [hitlE"|jano6] hobby ["hÅbi] ["hOBi] (ing., br. ["hÅbi]) surf ["s‰…f] ["su|f] (ing., br. ["s‰…f]) underground ["ønd´g®awnd] ["unde|V|awnd] (ing. ["ønd´g®awnd]) watt ["wÅt] ["wOt] ["wat] (ing. ["wÅt]) weber ["ve…bå] ["bEBe6|] (al. ["ve…bå], br. ["vebe|]) röntgen ["Â{ntgn`] ["rOentgeN] (al. ["Â{ntgn`]) Aínda que en xeral se manteñen os grupos consonánticos, nalgúns casos propoñemos como forma alternativa a adaptación de grupos iniciais comezados por [s]: slogan ["sl´wg´n] [es"lOVa6N] (ing. ["sl´Ug´n]; br. ["slowg´n]) stop ["stÅp] [es"tOp] (ing. ["stÅp], br. ["stAp]) No caso de linguas non europeas os problemas poden máis complexos. Un exemplo pode ser a entrada khoisa (familia de linguas do sur e sueste de África). Nesta voz a consoante inicial resulta ser un click alveolar con apertura velar simultánea [k<] (Ladefoged & Maddieson 1996: 261-262). Dada a desconexión entre grafía e pronuncia, e a dificultade que supón a pronuncia dun click como son lingüístico, decidimos propoñer unha pronuncia [kh], que se afasta do son orixinal, pero que conserva a apertura velar cunha modificación engadida (e que por outra parte é tamén a solución proposta no Houaiss & Villar 2003). Referencias bilbliográficas Academia das Ciências de Lisboa (2001): Dicionário da língua portuguesa contemporânea. 2 vols. Lisboa: Verbo. Álvarez, Rosario; Henrique Monteagudo & Xosé Luís Regueira (1986): Gramática galega. Vigo: Galaxia, 19987. Álvarez, Rosario & Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia. Costas, Xosé Henrique (1988): "As alteracións do ["E] no suroeste galego", Verba 15, 385-389. Crowley, Tony (1989): The politics of discourse. The standard language question in British cultural debates. Houndmills / London: McMillan. Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. Bearbeitet von Max Mangold in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion. Mannheim: Dudenverlag, 19903. Fairclough, Norman (20012): Language and power. Harlow: Longman.

xix

Fernández González, Camilo (dir.) (1997): Diccionario esencial Vox galegocastelán castellano-gallego. Barcelona: Biblograf. Fernández Rei, Elisa (2002): Regras fonolóxicas posléxicas e regras precompiladas de alomorfia sintagmática: dominios prosódicos en galego. Tese de Doutoramento. CD-ROM. Santiago de Compostela: Universidade. Fernández Rei, Elisa (2005): “O estándar prosódico”, in Rosario Álvarez & Henrique Monteagudo (eds.): Norma lingüística e variación. Santiago de Compostela: Consello da Cultura, 97-125. Fernández Rei, Francisco (1991): Dialectoloxía da lingua galega. 2ª ed. Vigo: Xerais. Fisher, John H. (1986): “European chancelleries and the rise of standard written languages”, Essays in Medieval Studies. Proceedings of the Illinois Medieval Association 3, 1986, 1-25 [Accesible na rede http://www.illinoismedieval.org/EMS/VOL3/3ch1.htm, xaneiro 2008]. Fisher, John H. (1996): The emergence of Standard English. Lexington: The University of Kentucky Press. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998): Gramática da lingua galega. I: Fonética e fonoloxía. Vigo: A Nosa Terra. González González, M. (1991): "Subsistemas de sibilantes do galego actual", in D. Kremer (ed.): Actes du XVIII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Trier, 1986). Vol. 3. Tübingen: Max Niemeyer, 531-548. González González, Manuel & Antón Santamarina Fernández (coords.) (2004): Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa). A Coruña: Real Academia Galega / Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Haugen, Einar (1966): Language conflict and language planning: the case of Modern Norwegian. Cambridge, Ma.: Harvard University Press. Houaiss, António, & Mauro de Salles Villar (2003): Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. ILG 1990-1999: Instituto da Lingua Galega (1990-1999): Atlas lingüístico galego. Vol. 1: Morfoloxía verbal. Vol. 2: Morfoloxía non verbal. Vol. 3: Fonética. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1990 (I), 1995 (II), 1999 (III). IPA 1999: International Phonetic Association (1999): Handbook of the International Phonetic Association: a guide to the use of the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press. Jones, Daniel (19564): The pronunciation of English. Cambridge: Cambridge University Press [1ª ed. 1909] Jones, Daniel (200316): English pronouncing dictionary. Ed. by Peter Roach, James Hartman & Jane Setter. Cambridge: Cambridge University Press [1ª ed. 1917]. Kabatek, Johannes (2000): Os falantes como lingüistas: tradición, innovación e interferencias no galego moderno. Vigo: Xerais [Trad. de Die Sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphänomene dargestellt am Galicischen der Gegenwart. Tübingen: Niemeyer, 1996]. Kristiansen, Tore (1998): “The role of standard ideology in the disappearance of the traditional Danish dialects”, Folia Linguistica 32, 1-2, 115-129. Labraña-Barrero, Sabela & Carlos van Oosterzee (2003): “An acoustic approach to Galician gheada”, in M. J. Solé, D. Recasens & J. Romero

xx

(eds.): Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences (Barcelona, 2003). CD-ROM. Barcelona: The 15th ICPhS Organizing Commitee, 945-948. Ladefoged, Peter & Ian Maddieson (1996): The sounds of the world's languages. Oxford: Basil Blackwell. Le Page, Robert B. (1988): “Some premises concerning the standardization of languages, with special reference to Caribbean Creole English”, International Journal of the Sociology of Language 71, 25-36. Martínez Celdrán, Eugenio & Xosé Luís Regueira (no prelo): “Spirant approximants in Galician”, Journal of the International Phonetic Association. Milroy, James & Lesley Milroy (19993): Authority in language. Investigating standard English. London: Routledge. Molinos Castro, Rita (2002): „As vocais átonas finais en galego: estudio acústico”, Cadernos de Lingua 24, 55-91. Prince, Alan & Paul Smolensky (2004): Optimality theory. Constraint interaction in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. RAG (2003): Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2003): O galego segundo a mocidade. A Coruña: Real Academia Galega. RAG & ILG (2004): Real Academia Galega & Instituto da Lingua Galega (200419): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. [Santiago de Compostela]: Instituto da Lingua Galega / [A Coruña]: Real Academia Galega [1ª ed. 1982]. Recalde, Montserrat (2003): "The Castillianist theory fo the origin of the gheada revisited”, Estudios de Sociolingüística 3, 2 (2002) / 4, 1 (2003), 43-74. Regueira, Xosé Luís (1997): “Elementos para a definición dun modelo fonético estándar da lingua galega”, in Benigno Fernández Salgado (ed.): Proceedings of the 4th International Conference on Galician Studies (Univ. of Oxford, 1994) / Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos (Univ. de Oxford, 1994). Oxford: Centre for Galician Studies, vol. 1, 179-194. Regueira, X. L. (1999): “Estándar oral e variación social da lingua galega”, in R. Álvarez / D. Vilavedra (eds.): Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Vol. 1. Santiago de Compostela: Universidade, 855-875. Regueira, Xosé L. (2002): “A sílaba en galego: lingua, estándar e ideoloxía”, in Ramón Lorenzo (ed.): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Universidade, 235-254. Regueira, Xosé L. (2005): ¨Estándar oral”, in Rosario Álvarez & Henrique Monteagudo (eds.): Norma lingüística e variación. Santiago de Compostela: Consello da Cultura, 69-95. Regueira, Xosé L. (no prelo a): “Vocais finais en galego e en portugués: un estudio acústico”, in Actas do VII Congreso Internacional de Estudios Galegos (Barcelona, 2003). Regueira, Xosé Luís (no prelo b): “Cambios fonolóxicos”, en Mercedes Brea, Francisco Fernández Rei e Xosé Luís Regueira (eds.): Homenaxe ao profesor Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Universidade. Regueira, Xosé Luís (coord.) (1998): Os sons da lingua. Vigo: Xerais. 94 p. + 2 CD.

xxi

Santamarina, Antón (1974): El verbo gallego. Anexo 4 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade. Taboada, Manuel (1979): El habla del valle de Verín. Anexo 15 de Verba, Santiago de Compostela: Universidade. Teixeira, Graciete (dir.) (2004): Grande dicionário. Língua portuguesa. Porto: Porto Editora. Upton, Clive; William A. Kretzschmar Jr. & Rafal Konopka (2001): The Oxford dictionary of pronunciation for current English. Oxford: Oxford University Press. Veiga, Amable (1976): Fonología gallega. Valencia: Bello. Vigário, Marina (2003): The prosodic word in European Portuguese. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. Warnant, Léon (1987): Dictionnaire de la pronontiation française dans sa norme actuelle. Paris: Duculot.

xxii

ABREVIATURAS Abreviaturas de categoría gramatical a af am art av c cont f fpl i ix la lav lc lp lpp ls m mpl p pp pr pt s t adxectivo adxectivo feminino adxectivo masculino artigo adverbio conxunción contracción substantivo feminino substantivo feminino plural verbo intransitivo interxección locución adxectiva locución adverbial locución conxuntiva locución pronominal locución prepositiva locución substantiva substantivo masculino substantivo masculino plural pronome preposición verbo pronominal participio substantivo verbo transitivo

Outras abreviaturas: f n nt pl var forma feminina neutro nota forma de plural variante

xxiii

SIGNOS

FONÉTICOS UTILIZADOS INTERNACIONAL, V. IPA 1999)

NO

DICIONARIO

(ALFABETO

FONÉTICO

1. VOGAIS i e E a O o u vogal anterior alta (pechada) vogal anterior media-alta (media-pechada) vogal anterior media-baixa (media-aberta) vogal central baixa vogal posterior media-baixa (media-aberta) arredondada vogal posterior media-alta (media-pechada) arredondada vogal posterior alta (pechada) arredondada

2. CONSOANTES p b t d k g t°S f T s S m μ n ≠ N r | l ¥ B D V j w consoante oclusiva bilabial non voceada consoante oclusiva bilabial voceada consoante oclusiva dental non voceada consoante oclusiva dental voceada consoante oclusiva velar non voceada consoante oclusiva velar voceada consoante africada postalveolar consoante fricativa labiodental non voceada consoante fricativa interdental non voceada consoante fricativa apicoalveolar non voceada consoante fricativa lámino-postalveolar non voceada consoante nasal bilabial consoante nasal labiodental consoante nasal alveolar consoante nasal palatal consoante nasal velar consoante rótica vibrante consoante rótica batida aproximante lateral alveolar aproximante lateral palatal aproximante espirante bilabial aproximante espirante dental aproximante espirante velar aproximante semivogal palatal aproximante semivogal labiovelar

xxiv

3. OUTROS SIGNOS USADOS EN PALABRAS ESTRANXEIRAS I P { A ´ ‰ ø U t°s d°Z v z Z ç x h  R ® vogal anterior bastante alta (pechada) vogal anterior media-alta (media-pechada) arredondada vogal anterior media-baixa (media-aberta) arredondada vogal posterior baixa (aberta) non arredondada vogal central media vogal central media-baixa (media-aberta) vogal posterior media-baixa (media-aberta) non arredondada vogal bastante posterior bastante alta (pechada) arredondada consoante africada dentialveolar non voceada consoante africada postalveolar voceada consoante fricativa labiodental voceada consoante fricativa alveolar voceada consoante fricativa postalveolar voceada consoante fricativa palatal non voceada consoante fricativa velar non voceada consoante fricativa glotal non voceada consoante fricativa uvular voceada consoante vibrante uvular consoante aproximante rótica alveolar

4. DIACRÍTICOS E SUPRASEGMENTAIS " 6 8 … indica tonicidade na sílaba seguinte articulación máis alta (pechada) vogal asilábica articulación alongada

xxv

OBSERVACIÓNS ÁS TRANSCRICIÓNS As transcricións tratan de representar unha pronuncia que correspondería á lingua estándar nun rexistro formal, cunha dicción relativamente lenta e matizada. A seguir recóllense brevemente algúns criterios e convencións (en parte discutidos na introdución) que permitirán unha correcta interpretación das transcricións: 1. Utilizamos o sistema consonántico do galego estándar, polo que non se representa a gheada nin o seseo, sen que isto implique un xuízo desfavorable para estes sistemas alternativos (v. 5.2.2). Tamén se propón sempre a pronuncia da lateral palatal [¥], a pesar de ser moi minoritaria no galego actual. 2. Tocante ao timbre das vogais tónicas nas formas que presentan máis dun resultado na lingua falada, proponse a forma máis estendida. En certos casos en que existen dúas variantes amplamente representadas e socialmente aceptadas, recóllense ambas. Algunhas veces indícase unha forma preferente, por ser máis estendida, e outra secundaria (entre parénteses), tamén aceptable. Na adaptación de palabras cultas procurouse reducir o número de formas dobres. 3. Nas vogais átonas seguimos o criterio de evitar no posible as dobres solucións, agás en certos derivados de formas con variación xeográfica da vogal tónica (p.e. moitos verbos en –entar) e en certos cultismos. Dado que con certa frecuencia existen distintos procedementos de adaptación, a variación no vocalismo átono neste tipo de léxico é relativamente frecuente, e a inclusión de dobres formas multiplicaría innecesariamente o número de propostas, o que, dada a finalidade deste dicionario, podería resultar ineficaz e mesmo confuso. Aínda así, recóllense dobres adaptacións cando se consideran amplamente difundidas na fala. 4. Os grupos cultos aparecen representados na súa realización formal. Como se advirte máis arriba (v. 5.3), estas oclusivas teñen realizacións pouco tensas e sen ruído de apertura (["rEk}to6],[ab}su|Do6]: nas transcricións non se inclúe o diacrítico } para facilitar a lectura), así como pronuncias máis relaxadas (aproximantes). Nos rexistros informais estas oclusivas tenden a desaparecer. 5. Nos estranxeirismos que conservan grafías non adaptadas seguiuse o criterio de representar as formas máis achegadas á pronuncia da lingua orixinal en primeiro lugar, incluso cando inclúen sons que son alleos á fonética do galego; nas voces máis usuais, proponse tamén unha forma adaptada en todo ou en parte á fonética galega. A utilización dunha ou doutra forma depende da situación e do contexto, polo que corresponde á competencia pragmática e sociolingüística do falante elixir a forma adecuada. Non obstante, ha de terse en conta que se trata sempre de formas que non están integradas nin graficamente nin fonoloxicamente. 6. Outras convencións de transcrición foron a economía de diacríticos que poderían dificultar a lectura das formas fonéticas e que indican modificacións da articulación que resultan previsibles. Así, os signos [B, D, V] representan

xxvi

aproximantes e non fricativas, sen que apareza o diacrítico habitual [ §] nestas representacións; a fricativa [s] aparece sen o diacrítico que indica apicalidade [ ¡], aínda que esa é a realización normal no galego estándar. Tampouco se indica a sonorización contextual das fricativas [s] e [T], e omítense os diacríticos que indican a coarticulación das nasais coronais ante consoante, e por iso aparece [n] diante de consoante dental, alveolar e palatal. 7. Sacados uns poucos casos, a silabación das secuencias fónicas do galego é perfectamente previsible, polo que non se indica nas transcricións: [kanta"|ej|o6] = [kan.ta."|ej.|o6]. Tamén son previsibles as silabacións de obstruínte + vibrante, en casos coma [abro"Va|] (=[ab.ro."Va|]), [adre"nal] (= [ad.re."nal]) fronte a [aB|o"¥a|] (= [a.B|o."¥a|]) ou [aD|enalina6] (=[a.D|e.na."li.na6]), dado que en galego non existe o grupo [br] tautosilábico. Nótese, en cambio, que nalgúns casos a grafía bl pode corresponder a unha secuencia heterosilábica [b.l] (obliterar [Ob.li.tE."|a|], subliminar [sub.li.mi."na|]), no canto da máis común tautosilábica [Bl] (oblea [O."Ble.a6], sublime [su."Bli.me6]).

xxvii

A
a1 m "a | nt letra a2 art a6 a3 p a6 a4 pp a6 á1 cont a… | nt a4 (pp) + a2 (art) á2 f "a | var ala a posteriori lav apostE"|jOri | nt lat a priori lav ap|i"O|i | nt lat a tergo lav a"tE|Vo6 ab intestato lav abintes"tato6 | nt lat aba f "aBa6 abáboro m a"BaBo6|o6 abacá m aBa"ka abacelamento m aBaTela"mento6 (aBaTela"mEnto6) abacelar t aBaTe"la| abacial a aBa"Tjal ábaco m "aBa6ko6 abada f a"BaDa abade s a"BaDe6 abadengo m aBa"DeNgo6 abadesa f aBa"Desa6 abadexo m aBa"DESo6 aBa"DeSo6 abadía f aBa"Dia6 abaetado a aBae"taDo6 | f: abaetada aBae"taDa6 abafadizo a aBafa"DiTo6 | f: abafadiza aBafa"DiTa6 abafado pt a aBa"faDo6 | f: abafada abafador a aBafa"Do| | f: abafadora aBafa"Do|a6 abafallar t aBafa"¥a| abafallo m aBa"fa¥o6 abafamento m aBafa"mento6 (aBafa"mEnto6) abafane a aBa"fante6 abafar t i pr aBa"fa| abafo m a"Bafo6 abaixador a aBajSa"Do| | f: abaixadora aBajSa"Do|a6 abaixamento m aBajSa"mento6 (aBajSa"mEnto6) abaixar t pr aBaj"Sa| abaixo av a"BajSo6 abaixo de lpp da"BajSo6 de8a"BajSo6 abaladura f aBala"Du|a6 abalamento m aBala"mento6 (aBala"mEnto6) abalanzar t pr aBalan"Ta| abalar t pr aBa"la| abalear t i pr aBale"a| abaleiro m aBa"lej|o6 aballoar i aBa¥o"a| abalo m a"Balo6 abalocar pr aBalO"ka| abaloira f aBa"loj|a6 abaloirar t pr aBaloj"|a| abalón m aBa"loN abanador m aBana"Do| abanadura f aBana"Du|a6 abanar t pr aBa"na| abandeirar t aBandej"|a| abandonadamente av

aBa"faDa6

aBandonaDa"mente6

1

abandonado pt a aBando"naDo6 | f: abandonada aBando"naDa6 abandonar t pr aBando"na| abandono m aBan"dono6 abandoxar t aBando"Sa| abaneadura f aBanea"Du|a6 abanear t i pr aBane"a| abaneo m aBa"neo6 abaneón m aBane"oN abanicar t aBani"ka| abanico m aBa"niko6 abano m a"Bano6 abanqueiro m aBaN"kej|o6 abaratamento m aBa|ata"mento6 (aBa|ata"mEnto6) abaratar t i aBa|a"ta| abarbar t i aBa|"Ba| abarbeitar i aBa|Bej"ta| abarca f a"Ba|ka6 abarcábel a aBa|"kaBe6l | var abarcable abarcable a aBa|"kaBle6 | var abarcábel abarcar t aBa|"ka| abarcular i aBa|ku"la| abarloar t aBa|lo"a| abaroutar t aBa|ow"ta| abarquiñar t i aBa|ki"≠a| abarregamento m aBareVa"mento6 (aBareVa"mEnto6) abarregar pr aBare"Va| abarrelar t aBarE"la| abarrigar i aBari"Va| abarrotamento m aBarOta"mento6 (aBarOta"mEnto6) abarrotar t pr i aBarO"ta| abasia f a"Basja6 abastamento m aBasta"mento6 (aBasta"mEnto6) abastanza f aBas"tanTa6 abastar i aBas"ta| | var bastar abastardamento m

abastecemento m aBasteTe"mento6 (aBasteTe"mEnto6) abastecer t pr aBaste"Te| abasto m a"Basto6 abatanar t aBata"na| abatemento m aBate"mento6 (aBate"mEnto6) abater t pr aBa"te| abatíbel a aBa"tiBe6l | var abatible abatible a aBa"tiBle6 | var abatíbel abázcaro m a"BaTka6|o6 abdicación f abdika"TjoN abdicar t i abdi"ka| abdome m ab"dOme6 abdominal a abdOmi"nal abdución f abdu"TjoN abdutor a m abdu"to| | f: abdutora

aBasta|Da"mento6 (aBasta|Da"mEnto6) abastardar t i pr aBasta|"Da| abastecedor a s aBasteTe"Do| | f: abastecedora aBasteTe"Do|a6

abdu"to|a6 abeaca f aBe"aka6 abeberar t aBeBe"|a| abecé m aBe"Te abecedario a m aBeTe"Da|jo6 | f: abecedaria aBeTe"Da|ja6 abecerrar pr aBeTe"ra| abeiradoiro m aBej|a"Doj|o6 abeirar t pr aBej"|a| abeiro m a"Bej|o6 abelá f aBe"la abelanado a aBela"naDo6 | f: abelanada aBela"naDa6 abeledo m aBe"leDo6 abeleira f aBe"lej|a6 abella f a"Be¥a6 abellar i aBe"¥a| abellariza f aBe¥a"|iTa6 abelleira f aBe"¥ej|a6 abelleiro1 m aBe"¥ej|o6 abelleiro2 a aBe"¥ej|o6 | f: abelleira aBe"¥ej|a6 abelloar i aBe¥o"a| abellón m aBe"¥oN abelmosco m aBEl"mosko6 abelorio m aBe"lO|jo6 abeluria f aBe"lu|ja6 abelurio m aBe"lu|jo6 abeneiral m aBenej"|al | var
ameneiral

2

abeneiro m aBe"nej|o6 | var ameneiro aberiota f aBe|i"Ota6 aberración f aBEra"TjoN aberrante a aBE"rante6 aberta f a"BE|ta6 abertal a aBE|"tal abertamente av aBE|ta"mente6 aberto pt a a"BE|to6 | f: aberta abertura f aBE|"tu|a6 abertzale a s aBe|"t°sale6 abertzalismo m aBe|t°sa"lismo6 abesourar i aBesow"|a| abesouro m aBe"sow|o6 abestar pr aBes"ta| abesullar i aBesu"¥a| abesullón a s aBesu"¥oN | f: abesullona aBesu"¥ona6 abeto m a"Beto6 abetumar t aBetu"ma| abicadar t aBika"Da| abicar t aBi"ka| abichar i pr aBi"t°Sa| abietáceas fpl aBjE"taTe8a6s abietina f aBjE"tina6 abillar t aBi"¥a| abiñadoira f aBi≠a"Doj|a6 abiñar t aBi"≠a| abiótico a aBi"Otiko6 | f: abiótica

abnegadamente av abnegado a abne"VaDo6 | f: abnegada abne"VaDa6 aboador a s aBoa"Do| | f: aboadora aBoa"Do|a6 aboamento m aBoa"mento6 (aBoa"mEnto6) aboar t aBo"a| abobado pt a aBO"BaDo6 | f: abobada aBO"BaDa6 | var aboubado abobar t pr aBO"Ba| | var aboubar abocadar t aBoka"Da| abocañar t aBoka"≠a| abocar t aBo"ka| abofé av aBo"fE aboiar1 i aBo"ja| | nt <boi aboiar2 t aBo"ja| | nt <boia abolar t i pr aBo"la| | nt bolo abolición f aBoli"TjoN abolicionismo m aBoliTjo"nismo6 abolicionista a s aBoliTjo"nista6 abolir t aBo"li| abominábel a aBOmi"naBe6l | var abominable abominable a aBOmi"naBle6 | var abominábel abominación f aBOmina"TjoN abominar t aBOmi"na| abonamento m aBona"mento6 (aBona"mEnto6) abonar t pr aBo"na| abondar i aBon"da| abondo p av a"Bondo6 | f: abonda abondoso a aBon"doso6 | f: abondosa aBon"dosa6 abono m a"Bono6 abordábel a aBo|"DaBe6l | var abordable abordable a aBo|"DaBle6 | var abordábel abordador a aBo|Da"Do| | f: abordadora aBo|Da"Do|a6 abordar t i aBo|"Da| abordaxe f aBo|"DaSe6 abordelar t aBo|De"la| 3

abneVaDa"mente6

a"BE|ta6

aBi"Otika6 abirtar t aBi|"ta| | var abritar abisal a aBi"sal abisinio a s aBi"sinjo6 | f: abisinia aBi"sinja6 | nt Abisinia abismal a aBis"mal abismar t aBis"ma| abismo m a"Bismo6 abixeato m aBiSe"ato6 ablación f aBla"TjoN ablaqueación f aBlakea"TjoN ablaquear t aBlake"a| ablativo a m aBla"tiBo6 | f: ablativa aBla"tiBa6 ablegado m able"VaDo6 ablución f aBlu"TjoN abnegación f abneVa"TjoN

a"Bonda6

aborixe a s aBO"|iSe6 aborrallado pt a aBora"¥aDo6 | f: aborrallada aBora"¥aDa6 aborrallar t pr aBora"¥a| aborrear t aBore"a| aborrecer t i pr aBore"Te| aborrecíbel a aBore"TiBe6l | var aborrecible aborrecible a aBore"TiBle6 | var aborrecíbel aborrecido pt a aBore"TiDo6 | f: aborrecida aBore"TiDa6 aborroeirar t aBoroej"|a| abortar t i aBo|"ta| abortista a s aBo|"tista6 abortivo a m aBo|"tiBo6 | f: abortiva aBo|"tiBa6 aborto m a"Bo|to6 abotoar t i aBoto"a| aboubado pt a aBow"BaDo6 | f: aboubada aBow"BaDa6 | var abobado aboubar t pr aBow"Ba| | var abobar abouxar t aBow"Sa| abovedar t aBOBe"Da| abra f "aB|a6 abracadabra m aB|aka"DaB|a6 abracadabrante a

abrazadeira f aB|aTa"Dej|a6 abrazar t pr aB|a"Ta| abrazo m a"B|aTo6 abrebocas m aB|e"Boka6s abrecartas m aB|e"ka|ta6s abrelatas m aB|e"lata6s abrente m a"B|ente6 a"B|Ente6 abreviación f aB|EBja"TjoN abreviadamente av

aB|akaDa"B|ante6 abracar i aB|a"ka| | var brecar1 abraiar t i aB|a"ja| abraio m a"B|ajo6 abraira f a"B|aj|a6 abrancazado a aB|aNka"TaDo6 | f: abrancazada aB|aNka"TaDa6 abrandamento m aB|anda"mento6 (aB|anda"mEnto6) abrandar t i aB|an"da| abranguer t aB|aN"ge| abrasador a aB|asa"Do| | f: abrasadora aB|asa"Do|a6 abrasante a aB|a"sante6 abrasar t i pr aB|a"sa| abrasión f aB|a"sjoN abrasivo a aB|a"siBo6 | f: abrasiva aB|a"siBa6

aB|EBjaDa"mente6 abreviador a aB|EBja"Do| | f: abreviadora aB|EBja"Do|a6 abreviar t i aB|E"Bja| abreviativo a aB|EBja"tiBo6 | f: abreviativa aB|EBja"tiBa6 abreviatura f aB|EBja"tu|a6 abrideira f aB|i"Dej|a6 abrideiro a aB|i"Dej|o6 | f: abrideira aB|i"Dej|a6 abridor m aB|i"Do| abrigado pt a aB|i"VaDo6 | f: abrigada aB|i"VaDa6 abrigadoiro m aB|iVa"Doj|o6 abrigar t i pr aB|i"Va| abrigo m a"B|iVo6 abrigoso a aB|i"Voso6 | f: abrigosa aB|i"Vosa6 abril m a"B|il abrileiro a aB|i"lej|o6 | f: abrileira aB|i"lej|a6 abrillantador a m aB|i¥anta"Do| | f: abrillantadora aB|i¥anta"Do|a6 abrillantar t aB|i¥an"ta| abrir t i pr a"B|i| abritar t aB|i"ta| | var abirtar abrocha f a"B|Ot°Sa6 abrochar1 t aB|o"t°Sa| | nt broche abrochar2 i aB|o"t°Sa| | nt abrocho abrocho m a"B|ot°So6 abrogábel a abro"VaBe6l | var
abrogable abrogable a abro"VaBle6 | var abrogábel abrogación f abroVa"TjoN abrogar t abro"Va| abrollar i aB|o"¥a| abrollo m a"B|o¥o6

4

abroquelar t aB|okE"la| abrótano m a"B|Ota6no6 abrótea f a"B|Ote8a6 | var abrótega abrótega f a"B|Ote6Va6 | var abrótea abruar t aB|u"a| abrucés a s aB|u"Tes | f: abrucesa aB|u"Tesa6 | nt Os Abruzos abruñal m aB|u"≠al abruñedo m aB|u"≠eDo6 abruñeiro m aB|u"≠ej|o6 abruño m a"B|u≠o6 abruón m aB|u"oN abruptamente av aB|upta"mente6 abrupto a a"B|upto6 | f: abrupta absceso m abs"TEso6 abscisa f abs"Tisa6 abscisión f absTi"sjoN absentismo m absen"tismo6 absentista a s absen"tista6 ábsida f "absiDa6 absidal a absi"Dal absidiola f absi"DjOla6 absintio m ab"sintjo6 absolto pt ab"sOlto6 ab"solto6 | f: absolta ab"sOlta6 absolución f absolu"TjoN absolutamente av absoluta3"mente6 absolutismo m absolu"tismo6 absolutista a s absolu"tista6 absoluto a abso"luto6 | f: absoluta absolutorio a absolu"tO|jo6 | f: absolutoria absolu"tO|ja6 absolver t absol"Be| absorbencia f abso|"BEnTja6 (abso|"BenTja6) absorbente a abso|"Bente6 absorber t abso|"Be| absorción f absO|"TjoN absorto a ab"sO|to6 | f: absorta abstemio a abs"tEmjo6 | f: abstemia abs"tEmja6

abstención f absten"TjoN abstencionismo m abstencionista a s abstenTjo"nista6 abster t pr abs"te| absterxente a abste|"Sente6

abstenTjo"nismo6

abste|"SEnte6 absterxer t abste|"Se| abstinencia f absti"nEnTja6 (absti"nenTja6) abstinente a absti"nente6 absti"nEnte6 abstracción f abst|ak"TjoN
abstractamente av

a"B|upta6

abso"luta6

abst|akta"mente6 abstractivo a abst|ak"tiBo6 | f: abstractiva abst|ak"tiBa6 abstracto a abs"t|akto6 | f: abstracta abs"t|akta6 abstraer t pr abst|a"e| abstrusamente av abst|usa"mente6 abstruso a abs"t|uso6 | f: abstrusa abs"t|usa6 absurdamente av absu|Da"mente6 absurdeza f absu|"DeTa6 absurdo a ab"su|Do6 | f: absurda ab"su|Da6 abucinar t aBuTi"na| abulense a s aBu"lEnse6 | nt Ávila abulia f a"Bulja6 abúlico a a"Buliko6 | f: abúlica a"Bulika6 abullar i aBu"¥a| abundancia f aBun"danTja6 abundancial a aBundan"Tjal abundante a aBun"dante6
abundantemente av

abso|"BEnte6

aBundante"mente6 abundar i aBun"da| abur ix a"Bu| aburar t aBu"|a|
aburguesamento m aBu|Vesa"mento6 (aBu|Vesa"mEnto6) aburguesar t pr aBu|Ve"sa| aburrido a aBu"riDo6 | f: aburrida

ab"sO|ta6

aBu"riDa6

5

aburrimento m aBuri"mento6 (aBuri"mEnto6) aburrir t pr aBu"ri| abusar i aBu"sa| abusivamente av aBusiBa"mente6 abusivo a aBu"siBo6 | f: abusiva abuso m a"Buso6 abusón a s aBu"soN | f: abusona abxección f abSEk"TjoN abxecto a ab"SEkto6 | f: abxecta abxuración f abSu|a"TjoN abxurar t i abSu"|a| acá av a"ka acabado pt a aka"BaDo6 | f: acabada aka"BaDa6 acabador a s akaBa"Do| | f: acabadora acabalgar t pr akaBal!"Va| acabamento m akaBa"mento6 (akaBa"mEnto6) acabar t i pr aka"Ba| acabicornar t akaBikO|"na| acachoar i akat°So"a| acachoupar pr akat°Sow"pa| acacia f a"kaTja6 acadar t aka"Da| acadarmar t akaDa|"ma| academia f aka"DEmja6 academicamente av

acalcáreas fpl akal"ka|e8a6s acalentar t aka"lenta| (aka"lEnta|) acalmar t i akal"ma| acaloradamente av acaloramento m akalo|a"mento6 (akalo|a"mEnto6) acalorar t pr akalo"|a| acamar t aka"ma| acamboar t akambo"a| acamelado pt a akame"laDo6 | f: acamelada akame"laDa6 acamelar t akame"la| acampada f akam"paDa6 acampanado a akampa"naDo6 | f: acampanada akampa"naDa6 acampar i akam"pa| acanalado pt a akana"laDo6 | f: acanalada akana"laDa6 acanalador m akanala"Do| acanaladura f akanala"Du|a6 acanalar t akana"la| acaneadoiro m akanea"Doj|o6 acanear t i pr akane"a| acaneo m aka"neo6 acanizar t akani"Ta| | var acainzar cainzar canizar acantáceas fpl akan"taTe8as 6 acantazar t akanta"Ta| acantilado m akanti"laDo6 acantilar t akanti"la| acanto m a"kanto6 acantoamento m akantoa"mento6 (akantoa"mEnto6) acantoar t akanto"a| acantocéfalos mpl akanto"TEfa6lo6s acantonamento m akantona"mento6 (akantona"mEnto6) acantonar t akanto"na| acantopterixios mpl

akalo|aDa"mente6

aBu"siBa6

aBu"sona6 ab"SEkta6

akaDEmika"mente6 academicismo m akaDEmi"Tismo6 académico a s aka"DEmiko6 | f: académica aka"DEmika6 acadio a s a"kaDjo6 | f: acadia a"kaDja6 | nt Acadia acadullar t akaDu"¥a| | var
cadullar acaecemento m akaeTe"mento6 (akaeTe"mEnto6) acaecer i akae"Te| acaer i aka"e| acainzar t akain"Ta| | var acanizar cainzar canizar acalar t aka"la|

akantoptE"|iSjo6s acaparador a s akapa|a"Do| | f: acaparadora akapa|a"Do|a6 acaparamento m akapa|a"mento6 (akapa|a"mEnto6) acaparar t akapa"|a|

6

aka|amE"laDa6 aka|ame"laDa6 acaramelar t pr aka|amE"la| aka|ame"la| acaravillar t aka|aBi"¥a| acarear t aka|e"a| acareo m aka"|eo6 acariciador a aka|iTja"Do| | f: acariciadora aka|iTja"Do|a6 acariciante a aka|i"Tjante6 acariciar t aka|i"Tja| acariñador a aka|i≠a"Do| | f: acariñadora aka|i≠a"Do|a6 acariñar t aka|i"≠a| ácaro m "aka6|o6 acaroar t aka|o"a| ácaros mpl "aka6|o6s acarreirar t pr akarej"|a| acarroular i akarow"la| | var

acaramelado pt a aka|amE"laDo6 aka|ame"laDo6 | f: acaramelada

acceso m ak"TEso6 accesoriamente av

akTesO|ja"mente6 accesorio a m akTe"sO|jo6 | f: accesoria akTe"sO|ja6 accidentado pt a akTiDen"taDo6 akTiDEn"taDo6 | f: accidentada akTiDen"taDa6 akTiDEn"taDa6 accidental a akTiDen"tal akTiDEn"tal
accidentalmente av

akTiDental"mente6 akTiDEntal"mente6 accidentar pr akTiDen"ta| akTiDEn"ta| accidente m akTi"Dente6 akTi"DEnte6 acción f ak"TjoN accionar t akTjo"na| accionista s akTjo"nista6
accipiteriformes mpl

carroulear acartonar t pr aka|to"na| acartuchar t aka|tu"t°Sa| acarunchar pr aka|un"t°Sa| acaso m av a"kaso6 acastañado a akasta"≠aDo6 | f: acastañada akasta"≠aDa6 acastizar t pr akasti"Ta| | var castizar acastroar t pr akast|o"a| acatamento m akata"mento6 (akata"mEnto6) acatar t aka"ta| acatarrar t pr akata"ra| acaudillar t akawDi"¥a| acaule a a"kawle6 acazapar pr akaTa"pa| accedente a akTe"Dente6

akTe"DEnte6 acceder i akTe"De| accesíbel a akTe"siBe6l | var

accesible accesibilidade f akTesiBili"DaDe6 accesible a akTe"siBle6 | var accesíbel accesión f akTe"sjoN akTE"sjoN accésit m ak"TEsit

akTipitE|i"fO|me6s acea f a"Tea6 aceal m aTe"al acebre m a"TeB|e6 aceda f a"TeDa6 acedamente av aTeDa"mente6 acedamento m aTeDa"mento6 (aTeDa"mEnto6) acedar t pr aTe"Da| acedía f aTe"Dia6 acedo a a"TeDo6 | f: aceda a"TeDa6 acedume m aTe"Dume6 acefalia f aTe"falja6 acéfalo a a"TEfa6lo6 | f: acéfala a"TEfa6la6 aceiramento m aTej|a"mento6 (aTej|a"mEnto6) aceirar t aTej"|a| aceiro m a"Tej|o6 aceirudo a aTej"|uDo6 | f: aceiruda aTej"|uDa6 aceitar t aTej"ta| aceite m a"Tejte6 aceiteira f aTej"tej|a6 aceiteiro a s aTej"tej|o6 | f: aceiteira aTej"tej|a6

7

aceitoso a aTej"toso6 | f: aceitosa aceleración f aTelEra"TjoN aceleradamente av acelerador a m aTelE|a"Do| | f: aceleradora aTelE|a"Do|a6 aceleramento m aTelE|a"mento6 (aTelE|a"mEnto6) acelerante m aTelE"|ante6 acelerar t pr aTelE"|a| aceleratriz af aTelE|a"t|iT acelerógrafo m aTelE"|OV|a6fo6 acelerómetro m aTelE"|Ome6t|o6 acelga f a"TElVa6 acenar i aTe"na| | var cenar acendalla f aTen"da¥a6 acendedor a m aTende"Do| | f: acendedora aTende"Do|a6 acendemento m aTende"mento6 (aTende"mEnto6) acender t pr aTen"de| acendidamente av

aTej"tosa6

aTelE|aDa"mente6

aceptable a aTEp"taBle6 | var aceptábel aceptablemente av aTEptaBle"mente6 | var aceptabelmente aceptación f aTEpta"TjoN aceptante a s aTEp"tante6 aceptar t aTEp"ta| aceráceas fpl aTe"|aTe8as 6 acerbamente av aTE|Ba"mente6 acerbidade f aTE|Bi"DaDe6 acerbo a a"TE|Bo6 | f: acerba acerca de lpp a"Te|ka6De6 acercamento m aTe|ka"mento6 (aTe|ka"mEnto6) acercar t aTe|"ka| acernador s aTE|na"Do| | f: acernadora aTE|na"Do|a6 acernadura f aTE|na"Du|a6 acernar t aTE|"na| | var cernar acerrimamente av aTErima"mente6 acérrimo a a"TErimo6 | f: acérrima acerriquitar t aTeriki"ta| acertadamente av aTe|taDa"mente6

a"TE|Ba6

aTendiDa"mente6 acendido pt a aTen"diDo6 | f: acendida aTen"diDa6 aceno m a"Teno6 | var ceno acento m a"Tento6 (a"TEnto6) acentuación f aTentua"TjoN (aTEntua"TjoN)
acentuadamente av

a"TErima6

aTentuaDa"mente6 (aTEntuaDa"mente6) acentuado pt a aTentu"aDo6 (aTEntu"aDo6) | f: acentuada aTentu"aDa6 (aTEntu"aDa6) acentual a aTentu"al (aTEntu"al) acentuar t pr aTentu"a| (aTEntu"a|) acepción f aTEp"TjoN acepilladora f aTepi¥a"Do|a6 acepilladura f aTepi¥a"Du|a6 acepillar t aTepi"¥a| aceptábel a aTEp"taBe6l | var
aceptable aceptabelmente av aTEptaBel"mente6 | var aceptablemente aceptabilidade f aTEptaBili"DaDe6 8

aTE|taDa"mente6 acertado pt a aTe|"taDo6 aTE|"taDo6 | f: acertada aTe|"taDa6 aTE|"taDa6 acertar t i aTe|"ta| aTE|"ta| acerto m a"TE|to6 acervo m a"TE|Bo6 aceso pt a a"Teso6 | f: acesa a"Tesa6 acetal m aTe"tal acetaldehido m aTetalde"iDo6 acetato m aTe"tato6 acético a a"TEtiko6 | f: acética a"TEtika6 acetificación f aTEtifika"TjoN acetificar t aTEtifi"ka| acetil m aTe"til acetileno m aTeti"leno6 acetímetro m aTe"time6t|o6 acetona f aTe"tona6 acetoso a aTe"toso6 | f: acetosa aTe"tosa6

acevo m a"TeBo6 acha f "at°Sa6 achacar t at°Sa"ka| achacoso a at°Sa"koso6 | f: achacosa at°Sa"kosa6 achadizo a at°Sa"DiTo6 | f: achadiza achado m a"t°SaDo6 achaiar t at°Sa"ja| achancar t at°SaN"ka| achandar t at°San"da| | var achanzar achantar i at°San"ta| achanzar t at°San"Ta| | var achandar achaparrado a at°Sapa"raDo6 | f: achaparrada at°Sapa"raDa6 achaque m a"t°Sake6 achar t pr a"t°Sa| acharoado pt a at°Sa|o"aDo6 | f: acharoada at°Sa|o"aDa6 acharoar t at°Sa|o"a| achatamento m at°Sata"mento6 (at°Sata"mEnto6) achatar t at°Sa"ta| achedar t at°Se"Da| achega f a"t°SeVa6 achegado pt a s at°Se"VaDo6 | f: achegada at°Se"VaDa6 achegador a m at°SeVa"Do| | f: achegadora at°SeVa"Do|a6 achegamento m at°SeVa"mento6 (at°SeVa"mEnto6) achegar t pr at°Se"Va| achego m a"t°SeVo6 acheite m a"t°Sejte6 acheuliano a s at°Sew"ljano6 | f: acheuliana at°Sew"ljana6 achicar t pr at°Si"ka| achorentar t at°So|en"ta| (at°So|En"ta|) achourilar t at°Sow|i"la| achumbar i t at°Sum"ba| acía f a"Tia6 aciago a a"TjaVo6 | f: aciaga

at°Sa"DiTa6

acibeche m aTi"BEt°Se6 acibecheiro a s aTiBE"t°Sej|o6 | f: acibecheira aTiBE"t°Sej|a6 acicalar t pr aTika"la| acicarro m aTi"karo6 acicate m aTi"kate6 acíclico a a"Tikliko6 | f: acíclica aciculado a aTiku"laDo6 | f: aciculada aTiku"laDa6 acicular a aTiku"la| acidez f aTi"DeT acidia f a"TiDja6 acidificación f aTiDifika"TjoN acidificar t aTiDifi"ka| acidimetría f aTiDimE"t|ia6 acidímetro m aTi"Dime6t|o6 acidioso a aTi"Djoso6 | f: acidiosa ácido a m "aTiDo6 | f: ácida "aTiDa6 acidose f aTi"DOse6 acidulación f aTiDula"TjoN acidulado pt a aTiDu"laDo6 | f: acidulada aTiDu"laDa6 acidular t aTiDu"la| aciforme a aTi"fO|me6 acimbre m a"Timb|e6 ácimo am "aTimo6 acimut m aTi"mut acimutal a aTimu"tal acinesia f aTi"nEsja6 aciñeira f aTi"≠ej|a6 acio m "aTjo6 acipenséridos mpl aTipen"sE|iDo6s aciriscar t aTi|is"ka| acirrante a aTi"rante6 acirrar t aTi"ra| | var encirrar acivro m a"TiB|o6 aclamación f aklama"TjoN aclamar t akla"ma| aclaración f akla|a"TjoN aclarado m akla"|aDo6 aclarar t i pr akla"|a| aclaratorio a akla|a"tO|jo6 | f: aclaratoria akla|a"tO|ja6 aclarear i akla|e"a|

a"Tiklika6

aTi"Djosa6

a"TjaVa6 acibar t aTi"Ba|

9

aclimatábel a aklima"taBe6l | var aclimatable aclimatable a aklima"taBle6 | var aclimatábel aclimatación f aklimata"TjoN aclimatar t pr aklima"ta| acme m "akme6 acne f "akne6 acó av a"ko acochar t pr ako"t°Sa| acocho m a"kot°So6 acocorar i akoko"|a| acoeirar t akoej"|a| acoirazado a m akoj|a"TaDo6 | f: acoirazada akoj|a"TaDa6 acoirazar t akoj|a"Ta| acoitelamento m akojtEla"mento6 (akojtEla"mEnto6) acoitelar t akojtE"la| acolá av ako"la acolar t ako"la| acolchamento m akolt°Sa"mento6 (akolt°Sa"mEnto6) acolchar t akol"t°Sa| acoletar t akole"ta| acolia f a"kOlja6 acolitado m akOli"taDo6 acólito m a"kOlito6 acolledor a ako¥e"Do| | f: acolledora ako¥e"Do|a6 acolleito pt a ako"¥ejto6 | f: acolleita ako"¥ejta6 | var acollido acollemento m ako¥e"mento6 (ako¥e"mEnto6) acoller t pr ako"¥e| acollida f ako"¥iDa6 acollido pt a ako"¥iDo6 | f: acollida ako"¥iDa6 | var acolleito acolloar t pr ako¥o"a| acometer t akome"te| acometida f akome"tiDa6 acomodación f akomoDa"TjoN acomodadamente av

acomodado pt a akomo"DaDo6 | f: acomodada akomo"DaDa6 acomodador s akomoDa"Do| | f: acomodadora akomoDa"Do|a6 acomodar t pr akomo"Da| acomodaticio a akomoDa"tiTjo6 | f: acomodaticia akomoDa"tiTja6 acomodo m ako"mODo6 (ako"moDo6) acompañamento m

akompa"≠amento6 (akompa"≠amEnto6) acompañante s akompa"≠ante6 acompañar t akompa"≠a| aconchado a akon"t°SaDo6 | f: aconchada akon"t°SaDa6 | var
acunchado aconchegar t pr akont°Se"Va| aconchego m akon"t°SeVo6 acondicionábel a akondiTjo"naBe6l | var acondicionable acondicionable a akondiTjo"naBle6 | var acondicionábel acondicionador a m akondiTjona"Do| | f: acondicionadora

akondiTjona"Do|a6
acondicionamento m

akondiTjona"mento6 (akondiTjona"mEnto6) acondicionar t akondiTjo"na| aconfesional a akoμfesjo"nal aconitina f akoni"tina6 acónito m a"kOnito6 aconsellábel a akonse"¥aBe6l | var
aconsellable aconsellable a akonse"¥aBle6 | var aconsellábel aconsellar t pr akonse"¥a| | var consellar acontecemento m akonteTe"mento6 (akonteTe"mEnto6) acontecer i akonte"Te| acoramento m ako|a"mento6 (ako|a"mEnto6) acorar t i pr ako"|a| acordanza f ako|"DanTa6 acordar t i pr ako|"Da| acorde a m a"kO|De6 10

akomoDaDa"mente6 acomodadizo a akomoDa"DiTo6 | f: acomodadiza akomoDa"DiTa6

acordeón m ako|De"oN acordeonista s ako|Deo"nista6 acordes av a"kO|De6s acordo m a"ko|Do6 a"kO|Do6 acordoar t ako|Do"a| acornellar t pr ako|ne"¥a| acoro m a"ko|o6 acorporado a ako|po"|aDo6 | f: acorporada ako|po"|aDa6 acorreito a ako"rejto6 | f: acorreita acorrer t ako"re| acorro m a"koro6 acortinar t ako|ti"na| acosar t ako"sa| acoso m a"koso6 acostumado pt a akostu"maDo6 | f: acostumada akostu"maDa6 acostumar t i pr akostu"ma| acotiledóneas fpl akotile"DOne8a6s acotío av ako"tio6 | var decotío acougar i akow"Va| acougo m a"kowVo6 acoutamento m akowta"mento6 (akowta"mEnto6) acoutar t akow"ta| acovardado pt a akoBa|"DaDo6 | f: acovardada akoBa|"DaDa6 acovardamento m akoBa|Da"mento6 (akoBa|Da"mEnto6) acovardar t pr akoBa|"Da| acracia f a"k|aTja6 ácrata a s "ak|a6ta6 acre1 a "ak|e6 acre2 m "ak|e6 acrecentábel a ak|eTen"taBe6l | var acrecentable acrecentable a ak|eTen"taBle6 | var acrecentábel acrecentamento m

acreditativo a ak|EDita"tiBo6 | f: acreditativa ak|EDita"tiBa6 acredor a s ak|e"Do| | f: acredora acremente av ak|e"mente6 acridade f ak|i"DaDe6 acrídidos mpl a"k|iDiDo6s acrílico a a"k|iliko6 | f: acrílica acrimonia f ak|i"mOnja6 acrisoladamente av

ak|e"Do|a6

a"k|ilika6

ako"rejta6

ak|isolaDa"mente6 ak|isOlaDa"mente6 acrisolado pt a ak|iso"laDo6 ak|isO"laDo6 | f: acrisolada ak|iso"laDa6 ak|isO"laDa6 acrisolamento m ak|isOla"mento6 ak|isola"mento6 (ak|isola"mEnto6) acrisolar t ak|iso"la| ak|isO"la| acristianar t ak|istja"na| acritude f ak|i"tuDe6 acrobacia f ak|o"BaTja6 acróbata s a"k|OBa6ta6
acrobaticamente av acrobático a ak|o"Batiko6 | f: acrobática ak|o"Batika6 acrobatismo m ak|oBa"tismo6 acromático a ak|o"matiko6 | f: acromática ak|o"matika6 acromatismo m ak|oma"tismo6 acromatizar t ak|omati"Ta| acromegalia f ak|ome"Valja6 acromegálico a ak|ome"Valiko6 | f: acromegálica ak|ome"Valika6 acrópole f a"k|Opo6le6 acróstico a m a"k|Ostiko6 | f: acróstica a"k|Ostika6 acroterio m ak|o"tE|jo6 acta f "akta6 actinia f ak"tinja6 actínico a ak"tiniko6 | f: actínica actinio m ak"tinjo6 actinismo m akti"nismo6 actinoloxía f aktinolo"Sia6 actinómetro m akti"nOme6t|o6

ak|oBatika"mente6

ak|eTenta"mento6 (ak|eTenta"mEnto6) acrecentar t ak|eTen"ta| acreditábel a ak|EDi"taBe6l | var
acreditable acreditable a ak|EDi"taBle6 | var acreditábel acreditar t pr ak|EDi"ta| 11

ak"tinika6

actinomiceto m aktinomi"Teto6 actinomicose f aktinomi"kOse6 actinoterapia f aktinote"|apja6 actitude f akti"tuDe6 activación f aktiBa"TjoN activador a s aktiBa"Do| | f: activadora aktiBa"Do|a6 activamente av aktiBa"mente6 activar t akti"Ba| actividade f aktiBi"DaDe6 activismo m akti"Bismo6 activista a s akti"Bista6 activo a m ak"tiBo6 | f: activa acto m "akto6 actor m ak"to| actriz f ak"t|iT actuación f aktua"TjoN actual a aktu"al actualidade f aktwali"DaDe6 actualización f aktwaliTa"TjoN actualizar t aktwali"Ta| actualmente av aktual"mente6 actuante a s aktu"ante6 actuar i aktu"a| actuario m aktu"a|jo6 acuar t aku"a| acuarela f akwa"|Ela6 acuarelista s akwa|E"lista6 acuario m a"kwa|jo6 acuartelado a akwa|tE"laDo6 | f: acuartelada akwa|tE"laDa6 acuartelamento m

acuícola a a"kwiko6la6 acuicultor s akwikul"to| | f: acuicultora akwikul"to|a6 acuicultura f akwikul"tu|a6 acuidade f akwi"DaDe6 acuífero a a"kwife6|o6 | f: acuífera acuifoliáceas fpl akwifO"ljaTe8a6s aculeados mpl akule"aDo6s acúleo m a"kule8o6 aculturación f akultu|a"TjoN acume m a"kume6 acúmetro m a"kume6t|o6 acuminado a akumi"naDo6 | f: acuminada akumi"naDa6 acumulábel a akumu"laBe6l | var acumulable acumulable a akumu"laBle6 | var acumulábel acumulación f akumula"TjoN acumulador a m akumula"Do| | f: acumuladora akumula"Do|a6 acumular t akumu"la| acumulativamente av acumulativo a akumula"tiBo6 | f: acumulativa akumula"tiBa6 acunchado a akun"t°SaDo6 | f: acunchada akun"t°SaDa6 | var aconchado acuñar t aku"≠a| acuosidade f akwosi"DaDe6 acuoso a a"kwoso6 | f: acuosa acupuntura f akupun"tu|a6 acurralar t akura"la| acurrunchar t pr akurun"t°Sa| acurtar t pr aku|"ta| acurutar t aku|u"ta| acuruxar pr aku|u"Sa| acusábel a aku"saBe6l | var acusable acusable a aku"saBle6 | var acusábel acusación f akusa"TjoN acusado pt a s aku"saDo6 | f: acusada aku"saDa6

a"kwife6|a6

ak"tiBa6

akumulatiBa"mente6

akwa|tEla"mento6 (akwa|tEla"mEnto6) acuartelar t akwa|tE"la| acuático a a"kwatiko6 | f: acuática a"kwatika6 acuberto pt aku"BE|to6 | f: acuberta aku"BE|ta6 acubillar t akuBi"¥a| acubillo m aku"Bi¥o6 acubrir t aku"B|i| acucar t pr aku"ka| acudir i aku"Di| acueduto m akwE"Duto6 acugular t akuVu"la|

a"kwosa6

12

acusador a s akusa"Do| | f: acusadora akusa"Do|a6 acusar t aku"sa| acusativo a m akusa"tiBo6 | f: acusativa akusa"tiBa6 acusatorio a akusa"tO|jo6 | f: acusatoria akusa"tO|ja6 acusón a s aku"soN | f: acusona acústica f a"kustika6 acusticamente av akustika"mente6 acústico a a"kustiko6 | f: acústica acutángulo a aku"taNgulo6 | f: acutángula aku"taNgula6 ad hoc la ad"Ok | nt lat ad hominem la ad"Ominem | nt lat ad libitum lav ad"liBitum | nt lat adáctilo a a"Daktilo6 | f: adáctila adagio av m a"dad°Zo | nt it adaíl m aDa"il adamantino a aDaman"tino6 | f: adamantina aDaman"tina6 adamascado a aDamas"kaDo6 | f: adamascada aDamas"kaDa6 adámico a a"Damiko6 | f: adámica adamismo m aDa"mismo6 adamita s aDa"mita6 adán m a"DaN adaptábel a aDap"taBe6l | var adaptable adaptabilidade f aDaptaBili"DaDe6 adaptable a aDap"taBle6 | var adaptábel adaptación f aDapta"TjoN adaptador s aDapta"Do| | f: adaptadora aDapta"Do|a6 adaptar t pr aDap"ta| adarga f a"Da|Va6 adarme m a"Da|me6 adarve m a"Da|Be6 adaxio m a"DaSjo6 addenda f a"denda6 | nt lat adealla f aDe"a¥a6 adeallo m aDe"a¥o6

adecuación f aDEkwa"TjoN adecuadamente av

aku"sona6

aDEkwaDa"mente6 adecuado pt a aDE"kwaDo6 | f: adecuada aDE"kwaDa6 adecuar t pr aDE"kwa| adega f a"DEVa6 (a"DeVa6) adegueiro s aDE"Vej|o6 (aDe"Vej|o6) | f: adegueira aDE"Vej|a6 (aDe"Vej|a6) adelfa f a"DElfa6
adelgazamento m

a"kustika6

a"Daktila6

aDelVaTa"mento6 (aDelVaTa"mEnto6) adelgazante a aDelVa"Tante6 adelgazar t i aDelVa"Ta| adella f a"De¥a6 ademais av aDe"majs ademais de lpp aDe"majsDe6 ademán m aDe"maN adenite f aDe"nite6 adenocarcinoma m
adenoide a fpl aDe"nOjDe6 adenoma m aDe"noma6 adenopatía f aDenopa"tia6 adentar t aDen"ta| (aDEn"ta|) adentros mpl a"Dent|o6s adepto a s a"DEpto6 | f: adepta aderezar t pr aDe|e"Ta| aderezo m aDe"|eTo6 adestrado pt a aDEs"t|aDo6 | f: adestrada aDEs"t|aDa6 adestrador s aDEst|a"Do| | f: adestradora aDEst|a"Do|a6 adestramento m aDEst|a"mento6 (aDEst|a"mEnto6) adestrar t pr aDEs"t|a| adeus ix a"Dews adherencia f aDe"|EnTja6 (aDe"|enTja6) aDE"|EnTja6 (aDE"|enTja6) adherente a aDe"|ente6 aDe"|Ente6

aDenoka|Ti"noma6

a"Damika6

a"DEpta6

aDE"|ente6 aDE"|Ente6 adherir t i pr aDe"|i| aDE"|i| adhesión f aDe"sjoN aDE"sjoN

13

adhesivo a m aDe"siBo6 aDE"siBo6 | f: adhesiva aDe"siBa6 aDE"siBa6 adiabático a aDia"Batiko6 | f: adiabática aDia"Batika6 adiabatismo m aDiaBa"tismo6 adiábel a aDi"aBe6l | var adiable adiable a aDi"aBle6 | var adiábel adiaforese f aDiafo"|Ese6 adiaforético a m aDiafo"|Etiko6 | f: adiaforética aDiafo"|Etika6 adiáforo a aDi"afo6|o6 | f: adiáfora adiamantado a aDiaman"taDo6 | f: adiamantada aDiaman"taDa6 adiamento m aDia"mento6 (aDia"mEnto6) adiantado pt a m aDjan"taDo6 | f: adiantada aDjan"taDa6 adiantamento m aDjanta"mento6 (aDjanta"mEnto6) adiantar t i pr aDjan"ta| adiante av a"Djante6 adianto1 m a"Djanto6 adianto2 m a"Djanto6 adiar t aDi"a| adicción f aDik"TjoN adición f aDi"TjoN adicional a aDiTjo"nal adicionalmente av

aditivo a m aDi"tiBo6 | f: aditiva adival m aDi"Bal adiviña f aDi"Bi≠a6 adiviñación f aDiBi≠a"TjoN adiviñanza f aDiBi"≠anTa6 adiviñar t aDiBi"≠a| adiviño a s aDi"Bi≠o6 | f: adiviña adminículo m admi"nikulo6 administrábel a adminis"t|aBe6l | var administrable administrable a adminis"t|aBle6 | var administrábel administración f administ|a"TjoN administrado pt s adminis"t|aDo6 | f: administrada adminis"t|aDa6 administrador a s administ|a"Do| | f: administradora administrar t pr adminis"t|a| administrativamente av

aDi"tiBa6

aDi"Bi≠a6

aDi"afo6|a6 adialla f aDi"a¥a6

administ|a"Do|a6

administ|atiBa"mente6 administrativo a s administ|a"tiBo6 | f: administrativa administ|a"tiBa6 admirábel a admi"|aBe6l | var
admirable admirabelmente av admi|aBel"mente6 | var admirablemente admirable a admi"|aBle6 | var admirábel admirablemente av admi|aBle"mente6 | var admirabelmente admiración f admi|a"TjoN admirador a s admi|a"Do| | f: admiradora admi|a"Do|a6 admirar t pr admi"|a| admirativamente av admirativo a admi|a"tiBo6 | f: admirativa admi|a"tiBa6 admisíbel a admi"siBe6l | var admisible admisible a admi"siBle6 | var admisíbel admisión f admi"sjoN

aDiTjonal"mente6 adicto a s a"Dikto6 | f: adicta a"Dikta6 adinamia f aDi"namja6 adiñeirado a aDi≠ej"|aDo6 | f: adiñeirada aDi≠ej"|aDa6 adípico a a"Dipiko6 | f: adípica a"Dipika6 adipose f aDi"pOse6 adiposidade f aDiposi"DaDe6 adiposo a aDi"poso6 | f: adiposa aDi"posa6 adipsia f a"Dipsja6 adir t a"Di| aditamento m aDita"mento6 (aDita"mEnto6)

admi|atiBa"mente6

14

admitancia f admi"tanTja6 admitir t admi"ti| admonición f admoni"TjoN admonitorio a admoni"tO|jo6 | f: admonitoria admoni"tO|ja6 adobar t aDo"Ba| | var adubar adobe m a"DOBe6 adobiar t pr aDoBi"a| adobío m aDo"Bio6 adobo m a"DoBo6 | var adubo adoecer i aDoe"Te| adoitar t i aDoj"ta| adoito1 a a"Dojto6 | f: adoita a"Dojta6 adoito2 av a"Dojto6 adolescencia f aDoles"TEnTja6 (aDoles"TenTja6) adolescente a s aDoles"Tente6

adormentador a s aDo|menta"Do| (aDo|mEnta"Do|) | f: adormentadora aDo|menta"Do|a6 (aDo|mEnta"Do|a6) adormentar t aDo|men"ta| (aDo|mEn"ta|) adornar t i pr aDo|"na| adorno m a"Do|no6 adoutrinamento m

aDoles"TEnte6 adondar t aDon"da| adónico a a"DOniko6 | f: adónica a"DOnika6 adonis m a"DOnis adopción f aDOp"TjoN adoptábel a aDOp"taBe6l | var

aDowt|ina"mento6 (aDowt|ina"mEnto6) adoutrinar t aDowt|i"na| adozamento m aDoTa"mento6 (aDoTa"mEnto6) adozante a aDo"Tante6 adozar t aDo"Ta| adquirente a s adki"|ente6 adki"|Ente6 adquiríbel a adki"|iBe6l | var
adquirible adquirible a adki"|iBle6 | var adquiríbel adquiridor a s adki|i"Do| | f: adquiridora adki|i"Do|a6 adquirir t adki"|i| adquisición f adkisi"TjoN adquisitivo a adkisi"tiBo6 | f: adquisitiva adkisi"tiBa6 adral m a"D|al adramán m aD|a"maN adrede av a"D|EDe6 a"D|eDe6 adrenal a adre"nal adrenalina f aD|ena"lina6 adro m "aD|o6 adscribir t pr adsk|i"Bi| adscrición f adsk|i"TjoN adscrito pt a ads"k|ito6 | f: adscrita adstrinxencia f adst|in"SEnTja6 (adst|in"SenTja6) adstrinxente a adst|in"Sente6

adoptable adoptable a aDOp"taBle6 | var adoptábel adoptar t aDOp"ta| adoptivo a aDOp"tiBo6 | f: adoptiva adorábel a aDo"|aBe6l | var adorable adorabelmente av aDo|aBel"mente6 | var adorablemente adorable a aDo"|aBle6 | var adorábel adorablemente av aDo|aBle"mente6 | var adorabelmente adoración f aDo|a"TjoN adorador a s aDo|a"Do| | f: adoradora aDo|a"Do|a6 adorar t aDo"|a| adoratriz f aDo|a"t|iT adormecemento m

aDOp"tiBa6

ads"k|ita6

aDo|meTe"mento6 (aDo|meTe"mEnto6) adormecer i aDo|me"Te|

adst|in"SEnte6 adstrinxir t adst|in"Si| adstritivo a adst|i"tiBo6 | f: adstritiva adst|i"tiBa6 aduana f aDu"ana6 aduanada f aDua"naDa6

15

aduaneiro a s aDua"nej|o6 | f: aduaneira aDua"nej|a6 adubar t aDu"Ba| | var adobar adubo m a"DuBo6 | var adobo aducíbel a aDu"TiBe6l | var aducible aducible a aDu"TiBle6 | var aducíbel adución f aDu"TjoN aducir t aDu"Ti| adufe m a"Dufe6 adulación f aDula"TjoN adulador a s aDula"Do| | f: aduladora aDula"Do|a6 adular t aDu"la| adulatorio a aDula"tO|jo6 | f: adulatoria aDula"tO|ja6 adulterábel a aDultE"|aBe6l | var adulterable adulterable a aDultE"|aBle6 | var adulterábel adulteración f aDultE|a"TjoN adulterador a s aDultE|a"Do| | f: adulteradora aDultE|a"Do|a6 adulterante a s aDultE"|ante6 adulterar t aDultE"|a| adulterativo a aDultE|a"tiBo6 | f: adulterativa aDultE|a"tiBa6 adulterino a aDul"tE|ino6 | f: adulterina aDul"tE|ina6 adulterio m aDul"tErjo6 adúltero a s a"Dulte6|o6 | f: adúltera adultez f aDul"teT adulto a s a"Dulto6 | f: adulta adunco a a"DuNko6 | f: adunca adurmiñar t aDu|mi"≠a| adustamente av aDusta"mente6 adustez f aDus"teT adustión f aDus"tjoN adusto a a"Dusto6 | f: adusta adutor a aDu"to| | f: adutora

adventiciamente av adventicio a adben"tiTjo6 | f: adventicia adben"tiTja6 adventista a s adben"tista6 advento m ad"bento6 (ad"bEnto6) adverbial a adbE|"Bjal adverbialmente av

adbentiTja"mente6

adbE|Bjal"mente6 adverbio m ad"bE|Bjo6 adversamente av adbE|sa"mente6 adversario a s adbE|"sa|jo6 | f: adversaria adbE|"sa|ja6 adversativo a adbE|sa"tiBo6 | f: adversativa adbE|sa"tiBa6 adversidade f adbE|si"DaDe6 adverso a ad"bE|so6 | f: adversa ad"bE|sa6 advertencia f adbe|"tEnTja6 (adbe|"tenTja6)
advertidamente av advertir t adbe|"ti| advido pt a ad"biDo6 | f: advida ad"biDa6 | var advindo advindo pt a ad"bindo6 | f: advinda ad"binda6 | var advido advir i ad"bi| advocación f adboka"TjoN adxacente a adSa"Tente6 adxectivábel a adSEkti"BaBe6l | var adxectivable adxectivable a adSEkti"BaBle6 | var adxectivábel adxectivación f adSEktiBa"TjoN adxectivar t adSEkti"Ba| adxectivo a m adSEk"tiBo6 | f: adxectiva adSEk"tiBa6 adxudicábel a adSuDi"kaBe6l | var adxudicable adxudicable a adSuDi"kaBle6 | var adxudicábel adxudicación f adSuDika"TjoN adxudicador a s adSuDika"Do| | f: adxudicadora adSuDika"Do|a6 adxudicar t adSuDi"ka|

adbe|tiDa"mente6

adSa"TEnte6

a"Dulte6|a6 a"Dulta6

a"DuNka6

a"Dusta6

aDu"to|a6

16

ad"Sunta6 aedo m a"eDo6 aeración f aE|a"TjoN aéreo a a"E|e8o6 | f: aérea a"E|e8a6 aerobio a aE"|OBjo6 | f: aerobia aE"|OBja6 aerobús m aE|o"Bus aerodinámica f aE|oDi"namika6 aerodinámico a aE|oDi"namiko6 | f: aerodinámica aE|oDi"namika6 aeródromo m aE"|OD|o6mo6 aerofaxia f aE|o"faSja6 aerofobia f aE|o"fOBja6 aerógrafo m aE"|OV|a6fo6 aerograma m aE|o"V|ama6 aerólito m aE"|Olito6 aeroloxía f aE|olo"Sia6 aeromancia f aE|o"manTja6 aeromántico a aE|o"mantiko6 | f: aeromántica aE|o"mantika6 aerómetro m aE"|Ome6t|o6
aeromodelismo m

adxudicatario a s adSuDika"ta|jo6 | f: adxudicataria adSuDika"ta|ja6 adxudicativo a adSuDika"tiBo6 | f: adxudicativa adSuDika"tiBa6 adxunción f adSun"TjoN adxunto a s ad"Sunto6 | f: adxunta

aerotransportábel a

aE|ot|anspO|"taBe6l | var
aerotransportable aerotransportable a

aE|ot|anspO|"taBle6 | var
aerotransportábel afábel a a"faBe6l | var afable afabelmente av afaBel"mente6 | var afablemente afabilidade f afaBili"DaDe6 afable a a"faBle6 | var afábel afablemente av afaBle"mente6 | var afabelmente afacer t pr afa"Te| afagador a s afaVa"Do| | f: afagadora afaVa"Do|a6 afagar t afa"Va| afago m a"faVo6 afalar i afa"la| afamado1 a afa"maDo6 | f: afamada afa"maDa6 | nt fama afamado2 a afa"maDo6 | f: afamada afa"maDa6 | nt fame afán m a"faN afanar pr afa"na| afanípteros mpl afa"nipte6|o6s afanosamente av afanosa"mente6 afanoso a afa"noso6 | f: afanosa afasia f a"fasja6 afásico a a"fasiko6 | f: afásica afastado pt a afas"taDo6 | f: afastada afas"taDa6 afastamento m afasta"mento6 (afasta"mEnto6) afastar t pr afas"ta| afatar t afa"ta| afear t i afe"a| afección f afEk"TjoN afeccionado pt a s afEkTjo"naDo6 | f: afeccionada afEkTjo"naDa6 afeccionar t pr afEkTjo"na| afectación f afEkta"TjoN afectadamente av afEktaDa"mente6 afectado a s afEk"taDo6 | f: afectada afEk"taDa6 afectar t i afEk"ta| 17

aE|omoDE"lismo6 aeronauta s aE|o"nawta6 aeronáutica f aE|o"nawtika6 aeronáutico a aE|o"nawtiko6 | f: aeronáutica aE|o"nawtika6 aeronaval a aE|ona"Bal aeronave f aE|o"naBe6 aeroplano m aE|o"plano6 aeroporto m aE|o"po|to6 aeroscopio m aE|os"kOpjo6 aerosol m aE|o"sol (aE|o"sOl) aerostática f aE|os"tatika6 aerostático a aE|os"tatiko6 | f: aerostática aE|os"tatika6 aeróstato m aE"|Osta6to6 aeroterapia f aE|ote"|apja6 aeroterrestre a aE|ote"rEst|e6

afa"nosa6 a"fasika6

afectivamente av afEktiBa"mente6 afectividade f afEktiBi"DaDe6 afectivo a afEk"tiBo6 | f: afectiva afecto1 m a"fEkto6 afecto2 a a"fEkto6 | f: afecta

afEk"tiBa6 a"fEkta6

afectuosamente av

afEktuosa"mente6 afectuoso a afEktu"oso6 | f: afectuosa afEktu"osa6 afeitado m afej"taDo6 afeitar t pr afej"ta| afeite m a"fejte6 afeito pt a a"fejto6 | f: afeita a"fejta6 afelio m a"fEljo6 afelpado a afEl"paDo6 | f: afelpada afEl"paDa6 aferente a afe"|ente6 afe"|Ente6 aférese f a"fE|e6se6 aferidoiro m afe|i"Doj|o6 aferir t afe"|i| aferrar t pr afe"ra| aferretar t afere"ta| aferrollamento m afero¥a"mento6 (afero¥a"mEnto6) aferrollar t pr afero"¥a| aferventado m afe|Ben"taDo6 aferventar t afe|Ben"ta|
afervoadamente av afervoado pt a afe|Bo"aDo6 | f: afervoada afe|Bo"aDa6 afervoamento m afe|Boa"mento6 (afe|Boa"mEnto6) afervoar t i pr afe|Bo"a| afgán a s af"VaN | f: afgá af"Va | nt Afganistán afiado pt a afi"aDo6 | f: afiada afiadoira f afia"Doj|a6 afiador a s afia"Do| | f: afiadora afiadura f afia"Du|a6 afialapis m afia"lapis afianzador a s afianTa"Do| | f: afianzadora afianTa"Do|a6

afianzamento m afianTa"mento6 (afianTa"mEnto6) afianzar t pr afian"Ta| afiar t afi"a| afibelar t afiBE"la| afidalgado a s afiDal"VaDo6 | f: afidalgada afiDal"VaDa6 afidalgar t pr afiDal"Va| áfidos mpl "afiDo6s afiliación f afilja"TjoN afiliado pt a s afi"ljaDo6 | f: afiliada afiliar t pr afi"lja| afiligranado a afiliV|a"naDo6 | f: afiligranada afiliV|a"naDa6 afillado s afi"¥aDo6 | f: afillada afillar i afi"¥a| afín a s a"fiN afinación f afina"TjoN afinadamente av afinaDa"mente6 afinador a s afina"Do| | f: afinadora afina"Do|a6 afinar t afi"na| afincar t pr afiN"ka| afinidade f afini"DaDe6 afirmación f afi|ma"TjoN afirmar t pr afi|"ma| afirmativamente av

afi"ljaDa6

afi"¥aDa6

afe|BoaDa"mente6

afi"aDa6

afia"Do|a6

afi|matiBa"mente6 afirmativo a afi|ma"tiBo6 | f: afirmativa afi|ma"tiBa6 afitar1 t afi"ta| afitar2 t i afi"ta| afiuzar t afiu"Ta| afixación f afiksa"TjoN afixo m a"fikso6 aflición f afli"TjoN aflitivo a afli"tiBo6 | f: aflitiva afli"tiBa6 aflito a a"flito6 | f: aflita a"flita6 aflixidamente av afliSiDa"mente6 afliximento m afliSi"mento6 (afliSi"mEnto6) aflixir t pr afli"Si| afloramento m aflo|a"mento6 (aflo|a"mEnto6)

18

a"fOnika6 áfono a "afo6no6 | f: áfona "afo6na6 afonsino a afon"sino6 | f: afonsina afon"sina6 aforador a s afo|a"Do| | f: aforadora afo|a"Do|a6 aforamento m afo|a"mento6 (afo|a"mEnto6) aforar t afo"|a| aforas fpl a"fO|a6s aforcado pt a s afo|"kaDo6 | f: aforcada afo|"kaDa6 aforcamento m afo|ka"mento6 (afo|ka"mEnto6) aforcar t pr afo|"ka| aforismo m afo"|ismo6 aforístico a afo"|istiko6 | f: aforística afo"|istika6 aformigar t i afo|mi"Va| aforrador a s afora"Do| | f: aforradora afora"Do|a6 aforrar t afo"ra|

aflorar i aflo"|a| afloxístico a aflo"Sistiko6 | f: afloxística aflo"Sistika6 afluencia f aflu"EnTja6 (aflu"enTja6) afluente a s aflu"ente6 aflu"Ente6 afluír i aflu"i| afluxo m a"fluSo6 afocañar t afoka"≠a| afociñar t afoTi"≠a| afofar t pr afO"fa| afo"fa| afogadamente av afoVaDa"mente6 afogadizo a afoVa"DiTo6 | f: afogadiza afoVa"DiTa6 afogado pt a s afo"VaDo6 | f: afogada afo"VaDa6 afogamento m afoVa"mento6 (afoVa"mEnto6) afogar t i pr afo"Va| afogo m a"fOVo6 a"foVo6 afogueirar t afoVej"|a| afondamento m afonda"mento6 (afonda"mEnto6) afondar t i afon"da| afonía f afo"nia6 afónico a a"fOniko6 | f: afónica

aforro m a"foro6 afortunadamente av

afo|tunaDa"mente6 afortunado a afo|tu"naDo6 | f: afortunada afo|tu"naDa6 afoutamente av afowta"mente6 afoutar t pr afow"ta| afouteza f afow"teTa6 afouto a a"fowto6 | f: afouta a"fowta6 afrancesado pt a s af|anTe"saDo6 | f: afrancesada af|anTe"saDa6
afrancesamento m

af|anTesa"mento6 (af|anTesa"mEnto6) afrancesar t pr af|anTe"sa| afrautado a af|aw"taDo6 | f: afrautada af|aw"taDa6 afrescar i af|es"ka| africación f af|ika"TjoN africado a af|i"kaDo6 | f: africada af|i"kaDa6 africáner a s af|i"kane6| | nt
Sudáfrica africanismo m af|ika"nismo6 africanista a s af|ika"nista6 africanizar t pr af|ikani"Ta| africano a s af|i"kano6 | f: africana af|i"kana6 | nt África afroamericano a af|o8amE|i"kano6 | f: afroamericana af|o8amE|i"kana6 afroasiático a af|o8a"sjatiko6 | f: afroasiática af|o8a"sjatika6 afrocubano a af|oku"Bano6 | f: afrocubana af|oku"Bana6 afrodisíaco a af|oDi"sia6ko6 | f: afrodisíaca af|oDi"sia6ka6 afronta f a"f|onta6 afrontador a af|onta"Do| | f: afrontadora af|onta"Do|a6 afrontamento m af|onta"mento6 (af|onta"mEnto6) afrontar t i pr af|on"ta| afrontosamente av afrontoso a af|on"toso6 | f: afrontosa af|on"tosa6

af|ontosa"mente6

19

afrouxamento m af|owSa"mento6 (af|owSa"mEnto6) afrouxar t i af|ow"Sa| afta f "afta6 aftoso a af"toso6 | f: aftosa af"tosa6 afumadoiro1 m afuma"Doj|o6 afumadoiro2 m afuma"Doj|o6 | var afungadoiro afumador m afuma"Do| afumadura f afuma"Du|a6 afumar1 t pr afu"ma| afumar2 t afu"ma| | var afungar afundimento m afundi"mento6 (afundi"mEnto6) afundir t pr afun"di| afungadoiro m afuNga"Doj|o6 | var afumadoiro2 fungadoiro afungar t afuN"ga| | var afumar2 afuracar t afu|a"ka| afusado a afu"saDo6 | f: afusada afusal m afu"sal afuscar t i afus"ka| aga pp "aVa6 agabitar t aVaBi"ta| agachadas, ás lav a…saVa"t°SaDa6s agachar t pr aVa"t°Sa| agacho, ao lav Oa"Vat°So6 agaitar t aVaj"ta| agalactia f aVa"laktja6 agalegamento m aValeVa"mento6 (aValeVa"mEnto6) agalegar t pr aVale"Va| agámico a a"Vamiko6 | f: agámica

agárico m a"Va|iko6 agarimado pt a aVa|i"maDo6 | f: agarimada aVa|i"maDa6 agarimador a aVa|ima"Do| | f: agarimadora aVa|ima"Do|a6 agarimante a aVa|i"mante6 agarimar t pr aVa|i"ma| agarimo m aVa"|imo6 agarimosamente av

afu"saDa6

a"Vamika6 ágamo a "aVa6mo6 | f: ágama "aVa6ma6 aganchar i aVan"t°Sa| agano m a"Vano6 ágape m "aVa6pe6 ágar-ágar m "aVa|"aVa| agarandar t aVa|an"da| agardar t i aVa|"Da| agareno a aVa"|eno6 | f: agarena aVa"|ena6 agargalar t aVa|Va"la| agaricáceas fpl aVa|i"kaTe8as 6

aVa|imosa"mente6 agarimoso a aVa|i"moso6 | f: agarimosa aVa|i"mosa6 agarra f a"Vara6 agarrada f aVa"raDa6 agarrado pt a aVa"raDo6 | f: agarrada aVa"raDa6 agarradoira f aVara"Doj|a6 agarrar t i pr aVa"ra| agarrotamento m aVarOta"mento6 (aVarOta"mEnto6) agarrotar t pr aVarO"ta| agás pp a"Vas | var aga agasallar t aVasa"¥a| agasalleiro a aVasa"¥ej|o6 | f: agasalleira aVasa"¥ej|a6 agasallo m aVa"sa¥o6 ágata f "aVa6ta6 agatuñador m aVatu≠a"Do| agatuñar t i aVatu"≠a| agave f a"VaBe6 aglaio m a"Vlajo6 aglomeración f aVlomE|a"TjoN aglomerado m aVlomE"|aDo6 aglomerar t pr aVlomE"|a| aglutinábel a aVluti"naBe6l | var
aglutinable aglutinable a aVluti"naBle6 | var aglutinábel aglutinación f aVlutina"TjoN aglutinador a aVlutina"Do| | f: aglutinadora aVlutina"Do|a6 aglutinante a aVluti"nante6 aglutinar t pr aVluti"na| aglutinina f aVluti"nina6 agnación f agna"TjoN agnaticio a agna"tiTjo6 | f: agnaticia agna"tiTja6

20

agnato m ag"nato6 agnosticismo m agnOsti"Tismo6 agnóstico a s ag"nOstiko6 agoadizo a aVoa"DiTo6 | f: agoadiza aVoa"DiTa6 agoar t aVo"a| agochar t pr aVo"t°Sa| agocho m a"Vot°So6 agoirador a s aVoj|a"Do| | f: agoiradora aVoj|a"Do|a6 agoirar t i aVoj"|a| agoireiro a s aVoj"|ej|o6 | f: agoireira aVoj"|ej|a6 agoirento a aVoj"|ento6 (aVoj"|Ento6) | f: agoirenta aVoj"|enta6 (aVoj"|Enta6) agoiro m a"Voj|o6 agomar i aVo"ma| | var agromar agonía f aVo"nia6 agoniado pt a aVoni"aDo6 | f: agoniada aVoni"aDa6 agoniante a aVoni"ante6 agoniar t pr aVoni"a| agónico a a"VOniko6 | f: agónica agonística f aVo"nistika6 agonístico a aVo"nistiko6 | f: agonística aVo"nistika6 agonizante a s aVoni"Tante6 agonizar i aVoni"Ta| agora av a"Vo|a6 ágora f "aVo6|a6 agorafobia f aVo|a"fOBja6 agostar t pr aVos"ta| agostiño1 a aVos"ti≠o6 | f: agostiña agostiño2 a s aVos"ti≠o6 | f: agostiña aVos"ti≠a6 agosto m a"Vosto6 agra f "aV|a6 agraciado pt a aV|a"TjaDo6 | f: agraciada aV|a"TjaDa6 agraciar t aV|a"Tja| agradábel a aV|a"DaBe6l | var agradable

agradabelmente av aV|aDaBel"mente6 | var agradablemente agradable a aV|a"DaBle6 | var agradábel agradablemente av aV|aDaBle"mente6 | var agradabelmente agradar1 i aV|a"Da| agradar2 t aV|a"Da| | var gradar agrade f a"V|aDe6 | var grade agradecemento m

a"VOnika6

aVos"ti≠a6

aV|aDeTe"mento6 (aV|aDeTe"mEnto6) agradecer t aV|aDe"Te| agradecido pt a aV|aDe"TiDo6 | f: agradecida aV|aDe"TiDa6 agrado m a"V|aDo6 agrafía f aV|a"fia6 ágrafo a "aV|a6fo6 | f: ágrafa "aV|a6fa6 agramatical a aV|amati"kal agramilar t aV|ami"la| agrandamento m aV|anda"mento6 (aV|anda"mEnto6) agrandar t aV|an"da| agrario a a"V|a|jo6 | f: agraria a"V|a|ja6 agrarismo m aV|a"|ismo6 agrarista a s aV|a"|ista6 agravación f aV|aBa"TjoN agravamento m aV|aBa"mento6 (aV|aBa"mEnto6) agravante a f aV|a"Bante6 agravar t pr aV|a"Ba| agraviante a aV|a"Bjante6 agraviar t aV|a"Bja| agravio m a"V|aBjo6 agraz a m a"V|aT agre a "aV|e6 agrear t i pr aV|e"a| agredir t aV|e"Di| aV|E"Di| agregábel a aV|E"VaBe6l | var
agregable agregable a aV|E"VaBle6 | var agregábel agregación f aV|EVa"TjoN

21

aV|EsiBa"mente6 agresividade f aV|esiBi"DaDe6 aV|EsiBi"DaDe6 agresivo a aV|e"siBo6 aV|E"siBo6 | f: agresiva aV|e"siBa6 aV|E"siBa6 agresor a s aV|e"so| aV|E"so| | f: agresora aV|e"so|a6 aV|E"so|a6 agreste a a"V|Este6 agretar i pr aV|e"ta| agrícola a a"V|iko6la6 agricultor s aV|ikul"to| | f: agricultora aV|ikul"to|a6 agricultura f aV|ikul"tu|a6 agridoce a aV|i"DoTe6 agrilloar t aV|i¥o"a| agrimensor m aV|imen"so| agrimensura f aV|imen"su|a6 agrimonia f aV|i"mOnja6 agrión m aV|i"oN agripar pr aV|i"pa| agrisado a aV|i"saDo6 | f: agrisada aV|i"saDa6 agro m "aV|o6 agromar i aV|o"ma| | var agomar agrón m a"V|oN agronomía f aV|ono"mia6 agronómico a aV|o"nOmiko6 | f: agronómica aV|o"nOmika6 agrónomo a s a"V|Ono6mo6 | f: agrónoma a"V|Ono6ma6 agropecuario a aV|ope"kwa|jo6 | f: agropecuaria aV|ope"kwa|ja6

agregado pt a s aV|E"VaDo6 | f: agregada aV|E"VaDa6 agregar t pr aV|E"Va| agregativo a aV|EVa"tiBo6 | f: agregativa aV|EVa"tiBa6 agrego m a"V|EVo6 agrelar i aV|e"la| agremán m aV|e"maN agremente av aV|e"mente6 agremiación f aV|Emja"TjoN agremiado pt a s aV|E"mjaDo6 | f: agremiada aV|E"mjaDa6 agremiar t pr aV|E"mja| agresión f aV|e"sjoN aV|E"sjoN agresivamente av aV|esiBa"mente6

agruar i aV|u"a| agrume m a"V|ume6 agrúo m a"V|uo6 agrupábel a aV|u"paBe6l | var agrupable agrupable a aV|u"paBle6 | var agrupábel agrupación f aV|upa"TjoN agrupamento m aV|upa"mento6 (aV|upa"mEnto6) agrupar t pr aV|u"pa| agrura f a"V|u|a6 aguacate m aVwa"kate6 aguantar t i pr aVwan"ta| aguante m a"Vwante6 aguapar i aVwa"pa| agudamente av aVuDa"mente6 agudeza f aVu"DeTa6 agudizar t pr aVuDi"Ta| agudo a a"VuDo6 | f: aguda a"VuDa6 aguerrido a aVE"riDo6 | f: aguerrida aVE"riDa6 aguia f "aVja6 aguiacho m aVi"at°So6 aguieiro m aVi"ej|o6 aguillada f aVi"¥aDa6 aguillar t aVi"¥a| | var aguilloar aguilloada f aVi¥o"aDa6 aguilloar t aVi¥o"a| | var aguillar aguillón m aVi"¥oN aguinaldeiro s aVinal"dej|o6 | f: aguinaldeira aVinal"dej|a6 aguinaldo m aVi"naldo6 agulla f a"Vu¥a6 agulleira f aVu"¥ej|a6 agulleiro a m aVu"¥ej|o6 | f: agulleira aVu"¥ej|a6 agulleta f aVu"¥eta6 agulletar t pr aVu¥e"ta| agulleto m aVu"¥eto6 aguzadoira f aVuTa"Doj|a6 aguzadura f aVuTa"Du|a6 aguzalapis m aVuTa"lapis aguzar t aVu"Ta| aguzoso a aVu"Toso6 | f: aguzosa

aVu"Tosa6 ah ix "a

22

ai ix "aj aí av a"i aí, por lav po|a"i aia f "aja6 aiatolá m ajato"la aiga f "ajVa6 | var aguia aigote m aj"VOte6 aimará a s ajma"|a aínda av c a"inda6 | var inda aio m "ajo6 aira f "aj|a6 | var eira airada f aj"|aDa6 | var eirada airado m aj"|aDo6 | var eirado aire m "aj|e6 aireación f aj|ea"TjoN aireada f aj|e"aDa6 airear t pr aj|e"a| airexa f aj"|eSa6 airoa f aj"|Oa6 | var eiroa airosamente av aj|osa"mente6 airoso a aj"|oso6 | f: airosa aj"|osa6 aixada f aj"SaDa6 aixola f aj"SOla6 aizoáceas fpl ajTo"aTe8as 6 ala1 f "ala6 | var á2 ala2 ix "ala6 alá av a"la alabandina f alaBan"dina6 alabarda f ala"Ba|Da6 alabardada f alaBa|"DaDa6 alabardeiro m alaBa|"Dej|o6 alabastrino a alaBas"t|ino6 | f: alabastrina alaBas"t|ina6 alabastro m ala"Bast|o6 alacantino a s alakan"tino6 | f: alacantina alakan"tina6 | nt Alacant alacrán m ala"k|aN alacridade f alak|i"DaDe6 alado a a"laDo6 | f: alada a"laDa6 alagadizo a alaVa"DiTo6 | f: alagadiza alaVa"DiTa6 alagamento m alaVa"mento6 (alaVa"mEnto6) alagar t i pr ala"Va| alalá m ala"la

alamano a s ala"mano6 | f: alamana ala"mana6 | nt ant Alemaña meridional alamar m ala"ma| alambicar t alambi"ka| alambique m alam"bike6 alameda f ala"meDa6 álamo m "ala6mo6 alampar i alam"pa| alán m a"laN alancada f alaN"kaDa6 alancar i alaN"ka| alancear t alanTe"a| alangrear i alaNg|e"a| alano a s a"lano6 | f: alana a"lana6 | nt ant Transcaucasia / Xermania / Hispania alaparear i alapa|e"a| alaranxado a ala|an"SaDo6 | f: alaranxada ala|an"SaDa6 alarbe s a"la|Be6 alarde m a"la|De6 alardeador a s ala|Dea"Do| | f: alardeadora ala|Dea"Do|a6 alardear i ala|De"a| alargadeira f ala|Va"Dej|a6 alargamento m ala|Va"mento6 (ala|Va"mEnto6) alargar t i pr ala|"Va| alargo m a"la|Vo6 alarido m ala"|iDo6 alarife m ala"|ife6 alarma f a"la|ma6 alarmante a ala|"mante6 alarmar t pr ala|"ma| alarmismo m ala|"mismo6 alarmista a s ala|"mista6 alasar i ala"sa| alaterno m ala"tE|no6 alatinado pt a alati"naDo6 | f: alatinada alati"naDa6 alatinar t alati"na| alaudar pr alaw"Da| aláudidos mpl a"lawDiDo6s alazán a m ala"TaN | f: alazá alba f "alBa6

ala"Ta

23

albaceteño a s alBaTe"te≠o6 | f: albaceteña alBaTe"te≠a6 | nt Albacete albacora f alBa"kO|a6 albadear i alBaDe"a| albaialde m alBa"jalde6 albanel m alBa"nEl albanelaría alBanela"|ia6 alBanEla"|ia6 | var albanelería albanelería f alBanelE"|ia6 alBanElE"|ia6 | var albanelaría albanés a s alBa"nes | f: albanesa alBa"nesa6 | nt Albania albar a al"Ba| albará m alBa"|a albarda f al"Ba|Da6 albardar t alBa|"Da| albardeiro m alBa|"Dej|o6 albardón m alBa|"DoN albarello a alBa"|e¥o6 | f: albarella albaricoque m alBa|i"kOke6 albaricoqueiro m alBa|ikO"kej|o6 albariño a m alBa"|i≠o6 | f: albariña alBa"|i≠a6 albaroque m alBa"|Oke6 albear t i alBe"a| albedrío m alBE"D|io6 alBe"D|io6 albedro m al"BeD|o6 albeira f al"Bej|a6 albeiro a al"Bej|o6 | f: albeira albeitar t alBej"ta| albeitaría alBejta"|ia6 | var albeitería albeite m al"Bejte6 albeitería f alBejtE"|ia6 | var albeitaría albelo a al"BElo6 | f: albela al"BEla6 albergar t pr alBE|"Va| albergue m al"BE|Ve6 albinismo m alBi"nismo6 albino a s al"Bino6 | f: albina albiscar t alBis"ka| albitorno m alBi"to|no6 albixense a mpl alBi"SEnse6

albízaras fpl al"BiTa6|a6s albo a m "alBo6 | f: alba "alBa6 albogue m al"BOVe6 alboio m al"BOjo6 albóndega f al"BOnde6Va6 albor m al"Bo| alborada f alBo"|aDa6 alborecer i alBo|e"Te| alborexar i alBo|e"Sa| albornoz m alBo|"nOT alborotadamente av

alBo|otaDa"mente6 alborotador a s alBo|ota"Do| | f: alborotadora alBo|ota"Do|a6 alborotar t pr alBo|o"ta| alboroto m alBo"|oto6
alborozadamente av

alBa"|e¥a6

al"Bej|a6

al"Bina6

alBo|oTaDa"mente6 alborozar t pr alBo|o"Ta| alborozo m alBo"|oTo6 albufeira f alBu"fej|a6 álbum m "alBuN albume m al"Bume6 albumina f alBu"mina6 albuminato m alBumi"nato6 albuminoide a s alBumi"nOjDe6 albuminometría f alBuminomE"t|ia6 albuminoso a alBumi"noso6 | f: albuminosa alBumi"nosa6 albuminuria f alBumi"nu|ja6 albura f al"Bu|a6 alburgada f alBu|"VaDa6 alburgar t i alBu|"Va| alburgueiro a s alBu|"Vej|o6 | f: alburgueira alBu|"Vej|a6 alburo m al"Bu|o6 albuxe f al"BuSe6 albuxíneo a alBu"Sine8o6 | f: albuxínea alBu"Sine8a6 alcabala f alka"Bala6 alcabaleiro m alkaBa"lej|o6 alcacén m alka"TeN alcachofa f alka"t°SOfa6 alcachofal m alkat°SO"fal alcaiata f alka"jata6 alcaico a al"kajko6 | f: alcaica al"kajka6

24

alcaide m al"kajDe6 alcaidesa f alkaj"Desa6 alcaidía f alkaj"Dia6 alcaiotar t alkajO"ta| alcaiotaría alkajOta"|ia6 | var alcaiotería alcaiote s alka"jOte6 | f: alcaiota alcaiotería f alkajOtE"|ia6 | var alcaiotaría alcaldada f alkal"daDa6 alcalde m al"kalde6 alcaldesa f alkal"desa6 alcaldía f alkal"dia6 alcalescencia f alkales"TEnTja6 (alkales"TenTja6) alcalescente a alkales"Tente6

alka"jOta6

alkales"TEnte6 álcali m "alka6li alcalimetría f alkalimE"t|ia6 alcalímetro m alka"lime6t|o6 alcalinidade f alkalini"DaDe6 alcalinizar t alkalini"Ta| alcalino a alka"lino6 | f: alcalina alka"lina6 alcaloide m alka"lOjDe6 alcalose f alka"lOse6 alcance m al"kanTe6 alcándara f al"kanda6|a6 alcanfor m alkaμ"fo| alkaμ"fO| alcanforar t alkaμfo"|a| alcanforeiro m alkaμfo"|ej|o6 alcanzábel a alkan"TaBe6l | var
alcanzable alcanzable a alkan"TaBle6 | var alcanzábel alcanzar t i alkan"Ta| alcaparra f alka"para6 alcaparral m alkapa"ral alcaraván m alka|a"BaN alcarraza f alka"raTa6 alcatra f al"kat|a6 alcatrán m alka"t|aN alcatranar t alkat|a"na| alcatrear i alkat|e"a| alcatreo m alka"t|eo6 alcázar m al"kaTa|

alce m "alTe6 alcedínidos mpl alTe"DiniDo6s álcidos mpl "alTiDo6s alción m al"TjoN alcipreste m alTi"p|Este6 alcista a s al"Tista6 alcoba f al"koBa6 al"kOBa6 alcobacense a s alkoBa"TEnse6 | nt Alcobaça alcohol m al"kOl | var alcol alcoholato m alkO"lato6 alcoholemia f alkO"lEmja6 alcohólico a s al"kOliko6 | f: alcohólica al"kOlika6 alcoholimetría f alkOlimE"t|ia6 alcoholímetro m alkO"lime6t|o6 alcoholismo m alkO"lismo6 alcoholizar t pr alkOli"Ta| alcol m al"kOl | var alcohol alcorán m alko"|aN | var corán alcouve m al"kowBe6 alcrique m al"k|ike6 alcumar t pr alku"ma| alcume m al"kume6 alcuñar t pr alku"≠a| alcuño m al"ku≠o6 aldea f al"dea6 aldeán a s alde"aN | f: aldeá aldehídico a alde"iDiko6 | f: aldehídica alde"iDika6 aldehido m alde"iDo6 aldino a al"dino6 | f: aldina al"dina6 aldraba f al"d|aBa6 aldrabada f ald|a"BaDa6 aldrabar t ald|a"Ba| aldrabeiro a s ald|a"Bej|o6 | f: aldrabeira ald|a"Bej|a6 aldrabón m ald|a"BoN aldraxante a ald|a"Sante6 aldraxar t ald|a"Sa| aldraxe f al"d|aSe6 aldroga f al"d|OVa6 ale ix "ale6 aleatoriamente av aleatO|ja"mente6 aleatorio a alea"tO|jo6 | f: aleatoria

alde"a

alea"tO|ja6

25

aledar t pr ale"Da| (alE"Da|) alefriz m ale"f|iT alegábel a alE"VaBe6l | var alegable alegable a alE"VaBle6 | var alegábel alegación f alEVa"TjoN alegante a alE"Vante6 alegar t alE"Va| alegoría f aleVo"|ia6 aleVO"|ia6 alegoricamente av alegórico a ale"VO|iko6 | f: alegórica ale"VO|ika6 alegorizar t aleVo|i"Ta|

aleVO|ika"mente6

alerce m a"lE|Te6 alergólogo s alE|"VOlo6Vo6 | f: alergóloga alE|"VOlo6Va6 alergoloxía f alE|Volo"Sia6 alerón m alE"|oN alerta ix av f a"lE|ta6 alertador a alE|ta"Do| | f: alertadora alE|ta"Do|a6 alertar t alE|"ta| alérxeno m a"lE|Se6no6 alerxia f a"lE|Sja6 alérxico a a"lE|Siko6 | f: alérxica aletargar t pr aleta|"Va| aleurona f alew"|ona6 aleuto a a"lEwto6 a"lewto6 | f: aleuta a"lEwta6 a"lewta6 alexandrino a s aleSan"d|ino6 | f: alexandrina aleSan"d|ina6 | nt Alexandría alexia f a"lEksja6 alexifármaco m alEksi"fa|ma6ko6 alfa1 m "alfa6 | nt letra alfa2 f "alfa6 alfabeticamente av

a"lE|Sika6 aleta f a"leta6

aleVO|i"Ta| alegrar t pr alE"V|a| alegre a a"lEV|e6 alegremente av alEV|e"mente6 alegrete m alE"V|ete6 alegría f ale"V|ia6 alegrón m alE"V|oN aleira f a"lej|a6 aleirar t alej"|a| aleitar t alej"ta| aleivosamente av alejBosa"mente6 aleivosía f alejBo"sia6 aleivoso a alej"Boso6 | f: aleivosa alej"Bosa6 aleixado a alej"SaDo6 | f: aleixada alej"SaDa6 alelí m alE"li aleluia ix s ale"luja6 alemán a s ale"maN | f: alemá ale"ma | nt Alemaña alemánico a ale"maniko6 | f: alemánica ale"manika6 alén av m a"lEN alén de lpp a"lEnde6 alentador a alenta"Do| (alEnta"Do|) | f: alentadora alenta"Do|a6 (alEnta"Do|a6) alentar t i alen"ta| (alEn"ta|) alentexano a s alente"Sano6 | f: alentexana alente"Sana6 | nt
Alentexo alento m a"lento6 (a"lEnto6)

alfaBEtika"mente6 alfabético a alfa"BEtiko6 | f: alfabética alfa"BEtika6 alfabetización f alfaBEtiTa"TjoN alfabetizar t alfaBEti"Ta| alfabeto m alfa"Beto6 alfaia f al"faja6 alfaiar t i pr alfa"ja| alfaiate m alfa"jate6 alfalfa f al"falfa6 alfalfal m alfal"fal alfándega f al"fande6Va6 alfandegueiro a s alfande"Vej|o6 | f: alfandegueira alfande"Vej|a6 alfanumérico a alfanu"mE|iko6 alfanxe m al"fanSe6 alfaquí m alfa"ki alfar t pr al"fa| alfareme m alfa"|eme6 alferecía f alfE|e"Tia6 alférez m al"fE|e6T

26

alferga f al"fE|Va6 alfiestra f al"fjEst|a6 alfil m al"fil alfinetada f alfine"taDa6 alfinete m alfi"nete6 alfineteiro m alfine"tej|o6 alfombra f al"fomb|a6 alfombrado pt a alfom"b|aDo6 | f: alfombrada alfom"b|aDa6 alfombrar t alfom"b|a| alfóndega f al"fOnde6Va6 alforfa f al"fO|fa6 alforxa f al"fO|Sa6 alforxada f alfO|"SaDa6 alfoz m al"fOT alfúfaro a al"fufa6|o6 | f: alfúfara alga f "alVa6 | var olga algalia f al"Valja6 algara f al"Va|a6 algarabía f alVa|a"Bia6 algarada f alVa"|aDa6 algarear i alVa|e"a| algareiro a alVa"|ej|o6 | f: algareira alVa"|ej|a6 algareo m alVa"|eo6 algareón a s alVa|e"oN | f: algareona alVa|e"ona algaria f al"Va|ja6 algarismo m alVa"|ismo6 algarrada f alVa"raDa6 algarvío a s alVa|"Bio6 | f: algarvía alVa|"Bia6 | nt Algarve algazara f alVa"Ta|a6 algo p av "alVo6 algodoal m alVoDo"al algodoeiro a s alVoDo"ej|o6 | f: algodoeira alVoDo"ej|a6 algodón m alVo"DoN algorítmico a alVo"|itmiko6 | f: algorítmica alVo"|itmika6 algoritmo m alVo"|itmo6 algoso a al"Voso6 | f: algosa alguacil m alVwa"Til algueirada f alVej"|aDa6 alguén p al"VEN

algún p al"VuN | f: algunha algures av al"Vu|e6s alí av a"li alí a pouco, de lav da"lia"powko6

al"VuNa6

al"fufa6|a6

de8a"lia"powko6 aliado pt a s ali"aDo6 | f: aliada ali"aDa6 alianza f ali"anTa6 aliar t pr ali"a| alias av m "alja6s aliaxe f ali"aSe6 alicate m ali"kate6 | var alicates alicates mpl ali"kate6s | var alicate alicerce m ali"TE|Te6 alicerzar t pr aliTE|"Ta| aliciente m ali"TjEnte6 alicorno m ali"kO|no6 alicuanta af ali"kwanta6 alícuota af a"likwo6ta6 alidada f ali"DaDa6 alienábel a aljE"naBe6l | var
alienable alienabilidade f aljEnaBili"DaDe6 alienable a aljE"naBle6 | var alienábel alienación f aljEna"TjoN alienado pt a aljE"naDo6 | f: alienada aljE"naDa6 alienador a s aljEna"Do| | f: alienadora aljEna"Do|a6 alienante a aljE"nante6 alienar t aljE"na| alienista s aljE"nista6 alifafe m ali"fafe6 alifático a ali"fatiko6 | f: alifática alífero a a"life6|o6 | f: alífera aliforme a ali"fO|me6 alimentación f alimenta"TjoN (alimEnta"TjoN) alimentador a s alimenta"Do| (alimEnta"Do|) | f: alimentadora alimenta"Do|a6 (alimEnta"Do|a6) alimentar t i pr alimen"ta| (alimEn"ta|)

ali"fatika6 a"life6|a6

al"Vosa6

27

alimentario a alimen"ta|jo6 (alimEn"ta|jo6) | f: alimentaria alimen"ta|ja6 (alimEn"ta|ja6) alimenticio a alimen"tiTjo6 (alimEn"tiTjo6) | f: alimenticia alimen"tiTja6 (alimEn"tiTja6) alimento m ali"mento6 (ali"mEnto6) alindador a s alinda"Do| | f: alindadora alinda"Do|a6 alindar t alin"da| alínea f a"line8a6 aliñación f ali≠a"TjoN aliñado pt a ali"≠aDo6 | f: aliñada aliñamento m ali≠a"mento6 (ali≠a"mEnto6) aliñar t pr ali"≠a| aliño m a"li≠o6 aliñoar t ali≠o"a| aliñón a ali"≠oN | f: aliñona alípede a a"lipe6De6 alisador a s alisa"Do| | f: alisadora alisadura f alisa"Du|a6 alisamento m alisa"mento6 (alisa"mEnto6) alisar t ali"sa| alisio am m a"lisjo6 alismatáceas fpl alisma"taTe8a6s alistado pt a alis"taDo6 | f: alistada alistamento m alista"mento6 (alista"mEnto6) alistar t pr alis"ta| aliteración f alitE|a"TjoN aliviadoiro m aliBja"Doj|o6 aliviador a s aliBja"Do| | f: aliviadora aliBja"Do|a6 aliviar t i ali"Bja| alivio m a"liBjo6 alixar t ali"Sa| alixeiramento m aliSej|a"mento6 (aliSej|a"mEnto6) alixeirar t aliSej"|a| alíxero a a"liSe6|o6 | f: alíxera

alixo m a"liSo6 alizarina f aliTa"|ina6 alla f "a¥a6 allada f a"¥aDa6 allaricense a s a¥a|i"TEnse6 | nt Allariz alleábel a a¥e"aBe6l | var alleable alleabilidade f a¥eaBili"DaDe6 alleable a a¥e"aBle6 | var alleábel alleación f a¥ea"TjoN alleado pt a a¥e"aDo6 | f: alleada alleador a s a¥ea"Do| | f: alleadora a¥ea"Do|a6 alleamento m a¥ea"mento6 (a¥ea"mEnto6) alleante a a¥e"ante6 allear t a¥e"a| allegretto m av alle"g|etto allE"g|etto | nt it allegro m av al"leg|o al"lEg|o | nt it alleiro m a"¥ej|o6 alleo a s a"¥eo6 | f: allea a"¥ea6 allo m "a¥o6 alma f "alma6 almacén m alma"TEN almacenábel a almaTE"naBe6l | var almacenable almacenable a almaTE"naBle6 | var almacenábel almacenamento m

a¥e"aDa6

ali"≠aDa6

ali"≠ona

alisa"Do|a6

alis"taDa6

a"liSe6|a6

almaTEna"mento6 (almaTEna"mEnto6) almacenar t almaTE"na| almacenaxe f almaTE"naSe6 almacenista s almaTE"nista6 almadía f alma"Dia6 almadraba f alma"D|aBa6 almadraque m alma"D|ake6 almafí m alma"fi almagre m al"maV|e6 almalla f al"ma¥a6 almallar t alma"¥a| almallo m al"ma¥o6 almanaque m alma"nake6 almenara f alme"na|a6

28

almeriense a s alme"|jEnse6 | nt Almería almexía f alme"Sia6 almilla f al"mi¥a6 almiranta f af almi"|anta6 almirantado m almi|an"taDo6 almirante m am almi"|ante6 almiscrar t almis"k|a| almiscre m al"misk|e6 almixendro m almi"Send|o6 almo a "almo6 | f: alma "alma6 almocadén m almoka"DEN almoeda f almo"eDa6 almofada f almo"faDa6 almofadado pt a m almofa"DaDo6 | f: almofadada almofa"DaDa6 almofadar t almofa"Da| almofadón m almofa"DoN almofía f almo"fia6 almogávar m almo"VaBa| almohade a s almo"aDe6 almorábide a s almo"|aBiDe6 almorrás fpl almo"ras almorzar t i almo|"Ta| almorzo m al"mo|To6 almotacé m almota"TE almoxarife m almoSa"|ife6 almude m al"muDe6 almuíña f almu"i≠a6 aló av a"lo alobado1 a alo"BaDo6 | f: alobada alobado2 m alo"BaDo6 alocución f alOku"TjoN alodar t pr alo"Da| alodial a alO"Djal alodio m a"lODjo6 áloe m "alo6e6 aloético a alo"Etiko6 | f: aloética alogamia f alo"Vamja6 alombamento m alomba"mento6 (alomba"mEnto6) alombar t pr alom"ba| alomorfia f alo"mO|fja6 alomórfico a alo"mO|fiko6 | f: alomórfica alo"mO|fika6

alomorfismo m alomo|"fismo6 alomorfo m alo"mO|fo6 alongábel a aloN"gaBe6l | var alongable alongable a aloN"gaBle6 | var alongábel alongado pt a aloN"gaDo6 | f: alongada aloN"gaDa6 alongamento m aloNga"mento6 (aloNga"mEnto6) alongar t pr aloN"ga| alopatía f alopa"tia6 alopecia f alo"pETja6 alópidos mpl a"lOpiDo6s alorar t pr alo"|a| alotropía f alot|O"pia6 alotrópico a alo"t|Opiko6 | f: alotrópica alo"t|Opika6 alótropo m a"lOt|o6po6 aloucadamente av

alo"BaDa6

alo"Etika6

alowkaDa"mente6 aloucado a alow"kaDo6 | f: aloucada alow"kaDa6 aloulado pt a alow"laDo6 | f: aloulada alow"laDa6 aloular t i alow"la| aloumiñar t alowmi"≠a| aloumiñeiro a alowmi"≠ej|o6 | f: aloumiñeira alowmi"≠ej|a6 aloumiño m alow"mi≠o6 alourado a alow"|aDo6 | f: alourada alow"|aDa6 aloxamento m aloSa"mento6 (aloSa"mEnto6) aloxar t pr alo"Sa| alóxeno a a"lOSe6no6 | f: alóxena a"lOSe6na6 alpabarda f alpa"Ba|Da6 alpaca f al"paka6 alpargata f alpa|"Vata6 alpeirar i alpej"|a| alpendre m al"pend|e6 alpestre a al"pEst|e6 alpinismo m alpi"nismo6 alpinista s alpi"nista6 alpino a al"pino6 | f: alpina al"pina6 alpiste m al"piste6

29

alporca f al"pO|ka6 alporizamento m alpo|iTa"mento6 (alpo|iTa"mEnto6) alporizar t pr alpo|i"Ta| alquermes m al"kE|me6s alquimia f al"kimja6 alquimista s alki"mista6 alquitara f alki"ta|a6 alsaciano a s alsa"Tjano6 | f: alsaciana alsa"Tjana6 | nt Alsacia alta f "alta6 altaico a al"tajko6 | f: altaica altamente av alta"mente6 altar m al"ta| altea f al"tea6 alter ego ls "alte"|EVo6 | nt lat alterábel a altE"|aBe6l | var alterable alterabilidade f altE|aBili"DaDe6 alterable a altE"|aBle6 | var alterábel alteración f altE|a"TjoN alteradamente av altE|aDa"mente6 alterado pt a altE"|aDo6 | f: alterada alterador a s altE|a"Do| | f: alteradora altE|a"Do|a6 alterante a altE"|ante6 alterar t pr altE"|a| alterativo a altE|a"tiBo6 | f: alterativa altE|a"tiBa6 altercado m altE|"kaDo6 altercar i altE|"ka| alteridade f altE|i"DaDe6 alternador m altE|na"Do| alternancia f altE|"nanTja6 alternante a altE|"nante6 alternar t i pr altE|"na| alternativa f altE|na"tiBa6 alternativamente av

al"tajka6

altE"|aDa6

altibaixos mpl alti"BajSo6s altilocuencia f altilO"kwEnTja6 altilocuente a altilO"kwEnte6 altimetría f altimE"t|ia6 altímetro m al"time6t|o6 altiplano m alti"plano6 altisonante a altiso"nante6 altitude f alti"tuDe6 altivamente av altiBa"mente6 altivez f alti"BeT | var altiveza altiveza f alti"BeTa6 | var altivez altivo a al"tiBo6 | f: altiva al"tiBa6 alto1 a m "alto6 | f: alta "alta6 alto2 ix m "alto6 altofalante m altofa"lante6 altolimego a s altoli"mEVo6 | f: altolimega altoli"mEVa6 | nt A Limia Alta altomedieval a altomeDjE"Bal altor m al"to| altorrelevo m altore"lEBo6 altovoltense a s altoBOl"tEnse6 | nt Alto Volta altruísmo m alt|u"ismo6 altruísta a s alt|u"ista6 altura f al"tu|a6 aluado pt a alu"aDo6 | f: aluada aluar i alu"a| aluarar pr alua"|a| aluaxe f alu"aSe6 alucar t alu"ka| alucinación f aluTina"TjoN alucinadamente av

alu"aDa6

altE|natiBa"mente6 alternativo a altE|na"tiBo6 | f: alternativa altE|na"tiBa6 alterno a al"tE|no6 | f: alterna al"tE|na6 alteza f al"teTa6

aluTinaDa"mente6 alucinado pt a aluTi"naDo6 | f: alucinada aluTi"naDa6 alucinante a aluTi"nante6 alucinar t i aluTi"na| alucinatorio a aluTina"tO|jo6 | f: alucinatoria aluTina"tO|ja6 alucinóxeno a s aluTi"nOSe6no6 | f: alucinóxena aluTi"nOSe6na6 alúcita f a"luTita6 alude m a"luDe6 aludir t i alu"Di|

30

alugábel a alu"VaBe6l | var alugable alugable a alu"VaBle6 | var alugábel alugador a s aluVa"Do| | f: alugadora aluVa"Do|a6 alugamento m aluVa"mento6 (aluVa"mEnto6) alugar t pr alu"Va| alugueiro s alu"Vej|o6 | f: alugueira alu"Vej|a6 alumar t i pr alu"ma| | var alumear alume m a"lume6 alumear t i pr alume"a| | var alumar alumina f alu"mina6 aluminar t alumi"na| aluminato m alumi"nato6 alumínico a alu"miniko6 | f: alumínica alu"minika6 aluminio m alu"minjo6 aluminita f alumi"nita6 aluminose f alumi"nOse6 aluminoso a alumi"noso6 | f: aluminosa alumi"nosa6 alumnado m alum"naDo6 aluN"naDo6 alumno s a"lumno6 a"luNno6 | f: alumna a"lumna6 a"luNna6 alusión f alu"sjoN alusivo a alu"siBo6 | f: alusiva alustrar i alus"t|a| | var lustrar2 alustro m a"lust|o6 | var lustro2 aluvial a alu"Bjal aluvión m alu"BjoN alvariza f alBa"|iTa6 álveo m "alBe8o6 alveolado a alBeO"laDo6 | f: alveolada alBeO"laDa6 alveolar a alBeO"la| alvéolo m al"Beo6lo6 alxaba f al"SaBa6 alxabeira f alSa"Bej|a6 alxamía f alSa"mia6 álxebra f "alSe6B|a6 alxebricamente av

alu"siBa6

alxébrico a al"SEB|iko6 | f: alxébrica al"SEB|ika6 alxebrista s alSe"B|ista6 alxecireño a s alSETi"|e≠o6 | f: alxecireña alSETi"|e≠a6 | nt Alxeciras alxeriano a s alSE"|jano6 | f: alxeriana alSE"|jana6 | nt Alxeria alxerino a s alSE"|ino6 | f: alxerina alSE"|ina6 | nt Alxer alxia f "alSja6 alxibe m al"SiBe6 alxidez f alSi"DeT álxido a "alSiDo6 | f: álxida "alSiDa6 alxofre m al"SOf|e6 alxube m al"SuBe6 alza f "alTa6 alzada f al"TaDa6 alzadeiro m alTa"Dej|o6 alzado m al"TaDo6 alzamento m alTa"mento6 (alTa"mEnto6) alzaprema f alTa"p|ema6 alzapremar t alTap|e"ma| alzar t pr al"Ta| ama f "ama6 amábel a a"maBe6l | var amable amabelmente av amaBel"mente6 | var amablemente amabilidade f amaBili"DaDe6 amable a a"maBle6 | var amábel amablemente av amaBle"mente6 | var amabelmente amado pt a a"maDo6 | f: amada amador s ama"Do| | f: amadora or s ama"Do|a6 amadriñar t amaD|i"≠a| amagallar t amaVa"¥a| amagar t ama"Va| ámago m "ama6Vo6 amaiar i ama"ja| amainar i amaj"na| amais av a"majs amais de lpp a"majsDe6 amálgama f a"malVa6ma6 amalgamar t pr amalVa"ma|

a"maDa6

alSEB|ika"mente6

31

amalló m ama"¥O | var amalloa amalloa f ama"¥Oa6 | var amalló amalloar t ama¥o"a| amancebamento m

amanTeBa"mento6 (amanTeBa"mEnto6) amancebar pr amanTe"Ba| amandar t aman"da| amandi a m a"mandi
amaneiradamente av

amanej|aDa"mente6 amaneirado pt a amanej"|aDo6 | f: amaneirada amanej"|aDa6
amaneiramento m

amarelento a ama|E"lento6 (ama|E"lEnto6) | f: amarelenta ama|E"lenta6 (ama|E"lEnta6) amareleza f ama|E"leTa6 amarelle m ama"|e¥e6 amarelo a m ama"|Elo6 | var marelo amarfallar t ama|fa"¥a| | var amaravallar amarfañar amarfañar t ama|fa"≠a| | var amarfallar amargadamente av

amanej|a"mento6 (amanej|a"mEnto6) amaneirar t pr amanej"|a| amanelado a amanE"laDo6 | f: amanelada amanE"laDa6 amanexo m ama"neSo6 amanita f ama"nita6 amansamento m amansa"mento6 (amansa"mEnto6) amansar t i aman"sa| amantar t pr aman"ta| amante a s a"mante6 amanuense s ama"nwEnse6 amañador s ama≠a"Do| | f: amañadora ama≠a"Do|a6 amañar t pr ama"≠a| amañecer i m ama≠e"Te| amañecida f ama≠e"TiDa6 amaño m a"ma≠o6 amar t a"ma| amarantáceas fpl ama|an"taTe8as 6 amarantino a ama|an"tino6 | f: amarantina ama|an"tina6 amaranto m ama"|anto6 amarar i ama"|a| amaravallar t ama|aBa"¥a| amaraxe f ama"|aSe6 amarelado a ama|E"laDo6 | f: amarelada ama|E"laDa6 amarelar t ama|E"la| amarelecer i ama|Ele"Te| | var
marelecer

ama|VaDa"mente6 amargado pt a ama|"VaDo6 | f: amargada ama|"VaDa6 amargamente av ama|Va"mente6 amargar t i pr ama|"Va| amargo a a"ma|Vo6 | f: amarga a"ma|Va6 amargor m ama|"Vo| amarguento a ama|"Vento6 (ama|"VEnto6) | f: amarguenta ama|"Venta6 (ama|"VEnta6) amarguexo m ama|"VeSo6 amargura f ama|"Vu|a6 amaricar t pr ama|i"ka| amariconar pr ama|iko"na| amarilidáceas fpl ama|ili"DaTe8a6s amarilis f ama"|ilis amaroar t ama|o"a| amaroufar pr ama|ow"fa| amarra f a"mara6 amarrado pt a ama"raDo6 | f: amarrada ama"raDa6 amarradoira f amara"Doj|a6 amarradura f amara"Du|a6 amarralla f ama"ra¥a6 amarrar t pr ama"ra| amarre m a"mare6 amarrear t pr amare"a| amarrotar t amarO"ta| amasada f ama"saDa6 amasadela f amasa"DEla6 amasadora f amasa"Do|a6 amasadura f amasa"Du|a6 amasar t ama"sa| amasillo m ama"si¥o6

32

amasio s a"masjo6 | f: amasia amata f a"mata6 amatar t pr ama"ta| amatorio a ama"tO|jo6 | f: amatoria amaurose f amaw"|Ose6 amazocado a amaTO"kaDo6 | f: amazocada amaTO"kaDa6 amazona f ama"Tona6 amazónico a ama"TOniko6 | f: amazónica ama"TOnika6 amazonita f amaTO"nita6 ámbar m "amba| ambarado a amba"|aDo6 | f: ambarada amba"|aDa6 ambarina f amba"|ina6 ambarino a amba"|ino6 | f: ambarina amba"|ina6 ambaxes mpl am"baSe6s ambición f ambi"TjoN ambicionar t ambiTjo"na| ambiciosamente av

a"masja6

ámbolos cont "ambo6lo6s | f: ámbalas "amba6la6s | nt ambos (p) + lo (art) ambón m am"boN ambos p "ambo6s | f: ambas ambrosía f amb|O"sia6 ambrosiano a amb|O"sjano6 | f: ambrosiana amb|O"sjana6 ambulacro m ambu"lak|o6 ambulancia f ambu"lanTja6 ambulante a ambu"lante6 ambulatorio a m ambula"tOrjo6 | f: ambulatoria ambula"tOrja6 amea f a"mea6 amear1 t ame"a| amear2 t ame"a| ameaza f ame"aTa6 ameazador a s ameaTa"Do| | f: ameazadora ameaTa"Do|a6 ameazadoramente av ameazante a amea"Tante6 ameazar t i amea"Ta| ameba f a"meBa6 amebeo a m ame"Beo6 | f: amebea amebiano a ame"Bjano6 | f: amebiana ame"Bjana6 ameboide a ame"BOjDe6 amecedalla f ameTe"Da¥a6 amecedura f ameTe"Du|a6 amecer t ame"Te| amedrentador a ameD|enta"Do| | f: amedrentadora ameD|enta"Do|a6 amedrentar t pr ameD|en"ta| ameigar t amej"Va| ameixa1 f a"mejSa6 | nt froita ameixa2 f a"mejSa6 | nt bivalvo ameixeira f amej"Sej|a6 ameloado a amelo"aDo6 | f: ameloada amelo"aDa6 amén ix a"mEN amencer i m amen"Te| amencia f a"mEnTja6 (a"menTja6) amencida f amen"TiDa6 améndoa f a"mendo8a6

ama"tO|ja6

"amba6s

ameaTaDo|a"mente6

ambiTjosa"mente6 ambicioso a ambi"Tjoso6 | f: ambiciosa ambi"Tjosa6 ambidextro a ambi"DEkst|o6 | f: ambidextra ambi"DEkst|a6 ambientación f ambjEnta"TjoN ambientador a m ambjEnta"Do| | f: ambientadora ambjEnta"Do|a6 ambiental a ambjEn"tal ambientar t pr ambjEn"ta| ambiente a m am"bjEnte6
ambiguamente av

ame"Bea6

ambiVwa"mente6 ambigüidade f ambiVwi"DaDe6 ambiguo a am"biVwo6 | f: ambigua am"biVwa6 ámbito m "ambito6 ambivalencia f ambiBa"lEnTja6 (ambiBa"lenTja6) ambivalente a ambiBa"lente6 ambiBa"lEnte6 ambliopía f amblio"pia6 ámboa f "ambo8a6

33

amendoado a m amendo"aDo6 | f: amendoada amendo"aDa6 amendoal m amendo"al amendoeira f amendo"ej|a6 ameneiral m amenej"|al | var abeneiral ameneiro m ame"nej|o6 | var abeneiro amenidade f ameni"DaDe6 amenizar t ameni"Ta| ameno a a"meno6 | f: amena amenorrea f ameno"rea6 amenorreico a ameno"rejko6 | f: amenorreica ameno"rejka6 amentáceo a amen"taTe8o6 | f: amentácea amen"taTe8a6 amentar t amen"ta| amento m a"mento6 (a"mEnto6) amerar t pr ame"|a| americanismo m amE|ika"nismo6 americanista s amE|ika"nista6 americanizar t pr amE|ikani"Ta| americano a s amE|i"kano6 | f: americana amE|i"kana6 americio m amE"|iTjo6 amerindio a s amE"|indjo6 | f: amerindia amE"|indja6 amestrábel a amEs"t|aBe6l | var amestrable amestrable a amEs"t|aBle6 | var amestrábel amestrador a s amEst|a"Do| | f: amestradora amEst|a"Do|a6 amestramento m amEst|a"mento6 (amEst|a"mEnto6) amestrar t amEs"t|a| ametencia f ame"tEnTja6 (ame"tenTja6) ameter i ame"te| ametista f ame"tista6 amétrope a a"mEt|o6pe6 ametropía f amet|O"pia6 amhárico a am"ha|iko6 | f: amhárica am"ha|ika6 amianto m ami"anto6 amicto m a"mikto6

a"mena6

amida f a"miDa6 amidón m amiD"oN amidonar t ami"Dona| amidonaxe f amiDo"naSe6 amieiral m amiej"|al amieiro m ami"ej|o6 amigábel a ami"VaBe6l | var amigable amigabelmente av amiVaBel"mente6 | var amigablemente amigable a ami"VaBle6 | var amigábel amigablemente av amiVaBle"mente6 | var amigabelmente amigar t pr ami"Va| amígdala f a"migda6la6 amigdaláceas fpl amigda"laTe8as 6 amigdalina f amigda"lina6 amigdalite f amigda"lite6 amigdalotomía f amigdaloto"mia6 amigo a s a"miVo6 | f: amiga amiláceo a ami"laTe8o6 | f: amilácea ami"laTe8a6 amilase f ami"lase6 amílico a a"miliko6 | f: amílica amilladoiro m ami¥a"Doj|o6 amina f a"mina6 aminoácido m amino"aTiDo6 aminoplasto m amino"plasto6 amizade f ami"TaDe6 amizar i ami"Ta| amnesia f am"nEsja6 aN"nEsja6 amnio m "amnjo6 amniótico a am"njOtiko6 | f: amniótica am"njOtika6 amnistía f amnis"tia6 aNnis"tia6 amnistiar t amnisti"a| aNnisti"a| amo m "amo6 amoado m amo"aDo6 amoblamento m amOBla"mento6 (amOBla"mEnto6) amoblar t a"mOBla| amocadura f amoka"Du|a6 amocar t pr amo"ka| 34

a"miVa6

a"milika6

amocelo m amo"TElo6 amodo av a"mODo6 amodorrar t pr amoDo"ra| amoedar t amoe"Da| amoestación f amoEsta"TjoN amoestador a amoEsta"Do| | f: amoestadora amoEsta"Do|a6 amoestar t amoEs"ta| amofar pr amo"fa| amolación f amola"TjoN amoladura f amola"Du|a6 amolar t pr amo"la| amolecemento m amoleTe"mento6 (amoleTe"mEnto6) amolecer t i amole"Te| amolegar t pr amole"Va| amolentar t amolen"ta| amolEn"ta| amolloamento m amo¥oa"mento6 (amo¥oa"mEnto6) amolloar t amo¥o"a| amomiar pr amO"mja| amomo m a"momo6 amoniacal a amonja"kal amoníaco a m amo"nia6ko6 | f: amoníaca amo"nia6ka6 amónico a a"mOniko6 | f: amónica amonio m a"mOnjo6 amonita f amo"nita6 amonllar t amon"¥a| amontear t amonte"a| amontoamento m amontoa"mento6 (amontoa"mEnto6) amontoar t pr amonto"a| amor m a"mo| amora f a"mO|a6 | var mora1 amoral a amO"|al amoralidade f amO|ali"DaDe6 amordazamento m

amorfo a a"mO|fo6 | f: amorfa amorgallar t amo|Va"¥a| amorío m amo"|io6 amormado a amo|"maDo6 | f: amormada amo|"maDa6 amornar t i amo|"na| amorodeira f amo|o"Dej|a6 amorodo m amo"|oDo6 | var amorogo amorogo m amo"|oVo6 | var amorodo amorosamente av amo|osa"mente6 amorosidade f amo|osi"DaDe6 amoroso a amo"|oso6 | f: amorosa amorriñar pr amori"≠a| amorroado a amoro"aDo6 | f: amorroada amoro"aDa6 amortallar t amo|ta"¥a| amortecedor m amo|teTe"Do| amortecemento m

a"mO|fa6

amo"|osa6

amo|teTe"mento6 (amo|teTe"mEnto6) amortecer t i amo|te"Te| amortizábel a amO|ti"TaBe6l | var
amortizable amortizable a amO|ti"TaBle6 | var amortizábel amortización f amO|tiTa"TjoN amortizar t amO|ti"Ta| amortuxado a amo|tu"SaDo6 | f: amortuxada amo|tu"SaDa6 amosar t pr amo"sa| amoscar i amos"ka| amosega f amo"sEVa6 amosegadura f amoseVa"Du|a6 amosegar t amose"Va| amotinado pt a s amOti"naDo6 | f: amotinada amOti"naDa6 amotinar t pr amOti"na| amoucado a amow"kaDo6 | f: amoucada amow"kaDa6 amoucar t pr amow"ka| amouchar pr amow"t°Sa| amourado a amow"|aDo6 | f: amourada amow"|aDa6

a"mOnika6

amo|DaTa"mento6 (amo|DaTa"mEnto6) amordazar t amo|Da"Ta| amordicar t amo|Di"ka| amoreamento m amo|ea"mento6 (amo|ea"mEnto6) amorear t pr amo|e"a|

35

amouroar t amow|o"a| amoutar t amow"ta| amovíbel a amo"BiBe6l | var amovible amovibilidade f amOBiBili"DaDe6 amovible a amo"BiBle6 | var amovíbel amozcadura f amoTka"Du|a6 amozcar t amoT"ka| amparar t pr ampa"|a| amparo m am"pa|o6 ampear i ampe"a| ampelidáceas fpl ampeli"DaTe8a6s ampelita f ampe"lita6 ampelografía f ampeloV|a"fia6 amperaxe f ampE"|aSe6 ampere m am"pE|e6 amperímetro m ampE"|ime6t|o6 amplamente av ampla"mente6 amplexicaule a amplEksi"kawle6 ampliábel a ampli"aBe6l | var ampliable ampliable a ampli"aBle6 | var ampliábel ampliación f amplia"TjoN ampliador a s amplia"Do| | f: ampliadora amplia"Do|a6 ampliar t ampli"a| amplificación f amplifika"TjoN amplificador a s amplifika"Do| | f: amplificadora amplifika"Do|a6 amplificar t amplifi"ka| amplificativo a amplifika"tiBo6 | f: amplificativa amplifika"tiBa6 amplitude f ampli"tuDe6 amplo a "amplo6 | f: ampla "ampla6 ampola f am"pOla6 am"pola6 ampolar t pr ampo"la| ampulosamente av

amulatado a amula"taDo6 | f: amulatada amula"taDa6 amuleto m amu"leto6 amullerado a amu¥E"|aDo6 | f: amullerada amu¥E"|aDa6 amúo m a"muo6 amura f a"mu|a6 amurada f amu"|aDa6 amurallar t amu|a"¥a| amurar t amu"|a| anabaptismo m anaBap"tismo6 anabaptista s a anaBap"tista6 anabar pr ana"Ba| anabólico a ana"BOliko6 | f: anabólica ana"BOlika6 anabolismo m anaBO"lismo6 anabolizante a anaBOli"Tante6 anacarado a anaka"|aDo6 | f: anacarada anaka"|aDa6 anacardiáceas fpl anaka|"DjaTe8as 6 anacardio m ana"ka|Djo6 anaco m a"nako6 anacoluto m anako"luto6 anaconda f ana"konda6 anacoreta m anakO"|eta6 anacorético a anakO"|Etiko6 | f: anacorética anakO"|Etika6 anacreóntica f anak|e"Ontika6 anacreóntico a anak|e"Ontiko6 | f: anacreóntica anak|e"Ontika6 anacronicamente av anacrónico a ana"k|Oniko6 | f: anacrónica ana"k|Onika6 anacronismo m anak|O"nismo6 anacruse f ana"k|use6 anada f a"naDa6 anadiplose f anaDi"plOse6 anaerobio a m anaE"|OBjo6 | f: anaerobia anaE"|OBja6 anaerobiose f anaE|o"BjOse6 anafase f ana"fase6 anafil f ana"fil anafiláctico a anafi"laktiko6 | f: anafiláctica anafi"laktika6 anafilaxe f anafi"lakse6 anáfora f a"nafo6|a6

anak|Onika"mente6

ampulosa"mente6 ampulosidade f ampulosi"DaDe6 ampuloso a ampu"loso6 | f: ampulosa ampu"losa6 amputación f amputa"TjoN amputar t ampu"ta| amuar t i pr amu"a|

36

anaforese f anafo"|Ese6 anafórico a ana"fO|iko6 | f: anafórica ana"fO|ika6 anafrodisia f anaf|o"Disja6 anafrodisíaco a anaf|oDi"sia6ko6 | f: anafrodisíaca anaf|oDi"sia6ka6 anáglifo m a"naVlifo6 anaglíptico a ana"Vliptiko6 | f: anaglíptica ana"Vliptika6 anagoxía f anaVo"Sia6 anagóxico a ana"VOSiko6 | f: anagóxica ana"VOSika6 anagrama m ana"V|ama6 anagramático a anaV|a"matiko6 | f: anagramática anaV|a"matika6 anainar t anaj"na| anais mpl a"najs anal a a"nal analecta f ana"lEkta6 analéptico a ana"lEptiko6 | f: analéptica ana"lEptika6 analfabetismo m analfaBe"tismo6 analfabeto a s analfa"Beto6 | f: analfabeta analfa"Beta6 análise f a"nalise6 analista1 s ana"lista6 analista2 s ana"lista6 analítica f ana"litika6 analiticamente av analitika"mente6 analítico a ana"litiko6 | f: analítica analizábel a anali"TaBe6l | var analizable analizable a anali"TaBle6 | var analizábel analizador a m analiTa"Do| | f: analizadora analiTa"Do|a6 analizar t anali"Ta| analogamente av analoVa"mente6 análogo a a"nalo6Vo6 | f: análoga analoxía f analo"Sia6 analoxicamente av

analxésico a m anal"SEsiko6 | f: analxésica anal"SEsika6 anamnese f anam"nEse6 anamorfose f anamo|"fOse6 ananás m ana"nas ananismo m ana"nismo6 anano a s a"nano6 | f: anana anapéstico a ana"pEstiko6 | f: anapéstica ana"pEstika6 anapesto m ana"pEsto6 anaplastia f ana"plastja6 anaptixe f anap"tikse6 anarcosindicalismo m

a"nana6

ana|kosindika"lismo6 anarquía f ana|"kia6
anarquicamente av

ana"litika6

a"nalo6Va6

ana|kika"mente6 anárquico a a"na|kiko6 | f: anárquica a"na|kika6 anarquismo m ana|"kismo6 anarquista a s ana|"kista6 anarquizante a ana|ki"Tante6 anasar t pr ana"sa| anasarca f ana"sa|ka6 anastático a anas"tatiko6 | f: anastática anas"tatika6 anastigmático a anastig"matiko6 | f: anastigmática anastig"matika6 anastomose f anasto"mOse6 anástrofe f a"nast|o6fe6 anatema m ana"tEma6 ana"tema6 anatematizar t anatEmati"Ta| anatemati"Ta| anátidos mpl a"natiDo6s anatólico a ana"tOliko6 | f: anatólica ana"tOlika6 anatolio a s ana"tOljo6 | f: anatolia ana"tOlja6 | nt Anatolia anatomía f anato"mia6
anatomicamente av

analOSika"mente6 analóxico a ana"lOSiko6 | f: analóxica ana"lOSika6 analxesia f anal"SEsja6

anatOmika"mente6 anatómico a ana"tOmiko6 | f: anatómica ana"tOmika6 anatomista s anatO"mista6 anatomizar t anatOmi"Ta| anavallar t anaBa"¥a|

