Está en la página 1de 704

INSTITUTO DA LINGUA GALEGA

Dicionario de pronuncia da lingua


galega

Xosé Luís Regueira


Este dicionario foi elaborado a partir dos resultados do proxecto Dicionario
fonético galego, desenvolvido no Instituto da Lingua Galega por un equipo formado
por:

Xosé Luís Regueira (coordinador)


Antón López Dobao
Carme García Rodríguez
Carme Hermida
Xosé Pérez Sardiña
Xulio Sousa
Carme Vidal Reimúndez (colaboradora)

Este equipo fixo unha revisión da pronuncia de case 20000 voces, a partir do
traballo de Carme García Rodríguez para o Diccionario esencial Vox galego-castelán
castellano-gallego (Fernández González 1997), e trazou as liñas xerais da proposta.
Durante o resto da elaboración do dicionario Carme García, Carme Hermida e Xulio
Sousa continuaron a prestar a súa colaboración activa.
1. Introdución

Des que o galego ten unha presenza importante nos medios de


comunicación falados, diferentes voces veñen expresando a necesidade de
desenvolver un modelo estándar para a lingua falada. Por necesidade real, por
prestixio ou por razóns ideolóxicas, esta demanda é secundada probablemente
pola maioría dos usuarios da lingua oral en situacións de formalidade, e sobre
todo no discurso público, particularmente nos medios de comunicación falados
ou nas artes escénicas. Este traballo ten o obxectivo de contribuír a satisfacer
esa demanda nalgunha medida.
Neste momentos xa contamos cunha descrición dos sons da variedade
estándar e tamén con diferentes traballos de análise e reflexión, feitos ao longo
destes últimos anos, sobre os criterios e os fundamentos dese modelo de
lingua, así como das consecuencias posibles da estandarización.
O obxectivo xeral deste proxecto é, por tanto, contribuír ao
desenvolvemento do estándar oral galego, tratando de influír nel de maneira
explícita e razoada, no sentido xa expresado en Regueira (2005). O obxectivo
específico é o de fornecer un modelo de pronuncia das palabras galegas para
o uso público da lingua. Desta maneira, este dicionario aspira a ser un
instrumento útil para os profesionais dos medios de comunicación falados, así
como para actores, dobradores e ensinantes, que teñen a alta
responsabilidade de facerlle chegar á sociedade galega unha pronuncia digna
e aceptable da súa lingua.
O noso propósito non é establecer unha “normativa” fonética ao modo da
normativa ortográfica. Os estándares orais non teñen o carácter coercitivo dos
estándares escritos, e sempre se permite unha maior variación na lingua
falada, incluso nos niveis e rexistros máis elevados e formalizados. Por outra
parte, o establecemento da pronuncia estándar correspóndelle á sociedade
galegofalante (ou aos grupos máis influentes dela). O noso obxectivo é ben
máis modesto: propoñer un modelo de pronuncia que poida ser aceptado en
contextos en que se requira o emprego da lingua estándar. A finalidade última,
naturalmente, é a de influír nos modelos públicos de galego de maneira que a
súa fonética sexa máis próxima á do galego histórico (o herdado polos
galegofalantes, fronte a outros modelos con certa difusión pública
desenvolvidos por contacto co español), e será por tanto máis coherente cos
criterios que presiden a formación do estándar escrito do galego.

2. Antecedentes e desenvolvemento do proxecto

Como ben se sabe, desde hai algún tempo véñense publicando traballos
sobre o estándar oral, aínda que o seu número é aínda reducido. Algunhas
ideas sobre esta cuestión foron avanzadas nas gramáticas máis recentes
(Álvarez, Monteagudo & Regueira 1986; Freixeiro Mato 1998; Álvarez & Xove
2002) e tamén nalgúns traballos específicos (p.e. Regueira 1997, 2005;
Fernández Rei 2005, para a prosodia). Unha descrición da fonética segmental

iii
do estándar oral foi realizada en Os sons da lingua (Regueira 1998), así como
nas gramáticas mencionadas.
Por outra parte, partiamos do coñecemento non só intuitivo senón tamén
empírico (a través de gravacións e análises fonéticas) da lingua utilizada nos
ámbitos en que se espera un galego estándar: o mundo académico, a lingua
dos actos públicos, de actividades culturais, etc. E tamén do coñecemento da
lingua falada tradicional, tanto no referente á variación xeográfica como en
estudos de aspectos concretos dalgunhas variedades. Estas bases foron
seguidas dunha reflexión sociolingüística (en parte publicada en Regueira
2005) e de diferentes estudos fonéticos e fonolóxicos, así coma da consulta de
datos en arquivos, traballos e dicionarios, e da obtención de informacións
novas de falantes de diferentes condicións.
Os criterios e liñas fundamentais foron discutidas no seo dun grupo de
traballo dentro da sección de Fonética do Instituto da Lingua Galega,
constituído por Antón L. Dobao, Carme García Rodríguez, Carme Hermida,
Xosé Pérez Sardiña, Xulio Sousa e Xosé Luís Regueira (coordinador), coa
colaboración de Carme Vidal Reimúndez. Este equipo revisou as transcricións,
realizadas por Carme García, das aproximadamente 19500 entradas do
dicionario Vox esencial (Fernández González 1997), discutiu os criterios e
elaborou borradores sobre a pronuncia das vogais tónicas. Despois desa
primeira fase non foi posible continuar o traballo en equipo, polo que proseguín
o traballo pola miña conta, mais sempre contando co consello e coa
colaboración dos restantes membros do equipo e do ILG, e de moitos outros
colegas que dedicaron unha parte do seu tempo e dos seus coñecementos a
contribuír nesta tarefa, tendo como única motivación o seu compromiso coa
lingua e a cultura galegas 1 . Nesta segunda fase, ampliei o número de entradas,
ata incluír as 46785 voces contidas no Vocabulario Ortográfico da Lingua
Galega (VOLGa) (González & Santamarina 2004), unha vez excluídos os
símbolos e as formas con asterisco. Por outra parte fíxose necesario investigar
o comportamento da lingua culta tocante a unha serie de cuestións (vogais
átonas en cultismos, alternancia entre ditongos e hiatos, estranxeirismos...) e
establecer criterios para o seu tratamento.
A información necesaria para tomar decisións sobre a pronuncia foi obtida
por dúas vías diferentes. Por unha parte, utilicei toda a información fonética
dispoñible. As fontes principais foron o ficheiro lexicográfico do ILG e mais a
base de datos do Atlas Lingüístico Galego, e tamén se consultou,
naturalmente, a bibliografía sobre fonética e sobre dialectoloxía galega,
publicada ou inédita. Por outra parte, formei unha rede de informantes
procedentes de diferentes puntos de Galicia, de maneira que poden servir de
representantes de diferentes variedades xeográficas de lingua, que
responderon varias series de enquisas, complementando as informacións
fornecidas polos membros do grupo. Todos eles teñen o galego como L1,
estudos universitarios e formación en fonética galega. Un primeiro grupo de
cinco informantes respondeu unha enquisa extensa, de arredor de 3000
cuestións. A partir desta, aplicáronse varias series de enquisas de menor

1
A todos eles quero facerlles chegar o meu agradecemento máis sincero, e de maneira
especial a Antón Santamarina, pola súa constante axuda ao longo destes anos, poñendo ao
meu dispor con suma paciencia o seu fondo coñecemento da lingua (e das linguas) e o seu
afinado criterio lingüístico.

iv
extensión en círculos sucesivos. Foron en total 44 informantes 2 , que
contestaron na súa maioría máis de 1600 cuestións. Isto permitiu unha mellor
cobertura territorial, e achegou varias ducias de miles de datos.
Por unha parte procurábase información cuantitativa e de reparto
xeográfico; e por outra, información cualitativa, que permitise comprender cales
eran os procedementos e as regras seguidas na adaptación fonolóxica das
palabras novas. Tamén consultei a información fonética dispoñible do
portugués, en particular dicionarios da Academia das Ciências de Lisboa
(2001), Teixeira (dir.) (2004) e Houaiss & Villar (2003), así todas as gramáticas
e traballos dispoñibles que contiñan información fonética. E para os
estranxeirismos buscouse, sempre que foi posible, a forma fonética da lingua
orixinal. En total, foi necesario buscar información fonética de preto de 10000
voces.

3. A lingua estándar

A idea de que é necesaria unha lingua estándar para a comunicación culta


nunha sociedade coma a nosa, e a idea de que esa lingua é máis apta, máis
pura ou máis perfecta cás demais variedades, é vista por unha parte (a
maioría, probablemente) dos lingüistas como unha cuestión de carácter
ideolóxico (Milroy & Milroy 1999: 22-23 Kristiansen 1998: 127). Por outra parte,
ponse de relevo o seu carácter de lingua de clase (Fairclough 2001: 48;
Crowley 1989: 157), polo que o feito de que a lingua estándar sexa esixida
para acceder a determinados recursos sociais crea unha desigualdade
fundamental. Desde os grupos dominantes prefírese obviar as desigualdades e
enfatizar a necesidade e a superioridade desa variedade; e así non é raro que
algúns sociolingüistas e planificadores consideren o estándar como a peza
central da arquitectura da lingua, imprescindible por razóns comunicativas,
sociais e mesmo políticas nunha sociedade complexa coma a nosa.
Os estándares lingüísticos establecéronse e codificáronse de maneira
fundamental como códigos gráficos, escritos. O desenvolvemento de
estándares orais é un fenómeno máis recente, e produciuse sobre todo a partir
do século XIX nas sociedades europeas. Así, as linguas que tiveron unha
estandarización tardía xeralmente aínda non teñen un estándar oral
consolidado. Aínda que os estándares orais dependen en boa medida da
lingua escrita (xa dicía Barthold Brockes en 1721: “Man muss sprechen wie
man schreibt” 3 , cfr. Fisher 1986: 19), entre ambos existen importantes

2
Antón Santamarina, Maricarme Ares, Anxos Sobriño, Sonia López Fernández, Mónica
Ares Ameijide, Irene Bravo, Luísa Vázquez Freire, Mario Romero, Xosé Manuel López
Valcárcel, Bieito Silva, Francisco Castiñeira, Begoña Tajes, Carmela López Taboada, Xacinta
Varela, Elisa Fernández Rei, Marta Negro Romero, Valentina Formoso, Fátima Rodríguez
Ruibal, Benigno Fernández Salgado, Xavier Varela, Xosé Carballeira, Moisés Barreiro, María
Eibe, Mónica Martínez Baleirón, Belén López Gómez, Xosé Antón Álvarez Rodríguez,
Francisco Dubert, Xosé Manuel Salgado, Concepción Diéguez, Luz Cures, Manuel González,
María Vilasó, Antón Lado, Xosé Henrique Costas, Elvira Fidalgo, Silvia Viso, Xesús Mosquera,
Anabel Escourido, Afonso Toimil, María do Carmo Villarino, Xosé Xove, Fátima Miguéns,
Manuel Rico Verea e Francisco Fernández Rei. Eles responderon enquisas fonéticas e
contestaron todas as cuestións que lles fun facendo, abusando da súa paciencia e do seu
tempo, mais o seu amor pola lingua estivo sempre por riba das dificultades, e pacientemente
contestaron a centos ou, os citados en primeiro lugar, a miles de preguntas. A información que
nos forneceron foi esencial para poder realizar este traballo.
3
Hai que falar como se escribe.

v
diferenzas. Talvez a máis significativa é o menor grao de fixación (codificación)
dos estándares orais, e estes non teñen o carácter coercitivo característico dos
escritos; aínda que existen normas e esixencias sociais sobre as variedades a
utilizar en determinadas situacións, case sempre se permite unha maior
variación.
Non obstante, a xerarquía de valor que os grupos sociais establecen entre
as diferentes variedades orais da lingua, os xuízos, e os prexuízos, de orde
social a través da lingua refírense case sempre á lingua falada, e
particularmente a cuestións de pronuncia. A división da “comunidade
lingüística” en grupos diferentes, en identidades sociais e lingüísticas
diferentes, faise así visible.
Escoller unha variedade como base do modelo estándar convértese por
tanto nunha elección social. Daniel Jones, na súa coñecida obra The
pronunciation of English, dicía que describía “one form of English pronunciation
which, though not a standard, can at least be said to be easily understood
throughout the English-speaking world” 4 (Jones 1956: 3-4). Os propios editores
do dicionario fonético de Jones, na súa edición máis recente (Jones 2003: v),
recoñecen que esa pronuncia era “the educated pronunciation of London and
the Home Counties (the counties surrounding London). Its use was not
restricted to this region, however, being characteristic by the nineteenth century
of upper-class speech throughout the country” 5 . Como di John Fisher (1996:
145): “This is the pronunciation that distinguished the British ruling class until
the end of the Second World War and is still taught around the world as
‘Standard British English’” 6 . Os dicionarios fonéticos actuais, para evitar “the
connotations of high social class and privilege” 7 (Jones 2003: v) desa
pronuncia, baséanse no modelo de lingua característico dos locutores dos
medios de comunicación falados (que ten a súa base naquel mesmo modelo
de inglés), asociado a “connotations of education and sophistication” 8 (Upton,
Kretzschmar & Konopka 2001: xi). O mesmo fai o Duden para o alemán. Algo
semellante ocorre no francés (Warnant 1987: xix) e nas demais linguas do
noso arredor (cfr. Academia das Ciências de Lisboa 2001: xxvii). Resulta que
esas pronuncias “neutras”, “ben aceptadas” (p.e. Teixeira et al. 2004: s.p.,
afirman presentar “uma pronúncia neutra da língua portuguesa não marcada
diatpicamente e socialmente bem aceite pela comunidade linguística” –énfase
dos autores) son na realidade as de determinados grupos sociais asociados ao
poder cultural e ideolóxico da comunidade lingüística. Outra cousa é que eses
modelos, difundidos polo estado e polos medios de comunicación, acaben
estendéndose e mesmo facéndose xerais.

4
Unha forma de pronunciación inglesa que, aínda sen ser un estándar, pode dicirse polo
menos que é facilmente entendida a través do mundo angloparlante.
5
A pronuncia educada de Londres e dos Home Counties (os condados que rodean
Londres). O seu uso non se limitaba a esta rexión, senón que era característico da clase alta
do século XIX por todo o país.
6
“Esta é a pronuncia que distinguía a clase dirixente británica ata o final da Segunda
Guerra Mundial e aínda se ensina por todo o mundo como “inglés británico estándar”.
7
As connotacións de clase social alta e de privilexio.
8
Connotacións de educación e sofisticación.

vi
4. O estándar lingüístico galego

Na situación do galego, todo indica que resulta imprescindible a existencia


dun estándar para que a lingua poida asumir determinadas funcións. Nunha
sociedade en que “ideoloxía do estándar” ten plena vixencia, é necesario un
estándar lingüístico para conseguir a difusión social do galego, ou cando
menos a súa aceptación; dito noutras palabras, para “acrecentar o valor
funcional da lingua”. Robert Le Page (1988: 33) refírese ao proceso de
estandarización como “the progressive reification, totemization, and
institutionalization of a language” 9 . E dado que estamos construíndo unha
“lingua de cultura”, estamos a seguir ese proceso: estamos a elaborar unha
lingua que non só é un medio de comunicación máis ou menos eficaz, senón
tamén, e de maneira importante, unha institución.
De feito, o galego ten xa un estándar escrito máis ou menos asentado
nunha parte da sociedade. Ese estándar foi construído con materiais do galego
tradicional, pero tamén con outros de diversa procedencia. A estandarización, a
“elaboración da función” en termos de Haugen (1966: 22-24), fíxose,
inevitablemente, sobre os modelos dos estándares veciños. Imitamos formas
lingüísticas, tipos de textos doutras culturas e doutras linguas. E imitamos
aquilo que coñecemos. Por tanto o modelo do español tivo unha forte
influencia, matizada en épocas máis recentes polo modelo do portugués.
Segundo se expón nas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma
galego (RAG & ILG 2004: 11-12), os criterios para a codificación do estándar
escrito son:
a) Criterio de identidade: “A lingua normativa [...] ha de ser continuadora
da lingua falada pola comunidade e ha de achegarse canto sexa posible a ela,
a fin de enraizar sobre bases seguras e vivas”.
b) Criterio purista: “Agora ben [...] a normativa debe acoller un galego fiel
a si mesmo e limpo de canto de alleo innecesario hai incrustado na fala viva
pola presión do castelán” (p. 9). Isto é, sobre a base da lingua popular aplícase
unha selección purista orientada explicitamente a manter o sistema lingüístico
galego diferenciado do español, evitando as interferencias, os préstamos e a
converxencia inducida pola lingua dominante.
c) Criterio supradialectal: “[...] o galego común non pode basearse nun
único dialecto, senón que debe prestar atención preferentemente á extensión
xeográfica e demográfica das formas para seleccionar as normativas”.
d) Criterio conservador e tradicionalista: “[...] as formas tradicionais [serán]
preferidas ás máis innovadoras e evolucionadas”, e menciónanse a tradición
antiga e a tradición literaria moderna.
e) Criterio de harmonía coas linguas veciñas e co portugués en particular,
“evitando que o galego adopte solucións insolidarias e unilaterais naqueles
aspectos comúns a todas elas”. Respecto do portugués, engádese: “Para o
arrequecemento do léxico culto, nomeadamente no referido aos ámbitos
científico e técnico, o portugués será considerado recurso fundamental, sempre
que esta adopción non for contraria ás características estruturais do galego” (p.

9
A progresiva reificación, totemización e institucionalización dunha lingua.

vii
12). Por tanto, os estándares das linguas romances son o modelo que se
segue, e o portugués ten ademais o papel de estándar-fonte de léxico culto.

Non hai que esquecer que na sociedade galega existe outro estándar
lingüístico ben establecido: o do español, que goza dun notable prestixio social.
Tocante á lingua falada, constátase a existencia de modelos urbanos de galego
con base fonética española que son percibidos pola maioría como modelos de
maior prestixio, o que leva a prever a posibilidade de que unha formación
espontánea e non dirixida dun estándar oral consagre esas variedades como
modelos de referencia. Eses modelos son tamén frecuentes nos medios de
comunicación (Regueira 1999; RAG 2003; Kabatek 2000).
Se consideramos que un estándar oral debe seguir os mesmos criterios
ca o escrito, ou se estimamos que o estándar oral debe estar máis próximo ao
galego falado polos galegofalantes tradicionais, ou se cremos que o galego
debe ter unha identidade fónica diferenciada do español, concluiremos que é
necesario, ou polo menos conveniente, efectuar algunha intervención na
formación dese estándar oral.
Por outra parte, está a cuestión da eficacia, ou mellor dito, das limitacións
de propostas académicas que pretenden modificar pautas e modelos sociais,
intervir, en definitiva, na configuración de identidades nunha sociedade plural
con orientacións normativas diversas. Naturalmente, canto máis radical sexa a
modificación de valores que se pretende, é dicir, canto máis en contra vaia de
valores sociais establecidos, ten menores posibilidades de resultar efectiva.

5. Unha proposta de estándar oral galego

5.1. Criterios xerais


Seguindo o razoamento dos parágrafos anteriores, e na liña dos traballos
mencionados máis arriba como antecedentes (v. sección 2), a proposta que se
presenta a través deste dicionario de pronuncia está baseada nas mesmas
directrices do estándar escrito:
a) continuidade coa lingua falada pola comunidade
b) actitude purista fronte á influencia do castelán;
c) atención á extensión xeográfica e demográfica das formas
consideradas;
d) preferencia polas formas conservadoras fronte ás innovadoras;
e) harmonía coas demais linguas romances e co portugués en particular,
de maneira especial na adaptación de termos novos.

O criterio e) implica, por tanto, seguir o comportamento xeral dos


estándares europeos, entre eles a dependencia respecto da lingua escrita.
Como xa dixemos, os estándares orais das linguas que serven como
modelos (portugués, español, etc.) están baseados nas variedades de certas
elites sociais. No caso do galego, a elección deste grupo de referencia
presenta algúns problemas. Primeiro, non existe unha elite galegofalante
prestixiosa con forte presenza social, e tampouco podemos utilizar como
modelo o galego dos medios de comunicación falados. Tanto a maior parte das
elites sociais coma a maioría dos profesionais dos medios están instalados no
español, que fornece tamén os modelos comunicativos. O grupo de referencia
máis próximo a ese é o formado polos galegofalantes, de formación

viii
universitaria e relacionados co mundo da cultura, usuarios do galego escrito e
en contacto directo, como receptores ou emisores, de discursos públicos en
galego. Entre eles moitos utilizan o sistema fonético e fonolóxico do español,
ou teñen unha lingua seriamente influída por este, mais esta variedade debe
ser descartada en consonancia cos criterios (a) (b) (c) (d) e, mesmo, (e).
Por outra parte, o criterio (d) leva a preferir os modelos fónicos máis
conservadores, e estes son os do galego popular das xeracións máis vellas.
Escoller este modelo ten ademais a vantaxe de que é o modelo fónico galego
máis próximo aos do portugués (e). Non obstante, os prexuízos sociais contra
a lingua rural e contra a lingua das clases baixas fan que haxa que considerar
con coidado cada decisión, situados sempre nesta tensión entre os criterios
lingüístico-ideolóxicos (purismo, tradicionalismo, achegamento ao portugués) e
os criterios sociais (prexuízos sociais sobre certas pronuncias).

5.2. Sistema fonemático e realizacións fonéticas


Da aplicación ponderada dos criterios anteditos extráese un modelo
fónico para o galego, recollido nos seus aspectos principais en obras
anteriores.

5.2.1. Vogais
As vogais do galego estándar están descritas en Regueira (1998) e en
Regueira (no prelo a). As vogais tónicas represéntanse como [i] [e] [E] [a] [O]
[o] e [u]. As 7 vogais pretónicas e as 5 postónicas represéntanse de maneira
xeral nos traballos de fonética galega cos mesmos signos.
A realización das vogais átonas apenas mereceu a atención dos que
describiron a fonética galega, que normalmente non pasan de mencionar a súa
maior relaxación. Non obstante, unha descrición axustada do vocalismo galego
non pode deixar de sinalar que en palabras como lobo ou bolo a diferenza
entre a vogal tónica e a vogal final é moito máis ampla cá debida á tonicidade
da primeira fronte á atonicidade da segunda, e que as transcricións habituais
non recollen esa diferenza. Algúns traballos (Molinos Castro 2002; Regueira,
no prelo a) mostraron que as vogais postónicas finais presentan unha marcada
elevación respecto das tónicas, así coma unha notable centralización. A
elevación e a centralización son menos acusadas en posición final de
enunciado, onde a duración é notablemente maior. Naturalmente, estamos a
falar de valores medios, non de que todas as realizacións sexan
necesariamente así. Estas vogais, de acordo co Alfabeto Fonético Internacional
poden representarse como [I], [å], [U]. Neste dicionario, dado que se procura,
na medida do posible, unha transcrición accesible e clara para non
especialistas, optouse por representar estas vogais cos signos [e6] [a6] [o6]:
["loBo6], ["baBa6], ["seBe6]. Estes signos son algo máis inexactos, mais teñen a
vantaxe de coincidiren coa representación gráfica destas vogais e tamén coas
transcricións habituais noutras gramáticas e manuais, aínda que marcando que
o seu timbre é diferente do correspondente á posición tónica ou pretónica.
As vogais pretónicas presentan tamén diferenzas coas tónicas, ás veces
moi acusada, como o mostran algunhas análises e se pode escoitar na fala
tradicional e na de moitos falantes que tiveron o galego como lingua primeira.
En principio deberiamos marcar eses matices tamén na transcrición das
pretónicas, mais parece conveniente non facelo ata contar con descricións
máis precisas e detalladas, dada a diversidade de contextos e de situacións

ix
prosódicas que afectan á produción destas vogais. Por esta razón, nas
transcricións do dicionario non se introduciu unha notación fonética
diferenciada para as pretónicas.

5.2.2. Consoantes
O cadro de consoantes utilizado nesta proposta está formado polos
seguintes sons:

LABIO- ALVEO- POSTAL- PALA-


BILABIAL DENTAL VELAR
DENTAL LAR VEOLAR TAL
OCLUSIVAS p b t d k g
AFRICADAS t°S
FRICATIVAS f T s S
NASAIS m n ≠ N
r
APPROXI- RÓTI-

VIBRANTE
MANTES CAS

BATIDA |
LATERAIS l ¥
ESPIRANTES B D V
SEMIVOGAIS j w

Como se ve no cadro, non se representa a gheada, nin o seseo, e


mantense a transcrición con lateral palatal.
A gheada, presente na maioría das falas galegas, é unha evolución da
aproximante velar [V§], que pasa a fricativa glotal non voceada [h], a fricativa
farínxea non voceada [©] (coas variantes voceadas [H] e [?] en certos contextos)
ou, de maneira minoritaria na lingua tradicional, a fricativa velar non voceada
[x] (Fernández Rei 1991: 163-189; Labraña & van Oosterzee 2003). Como
variante fonética maioritaria (demográfica e xeograficamente) esta pronuncia
debería estar representada (e así p.e. auga [awha6 ~ awHa6 ~ awVa6§ ]). Mais o feito
é que no seu funcionamento social o galego estándar non se pronuncia con
gheada, evítase na lingua pública formal, e incluso os membros do grupo social
de referencia que teñen gheada nas variedades informais evítana ao
cambiaren de rexistro. Dito doutra maneira, a lingua estándar actual non ten
gheada. Isto non quere dicir que sexa unha variante fonética peor ou menos
lexítima, como se ten afirmado, senón que son os prexuízos de boa parte da
sociedade os que fan que non se admita esta pronuncia na lingua estándar
(Recalde 2003). Esta situación, naturalmente, pode ser modificada, se as
tentativas, por agora escasas e débiles, de levar esta pronuncia ao uso público
formal teñen aceptación dunha parte significativa da sociedade. Como a
pronuncia con [g] [V§] reúne tamén os criterios requiridos e é a aceptada de
maneira xeral, é a que se recolle neste dicionario.
Coas falas galegas que carecen de [T] (“seseo”) sucede algo semellante
(Fernández Rei 1991: 189-213), coa diferenza de que son minoritarias no
conxunto da comunidade galegofalante e que as tentativas de introducilo no
estándar son aínda máis escasas. Por tanto, o modelo aquí representado é o
do galego con [T] e [s¡] apicoalveolar (representado sen diacrítico nas
transcricións do dicionario).
Un caso diferente é o da palatal lateral [¥], que na lingua da grande
maioría dos falantes foi substituída por unha oclusiva palatal voceada [Ô], que

x
pode alternar con variantes aproximantes [J§] ou fricativas [J]. A pesar de que na
lingua actual moi poucos falantes conservan a lateral (só unha parte das
xeracións máis vellas e algúns outros, xa de idade madura, procedentes sobre
todo do oriente de Lugo), o criterio de preferencia das solucións
conservadoras, unido á sospeita de que poida existir algunha influencia do
español na aparición e na difusión dos sons non laterais fai que non se
recomenden, de acordo cos criterios seguidos, para a lingua estándar.
Nas transcricións reflíctese a distribución complementaria habitualmente
descrita entre oclusivas voceadas [b], [d], [g] e as aproximantes espirantes
[B§], [D§], [V]§ , a pesar de que non son distintivas, pola marcada diferenza de
pronuncia acústica e articulatoria destes sons. As descricións espectrográficas
(Martínez Celdrán & Regueira, no prelo) mostran a existencia ocasional de
oclusivas noutras posicións, mesmo en posición intervocálica; despois de
[s¡] (ou da súa variante voceada [z¡]) son máis frecuentes as realizacións
oclusivas e fricativas, mentres que as aproximantes son minoritarias. Decidín
manter a transcrición habitual, no primeiro caso por ser claramente maioritaria,
e no segundo porque os signos con que neste libro representamos as
aproximantes serven tamén para representar as correspondentes fricativas
sonoras.

5.3. A estrutura da sílaba e as oclusivas implosivas


Como se ten mostrado (Regueira 2002), sílabas coma as que
encontramos en ["rEk.to1] ou en [ins.ta"la|] non corresponden á fonoloxía do
galego tradicional nin do galego histórico, coa que si casarían ["rEw.to1] ou ["rE.to1]
e [is.ta"la|]. Á hora de escoller cal destas fonoloxías ha de seguirse, prevalece o
criterio de harmonía cos demais estándares, sobre o criterio de continuidade
coa lingua popular e da preferencia polas formas históricas. En consecuencia,
represéntase a realización destas consoantes e grupos en coda silábica, que
correspondería a unha realización formal nunha locución pausada.
Debe terse en conta que, mesmo nos estilos máis formais, as oclusivas
implosivas presentan realizacións pouco tensas, normalmente sen ruído de
explosión: ["rEk}to6], [rEp}"ta|], [Ob}Te"kaDo6] (nas representacións fonéticas do
dicionario non se inclúe o diacrítico } , que indica ausencia de ruído de
explosión, por razóns de simplicidade e de economía). Como ben se sabe, nos
rexistros informais estas oclusivas en final de sílaba tenden a desaparecer, e
mesmo nos estilos formais admiten en moitos casos pronuncias debilitadas. No
caso das consoantes que están en contacto con nasal, con frecuencia admiten
pronuncias con asimilación nasal: ["digno6] ~ ["diNno6]. A non inclusión destas
transcricións non debe interpretarse como unha desconsideración destas
variantes, normais en ritmos menos pausados e en rexistros menos formais ca
o que aquí se representa.

5.4. Encontros de vogais


Os encontros de vogais que pertencen a palabras diferentes poden dar
lugar a coalescencias e a elisións. Por exemplo, sábese que a vogal [e6] pode
elidirse ante calquera outra vogal átona sempre que ambas pertenzan a
palabras fonolóxicas (w) diferentes dentro dunha mesma frase fonolóxica (f) (é
dicir, cando é adxacente a un límite de w) (para os conceptos de frase
fonolóxica e palabra fonolóxica v. Nespor & Vogal 1986, Fernández Rei 2002):

xi
un paquete amarelo: [[umpa"kete6]w [ama"|Elo6]w]f > [umpa"ketama"|Elo6].
Neste dicionario encontramos esta situación en locucións adverbiais coma
de alí a pouco, para as que xeralmente se ofrecen dúas transcricións:
[da"lia"powko6] [de8a"lia"powko6].
De maneira semellante, en palabras de estrutura prosódica complexa,
que teñen no seu interior unha fronteira de palabra fonolóxica (w), permítese a
elisión, que resulta ser a realización máis frecuente (sobre a estrutura
prosódica destas palabtras, v. Fernández Rei 2002: 161-162; Vigário 2003):
entreabrir [[entre]w[abrir]w]w, > [ent|e8a"B|i|] [ent|a"B|i|]
norteamericano [nO|te8amE|i"kano6] [nO|tamE|i"kano6], etc.
A existencia dun límite de palabra fonolóxica permite tamén explicar a
interacción entre formación da sílaba e prefixación en casos coma os de:

abrogar [ab.ro."Va|] fronte a abrollar [a.B|o."¥a|]


adrenal [ad.re."nal] adrenalina [a.D|e.na."li.na6]

subliminar [sub.li.mi."na|] sublime [su."Bli.me6]


subliñar [sub.li."≠a|]
e fronte a adhesión [a.DE."sjoN]
subacuático [su.Ba."kwa.ti.ko6]

Nestes casos pode verse o resultado da interacción das constricións


(utilizando a terminoloxía da teoría da optimidade, v. Prince & Smolensky
2004), que interveñen na formación da sílaba cunha constrición referida ao
aliñamento entre sílaba e palabra fonolóxica (V. Regueira, no prelo b).

5.5. Os criterios e súa aplicación: problemas e propostas


Á hora de aplicar os criterios anteditos e adoptar solucións, presentáronse
dous tipos de problemas, que requiriron un estudo e unha toma de decisións
diferenciados:
a) Léxico patrimonial: a existencia de variación dialectal e xeracional na
pronuncia dalgunhas palabras.
b) Léxico culto: diverxencias na adaptación de cultismos e palabras novas.

5.5.1. Variación dialectal


Nos casos en que unha palabra presenta dúas (ou máis) pronuncias
alternativas en diferentes zonas do territorio lingüístico galego, tivéronse en
conta sobre todo os criterios de extensión xeográfica e demográfica, así coma
o modelo de lingua que actualmente está a ser utilizado polo grupo social de
referencia. Por eses criterios, por exemplo, non se considerou a inclusión de
variantes galegas coma o pechamento de vogal anterior media ante [e6] (p.e.
neve ["neBe6], v. Costas 1988), ou as pronuncias procedentes da
despalatalización de [S] (p.e. peixe ["pejße6], González González 1991).
Respecto da gheada e o seseo, v. máis arriba 5.2.2. Os datos sobre a variación
dialectal dos diferentes fenómenos e formas están tomados fundamentalmente
do ALGa (ILG 1990-1999 e base de datos inédita).
Por outra parte, sempre que foi posible, procurouse unha solución común
para as palabras da mesma familia léxica ou que participan das mesmas
secuencias.

xii
5.5.1.1. Variación do timbre vocálico ante nasal. Casos e solucións.
Adoptáronse as seguintes decisións:
a) Nos casos dos resultados de Ŏ latino seguido de nasal, afectados polo
proceso histórico de pechamento da vogal breve en case todo o galego falado
na Galicia administrativa, os criterios utilizados levan a adoptar a vogal
pechada [o]: ponte ["ponte6].
b) Nos casos de E + nasal, diferenciamos varias situacións:
i) as voces rematadas en –ente presentan un reparto xeográfico
coñecido, coas formas con vogal media-alta ocupando as falas
occidentais e setentrionais, mentres que as pronuncias con vogal
media-baixa ocupan o resto do territorio de fala galega. Dado que
ambas variantes teñen unha difusión ampla e veñen xa
funcionando na lingua estándar con normalidade, recollemos
ambas as variantes en igualdade: dente ["dente6] ~ ["dEnte6], semente
[se"mente6] ~ [se"mEnte6].
A pesar de que non todas as palabras teñen a mesma extensión
xeográfica, ocupan áreas máis ou menos equivalentes, polo que
optamos por non facer diferenciacións dentro deste grupo (agás os
adverbios en –mente, en que a variante con [E] está menos
difundida).
ii) as palabras en –ento presentan unha situación máis irregular:
unhas voces teñen unha variante con vogal media-baixa [E] nunha
área extensa (vento), que comprende as falas ourensás e do sur de
Lugo, mais noutras esa área é menor. Procuramos unha solución
común para todos estes casos, poñendo como forma prioritaria a
que ten vogal media alta: [–ento6] > [–Ento6].
iii) Unha solución semellante foi a seguida para as palabras en –
encia, que non se ateñen estritamente a un reparto xeográfico:
resid[E]ncia > resid[e]ncia, de acordo co criterio de extensión e de
frecuencia.
iv) Noutros casos non existe variación: sempre ["sEmp|e6].

5.5.1.2. A metafonía nominal


No caso das palabras afectadas polo pechamento da vogal media ante [o6]
final (coñecido como “metafonía nominal”) non foi posible tomar decisións
conxuntas para todas as palabras afectadas, dado que os comportamentos non
son xerais, senón que varían de maneira acusada; por tanto, foi preciso decidir
sobre cada palabra separadamente:
a) Algúns masculinos rematados en –o que ocupan a maior parte do
territorio do galego con vogal media alta: corpo ["ko|po6], medo ["meDo6]).
b) Outros, por contra, non teñen metafonía: corvo ["kO|Bo6].
c) Incluso substantivos coa mesma terminación presentan resultados
diferentes, polo que foron tratados atendendo á súa extensión xeográfica,
propoñendo as pronuncias claramente maioritarias:
martelo [ma|"tElo6]
nobelo [no"Belo6]
d) Nun certo número de casos hai un reparto xeográfico, de tal maneira
que ambas pronuncias teñen unha extensión significativa, sempre coa forma
pechada para a Galicia occidental e setentrional e a forma aberta para o resto
do territorio:

xiii
carambelo [ka|am"bElo6] [ka|am"belo6]
mantelo [man"tElo6] [man"telo6]
ollo ["o¥o6] ["O¥o6]
e) Algunhas palabras son propias dunha área xeográfica restrinxida, e
neses casos seguimos o timbre que está documentado nesas falas:
carrelo [ka"rElo6]
tornecelo [to|ne"Telo6]
f) Tamén nos adxectivos e participios masculinos que ocupan unha ampla
área do galego occidental seguimos os mesmos criterios, propoñendo as
formas afectadas pola metafonía como secundarias (mantendo sempre os
femininos coa vogal aberta), fronte ás maioritarias con timbre aberto, que
corresponden ao resto do territorio galego:
novo ["nOBo6] > ["noBo6], feminino nova ["nOBa6]
morto ["mO|to6] > ["mo|to6], feminino morta ["mO|ta6], etc.

5.5.2. Variación diacrónica


Outro tipo de variación, se cadra máis difícil de tratar, é o da variación
diacrónica. Na nosa información teñen un peso importante o ALGa e outros
traballos de dialectoloxía recollidos nos anos 1970 a falantes de idade
relativamente avanzada (por tanto moitos deles nacidos antes de 1920), e isto
combínase con información recollida agora a dúas xeracións de falantes, unha
nacida por 1950-60 e outra por 1970-80. Isto dálle á nosa información unha
certa profundidade diacrónica, que ten repercusións observables nos datos
obtidos.
Como se ten descrito, no galego tradicional producíase unha redución
vocálica en posición pretónica que resultaba nun sistema de cinco vogais. Ese
modelo é o que describe Amable Veiga (1976), e nel os derivados pechan a
vogal media-baixa da base ao quedar en posición pretónica, como en ferro
["fEro6] > ferreiro [f3e"rej|o6]. En diferentes traballos sobre o galego falado (p.e.
Santamarina 1974: 12, Taboada 1979: 28) xa se indicaba que ese proceso
deixara de operar, de maneira que aparecían as sete vogais en posición
pretónica, especialmente en derivados e en palabras novas: gu[E]rrear,
des[O]var; [O]ficina, [E]quipo.
Un comportamento común a galego e a portugués na adaptación de
palabras novas consiste en que as vogais medias iniciais de palabra que están
en sílaba libre se pronuncian como medias baixas (V. máis abaixo 5.5.4.1.1.iii):
omitir [Omi"ti|], emitir [Emi"ti|]. Isto contrasta coas vogais nesta posición en
palabras tradicionais: ovella [o"Be¥a6]. Daquela encontrámonos con
discrepancias como as de:
oficio, oficial: na fala tiñan [o] inicial, mais agora son tratadas como
palabras novas con [O] (de maneira case unánime).
oliva: no ALGa é xeral a forma con [o] inicial, pero para unha boa parte
dos falantes actuais pronuncian con vogal [O].
Existe unha tendencia forte a manter as vogais medias abertas pretónicas
en derivados. Así, palabras que tiñan vogal media-alta na lingua tradicional,
son pronunciados hoxe con vogal media-baixa:
obreiro: [o] era a forma xeral en todo o territorio do galego, segundo os
datos do ALGa, mais agora é maioritario a pronuncia con [O].

xiv
taberneiro: os estudos de fala recóllena na súa maioría con vogal
media-alta [e], mentres que os informantes actuais son case
unánimes en atribuírlle [E].
roseira: segundo o ALGa e os traballos de falas tiña [o] de maneira
maioritaria, mais nas enquisas a frecuencia da vogal media-baixa
triplica a da media-alta.
Estes cambios reflicten unha modificación do sistema fonolóxico galego
nestas últimas xeracións. En parte estes cambios son comúns a galego e
portugués (que hoxe ten vogal inicial [O] en oficio, oficial, oliva e obreiro), e en
parte diverxen (segue aparecen a redución vocálica nos derivados como
tab[È]rneiro, r[u]seira).
Nestes casos optamos por ofrecer solucións duplas, para tratar de
combinar a fidelidade á lingua tradicional coa representatividade das escollas
para a lingua actual e para o grupo social de referencia.

5.5.4. A adaptación de cultismos


Os cultismos presentan certas pautas relevantes de adaptación tanto no
que se refire á estrutura da sílaba como sobre todo ao timbre das vogais
medias, correspondente ás grafías <e, o> e tamén ás secuencias de vogais
susceptibles de seren adaptadas como hiatos ou ditongos.

5.5.4.1. O timbre vocálico


Nos cultismos, as vogais tónicas ou pretónicas grafadas <e, o> son
adaptadas con vogais medias-baixas ou medias-altas seguindo pautas
complexas, que podemos describir en gran medida, aínda que non sempre
teñamos coñecemento das regras fonolóxicas que subxacen nese
comportamento.

5.5.4.1.1. Adaptación das vogais medias. Contextos e solucións.


Algúns comportamentos observados nas adaptacións, e xa descritos en
parte en traballos anteriores, son:
i) as esdrúxulas incorpóranse de maneira xeral con vogal tónica media-
baixa [E, O]: bólido, fotóforo, idólatra; bélico, teléfono, arquipélago. Non
obstante, hai excepcións como: océano, cóncavo, etcétera, pétalo e
sépalo, con [e, o].
Esta adaptación das esdrúxulas con vogal media-baixa é compartida
polo portugués, coas únicas excepcións das vogais ante nasal
tautosilábica.
ii) Tamén se pronuncian como medias abertas (baixas) as vogais
seguidas de consoante oclusiva tautosilábica: directo, docto, adoptar,
aceptar. Son excepcións as palabras iniciadas por extra- ou por ex-
anteconsonántico: extraño, extraordinario.
iii)As vogais iniciais absolutas en sílaba aberta son medias-baixas [E, O]:
economía, elástico; oculista, obeso.
iv) Os ditongos [jE] [wE] teñen de maneira xeral vogal media-baixa:
inquieto, quiniela; inalienable, parietal; ecuestre, secuela; acueducto,
pueril.
v) As vogais tónicas en palabras graves rematadas en ditongo tenden a
ter timbres medio-baixos: historia, folio; criterio, epitelio. As rematadas
en –lexio (florilexio, privilexio, sacrilexio, sortilexio) varían entre seguir o

xv
modelo de colexio con [e] e a adaptación con [E], coma o resto dos
cultismos con configuracións similares (e coma no portugués).
vi) Outras adaptacións seguen o modelo de secuencias ben establecidas
e recoñecibles, especialmente de terminacións e de sufixos. Así,
seguindo o sufixo –eta ["eta6] acomódanse con vogal media-alta: asceta,
beta, esteta, gaceta, maqueta, mofeta, moqueta, planeta, probeta,
raqueta, ruleta, tarxeta, etc. As palabras rematadas en –ón teñen todas
vogal media-alta na gran maioría das falas galegas, como o teñen
tamén maioritariamente as que acaban en –onte: bisonte, horizonte,
rinoceronte, simbionte. Outras terminacións que presentan
comportamentos regulares (con vogais medias-altas) son –eno (-eno:
neno, pequeno; cacheno, coteno, rabeno, toqueno... acetileno,
benceno, epiceno, escaleno, holoceno, queroseno, reno, ruteno,
sarraceno, seno, tirreno) e -ono: dono, outono, sono, trono... abono,
carbono, colono, cono, ozono, quimono.
vii) Algúns “prefixos” (ou raíces) cultos do tipo: rino-, termo-, poli-, retro-,
contra-, que constitúen un dominio prosódico diferenciado
(compórtanse coma unha palabra fonolóxica, como vimos máis arriba),
posúen unha vogal que presenta unha tonicidade semellante á das
raíces das palabras compostas e unha vogal final semellante ás
postónicas:
["tE|mo6] > [ÆtE|mo6nukle"a|] (Cfr. por contra o port. ["tE|mu] >
[ÆtE|mOnu"klja|])
Da mesma maneira: p[O]li-, s[O]cio-, c[O]smo-, d[E]rmo-, s[E]mi-,
est[E]reo-; en cambio, m[o]no-, f[o]no-, pr[o]to-, r[e]tro- (maioritario),
m[e]so-.
En palabras en que estas raíces se combinan con outras que teñen
carácter átono, a última sílaba do primeiro elemento do composto pasa
a ser a tónica, polo que o comportamento é diferente, e a primeira
vogal pasa a [o] ou [e]: polígono, polígamo, termómetro (cfr. portugués
p[u]lígono, p[u]lígamo, t[È]rmómetro).

Nos derivados tende a manterse, cremos que de maneira crecente, a


fidelidade coa forma base, de maneira que as familias léxicas tenden a manter
unha mesma vogal. Neses casos procuramos manter a coherencia da familia
(sempre que as solucións non se visen contraditas polos datos dos falantes,
naturalmente):
c[E]lt- : celta, céltico, celtista, celtismo
c[E]lul-: célula, celulite, celulosa,
d[E]bil-: débil, debilidade, debilitar
m[E]dic-: médico, medicamento, medicina, medicar
gl[O]bul-: glóbulo, globular, globulina

5.5.4.1.2. Adaptacións diverxentes


Nestes procesos de adaptación existe un número importante de casos de
discrepancias entre os falantes, é dicir, de adaptacións diverxentes, sen que
obedezan a un patrón de reparto xeográfico.
Unha das discrepancias máis frecuentes é o mantemento das vogais
medias-baixas pretónicas en derivados ou a súa elevación a medias-altas. Xa
vimos casos como o de taberneiro ou roseira, que presentan variación

xvi
diacrónica clara e constatada (V. máis arriba 5.2.2). Por dicilo dunha maneira
informal, os falantes máis conservadores antepoñen o proceso de elevación
das vogais átonas á fidelidade á base léxica, mentres que nos falantes máis
innovadores a fidelidade é prioritaria, e o proceso de elevación xa non actúa.
Relacionado con isto está o comportamento de certos verbos con vogal
radical tónica media-baixa, que algúns falantes tenden a elevar ata [e] [o] en
posición átona, mentres que outros manteñen as vogais [O] [E] en todas as
formas da conxugación: macerar, reverberar, dilacerar, devorar. As
diverxencias alcanza moitos outros verbos deste tipo, mais procuramos evitar
as solucións dobres, seguindo o criterio das realizacións maioritarias e tamén a
coherencia entre verbos relacionados e, sempre que foi posible, mantendo
unha mesma solución para unha mesma terminación en voces de recente
entrada na lingua.
Palabras coma ambiente ou tolueno constitúen tamén un exemplo de
adaptacións diverxentes. Un dos criterios de acomodación das voces novas é a
incorporación dos ditongos escritos <ie> <ue> con vogal media-baixa [jE] [wE]
(V. máis arriba 5.5.4.1.1.iv). Como vimos, as palabras novas con certas
terminacións tenden a adaptarse seguindo os patróns xa existentes. Por esa
razón algúns falantes da metade occidental de Galicia, que adaptan as
palabras rematadas en –ente (coma antecedente, p.e.) con [e], seguindo o
modelo de ["dente6], adáptana como [am"bjente6], mentres que a marioría
antepón o primeiro criterio, do que resulta [am"bjEnte6]. Algo semellante, pero
con outros resultados, acontece en tolueno, que para unha minoría é [to"lwEno6],
priorizando a adaptación do ditongo como [wE], mentres que para moitos
outros é a vogal da terminación –eno (cfr. rabeno, cacheno) a que prevalece:
[to"lweno6]. Esta é a vía seguida de maneira xeral para a adaptación de lingüeta
como [liN"gweta6], con prioridade para a vogal da terminación –eta.
Algunhas outras discrepancias poden obedecer a unha diferente
interpretación da estrutura prosódica da palabra. Así. rinoceronte presenta
basicamente dúas adaptacións: [rinoTE|onte6] (maioritaria) e [rinOTe"|onte6]. Pode
que a primeira adaptación reflicta unha palabra fonolóxica complexa
[rino]w[TE|onte6]w, da mesma maneira ca termonuclear (V. máis arriba
5.5.4.1.1.vii); a segunda vogal por tanto só pode ser media-alta, mentres que a
terceira sería a inicial da palabra fonolóxica e é adaptada como media-baixa
(cfr. x[E]ronte). Non obstante, algúns outros informantes parecen interpretar
esta palabra como simple e adáptana como [rinOTe"|onte6], cremos que cun
acento secundario sobre esa vogal media-baixa [riÆnOTe"|onte6]. Esta adaptación
podería obedecer a unha prosodificación [(ri)S.(nO.Te)S.("|on.te6)S]w, co ritmo
trocaico predito pola teoría fonolóxica.
O que parece desprenderse destes datos é que calquera destas
adaptacións é o resultado de aplicar regras fonolóxicas priorizadas de maneira
diferente polos diferentes grupos de falantes. O grao relativamente elevado de
variación obedece a que estamos observando un proceso, cremos que
bastante rápido, de cambio fonolóxico, na liña do iniciado xa nas xeracións
anteriores á nosa e que foi xa documentado nos traballos de fala posteriores
aos anos 1970 na fala das xeracións de idade media e avanzada. O crecente
proceso de urbanización da sociedade, coa conseguinte ruptura dos grupos
lingüísticos compactos que existían na sociedade agraria tradicional, o contacto
masivo con palabras non tradicionais e coa lingua escrita ten seguramente
moito que ver con esta situación. Non hai indicios de que o contacto coa

xvii
fonoloxía do español sexa un factor relevante neste punto, dado que
xustamente o español presenta só cinco vogais; o feito de que o portugués
europeo contemporáneo pareza estar a sufrir modificacións na mesma
dirección (aínda que con peculiaridades que a fan diferente, sobre todo a
frecuente elisión de vogais pretónicas) reforza esta idea.

5.5.4.2. Ditongos e hiatos


Outro dos cambios en marcha observados corresponde á adaptación de
secuencias vogal alta + vogal, susceptibles de seren adaptadas como ditongos
ou como hiatos.
Por unha parte, o comportamento máis común do galego nas secuencias
vogal alta + vogal tónica é a de manter o hiato: miasma, piago, piano, quiasmo,
tiara, triángulo, hiato, dial, diana; maniota, carriola; dual, puntual, usual, suave,
etc. Non obstante, este comportamento non é regular, e así encontramos:
diante, dieta, piastra, piega, quieto, ciencia, duelo, sueco, suevo. Nótese que
moitos destes casos corresponden aos ditongos [jE], [wE]. Tamén son xerais as
realizacións como ditongos das vogais u + a nas secuencias cua e gua: cuadro,
cuarto, adecuado, locuaz, guanche, guano, guante.
Deixando á parte o comportamento particular destes ditongos, parece
existir no galego unha clara preferencia por evitar ditongos crecentes en
posición tónica (contrariamente ao que ocorre cos ditongos decrecentes). Non
obstante, prodúcense diverxencias non explicadas, coma o feito de que os
nomes en –ual se pronuncien predominantemente con hiato [-u."al] (puntual,
casual, manual...), mentres que os paralelos en –ial teñen xeralmente ditongo
(sacados algúns coma sial, dial, trial ou marial, con hiato): celestial, oficial,
parcial, social...
En posición postónica as vogais altas forman sempre ditongos en
contacto con outra vogal: familia, egua, cilio, mutuo, serie, tenue. As palabras
derivadas destas manteñen o ditongo de maneira xeral en calquera posición:
familiar, familiarizar, familiaridade; ciliar, ciliados; mutualidade, mutualista,
mutuatario; serial, seriación; tenuidade, tenuirrostros (mais atenuar con hiato!).
En posición pretónica, non obstante, é onde se encontran situacións máis
variables. Obsérvase en moitos falantes unha tendencia clara a formar
ditongos en sílabas afastadas da vogal tónica: mensual [men.su."al], pero
mensualidade [men.swa.li."Da.De6], e do mesmo xeito en espiritual /
espiritualidade, eventual / eventualidade, puntual / puntualidade, etc. Tamén
para moitos falantes ocorre o mesmo en dialecto [dia"lEkto6] fronte a
dialectoloxía [djalEktolo"Sia6], diálogo [di"alo6Vo6] fronte a dialogar [djalo"Va|], mais
parece haber unha tendencia, aínda minoritaria mais crecente, a manter hiato
en todas as posicións ([dialEktolo"Sia6], [dialo"Va|]).

5.5.5. Os estranxeirismos
Os estranxeirismos que están integrados graficamente foron tratados
como palabras normais da lingua, mais no caso dos que manteñen a grafía da
lingua orixinaria o criterio xeral que seguimos foi o de manter a pronuncia da
lingua orixinal e a carón unha ou máis formas adaptadas total ou parcialmente,
sempre que sexan usuais. Iso levounos a miúdo a propoñer sons que non
existen dentro do inventario galego (ou no do galego estándar, como é o caso
de [h]), de maneira semellante ao que propoñen Huaiss & Villar (2003), quen

xviii
en moitos casos só recollen a pronuncia da lingua de orixe, sen adaptar
(incluímos algunha das súas transcricións, coa abreviabura br):
kolkhoz [kål"xos] [kol"xos] (rus. [kål"xos])
crómlech ["k|OmlEx] (galés ["k|OmlEx], ing. ["k|Omlek])
joule ["d°Zu…l] ["d°Zul] (ing. ["d°Zu…l])
adagio [a"dad°Zo] (it. [a"dad°Zo])
pizza ["pitt°sa] ["pit°sa] (it. br. ["pitt°sa])
hertz ["hE|t°s] (al. ["hE|t°s])
hitleriano [hitlE"|jano6]
hobby ["hÅbi] ["hOBi] (ing., br. ["hÅbi])
surf ["s‰…f] ["su|f] (ing., br. ["s‰…f])
underground ["ønd´g®awnd] ["unde|V|awnd] (ing. ["ønd´g®awnd])
watt ["wÅt] ["wOt] ["wat] (ing. ["wÅt])
weber ["ve…bå] ["bEBe6|] (al. ["ve…bå], br. ["vebe|])
röntgen ["Â{ntgn`] ["rOentgeN] (al. ["Â{ntgn`])

Aínda que en xeral se manteñen os grupos consonánticos, nalgúns casos


propoñemos como forma alternativa a adaptación de grupos iniciais
comezados por [s]:
slogan ["sl´wg´n] [es"lOVa6N] (ing. ["sl´Ug´n]; br. ["slowg´n])
stop ["stÅp] [es"tOp] (ing. ["stÅp], br. ["stAp])
No caso de linguas non europeas os problemas poden máis complexos.
Un exemplo pode ser a entrada khoisa (familia de linguas do sur e sueste de
África). Nesta voz a consoante inicial resulta ser un click alveolar con apertura
velar simultánea [k<] (Ladefoged & Maddieson 1996: 261-262). Dada a
desconexión entre grafía e pronuncia, e a dificultade que supón a pronuncia
dun click como son lingüístico, decidimos propoñer unha pronuncia [kh], que se
afasta do son orixinal, pero que conserva a apertura velar cunha modificación
engadida (e que por outra parte é tamén a solución proposta no Houaiss &
Villar 2003).

Referencias bilbliográficas

Academia das Ciências de Lisboa (2001): Dicionário da língua portuguesa


contemporânea. 2 vols. Lisboa: Verbo.
Álvarez, Rosario; Henrique Monteagudo & Xosé Luís Regueira (1986):
Gramática galega. Vigo: Galaxia, 19987.
Álvarez, Rosario & Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo:
Galaxia.
Costas, Xosé Henrique (1988): "As alteracións do ["E] no suroeste galego",
Verba 15, 385-389.
Crowley, Tony (1989): The politics of discourse. The standard language
question in British cultural debates. Houndmills / London: McMillan.
Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen
Standardaussprache. Bearbeitet von Max Mangold in Zusammenarbeit mit
der Dudenredaktion. Mannheim: Dudenverlag, 19903.
Fairclough, Norman (20012): Language and power. Harlow: Longman.

xix
Fernández González, Camilo (dir.) (1997): Diccionario esencial Vox galego-
castelán castellano-gallego. Barcelona: Biblograf.
Fernández Rei, Elisa (2002): Regras fonolóxicas posléxicas e regras
precompiladas de alomorfia sintagmática: dominios prosódicos en galego.
Tese de Doutoramento. CD-ROM. Santiago de Compostela:
Universidade.
Fernández Rei, Elisa (2005): “O estándar prosódico”, in Rosario Álvarez &
Henrique Monteagudo (eds.): Norma lingüística e variación. Santiago de
Compostela: Consello da Cultura, 97-125.
Fernández Rei, Francisco (1991): Dialectoloxía da lingua galega. 2ª ed. Vigo:
Xerais.
Fisher, John H. (1986): “European chancelleries and the rise of standard written
languages”, Essays in Medieval Studies. Proceedings of the Illinois
Medieval Association 3, 1986, 1-25 [Accesible na rede
http://www.illinoismedieval.org/EMS/VOL3/3ch1.htm, xaneiro 2008].
Fisher, John H. (1996): The emergence of Standard English. Lexington: The
University of Kentucky Press.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998): Gramática da lingua galega. I: Fonética e
fonoloxía. Vigo: A Nosa Terra.
González González, M. (1991): "Subsistemas de sibilantes do galego actual", in
D. Kremer (ed.): Actes du XVIII Congrès International de Linguistique et
de Philologie Romanes (Université de Trier, 1986). Vol. 3. Tübingen: Max
Niemeyer, 531-548.
González González, Manuel & Antón Santamarina Fernández (coords.) (2004):
Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa). A Coruña: Real
Academia Galega / Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega.
Haugen, Einar (1966): Language conflict and language planning: the case of
Modern Norwegian. Cambridge, Ma.: Harvard University Press.
Houaiss, António, & Mauro de Salles Villar (2003): Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.
ILG 1990-1999: Instituto da Lingua Galega (1990-1999): Atlas lingüístico
galego. Vol. 1: Morfoloxía verbal. Vol. 2: Morfoloxía non verbal. Vol. 3:
Fonética. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1990 (I), 1995
(II), 1999 (III).
IPA 1999: International Phonetic Association (1999): Handbook of the
International Phonetic Association: a guide to the use of the International
Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press.
Jones, Daniel (19564): The pronunciation of English. Cambridge: Cambridge
University Press [1ª ed. 1909]
Jones, Daniel (200316): English pronouncing dictionary. Ed. by Peter Roach,
James Hartman & Jane Setter. Cambridge: Cambridge University Press
[1ª ed. 1917].
Kabatek, Johannes (2000): Os falantes como lingüistas: tradición, innovación e
interferencias no galego moderno. Vigo: Xerais [Trad. de Die Sprecher als
Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphänomene dargestellt am
Galicischen der Gegenwart. Tübingen: Niemeyer, 1996].
Kristiansen, Tore (1998): “The role of standard ideology in the disappearance of
the traditional Danish dialects”, Folia Linguistica 32, 1-2, 115-129.
Labraña-Barrero, Sabela & Carlos van Oosterzee (2003): “An acoustic
approach to Galician gheada”, in M. J. Solé, D. Recasens & J. Romero

xx
(eds.): Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic
Sciences (Barcelona, 2003). CD-ROM. Barcelona: The 15th ICPhS
Organizing Commitee, 945-948.
Ladefoged, Peter & Ian Maddieson (1996): The sounds of the world's
languages. Oxford: Basil Blackwell.
Le Page, Robert B. (1988): “Some premises concerning the standardization of
languages, with special reference to Caribbean Creole English”,
International Journal of the Sociology of Language 71, 25-36.
Martínez Celdrán, Eugenio & Xosé Luís Regueira (no prelo): “Spirant
approximants in Galician”, Journal of the International Phonetic
Association.
Milroy, James & Lesley Milroy (19993): Authority in language. Investigating
standard English. London: Routledge.
Molinos Castro, Rita (2002): „As vocais átonas finais en galego: estudio
acústico”, Cadernos de Lingua 24, 55-91.
Prince, Alan & Paul Smolensky (2004): Optimality theory. Constraint interaction
in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.
RAG (2003): Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (2003):
O galego segundo a mocidade. A Coruña: Real Academia Galega.
RAG & ILG (2004): Real Academia Galega & Instituto da Lingua Galega
(200419): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. [Santiago
de Compostela]: Instituto da Lingua Galega / [A Coruña]: Real Academia
Galega [1ª ed. 1982].
Recalde, Montserrat (2003): "The Castillianist theory fo the origin of the gheada
revisited”, Estudios de Sociolingüística 3, 2 (2002) / 4, 1 (2003), 43-74.
Regueira, Xosé Luís (1997): “Elementos para a definición dun modelo fonético
estándar da lingua galega”, in Benigno Fernández Salgado (ed.):
Proceedings of the 4th International Conference on Galician Studies (Univ.
of Oxford, 1994) / Actas do IV Congreso Internacional de Estudios
Galegos (Univ. de Oxford, 1994). Oxford: Centre for Galician Studies, vol.
1, 179-194.
Regueira, X. L. (1999): “Estándar oral e variación social da lingua galega”, in R.
Álvarez / D. Vilavedra (eds.): Cinguidos por unha arela común: homenaxe
ó profesor Xesús Alonso Montero. Vol. 1. Santiago de Compostela:
Universidade, 855-875.
Regueira, Xosé L. (2002): “A sílaba en galego: lingua, estándar e ideoloxía”, in
Ramón Lorenzo (ed.): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de
Compostela: Universidade, 235-254.
Regueira, Xosé L. (2005): ¨Estándar oral”, in Rosario Álvarez & Henrique
Monteagudo (eds.): Norma lingüística e variación. Santiago de
Compostela: Consello da Cultura, 69-95.
Regueira, Xosé L. (no prelo a): “Vocais finais en galego e en portugués: un
estudio acústico”, in Actas do VII Congreso Internacional de Estudios
Galegos (Barcelona, 2003).
Regueira, Xosé Luís (no prelo b): “Cambios fonolóxicos”, en Mercedes Brea,
Francisco Fernández Rei e Xosé Luís Regueira (eds.): Homenaxe ao
profesor Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Universidade.
Regueira, Xosé Luís (coord.) (1998): Os sons da lingua. Vigo: Xerais. 94 p. + 2
CD.

xxi
Santamarina, Antón (1974): El verbo gallego. Anexo 4 de Verba. Santiago de
Compostela: Universidade.
Taboada, Manuel (1979): El habla del valle de Verín. Anexo 15 de Verba,
Santiago de Compostela: Universidade.
Teixeira, Graciete (dir.) (2004): Grande dicionário. Língua portuguesa. Porto:
Porto Editora.
Upton, Clive; William A. Kretzschmar Jr. & Rafal Konopka (2001): The Oxford
dictionary of pronunciation for current English. Oxford: Oxford University
Press.
Veiga, Amable (1976): Fonología gallega. Valencia: Bello.
Vigário, Marina (2003): The prosodic word in European Portuguese. Berlin /
New York: Mouton de Gruyter.
Warnant, Léon (1987): Dictionnaire de la pronontiation française dans sa norme
actuelle. Paris: Duculot.

xxii
ABREVIATURAS

Abreviaturas de categoría gramatical

a adxectivo
af adxectivo feminino
am adxectivo masculino
art artigo
av adverbio
c conxunción
cont contracción
f substantivo feminino
fpl substantivo feminino plural
i verbo intransitivo
ix interxección
la locución adxectiva
lav locución adverbial
lc locución conxuntiva
lp locución pronominal
lpp locución prepositiva
ls locución substantiva
m substantivo masculino
mpl substantivo masculino plural
p pronome
pp preposición
pr verbo pronominal
pt participio
s substantivo
t verbo transitivo

Outras abreviaturas:

f forma feminina
n neutro
nt nota
pl forma de plural
var variante

xxiii
SIGNOS FONÉTICOS UTILIZADOS NO DICIONARIO (ALFABETO FONÉTICO
INTERNACIONAL, V. IPA 1999)

1. VOGAIS

i vogal anterior alta (pechada)


e vogal anterior media-alta (media-pechada)
E vogal anterior media-baixa (media-aberta)
a vogal central baixa
O vogal posterior media-baixa (media-aberta) arredondada
o vogal posterior media-alta (media-pechada) arredondada
u vogal posterior alta (pechada) arredondada

2. CONSOANTES

p consoante oclusiva bilabial non voceada


b consoante oclusiva bilabial voceada
t consoante oclusiva dental non voceada
d consoante oclusiva dental voceada
k consoante oclusiva velar non voceada
g consoante oclusiva velar voceada
t°S consoante africada postalveolar
f consoante fricativa labiodental non voceada
T consoante fricativa interdental non voceada
s consoante fricativa apicoalveolar non voceada
S consoante fricativa lámino-postalveolar non voceada
m consoante nasal bilabial
μ consoante nasal labiodental
n consoante nasal alveolar
≠ consoante nasal palatal
N consoante nasal velar
r consoante rótica vibrante
| consoante rótica batida
l aproximante lateral alveolar
¥ aproximante lateral palatal
B aproximante espirante bilabial
D aproximante espirante dental
V aproximante espirante velar
j aproximante semivogal palatal
w aproximante semivogal labiovelar

xxiv
3. OUTROS SIGNOS USADOS EN PALABRAS ESTRANXEIRAS

I vogal anterior bastante alta (pechada)


P vogal anterior media-alta (media-pechada) arredondada
{ vogal anterior media-baixa (media-aberta) arredondada
A vogal posterior baixa (aberta) non arredondada
´ vogal central media
‰ vogal central media-baixa (media-aberta)
ø vogal posterior media-baixa (media-aberta) non arredondada
U vogal bastante posterior bastante alta (pechada) arredondada
t°s consoante africada dentialveolar non voceada
d°Z consoante africada postalveolar voceada
v consoante fricativa labiodental voceada
z consoante fricativa alveolar voceada
Z consoante fricativa postalveolar voceada
ç consoante fricativa palatal non voceada
x consoante fricativa velar non voceada
h consoante fricativa glotal non voceada
 consoante fricativa uvular voceada
R consoante vibrante uvular
® consoante aproximante rótica alveolar

4. DIACRÍTICOS E SUPRASEGMENTAIS

" indica tonicidade na sílaba seguinte


6 articulación máis alta (pechada)
8 vogal asilábica
… articulación alongada

xxv
OBSERVACIÓNS ÁS TRANSCRICIÓNS

As transcricións tratan de representar unha pronuncia que correspondería


á lingua estándar nun rexistro formal, cunha dicción relativamente lenta e
matizada. A seguir recóllense brevemente algúns criterios e convencións (en
parte discutidos na introdución) que permitirán unha correcta interpretación das
transcricións:

1. Utilizamos o sistema consonántico do galego estándar, polo que non se


representa a gheada nin o seseo, sen que isto implique un xuízo desfavorable
para estes sistemas alternativos (v. 5.2.2). Tamén se propón sempre a
pronuncia da lateral palatal [¥], a pesar de ser moi minoritaria no galego actual.

2. Tocante ao timbre das vogais tónicas nas formas que presentan máis
dun resultado na lingua falada, proponse a forma máis estendida. En certos
casos en que existen dúas variantes amplamente representadas e socialmente
aceptadas, recóllense ambas. Algunhas veces indícase unha forma preferente,
por ser máis estendida, e outra secundaria (entre parénteses), tamén
aceptable. Na adaptación de palabras cultas procurouse reducir o número de
formas dobres.

3. Nas vogais átonas seguimos o criterio de evitar no posible as dobres


solucións, agás en certos derivados de formas con variación xeográfica da
vogal tónica (p.e. moitos verbos en –entar) e en certos cultismos. Dado que
con certa frecuencia existen distintos procedementos de adaptación, a
variación no vocalismo átono neste tipo de léxico é relativamente frecuente, e a
inclusión de dobres formas multiplicaría innecesariamente o número de
propostas, o que, dada a finalidade deste dicionario, podería resultar ineficaz e
mesmo confuso. Aínda así, recóllense dobres adaptacións cando se
consideran amplamente difundidas na fala.

4. Os grupos cultos aparecen representados na súa realización formal.


Como se advirte máis arriba (v. 5.3), estas oclusivas teñen realizacións pouco
tensas e sen ruído de apertura (["rEk}to6],[ab}su|Do6]: nas transcricións non se
inclúe o diacrítico } para facilitar a lectura), así como pronuncias máis relaxadas
(aproximantes). Nos rexistros informais estas oclusivas tenden a desaparecer.

5. Nos estranxeirismos que conservan grafías non adaptadas seguiuse o


criterio de representar as formas máis achegadas á pronuncia da lingua orixinal
en primeiro lugar, incluso cando inclúen sons que son alleos á fonética do
galego; nas voces máis usuais, proponse tamén unha forma adaptada en todo
ou en parte á fonética galega. A utilización dunha ou doutra forma depende da
situación e do contexto, polo que corresponde á competencia pragmática e
sociolingüística do falante elixir a forma adecuada. Non obstante, ha de terse
en conta que se trata sempre de formas que non están integradas nin
graficamente nin fonoloxicamente.

6. Outras convencións de transcrición foron a economía de diacríticos que


poderían dificultar a lectura das formas fonéticas e que indican modificacións
da articulación que resultan previsibles. Así, os signos [B, D, V] representan

xxvi
aproximantes e non fricativas, sen que apareza o diacrítico habitual [ §] nestas
representacións; a fricativa [s] aparece sen o diacrítico que indica apicalidade
[ ¡], aínda que esa é a realización normal no galego estándar. Tampouco se
indica a sonorización contextual das fricativas [s] e [T], e omítense os diacríticos
que indican a coarticulación das nasais coronais ante consoante, e por iso
aparece [n] diante de consoante dental, alveolar e palatal.

7. Sacados uns poucos casos, a silabación das secuencias fónicas do


galego é perfectamente previsible, polo que non se indica nas transcricións:
[kanta"|ej|o6] = [kan.ta."|ej.|o6]. Tamén son previsibles as silabacións de obstruínte
+ vibrante, en casos coma [abro"Va|] (=[ab.ro."Va|]), [adre"nal] (= [ad.re."nal]) fronte
a [aB|o"¥a|] (= [a.B|o."¥a|]) ou [aD|enalina6] (=[a.D|e.na."li.na6]), dado que en galego
non existe o grupo [br] tautosilábico. Nótese, en cambio, que nalgúns casos a
grafía bl pode corresponder a unha secuencia heterosilábica [b.l] (obliterar
[Ob.li.tE."|a|], subliminar [sub.li.mi."na|]), no canto da máis común tautosilábica [Bl]
(oblea [O."Ble.a6], sublime [su."Bli.me6]).

xxvii
A

a1 m "a | nt letra abafallar t aBafa"¥a|


a2 art a6 abafallo m aBa"fa¥o6
a3 p a6 abafamento m aBafa"mento6
a4 pp a6 (aBafa"mEnto6)
á1 cont a… | nt a4 (pp) + a2 (art) abafane a aBa"fante6
á2 f "a | var ala abafar t i pr aBa"fa|
a posteriori lav apostE"|jOri | nt abafo m a"Bafo6
lat abaixador a aBajSa"Do| | f:
a priori lav ap|i"O|i | nt lat abaixadora aBajSa"Do|a6
a tergo lav a"tE|Vo6 abaixamento m aBajSa"mento6
ab intestato lav abintes"tato6 | nt (aBajSa"mEnto6)
lat abaixar t pr aBaj"Sa|
aba f "aBa6 abaixo av a"BajSo6
abáboro m a"BaBo6|o6 abaixo de lpp da"BajSo6 de8a"BajSo6
abacá m aBa"ka abaladura f aBala"Du|a6
abacelamento m aBaTela"mento6 abalamento m aBala"mento6
(aBaTela"mEnto6) (aBala"mEnto6)
abacelar t aBaTe"la| abalanzar t pr aBalan"Ta|
abacial a aBa"Tjal abalar t pr aBa"la|
ábaco m "aBa6ko6 abalear t i pr aBale"a|
abada f a"BaDa abaleiro m aBa"lej|o6
abade s a"BaDe6 aballoar i aBa¥o"a|
abadengo m aBa"DeNgo6 abalo m a"Balo6
abadesa f aBa"Desa6 abalocar pr aBalO"ka|
abadexo m aBa"DESo6 aBa"DeSo6 abaloira f aBa"loj|a6
abadía f aBa"Dia6 abaloirar t pr aBaloj"|a|
abaetado a aBae"taDo6 | f: abalón m aBa"loN
abaetada aBae"taDa6 abanador m aBana"Do|
abafadizo a aBafa"DiTo6 | f: abanadura f aBana"Du|a6
abafadiza aBafa"DiTa6 abanar t pr aBa"na|
abafado pt a aBa"faDo6 | f: abafada abandeirar t aBandej"|a|
aBa"faDa6 abandonadamente av
abafador a aBafa"Do| | f: aBandonaDa"mente6
abafadora aBafa"Do|a6

1
abandonado pt a aBando"naDo6 | f: abastecemento m aBasteTe"mento6
abandonada aBando"naDa6 (aBasteTe"mEnto6)
abandonar t pr aBando"na| abastecer t pr aBaste"Te|
abandono m aBan"dono6 abasto m a"Basto6
abandoxar t aBando"Sa| abatanar t aBata"na|
abaneadura f aBanea"Du|a6 abatemento m aBate"mento6
abanear t i pr aBane"a| (aBate"mEnto6)
abaneo m aBa"neo6 abater t pr aBa"te|
abaneón m aBane"oN abatíbel a aBa"tiBe6l | var abatible
abanicar t aBani"ka| abatible a aBa"tiBle6 | var abatíbel
abanico m aBa"niko6 abázcaro m a"BaTka6|o6
abano m a"Bano6 abdicación f abdika"TjoN
abanqueiro m aBaN"kej|o6 abdicar t i abdi"ka|
abaratamento m aBa|ata"mento6 abdome m ab"dOme6
(aBa|ata"mEnto6) abdominal a abdOmi"nal
abaratar t i aBa|a"ta| abdución f abdu"TjoN
abarbar t i aBa|"Ba| abdutor a m abdu"to| | f: abdutora
abarbeitar i aBa|Bej"ta| abdu"to|a6
abarca f a"Ba|ka6 abeaca f aBe"aka6
abarcábel a aBa|"kaBe6l | var abeberar t aBeBe"|a|
abarcable abecé m aBe"Te
abarcable a aBa|"kaBle6 | var abecedario a m aBeTe"Da|jo6 | f:
abarcábel abecedaria aBeTe"Da|ja6
abarcar t aBa|"ka| abecerrar pr aBeTe"ra|
abarcular i aBa|ku"la| abeiradoiro m aBej|a"Doj|o6
abarloar t aBa|lo"a| abeirar t pr aBej"|a|
abaroutar t aBa|ow"ta| abeiro m a"Bej|o6
abarquiñar t i aBa|ki"≠a| abelá f aBe"la
abarregamento m aBareVa"mento6 abelanado a aBela"naDo6 | f:
(aBareVa"mEnto6) abelanada aBela"naDa6
abarregar pr aBare"Va| abeledo m aBe"leDo6
abarrelar t aBarE"la| abeleira f aBe"lej|a6
abarrigar i aBari"Va| abella f a"Be¥a6
abarrotamento m aBarOta"mento6 abellar i aBe"¥a|
(aBarOta"mEnto6) abellariza f aBe¥a"|iTa6
abarrotar t pr i aBarO"ta| abelleira f aBe"¥ej|a6
abasia f a"Basja6 abelleiro1 m aBe"¥ej|o6
abastamento m aBasta"mento6 abelleiro2 a aBe"¥ej|o6 | f: abelleira
(aBasta"mEnto6) aBe"¥ej|a6
abastanza f aBas"tanTa6 abelloar i aBe¥o"a|
abastar i aBas"ta| | var bastar abellón m aBe"¥oN
abastardamento m abelmosco m aBEl"mosko6
aBasta|Da"mento6 abelorio m aBe"lO|jo6
(aBasta|Da"mEnto6) abeluria f aBe"lu|ja6
abastardar t i pr aBasta|"Da| abelurio m aBe"lu|jo6
abastecedor a s aBasteTe"Do| | f: abeneiral m aBenej"|al | var
abastecedora aBasteTe"Do|a6 ameneiral

2
abeneiro m aBe"nej|o6 | var abnegadamente av
ameneiro abneVaDa"mente6
aberiota f aBe|i"Ota6 abnegado a abne"VaDo6 | f:
aberración f aBEra"TjoN abnegada abne"VaDa6
aberrante a aBE"rante6 aboador a s aBoa"Do| | f:
aberta f a"BE|ta6 aboadora aBoa"Do|a6
abertal a aBE|"tal aboamento m aBoa"mento6
abertamente av aBE|ta"mente6 (aBoa"mEnto6)
aberto pt a a"BE|to6 | f: aberta aboar t aBo"a|
a"BE|ta6 abobado pt a aBO"BaDo6 | f:
abertura f aBE|"tu|a6 abobada aBO"BaDa6 | var
abertzale a s aBe|"t°sale6 aboubado
abertzalismo m aBe|t°sa"lismo6 abobar t pr aBO"Ba| | var aboubar
abesourar i aBesow"|a| abocadar t aBoka"Da|
abesouro m aBe"sow|o6 abocañar t aBoka"≠a|
abestar pr aBes"ta| abocar t aBo"ka|
abesullar i aBesu"¥a| abofé av aBo"fE
abesullón a s aBesu"¥oN | f: aboiar1 i aBo"ja| | nt <boi
abesullona aBesu"¥ona6 aboiar2 t aBo"ja| | nt <boia
abeto m a"Beto6 abolar t i pr aBo"la| | nt bolo
abetumar t aBetu"ma| abolición f aBoli"TjoN
abicadar t aBika"Da| abolicionismo m aBoliTjo"nismo6
abicar t aBi"ka| abolicionista a s aBoliTjo"nista6
abichar i pr aBi"t°Sa| abolir t aBo"li|
abietáceas fpl aBjE"taTe8a6s abominábel a aBOmi"naBe6l | var
abietina f aBjE"tina6 abominable
abillar t aBi"¥a| abominable a aBOmi"naBle6 | var
abiñadoira f aBi≠a"Doj|a6 abominábel
abiñar t aBi"≠a| abominación f aBOmina"TjoN
abiótico a aBi"Otiko6 | f: abiótica abominar t aBOmi"na|
aBi"Otika6 abonamento m aBona"mento6
abirtar t aBi|"ta| | var abritar (aBona"mEnto6)
abisal a aBi"sal abonar t pr aBo"na|
abisinio a s aBi"sinjo6 | f: abisinia abondar i aBon"da|
aBi"sinja6 | nt Abisinia abondo p av a"Bondo6 | f: abonda
abismal a aBis"mal a"Bonda6
abismar t aBis"ma| abondoso a aBon"doso6 | f:
abismo m a"Bismo6 abondosa aBon"dosa6
abixeato m aBiSe"ato6 abono m a"Bono6
ablación f aBla"TjoN abordábel a aBo|"DaBe6l | var
ablaqueación f aBlakea"TjoN abordable
ablaquear t aBlake"a| abordable a aBo|"DaBle6 | var
ablativo a m aBla"tiBo6 | f: ablativa abordábel
aBla"tiBa6 abordador a aBo|Da"Do| | f:
ablegado m able"VaDo6 abordadora aBo|Da"Do|a6
ablución f aBlu"TjoN abordar t i aBo|"Da|
abnegación f abneVa"TjoN abordaxe f aBo|"DaSe6
abordelar t aBo|De"la|

3
aborixe a s aBO"|iSe6 abrazadeira f aB|aTa"Dej|a6
aborrallado pt a aBora"¥aDo6 | f: abrazar t pr aB|a"Ta|
aborrallada aBora"¥aDa6 abrazo m a"B|aTo6
aborrallar t pr aBora"¥a| abrebocas m aB|e"Boka6s
aborrear t aBore"a| abrecartas m aB|e"ka|ta6s
aborrecer t i pr aBore"Te| abrelatas m aB|e"lata6s
aborrecíbel a aBore"TiBe6l | var abrente m a"B|ente6 a"B|Ente6
aborrecible abreviación f aB|EBja"TjoN
aborrecible a aBore"TiBle6 | var abreviadamente av
aborrecíbel aB|EBjaDa"mente6
aborrecido pt a aBore"TiDo6 | f: abreviador a aB|EBja"Do| | f:
aborrecida aBore"TiDa6 abreviadora aB|EBja"Do|a6
aborroeirar t aBoroej"|a| abreviar t i aB|E"Bja|
abortar t i aBo|"ta| abreviativo a aB|EBja"tiBo6 | f:
abortista a s aBo|"tista6 abreviativa aB|EBja"tiBa6
abortivo a m aBo|"tiBo6 | f: abreviatura f aB|EBja"tu|a6
abortiva aBo|"tiBa6 abrideira f aB|i"Dej|a6
aborto m a"Bo|to6 abrideiro a aB|i"Dej|o6 | f:
abotoar t i aBoto"a| abrideira aB|i"Dej|a6
aboubado pt a aBow"BaDo6 | f: abridor m aB|i"Do|
aboubada aBow"BaDa6 | var abrigado pt a aB|i"VaDo6 | f:
abobado abrigada aB|i"VaDa6
aboubar t pr aBow"Ba| | var abrigadoiro m aB|iVa"Doj|o6
abobar abrigar t i pr aB|i"Va|
abouxar t aBow"Sa| abrigo m a"B|iVo6
abovedar t aBOBe"Da| abrigoso a aB|i"Voso6 | f: abrigosa
abra f "aB|a6 aB|i"Vosa6
abracadabra m aB|aka"DaB|a6 abril m a"B|il
abracadabrante a abrileiro a aB|i"lej|o6 | f: abrileira
aB|akaDa"B|ante6 aB|i"lej|a6
abracar i aB|a"ka| | var brecar1 abrillantador a m aB|i¥anta"Do| | f:
abraiar t i aB|a"ja| abrillantadora aB|i¥anta"Do|a6
abraio m a"B|ajo6 abrillantar t aB|i¥an"ta|
abraira f a"B|aj|a6 abrir t i pr a"B|i|
abrancazado a aB|aNka"TaDo6 | f: abritar t aB|i"ta| | var abirtar
abrancazada aB|aNka"TaDa6 abrocha f a"B|Ot°Sa6
abrandamento m aB|anda"mento6 abrochar1 t aB|o"t°Sa| | nt broche
(aB|anda"mEnto6) abrochar2 i aB|o"t°Sa| | nt abrocho
abrandar t i aB|an"da| abrocho m a"B|ot°So6
abranguer t aB|aN"ge| abrogábel a abro"VaBe6l | var
abrasador a aB|asa"Do| | f: abrogable
abrasadora aB|asa"Do|a6 abrogable a abro"VaBle6 | var
abrasante a aB|a"sante6 abrogábel
abrasar t i pr aB|a"sa| abrogación f abroVa"TjoN
abrasión f aB|a"sjoN abrogar t abro"Va|
abrasivo a aB|a"siBo6 | f: abrasiva abrollar i aB|o"¥a|
aB|a"siBa6 abrollo m a"B|o¥o6

4
abroquelar t aB|okE"la| abstención f absten"TjoN
abrótano m a"B|Ota6no6 abstencionismo m
abrótea f a"B|Ote8a6 | var abrótega abstenTjo"nismo6
abrótega f a"B|Ote6Va6 | var abstencionista a s abstenTjo"nista6
abrótea abster t pr abs"te|
abruar t aB|u"a| absterxente a abste|"Sente6
abrucés a s aB|u"Tes | f: abste|"SEnte6
abrucesa aB|u"Tesa6 | nt Os absterxer t abste|"Se|
Abruzos abstinencia f absti"nEnTja6
abruñal m aB|u"≠al (absti"nenTja6)
abruñedo m aB|u"≠eDo6 abstinente a absti"nente6
abruñeiro m aB|u"≠ej|o6 absti"nEnte6
abruño m a"B|u≠o6 abstracción f abst|ak"TjoN
abruón m aB|u"oN abstractamente av
abruptamente av aB|upta"mente6 abst|akta"mente6
abrupto a a"B|upto6 | f: abrupta abstractivo a abst|ak"tiBo6 | f:
a"B|upta6 abstractiva abst|ak"tiBa6
absceso m abs"TEso6 abstracto a abs"t|akto6 | f:
abscisa f abs"Tisa6 abstracta abs"t|akta6
abscisión f absTi"sjoN abstraer t pr abst|a"e|
absentismo m absen"tismo6 abstrusamente av abst|usa"mente6
absentista a s absen"tista6 abstruso a abs"t|uso6 | f: abstrusa
ábsida f "absiDa6 abs"t|usa6
absidal a absi"Dal absurdamente av absu|Da"mente6
absidiola f absi"DjOla6 absurdeza f absu|"DeTa6
absintio m ab"sintjo6 absurdo a ab"su|Do6 | f: absurda
absolto pt ab"sOlto6 ab"solto6 | f: ab"su|Da6
absolta ab"sOlta6 abucinar t aBuTi"na|
absolución f absolu"TjoN abulense a s aBu"lEnse6 | nt Ávila
absolutamente av absoluta3"mente6 abulia f a"Bulja6
absolutismo m absolu"tismo6 abúlico a a"Buliko6 | f: abúlica
absolutista a s absolu"tista6 a"Bulika6
absoluto a abso"luto6 | f: absoluta abullar i aBu"¥a|
abso"luta6 abundancia f aBun"danTja6
absolutorio a absolu"tO|jo6 | f: abundancial a aBundan"Tjal
absolutoria absolu"tO|ja6 abundante a aBun"dante6
absolver t absol"Be| abundantemente av
absorbencia f abso|"BEnTja6 aBundante"mente6
(abso|"BenTja6) abundar i aBun"da|
absorbente a abso|"Bente6 abur ix a"Bu|
abso|"BEnte6 aburar t aBu"|a|
absorber t abso|"Be| aburguesamento m
absorción f absO|"TjoN aBu|Vesa"mento6 (aBu|Vesa"mEnto6)
absorto a ab"sO|to6 | f: absorta aburguesar t pr aBu|Ve"sa|
ab"sO|ta6 aburrido a aBu"riDo6 | f: aburrida
abstemio a abs"tEmjo6 | f: aBu"riDa6
abstemia abs"tEmja6

5
aburrimento m aBuri"mento6 acalcáreas fpl akal"ka|e8a6s
(aBuri"mEnto6) acalentar t aka"lenta| (aka"lEnta|)
aburrir t pr aBu"ri| acalmar t i akal"ma|
abusar i aBu"sa| acaloradamente av
abusivamente av aBusiBa"mente6 akalo|aDa"mente6
abusivo a aBu"siBo6 | f: abusiva acaloramento m akalo|a"mento6
aBu"siBa6 (akalo|a"mEnto6)
abuso m a"Buso6 acalorar t pr akalo"|a|
abusón a s aBu"soN | f: abusona acamar t aka"ma|
aBu"sona6 acamboar t akambo"a|
abxección f abSEk"TjoN acamelado pt a akame"laDo6 | f:
abxecto a ab"SEkto6 | f: abxecta acamelada akame"laDa6
ab"SEkta6 acamelar t akame"la|
abxuración f abSu|a"TjoN acampada f akam"paDa6
abxurar t i abSu"|a| acampanado a akampa"naDo6 | f:
acá av a"ka acampanada akampa"naDa6
acabado pt a aka"BaDo6 | f: acampar i akam"pa|
acabada aka"BaDa6 acanalado pt a akana"laDo6 | f:
acabador a s akaBa"Do| | f: acanalada akana"laDa6
acabadora acanalador m akanala"Do|
acabalgar t pr akaBal!"Va| acanaladura f akanala"Du|a6
acabamento m akaBa"mento6 acanalar t akana"la|
(akaBa"mEnto6) acaneadoiro m akanea"Doj|o6
acabar t i pr aka"Ba| acanear t i pr akane"a|
acabicornar t akaBikO|"na| acaneo m aka"neo6
acachoar i akat°So"a| acanizar t akani"Ta| | var
acachoupar pr akat°Sow"pa| acainzar cainzar canizar
acacia f a"kaTja6 acantáceas fpl akan"taTe8as6
acadar t aka"Da| acantazar t akanta"Ta|
acadarmar t akaDa|"ma| acantilado m akanti"laDo6
academia f aka"DEmja6 acantilar t akanti"la|
academicamente av acanto m a"kanto6
akaDEmika"mente6 acantoamento m akantoa"mento6
academicismo m akaDEmi"Tismo6 (akantoa"mEnto6)
académico a s aka"DEmiko6 | f: acantoar t akanto"a|
académica aka"DEmika6 acantocéfalos mpl akanto"TEfa6lo6s
acadio a s a"kaDjo6 | f: acadia acantonamento m
a"kaDja6 | nt Acadia akantona"mento6 (akantona"mEnto6)
acadullar t akaDu"¥a| | var acantonar t akanto"na|
cadullar acantopterixios mpl
acaecemento m akaeTe"mento6 akantoptE"|iSjo6s
(akaeTe"mEnto6) acaparador a s akapa|a"Do| | f:
acaecer i akae"Te| acaparadora akapa|a"Do|a6
acaer i aka"e| acaparamento m akapa|a"mento6
acainzar t akain"Ta| | var (akapa|a"mEnto6)
acanizar cainzar canizar acaparar t akapa"|a|
acalar t aka"la|

6
acaramelado pt a aka|amE"laDo6 acceso m ak"TEso6
aka|ame"laDo6 | f: acaramelada accesoriamente av
aka|amE"laDa6 aka|ame"laDa6 akTesO|ja"mente6
acaramelar t pr aka|amE"la| accesorio a m akTe"sO|jo6 | f:
aka|ame"la| accesoria akTe"sO|ja6
acaravillar t aka|aBi"¥a| accidentado pt a akTiDen"taDo6
acarear t aka|e"a| akTiDEn"taDo6 | f: accidentada
acareo m aka"|eo6 akTiDen"taDa6 akTiDEn"taDa6
acariciador a aka|iTja"Do| | f: accidental a akTiDen"tal
acariciadora aka|iTja"Do|a6 akTiDEn"tal
acariciante a aka|i"Tjante6 accidentalmente av
acariciar t aka|i"Tja| akTiDental"mente6
acariñador a aka|i≠a"Do| | f: akTiDEntal"mente6
acariñadora aka|i≠a"Do|a6 accidentar pr akTiDen"ta|
acariñar t aka|i"≠a| akTiDEn"ta|
ácaro m "aka6|o6 accidente m akTi"Dente6 akTi"DEnte6
acaroar t aka|o"a| acción f ak"TjoN
ácaros mpl "aka6|o6s accionar t akTjo"na|
acarreirar t pr akarej"|a| accionista s akTjo"nista6
acarroular i akarow"la| | var accipiteriformes mpl
carroulear akTipitE|i"fO|me6s
acartonar t pr aka|to"na| acea f a"Tea6
acartuchar t aka|tu"t°Sa| aceal m aTe"al
acarunchar pr aka|un"t°Sa| acebre m a"TeB|e6
acaso m av a"kaso6 aceda f a"TeDa6
acastañado a akasta"≠aDo6 | f: acedamente av aTeDa"mente6
acastañada akasta"≠aDa6 acedamento m aTeDa"mento6
acastizar t pr akasti"Ta| | var (aTeDa"mEnto6)
castizar acedar t pr aTe"Da|
acastroar t pr akast|o"a| acedía f aTe"Dia6
acatamento m akata"mento6 acedo a a"TeDo6 | f: aceda a"TeDa6
(akata"mEnto6) acedume m aTe"Dume6
acatar t aka"ta| acefalia f aTe"falja6
acatarrar t pr akata"ra| acéfalo a a"TEfa6lo6 | f: acéfala
acaudillar t akawDi"¥a| a"TEfa6la6
acaule a a"kawle6 aceiramento m aTej|a"mento6
acazapar pr akaTa"pa| (aTej|a"mEnto6)
accedente a akTe"Dente6 aceirar t aTej"|a|
akTe"DEnte6 aceiro m a"Tej|o6
acceder i akTe"De| aceirudo a aTej"|uDo6 | f: aceiruda
accesíbel a akTe"siBe6l | var aTej"|uDa6
accesible aceitar t aTej"ta|
accesibilidade f akTesiBili"DaDe6 aceite m a"Tejte6
accesible a akTe"siBle6 | var aceiteira f aTej"tej|a6
accesíbel aceiteiro a s aTej"tej|o6 | f:
accesión f akTe"sjoN akTE"sjoN aceiteira aTej"tej|a6
accésit m ak"TEsit