37

anca f "aNka6 ancestral a s anTes"t|al anTEs"t|al ancheamento m ant°Sea"mento6 (ant°Sea"mEnto6) anchear t i ant°Se"a| ancho a "ant°So6 | f: ancha "ant°Sa6 anchoa f an"t°SOa6 an"t°Soa6 anchura f an"t°Su|a6 ancián a s an"TjaN | f: anciá ancianidade f anTjani"DaDe6 ancilar a anTi"la| anciñar t anTi"≠a| anciño m an"Ti≠o6 áncora f "aNko6|a6 ancoradoiro m aNko|a"Doj|o6 ancorar t i aNko"|a| ancoraxe f aNko"|aSe6 andábel a an"daBe6l | var andable andable a an"daBle6 | var andábel andaboi m anda"Boj andacamiños m andakam"i≠o6s andada f an"daDa6 andadeiro a anda"Dej|o6 | f: andadeira anda"Dej|a6 andado pt a an"daDo6 | f: andada andador a s anda"Do| | f: andadora anda"Do|a6 andadura f anda"Du|a6 andaina f an"dajna6 andalusí a s andalu"si | nt ant Al Andalus andaluz a s anda"luT | f: andaluza anda"luTa6 | nt Andalucía andante1 a an"dante6 andante2 av m an"dante6 | nt it andantino m av andan"tino6 andanza f an"danTa6 andar i t m an"da| andarela f anda"|Ela6 andarica f anda"|ika6 andarivel m anda|i"BEl andas fpl "anda6s andavía f anda"Bia6 andazo m an"daTo6 andel m an"dEl | 38t

andesita f ande"sita6 andino a s an"dino6 | f: andina an"dina6 | nt Andes andoriña f ando"|i≠a6 andorrano a s ando"rano6 | f: andorrana ando"rana6 | nt Andorra andosco s an"dosko6 | f: andosca androceo m and|o"Teo6 androide m an"d|OjDe6 androlla f an"d|o¥a6 andrómena f an"d|Ome6na6 andropausa f and|o"pawsa6 androsterona f and|ostE"|ona6 andróxeno a m an"d|OSe6no6 | f: andróxena an"d|OSe6na6 androxinia f and|O"Sinja6 andróxino a an"d|OSino6 | f: andróxina an"d|OSina6 andruviada f and|u"BjaDa6 andruvieira f and|uBi"ej|a6 aneboar i anEBo"a| anebrar i anE"B|a| anécdota f a"nEkdo6ta6 anecdotario m anEkdo"ta|jo6 anecdótico a anEk"dOtiko6 | f: anecdótica anEk"dOtika6 anegar t pr ane"Va| aneiro a a"nej|o6 | f: aneira a"nej|a6 anel m a"nEl anelamento m anEla"mento6 (anEla"mEnto6) anelar t anE"la| anélidos mpl a"nEliDo6s anello a a"ne¥o6 | f: anella a"ne¥a6 anemia f a"nEmja6 anémico a a"nEmiko6 | f: anémica anemófilo a anE"mOfilo6 | f: anemófila anE"mOfila6 anemógrafo m anE"mOV|a6fo6 anemómetro m anE"mOme6t|o6 anemone f anE"mone6 anemoscopio m anEmos"kOpjo6 anenado pt a ane"naDo6 | f: anenada ane"naDa6

an"doska6

an"Tja

an"daDa6

a"nEmika6

38

anenar pr ane"na| anepigráfico a anEpi"V|afiko6 | f: anepigráfica anEpi"V|afika6 aneroide a anE"|OjDe6 anesgar t pr anes"Va| anestesia f anes"tEsja6 anestesiar t anestE"sja| anestésico a anes"tEsiko6 | f: anestésica anes"tEsika6 anestesista s anestE"sista6 aneto m a"neto6 aneurisma m anew"|isma6

anfractuosidade f

anEw"|isma6 anexar t anEk"sa| anexión f anEk"sjoN anexionar t anEksjo"na| anexionismo m anEksjo"nismo6 anexionista a s anEksjo"nista6 anexo a m a"nEkso6 | f: anexa a"nEksa6 anfibio a s aμ"fiBjo6 | f: anfibia aμ"fiBja6 anfibolita f aμfiBO"lita6 anfíbolo a m aμ"fiBo6lo6 | f: anfíbola aμ"fiBo6la6 anfiboloxía f aμfiBolo"Sia6 anfibolóxico a aμfiBo"lOSiko6 | f: anfibolóxica aμfiBo"lOSika6 anfíbraco m aμ"fiB|a6ko6 anfictión m aμfik"tjoN anfictionia f aμfik"tjonja6 anfímacro m aμ"fimak|o6 anfineuros mpl aμfi"new|o6s aμfi"nEw|o6s anfioxo m aμfi"Okso6 anfípodo a s aμ"fipo6Do6 | f: anfípoda aμ"fipo6Da6 anfípodos mpl aμ"fipo6Do6s anfisbena f aμfis"Bena6 anfisbénidos mpl aμfis"BEniDo6s anfiteatro m aμfite"at|o6 anfitrión s aμfit|i"oN | f: anfitrioa aμfit|i"ona6 ánfora f "aμfo6|a6 anfótero a aμ"fOte6|o6 | f: anfótera aμ"fOte6|a6

aμf|aktuosi"DaDe6 aμf|aktwosi"DaDe6 anfractuoso a aμf|aktu"oso6 | f: anfractuosa aμf|aktu"osa6 anga f "aNga6 angarela f aNga"|Ela6 angarellar t aNga|e"¥a| angarellas fpl aNga"|e¥a6s angarello m aNga"|e¥o6 angazar t aNga"Ta| angazo m aN"gaTo6 anglicanismo m aNglika"nismo6 anglicano a s aNgli"kano6 | f: anglicana aNgli"kana6 anglicismo m aNgli"Tismo6 anglicizar t pr aNgliTi"Ta| anglo a s "aNglo6 | f: angla "aNgla6 |
nt ant Inglaterra angloárabe a aNglo"a|a6Be6 anglofilia f aNglo"filja6 anglófilo a s aN"glOfilo6 | f: anglófila aN"glOfila6 anglofobia f aNglo"fOBja6 anglófobo a aN"glOfo6Bo6 | f: anglófoba aN"glOfo6Ba6 anglófono a aN"glOfo6no6 | f: anglófona aN"glOfo6na6 anglonormando a s aNglonO|"mando6 | f: anglonormanda aNglonO|"manda6 anglosaxón a s aNglosak"soN | f: anglosaxoa aNglosak"soa6 angolano a s aNgO"lano6 | f: angolana aNgO"lana6 | nt Angola angora m a aN"gO|a6 angosto a aN"gosto6 | f: angosta angostura f aNgos"tu|a6 angstrom m "aNgst|om angueira f aN"gej|a6 anguía f aN"gia6 anguiacho m aNgi"at°So6 ánguidos mpl "aNgiDo6s anguieira f aNgi"ej|a6 angüiforme a aNgwi"fO|me6 anguílidos mpl aNgu"iliDo6s

aN"gosta6

39

angüiliforme a aNgwili"fO|me6 anguilón m aNgi"loN angüílula f aN"gwilula6 angula f aN"gula6 angular a aNgu"la| ángulo m "aNgulo6 anguloso a aNgu"loso6 | f: angulosa aNgu"losa6 angustia f aN"gustja6 angustiar t pr aNgus"tja| angustiosamente av

anímico a a"nimiko6 | f: anímica animismo m ani"mismo6 animista a s ani"mista6 ánimo m "animo6 animosamente av animosa"mente6 animosidade f animosi"DaDe6 animoso a ani"moso6 | f: animosa aninovo m ani"nOBo6 (ani"noBo6) aniñadoiro m ani≠a"Doj|o6 aniñador m ani≠a"Do| aniñar i pr ani"≠a| anión m a"njoN aniquilación f anikila"TjoN aniquilador a s anikila"Do| | f: aniquiladora anikila"Do|a6 aniquilamento m anikila"mento6 (anikila"mEnto6) aniquilar t aniki"la| anís m a"nis anisado a ani"saDo6 | f: anisada anisete m ani"sete6 anisodonte a aniso"Donte6 anisópteros mpl ani"sOpte6|o6s anisosilábico a anisosi"laBiko6 | f: anisosilábica anisosi"laBika6 anisosilabismo m anisosila"Bismo6 anisotropía f anisot|O"pia6 anisótropo a ani"sOt|o6po6 | f: anisótropa ani"sOt|o6pa6 aniversario m aniBE|"sa|jo6 anllar m an"¥a| ano1 m "ano6 ano2 m "ano6 anoar t pr ano"a| anO"a| anobelar t pr anoBe"la| anódico a a"nODiko6 | f: anódica anódino a a"nODino6 | f: anódina anodización f anODiTa"TjoN anodizar t anODi"Ta| ánodo m "ano6Do6 anófele m a"nOfe6le6 anoitecer i m anojte"Te|

a"nimika6

ani"mosa6

aNgustjosa"mente6 angustioso a aNgus"tjoso6 | f: angustiosa aNgus"tjosa6 anharmónico a ana|"mOniko6 aNa|"mOniko6 | f: anharmónica ana|"mOniko6 aNa|"mOnika6 anhelar t anE"la| aNE"la| anhelo m a"nElo6 a"NElo6 anhelosamente av anElosa"mente6 aNElosa"mente6 anheloso a anE"loso6 aNE"loso6 | f: anhelosa anE"losa6 aNE"losa6 anhídrido m a"niD|iDo6 a"NiD|iDo6 anhidrita f ani"D|ita6 aNi"D|ita6 anhidro a a"niD|o6 a"NiD|o6 | f: anhidra a"niD|a6 a"NiD|a6 anhidrose f ani"D|Ose6 aNi"D|Ose6 anicar t pr ani"ka| anil m a"nil anilina f ani"lina6 ánima f "anima6 animación f anima"TjoN animadamente av animaDa"mente6 animado pt a ani"maDo6 | f: animada ani"maDa6 animador a s anima"Do| | f: animadora anima"Do|a6 animadversión f animadbe|"sjoN animal a m ani"mal animalada f anima"laDa6 animálculo m ani"malkulo6 animalidade f animali"DaDe6 animalizar t pr animali"Ta| animar t pr ani"ma| animicamente av animika"mente6

ani"saDa6

a"nODika6 a"nODina6

40

anomalamente av anOmala"mente6 anomalía f anoma"lia6 anómalo a a"nOma6lo6 | f: anómala anómidos mpl a"nOmiDo6s anomuros mpl ano"mu|o6s anona f a"nona6 anonimamente av anOnima"mente6 anonimato m anOni"mato6 anonimia f anO"nimja6 anónimo a m a"nOnimo6 | f: anónima a"nOnima6 anopluros mpl anO"plu|o6s anorak m anO"|ak anorexia f ano"|Eksja6 anorgánico a anO|"Vaniko6 | f: anorgánica anO|"Vanika6 anormal a anO|"mal anormalidade f anO|mali"DaDe6 anormalmente av anO|mal"mente6 anosmia f a"nOsmja6 anotación f anOta"TjoN anotador a s anOta"Do| | f: anotadora anOta"Do|a6 anotar t pr anO"ta| anovador a anOBa"Do| | f: anovadora anOBa"Do|a6 anovamento m anOBa"mento6 (anOBa"mEnto6) anovar t i anO"Ba| anovo m a"nOBo6 (a"noBo6) anovulatorio a m anOBula"tO|jo6 | f: anovulatoria anOBula"tO|ja6 anoxadizo a anoSa"DiTo6 | f: anoxadiza anoSa"DiTa6 anoxar t pr ano"Sa| anoxemia f anOk"sEmja6 anoxia f a"nOksja6 anoxo m a"noSo6 anozcar t anoT"ka| anOT"ka| anozcoada f anoTko"aDa6 anquilosamento m aNkilOsa"mento6 (aNkilOsa"mEnto6) anquilosar t pr aNkilO"sa| anquilose f aNki"lOse6 ansia f an"sja6 ansiar t ansi"a|

a"nOma6la6

ansiedade f ansjE"DaDe6 ansiosamente av ansjosa"mente6 ansioso a an"sjoso6 | f: ansiosa

an"sjosa6 anta f "anta6

antagonicamente av

antaVOnika"mente6 antagónico a anta"VOniko6 | f: antagónica anta"VOnika6 antagonismo m antaVo"nismo6 antagonista s a antaVo"nista6 antano av an"tano6 antártico a an"ta|tiko6 | f: antártica an"ta|tika6 ante1 pp "ante6 ante2 m "ante6 ante, por lpp po"|ante6 antebrazo m ante"B|aTo6 antecámara f ante"kama6|a6 antecedencia f anteTe"DEnTja6 (anteTe"DenTja6) antecedente a s anteTe"Dente6 anteTe"DEnte6 anteceder t i anteTe"De| antecesor a s anteTe"so| | f: antecesora anteTe"so|a6 antecos mpl an"tEko6s antedata f ante"Data6 antedatar t anteDa"ta| antediluviano a anteDilu"Bjano6 | f: antediluviana anteDilu"Bjana6 antedito a ante"Dito6 | f: antedita ante"Dita6 anteface m ante"faTe6 antefirma f ante"fi|ma6 anteira f an"tej|a6 antela f an"tEla6 antelación f antEla"TjoN antelar m ante"la| antemán, de lav dante"maN de8ante"maN antemeridiano a anteme|i"Djano6 | f: antemeridiana anteme|i"Djana6 antemural m antemu"|al antena1 f an"tena6 antena2 f an"tena6 | var entena

41

antenado a ante"naDo6 | f: antenada ante"naDa6 antenome m ante"nome6 anteolleira f ante8o"¥ej|a6 anteollos mpl an"te8o¥o6s an"te8O¥o6s antepasado s antepa"saDo6 | f: antepasada antepa"saDa6 antepeito m ante"pejto6 antepenúltimo a antepe"nultimo6 | f: antepenúltima antepe"nultima6 antepoñer t pr antepo"≠e| antepor t pr ante"po| anteposición f anteposi"TjoN anteposto pt ante"pOsto6 (ante"posto6) | f: anteposta anteproxecto m antep|o"SEkto6 antera f an"tE|a6 anterior a antE"|jo| anterioridade f antE|jo|i"DaDe6 anteriormente av antE|jo|"mente6 anteroexterior a ante|o8EkstE"|jo| anteroinferior a ante|o8iμfE"|jo| anterointerior a ante|o8intE"|jo| anterolateral a ante|olatE"|al anteromedial a ante|ome"Djal anteroposterior a ante|opostE"|jo| anterosuperior a ante|osupE"|jo| antes av "ante6s antes de lpp "ante6sDe6 antes de antonte lav

ante8O"¥ej|a6

ante"pOsta6

antialcohólico a m antjal"kOliko6 | f: antialcohólica antjal"kOlika6 antialérxico a m antja"lE|Siko6 | f: antialérxica antja"lE|Sika6 antiartrítico a m antja|"t|itiko6 | f: antiartrítica antja|"t|itika6 antiasmático a m antjas"matiko6 | f: antiasmática antjas"matika6 antiatómico a antja"tOmiko6 | f: antiatómica antja"tOmika6 antibiótico a m anti"BjOtiko6 | f: antibiótica anti"BjOtika6 anticanceroso a antikanTE"|oso6 | f: anticancerosa antikanTE"|osa6 anticiclón m antiTi"kloN anticiclónico a antiTi"klOniko6 | f: anticiclónica antiTi"klOnika6 anticipación f antiTipa"TjoN anticipadamente av anticipar t pr antiTi"pa| anticipo m anti"Tipo6 anticlerical a antiklE|i"kal anticlericalismo m anticlímax m anti"klimaks anticlinal a m antikli"nal anticloro m anti"klO|o6 anticoagulante a m

antiTipaDa"mente6

antiklE|ika"lismo6

antiko8aVu"lante6 anticolonial a antikolO"njal
anticonceptivo a m antikonTEp"tiBo6 | f: anticonceptiva antikonTEp"tiBa6 anticonstitucional a

"ante6sDan"tOnte6 antesala f ante"sala6 antese f an"tEse6 antetempo av ante"tempo6 ante"tEmpo6 anteversión f anteBe|"sjoN antevéspera f ante"BEspe6|a6 antiabortista a s antjaBo|"tista6 antiácido a m anti"aTiDo6 | f: antiácida anti"aTiDa6 antiaéreo a antja"E|e8o6 | f: antiaérea antja"E|e8a6 antiafrodisíaco a antjaf|oDi"sia6ko6
| f: antiafrodisíaca

antikonstituTjo"nal anticonxelante a antikonSE"lante6 anticorpo m anti"ko|po6 anticorrosivo a antikoro"siBo6 | f: anticorrosiva antikoro"siBa6 anticrese f anti"k|Ese6
anticriptogámico a

antik|ipto"Vamiko6 | f:
anticriptogámica

antjaf|oDi"sia6ka6

antik|ipto"Vamika6 anticristián a antik|is"tjaN | f: anticristiá antik|is"tja anticristo m anti"k|isto6
42

anticuado a anti"kwaDo6 | f: anticuada anti"kwaDa6 anticuario m anti"kwa|jo6 antidemocrático a antiDemo"k|atiko6 | f: antidemocrática antiDemo"k|atika6 antideportivo a antiDepO|"tiBo6 | f: antideportiva antiDepO|"tiBa6 antidiarreico a m antiDia"rejko6 | f: antidiarreica antiDia"rejka6 antidiftérico a m antiDif"tE|iko6 | f: antidiftérica antiDif"tE|ika6 antidopaxe f antiDO"paSe6 antídoto m an"tiDo6to6 antieconómico a antjEko"nOmiko6 | f: antieconómica antjEko"nOmika6 antiemético a m antjE"mEtiko6 | f: antiemética antjE"mEtika

antihemorráxico a m antjEmo"raSiko6 | f: antihemorráxica antjEmo"raSika6 antihemorroidal a m antihistamínico a m antista"miniko6 antiista"miniko6 | f: antihistamínica antista"minika6 antihixiénico a anti"SjEniko6 antii"SjEniko6 | f: antihixiénica

antjEmorOj"Dal

antiista"minika6

anti"SjEnika6 antii"SjEnika6 antimpE|ja"lismo6 antiimpE|ja"lismo6

antiimperialismo m

antiimperialista a s

antjE"mEtika66

antiespasmódico a m antjespas"mODiko6 | f: antiespasmódica

antjespas"mODika6 antiestatutario a antjestatu"ta|jo6 | f: antiestatutaria antjestatu"ta|ja6 antiestético a antjes"tEtiko6 | f: antiestética antjes"tEtika6 antifascismo m antifas"Tismo6 antifascista a s antifas"Tista6 antifloxístico a m antiflo"Sistiko6 | f: antifloxística antiflo"Sistika6 antífona f an"tifo6na6 antifonario m antifo"na|jo6 antífrase f an"tif|a6se6 antifrástico a anti"f|astiko6 | f: antifrástica anti"f|astika6 antiga f an"tiVa6 antigalla f anti"Va¥a6 antigamente av antiVa"mente6 antigás a anti"Vas antigo a an"tiVo6 | f: antiga an"tiVa6 antígrafo a an"tiV|a6fo6 | f: antígrafa an"tiV|a6fa6 antigripal a m antiV|i"pal antigüidade f antiVwi"DaDe6 antihelmíntico a antjEl"mintiko6 | f: antihelmíntica antjEl"mintika6

antimpE|ja"lista6 antiimpE|ja"lista6 antillano a s anti"¥ano6 | f: antillana anti"¥ana6 | nt Antillas antilogaritmo m antilOVa"|itmo6 antílope m an"tilo6pe6 antímero m an"time6|o6 antimilitarismo m antimilita"rismo6 antimilitarista a s antimilita"|ista6
antimonárquico a s antimo"na|kiko6 | f: antimonárquica antimo"na|kika6 antimónico a anti"mOniko6 | f: antimónica anti"mOnika6 antimonio m anti"mOnjo6 antinéboa m anti"nEBo8a6 antinebra m anti"nEB|a6 antineurálxico a m antinew"|alSiko6

antinEw"|alSiko6 antinomía f antino"mia6 antinómico a anti"nOmiko6 | f: antinómica anti"nOmika6 antioquense a s antiO"kEnse6 | nt

ant Antioquía antipapa m anti"papa6 antiparasitario a antipa|asi"ta|jo6 | f: antiparasitaria antipa|asi"ta|ja6 antiparlamentarismo m

antipa|lamenta"|ismo6 (antipa|lamEnta"|ismo6) antipartícula f antipa|"tikula6 antipatía f antipa"tia6

43

antipático a anti"patiko6 | f: antipática anti"patika6 antipatriótico a antipat|i"Otiko6 antipa"t|jOtiko6 | f: antipatriótica antipatriotismo m antipat|i"Otismo6 antipedagóxico a antipeDa"VOSiko6 | f: antipedagóxica antiperistáltico a antipe|is"taltiko6 | f: antiperistáltica antipirético a antipi"|Etiko6 | f: antipirética antipi"|Etika6 antípoda s an"tipo6Da6 antipoético a antipo"Etiko6 | f: antipoética antipo"Etika6 antipoliomielítico a antipOljomjE"litiko6 | f: antipoliomielítica

antipat|i"Otika6 antipa"t|jOtika6 antipa"t|jOtismo6

antiterrorista a antitEro"|ista6 antítese f an"tite6se6 antitetánico a antitE"taniko6 antite"taniko6 | f: antitetánica antitético a anti"tEtiko6 | f: antitética anti"tEtika6 antitóxico a anti"tOksiko6 | f: antitóxica anti"tOksika6 antitoxina f antitOk"sina6 antituberculoso a antituBE|ku"loso6 | f: antituberculosa

antitE"tanika6 antite"tanika6

antipeDa"VOSika6 antipe|is"taltika6

antipOljomjE"litika6 antipopular a antipopu"la| antirrábico a anti"raBiko6 | f: antirrábica anti"raBika6 antirracista a s antira"Tista6
antirregulamentario a

antireVulamen"ta|jo6 (antireVulamEn"ta|jo6) | f:
antirregulamentaria

antireVulamen"ta|ja6 (antireVulamEn"ta|ja6) antirrelixioso a antireli"Sjoso6 | f: antirrelixiosa antireli"Sjosa6 antirresonancia f antireso"nanTja6 antirreumático a antirew"matiko6 | f: antirreumática antirew"matika6 antirroubo m anti"rowBo6 antisemita a s antise"mita6 antisemitismo s antisemi"tismo6 antisepsia f anti"sEpsja6 antiséptico a m anti"sEptiko6 | f: antiséptica anti"sEptika6 antisindical a antisindi"kal antisocial a antisO"Tjal antístrofa f an"tist|o6fa6 antitérmico a m anti"tE|miko6 | f: antitérmica anti"tE|mika6
44

antituBE|ku"losa6 antivariólico a antiBa|i"Oliko6 | f: antivariólica antiBa|i"Olika6 antivenéreo a antiBe"nE|e8o6 | f: antivenérea antiBe"nE|e8a6 antíxeno m an"tiSe6no6 antófilos mpl an"tOfilo6s antófito m an"tOfito6 antolladizo a anto¥a"DiTo6 | f: antolladiza anto¥a"DiTa6 antollar pr anto"¥a| antollo m an"to¥o6 antoloxía f antolo"Sia6 antolóxico a anto"lOSiko6 | f: antolóxica anto"lOSika6 antonimia f antO"nimja6 antónimo a m an"tOnimo6 | f: antónima an"tOnima6 antonomasia f antono"masja6 antonte av an"tOnte6 antozoos mpl anto"Too6s antraceno m ant|a"Teno6 antracita f ant|a"Tita6 antracose f ant|a"kOse6 ántrax m "ant|aks antro m "ant|o6
antropocéntrico a

ant|opo"TEnt|iko6 | f: antropocéntrica ant|opo"TEnt|ika6
antropocentrismo m antropófago a s ant|o"pOfa6Vo6 | f: antropófaga ant|o"pOfa6Va6 antropofaxia f ant|opo"faSja6 antropoide a s ant|o"pOjDe6

ant|opoTen"t|ismo6

antropólogo s ant|o"pOlo6Vo6 | f: antropóloga ant|o"pOlo6Va6 antropoloxía f ant|opolo"Sia6 antropolóxico a ant|opo"lOSiko6 | f: antropolóxica ant|opo"lOSika6 antropometría f ant|opomE"t|ia6 antropométrico a ant|opo"mEt|iko6 | f: antropométrica antropomórfico a ant|opo"mO|fiko6 | f: antropomórfica

ant|opo"mEt|ika6

ant|opo"mO|fika6
antropomorfismo m

anunciante a s anun"Tjante6 anunciar t pr anun"Tja| anunciativo a anunTja"tiBo6 | f: anunciativa anunTja"tiBa6 anuncio m a"nunTjo6 anuria f a"nu|ja6 anuros mpl a"nu|o6s anverso m am"bE|so6 anxélica f an"SElika6 anxelical a anSEli"kal anxelicalmente av

ant|opomo|"fismo6 antropomorfo a ant|opo"mO|fo6 | f: antropomorfa ant|opo"mO|fa6 antroponimia f ant|opo"nimja6 antroponímico a ant|opo"nimiko6 | f: antroponímica ant|opo"nimika6 antropónimo m ant|o"pOnimo6 antropopiteco m ant|opopi"tEko6 antropoxénese f ant|opo"SEne6se6 antropozoico a ant|opo"TOjko6 | f: antropozoica ant|opo"TOjka6 antuca f an"tuka6 anual a anu"al anualidade f anwali"DaDe6 anualmente av anual"mente6 anuario m anu"a|jo6 anubrar t i pr anu"B|a| | var
nubrar anúduba f a"nuDuBa6 anuencia f anu"EnTja6 (anu"enTja6) anuente a anu"ente6 anu"Ente6 anulábel a anu"laBe6l | var anulable anulable a anu"laBle6 | var anulábel anulación f anula"TjoN anulador a s anula"Do| | f: anuladora anula"Do|a6 anular1 t anu"la| anular2 a m anu"la| anulatorio a anula"tO|jo6 | f: anulatoria anula"tO|ja6 anunciación f anunTja"TjoN anunciador a s anunTja"Do| | f: anunciadora anunTja"Do|a6 45

anSElikal"mente6 anxélico a an"SEliko6 | f: anxélica an"SElika6 anxina f an"Sina6 anxinoso a anSi"noso6 | f: anxinosa anSi"nosa6 anxiografía f anSjoV|a"fia6 anxioloxía f anSjolo"Sia6 anxioma m anSi"oma6 anxiospermas fpl anSjos"pE|ma6s anxo m "anSo6 anzol m an"TOl aña f "a≠a6 añagoto s a≠a"Voto6 | f: añagota a≠a"Vota6 año m "a≠o6 ao cont O | var ó aorístico a aO"|istiko6 | f: aorística aO"|istika6 aoristo m aO"|isto6 aorta f a"O|ta6 aórtico a a"O|tiko6 | f: aórtica a"O|tika6 aortite f aO|"tite6 apacentar t apaTen"ta| (apaTEn"ta|) apache a s a"pat°Se6 | nt Novo
México apachocar t apat°So"ka| apadriñamento m apaD|i≠a"mento6 (apaD|i≠a"mEnto6) apadriñar t apaD|i"≠a| apadumar t apaDu"ma| apagábel a apa"VaBe6l | var apagable apagable a apa"VaBle6 | var apagábel

apagadamente av apaVaDa"mente6 apagado pt a apa"VaDo6 | f: apagada apa"VaDa6 apagador a s apaVa"Do| | f: apagadora apaVa"Do|a6 apagamento m apaVa"mento6 (apaVa"mEnto6) apagar t pr apa"Va| apago m a"paVo6 apaiolado a apajO"laDo6 | f: apaiolada apajO"laDa6 apaiolar t pr apajO"la| apaisado a apaj"saDo6 | f: apaisada apaj"saDa6 apaisanar t pr apajsa"na| apaixonadamente av apaixonadizo a apajSona"DiTo6 | f: apaixonadiza apajSona"DiTa6 apaixonado pt a apajSo"naDo6 | f: apaixonada apajSo"naDa6 apaixonamento m apajSona"mento6 (apajSona"mEnto6) apaixonante a apajSo"nante6 apaixonar t pr apajSo"na| apalabrar t pr apala"B|a| apalermado a apalE|"maDo6 | f: apalermada apalE|"maDa6 apallasar pr apa¥a"sa| apalleirar t apa¥ej"|a| apalluzado a apa¥u"TaDo6 | f: apalluzada apa¥u"TaDa6 apalpada f apal"paDa6 apalpadeira f apalpa"Dej|a6 apalpadela f apalpa"DEla6 apalpar t apal"pa| | var palpar apampado pt a apam"paDo6 | f: apampada apam"paDa6 apampar t apam"pa| apanar t pr apa"na| apancar t apaN"ka| apanda f a"panda6 | var panda2 apandar i apan"da| | var pandar apaña f a"pa≠a6 apañado a apa"≠aDo6 | f: apañada apañadoira f apa≠a"Doj|a6

apañador a s apa≠a"Do| | f: apañadora apa≠a"Do|a6 apañar t i pr apa"≠a| apaño m a"pa≠o6 aparador m apa|a"Do| aparadura f apa|a"Du|a6 aparafusar t apa|afu"sa| aparato m apa"|ato6 aparatosamente av

apajSonaDa"mente6

apa"≠aDa6

apa|atosa"mente6 aparatoso a apa|a"toso6 | f: aparatosa apa|a"tosa6 aparcadoiro m apa|ka"Doj|o6 aparcamento m apa|ka"mento6 (apa|ka"mEnto6) aparcar t apa|"ka| apardazado a apa|Da"TaDo6 | f: apardazada apa|Da"TaDa6 apareamento m apa|ea"mento6 (apa|ea"mEnto6) aparear t pr apa|e"a| aparecemento m apa|eTe"mento6 (apa|eTe"mEnto6) aparecer i pr apa|e"Te| aparecido m apa|e"TiDo6 aparella f apa"|e¥a6 aparellador s apa|e¥a"Do| | f: aparelladora apa|e¥a"Do|a6 aparellamento m apa|e¥a"mento6 (apa|e¥a"mEnto6) aparellar t apa|e"¥a| aparello m apa"|e¥o6 aparencia f apa"|EnTja6 (apa"|enTja6) aparentar t apa|en"ta| apa|En"ta| aparente a apa"|ente6 apa"|Ente6 aparentemente av apa|ente"mente6 apa|Ente"mente6 aparicio m apa"|iTjo6 aparición f apa|i"TjoN aparrulado a aparu"laDo6 | f: aparrulada aparu"laDa6 aparruñar i aparu"≠a| apartación f apa|ta"TjoN apartadizo a apa|ta"DiTo6 | f: apartadiza apa|ta"DiTa6 apartado1 m apa|"taDo6

46

apartado2 pt a apa|"taDo6 | f: apartada apa|"taDa6 apartadoiro m apa|ta"Doj|o6 apartamento m apa|ta"mento6 (apa|ta"mEnto6) apartar t i pr apa|"ta| aparte m a"pa|te6 apartheid m ´"pA…tejt a"pa|thajt aparvado pt a apa|"BaDo6 | f: aparvada apa|"BaDa6 aparvar t pr apa|"Ba| apatía f apa"tia6 apaticamente av apatika"mente6 apático a a"patiko6 | f: apática apátrida a s a"pat|iDa6 apaxar t apa"Sa| apazugar i apaTu"Va| apeadeiro m apea"Dej|o6 apeadoiro m apea"Doj|o6 apear1 t i pr ape"a| apear2 m ape"a| apedar i ape"Da| apedramento m apeD|a"mento6 (apeD|a"mEnto6) apedrar t i pr ape"D|a| apedro m a"pED|o6 apegadizo a apeVa"DiTo6 | f: apegadiza | var pegadizo apegañar pr apeVa"≠a| | var pegañar apegañento a apeVa"≠ento6 (apeVa"≠Ento6) | f: apegañenta | var pegañento apeVa"≠enta6 (apeVa"≠Enta6) apegañoso a apeVa"≠oso6 | f: apegañosa apeVa"≠osa6 | var pegañoso apegar t i pr ape"Va| apego m a"pEVo6 apegón m ape"VoN apeiría f apej"|ia6 apeiro m a"pej|o6 apelábel a apE"laBe6l | var apelable

a"patika6

apelable a apE"laBle6 | var apelábel apelación f apEla"TjoN apeladoira f apEla"Doj|a6 apelante a s apE"lante6 apelar i apE"la| apelativo a s apEla"tiBo6 | f: apelativa apEla"tiBa6 apelatorio a apEla"tO|jo6 | f: apelatoria apEla"tO|ja6 apelicar t pr apeli"ka| apelidar t pr apeli"Da| apelido m ape"liDo6 apenas av a"pena6s apencado a apeN"kaDo6 | f: apencada apeN"kaDa6 apéndice s a"pEndiTe6 apendicectomía f apendicite f apEndi"Tite6 apendicular a apEndiku"la| apendiculariáceos mpl

apEndiTEkto"mia6

apeVa"DiTa6

apEndikula"|jaTe8os 6 apendoar i apendo"a| apeo m a"peo6 apepsia f a"pEpsja6 apercibimento m ape|TiBi"mento6 (ape|TiBi"mEnto6) apercibir t pr ape|Ti"Bi| apergamiñado a ape|Vami"≠aDo6 | f: apergamiñada ape|Vami"≠aDa6 aperiódico a ape"|jODiko6 | f: aperiódica ape"|jODika6 aperitivo m ape|i"tiBo6 aperta f a"pE|ta6 apertadamente av ape|taDa"mente6 apertado pt a ape|"taDo6 | f: apertada ape|"taDa6 apertador m ape|ta"Do| apertamento m ape|ta"mento6 (ape|ta"mEnto6) apertar t pr ape|"ta| apertarrabos m apE|ta"raBo6s aperto m a"pE|to6 apertón m ape|"toN apertura1 f ape|"tu|a6 | nt apertar apertura2 f apE|"tu|a6 | nt abrir

47

aperturismo m apE|tu"|ismo6 aperturista a s apE|tu"|ista6 aperulado a ape|u"laDo6 | f: aperulada ape|u"laDa6 apesarado pt a apesa"|aDo6 | f: apesarada apesa"|aDa6 apesarar t pr apesa"|a| apestado a apEs"taDo6 | f: apestada apEs"taDa6 apestar t i apEs"ta| apétalo a a"peta6lo6 | f: apétala apetecer t i apete"Te| apetecíbel a apete"TiBe6l | var apetecible apetecible a apete"TiBle6 | var apetecíbel apeteirado a apetej"|aDo6 | f: apeteirada apetej"|aDa6 apetencia f ape"tEnTja6 (ape"tenTja6) apetito m ape"tito6 apetitoso a apeti"toso6 | f: apetitosa apeti"tosa6 apetuñar t apetu"≠a| apezar t apE"Ta| apiadar pr apja"Da| apia"Da| apiario m a"pja|jo6 apical a api"kal apicañar t apika"≠a| apicar t api"ka| ápice m "apiTe6 apicoalveolar a apiko8alBeO"la| apicoar t apiko"a| apicodental a apikoDen"tal

a"peta6la6

apikoDEn"tal apícola a a"piko6la6 apicultor s apikul"to| | f: apicultora apikul"to|a6 apicultura f apikul"tu|a6 apigarado a apiVa"|aDo6 | f: apigarada apiVa"|aDa6 apiñar t pr api"≠a| apio m "apjo6 apiol m a"pjOl apirético a api"|Etiko6 | f: apirética api"|Etika6 apirexia f api"|Eksja6

apisoadora f apisoa"Do|a6 apisoar t apiso"a| aplacábel a apla"kaBe6l | var aplacable aplacable a apla"kaBle6 | var aplacábel aplacar t apla"ka| aplanado a apla"naDo6 | f: aplanada apla"naDa6 aplanador m aplana"Do| aplanamento m aplana"mento6 (aplana"mEnto6) aplanar t apla"na| aplanético a apla"nEtiko6 | f: aplanética apla"nEtika6 aplaudidor a s aplawDi"Do| | f: aplaudidora aplawDi"Do|a6 aplaudir t i aplaw"Di| aplauso m a"plawso6 aplebear t pr apleBe"a| aplicábel a apli"kaBe6l | var aplicable aplicabilidade f aplikaBili"DaDe6 aplicable a apli"kaBle6 | var aplicábel aplicación f aplika"TjoN aplicadamente av aplikaDa"mente6 aplicado pt a apli"kaDo6 | f: aplicada apli"kaDa6 aplicador m aplika"Do| aplicar t pr apli"ka| aplique m a"plike6 apnea f ap"nea6 apocalipse f apoka"lipse6 apocalíptico a apoka"liptiko6 | f: apocalíptica apoka"liptika6 apócema f a"pOTe6ma6 apocináceas fpl apoTi"naTe8as 6 apocopar t pr apOko"pa| apócope f a"pOko6pe6 apócrifo a a"pOk|ifo6 | f: apócrifa apoderado a s apoDE"|aDo6 | f: apoderada apoDE"|aDa6 apoderar t pr apoDE"|a| apodíctica f apo"Diktika6

a"pOk|ifa6

48

apoD|En"ta| apófise f a"pOfise6 apofonía f apofo"nia6 apofónico a apo"fOniko6 | f: apofónica apo"fOnika6 apógrafo a m a"pOV|a6fo6 | f: apógrafa a"pOV|a6fa6 apoiar t pr apo"ja| apoio m a"pojo6 apoleirar pr apolej"|a| apolíneo a apo"line8o6 | f: apolínea apo"line8a6 apolítico a apo"litiko6 | f: apolítica apo"litika6 apólogo m a"pOlo6Vo6 apoloxética f apolo"SEtika6 apoloxético a apolo"SEtiko6 | f: apoloxética apolo"SEtika6 apoloxía f apolo"Sia6 apoloxista s apolo"Sista6 apoltronar pr apolt|o"na| aponeurose f aponew"|Ose6 aponEw"|Ose6 apontoar t aponto"a| apoñer t apo"≠e| apopléctico a apo"plEktiko6 | f: apopléctica apo"plEktika6 apoplexía f apoplE"Sia6 apor t a"po| aporcar t apO|"ka| aporía f apo"|ia6 aporraidos mpl apo"rajDo6s aporrear t apore"a| aportar i apo|"ta| | nt porto
aportuguesamento m

apodíctico a apo"Diktiko6 | f: apodíctica apo"Diktika6 apodixe f apo"Dikse6 ápodos mpl "apo6Do6s apódose f a"pODo6se6 apodrentar t apoD|en"ta|

apositivo a aposi"tiBo6 | f: apositiva aposi"tiBa6 apósito m a"pOsito6 aposta f a"pOsta6 apostante a s apos"tante6 apostar t i pr apos"ta| apostasía f apOsta"sia6 apóstata s a"pOsta6ta6 apostatar i apOsta"ta| apostema m apos"tEma6 apos"tema6 apostemar t pr apostE"ma|

aposte"ma| apostila f apos"tila6 apostilar t aposti"la| aposto pt a a"pOsto6 (a"posto6) | f: aposta a"pOsta6 apostolado m apOsto"laDo6
apostolicamente av

apo|tuVesa"mento6 (apo|tuVesa"mEnto6) aportuguesar t pr apo|tuVe"sa| aposición f aposi"TjoN aposiopese f aposjo"pEse6

apostOlika"mente6 apostólico a apos"tOliko6 | f: apostólica apos"tOlika6 apóstolo m a"pOsto6lo6 apostrofar1 t apOst|o"fa| apostrofar2 t apOst|o"fa| apóstrofe f a"pOst|o6fe6 apóstrofo m a"pOst|o6fo6 apostura f apos"tu|a6 apotecio m apo"tETjo6 apotegma m apo"tEgma6 apotema m apo"tEma6 apo"tema6 apoteose f apote"Ose6 apoteótico a apote"Otiko6 | f: apoteótica apote"Otika6 apoucado pt a apow"kaDo6 | f: apoucada apow"kaDa6 apoucamento m apowka"mento6 (apowka"mEnto6) apoucar t i pr apow"ka| apoupiñar i apowpi"≠a| apousentador s apowsenta"Do| | f: apousentadora apowsenta"Do|a6
apousentamento m

apowsenta"mento6 (apowsenta"mEnto6) apousentar t pr apowsen"ta| apousento m apow"sento6 (apow"sEnto6)

49

apoutar t apow"ta| apóutega f a"powte6Va6 apouvigar t apowBi"Va| apoxa f a"poSa6 apoxar t apo"Sa| apoxeo m apo"Seo6 apracer i ap|a"Te| apracíbel a ap|a"TiBe6l | var apracible apracible a ap|a"TiBle6 | var apracíbel apradar t ap|a"Da| aprazábel a ap|a"TaBe6l | var aprazable aprazable a ap|a"TaBle6 | var aprazábel aprazamento m ap|aTa"mento6 (ap|aTa"mEnto6) aprazar t ap|a"Ta| apreciábel a ap|e"TjaBe6l | var apreciable apreciabelmente av ap|eTjaBel"mente6 | var apreciablemente apreciable a ap|e"TjaBle6 | var apreciábel apreciablemente av ap|eTjaBle"mente6 | var apreciabelmente apreciación f ap|eTja"TjoN apreciador a s ap|eTja"Do| | f: apreciadora ap|eTja"Do|a6 apreciar t ap|e"Tja| apreciativo a ap|eTja"tiBo6 | f: apreciativa ap|eTja"tiBa6 aprecio m a"p|eTjo6 aprehender t ap|en"de| ap|een"de| aprehensión f ap|en"sjoN aprehensivo a ap|en"siBo6 ap|een"siBo6 | f: aprehensiva

aprendizaxe f ap|endi"TaSe6 apresamento m ap|esa"mento6 (ap|esa"mEnto6) apresar t ap|e"sa| apreso pt a a"p|eso6 | f: apresa apresoirar t ap|esoj"|a| aprestar t pr ap|Es"ta| apresto m a"p|Esto6 apresunllado a ap|esun"¥aDo6 | f: apresunllada ap|esun"¥aDa6 apresuradamente av

a"p|esa6

ap|esu|aDa"mente6 apresurado pt a ap|esu"|aDo6 | f: apresurada ap|esu"|aDa6 apresuramento m ap|esu|a"mento6 (ap|esu|a"mEnto6) apresurar t pr ap|esu"|a| apriorismo m ap|iO"|ismo6 apriorístico a ap|iO"|istiko6 | f: apriorística ap|iO"|istika6
aprisionamento m

ap|isjona"mento6 (ap|isjona"mEnto6) aprisionar t ap|isjo"na| aproar t i ap|o"a| aprobábel a ap|o"BaBe6l | var
aprobable aprobable a ap|o"BaBle6 | var aprobábel aprobación f ap|oBa"TjoN aprobado m ap|o"BaDo6 aprobar t ap|o"Ba| aprobatorio a ap|oBa"tO|jo6 | f: aprobatoria ap|oBa"tO|ja6 aprontar t pr ap|on"ta| apropiábel a ap|O"pjaBe6l | var apropiable apropiable a ap|O"pjaBle6 | var apropiábel apropiación f ap|Opja"TjoN apropiadamente av

ap|een"sjoN

ap|en"siBa6 ap|een"siBa6 apreixar t pr ap|ej"Sa| apreixo m a"p|ejSo6 apremar t ap|e"ma| aprender t i ap|en"de| aprendiz s ap|en"diT | f: aprendiza ap|en"diTa6

ap|OpjaDa"mente6 apropiado pt a ap|O"pjaDo6 | f: apropiada ap|O"pjaDa6 apropiador a ap|Opja"Do| | f: apropiadora ap|Opja"Do|a6 apropiar t pr ap|O"pja|

50

aproveitábel a ap|oBej"taBe6l | var aproveitable aproveitable a ap|oBej"taBle6 | var aproveitábel aproveitadamente av aproveitado pt a ap|oBej"taDo6 | f: aproveitada ap|oBej"taDa6 aproveitamento m

ap|oBejtaDa"mente6

ap|oBejta"mento6 (ap|oBejta"mEnto6) aproveitar t i pr ap|oBej"ta|
aprovisionador a m ap|oBisjona"Do| | f: aprovisionadora ap|oBisjona"Do|a6 aprovisionamento m

ap|oBisjona"mento6 (ap|oBisjona"mEnto6) aprovisionar t pr ap|oBisjo"na| aproximación f ap|Oksima"TjoN
aproximadamente av aproximado pt a ap|Oksi"maDo6 | f: aproximada ap|Oksi"maDa6 aproximar t pr ap|Oksi"ma| aproximativo a ap|Oksima"tiBo6 | f: aproximativa ap|Oksima"tiBa6 apterigotos mpl aptE|i"Voto6s ápteros mpl "apte6|o6s aptitude f apti"tuDe6 apto a "apto6 | f: apta "apto6 apuntador a s apunta"Do| | f: apuntadora apunta"Do|a6 apuntalar t apunta"la| apuntamento m apunta"mento6 (apunta"mEnto6) apuntar t i pr apun"ta| apuñalamento m apu≠ala"mento6 (apu≠ala"mEnto6) apuñalar t apu≠a"la| apupada f apu"paDa6 apupar t i apu"pa| apupo m a"pupo6 apuradamente av apu|aDa"mente6 apurado pt a apu"|aDo6 | f: apurada apu"|aDa6 apurar t i pr apu"|a| apuro m a"pu|o6 51

ap|OksimaDa"mente6

apurrar t apu"ra| apuxar t apu"Sa| apuxón m apu"SoN aquecer i akE"Te| aquedar i ake"Da| aqueirar i akej"|a| aquel p a"kel | f: f:aquela a"kela6 a"kEla6 n: aquilo a"kilo6 aquela p a"kela6 a"kEla6 | nt vid aquel aquelado pt a ake"laDo6 | f: aquelada ake"laDa6 aquelar t pr ake"la| aqueloutrado pt a akelow"t|aDo6 | f: aqueloutrada akelow"t|aDa6 aqueloutrar t akelow"t|a| aqueloutro cont ake"lowt|o6 | f: aqueloutra ake"lowt|a6 | nt aquel (p) + outro (p) aquén av a"kEN aquén de lpp a"kEnde6 aquendar t akEn"da| aquenio m a"kEnjo6 aqueo a s a"keo6 | f: aquea a"kea6 aquí av a"ki aquí a pouco, de lav da"kia"powko6 aquiescencia f akjes"TEnTja6 akjEs"TEnTja6 (akjes"TenTja6) (akjEs"TenTja6) aquiescente a akjes"Tente6

de8a"kia"powko6

akjes"TEnte6 akjEs"Tente6 akjEs"TEnte6 aquietamento m akjEta"mento6 (akjEta"mEnto6) aquietar t i akjE"ta| aquifoláceas fpl akifo"laTe8as 6 aquilatar t akila"ta| aquilea f aki"lea6 aquilía f aki"lia6 aquilino a aki"lino6 | f: aquilina aki"lina6 aquillado a aki"¥aDo6 | f: aquillada aki"¥aDa6 aquilo p a"kilo6 | nt vid aquel aquilón m aki"loN

aquitano a s aki"tano6 | f: aquitana aki"tana6 | nt Aquitania ar m "a| | var aire ara1 f "a|a6 ara2 f "a|a6 árabe a s "a|a6Be6 | nt Arabia arábel a a"|aBe6l | var arable arabela f a|a"BEla6 | var rabela arabés a s a|a"Bes | nt Áraba arabesco a m a|a"Besko6 | f: arabesca a|a"Beska6 arabías fpl a|a"Bia6s arábico a m a"|aBiko6 | f: arábica arábigo a s a"|aBiVo6 | f: arábiga a"|aBiVa6 | nt Arabia arabismo m a|a"Bismo6 arabista s a|a"Bista6 arabización f a|aBiTa"TjoN arabizar t pr a|aBi"Ta| arable a a"|aBle6 | var arábel araboi m a|a"Boj | nt loc traballar ao araboi aráceas fpl a"|aTe8a6s arácnidos mpl a"|akniDo6s aracnoide f a|ak"nOjDe6 aracnoidite f a|aknOj"Dite6 arada f a"|aDa6 arado m a"|aDo6 aradoiro m a|a"Doj|o6 arador m a|a"Do| aradura f a|a"Du|a6 aragonés a s a|aVo"nes | f: aragonesa a|aVo"nesa6 | nt Aragón aragonesismo m a|aVone"sismo6 aragonita f a|aVo"nita6 aralia f a"|alja6 araliáceas fpl a|a"ljaTe8a6s aramado m a|a"maDo6 aramaico a m a|a"majko6 | f: aramaica a|a"majka6 aramar t a|a"ma| arame m a"|ame6 arameña f a|a"me≠a6 arameo a s a|a"meo6 | f: aramea a|a"mea6 | nt ant Asiria

a"|aBika6

arancel m a|an"TEl arancelario a a|anTE"la|jo6 | f: arancelaria a|anTE"la|ja6 arandeira f a|an"dej|a6 arandela f a|an"dEla6 arando m a"|ando6 araneidos mpl a|a"nejDo6s arangaño m a|aN"ga≠o6 aranguelo m a|aN"gElo6 araña f a"|a≠a6 arañeira f a|a"≠ej|a6 arañón m a|a"≠oN arao m a"|ao8 arar t a"|a| arauaco a s a|a"wako6 | f: arauaca araucano a s a|aw"kano6 | f: araucana a|aw"kana6 | nt ant Araucania araucaria f a|aw"ka|ja6 arauco a s a"|awko6 | f: arauca arauto m a"|awto6 aravesa f a|a"Besa6 arbitrábel a a|Bi"t|aBe6l | var arbitrable arbitrable a a|Bi"t|aBle6 | var arbitrábel arbitrador a a|Bit|a"Do| | f: arbitradora a|Bit|a"Do|a6 arbitral a a|Bi"t|al arbitralmente av a|Bit|al"mente6 arbitrar t a|Bi"t|a| arbitrariamente av

a|a"waka6

a"|awka6

a|Bit|a|ja"mente6 arbitrariedade f a|Bit|a|jE"DaDe6 arbitrario a a|Bi"t|a|jo6 | f: arbitraria a|Bi"t|a|ja6 arbitraxe f a|Bi"t|aSe6 arbitrio m a|"Bit|jo6 árbitro s "a|Bit|o6 | f: árbitra "a|Bit|a6 arboradura f a|Bo|a"Du|a6 arborar t a|Bo"|a| árbore f "a|Bo6|e6 arborecer i a|Bo|e"Te| arboredo m a|Bo"|eDo6

52

arbóreo a a|"BO|e8o6 | f: arbórea arborescencia f a|Bo|es"TEnTja6 (a|Bo|es"TenTja6) arborescente a a|Bo|es"Tente6

a|"BO|e8a6

a|Bo|es"TEnte6 arborícola a a|Bo"|iko6la6 arboricultor s a|Bo|ikul"to| | f: arboricultora a|Bo|ikul"to|a6 arboricultura f a|Bo|ikul"tu|a6 arboriforme a a|Bo|i"fO|me6 arborizábel a a|Bo|i"TaBe6l | var
arborizable arborizable a a|Bo|i"TaBle6 | var arborizábel arborización f a|Bo|iTa"TjoN arborizado pt a a|Bo|i"TaDo6 | f: arborizada a|Bo|i"TaDa6 arbustivo a a|Bus"tiBo6 | f: arbustiva a|Bus"tiBa6 arbusto m a|"Busto6 arca f "a|ka6 arcabuceiro m a|kaBu"Tej|o6 arcabucería f a|kaBuTE"|ia6 | var arcabuzaría arcabuz m a|ka"BuT arcabuzada f a|kaBu"TaDa6 arcabuzaría a|kaBuTa"|ia6 | var arcabucería arcada1 f a|"kaDa6 arcada2 f a|"kaDa6 árcade a s "a|ka6De6 arcádico a a|"kaDiko6 | f: arcádica arcádidos mpl a|"kaDiDo6s arcaico a a|"kajko6 | f: arcaica arcaísmo m a|ka"ismo6 arcaizante a a|kai"Tante6 arcano a m a|"kano6 | f: arcana arcanxélico a a|kan"SEliko6 | f: arcanxélica a|kan"SElika6 arcanxo m a|"kanSo6 arcar t a|"ka| arcea f a|"Tea6 arcebispado m a|TeBis"paDo6

arcebispal a a|TeBis"pal arcebispo m a|Te"Bispo6 arcediagado m a|TeDja"VaDo6 arcediago m a|Te"DjaVo6 arciprestado m a|Tip|Es"taDo6 arcipreste m a|Ti"p|Este6 arco m "a|ko6 arcobotante m a|koBo"tante6 arcoxar t a|ko"Sa| arcoxo m a|"koSo6 árdego m "a|De6Vo6 ardeidos mpl a|"DejDo6s ardeiformes mpl a|Dej"fO|me6s ardencia f a|"DEnTja6 (a|"DenTja6) ardente a a|"Dente6 a|"DEnte6 ardentemente av a|Dente"mente6 ardentía f a|Den"tia6 arder i a|"De| ardidamente av a|DiDa"mente6 ardideza f a|Di"DeTa6 ardido a a|"DiDo6 | f: ardida a|"DiDa6 ardimento m a|Di"mento6 (a|Di"mEnto6) ardor m a|"Do| ardora f a|"Do|a6 ardorosamente av a|Do|osa"mente6 ardoroso a a|Do"|oso6 | f: ardorosa arduamente av a|Dwa"mente6 arduo a "a|Dwo6 | f: ardua "a|Dwa6 area f a"|ea6 área f "a|e8a6 areal1 m a|e"al areal2 a a|e"al areallo m a|e"a¥o6 arear t a|e"a| areca f a"|Eka6 areeiro a s a|e"ej|o6 | f: areeira areento a a|e"ento6 (a|e"Ento6) | f: areenta a|e"enta6 (a|e"Enta6) arefacción f a|efak"TjoN arega f a"|EVa6 areixa f a"|ejSa6 arela f a"|Ela6 arelo m a"|Elo6

a|DEnte"mente6

a|Do"|osa6

a|"kaDika6 a|"kajka6

a|"kana6

a|e"ej|a6

53

arena f a"|ena6 arenga f a"|ENga6 arengador s a|eNga"Do| | f: arengadora a|eNga"Do|a6 arengar t a|eN"ga| arengo m a"|eNgo6 aréngolas s a"|ENgo6la6s arenícola a a|e"niko6la6 arenífero a a|e"nife6|o6 | f: arenífera a|e"nife6|a6 arenque m a"|ENke6 arentar t a|en"ta| arento m a"|ento6 aréola f a"|eo6la6 areometría f a|e8omE"t|ia6 areómetro m a|e"Ome6t|o6 areón m a|e"oN areópago m a|e"OpaVo6 areopaxita m a|e8opa"Sita6 areoso a a|e"oso6 | f: areosa areóstilo m a|e"Ostilo6 aresán a s a|e"saN | f: aresá aresta f a"|Esta6 arestora av a|es"tO|a6 areúdo a a|e"uDo6 | f: areúda arfada f a|"faDa6 arfante a a|"fante6 arfar i a|"fa| argadelo m a|Va"DElo6 argallada f a|Va"¥aDa6 argallante a a|Va"¥ante6 argallar i t a|Va"¥a| argalleiro a a|Va"¥ej|o6 | f: argalleira a|Va"¥ej|a6 argamasa f a|Va"masa6 argana f a|"Vana6 arganeo m a|Va"neo6 argazo m a|"VaTo6 argola f a|"VOla6 argolar t a|VO"la| árgoma f "a|Vo6ma6 argomar t a|Vo"ma| argon m "a|Vo6N argonauta m a|Vo"nawta6

argos m "a|Vo6s argot m a|"VOt argucia f a|"VuTja6 arguciosamente av argucioso a a|Vu"Tjoso6 | f: arguciosa a|Vu"Tjosa6 argueiro m a|"Vej|o6 argüente a s a|Vu"ente6 a|Vu"Ente6 argüír t i a|Vu"i| argulario s a|Vu"la|jo6 | f: argularia a|Vu"la|ja6 argumentación f a|Vumenta"TjoN (a|VumEnta"TjoN) argumentador s a|Vumenta"Do| (a|VumEnta"Do|) | f: argumentadora a|Vumenta"Do|a6 (a|VumEnta"Do|a6) argumental a a|Vumen"tal (a|VumEn"tal) argumentar t i a|Vumen"ta| (a|VumEn"ta|) argumento m a|Vu"mento6 (a|Vu"mEnto6) arguto a a|"Vuto6 | f: arguta aria f "a|ja6 arianismo m a|ja"nismo6 ariano a s a"|jano6 | f: ariana

a|VuTjosa"mente6

a|e"osa6 a|e"sa

a|"Vuta6

a|e"uDa6

a"|jana6 arica f a"|ika6 aricar t a|i"ka|

aridamente av a|iDa"mente6 aridez f a|i"DeT árido a "a|iDo6 | f: árida "a|iDa6 aries m "a|je6s ariete m a"|jete6 arilo m a"|ilo6 arinque m a"|iNke6 | var orinque ario a s "a|jo6 | f: aria "a|ja6 ariscar pr a|is"ka| arisco a a"|isko6 | f: arisca a"|iska6 aristocracia f a|isto"k|aTja6 aristócrata s a|is"tOk|a6ta6 aristocraticamente av

a|istOk|atika"mente6

54

aristocrático a a|istO"k|atiko6 | f: aristocrática a|istO"k|atika6 aristocratizar t pr a|istOk|ati"Ta| aristofánico a a|istO"faniko6 | f: aristofánica a|istO"fanika6 aristoloquia f a|isto"lOkja6 aristoloquiáceas fpl aristotélico a a|isto"tEliko6 | f: aristotélica a|isto"tElika6 aristotelismo m a|istOte"lismo6 aritenoide a f a|ite"nOjDe6 aritmética f a|it"mEtika6 aritmeticamente av

armería f a|mE"|ia6 | var armaría armífero a a|"mife6|o6 | f: armífera

a|istolO"kjaTe8a6s

a|itmEtika"mente6 aritmético a a|it"mEtiko6 | f: aritmética a|it"mEtika6 arlequín m a|lE"kiN arlequinada f a|lEki"naDa6 arlequinesco a a|lEki"nesko6 | f: arlequinesca a|lEki"neska6 arma f "a|ma6 armábel a a|"maBe6l | var armable armable a a|"maBle6 | var armábel armada f a|"maDa6 armadillo m a|ma"Di¥o6 armado pt a a|"maDo6 | f: armada a|"maDa6 armadoiro m a|ma"Doj|o6 armador a s a|ma"Do| | f: armadora a|ma"Do|a6 armadura f a|ma"Du|a6 armamento m a|ma"mento6 (a|ma"mEnto6) armante s a|"mante6 armar t i pr a|"ma| armaría a|ma"|ia6 | var armería armario m a|"ma|jo6 armatoste m a|ma"tOste6 armazón f a|ma"ToN armeiro m a|"mej|o6 armela f a|"mEla6 arménico a a|"mEniko6 | f: arménica a|"mEnika6 armenio a s a|"mEnjo6 | f: armenia a|"mEnja6 | nt Armenia armentío m a|men"tio6

a|"mife6|a6 armila f a|"mila6 armilar a a|mi"la| armiñado a a|mi"≠aDo6 | f: armiñada a|mi"≠aDa6 armiño m a|"mi≠o6 armisticio m a|mis"tiTjo6 armíxero a a|"miSe6|o6 | f: armíxera a|"miSe6|a6 armol f a|"mOl armón m a|"moN arna f "a|na6 arnal a a|"nal arneiro m a|"nej|o6 arnela1 f a|"nEla6 arnela2 f a|"nEla6 arnés m a|"nes arneste m a|"nEste6 árnica f "a|nika6 arnoián a s a|nO"jaN | f: arnoiá a|nO"ja | var arnoiao | nt A
Arnoia arnoiao a|nO"jao8 aro1 m "a|o6 aro2 m "a|o6 arola f a"|Ola6 aroma m a"|oma6 aromático a a|o"matiko6 | f: aromática a|o"matika6 aromatización f a|omatiTa"TjoN aromatizante a m a|omati"Tante6 aromatizar t a|omati"Ta| arousán a s a|ow"saN | f: arousá a|ow"sa | nt Arousa arouxo m a"|owSo6 arpa f "a|pa6 arpado a a|"paDo6 | f: arpada arpeo m a|"peo6 arpexar i a|pe"Sa| arpexo m a|"peSo6 arpista s a|"pista6 arpoador m a|poa"Do| arpoar t a|po"a| arpón m a|"poN

a|"paDa6

55

arqueado pt a a|ke"aDo6 | f: arqueada a|ke"aDa6 arquear1 t i pr a|ke"a| arquear2 t a|ke"a| arquegonio m a|ke"VOnjo6 arqueiro m a|"kej|o6 arqueo1 m a|"keo6 arqueo2 m a|"keo arqueólogo s a|ke"Olo6Vo6 | f: arqueóloga a|ke"Olo6Va6 arqueoloxía f a|ke8olo"Sia6 arqueolóxico a a|ke8o"lOSiko6 | f: arqueolóxica a|ke8o"lOSika6 arqueozoico a a|ke8o"TOjko6 | f: arqueozoica a|ke8o"TOjka6 arqueta f a|"keta6 arquetípico a a|ke"tipiko6 | f: arquetípica a|ke"tipika6 arquetipo m a|ke"tipo6 arquexante a a|ke"Sante6 arquexar i a|ke"Sa| arquexo m a|"keSo6 arquiatro m a|ki"at|o6 arquibanco m a|ki"BaNko6 arquiconfrade m a|kikoμ"f|aDe6 arquiconfraría f a|kikoμf|a"|ia6 arquidiácono m a|kiDi"ako6no6 arquidiocesano a a|kiDjOTe"sano6 | f: arquidiocesana arquidiocese f a|kiDjO"TEse6 arquiducado m a|kiDu"kaDo6 arquiducal a a|kiDu"kal arquiduque m a|ki"Duke6 arquiduquesa f a|kiDu"kesa6 arquiepiscopal a a|kjEpiskO"pal arquilaúde m a|kila"uDe6 arquimandrita m a|kiman"d|ita6 arquimillonario a s a|kimi¥o"na|jo6 | f: arquimillonaria arquipélago m a|ki"pEla6Vo6 arquípteros mpl a|"kipte6|o6s arquitecto s a|ki"tEkto6 | f: arquitecta a|ki"tEkta6 arquitectónica f a|kitEk"tOnika6

arquitectonicamente av arquitectónico a a|kitEk"tOniko6 | f: arquitectónica a|kitEk"tOnika6 arquitectura f a|kitEk"tu|a6 arquitrabe f a|ki"t|aBe6 arquivábel a a|ki"BaBe6l | var arquivable arquivable a a|ki"BaBle6 | var arquivábel arquivador a m a|kiBa"Do| | f: arquivadora a|kiBa"Do|a6 arquivar t a|ki"Ba| arquiveiro s a|ki"Bej|o6 | f: arquiveira a|ki"Bej|a6 arquivista s a|ki"Bista6 arquivística f a|ki"Bistika6 arquivístico a a|ki"Bistiko6 | f: arquivística a|ki"Bistika6 arquivo m a|"kiBo6 arquivolta f a|ki"BOlta6 arrabalde m ara"Balde6 arrabaldeiro a araBal"dej|o6 | f: arrabaldeira araBal"dej|a6 arrabar t i ara"Ba| arracada f ara"kaDa6 arrafén s ara"fEN | var refén arraial m ara"jal arraián m ara"jaN arraigamento m arajVa"mento6 (arajVa"mEnto6) arraigar i pr araj"Va| arrais m a"rajs arramado a ara"maDo6 | f: arramada ara"maDa6 arramplar i aram"pla| arranca f a"raNka6 | var arrinca arrancada f araN"kaDa6 | var arrincada arrancadeira f araNka"Dej|a6 | var arrincadeira arrancar t i araN"ka| | var arrincar arrandar t aran"da| arrandas fpl a"randa6s arrandeadoiro m arandea"Doj|o6 arrandear t pr arande"a| | var randear arrandeo m aran"deo6 56

a|kitEktOnika"mente6

a|ki"Djako6no6

a|kiDjOTe"sana6

a|kimi¥o"na|ja6

arranque m a"raNke6 | var arrinque arranxar t pr aran"Sa| arranxo m a"ranSo6 arraposado a arapo"saDo6 | f: arraposada arapo"saDa6 arrarar t ara"|a| arras fpl "ara6s arrasamento m arasa"mento6 (arasa"mEnto6) arrasar t ara"sa| arrastradamente av

arast|aDa"mente6 arrastrado pt a aras"t|aDo6 | f: arrastrada aras"t|aDa6 arrastrar t i pr aras"t|a| arrastre m a"rast|e6 arrastrón m aras"t|oN arraxar i ara"Sa| arre ix "are6 arrear1 t are"a| arrear2 t are"a| arrebatador a areBata"Do| | f: arrebatadora areBata"Do|a6 arrebatar t areBa"ta| arrebato m are"Bato6 arrebolar1 t areBo"la| arrebolar2 t areBo"la| arrecamento m areka"mento6 (areka"mEnto6) arrecantar t arekan"ta| arrecer i are"Te| arrecife m are"Tife6 arrecunchar t pr arekun"t°Sa| arredamento m areDa"mento6 (areDa"mEnto6) arredar t i pr are"Da| arredismo m are"Dismo6 arredista a s are"Dista6
arredondamento m areDonda"mento6 (areDonda"mEnto6) arredondar t areDon"da| arredor1 m are"Do| arredor2 av are"Do| arredor de lpp are"Do|De6 arrefecer t i arefe"Te| arrefriado m aref|i"aDo6

arrefriamento m aref|ia"mento6 (aref|ia"mEnto6) arrefriar t i pr aref|i"a| arregar t are"Va| arregazar t areVa"Ta| arregoar i areVo"a| arreguizar pr areVi"Ta| arreguizo m are"ViTo6 arreitar t i arej"ta| arreitó m arej"tO arrelar t i pr are"la| | var arrenlar arrellar t are"¥a| arreluar t pr arelu"a| arremangar t pr aremaN"ga| | var remangar arremedábel a areme"DaBe6l | var arremedable arremedable a areme"DaBle6 | var arremedábel arremedar t areme"Da| arremedo m are"meDo6 arremeter t i areme"te| arremetida f areme"tiDa6 arreminado pt a aremi"naDo6 | f: arreminada aremi"naDa6 arreminar pr aremi"na| arremollar i aremo"¥a| arremuiñar pr aremui"≠a| arrenda f a"renda6 arrendábel a aren"daBe6l | var arrendable arrendable a aren"daBle6 | var arrendábel arrendador a s arenda"Do| | f: arrendadora arenda"Do|a6 arrendamento m arenda"mento6 (arenda"mEnto6) arrendar1 t aren"da| arrendar2 t aren"da| arrendatario a s arenda"ta|jo6 | f: arrendataria arenda"ta|ja6 arrendo m a"rendo6 arrenlar t i pr aren"la| | var arrelar arreo1 av a"reo6 arreo2 m a"reo6 arrepentimento m arepenti"mento6 (arepenti"mEnto6)

57

arrepentir pr arepen"ti| arrepiante a arepi"ante6 arrepiar t i pr arepi"a| arrepío m are"pio6 arrepoñer pr arepo"≠e| arrepor pr are"po| arreposto pt a are"pOsto6 (are"posto6) | f: arreposta are"pOsta6 arrepuiñar t i pr arepui"≠a| arrequecemento m arekeTe"mento6 (arekeTe"mEnto6) arrequecer i areke"Te| arrequentar t arekEn"ta| arrestar t arEs"ta| arresto m a"rEsto6 arretar t are"ta| arrevesado a areBe"saDo6 | f: arrevesada areBe"saDa6 arrexuntar t pr areSun"ta| arriar t ari"a| arriba av a"riBa6 arriba de lpp a"riBa6De6 arribada f ari"BaDa6 arribar i ari"Ba| arribazón f ariBa"ToN arribismo m ari"Bismo6 arribista a s ari"Bista6 arrichado a ari"t°SaDo6 | f: arrichada ari"t°SaDa6 arrichar pr ari"t°Sa| arrieiro m ari"ej|o6 arriga f a"riVa6 arrigar t ari"Va| arrimadizo a arima"DiTo6 | f: arrimadiza arima"DiTa6 arrimar t i pr ari"ma| arrimo m a"rimo6 arrinca f a"riNka6 | var arranca arrincada f ariN"kaDa6 | var arrancada arrincadeira f ariNka"Dej|a6 | var arrancadeira arrincar t i ariN"ka| | var arrancar arrinque m a"riNke6 | var arranque arriscadamente av ariskaDa"mente6 arriscado pt a aris"kaDo6 | f: arriscada aris"kaDa6

arriscar t pr aris"ka| arrisco m a"risko6 arritmia f a"ritmja6 arritmicamente av aritmika"mente6 arrítmico a a"ritmiko6 | f: arrítmica

a"ritmika6 arrizar t ari"Ta|

arrizotónico a ariTo"tOniko6 | f: arrizotónica ariTo"tOnika6 arro m "aro6 arró m a"rO arroallo m aro"a¥o6 arroar t aro"a| arroaz m aro"aT arroba f a"rOBa6 arrocar t arO"ka| arroceira f arO"Tej|a6 arroceiro a arO"Tej|o6 | f: arroceira arrochar t aro"t°Sa| arrocho m a"rot°So6 arrodar t aro"Da| arrodear1 t aroDe"a| arrodear2 t i pr aroDe"a| | var rodear arrodeo m aro"Deo6 | var rodeo arrogación f aroVa"TjoN arrogancia f aro"VanTja6 arrogante a aro"Vante6 arrogantemente av arrogañar t aroVa"≠a| arrogar t i pr aro"Va| arroiada f aro"jaDa6 arroiar t i aro"ja| arroibado pt a aroj"BaDo6 | f: arroibada aroj"BaDa6 | var arrubiado arroibar i pr aroj"Ba| | var arrubiar arroio m a"rojo6 arrolar1 t pr aro"la| arrolar2 t i aro"la| arroldar t arol"da| arroleiro m aro"lej|o6 arrolicar t pr aroli"ka| arrollado a aro"¥aDo6 | f: arrollada

arO"Tej|a6

aroVante"mente6

aro"¥aDa6

58

arrollar t aro"¥a|1 arrolo m a"rolo6 arromanzar t aroman"Ta| arrombar i t arom"Ba| arrostrar t aros"t|a| arrotar i aro"ta| arroto m a"roto6 arroubar t pr arow"Ba| arroubo m a"rowBo arroupar t pr arow"pa| arroutada f arow"taDa6 arroutadamente av

arte f "a|te6 artefacto m a|te"fakto6 arteiramente av a|tej|a"mente6 arteiro a s a|"tej|o6 | f: arteira artellamento m a|te¥a"mento6 (a|te¥a"mEnto6) artellar t a|te"¥a| artello m a|"te¥o6 artemisa f a|te"misa6 artemón m a|te"moN arteria f a|"tE|ja6 arterial a a|tE"|jal arteríola f a|tE"|jOla6 arteriosclerose f a|tE|josklE"|Ose6 arteriosclerótico a a|tE|josklE"|Otiko6 | f: arteriosclerótica arterite f a|tE"|ite6 artesa f a|"tesa6 artesán s a a|te"saN | f: artesá artesanado m a|tesa"naDo6 artesanal a a|tesa"nal artesanalmente av

a|"tej|a6

arowtaDa"mente6 arroutado a s arow"taDo6 | f: arroutada arow"taDa6 arroutar pr arow"ta| arrouto m a"rowto6 arroxa f a"roSa6 arroxado a aro"SaDo6 | f: arroxada aro"SaDa6 arroxar t i pr aro"Sa| arroz m a"rOT arrozal m arO"Tal arrubiado a aru"BjaDo6 | f: arrubiada aru"BjaDa6 | var
arroibado arrubiar i pr aru"Bja| | var arroibar arrufado pt a aru"faDo6 | f: arrufada aru"faDa6 arrufar pr aru"fa| arruinado pt a arui"naDo6 | f: arruinada arui"naDa6 arruinador s a aruina"Do| | f: arruinadora aruina"Do|a6 arruinar t pr arui"na| arruñar i aru"≠a| arsenal m a|se"nal arseniato m a|sE"njato6 arsenical a a|sEni"kal arsénico m a a|"sEniko6 | f: arsénica a|"sEnika6 arsenioso a a|sE"njoso6 | f: arseniosa a|sE"njosa6 arsenito m a|sE"nito6 arsina f a|"sina6 ártabro a s "a|taB|o6 | f: ártabra

a|tE|josklE"|Otika6

a|te"sa

a|tesanal"mente6 artesanía f a|tesa"nia6 artesiano a a|te"sjano6 | f: artesiana a|te"sjana6 artesoado a a|teso"aDo6 | f: artesoada a|teso"aDa6 artesón m a|te"soN ártico a "a|tiko6 | f: ártica "a|tika6 articulábel a a|tiku"laBe6l | var
articulable articulable a a|tiku"laBle6 | var articulábel articulación f a|tikula"TjoN articuladamente av articulado a s a|tiku"laDo6 | f: articulada a|tiku"laDa6 articular1 t a|tiku"la| articular2 a a|tiku"la| articulatorio a a|tikula"tOrjo6 | f: articulatoria a|tikula"tOrja6 articulista s a|tiku"lista6 59

a|tikulaDa"mente6

"a|taB|a6

ártidos mpl "a|tiDo6s artífice s a|"tifiTe6 artificial a a|tifi"Tjal artificialidade f a|tifiTjali"DaDe6 artificialmente av a|tifiTjal"mente6 artificieiro s a|tifi"Tjej|o6 | f: artificieira a|tifi"Tjej|a6 artificio m a|ti"fiTjo6 artificiosamente av

arxentífero a a|Sen"tife6|o6 a|SEn"tife6|o6 | f: arxentífera

a|Sen"tife6|a6 a|SEn"tife6|a6 arxentinismo m a|Senti"nismo6 a|SEnti"nismo6 arxentino1 a s a|Sen"tino6 a|SEn"tino6 | f: arxentina a|Sen"tina6 a|SEn"tina6 | nt
Arxentina arxentino2 a a|Sen"tino6 a|SEn"tino6 | f: arxentina a|Sen"tina6 a|SEn"tina6 | nt prata arxidal m a|Si"Dal arxila f a|"Sila6 arxiláceo a a|Si"laTe8o6 | f: arxilácea a|Si"laTe8a6 arxilar t a|Si"la| arxiloso a a|Si"loso6 | f: arxilosa arxina m a|"Sina6 arxirismo m a|Si"|ismo6 arxivo a s a|"SiBo6 | f: arxiva arxoar t a|So"a| arxón m a|"SoN arzón m a|"ToN arzuán a s a|Tu"aN | f: arzuá
1

a|tifiTjosa"mente6 artificioso a a|tifi"Tjoso6 | f: artificiosa a|tifi"Tjosa6 artigo m a|"tiVo6 artillar t a|ti"¥a| artillaría a|ti¥a"|ia6 | var artillería artilleiro m a|ti"¥ej|o6 artillería f a|ti¥E"|ia6 | var artillaría artimaña f a|ti"ma≠a6 artimañar t i a|tima"≠a| artimañeiro s a|tima"≠ej|o6 | f: artimañeira a|tima"≠ej|a6 artiodáctilos mpl a|tjO"Daktilo6s artista s a|"tista6 artisticamente av a|tistika"mente6 artístico a a|"tistiko6 | f: artística a|"tistika6 artrite f a|"t|ite6 artrítico a a|"t|itiko6 | f: artrítica a|"t|itika6 artritismo m a|t|i"tismo6 artrografía f a|t|oV|a"fia6 artrópodos mpl a|"t|Opo6Do6s artrose f a|"t|Ose6 artúrico a a|"tu|iko6 | f: artúrica a|"tu|ika6 arume1 m a"|ume6 arume2 m a"|ume6 arúspice m a"|uspiTe6 arvense a a|"BEnse6 arxe m "a|Se6 arxentador s a|Senta"Do| a|SEnta"Do| | f: arxentadora a|Senta"Do|a6 a|SEnta"Do|a6 arxentar t a|Sen"ta| a|SEn"ta| arxénteo a a|"SEnte8o6 | f: arxéntea a|"SEnte8a6

a|Si"losa6

a|"SiBa6

a|Tu"a as art a6s as2 p a6s ás1 m "as ás2 cont a…s | nt a4 (pp) + as1 (art) asa f "asa6 asadeiro m asa"Dej|o6 asado1 m a"saDo6 asado2 m a"saDo asador m asa"Do| asadura f asa"Du|a6 asafétida f asa"fEtiDa6 asalar t asa"la| asalariado a s asala"|jaDo6 | f: asalariada asala"|jaDa6 asalariar t asala"|ja| asalmoado a asalmo"aDo6 | f: asalmoada asalmo"aDa6 asaltador a s asalta"Do| | f: asaltadora asalta"Do|a6

60

asaltante a s asal"tante6 asaltar t asal"ta| asalto m a"salto6 asañadamente av asa≠aDa"mente6 asañadizo a asa≠a"DiTo6 | f: asañadiza asa≠a"DiTa6 asañamento m asa≠a"mento6 (asa≠a"mEnto6) asañar t pr asa"≠a| asar t pr a"sa| asasinar t asasi"na| asasinato m asasi"nato6 asasino a s asa"sino6 | f: asasina asbesto m as"Besto6 asbolita f asBO"lita6 ascáride f as"ka|iDe6 ascaridíase f aska|i"Dia6se6 ascendencia f asTen"dEnTja6 (asTen"denTja6) ascendente a asTen"dente6

ascoliques mpl askO"like6s ascomicetos mpl askOmi"Teto6s ascóns mpl as"koNs ascórbico a as"kO|Biko6 | f: ascórbica as"kO|Bika6 ascospora f askos"pO|a6 ascua f "askwa6 ascuado a as"kwaDo6 | f: ascuada ascueira f as"kwej|a6 aseadamente av aseaDa"mente6 aseado pt a ase"aDo6 | f: aseada asear t pr ase"a| asedar t ase"Da| asediado pt a s asE"DjaDo6 | f: asediada asE"DjaDa6 asediador a s asEDja"Do| | f: asediadora asEDja"Do|a6 asediante s a asE"Djante6 asediar t asE"Dja| asedio m a"sEDjo6 asegundar i aseVun"da| asegurábel a aseVu"|aBe6l | var asegurable asegurable a aseVu"|aBle6 | var asegurábel asegurado pt a s aseVu"|aDo6 | f: asegurada aseVu"|aDa6 asegurador a s aseVu|a"Do| | f: aseguradora aseVu|a"Do|a6 aseguranza f aseVu"|anTa6 asegurar t pr aseVu"|a| aseidade f asej"DaDe6 aseitar i asej"ta| asela f a"sEla6 aselo m a"sElo6 a"selo6 asemade av ase"maDe6 asemántico a ase"mantiko6 | f: asemántica ase"mantika6 asemblea f asem"Blea6 asembleario a asemble"a|jo6 | f: asemblearia asemble"a|ja6 asemblearismo m asemblea"|ismo6 asembleísta s asemble"ista6 asemellar t i pr aseme"¥a| asenso m a"senso6 (a"sEnso6)

as"kwaDa6

asa"sina6

ase"aDa6

asTen"dEnte6 ascender t i asTen"de| ascendíbel a asTen"diBe6l | var

ascendible ascendible a asTen"diBle6 | var ascendíbel ascensión f asTen"sjoN ascensional a asTensjo"nal ascenso m as"Tenso6 (as"TEnso6) ascensor m asTen"so| ascensorista s asTenso"|ista6 ascese f as"TEse6 asceta s as"Teta6 ascética f as"TEtika6 asceticamente av asTEtika"mente6 ascético a as"TEtiko6 | f: ascética ascetismo m asTE"tismo6 ascidia f as"TiDja6 ascidiáceos mpl asTi"DjaTe8os 6 ascidio m as"TiDjo6 ascite f as"Tite6 asclepiadáceas fpl

as"TEtika6

asklEpja"DaTe8a6s asclepiadeo m asklEpja"Deo6 asco m "asko6

61

asentada f asen"taDa6 asentadamente av asentadeiras fpl asenta"Dej|a6s asentado pt a asen"taDo6 | f: asentada asen"taDa6 asentadoiro m asenta"Doj|o6 asentador m asenta"Do| asentamento m asenta"mento6 (asenta"mEnto6) asentar t i pr asen"ta| asente m a"sente6 a"sEnte6 asentimento m asenti"mento6 (asenti"mEnto6) asentir i asen"ti| asento1 m a"sento6 (a"sEnto6) asento2 m a"sento6 (a"sEnto6) | nt planta aseñorar t pr ase≠o"|a| aseo m a"seo6 asépalo a a"sepa6lo6 | f: asépala asepsia f a"sEpsja6 aséptico a a"sEptiko6 | f: aséptica aserar pr ase"|a| aserción f asE|"TjoN asertivamente av asE|tiBa"mente6 asertivo a asE|"tiBo6 | f: asertiva aserto m a"sE|to6 asertor s asE|"to| | f: asertora asertorio a asE|"tO|jo6 | f: asertoria asesor a s ase"so| asE"so| | f: asesora ase"so|a6 asE"so|a6 asesoramento m aseso|a"mento6 asEso|a"mento (aseso|a"mEnto6 asEso|a"mEnto6) asesorar t pr aseso"|a| asEso"|a| asesoría f aseso"|ia6 asEso"|ia6 asestar t asEs"ta| aseteador a s asetea"Do| | f: aseteadora asetea"Do|a6 asetear t asete"a| aseveración f aseBe|a"TjoN

aseverar t aseBe"|a| aseverativamente av

asentaDa"mente6

aseBe|atiBa"mente6 aseverativo a aseBe|a"tiBo6 | f: aseverativa aseBe|a"tiBa6 asexante a ase"Sante6 | var
axexante asexar t ase"Sa| asexo m a"seSo6 | var axexo asexuado a asEksu"aDo6 | f: asexuada asEksu"aDa6 asexual a asEksu"al asfaltado m asfal"taDo6 asfaltar t asfal"ta| asfáltico a as"faltiko6 | f: asfáltica asfalto m as"falto6 asfixia f as"fiksja6 asfixiante a asfik"sjante6 asfixiar t i pr asfik"sja| asfódelo m as"fODe6lo6 así av c a"si así mesmo lav a"si"mEsmo6 asiático a s a"sjatiko6 | f: asiática a"sjatika6 | nt Asia asibilación f asiBila"TjoN asibilar t pr asiBi"la| asidrado a asi"D|aDo6 | f: asidrada asiduamente av asiDwa"mente6 asiduidade f asiDwi"DaDe6 asiduo a a"siDwo6 | f: asidua asigmático a asig"matiko6 | f: asigmática asig"matika6 asignación f asigna"TjoN asignar t asig"na| asilábico a asi"laBiko6 | f: asilábica asilado a s asi"laDo6 | f: asilada asilar t pr asi"la| asilo m a"silo6 asimetría f asimE"t|ia6 asimetricamente av

as"faltika6

a"sepa6la6

a"sEptika6

asE|"tiBa6

asi"D|aDa6

asE|"to|a6

a"siDwa6

asE|"tO|ja6

asi"laBika6 asi"laDa6

asimEt|ika"mente6

62

asimétrico a asi"mEt|iko6 | f: asimétrica asi"mEt|ika6 asimilábel a asimi"laBe6l | var asimilable asimilable a asimi"laBle6 | var asimilábel asimilación f asimila"TjoN asimilador a asimila"Do| | f: asimiladora asimila"Do|a6 asimilar t pr asimi"la| asimilativo a asimila"tiBo6 | f: asimilativa asimila"tiBa6 asimilismo m asimi"lismo6 asimilista s a asimi"lista6 asinábel a asi"naBe6l | var asinable asinable a asi"naBle6 | var asinábel asinamento m asina"mento6 (asina"mEnto6) asinante a s asi"nante6 asinar t asi"na| asincronismo m asiNk|O"nismo6 asíncrono a a"siNk|o6no6 | f: asíncrona a"siNk|o6na6 asindético a asin"dEtiko6 | f: asindética asin"dEtika6 asíndeto m a"sinde6to6 asinerxía f asinE|"Sia6 asinino a asi"nino6 | f: asinina asíntota f a"sinto6ta6 asintótico a asin"tOtiko6 | f: asintótica asin"tOtika6 asir t pr a"si| asirio a s a"si|jo6 | f: asiria a"si|ja6 | nt ant Asiria asirioloxía f asi|jolo"Sia6 asisadamente av asisaDa"mente6 asisado a asi"saDo6 | f: asisada asistencia f asis"tEnTja6 (asis"tenTja6) asistencial a asistEn"Tjal (asisten"Tjal) asistente1 a asis"tente6 asis"tEnte6

asistente2 s asis"tente6 asis"tEnte6 | f: asistenta asis"tenta6 asis"tEnta6 asistir t i asis"ti| asma f "asma6 asmático a s as"matiko6 | f: asmática as"matika6 asmo am "asmo6 asnal a as"nal asnear i asne"a| asneira f as"nej|a6 asnelo m as"nElo6 asno s "asno6 | f: asna "asna6 asoar t pr aso"a| asoballamento m asoBa¥a"mento6 (asoBa¥a"mEnto6) asoballante a asoBa"¥ante6 asoballar t asoBa"¥a| asoberbiar t asoBe|"Bja| asociábel a asO"TjaBe6l | var asociable asociable a asO"TjaBle6 | var asociábel asociación f asOTja"TjoN asociacionismo m asociado pt a s asO"TjaDo6 | f: asociada asO"TjaDa6 asociar t pr asO"Tja| asociativamente av asociativo a asOTja"tiBo6 | f: asociativa asOTja"tiBa6 asolagamento m asolaVa"mento6 (asolaVa"mEnto6) asolagar t asola"Va| asolamento m asola"mento6 (asola"mEnto6) asolar t aso"la| asoleirar t asolej"|a| asollar t pr aso"¥a| asomar t i pr aso"ma| asombrado pt a asom"b|aDo6 | f: asombrada asom"b|aDa6 asombrar t i pr asom"b|a| asombro m a"somb|o6 asombrosamente av

asOTjaTjo"nismo6

asi"nina6

asOTjatiBa"mente6

asi"saDa6

asomb|osa"mente6

63

asombroso a asom"b|oso6 | f: asombrosa asom"b|osa6 asomo m a"somo6 asonancia f aso"nanTja6 asonante a aso"nante6 asonar t aso"na| aspa f "aspa6 aspar t as"pa| asparaxina f aspa|a"Sina6 aspecto m as"pEkto6 asperamente av aspe|a"mente6 aspereza f aspe"|eTa6 asperidade f aspe|i"DaDe6 áspero a "aspe6|o6 | f: áspera aspersión f aspE|"sjoN aspersorio m aspE|"sO|jo6 asperxer t aspE|"Se| asperxes mpl as"pE|Se6s asperxilo m aspE|"Silo6 asperxilose f aspE|Si"lOse6 áspide m "aspiDe6 aspidistra f aspi"Dist|a6 aspilladoira f aspi¥a"Doj|a6 aspiración f aspi|a"TjoN aspirado pt a aspi"|aDo6 | f: aspirada aspi"|aDa6 aspirador a s aspi|a"Do| | f: aspiradora aspi|a"Do|a6 aspirante a s aspi"|ante6 aspirar t i aspi"|a| aspirina f aspi"|ina6 astácidos mpl as"taTiDo6s astártidos mpl as"ta|tiDo6s astasia f as"tasja6 astático a as"tatiko6 | f: astática ástato m "asta6to6 astenia f as"tEnja6 asténico a as"tEniko6 | f: asténica

"aspe6|a6

astigmático a astig"matiko6 | f: astigmática astig"matika6 astigmatismo m astigma"tismo6 astorgano a s astO|"Vano6 | f: astorgana astO|"Vana6 | nt Astorga astracán m ast|a"kaN astrágalo m as"t|aVa6lo6 ástrago m "ast|a6Vo6 astral a as"t|al astro1 m "ast|o6 astro2 m "ast|o astrofísica f ast|o"fisika6 astrofísico a ast|o"fisiko6 | f: astrofísica ast|o"fisika6 astrolabio m ast|o"laBjo6 astrólogo s as"t|Olo6Vo6 | f: astróloga as"t|Olo6Va6 astroloxía f ast|olo"Sia6 astrolóxico a ast|o"lOSiko6 | f: astrolóxica ast|o"lOSika6 astronauta s ast|o"nawta6 astronáutica f ast|o"nawtika6 astronáutico a ast|o"nawtiko6 | f: astronáutica ast|o"nawtika6 astronave f ast|o"naBe6 astronomía f ast|ono"mia6 astronomicamente av

as"tatika6

ast|onOmika"mente6 astronómico a ast|o"nOmiko6 | f: astronómica ast|o"nOmika6 astrónomo s as"t|Ono6mo6 | f: astrónoma as"t|Ono6ma6 astroso a as"t|oso6 | f: astrosa as"t|osa6 astucia f as"tuTja6 ástur a s "astu| | nt ant Asturias asturiano a s astu"|jano6 | f: asturiana astu"|jana6 | nt Asturias asturicense a s astu|i"TEnse6 | nt
ant Astúrica astuto a as"tuto6 | f: astuta as"tuta6 asubelar t asuBE"la| asubiar i t asuBi"a| asubío m asu"Bio6 asucadoiro m asuka"Doj|o6 asucar t asu"ka| | var sucar

as"tEnika6 áster m "aste6| asteria f as"tE|ja6 asterisco m astE"|isko6 asteroide m astE"|OjDe6 asteroideos mpl astE|Oj"Deo6s

64

asueto m a"swEto6 asumíbel a asu"miBe6l | var asumible asumible a asu"miBle6 | var asumíbel asumir t asu"mi| asunción f asun"TjoN asunto m a"sunto6 asura f a"su|a6 asustábel a asus"taBe6l | var asustable asustable a asus"taBle6 | var asustábel asustadizo a asusta"DiTo6 | f: asustadiza asusta"DiTa6 asustar t pr asus"ta| ata1 f "ata6 ata2 pp av "ata6 | var até atabacado a ataBa"kaDo6 | f: atabacada ataBa"kaDa6 atabal m ata"Bal atabasar t ataBa"sa| atacábel a ata"kaBe6l | var atacable atacable a ata"kaBle6 | var atacábel atacado pt a ata"kaDo6 | f: atacada atacador m ataka"Do| atacadura f ataka"Du|a6 atacante a s ata"kante6 atacar t pr ata"ka| atadallo m ata"Da¥o6 atadeiro s ata"Dej|o6 | f: atadeira atado pt a m a"taDo6 | f: atada atador a s ata"Do| | f: atadora atadura f ata"Du|a6 atafal m ata"fal atafarrilla f atafa"ri¥a6 atafegante a atafe"Vante6 atafegar t pr atafe"Va| atafego m ata"fEVo6 atafinda f ata"finda6 atalaia f ata"laja6 atalaiar t atala"ja| 65

atalingar t ataliN"ga| atallar t i ata"¥a| atallo m a"ta¥o6 atamañado pt a atama"≠aDo6 | f: atamañada atama"≠aDa6 atamañar t atama"≠a| atanar t ata"na| atanguer t i ataN"ge| ataniscar t atanis"ka| ataque m a"take6 atar t pr a"ta| ataraxia f ata"|aksja6 atardecer i ata|De"Te| atardecida f ata|De"TiDa6 atarefado a ata|E"faDo6 | f: atarefada ata|E"faDa6 atascar t pr atas"ka| atasco m a"tasko6 ataúde m ata"uDe6 ataviar t pr ataBi"a| atavicamente av ataBika"mente6 atávico a a"taBiko6 | f: atávica atavío m ata"Bio6 atavismo m ata"Bismo6 ataxia f a"taksja6 atáxico a a"taksiko6 | f: atáxica

a"taBika6

ata"kaDa6

ata"Dej|a6 a"taDa6

ata"Do|a6

a"taksika6 até pp av a"tE | var ata2 ateigamento m atejVa"mento6 (atejVa"mEnto6) ateigar t pr atej"Va| ateísmo m ate"ismo6 ateísta a s ate"ista6 ateixado a atej"SaDo6 | f: ateixada atej"SaDa6 atelanas fpl ate"lana6s atemorizar t pr atemo|i"Ta| atempar t atem"pa| atEm"pa| atemporal a atempo"|al atemporalidade f atempo|ali"DaDe6 atenazar t atena"Ta| atención f aten"TjoN atender t i aten"de| atendíbel a aten"diBe6l | var
atendible

atendible a aten"diBle6 | var atendíbel ateneo m ate"neo6 ateniense a s ate"njEnse6 | nt Atenas atentado m aten"taDo6 (atEn"taDo6) atentamente av atenta"mente6 (atEnta"mente6) atentar i aten"ta| (atEn"ta|) atentatorio a atenta"tO|jo6 (atEnta"tO|jo6) | f: atentatoria atenta"tO|ja6 (atEnta"tO|ja6) atento a a"tento6 (a"tEnto6) | f: atenta a"tenta6 (a"tEnta6) atenuación f atEnwa"TjoN atenuante a f atEnu"ante6 atenuar t atEnu"a| atenzar t aten"Ta| ateo a s a"teo6 | f: atea a"tea6 ater pr a"te| aterecer i ate|e"Te| aterínidos mpl ate"|iniDo6s atermia f a"tE|mja6 atérmico a a"tE|miko6 | f: atérmica ateroma m ate"|oma6 aterrador a atEra"Do| | f: aterradora atEra"Do|a6 aterraplenar t atEraple"na| aterrar1 t atE"ra| | nt terror aterrar2 t i atE"ra| | nt terra aterraxe f atE"raSe6 aterrecedor a atereTe"Do| | f: aterrecedora atereTe"Do|a6 aterrecer t atere"Te| aterrorizar t atEro|i"Ta| atesoirar t atesoj"|a| atesourar t atesow"|a| atestación f atEsta"TjoN atestado m atEs"taDo6 atestar1 t atEs"ta| atestar2 t pr atEs"ta| ates"ta| | nt encher atetose f ate"tOse6 aticamente av atika"mente6 aticismo m ati"Tismo6 ático a m "atiko6 | f: ática m "atika66

atigrado a ati"V|aDo6 | f: atigrada atilado a ati"laDo6 | f: atilada atilamento m atila"mento6 (atila"mEnto6) atilar t pr ati"la| atillo m a"ti¥o6 atinadamente av atinaDa"mente6 atinar t i ati"na| atinente a ati"nente6 ati"nEnte6 atinxíbel a atin"SiBe6l | var atinxible atinxible a atin"SiBle6 | var atinxíbel atinxir t atin"Si| atípico a a"tipiko6 | f: atípica atiplado pt a ati"plaDo6 | f: atiplada atiplar t pr ati"pla| atizador m atiTa"Do| atizar t i ati"Ta| atlante m a"tlante6 atlántico a a"tlantiko6 | f: atlántica atlantismo m atlan"tismo6 atlas m "atla6s atleta s a"tleta6 atleticamente av atlEtika"mente6 atlético a a"tlEtiko6 | f: atlética atletismo m atlE"tismo6 atmosfera f atmos"fE|a6 atmosférico a atmos"fE|iko6 | f: atmosférica atmos"fE|ika6 atoallado a atoa"¥aDo6 | f: atoallada atoa"¥aDa6 atoamento m atoa"mento6 (atoa"mEnto6) atoar t pr ato"a| atol m a"tOl atoladamente av atolaDa"mente6 atolado a ato"laDo6 | f: atolada ato"laDa6 | nt tolo atolar t ato"la| | nt tola atoldar t pr atol"da| | var toldar

ati"V|aDa6 ati"laDa6

a"tipika6

ati"plaDa6

a"tE|mika6

a"tlantika6

a"tlEtika6

66

atoleirado a atolej"|aDo6 | f: atoleirada atolej"|aDa6 atomicamente av atOmika"mente6 atomicidade f atOmiTi"DaDe6 atómico a a"tOmiko6 | f: atómica atomismo m atO"mismo6 atomista a s atO"mista6 atomizador m atOmiTa"Do| atomizar t atOmi"Ta| átomo m "ato6mo6 atonal a ato"nal atonalidade f atonali"DaDe6 atondar t pr aton"da| atonía f ato"nia6 atónico a a"tOniko6 | f: atónica

a"tOmika6

a"tOnita6 átono a "ato6no6 | f: átona "ato6na6 atopado pt a s ato"paDo6 | f: atopada ato"paDa6 atopar t pr ato"pa| atordadamente av ato|DaDa"mente6 atordado pt a ato|"DaDo6 | f: atordada ato|"DaDa6 atordamento m ato|Da"mento6 (ato|Da"mEnto6) atordar t ato|"Da| atormentado pt a ato|men"taDo6 (ato|mEn"taDo6) | f: atormentada ato|men"taDa6 (ato|mEn"taDa6) atormentador a s ato|menta"Do| (ato|mEnta"Do|) | f: atormentadora ato|menta"Do|a6 (ato|mEnta"Do|a6) atormentar t pr ato|men"ta| (ato|mEn"ta|) atourear t atow|e"a|
atoutiñadas, ás lav atoutiñante a atowti"≠ante6 atoutiñar i atowti"≠a| atouzar t atow"Ta| atrabile f at|a"Bile6 atrabiliariamente av

atónito a a"tOnito6 | f: atónita

a"tOnika6

atrabiliario a at|aBi"lja|jo6 | f: atrabiliaria at|aBi"lja|ja6 atracada f at|a"kaDa6 atracadoiro m at|aka"Doj|o6 atracador s at|aka"Do| | f: atracadora at|aka"Do|a6 atracar t i at|a"ka| atracción f at|ak"TjoN atraco m a"t|ako6 atractivo a m at|ak"tiBo6 | f: atractiva at|ak"tiBa6 atraente a at|a"ente6 at|a"Ente6 atraer t i at|a"e| atragoar pr at|aVo"a| atraíbel a at|a"iBe6l | var atraíble atraíble a at|a"iBle6 | var atraíbel atrancallo m at|aN"ka¥o6 | var trancallo atrancar t pr at|aN"ka| | var trancar atranco m a"t|aNko6 atrapalladamente av

at|apa¥aDa"mente6 atrapallado pt a at|apa"¥aDo6 | f: atrapallada at|apa"¥aDa6 atrapallar t pr at|apa"¥a| atrapar t at|a"pa| atrapazar t pr at|apa"Ta| atrás av a"t|as atrás de lpp a"t|asDe6 atrasado a s at|a"saDo6 | f: atrasada at|a"saDa6 atrasar t i pr at|a"sa| atraso m a"t|aso6
atravesadamente av atravesado pt a at|aBe"saDo6 | f: atravesada at|aBe"saDa6 atravesar t i pr at|aBe"sa| atreitar t at|ej"ta| atreixar t at|ej"Sa| atrelar t at|E"la| atrepsia f a"t|Epsja6 atresia f a"t|Esja6 atrevemento m at|eBe"mento6 (at|eBe"mEnto6) atrever pr at|e"Be|

at|aBesaDa"mente6

a…satowti"≠aDa6s

at|aBilja|ja"mente6

67

atrevidamente av at|eBiDa"mente6 atrevido pt a s at|e"BiDo6 | f: atrevida at|e"BiDa6 atribución f at|iBu"TjoN atribuíbel a at|iBu"iBe6l | var atribuíble atribuíble a at|iBu"iBle6 | var atribuíbel atribuír t at|iBu"i| atribular t pr at|iBu"la| atributivamente av

atropelar t pr at|ope"la| atropelo m at|o"pElo6 at|o"pelo6 atropina f at|O"pina6 atrosmar pr at|Os"ma| atrousar i at|ow"sa| atroz a a"t|OT atrozmente av at|OT"mente6 atuar t atu"a| | nt tu atufado a atu"faDo6 | f: atufada atufar t i pr atu"fa| atuír t pr atu"i| atume m a"tume6 atún m a"tuN atuneiro a s atu"nej|o6 | f: atuneira aturábel a atu"|aBe6l | var aturable aturable a atu"|aBle6 | var aturábel aturar t atu"|a| aturrar i atu"ra| aturular i atu|u"la| aturulo m atu"|ulo6 aturuxar i atu|u"Sa| aturuxo m atu"|uSo6 atusmar t atus"ma| atusmón a s atus"moN | f: atusmona atus"mona6 aubrar i au"B|a| | var ubrar audacia f aw"DaTja6 audaz a aw"DaT audazmente av awDaT"mente6 audíbel a aw"DiBe6l | var audible audibilidade f awDiBili"DaDe6 audible a aw"DiBle6 | var audíbel audición f awDi"TjoN audiencia f aw"DjEnTja6 audiófono m aw"DjOfo6no6 audiofrecuencia f

atu"faDa6

at|iButiBa"mente6 atributivo a at|iBu"tiBo6 | f: atributiva at|iBu"tiBa6 atributo m at|i"Buto6 atrición f at|i"TjoN atrigado a at|i"VaDo6 | f: atrigada at|i"VaDa6 atril m a"t|il
atrincheiramento m

atu"nej|a6

at|int°Sej|a"mento6 (at|int°Sej|a"mEnto6) atrincheirar t pr at|int°Sej"|a| atrio m "at|jo6 atrito a a"t|ito6 | f: atrita a"t|ita6 atrochar t at|o"t°Sa| atrocidade f at|OTi"DaDe6 atrofia f a"t|Ofja6 atrofiar t pr at|O"fja| atrófico a a"t|Ofiko6 | f: atrófica a"t|Ofika6 atroitado a at|oj"taDo6 | f: atroitada at|oj"taDa6 atrollar t i pr at|o"¥a| | var trollar atrompetado a at|ompe"taDo6 | f: atrompetada at|ompe"taDa6 atronador a at|ona"Do| | f: atronadora at|ona"Do|a6
atronadoramente av

at|onaDo|a"mente6 atronar t at|o"na| atropado a at|O"paDo6 | f: atropada at|O"paDa6 atropar t at|O"pa|
atropeladamente av

at|opelaDa"mente6 atropelado pt a at|ope"laDo6 | f: atropelada at|ope"laDa6
68

awDjof|e"kwEnTja6 audiograma m awDjo"V|ama6 audiómetro m aw"DjOme6t|o6 audiovisual a awDjoBisu"al auditivo a awDi"tiBo6 | f: auditiva awDi"tiBa6 auditor a s awDi"to| | f: auditora awDi"to|a6 auditoría f awDito"|ia6

auditorio m awDi"tO|jo6 auga f "awVa6 augacento a awVa"Tento6 (awVa"TEnto6) | f: augacenta awVa"Tento6 (awVa"TEnta6) augada f aw"VaDa6 augadeira f awVa"Dej|a6 augadoiro m awVa"Doj|o6 augaforte f awVa"fO|te6 augafortista s awVafO|"tista6 augallada f awVa"¥aDa6 augamar f awVa"ma| augamariña f awVama"|i≠a6 3 auganeve f awVa"nEB3e6 augar t pr aw"Va| augardente f awVar"dente6 augardenteiro s awVa|Den"tej|o6 awVa|DEn"tej|o6 | f: augardenteira awVa|Den"tej|a6 augardentoso a awVa|Den"toso6 awVa|DEn"toso6 | f: augardentosa augarrás f awVa"ras augueiro m aw"Vej|o6 auguento a aw"Vento6 (aw"VEnto6) | f: auguenta aw"Venta6 (aw"VEnta6) augur m aw"Vu| augural a awVu"|al augurar t awVu"|a| augurio m aw"Vu|jo6 augustamente av awVusta"mente6 augusto a aw"Vusto6 | f: augusta

auñar t i au"≠a| aura f "aw|a6 aurato m aw"|ato6 áureo a "aw|e8o6 | f: áurea "aw|e8a6 auréola f aw"|eo6la6 aureolar t aw|eO"la| 6 aurianciáceas fpl aw|jan"TjaTe8as auricalcita f aw|ikal"Tita6 áurico a "aw|iko6 | f: áurica aurícula f aw"|ikula6 auricular a m aw|iku"la| auriense a s aw"|jEnse6 | nt Ourense aurífero a aw"|ife6|o6 | f: aurífera

"aw|ika6

awVar"dEnte6

awVa|DEn"tej|a6

awVa|Den"tosa6 awVa|DEn"tosa6

aw"Vusta6 aula f "awla6 áulico a "awliko6 | f: áulica "awlika6 aumentábel a awmen"taBe6l (awmEn"taBe6l) | var aumentable aumentable a awmen"taBle6 (awmEn"taBle6) | var aumentábel aumentar t i awmen"ta| (awmEn"ta|) aumentativo a m awmenta"tiBo6 (awmEnta"tiBo6) | f: aumentativa awmenta"tiBa6 (awmEnta"tiBa6) aumento m aw"mento6 (aw"mEnto6)

aw"|ife6|a6 auriga m aw"|iVa6 aurilucente a aw|ilu"Tente6 aw|ilu"TEnte6 aurora f aw"|O|a6 auroral a aw|O"|al auscultación f awskulta"TjoN auscultar t awskul"ta| ausencia f aw"sEnTja6 (aw"senTja6) ausentar pr awsen"ta| awsEn"ta| ausente a s aw"sente6 aw"sEnte6 auspiciar t awspi"Tja| auspicio m aws"piTjo6 austeramente av awstE|a"mente6 austeridade f awstE|i"DaDe6 austero a aws"tE|o6 | f: austera aws"tE|a6 austral a aws"t|al australiano a s awst|a"ljano6 | f: australiana awst|a"ljana6 | nt
Australia austríaco a s aws"t|ia6ko6 | f: austríaca aws"t|ia6ka6 | nt Austria austro m "awst|o6 austrohúngaro a s awst|o"uNga6|o6 | f: austrohúngara awst|o"uNga6|a6 autarquía f awta|"kia6 autárquico a aw"ta|kiko6 | f: autárquica aw"ta|kika6 autente a aw"tente6 aw"tEnte6 autenticación f awtEntika"TjoN

69

autenticamente av autenticar t awtEnti"ka| autenticidade f awtEntiTi"DaDe6 auténtico a aw"tEntiko6 | f: auténtica aw"tEntika6 autismo m aw"tismo6 autista a s aw"tista6 auto1 m "awto6 auto2 m "awto6 autoadhesivo a m awto8aDE"siBo6 awto8aDe"siBo6 | f: autoadhesiva

awtEntika"mente6

autoestrada f awto8es"t|aDa6

awtos"t|aDa6

autofecundación f

awtofEkunda"TjoN
autofinanciamento m

awto8aDE"siBa6 awto8aDe"siBa6 autoafirmación f awto8afi|ma"TjoN autobiografía f awtoBioV|a"fia6 autobiográfico a awtoBio"V|afiko6
| f: autobiográfica

awtofinanTja"mento6 (awtofinanTja"mEnto6) autofinanciar pr awtofinan"Tja| autogamia f awto"Vamja6 autogoberno m awtoVo"BE|no6 autografía f awtoV|a"fia6 autógrafo a s aw"tOV|a6fo6 | f: autógrafa aw"tOV|a6fa6 autoindución f awto8indu"TjoN autoinfección f awto8iμfEk"TjoN
autoinmunización f

awto8iNmuniTa"TjoN
autointoxicación f

awtoBio"V|afika6 autobús m awto"Bus autocar m awto"ka| autocéfalo a awto"TEfa6lo6 | f: autocéfala awto"TEfa6la6 autoclave m awto"klaBe6 autoconsumo m awtokon"sumo6 autocontrol m awtokon"t|Ol autocracia f awto"k|aTja6 autócrata m aw"tOk|a6ta6 autocrático a awto"k|atiko6 | f: autocrática awto"k|atika6 autocrítica f awto"k|itika6 autocrítico a awto"k|itiko6 | f: autocrítica awto"k|itika6 autóctono a aw"tOkto6no6 | f: autóctona aw"tOkto6na6 autodefensa f awtoDe"fensa6 (awtoDe"fEnsa6)
autodeterminación f

awto8intOksika"TjoN autólatra a s aw"tOla6t|a6 autolatría f awtola"t|ia6 autolesionar pr awtolEsjo"na| autólise f aw"tOlise6 autómata s aw"tOma6ta6
automaticamente av automático a awto"matiko6 | f: automática awto"matika6 automatismo m awtoma"tismo6 automatización f awtomatiTa"TjoN automatizar t awtomati"Ta| automedicación f

awtomatika"mente6

awtomEDika"TjoN automedicar pr awtomEDi"ka| automóbil a m awto"mOBil automobilismo m awtomOBi"lismo6 automobilista s awtomOBi"lista6
automobilístico a

awtoDetE|mina"TjoN
autodeterminar pr

awtoDetE|mi"na| autodidacta a s awtoDi"Dakta6 autodidáctico a awtoDi"Daktiko6 | f: autodidáctica awtoDi"Daktika6 autodominio m awtoDO"minjo6 autoescola f awto8es"kOla6 awtos"kOla6

awtomOBi"listiko6 | f: automobilística awtomOBi"listika6 automotor am m awtomo"to| automotriz af awtomo"t|iT automutilación f awtomutila"TjoN
autonomamente av

awtOnoma"mente6 autonomía f awtono"mia6
autonomicamente av

awtonOmika"mente6
70

autonómico a awto"nOmiko6 | f: autonómica awto"nOmika6 autonomismo m awtonO"mismo6 autonomista a s awtonO"mista6 autónomo a aw"tOno6mo6 | f: autónoma aw"tOno6ma6 autoplastia f awto"plastja6 autoplástico a awto"plastiko6 | f: autoplástica awto"plastika6 autoportante a awtopo|"tante6 autopropulsado a awtop|opul"saDo6 | f: autopropulsada awtop|opul"saDa6 autopropulsión f awtop|opul"sjoN autopsia f aw"tOpsja6 autor s aw"to| | f: autora aw"to|a6 autoría f awto"|ia6 autoridade f awto|i"DaDe6 autoritariamente av

awto|ita|ja"mente6 autoritario a awto|i"ta|jo6 | f: autoritaria awto|i"ta|ja6 autoritarismo m awto|ita"|ismo6 autorizábel a awto|i"TaBe6l | var
autorizable autorizable a awto|i"TaBle6 | var autorizábel autorización f awto|iTa"TjoN autorizadamente av

awto|iTaDa"mente6 autorizado pt a awto|i"TaDo6 | f: autorizada awto|i"TaDa6 autorizar t awto|i"Ta| autorregulación f awtoreVula"TjoN autorregulador a awtoreVula"Do|
| f: autorreguladora

awtoreVula"Do|a6 autorretrato m awtore"t|ato6
autosatisfacción f autoservizo m awtose|"BiTo6 autostop m awtos"tOp autostopista s awtostO"pista6 autosuficiencia f awtosufi"TjEnTja6 autosuficiente a awtosufi"TjEnte6 autosuxestión f awtosuSEs"tjoN autosuxestionar pr

awtosatisfak"TjoN

autotomía f awtoto"mia6 autotrofia f awto"t|Ofja6 autovacina f awtoBa"Tina6 autovía f awto"Bia6 autoxénese f awto"SEne6se6 autóxeno a aw"tOSe6no6 | f: autóxena aw"tOSe6na6 autoxestión f awtoSEs"tjoN autoxestionario a awtoSEstjo"na|jo6 | f: autoxestionaria awtoSEstjo"na|ja6 autoxiro m awto"Si|o6 autumnal a awtum"nal auxe m "awSe6 auxiliador a awksilja"Do| | f: auxiliadora awksilja"Do|a6 auxiliar1 t awksi"lja| auxiliar2 a s awksi"lja| auxilio m awk"siljo6 auxómetro m awk"sOme6t|o6 avagar i aBa"Va| avaiñar t aBai"≠a| aval m a"Bal avalancha f aBa"lant°Sa6 avalar t aBa"la| avaliábel a aBali"aBe6l | var avaliable avaliable a aBali"aBle6 | var avaliábel avaliación f aBalja"TjoN avaliador a s aBalia"Do| | f: avaliadora aBalia"Do|a6 avaliar t aBali"a| avaliativo a aBalia"tiBo6 | f: avaliativa aBalia"tiBa6 avalista s aBa"lista6 avance m a"BanTe6 avantar t i aBan"ta| avantaxadamente av

aBantaSaDa"mente6 avantaxado pt a aBanta"SaDo6 | f: avantaxada aBanta"SaDa6 avantaxar t aBanta"Sa| avante av ix a"Bante6 avantuxo m aBan"tuSo6 avanzada f aBan"TaDa6

awtosuSEstjo"na|
71

avanzado pt a aBan"TaDo6 | f: avanzada aBan"TaDa6 avanzar t i aBan"Ta| avaramente av aBa|a"mente6 avarento a aBa"rento6 (aBa"rEnto6) | f: avarenta aBa"renta6 (aBa"rEnta6) avaría f aBa"|ia6 avariar t pr aBa|i"a| avaricia f aBa"|iTja6 avariciosamente av avaricioso a aBa|i"Tjoso6 | f: avariciosa aBa|i"Tjosa6 avaro a s a"Ba|o6 | f: avara a"Ba|a6 avasalador a aBasala"Do| | f: avasaladora aBasala"Do|a6 avasalamento m aBasala"mento6 (aBasala"mEnto6) avasalar t aBasa"la| avatar m aBa"ta| ave1 f "aBe6 ave2 ix "aBe6 avea f a"Bea6 aveal m aBe"al aveceirar t aBeTej"|a| avecer i aBe"Te| aveciñamento m aBeTi≠a"mento6 (aBeTi≠a"mEnto6) aveciñar t pr aBeTi"≠a| avecío m aBe"Tio6 avefría f aBe"f|ia6 avegar i aBe"Va| avegoso a aBe"Voso6 | f: avegosa aveirense a s aBej"|Ense6 | nt Aveiro avelaíña f aBela"i≠a6 avelaíño a aBela"i≠o6 | f: avelaíña avellado pt a aBE"¥aDo6 | f: avellada aBE"¥aDa6 avellar i pr aBE"¥a| avellentado pt a aBe¥en"taDo6 (aBe¥En"taDo6) | f: avellentada aBe¥en"taDa6 (aBe¥En"taDa6) avellentamento m aBe¥enta"mento6 (aBe¥enta"mEnto6)

aBa|iTjosa"mente6

avellentar t i pr aBe¥en"ta| (aBe¥En"ta|) avelloar pr aBe¥o"a| aveludado a aBelu"DaDo6 | f: aveludada aBelu"DaDa6 avemaría f aBema"|ia6 avenida f aBe"niDa6 aventa f a"BEnta6 | var avéntoa aventar t aBen"ta| | nt ventas avéntoa f a"BEnto8a6 | var aventa aventura f aBen"tu|a6 aventurado pt a aBentu"|aDo6 | f: aventurada aBentu"|aDa6 aventurar t pr aBentu"|a| aventureiro a s aBentu"|ej|o6 | f: aventureira aBentu"|ej|a6 aventurina f aBentu"|ina6 aveño m a"Be≠o6 averdado a aBe|"DaDo6 | f: averdada aBe|"DaDa6 averdugar i aBe|Du"Va| avergonzar t pr aBe|Von"Ta| avergoñar t pr aBe|Vo"≠a| avermar pr aBE|"ma| avermellado a aBe|me"¥aDo6 | f: avermellada aBe|me"¥aDa6 averno m a"BE|no6 averroísmo m aBerO"ismo6 averroísta a s aBerO"ista6 aversión f aBE|"sjoN avesamente av aBEsa"mente6 avesas, ás lav a…sa"BEsa6s avesedo a m aBe"seDo6 | f: aveseda aBe"seDa6 avesío a m aBe"sio6 | f: avesía

aBesa"mente6 a…sa"Besa6s

aBe"Vosa6

aBela"i≠a6

a"BEsa6 a"Besa6 avespa f a"Bespa6 avespeiro m aBes"pej|o6 avéspora f a"Bespo6|a6 avesporeiro m aBespo"|ej|o6 avéstico a m a"BEstiko6 | f: avéstica a"BEstika6 avestruz f aBes"t|uT

aveso a a"BEso6 a"Beso6 | f: avesa

aBe"sia6

72

avetarda f aBe"ta|Da6 avezado pt a aBe"TaDo6 | f: avezada aBe"TaDa6 avezar t pr aBe"Ta| aviación f aBia"TjoN aBja"TjoN aviado pt a aBi"aDo6 | f: aviada aviador s aBia"Do| aBja"Do| | f: aviadora aBia"Do|a6 aBja"Do|a6 aviar t pr aBi"a| aviario a m aBi"a|jo6 | f: aviaria aviciar i aBi"Tja| avícola a a"Biko6la6 avicúlidos mpl aBi"kuliDo6s avicultor s aBikul"to| | f: avicultora aBikul"to|a6 avicultura f aBikul"tu|a6 avidamente av aBiDa"mente6 avidez f aBi"DeT avido pt a"BiDo6 | f: avida a"BiDa6 | var avindo ávido a "aBiDo6 | f: ávida "aBiDa6 avifauna f aBi"fawna6 avilanar t pr aBila"na| avilesino a s aBile"sino6 | f: avilesina aBile"sina6 | nt Avilés avinagrado pt a aBina"V|aDo6 | f: avinagrada aBina"V|aDa6 avinagrar t pr aBina"V|a| avindo pt a"Bindo6 | f: avinda a"Binda6 | var avido avinza f a"BinTa6 avinzar t pr aBin"Ta| aviñado a aBi"≠aDo6 | f: aviñada

aBi"aDa6

avistar t aBis"ta| avitaminose f aBitami"nOse6 avituallador a s aBitwa¥a"Do| | f: avitualladora aBitwa¥a"Do|a6 avituallamento m aBitwa¥a"mento6 (aBitwa¥a"mEnto6) avituallar t pr aBitwa"¥a| avivado pt a aBi"BaDo6 | f: avivada avivador a s aBiBa"Do| | f: avivadora aBiBa"Do|a6 avivamento m aBiBa"mento6 (aBiBa"mEnto6) avivar t pr aBi"Ba| avivecer i t pr aBiBe"Te| aviventar t pr aBiBen"ta| (aBiBEn"ta|) avó s a"Bo | f: avoa a"Boa6 avoceta f aBo"Teta6 avoengo m aBo"eNgo6 avogacía f aBoVa"Tia6 avogado s aBo"VaDo6 | f: avogada

aBi"BaDa6

aBi"a|ja6

aBi"≠aDa6 avío m a"Bio6 avión m aBi"oN a"BjoN avioneta f aBio"neta6 aBjo"neta6 avir t pr a"Bi| avisadamente av aBisaDa"mente6 avisado pt a aBi"saDo6 | f: avisada aBi"saDa6 avisador a m aBisa"Do| | f: avisadora aBisa"Do|a6 avisar t aBi"sa| aviso m a"Biso6

aBo"VaDa6 avogar i aBo"Va| avogoso a aBo"Voso6 | f: avogosa aBo"Vosa6 avolto pt a a"BOlto6 (a"Bolto6) | f: avolta a"BOlta6 avolver t pr aBol"Be| avougar i aBow"Va| ávrego a m "aB|e6Vo6 | f: ávrega "aB|e6Va6 avreguía f aB|e"Via6 avulsión f aBul"sjoN avultadamente av aBultaDa"mente6 avultado pt a aBul"taDo6 | f: avultada aBul"taDa6 avultamento m aBulta"mento6 (aBulta"mEnto6) avultar i t aBul"ta| axada f a"SaDa6 axadrezado a aSaD|e"TaDo6 | f: axadrezada aSaD|e"TaDa6 axardinamento m aSa|Dina"mento6 (aSa|Dina"mEnto6) axardinar t aSa|Di"na| axe m "akse6

73

axear i aSe"a| axeitadamente av aSejtaDa"mente6 axeitado pt a aSej"taDo6 axeitar t pr aSej"ta| axeito m a"Sejto6 axencia f a"SEnTja6 (a"SenTja6) axenciar t aSEn"Tja| (aSen"Tja|) axenda f a"Senda6 axenesia f aSe"nEsja6 axenésico a aSe"nEsiko6 | f: axenésica aSe"nEsika6 axente a s a"Sente6 a"SEnte6 axeonllar pr t aSeon"¥a| axérato m a"SE|a6to6 axexante a aSe"Sante6 | var asexante axexar t aSe"Sa| | var asexar axexo m a"SeSo6 | var asexo axial a ak"sjal axigantado pt a aSiVan"taDo6 | f: axigantada aSiVan"taDa6 axigantar t pr aSiVan"ta| áxil a "aSil axila f ak"sila6 axilar a aksi"la| axilidade f aSili"DaDe6 axilización f aSiliTa"TjoN axilizar t aSili"Ta| axilmente av aSil"mente6 axiña av a"Si≠a6 axio m "aSjo6 axioloxía f aksjolo"Sia6 axiolóxico a aksjo"lOSiko6 | f: axiolóxica aksjo"lOSika6 axioma m ak"sjoma6 axiomaticamente av axiomático a aksjo"matiko6 | f: axiomática aksjo"matika6 axiotaxe f aSjo"taSe6 axiotista s aSjo"tista6 axitación f aSita"TjoN axitadamente av aSitaDa"mente6 axitado pt a aSi"taDo6 | f: axitada axitador a s aSita"Do| | f: axitadora aSita"Do|a6

aksjomatika"mente6

aSi"taDa6

axitar t pr aSi"ta| axixilado pt a aSiSi"laDo6 | f: axixilada aSiSi"laDa6 axixilar t aSiSi"la| axofrar t aSo"f|a| | var xofrar axoide a ak"sOjDe6 axonometría f aksonomE"t|ia6 axonométrico a aksono"mEt|iko6 | f: axonométrica aksono"mEt|ika6 axorca f a"SO|ka6 axordar t aSo|"Da| axotar t aSo"ta| axóuxere m a"SowSe6|e6 axuaga f a"SwaVa6 axuda f a"SuDa6 axudador a s aSuDa"Do| | f: axudadora aSuDa"Do|a6 axudante a s aSu"Dante6 axudantía f aSuDan"tia6 axudar t i pr aSu"Da| axugar i t aSu"Va| axuizado pt a aSui"TaDo6 | f: axuizada aSui"TaDa6 axuizamento m aSuiTa"mento6 (aSuiTa"mEnto6) axuizar t aSui"Ta| axuntamento m aSunta"mento6 (aSunta"mEnto6) axuntar t pr aSun"ta| axustábel a aSus"taBe6l | var axustable axustable a aSus"taBle6 | var axustábel axustadamente av aSustaDa"mente6 axustado pt a m aSus"taDo6 | f: axustada aSus"taDa6 axustador a s aSusta"Do| | f: axustadora aSusta"Do|a6 axustar t i pr aSus"ta| axuste m a"Suste6 axustizamento m aSustiTa"mento6 (aSustiTa"mEnto6) axustizar t aSusti"Ta| azacotar t aTako"ta| azafallar t pr aTafa"¥a| | var zafallar azafata f aTa"fata6

74

azafate m aTa"fate6 azafrán m aTa"f|aN azafranal m aTaf|a"nal azafranar t aTaf|a"na| azagaia f aTa"Vaja6 azalea f aTa"lea6 azamar pr aTa"ma| azamboado a aTambo"aDo6 | f: azamboada aTambo"aDa6 azamelar t aTame"la| azancar i aTaN"ka| azar1 m a"Ta| azar2 m a"Ta| azaroso a aTa"|oso6 | f: azarosa

azourido a aTow"|iDo6 | f: azourida azouta f a"Towta6 | var azoute azoutaburros m aTowta"Buro6s azoutar t aTow"ta| azoute m a"Towte6 | var azouta azteca a s aT"tEka6 | nt ant Norte e Centro de México azuar t aTu"a| azucena f aTu"Tena6 azucrar t aTu"k|a| azucre m a"Tuk|e6 azucreiro a m aTu"k|ej|o6 | f: azucreira aTu"k|ej|a6 azueira f aTu"ej|a6 azuído a aTu"iDo6 | f: azuída azul a m a"Tul azulado a aTu"laDo6 | f: azulada azular t pr aTu"la| azulenta f aTu"lenta6 (aTu"lEnta6) azulexar t aTule"Sa| azulexo m aTu"leSo6 azulino a aTu"lino6 | f: azulina azume m a"Tume6 azurita f aTu"|ita6

aTow"|iDa6

aTa"|osa6 azazar i aTa"Ta| azo m "aTo6 azoico a a"TOjko6 | f: azoica a"TOjka6 azoospermia f aToos"pE|mja6 azor m a"To| azoramento m aTo|a"mento6 (aTo|a"mEnto6) azorar t pr aTo"|a| azoriano a s aTo"|jano6 | f: azoriana aTo"|jana6 | nt Os

aTu"iDa6

aTu"laDa6

aTu"lina6

Azores azoroñar i aTo|o"≠a| azorrar t aTo"ra| azotato m aTo"tato6 azote m a"TOte6 azotea f aTO"tea6 azotemia f aTO"tEmja6 azótico a a"TOtiko6 | f: azótica azotito m aTO"tito6 azotoso a aTO"toso6 | f: azotosa azoturia f aTO"tu|ja6 azoturo m aTO"tu|o6 azougado pt a aTow"VaDo6 | f: azougada aTow"VaDa6 azougamento m aTowVa"mento6 (aTowVa"mEnto6) azougar t pr aTow"Va| azougue m a"TowVe6

a"TOtika6

aTO"tosa6

75

B
b m "be | nt letra baba f "baBa6 babadeiro m baBa"Dej|o6 baballa f ba"Ba¥a6 baballada f baBa"¥aDa6 baballar i pr baBa"¥a| baballoar t i baBa¥o"a| baballoeiro s a baBa¥o"ej|o6 | f: baballoeira baBa¥o"ej|a6 baballón a s baBa"¥oN | f: baballona baBa"¥ona6 baballoso a s baBa"¥oso6 | f: baballosa baBa"¥osa6 babar t pr ba"Ba| babear i baBe"a| | var babexar babecada f baBE"kaDa6 babeco a s ba"BEko6 | f: babeca babeira f ba"Bej|a6 babeiro m ba"Bej|o6 babel m ba"BEl babélico a ba"BEliko6 | f: babélica bable a s "baBle6 babor m ba"Bo| baboso a s ba"Boso6 | f: babosa babucha f ba"But°Sa6 babuíno m baBu"ino6 babuña f ba"Bu≠a6 babuñar i baBu"≠a| babuxa f ba"BuSa6 babuxar i baBu"Sa| babuxento a baBu"Sento6 (baBu"SEnto6) | f: babuxenta baBu"Senta6 (baBu"SEnta6) baca f "baka6 bacallaeiro a m baka¥a"ej|o6 | f: bacallaeira baka¥a"ej|a6 bacallau m baka"¥aw bacanal a f baka"nal bacante f ba"kante6 bacará1 m baka"|a | nt xogo bacará2 m baka"|a | nt cristal bacelar m baTe"la| bacelo m ba"TElo6 ba"Telo6 bacento a ba"Tento6 (ba"TEnto6) | f: bacenta ba"Tenta6 (ba"TEnta6) bacharel s bat°Sa"|El bacharelato m bat°Sa|E"lato6 bacía f ba"Tia6 bacífero a ba"Tife6|o6 | f: bacífera baciforme a baTi"fO|me6 bacilar a baTi"la| bacilo m ba"Tilo6 bacilose f baTi"lOse6

ba"Bosa6

ba"BEka6

ba"BElika6 babeo m ba"Beo6 babexar i baBe"Sa| | var babear babilónico a s baBi"lOniko6 | f: babilónica baBi"lOnika6 | nt ant
Babilonia babilonio a s baBi"lOnjo6 | f: babilonia baBi"lOnja6 | nt ant Babilonia babiolo a baBi"Olo6 | f: babiola babirusa m baBi"|usa6

ba"Tife6|a6

baBi"Ola6

1

bacinete m baTi"nete6 bacío m ba"Tio6 bacoriño s a bako"|i≠o6 | f: bacoriña bako"|i≠a6 bácoro m "bako6|o6 bacteria f bak"tE|ja6 bacteriano a baktE"|jano6 | f: bacteriana baktE"|jana6 bactericida a m baktE|i"TiDa6 bacteriófago a baktE"|jOfa6Vo6 | f: bacteriófaga baktE"|jOfa6Va6 bacteriólogo s baktE"|jOlo6Vo6 | f: bacterióloga baktE"|jOlo6Va6 bacterioloxía f baktE|jolo"Sia6 bacteriolóxico a baktE|jo"lOSiko6 | f: bacteriolóxica baktE|jo"lOSika6 bacteriostático a baktE|jos"tatiko6 | f: bacteriostática

baktE|jos"tatika6 báculo m "bakulo6 badalada f baDa"laDa6 badalear i baDale"a| badaleo m baDa"leo6 badalo m ba"Dalo6 badalonés a s baDalo"nes | f: badalonesa baDalo"nesa6 | nt
Badalona badana f ba"Dana6 badanas s ba"Dana6s badaxocense a s baDaSo"TEnse6 | nt Badaxoz baderna f ba"DE|na6 badía f ba"Dia6 | var baía badil m ba"Dil bádminton m "badminto6N bado m "baDo6 badoco a s ba"DOko6 | f: badoca baduar i baDu"a| badueiro a baDu"ej|o6 | f: badueira badulaque a baDu"lake6 baeta f ba"eta6 bafa f "bafa6 bafarada f bafa"|aDa6 bafareira f bafa"|ej|a6

ba"DOka6

bafento a ba"fento6 (ba"fEnto6) | f: bafenta ba"fenta6 (ba"fEnta6) bafexar i bafe"Sa| bafexo m ba"feSo6 bafo m "bafo6 bafordar i bafo|"Da| bafordo m ba"fo|Do6 baga f "baVa6 bagaña f ba"Va≠a6 bagañeira f baVa"≠ej|a6 bagaño m ba"Va≠o6 bagatela f baVa"tEla6 bagaxe f ba"VaSe6 bagazo m ba"VaTo6 bagdadí a s bagda"Di | nt Bagdad bago m "baVo6 bágoa f "baVo8a6 bagoada f baVo"aDa6 bagoar i baVo"a| bagoxar i baVo"Sa| bagulla f ba"Vu¥a6 bagullar i baVu"¥a| bagullo m ba"Vu¥o6 baguto m ba"Vuto6 bahamés a s baa"mes | f: bahamesa baa"mesa6 | nt Bahamas baía f ba"ia6 | var badía baiano a s bai"ano6 | f: baiana bai"ana6 | nt Baía (Brasil) baila f "bajla6 bailábel a baj"laBe6l | var bailable bailable a baj"laBle6 | var bailábel bailada f baj"laDa6 bailadeira f bajla"Dej|a6 bailadeiro a bajla"Dej|o6 | f: bailadeira bajla"Dej|a6 bailado m baj"laDo6 bailador s bajla"Do| | f: bailadora bailanacriba s bajlana"k|iBa6 bailante a baj"lante6 bailar t i baj"la| bailarete m bajla"|ete6 bailarín s a bajla"|iN | f: bailarina

baDu"ej|a6

bajla"Do|a6

bajla"|ina6 baile m "bajle6

2

bailía f baj"lia6 baio a "bajo6 | f: baia "baja6 baionés a s bajo"nes | f: baionesa bajo"nesa6 | nt Baiona baioneta f bajo"neta6 baiuca f ba"juka6 baixa f "bajSa6 baixada f baj"SaDa6 baixado pt a baj"SaDo6 | f: baixada baixadoiro m bajSa"Doj|o6 baixamar f bajSa"ma| baixamente av bajSa"mente6 baixante a f baj"Sante6 baixar t i pr baj"Sa| baixeira f baj"Sej|a6 baixeza f baj"SeTa6 baixío m baj"Sio6 baixista a baj"Sista6 baixo a m av pp "bajSo6 | f: baixa baixo de lpp "bajSo6De6 baixolimego a s bajSoli"mEVo6 | f: baixolimega bajSoli"mEVa6 | nt A Limia Baixa baixolorenés a s bajSolo|e"nes | f: baixolorenesa bajSolo|e"nesa6 | nt Baixa Lorena baixomedieval a bajSomeDjE"Bal baixomiñoto a s bajSomi"≠Oto6 | f: baixomiñota bajSomi"≠Ota6 | nt Baixo Miño baixón m baj"SoN baixorrelevo m bajSore"lEBo6 baixosaxón a s bajSosak"soN | f: baixosaxoa bajSosak"soa6 | nt Baixa Saxonia baixura f baj"Su|a6 bala f "bala6 balada f ba"laDa6 balalaica f bala"lajka6 balance m ba"lanTe6 balancear i t pr balanTe"a| balanceiro m balan"Tej|o6 balanceo m balan"Teo6 balancín m balan"TiN balandra f ba"land|a6

baj"SaDa6

balandrán a s balan"d|aN | f: balandrana balan"d|ana6 balandro m ba"land|o6 balanite f bala"nite6 bálano m "bala6no6 balanza f ba"lanTa6 balanzar t balan"Ta| balar t ba"la| balastro m ba"last|o6 balaustia f ba"lawstja6 balaustrada f balaws"t|aDa6 balaústre m bala"ust|e6 balavento, a lav aBala"Bento6 balaxe m ba"laSe6 balazo m ba"laTo6 balboa m bal"Boa6 balbordo m bal"Bo|Do6 balbucido m balBu"TiDo6 balbuciente a balBu"TjEnte6 balbucir i t balBu"Ti| balcánico a s bal"kaniko6 | f: balcánica bal"kanika6 | nt Balcáns balcón m bal"koN balconada f balko"naDa6 balda f "balda6 baldada f bal"daDa6 baldaquino m balda"kino6 baldar t bal"da| balde m "balde6 balde, de lav de"Balde6 balde, en lav em"balde6 baldear t balde"a| baldeirar t pr baldej"|a| | var baleirar baldeiro a m bal"dej|o6 | f: baldeira bal"dej|a6 | var baleiro baldeo m bal"deo6 baldeta f bal"deta6 baldío a bal"dio6 | f: baldía bal"dia6 baldoar t baldo"a| baldón1 m bal"doN baldón2 m bal"doN baldón3 m bal"doN baldosa f bal"dosa6 (bal"dOsa6) baldreo m bal"d|eo8

aBala"BEnto6

"bajSa6

3

baldroeiro a bald|o"ej|o6 | f: baldroeira bald|o"ej|a6 baldrogas s bal"d|OVa6s balea1 f ba"lea6 balea2 f ba"lea6 baleadoira f balea"Doj|a6 balear1 t bale"a| balear2 as bale"a| | nt Baleares baleárico a s bale"a|iko6 | f: baleárica bale"a|ika6 | nt Baleares baleato m bale"ato6 baleeiro a m bale"ej|o6 | f: baleeira baleigán a s balej"VaN | f: baleigana balej"Vana6 baleirar t pr balej"|a| | var baldeirar baleiro a m ba"lej|o6 | f: baleira ba"lej|a6 | var baldeiro balénidos mpl ba"lEniDo6s balenoptéridos mpl

bale"ej|a6

balenOp"tE|iDo6s balinés a s bali"nes | f: balinesa bali"nesa6 | nt Balí balística f ba"listika6 balístico a ba"listiko6 | f: balística ba"listika6 baliza f ba"liTa6 balizamento m baliTa"mento6 (baliTa"mEnto6) balizar t bali"Ta| ballestrinque m ba¥es"t|iNke6 ballet m ba"lE | nt fr ballo m "ba¥o6 balloada f ba¥o"aDa6 ballón m ba"¥oN balneario a m balne"a|jo6 | f: balnearia balne"a|ja6 balneoterapia f balne8ote"|apja6 balo m "balo6 baloca f ba"lOka6 baloco1 m ba"lOko6 baloco2 m ba"lOko6 baloira f ba"loj|a6 baloirar t baloj"|a| balón m ba"loN

baloncesto m balon"Testo6 balonmán m baloN"maN balonvolea m balombO"lea6 baloqueiro a balO"kej|o6 | f: baloqueira balO"kej|a6 balor m ba"lo| balorecer i balo|e"Te| balorento a balo"|ento6 (balo"|Ento6) | f: balorenta balo"|enta6 (balo"|Enta6) balote m ba"lOte6 balsa1 f "balsa6 balsa2 f "balsa6 | nt poza balsada f bal"saDa6 balsámico a bal"samiko6 | f: balsámica bal"samika6 balsamina f balsa"mina6 balsamináceas fpl balsami"naTe8as 6 bálsamo m "balsa6mo6 balseira f bal"sej|a6 balso m "balso6 bálteo m "balte8o6 báltico a "baltiko6 | f: báltica baltroteiro a balt|o"tej|o6 | f: baltroteira balt|o"tej|a6 baluarte m balu"a|te6 baluga f ba"luVa6 baluro s ba"lu|o6 | f: balura ba"lu|a6 baluto, a lav aBa"luto6 baluto, de lav deBa"luto6 baluto, en lav emba"luto6 bambán m bam"baN bambeante a bambe"ante6 bambear i t pr bambe"a| bambeo m bam"beo6 bambo a "bambo6 | f: bamba bambolina f bambo"lina6 bambú m bam"bu banal a ba"nal banalidade f banali"DaDe6 banalización f banaliTa"TjoN banalizar t banali"Ta| banana f ba"nana6 bananal m bana"nal bananeira f bana"nej|a6

"baltika6

"bamba6

4

bananeiro a bana"nej|o6 | f: bananeira bana"nej|a6 banastra f ba"nast|a6 banca f "baNka6 bancada f baN"kaDa6 bancal m baN"kal bancario a baN"ka|jo6 | f: bancaria bancarrota f baNka"rota6 banceira f ban"Tej|a6 banco m "baNko6 banda1 f "banda6 banda2 f "banda6 banda3 f "banda6 bandada f ban"daDa6 bandado m ban"daDo6 bandalleiro a banda"¥ej|o6 | f: bandalleira banda"¥ej|a6 bandallo m ban"da¥o6 bandazo m ban"daTo6 bandear i pr bande"a| bandeira f ban"dej|a6 bandeirante m bandej"|ante6 bandeirola f bandej"|Ola6 banderilla f bandE"|i¥a6 banderilleiro m bandE|i"¥ej|o6 bandexa f ban"deSa6 bandidaxe f bandi"DaSe6 bandido s ban"diDo6 | f: bandida bando1 m "bando6 bando2 m "bando6 bandola f ban"dOla6 bandoleira f bando"lej|a6 bandoleirismo m bandolej"|ismo6 bandoleiro s bando"lej|o6 | f: bandoleira bando"lej|a6 bandougada f bandow"VaDa6 bandougo m ban"dowVo6 bandoxo m ban"doSo6 bandullada f bandu"¥aDa6 bandullo m ban"du¥o6 bandurra f ban"dura6 banqueiro s baN"kej|o6 | f: banqueira baN"kej|a6 banqueta f baN"keta6 banquete m baN"kete6

baN"ka|ja6

bantú a s ban"tu banzado m ban"TaDo6 banzo m "banTo6 bañado m ba"≠aDo6 bañadura f ba≠a"Du|a6 bañar t pr ba"≠a| bañeira f ba"≠ej|a6 bañense a s ba"≠Ense6 | nt A Baña bañista s ba"≠ista6 baño1 m "ba≠o6 baño2 m "ba≠o6 baobab m bao"Bab baptista a s bap"tista6 baptisterio m baptis"tErjo6 baqueta f ba"keta6 baquetear t bakete"a| báquico a "bakiko6 | f: báquica

"bakika6 bar1 m "ba| bar2 m "ba|

ban"diDa6

barafunda f ba|a"funda6 barafustar i ba|afus"ta| baralla f ba"|a¥a6 barallada f ba|a"¥aDa6 barallar t i ba|a"¥a| baralleiro a s ba|a"¥ej|o6 | f: baralleira ba|a"¥ej|a6 barallete m ba|a"¥ete6 barallocas s ba|a"¥Oka6s barateiro a ba|a"tej|o6 | f: barateira ba|a"tej|a6 barateza f ba|a"teTa6 barato a ba"|ato6 | f: barata báratro m "ba|a6t|o6 baratura f ba|a"tu|a6 baraza f ba"|aTa6 barazal m ba|a"Tal barazo m ba"|aTo6 barba f "ba|Ba6 barbacá f ba|Ba"ka barbada f ba|"BaDa6 barbadeira f ba|Ba"Dej|a6 barbadela f ba|Ba"DEla6 barbado a ba|"BaDo6 | f: barbada barballada f ba|Ba"¥aDa6

ba"|ata6

ba|"BaDa6

5

barballar i ba|Ba"¥a| barballeiro a ba|Ba"¥ej|o6 | f: barballeira ba|Ba"¥ej|a6 barbán m ba|"BaN barbancés a s ba|Ban"Tes | f: barbancesa ba|Ban"Tesa6 | nt A Barbanza barbantesa f ba|Ban"tesa6 | var barbatesa barbaña f ba|"Ba≠a6 | var babuxa barbuña barbañar i ba|Ba"≠a| | var barbuñar barbaramente av ba|Ba|a"mente6 barbaría ba|Ba"|ia6 | var barbería barbaridade f ba|Ba|i"DaDe6 barbarie f ba|"Ba|je6 barbarismo m ba|Ba"|ismo6 barbarizar t ba|Ba|i"Ta| bárbaro a mpl "ba|Ba6|o6 | f: bárbara "ba|Ba6|a6 barbarote m ba|Ba"|Ote6 barbatesa f ba|Ba"tesa6 | var barbantesa barbear t pr i ba|Be"a| barbeira f ba|"Bej|a6 barbeiro m ba|"Bej|o6 barbeito m ba|"Bejto6 barbela f ba|"BEla6 barbería f ba|BE"|ia6 | var barbaría barbeta f ba|"Beta6 barbilouro am ba|Bi"low|o6 barbinegro am ba|Bi"neV|o6 barbirroibo am ba|Bi"rojBo6 barbital m ba|Bi"tal barbitúrico a m ba|Bi"tu|iko6 | f: barbitúrica ba|Bi"tu|ika6 barbo m "ba|Bo6 barbudo a ba|"BuDo6 | f: barbuda barbullo m ba|"Bu¥o6 barbuña f ba|"Bu≠a6 | var babuña barbaña barbuñar i ba|Bu"≠a| | var babuñar barbañar barbuxa f ba|"BuSa6 barbuza f ba|"BuTa6

barbuzán a s ba|Bu"TaN | f: barbuzana ba|Bu"Tana6 barbuzar i ba|Bu"Ta| barca f "ba|ka6 barcada f ba|"kaDa6 barcal m ba|"kal barcalés a s ba|ka"les | f: barcalesa ba|ka"lesa6 | nt Barcala barcarola f ba|ka"|Ola6 barcaxe f ba|"kaSe6 barcaza f ba|"kaTa6 barcelense a s ba|Te"lEnse6 | nt Barcelos barcelonés a s ba|TElo"nes | f: barcelonesa ba|TElo"nesa6 | nt Barcelona barco m "ba|ko6 barda1 f "ba|Da6 barda2 f "ba|Da6 bardado m ba|"DaDo6 bardallas s ba|"Da¥a6s bardalleiro a ba|Da"¥ej|o6 | f: bardalleira ba|Da"¥ej|a6 bardante pp ba|"Dante6 bardante de lpp ba|"Dante6De6 bardar t ba|"Da| bárdico a "ba|Diko6 | f: bárdica bardismo m ba|"Dismo6 bardo1 m "ba|Do6 | nt barda bardo2 m "ba|Do6 | nt vate baremo m ba"|emo6 baría f ba"|ia6 baricentro m ba|i"Tent|o6 baril a ba"|il bario m "ba|jo6 barita f ba"|ita6 baritina f ba|i"tina6 barítono m ba"|ito6no6 barlovento m ba|lo"Bento6 (ba|lo"BEnto6) barnabita a ba|na"Bita6 barnar t pr ba|"na| barógrafo m ba"|OV|a6fo6 barométrico a ba|o"mEt|iko6 | f: barométrica ba|o"mEt|ika6 barómetro m ba"|Ome6t|o6

"ba|Dika6

ba|"BuDa6

6

barón m ba"|oN baronesa f ba|o"nesa6 baronete m ba|o"nete6 baronía f ba|o"nia6 baroscopio m ba|os"kOpjo6 baroutada f ba|ow"taDa6 baroutas, ás lav a…sBa"|owta6s barqueiro s ba|"kej|o6 | f: barqueira ba|"kej|a6 barquela f ba|"kEla6 barqueta f ba|"keta6 barquilleiro m ba|ki"¥ej|o6 barquillo m ba|"ki¥o6 barquín m ba|"kiN barra1 f "bara6 barra2 f "bara6 barra3 f "bara6 barrabás m bara"Bas barrabasada f baraBa"saDa6 barraca f ba"raka6 barracón m bara"koN barrado pt a ba"raDo6 | f: barrada barragán m bara"VaN barraganete m baraVa"nete6 barral m ba"ral barrallar i bara"¥a| barrallo m ba"ra¥o6 barralloso a bara"¥oso6 | f: barrallosa bara"¥osa6 barranca f ba"raNka6 barrancada f baraN"kaDa6 barranco m ba"raNko6 barrañada f bara"≠aDa6 barrar t ba"ra| barrazar i bara"Ta| | var barruzar barregán s bare"VaN | f: barregá barreira1 f ba"rej|a6 barreira2 f ba"rej|a6 barreiro m ba"rej|o6 barrela1 f ba"rEla6 barrela2 f ba"rEla6 barreleiro m barE"lej|o6 barrelo m ba"rElo6 barrena f ba"rena6 barrenar t bare"na|

ba"raDa6

barreneiro m bare"nej|o6 barreno m ba"reno6 barrento a ba"rento6 (ba"rEnto6) | f: barrenta ba"renta6 (ba"rEnta6) barreña f ba"re≠a6 barreño m ba"re≠o6 barreñón m bare"≠oN barreta f ba"reta6 barrete m ba"rete6 barretina f bare"tina6 barriada f bari"aDa6 barrica f ba"rika6 barricada f bari"kaDa6 barriga f ba"riVa6 barrigada f bari"VaDa6 barrigán a s bari"VaN | f: barrigana bari"Vana6 barrigudo a bari"VuDo6 | f: barriguda bari"VuDa6 barril m ba"ril barrilla f ba"ri¥a6 barrio m "barjo6 barro m "baro6 barroco1 m ba"rOko6 barroco2 a m ba"rOko6 | f: barroca barrón m ba"roN barronca f ba"roNka6 barroquismo m barO"kismo6 barroquizante a barOki"Tante6 barrosiña f baro"si≠a6 barroso a m ba"roso6 | f: barrosa barrote m ba"rOte6 barroteiro m barO"tej|o6 barrufa f ba"rufa6 barrufar i baru"fa| | var barruzar barrufeiro m baru"fej|o6 barruntar t barun"ta| barruñar i baru"≠a| barruñeira f baru"≠ej|a6 barruzar i baru"Ta| | var barrazar barrufar barruñar barruzo m ba"ruTo6 barullada f ba|u"¥aDa6 barullán a s ba|u"¥aN | f: barullana ba|u"¥ana6

ba"rOka6

ba"rosa6

bare"Va

7

barullar i ba|u"¥a| barulleiro a s ba|u"¥ej|o6 | f: barulleira ba|u"¥ej|a6 barullento a ba|u"¥ento6 (ba|u"¥Ento6) | f: barullenta ba|u"¥enta6 (ba|u"¥Enta6) barullo m ba"|u¥o6 barullo, a lav aBa"|u¥o6 barutar t ba|u"ta| baruto m ba"|uto6 basal a ba"sal basáltico a ba"saltiko6 | f: basáltica ba"saltika6 basalto m ba"salto6 báscula f "baskula6 basculante a basku"lante6 bascular t i basku"la| base f "base6 baseamento m basea"mento6 (basea"mEnto6) basear t pr base"a| basicamente av basika"mente6 basicidade f basiTi"DaDe6 básico a "basiko6 | f: básica basidio m ba"siDjo6 basidioliques mpl basiDjo"like6s basidiomicetos mpl basificar pr basifi"ka| basilar a basi"la| basiliano a s basi"ljano6 | f: basiliana basi"ljana6 | nt Basilea basílica f ba"silika6 basilical a basili"kal basílico a ba"siliko6 | f: basílica basilicón m basili"koN basilisco m basi"lisko6 basófilo a s ba"sOfilo6 | f: basófila

"basika6

basiDjomi"Teto6s

ba"silika6

ba"sOfila6

basomatóforos mpl

basoma"tOfo6|o6s basta f "basta6 bastamente av basta"mente6 bastante p av bas"tante6 bastantemente av bastante"mente6

bastar i bas"ta| | var abastar bastardía f basta|"Dia6 bastardo1 m bas"ta|Do6 bastardo2 a s bas"ta|Do6 | f: bastarda bas"ta|Da6 bastida f bas"tiDa6 bastidor m basti"Do| bastimento m basti"mento6 (basti"mEnto6) bastión m bas"tjoN basto1 m "basto6 basto2 m "basto6 basto3 a "basto6 | f: basta "basta6 bastón m bas"toN bastonada f basto"naDa6 bastrén m bas"t|EN bata f "bata6 batalla f ba"ta¥a6 batallador a s bata¥a"Do| | f: batalladora bata¥a"Do|a6 batallante a bata"¥ante6 batallar i bata"¥a| batalleira f bata"¥ej|a6 batallo m ba"ta¥o6 batallón m bata"¥oN batán m ba"taN bataneiro m bata"nej|o6 bate m "bate6 batea f ba"tea6 batear1 t bate"a| batear2 i t bate"a| batecú m bate"ku batedeira f bate"Dej|a6 batedoiro m bate"Doj|o6 batedor m bate"Do| batedura f bate"Du|a6 bátega f "bate6Va6 bategada f bate"VaDa6 bategar t i bate"Va| batel m ba"tEl bateleiro m bate"lej|o6 batente a m ba"tente6 ba"tEnte6 bateo m ba"teo6 bater t i pr ba"te| batería f batE"|ia6 batida f ba"tiDa6 batido m ba"tiDo6

8

batifondo m bati"fondo6 batimetría f batimE"t|ia6 batimétrico a bati"mEt|iko6 | f: batimétrica bati"mEt|ika6 batímetro m ba"time6t|o6 batín m ba"tiN batista f ba"tista6 batoallada f batoa"¥aDa6 batoco m ba"tOko6 batoideos mpl batOj"Deo6s batracio m ba"t|aTjo6 batucar t i batu"ka| batume m ba"tume6 batuta f ba"tuta6 batuxada f batu"SaDa6 batuxar t i pr batu"Sa| baúl m ba"ul bauprés m baw"p|Es bauticeiro m bawti"Tej|o6 bautismal a bawtis"mal bautismo m baw"tismo6 bautizado m bawti"TaDo6 bautizar t bawti"Ta| bautizo m baw"tiTo6 bauxita f bawk"sita6 bavarés a s baBa"|es | f: bavaresa baBa"|esa6 | var bávaro | nt Baviera bávaro a s "baBa6|o6 | f: bávara "baBa6|a6 | var bavarés | nt Baviera baza f "baTa6 bazar m ba"Ta| bazo1 a "baTo6 | f: baza "baTa6 bazo2 m "baTo6 bazofia f ba"TOfja6 bazuncho m ba"Tunt°So6 be m "be | nt letra bear i be"a| bearnés a s bea|"nes | f: bearnesa bea|"nesa6 | nt Bearn beatamente av beata"mente6 beataría beata"|ia6 | var beatería beatería f beatE"|ia6 | var beataría beatificación f beatifika"TjoN beatificamente av beatifika"mente6 beatificar t beatifi"ka|

beatífico a bea"tifiko6 | f: beatífica beatitude f beati"tuDe6 beato a s be"ato6 | f: beata be"ata6 bebé m be"BE bébeda f "beBe6Da6 bebedeira f beBe"Dej|a6 bebedeiro a beBe"Dej|o6 | f: bebedeira beBe"Dej|a6 bebedela f beBe"DEla6 bebedizo m beBe"DiTo6 bébedo a "beBe6Do6 | f: bébeda bebedoiro m beBe"Doj|o6 bebedor a s beBe"Do| | f: bebedora beBe"Do|a6 bebedura f beBe"Du|a6 beber t i be"Be| beberaxe f beBe"|aSe6 bebíbel a be"BiBe6l | var bebible bebible a be"BiBle6 | var bebíbel bebida f be"BiDa6 bebido pt a be"BiDo6 | f: bebida beca f "bEka6 beceira f be"Tej|a6 | nt beizo becerra f be"Tera6 becerreiro m beTe"rej|o6 becerro s be"Tero6 | f: becerra becha f "bet°Sa6 | var bicha bechamel m bet°Sa"mEl beche m "bEt°Se6 becho m "bet°So6 | var bicho bechoco m be"t°Soko6 be"t°SOko6 | var bichoco becuadro m be"kwaD|o6 bedano m be"Dano6 bedel s be"DEl beduíno a s beDu"ino6 | f: beduína begardo a s be"Va|Do6 | f: begarda begonia f be"VOnja6 begoniáceas fpl beVO"njaTe8as 6 beguino a s be"Vino6 | f: beguina

bea"tifika6

"beBe6Da6

be"BiDa6

be"Tera6

beDu"ina6

be"Va|Da6

be"Vina6

9

behaviorismo m behaBjo"|ismo6 beicer t bej"Te| beira f "bej|a6 beira de lpp "bej|a6De6 beira de, á lpp a…"Bej|a6De6 beira, á lav a…"Bej|a6 beirada f bej"|aDa6 beirado m bej"|aDo6 beiral m bej"|al beiramar f bej|a"ma| beirarrúa f bej|a"rua6 beiravía f bej|a"Bia6 beiril m bej"|il beirón1 m bej"|oN beirón2 a s bej"|oN | f: beiroa bej"|oa6 | nt Beira beirutí a s bej|u"ti | nt Beirut béisbol m "bejsBo6l beixador a s bejSa"Do| | f: beixadora bejSa"Do|a6 beixamán m bejSa"maN beixar t bej"Sa| beixe a "bejSe6 beixo m "bejSo6 beizo m "bejTo6 beizón f bej"ToN beizudo a bej"TuDo6 | f: beizuda beladona f bEla"Dona6 belamente av bEla"mente6 beldade f bEl"daDe6 béldrago m "bEld|a6Vo6 beldro m "bEld|o6 beldroega f beld|o"EVa6 beleca af f be"lEka6 | var boleca bolerca belemnita f belEm"nita6 belén m be"lEN belenita a s bele"nita6 | var betlemita | nt Belén beleño m be"le≠o6 beleza f bE"leTa6 belfo a m "bElfo6 | f: belfa "bElfa6 belga a s "bElVa6 | nt Bélxica belgradino a s bElV|a"Dino6 | f: belgradina bElV|a"Dina6 | nt Belgrado

bélico a "bEliko6 | f: bélica "bElika6 belicosamente av bElikosa"mente6 belicosidade f bElikosi"DaDe6 belicoso a bEli"koso6 | f: belicosa belida f be"liDa6 belido a be"liDo6 | f: belida be"liDa6 beliscadura f beliska"Du|a6 beliscar t belis"ka| belisco m be"lisko6 belixerancia f bEliSE"|anTja6 belixerante a bEliSE"|ante6 belizense a s beli"TEnse6 | nt Belize belleco a be"¥Eko6 | f: belleca

bEli"kosa6

be"¥Eka6 belo a "bElo6 | f: bela "bEla6 belota f be"lOta6 bemol m be"mOl bemolizado a bemOli"TaDo6 | f: bemolizada bemOli"TaDa6 ben av m "bEN benandanza f bENan"danTa6 benaventurado a bENaBentu"|aDo6
| f: benaventurada

bENaBentu"|aDa6
benaventuranza f bencénico a ben"TEniko6 | f: bencénica ben"TEnika6 benceno m ben"Teno6 bencina f ben"Tina6 bendición f bEndi"TjoN bendicir t bEndi"Ti| bendito pt a s bEn"dito6 beneditino a s beneDi"tino6 | f: beneditina beneDi"tina6 beneficamente av benEfika"mente6 beneficencia f benefi"TEnTja6 (benefi"TenTja6) beneficiado a m benefi"TjaDo6 | f: beneficiada benefi"TjaDa6 beneficial a benefi"Tjal beneficiar t pr benefi"Tja| beneficiario a s benefi"Tja|jo6 | f: beneficiaria benefi"Tja|ja6 beneficio m bene"fiTjo6

bej"TuDa6

bENaBentu"|anTa6

10

beneficiosamente av beneficioso a benefi"Tjoso6 | f: beneficiosa benefi"Tjosa6 benéfico a be"nEfiko6 | f: benéfica benemérito a bene"mE|ito6 | f: benemérita bene"mE|ita6 beneplácito m bene"plaTito6 benestar m bENes"ta| benevolamente av

benefiTjosa"mente6

be"nEfika6

benEBola"mente6 benevolencia f beneBo"lEnTja6 (beneBo"lenTja6) benevolente a beneBo"lente6 beneBo"lEnte6 benévolo a be"nEBo6lo6 | f: benévola be"nEBo6la6 benfalado a bEμfa"laDo6 | f: benfalada bEμfa"laDa6 benfeitor a s bEμfej"to| | f: benfeitora bEμfej"to|a6 benfeitoría f bEμfejto"|ia6 bengala f beN"gala6 bengalí a s beNga"li | nt Bengala benia ix "bEnja6 benignamente av benigna"mente6 benignidade f benigni"DaDe6 benigno a be"nigno6 | f: benigna be"nigna6 beninés a s beni"nes | f: beninesa beni"nesa6 | nt Benin benquerenza f bENke"|EnTa6 (bENke"|enTa6) benquerer m bENke"|e| benquerido a bENke"|iDo6 | f: benquerida bENke"|iDa6 bentos m "bento6s ("bEnto6s) benvida f bEm"biDa6 benvido a bEm"biDo6 | f: benvida bEm"biDa6 benxamín s benSa"miN | f: benxamina benSa"mina6 benxuí m benSu"i benzoato m benTo"ato6 benzoico a ben"TOjko6 | f: benzoica ben"TOjka6

benzol m ben"TOl benzolismo m benTO"lismo6 beocio a s be"OTjo6 | f: beocia be"OTja6 | nt ant Beocia berbequí m be|Be"ki bérber a s "bE|Be6| | var berberisco | nt Berbería berberecheiro s be|Be|e"t°Sej|o6 | f: berberecheira be|Be|e"t°Sej|a6 berberecho m be|Be"|et°So6 berberidáceas fpl be|Be|i"DaTe8a6s berberisco a s be|Be"|isko6 | f: berberisca be|Be"|iska6 | var bérber | nt Berbería berbesa f be|"Besa6 berbesado a be|Be"saDo6 | f: berbesada be|Be"saDa6 berce m "bE|Te6 berciano a s be|"Tjano6 | f: berciana be|"Tjana6 | nt O Bierzo berenxena f be|en"Sena6 berete m be"|ete6 bergamota a s be|Va"mOta6 bergamoteira f be|VamO"tej|a6 bergantín m be|Van"tiN bergantiñán a s be|Vanti"≠aN | f: bergantiñá be|Vanti"≠a beriberi m bE|i"BE|i berilio m be"|iljo6 berilo m be"|ilo6 berlina f bE|"lina6 berlinés a s bE|li"nes | f: berlinesa bE|li"nesa6 | nt Berlín berma f "bE|ma6 bermudano a s be|mu"Dano6 | f: bermudana be|mu"Dana6 | nt Illas Bermudas bermudas fpl be|"muDa6s bernardo a s be|"na|Do6 | f: bernarda be|"na|Da6 bernés a s bE|"nes | f: bernesa bE|"nesa6 | nt Berna berquelio m be|"kEljo6 berrar i t be"ra| berregar i bere"Va| berro m "bEro6

11

berrón a s be"roN | f: berrona bertón m be|"toN bertorella f be|to"|e¥a6 besa f "besa6 besante m be"sante6 besbello m bes"Be¥o6 besta f "besta6 bésta f "bEsta6 bestaría besta"|ia6 | var bestería besteiro m bes"tej|o6 | nt bésta bestería f bestE"|ia6 | var bestaría | nt bésta bestial a bes"tjal bestialidade f bestjali"DaDe6 bestialismo m bestja"lismo6 bestialmente av bestjal"mente6 bestiario m bes"tja|jo6 bestrega f bes"t|EVa6 bestregada f best|e"VaDa6 best-seller a m bEst"sEl´ bEst"sEle| | nt ing beta m "beta6 | nt letra betacismo m beta"Tismo6 betanceiro a s betan"Tej|o6 betatrón m beta"t|oN betegallo m bete"Va¥o6 bétel m "bEte6l bético a s "bEtiko6 | f: bética "bEtika6 | nt ant Bética betónica f be"tOnika6 betoque m be"tOke6 betuláceas fpl betu"laTe8as 6 betume m be"tume6 bévera f "beBe6|a6 bevereira f beBe"|ej|a6 bexato m be"Sato6 bezoar m beTo"a| bianual a bianu"al biarriztarra a s biarit°s"tara6 | nt Biarritz biauricular a biaw|iku"la| bibásico a bi"Basiko6 | f: bibásica biberón m biBE"|oN biblia f "biBlja6

be"rona6

bíblico a "biBliko6 | f: bíblica bibliofilia f biBljo"filja6 bibliófilo s bi"BljOfilo6 | f: bibliófila bibliografía f biBljoV|a"fia6 bibliográfico a biBljo"V|afiko6 | f: bibliográfica biBljo"V|afika6 bibliógrafo s bi"BljOV|a6fo6 | f: bibliógrafa bi"BljOV|a6fa6 bibliomanía f biBljoma"nia6 bibliómano a s bi"BljOma6no6 | f: bibliómana bi"BljOma6na6 biblioteca f biBljO"tEka6 biBljo"tEka6 bibliotecario s biBljOtE"ka|jo6 biBljotE"ka|jo6 | f: bibliotecaria

"biBlika6

bi"BljOfila6

biBljOtE"ka|ja6 biBljotE"ka|ja6

biblioteconomía f

bi"Basika6

biBljOtEkono"mia6 biBljotEkono"mia6 bica f "bika6 bicada f bi"kaDa6 bicado a bi"kaDo6 | f: bicada bi"kaDa6 | nt bico bicadrado a bika"D|aDo6 | f: bicadrada bika"D|aDa6 bicadrático a bika"D|atiko6 | f: bicadrática bika"D|atika6 bical a bi"kal bicameral a bikame"|al bicar t i pr bi"ka| bicarbonato m bika|Bo"nato6 bicarelo m bika"|Elo6 bicéfalo a bi"TEfa6lo6 | f: bicéfala bi"TEfa6la6 bicentenario a m biTente"na|jo6 | f: bicentenaria biTente"na|ja6 bíceps m "biTeps bicha f "bit°Sa6 | var becha bicharada f bit°Sa"|aDa6 bicharía bit°Sa"|ia6 | var bichería bicheiro m bi"t°Sej|o6 bichería f bit°SE"|ia6 | var bicharía bicho m "bit°So6 | var becho bichoca f bi"t°SOka6 bichoco m bi"t°Soko6 bi"t°SOko6 | var
bechoco

12

bicicleta f biTi"kleta6 biciclo m bi"Tiklo6 bicipital a biTipi"tal bico m "biko6 bicoca f bi"kOka6 bicolor a biko"lo| bicóncavo a bi"koNka6Bo6 | f: bicóncava bi"koNka6Ba6 biconvexo a bikom"bEkso6 | f: biconvexa bikom"bEksa6 bicorne a m bi"kO|ne6 bicromía f bik|o"mia6 bicudo a s bi"kuDo6 | f: bicuda bicúspide a bi"kuspiDe6 bidé m bi"DE bidente m bi"Dente6 bi"DEnte6 bidireccional a biDi|EkTjo"nal bidón m bi"DoN bidueiral m biDuej"|al bidueiro m biDu"ej|o6 bieita f bi"ejta6 bieiteiro m biej"tej|o6 bieito1 m bi"ejto6 bieito2 a s bi"ejto6 | f: bieita bi"ejta6 biela f bi"Ela6 bielorruso a s bjElo"ruso6 | f: bielorrusa bjElo"rusa6 | nt Bielorrusia bienal a f biE"nal bienio m bi"Enjo6 biés, ao lav O"BjEs bifásico a bi"fasiko6 | f: bifásica

bignoniáceas fpl bignO"njaTe8a6s bigornia f bi"VO|nja6 bigota f bi"VOta6 bigote m bi"VOte6 bigoteira f biVO"tej|a6 bigotudo a biVO"tuDo6 | f: bigotuda

bi"kuDa6

biVO"tuDa6 bikini m bi"kini bilabiado a bila"BjaDo6 | f: bilabiada bila"BjaDa6 bilabial a bila"Bjal bilateral a bilatE"|al bilbaíno a s bilBa"ino6 | f: bilbaína bilBa"ina6 | var bilbotarra | nt
Bilbao/Bilbo bilbilitano a s bilBili"tano6 | f: bilbilitana bilBili"tana6 | nt Calatayud bilbotarra a s bilBO"tara6 | var bilbaíno | nt Bilbo/Bilbao bile f "bile6 biliar a bi"lja| bilinear a bili"ne8a| bilingüe a bi"liNgwe6 bilingüismo m biliN"gwismo6 bilioso a bi"ljoso6 | f: biliosa bilirrubina f biliru"Bina6 billa f "bi¥a6 billar m bi"¥a| billarda f bi"¥a|Da6 billardeiro a bi¥a|"Dej|o6 | f: billardeira bi¥a|"Dej|a6 billardo m bi"¥a|Do6 billete m bi"¥ete6 billeteira f bi¥e"tej|a6 billón1 m bi"¥oN billón2 m bi"¥oN | nt billa billote m bi"¥Ote6 bilma f "bilma6 bilobulado a bilOBu"laDo6 | f: bilobulada bilOBu"laDa6 bilurico m bilu"|iko6 bima f "bima6 bímano a "bima6no6 | f: bímana bimar t bi"ma|

bi"ljosa6

bi"fasika6 bífido a "bifiDo6 | f: bífida "bifiDa6 bifilar a bifi"la| bifocal a bifo"kal biforme a bi"fO|me6 bifronte a bi"f|onte6 bifurcación f bifu|ka"TjoN bifurcar pr bifu|"ka| biga f "biVa6 bigamia f bi"Vamja6 bígamo a s "biVa6mo6 | f: bígama "biVa6ma6 bígaro m "biVa6|o6 big-bang m big"baN

"bima6na6

13

bimbar t bim"ba| bimbarreira f bimba"rej|a6 bimbastro m bim"bast|o6 bimembre a bi"memb|e6 bimensual a bimensu"al bimestral a bimEs"t|al bimestre m bi"mEst|e6 bimetálico a bime"taliko6 | f: bimetálica bime"talika6 bimetalismo m bimeta"lismo6 bimilenario a m bimile"na|jo6 | f: bimilenaria bimile"na|ja6 bimotor a s bimo"to| binación f bina"TjoN binar t bi"na| binario a bi"na|jo6 | f: binaria binarismo m bina"|ismo6 bingo m "biNgo6 binguelete m biNge"lete6 binocular a binOku"la| binóculo m bi"nOkulo6 binomial a binO"mjal binomio m bi"nOmjo6 biñón m bi"≠oN biobibliográfico a bioBiBljo"V|afiko6 | f: biobibliográfica bioBiBljo"V|afika6 biocenose f bioTe"nOse6 bioclima m bio"klima6 bioclimático a biokli"matiko6 | f: bioclimática biokli"matika6 bioclimatoloxía f bioklimatolo"Sia6 bioco m bi"Oko6 biodegradábel a bioDeV|a"DaBe6l | var biodegradable biodegradable a bioDeV|a"DaBle6 | var biodegradábel biodinámica f bioDi"namika6 bioelectricidade f

biografía f bioV|a"fia6 biográfico a bio"V|afiko6 | f: biográfica bio"V|afika6 biógrafo s bi"OV|a6fo6 | f: biógrafa biol m bi"Ol biolo m bi"Olo6 biólogo s bi"Olo6Vo6 | f: bióloga bioloxía f biolo"Sia6 biolóxico a bio"lOSiko6 | f: biolóxica bio"lOSika6 biomasa f bio"masa6 biombo m bi"ombo6 biomecánica f biome"kanika6 biomedicina f biomEDi"Tina6 biomédico a bio"mEDiko6 | f: biomédica bio"mEDika6 biometría f biomE"t|ia6 biónica f bi"Onika6 biopsia f bi"Opsja6 bioquímica f bio"kimika6 bioquímico a bio"kimiko6 | f: bioquímica bio"kimika6 biorritmo m bio"ritmo6 biosbardos mpl bios"Ba|Do6s biosfera f bios"fE|a6 biosíntese f bio"sinte6se6 bioterapia f biote"|apja6 biótico a bi"Otiko6 | f: biótica biotipo m bio"tipo6 biotita f bio"tita6 biótopo m bi"Oto6po6 bioxénese f bio"SEne6se6 bioxenética f bioSe"nEtika6 bioxenético a bioSe"nEtiko6 | f: bioxenética bioSe"nEtika6 bioxeografía f bioSeoV|a"fia6 bióxido m bi"OksiDo6 bíparo a "bipa6|o6 | f: bípara bipartición f bipa|ti"TjoN bipartidismo m bipa|ti"Dismo6 bipartito a bipa|"tito6 | f: bipartita bípede a m "bipe6De6

bi"OV|a6fa6

bi"Olo6Va6

bi"na|ja6

bi"Otika6

bioElEkt|iTi"DaDe6 bioenxeñaría bioenSe≠a"|ia6 | var
bioenxeñería bioenxeñería f bioenSe≠E"|ia6 | var bioenxeñaría biofísica f bio"fisika6 biofísico a bio"fisiko6 | f: biofísica

"bipa6|a6

bipa|"tita6

bio"fisika6

14

bipenne a bi"peNne6 bipétalo a bi"peta6lo6 | f: bipétala biplano m bi"plano6 bipolar a bipo"la| bipolaridade f bipola|i"DaDe6 bipolarización f bipola|iTa"TjoN bipraza a s bi"p|aTa6 biqueira f bi"kej|a6 biquela f bi"kEla6 biquelo m bi"kElo6 birlo m "bi|lo6 birmano a s bi|"mano6 | f: birmana bi|"mana6 | nt Birmania birollo a bi"|o¥o6 bi"|O¥o6 | f: birolla

bi"peta6la6

bisexuado a bisEksu"aDo6 | f: bisexuada bisEksu"aDa6 bisexual a bisEksu"al bisexualidade f bisEkswali"DaDe6 bisilábico a bisi"laBiko6 | f: bisilábica bisi"laBika6 bisílabo a m bi"sila6Bo6 | f: bisílaba bismuto m bis"muto6 bisneto s bis"nEto6 | f: bisneta biso m "biso6 bisonte m bi"sonte6 bispado m bis"paDo6 bispal a bis"pal bispel m bis"pEl bispo m "bispo6 bisté m bis"tE bisturí m bistu"|i bisulfato m bisul"fato6 bisulfito m bisul"fito6 bisulfuro m bisul"fu|o6 bit m "bit bita f "bita6 bitácora f bi"tako6|a6 bitola f bi"tOla6 bituminoso a bitumi"noso6 | f: bituminosa bitumi"nosa6 biunívoco a biu"niBo6ko6 | f: biunívoca biu"niBo6ka6 bivacar i biBa"ka| bivalencia f biBa"lEnTja6 (biBa"lenTja6) bivalente a biBa"lente6 biBa"lEnte6 bivalvo a bi"BalBo6 | f: bivalva bivaque m bi"Bake6 bixutería f biSutE"|ia6 bizantinismo m biTanti"nismo6 bizantino a s biTan"tino6 | f: bizantina biTan"tina6 | nt ant Bizancio blandicia f blan"diTja6 blasfemar i blasfe"ma| blasfemia f blas"fEmja6 blasfemo a s blas"femo6 | f: blasfema blas"fema6

bi"sila6Ba6 bis"nEta6

bi"|o¥a6 bi"|O¥a6 birreactor m bireak"to| birrefrinxencia f biref|in"SEnTja6 (biref|in"SenTja6) birreme f bi"reme6 birrio m "birjo6 birta f "bi|ta6 | var brita birtar t bi|"ta| | var britar bis av "bis bisagra f bi"saV|a6 bisarma f bi"sa|ma6 bisavó s bisa"Bo | f: bisavoa bisa"Boa6 bisballo m bis"Ba¥o6 bisbar i bis"Ba| bisbarra f bis"Bara6 biscaíño a s biska"i≠o6 | f: biscaíña biska"i≠a6 | nt Biscaia biscallo m bis"ka¥o6 biscardo m bis"ka|Do6 biscato m bis"kato6 biscoito m bis"kojto6 bisección f bisEk"TjoN bisector am bisEk"to| bisectriz af f bisEk"t|iT bisel m bi"sEl biselado pt m bisE"laDo6 | f: biselada bisE"laDa6 biselar t bisE"la| bisemanal a bisema"nal bisesto am bi"sEsto6

bi"BalBa6

15

blastema m blas"tEma6 blas"tema6 blastoderma m blasto"DE|ma6 blastómero m blas"tOme6|o6 blastomicetos mpl blastomi"Teto6s blástula f "blastula6 blátidos mpl "blatiDo6s blefarite f blefa"|ite6 blenda f "blenda6 blénidos mpl "blEniDo6s blenorraxia f bleno"raSja6 blenorráxico a bleno"raSiko6 | f: blenorráxica bleno"raSika6 blenorrea f bleno"rea6 blindar t blin"da| blindaxe f blin"daSe6 blonda f "blonda6 bloque m "blOke6 bloquear t blOke"a| bloqueo m blO"keo6 blusa f "blusa6 blusón m blu"soN bo a "bo | f: boa "boa6 boa f "boa6 boamente av boa"mente6 boas fpl "boa6s boato m bo"ato6 boaventura f boaBen"tu|a6 bobada f bO"BaDa6 bobina f bO"Bina6 bobinado m bOBi"naDo6 bobinar t bOBi"na| bobo a s "bOBo6 | f: boba "bOBa6 | var boubo boca f "boka6 bocaaberta m boka…"BE|ta6 bocadillo m boka"Di¥o6 bocado m bo"kaDo6 bocal m bo"kal bocalada f boka"laDa6 bocalán a s boka"laN | f: bocalana bocallada f boka"¥aDa6 bocana f bo"kana6 bocanoite f boka"nojte6 bocapodre a boka"poD|e6 bocareo m boka"|eo8 bocarribeira f bokari"Bej|a6

bocarte m bo"ka|te6 bocatella f boka"te¥a6 bocel m bo"TEl bocexar i boTe"Sa| bocexo m bo"TeSo6 bocha1 f "bOt°Sa6 | var bóchega boza1 bocha2 f "bOt°Sa6 boche m "bOt°Se6 | var bocho bucho1 bóchega f "bOt°Se6Va6 | var bocha1 boza1 bocho m "bot°So6 | var boche bucho1 bochorno m bo"t°So|no6 bochudo a bo"t°SuDo6 | f: bochuda

boka"lana6

bo"t°SuDa6 bocio m "bOTjo6 bocoi m bo"koj bode m "bODe6 bodega f bo"DEVa6 (bo"DeVa6) bodego m bo"DeVo6 bodegón m boDe"VoN bodegueiro s boDe"Vej|o6 | f: bodegueira boDe"Vej|a6 bodoque m bo"DOke6 boedo m bo"eDo6 boeira f bo"ej|a6 boenza f bo"EnTa6 bóer a s "bOe6| | nt Sudáfrica boeta f bo"eta6 bofe m "bOfe6 boga f "bOVa6 bogada f bo"VaDa6 bogón m bo"VoN bogotano a s boVo"tano6 | f: bogotana boVo"tana6 | nt Bogotá bogueira f bO"Vej|a6 bohemio a s bo"Emjo6 | f: bohemia bo"Emja6 | nt Bohemia boi m "boj boia f "bOja6 boiada f bO"jaDa6 boiante a bO"jante6 boiardo m bO"ja|Do6 boicot m boj"kOt

16

boicoteador a s bojkOtea"Do| | f: boicoteadora bojkOtea"Do|a6 boicotear t bojkOte"a| boieira af bo"jej|a6 boieiro s bo"jej|o6 | f: boieira

bo"jej|a6 boina f "bojna6 boirense a s boj"|Ense6 | nt Boiro bola f "bola6 bóla f "bOla6 bolada f bo"laDa6 bolboreta f bolBo"|eta6 bolboroto m bolBo"|oto6 | var
borboroto boldo m "boldo6 bóldrega f "bOld|e6Va6 bolear i bole"a| | nt bola boleca af f bo"lEka6 | var beleca bolerca boleira f bO"lej|a6 | nt bóla boleiradas, ás lav a…sBolej"|aDa6s boleiróns, aos lav OsBolej"|oNs bolerca af f bo"lE|ka6 | var beleca boleca bolero m bo"lE|o6 boletín m bole"tiN boleto1 m bo"leto6 boleto2 m bo"leto6 boliche m bo"lit°Se6 bólido m "bOliDo6 bolígrafo m bO"liV|a6fo6 bolina f bO"lina6 bolívar m bo"liBa| boliviano a s boli"Bjano6 | f: boliviana boli"Bjana6 | nt Bolivia bolo1 m "bolo6 bolo2 m "bolo6 bolo3 m "bOlo6 | nt peixe boloardo m bolo"a|Do6 boloco m bo"lOko6 boloñés a s bolo"≠es | f: boloñesa bolo"≠esa6 | nt Boloña bolouro m bo"low|o6 bolsa f "bolsa6 "bOlsa6 | var bulsa bolsada f bol"saDa6 bOl"saDa6 bolseiro s bol"sej|o6 bOl"sej|o6 | f: bolseira bol"sej|a6 bOl"sej|a6

bolsín m bol"siN bOl"siN bolsista a s bol"sista6 bOl"sista6 bolso m "bolso6 "bOlso6 | var bulso bolxevique a s bOlSe"Bike6 bolxevismo m bOlSe"Bismo6 bomba1 f "bomba6 bomba2 f "bomba6 bombacáceas fpl bomba"kaTe8a6s bombacho a m bom"bat°So6 bombarda f bom"ba|Da6 bombardear t bomba|De"a| bombardeiro m bomba|"Dej|o6 bombardeo m bomba|"Deo6 bombardino m bomba|"Dino6 bombear t bombe"a| bombeiro m bom"bej|o6 bombeo m bom"beo6 bómbice m "bOmbiTe6 bombícidos mpl bOm"biTiDo6s bombo m "bombo6 bombón m bom"boN bombona f bom"bona6 bonaerense a s bonaE"|Ense6 | nt Buenos Aires bonanza f bo"nanTa6 bonapartismo m bonapa|"tismo6 bonapartista a s bonapa|"tista6 bondade f bon"daDe6 bondadosamente av

bondaDosa"mente6 bondadoso a bonda"Doso6 | f: bondadosa bonda"Dosa6 boneca f bo"nEka6 | var moneca boneco m bo"nEko6 | var moneco bonete m bo"nete6 bonhomía f boNO"mia6 bonificación f bOnifika"TjoN bonificar t bOnifi"ka| boniteiro m boni"tej|o6 bonito1 m bo"nito6 bonito2 a bo"nito6 | f: bonita bo"nita6 bonitura f boni"tu|a6 bono m "bono6 bonzo m "bonTo6 boqueada f boke"aDa6 boquear i boke"a| | var boquexar

17

boqueira f bo"kej|a6 boqueiro m bo"kej|o6 boquela f bo"kEla6 boquelo m bo"kElo6 boquexar i boke"Sa| | var boquear borato m bo"|ato6 bórax m "bO|aks borba f "bo|Ba6 borbónico a bo|"BOniko6 | f: borbónica bo|"BOnika6 borbonismo m bo|Bo"nismo6 borboriñar t i bo|Bo|i"≠a| borboroto m bo|Bo"|oto6 | var bolboroto borceguín m bo|Te"ViN borda f "bO|Da6 bordada f bo|"DaDa6 bordado m bo|"DaDo6 bordador s bo|Da"Do| | f: bordadora bo|Da"Do|a6 bordadura f bo|Da"Du|a6 bordar t i bo|"Da| bordear t bO|De"a| bordel m bo|"DEl bordelés a s bo|DE"les | f: bordelesa bo|DE"lesa6 | nt fr Bordeaux bordelo m bo|"DElo6 bordo m "bo|Do6 "bO|Do6 bordón m bo|"DoN boreal a bO|e"al 6 bóreas m "bO|e8as borgoñón a s bo|Vo"≠oN | f: borgoñoa bo|Vo"≠oa6 | nt Borgoña bórico a "bO|iko6 | f: bórica "bO|ika6 borla f "bO|la6 borleta f bo|"leta6 bornaceira af bo|na"Tej|a6 bornal a bo|"nal borne m "bO|ne6 boro m "bo|o6 boroa f bo"|oa6 boroeiro a s bo|o"ej|o6 | f: boroeira bo|o"ej|a6 borra1 f "bora6 borra2 f "bora6 | nt ostentación

borracha f bo"rat°Sa6 borracheira f bora"t°Sej|a6 borracho a s bo"rat°So6 | f: borracha bo"rat°Sa6 borrachón a s bora"t°SoN | f: borrachona bora"t°Sona6 borrador m bora"Do| borralla f bo"ra¥a6 borralleira f bora"¥ej|a6 borralleiro m bora"¥ej|o6 borrallento a bora"¥ento6 (bora"¥Ento6) | f: borrallenta bora"¥enta6 (bora"¥Enta6) borrallo m bo"ra¥o6 borrancho m bo"rant°So6 borrar t pr bo"ra| borrasca f bo"raska6 borrascoso a boras"koso6 | f: borrascosa boras"kosa6 borraxe f bo"raSe6 borraxeira f bora"Sej|a6 borraxináceas fpl boraSi"naTe8as 6 borrea f bo"rea6 borrear i bore"a| borrecas fpl bo"rEka6s borreiro m bo"rej|o6 borro m "boro6 borroeira f boro"ej|a6 borrón1 m bo"roN borrón2 m bo"roN | var verrón borroso a bo"roso6 | f: borrosa bortel m bo|"tEl bortelar t bo|te"la| boscaxe f bOs"kaSe6 boscoso a bOs"koso6 | f: boscosa bosníaco a s bOs"nia6ko6 | f: bosníaca bOs"nia6ka6 | nt Bosnia bosque m "bOske6 bosquete m bOs"kete6 bosquexar t bOske"Sa| bosquexo m bOs"keSo6 bosquimán a s bOski"maN | f: bosquimá bOski"ma bosta f "bOsta6 bostarega f bosta"|EVa6

bo"rosa6

bOs"kosa6

18

bostear t boste"a| bosteira f bos"tej|a6 bosteiro m bos"tej|o6 bostela f bos"tEla6 bostoniano a s bOsto"njano6 | f: bostoniana bOsto"njana6 | nt Boston bota1 f "bOta6 | nt para viño bota2 f "bOta6 | nt calzado bota3 f "bota6 | nt botar botador a s bota"Do| | f: botadora botadura f bota"Du|a6 botafogo m bota"fOVo6 bota"foVo6 botafumeiro m botafu"mej|o6 botaina f bo"tajna6 botaló m bota"lO botánica f bo"tanika6 botánico a s bo"taniko6 | f: botánica bo"tanika6 botaporela s botapo"|Ela6

boto1 m "boto6 | nt mamífero mariño boto2 m "bOto6 | nt odre botoalla f boto"a¥a6 botoeira f boto"ej|a6 botoeiro s boto"ej|o6 | f: botoeira botón1 m bo"toN botón2 m bo"toN | var motón botriocéfalo m bot|jo"TEfa6lo6 botswaniano a s bOt°swa"njano6 | f: botswaniana bOt°swa"njana6 botúlico a bo"tuliko6 | f: botúlica botulismo m botu"lismo6 bou m "bow bouba f "bowBa6 boubaría bowBa"|ia6 | var boubería boubería f bowBE"|ia6 | var boubaría boubexar i bowBe"Sa| boubexo a bow"BeSo6 | f: boubexa boubín m bow"BiN boubo a "bowBo6 | f: bouba "bowBa6 | var bobo boucelo m bow"TElo6 boular i bow"la| | var bolear bouquelo m bow"kElo6 boura f "bow|a6 bourar t i bow"|a| bourear t i bow|e"a| bourel m bow"|El boureo m bow"|eo6 boureón a s bow|e"oN | f: boureona bow|e"ona6 bouta f "bowta6 bouza f "bowTa6 bouzar t bow"Ta| bóveda f "bOBe6Da6 bovedilla f bOBe"Di¥a6 bóvidos mpl "bOBiDo6s bovino a bO"Bino6 | f: bovina boxeador m bOksea"Do| boxear t bOkse"a| boxeo m bOk"seo6

boto"ej|a6

bota"Do|a6

bo"tulika6

botapo"|ela6 botar1 t i pr bo"ta| botar2 t i bo"ta| | nt dar botes botarel m bota"|El bote1 m "bOte6 | nt vasilla bote2 m "bOte6 | nt embarcación bote3 m "bOte6 | nt de bote en bote bote4 m "bOte6 | nt salto botefa f bo"tEfa6 botella f bo"te¥a6 botellaría bote¥a"|ia6 | var
botellería botelleiro m bote"¥ej|o6 botellería f bote¥E"|ia6 | var botellaría botello m bo"te¥o6 botellón m bote"¥oN botelo m bo"tElo6 botica f bo"tika6 boticario s boti"ka|jo6 | f: boticaria botifarra f boti"fara6 botín1 m bO"tiN | nt calzado botín2 m bO"tiN | nt presa botina f bO"tina6

bow"BeSa6

boti"ka|ja6

bO"Bina6

19

boxo m "boSo6 boza1 f "bOTa6 | var bocha1 bóchega boza2 f "bOTa6 bozar t bo"Ta| bozo m "boTo6 | var buzo bracarense a s b|aka"|Ense6 | nt Braga bracear i b|aTe"a| braceira f b|a"Tej|a6 braceiro s b|a"Tej|o6 | f: braceira braceo m b|a"Teo6 bráctea f "b|akte8a6 bracteado a b|akte"aDo6 | f: bracteada b|akte"aDa6 bracteal a b|akte"al bractéola f b|ak"teo6la6 bracuñar i b|aku"≠a| bradar i b|a"Da| bradicardia f b|aDi"ka|Dja6 bradido m b|a"DiDo6 bradipepsia f b|aDi"pEpsja6 brado m "b|aDo6 braga f "b|aVa6 bragada f b|a"VaDa6 bragado a b|a"VaDo6 | f: bragada bragal m b|a"Val bragancés a s b|aVan"Tes | f: bragancesa b|aVan"Tesa6 | nt Bragança bragueiro m b|a"Vej|o6 bragueta f b|a"Veta6 brahmana m b|a"mana6 brahmánico a b|a"maniko6 | f: brahmánica b|a"manika6 brahmanismo m b|ama"nismo6 braille m "b|aj¥e6 brama1 f "b|ama6 | nt bramar brama2 f "b|ama6 | nt verdor exuberante bramar i b|a"ma| bramido m b|a"miDo6 branca f "b|aNka6 brancal a b|aN"kal

brancellao a m b|anTe"¥ao8 | f: brancellá b|anTe"¥a branco a s "b|aNko6 | f: branca brancor m b|aN"ko| brancura f b|aN"ku|a6 brandamente av b|anda"mente6 brandear i b|ande"a| brandeburgués a s b|andeBu|"Ves | f: brandeburguesa b|andeBu|"Vesa6 | nt Brandeburgo brandido a b|an"diDo6 | f: brandida

"b|aNka6

b|a"Tej|a6

b|an"diDa6 brandir t b|an"di| brando a "b|ando6 | f: branda "b|anda6 brandoeiro m b|ando"ej|o6 brandón m b|an"doN brandura f b|an"du|a6 brandy m "b|andi branqueábel a b|aNke"aBe6l | var

b|a"VaDa6

branqueable branqueable a b|aNke"aBle6 | var branqueábel branqueador a s b|aNkea"Do| | f: branqueadora b|aNkea"Do|a6 branquear t i b|aNke"a| branqueo m b|aN"keo6 branquexar i b|aNke"Sa| branquia f "b|aNkja6 branquiado a b|aN"kjaDo6 | f: branquiada b|aN"kjaDa6 branquial a b|aN"kjal branquiazul a b|aNkja"Tul branquiópodos mpl b|aN"kjOpo6Do6s braña f "b|a≠a6 brañal m b|a"≠al brañego a s b|a"≠EVo6 | f: brañega brañeira f b|a"≠ej|a6 brañento a b|a"≠ento6 (b|a"≠Ento6) | f: brañenta b|a"≠enta6 (b|a"≠Enta6) braquial a b|a"kjal braquicéfalo a b|aki"TEfa6lo6 | f: braquicéfala b|aki"TEfa6la6 braquíceros mpl b|a"kiTe6|o6s

b|a"≠EVa6

20

braquiélitro a b|aki"Elit|o6 | f: braquiélitra b|aki"Elit|a6 braquigrafía f b|akiV|a"fia6 braquiloxía f b|akilo"Sia6 braquiópodos mpl b|aki"Opo6Do6s braquíptero a b|a"kipte6|o6 | f: braquíptera b|a"kipte6|a6 braquiúros mpl b|aki"u|o6s brasa f "b|asa6 braseiro m b|a"sej|o6 brasido m b|a"siDo6 | var brasil1 brasil1 m b|a"sil | var brasido brasil2 m b|a"sil | nt madeira brasileirismo m b|asilej"|ismo6 brasileiro a s b|asi"lej|o6 | f: brasileira b|asi"lej|a6 | nt Brasil brasiliano a s b|asi"ljano6 | f: brasiliana b|asi"ljana6 | nt Brasilia brasón m b|a"soN brasonar i b|aso"na| bravádego m b|a"BaDe6Vo6 bravamente av b|aBa"mente6 bravata f b|a"Bata6 braveiro m b|a"Bej|o6 braveza f b|a"BeTa6 bravío a m b|a"Bio6 | f: bravía bravo a "b|aBo6 | f: brava "b|aBa6 bravún m b|a"BuN bravura f b|a"Bu|a6 braza f "b|aTa6 brazada f b|a"TaDa6 brazado m b|a"TaDo6 brazal m b|a"Tal brazalete m b|aTa"lete6 brazo m "b|aTo6 brazola f b|a"TOla6 brazolada f b|aTO"laDa6 brea1 f "b|ea6 brea2 f "b|ea6 | var breo brear t b|e"a| breca1 f "b|Eka6 breca2 f "b|Eka6 breca3 f "b|Eka6 brecar1 i b|E"ka| | var abracar brecar2 i b|E"ka| brecha f b|E"t°Sa6

b|a"Bia6

breco a "b|Eko6 | f: breca "b|Eka6 | var birollo bregma m "b|Egma6 brégolas s "b|EVo6la6s breimante m b|ej"mante6 breixeira f b|ej"Sej|a6 breixo m "b|ejSo6 brenza f "b|enTa6 breña f "b|e≠a6 breo m "b|eo6 | var brea2 breque m "b|Eke6 brete m "b|Ete6 brétema f "b|Ete6ma6 bretemoso a b|ete"moso6 | f: bretemosa b|ete"mosa6 bretón a s b|e"toN | f: bretoa b|e"toa6 | nt Bretaña bretoñés a s b|eto"≠es | f: bretoñesa b|eto"≠esa6 | var britoniense | nt Bretoña breve a m "b|EBe6 breve, en lav em"b|EBe6 brevemente av b|EBe"mente6 breviario m b|E"Bja|jo6 brevidade f b|EBi"DaDe6 brevipenne a b|EBi"peNne6 brevirrostro a b|EBi"rost|o6 | f: brevirrostra b|EBi"rost|a6 brial m b|i"al bricolaxe m b|ikO"laSe6 brida f "b|iDa6 brigada s b|i"VaDa6 brigadier m b|iVa"DjE| brigantino a s b|iVan"tino6 | f: brigantina b|iVan"tina6 | nt ant Brigantium brillante a m b|i"¥ante6 brillantemente av b|i¥ante"mente6 brillantez f b|i¥an"teT brillantina f b|i¥an"tina6 brillar i b|i"¥a| brillo m "b|i¥o6 brinca1 f "b|iNka6 brinca2 f "b|iNka6 | nt brincar brincadeira f b|iNka"Dej|a6 brincador a b|iNka"Do| | f: brincadora b|iNka"Do|a6

21

brincar t i b|iN"ka| brinco1 m "b|iNko6 brinco2 m "b|iNko6 brinda f "b|inda6 brindar t i pr b|in"da| brinde m "b|inde6 bringa f "b|iNga6 bringuelo a b|iN"gElo6 | f: bringuela b|iN"gEla6 brinquedo m b|iN"keDo6 brío m "b|io6 briófitas fpl b|i"Ofita6s briol m b|i"Ol brioloxía f b|iolo"Sia6 brionés a s b|io"nes | f: brionesa b|io"nesa6 | nt Brión brionia f b|i"Onja6 briosamente av b|iosa"mente6 brioso a b|i"oso6 | f: briosa b|i"osa6 briozoos mpl b|io"Too6s brisa f "b|isa6 brisca f "b|iska6 brístol m "b|isto6l brita f "b|ita6 | var birta británico a s b|i"taniko6 | f: británica b|i"tanika6 | nt Gran Bretaña britano a s b|i"tano6 | f: britana b|i"tana6 | nt ant Britania britar t b|i"ta| | var birtar britoniense a s b|ito"njEnse6 | var bretoñés | nt ant Britonia briza f "b|iTa6 brizado a b|i"TaDo6 | f: brizada

brocheira f b|O"t°Sej|a6 broco a "b|Oko6 ("b|oko6) | f: broca "b|Oka6 ("b|oka6) brócoli m "b|Oko6li brodio m "b|ODjo6 broeira f b|o"ej|a6 brollar t i b|o"¥a| brollón a b|o"¥oN | f: brollona

b|o"¥ona6 broma f "b|oma6 bromato m b|o"mato6 bromatólogo s b|oma"tOlo6Vo6 | f: bromatóloga b|oma"tOlo6Va6 bromatoloxía f b|omatolo"Sia6 bromeliáceas fpl b|omE"ljaTe8a6s bromhídrico a b|o"miD|iko6 | f: bromhídrica b|o"miD|ika6 brómico a "b|Omiko6 | f: brómica "b|Omika6 bromista a s b|o"mista6 bromo m "b|omo6 bromuro m b|o"mu|o6 bronce m "b|onTe6 bronceado pt a m b|onTe"aDo6 | f: bronceada b|onTe"aDa6 bronceador a m b|onTea"Do| | f: bronceadora b|onTea"Do|a6 broncear t pr b|onTe"a| broncista s b|on"Tista6
broncopneumonía f

b|oNkopnewmo"nia6 b|oNkonewmo"nia6
broncopulmonar a broncorraxia f b|oNko"raSja6 broncorrea f b|oNko"rea6 broncoscopia f b|oNkos"kOpja6 bronquial a b|oN"kjal bronquio m "b|oNkjo6 bronquíolo m b|oN"kio6lo6 bronquite f b|oN"kite6 bronquítico a b|oN"kitiko6 | f: bronquítica b|oN"kitika6 brontosauro m b|onto"saw|o6 broquear t pr b|Oke"a| b|oke"a| broquel m b|o"kEl brosa f "b|Osa6

b|i"TaDa6 brizo1 a "b|iTo6 | f: briza "b|iTa6 brizo2 m "b|iTo6 bro m "b|O broca f "b|Oka6 brocado m b|O"kaDo6 brocardo m b|O"ka|Do6 brocatel m b|Oka"tEl brocha1 f "b|Ot°Sa6 brocha2 f "b|Ot°Sa6 brochada f b|O"t°SaDa6 broche m "b|Ot°Se6 brochear t b|Ot°Se"a|

b|oNkopulmo"na|

22

brosada f b|O"saDa6 brosear i b|Ose"a| brota f "b|Ota6 brotar i b|o"ta| b|O"ta| brote m "b|Ote6 brouca f "b|owka6 broucar i b|ow"ka| broucazo m b|ow"kaTo6 broulla f "b|ow¥a6 broza f "b|OTa6 bruar i b|u"a| bruazo m b|u"aTo6 brucelose f b|uTE"lOse6 bruído m b|u"iDo6 bruma1 f "b|uma6 bruma2 f "b|uma6 brumar t i b|u"ma| brume m "b|ume6 brumeiro m b|u"mej|o6 brumoso a b|u"moso6 | f: brumosa brunidor s b|uni"Do| | f: brunidora

bubón m bu"BoN bubónico a bu"BOniko6 | f: bubónica bu"BOnika6 bucal a bu"kal bucaneiro m buka"nej|o6 buceira f bu"Tej|a6 buceiro m bu"Tej|o6 bucela f bu"TEla6 buceta f bu"Teta6 bucho m "but°So6 | var boche bocho bucil m bu"Til bucina f bu"Tina6 bucinador a m buTina"Do| | f: bucinadora buTina"Do|a6 bucínidos mpl bu"TiniDo6s bucio1 a "buTjo6 bucio2 m "buTjo6 bucle m "bukle6 bucodental a bukoDen"tal

b|u"mosa6

b|uni"Do|a6 brunir t b|u"ni| bruño m "b|u≠o6 brúo m "b|uo6 "b|uska6

bruscamente av b|uska"mente6 brusco a "b|usko6 | f: brusca brusquidade f b|uski"DaDe6 brutal a b|u"tal brutalidade f b|utali"DaDe6 brutalmente av b|utal"mente6 brutamente av b|uta"mente6 brután a s b|u"taN | f: brutana bruto a m "b|uto6 | f: bruta "b|uta6 bruxa f "b|uSa6 bruxaría b|uSa"|ia6 | var bruxería bruxelés a s b|uSE"les | f: bruxelesa b|uSE"lesa6 | nt Bruxelas bruxería f b|uSE"|ia6 | var bruxaría bruxo m "b|uSo6 bruzo m "b|uTo6 bruzos, de lav de"B|uTo6s bubela f bu"BEla6

b|u"tana6

bukoDEn"tal bucólica f bu"kOlika6 bucolicamente av bukOlika"mente6 bucólico a bu"kOliko6 | f: bucólica bu"kOlika6 bucranio m bu"k|anjo6 budión m buDi"oN budismo m bu"Dismo6 budista a s bu"Dista6 buela f bu"Ela6 bufa f "bufa6 búfalo m "bufa6lo6 bufanda f bu"fanda6 bufar i bu"fa| bufarada f bufa"|aDa6 bufarda f bu"fa|Da6 | var bufarra bufardo m bu"fa|Do6 | var bufarro bufarra f bu"fara6 | var bufarda bufarro m bu"faro6 | var bufardo bufete m bu"fete6 bufido m bu"fiDo6 bufiñada f bufi"≠aDa6 bufiñar i bufi"≠a| bufiñón a s bufi"≠oN | f: bufiñona bufi"≠ona6 bufo1 m "bufo6 bufo2 m "bufo6 bufo3 a "bufo6 | f: bufa "bufa6

23

bufón m bu"foN bufonada f bufo"naDa6 bufonear i bufone"a| bufónidos mpl bu"fOniDo6s bugalla f bu"Va¥a6 bugallo m bu"Va¥o6 buganvílea f buVam"bile8a6 buglosa f bu"Vlosa6 buguina f bu"Vina6 buíz m bu"iT bula1 f "bula6 bula2 f "bula6 bular1 t bu"la| bular2 i bu"la| bulastrón a s bulas"t|oN | f: bulastrona bulas"t|ona6 bulbar a bul"Ba| bulbífero a bul"Bife6|o6 | f: bulbífera bul"Bife6|a6 bulbiforme a bulBi"fO|me6 bulbo m "bulBo6 bulboso a bul"Boso6 | f: bulbosa bulebule m bule"Bule6 buleira f bu"lej|a6 buleirán a s bulej"|aN | f: buleirana bulej"|ana6 buleiro m bu"lej|o6 bulevar m bule"Ba| búlgaro a s "bulVa6|o6 | f: búlgara "bulVa6|a6 | nt Bulgaria bulicio m bu"liTjo6 buliciosamente av

bul"Bosa6

buliTjosa"mente6 bulicioso a buli"Tjoso6 | f: buliciosa buli"Tjosa6 bulideiro a buli"Dej|o6 | f: bulideira buli"Dej|a6 buligar i buli"Va| bulimia f bu"limja6 bulir i bu"li| bulla f "bu¥a6 bullaca f bu"¥aka6 bullaco m bu"¥ako6 bulleirento a bu¥ej"|ento6 (bu¥ej"|Ento6) | f: bulleirenta bu¥ej"|enta6 (bu¥ej"|Enta6)

bulleiro m bu"¥ej|o6 bullo m "bu¥o6 bulló m bu"¥O bullote m bu"¥Ote6 bulón m bu"loN bulsa f "bulsa6 | var bolsa bulso m "bulso6 | var bolso búmerang m "bume6|a6N | nt ing boomerang búnker m "buNke6| buño m "bu≠o6 bupréstidos mpl bu"p|EstiDo6s buque m "buke6 buqué m bu"kE buraca f bu"|aka6 | var burata buraco m bu"|ako6 | var burato furaco burata f bu"|ata6 | var buraca burato m bu"|ato6 | var buraco furaco buraz m bu"|aT burbulla f bu|"Bu¥a6 | var gurgulla burbullar i bu|Bu"¥a| | var gurgullar burdear i bu|De"a| burdigalense a s bu|DiVa"lEnse6 | nt ant Burdígala burel m bu"|El burela f bu"|Ela6 burelao a s bu|E"lao8 | f: burelá bu|E"la | var burelense | nt Burela burelense a s bu|E"lEnse6 | var burelao | nt Burela burgalés a s bu|Va"les | f: burgalesa bu|Va"lesa6 | nt Burgos burgazo m bu|"VaTo6 burgo1 m "bu|Vo6 burgo2 m "bu|Vo6 burgomestre m bu|Vo"mEst|e6 burgrave m bu|"V|aBe6 burgués a s bu|"Ves | f: burguesa burguesía f bu|Ve"sia6 burgundio a s bu|"Vundjo6 | f: burgundia bu|"Vundja6 | nt ant Xermania-Borgoña buril m bu"|il 24

bu|"Vesa6

burkinense a s bu|ki"nEnse6 burla f "bu|la6 burlador a s bu|la"Do| | f: burladora bu|la"Do|a6 burlar t pr bu|"la| burleiro a bu|"lej|o6 | f: burleira burlesco a bu|"lesko6 | f: burlesca burlete m bu|"lete6 burlista a s bu|"lista6 burlón a s bu|"loN | f: burlona burocracia f bu|o"k|aTja6 burócrata s bu"|Ok|a6ta6 burocraticamente av burocrático a bu|o"k|atiko6 | f: burocrática bu|o"k|atika6 burocratismo m bu|ok|a"tismo6 burocratizar t bu|ok|ati"Ta| burra f "bura6 burrada f bu"raDa6 burrán a s bu"raN | f: burrana burraxeiro m bura"Sej|o6 burreiro m bu"rej|o6 burremia f bu"rEmja6 burreño a bu"re≠o6 | f: burreña burricán a s buri"kaN | f: burricana buri"kana6 burrico s bu"riko6 | f: burrica burro s a "buro6 | f: burra "bura6 burundiano a s bu|un"djano6 | f: burundiana bu|un"djana6 | nt Burundi bus1 m "bus bus2 m "bus busca f "buska6 buscabullas s buska"Bu¥a6s buscador s a buska"Do| | f: buscadora buska"Do|a6 buscar t bus"ka| buscavidas s buska"BiDa6s busilis m bu"silis

busto m "busto6 butaca f bu"taka6 butanés a s buta"nes | f: butanesa butano m bu"tano6 buteno m bu"teno6 butil m bu"til butileno m buti"leno6 butílico a bu"tiliko6 | f: butílica butiráceo a buti"|aTe8o6 | f: butirácea buti"|aTe8a6 butirato m buti"|ato6 butírico a bu"ti|iko6 | f: butírica butirina f buti"|ina6 butirómetro m buti"|Ome6t|o6 butomáceas fpl buto"maTe8as 6 buxa f "buSa6 buxáceas fpl buk"saTe8as 6 buxaina f bu"Sajna6 buxán a bu"SaN | f: buxá bu"Sa buxarda f bu"Sa|Da6 buxaría buSa"|ia6 | var buxería buxeiro m bu"Sej|o6 buxeo m bu"Seo6 buxería f buSE"|ia6 | var buxaría buxía f bu"Sia6 buxo m "buSo6 buzaco a bu"Tako6 | f: buzaca

buta"nesa6

bu|"lej|a6

bu|"leska6

bu"tilika6

bu|"lona6

bu"ti|ika6

bu|Ok|atika"mente6

bu"rana6

bu"re≠a6

bu"rika6

bu"Taka6 buzo m "buTo6 | var bozo byte m "bajt

25

C
c m "Te | nt letra ca1 c ka6 ca2 ix "ka cá cont ka… | nt ca1 (c) + a2 (art) cabaceira1 f kaBa"Tej|a6 cabaceira2 f kaBa"Tej|a6 cabaceiro m kaBa"Tej|o6 cabaciña f kaBa"Ti≠a6 cabal a ka"Bal cabala f ka"Bala6 cábala f "kaBa6la6 cabalar a kaBa"la| cabalaría f kaBala"|ia6 | var cabalería cabalario a kaBa"la|jo6 | f: cabalaria kaBa"la|ja6 cabaleiresco a kaBalej"|esko6 | f: cabaleiresca kaBalej"|eska6 cabaleiro1 a kaBa"lej|o6 | f: cabaleira kaBa"lej|a6 cabaleiro2 m kaBa"lej|o6 cabaleirolas, ás lav cabaleiroso a kaBalej"|oso6 | f: cabaleirosa kaBalej"|osa6 cabalería f kaBalE"|ia6 | var cabalaría cabalete m kaBa"lete6 cabalgadura f kaBalVa"Du|a6 cabalgar i t kaBal"Va| cabalgata f kaBal"Vata6 cabaliñas, ás lav a…skaBa"li≠a6s cabaliño s kaBa"li≠o6 cabalista s kaBa"lista6 cabalisticamente av cabalístico a kaBa"listiko6 | f: cabalística kaBa"listika6 cabalmente av kaBal"mente6 cabalo m ka"Balo6 cabalo, a lav aka"Balo6 cabalo, de a lav daka"Balo6 cabalón m kaBa"loN cabana f ka"Bana6 cabaneiro s kaBa"nej|o6 | f: cabaneira kaBa"nej|a6 cabanel m kaBa"nEl cabanense a s kaBa"nEnse6 | var cabanés | nt Cabana Cabanas cabanés a s kaBa"nes | f: cabanesa kaBa"nesa6 | var cabanense | nt Cabana Cabanas cabano a ka"Bano6 | f: cabana cabano m ka"Bano6 cabanón m kaBa"noN cabaré m kaBa"|E cabaz m ka"BaT cabaza f ka"BaTa6 cabazal m kaBa"Tal cabazo1 m ka"BaTo6 cabazo2 m ka"BaTo6 cabecear i kaBeTe"a| cabeceira f kaBe"Tej|a6 cabeceiro m kaBe"Tej|o6 cabeceo m kaBe"Teo6 cabeiro a m ka"Bej|o6 | f: cabeira

kaBalistika"mente6

ka"Bana6

a…skaBalej"|Ola6s

ka"Bej|a6

1

cabeleira f kaBe"lej|a6 cabelo m ka"Belo6 cabeludo a kaBe"luDo6 | f: cabeluda cabemento m kaBe"mento6 (kaBe"mEnto6) caber i ka"Be| cabestro m ka"Best|o6 cabeza f ka"BeTa6 cabezada f kaBe"TaDa6 cabezal m kaBe"Tal cabezaleiro m kaBeTa"lej|o6 cabezalla f kaBe"Ta¥a6 | var cabezoalla cabezallo m kaBe"Ta¥o6 cabezán a s kaBe"TaN | f: cabezana kaBe"Tana6 cabezo m ka"BeTo6 cabezoalla f kaBeTo"a¥a6 | var cabezalla cabezolo m kaBe"TOlo6 cabezón a s kaBe"ToN | f: cabezona kaBe"Tona6 cabezudo a m kaBe"TuDo6 | f: cabezuda kaBe"TuDa6 cabicha f ka"Bit°Sa6 cabida f ka"BiDa6 cabido m ka"BiDo6 cabila f ka"Bila6 cabilo a s ka"Bilo6 | f: cabila ka"Bila6 cabina f ka"Bina6 cable m "kaBle6 cablegrafar t kaBleV|a"fa| cablegrama m kaBle"V|ama6 cabo m pp "kaBo6 cabo de lpp de"kaBo6 cabo, ao lav O"kaBo6 cabodano m kaBo"Dano6 cabotaxe f kaBO"taSe6 caboverdiano a s kaBoBe|"Djano6 | f: caboverdiana kaBoBe|"Djana6 | nt Cabo Verde cabra f "kaB|a6 cabrear t pr kaB|e"a| cabrego a ka"B|EVo6 | f: cabrega

cabreiro a s ka"B|ej|o6 | f: cabreira cabreo m ka"B|eo6 cabrestante m kaB|es"tante6 cabria f "kaB|ja6 cabrifollo m kaB|i"fo¥o6 | var cadrifollo cabriola f kaB|i"Ola6 cabriolar i kaB|iO"la| cabriolé m kaB|jO"lE cabrita f ka"B|ita6 cabriteiro a kaB|i"tej|o6 | f: cabriteira kaB|i"tej|a6 cabrito s ka"B|ito6 | f: cabrita cabrón m ka"B|oN cabronada f kaB|o"naDa6 cabrún a ka"B|uN | f: cabrúa cabulés a s kaBu"les | f: cabulesa

ka"B|ej|a6

kaBe"luDa6

ka"B|ita6

ka"B|ua6

kaBu"lesa6 cabuxo s ka"BuSo6 | f: cabuxa ka"BuSa6 caca f "kaka6 cacabina f kaka"Bina6 cácabo1 m "kaka6Bo6 cácabo2 m "kaka6Bo6 cacafede f kaka"fEDe6 cacahuete m kaka"wEte6 cacao m ka"kao8 cacaracá m kaka|a"ka cacarelo a kaka"|Elo6 | f: cacarela kaka"|Ela6 cacarexador a kaka|eSa"Do| | f: cacarexadora kaka|eSa"Do|a6 cacarexar i kaka|e"Sa| | var

ka"B|EVa6

cascarexar cacarexo m kaka"|eSo6 | var cascarexo cacatúa f kaka"tua6 cacea f ka"Tea6 cacear i kaTe"a| cacereño a s kaTe"|e≠o6 | f: cacereña kaTe"|e≠a6 | nt Cáceres cacería f kaTE"|ia6 | var cazaría caceta f ka"Teta6 cacha1 f "kat°Sa6

2

cacha2 f "kat°Sa6 cacha3 f "kat°Sa6 cacha4 f "kat°Sa6 cachaba f ka"t°SaBa6 cachaceira f kat°Sa"Tej|a6 cachaceiro m kat°Sa"Tej|o6 cachada f ka"t°SaDa6 cachafello s kat°Sa"fe¥o6 | f: cachafella kat°Sa"fe¥a6 cachafundo m kat°Sa"fundo6 cachal m ka"t°Sal cachalote m kat°Sa"lOte6 cachamoulán a s kat°Samow"laN | f: cachamoulana kat°Samow"lana6 cachamúa f kat°Sa"mua6 cachán a s ka"t°SaN | f: cachana cachapernas, a lav akat°Sa"pE|na6s cachapiollos m kat°Sapi"o¥o6s cachapo m ka"t°Sapo6 cachaporra f kat°Sa"pOra6 cachar1 t ka"t°Sa| cachar2 t ka"t°Sa| cacharela f kat°Sa"|Ela6 cacharolo m kat°Sa"|Olo6 cacharrada f kat°Sa"raDa6 cacharreiro s kat°Sa"rej|o6 | f: cacharreira kat°Sa"rej|a6 cacharro m ka"t°Saro6 cacharufo m kat°Sa"|ufo6 cacharulo a kat°Sa"|ulo6 | f: cacharula kat°Sa"|ula6 cachaza1 f ka"t°SaTa6 cachaza2 f ka"t°SaTa6 cachaza3 f ka"t°SaTa6 cachazo1 m ka"t°SaTo6 cachazo2 m ka"t°SaTo6 cachazudo a kat°Sa"TuDo6 | f: cachazuda kat°Sa"TuDa6 cachea f ka"t°Sea6 cacheador s kat°Sea"Do| | f: cacheadora kat°Sea"Do|a6 cachear t kat°Se"a| cacheira1 f ka"t°Sej|a6 cacheira2 f ka"t°Sej|a6 cacheira3 f ka"t°Sej|a6 cacheirada f kat°Sej"|aDa6

cacheiro1 a ka"t°Sej|o6 | f: cacheira cacheiro2 m ka"t°Sej|o6 cacheiro3 a ka"t°Sej|o6 | f: cacheira cachela1 f ka"t°SEla6 cachela2 f ka"t°SEla6 cachelada f kat°SE"laDa6 kat°Se"laDa6 cacheleira f kat°SE"lej|a6 kat°Se"lej|a6 cachelo m ka"t°SElo6 ka"t°Selo6 cachemarín m kat°Sema"|iN cacheno1 m ka"t°Seno6 cacheno2 a ka"t°Seno6 | f: cachena cacheo m ka"t°Seo6 cacherla f ka"t°SE|la6 cachifallada f kat°Sifa"¥aDa6 cachifallo m kat°Si"fa¥o6 cachimba f ka"t°Simba6 cachimbada f kat°Sim"baDa6 cachiño a ka"t°Si≠o6 | f: cachiña cachiza f ka"t°SiTa6 cacho1 m "kat°So6 cacho2 m "kat°So6 cacho3 m "kat°So6 cacho4 a "kat°So6 | f: cacha "kat°Sa6 cachoada1 f kat°So"aDa6 cachoada2 f kat°So"aDa6 cachoar i kat°So"a| cachoeira f kat°So"ej|a6 cachogas fpl ka"t°SOVa6s cachola f ka"t°SOla6 cacholada f kat°SO"laDa6 cacholán a s kat°SO"laN | f: cacholana kat°SO"lana6 cachón m ka"t°SoN cachopa f ka"t°SOpa6 cachopeira f kat°So"pej|a6 cachopo m ka"t°SOpo6 cachorro1 m ka"t°Soro6 cachorro2 m ka"t°Soro6 cachorro3 a ka"t°Soro6 | f: cachorra cachotaría kat°SOta"|ia6 | var cachotería cachote m ka"t°SOte6

ka"t°Sej|a6 ka"t°Sej|a6

ka"t°Sena6

ka"t°Sana6

ka"t°Si≠a6

ka"t°Sora6

3

cachoteiro m kat°SO"tej|o6 cachotería f kat°SOtE"|ia6 | var cachotaría cachourizo m kat°Sow"|iTo6 cachucha f ka"t°Sut°Sa6 cachucho m ka"t°Sut°So6 cacicada f kaTi"kaDa6 cacicado m kaTi"kaDo6 cacifo m ka"Tifo6 | var cacipo cacipo m ka"Tipo6 | var cacifo cacique m ka"Tike6 caciquear i kaTike"a| caciquil a kaTi"kil caciquismo m kaTi"kismo6 caco1 m "kako6 caco2 m "kako6 cacodilato m kakoDi"lato6 cacofonía f kakofo"nia6 cacofónico a kako"fOniko6 | f: cacofónica kako"fOnika6 cacografía f kakoV|a"fia6 cacoloxía f kakolo"Sia6 cacoquimia f kako"kimja6 cactáceas fpl kak"taTe8as 6 cacto m "kakto6 cacume m ka"kume6 cacuminal a kakumi"nal cada p "kaDa6 cada canto, a lav a"kaDa6"kanto6 cada pouco, a lav a"kaDa"powko6 cadabullar t kaDaBu"¥a| | var cadullar cadabullo m kaDa"Bu¥o6 | var cadullo cadafalso m kaDa"falso6 cadal m ka"Dal cadaleito m kaDa"lejto6 cadamollo m kaDa"mo¥o6 cadaneiro a kaDa"nej|o6 | f: cadaneira kaDa"nej|a6 cadanseu p kaDan"sew | f: cadansúa kaDan"sua6 cadaquén p kaDa"kEN cadarme m ka"Da|me6 cadaval m kaDa"Bal cadáver m ka"DaBe6|

cadavérico a kaDa"BE|iko6 | f: cadavérica kaDa"BE|ika6 cádavo m "kaDa6Bo6 cadea f ka"Dea6 cadeado m kaDe"aDo6 cadeeira f kaDe"ej|a6 cadeira f ka"Dej|a6 cadeirado m kaDej"|aDo6 cadeixa f ka"DejSa6 cadeixo m ka"DejSo6 cadela f ka"DEla6 cadeleira f kaDE"lej|a6 kaDe"lej|a6 cadelo m ka"DElo6 (ka"Delo6) cadelucha f kaDE"lut°Sa6 kaDe"lut°Sa6 cadencia f ka"DEnTja6 (ka"DenTja6) cadencioso a kaDEn"Tjoso6 (kaDen"Tjoso6) | f: cadenciosa kaDEn"Tjosa6 (kaDen"Tjosa6) cadeneta f kaDe"neta6 caderna f ka"DE|na6 cadernal m kaDE|"nal caderno m ka"DE|no6 cadete m ka"Dete6 cádiga f "kaDiVa6 cadigueiro m kaDi"Vej|o6 cadillo m ka"Di¥o6 cadmía f kad"mia6 cadmio m "kadmjo6 cadoira f ka"Doj|a6 cadoiro m ka"Doj|o6 cadolo m ka"Dolo6 cadora av ka"DO|a6 cadorneira f kaDo|"nej|a6 cadorno m ka"Do|no6 | var codorno cadra f "kaD|a6 cadrado a ka"D|aDo6 | f: cadrada

ka"D|aDa6 cadrar t i ka"D|a| cadrelar t kaD|e"la| cadrelo1 m ka"D|elo6 ka"D|Elo6 cadrelo2 m ka"D|elo6 ka"D|Elo6 cadrifollo m kaD|i"fo¥o6 | var

cabrifollo cadril m ka"D|il cadro m "kaD|o6 cadrozo m ka"D|oTo6 | var carozo caducar i kaDu"ka|

4

caduceo m kaDu"Teo6 caducidade f kaDuTi"DaDe6 caducifolio a kaDuTi"fOljo6 | f: caducifolia kaDuTi"fOlja6 caduco a ka"Duko6 | f: caduca cadullar t kaDu"¥a| | var acadullar cadabullar coudullar cadullo m ka"Du¥o6 | var cadabullo caedizo a kae"DiTo6 | f: caediza caer i ka"e| café m ka"fE cafeal m kafE"al cafeeira f kafE"ej|a6 cafeína f kafE"ina6 cafeísmo m kafE"ismo6 cafetaría kafeta"|ia6 | var cafetería cafeteiro s a kafe"tej|o6 | f: cafeteira kafe"tej|a6 cafetería f kafetE"|ia6 | var cafetaría cáfila f "kafila6 cafre s "kaf|e6 cafurna f ka"fu|na6 cagadeiro a s kaVa"Dej|o6 | f: cagadeira kaVa"Dej|a6 cagado pt a f ka"VaDo6 | f: cagada cágado m "kaVa6Do6 cagadoiro m kaVa"Doj|o6 cagainas s ka"Vajna6s cagalla f ka"Va¥a6 cagallada f kaVa"¥aDa6 cagalleiro a s kaVa"¥ej|o6 | f: cagalleira kaVa"¥ej|a6 cagallón m kaVa"¥oN cagamento m kaVa"mento6 (kaVa"mEnto6) cagán a s ka"VaN | f: cagana

cagofo m ka"Vofo6 cagón a s ka"VoN | f: cagona cagote m ka"VOte6 cagoxo m ka"Voso6 cagueiro a s ka"Vej|o6 | f: cagueira caguelo a s ka"VElo6 | f: caguela caguiñas s ka"Vi≠a6s cagulo m ka"Vulo6 caguña f ka"Vu≠a6 caiada f ka"jaDa6 caída f ka"iDa6 caimán m kaj"maN caínza f ka"inTa6 | var caniza cainzada f kain"TaDa6 | var canizada cainzar t kain"Ta| | var acanizar acainzar canizar caínzo m ka"inTo6 | var canizo caiñar i kai"≠a| caíño a m ka"i≠o6 | f: caíña ka"i≠a6 caiota f ka"jOta6 cairel m kaj"|El | var caurel cairo1 a "kaj|o6 | f: caira "kaj|a6 cairo2 am m "kaj|o6 | var queiro cairo3 m "kaj|o6 cairota a s kaj"|Ota6 | nt O Cairo caiuco m ka"juko6 caivanca f kaj"BaNka6 | var cavianca caixa f "kajSa6 caixada f kaj"SaDa6 caixal m kaj"Sal caixarolo m kajSa"|Olo6 caixeiro s kaj"Sej|o6 | f: caixeira caixista s kaj"Sista6 caixón m kaj"SoN cal1 m "kal cal2 f "kal cal3 p "kal cala1 f "kala6 cala2 f "kala6 cala3 f "kala6 calabozo m kala"BOTo6

ka"Vona6

ka"Duka6

ka"Vej|a6 ka"VEla6

kae"DiTa6

ka"VaDa6

kaj"Sej|a6

ka"Vana6 cagar i t ka"Va| cagarato m kaVa"|ato6 cagarolas s kaVa"|Ola6s cagarrela f kaVa"rEla6 cagarría f kaVa"ria6 cagarrón m kaVa"roN cagaxo m ka"VaSo6

5

calabrear t kalaB|e"a| calabrés a s kala"B|es | f: calabresa kala"B|esa6 | nt Calabria calabrote m kala"B|Ote6 calaceiro a s kala"Tej|o6 | f: calaceira kala"Tej|a6 calacú m kala"ku calacueira f kalaku"ej|a6 calada1 f ka"laDa6 calada2 f ka"laDa6 caladamente av kalaDa"mente6 calado1 a ka"laDo6 | f: calada calado2 m ka"laDo6 caladoiro m kala"Doj|o6 calafate m kala"fate6 calafatear t kalafate"a| calafrío m kala"f|io6 calagurritano a s kalaVuri"tano6 | f: calagurritana kalaVuri"tana6 | nt Calahorra calaíta f kala"ita6 calamento m kala"mento6 (kala"mEnto6) calamidade f kalami"DaDe6 calamina f kala"mina6 calaminta f kala"minta6 calamita1 f kala"mita6 calamita2 f kala"mita6 calamitosamente av

calcáneo m kal"kane8o6 calcante a kal"kante6 calcañar m kalka"≠a| calcañeira f kalka"≠ej|a6 calcaño m kal"ka≠o6 calcapapeis m kalkapa"pEjs calcar t kal"ka| calcaria f kal"ka|ja6 calcarias fpl kal"ka|ja6s calcario a kal"ka|jo6 | f: calcaria calcedonia f kalTe"DOnja6 calcés m kal"Tes calceta f kal"Teta6 calcetar t i kalTe"ta| calcetín m kalTe"tiN calcía f kal"Tia6 cálcico a "kalTiko6 | f: cálcica calcificación f kalTifika"TjoN calcificar t pr kalTifi"ka| calcímetro m kal"Time6t|o6 calcinación f kalTina"TjoN calcinar t kalTi"na| calcio m "kalTjo6 calcita f kal"Tita6 calco m "kalko6 calcografía f kalkoV|a"fia6 calcográfico a kalko"V|afiko6 | f: calcográfica kalko"V|afika6 calcógrafo m kal"kOV|a6fo6 calcomanía f kalkoma"nia6 calcón m kal"koN calcopirita f kalkopi"|ita6 calcotipia f kalko"tipja6 calculábel a kalku"laBe6l | var calculable calculable a kalku"laBle6 | var calculábel calculador a s kalkula"Do| | f: calculadora kalkula"Do|a6 calculadora f kalkula"Do|a6 calcular t kalku"la| cálculo m "kalkulo6 calculoso a kalku"loso6 | f: calculosa kalku"losa6 calda f "kalda6

kal"ka|ja6

ka"laDa6

"kalTika6

kalamitosa"mente6 calamitoso a kalami"toso6 | f: calamitosa kalami"tosa6 cálamo m "kala6mo6 calamoucha f kala"mowt°Sa6 calanco m ka"laNko6 calandra1 f ka"land|a6 calandra2 f ka"land|a6 calandroiro m kalan"d|oj|o6 calar1 i t ka"la| calar2 t i ka"la| calar3 pr ka"la| calátide f ka"latiDe6 calaza f ka"laTa6 calcadura f kalka"Du|a6 calcafoles m kalka"fOle6s

6

caldada f kal"daDa6 caldaico a kal"dajko6 | f: caldaica caldario m kal"da|jo6 caldear t pr kalde"a| caldeira1 f kal"dej|a6 caldeira2 f kal"dej|a6 caldeirada f kaldej"|aDa6 caldeirado m kaldej"|aDo6 caldeirar t kaldej"|a| caldeiraría kaldej|a"|ia6 | var caldeirería caldeireiro m kaldej"|ej|o6 caldeirería f kaldej|E"|ia6 | var caldeiraría caldeireta f kaldej"|eta6 caldeiro m kal"dej|o6 caldeirón m kaldej"|oN caldelán a s kaldE"laN | f: caldelá kaldE"la | nt Pontecaldelas, Caldelas de Tui caldelao a s kaldE"lao8 | f: caldelá kaldE"la | nt Castro Caldelas caldelo m kal"dElo6 caldense a s kal"dEnse6 | nt Caldas de Reis caldeo a s kal"deo6 | f: caldea kal"dea6 | nt ant Caldea caldeta f kal"deta6 caldexar t i kalde"Sa| caldo m "kaldo6 caldoada f kaldo"aDa6 caldoso a kal"doso6 | f: caldosa caldoxe a s kal"dOSe6 | nt branco de Nova Caledonia calduda f kal"duDa6 caldufada f kaldu"faDa6 caldulla f kal"du¥a6 calea f ka"lea6 calear1 t kale"a| calear2 t kale"a| caledonio a s kale"DOnjo6 | f: caledonia kale"DOnja6 | nt Caledonia calefacción f kalefak"TjoN calefactor m kalefak"to| caleira f ka"lej|a6 7

kal"dajka6

kal"dosa6

caleiro1 m ka"lej|o6 caleiro2 m ka"lej|o6 calella f ka"le¥a6 calello m ka"le¥o6 calembur m kalem"bu| calendario m kalen"da|jo6 calendas fpl ka"lenda6s caléndula f ka"lEndula6 calepino m kale"pino6 caletre m ka"let|e6 calexa f ka"leSa6 calexo m ka"leSo6 calfocha f kal"fOt°Sa6 calibración f kaliB|a"TjoN calibrador m kaliB|a"Do| calibrar t kali"B|a| calibre m ka"liB|e6 calicó m kali"kO calículo m ka"likulo6 calidade f kali"DaDe6 cálido a "kaliDo6 | f: cálida "kaliDa6 calidoscópico a kaliDos"kOpiko6 | f: calidoscópica kaliDos"kOpika6 calidoscopio m kaliDos"kOpjo6 califa m ka"lifa6 califato m kali"fato6 californiano a s kalifO|"njano6 | f: californiana kalifO|"njana6 | nt California californio m kali"fO|njo6 califoxo m kali"foSo6 caligrafía f kaliV|a"fia6 caligráfico a kali"V|afiko6 | f: caligráfica kali"V|afika6 calígrafo a ka"liV|a6fo6 | f: calígrafa caligrama m kali"V|ama6 calimbornio m kalim"bO|njo6 calime f ka"lime6 calimosa f kali"mosa6 calionímidos mpl kaljo"nimiDo6s calista s ka"lista6 calistro m ka"list|o6 calixe f ka"liSe6 calixinoso a kaliSi"noso6 | f: calixinosa kaliSi"nosa6 cáliz m "kaliT

ka"liV|a6fa6

callada f ka"¥aDa6 callado pt a ka"¥aDo6 | f: callada callao m ka"¥ao8 callar t i pr ka"¥a| calleira f ka"¥ej|a6 calleiro m ka"¥ej|o6 callo m "ka¥o6 callón1 m ka"¥oN callón2 m ka"¥oN callos mpl "ka¥o6s calloubada f ka¥ow"BaDa6 calma f "kalma6 calmante a m kal"mante6 calmar t i pr kal"ma| calmazo m kal"maTo6 calmear i kalme"a| calmeiro m kal"mej|o6 calmizo m kal"miTo6 | var calmuzo calmo a "kalmo6 | f: calma "kalma6 calmoso a kal"moso6 | f: calmosa calmudo a kal"muDo6 | f: calmuda calmuzo m kal"muTo6 | var calmizo calo m "kalo6 caló m ka"lO calomelanos mpl kalome"lano6s calón m ka"loN calor f ka"lo| caloría f kalo"|ia6 calórico a ka"lO|iko6 | f: calórica calorífero a kalo"|ife6|o6 | f: calorífera kalo"|ife6|a6 calorificación f kalo|ifika"TjoN calorífico a kalo"|ifiko6 | f: calorífica kalo"|ifika6 calorífugo a kalo"|ifuVo6 | f: calorífuga kalo"|ifuVa6 calorimetría f kalo|imE"t|ia6 calorimétrico a kalo|i"mEt|iko6 | f: calorimétrica kalo|i"mEt|ika6 calorímetro m kalo"|ime6t|o6 calorización f kalo|iTa"TjoN calorosamente av kalo|osa"mente6

caloroso a kalo"|oso6 | f: calorosa calosidade f kalosi"DaDe6 caloso a ka"loso6 | f: calosa ka"losa6 calostra f ka"lost|a6 calote m ka"lOte6 calquera p kal"kE|a6 cálsamo m "kalsa6mo6 | var cásamo caltridura f kalt|i"Du|a6 caltrir t kal"t|i| caluga f ka"luVa6 calumnia f ka"lumnja6 ka"luNnja6 calumniador a s kalumnja"Do| kaluNnja"Do| | f: calumniadora

ka"¥aDa6

kalo"|osa6

kalumnja"Do|a6 kaluNnja"Do|a6 calumniar t kalum"nja| kaluN"nja|
calumniosamente av

kal"mosa6

kal"muDa6

ka"lO|ika6

kalumnjosa"mente6 kaluNnjosa"mente6 calumnioso a kalum"njoso6 kaluN"njoso6 | f: calumniosa kalum"njosa6 kaluN"njosa6 calustra f ka"lust|a6 | var caustra calva f "kalBa6 calvario m kal"Ba|jo6 calvear i kalBe"a| calvelo a kal"BElo6 | f: calvela kal"BEla6 calvicie f kal"BiTje6 calvinismo m kalBi"nismo6 calvinista a s kalBi"nista6 calvo a s "kalBo6 | f: calva "kalBa6 calza f "kalTa6 calzada f kal"TaDa6 calzadeiro m kalTa"Dej|o6 calzado pt a m kal"TaDo6 | f: calzada kal"TaDa6 calzador m kalTa"Do| calzar t pr kal"Ta| calzo m "kalTo6 calzón m kal"ToN calzudo a kal"TuDo6 | f: calzuda kal"TuDa6 cama f "kama6 camada f ka"maDa6 camafeo m kama"feo6 camaleón m kamale"oN

8

camaleónico a kamale"Oniko6 | f: camaleónica kamale"Onika6 camaleónidos mpl kamale"OniDo6s camalleira f kama"¥ej|a6 | var gamalleira2 gramalleira camallón m kama"¥oN camándula f ka"mandula6 camandulada f kamandu"laDa6 camanduleiro a s kamandu"lej|o6 | f: camanduleira kamandu"lej|a6 cámara f "kama6|a6 camarada s kama"|aDa6 camaradaría kama|aDa"|ia6 | var camaradería camaradería f kama|aDE"|ia6 | var camaradaría camareira f kama"|ej|a6 camareiro s kama"|ej|o6 | f: camareira kama"|ej|a6 camareta f kama"|eta6 camarilla f kama"|i¥a6 camarín1 m kama"|iN camarín2 m kama"|iN camariña1 f kama"|i≠a6 camariña2 f kama"|i≠a6 camariñán a s kama|i"≠aN | f: camariñá kama|i"≠a | var camariñés | nt Camariñas camariñeira f kama|i"≠ej|a6 camariñés a s kama|i"≠es | f: camariñesa kama|i"≠esa6 | var camariñán | nt Camariñas camarlengo m kama|"leNgo6 camarón m kama"|oN camarote m kama"|Ote6 camarzón m kama|"ToN camba f "kamba6 cambada f kam"baDa6 cambadela f kamba"DEla6 cambadés a s kamba"Des | f: cambadesa kamba"Desa6 | nt Cambados cambalear i kambale"a| cambaleo m kamba"leo6 cambar i kam"ba| cambeiro1 m kam"bej|o6 cambeiro2 a kam"bej|o6 | f: cambeira kam"bej|a6 9

cambela f kam"bEla6 cambelar t kambe"la| cambeleira f kambe"lej|a6 cambelo1 a kam"bElo6 | f: cambela cambelo2 m kam"bElo6 camberrano a s kambE"rano6 | f: camberrana kambE"rana6 | nt Camberra cambeta f kam"beTa6 cambia f "kambja6 cambiábel a kam"bjaBe6l | var cambiable cambiable a kam"bjaBle6 | var cambiábel cambiador s kambja"Do| | f: cambiadora kambja"Do|a6 cambiante a kam"bjante6 cambiar t i pr kam"bja| cambio m "kambjo6 cambo m "kambo6 cambodiano a s kambO"Djano6 | f: cambodiana kambO"Djana6 | nt Cambodia cambón m kam"boN cambona f kam"bona6 cambota f kam"bOta6 cambote a s kam"bOte6 | f: cambota

kam"bEla6

kam"bOta6 cambra f "kamb|a6 | var chambra2 cámbrico a s "kamb|iko6 | f: cámbrica "kamb|ika6 | nt ant

Cambria cambril m kam"b|il | var chambaril camedrio m ka"mED|jo6 camela f ka"mEla6 cameleiro m kame"lej|o6 camelia f ka"mElja6 cameliáceas fpl kamE"ljaTe8as 6 camélidos mpl ka"mEliDo6s camelina f kamE"lina6 camelo m ka"melo6 camerino m kamE"|ino6 camerunés a s kame|u"nes | f: camerunesa kame|u"nesa6 | nt Camerún camiñada f kami"≠aDa6 camiñante a s kami"≠ante6

ka"mitika6 camoés a kamo"es | f: camoesa kamo"esa6 camomila f kamo"mila6 camorra f ka"mora6 camorrista s kamo"rista6 campa1 f "kampa6 campa2 f "kampa6 campá f kam"pa campaíña f kampa"i≠a6 campal a kam"pal campamento m kampa"mento6 (kampa"mEnto6) campanario m kampa"na|jo6 campaneiro m kampa"nej|o6 campaniforme a kampani"fO|me6 campanil m kampa"nil campante a kam"pante6 campanudo a kampa"nuDo6 | f: campanuda kampa"nuDa6 campánula f kam"panula6
campanuláceas fpl campaña f kam"pa≠a6 campar i kam"pa| campaza f kam"paTa6 campeira f kam"pej|a6

camiñar i kami"≠a| camiñeiro a kami"≠ej|o6 | f: camiñeira kami"≠ej|a6 camiño m ka"mi≠o6 camiño, de lav deka"mi≠o6 camión m ka"mjoN camioneiro m kamjo"nej|o6 camioneta f kamjo"neta6 camisa f ka"misa6 camisaría kamisa"|ia6 | var camisería camiseiro a s kami"sej|o6 | f: camiseira kami"sej|a6 camisería f kamisE"|ia6 | var camisaría camiseta f kami"seta6 camisola f kami"sOla6 camisón m kami"soN camita s ka"mita6 camítico a ka"mitiko6 | f: camítica

campeiro a kam"pej|o6 | f: campeira kam"pej|a6 campela f kam"pEla6 campelo m kam"pElo6 kam"pelo6 campesiñado m kampesi"≠aDo6 campesiño a kampe"si≠o6 | f: campesiña kampe"si≠a6 campestre a kam"pEst|e6 cámping m "kampiN campiña f kam"pi≠a6 campío a s kam"pio6 | f: campía campión a s kampi"oN | f: campioa campionato m kampio"nato6 campismo m kam"pismo6 campista s kam"pista6 campizo m kam"piTo6 campo m "kampo6 campón m kam"poN camposa f kam"posa6 camposanto m kampo"santo6 campus m "kampus camuflar t pr kamu"fla| camuflaxe f kamu"flaSe6 can1 m "kaN can2 av "kaN can3 m "kaN | nt khan cana1 f "kana6 cana2 f "kana6 canabarro m kana"Baro6 cánabo m "kana6Bo6 canada f ka"naDa6 canadeiro m kana"Dej|o6 canadense a s kana"DEnse6 | nt Canadá canado m ka"naDo6 canafrecha f kana"f|Et°Sa6 canal m ka"nal canalículo m kana"likulo6 canalizábel a kanali"TaBe6l | var canalizable canalizable a kanali"TaBle6 | var canalizábel canalización f kanaliTa"TjoN canalizar t kanali"Ta| canalla s a ka"na¥a6

kam"pia6

kampi"oa6

kampanu"laTe8a6s

10

canallada f kana"¥aDa6 canana f ka"nana6 cananeo a s kana"neo6 | f: cananea kana"nea6 | nt ant Cananea canapé m kana"pE canario1 m ka"na|jo6 canario2 a s ka"na|jo6 | f: canaria ka"na|ja6 | nt Canarias canastra f ka"nast|a6 canastrada f kanas"t|aDa6 canastrel m kanas"t|El | var canistrel canastro m ka"nast|o6 canaval m kana"Bal canaveira f kana"Bej|a6 canavela f kana"BEla6 | var canivela canavés a kana"Bes | f: canavesa kana"Besa6 | var canivés cáncamo1 s "kaNka6mo6 cáncamo2 a "kaNka6mo6 | f: cáncama "kaNka6ma6 cancán m kaN"kaN cáncaro m "kaNka6|o6 canceira f kan"Tej|a6 cancela f kan"TEla6 cancelación f kanTEla"TjoN cancelar t kanTE"la| canceleira f kanTe"lej|a6 canceleiro m kanTe"lej|o6 cancelo m kan"TElo6 cáncer m "kanTe6| cancereixo m kanTe"|ejSo6 canceríxeno a kanTE"|iSe6no6 | f: canceríxena kanTE"|iSe6na6 canceroso a kanTE"|oso6 | f: cancerosa kanTE"|osa6 cancha f "kant°Sa6 canchés a kan"t°Ses | f: canchesa

candeeiro m kande"ej|o6 candela f kan"dEla6 candelabro m kandE"laB|o6 candelo m kan"dElo6 candeloria f kande"lO|ja6 candente a kan"dente6 kan"dEnte6 candeón m kande"oN candi am "kandi candidamente av kandiDa"mente6 candidato s kandi"Dato6 | f: candidata kandi"Data6 candidatura f kandiDa"tu|a6 candidez f kandi"DeT cándido a "kandiDo6 | f: cándida candil1 m kan"dil candil2 m kan"dil cando1 av c "kando6 cando2 m "kando6 cando en cando, de lav

"kandiDa6

de"kandoN"kando6 de"kando8eN"kando6
cando en vez, de lav

kan"t°Sesa6 cancil m kan"Til canción f kan"TjoN cancioneiro m kanTjo"nej|o6 cancro m "kaNk|o6 canda pp "kanda6 candea f kan"dea6 candeal a kande"al candear i kande"a|

de"kando6m"beT de"kando8em"beT candongo s kan"doNgo6 | f: candonga kan"doNga6 candor m kan"do| candorca f kan"dO|ka6 candoroso a kando"|oso6 | f: candorosa kando"|osa6 canear t i kane"a| cáneba f "kane6Ba6 caneca f ka"nEka6 caneco1 m ka"nEko6 caneco2 a ka"nEko6 | f: caneca ka"nEka6 canedo m ka"neDo6 canéfora f ka"nEfo6|a6 caneira f ka"nej|a6 caneirado m kanej"|aDo6 caneiro m ka"nej|o6 canela1 f ka"nEla6 canela2 f ka"nEla6 6 caneláceas fpl kanE"laTe8as canelada f kanE"laDa6 canelán a s kanE"laN | f: canelana kanE"lana6

11

kanE"luDa6 caneo m ka"neo6 canesú m kane"su caneta f ka"neta6 canetada f kane"taDa6 canfurna f kaμ"fu|na6 canfurnada f kaμfu|"naDa6 canfurnar i kaμfu|"na| canfurneiro s kaμfu|"nej|o6 | f: canfurneira kaμfu|"nej|a6 canfurnias fpl kaμ"fu|nja6s canga f "kaNga6 cangado1 m kaN"gaDo6 cangado2 pt a kaN"gaDo6 | f: cangada kaN"gaDa6 cangadoiro m kaNga"Doj|o6 cangalla f kaN"ga¥a6 cangallada f kaNga"¥aDa6 cangallán a s kaNga"¥aN | f: cangallana s kaNga"¥ana6 cangalleira1 f kaNga"¥ej|a6 cangalleira2 f kaNga"¥ej|a6 cangallo m kaN"ga¥o6 cangar t i pr kaN"ga| cango m "kaNgo6 cangón m kaN"goN cangorza f kaN"go|Ta6 cangrexeira f kaNg|e"Sej|a6 cangrexo m kaN"g|eSo6 cangués a s kaN"ges | f: canguesa kaN"gesa6 | nt Cangas canguro m kaN"gu|o6 caníbal s ka"niBa6l canibalesco a kaniBa"lesko6 | f: canibalesca kaniBa"leska6 canibalismo m kaniBa"lismo6 canícula f ka"nikula6 canicular a kaniku"la| cánidos mpl "kaniDo6s

caneleira1 f kane"lej|a6 caneleira2 f kanE"lej|a6 caneleiro m kane"lej|o6 canella f ka"ne¥a6 canellón m kane"¥oN canelo m ka"nElo6 ka"nelo6 canelón m kane"loN caneludo a kanE"luDo6 | f: caneluda

canilonga f kani"loNga6 caninea f kani"nea6 canino a m ka"nino6 | f: canina canistrel m kanis"t|El | var canastrel canivela f kani"BEla6 | var canavela canivés a kani"Bes | f: canivesa | var canavés kani"Besa6 canivete m kani"Bete6 caniza f ka"niTa6 | var caínza canizada f kani"TaDa6 | var cainzada canizar t kani"Ta| | var acainzar acanizar cainzar canizo m ka"niTo6 | var caínzo canle f "kanle6 canlea f kan"lea6 canlear t kanle"a| canlón m kan"loN cannabáceas fpl kaNna"BaTe8a6s cannabis m kaN"naBis cannáceas fpl kaN"naTe8a6s cano1 m "kano6 cano2 a "kano6 | f: cana "kana6 canoa f ka"nOa6 canódromo m ka"nOD|o6mo6 canon m "kano6N canón m ka"noN canonazo m kano"naTo6 canonear t kanone"a| canoneiro a s kano"nej|o6 | f: canoneira kano"nej|a6 canoneo m kano"neo6 canonicamente av kanOnika"mente6 canonicato m kanOni"kato6 canónico a ka"nOniko6 | f: canónica canonista m kanO"nista6 canonización f kanOniTa"TjoN canonizar t kanOni"Ta| canoro a ka"no|o6 | f: canora canoto m ka"noto6 canouco m ka"nowko6 cansado pt a kan"saDo6 | f: cansada

ka"nina6

ka"nOnika6

ka"no|a6

kan"saDa6

12

cansar t i kan"sa| cansazo m kan"saTo6 canseira f kan"sej|a6 canso a "kanso6 | f: cansa "kansa6 cantábel a kan"taBe6l | var cantable cantable a kan"taBle6 | var cantábel cantábrico a kan"taB|iko6 | f: cantábrica kan"taB|ika6 cántabro a s "kanta6B|o6 | f: cántabra "kanta6B|a6 | nt Cantabria cantacuco m kanta"kuko6 cantada f kan"taDa6 cantadeiro a kanta"Dej|o6 | f: cantadeira kanta"Dej|a6 cantadela f kanta"DEla6 cantadoiro m kanta"Doj|o6 cantador s kanta"Do| | f: cantadora cantante a s kan"tante6 cantar1 t i kan"ta| cantar2 m kan"ta| cántara f "kanta6|a6 cantarea f kanta"|ea6 cantareiro1 m kanta"|ej|o6 cantareiro2 a kanta"|ej|o6 | f: cantareira kanta"|ej|a6 cantarela f kanta"|Ela6 cantarelo m kanta"|Elo6 cantaría kanta"|ia6 | var cantería cantáride f kan"ta|iDe6 cantaridina f kanta|i"Dina6 cantariña f kanta"|i≠a6 cántaro m "kanta6|o6 cantaruxada f kanta|u"SaDa6 cantaruxar i kanta"|uSa| cantaruxeiro a kanta|u"Sej|o6 | f: cantaruxeira kanta|u"Sej|a6 cantata f kan"tata6 cantautor s kantaw"to| | f: cantautora kantaw"to|a6 canté ix kan"tE canteado m kante"aDo6 cantear t kante"a| canteira f kan"tej|a6 canteiro1 m kan"tej|o6 canteiro2 am kan"tej|o6 cantelo m kan"tElo6

kanta"Do|a6

cantería f kantE"|ia6 | var cantaría canterla f kan"tE|la6 canterlar t kantE|"la| cántico m "kantiko6 cantidade f kanti"DaDe6 cantiga f kan"tiVa6 | var cántiga cántiga f "kantiVa6 | var cantiga cantil m kan"til cantilena f kanti"lena6 cantimplora f kantim"plO|a6 cantina f kan"tina6 cantineiro s kanti"nej|o6 | f: cantineira kanti"nej|a6 canto1 m "kanto6 canto2 m "kanto6 canto3 m "kanto6 canto4 p av "kanto6 | f: canta "kanta6 canto a lpp "kanto6a6 canto a, en lpp eN"kanto6a6 canto de, no lpp no"kanto6De6 cantón m kan"toN cantonal a kanto"nal cantonalismo m kantona"lismo6 cantonalista a s kantona"lista6 cantoneira f kanto"nej|a6 cantonés a s kanto"nes | f: cantonesa kanto"nesa6 | nt Cantón cantor a s kan"to| | f: cantora cantroxina f kant|o"Sina6 cantroxo m kan"t|oSo6 canudo m ka"nuDo6 cánula f "kanula6 canzada f kan"TaDa6 canzorro m kan"Toro6 cañar t ka"≠a| | var coañar cañeira f ka"≠ej|a6 caño m "ka≠o6 | var coaño cañó m ka"≠O caoba f ka"OBa6 caolín m kaO"liN caos m "kao6s caoticamente av kaOtika"mente6 caótico a ka"Otiko6 | f: caótica

kan"to|a6

ka"Otika6 capa1 f "kapa6

13

capa2 f "kapa6 capacete m kapa"Tete6 capacidade f kapaTi"DaDe6 capacitación f kapaTita"TjoN capacitar t kapaTi"ta| capadoira f kapa"Doj|a6 capador s kapa"Do| | f: capadora capadura f kapa"Du|a6 capar t ka"pa| caparidáceas fpl kapa|i"DaTe8a6s caparrosa f kapa"rOsa6 caparucha f kapa"|ut°Sa6 | var carapucha carrapucha caparucheira f kapa|u"t°Sej|a6 | var carapucheira caparucho m kapa"|ut°So6 | var carapucho carrapucho caparuza f kapa"|uTa6 capataz m kapa"taT capaz a ka"paT capciosamente av kapTjosa"mente6 capcioso a kap"Tjoso6 | f: capciosa

kapa"Do|a6

capitalista a s kapita"lista6 capitalizábel a kapitali"TaBe6l | var capitalizable capitalizable a kapitali"TaBle6 | var capitalizábel capitalización f kapitaliTa"TjoN capitalizar t kapitali"Ta| capitán s kapi"taN | f: capitá capitanear t kapitane"a| capitanía f kapita"nia6 capitel m kapi"tEl capitolino a kapitO"lino6 | f: capitolina kapitO"lina6 capitolio m kapi"tOljo6 capitón m kapi"toN capitulación f kapitula"TjoN capitular1 a kapitu"la| capitular2 i kapitu"la| capítulo m ka"pitulo6 capizo m ka"piTo6 capnomancia f kapno"manTja6 capó m ka"pO capoeira f kapo"ej|a6 capoeiro m kapo"ej|o6 capón a m ka"poN | f: capona caporal m kapo"|al capota f ka"pOta6 capotar i kapO"ta| capote m ka"pOte6 capricho m ka"p|it°So6 caprichosamente av caprichoso a kap|i"t°Soso6 | f: caprichosa kap|i"t°Sosa6 capricornio m kap|i"kO|njo6 caprificación f kap|ifika"TjoN caprifoliáceas fpl kap|ifO"ljaTe8a6s caprimúlxicos mpl kap|i"mulSiko6s caprino a ka"p|ino6 | f: caprina cápsula f "kapsula6 capsular a kapsu"la| captación f kapta"TjoN captador a s kapta"Do| | f: captadora kapta"Do|a6

kapi"ta

kap"Tjosa6 capear t kape"a| capela f ka"pEla6 capelán m kape"laN capelanía f kapela"nia6 capeleira f kape"lej|a6 capelexar i kapele"Sa| capelo m ka"pElo6 ka"pelo6 capeludo a s kape"luDo6 | f: capeluda kape"luDa6 capía f ka"pia6 capialzo m kapi"alTo6 capiceiro s kapi"Tej|o6 | f: capiceira kapi"Tej|a6 capicúa m kapi"kua6 capilar a m kapi"la| capilaridade f kapila|i"DaDe6 capio m "kapjo6 capitación f kapita"TjoN capitado a kapi"taDo6 | f: capitada kapi"taDa6 capital a s kapi"tal capitalidade f kapitali"DaDe6 capitalismo m kapita"lismo6

ka"pona6

kap|it°Sosa"mente6

ka"p|ina6

14

captar t kap"ta| captura f kap"tu|a6 capturar t kaptu"|a| capucha f ka"put°Sa6 capuchino a s kapu"t°Sino6 | f: capuchina kapu"t°Sina6 capucho m ka"put°So6 capuchón m kapu"t°SoN capúlidos mpl ka"puliDo6s capuz m ka"puT caquéctico a ka"kEktiko6 | f: caquéctica ka"kEktika6 caquexia f ka"kEksja6 caqui a m "kaki cara f "ka|a6 cara a lpp "ka|a… "ka|a6a6 carabela f ka|a"BEla6 carabelo m ka|a"BElo6 ka|a"Belo6 carábidos mpl ka"|aBiDo6s carabina f ka|a"Bina6 carabineiro m ka|aBi"nej|o6 carabullada f ka|aBu"¥aDa6 | var garabullada carabullo m ka|a"Bu¥o6 | var garabullo carabuña f ka|a"Bu≠a6 caráceas fpl ka"|aTe8a6s caracocha f ka|a"kOt°Sa6 caracol m ka|a"kOl caracolear i ka|akOle"a| carácter m ka"|akte6| | pl caracteres ka|ak"tE|e6s característica f ka|aktE"|istika6 caracteristicamente av

caracterolóxico a ka|aktE|o"lOSiko6 | f: caracterolóxica

ka|aktE|o"lOSika6 carádridos mpl ka"|aD|iDo6s caradriformes mpl ka|aD|i"fO|me6s carafio ix ka"|afjo6 carafuncho m ka|a"funt°So6 caralla f ka"|a¥a6 carallada f ka|a"¥aDa6 carallán a s ka|a"¥aN | f: carallana ka|a"¥ana6 carallazo m ka|a"¥aTo6 carallo m ka"|a¥o6 carallote m ka|a"¥Ote6
caralludamente av caralludo a ka|a"¥uDo6 | f: caralluda caramba ix ka"|amba6 carambelo m ka|am"bElo6

ka|a¥uDa"mente6 ka|a"¥uDa6

ka|am"belo6 carambo m ka"|ambo6 carambola f ka|am"bOla6 caramecha f ka|a"met°Sa6 caramela f ka|a"mEla6 caramelo m ka|a"mElo6 ka|a"melo6 caramiña f ka|a"mi≠a6 | var

ka|aktE|istika"mente6 característico a ka|aktE"|istiko6 | f: característica ka|aktE"|istika6 caracterizábel a ka|aktE|i"TaBe6l |
var caracterizable caracterizable a ka|aktE|i"TaBle6 | var caracterizábel caracterización f ka|aktE|iTa"TjoN caracterizador a s ka|aktE|iTa"Do| | f: caracterizadora

ka|aktE|iTa"Do|a6 caracterizante a ka|aktE|i"Tante6 caracterizar t pr ka|aktE|i"Ta| caracteroloxía f ka|aktE|olo"Sia6
15

camariña2 caramiñeira f ka|ami"≠ej|a6 | var camariñeira caramuxa f ka|a"muSa6 caramuxo m ka|a"muSo6 caranguexo m ka|aN"geSo6 caranta f ka"|anta6 | var carauta carantoña f ka|an"to≠a6 caránxidos mpl ka"|anSiDo6s carapa f ka"|apa6 carapela f ka|a"pEla6 carapola f ka|a"pOla6 | var carpola carapucha f ka|a"put°Sa6 | var caparucha carrapucha carapucheira f ka|apu"t°Sej|a6 | var caparucheira carapucho m ka|a"put°So6 | var caparucho carrapucho caraqueño a s ka|a"ke≠o6 | f: caraqueña ka|a"ke≠a6 | nt Caracas

carauta f ka"|awta6 | var caranta caravana f ka|a"Bana6 caravel m ka|a"BEl caraveleira f ka|aBE"lej|a6 caravilla f ka|a"Bi¥a6 caravillón m ka|aBi"¥oN carazo m ka"|aTo6 carba f "ka|Ba6 carbaliza f ka|Ba"liTa6 | var crabaliza carballa f ka|"Ba¥a6 carballal a m ka|Ba"¥al carballeira f ka|Ba"¥ej|a6 carballés a s ka|Ba"¥es | f: carballesa ka|Ba"¥esa6 | nt Carballo carballesa f ka|Ba"¥esa6 carballiñés a s ka|Ba¥i"≠es | f: carballiñesa ka|Ba¥i"≠esa6 | nt O Carballiño carballiza f ka|Ba"¥iTa6 carballo m ka|"Ba¥o6 carballuda f ka|Ba"¥uDa6 carbeso m ka|"Beso6 carboeira f ka|Bo"ej|a6 carboeiro m ka|Bo"ej|o6 carbón m ka|"BoN carbonado a m ka|Bo"naDo6 | f: carbonada ka|Bo"naDa6 carbonario a s ka|Bo"na|jo6 | f: carbonaria ka|Bo"na|ja6 carbonatación f ka|Bonata"TjoN carbonatar t ka|Bona"ta| carbonato m ka|Bo"nato6 carbónico a ka|"BOniko6 | f: carbónica ka|"BOnika6 carbonífero a ka|Bo"nife6|o6 | f: carbonífera ka|Bo"nife6|a6 carbonilo m ka|Bo"nilo6 carbonización f ka|BoniTa"TjoN carbonizar t pr ka|Boni"Ta| carbono m ka|"Bono6 carbonoso a ka|Bo"noso6 | f: carbonosa ka|Bo"nosa6 carborundo m ka|Bo"|undo6 carboxilo m ka|BOk"silo6 carbuncho m ka|"Bunt°So6

carbúnculo m ka|"BuNkulo6 carburación f ka|Bu|a"TjoN carburador m ka|Bu|a"Do| carburante m ka|Bu"|ante6 carburar t i ka|Bu"|a| carburo m ka|"Bu|o6 carca a s "ka|ka6 carcamán a s ka|ka"maN | f: carcamana ka|ka"mana6 carcasa f ka|"kasa6 cárcava f "ka|ka6Ba6 carcerario a ka|Te"|a|jo6 | f: carceraria ka|Te"|a|ja6 cárcere m "ka|Te6|e6 carcereiro m ka|Te"|ej|o6 carcinoloxía f ka|Tinolo"Sia6 carcinoma m ka|Ti"noma6 carcinomatose f ka|Tinoma"tOse6 carcinomatoso a ka|Tinoma"toso6 | f: carcinomatosa ka|Tinoma"tosa6 carcinose f ka|Ti"nOse6 carda f "ka|Da6 cardada f ka|"DaDa6 cardador s ka|Da"Do| | f: cardadora cardadura f ka|Da"Du|a6 cardamina f ka|Da"mina6 cardamomo m ka|Da"momo6 cardán m ka|"DaN cardar t ka|"Da| cardeal m ka|De"al cardealado m ka|Dea"laDo6 cardeña f ka|"De≠a6 cardia m "ka|Dja6 cardíaco a ka|"Dia6ko6 | f: cardíaca cardial a ka|"Djal cardialxia f ka|Di"alSja6 cardiálxico a ka|Di"alSiko6 | f: cardiálxica ka|Di"alSika6 cárdidos mpl "ka|DiDo6s cárdigan m "ka|DiVaN | nt ing cardinal a ka|Di"nal cardinalicio a ka|Dina"liTjo6 | f: cardinalicia ka|Dina"liTja6 cardiñeira f ka|Di"≠ej|a6 cardiografía f ka|DjoV|a"fia6

ka|Da"Do|a6

ka|"Dia6ka6

16

cardiógrafo m ka|"DjOV|a6fo6 cardiograma m ka|Djo"V|ama6 cardioide a ka|"DjOjDe6 cardiólogo s ka|"DjOlo6Vo6 | f: cardióloga ka|"DjOlo6Va6 cardioloxía f ka|Djolo"Sia6 cardiopatía f ka|Djopa"tia6 cardiorrespiratorio a ka|Djorespi|a"tO|jo6 | f: cardiorrespiratoria

cargado pt a ka|"VaDo6 | f: cargada cargadoiro m ka|Va"Doj|o6 cargador a s ka|Va"Do| | f: cargadora ka|Va"Do|a6 cargamento m ka|Va"mento6 (ka|Va"mEnto6) cargar t i pr ka|"Va| cargo m "ka|Vo6 cargoso a ka|"Voso6 | f: cargosa cargueiro m ka|"Vej|o6 cariar t pr ka|i"a| cariátide f ka"|jatiDe6 caribe a s ka"|iBe6 | nt ant Caribe caribeño a s ka|i"Be≠o6 | f: caribeña ka|i"Be≠a6 | nt Caribe caribú s ka|i"Bu caricatura f ka|ika"tu|a6 caricaturesco a ka|ikatu"|esko6 | f: caricaturesca ka|ikatu"|eska6 caricaturista s ka|ikatu"|ista6 caricaturizar t ka|ikatu|i"Ta| caricia f ka"|iTja6 caridade f ka|i"DaDe6 carídidos mpl ka"|iDiDo6s carie f "ka|je6 carillón m ka|i"¥oN cariño m ka"|i≠o6 cariñosamente av ka|i≠osa"mente6 cariñoso a ka|i"≠oso6 | f: cariñosa

ka|"VaDa6

ka|Djorespi|a"tO|ja6 cardiotomía f ka|Djoto"mia6 cardiotónico a ka|Djo"tOniko6 | f: cardiotónica ka|Djo"tOnika6 cardiovascular a ka|DjoBasku"la| cardite f ka|"Dite6 cardítidos mpl ka|"DitiDo6s cardo m "ka|Do6 cardoso a ka|"Doso6 | f: cardosa ka|"Dosa6 cardume m ka|"Dume6 careado pt a ka|e"aDo6 | f: careada ka|e"aDa6 carear t ka|e"a| carecedor a ka|eTe"Do| | f: carecedora ka|eTe"Do|a6 carecente a ka|e"Tente6 ka|e"TEnte6 carecer i ka|e"Te| careiro a ka"|ej|o6 | f: careira ka"|ej|a6 careixa f ka"|ejSa6 careixeira af ka|ej"Sej|a6 careixón m ka|ej"SoN carena f ka"|ena6 carenada f ka|e"naDa6 carenar t ka|e"na| carencia f ka"|EnTja6 (ka"|enTja6) carente a ka"|ente6 ka"|Ente6 carestía f ka|es"tia6 careta f ka"|eta6 careto a ka"|eto6 | f: careta ka"|eta6 carfoloxía f ka|folo"Sia6 carga f "ka|Va6 cargación f ka|Va"TjoN cargadeiro m ka|Va"Dej|o6 | var
cargadoiro

ka|"Vosa6

ka|i"≠osa6 carioca1 f ka"|jOka6 carioca2 a s ka"|jOka6 | var

fluminense | nt Río de Janeiro cariocinese f ka|joTi"nEse6 cariocinético a ka|joTi"nEtiko6 | f: cariocinética ka|joTi"nEtika6 cariofiláceas fpl ka|jofi"laTe8as 6 cariópside f ka"|jOpsiDe6 carisma m ka"|isma6 carismático a ka|is"matiko6 | f: carismática ka|is"matika6 caritativamente av

ka|itatiBa"mente6 caritativo a ka|ita"tiBo6 | f: caritativa ka|ita"tiBa6

17

cariz m ka"|iT carlear i ka|le"a| carlina f ka|"lina6 carlinga f ka|"liNga6 carlismo m ka|"lismo6 carlista a s ka|"lista6 carlou m ka|"low carmear t ka|me"a| carmelita a s ka|me"lita6 carmelitano a ka|meli"tano6 | f: carmelitana ka|meli"tana6 carmesí a s ka|me"si carmín m ka|"miN carminativo a m ka|mina"tiBo6 | f: carminativa ka|mina"tiBa6 carnación f ka|na"TjoN carnada f ka|"naDa6 carnal a ka|"nal carnalidade f ka|nali"DaDe6 carnalmente av ka|nal"mente6 carnaval m ka|na"Bal carnavalesco a ka|naBa"lesko6 | f: carnavalesca ka|naBa"leska6 carnaxe f ka|"naSe6 carnaz m ka|"naT carnaza f ka|"naTa6 carnazal a ka|na"Tal carnazo m ka|"naTo6 carne f "ka|ne6 carné m ka|"nE carneirada f ka|nej"|aDa6 carneirán a s ka|nej"|aN | f: carneirana ka|nej"|ana6 carneireiro m ka|nej"|ej|o6 carneiro a s ka|"nej|o6 | f: carneira carneirolo m ka|nej"|Olo6 carniceiro a s ka|ni"Tej|o6 | f: carniceira ka|ni"Tej|a6 carnicería f ka|niTE"|ia6 | var carnizaría cárnico a "ka|niko6 | f: cárnica carnificación f ka|nifika"TjoN carnificar pr ka|nifi"ka| carnívoro a m ka|"niBo6|o6 | f: carnívora ka|"niBo6|a6

carnizaría ka|ni"Ta|ia6 | var carnicería carnosidade f ka|nosi"DaDe6 carnoso a ka|"noso6 | f: carnosa carnotán a s ka|nO"taN | f: carnotá

ka|"nosa6

ka|"nej|a6

"ka|nika6

ka|nO"ta caro a "ka|o6 | f: cara "ka|a6 caroa f ka"|oa6 caroal a ka|o"al caroca f ka"|Oka6 | var carocha carocha f ka"|Ot°Sa6 | var caroca carocho m ka"|Ot°So6 carola f ka"|Ola6 caroleira f ka|O"lej|a6 carolinxio a ka|O"linSjo6 | f: carolinxia ka|O"linSja6 carolo m ka"|Olo6 (ka"|olo6) carón m ka"|oN carón de, a lpp aka"|onde6 carón de, de lpp deka"|onde6 carón, a lav aka"|oN carón, de lav deka"|oN carótide f ka"|OtiDe6 carotina f ka|O"tina6 caroucón m ka|ow"koN carouquexas fpl ka|ow"keSa6s carouxo m ka"|owSo6 caroza f ka"|OTa6 carozo m ka"|oTo6 | var cadrozo carpa f "ka|pa6 carpaceira f ka|pa"Tej|a6 carpanta f ka|"panta6 carpático a ka|"patiko6 | f: carpática ka|"patika6 carpaza f ka|"paTa6 carpazal m ka|pa"Tal carpazo m ka|"paTo6 carpeadura f ka|pea"Du|a6 carpear t ka|pe"a| carpelo m ka|"pelo6 carpenta f ka|"penta6 carpeta f ka|"peta6 carpetazo m ka|pe"taTo6 carpiano a ka|"pjano6 | f: carpiana ka|"pjana6 carpideira f ka|pi"Dej|a6

18

carpín m ka|"piN carpintaría ka|pinta"|ia6 | var carpintería carpinteiro s ka|pin"tej|o6 | f: carpinteira ka|pin"tej|a6 carpintería f ka|pintE"|ia6 | var carpintaría carpintexar i ka|pinte"Sa| carpir t i pr ka|"pi| carpo m "ka|po6 carpóforo a ka|"pOfo6|o6 | f: carpófora ka|"pOfo6|a6 carpola f ka|"pola6 | var carapola carqueixa f ka|"kejSa6 carqueixal m ka|kej"Sal carqueixedo m ka|kej"SeDo6 carrabouxa f kara"BowSa6 carrabouxo m kara"BowSo6 carraca1 f ka"raka6 carraca2 f ka"raka6 carracha f ka"rat°Sa6 | var carraza carracho m ka"rat°So6 carrada f ka"raDa6 carrado m ka"raDo6 carramelo a kara"mElo6 | f: carramela kara"mEla6 carramolo m kara"mOlo6 carrán m ka"raN carranca f ka"raNka6 carrancas s ka"raNka6s carranchapernas, a lav

akarant°Sa"pE|na6s
carranchapernas, ás lav

a…skarant°Sa"pE|na6s carranchas, a lav aka"rant°Sa6s carranchas, ás lav a…ska"rant°Sa6s carrancholas s karan"t°SOla6s carrandán m karan"daN carrandear i pr karande"a| carrandeo m karan"deo6 carrandiola f karan"djOla6 carranqueira f karaN"kej|a6 carraña f ka"ra≠a6 carrañento a kara"≠ento6 (kara"≠Ento6) | f: carrañenta kara"≠enta6 (kara"≠Enta6)

carrañoso a kara"≠oso6 | f: carrañosa kara"≠osa6 carrapata f kara"pata6 carrapato m kara"pato6 carrapeto a s kara"peto6 | f: carrapeta kara"peta6 carrapicho m kara"pit°So6 | var carrapito carrapito m kara"pito6 | var carrapicho carrapizo m kara"piTo6 carrapucha f kara"put°Sa6 | var caparucha carapucha carrapucheiro s karapu"t°Sej|o6 | f: carrapucheira karapu"t°Sej|a6 carrapucho m kara"put°So6 | var caparucho carapucho carrar t ka"ra| carrasca f ka"raska6 carrasco m ka"rasko6 carraspeira f karas"pej|a6 carrasquedo m karas"keDo6 carrasqueira f karas"kej|a6 carrasqueiro m karas"kej|o6 carraxe f ka"raSe6 carraxento a kara"Sento6 (kara"SEnto6) | f: carraxenta kara"Senta6 (kara"SEnta6) carraza f ka"raTa6 | var carracha carrear t kare"a| carreira f ka"rej|a6 carreiro1 m ka"rej|o6 carreiro2 m ka"rej|o6 carrela f ka"rEla6 carrelo1 m ka"rElo6 | var tarrelo1 carrelo2 m ka"rElo6 carreta f ka"reta6 carretada f kare"taDa6 carretar t kare"ta| carrete m ka"rete6 carreteiro a s kare"tej|o6 | f: carreteira kare"tej|a6 carretel m kare"tEl carretilla f kare"ti¥a6 carreto m ka"reto6 carrexa f ka"reSa6

19

carrexador s a kareSa"Do| | f: carrexadora kareSa"Do|a6 carrexar t kare"Sa| carrexo m ka"reSo6 carricanta f kari"kanta6 carriceira f kari"Tej|a6 carricho, ao lav Oka"rit°So6 carricova f kari"kOBa6 carrieira f kari"ej|a6 carril m ka"ril carrileira f kari"lej|a6 | var carrilleira carrilleira f kari"¥ej|a6 | var carrileira carriño m ka"ri≠o6 carriñouzo m kari"≠owTo6 carriola f kari"Ola6 carriolar t pr kariO"la| carrión a s kari"oN | f: carriona carriozo m kari"OTo6 carriza f ka"riTa6 carrizo m ka"riTo6 carro m "karo6 carroceiro m karO"Tej|o6 carroceta f karO"Teta6 carromato m karo"mato6 carromeiro m karo"mej|o6 carronzo m ka"ronTo6 carroucha f ka"rowt°Sa6 carroucho m ka"rowt°So6 carroula f ka"rowla6 carroulán a s karow"laN | f: carroulana karow"lana6 carroulear i karowle"a| carrozar t karO"Ta| carrúa f ka"rua6 carruaxe f karu"aSe6 carrumba f ka"rumba6 carrupa f ka"rupa6 carrupada f karu"paDa6 carrusel m karu"sEl carruxo a ka"ruSo6 | f: carruxa ka"ruSa6 | var garrucho1 carta f "ka|ta6 cartabón m ka|ta"BoN cartáceo a ka|"taTe8o6 | f: cartácea

cartafol m ka|ta"fOl cartapacio m ka|ta"paTjo6 cartaxinés a s ka|taSi"nes | f: cartaxinesa ka|taSi"nesa6 | nt ant Cartago cartear pr ka|te"a| carteira f ka|"tej|a6 carteirista s ka|tej"|ista6 carteiro s ka|"tej|o6 | f: carteira

kari"ona6

ka|"taTe8a6

ka|"tej|a6 cartel m ka|"tEl cartela f ka|"tEla6 carteleira f ka|te"lej|a6 carteo m ka|"teo6 cárter m "ka|te6| cartesianismo m ka|tesja"nismo6 cartesiano a ka|te"sjano6 | f: cartesiana ka|te"sjana6 cartilaxe f ka|ti"laSe6 cartilaxinoso a ka|tilaSi"noso6 | f: cartilaxinosa ka|tilaSi"nosa6 cartilla f ka|"ti¥a6 carto m "ka|to6 cartografar t ka|toV|a"fa| cartografía f ka|toV|a"fia6 cartográfico a ka|to"V|afiko6 | f: cartográfica ka|to"V|afika6 cartógrafo s ka|"tOV|a6fo6 | f: cartógrafa ka|"tOV|a6fa6 cartolina f ka|to"lina6 cartomancia f ka|to"manTja6 cartomántico a s ka|to"mantiko6 | f: cartomántica ka|to"mantika6 cartón m ka|"toN cartonaxe f ka|to"naSe6 cartucheira f ka|tu"t°Sej|a6 cartucho m ka|"tut°So6 cartulario m ka|tu"la|jo6 cartuxa f ka|"tuSa6 cartuxo a m ka|"tuSo6 | f: cartuxa ka|"tuSa6 caruncho m ka"|unt°So6 carunchoso a ka|un"t°Soso6 | f: carunchosa ka|un"t°Sosa6 carúncula f ka"|uNkula6 carvea f ka|"Bea6 carvén f ka|"BEN

20

ka"saDa6 casal m ka"sal casamata f kasa"mata6 casamenteiro s kasamen"tej|o6 (kasamEn"tej|o6) | f: casamenteira kasamen"tej|a6 (kasamEn"tej|a6) casamento m kasa"mento6 (kasa"mEnto6) cásamo m "kasa6mo6 | var cálsamo casandrego a kasan"d|EVo6 | f: casandrega kasan"d|EVa6 casar1 t i ka"sa| casar2 t ka"sa| casar3 m ka"sa| casarada f kasa"|aDa6 casarello m kasa"|e¥o6 casarete m kasa"|ete6 casaría f kasa"|ia6 | var casería casarío m kasa"|io6 casca f "kaska6 cascabel m kaska"BEl cascabeleiro a kaskaBe"lej|o6 | f: cascabeleira kaskaBe"lej|a6 cascabello m kaska"Be¥o6 cascabullada f kaskaBu"¥aDa6 cascabulleiro m kaskaBu"¥ej|o6 cascabullo m kaska"Bu¥o6 cascadeiro m kaska"Dej|o6 cascallada f kaska"¥aDa6 cascallal m kaska"¥al cascalleiro m kaska"¥ej|o6 cascallento a kaska"¥ento6 (kaska"¥Ento6) | f: cascallenta kaska"¥enta6 (kaska"¥Enta6) cascallo m kas"ka¥o6 cascamelo m kaska"melo6 cascar t i kas"ka| cáscara f "kaska6|a6

carvés f ka|"Bes cas pp ka6s cas de lpp "kasDe6 casa f "kasa6 casaca f ka"saka6 casación f kasa"TjoN casadeiro a kasa"Dej|o6 | f: casadeira kasa"Dej|a6 casado a s ka"saDo6 | f: casada

cascarexar i kaska|e"Sa| | var cacarexar cascarexo m kaska"|eSo6 | var cacarexo cascarilla f kaska"|i¥a6 cascarolo m kaska"|Olo6 cascarra f kas"kara6 | var cascarria cazcarra cascarria f kas"karja6 | var cascarra cazcarra casco m "kasko6 cascote m kas"kOte6 cascuda f kas"kuDa6 cascudo m kas"kuDo6 case av "kase6 caseificación f kaseifika"TjoN caseificar t kaseifi"ka| caseína f kasE"ina6 caseiro a s ka"sej|o6 | f: caseira casemente av kase"mente6 caseño a ka"se≠o6 | f: caseña caseoso a kase"oso6 | f: caseosa

ka"sej|a6 ka"se≠a6

kase"osa6 casería f kasE"|ia6 | var casaría caserna f ka"sE|na6 caseta f ka"seta6 casete f ka"sEte6 caseteiro s kase"tej|o6 | f: caseteira kase"tej|a6 caseto m ka"seto6 casetón m kase"toN casídidos mpl ka"siDiDo6s casil m ka"sil casimira f kasi"mi|a6 casino m ka"sino6 casiterita f kasitE"|ita6 caso m "kaso6 casoiro m ka"soj|o6 casoma f ka"soma6 casopa f ka"sOpa6 casopo m ka"sOpo6 casorio m ka"sO|jo6 caspa f "kaspa6 caspela f kas"pEla6

21

casposo a kas"poso6 | f: casposa casqueiro1 m kas"kej|o6 casqueiro2 a kas"kej|o6 | f: casqueira kas"kej|a6 casquete m kas"kete6 casta f "kasta6 | var caste castal m kas"tal castamente av kasta"mente6 castaña f kas"ta≠a6 castañal m kasta"≠al castañego a kasta"≠EVo6 | f: castañega kasta"≠EVa6 castañeira f kasta"≠ej|a6 castañeiro1 s kasta"≠ej|o6 | f: castañeira kasta"≠ej|a6 castañeiro2 m kasta"≠ej|o6 | var castiñeiro castañeta f kasta"≠eta6 castaño a kas"ta≠o6 | f: castaña castañola f kasta"≠Ola6 caste f "kaste6 castear t pr kaste"a| castelán1 s kaste"laN | f: castelá castelán a s kaste"laN | f: castelá kaste"la | nt Castela castelanada f kastela"naDa6 castelanfalante a s
2

kas"posa6

castigable a kasti"VaBle6 | var castigábel castigador a s kastiVa"Do| | f: castigadora kastiVa"Do|a6 castigar t pr kasti"Va| castigo m kas"tiVo6 castina f kas"tina6 castiñeira f kasti"≠ej|a6 castiñeiro m kasti"≠ej|o6 | var castañeiro castiro m kas"ti|o6 castizal m kasti"Tal castizamente av kastiTa"mente6 castizar t pr kasti"Ta| | var acastizar castizo a m kas"tiTo6 | f: castiza

kas"ta≠a6

kas"tiTa6 casto a "kasto6 | f: casta "kasta6 castor m kas"to| castóreo m kas"tO|e8o6 castración f kast|a"TjoN castrado pt a m kas"t|aDo6 | f: castrada kas"t|aDa6 castrador a s kast|a"Do| | f: castradora kast|a"Do|a6
castramentación f

kaste"la

castelanía f kastela"nia6 castelanismo m kastela"nismo6 castelanista s kastela"nista6 castelanización f kastelaniTa"TjoN castelanizante a kastelani"Tante6 castelanizar t pr kastelani"Ta| casteleiro s kaste"lej|o6 | f: casteleira kaste"lej|a6 castellonenco a s kaste¥o"neNko6 | f: castellonenca kaste¥o"neNka6 | nt Castelló castelo m kas"tElo6 casticismo m kasti"Tismo6 castidade f kasti"DaDe6 castigábel a kasti"VaBe6l | var castigable

kastelaμfa"lante6

castrapo m kas"t|apo6 castrar t kas"t|a| castrelo m kas"t|Elo6 kas"t|elo6 castrense a kas"t|Ense6 castrexo a kas"t|eSo6 | f: castrexa castro m "kast|o6 castroeira af kast|o"ej|a6 castrón m kas"t|oN casual a kasu"al casualidade f kaswali"DaDe6 casualmente av kasual"mente6 casuario m kasu"a|jo6 casuísta s kasu"ista6 casuística f kasu"istika6 casuístico a kasu"istiko6 | f: casuística kasu"istika6 casula1 f ka"sula6 | var casulla casula2 f ka"sula6 casullo m ka"su¥o6 | var casulo

kast|amenta"TjoN

kas"t|eSa6

22

casulo m ka"sulo6 | var casullo cata f "kata6 catabólico a kata"BOliko6 | f: catabólica kata"BOlika6 catabolismo m kataBO"lismo6 cataclismo m kata"klismo6 catacrese f kata"k|Ese6 catacumba f kata"kumba6 catadióptrica f kataDi"Opt|ika6 catadióptrico a kataDi"Opt|iko6 | f: catadióptrica kataDi"Opt|ika6 catador s kata"Do| | f: catadora catadura f kata"Du|a6 catafalco m kata"falko6 catáfora f ka"tafo6|a6 cataforese f katafo"|Ese6 catalán a s kata"laN | f: catalá kata"la | nt Cataluña catalanidade f katalani"DaDe6 catalanismo m katala"nismo6 catalanista a s katala"nista6 catalano-aragonés a kata"lano8a|aVo"nes | f: catalanoaragonesa kata"lano8a|aVo"nesa6 cataléctico am kata"lEktiko6 catalepsia f kata"lEpsja6 cataléptico a s kata"lEptiko6 | f: cataléptica kata"lEptika6 catalexe f kata"lEkse6 catálise f ka"talise6 catalítico a kata"litiko6 | f: catalítica catalizador a s kataliTa"Do| | f: catalizadora kataliTa"Do|a6 catalizar t katali"Ta| catalogábel a katalo"VaBe6l | var catalogable catalogable a katalo"VaBle6 | var catalogábel catalogación f kataloVa"TjoN catalogador s kataloVa"Do| | f: catalogadora kataloVa"Do|a6 catalogar t katalo"Va| catálogo m ka"talo6Vo6 catamarán m katama"|aN catana f ka"tana6

cataplasma m kata"plasma6 cataplexía f kataplE"Sia6 cataplún ix kata"pluN catapulta f kata"pulta6 catapultar t katapul"ta| catar pp ka"ta| catar t ka"ta| catarata f kata"|ata6 catarina af kata"|ina6 cátaro a m "kata6|o6 | f: cátara catarral a kata"ral catarreira f kata"rej|a6 catarrinos mpl kata"rino6s catarro m ka"taro6 catarroso a kata"roso6 | f: catarrosa catarse f ka"ta|se6 catártico a ka"ta|tiko6 | f: catártica

"kata6|a6

kata"Do|a6

kata"rosa6

kata"litika6

ka"ta|tika6 catasol m kata"sol (kata"sOl) catastral a katas"t|al catastrar t katas"t|a| catastro m ka"tast|o6 catástrofe f ka"tast|o6fe6 catastrófico a katas"t|Ofiko6 | f: catastrófica katas"t|Ofika6 catastrofismo m katast|O"fismo6 catatonía f katato"nia6 catatónico a m kata"tOniko6 | f: catatónica kata"tOnika6 catavento m kata"Bento6 (kata"BEnto6) catecismo m kate"Tismo6 catecumenado m katekume"naDo6 catecúmeno s kate"kume6no6 | f: catecúmena kate"kume6na6 cátedra f "kate6D|a6 catedral f kate"D|al catedralicio a kateD|a"liTjo6 | f: catedralicia kateD|a"liTja6 catedrático a s kate"D|atiko6 | f: catedrática kate"D|atika6 categorema m kateVo"|Ema6 kateVo"|ema6 categoremático a kateVo|E"matiko6 kateVo|e"matiko6 | f:

23

categoría f kateVo"|ia6 kateVO"|ia6 categoricamente av categórico a kate"VO|iko6 | f: categórica kate"VO|ika6 catenaria f kate"na|ja6 catequese f kate"kEse6 catequético a kate"kEtiko6 | f: catequética kate"kEtika6 catequista s kate"kista6 catequístico a kate"kistiko6 | f: catequística kate"kistika6 catequización f katekiTa"TjoN catequizador s katekiTa"Do| | f: catequizadora katekiTa"Do|a6 catequizar t kateki"Ta| caterético a kate"|Etiko6 | f: caterética kate"|Etika6 caterva f ka"tE|Ba6 catéter m ka"tEte6| cateterismo m katetE"|ismo6 cateto m ka"teto6 catetómetro m kate"tOme6t|o6 catilinaria f katili"na|ja6 catión m ka"tjoN catiúsca f kati"uska6 cativada f kati"BaDa6 cativador a s katiBa"Do| | f: cativadora katiBa"Do|a6 cativamente av katiBa"mente6 cativar t kati"Ba| cativaría katiBa"|ia6 | var cativería cativeiro a kati"Bej|o6 | f: cativeira

kateVo|e"matika6

categoremática kateVo|E"matika6

católico a s ka"tOliko6 | f: católica catolicón m katOli"koN catón m ka"toN catóptrica f ka"tOpt|ika6 catóptrico a ka"tOpt|iko6 | f: catóptrica ka"tOpt|ika6 catorce num ka"to|Te6 catrapola f kat|a"pOla6 catre m "kat|e6 catro num m "kat|o6 catrocentos num kat|o"TEnto6s | f: catrocentas kat|o"TEnta6s catropea f kat|O"pea6 catueiro m katu"ej|o6 caucásico a s kaw"kasiko6 | f: caucásica kaw"kasika6 | nt Cáucaso caucho m "kawt°So6 caución f kaw"TjoN caucionar t kawTjo"na| caudado a kaw"DaDo6 | f: caudada caudal1 a kaw"Dal caudal2 m kaw"Dal caudaloso a kawDa"loso6 | f: caudalosa kawDa"losa6 caudatario m kawDa"ta|jo6 caudillismo m kawDi"¥ismo6 caudillo m kaw"Di¥o6 caudino a s kaw"Dino6 | f: caudina caule m "kawle6 caulescente a kawles"Tente6 caulículo m kaw"likulo6 cauliforme a kawli"fO|me6 caulinar a kawli"na| caurel m kaw"|El | var cairel caurí m kaw"|i causa f "kawsa6 causa de, a lpp a"kawsa6De6 causa de, por lpp po|"kawsa6De6 causal a kaw"sal causalidade f kawsali"DaDe6 causante a s kaw"sante6 causar t kaw"sa|

ka"tOlika6

kateVO|ika"mente6

kaw"DaDa6

kaw"Dina6

kati"Bej|a6 cativería f katiBE"|ia6 | var cativaría cativerio m kati"BE|jo6 cativeza f kati"BeTa6 catividade f katiBi"DaDe6 cativo a s ka"tiBo6 | f: cativa ka"tiBa6 catódico a ka"tODiko6 | f: catódica ka"tODika6 cátodo m "kato6Do6 catolicidade f katOliTi"DaDe6 catolicismo m katOli"Tismo6

kawles"TEnte6

24

causativo a kawsa"tiBo6 | f: causativa kawsa"tiBa6 causela f kaw"sEla6 causídico m kaw"siDiko6 cáustica f "kawstika6 causticamente av kawstika"mente6 causticidade f kawstiTi"DaDe6 cáustico a "kawstiko6 | f: cáustica

cavilla1 f ka"Bi¥a6 cavilla2 f ka"Bi¥a6 cavillón m kaBi"¥oN caviloso a kaBi"loso6 | f: cavilosa cavón m ka"BoN cavorco m ka"BO|ko6 cavoza f ka"BOTa6 caxata f ka"Sata6 caxato m ka"Sato6 caxemira f kaSe"mi|a6 caxiga f ka"SiVa6 caxigo m ka"SiVo6 caxigueira f kaSi"Vej|a6 caza f "kaTa6 cazabello s kaTa"Be¥o6 | f: cazabella kaTa"Be¥a6 cazacú m kaTa"ku cazador s a kaTa"Do| | f: cazadora cazapelear i kaTapele"a| cazapelo m a kaTa"pElo6 | f: cazapela kaTa"pEla6 cazapo m ka"Tapo6 cazar t ka"Ta| cazaría kaTa"|ia6 | var cacería cazarola f kaTa"|Ola6 cazcarra f kaT"kara6 | var cascarra cascarria cazo m "kaTo6 cazoeira f kaTo"ej|a6 cazola f ka"TOla6 cazolada f kaTO"laDa6 cazolear i kaTOle"a| cazoleiro a s kaTO"lej|o6 | f: cazoleira kaTO"lej|a6 cazoleta f kaTO"leta6 cazolo m ka"TOlo6 cazón m ka"ToN cazurraría kaTura"|ia6 | var cazurrería cazurrería f kaTurE"|ia6 | var cazurraría cazurro a s ka"Turo6 | f: cazurra

kaBi"losa6

"kawstika6 caustra f "kawst|a6 | var calustra cautamente av kawta"mente6 cautela f kaw"tEla6
cautelosamente av

cauteloso a kawtE"loso6 | f: cautelosa kawtE"losa6 cauterio m kaw"tE|jo6 cauterización f kawtE|iTa"TjoN cauterizar t kawtE|i"Ta| cauto a "kawto6 | f: cauta "kawta6 cava1 f "kaBa6 cava2 af "kaBa6 cava3 s "kaBa6 cavaca f ka"Baka6 cavaco m ka"Bako6 cavada f ka"BaDa6 cavadela f kaBa"DEla6 cavadoiro m kaBa"Doj|o6 cavador a s kaBa"Do| | f: cavadora cavadura f kaBa"Du|a6 cavar t i ka"Ba| cavatina f kaBa"tina6 caveira f ka"Bej|a6 caverna f ka"BE|na6 cavernícola m a kaBE|"niko6la6 cavernoso a kaBE|"noso6 | f: cavernosa kaBE|"nosa6 caveto m ka"Beto6 cavianca f ka"BjaNka6 | var caivanca caviar m ka"Bja| cavidade f kaBi"DaDe6 cavilación f kaBila"TjoN cavilador a s kaBila"Do| | f: caviladora kaBila"Do|a6 cavilar t i kaBi"la|

kawtElosa"mente6

kaTa"Do|a6

kaBa"Do|a6

ka"Tura6 ce m "Te | nt letra cea1 f "Tea6

25

cea2 f "Tea6 ceacú, a lav aTea"ku ceado pt a Te"aDo6 | f: ceada cear1 t i Te"a| cear2 t i Te"a| ceavoga, á lav a…Tea"BOVa6 ceba1 f "TeBa6 ceba2 f "TeBa6 cebada f Te"BaDa6 cebadeira f TeBa"Dej|a6 cebadeiro m TeBa"Dej|o6 cebado pt a Te"BaDo6 | f: cebada