7
aceitoso a aTej"toso6 | f: aceitosa aceptable a aTEp"taBle6 | var
aTej"tosa6 aceptábel
aceleración f aTelEra"TjoN aceptablemente av
aceleradamente av aTEptaBle"mente6 | var
aTelE|aDa"mente6 aceptabelmente
acelerador a m aTelE|a"Do| | f: aceptación f aTEpta"TjoN
aceleradora aTelE|a"Do|a6 aceptante a s aTEp"tante6
aceleramento m aTelE|a"mento6 aceptar t aTEp"ta|
(aTelE|a"mEnto6) aceráceas fpl aTe"|aTe8as6
acelerante m aTelE"|ante6 acerbamente av aTE|Ba"mente6
acelerar t pr aTelE"|a| acerbidade f aTE|Bi"DaDe6
aceleratriz af aTelE|a"t|iT acerbo a a"TE|Bo6 | f: acerba
acelerógrafo m aTelE"|OV|a6fo6 a"TE|Ba6
acelerómetro m aTelE"|Ome6t|o6 acerca de lpp a"Te|ka6De6
acelga f a"TElVa6 acercamento m aTe|ka"mento6
acenar i aTe"na| | var cenar (aTe|ka"mEnto6)
acendalla f aTen"da¥a6 acercar t aTe|"ka|
acendedor a m aTende"Do| | f: acernador s aTE|na"Do| | f:
acendedora aTende"Do|a6 acernadora aTE|na"Do|a6
acendemento m aTende"mento6 acernadura f aTE|na"Du|a6
(aTende"mEnto6) acernar t aTE|"na| | var cernar
acender t pr aTen"de| acerrimamente av aTErima"mente6
acendidamente av acérrimo a a"TErimo6 | f: acérrima
aTendiDa"mente6 a"TErima6
acendido pt a aTen"diDo6 | f: acerriquitar t aTeriki"ta|
acendida aTen"diDa6 acertadamente av aTe|taDa"mente6
aceno m a"Teno6 | var ceno aTE|taDa"mente6
acento m a"Tento6 (a"TEnto6) acertado pt a aTe|"taDo6 aTE|"taDo6
acentuación f aTentua"TjoN | f: acertada aTe|"taDa6 aTE|"taDa6
(aTEntua"TjoN) acertar t i aTe|"ta| aTE|"ta|
acentuadamente av acerto m a"TE|to6
aTentuaDa"mente6 acervo m a"TE|Bo6
(aTEntuaDa"mente6) aceso pt a a"Teso6 | f: acesa
acentuado pt a aTentu"aDo6 a"Tesa6
(aTEntu"aDo6) | f: acentuada acetal m aTe"tal
aTentu"aDa6 (aTEntu"aDa6) acetaldehido m aTetalde"iDo6
acentual a aTentu"al (aTEntu"al) acetato m aTe"tato6
acentuar t pr aTentu"a| (aTEntu"a|) acético a a"TEtiko6 | f: acética
acepción f aTEp"TjoN a"TEtika6
acepilladora f aTepi¥a"Do|a6 acetificación f aTEtifika"TjoN
acepilladura f aTepi¥a"Du|a6 acetificar t aTEtifi"ka|
acepillar t aTepi"¥a| acetil m aTe"til
aceptábel a aTEp"taBe6l | var acetileno m aTeti"leno6
aceptable acetímetro m aTe"time6t|o6
aceptabelmente av acetona f aTe"tona6
aTEptaBel"mente6 | var acetoso a aTe"toso6 | f: acetosa
aceptablemente aTe"tosa6
aceptabilidade f aTEptaBili"DaDe6

8
acevo m a"TeBo6 acibeche m aTi"BEt°Se6
acha f "at°Sa6 acibecheiro a s aTiBE"t°Sej|o6 | f:
achacar t at°Sa"ka| acibecheira aTiBE"t°Sej|a6
achacoso a at°Sa"koso6 | f: acicalar t pr aTika"la|
achacosa at°Sa"kosa6 acicarro m aTi"karo6
achadizo a at°Sa"DiTo6 | f: achadiza acicate m aTi"kate6
at°Sa"DiTa6 acíclico a a"Tikliko6 | f: acíclica
achado m a"t°SaDo6 a"Tiklika6
achaiar t at°Sa"ja| aciculado a aTiku"laDo6 | f:
achancar t at°SaN"ka| aciculada aTiku"laDa6
achandar t at°San"da| | var acicular a aTiku"la|
achanzar acidez f aTi"DeT
achantar i at°San"ta| acidia f a"TiDja6
achanzar t at°San"Ta| | var acidificación f aTiDifika"TjoN
achandar acidificar t aTiDifi"ka|
achaparrado a at°Sapa"raDo6 | f: acidimetría f aTiDimE"t|ia6
achaparrada at°Sapa"raDa6 acidímetro m aTi"Dime6t|o6
achaque m a"t°Sake6 acidioso a aTi"Djoso6 | f: acidiosa
achar t pr a"t°Sa| aTi"Djosa6
acharoado pt a at°Sa|o"aDo6 | f: ácido a m "aTiDo6 | f: ácida "aTiDa6
acharoada at°Sa|o"aDa6 acidose f aTi"DOse6
acharoar t at°Sa|o"a| acidulación f aTiDula"TjoN
achatamento m at°Sata"mento6 acidulado pt a aTiDu"laDo6 | f:
(at°Sata"mEnto6) acidulada aTiDu"laDa6
achatar t at°Sa"ta| acidular t aTiDu"la|
achedar t at°Se"Da| aciforme a aTi"fO|me6
achega f a"t°SeVa6 acimbre m a"Timb|e6
achegado pt a s at°Se"VaDo6 | f: ácimo am "aTimo6
achegada at°Se"VaDa6 acimut m aTi"mut
achegador a m at°SeVa"Do| | f: acimutal a aTimu"tal
achegadora at°SeVa"Do|a6 acinesia f aTi"nEsja6
achegamento m at°SeVa"mento6 aciñeira f aTi"≠ej|a6
(at°SeVa"mEnto6) acio m "aTjo6
achegar t pr at°Se"Va| acipenséridos mpl aTipen"sE|iDo6s
achego m a"t°SeVo6 aciriscar t aTi|is"ka|
acheite m a"t°Sejte6 acirrante a aTi"rante6
acheuliano a s at°Sew"ljano6 | f: acirrar t aTi"ra| | var encirrar
acheuliana at°Sew"ljana6 acivro m a"TiB|o6
achicar t pr at°Si"ka| aclamación f aklama"TjoN
achorentar t at°So|en"ta| aclamar t akla"ma|
(at°So|En"ta|) aclaración f akla|a"TjoN
achourilar t at°Sow|i"la| aclarado m akla"|aDo6
achumbar i t at°Sum"ba| aclarar t i pr akla"|a|
acía f a"Tia6 aclaratorio a akla|a"tO|jo6 | f:
aciago a a"TjaVo6 | f: aciaga aclaratoria akla|a"tO|ja6
a"TjaVa6 aclarear i akla|e"a|
acibar t aTi"Ba|

9
aclimatábel a aklima"taBe6l | var acomodado pt a akomo"DaDo6 | f:
aclimatable acomodada akomo"DaDa6
aclimatable a aklima"taBle6 | var acomodador s akomoDa"Do| | f:
aclimatábel acomodadora akomoDa"Do|a6
aclimatación f aklimata"TjoN acomodar t pr akomo"Da|
aclimatar t pr aklima"ta| acomodaticio a akomoDa"tiTjo6 | f:
acme m "akme6 acomodaticia akomoDa"tiTja6
acne f "akne6 acomodo m ako"mODo6 (ako"moDo6)
acó av a"ko acompañamento m
acochar t pr ako"t°Sa| akompa"≠amento6
acocho m a"kot°So6 (akompa"≠amEnto6)
acocorar i akoko"|a| acompañante s akompa"≠ante6
acoeirar t akoej"|a| acompañar t akompa"≠a|
acoirazado a m akoj|a"TaDo6 | f: aconchado a akon"t°SaDo6 | f:
acoirazada akoj|a"TaDa6 aconchada akon"t°SaDa6 | var
acoirazar t akoj|a"Ta| acunchado
acoitelamento m akojtEla"mento6 aconchegar t pr akont°Se"Va|
(akojtEla"mEnto6) aconchego m akon"t°SeVo6
acoitelar t akojtE"la| acondicionábel a akondiTjo"naBe6l
acolá av ako"la | var acondicionable
acolar t ako"la| acondicionable a akondiTjo"naBle6
acolchamento m akolt°Sa"mento6 | var acondicionábel
(akolt°Sa"mEnto6) acondicionador a m
acolchar t akol"t°Sa| akondiTjona"Do| | f:
acoletar t akole"ta| acondicionadora
acolia f a"kOlja6 akondiTjona"Do|a6
acolitado m akOli"taDo6 acondicionamento m
acólito m a"kOlito6 akondiTjona"mento6
acolledor a ako¥e"Do| | f: (akondiTjona"mEnto6)
acolledora ako¥e"Do|a6 acondicionar t akondiTjo"na|
acolleito pt a ako"¥ejto6 | f: aconfesional a akoμfesjo"nal
acolleita ako"¥ejta6 | var acollido aconitina f akoni"tina6
acollemento m ako¥e"mento6 acónito m a"kOnito6
(ako¥e"mEnto6) aconsellábel a akonse"¥aBe6l | var
acoller t pr ako"¥e| aconsellable
acollida f ako"¥iDa6 aconsellable a akonse"¥aBle6 | var
acollido pt a ako"¥iDo6 | f: acollida aconsellábel
aconsellar t pr akonse"¥a| | var
ako"¥iDa6 | var acolleito
consellar
acolloar t pr ako¥o"a|
acontecemento m
acometer t akome"te|
akonteTe"mento6 (akonteTe"mEnto6)
acometida f akome"tiDa6
acontecer i akonte"Te|
acomodación f akomoDa"TjoN
acoramento m ako|a"mento6
acomodadamente av
(ako|a"mEnto6)
akomoDaDa"mente6
acorar t i pr ako"|a|
acomodadizo a akomoDa"DiTo6 | f:
acordanza f ako|"DanTa6
acomodadiza akomoDa"DiTa6
acordar t i pr ako|"Da|
acorde a m a"kO|De6

10
acordeón m ako|De"oN acreditativo a ak|EDita"tiBo6 | f:
acordeonista s ako|Deo"nista6 acreditativa ak|EDita"tiBa6
acordes av a"kO|De6s acredor a s ak|e"Do| | f: acredora
acordo m a"ko|Do6 a"kO|Do6 ak|e"Do|a6
acordoar t ako|Do"a| acremente av ak|e"mente6
acornellar t pr ako|ne"¥a| acridade f ak|i"DaDe6
acoro m a"ko|o6 acrídidos mpl a"k|iDiDo6s
acorporado a ako|po"|aDo6 | f: acrílico a a"k|iliko6 | f: acrílica
acorporada ako|po"|aDa6 a"k|ilika6
acorreito a ako"rejto6 | f: acorreita acrimonia f ak|i"mOnja6
ako"rejta6 acrisoladamente av
acorrer t ako"re| ak|isolaDa"mente6
acorro m a"koro6 ak|isOlaDa"mente6
acortinar t ako|ti"na| acrisolado pt a ak|iso"laDo6
acosar t ako"sa| ak|isO"laDo6 | f: acrisolada
acoso m a"koso6 ak|iso"laDa6 ak|isO"laDa6
acostumado pt a akostu"maDo6 | f: acrisolamento m ak|isOla"mento6
acostumada akostu"maDa6 ak|isola"mento6 (ak|isola"mEnto6)
acostumar t i pr akostu"ma| acrisolar t ak|iso"la| ak|isO"la|
acotiledóneas fpl akotile"DOne8a6s acristianar t ak|istja"na|
acotío av ako"tio6 | var decotío acritude f ak|i"tuDe6
acougar i akow"Va| acrobacia f ak|o"BaTja6
acougo m a"kowVo6 acróbata s a"k|OBa6ta6
acoutamento m akowta"mento6 acrobaticamente av
(akowta"mEnto6) ak|oBatika"mente6
acoutar t akow"ta| acrobático a ak|o"Batiko6 | f:
acovardado pt a akoBa|"DaDo6 | f: acrobática ak|o"Batika6
acovardada akoBa|"DaDa6 acrobatismo m ak|oBa"tismo6
acovardamento m acromático a ak|o"matiko6 | f:
akoBa|Da"mento6 (akoBa|Da"mEnto6) acromática ak|o"matika6
acovardar t pr akoBa|"Da| acromatismo m ak|oma"tismo6
acracia f a"k|aTja6 acromatizar t ak|omati"Ta|
ácrata a s "ak|a6ta6 acromegalia f ak|ome"Valja6
acre1 a "ak|e6 acromegálico a ak|ome"Valiko6 | f:
acre2 m "ak|e6 acromegálica ak|ome"Valika6
acrecentábel a ak|eTen"taBe6l | acrópole f a"k|Opo6le6
var acrecentable acróstico a m a"k|Ostiko6 | f:
acrecentable a ak|eTen"taBle6 | acróstica a"k|Ostika6
var acrecentábel acroterio m ak|o"tE|jo6
acrecentamento m acta f "akta6
ak|eTenta"mento6 actinia f ak"tinja6
(ak|eTenta"mEnto6) actínico a ak"tiniko6 | f: actínica
acrecentar t ak|eTen"ta| ak"tinika6
acreditábel a ak|EDi"taBe6l | var actinio m ak"tinjo6
acreditable actinismo m akti"nismo6
acreditable a ak|EDi"taBle6 | var actinoloxía f aktinolo"Sia6
acreditábel actinómetro m akti"nOme6t|o6
acreditar t pr ak|EDi"ta|

11
actinomiceto m aktinomi"Teto6 acuícola a a"kwiko6la6
actinomicose f aktinomi"kOse6 acuicultor s akwikul"to| | f:
actinoterapia f aktinote"|apja6 acuicultora akwikul"to|a6
actitude f akti"tuDe6 acuicultura f akwikul"tu|a6
activación f aktiBa"TjoN acuidade f akwi"DaDe6
activador a s aktiBa"Do| | f: acuífero a a"kwife6|o6 | f: acuífera
activadora aktiBa"Do|a6 a"kwife6|a6
activamente av aktiBa"mente6 acuifoliáceas fpl akwifO"ljaTe8a6s
activar t akti"Ba| aculeados mpl akule"aDo6s
actividade f aktiBi"DaDe6 acúleo m a"kule8o6
activismo m akti"Bismo6 aculturación f akultu|a"TjoN
activista a s akti"Bista6 acume m a"kume6
activo a m ak"tiBo6 | f: activa acúmetro m a"kume6t|o6
ak"tiBa6 acuminado a akumi"naDo6 | f:
acto m "akto6 acuminada akumi"naDa6
actor m ak"to| acumulábel a akumu"laBe6l | var
actriz f ak"t|iT acumulable
actuación f aktua"TjoN acumulable a akumu"laBle6 | var
actual a aktu"al acumulábel
actualidade f aktwali"DaDe6 acumulación f akumula"TjoN
actualización f aktwaliTa"TjoN acumulador a m akumula"Do| | f:
actualizar t aktwali"Ta| acumuladora akumula"Do|a6
actualmente av aktual"mente6 acumular t akumu"la|
actuante a s aktu"ante6 acumulativamente av
actuar i aktu"a| akumulatiBa"mente6
actuario m aktu"a|jo6 acumulativo a akumula"tiBo6 | f:
acuar t aku"a| acumulativa akumula"tiBa6
acuarela f akwa"|Ela6 acunchado a akun"t°SaDo6 | f:
acuarelista s akwa|E"lista6 acunchada akun"t°SaDa6 | var
acuario m a"kwa|jo6 aconchado
acuartelado a akwa|tE"laDo6 | f: acuñar t aku"≠a|
acuartelada akwa|tE"laDa6 acuosidade f akwosi"DaDe6
acuartelamento m acuoso a a"kwoso6 | f: acuosa
akwa|tEla"mento6 a"kwosa6
(akwa|tEla"mEnto6) acupuntura f akupun"tu|a6
acuartelar t akwa|tE"la| acurralar t akura"la|
acuático a a"kwatiko6 | f: acuática acurrunchar t pr akurun"t°Sa|
a"kwatika6 acurtar t pr aku|"ta|
acuberto pt aku"BE|to6 | f: acurutar t aku|u"ta|
acuberta aku"BE|ta6 acuruxar pr aku|u"Sa|
acubillar t akuBi"¥a| acusábel a aku"saBe6l | var
acubillo m aku"Bi¥o6 acusable
acubrir t aku"B|i| acusable a aku"saBle6 | var
acucar t pr aku"ka| acusábel
acudir i aku"Di| acusación f akusa"TjoN
acueduto m akwE"Duto6 acusado pt a s aku"saDo6 | f:
acugular t akuVu"la| acusada aku"saDa6

12
acusador a s akusa"Do| | f: adecuación f aDEkwa"TjoN
acusadora akusa"Do|a6 adecuadamente av
acusar t aku"sa| aDEkwaDa"mente6
acusativo a m akusa"tiBo6 | f: adecuado pt a aDE"kwaDo6 | f:
acusativa akusa"tiBa6 adecuada aDE"kwaDa6
acusatorio a akusa"tO|jo6 | f: adecuar t pr aDE"kwa|
acusatoria akusa"tO|ja6 adega f a"DEVa6 (a"DeVa6)
acusón a s aku"soN | f: acusona adegueiro s aDE"Vej|o6 (aDe"Vej|o6)
aku"sona6 | f: adegueira aDE"Vej|a6
acústica f a"kustika6 (aDe"Vej|a6)
acusticamente av akustika"mente6 adelfa f a"DElfa6
acústico a a"kustiko6 | f: acústica adelgazamento m
a"kustika6 aDelVaTa"mento6 (aDelVaTa"mEnto6)
acutángulo a aku"taNgulo6 | f: adelgazante a aDelVa"Tante6
acutángula aku"taNgula6 adelgazar t i aDelVa"Ta|
ad hoc la ad"Ok | nt lat adella f a"De¥a6
ad hominem la ad"Ominem | nt lat ademais av aDe"majs
ad libitum lav ad"liBitum | nt lat ademais de lpp aDe"majsDe6
adáctilo a a"Daktilo6 | f: adáctila ademán m aDe"maN
a"Daktila6 adenite f aDe"nite6
adagio av m a"dad°Zo | nt it adenocarcinoma m
adaíl m aDa"il aDenoka|Ti"noma6
adamantino a aDaman"tino6 | f: adenoide a fpl aDe"nOjDe6
adamantina aDaman"tina6 adenoma m aDe"noma6
adamascado a aDamas"kaDo6 | f: adenopatía f aDenopa"tia6
adamascada aDamas"kaDa6 adentar t aDen"ta| (aDEn"ta|)
adámico a a"Damiko6 | f: adámica adentros mpl a"Dent|o6s
a"Damika6 adepto a s a"DEpto6 | f: adepta
adamismo m aDa"mismo6 a"DEpta6
adamita s aDa"mita6 aderezar t pr aDe|e"Ta|
adán m a"DaN aderezo m aDe"|eTo6
adaptábel a aDap"taBe6l | var adestrado pt a aDEs"t|aDo6 | f:
adaptable adestrada aDEs"t|aDa6
adaptabilidade f aDaptaBili"DaDe6 adestrador s aDEst|a"Do| | f:
adaptable a aDap"taBle6 | var adestradora aDEst|a"Do|a6
adaptábel adestramento m aDEst|a"mento6
adaptación f aDapta"TjoN (aDEst|a"mEnto6)
adaptador s aDapta"Do| | f: adestrar t pr aDEs"t|a|
adaptadora aDapta"Do|a6 adeus ix a"Dews
adaptar t pr aDap"ta| adherencia f aDe"|EnTja6
adarga f a"Da|Va6 (aDe"|enTja6) aDE"|EnTja6
adarme m a"Da|me6 (aDE"|enTja6)
adarve m a"Da|Be6 adherente a aDe"|ente6 aDe"|Ente6
adaxio m a"DaSjo6 aDE"|ente6 aDE"|Ente6
addenda f a"denda6 | nt lat adherir t i pr aDe"|i| aDE"|i|
adealla f aDe"a¥a6 adhesión f aDe"sjoN aDE"sjoN
adeallo m aDe"a¥o6

13
adhesivo a m aDe"siBo6 aDE"siBo6 | f: aditivo a m aDi"tiBo6 | f: aditiva
adhesiva aDe"siBa6 aDE"siBa6 aDi"tiBa6
adiabático a aDia"Batiko6 | f: adival m aDi"Bal
adiabática aDia"Batika6 adiviña f aDi"Bi≠a6
adiabatismo m aDiaBa"tismo6 adiviñación f aDiBi≠a"TjoN
adiábel a aDi"aBe6l | var adiable adiviñanza f aDiBi"≠anTa6
adiable a aDi"aBle6 | var adiábel adiviñar t aDiBi"≠a|
adiaforese f aDiafo"|Ese6 adiviño a s aDi"Bi≠o6 | f: adiviña
adiaforético a m aDiafo"|Etiko6 | f: aDi"Bi≠a6
adiaforética aDiafo"|Etika6 adminículo m admi"nikulo6
adiáforo a aDi"afo6|o6 | f: adiáfora administrábel a adminis"t|aBe6l |
aDi"afo6|a6 var administrable
adialla f aDi"a¥a6 administrable a adminis"t|aBle6 |
adiamantado a aDiaman"taDo6 | f: var administrábel
adiamantada aDiaman"taDa6 administración f administ|a"TjoN
adiamento m aDia"mento6 administrado pt s adminis"t|aDo6 |
(aDia"mEnto6) f: administrada adminis"t|aDa6
adiantado pt a m aDjan"taDo6 | f: administrador a s administ|a"Do| |
adiantada aDjan"taDa6 f: administradora
adiantamento m aDjanta"mento6 administ|a"Do|a6
(aDjanta"mEnto6) administrar t pr adminis"t|a|
adiantar t i pr aDjan"ta| administrativamente av
adiante av a"Djante6 administ|atiBa"mente6
adianto1 m a"Djanto6 administrativo a s administ|a"tiBo6
adianto2 m a"Djanto6 | f: administrativa administ|a"tiBa6
adiar t aDi"a| admirábel a admi"|aBe6l | var
adicción f aDik"TjoN admirable
adición f aDi"TjoN admirabelmente av
adicional a aDiTjo"nal admi|aBel"mente6 | var
adicionalmente av admirablemente
aDiTjonal"mente6 admirable a admi"|aBle6 | var
adicto a s a"Dikto6 | f: adicta admirábel
admirablemente av
a"Dikta6
admi|aBle"mente6 | var
adinamia f aDi"namja6
admirabelmente
adiñeirado a aDi≠ej"|aDo6 | f:
admiración f admi|a"TjoN
adiñeirada aDi≠ej"|aDa6
admirador a s admi|a"Do| | f:
adípico a a"Dipiko6 | f: adípica
admiradora admi|a"Do|a6
a"Dipika6
admirar t pr admi"|a|
adipose f aDi"pOse6
admirativamente av
adiposidade f aDiposi"DaDe6 admi|atiBa"mente6
adiposo a aDi"poso6 | f: adiposa admirativo a admi|a"tiBo6 | f:
aDi"posa6 admirativa admi|a"tiBa6
adipsia f a"Dipsja6 admisíbel a admi"siBe6l | var
adir t a"Di| admisible
aditamento m aDita"mento6 admisible a admi"siBle6 | var
(aDita"mEnto6) admisíbel
admisión f admi"sjoN

14
admitancia f admi"tanTja6 adormentador a s aDo|menta"Do|
admitir t admi"ti| (aDo|mEnta"Do|) | f:
admonición f admoni"TjoN adormentadora aDo|menta"Do|a6
admonitorio a admoni"tO|jo6 | f: (aDo|mEnta"Do|a6)
admonitoria admoni"tO|ja6 adormentar t aDo|men"ta|
adobar t aDo"Ba| | var adubar (aDo|mEn"ta|)
adobe m a"DOBe6 adornar t i pr aDo|"na|
adobiar t pr aDoBi"a| adorno m a"Do|no6
adobío m aDo"Bio6 adoutrinamento m
adobo m a"DoBo6 | var adubo aDowt|ina"mento6
adoecer i aDoe"Te| (aDowt|ina"mEnto6)
adoitar t i aDoj"ta| adoutrinar t aDowt|i"na|
adoito1 a a"Dojto6 | f: adoita a"Dojta6 adozamento m aDoTa"mento6
adoito2 av a"Dojto6 (aDoTa"mEnto6)
adolescencia f aDoles"TEnTja6 adozante a aDo"Tante6
(aDoles"TenTja6) adozar t aDo"Ta|
adolescente a s aDoles"Tente6 adquirente a s adki"|ente6
aDoles"TEnte6 adki"|Ente6
adondar t aDon"da| adquiríbel a adki"|iBe6l | var
adónico a a"DOniko6 | f: adónica adquirible
a"DOnika6 adquirible a adki"|iBle6 | var
adonis m a"DOnis adquiríbel
adopción f aDOp"TjoN adquiridor a s adki|i"Do| | f:
adoptábel a aDOp"taBe6l | var adquiridora adki|i"Do|a6
adoptable adquirir t adki"|i|
adoptable a aDOp"taBle6 | var adquisición f adkisi"TjoN
adoptábel adquisitivo a adkisi"tiBo6 | f:
adoptar t aDOp"ta| adquisitiva adkisi"tiBa6
adoptivo a aDOp"tiBo6 | f: adoptiva adral m a"D|al
aDOp"tiBa6 adramán m aD|a"maN
adorábel a aDo"|aBe6l | var adrede av a"D|EDe6 a"D|eDe6
adorable adrenal a adre"nal
adorabelmente av aDo|aBel"mente6 adrenalina f aD|ena"lina6
| var adorablemente adro m "aD|o6
adorable a aDo"|aBle6 | var adscribir t pr adsk|i"Bi|
adorábel adscrición f adsk|i"TjoN
adorablemente av aDo|aBle"mente6 adscrito pt a ads"k|ito6 | f: adscrita
| var adorabelmente ads"k|ita6
adoración f aDo|a"TjoN adstrinxencia f adst|in"SEnTja6
adorador a s aDo|a"Do| | f: (adst|in"SenTja6)
adoradora aDo|a"Do|a6 adstrinxente a adst|in"Sente6
adorar t aDo"|a| adst|in"SEnte6
adoratriz f aDo|a"t|iT adstrinxir t adst|in"Si|
adormecemento m adstritivo a adst|i"tiBo6 | f:
aDo|meTe"mento6 adstritiva adst|i"tiBa6
(aDo|meTe"mEnto6) aduana f aDu"ana6
adormecer i aDo|me"Te| aduanada f aDua"naDa6

15
aduaneiro a s aDua"nej|o6 | f: adventiciamente av
aduaneira aDua"nej|a6 adbentiTja"mente6
adubar t aDu"Ba| | var adobar adventicio a adben"tiTjo6 | f:
adubo m a"DuBo6 | var adobo adventicia adben"tiTja6
aducíbel a aDu"TiBe6l | var adventista a s adben"tista6
aducible advento m ad"bento6 (ad"bEnto6)
aducible a aDu"TiBle6 | var adverbial a adbE|"Bjal
aducíbel adverbialmente av
adución f aDu"TjoN adbE|Bjal"mente6
aducir t aDu"Ti| adverbio m ad"bE|Bjo6
adufe m a"Dufe6 adversamente av adbE|sa"mente6
adulación f aDula"TjoN adversario a s adbE|"sa|jo6 | f:
adulador a s aDula"Do| | f: adversaria adbE|"sa|ja6
aduladora aDula"Do|a6 adversativo a adbE|sa"tiBo6 | f:
adular t aDu"la| adversativa adbE|sa"tiBa6
adulatorio a aDula"tO|jo6 | f: adversidade f adbE|si"DaDe6
adulatoria aDula"tO|ja6 adverso a ad"bE|so6 | f: adversa
adulterábel a aDultE"|aBe6l | var ad"bE|sa6
adulterable advertencia f adbe|"tEnTja6
adulterable a aDultE"|aBle6 | var (adbe|"tenTja6)
adulterábel advertidamente av
adulteración f aDultE|a"TjoN adbe|tiDa"mente6
adulterador a s aDultE|a"Do| | f: advertir t adbe|"ti|
adulteradora aDultE|a"Do|a6 advido pt a ad"biDo6 | f: advida
adulterante a s aDultE"|ante6 ad"biDa6 | var advindo
adulterar t aDultE"|a| advindo pt a ad"bindo6 | f: advinda
adulterativo a aDultE|a"tiBo6 | f: ad"binda6 | var advido
adulterativa aDultE|a"tiBa6 advir i ad"bi|
adulterino a aDul"tE|ino6 | f: advocación f adboka"TjoN
adulterina aDul"tE|ina6 adxacente a adSa"Tente6
adulterio m aDul"tErjo6 adSa"TEnte6
adúltero a s a"Dulte6|o6 | f: adúltera adxectivábel a adSEkti"BaBe6l | var
a"Dulte6|a6 adxectivable
adultez f aDul"teT adxectivable a adSEkti"BaBle6 | var
adulto a s a"Dulto6 | f: adulta adxectivábel
a"Dulta6 adxectivación f adSEktiBa"TjoN
adunco a a"DuNko6 | f: adunca adxectivar t adSEkti"Ba|
a"DuNka6 adxectivo a m adSEk"tiBo6 | f:
adurmiñar t aDu|mi"≠a| adxectiva adSEk"tiBa6
adustamente av aDusta"mente6 adxudicábel a adSuDi"kaBe6l | var
adustez f aDus"teT adxudicable
adustión f aDus"tjoN adxudicable a adSuDi"kaBle6 | var
adusto a a"Dusto6 | f: adusta adxudicábel
a"Dusta6 adxudicación f adSuDika"TjoN
adutor a aDu"to| | f: adutora adxudicador a s adSuDika"Do| | f:
aDu"to|a6 adxudicadora adSuDika"Do|a6
adxudicar t adSuDi"ka|

16
adxudicatario a s adSuDika"ta|jo6 | aerotransportábel a
f: adxudicataria adSuDika"ta|ja6 aE|ot|anspO|"taBe6l | var
adxudicativo a adSuDika"tiBo6 | f: aerotransportable
adxudicativa adSuDika"tiBa6 aerotransportable a
adxunción f adSun"TjoN aE|ot|anspO|"taBle6 | var
adxunto a s ad"Sunto6 | f: adxunta aerotransportábel
ad"Sunta6 afábel a a"faBe6l | var afable
aedo m a"eDo6 afabelmente av afaBel"mente6 |
aeración f aE|a"TjoN var afablemente
aéreo a a"E|e8o6 | f: aérea a"E|e8a6 afabilidade f afaBili"DaDe6
aerobio a aE"|OBjo6 | f: aerobia afable a a"faBle6 | var afábel
aE"|OBja6 afablemente av afaBle"mente6 |
aerobús m aE|o"Bus var afabelmente
aerodinámica f aE|oDi"namika6 afacer t pr afa"Te|
aerodinámico a aE|oDi"namiko6 | f: afagador a s afaVa"Do| | f:
aerodinámica aE|oDi"namika6 afagadora afaVa"Do|a6
aeródromo m aE"|OD|o6mo6 afagar t afa"Va|
aerofaxia f aE|o"faSja6 afago m a"faVo6
aerofobia f aE|o"fOBja6 afalar i afa"la|
aerógrafo m aE"|OV|a6fo6 afamado1 a afa"maDo6 | f: afamada
aerograma m aE|o"V|ama6 afa"maDa6 | nt fama
aerólito m aE"|Olito6 afamado2 a afa"maDo6 | f: afamada
aeroloxía f aE|olo"Sia6 afa"maDa6 | nt fame
aeromancia f aE|o"manTja6 afán m a"faN
aeromántico a aE|o"mantiko6 | f: afanar pr afa"na|
aeromántica aE|o"mantika6 afanípteros mpl afa"nipte6|o6s
aerómetro m aE"|Ome6t|o6 afanosamente av afanosa"mente6
aeromodelismo m afanoso a afa"noso6 | f: afanosa
aE|omoDE"lismo6 afa"nosa6
aeronauta s aE|o"nawta6 afasia f a"fasja6
aeronáutica f aE|o"nawtika6 afásico a a"fasiko6 | f: afásica
aeronáutico a aE|o"nawtiko6 | f: a"fasika6
aeronáutica aE|o"nawtika6 afastado pt a afas"taDo6 | f:
aeronaval a aE|ona"Bal afastada afas"taDa6
aeronave f aE|o"naBe6 afastamento m afasta"mento6
aeroplano m aE|o"plano6 (afasta"mEnto6)
aeroporto m aE|o"po|to6 afastar t pr afas"ta|
aeroscopio m aE|os"kOpjo6 afatar t afa"ta|
aerosol m aE|o"sol (aE|o"sOl) afear t i afe"a|
aerostática f aE|os"tatika6 afección f afEk"TjoN
aerostático a aE|os"tatiko6 | f: afeccionado pt a s afEkTjo"naDo6 |
aerostática aE|os"tatika6 f: afeccionada afEkTjo"naDa6
aeróstato m aE"|Osta6to6 afeccionar t pr afEkTjo"na|
aeroterapia f aE|ote"|apja6 afectación f afEkta"TjoN
aeroterrestre a aE|ote"rEst|e6 afectadamente av afEktaDa"mente6
afectado a s afEk"taDo6 | f:
afectada afEk"taDa6
afectar t i afEk"ta|

17
afectivamente av afEktiBa"mente6 afianzamento m afianTa"mento6
afectividade f afEktiBi"DaDe6 (afianTa"mEnto6)
afectivo a afEk"tiBo6 | f: afectiva afianzar t pr afian"Ta|
afEk"tiBa6 afiar t afi"a|
afecto1 m a"fEkto6 afibelar t afiBE"la|
afecto2 a a"fEkto6 | f: afecta afidalgado a s afiDal"VaDo6 | f:
a"fEkta6 afidalgada afiDal"VaDa6
afectuosamente av afidalgar t pr afiDal"Va|
afEktuosa"mente6 áfidos mpl "afiDo6s
afectuoso a afEktu"oso6 | f: afiliación f afilja"TjoN
afectuosa afEktu"osa6 afiliado pt a s afi"ljaDo6 | f: afiliada
afeitado m afej"taDo6 afi"ljaDa6
afeitar t pr afej"ta| afiliar t pr afi"lja|
afeite m a"fejte6 afiligranado a afiliV|a"naDo6 | f:
afeito pt a a"fejto6 | f: afeita a"fejta6 afiligranada afiliV|a"naDa6
afelio m a"fEljo6 afillado s afi"¥aDo6 | f: afillada
afelpado a afEl"paDo6 | f: afelpada afi"¥aDa6
afEl"paDa6 afillar i afi"¥a|
aferente a afe"|ente6 afe"|Ente6 afín a s a"fiN
aférese f a"fE|e6se6 afinación f afina"TjoN
aferidoiro m afe|i"Doj|o6 afinadamente av afinaDa"mente6
aferir t afe"|i| afinador a s afina"Do| | f:
aferrar t pr afe"ra| afinadora afina"Do|a6
aferretar t afere"ta| afinar t afi"na|
aferrollamento m afero¥a"mento6 afincar t pr afiN"ka|
(afero¥a"mEnto6) afinidade f afini"DaDe6
aferrollar t pr afero"¥a| afirmación f afi|ma"TjoN
aferventado m afe|Ben"taDo6 afirmar t pr afi|"ma|
aferventar t afe|Ben"ta| afirmativamente av
afervoadamente av afi|matiBa"mente6
afe|BoaDa"mente6 afirmativo a afi|ma"tiBo6 | f:
afervoado pt a afe|Bo"aDo6 | f: afirmativa afi|ma"tiBa6
afervoada afe|Bo"aDa6 afitar1 t afi"ta|
afervoamento m afe|Boa"mento6 afitar2 t i afi"ta|
(afe|Boa"mEnto6) afiuzar t afiu"Ta|
afervoar t i pr afe|Bo"a| afixación f afiksa"TjoN
afgán a s af"VaN | f: afgá af"Va | afixo m a"fikso6
nt Afganistán aflición f afli"TjoN
afiado pt a afi"aDo6 | f: afiada aflitivo a afli"tiBo6 | f: aflitiva
afi"aDa6 afli"tiBa6
afiadoira f afia"Doj|a6 aflito a a"flito6 | f: aflita a"flita6
afiador a s afia"Do| | f: afiadora aflixidamente av afliSiDa"mente6
afia"Do|a6 afliximento m afliSi"mento6
afiadura f afia"Du|a6 (afliSi"mEnto6)
afialapis m afia"lapis aflixir t pr afli"Si|
afianzador a s afianTa"Do| | f: afloramento m aflo|a"mento6
afianzadora afianTa"Do|a6 (aflo|a"mEnto6)

18
aflorar i aflo"|a| aforro m a"foro6
afloxístico a aflo"Sistiko6 | f: afortunadamente av
afloxística aflo"Sistika6 afo|tunaDa"mente6
afluencia f aflu"EnTja6 (aflu"enTja6) afortunado a afo|tu"naDo6 | f:
afluente a s aflu"ente6 aflu"Ente6 afortunada afo|tu"naDa6
afluír i aflu"i| afoutamente av afowta"mente6
afluxo m a"fluSo6 afoutar t pr afow"ta|
afocañar t afoka"≠a| afouteza f afow"teTa6
afociñar t afoTi"≠a| afouto a a"fowto6 | f: afouta
afofar t pr afO"fa| afo"fa| a"fowta6
afogadamente av afoVaDa"mente6 afrancesado pt a s af|anTe"saDo6 |
afogadizo a afoVa"DiTo6 | f: f: afrancesada af|anTe"saDa6
afogadiza afoVa"DiTa6 afrancesamento m
afogado pt a s afo"VaDo6 | f: af|anTesa"mento6
afogada afo"VaDa6 (af|anTesa"mEnto6)
afogamento m afoVa"mento6 afrancesar t pr af|anTe"sa|
(afoVa"mEnto6) afrautado a af|aw"taDo6 | f:
afogar t i pr afo"Va| afrautada af|aw"taDa6
afogo m a"fOVo6 a"foVo6 afrescar i af|es"ka|
afogueirar t afoVej"|a| africación f af|ika"TjoN
afondamento m afonda"mento6 africado a af|i"kaDo6 | f: africada
(afonda"mEnto6) af|i"kaDa6
afondar t i afon"da| africáner a s af|i"kane6| | nt
afonía f afo"nia6 Sudáfrica
afónico a a"fOniko6 | f: afónica africanismo m af|ika"nismo6
a"fOnika6 africanista a s af|ika"nista6
áfono a "afo6no6 | f: áfona "afo6na6 africanizar t pr af|ikani"Ta|
afonsino a afon"sino6 | f: afonsina africano a s af|i"kano6 | f: africana
afon"sina6 af|i"kana6 | nt África
aforador a s afo|a"Do| | f: afroamericano a af|o8amE|i"kano6 |
aforadora afo|a"Do|a6 f: afroamericana af|o8amE|i"kana6
aforamento m afo|a"mento6 afroasiático a af|o8a"sjatiko6 | f:
(afo|a"mEnto6) afroasiática af|o8a"sjatika6
aforar t afo"|a| afrocubano a af|oku"Bano6 | f:
aforas fpl a"fO|a6s afrocubana af|oku"Bana6
aforcado pt a s afo|"kaDo6 | f: afrodisíaco a af|oDi"sia6ko6 | f:
aforcada afo|"kaDa6 afrodisíaca af|oDi"sia6ka6
aforcamento m afo|ka"mento6 afronta f a"f|onta6
(afo|ka"mEnto6) afrontador a af|onta"Do| | f:
aforcar t pr afo|"ka| afrontadora af|onta"Do|a6
aforismo m afo"|ismo6 afrontamento m af|onta"mento6
aforístico a afo"|istiko6 | f: (af|onta"mEnto6)
aforística afo"|istika6 afrontar t i pr af|on"ta|
aformigar t i afo|mi"Va| afrontosamente av
aforrador a s afora"Do| | f: af|ontosa"mente6
aforradora afora"Do|a6 afrontoso a af|on"toso6 | f:
aforrar t afo"ra| afrontosa af|on"tosa6

19
afrouxamento m af|owSa"mento6 agárico m a"Va|iko6
(af|owSa"mEnto6) agarimado pt a aVa|i"maDo6 | f:
afrouxar t i af|ow"Sa| agarimada aVa|i"maDa6
afta f "afta6 agarimador a aVa|ima"Do| | f:
aftoso a af"toso6 | f: aftosa af"tosa6 agarimadora aVa|ima"Do|a6
afumadoiro1 m afuma"Doj|o6 agarimante a aVa|i"mante6
afumadoiro2 m afuma"Doj|o6 | var agarimar t pr aVa|i"ma|
afungadoiro agarimo m aVa"|imo6
afumador m afuma"Do| agarimosamente av
afumadura f afuma"Du|a6 aVa|imosa"mente6
afumar1 t pr afu"ma| agarimoso a aVa|i"moso6 | f:
afumar2 t afu"ma| | var afungar agarimosa aVa|i"mosa6
afundimento m afundi"mento6 agarra f a"Vara6
(afundi"mEnto6) agarrada f aVa"raDa6
afundir t pr afun"di| agarrado pt a aVa"raDo6 | f:
afungadoiro m afuNga"Doj|o6 | var agarrada aVa"raDa6
afumadoiro2 fungadoiro agarradoira f aVara"Doj|a6
afungar t afuN"ga| | var afumar2 agarrar t i pr aVa"ra|
afuracar t afu|a"ka| agarrotamento m aVarOta"mento6
afusado a afu"saDo6 | f: afusada (aVarOta"mEnto6)
afu"saDa6 agarrotar t pr aVarO"ta|
afusal m afu"sal agás pp a"Vas | var aga
afuscar t i afus"ka| agasallar t aVasa"¥a|
aga pp "aVa6 agasalleiro a aVasa"¥ej|o6 | f:
agabitar t aVaBi"ta| agasalleira aVasa"¥ej|a6
agachadas, ás lav a…saVa"t°SaDa6s agasallo m aVa"sa¥o6
agachar t pr aVa"t°Sa| ágata f "aVa6ta6
agacho, ao lav Oa"Vat°So6 agatuñador m aVatu≠a"Do|
agaitar t aVaj"ta| agatuñar t i aVatu"≠a|
agalactia f aVa"laktja6 agave f a"VaBe6
agalegamento m aValeVa"mento6 aglaio m a"Vlajo6
(aValeVa"mEnto6) aglomeración f aVlomE|a"TjoN
agalegar t pr aVale"Va| aglomerado m aVlomE"|aDo6
agámico a a"Vamiko6 | f: agámica aglomerar t pr aVlomE"|a|
a"Vamika6 aglutinábel a aVluti"naBe6l | var
ágamo a "aVa6mo6 | f: ágama aglutinable
"aVa6ma6 aglutinable a aVluti"naBle6 | var
aganchar i aVan"t°Sa| aglutinábel
agano m a"Vano6 aglutinación f aVlutina"TjoN
ágape m "aVa6pe6 aglutinador a aVlutina"Do| | f:
ágar-ágar m "aVa|"aVa| aglutinadora aVlutina"Do|a6
agarandar t aVa|an"da| aglutinante a aVluti"nante6
agardar t i aVa|"Da| aglutinar t pr aVluti"na|
agareno a aVa"|eno6 | f: agarena aglutinina f aVluti"nina6
aVa"|ena6 agnación f agna"TjoN
agargalar t aVa|Va"la| agnaticio a agna"tiTjo6 | f:
agaricáceas fpl aVa|i"kaTe8as6 agnaticia agna"tiTja6

20
agnato m ag"nato6 agradabelmente av
agnosticismo m agnOsti"Tismo6 aV|aDaBel"mente6 | var
agnóstico a s ag"nOstiko6 agradablemente
agoadizo a aVoa"DiTo6 | f: agradable a aV|a"DaBle6 | var
agoadiza aVoa"DiTa6 agradábel
agoar t aVo"a| agradablemente av
agochar t pr aVo"t°Sa| aV|aDaBle"mente6 | var
agocho m a"Vot°So6 agradabelmente
agoirador a s aVoj|a"Do| | f: agradar1 i aV|a"Da|
agoiradora aVoj|a"Do|a6 agradar2 t aV|a"Da| | var gradar
agoirar t i aVoj"|a| agrade f a"V|aDe6 | var grade
agoireiro a s aVoj"|ej|o6 | f: agradecemento m
agoireira aVoj"|ej|a6 aV|aDeTe"mento6
agoirento a aVoj"|ento6 (aVoj"|Ento6) (aV|aDeTe"mEnto6)
| f: agoirenta aVoj"|enta6 agradecer t aV|aDe"Te|
(aVoj"|Enta6) agradecido pt a aV|aDe"TiDo6 | f:
agoiro m a"Voj|o6 agradecida aV|aDe"TiDa6
agomar i aVo"ma| | var agromar agrado m a"V|aDo6
agonía f aVo"nia6 agrafía f aV|a"fia6
agoniado pt a aVoni"aDo6 | f: ágrafo a "aV|a6fo6 | f: ágrafa
agoniada aVoni"aDa6 "aV|a6fa6
agoniante a aVoni"ante6 agramatical a aV|amati"kal
agoniar t pr aVoni"a| agramilar t aV|ami"la|
agónico a a"VOniko6 | f: agónica agrandamento m aV|anda"mento6
a"VOnika6 (aV|anda"mEnto6)
agonística f aVo"nistika6 agrandar t aV|an"da|
agonístico a aVo"nistiko6 | f: agrario a a"V|a|jo6 | f: agraria
agonística aVo"nistika6 a"V|a|ja6
agonizante a s aVoni"Tante6 agrarismo m aV|a"|ismo6
agonizar i aVoni"Ta| agrarista a s aV|a"|ista6
agora av a"Vo|a6 agravación f aV|aBa"TjoN
ágora f "aVo6|a6 agravamento m aV|aBa"mento6
agorafobia f aVo|a"fOBja6 (aV|aBa"mEnto6)
agostar t pr aVos"ta| agravante a f aV|a"Bante6
agostiño1 a aVos"ti≠o6 | f: agostiña agravar t pr aV|a"Ba|
aVos"ti≠a6 agraviante a aV|a"Bjante6
agostiño2 a s aVos"ti≠o6 | f: agraviar t aV|a"Bja|
agostiña aVos"ti≠a6 agravio m a"V|aBjo6
agosto m a"Vosto6 agraz a m a"V|aT
agra f "aV|a6 agre a "aV|e6
agraciado pt a aV|a"TjaDo6 | f: agrear t i pr aV|e"a|
agraciada aV|a"TjaDa6 agredir t aV|e"Di| aV|E"Di|
agraciar t aV|a"Tja| agregábel a aV|E"VaBe6l | var
agradábel a aV|a"DaBe6l | var agregable
agradable agregable a aV|E"VaBle6 | var
agregábel
agregación f aV|EVa"TjoN

21
agregado pt a s aV|E"VaDo6 | f: agruar i aV|u"a|
agregada aV|E"VaDa6 agrume m a"V|ume6
agregar t pr aV|E"Va| agrúo m a"V|uo6
agregativo a aV|EVa"tiBo6 | f: agrupábel a aV|u"paBe6l | var
agregativa aV|EVa"tiBa6 agrupable
agrego m a"V|EVo6 agrupable a aV|u"paBle6 | var
agrelar i aV|e"la| agrupábel
agremán m aV|e"maN agrupación f aV|upa"TjoN
agremente av aV|e"mente6 agrupamento m aV|upa"mento6
agremiación f aV|Emja"TjoN (aV|upa"mEnto6)
agremiado pt a s aV|E"mjaDo6 | f: agrupar t pr aV|u"pa|
agremiada aV|E"mjaDa6 agrura f a"V|u|a6
agremiar t pr aV|E"mja| aguacate m aVwa"kate6
agresión f aV|e"sjoN aV|E"sjoN aguantar t i pr aVwan"ta|
agresivamente av aV|esiBa"mente6 aguante m a"Vwante6
aV|EsiBa"mente6 aguapar i aVwa"pa|
agresividade f aV|esiBi"DaDe6 agudamente av aVuDa"mente6
aV|EsiBi"DaDe6 agudeza f aVu"DeTa6
agresivo a aV|e"siBo6 aV|E"siBo6 | f: agudizar t pr aVuDi"Ta|
agresiva aV|e"siBa6 aV|E"siBa6 agudo a a"VuDo6 | f: aguda a"VuDa6
agresor a s aV|e"so| aV|E"so| | f: aguerrido a aVE"riDo6 | f:
agresora aV|e"so|a6 aV|E"so|a6 aguerrida aVE"riDa6
agreste a a"V|Este6 aguia f "aVja6
agretar i pr aV|e"ta| aguiacho m aVi"at°So6
agrícola a a"V|iko6la6 aguieiro m aVi"ej|o6
agricultor s aV|ikul"to| | f: aguillada f aVi"¥aDa6
agricultora aV|ikul"to|a6 aguillar t aVi"¥a| | var aguilloar
agricultura f aV|ikul"tu|a6 aguilloada f aVi¥o"aDa6
agridoce a aV|i"DoTe6 aguilloar t aVi¥o"a| | var aguillar
agrilloar t aV|i¥o"a| aguillón m aVi"¥oN
agrimensor m aV|imen"so| aguinaldeiro s aVinal"dej|o6 | f:
agrimensura f aV|imen"su|a6 aguinaldeira aVinal"dej|a6
agrimonia f aV|i"mOnja6 aguinaldo m aVi"naldo6
agrión m aV|i"oN agulla f a"Vu¥a6
agripar pr aV|i"pa| agulleira f aVu"¥ej|a6
agrisado a aV|i"saDo6 | f: agrisada agulleiro a m aVu"¥ej|o6 | f:
aV|i"saDa6 agulleira aVu"¥ej|a6
agro m "aV|o6 agulleta f aVu"¥eta6
agromar i aV|o"ma| | var agomar agulletar t pr aVu¥e"ta|
agrón m a"V|oN agulleto m aVu"¥eto6
agronomía f aV|ono"mia6 aguzadoira f aVuTa"Doj|a6
agronómico a aV|o"nOmiko6 | f: aguzadura f aVuTa"Du|a6
agronómica aV|o"nOmika6 aguzalapis m aVuTa"lapis
agrónomo a s a"V|Ono6mo6 | f: aguzar t aVu"Ta|
agrónoma a"V|Ono6ma6 aguzoso a aVu"Toso6 | f: aguzosa
agropecuario a aV|ope"kwa|jo6 | f: aVu"Tosa6
agropecuaria aV|ope"kwa|ja6 ah ix "a

22
ai ix "aj alamano a s ala"mano6 | f:
aí av a"i alamana ala"mana6 | nt ant
aí, por lav po|a"i Alemaña meridional
aia f "aja6 alamar m ala"ma|
aiatolá m ajato"la alambicar t alambi"ka|
aiga f "ajVa6 | var aguia alambique m alam"bike6
aigote m aj"VOte6 alameda f ala"meDa6
aimará a s ajma"|a álamo m "ala6mo6
aínda av c a"inda6 | var inda alampar i alam"pa|
aio m "ajo6 alán m a"laN
aira f "aj|a6 | var eira alancada f alaN"kaDa6
airada f aj"|aDa6 | var eirada alancar i alaN"ka|
airado m aj"|aDo6 | var eirado alancear t alanTe"a|
aire m "aj|e6 alangrear i alaNg|e"a|
aireación f aj|ea"TjoN alano a s a"lano6 | f: alana a"lana6 |
aireada f aj|e"aDa6 nt ant Transcaucasia / Xermania /
airear t pr aj|e"a| Hispania
airexa f aj"|eSa6 alaparear i alapa|e"a|
airoa f aj"|Oa6 | var eiroa alaranxado a ala|an"SaDo6 | f:
airosamente av aj|osa"mente6 alaranxada ala|an"SaDa6
airoso a aj"|oso6 | f: airosa aj"|osa6 alarbe s a"la|Be6
aixada f aj"SaDa6 alarde m a"la|De6
aixola f aj"SOla6 alardeador a s ala|Dea"Do| | f:
aizoáceas fpl ajTo"aTe8as6 alardeadora ala|Dea"Do|a6
ala1 f "ala6 | var á2 alardear i ala|De"a|
ala2 ix "ala6 alargadeira f ala|Va"Dej|a6
alá av a"la alargamento m ala|Va"mento6
alabandina f alaBan"dina6 (ala|Va"mEnto6)
alabarda f ala"Ba|Da6 alargar t i pr ala|"Va|
alabardada f alaBa|"DaDa6 alargo m a"la|Vo6
alabardeiro m alaBa|"Dej|o6 alarido m ala"|iDo6
alabastrino a alaBas"t|ino6 | f: alarife m ala"|ife6
alabastrina alaBas"t|ina6 alarma f a"la|ma6
alabastro m ala"Bast|o6 alarmante a ala|"mante6
alacantino a s alakan"tino6 | f: alarmar t pr ala|"ma|
alacantina alakan"tina6 | nt alarmismo m ala|"mismo6
Alacant alarmista a s ala|"mista6
alacrán m ala"k|aN alasar i ala"sa|
alacridade f alak|i"DaDe6 alaterno m ala"tE|no6
alado a a"laDo6 | f: alada a"laDa6 alatinado pt a alati"naDo6 | f:
alagadizo a alaVa"DiTo6 | f: alatinada alati"naDa6
alagadiza alaVa"DiTa6 alatinar t alati"na|
alagamento m alaVa"mento6 alaudar pr alaw"Da|
(alaVa"mEnto6) aláudidos mpl a"lawDiDo6s
alagar t i pr ala"Va| alazán a m ala"TaN | f: alazá
alalá m ala"la ala"Ta
alba f "alBa6

23
albaceteño a s alBaTe"te≠o6 | f: albízaras fpl al"BiTa6|a6s
albaceteña alBaTe"te≠a6 | nt albo a m "alBo6 | f: alba "alBa6
Albacete albogue m al"BOVe6
albacora f alBa"kO|a6 alboio m al"BOjo6
albadear i alBaDe"a| albóndega f al"BOnde6Va6
albaialde m alBa"jalde6 albor m al"Bo|
albanel m alBa"nEl alborada f alBo"|aDa6
albanelaría alBanela"|ia6 alborecer i alBo|e"Te|
alBanEla"|ia6 | var albanelería alborexar i alBo|e"Sa|
albanelería f alBanelE"|ia6 albornoz m alBo|"nOT
alBanElE"|ia6 | var albanelaría alborotadamente av
albanés a s alBa"nes | f: albanesa alBo|otaDa"mente6
alBa"nesa6 | nt Albania alborotador a s alBo|ota"Do| | f:
albar a al"Ba| alborotadora alBo|ota"Do|a6
albará m alBa"|a alborotar t pr alBo|o"ta|
albarda f al"Ba|Da6 alboroto m alBo"|oto6
albardar t alBa|"Da| alborozadamente av
albardeiro m alBa|"Dej|o6 alBo|oTaDa"mente6
albardón m alBa|"DoN alborozar t pr alBo|o"Ta|
albarello a alBa"|e¥o6 | f: albarella alborozo m alBo"|oTo6
alBa"|e¥a6 albufeira f alBu"fej|a6
albaricoque m alBa|i"kOke6 álbum m "alBuN
albaricoqueiro m alBa|ikO"kej|o6 albume m al"Bume6
albariño a m alBa"|i≠o6 | f: albumina f alBu"mina6
albariña alBa"|i≠a6 albuminato m alBumi"nato6
albaroque m alBa"|Oke6 albuminoide a s alBumi"nOjDe6
albear t i alBe"a| albuminometría f alBuminomE"t|ia6
albedrío m alBE"D|io6 alBe"D|io6 albuminoso a alBumi"noso6 | f:
albedro m al"BeD|o6 albuminosa alBumi"nosa6
albeira f al"Bej|a6 albuminuria f alBumi"nu|ja6
albeiro a al"Bej|o6 | f: albeira albura f al"Bu|a6
al"Bej|a6 alburgada f alBu|"VaDa6
albeitar t alBej"ta| alburgar t i alBu|"Va|
albeitaría alBejta"|ia6 | var alburgueiro a s alBu|"Vej|o6 | f:
albeitería alburgueira alBu|"Vej|a6
albeite m al"Bejte6 alburo m al"Bu|o6
albeitería f alBejtE"|ia6 | var albuxe f al"BuSe6
albeitaría albuxíneo a alBu"Sine8o6 | f:
albelo a al"BElo6 | f: albela al"BEla6 albuxínea alBu"Sine8a6
albergar t pr alBE|"Va| alcabala f alka"Bala6
albergue m al"BE|Ve6 alcabaleiro m alkaBa"lej|o6
albinismo m alBi"nismo6 alcacén m alka"TeN
albino a s al"Bino6 | f: albina alcachofa f alka"t°SOfa6
al"Bina6 alcachofal m alkat°SO"fal
albiscar t alBis"ka| alcaiata f alka"jata6
albitorno m alBi"to|no6 alcaico a al"kajko6 | f: alcaica
albixense a mpl alBi"SEnse6 al"kajka6

24
alcaide m al"kajDe6 alce m "alTe6
alcaidesa f alkaj"Desa6 alcedínidos mpl alTe"DiniDo6s
alcaidía f alkaj"Dia6 álcidos mpl "alTiDo6s
alcaiotar t alkajO"ta| alción m al"TjoN
alcaiotaría alkajOta"|ia6 | var alcipreste m alTi"p|Este6
alcaiotería alcista a s al"Tista6
alcaiote s alka"jOte6 | f: alcaiota alcoba f al"koBa6 al"kOBa6
alka"jOta6 alcobacense a s alkoBa"TEnse6 | nt
alcaiotería f alkajOtE"|ia6 | var Alcobaça
alcaiotaría alcohol m al"kOl | var alcol
alcaldada f alkal"daDa6 alcoholato m alkO"lato6
alcalde m al"kalde6 alcoholemia f alkO"lEmja6
alcaldesa f alkal"desa6 alcohólico a s al"kOliko6 | f:
alcaldía f alkal"dia6 alcohólica al"kOlika6
alcalescencia f alkales"TEnTja6 alcoholimetría f alkOlimE"t|ia6
(alkales"TenTja6) alcoholímetro m alkO"lime6t|o6
alcalescente a alkales"Tente6 alcoholismo m alkO"lismo6
alkales"TEnte6 alcoholizar t pr alkOli"Ta|
álcali m "alka6li alcol m al"kOl | var alcohol
alcalimetría f alkalimE"t|ia6 alcorán m alko"|aN | var corán
alcalímetro m alka"lime6t|o6 alcouve m al"kowBe6
alcalinidade f alkalini"DaDe6 alcrique m al"k|ike6
alcalinizar t alkalini"Ta| alcumar t pr alku"ma|
alcalino a alka"lino6 | f: alcalina alcume m al"kume6
alka"lina6 alcuñar t pr alku"≠a|
alcaloide m alka"lOjDe6 alcuño m al"ku≠o6
alcalose f alka"lOse6 aldea f al"dea6
alcance m al"kanTe6 aldeán a s alde"aN | f: aldeá
alcándara f al"kanda6|a6 alde"a
alcanfor m alkaμ"fo| alkaμ"fO| aldehídico a alde"iDiko6 | f:
alcanforar t alkaμfo"|a| aldehídica alde"iDika6
alcanforeiro m alkaμfo"|ej|o6 aldehido m alde"iDo6
alcanzábel a alkan"TaBe6l | var aldino a al"dino6 | f: aldina al"dina6
alcanzable aldraba f al"d|aBa6
alcanzable a alkan"TaBle6 | var aldrabada f ald|a"BaDa6
alcanzábel aldrabar t ald|a"Ba|
alcanzar t i alkan"Ta| aldrabeiro a s ald|a"Bej|o6 | f:
alcaparra f alka"para6 aldrabeira ald|a"Bej|a6
alcaparral m alkapa"ral aldrabón m ald|a"BoN
alcaraván m alka|a"BaN aldraxante a ald|a"Sante6
alcarraza f alka"raTa6 aldraxar t ald|a"Sa|
alcatra f al"kat|a6 aldraxe f al"d|aSe6
alcatrán m alka"t|aN aldroga f al"d|OVa6
alcatranar t alkat|a"na| ale ix "ale6
alcatrear i alkat|e"a| aleatoriamente av aleatO|ja"mente6
alcatreo m alka"t|eo6 aleatorio a alea"tO|jo6 | f: aleatoria
alcázar m al"kaTa| alea"tO|ja6

25
aledar t pr ale"Da| (alE"Da|) alerce m a"lE|Te6
alefriz m ale"f|iT alergólogo s alE|"VOlo6Vo6 | f:
alegábel a alE"VaBe6l | var alergóloga alE|"VOlo6Va6
alegable alergoloxía f alE|Volo"Sia6
alegable a alE"VaBle6 | var alerón m alE"|oN
alegábel alerta ix av f a"lE|ta6
alegación f alEVa"TjoN alertador a alE|ta"Do| | f:
alegante a alE"Vante6 alertadora alE|ta"Do|a6
alegar t alE"Va| alertar t alE|"ta|
alegoría f aleVo"|ia6 aleVO"|ia6 alérxeno m a"lE|Se6no6
alegoricamente av alerxia f a"lE|Sja6
aleVO|ika"mente6 alérxico a a"lE|Siko6 | f: alérxica
alegórico a ale"VO|iko6 | f: a"lE|Sika6
alegórica ale"VO|ika6 aleta f a"leta6
alegorizar t aleVo|i"Ta| aletargar t pr aleta|"Va|
aleVO|i"Ta| aleurona f alew"|ona6
alegrar t pr alE"V|a| aleuto a a"lEwto6 a"lewto6 | f:
alegre a a"lEV|e6 aleuta a"lEwta6 a"lewta6
alegremente av alEV|e"mente6 alexandrino a s aleSan"d|ino6 | f:
alegrete m alE"V|ete6 alexandrina aleSan"d|ina6 | nt
alegría f ale"V|ia6 Alexandría
alegrón m alE"V|oN alexia f a"lEksja6
aleira f a"lej|a6 alexifármaco m alEksi"fa|ma6ko6
aleirar t alej"|a| alfa1 m "alfa6 | nt letra
aleitar t alej"ta| alfa2 f "alfa6
aleivosamente av alejBosa"mente6 alfabeticamente av
aleivosía f alejBo"sia6 alfaBEtika"mente6
aleivoso a alej"Boso6 | f: aleivosa alfabético a alfa"BEtiko6 | f:
alej"Bosa6 alfabética alfa"BEtika6
aleixado a alej"SaDo6 | f: aleixada alfabetización f alfaBEtiTa"TjoN
alej"SaDa6 alfabetizar t alfaBEti"Ta|
alelí m alE"li alfabeto m alfa"Beto6
aleluia ix s ale"luja6 alfaia f al"faja6
alemán a s ale"maN | f: alemá alfaiar t i pr alfa"ja|
ale"ma | nt Alemaña alfaiate m alfa"jate6
alemánico a ale"maniko6 | f: alfalfa f al"falfa6
alemánica ale"manika6 alfalfal m alfal"fal
alén av m a"lEN alfándega f al"fande6Va6
alén de lpp a"lEnde6 alfandegueiro a s alfande"Vej|o6 |
alentador a alenta"Do| (alEnta"Do|) f: alfandegueira alfande"Vej|a6
| f: alentadora alenta"Do|a6 alfanumérico a alfanu"mE|iko6
(alEnta"Do|a6) alfanxe m al"fanSe6
alentar t i alen"ta| (alEn"ta|) alfaquí m alfa"ki
alentexano a s alente"Sano6 | f: alfar t pr al"fa|
alentexana alente"Sana6 | nt alfareme m alfa"|eme6
Alentexo alferecía f alfE|e"Tia6
alento m a"lento6 (a"lEnto6) alférez m al"fE|e6T

26
alferga f al"fE|Va6 algún p al"VuN | f: algunha
alfiestra f al"fjEst|a6 al"VuNa6
alfil m al"fil algures av al"Vu|e6s
alfinetada f alfine"taDa6 alí av a"li
alfinete m alfi"nete6 alí a pouco, de lav da"lia"powko6
alfineteiro m alfine"tej|o6 de8a"lia"powko6
alfombra f al"fomb|a6 aliado pt a s ali"aDo6 | f: aliada
alfombrado pt a alfom"b|aDo6 | f: ali"aDa6
alfombrada alfom"b|aDa6 alianza f ali"anTa6
alfombrar t alfom"b|a| aliar t pr ali"a|
alfóndega f al"fOnde6Va6 alias av m "alja6s
alforfa f al"fO|fa6 aliaxe f ali"aSe6
alforxa f al"fO|Sa6 alicate m ali"kate6 | var alicates
alforxada f alfO|"SaDa6 alicates mpl ali"kate6s | var alicate
alfoz m al"fOT alicerce m ali"TE|Te6
alfúfaro a al"fufa6|o6 | f: alfúfara alicerzar t pr aliTE|"Ta|
al"fufa6|a6 aliciente m ali"TjEnte6
alga f "alVa6 | var olga alicorno m ali"kO|no6
algalia f al"Valja6 alicuanta af ali"kwanta6
algara f al"Va|a6 alícuota af a"likwo6ta6
algarabía f alVa|a"Bia6 alidada f ali"DaDa6
algarada f alVa"|aDa6 alienábel a aljE"naBe6l | var
algarear i alVa|e"a| alienable
algareiro a alVa"|ej|o6 | f: alienabilidade f aljEnaBili"DaDe6
algareira alVa"|ej|a6 alienable a aljE"naBle6 | var
algareo m alVa"|eo6 alienábel
algareón a s alVa|e"oN | f: alienación f aljEna"TjoN
algareona alVa|e"ona alienado pt a aljE"naDo6 | f:
algaria f al"Va|ja6 alienada aljE"naDa6
algarismo m alVa"|ismo6 alienador a s aljEna"Do| | f:
algarrada f alVa"raDa6 alienadora aljEna"Do|a6
algarvío a s alVa|"Bio6 | f: algarvía alienante a aljE"nante6
alVa|"Bia6 | nt Algarve alienar t aljE"na|
algazara f alVa"Ta|a6 alienista s aljE"nista6
algo p av "alVo6 alifafe m ali"fafe6
algodoal m alVoDo"al alifático a ali"fatiko6 | f: alifática
algodoeiro a s alVoDo"ej|o6 | f: ali"fatika6
algodoeira alVoDo"ej|a6 alífero a a"life6|o6 | f: alífera
algodón m alVo"DoN a"life6|a6
algorítmico a alVo"|itmiko6 | f: aliforme a ali"fO|me6
algorítmica alVo"|itmika6 alimentación f alimenta"TjoN
algoritmo m alVo"|itmo6 (alimEnta"TjoN)
algoso a al"Voso6 | f: algosa alimentador a s alimenta"Do|
al"Vosa6 (alimEnta"Do|) | f: alimentadora
alguacil m alVwa"Til alimenta"Do|a6 (alimEnta"Do|a6)
algueirada f alVej"|aDa6 alimentar t i pr alimen"ta|
alguén p al"VEN (alimEn"ta|)

27
alimentario a alimen"ta|jo6 alixo m a"liSo6
(alimEn"ta|jo6) | f: alimentaria alizarina f aliTa"|ina6
alimen"ta|ja6 (alimEn"ta|ja6) alla f "a¥a6
alimenticio a alimen"tiTjo6 allada f a"¥aDa6
(alimEn"tiTjo6) | f: alimenticia allaricense a s a¥a|i"TEnse6 | nt
alimen"tiTja6 (alimEn"tiTja6) Allariz
alimento m ali"mento6 (ali"mEnto6) alleábel a a¥e"aBe6l | var alleable
alindador a s alinda"Do| | f: alleabilidade f a¥eaBili"DaDe6
alindadora alinda"Do|a6 alleable a a¥e"aBle6 | var alleábel
alindar t alin"da| alleación f a¥ea"TjoN
alínea f a"line8a6 alleado pt a a¥e"aDo6 | f: alleada
aliñación f ali≠a"TjoN a¥e"aDa6
aliñado pt a ali"≠aDo6 | f: aliñada alleador a s a¥ea"Do| | f:
ali"≠aDa6 alleadora a¥ea"Do|a6
aliñamento m ali≠a"mento6 alleamento m a¥ea"mento6
(ali≠a"mEnto6) (a¥ea"mEnto6)
aliñar t pr ali"≠a| alleante a a¥e"ante6
aliño m a"li≠o6 allear t a¥e"a|
aliñoar t ali≠o"a| allegretto m av alle"g|etto
aliñón a ali"≠oN | f: aliñona allE"g|etto | nt it
ali"≠ona allegro m av al"leg|o al"lEg|o | nt
alípede a a"lipe6De6 it
alisador a s alisa"Do| | f: alisadora alleiro m a"¥ej|o6
alisa"Do|a6 alleo a s a"¥eo6 | f: allea a"¥ea6
alisadura f alisa"Du|a6 allo m "a¥o6
alisamento m alisa"mento6 alma f "alma6
(alisa"mEnto6) almacén m alma"TEN
alisar t ali"sa| almacenábel a almaTE"naBe6l | var
alisio am m a"lisjo6 almacenable
alismatáceas fpl alisma"taTe8a6s almacenable a almaTE"naBle6 | var
alistado pt a alis"taDo6 | f: alistada almacenábel
alis"taDa6 almacenamento m
alistamento m alista"mento6 almaTEna"mento6
(alista"mEnto6) (almaTEna"mEnto6)
alistar t pr alis"ta| almacenar t almaTE"na|
aliteración f alitE|a"TjoN almacenaxe f almaTE"naSe6
aliviadoiro m aliBja"Doj|o6 almacenista s almaTE"nista6
aliviador a s aliBja"Do| | f: almadía f alma"Dia6
aliviadora aliBja"Do|a6 almadraba f alma"D|aBa6
aliviar t i ali"Bja| almadraque m alma"D|ake6
alivio m a"liBjo6 almafí m alma"fi
alixar t ali"Sa| almagre m al"maV|e6
alixeiramento m aliSej|a"mento6 almalla f al"ma¥a6
(aliSej|a"mEnto6) almallar t alma"¥a|
alixeirar t aliSej"|a| almallo m al"ma¥o6
alíxero a a"liSe6|o6 | f: alíxera almanaque m alma"nake6
a"liSe6|a6 almenara f alme"na|a6

28
almeriense a s alme"|jEnse6 | nt alomorfismo m alomo|"fismo6
Almería alomorfo m alo"mO|fo6
almexía f alme"Sia6 alongábel a aloN"gaBe6l | var
almilla f al"mi¥a6 alongable
almiranta f af almi"|anta6 alongable a aloN"gaBle6 | var
almirantado m almi|an"taDo6 alongábel
almirante m am almi"|ante6 alongado pt a aloN"gaDo6 | f:
almiscrar t almis"k|a| alongada aloN"gaDa6
almiscre m al"misk|e6 alongamento m aloNga"mento6
almixendro m almi"Send|o6 (aloNga"mEnto6)
almo a "almo6 | f: alma "alma6 alongar t pr aloN"ga|
almocadén m almoka"DEN alopatía f alopa"tia6
almoeda f almo"eDa6 alopecia f alo"pETja6
almofada f almo"faDa6 alópidos mpl a"lOpiDo6s
almofadado pt a m almofa"DaDo6 | alorar t pr alo"|a|
f: almofadada almofa"DaDa6 alotropía f alot|O"pia6
almofadar t almofa"Da| alotrópico a alo"t|Opiko6 | f:
almofadón m almofa"DoN alotrópica alo"t|Opika6
almofía f almo"fia6 alótropo m a"lOt|o6po6
almogávar m almo"VaBa| aloucadamente av
almohade a s almo"aDe6 alowkaDa"mente6
almorábide a s almo"|aBiDe6 aloucado a alow"kaDo6 | f:
almorrás fpl almo"ras aloucada alow"kaDa6
almorzar t i almo|"Ta| aloulado pt a alow"laDo6 | f:
almorzo m al"mo|To6 aloulada alow"laDa6
almotacé m almota"TE aloular t i alow"la|
almoxarife m almoSa"|ife6 aloumiñar t alowmi"≠a|
almude m al"muDe6 aloumiñeiro a alowmi"≠ej|o6 | f:
almuíña f almu"i≠a6 aloumiñeira alowmi"≠ej|a6
aló av a"lo aloumiño m alow"mi≠o6
alobado1 a alo"BaDo6 | f: alobada alourado a alow"|aDo6 | f: alourada
alo"BaDa6 alow"|aDa6
alobado2 m alo"BaDo6 aloxamento m aloSa"mento6
alocución f alOku"TjoN (aloSa"mEnto6)
alodar t pr alo"Da| aloxar t pr alo"Sa|
alodial a alO"Djal alóxeno a a"lOSe6no6 | f: alóxena
alodio m a"lODjo6 a"lOSe6na6
áloe m "alo6e6 alpabarda f alpa"Ba|Da6
aloético a alo"Etiko6 | f: aloética alpaca f al"paka6
alo"Etika6 alpargata f alpa|"Vata6
alogamia f alo"Vamja6 alpeirar i alpej"|a|
alombamento m alomba"mento6 alpendre m al"pend|e6
(alomba"mEnto6) alpestre a al"pEst|e6
alombar t pr alom"ba| alpinismo m alpi"nismo6
alomorfia f alo"mO|fja6 alpinista s alpi"nista6
alomórfico a alo"mO|fiko6 | f: alpino a al"pino6 | f: alpina al"pina6
alomórfica alo"mO|fika6 alpiste m al"piste6

29
alporca f al"pO|ka6 altibaixos mpl alti"BajSo6s
alporizamento m alpo|iTa"mento6 altilocuencia f altilO"kwEnTja6
(alpo|iTa"mEnto6) altilocuente a altilO"kwEnte6
alporizar t pr alpo|i"Ta| altimetría f altimE"t|ia6
alquermes m al"kE|me6s altímetro m al"time6t|o6
alquimia f al"kimja6 altiplano m alti"plano6
alquimista s alki"mista6 altisonante a altiso"nante6
alquitara f alki"ta|a6 altitude f alti"tuDe6
alsaciano a s alsa"Tjano6 | f: altivamente av altiBa"mente6
alsaciana alsa"Tjana6 | nt Alsacia altivez f alti"BeT | var altiveza
alta f "alta6 altiveza f alti"BeTa6 | var altivez
altaico a al"tajko6 | f: altaica altivo a al"tiBo6 | f: altiva al"tiBa6
al"tajka6 alto1 a m "alto6 | f: alta "alta6
altamente av alta"mente6 alto2 ix m "alto6
altar m al"ta| altofalante m altofa"lante6
altea f al"tea6 altolimego a s altoli"mEVo6 | f:
alter ego ls "alte"|EVo6 | nt lat altolimega altoli"mEVa6 | nt A
alterábel a altE"|aBe6l | var Limia Alta
alterable altomedieval a altomeDjE"Bal
alterabilidade f altE|aBili"DaDe6 altor m al"to|
alterable a altE"|aBle6 | var altorrelevo m altore"lEBo6
alterábel altovoltense a s altoBOl"tEnse6 | nt
alteración f altE|a"TjoN Alto Volta
alteradamente av altE|aDa"mente6 altruísmo m alt|u"ismo6
alterado pt a altE"|aDo6 | f: alterada altruísta a s alt|u"ista6
altE"|aDa6 altura f al"tu|a6
alterador a s altE|a"Do| | f: aluado pt a alu"aDo6 | f: aluada
alteradora altE|a"Do|a6 alu"aDa6
alterante a altE"|ante6 aluar i alu"a|
alterar t pr altE"|a| aluarar pr alua"|a|
alterativo a altE|a"tiBo6 | f: aluaxe f alu"aSe6
alterativa altE|a"tiBa6 alucar t alu"ka|
altercado m altE|"kaDo6 alucinación f aluTina"TjoN
altercar i altE|"ka| alucinadamente av
alteridade f altE|i"DaDe6 aluTinaDa"mente6
alternador m altE|na"Do| alucinado pt a aluTi"naDo6 | f:
alternancia f altE|"nanTja6 alucinada aluTi"naDa6
alternante a altE|"nante6 alucinante a aluTi"nante6
alternar t i pr altE|"na| alucinar t i aluTi"na|
alternativa f altE|na"tiBa6 alucinatorio a aluTina"tO|jo6 | f:
alternativamente av alucinatoria aluTina"tO|ja6
altE|natiBa"mente6 alucinóxeno a s aluTi"nOSe6no6 | f:
alternativo a altE|na"tiBo6 | f: alucinóxena aluTi"nOSe6na6
alternativa altE|na"tiBa6 alúcita f a"luTita6
alterno a al"tE|no6 | f: alterna alude m a"luDe6
al"tE|na6 aludir t i alu"Di|
alteza f al"teTa6

30
alugábel a alu"VaBe6l | var alxébrico a al"SEB|iko6 | f:
alugable alxébrica al"SEB|ika6
alugable a alu"VaBle6 | var alxebrista s alSe"B|ista6
alugábel alxecireño a s alSETi"|e≠o6 | f:
alugador a s aluVa"Do| | f: alxecireña alSETi"|e≠a6 | nt
alugadora aluVa"Do|a6 Alxeciras
alugamento m aluVa"mento6 alxeriano a s alSE"|jano6 | f:
(aluVa"mEnto6) alxeriana alSE"|jana6 | nt Alxeria
alugar t pr alu"Va| alxerino a s alSE"|ino6 | f: alxerina
alugueiro s alu"Vej|o6 | f: alSE"|ina6 | nt Alxer
alugueira alu"Vej|a6 alxia f "alSja6
alumar t i pr alu"ma| | var alumear alxibe m al"SiBe6
alume m a"lume6 alxidez f alSi"DeT
alumear t i pr alume"a| | var álxido a "alSiDo6 | f: álxida "alSiDa6
alumar alxofre m al"SOf|e6
alumina f alu"mina6 alxube m al"SuBe6
aluminar t alumi"na| alza f "alTa6
aluminato m alumi"nato6 alzada f al"TaDa6
alumínico a alu"miniko6 | f: alzadeiro m alTa"Dej|o6
alumínica alu"minika6 alzado m al"TaDo6
aluminio m alu"minjo6 alzamento m alTa"mento6
aluminita f alumi"nita6 (alTa"mEnto6)
aluminose f alumi"nOse6 alzaprema f alTa"p|ema6
aluminoso a alumi"noso6 | f: alzapremar t alTap|e"ma|
aluminosa alumi"nosa6 alzar t pr al"Ta|
alumnado m alum"naDo6 aluN"naDo6 ama f "ama6
alumno s a"lumno6 a"luNno6 | f: amábel a a"maBe6l | var amable
alumna a"lumna6 a"luNna6 amabelmente av amaBel"mente6 |
alusión f alu"sjoN var amablemente
alusivo a alu"siBo6 | f: alusiva amabilidade f amaBili"DaDe6
alu"siBa6 amable a a"maBle6 | var amábel
alustrar i alus"t|a| | var lustrar2 amablemente av amaBle"mente6 |
alustro m a"lust|o6 | var lustro2 var amabelmente
aluvial a alu"Bjal amado pt a a"maDo6 | f: amada
aluvión m alu"BjoN a"maDa6
alvariza f alBa"|iTa6 amador s ama"Do| | f: amadora
álveo m "alBe8o6 or s ama"Do|a6
alveolado a alBeO"laDo6 | f: amadriñar t amaD|i"≠a|
alveolada alBeO"laDa6 amagallar t amaVa"¥a|
alveolar a alBeO"la| amagar t ama"Va|
alvéolo m al"Beo6lo6 ámago m "ama6Vo6
alxaba f al"SaBa6 amaiar i ama"ja|
alxabeira f alSa"Bej|a6 amainar i amaj"na|
alxamía f alSa"mia6 amais av a"majs
álxebra f "alSe6B|a6 amais de lpp a"majsDe6
alxebricamente av amálgama f a"malVa6ma6
alSEB|ika"mente6 amalgamar t pr amalVa"ma|

31
amalló m ama"¥O | var amalloa amarelento a ama|E"lento6
amalloa f ama"¥Oa6 | var amalló (ama|E"lEnto6) | f: amarelenta
amalloar t ama¥o"a| ama|E"lenta6 (ama|E"lEnta6)
amancebamento m amareleza f ama|E"leTa6
amanTeBa"mento6 amarelle m ama"|e¥e6
(amanTeBa"mEnto6) amarelo a m ama"|Elo6 | var
amancebar pr amanTe"Ba| marelo
amandar t aman"da| amarfallar t ama|fa"¥a| | var
amandi a m a"mandi amaravallar amarfañar
amaneiradamente av amarfañar t ama|fa"≠a| | var
amanej|aDa"mente6 amarfallar
amaneirado pt a amanej"|aDo6 | f: amargadamente av
amaneirada amanej"|aDa6 ama|VaDa"mente6
amaneiramento m amargado pt a ama|"VaDo6 | f:
amanej|a"mento6 amargada ama|"VaDa6
(amanej|a"mEnto6) amargamente av ama|Va"mente6
amaneirar t pr amanej"|a| amargar t i pr ama|"Va|
amanelado a amanE"laDo6 | f: amargo a a"ma|Vo6 | f: amarga
amanelada amanE"laDa6 a"ma|Va6
amanexo m ama"neSo6 amargor m ama|"Vo|
amanita f ama"nita6 amarguento a ama|"Vento6
amansamento m amansa"mento6 (ama|"VEnto6) | f: amarguenta
(amansa"mEnto6) ama|"Venta6 (ama|"VEnta6)
amansar t i aman"sa| amarguexo m ama|"VeSo6
amantar t pr aman"ta| amargura f ama|"Vu|a6
amante a s a"mante6 amaricar t pr ama|i"ka|
amanuense s ama"nwEnse6 amariconar pr ama|iko"na|
amañador s ama≠a"Do| | f: amarilidáceas fpl ama|ili"DaTe8a6s
amañadora ama≠a"Do|a6 amarilis f ama"|ilis
amañar t pr ama"≠a| amaroar t ama|o"a|
amañecer i m ama≠e"Te| amaroufar pr ama|ow"fa|
amañecida f ama≠e"TiDa6 amarra f a"mara6
amaño m a"ma≠o6 amarrado pt a ama"raDo6 | f:
amar t a"ma| amarrada ama"raDa6
amarantáceas fpl ama|an"taTe8as6 amarradoira f amara"Doj|a6
amarantino a ama|an"tino6 | f: amarradura f amara"Du|a6
amarantina ama|an"tina6 amarralla f ama"ra¥a6
amaranto m ama"|anto6 amarrar t pr ama"ra|
amarar i ama"|a| amarre m a"mare6
amaravallar t ama|aBa"¥a| amarrear t pr amare"a|
amaraxe f ama"|aSe6 amarrotar t amarO"ta|
amarelado a ama|E"laDo6 | f: amasada f ama"saDa6
amarelada ama|E"laDa6 amasadela f amasa"DEla6
amarelar t ama|E"la| amasadora f amasa"Do|a6
amarelecer i ama|Ele"Te| | var amasadura f amasa"Du|a6
marelecer amasar t ama"sa|
amasillo m ama"si¥o6

32
amasio s a"masjo6 | f: amasia ámbolos cont "ambo6lo6s | f:
a"masja6 ámbalas "amba6la6s | nt ambos (p)
amata f a"mata6 + lo (art)
amatar t pr ama"ta| ambón m am"boN
amatorio a ama"tO|jo6 | f: amatoria ambos p "ambo6s | f: ambas
ama"tO|ja6 "amba6s
amaurose f amaw"|Ose6 ambrosía f amb|O"sia6
amazocado a amaTO"kaDo6 | f: ambrosiano a amb|O"sjano6 | f:
amazocada amaTO"kaDa6 ambrosiana amb|O"sjana6
amazona f ama"Tona6 ambulacro m ambu"lak|o6
amazónico a ama"TOniko6 | f: ambulancia f ambu"lanTja6
amazónica ama"TOnika6 ambulante a ambu"lante6
amazonita f amaTO"nita6 ambulatorio a m ambula"tOrjo6 | f:
ámbar m "amba| ambulatoria ambula"tOrja6
ambarado a amba"|aDo6 | f: amea f a"mea6
ambarada amba"|aDa6 amear1 t ame"a|
ambarina f amba"|ina6 amear2 t ame"a|
ambarino a amba"|ino6 | f: ameaza f ame"aTa6
ambarina amba"|ina6 ameazador a s ameaTa"Do| | f:
ambaxes mpl am"baSe6s ameazadora ameaTa"Do|a6
ambición f ambi"TjoN ameazadoramente av
ambicionar t ambiTjo"na| ameaTaDo|a"mente6
ambiciosamente av ameazante a amea"Tante6
ambiTjosa"mente6 ameazar t i amea"Ta|
ambicioso a ambi"Tjoso6 | f: ameba f a"meBa6
ambiciosa ambi"Tjosa6 amebeo a m ame"Beo6 | f: amebea
ambidextro a ambi"DEkst|o6 | f: ame"Bea6
ambidextra ambi"DEkst|a6 amebiano a ame"Bjano6 | f:
ambientación f ambjEnta"TjoN amebiana ame"Bjana6
ambientador a m ambjEnta"Do| | f: ameboide a ame"BOjDe6
ambientadora ambjEnta"Do|a6 amecedalla f ameTe"Da¥a6
ambiental a ambjEn"tal amecedura f ameTe"Du|a6
ambientar t pr ambjEn"ta| amecer t ame"Te|
ambiente a m am"bjEnte6 amedrentador a ameD|enta"Do| | f:
ambiguamente av amedrentadora ameD|enta"Do|a6
ambiVwa"mente6 amedrentar t pr ameD|en"ta|
ambigüidade f ambiVwi"DaDe6 ameigar t amej"Va|
ambiguo a am"biVwo6 | f: ambigua ameixa1 f a"mejSa6 | nt froita
am"biVwa6 ameixa2 f a"mejSa6 | nt bivalvo
ámbito m "ambito6 ameixeira f amej"Sej|a6
ambivalencia f ambiBa"lEnTja6 ameloado a amelo"aDo6 | f:
(ambiBa"lenTja6) ameloada amelo"aDa6
ambivalente a ambiBa"lente6 amén ix a"mEN
ambiBa"lEnte6 amencer i m amen"Te|
ambliopía f amblio"pia6 amencia f a"mEnTja6 (a"menTja6)
ámboa f "ambo8a6 amencida f amen"TiDa6
améndoa f a"mendo8a6

33
amendoado a m amendo"aDo6 | f: amida f a"miDa6
amendoada amendo"aDa6 amidón m amiD"oN
amendoal m amendo"al amidonar t ami"Dona|
amendoeira f amendo"ej|a6 amidonaxe f amiDo"naSe6
ameneiral m amenej"|al | var amieiral m amiej"|al
abeneiral amieiro m ami"ej|o6
ameneiro m ame"nej|o6 | var amigábel a ami"VaBe6l | var
abeneiro amigable
amenidade f ameni"DaDe6 amigabelmente av
amenizar t ameni"Ta| amiVaBel"mente6 | var
ameno a a"meno6 | f: amena amigablemente
a"mena6 amigable a ami"VaBle6 | var
amenorrea f ameno"rea6 amigábel
amenorreico a ameno"rejko6 | f: amigablemente av
amenorreica ameno"rejka6 amiVaBle"mente6 | var
amentáceo a amen"taTe8o6 | f: amigabelmente
amentácea amen"taTe8a6 amigar t pr ami"Va|
amentar t amen"ta| amígdala f a"migda6la6
amento m a"mento6 (a"mEnto6) amigdaláceas fpl amigda"laTe8as6
amerar t pr ame"|a| amigdalina f amigda"lina6
americanismo m amE|ika"nismo6 amigdalite f amigda"lite6
americanista s amE|ika"nista6 amigdalotomía f amigdaloto"mia6
americanizar t pr amE|ikani"Ta| amigo a s a"miVo6 | f: amiga
americano a s amE|i"kano6 | f: a"miVa6
americana amE|i"kana6 amiláceo a ami"laTe8o6 | f:
americio m amE"|iTjo6 amilácea ami"laTe8a6
amerindio a s amE"|indjo6 | f: amilase f ami"lase6
amerindia amE"|indja6 amílico a a"miliko6 | f: amílica
amestrábel a amEs"t|aBe6l | var a"milika6
amestrable amilladoiro m ami¥a"Doj|o6
amestrable a amEs"t|aBle6 | var amina f a"mina6
amestrábel aminoácido m amino"aTiDo6
amestrador a s amEst|a"Do| | f: aminoplasto m amino"plasto6
amestradora amEst|a"Do|a6 amizade f ami"TaDe6
amestramento m amEst|a"mento6 amizar i ami"Ta|
(amEst|a"mEnto6) amnesia f am"nEsja6 aN"nEsja6
amestrar t amEs"t|a| amnio m "amnjo6
ametencia f ame"tEnTja6 amniótico a am"njOtiko6 | f:
(ame"tenTja6) amniótica am"njOtika6
ameter i ame"te| amnistía f amnis"tia6 aNnis"tia6
ametista f ame"tista6 amnistiar t amnisti"a| aNnisti"a|
amétrope a a"mEt|o6pe6 amo m "amo6
ametropía f amet|O"pia6 amoado m amo"aDo6
amhárico a am"ha|iko6 | f: amoblamento m amOBla"mento6
amhárica am"ha|ika6 (amOBla"mEnto6)
amianto m ami"anto6 amoblar t a"mOBla|
amicto m a"mikto6 amocadura f amoka"Du|a6
amocar t pr amo"ka|

34
amocelo m amo"TElo6 amorfo a a"mO|fo6 | f: amorfa
amodo av a"mODo6 a"mO|fa6
amodorrar t pr amoDo"ra| amorgallar t amo|Va"¥a|
amoedar t amoe"Da| amorío m amo"|io6
amoestación f amoEsta"TjoN amormado a amo|"maDo6 | f:
amoestador a amoEsta"Do| | f: amormada amo|"maDa6
amoestadora amoEsta"Do|a6 amornar t i amo|"na|
amoestar t amoEs"ta| amorodeira f amo|o"Dej|a6
amofar pr amo"fa| amorodo m amo"|oDo6 | var
amolación f amola"TjoN amorogo
amoladura f amola"Du|a6 amorogo m amo"|oVo6 | var
amolar t pr amo"la| amorodo
amolecemento m amoleTe"mento6 amorosamente av amo|osa"mente6
(amoleTe"mEnto6) amorosidade f amo|osi"DaDe6
amolecer t i amole"Te| amoroso a amo"|oso6 | f: amorosa
amolegar t pr amole"Va| amo"|osa6
amolentar t amolen"ta| amolEn"ta| amorriñar pr amori"≠a|
amolloamento m amo¥oa"mento6 amorroado a amoro"aDo6 | f:
(amo¥oa"mEnto6) amorroada amoro"aDa6
amolloar t amo¥o"a| amortallar t amo|ta"¥a|
amomiar pr amO"mja| amortecedor m amo|teTe"Do|
amomo m a"momo6 amortecemento m
amoniacal a amonja"kal amo|teTe"mento6
amoníaco a m amo"nia6ko6 | f: (amo|teTe"mEnto6)
amoníaca amo"nia6ka6 amortecer t i amo|te"Te|
amónico a a"mOniko6 | f: amónica amortizábel a amO|ti"TaBe6l | var
a"mOnika6 amortizable
amonio m a"mOnjo6 amortizable a amO|ti"TaBle6 | var
amonita f amo"nita6 amortizábel
amonllar t amon"¥a| amortización f amO|tiTa"TjoN
amontear t amonte"a| amortizar t amO|ti"Ta|
amontoamento m amontoa"mento6 amortuxado a amo|tu"SaDo6 | f:
(amontoa"mEnto6) amortuxada amo|tu"SaDa6
amontoar t pr amonto"a| amosar t pr amo"sa|
amor m a"mo| amoscar i amos"ka|
amora f a"mO|a6 | var mora1 amosega f amo"sEVa6
amoral a amO"|al amosegadura f amoseVa"Du|a6
amoralidade f amO|ali"DaDe6 amosegar t amose"Va|
amordazamento m amotinado pt a s amOti"naDo6 | f:
amo|DaTa"mento6 amotinada amOti"naDa6
(amo|DaTa"mEnto6) amotinar t pr amOti"na|
amordazar t amo|Da"Ta| amoucado a amow"kaDo6 | f:
amordicar t amo|Di"ka| amoucada amow"kaDa6
amoreamento m amo|ea"mento6 amoucar t pr amow"ka|
(amo|ea"mEnto6) amouchar pr amow"t°Sa|
amorear t pr amo|e"a| amourado a amow"|aDo6 | f:
amourada amow"|aDa6