Te"aDa6

TeBa"Do|a6 cebar t pr Te"Ba| cebo m "TeBo6 cebola f Te"Bola6 cebolada f TeBo"laDa6 ceboleiro a s TeBo"lej|o6 | f: ceboleira TeBo"lej|a6 ceboliño m TeBo"li≠o6 cebolizo a TeBo"liTo6 | f: ceboliza TeBo"liTa6 cebolo m Te"Bolo6 cebón m Te"BoN cebote m Te"BOte6 cebra1 f "TeB|a6 cebra2 f "TeB|a6 cebreirego a s TeB|ej"|EVo6 | f: cebreirega TeB|ej"|EVa6 | nt O
Cebreiro cebrina f Te"B|ina6 cebrisca f Te"B|iska6 cebro a "TeB|o6 | f: cebra "TeB|a6 cebú m Te"Bu cebullo m Te"Bu¥o6 ceca f "TEka6 ceceante a TeTe"ante6 cecear i TeTe"a| ceceo m Te"Teo6 cecidio m Te"TiDjo6 cecimbre m Te"Timb|e6 cedeirense a s TeDej"|Ense6 | nt Cedeira cedente a s Te"Dente6 Te"DEnte6

cebador a s TeBa"Do| | f: cebadora

Te"BaDa6

TeDi"¥aDa6 cedizo a Te"DiTo6 | f: cediza Te"DiTa6 cedo av "TeDo6 cedría f Te"D|ia6 cedrino a Te"D|ino6 | f: cedrina Te"D|ina6 cedro m "TeD|o6 cédula f "TEDula6 cedular a TEDu"la| cefalalxia f Tefa"lalSja6 cefalea f Tefa"lea6 cefálico a Te"faliko6 | f: cefálica Te"falika6
cefalocordados mpl cefalometría f TefalomE"t|ia6 cefalómetro m Tefa"lOme6t|o6 cefalópodos mpl Tefa"lOpo6Do6s cefalorraquídeo a Tefalora"kiDe8o6 | f: cefalorraquídea Tefalora"kiDe8a6 cefalotórax m Tefalo"tO|a6ks céfiro m "TEfi|o6 cegador a TeVa"Do| | f: cegadora cegamente av TEVa"mente6 cegamento m TeVa"mento6 (TeVa"mEnto6) cegar t i pr Te"Va| cegarato a s TeVa"|ato6 | f: cegarata TeVa"|ata6 cegas, ás lav a…s"TEVa6s cego a s "TEVo6 | f: cega "TEVa6 cegoña1 f Te"Vo≠a6 cegoña2 f Te"Vo≠a6 cegoñal m TeVo"≠al cegude f Te"VuDe6 cegueira f Te"Vej|a6 ceiba1 f "TejBa6 ceiba2 f "TejBa6 ceibar t Tej"Ba| ceibe a "TejBe6 | var ceibo

ceder t i Te"De| cedíbel a Te"DiBe6l | var cedible cedible a Te"DiBle6 | var cedíbel cedilla f Te"Di¥a6 cedillado a TeDi"¥aDo6 | f: cedillada

Tefaloko|"DaDo6s

TeVa"Do|a6

26

ceibo a "TejBo6 | f: ceiba "TejBa6 | var ceibe ceifa f "Tejfa6 cela f "TEla6 celada f Te"laDa6 celador s Tela"Do| | f: celadora celamín m Tela"miN celandés a s Telan"des | f: celandesa Telan"desa6 celanovés a s TelanO"Bes | f: celanovesa TelanO"Besa6 | nt Celanova celante a TE"lante6 celar t TE"la| celastráceas fpl Telas"t|aTe8as 6 celaxe f Te"laSe6 celebérrimo a Tele"BErimo6 | f: celebérrima Tele"BErima6 celebración f TeleB|a"TjoN celebrante a s Tele"B|ante6 celebrar t Tele"B|a| célebre a "TEle6B|e6 celebridade f TeleB|i"DaDe6 celeireiro s Telej"|ej|o6 | f: celeireira Telej"|ej|a6 celeiro m Te"lej|o6 celenterados mpl Telente"|aDo6s 6 celentéreos mpl Telen"tE|e8os celeridade f TelE|i"DaDe6 celeste a Te"lEste6 celestial a Teles"tjal celestina1 f Teles"tina6 celestina2 f Teles"tina6 | nt Celestina celestinesco a Telesti"nesko6 | f: celestinesca Telesti"neska6 celestino a m Teles"tino6 | f: celestina Teles"tina6 celíaco a Te"lia6ko6 | f: celíaca celibato m a TEli"Bato6 | f: celibata célibe a "TEliBe6 celidonia f Teli"DOnja6 celigras fpl Te"liV|a6s | var deligras cella f "Te¥a6

cello m "Te¥o6 celme m "TElme6 celmoso a TEl"moso6 | f: celmosa

Tela"Do|a6

Te"lia6ka6

TEli"Bata6

TEl"mosa6 celo m "TElo6 celofán m TElo"faN celoma m Te"loma6 celomados mpl Telo"maDo6s celosamente av TElosa"mente6 celosía f Telo"sia6 celoso a TE"loso6 | f: celosa TE"losa6 celote s Te"lOte6 celta a s "TElta6 celtibérico a s TElti"BE|iko6 | f: celtibérica TElti"BE|ika6 celtibero a s TElti"BE|o6 | f: celtibera TElti"BE|a6 céltico a s "TEltiko6 | f: céltica "TEltika6 celtismo m TEl"tismo6 celtista s TEl"tista6 célula f "TElula6 celular a TElu"la| celulite f TElu"lite6 celuloide m TElu"lOjDe6 celulosa f TElu"losa6 celuloso a TElu"loso6 | f: celulosa TElu"losa6 cemba f "Temba6 cementación f Tementa"TjoN (TemEnta"TjoN) cementar t Temen"ta| (TemEn"ta|) cemento m Te"mento6 (Te"mEnto6) cemiterio m Temi"tE|jo6 cempés m TEm"pEs cen1 num "TEN cen3 m a "TEN cenáculo m Te"nakulo6 cenar i Te"na| | var acenar cencenar i TenTe"na| cenceno m Ten"Teno6 cendal m Ten"dal cendo m "Tendo6 cenestesia f Tenes"tEsja6 cenestésico a Tenes"tEsiko6 | f: cenestésica Tenes"tEsika6 cenfollas m TEμ"fo¥a6s

27

cénit m "TEnit cenital a TEni"tal cenmilésimo a f TENmi"lEsimo6 | f: cenmilésima TENmi"lEsima6 cenmillonésimo a f TENmi¥o"nEsimo6 | f: cenmillonésima TENmi¥o"nEsima6 ceno m "Teno6 | var aceno cenobio m Te"nOBjo6 cenobita m TenO"Bita6 cenobítico a TenO"Bitiko6 | f: cenobítica TenO"Bitika6 cenoria f Te"nO|ja6 cenoroico m Teno"|Ojko6 cenotafio m Teno"tafjo6 censar t pr Ten"sa| censatario a Tensa"ta|jo6 | f: censataria Tensa"ta|ja6 censo1 m "Tenso6 ("TEnso6) censo2 m "Tenso6 | var cenzo censor s Ten"so| (TEn"so|) | f: censora Ten"so|a6 (TEn"so|a6) censual a Tensu"al (TEnsu"al) censura f Ten"su|a6 (TEn"su|a6) censurábel a Tensu"|aBe6l (TEnsu"|aBe6l) | var censurable censurable a Tensu"|aBle6 (TEnsu"|aBle6) | var censurábel censurador a s Tensu|a"Do| (TEnsu|a"Do|) | f: censuradora Tensu|a"Do|a6 (TEnsu|a"Do|a6) censurar t Tensu"|a| (TEnsu"|a|) centáurea f Ten"taw|e8a6 centauro m Ten"taw|o6 centavo m Ten"taBo6 centeal m Tente"al centeeiro a Tente"ej|o6 | f: centeeira Tente"ej|a6 centena f Ten"tena6 centenar m Tente"na| centenario a m Tente"na|jo6 | f: centenaria Tente"na|ja6 centeo1 a Ten"teo6 | f: centea centeo2 m Ten"teo6 centesimal a TentEsi"mal

centésimo a s Ten"tEsimo6 | f: centésima Ten"tEsima6 centiárea f Tenti"a|e8a6 TEnti"a|e8a6 centígrado a m Ten"tiV|a6Do6 TEn"tiV|a6Do6 | f: centígrada

Ten"tiV|a6Da6 TEn"tiV|a6Da6 centigramo m Tenti"V|a6mo6 TEnti"V|a6mo6 centílitro m Ten"tilit|o6 TEn"tilit|o6 centímetro m Ten"time6t|o6 TEn"time6t|o6 céntimo m "TEntimo6 cento m "TEnto6 centola f Ten"tola6 centón m Ten"toN centrado a m Ten"t|aDo6 | f: centrada Ten"t|aDa6 central a f Ten"t|al centralismo m Tent|a"lismo6 centralista a s Tent|a"lista6 centralización f Tent|aliTa"TjoN centralizador a Tent|aliTa"Do| | f: centralizadora Tent|aliTa"Do|a6 centralizar t Tent|ali"Ta| centrar t pr Ten"t|a| céntrico a "TEnt|iko6 | f: céntrica "TEnt|ika6 centrífuga f Ten"t|ifuVa6 centrifugación f Tent|ifuVa"TjoN centrifugador a s Tent|ifuVa"Do| | f: centrifugadora Tent|ifuVa"Do|a6 centrifugar t Tent|ifu"Va| centrífugo a Ten"t|ifuVo6 | f: centrífuga Ten"t|ifuVa6 centrípeto a Ten"t|ipe6to6 | f: centrípeta Ten"t|ipe6ta6 centrismo m Ten"t|ismo6 centrista a s Ten"t|ista6 centro m "Tent|o6 centroafricano a s Tent|o8af|i"kano6
| f: centroafricana Tent|o8af|i"kana6 | nt República Centroafricana centroamericano a s Tent|o8amE|i"kano6 | f: centroamericana

Ten"tea6

28

Tent|o8amE|i"kana6 | nt América
Central centroasiático a s Tent|o8a"sjatiko6 | f: centroasiática Tent|o8a"sjatika6 | nt Asia Central centrocampista s Tent|okam"pista6 centrodereita m Tent|oDe"|ejta6 centroesquerda m Tent|o8es"ke|Da6 centroeuropeo a Tent|o8ew|O"peo6 | f: centroeuropea Tent|o8ew|O"pea6 | nt Europa Central centrómero m Ten"t|Ome6|o6 centrosoma m Tent|o"soma6 centuplicar t TEntupli"ka| céntuplo a m "TEntuplo6 | f: céntupla "TEntupla6 centuria f Ten"tu|ja6 centurión m Tentu"|joN cenuro m Te"nu|o6 cenurose f Tenu"|Ose6 cenzo m "TenTo6 | var censo2 ceo m "TEo6 ceolita f TeO"lita6 cepa f "Tepa6 cepada f Te"paDa6 cepar t Te"pa| cepeira f Te"pej|a6 cepelín m Tepe"liN cepilladora f Tepi¥a"Do|a6 cepilladura f Tepi¥a"Du|a6 cepillar t Tepi"¥a| cepillo m Te"pi¥o6 cepo m "Tepo6 cepudo a Te"puDo6 | f: cepuda

cerasta f Te"|asta6 cerato m Te"|ato6 ceratofiláceas fpl Te|atofi"laTe8as 6 ceratosas fpl Te|a"tosa6s ceratospónxidos mpl

Tent|o8es"kE|Da6

Te"puDa6 cera f "Te|a6

cerambícidos mpl Te|am"biTiDo6s cerámica f Te"|amika6 cerámico a Te"|amiko6 | f: cerámica ceramista s Te|a"mista6 ceramógrafo s Te|a"mOV|a6fo6 | f: ceramógrafa Te|a"mOV|a6fa6 cerar i Te"|a| ceraría Te|a"|ia6 | var cerería cerasina f Te|a"sina6

Te"|amika6

Te|atos"pOnSiDo6s ceraunia f Te"|awnja6 ceraunomancia f Te|awno"manTja6 cérbero m "TE|Be6|o6 cerca1 f "Te|ka6 cerca2 av "Te|ka6 cerca de lpp "Te|ka6De6 cercado m Te|"kaDo6 cercador a s Te|ka"Do| | f: cercadora Te|ka"Do|a6 cercar t Te|"ka| cercella f Te|"Te¥a6 cerceta f Te|"Teta6 cerco m "Te|ko6 cercopitécidos mpl Te|kopi"tETiDo6s cercopiteco m Te|kopi"tEko6 cerdeira f Te|"Dej|a6 cereal a m Te|e"al cerealeiro a Te|ea"lej|o6 | f: cerealeira Te|ea"lej|a6 cerebelo m Te|e"BElo6 cerebral a Te|E"B|al cerebralidade f Te|EB|ali"DaDe6 cerebro m Te"|EB|o6 cerebrospinal a Te|EB|ospi"nal cereiro s Te"|ej|o6 | f: cereira Te"|ej|a6 cereixa f Te"|ejSa6 cereixo m Te"|ejSo6 cerellada f Te|e"¥aDa6 cerello m Te"|e¥o6 céreo a "Te|e8o6 | f: cérea "Te|e8a6 cerería f Te|E"|ia6 | var ceraría cerimonia f Te|i"mOnja6 cerimonial a m Te|imO"njal
cerimoniosamente av

Te|imOnjosa"mente6 cerimonioso a Te|imO"njoso6 | f: cerimoniosa Te|imO"njosa6 cerio m "TE|jo6 ceritíidos mpl Te|i"tiiDo6s cerna f "TE|na6

29

Te|"ne¥a6 cernil a TE|"nil cernizo m Te|"niTo6 | var cerrizo cero m "TE|o6 cerollo m Te"|o¥o6 ceroma m Te"|oma6 ceroplástica f Te|o"plastika6 ceroso a Te"|oso6 | f: cerosa Te"|osa6 cerqueiro am Te|"kej|o6 cerquiño am Te|"ki≠o6 cerradiña f TEra"Di≠a6 (Tera"Di≠a6) cerrado pt a s TE"raDo6 (Te"raDo6) | f: cerrada TE"raDa6 (Te"raDa6) cerradura f TEra"Du|a6 (Tera"Du|a6) cerralla f Te"ra¥a6 cerrallar t Tera"¥a| cerralleiro s Tera"¥ej|o6 | f: cerralleira Tera"¥ej|a6 cerramento m TEra"mento6 (TEra"mEnto6) (Tera"mento6) (Tera"mEnto6) cerraportelos s TErapo|"telo6s (TErapo|"tElo6s) cerrar t i pr TE"ra| (Te"ra|) cerrazón f TEra"ToN (Tera"ToN) cerreña f Te"re≠a6 cerreta f Te"reta6 cerrizo m Te"riTo6 | var cernizo cerro m "TEro6 cerrote m Te"rOte6 cerrudo a Te"ruDo6 | f: cerruda Te"ruDa6 cerrulo m Te"rulo6 cerrume m TE"rume6 (Te"rume6) certame m TE|"tame6 certamente av TE|ta"mente6 certeiramente av TE|tej|a"mente6 certeiro a TE|"tej|o6 | f: certeira TE|"tej|a6 certeza f TE|"teTa6 certificación f TE|tifika"TjoN certificado m TE|tifi"kaDo6

cernar t Te|"na| | var acernar cernella f Te|"ne¥a6 cernello a Te|"ne¥o6 | f: cernella

certificador a s TE|tifika"Do| | f: certificadora TE|tifika"Do|a6 certificar t TE|tifi"ka| certo a p av "TE|to6 | f: certa "TE|ta6 certo, de lav de"TE|to6 ceruda f Te"|uDa6 cerúleo a Te"|ule8o6 | f: cerúlea cerullo m Te"|u¥o6 | var zurullo cerume m Te"|ume6 ceruminoso a Te|umi"noso6 | f: ceruminosa Te|umi"nosa6 cerusa f Te"|usa6 cerval a TE|"Bal cervantego a s Te|Ban"tEVo6 | f: cervantega Te|Ban"tEVa6 | nt Cervantes cervato m TE|"Bato6 cervexa f Te|"BeSa6 cervexaría Te|BeSa"|ia6 | var cervexería cervexeiro a Te|Be"Sej|o6 | f: cervexeira Te|Be"Sej|a6 cervexería f Te|BeSE"|ia6 | var cervexaría cervical a TE|Bi"kal cérvidos mpl "TE|BiDo6s cerviño a TE|"Bi≠o6 | f: cerviña

Te"|ule8a6

TE|"Bi≠a6 cerviz f TE|"BiT cervo s "TE|Bo6 | f: cerva "TE|Ba6 cervún a TE|"BuN | f: cervúa TE|"Bua6 cerzo m "TE|To6 cesación f TEsa"TjoN cesamento m TEsa"mento6 (TEsa"mEnto6) cesante a TE"sante6 cesantía f TEsan"tia6 cesar t i TE"sa| césar m "TEsa6| cesárea f Te"sa|e8a6 cesáreo a TE"sa|e8o6 | f: cesárea TE"sa|e8a6 cesariano a TEsa"|jano6 | f: cesariana TEsa"|jana6 cesarismo m TEsa"|ismo6

30

cesarista a s TEsa"|ista6 cesio m "TEsjo6 cesión f TE"sjoN Te"sjoN cesionario s TEsjo"na|jo6 Tesjo"na|jo6 | f: cesionaria

TEsjo"na|ja6 Tesjo"na|ja6 céspede m "TEspe6De6 cesta f "Testa6 cestada f Tes"taDa6 cestaría Testa"|ia6 | var cestería cesteiro s Tes"tej|o6 | f: cesteira Tes"tej|a6 cestería f TestE"|ia6 | var cestaría cesto1 m "Testo6 cesto2 m "Testo6 cestodos mpl Tes"toDo6s cestón m Tes"toN cesura f Te"su|a6 ceta m "Teta6 | var zeta | nt letra cetáceos mpl Te"taTe8o6s cetaria f Te"ta|ja6 cetina f Te"tina6 cetoloxía f Tetolo"Sia6 cetona f Te"tona6 cetonia f Te"tOnja6 cetónico a Te"tOniko6 | f: cetónica Te"tOnika6 cetra f "Tet|a6 cetraría Tet|a"|ia6 | var cetrería cetrería f Tet|E"|ia6 | var cetraría cetro m "Tet|o6 ceugma m "Tewgma6 ceutí a s TEw"ti | nt Ceuta cha1 f "t°Sa cha2 cont t°Sa6 | nt che1 (p) + a2 (art) chabola f t°Sa"BOla6 chacal m t°Sa"kal cháchara f "t°Sat°Sa6|a6 chacina f t°Sa"Tina6 chacolí m t°SakO"li chacona f t°Sa"kona6 chacota f t°Sa"kOta6 chadiano a s t°Sa"Djano6 | f: chadiana t°Sa"Djana6 | nt Chad chaeira f t°Sa"ej|a6 | var chaira chaela f t°Sa"Ela6

chafallada f t°Safa"¥aDa6 | var chafullada chafallar t i t°Safa"¥a| | var chafullar chafallas a s t°Sa"fa¥a6s chafalleiro a s t°Safa"¥ej|o6 | f: chafalleira t°Safa"¥ej|a6 | var chafulleiro chafar t t°Sa"fa| chafariz m t°Safa"|iT chafrán m t°Sa"f|aN chafullada f t°Safu"¥aDa6 | var chafallada chafullar t i t°Safu"¥a| | var chafallar chafullas a s t°Sa"fu¥a6s chafulleiro a s t°Safu"¥ej|o6 | f: chafulleira t°Safu"¥ej|a6 | var chafalleiro chaga f "t°SaVa6 chagar t pr t°Sa"Va| chagorza f t°Sa"VO|Ta6 chaguazo1 m t°Sa"VwaTo6 chaguazo2 m t°Sa"VwaTo6 chaguazoso a t°SaVwa"Toso6 | f: chaguazosa t°SaVwa"Tosa6 chaila f "t°Sajla6 | var chaira chaira f "t°Saj|a6 chairego a s t°Saj"|EVo6 | f: chairega t°Saj"|EVa6 | nt A Terra Chá chairiño a t°Saj"|i≠o6 | f: chairiña chairo a "t°Saj|o6 | f: chaira "t°Saj|a6 chal m "t°Sal chalado pt a t°Sa"laDo6 | f: chalada chalán s t°Sa"laN | f: chalana chalana f t°Sa"lana6 chalanear i t°Salane"a| chalaneo m t°Sala"neo6 chalar1 t t°Sa"la| chalar2 pr t°Sa"la| chalé m t°Sa"lE chaleco m t°Sa"lEko6 chaleiro m t°Sa"lej|o6 chalupa f t°Sa"lupa6 chama f "t°Sama6 chamada f t°Sa"maDa6

t°Saj"|i≠a6

t°Sa"laDa6

t°Sa"lana6

31

chamadeira f t°Sama"Dej|a6 chamadoira f t°Sama"Doj|a6 chamador s t°Sama"Do| | f: chamadora t°Sama"Do|a6 chamamento m t°Sama"mento6 (t°Sama"mEnto6) chamar t i pr t°Sa"ma| chamariza f t°Sama"|iTa6 chambaril m t°Samba"|il | var cambril chambón a s t°Sam"boN | f: chambona t°Sam"bona6 | var chambrón chambonada f t°Sambo"naDa6 chambra1 f "t°Samb|a6 chambra2 f "t°Samb|a6 | var cambra chambricar i t°Samb|i"ka| chambrón a s t°Sam"b|oN | f: chambrona t°Sam"b|ona6 | var chambón chameante a t°Same"ante6 chamear t i t°Same"a| chamente av t°Sa"mente6 chamiceira f t°Sami"Tej|a6 chamil m t°Sa"mil chamiza1 f t°Sa"miTa6 chamiza2 f t°Sa"miTa6 chamizo m t°Sa"miTo6 champada f t°Sam"paDa6 champaña m t°Sam"pa≠a6 champañés a s t°Sampa"≠es | f: champañesa t°Sampa"≠esa6 | nt Champaña champar t t°Sam"pa| champiñón m t°Sampi"≠oN champola f t°Sam"pOla6 chamurra f t°Sa"mura6 | var chamuza chamusca f t°Sa"muska6 chamuscadura f t°Samuska"Du|a6 chamuscar t pr t°Samus"ka| chamusco m t°Sa"musko6 chamuza f t°Sa"muTa6 | var chamurra chan a m "t°SaN | f: chá "t°Sa chanca f "t°SaNka6 chancada f t°SaN"kaDa6 chancear pr t°SanTe"a| 32

chanceira f t°San"Tej|a6 chancela f t°San"TEla6 chancelaría t°SanTela"|ia6 | var chancelería chanceler m t°SanTe"lE| chancelería f t°SanTelE"|ia6 | var chancelaría chanchada f t°San"t°SaDa6 chanchar t t°San"t°Sa| chancil m t°San"Til chancleta f t°SaN"kleta6 chanco m "t°SaNko6 chándal m "t°Sanda6l chandarme m t°San"da|me6 chanfaina f t°Saμ"fajna6 changüí m t°SaN"gwi chanquear i t°SaNke"a| chanqueiro m t°SaN"kej|o6 chanta f "t°Santa6 chantada f t°San"taDa6 chantadino a s t°Santa"Dino6 | f: chantadina t°Santa"Dina6 | nt Chantada chantado pt a t°San"taDo6 | f: chantada t°San"taDa6 chantar t pr t°San"ta| chantaxe1 f t°San"taSe6 chantaxe2 f t°San"taSe6 chantaxear t t°SantaSe"a| chantaxista s t°Santa"Sista6 chanteira f t°San"tej|a6 chanteiro m t°San"tej|o6 chanto m "t°Santo6 chantón m t°San"toN chantre m "t°Sant|e6 chantría f t°San"t|ia6 chanza1 f "t°SanTa6 chanza2 f "t°SanTa6 chanzo m "t°SanTo6 chapa f "t°Sapa6 chapacuña f t°Sapa"ku≠a6 chapada f t°Sa"paDa6 chapado m t°Sa"paDo6 chapapote m t°Sapa"pOte6 chapar1 t t°Sa"pa| chapar2 t t°Sa"pa| chaparena f t°Sapa"|ena6

chaparrada f t°Sapa"raDa6 chaparreta f t°Sapa"reta6 chaparro a m t°Sa"paro6 | f: chaparra chapeirazo m t°Sapej"|aTo6 chapela f t°Sa"pEla6 chapelada f t°SapE"laDa6 chapeletada f t°Sapele"taDa6 chapeta f t°Sa"peta6 chapeu m t°Sa"pew t°Sa"pEw chapicar t i pr t°Sapi"ka| chapín m t°Sa"piN chapinar i t°Sapi"na| chapitel m t°Sapi"tEl chapiza f t°Sa"piTa6 chapizo m t°Sa"piTo6 chapodadura f t°SapoDa"Du|a6 chapodar t t°Sapo"Da| chapón a s t°Sa"poN | f: chapona chapuceiro a s t°Sapu"Tej|o6 | f: chapuceira t°Sapu"Tej|a6 chapurreado m t°Sapure"aDo6 chapurrear t t°Sapure"a| chapuza f t°Sa"puTa6 chapuzadura f t°SapuTa"Du|a6 chapuzar t i pr t°Sapu"Ta| chaqueta f t°Sa"keta6 chaqueteiro s t°Sake"tej|o6 | f: chaqueteira t°Sake"tej|a6 chaquetón m t°Sake"toN charabisca f t°Sa|a"Biska6 charabiscas s t°Sa|a"Biska6s charada f t°Sa"|aDa6 charamela f t°Sa|a"mEla6 charamona f t°Sa|a"mona6 charamusca f t°Sa|a"muska6s charamusquear i t°Sa|amuske"a| charamuza f t°Sa|a"muTa6 charanga f t°Sa"|aNga6 charca f "t°Sa|ka6 charco m "t°Sa|ko6 chareta f t°Sa"|eta6 charla f "t°Sa|la6 charlar i t°Sa|"la| charlatán a s t°Sa|la"taN | f: charlatana t°Sa|la"tana6

t°Sa"para6

charlatanaría t°Sa|latana"|ia6 | var charlatanería charlatanear i t°Sa|latane"a| charlatanería f t°Sa|latanE"|ia6 | var charlatanaría charón m t°Sa"|oN charouvía f t°Sa|ow"Bia6 charqueira f t°Sa|"kej|a6 charquento a t°Sa|"kento6 (t°Sa|"kEnto6) | f: charquenta t°Sa|"kenta6 (t°Sa|"kEnta6) charra f "t°Sara6 charramangueiro a t°SaramaN"gej|o6 | f: charramangueira charrela f t°Sa"rEla6 charrizo m t°Sa"riTo6 charrúa f t°Sa"rua6 charruar t t°Saru"a| chárter m "t°Sa|te6| | nt ing chasca1 f "t°Saska6 chasca2 f "t°Saska6 chascar t pr t°Sas"ka| chascarraschás m t°Saskaras"t°Sa6s chaschás m t°Sas"t°Sas chasco1 m "t°Sasko6 chasco2 m "t°Sasko6 chasis m "t°Sasis | nt fr chatarra f t°Sa"tara6 chatarreiro s t°Sata"rej|o6 | f: chatarreira t°Sata"rej|a6 chato a m "t°Sato6 | f: chata "t°Sata6 chatola f t°Sa"tOla6 chatolar t t°SatO"la| chauvinismo m t°SawBi"nismo6 chauvinista s t°SawBi"nista6 chave f "t°SaBe6 chavear t t°SaBe"a| chaveiro a s t°Sa"Bej|o6 | f: chaveira chavella f t°Sa"Be¥a6 chavelleira f t°SaBe"¥ej|a6 chavello m t°Sa"Be¥o6 chavellón m t°SaBe"¥oN chavelluco m t°SaBe"¥uko6 chaveta f t°Sa"BeTa6 chavicar t i t°SaBi"ka|

t°SaramaN"gej|a6

t°Sa"pona6

t°Sa"Bej|a6

33

chaza f "t°SaTa6 chazar t t°Sa"Ta| chazo m "t°SaTo6 che p t°Se6 chea f "t°Sea6 checo a s "t°SEko6 | f: checa "t°SEka6 | nt República Checa checoslovaco a s t°SEkoslo"Bako6 | f: checoslovaca t°SEkoslo"Baka6 | nt ant Checoslovaquia cheda f "t°SeDa6 ° chedeiro m t°Se"Dej|o6 chegada f t°Se"VaDa6 chegado pt a t°Se"VaDo6 | f: chegada chegar t i pr t°Se"Va| cheirar t i t°Sej"|a| cheirento a t°Sej"|ento6 (t°Sej"|Ento6) | f: cheirenta t°Sej"|enta6 (t°Sej"|Enta6) cheiro m "t°Sej|o6 cheirón a s t°Sej"|oN | f: cheirona cheiror m t°Sej"|o| cheiroso a t°Sej"|oso6 | f: cheirosa cheirume m t°Sej"|ume6 cheísmo m t°Se"ismo6 cheminea f t°Semi"nEa6 chencha f "t°Sent°Sa6 cheo a "t°Seo6 | f: chea "t°Sea6 chepa1 f "t°Sepa6 chepa2 f "t°Sepa6 chepudo a t°Se"puDo6 | f: chepuda cheque m "t°SEke6 cherburgués a s t°SE|Bu|"Ves | f: cherburguesa t°SE|Bu|"Vesa6 | nt Cherburgo cherna f "t°SE|na6 cheviot m t°SE"BjOt chiador a t°Sia"Do| | f: chiadora

chicano a s t°Si"kano6 | f: chicana chicar t t°Si"ka| | var achicar chicha f "t°Sit°Sa6 chícharo m "t°Sit°Sa6|o6 chicharra f t°Si"t°Sara6 chicharro m t°Si"t°Saro6 chicho m "t°Sit°So6 chico a "t°Siko6 | f: chica "t°Sika6 chicoria f t°Si"kO|ja6 chicotada f "t°SikO"taDa6 chicote m t°Si"kOte6 chifrar i t°Si"f|a| chifre m "t°Sif|e6 chile m "t°Sile6 chileno a s t°Si"leno6 | f: chilena t°Si"lena6 | nt Chile chilindrada f t°Silin"d|aDa6 chimpancé m t°Simpan"TE chimpar t pr i t°Sim"pa| chimpo m "t°Simpo6 china f "t°Sina6 chincar t t°SiN"ka| chincha f "t°Sint°Sa6 | var chinche chinche f "t°Sint°Se6 | var chincha chincheta f t°Sin"t°Seta6 chinchilla f t°Sin"t°Si¥a6 chinchín m t°Sin"t°SiN chincho1 m "t°Sint°So6 chincho2 m "t°Sint°So6 chinchón m t°Si"t°SoN chinchona f t°Sin"t°Sona6 chinchorro m t°Sin"t°Soro6 chinco m "t°SiNko6 chineiro m t°Si"nej|o6 chinela f t°Si"nEla6 chinés a s t°Si"nes | f: chinesa t°Si"nesa6 | nt China chino ix s "t°Sino6 | f: china "t°Sina6 | var quino chintófano m t°Sin"tOfa6no6 chío m "t°Sio6 chiola f t°Si"Ola6 chiolada f t°SiO"laDa6 chipriota a s t°Sip|i"Ota6 | nt Chipre chirimía f t°Si|i"mia6

t°Si"kana6

t°Se"VaDa6

t°Simpan"Te

t°Sej"|ona6 t°Sej"|osa6

t°Se"puDa6

t°Sia"Do|a6 chiar i t°Si"a| chibar t pr t°Si"Ba| chibo s "t°SiBo6 | f: chiba "t°SiBa6 chicado m t°Si"kaDo6

34

t°Si|la"Do|a6 chirlar i t°Si|"la| chirlo m "t°Si|lo6 chirlomirlo m t°Si|lo"mi|lo6 chisca f "t°Siska6 chiscar t i t°Sis"ka| chisco m "t°Sisko6 chisme m "t°Sisme6 chisnar t i pr t°Sis"na| chispa f "t°Sispa6 chispazo m t°Sis"paTo6 chispear i t°Sispe"a| chispo a "t°Sispo6 | f: chispa "t°Sispa6 chisqueiro m t°Sis"kej|o6 chistar i t°Sis"ta| chiste m "t°Siste6 chistera f t°Sis"tE|a6 chistosamente av t°Sistosa"mente6 chistoso a t°Sis"toso6 | f: chistosa t°Sis"tosa6 chito m "t°Sito6 cho1 cont t°So6 | nt che1 (p) + o2 (art) cho2 m "t°So choca f "t°SOka6 chocallada f t°Soka"¥aDa6 chocalleiro a s t°Soka"¥ej|o6 | :
chocalleira chocallo m t°So"ka¥o6 chocante a t°So"kante6 chocar1 t i t°So"ka| chocar2 i t°So"ka| chocarelo m t°Soka"|Elo6 chochear t i t°Sot°Se"a| t°SOt°Se"a| chocheira f t°So"t°Sej|a6 t°SO"t°Sej|a6 chocho a "t°Sot°So6 "t°SOt°So6 | f: chocha "t°Sot°Sa6 "t°SOt°Sa6 | var choucho choco1 m "t°SOko6 "t°Soko6 | var chopo1 choco2 a "t°Soko6 | f: choca "t°Soka6 chocolataría t°Sokolata"|ia6 | var chocolatería chocolate m t°Soko"late6 chocolateiro s t°Sokola"tej|o6 | f: chocolateira t°Sokola"tej|a6

chirla f "t°Si|la6 chirlador a t°Si|la"Do| | f: chirladora

chocolatería f t°SokolatE"|ia6 | var chocolataría choedura f t°Soe"Du|a6 choer t pr t°So"e| chofer m t°SO"fE| chofre m "t°SOf|e6 choia f "t°SOja6 choiar i t°SO"ja| choio m "t°SOjo6 choiva f "t°SojBa6 | var chuvia chola1 f "t°SOla6 chola2 f "t°SOla6 chopa f "t°SOpa6 chope m "t°SOpe6 chopo1 m "t°Sopo6 | var choco1 chopo2 m "t°Sopo6 chopo3 m "t°Sopo6 chopo4 m "t°Sopo6 choque m "t°SOke6 choqueiro1 a s t°SO"kej|o6 | f: choqueira t°SO"kej|a6 choqueiro2 s t°SO"kej|o6 | f: choqueira t°SO"kej|a6 choqueiro3 m t°SO"kej|o6 choquelear i t°Sokele"a| choqueleo m t°Soke"leo6 choquén f t°SO"kEN chor f "t°So| chorada f t°So"|aDa6 choradeira f t°So|a"Dej|a6 chorar t i t°So"|a| choremia f t°So"|Emja6 choricar i t°So|i"ka| choricas s a t°So"|ika6s chorida f t°So"|iDa6 chorima f t°So"|ima6 choro m "t°°So|o6 choromicada f t°So|omi"kaDa6 choromicar i t°So|omi"ka| choromicas s a t°So|o"mika6s choromiqueiro a s t°So|omi"kej|o6 | f: choromiqueira t°So|omi"kej|a6 chorón a s t°So"|oN | f: chorona chorosamente av t°So|osa"mente6 choroso a t°So"|oso6 | f: chorosa

t°So"|ona6 t°So"|osa6

35

chorra f "t°Sora6 chorrear i t t°Sore"a| chorro m "t°Soro6 choruma f t°So"|uma6 chorume m t°So"|ume6 choscar t t°Sos"ka| | var chuscar chosco a s "t°Sosko6 | f: chosca chota f "t°SOta6 chotis m "t°SOtis choto m "t°Soto6 chou, ao lav O"t°Sow choucha f "t°Sowt°Sa6 chouchar i t°Sow"t°Sa| choucho a "t°Sowt°So6 | f: choucha "t°Sowt°Sa6 | var chocho choulán m t°Sow"laN choupa f "t°Sowpa6 choupada f t°Sow"paDa6 choupana f t°Sow"pana6 choupar i t°Sow"pa| chouparro m t°Sow"paro6 choupín m t°Sow"piN chourela f t°Sow"|Ela6 chouriceiro s t°Sow|i"Tej|o6 | f: chouriceira t°Sow|i"Tej|a6 chouriza f t°Sow"|iTa6 chourizada f t°Sow|i"TaDa6 chourizo m t°Sow"|iTo6 chousa f "t°Sowsa6 chouselo m t°Sow"selo6 chouso m "t°Sowso6 chousume m t°Sow"sume6 choutar i t°Sow"ta| chouteiro a s t°Sow"tej|o6 | f: chouteira t°Sow"tej|a6 chouto m "t°Sowto6 chover i t°So"Be| choza f "t°SOTa6 chuca f "t°Suka6 chucha f "t°Sut°Sa6 chuchado pt a t°Su"t°SaDo6 | f: chuchada t°Su"t°SaDa6 chuchamel m t°Sut°Sa"mEl chuchar t pr t°Su"t°Sa| chucho m "t°Sut°So6

chuchón a s t°Su"t°SoN | f: chuchona chufa f "t°Sufa6 chufar t pr t°Su"fa| chufón a s t°Su"foN | f: chufona

t°Su"t°Sona6

"t°Soska6

t°Su"fona6 chula f "t°Sula6 chularía t°Sula"|ia6 | var chulería chulear pr t°Sule"a| chulería f t°SulE"|ia6 | var chularía chulo s a "t°Sulo6 | f: chula "t°Sula6 chumaceira f t°Suma"Tej|a6 chumazo m t°Su"maTo6 chumbada f t°Sum"baDa6 chumbar t pr t°Sum"ba| chumbeira1 f t°Sum"bej|a6 chumbeira2 f t°Sum"bej|a6 chumbeiro m t°Sum"bej|o6 chumbo1 m "t°Sumbo6 chumbo2 a "t°Sumbo6 | f: chumba "t°Sumba6 chupábel a t°Su"paBe6l | var
chupable chupable a t°Su"paBle6 | var chupábel chupada f t°Su"paDa6 chupadeira f t°Supa"Dej|a6 chupadela f t°Supa"DEla6 chupado pt a t°Su"paDo6 | f: chupada chupador a s t°Supa"Do| | f: chupadora t°Supa"Do|a6 chupamel m t°Supa"mEl chupar t pr t°Su"pa| chupatinta s t°Supa"tinta6 chupe, a lav a"t°Supe6 chupeta f t°Su"peta6 chupete m t°Su"pete6 chupón a s t°Su"poN | f: chupona churra ix f "t°Sura6 churrascaría t°Suraska"|ia6 | var churrasquería churrasco m t°Su"rasko6 churrasquería f t°SuraskE"|ia6 | var churrascaría

t°Su"paDa6

t°Su"pona6

36

churreiro s t°Su"rej|o6 | f: churreira churro1 m "t°Suro6 churro2 a "t°Suro6 | f: churra "t°Sura6 churruscada f t°Surus"kaDa6 churrusqueiro a s t°Surus"kej|o6 | f: churrusqueira t°Surus"kej|a6 chuscar t t°Sus"ka| | var choscar chusco m "t°Susko6 chusma f "t°Susma6 chusmigar i t°Susmi"Va| chusmo m "t°Susmo6 chuspe m "t°Suspe6 | var cuspe chuspir t i t°Sus"pi| | var cuspir chuvascada f t°SuBas"kaDa6 chuvasco m t°Su"Basko6 chuvasqueiro m t°SuBas"kej|o6 chuvia f "t°SuBja6 | var choiva chuvieira f t°Su"Bjej|a6 chuviñada f t°SuBi"≠aDa6 chuviñar i t°SuBi"≠a| chuviñoso a t°SuBi"≠oso6 | f: chuviñosa t°SuBi"≠osa6 chuvioso a t°Su"Bjoso6 | f: chuviosa chuvisca f t°Su"Biska6 chuviscada f t°SuBis"kaDa6 chuviscar i t°SuBis"ka| chuza f "t°SuTa6 chuzada f t°Su"TaDa6 chuzar i t t°Su"Ta| chuzo m "t°SuTo6 cianato m Tja"nato6 cianhídrico a Tja"niD|iko6 Tja"NiD|iko6 | f: cianhídrica ciánico a Ti"aniko6 | f: ciánica cianofíceas fpl Tjano"fiTe8a6s cianose f Tja"nOse6 cianótico a Tja"nOtiko6 | f: cianótica cianóxeno m Tja"nOSe6no6 cianuro m Tja"nu|o6 ciática f Ti"atika6 ciático a Ti"atiko6 | f: ciática

t°Su"rej|a6

t°Su"Bjosa6

Tja"niD|ika6 Tja"NiD|ika6 Ti"anika6

ciatio m Ti"atjo6 cíato m "Tia6to6 cibaco m Ti"Bako6 ciballo m Ti"Ba¥o6 cibelina af f TiBE"lina6 cibernética f TiBe|"nEtika6 cibernético a TiBe|"nEtiko6 | f: cibernética TiBe|"nEtika6 ciborio m Ti"BO|jo6 cicádidos mpl Ti"kaDiDo6s cicatrícula f Tika"t|ikula6 cicatriz f Tika"t|iT cicatrización f Tikat|iTa"TjoN cicatrizante a m Tikat|i"Tante6 cicatrizar t i Tikat|i"Ta| cicel m Ti"TEl cicelado m TiTE"laDo6 cicelador a TiTEla"Do| | f: ciceladora TiTEla"Do|a6 cicelar t TiTE"la| cícero m "TiTe6|o6 cicerone m TiTE"|one6 ciceroniano a TiTE|o"njano6 | f: ciceroniana TiTE|o"njana6 cicha f "Tit°Sa6 cichafontes m Tit°Sa"fonte6s cichar t Ti"t°Sa| cicho m "Tit°So6 cichón m Ti"t°SoN cichote m Ti"t°SOte6 cicindela f TiTin"dEla6 cicindélidos mpl TiTin"dEliDo6s ciclamino m Tikla"mino6 ciclicamente av Tiklika"mente6 cíclico a "Tikliko6 | f: cíclica ciclismo m Ti"klismo6 ciclista s Ti"klista6 ciclo m "Tiklo6 ciclocrós m Tiklo"k|Os cicloidal a TiklOj"Dal cicloide f Ti"klOjDe6 ciclomotor m Tiklomo"to| ciclón m Ti"kloN ciclónico a Ti"klOniko6 | f: ciclónica

"Tiklika6

Tja"nOtika6

Ti"atika6

Ti"klOnika6 ciclope m Ti"klOpe6

37

ciclópeo a Ti"klOpe8o6 | f: ciclópea ciclostilo m Ti"klOstilo6 ciclóstomos mpl Ti"klOsto6mo6s ciclotimia f Tiklo"timja6 ciclotímico a Tiklo"timiko6 | f: ciclotímica Tiklo"timika6 ciclotrón m Tiklo"t|oN cicloturismo m Tiklotu"|ismo6 cicónidos mpl Ti"kOniDo6s ciconiformes mpl TikOni"fO|me6s cicuta f Ti"kuta6 cidadán a s TiDa"DaN | f: cidadá cidadanía f TiDaDa"nia6 cidade f Ti"DaDe6 cidadela f TiDa"DEla6 cidoiro m Ti"Doj|o6 | var cizoiro cidra f "TiD|a6 cidreira f Ti"D|ej|a6 ciencia f "TjEnTja6 cientificamente av científico a s TjEn"tifiko6 | f: científica TjEn"tifika6 cientifismo m TjEnti"fismo6 cifose f Ti"fOse6 cifra1 f "Tif|a6 cifra2 f "Tif|a6 cifrar1 t pr Ti"f|a| cifrar2 i Ti"f|a| cigalla f Ti"Va¥a6 cigallada f TiVa"¥aDa6 cigallo m Ti"Va¥o6 | var ciballo cigano a s Ti"Vano6 | f: cigana cigarra f Ti"Vara6 cigarreira f TiVa"rej|a6 cigarreiro s TiVa"rej|o6 | f: cigarreira TiVa"rej|a6 cigarro m Ti"Varo6 cigarrón m TiVa"roN cigomático a TiVo"matiko6 | f: cigomática TiVo"matika6 cigomorfa af TiVo"mO|fa6 cigoto m Ti"Voto6 cigurat m TiVu"|at

Ti"klOpe8a6

ciliado a Ti"ljaDo6 | f: ciliada ciliados mpl Ti"ljaDo6s ciliar a Ti"lja| cilicio m Ti"liTjo6 cilindrada f Tilin"d|aDa6 cilindrar t Tilin"d|a| cilíndrico a Ti"lind|iko6 | f: cilíndrica

Ti"ljaDa6

Ti"lind|ika6 cilindro m Ti"lind|o6 cilio m "Tiljo6 cillado a Ti"¥aDo6 | f: cillada Ti"¥aDa6
| var cinllado cima f "Tima6 cima de lpp "Tima6De6 cimacio m Ti"maTjo6 cimar i Ti"ma| cimase f Ti"mase6 címbalo m "Timba6lo6 cimbra1 f "Timb|a6 cimbra2 f "Timb|a6 cimbrar t i Tim"b|a| címbrico a "Timb|iko6 | f: címbrica cimbro1 a s "Timb|o6 | f: cimbra "Timb|a6 | nt ant Cimbria cimbro2 m "Timb|o6 cimbro3 m "Timb|o6 cimbrón m Tim"b|oN cimeira f Ti"mej|a6 cimentación f Timenta"TjoN (TimEnta"TjoN) cimentar t pr Timen"ta| (TimEn"ta|) cimento m Ti"mento6 (Ti"mEnto6) cimícidos mpl Ti"miTiDo6s cimitarra f Timi"tara6 cimo m "Timo6 cimografía f TimoV|a"fia6 cimógrafo m Ti"mOV|a6fo6 cimograma m Timo"V|ama6 cimón m Ti"moN cimoso a Ti"moso6 | f: cimosa cimótico a Ti"mOtiko6 | f: cimótica

TiDa"Da

TjEntifika"mente6

"Timb|ika6

Ti"Vana6

Ti"mosa6

Ti"mOtika6 cimprar i Tim"p|a|

38

cimprón a s Tim"p|oN | f: cimprona cinabrio m Ti"naB|jo6 cinámico a Ti"namiko6 | f: cinámica cinamomo m Tina"momo6 cinasco m Ti"nasko6 cinc m "TiNk "TiN | var zinc cincar t TiN"ka| cinceira f Tin"Tej|a6 | var cinseira cinceiro m Tin"Tej|o6 | var cinseiro cincento a Tin"Tento6 (Tin"TEnto6) | f: cincenta Tin"Tenta6 (Tin"TEnta6) | var cinsento cincha f "Tint°Sa6 cinchar t Tin"t°Sa| cincheira f Tin"t°Sej|a6 cinchón m Tin"t°SoN cíncico a "TinTiko6 | f: cíncica cinco num m "TiNko6 cincocentos num TiNko"TEnto6s | f: cincocentas TiNko"TEnta6s cincoenrama m TiNko8en"rama6 cincografía f TiNkoV|a"fia6 cincogravado m TiNkoV|a"BaDo6 cincona f TiN"kona6 cinconina f TiNko"nina6 cincuenta num TiN"kwEnta6 cincuentena f TiNkwEn"tena6 cincuentenario m TiNkwEnte"na|jo6 cincuentón a s TiNkwEn"toN | f: cincuentona TiNkwEn"tona6 cine m "Tine6 cineasta s Tine"asta6 cineclub m Tine"klub cinefilia f Tine"filja6 cinéfilo a s Ti"nEfilo6 | f: cinéfila cinefórum m Tine"fO|um Tine"fO|uN cinema m Ti"nEma6 Ti"nema6 cinemascope m Tinemas"kOpe6

Tim"p|ona6 Ti"namika6

cinematografía f TinematoV|a"fia6

TinEmatoV|a"fia6

cinematograficamente av

TinematoV|afika"mente6 TinEmatoV|afika"mente6
cinematográfico a

Tinemato"V|afiko6 TinEmato"V|afiko6 | f:
cinematográfica

"TinTika6

Tinemato"V|afika6 TinEmato"V|afika6 cinematógrafo m Tinema"tOV|a6fo6 TinEma"tOV|a6fo6 cinerama m Tine"|ama6 cinerario a Tine"|a|jo6 | f: cineraria Tine"|a|ja6 cinéreo a Ti"nE|e8o6 | f: cinérea Ti"nE|e8a6 cinética f Ti"nEtika6 cinético a Ti"nEtiko6 | f: cinética Ti"nEtika6 cinexética f Tine"SEtika6 cinexético a Tine"SEtiko6 | f: cinexética Tine"SEtika6 cínfano m "Tiμfa6no6 cingalés a s TiNga"les | f: cingalesa TiNga"lesa6 | nt Ceilán /
Sri Lanka cíngaro a s "TiNVa6|o6 | f: cíngara cinguideira f TiNgi"Dej|a6 cinguideiro m TiNgi"Dej|o6 cinguir t pr TiN"gi| cíngulo m "TiNgulo6 cinicamente av Tinika"mente6 cínico a s "Tiniko6 | f: cínica "Tinika6 cínife m "Tinife6 cinismo m Ti"nismo6 cinllado a Tin"¥aDo6 | f: cinllada Tin"¥aDa6 | var cillado cinocéfalo a Tino"TEfa6lo6 | f: cinocéfala Tino"TEfa6la6 cinoglosa f Tino"Vlosa6 cinsa f "Tinsa6 | var cinza cinseira f Tin"sej|a6 | var cinceira cinseiro m Tin"sej|o6 | var cinceiro

"TiNVa6|a6

Ti"nEfila6

TinEmas"kOpe6 cinemateca f Tinema"teka6 TinEma"teka6 cinemática f Tine"matika6 TinE"matika6

39

Tin"taDa6 cintaxe f Tin"taSe6 cintazo m Tin"taTo6 cinto m "Tinto6 cintón m Tin"toN cintura f Tin"tu|a6 cinxiberáceas fpl TinSiBe"|aTe8a6s cinxir t pr Tin"Si| cinza f "TinTa6 | var cinsa cinzarra f Tin"Tara6 cinzarrada f TinTa"raDa6 cinzarro m Tin"Taro6 ciobra f Ti"OB|a6 ciperáceas fpl Tipe"|aTe8a6s cipo m "Tipo6 cipolino m Tipo"lino6 cipreidos mpl Ti"p|ejDo6s ciprés m Ti"p|Es ciprínidos mpl Ti"p|iniDo6s cipsélidos mpl Tip"sEliDo6s circense a Ti|"TEnse6 circio a "Ti|Tjo6 | f: circia "Ti|Tja6 circo m "Ti|ko6 circón m Ti|"koN circonfuso a Ti|koμ"fuso6 | f: circonfusa Ti|koμ"fusa6 circónico a Ti|"kOniko6 | f: circónica Ti|"kOnika6 circonio m Ti|"kOnjo6 circuíto m Ti|ku"ito6 circulación f Ti|kula"TjoN circulante a Ti|ku"lante6 circular1 a f Ti|ku"la| circular2 i Ti|ku"la| circularidade f Ti|kula|i"DaDe6 circularmente av Ti|kula|"mente6 circulatorio a Ti|kula"tO|jo6 | f: circulatoria Ti|kula"tO|ja6 círculo m "Ti|kulo6 circumpolar a Ti|kumpo"la| circuncidar t pr Ti|kunTi"Da| circuncisión f Ti|kunTi"sjoN

cinsento a Tin"sento6 (Tin"sEnto6) | f: cinsenta | var cincento Tin"senta6 (Tin"sEnta6) cinta f "Tinta6 cintado a Tin"taDo6 | f: cintada

circunciso a m Ti|kun"Tiso6 | f: circuncisa m Ti|kun"Tisa6 circundábel a Ti|kun"daBe6l | var circundable circundable a Ti|kun"daBle6 | var circundábel circundado pt m Ti|kun"daDo6 circundante a Ti|kun"dante6 circundar t Ti|kun"da| circundo m Ti|"kundo6 circunferencia f Ti|kuμfe"|EnTja6 (Ti|kuμfe"|enTja6) circunflexo a Ti|kuμ"flEkso6 | f: circunflexa Ti|kuμ"flEksa6 circunlocución f Ti|kunlOku"TjoN circunloquio m Ti|kun"lOkjo6 circunnavegación f circunnavegar t Ti|kuNnaBe"Va| circunscribir t pr Ti|kunsk|i"Bi| circunscrición f Ti|kunsk|i"TjoN circunscrito pt a Ti|kuns"k|ito6 | f: circunscrita Ti|kuns"k|ita6 circunspección f Ti|kunspEk"TjoN circunspectamente av

Ti|kuNnaBeVa"TjoN

Ti|kunspEkta"mente6 circunspecto a Ti|kuns"pEkto6 | f: circunspecta Ti|kuns"pEkta6 circunstancia f Ti|kuns"tanTja6
circunstanciado a

Ti|kunstan"TjaDo6 | f: circunstanciada Ti|kunstan"TjaDa6 circunstancial a Ti|kunstan"Tjal
circunstancialmente av circunstante a Ti|kuns"tante6 circunvalación f Ti|kumbala"TjoN circunvalar t Ti|kumba"la| circunveciño a Ti|kumbe"Ti≠o6 | f: circunveciña Ti|kumbe"Ti≠a6 circunvoar t i Ti|kumbo"a| circunvolución f Ti|kumbolu"TjoN cireneo a s Ti|e"neo6 | f: cirenea Ti|e"nea6 | nt ant Cirene cirial m Ti"|jal cirichar t Ti|i"t°Sa| | var zurrichar cirichón m Ti|i"t°SoN

Ti|kunstanTjal"mente6

40

cirílico a Ti"|iliko6 | f: cirílica cirindainas fpl Ti|in"dajna6s ciringallo m Ti|iN"ga¥o6 cirio m "Ti|jo6 ciriscón m Ti|is"koN cirlar i pr Ti|"la| cirola f Ti"|Ola6 cirolas fpl Ti"|Ola6s ciroleira f Ti|O"lej|a6 cirolo m Ti"|Olo6 cirrio m "Tirjo6 cirrípedes mpl Ti"ripe6De6s cirro1 m "Tiro6 cirro2 m "Tiro6 cirrocúmulo m Tiro"kumulo6 cirrose f Ti"rOse6 cirrostrato m Tiros"t|ato6 cirrótico a Ti"rOtiko6 | f: cirrótica cirurxía f Ti|u|"Sia6 cirurxián s Ti|u|"SjaN | f: cirurxiá

Ti"|ilika6

cispadano a s Tispa"Dano6 | f: cispadana Tispa"Dana6 | nt Sur do Po cispar i Tis"pa| cisqueira f Tis"kej|a6 cista f "Tista6 cistáceas fpl Tis"taTe8a6s cisterciense a s Tiste|"TjEnse6 cisterna f Tis"tE|na6 cisticerco m Tisti"Te|ko6 cisticercose f TistiTe|"kOse6 cístico a "Tistiko6 | f: cística "Tistika6 cistina f Tis"tina6 cistite f Tis"tite6 cistoflaxelados mpl cistoscopia f Tistos"kOpja6 cistoscopio m Tistos"kOpjo6 cistotomía f Tistoto"mia6 cisxordano a s TisSo|"Dano6 | f: cisxordana TisSo|"Dana6 | nt Cisxordania cita f "Tita6 citábel a Ti"taBe6l | var citable citable a Ti"taBle6 | var citábel citación f Tita"TjoN citado1 a Ti"taDo6 | f: citada Ti"taDa6 citado2 pt Ti"taDo6 | f: citada Ti"taDa6 citania f Ti"tanja6 citar t pr Ti"ta| cítara f "Tita6|a6 citarista s Tita"|ista6 citatorio a Tita"tO|jo6 | f: citatoria citerior a TitE"|jo| cítiso m "Titiso6 citodiagnóstico m TitoDjag"nOstiko6 cítola f "Tito6la6 c41tólise f Ti"tOlise6 citoloxía f Titolo"Sia6 citolóxico a Tito"lOSiko6 | f: citolóxica Tito"lOSika6 citoplasma m Tito"plasma6 citostático a m Titos"tatiko6 | f: citostática Titos"tatika6 citote m Ti"tOte6 citra f "Tit|a6

TistoflaSE"laDo6s

Ti"rOtika6 Ti|u|"Sja

Ti"|u|Sika6 cisalla f Ti"sa¥a6 | var cizalla cisalpino a s Tisal"pino6 | f: cisalpina Tisal"pina6 | nt ant Galia
Cisalpina cisandino a s Tisan"dino6 | f: cisandina Tisan"dina6 cisca f "Tiska6 ciscallar t Tiska"¥a| ciscallo m Tis"ka¥o6 ciscar t pr Tis"ka| cisco m "Tisko6 cisma1 m "Tisma6 cisma2 f "Tisma6 cismar i Tis"ma| cismático a Tis"matiko6 | f: cismática Tis"matika6 cismeiro a s Tis"mej|o6 | f: cismeira cismón a s Tis"moN | f: cismona s

cirúrxico a Ti"|u|Siko6 | f: cirúrxica

Tita"tO|ja6

Tis"mej|a6

Tis"mona6 cisne m "Tisne6

41

citrano m Ti"t|ano6 citrato m Ti"t|ato6 cítrico a "Tit|iko6 | f: cítrica "Tit|ika6 citrino a Ti"t|ino6 | f: citrina Ti"t|ina6 civeta f Ti"Beta6 civicamente av TiBika"mente6 cívico a "TiBiko6 | f: cívica "TiBika6 civil a Ti"Bil civilidade f TiBili"DaDe6 civilista s TiBi"lista6 civilizábel a TiBili"TaBe6l | var civilizable civilizable a TiBili"TaBle6 | var civilizábel civilización f TiBiliTa"TjoN civilizadamente av

TiBiliTaDa"mente6 civilizado pt a TiBili"TaDo6 | f: civilizada TiBili"TaDa6 civilizador a s TiBiliTa"Do| | f: civilizadora TiBiliTa"Do|a6 civilizar t pr TiBili"Ta| civilmente av TiBil"mente6 civismo m Ti"Bismo6 cizalla f Ti"Ta¥a6 | var cisalla cizoiro m Ti"Toj|o6 | var cidoiro clac ix m "klak cladóceros mpl kla"DOTe6|o6s cladodio m kla"DODjo6 clamar i kla"ma| clámide f "klamiDe6 clamor m kla"mo|
clamorosamente av

klamo|osa"mente6 clamoroso a klamo"|oso6 | f: clamorosa klamo"|osa6 clan m "klaN
clandestinamente av

klandestina"mente6 clandestinidade f klandestini"DaDe6 clandestino a klandes"tino6 | f: clandestina klandes"tina6 claque f "klake6 claqueta f kla"keta6 clara f "kla|a6 claraboia f kla|a"BOja6 claramente av kla|a"mente6

kla|aBi"DEnte6 claro a m "kla|o6 | f: clara "kla|a6 clarón m kla"|oN claroscuro a m kla|os"ku|o6 | f: claroscura kla|os"ku|a6 clase f "klase6 clasicamente av klasika"mente6 clasicismo m klasi"Tismo6 clasicista s klasi"Tista6 clásico a "klasiko6 | f: clásica "klasika6 clasificábel a klasifi"kaBe6l | var

clarear t i kla|e"a| clareeira f kla|e"ej|a6 clareiro m kla"|ej|o6 clarencia f kla"|EnTja6 (kla"|enTja6) clareo m kla"|eo6 clarete am m kla"|ete6 clarexa f kla"|eSa6 clarexar i t kla|e"Sa| clareza f kla"|eTa6 claridade f kla|i"DaDe6 clarificábel a kla|ifi"kaBe6l | var clarificable clarificable a kla|ifi"kaBle6 | var clarificábel clarificación f kla|ifika"TjoN clarificador a kla|ifika"Do| | f: clarificadora kla|ifika"Do|a6 clarificante a kla|ifi"kante6 clarificar t kla|ifi"ka| clarín m kla"|iN clarinete m kla|i"nete6 clarinetista s kla|ine"tista6 clarisa f kla"|isa6 clarividencia f kla|iBi"DEnTja6 (kla|iBi"DenTja6) clarividente a kla|aBi"Dente6

clasificable clasificable a klasifi"kaBle6 | var clasificábel clasificación f klasifika"TjoN clasificador a s klasifika"Do| | f: clasificadora klasifika"Do|a6 clasificar t pr klasifi"ka| clasista a s kla"sista6

42

clástico a "klastiko6 | f: clástica claudia af f "klawDja6 claudicación f klawDika"TjoN claudicante a klawDi"kante6 claudicar i klawDi"ka| claudieira f klawDi"ej|a6 claustral a s klaws"t|al claustro m "klawst|o6 claustrofobia f klawst|o"fOBja6 claustrófobo a klaws"t|Ofo6Bo6 | f: claustrófoba klaws"t|Ofo6Ba6 cláusula f "klawsula6 clausura f klaw"su|a6 clausurar t klawsu"|a| clava f "klaBa6 clave f "klaBe6 clavecín m klaBe"TiN clavecinista s klaBeTi"nista6 clavicembalista s klaBit°SEmba"lista6 clavicémbalo m klaBi"t°SEmba6lo6 clavicordio m klaBi"kO|Djo6 clavícula f kla"Bikula6 cleistogamia f klejsto"Vamja6 clemátide f kle"matiDe6 clemencia f kle"mEnTja6 (kle"menTja6) clemente a kle"mente6 kle"mEnte6 clementina f klemen"tina6 (klemEn"tina6) clepsidra f klEp"siD|a6 cleptomanía f klEptoma"nia6 cleptómano a s klEp"tOma6no6 | f: cleptómana klEp"tOma6na6 clerecía f klE|e"Tia6 clerical a klE|i"kal clericalismo m klE|ika"lismo6 clericato m klE|i"kaTo6 clérigo m "klE|iVo6 clero m "klE|o6 clic ix m "klik cliente s kli"Ente6 (kli"ente6) | f: clienta kli"Enta6 (kli"enta6) clientela f kliEn"tEla6 (klien"tEla6) clientelismo m kliEntE"lismo6 (klientE"lismo6) clima m "klima6

"klastika6

climatérico a klima"tE|iko6 | f: climatérica klima"tE|ika6 climaterio m klima"tE|jo6 climático a kli"matiko6 | f: climática climatización f klimatiTa"TjoN climatizar t klimati"Ta| climatoloxía f klimatolo"Sia6 climatolóxico a klimato"lOSiko6 | f: climatolóxica klimato"lOSika6 climatoterapia f klimatote"|apja6 clímax m "klimaks clinicamente av klinika"mente6 clínico a s "kliniko6 | f: clínica clinómetro m kli"nOme6t|o6 clip m "klip clípeo m "klipe8o6 clister m klis"tE| clitorídeo a klito"|iDe8o6 | f: clitorídea klito"|iDe8a6 clítoris m "klito6|is clixé m kli"SE cloaca f klo"aka6 cloasma m klo"asma6 clon m "kloN clonación f klona"TjoN clonar t klo"na| clónico a "klOniko6 | f: clónica cloración f klO|a"TjoN clorado pt a klO"|aDo6 | f: clorada cloral m klO"|al cloranfenicol m klO|aμfeni"kOl clorar t klO"|a| clorato m klO"|ato6 clorhidrato m klO|i"D|ato6 clorhídrico a klO"|iD|iko6 | f: clorhídrica klO"|iD|ika6 clórico a "klO|iko6 | f: clórica clorita f klO"|ita6 clorito m klO"|ito6 cloro m "klO|o6 clorofíceas fpl klO|o"fiTe8as 6 clorofila f klO|o"fila6

kli"matika6

"klinika6

"klOnika6

klO"|aDa6

"klO|ika6

43

clorofílico a klO|o"filiko6 | f: clorofílica klO|o"filika6 clorofórmico a klO|o"fO|miko6 | f: clorofórmica klO|o"fO|mika6 cloroformización f

klO|ofo|miTa"TjoN cloroformizar t klO|ofo|mi"Ta| cloroformo m klO|o"fo|mo6 clorometría f klO|omE"t|ia6 cloromicetina f klO|omiTe"tina6 cloroplasto m klO|o"plasto6 clorose f klO"|Ose6 cloroso a klO"|oso6 | f: clorosa klO"|osa6 clorótico a klO"|Otiko6 | f: clorótica klO"|Otika6 cloruro m klO"|u|o6 club m "klub cluniacense a s klunja"TEnse6 clupeidos mpl klu"pejDo6s cnidarios mpl kni"Da|jo6s ni"Da|jo6s
cnidosporídeos mpl

kniDospo"|iDe8o6s niDospo"|iDe8o6s co cont ko6 | nt con1 (pp) + o2 (art) có cont kO | nt ca1 (c) + o2 (art) coa cont ko6a6 | nt con1 (pp) + a2
(art) coacción f koak"TjoN coaccionar t koakTjo"na| coactivamente av koaktiBa"mente6 coactivo a koak"tiBo6 | f: coactiva

coagulación f koaVula"TjoN coagulante a koaVu"lante6 coagular t pr koaVu"la| coágulo m ko"aVulo6 coala m ko"ala6 coalescencia f koales"TEnTja6 (koales"TenTja6) coalición f koali"TjoN coana f ko"ana6 coandro m ko"and|o6 coañadeira f koa≠a"Dej|a6 coañar t koa"≠a| | var cañar coañeira f koa"≠ej|a6 coaño m ko"a≠o6 | var caño coaptación f koapta"TjoN coaptar t koap"ta| coar t pr ko"a| coarrendador a s koarenda"Do| | f: coarrendadora koarenda"Do|a6 coarrendatario a s koarenda"ta|jo6 | f: coarrendataria koarenda"ta|ja6 coartación f koa|ta"TjoN coartada f koa|"taDa6 coartar t koa|"ta| coautor s koaw"to| | f: coautora coautoría f koawto"|ia6 coaxial a koak"sjal cóbado m "koBa6Do6 cobaia s ko"Baja6 cobalto m ko"Balto6 cobaltoterapia f koBaltote"|apja6 cobertoira f koBe|"toj|a6 cobertor m koBe|"to| cobertura f koBe|"tu|a6 cobítidos mpl ko"BitiDo6s cobiza f ko"BiTa6 cobizábel a koBi"TaBe6l | var cobizable cobizable a koBi"TaBle6 | var cobizábel cobizar t koBi"Ta| cobizosamente av koBiTosa"mente6 cobizoso a koBi"Toso6 | f: cobizosa

koaw"to|a6

koak"tiBa6 coada f ko"aDa6 coadoiro m koa"Doj|o6 coador m koa"Do| coadquirente a s koadki"|ente6 koadk"i|Ente6 coadura f koa"Du|a6 coadxutor s koaDSu"to| | f: coadxutora koaDSu"to|a6 coadxutoría f koaDSuto"|ia6 coadxuvante a koaDSu"Bante6 coadxuvar i koaDSu"Ba| coagulábel a koaVu"laBe6l | var
coagulable coagulable a koaVu"laBle6 | var coagulábel

koBi"Tosa6 cobra1 f "kOB|a6 cobra2 f "kOB|a6

44

cobrábel a ko"B|aBe6l | var cobrable cobrable a ko"B|aBle6 | var cobrábel cobrador a s koB|a"Do| | f: cobradora koB|a"Do|a6 cobramento m koB|a"mento6 (koB|a"mEnto6) cobranza f ko"B|anTa6 cobrar t i ko"B|a| cobre m "kOB|e6 cobreado pt a m kOB|e"aDo6 | f: cobreada kOB|e"aDa6 cobrear t koB|e"a| cóbrega f "kOB|e6Va6 cobreguear i kOB|eVe"a| cobreiro a kO"B|ej|o6 | f: cobreira

coceira f ko"Tej|a6 cocemento m koTe"mento6 (koTe"mEnto6) cocer t i ko"Te| cocerello m koTe"|e¥o6 cocha f "kot°Sa6 cochada f ko"t°SaDa6 cochaino a ko"t°Sajno6 | f: cochaina cochechas fpl ko"t°Set°Sa6s cóchegas fpl "kOt°SeVa6s | var cóxegas cocheira f kO"t°Sej|a6 cocheiro m kO"t°Sej|o6 cochinchas fpl ko"t°Sint°Sa6s cochinilla f kot°Si"ni¥a6 cocho1 s a "kot°So6 | f: cocha "kot°Sa6 | nt porco cocho2 m "kot°So6 | nt cubil cocho3 m "kot°So6 | nt ubre cochorra f ko"t°Sora6 cochorro m ko"t°Soro6 cochosa f ko"t°Sosa6 cocido m ko"TiDo6 cociente m ko"TjEnte6 cociña f ko"Ti≠a6 cociñar t i koTi"≠a| cociñeiro s koTi"≠ej|o6 | f: cociñeira

ko"t°Sajna6 coche m "kOt°Se6

kO"B|ej|a6 cobro m "kOB|o6 coca1 f "kOka6 coca2 f "kOka6 coca3 f "kOka6 cocada f kO"kaDa6 cocadura f kOka"Du|a6 | var

crocadura cocaína f kOka"ina6 cocainas s ko"kajna6s cocainomanía f kOkainoma"nia6 cocainómano s kOkai"nOma6no6 | f: cocainómana kOkai"nOma6na6 cocar t pr kO"ka| | var crocar coccidios mpl kOk"TiDjo6s coccidiose f kOkTi"DjOse6 cóccidos mpl "kOkTiDo6s coccinela f kOkTi"nEla6 coccinélidos mpl kOkTi"nEliDo6s coccíneo a kOk"Tine8o6 | f: coccínea

koTi"≠ej|a6 cóclea f "kOkle8a6 coclear a kOkle"a| coclearia f kOkle"a|ja6 coco1 m "koko6 "kOko6 | nt árbore
fantasma coco2 m "koko6 | nt verme cocoso a ko"koso6 | f: cocosa cocote m ko"kOte6 cóctel m "kOkte6l cocteleira f kOkte"lej|a6 coda f "kODa6 codaste m ko"Daste6 codecha f ko"Det°Sa6 codeína f koDE"ina6 codela f ko"DEla6 codelo m ko"DElo6 ko"Delo6

kOk"Tine8a6 cocción f kOk"TjoN cóccix m "kOkTiks coccíxeo a kOk"Tikse8o6 | f: coccíxea kOk"Tikse8a6 cocedoira f koTe"Doj|a6 cocedoiro m koTe"Doj|o6 cocedor s koTe"Do| | f: cocedora koTe"Do|a6 cocedura f koTe"Du|a6

ko"kosa6

45

codesal m koDe"sal codeseira f koDe"sej|a6 codeso m ko"Deso6 codia f "koDja6 códice m "kODiTe6 codicilar a kODiTi"la| codicilo m kODi"Tilo6 codificábel a kODifi"kaBe6l | var codificable codificable a kODifi"kaBle6 | var codificábel codificación f kODifika"TjoN codificador a s kODifika"Do| | f: codificadora kODifika"Do|a6 codificar t kODifi"ka| código m "kODiVo6 codio m "kODjo6 codirector s koDi|Ek"to| | f: codirectora koDi|Ek"to|a6 codobela f koDo"BEla6 codorno m ko"Do|no6 | var cadorno codrolo m ko"D|olo6 codroso m ko"D|oso6 coedición f koEDi"TjoN coeducación f koEDuka"TjoN coeficiente m koEfi"TjEnte6 coeiro m ko"ej|o6 coella1 f ko"e¥a6 | var coia1 col | nt verza coella2 f ko"e¥a6 | var coenlla | nt coenllo coelleira f koe"¥ej|a6 | var coenlleira coelleiro a koe"¥ej|o6 | f: coelleira koe"¥ej|a6 | var coenlleiro coello s ko"e¥o6 | f: coella ko"e¥a6 | var coenllo cóengo m "koeNgo6 coenlla f ko"en¥a6 | var coella2 coenlleira f koen"¥ej|a6 | var coelleira coenlleiro a koen"¥ej|o6 | f: coenlleira koen"¥ej|a6 | var coelleiro coenllo m ko"en¥o6 | var coello coenxía f koen"Sia6 coercíbel a koE|"TiBe6l | var coercible 46

coercibilidade f koE|TiBili"DaDe6 coercible a koE|"TiBle6 | var coercíbel coerción f koE|"TjoN coercitivo a koE|Ti"tiBo6 | f: coercitiva koE|Ti"tiBa6 coetaneamente av koEtane8a"mente6 coetáneo a koE"tane8o6 | f: coetánea coeterno a koE"tE|no6 | f: coeterna coevo a ko"EBo6 | f: coeva ko"EBa6 coexistencia f koEksis"tEnTja6 (koEksis"tenTja6) coexistente a koEksis"tente6

koE"tane8a6 koE"tE|na6

koEksis"tEnte6 coexistir i koEksis"ti| cofadoira f kofa"Doj|a6 cofar t i pr ko"fa| | var cofear cozar cofear t i pr kofe"a| | var cofar
cozar cofia f "kOfja6 cofiño m ko"fi≠o6 cofre m "kOf|e6 cognación f kOgna"TjoN cognado a s kOg"naDo6 | f: cognada cognaticio a kOgna"tiTjo6 | f: cognaticia kOgna"tiTja6 cognición f kOgni"TjoN cognitivo a kOgni"tiBo6 | f: cognitiva cognome m kOg"nome6 cognominar t kOgnOmi"na| cognoscíbel a kOgnos"TiBe6l | var cognoscible cognoscible a kOgnos"TiBle6 | var cognoscíbel cognoscitivo a kOgnosTi"tiBo6 | f: cognoscitiva kOgnosTi"tiBa6 cogombro m ko"Vomb|o6 cogomelo m koVo"mElo6 koVo"melo6 cogorda f ko"Vo|Da6 cogordo m ko"Vo|Do6 cohabitación f koaBita"TjoN cohabitar i koaBi"ta| coherdar t koE|"Da| koe|"Da|

kOg"naDa6

kOgni"tiBa6

coherdeiro s koE|"Dej|o6 koe|"Dej|o6 | f: coherdeira koE|"Dej|a6 coherencia f koE"|EnTja6 (koE"|enTja6) coherente a koE"|ente6 koE"|Ente6 coherentemente av cohesión f koE"sjoN cohesivo a koE"siBo6 | f: cohesiva cohibición f koiBi"TjoN cohibir t pr koi"Bi| cohobación f kOOBa"TjoN cohobar t kOO"Ba| cohonestar t kOOnEs"ta| cohorte f kO"O|te6 coia1 f "kOja6 | nt verza coia2 f "kOja6 | var croia coial m kO"jal | nt coio coiazo m kO"jaTo6 | nt coio coidado m koj"DaDo6 coidador s a kojDa"Do| | f: coidadora kojDa"Do|a6 coidadosamente av

koe|"Dej|a6

coiraza f koj"|aTa6 coirento a koj"|ento6 (koj"|Ento6) | f: coirenta koj"|enta6 (koj"|Enta6) coiro m "koj|o6 coiruda f koj"|uDa6 coirudo a koj"|uDo6 | f: coiruda

koE|ente"mente6 koE|Ente"mente6 koE"siBa6

koj"|uDa6 coita1 f "kojta6 | nt pesar coita2 f "kojta6 | | nt terra coitado a s koj"taDo6 | f: coitada koj"taDa6 coitela f koj"tEla6 coitelada f kojtE"laDa6 coitelaría kojtela"|ia6 kojtEla"|ia6 |

kojDaDosa"mente6 coidadoso a kojDa"Doso6 | f: coidadosa kojDa"Dosa6 coidar t i pr koj"Da| coido m "kojDo6 coído m kO"iDo6 coieira f kO"jej|a6 | var croieira coimbrán a s koim"b|aN | f: coimbrá koim"b|a | nt Coimbra coincidencia f koinTi"DEnTja6 (koinTi"DenTja6) coincidente a koinTi"Dente6 koinTi"DEnte6 coincidir i koinTi"Di| coíña f kO"i≠a6 | nt coia1 coiñal m kOi"≠al coiñeira f koi"≠ej|a6 coiñeiro m koi"≠ej|o6 coio m "kOjo6 | var croio coiote m ko"jOte6 coira f "koj|a6 coiracho m koj"|at°So6

var coitelería coiteleiro m kojte"lej|o6 kojtE"lej|o6 coitelería f kojtelE"|ia6 kojtElE"|ia6 | var coitelaría coitelo m koj"tElo6 coitío m koj"tio6 coito m "kojto6 col f "kOl cola1 f "kOla6 | nt pegamento cola2 f "kOla6 | nt planta cola3 f "kOla6 | nt rabo colaboración f kolaBo|a"TjoN colaboracionismo m

kolaBo|aTjo"nismo6
colaboracionista s colaborador a s kolaBo|a"Do| | f: colaboradora kolaBo|a"Do|a6 colaborar i kolaBo"|a| colación f kola"TjoN colacionar t kolaTjo"na| colado m ko"laDo6 colagogo a m kola"VOVo6 | f: colagoga kola"VOVa6 colapsar t kolap"sa| colapso m ko"lapso6 colar1 t ko"la| colar2 m ko"la| colateral a kolatE"|al colateralidade f kolatE|ali"DaDe6 colateralmente av kolatE|al"mente6 colaxe f ko"laSe6

kolaBo|aTjo"nista6

47

coláxeno a s ko"laSe6no6 | f: coláxena ko"laSe6na6 colcha f "kolt°Sa6 colchoaría kolt°Soa"|ia6 | var colchoería colchoeiro s kolt°So"ej|o6 | f: colchoeira kolt°So"ej|a6 colchoería f kolt°SoE"|ia6 | var colchoaría colchón m kol"t°SoN colear1 i pr kOle"a| | nt cola3 colear2 t kOle"a| colección f kolEk"TjoN coleccionar t kolEkTjo"na| coleccionista s kolEkTjo"nista6 coleciste f kole"Tiste6 colecistite f koleTis"tite6 colecta f ko"lEkta6 colectánea f kolEk"tane8a6 colectar t kolEk"ta| colectivamente av kolEktiBa"mente6 colectividade f kolEktiBi"DaDe6 colectivismo m kolEkti"Bismo6 colectivista s kolEkti"Bista6 colectivístico a kolEkti"Bistiko6 | f: colectivística kolEkti"Bistika6 colectivización f kolEktiBiTa"TjoN colectivizar t kolEktiBi"Ta| colectivo a m kolEk"tiBo6 | f: colectiva kolEk"tiBa6 colector a m kolEk"to| | f: colectora kolEk"to|a6 colédoco m ko"lEDo6ko6 colega s ko"lEVa6 (ko"leVa6) coleira f kO"lej|a6 coleiro m kO"lej|o6 colémbolos mpl ko"lEmbo6lo6s colemia f ko"lEmja6 colendo a ko"lendo6 | f: colenda colénquima m ko"lENkima6 coleópteros mpl kole"Opte6|o6s cólera s "kOle6|a6 colericamente av kolE|ika"mente6 colérico a ko"lE|iko6 | f: colérica coleriforme a kolE|i"fO|me6

colerina f kolE"|ina6 colesterina f kolestE"|ina6 colesterol m kolestE"|Ol colesterolemia f kolestE|O"lEmja6 coleta f kO"leta6 colete m ko"lete6 colexiadamente av colexiado pt a kole"SjaDo6 | f: colexiada kole"SjaDa6 colexial a s kole"Sjal | f: colexiala colexialmente av koleSjal"mente6 colexiar t pr kole"Sja| colexiata f kole"Sjata6 colexio m ko"leSjo6 colgadoiro m kolVa"Doj|o6 colgadura f kolVa"Du|a6 colgallo m kol"Va¥o6 colgante a m kol"Vante6 colgar t i pr kol"Va| colibacilo m kOliBa"Tilo6 colibacilose f kOliBaTi"lOse6 colibrí m kOli"B|i cólico a m "kOliko6 | f: cólica colidir i kOli"Di| coliflor f kOli"flo| coliga f ko"liVa6 coligar t pr koli"Va| colimación f kolima"TjoN colimador m kolima"Do| colímbidos mpl ko"limbiDo6s colimbo m ko"limbo6 colirio m kO"li|jo6 coliseo m kOli"seo6 colisión f kOli"sjoN colite f kO"lite6 colitigante s koliti"Vante6 colixir t koli"Si| colla f "ko¥a6 colledeira f ko¥e"Dej|a6 colledizo a m ko¥e"DiTo6 | f: collediza ko¥e"DiTa6 colledoira f ko¥e"Doj|a6 colledor a s ko¥e"Do| | f: colledora

koleSjaDa"mente6

kole"Sjala6

"kOlika6

ko"lenda6

ko"lE|ika6

ko¥e"Do|a6

48

colledura f ko¥e"Du|a6 colleita f ko"¥ejta6 colleiteiro s ko¥ej"tej|o6 | f: colleiteira ko¥ej"tej|a6 colleitizo m ko¥ej"tiTo6 colleito pt a ko"¥ejto6 | f: colleita

ko"¥ejta6 coller t ko"¥e| collizo m ko"¥iTo6 colloada f ko¥o"aDa6 collón m ko"¥oN colludo a ko"¥uDo6 | f: colluda ko"¥uDa6 colma f "kOlma6 colmaceiro a kolma"Tej|o6 | f: colmaceira kolma"Tej|a6 colmado m kol"maDo6 colmar t kol"ma| colmazo m kol"maTo6 colmea f kol"mea6 colmeira f kol"mej|a6 colmeirada f kolmej"|aDa6 colmeiro a s kol"mej|o6 | f: colmeira kol"mej|a6 colmo1 m "kolmo6 "kOlmo6 | nt palla colmo2 a "kolmo6 "kOlmo6 | f: colma "kolma6 "kOlma6 colo m "kOlo6 colocación f koloka"TjoN colocar t pr kolo"ka| colodión m kolo"DjoN colofón m kolo"foN coloidal a kolOj"Dal coloide a m ko"lOjDe6 colombiano a s kolom"bjano6 | f: colombiana kolom"bjana6 | nt
Colombia colon1 m "kOlo6N | nt parte do intestino colon2 m "kOlo6N | nt parte dun período colonato m kolo"nato6 colondro m ko"lond|o6 colondrollo m kolon"d|o¥o6 colonia1 f ko"lOnja6 colonia2 f ko"lOnja6 colonial a kolO"njal

colonialismo m kolOnja"lismo6 colonialista a s kolOnja"lista6 colonización f kolOniTa"TjoN colonizador a s kolOniTa"Do| | f: colonizadora kolOniTa"Do|a6 colonizar t kolOni"Ta| colono m ko"lono6 coloquial a kolO"kjal coloquialismo m kolOkja"lismo6 coloquialmente av kolOkjal"mente6 coloquíntida f kolo"kintiDa6 coloquio m ko"lOkjo6 color f ko"lo| | var cor coloración f kolo|a"TjoN colorado pt a kolo"|aDo6 | f: colorada kolo"|aDa6 colorante a m kolo"|ante6 colorar t kolo"|a| colorear t i kolo|e"a| colorete m kolo"|ete6 colorido m kolo"|iDo6 colorimetría f kolo|imE"t|ia6 colorimétrico a kolo|i"mEt|iko6 | f: colorimétrica kolo|i"mEt|ika6 colorímetro m kolo"|ime6t|o6 colorismo m kolo"|ismo6 colorista a s kolo"|ista6 colosal a kolo"sal colosalmente av kolosal"mente6 coloso m ko"loso6 cólquico m "kOlkiko6 colt m "kOlt colúbridos mpl ko"luB|iDo6s columbario m kolum"ba|jo6 colúmbidos mpl ko"lumbiDo6s columbiformes mpl

kolumbi"fO|me6s columbino a kolum"bino6 | f: columbina kolum"bina6 columbio m ko"lumbjo6 columbofilia f kolumbo"filja6 columbófilo a s kolum"bOfilo6 | f: columbófila kolum"bOfila6 columela f kolu"mEla6 columna f ko"lumna6 ko"luNna6

49

kolunm"na|ja6 koluN"na|ja6 columnata f kolum"nata6 koluN"nata6 columnista s kolum"nista6 koluN"nista6 coluro m ko"lu|o6 colusión f kolu"sjoN colusorio a kolu"sO|jo6 | f: colusoria kolu"sO|ja6 colutorio m kolu"tO|jo6 colza f "kOlTa6 coma1 m "koma6 coma2 f "koma6 coma3 f "koma6 coma4 c "koma6 comadre f ko"maD|e6 comadroa f koma"D|oa6 comanche a s ko"mant°Se6 comandancia f koman"danTja6 comandante m koman"dante6 comandar t koman"da| comandita f koman"dita6 comanditar t komandi"ta| comanditario a komandi"ta|jo6 | f: comanditaria komandi"ta|ja6 comando m ko"mando6 comarca f ko"ma|ka6 comarcal a koma|"kal
comarcalización f

columnario a kolunm"na|jo6 koluN"na|jo6 | f: columnaria

combativamente av combatividade f kombatiBi"DaDe6 combativo a komba"tiBo6 | f: combativa komba"tiBa6 combinábel a kombi"naBe6l | var combinable combinable a kombi"naBle6 | var combinábel combinación f kombina"TjoN combinado m kombi"naDo6 combinar t i pr kombi"na| combinatorio a kombina"tO|jo6 | f: combinatoria kombina"tO|ja6 comborza f kom"bO|Ta6 combretáceas fpl komb|e"taTe8a6s comburente a m kombu"|ente6 combustíbel a m kombus"tiBe6l | var combustible combustibilidade f

kombatiBa"mente6

kombu"|Ente6

kombustiBili"DaDe6 combustible a m kombus"tiBle6 |
var combustíbel combustión f kombus"tjoN comecartos m kome"ka|to6s comechón f kome"t°SoN | var comichón comechume m kome"t°Sume6 comedeira f kome"Dej|a6 comedeiro1 m kome"Dej|o6 comedeiro2 a kome"Dej|o6 | f: comedeira kome"Dej|a6 comedela f kome"DEla6 comedia f ko"meDja6 (ko"mEDja6) comediante s kome"Djante6 (komE"Djante6) | f: comedianta kome"Djanta6 (komE"Djanta6) comedidamente av

koma|kaliTa"TjoN comarcán a s koma|"kaN | f: comarcá koma|"ka comareiro m koma"|ej|o6 cómaro m "koma6|o6 | var cómbaro comarón m koma"|oN comatoso a koma"toso6 | f: comatosa koma"tosa6 cómbaro m "komba6|o6 | var cómaro combarro m kom"baro6 combate m kom"bate6 combatedor a s kombate"Do| | f: combatedora kombate"Do|a6 combatente a s komba"tente6 komba"tEnte6 combater t i komba"te|

komeDiDa"mente6 comedido a kome"DiDo6 | f: comedida kome"DiDa6 comedimento m komeDi"mento6 (komeDi"mEnto6) comediógrafo s kome"DjOV|a6fo6 (komE"DjOV|a6fo6) | f: comediógrafa kome"DjOV|a6fa6 (komE"DjOV|a6fa6) comedir t pr kome"Di|
50

comedor a m kome"Do| | f: comedora kome"Do|a6 comellón s a kome"¥oN | f: comellona kome"¥ona6 comemerda m kome"mE|Da6 comenda f ko"menda6 comendador s komenda"Do| | f: comendadora komenda"Do|a6 comendatario a m komenda"ta|jo6 | f: comendataria komenda"ta|ja6 comenencia f kome"nEnTja6 (kome"nenTja6) comenenciudo a komenEn"TjuDo6 (komenen"TjuDo6) | f: comenenciuda komenEn"TjuDa6 (komenen"TjuDa6) comensal s komen"sal comentador s komenta"Do| | f: comentadora komenta"Do|a6 comentar t komen"ta| comentario m komen"ta|jo6 comentarista s komenta"|ista6 comento m ko"mento6 (ko"mEnto6) comer t i ko"me| comerciábel a komE|"TjaBe6l | var comerciable comerciable a komE|"TjaBle6 | var comerciábel comercial a komE|"Tjal comercialización f comercializar t komE|Tjali"Ta| comercialmente av

comezo m ko"meTo6 ko"mETo6 comíbel a ko"miBe6l | var comible comible a ko"miBle6 | var comíbel cómic m "kOmik | nt ing comicamente av kOmika"mente6 comichar i komi"t°Sa| comichón f komi"t°SoN | var comechón comicial a komi"Tjal comicidade f kOmiTi"DaDe6 comicio1 m ko"miTjo6 comicio2 m ko"miTjo6 cómico a s "kOmiko6 | f: cómica comida f ko"miDa6 comido a ko"miDo6 | f: comida comigo p ko"miVo6 cominación f komina"TjoN cominar t komi"na| cominatorio a komina"tO|jo6 | f: cominatoria komina"tO|ja6 comiñas fpl ko"mi≠a6s comiño m ko"mi≠o6 comisar t komi"sa| comisaría f komisa"|ia6 comisariado m komisa"|jaDo6 comisario s komi"sa|jo6 | f: comisaria komi"sa|ja6 comiscar i komis"ka| comisión f komi"sjoN comisionado pt a s komisjo"naDo6 | f: comisionada komisjo"naDa6 comisionar t komisjo"na| comisionista s komisjo"nista6 comiso m ko"miso6 comisorio a komi"sO|jo6 | f: comisoria komi"sO|ja6 comisura f komi"su|a6 comité m komi"tE comitente a s komi"tente6

"kOmika6 ko"miDa6

komE|TjaliTa"TjoN

komE|Tjal"mente6 comerciante s komE|"Tjante6 comerciar i komE|"Tja| comercio m ko"mE|Tjo6 comestíbel a m komes"tiBe6l | var
comestible comestible a m komes"tiBle6 | var comestíbel comesto pt a ko"mesto6 | f: comesta ko"mesta6 cometa m ko"meta6 cometedor s komete"Do| | f: cometedora komete"Do|a6 cometer t kome"te| comezar t i kome"Ta| 51

komi"tEnte6 comitiva f komi"tiBa6 como av c p "komo6 cómoda f "kOmo6Da6 comodamente av kOmoDa"mente6 comodante m komo"Dante6

comodatario s komoDa"ta|jo6 | f: comodataria komoDa"ta|ja6 comodato m komo"Dato6 comodidade f komoDi"DaDe6 comodín m komo"DiN cómodo a "kOmo6Do6 | f: cómoda comodoro m komo"DO|o6 comoriano a s komo"|jano6 | f: comoriana komo"|jana6 | nt Comores compactamente av compactar t kompak"ta| compactidade f kompakti"DaDe6 compacto a m kom"pakto6 | f: compacta kom"pakta6 compadecemento m

comparante con lpp comparanza f kompa"|anTa6 comparar t kompa"|a| comparatismo m kompa|a"tismo6 comparatista s kompa|a"tista6 comparativamente av

kompa"|ante6ko6N

"kOmo6Da6

kompakta"mente6

kompaDeTe"mento6 (kompaDeTe"mEnto6) compadecer t pr kompaDe"Te| compadecido pt a kompaDe"TiDo6 | f: compadecida kompaDe"TiDa6 compadre m kom"paD|e6 compadreo m kompa"D|eo6 compaixón f kompaj"SoN compangada f kompaN"gaDa6 compangar i kompaN"ga| compango m kom"paNgo6 compangueiro s kompaN"gej|o6 | f: compangueira kompaN"gej|a6 compaña f kom"pa≠a6 compañeirismo m kompa≠ej"|ismo6 compañeiro s kompa"≠ej|o6 | f: compañeira kompa"≠ej|a6 compañía f kompa"≠ia6 comparábel a kompa"|aBe6l | var
comparable comparable a kompa"|aBle6 | var comparábel comparación f kompa|a"TjoN comparado pt a kompa"|aDo6 | f: comparada kompa"|aDa6 comparado a lpp kompa"|aDo6a6 comparado con lpp comparante a lpp kompa"|antea6

kompa|atiBa"mente6 comparativo a kompa|a"tiBo6 | f: comparativa kompa|a"tiBa6 comparecencia f kompa|e"TEnTja6 (kompa|e"TenTja6) comparecente a s kompa|e"Tente6 kompa|e"TEnte6 comparecer i kompa|e"Te| comparsa f kom"pa|sa6 compartidor s kompa|ti"Do| | f: compartidora kompa|ti"Do|a6 compartimento m kompa|ti"mento6 (kompa|ti"mEnto6) compartir t kompa|"ti| compás m kom"pas
compasadamente av

kompasaDa"mente6 compasado pt a kompa"saDo6 | f: compasada kompa"saDa6 compasar t kompa"sa| compasíbel a kompa"siBe6l | var
compasible compasible a kompa"siBle6 | var compasíbel compasivamente av

kompasiBa"mente6 compasivo a kompa"siBo6 | f: compasiva kompa"siBa6 compatíbel a kompa"tiBe6l | var
compatible compatibilidade f kompatiBili"DaDe6 compatibilizar t kompatiBili"Ta| compatible a kompa"tiBle6 | var compatíbel compatriota s kompat|i"Ota6 compaxinación f kompaSina"TjoN compaxinar t i pr kompaSi"na| compeler t kompe"le|

kompa"t|jOta6

kompa"|aDo6ko6N

52

compendiador s kompEndja"Do| | f: compendiadora

complementariedade f

kompEndja"Do|a6 compendiar t kompEn"dja| compendio m kom"pEndjo6
compendiosamente av compendioso a kompEn"djoso6 | f: compendiosa kompEn"djosa6 compenetración f kompenet|a"TjoN compenetrar pr kompene"t|a| compensábel a kompen"saBe6l | var compensable compensable a kompen"saBle6 | var compensábel compensación f kompensa"TjoN compensador a m kompensa"Do| | f: compensadora kompensa"Do|a6 compensar t i kompen"sa| compensatoriamente av

komplementa|jE"DaDe6 (komplemEnta|jE"DaDe6)
complementario a

kompEndjosa"mente6

komplemen"ta|jo6 (komplemEn"ta|jo6) | f:
complementaria

komplemen"ta|ja6 (komplemEn"ta|ja6) complemento m komple"mento6 (komple"mEnto6)
completamente av

komplEta"mente6 completar t komplE"ta| completas fpl kom"plEta6s
completivamente av completivo a komplE"tiBo6 | f: completiva komplE"tiBa6 completo a kom"plEto6 | f: completa complexidade f komplEksi"DaDe6 complexión f komplEk"sjoN complexo a m kom"plEkso6 | f: complexa kom"plEksa6 complicación f komplika"TjoN complicadamente av

komplEtiBa"mente6

kompensatO|ja"mente6 compensatorio a kompensa"tO|jo6 | f: compensatoria kompensa"tO|ja6 competencia f kompe"tEnTja6 (kompe"tenTja6) competente a kompe"tente6 kompe"tEnte6
competentemente av

kom"plEta6

kompetente"mente6 kompetEnte"mente6 competer i kompe"te| competición f kompeti"TjoN competidor a s kompeti"Do| | f: competidora kompeti"Do|a6 competir i kompe"ti| competitivo a kompeti"tiBo6 | f: competitiva kompeti"tiBa6 compilación f kompila"TjoN compilador s a kompila"Do| | f: compiladora kompila"Do|a6 compilar t kompi"la| complementar t pr komplemen"ta| (komplemEn"ta|)
complementariamente av

komplikaDa"mente6 complicado pt a kompli"kaDo6 | f: complicada kompli"kaDa6 complicar t pr kompli"ka| cómplice s "kOmpliTe6 complicidade f kOmpliTi"DaDe6 complot m kom"plO complutense a s komplu"tEnse6 | nt
Alcalá de Henares componenda f kompo"nenda6 compoñedor s kompo≠e"Do| | f: compoñedora kompo≠e"Do|a6 compoñedura f kompo≠e"Du|a6 compoñente a s kompo"≠ente6 compoñer t pr kompo"≠e| compor t pr kom"po| comporta f kom"pO|ta6 comportamento m

kompo"≠Ente6

komplementa|ja"mente6 (komplemEnta|ja"mente6)

kompo|ta"mento6 (kompo|ta"mEnto6)
53

comportar t pr kompo|"ta| composición f komposi"TjoN compositivo a komposi"tiBo6 | f: compositiva komposi"tiBa6 compósito a kom"pOsito6 | f: compósita kom"pOsita6 compositor s komposi"to| | f: compositora komposi"to|a6 compostas fpl kom"pOsta6s compostelán a s kompostE"laN | f: compostelá kompostE"la composto a m kom"pOsto6 (kom"posto6) | f: composta compostoiro m kompos"toj|o6 compostor s kompos"to| | f: compostora kompos"to|a6 compostura f kompos"tu|a6 compota f kom"pOta6 compra f "komp|a6 comprábel a kom"p|aBe6l | var comprable comprable a kom"p|aBle6 | var comprábel compracencia f komp|a"TEnTja6 (komp|a"TenTja6) compracente a komp|a"Tente6 compracer t i pr komp|a"Te| comprador a s komp|a"Do| | f: compradora komp|a"Do|a6 comprar t kom"p|a| compravenda f komp|a"Benda6 compravender t pr komp|aBen"de| comprender t komp|en"de| comprensíbel a komp|en"siBe6l | var comprensible comprensibelmente av komp|ensiBel"mente6 | var comprensiblemente comprensibilidade f

comprensivamente av comprensivo a komp|en"siBo6 | f: comprensiva komp|en"siBa6 compresa f kom"p|esa6 compresíbel a komp|e"siBe6l | var compresible compresibilidade f compresible a komp|e"siBle6 | var compresíbel compresión f komp|e"sjoN compresivo a komp|e"siBo6 | f: compresiva komp|e"siBa6 compresor a s komp|e"so| | f: compresora komp|e"so|a6 comprimíbel a komp|i"miBe6l | var comprimible comprimible a komp|i"miBle6 | var comprimíbel comprimido m komp|i"miDo6 comprimir t pr komp|i"mi| comprobábel a komp|o"BaBe6l | var comprobable comprobable a komp|o"BaBle6 | var comprobábel comprobación f komp|oBa"TjoN comprobante a m komp|o"Bante6 comprobar t komp|o"Ba| comprobatorio a komp|oBa"tO|jo6 | f: comprobatoria komp|oBa"tO|ja6 comprometedor a komp|omete"Do| | f: comprometedora

komp|ensiBa"mente6

komp|esiBili"DaDe6

kom"pOsta6

komp|a"TEnte6

komp|omete"Do|a6 comprometer t pr komp|ome"te| comprometido pt a komp|ome"tiDo6 | f: comprometida komp|ome"tiDa6 compromisario s komp|omi"sa|jo6 | f: compromisaria komp|omi"sa|ja6 compromiso m komp|o"miso6 compromisorio a komp|omi"sO|jo6
| f: compromisoria

komp|ensiBili"DaDe6 comprensible a komp|en"siBle6 |
var comprensíbel comprensiblemente av komp|ensiBle"mente6 | var comprensibelmente comprensión f komp|en"sjoN 54

komp|omi"sO|ja6 compulsa f kom"pulsa6 compulsar t kompul"sa| compulsión f kompul"sjoN compulsivo a kompul"siBo6 | f: compulsiva kompul"siBa6

compulsorio a s kompul"sO|jo6 | f: compulsoria kompul"sO|ja6 compunción f kompun"TjoN compunxido pt a kompun"SiDo6 | f: compunxida kompun"SiDa6 compunxir t pr kompun"Si| computábel a kompu"taBe6l | var computable computable a kompu"taBle6 | var computábel computación f komputa"TjoN computador a s komputa"Do| | f: computadora komputa"Do|a6 computar t kompu"ta| cómputo m "kOmputo6 común a m ko"muN comuna f ko"muna6 comunal a komu"nal comunalmente av komunal"mente6 comuneiro m komu"nej|o6 comungante a s komuN"gante6 comungar i komuN"ga| comungatorio m komuNga"tO|jo6 comunicábel a komuni"kaBe6l | var comunicable comunicable a komuni"kaBle6 | var comunicábel comunicación f komunika"TjoN comunicado m komuni"kaDo6 comunicador a s komunika"Do| | f: comunicadora komunika"Do|a6 comunicante a s komuni"kante6 comunicar t pr i komuni"ka| comunicativo a komunika"tiBo6 | f: comunicativa komunika"tiBa6 comunidade f komuni"DaDe6 comunismo m komu"nismo6 comunista a s komu"nista6 comunitariamente av

con2 m "kON cona f "kona6 conacha f ko"nat°Sa6 conainas s ko"najna6s conativo a kona"tiBo6 | f: conativa

kona"tiBa6 conato m ko"nato6 conca f "koNka6 | var cunca concada f koN"kaDa6 | var cuncada concatenación f koNkatena"TjoN concatenar t pr koNkate"na| concausa f koN"kawsa6 concavidade f koNkaBi"DaDe6 cóncavo a "koNka6Bo6 | f: cóncava "koNka6Ba6 conceder t konTe"De| concelebración f konTeleB|a"TjoN concelebrante a s konTele"B|ante6 concelebrar t konTele"B|a| concellar pr konTe"¥a| concellaría konTe¥a"|ia6 | var
concellería concelleiro s konTe"¥ej|o6 | f: concelleira konTe"¥ej|a6 concellería f konTe¥E"|ia6 | var concellaría concello m kon"Te¥o6 concento m kon"Tento6 (kon"TEnto6) concentración f konTent|a"TjoN concentrado pt a m konTen"t|aDo6 | f: concentrada konTen"t|aDa6 concentrador a s konTent|a"Do| | f: concentradora konTent|a"Do|a6 concentrar t pr konTen"t|a| concéntrico a kon"TEnt|iko6 | f: concéntrica kon"TEnt|ika6 concepción f konTEp"TjoN concepcionista f af

komunita|ja"mente6 comunitario a komuni"ta|jo6 | f: comunitaria komuni"ta|ja6 comunmente av komuN"mente6 comuña f ko"mu≠a6 comuñeiro m komu"≠ej|o6 comuñón f komu"≠oN con1 pp ko6N

konTEpTjo"nista6 conceptismo m konTEp"tismo6 conceptista a s konTEp"tista6 concepto m kon"TEpto6 conceptual a konTEptu"al
conceptualismo m conceptualista a s konTEptwa"lista6

konTEptwa"lismo6

55

conceptualmente av conceptuar t konTEptu"a| conceptuosamente av

konTEptual"mente6

konTEptuosa"mente6 conceptuoso a konTEptu"oso6 | f: conceptuosa konTEptu"osa6 concernente a konTe|"nente6 konTe|"nEnte6 concernir i konTe|"ni| concertación f konTE|ta"TjoN
concertadamente av

konTE|taDa"mente6 concertado pt a konTE|"taDo6 | f: corcertada konTE|"taDa6 concertador a s konTE|ta"Do| | f: concertadora konTE|ta"Do|a6 concertante a konTE|"tante6 concertar t i pr konTE|"ta| concertina f konTE|"tina6 concertino m konTE|"tino6 concertista s konTE|"tista6 concerto m kon"TE|to6 concesión f konTe"sjoN konTE"sjoN concesionario a m konTesjo"na|jo6 konTEsjo"na|jo6 | f: concesionaria konTesjo"na|ja6 konTEsjo"na|ja6 concesiva f konTe"siBa6 konTE"siBa6 concesivo a konTe"siBo6 konTE"siBo6 | f: concesiva konTe"siBa6 konTE"siBa6 concha f "kont°Sa6 | var cuncha conchado a kon"t°SaDo6 | f: conchada kon"t°SaDa6 | var
cunchado cónchega f "kont°Se6Va6 concheiro1 a s kon"t°Sej|o6 | f: concheira kon"t°Sej|a6 | var cuncheiro concheiro2 m kon"t°Sej|o6 conchelo m kon"t°Selo6 conchil m kon"t°Sil concho m "kont°So6 | var cuncho coucho croucho concibir t i konTi"Bi| concidadán s konTiDa"DaN | f: concidadá konTiDa"Da conciencia f kon"TjEnTja6 56

conciencia, en lav eNkon"TjEnTja6 concienciación f konTjEnTja"TjoN concienciar t pr konTjEn"Tja| concienciudo a konTjEn"TjuDo6 | f: concienciuda konTjEn"TjuDa6 conciliábel a konTi"ljaBe6l | var conciliable conciliable a konTi"ljaBle6 | var conciliábel conciliábulo m konTi"ljaBulo6 conciliación f konTilja"TjoN conciliador a s konTilja"Do| | f: conciliadora konTilja"Do|a6 conciliar1 t pr konTi"lja| conciliar2 a konTi"lja| conciliatorio a konTilja"tO|jo6 | f: conciliatoria konTilja"tO|ja6 concilio m kon"Tiljo6 concisamente av konTisa"mente6 concisión f konTi"sjoN conciso a kon"Tiso6 | f: concisa concitación f konTita"TjoN concitador a s konTita"Do| | f: concitadora konTita"Do|a6 concitar t konTi"ta| conclave m koN"klaBe6 conclavista s koNkla"Bista6 concluínte a koNklu"inte6 concluintemente av concluír t i pr koNklu"i| conclusión f koNklu"sjoN conclusivo a koNklu"siBo6 | f: conclusiva koNklu"siBa6 concluso pt a koN"kluso6 | f: conclusa koN"klusa6 conco m "koNko6 | var cunco concoidal a koNkOj"Dal concoide a f koN"kOjDe6 concomitancia f koNkomi"tanTja6 concomitante a koNkomi"tante6 concordancia f koNko|"DanTja6 concordante a koNko|"Dante6 concordar t i koNko|"Da| concordato m koNko|"Dato6

kon"Tisa6

koNkluinte"mente6

concordatorio a koNko|Da"tO|jo6 | f: concordatoria koNko|Da"tO|ja6 concorde a koN"kO|De6 concordemente av concordia f koN"kO|Dja6 concorrencia f koNko"rEnTja6 (koNko"renTja6) concorrente a koNko"rente6

koNkO|De"mente6

koNko"rEnte6

concorrentemente av

koNkorente"mente6 koNkorEnte"mente6 concorrer i koNko"re| concorrido pt a koNko"riDo6 | f: concorrida koNko"riDa6 concreación f koNk|ea"TjoN concreado pt a koNk|e"aDo6 | f: concreada koNk|e"aDa6 concrear t koNk|e"a| concreción f koNk|E"TjoN concrescencia f koNk|es"TEnTja6 (koNk|es"TenTja6) concrescente a koNk|es"Tente6 koNk|es"TEnte6 concretamente av koNk|Eta"mente6 concretar t pr koNk|E"ta| concreto a koN"k|Eto6 | f: concreta koN"k|Eta6 concreto, en lav eNkoN"k|Eto6 concubina f koNku"Bina6 concubinario am m koNkuBi"na|jo6 concubinato m koNkuBi"nato6 concúbito m koN"kuBito6 conculcación f koNkulka"TjoN conculcador s a koNkulka"Do| | f: conculcadora koNkulka"Do|a6 conculcar t koNkul"ka| concuñado s koNku"≠aDo6 | f: concuñada koNku"≠aDa6 concupiscencia f koNkupis"TEnTja6 (koNkupis"TenTja6) concupiscente a koNkupis"Tente6 koNkupis"TEnte6 concupiscíbel a koNkupis"TiBe6l |
var concupiscible

concupiscible a koNkupis"TiBle6 | var concupiscíbel concursante s koNku|"sante6 concursar i koNku|"sa| concurso m koN"ku|so6 concusión f koNku"sjoN concusionario a s koNkusjo"na|jo6 | f: concusionaria koNkusjo"na|ja6 conda f "kOnda6 condado m kon"daDo6 condal a kon"dal conde s "kOnde6 | f: condesa condecoración f kondeko|a"TjoN condecorar t kondeko"|a| condena f kon"dena6 condenábel a konde"naBe6l | var condenable condenable a konde"naBle6 | var condenábel condenación f kondena"TjoN condenado pt a s konde"naDo6 | f: condenada konde"naDa6 condenador a s kondena"Do| | f: condenadora kondena"Do|a6 condenar t pr konde"na| condenatorio a kondena"tO|jo6 | f: condenatoria kondena"tO|ja6 condensábel a konden"saBe6l (kondEn"saBe6l) | var condensable condensable a konden"saBle6 (konden"saBle6) | var condensábel condensación f kondensa"TjoN (kondEnsa"TjoN) condensadamente av

kOn"desa6

kondensaDa"mente6 (kondEnsaDa"mente6) condensado pt a konden"saDo6 (kondEn"saDo6) | f: condensada konden"saDa6 (kondEn"saDa6) condensador a m kondensa"Do| (kondEnsa"Do|) | f: condensadora kondensa"Do|a6 (kondEnsa"Do|a6) condensar t pr konden"sa| (kondEn"sa|) condesa f kOn"desa6 | nt vid conde

57

condescendencia f

kondesTen"dEnTja6 (kondesTen"denTja6)
condescendente a

kondesTen"dente6 kondesTen"dEnte6 condescender i kondesTen"de| condestábel m kondes"taBe6l | var
condestable condestable m kondes"taBle6 | var condestábel condición f kondi"TjoN condicionadamente av condicionado pt a kondiTjo"naDo6 | f: condicionada kondiTjo"naDa6 condicional a kondiTjo"nal condicionalmente av

cóndor m "kondo| "kOndo| condrina f kon"d|ina6 condrioma m kond|i"oma6 condriosoma m kond|jo"soma6 condrite f kon"d|ite6 condroma m kon"d|oma6 conducente a kondu"Tente6 condución f kondu"TjoN conducir t i pr kondu"Ti| conduta f kon"duta6 condutancia f kondu"tanTja6 condutíbel a kondu"tiBe6l | var condutible condutibilidade f kondutiBili"DaDe6 condutible a kondu"tiBle6 | var condutíbel condutismo s kondu"tismo6 condutista a s kondu"tista6 condutividade f kondutiBi"DaDe6 condutivo a kondu"tiBo6 | f: condutiva kondu"tiBa6 conduto m kon"duto6 condutor a s kondu"to| | f: condutora kondu"to|a6 conectábel a konEk"taBe6l | var conectable conectable a konEk"taBle6 | var conectábel conectador m konEkta"Do| conectar t i pr konEk"ta| conectivo a konEk"tiBo6 | f: conectiva konEk"tiBa6 conexamente av konEksa"mente6 conexión f konEk"sjoN conexo a ko"nEkso6 | f: conexa confabulación f koμfaBula"TjoN confabulador s koμfaBula"Do| | f: confabuladora koμfaBula"Do|a6 confabular i pr koμfaBu"la| confección f koμfEk"TjoN confeccionador s koμfEkTjona"Do| | f: confeccionadora confeccionar t koμfEkTjo"na| confederación f koμfeDe|a"TjoN

kondu"TEnte6

kondiTjonaDa"mente6

kondiTjonal"mente6
condicionamento m

kondiTjona"mento6 (kondiTjona"mEnto6) condicionante a s kondiTjo"nante6 condicionar t kondiTjo"na| condigno a kon"digno6 | f: condigna kon"digna6 cóndilo m "kOndilo6 condiloma m kOndi"loma6 condimentación f kondimenta"TjoN (kondimEnta"TjoN) condimentar t kondimen"ta| (kondimEn"ta|) condimento m kondi"mento6 (kondi"mEnto6) condiscípulo s kondis"Tipulo6 | f: condiscípula kondis"Tipula6 condoer pr kondo"e| condolencia f kondo"lEnTja6 (kondo"lenTja6) condómina f kon"dOmina6 condominio m kondO"minjo6 condón m kon"doN condonábel a kondo"naBe6l | var
condonable condonable a kondo"naBle6 | var condonábel condonación f kondona"TjoN condonar t kondo"na| 58

ko"nEksa6

koμfEkTjona"Do|a6

confederadamente av confederado pt a m koμfeDe"|aDo6 | f: confederada koμfeDe"|aDa6 confederal a koμfeDe"|al confederar t pr koμfeDe"|a| confederativo a koμfeDe|a"tiBo6 | f: confederativa koμfeDe|a"tiBa6 confeitar t koμfej"ta| confeitaría koμfejta"|ia6 | var confeitería confeiteiro s koμfej"tej|o6 | f: confeiteira koμfej"tej|a6 confeitería f koμfejtE"|ia6 | var confeitaría confeito m koμ"fejto6 conferencia f koμfe"|EnTja6 (koμfe"|enTja6) conferenciante s koμfe|En"Tjante6 (koμfe|en"Tjante6) conferenciar i koμfe|En"Tja| (koμfe|en"Tja|) conferir t koμfe"|i| confesábel a koμfe"saBe6l | var confesable confesable a koμfe"saBle6 | var confesábel confesado a koμfe"saDo6 | f: confesada koμfe"saDa6 confesar t i pr koμfe"sa| confesión f koμfe"sjoN confesional a koμfesjo"nal confesionalidade f

koμfeDe|aDa"mente6

confidencial a koμfiDEn"Tjal (koμfiDen"Tjal) confidencialmente av

koμfiDEnTjal"mente6 (koμfiDenTjal"mente6) confidente s koμfi"Dente6 koμfi"DEnte6 configuración f koμfiVu|a"TjoN configurador a koμfiVu|a"Do| | f: configuradora koμfiVu|a"Do|a6 configurar t pr koμfiVu"|a| confín m koμ"fiN confinamento m koμfina"mento6 (koμfina"mEnto6) confinante a koμfi"nante6 confinar i t koμfi"na| confirmábel a koμfi|"maBe6l | var
confirmable confirmable a koμfi|"maBle6 | var confirmábel confirmación f koμfi|ma"TjoN confirmado pt s koμfi|"maDo6 | f: confirmada koμfi|"maDa6 confirmador s a koμfi|ma"Do| | f: confirmadora koμfi|ma"Do|a6 confirmar t pr koμfi|"ma| confirmativo a koμfi|ma"tiBo6 | f: confirmativa koμfi|ma"tiBa6 confirmatorio a koμfi|ma"tO|jo6 | f: confirmatoria koμfi|ma"tO|ja6 confiscábel a koμfis"kaBe6l | var confiscable confiscable a koμfis"kaBle6 | var confiscábel confiscación f koμfiska"TjoN confiscador s a koμfiska"Do| | f: confiscadora koμfiska"Do|a6 confiscar t koμfis"ka| conflagración f koμflaV|a"TjoN conflitividade f koμflitiBi"DaDe6 conflitivo a koμfli"tiBo6 | f: conflitiva koμfli"tiBa6 conflito m koμ"flito6 confluencia f koμflu"EnTja6 (koμflu"enTja6) confluente a koμflu"ente6

koμfesjonali"DaDe6
confesionalismo m

koμfesjona"lismo6 confesionario m koμfesjo"na|jo6 confeso a s koμ"fEso6 | f: confesa koμ"fEsa6 confesor m koμfe"so| confiadamente av koμfiaDa"mente6 confiado pt a koμfi"aDo6 | f: confiada koμfi"aDa6 confianza f koμfi"anTa6 confiar t i pr koμfi"a| confidencia f koμfi"DEnTja6 (koμfi"DenTja6)

koμflu"Ente6

59

confluír i koμflu"i| conformación f koμfo|ma"TjoN conformador a m koμfo|ma"Do| conformar t pr koμfo|"ma| conforme a av pp c koμ"fO|me6 conformidade f koμfO|mi"DaDe6 conformismo m koμfO|"mismo6 conformista a s koμfO|"mista6 confort m koμ"fO|t confortábel a koμfo|"taBe6l | var confortable confortabelmente av koμfo|taBel"mente6 | var confortablemente confortable a koμfo|"taBle6 | var confortábel confortablemente av koμfo|taBle"mente6 | var confortabelmente confortador a s koμfo|ta"Do| | f: confortadora koμfo|ta"Do|a6 confortante a koμfo|"tante6 confortar t koμfo|"ta| conforto m koμ"fO|to6 confrade s koμ"f|aDe6 | f: confrada confraría f koμf|a"|ia6 confraternidade f koμf|atE|ni"DaDe6 confraternizar i koμf|atE|ni"Ta| confrontación f koμf|onta"TjoN confrontar t koμf|on"ta| confucianismo m koμfuTja"nismo6 confucianista a s koμfuTja"nista6 confuciano a koμfu"Tjano6 | f: confuciana koμfu"Tjana6 confundíbel a koμfun"diBe6l | var confundible confundible a koμfun"diBle6 | var confundíbel confundidamente av

confuso a koμ"fuso6 | f: confusa confutábel a koμfu"taBe6l | var confutable confutable a koμfu"taBle6 | var confutábel confutación f koμfuta"TjoN confutar t koμfu"ta| conga f "koNga6 conglomeración f koNglomE|a"TjoN conglomerado pt a m koNglomE"|aDo6 | f: conglomerada conglomerar t pr koNglomE"|a| conglutinación f koNglutina"TjoN conglutinante a koNgluti"nante6 conglutinar t pr koNgluti"na| congolés a s koNgo"les | f: congolesa koNgo"lesa6 | nt Congo congostra f koN"gost|a6 congoxa f koN"goSa6 congoxoso a koNgo"Soso6 | f: congoxosa koNgo"Sosa6 congraciamento m

koμ"fusa6

koNglomE"|aDa6

koμ"f|aDa6

koNg|aTja"mento6 (koNg|aTja"mEnto6) congraciar t pr koNg|a"Tja| congratulación f koNg|atula"TjoN congratular t pr koNg|atu"la| congratulatorio a koNg|atula"tO|jo6
| f: congratulatoria congregación f koNg|EVa"TjoN congregante s koNg|E"Vante6 congregar t pr koNg|E"Va| congresista s koNg|e"sista6

koNg|atula"tO|ja6

koμfundiDa"mente6 confundido pt a koμfun"diDo6 | f: confundida koμfun"diDa6 confundir t pr koμfun"di| confusamente av koμfusa"mente6 confusión f koμfu"sjoN confusionismo m koμfusjo"nismo6 confusionista a s koμfusjo"nista6
60

koNg|E"sista6 congreso m koN"g|eso6 koN"g|Eso6 congresual a koNg|esu"al koNg|Esu"al congro m "koNg|o6 congrua f "kONg|wa6 congruencia f koNg|u"EnTja6 (koNg|u"enTja6) congruente a koNg|u"ente6 koNg|u"Ente6

congruentemente av

koNg|uente"mente6 koNg|uEnte"mente6 congruidade f kONg|wi"DaDe6 congruo a "kONg|wo6 | f: congrua "kONg|wa6 conicho a s ko"nit°So6 | f: conicha ko"nit°Sa6 conicidade f koniTi"DaDe6 cónico a "kOniko6 | f: cónica "kOnika6 conidio m ko"niDjo6 cónidos mpl "kOniDo6s coníferas fpl ko"nife6|a6s coniforme a koni"fO|me6 conirrostros mpl koni"rost|o6s conivalvo a koni"BalBo6 | f: conivalva koni"BalBa6 conivencia f koni"BEnTja6 (koni"BenTja6) conivente a koni"Bente6 koni"BEnte6 conmemorábel a koNmemO"|aBe6l |
var conmemorable conmemorable a koNmemO"|aBle6 | var conmemorábel conmemoración f koNmemO|a"TjoN conmemorar t koNmemO"|a| conmemorativo a koNmemO|a"tiBo6 | f: conmemorativa conmensurábel a koNmensu"|aBe6l | var conmensurable conmensurabilidade f

conmovíbel a koNmo"BiBe6l | var conmovible conmovible a koNmo"BiBle6 | var conmovíbel conmutábel a koNmu"taBe6l | var conmutable conmutabilidade f

koNmutaBili"DaDe6 conmutable a koNmu"taBle6 | var
conmutábel conmutación f koNmuta"TjoN conmutador a m koNmuta"Do| | f: conmutadora koNmuta"Do|a6 conmutar t koNmu"ta| conmutativo a koNmuta"tiBo6 | f: conmutativa koNmuta"tiBa6 conmutatriz f koNmuta"t|iT connatural a koNnatu"|al connosco p koN"nOsko6 connotación f koNnOta"TjoN connotar t koNnO"ta| connotativo a koNnOta"tiBo6 | f: connotativa koNnOta"tiBa6 connubial a koNnu"Bjal connubio m koN"nuBjo6 cono1 m "kono6 cono2 m "kono6 conoidal a konOj"Dal conoide m ko"nOjDe6 conopeo m kono"peo6 conque c "koNke6 conqueiro m koN"kej|o6 | var cunqueiro conquense a s koN"kEnse6 | nt Cuenca conquista f koN"kista6 conquistábel a koNkis"taBe6l | var conquistable conquistable a koNkis"taBle6 | var conquistábel conquistador a s koNkista"Do| | f: conquistadora koNkista"Do|a6 conquistar t koNkis"ta| consabido a konsa"BiDo6 | f: consabida konsa"BiDa6 consagración f konsaV|a"TjoN consagrante a m konsa"V|ante6 consagrar t pr konsa"V|a| 61

koNmemO|a"tiBa6

koNmensu|aBili"DaDe6 conmensurable a koNmensu"|aBle6
| var conmensurábel conmensurar t koNmensu"|a| conminuto a koNmi"nuto6 | f: conminuta koNmi"nuta6 conmiseración f koNmisE|a"TjoN conmoción f koNmo"TjoN conmocionar t koNmoTjo"na| conmovedor a koNmoBe"Do| | f: conmovedora koNmoBe"Do|a6 conmover t pr koNmo"Be|

koNmO"TjoN

koNmOTjo"na|

consanguíneo a konsaN"gine8o6 | f: consanguínea konsaN"gine8a6 consanguinidade f

konsaNgini"DaDe6 consciencia f kons"TjEnTja6 consciente a kons"TjEnte6
conscientemente av

konsTjEnte"mente6 consecución f konsEku"TjoN consecuencia f konse"kwEnTja6 consecuente a m konse"kwEnte6
consecuentemente av

conservábel a konsE|"BaBe6l | var conservable conservable a konsE|"BaBle6 | var conservábel conservación f konsE|Ba"TjoN conservador a s konsE|Ba"Do| | f: conservadora konsE|Ba"Do|a6 conservadorismo m conservante a m konsE|"Bante6 conservar t pr konsE|"Ba| conservatorio m konsE|Ba"tO|jo6 conserveiro a s konsE|"Bej|o6 | f: conserveira konsE|"Bej|a6 conserxaría konsE|Sa"|ia6 | var conserxería conserxe m kon"sE|Se6 conserxería f konsE|SE"|ia6 | var conserxaría considerábel a konsiDE"|aBe6l | var considerable considerabelmente av konsiDE|aBel"mente6 | var considerablemente considerable a konsiDE"|aBle6 | var considerábel considerablemente av konsiDE|aBle"mente6 | var considerabelmente consideración f konsiDE|a"TjoN consideradamente av

konsE|BaDo"|ismo6

konsekwEnte"mente6 consecutiva f konsEku"tiBa6
consecutivamente av

konsEkutiBa"mente6 consecutivo a konsEku"tiBo6 | f: consecutiva konsEku"tiBa6 conseguíbel a konse"ViBe6l | var
conseguible conseguible a konse"ViBle6 | var conseguíbel conseguido pt a konse"ViDo6 | f: conseguida konse"ViDa6 conseguinte a konse"Vinte6 conseguintemente av

konseVinte"mente6 conseguir t konse"Vi| consellar t pr konse"¥a| | var
aconsellar consellaría konse¥a"|ia6 | var consellería conselleiro s konse"¥ej|o6 | f: conselleira konse"¥ej|a6 consellería f konse¥E"|ia6 | var consellaría consello m kon"se¥o6 consenso m kon"senso6 (kon"sEnso6) consensual a konsen"swal consentido pt a konsen"tiDo6 | f: consentida konsen"tiDa6 consentidor a s konsenti"Do| | f: consentidora konsenti"Do|a6 consentimento m konsenti"mento6 (konsenti"mEnto6) consentir t i konsen"ti| conserva f kon"sE|Ba6

konsiDE|aDa"mente6 considerado pt a konsiDE"|aDo6 | f: considerada konsiDE"|aDa6 considerando m konsiDE"|ando6 considerar t pr konsiDE"|a| consigna f kon"signa6 consignación f konsigna"TjoN consignador a s konsigna"Do| | f: consignadora konsigna"Do|a6 consignar t konsig"na| consignatario a s konsigna"ta|jo6 | f: consignataria konsigna"ta|ja6 consigo p kon"siVo6 consiliario m konsi"lja|jo6 consistencia f konsis"tEnTja6 (konsis"tenTja6)

62

consistente a konsis"tente6

konsis"tEnte6

consistentemente av

konsistente"mente6 konsistEnte"mente6 consistir i konsis"ti| consistorial a konsistO"|jal consistorio m konsis"tO|jo6 consoante a f pp konso"ante6 consoar i konso"a| consocio s kon"sOTjo6 | f: consocia kon"sOTja6 consogro s kon"soV|o6 | f: consogra kon"sOV|a6 consola f kon"sOla6 consolábel a konso"laBe6l | var
consolable consolable a konso"laBle6 | var consolábel consolación f konsola"TjoN consolador a s konsola"Do| | f: consoladora konsola"Do|a6 consolar t pr konso"la| consolda f kon"sOlda6 consolidábel a konsOli"DaBe6l | var consolidable consolidable a konsOli"DaBle6 | var consolidábel consolidación f konsOliDa"TjoN consolidante a konsOli"Dante6 consolidar t pr konsOli"Da| consolo m kon"sOlo6 consomé m konso"mE consonancia f konso"nanTja6 consonante a konso"nante6 consonántico a konso"nantiko6 | f: consonántica konso"nantika6 consonantismo m konsonan"tismo6 consonantización f

conspicuo a kons"pikwo6 | f: conspicua kons"pikwa6 conspiración f konspi|a"TjoN conspirador a s konspi|a"Do| | f: conspiradora konspi|a"Do|a6 conspirar i konspi"|a| constancia f kons"tanTja6 constante a kons"tante6 constantemente av

konstante"mente6 constar i kons"ta| constatación f konstata"TjoN constatar t konsta"ta| constelación f konstEla"TjoN consternación f konstE|na"TjoN consternar t pr konstE|"na| constipación f konstipa"TjoN constipado m konsti"paDo6 constipar t pr konsti"pa| constitución f konstitu"TjoN constitucional a konstituTjo"nal
constitucionalidade f

konstituTjonali"DaDe6
constitucionalmente av constituído pt a konstitu"iDo6 | f: constituída konstitu"iDa6 constituínte a konstitu"inte6 constituír t pr konstitu"i| constitutivo a konstitu"tiBo6 | f: constitutiva konstitu"tiBa6 constrición f konst|i"TjoN constrinxente a konst|in"Sente6

konstituTjonal"mente6

konst|in"SEnte6

constrinximento m

konsonantiTa"TjoN consonantizar pr konsonanti"Ta| consonar i konso"na| consonte pp kon"sonte6 consorcio m kon"sO|Tjo6 consorte s kon"sO|te6
conspicuamente av

konst|inSi"mento6 (konst|inSi"mEnto6) constrinxir t konst|in"Si| constritivo a konst|i"tiBo6 | f: constritiva konst|i"tiBa6 constritor a konst|i"to| | f: constritora konst|i"to|a6 construción f konst|u"TjoN construíbel a konst|u"iBe6l | var
construíble construíble a konst|u"iBle6 | var construíbel construír t konst|u"i| 63

konspikwa"mente6 conspicuidade f konspikwi"DaDe6

construtivamente av construtivismo m konst|uti"Bismo6 construtivo a konst|u"tiBo6 | f: construtiva konst|u"tiBa6 construtor a s konst|u"to| | f: construtora konst|u"to|a6 consubstanciación f

konst|utiBa"mente6

konsubstanTja"TjoN consubstancial a konsubstan"Tjal
consubstancialidade f

konsubstanTjali"DaDe6
consuetudinario a

konswEtuDi"na|jo6 | f:
consuetudinaria

consuntivo a konsun"tiBo6 | f: consuntiva konsun"tiBa6 conta f "konta6 contábel a s kon"taBe6l | var contable contabilidade f kontaBili"DaDe6 contabilización f kontaBiliTa"TjoN contabilizar t kontaBili"Ta| contable a s kon"taBle6 | var contábel contactar t kontak"ta| contacto m kon"takto6 contado pt a kon"taDo6 | f: contada contador s konta"Do| | f: contadora contadoría f kontaDo"|ia6 contafíos m konta"fio6s contagotas m konta"Vota6s contaminación f kontamina"TjoN contaminador a kontamina"Do| | f: contaminadora kontamina"Do|a6 contaminante a kontami"nante6 contaminar t i pr kontami"na| contapasos m konta"paso6s contaquilómetros m

kon"taDa6

konswEtuDi"na|ja6 cónsul m "kOnsul | f: consulesa kOnsu"lesa6 consulado m kOnsu"laDo6 consular a kOnsu"la| consulesa f kOnsu"lesa6 | nt vid
cónsul consulta f kon"sulta6 consultar t i konsul"ta| consultivo a konsul"tiBo6 | f: consultiva konsul"tiBa6 consultor a s konsul"to| | f: consultora konsul"to|a6 consultorio m konsul"tO|jo6 consumación f konsuma"TjoN consumadamente av

konta"Do|a6

konsumaDa"mente6 consumado pt a konsu"maDo6 | f: consumada konsu"maDa6 consumar t konsu"ma| consumíbel a konsu"miBe6l | var
consumible consumible a konsu"miBle6 | var consumíbel consumición f konsumi"TjoN consumidor a s konsumi"Do| | f: consumidora konsumi"Do|a6 consumir t pr konsu"mi| consumismo m konsu"mismo6 consumista a s konsu"mista6 consumo m kon"sumo6 consunción f konsun"TjoN

kontaki"lOme6t|o6s contar t i pr kon"ta| contaxiar t pr konta"Sja| contaxio m kon"taSjo6 contaxioso a konta"Sjoso6 | f: contaxiosa konta"Sjosa6 contedor m konte"Do| contemplación f kontempla"TjoN contemplador a s kontempla"Do| | f: contempladora kontempla"Do|a6 contemplar t kontem"pla| contemplativo a kontempla"tiBo6 | f: contemplativa kontempla"tiBa6
contemporaneamente av

kontempo|ane8a"mente6
contemporaneidade f

kontempo|anej"DaDe6 contemporáneo a kontempo"|ane8o6
| f: contemporánea

kontempo"|ane8a6
contemporización f

kontempo|iTa"TjoN
64

contemporizador s

kontempo|iTa"Do| | f:
contemporizadora contemporizar i kontempo|i"Ta| contención f konten"TjoN contencioso a kontEn"Tjoso6 konten"Tjoso6 | f: contenciosa

contido pt m kon"tiDo6 | f: contida contigo p kon"tiVo6 contiguamente av kontiVwa"mente6 contigüidade f kontiVwi"DaDe6 contiguo a kon"tiVwo6 | f: contigua continencia f konti"nEnTja6 (konti"nenTja6) continental a kontinen"tal continente a m konti"nente6 continuábel a kontinu"aBe6l | var continuable continuable a kontinu"aBle6 | var continuábel continuación f kontinwa"TjoN continuadamente av

kon"tiDa6

kontempo|iTa"Do|a6

kon"tiVwa6

kontEn"Tjosa6 konten"Tjosa6 contenda f kon"tenda6 kon"tEnda6 contendente a s konten"dente6 konten"dEnte6 contender i konten"de| contentábel a konten"taBe6l (kontEn"taBe6l) | var contentable contentable a konten"taBle6 (kontEn"taBle6) | var contentábel contentadizo a kontenta"DiTo6 (kontEnta"DiTo6) | f: contentadiza kontenta"DiTa6 (kontEnta"DiTa6) contentamento m kontenta"mento6 (kontenta"mEnto6) (kontEnta"mEnto6) contentar t pr konten"ta| (kontEn"ta|) contento a kon"tento6 (kon"tEnto6) | f: contenta kon"tenta6 (kon"tEnta6) conter t pr kon"te| conterráneo a s kontE"rane8o6 | f: conterránea kontE"rane8a6 contestábel a kontEs"taBe6l | var

kontinEn"tal konti"nEnte6

contestable contestable a kontEs"taBle6 | var contestábel contestación f kontEsta"TjoN contestador m kontEsta"Do| contestar t i kontEs"ta| contestatario a s kontEsta"ta|jo6 | f: contestataria kontEsta"ta|ja6 conteste a kon"tEste6 contexto m kon"tEksto6 contextual a kontEkstu"al contextualizar t kontEkstwali"Ta| contextualmente av contextura f kontEks"tu|a6 contía f kon"tia6

kontEkstual"mente6

kontinuaDa"mente6 continuador a s kontinwa"Do| | f: continuadora kontinwa"Do|a6 continuamente av kontinwa"mente6 continuar t i kontinu"a| continuativo a kontinwa"tiBo6 | f: continuativa kontinwa"tiBa6 continuidade f kontinwi"DaDe6 continuísmo m konti"nwismo6 continuo a kon"tinwo6 | f: continua kon"tinwa6 contínuum m kon"tinwum kon"tinwuN continxencia f kontin"SEnTja6 (kontin"SenTja6) continxente a m kontin"Sente6 kontin"SEnte6 contiñeiro a s konti"≠ej|o6 | f: contiñeira konti"≠ej|a6 contista s a kon"tista6 conto m "konto6 contorna f kon"to|na6 contornar t konto|"na| contorno m kon"to|no6 contorsión f kontO|"sjoN contorsionar pr kontO|sjo"na| contorsionismo m kontO|sjo"nismo6 contorsionista s kontO|sjo"nista6

65

contra1 f "kont|a6 contra2 pp m f "kont|a6 contra de lpp "kont|a6De6 contraalmirante m kont|a…lmi"|ante6 contraatacar i kont|a…ta"ka| contraataque m kont|a…"take6 contraaviso m kont|a…"Biso6 contrabaixista s kont|aBaj"Sista6 contrabaixo m kont|a"BajSo6 contrabalancear t contrabandear i kont|aBande"a| contrabandista s kont|aBan"dista6 contrabando m kont|a"Bando6 contrabarreira f kont|aBa"rej|a6 contracambio m kont|a"kambjo6 contracción f kont|ak"TjoN contracédula f kont|a"TEDula6 contracepción f kont|aTEp"TjoN contraceptivo a kont|aTEp"tiBo6 | f: contraceptiva kont|aTEp"tiBa6 contracodaste m kont|ako"Daste6 contracorrente f kont|ako"rente6

contraescarpa f kont|ae8s"ka|pa6 contraescota f kont|ae8s"kOta6 contraescritura f kont|ae8sk|i"tu|a6

kont|as"ka|pa6 kont|as"kOta6

kont|ask|i"tu|a6

contraespionaxe f contrafacer t kont|afa"Te| contrafeito pt a kont|a"fejto6 | f: contrafeita kont|a"fejta6 contrafío m kont|a"fio6 contraforte m kont|a"fO|te6 contrafuga f kont|a"fuVa6 contragolpe m kont|a"VOlpe6 contragusto, a lav akont|a"Vusto6 contraíbel a kont|a"iBe6l | var contraíble contraíble a kont|a"iBle6 | var contraíbel contraindicación f

kont|ae8spio"naSe6 kont|aspio"naSe6

kont|aBalanTe"a|

kont|aindika"TjoN kont|ajndika"TjoN
contraindicado pt a

kont|ako"rEnte6 contráctil a kon"t|aktil contractilidade f kont|aktili"DaDe6 contracto a kon"t|akto6 | f: contracta kon"t|akta6 contractual a kont|aktu"al contractura f kont|ak"tu|a6 contracurva f kont|a"ku|Ba6 contradanza f kont|a"DanTa6 contradición f kont|aDi"TjoN contradicir t pr kont|aDi"Ti| contradique m kont|a"Dike6 contradito pt kont|a"Dito6 | f: contradita kont|a"Dita6 contraditor a s kont|aDi"to| | f: contraditora kont|aDi"to|a6
contraditoriamente av contraditorio a kont|aDi"tO|jo6 | f: contraditoria kont|aDi"tO|ja6 contraente a s kont|a"ente6 contraer t pr kont|a"e|

kont|aDitO|ja"mente6

kont|a"Ente6

kont|aindi"kaDo6 kont|ajndi"kaDo6 | f: contraindicada kont|aindi"kaDa6 kont|ajndi"kaDa6 contraindicar t kont|aindi"ka| kont|ajndi"ka| contralto s kon"t|alto6 contraluz f kont|a"luT contramán, a lav akont|a"maN contramarca f kont|a"ma|ka6 contramarcha f kont|a"ma|t°Sa6 contramesana f kont|ame"sana6 contramestre m kont|a"mEst|e6 contramina f kont|a"mina6 contraminar t kont|ami"na| contramuro m kont|a"mu|o6 contranatural a kont|anatu"|al contraofensiva f kont|aOfen"siBa6 kont|Ofen"siBa6 contraorde f kont|a"O|De6 contraordenar t kont|ao|De"na| kont|O|De"na| (kont|aO|De"na|) contrapartida f kont|apa|"tiDa6 contrapaso m kont|a"paso6

66

contrapear t kont|ape"a| contrapelo, a lav akont|a"pelo6 contrapesar t i pr kont|ape"sa| contrapeso m kont|a"peso6 contrapilastra f kont|api"last|a6 contrapoñer t pr kont|apo"≠e| contrapor t pr kont|a"po| contraporca f kont|a"pO|ka6 contraporta f kont|a"pO|ta6 contraportada f kont|apo|"taDa6 contraposición f kont|aposi"TjoN contraposto pt a kont|a"pOsto6 (kont|a"posto6) | f: contraposta

kont|a"pOsta6

contraproducente a

kont|ap|oDu"Tente6 kont|ap|oDu"TEnte6 contraproposta f kont|ap|o"pOsta6 contrapunta f kont|a"punta6
contrapuntístico a

kont|apun"tistiko6 | f: contrapuntística kont|apun"tistika6 contrapunto m kont|a"punto6 contraquilla f kont|a"ki¥a6 contrariamente av kont|a|ja"mente6 contrariar t pr kont|a"|ja| contrariedade f kont|a|jE"DaDe6 contrario a s kon"t|a|jo6 | f: contraria kon"t|a|ja6 contrarreforma f kont|are"fo|ma6 contrarrelleira f kont|are"¥ej|a6 contrarréplica f kont|a"rEplika6 contrarrestar t kont|arEs"ta|
contrarrevolución f

kont|areBolu"TjoN
contrarrevolucionario a s kont|areBoluTjo"na|jo6 | f: contrarrevolucionaria

kont|areBoluTjo"na|ja6 contrarroda f kont|a"rODa6 contrasenso m kont|a"senso6 (kont|a"sEnso6) contrasentido m kont|asen"tiDo6 contrasinal m kont|asi"nal contrasol m kont|a"sol (kont|a"sOl) contrastábel a kont|as"taBe6l | var
contrastable

kont|a"tEmpo6 contratista s kont|a"tista6 contrato m kon"t|ato6 contravalación f kont|aBala"TjoN contravalor m kont|aBa"lo| contraveleno m kont|aBe"leno6 contravención f kont|aBen"TjoN contraventá f kont|aBen"ta contraventor s kont|aBen"to| | f: contraventora kont|aBen"to|a6 contravir t kont|a"Bi| contraxeito, ao lav Okont|a"Sejto6 contribución f kont|iBu"TjoN contribuidor s kont|iBui"Do| | f: contribuidora kont|iBui"Do|a6 contribuínte a s kont|iBu"inte6 contribuír i kont|iBu"i| contributivo a kont|iBu"tiBo6 | f: contributiva kont|iBu"tiBa6 contricamente av kont|ika"mente6 contrición f kont|i"TjoN contrincante s kont|iN"kante6 contristar t pr kont|is"ta| contrito a kon"t|ito6 | f: contrita kon"t|ita6 control m kon"t|Ol controlábel a kont|O"laBe6l | var
controlable controlable a kont|O"laBle6 | var controlábel controlador s kont|Ola"Do| | f: controladora kont|Ola"Do|a6 controlar t pr kont|O"la| controversia f kont|o"BE|sja6 controverter t i kont|oBe|"te|

contrastable a kont|as"taBle6 | var contrastábel contrastante a kont|as"tante6 contrastar t i kont|as"ta| contraste m kon"t|aste6 contrastivo a kont|as"tiBo6 | f: contrastiva kont|as"tiBa6 contrata f kon"t|ata6 contratación f kont|ata"TjoN contratante a kont|a"tante6 contratar t kont|a"ta| contratempo m kont|a"tempo6

67

controvertíbel a kont|oBe|"tiBe6l | var controvertible controvertible a kont|oBe|"tiBle6 | var controvertíbel contubernio m kontu"BE|njo6 contumacia f kontu"maTja6 contumaz a kontu"maT contumazmente av contumelia f kontu"mElja6 contundencia f kontun"dEnTja6 (kontun"denTja6) contundente a kontun"dente6

conveniente a kombe"njEnte6 convenientemente av

kontumaT"mente6

kontun"dEnte6

contundentemente av

kontundente"mente6 kontundEnte"mente6 conturbación f kontu|Ba"TjoN conturbar t pr kontu|"Ba| contusión f kontu"sjoN contuso a kon"tuso6 | f: contusa kon"tusa6 convalecencia f kombale"TEnTja6 (kombale"TenTja6) convalecente a kombale"Tente6 kombale"TEnte6 convalecer i kombale"Te| convección f kombEk"TjoN convector m kombEk"to|
convencemento m

kombenjEnte"mente6 convenio m kom"bEnjo6 convento m kom"bento6 (kom"bEnto6) conventual a kombentu"al conversa f kom"bE|sa6 conversación f kombE|sa"TjoN conversador a s kombE|sa"Do| | f: conversadora kombE|sa"Do|a6 conversar i kombE|"sa| conversión f kombE|"sjoN converso a s kom"bE|so6 | f: conversa kom"bE|sa6 convertedor m kombe|te"Do| converter t pr kombe|"te| convertíbel a kombe|"tiBe6l | var
convertible convertibilidade f

kombe|tiBili"DaDe6 convertible a kombe|"tiBle6 | var
convertíbel converxencia f kombe|"SEnTja6 (kombe|"SenTja6) converxente a kombe|"Sente6 converxer i kombe|"Se| convexidade f kombEksi"DaDe6 convexo a kom"bEkso6 | f: convexa convicción f kombik"TjoN convicto a kom"bikto6 | f: convicta convidado pt a s kombi"DaDo6 | f: convidada kombi"DaDa6 convidar t pr kombi"Da| convido pt kom"biDo6 | f: convida kom"biDa6 | var convindo convincente a kombin"Tente6

kombe|"SEnte6

kombenTe"mento6 (kombenTe"mEnto6) convencer t pr komben"Te| convencíbel a komben"TiBe6l | var
convencible convencible a komben"TiBle6 | var convencíbel convencido pt a komben"TiDo6 | f: convencida komben"TiDa6 convención f komben"TjoN convencional a kombenTjo"nal convencionalidade f

kom"bEksa6 kom"bikta6

kombin"TEnte6

kombenTjonali"DaDe6
convencionalismo m

convincentemente av

kombenTjona"lismo6
convencionalmente av conveniencia f kombe"njEnTja6 68

kombenTjonal"mente6

kombinTente"mente6 kombinTEnte"mente6 convindo pt kom"bindo6 | f: convinda kom"binda6 | var convido convir i kom"bi|

convite m kom"bite6 convivencia f kombi"BEnTja6 (kombi"BenTja6) convivir i kombi"Bi| convocador a s komboka"Do| | f: convocadora komboka"Do|a6 convocar t kombo"ka| convocatoria f komboka"tO|ja6 convocatorio a komboka"tO|jo6 | f: convocatoria komboka"tO|ja6 convoi m kom"bOj convolvuláceas fpl

kombolBu"laTe8a6s convólvulo m kom"bOlBulo6 convosco p kom"bOsko6 convulsión f kombul"sjoN convulsionar t pr kombulsjo"na|
convulsivamente av convulsivo a kombul"siBo6 | f: convulsiva kombul"siBa6 convulso a kom"bulso6 | f: convulsa conxectura f konSEk"tu|a6 conxecturábel a konSEktu"|aBe6l | var conxecturable conxecturable a konSEktu"|aBle6 | var conxecturábel conxectural a konSEktu"|al conxecturalmente av

kombulsiBa"mente6

kom"bulsa6

konSEktu|al"mente6 conxecturar t konSEktu"|a| conxelación f konSEla"TjoN conxelado pt a konSE"laDo6 | f: conxelada konSE"laDa6 conxelador a m konSEla"Do| | f: conxeladora konSEla"Do|a6 conxelar t pr konSE"la| conxénere a s kon"SEne6|e6 conxeniar i konSE"nja| conxénito a kon"SEnito6 | f: conxénita kon"SEnita6 conxestión f konSEs"tjoN conxestionar t pr konSEstjo"na| conxestivo a konSEs"tiBo6 | f: conxestiva konSEs"tiBa6 conxugábel a konSu"VaBe6l | var
conxugable 69

conxugable a konSu"VaBle6 | var conxugábel conxugación f konSuVa"TjoN conxugal a konSu"Val conxugalmente av konSuVal"mente6 conxugar t pr konSu"Va| conxunción f konSun"TjoN conxuncional a konSunTjo"nal conxunguir t pr konSuN"gi| conxunta f kon"Sunta6 conxuntamente av konSunta"mente6 conxuntar t konSun"ta| conxuntiva f konSun"tiBa6 conxuntivite f konSunti"Bite6 conxuntivo a konSun"tiBo6 | f: conxuntiva konSun"tiBa6 conxunto a m kon"Sunto6 | f: conxunta kon"Sunta6 conxuntura f konSun"tu|a6 conxuntural a konSuntu"|al conxura f kon"Su|a6 conxuración f konSu|a"TjoN conxurado pt a s konSu"|aDo6 | f: conxurada konSu"|aDa6 conxurar t i pr konSu"|a| conxuro m kon"Su|o6 cónxuxe s "kOnSuSe6 coñac m ko"≠ak coñecedor a s ko≠eTe"Do| | f: coñecedora ko≠eTe"Do|a6 coñecemento m ko≠eTe"mento6 (ko≠eTe"mEnto6) coñecer t ko≠e"Te| coñecíbel a ko≠e"TiBe6l | var coñecible coñecible a ko≠e"TiBle6 | var coñecíbel coñecido pt a s ko≠e"TiDo6 | f: coñecida ko≠e"TiDa6 cooficial a kOOfi"Tjal cooficialidade f kOOfiTjali"DaDe6 cooperación f kOOpE|a"TjoN cooperador s kOOpE|a"Do| | f: cooperadora kOOpE|a"Do|a6 cooperante a kOOpE"|ante6 cooperar i kOOpE"|a| cooperativa f kOOpE|a"tiBa6

cooperativismo m kOOpE|ati"Bismo6 cooperativista s kOOpE|ati"Bista6 cooperativístico a kOOpE|ati"Bistiko6 | f: cooperativística kOOpE|ati"Bistika6 cooperativo a kOOpE|a"tiBo6 | f: cooperativa kOOpE|a"tiBa6 cooptación f kOOpta"TjoN cooptar t kOOp"ta| coordenada f kOO|De"naDa6 coordenado a kOO|De"naDo6 | f: coordenada kOO|De"naDa6 coordinábel a kOO|Di"naBe6l | var coordinable coordinable a kOO|Di"naBle6 | var coordinábel coordinación f kOO|Dina"TjoN coordinado pt a kOO|Di"naDo6 | f: coordinada kOO|Di"naDa6 coordinador a s kOO|Dina"Do| | f: coordinadora kOO|Dina"Do|a6 coordinante a kOO|Di"nante6 coordinar t kOO|Di"na| coordinativo a kOO|Dina"tiBo6 | f: coordinativa kOO|Dina"tiBa6 copa f "kOpa6 copado a kO"paDo6 | f: copada copaíba f kopa"iBa6 copal m ko"pal copar1 t kO"pa| copar2 t kO"pa| cope m "kOpe6 copeada f kOpe"aDa6 copear t i kOpe"a| copeiro m kO"pej|o6 copela1 f ko"pEla6 copela2 f ko"pEla6 copelación f kopela"TjoN copelar t kope"la| copelo m ko"pelo6 copépodos mpl ko"pEpo6Do6s copete m ko"pete6 copia1 f "kOpja6 copia2 f "kOpja6 copiábel a kO"pjaBe6l | var copiable copiable a kO"pjaBle6 | var copiábel

copiador a s kOpja"Do| | f: copiadora kOpja"Do|a6 copiar t kO"pja| copiloto m kOpi"loto6 copiosamente av kOpjosa"mente6 copioso a kO"pjoso6 | f: copiosa copista s kO"pista6 copla f "kOpla6 copo1 m "kOpo6 copo2 a "kOpo6 | f: copa "kOpa6 copón m kO"poN copra f "kOp|a6 coprodución f kOp|oDu"TjoN coprófago a s kO"p|Ofa6Vo6 | f: coprófaga kO"p|Ofa6Va6 coprofaxia f kOp|o"faSja6 coprófilo a kO"p|Ofilo6 | f: coprófila coprolalia f kOp|o"lalja6 coprolálico a kOp|o"laliko6 | f: coprolálica kOp|o"lalika6 coprólito m kO"p|Olito6 copropiedade f kOp|OpjE"DaDe6 copropietario s kOp|OpjE"ta|jo6 | f: copropietaria kOp|OpjE"ta|ja6 copto a s "kOpto6 | f: copta "kOpta6 cópula f "kOpula6 copulación f kOpula"TjoN copulador a kOpula"Do| | f: copuladora kOpula"Do|a6 copular i kOpu"la| copulativo a kOpula"tiBo6 | f: copulativa kOpula"tiBa6 copyright m "kOpirajt coque1 m "kOke6 | var croque1 coque2 m "kOke6 coqueta f kO"keta6 coquetear i kOkete"a| coqueteo m kOke"teo6 coquetería f kOketE"|ia6 coqueto a kO"keto6 | f: coqueta

kO"pjosa6

kO"p|Ofila6

kO"paDa6

kO"keta6 cor f "ko| | var color cor, de lav de"ko| cora f "kO|a6 | var core corácidos mpl ko"|aTiDo1s

70

coracoide a ko|a"kOjDe6 corada f ko"|aDa6 coral1 m ko"|al coral2 a s ko"|al coraleiro a m ko|a"lej|o6 | f: coraleira ko|a"lej|a6 coralífero a ko|a"life6|o6 | f: coralífera ko|a"life6|a6 coralina f ko|a"lina6 coralino a ko|a"lino6 | f: coralina corán m ko"|aN | var alcorán corar t i ko"|a| coraxe f ko"|aSe6 corazón m ko|a"ToN corbelo m ko|"Belo6 corcel m ko|"TEl corchea f ko|"t°Sea6 corchete m ko|"t°Sete6 corcheto a ko|"t°Seto6 | f: corcheta corcón m ko|"koN corcoño m ko|"ko≠o6 corcoser t ko|ko"se| corcova f ko|"kOBa6 ko|"koBa6 corcovado a s ko|ko"BaDo6 | f: corcovada ko|ko"BaDa6 corcovo a ko|"koBo6 | f: corcova

ko|a"lina6

ko|"t°Seta6

ko|"koBa6 corda f "kO|Da6 cordada f kO|"DaDa6 cordados mpl ko|"DaDo6s cordal m ko|"Dal cordame m kO|"Dame6 cordamente av ko|Da"mente6 cordear t i kO|De"a| cordeeiro a kO|De"ej|o6 | f: cordeeira kO|De"ej|a6 cordeiro1 s ko|"Dej|o6 | f: cordeira kor"Dej|a6 cordeiro2 s kO|"Dej|o6 | f: cordeira kOr"Dej|a6 cordel m ko|"DEl cordela f ko|"DEla6 cordella f ko|"De¥a6 cordial a m kO|"Djal cordialidade f kO|Djali"DaDe6

cordialmente av kO|Djal"mente6 cordiforme a kO|Di"fO|me6 cordilleira f ko|Di"¥ej|a6 cordita f kO|"Dita6 cordo a "ko|Do6 | f: corda "ko|Da6 cordoaría ko|Doa"|ia6 | var cordoería cordobán m ko|Do"BaN cordobés a s ko|Do"Bes | f: cordobesa ko|Do"Besa6 | nt Córdoba cordoeiro s ko|Do"ej|o6 | f: cordoeira ko|Do"ej|a6 cordoería f ko|DoE"|ia6 | var cordoaría cordón m ko|"DoN cordovea f ko|Do"Bea6 cordura f ko|"Du|a6 core f "kO|e6 | var cora corea f kO"|ea6 coreano a s kO|e"ano6 | f: coreana kO|e"ana6 | nt Corea corear i kO|e"a| corego m ko"|EVo6 coreidos mpl ko"|ejDo6s corela f ko"|Ela6 corenta num ko"|Enta6 corentena f ko|En"tena corentón a s ko|En"toN | f: corentona ko|En"tona6 coreño a s ko"|e≠o6 | f: coreña

ko"|e≠a6 coreo m kO"|eo6 coreografía f ko|e8oV|a"fia6 coreográfico a ko|e8o"V|afiko6 | f: coreográfica ko|e8o"V|afika6 coreógrafo s ko|e"OV|a6fo6 | f: coreógrafa ko|e"OV|a6fa6 coresma f ko"|Esma6 coresmal a ko|Es"mal corfiota a s ko|fi"Ota6 | nt Corfú corga f "kO|Va6 corgo m "kO|Vo6 corgueiro a kO|"Vej|o6 | f: corgueira kO|"Vej|a6 coriáceo a kO"|jaTe8o6 | f: coriácea kO"|jaTe8a6

71

kO|"nana6 córnea f "kO|ne8a6 cornear i kO|ne"a| cornecho a s kO|"net°So6 | f: cornecha kO|"net°Sa6 corneira f kO|"nej|a6 cornelán a s kO|ne"laN | f: cornelana kO|ne"lana6 cornella f ko|"ne¥a6 cornelleira f ko|ne"¥ej|a6 córneo a "kO|ne8o6 | f: córnea "kO|ne8a6 córner m "kO|ne6| corneta s kO|"neta6 cornetada f kO|ne"taDa6 cornetán m kO|ne"taN cornete m kO|"nete6 cornetín m kO|ne"tiN corneto m kO|"neto6 cornixa f kO|"niSa6

coriambo m kO"|jambo6 coriandro m kO|"jand|o6 coribante m ko|i"Bante6 corifeo m ko|i"feo6 corimbo m ko"|imbo6 corindón m ko|in"doN corintio a s kO"|intjo6 | f: corintia kO"|intja6 | nt Corinto coriño ix ko"|i≠o6 corion m "kO|jo6N coriscada f ko|is"kaDa6 coriscar i ko|is"ka| corisco m ko"|isko6 corisquento a ko|is"kento6 (ko|is"kEnto6) | f: corisquenta ko|is"kenta6 (ko|is"kEnta6) corista s ko"|ista6 coriza f ko"|iTa6 corna f "kO|na6 cornabude m kO|na"BuDe6 cornáceas fpl kO|"naTe8as 6 cornada f kO|"naDa6 cornal f kO|"nal cornalina f kO|na"lina6 cornamenta f kO|na"menta6 cornamusa f kO|na"musa6 cornán a kO|"naN | f: cornana

corníxero a kO|"niSe6|o6 | f: corníxera kO|"niSe6|a6 cornizó m ko|ni"TO corno m "kO|no6 cornucopia f ko|nu"kOpja6 cornudo a kO|"nuDo6 | f: cornuda cornúpeta m kO|"nupe6ta6 coro m "ko|o6 coroa f ko"|oa6 coroación f ko|oa"TjoN coroamento m ko|oa"mento6 (ko|oa"mEnto6) coroar t pr ko|o"a| coroceiro m ko|o"Tej|o6 corografía f ko|oV|a"fia6 corográfico a ko|o"V|afiko6 | f: corográfica ko|o"V|afika6 corógrafo s ko"|OV|a6fo6 | f: corógrafa ko"|OV|a6fa6 coroide f ko"|OjDe6 coroideo a ko|Oj"Deo6 | f: coroidea

kO|"nuDa6

ko|Oj"Dea6 corola f ko"|Ola6 corolario m ko|o"la|jo6 coronal a ko|o"nal coronaria f ko|o"na|ja6 coronario a ko|o"na|jo6 | f: coronaria ko|o"na|ja6 coronel m ko|o"nEl corónide f ko"|OniDe6 coronoide a ko|o"nOjDe6 coroza f ko"|oTa6 corpiño m ko|"pi≠o6 corpo m "ko|po6 corporación f ko|po|a"TjoN corporal a m ko|po"|al corporalidade f ko|po|ali"DaDe6 corporalmente av ko|po|al"mente6
corporativamente av

corporativismo m ko|po|ati"Bismo6 corporativista a s ko|po|ati"Bista6 corporativo a ko|po|a"tiBo6 | f: corporativa ko|po|a"tiBa6 corporeidade f ko|po|ej"DaDe6

ko|po|atiBa"mente6

72

corpóreo a ko|"pO|e8o6 | f: corpórea corpulencia f ko|pu"lEnTja6 (ko|pu"lenTja6) corpulento a ko|pu"lento6 (ko|pu"lEnto6) | f: corpulenta ko|pu"lenta6 (ko|pu"lEnta6) corpus m "kO|pus corpuscular a ko|pusku"la| corpúsculo m ko|"puskulo6 corra f "kora6 | var corre córrago m "kora6Vo6 corraña f ko"ra≠a6 corre f "kore6 | var corra correa f ko"rea6 correada f kore"aDa6 correal m kore"al correar i kore"a| correaxe f kore"aSe6 corrección f korEk"TjoN correccional a m korEkTjo"nal correctamente av korEkta"mente6 correctivo a m korEk"tiBo6 | f: correctiva korEk"tiBa6 correcto a ko"rEkto6 | f: correcta corrector a s korEk"to| | f: correctora korEk"to|a6 corredío a kore"Dio6 | f: corredía corredizo a kore"DiTo6 | f: corrediza corredoira f kore"Doj|a6 corredoiro m kore"Doj|o6 corredor a s kore"Do| | f: corredora correlación f korela"TjoN correlativamente av

ko|"pO|e8a6

correntemente av korente"mente6 correo m ko"reo6 correola f kore"Ola6 correolo m kore"Olo6 correón m kore"oN correr t i ko"re| correr, a lav ako"re| correspondencia f

korEnte"mente6

korespon"dEnTja6 (korespon"denTja6)
correspondente a s corresponder t i korespon"de| corretaxe f kore"taSe6 correúdo a kore"uDo6 | f: correúda corricán m kori"kaN corricar i kori"ka| corricho m ko"rit°So6 corrida f ko"riDa6 corripa f ko"ripa6 corrixíbel a kori"SiBe6l | var corrixible corrixible a kori"SiBle6 | var corrixíbel corrixir t pr kori"Si| corriza f ko"riTa6 corroboración f koroBo|a"TjoN corroborante a koroBo"|ante6 corroborar t koroBo"|a| corroborativo a koroBo|a"tiBo6 | f: corroborativa koroBo|a"tiBa6 corrobra f ko"rOB|a6 corroer t pr koro"e| corromper t pr korom"pe| corrompíbel a korom"piBe6l | var corrompible corrompible a korom"piBle6 | var corrompíbel corrompido pt a korom"piDo6 | f: corrompida korom"piDa6 corrosco m ko"rosko6 corrosión f koro"sjoN corrosivo a koro"siBo6 | f: corrosiva corrupción f korup"TjoN

korespon"dente6 korespon"dEnte6

kore"uDa6

ko"rEkta6

kore"Dia6

kore"DiTa6

kore"Do|a6

korelatiBa"mente6 correlativo a korela"tiBo6 | f: correlativa korela"tiBa6 correlixionario a s koreliSjo"na|jo6 | f: correlixionaria koreliSjo"na|ja6 corremento m kore"mento6 (kore"mEnto6) correntada f koren"taDa6 korEn"taDa6 corrente a f ko"rente6 ko"rEnte6

koro"siBa6

73

corrupio a ko"rupjo6 | f: corrupia corrupío m koru"pio6 corruptela f korup"tEla6 corruptíbel a korup"tiBe6l | var corruptible corruptible a korup"tiBle6 | var corruptíbel corruptivo a korup"tiBo6 | f: corruptiva korup"tiBa6 corrupto a ko"rupto6 | f: corrupta corruptor a s korup"to| | f: corruptora korup"to|a6 corsario a m kO|"sa|jo6 | f: corsaria corso a s "kO|so6 | f: corsa "kO|sa6 | nt Córsega corta1 f "ko|ta6 corta2 af "kO|ta6 cortábel a ko|"taBe6l | var cortable cortable a ko|"taBle6 | var cortábel cortada f ko|"taDa6 cortadela f ko|ta"DEla6 cortado pt a ko|"taDo6 | f: cortada cortador a s ko|ta"Do| | f: cortadora ko|ta"Do|a6 cortadoría f ko|taDo"|ia6 cortadura f ko|ta"Du|a6 cortaferro m ko|ta"fEro6 kO|ta"fEro6 cortafrío m ko|ta"f|io6 kO|ta"f|io6 cortante a ko|"tante6 cortar t i pr ko|"ta| cortaúnllas m ko|ta"un¥a6s kO|ta"un¥a6s | var cortaúñas cortaúñas m ko|ta"u≠a6s kO|ta"u≠a6s | var cortaúnllas corte1 m "ko|te6 "kO|te6 corte2 f "ko|te6 cortello m ko|"te¥o6 cortés a ko|"tes cortesán a s ko|te"saN | f: cortesá cortesía f ko|te"sia6 cortesmente av ko|tes"mente6

ko"rupja6

ko"rupta6

kO|"sa|ja6

ko|"taDa6

cortexador s ko|teSa"Do| | f: cortexadora ko|teSa"Do|a6 cortexar t ko|te"Sa| cortexo m ko|"teSo6 cortical a ko|ti"kal corticeiro a s ko|ti"Tej|o6 | f: corticeira ko|ti"Tej|a6 corticoides mpl ko|ti"kOjDe6s corticosteroide m ko|tikostE"|OjDe6 cortina f ko|"tina6 cortiña f ko|"ti≠a6 cortisona f ko|ti"sona6 cortiza f ko|"tiTa6 cortizo m ko|"tiTo6 cortón m ko|"toN coruñés a s ko|u"≠es | f: coruñesa ko|u"≠esa6 | nt A Coruña coruscante a ko|us"kante6 coruscar i ko|us"ka| corvear i kO|Be"a| corveta f kO|"Beta6 córvidos mpl "kO|BiDo6s corvina f ko|"Bina6 corvo m "kO|Bo6 corza f "ko|Ta6 corzo s "ko|To6 | f: corza "ko|Ta6 cós m "kOs cosaco a s ko"sako6 | f: cosaca coscas fpl "kOska6s cosco m "kosko6 cosecante f kose"kante6 cosedor s kose"Do| | f: cosedora cosedura f kose"Du|a6 coseno m ko"seno6 coser t i ko"se| cosmético a s kos"mEtiko6 | f: cosmética kos"mEtika6 cósmico a "kOsmiko6 | f: cósmica cosmódromo m kOs"mOD|o6mo6 cosmogonía f kOsmoVo"nia6 cosmogónico a kOsmo"VOniko6 | f: cosmogónica kOsmo"VOnika6 cosmografía f kOsmoV|a"fia6

ko"saka6

kose"Do|a6

"kOsmika6

ko|te"sa

74

cosmográfico a kOsmo"V|afiko6 | f: cosmográfica kOsmo"V|afika6 cosmoloxía f kOsmolo"Sia6 cosmolóxico a kOsmo"lOSiko6 | f: cosmolóxica kOsmo"lOSika6 cosmonauta s kOsmo"nawta6 cosmopolita a s kOsmopo"lita6 cosmopolitismo m

kOsmopoli"tismo6 cosmos m "kOsmo6s cosmovisión f kOsmoBi"sjoN coso m "koso6 costa f "kOsta6 costado m kos"taDo6 costal a m kos"tal costarriqueño a s kOstari"ke≠o6 | f: costarriqueña kOstari"ke≠a6 | nt
Costa Rica costear t kOste"a| costeiro a s kOs"tej|o6 | f: costeira

cotazo m ko"taTo6 cote m "kOte6 cotear t kote"a| cotela f ko"tEla6 cotelada f kote"laDa6 cotelear i kotele"a| coteleo m kote"leo6 cotellón m kote"¥oN | var cotillón2 cotelo m ko"telo6 cotenada f kote"naDa6 cotenar t kote"na| coteno1 m ko"teno6 coteno2 a ko"teno6 | f: cotena cotexábel a kote"SaBe6l | var cotexable cotexable a kote"SaBle6 | var cotexábel cotexar1 t kote"Sa| cotexar2 t kote"Sa| cotexo m ko"teSo6 cotián a kO"tjaN | f: cotiá kO"tja cotifar t i koti"fa| | var cutifar cotifeiro s koti"fej|o6 | f: cotifeira cótila f "kOtila6 cotiledón m kotile"DoN cotiledóneo a kotile"DOne8o6 | f: cotiledónea kotile"DOne8a6 cotilla f ko"ti¥a6 | nt ferramenta cotillón1 m koti"¥oN cotillón2 m koti"¥oN | var cotellón cotizábel a kOti"TaBe6l | var cotizable cotizable a kOti"TaBle6 | var cotizábel cotización f kOtiTa"TjoN cotizar t pr i kOti"Ta| coto1 m "koto6 coto2 m "koto6 coto3 a "koto6 | f: cota "kota6 cotoada f koto"aDa6 cotobelada f kotoBe"laDa6 cotobelo m koto"Belo6 | var cotomelo cotomelo m koto"melo6 | var cotobelo cotón1 m ko"toN 75

ko"tena6

kOs"tej|a6 costela f kos"tEla6 costelada f kostE"laDa6 costelar m kostE"la| costeleiro m kostE"lej|o6 costeleta f kostE"leta6 costento a kOs"tento6 (kOs"tEnto6) | f: costenta kOs"tenta6 (kOs"tEnta6) costo a "kOsto6 | f: costa "kOsta6 costra f "kost|a6 costrán f kos"t|aN costro m "kost|o6 costume m kos"tume6 costumismo m kostu"mismo6 costumista a s kostu"mista6 costura f kos"tu|a6 costureira f kostu"|ej|a6 costurón m kostu"|oN cota1 f "kOta6 cota2 f "kOta6 cota3 f "kOta6 cotanxente f kotan"Sente6 kotan"SEnte6 cotaño m ko"ta≠o6 cotar t ko"ta| cotarelo m kota"|Elo6 kota"|elo6 cotarro m ko"taro6

koti"fej|a6

cotón2 m ko"toN | nt algodón cotovía f koto"Bia6 cotra f "kot|a6 cotrola f ko"t|Ola6 cotrolo a ko"t|Olo6 | f: cotrola cotrosa f ko"t|osa6 cotroso a ko"t|oso6 | f: cotrosa coturno m ko"tu|no6 couce m "kowTe6 coucear i kowTe"a| couceiro m kow"Tej|o6 coucheira f kow"t°Sej|a6 | var croucheira coucho m "kowt°So6 | var concho croucho coucillón m kowTi"¥oN coucón m kow"koN coudullar t kowDu"¥a| | var cadullar coudullo m kow"Du¥o6 | var cadullo coulomb m ku"lOmb couquizo m kow"kiTo6 courel m kow"|El courelao a s kow|E"lao8 | f: courelá kow|E"la | nt O Courel cousa f "kowsa6 cousa de, por lpp po|"kowsa6De6 couselo1 m kow"selo6 couselo2 m kow"selo6 couso m "kowso6 coutada f kow"taDa6 coutado pt a kow"taDo6 | f: coutada coutar t pr kow"ta| couteiro m kow"tej|o6 couto m "kowto6 couza f "kowTa6 couzoeira f kowTo"ej|a6 couzón m kow"ToN cova f "kOBa6 covacha f ko"Bat°Sa6 covachada f koBa"t°SaDa6 covarde a s ko"Ba|De6 covardemente av koBa|De"mente6 covardía f koBa|"Dia6

ko"t|Ola6

ko"t|osa6

kow"taDa6

covarianza f koBa|i"anTa6 covo1 m "kOBo6 covo2 m "kOBo6 | nt foxo coxa f "koSa6 coxal a kOk"sal coxalxia f kOk"salSja6 coxálxico a kO"ksalSiko6 | f: coxálxica kO"ksalSika6 coxapelear i koSapele"a| coxear i koSe"a| cóxegas fpl "kOSe6Va6s | var cóchegas coxeira f ko"Sej|a6 coxén f ko"SEN coxigón m koSi"VoN coxillo m ko"Si¥o6 coxín m ko"SiN coxo1 a "koSo6 | f: coxa "koSa6 coxo2 m "koSo6 coxote m ko"SOte6 coza1 f "kOTa6 coza2 f "koTa6 | nt cocer cozar i pr ko"Ta| | var cofar cofear cozo m "kOTo6 crabaliza f k|aBa"liTa6 | var carbaliza crabio m "k|aBjo6 crac ix m "k|ak crack m "k|ak cracoviano a s k|akO"Bjano6 | f: cracoviana k|akO"Bjana6 | nt Cracovia cranial a k|a"njal cranio m "k|anjo6 cranioloxía f k|anjolo"Sia6 craniometría f k|anjomE"t|ia6 craniómetro m k|a"njOme6t|o6 crápula s "k|apula6 crase f "k|ase6 craso a "k|aso6 | f: crasa "k|asa6 crasuláceas fpl k|asu"laTe8a6s cráter m "k|ate6| cravar t pr k|a"Ba| craveira f k|a"Bej|a6 craveiro m k|a"Bej|o6 cravo m "k|aBo6

76

cravudo a k|a"BuDo6 | f: cravuda cravuñador m k|aBu≠a"Do| cravuñar t k|aBu"≠a| cravuño m k|a"Bu≠o6 creación f k|ea"TjoN creador s a k|ea"Do| | f: creadora crear t k|e"a| creatina f k|ea"tina6 creatividade f k|eatiBi"DaDe6 creativo a k|ea"tiBo6 | f: creativa

k|a"BuDa6

crédulo a "k|EDulo6 | f: crédula cregaxe f k|E"VaSe6 crego m "k|EVo6 crema f "k|Ema6 cremación f k|Ema"TjoN cremalleira f k|ema"¥ej|a6 cremar t k|E"ma| crematístico a k|Ema"tistiko6 | f: crematística k|Ema"tistika6 crematorio a m k|Ema"tO|jo6 | f: crematoria k|Ema"tO|ja6 cremor m k|E"mo| cremoso a k|E"moso6 | f: cremosa

"k|EDula6

k|ea"Do|a6

k|ea"tiBa6 creba f "k|EBa6 | var quebra crebacabezas m k|EBaka"BeTa6s |
var quebracabezas crebadizo a k|eBa"DiTo6 | f: crebadiza | var quebradizo crebado a s k|e"BaDo6 | f: crebada k|e"BaDa6 | var quebrado crebadura f k|eBa"Du|a6 | var quebradura crebafolgas s k|EBa"fOlVa6s | var quebrafolgas crebanoces m k|EBa"nOTe6s | var quebranoces crebar t i pr k|e"Ba| | var quebrar crebaxeos m k|EBa"Seo6s | var quebraxeos crecemento m k|eTe"mento6 (k|eTe"mEnto6) crecente a m k|e"Tente6 k|e"TEnte6 crecenza f k|e"TenTa6 (k|e"TEnTa6) crecer i k|e"Te| crecha f "k|et°Sa6 | var crencha crecho a s "k|et°So6 | f: crecha "k|et°Sa6 | var crencho credencia f k|e"DEnTja6 (k|e"DenTja6) credencial a f k|eDEn"Tjal (k|eDen"Tjal) credibilidade f k|EDiBili"DaDe6 crediticio a k|EDi"tiTjo6 | f: crediticia crédito m "k|EDito6 credo m "k|EDo6 credulamente av k|EDula"mente6 credulidade f k|EDuli"DaDe6 77

k|eBa"DiTa6

k|EDi"tiTja6

k|E"mosa6 crencha f "k|ent°Sa6 | var crecha crencho a s "k|ent°So6 | f: crencha "k|ent°Sa6 | var crecho crente a s "k|ente6 "k|Ente6 crenza f "k|enTa6 ("k|EnTa6) creosota f k|eo"sOta6 crepitación f k|Epita"TjoN crepitante a k|Epi"tante6 crepitar i k|Epi"ta| crepuscular a k|epusku"la| crepúsculo m k|e"puskulo6 crequenas s k|e"kena6s crequenas, de lav dek|e"kena6s crequenas, en lav eNk|e"kena6s crer t i "k|e| crescendo av m k|e"SEndo6 creso m "k|eso6 cresol m k|e"sOl crespo a "k|espo6 | f: crespa "k|espa6 crespón m k|es"poN crestomatía f k|estoma"tia6 creta f "k|eta6 cretáceo a k|e"taTe8o6 | f: cretácea k|e"taTe8a6 cretense a s k|e"tEnse6 | nt Creta cretinismo m k|Eti"nismo6 cretino a s k|E"tino6 | f: cretina k|E"tina6 creto m "k|Eto6 cretona f k|e"tona6 cría f "k|ia6

criadeiro a s k|ia"Dej|o6 | f: criadeira k|ia"Dej|a6 criado s k|i"aDo6 | f: criada k|i"aDa6 criador a s k|ia"Do| | f: criadora crianza f k|i"anTa6 criar t pr k|i"a| criatura f k|ia"tu|a6 criba f "k|iBa6 cribado m k|i"BaDo6 cribar t k|i"Ba| cribeiro m k|i"Bej|o6 críbel a "k|iBe6l | var crible crible a "k|iBle6 | var críbel cribo m "k|iBo6 crica f "k|ika6 cricket m "k|iket cricoide a f k|i"kOjDe6 crime m "k|ime6 criminal a s k|imi"nal criminalidade f k|iminali"DaDe6 criminalista s k|imina"lista6 criminalmente av k|iminal"mente6 criminólogo s k|imi"nOlo6Vo6 | f: criminóloga k|imi"nOlo6Va6 criminoloxía f k|iminolo"Sia6 criminolóxico a k|imino"lOSiko6 | f: criminolóxica k|imino"lOSika6 criminoso a k|imi"noso6 | f: criminosa k|imi"nosa6 crina f "k|ina6 crinado a k|i"naDo6 | f: crinada crinoideos mpl k|inOj"Deo6s crioloxía f k|iolo"Sia6 criometría f k|iomE"t|ia6 crioterapia f k|iote"|apja6 crioulo a s k|i"owlo6 | f: crioula cripta f "k|ipta6 críptico a "k|iptiko6 | f: críptica criptóceros mpl k|ip"tOTe6|o6s criptocomunista a s

k|ia"Do|a6

criptogámico a k|ipto"Vamiko6 | f: criptogámica k|ipto"Vamika6 criptógamo a k|ip"tOVa6mo6 | f: criptógama k|ip"tOVa6ma6 criptografía f k|iptoV|a"fia6 criptográfico a k|ipto"V|afiko6 | f: criptográfica k|ipto"V|afika6 criptograma m k|ipto"V|ama6 cripton m k|ip"toN criptónimo m k|ip"tOnimo6 criqueiro a s k|i"kej|o6 | f: criqueira crisálida f k|i"saliDa6 crisantemo m k|isan"temo6 crise f "k|ise6 criselefantino a k|isElefan"tino6 | f: criselefantina k|isElefan"tina6 crisma s "k|isma6 crismar t k|is"ma| crisoberilo m k|isoBe"|ilo6 crisol m k|i"sol (k|i"sOl) crisólito m k|i"sOlito6 crisomélidos mpl k|iso"mEliDo6s crisópraso m k|i"sOp|a6so6 crispación f k|ispa"TjoN crispante a k|is"pante6 crispar t pr k|is"pa| crista f "k|ista6 cristado a k|is"taDo6 | f: cristada cristal m k|is"tal cristalaría k|istala"|ia6 | var cristalería cristaleira f k|ista"lej|a6 cristaleiro m k|ista"lej|o6 cristalería f k|istalE"|ia6 | var cristalaría cristalino a m k|ista"lino6 | f: cristalina k|ista"lina6 cristalizábel a k|istali"TaBe6l | var cristalizable cristalizable a k|istali"TaBle6 | var cristalizábel cristalización f k|istaliTa"TjoN cristalizador m k|istaliTa"Do| cristalizar t i k|istali"Ta| cristalografía f k|istaloV|a"fia6

k|i"kej|a6

k|is"taDa6

k|i"naDa6

k|i"owla6

"k|iptika6

k|iptokomu"nista6 criptógamas fpl k|ip"tOVa6ma6s

78

cristalográfico a k|istalo"V|afiko6 | f: cristalográfica k|istalo"V|afika6 cristaloide a m k|ista"lOjDe6 cristiamente av k|istja"mente6 cristián a s k|is"tjaN | f: cristiá cristiandade f k|istjan"daDe6 cristianismo m k|istja"nismo6 cristianización f k|istjaniTa"TjoN cristianizar t k|istjani"Ta| cristina f k|is"tina6 cristo1 m "k|isto6 cristo2 m "k|isto6 cristoloxía f k|istolo"Sia6 criterio m k|i"tE|jo6 crítica f "k|itika6 criticábel a k|iti"kaBe6l | var criticable criticable a k|iti"kaBle6 | var criticábel criticador a s k|itika"Do| | f: criticadora k|itika"Do|a6 criticamente av k|itika"mente6 criticar t k|iti"ka| criticismo m k|iti"Tismo6 crítico a s "k|itiko6 | f: crítica

cromato m k|o"mato6 cromatóforo m k|oma"tOfo6|o6 cromatografía f k|omatoV|a"fia6 crómico a "k|Omiko6 | f: crómica crómlech m "k|OmlEx cromo1 m "k|omo6 cromo2 m "k|omo6 cromolitografía f k|omolitoV|a"fia6 cromosfera f k|omos"fE|a6 cromosoma m k|omo"soma6 cromosómico a k|omo"sOmiko6 | f: cromosómica k|omo"sOmika6 cromotipia f k|omo"tipja6 crónica f "k|Onika6 cronicamente av k|Onika"mente6 cronicidade f k|OniTi"DaDe6 crónico a "k|Oniko6 | f: crónica cronicón m k|Oni"koN cronista s k|O"nista6 cronógrafo m k|o"nOV|a6fo6 cronoloxía f k|onolo"Sia6 cronoloxicamente av

k|is"tja

"k|Omika6

"k|Onika6

"k|itika6 croar i k|o"a| croata a s k|o"ata6 | nt Croacia croca f "k|Oka6 crocadura f k|Oka"Du|a6 | var

k|onoloSika"mente6 cronolóxico a k|ono"lOSiko6 | f: cronolóxica k|ono"lOSika6 cronometrador s k|onomet|a"Do| |
f: cronometradora

cocadura crocante m k|O"kante6 crocar t pr k|O"ka| | var cocar crocodilo m k|oko"Dilo6 croia f "k|Oja6 | var coia2 croial m k|O"jal | var coial croieira f k|O"jej|a6 | coieira croio m "k|Ojo6 | var coio croissant m kRwa"sA) k|wa"saN | nt fr cromado m k|o"maDo6 cromar t k|o"ma| cromático a k|o"matiko6 | f: cromática k|o"matika6 cromatina f k|oma"tina6 cromatismo m k|oma"tismo6

k|onomet|a"Do|a6 cronometrar t k|onome"t|a| cronometraxe f k|onome"t|aSe6 cronometría f k|onomE"t|ia6
cronometricamente av

k|onomEt|ika"mente6 cronométrico a k|ono"mEt|iko6 | f: cronométrica k|ono"mEt|ika6 cronómetro m k|o"nOme6t|o6 croque1 m "k|Oke6 | var coque1 croque2 m "k|Oke6 croqueta f k|O"keta6 cross m "k|Os crótalo m "k|Ota6lo6 crotón m k|o"toN croucheira f k|ow"t°Sej|a6 | var
coucheira croucho m "k|owt°So6 | var coucho

79

cru1 a "k|u | f: crúa "k|ua6 cruamente av k|ua"mente6 cruceiro1 m k|u"Tej|o6 | nt cruz cruceiro2 m k|u"Tej|o6 | nt cruzar crucel m k|u"TEl cruceta f k|u"Teta6 crucial a k|u"Tjal cruciferario m k|uTife"|a|jo6 crucíferas fpl k|u"Tife6|a6s crucificar t k|uTifi"ka| crucifixión f k|uTifik"sjoN crucifixo m k|uTi"fikso6 cruciforme a k|uTi"fO|me6 crueira f k|u"ej|a6 cruel a k|u"El crueldade f k|uEl"daDe6 cruelmente av k|uEl"mente6 cruento a k|u"ento6 (k|u"Ento6) | f: cruenta k|u"enta6 (k|u"Enta6) crueza f k|u"eTa6 crup m "k|up | nt ing croup crural a k|u"|al crustáceos mpl k|us"taTe8os 6 cruz f "k|uT cruzada f k|u"TaDa6 cruzado1 m k|u"TaDo6 cruzado2 a k|u"TaDo6 | f: cruzada cruzamento m k|uTa"mento6 (k|uTa"mEnto6) cruzar t pr k|u"Ta| ctenarios mpl kte"na|jo6s te"na|jo6s ctenóforos mpl kte"nOfo6|o6s

k|u"TaDa6

te"nOfo6|o6s cu m "ku cúa f "kua6 cuada f ku"aDa6 cuadra f "kwaD|a6 cuadrangular a kwaD|aNgu"la| cuadrángulo m kwa"D|aNgulo6 cuadrantal a kwaD|an"tal cuadrante m kwa"D|ante6 cuadratín m kwaD|a"tiN cuadratura f kwaD|a"tu|a6 cuadraxenario a kwaD|aSe"na|jo6 | f: cuadraxenaria kwaD|aSe"na|ja6 cuadraxesimal a kwaD|aSEsi"mal

cuadraxésimo a s kwaD|a"SEsimo6 | f: cuadraxésima kwaD|a"SEsima6 cuadríceps m kwa"D|iTeps cuadricromía f kwaD|ik|o"mia6 cuadrícula f kwa"D|ikula6 cuadriculado a kwaD|iku"laDo6 | f: cuadriculada kwaD|iku"laDa6 cuadricular t kwaD|iku"la| cuadricular a kwaD|iku"la| cuadrienal a kwaD|iE"nal cuadrienio m kwaD|i"Enjo6 cuadrífido a kwa"D|ifiDo6 | f: cuadrífida kwa"D|ifiDa6 cuadrifoliado a kwaD|ifO"ljaDo6 | f: cuadrifoliada kwaD|ifO"ljaDa6 cuadriforme a kwaD|i"fO|me6 cuadriformes mpl kwaD|i"fO|me6s cuadriga f kwa"D|iVa6 cuadrilátero a m kwaD|i"late6|o6 | f: cuadrilátera kwaD|i"late6|a6 cuadrilingüe a kwaD|i"liNgwe6 cuadrilítero a kwaD|i"lite6|o6 | f: cuadrilítera kwaD|i"lite6|a6 cuadrilla f kwa"D|i¥a6 cuadrilleiro s kwaD|i"¥ej|o6 | f: cuadrilleira kwaD|i"¥ej|a6 cuadrillón m kwaD|i"¥oN cuadrimembre a kwaD|i"memb|e6 cuadrimestral a kwaD|imEs"t|al cuadrimestre m kwaD|i"mEst|e6 cuadrimotor m kwaD|imo"to| cuadrinomio m kwaD|i"nOmjo6 cuadripartito a kwaD|ipa|"tito6 | f: cuadripartita kwaD|ipa|"tita6 cuadriplicar t kwaD|ipli"ka| cuadrisilábico a kwaD|isi"laBiko6 | f: cuadrisilábica kwaD|isi"laBika6 cuadrisílabo a s kwaD|i"sila6Bo6 | f: cuadrisílaba kwaD|i"sila6Ba6 cuadrivio m kwa"D|iBjo6 cuadrúmano a m kwa"D|uma6no6 | f: cuadrúmana kwa"D|uma6na6 cuadrúpede a m kwa"D|upe6De6 cuádruplo a m "kwaD|uplo6 | f: cuádrupla "kwaD|upla6 cualificábel a kwalifi"kaBe6l | var cualificable

80

cualificable a kwalifi"kaBle6 | var cualificábel cualificación f kwalifika"TjoN cualificado pt a kwalifi"kaDo6 | f: cualificada kwalifi"kaDa6 cualificador a s kwalifika"Do| | f: cualificadora kwalifika"Do|a6 cualificar t pr kwalifi"ka| cualificativo a kwalifika"tiBo6 | f: cualificativa kwalifika"tiBa6 cualitativo a kwalita"tiBo6 | f: cualitativa kwalita"tiBa6 cuántico a "kwantiko6 | f: cuántica cuantificación f kwantifika"TjoN cuantificar t kwantifi"ka| cuantioso a kwan"tjoso6 | f: cuantiosa kwan"tjosa6 cuantitativamente av

"kwantika6

cuasia f "kwasja6 cuasicontrato m kwasikon"t|ato6 cuasidelito m kwasiDe"lito6 cuasina f kwa"sina6 cuaternario a m kwate|"na|jo6 | f: cuaternaria kwate|"na|ja6 cuba f "kuBa6 cubano a s ku"Bano6 | f: cubana ku"Bana6 | nt Cuba cubeiro m ku"Bej|o6 cubela m ku"BEla6 cuberta f ku"BE|ta6 cubertamente av kuBE|ta"mente6 cuberto pt a m ku"BE|to6 | f: cuberta

kwantitatiBa"mente6 cuantitativo a kwantita"tiBo6 | f: cuantitativa kwantita"tiBa6 cuanto m "kwanto6 cuaquerismo m kwakE"|ismo6 cuáquero a s "kwake6|o6 | f: cuáquera "kwake6|a6 cuarcífero a kwa|"Tife6|o6 | f: cuarcífera kwa|"Tife6|a6 cuarcita f kwa|"Tita6 cuarta1 f "kwa|ta6 cuarta2 f "kwa|ta6 cuartá af f kwa|"ta cuartal m kwa|"tal cuartear t pr kwa|te"a| cuarteirón m kwa|tej"|oN cuartel m kwa|"tEl cuartelada f kwa|tE"laDa6 cuarteleiro a m kwa|tE"lej|o6 cuarteto m kwa|"teto6 cuartilla f kwa|"ti¥a6 cuartillo m kwa|"ti¥o6 cuarto1 m "kwa|to6 cuarto2 a s "kwa|to6 | f: cuarta "kwa|ta6 cuarzo m "kwa|To6 cuarzoso a kwa|"Toso6 | f: cuarzosa kwa|"Tosa6

ku"BE|ta6 cubeta f ku"Beta6 cubeto m ku"Beto6 cubicación f kuBika"TjoN cubicar t kuBi"ka| cúbico a "kuBiko6 | f: cúbica "kuBika6 cubículo m ku"Bikulo6 cubil m ku"Bil cubilada f kuBi"laDa6 cubillada f kuBi"¥aDa6 cubilleiro s kuBi"¥ej|o6 | f: cubilleira kuBi"¥ej|a6 cubilón m kuBi"loN cubismo m ku"Bismo6 cubista a s ku"Bista6 cubital a kuBi"tal cúbito m "kuBito6 cubo m "kuBo6 cuboide a m ku"BOjDe6 cubrición f kuB|i"TjoN cubrir t i pr ku"B|i| cucado a ku"kaDo6 | f: cucada ku"kaDa6 cucaña f ku"ka≠a6 cucar i ku"ka| cucho s "kut°So6 | f: cucha "kut°Sa6 |
var cuxo1 pucho2 cuchocarneiro m kut°Soka|"nej|o6 cuco1 m "kuko6 cuco2 a "kuko6 | f: cuca "kuka6 cucúlidos mpl ku"kuliDo6s cucúrbita f ku"ku|Bita6

81

cucurbitáceas fpl kuku|Bi"taTe8a6s cueira f ku"ej|a6 cueiro m ku"ej|o6 cuestión f kwEs"tjoN cuestionábel a kwEstjo"naBe6l | var cuestionable cuestionable a kwEstjo"naBle6 | var cuestionábel cuestionar t pr kwEstjo"na| cuestionario m kwEstjo"na|jo6 cuestor m kwEs"to| cúfico a "kufiko6 | f: cúfica "kufika6 cugula f ku"Vula6 cugulo m ku"Vulo6 cuincar i kuiN"ka| | var cuiñar cuiñar i kui"≠a| | var cuincar caiñar cuitar t kuj"ta| cuito m "kujto6 culata f ku"lata6 culatazo m kula"taTo6 culícidos mpl ku"liTiDo6s culinaria f kuli"na|ja6 culinario a kuli"na|jo6 | f: culinaria cullarapo m ku¥a"|apo6 cullareto m ku¥a"|eto6 culler f ku"¥E| cullerada f ku¥E"|aDa6 cullereiro m ku¥E"|ej|o6 culleriña f ku¥E"|i≠a6 cullerón m ku¥E"|oN culminación f kulmina"TjoN culminante a kulmi"nante6 culminar t i kulmi"na| culpa f "kulpa6 culpa de, por lpp po|"kulpa6De6 culpábel a s kul"paBe6l | var culpable culpabilidade f kulpaBili"DaDe6 culpable a s kul"paBle6 | var culpábel culpar t kul"pa| culteranismo m kultE|a"nismo6 cultismo m kul"tismo6 cultivábel a kulti"BaBe6l | var cultivable cultivable a kulti"BaBle6 | var cultivábel 82

cultivador a s kultiBa"Do| | f: cultivadora kultiBa"Do|a6 cultivar t kulti"Ba| cultivo m kul"tiBo6 culto1 m "kulto6 culto2 a "kulto6 | f: culta "kulta6 cultual a kultu"al cultura f kul"tu|a6 cultural a kultu"|al culturalmente av kultu|al"mente6 culturismo m kultu"|ismo6 culturista s kultu"|ista6 cumáceos mpl ku"maTe8o6s cume m "kume6 | var cumio cumia f "kumja6 | nt comer cumial m ku"mjal cumieira af f ku"mjej|a6 cumio m "kumjo6 | var cume cumpridamente av cumprido a kum"p|iDo6 | f: cumprida kum"p|iDa6 cumpridor a kump|i"Do| | f: cumpridora kump|i"Do|a6 cumprimentar t kump|imen"ta| (kump|imEn"ta|) cumprimenteiro a kump|imen"tej|o6 (kump|imEn"tej|o6) | f: cumprimenteira kump|imen"tej|a6 (kump|imEn"tej|a6) cumprimento m kump|i"mento6 (kump|i"mEnto6) cumprir t i pr kum"p|i| cúmulo m "kumulo6 cun cont kuN | f: cunha kuNa6 | nt con1 (pp) + un (art) cunca f "kuNka6 | var conca cuncada f kuN"kaDa6 | var concada cuncha f "kunt°Sa6 | var concha cunchado a kun"t°SaDo6 | f: cunchada kun"t°SaDa6 | var conchado cuncheiro a s kun"t°Sej|o6 | f: cuncheira kun"t°Sej|a6 | var concheiro cuncho m "kunt°So6 | var concho cunco m "kuNko6 | var conco

kump|iDa"mente6

kuli"na|ja6

ku"≠aDa6 cuñar t ku"≠a| cuñaxe f ku"≠aSe6 cuñeira f ku"≠ej|a6 cuño m "ku≠o6 cuón a ku"oN | f: cuona ku"ona6 cupé m ku"pE cupido m ku"piDo6 cuplé m ku"plE cupletista s kuple"tista6 cupón m ku"poN cupresáceas fpl kup|e"saTe8as 6 cúprico a "kup|iko6 | f: cúprica "kup|ika6 cuprífero a ku"p|ife6|o6 | f: cuprífera ku"p|ife6|a6 cuprita f ku"p|ita6 cuproníquel m kup|o"nike6l cuproso a ku"p|oso6 | f: cuprosa ku"p|osa6 cúpula f "kupula6 cupulíferas fpl kupu"life6|a6s cura s "ku|a6 curábel a ku"|aBe6l | var curable curable a ku"|aBle6 | var curábel curaçao m ku|a"sao8 curación f ku|a"TjoN curador s ku|a"Do| | f: curadora ku|a"Do|a6 curadoría f ku|aDo"|ia6 curandeirismo m ku|andej"|ismo6 curandeiro s ku|an"dej|o6 | f: curandeira ku|an"dej|a6 curar t i pr ku"|a| curare m ku"|a|e6 curculiónidos mpl ku|ku"ljOniDo6s

cuneiforme a kunej"fO|me6 cuneta f ku"neta6 cunha cont kuNa6 | nt con1 (pp) + unha (art) cunicultor s kunikul"to| | f: cunicultora kunikul"to|a6 cunicultura f kunikul"tu|a6 cunqueiro m kuN"kej|o6 | var conqueiro cuña f "ku≠a6 cuñado s ku"≠aDo6 | f: cuñada

cúrcuma f "ku|kuma6 curia f "ku|ja6 curial a ku"|jal curie m ky"Ri ku"|i | nt Curie curión m ku"|joN curiosamente av ku|josa"mente6 curiosidade f ku|josi"DaDe6 curioso a ku"|joso6 | f: curiosa curmán s ku|"maN | f: curmá curota f ku"|Ota6 curpio am "ku|pjo6 currada f ku"raDa6 curral m ku"ral curricacho m kuri"kat°So6 curricular a kuriku"la| currículo m ku"rikulo6 curro m "kuro6 currucho m ku"rut°So6 | var currullo curruncho currullo m ku"ru¥o6 | var currucho curruncho curruncho m ku"runt°So6 | var currucho currullo cursar t ku|"sa| cursivo a ku|"siBo6 | f: cursiva curso m "ku|so6 cursor m ku|"so| curtametraxe f ku|tame"t|aSe6 curtidade f ku|ti"DaDe6 curtido pt a m ku|"tiDo6 | f: curtida curtidoiro m ku|ti"Doj|o6 curtidor s ku|ti"Do| | f: curtidora curtir t pr ku|"ti| curto a "ku|to6 | f: curta "ku|ta6 curtocircuíto m ku|toTi|ku"ito6 curtume m ku|"tume6 curucheira f ku|u"t°Sej|a6 curucho m ku"|ut°So6 curul a ku"|ul curupela f ku|u"pEla6 curupete m ku|u"pete6 curuto m ku"|uto6

ku"|josa6 ku|"ma

ku|"siBa6

ku|"tiDa6

ku|ti"Do|a6

83

curuxa f ku"|uSa6 curuxar i ku|u"Sa| curuxeiro a s ku|u"Sej|o6 | f: curuxeira ku|u"Sej|a6 curuxo m ku"|uSo6 curva f "ku|Ba6 curvado pt a ku|"BaDo6 | f: curvada curvar t pr ku|"Ba| curvatura f ku|Ba"tu|a6 curvilíneo a ku|Bi"line8o6 | f: curvilínea ku|Bi"line8a6 curvímetro m ku|"Bime6t|o6 curvirrostros mpl ku|Bi"rost|o6s curvo a "ku|Bo6 | f: curva "ku|Ba6 cusco s "kusko6 | f: cusca "kuska6 cuscubiñar i kuskuBi"≠a| cuscús m kus"kus cuscutáceas fpl kusku"taTe8as 6 cuspe m "kuspe6 | var chuspe cuspia cuspia f "kuspja6 | var chuspe cuspe cúspide f "kuspiDe6 cuspideira f kuspi"Dej|a6 cuspidela f kuspi"DEla6 cuspido a kus"piDo6 | f: cuspida cuspidura f kuspi"Du|a6 cuspiñada f kuspi"≠aDa6 cuspiñar t i kuspi"≠a| cuspiñazo m kuspi"≠aTo6 cuspiñeiro m kuspi"≠ej|o6 cuspir t i kus"pi| | var chuspir custa f "kusta6 custar t i kus"ta| custeador a s kustea"Do| | f: custeadora kustea"Do|a6 custear t kuste"a| custo m "kusto6 custodia f kus"tODja6 custodiar t kustO"Dja| custodio a m kus"tODjo6 | f: custodia kus"tODja6 custosamente av kustosa"mente6 custoso a kus"toso6 | f: custosa

cutáneo a ku"tane8o6 | f: cutánea cute f "kute6 cutícula f ku"tikula6 cuticular a kutiku"la| cutifar t i kuti"fa| cutín m ku"tiN cutina f ku"tina6 cutre a "kut|e6 cuxo1 s "kuSo6 | f: cuxa "kuSa6 | var cucho pucho cuxo2 p "kuSo6 | f: cuxa "kuSa6 cuza f "kuTa6 cuzo m "kuTo6

ku"tane8a6

ku|"BaDa6

kus"piDa6

kus"tosa6

84

D
d m "de | nt letra da cont da6 | nt de2 (pp) + a2 (art) dabondo av da"Bondo6 daca cont "daka6 | nt dá + acá (av) dacio a s "daTjo6 | f: dacia "daTja6 "daTja6 | nt ant Dacia dación f da"TjoN dacorromanés a s dakoroma"nes | f: dacorromanesa dalgún cont dal"VuN | f: dalgunha dal"VuNa6 | nt de2 (pp) + algún (p) dalia f "dalja6 dálmata a s "dalma6ta6 | nt ant Dalmacia dalmática f dal"matika6 daltónico a dal"tOniko6 | f: daltónica daltonismo m dalto"nismo6 dama f "dama6 damasceno a damas"Teno6 | f: damascena damas"Tena6 damasco m da"masko6 damasquinar t damaski"na| damasquino a s damas"kino6 | f: damasquina damas"kina6 | nt Damasco damnación f damna"TjoN damnificación f damnifika"TjoN damnificado pt a s damnifi"kaDo6 daNnifi"kaDo6 | f: damnificada

dal"tOnika6

dakoroma"nesa6 dacriocistite f dak|joTis"tite6 dactilar a dakti"la| dactílico a dak"tiliko6 | f: dactílica dak"tilika6 dáctilo m "daktilo6 dactilografar t daktiloV|a"fa| dactilografía f daktiloV|a"fia6 dactilográfico a daktilo"V|afiko6 | f: dactilográfica daktilo"V|afika6 dactilógrafo s dakti"lOV|a6fo6 | f: dactilógrafa dakti"lOV|a6fa6 dactiloscopia f daktilos"kOpja6 dactiloscópico a daktilos"kOpiko6 | f: dactiloscópica daktilos"kOpika6 dada f "daDa6 dadaísmo m daDa"ismo6 dádiva f "daDiBa6 dadivoso a daDi"Boso6 | f: dadivosa daDi"Bosa6 dado1 m "daDo6 dado2 pt a "daDo6 | f: dada "daDa6 dador s da"Do| | f: dadora da"Do|a6 daga f "daVa6 daguerrotipo m daVero"tipo6

daNna"TjoN

daNnifika"TjoN

damnifi"kaDa6 daNnifi"kaDa6 damnificar t damnifi"ka| daNnifi"ka| danado a da"naDo6 | f: danada da"naDa6 danaide f da"najDe6 danar t pr da"na| dandi m "dandi dandismo m dan"dismo6 danés a s da"nes | f: danesa da"nesa6

1

daniño a da"ni≠o6 | f: daniña dano m "dano6 danosamente av danosa"mente6 danoso a da"noso6 | f: danosa

da"ni≠a6

da"nosa6 dante a "dante6 dantesco a dan"tesko6 | f: dantesca dan"teska6 danubiano a s danu"Bjano6 | f: danubiana danu"Bjana6 | nt
Danubio danza f "danTa6 danzante a s dan"Tante6 danzar t i dan"Ta| danzarín s danTa"|iN | f: danzarina daquel cont da"kel | f: daquela da"kela6 da"kEla6 n: daquilo da"kilo6 | nt de2 (pp) + aquel (p) daquela av c da"kela6 da"kEla6 daqueloutro cont dake"lowt|o6 | f: daqueloutra dake"lowt|a6 | nt de2 (pp) + aquel (p) + outro (p) daquilo cont da"kilo6 | nt de2 (pp) + aquilo (p) dar t pr i "da| dardo m "da|Do6 dársena f "da|se6na6 darwinismo m da|wi"nismo6

danTa"|ina6

de2 pp de6 deádego m de"aDeVo6 deado m de"aDo6 dealbar t deal"Ba| deambulación f deambula"TjoN deambular i deambu"la| deambulatorio m deambula"tO|jo6 deán m de"aN debadoira f deBa"Doj|a6 | var debandoira debaer t deBa"e| debaga f de"BaVa6 debagar t deBa"Va| debagutar i deBaVu"ta| debaixo av de"BajSo6 debaixo de lpp de"BajSo6De6 debandar t deBan"da| debandoira f deBan"doj|a6 | var debadoira debate m de"Bate6 debater t deBa"te| débeda f "deBe6Da6 debedor a s deBe"Do| | f: debedora debelación f deBEla"TjoN debelar t deBE"la| deber1 t de"Be| deber2 m de"Be| debicar t deBi"ka| debidamente av deBiDa"mente6 debido pt a de"BiDo6 | f: debida

deBe"Do|a6

da|Bi"nista6 dasiúro m dasi"u|o6 data f "data6 datábel a da"taBe6l | var datable datable a da"taBle6 | var datábel datación f data"TjoN datar t da"ta| dataría f data"|ia6 datario m da"ta|jo6 dátil m "datil datileira f dati"lej|a6 dativo a m da"tiBo6 | f: dativa da"tiBa6 dato m "dato6 de1 m "de | nt letra

darwinista a s da|wi"nista6

da|Bi"nismo6

de"BiDa6 débil a "dEBil debilidade f dEBili"DaDe6 debilitación f dEBilita"TjoN debilitante a dEBili"tante6 debilitar t dEBili"ta| debilmente av dEBil"mente6 débito m "dEBito6 debouza f de"BowTa6 debouzar t deBow"Ta| debrocar t deB|O"ka| debruzar pr deB|u"Ta| debulla f de"Bu¥a6 debullador s deBu¥a"Do| | f: debulladora deBu¥a"Do|a6 debullar t deBu"¥a|

2

debullo m de"Bu¥o6 debut m de"Bu debutante a s deBu"tante6 debutar i deBu"ta| debuxante a s deBu"Sante6 debuxar t i deBu"Sa| debuxo m de"BuSo6 década f "dEka6Da6 decadencia f deka"DEnTja6 (deka"DenTja6) decadente a deka"dente6 decaedro m deka"ED|o6 decaemento m dekae"mento6 (dekae"mEnto6) decaer i deka"e| decagonal a dekaVo"nal decágono m de"kaVo6no6 decagramo m deka"V|amo6 decaída f deka"iDa6 decalitro m deka"lit|o6 decálogo m de"kalo6Vo6 decámetro m de"kame6t|o6 decano s de"kano6 | f: decana decantación f dekanta"TjoN decantar t dekan"ta| decapitación f dekapita"TjoN decapitar t dekapi"ta| decápodo a de"kapo6Do6 | f: decápoda de"kapo6Da6 decápodos mpl de"kapo6Do6s decasílabo a m deka"sila6Bo6 | f: decasílaba deka"sila6Ba6 decatar pr deka"ta| décatlon m "dEka6tlo6N "deka6tlo6N decembra f de"TEmb|a6 de"Temb|a6 decembrar i deTem"b|a| decembro m de"TEmb|o6 de"Temb|o6 decena f de"Tena6 decenal a deTe"nal decencia f de"TEnTja6 (de"TenTja6) decenio m de"TEnjo6 decente a de"Tente6 de"TEnte6 decentemente av deTente"mente6

deka"dEnte6

decénviro m de"TEmbi|o6 decepar t deTe"pa| decepción f deTEp"TjoN decepcionar t pr deTEpTjo"na| deceso m de"TEso6 decibel m deTi"BEl dETi"BEl decididamente av deTiDiDa"mente6 decidido pt a deTi"DiDo6 | f: decidida deTi"DiDa6 decidir t pr deTi"Di| decidua f de"TiDwa6 deciduo a de"TiDwo6 | f: decidua decigramo m deTi"V|amo6

de"TiDwa6

de"kana6

dETi"V|amo6 decilitro m deTi"lit|o6 dETi"lit|o6 décima f "dETima6 decimal a m dETi"mal decimar t dETi"ma| decímetro m de"Time6t|o6 dE"Time6t|o6 décimo a s "dETimo6 | f: décima "dETima6 decisión f deTi"sjoN decisivamente av deTisiBa"mente6 decisivo a deTi"siBo6 | f: decisiva deTi"siBa6 decisorio a deTi"sO|jo6 | f: decisoria deTi"sO|ja6 declamación f deklama"TjoN declamador a s deklama"Do| | f: declamadora deklama"Do|a6 declamar t dekla"ma| declamatorio a deklama"tO|jo6 | f: declamatoria deklama"tO|ja6 declarábel a dekla"|aBe6l | var
declarable declarable a dekla"|aBle6 | var declarábel declaración f dekla|a"TjoN declaradamente av

deTEnte"mente6 decenvirato m deTembi"|ato6

dekla|aDa"mente6 declarado pt a dekla"|aDo6 | f: declarada dekla"|aDa6 declarante a dekla"|ante6 declarar t pr dekla"|a|

3

declarativo a dekla|a"tiBo6 | f: declarativa dekla|a"tiBa6 declaratorio a dekla|a"tO|jo6 | f: declaratoria dekla|a"tO|ja6 declinábel a dekli"naBe6l | var declinable declinable a dekli"naBle6 | var declinábel declinación f deklina"TjoN declinar i t dekli"na| declinatoria f deklina"tO|ja6 declinatorio a deklina"tO|jo6 | f: declinatoria deklina"tO|ja6 declive m de"kliBe6 decocción f dekOk"TjoN decontado av dekon"taDo6 decontino av dekon"tino6 decoración f deko|a"TjoN decorado m deko"|aDo6 decorador s deko|a"Do| | f: decoradora deko|a"Do|a6 decorar1 t deko"|a| | nt ornar decorar2 t deko"|a| | nt memorizar decorativo a deko|a"tiBo6 | f: decorativa deko|a"tiBa6 decoro m de"kO|o6 de"ko|o6 decorosamente av

decrescendo m av dek|e"SEndo6 decretal a f dek|e"tal decretar t dek|e"ta| decreto m de"k|eto6 decrúa f de"k|ua6 decruar t dek|u"a| decúbito m de"kuBito6 decumano m deku"mano6 decuplicar t dEkupli"ka| décuplo a m "dEkuplo6 | f: décupla decuria f de"ku|ja6 decurión m deku"|joN decurso m de"ku|so6 deda f "deDa6 dedada f de"DaDa6 dedal m de"Dal dedaleira f deDa"lej|a6 dédalo m "deda6lo6 dedicación f deDika"TjoN dedicar t deDi"ka| dedicatoria f deDika"tO|ja6 dedo m "deDo6 dedución f deDu"TjoN deducir t deDu"Ti| dedutivo a deDu"tiBo6 | f: dedutiva defecación f defeka"TjoN defecar t i defe"ka| defección f defEk"TjoN defectíbel a defEk"tiBe6l | var defectible defectible a defEk"tiBle6 | var defectíbel defectividade f defEktiBi"DaDe6 defectivo a defEk"tiBo6 | f: defectiva defecto m de"fEkto6 defectuosamente av defectuoso a defEktu"oso6 | f: defectuosa defEktu"osa6 defender t pr defen"de| defendíbel a defen"diBe6l | var defendible defendible a defen"diBle6 | var defendíbel

"dEkupla6

deko|osa"mente6 decoroso a deko"|oso6 | f: decorosa deko"|osa6 decorrente a deko"rente6 deko"rEnte6 decorrer i deko"re| decota f de"kOta6 decotar t deko"ta| decote av de"kOte6 decotío av deko"tio6 decrecemento m dek|eTe"mento6 (dek|eTe"mEnto6) decrecente a dek|e"Tente6 dek|e"TEnte6 decrecer i dek|e"Te| decrepitación f dek|Epita"TjoN decrepitar i dek|Epi"ta| decrépito a de"k|Epito6 | f: decrépita de"k|Epita6 decrepitude f dek|Epi"tuDe6

deDu"tiBa6

defEk"tiBa6

defEktuosa"mente6

4

defenestración f defenest|a"TjoN defenestrar t defenes"t|a| defensa f de"fensa6 (de"fEnsa6) defensiva f defensiBa6 defensivo a defen"siBo6 | f: defensiva defen"siBa6 defensor a s defen"so| | f: defensora defen"so|a6 deferencia f defe"|EnTja6 (defe"|enTja6) deferente a defe"|ente6 defe"|Ente6 deferimento m defe|i"mento6 (defe|i"mEnto6) deferir i t defe"|i| deficiencia f defi"TjEnTja6 deficiente a s defi"TjEnte6 deficientemente av

defiTjEnte"mente6 déficit m "dEfiTit
deficitariamente av

defiTita|ja"mente6 deficitario a defiTi"ta|jo6 | f: deficitaria defiTi"ta|ja6 definíbel a defi"niBe6l | var definible definible a defi"niBle6 | var
definíbel definición f defini"TjoN definido pt a defi"niDo6 | f: definida definidor a s defini"Do| | f: definidora defini"Do|a6 definir t pr defi"ni| definitivamente av

defoliar t defO"lja| deforestación f defo|Esta"TjoN deforestar t defo|Es"ta| deformábel a defo|"maBe6l | var deformable deformable a defo|"maBle6 | var deformábel deformación f defo|ma"TjoN deformador a defo|ma"Do| | f: deformadora defo|ma"Do|a6 deformar t pr defo|"ma| deforme a de"fO|me6 deformidade f defO|mi"DaDe6 defraudación f def|awDa"TjoN defraudador a s def|awDa"Do| | f: defraudadora def|awDa"Do|a6 defraudar t def|aw"Da| defumar i defu"ma| defunción f defun"TjoN defunto a s de"funto6 | f: defunta degallar t deVa"¥a| degaro m de"Va|o6 degaxar i deVa"Sa| degaxo m de"VaSo6 deglutición f deVluti"TjoN deglutinación f deVlutina"TjoN deglutir t deVlu"ti| degoado a deVo"aDo6 | f: degoada degoar t pr deVo"a| degoirado a deVoj"|aDo6 | f: degoirada deVoj"|aDa6 degoirar t pr deVoj"|a| degoiro m de"Voj|o6 | var degoro degolación f deVOla"TjoN degolar t deVO"la| degorado a deVo"|aDo6 | f: degorada deVo"|aDa6 degorar t pr deVo"|a| degoro m de"Vo|o6 | var degoiro degoxar t pr deVo"Sa| degoxo m de"VoSo6 degoxón a s deVo"SoN | f: degoxona deVo"Sona6 degradación f deV|aDa"TjoN degradante a deV|a"Dante6

de"funta6

defi"niDa6

deVo"aDa6

definitiBa"mente6 definitivo a defini"tiBo6 | f: definitiva defini"tiBa6 definitorio m defini"tO|jo6 deflación1 f defla"TjoN deflación2 f defla"TjoN deflacionista a s deflaTjo"nista6 deflagración f deflaV|a"TjoN deflagrar i defla"V|a| deflector m deflEk"to| deflegmar t deflEg"ma| deflexión f deflEk"sjoN defoliación f defOlja"TjoN defoliante a defO"ljante6

5

degradar t pr deV|a"Da| degraer t i deV|a"e| degrañar t i deV|a"≠a| degraños mpl de"V|a≠o6s degresa f de"V|esa6 degresar i pr deV|e"sa| degreta f de"V|eta6 degretar i pr deV|e"ta| degrumar t deV|u"ma| degustación f deVusta"TjoN degustar t deVus"ta| dehiscencia f deis"TEnTja6 (deis"TenTja6) dehiscente a deis"Tente6 deis"TEnte6 deica pp "dejka6 deica pouco lav "dejka6"powko6 deica un pouco lav

delatar t pr dela"ta| delator a s dela"to| | f: delatora

dela"to|a6 delébel a de"lEBe6l | var deleble deleble a de"lEBle6 | var delébel delegación f deleVa"TjoN delegado a s dele"VaDo6 | f: delegada dele"VaDa6 delegar t dele"Va| deleitábel a delej"taBe6l | var

"dejkawm"powko6 "dejkOm"powko6 deicida a s dei"TiDa6 deicidio m dei"TiDjo6 deíctico a de"iktiko6 | f: deíctica de"iktika6 deidade f dei"DaDe6 deificación f deifika"TjoN deificar t deifi"ka| deísmo m de"ismo6 deísta a s de"ista6 deitada f dej"taDa6 deitar t pr dej"ta| deixa f "dejSa6 deixado a dej"SaDo6 | f: deixada dej"SaDa6 deixamento m dejSa"mento6 (dejSa"mEnto6) deixar t dej"Sa| deíxe f de"ikse6 del cont "del | nt de2 (pp) + el2 (p) dela cont "dela6 "dEla6 | nt de2 (pp) +
ela (p) delación f dela"TjoN delacoada f delako"aDa6 delampar t delam"pa| delampo m de"lampo6 delatábel a dela"taBe6l | var delatable delatable a dela"taBle6 | var delatábel

deleitable deleitable a delej"taBle6 | var deleitábel deleitación f delejta"TjoN deleitar t pr delej"ta| deleite m de"lejte6 deleitosamente av delejtosa"mente6 deleitoso a delej"toso6 | f: deleitosa deleterio a dele"tE|jo6 | f: deleteria deletrear t delet|e"a| délfico a "dElfiko6 | f: délfica

delej"tosa6 dele"tE|ja6

"dElfika6 delfín m dEl"fiN

delfínidos mpl dEl"finiDo6s delgadeza f delVa"DeTa6 delgado a del"VaDo6 | f: delgada deliberación f deliBE|a"TjoN deliberadamente av

del"VaDa6

deliBE|aDa"mente6 deliberado a deliBE"|aDo6 | f: deliberada deliBE"|aDa6 deliberante a deliBE"|ante6 deliberar i deliBE"|a| deliberativo a deliBE|a"tiBo6 | f: deliberativa deliBE|a"tiBa6 delicadamente av delikaDa"mente6 delicadeza f delika"DeTa6 delicado a deli"kaDo6 | f: delicada deli"kaDa6 delicia f de"liTja6 deliciosamente av deliTjosa"mente6 delicioso a deli"Tjoso6 | f: deliciosa deli"Tjosa6

6

delikwEs"TEnte6 deligras fpl de"liV|a6s | var celigras delimitación f delimita"TjoN delimitador a m delimita"Do| | f: delimitadora delimita"Do|a6 delimitar t delimi"ta| delincuencia f deliN"kwEnTja6 delincuente a s deliN"kwEnte6 delineación f deline8a"TjoN delineante s deli"ne8ante6 delinear t deli"ne8a| delinquir i deliN"ki| deliñar t deli"≠a| deliquio m de"likjo6 delirante a deli"|ante6 delirar i deli"|a| delirio m de"li|jo6
delirium tremens m

delicuescencia f delikwEs"TEnTja6 (delikwEs"TenTja6) delicuescente a delikwEs"Tente6

demanial a dema"njal demarcación f dema|ka"TjoN demarcar t dema|"ka| demasía f dema"sia6 demasiado p av demasi"aDo6 | f: demasiada demasi"aDa6 demencia f de"mEnTja6 (de"menTja6) demente a s de"mente6 de"mEnte6 demeña f de"me≠a6 demérito m de"mE|ito6 demiúrgo m dEmi"u|Vo6 demo m "dEmo6 democracia f demo"k|aTja6 demócrata a s de"mOk|a6ta6 democraticamente av

demok|atika"mente6 democrático a demo"k|atiko6 | f: democrática demo"k|atika6
democratización f

de"li|jum"t|emens de"li|jun"t|eme6Ns delito m de"lito6 delituoso a delitu"oso6 | f: delituosa delitu"osa6 delonga f de"loNga6 delongar t deloN"ga| delourar t i delow"|a| delta m "dElta6 deltacismo m dElta"Tismo6 deltaico a dEl"tajko6 | f: deltaica dEl"tajka6 deltoide a m dEl"tOjDe6 delusorio a delu"sO|jo6 | f: delusoria delu"sO|ja6 deluva f de"luBa6 deluvar t delu"Ba| demagogo s dema"VOVo6 | f: demagoga dema"VOVa6 demagoxia f dema"VOSja6 demagóxico a dema"VOSiko6 | f: demagóxica dema"VOSika6 demais p de"majs demanda f de"manda6 demandante a s deman"dante6 demandar t deman"da|

demok|atiTa"TjoN democratizar t demok|ati"Ta| demografía f demoV|a"fia6 demográfico a demo"V|afiko6 | f: demográfica demo"V|afika6 demoledor a demole"Do| | f: demoledora demole"Do|a6 demoler t demo"le| demolición f demoli"TjoN demoníaco a demO"nia6ko6 | f: demoníaca demO"nia6ka6 demoño m de"mO≠o6 demora f de"mO|a6 demorar t pr demO"|a| demostrábel a demos"t|aBe6l | var
demostrable demostrable a demos"t|aBle6 | var demostrábel demostración f demost|a"TjoN demostrador a s demost|a"Do| | f: demostradora demost|a"Do|a6 demostrar t demos"t|a| demostrativamente av

demost|atiBa"mente6 demostrativo a demost|a"tiBo6 | f: demostrativa demost|a"tiBa6 demótico a de"mOtiko6 | f: demótica de"mOtika6

7

demouca f de"mowka6 demoucar t demow"ka| demudamento m demuDa"mento6 (demuDa"mEnto6) demudar t pr demu"Da| denantes av de"nante6s denario m de"na|jo6 dende pp "dende6 dendrita f den"d|ita6 denegación f deneVa"TjoN denegar t dene"Va| denegatorio a deneVa"tO|jo6 | f: denegatoria deneVa"tO|ja6 denegrido a dene"V|iDo6 | f: denegrida dene"V|iDa6 denegrir pr dene"V|i| dengue m "dENge6 denigración f deniV|a"TjoN denigrante a deni"V|ante6 denigrar t deni"V|a| denodado a denO"DaDo6 | f: denodada denO"DaDa6 denodo m de"nODo6 denoiteira f denoj"tej|a6 denominación f denOmina"TjoN denominador a m denOmina"Do| | f: denominadora denOmina"Do|a6 denominar t pr denOmi"na| denominativo a denOmina"tiBo6 | f: denominativa denOmina"tiBa6 denotación f denOta"TjoN denotar t denO"ta| denotativo a denOta"tiBo6 | f: denotativa denOta"tiBa6 densamente av densa"mente6 densidade f densi"DaDe6 densificar t densifi"ka| densímetro m den"sime6t|o6 denso a "denso6 ("dEnso6) | f: densa "densa6 ("dEnsa6) dentabrún m denta"B|uN dentada f den"taDa6 dEn"taDa6 dentado a den"taDo6 dEn"taDo6 | f: dentada den"taDa6 dEn"taDa6 dentadura f denta"Du|a6 dEnta"Du|a6 dental1 m den"tal dEn"tal

dental2 a den"tal dEn"tal dentame m den"tame6 dEn"tame6 dentar i den"ta| dEn"ta| dentario a den"ta|jo6 dEn"ta|jo6 | f: dentaria den"ta|ja6 dEn"ta|ja6 dente m "dente6 "dEnte6 denteira f den"tej|a6 dEn"tej|a6 dentición f denti"TjoN dEnti"TjoN denticulado a dentiku"laDo6 dEntiku"laDo6 | f: denticulada denticular a dentiku"la| dEntiku"la| dentiforme a denti"fO|me6 dentífrico a m den"tif|iko6 dEn"tif|iko6 | f: dentífrica m dentina f den"tina6 dEn"tina6 dentirrostros mpl denti"rost|o6s

dentiku"laDa6 dEntiku"laDa6 dEnti"fO|me6

den"tif|ika6 dEn"tif|ika6

dEnta"B|uN

dEnti"rost|o6s dentista s den"tista6 dEn"tista6 dentoira f den"toj|a6 dEn"toj|a6 dentón m den"toN dEn"toN dentro av "dent|o6 dentro de lpp "dent|o6De6 denudación f denuDa"TjoN denudar t pr denu"Da| denuncia f de"nunTja6 denunciante a s denun"Tjante6 denunciar t denun"Tja| deñar i de"≠a| deontoloxía f deontolo"Sia6 deontolóxico a deonto"lOSiko6 | f: deontolóxica deonto"lOSika6 deostar t deOs"ta| deosto m de"Osto6 deparar t depa"|a| departamento m depa|ta"mento6 (depa|ta"mEnto6) departimento m depa|ti"mento6 (depa|ti"mEnto6) departir t i depa|"ti|
depauperamento m

depawpE|a"mento6 (depawpE|a"mEnto6) depauperar t depawpE"|a| depelicar t depeli"ka|

8

depenar t depe"na| dependencia f depen"dEnTja6 (depen"denTja6) dependenta f depen"denta6

depen"dEnte6 depender i depen"de| dependurar t dependu"|a| depenicar t depeni"ka| depilación f depila"TjoN depilador a depila"Do| | f: depiladora depila"Do|a6 depilar t pr depi"la| depilatorio a m depila"tO|jo6 | f: depilatoria depila"tO|ja6 deplorábel a deplO"|aBe6l | var
deplorable deplorable a deplO"|aBle6 | var deplorábel deplorar t deplO"|a| depoñente a depo"≠ente6

dependente a s depen"dente6

depen"dEnta6

depo"≠Ente6 depoñer t depo"≠e| depor t de"po| deportación f depO|ta"TjoN deportado a s depO|"taDo6 | f: deportada depO|"taDa6 deportar t depO|"ta| deporte m de"pO|te6 deportista s depO|"tista6
deportivamente av

depravador s dep|aBa"Do| | f: depravadora dep|aBa"Do|a6 depravar t dep|a"Ba| deprecación f dep|Eka"TjoN deprecar t dep|E"ka| deprecativo a dep|Eka"tiBo6 | f: deprecativa dep|Eka"tiBa6 deprecatorio a dep|Eka"tO|jo6 | f: deprecatoria dep|Eka"tO|ja6 depreciábel a dep|e"TjaBe6l | var depreciable depreciable a dep|e"TjaBle6 | var depreciábel depreciación f dep|eTja"TjoN depreciar t pr dep|e"Tja| depreciativo a dep|eTja"tiBo6 | f: depreciativa dep|eTja"tiBa6 depredación f dep|eDa"TjoN depredador a s dep|eDa"Do| | f: depredadora dep|eDa"Do|a6 depredar t dep|e"Da| depredatorio a dep|eDa"tO|jo6 | f: depredatoria dep|eDa"tO|ja6 deprender t i dep|en"de| depresión f dep|e"sjoN depresivo a dep|e"siBo6 | f: depresiva dep|e"siBa6 depresor a s dep|e"so| | f: depresora dep|e"so|a6 deprimente a dep|i"mente6 deprimir t pr dep|i"mi| depuración f depu|a"TjoN depurador a s depu|a"Do| | f: depuradora depu|a"Do|a6 depurar t depu"|a| depurativo a s depu|a"tiBo6 | f: depurativa depu|a"tiBa6 deputación f deputa"TjoN deputado s depu"taDo6 | f: deputada dereita f de"|ejta6 dereitamente av de|ejta"mente6 dereitas, a lav aDe"|ejta6s dereitismo m de|ej"tismo6 dereitista a s de|ej"tista6 dereito1 m de"|ejto6

dep|i"mEnte6

depO|tiBa"mente6 deportividade f depO|tiBi"DaDe6 deportivo a depO|"tiBo6 | f: deportiva depO|"tiBa6 deposición f deposi"TjoN depositante a s depOsi"tante6 depositar t pr depOsi"ta| depositario a s depOsi"ta|jo6 | f: depositaria depOsi"ta|ja6 depósito m de"pOsito6 deposto pt de"pOsto6 (de"posto6) | f: deposta de"pOsta6 depravación f dep|aBa"TjoN depravado a dep|a"BaDo6 | f: depravada dep|a"BaDa6

depu"taDa6

9

dereito2 a de"|ejto6 | f: dereita dereito, ao lav ODe"|ejto6 dereitura f de|ej"tu|a6 deriva f de"|iBa6 derivación f de|iBa"TjoN derivada f de|i"BaDa6 derivado a m de|i"BaDo6 | f: derivada de|i"BaDa6 derivante a de|i"Bante6 derivar t i de|i"Ba| derivativo a de|iBa"tiBo6 | f: derivativa de|iBa"tiBa6 derma m "dE|ma6 | var derme dermápteros mpl dE|"mapte6|o6s dermatite f dE|ma"tite6 dermatólogo s dE|ma"tOlo6Vo6 | f: dermatóloga dE|ma"tOlo6Va6 dermatoloxía f dE|matolo"Sia6 dermatose f dE|ma"tOse6 derme f "dE|me6 | var derma derméstidos mpl dE|"mEstiDo6s dérmico a "dE|miko6 | f: dérmica derradeiro a dera"Dej|o6 | f: derradeira dera"Dej|a6 derrafar t dera"fa| derraigar t deraj"Va| derrama f de"rama6 derramador a s derama"Do| | f: derramadora derama"Do|a6 derramar t pr dera"ma| derramo m de"ramo6 derrancar t deraN"ka| derrapar i dera"pa| derrapaxe f dera"paSe6 derreado pt a dere"aDo6 | f: derreada dere"aDa6 derreadura f derea"Du|a6 derreamento m derea"mento6 (derea"mEnto6) derrear t pr dere"a| derredor av dere"Do| derredor de lpp dere"Do|De6 derreeira f dere"ej|a6 derrega f de"rEVa6 derregar t pr dere"Va|

de"|ejta6

"dE|mika6

derrego m de"rEVo6 de"reVo6 derretemento m derete"mento6 (derete"mEnto6) derreter t pr dere"te| derriba1 av de"riBa6 derriba2 f de"riBa6 | var derruba derriba de lpp de"riBa6De6 derribamento m deriBa"mento6 (deriBa"mEnto6) | var derrubamento derribar t pr deri"Ba| | var derrubar derrocamento m derOka"mento6 (derOka"mEnto6) derrocar t derO"ka| derrogación f derOVa"TjoN derrogador a derOVa"Do| | f: derrogadora derOVa"Do|a6 derrogar t derO"Va| derrogatorio a derOVa"tO|jo6 | f: derrogatoria derOVa"tO|ja6 derrota1 f de"rOta6 derrota2 f de"rOta6 | nt derrotar derrotado pt a derO"taDo6 | f: derrotada derO"taDa6 derrotar t derO"ta| derrotismo m derO"tismo6 | nt derrota2 derrotista a derO"tista6 | nt derrota2 derruba f de"ruBa6 | var derriba2 derrubamento m deruBa"mento6 (deruBa"mEnto6) | var derribamento derrubar t pr deru"Ba| | var derribar derruír t deru"i| dervixe m dE|"BiSe6 des pp des des que c "deske6 desabafar t i desaBa"fa| desabafo m desa"Bafo6 desabastecer t desaBaste"Te| desabellar i desaBe"¥a| desabolar1 t desaBo"la| desabolar2 t pr desaBo"la| desabonar t desaBo"na| desabono m desa"Bono6 desabor m desa"Bo|

10

desabordar t desaBo|"Da| desabordelar t desaBo|De"la| desaborido a desaBo"|iDo6 | f: desaborida desaBo"|iDa6 desabotoar t desaBoto"a| desabrigado a desaB|i"VaDo6 | f: desabrigada desaB|i"VaDa6 desabrigar t pr desaB|i"Va| desabrochar t desaB|o"t°Sa| desacamelado pt a desakame"laDo6 | f: desacamelada

desacostumado pt a desakostu"maDo6 | f: desacostumada desakostu"maDa6 desacostumar t pr desakostu"ma| desacougadamente av

desakame"laDa6 desacamelar t desakame"la| desacampar i desakam"pa| desacaravillar t desaka|aBi"¥a| desacatar t desaka"ta| desacato m desa"kato6 desaceleración f desaTelE|a"TjoN desacelerar t pr desaTelE"|a|
desacertadamente av

desaTe|taDa"mente6 desaTE|taDa"mente6 desacertado a desaTe|"taDo6 desaTE|"taDo6 | f: desacertada desaTe|"taDa6 desaTE|"taDa6 desacerto m desa"TE|to6 desachegar t pr desat°Se"Va| desachumbar i t desat°Sum"ba| desacidificar t desaTiDifi"ka| desaclimatar t desaklima"ta| desacochar t pr desako"t°Sa| desaconchegar t desakont°Se"Va|
desaconsellábel a

desakowVaDa"mente6 desacougado a desakow"VaDo6 | f: desacougada desakow"VaDa6 desacougante a desakow"Vante6 desacougar t pr desakow"Va| desacougo m desa"kowVo6 desacoutar t desakow"ta| desacovardar t pr desakoBa|"Da| desacreditar t desak|EDi"ta| desactivar t desakti"Ba| desacuartelar t desakwa|tE"la| desacubillar t pr desakuBi"¥a| desacurrunchar t pr desakurun"t°Sa| desadestrado pt a desaDEs"t|aDo6 | f: desadestrada desaDEs"t|aDa6
desadestramento m

desakonse"¥aBe6l | var
desaconsellable desaconsellable a

desakonse"¥aBle6 | var
desaconsellábel desaconsellar t desakonse"¥a| desacorchetar t desako|t°Se"ta| desacordar t pr desako|"Da| desacorde a desa"kO|De6 desacordo m desa"ko|Do6

desa"kO|Do6

desacostumadamente av

desakostumaDa"mente6

desaDEst|a"mento6 (desaDEst|a"mEnto6) desadestrar t pr desaDEs"t|a| desadoitar t pr desaDoj"ta| desadoito a desa"Dojto6 | f: desadoita desa"Dojta6 desadormecer i desaDo|me"Te| desadormentar t desaDo|men"ta| (desaDo|mEn"ta|) desadornar i desaDo|"na| desafacer t pr desafa"Te| desafalazar t pr desafala"Ta| desafección f desafEk"TjoN desafeccionar t pr desafEkTjo"na| desafectación f desafEkta"TjoN desafecto a m desa"fEkto6 | f: desafecta desa"fEkta6 desafeito pt a desa"fejto6 | f: desafeita desa"fejta6 desaferrar t pr desafe"ra| desaferrollar t desafero"¥a| desafiador a s desafia"Do| | f: desafiadora desafia"Do|a6 desafiante a desafi"ante6 desafiar1 t pr desafi"a| desafiar2 t desafi"a|

11

desafibelar t desafiBE"la| desafinación f desafina"TjoN desafinadamente av

desafinaDa"mente6 desafinado pt a desafi"naDo6 | f: desafinada desafi"naDa6 desafinar t i pr desafi"na| desafío m desa"fio6 desafiuzar t desafiu"Ta|
desafogadamente av

desagravio m desa"V|aBjo6 desagregábel a desaV|E"VaBe6l | var desagregable desagregable a desaV|E"VaBle6 | var desagregábel desagregación f desaV|EVa"TjoN desagregar t pr desaV|E"Va| desaguisado m desaVi"saDo6 desagulletar t desaVu¥e"ta| desairadamente av

desafoVaDa"mente6 desafogado a desafo"VaDo6 | f: desafogada desafo"VaDa6 desafogar t pr desafo"Va| desafogo m desa"fOVo6 desa"foVo6
desaforadamente av

desaj|aDa"mente6 desairar t desaj"|a| desaire m de"saj|e6
desairosamente av desairoso a desaj"|oso6 | f: desairosa desaj"|osa6 desalagar t pr desala"Va| desalbardar t desalBa|"Da| desalentador a desalenta"Do| (desalEnta"Do|) | f: desalentadora desalenta"Do|a6 (desalEnta"Do|a6) desalentar t pr desalen"ta| (desalEn"ta|) desalento m desa"lento6 (desa"lEnto6) desalgar t desal"Va| desaliñadamente av desaliñado a desali"≠aDo6 | f: desaliñada desali"≠aDa6 desaliñamento m desali≠a"mento6 (desali≠a"mEnto6) desaliñar t pr desali"≠a| desaliño m desa"li≠o6 desalistar t pr desalis"ta| desalmadamente av

desaj|osa"mente6

desafo|aDa"mente6 desaforado a desafo"|aDo6 | f: desaforada desafo"|aDa6 desaforamento m desafo|a"mento6 (desafo|a"mEnto6) desaforar t pr desafo"|a| desaforo m desa"fo|o6
desafortunadamente av

desafo|tunaDa"mente6 desafortunado a desafo|tu"naDo6 | f: desafortunada desafo|tu"naDa6 desagarandar t desaVa|an"da| desagarrar t pr desaVa"ra| desagoniar t pr desaVoni"a| desagradábel a desaV|a"DaBe6l |
var desagradable desagradabelmente av desaV|aDaBel"mente6 | var desagradablemente desagradable a desaV|a"DaBle6 | var desagradábel desagradablemente av desaV|aDaBle"mente6 | var desagradabelmente desagradar i desaV|a"Da| desagradecemento m

desali≠aDa"mente6

desaV|aDeTe"mento6 (desaV|aDeTe"mEnto6) desagradecido a desaV|aDe"TiDo6 | f: desagradecida desaV|aDe"TiDa6 desagrado m desa"V|aDo6 desagraviar t desaV|a"Bja|
12

desalmaDa"mente6 desalmado a desal"maDo6 | f: desalmada desal"maDa6 desaloxamento m desaloSa"mento6 (desaloSa"mEnto6) desaloxar t i desalo"Sa| desaloxo m desa"loSo6 desalporizar t pr desalpo|i"Ta| desalugar t desalu"Va| desamalgamar t pr desamalVa"ma| desamalloar t pr desama¥o"a|

desamantar t pr desaman"ta| desamañado a desama"≠aDo6 | f: desamañada desama"≠aDa6 desamañar t pr desama"≠a| desamaño m desa"ma≠o6 desamar t desa"ma| desamarrar t pr desama"ra| desamarrotar t desamarO"ta| desamatar t pr desama"ta| desamecer t pr desame"Te| desamigado a desami"VaDo6 | f: desamigada desami"VaDa6 desamigar t pr desami"Va| desamontoar t desamonto"a| desamor m desa"mo| desamorear t desamo|e"a| desamorriñar t pr desamori"≠a| desamortizábel a desamO|ti"TaBe6l | var desamortizable desamortizable a desamO|ti"TaBle6 | var desamortizábel desamortización f

desapaixonadamente av desapaixonado a desapajSo"naDo6 | f: desapaixonada desapajSo"naDa6 desapaixonar t pr desapajSo"na| desapaleirar t desapalej"|a| desaparafusador m

desapajSonaDa"mente6

desamO|tiTa"TjoN desamortizar t desamO|ti"Ta| desamoscar t pr desamos"ka| desamoucar t desamow"ka| desamparado a desampa"|aDo6 | f: desamparada desampa"|aDa6 desamparar t desampa"|a| desamparo m desam"pa|o6 desamuar t pr desamu"a| desandar t desan"da| desangrar t pr desaN"g|a| desanimación f desanima"TjoN
desanimadamente av desanimado a desani"maDo6 | f: desanimada desani"maDa6 desanimar t pr desani"ma| desánimo m de"sanimo6 desaniñar t desani"≠a| desanoar t desano"a| desanO"a| desanobelar t desanoBe"la| desanoxar t pr desano"Sa| desanubrar i desanu"B|a| desañar i desa"≠a|

desapa|afusa"Do| desaparafusar t desapa|afu"sa| desaparcar t desapa|"ka| desaparear t pr desapa|e"a| desaparecer i desapa|e"Te| desaparecido a desapa|e"TiDo6 | f: desaparecida desapa|e"TiDa6 desaparellar t desapa|e"¥a| desaparición f desapa|i"TjoN desaparisado a desapa|i"saDo6 | f: desaparisada desapa|i"saDa6 desapeallar t desapea"¥a| desapear t desape"a| desapedir t i desape"Di| desapegadizo a desapeVa"DiTo6 | f: desapegadiza desapeVa"DiTa6 desapegado a desape"VaDo6 | f: desapegada desape"VaDa6 desapegar t pr desape"Va| desapego m desa"pEVo6
desapercibidamente av

desape|TiBiDa"mente6 desapercibido a desape|Ti"BiDo6 | f: desapercibida desape|Ti"BiDa6 desapertar t desape|"ta|
desapiadadamente av

desanimaDa"mente6

desapjaDaDa"mente6 desapiaDaDa"mente6 desapiadado a desapja"DaDo6 desapia"DaDo6 | f: desapiadada desapja"DaDa6 desapia"DaDa6 desapiadar pr desapja"Da| desapia"Da| desaplicado a desapli"kaDo6 | f: desaplicada desapli"kaDa6 desapoderar t desapoDE"|a| desapoleirar t pr desapolej"|a| desapoñer t desapo"≠e| desapor t desa"po|

13

desaportuguesar t desaposto pt desa"pOsto6 (desa"posto6) | f: desaposta desapracíbel a desap|a"TiBe6l | var desapracible desapracible a desap|a"TiBle6 | var desapracíbel desaprehensión f desap|en"sjoN desaprehensivo a desap|en"siBo6 desap|een"siBo6 | f: desaprehensiva desap|en"siBa6 desaprobación f desap|oBa"TjoN desaprobar t desap|o"Ba| desapropiado a desap|O"pjaDo6 | f: desapropiada desap|O"pjaDa6 desaproveitábel a desap|oBej"taBe6l | var desaproveitable desaproveitable a desap|oBej"taBle6 | var desaproveitábel desaproveitado a desap|oBej"taDo6 | f: desaproveitada

desapo|tuVe"sa| desa"pOsta6

desarmable a desa|"maBle6 | var desarmábel desarmado pt a desa|"maDo6 | f: desarmada desa|"maDa6 desarmamento m desa|ma"mento6 (desa|ma"mEnto6) desarmar t desa|"ma| desarquivar t desa|ki"Ba| desarraigamento m

desap|een"sjoN

desap|een"siBa6

desarajVa"mento6 (desarajVa"mEnto6) desarraigar t desaraj"Va| desarranxado pt a desaran"SaDo6 | f: desarranxada desaran"SaDa6 desarranxar t desaran"Sa| desarranxo m desa"ranSo6 desarrear t desare"a| desarrefecer i desarefe"Te| desarregazar i desareVa"Ta|
desarrendamento m

desap|oBej"taDa6
desaproveitamento m

desap|oBejta"mento6 (desap|oBejta"mEnto6) desaproveitar t desap|oBej"ta| desapuntalar t desapunta"la| desapuntar t pr desapun"ta| desaquelado pt a desake"laDo6 | f: desaquelada desake"laDa6 desaquelar t desake"la|
desaqueloutrado pt a desakelow"t|aDo6 | f: desaqueloutrada desaqueloutrar t pr desakelow"t|a| desaquendar t desakEn"da| desarborar t desa|Bo"|a| desarborización f desa|Bo|iTa"TjoN desarborizar t desa|Bo|i"Ta| desarmábel a desa|"maBe6l | var desarmable

desakelow"t|aDa6

desarenda"mento6 (desarenda"mEnto6) desarrendar t desaren"da| desarrimar t pr desari"ma| desarringleirar t desariNglej"|a| desarroupar t pr desarow"pa| desartellar t pr desa|te"¥a| desarticulación f desa|tikula"TjoN desarticulado a desa|tiku"laDo6 | f: desarticulada desa|tiku"laDa6 desarticular t pr desa|tiku"la| desasañar t pr desasa"≠a| desaseado a desase"aDo6 | f: desaseada desase"aDa6 desasemellar t pr desaseme"¥a| desaseo m desa"seo6 desasimilación f desasimila"TjoN desasimilar t desasimi"la| desasisado a desasi"saDo6 | f: desasisada desasi"saDa6 desasistir t desasis"ti| desasnar t desas"na| desasociar t pr desasO"Tja|
desasosegadamente av desasosegado pt a desasose"VaDo6 | f: desasosegada desasose"VaDa6

desasoseVaDa"mente6

14

desasosegar t pr desasose"Va| desasosego m desaso"sEVo6 desastradamente av

desast|aDa"mente6 desastrado a desas"t|aDo6 | f: desastrada desas"t|aDa6 desastre m de"sast|e6
desastrosamente av

desast|osa"mente6 desastroso a desas"t|oso6 | f: desastrosa desas"t|osa6 desatacar t desata"ka| desatador s desata"Do| | f: desatadora desata"Do|a6 desatafegar t desatafe"Va| desatalar t desata"la| desatar t pr desa"ta| desatascar t pr desatas"ka| desataviar t pr desataBi"a| desatención f desaten"TjoN desatender t desaten"de| desatento a desa"tento6 (desa"tEnto6) | f: desatenta desa"tenta6 (desa"tEnta6) desatinado a desati"naDo6 | f: desatinada desati"naDa6 desatino m desa"tino6 desatoador a m desatoa"Do| | f: desatoadora desatoa"Do|a6 desatoar t pr desato"a| desatrabancar t desat|aBaN"ka| desatracar t desat|a"ka| desatrancar t desat|aN"ka| desatrincheirar t desat|int°Sej"|a| desatrollar t desat|o"¥a| desatuír t pr desatu"i| desaugadoiro m desawVa"Doj|o6 desaugar t i desaw"Va| desautorización f desawto|iTa"TjoN desautorizar t desawto|i"Ta| desaveciñar t pr desaBeTi"≠a| desavegoso a desaBe"Voso6 | f: desavegosa desaBe"Vosa6 desavezado a desaBe"TaDo6 | f: desavezada desaBe"TaDa6 desavezar t desaBe"Ta|

desavido a desa"BiDo6 | f: desavida desa"BiDa6 | var desavindo desavindo a desa"Bindo6 | f: desavinda desa"Binda6 | var desavido desavinza f desa"BinTa6 desavío m desa"Bio6 desavir t pr desa"Bi| desavistar t desaBis"ta| desaxeitado a desaSej"taDo6 | f: desaxeitada desaSej"taDa6 desaxido a desa"SiDo6 | f: desaxida desaxugar t desaSu"Va| desaxustar t pr desaSus"ta| desaxuste m desa"Suste6 desazado a desa"TaDo6 | f: desazada desa"TaDa6 desazo m de"saTo6 desbaldidor a desBaldi"Do| | f: desbaldidora desBaldi"Do|a6 desbaldir t desBal"di| desbancar t desBaN"ka| desbandada f desBan"daDa6 desbandar pr desBan"da| desbaratado pt a desBa|a"taDo6 | f: desbaratada desBa|a"taDa6 desbaratamento m

desa"SiDa6

desBa|ata"mento6 (desBa|ata"mEnto6) desbaratar t desBa|a"ta| desbarate, a lav aDesBa"|ate6 desbarate, ao lav ODesBa"|ate6 desbarato, a lav aDesBa"|ato6 desbarato, ao lav ODesBa"|ato6 desbarbado a desBa|"BaDo6 | f: desbarbada desBa|"BaDa6 desbarbar t desBa|"Ba| desbarrar t desBa"ra| desbastador m desBasta"Do| desbastamento m desBasta"mento6 (desBasta"mEnto6) desbastar t desBas"ta| desbaste m des"Baste6 desbloquear t desBlOke"a|
desbocadamente av

desBokaDa"mente6

15

desbocado pt a desBo"kaDo6 | f: desbocada desBo"kaDa6 desbocar pr desBo"ka| desbordamento m desBo|Da"mento6 (desBO|Da"mEnto6) desbordante a desBo|"Dante6 desbordar t pr desBo|"Da| desbotar t desBo"ta| desbravar t desB|a"Ba| desbridar t desB|i"Da| descabalgar t i deskaBal"Va| descabezar t deskaBe"Ta| | var escabezar descabrear t pr deskaB|e"a| descalcificación f descalcificador a deskalTifika"Do| | f: descalcificadora

descapitalización f descapitalizar t deskapitali"Ta| descapuchar t deskapu"t°Sa| descaradamente av

deskapitaliTa"TjoN

deska|aDa"mente6 descarado a s deska"|aDo6 | f: descarada deska"|aDa6 descarar pr deska"|a|
descarbonatación f

deska|Bonata"TjoN descarbonatar t deska|Bona"ta|
descarbonización f

deskalTifika"TjoN

deskalTifika"Do|a6
descalcificadora f descalcificar t pr deskalTifi"ka| descalear t deskale"a| descallar t i deska"¥a| descalzar t pr deskal"Ta| descalzo a des"kalTo6 | f: descalza descambiar t deskam"bja| descamiñado a pt deskami"≠aDo6 | f: descamiñada deskami"≠aDa6 descamiñar t pr deskami"≠a| descamisado a deskami"saDo6 | f: descamisada deskami"saDa6 descamisar t deskami"sa| descampado m deskam"paDo6 descangar t deskaN"ga| descansadamente av descansado a deskan"saDo6 | f: descansada deskan"saDa6 descansadoiro m deskansa"Doj|o6 descansar i deskan"sa| descanso m des"kanso6 descantar i deskan"ta| descantear t deskante"a| descanto m des"kanto6 descañotar t deska≠o"ta|

deskalTifika"Do|a6

deska|BoniTa"TjoN descarbonizar t deska|Boni"Ta| descarga f des"ka|Va6 descargadoiro m deska|Va"Doj|o6 descargador a s deska|Va"Do| | f: descargadora deska|Va"Do|a6 descargar t deska|"Va| descargo m des"ka|Vo6
descarnadamente av descarnado a deska|"naDo6 | f: descarnada deska|"naDa6 descarnador m deska|na"Do| descarnar t deska|"na| descaro m des"ka|o6 descarozar t deska|o"Ta| descarreirado a deskarej"|aDo6 | f: descarreirada deskarej"|aDa6 descarreirar t pr deskarej"|a| descarrilamento m

deska|naDa"mente6

des"kalTa6

deskarila"mento6 (deskarila"mEnto6) descarrilar t i deskari"la| descartábel a deska|"taBe6l | var
descartable descartable a deska|"taBle6 | var descartábel descartar t pr deska|"ta| descarte m des"ka|te6 descasado a deska"saDo6 | f: descasada deska"saDa6 descasar t deska"sa| descascar t deskas"ka| | var escascar

deskansaDa"mente6

16

descastado a deskas"taDo6 | f: descastada deskas"taDa6 descastar t deskas"ta| descastelanización f descastelanizar t deskastelani"Ta| descavillar t i deskaBi"¥a| descendemento m

descolonización f descolonizar t deskolOni"Ta| descolorante s deskolo"|ante6 descolorar t i deskolo"|a| | var descorar descolorido a deskolo"|iDo6 | f: descolorida deskolo"|iDa6 descolorir t i deskolo"|i| descomán, a lav aDesko"maN descomedidamente av descomedido a deskome"DiDo6 | f: descomedida deskome"DiDa6 descomedimento m

deskolOniTa"TjoN

deskastelaniTa"TjoN

desTende"mento6 (desTende"mEnto6) descendencia f desTen"dEnTja6 (desTen"denTja6) descendente a s desTen"dente6 desTen"dEnte6 descender t i desTen"de| descenso m des"Tenso6 (des"TEnso6)
descentralización f descentralizar t desTent|ali"Ta| descentrar t pr desTen"t|a| descerebración f desTe|eB|a"TjoN descerebrado a desTe|e"B|aDo6 | f: descerebrada desTe|e"B|aDa6 descerebrar t desTe|e"B|a| deschistar t dest°Sis"ta| deschocar t dest°So"ka| deschoer t dest°So"e| descifrábel a desTi"f|aBe6l | var descifrable descifrable a desTi"f|aBle6 | var descifrábel descifrador s desTif|a"Do| | f: descifradora desTif|a"Do|a6 descifrar t desTi"f|a| descinchar t desTin"t°Sa| descinguir t desTiN"gi| desclasificar t desklasifi"ka| descoagular t deskoaVu"la| descodificar t deskODifi"ka| descoidado a deskoj"DaDo6 | f: descoidada deskoj"DaDa6 descoidar t pr deskoj"Da| descoido m des"kojDo6 descolar t pr desko"la| descolgar t pr deskol"Va| descolmar t deskol"ma| descolocar t deskolo"ka|

deskomeDiDa"mente6

desTent|aliTa"TjoN

deskomeDi"mento6 (deskomeDi"mEnto6) descomedir pr deskome"Di|
descompasadamente av descompasado a deskompa"saDo6 | f: descompasada deskompa"saDa6 descompasar t deskompa"sa| descompensación f

deskompasaDa"mente6

deskompensa"TjoN
descompensado a

deskompen"saDo6 | f:
descompensada descompensar t pr deskompen"sa| descompoñer t pr deskompo"≠e| descompor t pr deskom"po| descomposición f

deskompen"saDa6

deskomposi"TjoN
descompostamente av

deskompOsta"mente6 descomposto pt a deskom"pOsto6 (deskom"posto6) | f: descomposta deskom"pOsta6 descompostura f deskompos"tu|a6
descompracente a

deskomp|a"Tente6 deskomp|a"TEnte6 descompracer t deskomp|a"Te| descompresión f deskomp|e"sjoN descomprimir t deskomp|i"mi| descomunal a deskomu"nal desconcentrar t pr deskonTen"t|a|
17

desconcertador a deskonTE|ta"Do| | f: desconcertadora desconcertante a deskonTE|"tante6 desconcertar t pr deskonTE|"ta| desconcerto m deskon"TE|to6 desconchegar t deskont°Se"Va| desconcordar t i deskoNko|"Da| desconcorde a deskoN"kO|De6 desconcordia f deskoN"kO|Dja6 desconectar t pr deskonEk"ta| desconexión f deskonEk"sjoN desconexo a desko"nEkso6 | f: desconexa desko"nEksa6 desconfiadamente av desconfiado a deskoμfi"aDo6 | f: desconfiada deskoμfi"aDa6 desconfianza f deskoμfi"anTa6 desconfiar i deskoμfi"a| desconforme a deskoμ"fO|me6 desconformidade f

(deskontEnta"DiTo6) | f: descontentadiza

deskonTE|ta"Do|a6

deskontenta"DiTa6 (deskontEnta"DiTa6)
descontentamento m

deskontenta"mento6 (deskontenta"mEnto6) (deskontEnta"mEnto6) descontentar t deskonten"ta| (deskontEn"ta|) descontento a m deskon"tento6 (deskon"tEnto6) | f: descontenta deskon"tenta6 (deskon"tEnta6)
descontextualizar t

deskontEkstwali"Ta|
descontinuidade f

deskoμfiaDa"mente6

deskoμfO|mi"DaDe6 desconfortar t deskoμfo|"ta| desconforto m deskom"fO|to6
desconsideración f

deskontinwi"DaDe6 descontinuo a deskon"tinwo6 | f: descontinua deskon"tinwa6 desconto m des"konto6 descontracción f deskont|ak"TjoN descontraer t deskont|a"e| descontrol m deskon"t|Ol descontrolar t pr deskont|O"la|
desconveniencia f

deskombe"njEnTja6
desconveniente a

deskonsiDE|a"TjoN
desconsideradamente av desconsiderado a deskonsiDE"|aDo6 | f: desconsiderada desconsiderar t deskonsiDE"|a| desconsolación f deskonsola"TjoN desconsolado a deskonso"laDo6 | f: desconsolada deskonso"laDa6 desconsolador a deskonsola"Do| | f: desconsoladora

deskonsiDE|aDa"mente6 deskonsiDE"|aDa6

deskombe"njEnte6 desconvidar t deskombi"Da| desconvir i deskom"bi| desconvocar t deskombo"ka| desconxelación f deskonSEla"TjoN desconxelar t deskonSE"la|
desconxestionamento m

deskonSEstjona"mento6 (deskonSEstjona"mEnto6)
desconxestionar t

deskonSEstjo"na|
desconxuntamento m

deskonsola"Do|a6 desconsolar t pr deskonso"la| desconsolo m deskon"sOlo6 descontábel a deskon"taBe6l | var
descontable descontable a deskon"taBle6 | var descontábel descontar t deskon"ta| descontentadizo a

deskonSunta"mento6 (deskonSunta"mEnto6) desconxuntar t deskonSun"ta| desconxuntura f deskonSun"tu|a6 descoñecedor a s desko≠eTe"Do| |
f: descoñecedora

desko≠eTe"Do|a6

deskontenta"DiTo6
18

descoñecemento m

desko≠eTe"mento6 (desko≠eTe"mEnto6) descoñecer t pr desko≠e"Te| descoñecido a s desko≠e"TiDo6 | f: descoñecida desko≠e"TiDa6 descorar t i desko"|a| | var
descolorar descordo m des"ko|Do6 des"kO|Do6 descoroar t desko|o"a| descorrer t desko"re| descortés a desko|"tes descortesía f desko|te"sia6 descortesmente av descortizar t desko|ti"Ta| descoscar t deskos"ka| | var escoscar descoser t desko"se| descosido pt a m desko"siDo6 | f: descosida desko"siDa6 descoutar t deskow"ta| descravar t desk|a"Ba| descrédito m des"k|EDito6 descrenchar t desk|en"t°Sa| descrente a s des"k|ente6 descrenza f des"k|enTa6 (des"k|EnTa6) descrer t i des"k|e| describir t desk|i"Bi| descrición f desk|i"TjoN descrido a des"k|iDo6 | f: descrida

descritor s desk|i"to| | f: descritora descrocadura f desk|Oka"Du|a6 descrocar1 t pr desk|O"ka| | var escrocar | nt croca descrocar2 t desk|O"ka| | nt croque descrouchar t desk|ow"t°Sa| | var escouchar escrouchar descualificación f

desk|i"to|a6

deskwalifika"TjoN descualificador a deskwalifika"Do|
| f: descualificadora

desko|tes"mente6

deskwalifika"Do|a6 descualificar t pr deskwalifi"ka| descuberta f desku"BE|ta6
descubertamente av descuberto pt a m desku"BE|to6 | f: descuberta desku"BE|ta6 descubridor s deskuB|i"Do| | f: descubridora deskuB|i"Do|a6 descubrimento m deskuB|i"mento6 (deskuB|i"mEnto6) descubrir t pr desku"B|i| desculpa f des"kulpa6 desculpábel a deskul"paBe6l | var desculpable desculpable a deskul"paBle6 | var desculpábel desculpar t deskul"pa| desde pp "desDe6 desdén m des"DEN desdentado a desDen"taDo6 desDEn"taDo6 | f: desdentada

deskuBE|ta"mente6

des"k|Ente6

des"k|iDa6

descristianización f

desk|istjaniTa"TjoN descristianizar t desk|istjani"Ta| descritíbel a desk|i"tiBe6l | var
descritible descritible a desk|i"tiBle6 | var descritíbel descritivamente av descritivo a desk|i"tiBo6 | f: descritiva desk|i"tiBa6 descrito pt des"k|ito6 | f: descrita

desk|itiBa"mente6

desDen"taDa6 desDEn"taDa6 desdentar i desDen"ta| desDEn"ta| desdeñar t desDe"≠a| desdeñoso a desDe"≠oso6 | f: desdeñosa desDe"≠osa6 desdicir t desDi"Ti| desdita f des"Dita6 desdobrábel a desDo"B|aBe6l | var

des"k|ita6

desdobrable desdobrable a desDo"B|aBle6 | var desdobrábel desdobramento m desDoB|a"mento6 (desDoB|a"mEnto6) desdobrar t desDo"B|a| 19

desdourar t desDow"|a| desdouro m des"Dow|o6 dese cont "dese6 | f: desa "desa6 n: diso "diso6 | nt de2 (pp) + ese2 (p) desecamento m deseka"mento6 (deseka"mEnto6) desecar t dese"ka| deseguida av dese"ViDa6 deseguido av dese"ViDo6 deseixar t desej"Sa| deselar t dese"la| | nt selo desembalar t desemba"la| desembalaxe f desemba"laSe6 desembaltrar t desembal"t|a| desembarazadamente av

desemba|aTaDa"mente6 desembarazado a desemba|a"TaDo6
| f: desembarazada desembarazar t desemba|a"Ta| desembarazo m desemba"|aTo6 desembarcadoiro m

desemba|a"TaDa6

desemba|ka"Doj|o6 desembarcar t i desemba|"ka| desembarco m desem"ba|ko6 desembargar t desemba|"Va| desembargo m desem"ba|Vo6 desembarque m desem"ba|ke6 desembarrancar t desembaraN"ka| desembarrar t desemba"ra| desembarrilar t desembari"la| desembarullar t desemba|u"¥a| desembaular t desembau"la| desembazar t desemba"Ta| desembebedar t desembeBe"Da| desembeleñar t desembele"≠a| desembocadura f desemboka"Du|a6 desembocar i desembo"ka| desembolsar t desemBol"sa| desemBOl"sa| desembolso m desem"bolso6 desem"bOlso6 desemborrachar t desembora"t°Sa| desemboscar t desembOs"ka| desemboutar t desembow"ta| desembravecer t desemb|aBe"Te| desembriagar t desemb|ja"Va|

desembrutecer t desemb|ute"Te| desembruxar t desemb|u"Sa| desembuchar t desembu"t°Sa| desemburrar t desembu"ra| desemellante a deseme"¥ante6 desemellanza f deseme"¥anTa6 desempacar t desempa"ka| desempachar t desempa"t°Sa| desempadroar t desempaD|o"a| desempaleirar t desempalej"|a| desempallar t desempa"¥a| desempalleirar t desempa¥ej"|a| desempalmar t desempal"ma| desempapelar t desempapE"la| desempaquetar t desempake"ta| desemparedar t desempa|e"Da| desemparellado pt a desempa|e"¥aDo6 | f: desemparellada desempa|e"¥aDa6 desemparellar t desempa|e"¥a| desemparzar t desempa|"Ta| desempastar t desempas"ta| desempatar t i pr desempa"ta| desempate m desem"pate6 desempecemento m

desempeTe"mento6 (desempeTe"mEnto6) desempecer t desempe"Te| desempedernir t desempeDe|"ni| desempedrar t desempe"D|a| desempenado pt a desempe"naDo6 | f: desempenada desempe"naDa6 desempenar t desempe"na| desempeno m desem"peno6 desempeñar t pr desempe"≠a| desempeño m desem"pe≠o6 desemperrar t desempe"ra| desempezo m desem"pETo6 desempezoñar t desempeTo"≠a| desemplastar t desemplas"ta| desempoar t desempo"a| desempolicar t desempoli"ka| desempozar t desempo"Ta| desempregado a desemp|e"VaDo6 | f: desempregada desemp|e"VaDa6 desempregar t desemp|e"Va| desemprego m desem"p|EVo6

20

desempuñar t desempu"≠a| desencabalgar t deseNkaBal"Va| desencabuxar t deseNkaBu"Sa| desencadeamento m (deseNkaDea"mEnto6) desencadear t pr deseNkaDe"a| desencaixado a deseNkaj"SaDo6 | f: desencaixada deseNkaj"SaDa6 desencaixar t deseNkaj"Sa| desencaixe m deseN"kajSe6 desencalar t deseNka"la| desencallar t deseNka"¥a| desencamar t i deseNka"ma| desencambar t deseNkam"ba| desencamiñado pt a deseNkami"≠aDo6 | f: desencamiñada deseNkami"≠aDa6 desencamiñar t pr deseNkami"≠a| desencanar t deseNka"na| desencantamento m

deseNkaDea"mento6

desencoirar t deseNkoj"|a| desencolar t deseNkO"la| desencolerizar t deseNkolE|i"Ta| desencoller i deseNko"¥e| desencomendar t deseNkomen"da| desencoraxamento m

deseNkanta"mento6 (deseNkanta"mEnto6) desencantar t deseNkan"ta| desencanto m deseN"kanto6 desencapotar t deseNkapO"ta| desencaprichar t deseNkap|i"t°Sa| desencapuchar t deseNkapu"t°Sa| desencapuzar t deseNkapu"Ta| desencaracolar t deseNka|akO"la| desencarcerar t deseNka|TE"|a| desencargar t deseNka|"Va| desencarreirar t deseNkarej"|a|
desencarrilamento m

deseNko|aSa"mento6 (deseNko|aSa"mEnto6) desencoraxar t deseNko|a"Sa| desencostar t deseNkOs"ta| desencovar t deseNkO"Ba| desencravar t deseNk|a"Ba| desencravo m deseN"k|aBo6 desencrechar t deseNk|e"t°Sa| desencrequenar t deseNk|eke"na| desencrespar t deseNk|es"pa| desencuñar t deseNku"≠a| desencurvar t deseNku|"Ba| desendebedar t pr desendeBe"Da| desendemoñar t desendemO"≠a| desendereitar t pr desende|ej"ta| desendeusar t pr desendew"sa| deseneixar t deseNej"Sa|
desenfadadamente av desenfadado a deseμfa"DaDo6 | f: desenfadada deseμfa"DaDa6 desenfadar t pr deseμfa"Da| desenfado m deseμ"faDo6 desenfaixar t deseμfaj"Sa| desenfardar t deseμfa|"Da| desenfardelar t deseμfa|DE"la| desenfastiar t deseμfasti"a| desenfeitar t deseμfej"ta| desenfeitizar t deseμfejti"Ta| desenfeixar t deseμfej"Sa| desenfeluxador a s deseμfeluSa"Do| | f: desenfeluxadora

deseμfaDaDa"mente6

deseNkarila"mento6 (deseNkarila"mEnto6) desencarrilar t i deseNkari"la| desencartar t deseNka|"ta| desencastelar t deseNkastE"la| desencavernar t deseNkaBE|"na| desencerar t desenTe"|a| desencerellar t desenTe|e"¥a| desencharcar t desent°Sa|"ka| desenchufar t desent°Su"fa| desencirrar t desenTi"ra| desenclaustrar t deseNklaws"t|a| desencofrar t deseNkO"f|a|

deseμfeluSa"Do|a6 desenfeluxar t deseμfelu"Sa| desenferruxar t deseμferu"Sa| desenfiar t deseμfi"a| desenfocar t deseμfO"ka| desenfoque m desem"fOke6 desenfornar t deseμfo|"na| desenfrascar t pr deseμf|as"ka|

21

desenfreadamente av desenfreado a deseμf|e"aDo6 | f: desenfreada deseμf|e"aDa6 desenfrear t deseμf|e"a| desenfreo m deseμ"f|eo6 desenfundar t deseμfun"da| desenfurecer t deseμfu|e"Te| desenfurruñar t pr deseμfuru"≠a| desengadar t deseNga"Da| desengaiolar t deseNgajO"la| desenganadamente av desenganado a deseNga"naDo6 | f: desenganada deseNga"naDa6 desenganar t pr deseNga"na| desenganchar t pr deseNgan"t°Sa| desengano m deseN"gano6 desengarzar t deseNga|"Ta| desengastar t deseNgas"ta| desengatillar t deseNgati"¥a| desengavelar t deseNgaBE"la| desengavetar t deseNgaBe"ta| desenglobar t deseNglo"Ba| desengolfar t deseNgol"fa| desengomar t deseNgo"ma| desengoumar t deseNgow"ma| | var desengueimar desengravatado a deseNg|aBa"taDo6 | f: desengravatada

deseμf|eaDa"mente6

desenmarañar t deseNma|a"≠a| desenmascarar t deseNmaska"|a| desenmeigar t deseNmej"Va| desenmudecer i deseNmuDe"Te| desenmurchar t i deseNmu|"t°Sa| desennobrecer t deseNnoB|e"Te| desenraizamento m

deseNganaDa"mente6

desenraiTa"mento6 (desenraiTa"mEnto6) desenraizar t desenrai"Ta| desenratar t desenra"ta| desenredador a s desenreDa"Do| | f: desenredadora desenreDa"Do|a6 desenredar t desenre"Da| desenredo m desen"reDo6 desenrizar t desenri"Ta| | var
desenlizar desenrodelar t desenroDE"la| desenrolamento m

desenrola"mento6 (desenrola"mEnto6) desenrolar1 t desenro"la| desenrolar2 t desenro"la| desenrolo m desen"rolo6 desenroscar t desenros"ka|
desenrouquecer t i desensacar t desensa"ka| desensandecer i desensande"Te| desensarillar t desensa|i"¥a| desensebar t desense"Ba| desensilvar t desensil"Ba| desensoberbecer i desensortellar t pr desenso|te"¥a| desentalar t desenta"la| desentangarañar t desentebrecer t i pr desentEB|e"Te| desentendemento m

desenrowke"Te|

deseNg|aBa"taDa6 desengraxar t deseNg|a"Sa| desengrosar t deseNg|O"sa| desengruñar t deseNg|u"≠a| desenguedellar t pr deseNgeDe"¥a| desengueimar t deseNgej"ma| | var
desengoumar desengurrar t deseNgu"ra| desenherbar t deseNE|"Ba| desenlace m desen"laTe6 desenlazar t desenla"Ta| desenlear t desenle"a| desenleo m desen"leo6 desenlizar t desenli"Ta| | var desenrizar desenlordar t desenlO|"Da| desenluvar t desenlu"Ba| desenmallar t deseNma"¥a| 22

desensoBe|Be"Te|

desentaNga|a"≠a|

desentende"mento6 (desentende"mEnto6) desentender pr desenten"de|
desentendidamente av

desentendiDa"mente6 desentendido a desenten"diDo6 | f: desentendida desenten"diDa6

desenterramento m

desentera"mento6 (desentera"mEnto6) desenterrar t desente"ra| desentesar t desente"sa| desentillar t desenti"¥a| desentoación f desentoa"TjoN
desentoadamente av

desentoaDa"mente6 desentoado pt a desento"aDo6 | f: desentoada desento"aDa6 desentoar i desento"a| desentobar t desento"Ba|
desentorpecemento m (desentO|peTe"mEnto6) desentorpecer t desentO|pe"Te| desentrabar t desent|a"Ba| desentrallar t desent|a"¥a| desentrambilicar t desentrampar t desent|am"pa| desentrañar t desent|a"≠a| desentretiñar t desent|eti"≠a| desentristecer t pr desent|iste"Te| desentronizar t desent|oni"Ta| desentullar1 t desentu"¥a| desentullar2 t desentu"¥a| desentullo m desen"tu¥o6 desentumecer t i pr desentume"Te| desentupir t desentu"pi| desenturbar t desentu|"Ba| desenvaiñar t desembai"≠a| desenvasar t desemba"sa| desenvelenar t desembele"na| desenvergar t desembe|"Va| desenvernizar t desembE|ni"Ta| desenviciar t desembi"Tja| desenvoltamente av

desentO|peTe"mento6

desent|ambili"ka|

desenvolvíbel a desembol"BiBe6l | var desenvolvible desenvolvible a desembol"BiBle6 | var desenvolvíbel desenvolvido pt a desembol"BiDo6 | f: desenvolvida desembol"BiDa6 desenvorcar t desembo|"ka| (desembO|"ka|) desenvurullar t desembu|u"¥a| desenvurullo m desembu"|u¥o6 desenxaboar t desenSaBo"a| deseñábel a dese"≠aBe6l | var deseñable deseñable a dese"≠aBle6 | var deseñábel deseñador a s dese≠a"Do| | f: deseñadora dese≠a"Do|a6 deseñar t dese"≠a| deseño m de"se≠o6 desequilibrado pt a desEkili"B|aDo6 | f: desequilibrada desEkili"B|aDa6 desequilibrar t pr desEkili"B|a| desequilibrio m desEki"liB|jo6 desequipado a desEki"paDo6 | f: desequipada desEki"paDa6 desequipar t desEki"pa| deserción f desE|"TjoN desertar i desE|"ta| desértico a de"sE|tiko6 | f: desértica desertización f desE|tiTa"TjoN desertizar t pr desE|ti"Ta| deserto a m de"sE|to6 | f: deserta desertor a s desE|"to| | f: desertora desescurecer i desesku|e"Te| desesmorecer i desesmo|e"Te| desesperación f desespe|a"TjoN desesperadamente av

de"sE|tika6

de"sE|ta6

desE|"to|a6

desembOlta"mente6 desenvolto pt a desem"bOlto6 (desem"bolto6) | f: desenvolta desem"bOlta6 desenvoltura f desembol"tu|a6
desenvolvemento m

desembolBe"mento6 (desembolBe"mEnto6) desenvolver t pr desembol"Be|
23

desespe|aDa"mente6 desesperado pt a desespe"|aDo6 | f: desesperada desespe"|aDa6 desesperante a desespe"|ante6 desesperanza f desespe"|anTa6
desesperanzador a

desespe|anTa"Do| | f:

desesperanzadora desesperanzar t desespe|an"Ta| desesperar i t pr desespe"|a| desespero m deses"pE|o6 desestancar t desestaN"ka| desestañar t desesta"≠a| desestima f deses"tima6 desestimábel a desesti"maBe6l | var desestimable desestimable a desesti"maBle6 | var desestimábel desestimación f desestima"TjoN desestimar t desesti"ma| desestrar t deses"t|a| desexábel a dese"SaBe6l | var desexable desexable a dese"SaBle6 | var desexábel desexar t dese"Sa| desexo m de"seSo6 desexoso a dese"Soso6 | f: desexosa dese"Sosa6 desfacedor a s desfaTe"Do| | f: desfacedora desfaTe"Do|a6 desfacer t pr desfa"Te| desfalcamento m desfalka"mento6 (desfalka"mEnto6) desfalcar t desfal"ka| desfalco m des"falko6 desfalecemento m

desespe|anTa"Do|a6

desfavorable a desfaBo"|aBle6 | var desfavorábel desfavorablemente av desfaBo|aBle"mente6 | var desfavorabelmente desfavorecedor a s desfaBo|eTe"Do| | f: desfavorecedora

desfaBo|eTe"Do|a6 desfavorecer t desfaBo|e"Te| desfavorecido pt a desfaBo|e"TiDo6 | f: desfavorecida desfaBo|e"TiDa6 desfebrar t pr desfe"B|a| desfechamento m desfet°Sa"mento6 (desfet°Sa"mEnto6) desfechar t desfe"t°Sa| | var
despechar desfeita f des"fejta6 desfeito pt des"fejto6 | f: desfeita desferrado pt a desfe"raDo6 | f: desferrada desfe"raDa6 desferrar t desfe"ra| desfibrar t desfi"B|a| desfiguración f desfiVu|a"TjoN desfigurador a desfiVu|a"Do| | f: desfiguradora desfiVu|a"Do|a6 desfigurar t pr desfiVu"|a| desfiladeiro m desfila"Dej|o6 desfilar i desfi"la| desfile m des"file6 desfillar t desfi"¥a| desfloración f desflo|a"TjoN desflorador a s desflo|a"Do| | f: desfloradora desflo|a"Do|a6 desfloramento m desflo|a"mento6 (desflo|a"mEnto6) desflorar t desflo"|a| desfondar t desfon"da| desforrar t desfo"ra| desfortalecer t desfo|tale"Te| desfreado a desf|e"aDo6 | f: desfreada desf|e"aDa6 desfrear t desf|e"a| desfruncir t desf|un"Ti| desgairado a desVaj"|aDo6 | f: desgairada desVaj"|aDa6

des"fejta6

desfaleTe"mento6 (desfaleTe"mEnto6) desfalecer i desfale"Te| desfanatizar t desfanati"Ta| desfasado a desfa"saDo6 | f: desfasada desfa"saDa6 desfasamento m desfasa"mento6 (desfasa"mEnto6) desfasar t i desfa"sa| desfasaxe f desfa"saSe6 desfavor m desfa"Bo| desfavorábel a desfaBo"|aBe6l | var
desfavorable desfavorabelmente av desfaBo|aBel"mente6 | var desfavorablemente