35
amouroar t amow|o"a| amulatado a amula"taDo6 | f:
amoutar t amow"ta| amulatada amula"taDa6
amovíbel a amo"BiBe6l | var amuleto m amu"leto6
amovible amullerado a amu¥E"|aDo6 | f:
amovibilidade f amOBiBili"DaDe6 amullerada amu¥E"|aDa6
amovible a amo"BiBle6 | var amúo m a"muo6
amovíbel amura f a"mu|a6
amozcadura f amoTka"Du|a6 amurada f amu"|aDa6
amozcar t amoT"ka| amurallar t amu|a"¥a|
amparar t pr ampa"|a| amurar t amu"|a|
amparo m am"pa|o6 anabaptismo m anaBap"tismo6
ampear i ampe"a| anabaptista s a anaBap"tista6
ampelidáceas fpl ampeli"DaTe8a6s anabar pr ana"Ba|
ampelita f ampe"lita6 anabólico a ana"BOliko6 | f:
ampelografía f ampeloV|a"fia6 anabólica ana"BOlika6
amperaxe f ampE"|aSe6 anabolismo m anaBO"lismo6
ampere m am"pE|e6 anabolizante a anaBOli"Tante6
amperímetro m ampE"|ime6t|o6 anacarado a anaka"|aDo6 | f:
amplamente av ampla"mente6 anacarada anaka"|aDa6
amplexicaule a amplEksi"kawle6 anacardiáceas fpl anaka|"DjaTe8as6
ampliábel a ampli"aBe6l | var anacardio m ana"ka|Djo6
ampliable anaco m a"nako6
ampliable a ampli"aBle6 | var anacoluto m anako"luto6
ampliábel anaconda f ana"konda6
ampliación f amplia"TjoN anacoreta m anakO"|eta6
ampliador a s amplia"Do| | f: anacorético a anakO"|Etiko6 | f:
ampliadora amplia"Do|a6 anacorética anakO"|Etika6
ampliar t ampli"a| anacreóntica f anak|e"Ontika6
amplificación f amplifika"TjoN anacreóntico a anak|e"Ontiko6 | f:
amplificador a s amplifika"Do| | f: anacreóntica anak|e"Ontika6
amplificadora amplifika"Do|a6 anacronicamente av
amplificar t amplifi"ka| anak|Onika"mente6
amplificativo a amplifika"tiBo6 | f: anacrónico a ana"k|Oniko6 | f:
amplificativa amplifika"tiBa6 anacrónica ana"k|Onika6
amplitude f ampli"tuDe6 anacronismo m anak|O"nismo6
amplo a "amplo6 | f: ampla "ampla6 anacruse f ana"k|use6
ampola f am"pOla6 am"pola6 anada f a"naDa6
ampolar t pr ampo"la| anadiplose f anaDi"plOse6
ampulosamente av anaerobio a m anaE"|OBjo6 | f:
ampulosa"mente6 anaerobia anaE"|OBja6
ampulosidade f ampulosi"DaDe6 anaerobiose f anaE|o"BjOse6
ampuloso a ampu"loso6 | f: anafase f ana"fase6
ampulosa ampu"losa6 anafil f ana"fil
amputación f amputa"TjoN anafiláctico a anafi"laktiko6 | f:
amputar t ampu"ta| anafiláctica anafi"laktika6
amuar t i pr amu"a| anafilaxe f anafi"lakse6
anáfora f a"nafo6|a6

36
anaforese f anafo"|Ese6 analxésico a m anal"SEsiko6 | f:
anafórico a ana"fO|iko6 | f: analxésica anal"SEsika6
anafórica ana"fO|ika6 anamnese f anam"nEse6
anafrodisia f anaf|o"Disja6 anamorfose f anamo|"fOse6
anafrodisíaco a anaf|oDi"sia6ko6 | f: ananás m ana"nas
anafrodisíaca anaf|oDi"sia6ka6 ananismo m ana"nismo6
anáglifo m a"naVlifo6 anano a s a"nano6 | f: anana
anaglíptico a ana"Vliptiko6 | f: a"nana6
anaglíptica ana"Vliptika6 anapéstico a ana"pEstiko6 | f:
anagoxía f anaVo"Sia6 anapéstica ana"pEstika6
anagóxico a ana"VOSiko6 | f: anapesto m ana"pEsto6
anagóxica ana"VOSika6 anaplastia f ana"plastja6
anagrama m ana"V|ama6 anaptixe f anap"tikse6
anagramático a anaV|a"matiko6 | f: anarcosindicalismo m
anagramática anaV|a"matika6 ana|kosindika"lismo6
anainar t anaj"na| anarquía f ana|"kia6
anais mpl a"najs anarquicamente av
anal a a"nal ana|kika"mente6
analecta f ana"lEkta6 anárquico a a"na|kiko6 | f:
analéptico a ana"lEptiko6 | f: anárquica a"na|kika6
analéptica ana"lEptika6 anarquismo m ana|"kismo6
analfabetismo m analfaBe"tismo6 anarquista a s ana|"kista6
analfabeto a s analfa"Beto6 | f: anarquizante a ana|ki"Tante6
analfabeta analfa"Beta6 anasar t pr ana"sa|
análise f a"nalise6 anasarca f ana"sa|ka6
analista1 s ana"lista6 anastático a anas"tatiko6 | f:
analista2 s ana"lista6 anastática anas"tatika6
analítica f ana"litika6 anastigmático a anastig"matiko6 | f:
analiticamente av analitika"mente6 anastigmática anastig"matika6
analítico a ana"litiko6 | f: analítica anastomose f anasto"mOse6
ana"litika6 anástrofe f a"nast|o6fe6
analizábel a anali"TaBe6l | var anatema m ana"tEma6 ana"tema6
analizable anatematizar t anatEmati"Ta|
analizable a anali"TaBle6 | var anatemati"Ta|
analizábel anátidos mpl a"natiDo6s
analizador a m analiTa"Do| | f: anatólico a ana"tOliko6 | f:
analizadora analiTa"Do|a6 anatólica ana"tOlika6
analizar t anali"Ta| anatolio a s ana"tOljo6 | f: anatolia
analogamente av analoVa"mente6 ana"tOlja6 | nt Anatolia
análogo a a"nalo6Vo6 | f: análoga anatomía f anato"mia6
a"nalo6Va6 anatomicamente av
analoxía f analo"Sia6 anatOmika"mente6
analoxicamente av anatómico a ana"tOmiko6 | f:
analOSika"mente6 anatómica ana"tOmika6
analóxico a ana"lOSiko6 | f: anatomista s anatO"mista6
analóxica ana"lOSika6 anatomizar t anatOmi"Ta|
analxesia f anal"SEsja6 anavallar t anaBa"¥a|

37
anca f "aNka6 andesita f ande"sita6
ancestral a s anTes"t|al anTEs"t|al andino a s an"dino6 | f: andina
ancheamento m ant°Sea"mento6 an"dina6 | nt Andes
(ant°Sea"mEnto6) andoriña f ando"|i≠a6
anchear t i ant°Se"a| andorrano a s ando"rano6 | f:
ancho a "ant°So6 | f: ancha "ant°Sa6 andorrana ando"rana6 | nt
anchoa f an"t°SOa6 an"t°Soa6 Andorra
anchura f an"t°Su|a6 andosco s an"dosko6 | f: andosca
ancián a s an"TjaN | f: anciá an"doska6
an"Tja androceo m and|o"Teo6
ancianidade f anTjani"DaDe6 androide m an"d|OjDe6
ancilar a anTi"la| androlla f an"d|o¥a6
anciñar t anTi"≠a| andrómena f an"d|Ome6na6
anciño m an"Ti≠o6 andropausa f and|o"pawsa6
áncora f "aNko6|a6 androsterona f and|ostE"|ona6
ancoradoiro m aNko|a"Doj|o6 andróxeno a m an"d|OSe6no6 | f:
ancorar t i aNko"|a| andróxena an"d|OSe6na6
ancoraxe f aNko"|aSe6 androxinia f and|O"Sinja6
andábel a an"daBe6l | var andable andróxino a an"d|OSino6 | f:
andable a an"daBle6 | var andábel andróxina an"d|OSina6
andaboi m anda"Boj andruviada f and|u"BjaDa6
andacamiños m andakam"i≠o6s andruvieira f and|uBi"ej|a6
andada f an"daDa6 aneboar i anEBo"a|
andadeiro a anda"Dej|o6 | f: anebrar i anE"B|a|
andadeira anda"Dej|a6 anécdota f a"nEkdo6ta6
andado pt a an"daDo6 | f: andada anecdotario m anEkdo"ta|jo6
an"daDa6 anecdótico a anEk"dOtiko6 | f:
andador a s anda"Do| | f: anecdótica anEk"dOtika6
andadora anda"Do|a6 anegar t pr ane"Va|
andadura f anda"Du|a6 aneiro a a"nej|o6 | f: aneira a"nej|a6
andaina f an"dajna6 anel m a"nEl
andalusí a s andalu"si | nt ant Al anelamento m anEla"mento6
Andalus (anEla"mEnto6)
andaluz a s anda"luT | f: andaluza anelar t anE"la|
anda"luTa6 | nt Andalucía anélidos mpl a"nEliDo6s
andante1 a an"dante6 anello a a"ne¥o6 | f: anella a"ne¥a6
andante2 av m an"dante6 | nt it anemia f a"nEmja6
andantino m av andan"tino6 anémico a a"nEmiko6 | f: anémica
andanza f an"danTa6 a"nEmika6
andar i t m an"da| anemófilo a anE"mOfilo6 | f:
andarela f anda"|Ela6 anemófila anE"mOfila6
andarica f anda"|ika6 anemógrafo m anE"mOV|a6fo6
andarivel m anda|i"BEl anemómetro m anE"mOme6t|o6
andas fpl "anda6s anemone f anE"mone6
andavía f anda"Bia6 anemoscopio m anEmos"kOpjo6
andazo m an"daTo6 anenado pt a ane"naDo6 | f:
andel m an"dEl | 38t anenada ane"naDa6

38
anenar pr ane"na| anfractuosidade f
anepigráfico a anEpi"V|afiko6 | f: aμf|aktuosi"DaDe6
anepigráfica anEpi"V|afika6 aμf|aktwosi"DaDe6
aneroide a anE"|OjDe6 anfractuoso a aμf|aktu"oso6 | f:
anesgar t pr anes"Va| anfractuosa aμf|aktu"osa6
anestesia f anes"tEsja6 anga f "aNga6
anestesiar t anestE"sja| angarela f aNga"|Ela6
anestésico a anes"tEsiko6 | f: angarellar t aNga|e"¥a|
anestésica anes"tEsika6 angarellas fpl aNga"|e¥a6s
anestesista s anestE"sista6 angarello m aNga"|e¥o6
aneto m a"neto6 angazar t aNga"Ta|
aneurisma m anew"|isma6 angazo m aN"gaTo6
anEw"|isma6 anglicanismo m aNglika"nismo6
anexar t anEk"sa| anglicano a s aNgli"kano6 | f:
anexión f anEk"sjoN anglicana aNgli"kana6
anexionar t anEksjo"na| anglicismo m aNgli"Tismo6
anexionismo m anEksjo"nismo6 anglicizar t pr aNgliTi"Ta|
anexionista a s anEksjo"nista6 anglo a s "aNglo6 | f: angla "aNgla6 |
anexo a m a"nEkso6 | f: anexa nt ant Inglaterra
a"nEksa6 angloárabe a aNglo"a|a6Be6
anfibio a s aμ"fiBjo6 | f: anfibia anglofilia f aNglo"filja6
aμ"fiBja6 anglófilo a s aN"glOfilo6 | f:
anfibolita f aμfiBO"lita6 anglófila aN"glOfila6
anfíbolo a m aμ"fiBo6lo6 | f: anglofobia f aNglo"fOBja6
anfíbola aμ"fiBo6la6 anglófobo a aN"glOfo6Bo6 | f:
anfiboloxía f aμfiBolo"Sia6 anglófoba aN"glOfo6Ba6
anfibolóxico a aμfiBo"lOSiko6 | f: anglófono a aN"glOfo6no6 | f:
anfibolóxica aμfiBo"lOSika6 anglófona aN"glOfo6na6
anfíbraco m aμ"fiB|a6ko6 anglonormando a s
anfictión m aμfik"tjoN aNglonO|"mando6 | f:
anfictionia f aμfik"tjonja6 anglonormanda aNglonO|"manda6
anfímacro m aμ"fimak|o6 anglosaxón a s aNglosak"soN | f:
anfineuros mpl aμfi"new|o6s anglosaxoa aNglosak"soa6
aμfi"nEw|o6s angolano a s aNgO"lano6 | f:
anfioxo m aμfi"Okso6 angolana aNgO"lana6 | nt Angola
anfípodo a s aμ"fipo6Do6 | f: angora m a aN"gO|a6
anfípoda aμ"fipo6Da6 angosto a aN"gosto6 | f: angosta
anfípodos mpl aμ"fipo6Do6s aN"gosta6
anfisbena f aμfis"Bena6 angostura f aNgos"tu|a6
anfisbénidos mpl aμfis"BEniDo6s angstrom m "aNgst|om
anfiteatro m aμfite"at|o6 angueira f aN"gej|a6
anfitrión s aμfit|i"oN | f: anfitrioa anguía f aN"gia6
aμfit|i"ona6 anguiacho m aNgi"at°So6
ánfora f "aμfo6|a6 ánguidos mpl "aNgiDo6s
anfótero a aμ"fOte6|o6 | f: anfótera anguieira f aNgi"ej|a6
aμ"fOte6|a6 angüiforme a aNgwi"fO|me6
anguílidos mpl aNgu"iliDo6s

39
angüiliforme a aNgwili"fO|me6 anímico a a"nimiko6 | f: anímica
anguilón m aNgi"loN a"nimika6
angüílula f aN"gwilula6 animismo m ani"mismo6
angula f aN"gula6 animista a s ani"mista6
angular a aNgu"la| ánimo m "animo6
ángulo m "aNgulo6 animosamente av animosa"mente6
anguloso a aNgu"loso6 | f: animosidade f animosi"DaDe6
angulosa aNgu"losa6 animoso a ani"moso6 | f: animosa
angustia f aN"gustja6 ani"mosa6
angustiar t pr aNgus"tja| aninovo m ani"nOBo6 (ani"noBo6)
angustiosamente av aniñadoiro m ani≠a"Doj|o6
aNgustjosa"mente6 aniñador m ani≠a"Do|
angustioso a aNgus"tjoso6 | f: aniñar i pr ani"≠a|
angustiosa aNgus"tjosa6 anión m a"njoN
anharmónico a ana|"mOniko6 aniquilación f anikila"TjoN
aNa|"mOniko6 | f: anharmónica aniquilador a s anikila"Do| | f:
ana|"mOniko6 aNa|"mOnika6 aniquiladora anikila"Do|a6
anhelar t anE"la| aNE"la| aniquilamento m anikila"mento6
anhelo m a"nElo6 a"NElo6 (anikila"mEnto6)
anhelosamente av anElosa"mente6 aniquilar t aniki"la|
aNElosa"mente6 anís m a"nis
anheloso a anE"loso6 aNE"loso6 | f: anisado a ani"saDo6 | f: anisada
anhelosa anE"losa6 aNE"losa6 ani"saDa6
anhídrido m a"niD|iDo6 a"NiD|iDo6 anisete m ani"sete6
anhidrita f ani"D|ita6 aNi"D|ita6 anisodonte a aniso"Donte6
anhidro a a"niD|o6 a"NiD|o6 | f: anisópteros mpl ani"sOpte6|o6s
anhidra a"niD|a6 a"NiD|a6 anisosilábico a anisosi"laBiko6 | f:
anhidrose f ani"D|Ose6 aNi"D|Ose6 anisosilábica anisosi"laBika6
anicar t pr ani"ka| anisosilabismo m anisosila"Bismo6
anil m a"nil anisotropía f anisot|O"pia6
anilina f ani"lina6 anisótropo a ani"sOt|o6po6 | f:
ánima f "anima6 anisótropa ani"sOt|o6pa6
animación f anima"TjoN aniversario m aniBE|"sa|jo6
animadamente av animaDa"mente6 anllar m an"¥a|
animado pt a ani"maDo6 | f: ano1 m "ano6
animada ani"maDa6 ano2 m "ano6
animador a s anima"Do| | f: anoar t pr ano"a| anO"a|
animadora anima"Do|a6 anobelar t pr anoBe"la|
animadversión f animadbe|"sjoN anódico a a"nODiko6 | f: anódica
animal a m ani"mal a"nODika6
animalada f anima"laDa6 anódino a a"nODino6 | f: anódina
animálculo m ani"malkulo6 a"nODina6
animalidade f animali"DaDe6 anodización f anODiTa"TjoN
animalizar t pr animali"Ta| anodizar t anODi"Ta|
animar t pr ani"ma| ánodo m "ano6Do6
animicamente av animika"mente6 anófele m a"nOfe6le6
anoitecer i m anojte"Te|

40
anomalamente av anOmala"mente6 ansiedade f ansjE"DaDe6
anomalía f anoma"lia6 ansiosamente av ansjosa"mente6
anómalo a a"nOma6lo6 | f: anómala ansioso a an"sjoso6 | f: ansiosa
a"nOma6la6 an"sjosa6
anómidos mpl a"nOmiDo6s anta f "anta6
anomuros mpl ano"mu|o6s antagonicamente av
anona f a"nona6 antaVOnika"mente6
anonimamente av anOnima"mente6 antagónico a anta"VOniko6 | f:
anonimato m anOni"mato6 antagónica anta"VOnika6
anonimia f anO"nimja6 antagonismo m antaVo"nismo6
anónimo a m a"nOnimo6 | f: antagonista s a antaVo"nista6
anónima a"nOnima6 antano av an"tano6
anopluros mpl anO"plu|o6s antártico a an"ta|tiko6 | f: antártica
anorak m anO"|ak an"ta|tika6
anorexia f ano"|Eksja6 ante1 pp "ante6
anorgánico a anO|"Vaniko6 | f: ante2 m "ante6
anorgánica anO|"Vanika6 ante, por lpp po"|ante6
anormal a anO|"mal antebrazo m ante"B|aTo6
anormalidade f anO|mali"DaDe6 antecámara f ante"kama6|a6
anormalmente av anO|mal"mente6 antecedencia f anteTe"DEnTja6
anosmia f a"nOsmja6 (anteTe"DenTja6)
anotación f anOta"TjoN antecedente a s anteTe"Dente6
anotador a s anOta"Do| | f: anteTe"DEnte6
anotadora anOta"Do|a6 anteceder t i anteTe"De|
anotar t pr anO"ta| antecesor a s anteTe"so| | f:
anovador a anOBa"Do| | f: antecesora anteTe"so|a6
anovadora anOBa"Do|a6 antecos mpl an"tEko6s
anovamento m anOBa"mento6 antedata f ante"Data6
(anOBa"mEnto6) antedatar t anteDa"ta|
anovar t i anO"Ba| antediluviano a anteDilu"Bjano6 | f:
anovo m a"nOBo6 (a"noBo6) antediluviana anteDilu"Bjana6
anovulatorio a m anOBula"tO|jo6 | f: antedito a ante"Dito6 | f: antedita
anovulatoria anOBula"tO|ja6 ante"Dita6
anoxadizo a anoSa"DiTo6 | f: anteface m ante"faTe6
anoxadiza anoSa"DiTa6 antefirma f ante"fi|ma6
anoxar t pr ano"Sa| anteira f an"tej|a6
anoxemia f anOk"sEmja6 antela f an"tEla6
anoxia f a"nOksja6 antelación f antEla"TjoN
anoxo m a"noSo6 antelar m ante"la|
anozcar t anoT"ka| anOT"ka| antemán, de lav dante"maN
anozcoada f anoTko"aDa6 de8ante"maN
anquilosamento m aNkilOsa"mento6 antemeridiano a anteme|i"Djano6 |
(aNkilOsa"mEnto6) f: antemeridiana anteme|i"Djana6
anquilosar t pr aNkilO"sa| antemural m antemu"|al
anquilose f aNki"lOse6 antena1 f an"tena6
ansia f an"sja6 antena2 f an"tena6 | var entena
ansiar t ansi"a|

41
antenado a ante"naDo6 | f: antialcohólico a m antjal"kOliko6 | f:
antenada ante"naDa6 antialcohólica antjal"kOlika6
antenome m ante"nome6 antialérxico a m antja"lE|Siko6 | f:
anteolleira f ante8o"¥ej|a6 antialérxica antja"lE|Sika6
ante8O"¥ej|a6 antiartrítico a m antja|"t|itiko6 | f:
anteollos mpl an"te8o¥o6s an"te8O¥o6s antiartrítica antja|"t|itika6
antepasado s antepa"saDo6 | f: antiasmático a m antjas"matiko6 | f:
antepasada antepa"saDa6 antiasmática antjas"matika6
antepeito m ante"pejto6 antiatómico a antja"tOmiko6 | f:
antepenúltimo a antepe"nultimo6 | antiatómica antja"tOmika6
f: antepenúltima antepe"nultima6 antibiótico a m anti"BjOtiko6 | f:
antepoñer t pr antepo"≠e| antibiótica anti"BjOtika6
antepor t pr ante"po| anticanceroso a antikanTE"|oso6 | f:
anteposición f anteposi"TjoN anticancerosa antikanTE"|osa6
anteposto pt ante"pOsto6 anticiclón m antiTi"kloN
(ante"posto6) | f: anteposta anticiclónico a antiTi"klOniko6 | f:
ante"pOsta6 anticiclónica antiTi"klOnika6
anteproxecto m antep|o"SEkto6 anticipación f antiTipa"TjoN
antera f an"tE|a6 anticipadamente av
anterior a antE"|jo| antiTipaDa"mente6
anterioridade f antE|jo|i"DaDe6 anticipar t pr antiTi"pa|
anteriormente av antE|jo|"mente6 anticipo m anti"Tipo6
anteroexterior a ante|o8EkstE"|jo| anticlerical a antiklE|i"kal
anteroinferior a ante|o8iμfE"|jo| anticlericalismo m
anterointerior a ante|o8intE"|jo| antiklE|ika"lismo6
anterolateral a ante|olatE"|al anticlímax m anti"klimaks
anteromedial a ante|ome"Djal anticlinal a m antikli"nal
anteroposterior a ante|opostE"|jo| anticloro m anti"klO|o6
anterosuperior a ante|osupE"|jo| anticoagulante a m
antes av "ante6s antiko8aVu"lante6
antes de lpp "ante6sDe6 anticolonial a antikolO"njal
antes de antonte lav anticonceptivo a m
"ante6sDan"tOnte6 antikonTEp"tiBo6 | f:
antesala f ante"sala6 anticonceptiva antikonTEp"tiBa6
antese f an"tEse6 anticonstitucional a
antetempo av ante"tempo6 antikonstituTjo"nal
ante"tEmpo6 anticonxelante a antikonSE"lante6
anteversión f anteBe|"sjoN anticorpo m anti"ko|po6
antevéspera f ante"BEspe6|a6 anticorrosivo a antikoro"siBo6 | f:
antiabortista a s antjaBo|"tista6 anticorrosiva antikoro"siBa6
antiácido a m anti"aTiDo6 | f: anticrese f anti"k|Ese6
antiácida anti"aTiDa6 anticriptogámico a
antiaéreo a antja"E|e8o6 | f: antik|ipto"Vamiko6 | f:
antiaérea antja"E|e8a6 anticriptogámica
antiafrodisíaco a antjaf|oDi"sia6ko6 antik|ipto"Vamika6
| f: antiafrodisíaca anticristián a antik|is"tjaN | f:
antjaf|oDi"sia6ka6 anticristiá antik|is"tja
anticristo m anti"k|isto6

42
anticuado a anti"kwaDo6 | f: antihemorráxico a m
anticuada anti"kwaDa6 antjEmo"raSiko6 | f:
anticuario m anti"kwa|jo6 antihemorráxica antjEmo"raSika6
antidemocrático a antihemorroidal a m
antiDemo"k|atiko6 | f: antjEmorOj"Dal
antidemocrática antiDemo"k|atika6 antihistamínico a m antista"miniko6
antideportivo a antiDepO|"tiBo6 | f: antiista"miniko6 | f:
antideportiva antiDepO|"tiBa6 antihistamínica antista"minika6
antidiarreico a m antiDia"rejko6 | f: antiista"minika6
antidiarreica antiDia"rejka6 antihixiénico a anti"SjEniko6
antidiftérico a m antiDif"tE|iko6 | f: antii"SjEniko6 | f: antihixiénica
antidiftérica antiDif"tE|ika6 anti"SjEnika6 antii"SjEnika6
antidopaxe f antiDO"paSe6 antiimperialismo m
antídoto m an"tiDo6to6 antimpE|ja"lismo6
antieconómico a antjEko"nOmiko6 | antiimpE|ja"lismo6
f: antieconómica antjEko"nOmika6 antiimperialista a s
antiemético a m antjE"mEtiko6 | f: antimpE|ja"lista6 antiimpE|ja"lista6
antiemética antjE"mEtika antillano a s anti"¥ano6 | f:
antjE"mEtika66 antillana anti"¥ana6 | nt Antillas
antiespasmódico a m antilogaritmo m antilOVa"|itmo6
antjespas"mODiko6 | f: antílope m an"tilo6pe6
antiespasmódica antímero m an"time6|o6
antjespas"mODika6 antimilitarismo m antimilita"rismo6
antiestatutario a antjestatu"ta|jo6 | antimilitarista a s antimilita"|ista6
f: antiestatutaria antjestatu"ta|ja6 antimonárquico a s
antiestético a antjes"tEtiko6 | f: antimo"na|kiko6 | f:
antiestética antjes"tEtika6 antimonárquica antimo"na|kika6
antifascismo m antifas"Tismo6 antimónico a anti"mOniko6 | f:
antifascista a s antifas"Tista6 antimónica anti"mOnika6
antifloxístico a m antiflo"Sistiko6 | f: antimonio m anti"mOnjo6
antifloxística antiflo"Sistika6 antinéboa m anti"nEBo8a6
antífona f an"tifo6na6 antinebra m anti"nEB|a6
antifonario m antifo"na|jo6 antineurálxico a m antinew"|alSiko6
antífrase f an"tif|a6se6 antinEw"|alSiko6
antifrástico a anti"f|astiko6 | f: antinomía f antino"mia6
antifrástica anti"f|astika6 antinómico a anti"nOmiko6 | f:
antiga f an"tiVa6 antinómica anti"nOmika6
antigalla f anti"Va¥a6 antioquense a s antiO"kEnse6 | nt
antigamente av antiVa"mente6 ant Antioquía
antigás a anti"Vas antipapa m anti"papa6
antigo a an"tiVo6 | f: antiga an"tiVa6 antiparasitario a antipa|asi"ta|jo6 |
antígrafo a an"tiV|a6fo6 | f: f: antiparasitaria antipa|asi"ta|ja6
antígrafa an"tiV|a6fa6 antiparlamentarismo m
antigripal a m antiV|i"pal antipa|lamenta"|ismo6
antigüidade f antiVwi"DaDe6 (antipa|lamEnta"|ismo6)
antihelmíntico a antjEl"mintiko6 | f: antipartícula f antipa|"tikula6
antihelmíntica antjEl"mintika6 antipatía f antipa"tia6

43
antipático a anti"patiko6 | f: antiterrorista a antitEro"|ista6
antipática anti"patika6 antítese f an"tite6se6
antipatriótico a antipat|i"Otiko6 antitetánico a antitE"taniko6
antipa"t|jOtiko6 | f: antipatriótica antite"taniko6 | f: antitetánica
antipat|i"Otika6 antipa"t|jOtika6 antitE"tanika6 antite"tanika6
antipatriotismo m antipat|i"Otismo6 antitético a anti"tEtiko6 | f:
antipa"t|jOtismo6 antitética anti"tEtika6
antipedagóxico a antipeDa"VOSiko6 antitóxico a anti"tOksiko6 | f:
| f: antipedagóxica antitóxica anti"tOksika6
antipeDa"VOSika6 antitoxina f antitOk"sina6
antiperistáltico a antipe|is"taltiko6 antituberculoso a antituBE|ku"loso6
| f: antiperistáltica | f: antituberculosa
antipe|is"taltika6 antituBE|ku"losa6
antipirético a antipi"|Etiko6 | f: antivariólico a antiBa|i"Oliko6 | f:
antipirética antipi"|Etika6 antivariólica antiBa|i"Olika6
antípoda s an"tipo6Da6 antivenéreo a antiBe"nE|e8o6 | f:
antipoético a antipo"Etiko6 | f: antivenérea antiBe"nE|e8a6
antipoética antipo"Etika6 antíxeno m an"tiSe6no6
antipoliomielítico a antófilos mpl an"tOfilo6s
antipOljomjE"litiko6 | f: antófito m an"tOfito6
antipoliomielítica antolladizo a anto¥a"DiTo6 | f:
antipOljomjE"litika6 antolladiza anto¥a"DiTa6
antipopular a antipopu"la| antollar pr anto"¥a|
antirrábico a anti"raBiko6 | f: antollo m an"to¥o6
antirrábica anti"raBika6 antoloxía f antolo"Sia6
antirracista a s antira"Tista6 antolóxico a anto"lOSiko6 | f:
antirregulamentario a antolóxica anto"lOSika6
antireVulamen"ta|jo6 antonimia f antO"nimja6
(antireVulamEn"ta|jo6) | f: antónimo a m an"tOnimo6 | f:
antirregulamentaria antónima an"tOnima6
antireVulamen"ta|ja6 antonomasia f antono"masja6
(antireVulamEn"ta|ja6) antonte av an"tOnte6
antirrelixioso a antireli"Sjoso6 | f: antozoos mpl anto"Too6s
antirrelixiosa antireli"Sjosa6 antraceno m ant|a"Teno6
antirresonancia f antireso"nanTja6 antracita f ant|a"Tita6
antirreumático a antirew"matiko6 | antracose f ant|a"kOse6
f: antirreumática antirew"matika6 ántrax m "ant|aks
antirroubo m anti"rowBo6 antro m "ant|o6
antisemita a s antise"mita6 antropocéntrico a
antisemitismo s antisemi"tismo6 ant|opo"TEnt|iko6 | f:
antisepsia f anti"sEpsja6 antropocéntrica ant|opo"TEnt|ika6
antiséptico a m anti"sEptiko6 | f: antropocentrismo m
antiséptica anti"sEptika6 ant|opoTen"t|ismo6
antisindical a antisindi"kal antropófago a s ant|o"pOfa6Vo6 | f:
antisocial a antisO"Tjal antropófaga ant|o"pOfa6Va6
antístrofa f an"tist|o6fa6 antropofaxia f ant|opo"faSja6
antitérmico a m anti"tE|miko6 | f: antropoide a s ant|o"pOjDe6
antitérmica anti"tE|mika6

44
antropólogo s ant|o"pOlo6Vo6 | f: anunciante a s anun"Tjante6
antropóloga ant|o"pOlo6Va6 anunciar t pr anun"Tja|
antropoloxía f ant|opolo"Sia6 anunciativo a anunTja"tiBo6 | f:
antropolóxico a ant|opo"lOSiko6 | f: anunciativa anunTja"tiBa6
antropolóxica ant|opo"lOSika6 anuncio m a"nunTjo6
antropometría f ant|opomE"t|ia6 anuria f a"nu|ja6
antropométrico a ant|opo"mEt|iko6 anuros mpl a"nu|o6s
| f: antropométrica anverso m am"bE|so6
ant|opo"mEt|ika6 anxélica f an"SElika6
antropomórfico a ant|opo"mO|fiko6 anxelical a anSEli"kal
| f: antropomórfica anxelicalmente av
ant|opo"mO|fika6 anSElikal"mente6
antropomorfismo m anxélico a an"SEliko6 | f: anxélica
ant|opomo|"fismo6 an"SElika6
antropomorfo a ant|opo"mO|fo6 | f: anxina f an"Sina6
antropomorfa ant|opo"mO|fa6 anxinoso a anSi"noso6 | f:
antroponimia f ant|opo"nimja6 anxinosa anSi"nosa6
antroponímico a ant|opo"nimiko6 | anxiografía f anSjoV|a"fia6
f: antroponímica ant|opo"nimika6 anxioloxía f anSjolo"Sia6
antropónimo m ant|o"pOnimo6 anxioma m anSi"oma6
antropopiteco m ant|opopi"tEko6 anxiospermas fpl anSjos"pE|ma6s
antropoxénese f ant|opo"SEne6se6 anxo m "anSo6
antropozoico a ant|opo"TOjko6 | f: anzol m an"TOl
antropozoica ant|opo"TOjka6 aña f "a≠a6
antuca f an"tuka6 añagoto s a≠a"Voto6 | f: añagota
anual a anu"al a≠a"Vota6
anualidade f anwali"DaDe6 año m "a≠o6
anualmente av anual"mente6 ao cont O | var ó
anuario m anu"a|jo6 aorístico a aO"|istiko6 | f: aorística
anubrar t i pr anu"B|a| | var aO"|istika6
nubrar aoristo m aO"|isto6
anúduba f a"nuDuBa6 aorta f a"O|ta6
anuencia f anu"EnTja6 (anu"enTja6) aórtico a a"O|tiko6 | f: aórtica
anuente a anu"ente6 anu"Ente6 a"O|tika6
anulábel a anu"laBe6l | var aortite f aO|"tite6
anulable apacentar t apaTen"ta| (apaTEn"ta|)
anulable a anu"laBle6 | var apache a s a"pat°Se6 | nt Novo
anulábel México
anulación f anula"TjoN apachocar t apat°So"ka|
anulador a s anula"Do| | f: apadriñamento m apaD|i≠a"mento6
anuladora anula"Do|a6 (apaD|i≠a"mEnto6)
anular1 t anu"la| apadriñar t apaD|i"≠a|
anular2 a m anu"la| apadumar t apaDu"ma|
anulatorio a anula"tO|jo6 | f: apagábel a apa"VaBe6l | var
anulatoria anula"tO|ja6 apagable
anunciación f anunTja"TjoN apagable a apa"VaBle6 | var
anunciador a s anunTja"Do| | f: apagábel
anunciadora anunTja"Do|a6

45
apagadamente av apaVaDa"mente6 apañador a s apa≠a"Do| | f:
apagado pt a apa"VaDo6 | f: apañadora apa≠a"Do|a6
apagada apa"VaDa6 apañar t i pr apa"≠a|
apagador a s apaVa"Do| | f: apaño m a"pa≠o6
apagadora apaVa"Do|a6 aparador m apa|a"Do|
apagamento m apaVa"mento6 aparadura f apa|a"Du|a6
(apaVa"mEnto6) aparafusar t apa|afu"sa|
apagar t pr apa"Va| aparato m apa"|ato6
apago m a"paVo6 aparatosamente av
apaiolado a apajO"laDo6 | f: apa|atosa"mente6
apaiolada apajO"laDa6 aparatoso a apa|a"toso6 | f:
apaiolar t pr apajO"la| aparatosa apa|a"tosa6
apaisado a apaj"saDo6 | f: aparcadoiro m apa|ka"Doj|o6
apaisada apaj"saDa6 aparcamento m apa|ka"mento6
apaisanar t pr apajsa"na| (apa|ka"mEnto6)
apaixonadamente av aparcar t apa|"ka|
apajSonaDa"mente6 apardazado a apa|Da"TaDo6 | f:
apaixonadizo a apajSona"DiTo6 | f: apardazada apa|Da"TaDa6
apaixonadiza apajSona"DiTa6 apareamento m apa|ea"mento6
apaixonado pt a apajSo"naDo6 | f: (apa|ea"mEnto6)
apaixonada apajSo"naDa6 aparear t pr apa|e"a|
apaixonamento m apajSona"mento6 aparecemento m apa|eTe"mento6
(apajSona"mEnto6) (apa|eTe"mEnto6)
apaixonante a apajSo"nante6 aparecer i pr apa|e"Te|
apaixonar t pr apajSo"na| aparecido m apa|e"TiDo6
apalabrar t pr apala"B|a| aparella f apa"|e¥a6
apalermado a apalE|"maDo6 | f: aparellador s apa|e¥a"Do| | f:
apalermada apalE|"maDa6 aparelladora apa|e¥a"Do|a6
apallasar pr apa¥a"sa| aparellamento m apa|e¥a"mento6
apalleirar t apa¥ej"|a| (apa|e¥a"mEnto6)
apalluzado a apa¥u"TaDo6 | f: aparellar t apa|e"¥a|
apalluzada apa¥u"TaDa6 aparello m apa"|e¥o6
apalpada f apal"paDa6 aparencia f apa"|EnTja6 (apa"|enTja6)
apalpadeira f apalpa"Dej|a6 aparentar t apa|en"ta| apa|En"ta|
apalpadela f apalpa"DEla6 aparente a apa"|ente6 apa"|Ente6
apalpar t apal"pa| | var palpar aparentemente av apa|ente"mente6
apampado pt a apam"paDo6 | f: apa|Ente"mente6
apampada apam"paDa6 aparicio m apa"|iTjo6
apampar t apam"pa| aparición f apa|i"TjoN
apanar t pr apa"na| aparrulado a aparu"laDo6 | f:
apancar t apaN"ka| aparrulada aparu"laDa6
apanda f a"panda6 | var panda2 aparruñar i aparu"≠a|
apandar i apan"da| | var pandar apartación f apa|ta"TjoN
apaña f a"pa≠a6 apartadizo a apa|ta"DiTo6 | f:
apañado a apa"≠aDo6 | f: apañada apartadiza apa|ta"DiTa6
apa"≠aDa6 apartado1 m apa|"taDo6
apañadoira f apa≠a"Doj|a6

46
apartado2 pt a apa|"taDo6 | f: apelable a apE"laBle6 | var
apartada apa|"taDa6 apelábel
apartadoiro m apa|ta"Doj|o6 apelación f apEla"TjoN
apartamento m apa|ta"mento6 apeladoira f apEla"Doj|a6
(apa|ta"mEnto6) apelante a s apE"lante6
apartar t i pr apa|"ta| apelar i apE"la|
aparte m a"pa|te6 apelativo a s apEla"tiBo6 | f:
apartheid m ´"pA…tejt a"pa|thajt apelativa apEla"tiBa6
aparvado pt a apa|"BaDo6 | f: apelatorio a apEla"tO|jo6 | f:
aparvada apa|"BaDa6 apelatoria apEla"tO|ja6
aparvar t pr apa|"Ba| apelicar t pr apeli"ka|
apatía f apa"tia6 apelidar t pr apeli"Da|
apaticamente av apatika"mente6 apelido m ape"liDo6
apático a a"patiko6 | f: apática apenas av a"pena6s
a"patika6 apencado a apeN"kaDo6 | f:
apátrida a s a"pat|iDa6 apencada apeN"kaDa6
apaxar t apa"Sa| apéndice s a"pEndiTe6
apazugar i apaTu"Va| apendicectomía f
apeadeiro m apea"Dej|o6 apEndiTEkto"mia6
apeadoiro m apea"Doj|o6 apendicite f apEndi"Tite6
apear1 t i pr ape"a| apendicular a apEndiku"la|
apear2 m ape"a| apendiculariáceos mpl
apedar i ape"Da| apEndikula"|jaTe8os6
apedramento m apeD|a"mento6 apendoar i apendo"a|
(apeD|a"mEnto6) apeo m a"peo6
apedrar t i pr ape"D|a| apepsia f a"pEpsja6
apedro m a"pED|o6 apercibimento m ape|TiBi"mento6
apegadizo a apeVa"DiTo6 | f: (ape|TiBi"mEnto6)
apegadiza | var pegadizo apercibir t pr ape|Ti"Bi|
apeVa"DiTa6 apergamiñado a ape|Vami"≠aDo6 |
apegañar pr apeVa"≠a| | var f: apergamiñada ape|Vami"≠aDa6
pegañar aperiódico a ape"|jODiko6 | f:
apegañento a apeVa"≠ento6 aperiódica ape"|jODika6
(apeVa"≠Ento6) | f: apegañenta | aperitivo m ape|i"tiBo6
var pegañento apeVa"≠enta6 aperta f a"pE|ta6
(apeVa"≠Enta6) apertadamente av ape|taDa"mente6
apegañoso a apeVa"≠oso6 | f: apertado pt a ape|"taDo6 | f:
apegañosa apeVa"≠osa6 | var apertada ape|"taDa6
pegañoso apertador m ape|ta"Do|
apegar t i pr ape"Va| apertamento m ape|ta"mento6
apego m a"pEVo6 (ape|ta"mEnto6)
apegón m ape"VoN apertar t pr ape|"ta|
apeiría f apej"|ia6 apertarrabos m apE|ta"raBo6s
apeiro m a"pej|o6 aperto m a"pE|to6
apelábel a apE"laBe6l | var apertón m ape|"toN
apelable apertura1 f ape|"tu|a6 | nt apertar
apertura2 f apE|"tu|a6 | nt abrir

47
aperturismo m apE|tu"|ismo6 apisoadora f apisoa"Do|a6
aperturista a s apE|tu"|ista6 apisoar t apiso"a|
aperulado a ape|u"laDo6 | f: aplacábel a apla"kaBe6l | var
aperulada ape|u"laDa6 aplacable
apesarado pt a apesa"|aDo6 | f: aplacable a apla"kaBle6 | var
apesarada apesa"|aDa6 aplacábel
apesarar t pr apesa"|a| aplacar t apla"ka|
apestado a apEs"taDo6 | f: aplanado a apla"naDo6 | f:
apestada apEs"taDa6 aplanada apla"naDa6
apestar t i apEs"ta| aplanador m aplana"Do|
apétalo a a"peta6lo6 | f: apétala aplanamento m aplana"mento6
a"peta6la6 (aplana"mEnto6)
apetecer t i apete"Te| aplanar t apla"na|
apetecíbel a apete"TiBe6l | var aplanético a apla"nEtiko6 | f:
apetecible aplanética apla"nEtika6
apetecible a apete"TiBle6 | var aplaudidor a s aplawDi"Do| | f:
apetecíbel aplaudidora aplawDi"Do|a6
apeteirado a apetej"|aDo6 | f: aplaudir t i aplaw"Di|
apeteirada apetej"|aDa6 aplauso m a"plawso6
apetencia f ape"tEnTja6 (ape"tenTja6) aplebear t pr apleBe"a|
apetito m ape"tito6 aplicábel a apli"kaBe6l | var
apetitoso a apeti"toso6 | f: aplicable
apetitosa apeti"tosa6 aplicabilidade f aplikaBili"DaDe6
apetuñar t apetu"≠a| aplicable a apli"kaBle6 | var
apezar t apE"Ta| aplicábel
apiadar pr apja"Da| apia"Da| aplicación f aplika"TjoN
apiario m a"pja|jo6 aplicadamente av aplikaDa"mente6
apical a api"kal aplicado pt a apli"kaDo6 | f:
apicañar t apika"≠a| aplicada apli"kaDa6
apicar t api"ka| aplicador m aplika"Do|
ápice m "apiTe6 aplicar t pr apli"ka|
apicoalveolar a apiko8alBeO"la| aplique m a"plike6
apicoar t apiko"a| apnea f ap"nea6
apicodental a apikoDen"tal apocalipse f apoka"lipse6
apikoDEn"tal apocalíptico a apoka"liptiko6 | f:
apícola a a"piko6la6 apocalíptica apoka"liptika6
apicultor s apikul"to| | f: apócema f a"pOTe6ma6
apicultora apikul"to|a6 apocináceas fpl apoTi"naTe8as6
apicultura f apikul"tu|a6 apocopar t pr apOko"pa|
apigarado a apiVa"|aDo6 | f: apócope f a"pOko6pe6
apigarada apiVa"|aDa6 apócrifo a a"pOk|ifo6 | f: apócrifa
apiñar t pr api"≠a| a"pOk|ifa6
apio m "apjo6 apoderado a s apoDE"|aDo6 | f:
apiol m a"pjOl apoderada apoDE"|aDa6
apirético a api"|Etiko6 | f: apirética apoderar t pr apoDE"|a|
api"|Etika6 apodíctica f apo"Diktika6
apirexia f api"|Eksja6

48
apodíctico a apo"Diktiko6 | f: apositivo a aposi"tiBo6 | f:
apodíctica apo"Diktika6 apositiva aposi"tiBa6
apodixe f apo"Dikse6 apósito m a"pOsito6
ápodos mpl "apo6Do6s aposta f a"pOsta6
apódose f a"pODo6se6 apostante a s apos"tante6
apodrentar t apoD|en"ta| apostar t i pr apos"ta|
apoD|En"ta| apostasía f apOsta"sia6
apófise f a"pOfise6 apóstata s a"pOsta6ta6
apofonía f apofo"nia6 apostatar i apOsta"ta|
apofónico a apo"fOniko6 | f: apostema m apos"tEma6 apos"tema6
apofónica apo"fOnika6 apostemar t pr apostE"ma|
apógrafo a m a"pOV|a6fo6 | f: aposte"ma|
apógrafa a"pOV|a6fa6 apostila f apos"tila6
apoiar t pr apo"ja| apostilar t aposti"la|
apoio m a"pojo6 aposto pt a a"pOsto6 (a"posto6) | f:
apoleirar pr apolej"|a| aposta a"pOsta6
apolíneo a apo"line8o6 | f: apolínea apostolado m apOsto"laDo6
apo"line8a6 apostolicamente av
apolítico a apo"litiko6 | f: apolítica apostOlika"mente6
apo"litika6 apostólico a apos"tOliko6 | f:
apólogo m a"pOlo6Vo6 apostólica apos"tOlika6
apoloxética f apolo"SEtika6 apóstolo m a"pOsto6lo6
apoloxético a apolo"SEtiko6 | f: apostrofar1 t apOst|o"fa|
apoloxética apolo"SEtika6 apostrofar2 t apOst|o"fa|
apoloxía f apolo"Sia6 apóstrofe f a"pOst|o6fe6
apoloxista s apolo"Sista6 apóstrofo m a"pOst|o6fo6
apoltronar pr apolt|o"na| apostura f apos"tu|a6
aponeurose f aponew"|Ose6 apotecio m apo"tETjo6
aponEw"|Ose6 apotegma m apo"tEgma6
apontoar t aponto"a| apotema m apo"tEma6 apo"tema6
apoñer t apo"≠e| apoteose f apote"Ose6
apopléctico a apo"plEktiko6 | f: apoteótico a apote"Otiko6 | f:
apopléctica apo"plEktika6 apoteótica apote"Otika6
apoplexía f apoplE"Sia6 apoucado pt a apow"kaDo6 | f:
apor t a"po| apoucada apow"kaDa6
aporcar t apO|"ka| apoucamento m apowka"mento6
aporía f apo"|ia6 (apowka"mEnto6)
aporraidos mpl apo"rajDo6s apoucar t i pr apow"ka|
aporrear t apore"a| apoupiñar i apowpi"≠a|
aportar i apo|"ta| | nt porto apousentador s apowsenta"Do| | f:
aportuguesamento m apousentadora apowsenta"Do|a6
apo|tuVesa"mento6 apousentamento m
(apo|tuVesa"mEnto6) apowsenta"mento6
aportuguesar t pr apo|tuVe"sa| (apowsenta"mEnto6)
aposición f aposi"TjoN apousentar t pr apowsen"ta|
aposiopese f aposjo"pEse6 apousento m apow"sento6
(apow"sEnto6)

49
apoutar t apow"ta| aprendizaxe f ap|endi"TaSe6
apóutega f a"powte6Va6 apresamento m ap|esa"mento6
apouvigar t apowBi"Va| (ap|esa"mEnto6)
apoxa f a"poSa6 apresar t ap|e"sa|
apoxar t apo"Sa| apreso pt a a"p|eso6 | f: apresa
apoxeo m apo"Seo6 a"p|esa6
apracer i ap|a"Te| apresoirar t ap|esoj"|a|
apracíbel a ap|a"TiBe6l | var aprestar t pr ap|Es"ta|
apracible apresto m a"p|Esto6
apracible a ap|a"TiBle6 | var apresunllado a ap|esun"¥aDo6 | f:
apracíbel apresunllada ap|esun"¥aDa6
apradar t ap|a"Da| apresuradamente av
aprazábel a ap|a"TaBe6l | var ap|esu|aDa"mente6
aprazable apresurado pt a ap|esu"|aDo6 | f:
aprazable a ap|a"TaBle6 | var apresurada ap|esu"|aDa6
aprazábel apresuramento m ap|esu|a"mento6
aprazamento m ap|aTa"mento6 (ap|esu|a"mEnto6)
(ap|aTa"mEnto6) apresurar t pr ap|esu"|a|
aprazar t ap|a"Ta| apriorismo m ap|iO"|ismo6
apreciábel a ap|e"TjaBe6l | var apriorístico a ap|iO"|istiko6 | f:
apreciable apriorística ap|iO"|istika6
apreciabelmente av aprisionamento m
ap|eTjaBel"mente6 | var ap|isjona"mento6 (ap|isjona"mEnto6)
apreciablemente aprisionar t ap|isjo"na|
apreciable a ap|e"TjaBle6 | var aproar t i ap|o"a|
apreciábel aprobábel a ap|o"BaBe6l | var
apreciablemente av aprobable
ap|eTjaBle"mente6 | var aprobable a ap|o"BaBle6 | var
apreciabelmente aprobábel
apreciación f ap|eTja"TjoN aprobación f ap|oBa"TjoN
apreciador a s ap|eTja"Do| | f: aprobado m ap|o"BaDo6
apreciadora ap|eTja"Do|a6 aprobar t ap|o"Ba|
apreciar t ap|e"Tja| aprobatorio a ap|oBa"tO|jo6 | f:
apreciativo a ap|eTja"tiBo6 | f: aprobatoria ap|oBa"tO|ja6
apreciativa ap|eTja"tiBa6 aprontar t pr ap|on"ta|
aprecio m a"p|eTjo6 apropiábel a ap|O"pjaBe6l | var
aprehender t ap|en"de| ap|een"de| apropiable
aprehensión f ap|en"sjoN apropiable a ap|O"pjaBle6 | var
ap|een"sjoN apropiábel
aprehensivo a ap|en"siBo6 apropiación f ap|Opja"TjoN
ap|een"siBo6 | f: aprehensiva apropiadamente av
ap|en"siBa6 ap|een"siBa6 ap|OpjaDa"mente6
apreixar t pr ap|ej"Sa| apropiado pt a ap|O"pjaDo6 | f:
apreixo m a"p|ejSo6 apropiada ap|O"pjaDa6
apremar t ap|e"ma| apropiador a ap|Opja"Do| | f:
aprender t i ap|en"de| apropiadora ap|Opja"Do|a6
aprendiz s ap|en"diT | f: apropiar t pr ap|O"pja|
aprendiza ap|en"diTa6

50
aproveitábel a ap|oBej"taBe6l | var apurrar t apu"ra|
aproveitable apuxar t apu"Sa|
aproveitable a ap|oBej"taBle6 | var apuxón m apu"SoN
aproveitábel aquecer i akE"Te|
aproveitadamente av aquedar i ake"Da|
ap|oBejtaDa"mente6 aqueirar i akej"|a|
aproveitado pt a ap|oBej"taDo6 | f: aquel p a"kel | f: f:aquela a"kela6
aproveitada ap|oBej"taDa6 a"kEla6 n: aquilo a"kilo6
aproveitamento m aquela p a"kela6 a"kEla6 | nt vid
ap|oBejta"mento6 aquel
(ap|oBejta"mEnto6) aquelado pt a ake"laDo6 | f:
aproveitar t i pr ap|oBej"ta| aquelada ake"laDa6
aprovisionador a m aquelar t pr ake"la|
ap|oBisjona"Do| | f: aqueloutrado pt a akelow"t|aDo6 | f:
aprovisionadora ap|oBisjona"Do|a6 aqueloutrada akelow"t|aDa6
aprovisionamento m aqueloutrar t akelow"t|a|
ap|oBisjona"mento6 aqueloutro cont ake"lowt|o6 | f:
(ap|oBisjona"mEnto6) aqueloutra ake"lowt|a6 | nt aquel
aprovisionar t pr ap|oBisjo"na| (p) + outro (p)
aproximación f ap|Oksima"TjoN aquén av a"kEN
aproximadamente av aquén de lpp a"kEnde6
ap|OksimaDa"mente6 aquendar t akEn"da|
aproximado pt a ap|Oksi"maDo6 | f: aquenio m a"kEnjo6
aproximada ap|Oksi"maDa6 aqueo a s a"keo6 | f: aquea a"kea6
aproximar t pr ap|Oksi"ma| aquí av a"ki
aproximativo a ap|Oksima"tiBo6 | f: aquí a pouco, de lav da"kia"powko6
aproximativa ap|Oksima"tiBa6 de8a"kia"powko6
apterigotos mpl aptE|i"Voto6s aquiescencia f akjes"TEnTja6
ápteros mpl "apte6|o6s akjEs"TEnTja6 (akjes"TenTja6)
aptitude f apti"tuDe6 (akjEs"TenTja6)
apto a "apto6 | f: apta "apto6 aquiescente a akjes"Tente6
apuntador a s apunta"Do| | f: akjes"TEnte6 akjEs"Tente6
apuntadora apunta"Do|a6 akjEs"TEnte6
apuntalar t apunta"la| aquietamento m akjEta"mento6
apuntamento m apunta"mento6 (akjEta"mEnto6)
(apunta"mEnto6) aquietar t i akjE"ta|
apuntar t i pr apun"ta| aquifoláceas fpl akifo"laTe8as6
apuñalamento m apu≠ala"mento6 aquilatar t akila"ta|
(apu≠ala"mEnto6) aquilea f aki"lea6
apuñalar t apu≠a"la| aquilía f aki"lia6
apupada f apu"paDa6 aquilino a aki"lino6 | f: aquilina
apupar t i apu"pa| aki"lina6
apupo m a"pupo6 aquillado a aki"¥aDo6 | f: aquillada
apuradamente av apu|aDa"mente6 aki"¥aDa6
apurado pt a apu"|aDo6 | f: aquilo p a"kilo6 | nt vid aquel
apurada apu"|aDa6 aquilón m aki"loN
apurar t i pr apu"|a|
apuro m a"pu|o6

51
aquitano a s aki"tano6 | f: aquitana arancel m a|an"TEl
aki"tana6 | nt Aquitania arancelario a a|anTE"la|jo6 | f:
ar m "a| | var aire arancelaria a|anTE"la|ja6
ara1 f "a|a6 arandeira f a|an"dej|a6
ara2 f "a|a6 arandela f a|an"dEla6
árabe a s "a|a6Be6 | nt Arabia arando m a"|ando6
arábel a a"|aBe6l | var arable araneidos mpl a|a"nejDo6s
arabela f a|a"BEla6 | var rabela arangaño m a|aN"ga≠o6
arabés a s a|a"Bes | nt Áraba aranguelo m a|aN"gElo6
arabesco a m a|a"Besko6 | f: araña f a"|a≠a6
arabesca a|a"Beska6 arañeira f a|a"≠ej|a6
arabías fpl a|a"Bia6s arañón m a|a"≠oN
arábico a m a"|aBiko6 | f: arábica arao m a"|ao8
a"|aBika6 arar t a"|a|
arábigo a s a"|aBiVo6 | f: arábiga arauaco a s a|a"wako6 | f: arauaca
a"|aBiVa6 | nt Arabia a|a"waka6
arabismo m a|a"Bismo6 araucano a s a|aw"kano6 | f:
arabista s a|a"Bista6 araucana a|aw"kana6 | nt ant
arabización f a|aBiTa"TjoN Araucania
arabizar t pr a|aBi"Ta| araucaria f a|aw"ka|ja6
arable a a"|aBle6 | var arábel arauco a s a"|awko6 | f: arauca
araboi m a|a"Boj | nt loc traballar a"|awka6
ao araboi arauto m a"|awto6
aráceas fpl a"|aTe8a6s aravesa f a|a"Besa6
arácnidos mpl a"|akniDo6s arbitrábel a a|Bi"t|aBe6l | var
aracnoide f a|ak"nOjDe6 arbitrable
aracnoidite f a|aknOj"Dite6 arbitrable a a|Bi"t|aBle6 | var
arada f a"|aDa6 arbitrábel
arado m a"|aDo6 arbitrador a a|Bit|a"Do| | f:
aradoiro m a|a"Doj|o6 arbitradora a|Bit|a"Do|a6
arador m a|a"Do| arbitral a a|Bi"t|al
aradura f a|a"Du|a6 arbitralmente av a|Bit|al"mente6
aragonés a s a|aVo"nes | f: arbitrar t a|Bi"t|a|
aragonesa a|aVo"nesa6 | nt arbitrariamente av
Aragón a|Bit|a|ja"mente6
aragonesismo m a|aVone"sismo6 arbitrariedade f a|Bit|a|jE"DaDe6
aragonita f a|aVo"nita6 arbitrario a a|Bi"t|a|jo6 | f:
aralia f a"|alja6 arbitraria a|Bi"t|a|ja6
araliáceas fpl a|a"ljaTe8a6s arbitraxe f a|Bi"t|aSe6
aramado m a|a"maDo6 arbitrio m a|"Bit|jo6
aramaico a m a|a"majko6 | f: árbitro s "a|Bit|o6 | f: árbitra
aramaica a|a"majka6 "a|Bit|a6
aramar t a|a"ma| arboradura f a|Bo|a"Du|a6
arame m a"|ame6 arborar t a|Bo"|a|
arameña f a|a"me≠a6 árbore f "a|Bo6|e6
arameo a s a|a"meo6 | f: aramea arborecer i a|Bo|e"Te|
a|a"mea6 | nt ant Asiria arboredo m a|Bo"|eDo6

52
arbóreo a a|"BO|e8o6 | f: arbórea arcebispal a a|TeBis"pal
a|"BO|e8a6 arcebispo m a|Te"Bispo6
arborescencia f a|Bo|es"TEnTja6 arcediagado m a|TeDja"VaDo6
(a|Bo|es"TenTja6) arcediago m a|Te"DjaVo6
arborescente a a|Bo|es"Tente6 arciprestado m a|Tip|Es"taDo6
a|Bo|es"TEnte6 arcipreste m a|Ti"p|Este6
arborícola a a|Bo"|iko6la6 arco m "a|ko6
arboricultor s a|Bo|ikul"to| | f: arcobotante m a|koBo"tante6
arboricultora a|Bo|ikul"to|a6 arcoxar t a|ko"Sa|
arboricultura f a|Bo|ikul"tu|a6 arcoxo m a|"koSo6
arboriforme a a|Bo|i"fO|me6 árdego m "a|De6Vo6
arborizábel a a|Bo|i"TaBe6l | var ardeidos mpl a|"DejDo6s
arborizable ardeiformes mpl a|Dej"fO|me6s
arborizable a a|Bo|i"TaBle6 | var ardencia f a|"DEnTja6 (a|"DenTja6)
arborizábel ardente a a|"Dente6 a|"DEnte6
arborización f a|Bo|iTa"TjoN ardentemente av a|Dente"mente6
arborizado pt a a|Bo|i"TaDo6 | f: a|DEnte"mente6
arborizada a|Bo|i"TaDa6 ardentía f a|Den"tia6
arbustivo a a|Bus"tiBo6 | f: arder i a|"De|
arbustiva a|Bus"tiBa6 ardidamente av a|DiDa"mente6
arbusto m a|"Busto6 ardideza f a|Di"DeTa6
arca f "a|ka6 ardido a a|"DiDo6 | f: ardida a|"DiDa6
arcabuceiro m a|kaBu"Tej|o6 ardimento m a|Di"mento6
arcabucería f a|kaBuTE"|ia6 | var (a|Di"mEnto6)
arcabuzaría ardor m a|"Do|
arcabuz m a|ka"BuT ardora f a|"Do|a6
arcabuzada f a|kaBu"TaDa6 ardorosamente av a|Do|osa"mente6
arcabuzaría a|kaBuTa"|ia6 | var ardoroso a a|Do"|oso6 | f: ardorosa
arcabucería a|Do"|osa6
arcada1 f a|"kaDa6 arduamente av a|Dwa"mente6
arcada2 f a|"kaDa6 arduo a "a|Dwo6 | f: ardua "a|Dwa6
árcade a s "a|ka6De6 area f a"|ea6
arcádico a a|"kaDiko6 | f: arcádica área f "a|e8a6
a|"kaDika6 areal1 m a|e"al
arcádidos mpl a|"kaDiDo6s areal2 a a|e"al
arcaico a a|"kajko6 | f: arcaica areallo m a|e"a¥o6
a|"kajka6 arear t a|e"a|
arcaísmo m a|ka"ismo6 areca f a"|Eka6
arcaizante a a|kai"Tante6 areeiro a s a|e"ej|o6 | f: areeira
arcano a m a|"kano6 | f: arcana a|e"ej|a6
a|"kana6 areento a a|e"ento6 (a|e"Ento6) | f:
arcanxélico a a|kan"SEliko6 | f: areenta a|e"enta6 (a|e"Enta6)
arcanxélica a|kan"SElika6 arefacción f a|efak"TjoN
arcanxo m a|"kanSo6 arega f a"|EVa6
arcar t a|"ka| areixa f a"|ejSa6
arcea f a|"Tea6 arela f a"|Ela6
arcebispado m a|TeBis"paDo6 arelo m a"|Elo6

53
arena f a"|ena6 argos m "a|Vo6s
arenga f a"|ENga6 argot m a|"VOt
arengador s a|eNga"Do| | f: argucia f a|"VuTja6
arengadora a|eNga"Do|a6 arguciosamente av
arengar t a|eN"ga| a|VuTjosa"mente6
arengo m a"|eNgo6 argucioso a a|Vu"Tjoso6 | f:
aréngolas s a"|ENgo6la6s arguciosa a|Vu"Tjosa6
arenícola a a|e"niko6la6 argueiro m a|"Vej|o6
arenífero a a|e"nife6|o6 | f: argüente a s a|Vu"ente6 a|Vu"Ente6
arenífera a|e"nife6|a6 argüír t i a|Vu"i|
arenque m a"|ENke6 argulario s a|Vu"la|jo6 | f:
arentar t a|en"ta| argularia a|Vu"la|ja6
arento m a"|ento6 argumentación f a|Vumenta"TjoN
aréola f a"|eo6la6 (a|VumEnta"TjoN)
areometría f a|e8omE"t|ia6 argumentador s a|Vumenta"Do|
areómetro m a|e"Ome6t|o6 (a|VumEnta"Do|) | f:
areón m a|e"oN argumentadora a|Vumenta"Do|a6
areópago m a|e"OpaVo6 (a|VumEnta"Do|a6)
areopaxita m a|e8opa"Sita6 argumental a a|Vumen"tal
areoso a a|e"oso6 | f: areosa (a|VumEn"tal)
a|e"osa6 argumentar t i a|Vumen"ta|
areóstilo m a|e"Ostilo6 (a|VumEn"ta|)
aresán a s a|e"saN | f: aresá argumento m a|Vu"mento6
a|e"sa (a|Vu"mEnto6)
aresta f a"|Esta6 arguto a a|"Vuto6 | f: arguta
arestora av a|es"tO|a6 a|"Vuta6
areúdo a a|e"uDo6 | f: areúda aria f "a|ja6
a|e"uDa6 arianismo m a|ja"nismo6
arfada f a|"faDa6 ariano a s a"|jano6 | f: ariana
arfante a a|"fante6 a"|jana6
arfar i a|"fa| arica f a"|ika6
argadelo m a|Va"DElo6 aricar t a|i"ka|
argallada f a|Va"¥aDa6 aridamente av a|iDa"mente6
argallante a a|Va"¥ante6 aridez f a|i"DeT
argallar i t a|Va"¥a| árido a "a|iDo6 | f: árida "a|iDa6
argalleiro a a|Va"¥ej|o6 | f: aries m "a|je6s
argalleira a|Va"¥ej|a6 ariete m a"|jete6
argamasa f a|Va"masa6 arilo m a"|ilo6
argana f a|"Vana6 arinque m a"|iNke6 | var orinque
arganeo m a|Va"neo6 ario a s "a|jo6 | f: aria "a|ja6
argazo m a|"VaTo6 ariscar pr a|is"ka|
argola f a|"VOla6 arisco a a"|isko6 | f: arisca a"|iska6
argolar t a|VO"la| aristocracia f a|isto"k|aTja6
árgoma f "a|Vo6ma6 aristócrata s a|is"tOk|a6ta6
argomar t a|Vo"ma| aristocraticamente av
argon m "a|Vo6N a|istOk|atika"mente6
argonauta m a|Vo"nawta6

54
aristocrático a a|istO"k|atiko6 | f: armería f a|mE"|ia6 | var armaría
aristocrática a|istO"k|atika6 armífero a a|"mife6|o6 | f: armífera
aristocratizar t pr a|istOk|ati"Ta| a|"mife6|a6
aristofánico a a|istO"faniko6 | f: armila f a|"mila6
aristofánica a|istO"fanika6 armilar a a|mi"la|
aristoloquia f a|isto"lOkja6 armiñado a a|mi"≠aDo6 | f:
aristoloquiáceas fpl armiñada a|mi"≠aDa6
a|istolO"kjaTe8a6s armiño m a|"mi≠o6
aristotélico a a|isto"tEliko6 | f: armisticio m a|mis"tiTjo6
aristotélica a|isto"tElika6 armíxero a a|"miSe6|o6 | f: armíxera
aristotelismo m a|istOte"lismo6 a|"miSe6|a6
aritenoide a f a|ite"nOjDe6 armol f a|"mOl
aritmética f a|it"mEtika6 armón m a|"moN
aritmeticamente av arna f "a|na6
a|itmEtika"mente6 arnal a a|"nal
aritmético a a|it"mEtiko6 | f: arneiro m a|"nej|o6
aritmética a|it"mEtika6 arnela1 f a|"nEla6
arlequín m a|lE"kiN arnela2 f a|"nEla6
arlequinada f a|lEki"naDa6 arnés m a|"nes
arlequinesco a a|lEki"nesko6 | f: arneste m a|"nEste6
arlequinesca a|lEki"neska6 árnica f "a|nika6
arma f "a|ma6 arnoián a s a|nO"jaN | f: arnoiá
armábel a a|"maBe6l | var armable a|nO"ja | var arnoiao | nt A
armable a a|"maBle6 | var armábel Arnoia
armada f a|"maDa6 arnoiao a|nO"jao8
armadillo m a|ma"Di¥o6 aro1 m "a|o6
armado pt a a|"maDo6 | f: armada aro2 m "a|o6
a|"maDa6 arola f a"|Ola6
armadoiro m a|ma"Doj|o6 aroma m a"|oma6
armador a s a|ma"Do| | f: aromático a a|o"matiko6 | f:
armadora a|ma"Do|a6 aromática a|o"matika6
armadura f a|ma"Du|a6 aromatización f a|omatiTa"TjoN
armamento m a|ma"mento6 aromatizante a m a|omati"Tante6
(a|ma"mEnto6) aromatizar t a|omati"Ta|
armante s a|"mante6 arousán a s a|ow"saN | f: arousá
armar t i pr a|"ma| a|ow"sa | nt Arousa
armaría a|ma"|ia6 | var armería arouxo m a"|owSo6
armario m a|"ma|jo6 arpa f "a|pa6
armatoste m a|ma"tOste6 arpado a a|"paDo6 | f: arpada
armazón f a|ma"ToN a|"paDa6
armeiro m a|"mej|o6 arpeo m a|"peo6
armela f a|"mEla6 arpexar i a|pe"Sa|
arménico a a|"mEniko6 | f: arpexo m a|"peSo6
arménica a|"mEnika6 arpista s a|"pista6
armenio a s a|"mEnjo6 | f: armenia arpoador m a|poa"Do|
a|"mEnja6 | nt Armenia arpoar t a|po"a|
armentío m a|men"tio6 arpón m a|"poN

55
arqueado pt a a|ke"aDo6 | f: arquitectonicamente av
arqueada a|ke"aDa6 a|kitEktOnika"mente6
arquear1 t i pr a|ke"a| arquitectónico a a|kitEk"tOniko6 | f:
arquear2 t a|ke"a| arquitectónica a|kitEk"tOnika6
arquegonio m a|ke"VOnjo6 arquitectura f a|kitEk"tu|a6
arqueiro m a|"kej|o6 arquitrabe f a|ki"t|aBe6
arqueo1 m a|"keo6 arquivábel a a|ki"BaBe6l | var
arqueo2 m a|"keo arquivable
arqueólogo s a|ke"Olo6Vo6 | f: arquivable a a|ki"BaBle6 | var
arqueóloga a|ke"Olo6Va6 arquivábel
arqueoloxía f a|ke8olo"Sia6 arquivador a m a|kiBa"Do| | f:
arqueolóxico a a|ke8o"lOSiko6 | f: arquivadora a|kiBa"Do|a6
arqueolóxica a|ke8o"lOSika6 arquivar t a|ki"Ba|
arqueozoico a a|ke8o"TOjko6 | f: arquiveiro s a|ki"Bej|o6 | f:
arqueozoica a|ke8o"TOjka6 arquiveira a|ki"Bej|a6
arqueta f a|"keta6 arquivista s a|ki"Bista6
arquetípico a a|ke"tipiko6 | f: arquivística f a|ki"Bistika6
arquetípica a|ke"tipika6 arquivístico a a|ki"Bistiko6 | f:
arquetipo m a|ke"tipo6 arquivística a|ki"Bistika6
arquexante a a|ke"Sante6 arquivo m a|"kiBo6
arquexar i a|ke"Sa| arquivolta f a|ki"BOlta6
arquexo m a|"keSo6 arrabalde m ara"Balde6
arquiatro m a|ki"at|o6 arrabaldeiro a araBal"dej|o6 | f:
arquibanco m a|ki"BaNko6 arrabaldeira araBal"dej|a6
arquiconfrade m a|kikoμ"f|aDe6 arrabar t i ara"Ba|
arquiconfraría f a|kikoμf|a"|ia6 arracada f ara"kaDa6
arquidiácono m a|kiDi"ako6no6 arrafén s ara"fEN | var refén
a|ki"Djako6no6 arraial m ara"jal
arquidiocesano a a|kiDjOTe"sano6 arraián m ara"jaN
| f: arquidiocesana arraigamento m arajVa"mento6
a|kiDjOTe"sana6 (arajVa"mEnto6)
arquidiocese f a|kiDjO"TEse6 arraigar i pr araj"Va|
arquiducado m a|kiDu"kaDo6 arrais m a"rajs
arquiducal a a|kiDu"kal arramado a ara"maDo6 | f:
arquiduque m a|ki"Duke6 arramada ara"maDa6
arquiduquesa f a|kiDu"kesa6 arramplar i aram"pla|
arquiepiscopal a a|kjEpiskO"pal arranca f a"raNka6 | var arrinca
arquilaúde m a|kila"uDe6 arrancada f araN"kaDa6 | var
arquimandrita m a|kiman"d|ita6 arrincada
arquimillonario a s a|kimi¥o"na|jo6 arrancadeira f araNka"Dej|a6 | var
| f: arquimillonaria arrincadeira
a|kimi¥o"na|ja6 arrancar t i araN"ka| | var arrincar
arquipélago m a|ki"pEla6Vo6 arrandar t aran"da|
arquípteros mpl a|"kipte6|o6s arrandas fpl a"randa6s
arquitecto s a|ki"tEkto6 | f: arrandeadoiro m arandea"Doj|o6
arquitecta a|ki"tEkta6 arrandear t pr arande"a| | var
arquitectónica f a|kitEk"tOnika6 randear
arrandeo m aran"deo6

56
arranque m a"raNke6 | var arrinque arrefriamento m aref|ia"mento6
arranxar t pr aran"Sa| (aref|ia"mEnto6)
arranxo m a"ranSo6 arrefriar t i pr aref|i"a|
arraposado a arapo"saDo6 | f: arregar t are"Va|
arraposada arapo"saDa6 arregazar t areVa"Ta|
arrarar t ara"|a| arregoar i areVo"a|
arras fpl "ara6s arreguizar pr areVi"Ta|
arrasamento m arasa"mento6 arreguizo m are"ViTo6
(arasa"mEnto6) arreitar t i arej"ta|
arrasar t ara"sa| arreitó m arej"tO
arrastradamente av arrelar t i pr are"la| | var arrenlar
arast|aDa"mente6 arrellar t are"¥a|
arrastrado pt a aras"t|aDo6 | f: arreluar t pr arelu"a|
arrastrada aras"t|aDa6 arremangar t pr aremaN"ga| | var
arrastrar t i pr aras"t|a| remangar
arrastre m a"rast|e6 arremedábel a areme"DaBe6l | var
arrastrón m aras"t|oN arremedable
arraxar i ara"Sa| arremedable a areme"DaBle6 | var
arre ix "are6 arremedábel
arrear1 t are"a| arremedar t areme"Da|
arrear2 t are"a| arremedo m are"meDo6
arrebatador a areBata"Do| | f: arremeter t i areme"te|
arrebatadora areBata"Do|a6 arremetida f areme"tiDa6
arrebatar t areBa"ta| arreminado pt a aremi"naDo6 | f:
arrebato m are"Bato6 arreminada aremi"naDa6
arrebolar1 t areBo"la| arreminar pr aremi"na|
arrebolar2 t areBo"la| arremollar i aremo"¥a|
arrecamento m areka"mento6 arremuiñar pr aremui"≠a|
(areka"mEnto6) arrenda f a"renda6
arrecantar t arekan"ta| arrendábel a aren"daBe6l | var
arrecer i are"Te| arrendable
arrecife m are"Tife6 arrendable a aren"daBle6 | var
arrecunchar t pr arekun"t°Sa| arrendábel
arredamento m areDa"mento6 arrendador a s arenda"Do| | f:
(areDa"mEnto6) arrendadora arenda"Do|a6
arredar t i pr are"Da| arrendamento m arenda"mento6
arredismo m are"Dismo6 (arenda"mEnto6)
arredista a s are"Dista6 arrendar1 t aren"da|
arredondamento m arrendar2 t aren"da|
areDonda"mento6 (areDonda"mEnto6) arrendatario a s arenda"ta|jo6 | f:
arredondar t areDon"da| arrendataria arenda"ta|ja6
arredor1 m are"Do| arrendo m a"rendo6
arredor2 av are"Do| arrenlar t i pr aren"la| | var arrelar
arredor de lpp are"Do|De6 arreo1 av a"reo6
arrefecer t i arefe"Te| arreo2 m a"reo6
arrefriado m aref|i"aDo6 arrepentimento m arepenti"mento6
(arepenti"mEnto6)

57
arrepentir pr arepen"ti| arriscar t pr aris"ka|
arrepiante a arepi"ante6 arrisco m a"risko6
arrepiar t i pr arepi"a| arritmia f a"ritmja6
arrepío m are"pio6 arritmicamente av aritmika"mente6
arrepoñer pr arepo"≠e| arrítmico a a"ritmiko6 | f: arrítmica
arrepor pr are"po| a"ritmika6
arreposto pt a are"pOsto6 (are"posto6) arrizar t ari"Ta|
| f: arreposta are"pOsta6 arrizotónico a ariTo"tOniko6 | f:
arrepuiñar t i pr arepui"≠a| arrizotónica ariTo"tOnika6
arrequecemento m arro m "aro6
arekeTe"mento6 (arekeTe"mEnto6) arró m a"rO
arrequecer i areke"Te| arroallo m aro"a¥o6
arrequentar t arekEn"ta| arroar t aro"a|
arrestar t arEs"ta| arroaz m aro"aT
arresto m a"rEsto6 arroba f a"rOBa6
arretar t are"ta| arrocar t arO"ka|
arrevesado a areBe"saDo6 | f: arroceira f arO"Tej|a6
arrevesada areBe"saDa6 arroceiro a arO"Tej|o6 | f: arroceira
arrexuntar t pr areSun"ta| arO"Tej|a6
arriar t ari"a| arrochar t aro"t°Sa|
arriba av a"riBa6 arrocho m a"rot°So6
arriba de lpp a"riBa6De6 arrodar t aro"Da|
arribada f ari"BaDa6 arrodear1 t aroDe"a|
arribar i ari"Ba| arrodear2 t i pr aroDe"a| | var
arribazón f ariBa"ToN rodear
arribismo m ari"Bismo6 arrodeo m aro"Deo6 | var rodeo
arribista a s ari"Bista6 arrogación f aroVa"TjoN
arrichado a ari"t°SaDo6 | f: arrogancia f aro"VanTja6
arrichada ari"t°SaDa6 arrogante a aro"Vante6
arrichar pr ari"t°Sa| arrogantemente av
arrieiro m ari"ej|o6 aroVante"mente6
arriga f a"riVa6 arrogañar t aroVa"≠a|
arrigar t ari"Va| arrogar t i pr aro"Va|
arrimadizo a arima"DiTo6 | f: arroiada f aro"jaDa6
arrimadiza arima"DiTa6 arroiar t i aro"ja|
arrimar t i pr ari"ma| arroibado pt a aroj"BaDo6 | f:
arrimo m a"rimo6 arroibada aroj"BaDa6 | var
arrinca f a"riNka6 | var arranca arrubiado
arrincada f ariN"kaDa6 | var arroibar i pr aroj"Ba| | var arrubiar
arrancada arroio m a"rojo6
arrincadeira f ariNka"Dej|a6 | var arrolar1 t pr aro"la|
arrancadeira arrolar2 t i aro"la|
arrincar t i ariN"ka| | var arrancar arroldar t arol"da|
arrinque m a"riNke6 | var arranque arroleiro m aro"lej|o6
arriscadamente av ariskaDa"mente6 arrolicar t pr aroli"ka|
arriscado pt a aris"kaDo6 | f: arrollado a aro"¥aDo6 | f: arrollada
arriscada aris"kaDa6 aro"¥aDa6

58
arrollar t aro"¥a|1 arte f "a|te6
arrolo m a"rolo6 artefacto m a|te"fakto6
arromanzar t aroman"Ta| arteiramente av a|tej|a"mente6
arrombar i t arom"Ba| arteiro a s a|"tej|o6 | f: arteira
arrostrar t aros"t|a| a|"tej|a6
arrotar i aro"ta| artellamento m a|te¥a"mento6
arroto m a"roto6 (a|te¥a"mEnto6)
arroubar t pr arow"Ba| artellar t a|te"¥a|
arroubo m a"rowBo artello m a|"te¥o6
arroupar t pr arow"pa| artemisa f a|te"misa6
arroutada f arow"taDa6 artemón m a|te"moN
arroutadamente av arteria f a|"tE|ja6
arowtaDa"mente6 arterial a a|tE"|jal
arroutado a s arow"taDo6 | f: arteríola f a|tE"|jOla6
arroutada arow"taDa6 arteriosclerose f a|tE|josklE"|Ose6
arroutar pr arow"ta| arteriosclerótico a
arrouto m a"rowto6 a|tE|josklE"|Otiko6 | f:
arroxa f a"roSa6 arteriosclerótica
arroxado a aro"SaDo6 | f: arroxada a|tE|josklE"|Otika6
aro"SaDa6 arterite f a|tE"|ite6
arroxar t i pr aro"Sa| artesa f a|"tesa6
arroz m a"rOT artesán s a a|te"saN | f: artesá
arrozal m arO"Tal a|te"sa
arrubiado a aru"BjaDo6 | f: artesanado m a|tesa"naDo6
arrubiada aru"BjaDa6 | var artesanal a a|tesa"nal
arroibado artesanalmente av
arrubiar i pr aru"Bja| | var arroibar a|tesanal"mente6
arrufado pt a aru"faDo6 | f: artesanía f a|tesa"nia6
arrufada aru"faDa6 artesiano a a|te"sjano6 | f:
arrufar pr aru"fa| artesiana a|te"sjana6
arruinado pt a arui"naDo6 | f: artesoado a a|teso"aDo6 | f:
arruinada arui"naDa6 artesoada a|teso"aDa6
arruinador s a aruina"Do| | f: artesón m a|te"soN
arruinadora aruina"Do|a6 ártico a "a|tiko6 | f: ártica "a|tika6
arruinar t pr arui"na| articulábel a a|tiku"laBe6l | var
arruñar i aru"≠a| articulable
arsenal m a|se"nal articulable a a|tiku"laBle6 | var
arseniato m a|sE"njato6 articulábel
arsenical a a|sEni"kal articulación f a|tikula"TjoN
arsénico m a a|"sEniko6 | f: articuladamente av
arsénica a|"sEnika6 a|tikulaDa"mente6
arsenioso a a|sE"njoso6 | f: articulado a s a|tiku"laDo6 | f:
arseniosa a|sE"njosa6 articulada a|tiku"laDa6
arsenito m a|sE"nito6 articular1 t a|tiku"la|
arsina f a|"sina6 articular2 a a|tiku"la|
ártabro a s "a|taB|o6 | f: ártabra articulatorio a a|tikula"tOrjo6 | f:
"a|taB|a6 articulatoria a|tikula"tOrja6
articulista s a|tiku"lista6

59
ártidos mpl "a|tiDo6s arxentífero a a|Sen"tife6|o6
artífice s a|"tifiTe6 a|SEn"tife6|o6 | f: arxentífera
artificial a a|tifi"Tjal a|Sen"tife6|a6 a|SEn"tife6|a6
artificialidade f a|tifiTjali"DaDe6 arxentinismo m a|Senti"nismo6
artificialmente av a|tifiTjal"mente6 a|SEnti"nismo6
artificieiro s a|tifi"Tjej|o6 | f: arxentino1 a s a|Sen"tino6
artificieira a|tifi"Tjej|a6 a|SEn"tino6 | f: arxentina
artificio m a|ti"fiTjo6 a|Sen"tina6 a|SEn"tina6 | nt
artificiosamente av Arxentina
a|tifiTjosa"mente6 arxentino2 a a|Sen"tino6 a|SEn"tino6
artificioso a a|tifi"Tjoso6 | f: | f: arxentina a|Sen"tina6
artificiosa a|tifi"Tjosa6 a|SEn"tina6 | nt prata
artigo m a|"tiVo6 arxidal m a|Si"Dal
artillar t a|ti"¥a| arxila f a|"Sila6
artillaría a|ti¥a"|ia6 | var artillería arxiláceo a a|Si"laTe8o6 | f:
artilleiro m a|ti"¥ej|o6 arxilácea a|Si"laTe8a6
artillería f a|ti¥E"|ia6 | var artillaría arxilar t a|Si"la|
artimaña f a|ti"ma≠a6 arxiloso a a|Si"loso6 | f: arxilosa
artimañar t i a|tima"≠a| a|Si"losa6
artimañeiro s a|tima"≠ej|o6 | f: arxina m a|"Sina6
artimañeira a|tima"≠ej|a6 arxirismo m a|Si"|ismo6
artiodáctilos mpl a|tjO"Daktilo6s arxivo a s a|"SiBo6 | f: arxiva
artista s a|"tista6 a|"SiBa6
artisticamente av a|tistika"mente6 arxoar t a|So"a|
artístico a a|"tistiko6 | f: artística arxón m a|"SoN
a|"tistika6 arzón m a|"ToN
artrite f a|"t|ite6 arzuán a s a|Tu"aN | f: arzuá
artrítico a a|"t|itiko6 | f: artrítica a|Tu"a
a|"t|itika6 as art a6s
1

artritismo m a|t|i"tismo6 as2 p a6s


artrografía f a|t|oV|a"fia6 ás1 m "as
artrópodos mpl a|"t|Opo6Do6s ás2 cont a…s | nt a4 (pp) + as1 (art)
artrose f a|"t|Ose6 asa f "asa6
artúrico a a|"tu|iko6 | f: artúrica asadeiro m asa"Dej|o6
a|"tu|ika6 asado1 m a"saDo6
arume1 m a"|ume6 asado2 m a"saDo
arume2 m a"|ume6 asador m asa"Do|
arúspice m a"|uspiTe6 asadura f asa"Du|a6
arvense a a|"BEnse6 asafétida f asa"fEtiDa6
arxe m "a|Se6 asalar t asa"la|
arxentador s a|Senta"Do| asalariado a s asala"|jaDo6 | f:
a|SEnta"Do| | f: arxentadora asalariada asala"|jaDa6
a|Senta"Do|a6 a|SEnta"Do|a6 asalariar t asala"|ja|
arxentar t a|Sen"ta| a|SEn"ta| asalmoado a asalmo"aDo6 | f:
arxénteo a a|"SEnte8o6 | f: arxéntea asalmoada asalmo"aDa6
a|"SEnte8a6 asaltador a s asalta"Do| | f:
asaltadora asalta"Do|a6

60
asaltante a s asal"tante6 ascoliques mpl askO"like6s
asaltar t asal"ta| ascomicetos mpl askOmi"Teto6s
asalto m a"salto6 ascóns mpl as"koNs
asañadamente av asa≠aDa"mente6 ascórbico a as"kO|Biko6 | f:
asañadizo a asa≠a"DiTo6 | f: ascórbica as"kO|Bika6
asañadiza asa≠a"DiTa6 ascospora f askos"pO|a6
asañamento m asa≠a"mento6 ascua f "askwa6
(asa≠a"mEnto6) ascuado a as"kwaDo6 | f: ascuada
asañar t pr asa"≠a| as"kwaDa6
asar t pr a"sa| ascueira f as"kwej|a6
asasinar t asasi"na| aseadamente av aseaDa"mente6
asasinato m asasi"nato6 aseado pt a ase"aDo6 | f: aseada
asasino a s asa"sino6 | f: asasina ase"aDa6
asa"sina6 asear t pr ase"a|
asbesto m as"Besto6 asedar t ase"Da|
asbolita f asBO"lita6 asediado pt a s asE"DjaDo6 | f:
ascáride f as"ka|iDe6 asediada asE"DjaDa6
ascaridíase f aska|i"Dia6se6 asediador a s asEDja"Do| | f:
ascendencia f asTen"dEnTja6 asediadora asEDja"Do|a6
(asTen"denTja6) asediante s a asE"Djante6
ascendente a asTen"dente6 asediar t asE"Dja|
asTen"dEnte6 asedio m a"sEDjo6
ascender t i asTen"de| asegundar i aseVun"da|
ascendíbel a asTen"diBe6l | var asegurábel a aseVu"|aBe6l | var
ascendible asegurable
ascendible a asTen"diBle6 | var asegurable a aseVu"|aBle6 | var
ascendíbel asegurábel
ascensión f asTen"sjoN asegurado pt a s aseVu"|aDo6 | f:
ascensional a asTensjo"nal asegurada aseVu"|aDa6
ascenso m as"Tenso6 (as"TEnso6) asegurador a s aseVu|a"Do| | f:
ascensor m asTen"so| aseguradora aseVu|a"Do|a6
ascensorista s asTenso"|ista6 aseguranza f aseVu"|anTa6
ascese f as"TEse6 asegurar t pr aseVu"|a|
asceta s as"Teta6 aseidade f asej"DaDe6
ascética f as"TEtika6 aseitar i asej"ta|
asceticamente av asTEtika"mente6 asela f a"sEla6
ascético a as"TEtiko6 | f: ascética aselo m a"sElo6 a"selo6
as"TEtika6 asemade av ase"maDe6
ascetismo m asTE"tismo6 asemántico a ase"mantiko6 | f:
ascidia f as"TiDja6 asemántica ase"mantika6
ascidiáceos mpl asTi"DjaTe8os6 asemblea f asem"Blea6
ascidio m as"TiDjo6 asembleario a asemble"a|jo6 | f:
ascite f as"Tite6 asemblearia asemble"a|ja6
asclepiadáceas fpl asemblearismo m asemblea"|ismo6
asklEpja"DaTe8a6s asembleísta s asemble"ista6
asclepiadeo m asklEpja"Deo6 asemellar t i pr aseme"¥a|
asco m "asko6 asenso m a"senso6 (a"sEnso6)

61
asentada f asen"taDa6 aseverar t aseBe"|a|
asentadamente av aseverativamente av
asentaDa"mente6 aseBe|atiBa"mente6
asentadeiras fpl asenta"Dej|a6s aseverativo a aseBe|a"tiBo6 | f:
asentado pt a asen"taDo6 | f: aseverativa aseBe|a"tiBa6
asentada asen"taDa6 asexante a ase"Sante6 | var
asentadoiro m asenta"Doj|o6 axexante
asentador m asenta"Do| asexar t ase"Sa|
asentamento m asenta"mento6 asexo m a"seSo6 | var axexo
(asenta"mEnto6) asexuado a asEksu"aDo6 | f:
asentar t i pr asen"ta| asexuada asEksu"aDa6
asente m a"sente6 a"sEnte6 asexual a asEksu"al
asentimento m asenti"mento6 asfaltado m asfal"taDo6
(asenti"mEnto6) asfaltar t asfal"ta|
asentir i asen"ti| asfáltico a as"faltiko6 | f: asfáltica
asento1 m a"sento6 (a"sEnto6) as"faltika6
asento2 m a"sento6 (a"sEnto6) | nt asfalto m as"falto6
planta asfixia f as"fiksja6
aseñorar t pr ase≠o"|a| asfixiante a asfik"sjante6
aseo m a"seo6 asfixiar t i pr asfik"sja|
asépalo a a"sepa6lo6 | f: asépala asfódelo m as"fODe6lo6
a"sepa6la6 así av c a"si
asepsia f a"sEpsja6 así mesmo lav a"si"mEsmo6
aséptico a a"sEptiko6 | f: aséptica asiático a s a"sjatiko6 | f: asiática
a"sEptika6 a"sjatika6 | nt Asia
aserar pr ase"|a| asibilación f asiBila"TjoN
aserción f asE|"TjoN asibilar t pr asiBi"la|
asertivamente av asE|tiBa"mente6 asidrado a asi"D|aDo6 | f: asidrada
asertivo a asE|"tiBo6 | f: asertiva asi"D|aDa6
asE|"tiBa6 asiduamente av asiDwa"mente6
aserto m a"sE|to6 asiduidade f asiDwi"DaDe6
asertor s asE|"to| | f: asertora asiduo a a"siDwo6 | f: asidua
asE|"to|a6 a"siDwa6
asertorio a asE|"tO|jo6 | f: asertoria asigmático a asig"matiko6 | f:
asE|"tO|ja6 asigmática asig"matika6
asesor a s ase"so| asE"so| | f: asignación f asigna"TjoN
asesora ase"so|a6 asE"so|a6 asignar t asig"na|
asesoramento m aseso|a"mento6 asilábico a asi"laBiko6 | f: asilábica
asEso|a"mento (aseso|a"mEnto6 asi"laBika6
asEso|a"mEnto6) asilado a s asi"laDo6 | f: asilada
asesorar t pr aseso"|a| asEso"|a| asi"laDa6
asesoría f aseso"|ia6 asEso"|ia6 asilar t pr asi"la|
asestar t asEs"ta| asilo m a"silo6
aseteador a s asetea"Do| | f: asimetría f asimE"t|ia6
aseteadora asetea"Do|a6 asimetricamente av
asetear t asete"a| asimEt|ika"mente6
aseveración f aseBe|a"TjoN

62
asimétrico a asi"mEt|iko6 | f: asistente2 s asis"tente6 asis"tEnte6 | f:
asimétrica asi"mEt|ika6 asistenta asis"tenta6 asis"tEnta6
asimilábel a asimi"laBe6l | var asistir t i asis"ti|
asimilable asma f "asma6
asimilable a asimi"laBle6 | var asmático a s as"matiko6 | f:
asimilábel asmática as"matika6
asimilación f asimila"TjoN asmo am "asmo6
asimilador a asimila"Do| | f: asnal a as"nal
asimiladora asimila"Do|a6 asnear i asne"a|
asimilar t pr asimi"la| asneira f as"nej|a6
asimilativo a asimila"tiBo6 | f: asnelo m as"nElo6
asimilativa asimila"tiBa6 asno s "asno6 | f: asna "asna6
asimilismo m asimi"lismo6 asoar t pr aso"a|
asimilista s a asimi"lista6 asoballamento m asoBa¥a"mento6
asinábel a asi"naBe6l | var (asoBa¥a"mEnto6)
asinable asoballante a asoBa"¥ante6
asinable a asi"naBle6 | var asoballar t asoBa"¥a|
asinábel asoberbiar t asoBe|"Bja|
asinamento m asina"mento6 asociábel a asO"TjaBe6l | var
(asina"mEnto6) asociable
asinante a s asi"nante6 asociable a asO"TjaBle6 | var
asinar t asi"na| asociábel
asincronismo m asiNk|O"nismo6 asociación f asOTja"TjoN
asíncrono a a"siNk|o6no6 | f: asociacionismo m
asíncrona a"siNk|o6na6 asOTjaTjo"nismo6
asindético a asin"dEtiko6 | f: asociado pt a s asO"TjaDo6 | f:
asindética asin"dEtika6 asociada asO"TjaDa6
asíndeto m a"sinde6to6 asociar t pr asO"Tja|
asinerxía f asinE|"Sia6 asociativamente av
asinino a asi"nino6 | f: asinina asOTjatiBa"mente6
asi"nina6 asociativo a asOTja"tiBo6 | f:
asíntota f a"sinto6ta6 asociativa asOTja"tiBa6
asintótico a asin"tOtiko6 | f: asolagamento m asolaVa"mento6
asintótica asin"tOtika6 (asolaVa"mEnto6)
asir t pr a"si| asolagar t asola"Va|
asirio a s a"si|jo6 | f: asiria a"si|ja6 | asolamento m asola"mento6
nt ant Asiria (asola"mEnto6)
asirioloxía f asi|jolo"Sia6 asolar t aso"la|
asisadamente av asisaDa"mente6 asoleirar t asolej"|a|
asisado a asi"saDo6 | f: asisada asollar t pr aso"¥a|
asi"saDa6 asomar t i pr aso"ma|
asistencia f asis"tEnTja6 asombrado pt a asom"b|aDo6 | f:
(asis"tenTja6) asombrada asom"b|aDa6
asistencial a asistEn"Tjal asombrar t i pr asom"b|a|
(asisten"Tjal) asombro m a"somb|o6
asistente1 a asis"tente6 asis"tEnte6 asombrosamente av
asomb|osa"mente6