24

desgaleguización f desgaleguizar t pr desValeVi"Ta| desgalgado a desVal"VaDo6 | f: desgalgada desVal"VaDa6 desgana f des"Vana6 desganado a desVa"naDo6 | f: desganada desVa"naDa6 desganar t pr desVa"na| desganduxar t desVandu"Sa| desgarrar t desVa"ra| desgastar t pr desVas"ta| desgaste m des"Vaste6 desgaxar i desVa"Sa| desgaxo m des"VaSo6 desgobernar t desVoBe|"na| desgoberno m desVo"BE|no6 desgonzado a desVon"TaDo6 | f: desgonzada desVon"TaDa6 desgonzar t desVon"Ta| desgornecer t desVo|ne"Te| | var desguarnecer desgraciadamente av

desValeViTa"TjoN

desharmónico a desa|"mOniko6 | f: desharmónica desa|"mOnika6 desherbar t desE|"Ba| desherdado pt a desE|"DaDo6 dese|"DaDo6 | f: desherdada

desE|"DaDa6 dese|"DaDa6 desherdamento m desE|Da"mento6 dese|Da"mento6 (desE|Da"mEnto6) dese|Da"mEnto6 desherdar t desE|"Da| dese|"Da| deshidratación f desiD|ata"TjoN deshidratante a desiD|a"tante6 deshidratar t desiD|a"ta| deshidroxenar t desiD|OSe"na| deshipotecar t desipotE"ka|
deshonestamente av deshonestidade f desOnEsti"DaDe6 deshonesto a desO"nEsto6 | f: deshonesta desO"nEsta6 deshonra f de"sonra6 deshonrador a s desonra"Do| | f: deshonradora desonra"Do|a6 deshonrar t deson"ra| deshonrosamente av

desOnEsta"mente6

desV|aTjaDa"mente6 desgraciado a desV|a"TjaDo6 | f: desgraciada desV|a"TjaDa6 desgraciar t pr desV|a"Tja| desgravación f desV|aBa"TjoN desgravar t desV|a"Ba| desgraza f des"V|aTa6 desgregar t desV|E"Va| desgrelar t desV|e"la| desgreñar t desV|e"≠a| desguarnecer t desVwa|ne"Te| |
var desgornecer desguedellado pt a desVeDe"¥aDo6 | f: desguedellada desVeDe"¥aDa6 desguedellar t pr desVeDe"¥a| desgustar t i pr desVus"ta| desgusto m des"Vusto6 deshabitado a desaBi"taDo6 | f: deshabitada desaBi"taDa6 deshabitar t desaBi"ta| deshábito m de"saBito6 deshabituar t pr desaBitu"a| desharmonía f desa|mo"nia6

desonrosa"mente6 deshonroso a deson"roso6 | f: deshonrosa deson"rosa6 deshora, a lav aDe"sO|a6 aDe"so|a6 deshorado a desO"|aDo6 deso"|aDo6 | f: deshorada desO"|aDa6 deso"|aDa6
deshumanización f deshumanizar t pr desumani"Ta| deshumidificar t desumiDifi"ka| desiderata f desiDE"|ata6 desiderativo a desiDE|a"tiBo6 | f: desiderativa desiDE|a"tiBa6 desiderátum m desiDE"|atum

desumaniTa"TjoN

desiDE"|atuN desidia f de"siDja6

desidiosamente av

desiDjosa"mente6 desidioso a desi"Djoso6 | f: desidiosa desi"Djosa6

25

designábel a desig"naBe6l | var designable designable a desig"naBle6 | var designábel designación f designa"TjoN designador a s designa"Do| | f: designadora designa"Do|a6 designar t desig"na| designativo a designa"tiBo6 | f: designativa designa"tiBa6 designio m de"signjo6 desigual a desi"Vwal desigualar t desiVwa"la| desigualdade f desiVwal"daDe6 desigualmente av desiVwal"mente6 desilusión f desilu"sjoN desilusionar t pr desilusjo"na| desimantar t desiman"ta| desinchar t i pr desin"t°Sa| desincorporación f

desintegrar t pr desintE"V|a| desinteresadamente av

desiNko|po|a"TjoN desincorporar t desiNko|po"|a| desincrustar t desiNk|us"ta|
desindustrialización f

desindust|jaliTa"TjoN desinencia f desi"nEnTja6 (desi"nenTja6) desinencial a desinEn"Tjal (desinen"Tjal) desinfección f desiμfEk"TjoN desinfectante a m desiμfEk"tante6 desinfectar t desiμfEk"ta| desinflamación f desiμflama"TjoN desinflamar t pr desiμfla"ma| desinflamatorio a desiμflama"tO|jo6
| f: desinflamatoria

desinte|esaDa"mente6 desinteresado a desinte|e"saDo6 | f: desinteresada desinte|e"saDa6 desinteresar t pr desinte|e"sa| desinterese m desinte"|ese6 desintoxicación f desintOksika"TjoN desintoxicante a desintOksi"kante6 desintoxicar t pr desintOksi"ka| desintricar t desint|i"ka| desinzamento m desinTa"mento6 (desinTa"mEnto6) desinzar t desin"Ta| desirmán a desi|"maN | f: desirmá desi|"ma desirmandar t desi|man"da| desiscar t desis"ka| desistencia f desis"tEnTja6 (desis"tenTja6) desistente a desis"tente6 desis"tEnte6 desistir i desis"ti| deslacrar t desla"k|a| desladrillar t deslaD|i"¥a| deslastrar1 t deslas"t|a| deslastrar2 t deslas"t|a| deslastre m des"last|e6 deslaxar t desla"Sa| desleal a desle"al deslealdade f desleal"daDe6 deslealmente av desleal"mente6 deslear t desle"a|
desleigadamente av desleigado a deslej"VaDo6 | f: desleigada deslej"VaDa6 desleitar t deslej"ta| desleixadamente av

deslejVaDa"mente6

desiμflama"tO|ja6 desingrir t desiN"g|i| desinhibición f desiniBi"TjoN desiNiBi"TjoN desinhibir t pr desini"Bi| desiNi"Bi| desintegrábel a desintE"V|aBe6l |
var desintegrable desintegrable a desintE"V|aBle6 | var desintegrábel desintegración f desintEV|a"TjoN desintegrador a desintEV|a"Do| | f: desintegradora desintEV|a"Do|a6 26

deslejSaDa"mente6 desleixado a deslej"SaDo6 | f: desleixada deslej"SaDa6 desleixamento m deslejSa"mento6 (deslejSa"mEnto6) desleixar pr deslej"Sa| desleixo m des"lejSo6 deslembrado a deslem"b|aDo6 | f: deslembrada deslem"b|aDa6

deslendiar t deslEn"dja| deslen"dja| deslexitimar t desleSiti"ma| desligábel a desli"VaBe6l | var desligable desligable a desli"VaBle6 | var desligábel desligación f desliVa"TjoN desligamento m desliVa"mento6 (desliVa"mEnto6) desligar t desli"Va| deslindábel a deslin"daBe6l | var deslindable deslindable a deslin"daBle6 | var deslindábel deslindamento m deslinda"mento6 (deslinda"mEnto6) deslindar t deslin"da| deslinde m des"linde6 deslinguado a desliN"gwaDo6 | f: deslinguada desliN"gwaDa6 deslinguar t pr desliN"gwa| deslizar t desli"Ta| | nt lizo desloar t deslo"a| deslombar t deslom"ba| desloor m deslo"o| deslousar t deslow"sa| deslucido a deslu"TiDo6 | f: deslucida deslu"TiDa6 deslucimento m desluTi"mento6 (desluTi"mEnto6) deslucir t deslu"Ti| deslustrar t deslus"t|a| deslustre m des"lust|e6 desmadeirar t desmaDej"|a| desmagnetización f

desmantelamento m

desmantEla"mento6 (desmantEla"mEnto6) desmantelar t desmantE"la| desmarcar t pr desma|"ka| desmarquear t desma|ke"a| desmedar t desme"Da|
desmedidamente av

desmeDiDa"mente6 desmedido a desme"DiDo6 | f: desmedida desme"DiDa6 desmedrado a desme"D|aDo6 | f: desmedrada desme"D|aDa6 desmedrar i desme"D|a| desmelado a desme"laDo6 | f: desmelada desme"laDa6 desmellorar t i desme¥o"|a| desmembración f desmemb|a"TjoN
desmembramento m

desmemb|a"mento6 (desmemb|a"mEnto6) desmembrar t desmem"b|a| desmemoriado a desmemO"|jaDo6 | f: desmemoriada desmemO"|jaDa6 desmemoriar pr desmemO"|ja| desmentido m desmen"tiDo6 desmentir t desmen"ti| desmerecedor a desme|eTe"Do| |
f: desmerecedora

desme|eTe"Do|a6
desmerecemento m

desmagnEtiTa"TjoN desmagnetizar t desmagnEti"Ta|
desmaiadamente av

desme|eTe"mento6 (desme|eTe"mEnto6) desmerecer i desme|e"Te| desmestar t i desmes"ta| desmesura f desme"su|a6
desmesuradamente av desmesurado a desmesu"|aDo6 | f: desmesurada desmesu"|aDa6 desmilitarización f

desmajaDa"mente6 desmaiado pt a desma"jaDo6 | f: desmaiada desma"jaDa6 desmaiar i pr desma"ja| desmaio m des"majo6 desmandar pr desman"da| desmando m des"mando6 desmangar t pr desmaN"ga|

desmesu|aDa"mente6

desmilita|iTa"TjoN desmilitarizar t desmilita|i"Ta|
desmineralización f

desminE|aliTa"TjoN desmineralizar t desminE|ali"Ta| desmiolar t desmio"la| desmitificación f desmitifika"TjoN
27

desmitificar t desmitifi"ka| desmiudar t desmiu"Da| desmobilización f

desmOBiliTa"TjoN desmobilizar t desmOBili"Ta| desmoblado pt a desmO"BlaDo6 | f: desmoblada desmO"BlaDa6
desmoblamento m

desmOBla"mento6 (desmOBla"mEnto6) desmoblar t desmO"Bla|
desmonetización f

desnaturalizado pt a desnatu|ali"TaDo6 | f: desnaturalizada desnatu|ali"TaDa6 desnaturalizar t desnatu|ali"Ta| desnaturar t desnatu"|a| desnevar i desne"Ba| desniquelar t desnikE"la| desnivel m desni"BEl desnivelamento m

desmonetiTa"TjoN desmonetizar t desmoneti"Ta| desmontábel a desmon"taBe6l | var
desmontable desmontable a desmon"taBle6 | var desmontábel desmontar1 t i pr desmon"ta| desmontar2 t desmon"ta| desmonte m des"monte6 desmoralización f desmoralizado pt a desmO|ali"TaDo6 | f: desmoralizada desmoralizador a desmO|aliTa"Do| | f: desmoralizadora

desmO|aliTa"TjoN desmO|ali"TaDa6

desmO|aliTa"Do|a6 desmoralizante a desmO|ali"Tante6 desmoralizar t pr desmO|ali"Ta| desmoucha f des"mowt°Sa6 | var
demouca desmouchar t desmow"t°Sa| | var demoucar desnacionalización f desnacionalizar t desnaTjonali"Ta| desnarigar t desna|i"Va| desnarizar t desna|i"Ta| desnasalización f desnasaliTa"TjoN desnasalizar t i desnasali"Ta| desnatadeira f desnata"Dej|a6 desnatar t desna"ta| desnaturalización f

desniBEla"mento6 (desniBEla"mEnto6) desnivelar t pr desniBE"la| desnortado pt a desnO|"taDo6 | f: desnortada desnO|"taDa6 desnortamento m desnO|ta"mento6 (desnO|ta"mEnto6) desnortar t pr desnO|"ta| desnutrición f desnut|i"TjoN desobedecer t i desOBeDe"Te| desobediencia f desOBe"DjEnTja6 desobediente a desOBe"DjEnte6 desobrigar t desOB|i"Va| desobstrución f desObst|u"TjoN desobstruente a desObst|u"ente6 desObst|u"Ente6 desobstruír t desObst|u"i| desocupación f desOkupa"TjoN desocupado pt a desOku"paDo6 | f: desocupada desOku"paDa6 desocupar t desOku"pa| desodorizante a s desODo|i"Tante6 desodorizar t desODo|i"Ta|
desoficialización f desoficializar t desOfiTjali"Ta| desofuscar t desOfus"ka| desoír t desO"i| desolación f desOla"TjoN desoladamente av desOlaDa"mente6 desolado a desO"laDo6 | f: desolada desolador a desOla"Do| | f: desoladora desOla"Do|a6 desolar t desO"la| desoldar t pr desol"da| desoleificación f desOlejfika"TjoN desoleificar t desOlejfi"ka|

desOfiTjaliTa"TjoN

desnaTjonaliTa"TjoN

desO"laDa6

desnatu|aliTa"TjoN

28

desolidarizar pr desoliDa|i"Ta| desollar t deso"¥a| | nt ollo desoneración f desOnE|a"TjoN desopercular t desOpE|ku"la| desopilación f desOpila"TjoN desopilante a desOpi"lante6 desopilar t desOpi"la| desorar t pr deso"|a| desorballar t deso|Ba"¥a| desorbitado a desO|Bi"taDo6 | f: desorbitada desO|Bi"taDa6 desorbitar t desO|Bi"ta| desorde f de"sO|De6 desordenadamente av

deso|DenaDa"mente6 (desO|DenaDa"mente6) desordenado a deso|De"naDo6 (desO|De"naDo6) | f: desordenada deso|De"naDa6 (desO|De"naDa6) desordenar t pr deso|De"na| (desO|De"na|) desorellar t deso|e"¥a|
desorganización f

desova f de"sOBa6 desovar i pr desO"Ba| desoxidación f desOksiDa"TjoN desoxidante a desOksi"Dante6 desoxidar t desOksi"Da| desoxixenación f desOksiSena"TjoN | var desosixenación desoxixenante a desOksiSe"nante6 | var desosixenante desoxixenar t desOksiSe"na| | var desosixenar despachado a despa"t°SaDo6 | f: despachada despa"t°SaDa6 despachante a despa"t°Sante6 despachar t i despa"t°Sa| despacho m des"pat°So6 despalatalización f despalatalizar t i pr despalatali"Ta| desparello a despa"|e¥o6 | f: desparella despa"|e¥a6 despechamento m despet°Sa"mento6 (despet°Sa"mEnto6) despechar t despe"t°Sa| | var desfechar despecho m des"pet°So6 despectivamente av

despalataliTa"TjoN

desO|VaniTa"TjoN
desorganizadamente av

desO|VaniTaDa"mente6 desorganizador a desO|VaniTa"Do|
| f: desorganizadora

desO|VaniTa"Do|a6 desorganizar t desO|Vani"Ta| desorientación f desO|jEnta"TjoN desorientador a desO|jEnta"Do| | f: desorientadora desO|jEnta"Do|a6 desorientar t desO|jEn"ta| desornar t desO|"na| desortellar t pr deso|te"¥a| | var
desartelllar desensortellar desosar t desO"sa| desosixenación f desOsiSena"TjoN | var desoxixenación desosixenante a desOsiSe"nante6 | var desoxixenante desosixenar t desOsiSe"na| | var desoxixenar desoutro cont de"sowt|o6 | f: desoutra de"sowt|a6 | nt de2 (pp) + ese2 (p) + outro (p) desouvir t desow"Bi| 29

despEktiBa"mente6 despectivo a despEk"tiBo6 | f: despectiva despEk"tiBa6 despedida f despe"DiDa6 despedimento m despeDi"mento6 (despeDi"mEnto6) despedir t pr despe"Di| despegar t despe"Va| despeitear t pr despejte"a| despeito m des"pejto6 despenar t despe"na| | nt pluma despendedor a s despende"Do| | f: despendedora despende"Do|a6 despender t despen"de| despendurar t despendu"|a| despensa f des"pensa6 (des"pEnsa6) despenseiro s despen"sej|o6 | f: despenseira despen"sej|a6 desperdiciar t despe|Di"Tja| desperdicio m despe|"DiTjo6

despersonalización f despersonalizar t despe|sonali"Ta| despexadamente av

despe|sonaliTa"TjoN

despeSaDa"mente6 despexar t i despe"Sa| despexo m des"peSo6 despezar t despE"Ta| despintar t pr despin"ta| despistar t pr despis"ta| desplante m des"plante6 desplumar t desplu"ma| despoboado a m despo"Bo8aDo6 despoBo"aDo6
despoboamento m

desprecavido a desp|eka"BiDo6 | f: desprecavida desp|eka"BiDa6 despregar t desp|e"Va| desprendemento m

desp|ende"mento6 (desp|ende"mEnto6) desprender t pr desp|en"de|
desprendidamente av

desp|endiDa"mente6 desprendido a desp|en"diDo6 | f: desprendida desp|en"diDa6
despreocupación f

desp|eOkupa"TjoN
despreocupadamente av

desp|eOkupaDa"mente6
despreocupado pt a desp|eOku"paDo6 | f: despreocupada desp|eOku"paDa6 despreocupar t pr desp|eOku"pa| desprestixiar t desp|esti"Sja| desprestixio m desp|es"tiSjo6 desprevención f desp|eBen"TjoN desprevidamente av desp|eBiDa"mente6 | var desprevindamente desprevido a desp|e"BiDo6 | f: desprevida desp|e"BiDa6 | var desprevindo desprevindamente av desp|eBinda"mente6 | var desprevidamente desprevindo a desp|e"Bindo6 | f: desprevinda desp|e"Binda6 | var desprevido desprezábel a desp|e"TaBe6l | var desprezable desprezable a desp|e"TaBle6 | var desprezábel desprezador a s desp|eTa"Do| | f: desprezadora desp|eTa"Do|a6 desprezar t desp|e"Ta| desprezativamente av

despoBo8a"mento6 (despoBo8a"mEnto6) despoboar t pr despo"Bo8a| despoBo"a| despoetizar t despoEti"Ta| despois av des"pojs despois de lpp des"pojsDe6 despolarización f despola|iTa"TjoN
despolarizador a m despola|iTa"Do| | f: despolarizadora despola|iTa"Do|a6 despolarizar t despola|i"Ta| despopularizar t despopula|i"Ta| desposar t i despo"sa| desposorio m despo"sO|jo6 desposuimento m desposui"mento6 (desposui"mEnto6) desposuír t desposu"i| déspota s "dEspo6ta6 despoticamente av

despOtika"mente6 despótico a des"pOtiko6 | f: despótica des"pOtika6 despotismo m despO"tismo6 despoxar t pr despo"Sa| despoxo m des"poSo6 despracer1 i desp|a"Te| despracer2 m desp|a"Te| desprazamento m desp|aTa"mento6 (desp|aTa"mEnto6) desprazar t pr desp|a"Ta| desprecatar pr desp|eka"ta|

desp|eTatiBa"mente6 desprezativo a desp|eTa"tiBo6 | f: desprezativa desp|eTa"tiBa6 desprezo m des"p|eTo6 desproporción f desp|opo|"TjoN

30

desproporcionadamente av

desp|opo|TjonaDa"mente6
desproporcionado a

desp|opo|Tjo"naDo6 | f:
desproporcionada

destemperanza f destempe"|anTa6 destemperar t pr destempe"|a| destempero m destem"pE|o6

desp|opo|Tjo"naDa6 despropósito m desp|o"pOsito6 desprotección f desp|otEk"TjoN desprotexer t desp|ote"Se| desproveito m desp|o"Bejto6 desprover t desp|o"Be| desprovisto pt a desp|o"Bisto6 | f: desprovista desp|o"Bista6 despulir t despu"li| despuntar t i despun"ta| desqueixar t deskej"Sa| desquitar t pr deski"ta| desquite m des"kite6 desrabar pr desra"Ba| desratización f desratiTa"TjoN desratizar t desrati"Ta| desrevestir pr desreBes"ti| destacábel a desta"kaBe6l | var
destacable destacable a desta"kaBle6 | var destacábel destacado pt a desta"kaDo6 | f: destacada desta"kaDa6 destacamento m destaka"mento6 (destaka"mEnto6) destacar t i desta"ka| destapar t pr desta"pa| deste cont "deste6 | f: desta "desta6 n: disto "disto6 | nt de2 (pp) + este (p) destecer t deste"Te| desteitar t destej"ta| destelar t deste"la| destellar t deste"¥a| destelo m des"tElo6 des"telo6 destemidamente av

aDes"tEmpo6 desterrar t deste"ra| desterro m des"tEro6 desteta f des"teta6 destetar t deste"ta| destilación f destila"TjoN destilador a s destila"Do| | f: destiladora destila"Do|a6 destilar t desti"la| destilaría destila"|ia6 | var destilería destilería f destilE"|ia6 | var
destilaría destinar t desti"na| destinatario a s destina"ta|jo6 | f: destinataria destina"ta|ja6 destinguir t i destiN"gi| destino m des"tino6 destinxir t i destin"Si| destitución f destitu"TjoN destituír t destitu"i| destoller t pr desto"¥e| destorcer t desto|"Te| destorgar t desto|"Va| destoucar t pr destow"ka| destoutro cont des"towt|o6 | f: destoutra des"towt|a6 | nt de2 (pp) + este (p) + outro (p) destra f "dEst|a6 destrabar t dest|a"Ba| destramar t dest|a"ma| destramente av dEst|a"mente6 destrenzar t dest|en"Ta| destreza f des"t|eTa6 destripador s dest|ipa"Do| | f: destripadora dest|ipa"Do|a6 destripar t dest|i"pa| destro a "dEst|o6 | f: destra "dEst|a6 destronamento m dest|ona"mento6 (dest|ona"mEnto6) destronar t dest|o"na| destrución f dest|u"TjoN destruír t dest|u"i|

destempo, a lav aDes"tempo6

destem"pe|o6

destemiDa"mente6 destemido a deste"miDo6 | f: destemida deste"miDa6
destemperadamente av destemperado pt a destempe"|aDo6 | f: destemperada destempe"|aDa6 31

destempe|aDa"mente6

destrunfar t dest|uμ"fa| destrutíbel a dest|u"tiBe6l | var destrutible destrutible a dest|u"tiBle6 | var destrutíbel destrutivo a dest|u"tiBo6 | f: destrutiva dest|u"tiBa6 destrutor a m dest|u"to| | f: destrutora dest|u"to|a6 desturbar t destu|"Ba| desuetude f desÁe"tyd desue"tuDe6 | nt fr desulfuración f desulfu|a"TjoN desulfurar t desulfu"|a| desunión f desu"njoN desunir t pr desu"ni| desuñar t desu"≠a| desurdir t desu|"Di| desusadamente av

desvelar t pr desBE"la| desvelo m des"BElo6 desvencellamento m

desBenTe¥a"mento6 (desBenTe¥a"mEnto6) desvencellar t pr desBenTe"¥a|
desvendamento m

desBenda"mento6 (desBenda"mEnto6) desvendar t desBen"da| desventura f desBen"tu|a6
desventuradamente av

desBentu|aDa"mente6 desventurado a desBentu"|aDo6 | f: desventurada desBentu"|aDa6 desventuroso a desBentu"|oso6 | f: desventurosa desBentu"|osa6 desvergonza f desBe|"VonTa6
desvergonzadamente av

desusaDa"mente6 desusado pt a desu"saDo6 | f: desusada desu"saDa6 desusar t pr desu"sa| desuso m de"suso6 desvalemento m desBale"mento6 (desBale"mEnto6) desvalido a desBa"liDo6 | f: desvalida desBa"liDa6 desvalixar t desBali"Sa| desvalorización f desBalo|iTa"TjoN desvalorizado a desBalo|i"TaDo6 | f: desvalorizada desBalo|i"TaDa6 desvalorizar t desBalo|i"Ta| desvanecedor a desBaneTe"Do| | f: desvanecedora desBaneTe"Do|a6 desvanecer t pr desBane"Te| desvantaxe f desBan"taSe6
desvantaxosamente av

desBe|VonTaDa"mente6
desvergonzado a s desBe|Von"TaDo6 | f: desvergonzada desBe|Von"TaDa6 desvergonzamento m

desBe|VonTa"mento6 (desBe|VonTa"mEnto6) desvergonzar pr desBe|Von"Ta| desvergoña f desBe|"Vo≠a6
desvergoñadamente av

desBe|Vo≠aDa"mente6 desvergoñado a s desBe|Vo"≠aDo6 | f: desvergoñada desBe|Vo"≠aDa6
desvergoñamento m

desBantaSosa"mente6 desvantaxoso a desBanta"Soso6 | f: desvantaxosa desBanta"Sosa6 desvarar t desBa"|a| desvariar i desBa|i"a| desvarío m desBa"|io6
desveladamente av

desBElaDa"mente6 desvelado pt a desBE"laDo6 | f: desvelada desBE"laDa6
32

desBe|Vo≠a"mento6 (desBe|Vo≠a"mEnto6) desvergoñar pr desBe|Vo"≠a| desvertebración f desBe|teB|a"TjoN desvertebrar t desBe|te"B|a| desviación f desBia"TjoN desviado pt a desBi"aDo6 | f: desviada desBi"aDa6 desviador a desBia"Do| | f: desviadora desBia"Do|a6 desviar t pr desBi"a| desvigorizar t desBiVo|i"Ta| desvinculación f desBiNkula"TjoN desvincular t pr desBiNku"la| desvío m des"Bio6

desvirgamento m desBi|Va"mento6 (desBi|Va"mEnto6) desvirgar t desBi|"Va| desvirilizante a desBi|ili"Tante6 desvirilizar t desBi|ili"Ta| desvirtuación f desBi|tua"TjoN desvirtuar t desBi|tu"a| desxear i desSe"a| desxeo m des"Seo6 desxunguir t desSuN"gi| detalladamente av deta¥aDa"mente6 detallar t deta"¥a| detalle m de"ta¥e6 detección f detEk"TjoN detectábel a detEk"taBe6l | var detectable detectable a detEk"taBle6 | var detectábel detectar t detEk"ta| detective s detEk"tiBe6 detector a m detEk"to| | f: detectora detEk"to|a6 detemento m dete"mento6 (dete"mEnto6) detención f deten"TjoN detentor s deten"to| | f: detentora

determinativo a detE|mina"tiBo6 | f: determinativa detE|mina"tiBa6 determinismo m detE|mi"nismo6 determinista s detE|mi"nista6 detersión f dete|"sjoN detersivo a dete|"siBo6 | f: detersiva deterxente m dete|"Sente6

dete|"siBa6

dete|"SEnte6 deterxer t dete|"Se| detestábel a detEs"taBe6l | var
detestable detestabelmente av detEstaBel"mente6 | var detestablemente detestable a detEs"taBle6 | var detestábel detestablemente av detEstaBle"mente6 | var detestabelmente detestar t detEs"ta| detidamente av detiDa"mente6 detido pt a de"tiDo6 | f: detida detonación f detona"TjoN detonador m detona"Do| detonante a deto"nante6 detonar i deto"na| detracción f det|ak"TjoN detractor a s det|ak"to| | f: detractora det|ak"to|a6 detraer t det|a"e| detrás av de"t|as detrás de lpp de"t|asDe6 detrimento m det|i"mento6 (det|i"mEnto6) detrítico a de"t|itiko6 | f: detrítica detrito m de"t|ito6 detumescencia f detumes"TEnTja6 (detumes"TenTja6) deturpación f detu|pa"TjoN deturpador a s detu|pa"Do| | f: deturpadora detu|pa"Do|a6 deturpar t detu|"pa| deus m "dews deusa f "dewsa6 deuterio m dew"tE|jo6 33

de"tiDa6

deten"to|a6 deter t pr de"te| deteriorábel a detE|jo"|aBe6l | var

deteriorable deteriorable a detE|jo"|aBle6 | var deteriorábel deterioración f detE|jo|a"TjoN deteriorante a detE|jo"|ante6 deteriorar t pr detE|jo"|a| determinábel a detE|mi"naBe6l | var determinable determinable a detE|mi"naBle6 | var determinábel determinación f detE|mina"TjoN determinadamente av

de"t|itika6

detE|minaDa"mente6 determinado a detE|mi"naDo6 | f: determinada detE|mi"naDa6 determinador a s detE|mina"Do| | f: determinadora detE|mina"Do|a6 determinante a detE|mi"nante6 determinar t detE|mi"na|

deuterocanónico a

dewtE|oka"nOniko6 | f:
deuterocanónica deuterón m dewtE"|oN deuteropatía f dewtE|opa"tia6 deuteroscopia f dewtE|os"kOpja6 deutón m dew"toN devagar av deBa"Va| devalar i deBa"la| devalo m de"Balo6 devanagárico a deBana"Va|iko6 | f: devanagárica deBana"Va|ika6 devanceiro s deBan"Tej|o6 | f: devanceira deBan"Tej|a6 devandito a deBan"dito6 | f: devandita deBan"dita6 devasa f de"Basa6 devasar t deBa"sa| devastación f deBasta"TjoN devastador a deBasta"Do| | f: devastadora deBasta"Do|a6 devastar t deBas"ta| devecer i deBe"Te| deverbal a deBE|"Bal deverbativo a deBE|Ba"tiBo6 | f: deverbativa deBE|Ba"tiBa6 devesa f de"Besa6 devezo m de"BeTo6 devir1 i de"Bi| devir2 m de"Bi| devoción f deBO"TjoN devocionario m deBOTjo"na|jo6 devolto pt de"BOlto6 (de"Bolto6) | f: devolta de"BOlta6 devolución f deBolu"TjoN devolutivo a deBolu"tiBo6 | f: devolutiva deBolu"tiBa6 devolver t deBol"Be| devónico a de"BOniko6 | f: devónica devoración f deBO|a"TjoN devorador a s deBO|a"Do| deBo|a"Do| | f: devoradora

devotamente av deBOta"mente6 devoto a s de"BOto6 | f: devota dexección f deSEk"TjoN dexemar pr deSe"ma| dexeneración f deSene|a"TjoN dexenerado a deSene"|aDo6 | f: dexenerada deSene"|aDa6 dexenerar i deSene"|a| dexenerativo a deSene|a"tiBo6 | f: dexenerativa deSene|a"tiBa6 dexergar t deSe|"Va| dextrina f dEks"t|ina6 dextrocardia f dEkst|o"ka|Dja6 dextrorso a dEks"t|O|so6 | f: dextrorsa dEks"t|O|sa6 dextroxiro a dEkst|o"Si|o6 | f: dextroxira dEkst|o"Si|a6 dez num "dET dezanove num dETa"nOBe6 dezao a s de"Tao8 | f: dezá de"Ta | nt Deza dezaoito num dETa"ojto6 dezaseis num dETa"sejs dezasete num dETa"sEte6 día m "dia6 diabetes f dia"BEte6s dja"BEte6s diabético a s dia"BEtiko6 dja"BEtiko6 | f: diabética dia"BEtika6

dewtE|oka"nOnika6

de"BOta6

dja"BEtika6 diabo m di"aBo6 "djaBo6 | var diabro

diabolicamente av

diaBOlika"mente6 djaBOlika"mente6 diabólico a dja"BOliko6 | f: diabólica dja"BOlika6 diábolo m di"aBo6lo6 "djaBo6lo6 diabro m di"aB|o6 "djaB|o6 | var
diabo diabrura f dja"B|u|a6 diáclase f di"akla6se6 "djakla6se6 diaconado m diako"naDo6

de"BOnika6

deBo|a"TjoN

deBO|a"Do|a6 deBo|a"Do|a6 devorar t deBO"|a| deBo"|a|

djako"naDo6 diaconal a diako"nal djako"nal diaconisa f diako"nisa6 djako"nisa6 diácono m di"ako6no6 "djako6no6 diacrítico a dia"k|itiko6 dja"k|itiko6 | f: diacrítica dia"k|itika6 dja"k|itika6

34

diacronía f diak|O"nia6 djak|O"nia6 diacrónico a dia"k|Oniko6 dja"k|Oniko6 | f: diacrónica

dia"k|Onika6 dja"k|Onika6 díade f "diaDe6 diadema m dia"DEma6 dja"DEma6 dia"Dema6 dja"Dema6 diádoco m di"aDo6ko6 "djaDo6ko6 diafanidade f diafani"DaDe6 djafani"DaDe6 diáfano a di"afa6no6 "djafa6no6 | f: diáfana di"afa6na6 "djafa6na6 diafanometría f diafanomE"t|ia6 djafanomE"t|ia6 diafanoscopia f diafanos"kOpja6 djafanos"kOpja6 diaforese f diafo"|Ese6 djafo"|Ese6 diaforético a diafo"|Etiko6 djafo"|Etiko6 | f: diaforética diafo"|Etika6 djafo"|Etika6 diafragma m dia"f|agma6 dja"f|agma6 diafragmar t diaf|ag"ma| djaf|ag"ma| diafragmático a diaf|ag"matiko6 djaf|ag"matiko6 | f: diafragmática diaf|ag"matika6 djaf|ag"matika6 diagnose f diag"nOse6 djag"nOse6 diagnosticábel a diagnOsti"kaBe6l djagnOsti"kaBe6l | var
diagnosticable diagnosticable a diagnOsti"kaBle6 djagnOsti"kaBle6 | var diagnosticábel diagnosticar t diagnOsti"ka| diagnóstico a m diag"nOstiko6 djag"nOstiko6 | f: diagnóstica

dial m di"al dialectal a dialEk"tal djalEk"tal dialectalismo m dialEkta"lismo6

djalEktal"mente6 dialéctica f dia"lEktika6 dja"lEktika6
dialecticamente av

dialectalmente av dialEktal"mente6

djalEkta"lismo6

djagnOsti"ka|

diag"nOstika6 djag"nOstika6 diagonal a f diaVo"nal djaVo"nal diagonalmente av diaVonal"mente6 djaVonal"mente6 diágrafo m di"aV|a6fo6 "djaV|a6fo6 diagrama m dia"V|ama6 dja"V|ama6 diagramático a diaV|a"matiko6 djaV|a"matiko6 | f: diagramática diaV|a"matika6 djaV|a"matika6

dialEktika"mente6 djalEktika"mente6 dialéctico a s dia"lEktiko6 dja"lEktiko6 | f: dialéctica dia"lEktika6 dja"lEktika6 dialecto m dia"lEkto6 dja"lEkto6 dialectólogo s dialEk"tOlo6Vo6 djalEk"tOlo6Vo6 | f: dialectóloga dialEk"tOlo6Va6 djalEk"tOlo6Va6 dialectoloxía f dialEktolo"Sia6 djalEktolo"Sia6 dialipétalo a diali"peta6lo6 | f: dialipétala diali"peta6la6 diálise f di"alise6 dialisépalo a diali"sepa6lo6 | f: dialisépala diali"sepa6la6 dializar t diali"Ta| dialogar i dialo"Va| djalo"Va| diálogo m di"alo6Vo6 "djalo6Vo6 diamagnético a diamag"nEtiko6 djamag"nEtiko6 | f: diamagnética diamag"nEtika6 djamag"nEtika6 diamagnetismo m diamagnE"tismo6 djamagnE"tismo6 diamantado a diaman"taDo6 djaman"taDo6 | f: diamantada diaman"taDa6 djaman"taDa6 diamante m dia"mante6 dja"mante6 diamantífero a diaman"tife6|o6 djaman"tife6|o6 | f: diamantífera diaman"tife6|a6 djaman"tife6|a6 diamantino a diaman"tino6 djaman"tino6 | f: diamantina diaman"tina6 djaman"tina6 diametral a diame"t|al djame"t|al
diametralmente av

diamet|al"mente6 djamet|al"mente6 diámetro m di"ame6t|o6 "djame6t|o6 diana f di"ana6

35

diandro a di"and|o6 | f: diandra diante av "djante6 diante de lpp "djante6De6 diante de, en lpp en"djante6De6 diante, en lav en"djante6 dianteira f djan"tej|a6 dianteiro a s djan"tej|o6 | f: dianteira djan"tej|a6 diantre m di"ant|e6 "djant|e6 diaño m di"a≠o6 "dja≠o6 diapasón m diapa"soN djapa"soN diapositiva f diaposi"tiBa6

di"and|a6

diatómico a dia"tOmiko6 dja"tOmiko6 | f: diatómica dia"tOmika6

dja"tOmika6

diatonicamente av diatónico a dia"tOniko6 dja"tOniko6 | f: diatónica dia"tOnika6 dja"tOnika6 diatriba f dia"t|iBa6 dja"t|iBa6 dibásico a di"Basiko6 | f: dibásica

diatOnika"mente6 djatOnika"mente6

dja|ja"mente6 diario a m di"a|jo6 | f: diaria di"a|ja6 diario, a lav aDi"a|jo6 diarrea f dia"rea6 dia"rEa6 diarreico a dia"rejko6 | f: diarreica dia"rejka6 diartrose f dia|"t|Ose6 diáspora f di"aspo6|a6 "djaspo6|a6 diastáltico a dias"taltiko6 djas"taltiko6 | f: diastáltica dias"taltika6 djas"taltika6 diastase f dias"tase6 djas"tase6 diástase f di"asta6se6 "djasta6se6 diastático a dias"tatiko6 djas"tatiko6 | f: diastática dias"tatika6 djas"tatika6 diástole f di"asto6le6 "djasto6le6 diastólico a dias"tOliko6 djas"tOliko6 | f: diastólica dias"tOlika6 djas"tOlika6 diatermia f dia"tE|mja6 dja"tE|mja6 diatérmico a dia"tE|miko6 dja"tE|miko6 | f: diatérmica dia"tE|mika6 dja"tE|mika6 diátese f di"ate6se6 "djate6se6 diatético a dia"tEtiko6 dja"tEtiko6 | f: diatética dia"tEtika6 dja"tEtika6 diatomáceas fpl diato"maTe8as 6 djato"maTe8a6s diatomeas fpl diato"mea6s djato"mea6s

diariamente av dia|ja"mente6

djaposi"tiBa6

di"Basika6 dicción f dik"TjoN dicente a s di"Tente6 di"TEnte6 dicíbel a di"TiBe6l | var dicible dicible a di"TiBle6 | var dicíbel dicidor s diTi"Do| | f: dicidora diTi"Do|a6 dicionario m diTjo"na|jo6 dicionarista s diTjona"|ista6 dicir t i di"Ti| diclino a di"klino6 | f: diclina di"klina6 dicotiledóneo a s dikotile"DOne8o6 | f: dicotiledónea dikotile"DOne8a6 dicotomía f dikoto"mia6 dicotómico a diko"tOmiko6 | f: dicotómica diko"tOmika6 dicroico a di"k|Ojko6 | f: dicroica di"k|Ojka6 dicroísmo m dik|O"ismo6 dicrománico a dik|o"maniko6 | f: dicrománica dik|o"manika6 dicrómico a di"k|Omiko6 | f: dicrómica di"k|Omika6 dicterio m dik"tE|jo6 didáctica f di"Daktika6 didacticamente av diDaktika"mente6 didáctico a di"Daktiko6 | f: didáctica di"Daktika6 didáctilo a di"Daktilo6 | f: didáctila di"Daktila6 didactismo m diDak"tismo6 didascálico a diDas"kaliko6 | f: didascálica diDas"kalika6 dídimo a "diDimo6 | f: dídima "diDima6 diédrico a di"ED|iko6 | f: diédrica di"ED|ika6

36

diedro m di"ED|o6 dieléctrico a diE"lEkt|iko6 | f: dieléctrica diE"lEkt|ika6 diérese f di"E|e6se6 díese f "die6se6 diésel m "di…zl "djEse6l | nt al dieta f "djEta6 dietario m djE"ta|jo6 dietética f djE"tEtika6 dietético a djE"tEtiko6 | f: dietética difamación f difama"TjoN difamador a s difama"Do| | f: difamadora difama"Do|a6 difamar t difa"ma| difamatorio a difama"tO|jo6 | f: difamatoria difama"tO|ja6 difásico a di"fasiko6 | f: difásica diferenciábel a dife|En"TjaBe6l (dife|en"TjaBe6l) | var diferenciable diferenciable a dife|En"TjaBle6 (dife|en"TjaBle6) | var diferenciábel diferenciación f dife|EnTja"TjoN (dife|enTja"TjoN) diferencial a m dife|En"Tjal (dife|en"Tjal) diferencialismo m dife|EnTja"lismo6 (dife|enTja"lismo6) diferencialista a dife|EnTja"lista6 (dife|enTja"lista6) diferenciar t pr diferEn"Tja| (diferen"Tja|) diferente a dife"rente6 dife"rEnte6 diferentemente av dife|ente"mente6 diferenza f dife"|EnTa6 (dife"|enTa6) diferenza de, a lpp aDife"|EnTa6De6 (aDife"|enTa6De6) diferíbel a dife"|iBe6l | var diferible diferible a dife"|iBle6 | var diferíbel diferir t i dife"|i| difícil a di"fiTil dificilmente av difiTil"mente6 dificultade f difikul"taDe6 dificultar t difikul"ta|

dificultosamente av dificultoso a difikul"toso6 | f: dificultosa difikul"tosa6 difluencia f diflu"EnTja6 (diflu"enTja6) difluente a diflu"ente6 diflu"Ente6 difluír i diflu"i| difracción f dif|ak"TjoN difractar t dif|ak"ta| difractivo a dif|ak"tiBo6 | f: difractiva dif|ak"tiBa6 difteria f dif"tE|ja6 diftérico a dif"tE|iko6 | f: diftérica difundir t pr difun"di| difusamente av difusa"mente6 difusión f difu"sjoN difuso a di"fuso6 | f: difusa di"fusa6 difusor a m difu"so| | f: difusora digamma m di"Vamma6 di"VaNma6 diglosia f di"VlOsja6 diglósico a di"VlOsiko6 | f: diglósica dignamente av digna"mente6 dignar pr dig"na| dignidade f digni"DaDe6 dignificación f dignifika"TjoN dignificar t dignifi"ka| dignitario m digni"ta|jo6 digno a "digno6 | f: digna "digna6 dígrafo m "diV|a6fo6 digresión f diV|e"sjoN diV|E"sjoN diiambo m di"jambo6 dilaceración f dilaTe|a"TjoN

difikultosa"mente6

djE"tEtika6

dif"tE|ika6

di"fasika6

difu"so|a6

di"VlOsika6

dife|Ente"mente6

dilaTE|a"TjoN dilacerante a dilaTe"|ante6 dilaTE"|ante6 dilacerar t dilaTe"|a| dilaTE"|a| dilación f dila"TjoN dilapidación f dilapiDa"TjoN dilapidador a s dilapiDa"Do| | f: dilapidadora dilapiDa"Do|a6 dilapidar t dilapi"Da| dilatábel a dila"taBe6l | var dilatable dilatable a dila"taBle6 | var dilatábel

37

dilatación f dilata"TjoN dilatadamente av dilataDa"mente6 dilatado a dila"taDo6 | f: dilatada dilatar t pr dila"ta| dilatorio a dila"tO|jo6 | f: dilatoria dilección f dilEk"TjoN dilecto a di"lEkto6 | f: dilecta dilema m di"lEma6 di"lema6 dileniáceas fpl dilE"njaTe8a6s diletante a s dilE"tante6 diletantismo s dilEtan"tismo6 dilixencia f dili"SEnTja6 (dili"SenTja6) dilixenciar t diliSEn"Tja| (diliSen"Tja|) dilixente a dili"Sente6 dili"SEnte6 dilixentemente av diliSente"mente6

dila"taDa6

dimitir t i dimi"ti| dimorfismo m dimo|"fismo6 dimorfo a di"mO|fo6 | f: dimorfa dinamarqués a s dinama|"kes | f: dinamarquesa dinama|"kesa6 | nt Dinamarca dinámica f di"namika6 dinamicamente av dinamika"mente6 dinámico a di"namiko6 | f: dinámica dinamismo m dina"mismo6 dinamita f dina"mita6 dinamitar t dinami"ta| dinamiteiro m dinami"tej|o6 dinamización f dinamiTa"TjoN dinamizador a s dinamiTa"Do| | f: dinamizadora dinamiTa"Do|a6 dinamizar t dinami"Ta| dínamo f "dina6mo6 dinamómetro m dina"mOme6t|o6 dinar m di"na| dinastía f dinas"tia6 dinástico a di"nastiko6 | f: dinástica dindán m din"daN dinoflaxelados mpl dinoflaSE"laDo6s dinosauro m dino"saw|o6 dinoterio m dino"tE|jo6 diñeirada f di≠ej"|aDa6 diñeiral m di≠ej"|al diñeiro m di"≠ej|o6 diocesano a djOTe"sano6 | f: diocesana djOTe"sana6 diocese f djO"TEse6 díodo m "dio6Do6 dioico a di"Ojko6 | f: dioica di"Ojka6 dioiva f di"ojBa6 dioivo m di"ojBo6 dionisíaco a djoni"sia6ko6 | f: dionisíaca djoni"sia6ka6 dioptría f diOp"t|ia6 dióptrico a di"Opt|iko6 | f: dióptrica diorama m dio"|ama6 diorita f diO"|ita6

di"mO|fa6 dina f "dina6

dila"tO|ja6 di"lEkta6

di"namika6

diliSEnte"mente6 dilucidación f diluTiDa"TjoN dilucidar t diluTi"Da| dilución f dilu"TjoN diluír t pr dilu"i| diluvial a dilu"Bjal diluviano a dilu"Bjano6 | f: diluviana dilu"Bjana6 diluviar i dilu"Bja| diluvio m di"luBjo6 dimanación f dimana"TjoN dimanante a dima"nante6 dimanar i dima"na| dimensión f dimen"sjoN dimensional a dimensjo"nal dímetro m "dime6t|o6 diminución f diminu"TjoN diminuído a s diminu"iDo6 | f: diminuída diminu"iDa6 diminuír t i diminu"i| diminutivo a m diminu"tiBo6 | f: diminutiva diminu"tiBa6 diminuto a dimi"nuto6 | f: diminuta dimi"nuta6 dimisión f dimi"sjoN dimisionario a dimisjo"na|jo6 | f: dimisionaria dimisjo"na|ja6 dimisorias fpl dimi"sO|ja6s

di"nastika6

di"Opt|ika6

38

dioscoreáceas fpl djosko|e"aTe8as 6 diotocardios mpl djoto"ka|Djo6s dióxido m di"OksiDo6 dioxina f diOk"sina6 dipétalo a di"peta6lo6 | f: dipétala diplodoco m diplo"DOko6 diploma m di"ploma6 diplomacia f diplo"maTja6 diplomado a s diplo"maDo6 | f: diplomada diplo"maDa6 diplomar t pr diplo"ma| diplomática f diplo"matika6 diplomaticamente av

di"peta6la6

diplomatika"mente6 diplomático a s diplo"matiko6 | f: diplomática diplo"matika6 diplopía f diplO"pia6 diplópodos mpl di"plOpo6Do6s diplópteros mpl di"plOpte6|o6s dipneumóns mpl dipnEw"moNs dipsacáceas fpl dipsa"kaTe8as 6 díptero a s "dipte6|o6 | f: díptera "dipte6|a6 dípteros mpl "dipte6|o6s díptico m "diptiko6 dique m "dike6 dirección f di|Ek"TjoN direccional a di|EkTjo"nal directamente av di|Ekta"mente6 directivo a s di|Ek"tiBo6 | f: directiva di|Ek"tiBa6 directo a di"|Ekto6 | f: directa di"|Ekta6 director a s di|Ek"to| | f: directora di|Ek"to|a6 directorio m di|Ek"tO|jo6 directriz f di|Ek"t|iT dirimente a di|i"mente6 di|i"mEnte6 dirimíbel a di|i"miBe6l | var
dirimible dirimible a di|i"miBle6 | var dirimíbel dirimir t di|i"mi| dirindainas fpl di|in"dajna6s dirixente a s diri"Sente6 diri"SEnte6

dirixíbel a m di|i"SiBe6l | var dirixible dirixible a m di|i"SiBle6 | var dirixíbel dirixir t pr di|i"Si| dirixismo m di|i"Sismo6 dirixista a s di|i"Sista6 disartria f di"sa|t|ja6 disbasia f dis"Basja6 disbulia f dis"Bulja6 discapacidade f diskapaTi"DaDe6 discapacitado a s diskapaTi"taDo6 | f: discapacitada diskapaTi"taDa6 discente s dis"Tente6 dis"TEnte6 discerníbel a disTe|"niBe6l | var discernible discernible a disTe|"niBle6 | var discerníbel discernimento m disTe|ni"mento6 (disTe|ni"mEnto6) discernir t disTe|"ni| disciplina f disTi"plina6 disciplinadamente av

disTiplinaDa"mente6 disciplinado a disTipli"naDo6 | f: disciplinada disTipli"naDa6 disciplinante a s disTipli"nante6 disciplinar t disTipli"na| disciplinario a disTipli"na|jo6 | f: disciplinaria disTipli"na|ja6 discípulo s dis"Tipulo6 | f: discípula dis"Tipula6 disco m "disko6 discóbolo m dis"kOBo6lo6 discóforos mpl dis"kOfo6|o6s discoglósidos mpl disko"VlOsiDo6s discografía f diskoV|a"fia6 discográfico a disko"V|afiko6 | f: discográfica disko"V|afika6 discoide a dis"kOjDe6 díscolo a "disko6lo6 | f: díscola "disko6la6 discomicetos mpl diskomi"Teto6s discordancia f disko|"DanTja6 discordante a disko|"Dante6 discordar t disko|"Da| discorde a dis"kO|De6

39

discordia f dis"kO|Dja6 discorrer t i disko"re| discoteca f diskO"tEka6 disko"tEka6 discreción f disk|E"TjoN discrecional a disk|ETjo"nal discrecionalmente av

disépalo a di"sepa6lo6 | f: disépala disertación f disE|ta"TjoN disertador a s disE|ta"Do| | f: disertadora disE|ta"Do|a6 disertar i disE|"ta| disestesia f dises"tEsja6 disfasia f dis"fasja6 disfaxia f dis"faSja6 disfonía f disfo"nia6 disfrace m dis"f|aTe6 disfrazar t pr disf|a"Ta| disfunción f disfun"TjoN disgregación f disV|EVa"TjoN disgregar t pr disV|E"Va| dishidrose f disi"D|Ose6 disidencia f disi"DEnTja6 (disi"DenTja6) disidente a s disi"Dente6 disi"DEnte6 disilábico a disi"laBiko6 | f: disilábica disi"laBika6 disílabo a m di"sila6Bo6 | f: disílaba disimetría f disimE"t|ia6 disimétrico a disi"mEt|iko6 | f: disimétrica disi"mEt|ika6 disímil a di"simil disimilación f disimila"TjoN disimilar t disimi"la| disimilitude f disimili"tuDe6 disimulación f disimula"TjoN disimuladamente av

di"sepa6la6

disk|ETjonal"mente6 discrepancia f disk|E"panTja6 discrepante a disk|E"pante6 discrepar i disk|E"pa| discretamente av disk|Eta"mente6 discreto a dis"k|Eto6 | f: discreta dis"k|Eta6 discriminación f disk|imina"TjoN discriminante a disk|imi"nante6 discriminar t disk|imi"na| discriminatorio a disk|imina"tO|jo6
| f: discriminatoria discromía f disk|o"mia6 discursar i disku|"sa| discursivo a disku|"siBo6 | f: discursiva disku|"siBa6 discurso m dis"ku|so6 discusión f disku"sjoN discutíbel a disku"tiBe6l | var discutible discutible a disku"tiBle6 | var discutíbel discutidor a s diskuti"Do| | f: discutidora diskuti"Do|a6 discutir i t disku"ti| disecador a s diseka"Do| | f: disecadora diseka"Do|a6 disecar t dise"ka| disección f disEk"TjoN disector s disEk"to| | f: disectora diseminación f disEmina"TjoN diseminar t disEmi"na| disensión f disen"sjoN disentería f disentE"|ia6 disentérico a disen"tE|iko6 | f: disentérica disen"tE|ika6 disentimento m disenti"mento6 (disenti"mEnto6) disentir i disen"ti|

disk|imina"tO|ja6

di"sila6Ba6

disEk"to|a6

disimulaDa"mente6 disimulado a disimu"laDo6 | f: disimulada disimu"laDa6 disimular t disimu"la| disimulo m disi"mulo6 disipación f disipa"TjoN disipador a s disipa"Do| | f: disipadora disipa"Do|a6 disipar t disi"pa| dislalia f dis"lalja6 dislexia f dis"lEksja6 disléxico a dis"lEksiko6 | f: disléxica dis"lEksika6 dislocación f dislOka"TjoN dislocar t pr dislO"ka|

40

dismenorrea f dismeno"rea6 dismnesia f dis"mnEsja6 dis"nEsja6 diso cont "diso6 | nt de2 (pp) + iso (p) disociábel a disO"TjaBe6l | var disociable disociable a disO"TjaBle6 | var disociábel disociación f disOTja"TjoN disociar t disO"Tja| disolúbel a diso"luBe6l | var disoluble disolubilidade f disoluBili"DaDe6 disoluble a diso"luBle6 | var disolúbel disolución f disolu"TjoN disolutivo a disolu"tiBo6 | f: disolutiva disolu"tiBa6 disoluto a diso"luto6 | f: disoluta disolvente a m disol"Bente6 disolver t pr disol"Be| disonancia f diso"nanTja6 disonante a diso"nante6 disonar i diso"na| dispar a dis"pa| disparador m dispa|a"Do| disparar t i pr dispa"|a| disparatado a dispa|a"taDo6 | f: disparatada dispa|a"taDa6 disparatar i dispa|a"ta| disparate m dispa"|ate6 disparidade f dispa|i"DaDe6 disparo m dis"pa|o6 dispendio m dis"pEndjo6 dispendioso a dispEn"djoso6 | f: dispendiosa dispEn"djosa6 dispensa f dis"pensa6 (dis"pEnsa6) dispensábel a dispen"saBe6l | var dispensable dispensable a dispen"saBle6 | var dispensábel dispensador a s dispensa"Do| | f: dispensadora dispensa"Do|a6 dispensar t dispen"sa| dispensario m dispen"sa|jo6 dispepsia f dis"pEpsja6 41

dispéptico a dis"pEptiko6 | f: dispéptica dis"pEptika6 dispersamente av dispE|sa"mente6 dispersar t pr dispE|"sa| dispersión f dispE|"sjoN dispersivo a dispE|"siBo6 | f: dispersiva dispE|"siBa6 disperso a dis"pE|so6 | f: dispersa displicencia f displi"TEnTja6 (displi"TenTja6) displicente a displi"Tente6

dis"pE|sa6

displi"TEnte6 dispnea f dis"pnea6 dis"nea6 dispoñer t i pr dispo"≠e| dispoñíbel a dispo"≠iBe6l | var
dispoñible dispoñibilidade f dispo≠iBili"DaDe6 dispoñible a dispo"≠iBle6 | var dispoñíbel dispor t i pr dis"po| disposición f disposi"TjoN dispositivo a m disposi"tiBo6 | f: dispositiva disposi"tiBa6 disposto pt a dis"pOsto6 (dis"posto6) | f: disposta dis"pOsta6 disprosio m dis"p|Osjo6 disputa f dis"puta6 disputábel a dispu"taBe6l | var disputable disputable a dispu"taBle6 | var disputábel disputante a dispu"tante6 disputar t i dispu"ta| disque av "diske6 disquete m dis"kEte6 dis"kete6 disqueteira f diske"tej|a6 disquisición f diskisi"TjoN distancia f dis"tanTja6 distanciamento m distanTja"mento6 (distanTja"mEnto6) distanciar t pr distan"Tja| distante a dis"tante6 distar i dis"ta| distender t pr disten"de| distensión f disten"sjoN dístico m "distiko6

diso"luta6

disol"BEnte6

distinción f distin"TjoN distingo m dis"tiNgo6 distinguíbel a distiN"giBe6l | var distinguible distinguible a distiN"giBle6 | var distinguíbel distinguir t pr distiN"gi| distintamente av distinta"mente6 distintivo a m distin"tiBo6 | f: distintiva distin"tiBa6 distinto a dis"tinto6 | f: distinta disto cont "disto6 | nt de2 (pp) + isto (p) distocia f dis"tOTja6 distócico a dis"tOTiko6 | f: distócica distorsión f distO|"sjoN distracción f dist|ak"TjoN distraer t pr dist|a"e| distraidamente av dist|aiDa"mente6 distraído pt a dist|a"iDo6 | f: distraída dist|a"iDa6 distribución f dist|iBu"TjoN distribuidor a s dist|iBui"Do| | f: distribuidora dist|iBui"Do|a6 distribuír t pr dist|iBu"i| distributivamente av

disxunción f disSun"TjoN disxuntiva f disSun"tiBa6 disxuntivo a disSun"tiBo6 | f: disxuntiva disSun"tiBa6 disxunto a dis"Sunto6 | f: disxunta

dis"tinta6

dis"tOTika6

dist|iButiBa"mente6 distributivo a dist|iBu"tiBo6 | f: distributiva dist|iBu"tiBa6 distrito m dis"t|ito6 distrofia f dis"t|Ofja6 distrófico a dis"t|Ofiko6 | f: distrófica dis"t|Ofika6 disturbio m dis"tu|Bjo6 disuadir t diswa"Di| disuasión f diswa"sjoN disuasivo a diswa"siBo6 | f: disuasiva diswa"siBa6 disuasorio a diswa"sO|jo6 | f: disuasoria diswa"sO|ja6 disuria f di"su|ja6 disúrico a di"su|iko6 | f: disúrica di"su|ika6 disxénico a dis"SEniko6 | f: disxénica dis"SEnika6

dis"Sunta6 dita f "dita6 ditado m di"taDo6 ditador s dita"Do| | f: ditadora dita"Do|a6 ditadura f dita"Du|a6 ditáfono m di"tafo6no6 ditame m di"tame6 ditaminar t ditami"na| ditar t di"ta| ditatorial a ditatO"|jal ditatorialmente av ditatO|jal"mente6 ditirámbico a diti"|ambiko6 | f: ditirámbica diti"|ambika6 ditirambo m diti"|ambo6 ditíscidos mpl di"tisTiDo6s dito pt m "dito6 | f: dita "dita6 ditongación f ditoNga"TjoN ditongar t ditoN"ga| ditongo m di"toNgo6 ditoso a di"toso6 | f: ditosa di"tosa6 diurese f diu"|Ese6 diurético a diu"|Etiko6 | f: diurética diu"|Etika6 diúrno a di"u|no6 | f: diúrna di"u|na6 diuturnidade f diutu|ni"DaDe6 diuturno a diu"tu|no6 | f: diuturna diu"tu|na6 divagación f diBaVa"TjoN divagador a diBaVa"Do| | f: divagadora diBaVa"Do|a6 divagar i diBa"Va| diván m di"BaN diversidade f diBE|si"DaDe6 diversificación f diBE|sifika"TjoN diversificar t diBE|sifi"ka| diversión f diBe|"sjoN diverso a di"BE|so6 | f: diversa di"BE|sa6 diversorio m diBe|"sO|jo6 divertículo m diBe|"tikulo6 divertidamente av diBe|tiDa"mente6

42

diBe|"SEnte6 diverxer i diBe|"Se| dividendo m diBi"Dendo6 (diBi"DEndo6) dividir t pr diBi"Di| divinal a diBi"nal divinamente av diBina"mente6 divinatorio a diBina"tO|jo6 | f: divinatoria diBina"tO|ja6 divindade f diBin"daDe6 divinización f diBiniTa"TjoN divinizar t diBini"Ta| divino a di"Bino6 | f: divina di"Bina6 divisa f di"Bisa6 divisar t diBi"sa| divisíbel a diBi"siBe6l | var divisible divisibilidade f diBisiBili"DaDe6 divisible a diBi"siBle6 | var divisíbel división f diBi"sjoN divisional a diBisjo"nal divisionario a diBisjo"na|jo6 | f: divisionaria diBisjo"na|ja6 divisor a m diBi"so| | f: divisora diBi"so|a6 divisoria f diBi"sO|ja6 divisorio a diBi"sO|jo6 | f: divisoria diBi"sO|ja6 divo s "diBo6 | f: diva "diBa6 divorciado pt s diBO|"TjaDo6 | f: divorciada diBO|"TjaDa6 divorciar t pr diBO|"Tja| divorcio m di"BO|Tjo6 divulgación f diBulVa"TjoN divulgador a s diBulVa"Do| | f: divulgadora diBulVa"Do|a6 divulgar t pr diBul"Va| divulgativo a diBulVa"tiBo6 | f: divulgativa diBulVa"tiBa6 dixeríbel a diSe"|iBe6l | var dixerible

divertido pt a diBe|"tiDo6 | f: divertida diBe|"tiDa6 divertimento m diBe|ti"mento6 (diBe|ti"mEnto6) divertir t pr diBe|"ti| diverxencia f diBe|"SEnTja6 (diBe|"SenTja6) diverxente a diBe|"Sente6

dixerible a diSe"|iBle6 | var dixeríbel dixerir t diSe"|i| dixestión f diSEs"tjoN dixestivo a diSEs"tiBo6 | f: dixestiva dixesto m di"SEsto6 dixitación f diSita"TjoN dixitado a diSi"taDo6 | f: dixitada dixital a f diSi"tal dixitalina f diSita"lina6 dixitalmente av diSital"mente6 díxito m "diSito6 díxome m "diSo6me6 dixomedíxome m diSome"DiSome6 djibutiano a s d°JiBu"tjano6 | f: djibutiana d°JiBu"tjana6 | nt Djibuti do cont do6 | nt de2 (pp) + o2 (art) dó1 m "dO | nt pena dó2 m "dO | nt nota musical doa f "doa6 doadamente av doaDa"mente6 doado a do"aDo6 | f: doada do"aDa6 doador s doa"Do| | f: doadora doante a s do"ante6 doar t do"a| doazón f doa"ToN dobra f "doB|a6 dobradura f doB|a"Du|a6 dobramento m doB|a"mento6 (doB|a"mEnto6) dobrar t pr do"B|a| dobraxe f do"B|aSe6 dobre a s "doB|e6 dobregar i pr doB|e"Va| dobremente av doB|e"mente6 dobrez f do"B|eT dobrón m do"B|oN doce1 a m "doTe6 doce2 num "doTe6 doceavo num doTe"aBo6 | f: doceava doTe"aBa6 doceiro s do"Tej|o6 | f: doceira docemente av doTe"mente6 docencia f do"TEnTja6 (do"TenTja6)

diSEs"tiBa6

diSi"taDa6

doa"Do|a6

do"Tej|a6

43

docente a s do"Tente6 do"TEnte6 docería f doTE"|ia6 | var dozaría dócil a "dOTil docilidade f dOTili"DaDe6 docilmente av dOTil"mente6 docimasia f doTi"masja6 docimástico a doTi"mastiko6 | f: docimástica doTi"mastika6 documentábel a dokumen"taBe6l (dokumEn"taBe6l) | var documentable documentable a dokumen"taBle6 (dokumEn"taBle6) | var documentábel documentación f dokumenta"TjoN (dokumEnta"TjoN) documental a m dokumen"tal (dokumEn"tal) documentalmente av

dólar m "dOla| dolicocéfalo a dOliko"TEfa6lo6 | f: dolicocéfala dOliko"TEfa6la6 dolman m "dOlmaN dolmen m "dOlme6N dolo m "dolo6 dolomita f dolo"mita6 dolor f do"lo| | var dor dolorosamente av dolo|osa"mente6 doloroso a dolo"|oso6 | f: dolorosa dolosamente av dolosa"mente6 doloso a do"loso6 | f: dolosa do"losa6 doma f "dOma6 domábel a do"maBe6l | var domable domable a do"maBle6 | var domábel domador s doma"Do| | f: domadora

dolo"|osa6

dokumental"mente6 (dokumEntal"mente6) documentar t pr dokumen"ta| (dokumEn"ta|) documento m doku"mento6 (doku"mEnto6) dodecaedro m doDeka"ED|o6 dodecafónico a doDeka"fOniko6 | f: dodecafónica doDeka"fOnika6 dodecágono m doDe"kaVo6no6 dodecasílabo a m doDeka"sila6Bo6 | f: dodecasílaba doDeka"sila6Ba6 dodemo ix dO"DEmo6 doela f do"Ela6 doente a s do"ente6 do"Ente6 doenza f do"enTa6 do"EnTa6 doer i pr do"e| dogma m "dOgma6 dogmática f dOg"matika6
dogmaticamente av

doma"Do|a6 domar t do"ma| domeábel a dome"aBe6l | var

dOgmatika"mente6 dogmático a dOg"matiko6 | f: dogmática dOg"matika6 dogmatismo m dOgma"tismo6 dogmatizar i dOgmati"Ta| doído pt a do"iDo6 | f: doída do"iDa6 doira f "doj|a6 doiro m "doj|o6

domeable domeable a dome"aBle6 | var domeábel domear t dome"a| domesticábel a domEsti"kaBe6l | var domesticable domesticable a domEsti"kaBle6 | var domesticábel domesticación f domEstika"TjoN domesticar t domEsti"ka| doméstico a s do"mEstiko6 | f: doméstica do"mEstika6 domiciliación f dOmiTilja"TjoN domiciliar t dOmiTi"lja| domiciliario a dOmiTi"lja|jo6 | f: domiciliaria dOmiTi"lja|ja6 domicilio m dOmi"Tiljo6 dominábel a dOmi"naBe6l | var dominable dominable a dOmi"naBle6 | var dominábel dominación f dOmina"TjoN dominador a s dOmina"Do| | f: dominadora dOmina"Do|a6 dominancia f dOmi"nanTja6 dominante a f dOmi"nante6 dominar t pr i dOmi"na| domingo m do"miNgo6 44

domingueiro a domiN"gej|o6 | f: domingueira domiN"gej|a6 dominical a dOmini"kal dominicano1 a dOmini"kano6 | f: dominicana dOmini"kana6 | var dominico dominicano2 a s dOmini"kano6 | f: dominicana dOmini"kana6 | nt República Dominicana dominico a s dOmi"niko6 | f: dominica dOmi"nika6 | var dominicano1 dominio m dO"minjo6 dominó m dOmi"nO domo m "domo6 | nt domear don1 m "doN "dON don2 s "doN "dON | f: dona "dona6 donácidos mpl do"naTiDo6s donaire m do"naj|e6 donairosamente av donairoso a donaj"|oso6 | f: donairosa donaj"|osa6 donante s do"nante6 donatario a dona"ta|jo6 | f: donataria dona"ta|ja6 donativo m dona"tiBo6 doncel m don"TEl doncela f don"TEla6 dondo a "dondo6 | f: donda "donda6 donicela f doni"TEla6 doniña f do"ni≠a6 dono s "dono6 | f: dona "dona6 donosamente av donosa"mente6 donoso a do"noso6 | f: donosa donostiarra a s donos"tjara6 | nt Donostia/San Sebastián dopar t dO"pa| dopaxe f dO"paSe6 dor f "do| | var dolor dórico a "dO|iko6 | f: dórica "dO|ika6 doridamente av do|iDa"mente6 dorido a do"|iDo6 | f: dorida do"|iDa6 dorio a s "dO|jo6 | f: doria "dO|ja6 | nt ant Doria dormente a s do|"mente6 do|"mEnte6 dormitorio m do|mi"tO|jo6 45

donaj|osa"mente6

do"nosa6

dOsa"Do|a6 dosar t dO"sa| dosaxe f dO"saSe6 dose f "dOse6 dosel m dO"sEl dosificación f dOsifika"TjoN dosificador a s dOsifika"Do| | f: dosificadora dOsifika"Do|a6 dosificar t dOsifi"ka| dosímetro m dO"sime6t|o6 dotación f dOta"TjoN dotador s dOta"Do| | f: dotadora dOta"Do|a6 dotal a dO"tal dotar t dO"ta| dote m "dOte6 dourada f dow"|aDa6 douradiña f dow|a"Di≠a6 dourado a m dow"|aDo6 | f: dourada dow"|aDa6 douradura f dow|a"Du|a6 dourar t pr dow"|a| dous num m "dows | f: dúas "dua6s douscentos num dows"TEnto6s doutamente av dowta"mente6 doután, a lav aDow"taN douto a "dowto6 | f: douta "dowta6 doutor s dow"to| | f: doutora dow"to|a6 doutoral a dowto"|al doutoralmente av dowto|al"mente6 doutoramento m dowto|a"mento6 (dowto|a"mEnto6) doutorando s dowto"|ando6 | f: doutoranda dowto"|anda6 doutorar t dowto"|a| doutrina f dow"t|ina6 doutrinal a dowt|i"nal
doutrinalmente av

dorna f "dO|na6 dorneiro m dO|"nej|o6 dorsal a dO|"sal dorso m "dO|so6 dosador a s dOsa"Do| | f: dosadora

dowt|inal"mente6
doutrinariamente av

dowt|ina|ja"mente6

doutrinario a s dowt|i"na|jo6 | f: doutrinaria dowt|i"na|ja6 doutro cont "dowt|o6 | nt de2 (pp) + outro (p) doxoloxía f dOksolo"Sia6 dozal a do"Tal dozaría doTa"|ia6 | var docería dozura f do"Tu|a6 dracma f "d|akma6 draconiano a d|ako"njano6 | f: draconiana d|ako"njana6 draga f "d|aVa6 dragaminas m d|aVa"mina6s dragar t d|a"Va| dragaxe f d|a"VaSe6 drago m "d|aVo6 dragón m d|a"VoN drama m "d|ama6 dramaticamente av

droguería f d|OVE"|ia6 | var drogaría dromedario m d|ome"Da|jo6 drósera f "d|Ose6|a6 droseráceas fpl d|Ose"|aTe8a6s drudaría d|uDa"|ia6 | var drudería drudería f d|uDE"|ia6 | var drudaría drudo s "d|uDo6 | f: druda "d|uDa6 druída m d|u"iDa6 druídico a d|u"iDiko6 | f: druídica druidismo m d|ui"Dismo6 drupa f "d|upa6 druso a s "d|uso6 | f: drusa "d|usa6 dual a m du"al dualidade f duali"DaDe6 dualismo m dua"lismo6 dualista a s dua"lista6 dúas num "dua6s | nt vid dous duascentas num duas"TEnta6s dúbida f "duBiDa6 dubidar t i duBi"Da| dubidosamente av duBiDosa"mente6 dubidoso a duBi"Doso6 | f: dubidosa

d|u"iDika6

d|amatika"mente6 dramático a d|a"matiko6 | f: dramática d|a"matika6 dramatismo m d|ama"tismo6 dramatización f d|amatiTa"TjoN dramatizar t d|amati"Ta| dramaturgo s d|ama"tu|Vo6 | f: dramaturga d|ama"tu|Va6 dramaturxia f d|ama"tu|Sja6 drasticamente av d|astika"mente6 drástico a m "d|astiko6 | f: drástica "d|astika6 dravídico a d|a"BiDiko6 | f: dravídica d|a"BiDika6 drenar t d|e"na| drenaxe f d|e"naSe6 dríade f "d|ia6De6 driblar t d|i"Bla| driza f "d|iTa6 drizar t d|i"Ta| droga f "d|OVa6 drogadicción f d|OVaDik"TjoN drogadicto s d|OVa"Dikto6 | f: drogadicta d|OVa"Dikta6 drogar t pr d|O"Va| drogaría d|OVa"|ia6 | var droguería drogueiro s d|O"Vej|o6 | f: drogueira d|O"Vej|a6

duBi"Dosa6

dubitativamente av

duBitatiBa"mente6 dubitativo a duBita"tiBo6 | f: dubitativa duBita"tiBa6 dublinés a s duBli"nes | f: dublinesa duBli"nesa6 | nt Dublín dubrés a s du"B|es | f: dubresa du"B|esa6 | var valdubrés | nt Val
do Dubra ducado1 m du"kaDo6 ducado2 m du"kaDo6 ducal a du"kal ducha f "dut°Sa6 duchar t pr du"t°Sa| ducia f "duTja6 dúctil a "duktil ductilidade f duktili"DaDe6 ducto m "dukto6 duelista s dwE"lista6 duelo m "dwElo6 duetista s due"tista6 dueto m du"eto6

46

dulcamara f dulka"ma|a6 dulcificación f dulTifika"TjoN dulcificador a dulTifika"Do| | f: dulcificadora dulTifika"Do|a6 dulcificante a dulTifi"kante6 dulcificar t dulTifi"ka| dulía f du"lia6 dun cont duN | nt de2 (pp) + un (art) duna f "duna6 dunha cont duNa6 | nt de2 (pp) + unha (art) dúo m "duo6 duodecimal a duoDETi"mal duodécimo a s duo"DETimo6 | f: duodécima duo"DETima6 duodenal a duoDe"nal duodenite f duoDe"nite6 duodeno m duo"Deno6 dúplex a m "dupleks duplicación f duplika"TjoN duplicado m dupli"kaDo6 duplicador m duplika"Do| duplicar t pr dupli"ka| dúplice a "dupliTe6 duplicidade f dupliTi"DaDe6 duplicidentados mpl duplo a m "duplo6 | f: dupla "dupla6 duque m "duke6 duquesa f du"kesa6 dura f "du|a6 durábel a du"|aBe6l | var durable durable a du"|aBle6 | var durábel duración f du|a"TjoN duradeiro a du|a"Dej|o6 | f: duradeira du|a"Dej|a6 duraluminio m du|alu"minjo6 duramáter f du|a"mate6| durame m du"|ame6 duramente av du|a"mente6 durante pp du"|ante6 durar i du"|a| durativo a du|a"tiBo6 | f: durativa

durmida f du|"miDa6 durmideira f du|mi"Dej|a6 durmido a du|"miDo6 | f: durmida durmiñón a m du|mi"≠oN | f: durmiñona du|mi"≠ona6 durmir t i du|"mi| duro a m "du|o6 | f: dura "du|a6 duunvirato m duumbi"|ato6 duúnviro m du"umbi|o6

du|"miDa6

dupliTiDen"taDo6s dupliTiDEn"taDo6s

du|a"tiBa6 dureza f du"|eTa6 duriense a s du"|jEnse6 | nt Douro

47

E
e1 c E e2 m "E | nt letra ea ix "ea6 ebanista s EBa"nista6 ebanistaría EBanista"|ia6 | var ebanistería ebanistería f EBanistE"|ia6 | var ebanistaría ébano m "EBa6no6 ebenáceas fpl EBe"naTe8a6s ebonita f EBo"nita6 ebriedade f EB|jE"DaDe6 ebrio a "EB|jo6 | f: ebria "EB|ja6 ebulición f EBuli"TjoN ebuliometría f EBuljomE"t|ia6 ebuliómetro m EBu"ljOme6t|o6 ebúrneo a E"Bu|ne8o6 | f: ebúrnea eccehomo m EkTe"Omo6 eccema m Ek"TEma6 Ek"Tema6 eccematoso a EkTEma"toso6 EkTema"toso6 | f: eccematosa ecdémico a Ek"dEmiko6 | f: ecdémica Ek"dEmika6 ecdótica f Ek"dOtika6 ecdótico a Ek"dOtiko6 | f: ecdótica eclampsia f E"klampsja6 eclámptico a E"klamptiko6 | f: eclámptica E"klamptika6 eclecticamente av EklEktika"mente6 eclecticismo m EklEkti"Tismo6 ecléctico a E"klEktiko6 | f: ecléctica

E"klEktika6

eclesiasticamente av

E"Bu|ne8a6

Eklesjastika"mente6 eclesiástico a m Ekle"sjastiko6 | f: eclesiástica Ekle"sjastika6 eclímetro m E"klime6t|o6 eclipsar t pr Eklip"sa| eclipse f E"klipse6 eclíptica f E"kliptika6 eclíptico a E"kliptiko6 | f: eclíptica E"kliptika6 eclosión f EklO"sjoN eco m "Eko6 ecografía f EkoV|a"fia6 ecógrafo m E"kOV|a6fo6 ecolalia f Eko"lalja6 ecoloxía f Ekolo"Sia6
ecoloxicamente av ecolóxico a Eko"lOSiko6 | f: ecolóxica Eko"lOSika6 ecoloxismo m Ekolo"Sismo6 ecoloxista a s Ekolo"Sista6 economato m Ekono"mato6 econometría f EkonomE"t|ia6 econométrico a Ekono"mEt|iko6 | f: econométrica Ekono"mEt|ika6 economía f Ekono"mia6 economicamente av

EkolOSika"mente6

EkTEma"toso6 EkTema"tosa6

Ek"dOtika6

EkonOmika"mente6 económico a Eko"nOmiko6 | f: económica Eko"nOmika6 economista s Ekono"mista6

1

economizador a m EkonomiTa"Do| | f: economizadora

EkonomiTa"Do|a6 economizar t i Ekonomi"Ta| ecónomo a s E"kOno6mo6 | f: ecónoma E"kOno6ma6 ecosistema m Ekosis"tEma6 Ekosis"tema6 ecotipo m Eko"tipo6 éctase f "Ekta6se6 ectasia f Ek"tasja6 ectoderma m Ekto"DE|ma6 ectopía f Ekto"pia6 ectoplasma m Ekto"plasma6 ecuación f Ekwa"TjoN ecuador m Ekwa"Do| ecuánime a E"kwanime6 ecuanimidade f Ekwanimi"DaDe6
ecuatoguineano a s EkwatoVine"ano6 | f: ecuatoguineana EkwatoVine"ana6 | nt Guinea Ecuatorial ecuatorial a EkwatO"|jal ecuatoriano a s EkwatO"|jano6 | f: ecuatoriana EkwatO"|jana6 | nt Ecuador ecuestre a E"kwEst|e6 ecuménico a Eku"mEniko6 | f: ecuménica Eku"mEnika6 ecumenismo m Ekume"nismo6 edafoloxía f EDafolo"Sia6 edafolóxico a EDafo"lOSiko6 | f: edafolóxica EDafo"lOSika6 edema m E"DEma6 E"Dema6 edematoso a EDEma"toso6 EDema"toso6 | f: edematosa

edificable a EDifi"kaBle6 | var edificábel edificación f EDifika"TjoN edificador a s EDifika"Do| | f: edificadora EDifika"Do|a6 edificante a EDifi"kante6 edificar t EDifi"ka| edificio m EDi"fiTjo6 edil m E"Dil edilicio a EDi"liTjo6 | f: edilicia edilidade f EDili"DaDe6 edimburgués a s EDimbu|"Ves | f: edimburguesa EDimbu|"Vesa6 | nt Edimburgo editar t EDi"ta| editor a s EDi"to| | f: editora editorial a s EDitO"|jal editorialista s EDitO|ja"lista6 edrar t E"D|a| edredón m ED|e"DoN edrioftalmos mpl ED|jOf"talmo6s educábel a EDu"kaBe6l | var educable educable a EDu"kaBle6 | var educábel educación f EDuka"TjoN educadamente av EDukaDa"mente6 educado pt a EDu"kaDo6 | f: educada EDu"kaDa6 educador a s EDuka"Do| | f: educadora EDuka"Do|a6 educando s EDu"kando6 | f: educanda EDu"kanda6 educar t EDu"ka| educativo a EDuka"tiBo6 | f: educativa EDuka"tiBa6 edulcoración f EDulko|a"TjoN edulcorante a m EDulko"|ante6 edulcorar t EDulko"|a| efe m "Efe6 | nt letra efébico a E"fEBiko6 | f: efébica

EDi"liTja6

EDi"to|a6

EDEma"tosa6 EDema"tosa6 edén m E"DEN edénico a E"DEniko6 | f: edénica E"DEnika6 edición f EDi"TjoN edicnémidos mpl EDik"nEmiDo6s edicto m E"Dikto6 edícula f E"Dikula6 edificábel a EDifi"kaBe6l | var

edificable edificabilidade f EDifikaBili"DaDe6

E"fEBika6 efebo m E"feBo6 efectismo m EfEk"tismo6 efectista a EfEk"tista6

2

efectivamente av EfEktiBa"mente6 efectividade f EfEktiBi"DaDe6 efectivo a m EfEk"tiBo6 | f: efectiva

efusivo a Efu"siBo6 | f: efusiva égloga f "EVlo6Va6 ego m "EVo6 egocéntrico a EVo"TEnt|iko6 | f: egocéntrica EVo"TEnt|ika6 egocentrismo m EVoTen"t|ismo6 egoísmo m EVo"ismo6 EVO"ismo6 egoísta a s EVo"ista6 EVO"ista6 egoistamente av EVoista"mente6 ególatra a s E"VOla6t|a6 egolatría f EVola"t|ia6 egotismo m EVO"tismo6 egotista a s EVO"tista6 egrexio a E"V|eSjo6 E"V|ESjo6 | f: egrexia E"V|eSja6 E"V|ESja6 egua f "EVwa6 eguada f E"VwaDa6 eh ix "E "e ei ix "ej eibarrés a s ejBa"res | f: eibarresa ejBa"resa6 | nt Éibar eido m "ejDo6 einsteinio m ajns"tajnjo6 eira f "ej|a6 | var aira eirada f ej"|aDa6 | var airada eirado m ej"|aDo6 | var airado eiramá ix ej|a"ma eiroa f ej"|Oa6 | var airoa eiruga f ej"|uVa6 eito m "ejto6 eito, a lav a"ejto6 eiva f "ejBa6 eivado pt a ej"BaDo6 | f: eivada eivar t pr ej"Ba| eivisenco a s ejBi"seNko6 | f: eivisenca ejBi"seNka6 | nt Eivisa eixar t ej"Sa| eixe m "ejSe6 eixido m ej"SiDo6 el1 art el el2 p "el | f: ela "ela6 "Ela6 el3 av "el | nt interrogativo ela p "ela6 "Ela6 | nt vid el2 elaboración f ElaBo|a"TjoN

Efu"siBa6

EfEk"tiBa6 efecto m E"fEkto6 efectuar t EfEktu"a| 6 efedráceas fpl Efe"D|aTe8as efedrina f Efe"D|ina6 efeméride f Efe"mE|iDe6 efémero a E"fEme6|o6 | f: efémera E"fEme6|a6 efemerópteros mpl Efeme"|Opte6|o6s
efeminadamente av efeminado pt a Efemi"naDo6 | f: efeminada Efemi"naDa6 efeminamento m Efemina"mento6 (Efemina"mEnto6) efeminar t pr Efemi"na| eferente a Efe"|ente6 Efe"|Ente6 efervescencia f Efe|Bes"TEnTja6 (Efe|Bes"TenTja6) efervescente a Efe|Bes"Tente6

EVOista"mente6

EfeminaDa"mente6

Efe|Bes"TEnte6 efesio a s E"fEsjo6 | f: efesia E"fEsja6

Eflo|es"TEnte6 efluencia f Eflu"EnTja6 (Eflu"enTja6) efluente a Eflu"ente6 Eflu"Ente6 efluír t Eflu"i| efluvio m E"fluBjo6 efluxión f Efluk"sjoN éforo m "Efo6|o6 efracción f Ef|ak"TjoN efusión f Efu"sjoN efusivamente av EfusiBa"mente6

| nt ant Éfeso eficacia f Efi"kaTja6 eficaz a Efi"kaT eficazmente av EfikaT"mente6 eficiencia f Efi"TjEnTja6 eficiente a Efi"TjEnte6 eficientemente av EfiTjEnte"mente6 efixie f E"fiSje6 eflorescencia f Eflo|es"TEnTja6 (Eflo|es"TenTja6) eflorescente a Eflo|es"Tente6

ej"BaDa6

3

elaborado pt a ElaBo"|aDo6 | f: elaborada ElaBo"|aDa6 elaborador a s ElaBo|a"Do| | f: elaboradora ElaBo|a"Do|a6 elaborar t ElaBo"|a| elasmobranquios mpl elasticamente av Elastika"mente6 elasticidade f ElastiTi"DaDe6 elástico a m E"lastiko6 | f: elástica elativo a Ela"tiBo6 | f: elativa eldorado m eldo"|aDo6 ele m "Ele6 | nt letra eleagnáceas fpl Eleag"naTe8a6s elección f ElEk"TjoN electivo a ElEk"tiBo6 | f: electiva

Elasmo"B|aNkjo6s

E"lastika6 Ela"tiBa6

electrochoque m ElEkt|o"t°SOke6 electrocución f ElEkt|oku"TjoN electrocutar t pr ElEkt|oku"ta| electrodinámica f ElEkt|oDi"namika6 electrodinámico a ElEkt|oDi"namiko6 | f: electrodinámica ElEkt|oDi"namika6 eléctrodo m E"lEkt|o6Do6 electrodoméstico a m ElEkt|oDo"mEstiko6 | f: electrodoméstica

ElEkt|oDo"mEstika6
electroencefalografía f

ElEkt|o8enTefaloV|a"fia6 ElEkt|onTefaloV|a"fia6
electroencefalógrafo m

ElEkt|o8enTefa"lOV|a6fo6 ElEkt|onTefa"lOV|a6fo6
electroencefalograma m

ElEk"tiBa6 electo a E"lEkto6 | f: electa E"lEkta6 elector s ElEk"to| | f: electora ElEk"to|a6 electorado m ElEkto"|aDo6 electoral a ElEkto"|al electoralismo m ElEkto|a"lismo6 electoralista a ElEkto|a"lista6 electricamente av ElEkt|ika"mente6 electricidade f ElEkt|iTi"DaDe6 electricista s ElEkt|i"Tista6 eléctrico a E"lEkt|iko6 | f: eléctrica E"lEkt|ika6 electrificación f ElEkt|ifika"TjoN electrificar t ElEkt|ifi"ka| electrizábel a ElEkt|i"TaBe6l | var
electrizable electrizable a ElEkt|i"TaBle6 | var electrizábel electrización f ElEkt|iTa"TjoN electrizante a ElEkt|i"Tante6 electrizar t ElEkt|i"Ta| electro m E"lEkt|o6 electroacústica f ElEkt|o8a"kustika6 electrocardiografía f

ElEkt|o8enTefalo"V|ama6 ElEkt|onTefalo"V|ama6 electroforese f ElEkt|ofo"|Ese6 electróforo m ElEk"t|Ofo6|o6 electroimán m ElEkt|oj"maN electrólise f ElEk"t|Olise6 electrolítico a ElEkt|o"litiko6 | f: electrolítica ElEkt|o"litika6 electrólito m ElEk"t|Olito6 electrolizar t ElEkt|Oli"Ta|
electromagnético a

ElEkt|omag"nEtiko6 | f:
electromagnética

ElEkt|omag"nEtika6
electromagnetismo m

ElEkt|omagnE"tismo6
electromecánica f

ElEkt|ome"kanika6
electromecánico a

ElEkt|ome"kaniko6 | f:
electromecánica

ElEkt|oka|DjoV|a"fia6
electrocardiógrafo m

ElEkt|oka|"DjOV|a6fo6
electrocardiograma m

ElEkt|ome"kanika6 electrometría f ElEkt|omE"t|ia6 electrómetro m ElEk"t|Ome6t|o6 electromotor a f ElEkt|omo"to| | f: electromotriz ElEkt|omo"t|iT electromotriz af ElEkt|omo"t|iT electrón m ElEk"t|oN

ElEkt|oka|Djo"V|ama6
4

electronegativo a ElEkt|oneVa"tiBo6 | f: electronegativa

elexíaco a Ele"Sia6ko6 | f: elexíaca elfo m "Elfo6 elidíbel a Eli"DiBe6l | var elidible elidible a Eli"DiBle6 | var elidíbel elidir t Eli"Di| eliminábel a Elimi"naBe6l | var eliminable eliminable a Elimi"naBle6 | var eliminábel eliminación f Elimina"TjoN eliminador a Elimina"Do| | f: eliminadora Elimina"Do|a6 eliminar t Elimi"na| eliminatoria f Elimina"tO|ja6 eliminatorio a Elimina"tO|jo6 | f: eliminatoria Elimina"tO|ja6 elipse f E"lipse6 elipsoidal a ElipsOj"Dal elipsoide a m Elip"sOjDe6 elipticamente av Eliptika"mente6 elíptico a E"liptiko6 | f: elíptica elisio a m E"lisjo6 | f: elisia E"lisja6 elisión f Eli"sjoN elite f E"lite6 élitro m "Elit|o6 elixíbel a Eli"SiBe6l | var elixible elixibilidade f EliSiBili"DaDe6 elixible a Eli"SiBle6 | var elixíbel elixir1 m Elik"si| elixir2 t Eli"Si| elo m "Elo6 elocución f ElOku"TjoN elocuencia f ElO"kwEnTja6 elocuente a ElO"kwEnte6 elocuentemente av

ElEkt|oneVa"tiBa6 electrónica f ElEk"t|Onika6 electrónico a ElEk"t|Oniko6 | f: electrónica ElEk"t|Onika6 electropositivo a ElEkt|oposi"tiBo6 | f: electropositiva ElEkt|oposi"tiBa6 electroquímica f ElEkt|o"kimika6 electroquímico a ElEkt|o"kimiko6 | f: electroquímica ElEkt|o"kimika6 electroscopio m ElEkt|os"kOpjo6 electrostática f ElEkt|os"tatika6 electrostático a ElEkt|os"tatiko6 | f: electrostática ElEkt|os"tatika6
electroterapéutico a

Ele"Sia6ka6

ElEkt|ote|a"pEwtiko6 | f:
electroterapéutica

ElEkt|ote|a"pEwtika6 electroterapia f ElEkt|ote"|apja6 electróxeno a ElEk"t|OSe6no6 | f: electróxena ElEk"t|OSe6na6 electuario m ElEktu"a|jo6 elefante s Ele"fante6 | f: elefanta Ele"fanta6 elefantíase f Elefan"tia6se6 elefantiásico a Elefanti"asiko6 | f: elefantiásica Elefanti"asika6 elegancia f Ele"VanTja6 elegante a Ele"Vante6 elegantemente av EleVante"mente6 elemental a Elemen"tal (ElemEn"tal)
elementalmente av

E"liptika6

Elemental"mente6 (ElemEntal"mente6) elemento m Ele"mento6 (Ele"mEnto6) elenco m E"leNko6 (E"lENko6) eleómetro m Ele"Ome6t|o6 elevación f EleBa"TjoN elevadamente av EleBaDa"mente6 elevado pt a Ele"BaDo6 | f: elevada Ele"BaDa6 elevador a s EleBa"Do| | f: elevadora EleBa"Do|a6 elevar t pr Ele"Ba| elexía f Ele"Sia6

ElOkwEnte"mente6 elongación f EloNga"TjoN eloxiábel a ElO"SjaBe6l | var
eloxiable eloxiable a ElO"SjaBle6 | var eloxiábel eloxiador a s ElOSja"Do| | f: eloxiadora ElOSja"Do|a6 eloxiar t ElO"Sja| eloxio m E"lOSjo6

5

eloxiosamente av ElOSjosa"mente6 eloxioso a ElO"Sjoso6 | f: eloxiosa elucidación f EluTiDa"TjoN elucidar t EluTi"Da| elucidario m EluTi"Da|jo6 elucubración f ElukuB|a"TjoN elucubrar t Eluku"B|a| eludíbel a Elu"DiBe6l | var eludible eludible a Elu"DiBle6 | var eludíbel eludir t Elu"Di| elzevir m Else"Bi| elzeviriano a ElseBi"|jano6 | f: elzeviriana ElseBi"|jana6 emanación f Emana"TjoN emanar i t Ema"na| emancipación f EmanTipa"TjoN emancipador a s EmanTipa"Do| | f: emancipadora EmanTipa"Do|a6 emancipar t pr EmanTi"pa| emasculación f Emaskula"TjoN emascular t Emasku"la| embaixada f embaj"SaDa6 embaixador s embajSa"Do| | f: embaixadora embajSa"Do|a6 embaixo av em"bajSo6 embalar t pr emba"la| embalaxe f emba"laSe6 embaldosar t embaldo"sa| (embaldO"sa|) embalo m em"balo6 embalsamador s embalsama"Do| | f: embalsamadora

ElO"Sjosa6

embalsama"Do|a6
embalsamamento m

embalsama"mento6 (embalsama"mEnto6) embalsamar t embalsa"ma| embalsar t embal"sa| embandeirar t embandej"|a| embaratar pr emba|a"ta| embarazado a emba|a"TaDo6 | f: embarazada emba|a"TaDa6 embarazar t emba|a"Ta| embarazo m emba"|aTo6
embarazosamente av

embarazoso a emba|a"Toso6 | f: embarazosa emba|a"Tosa6 embarcación f emba|ka"TjoN embarcadoiro m emba|ka"Doj|o6 embarcar t i emba|"ka| embarco m em"ba|ko6 embargábel a emba|"VaBe6l | var embargable embargable a emba|"VaBle6 | var embargábel embargamento m emba|Va"mento6 (emba|Va"mEnto6) embargar t emba|"Va| embargo m em"ba|Vo6 embarque m em"ba|ke6 embarrancar t i embaraN"ka| embarrañar t embara"≠a| embarrar t emba"ra| embarrilar t embari"la| embarullar t emba|u"¥a| embastecer i embaste"Te| embate m em"bate6 embaular t embau"la| embazamento m embaTa"mento6 (embaTa"mEnto6) embazar t i emba"Ta| embebedar t pr embeBe"Da| embeber t pr embe"Be| embecerrar pr embeTe"ra| embelecar t embele"ka| embelecer t embEle"Te| embeleco m embe"lEko6 embeleñar t embele"≠a| embelga f em"bElVa6 embelgar t embEl"Va| embetumar t embetu"ma| embicar t embi"ka| embigo m em"biVo6 embigueira f embi"Vej|a6 embizcar t embiT"ka| emblema m em"blEma6 em"blema6 emblemático a emblE"matiko6 emble"matiko6 | f: emblemática embobar t pr embO"Ba| | var emboubar embocadura f emboka"Du|a6

emblE"matika6 emble"matika6

emba|aTosa"mente6

6

embocar t i embo"ka| embochar pr embo"t°Sa| embodegar t emboDe"Va| embolar t embO"la| | nt cast embolia f em"bOlja6 embolismo m embO"lismo6 émbolo m "Embo6lo6 embolsar t embol"sa| embOl"sa| embolso m em"bOlso6 em"bolso6 emboquillado a emboki"¥aDo6 | f: emboquillada emboki"¥aDa6 embornal m embo|"nal embornar t embo|"na| emborrachar t pr embora"t°Sa| emborrallar t pr embora"¥a| emborrascar pr emboras"ka| emborrear t embore"a| emboscada f embOs"kaDa6 emboscar t pr embOs"ka| embostar t embos"ta| embOs"ta| embotellamento m

embridar t emb|i"Da| embriólogo s emb|i"Olo6Vo6 | f: embrióloga emb|i"Olo6Va6 embrioloxía f emb|jolo"Sia6 embriolóxico a emb|jo"lOSiko6 | f: embriolóxica emb|jo"lOSika6 embrión m emb|i"oN embrionario a emb|io"na|jo6 | f: embrionaria emb|io"na|ja6 embriotomía f emb|joto"mia6 embrioxenia f emb|io"SEnja6 embrioxénico a emb|io"SEniko6 | f: embrioxénica emb|io"SEnika6 embrolla f em"b|o¥a6 embrollar t pr emb|o"¥a| embrutecedor a emb|uteTe"Do| | f: embrutecedora emb|uteTe"Do|a6 embrutecemento m

embote¥a"mento6 (embote¥a"mEnto6) embotellar t embote"¥a| emboubar t pr embow"Ba| | var
embobar emboutada f embow"taDa6 emboutar t pr embow"ta| embouzada f embow"TaDa6 embouzar t embow"Ta| embozada f embo"TaDa6 embozar t embo"Ta| embozo m em"boTo6 embragar t emb|a"Va| embrague m em"b|aVe6 embranquecer i emb|aNke"Te| embravecemento m

emb|uteTe"mento6 (emb|uteTe"mEnto6) embrutecer t pr emb|ute"Te| embruxar t emb|u"Sa| embuchar t embu"t°Sa| embude m em"buDe6 embular t embu"la| embulleirar t embu¥ej"|a| emburrar t embu"ra| embuste m em"buste6 embusteiro a embus"tej|o6 | f: embusteira embus"tej|a6 embute, a lav am"bute6 aem"bute6 embutido m embu"tiDo6 embutir t embu"ti| eme m "Eme6 | nt letra emenda f E"menda6 emendábel a Emen"daBe6l | var
emendable emendable a Emen"daBle6 | var emendábel emendar t pr Emen"da| emérito a E"mE|ito6 | f: emérita emersión f EmE|"sjoN emerxencia f Eme|"SEnTja6 (Eme|"SenTja6) emerxente a Eme|"Sente6

emb|aBeTe"mento6 (emb|aBeTe"mEnto6) embravecer t emb|aBe"Te| embrazar t emb|a"Ta| embrear t emb|e"a| embriagador a emb|jaVa"Do| | f: embriagadora emb|jaVa"Do|a6 embriagante a emb|ja"Vante6 embriagar t pr emb|ja"Va| embriaguez f emb|ja"VeT

E"mE|ita6

Eme|"SEnte6

7

emerxer i Eme|"Se| emético a E"mEtiko6 | f: emética emídidos mpl E"miDiDo6s emigración f EmiV|a"TjoN emigrado a s Emi"V|aDo6 | f: emigrada Emi"V|aDa6 emigrante a s Emi"V|ante6 emigrar i Emi"V|a| emigratorio a EmiV|a"tO|jo6 | f: emigratoria EmiV|a"tO|ja6 eminencia f Emi"nEnTja6 (Emi"nenTja6) eminente a Emi"nente6 Emi"nEnte6 eminentemente av

E"mEtika6

Eminente"mente6 EminEnte"mente6 emir m E"mi| emirato m Emi"|ato6 emisario s Emi"sa|jo6 | f: emisaria Emi"sa|ja6 emisión f Emi"sjoN emisor a s Emi"so| | f: emisora Emi"so|a6 emitir t i Emi"ti| emoción f Emo"TjoN EmO"TjoN emocional a EmoTjo"nal EmOTjo"nal emocionante a EmoTjo"nante6 EmOTjo"nante6 emocionar t pr EmoTjo"na| EmOTjo"na| emoliente a Emo"ljEnte6 emolumento m Emolu"mento6 (Emolu"mEnto6) emotividade f EmOtiBi"DaDe6 emotivo a EmO"tiBo6 | f: emotiva EmO"tiBa6 empacadora f empaka"Do|a6 empacar t empa"ka| empachar t i empa"t°Sa| empacho m em"pat°So6 empachoso a empa"t°Soso6 | f: empachosa empa"t°Sosa6
empadroamento m

empadumada f empaDu"maDa6 empadumar t empaDu"ma| empadumeiro a empaDu"mej|o6 | f: empadumeira empaDu"mej|a6 empalamento m empala"mento6 (empala"mEnto6) empalar t empa"la| empallada f empa"¥aDa6 empallar t empa"¥a| empalleirar t empa¥ej"|a| empalletar t empa¥e"ta| empalmar t i pr empal"ma| empalme m em"palme6 empanada f empa"naDa6 empanadeira f empana"Dej|a6 empanadilla f empana"Di¥a6 empanar1 t empa"na| | nt pan empanar2 t pr empa"na| | nt pano empanetado m empane"taDo6 empanicar t empani"ka| empantanar t empanta"na| empapar t pr empa"pa| empapelado m empapE"laDo6 empapelar t empapE"la| empapuzar i empapu"Ta| empaquetado m empake"taDo6 empaquetador s empaketa"Do| | f: empaquetadora empaketa"Do|a6 empaquetar t empake"ta| empardecer i empa|De"Te| emparedado m empa|e"DaDo6 emparedar t empa|e"Da| emparellamento m

empaD|oa"mento6 (empaD|oa"mEnto6) empadroar t pr empaD|o"a|

empa|e¥a"mento6 (empa|e¥a"mEto6) emparellar t i pr empa|e"¥a| emparentar i empa|en"ta| empa|En"ta| emparrado m empa"raDo6 emparrar t empa"ra| emparvecer i empa|Be"Te| emparzar t empa|"Ta| empastar t empas"ta| empaste m em"paste6 empatadura f empata"Du|a6 empatar t i empa"ta| empate m em"pate6

8

empatía f empa"tia6 empavear t empaBe"a| empavesada f empaBe"saDa6 empavesar t empaBe"sa| empecadado a empeka"DaDo6 | f: empecadada empeka"DaDa6 empecer t empe"Te| empedernido a empeDe|"niDo6 | f: empedernida empeDe|"niDa6 empedernir t pr empeDe|"ni| empedrada f empe"D|aDa6 empedrado pt a empe"D|aDo6 | f: empedrada empe"D|aDa6 empedrar t empe"D|a| empeixar t pr empej"Sa| empelar t empe"la| empelgar t empel"Va| empenamento m empena"mento6 (empena"mEnto6) empenar t i empe"na| empeña f em"pe≠a6 empeñar t pr empe"≠a| empeño m em"pe≠o6 empeoramento m empeo|a"mento6 (empeo|a"mEnto6) empeorar t i empeo"|a| empequenecemento m

empinado a empi"naDo6 | f: empinada empi"naDa6 empinar t empi"na| empincha f em"pint°Sa6 empinxe f em"pinSe6 empioucado pt a empiow"kaDo6 | f: empioucada empiow"kaDa6 empioucar i empiow"ka| empipar t pr empi"pa| empipotar t empipO"ta| empíreo m em"pi|e8o6 empiricamente av empi|ika"mente6 empírico a em"pi|iko6 | f: empírica empirismo m empi"|ismo6 empirular t empi|u"la| empitar i empi"ta| emplastar t emplas"ta| emplastecer t emplaste"Te| emplasto m em"plasto6 emplumar t emplu"ma| empoar t empo"a| empobrecedor a empOB|eTe"Do| | f: empobrecedora

em"pi|ika6

empOB|eTe"Do|a6
empobrecemento m

empekeneTe"mento6 (empekeneTe"mEnto6) empequenecer t empekene"Te| emperador m empe|a"Do| emperatriz f empe|a"t|iT empericar pr empe|i"ka| emperiquitar pr empe|iki"ta| emperrar pr empe"ra| emperrenchar pr emperen"t°Sa| empetar t empe"ta| empezar t i empe"Ta| empezo1 m em"pETo6 | nt empezar empezo2 m em"pETo6 | nt empecer
empezoñamento m

empeTo≠a"mento6 (empeTo≠a"mEnto6) empezoñar t empeTo"≠a| empicar t empi"ka| empilladoira f empi¥a"Doj|a6 empillar t empi"¥a|

empOB|eTe"mento6 (empOB|eTe"mEnto6) empobrecer t i pr empOB|e"Te| empoeirar t empoej"|a| empolainado pt a empolaj"naDo6 | f: empolainada empolaj"naDa6 empolainar pr empolaj"na| empoleirar t pr empolej"|a| empolicar pr empoli"ka| empoñer t empo"≠e| empopada f empo"paDa6 empor t em"po| emporcallar t pr empO|ka"¥a| emporcar t pr empO|"ka| empordanés a s empo|Da"nes | f: empordanesa empo|Da"nesa6 | nt
Empordán emporio m em"pO|jo6 emporiso c empo"|iso6 emposta f em"pOsta6

9

empozamento m empoTa"mento6 (empoTa"mEnto6) empozar i t empo"Ta| emprazamento m emp|aTa"mento6 (emp|aTa"mEnto6) emprazar t emp|a"Ta| emprega f em"p|EVa6 empregado s emp|e"VaDo6 | f: empregada emp|e"VaDa6 empregar t pr emp|e"Va| emprego m em"p|EVo6 empreguizar pr emp|eVi"Ta| emprendedor a s emp|ende"Do| | f: emprendedora emp|ende"Do|a6 emprender t emp|en"de| empreñadeira f emp|e≠a"Dej|a6 empreñar t i emp|e"≠a| empresa f em"p|esa6 empresar t emp|e"sa| empresariado m emp|esa"|jaDo6 empresarial a emp|esa"|jal empresario s emp|e"sa|jo6 | f: empresaria emp|e"sa|ja6 emprestado, de lav demp|es"taDo6 emprestar t emp|es"ta| empréstito m em"p|Estito6 emproar t emp|o"a| empuñadura f empu≠a"Du|a6 empuñar t empu"≠a| empurrar t empu"ra| empurrón m empu"roN emputecer t pr empute"Te| empuxada f empu"SaDa6 empuxar t empu"Sa| empuxón m empu"SoN emulación f Emula"TjoN emulador a s Emula"Do| | f: emuladora Emula"Do|a6 emular t Emu"la| emulativo a Emula"tiBo6 | f: emulativa Emula"tiBa6 émulo a "Emulo6 | f: émula "Emula6 emulsión f Emul"sjoN emulsionar t Emulsjo"na| emulsivo a Emul"siBo6 | f: emulsiva

emulxente a m Emul"Sente6 en pp eN enagua f E"naVwa6 enálaxe f E"nala6Se6 enaltecedor a EnalteTe"Do| | f: enaltecedora EnalteTe"Do|a6 enaltecemento m EnalteTe"mento6 (EnalteTe"mEnto6) enaltecer t Enalte"Te| enantema m Enan"tEma6 Enan"tema6 enantiomorfo a Enantjo"mO|fo6 | f: enantiomorfa Enantjo"mO|fa6 enarar t Ena"|a| enarborar t Ena|Bo"|a| enartrose f Ena|"t|Ose6 enaugadoiro m eNawVa"Doj|o6 enaugar t eNaw"Va| encabalgamento m

Emul"SEnte6

eNkaBalVa"mento6 (eNkaBalVa"mEnto6) encabalgar t eNkaBal"Va| encabar t eNka"Ba| encabestrar t eNkaBes"t|a|
encabezamento m

eNkaBeTa"mento6 (eNkaBeTa"mEnto6) encabezar t eNkaBe"Ta| encabezo m eNka"BeTo6 encabuxar t pr eNkaBu"Sa| encadeamento m eNkaDea"mento6 (eNkaDea"mEnto6) encadear t pr eNkaDe"a| encadernación f eNkaDE|na"TjoN encadernador a s eNkaDE|na"Do| |
f: encadernadora encadernar t eNkaDE|"na| encadramento m eNkaD|a"mento6 (eNkaD|a"mEnto6) encadrar t eNka"D|a| encadrilado a eNkaD|i"laDo6 | f: encadrilada eNkaD|i"laDa6 encaiar i eNka"ja| encaixar t i eNkaj"Sa| encaixe m eN"kajSe6 encalado m eNka"laDo6

eNkaDE|na"Do|a6

Emul"siBa6

10

encalar t eNka"la| encalcar t eNkal"ka| encalco m eN"kalko6 encaldada f eNkal"daDa6 encaldar t eNkal"da| encalecer t i eNkale"Te| encallamento m eNka¥a"mento6 (eNka¥a"mEnto6) encallar t i eNka"¥a| encalmar t pr eNkal"ma| encalvecer i eNkalBe"Te| encamada f eNka"maDa6 encamar t i eNka"ma| encambar t eNkam"ba| encambrar t eNkam"b|a| encamiñar t pr eNkami"≠a| encamisada f eNkami"saDa6 encamisar t eNkami"sa| encampar i eNkam"pa| encampecer i eNkampe"Te| encanada f eNka"naDa6 encanamento m eNkana"mento6 (eNkana"mEnto6) encanar t eNka"na| encanastrar t eNkanas"t|a| encandear t eNkande"a| encandecer pr eNkande"Te| encanecer t i eNkane"Te| encanelar t eNkane"la| encanizada f eNkani"TaDa6 encano m eN"kano6 encantado pt a eNkan"taDo6 | f: encantada eNkan"taDa6 encantador a s eNkanta"Do| | f: encantadora eNkanta"Do|a6 encantadoramente av

encaprichar pr eNkap|i"t°Sa| encapuchado pt a s eNkapu"t°SaDo6 | f: encapuchada eNkapu"t°SaDa6 encapuchar t eNkapu"t°Sa| encapuzar t eNkapu"Ta| encaracolado pt a eNka|akO"laDo6 | f: encaracolada eNka|akO"laDa6 encaracolar t eNka|akO"la| encarambelar i eNka|ambE"la|

eNka|ambe"la| encarapolar i eNka|apo"la| | var
encarpolar encarar t pr eNka"|a| encarceramento m

eNka|TE|a"mento6 (eNka|TE|a"mEnto6) encarcerar t eNka|TE"|a| encarecemento m eNka|eTe"mento6 (eNka|eTe"mEnto6) encarecer t i eNka|e"Te|
encarecidamente av encarga f eN"ka|Va6 encargado pt a s eNka|"VaDo6 | f: encargada eNka|"VaDa6 encargar t pr eNka|"Va| encargo m eN"ka|Vo6 encariñar pr eNka|i"≠a| encarnación f eNka|na"TjoN encarnado pt a m eNka|"naDo6 | f: encarnada eNka|"naDa6 encarnar t pr eNka|"na| encarnizadamente av

eNka|eTiDa"mente6

eNka|niTaDa"mente6 encarnizado pt a eNka|ni"TaDo6 | f: encarnizada eNka|ni"TaDa6
encarnizamento m

eNkantaDo|a"mente6 encantamento m eNkanta"mento6 (eNkanta"mEnto6) encantar t eNkan"ta| encanto m eN"kanto6 encapelado s a eNkape"laDo6 | f: encapelada eNkape"laDa6 encapelar t eNkape"la| encapotado pt a eNkapO"taDo6 | f: encapotada eNkapO"taDa6 encapotar pr t eNkapO"ta|

eNka|niTa"mento6 (eNka|niTa"mEnto6) encarnizar pr eNka|ni"Ta| encarolar pr eNka|o"la| encarpolar i eNka|po"la| | var
encarapolar encarrapuchar pr eNkarapu"t°Sa| encarreirar t i pr eNkarej"|a| encarrelar t eNkarE"la| encarrilar t eNkari"la| encarriscar i eNkaris"ka| 11

encartar t i eNka|"ta| encarte m eN"ka|te6 encartuchar t eNka|tu"t°Sa| encascada f eNkas"kaDa6 encascado m eNkas"kaDo6 encascar t eNkas"ka| encasquetar t eNkaske"ta| encastar t eNkas"ta| encastelado pt a eNkastE"laDo6 | f: encastelada eNkastE"laDa6 encastelamento m

encharcar t pr ent°Sa|"ka| enchedela f ent°Se"DEla6 enchedoiro m ent°Se"Doj|o6 enchedura f ent°Se"Du|a6 enchente f en"t°Sente6 en"t°SEnte6 encher t i pr en"t°Se| enchispar t pr ent°Sis"pa| enchoiada f ent°SO"jaDa6 enchoiar t ent°SO"ja| enchoído a ent°So"iDo6 | f: enchoída enchouchar t ent°Sow"t°Sa| enchoupar t pr ent°Sow"pa| enchourizar t ent°Sow|i"Ta| enchufar t pr ent°Su"fa| enchufe m en"t°Sufe6 enchufismo m ent°Su"fismo6 encíclica f en"Tiklika6 enciclopedia f enTiklO"pEDja6 enciclopédico a enTiklO"pEDiko6 | f: enciclopédica enTiklO"pEDika6 enciclopedismo m enciclopedista s enTiklOpE"Dista6 encima1 s en"Tima6 encima2 av en"Tima6 encima de lpp en"Tima6De6 encimático a enTi"matiko6 | f: encimática enTi"matika6 encimoloxía f enTimolo"Sia6 encinchar t enTin"t°Sa| encinsar t enTin"sa| | var encinzar encinta af en"Tinta6 encintado m enTin"taDo6 encintar t enTin"ta| encinzar t enTin"Ta| | var encinsar encirrante a enTi"rante6 encirrar t enTi"ra| enclaustrar t pr eNklaws"t|a| enclavar t eNkla"Ba| enclave m eN"klaBe6 énclise f "ENklise6 encliticamente av eNklitika"mente6 enclítico a eN"klitiko6 | f: enclítica encodillar i eNkoDi"¥a| encofrado m eNkO"f|aDo6

eNkastEla"mento6 (eNkastEla"mEnto6) encastelar t pr eNkastE"la| encáustico a eN"kawstiko6 | f: encáustica eN"kawstika6 encausto m eN"kawsto6 encebolado a enTeBo"laDo6 | f: encebolada enTeBo"laDa6 encebolar t enTeBo"la| encefálico a enTe"faliko6 | f: encefálica enTe"falika6 encefalite f enTefa"lite6 encéfalo m en"TEfa6lo6 encefalografía f enTefaloV|a"fia6 encefalograma m enTefalo"V|ama6 enceleirar t enTelej"|a| encepelar i enTepe"la| encerado m enTe"|aDo6 encerador a s enTe|a"Do| | f: enceradora enTe|a"Do|a6 enceradura f enTe|a"Du|a6 enceramento m enTe|a"mento6 (enTe|a"mEnto6) encerar t enTe"|a| encerelladura f enTe|e¥a"Du|a6 encerellamento m enTe|e¥a"mento6 (enTe|e¥a"mEnto6) encerellar t pr enTe|e"¥a| encerrar t pr enTE"ra| (enTe"ra|) encerro m en"TEro6 encestar t enTes"ta| encetar t pr enTe"ta| enceto m en"TEto6 en"Teto6 encharcada f ent°Sa|"kaDa6 encharcadizo a ent°Sa|ka"DiTo6 | f: encharcadiza ent°Sa|ka"DiTa6

ent°So"iDa6

enTiklOpE"Dismo6

eN"klitika6

12

encofrar t eNkO"f|a| encoifar t eNkoj"fa| encoirar t i eNkoj"|a| encol de lpp eN"kOlde6 encolar1 t eNkO"la| | nt cola encolar2 pr eNko"la| | nt colo encolerizar t pr eNkolE|i"Ta| encolla f eN"ko¥a6 encolleito pt eNko"¥ejto6 | f: encolleita eNko"¥ejta6 encollemento m eNko¥e"mento6 (eNko¥e"mEnto6) encoller t i pr eNko"¥e| encollido pt a eNko"¥iDo6 | f: encollida eNko"¥iDa6 encolmar t eNkol"ma| encomenda f eNko"menda6 encomendamento m

eNkomenda"mento6 (eNkomenda"mEnto6) encomendante m eNkomen"dante6 encomendar t pr eNkomen"da| encomendeiro m eNkomen"dej|o6 encomezar t eNkome"Ta| encomezo m eNko"meTo6 eNko"mETo6 encomiábel a eNkO"mjaBe6l | var
encomiable encomiable a eNkO"mjaBle6 | var encomiábel encomiar t eNkO"mja| encomiasta m eNkO"mjasta6 encomiástico a eNkO"mjastiko6 | f: encomiástica eNkO"mjastika6 encomio m eN"kOmjo6 enconchar t i eNkon"t°Sa| | var encunchar enconicado pt a eNkoni"kaDo6 | f: enconicada eNkoni"kaDa6 enconicar pr eNkoni"ka| encontradizo a eNkont|a"DiTo6 | f: encontradiza eNkont|a"DiTa6 encontrar t pr eNkon"t|a| encontro m eN"kont|o6 encontrón m eNkon"t|oN encorar t i eNko"|a|

encoraxamento m eNko|aSa"mento6 (eNko|aSa"mEnto6) encoraxar t pr eNko|a"Sa| encorchetar t eNko|t°Se"ta| encordar t eNkO|"Da| encordio m eN"kO|Djo6 encordoar t eNko|Do"a| encornar pr eNkO|"na| encoro m eN"kO|o6 eN"ko|o6 encorrear i pr eNkore"a| encortellar t eNko|te"¥a| encortizar t eNko|ti"Ta| encostelado a eNkostE"laDo6 | f: encostelada eNkostE"laDa6 encouñar pr eNkow"≠a| encouzar pr eNkow"Ta| encovado pt a eNkO"BaDo6 | f: encovada eNkO"BaDa6 encovar t eNkO"Ba| encravadura f eNk|aBa"Du|a6 encravamento m eNk|aBa"mento6 (eNk|aBa"mEnto6) encravar t eNk|a"Ba| encrechado pt a eNk|e"t°SaDo6 | f: encrechada eNk|e"t°SaDa6 encrechar t pr eNk|e"t°Sa| encrequenar pr eNk|eke"na| encrespado pt a eNk|es"paDo6 | f: encrespada eNk|es"paDa6 encrespamento m eNk|espa"mento6 (eNk|espa"mEnto6) encrespar t pr eNk|es"pa| encristado pt a eNk|is"taDo6 | f: encristada eNk|is"taDa6 encristar pr eNk|is"ta| encruado pt a f eNk|u"aDo6 | f: encruada eNk|u"aDa6 encruar i eNk|u"a| encrucillada f eNk|uTi"¥aDa6 encrucillado m eNk|uTi"¥aDo6 encrucillar t eNk|uTi"¥a| encubar t eNku"Ba| encubertamente av encuberto pt a eNku"BE|to6 | f: encuberta eNku"BE|ta6

eNkuBE|ta"mente6

13

encubridor s eNkuB|i"Do| | f: encubridora eNkuB|i"Do|a6 encubrimento m eNkuB|i"mento6 (eNkuB|i"mEnto6) encubrir t eNku"B|i| encunchar t i eNkun"t°Sa| | var enconchar encuñar t eNku"≠a| encurralar t eNkura"la| encuruxar pr eNku|u"Sa| encurvar t eNku|"Ba| ende ben lc ende"BEN ende mal lc ende"mal endebedamento m

endeBeDa"mento6 (endeBeDa"mEnto6) endebedar t pr endeBe"Da| endegar i pr ende"Va| endego m en"deVo6 endelgar t endel"Va| endemia f en"dEmja6
endemicamente av

endEmika"mente6 endémico a en"dEmiko6 | f: endémica en"dEmika6 endemoñado a endemO"≠aDo6 | f: endemoñada endemO"≠aDa6 endemoñar t pr endemO"≠a| endentar t enden"ta| endEn"ta| endentecer t endente"Te| endEnte"Te| endeño m en"de≠o6 endereitar t pr ende|ej"ta| enderezar t ende|e"Ta| enderezo m ende"|eTo6 endeusamento m endewsa"mento6 (endewsa"mEnto6) endeusar t pr endew"sa| endexamais av endeSa"majs éndez m "endeT endiañado a endja"≠aDo6 | f: endiañada endja"≠aDa6 endivia f en"diBja6 endoblasto m endo"Blasto6 endocardio m endo"ka|Djo6 endocardite f endoka|"Dite6 endocarpo m endo"ka|po6

endócrino a en"dOk|ino6 | f: endócrina en"dOk|ina6 endocrinólogo s endok|i"nOlo6Vo6 | f: endocrinóloga endok|i"nOlo6Va6 endocrinoloxía f endok|inolo"Sia6 endoderma m endo"DE|ma6 endodoncia f endo"DOnTja6 endogamia f endo"Vamja6 endometrite f endomE"t|ite6 endomingar pr endomiN"ga| endoparasito m endopa"|asito6 endorreico a endo"rejko6 | f: endorreica endo"rejka6 endosante s endO"sante6 endosar t endO"sa| endosatario s endOsa"ta|jo6 | f: endosataria endOsa"ta|ja6 endoscopia f endos"kOpja6 endoscopio m endos"kOpjo6 endosfera f endos"fE|a6 endosmose f endOs"mOse6 endoso m en"dOso6 endotelio m endo"tEljo6 endotérmico a endo"tE|miko6 | f: endotérmica endo"tE|mika6 endoutro día lav endowt|o"Dia6 endovenoso a endoBe"noso6 | f: endovenosa endoBe"nosa6 endoxénese f endo"SEne6se6 endóxeno a en"dOSe6no6 | f: endóxena en"dOSe6na6 endurecemento m endu|eTe"mento6 (endu|eTe"mEnto6) endurecer t i endu|e"Te| ene m "Ene6 | nt letra eneixar t eNej"Sa| éneo a "Ene8o6 | f: énea "Ene8a6 eneolítico a m Ene8o"litiko6 | f: eneolítica Ene8o"litika6 energúmeno s EnE|"Vume6no6 | f: energúmena EnE|"Vume6na6 enervación f Ene|Ba"TjoN enervamento m Ene|Ba"mento6 (Ene|Ba"mEnto6) enervante a Ene|"Bante6 enervar t pr Ene|"Ba| enerxética f EnE|"SEtika6

14

enerxético a EnE|"SEtiko6 | f: enerxética EnE|"SEtika6 enerxía f EnE|"Sia6 enerxicamente av EnE|Sika"mente6 enérxico a E"nE|Siko6 | f: enérxica enfadadizo a eμfaDa"DiTo6 | f: enfadadiza eμfaDa"DiTa6 enfadar t pr eμfa"Da| enfado m eμ"faDo6 enfadoso a eμfa"Doso6 | f: enfadosa eμfa"Dosa6 enfaenado a eμfae"naDo6 | f: enfaenada eμfae"naDa6 enfaixadura f eμfajSa"Du|a6 enfaixamento m eμfajSa"mento6 (eμfajSa"mEnto6) enfaixar t pr eμfaj"Sa| enfaldrado a eμfal"d|aDo6 | f: enfaldrada eμfal"d|aDa6 enfaramallar t eμfa|ama"¥a| enfardar t eμfa|"Da| enfardelar t eμfa|DE"la| enfarelar t eμfa|E"la| enfariñar t pr eμfa|i"≠a| enfarnar t pr eμfa|"na| enfarrañar t pr eμfara"≠a| énfase f "Eμfa6se6 enfastiar t pr eμfasti"a| enfaticamente av eμfatika"mente6 enfático a eμ"fatiko6 | f: enfática enfebrecer t eμfEB|e"Te| enfeitar t pr eμfej"ta| enfeite m eμ"fejte6 enfeitizar t eμfejti"Ta| enfeixar t eμfej"Sa| enfeluxar t pr eμfelu"Sa| enfermar t i eμfe|"ma| enfermaría eμfe|ma"|ia6 | var enfermería enfermeiro s eμfe|"mej|o6 | f: enfermeira eμfe|"mej|a6 enfermería f eμfe|mE"|ia6 | var enfermaría enfermidade f eμfe|mi"DaDe6

enfermizo a eμfe|"miTo6 | f: enfermiza eμfe|"miTa6 enfermo a s eμ"fe|mo6 | f: enferma enferrar t i eμfe"ra| enferruxamento m eμferuSa"mento6 (eμferuSa"mEnto6) enferruxar t pr eμferu"Sa| enfesta f eμ"fEsta6 enfesto a eμ"fEsto6 | f: enfesta enfeudamento m eμfEwDa"mento6 (eμfEwDa"mEnto6) enfeudar t eμfEw"Da| enfexar t eμfe"Sa| enfexo a s eμ"feSo6 | f: enfexa enfiada f eμfi"aDa6 enfiadeira f eμfia"Dej|a6 enfiar t eμfi"a| enfibelar t eμfiBE"la| enfilación f eμfila"TjoN enfilar t i eμfi"la| enfisema m eμfi"sEma6 enfisematoso a eμfisEma"toso6 | f: enfisematosa eμfisEma"tosa6 enfistular pr eμfistu"la| enfiteuse f eμfi"tEwse6 enfiteuta s eμfi"tEwta6 enfitéutico a eμfi"tEwtiko6 | f: enfitéutica eμfi"tEwtika6 enfocar t eμ"fOka| enfociñadura f eμfoTi≠a"Du|a6 enfociñar i eμfoTi"≠a| enfogar pr eμfo"Va| enfonchar pr eμfon"t°Sa| enfoque m eμ"fOke6 enforcado pt a s eμfo|"kaDo6 | f: enforcada eμfo|"kaDa6 enforcadura f eμfo|ka"Du|a6 enforcamento m eμfo|ka"mento6 (eμfo|ka"mEnto6) enforcar t pr eμfo|"ka| enfornar t eμfo|"na| enfoular pr eμfow"la|

eμ"fe|ma6

E"nE|Sika6

eμ"fEsta6

eμ"feSa6

eμ"fatika6

15

enfraquecemento m

eμf|akeTe"mento6 (eμf|akeTe"mEnto6) enfraquecer i eμf|ake"Te| enfrascamento m eμf|aska"mento6 (eμf|aska"mEnto6) enfrascar1 t eμf|as"ka| enfrascar2 pr eμf|as"ka| enfrear t eμf|e"a| enfrontamento m eμf|onta"mento6 (eμf|onta"mEnto6) enfrontar t pr eμf|on"ta| enfundar t eμfun"da| enfungueirar t eμfuNgej"|a| enfurcar t eμfu|"ka| enfurecemento m eμfu|eTe"mento6 (eμfu|eTe"mEnto6) enfurecer t pr eμfu|e"Te| enfurnar t eμfu|"na| enfurruñar t pr eμfuru"≠a| enfuscar t pr eμfus"ka| engabuñar t pr eNgaBu"≠a| engadalla f eNga"Da¥a6 engadar t eNga"Da| engadido m eNga"DiDo6 engadir t eNga"Di| engado m eN"gaDo6 engafecer i eNgafe"Te| engaimar t pr eNgaj"ma| engaiolante a eNgajO"lante6 engaiolar t pr eNgajO"la| engalanar t pr eNgala"na| engalar i eNga"la| engaldrapar t eNgald|a"pa| engalletado m eNga¥e"taDo6 enganadizo a eNgana"DiTo6 | f: enganadiza eNgana"DiTa6 enganador a s eNgana"Do| | f: enganadora eNgana"Do|a6 enganar t pr eNga"na| enganchar t pr eNgan"t°Sa| enganche m eN"gant°Se6 enganido a m eNga"niDo6 | f: enganida eNga"niDa6 engano m eN"gano6
enganosamente av

enganoso a eNga"noso6 | f: enganosa eNga"nosa6 engarameñar t pr eNga|ame"≠a| engaraño m eNga"|a≠o6 engarguelar t pr eNga|VE"la| engarrafar t eNgara"fa| engarrar t pr eNga"ra| engarzamento m eNga|Ta"mento6 (eNga|Ta"mEnto6) engarzar t pr eNga|"Ta| engastallar t pr eNgasta"¥a| engastar t eNgas"ta| engaste m eN"gaste6 engatar i eNga"ta| engatillar t eNgati"¥a| engavelar t eNgaBE"la| engavetar t eNgaBe"ta| englobar t eNglo"Ba| engoldrar t pr eNgol"d|a| engolfar t pr eNgol"fa| engomadura f eNgoma"Du|a6 engomar t eNgo"ma| engonzar t eNgon"Ta| engorda f eN"go|Da6 engordar t i eNgo|"Da| engorde1 m eN"go|De6 | nt gordo engorde2 av eN"gO|De6 engoumado a eNgow"maDo6 | f: engoumada eNgow"maDa6 engoumar t pr eNgow"ma| engra f "eNg|a6 engrada f eN"g|aDa6 engradado m eNg|a"DaDo6 engradar i eNg|a"Da| engraecer i eNg|a"eTe| engraiar i eNg|a"ja| engrandecedor a eNg|andeTe"Do| | f: engrandecedora

eNg|andeTe"Do|a6
engrandecemento m

eNganosa"mente6

eNg|andeTe"mento6 (eNg|andeTe"mEnto6) engrandecer t i pr eNg|ande"Te| engravatado pt a eNg|aBa"taDo6 | f: engravatada eNg|aBa"taDa6 engravatar t pr eNg|aBa"ta| engravecer i eNg|aBe"Te|

16

engraxador a m eNg|aSa"Do| | f: engraxadora eNg|aSa"Do|a6 engraxamento m eNg|aSa"mento6 (eNg|aSa"mEnto6) engraxar t pr eNg|a"Sa| engrenar i eNg|e"na| engrenaxe f eNg|e"naSe6 engroba f en"g|OBa6 engroda f en"g|ODa6 engrolar i eNg|o"la| engrosamento m eNg|Osa"mento6 (eNg|Osa"mEnto6) engrosar t eNg|O"sa| engrudar t eNg|u"Da| engrudo m eN"g|uDo6 engruñar t pr eNg|u"≠a| enguedellar t i pr eNgeDe"¥a| enguedello m eNge"De¥o6 engulipar t eNguli"pa| engulir t eNgu"li| engulmar t eNgul"ma| engurra f eN"gura6 engurrar t pr eNgu"ra| enharmonía f ena|mo"nia6 enharmónico a ena|"mOniko6 eNa|"mOniko6 | f: enharmónica

enlentecer t pr enlente"Te| enleo m en"leo6 enliñar t enli"≠a| enlizar t enli"Ta| enlizo m en"liTo6 enlodar t enlo"Da| enlodazar t enloDa"Ta| enloitar t pr enloj"ta| enlordar t pr enlO|"Da| enlouquecemento m

enlEnte"Te|

enlowkeTe"mento6 (enlowkeTe"mEnto6) enlouquecer t i enlowke"Te| enlourecer i enlow|e"Te| enluvar pr enlu"Ba| enmadeixar t eNmaDej"Sa| enmagrecer t i eNmaV|e"Te| enmallado a eNma"¥aDo6 | f: enmallada eNma"¥aDa6
enmarañadamente av enmarañado pt a eNma|a"≠aDo6 | f: enmarañada eNma|a"≠aDa6 enmarañar t pr eNma|a"≠a| enmarcar t pr eNma|"ka| enmascaramento m

eNma|a≠aDa"mente6

eNa|mo"nia6

ena|"mOnika6 eNa|"mOnika6 enherbar t eNE|"Ba| enigma m E"nigma6
enigmaticamente av

enigmático a Enig"matiko6 | f: enigmática Enig"matika6 enlace m en"laTe6 enlagar t enla"Va| enlamar t pr enla"ma| enlapar t enla"pa| enlarafuzar t pr enla|afu"Ta| enlatado m enla"taDo6 enlatar t enla"ta| enlazamento m enlaTa"mento6 (enlaTa"mEnto6) enlazar t enla"Ta| enleada f enle"aDa6 enlear t pr enle"a|

Enigmatika"mente6

eNmaska|a"mento6 (eNmaska|a"mEnto6) enmascarar t pr eNmaska"|a| enmeigar t eNmej"Va| enmelar t eNmE"la| enmestecer t i eNmeste"Te| enmocecer t i eNmoTe"Te|
enmudecemento m

eNmuDeTe"mento6 (eNmuDeTe"mEnto6) enmudecer t i eNmuDe"Te| enneágono m eNne"aVo6no6 enneasílabo a m eNnea"sila6Bo6 | f: enneasílaba eNnea"sila6Ba6
ennegrecemento m

eNneV|eTe"mento6 (eNneV|eTe"mEnto6) ennegrecer i eNneV|e"Te| ennobrecedor a eNnoB|eTe"Do| | f: ennobrecedora eNnoB|eTe"Do|a6

17

ennobrecemento m (eNnoB|eTe"mEnto6) ennobrecer t eNnoB|e"Te| enólogo s E"nOlo6Vo6 | f: enóloga enoloxía f Enolo"Sia6 enolóxico a Eno"lOSiko6 | f: enolóxica Eno"lOSika6 enorme a E"nO|me6 enormemente av EnO|me"mente6 enormidade f EnO|mi"DaDe6 6 enoteráceas fpl Enote"|aTe8as enqueirar t eNkej"|a| enquiridión m eNki|i"DjoN enquisa f eN"kisa6 enquisador s eNkisa"Do| | f: enquisadora eNkisa"Do|a6 enquisar t eNki"sa| enquistamento m eNkista"mento6 (eNkista"mEnto6) enquistar t pr eNkis"ta| enrabar t enra"Ba| enrabechar t pr enraBe"t°Sa| enrabiar t pr enra"Bja| enraizamento m enraiTa"mento6 (enraiTa"mEnto6) enraizar i enrai"Ta| enramada f enra"maDa6 enramallar t enrama"¥a| enramar t enra"ma| enranciar t i enran"Tja| enrarecer i enra|e"Te| enratar t enra"ta| enredadeira f enreDa"Dej|a6 enredador a s enreDa"Do| | f: enredadora enreDa"Do|a6 enredante a enre"Dante6 enredar t i pr enre"Da| enredo m en"reDo6 enredoso a enre"Doso6 | f: enredosa enreixado m enrej"SaDo6 enreixar t enrej"Sa| enrelladoira f enre¥a"Doj|a6 enrellar t i enre"¥a| enresmar i enrEs"ma|

eNnoB|eTe"mento6

E"nOlo6Va6

enrestrar t enrEs"t|a| enriar t enri"a| enriba av en"riBa6 enriba de lpp en"riBa6De6 enriquecedor a enrikeTe"Do| | f: enriquecedora enrikeTe"Do|a6 enriquecemento m enrikeTe"mento6 (enrikeTe"mEnto6) enriquecer t i pr enrike"Te| enristrar t enris"t|a| enrocar1 t pr enrO"ka| | nt roque enrocar2 t enrO"ka| | nt roca enrodelamento m enroDEla"mento6 (enroDEla"mEnto6) enrodelar t enroDE"la| enrodrigar t enroD|i"Va| enrolamento m enrola"mento6 (enrOla"mEnto6) enrolar1 t pr enro"la| | nt rol enrolar2 t enro"la| | nt rolo enroque m en"rOke6 enroscar t pr enros"ka| enrouquecemento m

enre"Dosa6

enrowkeTe"mento6 (enrowkeTe"mEnto6) enrouquecer t i enrowke"Te| enrudecer t i enruDe"Te| ensacar t ensa"ka| ensaiar t ensa"ja| ensaimada f ensaj"maDa6 ensaio m en"sajo6 ensaísmo m ensa"ismo6 ensaísta s ensa"ista6 ensaístico a ensa"istiko6 | f: ensaística ensa"istika6 ensalada f ensa"laDa6 ensaladeira f ensala"Dej|a6 ensalmar t ensal"ma| ensalmeiro a s ensal"mej|o6 | f: ensalmeira ensal"mej|a6 ensalmo m en"salmo6 ensalmoirar t ensalmoj"|a| ensamblado m ensam"blaDo6 ensambladura f ensambla"Du|a6 ensamblar t ensam"bla| ensamblaxe f ensam"blaSe6 ensanchar t i ensan"t°Sa|

18

ensanche m en"sant°Se6 ensandecer t i ensande"Te| ensanguentar t pr ensaNgen"ta|

ensaNgEn"ta| ensaquetar t ensake"ta| ensarillada f ensa|i"¥aDa6 ensarillar t pr ensa|i"¥a| ensartar t ensa|"ta| enseada f ense"aDa6 ensear t ense"a| ensebar1 t ense"Ba| | nt sebo ensebar2 t ense"Ba| | nt sebe enseguida av ense"ViDa6 enselar t ense"la| ensenrada f ensen"raDa6 enseñorar pr ense≠o"|a| ensiforme a ensi"fO|me6 ensilado m ensi"laDo6 ensilar t ensi"la| ensilaxe f ensi"laSe6 ensilvar t pr ensil"Ba|
ensimesmamento m

ensimEsma"mento6 (ensimEsma"mEnto6) ensimesmar pr ensimEs"ma| ensinábel a ensi"naBe6l | var
ensinable ensinable a ensi"naBle6 | var ensinábel ensinado pt a ensi"naDo6 | f: ensinada ensi"naDa6 ensinante a s ensi"nante6 ensinanza f ensi"nanTa6 ensinar t ensi"na| ensino m en"sino6 ensoberbecer t pr ensoBe|Be"Te| ensoberbiar pr ensoBe|"Bja| ensombrecer t ensomb|e"Te| ensopar t pr enso"pa| ensortellar t enso|te"¥a| ensuciar t pr ensu"Tja| ensulla f en"su¥a6 | var enxunlla ensumir pr ensu"mi| enta f "enta6 entaboar t entaBo"a| entalado pt a enta"laDo6 | f: entalada enta"laDa6

entaladura f entala"Du|a6 entalameirar t entalamej"|a| entalar t i enta"la| entalecer i entale"Te| entalla f en"ta¥a6 entallador a s enta¥a"Do| | f: entalladora enta¥a"Do|a6 entalladura f enta¥a"Du|a6 entallamento m enta¥a"mento6 (enta¥a"mEnto6) entallar t enta"¥a| entambullar i pr entambu"¥a| entangarañar pr entaNga|a"≠a| entanguecer i entaNge"Te| entapuzar i entapu"Ta| ente m "ente6 "Ente6 enteado1 m ente"aDo6 enteado2 m ente"aDo6 | nt tea entear t ente"a| entebrecer t i pr entEB|e"Te| enteiramente av entej|a"mente6 enteireza f entej"|eTa6 enteirizo a entej"|iTo6 | f: enteiriza enteiro a en"tej|o6 | f: enteira entelequia f ente"lEkja6 entena f en"tena6 | var antena2 | nt favo entendedor a s entende"Do| | f: entendedora entende"Do|a6 entendemento m entende"mento6 (entende"mEnto6) entender t pr i enten"de| entendíbel a enten"diBe6l | var entendible entendible a enten"diBle6 | var entendíbel entendido pt a s enten"diDo6 | f: entendida enten"diDa6 entenrecedor a entEnreTe"Do| | f: entenrecedora entEnreTe"Do|a6 entenrecemento m

entej"|iTa6 en"tej|a6

entEnreTe"mento6 (entEnreTe"mEnto6) entenrecer t pr entEnre"Te|

19

entérico a en"tE|iko6 | f: entérica enterite f entE"|ite6 enterococo m entE|o"koko6 enterocolite f entE|okO"lite6 enterrador m entera"Do| enterramento m entera"mento6 (entera"mEnto6) enterrar t pr ente"ra| enterro m en"tEro6 entesar i ente"sa| entestar i entEs"ta| entes"ta| entibiar t enti"Bja| entidade f enti"DaDe6 entimema m enti"mEma6 entoación f entoa"TjoN entoador a s entoa"Do| | f: entoadora entoa"Do|a6 entoar t i pr ento"a| entobar t pr ento"Ba| entolar t ento"la| | nt tola entolecer i entole"Te| entomófilo a ento"mOfilo6 | f: entomófila ento"mOfila6 entomólogo s ento"mOlo6Vo6 | f: entomóloga ento"mOlo6Va6 entomoloxía f entomolo"Sia6 entomolóxico a entomo"lOSiko6 | f: entomolóxica entomo"lOSika6 entomostráceos mpl entón av c en"toN entornadoiro m ento|na"Doj|o6 entornar t ento|"na| entorpecedor a entO|peTe"Do| | f: entorpecedora entO|peTe"Do|a6 entorpecemento m

en"tE|ika6

entE|o"kOko6

entoxar t ento"Sa| | nt toxo entozoo m ento"Too6 entrabar t ent|a"Ba| entrada f en"t|aDa6 entrado a en"t|aDo6 | f: entrada entrallada f ent|a"¥aDa6 entralladura f ent|a¥a"Du|a6 entrallar t i ent|a"¥a| entrallo m en"t|a¥o6 entrambilicar t ent|ambili"ka| entrámbolos cont en"t|ambo6lo6s | f: entrámbalas en"t|amba6la6s | nt entrambos(p)+los(art) entrambos p en"t|ambo6s | f: entrambas en"t|amba6s entrampar t pr ent|am"pa| entrante a m en"t|ante6 entrañábel a ent|a"≠aBe6l | var entrañable entrañabelmente av ent|a≠aBel"mente6 | var entrañablemente entrañable a ent|a"≠aBle6 | var entrañábel entrañablemente av ent|a≠aBle"mente6 | var entrañabelmente entrañar t ent|a"≠a| entrañas fpl en"t|a≠a6s entrapallar t ent|apa"¥a| entrar i en"t|a| entravesar t ent|aBe"sa| entre pp "ent|e6 entreaberto pt a ent|e8a"BE|to6 ent|a"BE|to6 | f: entreaberta entreabrir t ent|e8a"B|i| ent|a"B|i| entreacto m ent|e"akto6 entrecarto m ent|e"ka|to6 entrecasca f ent|e"kaska6 entrecasco m ent|e"kasko6 entrecava f ent|e"kaBa6 entrecavar t ent|eka"Ba| entrecocer pr ent|eko"Te| entrecoller t ent|eko"¥e| entrecortadamente av

en"t|aDa6

entomos"t|aTe8o6s

ent|e8a"BE|ta6 ent|a"BE|ta6

entO|peTe"mento6 (entO|peTe"mEnto6) entorpecer t entO|pe"Te| entortadura f ento|ta"Du|a6 entortar t ento|"ta| entosta f en"tOsta6 entourado a entow"|aDo6 | f: entourada entow"|aDa6 entouzar t pr entow"Ta|

ent|eko|taDa"mente6
20

entrecortar t ent|eko|"ta| entrecosto m ent|e"kosto6 entrecruzamento m

ent|ek|uTa"mento6 (ent|ek|uTa"mEnto6) entrecruzar pr ent|ek|u"Ta| entrededo m ent|e"DeDo6 entrefebrado a ent|efe"B|aDo6 | f: entrefebrada ent|efe"B|aDa6 entrefebras fpl ent|e"feB|a6s entrefollo m ent|e"fo¥o6 entreforro m ent|e"foro6 entrega f en"t|EVa6 entregar t pr ent|e"Va| entrego a en"t|EVo6 | f: entrega en"t|EVa6 | nt xa de anos entregue a en"t|EVe6 entreitiza f ent|ej"tiTa6 entreitizo a ent|ej"tiTo6 | f: entreitiza ent|ej"tiTa6 entrelazado m ent|ela"TaDo6 entrelazar t ent|ela"Ta| entreliña f ent|e"li≠a6 entreliñar t ent|eli"≠a| entrelucir i ent|elu"Ti| entremediar t ent|eme"Dja| entremedias av ent|e"meDja6s entrementres av c ent|e"ment|e6s (ent|e"mEnt|e6s) entremés m ent|e"mes
entremetemento m

ent|e"tEmpo6 entreter t pr ent|e"te| entreteto m ent|e"teto6 entretido pt a ent|e"tiDo6 | f: entretida ent|e"tiDa6 entretiño m ent|e"ti≠o6 entretoller t ent|eto"¥e| entretollo m ent|e"to¥o6 entrever t ent|e"Be| entrevista f ent|e"Bista6 entrevistador s ent|eBista"Do| | f: entrevistadora ent|eBista"Do|a6 entrevistar t pr ent|eBis"ta| entrexuntar t ent|eSun"ta| entrillada f ent|i"¥aDa6 entrillar t ent|i"¥a| entripado m ent|i"paDo6 entristecedor a ent|isteTe"Do| | f: entristecedora ent|isteTe"Do|a6
entristecemento m

entreseca f ent|e"seka6 entresola f ent|e"sOla6 entresollado m ent|eso"¥aDo6 entresoñar t ent|eso"≠a| entresoño m ent|e"so≠o6 entretecer t ent|ete"Te| entretemento m ent|ete"mento6 (ent|ete"mEnto6) entretempo m ent|e"tempo6

ent|emete"mento6 (ent|emete"mEnto6) entremeter pr ent|eme"te| entremetido pt a ent|eme"tiDo6 | f: entremetida ent|eme"tiDa6 entrenzado m ent|en"TaDo6 entrenzar t ent|en"Ta| entreoír t ent|e8O"i| ent|O"i| entreouvir t ent|e8ow"Bi| ent|ow"Bi| entrepano m ent|e"pano6 entreperna f ent|e"pE|na6 entrepernar pr ent|epE|"na| entreplanta f ent|e"planta6 entreporta f ent|e"pO|ta6 entresaca f ent|e"saka6 entresacar t ent|esa"ka|

ent|isteTe"mento6 (ent|isteTe"mEnto6) entristecer t pr ent|iste"Te| entroidada f ent|oj"DaDa6 entroidar i ent|oj"Da| entroideiro m ent|oj"Dej|o6 entroido m en"t|ojDo6 entroncamento m ent|oNka"mento6 (ent|oNka"mEnto6) entroncar t ent|oN"ka| entronización f ent|oniTa"TjoN
entronizamento m

ent|oniTa"mento6 (ent|oniTa"mEnto6) entronizar t ent|oni"Ta| entropía f ent|O"pia6 entropión m ent|O"pjoN entrousar t ent|ow"sa|

21

entubar t entu"Ba| entullar1 t entu"¥a| | nt tulla entullar2 t pr entu"¥a| | nt entullo entullo m en"tu¥o6 entumecemento m

entumeTe"mento6 (entumeTe"mEnto6) entumecer t i pr entume"Te| entupir t pr entu"pi| enturbar t entu|"Ba| entusiasmar t pr entusjas"ma| entusiasmo m entu"sjasmo6 entusiasta a entu"sjasta6
entusiasticamente av

entusjastika"mente6 entusiástico a entu"sjastiko6 | f: entusiástica entu"sjastika6 enucleación f Enuklea"TjoN enuclear t Enukle"a| enumerábel a EnumE"|aBe6l | var
enumerable enumerable a EnumE"|aBle6 | var enumerábel enumeración f EnumE|a"TjoN enumerar t EnumE"|a| enumerativo a EnumE|a"tiBo6 | f: enumerativa EnumE|a"tiBa6 enunciación f EnunTja"TjoN enunciado m Enun"TjaDo6 enunciar t Enun"Tja| enunciativo a EnunTja"tiBo6 | f: enunciativa EnunTja"tiBa6 enurese f Enu"|Ese6 envaidecer t pr embajDe"Te| envaiñar t embai"≠a| envarar t emba"|a| envaro m em"ba|o6 envasado m emba"saDo6 envasar t emba"sa| envase m em"base6 envear t embe"a| envelenamento m

envellecer i embE¥e"Te| enverdecer i embe|De"Te| enveredar i embe|e"Da| envergadura f embe|Va"Du|a6 envergar t embe|"Va| envergue m em"bE|Ve6 envernizar t embE|ni"Ta| envés m em"bEs envexa f em"beSa6 envexábel a embe"SaBe6l | var envexable envexable a embe"SaBle6 | var envexábel envexar t embe"Sa| envexigar t pr embeSi"Va| envexoso a embe"Soso6 | f: envexosa embe"Sosa6 enviado pt a s embi"aDo6 | f: enviada embi"aDa6 enviar t pr embi"a| enviciar t pr embi"Tja| envilecedor a embileTe"Do| | f: envilecedora embileTe"Do|a6 envilecemento m embileTe"mento6 (embileTe"mEnto6) envilecer t pr embile"Te| envío m em"bio6 envisgar t embis"Va| | nt <visgo envite m em"bite6 enviuvar i embiu"Ba| envolto pt em"bOlto6 (em"bolto6) | f: envolta em"bOlta6 | nt envolver envoltorio m embol"tO|jo6 envoltura f embol"tu|a6 envolvedor a s embolBe"Do| | f: envolvedora embolBe"Do|a6 envolvemento m embolBe"mento6 (embolBe"mEnto6) envolvente a embol"Bente6

embelena"mento6 (embelena"mEnto6) envelenar t pr embele"na|
envellecemento m

embol"BEnte6 envolver t pr embol"Be| envorca, á lav a…m"bO|ka6 a…em"bO|ka6 envorcadura f embo|ka"Du|a6 (embO|ka"Du|a6)
envorcalladas, ás lav

embE¥eTe"mento6 (embE¥eTe"mEnto6)
22

a…sembo|ka"¥aDa6s

envorcallar pr embo|ka"¥a| envorcar t embo|"ka| (embO|"ka|) envorco m em"bO|ko6 envurullada f embu|u"¥aDa6 envurullar t embu|u"¥a| envurullo m embu"|u¥o6 enxaboadura f enSaBoa"Du|a6 enxaboar t pr enSaBo"a| enxabrar t enSa"B|a| enxaldar pr enSal"da| enxalma f en"Salma6 enxalzamento m enSalTa"mento6 (enSalTa"mEnto6) enxalzar t pr enSal"Ta| enxame m en"Same6 enxamear i enSame"a| enxameeiro a enSame"ej|o6 | f: enxameeira enSame"ej|a6 enxamía f enSa"mia6 enxangada f enSaN"gaDa6 enxangar t enSaN"ga| enxangueiro a s enSaN"gej|o6 | f: enxangueira enSaN"gej|a6 enxarcia f en"Sa|Tja6 enxaugadura f enSawVa"Du|a6 enxaugar t enSaw"Va| enxebre a en"SeB|e6 enxebreza f enSe"B|eTa6 enxebrismo m enSe"B|ismo6 enxeitar t enSej"ta| enxemprar t enSem"p|a| enxeñar t pr enSe"≠a| enxeñaría enSe≠a"|ia6 | var enxeñería enxeñeiro s enSe"≠ej|o6 | f: enxeñeira enSe"≠ej|a6 enxeñería f enSe≠E"|ia6 | var enxeñaría enxeño m en"Se≠o6 enxeñosamente av

enxertía f enSe|"tia6 enxerto m en"Se|to6 enxesadura f enSEsa"Du|a6 enxesar t enSE"sa| enxiva f en"SiBa6 enxoiar t pr enSO"ja| enxoito pt a en"Sojto6 | f: enxoita en"Sojta6 | nt enxugar enxordar t enSo|"Da| enxordecedor a enSo|DeTe"Do| | f: enxordecedora enSo|DeTe"Do|a6 enxordecemento m

enSo|DeTe"mento6 (enSo|DeTe"mEnto6) enxordecer t i enSo|De"Te| enxoval m enSo"Bal enxugadoiro m enSuVa"Doj|o6 enxugador a s enSuVa"Do| | f: enxugadora enSuVa"Do|a6 enxugar t i enSu"Va| enxunlla f en"Sun¥a6 | var ensulla enxurrada f enSu"raDa6 enxurro m en"Suro6 enzafallar t pr enTafa"¥a| | var
enzafañar enzafañar t pr enTafa"≠a| | var enzafallar enzamarrado a enTama"raDo6 | f: enzamarrada enTama"raDa6 enzootia f enTo"Otja6 enzoufar pr enTow"fa| eñe m "E≠e6 | nt letra eocénico a EO"TEniko6 | f: eocénica eoceno m EO"Teno6 eólico a E"Oliko6 | f: eólica E"Olika6 eolio a s E"Oljo6 | f: eolia E"Olja6 | nt ant Eólida (Asia Menor) eón m E"oN eosina f EO"sina6 epa ix "epa6 "Epa6 epacta f E"pakta6 epanadiplose f EpanaDi"plOse6 epanalepse f Epana"lEpse6 epéndima m E"pEndima6 epéntese f E"pEnte6se6

EO"TEnika6

enSe≠osa"mente6 enxeñoso a enSe"≠oso6 | f: enxeñosa enSe"≠osa6 enxergar t enSe|"Va| enxerir t enSe"|i| enxermada af enSe|"maDa6 enxertar t enSe|"ta|

23

epentético a Epen"tEtiko6 | f: epentética Epen"tEtika6 épica f "Epika6 epicarpo m Epi"ka|po6 epiceno a Epi"Teno6 | f: epicena epicentro m Epi"Tent|o6 epiciclo m Epi"Tiklo6 epicicloidal a EpiTiklOj"Dal epicicloide f EpiTi"klOjDe6 épico a "Epiko6 | f: épica "Epika6 epicóndilo m Epi"kOndilo6 epicranio m Epi"k|anjo6 epicureísmo m Epiku|e"ismo6 epicúreo a Epi"ku|e8o6 | f: epicúrea epidemia f Epi"DEmja6 epidemicamente av

Epi"Tena6

Epi"ku|e8a6

epigramático a EpiV|a"matiko6 | f: epigramática EpiV|a"matika6 epigramista s EpiV|a"mista6 epilepsia f Epi"lEpsja6 epiléptico a Epi"lEptiko6 | f: epiléptica Epi"lEptika6 epilobio m Epi"lOBjo6 epilogar t Epilo"Va| epílogo m E"pilo6Vo6 epinicio m Epi"niTjo6 epíploon m E"piplo6o6N epirota a s Epi"|Ota6 | nt ant Epiro (Albania) episcopado m EpiskO"paDo6 episcopal a EpiskO"pal episcopio m Epis"kOpjo6 episodicamente av

EpiDEmika"mente6 epidémico a Epi"DEmiko6 | f: epidémica Epi"DEmika6 epidemioloxía f EpiDEmjolo"Sia6 epidemiolóxico a EpiDEmjo"lOSiko6
| f: epidemiolóxica epiderme f Epi"DE|me6 epidérmico a Epi"DE|miko6 | f: epidérmica Epi"DE|mika6 epídoto m E"piDo6to6 epifanía f Epifa"nia6 epifenómeno m Epife"nOme6no6 epífise f E"pifise6 epífito a E"pifito6 | f: epífita E"pifita6 epifonema m Epifo"nEma6

EpiDEmjo"lOSika6

Epifo"nema6 epífora f E"pifo6|a6 epigástrico a Epi"Vast|iko6 | f: epigástrica Epi"Vast|ika6 epigastrio m Epi"Vast|jo6 epiglote f Epi"VlOte6 epígono m E"piVo6no6 epígrafe m E"piV|a6fe6 epigrafía f EpiV|a"fia6 epigráfico a Epi"V|afiko6 | f: epigráfica Epi"V|afika6 epigrafista s EpiV|a"fista6 epigrama m Epi"V|ama6

EpisODika"mente6 episódico a Epi"sODiko6 | f: episódica Epi"sODika6 episodio m Epi"sODjo6 epistaxe f Epis"takse6 epistemoloxía f Epistemolo"Sia6 epistemolóxico a Epistemo"lOSiko6 | f: epistemolóxica Epistemo"lOSika6 epístola f E"pisto6la6 epistolar a Episto"la| epistolario m Episto"la|jo6 epistolografía f EpistoloV|a"fia6 epístrofe f E"pist|o6fe6 epitafio m Epi"tafjo6 epitalamio m Epita"lamjo6 epitelial a EpitE"ljal epitelio m Epi"tEljo6 epitelioma m EpitE"ljoma6 epítema m E"pite6ma6 | nt bilma epítese f E"pite6se6 epíteto m E"pite6to6 epítome m E"pito6me6 epixénese f Epi"SEne6se6 epixeo a Epi"Seo6 | f: epixea Epi"Sea6 epizoo m Epi"Too6 epizootia f EpiTo"Otja6 epizoótico a EpiTo"Otiko6 | f: epizoótica EpiTo"Otika6 época f "Epo6ka6 epodo m E"poDo6

24

epónimo s a E"pOnimo6 | f: epónima epopea f Epo"pea6 épsilon m "Epsilo6N | nt letra epsomita f Epso"mita6 epulón m Epu"loN equiángulo a Eki"aNgulo6 | f: equiángula Eki"aNgula6 equidade f Eki"DaDe6 equidistancia f EkiDis"tanTja6 equidistante a EkiDis"tante6 equidistar t EkiDis"ta| équidos mpl "EkiDo6s equilátero a Eki"late6|o6 | f: equilátera Eki"late6|a6 equilibradamente av equilibrado pt a Ekili"B|aDo6 | f: equilibrada Ekili"B|aDa6 equilibrador a s EkiliB|a"Do| | f: equilibradora EkiliB|a"Do|a6 equilibrar t pr Ekili"B|a| equilibrio m Eki"liB|jo6 equilibrista s Ekili"B|ista6 equimose f Eki"mOse6 equino a E"kino6 | f: equina E"kina6 equinoccial a EkinOk"Tjal equinoccio m Eki"nOkTjo6 equinodermos mpl Ekino"DE|mo6s equinoideos mpl EkinOj"Deo6s equipamento m Ekipa"mento6 (Ekipa"mEnto6) equipar t pr Eki"pa| equiparábel a Ekipa"|aBe6l | var equiparable equiparable a Ekipa"|aBle6 | var equiparábel equiparación f Ekipa|a"TjoN equiparar t pr Ekipa"|a| equipaxe f Eki"paSe6 equipo m E"kipo6 equipolencia f Ekipo"lEnTja6 (Ekipo"lenTja6) equipolente a Ekipo"lente6

equitativamente av equitativo a Ekita"tiBo6 | f: equitativa Ekita"tiBa6 equivalencia f EkiBa"lEnTja6 (EkiBa"lenTja6) equivalente a EkiBa"lente6 equivaler i EkiBa"le| | nt conx. como valer equivocación f EkiBoka"TjoN equivocamente av EkiBoka"mente6 equivocar t pr EkiBo"ka| equívoco a m E"kiBo6ko6 | f: equívoca E"kiBo6ka6 era f "E|a6 erario m E"|a|jo6 erasmista a E|as"mista6 erbedal m e|Be"Dal erbededo m e|Be"DeDo6 erbedeiro m e|Be"Dej|o6 érbedo m "e|Be6Do6 erbio m "E|Bjo6 erección f E|Ek"TjoN eréctil a E"|Ektil erecto a E"|Ekto6 | f: erecta E"|Ekta6 erector a E|Ek"to| | f: erectora eremita s E|e"mita6 eremítico a E|e"mitiko6 | f: eremítica E|e"mitika6 eretismo m E|E"tismo6 erg m "E|g | var ergo ergástulo m E|"Vastulo6 ergo m "E|Vo6 | var erg ergografía f E|VoV|a"fia6 ergometría f E|VomE"t|ia6 ergonomía f E|Vono"mia6 ergonómico a E|Vo"nOmiko6 | f: ergonómica E|Vo"nOmika6 ergosterol m E|VostE"|Ol ergoterapia f E|Vote"|apja6 ergotina f E|VO"tina6 ergotismo1 m E|VO"tismo6 ergotismo2 m E|VO"tismo6 ergueito pt a e|"Vejto6 | f: ergueita

E"pOnima6

EkitatiBa"mente6

EkiBa"lEnte6

EkiliB|aDa"mente6

E|Ek"to|a6

6 equisetáceas fpl Ekise"taTe8as equitación f Ekita"TjoN

Ekipo"lEnte6

e|"Vejta6

25

erguer t pr e|"Ve| ericáceas fpl E|i"kaTe8a6s erinaceidos mpl E|ina"TejDo6s erisipela f E|isi"pEla6 eritema m E|i"tEma6 E|i"tema6 eritematoso a E|itEma"toso6 E|itema"toso6 | f: eritematosa eritreo a s E|i"t|eo6 | f: eritrea E|i"t|ea6 | nt Eritrea eritrina f E|i"t|ina6 eritroblasto m E|it|o"Blasto6 eritrocito m E|it|o"Tito6 erixir t pr E|i"Si| ermar t e|"ma| ermida f e|"miDa6 ermitán a s e|mi"taN | f: ermitá ermo a m "E|mo6 | f: erma "E|ma6 erosión f E|O"sjoN erosionar t E|Osjo"na| erosivo a E|O"siBo6 | f: erosiva eroticamente av E|Otika"mente6 erótico a E"|Otiko6 | f: erótica erotismo m E|O"tismo6 erotomanía f E|otoma"nia6 erotómano a s E|o"tOma6no6 | f: erotómana E|o"tOma6na6 errabundo a Era"Bundo6 | f: errabunda Era"Bunda6 erradamente av EraDa"mente6 erradicación f EraDika"TjoN erradicar t EraDi"ka| erradío a Era"Dio6 | f: erradía errante a E"rante6 errar t i E"ra| errata f E"rata6 errático a E"ratiko6 | f: errática erre m "Ere6 | nt letra erro m "Ero6 errogación f EroVa"TjoN errogar t Ero"Va| erroneamente av ErOne8a"mente6

erróneo a E"rOne8o6 | f: errónea error m E"ro| erubescencia f E|uBes"TEnTja6 (E|uBes"TenTja6) erubescente a E|uBes"Tente6

E"rOne8a6

E|itEma"tosa6 E|itema"tosa6

e|mi"ta

E|O"siBa6 E"|Otika6

E|uBes"Tente6 eructar i E|uk"ta| eructo m E"|ukto6 erudición f E|uDi"TjoN eruditamente av E|uDita"mente6 erudito a s E|u"Dito6 | f: erudita E|u"Dita6 erupción f E|up"TjoN eruptivo a E|up"tiBo6 | f: eruptiva E|up"tiBa6 ervella f e|"Be¥a6 ervellaca f e|Be"¥aka6 ervellar i e|Be"¥a| ervello m e|"Be¥o6 esa p "esa6 | nt vid ese2 esaxeración f EsaSE|a"TjoN | var
exaxeración esaxeradamente av EsaSE|aDa"mente6 | var exaxeradamente esaxerado pt a EsaSE"|aDo6 | f: esaxerada EsaSE"|aDa6 | var exaxerado esaxerar t EsaSE"|a| | var exaxerar esbaballar pr esBaBa"¥a| esbagoar i esBaVo"a| esbagullar i esBaVu"¥a| esbancar t esBaN"ka| esbandallar t esBanda"¥a| esbarafundar i esBa|afun"da| esbarafustar i esBa|afus"ta| esbardallar t i esBa|Da"¥a| esbarrancar pr esBaraN"ka| esbarrar t i esBa"ra| esbarrelar t pr esBarE"la| esbarrigar pr esBari"Va| esbarroar pr esBaro"a| esbazunchar t i esBaTun"t°Sa| esbechar i esBe"t°Sa| | var esbichar esbicar t esBi"ka| esbichar i esBi"t°Sa|

Era"Dia6

E"ratika6

26

esbilar t esBi"la| esbirrar i esBi"ra| esbirro1 m es"Biro6 | var espirro esbirro2 m es"Biro6 esbocar t i esBo"ka| esboroar pr esBo|o"a| esborrallar pr esBora"¥a| esborranchar t esBoran"t°Sa| esborrecar i esBore"ka| esborrexer i esBore"Se| esboucelar t esBowTE"la| esbourar i esBow"|a| esbozar t esBo"Ta| esbozo m es"BoTo6 esbraguetado a esB|aVe"taDo6 | f: esbraguetada esB|aVe"taDa6 esbrancuxado a esB|aNku"SaDo6 | f: esbrancuxada esB|aNku"SaDa6 esbravexar i esB|aBe"Sa| esburacar t esBu|a"ka| | var esburatar esburatar t esBu|a"ta| | var esburacar esburgar t esBu|"Va| esca f "eska6 | var isca1 escabardar i eskaBa|"Da| escabardoso a eskaBa|"Doso6 | f: escabardosa eskaBa|"Dosa6 escabechar t eskaBe"t°Sa| escabeche m eska"BEt°Se6 escabelar t i eskaBe"la| escabezar t eskaBe"Ta| | var descabezar escabildrar t eskaBil"d|a| escabiosa f eska"Bjosa6 escabioso a eska"Bjoso6 | f: escabiosa eska"Bjosa6 escabrosamente av escabrosidade f eskaB|osi"DaDe6 escabroso a eska"B|oso6 | f: escabrosa eska"B|osa6 escabullar t eskaBu"¥a| escacexar i eskaTe"Sa| escachademos s eskat°Sa"DEmo6s escachado a eska"t°SaDo6 | f: escachada eska"t°SaDa6

eskaB|osa"mente6

escachanoces m eskat°Sa"nOTe6s escachapedras s eskat°Sa"pED|a6s escachar t i eska"t°Sa| escacharrar t pr eskat°Sa"ra| escachelar t eskat°SE"la| escachizar t pr eskat°Si"Ta| escacho m es"kat°So6 escachoar i eskat°So"a| escacholar pr eskat°SO"la| escada1 f es"kaDa6 escada2 f es"kaDa6 escadrilar pr eskaD|i"la| escafandro m eska"fand|o6 escafoide a s eska"fOjDe6 escafópodos mpl eska"fOpo6Do6s escagallar t pr eskaVa"¥a| escagarriar pr eskaVari"a| escaiola f eska"jOla6 escaiolar t eskajO"la| escaiolista s eskajO"lista6 escala f es"kala6 escalada f eska"laDa6 escalador a s eskala"Do| | f: escaladora eskala"Do|a6 escalar1 t eska"la| escalar2 a eska"la| escaláridos mpl eska"la|iDo6s escalazar t pr eskala"Ta| escalda f es"kalda6 escaldadela f eskalda"DEla6 escaldado pt a eskal"daDo6 | f: escaldada eskal"daDa6 escaldadura f eskalda"Du|a6 escaldar t pr eskal"da| escaldazo m eskal"daTo6 escaldeirar t eskaldej"|a| escaldo m es"kaldo6 escaldrufar t eskald|u"fa| escaleira f eska"lej|a6 escaleirado a eskalej"|aDo6 | f: escaleirada eskalej"|aDa6 escaleirón m eskalej"|oN escaleno a eska"leno6 | f: escalena

eska"lena6 escalfar t eskal"fa| escalinata f eskali"nata6 escalladoiro m eska¥a"Doj|o6

27

escallar t eska"¥a| escallo m es"ka¥o6 escalo m es"kalo6 escalope m eska"lOpe6 escalpelo m eskal"pElo6 eskal"pelo6 escama f es"kama6 escamadura f eskama"Du|a6 escamar t eska"ma| escambrar i eskam"b|a| escambrón m eskam"b|oN escambruzar i eskamb|u"Ta| escamento a eska"mento6 (eska"mEnto6) | f: escamenta eska"menta6 (eska"mEnta6) escamoteador a s eskamOtea"Do| | f: escamoteadora escamotear t eskamOte"a| escamoteo m eskamO"teo6 escampada f eskam"paDa6 escampar i eskam"pa| escamudo a eska"muDo6 | f: escamuda eska"muDa6 escanado a eska"naDo6 | f: escanada eska"naDa6 escanar t eska"na| escanastrar t pr eskanas"t|a| escáncer m es"kanTe6| escanciar t eskan"Tja| escandalizar t pr eskandali"Ta| escandallo m eskan"da¥o6 escándalo m es"kanda6lo6 escandalosamente av escandaloso a eskanda"loso6 | f: escandalosa eskanda"losa6 escandinavo a s eskandi"naBo6 | f: escandinava eskandi"naBa6 | nt Escandinavia escandio m es"kandjo6 escandir t eskan"di| escanelado a eskanE"laDo6 | f: escanelada eskanE"laDa6 escangallar t pr eskaNga"¥a| escano m es"kano6 escansión f eskan"sjoN escantillón m eskanti"¥oN

eskamOtea"Do|a6

eskandalosa"mente6

escantrelar t eskant|E"la| escapada f eska"paDa6 escapadela f eskapa"DEla6 escapar i eska"pa| escaparate m eskapa"|ate6 escapatoria f eskapa"tO|ja6 escape m es"kape6 escape, a lav as"kape6 ae8s"kape6 escapelar t eskape"la| escápula f es"kapula6 escapular a eskapu"la| escapulario m eskapu"la|jo6 escapulir pr eskapu"li| éscara f "Eska6|a6 escarabana f eska|a"Bana6 escarabanoso a eska|aBa"noso6 | f: escarabanosa eska|aBa"nosa6 escarabeidos mpl eska|a"BejDo6s escarallar t pr eska|a"¥a| escaramonar t eska|amo"na| escaramuza f eska|a"muTa6 escaramuzar i eska|amu"Ta| escarapela f eska|a"pEla6 escarapelar t pr eska|ape"la| escarapolar t eska|apo"la| escarapote m eska|a"pOte6 escaravellar t i eska|aBe"¥a| escaravello m eska|a"Be¥o6 escarcallar pr eska|ka"¥a| escarcavear t eska|kaBe"a| escarificación f eska|ifika"TjoN escarificador m eska|ifika"Do| escarificar t eska|ifi"ka| escarlata a s eska|"lata6 escarlatina f eska|la"tina6 escarmear t eska|me"a| escarmentar t i eska|men"ta| (eska|mEn"ta|) escarmento m eska|"mento6 (eska|"mEnto6) escarnecedor a eska|neTe"Do| | f: escarnecedora eska|neTe"Do|a6 escarnecemento m

eska|neTe"mento6 (eska|neTe"mEnto6) escarnecer t eska|ne"Te| escarnio m es"ka|njo6

28

escarochar t eska|o"t°Sa| escarola f eska"|Ola6 escarolar t eska|o"la| escarótico a eska"|Otiko6 | f: escarótica eska"|Otika6 escarpa f es"ka|pa6 escarpado a eska|"paDo6 | f: escarpada eska|"paDa6 escarpear t eska|pe"a| escarpidor m eska|pi"Do| escarpín m eska|"piN escarranchar t pr eskaran"t°Sa| escarrapatar i eskarapa"ta| escarvadentes m eska|Ba"Dente6s escarvador a m eska|Ba"Do| | f: escarvadora eska|Ba"Do|a6 escarvar t eska|"Ba| escarza f es"ka|Ta6 escarzar t eska|"Ta| escasamente av eskasa"mente6 escascar t eskas"ka| | var descascar escasear i eskase"a| escaseza f eska"seTa6 escaso a es"kaso6 | f: escasa escatimar t eskati"ma| escatofáxidos mpl eskato"faSiDo6s escatoloxía1 f eskatolo"Sia6 escatoloxía2 f eskatolo"Sia6 escatolóxico1 a eskato"lOSiko6 | f: escatolóxica eskato"lOSika6 escatolóxico2 a eskato"lOSiko6 | f: escatolóxica eskato"lOSika6 escava f es"kaBa6 escavación f eskaBa"TjoN escavador a eskaBa"Do| | f: escavadora eskaBa"Do|a6 escavadora f eskaBa"Do|a6 escavar t eska"Ba| escave m es"kaBe6 escavichar t eskaBi"t°Sa| escavorcar t eskaBo|"ka| escena f es"Tena6 escenario m esTe"na|jo6 escenicamente av esTEnika"mente6

escénico a es"TEniko6 | f: escénica escenografía f esTenoV|a"fia6 escenógrafo s esTe"nOV|a6fo6 | f: escenógrafa esTe"nOV|a6fa6 escepticamente av

es"TEnika6

eska|Ba"DEnte6s

esTEptika"mente6 escepticismo m esTEpti"Tismo6 escéptico a es"TEptiko6 | f: escéptica es"TEptika6 esciénidos mpl esTi"EniDo6s escila f es"Tila6 esciliorrínidos mpl esTiljo"riniDo6s escindir t pr esTin"di| escintilación f esTintila"TjoN escintilante a esTinti"lante6 escintilar i esTinti"la| escintileo m esTinti"leo6 escisión f esTi"sjoN escita s es"Tita6 esciúridos mpl esTi"u|iDo6s escizofoos mpl esTiTo"foo6s esclarecedor a eskla|eTe"Do| | f: esclarecedora eskla|eTe"Do|a6
esclarecemento m

es"kasa6

eskla|eTe"mento6 (eskla|eTe"mEnto6) esclarecer t eskla|e"Te| esclarecido pt a eskla|e"TiDo6 | f: esclarecida eskla|e"TiDa6 esclavina f eskla"Bina6 esclerosar t esklE|O"sa| esclerose f esklE"|Ose6 escleroso a esklE"|oso6 | f: esclerosa esklE"|osa6 esclerótica f esklE"|Otika6 esclerótico a esklE"|Otiko6 | f: esclerótica esklE"|Otika6 esclusa f es"klusa6 escoadoiro m eskoa"Doj|o6 escoar t i pr esko"a| escoba f es"koBa6 escobillón m eskoBi"¥oN escobón m esko"BoN escocés a s eskO"Tes | f: escocesa eskO"Tesa6 | nt Escocia escochar t esko"t°Sa|

29

escocia f es"kOTja6 escoda f es"koDa6 escodar t esko"Da| escódega f es"kODe6Va6 escofar pr esko"fa| escoirar i eskoj"|a| escoita f es"kojta6 escoitar t eskoj"ta| escola f es"kOla6 escolante s esko"lante6 escolar a s esko"la| escolaridade f eskola|i"DaDe6 escolarización f eskola|iTa"TjoN escolarizar t eskola|i"Ta| escolástica f esko"lastika6 escolástico a esko"lastiko6 | f: escolástica esko"lastika6 escoler m eskO"lE| escólex m es"kOleks escoliasta m eskO"ljasta6 escolio m es"kOljo6 escoliose f eskO"ljOse6 escolítidos mpl eskO"litiDo6s escolla f es"ko¥a6 escolleito pt a esko"¥ejto6 | f: escolleita esko"¥ejta6 escoller t esko"¥e| escollido pt a esko"¥iDo6 | f: escollida esko"¥iDa6 escollo m es"ko¥o6 escolma f es"kOlma6 escolmar t eskol"ma| escolopendra f eskolo"pend|a6 escolta f es"kOlta6 escoltar t eskOl"ta| escómbridos mpl es"kOmb|iDo6s escombro m es"komb|o6 esconchar t eskon"t°Sa| | var escunchar escondedoiro m eskonde"Doj|o6 esconder t pr eskon"de| escondidas, ás lav a…seskon"diDa6s escontromiñar t pr eskont|omi"≠a| esconxurador a s eskonSu|a"Do| | f: esconxuradora eskonSu|a"Do|a6 esconxurar t eskonSu"|a| esconxuro m eskon"Su|o6

escopeta f esko"peta6 escopetada f eskope"taDa6 escopetear i eskopete"a| escopeteo m eskope"teo6 escora f es"kO|a6 escoramento m eskO|a"mento6 (eskO|a"mEnto6) escorar t pr eskO"|a| escorbútico a eskO|"Butiko6 | f: escorbútica eskO|"Butika6 escorbuto m eskO|"Buto6 escordadura f esko|Da"Du|a6 (eskO|Da"Du|a6) escordar t pr esko|"Da| (eskO|"Da|) escoriáceo a eskO"|jaTe8o6 | f: escoriácea eskO"|jaTe8a6 escorificar t eskO|ifi"ka| escornabois m eskO|na"Bojs escornacabras m eskO|na"kaB|a6s escornar t pr eskO|"na| escornear i eskO|ne"a| escorpénidos mpl esko|"pEniDo6s escorpión m esko|"pjoN escorras fpl es"kora6s escorredoiro m eskore"Doj|o6 escorredura f eskore"Du|a6 escorregada f eskore"VaDa6 escorregadizo a eskoreVa"DiTo6 | f: escorregadiza eskoreVa"DiTa6 escorregadoiro m eskoreVa"Doj|o6 escorregar i eskore"Va| escorregón m eskore"VoN escorreito a esko"rejto6 | f: escorreita esko"rejta6 escorrentar t eskoren"ta| escorrer t i esko"re| escorrichar t eskori"t°Sa| escorzo m es"ko|To6 escoscar t eskos"ka| | var descoscar escota f es"kota6 escotar1 i eskO"ta| | nt escote1 escotar2 t eskO"ta| | nt escote2 escotar3 t esko"ta| | nt decotar escote1 m es"kOte6 | nt pagar escote2 m es"kOte6 | nt vestir escotismo m eskO"tismo6

30

escotista a s eskO"tista6 escotoar t eskoto"a| escotoma m esko"toma6 escotrillar t eskot|i"¥a| escoucear t i eskowTe"a| escouchar t eskow"t°Sa| | var descrouchar escrouchar escoupro m es"kowp|o6 escoura f es"kow|a6 escouredo m eskow"|eDo6 escrava f es"k|aBa6 escravismo m esk|a"Bismo6 escravista a s esk|a"Bista6 escravitude f esk|aBi"tuDe6 escravización f esk|aBiTa"TjoN escravizante a esk|aBi"Tante6 escravizar t pr esk|aBi"Ta| escravo a s es"k|aBo6 | f: escrava escrebar i esk|e"Ba| escriba m es"k|iBa6 escribán s esk|i"BaN | f: escribá escribanía f esk|iBa"nia6 escribente a s esk|i"Bente6 escribidor a s esk|iBi"Do| | f: escribidora esk|iBi"Do|a6 escribir t i esk|i"Bi| escrita f es"k|ita6 escrito pt a es"k|ito6 | f: escrita escrito m es"k|ito6 escritor s esk|i"to| | f: escritora escritorio m esk|i"tO|jo6 escritura f esk|i"tu|a6 escrituración f esk|itu|a"TjoN escriturar t esk|itu"|a| escriturario a esk|itu"|a|jo6 | f: escrituraria esk|itu"|a|ja6 escrobiculáridos mpl descrocar1 escrófula f es"k|Ofula6 escrofularia f esk|Ofu"la|ja6

escrofulariáceas fpl escrofulose f esk|Ofu"lOse6 escrofuloso a esk|Ofu"loso6 | f: escrofulosa esk|Ofu"losa6 escroto m es"k|oto6 escrouchar t esk|ow"t°Sa| | var descrouchar escouchar escrúpulo m es"k|upulo6 escrupulosamente av

esk|Ofula"|jaTe8as 6

esk|upulosa"mente6
escrupulosidade f

es"k|aBa6

esk|i"Ba

esk|i"BEnte6

es"k|ita6

esk|i"to|a6

esk|oBiku"la|iDo6s escrocar t pr esk|O"ka| | var

esk|upulosi"DaDe6 escrupuloso a esk|upu"loso6 | f: escrupulosa esk|upu"losa6 escrutador a s esk|uta"Do| | f: escrutadora esk|uta"Do|a6 escrutar t esk|u"ta| escrutinio m esk|u"tinjo6 escuadra f es"kwaD|a6 escuadrar t eskwa"D|a| escuadrilla f eskwa"D|i¥a6 escuadro m es"kwaD|o6 escuadrón m eskwa"D|oN escuálido a es"kwaliDo6 | f: escuálida es"kwaliDa6 escuálidos mpl es"kwaliDo6s escualo m es"kwalo6 escuar t pr esku"a| escuatínidos mpl eskwa"tiniDo6s escudar t pr esku"Da| escudeiro m esku"Dej|o6 escudela f esku"DEla6 escudir t esku"Di| escudo m es"kuDo6 escudriñador a eskuD|i≠a"Do| | f: escudriñadora eskuD|i≠a"Do|a6 escudriñar t eskuD|i"≠a| esculca f es"kulka6 esculcar t i eskul"ka| esculfurido a eskulfu"|iDo6 | f: esculfurida eskulfu"|iDa6 esculpir t eskul"pi| escultor s eskul"to| | f: escultora eskul"to|a6 escultórico a eskul"tO|iko6 | f: escultórica eskul"tO|ika6

31

escultura f eskul"tu|a6 escultural a eskultu"|al escuma f es"kuma6 | var espuma escumadeira f eskuma"Dej|a6 | var espumadeira escumallo m esku"ma¥o6 | var espumallo escumante a esku"mante6 | var espumante escumar t i esku"ma| | var espumar escumoso a esku"moso6 | f: escumosa esku"mosa6 | var espumoso escunchar t eskun"t°Sa| | var esconchar escunqueirar i eskuNkej"|a| escuramente av esku|a"mente6 escurantismo m esku|an"tismo6 escurantista a s esku|an"tista6 escuras, ás lav a…ses"ku|a6s escurecemento m esku|eTe"mento6 (esku|eTe"mEnto6) escurecer i t esku|e"Te| escurecida f esku|e"TiDa6 escuridade f esku|i"DaDe6 escuro a es"ku|o6 | f: escura escusa f es"kusa6 escusábel a esku"saBe6l | var escusable escusable a esku"saBle6 | var escusábel escusado pt a esku"saDo6 | f: escusada esku"saDa6 escusar t pr esku"sa| escutiforme a eskuti"fO|me6 esdruxulizar t esD|uSuli"Ta| esdrúxulo a es"D|uSulo6 | f: esdrúxula es"D|uSula6 ese1 m "Ese6 | nt letra ese2 p "ese6 | f: esa "esa6 n: iso "iso6 esencia f E"sEnTja6 (E"senTja6) esencial a EsEn"Tjal (Esen"Tjal) esencialmente av EsEnTjal"mente6 (EsenTjal"mente6) esexese f EsE"Sese6 | var exexese eséxeta s E"sESe6ta6 | var exéxeta 32

esexético a EsE"SEtiko6 | f: esexética EsE"SEtika6 | var exexético esfacelar pr esfaTe"la| esfácelo m es"faTe6lo6 esfachar t pr esfa"t°Sa| esfacharear i esfat°Sa|e"a| esfagno m es"fagno6 esfameado a esfame"aDo6 | f: esfameada esfame"aDa6 esfandangar t pr esfandaN"ga| esfaragullar t esfa|aVu"¥a| | var esfrangullar esfarelar t pr esfa|E"la| esfargallar t pr esfa|Va"¥a| esfarrapar t esfara"pa| esfender t esfen"de| esfenoidal a esfenOj"Dal esfenoide a m esfe"nOjDe6 esfera f es"fE|a6 esfericidade f esfE|iTi"DaDe6 esférico a es"fE|iko6 | f: esférica esferoidal a esfE|Oj"Dal esferoide m esfE"|OjDe6 esferómetro m esfE"|Ome6t|o6 esfiañar t esfia"≠a| esfiar t esfi"a| esfigmógrafo m esfig"mOV|a6fo6 esfigmograma m esfigmo"V|ama6 esfigmomanómetro m

es"fE|ika6

es"ku|a6

esfigmoma"nOme6t|o6 esfínter m es"finte6| esfinxe f es"finSe6 esfínxidos mpl es"finSiDo6s esfirénidos mpl esfi"|EniDo6s esfírnidos mpl es"fi|niDo6s esfociñar t pr esfoTi"≠a| esfoirar t pr esfoj"|a| esfolador a s esfola"Do| | f: esfoladora esfola"Do|a6 esfoladura f esfola"Du|a6 esfolagatos m esfOla"Vato6s esfolar t pr esfo"la| esfolla f es"fo¥a6 esfollada f esfo"¥aDa6 esfollar t esfo"¥a|

esfollegar t esfo¥e"Va| esforzadamente av

esgueiro a es"Vej|o6 | f: esgueira esguello, de lav des"Ve¥o6 esguivio a es"ViBjo6 | f: esguivia esguizar t esVi"Ta| | var esgazar esguízaro a es"ViTa6|o6 | f: esguízara es"ViTa6|a6 esixencia f Esi"SEnTja6 (Esi"SenTja6) | var exixencia esixente a Esi"Sente6 Esi"SEnte6 | var exixente esixíbel a Esi"SiBe6l | var exixíbel esixible exixíble esixible a Esi"SiBle6 | var exixible esixíbel exixíbel esixir t Esi"Si| | var exixir esladroar t eslaD|o"a| eslamiado a esla"mjaDo6 | f: eslamiada esla"mjaDa6 eslatrifar t pr eslat|i"fa| eslavar t esla"Ba| eslavas fpl es"laBa6s eslavismo m esla"Bismo6 eslavo a s es"laBo6 | f: eslava eslavón a s esla"BoN | f: eslavoa esla"Boa6 | nt Eslavonia eslimar i esli"ma| eslombar t pr eslom"ba| eslora f es"lO|a6 eslovaco a s eslo"Bako6 | f: eslovaca eslo"Baka6 | nt Eslovaquia esloveno a s eslo"Beno6 | f: eslovena eslo"Bena6 | nt Eslovenia esluír t eslu"i| eslumecer t eslume"Te| esmadroar pr esmaD|o"a| esmagador a s esmaVa"Do| | f: esmagadora esmaVa"Do|a6 esmagadura f esmaVa"Du|a6 esmagallar t esmaVa"¥a| esmagamento m esmaVa"mento6 (esmaVa"mEnto6) esmagar t esma"Va| esmaltar t esmal"ta|

esfo|TaDa"mente6 esforzado pt a esfo|"TaDo6 | f: esforzada esfo|"TaDa6 esforzar pr esfo|"Ta| esforzo m es"fo|To6 esfragar t pr esf|a"Va| esfrangullar t esf|aNgu"¥a| | var
esfaragullar esfumar t pr esfu"ma| esfumino m esfu"mino6 esfuracar t esfu|a"ka| esfurricar pr esfuri"ka| esgaduñar t pr esVaDu"≠a| esgalla, a lav as"Va¥a6 ae8s"Va¥a6 esgallar t pr esVa"¥a| esgallo m es"Va¥o6 esganar t i pr esVa"na| esganeira f esVa"nej|a6 esganifar t esVani"fa| esgarecer i esVa|e"Te| esgarrafexar i esVarafe"Sa| esgarrapizar t pr esVarapi"Ta| esgarrar i esVa"ra| esgarro m es"Varo6 esgazadura f esVaTa"Du|a6 esgazar t i esVa"Ta| | var esguizar esgodar t esVo"Da| esgorxar t pr esVO|"Sa| esgotábel a esVo"taBe6l | var esgotable esgotable a esVo"taBle6 | var esgotábel esgotador a esVota"Do| | f: esgotadora esVota"Do|a6 esgotamento m esVota"mento6 (esVota"mEnto6) esgotar t pr esVo"ta| esgrafiar t esV|afi"a| esgrevio a es"V|eBjo6 | f: esgrevia esgrima f es"V|ima6 esgrimir t esV|i"mi| esgromar t esV|o"ma| esguedellar t esVeDe"¥a|

es"Vej|a6 es"ViBja6

es"laBa6

es"V|eBja6

33

esmalte m es"malte6 esmaltina f esmal"tina6 esmangoletado a esmaNgole"taDo6 | f: esmangoletada esmarañar t pr esma|a"≠a| esmechar t esme"t°Sa| esmelga f es"mElVa6 esmelgadoira f esmElVa"Doj|a6 esmelgar t esmEl"Va| esmeluxado a esmelu"SaDo6 | f: esmeluxada esmelu"SaDa6 esmendrellar t pr esmend|e"¥a| esmeralda f esme"|alda6 esmeraldino a esme|al"dino6 | f: esmeraldina esme|al"dina6 esmerar t pr esmE"|a| esmeril m esme"|il esmerilar t esme|i"la| esmero m es"mE|o6 esmexericar pr esmeSe|i"ka| esmigallar t esmiVa"¥a| esmilagrar pr esmila"V|a| esmillar t i esmi"¥a| esmiolar t esmio"la| esmirnota a s esmi|"nOta6 | nt ant Esmirna esmirrar pr esmi"ra| esmiuzar t esmiu"Ta| esmola f es"mOla6 esmoleiro a s esmO"lej|o6 | f: esmoleira esmO"lej|a6 esmolicado pt a esmoli"kaDo6 | f: esmolicada esmoli"kaDa6 esmolicar pr esmoli"ka| esmorecemento m

esmaNgole"taDa6

esnafrar t pr esna"f|a| esnaquizar t pr esnaki"Ta| esnogadura f esnoVa"Du|a6 esnogar t esno"Va| esnoirar t pr esnoj"|a| esófago m E"sOfa6Vo6 esofáxico a EsO"faSiko6 | f: esofáxica EsO"faSika6 esofaxite f EsOfa"Site6 esotérico a Eso"tE|iko6 | f: esotérica esoterismo m EsotE"|ismo6 esoutro p e"sowt|o6 | f: esoutra e"sowt|a6 | nt ese (p) + outro (p) esóxeno a E"sOSe6no6 | f: esóxena E"sOSe6na6 | var exóxeno espacial a espa"Tjal espada f es"paDa6 espadachín m espaDa"t°SiN espadada f espa"DaDa6 espadana f espa"Dana6 espadar t i espa"Da| espadeiro a espa"Dej|o6 | f: espadeira espa"Dej|a6 espadela1 f espa"DEla6 espadela2 f espa"DEla6 espadelador a s espaDEla"Do| | f: espadeladora espaDEla"Do|a6 espadelar t espaDE"la| espadeleiro m espaDE"lej|o6 espádice m es"paDiTe6 espadín m espa"DiN espádoa f es"paDo8a6 espadoar pr espaDo"a| espaguete m espa"VEte6 | var spaghetti espaiolar pr espajO"la| espalancar t espalaN"ka| espaleira f espa"lej|a6 espalladoira f espa¥a"Doj|a6 espallador a s espa¥a"Do| | f: espalladora espa¥a"Do|a6 espallamento m espa¥a"mento6 (espa¥a"mEnto6) espallar t pr espa"¥a| espaller m espa"¥E| espalmar t espal"ma|

Eso"tE|ika6

esmo|eTe"mento6 (esmo|eTe"mEnto6) esmorecente a esmo|e"Tente6 esmo|e"TEnte6 esmorecer i esmo|e"Te| esmorga f es"mO|Va6 esmouca f es"mowka6 esmoucar t esmow"ka| esmuxicar t i esmuSi"ka| esnacar t pr esna"ka| esnachar t pr esna"t°Sa|

34

espandiñar pr espandi"≠a| espantadizo a espanta"DiTo6 | f: espantadiza espanta"DiTa6 espantallo m espan"ta¥o6 espantar t pr espan"ta| espanto m es"panto6 espantosamente av espantoso a espan"toso6 | f: espantosa espan"tosa6 español a s espa"≠Ol | f: española espa"≠Ola6 | nt España españolada f espa≠O"laDa6 españolismo m espa≠O"lismo6 españolista a s espa≠O"lista6 españolizar t pr espa≠Oli"Ta| espapallar t pr espapa"¥a| esparadrapo m espa|a"D|apo6 esparaván m espa|a"BaN esparavel m espa|a"BEl esparexemento m espa|eSe"mento6 (espa|eSe"mEnto6) esparexer t pr espa|e"Se| espáridos mpl es"pa|iDo6s espárrago m es"para6Vo6 esparragueira f espara"Vej|a6 esparrar t pr espa"ra| esparrela f espa"rEla6 esparruñar i esparu"≠a| espartal m espa|"tal espartano a s espa|"tano6 | f: espartana espa|"tana6 | nt ant Esparta esparteína f espa|tE"ina6 esparto m es"pa|to6 espasmo m es"pasmo6 espasmodicamente av

espavento m espa"Bento6 (espa"BEnto6) espavorecer t pr espaBo|e"Te| espazadamente av espazador m espaTa"Do| espazar t espa"Ta| espazo m es"paTo6 espazoso a espa"Toso6 | f: espazosa espa"Tosa6 especar t espE"ka| especia f es"pETja6 especial a espe"Tjal especialidade f espeTjali"DaDe6 especialista s espeTja"lista6 especialización f espeTjaliTa"TjoN especializar t pr espeTjali"Ta| especialmente av espeTjal"mente6 especie f es"pETje6 especieiro s espE"Tjej|o6 | f: especieira espE"Tjej|a6 especificación f espETifika"TjoN especificamente av

espaTaDa"mente6

espantosa"mente6

espETifika"mente6 especificar t espETifi"ka| especificativo a espETifika"tiBo6 | f: especificativa espETifika"tiBa6 especificidade f espETifiTi"DaDe6 específico a espE"Tifiko6 | f: específica espE"Tifika6 espécime m es"pETime6 especioso a espE"Tjoso6 | f: especiosa espE"Tjosa6 espectacular a espEktaku"la|
espectacularidade f

espEktakula|i"DaDe6
espectacularmente av

espasmODika"mente6 espasmódico a espas"mODiko6 | f: espasmódica espas"mODika6 espata f es"pata6 espatelar t pr espatE"la| espate"la| espático a es"patiko6 | f: espática es"patika6 espato m es"pato6 espátula f es"patula6

espEktakula|"mente6 espectáculo m espEk"takulo6 espectador a s espEkta"Do| | f: espectadora espEkta"Do|a6 espectral a espEk"t|al espectro m es"pEkt|o6 espectrógrafo m espEk"t|OV|a6fo6 espectrograma m espEkt|o"V|ama6 espectroscopio m espEkt|os"kOpjo6 especulación f espEkula"TjoN

35

especulador a s espEkula"Do| | f: especuladora espEkula"Do|a6 especular1 i espEku"la| especular2 a espEku"la| especulativamente av

espermatorrea f espe|mato"rea6 espermatoxénese f

espe|mato"SEne6se6
espermatozoide m espermatozoo m espe|mato"Too6 espernexar i espE|ne"Sa| esperón m espe"|oN esperpéntico a espe|"pEntiko6 | f: esperpéntica espe|"pEntika6 esperpento m espe|"pento6 (espe|"pEnto6) espertador a m espe|ta"Do| | f: espertadora espe|ta"Do|a6 espertar t i espe|"ta| esperto a es"pE|to6 | f: esperta espesamente av espesa"mente6 espesar t i espe"sa| espeso a es"peso6 | f: espesa espesor m espe"so| espesura f espe"su|a6 espeta f es"peta6 espetada f espe"taDa6 espetar t pr espe"ta| espeteira f espe"tej|a6 espeto m es"peto6 espía s es"pia6 espiar t espi"a| espicañar t espika"≠a| espicha f es"pit°Sa6 espichar t espi"t°Sa| espicho m es"pit°So6 espiciforme a espiTi"fO|me6 espícula f es"pikula6 espido pt a m es"piDo6 | f: espida espiga f es"piVa6 espigado pt a espi"VaDo6 | f: espigada espi"VaDa6 espigallo m espi"Va¥o6 espigar i espi"Va| espigarzo a espi"Va|To6 | f: espigarza espi"Va|Ta6 espigo m es"piVo6 espigón m espi"VoN

espe|mato"TOjDe6

espEkulatiBa"mente6 especulativo a espEkula"tiBo6 | f: especulativa espEkula"tiBa6 espéculo m es"pEkulo6 espeleólogo s espele"Olo6Vo6 espe"le8Olo6Vo6 | f: espeleóloga espele"Olo6Va6 espe"le8Olo6Va6 espeleoloxía f espele8olo"Sia6 espeleolóxico a espele8o"lOSiko6 | f: espeleolóxica espele8o"lOSika6 espelicar t espeli"ka| espelido a espe"liDo6 | f: espelida espe"liDa6 espelir t pr i espe"li| espellismo m espe"¥ismo6 espello m es"pe¥o6 espeluxado a espelu"SaDo6 | f: espeluxada espelu"SaDa6 espeluxar t pr espelu"Sa| espendoar t espendo"a| espenuca f espe"nuka6 espenuxado a espenu"SaDo6 | f: espenuxada espenu"SaDa6 espenuxar t pr espenu"Sa| espeque m es"pEke6 espera f es"pE|a6 esperábel a espe"|aBe6l | var
esperable esperable a espe"|aBle6 | var esperábel esperantista s espe|an"tista6 esperanto m espe"|anto6 esperanza f espe"|anTa6 esperanzado a espe|an"TaDo6 | f: esperanzada espe|an"TaDa6 esperanzador a espe|anTa"Do| | f: esperanzadora espe|anTa"Do|a6 esperar t i espe"|a| esperma m es"pE|ma6 espermático a espE|"matiko6 | f: espermática espE|"matika6 espermatófitas fpl espe|ma"tOfita6s

es"pE|ta6

es"pesa6

es"piDa6

36

espigoto m espi"Voto6 espinaca f espi"naka6 espineta f espi"neta6 espingarda f espiN"ga|Da6 espínula f es"pinula6 espiña f es"pi≠a6 espiñada f espi"≠aDa6 espiñal a espi"≠al | var espinal espiñar t pr espi"≠a| espiñazo m espi"≠aTo6 espiñeiral m espi≠ej"|al espiñeiro m espi"≠ej|o6 espiñela f espi"≠Ela6 espiñento a espi"≠ento6 (espi"≠Ento6) | f: espiñenta espi"≠enta6 (espi"≠Enta6) espiño m es"pi≠o6 espiñoso a espi"≠oso6 | f: espiñosa espiollar t pr espio"¥a| espionaxe f espio"naSe6 espir t pr es"pi| espira f es"pi|a6 espiráculo m espi"|akulo6 espiral f espi"|al espiraliforme a espi|ali"fO|me6 espirante a espi"|ante6 espiritismo m espi|i"tismo6 espiritista s espi|i"tista6 espírito m es"pi|ito6 espiritual a espi|itu"al espiritualidade f espi|itwali"DaDe6 espiritualismo m espi|itwa"lismo6 espiritualista s espi|itwa"lista6 espiritualización f

espita f es"pita6 espláncnico a es"plaNkniko6 | f: espláncnica es"plaNknika6 esplendidamente av esplendidez f esplEndi"DeT espléndido a es"plEndiDo6 | f: espléndida es"plEndiDa6 esplendor m esplEn"do| esplen"do| esplendoroso a esplEndo"|oso6 esplendo"|oso6 | f: esplendorosa

esplEndiDa"mente6

espi"≠osa6

espi|itwaliTa"TjoN espiritualizar t espi|itwali"Ta|
espiritualmente av

espi|itual"mente6 espirituoso a espi|itu"oso6 | f: espirituosa espi|itu"osa6 espirógrafo m espi"|OV|a6fo6 espiroide f espi"|OjDe6 espirómetro m espi"|Ome6t|o6 espiroqueta f espi|o"keta6 espirrar i espi"ra| | var esbirrar espirro m es"piro6 | var esbirro1

esplEndo"|osa6 esplendo"|osa6 esplénico a es"plEniko6 | f: esplénica es"plEnika6 esplenite f esplE"nite6 espodar t espo"Da| espolar t espo"la| espoldrar i espol"d|a| espoldrexar i espold|e"Sa| espoleta f espo"leta6 espoliación f espOlja"TjoN espoliador a espOlja"Do| | f: espoliadora espOlja"Do|a6 espoliar t espO"lja| espolín m espo"liN espolio m es"pOljo6 espombelar t pr espombE"la| espondaico a espon"dajko6 | f: espondaica espon"dajka6 espondeo m espon"deo6 espondilartrite f espondila|"t|ite6 espondilartrose f espondila|"t|Ose6 espondílidos mpl espon"diliDo6s espondilite f espondi"lite6 espondilose f espondi"lOse6 esponsais mpl espon"sajs esponsalicio a esponsa"liTjo6 | f: esponsalicia esponsa"liTja6
espontaneamente av

espontane8a"mente6 espontaneidade f espontanej"DaDe6 espontáneo a espon"tane8o6 | f: espontánea espon"tane8a6 espontar t espon"ta| esponxa f es"ponSa6 esponxar t i espon"Sa| esponxiarios mpl espon"Sja|jo6s

37

esponxiforme a esponSi"fO|me6 esponxosidade f esponSosi"DaDe6 esponxoso a espon"Soso6 | f: esponxosa espon"Sosa6 espora1 f es"pO|a6 espora2 f es"pO|a6 esporada f espo"|aDa6 esporadicamente av

espumar t i espu"ma| | var escumar espumoso a espu"moso6 | f: espumosa espu"mosa6 | var escumoso espunlla f es"pun¥a6 | var espulla espurio a es"pu|jo6 | f: espuria espurrar i espu"ra| esputar i espu"ta| esputo m es"puto6 esquecedizo a eskETe"DiTo6 | f: esquecediza eskETe"DiTa6 esquecemento m eskETe"mento6 (eskETe"mEnto6) esquecer t i pr eskE"Te| esquecíbel a eskE"TiBe6l | var esquecible esquecible a eskE"TiBle6 | var esquecíbel esqueira f es"kej|a6 esqueirar t eskej"|a| esqueiro1 m es"kej|o6 esqueiro2 m es"kej|o6 | var isqueiro esquelético a eske"lEtiko6 | f: esquelética eske"lEtika6 esqueleto m eske"leto6 esquema m es"kEma6 es"kema6 esquematicamente av

es"pu|ja6

espo|aDika"mente6 esporádico a espo"|aDiko6 | f: esporádica espo"|aDika6 esporanxio m espo"|anSjo6 esporear t espo|e"a| esporífero a espO"|ife6|o6 | f: esporífera espO"|ife6|a6 esporófito m espo"|Ofito6 esporón m espo"|oN esporozoos mpl espo|o"Too6s esporranchar pr esporan"t°Sa| esporrancho a espo"rant°So6 | f: esporrancha espo"rant°Sa6 esporta f es"pO|ta6 esportelar t i espo|tE"la| espórula f es"pO|ula6 esposar t pr espo"sa| esposas fpl es"posa6s esposo s es"poso6 | f: esposa es"posa6 esposorio m espo"sO|jo6 espraiar t pr esp|a"ja| espreguizar t pr esp|eVi"Ta| espreita f es"p|ejta6 espreitar t esp|ej"ta| espremedor a s esp|eme"Do| | f: espremedora esp|eme"Do|a6 espremedura f esp|eme"Du|a6 espremer t pr esp|e"me| espulgar t espul"Va| espulla f es"pu¥a6 | var espunlla espuma f es"puma6 | var escuma espumadeira f espuma"Dej|a6 | var
escumadeira espumallo m espu"ma¥o6 | var escumallo espumante a espu"mante6 | var escumante

eskEmatika"mente6 eskematika"mente6 esquemático a eskE"matiko6 eske"matiko6 | f: esquemática eskE"matika6 eske"matika6 esquematismo m eskEma"tismo6 eskema"tismo6
esquematización f esquematizar t eskEmati"Ta|

eskEmatiTa"TjoN eskematiTa"TjoN eskemati"Ta|

esquerdista a s eske|"Dista6 esquerdo a s es"ke|Do6 es"kE|Do6 | f: esquerda es"ke|Da6 es"kE|Da6 esquí m es"ki esquía f es"kia6 esquiador s eskia"Do| | f: esquiadora eskia"Do|a6 esquiar i eski"a| 38

esquife m es"kife6 esquilmar t eskil"ma| esquilmo m es"kilmo6 esquimó a s eski"mO esquina f es"kina6 esquinado pt a eski"naDo6 | f: esquinada eski"naDa6 esquinal m eski"nal esquinar t pr eski"na| esquinencia f eski"nEnTja6 (eski"nenTja6) esquío m es"kio6 esquivamente av eskiBa"mente6 esquivar t eski"Ba| esquiveza f eski"BeTa6 esquivo a es"kiBo6 | f: esquiva esquizófitas fpl eski"TOfita6s esquizofrenia f eskiTo"f|Enja6 esquizofrénico a eskiTo"f|Eniko6 | f: esquizofrénica eskiTo"f|Enika6 esquizoide a eski"TOjDe6 esquizópodos mpl eski"TOpo6Do6s esquizotimia f eskiTo"timja6 esta p "esta6 | nt vid este estábel a es"taBe6l | var estable estabelecemento 0 m

estaca f es"taka6 estacada f esta"kaDa6 estacha f es"tat°Sa6 estación f esta"TjoN estacional a estaTjo"nal estacionamento m

es"kiBa6

estaTjona"mento6 (estaTjona"mEnto6) estacionar t i pr estaTjo"na| estacionario a estaTjo"na|jo6 | f: estacionaria estaTjo"na|ja6 estacón m esta"koN estada1 f es"taDa6 estada2 f es"taDa6 | var estadía estadal m esta"Dal estadea f esta"Dea6 estadía f esta"Dia6 | var estada2 estadio m es"taDjo6 estadista s esta"Dista6 estado m es"taDo6
estadounidense a s estaDowni"DEnse6 | nt EUA estadullo m esta"Du¥o6 estafa f es"tafa6 estafador s estafa"Do| | f: estafadora estafa"Do|a6 estafar t esta"fa| estafermo m esta"fe|mo6 estafeta f esta"feta6 estafilococo m estafilo"koko6 estafiloma m estafi"loma6 estai m es"taj estalactita f estalak"tita6 estalagmita f estalag"mita6 estalar i esta"la| | var estralar estaleiro m esta"lej|o6 estalicar t i pr estali"ka| estalido m esta"liDo6 estalla f es"ta¥a6 estallar t esta"¥a| estalo m es"talo6 | var estralo estalote m esta"lOte6 | var estraloque estame m es"tame6 estamental a estamen"tal (estamEn"tal)

estaBeleTe"mento6 (estaBeleTe"mEnto6) estabelecer 9 t pr estaBele"Te| estabelmente av estaBel"mente6 |
var establemente estabilidade f estaBili"DaDe6 estabilización f estaBiliTa"TjoN estabilizador a s estaBiliTa"Do| | f: estabilizadora estaBiliTa"Do|a6 estabilizante a m estaBili"Tante6 estabilizar t pr estaBili"Ta| estable a es"taBle6 | var estábel establecemento m

estafilo"kOko6

estaBleTe"mento6 (estaBleTe"mEnto6) establecer t pr estaBle"Te| establemente av estaBle"mente6 |
var estabelmente estabulación f estaBula"TjoN estabular t estaBu"la|

39

estamento m esta"mento6 (esta"mEnto6) estameña f esta"me≠a6 estaminal a estami"nal estaminífero a estami"nife6|o6 | f: estaminífera estami"nife6|a6 estaminodio m estami"nODjo6 estampa f es"tampa6 estampado a m estam"paDo6 | f: estampada estam"paDa6 estampador a estampa"Do| | f: estampadora estampa"Do|a6 estampar t estam"pa| estampaxe f estam"paSe6 estampinar t estampi"na| estancamento m estaNka"mento6 (estaNka"mEnto6) estancar t i pr estaN"ka| estancia f es"tanTja6 estanco a m es"taNko6 | f: estanca estándar a m es"tanda| estandarización f estanda|iTa"TjoN estandarizar t estanda|i"Ta| estandarte m estan"da|te6 estánnico a es"taNniko6 | f: estánnica es"taNnika6 estannífero a estaN"nife6|o6 | f: estannífera estaN"nife6|a6 estannoso a estaN"noso6 | f: estannosa estaN"nosa6 estanque m es"taNke6 estanqueiro s estaN"kej|o6 | f: estanqueira estaN"kej|a6 estanquidade f estaNki"DaDe6 estante m es"tante6 estantiga f estan"tiVa6 estanza f es"tanTa6 estañadura f esta≠a"Du|a6 estañar1 t esta"≠a| estañar2 i esta"≠a| estaño m es"ta≠o6 estar i pr cop es"ta| estarabouzar i esta|aBow"Ta| estarabouzo m esta|a"BowTo6 estarrecedor a estareTe"Do| | f: estarrecedora estareTe"Do|a6

estarrecer t i estare"Te| estarricar t i pr estari"ka| | var estricar estartelar t esta|tE"la| estase f es"tase6 estatal a esta"tal estatalismo m estata"lismo6 estatalista a s estata"lista6 estatalización f estataliTa"TjoN estatalizar t estatali"Ta| estática f es"tatika6 estaticamente av estatika"mente6 estático a es"tatiko6 | f: estática estatismo m esta"tismo6 estatística f esta"tistika6 estatisticamente av

es"tatika6

es"taNka6

estatistika"mente6 estatístico a esta"tistiko6 | f: estatística esta"tistika6 estator m esta"to| estatua f es"tatwa6 estatuario a estatu"a|jo6 | f: estatuaria estatu"a|ja6 estatuír t estatu"i| estatura f esta"tu|a6
estatutariamente av estatutario a estatu"ta|jo6 | f: estatutaria estatu"ta|ja6 estatuto m esta"tuto6 este p "este6 | f: esta "esta6 n: isto esteada f este"aDa6 estear1 t este"a| estear2 i este"a| esteárico a este"a|iko6 | f: esteárica estearina f estea"|ina6 esteatita f estea"tita6 esteatoma m estea"toma6 esteatose f estea"tOse6 esteganópodos mpl

estatuta|ja"mente6

"isto6

este"a|ika6

esteVa"nOpo6Do6s esteira f es"tej|a6 esteiro m es"tej|o6 estela1 f es"tEla6 | nt columna

40

estela2 f es"tEla6 | nt pao estelar a este"la| estelífero a este"life6|o6 | f: estelífera este"life6|a6 estelionato m esteljo"nato6 estema m es"tEma6 es"tema6 estender t pr esten"de| estenografía f estenoV|a"fia6 estenográfico a esteno"V|afiko6 | f: estenográfica esteno"V|afika6 estenógrafo s este"nOV|a6fo6 | f: estenógrafa este"nOV|a6fa6 estenose f este"nOse6 estenotipia f esteno"tipja6 estenotipista s estenoti"pista6 estentóreo a esten"tO|e8o6 | f: estentórea esten"tO|e8a6 esteo1 m es"teo6 esteo2 am m es"teo6 estepa1 f es"tepa6 | nt planta estepa2 f es"tepa6 | nt chaira estepario a este"pa|jo6 | f: esteparia

estéril a es"tE|il esterilidade f estE|ili"DaDe6 esterilización f estE|iliTa"TjoN esterilizador a m estE|iliTa"Do| | f: esterilizadora estE|iliTa"Do|a6 esterilizante a estE|ili"Tante6 esterilizar t pr estE|ili"Ta| esterilmente av estE|il"mente6 esterlina af estE|"lina6 esterno m es"tE|no6 esternocleidomastoideo a m estE|noklejDomastOj"Deo6 | f: esternocleidomastoidea

este"pa|ja6 éster m "Este6|

estercadura f este|ka"Du|a6 estercar t este|"ka| esterco m es"te|ko6 estercorario a este|ko"|a|jo6 | f: estercoraria este|ko"|a|ja6 esterculiáceas fpl este|ku"ljaTe8a6s estéreo a m es"tE|e8o6 estereóbata m estE|e"OBa6ta6 estereofonía f estE|e8ofo"nia6 estereofónico a estE|e8o"fOniko6 | f: estereofónica estE|e8o"fOnika6 estereografía f estE|e8oV|a"fia6 estereograma m estE|e8o"V|ama6 estereometría f estE|e8omE"t|ia6 estereoquímica f estE|e8o"kimika6 estereoscopio m estE|e8os"kOpjo6 estereotipado pt a estE|e8oti"paDo6 | f: estereotipada estE|e8oti"paDa6 estereotipar t estE|e8oti"pa| estereotipia f estE|e8o"tipja6 estereotipo m estE|e8o"tipo6 estereotomía f estE|e8oto"mia6

estE"|e8OBa6ta6

estE|noklejDomastOj"Dea6 esternocostal a estE|nokos"tal esternutatorio a este|nuta"tO|jo6 | f: esternutatoria este|nuta"tO|ja6 estero m es"tE|o6 esteroide m estE"|OjDe6 esterol m estE"|Ol esterpa f es"tE|pa6 esterqueira f este|"kej|a6 esterroar t estero"a| | var estorroar estertor m estE|"to| estesiómetro m este"sjOme6t|o6 esteta s es"teta6 estética f es"tEtika6 esteticamente av estEtika"mente6 esteticismo m estEti"Tismo6 esteticista a s estEti"Tista6 estético a es"tEtiko6 | f: estética es"tEtika6 estetoscopio m estetos"kOpjo6 estiaxe f esti"aSe6 estiba f es"tiBa6 estibador m estiBa"Do| estibar t esti"Ba| estibina f esti"Bina6 estibio m es"tiBjo6 estigma m es"tigma6 estigmático a estig"matiko6 | f: estigmática estig"matika6 estigmatismo m estigma"tismo6 estigmatizar t estigmati"Ta| estila f es"tila6 estilar1 t i esti"la| estilar2 pr esti"la|

41

estilete m esti"lete6 estilista s esti"lista6 estilística f esti"listika6 estilisticamente av estilístico a esti"listiko6 | f: estilística esti"listika6 estilita s esti"lita6 estilización f estiliTa"TjoN estilizar t estili"Ta| estilo m es"tilo6 estilóbata m esti"lOBa6ta6 estilográfica f estilo"V|afika6 estilográfico a estilo"V|afiko6 | f: estilográfica estilo"V|afika6 estilomatóforos mpl

estilistika"mente6

estiloma"tOfo6|o6s estima f es"tima6 estimábel a esti"maBe6l | var
estimable estimable a esti"maBle6 | var estimábel estimación f estima"TjoN estimanza f esti"manTa6 estimar t esti"ma| estimativa f estima"tiBa6 estimativo a estima"tiBo6 | f: estimativa estima"tiBa6 estimulación f estimula"TjoN estimulador a s estimula"Do| | f: estimuladora estimula"Do|a6 estimulante a m estimu"lante6 estimular t estimu"la| estímulo m es"timulo6 estiñada f esti"≠aDa6 estiñar i esti"≠a| estiño am m es"ti≠o6 estío m es"tio6 estipendiar t estipEn"dja| estipendiario a estipEn"dja|jo6 | f: estipendiaria estipEn"dja|ja6 estipendio m esti"pEndjo6 estípite m es"tipite6 estíptico a es"tiptiko6 | f: estíptica estípula f es"tipula6 estipulación f estipula"TjoN

estipulado a estipu"laDo6 | f: estipulada estipu"laDa6 estipulante a estipu"lante6 estipular t estipu"la| estiracáceas fpl esti|a"kaTe8as 6 estirada f esti"|aDa6 estirar t i pr esti"|a| estirón m esti"|oN estirpe f es"ti|pe6 estivada f esti"BaDa6 estivadar t estiBa"Da| estival a esti"Bal estivo m es"tiBo6 estocada f estO"kaDa6 estofa f es"tofa6 estoicamente av estOjka"mente6 estoicismo m estOi"Tismo6 estoico a s es"tOjko6 | f: estoica

es"tOjka6 estola f es"tOla6 estolda f es"tolda6 estolidez f estOli"DeT estólido a es"tOliDo6 | f: estólida es"tOliDa6 estolón m esto"loN estoma m es"toma6 estomacal a estOma"kal estómago m es"tOma6Vo6 estomatite f estoma"tite6 estomatólogo s estoma"tOlo6Vo6 | f: estomatóloga estoma"tOlo6Va6 estomatoloxía f estomatolo"Sia6 estomatolóxico a estomato"lOSiko6
| f: estomatolóxica

estomato"lOSika6
estomatópodos mpl estomballar pr estomba"¥a| estona f es"tona6 estonar t esto"na| estoniano a s estO"njano6 | f: estoniana estO"njana6 | nt Estonia estopa f es"topa6 estopar t esto"pa| estoque m es"tOke6 estoquear t estOke"a| estoraque m esto"|ake6

estoma"tOpo6Do6s

es"tiptika6

42

estorbar t i esto|"Ba| (estO|"Ba|) estorbo m es"to|Bo6 (es"tO|Bo6) estorcer t esto|"Te| estordegar t esto|De"Va| estordegón m esto|De"VoN estornela f esto|"nEla6 estorniño m esto|"ni≠o6 estorroar t estoro"a| | var esterroar estorzón m esto|"ToN estouciñar i estowTi"≠a| estoupar t i estow"pa| estoupido m estow"piDo6 estoupo m es"towpo6 estourar i estow"|a| estouro m es"tow|o6 estoutro p es"towt|o6 | f: estoutra es"towt|a6 | nt este (p) + outro (p) estoxadizo a estoSa"DiTo6 | f: estoxadiza estoSa"DiTa6 estoxar t esto"Sa| estoxo m es"toSo6 estrábico a es"t|aBiko6 | f: estrábica estrabismo m est|a"Bismo6 estrada f es"t|aDa6 estradense a s est|a"DEnse6 | nt A Estrada estrado m es"t|aDo6 estradura f est|a"Du|a6 estrafalario a est|afa"la|jo6 | f: estrafalaria est|afa"la|ja6 estragador a s est|aVa"Do| | f: estragadora est|aVa"Do|a6 estragar t pr est|a"Va| estrago m es"t|aVo6 estragón m est|a"VoN estralar i est|a"la| | var estalar estrallo m es"t|a¥o6 estralo m es"t|alo6 | var estalo estraloque m est|a"lOke6 | var estalote estrambote m est|am"bOte6 estrambótico a est|am"bOtiko6 | f: estrambótica est|am"bOtika6 estramonio m est|a"mOnjo6 estrampina f est|am"pina6 estrangallar t est|aNga"¥a|

estrangulación f est|aNgula"TjoN estrangulador s est|aNgula"Do| | f: estranguladora est|aNgula"Do|a6 estrangulamento m

es"t|aBika6

est|aNgula"mento6 (est|aNgula"mEnto6) estrangular t pr est|aNgu"la| estransillado a est|ansi"¥aDo6 | f: estransillada est|ansi"¥aDa6 estranxeiría f est|anSej"|ia6 estranxeirismo m est|anSej"|ismo6 estranxeiro a s est|an"Sej|o6 | f: estranxeira est|an"Sej|a6 estrañamente av est|a≠a"mente6 estrañamento m est|a≠a"mento6 (est|a≠a"mEnto6) estrañar t pr est|a"≠a| estrañeza f est|a"≠eTa6 estraño a s es"t|a≠o6 | f: estraña es"t|a≠a6 estrañón a s est|a"≠oN | f: estrañona est|a"≠ona6 estrar t es"t|a| estrataxema m est|ata"SEma6 est|ata"Sema6 estratego m est|a"tEVo6 estratexia f est|a"tESja6
estratexicamente av

est|atESika"mente6 estratéxico a est|a"tESiko6 | f: estratéxica est|a"tESika6 estratificación f est|atifika"TjoN estratificar t est|atifi"ka| estratigrafía f est|atiV|a"fia6 estratigráfico a est|ati"V|afiko6 | f: estratigráfica est|ati"V|afika6 estratiómidos mpl est|ati"OmiDo6s estrato m es"t|ato6 estratocúmulo m est|ato"kumulo6 estratosfera f est|atos"fE|a6 estratosférico a est|atos"fE|iko6 | f: estratosférica est|atos"fE|ika6 estrea f es"t|ea6 estrear t pr est|e"a| estreira f es"t|ej|a6 estreitamente av est|ejta"mente6

43

estreitamento m est|ejta"mento6 (est|ejta"mEnto6) estreitar t i est|ej"ta| estreitecer t i est|ejte"Te| estreiteza f est|ej"teTa6 estreito a m es"t|ejto6 | f: estreita estreitura f est|ej"tu|a6 estrela f es"t|ela6 estrelado pt a est|e"laDo6 | f: estrelada est|e"laDa6 estrelamar f est|ela"ma| estrelampar i est|elam"pa| estrelampo m est|e"lampo6 estrelar t pr est|e"la| estrelecer i est|ele"Te| estrema f es"t|ema6 estremar t i est|e"ma| estremecemento m

es"t|ejta6

estribo m es"t|iBo6 estribor m est|i"Bo| estricar t i pr est|i"ka| | var estarricar estricnina f est|ik"nina6 estridencia f est|i"DEnTja6 (est|i"DenTja6) estridente a est|i"Dente6 est|i"DEnte6 estridentemente av

est|emeTe"mento6 (est|emeTe"mEnto6) estremecer t i est|eme"Te| estremeiro a s est|e"mej|o6 | f: estremeira est|e"mej|a6 estremeño a s est|e"me≠o6 | f: estremeña est|e"me≠a6 | nt
Estremadura estremo m es"t|emo6 estrenuamente av est|Enwa"mente6 estrenuo a es"t|Enwo6 | f: estrenua estrenxo m es"t|enSo6 estrépito m es"t|Epito6 estrepitosamente av

es"t|Enwa6

est|Epitosa"mente6 estrepitoso a est|Epi"toso6 | f: estrepitosa est|Epi"tosa6 estreptococo m est|Epto"koko6 est|Epto"kOko6 estreptomiceto m est|Eptomi"Teto6 estreptomicina f est|Eptomi"Tina6 estría f es"t|ia6 estriado pt a est|i"aDo6 | f: estriada est|i"aDa6 estriar t est|i"a| estribar i t est|i"Ba| estribeira f est|i"Bej|a6

est|iDente"mente6 est|iDEnte"mente6 estriga f es"t|iVa6 estrigar t est|i"Va| estrincar i est|iN"ka| estrinque m es"t|iNke6 estrinxido pt a est|in"SiDo6 | f: estrinxida est|in"SiDa6 estrinximento m est|inSi"mento6 (est|inSi"mEnto6) estrinxir t i pr est|in"Si| estripeiro m est|i"pej|o6 estripo m es"t|ipo6 estritamente av est|ita"mente6 estrito a es"t|ito6 | f: estrita es"t|ita6 estríxidos mpl es"t|iSiDo6s estro m "est|o6 estróbilo m es"t|OBilo6 estrobo m es"t|oBo6 estroboscopio m est|oBos"kOpjo6 estrofa f es"t|Ofa6 estrofantina f est|ofan"tina6 estrofanto m est|o"fanto6 estroficamente av est|Ofika"mente6 estrófico a es"t|Ofiko6 | f: estrófica es"t|Ofika6 estroma m es"t|oma6 estronciana f est|on"Tjana6 estroncio m es"t|onTjo6 estrondo m es"t|ondo6
estrondosamente av

est|ondosa"mente6 estrondoso a est|on"doso6 | f: estrondosa est|on"dosa6 estropallo m est|o"pa¥o6 estróxeno m es"t|OSe6no6 estruga f es"t|uVa6 estrugar t pr est|u"Va|

44

estrullar t pr est|u"¥a| estrullón m est|u"¥oN estrumar t est|u"ma| estrume m es"t|ume6 estrutura f est|u"tu|a6 estruturación f est|utu|a"TjoN estrutural a est|utu"|al estruturalismo m est|utu|a"lismo6 estruturalista a s est|utu|a"lista6 estruturalmente av estruturar t est|utu"|a| estuario m estu"a|jo6 estucado m estu"kaDo6 estucador m estuka"Do| estucar t estu"ka| estuco m es"tuko6 estudadamente av estuDaDa"mente6 estudado pt a estu"DaDo6 | f: estudada estu"DaDa6 estudante s estu"Dante6 estudantil a estuDan"til estudantina f estuDan"tina6 estudar t i estu"Da| estudio m es"tuDjo6 | nt ingl. studio estudo m es"tuDo6 estudoso a estu"Doso6 | f: estudosa estufado pt a m estu"faDo6 | f: estufada estu"faDa6 estufar t estu"fa| estulticia f estul"tiTja6 estulto a es"tulto6 | f: estulta estupefacción f estupefak"TjoN estupefaciente a m estupefa"TjEnte6 estupefacto a estupe"fakto6 | f: estupefacta estupe"fakta6 estupendamente av estupendo a estu"pendo6 | f: estupenda estu"penda6 estupidez f estupi"DeT estúpido a es"tupiDo6 | f: estúpida estupor m estu"po|

est|utu|al"mente6

estuprar t estu"p|a| estupro m es"tup|o6 esturión m estu"|joN estúrnidos mpl es"tu|niDo6s esturrar t pr estu"ra| esturro m es"turo6 esturruxar t pr esturu"Sa| esvacoar pr esBako"a| esvaecemento m esBaeTe"mento6 (esBaeTe"mEnto6) esvaecer t pr esBae"Te| esvaemento m esBae"mento6 (esBae"mEnto6) esvaer t pr esBa"e| esvaradío a esBa|a"Dio6 | f: esvaradía esBa|a"Dia6 esvaradoiro m esBa|a"Doj|o6 esvarar i esBa"|a| esvarón m esBa"|oN esvástica f es"Bastika6 esvelteza f esBEl"teTa6 esvelto a es"BElto6 | f: esvelta esverdear t esBe|De"a| esvirillar pr esBi|i"¥a| eta m "eta6 | nt letra etano m E"tano6 etanol m Eta"nOl etapa f E"tapa6 etarra s e"tara6 etcétera lp Et"Tete6|a6 | nt lat éter m "Ete6| etéreo a E"tE|e8o6 | f: etérea E"tE|e8a6 eterificar t Ete|ifi"ka| eterismo m Ete"|ismo6 eterización f Ete|iTa"TjoN eterizar t Ete|i"Ta| eternal a EtE|"nal eternamente av EtE|na"mente6 eternidade f EtE|ni"DaDe6 eternizar t pr EtE|ni"Ta| eterno a E"tE|no6 | f: eterna E"tE|na6 eteromanía f Ete|oma"nia6 eterómano a s Ete"|Oma6no6 | f: eterómana Ete"|Oma6na6 ética f "Etika6 eticamente av Etika"mente6

es"BElta6

estu"Dosa6 estufa f es"tufa6

es"tulta6

estupenda"mente6

es"tupiDa6

45

ético a "Etiko6 | f: ética "Etika6 etileno m Eti"leno6 etílico a E"tiliko6 | f: etílica E"tilika6 etilo m E"tilo6 étimo m "Etimo6 etimólogo s Eti"mOlo6Vo6 | f: etimóloga Eti"mOlo6Va6 etimoloxía f Etimolo"Sia6 etimoloxicamente av

EtimolOSika"mente6 etimolóxico a Etimo"lOSiko6 | f: etimolóxica Etimo"lOSika6 etimoloxista s Etimolo"Sista6 etioloxía f Etjolo"Sia6 etiolóxico a Etjo"lOSiko6 | f: etiolóxica Etjo"lOSika6 etíope a s E"tiope6 etiópico a Eti"Opiko6 | f: etiópica Eti"Opika6 etiqueta f Eti"keta6 etiquetar t Etike"ta| etiquetaxe f Etike"taSe6 etmoidal a EtmOj"Dal etmoide m Et"mOjDe6 etnia f "Etnja6 étnico a "Etniko6 | f: étnica "Etnika6 etnografía f EtnoV|a"fia6 etnográfico a Etno"V|afiko6 | f: etnográfica Etno"V|afika6 etnógrafo s Et"nOV|a6fo6 | f: etnógrafa Et"nOV|a6fa6 etnolingüística f EtnoliN"gwistika6 etnolingüístico a EtnoliN"gwistiko6 | f: etnolingüística EtnoliN"gwistika6 etnólogo s Et"nOlo6Vo6 | f: etnóloga Et"nOlo6Va6 etnoloxía f Etnolo"Sia6 etnolóxico a Etno"lOSiko6 | f: etnolóxica Etno"lOSika6 etólico a E"tOliko6 | f: etólica E"tOlika6 etolio a s E"tOljo6 | f: etolia E"tOlja6 etólogo s E"tOlo6Vo6 | f: etóloga E"tOlo6Va6 etoloxía f Etolo"Sia6 etopea f Eto"pea6

etrusco a s E"t|usko6 | f: etrusca E"t|uska6 | nt ant Etruria eu p "ew ("Ew) eucaliptal m ewkalip"tal eucalipto m ewka"lipto6 eucaristía f ewka|is"tia6 eucarístico a ewka"|istiko6 | f: eucarística ewka"|istika6 euclidiano a ewkli"Djano6 | f: euclidiana ewkli"Djana6 eucoloxio m ewko"lOSjo6 eudemonismo m ewDemo"nismo6 eudiómetro m ew"DjOme6t|o6 eufemismo m ewfe"mismo6 eufemisticamente av

ewfemistika"mente6 eufemístico a ewfe"mistiko6 | f: eufemística ewfe"mistika6 eufonía f ewfo"nia6 eufónico a ew"fOniko6 | f: eufónica ew"fOnika6 euforbia f ew"fO|Bja6 euforbiáceas fpl ewfO|"BjaTe8a6s euforia f ew"fO|ja6 euforicamente av ewfO|ika"mente6 eufórico a ew"fO|iko6 | f: eufórica ew"fO|ika6 eufrasia f ew"f|asja6 eufuísmo m ewfu"ismo6 euglenoidinos mpl ewVlenOj"Dino6s eumés a s ew"mes | f: eumesa ew"mesa6 | nt Eume, Pontedeume eumicetos mpl ewmi"Teto6s eunuco m ew"nuko6 eupatorio a ewpa"tO|jo6 | f: eupatoria ewpa"tO|ja6 eupéptico a ew"pEptiko6 | f: eupéptica ew"pEptika6 eurasiático a s ew|a"sjatiko6 | f: eurasiática ew|a"sjatika6 | nt
Eurasia euritmia f ew"|itmja6 eurítmico a ew"|itmiko6 | f: eurítmica ew"|itmika6 euro m "ew|o6 eurocomunismo m

ew|okomu"nismo6

46

europeísmo m ew|Ope"ismo6 europeísta s ew|Ope"ista6 europeización f ew|OpeiTa"TjoN europeizar t pr ew|Opei"Ta| europeo a s ew|O"peo6 | f: europea ew|O"pea6 | nt Europa europio m ew"|Opjo6 euscaldún a s ewskal"duN | f: euscalduna ewskal"duna6 euscaldunización f euscaldunizar t ewskalduni"Ta| éuscaro a m "ewska6|o6 eutanasia f ewta"nasja6 eutanásico a ewta"nasiko6 | f: eutanásica ewta"nasika6 eutéctico a ew"tEktiko6 | f: eutéctica ew"tEktika6 euxénese f ew"SEne6se6 euxenético a ewSe"nEtiko6 | f: euxenética ewSe"nEtika6 euxenismo m ewSe"nismo6 euxenista s ewSe"nista6 evacuábel a EBaku"aBe6l | var evacuable evacuable a EBaku"aBle6 | var evacuábel evacuación f EBakua"TjoN evacuador a s EBakua"Do| | f: evacuadora EBakua"Do|a6 evacuar t i EBaku"a| evacuativo a EBakua"tiBo6 | f: evacuativa EBakua"tiBa6 evadir t pr EBa"Di| evanescente a EBanes"Tente6 evanxeliario m EBanSE"lja|jo6 evanxelicamente av evanxélico a EBan"SEliko6 | f: evanxélica EBan"SElika6 evanxelista s EBanSE"lista6 evanxelización f EBanSEliTa"TjoN evanxelizador a s EBanSEliTa"Do| | f: evanxelizadora

ewskalduniTa"TjoN

evanxeo m EBan"SEo6 evaporábel a EBapo"|aBe6l | var evaporable evaporable a EBapo"|aBle6 | var evaporábel evaporación f EBapo|iTa"TjoN evaporar t pr EBapo"|a| evaporatorio a EBapo|a"tO|jo6 | f: evaporatoria EBapo|a"tO|ja6 evasión f EBa"sjoN evasiva f EBa"siBa6 evasivamente av EBasiBa"mente6 evasivo a EBa"siBo6 | f: evasiva evección f EBEk"TjoN evento m E"Bento6 (E"BEnto6) eventual a EBentu"al (EBEntu"al) eventualidade f EBentwali"DaDe6 (EBEntwali"DaDe6) eventualmente av EBentual"mente6 (EBEntual"mente6) eversión f EBe|"sjoN evicción f EBik"TjoN evidencia f EBi"DEnTja6 (EBi"DenTja6) evidenciar t EBiDEn"Tja| (EBiDen"Tja|) evidente a EBi"Dente6 EBi"DEnte6 evidentemente av EBiDente"mente6

EBa"siBa6

EBanes"TEnte6

EBanSElika"mente6

EBanSEliTa"Do|a6 evanxelizar t EBanSEli"Ta|

EBiDEnte"mente6 evisceración f EBisTe|a"TjoN EBisTE|a"TjoN eviscerar t EBisTe"|a| EBisTE"|a| evitábel a EBi"taBe6l | var evitable evitable a EBi"taBle6 | var evitábel evitación f EBita"TjoN evitar t EBi"ta| eviterno a EBi"tE|no6 | f: eviterna EBi"tE|na6 evocación f EBoka"TjoN evocador a EBoka"Do| | f: evocadora EBoka"Do|a6 evocar t EBo"ka| evocativo a EBoka"tiBo6 | f: evocativa EBoka"tiBa6 evocatorio m EBoka"tO|jo6 evolución f EBolu"TjoN evolucionar i EBoluTjo"na|

47

EBolu"tiBa6 evulsión f EBul"sjoN evulsivo a EBul"siBo6 | f: evulsiva EBul"siBa6 ex aequo lav ek"sEkwo6 | nt lat ex libris m eks"liB|is | nt lat ex profeso lav eksp|o"fEso6 | nt lat exabrupto m Eksa"B|upto6 exacción f Eksak"TjoN exacerbación f EksaTe|Ba"TjoN exacerbar t pr EksaTe|"Ba| exactamente av Eksakta"mente6 exactitude f Eksakti"tuDe6 exacto a Ek"sakto6 | f: exacta Ek"sakta6 exactor m Eksak"to| exaculación f ESakula"TjoN exacular t ESaku"la| exaltación f Eksalta"TjoN exaltadamente av EksaltaDa"mente6 exaltado pt a Eksal"taDo6 | f: exaltada Eksal"taDa6 exaltar t pr Eksal"ta| exame m Ek"same6 examinador a s Eksamina"Do| | f: examinadora Eksamina"Do|a6 examinar t pr Eksami"na| exánime a Ek"sanime6 exantema m Eksan"tEma6 Eksan"tema6 exantemático a EksantE"matiko6 Eksante"matiko6 | f: exantemática EksantE"matika6 Eksante"matika6 exantematoso a EksantEma"toso6 Eksantema"toso6 | f: exantematosa EksantEma"tosa6 Eksantema"tosa6 exarca m Ek"sa|ka6 exarcado m Eksa|"kaDo6 exasperación f Eksaspe|a"TjoN exasperante a Eksaspe"|ante6 exasperar t pr Eksaspe"|a| exaxeración f EksaSE|a"TjoN | var
esaxeración

evolucionismo m EBoluTjo"nismo6 evolucionista a s EBoluTjo"nista6 evolutivo a EBolu"tiBo6 | f: evolutiva

exaxeradamente av

EksaSE|aDa"mente6 | var
esaxeradamente exaxerado pt a EksaSE"|aDo6 | f: esaxerada EksaSE"|aDa6 | var esaxerado exaxerar t EksaSE"|a| | var esaxerar excarceración f ekska|TE|a"TjoN excarcerar t ekska|TE"|a| excardinación f ekska|Dina"TjoN excedencia f eksTe"DEnTja6 (eksTe"DenTja6) excedente a m eksTe"Dente6 exceder t pr eksTe"De| excelencia f eksTe"lEnTja6 (eksTe"lenTja6) excelente a eksTe"lente6

eksTe"DEnte6

eksTe"lEnte6

excelentemente av

eksTelente"mente6 eksTelEnte"mente6 excelentísimo a eksTelen"tisimo6 eksTelEn"tisimo6 | f: excelentísima eksTelen"tisima6 eksTelEn"tisima6 excelsamente av eksTElsa"mente6 excelsitude f eksTElsi"tuDe6 excelso a eks"TElso6 | f: excelsa eks"TElsa6
excentricamente av excentricidade f eksTEnt|iTi"DaDe6 excéntrico a eks"TEnt|iko6 | f: excéntrica eks"TEnt|ika6 excepción f eksTEp"TjoN excepcional a eksTEpTjo"nal excepcionalidade f

eksTEnt|ika"mente6

eksTEpTjonali"DaDe6
excepcionalmente av

eksTEpTjonal"mente6 excepto pp eks"TEpto6 exceptuábel a eksTEptu"aBe6l | var
exceptuable exceptuable a eksTEptu"aBle6 | var exceptuábel exceptuar t eksTEptu"a|

48

excesivamente av

eksTEsiBa"mente6 eksTesiBa"mente6 excesivo a eksTE"siBo6 eksTe"siBo6 | f: excesiva eksTE"siBa6 eksTe"siBa6 exceso m eks"TEso6 eks"Teso6 excipiente m eksTi"pjEnte6 excisión f eksTi"sjoN excitábel a eksTi"taBe6l | var
excitable excitabilidade f eksTitaBili"DaDe6 excitable a eksTi"taBle6 | var excitábel excitación f eksTita"TjoN excitador a m eksTita"Do| | f: excitadora eksTita"Do|a6 excitante a m eksTi"tante6 excitar t pr eksTi"ta| excitativo a eksTita"tiBo6 | f: excitativa eksTita"tiBa6 exclamación f eksklama"TjoN exclamar i ekskla"ma| exclamativamente av

eksklamatiBa"mente6 exclamativo a eksklama"tiBo6 | f: exclamativa eksklama"tiBa6 exclamatorio a eksklama"tO|jo6 | f: exclamatoria eksklama"tO|ja6 exclaustración f eksklawst|a"TjoN exclaustrar t pr eksklaws"t|a| excluír t pr eksklu"i| exclusión f eksklu"sjoN exclusiva f eksklu"siBa6
exclusivamente av

eksklusiBa"mente6 exclusive av eksklu"siBe6 exclusividade f eksklusiBi"DaDe6 exclusivismo m eksklusi"Bismo6 exclusivista a eksklusi"Bista6 exclusivo a eksklu"siBo6 | f: exclusiva eksklu"siBa6 excomungar t ekskomuN"ga| excomuñón f ekskomu"≠oN excrecencia f eksk|e"TEnTja6 (eksk|e"TenTja6) excreción f eksk|E"TjoN

excrementicio a eksk|emen"tiTjo6 (eksk|emEn"tiTjo6) | f: excrementicia eksk|emen"tiTja6 (eksk|emEn"tiTja6) excremento m eksk|e"mento6 (eksk|e"mEnto6) excretar t eksk|e"ta| (eksk|E"ta|) excretor a eksk|e"to| (eksk|E"to|) | f: excretora eksk|e"to|a6 (eksk|E"to|a6) exculpación f ekskulpa"TjoN exculpar t ekskul"pa| excursión f eksku|"sjoN excursionismo m eksku|sjo"nismo6 excursionista a s eksku|sjo"nista6 excurso m eks"ku|so6 excusión f eksku"sjoN exección f ESEk"TjoN execrábel a Ekse"k|aBe6l | var execrable execrabelmente av Eksek|aBel"mente6 | var execrablemente execrable a Ekse"k|aBle6 | var execrábel execrablemente av Eksek|aBle"mente6 | var execrabelmente execración f Eksek|a"TjoN execrando a Ekse"k|ando6 | f: execranda Ekse"k|anda6 execrar t Ekse"k|a| execratorio a Eksek|a"tO|jo6 | f: execratoria Eksek|a"tO|ja6 exector m ESEk"to| execución f ESEku"TjoN executábel a ESEku"taBe6l | var executable executable a ESEku"taBle6 | var executábel executante a s ESEku"tante6 executar t ESEku"ta| executivamente av

ESEkutiBa"mente6 executivo a s ESEku"tiBo6 | f: executiva ESEku"tiBa6 executor a s ESEku"to| | f: executora ESEku"to|a6
49

executoria f ESEku"tO|ja6 executorio a ESEku"tO|jo6 | f: executoria ESEku"tO|ja6 exemplar1 a ESem"pla| (ESEm"pla|) exemplar2 m ESem"pla| (ESEm"pla|) exemplaridade f ESempla|i"DaDe6 (ESEmpla|i"DaDe6) exemplario m ESem"pla|jo6 (ESEm"pla|jo6) exemplarmente av

exfoliable a eksfO"ljaBle6 | var exfoliábel exfoliación f eksfOlja"TjoN exfoliar t pr eksfO"lja| exhalación f Eksala"TjoN exhalar t Eksa"la| exhaustivamente av

ESempla|"mente6 (ESEmpla|"mente6) exemplificábel a ESemplifi"kaBe6l (ESEmplifi"kaBe6l) | var
exemplificable exemplificable a ESemplifi"kaBle6 (ESEmplifi"kaBle6) | var exemplificábel exemplificación f ESemplifika"TjoN (ESEmplifika"TjoN) exemplificar t ESemplifi"ka| (ESEmplifi"ka|) exemplificativo a ESemplifika"tiBo6 (ESEmplifika"tiBo6) | f: exemplificativa ESemplifika"tiBa6 (ESEmplifika"tiBa6) exemplo m E"Semplo6 (E"SEmplo6) exención f Eksen"TjoN exento a Ek"sento6 (Ek"sEnto6) | f: exenta Ek"senta6 (Ek"sEnta6) exeo a s E"Seo6 | f: exea E"Sea6 exequátur m EksE"kwatu| exequias fpl Ek"sEkja6s exercer t i ESE|"Te| exercicio m ESE|"TiTjo6 exercitación f ESE|Tita"TjoN exercitar t pr ESE|Ti"ta| exército m E"SE|Tito6 exérese f Ek"sE|e6se6 exergo m Ek"sE|Vo6 exexese f EksE"Sese6 | var esexese exéxeta s Ek"sESe6ta6 | var eséxeta exexético a EksE"SEtiko6 | f: esexética EksE"SEtika6 | var esexético exfoliábel a eksfO"ljaBe6l | var exfoliable

EksawstiBa"mente6 exhaustivo a Eksaws"tiBo6 | f: exhaustiva Eksaws"tiBa6 exhausto a Ek"sawsto6 | f: exhausta Ek"sawsta6 exhibición f EksiBi"TjoN exhibicionismo m EksiBiTjo"nismo6 exhibicionista a s EksiBiTjo"nista6 exhibir t pr Eksi"Bi| exhortación f EksO|ta"TjoN exhortar t EksO|"ta| exhortativo a EksO|ta"tiBo6 | f: exhortativa EksO|ta"tiBa6 exhorto m Ek"sO|to6 exhumación f Eksuma"TjoN exhumar t Eksu"ma| éxida f "ESiDa6 exiguamente av EksiVwa"mente6 exigüidade f EksiVwi"DaDe6 exiguo a Ek"siVwo6 | f: exigua Ek"siVwa6 exiliado pt a s Eksi"ljaDo6 | f: exiliada Eksi"ljaDa6 exiliar t pr Eksi"lja| exilio m Ek"siljo6 eximente a f Eksi"mente6 Eksi"mEnte6 eximio a Ek"simjo6 | f: eximia Ek"simja6 eximir t Eksi"mi| exipcíaco a ESip"Tia6ko6 | f: exipcíaca ESip"Tia6ka6 exipcio a s E"SipTjo6 | f: exipcia E"SipTja6 | nt Exipto exiptólogo s ESip"tOlo6Vo6 | f: exiptóloga ESip"tOlo6Va6 exiptoloxía f ESiptolo"Sia6 existencia f Eksis"tEnTja6 (Eksis"tenTja6)

50

existencial a EksistEn"Tjal (Eksisten"Tjal) existencialismo m

EksistEnTja"lismo6 (EksistenTja"lismo6) existencialista a s EksistEnTja"lista6 (EksistenTja"lista6) existente a Eksis"tente6 Eksis"tEnte6 existir i Eksis"ti| éxito m "Eksito6 exixencia f Eksi"SEnTja6 (Eksi"SenTja6) | var esixencia exixente a Eksi"Sente6 Eksi"SEnte6 |
var esixente exixíbel a Eksi"SiBe6l | var exixible esixible esixíbel exixible a Eksi"SiBle6 | var exixíbel esixible esixíbel exixir t Eksi"Si| | var esixir éxodo m "Ekso6Do6 exoftalmía f EksOftal"mia6 exoftálmico a EksOf"talmiko6 | f: exoftálmica EksOf"talmika6 exogamia f Ekso"Vamja6 exógamo a Ek"sOVa6mo6 | f: exógama Ek"sOVa6ma6 exoneración f EksOnE|a"TjoN exonerar t EksOnE"|a| exorbitado a EksO|Bi"taDo6 | f: exorbitada EksO|Bi"taDa6 exorbitante a EksO|Bi"tante6 exorcismo m EksO|"Tismo6 exorcista a s EksO|"Tista6 exorcizar t EksO|Ti"Ta| exordio m Ek"sO|Djo6 exornación f Ekso|na"TjoN exornar t Ekso|"na| exosmose f Eksos"mOse6 exotérico a Ekso"tE|iko6 | f: exotérica Ekso"tE|ika6 exotérmico a Ekso"tE|miko6 | f: exotérmica Ekso"tE|mika6 exótico a Ek"sOtiko6 | f: exótica exotismo m EksO"tismo6 exotoxina f EksotOk"sina6

exóxeno a Ek"sOSe6no6 | f: esóxena Ek"sOSe6na6 | var esóxeno expandir t pr ekspan"di| expansíbel a ekspan"siBe6l | var expansible expansibilidade f ekspansiBili"DaDe6 expansible a ekspan"siBle6 | var expansíbel expansión f ekspan"sjoN expansionismo m ekspansjo"nismo6 expansionista a s ekspansjo"nista6 expansivo a ekspan"siBo6 | f: expansiva ekspan"siBa6 expatriación f ekspat|ja"TjoN expatriado pt a s ekspa"t|jaDo6 ekspat|i"aDo6 | f: expatriada

ekspa"t|jaDa6 ekspat|i"aDa6 expatriar t pr ekspa"t|ja| ekspat|i"a| expectación f ekspEkta"TjoN expectante a ekspEk"tante6 expectativa f ekspEkta"tiBa6 expectoración f ekspEkto|a"TjoN expectorante a m ekspEkto"|ante6 expectorar t i ekspEkto"|a| expedición f ekspeDi"TjoN expedicionario a ekspeDiTjo"na|jo6
| f: expedicionaria

ekspeDiTjo"na|ja6 expedidor a s ekspeDi"Do| | f: expedidora ekspeDi"Do|a6 expediente m ekspe"DjEnte6 expedir t ekspe"Di| expeditamente av ekspeDita"mente6
expeditivamente av expeditivo a ekspeDi"tiBo6 | f: expeditiva ekspeDi"tiBa6 expedito a ekspe"Dito6 | f: expedita expelente a ekspe"lente6 expeler t ekspe"le| expendedor a s ekspende"Do| | f: expendedora ekspende"Do|a6 expender t ekspen"de|

ekspeDitiBa"mente6

ekspe"Dita6

ekspe"lEnte6

Ek"sOtika6

51

expensas fpl eks"pensa6s (eks"pEnsa6s) experiencia f ekspe"|jEnTja6 experimentación f

ekspe|imenta"TjoN (ekspe|imEnta"TjoN)
experimentado pt a

explicativo a eksplika"tiBo6 | f: explicativa eksplika"tiBa6 explicitamente av ekspliTita"mente6 explícito a eks"pliTito6 | f: explícita explorábel a eksplO"|aBe6l | var explorable explorable a eksplO"|aBle6 | var explorábel exploración f eksplO|a"TjoN explorador a s eksplO|a"Do| | f: exploradora eksplO|a"Do|a6 explorar t eksplO"|a| exploratorio a eksplO|a"tO|jo6 | f: exploratoria eksplO|a"tO|ja6 explosión f eksplO"sjoN explosivamente av explosivo a m eksplO"siBo6 | f: explosiva eksplO"siBa6 explotábel a eksplO"taBe6l | var explotable explotable a eksplO"taBle6 | var explotábel explotación f eksplOta"TjoN explotador a s eksplOta"Do| | f: explotadora eksplOta"Do|a6 explotar t eksplO"ta| exponencial a eksponEn"Tjal (eksponen"Tjal) expoñente s ekspo"≠ente6 expoñer t pr ekspo"≠e| expor t pr eks"po| exportábel a ekspO|"taBe6l | var exportable exportable a ekspO|"taBle6 | var exportábel exportación f ekspO|ta"TjoN exportador a s ekspO|ta"Do| | f: exportadora ekspO|ta"Do|a6 exportar t ekspO|"ta| exposición f eksposi"TjoN expositivo a eksposi"tiBo6 | f: expositiva eksposi"tiBa6 expósito a eks"pOsito6 | f: expósita

eks"pliTita6

ekspe|imen"taDo6 (ekspe|imEn"taDo6) | f: experimentada ekspe|imen"taDa6 (ekspe|imEn"taDa6)
experimentador a s

ekspe|imenta"Do| (ekspe|imEnta"Do|) | f:
experimentadora

ekspe|imenta"Do|a6 (ekspe|imEnta"Do|a6) experimental a ekspe|imen"tal (ekspe|imEn"tal)
experimentalmente av

eksplOsiBa"mente6

ekspe|imental"mente6 (ekspe|imEntal"mente6) experimentar t ekspe|imen"ta| (ekspe|imEn"ta|) experimento m ekspe|i"mento6 (ekspe|i"mEnto6) experto a s eks"pE|to6 | f: experta eks"pE|ta6 expiación f ekspia"TjoN expiar t ekspi"a| expiatorio a ekspia"tO|jo6 | f: expiatoria ekspia"tO|ja6 expiración f ekspi|a"TjoN expirante a ekspi"|ante6 expirar t i ekspi"|a| explanación f eksplana"TjoN explanar t ekspla"na|
expletivamente av

ekspo"≠Ente6

eksplEtiBa"mente6 expletivo a eksplE"tiBo6 | f: expletiva eksplE"tiBa6 explicábel a ekspli"kaBe6l | var
explicable explicable a ekspli"kaBle6 | var explicábel explicación f eksplika"TjoN explicar t pr ekspli"ka|

eks"pOsita6

52

expositor a s eksposi"to| | f: expositora eksposi"to|a6 exposto pt a eks"pOsto6 (eks"posto6) | f: exposta eks"pOsta6 expresábel a eksp|e"saBe6l | var expresable expresable a eksp|e"saBle6 | var expresábel expresamente av eksp|esa"mente6 expresar t pr eksp|e"sa| expresión f eksp|e"sjoN expresionismo m eksp|esjo"nismo6 expresionista a s eksp|esjo"nista6 expresividade f eksp|esiBi"DaDe6 expresivo a eksp|e"siBo6 | f: expresiva eksp|e"siBa6 expreso a m eks"p|eso6 | f: expresa expropiábel a eksp|O"pjaBe6l | var expropiable expropiable a eksp|O"pjaBle6 | var expropiábel expropiación f eksp|Opja"TjoN expropiador a s eksp|Opja"Do| | f: expropiadora eksp|Opja"Do|a6 expropiar t eksp|O"pja| expugnábel a ekspug"naBe6l | var expugnable expugnable a ekspug"naBle6 | var expugnábel expugnación f ekspugna"TjoN expugnar t ekspug"na| expulsar t ekspul"sa| expulsión f ekspul"sjoN expulsivo a ekspul"siBo6 | f: expulsiva ekspul"siBa6 expulsor a m ekspul"so| | f: expulsora ekspul"so|a6 expunción f ekspun"TjoN expunxir t ekspun"Si| expurgación f ekspu|Va"TjoN expurgar t ekspu|"Va| expurgatorio a ekspu|Va"tO|jo6 | f: expurgatoria ekspu|Va"tO|ja6 exquisitamente av ekskisita"mente6 exquisitez f ekskisi"teT exquisito a ekski"sito6 | f: exquisita

exsangüe a ek"saNgwe6 exsudación f eksuDa"TjoN exsudar i eksu"Da| éxtase m "Eksta6se6 extasiar t pr eksta"sja| extático a eks"tatiko6 | f: extática

eks"tatika6

extemporaneamente av

ekstempo|ane8a"mente6
extemporaneidade f

ekstempo|anej"DaDe6 extemporáneo a ekstempo"|ane8o6 | f: extemporánea ekstempo"|ane8a6 extensamente av ekstensa"mente6 extensíbel a eksten"siBe6l | var
extensible extensible a eksten"siBle6 | var extensíbel extensión f eksten"sjoN extensivamente av

eks"p|esa6

ekstensiBa"mente6 extensivo a eksten"siBo6 | f: extensiva eksten"siBa6 extenso a eks"tenso6 (eks"tEnso6) | f: extensa eks"tensa6 (eks"tEnsa6) extensor a eksten"so| | f: extensora eksten"so|a6 extenuación f ekstEnwa"TjoN extenuante a ekstEnu"ante6 extenuar t ekstEnu"a| exterior a m ekstE"|jo| exterioridade f ekstE|jo|i"DaDe6 exteriorización f ekstE|jo|iTa"TjoN exteriorizar t ekstE|jo|i"Ta| exteriormente av ekstE|jo|"mente6 exterminábel a ekstE|mi"naBe6l |
var exterminable exterminable a ekstE|mi"naBle6 | var exterminábel exterminación f ekstE|mina"TjoN exterminador a s ekstE|mina"Do| | f: exterminadora ekstE|mina"Do|a6 exterminar t ekstE|mi"na| exterminio m ekstE|"minjo6 externado m ekstE|"naDo6 externamente av ekstE|na"mente6 externo a s eks"tE|no6 | f: externa

ekski"sita6

eks"tE|na6

53

extinción f ekstin"TjoN extinguíbel a ekstiN"giBe6l | var extinguible extinguible a ekstiN"giBle6 | var extinguíbel extinguir t pr ekstiN"gi| extintivo a ekstin"tiBo6 | f: extintiva

ekstin"tiBa6 extinto a s eks"tinto6 | f: extinta eks"tinta6 extintor a m ekstin"to| | f: extintora ekstin"to|a6 extirpábel a eksti|"paBe6l | var
extirpable extirpable a eksti|"paBle6 | var extirpábel extirpación f eksti|pa"TjoN extirpador m eksti|pa"Do| extirpar t eksti|"pa| extorsión f ekstO|"sjoN extorsionar t ekstO|sjo"na| extra a s "Ekst|a6 ("ekst|a6) extra muros lav ekst|a"mu|o6s | nt lat extracción f ekst|ak"TjoN extractar t ekst|ak"ta| extractivo a ekst|ak"tiBo6 | f: extractiva ekst|ak"tiBa6 extracto m eks"t|akto6 extractor a s ekst|ak"to| | f: extractora ekst|ak"to|a6 extradición f ekst|aDi"TjoN extraditar t ekst|aDi"ta| extradorso m ekst|a"DO|so6 extraer t ekst|a"e| extrafino a ekst|a"fino6 | f: extrafina

extrapolar t ekst|apo"la| extrasensíbel a ekst|asen"siBe6l | var extrasensible extrasensible a ekst|asen"siBle6 | var extrasensíbel extrasensorial a ekst|asensO"|jal extraterrestre a s ekst|ate"rEst|e6 extraterritorial a ekst|atEritO"|jal extraterritorialidade f

ekst|atEritO|jali"DaDe6 extrauterino a ekst|au"tE|ino6 ekst|aw"tE|ino6 | f: extrauterina ekst|au"tE|ina6 ekst|aw"tE|ina6 extravagancia f ekst|aBa"VanTja6 extravagante a ekst|aBa"Vante6 extravasación f ekst|aBasa"TjoN extravasar pr ekst|aBa"sa| extraversión f ekst|aBe|"sjoN extravertido a ekst|aBe|"tiDo6 | f: extravertida ekst|aBe|"tiDa6 extraviar t pr ekst|aBi"a| extravío m ekst|a"Bio6 extraxudicial a ekst|aSuDi"Tjal
extraxudicialmente av

ekst|aSuDiTjal"mente6
extremadamente av

ekst|a"fina6 extraíbel a ekst|a"iBe6l | var

ekst|emaDa"mente6 extremado pt a ekst|e"maDo6 | f: extremada ekst|e"maDa6 extremar t pr ekst|e"ma| extremidade f ekst|emi"DaDe6 extremismo m ekst|e"mismo6 extremista a s ekst|e"mista6 extremo a m eks"t|emo6 | f: extrema eks"t|ema6 extremoso a ekst|e"moso6 | f: extremosa ekst|e"mosa6
extrinsecamente av

extraíble extraíble a ekst|a"iBle6 | var extraíbel extramundar t ekst|amun"da| extraneidade f ekst|anej"DaDe6 extraordinariamente av

ekst|aO|Dina|ja"mente6 extraordinario a ekst|aO|Di"na|jo6 | f: extraordinaria ekst|aO|Di"na|ja6 extrapolación f ekst|apola"TjoN
54

ekst|inseka"mente6 extrínseco a eks"t|inse6ko6 | f: extrínseca eks"t|inse6ka6 extrorso a eks"t|O|so6 | f: extrorsa eks"t|O|sa6 exuberancia f EksuBE"|anTja6 exuberante a EksuBE"|ante6 exulceración f EksulTe|a"TjoN exulcerar t EksulTe"|a| exultación f Eksulta"TjoN

exultante a Eksul"tante6 exultar i Eksul"ta| exutorio m Eksu"tO|jo6 exvoto m eks"BOto6

55

F
f m "Efe6 | nt letra fa m "fa | nt nota musical faba f "faBa6 fabaca f fa"Baka6 | var faboca fabada f fa"BaDa6 fabal m fa"Bal faballón m faBa"¥oN fabeira f fa"Bej|a6 faboca f fa"BOka6 | var fabaca faboco m fa"BOko6 fabón m fa"BoN fábrica f "faB|ika6 fabricación f faB|ika"TjoN fabricador a s faB|ika"Do| | f: fabricadora faB|ika"Do|a6 fabricante a s faB|i"kante6 fabricar t faB|i"ka| fabril a fa"B|il fabriqueiro m faB|i"kej|o6 fábula f "faBula6 fabulación f faBula"TjoN fabulador s faBula"Do| | f: fabuladora faBula"Do|a6 fabular t i faBu"la| fabulario m faBu"la|jo6 fabulista s faBu"lista6 fabulosamente av faBulosa"mente6 fabuloso a faBu"loso6 faca f "faka6 facada f fa"kaDa6 facareño a faka"|e≠o6 | f: facareña faccioso a s fak"Tjoso6 | f: facciosa

fak"Tjosa6 face f "faTe6

face, de lav de"faTe6 facedor s faTe"Do| | f: facedora faceira f fa"Tej|a6 facenda f fa"Tenda6 facer t i pr fa"Te| faceta f fa"Teta6 facha1 f "fat°Sa6 facha2 f "fat°Sa6 fachada f fa"t°SaDa6 fachal m fa"t°Sal fachareada f fat°Sa|e"aDa6 facheiro m fa"t°Sej|o6 fachenda f fa"t°Senda6 fachendoso a fat°Sen"doso6 | f: fachendosa fat°Sen"dosa6 fachico m fa"t°Siko6 | var fachuco fachuzo fachineiro m fat°Si"nej|o6 fachinelo m fat°Si"nElo6 fachizo m fa"t°SiTo6 facho m "fat°So6 fachón m fa"t°SoN fachuco m fa"t°Suko6 | var fachico fachuzo fachuzo m fa"t°SuTo6 | var fachico fachuco facial a fa"Tjal faciana f fa"Tjana6 facies f "faTje6s fácil a "faTil

faTe"Do|a6

faka"|e≠a6 facción f fak"TjoN

1

facilidade f faTili"DaDe6 facilitador a s faTilita"Do| | f: facilitadora faTilita"Do|a6 facilitar t faTili"ta| facilmente av faTil"mente6 facinoroso a s faTino"|oso6 | f: facinorosa faTino"|osa6 facistol m faTis"tOl faco m "fako6 facsimilar a faksimi"la| facsímile m fak"simile6 factíbel a fak"tiBe6l | var factible factible a fak"tiBle6 | var factíbel facticio a fak"tiTjo6 | f: facticia factitivo a fakti"tiBo6 | f: factitiva factor s fak"to| | f: factora fak"to|a6 factoría f fakto"|ia6 factorial a f fakto"|jal factótum s fak"tOtum factura f fak"tu|a6 facturación f faktu|a"TjoN facturar t faktu"|a| fácula f "fakula6 facultade f fakul"taDe6 facultar t fakul"ta| facultativo a s fakulta"tiBo6 | f: facultativa fakulta"tiBa6 facundia f fa"kundja6 facundo a fa"kundo6 | f: facunda

fahrenheit a "fa…´nhajt "fa|eNhajt | nt al faia f "faja6 faiado m fa"jaDo6 faial m fa"jal faiar t fa"ja| faio m "fajo6 faisán m faj"saN faísca f fa"iska6 faiscante a fais"kante6 faiscar i fais"ka| faixa f "fajSa6 faixado a faj"SaDo6 | f: faixada faixar t faj"Sa| faixear i pr fajSe"a| fala f "fala6 faláceas fpl fa"laTe8a6s falacia f fa"laTja6 faladeiro a fala"Dej|o6 | f: faladeira faladoiro m fala"Doj|o6 falador a fala"Do| | f: faladora falangueiro a falaN"gej|o6 | f: falangueira falaN"gej|a6 falansterio m falans"tE|jo6 falante a s fa"lante6 falanxe f fa"lanSe6 falanxeta f falan"Seta6 falanxiña f falan"Si≠a6 falanxismo m falan"Sismo6 falanxista a s falan"Sista6 falar1 i t pr fa"la| falar2 m fa"la| falaz a fa"laT falazmente av falaT"mente6 falca f "falka6 falcado a fal"kaDo6 | f: falcada falcatrúa f falka"t|ua6 falcatruada f falkat|u"aDa6 falcatrueiro a s falkat|u"ej|o6 | f: falcatrueira falkat|u"ej|a6 falciforme a falTi"fO|me6 falcoaría falkoa"|ia6 | var falcoería falcoeiro m falko"ej|o6

faj"SaDa6

fak"tiTja6

fakti"tiBa6

fala"Dej|a6 fala"Do|a6

fa"kunda6 fada f "faDa6 fadar t fa"Da| fadista s fa"Dista6 fado m "faDo6 faena f fa"ena6 faetón m fae"toN fagáceas fpl fa"VaTe8a6s fagocitar t faVoTi"ta| fagocitario a faVoTi"ta|jo6 | f: fagocitaria faVoTi"ta|ja6 fagocito m faVo"Tito6 fagocitose f faVoTi"tOse6 fagot m fa"VO fagotista s faVO"tista6 fagundaxe f faVun"daSe6

fal"kaDa6

2

falcoería f falkoE"|ia6 | var falcoaría falcón m fal"koN falcónidos mpl fal"kOniDo6s faldistorio m faldis"tO|jo6 faldra f "fald|a6 faldrear t fald|e"a| faldreiro a fal"d|ej|o6 | f: faldreira faldriqueira f fald|i"kej|a6 faldrón m fal"d|oN falecemento m faleTe"mento6 (faleTe"mEnto6) falecer i fale"Te| falena f fa"lena6 falerno m fa"lE|no6 falíbel a fa"liBe6l | var falible falibilidade f faliBili"DaDe6 falible a fa"liBle6 | var falíbel fálico a "faliko6 | f: fálica "falika6 falimento m fali"mento6 (fali"mEnto6) falir i fa"li| falisco a s fa"lisko6 | f: falisca

fal"d|ej|a6

falsificábel a falsifi"kaBe6l | var falsificable falsificable a falsifi"kaBle6 | var falsificábel falsificación f falsifika"TjoN falsificador a s falsifika"Do| | f: falsificadora falsifika"Do|a6 falsificar t falsifi"ka| falso a "falso6 | f: falsa "falsa6 falta f "falta6 faltar i fal"ta| falto a "falto6 | f: falta "falta6 faltón a s fal"toN | f: faltona faltoso a fal"toso6 | f: faltosa falucho m fa"lut°So6 fama f "fama6 fame f "fame6 famélico a fa"mEliko6 | f: famélica famento a fa"mento6 (fa"mEnto6) | f: famenta fa"menta6 (fa"mEnta6) familia f fa"milja6 familiar a m fami"lja| familiaridade f familja|i"DaDe6 familiarización f familja|iTa"TjoN familiarizar t pr familja|i"Ta| familiarmente av familja|"mente6 famoso a fa"moso6 | f: famosa

fal"tona6 fal"tosa6

fa"mElika6

fa"liska6 falla1 f "fa¥a6 falla2 f "fa¥a6 fallar i t fa"¥a| falleba f fa"¥EBa6 fallo a m "fa¥o6 | f: falla "fa¥a6 falmagar pr falma"Va| falmagueira f falma"Vej|a6 falmaguento a falma"Vento6 (falma"VEnto6) | f: falmaguenta falma"Venta6 (falma"VEnta6) falo m "falo6 falocracia f falo"k|aTja6 falócrata a s fa"lOk|a6ta6 falopa f fa"lOpa6 falopar i falO"pa| falquear t falke"a| falsamente av falsa"mente6 falsario s fal"sa|jo6 | f: falsaria fal"sa|ja6 falseamento m falsea"mento6 (falsea"mEnto6) falsear t false"a| falsete m fal"sete6 falsidade f falsi"DaDe6

"famula6 fan s "faN | nt ing fanado a fa"naDo6 | f: fanada fa"naDa6 fanal m fa"nal fananco m fa"naNko6 fanar t fa"na| fanaticamente av fanatika"mente6 fanático a s fa"natiko6 | f: fanática fa"natika6 fanatismo m fana"tismo6 fanatizar t pr fanati"Ta| fandangada f fandaN"gaDa6 fandango m fan"daNgo6

fámulo s "famulo6 | f: fámula

fa"mosa6

3

fandangueiro a fandaN"gej|o6 | f: fandangueira fandaN"gej|a6 faneca f fa"nEka6 fanega f fa"nEVa6 fanegueiro s fanE"Vej|o6 | f: fanegueira fanE"Vej|a6 fanerógamas fpl fane"|OVa6ma6s fanerógamo a fane"|OVa6mo6 | f: fanerógama fane"|OVa6ma6 fanfarra f faμ"fara6 fanfurriña f faμfu"ri≠a6 fanfurriñada f faμfuri"≠aDa6 fanfurriñar i faμfuri"≠a| fanfurriñeiro a s faμfuri"≠ej|o6 | f: fanfurriñeira faμfuri"≠ej|a6 fanicar t fani"ka| fano m "fano6 fantasía f fanta"sia6 fantasiar i fantasi"a| fanta"sja| fantasioso a fanta"sjoso6 | f: fantasiosa fanta"sjosa6 fantasma m fan"tasma6 fantasmagoría f fantasmaVo"|ia6 fantasmagórico a fantasma"VO|iko6 | f: fantasmagórica fantasmal a fantas"mal fantasticamente av

faranduleiro s fa|andu"lej|o6 | f: faranduleira fa|andu"lej|a6 faraón m fa|a"oN faraónico a fa|a"Oniko6 | f: faraónica fa|a"Onika6 fardela f fa|"DEla6 fardelada f fa|DE"laDa6 fardelado m fa|DE"laDo6 fardelo m fa|"DElo6 fardo m "fa|Do6 fareiro m fa"|ej|o6 farelada f fa|E"laDa6 fareleiro a m fa|E"lej|o6 | f: fareleira farelo m fa"|Elo6 fareludo a fa|E"luDo6 | f: fareluda farfallán a s fa|fa"¥aN | f: farfallana

fa|E"lej|a6 fa|E"luDa6

fantasma"VO|ika6

fantastika"mente6 fantástico a fan"tastiko6 | f: fantástica fan"tastika6 fantochada f fantO"t°SaDa6 fantoche m fan"tOt°Se6 faquir m fa"ki| farad m fa"|ad farádico a fa"|aDiko6 | f: farádica fa"|aDika6 faradización f fa|aDiTa"TjoN faradizar t fa|aDi"Ta| faragulla f fa|a"Vu¥a6 | var frangulla faragullada f fa|aVu"¥aDa6 | var
frangullada faragullos mpl fa|a"Vu¥o6s | var frangullos farallón m fa|a"¥oN farándula f fa"|andula6

fa|fa"¥ana6 farfallar i t fa|fa"¥a| farfantón a s fa|fan"toN | f: farfantona fa|fan"tona6 fargallada f fa|Va"¥aDa6 fargallo m fa|"Va¥o6 fargallón a s fa|Va"¥oN | f: fargallona fa|Va"¥ona6 farináceo a fa|i"naTe8o6 | f: farinácea fa|i"naTe8a6 faringal a fa|iN"gal faringotomía f fa|iNgoto"mia6 farinxe f fa"|inSe6 farínxeo a fa"|inSe8o6 | f: farínxea fa"|inSe8a6 farinxite f fa|in"Site6 fariña f fa"|i≠a6 fariñeiro a fa|i"≠ej|o6 | f: fariñeira fa|i"≠ej|a6 fariñento a m fa|i"≠ento6 (fa|i"≠Ento6) | f: fariñenta fa|i"≠enta6 (fa|i"≠Enta6) fariñón m fa|i"≠oN fariñudo a fa|i"≠uDo6 | f: fariñuda fa|i"≠uDa6 farisaico a fa|i"sajko6 | f: farisaica fa|i"sajka6 fariseísmo m fa|ise"ismo6

4

fariseo s fa|i"seo6 | f: farisea farmacéutico a s fa|ma"TEwtiko6 | f: farmacéutica fa|ma"TEwtika6 farmacia f fa|"maTja6 fármaco m "fa|ma6ko6 farmacodinámica f

fa|i"sea6

fa|makoDi"namika6
farmacodinámico a

fa|makoDi"namiko6 | f:
farmacodinámica farmacognosia f fa|makog"nOsja6 farmacoloxía f fa|makolo"Sia6 farmacolóxico a fa|mako"lOSiko6 | f: farmacolóxica fa|mako"lOSika6 farmacopea f fa|mako"pea6 farna f "fa|na6 farneiro m fa|"nej|o6 farnelo m fa|"nElo6 farnento m fa|"nento6 (fa|"nEnto6) faro m "fa|o6 farol m fa"|Ol farolear i fa|Ole"a| faroleiro a fa|O"lej|o6 | f: faroleira

fa|makoDi"namika6

farta f "fa|ta6 fartar t pr fa|"ta| farto a "fa|to6 | f: farta "fa|ta6 fartura f fa|"tu|a6 fartureiro a fa|tu"|ej|o6 | f: fartureira fa|tu"|ej|a6 farturento a fa|tu"|ento6 (fa|tu"|Ento6) | f: farturenta fa|tu"|enta6 (fa|tu"|Enta6) fas, por lav po|"fas fascaño m fas"ka≠o6 fascia f "fasTja6 fasciación f fasTja"TjoN fasciado a fas"TjaDo6 | f: fasciada fasciculado a fasTiku"laDo6 | f: fasciculada fasTiku"laDa6 fascículo m fas"Tikulo6 fascinación f fasTina"TjoN fascinador a s fasTina"Do| | f: fascinadora fasTina"Do|a6 fascinante a fasTi"nante6 fascinar t fasTi"na| fascioláridos mpl fasTjo"la|iDo6s fascismo m fas"Tismo6 fascista a s fas"Tista6 fasco m "fasko6 fase f "fase6 fasgonúridos mpl fasVo"nu|iDo6s fasiánidos mpl fa"sjaniDo6s fasímetro m fa"sime6t|o6 fásmidos mpl "fasmiDo6s fastío m fas"tio6 fastixiado a fasti"SjaDo6 | f: fastixiada fasti"SjaDa6 fastixio m fas"tiSjo6 fasto a m "fasto6 | f: fasta "fasta6 fastos mpl "fasto6s fastosamente av fastosa"mente6 fastosidade f fastosi"DaDe6 fastoso a fas"toso6 | f: fastosa fatado m fa"taDo6 fatal a fa"tal fatalidade f fatali"DaDe6 fatalismo m fata"lismo6 fatalista a s fata"lista6

fas"TjaDa6

fa|O"lej|a6 farpa f "fa|pa6 farpada f fa|"paDa6 farraca f fa"raka6 farraco m fa"rako6 farragús m fara"Vus farrapa f fa"rapa6 farrapada f fara"paDa6 farrapear i farape"a| farrapeiro a s fara"pej|o6 | f: farrapeira fara"pej|a6 farrapento a fara"pento6 (fara"pEnto6) | f: farrapenta fara"penta6 (fara"pEnta6) farrapo m fa"rapo6 farraqueiro m fara"kej|o6 farro m "faro6 farronco m fa"roNko6 farruco a fa"ruko6 | f: farruca fa"ruka6 farsa f "fa|sa6 farsante a s fa|"sante6

fas"tosa6

5

fatalmente av fatal"mente6 fatelo m fa"tElo6 fatidicamente av fatiDika"mente6 fatídico a fa"tiDiko6 | f: fatídica fatiga f fa"tiVa6 fatigante a fati"Vante6 fatigar t pr fati"Va| fatigoso a fati"Voso6 | f: fatigosa

favoso a fa"Boso6 | f: favosa fazada f fa"TaDa6 fazado a fa"TaDo6 | f: fazada fazaña f fa"Ta≠a6 fazar pr fa"Ta| fazula f fa"Tula6 fe f "fE feal m fe"al fealdade f feal"daDe6 feamente av fea"mente6 febeo a fe"Beo6 | f: febea fe"Bea6 feble a "fEBle6 febra f "feB|a6 febre f "fEB|e6 febreiro m fe"B|ej|o6 febrícula f fE"B|ikula6 febrífugo a m fE"B|ifuVo6 | f: febrífuga fE"B|ifuVa6 febril a fE"B|il febrilmente av fEB|il"mente6 februdo a fe"B|uDo6 | f: februda fecal a fE"kal feces fpl "fETe6s fecha f "fet°Sa6 fechado pt a fe"t°SaDo6 | f: fechada fe"t°SaDa6 | var pechado fechadura f fet°Sa"Du|a6 | var pechadura fechamento m fet°Sa"mento6 (fet°Sa"mEnto6) | var pechamento fechar t pr i fe"t°Sa| | var pechar fecheiro a fe"t°Sej|o6 | f: fecheira fecho1 m "fet°So6 | var pecho1 fecho2 a "fet°So6 | f: fecha "fet°Sa6 | var pecho2 fecial m fe"Tjal fécula f "fEkula6 feculento a fEku"lento6 (fEku"lEnto6) | f: feculenta fEku"lenta6 (fEku"lEnta6) fecundábel a fEkun"daBe6l | var fecundable

fa"Bosa6

fa"tiDika6

fa"TaDa6

fati"Vosa6 fato1 m "fato6 fato2 a "fato6 | f: fata "fata6 fatoeiro m fato"ej|o6 fatón m fa"toN fatuidade f fatwi"DaDe6 fatuo a "fatwo6 | f: fatua "fatwa6 fauces fpl "fawTe6s fauna f "fawna6 fáunico a "fawniko6 | f: fáunica "fawnika6 fauno m "fawno6 fausto a "fawsto6 | f: fausta "fawsta6 fautor s faw"to| | f: fautora faw"to|a6 fauvismo m fo"Bismo6 fauvista a s fo"Bista6 favo m "faBo6 favonio m fa"BOnjo6 favor m fa"Bo| favor de, en lpp eμfa"Bo|De6 favorábel a faBo"|aBe6l | var
favorable favorabelmente av

fe"B|uDa6

faBo|aBel"mente6 | var
favorablemente favorable a faBo"|aBle6 | var favorábel favorablemente av faBo|aBle"mente6 | var favorabelmente favorecedor a s faBo|eTe"Do| | f: favorecedora faBo|eTe"Do|a6 favorecer t faBo|e"Te| favoritismo m faBo|i"tismo6 favorito a s faBo"|ito6 | f: favorita

fe"t°Sej|a6

faBo"|ita6

6

fecundable a fEkun"daBle6 | var fecundábel fecundación f fEkunda"TjoN fecundador a fEkunda"Do| | f: fecundadora fEkunda"Do|a6 fecundamente av fEkunda"mente6 fecundante a fEkun"dante6 fecundar t fEkun"da| fecundidade f fEkundi"DaDe6 fecundo a fE"kundo6 | f: fecunda fedaín mpl feda"in | nt sg fedai fedegosa f feDe"Vosa6 fedellar i feDe"¥a| fedello m fe"De¥o6 fedellón a s feDe"¥oN | f: fedellona

fE"kunda6

fe"daj

feDe"¥ona6 fedento a fe"Dento6 (fe"DEnto6) | f: fedenta fe"Denta6 (fe"DEnta6) feder i fe"De| federación f feDe|a"TjoN federado pt a s feDe"|aDo6 | f: federada feDe"|aDa6 federal a s feDe"|al federalismo m feDe|a"lismo6 federalista a s feDe|a"lista6 federar t pr feDe"|a| federativo a feDe|a"tiBo6 | f: federativa feDe|a"tiBa6 fedor m fe"Do| fedorento a feDo"|ento6 (feDo"|Ento6) | f: fedorenta feDo"|enta6 (feDo"|Enta6) fégado m "feVa6Do6 | var fígado feila f "fejla6 | var freila feira f "fej|a6 feiral a fej"|al feirante s fej"|ante6 feirear i fej|e"a| feita f "fejta6 feiticeiro a s fejti"Tej|o6 | f: feiticeira fejti"Tej|a6 feiticería f fejtiTE"|ia6 | var feitizaría feitío m fej"tio6 feitizaría fejtiTa"|ia6 | var feiticería feitizo m fej"tiTo6

feito pt a m "fejto6 | f: feita "fejta6 feito, a lav a"fejto6 feito, de a lav da"fejto6 feitura f fej"tu|a6 feiturada f fejtu"|aDa6 feixe m "fejSe6 feixón m fej"SoN fel m "fEl felación f fEla"TjoN feldespático a feldes"patiko6 | f: feldespática feldes"patika6 feldespato m feldes"pato6 felepa f fe"lepa6 fe"lEpa6 | var folepa felepar i fele"pa| | var falopar felgo m "fElVo6 felibre s fe"liB|e6 felibrismo m feli"B|ismo6 felicidade f feliTi"DaDe6 felicitación f feliTita"TjoN felicitar t feliTi"ta| félidos mpl "fEliDo6s felino a m fE"lino6 | f: felina fE"lina6 feliz a fe"liT felizmente av feliT"mente6 felo m "felo6 felón a s fe"loN | f: felona fe"lona6 felonía f felo"nia6 felpa f "fElpa6 felpar t fEl"pa| felpudo a s fEl"puDo6 | f: felpuda

fEl"puDa6 feltrar t fEl"t|a| feltro m "fElt|o6 feluxe f fe"luSe6 feluxento a felu"Sento6 (felu"SEnto6) | f: feluxenta felu"Senta6 (felu"SEnta6) fementido a femen"tiDo6 | f: fementida femen"tiDa6 femia f "femja6 feminidade f femini"DaDe6 feminino a femi"nino6 | f: feminina femi"nina6 feminismo m femi"nismo6 feminista a s femi"nista6 feminizar t pr femini"Ta| femoral a femo"|al

7

fémur m "fEmu| fenacistoscopio m

fenaTistos"kOpjo6 fenda f "fenda6 fendedela f fende"DEla6 fendedura f fende"Du|a6 fender t i fen"de| fenecente a fene"Tente6 fene"TEnte6 fenecer i fene"Te| fenianismo m fenja"nismo6 feniano s fe"njano6 | f: feniana fe"njana6 fenicado a feni"kaDo6 | f: fenicada feni"kaDa6 fenicio a s fe"niTjo6 | f: fenicia fe"niTja6 | nt ant Fenicia fénico a "fEniko6 | f: fénica "fEnika6 fenicoptéridos mpl fenikOp"tE|iDo6s fenicóptero m feni"kOpte6|o6 fenilo m fe"nilo6 fénix f "fEniks fenol m fe"nOl fenolftaleína f fenOlftalE"ina6 fenomenal a fenOme"nal fenomenalismo m fenOmena"lismo6 fenoménico a fenO"mEniko6 | f: fenoménica fenO"mEnika6 fenomenismo m fenOme"nismo6 fenómeno m fe"nOme6no6 fenomenólogo s fenOme"nOlo6Vo6 | f: fenomenóloga fenOme"nOlo6Va6 fenomenoloxía f fenOmenolo"Sia6
fenomenolóxico a

féretro m "fE|e6t|o6 fereza f fE"|eTa6 ferida f fe"|iDa6 ferido1 pt a s fe"|iDo6 | f: ferida ferido2 m fe"|iDo6 feridor a s fe|i"Do| | f: feridora ferino a fE"|ino6 | f: ferina fE"|ina6 ferir t pr fe"|i| fermata f fe|"mata6 fermentábel a fe|men"taBe6l (fe|mEn"taBe6l) | var fermentable fermentable a fe|men"taBle6 (fe|mEn"taBle6) | var fermentábel fermentación f fe|menta"TjoN (fe|mEnta"TjoN) fermentar i fe|men"ta| (fe|mEn"ta|) fermentativo a fe|menta"tiBo6 (fe|mEnta"tiBo6) | f: fermentativa fe|menta"tiBa6 (fe|mEnta"tiBa6) fermento m fe|"mento6 (fe|"mEnto6) fermio m "fE|mjo6 fermión m fE|"mjoN fermoso a fe|"moso6 | f: fermosa fermosura f fe|mo"su|a6 fero a m "fE|o6 | f: fera "fE|a6 ferocidade f fe|OTi"DaDe6 ferodo m fe"|oDo6 feroés a s fe|O"es | f: feroesa fe|O"esa6 | nt Feroe feroz a fe"|OT ferozmente av fe|OT"mente6 ferra f "fEra6 ferrada f fe"raDa6 ferrado1 m fe"raDo6 ferrado2 a fe"raDo6 | f: ferrada ferrador m fera"Do| ferradura f fera"Du|a6 ferragachar i feraVa"t°Sa| ferragacheiro s feraVa"t°Sej|o6 | f: ferragacheira feraVa"t°Sej|a6 ferragacho m fera"Vat°So6 ferraia f fe"raja6 | var ferraña ferralla f fe"ra¥a6

fe"|iDa6

fe|i"Do|a6

fe|"mosa6

fenOmeno"lOSiko6 | f: fenomenolóxica fenOmeno"lOSika6 fenotípico a feno"tipiko6 | f: fenotípica feno"tipika6 fenotipo m feno"tipo6 fenta f "fEnta6 | var fieita fento m "fEnto6 | var fieito feo1 m "feo6 feo2 a "feo6 | f: fea "fea6 feofíceas fpl feo"fiTe8a6s fera f "fE|a6 feracidade f fe|aTi"DaDe6 feramente av fE|a"mente6 feraz a fe"|aT

fe"raDa6

8

ferramenta f fera"menta6 (fera"mEnta6) ferramental m feramen"tal (feramEn"tal) ferranchar i feran"t°Sa| ferrancheiro s feran"t°Sej|o6 | f: ferrancheira feran"t°Sej|a6 ferrancho m fe"rant°So6 ferraña f fe"ra≠a6 | var ferraia ferrar t fe"ra| ferrarés a s fera"|es | f: ferraresa fera"|esa6 | nt Ferrara ferraría fera"|ia6 | var ferrería ferrato m fE"rato6 ferraxaría feraSa"|ia6 | var ferraxería ferraxe1 f fe"raSe6 ferraxeiro s fera"Sej|o6 | f: ferraxeira fera"Sej|a6 ferraxería f feraSE"|ia6 | var ferraxaría ferreal a fere"al ferreamente av fEre8a"mente6 ferreiriño m ferej"|i≠o6 ferreiro s fe"rej|o6 | f: ferreira ferreirolo m ferej"|Olo6 ferreñas fpl fe"re≠a6s ferreño a fe"re≠o6 | f: ferreña férreo a "fEre8o6 | f: férrea "fEre8a6 ferrería f ferE"|ia6 | var ferraría ferretada f fere"taDa6 ferrete m fe"rete6 férrico a "fEriko6 | f: férrica "fErika6 ferrífero a fE"rife6|o6 | f: ferrífera ferriños mpl fE"ri≠o6s ferrita f fE"rita6 ferro m "fEro6 ferroada f fero"aDa6 ferrobús m fEro"Bus ferrocarril m fEroka"ril ferrocianuro m fEroTja"nu|o6 ferrolán a s fero"laN | f: ferrolá ferrollo m fe"ro¥o6

ferromagnético a fEromag"nEtiko6 | f: ferromagnética fEromag"nEtika6 ferromagnetismo m

fe"rej|a6

fe"re≠a6

fE"rife6|a6

fEromagnE"tismo6 ferrón m fe"roN ferroso a fE"roso6 | f: ferrosa fE"rosa6 ferrotipia f fEro"tipja6 ferrovía f fEro"Bia6 ferroviario a s fEroBi"a|jo6 | f: ferroviaria fEroBi"a|ja6 ferrusca f fe"ruska6 ferrusco m fe"rusko6 ferruxe f fe"ruSe6 ferruxento a feru"Sento6 (feru"SEnto6) | f: ferruxenta feru"Senta6 (feru"SEnta6) ferruxinoso a feruSi"noso6 | f: ferruxinosa feruSi"nosa6 fértil a "fE|til fertilidade f fE|tili"DaDe6 fertilización f fE|tiliTa"TjoN fertilizante a m fE|tili"Tante6 fertilizar t fE|tili"Ta| férula f "fE|ula6 ferún m fE"|uN fervedoiro s fe|Be"Doj|o6 | f: fervedoira fe|Be"Doj|a6 fervellar i fe|Be"¥a| fervellasverzas m fe|Be¥as"Be|Ta6s fervello s fe|"Be¥o6 | f: fervella fe|"Be¥a6 fervente a fe|"Bente6 fe|"BEnte6 ferventemente av fe|Bente"mente6 fe|BEnte"mente6 fervenza f fe|"BenTa6 fe|"BEnTa6 ferver t i fe|"Be| férvido a "fE|BiDo6 | f: férvida "fE|BiDa6 fervón m fe|"BoN fervor m fe|"Bo|
fervorosamente av

fero"la

fe|Bo|osa"mente6 fervoroso a fe|Bo"|oso6 | f: fervorosa fe|Bo"|osa6 fervura f fe|"Bu|a6 feso a "feso6 | f: fesa "fesa6

9

festa f "fEsta6 festeiro a s fEs"tej|o6 | f: festeira festexar t fEste"Sa| festexeiro a s fEste"Sej|o6 | f: festexeira fEste"Sej|a6 festexo m fEs"teSo6 festín m fEs"tiN festival m fEsti"Bal festivamente av fEstiBa"mente6 festividade f fEstiBi"DaDe6 festivo a fEs"tiBo6 | f: festiva festón m fEs"toN festonar t fEsto"na| festuca f fEs"tuka6 fetación f feta"TjoN fetal a fe"tal fetiche m fE"tit°Se6 fetichismo m fEti"t°Sismo6 fetichista a s fEti"t°Sista6 fetidez f fEti"DeT fétido a "fEtiDo6 | f: fétida "fEtiDa6 feto m "feto6 feudal a fEw"Dal feudalismo m fEwDa"lismo6 feudatario s fEwDa"ta|jo6 | f: feudataria fEwDa"ta|ja6 feudo m "fEwDo6 fez m "fET fi m "fi | nt letra fía1 f "fia6 fía2 f "fia6 fiábel a fi"aBe6l | var fiable fiabilidade f fiaBili"DaDe6 fiable a fi"aBle6 | var fiábel fiada1 f fi"aDa6 fiada2 f fi"aDa6 fiadeira f fia"Dej|a6 | var fiandeira fiadeiro m fia"Dej|o6 fiado1 a fi"aDo6 | f: fiada fi"aDa6 fiado2 a m fi"aDo6 | f: fiada fi"aDa6 fiador1 a s fia"Do| | f: fiadora fiador2 s fia"Do| | f: fiadora fia"Do|a6 fiandeira f fian"dej|a6 | var fiadeira fiandón m fian"doN

fEs"tej|a6

fianza f fi"anTa6 fiaño m fi"a≠o6 fiar1 t fi"a| fiar2 t pr fi"a| fiaxe f fi"aSe6 fibela f fi"BEla6 fibra f "fiB|a6 fibrila f fi"B|ila6 fibrilación f fiB|ila"TjoN fibrilar a fiB|i"la| fibriloso a fiB|i"loso6 | f: fibrilosa

fEs"tiBa6

fia"Do|a6

fiB|i"losa6 fibrina f fi"B|ina6 fibrinoso a fiB|i"noso6 | f: fibrinosa fiB|i"nosa6 fibrinóxeno m fiB|i"nOSe6no6 fibrocemento m fiB|oTe"mento6 (fiB|oTe"mEnto6) fibroma m fi"B|oma6 fibromatose f fiB|oma"tOse6 fibromioma m fiB|omi"oma6 fibrose f fi"B|Ose6 fibroso a fi"B|oso6 | f: fibrosa fi"B|osa6 fíbula f "fiBula6 ficar i fi"ka| ficción f fik"TjoN ficha f "fit°Sa6 fichar t i fi"t°Sa| fichaxe f fi"t°SaSe6 ficheiro m fi"t°Sej|o6 ficomicetos mpl fikomi"Teto6s ficticio a fik"tiTjo6 | f: ficticia fik"tiTja6 fidalgamente av fiDalVa"mente6 fidalgo a s fi"DalVo6 | f: fidalga fi"DalVa6 fidalguía f fiDal"Via6 fidedigno a fiDE"Digno6 | f: fidedigna fiDE"Digna6 fideicomisario a s fiDejkomi"sa|jo6 | f: fideicomisaria fiDejkomi"sa|ja6 fideicomiso m fiDejko"miso6 fideísmo m fiDe"ismo6 fideísta a s fiDe"ista6 fidelidade f fiDEli"DaDe6 fideo m fi"Deo6 fi"DEo6

10

fiduciario a m fiDu"Tja|jo6 | f: fiduciaria fiDu"Tja|ja6 fieira f fi"ej|a6 fieiro m fi"ej|o6 fieita f fi"ejta6 | var fenta fieiteira f fiej"tej|a6 fieito m fi"ejto6 | var fento fiel a s fi"El "fjEl fiela f fi"Ela6 fielmente av fiEl"mente6 fjEl"mente6 fiestra f "fjEst|a6 fi"Est|a6 fiestraxe f fjEs"t|aSe6 fiEs"t|aSe6 figa f "fiVa6 figadeira f fiVa"Dej|a6 fígado m "fiVa6Do6 | var fégado figo m "fiVo6 figueira f fi"Vej|a6 figueiral m fiVej"|al figueiras fpl fi"Vej|a6s figura f fi"Vu|a6 figuración f fiVu|a"TjoN figuradamente av fiVu|aDa"mente6 figurado a fiVu"|aDo6 | f: figurada figurante s fiVu"|ante6 | f: figuranta figurar t i pr fiVu"|a| figurativamente av figurativo a fiVu|a"tiBo6 | f: figurativa fiVu|a"tiBa6 figureiro a fiVu"|ej|o6 | f: figureira figurino m fiVu"|ino6 figurón m fiVu"|oN fila f "fila6 filacterio m filak"tE|jo6 filame m fi"lame6 filamento m fila"mento6 (fila"mEnto6) filamentoso a filamen"toso6 (filamEn"toso6) | f: filamentosa filamen"tosa6 (filamEn"tosa6) filandra f fi"land|a6 filantropía f filant|O"pia6 filantrópico a filan"t|Opiko6 | f: filantrópica filan"t|Opika6

filántropo s a fi"lant|o6po6 | f: filántropa fi"lant|o6pa6 filaria f fi"la|ja6 filariose f fila"|jOse6 filástica f fi"lastika6 filatelia f fila"tElja6 filatélico a fila"tEliko6 | f: filatélica filatelista s filatE"lista6 fileira f fi"lej|a6 filete m fi"lete6 filetear t filete"a| filharmónica f fila|"mOnika6 filharmónico a fila|"mOniko6 | f: filharmónica fila|"mOnika6 filhelénico a s filE"lEniko6 | f: filhelénica filE"lEnika6 filhelenismo m filEle"nismo6 filia f "filja6 filiación f filja"TjoN filial a f fi"ljal filialmente av filjal"mente6 filibusteiro m filiBus"tej|o6 filiforme a fili"fO|me6 filigrana f fili"V|ana6 filigranado a filiV|a"naDo6 | f: filigranada filiV|a"naDa6 filipéndula f fili"pEndula6 filípica f fi"lipika6 filipino a s fili"pino6 | f: filipina fili"pina6 | nt Filipinas filisteo a s filis"teo6 | f: filistea fillado a fi"¥aDo6 | f: fillada fi"¥aDa6 fillar i fi"¥a| fillarada f fi¥a"|aDa6 fillastro s fi"¥ast|o6 | f: fillastra

fila"tElika6

fiVu"|aDa6

fiVu"|anta6

fiVu|atiBa"mente6

fiVu"|ej|a6

filis"tea6

fi"¥ast|a6 fillo s "fi¥o6 | f: filla "fi¥a6 filloa f fi"¥Oa6 filloada f fi¥O"aDa6 filloeiro a s fi¥O"ej|o6 | f: filloeira fi¥O"ej|a6 filmación f filma"TjoN filmador a s filma"Do| | f: filmadora filma"Do|a6 filmar t fil"ma|