63
asombroso a asom"b|oso6 | f: astigmático a astig"matiko6 | f:
asombrosa asom"b|osa6 astigmática astig"matika6
asomo m a"somo6 astigmatismo m astigma"tismo6
asonancia f aso"nanTja6 astorgano a s astO|"Vano6 | f:
asonante a aso"nante6 astorgana astO|"Vana6 | nt
asonar t aso"na| Astorga
aspa f "aspa6 astracán m ast|a"kaN
aspar t as"pa| astrágalo m as"t|aVa6lo6
asparaxina f aspa|a"Sina6 ástrago m "ast|a6Vo6
aspecto m as"pEkto6 astral a as"t|al
asperamente av aspe|a"mente6 astro1 m "ast|o6
aspereza f aspe"|eTa6 astro2 m "ast|o
asperidade f aspe|i"DaDe6 astrofísica f ast|o"fisika6
áspero a "aspe6|o6 | f: áspera astrofísico a ast|o"fisiko6 | f:
"aspe6|a6 astrofísica ast|o"fisika6
aspersión f aspE|"sjoN astrolabio m ast|o"laBjo6
aspersorio m aspE|"sO|jo6 astrólogo s as"t|Olo6Vo6 | f:
asperxer t aspE|"Se| astróloga as"t|Olo6Va6
asperxes mpl as"pE|Se6s astroloxía f ast|olo"Sia6
asperxilo m aspE|"Silo6 astrolóxico a ast|o"lOSiko6 | f:
asperxilose f aspE|Si"lOse6 astrolóxica ast|o"lOSika6
áspide m "aspiDe6 astronauta s ast|o"nawta6
aspidistra f aspi"Dist|a6 astronáutica f ast|o"nawtika6
aspilladoira f aspi¥a"Doj|a6 astronáutico a ast|o"nawtiko6 | f:
aspiración f aspi|a"TjoN astronáutica ast|o"nawtika6
aspirado pt a aspi"|aDo6 | f: astronave f ast|o"naBe6
aspirada aspi"|aDa6 astronomía f ast|ono"mia6
aspirador a s aspi|a"Do| | f: astronomicamente av
aspiradora aspi|a"Do|a6 ast|onOmika"mente6
aspirante a s aspi"|ante6 astronómico a ast|o"nOmiko6 | f:
aspirar t i aspi"|a| astronómica ast|o"nOmika6
aspirina f aspi"|ina6 astrónomo s as"t|Ono6mo6 | f:
astácidos mpl as"taTiDo6s astrónoma as"t|Ono6ma6
astártidos mpl as"ta|tiDo6s astroso a as"t|oso6 | f: astrosa
astasia f as"tasja6 as"t|osa6
astático a as"tatiko6 | f: astática astucia f as"tuTja6
as"tatika6 ástur a s "astu| | nt ant Asturias
ástato m "asta6to6 asturiano a s astu"|jano6 | f:
astenia f as"tEnja6 asturiana astu"|jana6 | nt Asturias
asténico a as"tEniko6 | f: asténica asturicense a s astu|i"TEnse6 | nt
as"tEnika6 ant Astúrica
áster m "aste6| astuto a as"tuto6 | f: astuta as"tuta6
asteria f as"tE|ja6 asubelar t asuBE"la|
asterisco m astE"|isko6 asubiar i t asuBi"a|
asteroide m astE"|OjDe6 asubío m asu"Bio6
asteroideos mpl astE|Oj"Deo6s asucadoiro m asuka"Doj|o6
asucar t asu"ka| | var sucar

64
asueto m a"swEto6 atalingar t ataliN"ga|
asumíbel a asu"miBe6l | var atallar t i ata"¥a|
asumible atallo m a"ta¥o6
asumible a asu"miBle6 | var atamañado pt a atama"≠aDo6 | f:
asumíbel atamañada atama"≠aDa6
asumir t asu"mi| atamañar t atama"≠a|
asunción f asun"TjoN atanar t ata"na|
asunto m a"sunto6 atanguer t i ataN"ge|
asura f a"su|a6 ataniscar t atanis"ka|
asustábel a asus"taBe6l | var ataque m a"take6
asustable atar t pr a"ta|
asustable a asus"taBle6 | var ataraxia f ata"|aksja6
asustábel atardecer i ata|De"Te|
asustadizo a asusta"DiTo6 | f: atardecida f ata|De"TiDa6
asustadiza asusta"DiTa6 atarefado a ata|E"faDo6 | f:
asustar t pr asus"ta| atarefada ata|E"faDa6
ata1 f "ata6 atascar t pr atas"ka|
ata2 pp av "ata6 | var até atasco m a"tasko6
atabacado a ataBa"kaDo6 | f: ataúde m ata"uDe6
atabacada ataBa"kaDa6 ataviar t pr ataBi"a|
atabal m ata"Bal atavicamente av ataBika"mente6
atabasar t ataBa"sa| atávico a a"taBiko6 | f: atávica
atacábel a ata"kaBe6l | var a"taBika6
atacable atavío m ata"Bio6
atacable a ata"kaBle6 | var atavismo m ata"Bismo6
atacábel ataxia f a"taksja6
atacado pt a ata"kaDo6 | f: atacada atáxico a a"taksiko6 | f: atáxica
ata"kaDa6 a"taksika6
atacador m ataka"Do| até pp av a"tE | var ata2
atacadura f ataka"Du|a6 ateigamento m atejVa"mento6
atacante a s ata"kante6 (atejVa"mEnto6)
atacar t pr ata"ka| ateigar t pr atej"Va|
atadallo m ata"Da¥o6 ateísmo m ate"ismo6
atadeiro s ata"Dej|o6 | f: atadeira ateísta a s ate"ista6
ata"Dej|a6 ateixado a atej"SaDo6 | f: ateixada
atado pt a m a"taDo6 | f: atada atej"SaDa6
a"taDa6 atelanas fpl ate"lana6s
atador a s ata"Do| | f: atadora atemorizar t pr atemo|i"Ta|
ata"Do|a6 atempar t atem"pa| atEm"pa|
atadura f ata"Du|a6 atemporal a atempo"|al
atafal m ata"fal atemporalidade f atempo|ali"DaDe6
atafarrilla f atafa"ri¥a6 atenazar t atena"Ta|
atafegante a atafe"Vante6 atención f aten"TjoN
atafegar t pr atafe"Va| atender t i aten"de|
atafego m ata"fEVo6 atendíbel a aten"diBe6l | var
atafinda f ata"finda6 atendible
atalaia f ata"laja6
atalaiar t atala"ja|

65
atendible a aten"diBle6 | var atigrado a ati"V|aDo6 | f: atigrada
atendíbel ati"V|aDa6
ateneo m ate"neo6 atilado a ati"laDo6 | f: atilada
ateniense a s ate"njEnse6 | nt ati"laDa6
Atenas atilamento m atila"mento6
atentado m aten"taDo6 (atEn"taDo6) (atila"mEnto6)
atentamente av atenta"mente6 atilar t pr ati"la|
(atEnta"mente6) atillo m a"ti¥o6
atentar i aten"ta| (atEn"ta|) atinadamente av atinaDa"mente6
atentatorio a atenta"tO|jo6 atinar t i ati"na|
(atEnta"tO|jo6) | f: atentatoria atinente a ati"nente6 ati"nEnte6
atenta"tO|ja6 (atEnta"tO|ja6) atinxíbel a atin"SiBe6l | var
atento a a"tento6 (a"tEnto6) | f: atinxible
atenta a"tenta6 (a"tEnta6) atinxible a atin"SiBle6 | var
atenuación f atEnwa"TjoN atinxíbel
atenuante a f atEnu"ante6 atinxir t atin"Si|
atenuar t atEnu"a| atípico a a"tipiko6 | f: atípica
atenzar t aten"Ta| a"tipika6
ateo a s a"teo6 | f: atea a"tea6 atiplado pt a ati"plaDo6 | f: atiplada
ater pr a"te| ati"plaDa6
aterecer i ate|e"Te| atiplar t pr ati"pla|
aterínidos mpl ate"|iniDo6s atizador m atiTa"Do|
atermia f a"tE|mja6 atizar t i ati"Ta|
atérmico a a"tE|miko6 | f: atérmica atlante m a"tlante6
a"tE|mika6 atlántico a a"tlantiko6 | f: atlántica
ateroma m ate"|oma6 a"tlantika6
aterrador a atEra"Do| | f: atlantismo m atlan"tismo6
aterradora atEra"Do|a6 atlas m "atla6s
aterraplenar t atEraple"na| atleta s a"tleta6
aterrar1 t atE"ra| | nt terror atleticamente av atlEtika"mente6
aterrar2 t i atE"ra| | nt terra atlético a a"tlEtiko6 | f: atlética
aterraxe f atE"raSe6 a"tlEtika6
aterrecedor a atereTe"Do| | f: atletismo m atlE"tismo6
aterrecedora atereTe"Do|a6 atmosfera f atmos"fE|a6
aterrecer t atere"Te| atmosférico a atmos"fE|iko6 | f:
aterrorizar t atEro|i"Ta| atmosférica atmos"fE|ika6
atesoirar t atesoj"|a| atoallado a atoa"¥aDo6 | f:
atesourar t atesow"|a| atoallada atoa"¥aDa6
atestación f atEsta"TjoN atoamento m atoa"mento6
atestado m atEs"taDo6 (atoa"mEnto6)
atestar1 t atEs"ta| atoar t pr ato"a|
atestar2 t pr atEs"ta| ates"ta| | nt atol m a"tOl
encher atoladamente av atolaDa"mente6
atetose f ate"tOse6 atolado a ato"laDo6 | f: atolada
aticamente av atika"mente6 ato"laDa6 | nt tolo
aticismo m ati"Tismo6 atolar t ato"la| | nt tola
ático a m "atiko6 | f: ática m "atika66 atoldar t pr atol"da| | var toldar

66
atoleirado a atolej"|aDo6 | f: atrabiliario a at|aBi"lja|jo6 | f:
atoleirada atolej"|aDa6 atrabiliaria at|aBi"lja|ja6
atomicamente av atOmika"mente6 atracada f at|a"kaDa6
atomicidade f atOmiTi"DaDe6 atracadoiro m at|aka"Doj|o6
atómico a a"tOmiko6 | f: atómica atracador s at|aka"Do| | f:
a"tOmika6 atracadora at|aka"Do|a6
atomismo m atO"mismo6 atracar t i at|a"ka|
atomista a s atO"mista6 atracción f at|ak"TjoN
atomizador m atOmiTa"Do| atraco m a"t|ako6
atomizar t atOmi"Ta| atractivo a m at|ak"tiBo6 | f:
átomo m "ato6mo6 atractiva at|ak"tiBa6
atonal a ato"nal atraente a at|a"ente6 at|a"Ente6
atonalidade f atonali"DaDe6 atraer t i at|a"e|
atondar t pr aton"da| atragoar pr at|aVo"a|
atonía f ato"nia6 atraíbel a at|a"iBe6l | var atraíble
atónico a a"tOniko6 | f: atónica atraíble a at|a"iBle6 | var atraíbel
a"tOnika6 atrancallo m at|aN"ka¥o6 | var
atónito a a"tOnito6 | f: atónita trancallo
a"tOnita6 atrancar t pr at|aN"ka| | var
átono a "ato6no6 | f: átona "ato6na6 trancar
atopado pt a s ato"paDo6 | f: atranco m a"t|aNko6
atopada ato"paDa6 atrapalladamente av
atopar t pr ato"pa| at|apa¥aDa"mente6
atordadamente av ato|DaDa"mente6 atrapallado pt a at|apa"¥aDo6 | f:
atordado pt a ato|"DaDo6 | f: atrapallada at|apa"¥aDa6
atordada ato|"DaDa6 atrapallar t pr at|apa"¥a|
atordamento m ato|Da"mento6 atrapar t at|a"pa|
(ato|Da"mEnto6) atrapazar t pr at|apa"Ta|
atordar t ato|"Da| atrás av a"t|as
atormentado pt a ato|men"taDo6 atrás de lpp a"t|asDe6
(ato|mEn"taDo6) | f: atormentada atrasado a s at|a"saDo6 | f:
ato|men"taDa6 (ato|mEn"taDa6) atrasada at|a"saDa6
atormentador a s ato|menta"Do| atrasar t i pr at|a"sa|
(ato|mEnta"Do|) | f: atraso m a"t|aso6
atormentadora ato|menta"Do|a6 atravesadamente av
(ato|mEnta"Do|a6) at|aBesaDa"mente6
atormentar t pr ato|men"ta| atravesado pt a at|aBe"saDo6 | f:
(ato|mEn"ta|) atravesada at|aBe"saDa6
atourear t atow|e"a| atravesar t i pr at|aBe"sa|
atoutiñadas, ás lav atreitar t at|ej"ta|
a…satowti"≠aDa6s atreixar t at|ej"Sa|
atoutiñante a atowti"≠ante6 atrelar t at|E"la|
atoutiñar i atowti"≠a| atrepsia f a"t|Epsja6
atouzar t atow"Ta| atresia f a"t|Esja6
atrabile f at|a"Bile6 atrevemento m at|eBe"mento6
atrabiliariamente av (at|eBe"mEnto6)
at|aBilja|ja"mente6 atrever pr at|e"Be|

67
atrevidamente av at|eBiDa"mente6 atropelar t pr at|ope"la|
atrevido pt a s at|e"BiDo6 | f: atropelo m at|o"pElo6 at|o"pelo6
atrevida at|e"BiDa6 atropina f at|O"pina6
atribución f at|iBu"TjoN atrosmar pr at|Os"ma|
atribuíbel a at|iBu"iBe6l | var atrousar i at|ow"sa|
atribuíble atroz a a"t|OT
atribuíble a at|iBu"iBle6 | var atrozmente av at|OT"mente6
atribuíbel atuar t atu"a| | nt tu
atribuír t at|iBu"i| atufado a atu"faDo6 | f: atufada
atribular t pr at|iBu"la| atu"faDa6
atributivamente av atufar t i pr atu"fa|
at|iButiBa"mente6 atuír t pr atu"i|
atributivo a at|iBu"tiBo6 | f: atume m a"tume6
atributiva at|iBu"tiBa6 atún m a"tuN
atributo m at|i"Buto6 atuneiro a s atu"nej|o6 | f: atuneira
atrición f at|i"TjoN atu"nej|a6
atrigado a at|i"VaDo6 | f: atrigada aturábel a atu"|aBe6l | var aturable
at|i"VaDa6 aturable a atu"|aBle6 | var aturábel
atril m a"t|il aturar t atu"|a|
atrincheiramento m aturrar i atu"ra|
at|int°Sej|a"mento6 aturular i atu|u"la|
(at|int°Sej|a"mEnto6) aturulo m atu"|ulo6
atrincheirar t pr at|int°Sej"|a| aturuxar i atu|u"Sa|
atrio m "at|jo6 aturuxo m atu"|uSo6
atrito a a"t|ito6 | f: atrita a"t|ita6 atusmar t atus"ma|
atrochar t at|o"t°Sa| atusmón a s atus"moN | f:
atrocidade f at|OTi"DaDe6 atusmona atus"mona6
atrofia f a"t|Ofja6 aubrar i au"B|a| | var ubrar
atrofiar t pr at|O"fja| audacia f aw"DaTja6
atrófico a a"t|Ofiko6 | f: atrófica audaz a aw"DaT
a"t|Ofika6 audazmente av awDaT"mente6
atroitado a at|oj"taDo6 | f: atroitada audíbel a aw"DiBe6l | var audible
at|oj"taDa6 audibilidade f awDiBili"DaDe6
atrollar t i pr at|o"¥a| | var trollar audible a aw"DiBle6 | var audíbel
atrompetado a at|ompe"taDo6 | f: audición f awDi"TjoN
atrompetada at|ompe"taDa6 audiencia f aw"DjEnTja6
atronador a at|ona"Do| | f: audiófono m aw"DjOfo6no6
atronadora at|ona"Do|a6 audiofrecuencia f
atronadoramente av awDjof|e"kwEnTja6
at|onaDo|a"mente6 audiograma m awDjo"V|ama6
atronar t at|o"na| audiómetro m aw"DjOme6t|o6
atropado a at|O"paDo6 | f: atropada audiovisual a awDjoBisu"al
at|O"paDa6 auditivo a awDi"tiBo6 | f: auditiva
atropar t at|O"pa| awDi"tiBa6
atropeladamente av auditor a s awDi"to| | f: auditora
at|opelaDa"mente6 awDi"to|a6
atropelado pt a at|ope"laDo6 | f: auditoría f awDito"|ia6
atropelada at|ope"laDa6

68
auditorio m awDi"tO|jo6 auñar t i au"≠a|
auga f "awVa6 aura f "aw|a6
augacento a awVa"Tento6 aurato m aw"|ato6
(awVa"TEnto6) | f: augacenta áureo a "aw|e8o6 | f: áurea "aw|e8a6
awVa"Tento6 (awVa"TEnta6) auréola f aw"|eo6la6
augada f aw"VaDa6 aureolar t aw|eO"la|
augadeira f awVa"Dej|a6 aurianciáceas fpl aw|jan"TjaTe8as6
augadoiro m awVa"Doj|o6 auricalcita f aw|ikal"Tita6
augaforte f awVa"fO|te6 áurico a "aw|iko6 | f: áurica
augafortista s awVafO|"tista6 "aw|ika6
augallada f awVa"¥aDa6 aurícula f aw"|ikula6
augamar f awVa"ma| auricular a m aw|iku"la|
augamariña f awVama"|i≠a6 auriense a s aw"|jEnse6 | nt
auganeve f awVa"nEB3e 3 6 Ourense
augar t pr aw"Va| aurífero a aw"|ife6|o6 | f: aurífera
augardente f awVar"dente6 aw"|ife6|a6
awVar"dEnte6 auriga m aw"|iVa6
augardenteiro s awVa|Den"tej|o6 aurilucente a aw|ilu"Tente6
awVa|DEn"tej|o6 | f: aw|ilu"TEnte6
augardenteira awVa|Den"tej|a6 aurora f aw"|O|a6
awVa|DEn"tej|a6 auroral a aw|O"|al
augardentoso a awVa|Den"toso6 auscultación f awskulta"TjoN
awVa|DEn"toso6 | f: augardentosa auscultar t awskul"ta|
awVa|Den"tosa6 awVa|DEn"tosa6 ausencia f aw"sEnTja6 (aw"senTja6)
augarrás f awVa"ras ausentar pr awsen"ta| awsEn"ta|
augueiro m aw"Vej|o6 ausente a s aw"sente6 aw"sEnte6
auguento a aw"Vento6 (aw"VEnto6) | auspiciar t awspi"Tja|
f: auguenta aw"Venta6 (aw"VEnta6) auspicio m aws"piTjo6
augur m aw"Vu| austeramente av awstE|a"mente6
augural a awVu"|al austeridade f awstE|i"DaDe6
augurar t awVu"|a| austero a aws"tE|o6 | f: austera
augurio m aw"Vu|jo6 aws"tE|a6
augustamente av awVusta"mente6 austral a aws"t|al
augusto a aw"Vusto6 | f: augusta australiano a s awst|a"ljano6 | f:
aw"Vusta6 australiana awst|a"ljana6 | nt
aula f "awla6 Australia
áulico a "awliko6 | f: áulica "awlika6 austríaco a s aws"t|ia6ko6 | f:
aumentábel a awmen"taBe6l austríaca aws"t|ia6ka6 | nt Austria
(awmEn"taBe6l) | var aumentable austro m "awst|o6
aumentable a awmen"taBle6 austrohúngaro a s awst|o"uNga6|o6
(awmEn"taBle6) | var aumentábel | f: austrohúngara awst|o"uNga6|a6
aumentar t i awmen"ta| autarquía f awta|"kia6
(awmEn"ta|) autárquico a aw"ta|kiko6 | f:
aumentativo a m awmenta"tiBo6 autárquica aw"ta|kika6
(awmEnta"tiBo6) | f: aumentativa autente a aw"tente6 aw"tEnte6
awmenta"tiBa6 (awmEnta"tiBa6) autenticación f awtEntika"TjoN
aumento m aw"mento6 (aw"mEnto6)

69
autenticamente av autoestrada f awto8es"t|aDa6
awtEntika"mente6 awtos"t|aDa6
autenticar t awtEnti"ka| autofecundación f
autenticidade f awtEntiTi"DaDe6 awtofEkunda"TjoN
auténtico a aw"tEntiko6 | f: autofinanciamento m
auténtica aw"tEntika6 awtofinanTja"mento6
autismo m aw"tismo6 (awtofinanTja"mEnto6)
autista a s aw"tista6 autofinanciar pr awtofinan"Tja|
auto1 m "awto6 autogamia f awto"Vamja6
auto2 m "awto6 autogoberno m awtoVo"BE|no6
autoadhesivo a m awto8aDE"siBo6 autografía f awtoV|a"fia6
awto8aDe"siBo6 | f: autoadhesiva autógrafo a s aw"tOV|a6fo6 | f:
awto8aDE"siBa6 awto8aDe"siBa6 autógrafa aw"tOV|a6fa6
autoafirmación f awto8afi|ma"TjoN autoindución f awto8indu"TjoN
autobiografía f awtoBioV|a"fia6 autoinfección f awto8iμfEk"TjoN
autobiográfico a awtoBio"V|afiko6 autoinmunización f
| f: autobiográfica awto8iNmuniTa"TjoN
awtoBio"V|afika6 autointoxicación f
autobús m awto"Bus awto8intOksika"TjoN
autocar m awto"ka| autólatra a s aw"tOla6t|a6
autocéfalo a awto"TEfa6lo6 | f: autolatría f awtola"t|ia6
autocéfala awto"TEfa6la6 autolesionar pr awtolEsjo"na|
autoclave m awto"klaBe6 autólise f aw"tOlise6
autoconsumo m awtokon"sumo6 autómata s aw"tOma6ta6
autocontrol m awtokon"t|Ol automaticamente av
autocracia f awto"k|aTja6 awtomatika"mente6
autócrata m aw"tOk|a6ta6 automático a awto"matiko6 | f:
autocrático a awto"k|atiko6 | f: automática awto"matika6
autocrática awto"k|atika6 automatismo m awtoma"tismo6
autocrítica f awto"k|itika6 automatización f awtomatiTa"TjoN
autocrítico a awto"k|itiko6 | f: automatizar t awtomati"Ta|
autocrítica awto"k|itika6 automedicación f
autóctono a aw"tOkto6no6 | f: awtomEDika"TjoN
autóctona aw"tOkto6na6 automedicar pr awtomEDi"ka|
autodefensa f awtoDe"fensa6 automóbil a m awto"mOBil
(awtoDe"fEnsa6) automobilismo m awtomOBi"lismo6
autodeterminación f automobilista s awtomOBi"lista6
awtoDetE|mina"TjoN automobilístico a
autodeterminar pr awtomOBi"listiko6 | f:
awtoDetE|mi"na| automobilística awtomOBi"listika6
autodidacta a s awtoDi"Dakta6 automotor am m awtomo"to|
autodidáctico a awtoDi"Daktiko6 | f: automotriz af awtomo"t|iT
autodidáctica awtoDi"Daktika6 automutilación f awtomutila"TjoN
autodominio m awtoDO"minjo6 autonomamente av
autoescola f awto8es"kOla6 awtOnoma"mente6
awtos"kOla6 autonomía f awtono"mia6
autonomicamente av
awtonOmika"mente6

70
autonómico a awto"nOmiko6 | f: autotomía f awtoto"mia6
autonómica awto"nOmika6 autotrofia f awto"t|Ofja6
autonomismo m awtonO"mismo6 autovacina f awtoBa"Tina6
autonomista a s awtonO"mista6 autovía f awto"Bia6
autónomo a aw"tOno6mo6 | f: autoxénese f awto"SEne6se6
autónoma aw"tOno6ma6 autóxeno a aw"tOSe6no6 | f:
autoplastia f awto"plastja6 autóxena aw"tOSe6na6
autoplástico a awto"plastiko6 | f: autoxestión f awtoSEs"tjoN
autoplástica awto"plastika6 autoxestionario a
autoportante a awtopo|"tante6 awtoSEstjo"na|jo6 | f:
autopropulsado a autoxestionaria awtoSEstjo"na|ja6
awtop|opul"saDo6 | f: autoxiro m awto"Si|o6
autopropulsada awtop|opul"saDa6 autumnal a awtum"nal
autopropulsión f awtop|opul"sjoN auxe m "awSe6
autopsia f aw"tOpsja6 auxiliador a awksilja"Do| | f:
autor s aw"to| | f: autora aw"to|a6 auxiliadora awksilja"Do|a6
autoría f awto"|ia6 auxiliar1 t awksi"lja|
autoridade f awto|i"DaDe6 auxiliar2 a s awksi"lja|
autoritariamente av auxilio m awk"siljo6
awto|ita|ja"mente6 auxómetro m awk"sOme6t|o6
autoritario a awto|i"ta|jo6 | f: avagar i aBa"Va|
autoritaria awto|i"ta|ja6 avaiñar t aBai"≠a|
autoritarismo m awto|ita"|ismo6 aval m a"Bal
autorizábel a awto|i"TaBe6l | var avalancha f aBa"lant°Sa6
autorizable avalar t aBa"la|
autorizable a awto|i"TaBle6 | var avaliábel a aBali"aBe6l | var
autorizábel avaliable
autorización f awto|iTa"TjoN avaliable a aBali"aBle6 | var
autorizadamente av avaliábel
awto|iTaDa"mente6 avaliación f aBalja"TjoN
autorizado pt a awto|i"TaDo6 | f: avaliador a s aBalia"Do| | f:
autorizada awto|i"TaDa6 avaliadora aBalia"Do|a6
autorizar t awto|i"Ta| avaliar t aBali"a|
autorregulación f awtoreVula"TjoN avaliativo a aBalia"tiBo6 | f:
autorregulador a awtoreVula"Do| avaliativa aBalia"tiBa6
| f: autorreguladora avalista s aBa"lista6
awtoreVula"Do|a6 avance m a"BanTe6
autorretrato m awtore"t|ato6 avantar t i aBan"ta|
autosatisfacción f avantaxadamente av
awtosatisfak"TjoN aBantaSaDa"mente6
autoservizo m awtose|"BiTo6 avantaxado pt a aBanta"SaDo6 | f:
autostop m awtos"tOp avantaxada aBanta"SaDa6
autostopista s awtostO"pista6 avantaxar t aBanta"Sa|
autosuficiencia f awtosufi"TjEnTja6 avante av ix a"Bante6
autosuficiente a awtosufi"TjEnte6 avantuxo m aBan"tuSo6
autosuxestión f awtosuSEs"tjoN avanzada f aBan"TaDa6
autosuxestionar pr
awtosuSEstjo"na|

71
avanzado pt a aBan"TaDo6 | f: avellentar t i pr aBe¥en"ta|
avanzada aBan"TaDa6 (aBe¥En"ta|)
avanzar t i aBan"Ta| avelloar pr aBe¥o"a|
avaramente av aBa|a"mente6 aveludado a aBelu"DaDo6 | f:
avarento a aBa"rento6 (aBa"rEnto6) | aveludada aBelu"DaDa6
f: avarenta aBa"renta6 (aBa"rEnta6) avemaría f aBema"|ia6
avaría f aBa"|ia6 avenida f aBe"niDa6
avariar t pr aBa|i"a| aventa f a"BEnta6 | var avéntoa
avaricia f aBa"|iTja6 aventar t aBen"ta| | nt ventas
avariciosamente av avéntoa f a"BEnto8a6 | var aventa
aBa|iTjosa"mente6 aventura f aBen"tu|a6
avaricioso a aBa|i"Tjoso6 | f: aventurado pt a aBentu"|aDo6 | f:
avariciosa aBa|i"Tjosa6 aventurada aBentu"|aDa6
avaro a s a"Ba|o6 | f: avara a"Ba|a6 aventurar t pr aBentu"|a|
avasalador a aBasala"Do| | f: aventureiro a s aBentu"|ej|o6 | f:
avasaladora aBasala"Do|a6 aventureira aBentu"|ej|a6
avasalamento m aBasala"mento6 aventurina f aBentu"|ina6
(aBasala"mEnto6) aveño m a"Be≠o6
avasalar t aBasa"la| averdado a aBe|"DaDo6 | f:
avatar m aBa"ta| averdada aBe|"DaDa6
ave1 f "aBe6 averdugar i aBe|Du"Va|
ave2 ix "aBe6 avergonzar t pr aBe|Von"Ta|
avea f a"Bea6 avergoñar t pr aBe|Vo"≠a|
aveal m aBe"al avermar pr aBE|"ma|
aveceirar t aBeTej"|a| avermellado a aBe|me"¥aDo6 | f:
avecer i aBe"Te| avermellada aBe|me"¥aDa6
aveciñamento m aBeTi≠a"mento6 averno m a"BE|no6
(aBeTi≠a"mEnto6) averroísmo m aBerO"ismo6
aveciñar t pr aBeTi"≠a| averroísta a s aBerO"ista6
avecío m aBe"Tio6 aversión f aBE|"sjoN
avefría f aBe"f|ia6 avesamente av aBEsa"mente6
avegar i aBe"Va| aBesa"mente6
avegoso a aBe"Voso6 | f: avegosa avesas, ás lav a…sa"BEsa6s
aBe"Vosa6 a…sa"Besa6s
aveirense a s aBej"|Ense6 | nt avesedo a m aBe"seDo6 | f:
Aveiro aveseda aBe"seDa6
avelaíña f aBela"i≠a6 avesío a m aBe"sio6 | f: avesía
avelaíño a aBela"i≠o6 | f: avelaíña aBe"sia6
aBela"i≠a6 aveso a a"BEso6 a"Beso6 | f: avesa
avellado pt a aBE"¥aDo6 | f: a"BEsa6 a"Besa6
avellada aBE"¥aDa6 avespa f a"Bespa6
avellar i pr aBE"¥a| avespeiro m aBes"pej|o6
avellentado pt a aBe¥en"taDo6 avéspora f a"Bespo6|a6
(aBe¥En"taDo6) | f: avellentada avesporeiro m aBespo"|ej|o6
aBe¥en"taDa6 (aBe¥En"taDa6) avéstico a m a"BEstiko6 | f:
avellentamento m aBe¥enta"mento6 avéstica a"BEstika6
(aBe¥enta"mEnto6) avestruz f aBes"t|uT

72
avetarda f aBe"ta|Da6 avistar t aBis"ta|
avezado pt a aBe"TaDo6 | f: avitaminose f aBitami"nOse6
avezada aBe"TaDa6 avituallador a s aBitwa¥a"Do| | f:
avezar t pr aBe"Ta| avitualladora aBitwa¥a"Do|a6
aviación f aBia"TjoN aBja"TjoN avituallamento m aBitwa¥a"mento6
aviado pt a aBi"aDo6 | f: aviada (aBitwa¥a"mEnto6)
aBi"aDa6 avituallar t pr aBitwa"¥a|
aviador s aBia"Do| aBja"Do| | f: avivado pt a aBi"BaDo6 | f: avivada
aviadora aBia"Do|a6 aBja"Do|a6 aBi"BaDa6
aviar t pr aBi"a| avivador a s aBiBa"Do| | f:
aviario a m aBi"a|jo6 | f: aviaria avivadora aBiBa"Do|a6
aBi"a|ja6 avivamento m aBiBa"mento6
aviciar i aBi"Tja| (aBiBa"mEnto6)
avícola a a"Biko6la6 avivar t pr aBi"Ba|
avicúlidos mpl aBi"kuliDo6s avivecer i t pr aBiBe"Te|
avicultor s aBikul"to| | f: aviventar t pr aBiBen"ta|
avicultora aBikul"to|a6 (aBiBEn"ta|)
avicultura f aBikul"tu|a6 avó s a"Bo | f: avoa a"Boa6
avidamente av aBiDa"mente6 avoceta f aBo"Teta6
avidez f aBi"DeT avoengo m aBo"eNgo6
avido pt a"BiDo6 | f: avida a"BiDa6 | avogacía f aBoVa"Tia6
var avindo avogado s aBo"VaDo6 | f: avogada
ávido a "aBiDo6 | f: ávida "aBiDa6 aBo"VaDa6
avifauna f aBi"fawna6 avogar i aBo"Va|
avilanar t pr aBila"na| avogoso a aBo"Voso6 | f: avogosa
avilesino a s aBile"sino6 | f: aBo"Vosa6
avilesina aBile"sina6 | nt Avilés avolto pt a a"BOlto6 (a"Bolto6) | f:
avinagrado pt a aBina"V|aDo6 | f: avolta a"BOlta6
avinagrada aBina"V|aDa6 avolver t pr aBol"Be|
avinagrar t pr aBina"V|a| avougar i aBow"Va|
avindo pt a"Bindo6 | f: avinda ávrego a m "aB|e6Vo6 | f: ávrega
a"Binda6 | var avido "aB|e6Va6
avinza f a"BinTa6 avreguía f aB|e"Via6
avinzar t pr aBin"Ta| avulsión f aBul"sjoN
aviñado a aBi"≠aDo6 | f: aviñada avultadamente av aBultaDa"mente6
aBi"≠aDa6 avultado pt a aBul"taDo6 | f:
avío m a"Bio6 avultada aBul"taDa6
avión m aBi"oN a"BjoN avultamento m aBulta"mento6
avioneta f aBio"neta6 aBjo"neta6 (aBulta"mEnto6)
avir t pr a"Bi| avultar i t aBul"ta|
avisadamente av aBisaDa"mente6 axada f a"SaDa6
avisado pt a aBi"saDo6 | f: avisada axadrezado a aSaD|e"TaDo6 | f:
aBi"saDa6 axadrezada aSaD|e"TaDa6
avisador a m aBisa"Do| | f: axardinamento m aSa|Dina"mento6
avisadora aBisa"Do|a6 (aSa|Dina"mEnto6)
avisar t aBi"sa| axardinar t aSa|Di"na|
aviso m a"Biso6 axe m "akse6

73
axear i aSe"a| axitar t pr aSi"ta|
axeitadamente av aSejtaDa"mente6 axixilado pt a aSiSi"laDo6 | f:
axeitado pt a aSej"taDo6 axixilada aSiSi"laDa6
axeitar t pr aSej"ta| axixilar t aSiSi"la|
axeito m a"Sejto6 axofrar t aSo"f|a| | var xofrar
axencia f a"SEnTja6 (a"SenTja6) axoide a ak"sOjDe6
axenciar t aSEn"Tja| (aSen"Tja|) axonometría f aksonomE"t|ia6
axenda f a"Senda6 axonométrico a aksono"mEt|iko6 | f:
axenesia f aSe"nEsja6 axonométrica aksono"mEt|ika6
axenésico a aSe"nEsiko6 | f: axorca f a"SO|ka6
axenésica aSe"nEsika6 axordar t aSo|"Da|
axente a s a"Sente6 a"SEnte6 axotar t aSo"ta|
axeonllar pr t aSeon"¥a| axóuxere m a"SowSe6|e6
axérato m a"SE|a6to6 axuaga f a"SwaVa6
axexante a aSe"Sante6 | var axuda f a"SuDa6
asexante axudador a s aSuDa"Do| | f:
axexar t aSe"Sa| | var asexar axudadora aSuDa"Do|a6
axexo m a"SeSo6 | var asexo axudante a s aSu"Dante6
axial a ak"sjal axudantía f aSuDan"tia6
axigantado pt a aSiVan"taDo6 | f: axudar t i pr aSu"Da|
axigantada aSiVan"taDa6 axugar i t aSu"Va|
axigantar t pr aSiVan"ta| axuizado pt a aSui"TaDo6 | f:
áxil a "aSil axuizada aSui"TaDa6
axila f ak"sila6 axuizamento m aSuiTa"mento6
axilar a aksi"la| (aSuiTa"mEnto6)
axilidade f aSili"DaDe6 axuizar t aSui"Ta|
axilización f aSiliTa"TjoN axuntamento m aSunta"mento6
axilizar t aSili"Ta| (aSunta"mEnto6)
axilmente av aSil"mente6 axuntar t pr aSun"ta|
axiña av a"Si≠a6 axustábel a aSus"taBe6l | var
axio m "aSjo6 axustable
axioloxía f aksjolo"Sia6 axustable a aSus"taBle6 | var
axiolóxico a aksjo"lOSiko6 | f: axustábel
axiolóxica aksjo"lOSika6 axustadamente av aSustaDa"mente6
axioma m ak"sjoma6 axustado pt a m aSus"taDo6 | f:
axiomaticamente av axustada aSus"taDa6
aksjomatika"mente6 axustador a s aSusta"Do| | f:
axiomático a aksjo"matiko6 | f: axustadora aSusta"Do|a6
axiomática aksjo"matika6 axustar t i pr aSus"ta|
axiotaxe f aSjo"taSe6 axuste m a"Suste6
axiotista s aSjo"tista6 axustizamento m aSustiTa"mento6
axitación f aSita"TjoN (aSustiTa"mEnto6)
axitadamente av aSitaDa"mente6 axustizar t aSusti"Ta|
axitado pt a aSi"taDo6 | f: axitada azacotar t aTako"ta|
aSi"taDa6 azafallar t pr aTafa"¥a| | var
axitador a s aSita"Do| | f: zafallar
axitadora aSita"Do|a6 azafata f aTa"fata6

74
azafate m aTa"fate6 azourido a aTow"|iDo6 | f: azourida
azafrán m aTa"f|aN aTow"|iDa6
azafranal m aTaf|a"nal azouta f a"Towta6 | var azoute
azafranar t aTaf|a"na| azoutaburros m aTowta"Buro6s
azagaia f aTa"Vaja6 azoutar t aTow"ta|
azalea f aTa"lea6 azoute m a"Towte6 | var azouta
azamar pr aTa"ma| azteca a s aT"tEka6 | nt ant Norte e
azamboado a aTambo"aDo6 | f: Centro de México
azamboada aTambo"aDa6 azuar t aTu"a|
azamelar t aTame"la| azucena f aTu"Tena6
azancar i aTaN"ka| azucrar t aTu"k|a|
azar1 m a"Ta| azucre m a"Tuk|e6
azar2 m a"Ta| azucreiro a m aTu"k|ej|o6 | f:
azaroso a aTa"|oso6 | f: azarosa azucreira aTu"k|ej|a6
aTa"|osa6 azueira f aTu"ej|a6
azazar i aTa"Ta| azuído a aTu"iDo6 | f: azuída
azo m "aTo6 aTu"iDa6
azoico a a"TOjko6 | f: azoica azul a m a"Tul
a"TOjka6 azulado a aTu"laDo6 | f: azulada
azoospermia f aToos"pE|mja6 aTu"laDa6
azor m a"To| azular t pr aTu"la|
azoramento m aTo|a"mento6 azulenta f aTu"lenta6 (aTu"lEnta6)
(aTo|a"mEnto6) azulexar t aTule"Sa|
azorar t pr aTo"|a| azulexo m aTu"leSo6
azoriano a s aTo"|jano6 | f: azulino a aTu"lino6 | f: azulina
azoriana aTo"|jana6 | nt Os aTu"lina6
Azores azume m a"Tume6
azoroñar i aTo|o"≠a| azurita f aTu"|ita6
azorrar t aTo"ra|
azotato m aTo"tato6
azote m a"TOte6
azotea f aTO"tea6
azotemia f aTO"tEmja6
azótico a a"TOtiko6 | f: azótica
a"TOtika6
azotito m aTO"tito6
azotoso a aTO"toso6 | f: azotosa
aTO"tosa6
azoturia f aTO"tu|ja6
azoturo m aTO"tu|o6
azougado pt a aTow"VaDo6 | f:
azougada aTow"VaDa6
azougamento m aTowVa"mento6
(aTowVa"mEnto6)
azougar t pr aTow"Va|
azougue m a"TowVe6

75
B

b m "be | nt letra bable a s "baBle6


baba f "baBa6 babor m ba"Bo|
babadeiro m baBa"Dej|o6 baboso a s ba"Boso6 | f: babosa
baballa f ba"Ba¥a6 ba"Bosa6
baballada f baBa"¥aDa6 babucha f ba"But°Sa6
baballar i pr baBa"¥a| babuíno m baBu"ino6
baballoar t i baBa¥o"a| babuña f ba"Bu≠a6
baballoeiro s a baBa¥o"ej|o6 | f: babuñar i baBu"≠a|
baballoeira baBa¥o"ej|a6 babuxa f ba"BuSa6
baballón a s baBa"¥oN | f: babuxar i baBu"Sa|
baballona baBa"¥ona6 babuxento a baBu"Sento6
baballoso a s baBa"¥oso6 | f: (baBu"SEnto6) | f: babuxenta
baballosa baBa"¥osa6 baBu"Senta6 (baBu"SEnta6)
babar t pr ba"Ba| baca f "baka6
babear i baBe"a| | var babexar bacallaeiro a m baka¥a"ej|o6 | f:
babecada f baBE"kaDa6 bacallaeira baka¥a"ej|a6
babeco a s ba"BEko6 | f: babeca bacallau m baka"¥aw
ba"BEka6 bacanal a f baka"nal
babeira f ba"Bej|a6 bacante f ba"kante6
babeiro m ba"Bej|o6 bacará1 m baka"|a | nt xogo
babel m ba"BEl bacará2 m baka"|a | nt cristal
babélico a ba"BEliko6 | f: babélica bacelar m baTe"la|
ba"BElika6 bacelo m ba"TElo6 ba"Telo6
babeo m ba"Beo6 bacento a ba"Tento6 (ba"TEnto6) | f:
babexar i baBe"Sa| | var babear bacenta ba"Tenta6 (ba"TEnta6)
babilónico a s baBi"lOniko6 | f: bacharel s bat°Sa"|El
babilónica baBi"lOnika6 | nt ant bacharelato m bat°Sa|E"lato6
Babilonia bacía f ba"Tia6
babilonio a s baBi"lOnjo6 | f: bacífero a ba"Tife6|o6 | f: bacífera
babilonia baBi"lOnja6 | nt ant ba"Tife6|a6
Babilonia baciforme a baTi"fO|me6
babiolo a baBi"Olo6 | f: babiola bacilar a baTi"la|
baBi"Ola6 bacilo m ba"Tilo6
babirusa m baBi"|usa6 bacilose f baTi"lOse6

1
bacinete m baTi"nete6 bafento a ba"fento6 (ba"fEnto6) | f:
bacío m ba"Tio6 bafenta ba"fenta6 (ba"fEnta6)
bacoriño s a bako"|i≠o6 | f: bafexar i bafe"Sa|
bacoriña bako"|i≠a6 bafexo m ba"feSo6
bácoro m "bako6|o6 bafo m "bafo6
bacteria f bak"tE|ja6 bafordar i bafo|"Da|
bacteriano a baktE"|jano6 | f: bafordo m ba"fo|Do6
bacteriana baktE"|jana6 baga f "baVa6
bactericida a m baktE|i"TiDa6 bagaña f ba"Va≠a6
bacteriófago a baktE"|jOfa6Vo6 | f: bagañeira f baVa"≠ej|a6
bacteriófaga baktE"|jOfa6Va6 bagaño m ba"Va≠o6
bacteriólogo s baktE"|jOlo6Vo6 | f: bagatela f baVa"tEla6
bacterióloga baktE"|jOlo6Va6 bagaxe f ba"VaSe6
bacterioloxía f baktE|jolo"Sia6 bagazo m ba"VaTo6
bacteriolóxico a baktE|jo"lOSiko6 | bagdadí a s bagda"Di | nt Bagdad
f: bacteriolóxica baktE|jo"lOSika6 bago m "baVo6
bacteriostático a baktE|jos"tatiko6 bágoa f "baVo8a6
| f: bacteriostática bagoada f baVo"aDa6
baktE|jos"tatika6 bagoar i baVo"a|
báculo m "bakulo6 bagoxar i baVo"Sa|
badalada f baDa"laDa6 bagulla f ba"Vu¥a6
badalear i baDale"a| bagullar i baVu"¥a|
badaleo m baDa"leo6 bagullo m ba"Vu¥o6
badalo m ba"Dalo6 baguto m ba"Vuto6
badalonés a s baDalo"nes | f: bahamés a s baa"mes | f:
badalonesa baDalo"nesa6 | nt bahamesa baa"mesa6 | nt
Badalona Bahamas
badana f ba"Dana6 baía f ba"ia6 | var badía
badanas s ba"Dana6s baiano a s bai"ano6 | f: baiana
badaxocense a s baDaSo"TEnse6 | bai"ana6 | nt Baía (Brasil)
nt Badaxoz baila f "bajla6
baderna f ba"DE|na6 bailábel a baj"laBe6l | var bailable
badía f ba"Dia6 | var baía bailable a baj"laBle6 | var bailábel
badil m ba"Dil bailada f baj"laDa6
bádminton m "badminto6N bailadeira f bajla"Dej|a6
bado m "baDo6 bailadeiro a bajla"Dej|o6 | f:
badoco a s ba"DOko6 | f: badoca bailadeira bajla"Dej|a6
ba"DOka6 bailado m baj"laDo6
baduar i baDu"a| bailador s bajla"Do| | f: bailadora
badueiro a baDu"ej|o6 | f: badueira bajla"Do|a6
baDu"ej|a6 bailanacriba s bajlana"k|iBa6
badulaque a baDu"lake6 bailante a baj"lante6
baeta f ba"eta6 bailar t i baj"la|
bafa f "bafa6 bailarete m bajla"|ete6
bafarada f bafa"|aDa6 bailarín s a bajla"|iN | f: bailarina
bafareira f bafa"|ej|a6 bajla"|ina6
baile m "bajle6

2
bailía f baj"lia6 balandrán a s balan"d|aN | f:
baio a "bajo6 | f: baia "baja6 balandrana balan"d|ana6
baionés a s bajo"nes | f: baionesa balandro m ba"land|o6
bajo"nesa6 | nt Baiona balanite f bala"nite6
baioneta f bajo"neta6 bálano m "bala6no6
baiuca f ba"juka6 balanza f ba"lanTa6
baixa f "bajSa6 balanzar t balan"Ta|
baixada f baj"SaDa6 balar t ba"la|
baixado pt a baj"SaDo6 | f: baixada balastro m ba"last|o6
baj"SaDa6 balaustia f ba"lawstja6
baixadoiro m bajSa"Doj|o6 balaustrada f balaws"t|aDa6
baixamar f bajSa"ma| balaústre m bala"ust|e6
baixamente av bajSa"mente6 balavento, a lav aBala"Bento6
baixante a f baj"Sante6 aBala"BEnto6
baixar t i pr baj"Sa| balaxe m ba"laSe6
baixeira f baj"Sej|a6 balazo m ba"laTo6
baixeza f baj"SeTa6 balboa m bal"Boa6
baixío m baj"Sio6 balbordo m bal"Bo|Do6
baixista a baj"Sista6 balbucido m balBu"TiDo6
baixo a m av pp "bajSo6 | f: baixa balbuciente a balBu"TjEnte6
"bajSa6 balbucir i t balBu"Ti|
baixo de lpp "bajSo6De6 balcánico a s bal"kaniko6 | f:
baixolimego a s bajSoli"mEVo6 | f: balcánica bal"kanika6 | nt
baixolimega bajSoli"mEVa6 | nt A Balcáns
Limia Baixa balcón m bal"koN
baixolorenés a s bajSolo|e"nes | f: balconada f balko"naDa6
baixolorenesa bajSolo|e"nesa6 | nt balda f "balda6
Baixa Lorena baldada f bal"daDa6
baixomedieval a bajSomeDjE"Bal baldaquino m balda"kino6
baixomiñoto a s bajSomi"≠Oto6 | f: baldar t bal"da|
baixomiñota bajSomi"≠Ota6 | nt balde m "balde6
Baixo Miño balde, de lav de"Balde6
baixón m baj"SoN balde, en lav em"balde6
baixorrelevo m bajSore"lEBo6 baldear t balde"a|
baixosaxón a s bajSosak"soN | f: baldeirar t pr baldej"|a| | var
baixosaxoa bajSosak"soa6 | nt baleirar
Baixa Saxonia baldeiro a m bal"dej|o6 | f:
baixura f baj"Su|a6 baldeira bal"dej|a6 | var baleiro
bala f "bala6 baldeo m bal"deo6
balada f ba"laDa6 baldeta f bal"deta6
balalaica f bala"lajka6 baldío a bal"dio6 | f: baldía bal"dia6
balance m ba"lanTe6 baldoar t baldo"a|
balancear i t pr balanTe"a| baldón1 m bal"doN
balanceiro m balan"Tej|o6 baldón2 m bal"doN
balanceo m balan"Teo6 baldón3 m bal"doN
balancín m balan"TiN baldosa f bal"dosa6 (bal"dOsa6)
balandra f ba"land|a6 baldreo m bal"d|eo8

3
baldroeiro a bald|o"ej|o6 | f: baloncesto m balon"Testo6
baldroeira bald|o"ej|a6 balonmán m baloN"maN
baldrogas s bal"d|OVa6s balonvolea m balombO"lea6
balea1 f ba"lea6 baloqueiro a balO"kej|o6 | f:
balea2 f ba"lea6 baloqueira balO"kej|a6
baleadoira f balea"Doj|a6 balor m ba"lo|
balear1 t bale"a| balorecer i balo|e"Te|
balear2 as bale"a| | nt Baleares balorento a balo"|ento6 (balo"|Ento6)
baleárico a s bale"a|iko6 | f: | f: balorenta balo"|enta6
baleárica bale"a|ika6 | nt (balo"|Enta6)
Baleares balote m ba"lOte6
baleato m bale"ato6 balsa1 f "balsa6
baleeiro a m bale"ej|o6 | f: baleeira balsa2 f "balsa6 | nt poza
bale"ej|a6 balsada f bal"saDa6
baleigán a s balej"VaN | f: balsámico a bal"samiko6 | f:
baleigana balej"Vana6 balsámica bal"samika6
baleirar t pr balej"|a| | var balsamina f balsa"mina6
baldeirar balsamináceas fpl balsami"naTe8as6
baleiro a m ba"lej|o6 | f: baleira bálsamo m "balsa6mo6
ba"lej|a6 | var baldeiro balseira f bal"sej|a6
balénidos mpl ba"lEniDo6s balso m "balso6
balenoptéridos mpl bálteo m "balte8o6
balenOp"tE|iDo6s báltico a "baltiko6 | f: báltica
balinés a s bali"nes | f: balinesa "baltika6
bali"nesa6 | nt Balí baltroteiro a balt|o"tej|o6 | f:
balística f ba"listika6 baltroteira balt|o"tej|a6
balístico a ba"listiko6 | f: balística baluarte m balu"a|te6
ba"listika6 baluga f ba"luVa6
baliza f ba"liTa6 baluro s ba"lu|o6 | f: balura ba"lu|a6
balizamento m baliTa"mento6 baluto, a lav aBa"luto6
(baliTa"mEnto6) baluto, de lav deBa"luto6
balizar t bali"Ta| baluto, en lav emba"luto6
ballestrinque m ba¥es"t|iNke6 bambán m bam"baN
ballet m ba"lE | nt fr bambeante a bambe"ante6
ballo m "ba¥o6 bambear i t pr bambe"a|
balloada f ba¥o"aDa6 bambeo m bam"beo6
ballón m ba"¥oN bambo a "bambo6 | f: bamba
balneario a m balne"a|jo6 | f: "bamba6
balnearia balne"a|ja6 bambolina f bambo"lina6
balneoterapia f balne8ote"|apja6 bambú m bam"bu
balo m "balo6 banal a ba"nal
baloca f ba"lOka6 banalidade f banali"DaDe6
baloco1 m ba"lOko6 banalización f banaliTa"TjoN
baloco2 m ba"lOko6 banalizar t banali"Ta|
baloira f ba"loj|a6 banana f ba"nana6
baloirar t baloj"|a| bananal m bana"nal
balón m ba"loN bananeira f bana"nej|a6

4
bananeiro a bana"nej|o6 | f: bantú a s ban"tu
bananeira bana"nej|a6 banzado m ban"TaDo6
banastra f ba"nast|a6 banzo m "banTo6
banca f "baNka6 bañado m ba"≠aDo6
bancada f baN"kaDa6 bañadura f ba≠a"Du|a6
bancal m baN"kal bañar t pr ba"≠a|
bancario a baN"ka|jo6 | f: bancaria bañeira f ba"≠ej|a6
baN"ka|ja6 bañense a s ba"≠Ense6 | nt A Baña
bancarrota f baNka"rota6 bañista s ba"≠ista6
banceira f ban"Tej|a6 baño1 m "ba≠o6
banco m "baNko6 baño2 m "ba≠o6
banda1 f "banda6 baobab m bao"Bab
banda2 f "banda6 baptista a s bap"tista6
banda3 f "banda6 baptisterio m baptis"tErjo6
bandada f ban"daDa6 baqueta f ba"keta6
bandado m ban"daDo6 baquetear t bakete"a|
bandalleiro a banda"¥ej|o6 | f: báquico a "bakiko6 | f: báquica
bandalleira banda"¥ej|a6 "bakika6
bandallo m ban"da¥o6 bar1 m "ba|
bandazo m ban"daTo6 bar2 m "ba|
bandear i pr bande"a| barafunda f ba|a"funda6
bandeira f ban"dej|a6 barafustar i ba|afus"ta|
bandeirante m bandej"|ante6 baralla f ba"|a¥a6
bandeirola f bandej"|Ola6 barallada f ba|a"¥aDa6
banderilla f bandE"|i¥a6 barallar t i ba|a"¥a|
banderilleiro m bandE|i"¥ej|o6 baralleiro a s ba|a"¥ej|o6 | f:
bandexa f ban"deSa6 baralleira ba|a"¥ej|a6
bandidaxe f bandi"DaSe6 barallete m ba|a"¥ete6
bandido s ban"diDo6 | f: bandida barallocas s ba|a"¥Oka6s
ban"diDa6 barateiro a ba|a"tej|o6 | f:
bando1 m "bando6 barateira ba|a"tej|a6
bando2 m "bando6 barateza f ba|a"teTa6
bandola f ban"dOla6 barato a ba"|ato6 | f: barata
bandoleira f bando"lej|a6 ba"|ata6
bandoleirismo m bandolej"|ismo6 báratro m "ba|a6t|o6
bandoleiro s bando"lej|o6 | f: baratura f ba|a"tu|a6
bandoleira bando"lej|a6 baraza f ba"|aTa6
bandougada f bandow"VaDa6 barazal m ba|a"Tal
bandougo m ban"dowVo6 barazo m ba"|aTo6
bandoxo m ban"doSo6 barba f "ba|Ba6
bandullada f bandu"¥aDa6 barbacá f ba|Ba"ka
bandullo m ban"du¥o6 barbada f ba|"BaDa6
bandurra f ban"dura6 barbadeira f ba|Ba"Dej|a6
banqueiro s baN"kej|o6 | f: barbadela f ba|Ba"DEla6
banqueira baN"kej|a6 barbado a ba|"BaDo6 | f: barbada
banqueta f baN"keta6 ba|"BaDa6
banquete m baN"kete6 barballada f ba|Ba"¥aDa6

5
barballar i ba|Ba"¥a| barbuzán a s ba|Bu"TaN | f:
barballeiro a ba|Ba"¥ej|o6 | f: barbuzana ba|Bu"Tana6
barballeira ba|Ba"¥ej|a6 barbuzar i ba|Bu"Ta|
barbán m ba|"BaN barca f "ba|ka6
barbancés a s ba|Ban"Tes | f: barcada f ba|"kaDa6
barbancesa ba|Ban"Tesa6 | nt A barcal m ba|"kal
Barbanza barcalés a s ba|ka"les | f:
barbantesa f ba|Ban"tesa6 | var barcalesa ba|ka"lesa6 | nt Barcala
barbatesa barcarola f ba|ka"|Ola6
barbaña f ba|"Ba≠a6 | var babuxa barcaxe f ba|"kaSe6
barbuña barcaza f ba|"kaTa6
barbañar i ba|Ba"≠a| | var barcelense a s ba|Te"lEnse6 | nt
barbuñar Barcelos
barbaramente av ba|Ba|a"mente6 barcelonés a s ba|TElo"nes | f:
barbaría ba|Ba"|ia6 | var barbería barcelonesa ba|TElo"nesa6 | nt
barbaridade f ba|Ba|i"DaDe6 Barcelona
barbarie f ba|"Ba|je6 barco m "ba|ko6
barbarismo m ba|Ba"|ismo6 barda1 f "ba|Da6
barbarizar t ba|Ba|i"Ta| barda2 f "ba|Da6
bárbaro a mpl "ba|Ba6|o6 | f: bardado m ba|"DaDo6
bárbara "ba|Ba6|a6 bardallas s ba|"Da¥a6s
barbarote m ba|Ba"|Ote6 bardalleiro a ba|Da"¥ej|o6 | f:
barbatesa f ba|Ba"tesa6 | var bardalleira ba|Da"¥ej|a6
barbantesa bardante pp ba|"Dante6
barbear t pr i ba|Be"a| bardante de lpp ba|"Dante6De6
barbeira f ba|"Bej|a6 bardar t ba|"Da|
barbeiro m ba|"Bej|o6 bárdico a "ba|Diko6 | f: bárdica
barbeito m ba|"Bejto6 "ba|Dika6
barbela f ba|"BEla6 bardismo m ba|"Dismo6
barbería f ba|BE"|ia6 | var barbaría bardo1 m "ba|Do6 | nt barda
barbeta f ba|"Beta6 bardo2 m "ba|Do6 | nt vate
barbilouro am ba|Bi"low|o6 baremo m ba"|emo6
barbinegro am ba|Bi"neV|o6 baría f ba"|ia6
barbirroibo am ba|Bi"rojBo6 baricentro m ba|i"Tent|o6
barbital m ba|Bi"tal baril a ba"|il
barbitúrico a m ba|Bi"tu|iko6 | f: bario m "ba|jo6
barbitúrica ba|Bi"tu|ika6 barita f ba"|ita6
barbo m "ba|Bo6 baritina f ba|i"tina6
barbudo a ba|"BuDo6 | f: barbuda barítono m ba"|ito6no6
ba|"BuDa6 barlovento m ba|lo"Bento6
barbullo m ba|"Bu¥o6 (ba|lo"BEnto6)
barbuña f ba|"Bu≠a6 | var babuña barnabita a ba|na"Bita6
barbaña barnar t pr ba|"na|
barbuñar i ba|Bu"≠a| | var barógrafo m ba"|OV|a6fo6
babuñar barbañar barométrico a ba|o"mEt|iko6 | f:
barbuxa f ba|"BuSa6 barométrica ba|o"mEt|ika6
barbuza f ba|"BuTa6 barómetro m ba"|Ome6t|o6

6
barón m ba"|oN barreneiro m bare"nej|o6
baronesa f ba|o"nesa6 barreno m ba"reno6
baronete m ba|o"nete6 barrento a ba"rento6 (ba"rEnto6) | f:
baronía f ba|o"nia6 barrenta ba"renta6 (ba"rEnta6)
baroscopio m ba|os"kOpjo6 barreña f ba"re≠a6
baroutada f ba|ow"taDa6 barreño m ba"re≠o6
baroutas, ás lav a…sBa"|owta6s barreñón m bare"≠oN
barqueiro s ba|"kej|o6 | f: barreta f ba"reta6
barqueira ba|"kej|a6 barrete m ba"rete6
barquela f ba|"kEla6 barretina f bare"tina6
barqueta f ba|"keta6 barriada f bari"aDa6
barquilleiro m ba|ki"¥ej|o6 barrica f ba"rika6
barquillo m ba|"ki¥o6 barricada f bari"kaDa6
barquín m ba|"kiN barriga f ba"riVa6
barra1 f "bara6 barrigada f bari"VaDa6
barra2 f "bara6 barrigán a s bari"VaN | f:
barra3 f "bara6 barrigana bari"Vana6
barrabás m bara"Bas barrigudo a bari"VuDo6 | f:
barrabasada f baraBa"saDa6 barriguda bari"VuDa6
barraca f ba"raka6 barril m ba"ril
barracón m bara"koN barrilla f ba"ri¥a6
barrado pt a ba"raDo6 | f: barrada barrio m "barjo6
ba"raDa6 barro m "baro6
barragán m bara"VaN barroco1 m ba"rOko6
barraganete m baraVa"nete6 barroco2 a m ba"rOko6 | f: barroca
barral m ba"ral ba"rOka6
barrallar i bara"¥a| barrón m ba"roN
barrallo m ba"ra¥o6 barronca f ba"roNka6
barralloso a bara"¥oso6 | f: barroquismo m barO"kismo6
barrallosa bara"¥osa6 barroquizante a barOki"Tante6
barranca f ba"raNka6 barrosiña f baro"si≠a6
barrancada f baraN"kaDa6 barroso a m ba"roso6 | f: barrosa
barranco m ba"raNko6 ba"rosa6
barrañada f bara"≠aDa6 barrote m ba"rOte6
barrar t ba"ra| barroteiro m barO"tej|o6
barrazar i bara"Ta| | var barruzar barrufa f ba"rufa6
barregán s bare"VaN | f: barregá barrufar i baru"fa| | var barruzar
bare"Va barrufeiro m baru"fej|o6
barreira1 f ba"rej|a6 barruntar t barun"ta|
barreira2 f ba"rej|a6 barruñar i baru"≠a|
barreiro m ba"rej|o6 barruñeira f baru"≠ej|a6
barrela1 f ba"rEla6 barruzar i baru"Ta| | var barrazar
barrela2 f ba"rEla6 barrufar barruñar
barreleiro m barE"lej|o6 barruzo m ba"ruTo6
barrelo m ba"rElo6 barullada f ba|u"¥aDa6
barrena f ba"rena6 barullán a s ba|u"¥aN | f:
barrenar t bare"na| barullana ba|u"¥ana6

7
barullar i ba|u"¥a| bastar i bas"ta| | var abastar
barulleiro a s ba|u"¥ej|o6 | f: bastardía f basta|"Dia6
barulleira ba|u"¥ej|a6 bastardo1 m bas"ta|Do6
barullento a ba|u"¥ento6 bastardo2 a s bas"ta|Do6 | f:
(ba|u"¥Ento6) | f: barullenta bastarda bas"ta|Da6
ba|u"¥enta6 (ba|u"¥Enta6) bastida f bas"tiDa6
barullo m ba"|u¥o6 bastidor m basti"Do|
barullo, a lav aBa"|u¥o6 bastimento m basti"mento6
barutar t ba|u"ta| (basti"mEnto6)
baruto m ba"|uto6 bastión m bas"tjoN
basal a ba"sal basto1 m "basto6
basáltico a ba"saltiko6 | f: basto2 m "basto6
basáltica ba"saltika6 basto3 a "basto6 | f: basta "basta6
basalto m ba"salto6 bastón m bas"toN
báscula f "baskula6 bastonada f basto"naDa6
basculante a basku"lante6 bastrén m bas"t|EN
bascular t i basku"la| bata f "bata6
base f "base6 batalla f ba"ta¥a6
baseamento m basea"mento6 batallador a s bata¥a"Do| | f:
(basea"mEnto6) batalladora bata¥a"Do|a6
basear t pr base"a| batallante a bata"¥ante6
basicamente av basika"mente6 batallar i bata"¥a|
basicidade f basiTi"DaDe6 batalleira f bata"¥ej|a6
básico a "basiko6 | f: básica batallo m ba"ta¥o6
"basika6 batallón m bata"¥oN
basidio m ba"siDjo6 batán m ba"taN
basidioliques mpl basiDjo"like6s bataneiro m bata"nej|o6
basidiomicetos mpl bate m "bate6
basiDjomi"Teto6s batea f ba"tea6
basificar pr basifi"ka| batear1 t bate"a|
basilar a basi"la| batear2 i t bate"a|
basiliano a s basi"ljano6 | f: batecú m bate"ku
basiliana basi"ljana6 | nt Basilea batedeira f bate"Dej|a6
basílica f ba"silika6 batedoiro m bate"Doj|o6
basilical a basili"kal batedor m bate"Do|
basílico a ba"siliko6 | f: basílica batedura f bate"Du|a6
ba"silika6 bátega f "bate6Va6
basilicón m basili"koN bategada f bate"VaDa6
basilisco m basi"lisko6 bategar t i bate"Va|
basófilo a s ba"sOfilo6 | f: basófila batel m ba"tEl
ba"sOfila6 bateleiro m bate"lej|o6
basomatóforos mpl batente a m ba"tente6 ba"tEnte6
basoma"tOfo6|o6s bateo m ba"teo6
basta f "basta6 bater t i pr ba"te|
bastamente av basta"mente6 batería f batE"|ia6
bastante p av bas"tante6 batida f ba"tiDa6
bastantemente av bastante"mente6 batido m ba"tiDo6

8
batifondo m bati"fondo6 beatífico a bea"tifiko6 | f: beatífica
batimetría f batimE"t|ia6 bea"tifika6
batimétrico a bati"mEt|iko6 | f: beatitude f beati"tuDe6
batimétrica bati"mEt|ika6 beato a s be"ato6 | f: beata be"ata6
batímetro m ba"time6t|o6 bebé m be"BE
batín m ba"tiN bébeda f "beBe6Da6
batista f ba"tista6 bebedeira f beBe"Dej|a6
batoallada f batoa"¥aDa6 bebedeiro a beBe"Dej|o6 | f:
batoco m ba"tOko6 bebedeira beBe"Dej|a6
batoideos mpl batOj"Deo6s bebedela f beBe"DEla6
batracio m ba"t|aTjo6 bebedizo m beBe"DiTo6
batucar t i batu"ka| bébedo a "beBe6Do6 | f: bébeda
batume m ba"tume6 "beBe6Da6
batuta f ba"tuta6 bebedoiro m beBe"Doj|o6
batuxada f batu"SaDa6 bebedor a s beBe"Do| | f:
batuxar t i pr batu"Sa| bebedora beBe"Do|a6
baúl m ba"ul bebedura f beBe"Du|a6
bauprés m baw"p|Es beber t i be"Be|
bauticeiro m bawti"Tej|o6 beberaxe f beBe"|aSe6
bautismal a bawtis"mal bebíbel a be"BiBe6l | var bebible
bautismo m baw"tismo6 bebible a be"BiBle6 | var bebíbel
bautizado m bawti"TaDo6 bebida f be"BiDa6
bautizar t bawti"Ta| bebido pt a be"BiDo6 | f: bebida
bautizo m baw"tiTo6 be"BiDa6
bauxita f bawk"sita6 beca f "bEka6
bavarés a s baBa"|es | f: bavaresa beceira f be"Tej|a6 | nt beizo
baBa"|esa6 | var bávaro | nt becerra f be"Tera6
Baviera becerreiro m beTe"rej|o6
bávaro a s "baBa6|o6 | f: bávara becerro s be"Tero6 | f: becerra
"baBa6|a6 | var bavarés | nt be"Tera6
Baviera becha f "bet°Sa6 | var bicha
baza f "baTa6 bechamel m bet°Sa"mEl
bazar m ba"Ta| beche m "bEt°Se6
bazo1 a "baTo6 | f: baza "baTa6 becho m "bet°So6 | var bicho
bazo2 m "baTo6 bechoco m be"t°Soko6 be"t°SOko6 | var
bazofia f ba"TOfja6 bichoco
bazuncho m ba"Tunt°So6 becuadro m be"kwaD|o6
be m "be | nt letra bedano m be"Dano6
bear i be"a| bedel s be"DEl
bearnés a s bea|"nes | f: beduíno a s beDu"ino6 | f: beduína
bearnesa bea|"nesa6 | nt Bearn beDu"ina6
beatamente av beata"mente6 begardo a s be"Va|Do6 | f: begarda
beataría beata"|ia6 | var beatería be"Va|Da6
beatería f beatE"|ia6 | var beataría begonia f be"VOnja6
beatificación f beatifika"TjoN begoniáceas fpl beVO"njaTe8as6
beatificamente av beatifika"mente6 beguino a s be"Vino6 | f: beguina
beatificar t beatifi"ka| be"Vina6

9
behaviorismo m behaBjo"|ismo6 bélico a "bEliko6 | f: bélica "bElika6
beicer t bej"Te| belicosamente av bElikosa"mente6
beira f "bej|a6 belicosidade f bElikosi"DaDe6
beira de lpp "bej|a6De6 belicoso a bEli"koso6 | f: belicosa
beira de, á lpp a…"Bej|a6De6 bEli"kosa6
beira, á lav a…"Bej|a6 belida f be"liDa6
beirada f bej"|aDa6 belido a be"liDo6 | f: belida be"liDa6
beirado m bej"|aDo6 beliscadura f beliska"Du|a6
beiral m bej"|al beliscar t belis"ka|
beiramar f bej|a"ma| belisco m be"lisko6
beirarrúa f bej|a"rua6 belixerancia f bEliSE"|anTja6
beiravía f bej|a"Bia6 belixerante a bEliSE"|ante6
beiril m bej"|il belizense a s beli"TEnse6 | nt
beirón1 m bej"|oN Belize
beirón2 a s bej"|oN | f: beiroa belleco a be"¥Eko6 | f: belleca
bej"|oa6 | nt Beira be"¥Eka6
beirutí a s bej|u"ti | nt Beirut belo a "bElo6 | f: bela "bEla6
béisbol m "bejsBo6l belota f be"lOta6
beixador a s bejSa"Do| | f: bemol m be"mOl
beixadora bejSa"Do|a6 bemolizado a bemOli"TaDo6 | f:
beixamán m bejSa"maN bemolizada bemOli"TaDa6
beixar t bej"Sa| ben av m "bEN
beixe a "bejSe6 benandanza f bENan"danTa6
beixo m "bejSo6 benaventurado a bENaBentu"|aDo6
beizo m "bejTo6 | f: benaventurada
beizón f bej"ToN bENaBentu"|aDa6
beizudo a bej"TuDo6 | f: beizuda benaventuranza f
bej"TuDa6 bENaBentu"|anTa6
beladona f bEla"Dona6 bencénico a ben"TEniko6 | f:
belamente av bEla"mente6 bencénica ben"TEnika6
beldade f bEl"daDe6 benceno m ben"Teno6
béldrago m "bEld|a6Vo6 bencina f ben"Tina6
beldro m "bEld|o6 bendición f bEndi"TjoN
beldroega f beld|o"EVa6 bendicir t bEndi"Ti|
beleca af f be"lEka6 | var boleca bendito pt a s bEn"dito6
bolerca beneditino a s beneDi"tino6 | f:
belemnita f belEm"nita6 beneditina beneDi"tina6
belén m be"lEN beneficamente av benEfika"mente6
belenita a s bele"nita6 | var beneficencia f benefi"TEnTja6
betlemita | nt Belén (benefi"TenTja6)
beleño m be"le≠o6 beneficiado a m benefi"TjaDo6 | f:
beleza f bE"leTa6 beneficiada benefi"TjaDa6
belfo a m "bElfo6 | f: belfa "bElfa6 beneficial a benefi"Tjal
belga a s "bElVa6 | nt Bélxica beneficiar t pr benefi"Tja|
belgradino a s bElV|a"Dino6 | f: beneficiario a s benefi"Tja|jo6 | f:
belgradina bElV|a"Dina6 | nt beneficiaria benefi"Tja|ja6
Belgrado beneficio m bene"fiTjo6

10
beneficiosamente av benzol m ben"TOl
benefiTjosa"mente6 benzolismo m benTO"lismo6
beneficioso a benefi"Tjoso6 | f: beocio a s be"OTjo6 | f: beocia
beneficiosa benefi"Tjosa6 be"OTja6 | nt ant Beocia
benéfico a be"nEfiko6 | f: benéfica berbequí m be|Be"ki
be"nEfika6 bérber a s "bE|Be6| | var
benemérito a bene"mE|ito6 | f: berberisco | nt Berbería
benemérita bene"mE|ita6 berberecheiro s be|Be|e"t°Sej|o6 | f:
beneplácito m bene"plaTito6 berberecheira be|Be|e"t°Sej|a6
benestar m bENes"ta| berberecho m be|Be"|et°So6
benevolamente av berberidáceas fpl be|Be|i"DaTe8a6s
benEBola"mente6 berberisco a s be|Be"|isko6 | f:
benevolencia f beneBo"lEnTja6 berberisca be|Be"|iska6 | var
(beneBo"lenTja6) bérber | nt Berbería
benevolente a beneBo"lente6 berbesa f be|"Besa6
beneBo"lEnte6 berbesado a be|Be"saDo6 | f:
benévolo a be"nEBo6lo6 | f: berbesada be|Be"saDa6
benévola be"nEBo6la6 berce m "bE|Te6
benfalado a bEμfa"laDo6 | f: berciano a s be|"Tjano6 | f:
benfalada bEμfa"laDa6 berciana be|"Tjana6 | nt O Bierzo
benfeitor a s bEμfej"to| | f: berenxena f be|en"Sena6
benfeitora bEμfej"to|a6 berete m be"|ete6
benfeitoría f bEμfejto"|ia6 bergamota a s be|Va"mOta6
bengala f beN"gala6 bergamoteira f be|VamO"tej|a6
bengalí a s beNga"li | nt Bengala bergantín m be|Van"tiN
benia ix "bEnja6 bergantiñán a s be|Vanti"≠aN | f:
benignamente av benigna"mente6 bergantiñá be|Vanti"≠a
benignidade f benigni"DaDe6 beriberi m bE|i"BE|i
benigno a be"nigno6 | f: benigna berilio m be"|iljo6
be"nigna6 berilo m be"|ilo6
beninés a s beni"nes | f: beninesa berlina f bE|"lina6
beni"nesa6 | nt Benin berlinés a s bE|li"nes | f:
benquerenza f bENke"|EnTa6 berlinesa bE|li"nesa6 | nt Berlín
(bENke"|enTa6) berma f "bE|ma6
benquerer m bENke"|e| bermudano a s be|mu"Dano6 | f:
benquerido a bENke"|iDo6 | f: bermudana be|mu"Dana6 | nt Illas
benquerida bENke"|iDa6 Bermudas
bentos m "bento6s ("bEnto6s) bermudas fpl be|"muDa6s
benvida f bEm"biDa6 bernardo a s be|"na|Do6 | f:
benvido a bEm"biDo6 | f: benvida bernarda be|"na|Da6
bEm"biDa6 bernés a s bE|"nes | f: bernesa
benxamín s benSa"miN | f: bE|"nesa6 | nt Berna
benxamina benSa"mina6 berquelio m be|"kEljo6
benxuí m benSu"i berrar i t be"ra|
benzoato m benTo"ato6 berregar i bere"Va|
benzoico a ben"TOjko6 | f: berro m "bEro6
benzoica ben"TOjka6

11
berrón a s be"roN | f: berrona bíblico a "biBliko6 | f: bíblica
be"rona6 "biBlika6
bertón m be|"toN bibliofilia f biBljo"filja6
bertorella f be|to"|e¥a6 bibliófilo s bi"BljOfilo6 | f: bibliófila
besa f "besa6 bi"BljOfila6
besante m be"sante6 bibliografía f biBljoV|a"fia6
besbello m bes"Be¥o6 bibliográfico a biBljo"V|afiko6 | f:
besta f "besta6 bibliográfica biBljo"V|afika6
bésta f "bEsta6 bibliógrafo s bi"BljOV|a6fo6 | f:
bestaría besta"|ia6 | var bestería bibliógrafa bi"BljOV|a6fa6
besteiro m bes"tej|o6 | nt bésta bibliomanía f biBljoma"nia6
bestería f bestE"|ia6 | var bestaría | bibliómano a s bi"BljOma6no6 | f:
nt bésta bibliómana bi"BljOma6na6
bestial a bes"tjal biblioteca f biBljO"tEka6 biBljo"tEka6
bestialidade f bestjali"DaDe6 bibliotecario s biBljOtE"ka|jo6
bestialismo m bestja"lismo6 biBljotE"ka|jo6 | f: bibliotecaria
bestialmente av bestjal"mente6 biBljOtE"ka|ja6 biBljotE"ka|ja6
bestiario m bes"tja|jo6 biblioteconomía f
bestrega f bes"t|EVa6 biBljOtEkono"mia6
bestregada f best|e"VaDa6 biBljotEkono"mia6
best-seller a m bEst"sEl´ bEst"sEle| bica f "bika6
| nt ing bicada f bi"kaDa6
beta m "beta6 | nt letra bicado a bi"kaDo6 | f: bicada
betacismo m beta"Tismo6 bi"kaDa6 | nt bico
betanceiro a s betan"Tej|o6 bicadrado a bika"D|aDo6 | f:
betatrón m beta"t|oN bicadrada bika"D|aDa6
betegallo m bete"Va¥o6 bicadrático a bika"D|atiko6 | f:
bétel m "bEte6l bicadrática bika"D|atika6
bético a s "bEtiko6 | f: bética bical a bi"kal
"bEtika6 | nt ant Bética bicameral a bikame"|al
betónica f be"tOnika6 bicar t i pr bi"ka|
betoque m be"tOke6 bicarbonato m bika|Bo"nato6
betuláceas fpl betu"laTe8as6 bicarelo m bika"|Elo6
betume m be"tume6 bicéfalo a bi"TEfa6lo6 | f: bicéfala
bévera f "beBe6|a6 bi"TEfa6la6
bevereira f beBe"|ej|a6 bicentenario a m biTente"na|jo6 | f:
bexato m be"Sato6 bicentenaria biTente"na|ja6
bezoar m beTo"a| bíceps m "biTeps
bianual a bianu"al bicha f "bit°Sa6 | var becha
biarriztarra a s biarit°s"tara6 | nt bicharada f bit°Sa"|aDa6
Biarritz bicharía bit°Sa"|ia6 | var bichería
biauricular a biaw|iku"la| bicheiro m bi"t°Sej|o6
bibásico a bi"Basiko6 | f: bibásica bichería f bit°SE"|ia6 | var bicharía
bi"Basika6 bicho m "bit°So6 | var becho
biberón m biBE"|oN bichoca f bi"t°SOka6
biblia f "biBlja6 bichoco m bi"t°Soko6 bi"t°SOko6 | var
bechoco

12
bicicleta f biTi"kleta6 bignoniáceas fpl bignO"njaTe8a6s
biciclo m bi"Tiklo6 bigornia f bi"VO|nja6
bicipital a biTipi"tal bigota f bi"VOta6
bico m "biko6 bigote m bi"VOte6
bicoca f bi"kOka6 bigoteira f biVO"tej|a6
bicolor a biko"lo| bigotudo a biVO"tuDo6 | f: bigotuda
bicóncavo a bi"koNka6Bo6 | f: biVO"tuDa6
bicóncava bi"koNka6Ba6 bikini m bi"kini
biconvexo a bikom"bEkso6 | f: bilabiado a bila"BjaDo6 | f:
biconvexa bikom"bEksa6 bilabiada bila"BjaDa6
bicorne a m bi"kO|ne6 bilabial a bila"Bjal
bicromía f bik|o"mia6 bilateral a bilatE"|al
bicudo a s bi"kuDo6 | f: bicuda bilbaíno a s bilBa"ino6 | f: bilbaína
bi"kuDa6 bilBa"ina6 | var bilbotarra | nt
bicúspide a bi"kuspiDe6 Bilbao/Bilbo
bidé m bi"DE bilbilitano a s bilBili"tano6 | f:
bidente m bi"Dente6 bi"DEnte6 bilbilitana bilBili"tana6 | nt
bidireccional a biDi|EkTjo"nal Calatayud
bidón m bi"DoN bilbotarra a s bilBO"tara6 | var
bidueiral m biDuej"|al bilbaíno | nt Bilbo/Bilbao
bidueiro m biDu"ej|o6 bile f "bile6
bieita f bi"ejta6 biliar a bi"lja|
bieiteiro m biej"tej|o6 bilinear a bili"ne8a|
bieito1 m bi"ejto6 bilingüe a bi"liNgwe6
bieito2 a s bi"ejto6 | f: bieita bi"ejta6 bilingüismo m biliN"gwismo6
biela f bi"Ela6 bilioso a bi"ljoso6 | f: biliosa
bielorruso a s bjElo"ruso6 | f: bi"ljosa6
bielorrusa bjElo"rusa6 | nt bilirrubina f biliru"Bina6
Bielorrusia billa f "bi¥a6
bienal a f biE"nal billar m bi"¥a|
bienio m bi"Enjo6 billarda f bi"¥a|Da6
biés, ao lav O"BjEs billardeiro a bi¥a|"Dej|o6 | f:
bifásico a bi"fasiko6 | f: bifásica billardeira bi¥a|"Dej|a6
bi"fasika6 billardo m bi"¥a|Do6
bífido a "bifiDo6 | f: bífida "bifiDa6 billete m bi"¥ete6
bifilar a bifi"la| billeteira f bi¥e"tej|a6
bifocal a bifo"kal billón1 m bi"¥oN
biforme a bi"fO|me6 billón2 m bi"¥oN | nt billa
bifronte a bi"f|onte6 billote m bi"¥Ote6
bifurcación f bifu|ka"TjoN bilma f "bilma6
bifurcar pr bifu|"ka| bilobulado a bilOBu"laDo6 | f:
biga f "biVa6 bilobulada bilOBu"laDa6
bigamia f bi"Vamja6 bilurico m bilu"|iko6
bígamo a s "biVa6mo6 | f: bígama bima f "bima6
"biVa6ma6 bímano a "bima6no6 | f: bímana
bígaro m "biVa6|o6 "bima6na6
big-bang m big"baN bimar t bi"ma|

13
bimbar t bim"ba| biografía f bioV|a"fia6
bimbarreira f bimba"rej|a6 biográfico a bio"V|afiko6 | f:
bimbastro m bim"bast|o6 biográfica bio"V|afika6
bimembre a bi"memb|e6 biógrafo s bi"OV|a6fo6 | f: biógrafa
bimensual a bimensu"al bi"OV|a6fa6
bimestral a bimEs"t|al biol m bi"Ol
bimestre m bi"mEst|e6 biolo m bi"Olo6
bimetálico a bime"taliko6 | f: biólogo s bi"Olo6Vo6 | f: bióloga
bimetálica bime"talika6 bi"Olo6Va6
bimetalismo m bimeta"lismo6 bioloxía f biolo"Sia6
bimilenario a m bimile"na|jo6 | f: biolóxico a bio"lOSiko6 | f:
bimilenaria bimile"na|ja6 biolóxica bio"lOSika6
bimotor a s bimo"to| biomasa f bio"masa6
binación f bina"TjoN biombo m bi"ombo6
binar t bi"na| biomecánica f biome"kanika6
binario a bi"na|jo6 | f: binaria biomedicina f biomEDi"Tina6
bi"na|ja6 biomédico a bio"mEDiko6 | f:
binarismo m bina"|ismo6 biomédica bio"mEDika6
bingo m "biNgo6 biometría f biomE"t|ia6
binguelete m biNge"lete6 biónica f bi"Onika6
binocular a binOku"la| biopsia f bi"Opsja6
binóculo m bi"nOkulo6 bioquímica f bio"kimika6
binomial a binO"mjal bioquímico a bio"kimiko6 | f:
binomio m bi"nOmjo6 bioquímica bio"kimika6
biñón m bi"≠oN biorritmo m bio"ritmo6
biobibliográfico a biosbardos mpl bios"Ba|Do6s
bioBiBljo"V|afiko6 | f: biosfera f bios"fE|a6
biobibliográfica bioBiBljo"V|afika6 biosíntese f bio"sinte6se6
biocenose f bioTe"nOse6 bioterapia f biote"|apja6
bioclima m bio"klima6 biótico a bi"Otiko6 | f: biótica
bioclimático a biokli"matiko6 | f: bi"Otika6
bioclimática biokli"matika6 biotipo m bio"tipo6
bioclimatoloxía f bioklimatolo"Sia6 biotita f bio"tita6
bioco m bi"Oko6 biótopo m bi"Oto6po6
biodegradábel a bioDeV|a"DaBe6l | bioxénese f bio"SEne6se6
var biodegradable bioxenética f bioSe"nEtika6
biodegradable a bioDeV|a"DaBle6 | bioxenético a bioSe"nEtiko6 | f:
var biodegradábel bioxenética bioSe"nEtika6
biodinámica f bioDi"namika6 bioxeografía f bioSeoV|a"fia6
bioelectricidade f bióxido m bi"OksiDo6
bioElEkt|iTi"DaDe6 bíparo a "bipa6|o6 | f: bípara
bioenxeñaría bioenSe≠a"|ia6 | var "bipa6|a6
bioenxeñería bipartición f bipa|ti"TjoN
bioenxeñería f bioenSe≠E"|ia6 | var bipartidismo m bipa|ti"Dismo6
bioenxeñaría bipartito a bipa|"tito6 | f: bipartita
biofísica f bio"fisika6 bipa|"tita6
biofísico a bio"fisiko6 | f: biofísica bípede a m "bipe6De6
bio"fisika6

14
bipenne a bi"peNne6 bisexuado a bisEksu"aDo6 | f:
bipétalo a bi"peta6lo6 | f: bipétala bisexuada bisEksu"aDa6
bi"peta6la6 bisexual a bisEksu"al
biplano m bi"plano6 bisexualidade f bisEkswali"DaDe6
bipolar a bipo"la| bisilábico a bisi"laBiko6 | f:
bipolaridade f bipola|i"DaDe6 bisilábica bisi"laBika6
bipolarización f bipola|iTa"TjoN bisílabo a m bi"sila6Bo6 | f: bisílaba
bipraza a s bi"p|aTa6 bi"sila6Ba6
biqueira f bi"kej|a6 bismuto m bis"muto6
biquela f bi"kEla6 bisneto s bis"nEto6 | f: bisneta
biquelo m bi"kElo6 bis"nEta6
birlo m "bi|lo6 biso m "biso6
birmano a s bi|"mano6 | f: birmana bisonte m bi"sonte6
bi|"mana6 | nt Birmania bispado m bis"paDo6
birollo a bi"|o¥o6 bi"|O¥o6 | f: birolla bispal a bis"pal
bi"|o¥a6 bi"|O¥a6 bispel m bis"pEl
birreactor m bireak"to| bispo m "bispo6
birrefrinxencia f biref|in"SEnTja6 bisté m bis"tE
(biref|in"SenTja6) bisturí m bistu"|i
birreme f bi"reme6 bisulfato m bisul"fato6
birrio m "birjo6 bisulfito m bisul"fito6
birta f "bi|ta6 | var brita bisulfuro m bisul"fu|o6
birtar t bi|"ta| | var britar bit m "bit
bis av "bis bita f "bita6
bisagra f bi"saV|a6 bitácora f bi"tako6|a6
bisarma f bi"sa|ma6 bitola f bi"tOla6
bisavó s bisa"Bo | f: bisavoa bituminoso a bitumi"noso6 | f:
bisa"Boa6 bituminosa bitumi"nosa6
bisballo m bis"Ba¥o6 biunívoco a biu"niBo6ko6 | f:
bisbar i bis"Ba| biunívoca biu"niBo6ka6
bisbarra f bis"Bara6 bivacar i biBa"ka|
biscaíño a s biska"i≠o6 | f: bivalencia f biBa"lEnTja6
biscaíña biska"i≠a6 | nt Biscaia (biBa"lenTja6)
biscallo m bis"ka¥o6 bivalente a biBa"lente6 biBa"lEnte6
biscardo m bis"ka|Do6 bivalvo a bi"BalBo6 | f: bivalva
biscato m bis"kato6 bi"BalBa6
biscoito m bis"kojto6 bivaque m bi"Bake6
bisección f bisEk"TjoN bixutería f biSutE"|ia6
bisector am bisEk"to| bizantinismo m biTanti"nismo6
bisectriz af f bisEk"t|iT bizantino a s biTan"tino6 | f:
bisel m bi"sEl bizantina biTan"tina6 | nt ant
biselado pt m bisE"laDo6 | f: Bizancio
biselada bisE"laDa6 blandicia f blan"diTja6
biselar t bisE"la| blasfemar i blasfe"ma|
bisemanal a bisema"nal blasfemia f blas"fEmja6
bisesto am bi"sEsto6 blasfemo a s blas"femo6 | f:
blasfema blas"fema6

15
blastema m blas"tEma6 blas"tema6 bocarte m bo"ka|te6
blastoderma m blasto"DE|ma6 bocatella f boka"te¥a6
blastómero m blas"tOme6|o6 bocel m bo"TEl
blastomicetos mpl blastomi"Teto6s bocexar i boTe"Sa|
blástula f "blastula6 bocexo m bo"TeSo6
blátidos mpl "blatiDo6s bocha1 f "bOt°Sa6 | var bóchega
blefarite f blefa"|ite6 boza1
blenda f "blenda6 bocha2 f "bOt°Sa6
blénidos mpl "blEniDo6s boche m "bOt°Se6 | var bocho
blenorraxia f bleno"raSja6 bucho1
blenorráxico a bleno"raSiko6 | f: bóchega f "bOt°Se6Va6 | var bocha1
blenorráxica bleno"raSika6 boza1
blenorrea f bleno"rea6 bocho m "bot°So6 | var boche
blindar t blin"da| bucho1
blindaxe f blin"daSe6 bochorno m bo"t°So|no6
blonda f "blonda6 bochudo a bo"t°SuDo6 | f: bochuda
bloque m "blOke6 bo"t°SuDa6
bloquear t blOke"a| bocio m "bOTjo6
bloqueo m blO"keo6 bocoi m bo"koj
blusa f "blusa6 bode m "bODe6
blusón m blu"soN bodega f bo"DEVa6 (bo"DeVa6)
bo a "bo | f: boa "boa6 bodego m bo"DeVo6
boa f "boa6 bodegón m boDe"VoN
boamente av boa"mente6 bodegueiro s boDe"Vej|o6 | f:
boas fpl "boa6s bodegueira boDe"Vej|a6
boato m bo"ato6 bodoque m bo"DOke6
boaventura f boaBen"tu|a6 boedo m bo"eDo6
bobada f bO"BaDa6 boeira f bo"ej|a6
bobina f bO"Bina6 boenza f bo"EnTa6
bobinado m bOBi"naDo6 bóer a s "bOe6| | nt Sudáfrica
bobinar t bOBi"na| boeta f bo"eta6
bobo a s "bOBo6 | f: boba "bOBa6 | bofe m "bOfe6
var boubo boga f "bOVa6
boca f "boka6 bogada f bo"VaDa6
bocaaberta m boka…"BE|ta6 bogón m bo"VoN
bocadillo m boka"Di¥o6 bogotano a s boVo"tano6 | f:
bocado m bo"kaDo6 bogotana boVo"tana6 | nt Bogotá
bocal m bo"kal bogueira f bO"Vej|a6
bocalada f boka"laDa6 bohemio a s bo"Emjo6 | f: bohemia
bocalán a s boka"laN | f: bocalana bo"Emja6 | nt Bohemia
boka"lana6 boi m "boj
bocallada f boka"¥aDa6 boia f "bOja6
bocana f bo"kana6 boiada f bO"jaDa6
bocanoite f boka"nojte6 boiante a bO"jante6
bocapodre a boka"poD|e6 boiardo m bO"ja|Do6
bocareo m boka"|eo8 boicot m boj"kOt
bocarribeira f bokari"Bej|a6

16
boicoteador a s bojkOtea"Do| | f: bolsín m bol"siN bOl"siN
boicoteadora bojkOtea"Do|a6 bolsista a s bol"sista6 bOl"sista6
boicotear t bojkOte"a| bolso m "bolso6 "bOlso6 | var bulso
boieira af bo"jej|a6 bolxevique a s bOlSe"Bike6
boieiro s bo"jej|o6 | f: boieira bolxevismo m bOlSe"Bismo6
bo"jej|a6 bomba1 f "bomba6
boina f "bojna6 bomba2 f "bomba6
boirense a s boj"|Ense6 | nt Boiro bombacáceas fpl bomba"kaTe8a6s
bola f "bola6 bombacho a m bom"bat°So6
bóla f "bOla6 bombarda f bom"ba|Da6
bolada f bo"laDa6 bombardear t bomba|De"a|
bolboreta f bolBo"|eta6 bombardeiro m bomba|"Dej|o6
bolboroto m bolBo"|oto6 | var bombardeo m bomba|"Deo6
borboroto bombardino m bomba|"Dino6
boldo m "boldo6 bombear t bombe"a|
bóldrega f "bOld|e6Va6 bombeiro m bom"bej|o6
bolear i bole"a| | nt bola bombeo m bom"beo6
boleca af f bo"lEka6 | var beleca bómbice m "bOmbiTe6
bolerca bombícidos mpl bOm"biTiDo6s
boleira f bO"lej|a6 | nt bóla bombo m "bombo6
boleiradas, ás lav a…sBolej"|aDa6s bombón m bom"boN
boleiróns, aos lav OsBolej"|oNs bombona f bom"bona6
bolerca af f bo"lE|ka6 | var beleca bonaerense a s bonaE"|Ense6 | nt
boleca Buenos Aires
bolero m bo"lE|o6 bonanza f bo"nanTa6
boletín m bole"tiN bonapartismo m bonapa|"tismo6
boleto1 m bo"leto6 bonapartista a s bonapa|"tista6
boleto2 m bo"leto6 bondade f bon"daDe6
boliche m bo"lit°Se6 bondadosamente av
bólido m "bOliDo6 bondaDosa"mente6
bolígrafo m bO"liV|a6fo6 bondadoso a bonda"Doso6 | f:
bolina f bO"lina6 bondadosa bonda"Dosa6
bolívar m bo"liBa| boneca f bo"nEka6 | var moneca
boliviano a s boli"Bjano6 | f: boneco m bo"nEko6 | var moneco
boliviana boli"Bjana6 | nt Bolivia bonete m bo"nete6
bolo1 m "bolo6 bonhomía f boNO"mia6
bolo2 m "bolo6 bonificación f bOnifika"TjoN
bolo3 m "bOlo6 | nt peixe bonificar t bOnifi"ka|
boloardo m bolo"a|Do6 boniteiro m boni"tej|o6
boloco m bo"lOko6 bonito1 m bo"nito6
boloñés a s bolo"≠es | f: boloñesa bonito2 a bo"nito6 | f: bonita
bolo"≠esa6 | nt Boloña bo"nita6
bolouro m bo"low|o6 bonitura f boni"tu|a6
bolsa f "bolsa6 "bOlsa6 | var bulsa bono m "bono6
bolsada f bol"saDa6 bOl"saDa6 bonzo m "bonTo6
bolseiro s bol"sej|o6 bOl"sej|o6 | f: boqueada f boke"aDa6
bolseira bol"sej|a6 bOl"sej|a6 boquear i boke"a| | var boquexar

17
boqueira f bo"kej|a6 borracha f bo"rat°Sa6
boqueiro m bo"kej|o6 borracheira f bora"t°Sej|a6
boquela f bo"kEla6 borracho a s bo"rat°So6 | f:
boquelo m bo"kElo6 borracha bo"rat°Sa6
boquexar i boke"Sa| | var boquear borrachón a s bora"t°SoN | f:
borato m bo"|ato6 borrachona bora"t°Sona6
bórax m "bO|aks borrador m bora"Do|
borba f "bo|Ba6 borralla f bo"ra¥a6
borbónico a bo|"BOniko6 | f: borralleira f bora"¥ej|a6
borbónica bo|"BOnika6 borralleiro m bora"¥ej|o6
borbonismo m bo|Bo"nismo6 borrallento a bora"¥ento6
borboriñar t i bo|Bo|i"≠a| (bora"¥Ento6) | f: borrallenta
borboroto m bo|Bo"|oto6 | var bora"¥enta6 (bora"¥Enta6)
bolboroto borrallo m bo"ra¥o6
borceguín m bo|Te"ViN borrancho m bo"rant°So6
borda f "bO|Da6 borrar t pr bo"ra|
bordada f bo|"DaDa6 borrasca f bo"raska6
bordado m bo|"DaDo6 borrascoso a boras"koso6 | f:
bordador s bo|Da"Do| | f: borrascosa boras"kosa6
bordadora bo|Da"Do|a6 borraxe f bo"raSe6
bordadura f bo|Da"Du|a6 borraxeira f bora"Sej|a6
bordar t i bo|"Da| borraxináceas fpl boraSi"naTe8as6
bordear t bO|De"a| borrea f bo"rea6
bordel m bo|"DEl borrear i bore"a|
bordelés a s bo|DE"les | f: borrecas fpl bo"rEka6s
bordelesa bo|DE"lesa6 | nt fr borreiro m bo"rej|o6
Bordeaux borro m "boro6
bordelo m bo|"DElo6 borroeira f boro"ej|a6
bordo m "bo|Do6 "bO|Do6 borrón1 m bo"roN
bordón m bo|"DoN borrón2 m bo"roN | var verrón
boreal a bO|e"al borroso a bo"roso6 | f: borrosa
bóreas m "bO|e8as6 bo"rosa6
borgoñón a s bo|Vo"≠oN | f: bortel m bo|"tEl
borgoñoa bo|Vo"≠oa6 | nt bortelar t bo|te"la|
Borgoña boscaxe f bOs"kaSe6
bórico a "bO|iko6 | f: bórica "bO|ika6 boscoso a bOs"koso6 | f: boscosa
borla f "bO|la6 bOs"kosa6
borleta f bo|"leta6 bosníaco a s bOs"nia6ko6 | f:
bornaceira af bo|na"Tej|a6 bosníaca bOs"nia6ka6 | nt Bosnia
bornal a bo|"nal bosque m "bOske6
borne m "bO|ne6 bosquete m bOs"kete6
boro m "bo|o6 bosquexar t bOske"Sa|
boroa f bo"|oa6 bosquexo m bOs"keSo6
boroeiro a s bo|o"ej|o6 | f: bosquimán a s bOski"maN | f:
boroeira bo|o"ej|a6 bosquimá bOski"ma
borra1 f "bora6 bosta f "bOsta6
borra2 f "bora6 | nt ostentación bostarega f bosta"|EVa6

18
bostear t boste"a| boto1 m "boto6 | nt mamífero
bosteira f bos"tej|a6 mariño
bosteiro m bos"tej|o6 boto2 m "bOto6 | nt odre
bostela f bos"tEla6 botoalla f boto"a¥a6
bostoniano a s bOsto"njano6 | f: botoeira f boto"ej|a6
bostoniana bOsto"njana6 | nt botoeiro s boto"ej|o6 | f: botoeira
Boston boto"ej|a6
bota1 f "bOta6 | nt para viño botón1 m bo"toN
bota2 f "bOta6 | nt calzado botón2 m bo"toN | var motón
bota3 f "bota6 | nt botar botriocéfalo m bot|jo"TEfa6lo6
botador a s bota"Do| | f: botadora botswaniano a s bOt°swa"njano6 | f:
bota"Do|a6 botswaniana bOt°swa"njana6
botadura f bota"Du|a6 botúlico a bo"tuliko6 | f: botúlica
botafogo m bota"fOVo6 bota"foVo6 bo"tulika6
botafumeiro m botafu"mej|o6 botulismo m botu"lismo6
botaina f bo"tajna6 bou m "bow
botaló m bota"lO bouba f "bowBa6
botánica f bo"tanika6 boubaría bowBa"|ia6 | var boubería
botánico a s bo"taniko6 | f: boubería f bowBE"|ia6 | var
botánica bo"tanika6 boubaría
botaporela s botapo"|Ela6 boubexar i bowBe"Sa|
botapo"|ela6 boubexo a bow"BeSo6 | f: boubexa
botar1 t i pr bo"ta| bow"BeSa6
botar2 t i bo"ta| | nt dar botes boubín m bow"BiN
botarel m bota"|El boubo a "bowBo6 | f: bouba
bote1 m "bOte6 | nt vasilla "bowBa6 | var bobo
bote2 m "bOte6 | nt embarcación boucelo m bow"TElo6
bote3 m "bOte6 | nt de bote en bote boular i bow"la| | var bolear
bote4 m "bOte6 | nt salto bouquelo m bow"kElo6
botefa f bo"tEfa6 boura f "bow|a6
botella f bo"te¥a6 bourar t i bow"|a|
botellaría bote¥a"|ia6 | var bourear t i bow|e"a|
botellería bourel m bow"|El
botelleiro m bote"¥ej|o6 boureo m bow"|eo6
botellería f bote¥E"|ia6 | var boureón a s bow|e"oN | f:
botellaría boureona bow|e"ona6
botello m bo"te¥o6 bouta f "bowta6
botellón m bote"¥oN bouza f "bowTa6
botelo m bo"tElo6 bouzar t bow"Ta|
botica f bo"tika6 bóveda f "bOBe6Da6
boticario s boti"ka|jo6 | f: boticaria bovedilla f bOBe"Di¥a6
boti"ka|ja6 bóvidos mpl "bOBiDo6s
botifarra f boti"fara6 bovino a bO"Bino6 | f: bovina
botín1 m bO"tiN | nt calzado bO"Bina6
botín2 m bO"tiN | nt presa boxeador m bOksea"Do|
botina f bO"tina6 boxear t bOkse"a|
boxeo m bOk"seo6

19
boxo m "boSo6 brancellao a m b|anTe"¥ao8 | f:
boza1 f "bOTa6 | var bocha1 brancellá b|anTe"¥a
bóchega branco a s "b|aNko6 | f: branca
boza2 f "bOTa6 "b|aNka6
bozar t bo"Ta| brancor m b|aN"ko|
bozo m "boTo6 | var buzo brancura f b|aN"ku|a6
bracarense a s b|aka"|Ense6 | nt brandamente av b|anda"mente6
Braga brandear i b|ande"a|
bracear i b|aTe"a| brandeburgués a s b|andeBu|"Ves
braceira f b|a"Tej|a6 | f: brandeburguesa
braceiro s b|a"Tej|o6 | f: braceira b|andeBu|"Vesa6 | nt Brandeburgo
b|a"Tej|a6 brandido a b|an"diDo6 | f: brandida
braceo m b|a"Teo6 b|an"diDa6
bráctea f "b|akte8a6 brandir t b|an"di|
bracteado a b|akte"aDo6 | f: brando a "b|ando6 | f: branda
bracteada b|akte"aDa6 "b|anda6
bracteal a b|akte"al brandoeiro m b|ando"ej|o6
bractéola f b|ak"teo6la6 brandón m b|an"doN
bracuñar i b|aku"≠a| brandura f b|an"du|a6
bradar i b|a"Da| brandy m "b|andi
bradicardia f b|aDi"ka|Dja6 branqueábel a b|aNke"aBe6l | var
bradido m b|a"DiDo6 branqueable
bradipepsia f b|aDi"pEpsja6 branqueable a b|aNke"aBle6 | var
brado m "b|aDo6 branqueábel
braga f "b|aVa6 branqueador a s b|aNkea"Do| | f:
bragada f b|a"VaDa6 branqueadora b|aNkea"Do|a6
bragado a b|a"VaDo6 | f: bragada branquear t i b|aNke"a|
b|a"VaDa6 branqueo m b|aN"keo6
bragal m b|a"Val branquexar i b|aNke"Sa|
bragancés a s b|aVan"Tes | f: branquia f "b|aNkja6
bragancesa b|aVan"Tesa6 | nt branquiado a b|aN"kjaDo6 | f:
Bragança branquiada b|aN"kjaDa6
bragueiro m b|a"Vej|o6 branquial a b|aN"kjal
bragueta f b|a"Veta6 branquiazul a b|aNkja"Tul
brahmana m b|a"mana6 branquiópodos mpl b|aN"kjOpo6Do6s
brahmánico a b|a"maniko6 | f: braña f "b|a≠a6
brahmánica b|a"manika6 brañal m b|a"≠al
brahmanismo m b|ama"nismo6 brañego a s b|a"≠EVo6 | f: brañega
braille m "b|aj¥e6 b|a"≠EVa6
brama1 f "b|ama6 | nt bramar brañeira f b|a"≠ej|a6
brama2 f "b|ama6 | nt verdor brañento a b|a"≠ento6 (b|a"≠Ento6) |
exuberante f: brañenta b|a"≠enta6 (b|a"≠Enta6)
bramar i b|a"ma| braquial a b|a"kjal
bramido m b|a"miDo6 braquicéfalo a b|aki"TEfa6lo6 | f:
branca f "b|aNka6 braquicéfala b|aki"TEfa6la6
brancal a b|aN"kal braquíceros mpl b|a"kiTe6|o6s

20
braquiélitro a b|aki"Elit|o6 | f: breco a "b|Eko6 | f: breca "b|Eka6 |
braquiélitra b|aki"Elit|a6 var birollo
braquigrafía f b|akiV|a"fia6 bregma m "b|Egma6
braquiloxía f b|akilo"Sia6 brégolas s "b|EVo6la6s
braquiópodos mpl b|aki"Opo6Do6s breimante m b|ej"mante6
braquíptero a b|a"kipte6|o6 | f: breixeira f b|ej"Sej|a6
braquíptera b|a"kipte6|a6 breixo m "b|ejSo6
braquiúros mpl b|aki"u|o6s brenza f "b|enTa6
brasa f "b|asa6 breña f "b|e≠a6
braseiro m b|a"sej|o6 breo m "b|eo6 | var brea2
brasido m b|a"siDo6 | var brasil1 breque m "b|Eke6
brasil1 m b|a"sil | var brasido brete m "b|Ete6
brasil2 m b|a"sil | nt madeira brétema f "b|Ete6ma6
brasileirismo m b|asilej"|ismo6 bretemoso a b|ete"moso6 | f:
brasileiro a s b|asi"lej|o6 | f: bretemosa b|ete"mosa6
brasileira b|asi"lej|a6 | nt Brasil bretón a s b|e"toN | f: bretoa
brasiliano a s b|asi"ljano6 | f: b|e"toa6 | nt Bretaña
brasiliana b|asi"ljana6 | nt Brasilia bretoñés a s b|eto"≠es | f:
brasón m b|a"soN bretoñesa b|eto"≠esa6 | var
brasonar i b|aso"na| britoniense | nt Bretoña
bravádego m b|a"BaDe6Vo6 breve a m "b|EBe6
bravamente av b|aBa"mente6 breve, en lav em"b|EBe6
bravata f b|a"Bata6 brevemente av b|EBe"mente6
braveiro m b|a"Bej|o6 breviario m b|E"Bja|jo6
braveza f b|a"BeTa6 brevidade f b|EBi"DaDe6
bravío a m b|a"Bio6 | f: bravía brevipenne a b|EBi"peNne6
b|a"Bia6 brevirrostro a b|EBi"rost|o6 | f:
bravo a "b|aBo6 | f: brava "b|aBa6 brevirrostra b|EBi"rost|a6
bravún m b|a"BuN brial m b|i"al
bravura f b|a"Bu|a6 bricolaxe m b|ikO"laSe6
braza f "b|aTa6 brida f "b|iDa6
brazada f b|a"TaDa6 brigada s b|i"VaDa6
brazado m b|a"TaDo6 brigadier m b|iVa"DjE|
brazal m b|a"Tal brigantino a s b|iVan"tino6 | f:
brazalete m b|aTa"lete6 brigantina b|iVan"tina6 | nt ant
brazo m "b|aTo6 Brigantium
brazola f b|a"TOla6 brillante a m b|i"¥ante6
brazolada f b|aTO"laDa6 brillantemente av b|i¥ante"mente6
brea1 f "b|ea6 brillantez f b|i¥an"teT
brea2 f "b|ea6 | var breo brillantina f b|i¥an"tina6
brear t b|e"a| brillar i b|i"¥a|
breca1 f "b|Eka6 brillo m "b|i¥o6
breca2 f "b|Eka6 brinca1 f "b|iNka6
breca3 f "b|Eka6 brinca2 f "b|iNka6 | nt brincar
brecar1 i b|E"ka| | var abracar brincadeira f b|iNka"Dej|a6
brecar2 i b|E"ka| brincador a b|iNka"Do| | f:
brecha f b|E"t°Sa6 brincadora b|iNka"Do|a6

21
brincar t i b|iN"ka| brocheira f b|O"t°Sej|a6
brinco1 m "b|iNko6 broco a "b|Oko6 ("b|oko6) | f: broca
brinco2 m "b|iNko6 "b|Oka6 ("b|oka6)
brinda f "b|inda6 brócoli m "b|Oko6li
brindar t i pr b|in"da| brodio m "b|ODjo6
brinde m "b|inde6 broeira f b|o"ej|a6
bringa f "b|iNga6 brollar t i b|o"¥a|
bringuelo a b|iN"gElo6 | f: brollón a b|o"¥oN | f: brollona
bringuela b|iN"gEla6 b|o"¥ona6
brinquedo m b|iN"keDo6 broma f "b|oma6
brío m "b|io6 bromato m b|o"mato6
briófitas fpl b|i"Ofita6s bromatólogo s b|oma"tOlo6Vo6 | f:
briol m b|i"Ol bromatóloga b|oma"tOlo6Va6
brioloxía f b|iolo"Sia6 bromatoloxía f b|omatolo"Sia6
brionés a s b|io"nes | f: brionesa bromeliáceas fpl b|omE"ljaTe8a6s
b|io"nesa6 | nt Brión bromhídrico a b|o"miD|iko6 | f:
brionia f b|i"Onja6 bromhídrica b|o"miD|ika6
briosamente av b|iosa"mente6 brómico a "b|Omiko6 | f: brómica
brioso a b|i"oso6 | f: briosa b|i"osa6 "b|Omika6
briozoos mpl b|io"Too6s bromista a s b|o"mista6
brisa f "b|isa6 bromo m "b|omo6
brisca f "b|iska6 bromuro m b|o"mu|o6
brístol m "b|isto6l bronce m "b|onTe6
brita f "b|ita6 | var birta bronceado pt a m b|onTe"aDo6 | f:
británico a s b|i"taniko6 | f: bronceada b|onTe"aDa6
británica b|i"tanika6 | nt Gran bronceador a m b|onTea"Do| | f:
Bretaña bronceadora b|onTea"Do|a6
britano a s b|i"tano6 | f: britana broncear t pr b|onTe"a|
b|i"tana6 | nt ant Britania broncista s b|on"Tista6
britar t b|i"ta| | var birtar broncopneumonía f
britoniense a s b|ito"njEnse6 | var b|oNkopnewmo"nia6
bretoñés | nt ant Britonia b|oNkonewmo"nia6
briza f "b|iTa6 broncopulmonar a
brizado a b|i"TaDo6 | f: brizada b|oNkopulmo"na|
b|i"TaDa6 broncorraxia f b|oNko"raSja6
brizo1 a "b|iTo6 | f: briza "b|iTa6 broncorrea f b|oNko"rea6
brizo2 m "b|iTo6 broncoscopia f b|oNkos"kOpja6
bro m "b|O bronquial a b|oN"kjal
broca f "b|Oka6 bronquio m "b|oNkjo6
brocado m b|O"kaDo6 bronquíolo m b|oN"kio6lo6
brocardo m b|O"ka|Do6 bronquite f b|oN"kite6
brocatel m b|Oka"tEl bronquítico a b|oN"kitiko6 | f:
brocha1 f "b|Ot°Sa6 bronquítica b|oN"kitika6
brocha2 f "b|Ot°Sa6 brontosauro m b|onto"saw|o6
brochada f b|O"t°SaDa6 broquear t pr b|Oke"a| b|oke"a|
broche m "b|Ot°Se6 broquel m b|o"kEl
brochear t b|Ot°Se"a| brosa f "b|Osa6

22
brosada f b|O"saDa6 bubón m bu"BoN
brosear i b|Ose"a| bubónico a bu"BOniko6 | f:
brota f "b|Ota6 bubónica bu"BOnika6
brotar i b|o"ta| b|O"ta| bucal a bu"kal
brote m "b|Ote6 bucaneiro m buka"nej|o6
brouca f "b|owka6 buceira f bu"Tej|a6
broucar i b|ow"ka| buceiro m bu"Tej|o6
broucazo m b|ow"kaTo6 bucela f bu"TEla6
broulla f "b|ow¥a6 buceta f bu"Teta6
broza f "b|OTa6 bucho m "but°So6 | var boche bocho
bruar i b|u"a| bucil m bu"Til
bruazo m b|u"aTo6 bucina f bu"Tina6
brucelose f b|uTE"lOse6 bucinador a m buTina"Do| | f:
bruído m b|u"iDo6 bucinadora buTina"Do|a6
bruma1 f "b|uma6 bucínidos mpl bu"TiniDo6s
bruma2 f "b|uma6 bucio1 a "buTjo6
brumar t i b|u"ma| bucio2 m "buTjo6
brume m "b|ume6 bucle m "bukle6
brumeiro m b|u"mej|o6 bucodental a bukoDen"tal
brumoso a b|u"moso6 | f: brumosa bukoDEn"tal
b|u"mosa6 bucólica f bu"kOlika6
brunidor s b|uni"Do| | f: brunidora bucolicamente av bukOlika"mente6
b|uni"Do|a6 bucólico a bu"kOliko6 | f: bucólica
brunir t b|u"ni| bu"kOlika6
bruño m "b|u≠o6 bucranio m bu"k|anjo6
brúo m "b|uo6 budión m buDi"oN
bruscamente av b|uska"mente6 budismo m bu"Dismo6
brusco a "b|usko6 | f: brusca budista a s bu"Dista6
"b|uska6 buela f bu"Ela6
brusquidade f b|uski"DaDe6 bufa f "bufa6
brutal a b|u"tal búfalo m "bufa6lo6
brutalidade f b|utali"DaDe6 bufanda f bu"fanda6
brutalmente av b|utal"mente6 bufar i bu"fa|
brutamente av b|uta"mente6 bufarada f bufa"|aDa6
brután a s b|u"taN | f: brutana bufarda f bu"fa|Da6 | var bufarra
b|u"tana6 bufardo m bu"fa|Do6 | var bufarro
bruto a m "b|uto6 | f: bruta "b|uta6 bufarra f bu"fara6 | var bufarda
bruxa f "b|uSa6 bufarro m bu"faro6 | var bufardo
bruxaría b|uSa"|ia6 | var bruxería bufete m bu"fete6
bruxelés a s b|uSE"les | f: bufido m bu"fiDo6
bruxelesa b|uSE"lesa6 | nt bufiñada f bufi"≠aDa6
Bruxelas bufiñar i bufi"≠a|
bruxería f b|uSE"|ia6 | var bruxaría bufiñón a s bufi"≠oN | f: bufiñona
bruxo m "b|uSo6 bufi"≠ona6
bruzo m "b|uTo6 bufo1 m "bufo6
bruzos, de lav de"B|uTo6s bufo2 m "bufo6
bubela f bu"BEla6 bufo3 a "bufo6 | f: bufa "bufa6

23
bufón m bu"foN bulleiro m bu"¥ej|o6
bufonada f bufo"naDa6 bullo m "bu¥o6
bufonear i bufone"a| bulló m bu"¥O
bufónidos mpl bu"fOniDo6s bullote m bu"¥Ote6
bugalla f bu"Va¥a6 bulón m bu"loN
bugallo m bu"Va¥o6 bulsa f "bulsa6 | var bolsa
buganvílea f buVam"bile8a6 bulso m "bulso6 | var bolso
buglosa f bu"Vlosa6 búmerang m "bume6|a6N | nt ing
buguina f bu"Vina6 boomerang
buíz m bu"iT búnker m "buNke6|
bula1 f "bula6 buño m "bu≠o6
bula2 f "bula6 bupréstidos mpl bu"p|EstiDo6s
bular1 t bu"la| buque m "buke6
bular2 i bu"la| buqué m bu"kE
bulastrón a s bulas"t|oN | f: buraca f bu"|aka6 | var burata
bulastrona bulas"t|ona6 buraco m bu"|ako6 | var burato
bulbar a bul"Ba| furaco
bulbífero a bul"Bife6|o6 | f: burata f bu"|ata6 | var buraca
bulbífera bul"Bife6|a6 burato m bu"|ato6 | var buraco
bulbiforme a bulBi"fO|me6 furaco
bulbo m "bulBo6 buraz m bu"|aT
bulboso a bul"Boso6 | f: bulbosa burbulla f bu|"Bu¥a6 | var gurgulla
bul"Bosa6 burbullar i bu|Bu"¥a| | var
bulebule m bule"Bule6 gurgullar
buleira f bu"lej|a6 burdear i bu|De"a|
buleirán a s bulej"|aN | f: burdigalense a s bu|DiVa"lEnse6 |
buleirana bulej"|ana6 nt ant Burdígala
buleiro m bu"lej|o6 burel m bu"|El
bulevar m bule"Ba| burela f bu"|Ela6
búlgaro a s "bulVa6|o6 | f: búlgara burelao a s bu|E"lao8 | f: burelá
"bulVa6|a6 | nt Bulgaria bu|E"la | var burelense | nt
bulicio m bu"liTjo6 Burela
buliciosamente av burelense a s bu|E"lEnse6 | var
buliTjosa"mente6 burelao | nt Burela
bulicioso a buli"Tjoso6 | f: burgalés a s bu|Va"les | f:
buliciosa buli"Tjosa6 burgalesa bu|Va"lesa6 | nt Burgos
bulideiro a buli"Dej|o6 | f: bulideira burgazo m bu|"VaTo6
buli"Dej|a6 burgo1 m "bu|Vo6
buligar i buli"Va| burgo2 m "bu|Vo6
bulimia f bu"limja6 burgomestre m bu|Vo"mEst|e6
bulir i bu"li| burgrave m bu|"V|aBe6
bulla f "bu¥a6 burgués a s bu|"Ves | f: burguesa
bullaca f bu"¥aka6 bu|"Vesa6
bullaco m bu"¥ako6 burguesía f bu|Ve"sia6
bulleirento a bu¥ej"|ento6 burgundio a s bu|"Vundjo6 | f:
(bu¥ej"|Ento6) | f: bulleirenta burgundia bu|"Vundja6 | nt ant
bu¥ej"|enta6 (bu¥ej"|Enta6) Xermania-Borgoña
buril m bu"|il

24
burkinense a s bu|ki"nEnse6 busto m "busto6
burla f "bu|la6 butaca f bu"taka6
burlador a s bu|la"Do| | f: butanés a s buta"nes | f: butanesa
burladora bu|la"Do|a6 buta"nesa6
burlar t pr bu|"la| butano m bu"tano6
burleiro a bu|"lej|o6 | f: burleira buteno m bu"teno6
bu|"lej|a6 butil m bu"til
burlesco a bu|"lesko6 | f: burlesca butileno m buti"leno6
bu|"leska6 butílico a bu"tiliko6 | f: butílica
burlete m bu|"lete6 bu"tilika6
burlista a s bu|"lista6 butiráceo a buti"|aTe8o6 | f:
burlón a s bu|"loN | f: burlona butirácea buti"|aTe8a6
bu|"lona6 butirato m buti"|ato6
burocracia f bu|o"k|aTja6 butírico a bu"ti|iko6 | f: butírica
burócrata s bu"|Ok|a6ta6 bu"ti|ika6
burocraticamente av butirina f buti"|ina6
bu|Ok|atika"mente6 butirómetro m buti"|Ome6t|o6
burocrático a bu|o"k|atiko6 | f: butomáceas fpl buto"maTe8as6
burocrática bu|o"k|atika6 buxa f "buSa6
burocratismo m bu|ok|a"tismo6 buxáceas fpl buk"saTe8as6
burocratizar t bu|ok|ati"Ta| buxaina f bu"Sajna6
burra f "bura6 buxán a bu"SaN | f: buxá bu"Sa
burrada f bu"raDa6 buxarda f bu"Sa|Da6
burrán a s bu"raN | f: burrana buxaría buSa"|ia6 | var buxería
bu"rana6 buxeiro m bu"Sej|o6
burraxeiro m bura"Sej|o6 buxeo m bu"Seo6
burreiro m bu"rej|o6 buxería f buSE"|ia6 | var buxaría
burremia f bu"rEmja6 buxía f bu"Sia6
burreño a bu"re≠o6 | f: burreña buxo m "buSo6
bu"re≠a6 buzaco a bu"Tako6 | f: buzaca
burricán a s buri"kaN | f: bu"Taka6
burricana buri"kana6 buzo m "buTo6 | var bozo
burrico s bu"riko6 | f: burrica byte m "bajt
bu"rika6
burro s a "buro6 | f: burra "bura6
burundiano a s bu|un"djano6 | f:
burundiana bu|un"djana6 | nt
Burundi
bus1 m "bus
bus2 m "bus
busca f "buska6
buscabullas s buska"Bu¥a6s
buscador s a buska"Do| | f:
buscadora buska"Do|a6
buscar t bus"ka|
buscavidas s buska"BiDa6s
busilis m bu"silis

25
C

c m "Te | nt letra cabalisticamente av


ca1 c ka6 kaBalistika"mente6
ca2 ix "ka cabalístico a kaBa"listiko6 | f:
cá cont ka… | nt ca1 (c) + a2 (art) cabalística kaBa"listika6
cabaceira1 f kaBa"Tej|a6 cabalmente av kaBal"mente6
cabaceira2 f kaBa"Tej|a6 cabalo m ka"Balo6
cabaceiro m kaBa"Tej|o6 cabalo, a lav aka"Balo6
cabaciña f kaBa"Ti≠a6 cabalo, de a lav daka"Balo6
cabal a ka"Bal cabalón m kaBa"loN
cabala f ka"Bala6 cabana f ka"Bana6
cábala f "kaBa6la6 cabaneiro s kaBa"nej|o6 | f:
cabalar a kaBa"la| cabaneira kaBa"nej|a6
cabalaría f kaBala"|ia6 | var cabanel m kaBa"nEl
cabalería cabanense a s kaBa"nEnse6 | var
cabalario a kaBa"la|jo6 | f: cabanés | nt Cabana Cabanas
cabalaria kaBa"la|ja6 cabanés a s kaBa"nes | f:
cabaleiresco a kaBalej"|esko6 | f: cabanesa kaBa"nesa6 | var
cabaleiresca kaBalej"|eska6 cabanense | nt Cabana Cabanas
cabaleiro1 a kaBa"lej|o6 | f: cabano a ka"Bano6 | f: cabana
cabaleira kaBa"lej|a6 ka"Bana6
cabaleiro2 m kaBa"lej|o6 cabano m ka"Bano6
cabaleirolas, ás lav cabanón m kaBa"noN
a…skaBalej"|Ola6s cabaré m kaBa"|E
cabaleiroso a kaBalej"|oso6 | f: cabaz m ka"BaT
cabaleirosa kaBalej"|osa6 cabaza f ka"BaTa6
cabalería f kaBalE"|ia6 | var cabazal m kaBa"Tal
cabalaría cabazo1 m ka"BaTo6
cabalete m kaBa"lete6 cabazo2 m ka"BaTo6
cabalgadura f kaBalVa"Du|a6 cabecear i kaBeTe"a|
cabalgar i t kaBal"Va| cabeceira f kaBe"Tej|a6
cabalgata f kaBal"Vata6 cabeceiro m kaBe"Tej|o6
cabaliñas, ás lav a…skaBa"li≠a6s cabeceo m kaBe"Teo6
cabaliño s kaBa"li≠o6 cabeiro a m ka"Bej|o6 | f: cabeira
cabalista s kaBa"lista6 ka"Bej|a6

1
cabeleira f kaBe"lej|a6 cabreiro a s ka"B|ej|o6 | f: cabreira
cabelo m ka"Belo6 ka"B|ej|a6
cabeludo a kaBe"luDo6 | f: cabeluda cabreo m ka"B|eo6
kaBe"luDa6 cabrestante m kaB|es"tante6
cabemento m kaBe"mento6 cabria f "kaB|ja6
(kaBe"mEnto6) cabrifollo m kaB|i"fo¥o6 | var
caber i ka"Be| cadrifollo
cabestro m ka"Best|o6 cabriola f kaB|i"Ola6
cabeza f ka"BeTa6 cabriolar i kaB|iO"la|
cabezada f kaBe"TaDa6 cabriolé m kaB|jO"lE
cabezal m kaBe"Tal cabrita f ka"B|ita6
cabezaleiro m kaBeTa"lej|o6 cabriteiro a kaB|i"tej|o6 | f:
cabezalla f kaBe"Ta¥a6 | var cabriteira kaB|i"tej|a6
cabezoalla cabrito s ka"B|ito6 | f: cabrita
cabezallo m kaBe"Ta¥o6 ka"B|ita6
cabezán a s kaBe"TaN | f: cabrón m ka"B|oN
cabezana kaBe"Tana6 cabronada f kaB|o"naDa6
cabezo m ka"BeTo6 cabrún a ka"B|uN | f: cabrúa
cabezoalla f kaBeTo"a¥a6 | var ka"B|ua6
cabezalla cabulés a s kaBu"les | f: cabulesa
cabezolo m kaBe"TOlo6 kaBu"lesa6
cabezón a s kaBe"ToN | f: cabuxo s ka"BuSo6 | f: cabuxa
cabezona kaBe"Tona6 ka"BuSa6
cabezudo a m kaBe"TuDo6 | f: caca f "kaka6
cabezuda kaBe"TuDa6 cacabina f kaka"Bina6
cabicha f ka"Bit°Sa6 cácabo1 m "kaka6Bo6
cabida f ka"BiDa6 cácabo2 m "kaka6Bo6
cabido m ka"BiDo6 cacafede f kaka"fEDe6
cabila f ka"Bila6 cacahuete m kaka"wEte6
cabilo a s ka"Bilo6 | f: cabila ka"Bila6 cacao m ka"kao8
cabina f ka"Bina6 cacaracá m kaka|a"ka
cable m "kaBle6 cacarelo a kaka"|Elo6 | f: cacarela
cablegrafar t kaBleV|a"fa| kaka"|Ela6
cablegrama m kaBle"V|ama6 cacarexador a kaka|eSa"Do| | f:
cabo m pp "kaBo6 cacarexadora kaka|eSa"Do|a6
cabo de lpp de"kaBo6 cacarexar i kaka|e"Sa| | var
cabo, ao lav O"kaBo6 cascarexar
cabodano m kaBo"Dano6 cacarexo m kaka"|eSo6 | var
cabotaxe f kaBO"taSe6 cascarexo
caboverdiano a s kaBoBe|"Djano6 | cacatúa f kaka"tua6
f: caboverdiana kaBoBe|"Djana6 | cacea f ka"Tea6
nt Cabo Verde cacear i kaTe"a|
cabra f "kaB|a6 cacereño a s kaTe"|e≠o6 | f:
cabrear t pr kaB|e"a| cacereña kaTe"|e≠a6 | nt Cáceres
cabrego a ka"B|EVo6 | f: cabrega cacería f kaTE"|ia6 | var cazaría
ka"B|EVa6 caceta f ka"Teta6
cacha1 f "kat°Sa6

2
cacha2 f "kat°Sa6 cacheiro1 a ka"t°Sej|o6 | f: cacheira
cacha3 f "kat°Sa6 ka"t°Sej|a6
cacha4 f "kat°Sa6 cacheiro2 m ka"t°Sej|o6
cachaba f ka"t°SaBa6 cacheiro3 a ka"t°Sej|o6 | f: cacheira
cachaceira f kat°Sa"Tej|a6 ka"t°Sej|a6
cachaceiro m kat°Sa"Tej|o6 cachela1 f ka"t°SEla6
cachada f ka"t°SaDa6 cachela2 f ka"t°SEla6
cachafello s kat°Sa"fe¥o6 | f: cachelada f kat°SE"laDa6 kat°Se"laDa6
cachafella kat°Sa"fe¥a6 cacheleira f kat°SE"lej|a6 kat°Se"lej|a6
cachafundo m kat°Sa"fundo6 cachelo m ka"t°SElo6 ka"t°Selo6
cachal m ka"t°Sal cachemarín m kat°Sema"|iN
cachalote m kat°Sa"lOte6 cacheno1 m ka"t°Seno6
cachamoulán a s kat°Samow"laN | f: cacheno2 a ka"t°Seno6 | f: cachena
cachamoulana kat°Samow"lana6 ka"t°Sena6
cachamúa f kat°Sa"mua6 cacheo m ka"t°Seo6
cachán a s ka"t°SaN | f: cachana cacherla f ka"t°SE|la6
ka"t°Sana6 cachifallada f kat°Sifa"¥aDa6
cachapernas, a lav akat°Sa"pE|na6s cachifallo m kat°Si"fa¥o6
cachapiollos m kat°Sapi"o¥o6s cachimba f ka"t°Simba6
cachapo m ka"t°Sapo6 cachimbada f kat°Sim"baDa6
cachaporra f kat°Sa"pOra6 cachiño a ka"t°Si≠o6 | f: cachiña
cachar1 t ka"t°Sa| ka"t°Si≠a6
cachar2 t ka"t°Sa| cachiza f ka"t°SiTa6
cacharela f kat°Sa"|Ela6 cacho1 m "kat°So6
cacharolo m kat°Sa"|Olo6 cacho2 m "kat°So6
cacharrada f kat°Sa"raDa6 cacho3 m "kat°So6
cacharreiro s kat°Sa"rej|o6 | f: cacho4 a "kat°So6 | f: cacha "kat°Sa6
cacharreira kat°Sa"rej|a6 cachoada1 f kat°So"aDa6
cacharro m ka"t°Saro6 cachoada2 f kat°So"aDa6
cacharufo m kat°Sa"|ufo6 cachoar i kat°So"a|
cacharulo a kat°Sa"|ulo6 | f: cachoeira f kat°So"ej|a6
cacharula kat°Sa"|ula6 cachogas fpl ka"t°SOVa6s
cachaza1 f ka"t°SaTa6 cachola f ka"t°SOla6
cachaza2 f ka"t°SaTa6 cacholada f kat°SO"laDa6
cachaza3 f ka"t°SaTa6 cacholán a s kat°SO"laN | f:
cachazo1 m ka"t°SaTo6 cacholana kat°SO"lana6
cachazo2 m ka"t°SaTo6 cachón m ka"t°SoN
cachazudo a kat°Sa"TuDo6 | f: cachopa f ka"t°SOpa6
cachazuda kat°Sa"TuDa6 cachopeira f kat°So"pej|a6
cachea f ka"t°Sea6 cachopo m ka"t°SOpo6
cacheador s kat°Sea"Do| | f: cachorro1 m ka"t°Soro6
cacheadora kat°Sea"Do|a6 cachorro2 m ka"t°Soro6
cachear t kat°Se"a| cachorro3 a ka"t°Soro6 | f: cachorra
cacheira1 f ka"t°Sej|a6 ka"t°Sora6
cacheira2 f ka"t°Sej|a6 cachotaría kat°SOta"|ia6 | var
cacheira3 f ka"t°Sej|a6 cachotería
cacheirada f kat°Sej"|aDa6 cachote m ka"t°SOte6

3
cachoteiro m kat°SO"tej|o6 cadavérico a kaDa"BE|iko6 | f:
cachotería f kat°SOtE"|ia6 | var cadavérica kaDa"BE|ika6
cachotaría cádavo m "kaDa6Bo6
cachourizo m kat°Sow"|iTo6 cadea f ka"Dea6
cachucha f ka"t°Sut°Sa6 cadeado m kaDe"aDo6
cachucho m ka"t°Sut°So6 cadeeira f kaDe"ej|a6
cacicada f kaTi"kaDa6 cadeira f ka"Dej|a6
cacicado m kaTi"kaDo6 cadeirado m kaDej"|aDo6
cacifo m ka"Tifo6 | var cacipo cadeixa f ka"DejSa6
cacipo m ka"Tipo6 | var cacifo cadeixo m ka"DejSo6
cacique m ka"Tike6 cadela f ka"DEla6
caciquear i kaTike"a| cadeleira f kaDE"lej|a6 kaDe"lej|a6
caciquil a kaTi"kil cadelo m ka"DElo6 (ka"Delo6)
caciquismo m kaTi"kismo6 cadelucha f kaDE"lut°Sa6 kaDe"lut°Sa6
caco1 m "kako6 cadencia f ka"DEnTja6 (ka"DenTja6)
caco2 m "kako6 cadencioso a kaDEn"Tjoso6
cacodilato m kakoDi"lato6 (kaDen"Tjoso6) | f: cadenciosa
cacofonía f kakofo"nia6 kaDEn"Tjosa6 (kaDen"Tjosa6)
cacofónico a kako"fOniko6 | f: cadeneta f kaDe"neta6
cacofónica kako"fOnika6 caderna f ka"DE|na6
cacografía f kakoV|a"fia6 cadernal m kaDE|"nal
cacoloxía f kakolo"Sia6 caderno m ka"DE|no6
cacoquimia f kako"kimja6 cadete m ka"Dete6
cactáceas fpl kak"taTe8as6 cádiga f "kaDiVa6
cacto m "kakto6 cadigueiro m kaDi"Vej|o6
cacume m ka"kume6 cadillo m ka"Di¥o6
cacuminal a kakumi"nal cadmía f kad"mia6
cada p "kaDa6 cadmio m "kadmjo6
cada canto, a lav a"kaDa6"kanto6 cadoira f ka"Doj|a6
cada pouco, a lav a"kaDa"powko6 cadoiro m ka"Doj|o6
cadabullar t kaDaBu"¥a| | var cadolo m ka"Dolo6
cadullar cadora av ka"DO|a6
cadabullo m kaDa"Bu¥o6 | var cadorneira f kaDo|"nej|a6
cadullo cadorno m ka"Do|no6 | var codorno
cadafalso m kaDa"falso6 cadra f "kaD|a6
cadal m ka"Dal cadrado a ka"D|aDo6 | f: cadrada
cadaleito m kaDa"lejto6 ka"D|aDa6
cadamollo m kaDa"mo¥o6 cadrar t i ka"D|a|
cadaneiro a kaDa"nej|o6 | f: cadrelar t kaD|e"la|
cadaneira kaDa"nej|a6 cadrelo1 m ka"D|elo6 ka"D|Elo6
cadanseu p kaDan"sew | f: cadrelo2 m ka"D|elo6 ka"D|Elo6
cadansúa kaDan"sua6 cadrifollo m kaD|i"fo¥o6 | var
cadaquén p kaDa"kEN cabrifollo
cadarme m ka"Da|me6 cadril m ka"D|il
cadaval m kaDa"Bal cadro m "kaD|o6
cadáver m ka"DaBe6| cadrozo m ka"D|oTo6 | var carozo
caducar i kaDu"ka|

4
caduceo m kaDu"Teo6 cagofo m ka"Vofo6
caducidade f kaDuTi"DaDe6 cagón a s ka"VoN | f: cagona
caducifolio a kaDuTi"fOljo6 | f: ka"Vona6
caducifolia kaDuTi"fOlja6 cagote m ka"VOte6
caduco a ka"Duko6 | f: caduca cagoxo m ka"Voso6
ka"Duka6 cagueiro a s ka"Vej|o6 | f: cagueira
cadullar t kaDu"¥a| | var acadullar ka"Vej|a6
cadabullar coudullar caguelo a s ka"VElo6 | f: caguela
cadullo m ka"Du¥o6 | var cadabullo ka"VEla6
caedizo a kae"DiTo6 | f: caediza caguiñas s ka"Vi≠a6s
kae"DiTa6 cagulo m ka"Vulo6
caer i ka"e| caguña f ka"Vu≠a6
café m ka"fE caiada f ka"jaDa6
cafeal m kafE"al caída f ka"iDa6
cafeeira f kafE"ej|a6 caimán m kaj"maN
cafeína f kafE"ina6 caínza f ka"inTa6 | var caniza
cafeísmo m kafE"ismo6 cainzada f kain"TaDa6 | var
cafetaría kafeta"|ia6 | var cafetería canizada
cafeteiro s a kafe"tej|o6 | f: cainzar t kain"Ta| | var acanizar
cafeteira kafe"tej|a6 acainzar canizar
cafetería f kafetE"|ia6 | var cafetaría caínzo m ka"inTo6 | var canizo
cáfila f "kafila6 caiñar i kai"≠a|
cafre s "kaf|e6 caíño a m ka"i≠o6 | f: caíña ka"i≠a6
cafurna f ka"fu|na6 caiota f ka"jOta6
cagadeiro a s kaVa"Dej|o6 | f: cairel m kaj"|El | var caurel
cagadeira kaVa"Dej|a6 cairo1 a "kaj|o6 | f: caira "kaj|a6
cagado pt a f ka"VaDo6 | f: cagada cairo2 am m "kaj|o6 | var queiro
ka"VaDa6 cairo3 m "kaj|o6
cágado m "kaVa6Do6 cairota a s kaj"|Ota6 | nt O Cairo
cagadoiro m kaVa"Doj|o6 caiuco m ka"juko6
cagainas s ka"Vajna6s caivanca f kaj"BaNka6 | var
cagalla f ka"Va¥a6 cavianca
cagallada f kaVa"¥aDa6 caixa f "kajSa6
cagalleiro a s kaVa"¥ej|o6 | f: caixada f kaj"SaDa6
cagalleira kaVa"¥ej|a6 caixal m kaj"Sal
cagallón m kaVa"¥oN caixarolo m kajSa"|Olo6
cagamento m kaVa"mento6 caixeiro s kaj"Sej|o6 | f: caixeira
(kaVa"mEnto6) kaj"Sej|a6
cagán a s ka"VaN | f: cagana caixista s kaj"Sista6
ka"Vana6 caixón m kaj"SoN
cagar i t ka"Va| cal1 m "kal
cagarato m kaVa"|ato6 cal2 f "kal
cagarolas s kaVa"|Ola6s cal3 p "kal
cagarrela f kaVa"rEla6 cala1 f "kala6
cagarría f kaVa"ria6 cala2 f "kala6
cagarrón m kaVa"roN cala3 f "kala6
cagaxo m ka"VaSo6 calabozo m kala"BOTo6

5
calabrear t kalaB|e"a| calcáneo m kal"kane8o6
calabrés a s kala"B|es | f: calcante a kal"kante6
calabresa kala"B|esa6 | nt calcañar m kalka"≠a|
Calabria calcañeira f kalka"≠ej|a6
calabrote m kala"B|Ote6 calcaño m kal"ka≠o6
calaceiro a s kala"Tej|o6 | f: calcapapeis m kalkapa"pEjs
calaceira kala"Tej|a6 calcar t kal"ka|
calacú m kala"ku calcaria f kal"ka|ja6
calacueira f kalaku"ej|a6 calcarias fpl kal"ka|ja6s
calada1 f ka"laDa6 calcario a kal"ka|jo6 | f: calcaria
calada2 f ka"laDa6 kal"ka|ja6
caladamente av kalaDa"mente6 calcedonia f kalTe"DOnja6
calado1 a ka"laDo6 | f: calada calcés m kal"Tes
ka"laDa6 calceta f kal"Teta6
calado2 m ka"laDo6 calcetar t i kalTe"ta|
caladoiro m kala"Doj|o6 calcetín m kalTe"tiN
calafate m kala"fate6 calcía f kal"Tia6
calafatear t kalafate"a| cálcico a "kalTiko6 | f: cálcica
calafrío m kala"f|io6 "kalTika6
calagurritano a s kalaVuri"tano6 | f: calcificación f kalTifika"TjoN
calagurritana kalaVuri"tana6 | nt calcificar t pr kalTifi"ka|
Calahorra calcímetro m kal"Time6t|o6
calaíta f kala"ita6 calcinación f kalTina"TjoN
calamento m kala"mento6 calcinar t kalTi"na|
(kala"mEnto6) calcio m "kalTjo6
calamidade f kalami"DaDe6 calcita f kal"Tita6
calamina f kala"mina6 calco m "kalko6
calaminta f kala"minta6 calcografía f kalkoV|a"fia6
calamita1 f kala"mita6 calcográfico a kalko"V|afiko6 | f:
calamita2 f kala"mita6 calcográfica kalko"V|afika6
calamitosamente av calcógrafo m kal"kOV|a6fo6
kalamitosa"mente6 calcomanía f kalkoma"nia6
calamitoso a kalami"toso6 | f: calcón m kal"koN
calamitosa kalami"tosa6 calcopirita f kalkopi"|ita6
cálamo m "kala6mo6 calcotipia f kalko"tipja6
calamoucha f kala"mowt°Sa6 calculábel a kalku"laBe6l | var
calanco m ka"laNko6 calculable
calandra1 f ka"land|a6 calculable a kalku"laBle6 | var
calandra2 f ka"land|a6 calculábel
calandroiro m kalan"d|oj|o6 calculador a s kalkula"Do| | f:
calar1 i t ka"la| calculadora kalkula"Do|a6
calar2 t i ka"la| calculadora f kalkula"Do|a6
calar3 pr ka"la| calcular t kalku"la|
calátide f ka"latiDe6 cálculo m "kalkulo6
calaza f ka"laTa6 calculoso a kalku"loso6 | f:
calcadura f kalka"Du|a6 calculosa kalku"losa6
calcafoles m kalka"fOle6s calda f "kalda6

6
caldada f kal"daDa6 caleiro1 m ka"lej|o6
caldaico a kal"dajko6 | f: caldaica caleiro2 m ka"lej|o6
kal"dajka6 calella f ka"le¥a6
caldario m kal"da|jo6 calello m ka"le¥o6
caldear t pr kalde"a| calembur m kalem"bu|
caldeira1 f kal"dej|a6 calendario m kalen"da|jo6
caldeira2 f kal"dej|a6 calendas fpl ka"lenda6s
caldeirada f kaldej"|aDa6 caléndula f ka"lEndula6
caldeirado m kaldej"|aDo6 calepino m kale"pino6
caldeirar t kaldej"|a| caletre m ka"let|e6
caldeiraría kaldej|a"|ia6 | var calexa f ka"leSa6
caldeirería calexo m ka"leSo6
caldeireiro m kaldej"|ej|o6 calfocha f kal"fOt°Sa6
caldeirería f kaldej|E"|ia6 | var calibración f kaliB|a"TjoN
caldeiraría calibrador m kaliB|a"Do|
caldeireta f kaldej"|eta6 calibrar t kali"B|a|
caldeiro m kal"dej|o6 calibre m ka"liB|e6
caldeirón m kaldej"|oN calicó m kali"kO
caldelán a s kaldE"laN | f: caldelá calículo m ka"likulo6
kaldE"la | nt Pontecaldelas, calidade f kali"DaDe6
Caldelas de Tui cálido a "kaliDo6 | f: cálida "kaliDa6
caldelao a s kaldE"lao8 | f: caldelá calidoscópico a kaliDos"kOpiko6 | f:
kaldE"la | nt Castro Caldelas calidoscópica kaliDos"kOpika6
caldelo m kal"dElo6 calidoscopio m kaliDos"kOpjo6
caldense a s kal"dEnse6 | nt Caldas califa m ka"lifa6
de Reis califato m kali"fato6
caldeo a s kal"deo6 | f: caldea californiano a s kalifO|"njano6 | f:
kal"dea6 | nt ant Caldea californiana kalifO|"njana6 | nt
caldeta f kal"deta6 California
caldexar t i kalde"Sa| californio m kali"fO|njo6
caldo m "kaldo6 califoxo m kali"foSo6
caldoada f kaldo"aDa6 caligrafía f kaliV|a"fia6
caldoso a kal"doso6 | f: caldosa caligráfico a kali"V|afiko6 | f:
kal"dosa6 caligráfica kali"V|afika6
caldoxe a s kal"dOSe6 | nt branco de calígrafo a ka"liV|a6fo6 | f: calígrafa
Nova Caledonia ka"liV|a6fa6
calduda f kal"duDa6 caligrama m kali"V|ama6
caldufada f kaldu"faDa6 calimbornio m kalim"bO|njo6
caldulla f kal"du¥a6 calime f ka"lime6
calea f ka"lea6 calimosa f kali"mosa6
calear1 t kale"a| calionímidos mpl kaljo"nimiDo6s
calear2 t kale"a| calista s ka"lista6
caledonio a s kale"DOnjo6 | f: calistro m ka"list|o6
caledonia kale"DOnja6 | nt calixe f ka"liSe6
Caledonia calixinoso a kaliSi"noso6 | f:
calefacción f kalefak"TjoN calixinosa kaliSi"nosa6
calefactor m kalefak"to| cáliz m "kaliT
caleira f ka"lej|a6

7
callada f ka"¥aDa6 caloroso a kalo"|oso6 | f: calorosa
callado pt a ka"¥aDo6 | f: callada kalo"|osa6
ka"¥aDa6 calosidade f kalosi"DaDe6
callao m ka"¥ao8 caloso a ka"loso6 | f: calosa ka"losa6
callar t i pr ka"¥a| calostra f ka"lost|a6
calleira f ka"¥ej|a6 calote m ka"lOte6
calleiro m ka"¥ej|o6 calquera p kal"kE|a6
callo m "ka¥o6 cálsamo m "kalsa6mo6 | var cásamo
callón1 m ka"¥oN caltridura f kalt|i"Du|a6
callón2 m ka"¥oN caltrir t kal"t|i|
callos mpl "ka¥o6s caluga f ka"luVa6
calloubada f ka¥ow"BaDa6 calumnia f ka"lumnja6 ka"luNnja6
calma f "kalma6 calumniador a s kalumnja"Do|
calmante a m kal"mante6 kaluNnja"Do| | f: calumniadora
calmar t i pr kal"ma| kalumnja"Do|a6 kaluNnja"Do|a6
calmazo m kal"maTo6 calumniar t kalum"nja| kaluN"nja|
calmear i kalme"a| calumniosamente av
calmeiro m kal"mej|o6 kalumnjosa"mente6
calmizo m kal"miTo6 | var calmuzo kaluNnjosa"mente6
calmo a "kalmo6 | f: calma "kalma6 calumnioso a kalum"njoso6
calmoso a kal"moso6 | f: calmosa kaluN"njoso6 | f: calumniosa
kal"mosa6 kalum"njosa6 kaluN"njosa6
calmudo a kal"muDo6 | f: calmuda calustra f ka"lust|a6 | var caustra
kal"muDa6 calva f "kalBa6
calmuzo m kal"muTo6 | var calmizo calvario m kal"Ba|jo6
calo m "kalo6 calvear i kalBe"a|
caló m ka"lO calvelo a kal"BElo6 | f: calvela
calomelanos mpl kalome"lano6s kal"BEla6
calón m ka"loN calvicie f kal"BiTje6
calor f ka"lo| calvinismo m kalBi"nismo6
caloría f kalo"|ia6 calvinista a s kalBi"nista6
calórico a ka"lO|iko6 | f: calórica calvo a s "kalBo6 | f: calva "kalBa6
ka"lO|ika6 calza f "kalTa6
calorífero a kalo"|ife6|o6 | f: calzada f kal"TaDa6
calorífera kalo"|ife6|a6 calzadeiro m kalTa"Dej|o6
calorificación f kalo|ifika"TjoN calzado pt a m kal"TaDo6 | f:
calorífico a kalo"|ifiko6 | f: calzada kal"TaDa6
calorífica kalo"|ifika6 calzador m kalTa"Do|
calorífugo a kalo"|ifuVo6 | f: calzar t pr kal"Ta|
calorífuga kalo"|ifuVa6 calzo m "kalTo6
calorimetría f kalo|imE"t|ia6 calzón m kal"ToN
calorimétrico a kalo|i"mEt|iko6 | f: calzudo a kal"TuDo6 | f: calzuda
calorimétrica kalo|i"mEt|ika6 kal"TuDa6
calorímetro m kalo"|ime6t|o6 cama f "kama6
calorización f kalo|iTa"TjoN camada f ka"maDa6
calorosamente av kalo|osa"mente6 camafeo m kama"feo6
camaleón m kamale"oN

8
camaleónico a kamale"Oniko6 | f: cambela f kam"bEla6
camaleónica kamale"Onika6 cambelar t kambe"la|
camaleónidos mpl kamale"OniDo6s cambeleira f kambe"lej|a6
camalleira f kama"¥ej|a6 | var cambelo1 a kam"bElo6 | f: cambela
gamalleira2 gramalleira kam"bEla6
camallón m kama"¥oN cambelo2 m kam"bElo6
camándula f ka"mandula6 camberrano a s kambE"rano6 | f:
camandulada f kamandu"laDa6 camberrana kambE"rana6 | nt
camanduleiro a s kamandu"lej|o6 | Camberra
f: camanduleira kamandu"lej|a6 cambeta f kam"beTa6
cámara f "kama6|a6 cambia f "kambja6
camarada s kama"|aDa6 cambiábel a kam"bjaBe6l | var
camaradaría kama|aDa"|ia6 | var cambiable
camaradería cambiable a kam"bjaBle6 | var
camaradería f kama|aDE"|ia6 | var cambiábel
camaradaría cambiador s kambja"Do| | f:
camareira f kama"|ej|a6 cambiadora kambja"Do|a6
camareiro s kama"|ej|o6 | f: cambiante a kam"bjante6
camareira kama"|ej|a6 cambiar t i pr kam"bja|
camareta f kama"|eta6 cambio m "kambjo6
camarilla f kama"|i¥a6 cambo m "kambo6
camarín1 m kama"|iN cambodiano a s kambO"Djano6 | f:
camarín2 m kama"|iN cambodiana kambO"Djana6 | nt
camariña1 f kama"|i≠a6 Cambodia
camariña2 f kama"|i≠a6 cambón m kam"boN
camariñán a s kama|i"≠aN | f: cambona f kam"bona6
camariñá kama|i"≠a | var cambota f kam"bOta6
camariñés | nt Camariñas cambote a s kam"bOte6 | f: cambota
camariñeira f kama|i"≠ej|a6 kam"bOta6
camariñés a s kama|i"≠es | f: cambra f "kamb|a6 | var chambra2
camariñesa kama|i"≠esa6 | var cámbrico a s "kamb|iko6 | f:
camariñán | nt Camariñas cámbrica "kamb|ika6 | nt ant
camarlengo m kama|"leNgo6 Cambria
camarón m kama"|oN cambril m kam"b|il | var chambaril
camarote m kama"|Ote6 camedrio m ka"mED|jo6
camarzón m kama|"ToN camela f ka"mEla6
camba f "kamba6 cameleiro m kame"lej|o6
cambada f kam"baDa6 camelia f ka"mElja6
cambadela f kamba"DEla6 cameliáceas fpl kamE"ljaTe8as6
cambadés a s kamba"Des | f: camélidos mpl ka"mEliDo6s
cambadesa kamba"Desa6 | nt camelina f kamE"lina6
Cambados camelo m ka"melo6
cambalear i kambale"a| camerino m kamE"|ino6
cambaleo m kamba"leo6 camerunés a s kame|u"nes | f:
cambar i kam"ba| camerunesa kame|u"nesa6 | nt
cambeiro1 m kam"bej|o6 Camerún
cambeiro2 a kam"bej|o6 | f: camiñada f kami"≠aDa6
cambeira kam"bej|a6 camiñante a s kami"≠ante6

9
camiñar i kami"≠a| campeiro a kam"pej|o6 | f:
camiñeiro a kami"≠ej|o6 | f: campeira kam"pej|a6
camiñeira kami"≠ej|a6 campela f kam"pEla6
camiño m ka"mi≠o6 campelo m kam"pElo6 kam"pelo6
camiño, de lav deka"mi≠o6 campesiñado m kampesi"≠aDo6
camión m ka"mjoN campesiño a kampe"si≠o6 | f:
camioneiro m kamjo"nej|o6 campesiña kampe"si≠a6
camioneta f kamjo"neta6 campestre a kam"pEst|e6
camisa f ka"misa6 cámping m "kampiN
camisaría kamisa"|ia6 | var campiña f kam"pi≠a6
camisería campío a s kam"pio6 | f: campía
camiseiro a s kami"sej|o6 | f: kam"pia6
camiseira kami"sej|a6 campión a s kampi"oN | f: campioa
camisería f kamisE"|ia6 | var kampi"oa6
camisaría campionato m kampio"nato6
camiseta f kami"seta6 campismo m kam"pismo6
camisola f kami"sOla6 campista s kam"pista6
camisón m kami"soN campizo m kam"piTo6
camita s ka"mita6 campo m "kampo6
camítico a ka"mitiko6 | f: camítica campón m kam"poN
ka"mitika6 camposa f kam"posa6
camoés a kamo"es | f: camoesa camposanto m kampo"santo6
kamo"esa6 campus m "kampus
camomila f kamo"mila6 camuflar t pr kamu"fla|
camorra f ka"mora6 camuflaxe f kamu"flaSe6
camorrista s kamo"rista6 can1 m "kaN
campa1 f "kampa6 can2 av "kaN
campa2 f "kampa6 can3 m "kaN | nt khan
campá f kam"pa cana1 f "kana6
campaíña f kampa"i≠a6 cana2 f "kana6
campal a kam"pal canabarro m kana"Baro6
campamento m kampa"mento6 cánabo m "kana6Bo6
(kampa"mEnto6) canada f ka"naDa6
campanario m kampa"na|jo6 canadeiro m kana"Dej|o6
campaneiro m kampa"nej|o6 canadense a s kana"DEnse6 | nt
campaniforme a kampani"fO|me6 Canadá
campanil m kampa"nil canado m ka"naDo6
campante a kam"pante6 canafrecha f kana"f|Et°Sa6
campanudo a kampa"nuDo6 | f: canal m ka"nal
campanuda kampa"nuDa6 canalículo m kana"likulo6
campánula f kam"panula6 canalizábel a kanali"TaBe6l | var
campanuláceas fpl canalizable
kampanu"laTe8a6s canalizable a kanali"TaBle6 | var
campaña f kam"pa≠a6 canalizábel
campar i kam"pa| canalización f kanaliTa"TjoN
campaza f kam"paTa6 canalizar t kanali"Ta|
campeira f kam"pej|a6 canalla s a ka"na¥a6

10
canallada f kana"¥aDa6 candeeiro m kande"ej|o6
canana f ka"nana6 candela f kan"dEla6
cananeo a s kana"neo6 | f: cananea candelabro m kandE"laB|o6
kana"nea6 | nt ant Cananea candelo m kan"dElo6
canapé m kana"pE candeloria f kande"lO|ja6
canario1 m ka"na|jo6 candente a kan"dente6 kan"dEnte6
canario2 a s ka"na|jo6 | f: canaria candeón m kande"oN
ka"na|ja6 | nt Canarias candi am "kandi
canastra f ka"nast|a6 candidamente av kandiDa"mente6
canastrada f kanas"t|aDa6 candidato s kandi"Dato6 | f:
canastrel m kanas"t|El | var candidata kandi"Data6
canistrel candidatura f kandiDa"tu|a6
canastro m ka"nast|o6 candidez f kandi"DeT
canaval m kana"Bal cándido a "kandiDo6 | f: cándida
canaveira f kana"Bej|a6 "kandiDa6
canavela f kana"BEla6 | var canivela candil1 m kan"dil
canavés a kana"Bes | f: canavesa candil2 m kan"dil
kana"Besa6 | var canivés cando1 av c "kando6
cáncamo1 s "kaNka6mo6 cando2 m "kando6
cáncamo2 a "kaNka6mo6 | f: cando en cando, de lav
cáncama "kaNka6ma6 de"kandoN"kando6
cancán m kaN"kaN de"kando8eN"kando6
cáncaro m "kaNka6|o6 cando en vez, de lav
canceira f kan"Tej|a6 de"kando6m"beT de"kando8em"beT
cancela f kan"TEla6 candongo s kan"doNgo6 | f:
cancelación f kanTEla"TjoN candonga kan"doNga6
cancelar t kanTE"la| candor m kan"do|
canceleira f kanTe"lej|a6 candorca f kan"dO|ka6
canceleiro m kanTe"lej|o6 candoroso a kando"|oso6 | f:
cancelo m kan"TElo6 candorosa kando"|osa6
cáncer m "kanTe6| canear t i kane"a|
cancereixo m kanTe"|ejSo6 cáneba f "kane6Ba6
canceríxeno a kanTE"|iSe6no6 | f: caneca f ka"nEka6
canceríxena kanTE"|iSe6na6 caneco1 m ka"nEko6
canceroso a kanTE"|oso6 | f: caneco2 a ka"nEko6 | f: caneca
cancerosa kanTE"|osa6 ka"nEka6
cancha f "kant°Sa6 canedo m ka"neDo6
canchés a kan"t°Ses | f: canchesa canéfora f ka"nEfo6|a6
kan"t°Sesa6 caneira f ka"nej|a6
cancil m kan"Til caneirado m kanej"|aDo6
canción f kan"TjoN caneiro m ka"nej|o6
cancioneiro m kanTjo"nej|o6 canela1 f ka"nEla6
cancro m "kaNk|o6 canela2 f ka"nEla6
canda pp "kanda6 caneláceas fpl kanE"laTe8as6
candea f kan"dea6 canelada f kanE"laDa6
candeal a kande"al canelán a s kanE"laN | f: canelana
candear i kande"a| kanE"lana6

11
caneleira1 f kane"lej|a6 canilonga f kani"loNga6
caneleira2 f kanE"lej|a6 caninea f kani"nea6
caneleiro m kane"lej|o6 canino a m ka"nino6 | f: canina
canella f ka"ne¥a6 ka"nina6
canellón m kane"¥oN canistrel m kanis"t|El | var
canelo m ka"nElo6 ka"nelo6 canastrel
canelón m kane"loN canivela f kani"BEla6 | var canavela
caneludo a kanE"luDo6 | f: caneluda canivés a kani"Bes | f: canivesa |
kanE"luDa6 var canavés kani"Besa6
caneo m ka"neo6 canivete m kani"Bete6
canesú m kane"su caniza f ka"niTa6 | var caínza
caneta f ka"neta6 canizada f kani"TaDa6 | var
canetada f kane"taDa6 cainzada
canfurna f kaμ"fu|na6 canizar t kani"Ta| | var acainzar
canfurnada f kaμfu|"naDa6 acanizar cainzar
canfurnar i kaμfu|"na| canizo m ka"niTo6 | var caínzo
canfurneiro s kaμfu|"nej|o6 | f: canle f "kanle6
canfurneira kaμfu|"nej|a6 canlea f kan"lea6
canfurnias fpl kaμ"fu|nja6s canlear t kanle"a|
canga f "kaNga6 canlón m kan"loN
cangado1 m kaN"gaDo6 cannabáceas fpl kaNna"BaTe8a6s
cangado2 pt a kaN"gaDo6 | f: cannabis m kaN"naBis
cangada kaN"gaDa6 cannáceas fpl kaN"naTe8a6s
cangadoiro m kaNga"Doj|o6 cano1 m "kano6
cangalla f kaN"ga¥a6 cano2 a "kano6 | f: cana "kana6
cangallada f kaNga"¥aDa6 canoa f ka"nOa6
cangallán a s kaNga"¥aN | f: canódromo m ka"nOD|o6mo6
cangallana s kaNga"¥ana6 canon m "kano6N
cangalleira1 f kaNga"¥ej|a6 canón m ka"noN
cangalleira2 f kaNga"¥ej|a6 canonazo m kano"naTo6
cangallo m kaN"ga¥o6 canonear t kanone"a|
cangar t i pr kaN"ga| canoneiro a s kano"nej|o6 | f:
cango m "kaNgo6 canoneira kano"nej|a6
cangón m kaN"goN canoneo m kano"neo6
cangorza f kaN"go|Ta6 canonicamente av kanOnika"mente6
cangrexeira f kaNg|e"Sej|a6 canonicato m kanOni"kato6
cangrexo m kaN"g|eSo6 canónico a ka"nOniko6 | f: canónica
cangués a s kaN"ges | f: canguesa ka"nOnika6
kaN"gesa6 | nt Cangas canonista m kanO"nista6
canguro m kaN"gu|o6 canonización f kanOniTa"TjoN
caníbal s ka"niBa6l canonizar t kanOni"Ta|
canibalesco a kaniBa"lesko6 | f: canoro a ka"no|o6 | f: canora
canibalesca kaniBa"leska6 ka"no|a6
canibalismo m kaniBa"lismo6 canoto m ka"noto6
canícula f ka"nikula6 canouco m ka"nowko6
canicular a kaniku"la| cansado pt a kan"saDo6 | f: cansada
cánidos mpl "kaniDo6s kan"saDa6

12
cansar t i kan"sa| cantería f kantE"|ia6 | var cantaría
cansazo m kan"saTo6 canterla f kan"tE|la6
canseira f kan"sej|a6 canterlar t kantE|"la|
canso a "kanso6 | f: cansa "kansa6 cántico m "kantiko6
cantábel a kan"taBe6l | var cantable cantidade f kanti"DaDe6
cantable a kan"taBle6 | var cantábel cantiga f kan"tiVa6 | var cántiga
cantábrico a kan"taB|iko6 | f: cántiga f "kantiVa6 | var cantiga
cantábrica kan"taB|ika6 cantil m kan"til
cántabro a s "kanta6B|o6 | f: cantilena f kanti"lena6
cántabra "kanta6B|a6 | nt Cantabria cantimplora f kantim"plO|a6
cantacuco m kanta"kuko6 cantina f kan"tina6
cantada f kan"taDa6 cantineiro s kanti"nej|o6 | f:
cantadeiro a kanta"Dej|o6 | f: cantineira kanti"nej|a6
cantadeira kanta"Dej|a6 canto1 m "kanto6
cantadela f kanta"DEla6 canto2 m "kanto6
cantadoiro m kanta"Doj|o6 canto3 m "kanto6
cantador s kanta"Do| | f: cantadora canto4 p av "kanto6 | f: canta "kanta6
kanta"Do|a6 canto a lpp "kanto6a6
cantante a s kan"tante6 canto a, en lpp eN"kanto6a6
cantar1 t i kan"ta| canto de, no lpp no"kanto6De6
cantar2 m kan"ta| cantón m kan"toN
cántara f "kanta6|a6 cantonal a kanto"nal
cantarea f kanta"|ea6 cantonalismo m kantona"lismo6
cantareiro1 m kanta"|ej|o6 cantonalista a s kantona"lista6
cantareiro2 a kanta"|ej|o6 | f: cantoneira f kanto"nej|a6
cantareira kanta"|ej|a6 cantonés a s kanto"nes | f:
cantarela f kanta"|Ela6 cantonesa kanto"nesa6 | nt
cantarelo m kanta"|Elo6 Cantón
cantaría kanta"|ia6 | var cantería cantor a s kan"to| | f: cantora
cantáride f kan"ta|iDe6 kan"to|a6
cantaridina f kanta|i"Dina6 cantroxina f kant|o"Sina6
cantariña f kanta"|i≠a6 cantroxo m kan"t|oSo6
cántaro m "kanta6|o6 canudo m ka"nuDo6
cantaruxada f kanta|u"SaDa6 cánula f "kanula6
cantaruxar i kanta"|uSa| canzada f kan"TaDa6
cantaruxeiro a kanta|u"Sej|o6 | f: canzorro m kan"Toro6
cantaruxeira kanta|u"Sej|a6 cañar t ka"≠a| | var coañar
cantata f kan"tata6 cañeira f ka"≠ej|a6
cantautor s kantaw"to| | f: caño m "ka≠o6 | var coaño
cantautora kantaw"to|a6 cañó m ka"≠O
canté ix kan"tE caoba f ka"OBa6
canteado m kante"aDo6 caolín m kaO"liN
cantear t kante"a| caos m "kao6s
canteira f kan"tej|a6 caoticamente av kaOtika"mente6
canteiro1 m kan"tej|o6 caótico a ka"Otiko6 | f: caótica
canteiro2 am kan"tej|o6 ka"Otika6
cantelo m kan"tElo6 capa1 f "kapa6

13
capa2 f "kapa6 capitalista a s kapita"lista6
capacete m kapa"Tete6 capitalizábel a kapitali"TaBe6l | var
capacidade f kapaTi"DaDe6 capitalizable
capacitación f kapaTita"TjoN capitalizable a kapitali"TaBle6 | var
capacitar t kapaTi"ta| capitalizábel
capadoira f kapa"Doj|a6 capitalización f kapitaliTa"TjoN
capador s kapa"Do| | f: capadora capitalizar t kapitali"Ta|
kapa"Do|a6 capitán s kapi"taN | f: capitá
capadura f kapa"Du|a6 kapi"ta
capar t ka"pa| capitanear t kapitane"a|
caparidáceas fpl kapa|i"DaTe8a6s capitanía f kapita"nia6
caparrosa f kapa"rOsa6 capitel m kapi"tEl
caparucha f kapa"|ut°Sa6 | var capitolino a kapitO"lino6 | f:
carapucha carrapucha capitolina kapitO"lina6
caparucheira f kapa|u"t°Sej|a6 | var capitolio m kapi"tOljo6
carapucheira capitón m kapi"toN
caparucho m kapa"|ut°So6 | var capitulación f kapitula"TjoN
carapucho carrapucho capitular1 a kapitu"la|
caparuza f kapa"|uTa6 capitular2 i kapitu"la|
capataz m kapa"taT capítulo m ka"pitulo6
capaz a ka"paT capizo m ka"piTo6
capciosamente av kapTjosa"mente6 capnomancia f kapno"manTja6
capcioso a kap"Tjoso6 | f: capciosa capó m ka"pO
kap"Tjosa6 capoeira f kapo"ej|a6
capear t kape"a| capoeiro m kapo"ej|o6
capela f ka"pEla6 capón a m ka"poN | f: capona
capelán m kape"laN ka"pona6
capelanía f kapela"nia6 caporal m kapo"|al
capeleira f kape"lej|a6 capota f ka"pOta6
capelexar i kapele"Sa| capotar i kapO"ta|
capelo m ka"pElo6 ka"pelo6 capote m ka"pOte6
capeludo a s kape"luDo6 | f: capricho m ka"p|it°So6
capeluda kape"luDa6 caprichosamente av
capía f ka"pia6 kap|it°Sosa"mente6
capialzo m kapi"alTo6 caprichoso a kap|i"t°Soso6 | f:
capiceiro s kapi"Tej|o6 | f: capiceira caprichosa kap|i"t°Sosa6
kapi"Tej|a6 capricornio m kap|i"kO|njo6
capicúa m kapi"kua6 caprificación f kap|ifika"TjoN
capilar a m kapi"la| caprifoliáceas fpl kap|ifO"ljaTe8a6s
capilaridade f kapila|i"DaDe6 caprimúlxicos mpl kap|i"mulSiko6s
capio m "kapjo6 caprino a ka"p|ino6 | f: caprina
capitación f kapita"TjoN ka"p|ina6
capitado a kapi"taDo6 | f: capitada cápsula f "kapsula6
kapi"taDa6 capsular a kapsu"la|
capital a s kapi"tal captación f kapta"TjoN
capitalidade f kapitali"DaDe6 captador a s kapta"Do| | f:
capitalismo m kapita"lismo6 captadora kapta"Do|a6

14
captar t kap"ta| caracterolóxico a ka|aktE|o"lOSiko6
captura f kap"tu|a6 | f: caracterolóxica
capturar t kaptu"|a| ka|aktE|o"lOSika6
capucha f ka"put°Sa6 carádridos mpl ka"|aD|iDo6s
capuchino a s kapu"t°Sino6 | f: caradriformes mpl ka|aD|i"fO|me6s
capuchina kapu"t°Sina6 carafio ix ka"|afjo6
capucho m ka"put°So6 carafuncho m ka|a"funt°So6
capuchón m kapu"t°SoN caralla f ka"|a¥a6
capúlidos mpl ka"puliDo6s carallada f ka|a"¥aDa6
capuz m ka"puT carallán a s ka|a"¥aN | f: carallana
caquéctico a ka"kEktiko6 | f: ka|a"¥ana6
caquéctica ka"kEktika6 carallazo m ka|a"¥aTo6
caquexia f ka"kEksja6 carallo m ka"|a¥o6
caqui a m "kaki carallote m ka|a"¥Ote6
cara f "ka|a6 caralludamente av
cara a lpp "ka|a… "ka|a6a6 ka|a¥uDa"mente6
carabela f ka|a"BEla6 caralludo a ka|a"¥uDo6 | f: caralluda
carabelo m ka|a"BElo6 ka|a"Belo6 ka|a"¥uDa6
carábidos mpl ka"|aBiDo6s caramba ix ka"|amba6
carabina f ka|a"Bina6 carambelo m ka|am"bElo6
carabineiro m ka|aBi"nej|o6 ka|am"belo6
carabullada f ka|aBu"¥aDa6 | var carambo m ka"|ambo6
garabullada carambola f ka|am"bOla6
carabullo m ka|a"Bu¥o6 | var caramecha f ka|a"met°Sa6
garabullo caramela f ka|a"mEla6
carabuña f ka|a"Bu≠a6 caramelo m ka|a"mElo6 ka|a"melo6
caráceas fpl ka"|aTe8a6s caramiña f ka|a"mi≠a6 | var
caracocha f ka|a"kOt°Sa6 camariña2
caracol m ka|a"kOl caramiñeira f ka|ami"≠ej|a6 | var
caracolear i ka|akOle"a| camariñeira
carácter m ka"|akte6| | pl caramuxa f ka|a"muSa6
caracteres ka|ak"tE|e6s caramuxo m ka|a"muSo6
característica f ka|aktE"|istika6 caranguexo m ka|aN"geSo6
caracteristicamente av caranta f ka"|anta6 | var carauta
ka|aktE|istika"mente6 carantoña f ka|an"to≠a6
característico a ka|aktE"|istiko6 | f: caránxidos mpl ka"|anSiDo6s
característica ka|aktE"|istika6 carapa f ka"|apa6
caracterizábel a ka|aktE|i"TaBe6l | carapela f ka|a"pEla6
var caracterizable carapola f ka|a"pOla6 | var carpola
caracterizable a ka|aktE|i"TaBle6 | carapucha f ka|a"put°Sa6 | var
var caracterizábel caparucha carrapucha
caracterización f ka|aktE|iTa"TjoN carapucheira f ka|apu"t°Sej|a6 | var
caracterizador a s ka|aktE|iTa"Do| caparucheira
| f: caracterizadora carapucho m ka|a"put°So6 | var
ka|aktE|iTa"Do|a6 caparucho carrapucho
caracterizante a ka|aktE|i"Tante6 caraqueño a s ka|a"ke≠o6 | f:
caracterizar t pr ka|aktE|i"Ta| caraqueña ka|a"ke≠a6 | nt
caracteroloxía f ka|aktE|olo"Sia6 Caracas

15
carauta f ka"|awta6 | var caranta carbúnculo m ka|"BuNkulo6
caravana f ka|a"Bana6 carburación f ka|Bu|a"TjoN
caravel m ka|a"BEl carburador m ka|Bu|a"Do|
caraveleira f ka|aBE"lej|a6 carburante m ka|Bu"|ante6
caravilla f ka|a"Bi¥a6 carburar t i ka|Bu"|a|
caravillón m ka|aBi"¥oN carburo m ka|"Bu|o6
carazo m ka"|aTo6 carca a s "ka|ka6
carba f "ka|Ba6 carcamán a s ka|ka"maN | f:
carbaliza f ka|Ba"liTa6 | var carcamana ka|ka"mana6
crabaliza carcasa f ka|"kasa6
carballa f ka|"Ba¥a6 cárcava f "ka|ka6Ba6
carballal a m ka|Ba"¥al carcerario a ka|Te"|a|jo6 | f:
carballeira f ka|Ba"¥ej|a6 carceraria ka|Te"|a|ja6
carballés a s ka|Ba"¥es | f: cárcere m "ka|Te6|e6
carballesa ka|Ba"¥esa6 | nt carcereiro m ka|Te"|ej|o6
Carballo carcinoloxía f ka|Tinolo"Sia6
carballesa f ka|Ba"¥esa6 carcinoma m ka|Ti"noma6
carballiñés a s ka|Ba¥i"≠es | f: carcinomatose f ka|Tinoma"tOse6
carballiñesa ka|Ba¥i"≠esa6 | nt O carcinomatoso a ka|Tinoma"toso6 |
Carballiño f: carcinomatosa ka|Tinoma"tosa6
carballiza f ka|Ba"¥iTa6 carcinose f ka|Ti"nOse6
carballo m ka|"Ba¥o6 carda f "ka|Da6
carballuda f ka|Ba"¥uDa6 cardada f ka|"DaDa6
carbeso m ka|"Beso6 cardador s ka|Da"Do| | f: cardadora
carboeira f ka|Bo"ej|a6 ka|Da"Do|a6
carboeiro m ka|Bo"ej|o6 cardadura f ka|Da"Du|a6
carbón m ka|"BoN cardamina f ka|Da"mina6
carbonado a m ka|Bo"naDo6 | f: cardamomo m ka|Da"momo6
carbonada ka|Bo"naDa6 cardán m ka|"DaN
carbonario a s ka|Bo"na|jo6 | f: cardar t ka|"Da|
carbonaria ka|Bo"na|ja6 cardeal m ka|De"al
carbonatación f ka|Bonata"TjoN cardealado m ka|Dea"laDo6
carbonatar t ka|Bona"ta| cardeña f ka|"De≠a6
carbonato m ka|Bo"nato6 cardia m "ka|Dja6
carbónico a ka|"BOniko6 | f: cardíaco a ka|"Dia6ko6 | f: cardíaca
carbónica ka|"BOnika6 ka|"Dia6ka6
carbonífero a ka|Bo"nife6|o6 | f: cardial a ka|"Djal
carbonífera ka|Bo"nife6|a6 cardialxia f ka|Di"alSja6
carbonilo m ka|Bo"nilo6 cardiálxico a ka|Di"alSiko6 | f:
carbonización f ka|BoniTa"TjoN cardiálxica ka|Di"alSika6
carbonizar t pr ka|Boni"Ta| cárdidos mpl "ka|DiDo6s
carbono m ka|"Bono6 cárdigan m "ka|DiVaN | nt ing
carbonoso a ka|Bo"noso6 | f: cardinal a ka|Di"nal
carbonosa ka|Bo"nosa6 cardinalicio a ka|Dina"liTjo6 | f:
carborundo m ka|Bo"|undo6 cardinalicia ka|Dina"liTja6
carboxilo m ka|BOk"silo6 cardiñeira f ka|Di"≠ej|a6
carbuncho m ka|"Bunt°So6 cardiografía f ka|DjoV|a"fia6

16
cardiógrafo m ka|"DjOV|a6fo6 cargado pt a ka|"VaDo6 | f: cargada
cardiograma m ka|Djo"V|ama6 ka|"VaDa6
cardioide a ka|"DjOjDe6 cargadoiro m ka|Va"Doj|o6
cardiólogo s ka|"DjOlo6Vo6 | f: cargador a s ka|Va"Do| | f:
cardióloga ka|"DjOlo6Va6 cargadora ka|Va"Do|a6
cardioloxía f ka|Djolo"Sia6 cargamento m ka|Va"mento6
cardiopatía f ka|Djopa"tia6 (ka|Va"mEnto6)
cardiorrespiratorio a cargar t i pr ka|"Va|
ka|Djorespi|a"tO|jo6 | f: cargo m "ka|Vo6
cardiorrespiratoria cargoso a ka|"Voso6 | f: cargosa
ka|Djorespi|a"tO|ja6 ka|"Vosa6
cardiotomía f ka|Djoto"mia6 cargueiro m ka|"Vej|o6
cardiotónico a ka|Djo"tOniko6 | f: cariar t pr ka|i"a|
cardiotónica ka|Djo"tOnika6 cariátide f ka"|jatiDe6
cardiovascular a ka|DjoBasku"la| caribe a s ka"|iBe6 | nt ant Caribe
cardite f ka|"Dite6 caribeño a s ka|i"Be≠o6 | f:
cardítidos mpl ka|"DitiDo6s caribeña ka|i"Be≠a6 | nt Caribe
cardo m "ka|Do6 caribú s ka|i"Bu
cardoso a ka|"Doso6 | f: cardosa caricatura f ka|ika"tu|a6
ka|"Dosa6 caricaturesco a ka|ikatu"|esko6 | f:
cardume m ka|"Dume6 caricaturesca ka|ikatu"|eska6
careado pt a ka|e"aDo6 | f: careada caricaturista s ka|ikatu"|ista6
ka|e"aDa6 caricaturizar t ka|ikatu|i"Ta|
carear t ka|e"a| caricia f ka"|iTja6
carecedor a ka|eTe"Do| | f: caridade f ka|i"DaDe6
carecedora ka|eTe"Do|a6 carídidos mpl ka"|iDiDo6s
carecente a ka|e"Tente6 ka|e"TEnte6 carie f "ka|je6
carecer i ka|e"Te| carillón m ka|i"¥oN
careiro a ka"|ej|o6 | f: careira cariño m ka"|i≠o6
ka"|ej|a6 cariñosamente av ka|i≠osa"mente6
careixa f ka"|ejSa6 cariñoso a ka|i"≠oso6 | f: cariñosa
careixeira af ka|ej"Sej|a6 ka|i"≠osa6
careixón m ka|ej"SoN carioca1 f ka"|jOka6
carena f ka"|ena6 carioca2 a s ka"|jOka6 | var
carenada f ka|e"naDa6 fluminense | nt Río de Janeiro
carenar t ka|e"na| cariocinese f ka|joTi"nEse6
carencia f ka"|EnTja6 (ka"|enTja6) cariocinético a ka|joTi"nEtiko6 | f:
carente a ka"|ente6 ka"|Ente6 cariocinética ka|joTi"nEtika6
carestía f ka|es"tia6 cariofiláceas fpl ka|jofi"laTe8as6
careta f ka"|eta6 cariópside f ka"|jOpsiDe6
careto a ka"|eto6 | f: careta ka"|eta6 carisma m ka"|isma6
carfoloxía f ka|folo"Sia6 carismático a ka|is"matiko6 | f:
carga f "ka|Va6 carismática ka|is"matika6
cargación f ka|Va"TjoN caritativamente av
cargadeiro m ka|Va"Dej|o6 | var ka|itatiBa"mente6
cargadoiro caritativo a ka|ita"tiBo6 | f:
caritativa ka|ita"tiBa6

17
cariz m ka"|iT carnizaría ka|ni"Ta|ia6 | var
carlear i ka|le"a| carnicería
carlina f ka|"lina6 carnosidade f ka|nosi"DaDe6
carlinga f ka|"liNga6 carnoso a ka|"noso6 | f: carnosa
carlismo m ka|"lismo6 ka|"nosa6
carlista a s ka|"lista6 carnotán a s ka|nO"taN | f: carnotá
carlou m ka|"low ka|nO"ta
carmear t ka|me"a| caro a "ka|o6 | f: cara "ka|a6
carmelita a s ka|me"lita6 caroa f ka"|oa6
carmelitano a ka|meli"tano6 | f: caroal a ka|o"al
carmelitana ka|meli"tana6 caroca f ka"|Oka6 | var carocha
carmesí a s ka|me"si carocha f ka"|Ot°Sa6 | var caroca
carmín m ka|"miN carocho m ka"|Ot°So6
carminativo a m ka|mina"tiBo6 | f: carola f ka"|Ola6
carminativa ka|mina"tiBa6 caroleira f ka|O"lej|a6
carnación f ka|na"TjoN carolinxio a ka|O"linSjo6 | f:
carnada f ka|"naDa6 carolinxia ka|O"linSja6
carnal a ka|"nal carolo m ka"|Olo6 (ka"|olo6)
carnalidade f ka|nali"DaDe6 carón m ka"|oN
carnalmente av ka|nal"mente6 carón de, a lpp aka"|onde6
carnaval m ka|na"Bal carón de, de lpp deka"|onde6
carnavalesco a ka|naBa"lesko6 | f: carón, a lav aka"|oN
carnavalesca ka|naBa"leska6 carón, de lav deka"|oN
carnaxe f ka|"naSe6 carótide f ka"|OtiDe6
carnaz m ka|"naT carotina f ka|O"tina6
carnaza f ka|"naTa6 caroucón m ka|ow"koN
carnazal a ka|na"Tal carouquexas fpl ka|ow"keSa6s
carnazo m ka|"naTo6 carouxo m ka"|owSo6
carne f "ka|ne6 caroza f ka"|OTa6
carné m ka|"nE carozo m ka"|oTo6 | var cadrozo
carneirada f ka|nej"|aDa6 carpa f "ka|pa6
carneirán a s ka|nej"|aN | f: carpaceira f ka|pa"Tej|a6
carneirana ka|nej"|ana6 carpanta f ka|"panta6
carneireiro m ka|nej"|ej|o6 carpático a ka|"patiko6 | f:
carneiro a s ka|"nej|o6 | f: carneira carpática ka|"patika6
ka|"nej|a6 carpaza f ka|"paTa6
carneirolo m ka|nej"|Olo6 carpazal m ka|pa"Tal
carniceiro a s ka|ni"Tej|o6 | f: carpazo m ka|"paTo6
carniceira ka|ni"Tej|a6 carpeadura f ka|pea"Du|a6
carnicería f ka|niTE"|ia6 | var carpear t ka|pe"a|
carnizaría carpelo m ka|"pelo6
cárnico a "ka|niko6 | f: cárnica carpenta f ka|"penta6
"ka|nika6 carpeta f ka|"peta6
carnificación f ka|nifika"TjoN carpetazo m ka|pe"taTo6
carnificar pr ka|nifi"ka| carpiano a ka|"pjano6 | f: carpiana
carnívoro a m ka|"niBo6|o6 | f: ka|"pjana6
carnívora ka|"niBo6|a6 carpideira f ka|pi"Dej|a6

18
carpín m ka|"piN carrañoso a kara"≠oso6 | f:
carpintaría ka|pinta"|ia6 | var carrañosa kara"≠osa6
carpintería carrapata f kara"pata6
carpinteiro s ka|pin"tej|o6 | f: carrapato m kara"pato6
carpinteira ka|pin"tej|a6 carrapeto a s kara"peto6 | f:
carpintería f ka|pintE"|ia6 | var carrapeta kara"peta6
carpintaría carrapicho m kara"pit°So6 | var
carpintexar i ka|pinte"Sa| carrapito
carpir t i pr ka|"pi| carrapito m kara"pito6 | var
carpo m "ka|po6 carrapicho
carpóforo a ka|"pOfo6|o6 | f: carrapizo m kara"piTo6
carpófora ka|"pOfo6|a6 carrapucha f kara"put°Sa6 | var
carpola f ka|"pola6 | var carapola caparucha carapucha
carqueixa f ka|"kejSa6 carrapucheiro s karapu"t°Sej|o6 | f:
carqueixal m ka|kej"Sal carrapucheira karapu"t°Sej|a6
carqueixedo m ka|kej"SeDo6 carrapucho m kara"put°So6 | var
carrabouxa f kara"BowSa6 caparucho carapucho
carrabouxo m kara"BowSo6 carrar t ka"ra|
carraca1 f ka"raka6 carrasca f ka"raska6
carraca2 f ka"raka6 carrasco m ka"rasko6
carracha f ka"rat°Sa6 | var carraza carraspeira f karas"pej|a6
carracho m ka"rat°So6 carrasquedo m karas"keDo6
carrada f ka"raDa6 carrasqueira f karas"kej|a6
carrado m ka"raDo6 carrasqueiro m karas"kej|o6
carramelo a kara"mElo6 | f: carraxe f ka"raSe6
carramela kara"mEla6 carraxento a kara"Sento6
carramolo m kara"mOlo6 (kara"SEnto6) | f: carraxenta
carrán m ka"raN kara"Senta6 (kara"SEnta6)
carranca f ka"raNka6 carraza f ka"raTa6 | var carracha
carrancas s ka"raNka6s carrear t kare"a|
carranchapernas, a lav carreira f ka"rej|a6
akarant°Sa"pE|na6s carreiro1 m ka"rej|o6
carranchapernas, ás lav carreiro2 m ka"rej|o6
a…skarant°Sa"pE|na6s carrela f ka"rEla6
carranchas, a lav aka"rant°Sa6s carrelo1 m ka"rElo6 | var tarrelo1
carranchas, ás lav a…ska"rant°Sa6s carrelo2 m ka"rElo6
carrancholas s karan"t°SOla6s carreta f ka"reta6
carrandán m karan"daN carretada f kare"taDa6
carrandear i pr karande"a| carretar t kare"ta|
carrandeo m karan"deo6 carrete m ka"rete6
carrandiola f karan"djOla6 carreteiro a s kare"tej|o6 | f:
carranqueira f karaN"kej|a6 carreteira kare"tej|a6
carraña f ka"ra≠a6 carretel m kare"tEl
carrañento a kara"≠ento6 carretilla f kare"ti¥a6
(kara"≠Ento6) | f: carrañenta carreto m ka"reto6
kara"≠enta6 (kara"≠Enta6) carrexa f ka"reSa6

19
carrexador s a kareSa"Do| | f: cartafol m ka|ta"fOl
carrexadora kareSa"Do|a6 cartapacio m ka|ta"paTjo6
carrexar t kare"Sa| cartaxinés a s ka|taSi"nes | f:
carrexo m ka"reSo6 cartaxinesa ka|taSi"nesa6 | nt ant
carricanta f kari"kanta6 Cartago
carriceira f kari"Tej|a6 cartear pr ka|te"a|
carricho, ao lav Oka"rit°So6 carteira f ka|"tej|a6
carricova f kari"kOBa6 carteirista s ka|tej"|ista6
carrieira f kari"ej|a6 carteiro s ka|"tej|o6 | f: carteira
carril m ka"ril ka|"tej|a6
carrileira f kari"lej|a6 | var carrilleira cartel m ka|"tEl
carrilleira f kari"¥ej|a6 | var cartela f ka|"tEla6
carrileira carteleira f ka|te"lej|a6
carriño m ka"ri≠o6 carteo m ka|"teo6
carriñouzo m kari"≠owTo6 cárter m "ka|te6|
carriola f kari"Ola6 cartesianismo m ka|tesja"nismo6
carriolar t pr kariO"la| cartesiano a ka|te"sjano6 | f:
carrión a s kari"oN | f: carriona cartesiana ka|te"sjana6
kari"ona6 cartilaxe f ka|ti"laSe6
carriozo m kari"OTo6 cartilaxinoso a ka|tilaSi"noso6 | f:
carriza f ka"riTa6 cartilaxinosa ka|tilaSi"nosa6
carrizo m ka"riTo6 cartilla f ka|"ti¥a6
carro m "karo6 carto m "ka|to6
carroceiro m karO"Tej|o6 cartografar t ka|toV|a"fa|
carroceta f karO"Teta6 cartografía f ka|toV|a"fia6
carromato m karo"mato6 cartográfico a ka|to"V|afiko6 | f:
carromeiro m karo"mej|o6 cartográfica ka|to"V|afika6
carronzo m ka"ronTo6 cartógrafo s ka|"tOV|a6fo6 | f:
carroucha f ka"rowt°Sa6 cartógrafa ka|"tOV|a6fa6
carroucho m ka"rowt°So6 cartolina f ka|to"lina6
carroula f ka"rowla6 cartomancia f ka|to"manTja6
carroulán a s karow"laN | f: cartomántico a s ka|to"mantiko6 | f:
carroulana karow"lana6 cartomántica ka|to"mantika6
carroulear i karowle"a| cartón m ka|"toN
carrozar t karO"Ta| cartonaxe f ka|to"naSe6
carrúa f ka"rua6 cartucheira f ka|tu"t°Sej|a6
carruaxe f karu"aSe6 cartucho m ka|"tut°So6
carrumba f ka"rumba6 cartulario m ka|tu"la|jo6
carrupa f ka"rupa6 cartuxa f ka|"tuSa6
carrupada f karu"paDa6 cartuxo a m ka|"tuSo6 | f: cartuxa
carrusel m karu"sEl ka|"tuSa6
carruxo a ka"ruSo6 | f: carruxa caruncho m ka"|unt°So6
ka"ruSa6 | var garrucho1 carunchoso a ka|un"t°Soso6 | f:
carta f "ka|ta6 carunchosa ka|un"t°Sosa6
cartabón m ka|ta"BoN carúncula f ka"|uNkula6
cartáceo a ka|"taTe8o6 | f: cartácea carvea f ka|"Bea6
ka|"taTe8a6 carvén f ka|"BEN