11

filme m "filme6 fílmico a "filmiko6 | f: fílmica

"filmika6 filmina f fil"mina6 filmografía f filmoV|a"fia6 filmoloxía f filmolo"Sia6 filmoteca f filmO"tEka6 filmo"tEka6 filólogo s fi"lOlo6Vo6 | f: filóloga fi"lOlo6Va6 filoloxía f filolo"Sia6 filoloxicamente av filolOSika"mente6 filolóxico a filo"lOSiko6 | f: filolóxica filo"lOSika6 filón m fi"loN filópodos mpl fi"lOpo6Do6s filosofal a filoso"fal filosofar i filoso"fa| filosofía f filoso"fia6
filosoficamente av filosófico a filo"sOfiko6 | f: filosófica filosofismo m filosO"fismo6 filósofo s fi"lOso6fo6 | f: filósofa filoxénese f filo"SEne6se6 filoxenético a filoSe"nEtiko6 | f: filoxenética filoSe"nEtika6 filoxera f filOk"sE|a6 filtrábel a fil"t|aBe6l | var filtrable filtrable a fil"t|aBle6 | var filtrábel filtración f filt|a"TjoN filtrado m fil"t|aDo6 filtrante a fil"t|ante6 filtrar t pr fil"t|a| filtro1 m "filt|o6 filtro2 m "filt|o6 fimbria f "fimb|ja6 fimose f fi"mOse6 fin s "fiN fin, á lav a…"fiN fin, ao lav O"fiN finado a s fi"naDo6 | f: finada final a s fi"nal finalidade f finali"DaDe6 finalismo m fina"lismo6

finalista a s fina"lista6 finalización f finaliTa"TjoN finalizar t i finali"Ta| finalmente av final"mente6 finamente av fina"mente6 finamento m fina"mento6 (fina"mEnto6) financeiramente av

filosOfika"mente6 filo"sOfika6 fi"lOso6fa6

finanTej|a"mente6 financeiro a s finan"Tej|o6 | f: financeira finan"Tej|a6 financiamento m finanTja"mento6 (finanTja"mEnto6) financiar t finan"Tja| finanzas fpl fi"nanTa6s finar i pr fi"na| fincapé m fiNka"pE fincar t pr i fiN"ka| fincón m fiN"koN finda f "finda6 finés a s fi"nes | f: finesa fi"nesa6 fineza f fi"neTa6 finito a fi"nito6 | f: finita fi"nita6 finlandés a s finlan"des | f: finlandesa finlan"desa6 | nt
Finlandia fino a "fino6 | f: fina "fina6 finta f "finta6 fintar t fin"ta| finura f fi"nu|a6 finxidamente av finSiDa"mente6 finxideira f finSi"Dej|a6 finxido a fin"SiDo6 | f: finxida finxidor s finSi"Do| | f: finxidora finximento m finSi"mento6 (finSi"mEnto6) finxir t fin"Si| fío m "fio6 fiollo m fi"o¥o6 fiorde m fi"O|De6 firma f "fi|ma6 firmamento m fi|ma"mento6 (fi|ma"mEnto6) firmar t i fi|"ma| firme a m "fi|me6

fin"SiDa6

finSi"Do|a6

fi"naDa6

12

firmemente av fi|me"mente6 firmeza f fi|"meTa6 fiscal a s fis"kal fiscalía f fiska"lia6 fiscalización f fiskaliTa"TjoN fiscalizador a fiskaliTa"Do| | f: fiscalizadora fiskaliTa"Do|a6 fiscalizar t fiskali"Ta| fiscalmente av fiskal"mente6 fisco m "fisko6 fisga f "fisVa6 fisgar t "fisVa| físgoa f "fisVo8a6 fisíbel a fi"siBe6l | var fisible fisible a fi"siBle6 | var fisíbel física f "fisika6 fisicamente av fisika"mente6 físico a s "fisiko6 | f: física "fisika6 fisicomatemático a s fisikomate"matiko6 | f: fisicomatemática

fisípedes mpl fi"sipe6De6s fisirrostro a fisi"rost|o6 | f: fisirrostra fisi"rost|a6 fisitéridos mpl fisi"tE|iDo6s fisóstomos mpl fi"sOsto6mo6s fisterrán a s fistE"raN | f: fisterrá fistor m fis"to| fístula f "fistula6 fistular a fistu"la| fistuloso a fistu"loso6 | f: fistulosa

fistE"ra

fistu"losa6 fisura f fi"su|a6

fisurélidos mpl fisu"|EliDo6s fita f "fita6 fitar t fi"ta| fite, en lav eμ"fite6 fito a m "fito6 | f: fita "fita6 fitobioloxía f fitoBiolo"Sia6 fitófago a fi"tOfa6Vo6 | f: fitófaga fitofármaco m fito"fa|ma6ko6 fitoflaxelados mpl fitoflaSE"laDo6s fitografía f fitoV|a"fia6 fitohormona f fitoo|"mona6 fitoira f fi"toj|a6 fitola f fi"tOla6 fitolacáceas fpl fitola"kaTe8as 6 fitólogo s fi"tOlo6Vo6 | f: fitóloga fitoloxía f fitolo"Sia6 fitonimia f fito"nimja6 fitónimo m fi"tOnimo6 fitopatoloxía f fitopatolo"Sia6 fitoplancto m fito"plaNkto6 fitosocioloxía f fitosOTjolo"Sia6 fitoterapia f fitote"|apja6 fitotrón m fito"t|oN fitoxeografía f fitoSeoV|a"fia6 fitozoo m fito"Too6 fiucego a fiu"TEVo6 | f: fiucega fiunchal m fiun"t°Sal fiúncho m fi"unt°So6 fiúza f fi"uTa6 fixa f "fiSa6 fixación f fiSa"TjoN

fisikomate"matika6 fisicoquímico a s fisiko"kimiko6 | f: fisicoquímica fisiko"kimika6 físil a "fisil fisiocracia f fisjo"k|aTja6 fisiócrata s fi"sjOk|a6ta6 fisiognomonía f fisjognomo"nia6 fisiografía f fisjoV|a"fia6 fisiólogo s fi"sjOlo6Vo6 | f: fisióloga fi"sjOlo6Va6 fisioloxía f fisjolo"Sia6
fisioloxicamente av fisiolóxico a fisjo"lOSiko6 | f: fisiolóxica fisjo"lOSika6 fisión f fi"sjoN fisionomía f fisjono"mia6 fisionómico a fisjo"nOmiko6 | f: fisionómica fisjo"nOmika6 fisionomista s fisjono"mista6 fisiopatoloxía f fisjopatolo"Sia6 fisioterapeuta s fisjote|a"pEwta6 fisioterapéutico a fisjote|a"pEwtiko6 | f: fisioterapéutica

fi"tOfa6Va6

fi"tOlo6Va6

fisjolOSika"mente6

fiu"TEVa6

fisjote|a"pEwtika6 fisioterapia f fisjote"|apja6

13

fixador a m fiSa"Do| | f: fixadora fixamente av fiSa"mente6 fixar t pr fi"Sa| fixativo a fiSa"tiBo6 | f: fixativa

fiSa"Do|a6

flaxelado a flaSE"laDo6 | f: flaxelada flaxelados mpl flaSE"laDo6s flaxelante a m flaSE"lante6 flaxelar t pr flaSE"la| flaxelo m fla"SElo6 flebectasia f flEBEk"tasja6 flebectomía f flEBEkto"mia6 flebite f flE"Bite6 flebografía f flEBoV|a"fia6 flebotomía f flEBoto"mia6 flebótomo m flE"BOto6mo6 flegma f "flEgma6 flegmático a flEg"matiko6 | f: flegmática flEg"matika6 flegmón m flEg"moN flegmonoso a flEgmo"noso6 | f: flegmonosa flEgmo"nosa6 flexíbel a flEk"siBe6l | var flexible flexibilidade f flEksiBili"DaDe6 flexibilizar t flEksiBili"Ta| flexible a flEk"siBle6 | var flexíbel flexión f flEk"sjoN flexional a flEksjo"nal flexionar t flEksjo"na| flexivo a flEk"siBo6 | f: flexiva flexor a m flEk"so| | f: flexora flexuosidade f flEksuosi"DaDe6

flaSE"laDa6

fiSa"tiBa6 fixeza f fi"SeTa6 fixismo m fi"Sismo6 fixista a s fi"Sista6 fixo a "fiSo6 | f: fixa "fiSa6 flabelado a flaBE"laDo6 | f: flabelada flaBE"laDa6 flabeliforme a flaBEli"fO|me6 flabelo m fla"BElo6 flaccidez f flakTi"DeT fláccido a "flakTiDo6 | f: fláccida "flakTiDa6 flacourtiáceas fpl flakow|ti"aTe8a6s flagrancia f fla"V|anTja6 flagrante a fla"V|ante6 flamante a fla"mante6 flamenco a m fla"meNko6 fla"mENko6 | f: flamenca fla"meNka6 fla"mENka6 flamengo a s fla"meNgo6 fla"mENgo6 | f: flamenga fla"meNga6 fla"mENga6 | nt Flandes flamexante a flame"Sante6 flamexar i flame"Sa| flamíxero a fla"miSe6|o6 | f: flamíxera fla"miSe6|a6 flámula f "flamula6 flan m "flaN flanco m "flaNko6 flanela f fla"nEla6 flanquear t flaNke"a| flash m "flaS | nt ing flato m "flato6 flatulencia f flatu"lEnTja6 (flatu"lenTja6) flatulento a flatu"lento6 (flatu"lEnto6) | f: flatulenta flatu"lenta6 (flatu"lEnta6) flavina f fla"Bina6 flavo a "flaBo6 | f: flava "flaBa6 flaxelación f flaSEla"TjoN

flEk"siBa6

flEk"so|a6

flEkswosi"DaDe6 flexuoso a flEksu"oso6 | f: flexuosa flEksu"osa6 flexura f flEk"su|a6 flictena f flik"tena6 flirt m "fl‰…t "fli|t | nt ing flirtear i fli|te"a| floco m "flOko6 floculación f flOkula"TjoN flocular i flOku"la| floema m flo"Ema6 flo"ema6 flogose f flo"VOse6 flor f "flo| flora f "flo|a6 floración f flo|a"TjoN floral a flo"|al floraría flo|a"|ia6 | var florería

14

floreado a flo|e"aDo6 | f: floreada floreal m flo|e"al florear t flo|e"a| florecemento m flo|eTe"mento6 (flo|eTe"mEnto6) florecente a flo|e"Tente6 flo|e"TEnte6 florecer i flo|e"Te| floreiro s flo"|ej|o6 | f: floreira florentino a s flo|En"tino6 flo|en"tino6 | f: florentina flo|En"tina6 flo|en"tina6 | nt Florencia floreo m flo"|eo6 florería f flo|E"|ia6 | var floraría florete m flo"|ete6 florícola a flo"|iko6la6 floricultor s flo|ikul"to| | f: floricultora flo|ikul"to|a6 floricultura f flo|ikul"tu|a6 floridamente av flo|iDa"mente6 florídeas fpl flo"|iDe8a6s florido a flo"|iDo6 | f: florida flo"|iDa6 florilexio m flo|i"leSjo6 flo|i"lESjo6 florín m flo"|iN florista s flo"|ista6 florón m flo"|oN flósculo m "flOskulo6 flosculoso a flOsku"loso6 | f: flosculosa flOsku"losa6 flota f "flOta6 flotación f flOta"TjoN flotador m flOta"Do| flotante a flO"tante6 flotar i flO"ta| flotilla f flO"ti¥a6 floxístico a flo"Sistiko6 | f: floxística floxisto m flo"Sisto6 fluencia f flu"EnTja6 (flu"enTja6) fluidamente av fluiDa"mente6 fluidez f flui"DeT fluidificar t fluiDifi"ka| fluído a m flu"iDo6 fluír i flu"i|

flo|e"aDa6

fluminense a s flumi"nEnse6 | var carioca | nt Río de Janeiro flúor m "fluo| fluoresceína f flwo|esTE"ina6 fluorescencia f flwo|es"TEnTja6 (flwo|es"TenTja6) fluorescente a flwo|es"Tente6 fluorhídrico a flwo"|iD|iko6 | f: fluorhídrica flwo"|iD|ika6 fluorita f flwo"|ita6 fluorización f flwo|iTa"TjoN fluoruro m flwo"|u|o6 flutuación f flutua"TjoN flutuante a flutu"ante6 flutuar i flutu"a| fluvial a flu"Bjal fluvioglacial a fluBjoVla"Tjal fluviómetro m flu"BjOme6t|o6 fluxión f fluk"sjoN fluxo m "fluSo6 fluxómetro m fluk"sOme6t|o6 fobia f "fOBja6 foca f "fOka6 focal a fO"kal focalización f fOkaliTa"TjoN focalizar t fOkali"Ta| focego a s fO"TEVo6 | f: focega fO"TEVa6 | var focense2 | nt Foz focense1 a s fO"TEnse6 | nt ant Focea focense2 a s fO"TEnse6 | var focego | nt Foz focha f "fot°Sa6 fochanca f fo"t°SaNka6 fochicada f fot°Si"kaDa6 fochicar i fot°Si"ka| focho m "fot°So6 fócidos mpl "fOTiDo6s fociñada f foTi"≠aDa6 fociño m fo"Ti≠o6 fociñudo a foTi"≠uDo6 | f: fociñuda foco1 m "fOko6 foco2 a s "fOko6 | f: foca "fOka6 focomelia f fOko"mElja6 foda f "foDa6

flwo|es"TEnte6

flo"|ej|a6

flo"Sistika6

foTi"≠uDa6

15

fodedor m foDe"Do| foder t pr i fo"De| fodido a fo"DiDo6 | f: fodida fo"DiDa6 fodón a s fo"DoN | f: fodona fofo a "fOfo6 "fofo6 | f: fofa "fOfa6 fogar m fo"Va| fogaxe f fo"VaSe6 fogaza f fo"VaTa6 fogo m "fOVo6 "foVo6 fogón m fo"VoN fogosamente av foVosa"mente6 fogosidade f foVosi"DaDe6 fogoso a fo"Voso6 | f: fogosa foguear i foVe"a| fogueira f fo"Vej|a6 fogueirada f foVej"|aDa6 fogueiro m fo"Vej|o6 foguete m fo"Vete6 fogueteiro m foVe"tej|o6 foguino a s fo"Vino6 | f: foguina fo"Vina6 | nt Terra de Fogo foia f "fOja6 foie-gras m fwa"gRa fwa"V|as | nt fr foio m "fOjo6 foira f "foj|a6 fol a m "fOl foládidos mpl fo"laDiDo6s folán a s fo"laN | f: folana fo"lana6 folclore m fol"klO|e6 folclórico a fol"klO|iko6 | f: folclórica fol"klO|ika6 folclorismo m folklO"|ismo6 folclorista s folklO"|ista6 folear t pr fole"a| foleca af f fo"lEka6 folecado m folE"kaDo6 folecho m fo"let°So6 foleco m fo"lEko6 folepa f fo"lEpa6 folerpa f fo"lE|pa6 | var folepa folerpada f folE|"paDa6 folerpar i folE|"pa| folga f "fOlVa6

folgada f fol"VaDa6 folgadamente av folVaDa"mente6 folgado a fol"VaDo6 | f: folgada folganza f fol"VanTa6 folgar i fol"Va| folgazán a s folVa"TaN | f: folgazana folVa"Tana6 folgo m "fOlVo6 "folVo6 folgueira f fol"Vej|a6 folguexar i folVe"Sa| folgura f fol"Vu|a6 folía f fO"lia6 foliáceo a fO"ljaTe8o6 | f: foliácea foliación f fOlja"TjoN foliada f foli"aDa6 foliado a fO"ljaDo6 | f: foliada

fo"Dona6 "fofa6

fol"VaDa6

fo"Vosa6

fO"ljaTe8a6

fO"ljaDa6 foliar a fO"lja| folicular a fOliku"la| foliculina f fOliku"lina6 folículo m fO"likulo6 foliculose f fOliku"lOse6 folieiro s foli"ej|o6 | f: folieira foli"ej|a6 folio m "fOljo6 folíolo m fO"lio6lo6 folión m foli"oN foliqueiro m foli"kej|o6 folk s a "fOlk | nt ing folla f "fo¥a6 follada f fo"¥aDa6 follado m fo"¥aDo6 follato m fo"¥ato6 follaxe f fo"¥aSe6 follear t fo¥e"a| folleiro m fo"¥ej|o6 folletín m fo¥e"tiN folletinesco a fo¥eti"nesko6 | f: folletinesca fo¥eti"neska6 folletinista s fo¥eti"nista6 folleto m fo"¥eto6 follo m "fo¥o6 folludo a fo"¥uDo6 | f: folluda fo"¥uDa6 folón m fo"loN

16

folosa f fo"losa6 fomentador a s fomenta"Do| (fomEnta"Do|) | f: fomentadora fomenta"Do|a6 (fomEnta"Do|a6) fomentar t fomen"ta| (fomEn"ta|) fomento m fo"mento6 (fo"mEnto6) fonación f fona"TjoN fonador a fona"Do| | f: fonadora

fonolítico a fonO"litiko6 | f: fonolítica fonO"litika6 fonólogo s fo"nOlo6Vo6 | f: fonóloga fonoloxía f fonolo"Sia6 fonolóxico a fono"lOSiko6 | f: fonolóxica fono"lOSika6 fonosimbolismo m

fo"nOlo6Va6

fona"Do|a6 foncho a "font°So6 | f: foncha "font°Sa6 fonda1 f "fonda6 fonda2 f "fonda6 fondal m fon"dal fondamente av fonda"mente6 fondant m fO)"dA) fon"daN fondar t fon"da| fondeadoiro m fondea"Doj|o6 fondear t i fonde"a| fondeira f fon"dej|a6 fondeiro a fon"dej|o6 | f: fondeira fon"dej|a6 fondelo m fon"dElo6 fondista s fon"dista6 fondo a m "fondo6 | f: fonda "fonda6 fondón m fon"doN fondura f fon"du|a6 fonema m fo"nEma6 fo"nema6 fonemático a fonE"matiko6 fone"matiko6 | f: fonemática fonE"matika6 fone"matika6 fonendoscopio m fonendos"kOpjo6 fonética f fo"nEtika6 foneticamente av fonEtika"mente6 foneticista s fonEti"Tista6 fonético a fo"nEtiko6 | f: fonética fo"nEtika6 foniatra s fo"njat|a6 foniatría f fonja"t|ia6 fónico a "fOniko6 | f: fónica "fOnika6 fonio m "fOnjo6 fonografía f fonoV|a"fia6 fonográfico a fono"V|afiko6 | f: fonográfica fono"V|afika6 fonógrafo m fo"nOV|a6fo6 fonograma m fono"V|ama6 fonolita f fonO"lita6

fonosimbO"lismo6 fonoteca f fono"tEka6 fonsagradino a s fonsaV|a"Dino6 | f: fonsagradina fonsaV|a"Dina6 | nt
A Fonsagrada fontanaría fontana"|ia6 | var fontanería fontaneiro s fonta"nej|o6 | f: fontaneira fonta"nej|a6 fontanela f fonta"nEla6 fontanería f fontanE"|ia6 | var fontanaría fonte f "fonte6 fontela f fon"tEla6 | var fontenla fontenla f fon"tEnla6 | var fontela footing m "futiN | nt ing fóra av pp "fO|a6 fóra de lpp "fO|a6De6 foral a fo"|al foralismo m fo|a"lismo6 foralista a s fo|a"lista6 foraminíferos mpl fo|ami"nife6|o6s foráneo a fo"|ane8o6 | f: foránea forasteiro a s fo|as"tej|o6 | f: forasteira fo|as"tej|a6 foraxido a s fo|a"SiDo6 | f: foraxida forca f "fO|ka6 forcada f fo|"kaDa6 forcadela f fo|ka"DEla6 forcadelo m fo|ka"DElo6 forcado m fo|"kaDo6 forcanza f fo|"kanTa6 fórceps m "fO|Teps forcexar i fo|Te"Sa| forcexo m fo|"TeSo6 forcón m fo|"koN

fo"|ane8a6

fo|a"SiDa6

17

foreiro s a fo"|ej|o6 | f: foreira forense a s fo"|Ense6 foresta f fo"|Esta6 forestal a fo|Es"tal forma f "fo|ma6 formábel a fo|"maBe6l | var formable formable a fo|"maBle6 | var formábel formación f fo|ma"TjoN formador a s fo|ma"Do| | f: formadora fo|ma"Do|a6 formal a fo|"mal formaldehido m fo|malde"iDo6 formalidade f fo|mali"DaDe6 formalina f fo|ma"lina6 formalismo m fo|ma"lismo6 formalista a s fo|ma"lista6 formalización f fo|maliTa"TjoN formalizar t fo|mali"Ta| formalmente av fo|mal"mente6 formante s fo|"mante6 formar t pr i fo|"ma| formativo a fo|ma"tiBo6 | f: formativa fo|ma"tiBa6 formato m fo|"mato6 formeiro m fo|"mej|o6 formica f fo|"mika6 fórmico a "fO|miko6 | f: fórmica formidábel a fO|mi"DaBe6l | var formidable formidabelmente av fO|miDaBel"mente6 | var formidablemente formidable a fO|mi"DaBle6 | var formidábel formidablemente av fO|miDaBle"mente6 | var formidabelmente formiga f fo|"miVa6 formigar i fo|mi"Va| formigo m fo|"miVo6 formigón m fo|mi"VoN formigoneira f fo|miVo"nej|a6 formigueiro m fo|mi"Vej|o6 formio m "fO|mjo6 18

fo"|ej|a6

formol m fo|"mOl formón m fo|"moN formosano a s fo|mo"sano6 | f: formosana fo|mo"sana6 | nt Formosa fórmula f "fO|mula6 formulación f fO|mula"TjoN formular t fO|mu"la| formulario m fO|mu"la|jo6 formulismo m fO|mu"lismo6 fornada f fo|"naDa6 fornalla f fo|"na¥a6 fornalleira f fo|na"¥ej|a6 fornecedor s a fo|neTe"Do| | f: fornecedora fo|neTe"Do|a6 fornecemento m fo|neTe"mento6 (fo|neTe"mEnto6) fornecer t fo|ne"Te| forneiro s fo|"nej|o6 | f: forneira fornela f fo|"nEla6 fornelo m fo|"nElo6 fornicación f fo|nika"TjoN fornicador s fo|nika"Do| | f: fornicadora fo|nika"Do|a6 fornicar i fo|ni"ka| fornicio m fo|"niTjo6 forno m "fo|no6 foro m "fo|o6 forquita f fo|"kita6 forquitada f fo|ki"taDa6 forquito m fo|"kito6 forra f "fora6 forrar1 t fo"ra| forrar2 t fo"ra| forraxe f fo"raSe6 forraxeiro a fora"Sej|o6 | f: forraxeira fora"Sej|a6 forro1 m "foro6 forro2 a "foro6 | f: forra "fora6 forrón a s fo"roN | f: forrona fortalecedor a fo|taleTe"Do| | f: fortalecedora fo|taleTe"Do|a6 fortalecemento m fo|taleTe"mento6 (fo|taleTe"mEnto6) fortalecer t pr fo|tale"Te|

fo|"nej|a6

"fO|mika6

fo"rona6

fortaleza f fo|ta"leTa6 forte a av m "fO|te6 fortemente av fO|te"mente6 fortificación f fO|tifika"TjoN fortificar t pr fO|tifi"ka| fortín m fO|"tiN fortuitamente av fo|tuita"mente6 fortuíto a fo|tu"ito6 | f: fortuíta

fosilífero a fOsi"life6|o6 | f: fosilífera fosilización f fOsiliTa"TjoN fosilizar t pr fOsili"Ta| foso m "fOso6 "foso6 fosores mpl fo"so|e6s fósxeno m "fOsSe6no6 foto f "foto6 fotocompoñedora f

fOsi"life6|a6

fo|tu"ita6 fortuna f fo|"tuna6 forxa f "fO|Sa6 forxador s fO|Sa"Do| | f: forxadora fO|Sa"Do|a6 forxadura f fO|Sa"Du|a6 forxar t fO|"Sa| forza f "fo|Ta6 forza de, a lpp a"fo|Ta6De6 forzado a s fo|"TaDo6 | f: forzada fo|"TaDa6 forzador s fo|Ta"Do| | f: forzadora fo|Ta"Do|a6 forzar t fo|"Ta| forzosamente av fo|Tosa"mente6 forzoso a fo|"Toso6 | f: forzosa fo|"Tosa6 forzudo a fo|"TuDo6 | f: forzuda fo|"TuDa6 fosa f "fOsa6 fosfatado a fOsfa"taDo6 | f: fosfatada fOsfa"taDa6 fosfatar t fOsfa"ta| fosfato m fOs"fato6 fosfaturia f fOsfa"tu|ja6 fosfeno m fOs"feno6 fosfito m fOs"fito6 fosforescencia f fOsfo|es"TEnTja6 (fOsfo|es"TenTja6) fosforescente a fOsfo|es"Tente6 fOsfo|es"TEnte6 fosfórico a fOs"fO|iko6 | f: fosfórica fOs"fO|ika6 fosforita f fOsfo"|ita6 fósforo m "fOsfo6|o6 fosforoso a fOsfo"|oso6 | f: fosforosa fOsfo"|osa6 fosfuro m fOs"fu|o6 fósil a m "fOsil

fotokompo≠e"Do|a6
fotocomposición f

fotokomposi"TjoN fotocondutor a fotokondu"to| | f: fotocondutora fotokondu"to|a6 fotocopia f foto"kOpja6 fotocopiadora f fotokOpja"Do|a6 fotocopiar t fotokO"pja| fotodíodo m foto"Dio6Do6
fotoelectricidade f

foto8ElEkt|iTi"DaDe6 fotoeléctrico a foto8E"lEkt|iko6 | f: fotoeléctrica foto8E"lEkt|ika6 fotofobia f foto"fOBja6 fotoforese f fotofo"|Ese6 fotóforo m fo"tOfo6|o6 fotografar t fotoV|a"fa| fotografía f fotoV|a"fia6
fotograficamente av

fotoV|afika"mente6 fotográfico a foto"V|afiko6 | f: fotográfica foto"V|afika6 fotógrafo s fo"tOV|a6fo6 | f: fotógrafa fo"tOV|a6fa6 fotograma m foto"V|ama6 fotogrametría f fotoV|amE"t|ia6 fotogravado m fotoV|a"BaDo6 fotogravar t fotoV|a"Ba| fotólise f fo"tOlise6 fotolito m foto"lito6 fotolitografía f fotolitoV|a"fia6
fotoluminiscencia f

fotoluminis"TEnTja6 (fotoluminis"TenTja6) fotomecánica f fotome"kanika6 fotomecánico a fotome"kaniko6 | f: fotomecánica fotome"kanika6 fotometría f fotomE"t|ia6

19

fotométrico a foto"mEt|iko6 | f: fotométrica foto"mEt|ika6 fotómetro m fo"tOme6t|o6 fotomontaxe f fotomon"taSe6 fotón m fo"toN fotonovela f fotono"BEla6 fotoquímica f foto"kimika6 fotoquímico a foto"kimiko6 | f: fotoquímica foto"kimika6 fotorreceptor a fotoreTEp"to| | f: fotorreceptora fotoreTEp"to|a6 fotorresistencia f fotoresis"tEnTja6 (fotoresis"tenTja6) fotosensíbel a fotosen"siBe6l | var fotosensible fotosensible a fotosen"siBle6 | var fotosensíbel fotosfera f fotos"fE|a6 fotosíntese f foto"sinte6se6 fotosintético a fotosin"tEtiko6 | f: fotosintética fotosin"tEtika6 fototeca f foto"tEka6 fototerapia f fotote"|apja6 fototipia f foto"tipja6 fototropismo m fotot|O"pismo6 fotovoltaico a fotoBOl"tajko6 | f: fotovoltaica fotoBOl"tajka6 fotoxénico a foto"SEniko6 | f: fotoxénica foto"SEnika6 fouce f "fowTe6 fouciña f fow"Ti≠a6 fouciño m fow"Ti≠o6 foula f "fowla6 foular i fow"la| foupa f "fowpa6 fouveiro a fow"Bej|o6 | f: fouveira fouzada f fow"TaDa6 fóvea f "fOBe8a6 foxa f "fOSa6 foxo m "foSo6 fox-terrier m "fÅks"tE®j´ fOks"tErje6| | nt ing fox-trot m "fÅkst®Åt "fOkst|Ot | nt ing foz f "fOT fozar t i fo"Ta|

fozón a s fo"ToN | f: fozona fo"Tona6 frac m "f|ak | nt fr fracasado a f|aka"saDo6 | f: fracasada f|aka"saDa6 fracasar i f|aka"sa| fracaso m f|a"kaso6 fracción f f|ak"TjoN fraccionábel a f|akTjo"naBe6l | var fraccionable fraccionable a f|akTjo"naBle6 | var fraccionábel fraccionamento m

f|akTjona"mento6 (f|akTjona"mEnto6) fraccionar t f|akTjo"na| fraccionario a f|akTjo"na|jo6 | f: fraccionaria f|akTjo"na|ja6 fraco a "f|ako6 | f: fraca "f|aka6 fractura f f|ak"tu|a6 fracturar t f|aktu"|a| fradar t f|a"Da| frade m "f|aDe6 fradesco a f|a"Desko6 | f: fradesca f|a"Deska6 fradía f f|a"Dia6 fraga f "f|aVa6 fragata f f|a"Vata6 fragmentación f f|agmenta"TjoN (f|agmEnta"TjoN) fragmentar t pr f|agmen"ta| (f|agmEn"ta|)
fragmentariamente av

fow"Bej|a6

f|agmenta|ja"mente6 (f|agmEnta|ja"mente6) fragmentario a f|agmen"ta|jo6 (f|agmEn"ta|jo6) | f: fragmentaria f|agmen"ta|ja6 (f|agmEn"ta|ja6) fragmento m f|ag"mento6 (f|ag"mEnto6) fragor m f|a"Vo| fragoso a f|a"Voso6 | f: fragosa f|a"Vosa6 fragrancia f f|a"V|anTja6 fragrante a f|a"V|ante6 fragua f "f|aVwa6 fraguar t f|a"Vwa| fragueiro m f|a"Vej|o6

20

fraguío a f|a"Vio6 | f: fraguía fraguiza f f|a"ViTa6 framboesa f f|ambo"Esa6 framboeseiro m f|ambo8E"sej|o6 francada f f|aN"kaDa6 francamente av f|aNka"mente6 francés a s f|an"Tes | f: francesa f|an"Tesa6 | nt Francia francesada f f|anTe"saDa6 francesismo m f|anTe"sismo6 fráncico a m "f|anTiko6 | f: fráncica francio m "f|anTjo6 franciscanismo m f|anTiska"nismo6 franciscano a m f|anTis"kano6 | f: franciscana f|anTis"kana6 francmasón m f|aNkma"soN francmasonaría f f|aNkmasona"|ia6 francmasonería f f|aNkmasonE"|ia6 franco1 a s "f|aNko6 | f: franca franco2 a "f|aNko6 | f: franca "f|aNka6 franco3 m "f|aNko6 francófilo a s f|aN"kOfilo6 | f: francófila f|aN"kOfila6 francófono a f|aN"kOfo6no6 | f: francófona f|aN"kOfo6na6 francón a s f|aN"koN | f: francoa f|aN"koa6 | nt ant Franconia francoprovenzal a m francotirador m f|aNkoti|a"Do| frangulla f f|aN"gu¥a6 | var faragulla frangullada f f|aNgu"¥aDa6 | var faragullada frangullos mpl f|aN"gu¥o6s | var faragullos frankfurtés a s f|aNkfu|"tes | f: frankfurtesa f|aNkfu|"tesa6 | nt Frankfurt franqueábel a f|aNke"aBe6l | var franqueable franqueable a f|aNke"aBle6 | var franqueábel franquear t f|aNke"a|

f|a"Via6

f|am"bo8Esa6

"f|anTika6

"f|aNka6

franqueo m f|aN"keo6 franqueza f f|aN"keTa6 franquía f f|aN"kia6 franquismo m f|aN"kismo6 franquista a s f|aN"kista6 franxa f "f|anSa6 fraquear i f|ake"a| fraqueza f f|a"keTa6 frasca f "f|aska6 frasco m "f|asko6 frase f "f|ase6 frasear t f|ase"a| fraseo m f|a"seo6 fraseoloxía f f|ase8olo"Sia6 fraseolóxico a f|ase8o"lOSiko6 | f: fraseolóxica f|ase8o"lOSika6 frasqueira f f|as"kej|a6 frasqueta f f|as"keta6 fraterna f f|a"tE|na6 fraternal a f|atE|"nal fraternalmente av f|atE|nal"mente6 fraternidade f f|atE|ni"DaDe6 fraternizar i f|atE|ni"Ta| fraterno a f|a"tE|no6 | f: fraterna

f|aNkop|oBEn"Tal

f|a"tE|na6 fratría f f|a"t|ia6 fratricida s a f|at|i"TiDa6 fratricidio m f|at|i"TiDjo6 fraude f "f|awDe6 fraudulento a f|awDu"lento6 (f|awDu"lEnto6) | f: fraudulenta f|awDu"lenta6 (f|awDu"lEnta6) frauta f "f|awta6 frautista s f|aw"tista6 fráxil a "f|aSil fraxilidade f f|aSili"DaDe6 freada f f|e"aDa6 frear t f|e"a| freático a f|e"atiko6 | f: freática f|e"atika6 frecha1 f "f|Et°Sa6 frecha2 f "f|et°Sa6 frechazo m f|E"t°SaTo6 frecuencia f f|e"kwEnTja6 frecuencímetro m f|ekwEn"Time6t|o6 frecuentar t f|ekwEn"ta|

21

frecuentativo a f|ekwEnta"tiBo6 | f: frecuentativa f|ekwEnta"tiBa6 frecuente a f|e"kwEnte6 frecuentemente av frega f "f|EVa6 fregador s f|eVa"Do| | f: fregadora fregaduxo m f|eVa"DuSo6 freganzo m f|e"VanTo6 fregar t pr f|e"Va| fregona f f|e"Vona6 fregués s f|E"Ves | f: freguesa freguesía f f|EVe"sia6 frei m "f|ej freila f "f|ejla6 | var feila freira f "f|ej|a6 freire m "f|ej|e6 freiría f f|ej"|ia6 freita f "f|ejta6 freitear t f|ejte"a| freixa f "f|ejSa6 freixedo m f|ej"SeDo6 freixo m "f|ejSo6 freixó m f|ej"SO freixoeira f f|ejSO"ej|a6 frémito m "f|Emito6 frenesí m f|ene"si freneticamente av f|enEtika"mente6 frenético a f|e"nEtiko6 | f: frenética frénico a "f|Eniko6 | f: frénica frenoloxía f f|enolo"Sia6 frenolóxico a f|eno"lOSiko6 | f: frenolóxica f|eno"lOSika6 freo m "f|eo6 fresa f "f|Esa6 fresador m f|Esa"Do| fresar t f|E"sa| frescal a f|es"kal frescamente av f|eska"mente6 fresco a s "f|esko6 | f: fresca frescor m f|es"ko| frescura f f|es"ku|a6

fresquío m f|es"kio6 freta f "f|Eta6 fretador s a f|eta"Do| | f: fretadora

f|ekwEnte"mente6 f|eVa"Do|a6

f|E"Vesa6

f|eta"Do|a6 fretar1 t "f|eta| fretar2 t "f|eta| fretaxe f f|e"taSe6 frete m "f|Ete6 freudiano a f|Oj"Djano6 | f: freudiana f|Oj"Djana6 freudismo m f|Oj"Dismo6 friábel a f|i"aBe6l | var friable friabilidade f f|iaBili"DaDe6 friable a f|i"aBle6 | var friábel frialdade f f|ial"daDe6 friame m f|i"ame6 friameira f f|ia"mej|a6 friamente av f|ia"mente6 friaxe f f|i"aSe6 friburgués a s f|iBu|"Ves | f: friburguesa f|iBu|"Vesa6 | nt

Friburgo fricandó m fRika)"do f|ikan"dO | nt fr fricasé m fRika"se f|ika"sE | nt fr fricativo a f|ika"tiBo6 | f: fricativa

f|e"nEtika6 "f|Enika6

"f|eska6

f|ika"tiBa6 fricción f f|ik"TjoN friccionar t f|ikTjo"na| fricolada f f|ikO"laDa6 fricoleiro a f|ikO"lej|o6 | f: fricoleira f|ikO"lej|a6 frieira f f|i"ej|a6 friento a f|i"ento6 (f|i"Ento6) | f: frienta f|i"enta6 (f|i"Enta6) frigoría f f|iVo"|ia6 frigorífico a m f|iVo"|ifiko6 | f: frigorífica f|iVo"|ifika6 frigoterapia f f|iVote"|apja6 frimario m f|i"ma|jo6 frinxílidos mpl f|in"SiliDo6s frío a m "f|io6 | f: fría "f|ia6 friorento a f|io"|ento6 (f|io"|Ento6) | f: friorenta f|io"|enta6 (f|io"|Enta6) frisa f "f|isa6 frisar t f|i"sa|

22

frisio a s "f|isjo6 | f: frisia "f|isja6 | nt Frisia friso m "f|iso6 frisón a s f|i"soN | f: frisoa f|i"soa6 | nt Frisia fritada f f|i"taDa6 fritideira f f|iti"Dej|a6 fritir t f|i"ti| frito pt m "f|ito6 | f: frita "f|ita6 fritura f f|i"tu|a6 friulano a s f|iu"lano6 | f: friulana f|iu"lana6 | nt Friúl friúra f f|i"u|a6 frivolamente av f|iBola"mente6 frivolidade f f|iBOli"DaDe6 frívolo a "f|iBo6lo6 | f: frívola "f|iBo6la6 frixidario m f|iSi"Da|jo6 frixideira f f|iSi"Dej|a6 frixidez f f|iSi"DeT fríxido a "f|iSiDo6 | f: fríxida "f|iSiDa6 frixio a s "f|iSjo6 | f: frixia "f|iSja6 | nt ant Frixia frixir t f|i"Si| froallar i f|oa"¥a| froallo m f|o"a¥o6 froia f "f|Oja6 froita f "f|ojta6 froitaría f|ojta"|ia6 | var froitería froiteiro a s f|oj"tej|o6 | f: froiteira

frontón m f|on"toN fronza f "f|onTa6 fros mpl "f|Os frouma f "f|owma6 frouxamente av f|owSa"mente6 frouxidade f f|owSi"DaDe6 frouxo a "f|owSo6 | f: frouxa "f|owSa6 froxón m f|o"SoN frufrú m f|u"f|u frugal a f|u"Val frugalidade f f|uVali"DaDe6 frugalmente av f|uVal"mente6 fruición f f|ui"TjoN frumentáceo a f|umen"taTe8o6 | f: frumentácea f|umen"taTe8a6 frumentario a m f|umen"ta|jo6 | f: frumentaria f|umen"ta|ja6 frundo m f"|undo6 frustración f f|ust|a"TjoN frustrado a f|us"t|aDo6 | f: frustrada frustrante a f|us"t|ante6 frustrar t pr f|us"t|a| frustratorio a f|ust|a"tO|jo6 | f: frustratoria f|ust|a"tO|ja6 fruticultor a f|utikul"to| | f: fruticultora f|utikul"to|a6 fruticultura f f|utikul"tu|a6 frutidor m f|uti"Do| frutífero a f|u"tife6|o6 | f: frutífera frutificación f f|utifika"TjoN frutificar i f|utifi"ka| frutosa f f|u"tosa6 frutuoso a f|utu"oso6 | f: frutuosa fruxe f "f|uSe6 fruxívoro a f|u"SiBo6|o6 | f: fruxívora ftaleína f ftalE"ina6 ftálico a "ftaliko6 | f: ftálica "ftalika6 ftiríase f fti"|ia6se6 fu m "fu fucáceas fpl fu"kaTe8a6s fucsia f "fuksja6 fucsina f fuk"sina6 fuel m "fwEl | var fuel óleo

f|us"t|aDa6

f|oj"tej|a6 froitería f f|ojtE"|ia6 | var froitaría froito m "f|ojto6 fronde f "f|onde6 frondosidade f f|ondosi"DaDe6 frondoso a f|on"doso6 | f: frondosa f|on"dosa6 frontal a m f|on"tal fronte f "f|onte6 fronte a lpp "f|onte6a6 fronte de, en lpp eμ"f|onte6De6 fronte, en lav eμ"f|onte6 fronteira f f|on"tej|a6 fronteirizo a f|ontej"|iTo6 | f: fronteiriza f|ontej"|iTa6 fronteiro a f|on"tej|o6 | f: fronteira f|on"tej|a6 frontispicio m f|ontis"piTjo6

f|u"tife6|a6

f|utu"osa6

f|u"SiBo6|a6

23

fuga f "fuVa6 fugacidade f fuVaTi"DaDe6 fugado a fu"VaDo6 | f: fugada

fu"VaDa6 fugaz a fu"VaT

fugazmente av fuVaT"mente6 fuíña f fu"i≠a6 fulano s fu"lano6 | f: fulana fu"lana6 fular m fu"la| | nt fr fulero m fu"lE|o6 fulgor m ful"Vo| fulguración f fulVu|a"TjoN fulgurante a fulVu"|ante6 fulgurar i fulVu"|a| full m "fUl "ful | nt ing fulminante a m fulmi"nante6 fulminantemente av

fumeante a fume"ante6 fumear i fume"a| fumegante a fume"Vante6 fumegar i fume"Va| fumeira f fu"mej|a6 fumeiro1 m fu"mej|o6 | nt fume fumeiro2 m fu"mej|o6 | var fungueiro fumigación f fumiVa"TjoN fumigador m fumiVa"Do| fumigar t fumi"Va| fumigatorio a m fumiVa"tO|jo6 | f: fumigatoria fumiVa"tO|ja6 fumívoro a fu"miBo6|o6 | f: fumívora fumíxeno a m fu"miSe6no6 | f: fumíxena fu"miSe6na6 fumoso a fu"moso6 | f: fumosa funambulesco a funambu"lesko6 | f: funambulesca funambu"leska6 funambulismo m funambu"lismo6 funámbulo s fu"nambulo6 | f: funámbula fu"nambula6 función f fun"TjoN funcional a funTjo"nal funcionalidade f funTjonali"DaDe6 funcionalismo m funTjona"lismo6 funcionalmente av funcionamento m funTjona"mento6 (funTjona"mEnto6) funcionar i funTjo"na| funcionario s funTjo"narjo6 | f: funcionaria funTjo"narja6 funda f "funda6 fundación f funda"TjoN fundacional a fundaTjo"nal fundadamente av fundaDa"mente6 fundador s a funda"Do| | f: fundadora funda"Do|a6 fundamental a fundamen"tal (fundamEn"tal) fundamentalmente av

fu"miBo6|a6

fulminante"mente6 fulminar t fulmi"na| fulminato m fulmi"nato6 fulminatorio a fulmina"tO|jo6 | f: fulminatoria fulmina"tO|ja6 fulmíneo a ful"mine8o6 | f: fulmínea ful"mine8a6 fulmínico a ful"miniko6 | f: fulmínica ful"minika6 fulxente a ful"Sente6 ful"SEnte6 fúlxido a "fulSiDo6 | f: fúlxida "fulSiDa6 fulxir i ful"Si| fumábel a fu"maBe6l | var fumable fumable a fu"maBle6 | var fumábel fumada f fu"maDa6 fumador a s fuma"Do| | f: fumadora fuma"Do|a6 fumar t i fu"ma| fumareda f fuma"|eDa6 fumarento a fuma"|ento6 (fuma"|Ento6) | f: fumarenta fuma"|enta6 (fuma"|Enta6) fumareo m fuma"|eo8 fumaria f fu"ma|ja6 fumariáceas fpl fuma"|jaTe8a6s fumarola f fuma"|Ola6 fumaza f fu"maTa6 fumazo m fu"maTo6 fume m "fume6

fu"mosa6

funTjonal"mente6

fundamental"mente6 (fundamEntal"mente6)

24

fundamentar t fundamen"ta| (fundamEn"ta|) fundamento m funda"mento6 (funda"mEnto6) fundanza f fun"danTa6 fundar t pr fun"da| fundente a m fun"dente6 fun"dEnte6 fundición f fundi"TjoN fundidor s fundi"Do| | f: fundidora

fundi"Do|a6 fundir t pr fun"di| fundo m "fundo6 fúnebre a "funeB|e6 funeral m funE"|al funeraria f funE"|a|ja6 funerario a funE"|a|jo6 | f: funeraria funE"|a|ja6 funestamente av funEsta"mente6 funesto a fu"nEsto6 | f: funesta fu"nEsta6 funga f "fuNga6 fungadoiro m fuNga"Doj|o6 | var
afungadoiro refungadoiro fungalla f fuN"ga¥a6 fungar i fuN"ga| fungo m "fuNgo6 fungón1 a s fuN"goN | f: fungona fungón2 m fuN"goN fungosidade f fuNgosi"DaDe6 fungoso a fuN"goso6 | f: fungosa fungueira f fuN"gej|a6 fungueirazo m fuNgej"|aTo6 fungueiro m fuN"gej|o6 | var fumeiro2 funguido m fuN"giDo6 funicular a s funiku"la| funículo m fu"nikulo6 funil m fu"nil funxíbel a fun"SiBe6l | var funxible funxible a fun"SiBle6 | var funxíbel funxicida a m funSi"TiDa6 funxiforme a funSi"fO|me6 fura f "fu|a6 furabolos m fu|a"Bolo6s furacán m fu|a"kaN

furaco m fu"|ako6 | var buraco burato furada f fu"|aDa6 furado m fu"|aDo6 furador m fu|a"Do| furafoles m fu|a"fOle6s furafollas m fu|a"fo¥a6s furafrío m fu|a"f|io6 furar t i fu"|a| furco m "fu|ko6 furelo m fu"|Elo6 furfuráceo a fu|fu"|aTe8o6 | f: furfurácea fu|fu"|aTe8a6 furgar t fu|"Va| furgón m fu|"VoN furgoneta f fu|Vo"neta6 furia f "fu|ja6 furibundo a fu|i"Bundo6 | f: furibunda fu|i"Bunda6 furiosamente av fu|josa"mente6 furioso a fu"|joso6 | f: furiosa

fuN"gona6

fuN"gosa6

fu"|josa6 furna f "fu|na6 furo m "fu|o6 furoco m fu"|Oko6 furón m fu"|oN furor m fu"|o| furrica f fu"rika6 furricallo m furi"ka¥o6 furriel m fu"rjEl furriqueira f furi"kej|a6 furtadela f fu|ta"DEla6 furtar t fu|"ta| furtivamente av fu|tiBa"mente6 furtivismo m fu|ti"Bismo6 furtivo a fu|"tiBo6 | f: furtiva fu|"tiBa6 furto m "fu|to6 furuncho m fu"|unt°So6 furúnculo m fu"|uNkulo6 furunculose f fu|uNku"lOse6 furunculoso a fu|uNku"loso6 | f: furunculosa fu|uNku"losa6 fusa f "fusa6 fusada f fu"saDa6 fuscallo m fus"ka¥o6 fusco a "fusko6 | f: fusca "fuska6

25

fuseiro a m fu"sej|o6 | f: fuseira fuselaxe f fusE"laSe6 fusíbel a m fu"siBe6l | var fusible fusibilidade f fusiBili"DaDe6 fusible a m fu"siBle6 | var fusíbel fusiforme a fusi"fO|me6 fusil m fu"sil fusilamento m fusila"mento6 (fusila"mEnto6) fusilar t fusi"la| fusilaría fusila"|ia6 | var fusilería fusileiro m fusi"lej|o6 fusilería f fusilE"|ia6 | var fusilaría fusión f fu"sjoN fusionar t pr fusjo"na| fuso m "fuso6 fusta f "fusta6 fustalla f fus"ta¥a6 fustán m fus"taN fuste m "fuste6 fustriga f fus"t|iVa6 fustrigada f fust|i"VaDa6 fustrigador s fust|iVa"Do| | f: fustrigadora fust|iVa"Do|a6 fustrigar t fust|i"Va| fútbol m "futbo6l futbolista s futbo"lista6 futbolístico a futbo"listiko6 | f: futbolística futbo"listika6 fútil a "futil futilidade a futili"DaDe6 futuríbel a futu"|iBe6l | var futurible futurible a futu"|iBle6 | var futuríbel futuridade f futu|i"DaDe6 futurismo m futu"|ismo6 futurista a s futu"|ista6 futuro a m fu"tu|o6 | f: futura fu"tu|a6 futurólogo a futu"|Olo6Vo6 | f: futuróloga futu"|Olo6Va6 futuroloxía f futu|olo"Sia6 fuxefuxe a fuSe"fuSe6 fuxida f fu"SiDa6 fuxidío a fuSi"Dio6 | f: fuxidía fuxido a s fu"SiDo6 | f: fuxida fu"SiDa6 fuxir i fu"Si|

fu"sej|a6

fuxitivo a s fuSi"tiBo6 | f: fuxitiva

fuSi"tiBa6

fuSi"Dia6

26

G
g m "ge | nt letra gabador a s gaBa"Do| | f: gabadora gabán m ga"BaN gabancioso a gaBan"Tjoso6 | f: gabanciosa gaBan"Tjosa6 gabanza f ga"BanTa6 gabañón m gaBa"≠oN gabar t pr ga"Ba| gabardina f gaBa|"Dina6 gabarra f ga"Bara6 gabarreiro m gaBa"rej|o6 gabarro m ga"Baro6 gabear i gaBe"a| | var gapear gabela f ga"BEla6 gabeta f ga"Beta6 gabexar i gaBe"Sa| gabexeiro a s gaBe"Sej|o6 | f: gabexeira gaBe"Sej|a6 gabexo m ga"BeSo6 gabia f "gaBja6 gabián m gaBi"aN gabiar t gaBi"a| ga"Bja| gabido m ga"BiDo6 gabillo m ga"Bi¥o6 gabinete m gaBi"nete6 gabiñón m gaBi"≠oN | var gabuñón gabiocha f gaBi"Ot°Sa6 ga"BjOt°Sa6 gabiocho m gaBi"Ot°So6 ga"BjOt°So6 gabita f ga"Bita6 gabonés a s gaBo"nes | f: gabonesa gaBo"nesa6 | nt Gabón gabuñón m gaBu"≠oN | var gabiñón

gaBa"Do|a6

gacear i gaTe"a| gacela f ga"TEla6 gaceta f ga"Teta6 gaceteiro s gaTe"tej|o6 | f: gaceteira gaTe"tej|a6 gache ix "gat°Se6 gacho a "gat°So6 | f: gacha "gat°Sa6 gachumeiro m gat°Su"mej|o6 gacio a "gaTjo6 | f: gacia "gaTja6 | var garzo gadaña f ga"Da≠a6 gadañada f gaDa"≠aDa6 gadañar t gaDa"≠a| gadañeiro s gaDa"≠ej|o6 | f: gadañeira gaDa"≠ej|a6 gadaño1 m ga"Da≠o6 gadaño2 a ga"Da≠o6 | f: gadaña gádidos mpl "gaDiDo6s gaditano a s gaDi"tano6 | f: gaditana gaDi"tana6 | nt Cádiz gadolinio m gaDO"linjo6 gadoupa f ga"Dowpa6 gadoupada f gaDow"paDa6 gaduñada f gaDu"≠aDa6 gaduñar t pr gaDu"≠a| | var esgaduñar garduñar gaélico a m ga"Eliko6 | f: gaélica ga"Elika6 | nt Escocia e Irlanda gafada f ga"faDa6 gafar t i pr ga"fa| gafe s "gafe6 gafeño a ga"fe≠o6 | f: gafeña

ga"Da≠a6

ga"fe≠a6

1

gafo a s "gafo6 | f: gafa "gafa6 gafume m ga"fume6 gafura f ga"fu|a6 gag m "gag gago a s "gaVo6 | f: gaga "gaVa6 gaguexar i gaVe"Sa| gaián m ga"jaN gaio1 m "gajo6 gaio2 a "gajo6 | f: gaia "gaja6 gaiola f ga"jOla6 gaioleiro a gajO"lej|o6 | f: gaioleira

galardón m gala|"DoN gálata a s "gala6ta6 | nt ant Galacia galateidos mpl gala"tejDo6s galaxa f ga"laSa6 | var galada galaxia f ga"laksja6 galbán a s gal"BaN | f: galbana galbana f gal"Bana6 gálbano m "galBa6no6 gálbula f "galBula6 galdrapa f gal"d|apa6 galdrapeiro a s gald|a"pej|o6 | f: galdrapeira gald|a"pej|a6 galdrapo m gal"d|apo6 galdrumada f gald|u"maDa6 galdrumeiro a s gald|u"mej|o6 | f: galdrumeira gald|u"mej|a6 galeadura f galea"Du|a6 galear t gale"a| galegada f gale"VaDa6 galego a s ga"leVo6 | f: galega ga"leVa6 | nt Galicia galegofalante a s galeVofa"lante6 galeguidade f galeVi"DaDe6 galeguismo m gale"Vismo6 galeguista s gale"Vista6 galeguización f galeViTa"TjoN galeguizador a s galeViTa"Do| | f: galeguizadora galeViTa"Do|a6 galeguizar t pr galeVi"Ta| galeidos mpl ga"lejDo6s galena f ga"lena6 galénico a ga"lEniko6 | f: galénica galenismo m gale"nismo6 galeón m gale"oN galeote m gale"Ote6 galera f ga"lE|a6 galerada f galE"|aDa6 galería f galE"|ia6 galerna f ga"lE|na6 galés a s ga"les | f: galesa ga"lesa6 galga f "galVa6 galgar t gal"Va| galgo m "galVo6

gal"Bana6

gajO"lej|a6 gaiote s ga"jOte6 | f: gaiota ga"jOta6 gaita f "gajta6 gaitada f gaj"taDa6 gaiteiro a s gaj"tej|o6 | f: gaiteira gaj"tej|a6 gaivota f gaj"BOta6 gala1 f "gala6 gala3 f "gala6 galactagogo a m galakta"VOVo6 | f: galactagoga galakta"VOVa6 galáctico a ga"laktiko6 | f: galáctica ga"laktika6 galactóforo a m galak"tOfo6|o6 | f: galactófora galak"tOfo6|a6 galactómetro m galak"tOme6t|o6 galactosa f galak"tosa6 galactóxeno a m galak"tOSe6no6 | f: galactóxena galak"tOSe6na6 galada f ga"laDa6 galadura f gala"Du|a6 galaico a s ga"lajko6 | f: galaica ga"lajka6 | nt ant Gallaecia galán m ga"laN | f: galana ga"lana6 galano m ga"lano6 galante a m ga"lante6 galanteador a s galantea"Do| | f: galanteadora galantea"Do|a6 galantear t galante"a| galantemente av galante"mente6 galanteo m galan"teo6 galantería f galantE"|ia6 galanura f gala"nu|a6 galapo m ga"lapo6 galar t ga"la| galardoar t gala|Do"a|

ga"lEnika6

2

galiciano a s gali"Tjano6 | f: galiciana gali"Tjana6 | nt Galicia (Polonia) galicismo m gali"Tismo6 gálico1 a m "galiko6 | f: gálica gálico2 a "galiko6 | f: gálica "galika6 galiformes mpl gali"fO|me6s galilea f gali"lea6 galileo a s gali"leo6 | f: galilea gali"lea6 | nt Galilea galimatías m galima"tia6s galináceo a mpl gali"naTe8o6 | f: galinácea gali"naTe8a6 galiña f ga"li≠a6 galiñeiro s gali"≠ej|o6 | f: galiñeira galiñola f gali"≠Ola6 galio m "galjo6 galistro am ga"list|o6 galla f "ga¥a6 gallada f ga"¥aDa6 gallado a ga"¥aDo6 | f: gallada galladura f ga¥a"Du|a6 gallamouto m ga¥a"mowto6 gallar i ga"¥a| gallarda f ga"¥a|Da6 gallardamente av ga¥a|Da"mente6 gallardete m ga¥a|"Dete6 gallardía f ga¥a|"Dia6 gallardo a ga"¥a|Do6 | f: gallarda gallarón m ga¥a"|oN gallarope m ga¥a"|Ope6 galleiro1 m ga"¥ej|o6 galleiro2 a ga"¥ej|o6 | f: galleira galleta1 f ga"¥eta6 galleta2 f ga"¥eta6 galletada f ga¥e"taDa6 galleto m ga"¥eto6 gallo m "ga¥o6 gallo de, co lpp ko…"Va¥o6De6 gallofa f ga"¥Ofa6 gallofeiro a ga¥O"fej|o6 | f: gallofeira ga¥O"fej|a6

gallofo s ga"¥Ofo6 | f: gallofa galludo a ga"¥uDo6 | f: galluda

ga"¥Ofa6

"galika6

gali"≠ej|a6

ga"¥aDa6

ga"¥uDa6 galo1 m "galo6 galo2 a s "galo6 | f: gala "gala6 galocha f ga"lOt°Sa6 galocheiro m galO"t°Sej|o6 galocho m ga"lOt°So6 galoitálico a m galoj"taliko6 | f: galoitálica galoj"talika6 galón1 m ga"loN galón2 m ga"loN galonar t galo"na| galopada f galo"paDa6 galopante a galo"pante6 galopar i galo"pa| galope m ga"lOpe6 galopín s a galo"piN | f: galopina galo"pina6 galorcha f ga"lO|t°Sa6 galorcho m ga"lO|t°So6 galorrománico a m galoro"maniko6 | f: galorrománica galoro"manika6 galudo a ga"luDo6 | f: galuda ga"luDa6 galvánico a gal"Baniko6 | f: galvánica gal"Banika6 galvanismo m galBa"nismo6 galvanización f galBaniTa"TjoN galvanizar t galBani"Ta|
galvanocáustica f

ga"¥a|Da6

galBano"kawstika6
galvanocauterio m galvanómetro m galBa"nOme6t|o6 galvanoplastia f galBano"plastja6 galvanoplástico a galBano"plastiko6 | f: galvanoplástica gama f "gama6 gamalla f ga"ma¥a6 gamallada f gama"¥aDa6 gamalleira1 f gama"¥ej|a6 gamalleira2 f gama"¥ej|a6 | var camalleira gramalleira gamallo m ga"ma¥o6

galBanokaw"tE|jo6

ga"¥ej|a6

galBano"plastika6

3

gamba f "gamba6 gambernia f gam"bE|nja6 gambiano a s gam"bjano6 | f: gambiana gam"bjana6 | nt Gambia gambito m gam"bito6 gameito m ga"mejto6 gamela f ga"mEla6 gameto m ga"meto6 gametófito m game"tOfito6 gametoxénese f gameto"SEne6se6 gamma m "gamma6 "gaNma6 | nt letra gammado a gam"maDo6 gaNm"maDo6 | f: gammada gam"maDa6

gandaina f gan"dajna6 gándara f "ganda6|a6 gandaría ganda"|ia6 | var gandería gandeiro a s gan"dej|o6 | f: gandeira gan"dej|a6 gandería f gandE"|ia6 | var gandaría gando m "gando6 gandulo a s gan"dulo6 | f: gandula s gan"dula6 ganduxar t gandu"Sa| ganduxo m gan"duSo6 ganés a s ga"nes | f: ganesa

gaNm"maDa6

gammaglobulina f

gammaVlOBu"lina6 gaNmaVlOBu"lina6 gamo s "gamo6 | f: gama "gama6 gamón m ga"moN gamopétalo a gamo"peta6lo6 | f: gamopétala gamo"peta6la6 gamosépalo a gamo"sepa6lo6 | f: gamosépala gamo"sepa6la6 gamota f ga"mOta6 gana f "gana6 ganábel a ga"naBe6l | var ganable ganable a ga"naBle6 | var ganábel ganador a s gana"Do| | f: ganadora gana"Do|a6 | var gañador ganancia f ga"nanTja6 ganancial a ganan"Tjal ganancioso a ganan"Tjoso6 | f: gananciosa ganan"Tjosa6 ganapán m gana"paN ganar t i ga"na| | var gañar gancela f gan"TEla6 gancha f "gant°Sa6 ganchada f gan"t°SaDa6 gancheira f gan"t°Sej|a6 ganchelo a gan"t°SElo6 | f: ganchela gan"t°SEla6 ganchete, de lav deVan"t°Sete6 gancho m "gant°So6 ganchudo a gan"t°SuDo6 | f: ganchuda gan"t°SuDa6 gandada f gan"daDa6

ga"nesa6 ganga1 f "gaNga6 ganga2 f "gaNga6 gangliforme a gaNgli"fO|me6 ganglio m "gaNgljo6 ganglioma m gaN"gljoma6 ganglionar a gaNgljo"na| gangrena f gaN"g|ena6 gangrenar pr gaNg|e"na| gangrenoso a gaNg|e"noso6 | f: gangrenosa gaNg|e"nosa6 gangsterismo m ganste"|ismo6 ganir i ga"ni| ganoideos mpl ganOj"Deo6s ganseira f gan"sej|a6 ganso s "ganso6 | f: gansa "gansa6 gánster m "ganste6| | nt ing

gangster ganzo m "ganTo6 ganzúa f gan"Tua6 gañador a s ga≠a"Do| | f: gañadora ga≠a"Do|a6 | var ganador gañán m ga"≠aN gañar t i ga"≠a| | var ganar gapear i gape"a| | var gabear gatear garabano m ga|a"Bano6 garabata f ga|a"Bata6 garabato m ga|a"Bato6 garabeta f ga|a"BeTa6 garabito m ga|a"Bito6 garabullada f ga|aBu"¥aDa6 | var carabullada garabullo m ga|a"Bu¥o6 | var carabullo

4

garafetear t pr ga|afete"a| garafeteiro a ga|afe"tej|o6 | f: garafeteira ga|afe"tej|a6 garamelo m ga|a"mElo6 ga|a"melo6 garameñada f ga|ame"≠aDa6 garanda f ga"|anda6 garandar t ga|an"da| garante s ga"|ante6 garantía f ga|an"tia6 garantir t ga|an"ti| garañón m ga|a"≠oN garapiñada f ga|api"≠aDa6 garapiñar t ga|api"≠a| garatuxa f ga|a"tuSa6 garatuxeiro a ga|atu"Sej|o6 | f: garatuxeira ga|atu"Sej|a6 garavanzo m ga|a"BanTo6 garaxe m ga"|aSe6 garbeo m ga|"Beo6 garbo m "ga|Bo6 garbosamente av ga|Bosa"mente6 garboso a ga|"Boso6 | f: garbosa garceiro a ga|"Tej|o6 | f: garceira

gardián a s ga|"DjaN | f: gardiá garduña f ga|"Du≠a6 garduñar t pr ga|Du"≠a| | var gaduñar garduñeira f ga|Du"≠ej|a6 garduño m ga|"Du≠o6 garelo1 m ga"|Elo6 garelo2 a ga"|Elo6 | f: garela ga"|Ela6 garete, ao lav OVa"|ete6 garfa f "ga|fa6 garfela f ga|"fEla6 garfelada f ga|fE"laDa6 garfelado m ga|fE"laDo6 garfelo m ga|"fElo6 garfo m "ga|fo6 gargal m ga|"Val gargaleira f ga|Va"lej|a6 gargallada f ga|Va"¥aDa6 gargallo m ga|"Va¥o6 gargalloto m ga|Va"¥oto6 garganta f ga|"Vanta6 gargantilla f ga|Van"ti¥a6 gargarexar i ga|Va|e"Sa| gargarexo m ga|Va"|eSo6 gargarismo m ga|Va"|ismo6 gárgola f "ga|Vo6la6 gargueira f ga|"Vej|a6 | var gorgueira garguelo1 m ga|"VElo6 garguelo2 m ga|"VElo6 garita f ga"|ita6 garito m ga"|ito6 garlar i ga|"la| garlopa f ga|"lOpa6 garlopín m ga|lO"piN garnacha1 f ga|"nat°Sa6 garnacha2 af f ga|"nat°Sa6 garnear i ga|ne"a| garneato m ga|ne"ato6 garouba f ga"|owBa6 garouto a ga"|owto6 | f: garouta

ga|"Dja

ga|"Bosa6

ga|"Tej|a6 garda s "ga|Da6

gardaagullas m ga|Da…"Vu¥a6s gardabarreira s ga|DaBa"rej|a6 gardabois m ga|Da"Bojs gardabrazo m ga|Da"B|aTo6 gardacabos m ga|Da"kaBo6s gardacostas m ga|Da"kOsta6s gardadedo m ga|Da"DeDo6 gardador a s ga|Da"Do| | f: gardadora ga|Da"Do|a6 gardafreos m ga|Da"f|eo6s gardalama m ga|Da"lama6 gardamán m ga|Da"maN gardameta s ga|Da"meta6 gardamontes m ga|Da"monte6s gardapó m ga|Da"pO gardar t pr ga|"Da| gardaría ga|Da"|ia6 | var gardería gardarríos m ga|Da"rio6s gardarroupa m ga|Da"rowpa6 gardenia f ga|"DEnja6 gardería f ga|DE"|ia6 | var gardaría

ga"|owta6 garra f "gara6 garra, á lav a…"Vara6 garrafa f ga"rafa6 garrafón m gara"foN

5

garranchazo m garan"t°SaTo6 garrancho m ga"rant°So6 garrar i ga"ra| garridamente av gariDa"mente6 garrideza f gari"DeTa6 garridiña f gari"Di≠a6 garrido a m ga"riDo6 | f: garrida garrocha f ga"rOt°Sa6 garrote m ga"rOte6 garrotillo m garo"ti¥o6 garrucho1 a ga"rut°So6 | f: garrucha garrucho2 m ga"rut°So6 garula f ga"|ula6 garulada f ga|u"laDa6 garular i ga|u"la| garuleiro a ga|u"lej|o6 | f: garuleira

gastador a s gasta"Do| | f: gastadora gasta"Do|a6 gastallo m gas"ta¥o6 gastar t pr gas"ta| gastear i gaste"a| gasterofílidos mpl gaste|o"filiDo6s gasteromicetos mpl gasterópodos mpl gaste"|Opo6Do6s gasto m "gasto6 gastralxia f gas"t|alSja6 gastrálxico a gas"t|alSiko6 | f: gastrálxica gas"t|alSika6 gastrectasia f gast|Ek"tasja6 gastrectomía f gast|Ekto"mia6 gástrico a "gast|iko6 | f: gástrica gastrite f gas"t|ite6 gastroenterite f gast|o8entE"|ite6 gastrointestinal a gast|ojntesti"nal gastronomía f gast|ono"mia6 gastronómico a gast|o"nOmiko6 | f: gastronómica gast|o"nOmika6 gastrónomo s gas"t|Ono6mo6 | f: gastrónoma gas"t|Ono6ma6 gastropatía f gast|opa"tia6 gastroscopia f gast|os"kOpja6 gastroscopio m gast|os"kOpjo6 gastrotomía f gast|oto"mia6 gastrótricos mpl gas"t|Ot|iko6s gastrovascular a gast|oBasku"la| gástrula f "gast|ula6 gatada f ga"taDa6 gateado a gate"aDo6 | f: gateada gateador a m gatea"Do| | f: gateadora gatea"Do|a6 gatear i gate"a| | var gabear gapear gateira f ga"tej|a6 gatela f ga"tEla6 gateño a m ga"te≠o6 | f: gateña gatillo m ga"ti¥o6 gatiñas, a lav aVa"ti≠a6s gatiñas, de lav deVa"ti≠a6s gato s "gato6 | f: gata "gata6

ga"riDa6

gaste|omi"Teto6s

ga"rut°Sa6

"gast|ika6

ga|u"lej|a6 garxola f ga|"SOla6 garza f "ga|Ta6 garzo a "ga|To6 | f: garza | var garcio "ga|Ta6 garzón m ga|"ToN gas m "gas gasa f "gasa6 gascón a s gas"koN | f: gascoa gas"koa6 | nt Gascuña gasear t gase"a| gasificación f gasifika"TjoN gasificar t gasifi"ka| gasiforme a gasi"fO|me6 gasoduto m gaso"Duto6 gasóleo m ga"sOle8o6 gasolina f gasO"lina6 gasolineira f gasOli"nej|a6 gasómetro m ga"sOme6t|o6 gasosa f ga"sosa6 gasoso a ga"soso6 | f: gasosa ga"sosa6 gasóxeno m ga"sOSe6no6 gaspallada f gaspa"¥aDa6 gaspallo m gas"pa¥o6 gaspalloso a gaspa"¥oso6 | f: gaspallosa gaspa"¥osa6 gastábel a gas"taBe6l | var gastable gastable a gas"taBle6 | var gastábel

gate"aDa6

ga"te≠a6

6

gatuña f ga"tu≠a6 gauchesco a gaw"t°Sesko6 | f: gauchesca gaw"t°Seska6 gaucho a s "gawt°So6 | f: gaucha gauss m "gaws gavacho a s ga"Bat°So6 | f: gavacha gavela f ga"BEla6 gaveleiro m gaBe"lej|o6 gavial m gaBi"al gavieiro m gaBi"ej|o6 gavota f ga"BOta6 gaza f "gaTa6 gazafello m gaTa"fe¥o6 geyser m "gajz´ "gajse6| | nt ing gheada f he"aDa6 ©e"aDa6 glabela f gla"BEla6 glabro a "glaB|o6 | f: glabra "glaB|a6 glaciación f glaTja"TjoN glacial a gla"Tjal glaciar m gla"Tja| glaciario a gla"Tja|jo6 | f: glaciaria glaciarismo m glaTja"|ismo6 gladiador m glaDja"Do| gladíolo m gla"Dio6lo6 glande f "glande6 glándula f "glandula6 glandular a glandu"la| glanduloso a glandu"loso6 | f: glandulosa glandu"losa6 glareólidos mpl gla|e"OliDo6s glauco a "glawko6 | f: glauca glaucoma m glaw"koma6 gleba f "glEBa6 glena f "glena6 glenoide a gle"nOjDe6 glicemia f gli"TEmja6 glicémico a gli"TEmiko6 | f: glicémica gli"TEmika6 glicérico a gli"TE|iko6 | f: glicérica

"gawt°Sa6

ga"Bat°Sa6

gla"Tja|ja6

glicina f gli"Tina6 glicinia f gli"Tinja6 glicinio m gli"Tinjo6 glicocola f gliko"kOla6 glicol m gli"kOl glicólise f gli"kOlise6 glicolítico a gliko"litiko6 | f: glicolítica gliko"litika6 glicómetro m gli"kOme6t|o6 glicosa f gli"kosa6 glicósido m gli"kOsiDo6 glicosuria f gliko"su|ja6 glicoxénese f gliko"SEne6se6 glicoxenético a glikoSe"nEtiko6 | f: glicoxenética glikoSe"nEtika6 glicóxeno m gli"kOSe6no6 glifo m "glifo6 glioma m gli"oma6 glíptica f "gliptika6 gliptografía f gliptoV|a"fia6 gliptógrafo m glip"tOV|a6fo6 gliptoteca f glipto"tEka6 global a glo"Bal globalización f gloBaliTa"TjoN globalizar t gloBali"Ta| globalmente av gloBal"mente6 globo m "gloBo6 globoso a glo"Boso6 | f: globosa globular a glOBu"la| globulariáceas fpl glOBula"|jaTe8as 6 globulina f glOBu"lina6 glóbulo m "glOBulo6 globuloso a glOBu"loso6 | f: globulosa glOBu"losa6 glogló ix m glO"VlO gloméridos mpl glo"mE|iDo6s glomérulo m glo"mE|ulo6 gloria f "glO|ja6 gloriar pr glO"|ja| glorieta f glO"|jeta6 glorificación f glO|ifika"TjoN glorificador a s glO|ifika"Do| | f: glorificadora glO|ifika"Do|a6 glorificar t glO|ifi"ka| gloriosamente av glO|josa"mente6

glo"Bosa6

"glawka6

gli"TE|ika6 glicerina f gliTE"|ina6 glicerofosfato m gliTE|ofOs"fato6 glícido m "gliTiDo6

7

glorioso a glO"|joso6 | f: gloriosa glosa f "glOsa6 glosador s glOsa"Do| | f: glosadora glosar t glO"sa| glosario m glO"sa|jo6 glosema m glO"sEma6 glO"sema6 glosemática f glOse"matika6 glosemático a glOse"matiko6 | f: glosemática glOse"matika6 glosina f glO"sina6 glosite f glO"site6 glosofarínxeo a glOsofa"|inSe8o6 | f: glosofarínxea glOsofa"|inSe8a6 glosografía f glOsoV|a"fia6 glosopeda s glOso"peDa6 glosotomía f glOsoto"mia6 glotal a glO"tal glote f "glOte6 glótico a "glOtiko6 | f: glótica gloxinia f glOk"sinja6 gluma f "gluma6 glumela f glu"mEla6 glutamato m gluta"mato6 glute m "glute6 glúteo a m "glute8o6 | f: glútea glutinoso a gluti"noso6 | f: glutinosa

glO"|josa6

gnoseolóxico a gnOse8o"lOSiko6 nOse8o"lOSiko6 | f: gnoseolóxica

glOsa"Do|a6

gnOse8o"lOSika6 nOse8o"lOSika6 gnosticismo m gnOsti"Tismo6 nOsti"Tismo6 gnóstico a "gnOstiko6 "nOstiko6 | f: gnóstica "gnOstika6 "nOstika6 gobelete m goBe"lete6 gobelo m go"BElo6 gobeludo a goBE"luDo6 | f: gobeluda goBE"luDa6 gobernábel a goBe|"naBe6l | var
gobernable gobernabilidade f goBe|naBili"DaDe6 gobernable a goBe|"naBle6 | var gobernábel gobernación f goBe|na"TjoN gobernador a s goBe|na"Do| | f: gobernadora goBe|na"Do|a6 gobernamental a goBe|namen"tal (goBe|namEn"tal) gobernamentalismo m

"glOtika6

"glute8a6

gluti"nosa6 gneis m "gnajs "najs gnéisico a "gnajsiko6 "najsiko6 | f: gnéisica "gnajsika6 "najsika6 gnetáceas fpl gnE"taTe8as nE"taTe8a6s 6 gnómico a "gnOmiko6 "nOmiko6 | f: gnómica "gnOmika6 "nOmika6 gnomo m "gnomo6 "nomo6 gnomon m "gnomo6N "nomo6N gnomónica f gno"mOnika6 no"mOnika6 gnomónico a gno"mOniko6 no"mOniko6 | f: gnomónica gno"mOnika6 no"mOnika6 gnose f "gnOse6 "nOse6 gnoseoloxía f gnOse8olo"Sia6 nOse8olo"Sia6

goBe|namenta"lismo6 (goBe|namEnta"lismo6) gobernante a s goBe|"nante6 | f: gobernanta goBe|"nanta6 gobernar t pr goBe|"na| gobernativo a goBe|na"tiBo6 | f: gobernativa goBe|na"tiBa6 goberneiro a goBe|"nej|o6 | f: goberneira goBe|"nej|a6 goberno m go"BE|no6 gobia f "goBja6 gobiar t go"Bja| góbidos mpl "gOBiDo6s gobio m "gOBjo6 godalla f go"Da¥a6 godalleiro a goDa"¥ej|o6 | f: godalleira goDa"¥ej|a6 godallo m go"Da¥o6 godello m go"De¥o6 godo a s "goDo6 | f: goda "goDa6 godomecil m goDome"Til gogo m "goVo6 goidélico a m goj"DEliko6 | f: goidélica goj"DElika6 goio m "gojo6

8

gol m "gOl gola f "gOla6 goldra f "gold|a6 goldracha f gol"d|at°Sa6 goldrallo m gol"d|a¥o6 goldrar t pr gol"d|a| goldrecho m gol"d|et°So6 goldreiro s gol"d|ej|o6 | f: goldreira goldrento a gol"d|ento6 (gol"d|Ento6) | f: goldrenta gol"d|enta6 (gol"d|Enta6) goldría f gol"d|ia6 goldro m "gold|o6 goldroada f gold|o"aDa6 goldrón s gol"d|oN | f: goldrona goleada f gOle"aDa6 goleador a s gOlea"Do| | f: goleadora gOlea"Do|a6 golear1 t gOle"a| | nt gol golear2 i gOle"a| | nt berrar goleón a s gOle"oN | f: goleona goles mpl "gOle6s | nt heráldica goleta f gO"leta6 golf m "gOlf golfar t gol"fa| golfarada f golfa"|aDa6 golfarón m golfa"|oN golfiño m gol"fi≠o6 golfista s gOl"fista6 golfo1 m "gOlfo6 | nt alga golfo2 m "golfo6 "gOlfo6 | nt enseada goliardo m gO"lja|Do6 golpe1 m "gOlpe6 golpe2 m "gOlpe6 | nt raposa golpe, de lav de"VOlpe6 golpear t i pr gOlpe"a| golsada f gol"saDa6 golsar t i gol"sa| goma f "goma6 gomo m "gomo6 | var gromo gomosidade f gomosi"DaDe6 gomoso a go"moso6 | f: gomosa gónadas fpl "gOna6Da6s

gol"d|ej|a6

gol"d|ona6

gOle"ona6

gonadotropina f gonaDot|O"pina6 gonadótropo a gona"DOt|o6po6 | f: gonadótropa gona"DOt|o6pa6 góndola f "gonDo6la6 "gOnDo6la6 gondoleiro m gondo"lej|o6 gonela f go"nEla6 gonfalón m goμfa"loN gonfaloneiro m goμfalo"nej|o6 gong m "goNg gongorino a goNgo"|ino6 | f: gongorina goNgo"|ina6 gongorismo m goNgo"|ismo6 goniometría f gonjomE"t|ia6 goniométrico a gonjo"mEt|iko6 | f: goniométrica gonjo"mEt|ika6 goniómetro m go"njOme6t|o6 gonococia f gono"kOTja6 gonococo m gono"koko6 gono"kOko6 gonorrea f gono"rea6 gonorreico a gono"rejko6 | f: gonorreica gono"rejka6 gonzo m "gonTo6 gorar1 i go"|a| gorar2 i go"|a| gordiano am go|"Djano6 gordo a "go|Do6 | f: gorda "go|Da6 gordor m go|"Do| gordura f go|"Du|a6 gorecer t pr go|e"Te| | var guarecer gorentar t i pr go"|enta| (go"|Enta|) gorentoso a go|en"toso6 (go|En"toso6) | f: gorentosa go|en"tosa6 (go|En"tosa6) gorga f "gO|Va6 gorgolexar i go|gole"Sa| gorgolexo m go|Vo"leSo6 gorgomil m go|Vo"mil gorgueira f go|"Vej|a6 | var gargueira gorida f gO"|iDa6 | var guarida gorila m go"|ila6 gorir t pr go"|i| | var guarir gorlar i go|"la| gorlón a go|"loN | f: gorlona

go"mosa6

go|"lona6

9

gornecer t go|ne"Te| | var guarnecer gornición f go|ni"TjoN | var guarnición goro a "gO|o6 | f: gora "gO|a6 gorolo1 m go"|olo6 | var grolo1 gorolo2 a go"|olo6 | f: gorola go"|ola6 | var grolo2 | nt goro gorón a go"|oN | f: gorona go"|ona6 gorra f "gora6 gorrión m gori"oN gorro m "goro6 gorrobello m goro"Be¥o6 gorrón m go"roN gorxa f "gO|Sa6 gorxipo m gO|"Sipo6 gorxón a s gO|"SoN | f: gorxona

gracilmente av g|aTil"mente6 graciosamente av g|aTjosa"mente6 gracioso a g|a"Tjoso6 | f: graciosa gradación f g|aDa"TjoN gradadura f g|aDa"Du|a6 gradar t g|a"Da| | var agradar2 grade f "g|aDe6 | var agrade gradicela f g|aDi"TEla6 gradiente m g|a"DjEnte6 gradil m g|a"Dil grado m "g|aDo6 gradón m g|a"DoN graduábel a g|aDu"aBe6l | var graduable graduable a g|aDu"aBle6 | var graduábel graduaciógrn f g|aDua"TjoN graduado pt a s g|aDu"aDo6 | f: graduada g|aDu"aDa6 graduador m g|aDua"Do| gradual a g|aDu"al gradualmente av g|aDual"mente6 graduando s g|aDu"ando6 | f: graduanda g|aDu"anda6 graduar t pr g|aDu"a| grafar t g|a"fa| grafema m g|a"fEma6 g|a"fema6 graffiti m g|a"fiti grafía f g|a"fia6 gráfica f "g|afika6 graficamente av g|afika"mente6 gráfico a "g|afiko6 | f: gráfica grafismo m g|a"fismo6 grafitación f g|afita"TjoN grafitar t g|afi"ta| grafito m g|a"fito6 grafólogo s g|a"fOlo6Vo6 | f: grafóloga g|a"fOlo6Va6 grafoloxía f g|afolo"Sia6 grafolóxico a g|afo"lOSiko6 | f: grafolóxica g|afo"lOSika6 grafomanía f g|afoma"nia6 grafómano s g|a"fOma6no6 | f: grafómana g|a"fOma6na6 grafómetro m g|a"fOme6t|o6

g|a"Tjosa6

gO|"Sona6 gota f "gota6

gotarén m gota"|EN gotear i gote"a| goteira f go"tej|a6 goteo m go"teo6 gotexar i gote"Sa| gótico a m "gOtiko6 | f: gótica

"gOtika6 goto m "goto6 gotoso a go"toso6 | f: gotosa go"tosa6 gouña f "gow≠a6 gouño m "gow≠o6 goxa f "goSa6 goxo m "goSo6 gozar t i go"Ta| gozo m "goTo6 gozosamente av goTosa"mente6 gozoso a go"Toso6 | f: gozosa go"Tosa6 gra f "g|a graal m g|a"al graciábel a g|a"TjaBe6l | var
graciable graciable a g|a"TjaBle6 | var graciábel graciar t g|a"Tja| grácil a "g|aTil gracilidade f g|aTili"DaDe6

"g|afika6

10

graínza f g|a"inTa6 graínzo m g|a"inTo6 graíña f g|a"i≠a6 gralla f "g|a¥a6 grallar i g|a"¥a| gralleiro a g|a"¥ej|o6 | f: gralleira

grandilocuencia f grandilocuente a g|andilO"kwEnte6 grandiosamente av

g|andilO"kwEnTja6

g|a"¥ej|a6 grama f "g|ama6 gramadura f g|ama"Du|a6 gramalleira f g|ama"¥ej|a6 | var

camalleira gamalleira2 gramar t g|a"ma| gramática f g|a"matika6 gramatical a g|amati"kal gramaticalidade f g|amatikali"DaDe6 gramaticalmente av

g|amatikal"mente6 gramático s g|a"matiko6 | f: gramática g|a"matika6 gramil m g|a"mil gramináceas fpl g|ami"naTe8a6s gramíneas fpl g|a"mine8a6s gramo m "g|amo6 gramofónico a g|amo"fOniko6 | f: gramofónica g|amo"fOnika6 gramófono m g|a"mOfo6no6 grampa f "g|ampa6 grampadora f g|ampa"Do|a6 grampar t g|am"pa| gran1 m "g|aN gran2 a "g|aN | var grande granada f g|a"naDa6 granadeiro m g|ana"Dej|o6 granadillo m g|ana"Di¥o6 granadina f g|ana"Dina6 granadino a s g|ana"Dino6 | f: granadina g|ana"Dina6 | nt
Granada granalla f g|a"na¥a6 granate m a g|a"nate6 grandal a g|an"dal grande a m "g|ande6 | var gran grandeiro a g|an"dej|o6 | f: grandeira g|an"dej|a6 grandemente av g|ande"mente6 grandeza f g|an"deTa6

g|andjosa"mente6 grandiosidade f g|andjosi"DaDe6 grandioso a g|an"djoso6 | f: grandiosa g|an"djosa6 grandoeiro m g|ando"ej|o6 grandor m g|an"do| grandura f g|an"du|a6 granel, a lav aV|a"nEl granítico a g|a"nitiko6 | f: granítica g|a"nitika6 granito m g|a"nito6 granívoro a g|a"niBo6|o6 | f: granívora g|a"niBo6|a6 granulación f g|anula"TjoN granulado pt a m g|anu"laDo6 | f: granulada g|anu"laDa6 granular1 a g|anu"la| granular2 t g|anu"la| gránulo m "g|anulo6 granulocito m g|anulo"Tito6 granuloma m g|anu"loma6 granuloso a g|anu"loso6 | f: granulosa g|anu"losa6 granxa f "g|anSa6 granxear t g|anSe"a| granxeiro s g|an"Sej|o6 | f: granxeira g|an"Sej|a6 granxo m "g|anSo6 graña f "g|a≠a6 grañoa f g|a"≠oa6 grao m "g|ao8 gratamente av g|ata"mente6 gratificación f g|atifika"TjoN gratificador a g|atifika"Do| | f: gratificadora g|atifika"Do|a6 gratificante a g|atifi"kante6 gratificar t g|atifi"ka| gratinar t g|ati"na| gratis av "g|atis gratitude f g|ati"tuDe6 grato a "g|ato6 | f: grata "g|ata6 gratuidade f g|atui"DaDe6 gratuitamente av g|atuita"mente6

11

gratuíto a g|atu"ito6 | f: gratuíta gratulación f g|atula"TjoN gratular t pr g|atu"la| gratulatorio a g|atula"tO|jo6 | f: gratulatoria g|atula"tO|ja6 graúdo a g|a"uDo6 | f: graúda grava f "g|aBa6 gravación f g|aBa"TjoN gravado m g|a"BaDo6 gravador a s g|aBa"Do| | f: gravadora g|aBa"Do|a6 gravame m g|a"Bame6 gravar1 t g|a"Ba| gravar2 t g|a"Ba| gravata f g|a"Bata6 gravataría g|aBata"|ia6 | var gravatería gravateiro s g|aBa"tej|o6 | f: gravateira g|aBa"tej|a6 gravatería f g|aBatE"|ia6 | var gravataría grave a "g|aBe6 gravemente av g|aBe"mente6 gravidade f g|aBi"DaDe6 gravidez f g|aBi"DeT grávido a "g|aBiDo6 | f: grávida gravimetría f g|aBimE"t|ia6 gravimétrico a g|aBi"mEt|iko6 | f: gravimétrica g|aBi"mEt|ika6 gravímetro m g|a"Bime6t|o6 gravitación f g|aBita"TjoN gravitacional a g|aBitaTjo"nal gravitar i g|aBi"ta| gravosamente av g|aBosa"mente6 gravoso a g|a"Boso6 | f: gravosa

g|atu"ita6

g|a"uDa6

grecha f "g|et°Sa6 grecidade f g|ETi"DaDe6 grecismo m g|E"Tismo6 grecizar t pr g|ETi"Ta| grecolatino a g|Ekola"tino6 | f: grecolatina g|Ekola"tina6 grecorromano a g|Ekoro"mano6 | f: grecorromana g|Ekoro"mana6 greda f "g|eDa6 gredoso a g|e"Doso6 | f: gredosa gregal a g|e"Val gregariamente av g|eVa|ja"mente6 gregarínidos mpl g|eVa"|iniDo6s gregario a g|e"Va|jo6 | f: gregaria gregarismo m g|eVa"|ismo6 grego a s "g|EVo6 | f: grega "g|EVa6 | nt Grecia gregoriano a m g|eVO"|jano6 | f: gregoriana g|eVO"|jana6 grelada f g|e"laDa6 grelar i g|e"la| | var grilar1 grella f "g|e¥a6 grellada f g|e"¥aDa6 grellar t g|e"¥a| grelo m "g|elo6 grelón am g|e"loN gremial a m g|E"mjal gremio m "g|Emjo6 grena f "g|ena6 greña f "g|e≠a6 gres m "g|Es greta f "g|eta6 gretar t pr g|e"ta| grifón m g|i"foN grila f "g|ila6 grilanda f g|i"lanDa6 grilar1 i g|i"la| | var grelar grilar2 i g|i"la| grileira f g|i"lej|a6 grileiro a g|i"lej|o6 | f: grileira grílidos mpl "g|iliDo6s grillón m g|i"¥oN grilo m "g|ilo6 grima f "g|ima6

g|e"Dosa6

g|e"Va|ja6

"g|aBiDa6

g|a"Bosa6 graxa f "g|aSa6 graxento a g|a"Sento6 (g|a"SEnto6) | f: graxenta g|a"Senta6 (g|a"SEnta6) graxo a "g|aSo6 | f: graxa "g|aSa6 graxumada f g|aSu"maDa6 graza f "g|aTa6 grea f "g|ea6 greca f "g|Eka6

g|i"lej|a6

12

grimoso a g|i"moso6 | f: grimosa gringo a s "g|iNgo6 | f: gringa "g|iNga6 | nt EUA griñido m g|i"≠iDo6 | var gruñido griñir i g|i"≠i| | var gruñir gripal a g|i"pal gripallada f g|ipa"¥aDa6 gripe f "g|ipe6 gripo m "g|ipo6 gris a m "g|is grisalla f g|i"sa¥a6 grisón a s g|i"soN | f: grisoa g|i"soa6 | nt Cantón dos Grisóns (Suíza) grisú m g|i"su grisúmetro m g|i"sume6t|o6 gritar i t g|i"ta| grito m "g|ito6 grixar i g|i"Sa| grixedo m g|i"SeDo6 grixido m g|i"SiDo6 grixo m "g|iSo6 groba f "g|OBa6 groenlandés a s g|oenlan"des | f: groenlandesa g|oenlan"desa6 | nt Groenlandia groggy a "g|Ågi "g|OVi | nt ing grolo1 m "g|olo6 | var gorolo1 grolo2 a "g|olo6 | f: grola "g|ola6 | var gorolo2 grolo3 m "g|olo6 gromo m "g|omo6 | var gomo grosa1 f "g|Osa6 grosa2 f "g|Osa6 grosaría g|osa"|ia6 | var grosería groseiramente av g|osej|a"mente6 groseiro a g|o"sej|o6 | f: groseira

g|i"mosa6

grotesco a g|O"tesko6 | f: grotesca groto m "g|oto6 grou m "g|ow | f: grúa "g|ua6 groucho m "g|owt°So6 groufo m "g|owfo6 grovense a s g|O"BEnse6 | nt O Grove grúa f "g|ua6 | nt vid grou grueiro m g|u"ej|o6 grúidos mpl "g|uiDo6s gruiformes mpl g|ui"fO|me6s grumete m g|u"mete6 grumo m "g|umo6 grumoso a g|u"moso6 | f: grumosa gruñido m g|u"≠iDo6 | var griñido gruñir i g|u"≠i| | var griñir grupo m "g|upo6 gruta f "g|uta6 guanche a s "gwant°Se6 guano m "gwano6 guante m "gwante6 guapamente av gwapa"mente6 guapo a "gwapo6 | f: guapa "gwapa6 guapura f gwa"pu|a6 guaraní a s gwa|a"ni | nt Paraguai guardense a s gwa|"DEnse6 | nt A Guarda guardés a s gwa|"Des | f: guardesa gwa|"Desa6 | nt A Guarda guarecer t pr gwa|e"Te| | var gorecer guarida f gwa"|iDa6 | var gorida guarir t pr gwa"|i| | var gorir guarnecer t gwa|ne"Te| | var gornecer guarnición f gwa|ni"TjoN | var gornición guata f "gwata6 guatemalteco a s gwatemal"tEko6 | f: guatemalteca gwatemal"tEka6 | nt Guatemala gubia f "guBja6 gue m "ge | nt letra guecho m "get°So6 guedella f ge"De¥a6

g|O"teska6

g|u"mosa6

g|o"sej|a6 grosella f g|O"se¥a6 groselleira f g|Ose"¥ej|a6 grosería f g|osE"|ia6 | var grosaría groso a s "g|Oso6 | f: grosa "g|Osa6 grosor m g|O"so| grosso modo lav "g|Oso"mODo6 | nt

lat grotescamente av g|Oteska"mente6

13

guedellán a s geDe"¥aN | f: guedellana geDe"¥ana6 guedelleira f geDe"¥ej|a6 guedello m ge"De¥o6 guedelludo a geDe"¥uDo6 | f: guedelluda geDe"¥uDa6 gueifa f "gejfa6 gueixa f "gejSa6 gueldo m "gEldo6 güelfo a s "gwElfo6 | f: güelfa guerla f "gE|la6 guerra f "gEra6 guerreador a s gErea"Do| | f: guerreadora gErea"Do|a6 guerreante a gEre"ante6 guerrear i gEre"a| guerreiro a s gE"rej|o6 | f: guerreira guerreón a s gEre"oN | f: guerreona gEre"ona6 guerrilla f gE"ri¥a6 guerrilleiro a s gEri"¥ej|o6 | f: guerrilleira gEri"¥ej|a6 gueto m "geto6 guía s "gia6 guiado pt a gi"aDo6 | f: guiada guiador a s gia"Do| | f: guiadora güianés a s guja"nes | f: güianesa guja"nesa6 | nt Güiana guiar t pr i gi"a| guiceiro m gi"Tej|o6 guichar t i gi"t°Sa| guicho1 a "git°So6 | f: guicha "git°Sa6 guicho2 a s "git°So6 | f: guicha "git°Sa6 guieiro a m gi"ej|o6 | f: guieira guillame m gi"¥ame6 guillo m "gi¥o6 guillotina f gi¥O"tina6 guillotinar t gi¥Oti"na| guilsa f "gilsa6 guinada f gi"naDa6 guinar i gi"na| guincha f "gint°Sa6

guinche m "gint°Se6 guincho1 a "gint°So6 | f: guincha guincho2 m "gint°So6 guinchoada f gint°So"aDa6 guinda f "ginda6 guindar t pr gin"da| guindastre m gin"dast|e6 guindeira f gin"dej|a6 guinea f gi"nea6 guineano a s gine"ano6 | f: guineana gine"ana6 | nt Guinea guión m gi"oN guionización f gioniTa"TjoN guionizar t gioni"Ta| guipio m "gipjo6 guipuscoano a s gipus"ko8ano6 gipusko"ano6 | f: guipuscoana gipus"ko8ano6 gipusko"ana6 | nt Guipúscoa guirlache m gi|"lat°Se6 guisa f "gisa6 guisado m gi"saDo6 guisar t gi"sa| guiso m "giso6 guita f "gita6 guitarra f gi"tara6 guitarrista s gita"rista6 guizo m "giTo6 gula f "gula6 gulapo m gu"lapo6 gulifada f guli"faDa6 gullerpa af f gu"¥E|pa6 gume m "gume6 gurgulla f gu|"Vu¥a6 | var burbulla gurgullar i gu|Vu"¥a| | var burbullar gurgullo1 m gu|"Vu¥o6 gurgullo2 m gu|"Vu¥o6 gurgullón m gu|Vu"¥oN gurgutar i t gu|Vu"ta| gurrar i gu"ra| gurrias fpl "gurja6s gurrón a s gu"roN | f: gurrona gurrucho m gu"rut°So6 gurrumiar i gurumi"a|

"gint°Sa6

"gwElfa6

gE"rej|a6

gi"aDa6

gia"Do|a6

gi"ej|a6

gu"rona6

14

gurrumías fpl guru"mia6s gurrumión a s gurumi"oN | f: gurrumiona gurumi"ona6 gustación f gusta"TjoN gustante a gus"tante6 gustar i gus"ta| gustativo a gusta"tiBo6 | f: gustativa

gusto m "gusto6 gustosamente av gustosa"mente6 gustoso a gus"toso6 | f: gustosa gutapercha f guta"pE|t°Sa6 gutíferas fpl gu"tife6|a6s gutural a gutu"|al

gus"tosa6

gusta"tiBa6

15

H
h m "at°Se6 | nt letra ha ix "ha | nt onomatopea da risa habaneiro a s aBa"nej|o6 | f: habaneira aBa"nej|a6 | nt A Habana habanera f aBa"nE|a6 habano a m a"Bano6 | f: habana hábeas corpus m "aBe8as"kO|pus habelencia f aBe"lEnTja6 (aBe"lenTja6) habelencioso a aBelEn"Tjoso6 (aBelen"Tjoso6) | f: habelenciosa aBelEn"Tjosa6 (aBelen"Tjosa6) habenza f a"BenTa6 (a"BEnTa6) haber1 t aux a"Be| haber2 m a"Be| hábil a "aBil habilidade f aBili"DaDe6 habilidosamente av habitáculo m aBi"takulo6 habitante s aBi"tante6 habitar t i aBi"ta| hábitat m "aBitat hábito m "aBito6 habituación f aBitua"TjoN habitual a aBitu"al habitualmente av aBitual"mente6 habituar t pr aBitu"a| habitude f aBi"tuDe6 hache m "at°Se6 | nt letra hafnio m "afnjo6 haitiano a s ai"tjano6 | f: haitiana ai"tjana6 | nt Haití halador m ala"Do| halar t a"la| haliótidos mpl ali"OtiDo6s hálito m "alito6 halitose f ali"tOse6 halo m "alo6 halófilo a a"lOfilo6 | f: halófila halófito m a"lOfito6 halografía f aloV|a"fia6 haloide a m a"lOjDe6 haloxenar t alOSe"na| halóxeno m a"lOSe6no6 halterofilia f altE|o"filja6 hamaca f a"maka6 hamadríade f ama"D|ia6De6 hamamelidáceas fpl

a"Bana6

aBiliDosa"mente6 habilidoso a aBili"Doso6 | f: habilidosa aBili"Dosa6 habilitación f aBilita"TjoN habilitado pt s aBili"taDo6 | f: habilitada aBili"taDa6 habilitar t aBili"ta| habilmente av aBil"mente6 habitábel a aBi"taBe6l | var
habitable habitabilidade f aBitaBili"DaDe6 habitable a aBi"taBle6 | var habitábel habitación f aBita"TjoN

a"lOfila6

amamEli"DaTe8a6s

1

hamburgués a s ambu|"Ves | f: hamburguesa ambu|"Vesa6 | nt Hamburgo hamburguesa f ambu|"Vesa6 hámster m "hamst´ "hamste| hándicap m "handIkap "handikap | nt ing hangar m aN"ga| hansa f "hansa hanseático a hanse"atiko6 | f: hanseática hanse"atika6 hápax m "apa6ks haplografía f aploV|a"fia6 haplográfico a aplo"V|afiko6 | f: haplográfica aplo"V|afika6 haploide a a"plOjDe6 haploloxía f aplolo"Sia6 haplolóxico a aplo"lOSiko6 | f: haplolóxica aplo"lOSika6 haraquiri m a|a"ki|i harén m a"|EN harmatán m a|ma"taN harmonía f a|mo"nia6 harmónica f a|"mOnika6 harmonicamente av

hawaiano a s hawa"jano6 | f: hawaiana hawa"jana6 | nt Hawai haxiografía f aksjoV|a"fia6 haxiográfico a aksjo"V|afiko6 | f: haxiográfica aksjo"V|afika6 haxiógrafo s aksi"OV|a6fo6 | f: haxiógrafa aksi"OV|a6fa6 haxionimia f aksjo"nimja6 haxix m ha"SiS hebdómada f Eb"dOma6Da6 hebdomadario a s Ebdoma"Da|jo6 | f: hebdomadaria Ebdoma"Da|ja6 hebefrenia f EBe"f|Enja6 hebefrénico a EBe"f|Eniko6 | f: hebefrénica EBe"f|Enika6 hebraico a m E"B|ajko6 | f: hebraica hebraísmo m EB|a"ismo6 hebraísta s EB|a"ista6 hebraizante a s EB|ai"Tante6 hebraizar t i pr EB|ai"Ta| hebreo a s E"B|eo6 | f: hebrea E"B|ea6 | nt Israel hecatombe f Eka"tOmbe6 hectárea f Ek"ta|e8a6 héctico a s "Ektiko6 | f: héctica hectogramo m Ekto"V|amo6 hectolitro m Ekto"lit|o6 hectómetro m Ek"tOme6t|o6 hectowatt m Ekto"wÅt Ekto"wOt hedonismo m EDO"nismo6 hedonista a s EDO"nista6 hedra f "ED|a6 hedreira f E"D|ej|a6 hegelianismo m hegelja"nismo6 hegeliano a s hege"ljano6 | f: hegeliana hege"ljana6 helénico a E"lEniko6 | f: helénica helenismo m Ele"nismo6 helenista s Ele"nista6 helenístico a Ele"nistiko6 | f: helenística Ele"nistika6 helenización f EleniTa"TjoN helenizante a Eleni"Tante6

E"B|ajka6

a|mOnika"mente6 harmónico a a|"mOniko6 | f: harmónica a|"mOnika6 harmonio m a|"mOnjo6
harmoniosamente av

"Ektika6

a|mOnjosa"mente6 harmonioso a a|mO"njoso6 | f: harmoniosa a|mO"njosa6 harmonista s a|mO"nista6 harmonizábel a a|mOni"TaBe6l | var
harmonizable harmonizable a a|mOni"TaBle6 | var harmonizábel harmonización f a|mOniTa"TjoN harmonizador a s a|mOniTa"Do| | f: harmonizadora a|mOniTa"Do|a6 harmonizar t a|mOni"Ta| harpía f a|"pia6 hasta f "asta6 hastado a as"taDo6 | f: hastada hastil m as"til hausa a s "hawsa6 2

Ekto"wat

E"lEnika6

as"taDa6

helenizar t pr Eleni"Ta| heleno a s E"leno6 | f: helena E"lena6 | nt ant Hélade heliantemo m Eljan"temo6 helianto m E"ljanto6 hélice f "EliTe6 helicoidal a ElikOj"Dal helicoide a m Eli"kOjDe6 helicón m Eli"koN helicóptero m Eli"kOpte6|o6 helio m "Eljo6 heliocéntrico a Eljo"TEnt|iko6 | f: heliocéntrica Eljo"TEnt|ika6 heliocentrismo m EljoTen"t|ismo6 heliografía f EljoV|a"fia6 heliográfico a Eljo"V|afiko6 | f: heliográfica Eljo"V|afika6 heliógrafo m E"ljOV|a6fo6 heliogravado m EljoV|a"BaDo6 heliométrico a Eljo"mEt|iko6 | f: heliométrica Eljo"mEt|ika6 heliómetro m E"ljOme6t|o6 heliopolitano a s Eljopoli"tano6 | f: heliopolitana Eljopoli"tana6 | nt Heliópolis helioscopio m Eljos"kOpjo6 helióstato m E"ljOsta6to6 helioterapia f Eljote"|apja6 heliotropismo m Eljot|O"pismo6 heliótropo m E"ljOt|o6po6 heliozoos mpl Eljo"Too6s heliporto m Eli"po|to6 helmántico a s El"mantiko6 | f: helmántica El"mantika6 | nt Salamanca helmintíase f Elmin"tia6se6 helmíntico a El"mintiko6 | f: helmíntica El"mintika6 helmintoloxía f Elmintolo"Sia6 helmintos mpl El"minto6s helmo m "Elmo6 helvecio a s El"BETjo6 | f: helvecia El"BETja6 | var helvético | nt ant Helvecia helvético a s El"BEtiko6 | f: helvética El"BEtika6 | var helvecio | nt ant Helvecia

hemacia f E"maTja6 hematémese f Ema"tEme6se6 hemático a E"matiko6 | f: hemática hematina f Ema"tina6 hematita f Ema"tita6 hematólogo s Ema"tOlo6Vo6 | f: hematóloga Ema"tOlo6Va6 hematoloxía f Ematolo"Sia6 hematolóxico a Emato"lOSiko6 | f: hematolóxica Emato"lOSika6 hematoma m Ema"toma6 hematopoese f Ematopo"Ese6 hematopoético a Ematopo"Etiko6 | f: hematopoética Ematopo"Etika6 hematose f Ema"tOse6 hematozoo m Emato"Too6 hematuria f Ema"tu|ja6 hemeralope a s Eme|a"lOpe6 hemeralopía f Eme|alo"pia6 hemeroteca f Eme|O"tEka6 hemiciclo m Emi"Tiklo6 hemicordados mpl Emiko|"DaDo6s hemicrania f Emi"k|anja6 hemiedria f Emi"ED|ja6 hemiédrico a Emi"ED|iko6 | f: hemiédrica Emi"ED|ika6 hemiedro m Emi"ED|o6 hemiplexía f EmiplE"Sia6 hemipléxico a s Emi"plESiko6 | f: hemipléxica Emi"plESika6 hemípteros mpl E"mipte6|o6s hemisférico a Emis"fE|iko6 | f: hemisférica Emis"fE|ika6 hemisferio m Emis"fE|jo6 hemistiquio m Emis"tikjo6 hemitropía f Emit|O"pia6 hemítropo a E"mit|o6po6 | f: hemítropa E"mit|o6pa6 hemocianina f EmoTja"nina6 hemodiálise f EmoDi"alise6 hemodinámica f EmoDi"namika6 hemodinámico a EmoDi"namiko6 | f: hemodinámica EmoDi"namika6 hemofilia f Emo"filja6

E"matika6

Eme|o"tEka6

3

hemofílico a Emo"filiko6 | f: hemofílica Emo"filika6 hemoglobina f EmoVlo"Bina6 hemólise f E"mOlise6 hemolisina f Emoli"sina6 hemolítico a Emo"litiko6 | f: hemolítica Emo"litika6 hemopatía f Emopa"tia6 hemoptise f Emop"tise6 hemoptísico a s Emop"tisiko6 | f: hemptísica Emop"tisika6 hemorraxia f Emo"raSja6 hemorráxico a Emo"raSiko6 | f: hemorráxica Emo"raSika6 hemorroidal a EmorOj"Dal hemorroide f Emo"rOjDe6 hemosporídeos mpl Emospo"|iDe8os 6 hemostase f Emos"tase6 hemostático a m Emos"tatiko6 | f: hemostática Emos"tatika6 hemotórax m Emo"tO|aks hendaiés a s enda"jes | f: hendaiesa enda"jesa6 | nt Hendaia hendecasílabo a m endeka"sila6Bo6 | f: hendecasílaba endeka"sila6Ba6 hendíade f en"diaDe6 henry m "hEnri hepático a E"patiko6 | f: hepática hepatite f Epa"tite6 hepatización f EpatiTa"TjoN hepatocele f Epato"TEle6 hepatoloxía f Epatolo"Sia6 hepatomegalia f Epatome"Valja6 hepatoprotector a m Epatop|otEk"to| | f: hepatoprotectora

heptasílabo a m Epta"sila6Bo6 | f: heptasílaba Epta"sila6Ba6 heráldica f E"|aldika6 heráldico a E"|aldiko6 | f: heráldica heraldista s E|al"dista6 heraldo m E"|aldo6 herba f "E|Ba6 herbáceo a E|"BaTe8o6 | f: herbácea

E"|aldika6

E|"BaTe8a6 herbal m E|"Bal herbario m E|"Ba|jo6 herbeira f E|"Bej|a6 herbeiro m E|"Bej|o6 herbicida a m E|Bi"TiDa6 herbívoro a mpl E|"BiBo6|o6 | f: herbívora E|"BiBo6|a6 herborista a s E|Bo"|ista6 herboristaría E|Bo|ista"|ia6 | var

herboristería herboristería f E|Bo|istE"|ia6 | var herboristaría herborización f E|Bo|iTa"TjoN herborizar i E|Bo|i"Ta| herboso a E|"Boso6 | f: herbosa hercegovino a s hE|t°seVo"Bino6 E|TeVo"Bino6 | f: hercegovina hE|t°seVo"Bina6 E|TeVo"Bina6 | nt Hercegovina herciniano a E|Ti"njano6 | f: herciniana E|Ti"njana6 hercúleo a E|"kule8o6 | f: hercúlea hércules m "E|kule6s herculino a s E|ku"lino6 | f: herculina E|ku"lina6 | nt A Coruña herdábel a E|"DaBe6l e|"DaBe6l | var herdable herdable a E|"DaBle6 e|"DaBle6 | var herdábel herdade f E|"DaDe6 e|"DaDe6 herdanza f E|"DanTa6 e|"DanTa6 herdar t E|"Da| e|"Da| herdeiro s E|"Dej|o6 e|"Dej|o6 | f: herdeira E|"Dej|a6 e|"Dej|a6 herdo m "E|Do6 "e|Do6

E|"Bosa6

E"patika6

E|"kule8a6

Epatop|otEk"to|a6 heptacordo m Epta"kO|Do6 heptaédrico a Epta"ED|iko6 | f: heptaédrica Epta"ED|ika6 heptaedro m Epta"ED|o6 heptagonal a EptaVo"nal heptágono m Ep"taVo6no6 heptámetro m Ep"tame6t|o6 heptarquía f Epta|"kia6

4

hereditariamente av hereditario a E|eDi"ta|jo6 e|eDi"ta|jo6 | f: hereditaria E|eDi"ta|ja6 heresiarca s E|esi"a|ka6 herético a E"|Etiko6 | f: herética herexe s E"|ESe6 herexía f E|e"Sia6 hermafrodita a m E|maf|o"Dita6 hermafroditismo m hermeneuta s E|me"nEwta6 hermenéutica f E|me"nEwtika6 hermenéutico a E|me"nEwtiko6 | f: hermenéutica E|me"nEwtika6 hermeticamente av

E|eDita|ja"mente6 e|eDita|ja"mente6 e|eDi"ta|ja6 E"|Etika6

hertz m "hE|t°s hertziano a hE|"t°sjano6 | f: hertziana hespérico a es"pE|iko6 | f: hespérica es"pE|ika6 hesperidio m espE"|iDjo6 hetaría Eta"|ia6 | var hetería hetera f E"tE|a6 hetería f EtE"|ia6 | var hetaría heterocardios mpl Ete|o"ka|Djo6s heterocerco a Ete|o"Te|ko6 | f: heterocerca Ete|o"Te|ka6 heteróceros mpl Ete"|OTe6|o6s heterocíclico a Ete|o"Tikliko6 | f: heterocíclica Ete|o"Tiklika6 heteróclito a Ete"|Oklito6 | f: heteróclita Ete"|Oklita6 heterodáctilos mpl Ete|o"Daktilo6s heterodina f Ete|o"Dina6 heterodino a Ete|o"Dino6 | f: heterodina Ete|o"Dina6 heterodonte a Ete|o"Donte6 heterodoxia f Ete|o"DOksja6 heterodoxo a s Ete|o"DOkso6 | f: heterodoxa Ete|o"DOksa6 heterogamia f Ete|o"Vamja6 heterógamo a Ete"|OVa6mo6 | f: heterógama Ete"|OVa6ma6 heterólogo a Ete"|Olo6Vo6 | f: heteróloga Ete"|Olo6Va6 heterómeros mpl Ete"|Ome6|o6s heteromiarios mpl Ete|omi"a|jo6s heteromórfico a Ete|o"mO|fiko6 | f: heteromórfica Ete|o"mO|fika6 heteromorfismo m Ete|omo|"fismo6 heteronimia f Ete|o"nimja6 heterónimo m Ete"|Onimo6 heteronomía f Ete|ono"mia6 heterónomo a Ete"|Ono6mo6 | f: heterónoma Ete"|Ono6ma6 heteroplastia f Ete|o"plastja6 heteroplástico a Ete|o"plastiko6 | f: heteroplástica Ete|o"plastika6 heterópodos mpl Ete"|Opo6Do6s heterópteros mpl Ete"|Opte6|o6s heterosexual a Ete|osEksu"al

hE|"t°sjana6

E|maf|oDi"tismo6

E|mEtika"mente6 hermeticidade f E|metiTi"DaDe6 hermético a E|"mEtiko6 | f: hermética E|"mEtika6 hermetismo m E|me"tismo6 hernia f "E|nja6 herniar t pr E|ni"a| herniaria f E|ni"a|ja6 herniario a E|ni"a|jo6 | f: herniaria E|ni"a|ja6 hernioso a E|ni"oso6 | f: herniosa E|ni"osa6 heroe m E"|Oe6 heroicamente av E|Ojka"mente6 heroicidade f E|OjTi"DaDe6 heroico a E"|Ojko6 | f: heroica E"|Ojka6 heroína1 f E|O"ina6 heroína2 f E|O"ina6 | nt heroe heroinómano a s E|Oi"nOma6no6 | f: heroinómana E|Oi"nOma6na6 heroísmo m E|O"ismo6 herpes m "E|pe6s herpético a E|"pEtiko6 | f: herpética E|"pEtika6 herpetismo m E|pE"tismo6 herpetólogo s E|pe"tOlo6Vo6 | f: herpetóloga E|pe"tOlo6Va6 herpetoloxía f E|petolo"Sia6

5

heterosexualidade f heterosilábico a Ete|osi"laBiko6 | f: heterosilábica Ete|osi"laBika6 heterótricos mpl Ete"|Ot|iko6s heteroxeneidade f Ete|oSEnej"DaDe6 heteroxéneo a Ete|o"SEne8o6 | f: heteroxénea Ete|o"SEne8a6 heteroxénese f Ete|o"SEne6se6 heteroxinos mpl Ete|o"Sino6s heurística f Ew"|istika6 heurístico a Ew"|istiko6 | f: heurística Ew"|istika6 hévea f "EBe8a6 hexacoraliarios mpl hexacordo m Eksa"kO|Do6 hexaédrico a Eksa"ED|iko6 | f: hexaédrica Eksa"ED|ika6 hexaedro m Eksa"ED|o6 hexagonal a EksaVo"nal hexágono m Ek"saVo6no6 hexámetro m E"ksame6t|o6 hexánquidos mpl Ek"saNkiDo6s hexapalpos mpl Eksa"palpo6s hexápodos mpl Ek"sapo6Do6s hexasílabo a m Eksa"sila6Bo6 | f: hexasílaba Eksa"sila6Ba6 hexemonía f ESemo"nia6 hexemónico a ESe"mOniko6 | f: hexemónica ESe"mOnika6 héxira f "ESi|a6 hexosa f Ek"sosa6 hialino a ja"lino6 | f: hialina ja"lina6 hialita f ja"lita6 hialografía f jaloV|a"fia6 hialoide a ja"lOjDe6 hiato m i"ato6 hibernación f iBE|na"TjoN hibernante a iBE|"nante6 hibernar t i iBE|"na| hibisco m i"Bisko6 hibridación f iB|iDa"TjoN hibridar t iB|i"Da| hibridismo m iB|i"Dismo6 híbrido a m "iB|iDo6 | f: híbrida

Ete|osEkswali"DaDe6

Eksako|a"lja|jo6s

hidátide f i"DatiDe6 hidatídico a iDa"tiDiko6 | f: hidatídica iDa"tiDika6 hidnáceas fpl id"naTe8as 6 hidra f "iD|a6 hidrácido m i"D|aTiDo6 hidracina f iD|a"Tina6 hidrarios mpl i"D|a|jo6s hidrartrose f iD|a|"t|Ose6 hidrarxirio m iD|a|"Si|jo6 hidrarxirismo m iD|a|Si"|ismo6 hidratación f iD|ata"TjoN hidratante a iD|a"tante6 hidratar t pr iD|a"ta| hidrato m i"D|ato6 hidráulica f i"D|awlika6 hidraulicamente av

iD|awlika"mente6 hidráulico a i"D|awliko6 | f: hidráulica i"D|awlika6 hidremia f i"D|Emja6 hidria f "iD|ja6 hídrico a "iD|iko6 | f: hídrica "iD|ika6 hidroavión m iD|o8aBi"oN iD|o8a"BjoN hidrocarburo m iD|oka|"Bu|o6 hidrocefalia f iD|oTe"falja6 hidrocefálico a s iD|oTe"faliko6 | f: hidrocefálica iD|oTe"falika6 hidrocéfalo a s iD|o"TEfa6lo6 | f: hidrocéfala iD|o"TEfa6la6 hidrocele f iD|o"TEle6 hidrodinámica f iD|oDi"namika6 hidrodinámico a iD|oDi"namiko6 | f: hidrodinámica iD|oDi"namika6
hidroelectricidade f

"iB|iDa6

iD|oElEkt|iTi"DaDe6 hidroeléctrico a iD|oE"lEkt|iko6 | f: hidroeléctrica iD|oE"lEkt|ika6 hidrofílidos mpl iD|o"filiDo6s hidrófilo a i"D|Ofilo6 | f: hidrófila i"D|Ofila6 hidrofobia f iD|o"fOBja6 hidrófobo a s i"D|Ofo6Bo6 | f: hidrófoba i"D|Ofo6Ba6 hidrófugo a i"D|OfuVo6 | f: hidrófuga i"D|OfuVa6 hidrografía f iD|oV|a"fia6

6

hidrográfico a iD|o"V|afiko6 | f: hidrográfica iD|o"V|afika6 hidrólise f i"D|Olise6 hidroloxía f iD|olo"Sia6 hidrolóxico a iD|o"lOSiko6 | f: hidrolóxica iD|o"lOSika6 hidromedusas fpl iD|ome"Dusa6s hidromel m iD|o"mEl hidrometeoro m iD|omete"O|o6 hidrometría f iD|omE"t|ia6 hidrométrico a iD|o"mEt|iko6 | f: hidrométrica iD|o"mEt|ika6 hidrométridos mpl iD|o"mEt|iDo6s hidrómetro m i"D|Ome6t|o6 hidrópico a s i"D|Opiko6 | f: hidrópica i"D|Opika6 hidropisía f iD|opi"sia6 hidropneumático a

hidroxeoloxía f iD|oSe8olo"Sia6 hidróxido m i"D|OksiDo6 hidroxilo m iD|Ok"silo6 hidrozoos mpl iD|o"Too6s hidruro m i"D|u|o6 hie7a f "jena6 hieraticamente av jE|atika"mente6 hierático a jE"|atiko6 | f: hierática hieratismo m jE|a"tismo6 hierofanta m jE|o"fanta6 hierosolimitano a s jE|osolimi"tano6 | f: hierosolimitana jE|osolimi"tana6 | nt Xerusalén hifa f "ifa6 higrófilo a i"V|Ofilo6 | f: higrófila higroma m i"V|oma6 higrometría f iV|omE"t|ia6 higrométrico a iV|o"mEt|iko6 | f: higrométrica iV|o"mEt|ika6 higrómetro m i"V|Ome6t|o6 higroscópico a iV|os"kOpiko6 | f: higroscópica iV|os"kOpika6 higroscopio m iV|os"kOpjo6 hilarante a ila"|ante6 hilaridade f ila|i"DaDe6 hílidos mpl "iliDo6s hilo m "ilo6 hilomorfismo m ilomo|"fismo6 hilota s i"lOta6 hilozoísmo m iloTo"ismo6 hime m "ime6 himeneo m ime"neo6 himenio m i"mEnjo6 6 himenofiláceas fpl imenofi"laTe8as himenomicetos mpl imenomi"Teto6s himenópteros mpl ime"nOpte6|o6s himno m "imno6 "iNno6 hindú a s in"du | nt India hinduísmo m indu"ismo6 hinduísta a s indu"ista6 hindustano a s indus"tano6 | f: indostana indus"tana6 | nt Hindustán hínterland m "hIntålant "hinte|lant hioide a m i"OjDe6

jE"|atika6

i"V|Ofila6

iD|opnew"matiko6 iD|onew"matiko6
| f: hidropneumática

iD|opnew"matika6 iD|onew"matika6 hidropónico a iD|o"pOniko6 | f: hidropónica iD|o"pOnika6 hidroquinona f iD|oki"nona6 hidroscopio m iD|os"kOpjo6 hidrosfera f iD|os"fE|a6 hidrosolúbel a iD|oso"luBe6l | var
hidrosoluble hidrosoluble a iD|oso"luBle6 | var hidrosolúbel hidrostática f iD|os"tatika6 hidrostático a iD|os"tatiko6 | f: hidrostática iD|os"tatika6 hidroterapéutica f iD|ote|a"pEwtika6 hidroterapéutico a iD|ote|a"pEwtiko6 | f: hidroterapéutica iD|ote|a"pEwtika6 hidroterapia f iD|ote"|apja6 hidrotermal a iD|otE|"mal hidrotimetría f iD|otimE"t|ia6 hidrotimétrico a iD|oti"mEt|iko6 | f: hidrotimétrica iD|oti"mEt|ika6 hidrotímetro m iD|o"time6t|o6 hidrotropismo m iD|ot|O"pismo6 hidroxenación f iD|OSena"TjoN hidroxenar t iD|OSe"na| hidróxeno m i"D|OSe6no6

7

hioideo a iOj"Deo6 | f: hioidea hipálaxe f i"pala6Se6 hiparca m i"pa|ka6 hiperacidez f ipe|aTi"DeT hiperactividade f ipe|aktiBi"DaDe6 hiperactivo a ipe|ak"tiBo6 | f: hiperactiva ipe|ak"tiBa6 hiperacusia f ipe|a"kusja6 hiperalxesia f ipe|al"SEsja6 hipérbato m i"pE|Ba6to6 hipérbole f i"pE|Bo6le6 hiperbolicamente av hiperbólico a ipe|"BOliko6 | f: hiperbólica ipe|"BOlika6 hiperboloide m ipe|BO"lOjDe6 hiperbóreo a ipe|"BO|e8o6 | f: hiperbórea ipe|"BO|e8a6 hiperclorhidria f ipe|klO"|iD|ja6 hipercrítico a s ipe|"k|itiko6 | f: hipercrítica ipe|"k|itika6 hipercromía f ipe|k|o"mia6 hiperdulía f ipe|Du"lia6 hiperemia f ipe"|Emja6 hiperenxebrismo m

iOj"Dea6

ipe|BOlika"mente6

ipe|enSe"B|ismo6 hiperestesia f ipe|es"tEsja6 hiperfocal a ipe|fO"kal hiperfunción f ipe|fun"TjoN hiperglicemia f ipe|Vli"TEmja6 6 hipericáceas fpl ipe|i"kaTe8as hipérmetro a i"pE|me6t|o6 | f: hipérmetra i"pE|me6t|a6 hipermetrope a s ipe|me"t|Ope6 hipermetropía f ipe|met|O"pia6 hiperón m ipe"|oN hiperónimo m ipe"|Onimo6 hiperplasia f ipe|"plasja6 hipersecreción f ipe|sek|E"TjoN hipersensíbel a s ipe|sen"siBe6l |
var hipersensible hipersensibilidade f

hipertensivo a m ipe|ten"siBo6 | f: hipertensiva ipe|ten"siBa6 hipertenso a s ipe|"tenso6 (ipe|"tEnso6) | f: hipertensa ipe|"tensa6 (ipe|"tEnsa6) hipertermia f ipe|"tE|mja6 hipertiroidismo m ipe|ti|Oj"Dismo6 hipertonía f ipe|to"nia6 hipertrofia f ipe|"t|Ofja6 hipertrofiar t pr ipe|t|O"fja| hipertrófico a ipe|"t|Ofiko6 | f: hipertrófica ipe|"t|Ofika6 hipervitaminose f ipe|Bitami"nOse6 hípico a m "ipiko6 | f: hípica "ipika6 hipnose f ip"nOse6 hipnoterapia f ipnOte"|apja6 hipnótico a m ip"nOtiko6 | f: hipnótica ip"nOtika6 hipnotismo m ipnO"tismo6 hipnotizábel a ipnOti"TaBe6l | var hipnotizable hipnotizable a ipnOti"TaBle6 | var hipnotizábel hipnotización f ipnOtiTa"TjoN hipnotizador a s ipnOtiTa"Do| | f: hipnotizadora ipnOtiTa"Do|a6 hipnotizar t ipnOti"Ta| hipoacusia f ipo8a"kusja6 hipoalxesia f ipo8al"SEsja6 hipobóscidos mpl ipo"BOsTiDo6s hipocampo m ipo"kampo6 hipocastanáceas fpl

ipe|sensiBili"DaDe6 hipersensible a s ipe|sen"siBle6 |
var hipersensíbel hipertensión f ipe|ten"sjoN

ipokasta"naTe8a6s hipocausto m ipo"kawsto6 hipocentro m ipo"Tent|o6 hipocicloide f ipoTi"klOjDe6 hipoclorhidria f ipoklO"|iD|ja6 hipoclorito m ipoklO"|ito6 hipocloroso a ipoklO"|oso6 | f: hipoclorosa ipoklO"|osa6 hipocondría f ipokon"d|ia6 hipocondríaco a s ipokon"d|ia6ko6 | f: hipocondríaca ipokon"d|ia6ka6 hipocondrio m ipo"kOnd|jo6 hipocorístico a m ipoko"|istiko6 | f: hipocorística ipoko"|istika6 hipocrás m ipo"k|as

8

hipocrático a ipO"k|atiko6 | f: hipocrática ipO"k|atika6 hipocrisía f ipOk|i"sia6 hipócrita a s i"pOk|ita6 hipocritamente av ipOk|ita"mente6 hipoderma m ipo"DE|ma6 hipodérmico a ipo"DE|miko6 | f: hipodérmica ipo"DE|mika6 hipodermose f ipoDE|"mOse6 hipódromo m i"pOD|o6mo6 hipofisario a ipofi"sa|jo6 | f: hipofisaria ipofi"sa|ja6 hipófise f i"pOfise6 hipofosfato m ipofOs"fato6 hipofosfito m ipofOs"fito6 hipofosfórico a ipofos"fO|iko6 | f: hipofosfórica ipofos"fO|ika6 hipofosforoso a ipofosfo"|oso6 | f: hipofosforosa ipofosfo"|osa6 hipofunción f ipofun"TjoN hipogástrico a ipo"Vast|iko6 | f: hipogástrica ipo"Vast|ika6 hipogastrio m ipo"Vast|jo6 hipoglicemia f ipoVli"TEmja6 hipogloso a m ipo"VlOso6 | f: hipoglosa ipo"VlOsa6 hipogrifo m ipo"V|ifo6 hipoloxía f ipolo"Sia6 hipónimo m i"pOnimo6 hipopótamo m ipo"pOta6mo6 hiposcenio m ipos"TEnjo6 hipóstase f i"pOsta6se6 hipostático a ipOs"tatiko6 | f: hipostática ipOs"tatika6 hipóstilo a i"pOstilo6 | f: hipóstila hiposulfato m iposul"fato6 hiposulfito m iposul"fito6 hiposulfuroso a iposulfu"|oso6 | f: hiposulfurosa iposulfu"|osa6 hipotáctico a ipo"taktiko6 | f: hipotáctica ipo"taktika6 hipotálamo m ipo"tala6mo6 hipotaxe f ipo"takse6 hipoteca f ipo"tEka6 hipotecábel a ipotE"kaBe6l | var hipotecable

hipotecable a ipotE"kaBle6 | var hipotecábel hipotecar t ipotE"ka| hipotecario a ipotE"ka|jo6 | f: hipotecaria ipotE"ka|ja6 hipotecnia f ipo"tEknja6 hipotensión f ipoten"sjoN hipotensivo a m ipoten"siBo6 | f: hipotensiva ipoten"siBa6 hipotenso a s ipo"tenso6 (ipo"tEnso6) | f: hipotensa ipo"tensa6 (ipo"tEnsa6) hipotenusa f ipote"nusa6 hipotermia f ipo"tE|mja6 hipótese f i"pOte6se6 hipoteticamente av

i"pOstila6

ipotEtika"mente6 hipotético a ipo"tEtiko6 | f: hipotética ipo"tEtika6 hipotipose f ipoti"pOse6 hipotiroidismo m ipoti|Oj"Dismo6 hipotonía f ipoto"nia6 hipotónico a ipo"tOniko6 | f: hipotónica ipo"tOnika6 hipótricos mpl i"pOt|iko6s hipotrofia f ipo"t|Ofja6 hipovitaminose f ipoBitami"nOse6 hipoxeo m ipO"Seo6 hipoxia f i"pOksja6 hippy a s "hipi | nt ing hipsometría f ipsomE"t|ia6 hipsométrico a ipso"mEt|iko6 | f: hipsométrica ipso"mEt|ika6 hipsómetro m ip"sOme6t|o6 hipúrico a i"pu|iko6 | f: hipúrica i"pu|ika6 hirsuto a i|"suto6 | f: hirsuta i|"suta6 hirundínidos mpl i|un"diniDo6s hisopada f isO"paDa6 hisopo m i"sOpo6 hispalense a s ispa"lEnse6 | nt
Sevilla hispánico a is"paniko6 | f: hispánica hispanidade f ispani"DaDe6 hispanismo m ispa"nismo6 hispanista s ispa"nista6

is"panika6

9

hispanizar t pr ispani"Ta| hispano a s is"pano6 | f: hispana is"pana6 | nt ant Hispania hispanoamericano a s ispanoamE|i"kano6 | f: hispanoamericana hispanoárabe a s ispano"a|a6Be6 hispanorromano a s ispanoro"mano6 | f: hispanorromana ispanoro"mana6 híspido a "ispiDo6 | f: híspida histamina f ista"mina6 histamínico a ista"miniko6 | f: histamínica ista"minika6 histerectomía f istE|Ekto"mia6 histérese f is"tE|e6se6 histeria f is"tE|ja6 histericamente av istE|ika"mente6 histérico a s is"tE|iko6 | f: histérica histéridos mpl is"tE|iDo6s histerismo m istE"|ismo6 histerografía f istE|oV|a"fia6 histeroloxía f istE|olo"Sia6 histerotomía f istE|oto"mia6 histograma m isto"V|ama6 histólise f is"tOlise6 histólogo s is"tOlo6Vo6 | f: históloga histoloxía f istolo"Sia6 histolóxico a isto"lOSiko6 | f: histolóxica isto"lOSika6 histopatoloxía f istopatolo"Sia6 historia f is"tO|ja6 historiado a istO"|jaDo6 | f: historiada istO"|jaDa6 historiador a s istO|ja"Do| | f: historiadora istO|ja"Do|a6 historial a m istO"|jal historiar t istO"|ja| historicamente av istO|ika"mente6 historicidade f istO|iTi"DaDe6 historicismo m istO|i"Tismo6 historicista a istO|i"Tista6

histórico a s is"tO|iko6 | f: histórica historieta f istO"|jeta6 historiografía f istO|joV|a"fia6 historiográfico a istO|jo"V|afiko6 | f: historiográfica istO|jo"V|afika6 historiógrafo s istO"|jOV|a6fo6 | f: historiógrafa istO"|jOV|a6fa6 histoxénese f isto"SEne6se6 histrión m ist|i"oN histriónico a ist|i"Oniko6 | f: histriónica ist|i"Onika6 histrionismo m ist|io"nismo6 hitita a s i"tita6 hitleriano a hitlE"|jano6 | f: hitleriana hitlE"|jana6 hitlerismo m hitlE"|ismo6 hixiene f i"SjEne6 hixienicamente av iSjEnika"mente6 hixiénico a i"SjEniko6 | f: hixiénica hixienista s iSjE"nista6 hixienizar t iSjEni"Ta| ho ix "O hobby m "hÅbi "hOBi | nt ing hóckey m "hÅki "hOki "hOkej | nt ing hodometría f ODomE"t|ia6 hodómetro m O"DOme6t|o6 hogano av o"Vano6 holanda f o"landa6 (O"landa6) holandés a s olan"des (Olan"des) | f: holandesa olan"desa6 (Olan"desa6)| nt Holanda holmio m "Olmjo6 holocausto m Olo"kawsto6 holocénico a Olo"TEniko6 | f: holocénica Olo"TEnika6 holoceno m Olo"Teno6 holofrástico a Olo"f|astiko6 | f: holofrástica Olo"f|astika6 holografía f OloV|a"fia6 hológrafo a O"lOV|a6fo6 | f: hológrafa holóstomos mpl O"lOsto6mo6s holótricos mpl O"lOt|iko6s holoturia f Olo"tu|ja6

is"tO|ika6

ispanoamE|i"kana6

"ispiDa6

is"tE|ika6

i"SjEnika6

is"tOlo6Va6

O"lOV|a6fa6

10

holoturoideos mpl Olotu|Oj"Deo6s homada f O"maDa6 home m "Ome6 homenaxe f Ome"naSe6 homenaxear t OmenaSe"a| homeodáctilos mpl Ome8o"Daktilo6s homeomorfismo m Ome8omo|"fismo6 | var homomorfismo homeomorfo a Ome8o"mO|fo6 | f: homeomorfa Ome8o"mO|fa6 homeópata s Ome"Opata6 homeopatía f Ome8opa"tia6 homeopático a Ome8o"patiko6 | f: homeopática Ome8o"patika6 homérico a O"mE|iko6 | f: homérica homicida s Omi"TiDa6 homicidio m Omi"TiDjo6 homilética f Omi"lEtika6 homilía f Omi"lia6 homínidos mpl O"miniDo6s hominización f OminiTa"TjoN homo faber ls "Omo6"faBe6| | nt lat homo sapiens ls "Omo6"sapje6Ns | nt lat homocéntrico a Omo"TEnt|iko6 | f: homocéntrica Omo"TEnt|ika6 homocentro m Omo"Tent|o6 homocerco a Omo"Te|ko6 | f: homocerca Omo"Te|ka6 homocigoto m OmoTi"Voto6 homocromía f Omok|o"mia6 homodonte a Omo"Donte6 homofonía f Omofo"nia6 homófono a O"mOfo6no6 | f: homófona O"mOfo6na6 homografía f OmoV|a"fia6 homógrafo a O"mOV|a6fo6 | f: homógrafa O"mOV|a6fa6 homologábel a Omolo"VaBe6l | var homologable homologable a Omolo"VaBle6 | var homologábel homologación f OmoloVa"TjoN homologar t pr Omolo"Va|

O"mE|ika6

homólogo a O"mOlo6Vo6 | f: homóloga O"mOlo6Va6 homoloxía f Omolo"Sia6 homolóxico a Omo"lOSiko6 | f: homolóxica Omo"lOSika6 homómeros mpl O"mOme6|o6s homomiarios mpl Omomi"a|jo6s homomorfismo m Omomo|"fismo6 | var homeomorfismo homonimia f Omo"nimja6 homonímico a Omo"nimiko6 | f: homonímica Omo"nimika6 homónimo a m O"mOnimo6 | f: homónima O"mOnima6 homópteros mpl O"mOpte6|o6s homorgánico a OmO|"Vaniko6 | f: homorgánica OmO|"Vanika6 homosexual a s OmosEksu"al homosexualidade f

OmosEkswali"DaDe6 homotecia f Omo"tETja6 homoteleuto m Omote"lEwto6 homotermia f Omo"tE|mja6 homotermo a Omo"tE|mo6 | f: homoterma Omo"tE|ma6 homotético a Omo"tEtiko6 | f: homotética Omo"tEtika6
homoxeneamente av homoxeneidade f OmoSEnej"DaDe6 homoxeneización f

OmoSEne8a"mente6 OmoSEnejTa"TjoN

homoxeneizador a m OmoSEnejTa"Do| | f: homoxeneizadora

OmoSEnejTa"Do|a6 homoxeneizar t OmoSEnej"Ta| homoxéneo a Omo"SEne8o6 | f: homoxénea Omo"SEne8a6 hondureño a s ondu"|e≠o6 Ondu"|e≠o6 | f: hondureña ondu"|e≠a6 Ondu"|e≠a6 | nt
Honduras honestamente av OnEsta"mente6 honestidade f OnEsti"DaDe6 honesto a O"nEsto6 | f: honesta honor m o"no| 11

O"nEsta6

honorábel a ono"|aBe6l | var honorable honorabilidade f ono|aBili"DaDe6 honorable a ono"|aBle6 | var honorábel honorario a mpl ono"|a|jo6 | f: honoraria ono"|a|ja6 honorífico a ono"|ifiko6 | f: honorífica ono"|ifika6 honoris causa lav o"no|is"kawsa6 | nt lat honra f "onra6 honradamente av onraDa"mente6 honradez f onra"DeT honrado pt a on"raDo6 | f: honrada honrar t pr on"ra| honrosamente av onrosa"mente6 honroso a on"roso6 | f: honrosa hoplita m O"plita6 hora f "O|a6 "o|a6 horaciano a O|a"Tjano6 | f: horaciana O|a"Tjana6 horario a m O"|a|jo6 o"|a|jo6 | f: horaria O"|a|ja6 o"|a|ja6 horda f "O|Da6 horizontal a O|iTon"tal horizontalidade f O|iTontali"DaDe6 horizontalmente av

horripilante a Oripi"lante6 horripilar pr Oripi"la| horrísono a O"riso6no6 | f: horrísona horror m O"ro| horrorizar t pr Oro|i"Ta| horrorosamente av Oro|osa"mente6 horroroso a Oro"|oso6 | f: horrorosa

O"riso6na6

on"raDa6

on"rosa6

Oro"|osa6 horta f "O|ta6 hortaliza f O|ta"liTa6 hortense a O|"tEnse6 hortensia f O|"tEnsja6 hortícola a O|"tiko6la6 horticultor s O|tikul"to| | f: horticultora O|tikul"to|a6 horticultura f O|tikul"tu|a6 horto m "O|to6 hosanna f O"sana6 hospedar t pr Ospe"Da| hospedaxe f Ospe"DaSe6 hóspede s "Ospe6De6 hospiciano a s Ospi"Tjano6 | f: hospiciana Ospi"Tjana6 hospicio m Os"piTjo6 hospital m Ospi"tal
hospitalariamente av

O|iTontal"mente6 horizonte m O|i"Tonte6 hormona f O|"mona6 hormonal a O|mo"nal hormonoterapia f O|monote"|apja6 horneblenda f O|ne"Blenda6 horóscopo m O"|Osko6po6 horrendamente av Orenda"mente6 horrendo a O"rendo6 | f: horrenda O"renda6 hórreo m "ore8o6 horríbel a O"riBe6l | var horrible horribelmente av OriBel"mente6 |
var horriblemente horrible a O"riBle6 | var horríbel horriblemente av OriBle"mente6 | var horribelmente horripilación f Oripila"TjoN 12

Ospitala|ja"mente6 hospitalario a Ospita"la|jo6 | f: hospitalaria Ospita"la|ja6 hospitaleiro s Ospita"lej|o6 | f: hospitaleira Ospita"lej|a6 hospitalidade f Ospitali"DaDe6 hospitalización f OspitaliTa"TjoN hospitalizar t Ospitali"Ta| hospodar m Ospo"Da| hostal m Os"tal hostalaría Ostala"|ia6 | var
hostalería hostaleiro a s Osta"lej|o6 | f: hostaleira Osta"lej|a6 hostalería f OstalE"|ia6 | var hostalaría hoste f "Oste6 hostia f "Ostja6 hostiario m Os"tja|jo6 hostil a Os"til

hostilidade f Ostili"DaDe6 hostilizar t Ostili"Ta| hostilmente av Ostil"mente6 hotel m O"tEl hoteleiro a s OtE"lej|o6 | f: hoteleira hotentote a s Oten"tOte6 hoxe av "oSe6 hoxe en día lav "oSen"dia6 hucha f "ut°Sa6 hugonote a s uVo"nOte6 hule m "ule6 hulla f "u¥a6 hulleiro a u"¥ej|o6 | f: hulleira

humidificador m umiDifika"Do| humidífugo a umi"DifuVo6 | f: humidífuga umi"DifuVa6 húmido a "umiDo6 | f: húmida humildade f umil"daDe6 humilde a s umil"daDe6 humildemente av umilde"mente6 humillación f umi¥a"TjoN humillante a umi"¥ante6 humillar t pr umi"¥a| humor m u"mo| humoral a umo"|al humorismo m umo"|ismo6 humorista s umo"|ista6 humoristicamente av humorístico a umo"|istiko6 | f: humorística umo"|istika6 humus m "umus húngaro a s "uNga6|o6 | f: húngara "uNga6|a6 | nt Hungría huno a s "uno6 | f: huna "una6 hurí f u"|i hurra ix "ura6 húsar m "usa| husita a s u"sita6

OtE"lej|a6

"umiDa6

u"¥ej|a6 hum ix "um "m…

humanamente av umana"mente6 humanidade f umani"DaDe6 humanismo m uma"nismo6 humanista a s uma"nista6 humanística f uma"nistika6 humanístico a uma"nistiko6 | f: humanística uma"nistika6 humanitariamente av

umo|istika"mente6

umanita|ja"mente6 humanitario a umani"ta|jo6 | f: humanitaria umani"ta|ja6 humanitarismo m umanita"|ismo6 humanización f umaniTa"TjoN humanizador a umaniTa"Do| | f: humanizadora umaniTa"Do|a6 humanizar t pr umani"Ta| humano a mpl u"mano6 | f: humana u"mana6 humectación f umEkta"TjoN humectante a m umEk"tante6 humectar t umEk"ta|
humedecem