20
carvés f ka|"Bes cascarexar i kaska|e"Sa| | var
cas pp ka6s cacarexar
cas de lpp "kasDe6 cascarexo m kaska"|eSo6 | var
casa f "kasa6 cacarexo
casaca f ka"saka6 cascarilla f kaska"|i¥a6
casación f kasa"TjoN cascarolo m kaska"|Olo6
casadeiro a kasa"Dej|o6 | f: cascarra f kas"kara6 | var cascarria
casadeira kasa"Dej|a6 cazcarra
casado a s ka"saDo6 | f: casada cascarria f kas"karja6 | var cascarra
ka"saDa6 cazcarra
casal m ka"sal casco m "kasko6
casamata f kasa"mata6 cascote m kas"kOte6
casamenteiro s kasamen"tej|o6 cascuda f kas"kuDa6
(kasamEn"tej|o6) | f: casamenteira cascudo m kas"kuDo6
kasamen"tej|a6 (kasamEn"tej|a6) case av "kase6
casamento m kasa"mento6 caseificación f kaseifika"TjoN
(kasa"mEnto6) caseificar t kaseifi"ka|
cásamo m "kasa6mo6 | var cálsamo caseína f kasE"ina6
casandrego a kasan"d|EVo6 | f: caseiro a s ka"sej|o6 | f: caseira
casandrega kasan"d|EVa6 ka"sej|a6
casar1 t i ka"sa| casemente av kase"mente6
casar2 t ka"sa| caseño a ka"se≠o6 | f: caseña
casar3 m ka"sa| ka"se≠a6
casarada f kasa"|aDa6 caseoso a kase"oso6 | f: caseosa
casarello m kasa"|e¥o6 kase"osa6
casarete m kasa"|ete6 casería f kasE"|ia6 | var casaría
casaría f kasa"|ia6 | var casería caserna f ka"sE|na6
casarío m kasa"|io6 caseta f ka"seta6
casca f "kaska6 casete f ka"sEte6
cascabel m kaska"BEl caseteiro s kase"tej|o6 | f: caseteira
cascabeleiro a kaskaBe"lej|o6 | f: kase"tej|a6
cascabeleira kaskaBe"lej|a6 caseto m ka"seto6
cascabello m kaska"Be¥o6 casetón m kase"toN
cascabullada f kaskaBu"¥aDa6 casídidos mpl ka"siDiDo6s
cascabulleiro m kaskaBu"¥ej|o6 casil m ka"sil
cascabullo m kaska"Bu¥o6 casimira f kasi"mi|a6
cascadeiro m kaska"Dej|o6 casino m ka"sino6
cascallada f kaska"¥aDa6 casiterita f kasitE"|ita6
cascallal m kaska"¥al caso m "kaso6
cascalleiro m kaska"¥ej|o6 casoiro m ka"soj|o6
cascallento a kaska"¥ento6 casoma f ka"soma6
(kaska"¥Ento6) | f: cascallenta casopa f ka"sOpa6
kaska"¥enta6 (kaska"¥Enta6) casopo m ka"sOpo6
cascallo m kas"ka¥o6 casorio m ka"sO|jo6
cascamelo m kaska"melo6 caspa f "kaspa6
cascar t i kas"ka| caspela f kas"pEla6
cáscara f "kaska6|a6

21
casposo a kas"poso6 | f: casposa castigable a kasti"VaBle6 | var
kas"posa6 castigábel
casqueiro1 m kas"kej|o6 castigador a s kastiVa"Do| | f:
casqueiro2 a kas"kej|o6 | f: castigadora kastiVa"Do|a6
casqueira kas"kej|a6 castigar t pr kasti"Va|
casquete m kas"kete6 castigo m kas"tiVo6
casta f "kasta6 | var caste castina f kas"tina6
castal m kas"tal castiñeira f kasti"≠ej|a6
castamente av kasta"mente6 castiñeiro m kasti"≠ej|o6 | var
castaña f kas"ta≠a6 castañeiro
castañal m kasta"≠al castiro m kas"ti|o6
castañego a kasta"≠EVo6 | f: castizal m kasti"Tal
castañega kasta"≠EVa6 castizamente av kastiTa"mente6
castañeira f kasta"≠ej|a6 castizar t pr kasti"Ta| | var
castañeiro1 s kasta"≠ej|o6 | f: acastizar
castañeira kasta"≠ej|a6 castizo a m kas"tiTo6 | f: castiza
castañeiro2 m kasta"≠ej|o6 | var kas"tiTa6
castiñeiro casto a "kasto6 | f: casta "kasta6
castañeta f kasta"≠eta6 castor m kas"to|
castaño a kas"ta≠o6 | f: castaña castóreo m kas"tO|e8o6
kas"ta≠a6 castración f kast|a"TjoN
castañola f kasta"≠Ola6 castrado pt a m kas"t|aDo6 | f:
caste f "kaste6 castrada kas"t|aDa6
castear t pr kaste"a| castrador a s kast|a"Do| | f:
castelán1 s kaste"laN | f: castelá castradora kast|a"Do|a6
kaste"la castramentación f
castelán a s kaste"laN | f: castelá
2 kast|amenta"TjoN
kaste"la | nt Castela castrapo m kas"t|apo6
castelanada f kastela"naDa6 castrar t kas"t|a|
castelanfalante a s castrelo m kas"t|Elo6 kas"t|elo6
kastelaμfa"lante6 castrense a kas"t|Ense6
castelanía f kastela"nia6 castrexo a kas"t|eSo6 | f: castrexa
castelanismo m kastela"nismo6 kas"t|eSa6
castelanista s kastela"nista6 castro m "kast|o6
castelanización f kastelaniTa"TjoN castroeira af kast|o"ej|a6
castelanizante a kastelani"Tante6 castrón m kas"t|oN
castelanizar t pr kastelani"Ta| casual a kasu"al
casteleiro s kaste"lej|o6 | f: casualidade f kaswali"DaDe6
casteleira kaste"lej|a6 casualmente av kasual"mente6
castellonenco a s kaste¥o"neNko6 | casuario m kasu"a|jo6
f: castellonenca kaste¥o"neNka6 | casuísta s kasu"ista6
nt Castelló casuística f kasu"istika6
castelo m kas"tElo6 casuístico a kasu"istiko6 | f:
casticismo m kasti"Tismo6 casuística kasu"istika6
castidade f kasti"DaDe6 casula1 f ka"sula6 | var casulla
castigábel a kasti"VaBe6l | var casula2 f ka"sula6
castigable casullo m ka"su¥o6 | var casulo

22
casulo m ka"sulo6 | var casullo cataplasma m kata"plasma6
cata f "kata6 cataplexía f kataplE"Sia6
catabólico a kata"BOliko6 | f: cataplún ix kata"pluN
catabólica kata"BOlika6 catapulta f kata"pulta6
catabolismo m kataBO"lismo6 catapultar t katapul"ta|
cataclismo m kata"klismo6 catar pp ka"ta|
catacrese f kata"k|Ese6 catar t ka"ta|
catacumba f kata"kumba6 catarata f kata"|ata6
catadióptrica f kataDi"Opt|ika6 catarina af kata"|ina6
catadióptrico a kataDi"Opt|iko6 | f: cátaro a m "kata6|o6 | f: cátara
catadióptrica kataDi"Opt|ika6 "kata6|a6
catador s kata"Do| | f: catadora catarral a kata"ral
kata"Do|a6 catarreira f kata"rej|a6
catadura f kata"Du|a6 catarrinos mpl kata"rino6s
catafalco m kata"falko6 catarro m ka"taro6
catáfora f ka"tafo6|a6 catarroso a kata"roso6 | f: catarrosa
cataforese f katafo"|Ese6 kata"rosa6
catalán a s kata"laN | f: catalá catarse f ka"ta|se6
kata"la | nt Cataluña catártico a ka"ta|tiko6 | f: catártica
catalanidade f katalani"DaDe6 ka"ta|tika6
catalanismo m katala"nismo6 catasol m kata"sol (kata"sOl)
catalanista a s katala"nista6 catastral a katas"t|al
catalano-aragonés a catastrar t katas"t|a|
kata"lano8a|aVo"nes | f: catalano- catastro m ka"tast|o6
aragonesa kata"lano8a|aVo"nesa6 catástrofe f ka"tast|o6fe6
cataléctico am kata"lEktiko6 catastrófico a katas"t|Ofiko6 | f:
catalepsia f kata"lEpsja6 catastrófica katas"t|Ofika6
cataléptico a s kata"lEptiko6 | f: catastrofismo m katast|O"fismo6
cataléptica kata"lEptika6 catatonía f katato"nia6
catalexe f kata"lEkse6 catatónico a m kata"tOniko6 | f:
catálise f ka"talise6 catatónica kata"tOnika6
catalítico a kata"litiko6 | f: catalítica catavento m kata"Bento6
kata"litika6 (kata"BEnto6)
catalizador a s kataliTa"Do| | f: catecismo m kate"Tismo6
catalizadora kataliTa"Do|a6 catecumenado m katekume"naDo6
catalizar t katali"Ta| catecúmeno s kate"kume6no6 | f:
catalogábel a katalo"VaBe6l | var catecúmena kate"kume6na6
catalogable cátedra f "kate6D|a6
catalogable a katalo"VaBle6 | var catedral f kate"D|al
catalogábel catedralicio a kateD|a"liTjo6 | f:
catalogación f kataloVa"TjoN catedralicia kateD|a"liTja6
catalogador s kataloVa"Do| | f: catedrático a s kate"D|atiko6 | f:
catalogadora kataloVa"Do|a6 catedrática kate"D|atika6
catalogar t katalo"Va| categorema m kateVo"|Ema6
catálogo m ka"talo6Vo6 kateVo"|ema6
catamarán m katama"|aN categoremático a kateVo|E"matiko6
catana f ka"tana6 kateVo|e"matiko6 | f:

23
categoremática kateVo|E"matika6 católico a s ka"tOliko6 | f: católica
kateVo|e"matika6 ka"tOlika6
categoría f kateVo"|ia6 kateVO"|ia6 catolicón m katOli"koN
categoricamente av catón m ka"toN
kateVO|ika"mente6 catóptrica f ka"tOpt|ika6
categórico a kate"VO|iko6 | f: catóptrico a ka"tOpt|iko6 | f:
categórica kate"VO|ika6 catóptrica ka"tOpt|ika6
catenaria f kate"na|ja6 catorce num ka"to|Te6
catequese f kate"kEse6 catrapola f kat|a"pOla6
catequético a kate"kEtiko6 | f: catre m "kat|e6
catequética kate"kEtika6 catro num m "kat|o6
catequista s kate"kista6 catrocentos num kat|o"TEnto6s | f:
catequístico a kate"kistiko6 | f: catrocentas kat|o"TEnta6s
catequística kate"kistika6 catropea f kat|O"pea6
catequización f katekiTa"TjoN catueiro m katu"ej|o6
catequizador s katekiTa"Do| | f: caucásico a s kaw"kasiko6 | f:
catequizadora katekiTa"Do|a6 caucásica kaw"kasika6 | nt
catequizar t kateki"Ta| Cáucaso
caterético a kate"|Etiko6 | f: caucho m "kawt°So6
caterética kate"|Etika6 caución f kaw"TjoN
caterva f ka"tE|Ba6 caucionar t kawTjo"na|
catéter m ka"tEte6| caudado a kaw"DaDo6 | f: caudada
cateterismo m katetE"|ismo6 kaw"DaDa6
cateto m ka"teto6 caudal1 a kaw"Dal
catetómetro m kate"tOme6t|o6 caudal2 m kaw"Dal
catilinaria f katili"na|ja6 caudaloso a kawDa"loso6 | f:
catión m ka"tjoN caudalosa kawDa"losa6
catiúsca f kati"uska6 caudatario m kawDa"ta|jo6
cativada f kati"BaDa6 caudillismo m kawDi"¥ismo6
cativador a s katiBa"Do| | f: caudillo m kaw"Di¥o6
cativadora katiBa"Do|a6 caudino a s kaw"Dino6 | f: caudina
cativamente av katiBa"mente6 kaw"Dina6
cativar t kati"Ba| caule m "kawle6
cativaría katiBa"|ia6 | var cativería caulescente a kawles"Tente6
cativeiro a kati"Bej|o6 | f: cativeira kawles"TEnte6
kati"Bej|a6 caulículo m kaw"likulo6
cativería f katiBE"|ia6 | var cativaría cauliforme a kawli"fO|me6
cativerio m kati"BE|jo6 caulinar a kawli"na|
cativeza f kati"BeTa6 caurel m kaw"|El | var cairel
catividade f katiBi"DaDe6 caurí m kaw"|i
cativo a s ka"tiBo6 | f: cativa ka"tiBa6 causa f "kawsa6
catódico a ka"tODiko6 | f: catódica causa de, a lpp a"kawsa6De6
ka"tODika6 causa de, por lpp po|"kawsa6De6
cátodo m "kato6Do6 causal a kaw"sal
catolicidade f katOliTi"DaDe6 causalidade f kawsali"DaDe6
catolicismo m katOli"Tismo6 causante a s kaw"sante6
causar t kaw"sa|

24
causativo a kawsa"tiBo6 | f: cavilla1 f ka"Bi¥a6
causativa kawsa"tiBa6 cavilla2 f ka"Bi¥a6
causela f kaw"sEla6 cavillón m kaBi"¥oN
causídico m kaw"siDiko6 caviloso a kaBi"loso6 | f: cavilosa
cáustica f "kawstika6 kaBi"losa6
causticamente av kawstika"mente6 cavón m ka"BoN
causticidade f kawstiTi"DaDe6 cavorco m ka"BO|ko6
cáustico a "kawstiko6 | f: cáustica cavoza f ka"BOTa6
"kawstika6 caxata f ka"Sata6
caustra f "kawst|a6 | var calustra caxato m ka"Sato6
cautamente av kawta"mente6 caxemira f kaSe"mi|a6
cautela f kaw"tEla6 caxiga f ka"SiVa6
cautelosamente av caxigo m ka"SiVo6
kawtElosa"mente6 caxigueira f kaSi"Vej|a6
cauteloso a kawtE"loso6 | f: caza f "kaTa6
cautelosa kawtE"losa6 cazabello s kaTa"Be¥o6 | f:
cauterio m kaw"tE|jo6 cazabella kaTa"Be¥a6
cauterización f kawtE|iTa"TjoN cazacú m kaTa"ku
cauterizar t kawtE|i"Ta| cazador s a kaTa"Do| | f: cazadora
cauto a "kawto6 | f: cauta "kawta6 kaTa"Do|a6
cava1 f "kaBa6 cazapelear i kaTapele"a|
cava2 af "kaBa6 cazapelo m a kaTa"pElo6 | f:
cava3 s "kaBa6 cazapela kaTa"pEla6
cavaca f ka"Baka6 cazapo m ka"Tapo6
cavaco m ka"Bako6 cazar t ka"Ta|
cavada f ka"BaDa6 cazaría kaTa"|ia6 | var cacería
cavadela f kaBa"DEla6 cazarola f kaTa"|Ola6
cavadoiro m kaBa"Doj|o6 cazcarra f kaT"kara6 | var cascarra
cavador a s kaBa"Do| | f: cavadora cascarria
kaBa"Do|a6 cazo m "kaTo6
cavadura f kaBa"Du|a6 cazoeira f kaTo"ej|a6
cavar t i ka"Ba| cazola f ka"TOla6
cavatina f kaBa"tina6 cazolada f kaTO"laDa6
caveira f ka"Bej|a6 cazolear i kaTOle"a|
caverna f ka"BE|na6 cazoleiro a s kaTO"lej|o6 | f:
cavernícola m a kaBE|"niko6la6 cazoleira kaTO"lej|a6
cavernoso a kaBE|"noso6 | f: cazoleta f kaTO"leta6
cavernosa kaBE|"nosa6 cazolo m ka"TOlo6
caveto m ka"Beto6 cazón m ka"ToN
cavianca f ka"BjaNka6 | var cazurraría kaTura"|ia6 | var
caivanca cazurrería
caviar m ka"Bja| cazurrería f kaTurE"|ia6 | var
cavidade f kaBi"DaDe6 cazurraría
cavilación f kaBila"TjoN cazurro a s ka"Turo6 | f: cazurra
cavilador a s kaBila"Do| | f: ka"Tura6
caviladora kaBila"Do|a6 ce m "Te | nt letra
cavilar t i kaBi"la| cea1 f "Tea6

25
cea2 f "Tea6 ceder t i Te"De|
ceacú, a lav aTea"ku cedíbel a Te"DiBe6l | var cedible
ceado pt a Te"aDo6 | f: ceada cedible a Te"DiBle6 | var cedíbel
Te"aDa6 cedilla f Te"Di¥a6
cear1 t i Te"a| cedillado a TeDi"¥aDo6 | f: cedillada
cear2 t i Te"a| TeDi"¥aDa6
ceavoga, á lav a…Tea"BOVa6 cedizo a Te"DiTo6 | f: cediza Te"DiTa6
ceba1 f "TeBa6 cedo av "TeDo6
ceba2 f "TeBa6 cedría f Te"D|ia6
cebada f Te"BaDa6 cedrino a Te"D|ino6 | f: cedrina
cebadeira f TeBa"Dej|a6 Te"D|ina6
cebadeiro m TeBa"Dej|o6 cedro m "TeD|o6
cebado pt a Te"BaDo6 | f: cebada cédula f "TEDula6
Te"BaDa6 cedular a TEDu"la|
cebador a s TeBa"Do| | f: cebadora cefalalxia f Tefa"lalSja6
TeBa"Do|a6 cefalea f Tefa"lea6
cebar t pr Te"Ba| cefálico a Te"faliko6 | f: cefálica
cebo m "TeBo6 Te"falika6
cebola f Te"Bola6 cefalocordados mpl
cebolada f TeBo"laDa6 Tefaloko|"DaDo6s
ceboleiro a s TeBo"lej|o6 | f: cefalometría f TefalomE"t|ia6
ceboleira TeBo"lej|a6 cefalómetro m Tefa"lOme6t|o6
ceboliño m TeBo"li≠o6 cefalópodos mpl Tefa"lOpo6Do6s
cebolizo a TeBo"liTo6 | f: ceboliza cefalorraquídeo a Tefalora"kiDe8o6 |
TeBo"liTa6 f: cefalorraquídea Tefalora"kiDe8a6
cebolo m Te"Bolo6 cefalotórax m Tefalo"tO|a6ks
cebón m Te"BoN céfiro m "TEfi|o6
cebote m Te"BOte6 cegador a TeVa"Do| | f: cegadora
cebra1 f "TeB|a6 TeVa"Do|a6
cebra2 f "TeB|a6 cegamente av TEVa"mente6
cebreirego a s TeB|ej"|EVo6 | f: cegamento m TeVa"mento6
cebreirega TeB|ej"|EVa6 | nt O (TeVa"mEnto6)
Cebreiro cegar t i pr Te"Va|
cebrina f Te"B|ina6 cegarato a s TeVa"|ato6 | f:
cebrisca f Te"B|iska6 cegarata TeVa"|ata6
cebro a "TeB|o6 | f: cebra "TeB|a6 cegas, ás lav a…s"TEVa6s
cebú m Te"Bu cego a s "TEVo6 | f: cega "TEVa6
cebullo m Te"Bu¥o6 cegoña1 f Te"Vo≠a6
ceca f "TEka6 cegoña2 f Te"Vo≠a6
ceceante a TeTe"ante6 cegoñal m TeVo"≠al
cecear i TeTe"a| cegude f Te"VuDe6
ceceo m Te"Teo6 cegueira f Te"Vej|a6
cecidio m Te"TiDjo6 ceiba1 f "TejBa6
cecimbre m Te"Timb|e6 ceiba2 f "TejBa6
cedeirense a s TeDej"|Ense6 | nt ceibar t Tej"Ba|
Cedeira ceibe a "TejBe6 | var ceibo
cedente a s Te"Dente6 Te"DEnte6

26
ceibo a "TejBo6 | f: ceiba "TejBa6 | cello m "Te¥o6
var ceibe celme m "TElme6
ceifa f "Tejfa6 celmoso a TEl"moso6 | f: celmosa
cela f "TEla6 TEl"mosa6
celada f Te"laDa6 celo m "TElo6
celador s Tela"Do| | f: celadora celofán m TElo"faN
Tela"Do|a6 celoma m Te"loma6
celamín m Tela"miN celomados mpl Telo"maDo6s
celandés a s Telan"des | f: celosamente av TElosa"mente6
celandesa Telan"desa6 celosía f Telo"sia6
celanovés a s TelanO"Bes | f: celoso a TE"loso6 | f: celosa TE"losa6
celanovesa TelanO"Besa6 | nt celote s Te"lOte6
Celanova celta a s "TElta6
celante a TE"lante6 celtibérico a s TElti"BE|iko6 | f:
celar t TE"la| celtibérica TElti"BE|ika6
celastráceas fpl Telas"t|aTe8as6 celtibero a s TElti"BE|o6 | f:
celaxe f Te"laSe6 celtibera TElti"BE|a6
celebérrimo a Tele"BErimo6 | f: céltico a s "TEltiko6 | f: céltica
celebérrima Tele"BErima6 "TEltika6
celebración f TeleB|a"TjoN celtismo m TEl"tismo6
celebrante a s Tele"B|ante6 celtista s TEl"tista6
celebrar t Tele"B|a| célula f "TElula6
célebre a "TEle6B|e6 celular a TElu"la|
celebridade f TeleB|i"DaDe6 celulite f TElu"lite6
celeireiro s Telej"|ej|o6 | f: celuloide m TElu"lOjDe6
celeireira Telej"|ej|a6 celulosa f TElu"losa6
celeiro m Te"lej|o6 celuloso a TElu"loso6 | f: celulosa
celenterados mpl Telente"|aDo6s TElu"losa6
celentéreos mpl Telen"tE|e8os6 cemba f "Temba6
celeridade f TelE|i"DaDe6 cementación f Tementa"TjoN
celeste a Te"lEste6 (TemEnta"TjoN)
celestial a Teles"tjal cementar t Temen"ta| (TemEn"ta|)
celestina1 f Teles"tina6 cemento m Te"mento6 (Te"mEnto6)
celestina2 f Teles"tina6 | nt cemiterio m Temi"tE|jo6
Celestina cempés m TEm"pEs
celestinesco a Telesti"nesko6 | f: cen1 num "TEN
celestinesca Telesti"neska6 cen3 m a "TEN
celestino a m Teles"tino6 | f: cenáculo m Te"nakulo6
celestina Teles"tina6 cenar i Te"na| | var acenar
celíaco a Te"lia6ko6 | f: celíaca cencenar i TenTe"na|
Te"lia6ka6 cenceno m Ten"Teno6
celibato m a TEli"Bato6 | f: celibata cendal m Ten"dal
TEli"Bata6 cendo m "Tendo6
célibe a "TEliBe6 cenestesia f Tenes"tEsja6
celidonia f Teli"DOnja6 cenestésico a Tenes"tEsiko6 | f:
celigras fpl Te"liV|a6s | var deligras cenestésica Tenes"tEsika6
cella f "Te¥a6 cenfollas m TEμ"fo¥a6s

27
cénit m "TEnit centésimo a s Ten"tEsimo6 | f:
cenital a TEni"tal centésima Ten"tEsima6
cenmilésimo a f TENmi"lEsimo6 | f: centiárea f Tenti"a|e8a6 TEnti"a|e8a6
cenmilésima TENmi"lEsima6 centígrado a m Ten"tiV|a6Do6
cenmillonésimo a f TEn"tiV|a6Do6 | f: centígrada
TENmi¥o"nEsimo6 | f: Ten"tiV|a6Da6 TEn"tiV|a6Da6
cenmillonésima TENmi¥o"nEsima6 centigramo m Tenti"V|a6mo6
ceno m "Teno6 | var aceno TEnti"V|a6mo6
cenobio m Te"nOBjo6 centílitro m Ten"tilit|o6 TEn"tilit|o6
cenobita m TenO"Bita6 centímetro m Ten"time6t|o6
cenobítico a TenO"Bitiko6 | f: TEn"time6t|o6
cenobítica TenO"Bitika6 céntimo m "TEntimo6
cenoria f Te"nO|ja6 cento m "TEnto6
cenoroico m Teno"|Ojko6 centola f Ten"tola6
cenotafio m Teno"tafjo6 centón m Ten"toN
censar t pr Ten"sa| centrado a m Ten"t|aDo6 | f:
censatario a Tensa"ta|jo6 | f: centrada Ten"t|aDa6
censataria Tensa"ta|ja6 central a f Ten"t|al
censo1 m "Tenso6 ("TEnso6) centralismo m Tent|a"lismo6
censo2 m "Tenso6 | var cenzo centralista a s Tent|a"lista6
censor s Ten"so| (TEn"so|) | f: centralización f Tent|aliTa"TjoN
censora Ten"so|a6 (TEn"so|a6) centralizador a Tent|aliTa"Do| | f:
censual a Tensu"al (TEnsu"al) centralizadora Tent|aliTa"Do|a6
censura f Ten"su|a6 (TEn"su|a6) centralizar t Tent|ali"Ta|
censurábel a Tensu"|aBe6l centrar t pr Ten"t|a|
(TEnsu"|aBe6l) | var censurable céntrico a "TEnt|iko6 | f: céntrica
censurable a Tensu"|aBle6 "TEnt|ika6
(TEnsu"|aBle6) | var censurábel centrífuga f Ten"t|ifuVa6
censurador a s Tensu|a"Do| centrifugación f Tent|ifuVa"TjoN
(TEnsu|a"Do|) | f: censuradora centrifugador a s Tent|ifuVa"Do| |
Tensu|a"Do|a6 (TEnsu|a"Do|a6) f: centrifugadora Tent|ifuVa"Do|a6
censurar t Tensu"|a| (TEnsu"|a|) centrifugar t Tent|ifu"Va|
centáurea f Ten"taw|e8a6 centrífugo a Ten"t|ifuVo6 | f:
centauro m Ten"taw|o6 centrífuga Ten"t|ifuVa6
centavo m Ten"taBo6 centrípeto a Ten"t|ipe6to6 | f:
centeal m Tente"al centrípeta Ten"t|ipe6ta6
centeeiro a Tente"ej|o6 | f: centrismo m Ten"t|ismo6
centeeira Tente"ej|a6 centrista a s Ten"t|ista6
centena f Ten"tena6 centro m "Tent|o6
centenar m Tente"na| centroafricano a s Tent|o8af|i"kano6
centenario a m Tente"na|jo6 | f: | f: centroafricana
centenaria Tente"na|ja6 Tent|o8af|i"kana6 | nt República
centeo1 a Ten"teo6 | f: centea Centroafricana
Ten"tea6 centroamericano a s
centeo2 m Ten"teo6 Tent|o8amE|i"kano6 | f:
centesimal a TentEsi"mal centroamericana

28
Tent|o8amE|i"kana6 | nt América cerasta f Te"|asta6
Central cerato m Te"|ato6
centroasiático a s Tent|o8a"sjatiko6 | ceratofiláceas fpl Te|atofi"laTe8as6
f: centroasiática Tent|o8a"sjatika6 | ceratosas fpl Te|a"tosa6s
nt Asia Central ceratospónxidos mpl
centrocampista s Tent|okam"pista6 Te|atos"pOnSiDo6s
centrodereita m Tent|oDe"|ejta6 ceraunia f Te"|awnja6
centroesquerda m Tent|o8es"ke|Da6 ceraunomancia f Te|awno"manTja6
Tent|o8es"kE|Da6 cérbero m "TE|Be6|o6
centroeuropeo a Tent|o8ew|O"peo6 | cerca1 f "Te|ka6
f: centroeuropea Tent|o8ew|O"pea6 cerca2 av "Te|ka6
| nt Europa Central cerca de lpp "Te|ka6De6
centrómero m Ten"t|Ome6|o6 cercado m Te|"kaDo6
centrosoma m Tent|o"soma6 cercador a s Te|ka"Do| | f:
centuplicar t TEntupli"ka| cercadora Te|ka"Do|a6
céntuplo a m "TEntuplo6 | f: cercar t Te|"ka|
céntupla "TEntupla6 cercella f Te|"Te¥a6
centuria f Ten"tu|ja6 cerceta f Te|"Teta6
centurión m Tentu"|joN cerco m "Te|ko6
cenuro m Te"nu|o6 cercopitécidos mpl Te|kopi"tETiDo6s
cenurose f Tenu"|Ose6 cercopiteco m Te|kopi"tEko6
cenzo m "TenTo6 | var censo2 cerdeira f Te|"Dej|a6
ceo m "TEo6 cereal a m Te|e"al
ceolita f TeO"lita6 cerealeiro a Te|ea"lej|o6 | f:
cepa f "Tepa6 cerealeira Te|ea"lej|a6
cepada f Te"paDa6 cerebelo m Te|e"BElo6
cepar t Te"pa| cerebral a Te|E"B|al
cepeira f Te"pej|a6 cerebralidade f Te|EB|ali"DaDe6
cepelín m Tepe"liN cerebro m Te"|EB|o6
cepilladora f Tepi¥a"Do|a6 cerebrospinal a Te|EB|ospi"nal
cepilladura f Tepi¥a"Du|a6 cereiro s Te"|ej|o6 | f: cereira
cepillar t Tepi"¥a| Te"|ej|a6
cepillo m Te"pi¥o6 cereixa f Te"|ejSa6
cepo m "Tepo6 cereixo m Te"|ejSo6
cepudo a Te"puDo6 | f: cepuda cerellada f Te|e"¥aDa6
Te"puDa6 cerello m Te"|e¥o6
cera f "Te|a6 céreo a "Te|e8o6 | f: cérea "Te|e8a6
cerambícidos mpl Te|am"biTiDo6s cerería f Te|E"|ia6 | var ceraría
cerámica f Te"|amika6 cerimonia f Te|i"mOnja6
cerámico a Te"|amiko6 | f: cerámica cerimonial a m Te|imO"njal
Te"|amika6 cerimoniosamente av
ceramista s Te|a"mista6 Te|imOnjosa"mente6
ceramógrafo s Te|a"mOV|a6fo6 | f: cerimonioso a Te|imO"njoso6 | f:
ceramógrafa Te|a"mOV|a6fa6 cerimoniosa Te|imO"njosa6
cerar i Te"|a| cerio m "TE|jo6
ceraría Te|a"|ia6 | var cerería ceritíidos mpl Te|i"tiiDo6s
cerasina f Te|a"sina6 cerna f "TE|na6

29
cernar t Te|"na| | var acernar certificador a s TE|tifika"Do| | f:
cernella f Te|"ne¥a6 certificadora TE|tifika"Do|a6
cernello a Te|"ne¥o6 | f: cernella certificar t TE|tifi"ka|
Te|"ne¥a6 certo a p av "TE|to6 | f: certa "TE|ta6
cernil a TE|"nil certo, de lav de"TE|to6
cernizo m Te|"niTo6 | var cerrizo ceruda f Te"|uDa6
cero m "TE|o6 cerúleo a Te"|ule8o6 | f: cerúlea
cerollo m Te"|o¥o6 Te"|ule8a6
ceroma m Te"|oma6 cerullo m Te"|u¥o6 | var zurullo
ceroplástica f Te|o"plastika6 cerume m Te"|ume6
ceroso a Te"|oso6 | f: cerosa ceruminoso a Te|umi"noso6 | f:
Te"|osa6 ceruminosa Te|umi"nosa6
cerqueiro am Te|"kej|o6 cerusa f Te"|usa6
cerquiño am Te|"ki≠o6 cerval a TE|"Bal
cerradiña f TEra"Di≠a6 (Tera"Di≠a6) cervantego a s Te|Ban"tEVo6 | f:
cerrado pt a s TE"raDo6 (Te"raDo6) | f: cervantega Te|Ban"tEVa6 | nt
cerrada TE"raDa6 (Te"raDa6) Cervantes
cerradura f TEra"Du|a6 (Tera"Du|a6) cervato m TE|"Bato6
cerralla f Te"ra¥a6 cervexa f Te|"BeSa6
cerrallar t Tera"¥a| cervexaría Te|BeSa"|ia6 | var
cerralleiro s Tera"¥ej|o6 | f: cervexería
cerralleira Tera"¥ej|a6 cervexeiro a Te|Be"Sej|o6 | f:
cerramento m TEra"mento6 cervexeira Te|Be"Sej|a6
(TEra"mEnto6) (Tera"mento6) cervexería f Te|BeSE"|ia6 | var
(Tera"mEnto6) cervexaría
cerraportelos s TErapo|"telo6s cervical a TE|Bi"kal
(TErapo|"tElo6s) cérvidos mpl "TE|BiDo6s
cerrar t i pr TE"ra| (Te"ra|) cerviño a TE|"Bi≠o6 | f: cerviña
cerrazón f TEra"ToN (Tera"ToN) TE|"Bi≠a6
cerreña f Te"re≠a6 cerviz f TE|"BiT
cerreta f Te"reta6 cervo s "TE|Bo6 | f: cerva "TE|Ba6
cerrizo m Te"riTo6 | var cernizo cervún a TE|"BuN | f: cervúa
cerro m "TEro6 TE|"Bua6
cerrote m Te"rOte6 cerzo m "TE|To6
cerrudo a Te"ruDo6 | f: cerruda cesación f TEsa"TjoN
Te"ruDa6 cesamento m TEsa"mento6
cerrulo m Te"rulo6 (TEsa"mEnto6)
cerrume m TE"rume6 (Te"rume6) cesante a TE"sante6
certame m TE|"tame6 cesantía f TEsan"tia6
certamente av TE|ta"mente6 cesar t i TE"sa|
certeiramente av TE|tej|a"mente6 césar m "TEsa6|
certeiro a TE|"tej|o6 | f: certeira cesárea f Te"sa|e8a6
TE|"tej|a6 cesáreo a TE"sa|e8o6 | f: cesárea
certeza f TE|"teTa6 TE"sa|e8a6
certificación f TE|tifika"TjoN cesariano a TEsa"|jano6 | f:
certificado m TE|tifi"kaDo6 cesariana TEsa"|jana6
cesarismo m TEsa"|ismo6

30
cesarista a s TEsa"|ista6 chafallada f t°Safa"¥aDa6 | var
cesio m "TEsjo6 chafullada
cesión f TE"sjoN Te"sjoN chafallar t i t°Safa"¥a| | var chafullar
cesionario s TEsjo"na|jo6 chafallas a s t°Sa"fa¥a6s
Tesjo"na|jo6 | f: cesionaria chafalleiro a s t°Safa"¥ej|o6 | f:
TEsjo"na|ja6 Tesjo"na|ja6 chafalleira t°Safa"¥ej|a6 | var
céspede m "TEspe6De6 chafulleiro
cesta f "Testa6 chafar t t°Sa"fa|
cestada f Tes"taDa6 chafariz m t°Safa"|iT
cestaría Testa"|ia6 | var cestería chafrán m t°Sa"f|aN
cesteiro s Tes"tej|o6 | f: cesteira chafullada f t°Safu"¥aDa6 | var
Tes"tej|a6 chafallada
cestería f TestE"|ia6 | var cestaría chafullar t i t°Safu"¥a| | var chafallar
cesto1 m "Testo6 chafullas a s t°Sa"fu¥a6s
cesto2 m "Testo6 chafulleiro a s t°Safu"¥ej|o6 | f:
cestodos mpl Tes"toDo6s chafulleira t°Safu"¥ej|a6 | var
cestón m Tes"toN chafalleiro
cesura f Te"su|a6 chaga f "t°SaVa6
ceta m "Teta6 | var zeta | nt letra chagar t pr t°Sa"Va|
cetáceos mpl Te"taTe8o6s chagorza f t°Sa"VO|Ta6
cetaria f Te"ta|ja6 chaguazo1 m t°Sa"VwaTo6
cetina f Te"tina6 chaguazo2 m t°Sa"VwaTo6
cetoloxía f Tetolo"Sia6 chaguazoso a t°SaVwa"Toso6 | f:
cetona f Te"tona6 chaguazosa t°SaVwa"Tosa6
cetonia f Te"tOnja6 chaila f "t°Sajla6 | var chaira
cetónico a Te"tOniko6 | f: cetónica chaira f "t°Saj|a6
Te"tOnika6 chairego a s t°Saj"|EVo6 | f: chairega
cetra f "Tet|a6 t°Saj"|EVa6 | nt A Terra Chá
cetraría Tet|a"|ia6 | var cetrería chairiño a t°Saj"|i≠o6 | f: chairiña
cetrería f Tet|E"|ia6 | var cetraría t°Saj"|i≠a6
cetro m "Tet|o6 chairo a "t°Saj|o6 | f: chaira "t°Saj|a6
ceugma m "Tewgma6 chal m "t°Sal
ceutí a s TEw"ti | nt Ceuta chalado pt a t°Sa"laDo6 | f: chalada
cha1 f "t°Sa t°Sa"laDa6
cha2 cont t°Sa6 | nt che1 (p) + a2 (art) chalán s t°Sa"laN | f: chalana
chabola f t°Sa"BOla6 t°Sa"lana6
chacal m t°Sa"kal chalana f t°Sa"lana6
cháchara f "t°Sat°Sa6|a6 chalanear i t°Salane"a|
chacina f t°Sa"Tina6 chalaneo m t°Sala"neo6
chacolí m t°SakO"li chalar1 t t°Sa"la|
chacona f t°Sa"kona6 chalar2 pr t°Sa"la|
chacota f t°Sa"kOta6 chalé m t°Sa"lE
chadiano a s t°Sa"Djano6 | f: chaleco m t°Sa"lEko6
chadiana t°Sa"Djana6 | nt Chad chaleiro m t°Sa"lej|o6
chaeira f t°Sa"ej|a6 | var chaira chalupa f t°Sa"lupa6
chaela f t°Sa"Ela6 chama f "t°Sama6
chamada f t°Sa"maDa6

31
chamadeira f t°Sama"Dej|a6 chanceira f t°San"Tej|a6
chamadoira f t°Sama"Doj|a6 chancela f t°San"TEla6
chamador s t°Sama"Do| | f: chancelaría t°SanTela"|ia6 | var
chamadora t°Sama"Do|a6 chancelería
chamamento m t°Sama"mento6 chanceler m t°SanTe"lE|
(t°Sama"mEnto6) chancelería f t°SanTelE"|ia6 | var
chamar t i pr t°Sa"ma| chancelaría
chamariza f t°Sama"|iTa6 chanchada f t°San"t°SaDa6
chambaril m t°Samba"|il | var chanchar t t°San"t°Sa|
cambril chancil m t°San"Til
chambón a s t°Sam"boN | f: chancleta f t°SaN"kleta6
chambona t°Sam"bona6 | var chanco m "t°SaNko6
chambrón chándal m "t°Sanda6l
chambonada f t°Sambo"naDa6 chandarme m t°San"da|me6
chambra1 f "t°Samb|a6 chanfaina f t°Saμ"fajna6
chambra2 f "t°Samb|a6 | var cambra changüí m t°SaN"gwi
chambricar i t°Samb|i"ka| chanquear i t°SaNke"a|
chambrón a s t°Sam"b|oN | f: chanqueiro m t°SaN"kej|o6
chambrona t°Sam"b|ona6 | var chanta f "t°Santa6
chambón chantada f t°San"taDa6
chameante a t°Same"ante6 chantadino a s t°Santa"Dino6 | f:
chamear t i t°Same"a| chantadina t°Santa"Dina6 | nt
chamente av t°Sa"mente6 Chantada
chamiceira f t°Sami"Tej|a6 chantado pt a t°San"taDo6 | f:
chamil m t°Sa"mil chantada t°San"taDa6
chamiza1 f t°Sa"miTa6 chantar t pr t°San"ta|
chamiza2 f t°Sa"miTa6 chantaxe1 f t°San"taSe6
chamizo m t°Sa"miTo6 chantaxe2 f t°San"taSe6
champada f t°Sam"paDa6 chantaxear t t°SantaSe"a|
champaña m t°Sam"pa≠a6 chantaxista s t°Santa"Sista6
champañés a s t°Sampa"≠es | f: chanteira f t°San"tej|a6
champañesa t°Sampa"≠esa6 | nt chanteiro m t°San"tej|o6
Champaña chanto m "t°Santo6
champar t t°Sam"pa| chantón m t°San"toN
champiñón m t°Sampi"≠oN chantre m "t°Sant|e6
champola f t°Sam"pOla6 chantría f t°San"t|ia6
chamurra f t°Sa"mura6 | var chanza1 f "t°SanTa6
chamuza chanza2 f "t°SanTa6
chamusca f t°Sa"muska6 chanzo m "t°SanTo6
chamuscadura f t°Samuska"Du|a6 chapa f "t°Sapa6
chamuscar t pr t°Samus"ka| chapacuña f t°Sapa"ku≠a6
chamusco m t°Sa"musko6 chapada f t°Sa"paDa6
chamuza f t°Sa"muTa6 | var chapado m t°Sa"paDo6
chamurra chapapote m t°Sapa"pOte6
chan a m "t°SaN | f: chá "t°Sa chapar1 t t°Sa"pa|
chanca f "t°SaNka6 chapar2 t t°Sa"pa|
chancada f t°SaN"kaDa6 chaparena f t°Sapa"|ena6
chancear pr t°SanTe"a|

32
chaparrada f t°Sapa"raDa6 charlatanaría t°Sa|latana"|ia6 | var
chaparreta f t°Sapa"reta6 charlatanería
chaparro a m t°Sa"paro6 | f: chaparra charlatanear i t°Sa|latane"a|
t°Sa"para6 charlatanería f t°Sa|latanE"|ia6 | var
chapeirazo m t°Sapej"|aTo6 charlatanaría
chapela f t°Sa"pEla6 charón m t°Sa"|oN
chapelada f t°SapE"laDa6 charouvía f t°Sa|ow"Bia6
chapeletada f t°Sapele"taDa6 charqueira f t°Sa|"kej|a6
chapeta f t°Sa"peta6 charquento a t°Sa|"kento6
chapeu m t°Sa"pew t°Sa"pEw (t°Sa|"kEnto6) | f: charquenta
chapicar t i pr t°Sapi"ka| t°Sa|"kenta6 (t°Sa|"kEnta6)
chapín m t°Sa"piN charra f "t°Sara6
chapinar i t°Sapi"na| charramangueiro a t°SaramaN"gej|o6
chapitel m t°Sapi"tEl | f: charramangueira
chapiza f t°Sa"piTa6 t°SaramaN"gej|a6
chapizo m t°Sa"piTo6 charrela f t°Sa"rEla6
chapodadura f t°SapoDa"Du|a6 charrizo m t°Sa"riTo6
chapodar t t°Sapo"Da| charrúa f t°Sa"rua6
chapón a s t°Sa"poN | f: chapona charruar t t°Saru"a|
t°Sa"pona6 chárter m "t°Sa|te6| | nt ing
chapuceiro a s t°Sapu"Tej|o6 | f: chasca1 f "t°Saska6
chapuceira t°Sapu"Tej|a6 chasca2 f "t°Saska6
chapurreado m t°Sapure"aDo6 chascar t pr t°Sas"ka|
chapurrear t t°Sapure"a| chascarraschás m t°Saskaras"t°Sa6s
chapuza f t°Sa"puTa6 chaschás m t°Sas"t°Sas
chapuzadura f t°SapuTa"Du|a6 chasco1 m "t°Sasko6
chapuzar t i pr t°Sapu"Ta| chasco2 m "t°Sasko6
chaqueta f t°Sa"keta6 chasis m "t°Sasis | nt fr
chaqueteiro s t°Sake"tej|o6 | f: chatarra f t°Sa"tara6
chaqueteira t°Sake"tej|a6 chatarreiro s t°Sata"rej|o6 | f:
chaquetón m t°Sake"toN chatarreira t°Sata"rej|a6
charabisca f t°Sa|a"Biska6 chato a m "t°Sato6 | f: chata "t°Sata6
charabiscas s t°Sa|a"Biska6s chatola f t°Sa"tOla6
charada f t°Sa"|aDa6 chatolar t t°SatO"la|
charamela f t°Sa|a"mEla6 chauvinismo m t°SawBi"nismo6
charamona f t°Sa|a"mona6 chauvinista s t°SawBi"nista6
charamusca f t°Sa|a"muska6s chave f "t°SaBe6
charamusquear i t°Sa|amuske"a| chavear t t°SaBe"a|
charamuza f t°Sa|a"muTa6 chaveiro a s t°Sa"Bej|o6 | f: chaveira
charanga f t°Sa"|aNga6 t°Sa"Bej|a6
charca f "t°Sa|ka6 chavella f t°Sa"Be¥a6
charco m "t°Sa|ko6 chavelleira f t°SaBe"¥ej|a6
chareta f t°Sa"|eta6 chavello m t°Sa"Be¥o6
charla f "t°Sa|la6 chavellón m t°SaBe"¥oN
charlar i t°Sa|"la| chavelluco m t°SaBe"¥uko6
charlatán a s t°Sa|la"taN | f: chaveta f t°Sa"BeTa6
charlatana t°Sa|la"tana6 chavicar t i t°SaBi"ka|

33
chaza f "t°SaTa6 chicano a s t°Si"kano6 | f: chicana
chazar t t°Sa"Ta| t°Si"kana6
chazo m "t°SaTo6 chicar t t°Si"ka| | var achicar
che p t°Se6 chicha f "t°Sit°Sa6
chea f "t°Sea6 chícharo m "t°Sit°Sa6|o6
checo a s "t°SEko6 | f: checa "t°SEka6 | chicharra f t°Si"t°Sara6
nt República Checa chicharro m t°Si"t°Saro6
checoslovaco a s t°SEkoslo"Bako6 | chicho m "t°Sit°So6
f: checoslovaca t°SEkoslo"Baka6 | chico a "t°Siko6 | f: chica "t°Sika6
nt ant Checoslovaquia chicoria f t°Si"kO|ja6
cheda f "t°S° eDa6 chicotada f "t°SikO"taDa6
chedeiro m t°Se"Dej|o6 chicote m t°Si"kOte6
chegada f t°Se"VaDa6 chifrar i t°Si"f|a|
chegado pt a t°Se"VaDo6 | f: chegada chifre m "t°Sif|e6
t°Se"VaDa6 chile m "t°Sile6
chegar t i pr t°Se"Va| chileno a s t°Si"leno6 | f: chilena
cheirar t i t°Sej"|a| t°Si"lena6 | nt Chile
cheirento a t°Sej"|ento6 (t°Sej"|Ento6) | chilindrada f t°Silin"d|aDa6
f: cheirenta t°Sej"|enta6 (t°Sej"|Enta6) chimpancé m t°Simpan"TE
cheiro m "t°Sej|o6 t°Simpan"Te
cheirón a s t°Sej"|oN | f: cheirona chimpar t pr i t°Sim"pa|
t°Sej"|ona6 chimpo m "t°Simpo6
cheiror m t°Sej"|o| china f "t°Sina6
cheiroso a t°Sej"|oso6 | f: cheirosa chincar t t°SiN"ka|
t°Sej"|osa6 chincha f "t°Sint°Sa6 | var chinche
cheirume m t°Sej"|ume6 chinche f "t°Sint°Se6 | var chincha
cheísmo m t°Se"ismo6 chincheta f t°Sin"t°Seta6
cheminea f t°Semi"nEa6 chinchilla f t°Sin"t°Si¥a6
chencha f "t°Sent°Sa6 chinchín m t°Sin"t°SiN
cheo a "t°Seo6 | f: chea "t°Sea6 chincho1 m "t°Sint°So6
chepa1 f "t°Sepa6 chincho2 m "t°Sint°So6
chepa2 f "t°Sepa6 chinchón m t°Si"t°SoN
chepudo a t°Se"puDo6 | f: chepuda chinchona f t°Sin"t°Sona6
t°Se"puDa6 chinchorro m t°Sin"t°Soro6
cheque m "t°SEke6 chinco m "t°SiNko6
cherburgués a s t°SE|Bu|"Ves | f: chineiro m t°Si"nej|o6
cherburguesa t°SE|Bu|"Vesa6 | nt chinela f t°Si"nEla6
Cherburgo chinés a s t°Si"nes | f: chinesa
cherna f "t°SE|na6 t°Si"nesa6 | nt China
cheviot m t°SE"BjOt chino ix s "t°Sino6 | f: china "t°Sina6 |
chiador a t°Sia"Do| | f: chiadora var quino
t°Sia"Do|a6 chintófano m t°Sin"tOfa6no6
chiar i t°Si"a| chío m "t°Sio6
chibar t pr t°Si"Ba| chiola f t°Si"Ola6
chibo s "t°SiBo6 | f: chiba "t°SiBa6 chiolada f t°SiO"laDa6
chicado m t°Si"kaDo6 chipriota a s t°Sip|i"Ota6 | nt Chipre
chirimía f t°Si|i"mia6

34
chirla f "t°Si|la6 chocolatería f t°SokolatE"|ia6 | var
chirlador a t°Si|la"Do| | f: chirladora chocolataría
t°Si|la"Do|a6 choedura f t°Soe"Du|a6
chirlar i t°Si|"la| choer t pr t°So"e|
chirlo m "t°Si|lo6 chofer m t°SO"fE|
chirlomirlo m t°Si|lo"mi|lo6 chofre m "t°SOf|e6
chisca f "t°Siska6 choia f "t°SOja6
chiscar t i t°Sis"ka| choiar i t°SO"ja|
chisco m "t°Sisko6 choio m "t°SOjo6
chisme m "t°Sisme6 choiva f "t°SojBa6 | var chuvia
chisnar t i pr t°Sis"na| chola1 f "t°SOla6
chispa f "t°Sispa6 chola2 f "t°SOla6
chispazo m t°Sis"paTo6 chopa f "t°SOpa6
chispear i t°Sispe"a| chope m "t°SOpe6
chispo a "t°Sispo6 | f: chispa "t°Sispa6 chopo1 m "t°Sopo6 | var choco1
chisqueiro m t°Sis"kej|o6 chopo2 m "t°Sopo6
chistar i t°Sis"ta| chopo3 m "t°Sopo6
chiste m "t°Siste6 chopo4 m "t°Sopo6
chistera f t°Sis"tE|a6 choque m "t°SOke6
chistosamente av t°Sistosa"mente6 choqueiro1 a s t°SO"kej|o6 | f:
chistoso a t°Sis"toso6 | f: chistosa choqueira t°SO"kej|a6
t°Sis"tosa6 choqueiro2 s t°SO"kej|o6 | f:
chito m "t°Sito6 choqueira t°SO"kej|a6
cho1 cont t°So6 | nt che1 (p) + o2 (art) choqueiro3 m t°SO"kej|o6
cho2 m "t°So choquelear i t°Sokele"a|
choca f "t°SOka6 choqueleo m t°Soke"leo6
chocallada f t°Soka"¥aDa6 choquén f t°SO"kEN
chocalleiro a s t°Soka"¥ej|o6 | : chor f "t°So|
chocalleira chorada f t°So"|aDa6
chocallo m t°So"ka¥o6 choradeira f t°So|a"Dej|a6
chocante a t°So"kante6 chorar t i t°So"|a|
chocar1 t i t°So"ka| choremia f t°So"|Emja6
chocar2 i t°So"ka| choricar i t°So|i"ka|
chocarelo m t°Soka"|Elo6 choricas s a t°So"|ika6s
chochear t i t°Sot°Se"a| t°SOt°Se"a| chorida f t°So"|iDa6
chocheira f t°So"t°Sej|a6 t°SO"t°Sej|a6 chorima f t°So"|ima6
chocho a "t°Sot°So6 "t°SOt°So6 | f: chocha choro m "t°°So|o6
"t°Sot°Sa6 "t°SOt°Sa6 | var choucho choromicada f t°So|omi"kaDa6
choco1 m "t°SOko6 "t°Soko6 | var choromicar i t°So|omi"ka|
chopo1 choromicas s a t°So|o"mika6s
choco2 a "t°Soko6 | f: choca "t°Soka6 choromiqueiro a s t°So|omi"kej|o6 |
chocolataría t°Sokolata"|ia6 | var f: choromiqueira t°So|omi"kej|a6
chocolatería chorón a s t°So"|oN | f: chorona
chocolate m t°Soko"late6 t°So"|ona6
chocolateiro s t°Sokola"tej|o6 | f: chorosamente av t°So|osa"mente6
chocolateira t°Sokola"tej|a6 choroso a t°So"|oso6 | f: chorosa
t°So"|osa6

35
chorra f "t°Sora6 chuchón a s t°Su"t°SoN | f: chuchona
chorrear i t t°Sore"a| t°Su"t°Sona6
chorro m "t°Soro6 chufa f "t°Sufa6
choruma f t°So"|uma6 chufar t pr t°Su"fa|
chorume m t°So"|ume6 chufón a s t°Su"foN | f: chufona
choscar t t°Sos"ka| | var chuscar t°Su"fona6
chosco a s "t°Sosko6 | f: chosca chula f "t°Sula6
"t°Soska6 chularía t°Sula"|ia6 | var chulería
chota f "t°SOta6 chulear pr t°Sule"a|
chotis m "t°SOtis chulería f t°SulE"|ia6 | var chularía
choto m "t°Soto6 chulo s a "t°Sulo6 | f: chula "t°Sula6
chou, ao lav O"t°Sow chumaceira f t°Suma"Tej|a6
choucha f "t°Sowt°Sa6 chumazo m t°Su"maTo6
chouchar i t°Sow"t°Sa| chumbada f t°Sum"baDa6
choucho a "t°Sowt°So6 | f: choucha chumbar t pr t°Sum"ba|
"t°Sowt°Sa6 | var chocho chumbeira1 f t°Sum"bej|a6
choulán m t°Sow"laN chumbeira2 f t°Sum"bej|a6
choupa f "t°Sowpa6 chumbeiro m t°Sum"bej|o6
choupada f t°Sow"paDa6 chumbo1 m "t°Sumbo6
choupana f t°Sow"pana6 chumbo2 a "t°Sumbo6 | f: chumba
choupar i t°Sow"pa| "t°Sumba6
chouparro m t°Sow"paro6 chupábel a t°Su"paBe6l | var
choupín m t°Sow"piN chupable
chourela f t°Sow"|Ela6 chupable a t°Su"paBle6 | var
chouriceiro s t°Sow|i"Tej|o6 | f: chupábel
chouriceira t°Sow|i"Tej|a6 chupada f t°Su"paDa6
chouriza f t°Sow"|iTa6 chupadeira f t°Supa"Dej|a6
chourizada f t°Sow|i"TaDa6 chupadela f t°Supa"DEla6
chourizo m t°Sow"|iTo6 chupado pt a t°Su"paDo6 | f: chupada
chousa f "t°Sowsa6 t°Su"paDa6
chouselo m t°Sow"selo6 chupador a s t°Supa"Do| | f:
chouso m "t°Sowso6 chupadora t°Supa"Do|a6
chousume m t°Sow"sume6 chupamel m t°Supa"mEl
choutar i t°Sow"ta| chupar t pr t°Su"pa|
chouteiro a s t°Sow"tej|o6 | f: chupatinta s t°Supa"tinta6
chouteira t°Sow"tej|a6 chupe, a lav a"t°Supe6
chouto m "t°Sowto6 chupeta f t°Su"peta6
chover i t°So"Be| chupete m t°Su"pete6
choza f "t°SOTa6 chupón a s t°Su"poN | f: chupona
chuca f "t°Suka6 t°Su"pona6
chucha f "t°Sut°Sa6 churra ix f "t°Sura6
chuchado pt a t°Su"t°SaDo6 | f: churrascaría t°Suraska"|ia6 | var
chuchada t°Su"t°SaDa6 churrasquería
chuchamel m t°Sut°Sa"mEl churrasco m t°Su"rasko6
chuchar t pr t°Su"t°Sa| churrasquería f t°SuraskE"|ia6 | var
chucho m "t°Sut°So6 churrascaría

36
churreiro s t°Su"rej|o6 | f: churreira ciatio m Ti"atjo6
t°Su"rej|a6 cíato m "Tia6to6
churro1 m "t°Suro6 cibaco m Ti"Bako6
churro2 a "t°Suro6 | f: churra "t°Sura6 ciballo m Ti"Ba¥o6
churruscada f t°Surus"kaDa6 cibelina af f TiBE"lina6
churrusqueiro a s t°Surus"kej|o6 | f: cibernética f TiBe|"nEtika6
churrusqueira t°Surus"kej|a6 cibernético a TiBe|"nEtiko6 | f:
chuscar t t°Sus"ka| | var choscar cibernética TiBe|"nEtika6
chusco m "t°Susko6 ciborio m Ti"BO|jo6
chusma f "t°Susma6 cicádidos mpl Ti"kaDiDo6s
chusmigar i t°Susmi"Va| cicatrícula f Tika"t|ikula6
chusmo m "t°Susmo6 cicatriz f Tika"t|iT
chuspe m "t°Suspe6 | var cuspe cicatrización f Tikat|iTa"TjoN
chuspir t i t°Sus"pi| | var cuspir cicatrizante a m Tikat|i"Tante6
chuvascada f t°SuBas"kaDa6 cicatrizar t i Tikat|i"Ta|
chuvasco m t°Su"Basko6 cicel m Ti"TEl
chuvasqueiro m t°SuBas"kej|o6 cicelado m TiTE"laDo6
chuvia f "t°SuBja6 | var choiva cicelador a TiTEla"Do| | f:
chuvieira f t°Su"Bjej|a6 ciceladora TiTEla"Do|a6
chuviñada f t°SuBi"≠aDa6 cicelar t TiTE"la|
chuviñar i t°SuBi"≠a| cícero m "TiTe6|o6
chuviñoso a t°SuBi"≠oso6 | f: cicerone m TiTE"|one6
chuviñosa t°SuBi"≠osa6 ciceroniano a TiTE|o"njano6 | f:
chuvioso a t°Su"Bjoso6 | f: chuviosa ciceroniana TiTE|o"njana6
t°Su"Bjosa6 cicha f "Tit°Sa6
chuvisca f t°Su"Biska6 cichafontes m Tit°Sa"fonte6s
chuviscada f t°SuBis"kaDa6 cichar t Ti"t°Sa|
chuviscar i t°SuBis"ka| cicho m "Tit°So6
chuza f "t°SuTa6 cichón m Ti"t°SoN
chuzada f t°Su"TaDa6 cichote m Ti"t°SOte6
chuzar i t t°Su"Ta| cicindela f TiTin"dEla6
chuzo m "t°SuTo6 cicindélidos mpl TiTin"dEliDo6s
cianato m Tja"nato6 ciclamino m Tikla"mino6
cianhídrico a Tja"niD|iko6 ciclicamente av Tiklika"mente6
Tja"NiD|iko6 | f: cianhídrica cíclico a "Tikliko6 | f: cíclica
Tja"niD|ika6 Tja"NiD|ika6 "Tiklika6
ciánico a Ti"aniko6 | f: ciánica ciclismo m Ti"klismo6
Ti"anika6 ciclista s Ti"klista6
cianofíceas fpl Tjano"fiTe8a6s ciclo m "Tiklo6
cianose f Tja"nOse6 ciclocrós m Tiklo"k|Os
cianótico a Tja"nOtiko6 | f: cianótica cicloidal a TiklOj"Dal
Tja"nOtika6 cicloide f Ti"klOjDe6
cianóxeno m Tja"nOSe6no6 ciclomotor m Tiklomo"to|
cianuro m Tja"nu|o6 ciclón m Ti"kloN
ciática f Ti"atika6 ciclónico a Ti"klOniko6 | f: ciclónica
ciático a Ti"atiko6 | f: ciática Ti"klOnika6
Ti"atika6 ciclope m Ti"klOpe6

37
ciclópeo a Ti"klOpe8o6 | f: ciclópea ciliado a Ti"ljaDo6 | f: ciliada
Ti"klOpe8a6 Ti"ljaDa6
ciclostilo m Ti"klOstilo6 ciliados mpl Ti"ljaDo6s
ciclóstomos mpl Ti"klOsto6mo6s ciliar a Ti"lja|
ciclotimia f Tiklo"timja6 cilicio m Ti"liTjo6
ciclotímico a Tiklo"timiko6 | f: cilindrada f Tilin"d|aDa6
ciclotímica Tiklo"timika6 cilindrar t Tilin"d|a|
ciclotrón m Tiklo"t|oN cilíndrico a Ti"lind|iko6 | f: cilíndrica
cicloturismo m Tiklotu"|ismo6 Ti"lind|ika6
cicónidos mpl Ti"kOniDo6s cilindro m Ti"lind|o6
ciconiformes mpl TikOni"fO|me6s cilio m "Tiljo6
cicuta f Ti"kuta6 cillado a Ti"¥aDo6 | f: cillada Ti"¥aDa6
cidadán a s TiDa"DaN | f: cidadá | var cinllado
TiDa"Da cima f "Tima6
cidadanía f TiDaDa"nia6 cima de lpp "Tima6De6
cidade f Ti"DaDe6 cimacio m Ti"maTjo6
cidadela f TiDa"DEla6 cimar i Ti"ma|
cidoiro m Ti"Doj|o6 | var cizoiro cimase f Ti"mase6
cidra f "TiD|a6 címbalo m "Timba6lo6
cidreira f Ti"D|ej|a6 cimbra1 f "Timb|a6
ciencia f "TjEnTja6 cimbra2 f "Timb|a6
cientificamente av cimbrar t i Tim"b|a|
TjEntifika"mente6 címbrico a "Timb|iko6 | f: címbrica
científico a s TjEn"tifiko6 | f: "Timb|ika6
científica TjEn"tifika6 cimbro1 a s "Timb|o6 | f: cimbra
cientifismo m TjEnti"fismo6 "Timb|a6 | nt ant Cimbria
cifose f Ti"fOse6 cimbro2 m "Timb|o6
cifra1 f "Tif|a6 cimbro3 m "Timb|o6
cifra2 f "Tif|a6 cimbrón m Tim"b|oN
cifrar1 t pr Ti"f|a| cimeira f Ti"mej|a6
cifrar2 i Ti"f|a| cimentación f Timenta"TjoN
cigalla f Ti"Va¥a6 (TimEnta"TjoN)
cigallada f TiVa"¥aDa6 cimentar t pr Timen"ta| (TimEn"ta|)
cigallo m Ti"Va¥o6 | var ciballo cimento m Ti"mento6 (Ti"mEnto6)
cigano a s Ti"Vano6 | f: cigana cimícidos mpl Ti"miTiDo6s
Ti"Vana6 cimitarra f Timi"tara6
cigarra f Ti"Vara6 cimo m "Timo6
cigarreira f TiVa"rej|a6 cimografía f TimoV|a"fia6
cigarreiro s TiVa"rej|o6 | f: cimógrafo m Ti"mOV|a6fo6
cigarreira TiVa"rej|a6 cimograma m Timo"V|ama6
cigarro m Ti"Varo6 cimón m Ti"moN
cigarrón m TiVa"roN cimoso a Ti"moso6 | f: cimosa
cigomático a TiVo"matiko6 | f: Ti"mosa6
cigomática TiVo"matika6 cimótico a Ti"mOtiko6 | f: cimótica
cigomorfa af TiVo"mO|fa6 Ti"mOtika6
cigoto m Ti"Voto6 cimprar i Tim"p|a|
cigurat m TiVu"|at

38
cimprón a s Tim"p|oN | f: cimprona cinematografía f TinematoV|a"fia6
Tim"p|ona6 TinEmatoV|a"fia6
cinabrio m Ti"naB|jo6 cinematograficamente av
cinámico a Ti"namiko6 | f: cinámica TinematoV|afika"mente6
Ti"namika6 TinEmatoV|afika"mente6
cinamomo m Tina"momo6 cinematográfico a
cinasco m Ti"nasko6 Tinemato"V|afiko6
cinc m "TiNk "TiN | var zinc TinEmato"V|afiko6 | f:
cincar t TiN"ka| cinematográfica
cinceira f Tin"Tej|a6 | var cinseira Tinemato"V|afika6
cinceiro m Tin"Tej|o6 | var cinseiro TinEmato"V|afika6
cincento a Tin"Tento6 (Tin"TEnto6) | f: cinematógrafo m Tinema"tOV|a6fo6
cincenta Tin"Tenta6 (Tin"TEnta6) | TinEma"tOV|a6fo6
var cinsento cinerama m Tine"|ama6
cincha f "Tint°Sa6 cinerario a Tine"|a|jo6 | f: cineraria
cinchar t Tin"t°Sa| Tine"|a|ja6
cincheira f Tin"t°Sej|a6 cinéreo a Ti"nE|e8o6 | f: cinérea
cinchón m Tin"t°SoN Ti"nE|e8a6
cíncico a "TinTiko6 | f: cíncica cinética f Ti"nEtika6
"TinTika6 cinético a Ti"nEtiko6 | f: cinética
cinco num m "TiNko6 Ti"nEtika6
cincocentos num TiNko"TEnto6s | f: cinexética f Tine"SEtika6
cincocentas TiNko"TEnta6s cinexético a Tine"SEtiko6 | f:
cincoenrama m TiNko8en"rama6 cinexética Tine"SEtika6
cincografía f TiNkoV|a"fia6 cínfano m "Tiμfa6no6
cincogravado m TiNkoV|a"BaDo6 cingalés a s TiNga"les | f:
cincona f TiN"kona6 cingalesa TiNga"lesa6 | nt Ceilán /
cinconina f TiNko"nina6 Sri Lanka
cincuenta num TiN"kwEnta6 cíngaro a s "TiNVa6|o6 | f: cíngara
cincuentena f TiNkwEn"tena6 "TiNVa6|a6
cincuentenario m TiNkwEnte"na|jo6 cinguideira f TiNgi"Dej|a6
cincuentón a s TiNkwEn"toN | f: cinguideiro m TiNgi"Dej|o6
cincuentona TiNkwEn"tona6 cinguir t pr TiN"gi|
cine m "Tine6 cíngulo m "TiNgulo6
cineasta s Tine"asta6 cinicamente av Tinika"mente6
cineclub m Tine"klub cínico a s "Tiniko6 | f: cínica "Tinika6
cinefilia f Tine"filja6 cínife m "Tinife6
cinéfilo a s Ti"nEfilo6 | f: cinéfila cinismo m Ti"nismo6
Ti"nEfila6 cinllado a Tin"¥aDo6 | f: cinllada
cinefórum m Tine"fO|um Tine"fO|uN Tin"¥aDa6 | var cillado
cinema m Ti"nEma6 Ti"nema6 cinocéfalo a Tino"TEfa6lo6 | f:
cinemascope m Tinemas"kOpe6 cinocéfala Tino"TEfa6la6
TinEmas"kOpe6 cinoglosa f Tino"Vlosa6
cinemateca f Tinema"teka6 cinsa f "Tinsa6 | var cinza
TinEma"teka6 cinseira f Tin"sej|a6 | var cinceira
cinemática f Tine"matika6 cinseiro m Tin"sej|o6 | var cinceiro
TinE"matika6

39
cinsento a Tin"sento6 (Tin"sEnto6) | f: circunciso a m Ti|kun"Tiso6 | f:
cinsenta | var cincento Tin"senta6 circuncisa m Ti|kun"Tisa6
(Tin"sEnta6) circundábel a Ti|kun"daBe6l | var
cinta f "Tinta6 circundable
cintado a Tin"taDo6 | f: cintada circundable a Ti|kun"daBle6 | var
Tin"taDa6 circundábel
cintaxe f Tin"taSe6 circundado pt m Ti|kun"daDo6
cintazo m Tin"taTo6 circundante a Ti|kun"dante6
cinto m "Tinto6 circundar t Ti|kun"da|
cintón m Tin"toN circundo m Ti|"kundo6
cintura f Tin"tu|a6 circunferencia f Ti|kuμfe"|EnTja6
cinxiberáceas fpl TinSiBe"|aTe8a6s (Ti|kuμfe"|enTja6)
cinxir t pr Tin"Si| circunflexo a Ti|kuμ"flEkso6 | f:
cinza f "TinTa6 | var cinsa circunflexa Ti|kuμ"flEksa6
cinzarra f Tin"Tara6 circunlocución f Ti|kunlOku"TjoN
cinzarrada f TinTa"raDa6 circunloquio m Ti|kun"lOkjo6
cinzarro m Tin"Taro6 circunnavegación f
ciobra f Ti"OB|a6 Ti|kuNnaBeVa"TjoN
ciperáceas fpl Tipe"|aTe8a6s circunnavegar t Ti|kuNnaBe"Va|
cipo m "Tipo6 circunscribir t pr Ti|kunsk|i"Bi|
cipolino m Tipo"lino6 circunscrición f Ti|kunsk|i"TjoN
cipreidos mpl Ti"p|ejDo6s circunscrito pt a Ti|kuns"k|ito6 | f:
ciprés m Ti"p|Es circunscrita Ti|kuns"k|ita6
ciprínidos mpl Ti"p|iniDo6s circunspección f Ti|kunspEk"TjoN
cipsélidos mpl Tip"sEliDo6s circunspectamente av
circense a Ti|"TEnse6 Ti|kunspEkta"mente6
circio a "Ti|Tjo6 | f: circia "Ti|Tja6 circunspecto a Ti|kuns"pEkto6 | f:
circo m "Ti|ko6 circunspecta Ti|kuns"pEkta6
circón m Ti|"koN circunstancia f Ti|kuns"tanTja6
circonfuso a Ti|koμ"fuso6 | f: circunstanciado a
circonfusa Ti|koμ"fusa6 Ti|kunstan"TjaDo6 | f:
circónico a Ti|"kOniko6 | f: circónica circunstanciada Ti|kunstan"TjaDa6
Ti|"kOnika6 circunstancial a Ti|kunstan"Tjal
circonio m Ti|"kOnjo6 circunstancialmente av
circuíto m Ti|ku"ito6 Ti|kunstanTjal"mente6
circulación f Ti|kula"TjoN circunstante a Ti|kuns"tante6
circulante a Ti|ku"lante6 circunvalación f Ti|kumbala"TjoN
circular1 a f Ti|ku"la| circunvalar t Ti|kumba"la|
circular2 i Ti|ku"la| circunveciño a Ti|kumbe"Ti≠o6 | f:
circularidade f Ti|kula|i"DaDe6 circunveciña Ti|kumbe"Ti≠a6
circularmente av Ti|kula|"mente6 circunvoar t i Ti|kumbo"a|
circulatorio a Ti|kula"tO|jo6 | f: circunvolución f Ti|kumbolu"TjoN
circulatoria Ti|kula"tO|ja6 cireneo a s Ti|e"neo6 | f: cirenea
círculo m "Ti|kulo6 Ti|e"nea6 | nt ant Cirene
circumpolar a Ti|kumpo"la| cirial m Ti"|jal
circuncidar t pr Ti|kunTi"Da| cirichar t Ti|i"t°Sa| | var zurrichar
circuncisión f Ti|kunTi"sjoN cirichón m Ti|i"t°SoN

40
cirílico a Ti"|iliko6 | f: cirílica cispadano a s Tispa"Dano6 | f:
Ti"|ilika6 cispadana Tispa"Dana6 | nt Sur do
cirindainas fpl Ti|in"dajna6s Po
ciringallo m Ti|iN"ga¥o6 cispar i Tis"pa|
cirio m "Ti|jo6 cisqueira f Tis"kej|a6
ciriscón m Ti|is"koN cista f "Tista6
cirlar i pr Ti|"la| cistáceas fpl Tis"taTe8a6s
cirola f Ti"|Ola6 cisterciense a s Tiste|"TjEnse6
cirolas fpl Ti"|Ola6s cisterna f Tis"tE|na6
ciroleira f Ti|O"lej|a6 cisticerco m Tisti"Te|ko6
cirolo m Ti"|Olo6 cisticercose f TistiTe|"kOse6
cirrio m "Tirjo6 cístico a "Tistiko6 | f: cística "Tistika6
cirrípedes mpl Ti"ripe6De6s cistina f Tis"tina6
cirro1 m "Tiro6 cistite f Tis"tite6
cirro2 m "Tiro6 cistoflaxelados mpl
cirrocúmulo m Tiro"kumulo6 TistoflaSE"laDo6s
cirrose f Ti"rOse6 cistoscopia f Tistos"kOpja6
cirrostrato m Tiros"t|ato6 cistoscopio m Tistos"kOpjo6
cirrótico a Ti"rOtiko6 | f: cirrótica cistotomía f Tistoto"mia6
Ti"rOtika6 cisxordano a s TisSo|"Dano6 | f:
cirurxía f Ti|u|"Sia6 cisxordana TisSo|"Dana6 | nt
cirurxián s Ti|u|"SjaN | f: cirurxiá Cisxordania
Ti|u|"Sja cita f "Tita6
cirúrxico a Ti"|u|Siko6 | f: cirúrxica citábel a Ti"taBe6l | var citable
Ti"|u|Sika6 citable a Ti"taBle6 | var citábel
cisalla f Ti"sa¥a6 | var cizalla citación f Tita"TjoN
cisalpino a s Tisal"pino6 | f: citado1 a Ti"taDo6 | f: citada Ti"taDa6
cisalpina Tisal"pina6 | nt ant Galia citado2 pt Ti"taDo6 | f: citada Ti"taDa6
Cisalpina citania f Ti"tanja6
cisandino a s Tisan"dino6 | f: citar t pr Ti"ta|
cisandina Tisan"dina6 cítara f "Tita6|a6
cisca f "Tiska6 citarista s Tita"|ista6
ciscallar t Tiska"¥a| citatorio a Tita"tO|jo6 | f: citatoria
ciscallo m Tis"ka¥o6 Tita"tO|ja6
ciscar t pr Tis"ka| citerior a TitE"|jo|
cisco m "Tisko6 cítiso m "Titiso6
cisma1 m "Tisma6 citodiagnóstico m TitoDjag"nOstiko6
cisma2 f "Tisma6 cítola f "Tito6la6
cismar i Tis"ma| c41tólise f Ti"tOlise6
cismático a Tis"matiko6 | f: citoloxía f Titolo"Sia6
cismática Tis"matika6 citolóxico a Tito"lOSiko6 | f:
cismeiro a s Tis"mej|o6 | f: cismeira citolóxica Tito"lOSika6
Tis"mej|a6 citoplasma m Tito"plasma6
cismón a s Tis"moN | f: cismona s citostático a m Titos"tatiko6 | f:
Tis"mona6 citostática Titos"tatika6
cisne m "Tisne6 citote m Ti"tOte6
citra f "Tit|a6

41
citrano m Ti"t|ano6 clarear t i kla|e"a|
citrato m Ti"t|ato6 clareeira f kla|e"ej|a6
cítrico a "Tit|iko6 | f: cítrica "Tit|ika6 clareiro m kla"|ej|o6
citrino a Ti"t|ino6 | f: citrina Ti"t|ina6 clarencia f kla"|EnTja6 (kla"|enTja6)
civeta f Ti"Beta6 clareo m kla"|eo6
civicamente av TiBika"mente6 clarete am m kla"|ete6
cívico a "TiBiko6 | f: cívica "TiBika6 clarexa f kla"|eSa6
civil a Ti"Bil clarexar i t kla|e"Sa|
civilidade f TiBili"DaDe6 clareza f kla"|eTa6
civilista s TiBi"lista6 claridade f kla|i"DaDe6
civilizábel a TiBili"TaBe6l | var clarificábel a kla|ifi"kaBe6l | var
civilizable clarificable
civilizable a TiBili"TaBle6 | var clarificable a kla|ifi"kaBle6 | var
civilizábel clarificábel
civilización f TiBiliTa"TjoN clarificación f kla|ifika"TjoN
civilizadamente av clarificador a kla|ifika"Do| | f:
TiBiliTaDa"mente6 clarificadora kla|ifika"Do|a6
civilizado pt a TiBili"TaDo6 | f: clarificante a kla|ifi"kante6
civilizada TiBili"TaDa6 clarificar t kla|ifi"ka|
civilizador a s TiBiliTa"Do| | f: clarín m kla"|iN
civilizadora TiBiliTa"Do|a6 clarinete m kla|i"nete6
civilizar t pr TiBili"Ta| clarinetista s kla|ine"tista6
civilmente av TiBil"mente6 clarisa f kla"|isa6
civismo m Ti"Bismo6 clarividencia f kla|iBi"DEnTja6
cizalla f Ti"Ta¥a6 | var cisalla (kla|iBi"DenTja6)
cizoiro m Ti"Toj|o6 | var cidoiro clarividente a kla|aBi"Dente6
clac ix m "klak kla|aBi"DEnte6
cladóceros mpl kla"DOTe6|o6s claro a m "kla|o6 | f: clara "kla|a6
cladodio m kla"DODjo6 clarón m kla"|oN
clamar i kla"ma| claroscuro a m kla|os"ku|o6 | f:
clámide f "klamiDe6 claroscura kla|os"ku|a6
clamor m kla"mo| clase f "klase6
clamorosamente av clasicamente av klasika"mente6
klamo|osa"mente6 clasicismo m klasi"Tismo6
clamoroso a klamo"|oso6 | f: clasicista s klasi"Tista6
clamorosa klamo"|osa6 clásico a "klasiko6 | f: clásica
clan m "klaN "klasika6
clandestinamente av clasificábel a klasifi"kaBe6l | var
klandestina"mente6 clasificable
clandestinidade f klandestini"DaDe6 clasificable a klasifi"kaBle6 | var
clandestino a klandes"tino6 | f: clasificábel
clandestina klandes"tina6 clasificación f klasifika"TjoN
claque f "klake6 clasificador a s klasifika"Do| | f:
claqueta f kla"keta6 clasificadora klasifika"Do|a6
clara f "kla|a6 clasificar t pr klasifi"ka|
claraboia f kla|a"BOja6 clasista a s kla"sista6
claramente av kla|a"mente6

42
clástico a "klastiko6 | f: clástica climatérico a klima"tE|iko6 | f:
"klastika6 climatérica klima"tE|ika6
claudia af f "klawDja6 climaterio m klima"tE|jo6
claudicación f klawDika"TjoN climático a kli"matiko6 | f: climática
claudicante a klawDi"kante6 kli"matika6
claudicar i klawDi"ka| climatización f klimatiTa"TjoN
claudieira f klawDi"ej|a6 climatizar t klimati"Ta|
claustral a s klaws"t|al climatoloxía f klimatolo"Sia6
claustro m "klawst|o6 climatolóxico a klimato"lOSiko6 | f:
claustrofobia f klawst|o"fOBja6 climatolóxica klimato"lOSika6
claustrófobo a klaws"t|Ofo6Bo6 | f: climatoterapia f klimatote"|apja6
claustrófoba klaws"t|Ofo6Ba6 clímax m "klimaks
cláusula f "klawsula6 clinicamente av klinika"mente6
clausura f klaw"su|a6 clínico a s "kliniko6 | f: clínica
clausurar t klawsu"|a| "klinika6
clava f "klaBa6 clinómetro m kli"nOme6t|o6
clave f "klaBe6 clip m "klip
clavecín m klaBe"TiN clípeo m "klipe8o6
clavecinista s klaBeTi"nista6 clister m klis"tE|
clavicembalista s klaBit°SEmba"lista6 clitorídeo a klito"|iDe8o6 | f:
clavicémbalo m klaBi"t°SEmba6lo6 clitorídea klito"|iDe8a6
clavicordio m klaBi"kO|Djo6 clítoris m "klito6|is
clavícula f kla"Bikula6 clixé m kli"SE
cleistogamia f klejsto"Vamja6 cloaca f klo"aka6
clemátide f kle"matiDe6 cloasma m klo"asma6
clemencia f kle"mEnTja6 clon m "kloN
(kle"menTja6) clonación f klona"TjoN
clemente a kle"mente6 kle"mEnte6 clonar t klo"na|
clementina f klemen"tina6 clónico a "klOniko6 | f: clónica
(klemEn"tina6) "klOnika6
clepsidra f klEp"siD|a6 cloración f klO|a"TjoN
cleptomanía f klEptoma"nia6 clorado pt a klO"|aDo6 | f: clorada
cleptómano a s klEp"tOma6no6 | f: klO"|aDa6
cleptómana klEp"tOma6na6 cloral m klO"|al
clerecía f klE|e"Tia6 cloranfenicol m klO|aμfeni"kOl
clerical a klE|i"kal clorar t klO"|a|
clericalismo m klE|ika"lismo6 clorato m klO"|ato6
clericato m klE|i"kaTo6 clorhidrato m klO|i"D|ato6
clérigo m "klE|iVo6 clorhídrico a klO"|iD|iko6 | f:
clero m "klE|o6 clorhídrica klO"|iD|ika6
clic ix m "klik clórico a "klO|iko6 | f: clórica
cliente s kli"Ente6 (kli"ente6) | f: "klO|ika6
clienta kli"Enta6 (kli"enta6) clorita f klO"|ita6
clientela f kliEn"tEla6 (klien"tEla6) clorito m klO"|ito6
clientelismo m kliEntE"lismo6 cloro m "klO|o6
(klientE"lismo6) clorofíceas fpl klO|o"fiTe8as6
clima m "klima6 clorofila f klO|o"fila6

43
clorofílico a klO|o"filiko6 | f: coagulación f koaVula"TjoN
clorofílica klO|o"filika6 coagulante a koaVu"lante6
clorofórmico a klO|o"fO|miko6 | f: coagular t pr koaVu"la|
clorofórmica klO|o"fO|mika6 coágulo m ko"aVulo6
cloroformización f coala m ko"ala6
klO|ofo|miTa"TjoN coalescencia f koales"TEnTja6
cloroformizar t klO|ofo|mi"Ta| (koales"TenTja6)
cloroformo m klO|o"fo|mo6 coalición f koali"TjoN
clorometría f klO|omE"t|ia6 coana f ko"ana6
cloromicetina f klO|omiTe"tina6 coandro m ko"and|o6
cloroplasto m klO|o"plasto6 coañadeira f koa≠a"Dej|a6
clorose f klO"|Ose6 coañar t koa"≠a| | var cañar
cloroso a klO"|oso6 | f: clorosa coañeira f koa"≠ej|a6
klO"|osa6 coaño m ko"a≠o6 | var caño
clorótico a klO"|Otiko6 | f: clorótica coaptación f koapta"TjoN
klO"|Otika6 coaptar t koap"ta|
cloruro m klO"|u|o6 coar t pr ko"a|
club m "klub coarrendador a s koarenda"Do| | f:
cluniacense a s klunja"TEnse6 coarrendadora koarenda"Do|a6
clupeidos mpl klu"pejDo6s coarrendatario a s koarenda"ta|jo6
cnidarios mpl kni"Da|jo6s ni"Da|jo6s | f: coarrendataria koarenda"ta|ja6
cnidosporídeos mpl coartación f koa|ta"TjoN
kniDospo"|iDe8o6s niDospo"|iDe8o6s coartada f koa|"taDa6
co cont ko6 | nt con1 (pp) + o2 (art) coartar t koa|"ta|
có cont kO | nt ca1 (c) + o2 (art) coautor s koaw"to| | f: coautora
coa cont ko6a6 | nt con1 (pp) + a2 koaw"to|a6
(art) coautoría f koawto"|ia6
coacción f koak"TjoN coaxial a koak"sjal
coaccionar t koakTjo"na| cóbado m "koBa6Do6
coactivamente av koaktiBa"mente6 cobaia s ko"Baja6
coactivo a koak"tiBo6 | f: coactiva cobalto m ko"Balto6
koak"tiBa6 cobaltoterapia f koBaltote"|apja6
coada f ko"aDa6 cobertoira f koBe|"toj|a6
coadoiro m koa"Doj|o6 cobertor m koBe|"to|
coador m koa"Do| cobertura f koBe|"tu|a6
coadquirente a s koadki"|ente6 cobítidos mpl ko"BitiDo6s
koadk"i|Ente6 cobiza f ko"BiTa6
coadura f koa"Du|a6 cobizábel a koBi"TaBe6l | var
coadxutor s koaDSu"to| | f: cobizable
coadxutora koaDSu"to|a6 cobizable a koBi"TaBle6 | var
coadxutoría f koaDSuto"|ia6 cobizábel
coadxuvante a koaDSu"Bante6 cobizar t koBi"Ta|
coadxuvar i koaDSu"Ba| cobizosamente av koBiTosa"mente6
coagulábel a koaVu"laBe6l | var cobizoso a koBi"Toso6 | f: cobizosa
coagulable koBi"Tosa6
coagulable a koaVu"laBle6 | var cobra1 f "kOB|a6
coagulábel cobra2 f "kOB|a6

44
cobrábel a ko"B|aBe6l | var coceira f ko"Tej|a6
cobrable cocemento m koTe"mento6
cobrable a ko"B|aBle6 | var (koTe"mEnto6)
cobrábel cocer t i ko"Te|
cobrador a s koB|a"Do| | f: cocerello m koTe"|e¥o6
cobradora koB|a"Do|a6 cocha f "kot°Sa6
cobramento m koB|a"mento6 cochada f ko"t°SaDa6
(koB|a"mEnto6) cochaino a ko"t°Sajno6 | f: cochaina
cobranza f ko"B|anTa6 ko"t°Sajna6
cobrar t i ko"B|a| coche m "kOt°Se6
cobre m "kOB|e6 cochechas fpl ko"t°Set°Sa6s
cobreado pt a m kOB|e"aDo6 | f: cóchegas fpl "kOt°SeVa6s | var
cobreada kOB|e"aDa6 cóxegas
cobrear t koB|e"a| cocheira f kO"t°Sej|a6
cóbrega f "kOB|e6Va6 cocheiro m kO"t°Sej|o6
cobreguear i kOB|eVe"a| cochinchas fpl ko"t°Sint°Sa6s
cobreiro a kO"B|ej|o6 | f: cobreira cochinilla f kot°Si"ni¥a6
kO"B|ej|a6 cocho1 s a "kot°So6 | f: cocha "kot°Sa6
cobro m "kOB|o6 | nt porco
coca1 f "kOka6 cocho2 m "kot°So6 | nt cubil
coca2 f "kOka6 cocho3 m "kot°So6 | nt ubre
coca3 f "kOka6 cochorra f ko"t°Sora6
cocada f kO"kaDa6 cochorro m ko"t°Soro6
cocadura f kOka"Du|a6 | var cochosa f ko"t°Sosa6
crocadura cocido m ko"TiDo6
cocaína f kOka"ina6 cociente m ko"TjEnte6
cocainas s ko"kajna6s cociña f ko"Ti≠a6
cocainomanía f kOkainoma"nia6 cociñar t i koTi"≠a|
cocainómano s kOkai"nOma6no6 | f: cociñeiro s koTi"≠ej|o6 | f: cociñeira
cocainómana kOkai"nOma6na6 koTi"≠ej|a6
cocar t pr kO"ka| | var crocar cóclea f "kOkle8a6
coccidios mpl kOk"TiDjo6s coclear a kOkle"a|
coccidiose f kOkTi"DjOse6 coclearia f kOkle"a|ja6
cóccidos mpl "kOkTiDo6s coco1 m "koko6 "kOko6 | nt árbore
coccinela f kOkTi"nEla6 fantasma
coccinélidos mpl kOkTi"nEliDo6s coco2 m "koko6 | nt verme
coccíneo a kOk"Tine8o6 | f: coccínea cocoso a ko"koso6 | f: cocosa
kOk"Tine8a6 ko"kosa6
cocción f kOk"TjoN cocote m ko"kOte6
cóccix m "kOkTiks cóctel m "kOkte6l
coccíxeo a kOk"Tikse8o6 | f: cocteleira f kOkte"lej|a6
coccíxea kOk"Tikse8a6 coda f "kODa6
cocedoira f koTe"Doj|a6 codaste m ko"Daste6
cocedoiro m koTe"Doj|o6 codecha f ko"Det°Sa6
cocedor s koTe"Do| | f: cocedora codeína f koDE"ina6
koTe"Do|a6 codela f ko"DEla6
cocedura f koTe"Du|a6 codelo m ko"DElo6 ko"Delo6

45
codesal m koDe"sal coercibilidade f koE|TiBili"DaDe6
codeseira f koDe"sej|a6 coercible a koE|"TiBle6 | var
codeso m ko"Deso6 coercíbel
codia f "koDja6 coerción f koE|"TjoN
códice m "kODiTe6 coercitivo a koE|Ti"tiBo6 | f:
codicilar a kODiTi"la| coercitiva koE|Ti"tiBa6
codicilo m kODi"Tilo6 coetaneamente av koEtane8a"mente6
codificábel a kODifi"kaBe6l | var coetáneo a koE"tane8o6 | f: coetánea
codificable koE"tane8a6
codificable a kODifi"kaBle6 | var coeterno a koE"tE|no6 | f: coeterna
codificábel koE"tE|na6
codificación f kODifika"TjoN coevo a ko"EBo6 | f: coeva ko"EBa6
codificador a s kODifika"Do| | f: coexistencia f koEksis"tEnTja6
codificadora kODifika"Do|a6 (koEksis"tenTja6)
codificar t kODifi"ka| coexistente a koEksis"tente6
código m "kODiVo6 koEksis"tEnte6
codio m "kODjo6 coexistir i koEksis"ti|
codirector s koDi|Ek"to| | f: cofadoira f kofa"Doj|a6
codirectora koDi|Ek"to|a6 cofar t i pr ko"fa| | var cofear cozar
codobela f koDo"BEla6 cofear t i pr kofe"a| | var cofar
codorno m ko"Do|no6 | var cadorno cozar
codrolo m ko"D|olo6 cofia f "kOfja6
codroso m ko"D|oso6 cofiño m ko"fi≠o6
coedición f koEDi"TjoN cofre m "kOf|e6
coeducación f koEDuka"TjoN cognación f kOgna"TjoN
coeficiente m koEfi"TjEnte6 cognado a s kOg"naDo6 | f: cognada
coeiro m ko"ej|o6 kOg"naDa6
coella1 f ko"e¥a6 | var coia1 col | nt cognaticio a kOgna"tiTjo6 | f:
verza cognaticia kOgna"tiTja6
coella2 f ko"e¥a6 | var coenlla | nt cognición f kOgni"TjoN
coenllo cognitivo a kOgni"tiBo6 | f: cognitiva
coelleira f koe"¥ej|a6 | var kOgni"tiBa6
coenlleira cognome m kOg"nome6
coelleiro a koe"¥ej|o6 | f: coelleira cognominar t kOgnOmi"na|
koe"¥ej|a6 | var coenlleiro cognoscíbel a kOgnos"TiBe6l | var
coello s ko"e¥o6 | f: coella ko"e¥a6 | cognoscible
var coenllo cognoscible a kOgnos"TiBle6 | var
cóengo m "koeNgo6 cognoscíbel
coenlla f ko"en¥a6 | var coella2 cognoscitivo a kOgnosTi"tiBo6 | f:
coenlleira f koen"¥ej|a6 | var cognoscitiva kOgnosTi"tiBa6
coelleira cogombro m ko"Vomb|o6
coenlleiro a koen"¥ej|o6 | f: cogomelo m koVo"mElo6 koVo"melo6
coenlleira koen"¥ej|a6 | var cogorda f ko"Vo|Da6
coelleiro cogordo m ko"Vo|Do6
coenllo m ko"en¥o6 | var coello cohabitación f koaBita"TjoN
coenxía f koen"Sia6 cohabitar i koaBi"ta|
coercíbel a koE|"TiBe6l | var coherdar t koE|"Da| koe|"Da|
coercible

46
coherdeiro s koE|"Dej|o6 koe|"Dej|o6 coiraza f koj"|aTa6
| f: coherdeira koE|"Dej|a6 coirento a koj"|ento6 (koj"|Ento6) | f:
koe|"Dej|a6 coirenta koj"|enta6 (koj"|Enta6)
coherencia f koE"|EnTja6 coiro m "koj|o6
(koE"|enTja6) coiruda f koj"|uDa6
coherente a koE"|ente6 koE"|Ente6 coirudo a koj"|uDo6 | f: coiruda
coherentemente av koj"|uDa6
koE|ente"mente6 koE|Ente"mente6 coita1 f "kojta6 | nt pesar
cohesión f koE"sjoN coita2 f "kojta6 | | nt terra
cohesivo a koE"siBo6 | f: cohesiva coitado a s koj"taDo6 | f: coitada
koE"siBa6 koj"taDa6
cohibición f koiBi"TjoN coitela f koj"tEla6
cohibir t pr koi"Bi| coitelada f kojtE"laDa6
cohobación f kOOBa"TjoN coitelaría kojtela"|ia6 kojtEla"|ia6 |
cohobar t kOO"Ba| var coitelería
cohonestar t kOOnEs"ta| coiteleiro m kojte"lej|o6 kojtE"lej|o6
cohorte f kO"O|te6 coitelería f kojtelE"|ia6 kojtElE"|ia6 |
coia1 f "kOja6 | nt verza var coitelaría
coia2 f "kOja6 | var croia coitelo m koj"tElo6
coial m kO"jal | nt coio coitío m koj"tio6
coiazo m kO"jaTo6 | nt coio coito m "kojto6
coidado m koj"DaDo6 col f "kOl
coidador s a kojDa"Do| | f: cola1 f "kOla6 | nt pegamento
coidadora kojDa"Do|a6 cola2 f "kOla6 | nt planta
coidadosamente av cola3 f "kOla6 | nt rabo
kojDaDosa"mente6 colaboración f kolaBo|a"TjoN
coidadoso a kojDa"Doso6 | f: colaboracionismo m
coidadosa kojDa"Dosa6 kolaBo|aTjo"nismo6
coidar t i pr koj"Da| colaboracionista s
coido m "kojDo6 kolaBo|aTjo"nista6
coído m kO"iDo6 colaborador a s kolaBo|a"Do| | f:
coieira f kO"jej|a6 | var croieira colaboradora kolaBo|a"Do|a6
coimbrán a s koim"b|aN | f: colaborar i kolaBo"|a|
coimbrá koim"b|a | nt Coimbra colación f kola"TjoN
coincidencia f koinTi"DEnTja6 colacionar t kolaTjo"na|
(koinTi"DenTja6) colado m ko"laDo6
coincidente a koinTi"Dente6 colagogo a m kola"VOVo6 | f:
koinTi"DEnte6 colagoga kola"VOVa6
coincidir i koinTi"Di| colapsar t kolap"sa|
coíña f kO"i≠a6 | nt coia1 colapso m ko"lapso6
coiñal m kOi"≠al colar1 t ko"la|
coiñeira f koi"≠ej|a6 colar2 m ko"la|
coiñeiro m koi"≠ej|o6 colateral a kolatE"|al
coio m "kOjo6 | var croio colateralidade f kolatE|ali"DaDe6
coiote m ko"jOte6 colateralmente av kolatE|al"mente6
coira f "koj|a6 colaxe f ko"laSe6
coiracho m koj"|at°So6

47
coláxeno a s ko"laSe6no6 | f: colerina f kolE"|ina6
coláxena ko"laSe6na6 colesterina f kolestE"|ina6
colcha f "kolt°Sa6 colesterol m kolestE"|Ol
colchoaría kolt°Soa"|ia6 | var colesterolemia f kolestE|O"lEmja6
colchoería coleta f kO"leta6
colchoeiro s kolt°So"ej|o6 | f: colete m ko"lete6
colchoeira kolt°So"ej|a6 colexiadamente av
colchoería f kolt°SoE"|ia6 | var koleSjaDa"mente6
colchoaría colexiado pt a kole"SjaDo6 | f:
colchón m kol"t°SoN colexiada kole"SjaDa6
colear1 i pr kOle"a| | nt cola3 colexial a s kole"Sjal | f: colexiala
colear2 t kOle"a| kole"Sjala6
colección f kolEk"TjoN colexialmente av koleSjal"mente6
coleccionar t kolEkTjo"na| colexiar t pr kole"Sja|
coleccionista s kolEkTjo"nista6 colexiata f kole"Sjata6
coleciste f kole"Tiste6 colexio m ko"leSjo6
colecistite f koleTis"tite6 colgadoiro m kolVa"Doj|o6
colecta f ko"lEkta6 colgadura f kolVa"Du|a6
colectánea f kolEk"tane8a6 colgallo m kol"Va¥o6
colectar t kolEk"ta| colgante a m kol"Vante6
colectivamente av kolEktiBa"mente6 colgar t i pr kol"Va|
colectividade f kolEktiBi"DaDe6 colibacilo m kOliBa"Tilo6
colectivismo m kolEkti"Bismo6 colibacilose f kOliBaTi"lOse6
colectivista s kolEkti"Bista6 colibrí m kOli"B|i
colectivístico a kolEkti"Bistiko6 | f: cólico a m "kOliko6 | f: cólica
colectivística kolEkti"Bistika6 "kOlika6
colectivización f kolEktiBiTa"TjoN colidir i kOli"Di|
colectivizar t kolEktiBi"Ta| coliflor f kOli"flo|
colectivo a m kolEk"tiBo6 | f: coliga f ko"liVa6
colectiva kolEk"tiBa6 coligar t pr koli"Va|
colector a m kolEk"to| | f: colimación f kolima"TjoN
colectora kolEk"to|a6 colimador m kolima"Do|
colédoco m ko"lEDo6ko6 colímbidos mpl ko"limbiDo6s
colega s ko"lEVa6 (ko"leVa6) colimbo m ko"limbo6
coleira f kO"lej|a6 colirio m kO"li|jo6
coleiro m kO"lej|o6 coliseo m kOli"seo6
colémbolos mpl ko"lEmbo6lo6s colisión f kOli"sjoN
colemia f ko"lEmja6 colite f kO"lite6
colendo a ko"lendo6 | f: colenda colitigante s koliti"Vante6
ko"lenda6 colixir t koli"Si|
colénquima m ko"lENkima6 colla f "ko¥a6
coleópteros mpl kole"Opte6|o6s colledeira f ko¥e"Dej|a6
cólera s "kOle6|a6 colledizo a m ko¥e"DiTo6 | f:
colericamente av kolE|ika"mente6 collediza ko¥e"DiTa6
colérico a ko"lE|iko6 | f: colérica colledoira f ko¥e"Doj|a6
ko"lE|ika6 colledor a s ko¥e"Do| | f: colledora
coleriforme a kolE|i"fO|me6 ko¥e"Do|a6

48
colledura f ko¥e"Du|a6 colonialismo m kolOnja"lismo6
colleita f ko"¥ejta6 colonialista a s kolOnja"lista6
colleiteiro s ko¥ej"tej|o6 | f: colonización f kolOniTa"TjoN
colleiteira ko¥ej"tej|a6 colonizador a s kolOniTa"Do| | f:
colleitizo m ko¥ej"tiTo6 colonizadora kolOniTa"Do|a6
colleito pt a ko"¥ejto6 | f: colleita colonizar t kolOni"Ta|
ko"¥ejta6 colono m ko"lono6
coller t ko"¥e| coloquial a kolO"kjal
collizo m ko"¥iTo6 coloquialismo m kolOkja"lismo6
colloada f ko¥o"aDa6 coloquialmente av kolOkjal"mente6
collón m ko"¥oN coloquíntida f kolo"kintiDa6
colludo a ko"¥uDo6 | f: colluda coloquio m ko"lOkjo6
ko"¥uDa6 color f ko"lo| | var cor
colma f "kOlma6 coloración f kolo|a"TjoN
colmaceiro a kolma"Tej|o6 | f: colorado pt a kolo"|aDo6 | f:
colmaceira kolma"Tej|a6 colorada kolo"|aDa6
colmado m kol"maDo6 colorante a m kolo"|ante6
colmar t kol"ma| colorar t kolo"|a|
colmazo m kol"maTo6 colorear t i kolo|e"a|
colmea f kol"mea6 colorete m kolo"|ete6
colmeira f kol"mej|a6 colorido m kolo"|iDo6
colmeirada f kolmej"|aDa6 colorimetría f kolo|imE"t|ia6
colmeiro a s kol"mej|o6 | f: colorimétrico a kolo|i"mEt|iko6 | f:
colmeira kol"mej|a6 colorimétrica kolo|i"mEt|ika6
colmo1 m "kolmo6 "kOlmo6 | nt palla colorímetro m kolo"|ime6t|o6
colmo2 a "kolmo6 "kOlmo6 | f: colma colorismo m kolo"|ismo6
"kolma6 "kOlma6 colorista a s kolo"|ista6
colo m "kOlo6 colosal a kolo"sal
colocación f koloka"TjoN colosalmente av kolosal"mente6
colocar t pr kolo"ka| coloso m ko"loso6
colodión m kolo"DjoN cólquico m "kOlkiko6
colofón m kolo"foN colt m "kOlt
coloidal a kolOj"Dal colúbridos mpl ko"luB|iDo6s
coloide a m ko"lOjDe6 columbario m kolum"ba|jo6
colombiano a s kolom"bjano6 | f: colúmbidos mpl ko"lumbiDo6s
colombiana kolom"bjana6 | nt columbiformes mpl
Colombia kolumbi"fO|me6s
colon1 m "kOlo6N | nt parte do columbino a kolum"bino6 | f:
intestino columbina kolum"bina6
colon2 m "kOlo6N | nt parte dun columbio m ko"lumbjo6
período columbofilia f kolumbo"filja6
colonato m kolo"nato6 columbófilo a s kolum"bOfilo6 | f:
colondro m ko"lond|o6 columbófila kolum"bOfila6
colondrollo m kolon"d|o¥o6 columela f kolu"mEla6
colonia1 f ko"lOnja6 columna f ko"lumna6 ko"luNna6
colonia2 f ko"lOnja6
colonial a kolO"njal

49
columnario a kolunm"na|jo6 combativamente av
koluN"na|jo6 | f: columnaria kombatiBa"mente6
kolunm"na|ja6 koluN"na|ja6 combatividade f kombatiBi"DaDe6
columnata f kolum"nata6 koluN"nata6 combativo a komba"tiBo6 | f:
columnista s kolum"nista6 combativa komba"tiBa6
koluN"nista6 combinábel a kombi"naBe6l | var
coluro m ko"lu|o6 combinable
colusión f kolu"sjoN combinable a kombi"naBle6 | var
colusorio a kolu"sO|jo6 | f: colusoria combinábel
kolu"sO|ja6 combinación f kombina"TjoN
colutorio m kolu"tO|jo6 combinado m kombi"naDo6
colza f "kOlTa6 combinar t i pr kombi"na|
coma1 m "koma6 combinatorio a kombina"tO|jo6 | f:
coma2 f "koma6 combinatoria kombina"tO|ja6
coma3 f "koma6 comborza f kom"bO|Ta6
coma4 c "koma6 combretáceas fpl komb|e"taTe8a6s
comadre f ko"maD|e6 comburente a m kombu"|ente6
comadroa f koma"D|oa6 kombu"|Ente6
comanche a s ko"mant°Se6 combustíbel a m kombus"tiBe6l |
comandancia f koman"danTja6 var combustible
comandante m koman"dante6 combustibilidade f
comandar t koman"da| kombustiBili"DaDe6
comandita f koman"dita6 combustible a m kombus"tiBle6 |
comanditar t komandi"ta| var combustíbel
comanditario a komandi"ta|jo6 | f: combustión f kombus"tjoN
comanditaria komandi"ta|ja6 comecartos m kome"ka|to6s
comando m ko"mando6 comechón f kome"t°SoN | var
comarca f ko"ma|ka6 comichón
comechume m kome"t°Sume6
comarcal a koma|"kal
comedeira f kome"Dej|a6
comarcalización f
koma|kaliTa"TjoN comedeiro1 m kome"Dej|o6
comarcán a s koma|"kaN | f: comedeiro2 a kome"Dej|o6 | f:
comarcá koma|"ka comedeira kome"Dej|a6
comareiro m koma"|ej|o6 comedela f kome"DEla6
cómaro m "koma6|o6 | var cómbaro comedia f ko"meDja6 (ko"mEDja6)
comarón m koma"|oN comediante s kome"Djante6
comatoso a koma"toso6 | f: (komE"Djante6) | f: comedianta
comatosa koma"tosa6 kome"Djanta6 (komE"Djanta6)
cómbaro m "komba6|o6 | var cómaro comedidamente av
combarro m kom"baro6
komeDiDa"mente6
comedido a kome"DiDo6 | f:
combate m kom"bate6
comedida kome"DiDa6
combatedor a s kombate"Do| | f:
comedimento m komeDi"mento6
combatedora kombate"Do|a6
(komeDi"mEnto6)
combatente a s komba"tente6
comediógrafo s kome"DjOV|a6fo6
komba"tEnte6
(komE"DjOV|a6fo6) | f: comediógrafa
combater t i komba"te|
kome"DjOV|a6fa6 (komE"DjOV|a6fa6)
comedir t pr kome"Di|

50
comedor a m kome"Do| | f: comezo m ko"meTo6 ko"mETo6
comedora kome"Do|a6 comíbel a ko"miBe6l | var comible
comellón s a kome"¥oN | f: comible a ko"miBle6 | var comíbel
comellona kome"¥ona6 cómic m "kOmik | nt ing
comemerda m kome"mE|Da6 comicamente av kOmika"mente6
comenda f ko"menda6 comichar i komi"t°Sa|
comendador s komenda"Do| | f: comichón f komi"t°SoN | var
comendadora komenda"Do|a6 comechón
comendatario a m komenda"ta|jo6 | comicial a komi"Tjal
f: comendataria komenda"ta|ja6 comicidade f kOmiTi"DaDe6
comenencia f kome"nEnTja6 comicio1 m ko"miTjo6
(kome"nenTja6) comicio2 m ko"miTjo6
comenenciudo a komenEn"TjuDo6 cómico a s "kOmiko6 | f: cómica
(komenen"TjuDo6) | f: "kOmika6
comenenciuda komenEn"TjuDa6 comida f ko"miDa6
(komenen"TjuDa6) comido a ko"miDo6 | f: comida
comensal s komen"sal ko"miDa6
comentador s komenta"Do| | f: comigo p ko"miVo6
comentadora komenta"Do|a6 cominación f komina"TjoN
comentar t komen"ta| cominar t komi"na|
comentario m komen"ta|jo6 cominatorio a komina"tO|jo6 | f:
comentarista s komenta"|ista6 cominatoria komina"tO|ja6
comento m ko"mento6 (ko"mEnto6) comiñas fpl ko"mi≠a6s
comer t i ko"me| comiño m ko"mi≠o6
comerciábel a komE|"TjaBe6l | var comisar t komi"sa|
comerciable comisaría f komisa"|ia6
comerciable a komE|"TjaBle6 | var comisariado m komisa"|jaDo6
comerciábel comisario s komi"sa|jo6 | f:
comercial a komE|"Tjal comisaria komi"sa|ja6
comercialización f comiscar i komis"ka|
komE|TjaliTa"TjoN comisión f komi"sjoN
comercializar t komE|Tjali"Ta| comisionado pt a s komisjo"naDo6 |
comercialmente av f: comisionada komisjo"naDa6
komE|Tjal"mente6 comisionar t komisjo"na|
comerciante s komE|"Tjante6 comisionista s komisjo"nista6
comerciar i komE|"Tja| comiso m ko"miso6
comercio m ko"mE|Tjo6 comisorio a komi"sO|jo6 | f:
comestíbel a m komes"tiBe6l | var comisoria komi"sO|ja6
comestible comisura f komi"su|a6
comestible a m komes"tiBle6 | var comité m komi"tE
comestíbel comitente a s komi"tente6
comesto pt a ko"mesto6 | f: komi"tEnte6
comesta ko"mesta6 comitiva f komi"tiBa6
cometa m ko"meta6 como av c p "komo6
cometedor s komete"Do| | f: cómoda f "kOmo6Da6
cometedora komete"Do|a6 comodamente av kOmoDa"mente6
cometer t kome"te| comodante m komo"Dante6
comezar t i kome"Ta|

51
comodatario s komoDa"ta|jo6 | f: comparante con lpp
comodataria komoDa"ta|ja6 kompa"|ante6ko6N
comodato m komo"Dato6 comparanza f kompa"|anTa6
comodidade f komoDi"DaDe6 comparar t kompa"|a|
comodín m komo"DiN comparatismo m kompa|a"tismo6
cómodo a "kOmo6Do6 | f: cómoda comparatista s kompa|a"tista6
"kOmo6Da6 comparativamente av
comodoro m komo"DO|o6 kompa|atiBa"mente6
comoriano a s komo"|jano6 | f: comparativo a kompa|a"tiBo6 | f:
comoriana komo"|jana6 | nt comparativa kompa|a"tiBa6
Comores comparecencia f kompa|e"TEnTja6
compactamente av (kompa|e"TenTja6)
kompakta"mente6 comparecente a s kompa|e"Tente6
compactar t kompak"ta| kompa|e"TEnte6
compactidade f kompakti"DaDe6 comparecer i kompa|e"Te|
compacto a m kom"pakto6 | f: comparsa f kom"pa|sa6
compacta kom"pakta6 compartidor s kompa|ti"Do| | f:
compadecemento m compartidora kompa|ti"Do|a6
kompaDeTe"mento6 compartimento m kompa|ti"mento6
(kompaDeTe"mEnto6) (kompa|ti"mEnto6)
compadecer t pr kompaDe"Te| compartir t kompa|"ti|
compadecido pt a kompaDe"TiDo6 | compás m kom"pas
f: compadecida kompaDe"TiDa6 compasadamente av
compadre m kom"paD|e6 kompasaDa"mente6
compadreo m kompa"D|eo6 compasado pt a kompa"saDo6 | f:
compaixón f kompaj"SoN compasada kompa"saDa6
compangada f kompaN"gaDa6 compasar t kompa"sa|
compangar i kompaN"ga| compasíbel a kompa"siBe6l | var
compango m kom"paNgo6 compasible
compangueiro s kompaN"gej|o6 | f: compasible a kompa"siBle6 | var
compangueira kompaN"gej|a6 compasíbel
compaña f kom"pa≠a6 compasivamente av
compañeirismo m kompa≠ej"|ismo6 kompasiBa"mente6
compañeiro s kompa"≠ej|o6 | f: compasivo a kompa"siBo6 | f:
compañeira kompa"≠ej|a6 compasiva kompa"siBa6
compañía f kompa"≠ia6 compatíbel a kompa"tiBe6l | var
comparábel a kompa"|aBe6l | var compatible
comparable compatibilidade f kompatiBili"DaDe6
comparable a kompa"|aBle6 | var compatibilizar t kompatiBili"Ta|
comparábel compatible a kompa"tiBle6 | var
comparación f kompa|a"TjoN compatíbel
comparado pt a kompa"|aDo6 | f: compatriota s kompat|i"Ota6
comparada kompa"|aDa6 kompa"t|jOta6
comparado a lpp kompa"|aDo6a6 compaxinación f kompaSina"TjoN
comparado con lpp compaxinar t i pr kompaSi"na|
kompa"|aDo6ko6N compeler t kompe"le|
comparante a lpp kompa"|antea6

52
compendiador s kompEndja"Do| | complementariedade f
f: compendiadora komplementa|jE"DaDe6
kompEndja"Do|a6 (komplemEnta|jE"DaDe6)
compendiar t kompEn"dja| complementario a
compendio m kom"pEndjo6 komplemen"ta|jo6
compendiosamente av (komplemEn"ta|jo6) | f:
kompEndjosa"mente6 complementaria
compendioso a kompEn"djoso6 | f: komplemen"ta|ja6
compendiosa kompEn"djosa6 (komplemEn"ta|ja6)
compenetración f kompenet|a"TjoN complemento m komple"mento6
compenetrar pr kompene"t|a| (komple"mEnto6)
compensábel a kompen"saBe6l | var completamente av
compensable komplEta"mente6
compensable a kompen"saBle6 | var completar t komplE"ta|
compensábel completas fpl kom"plEta6s
compensación f kompensa"TjoN completivamente av
compensador a m kompensa"Do| | komplEtiBa"mente6
f: compensadora kompensa"Do|a6 completivo a komplE"tiBo6 | f:
compensar t i kompen"sa| completiva komplE"tiBa6
compensatoriamente av completo a kom"plEto6 | f: completa
kompensatO|ja"mente6 kom"plEta6
compensatorio a kompensa"tO|jo6 | complexidade f komplEksi"DaDe6
f: compensatoria kompensa"tO|ja6 complexión f komplEk"sjoN
competencia f kompe"tEnTja6 complexo a m kom"plEkso6 | f:
(kompe"tenTja6) complexa kom"plEksa6
competente a kompe"tente6 complicación f komplika"TjoN
kompe"tEnte6 complicadamente av
competentemente av komplikaDa"mente6
kompetente"mente6 complicado pt a kompli"kaDo6 | f:
kompetEnte"mente6 complicada kompli"kaDa6
competer i kompe"te| complicar t pr kompli"ka|
competición f kompeti"TjoN cómplice s "kOmpliTe6
competidor a s kompeti"Do| | f: complicidade f kOmpliTi"DaDe6
competidora kompeti"Do|a6 complot m kom"plO
competir i kompe"ti| complutense a s komplu"tEnse6 | nt
competitivo a kompeti"tiBo6 | f: Alcalá de Henares
competitiva kompeti"tiBa6 componenda f kompo"nenda6
compilación f kompila"TjoN compoñedor s kompo≠e"Do| | f:
compilador s a kompila"Do| | f: compoñedora kompo≠e"Do|a6
compiladora kompila"Do|a6 compoñedura f kompo≠e"Du|a6
compilar t kompi"la| compoñente a s kompo"≠ente6
complementar t pr komplemen"ta| kompo"≠Ente6
(komplemEn"ta|) compoñer t pr kompo"≠e|
complementariamente av compor t pr kom"po|
komplementa|ja"mente6 comporta f kom"pO|ta6
(komplemEnta|ja"mente6) comportamento m
kompo|ta"mento6
(kompo|ta"mEnto6)

53
comportar t pr kompo|"ta| comprensivamente av
composición f komposi"TjoN komp|ensiBa"mente6
compositivo a komposi"tiBo6 | f: comprensivo a komp|en"siBo6 | f:
compositiva komposi"tiBa6 comprensiva komp|en"siBa6
compósito a kom"pOsito6 | f: compresa f kom"p|esa6
compósita kom"pOsita6 compresíbel a komp|e"siBe6l | var
compositor s komposi"to| | f: compresible
compositora komposi"to|a6 compresibilidade f
compostas fpl kom"pOsta6s komp|esiBili"DaDe6
compostelán a s kompostE"laN | f: compresible a komp|e"siBle6 | var
compostelá kompostE"la compresíbel
composto a m kom"pOsto6 compresión f komp|e"sjoN
(kom"posto6) | f: composta compresivo a komp|e"siBo6 | f:
kom"pOsta6 compresiva komp|e"siBa6
compostoiro m kompos"toj|o6 compresor a s komp|e"so| | f:
compostor s kompos"to| | f: compresora komp|e"so|a6
compostora kompos"to|a6 comprimíbel a komp|i"miBe6l | var
compostura f kompos"tu|a6 comprimible
compota f kom"pOta6 comprimible a komp|i"miBle6 | var
compra f "komp|a6 comprimíbel
comprábel a kom"p|aBe6l | var comprimido m komp|i"miDo6
comprable comprimir t pr komp|i"mi|
comprable a kom"p|aBle6 | var comprobábel a komp|o"BaBe6l | var
comprábel comprobable
compracencia f komp|a"TEnTja6 comprobable a komp|o"BaBle6 | var
(komp|a"TenTja6) comprobábel
compracente a komp|a"Tente6 comprobación f komp|oBa"TjoN
komp|a"TEnte6 comprobante a m komp|o"Bante6
compracer t i pr komp|a"Te| comprobar t komp|o"Ba|
comprador a s komp|a"Do| | f: comprobatorio a komp|oBa"tO|jo6 |
compradora komp|a"Do|a6 f: comprobatoria komp|oBa"tO|ja6
comprar t kom"p|a| comprometedor a komp|omete"Do|
compravenda f komp|a"Benda6 | f: comprometedora
compravender t pr komp|aBen"de|
komp|omete"Do|a6
comprometer t pr komp|ome"te|
comprender t komp|en"de|
comprometido pt a komp|ome"tiDo6
comprensíbel a komp|en"siBe6l |
var comprensible | f: comprometida komp|ome"tiDa6
comprensibelmente av compromisario s komp|omi"sa|jo6 |
komp|ensiBel"mente6 | var f: compromisaria komp|omi"sa|ja6
comprensiblemente compromiso m komp|o"miso6
comprensibilidade f compromisorio a komp|omi"sO|jo6
komp|ensiBili"DaDe6 | f: compromisoria
comprensible a komp|en"siBle6 | komp|omi"sO|ja6
var comprensíbel compulsa f kom"pulsa6
comprensiblemente av compulsar t kompul"sa|
komp|ensiBle"mente6 | var compulsión f kompul"sjoN
comprensibelmente compulsivo a kompul"siBo6 | f:
comprensión f komp|en"sjoN compulsiva kompul"siBa6

54
compulsorio a s kompul"sO|jo6 | f: con2 m "kON
compulsoria kompul"sO|ja6 cona f "kona6
compunción f kompun"TjoN conacha f ko"nat°Sa6
compunxido pt a kompun"SiDo6 | f: conainas s ko"najna6s
compunxida kompun"SiDa6 conativo a kona"tiBo6 | f: conativa
compunxir t pr kompun"Si| kona"tiBa6
computábel a kompu"taBe6l | var conato m ko"nato6
computable conca f "koNka6 | var cunca
computable a kompu"taBle6 | var concada f koN"kaDa6 | var cuncada
computábel concatenación f koNkatena"TjoN
computación f komputa"TjoN concatenar t pr koNkate"na|
computador a s komputa"Do| | f: concausa f koN"kawsa6
computadora komputa"Do|a6 concavidade f koNkaBi"DaDe6
computar t kompu"ta| cóncavo a "koNka6Bo6 | f: cóncava
cómputo m "kOmputo6 "koNka6Ba6
común a m ko"muN conceder t konTe"De|
comuna f ko"muna6 concelebración f konTeleB|a"TjoN
comunal a komu"nal concelebrante a s konTele"B|ante6
comunalmente av komunal"mente6 concelebrar t konTele"B|a|
comuneiro m komu"nej|o6 concellar pr konTe"¥a|
comungante a s komuN"gante6 concellaría konTe¥a"|ia6 | var
comungar i komuN"ga| concellería
comungatorio m komuNga"tO|jo6 concelleiro s konTe"¥ej|o6 | f:
comunicábel a komuni"kaBe6l | var concelleira konTe"¥ej|a6
comunicable concellería f konTe¥E"|ia6 | var
comunicable a komuni"kaBle6 | var concellaría
comunicábel concello m kon"Te¥o6
comunicación f komunika"TjoN concento m kon"Tento6 (kon"TEnto6)
comunicado m komuni"kaDo6 concentración f konTent|a"TjoN
comunicador a s komunika"Do| | f: concentrado pt a m konTen"t|aDo6 |
comunicadora komunika"Do|a6 f: concentrada konTen"t|aDa6
comunicante a s komuni"kante6 concentrador a s konTent|a"Do| | f:
comunicar t pr i komuni"ka| concentradora konTent|a"Do|a6
comunicativo a komunika"tiBo6 | f: concentrar t pr konTen"t|a|
comunicativa komunika"tiBa6 concéntrico a kon"TEnt|iko6 | f:
comunidade f komuni"DaDe6 concéntrica kon"TEnt|ika6
comunismo m komu"nismo6 concepción f konTEp"TjoN
comunista a s komu"nista6 concepcionista f af
comunitariamente av konTEpTjo"nista6
komunita|ja"mente6 conceptismo m konTEp"tismo6
comunitario a komuni"ta|jo6 | f: conceptista a s konTEp"tista6
comunitaria komuni"ta|ja6 concepto m kon"TEpto6
comunmente av komuN"mente6 conceptual a konTEptu"al
comuña f ko"mu≠a6 conceptualismo m
comuñeiro m komu"≠ej|o6 konTEptwa"lismo6
comuñón f komu"≠oN conceptualista a s konTEptwa"lista6
con1 pp ko6N

55
conceptualmente av conciencia, en lav eNkon"TjEnTja6
konTEptual"mente6 concienciación f konTjEnTja"TjoN
conceptuar t konTEptu"a| concienciar t pr konTjEn"Tja|
conceptuosamente av concienciudo a konTjEn"TjuDo6 | f:
konTEptuosa"mente6 concienciuda konTjEn"TjuDa6
conceptuoso a konTEptu"oso6 | f: conciliábel a konTi"ljaBe6l | var
conceptuosa konTEptu"osa6 conciliable
concernente a konTe|"nente6 conciliable a konTi"ljaBle6 | var
konTe|"nEnte6 conciliábel
concernir i konTe|"ni| conciliábulo m konTi"ljaBulo6
concertación f konTE|ta"TjoN conciliación f konTilja"TjoN
concertadamente av conciliador a s konTilja"Do| | f:
konTE|taDa"mente6 conciliadora konTilja"Do|a6
concertado pt a konTE|"taDo6 | f: conciliar1 t pr konTi"lja|
corcertada konTE|"taDa6 conciliar2 a konTi"lja|
concertador a s konTE|ta"Do| | f: conciliatorio a konTilja"tO|jo6 | f:
concertadora konTE|ta"Do|a6 conciliatoria konTilja"tO|ja6
concertante a konTE|"tante6 concilio m kon"Tiljo6
concertar t i pr konTE|"ta| concisamente av konTisa"mente6
concertina f konTE|"tina6 concisión f konTi"sjoN
concertino m konTE|"tino6 conciso a kon"Tiso6 | f: concisa
concertista s konTE|"tista6 kon"Tisa6
concerto m kon"TE|to6 concitación f konTita"TjoN
concesión f konTe"sjoN konTE"sjoN concitador a s konTita"Do| | f:
concesionario a m konTesjo"na|jo6 concitadora konTita"Do|a6
konTEsjo"na|jo6 | f: concesionaria concitar t konTi"ta|
konTesjo"na|ja6 konTEsjo"na|ja6 conclave m koN"klaBe6
concesiva f konTe"siBa6 konTE"siBa6 conclavista s koNkla"Bista6
concesivo a konTe"siBo6 konTE"siBo6 concluínte a koNklu"inte6
| f: concesiva konTe"siBa6 concluintemente av
konTE"siBa6 koNkluinte"mente6
concha f "kont°Sa6 | var cuncha concluír t i pr koNklu"i|
conchado a kon"t°SaDo6 | f: conclusión f koNklu"sjoN
conchada kon"t°SaDa6 | var conclusivo a koNklu"siBo6 | f:
cunchado conclusiva koNklu"siBa6
cónchega f "kont°Se6Va6 concluso pt a koN"kluso6 | f:
concheiro1 a s kon"t°Sej|o6 | f: conclusa koN"klusa6
concheira kon"t°Sej|a6 | var conco m "koNko6 | var cunco
cuncheiro concoidal a koNkOj"Dal
concheiro2 m kon"t°Sej|o6 concoide a f koN"kOjDe6
conchelo m kon"t°Selo6 concomitancia f koNkomi"tanTja6
conchil m kon"t°Sil concomitante a koNkomi"tante6
concho m "kont°So6 | var cuncho concordancia f koNko|"DanTja6
coucho croucho concordante a koNko|"Dante6
concibir t i konTi"Bi| concordar t i koNko|"Da|
concidadán s konTiDa"DaN | f: concordato m koNko|"Dato6
concidadá konTiDa"Da
conciencia f kon"TjEnTja6

56
concordatorio a koNko|Da"tO|jo6 | f: concupiscible a koNkupis"TiBle6 |
concordatoria koNko|Da"tO|ja6 var concupiscíbel
concorde a koN"kO|De6 concursante s koNku|"sante6
concordemente av concursar i koNku|"sa|
koNkO|De"mente6 concurso m koN"ku|so6
concordia f koN"kO|Dja6 concusión f koNku"sjoN
concorrencia f koNko"rEnTja6 concusionario a s koNkusjo"na|jo6 |
(koNko"renTja6) f: concusionaria koNkusjo"na|ja6
concorrente a koNko"rente6 conda f "kOnda6
koNko"rEnte6 condado m kon"daDo6
concorrentemente av condal a kon"dal
koNkorente"mente6 conde s "kOnde6 | f: condesa
koNkorEnte"mente6 kOn"desa6
concorrer i koNko"re| condecoración f kondeko|a"TjoN
concorrido pt a koNko"riDo6 | f: condecorar t kondeko"|a|
concorrida koNko"riDa6 condena f kon"dena6
concreación f koNk|ea"TjoN condenábel a konde"naBe6l | var
concreado pt a koNk|e"aDo6 | f: condenable
concreada koNk|e"aDa6 condenable a konde"naBle6 | var
concrear t koNk|e"a| condenábel
concreción f koNk|E"TjoN condenación f kondena"TjoN
concrescencia f koNk|es"TEnTja6 condenado pt a s konde"naDo6 | f:
(koNk|es"TenTja6) condenada konde"naDa6
concrescente a koNk|es"Tente6 condenador a s kondena"Do| | f:
koNk|es"TEnte6 condenadora kondena"Do|a6
concretamente av koNk|Eta"mente6 condenar t pr konde"na|
concretar t pr koNk|E"ta| condenatorio a kondena"tO|jo6 | f:
concreto a koN"k|Eto6 | f: concreta condenatoria kondena"tO|ja6
koN"k|Eta6 condensábel a konden"saBe6l
concreto, en lav eNkoN"k|Eto6 (kondEn"saBe6l) | var condensable
concubina f koNku"Bina6 condensable a konden"saBle6
concubinario am m koNkuBi"na|jo6 (konden"saBle6) | var condensábel
concubinato m koNkuBi"nato6 condensación f kondensa"TjoN
concúbito m koN"kuBito6 (kondEnsa"TjoN)
conculcación f koNkulka"TjoN condensadamente av
conculcador s a koNkulka"Do| | f: kondensaDa"mente6
conculcadora koNkulka"Do|a6 (kondEnsaDa"mente6)
conculcar t koNkul"ka| condensado pt a konden"saDo6
concuñado s koNku"≠aDo6 | f: (kondEn"saDo6) | f: condensada
concuñada koNku"≠aDa6 konden"saDa6 (kondEn"saDa6)
concupiscencia f koNkupis"TEnTja6 condensador a m kondensa"Do|
(koNkupis"TenTja6) (kondEnsa"Do|) | f: condensadora
concupiscente a koNkupis"Tente6 kondensa"Do|a6 (kondEnsa"Do|a6)
koNkupis"TEnte6 condensar t pr konden"sa|
concupiscíbel a koNkupis"TiBe6l | (kondEn"sa|)
var concupiscible condesa f kOn"desa6 | nt vid conde

57
condescendencia f cóndor m "kondo| "kOndo|
kondesTen"dEnTja6 condrina f kon"d|ina6
(kondesTen"denTja6) condrioma m kond|i"oma6
condescendente a condriosoma m kond|jo"soma6
kondesTen"dente6 condrite f kon"d|ite6
kondesTen"dEnte6 condroma m kon"d|oma6
condescender i kondesTen"de| conducente a kondu"Tente6
condestábel m kondes"taBe6l | var kondu"TEnte6
condestable condución f kondu"TjoN
condestable m kondes"taBle6 | var conducir t i pr kondu"Ti|
condestábel conduta f kon"duta6
condición f kondi"TjoN condutancia f kondu"tanTja6
condicionadamente av condutíbel a kondu"tiBe6l | var
kondiTjonaDa"mente6 condutible
condicionado pt a kondiTjo"naDo6 | condutibilidade f kondutiBili"DaDe6
f: condicionada kondiTjo"naDa6 condutible a kondu"tiBle6 | var
condicional a kondiTjo"nal condutíbel
condicionalmente av condutismo s kondu"tismo6
kondiTjonal"mente6 condutista a s kondu"tista6
condicionamento m condutividade f kondutiBi"DaDe6
kondiTjona"mento6 condutivo a kondu"tiBo6 | f:
(kondiTjona"mEnto6) condutiva kondu"tiBa6
condicionante a s kondiTjo"nante6 conduto m kon"duto6
condicionar t kondiTjo"na| condutor a s kondu"to| | f:
condigno a kon"digno6 | f: condigna condutora kondu"to|a6
kon"digna6 conectábel a konEk"taBe6l | var
cóndilo m "kOndilo6 conectable
condiloma m kOndi"loma6 conectable a konEk"taBle6 | var
condimentación f kondimenta"TjoN conectábel
(kondimEnta"TjoN) conectador m konEkta"Do|
condimentar t kondimen"ta| conectar t i pr konEk"ta|
(kondimEn"ta|) conectivo a konEk"tiBo6 | f:
condimento m kondi"mento6 conectiva konEk"tiBa6
(kondi"mEnto6) conexamente av konEksa"mente6
condiscípulo s kondis"Tipulo6 | f: conexión f konEk"sjoN
condiscípula kondis"Tipula6 conexo a ko"nEkso6 | f: conexa
condoer pr kondo"e| ko"nEksa6
condolencia f kondo"lEnTja6 confabulación f koμfaBula"TjoN
(kondo"lenTja6) confabulador s koμfaBula"Do| | f:
condómina f kon"dOmina6 confabuladora koμfaBula"Do|a6
condominio m kondO"minjo6 confabular i pr koμfaBu"la|
condón m kon"doN confección f koμfEk"TjoN
condonábel a kondo"naBe6l | var confeccionador s koμfEkTjona"Do|
condonable | f: confeccionadora
condonable a kondo"naBle6 | var koμfEkTjona"Do|a6
condonábel confeccionar t koμfEkTjo"na|
condonación f kondona"TjoN confederación f koμfeDe|a"TjoN
condonar t kondo"na|

58
confederadamente av confidencial a koμfiDEn"Tjal
koμfeDe|aDa"mente6 (koμfiDen"Tjal)
confederado pt a m koμfeDe"|aDo6 confidencialmente av
| f: confederada koμfeDe"|aDa6 koμfiDEnTjal"mente6
confederal a koμfeDe"|al (koμfiDenTjal"mente6)
confederar t pr koμfeDe"|a| confidente s koμfi"Dente6
confederativo a koμfeDe|a"tiBo6 | f: koμfi"DEnte6
confederativa koμfeDe|a"tiBa6 configuración f koμfiVu|a"TjoN
confeitar t koμfej"ta| configurador a koμfiVu|a"Do| | f:
confeitaría koμfejta"|ia6 | var configuradora koμfiVu|a"Do|a6
confeitería configurar t pr koμfiVu"|a|
confeiteiro s koμfej"tej|o6 | f: confín m koμ"fiN
confeiteira koμfej"tej|a6 confinamento m koμfina"mento6
confeitería f koμfejtE"|ia6 | var (koμfina"mEnto6)
confeitaría confinante a koμfi"nante6
confeito m koμ"fejto6 confinar i t koμfi"na|
conferencia f koμfe"|EnTja6 confirmábel a koμfi|"maBe6l | var
(koμfe"|enTja6) confirmable
conferenciante s koμfe|En"Tjante6 confirmable a koμfi|"maBle6 | var
(koμfe|en"Tjante6) confirmábel
conferenciar i koμfe|En"Tja| confirmación f koμfi|ma"TjoN
(koμfe|en"Tja|) confirmado pt s koμfi|"maDo6 | f:
conferir t koμfe"|i| confirmada koμfi|"maDa6
confesábel a koμfe"saBe6l | var confirmador s a koμfi|ma"Do| | f:
confesable confirmadora koμfi|ma"Do|a6
confesable a koμfe"saBle6 | var confirmar t pr koμfi|"ma|
confesábel confirmativo a koμfi|ma"tiBo6 | f:
confesado a koμfe"saDo6 | f: confirmativa koμfi|ma"tiBa6
confesada koμfe"saDa6 confirmatorio a koμfi|ma"tO|jo6 | f:
confesar t i pr koμfe"sa| confirmatoria koμfi|ma"tO|ja6
confesión f koμfe"sjoN confiscábel a koμfis"kaBe6l | var
confesional a koμfesjo"nal confiscable
confesionalidade f confiscable a koμfis"kaBle6 | var
koμfesjonali"DaDe6 confiscábel
confesionalismo m confiscación f koμfiska"TjoN
koμfesjona"lismo6 confiscador s a koμfiska"Do| | f:
confesionario m koμfesjo"na|jo6 confiscadora koμfiska"Do|a6
confeso a s koμ"fEso6 | f: confesa confiscar t koμfis"ka|
koμ"fEsa6 conflagración f koμflaV|a"TjoN
confesor m koμfe"so| conflitividade f koμflitiBi"DaDe6
confiadamente av koμfiaDa"mente6 conflitivo a koμfli"tiBo6 | f:
confiado pt a koμfi"aDo6 | f: conflitiva koμfli"tiBa6
confiada koμfi"aDa6 conflito m koμ"flito6
confianza f koμfi"anTa6 confluencia f koμflu"EnTja6
confiar t i pr koμfi"a| (koμflu"enTja6)
confidencia f koμfi"DEnTja6 confluente a koμflu"ente6
(koμfi"DenTja6) koμflu"Ente6

59
confluír i koμflu"i| confuso a koμ"fuso6 | f: confusa
conformación f koμfo|ma"TjoN koμ"fusa6
conformador a m koμfo|ma"Do| confutábel a koμfu"taBe6l | var
conformar t pr koμfo|"ma| confutable
conforme a av pp c koμ"fO|me6 confutable a koμfu"taBle6 | var
conformidade f koμfO|mi"DaDe6 confutábel
conformismo m koμfO|"mismo6 confutación f koμfuta"TjoN
conformista a s koμfO|"mista6 confutar t koμfu"ta|
confort m koμ"fO|t conga f "koNga6
confortábel a koμfo|"taBe6l | var conglomeración f koNglomE|a"TjoN
confortable conglomerado pt a m
confortabelmente av koNglomE"|aDo6 | f: conglomerada
koμfo|taBel"mente6 | var koNglomE"|aDa6
confortablemente conglomerar t pr koNglomE"|a|
confortable a koμfo|"taBle6 | var conglutinación f koNglutina"TjoN
confortábel conglutinante a koNgluti"nante6
confortablemente av conglutinar t pr koNgluti"na|
koμfo|taBle"mente6 | var congolés a s koNgo"les | f:
confortabelmente congolesa koNgo"lesa6 | nt Congo
confortador a s koμfo|ta"Do| | f: congostra f koN"gost|a6
confortadora koμfo|ta"Do|a6 congoxa f koN"goSa6
confortante a koμfo|"tante6 congoxoso a koNgo"Soso6 | f:
confortar t koμfo|"ta| congoxosa koNgo"Sosa6
conforto m koμ"fO|to6 congraciamento m
confrade s koμ"f|aDe6 | f: confrada koNg|aTja"mento6
koμ"f|aDa6 (koNg|aTja"mEnto6)
confraría f koμf|a"|ia6 congraciar t pr koNg|a"Tja|
confraternidade f koμf|atE|ni"DaDe6 congratulación f koNg|atula"TjoN
confraternizar i koμf|atE|ni"Ta| congratular t pr koNg|atu"la|
confrontación f koμf|onta"TjoN congratulatorio a koNg|atula"tO|jo6
confrontar t koμf|on"ta| | f: congratulatoria
confucianismo m koμfuTja"nismo6 koNg|atula"tO|ja6
confucianista a s koμfuTja"nista6 congregación f koNg|EVa"TjoN
confuciano a koμfu"Tjano6 | f: congregante s koNg|E"Vante6
confuciana koμfu"Tjana6 congregar t pr koNg|E"Va|
confundíbel a koμfun"diBe6l | var congresista s koNg|e"sista6
confundible koNg|E"sista6
confundible a koμfun"diBle6 | var congreso m koN"g|eso6 koN"g|Eso6
confundíbel congresual a koNg|esu"al
confundidamente av koNg|Esu"al
koμfundiDa"mente6 congro m "koNg|o6
confundido pt a koμfun"diDo6 | f: congrua f "kONg|wa6
confundida koμfun"diDa6 congruencia f koNg|u"EnTja6
confundir t pr koμfun"di| (koNg|u"enTja6)
confusamente av koμfusa"mente6 congruente a koNg|u"ente6
confusión f koμfu"sjoN koNg|u"Ente6
confusionismo m koμfusjo"nismo6
confusionista a s koμfusjo"nista6

60
congruentemente av conmovíbel a koNmo"BiBe6l | var
koNg|uente"mente6 conmovible
koNg|uEnte"mente6 conmovible a koNmo"BiBle6 | var
congruidade f kONg|wi"DaDe6 conmovíbel
congruo a "kONg|wo6 | f: congrua conmutábel a koNmu"taBe6l | var
"kONg|wa6 conmutable
conicho a s ko"nit°So6 | f: conicha conmutabilidade f
ko"nit°Sa6 koNmutaBili"DaDe6
conicidade f koniTi"DaDe6 conmutable a koNmu"taBle6 | var
cónico a "kOniko6 | f: cónica conmutábel
"kOnika6 conmutación f koNmuta"TjoN
conidio m ko"niDjo6 conmutador a m koNmuta"Do| | f:
cónidos mpl "kOniDo6s conmutadora koNmuta"Do|a6
coníferas fpl ko"nife6|a6s conmutar t koNmu"ta|
coniforme a koni"fO|me6 conmutativo a koNmuta"tiBo6 | f:
conirrostros mpl koni"rost|o6s conmutativa koNmuta"tiBa6
conivalvo a koni"BalBo6 | f: conmutatriz f koNmuta"t|iT
conivalva koni"BalBa6 connatural a koNnatu"|al
conivencia f koni"BEnTja6 connosco p koN"nOsko6
(koni"BenTja6) connotación f koNnOta"TjoN
conivente a koni"Bente6 koni"BEnte6 connotar t koNnO"ta|
conmemorábel a koNmemO"|aBe6l | connotativo a koNnOta"tiBo6 | f:
var conmemorable connotativa koNnOta"tiBa6
conmemorable a koNmemO"|aBle6 | connubial a koNnu"Bjal
var conmemorábel connubio m koN"nuBjo6
conmemoración f koNmemO|a"TjoN cono1 m "kono6
conmemorar t koNmemO"|a| cono2 m "kono6
conmemorativo a koNmemO|a"tiBo6 conoidal a konOj"Dal
| f: conmemorativa conoide m ko"nOjDe6
koNmemO|a"tiBa6 conopeo m kono"peo6
conmensurábel a koNmensu"|aBe6l conque c "koNke6
| var conmensurable conqueiro m koN"kej|o6 | var
conmensurabilidade f cunqueiro
koNmensu|aBili"DaDe6 conquense a s koN"kEnse6 | nt
conmensurable a koNmensu"|aBle6 Cuenca
| var conmensurábel conquista f koN"kista6
conmensurar t koNmensu"|a| conquistábel a koNkis"taBe6l | var
conminuto a koNmi"nuto6 | f: conquistable
conminuta koNmi"nuta6 conquistable a koNkis"taBle6 | var
conmiseración f koNmisE|a"TjoN conquistábel
conmoción f koNmo"TjoN conquistador a s koNkista"Do| | f:
koNmO"TjoN conquistadora koNkista"Do|a6
conmocionar t koNmoTjo"na| conquistar t koNkis"ta|
koNmOTjo"na| consabido a konsa"BiDo6 | f:
conmovedor a koNmoBe"Do| | f: consabida konsa"BiDa6
conmovedora koNmoBe"Do|a6 consagración f konsaV|a"TjoN
conmover t pr koNmo"Be| consagrante a m konsa"V|ante6
consagrar t pr konsa"V|a|

61
consanguíneo a konsaN"gine8o6 | f: conservábel a konsE|"BaBe6l | var
consanguínea konsaN"gine8a6 conservable
consanguinidade f conservable a konsE|"BaBle6 | var
konsaNgini"DaDe6 conservábel
consciencia f kons"TjEnTja6 conservación f konsE|Ba"TjoN
consciente a kons"TjEnte6 conservador a s konsE|Ba"Do| | f:
conscientemente av conservadora konsE|Ba"Do|a6
konsTjEnte"mente6 conservadorismo m
consecución f konsEku"TjoN konsE|BaDo"|ismo6
consecuencia f konse"kwEnTja6 conservante a m konsE|"Bante6
consecuente a m konse"kwEnte6 conservar t pr konsE|"Ba|
consecuentemente av conservatorio m konsE|Ba"tO|jo6
konsekwEnte"mente6 conserveiro a s konsE|"Bej|o6 | f:
consecutiva f konsEku"tiBa6 conserveira konsE|"Bej|a6
consecutivamente av conserxaría konsE|Sa"|ia6 | var
konsEkutiBa"mente6 conserxería
consecutivo a konsEku"tiBo6 | f: conserxe m kon"sE|Se6
consecutiva konsEku"tiBa6 conserxería f konsE|SE"|ia6 | var
conseguíbel a konse"ViBe6l | var conserxaría
conseguible considerábel a konsiDE"|aBe6l | var
conseguible a konse"ViBle6 | var considerable
conseguíbel considerabelmente av
conseguido pt a konse"ViDo6 | f: konsiDE|aBel"mente6 | var
conseguida konse"ViDa6 considerablemente
conseguinte a konse"Vinte6 considerable a konsiDE"|aBle6 | var
conseguintemente av considerábel
konseVinte"mente6 considerablemente av
conseguir t konse"Vi| konsiDE|aBle"mente6 | var
consellar t pr konse"¥a| | var considerabelmente
aconsellar consideración f konsiDE|a"TjoN
consellaría konse¥a"|ia6 | var consideradamente av
consellería konsiDE|aDa"mente6
conselleiro s konse"¥ej|o6 | f: considerado pt a konsiDE"|aDo6 | f:
conselleira konse"¥ej|a6 considerada konsiDE"|aDa6
consellería f konse¥E"|ia6 | var considerando m konsiDE"|ando6
consellaría considerar t pr konsiDE"|a|
consello m kon"se¥o6 consigna f kon"signa6
consenso m kon"senso6 (kon"sEnso6) consignación f konsigna"TjoN
consensual a konsen"swal consignador a s konsigna"Do| | f:
consentido pt a konsen"tiDo6 | f: consignadora konsigna"Do|a6
consentida konsen"tiDa6 consignar t konsig"na|
consentidor a s konsenti"Do| | f: consignatario a s konsigna"ta|jo6 |
consentidora konsenti"Do|a6 f: consignataria konsigna"ta|ja6
consentimento m konsenti"mento6 consigo p kon"siVo6
(konsenti"mEnto6) consiliario m konsi"lja|jo6
consentir t i konsen"ti| consistencia f konsis"tEnTja6
conserva f kon"sE|Ba6 (konsis"tenTja6)

62
consistente a konsis"tente6 conspicuo a kons"pikwo6 | f:
konsis"tEnte6 conspicua kons"pikwa6
consistentemente av conspiración f konspi|a"TjoN
konsistente"mente6 conspirador a s konspi|a"Do| | f:
konsistEnte"mente6 conspiradora konspi|a"Do|a6
consistir i konsis"ti| conspirar i konspi"|a|
consistorial a konsistO"|jal constancia f kons"tanTja6
consistorio m konsis"tO|jo6 constante a kons"tante6
consoante a f pp konso"ante6 constantemente av
consoar i konso"a| konstante"mente6
consocio s kon"sOTjo6 | f: consocia constar i kons"ta|
kon"sOTja6 constatación f konstata"TjoN
consogro s kon"soV|o6 | f: constatar t konsta"ta|
consogra kon"sOV|a6 constelación f konstEla"TjoN
consola f kon"sOla6 consternación f konstE|na"TjoN
consolábel a konso"laBe6l | var consternar t pr konstE|"na|
consolable constipación f konstipa"TjoN
consolable a konso"laBle6 | var constipado m konsti"paDo6
consolábel constipar t pr konsti"pa|
consolación f konsola"TjoN constitución f konstitu"TjoN
consolador a s konsola"Do| | f: constitucional a konstituTjo"nal
consoladora konsola"Do|a6 constitucionalidade f
consolar t pr konso"la| konstituTjonali"DaDe6
consolda f kon"sOlda6 constitucionalmente av
consolidábel a konsOli"DaBe6l | var konstituTjonal"mente6
consolidable constituído pt a konstitu"iDo6 | f:
consolidable a konsOli"DaBle6 | var constituída konstitu"iDa6
consolidábel constituínte a konstitu"inte6
consolidación f konsOliDa"TjoN constituír t pr konstitu"i|
consolidante a konsOli"Dante6 constitutivo a konstitu"tiBo6 | f:
consolidar t pr konsOli"Da| constitutiva konstitu"tiBa6
consolo m kon"sOlo6 constrición f konst|i"TjoN
consomé m konso"mE constrinxente a konst|in"Sente6
consonancia f konso"nanTja6 konst|in"SEnte6
consonante a konso"nante6 constrinximento m
consonántico a konso"nantiko6 | f: konst|inSi"mento6
consonántica konso"nantika6 (konst|inSi"mEnto6)
consonantismo m konsonan"tismo6 constrinxir t konst|in"Si|
consonantización f constritivo a konst|i"tiBo6 | f:
konsonantiTa"TjoN constritiva konst|i"tiBa6
consonantizar pr konsonanti"Ta| constritor a konst|i"to| | f:
consonar i konso"na| constritora konst|i"to|a6
consonte pp kon"sonte6 construción f konst|u"TjoN
consorcio m kon"sO|Tjo6 construíbel a konst|u"iBe6l | var
consorte s kon"sO|te6 construíble
conspicuamente av construíble a konst|u"iBle6 | var
konspikwa"mente6 construíbel
conspicuidade f konspikwi"DaDe6 construír t konst|u"i|

63
construtivamente av consuntivo a konsun"tiBo6 | f:
konst|utiBa"mente6 consuntiva konsun"tiBa6
construtivismo m konst|uti"Bismo6 conta f "konta6
construtivo a konst|u"tiBo6 | f: contábel a s kon"taBe6l | var
construtiva konst|u"tiBa6 contable
construtor a s konst|u"to| | f: contabilidade f kontaBili"DaDe6
construtora konst|u"to|a6 contabilización f kontaBiliTa"TjoN
consubstanciación f contabilizar t kontaBili"Ta|
konsubstanTja"TjoN contable a s kon"taBle6 | var
consubstancial a konsubstan"Tjal contábel
consubstancialidade f contactar t kontak"ta|
konsubstanTjali"DaDe6 contacto m kon"takto6
consuetudinario a contado pt a kon"taDo6 | f: contada
konswEtuDi"na|jo6 | f: kon"taDa6
consuetudinaria contador s konta"Do| | f: contadora
konswEtuDi"na|ja6 konta"Do|a6
cónsul m "kOnsul | f: consulesa contadoría f kontaDo"|ia6
kOnsu"lesa6 contafíos m konta"fio6s
consulado m kOnsu"laDo6 contagotas m konta"Vota6s
consular a kOnsu"la| contaminación f kontamina"TjoN
consulesa f kOnsu"lesa6 | nt vid contaminador a kontamina"Do| | f:
cónsul contaminadora kontamina"Do|a6
consulta f kon"sulta6 contaminante a kontami"nante6
consultar t i konsul"ta| contaminar t i pr kontami"na|
consultivo a konsul"tiBo6 | f: contapasos m konta"paso6s
consultiva konsul"tiBa6 contaquilómetros m
consultor a s konsul"to| | f: kontaki"lOme6t|o6s
consultora konsul"to|a6 contar t i pr kon"ta|
consultorio m konsul"tO|jo6 contaxiar t pr konta"Sja|
consumación f konsuma"TjoN contaxio m kon"taSjo6
consumadamente av contaxioso a konta"Sjoso6 | f:
konsumaDa"mente6 contaxiosa konta"Sjosa6
consumado pt a konsu"maDo6 | f: contedor m konte"Do|
consumada konsu"maDa6 contemplación f kontempla"TjoN
consumar t konsu"ma| contemplador a s kontempla"Do| |
consumíbel a konsu"miBe6l | var f: contempladora kontempla"Do|a6
consumible contemplar t kontem"pla|
consumible a konsu"miBle6 | var contemplativo a kontempla"tiBo6 |
consumíbel f: contemplativa kontempla"tiBa6
consumición f konsumi"TjoN contemporaneamente av
consumidor a s konsumi"Do| | f: kontempo|ane8a"mente6
consumidora konsumi"Do|a6 contemporaneidade f
consumir t pr konsu"mi| kontempo|anej"DaDe6
consumismo m konsu"mismo6 contemporáneo a kontempo"|ane8o6
consumista a s konsu"mista6 | f: contemporánea
consumo m kon"sumo6 kontempo"|ane8a6
consunción f konsun"TjoN contemporización f
kontempo|iTa"TjoN

64
contemporizador s contido pt m kon"tiDo6 | f: contida
kontempo|iTa"Do| | f: kon"tiDa6
contemporizadora contigo p kon"tiVo6
kontempo|iTa"Do|a6 contiguamente av kontiVwa"mente6
contemporizar i kontempo|i"Ta| contigüidade f kontiVwi"DaDe6
contención f konten"TjoN contiguo a kon"tiVwo6 | f: contigua
contencioso a kontEn"Tjoso6 kon"tiVwa6
konten"Tjoso6 | f: contenciosa continencia f konti"nEnTja6
kontEn"Tjosa6 konten"Tjosa6 (konti"nenTja6)
contenda f kon"tenda6 kon"tEnda6 continental a kontinen"tal
contendente a s konten"dente6 kontinEn"tal
konten"dEnte6 continente a m konti"nente6
contender i konten"de| konti"nEnte6
contentábel a konten"taBe6l continuábel a kontinu"aBe6l | var
(kontEn"taBe6l) | var contentable continuable
contentable a konten"taBle6 continuable a kontinu"aBle6 | var
(kontEn"taBle6) | var contentábel continuábel
contentadizo a kontenta"DiTo6 continuación f kontinwa"TjoN
(kontEnta"DiTo6) | f: contentadiza continuadamente av
kontenta"DiTa6 (kontEnta"DiTa6) kontinuaDa"mente6
contentamento m kontenta"mento6 continuador a s kontinwa"Do| | f:
(kontenta"mEnto6) continuadora kontinwa"Do|a6
(kontEnta"mEnto6) continuamente av kontinwa"mente6
contentar t pr konten"ta| continuar t i kontinu"a|
(kontEn"ta|) continuativo a kontinwa"tiBo6 | f:
contento a kon"tento6 (kon"tEnto6) | f: continuativa kontinwa"tiBa6
contenta kon"tenta6 (kon"tEnta6) continuidade f kontinwi"DaDe6
conter t pr kon"te| continuísmo m konti"nwismo6
conterráneo a s kontE"rane8o6 | f: continuo a kon"tinwo6 | f: continua
conterránea kontE"rane8a6 kon"tinwa6
contestábel a kontEs"taBe6l | var contínuum m kon"tinwum
contestable kon"tinwuN
contestable a kontEs"taBle6 | var continxencia f kontin"SEnTja6
contestábel (kontin"SenTja6)
contestación f kontEsta"TjoN continxente a m kontin"Sente6
contestador m kontEsta"Do| kontin"SEnte6
contestar t i kontEs"ta| contiñeiro a s konti"≠ej|o6 | f:
contestatario a s kontEsta"ta|jo6 | f: contiñeira konti"≠ej|a6
contestataria kontEsta"ta|ja6 contista s a kon"tista6
conteste a kon"tEste6 conto m "konto6
contexto m kon"tEksto6 contorna f kon"to|na6
contextual a kontEkstu"al contornar t konto|"na|
contextualizar t kontEkstwali"Ta| contorno m kon"to|no6
contextualmente av contorsión f kontO|"sjoN
kontEkstual"mente6 contorsionar pr kontO|sjo"na|
contextura f kontEks"tu|a6 contorsionismo m kontO|sjo"nismo6
contía f kon"tia6 contorsionista s kontO|sjo"nista6

65
contra1 f "kont|a6 contraescarpa f kont|ae8s"ka|pa6
contra2 pp m f "kont|a6 kont|as"ka|pa6
contra de lpp "kont|a6De6 contraescota f kont|ae8s"kOta6
contraalmirante m kont|a…lmi"|ante6 kont|as"kOta6
contraatacar i kont|a…ta"ka| contraescritura f kont|ae8sk|i"tu|a6
contraataque m kont|a…"take6 kont|ask|i"tu|a6
contraaviso m kont|a…"Biso6 contraespionaxe f
contrabaixista s kont|aBaj"Sista6 kont|ae8spio"naSe6 kont|aspio"naSe6
contrabaixo m kont|a"BajSo6 contrafacer t kont|afa"Te|
contrabalancear t contrafeito pt a kont|a"fejto6 | f:
kont|aBalanTe"a| contrafeita kont|a"fejta6
contrabandear i kont|aBande"a| contrafío m kont|a"fio6
contrabandista s kont|aBan"dista6 contraforte m kont|a"fO|te6
contrabando m kont|a"Bando6 contrafuga f kont|a"fuVa6
contrabarreira f kont|aBa"rej|a6 contragolpe m kont|a"VOlpe6
contracambio m kont|a"kambjo6 contragusto, a lav akont|a"Vusto6
contracción f kont|ak"TjoN contraíbel a kont|a"iBe6l | var
contracédula f kont|a"TEDula6 contraíble
contracepción f kont|aTEp"TjoN contraíble a kont|a"iBle6 | var
contraceptivo a kont|aTEp"tiBo6 | f: contraíbel
contraceptiva kont|aTEp"tiBa6 contraindicación f
contracodaste m kont|ako"Daste6 kont|aindika"TjoN
contracorrente f kont|ako"rente6 kont|ajndika"TjoN
kont|ako"rEnte6 contraindicado pt a
contráctil a kon"t|aktil kont|aindi"kaDo6 kont|ajndi"kaDo6 |
contractilidade f kont|aktili"DaDe6 f: contraindicada kont|aindi"kaDa6
contracto a kon"t|akto6 | f: kont|ajndi"kaDa6
contracta kon"t|akta6 contraindicar t kont|aindi"ka|
contractual a kont|aktu"al kont|ajndi"ka|
contractura f kont|ak"tu|a6 contralto s kon"t|alto6
contracurva f kont|a"ku|Ba6 contraluz f kont|a"luT
contradanza f kont|a"DanTa6 contramán, a lav akont|a"maN
contradición f kont|aDi"TjoN contramarca f kont|a"ma|ka6
contradicir t pr kont|aDi"Ti| contramarcha f kont|a"ma|t°Sa6
contradique m kont|a"Dike6 contramesana f kont|ame"sana6
contradito pt kont|a"Dito6 | f: contramestre m kont|a"mEst|e6
contradita kont|a"Dita6 contramina f kont|a"mina6
contraditor a s kont|aDi"to| | f: contraminar t kont|ami"na|
contraditora kont|aDi"to|a6 contramuro m kont|a"mu|o6
contraditoriamente av contranatural a kont|anatu"|al
kont|aDitO|ja"mente6 contraofensiva f kont|aOfen"siBa6
contraditorio a kont|aDi"tO|jo6 | f: kont|Ofen"siBa6
contraditoria kont|aDi"tO|ja6 contraorde f kont|a"O|De6
contraente a s kont|a"ente6 contraordenar t kont|ao|De"na|
kont|a"Ente6 kont|O|De"na| (kont|aO|De"na|)
contraer t pr kont|a"e| contrapartida f kont|apa|"tiDa6
contrapaso m kont|a"paso6

66
contrapear t kont|ape"a| contrastable a kont|as"taBle6 | var
contrapelo, a lav akont|a"pelo6 contrastábel
contrapesar t i pr kont|ape"sa| contrastante a kont|as"tante6
contrapeso m kont|a"peso6 contrastar t i kont|as"ta|
contrapilastra f kont|api"last|a6 contraste m kon"t|aste6
contrapoñer t pr kont|apo"≠e| contrastivo a kont|as"tiBo6 | f:
contrapor t pr kont|a"po| contrastiva kont|as"tiBa6
contraporca f kont|a"pO|ka6 contrata f kon"t|ata6
contraporta f kont|a"pO|ta6 contratación f kont|ata"TjoN
contraportada f kont|apo|"taDa6 contratante a kont|a"tante6
contraposición f kont|aposi"TjoN contratar t kont|a"ta|
contraposto pt a kont|a"pOsto6 contratempo m kont|a"tempo6
(kont|a"posto6) | f: contraposta kont|a"tEmpo6
kont|a"pOsta6 contratista s kont|a"tista6
contraproducente a contrato m kon"t|ato6
kont|ap|oDu"Tente6 contravalación f kont|aBala"TjoN
kont|ap|oDu"TEnte6 contravalor m kont|aBa"lo|
contraproposta f kont|ap|o"pOsta6 contraveleno m kont|aBe"leno6
contrapunta f kont|a"punta6 contravención f kont|aBen"TjoN
contrapuntístico a contraventá f kont|aBen"ta
kont|apun"tistiko6 | f: contraventor s kont|aBen"to| | f:
contrapuntística kont|apun"tistika6 contraventora kont|aBen"to|a6
contrapunto m kont|a"punto6 contravir t kont|a"Bi|
contraquilla f kont|a"ki¥a6 contraxeito, ao lav Okont|a"Sejto6
contrariamente av kont|a|ja"mente6 contribución f kont|iBu"TjoN
contrariar t pr kont|a"|ja| contribuidor s kont|iBui"Do| | f:
contrariedade f kont|a|jE"DaDe6 contribuidora kont|iBui"Do|a6
contrario a s kon"t|a|jo6 | f: contribuínte a s kont|iBu"inte6
contraria kon"t|a|ja6 contribuír i kont|iBu"i|
contrarreforma f kont|are"fo|ma6 contributivo a kont|iBu"tiBo6 | f:
contrarrelleira f kont|are"¥ej|a6 contributiva kont|iBu"tiBa6
contrarréplica f kont|a"rEplika6 contricamente av kont|ika"mente6
contrarrestar t kont|arEs"ta| contrición f kont|i"TjoN
contrarrevolución f contrincante s kont|iN"kante6
kont|areBolu"TjoN contristar t pr kont|is"ta|
contrarrevolucionario a s contrito a kon"t|ito6 | f: contrita
kont|areBoluTjo"na|jo6 | f: kon"t|ita6
contrarrevolucionaria control m kon"t|Ol
kont|areBoluTjo"na|ja6 controlábel a kont|O"laBe6l | var
contrarroda f kont|a"rODa6 controlable
contrasenso m kont|a"senso6 controlable a kont|O"laBle6 | var
(kont|a"sEnso6) controlábel
contrasentido m kont|asen"tiDo6 controlador s kont|Ola"Do| | f:
contrasinal m kont|asi"nal controladora kont|Ola"Do|a6
contrasol m kont|a"sol (kont|a"sOl) controlar t pr kont|O"la|
contrastábel a kont|as"taBe6l | var controversia f kont|o"BE|sja6
contrastable controverter t i kont|oBe|"te|

67
controvertíbel a kont|oBe|"tiBe6l | conveniente a kombe"njEnte6
var controvertible convenientemente av
controvertible a kont|oBe|"tiBle6 | kombenjEnte"mente6
var controvertíbel convenio m kom"bEnjo6
contubernio m kontu"BE|njo6 convento m kom"bento6
contumacia f kontu"maTja6 (kom"bEnto6)
contumaz a kontu"maT conventual a kombentu"al
contumazmente av conversa f kom"bE|sa6
kontumaT"mente6 conversación f kombE|sa"TjoN
contumelia f kontu"mElja6 conversador a s kombE|sa"Do| | f:
contundencia f kontun"dEnTja6 conversadora kombE|sa"Do|a6
(kontun"denTja6) conversar i kombE|"sa|
contundente a kontun"dente6 conversión f kombE|"sjoN
kontun"dEnte6 converso a s kom"bE|so6 | f:
contundentemente av conversa kom"bE|sa6
kontundente"mente6 convertedor m kombe|te"Do|
kontundEnte"mente6 converter t pr kombe|"te|
conturbación f kontu|Ba"TjoN convertíbel a kombe|"tiBe6l | var
conturbar t pr kontu|"Ba| convertible
contusión f kontu"sjoN convertibilidade f
contuso a kon"tuso6 | f: contusa kombe|tiBili"DaDe6
kon"tusa6 convertible a kombe|"tiBle6 | var
convalecencia f kombale"TEnTja6 convertíbel
(kombale"TenTja6) converxencia f kombe|"SEnTja6
convalecente a kombale"Tente6 (kombe|"SenTja6)
kombale"TEnte6 converxente a kombe|"Sente6
convalecer i kombale"Te| kombe|"SEnte6
convección f kombEk"TjoN converxer i kombe|"Se|
convector m kombEk"to| convexidade f kombEksi"DaDe6
convencemento m convexo a kom"bEkso6 | f: convexa
kombenTe"mento6 kom"bEksa6
(kombenTe"mEnto6) convicción f kombik"TjoN
convencer t pr komben"Te| convicto a kom"bikto6 | f: convicta
convencíbel a komben"TiBe6l | var kom"bikta6
convencible convidado pt a s kombi"DaDo6 | f:
convencible a komben"TiBle6 | var convidada kombi"DaDa6
convencíbel convidar t pr kombi"Da|
convencido pt a komben"TiDo6 | f: convido pt kom"biDo6 | f: convida
convencida komben"TiDa6 kom"biDa6 | var convindo
convención f komben"TjoN convincente a kombin"Tente6
convencional a kombenTjo"nal kombin"TEnte6
convencionalidade f convincentemente av
kombenTjonali"DaDe6 kombinTente"mente6
convencionalismo m kombinTEnte"mente6
kombenTjona"lismo6 convindo pt kom"bindo6 | f:
convencionalmente av convinda kom"binda6 | var convido
kombenTjonal"mente6 convir i kom"bi|
conveniencia f kombe"njEnTja6

68
convite m kom"bite6 conxugable a konSu"VaBle6 | var
convivencia f kombi"BEnTja6 conxugábel
(kombi"BenTja6) conxugación f konSuVa"TjoN
convivir i kombi"Bi| conxugal a konSu"Val
convocador a s komboka"Do| | f: conxugalmente av konSuVal"mente6
convocadora komboka"Do|a6 conxugar t pr konSu"Va|
convocar t kombo"ka| conxunción f konSun"TjoN
convocatoria f komboka"tO|ja6 conxuncional a konSunTjo"nal
convocatorio a komboka"tO|jo6 | f: conxunguir t pr konSuN"gi|
convocatoria komboka"tO|ja6 conxunta f kon"Sunta6
convoi m kom"bOj conxuntamente av konSunta"mente6
convolvuláceas fpl conxuntar t konSun"ta|
kombolBu"laTe8a6s conxuntiva f konSun"tiBa6
convólvulo m kom"bOlBulo6 conxuntivite f konSunti"Bite6
convosco p kom"bOsko6 conxuntivo a konSun"tiBo6 | f:
convulsión f kombul"sjoN conxuntiva konSun"tiBa6
convulsionar t pr kombulsjo"na| conxunto a m kon"Sunto6 | f:
convulsivamente av conxunta kon"Sunta6
kombulsiBa"mente6 conxuntura f konSun"tu|a6
convulsivo a kombul"siBo6 | f: conxuntural a konSuntu"|al
convulsiva kombul"siBa6 conxura f kon"Su|a6
convulso a kom"bulso6 | f: convulsa conxuración f konSu|a"TjoN
kom"bulsa6 conxurado pt a s konSu"|aDo6 | f:
conxectura f konSEk"tu|a6 conxurada konSu"|aDa6
conxecturábel a konSEktu"|aBe6l | conxurar t i pr konSu"|a|
var conxecturable conxuro m kon"Su|o6
conxecturable a konSEktu"|aBle6 | cónxuxe s "kOnSuSe6
var conxecturábel coñac m ko"≠ak
conxectural a konSEktu"|al coñecedor a s ko≠eTe"Do| | f:
conxecturalmente av coñecedora ko≠eTe"Do|a6
konSEktu|al"mente6 coñecemento m ko≠eTe"mento6
conxecturar t konSEktu"|a| (ko≠eTe"mEnto6)
conxelación f konSEla"TjoN coñecer t ko≠e"Te|
conxelado pt a konSE"laDo6 | f: coñecíbel a ko≠e"TiBe6l | var
conxelada konSE"laDa6 coñecible
conxelador a m konSEla"Do| | f: coñecible a ko≠e"TiBle6 | var
conxeladora konSEla"Do|a6 coñecíbel
conxelar t pr konSE"la| coñecido pt a s ko≠e"TiDo6 | f:
conxénere a s kon"SEne6|e6 coñecida ko≠e"TiDa6
conxeniar i konSE"nja| cooficial a kOOfi"Tjal
conxénito a kon"SEnito6 | f: cooficialidade f kOOfiTjali"DaDe6
conxénita kon"SEnita6 cooperación f kOOpE|a"TjoN
conxestión f konSEs"tjoN cooperador s kOOpE|a"Do| | f:
conxestionar t pr konSEstjo"na| cooperadora kOOpE|a"Do|a6
conxestivo a konSEs"tiBo6 | f: cooperante a kOOpE"|ante6
conxestiva konSEs"tiBa6 cooperar i kOOpE"|a|
conxugábel a konSu"VaBe6l | var cooperativa f kOOpE|a"tiBa6
conxugable

69
cooperativismo m kOOpE|ati"Bismo6 copiador a s kOpja"Do| | f:
cooperativista s kOOpE|ati"Bista6 copiadora kOpja"Do|a6
cooperativístico a copiar t kO"pja|
kOOpE|ati"Bistiko6 | f: copiloto m kOpi"loto6
cooperativística kOOpE|ati"Bistika6 copiosamente av kOpjosa"mente6
cooperativo a kOOpE|a"tiBo6 | f: copioso a kO"pjoso6 | f: copiosa
cooperativa kOOpE|a"tiBa6 kO"pjosa6
cooptación f kOOpta"TjoN copista s kO"pista6
cooptar t kOOp"ta| copla f "kOpla6
coordenada f kOO|De"naDa6 copo1 m "kOpo6
coordenado a kOO|De"naDo6 | f: copo2 a "kOpo6 | f: copa "kOpa6
coordenada kOO|De"naDa6 copón m kO"poN
coordinábel a kOO|Di"naBe6l | var copra f "kOp|a6
coordinable coprodución f kOp|oDu"TjoN
coordinable a kOO|Di"naBle6 | var coprófago a s kO"p|Ofa6Vo6 | f:
coordinábel coprófaga kO"p|Ofa6Va6
coordinación f kOO|Dina"TjoN coprofaxia f kOp|o"faSja6
coordinado pt a kOO|Di"naDo6 | f: coprófilo a kO"p|Ofilo6 | f: coprófila
coordinada kOO|Di"naDa6 kO"p|Ofila6
coordinador a s kOO|Dina"Do| | f: coprolalia f kOp|o"lalja6
coordinadora kOO|Dina"Do|a6 coprolálico a kOp|o"laliko6 | f:
coordinante a kOO|Di"nante6 coprolálica kOp|o"lalika6
coordinar t kOO|Di"na| coprólito m kO"p|Olito6
coordinativo a kOO|Dina"tiBo6 | f: copropiedade f kOp|OpjE"DaDe6
coordinativa kOO|Dina"tiBa6 copropietario s kOp|OpjE"ta|jo6 | f:
copa f "kOpa6 copropietaria kOp|OpjE"ta|ja6
copado a kO"paDo6 | f: copada copto a s "kOpto6 | f: copta "kOpta6
kO"paDa6 cópula f "kOpula6
copaíba f kopa"iBa6 copulación f kOpula"TjoN
copal m ko"pal copulador a kOpula"Do| | f:
copar1 t kO"pa| copuladora kOpula"Do|a6
copar2 t kO"pa| copular i kOpu"la|
cope m "kOpe6 copulativo a kOpula"tiBo6 | f:
copeada f kOpe"aDa6 copulativa kOpula"tiBa6
copear t i kOpe"a| copyright m "kOpirajt
copeiro m kO"pej|o6 coque1 m "kOke6 | var croque1
copela1 f ko"pEla6 coque2 m "kOke6
copela2 f ko"pEla6 coqueta f kO"keta6
copelación f kopela"TjoN coquetear i kOkete"a|
copelar t kope"la| coqueteo m kOke"teo6
copelo m ko"pelo6 coquetería f kOketE"|ia6
copépodos mpl ko"pEpo6Do6s coqueto a kO"keto6 | f: coqueta
copete m ko"pete6 kO"keta6
copia1 f "kOpja6 cor f "ko| | var color
copia2 f "kOpja6 cor, de lav de"ko|
copiábel a kO"pjaBe6l | var copiable cora f "kO|a6 | var core
copiable a kO"pjaBle6 | var copiábel corácidos mpl ko"|aTiDo1s

70
coracoide a ko|a"kOjDe6 cordialmente av kO|Djal"mente6
corada f ko"|aDa6 cordiforme a kO|Di"fO|me6
coral1 m ko"|al cordilleira f ko|Di"¥ej|a6
coral2 a s ko"|al cordita f kO|"Dita6
coraleiro a m ko|a"lej|o6 | f: cordo a "ko|Do6 | f: corda "ko|Da6
coraleira ko|a"lej|a6 cordoaría ko|Doa"|ia6 | var
coralífero a ko|a"life6|o6 | f: cordoería
coralífera ko|a"life6|a6 cordobán m ko|Do"BaN
coralina f ko|a"lina6 cordobés a s ko|Do"Bes | f:
coralino a ko|a"lino6 | f: coralina cordobesa ko|Do"Besa6 | nt
ko|a"lina6 Córdoba
corán m ko"|aN | var alcorán cordoeiro s ko|Do"ej|o6 | f:
corar t i ko"|a| cordoeira ko|Do"ej|a6
coraxe f ko"|aSe6 cordoería f ko|DoE"|ia6 | var
corazón m ko|a"ToN cordoaría
corbelo m ko|"Belo6 cordón m ko|"DoN
corcel m ko|"TEl cordovea f ko|Do"Bea6
corchea f ko|"t°Sea6 cordura f ko|"Du|a6
corchete m ko|"t°Sete6 core f "kO|e6 | var cora
corcheto a ko|"t°Seto6 | f: corcheta corea f kO"|ea6
ko|"t°Seta6 coreano a s kO|e"ano6 | f: coreana
corcón m ko|"koN kO|e"ana6 | nt Corea
corcoño m ko|"ko≠o6 corear i kO|e"a|
corcoser t ko|ko"se| corego m ko"|EVo6
corcova f ko|"kOBa6 ko|"koBa6 coreidos mpl ko"|ejDo6s
corcovado a s ko|ko"BaDo6 | f: corela f ko"|Ela6
corcovada ko|ko"BaDa6 corenta num ko"|Enta6
corcovo a ko|"koBo6 | f: corcova corentena f ko|En"tena
ko|"koBa6 corentón a s ko|En"toN | f:
corda f "kO|Da6 corentona ko|En"tona6
cordada f kO|"DaDa6 coreño a s ko"|e≠o6 | f: coreña
cordados mpl ko|"DaDo6s ko"|e≠a6
cordal m ko|"Dal coreo m kO"|eo6
cordame m kO|"Dame6 coreografía f ko|e8oV|a"fia6
cordamente av ko|Da"mente6 coreográfico a ko|e8o"V|afiko6 | f:
cordear t i kO|De"a| coreográfica ko|e8o"V|afika6
cordeeiro a kO|De"ej|o6 | f: coreógrafo s ko|e"OV|a6fo6 | f:
cordeeira kO|De"ej|a6 coreógrafa ko|e"OV|a6fa6
cordeiro1 s ko|"Dej|o6 | f: cordeira coresma f ko"|Esma6
kor"Dej|a6 coresmal a ko|Es"mal
cordeiro2 s kO|"Dej|o6 | f: cordeira corfiota a s ko|fi"Ota6 | nt Corfú
kOr"Dej|a6 corga f "kO|Va6
cordel m ko|"DEl corgo m "kO|Vo6
cordela f ko|"DEla6 corgueiro a kO|"Vej|o6 | f: corgueira
cordella f ko|"De¥a6 kO|"Vej|a6
cordial a m kO|"Djal coriáceo a kO"|jaTe8o6 | f: coriácea
cordialidade f kO|Djali"DaDe6 kO"|jaTe8a6

71
coriambo m kO"|jambo6 corníxero a kO|"niSe6|o6 | f:
coriandro m kO|"jand|o6 corníxera kO|"niSe6|a6
coribante m ko|i"Bante6 cornizó m ko|ni"TO
corifeo m ko|i"feo6 corno m "kO|no6
corimbo m ko"|imbo6 cornucopia f ko|nu"kOpja6
corindón m ko|in"doN cornudo a kO|"nuDo6 | f: cornuda
corintio a s kO"|intjo6 | f: corintia kO|"nuDa6
kO"|intja6 | nt Corinto cornúpeta m kO|"nupe6ta6
coriño ix ko"|i≠o6 coro m "ko|o6
corion m "kO|jo6N coroa f ko"|oa6
coriscada f ko|is"kaDa6 coroación f ko|oa"TjoN
coriscar i ko|is"ka| coroamento m ko|oa"mento6
corisco m ko"|isko6 (ko|oa"mEnto6)
corisquento a ko|is"kento6 coroar t pr ko|o"a|
(ko|is"kEnto6) | f: corisquenta coroceiro m ko|o"Tej|o6
ko|is"kenta6 (ko|is"kEnta6) corografía f ko|oV|a"fia6
corista s ko"|ista6 corográfico a ko|o"V|afiko6 | f:
coriza f ko"|iTa6 corográfica ko|o"V|afika6
corna f "kO|na6 corógrafo s ko"|OV|a6fo6 | f:
cornabude m kO|na"BuDe6 corógrafa ko"|OV|a6fa6
cornáceas fpl kO|"naTe8as6 coroide f ko"|OjDe6
cornada f kO|"naDa6 coroideo a ko|Oj"Deo6 | f: coroidea
cornal f kO|"nal ko|Oj"Dea6
cornalina f kO|na"lina6 corola f ko"|Ola6
cornamenta f kO|na"menta6 corolario m ko|o"la|jo6
cornamusa f kO|na"musa6 coronal a ko|o"nal
cornán a kO|"naN | f: cornana coronaria f ko|o"na|ja6
kO|"nana6 coronario a ko|o"na|jo6 | f:
córnea f "kO|ne8a6 coronaria ko|o"na|ja6
cornear i kO|ne"a| coronel m ko|o"nEl
cornecho a s kO|"net°So6 | f: corónide f ko"|OniDe6
cornecha kO|"net°Sa6 coronoide a ko|o"nOjDe6
corneira f kO|"nej|a6 coroza f ko"|oTa6
cornelán a s kO|ne"laN | f: corpiño m ko|"pi≠o6
cornelana kO|ne"lana6 corpo m "ko|po6
cornella f ko|"ne¥a6 corporación f ko|po|a"TjoN
cornelleira f ko|ne"¥ej|a6 corporal a m ko|po"|al
córneo a "kO|ne8o6 | f: córnea corporalidade f ko|po|ali"DaDe6
"kO|ne8a6 corporalmente av ko|po|al"mente6
córner m "kO|ne6| corporativamente av
corneta s kO|"neta6 ko|po|atiBa"mente6
cornetada f kO|ne"taDa6 corporativismo m ko|po|ati"Bismo6
cornetán m kO|ne"taN corporativista a s ko|po|ati"Bista6
cornete m kO|"nete6 corporativo a ko|po|a"tiBo6 | f:
cornetín m kO|ne"tiN corporativa ko|po|a"tiBa6
corneto m kO|"neto6 corporeidade f ko|po|ej"DaDe6
cornixa f kO|"niSa6

72
corpóreo a ko|"pO|e8o6 | f: corpórea correntemente av korente"mente6
ko|"pO|e8a6 korEnte"mente6
corpulencia f ko|pu"lEnTja6 correo m ko"reo6
(ko|pu"lenTja6) correola f kore"Ola6
corpulento a ko|pu"lento6 correolo m kore"Olo6
(ko|pu"lEnto6) | f: corpulenta correón m kore"oN
ko|pu"lenta6 (ko|pu"lEnta6) correr t i ko"re|
corpus m "kO|pus correr, a lav ako"re|
corpuscular a ko|pusku"la| correspondencia f
corpúsculo m ko|"puskulo6 korespon"dEnTja6
corra f "kora6 | var corre (korespon"denTja6)
córrago m "kora6Vo6 correspondente a s
corraña f ko"ra≠a6 korespon"dente6 korespon"dEnte6
corre f "kore6 | var corra corresponder t i korespon"de|
correa f ko"rea6 corretaxe f kore"taSe6
correada f kore"aDa6 correúdo a kore"uDo6 | f: correúda
correal m kore"al kore"uDa6
correar i kore"a| corricán m kori"kaN
correaxe f kore"aSe6 corricar i kori"ka|
corrección f korEk"TjoN corricho m ko"rit°So6
correccional a m korEkTjo"nal corrida f ko"riDa6
correctamente av korEkta"mente6 corripa f ko"ripa6
correctivo a m korEk"tiBo6 | f: corrixíbel a kori"SiBe6l | var
correctiva korEk"tiBa6 corrixible
correcto a ko"rEkto6 | f: correcta corrixible a kori"SiBle6 | var
ko"rEkta6 corrixíbel
corrector a s korEk"to| | f: corrixir t pr kori"Si|
correctora korEk"to|a6 corriza f ko"riTa6
corredío a kore"Dio6 | f: corredía corroboración f koroBo|a"TjoN
kore"Dia6 corroborante a koroBo"|ante6
corredizo a kore"DiTo6 | f: corrediza corroborar t koroBo"|a|
kore"DiTa6 corroborativo a koroBo|a"tiBo6 | f:
corredoira f kore"Doj|a6 corroborativa koroBo|a"tiBa6
corredoiro m kore"Doj|o6 corrobra f ko"rOB|a6
corredor a s kore"Do| | f: corredora corroer t pr koro"e|
kore"Do|a6 corromper t pr korom"pe|
correlación f korela"TjoN corrompíbel a korom"piBe6l | var
correlativamente av corrompible
korelatiBa"mente6 corrompible a korom"piBle6 | var
correlativo a korela"tiBo6 | f: corrompíbel
correlativa korela"tiBa6 corrompido pt a korom"piDo6 | f:
correlixionario a s koreliSjo"na|jo6 | corrompida korom"piDa6
f: correlixionaria koreliSjo"na|ja6 corrosco m ko"rosko6
corremento m kore"mento6 corrosión f koro"sjoN
(kore"mEnto6) corrosivo a koro"siBo6 | f: corrosiva
correntada f koren"taDa6 korEn"taDa6 koro"siBa6
corrente a f ko"rente6 ko"rEnte6 corrupción f korup"TjoN

73
corrupio a ko"rupjo6 | f: corrupia cortexador s ko|teSa"Do| | f:
ko"rupja6 cortexadora ko|teSa"Do|a6
corrupío m koru"pio6 cortexar t ko|te"Sa|
corruptela f korup"tEla6 cortexo m ko|"teSo6
corruptíbel a korup"tiBe6l | var cortical a ko|ti"kal
corruptible corticeiro a s ko|ti"Tej|o6 | f:
corruptible a korup"tiBle6 | var corticeira ko|ti"Tej|a6
corruptíbel corticoides mpl ko|ti"kOjDe6s
corruptivo a korup"tiBo6 | f: corticosteroide m ko|tikostE"|OjDe6
corruptiva korup"tiBa6 cortina f ko|"tina6
corrupto a ko"rupto6 | f: corrupta cortiña f ko|"ti≠a6
ko"rupta6 cortisona f ko|ti"sona6
corruptor a s korup"to| | f: cortiza f ko|"tiTa6
corruptora korup"to|a6 cortizo m ko|"tiTo6
corsario a m kO|"sa|jo6 | f: corsaria cortón m ko|"toN
kO|"sa|ja6 coruñés a s ko|u"≠es | f: coruñesa
corso a s "kO|so6 | f: corsa "kO|sa6 | ko|u"≠esa6 | nt A Coruña
nt Córsega coruscante a ko|us"kante6
corta1 f "ko|ta6 coruscar i ko|us"ka|
corta2 af "kO|ta6 corvear i kO|Be"a|
cortábel a ko|"taBe6l | var cortable corveta f kO|"Beta6
cortable a ko|"taBle6 | var cortábel córvidos mpl "kO|BiDo6s
cortada f ko|"taDa6 corvina f ko|"Bina6
cortadela f ko|ta"DEla6 corvo m "kO|Bo6
cortado pt a ko|"taDo6 | f: cortada corza f "ko|Ta6
ko|"taDa6 corzo s "ko|To6 | f: corza "ko|Ta6
cortador a s ko|ta"Do| | f: cós m "kOs
cortadora ko|ta"Do|a6 cosaco a s ko"sako6 | f: cosaca
cortadoría f ko|taDo"|ia6 ko"saka6
cortadura f ko|ta"Du|a6 coscas fpl "kOska6s
cortaferro m ko|ta"fEro6 kO|ta"fEro6 cosco m "kosko6
cortafrío m ko|ta"f|io6 kO|ta"f|io6 cosecante f kose"kante6
cortante a ko|"tante6 cosedor s kose"Do| | f: cosedora
cortar t i pr ko|"ta| kose"Do|a6
cortaúnllas m ko|ta"un¥a6s cosedura f kose"Du|a6
kO|ta"un¥a6s | var cortaúñas coseno m ko"seno6
cortaúñas m ko|ta"u≠a6s kO|ta"u≠a6s coser t i ko"se|
| var cortaúnllas cosmético a s kos"mEtiko6 | f:
corte1 m "ko|te6 "kO|te6 cosmética kos"mEtika6
corte2 f "ko|te6 cósmico a "kOsmiko6 | f: cósmica
cortello m ko|"te¥o6 "kOsmika6
cortés a ko|"tes cosmódromo m kOs"mOD|o6mo6
cortesán a s ko|te"saN | f: cortesá cosmogonía f kOsmoVo"nia6
ko|te"sa cosmogónico a kOsmo"VOniko6 | f:
cortesía f ko|te"sia6 cosmogónica kOsmo"VOnika6
cortesmente av ko|tes"mente6 cosmografía f kOsmoV|a"fia6

74
cosmográfico a kOsmo"V|afiko6 | f: cotazo m ko"taTo6
cosmográfica kOsmo"V|afika6 cote m "kOte6
cosmoloxía f kOsmolo"Sia6 cotear t kote"a|
cosmolóxico a kOsmo"lOSiko6 | f: cotela f ko"tEla6
cosmolóxica kOsmo"lOSika6 cotelada f kote"laDa6
cosmonauta s kOsmo"nawta6 cotelear i kotele"a|
cosmopolita a s kOsmopo"lita6 coteleo m kote"leo6
cosmopolitismo m cotellón m kote"¥oN | var cotillón2
kOsmopoli"tismo6 cotelo m ko"telo6
cosmos m "kOsmo6s cotenada f kote"naDa6
cosmovisión f kOsmoBi"sjoN cotenar t kote"na|
coso m "koso6 coteno1 m ko"teno6
costa f "kOsta6 coteno2 a ko"teno6 | f: cotena
costado m kos"taDo6 ko"tena6
costal a m kos"tal cotexábel a kote"SaBe6l | var
costarriqueño a s kOstari"ke≠o6 | f: cotexable
costarriqueña kOstari"ke≠a6 | nt cotexable a kote"SaBle6 | var
Costa Rica cotexábel
costear t kOste"a| cotexar1 t kote"Sa|
costeiro a s kOs"tej|o6 | f: costeira cotexar2 t kote"Sa|
kOs"tej|a6 cotexo m ko"teSo6
costela f kos"tEla6 cotián a kO"tjaN | f: cotiá kO"tja
costelada f kostE"laDa6 cotifar t i koti"fa| | var cutifar
costelar m kostE"la| cotifeiro s koti"fej|o6 | f: cotifeira
costeleiro m kostE"lej|o6 koti"fej|a6
costeleta f kostE"leta6 cótila f "kOtila6
costento a kOs"tento6 (kOs"tEnto6) | f: cotiledón m kotile"DoN
costenta kOs"tenta6 (kOs"tEnta6) cotiledóneo a kotile"DOne8o6 | f:
costo a "kOsto6 | f: costa "kOsta6 cotiledónea kotile"DOne8a6
costra f "kost|a6 cotilla f ko"ti¥a6 | nt ferramenta
costrán f kos"t|aN cotillón1 m koti"¥oN
costro m "kost|o6 cotillón2 m koti"¥oN | var cotellón
costume m kos"tume6 cotizábel a kOti"TaBe6l | var
costumismo m kostu"mismo6 cotizable
costumista a s kostu"mista6 cotizable a kOti"TaBle6 | var
costura f kos"tu|a6 cotizábel
costureira f kostu"|ej|a6 cotización f kOtiTa"TjoN
costurón m kostu"|oN cotizar t pr i kOti"Ta|
cota1 f "kOta6 coto1 m "koto6
cota2 f "kOta6 coto2 m "koto6
cota3 f "kOta6 coto3 a "koto6 | f: cota "kota6
cotanxente f kotan"Sente6 cotoada f koto"aDa6
kotan"SEnte6 cotobelada f kotoBe"laDa6
cotaño m ko"ta≠o6 cotobelo m koto"Belo6 | var
cotar t ko"ta| cotomelo
cotarelo m kota"|Elo6 kota"|elo6 cotomelo m koto"melo6 | var
cotarro m ko"taro6 cotobelo
cotón1 m ko"toN

75
cotón2 m ko"toN | nt algodón covarianza f koBa|i"anTa6
cotovía f koto"Bia6 covo1 m "kOBo6
cotra f "kot|a6 covo2 m "kOBo6 | nt foxo
cotrola f ko"t|Ola6 coxa f "koSa6
cotrolo a ko"t|Olo6 | f: cotrola coxal a kOk"sal
ko"t|Ola6 coxalxia f kOk"salSja6
cotrosa f ko"t|osa6 coxálxico a kO"ksalSiko6 | f:
cotroso a ko"t|oso6 | f: cotrosa coxálxica kO"ksalSika6
ko"t|osa6 coxapelear i koSapele"a|
coturno m ko"tu|no6 coxear i koSe"a|
couce m "kowTe6 cóxegas fpl "kOSe6Va6s | var
coucear i kowTe"a| cóchegas
couceiro m kow"Tej|o6 coxeira f ko"Sej|a6
coucheira f kow"t°Sej|a6 | var coxén f ko"SEN
croucheira coxigón m koSi"VoN
coucho m "kowt°So6 | var concho coxillo m ko"Si¥o6
croucho coxín m ko"SiN
coucillón m kowTi"¥oN coxo1 a "koSo6 | f: coxa "koSa6
coucón m kow"koN coxo2 m "koSo6
coudullar t kowDu"¥a| | var coxote m ko"SOte6
cadullar coza1 f "kOTa6
coudullo m kow"Du¥o6 | var cadullo coza2 f "koTa6 | nt cocer
coulomb m ku"lOmb cozar i pr ko"Ta| | var cofar cofear
couquizo m kow"kiTo6 cozo m "kOTo6
courel m kow"|El crabaliza f k|aBa"liTa6 | var
courelao a s kow|E"lao8 | f: courelá carbaliza
kow|E"la | nt O Courel crabio m "k|aBjo6
cousa f "kowsa6 crac ix m "k|ak
cousa de, por lpp po|"kowsa6De6 crack m "k|ak
couselo1 m kow"selo6 cracoviano a s k|akO"Bjano6 | f:
couselo2 m kow"selo6 cracoviana k|akO"Bjana6 | nt
couso m "kowso6 Cracovia
coutada f kow"taDa6 cranial a k|a"njal
coutado pt a kow"taDo6 | f: coutada cranio m "k|anjo6
kow"taDa6 cranioloxía f k|anjolo"Sia6
coutar t pr kow"ta| craniometría f k|anjomE"t|ia6
couteiro m kow"tej|o6 craniómetro m k|a"njOme6t|o6
couto m "kowto6 crápula s "k|apula6
couza f "kowTa6 crase f "k|ase6
couzoeira f kowTo"ej|a6 craso a "k|aso6 | f: crasa "k|asa6
couzón m kow"ToN crasuláceas fpl k|asu"laTe8a6s
cova f "kOBa6 cráter m "k|ate6|
covacha f ko"Bat°Sa6 cravar t pr k|a"Ba|
covachada f koBa"t°SaDa6 craveira f k|a"Bej|a6
covarde a s ko"Ba|De6 craveiro m k|a"Bej|o6
covardemente av koBa|De"mente6 cravo m "k|aBo6
covardía f koBa|"Dia6

76
cravudo a k|a"BuDo6 | f: cravuda crédulo a "k|EDulo6 | f: crédula
k|a"BuDa6 "k|EDula6
cravuñador m k|aBu≠a"Do| cregaxe f k|E"VaSe6
cravuñar t k|aBu"≠a| crego m "k|EVo6
cravuño m k|a"Bu≠o6 crema f "k|Ema6
creación f k|ea"TjoN cremación f k|Ema"TjoN
creador s a k|ea"Do| | f: creadora cremalleira f k|ema"¥ej|a6
k|ea"Do|a6 cremar t k|E"ma|
crear t k|e"a| crematístico a k|Ema"tistiko6 | f:
creatina f k|ea"tina6 crematística k|Ema"tistika6
creatividade f k|eatiBi"DaDe6 crematorio a m k|Ema"tO|jo6 | f:
creativo a k|ea"tiBo6 | f: creativa crematoria k|Ema"tO|ja6
k|ea"tiBa6 cremor m k|E"mo|
creba f "k|EBa6 | var quebra cremoso a k|E"moso6 | f: cremosa
crebacabezas m k|EBaka"BeTa6s | k|E"mosa6
var quebracabezas crencha f "k|ent°Sa6 | var crecha
crebadizo a k|eBa"DiTo6 | f: crencho a s "k|ent°So6 | f: crencha
crebadiza | var quebradizo "k|ent°Sa6 | var crecho
k|eBa"DiTa6 crente a s "k|ente6 "k|Ente6
crebado a s k|e"BaDo6 | f: crebada crenza f "k|enTa6 ("k|EnTa6)
k|e"BaDa6 | var quebrado creosota f k|eo"sOta6
crebadura f k|eBa"Du|a6 | var crepitación f k|Epita"TjoN
quebradura crepitante a k|Epi"tante6
crebafolgas s k|EBa"fOlVa6s | var crepitar i k|Epi"ta|
quebrafolgas crepuscular a k|epusku"la|
crebanoces m k|EBa"nOTe6s | var crepúsculo m k|e"puskulo6
quebranoces crequenas s k|e"kena6s
crebar t i pr k|e"Ba| | var quebrar crequenas, de lav dek|e"kena6s
crebaxeos m k|EBa"Seo6s | var crequenas, en lav eNk|e"kena6s
quebraxeos crer t i "k|e|
crecemento m k|eTe"mento6 crescendo av m k|e"SEndo6
(k|eTe"mEnto6) creso m "k|eso6
crecente a m k|e"Tente6 k|e"TEnte6 cresol m k|e"sOl
crecenza f k|e"TenTa6 (k|e"TEnTa6) crespo a "k|espo6 | f: crespa
crecer i k|e"Te| "k|espa6
crecha f "k|et°Sa6 | var crencha crespón m k|es"poN
crecho a s "k|et°So6 | f: crecha crestomatía f k|estoma"tia6
"k|et°Sa6 | var crencho creta f "k|eta6
credencia f k|e"DEnTja6 (k|e"DenTja6) cretáceo a k|e"taTe8o6 | f: cretácea
credencial a f k|eDEn"Tjal k|e"taTe8a6
(k|eDen"Tjal) cretense a s k|e"tEnse6 | nt Creta
credibilidade f k|EDiBili"DaDe6 cretinismo m k|Eti"nismo6
crediticio a k|EDi"tiTjo6 | f: crediticia cretino a s k|E"tino6 | f: cretina
k|EDi"tiTja6 k|E"tina6
crédito m "k|EDito6 creto m "k|Eto6
credo m "k|EDo6 cretona f k|e"tona6
credulamente av k|EDula"mente6 cría f "k|ia6
credulidade f k|EDuli"DaDe6

77
criadeiro a s k|ia"Dej|o6 | f: criptogámico a k|ipto"Vamiko6 | f:
criadeira k|ia"Dej|a6 criptogámica k|ipto"Vamika6
criado s k|i"aDo6 | f: criada k|i"aDa6 criptógamo a k|ip"tOVa6mo6 | f:
criador a s k|ia"Do| | f: criadora criptógama k|ip"tOVa6ma6
k|ia"Do|a6 criptografía f k|iptoV|a"fia6
crianza f k|i"anTa6 criptográfico a k|ipto"V|afiko6 | f:
criar t pr k|i"a| criptográfica k|ipto"V|afika6
criatura f k|ia"tu|a6 criptograma m k|ipto"V|ama6
criba f "k|iBa6 cripton m k|ip"toN
cribado m k|i"BaDo6 criptónimo m k|ip"tOnimo6
cribar t k|i"Ba| criqueiro a s k|i"kej|o6 | f: criqueira
cribeiro m k|i"Bej|o6 k|i"kej|a6
críbel a "k|iBe6l | var crible crisálida f k|i"saliDa6
crible a "k|iBle6 | var críbel crisantemo m k|isan"temo6
cribo m "k|iBo6 crise f "k|ise6
crica f "k|ika6 criselefantino a k|isElefan"tino6 | f:
cricket m "k|iket criselefantina k|isElefan"tina6
cricoide a f k|i"kOjDe6 crisma s "k|isma6
crime m "k|ime6 crismar t k|is"ma|
criminal a s k|imi"nal crisoberilo m k|isoBe"|ilo6
criminalidade f k|iminali"DaDe6 crisol m k|i"sol (k|i"sOl)
criminalista s k|imina"lista6 crisólito m k|i"sOlito6
criminalmente av k|iminal"mente6 crisomélidos mpl k|iso"mEliDo6s
criminólogo s k|imi"nOlo6Vo6 | f: crisópraso m k|i"sOp|a6so6
criminóloga k|imi"nOlo6Va6 crispación f k|ispa"TjoN
criminoloxía f k|iminolo"Sia6 crispante a k|is"pante6
criminolóxico a k|imino"lOSiko6 | f: crispar t pr k|is"pa|
criminolóxica k|imino"lOSika6 crista f "k|ista6
criminoso a k|imi"noso6 | f: cristado a k|is"taDo6 | f: cristada
criminosa k|imi"nosa6 k|is"taDa6
crina f "k|ina6 cristal m k|is"tal
crinado a k|i"naDo6 | f: crinada cristalaría k|istala"|ia6 | var
k|i"naDa6 cristalería
crinoideos mpl k|inOj"Deo6s cristaleira f k|ista"lej|a6
crioloxía f k|iolo"Sia6 cristaleiro m k|ista"lej|o6
criometría f k|iomE"t|ia6 cristalería f k|istalE"|ia6 | var
crioterapia f k|iote"|apja6 cristalaría
crioulo a s k|i"owlo6 | f: crioula cristalino a m k|ista"lino6 | f:
k|i"owla6 cristalina k|ista"lina6
cripta f "k|ipta6 cristalizábel a k|istali"TaBe6l | var
críptico a "k|iptiko6 | f: críptica cristalizable
"k|iptika6 cristalizable a k|istali"TaBle6 | var
criptóceros mpl k|ip"tOTe6|o6s cristalizábel
criptocomunista a s cristalización f k|istaliTa"TjoN
k|iptokomu"nista6 cristalizador m k|istaliTa"Do|
criptógamas fpl k|ip"tOVa6ma6s cristalizar t i k|istali"Ta|
cristalografía f k|istaloV|a"fia6

78
cristalográfico a k|istalo"V|afiko6 | cromato m k|o"mato6
f: cristalográfica k|istalo"V|afika6 cromatóforo m k|oma"tOfo6|o6
cristaloide a m k|ista"lOjDe6 cromatografía f k|omatoV|a"fia6
cristiamente av k|istja"mente6 crómico a "k|Omiko6 | f: crómica
cristián a s k|is"tjaN | f: cristiá "k|Omika6
k|is"tja crómlech m "k|OmlEx
cristiandade f k|istjan"daDe6 cromo1 m "k|omo6
cristianismo m k|istja"nismo6 cromo2 m "k|omo6
cristianización f k|istjaniTa"TjoN cromolitografía f k|omolitoV|a"fia6
cristianizar t k|istjani"Ta| cromosfera f k|omos"fE|a6
cristina f k|is"tina6 cromosoma m k|omo"soma6
cristo1 m "k|isto6 cromosómico a k|omo"sOmiko6 | f:
cristo2 m "k|isto6 cromosómica k|omo"sOmika6
cristoloxía f k|istolo"Sia6 cromotipia f k|omo"tipja6
criterio m k|i"tE|jo6 crónica f "k|Onika6
crítica f "k|itika6 cronicamente av k|Onika"mente6
criticábel a k|iti"kaBe6l | var cronicidade f k|OniTi"DaDe6
criticable crónico a "k|Oniko6 | f: crónica
criticable a k|iti"kaBle6 | var "k|Onika6
criticábel cronicón m k|Oni"koN
criticador a s k|itika"Do| | f: cronista s k|O"nista6
criticadora k|itika"Do|a6 cronógrafo m k|o"nOV|a6fo6
criticamente av k|itika"mente6 cronoloxía f k|onolo"Sia6
criticar t k|iti"ka| cronoloxicamente av
criticismo m k|iti"Tismo6 k|onoloSika"mente6
crítico a s "k|itiko6 | f: crítica cronolóxico a k|ono"lOSiko6 | f:
"k|itika6 cronolóxica k|ono"lOSika6
croar i k|o"a| cronometrador s k|onomet|a"Do| |
croata a s k|o"ata6 | nt Croacia f: cronometradora
croca f "k|Oka6 k|onomet|a"Do|a6
crocadura f k|Oka"Du|a6 | var cronometrar t k|onome"t|a|
cocadura cronometraxe f k|onome"t|aSe6
crocante m k|O"kante6 cronometría f k|onomE"t|ia6
crocar t pr k|O"ka| | var cocar cronometricamente av
crocodilo m k|oko"Dilo6 k|onomEt|ika"mente6
croia f "k|Oja6 | var coia2 cronométrico a k|ono"mEt|iko6 | f:
croial m k|O"jal | var coial cronométrica k|ono"mEt|ika6
croieira f k|O"jej|a6 | coieira cronómetro m k|o"nOme6t|o6
croio m "k|Ojo6 | var coio croque1 m "k|Oke6 | var coque1
croissant m kRwa"sA) k|wa"saN | nt croque2 m "k|Oke6
fr croqueta f k|O"keta6
cromado m k|o"maDo6 cross m "k|Os
cromar t k|o"ma| crótalo m "k|Ota6lo6
cromático a k|o"matiko6 | f: crotón m k|o"toN
cromática k|o"matika6 croucheira f k|ow"t°Sej|a6 | var
cromatina f k|oma"tina6 coucheira
cromatismo m k|oma"tismo6 croucho m "k|owt°So6 | var coucho

79
cru1 a "k|u | f: crúa "k|ua6 cuadraxésimo a s kwaD|a"SEsimo6 |
cruamente av k|ua"mente6 f: cuadraxésima kwaD|a"SEsima6
cruceiro1 m k|u"Tej|o6 | nt cruz cuadríceps m kwa"D|iTeps
cruceiro2 m k|u"Tej|o6 | nt cruzar cuadricromía f kwaD|ik|o"mia6
crucel m k|u"TEl cuadrícula f kwa"D|ikula6
cruceta f k|u"Teta6 cuadriculado a kwaD|iku"laDo6 | f:
crucial a k|u"Tjal cuadriculada kwaD|iku"laDa6
cruciferario m k|uTife"|a|jo6 cuadricular t kwaD|iku"la|
crucíferas fpl k|u"Tife6|a6s cuadricular a kwaD|iku"la|
crucificar t k|uTifi"ka| cuadrienal a kwaD|iE"nal
crucifixión f k|uTifik"sjoN cuadrienio m kwaD|i"Enjo6
crucifixo m k|uTi"fikso6 cuadrífido a kwa"D|ifiDo6 | f:
cruciforme a k|uTi"fO|me6 cuadrífida kwa"D|ifiDa6
crueira f k|u"ej|a6 cuadrifoliado a kwaD|ifO"ljaDo6 | f:
cruel a k|u"El cuadrifoliada kwaD|ifO"ljaDa6
crueldade f k|uEl"daDe6 cuadriforme a kwaD|i"fO|me6
cruelmente av k|uEl"mente6 cuadriformes mpl kwaD|i"fO|me6s
cruento a k|u"ento6 (k|u"Ento6) | f: cuadriga f kwa"D|iVa6
cruenta k|u"enta6 (k|u"Enta6) cuadrilátero a m kwaD|i"late6|o6 | f:
crueza f k|u"eTa6 cuadrilátera kwaD|i"late6|a6
crup m "k|up | nt ing croup cuadrilingüe a kwaD|i"liNgwe6
crural a k|u"|al cuadrilítero a kwaD|i"lite6|o6 | f:
crustáceos mpl k|us"taTe8os6 cuadrilítera kwaD|i"lite6|a6
cruz f "k|uT cuadrilla f kwa"D|i¥a6
cruzada f k|u"TaDa6 cuadrilleiro s kwaD|i"¥ej|o6 | f:
cruzado1 m k|u"TaDo6 cuadrilleira kwaD|i"¥ej|a6
cruzado2 a k|u"TaDo6 | f: cruzada cuadrillón m kwaD|i"¥oN
k|u"TaDa6 cuadrimembre a kwaD|i"memb|e6
cruzamento m k|uTa"mento6 cuadrimestral a kwaD|imEs"t|al
(k|uTa"mEnto6) cuadrimestre m kwaD|i"mEst|e6
cruzar t pr k|u"Ta| cuadrimotor m kwaD|imo"to|
ctenarios mpl kte"na|jo6s te"na|jo6s cuadrinomio m kwaD|i"nOmjo6
ctenóforos mpl kte"nOfo6|o6s cuadripartito a kwaD|ipa|"tito6 | f:
te"nOfo6|o6s cuadripartita kwaD|ipa|"tita6
cu m "ku cuadriplicar t kwaD|ipli"ka|
cúa f "kua6 cuadrisilábico a kwaD|isi"laBiko6 |
cuada f ku"aDa6 f: cuadrisilábica kwaD|isi"laBika6
cuadra f "kwaD|a6 cuadrisílabo a s kwaD|i"sila6Bo6 | f:
cuadrangular a kwaD|aNgu"la| cuadrisílaba kwaD|i"sila6Ba6
cuadrángulo m kwa"D|aNgulo6 cuadrivio m kwa"D|iBjo6
cuadrantal a kwaD|an"tal cuadrúmano a m kwa"D|uma6no6 | f:
cuadrante m kwa"D|ante6 cuadrúmana kwa"D|uma6na6
cuadratín m kwaD|a"tiN cuadrúpede a m kwa"D|upe6De6
cuadratura f kwaD|a"tu|a6 cuádruplo a m "kwaD|uplo6 | f:
cuadraxenario a kwaD|aSe"na|jo6 | cuádrupla "kwaD|upla6
f: cuadraxenaria kwaD|aSe"na|ja6 cualificábel a kwalifi"kaBe6l | var
cuadraxesimal a kwaD|aSEsi"mal cualificable

80
cualificable a kwalifi"kaBle6 | var cuasia f "kwasja6
cualificábel cuasicontrato m kwasikon"t|ato6
cualificación f kwalifika"TjoN cuasidelito m kwasiDe"lito6
cualificado pt a kwalifi"kaDo6 | f: cuasina f kwa"sina6
cualificada kwalifi"kaDa6 cuaternario a m kwate|"na|jo6 | f:
cualificador a s kwalifika"Do| | f: cuaternaria kwate|"na|ja6
cualificadora kwalifika"Do|a6 cuba f "kuBa6
cualificar t pr kwalifi"ka| cubano a s ku"Bano6 | f: cubana
cualificativo a kwalifika"tiBo6 | f: ku"Bana6 | nt Cuba
cualificativa kwalifika"tiBa6 cubeiro m ku"Bej|o6
cualitativo a kwalita"tiBo6 | f: cubela m ku"BEla6
cualitativa kwalita"tiBa6 cuberta f ku"BE|ta6
cuántico a "kwantiko6 | f: cuántica cubertamente av kuBE|ta"mente6
"kwantika6 cuberto pt a m ku"BE|to6 | f: cuberta
cuantificación f kwantifika"TjoN ku"BE|ta6
cuantificar t kwantifi"ka| cubeta f ku"Beta6
cuantioso a kwan"tjoso6 | f: cubeto m ku"Beto6
cuantiosa kwan"tjosa6 cubicación f kuBika"TjoN
cuantitativamente av cubicar t kuBi"ka|
kwantitatiBa"mente6 cúbico a "kuBiko6 | f: cúbica
cuantitativo a kwantita"tiBo6 | f: "kuBika6
cuantitativa kwantita"tiBa6 cubículo m ku"Bikulo6
cuanto m "kwanto6 cubil m ku"Bil
cuaquerismo m kwakE"|ismo6 cubilada f kuBi"laDa6
cuáquero a s "kwake6|o6 | f: cubillada f kuBi"¥aDa6
cuáquera "kwake6|a6 cubilleiro s kuBi"¥ej|o6 | f: cubilleira
cuarcífero a kwa|"Tife6|o6 | f: kuBi"¥ej|a6
cuarcífera kwa|"Tife6|a6 cubilón m kuBi"loN
cuarcita f kwa|"Tita6 cubismo m ku"Bismo6
cuarta1 f "kwa|ta6 cubista a s ku"Bista6
cuarta2 f "kwa|ta6 cubital a kuBi"tal
cuartá af f kwa|"ta cúbito m "kuBito6
cuartal m kwa|"tal cubo m "kuBo6
cuartear t pr kwa|te"a| cuboide a m ku"BOjDe6
cuarteirón m kwa|tej"|oN cubrición f kuB|i"TjoN
cuartel m kwa|"tEl cubrir t i pr ku"B|i|
cuartelada f kwa|tE"laDa6 cucado a ku"kaDo6 | f: cucada
cuarteleiro a m kwa|tE"lej|o6 ku"kaDa6
cuarteto m kwa|"teto6 cucaña f ku"ka≠a6
cuartilla f kwa|"ti¥a6 cucar i ku"ka|
cuartillo m kwa|"ti¥o6 cucho s "kut°So6 | f: cucha "kut°Sa6 |
cuarto1 m "kwa|to6 var cuxo1 pucho2
cuarto2 a s "kwa|to6 | f: cuarta cuchocarneiro m kut°Soka|"nej|o6
"kwa|ta6 cuco1 m "kuko6
cuarzo m "kwa|To6 cuco2 a "kuko6 | f: cuca "kuka6
cuarzoso a kwa|"Toso6 | f: cucúlidos mpl ku"kuliDo6s
cuarzosa kwa|"Tosa6 cucúrbita f ku"ku|Bita6

81
cucurbitáceas fpl kuku|Bi"taTe8a6s cultivador a s kultiBa"Do| | f:
cueira f ku"ej|a6 cultivadora kultiBa"Do|a6
cueiro m ku"ej|o6 cultivar t kulti"Ba|
cuestión f kwEs"tjoN cultivo m kul"tiBo6
cuestionábel a kwEstjo"naBe6l | var culto1 m "kulto6
cuestionable culto2 a "kulto6 | f: culta "kulta6
cuestionable a kwEstjo"naBle6 | var cultual a kultu"al
cuestionábel cultura f kul"tu|a6
cuestionar t pr kwEstjo"na| cultural a kultu"|al
cuestionario m kwEstjo"na|jo6 culturalmente av kultu|al"mente6
cuestor m kwEs"to| culturismo m kultu"|ismo6
cúfico a "kufiko6 | f: cúfica "kufika6 culturista s kultu"|ista6
cugula f ku"Vula6 cumáceos mpl ku"maTe8o6s
cugulo m ku"Vulo6 cume m "kume6 | var cumio
cuincar i kuiN"ka| | var cuiñar cumia f "kumja6 | nt comer
cuiñar i kui"≠a| | var cuincar caiñar cumial m ku"mjal
cuitar t kuj"ta| cumieira af f ku"mjej|a6
cuito m "kujto6 cumio m "kumjo6 | var cume
culata f ku"lata6 cumpridamente av
culatazo m kula"taTo6 kump|iDa"mente6
culícidos mpl ku"liTiDo6s cumprido a kum"p|iDo6 | f:
culinaria f kuli"na|ja6 cumprida kum"p|iDa6
culinario a kuli"na|jo6 | f: culinaria cumpridor a kump|i"Do| | f:
kuli"na|ja6 cumpridora kump|i"Do|a6
cullarapo m ku¥a"|apo6 cumprimentar t kump|imen"ta|
cullareto m ku¥a"|eto6 (kump|imEn"ta|)
culler f ku"¥E| cumprimenteiro a kump|imen"tej|o6
cullerada f ku¥E"|aDa6 (kump|imEn"tej|o6) | f:
cullereiro m ku¥E"|ej|o6 cumprimenteira kump|imen"tej|a6
culleriña f ku¥E"|i≠a6 (kump|imEn"tej|a6)
cullerón m ku¥E"|oN cumprimento m kump|i"mento6
culminación f kulmina"TjoN (kump|i"mEnto6)
culminante a kulmi"nante6 cumprir t i pr kum"p|i|
culminar t i kulmi"na| cúmulo m "kumulo6
culpa f "kulpa6 cun cont kuN | f: cunha kuNa6 | nt
culpa de, por lpp po|"kulpa6De6 con1 (pp) + un (art)
culpábel a s kul"paBe6l | var cunca f "kuNka6 | var conca
culpable cuncada f kuN"kaDa6 | var concada
culpabilidade f kulpaBili"DaDe6 cuncha f "kunt°Sa6 | var concha
culpable a s kul"paBle6 | var cunchado a kun"t°SaDo6 | f:
culpábel cunchada kun"t°SaDa6 | var
culpar t kul"pa| conchado
culteranismo m kultE|a"nismo6 cuncheiro a s kun"t°Sej|o6 | f:
cultismo m kul"tismo6 cuncheira kun"t°Sej|a6 | var
cultivábel a kulti"BaBe6l | var concheiro
cultivable cuncho m "kunt°So6 | var concho
cultivable a kulti"BaBle6 | var cunco m "kuNko6 | var conco
cultivábel

82
cuneiforme a kunej"fO|me6 cúrcuma f "ku|kuma6
cuneta f ku"neta6 curia f "ku|ja6
cunha cont kuNa6 | nt con1 (pp) + curial a ku"|jal
unha (art) curie m ky"Ri ku"|i | nt Curie
cunicultor s kunikul"to| | f: curión m ku"|joN
cunicultora kunikul"to|a6 curiosamente av ku|josa"mente6
cunicultura f kunikul"tu|a6 curiosidade f ku|josi"DaDe6
cunqueiro m kuN"kej|o6 | var curioso a ku"|joso6 | f: curiosa
conqueiro ku"|josa6
cuña f "ku≠a6 curmán s ku|"maN | f: curmá
cuñado s ku"≠aDo6 | f: cuñada ku|"ma
ku"≠aDa6 curota f ku"|Ota6
cuñar t ku"≠a| curpio am "ku|pjo6
cuñaxe f ku"≠aSe6 currada f ku"raDa6
cuñeira f ku"≠ej|a6 curral m ku"ral
cuño m "ku≠o6 curricacho m kuri"kat°So6
cuón a ku"oN | f: cuona ku"ona6 curricular a kuriku"la|
cupé m ku"pE currículo m ku"rikulo6
cupido m ku"piDo6 curro m "kuro6
cuplé m ku"plE currucho m ku"rut°So6 | var currullo
cupletista s kuple"tista6 curruncho
cupón m ku"poN currullo m ku"ru¥o6 | var currucho
cupresáceas fpl kup|e"saTe8as6 curruncho
cúprico a "kup|iko6 | f: cúprica curruncho m ku"runt°So6 | var
"kup|ika6 currucho currullo
cuprífero a ku"p|ife6|o6 | f: cuprífera cursar t ku|"sa|
ku"p|ife6|a6 cursivo a ku|"siBo6 | f: cursiva
cuprita f ku"p|ita6 ku|"siBa6
cuproníquel m kup|o"nike6l curso m "ku|so6
cuproso a ku"p|oso6 | f: cuprosa cursor m ku|"so|
ku"p|osa6 curtametraxe f ku|tame"t|aSe6
cúpula f "kupula6 curtidade f ku|ti"DaDe6
cupulíferas fpl kupu"life6|a6s curtido pt a m ku|"tiDo6 | f: curtida
cura s "ku|a6 ku|"tiDa6
curábel a ku"|aBe6l | var curable curtidoiro m ku|ti"Doj|o6
curable a ku"|aBle6 | var curábel curtidor s ku|ti"Do| | f: curtidora
curaçao m ku|a"sao8 ku|ti"Do|a6
curación f ku|a"TjoN curtir t pr ku|"ti|
curador s ku|a"Do| | f: curadora curto a "ku|to6 | f: curta "ku|ta6
ku|a"Do|a6 curtocircuíto m ku|toTi|ku"ito6
curadoría f ku|aDo"|ia6 curtume m ku|"tume6
curandeirismo m ku|andej"|ismo6 curucheira f ku|u"t°Sej|a6
curandeiro s ku|an"dej|o6 | f: curucho m ku"|ut°So6
curandeira ku|an"dej|a6 curul a ku"|ul
curar t i pr ku"|a| curupela f ku|u"pEla6
curare m ku"|a|e6 curupete m ku|u"pete6
curculiónidos mpl ku|ku"ljOniDo6s curuto m ku"|uto6

83
curuxa f ku"|uSa6 cutáneo a ku"tane8o6 | f: cutánea
curuxar i ku|u"Sa| ku"tane8a6
curuxeiro a s ku|u"Sej|o6 | f: cute f "kute6
curuxeira ku|u"Sej|a6 cutícula f ku"tikula6
curuxo m ku"|uSo6 cuticular a kutiku"la|
curva f "ku|Ba6 cutifar t i kuti"fa|
curvado pt a ku|"BaDo6 | f: curvada cutín m ku"tiN
ku|"BaDa6 cutina f ku"tina6
curvar t pr ku|"Ba| cutre a "kut|e6
curvatura f ku|Ba"tu|a6 cuxo1 s "kuSo6 | f: cuxa "kuSa6 | var
curvilíneo a ku|Bi"line8o6 | f: cucho pucho
curvilínea ku|Bi"line8a6 cuxo2 p "kuSo6 | f: cuxa "kuSa6
curvímetro m ku|"Bime6t|o6 cuza f "kuTa6
curvirrostros mpl ku|Bi"rost|o6s cuzo m "kuTo6
curvo a "ku|Bo6 | f: curva "ku|Ba6
cusco s "kusko6 | f: cusca "kuska6
cuscubiñar i kuskuBi"≠a|
cuscús m kus"kus
cuscutáceas fpl kusku"taTe8as6
cuspe m "kuspe6 | var chuspe
cuspia
cuspia f "kuspja6 | var chuspe
cuspe
cúspide f "kuspiDe6
cuspideira f kuspi"Dej|a6
cuspidela f kuspi"DEla6
cuspido a kus"piDo6 | f: cuspida
kus"piDa6
cuspidura f kuspi"Du|a6
cuspiñada f kuspi"≠aDa6
cuspiñar t i kuspi"≠a|
cuspiñazo m kuspi"≠aTo6
cuspiñeiro m kuspi"≠ej|o6
cuspir t i kus"pi| | var chuspir
custa f "kusta6
custar t i kus"ta|
custeador a s kustea"Do| | f:
custeadora kustea"Do|a6
custear t kuste"a|
custo m "kusto6
custodia f kus"tODja6
custodiar t kustO"Dja|
custodio a m kus"tODjo6 | f:
custodia kus"tODja6
custosamente av kustosa"mente6
custoso a kus"toso6 | f: custosa
kus"tosa6

84
D

d m "de | nt letra dalgún cont dal"VuN | f: dalgunha


da cont da6 | nt de2 (pp) + a2 (art) dal"VuNa6 | nt de2 (pp) + algún (p)
dabondo av da"Bondo6 dalia f "dalja6
daca cont "daka6 | nt dá + acá (av) dálmata a s "dalma6ta6 | nt ant
dacio a s "daTjo6 | f: dacia "daTja6 Dalmacia
"daTja6 | nt ant Dacia dalmática f dal"matika6
dación f da"TjoN daltónico a dal"tOniko6 | f: daltónica
dacorromanés a s dakoroma"nes | dal"tOnika6
f: dacorromanesa daltonismo m dalto"nismo6
dakoroma"nesa6 dama f "dama6
dacriocistite f dak|joTis"tite6 damasceno a damas"Teno6 | f:
dactilar a dakti"la| damascena damas"Tena6
dactílico a dak"tiliko6 | f: dactílica damasco m da"masko6
dak"tilika6 damasquinar t damaski"na|
dáctilo m "daktilo6 damasquino a s damas"kino6 | f:
dactilografar t daktiloV|a"fa| damasquina damas"kina6 | nt
dactilografía f daktiloV|a"fia6 Damasco
dactilográfico a daktilo"V|afiko6 | f: damnación f damna"TjoN
dactilográfica daktilo"V|afika6 daNna"TjoN
dactilógrafo s dakti"lOV|a6fo6 | f: damnificación f damnifika"TjoN
dactilógrafa dakti"lOV|a6fa6 daNnifika"TjoN
dactiloscopia f daktilos"kOpja6 damnificado pt a s damnifi"kaDo6
dactiloscópico a daktilos"kOpiko6 | daNnifi"kaDo6 | f: damnificada
f: dactiloscópica daktilos"kOpika6 damnifi"kaDa6 daNnifi"kaDa6
dada f "daDa6 damnificar t damnifi"ka|
dadaísmo m daDa"ismo6 daNnifi"ka|
dádiva f "daDiBa6 danado a da"naDo6 | f: danada
dadivoso a daDi"Boso6 | f: dadivosa da"naDa6
daDi"Bosa6 danaide f da"najDe6
dado1 m "daDo6 danar t pr da"na|
dado2 pt a "daDo6 | f: dada "daDa6 dandi m "dandi
dador s da"Do| | f: dadora da"Do|a6 dandismo m dan"dismo6
daga f "daVa6 danés a s da"nes | f: danesa
daguerrotipo m daVero"tipo6 da"nesa6

1
daniño a da"ni≠o6 | f: daniña de2 pp de6
da"ni≠a6 deádego m de"aDeVo6
dano m "dano6 deado m de"aDo6
danosamente av danosa"mente6 dealbar t deal"Ba|
danoso a da"noso6 | f: danosa deambulación f deambula"TjoN
da"nosa6 deambular i deambu"la|
dante a "dante6 deambulatorio m deambula"tO|jo6
dantesco a dan"tesko6 | f: dantesca deán m de"aN
dan"teska6 debadoira f deBa"Doj|a6 | var
danubiano a s danu"Bjano6 | f: debandoira
danubiana danu"Bjana6 | nt debaer t deBa"e|
Danubio debaga f de"BaVa6
danza f "danTa6 debagar t deBa"Va|
danzante a s dan"Tante6 debagutar i deBaVu"ta|
danzar t i dan"Ta| debaixo av de"BajSo6
danzarín s danTa"|iN | f: danzarina debaixo de lpp de"BajSo6De6
danTa"|ina6 debandar t deBan"da|
daquel cont da"kel | f: daquela debandoira f deBan"doj|a6 | var
da"kela6 da"kEla6 n: daquilo debadoira
da"kilo6 | nt de2 (pp) + aquel (p) debate m de"Bate6
daquela av c da"kela6 da"kEla6 debater t deBa"te|
daqueloutro cont dake"lowt|o6 | f: débeda f "deBe6Da6
daqueloutra dake"lowt|a6 | nt de2 debedor a s deBe"Do| | f: debedora
(pp) + aquel (p) + outro (p) deBe"Do|a6
daquilo cont da"kilo6 | nt de2 (pp) + debelación f deBEla"TjoN
aquilo (p) debelar t deBE"la|
dar t pr i "da| deber1 t de"Be|
dardo m "da|Do6 deber2 m de"Be|
dársena f "da|se6na6 debicar t deBi"ka|
darwinismo m da|wi"nismo6 debidamente av deBiDa"mente6
da|Bi"nismo6 debido pt a de"BiDo6 | f: debida
darwinista a s da|wi"nista6 de"BiDa6
da|Bi"nista6 débil a "dEBil
dasiúro m dasi"u|o6 debilidade f dEBili"DaDe6
data f "data6 debilitación f dEBilita"TjoN
datábel a da"taBe6l | var datable debilitante a dEBili"tante6
datable a da"taBle6 | var datábel debilitar t dEBili"ta|
datación f data"TjoN debilmente av dEBil"mente6
datar t da"ta| débito m "dEBito6
dataría f data"|ia6 debouza f de"BowTa6
datario m da"ta|jo6 debouzar t deBow"Ta|
dátil m "datil debrocar t deB|O"ka|
datileira f dati"lej|a6 debruzar pr deB|u"Ta|
dativo a m da"tiBo6 | f: dativa debulla f de"Bu¥a6
da"tiBa6 debullador s deBu¥a"Do| | f:
dato m "dato6 debulladora deBu¥a"Do|a6
de1 m "de | nt letra debullar t deBu"¥a|

2
debullo m de"Bu¥o6 decénviro m de"TEmbi|o6
debut m de"Bu decepar t deTe"pa|
debutante a s deBu"tante6 decepción f deTEp"TjoN
debutar i deBu"ta| decepcionar t pr deTEpTjo"na|
debuxante a s deBu"Sante6 deceso m de"TEso6
debuxar t i deBu"Sa| decibel m deTi"BEl dETi"BEl
debuxo m de"BuSo6 decididamente av deTiDiDa"mente6
década f "dEka6Da6 decidido pt a deTi"DiDo6 | f:
decadencia f deka"DEnTja6 decidida deTi"DiDa6
(deka"DenTja6) decidir t pr deTi"Di|
decadente a deka"dente6 decidua f de"TiDwa6
deka"dEnte6 deciduo a de"TiDwo6 | f: decidua
decaedro m deka"ED|o6 de"TiDwa6
decaemento m dekae"mento6 decigramo m deTi"V|amo6
(dekae"mEnto6) dETi"V|amo6
decaer i deka"e| decilitro m deTi"lit|o6 dETi"lit|o6
decagonal a dekaVo"nal décima f "dETima6
decágono m de"kaVo6no6 decimal a m dETi"mal
decagramo m deka"V|amo6 decimar t dETi"ma|
decaída f deka"iDa6 decímetro m de"Time6t|o6
decalitro m deka"lit|o6 dE"Time6t|o6
decálogo m de"kalo6Vo6 décimo a s "dETimo6 | f: décima
decámetro m de"kame6t|o6 "dETima6
decano s de"kano6 | f: decana decisión f deTi"sjoN
de"kana6 decisivamente av deTisiBa"mente6
decantación f dekanta"TjoN decisivo a deTi"siBo6 | f: decisiva
decantar t dekan"ta| deTi"siBa6
decapitación f dekapita"TjoN decisorio a deTi"sO|jo6 | f: decisoria
decapitar t dekapi"ta| deTi"sO|ja6
decápodo a de"kapo6Do6 | f: declamación f deklama"TjoN
decápoda de"kapo6Da6 declamador a s deklama"Do| | f:
decápodos mpl de"kapo6Do6s declamadora deklama"Do|a6
decasílabo a m deka"sila6Bo6 | f: declamar t dekla"ma|
decasílaba deka"sila6Ba6 declamatorio a deklama"tO|jo6 | f:
decatar pr deka"ta| declamatoria deklama"tO|ja6
décatlon m "dEka6tlo6N "deka6tlo6N declarábel a dekla"|aBe6l | var
decembra f de"TEmb|a6 de"Temb|a6 declarable
decembrar i deTem"b|a| declarable a dekla"|aBle6 | var
decembro m de"TEmb|o6 de"Temb|o6 declarábel
decena f de"Tena6 declaración f dekla|a"TjoN
decenal a deTe"nal declaradamente av
decencia f de"TEnTja6 (de"TenTja6) dekla|aDa"mente6
decenio m de"TEnjo6 declarado pt a dekla"|aDo6 | f:
decente a de"Tente6 de"TEnte6 declarada dekla"|aDa6
decentemente av deTente"mente6 declarante a dekla"|ante6
deTEnte"mente6 declarar t pr dekla"|a|
decenvirato m deTembi"|ato6

3
declarativo a dekla|a"tiBo6 | f: decrescendo m av dek|e"SEndo6
declarativa dekla|a"tiBa6 decretal a f dek|e"tal
declaratorio a dekla|a"tO|jo6 | f: decretar t dek|e"ta|
declaratoria dekla|a"tO|ja6 decreto m de"k|eto6
declinábel a dekli"naBe6l | var decrúa f de"k|ua6
declinable decruar t dek|u"a|
declinable a dekli"naBle6 | var decúbito m de"kuBito6
declinábel decumano m deku"mano6
declinación f deklina"TjoN decuplicar t dEkupli"ka|
declinar i t dekli"na| décuplo a m "dEkuplo6 | f: décupla
declinatoria f deklina"tO|ja6 "dEkupla6
declinatorio a deklina"tO|jo6 | f: decuria f de"ku|ja6
declinatoria deklina"tO|ja6 decurión m deku"|joN
declive m de"kliBe6 decurso m de"ku|so6
decocción f dekOk"TjoN deda f "deDa6
decontado av dekon"taDo6 dedada f de"DaDa6
decontino av dekon"tino6 dedal m de"Dal
decoración f deko|a"TjoN dedaleira f deDa"lej|a6
decorado m deko"|aDo6 dédalo m "deda6lo6
decorador s deko|a"Do| | f: dedicación f deDika"TjoN
decoradora deko|a"Do|a6 dedicar t deDi"ka|
decorar1 t deko"|a| | nt ornar dedicatoria f deDika"tO|ja6
decorar2 t deko"|a| | nt memorizar dedo m "deDo6
decorativo a deko|a"tiBo6 | f: dedución f deDu"TjoN
decorativa deko|a"tiBa6 deducir t deDu"Ti|
decoro m de"kO|o6 de"ko|o6 dedutivo a deDu"tiBo6 | f: dedutiva
decorosamente av deDu"tiBa6
deko|osa"mente6 defecación f defeka"TjoN
decoroso a deko"|oso6 | f: decorosa defecar t i defe"ka|
deko"|osa6 defección f defEk"TjoN
decorrente a deko"rente6 defectíbel a defEk"tiBe6l | var
deko"rEnte6 defectible
decorrer i deko"re| defectible a defEk"tiBle6 | var
decota f de"kOta6 defectíbel
decotar t deko"ta| defectividade f defEktiBi"DaDe6
decote av de"kOte6 defectivo a defEk"tiBo6 | f: defectiva
decotío av deko"tio6 defEk"tiBa6
decrecemento m dek|eTe"mento6 defecto m de"fEkto6
(dek|eTe"mEnto6) defectuosamente av
decrecente a dek|e"Tente6 defEktuosa"mente6
dek|e"TEnte6 defectuoso a defEktu"oso6 | f:
decrecer i dek|e"Te| defectuosa defEktu"osa6
decrepitación f dek|Epita"TjoN defender t pr defen"de|
decrepitar i dek|Epi"ta| defendíbel a defen"diBe6l | var
decrépito a de"k|Epito6 | f: defendible
decrépita de"k|Epita6 defendible a defen"diBle6 | var
decrepitude f dek|Epi"tuDe6 defendíbel

4
defenestración f defenest|a"TjoN defoliar t defO"lja|
defenestrar t defenes"t|a| deforestación f defo|Esta"TjoN
defensa f de"fensa6 (de"fEnsa6) deforestar t defo|Es"ta|
defensiva f defensiBa6 deformábel a defo|"maBe6l | var
defensivo a defen"siBo6 | f: deformable
defensiva defen"siBa6 deformable a defo|"maBle6 | var
defensor a s defen"so| | f: deformábel
defensora defen"so|a6 deformación f defo|ma"TjoN
deferencia f defe"|EnTja6 deformador a defo|ma"Do| | f:
(defe"|enTja6) deformadora defo|ma"Do|a6
deferente a defe"|ente6 defe"|Ente6 deformar t pr defo|"ma|
deferimento m defe|i"mento6 deforme a de"fO|me6
(defe|i"mEnto6) deformidade f defO|mi"DaDe6
deferir i t defe"|i| defraudación f def|awDa"TjoN
deficiencia f defi"TjEnTja6 defraudador a s def|awDa"Do| | f:
deficiente a s defi"TjEnte6 defraudadora def|awDa"Do|a6
deficientemente av defraudar t def|aw"Da|
defiTjEnte"mente6 defumar i defu"ma|
déficit m "dEfiTit defunción f defun"TjoN
deficitariamente av defunto a s de"funto6 | f: defunta
defiTita|ja"mente6 de"funta6
deficitario a defiTi"ta|jo6 | f: degallar t deVa"¥a|
deficitaria defiTi"ta|ja6 degaro m de"Va|o6
definíbel a defi"niBe6l | var definible degaxar i deVa"Sa|
definible a defi"niBle6 | var degaxo m de"VaSo6
definíbel deglutición f deVluti"TjoN
definición f defini"TjoN deglutinación f deVlutina"TjoN
definido pt a defi"niDo6 | f: definida deglutir t deVlu"ti|
defi"niDa6 degoado a deVo"aDo6 | f: degoada
definidor a s defini"Do| | f: deVo"aDa6
definidora defini"Do|a6 degoar t pr deVo"a|
definir t pr defi"ni| degoirado a deVoj"|aDo6 | f:
definitivamente av degoirada deVoj"|aDa6
definitiBa"mente6 degoirar t pr deVoj"|a|
definitivo a defini"tiBo6 | f: definitiva degoiro m de"Voj|o6 | var degoro
defini"tiBa6 degolación f deVOla"TjoN
definitorio m defini"tO|jo6 degolar t deVO"la|
deflación1 f defla"TjoN degorado a deVo"|aDo6 | f:
deflación2 f defla"TjoN degorada deVo"|aDa6
deflacionista a s deflaTjo"nista6 degorar t pr deVo"|a|
deflagración f deflaV|a"TjoN degoro m de"Vo|o6 | var degoiro
deflagrar i defla"V|a| degoxar t pr deVo"Sa|
deflector m deflEk"to| degoxo m de"VoSo6
deflegmar t deflEg"ma| degoxón a s deVo"SoN | f:
deflexión f deflEk"sjoN degoxona deVo"Sona6
defoliación f defOlja"TjoN degradación f deV|aDa"TjoN
defoliante a defO"ljante6 degradante a deV|a"Dante6

5
degradar t pr deV|a"Da| delatar t pr dela"ta|
degraer t i deV|a"e| delator a s dela"to| | f: delatora
degrañar t i deV|a"≠a| dela"to|a6
degraños mpl de"V|a≠o6s delébel a de"lEBe6l | var deleble
degresa f de"V|esa6 deleble a de"lEBle6 | var delébel
degresar i pr deV|e"sa| delegación f deleVa"TjoN
degreta f de"V|eta6 delegado a s dele"VaDo6 | f:
degretar i pr deV|e"ta| delegada dele"VaDa6
degrumar t deV|u"ma| delegar t dele"Va|
degustación f deVusta"TjoN deleitábel a delej"taBe6l | var
degustar t deVus"ta| deleitable
dehiscencia f deis"TEnTja6 deleitable a delej"taBle6 | var
(deis"TenTja6) deleitábel
dehiscente a deis"Tente6 deis"TEnte6 deleitación f delejta"TjoN
deica pp "dejka6 deleitar t pr delej"ta|
deica pouco lav "dejka6"powko6 deleite m de"lejte6
deica un pouco lav deleitosamente av delejtosa"mente6
"dejkawm"powko6 "dejkOm"powko6 deleitoso a delej"toso6 | f: deleitosa
deicida a s dei"TiDa6 delej"tosa6
deicidio m dei"TiDjo6 deleterio a dele"tE|jo6 | f: deleteria
deíctico a de"iktiko6 | f: deíctica dele"tE|ja6
de"iktika6 deletrear t delet|e"a|
deidade f dei"DaDe6 délfico a "dElfiko6 | f: délfica
deificación f deifika"TjoN "dElfika6
deificar t deifi"ka| delfín m dEl"fiN
deísmo m de"ismo6 delfínidos mpl dEl"finiDo6s
deísta a s de"ista6 delgadeza f delVa"DeTa6
deitada f dej"taDa6 delgado a del"VaDo6 | f: delgada
deitar t pr dej"ta| del"VaDa6
deixa f "dejSa6 deliberación f deliBE|a"TjoN
deixado a dej"SaDo6 | f: deixada deliberadamente av
dej"SaDa6 deliBE|aDa"mente6
deixamento m dejSa"mento6 deliberado a deliBE"|aDo6 | f:
(dejSa"mEnto6) deliberada deliBE"|aDa6
deixar t dej"Sa| deliberante a deliBE"|ante6
deíxe f de"ikse6 deliberar i deliBE"|a|
del cont "del | nt de2 (pp) + el2 (p) deliberativo a deliBE|a"tiBo6 | f:
dela cont "dela6 "dEla6 | nt de2 (pp) + deliberativa deliBE|a"tiBa6
ela (p) delicadamente av delikaDa"mente6
delación f dela"TjoN delicadeza f delika"DeTa6
delacoada f delako"aDa6 delicado a deli"kaDo6 | f: delicada
delampar t delam"pa| deli"kaDa6
delampo m de"lampo6 delicia f de"liTja6
delatábel a dela"taBe6l | var deliciosamente av deliTjosa"mente6
delatable delicioso a deli"Tjoso6 | f: deliciosa
delatable a dela"taBle6 | var deli"Tjosa6
delatábel

6
delicuescencia f delikwEs"TEnTja6 demanial a dema"njal
(delikwEs"TenTja6) demarcación f dema|ka"TjoN
delicuescente a delikwEs"Tente6 demarcar t dema|"ka|
delikwEs"TEnte6 demasía f dema"sia6
deligras fpl de"liV|a6s | var celigras demasiado p av demasi"aDo6 | f:
delimitación f delimita"TjoN demasiada demasi"aDa6
delimitador a m delimita"Do| | f: demencia f de"mEnTja6 (de"menTja6)
delimitadora delimita"Do|a6 demente a s de"mente6 de"mEnte6
delimitar t delimi"ta| demeña f de"me≠a6
delincuencia f deliN"kwEnTja6 demérito m de"mE|ito6
delincuente a s deliN"kwEnte6 demiúrgo m dEmi"u|Vo6
delineación f deline8a"TjoN demo m "dEmo6
delineante s deli"ne8ante6 democracia f demo"k|aTja6
delinear t deli"ne8a| demócrata a s de"mOk|a6ta6
delinquir i deliN"ki| democraticamente av
deliñar t deli"≠a| demok|atika"mente6
deliquio m de"likjo6 democrático a demo"k|atiko6 | f:
delirante a deli"|ante6 democrática demo"k|atika6
delirar i deli"|a| democratización f
delirio m de"li|jo6 demok|atiTa"TjoN
delirium tremens m democratizar t demok|ati"Ta|
de"li|jum"t|emens demografía f demoV|a"fia6
de"li|jun"t|eme6Ns demográfico a demo"V|afiko6 | f:
delito m de"lito6 demográfica demo"V|afika6
delituoso a delitu"oso6 | f: delituosa demoledor a demole"Do| | f:
delitu"osa6 demoledora demole"Do|a6
delonga f de"loNga6 demoler t demo"le|
delongar t deloN"ga| demolición f demoli"TjoN
delourar t i delow"|a| demoníaco a demO"nia6ko6 | f:
delta m "dElta6 demoníaca demO"nia6ka6
deltacismo m dElta"Tismo6 demoño m de"mO≠o6
deltaico a dEl"tajko6 | f: deltaica demora f de"mO|a6
dEl"tajka6 demorar t pr demO"|a|
deltoide a m dEl"tOjDe6 demostrábel a demos"t|aBe6l | var
delusorio a delu"sO|jo6 | f: delusoria demostrable
delu"sO|ja6 demostrable a demos"t|aBle6 | var
deluva f de"luBa6 demostrábel
deluvar t delu"Ba| demostración f demost|a"TjoN
demagogo s dema"VOVo6 | f: demostrador a s demost|a"Do| | f:
demagoga dema"VOVa6 demostradora demost|a"Do|a6
demagoxia f dema"VOSja6 demostrar t demos"t|a|
demagóxico a dema"VOSiko6 | f: demostrativamente av
demagóxica dema"VOSika6 demost|atiBa"mente6
demais p de"majs demostrativo a demost|a"tiBo6 | f:
demanda f de"manda6 demostrativa demost|a"tiBa6
demandante a s deman"dante6 demótico a de"mOtiko6 | f: demótica
demandar t deman"da| de"mOtika6

7
demouca f de"mowka6 dental2 a den"tal dEn"tal
demoucar t demow"ka| dentame m den"tame6 dEn"tame6
demudamento m demuDa"mento6 dentar i den"ta| dEn"ta|
(demuDa"mEnto6) dentario a den"ta|jo6 dEn"ta|jo6 | f:
demudar t pr demu"Da| dentaria den"ta|ja6 dEn"ta|ja6
denantes av de"nante6s dente m "dente6 "dEnte6
denario m de"na|jo6 denteira f den"tej|a6 dEn"tej|a6
dende pp "dende6 dentición f denti"TjoN dEnti"TjoN
dendrita f den"d|ita6 denticulado a dentiku"laDo6
denegación f deneVa"TjoN dEntiku"laDo6 | f: denticulada
denegar t dene"Va| dentiku"laDa6 dEntiku"laDa6
denegatorio a deneVa"tO|jo6 | f: denticular a dentiku"la| dEntiku"la|
denegatoria deneVa"tO|ja6 dentiforme a denti"fO|me6
denegrido a dene"V|iDo6 | f: dEnti"fO|me6
denegrida dene"V|iDa6 dentífrico a m den"tif|iko6
denegrir pr dene"V|i| dEn"tif|iko6 | f: dentífrica m
dengue m "dENge6 den"tif|ika6 dEn"tif|ika6
denigración f deniV|a"TjoN dentina f den"tina6 dEn"tina6
denigrante a deni"V|ante6 dentirrostros mpl denti"rost|o6s
denigrar t deni"V|a| dEnti"rost|o6s
denodado a denO"DaDo6 | f: dentista s den"tista6 dEn"tista6
denodada denO"DaDa6 dentoira f den"toj|a6 dEn"toj|a6
denodo m de"nODo6 dentón m den"toN dEn"toN
denoiteira f denoj"tej|a6 dentro av "dent|o6
denominación f denOmina"TjoN dentro de lpp "dent|o6De6
denominador a m denOmina"Do| | denudación f denuDa"TjoN
f: denominadora denOmina"Do|a6 denudar t pr denu"Da|
denominar t pr denOmi"na| denuncia f de"nunTja6
denominativo a denOmina"tiBo6 | f: denunciante a s denun"Tjante6
denominativa denOmina"tiBa6 denunciar t denun"Tja|
denotación f denOta"TjoN deñar i de"≠a|
denotar t denO"ta| deontoloxía f deontolo"Sia6
denotativo a denOta"tiBo6 | f: deontolóxico a deonto"lOSiko6 | f:
denotativa denOta"tiBa6 deontolóxica deonto"lOSika6
densamente av densa"mente6 deostar t deOs"ta|
densidade f densi"DaDe6 deosto m de"Osto6
densificar t densifi"ka| deparar t depa"|a|
densímetro m den"sime6t|o6 departamento m depa|ta"mento6
denso a "denso6 ("dEnso6) | f: densa (depa|ta"mEnto6)
"densa6 ("dEnsa6) departimento m depa|ti"mento6
dentabrún m denta"B|uN (depa|ti"mEnto6)
dEnta"B|uN departir t i depa|"ti|
dentada f den"taDa6 dEn"taDa6 depauperamento m
dentado a den"taDo6 dEn"taDo6 | f: depawpE|a"mento6
dentada den"taDa6 dEn"taDa6 (depawpE|a"mEnto6)
dentadura f denta"Du|a6 dEnta"Du|a6 depauperar t depawpE"|a|
dental1 m den"tal dEn"tal depelicar t depeli"ka|

8
depenar t depe"na| depravador s dep|aBa"Do| | f:
dependencia f depen"dEnTja6 depravadora dep|aBa"Do|a6
(depen"denTja6) depravar t dep|a"Ba|
dependenta f depen"denta6 deprecación f dep|Eka"TjoN
depen"dEnta6 deprecar t dep|E"ka|
dependente a s depen"dente6 deprecativo a dep|Eka"tiBo6 | f:
depen"dEnte6 deprecativa dep|Eka"tiBa6
depender i depen"de| deprecatorio a dep|Eka"tO|jo6 | f:
dependurar t dependu"|a| deprecatoria dep|Eka"tO|ja6
depenicar t depeni"ka| depreciábel a dep|e"TjaBe6l | var
depilación f depila"TjoN depreciable
depilador a depila"Do| | f: depreciable a dep|e"TjaBle6 | var
depiladora depila"Do|a6 depreciábel
depilar t pr depi"la| depreciación f dep|eTja"TjoN
depilatorio a m depila"tO|jo6 | f: depreciar t pr dep|e"Tja|
depilatoria depila"tO|ja6 depreciativo a dep|eTja"tiBo6 | f:
deplorábel a deplO"|aBe6l | var depreciativa dep|eTja"tiBa6
deplorable depredación f dep|eDa"TjoN
deplorable a deplO"|aBle6 | var depredador a s dep|eDa"Do| | f:
deplorábel depredadora dep|eDa"Do|a6
deplorar t deplO"|a| depredar t dep|e"Da|
depoñente a depo"≠ente6 depredatorio a dep|eDa"tO|jo6 | f:
depo"≠Ente6 depredatoria dep|eDa"tO|ja6
depoñer t depo"≠e| deprender t i dep|en"de|
depor t de"po| depresión f dep|e"sjoN
deportación f depO|ta"TjoN depresivo a dep|e"siBo6 | f:
deportado a s depO|"taDo6 | f: depresiva dep|e"siBa6
deportada depO|"taDa6 depresor a s dep|e"so| | f:
deportar t depO|"ta| depresora dep|e"so|a6
deporte m de"pO|te6 deprimente a dep|i"mente6
deportista s depO|"tista6 dep|i"mEnte6
deportivamente av deprimir t pr dep|i"mi|
depO|tiBa"mente6 depuración f depu|a"TjoN
deportividade f depO|tiBi"DaDe6 depurador a s depu|a"Do| | f:
deportivo a depO|"tiBo6 | f: depuradora depu|a"Do|a6
deportiva depO|"tiBa6 depurar t depu"|a|
deposición f deposi"TjoN depurativo a s depu|a"tiBo6 | f:
depositante a s depOsi"tante6 depurativa depu|a"tiBa6
depositar t pr depOsi"ta| deputación f deputa"TjoN
depositario a s depOsi"ta|jo6 | f: deputado s depu"taDo6 | f: deputada
depositaria depOsi"ta|ja6 depu"taDa6
depósito m de"pOsito6 dereita f de"|ejta6
deposto pt de"pOsto6 (de"posto6) | f: dereitamente av de|ejta"mente6
deposta de"pOsta6 dereitas, a lav aDe"|ejta6s
depravación f dep|aBa"TjoN dereitismo m de|ej"tismo6
depravado a dep|a"BaDo6 | f: dereitista a s de|ej"tista6
depravada dep|a"BaDa6 dereito1 m de"|ejto6

9
dereito2 a de"|ejto6 | f: dereita derrego m de"rEVo6 de"reVo6
de"|ejta6 derretemento m derete"mento6
dereito, ao lav ODe"|ejto6 (derete"mEnto6)
dereitura f de|ej"tu|a6 derreter t pr dere"te|
deriva f de"|iBa6 derriba1 av de"riBa6
derivación f de|iBa"TjoN derriba2 f de"riBa6 | var derruba
derivada f de|i"BaDa6 derriba de lpp de"riBa6De6
derivado a m de|i"BaDo6 | f: derribamento m deriBa"mento6
derivada de|i"BaDa6 (deriBa"mEnto6) | var
derivante a de|i"Bante6 derrubamento
derivar t i de|i"Ba| derribar t pr deri"Ba| | var derrubar
derivativo a de|iBa"tiBo6 | f: derrocamento m derOka"mento6
derivativa de|iBa"tiBa6 (derOka"mEnto6)
derma m "dE|ma6 | var derme derrocar t derO"ka|
dermápteros mpl dE|"mapte6|o6s derrogación f derOVa"TjoN
dermatite f dE|ma"tite6 derrogador a derOVa"Do| | f:
dermatólogo s dE|ma"tOlo6Vo6 | f: derrogadora derOVa"Do|a6
dermatóloga dE|ma"tOlo6Va6 derrogar t derO"Va|
dermatoloxía f dE|matolo"Sia6 derrogatorio a derOVa"tO|jo6 | f:
dermatose f dE|ma"tOse6 derrogatoria derOVa"tO|ja6
derme f "dE|me6 | var derma derrota1 f de"rOta6
derméstidos mpl dE|"mEstiDo6s derrota2 f de"rOta6 | nt derrotar
dérmico a "dE|miko6 | f: dérmica derrotado pt a derO"taDo6 | f:
"dE|mika6 derrotada derO"taDa6
derradeiro a dera"Dej|o6 | f: derrotar t derO"ta|
derradeira dera"Dej|a6 derrotismo m derO"tismo6 | nt
derrafar t dera"fa| derrota2
derraigar t deraj"Va| derrotista a derO"tista6 | nt derrota2
derrama f de"rama6 derruba f de"ruBa6 | var derriba2
derramador a s derama"Do| | f: derrubamento m deruBa"mento6
derramadora derama"Do|a6 (deruBa"mEnto6) | var
derramar t pr dera"ma| derribamento
derramo m de"ramo6 derrubar t pr deru"Ba| | var
derrancar t deraN"ka| derribar
derrapar i dera"pa| derruír t deru"i|
derrapaxe f dera"paSe6 dervixe m dE|"BiSe6
derreado pt a dere"aDo6 | f: des pp des
derreada dere"aDa6 des que c "deske6
derreadura f derea"Du|a6 desabafar t i desaBa"fa|
derreamento m derea"mento6 desabafo m desa"Bafo6
(derea"mEnto6) desabastecer t desaBaste"Te|
derrear t pr dere"a| desabellar i desaBe"¥a|
derredor av dere"Do| desabolar1 t desaBo"la|
derredor de lpp dere"Do|De6 desabolar2 t pr desaBo"la|
derreeira f dere"ej|a6 desabonar t desaBo"na|
derrega f de"rEVa6 desabono m desa"Bono6
derregar t pr dere"Va| desabor m desa"Bo|

10
desabordar t desaBo|"Da| desacostumado pt a
desabordelar t desaBo|De"la| desakostu"maDo6 | f:
desaborido a desaBo"|iDo6 | f: desacostumada desakostu"maDa6
desaborida desaBo"|iDa6 desacostumar t pr desakostu"ma|
desabotoar t desaBoto"a| desacougadamente av
desabrigado a desaB|i"VaDo6 | f: desakowVaDa"mente6
desabrigada desaB|i"VaDa6 desacougado a desakow"VaDo6 | f:
desabrigar t pr desaB|i"Va| desacougada desakow"VaDa6
desabrochar t desaB|o"t°Sa| desacougante a desakow"Vante6
desacamelado pt a desakame"laDo6 desacougar t pr desakow"Va|
| f: desacamelada desacougo m desa"kowVo6
desakame"laDa6 desacoutar t desakow"ta|
desacamelar t desakame"la| desacovardar t pr desakoBa|"Da|
desacampar i desakam"pa| desacreditar t desak|EDi"ta|
desacaravillar t desaka|aBi"¥a| desactivar t desakti"Ba|
desacatar t desaka"ta| desacuartelar t desakwa|tE"la|
desacato m desa"kato6 desacubillar t pr desakuBi"¥a|
desaceleración f desaTelE|a"TjoN desacurrunchar t pr desakurun"t°Sa|
desacelerar t pr desaTelE"|a| desadestrado pt a desaDEs"t|aDo6 |
desacertadamente av f: desadestrada desaDEs"t|aDa6
desaTe|taDa"mente6 desadestramento m
desaTE|taDa"mente6 desaDEst|a"mento6
desacertado a desaTe|"taDo6 (desaDEst|a"mEnto6)
desaTE|"taDo6 | f: desacertada desadestrar t pr desaDEs"t|a|
desaTe|"taDa6 desaTE|"taDa6 desadoitar t pr desaDoj"ta|
desacerto m desa"TE|to6 desadoito a desa"Dojto6 | f:
desachegar t pr desat°Se"Va| desadoita desa"Dojta6
desachumbar i t desat°Sum"ba| desadormecer i desaDo|me"Te|
desacidificar t desaTiDifi"ka| desadormentar t desaDo|men"ta|
desaclimatar t desaklima"ta| (desaDo|mEn"ta|)
desacochar t pr desako"t°Sa| desadornar i desaDo|"na|
desaconchegar t desakont°Se"Va| desafacer t pr desafa"Te|
desaconsellábel a desafalazar t pr desafala"Ta|
desakonse"¥aBe6l | var desafección f desafEk"TjoN
desaconsellable desafeccionar t pr desafEkTjo"na|
desaconsellable a desafectación f desafEkta"TjoN
desakonse"¥aBle6 | var desafecto a m desa"fEkto6 | f:
desaconsellábel desafecta desa"fEkta6
desaconsellar t desakonse"¥a| desafeito pt a desa"fejto6 | f:
desacorchetar t desako|t°Se"ta| desafeita desa"fejta6
desacordar t pr desako|"Da| desaferrar t pr desafe"ra|
desacorde a desa"kO|De6 desaferrollar t desafero"¥a|
desacordo m desa"ko|Do6 desafiador a s desafia"Do| | f:
desa"kO|Do6 desafiadora desafia"Do|a6
desacostumadamente av desafiante a desafi"ante6
desakostumaDa"mente6 desafiar1 t pr desafi"a|
desafiar2 t desafi"a|

11
desafibelar t desafiBE"la| desagravio m desa"V|aBjo6
desafinación f desafina"TjoN desagregábel a desaV|E"VaBe6l |
desafinadamente av var desagregable
desafinaDa"mente6 desagregable a desaV|E"VaBle6 |
desafinado pt a desafi"naDo6 | f: var desagregábel
desafinada desafi"naDa6 desagregación f desaV|EVa"TjoN
desafinar t i pr desafi"na| desagregar t pr desaV|E"Va|
desafío m desa"fio6 desaguisado m desaVi"saDo6
desafiuzar t desafiu"Ta| desagulletar t desaVu¥e"ta|
desafogadamente av desairadamente av
desafoVaDa"mente6 desaj|aDa"mente6
desafogado a desafo"VaDo6 | f: desairar t desaj"|a|
desafogada desafo"VaDa6 desaire m de"saj|e6
desafogar t pr desafo"Va| desairosamente av
desafogo m desa"fOVo6 desa"foVo6 desaj|osa"mente6
desaforadamente av desairoso a desaj"|oso6 | f:
desafo|aDa"mente6 desairosa desaj"|osa6
desaforado a desafo"|aDo6 | f: desalagar t pr desala"Va|
desaforada desafo"|aDa6 desalbardar t desalBa|"Da|
desaforamento m desafo|a"mento6 desalentador a desalenta"Do|
(desafo|a"mEnto6) (desalEnta"Do|) | f: desalentadora
desaforar t pr desafo"|a| desalenta"Do|a6 (desalEnta"Do|a6)
desaforo m desa"fo|o6 desalentar t pr desalen"ta|
desafortunadamente av (desalEn"ta|)
desafo|tunaDa"mente6 desalento m desa"lento6
desafortunado a desafo|tu"naDo6 | (desa"lEnto6)
f: desafortunada desafo|tu"naDa6 desalgar t desal"Va|
desagarandar t desaVa|an"da| desaliñadamente av
desagarrar t pr desaVa"ra| desali≠aDa"mente6
desagoniar t pr desaVoni"a| desaliñado a desali"≠aDo6 | f:
desagradábel a desaV|a"DaBe6l | desaliñada desali"≠aDa6
var desagradable desaliñamento m desali≠a"mento6
desagradabelmente av (desali≠a"mEnto6)
desaV|aDaBel"mente6 | var desaliñar t pr desali"≠a|
desagradablemente desaliño m desa"li≠o6
desagradable a desaV|a"DaBle6 | desalistar t pr desalis"ta|
var desagradábel desalmadamente av
desagradablemente av desalmaDa"mente6
desaV|aDaBle"mente6 | var desalmado a desal"maDo6 | f:
desagradabelmente desalmada desal"maDa6
desagradar i desaV|a"Da| desaloxamento m desaloSa"mento6
desagradecemento m (desaloSa"mEnto6)
desaV|aDeTe"mento6 desaloxar t i desalo"Sa|
(desaV|aDeTe"mEnto6) desaloxo m desa"loSo6
desagradecido a desaV|aDe"TiDo6 | desalporizar t pr desalpo|i"Ta|
f: desagradecida desaV|aDe"TiDa6 desalugar t desalu"Va|
desagrado m desa"V|aDo6 desamalgamar t pr desamalVa"ma|
desagraviar t desaV|a"Bja| desamalloar t pr desama¥o"a|

12
desamantar t pr desaman"ta| desapaixonadamente av
desamañado a desama"≠aDo6 | f: desapajSonaDa"mente6
desamañada desama"≠aDa6 desapaixonado a desapajSo"naDo6 |
desamañar t pr desama"≠a| f: desapaixonada desapajSo"naDa6
desamaño m desa"ma≠o6 desapaixonar t pr desapajSo"na|
desamar t desa"ma| desapaleirar t desapalej"|a|
desamarrar t pr desama"ra| desaparafusador m
desamarrotar t desamarO"ta| desapa|afusa"Do|
desamatar t pr desama"ta| desaparafusar t desapa|afu"sa|
desamecer t pr desame"Te| desaparcar t desapa|"ka|
desamigado a desami"VaDo6 | f: desaparear t pr desapa|e"a|
desamigada desami"VaDa6 desaparecer i desapa|e"Te|
desamigar t pr desami"Va| desaparecido a desapa|e"TiDo6 | f:
desamontoar t desamonto"a| desaparecida desapa|e"TiDa6
desamor m desa"mo| desaparellar t desapa|e"¥a|
desamorear t desamo|e"a| desaparición f desapa|i"TjoN
desamorriñar t pr desamori"≠a| desaparisado a desapa|i"saDo6 | f:
desamortizábel a desamO|ti"TaBe6l desaparisada desapa|i"saDa6
| var desamortizable desapeallar t desapea"¥a|
desamortizable a desamO|ti"TaBle6 desapear t desape"a|
| var desamortizábel desapedir t i desape"Di|
desamortización f desapegadizo a desapeVa"DiTo6 | f:
desamO|tiTa"TjoN desapegadiza desapeVa"DiTa6
desamortizar t desamO|ti"Ta| desapegado a desape"VaDo6 | f:
desamoscar t pr desamos"ka| desapegada desape"VaDa6
desamoucar t desamow"ka| desapegar t pr desape"Va|
desamparado a desampa"|aDo6 | f: desapego m desa"pEVo6
desamparada desampa"|aDa6 desapercibidamente av
desamparar t desampa"|a| desape|TiBiDa"mente6
desamparo m desam"pa|o6 desapercibido a desape|Ti"BiDo6 | f:
desamuar t pr desamu"a| desapercibida desape|Ti"BiDa6
desandar t desan"da| desapertar t desape|"ta|
desangrar t pr desaN"g|a| desapiadadamente av
desanimación f desanima"TjoN desapjaDaDa"mente6
desanimadamente av desapiaDaDa"mente6
desanimaDa"mente6 desapiadado a desapja"DaDo6
desanimado a desani"maDo6 | f: desapia"DaDo6 | f: desapiadada
desanimada desani"maDa6 desapja"DaDa6 desapia"DaDa6
desanimar t pr desani"ma| desapiadar pr desapja"Da|
desánimo m de"sanimo6 desapia"Da|
desaniñar t desani"≠a| desaplicado a desapli"kaDo6 | f:
desanoar t desano"a| desanO"a| desaplicada desapli"kaDa6
desanobelar t desanoBe"la| desapoderar t desapoDE"|a|
desanoxar t pr desano"Sa| desapoleirar t pr desapolej"|a|
desanubrar i desanu"B|a| desapoñer t desapo"≠e|
desañar i desa"≠a| desapor t desa"po|

13
desaportuguesar t desarmable a desa|"maBle6 | var
desapo|tuVe"sa| desarmábel
desaposto pt desa"pOsto6 desarmado pt a desa|"maDo6 | f:
(desa"posto6) | f: desaposta desarmada desa|"maDa6
desa"pOsta6 desarmamento m desa|ma"mento6
desapracíbel a desap|a"TiBe6l | var (desa|ma"mEnto6)
desapracible desarmar t desa|"ma|
desapracible a desap|a"TiBle6 | var desarquivar t desa|ki"Ba|
desapracíbel desarraigamento m
desaprehensión f desap|en"sjoN desarajVa"mento6
desap|een"sjoN (desarajVa"mEnto6)
desaprehensivo a desap|en"siBo6 desarraigar t desaraj"Va|
desap|een"siBo6 | f: desarranxado pt a desaran"SaDo6 |
desaprehensiva desap|en"siBa6 f: desarranxada desaran"SaDa6
desap|een"siBa6 desarranxar t desaran"Sa|
desaprobación f desap|oBa"TjoN desarranxo m desa"ranSo6
desaprobar t desap|o"Ba| desarrear t desare"a|
desapropiado a desap|O"pjaDo6 | f: desarrefecer i desarefe"Te|
desapropiada desap|O"pjaDa6 desarregazar i desareVa"Ta|
desaproveitábel a desarrendamento m
desap|oBej"taBe6l | var desarenda"mento6
desaproveitable (desarenda"mEnto6)
desaproveitable a desarrendar t desaren"da|
desap|oBej"taBle6 | var desarrimar t pr desari"ma|
desaproveitábel desarringleirar t desariNglej"|a|
desaproveitado a desap|oBej"taDo6 desarroupar t pr desarow"pa|
| f: desaproveitada desartellar t pr desa|te"¥a|
desap|oBej"taDa6 desarticulación f desa|tikula"TjoN
desaproveitamento m desarticulado a desa|tiku"laDo6 | f:
desap|oBejta"mento6 desarticulada desa|tiku"laDa6
(desap|oBejta"mEnto6) desarticular t pr desa|tiku"la|
desaproveitar t desap|oBej"ta| desasañar t pr desasa"≠a|
desapuntalar t desapunta"la| desaseado a desase"aDo6 | f:
desapuntar t pr desapun"ta| desaseada desase"aDa6
desaquelado pt a desake"laDo6 | f: desasemellar t pr desaseme"¥a|
desaquelada desake"laDa6 desaseo m desa"seo6
desaquelar t desake"la| desasimilación f desasimila"TjoN
desaqueloutrado pt a desasimilar t desasimi"la|
desakelow"t|aDo6 | f: desasisado a desasi"saDo6 | f:
desaqueloutrada
desasisada desasi"saDa6
desakelow"t|aDa6
desasistir t desasis"ti|
desaqueloutrar t pr desakelow"t|a|
desasnar t desas"na|
desaquendar t desakEn"da|
desasociar t pr desasO"Tja|
desarborar t desa|Bo"|a|
desasosegadamente av
desarborización f desa|Bo|iTa"TjoN
desasoseVaDa"mente6
desarborizar t desa|Bo|i"Ta|
desasosegado pt a desasose"VaDo6
desarmábel a desa|"maBe6l | var
| f: desasosegada desasose"VaDa6
desarmable

14
desasosegar t pr desasose"Va| desavido a desa"BiDo6 | f: desavida
desasosego m desaso"sEVo6 desa"BiDa6 | var desavindo
desastradamente av desavindo a desa"Bindo6 | f:
desast|aDa"mente6 desavinda desa"Binda6 | var
desastrado a desas"t|aDo6 | f: desavido
desastrada desas"t|aDa6 desavinza f desa"BinTa6
desastre m de"sast|e6 desavío m desa"Bio6
desastrosamente av desavir t pr desa"Bi|
desast|osa"mente6 desavistar t desaBis"ta|
desastroso a desas"t|oso6 | f: desaxeitado a desaSej"taDo6 | f:
desastrosa desas"t|osa6 desaxeitada desaSej"taDa6
desatacar t desata"ka| desaxido a desa"SiDo6 | f: desaxida
desatador s desata"Do| | f: desa"SiDa6
desatadora desata"Do|a6 desaxugar t desaSu"Va|
desatafegar t desatafe"Va| desaxustar t pr desaSus"ta|
desatalar t desata"la| desaxuste m desa"Suste6
desatar t pr desa"ta| desazado a desa"TaDo6 | f:
desatascar t pr desatas"ka| desazada desa"TaDa6
desataviar t pr desataBi"a| desazo m de"saTo6
desatención f desaten"TjoN desbaldidor a desBaldi"Do| | f:
desatender t desaten"de| desbaldidora desBaldi"Do|a6
desatento a desa"tento6 (desa"tEnto6) desbaldir t desBal"di|
| f: desatenta desa"tenta6 desbancar t desBaN"ka|
(desa"tEnta6) desbandada f desBan"daDa6
desatinado a desati"naDo6 | f: desbandar pr desBan"da|
desatinada desati"naDa6 desbaratado pt a desBa|a"taDo6 | f:
desatino m desa"tino6 desbaratada desBa|a"taDa6
desatoador a m desatoa"Do| | f: desbaratamento m
desatoadora desatoa"Do|a6 desBa|ata"mento6
desatoar t pr desato"a| (desBa|ata"mEnto6)
desatrabancar t desat|aBaN"ka| desbaratar t desBa|a"ta|
desatracar t desat|a"ka| desbarate, a lav aDesBa"|ate6
desatrancar t desat|aN"ka| desbarate, ao lav ODesBa"|ate6
desatrincheirar t desat|int°Sej"|a| desbarato, a lav aDesBa"|ato6
desatrollar t desat|o"¥a| desbarato, ao lav ODesBa"|ato6
desatuír t pr desatu"i| desbarbado a desBa|"BaDo6 | f:
desaugadoiro m desawVa"Doj|o6 desbarbada desBa|"BaDa6
desaugar t i desaw"Va| desbarbar t desBa|"Ba|
desautorización f desawto|iTa"TjoN desbarrar t desBa"ra|
desautorizar t desawto|i"Ta| desbastador m desBasta"Do|
desaveciñar t pr desaBeTi"≠a| desbastamento m desBasta"mento6
desavegoso a desaBe"Voso6 | f: (desBasta"mEnto6)
desavegosa desaBe"Vosa6 desbastar t desBas"ta|
desavezado a desaBe"TaDo6 | f: desbaste m des"Baste6
desavezada desaBe"TaDa6 desbloquear t desBlOke"a|
desavezar t desaBe"Ta| desbocadamente av
desBokaDa"mente6

15
desbocado pt a desBo"kaDo6 | f: descapitalización f
desbocada desBo"kaDa6 deskapitaliTa"TjoN
desbocar pr desBo"ka| descapitalizar t deskapitali"Ta|
desbordamento m desBo|Da"mento6 descapuchar t deskapu"t°Sa|
(desBO|Da"mEnto6) descaradamente av
desbordante a desBo|"Dante6 deska|aDa"mente6
desbordar t pr desBo|"Da| descarado a s deska"|aDo6 | f:
desbotar t desBo"ta| descarada deska"|aDa6
desbravar t desB|a"Ba| descarar pr deska"|a|
desbridar t desB|i"Da| descarbonatación f
descabalgar t i deskaBal"Va| deska|Bonata"TjoN
descabezar t deskaBe"Ta| | var descarbonatar t deska|Bona"ta|
escabezar descarbonización f
descabrear t pr deskaB|e"a| deska|BoniTa"TjoN
descalcificación f descarbonizar t deska|Boni"Ta|
deskalTifika"TjoN descarga f des"ka|Va6
descalcificador a deskalTifika"Do| descargadoiro m deska|Va"Doj|o6
| f: descalcificadora descargador a s deska|Va"Do| | f:
deskalTifika"Do|a6 descargadora deska|Va"Do|a6
descalcificadora f descargar t deska|"Va|
deskalTifika"Do|a6 descargo m des"ka|Vo6
descalcificar t pr deskalTifi"ka| descarnadamente av
descalear t deskale"a| deska|naDa"mente6
descallar t i deska"¥a| descarnado a deska|"naDo6 | f:
descalzar t pr deskal"Ta| descarnada deska|"naDa6
descalzo a des"kalTo6 | f: descalza descarnador m deska|na"Do|
des"kalTa6 descarnar t deska|"na|
descambiar t deskam"bja| descaro m des"ka|o6
descamiñado a pt deskami"≠aDo6 | descarozar t deska|o"Ta|
f: descamiñada deskami"≠aDa6 descarreirado a deskarej"|aDo6 | f:
descamiñar t pr deskami"≠a| descarreirada deskarej"|aDa6
descamisado a deskami"saDo6 | f: descarreirar t pr deskarej"|a|
descamisada deskami"saDa6 descarrilamento m
descamisar t deskami"sa| deskarila"mento6
descampado m deskam"paDo6 (deskarila"mEnto6)
descangar t deskaN"ga| descarrilar t i deskari"la|
descansadamente av descartábel a deska|"taBe6l | var
deskansaDa"mente6 descartable
descansado a deskan"saDo6 | f: descartable a deska|"taBle6 | var
descansada deskan"saDa6 descartábel
descansadoiro m deskansa"Doj|o6 descartar t pr deska|"ta|
descansar i deskan"sa| descarte m des"ka|te6
descanso m des"kanso6 descasado a deska"saDo6 | f:
descantar i deskan"ta| descasada deska"saDa6
descantear t deskante"a| descasar t deska"sa|
descanto m des"kanto6 descascar t deskas"ka| | var
descañotar t deska≠o"ta| escascar

16
descastado a deskas"taDo6 | f: descolonización f
descastada deskas"taDa6 deskolOniTa"TjoN
descastar t deskas"ta| descolonizar t deskolOni"Ta|
descastelanización f descolorante s deskolo"|ante6
deskastelaniTa"TjoN descolorar t i deskolo"|a| | var
descastelanizar t deskastelani"Ta| descorar
descavillar t i deskaBi"¥a| descolorido a deskolo"|iDo6 | f:
descendemento m descolorida deskolo"|iDa6
desTende"mento6 descolorir t i deskolo"|i|
(desTende"mEnto6) descomán, a lav aDesko"maN
descendencia f desTen"dEnTja6 descomedidamente av
(desTen"denTja6) deskomeDiDa"mente6
descendente a s desTen"dente6 descomedido a deskome"DiDo6 | f:
desTen"dEnte6 descomedida deskome"DiDa6
descender t i desTen"de| descomedimento m
descenso m des"Tenso6 (des"TEnso6) deskomeDi"mento6
descentralización f (deskomeDi"mEnto6)
desTent|aliTa"TjoN descomedir pr deskome"Di|
descentralizar t desTent|ali"Ta| descompasadamente av
descentrar t pr desTen"t|a| deskompasaDa"mente6
descerebración f desTe|eB|a"TjoN descompasado a deskompa"saDo6 |
descerebrado a desTe|e"B|aDo6 | f: f: descompasada deskompa"saDa6
descerebrada desTe|e"B|aDa6 descompasar t deskompa"sa|
descerebrar t desTe|e"B|a| descompensación f
deschistar t dest°Sis"ta| deskompensa"TjoN
deschocar t dest°So"ka| descompensado a
deschoer t dest°So"e| deskompen"saDo6 | f:
descifrábel a desTi"f|aBe6l | var descompensada
descifrable deskompen"saDa6
descifrable a desTi"f|aBle6 | var descompensar t pr deskompen"sa|
descifrábel descompoñer t pr deskompo"≠e|
descifrador s desTif|a"Do| | f: descompor t pr deskom"po|
descifradora desTif|a"Do|a6 descomposición f
descifrar t desTi"f|a| deskomposi"TjoN
descinchar t desTin"t°Sa| descompostamente av
descinguir t desTiN"gi| deskompOsta"mente6
desclasificar t desklasifi"ka| descomposto pt a deskom"pOsto6
descoagular t deskoaVu"la| (deskom"posto6) | f: descomposta
descodificar t deskODifi"ka| deskom"pOsta6
descoidado a deskoj"DaDo6 | f: descompostura f deskompos"tu|a6
descoidada deskoj"DaDa6 descompracente a
descoidar t pr deskoj"Da| deskomp|a"Tente6
descoido m des"kojDo6 deskomp|a"TEnte6
descolar t pr desko"la| descompracer t deskomp|a"Te|
descolgar t pr deskol"Va| descompresión f deskomp|e"sjoN
descolmar t deskol"ma| descomprimir t deskomp|i"mi|
descolocar t deskolo"ka| descomunal a deskomu"nal
desconcentrar t pr deskonTen"t|a|

17
desconcertador a deskonTE|ta"Do| (deskontEnta"DiTo6) | f:
| f: desconcertadora descontentadiza
deskonTE|ta"Do|a6 deskontenta"DiTa6
desconcertante a deskonTE|"tante6 (deskontEnta"DiTa6)
desconcertar t pr deskonTE|"ta| descontentamento m
desconcerto m deskon"TE|to6 deskontenta"mento6
desconchegar t deskont°Se"Va| (deskontenta"mEnto6)
desconcordar t i deskoNko|"Da| (deskontEnta"mEnto6)
desconcorde a deskoN"kO|De6 descontentar t deskonten"ta|
desconcordia f deskoN"kO|Dja6 (deskontEn"ta|)
desconectar t pr deskonEk"ta| descontento a m deskon"tento6
desconexión f deskonEk"sjoN (deskon"tEnto6) | f: descontenta
desconexo a desko"nEkso6 | f: deskon"tenta6 (deskon"tEnta6)
desconexa desko"nEksa6 descontextualizar t
desconfiadamente av deskontEkstwali"Ta|
deskoμfiaDa"mente6 descontinuidade f
desconfiado a deskoμfi"aDo6 | f: deskontinwi"DaDe6
desconfiada deskoμfi"aDa6 descontinuo a deskon"tinwo6 | f:
desconfianza f deskoμfi"anTa6 descontinua deskon"tinwa6
desconfiar i deskoμfi"a| desconto m des"konto6
desconforme a deskoμ"fO|me6 descontracción f deskont|ak"TjoN
desconformidade f descontraer t deskont|a"e|
deskoμfO|mi"DaDe6 descontrol m deskon"t|Ol
desconfortar t deskoμfo|"ta| descontrolar t pr deskont|O"la|
desconforto m deskom"fO|to6 desconveniencia f
desconsideración f deskombe"njEnTja6
deskonsiDE|a"TjoN desconveniente a
desconsideradamente av deskombe"njEnte6
deskonsiDE|aDa"mente6 desconvidar t deskombi"Da|
desconsiderado a deskonsiDE"|aDo6 desconvir i deskom"bi|
| f: desconsiderada desconvocar t deskombo"ka|
deskonsiDE"|aDa6 desconxelación f deskonSEla"TjoN
desconsiderar t deskonsiDE"|a| desconxelar t deskonSE"la|
desconsolación f deskonsola"TjoN desconxestionamento m
desconsolado a deskonso"laDo6 | f: deskonSEstjona"mento6
desconsolada deskonso"laDa6 (deskonSEstjona"mEnto6)
desconsolador a deskonsola"Do| | desconxestionar t
f: desconsoladora deskonSEstjo"na|
deskonsola"Do|a6 desconxuntamento m
desconsolar t pr deskonso"la| deskonSunta"mento6
desconsolo m deskon"sOlo6 (deskonSunta"mEnto6)
descontábel a deskon"taBe6l | var desconxuntar t deskonSun"ta|
descontable desconxuntura f deskonSun"tu|a6
descontable a deskon"taBle6 | var descoñecedor a s desko≠eTe"Do| |
descontábel f: descoñecedora
descontar t deskon"ta| desko≠eTe"Do|a6
descontentadizo a
deskontenta"DiTo6

18
descoñecemento m descritor s desk|i"to| | f: descritora
desko≠eTe"mento6 desk|i"to|a6
(desko≠eTe"mEnto6) descrocadura f desk|Oka"Du|a6
descoñecer t pr desko≠e"Te| descrocar1 t pr desk|O"ka| | var
descoñecido a s desko≠e"TiDo6 | f: escrocar | nt croca
descoñecida desko≠e"TiDa6 descrocar2 t desk|O"ka| | nt croque
descorar t i desko"|a| | var descrouchar t desk|ow"t°Sa| | var
descolorar escouchar escrouchar
descordo m des"ko|Do6 des"kO|Do6 descualificación f
descoroar t desko|o"a| deskwalifika"TjoN
descorrer t desko"re| descualificador a deskwalifika"Do|
descortés a desko|"tes | f: descualificadora
descortesía f desko|te"sia6 deskwalifika"Do|a6
descortesmente av descualificar t pr deskwalifi"ka|
desko|tes"mente6 descuberta f desku"BE|ta6
descortizar t desko|ti"Ta| descubertamente av
descoscar t deskos"ka| | var deskuBE|ta"mente6
escoscar descuberto pt a m desku"BE|to6 | f:
descoser t desko"se| descuberta desku"BE|ta6
descosido pt a m desko"siDo6 | f: descubridor s deskuB|i"Do| | f:
descosida desko"siDa6 descubridora deskuB|i"Do|a6
descoutar t deskow"ta| descubrimento m deskuB|i"mento6
descravar t desk|a"Ba| (deskuB|i"mEnto6)
descrédito m des"k|EDito6 descubrir t pr desku"B|i|
descrenchar t desk|en"t°Sa| desculpa f des"kulpa6
descrente a s des"k|ente6 desculpábel a deskul"paBe6l | var
des"k|Ente6 desculpable
descrenza f des"k|enTa6 desculpable a deskul"paBle6 | var
(des"k|EnTa6) desculpábel
descrer t i des"k|e| desculpar t deskul"pa|
describir t desk|i"Bi| desde pp "desDe6
descrición f desk|i"TjoN desdén m des"DEN
descrido a des"k|iDo6 | f: descrida desdentado a desDen"taDo6
des"k|iDa6 desDEn"taDo6 | f: desdentada
descristianización f desDen"taDa6 desDEn"taDa6
desk|istjaniTa"TjoN desdentar i desDen"ta| desDEn"ta|
descristianizar t desk|istjani"Ta| desdeñar t desDe"≠a|
descritíbel a desk|i"tiBe6l | var desdeñoso a desDe"≠oso6 | f:
descritible desdeñosa desDe"≠osa6
descritible a desk|i"tiBle6 | var desdicir t desDi"Ti|
descritíbel desdita f des"Dita6
descritivamente av desdobrábel a desDo"B|aBe6l | var
desk|itiBa"mente6 desdobrable
descritivo a desk|i"tiBo6 | f: desdobrable a desDo"B|aBle6 | var
descritiva desk|i"tiBa6 desdobrábel
descrito pt des"k|ito6 | f: descrita desdobramento m desDoB|a"mento6
des"k|ita6 (desDoB|a"mEnto6)
desdobrar t desDo"B|a|

19
desdourar t desDow"|a| desembrutecer t desemb|ute"Te|
desdouro m des"Dow|o6 desembruxar t desemb|u"Sa|
dese cont "dese6 | f: desa "desa6 n: desembuchar t desembu"t°Sa|
diso "diso6 | nt de2 (pp) + ese2 (p) desemburrar t desembu"ra|
desecamento m deseka"mento6 desemellante a deseme"¥ante6
(deseka"mEnto6) desemellanza f deseme"¥anTa6
desecar t dese"ka| desempacar t desempa"ka|
deseguida av dese"ViDa6 desempachar t desempa"t°Sa|
deseguido av dese"ViDo6 desempadroar t desempaD|o"a|
deseixar t desej"Sa| desempaleirar t desempalej"|a|
deselar t dese"la| | nt selo desempallar t desempa"¥a|
desembalar t desemba"la| desempalleirar t desempa¥ej"|a|
desembalaxe f desemba"laSe6 desempalmar t desempal"ma|
desembaltrar t desembal"t|a| desempapelar t desempapE"la|
desembarazadamente av desempaquetar t desempake"ta|
desemba|aTaDa"mente6 desemparedar t desempa|e"Da|
desembarazado a desemba|a"TaDo6 desemparellado pt a
| f: desembarazada desempa|e"¥aDo6 | f:
desemba|a"TaDa6 desemparellada desempa|e"¥aDa6
desembarazar t desemba|a"Ta| desemparellar t desempa|e"¥a|
desembarazo m desemba"|aTo6 desemparzar t desempa|"Ta|
desembarcadoiro m desempastar t desempas"ta|
desemba|ka"Doj|o6 desempatar t i pr desempa"ta|
desembarcar t i desemba|"ka| desempate m desem"pate6
desembarco m desem"ba|ko6 desempecemento m
desembargar t desemba|"Va| desempeTe"mento6
desembargo m desem"ba|Vo6 (desempeTe"mEnto6)
desembarque m desem"ba|ke6 desempecer t desempe"Te|
desembarrancar t desembaraN"ka| desempedernir t desempeDe|"ni|
desembarrar t desemba"ra| desempedrar t desempe"D|a|
desembarrilar t desembari"la| desempenado pt a desempe"naDo6 |
desembarullar t desemba|u"¥a| f: desempenada desempe"naDa6
desembaular t desembau"la| desempenar t desempe"na|
desembazar t desemba"Ta| desempeno m desem"peno6
desembebedar t desembeBe"Da| desempeñar t pr desempe"≠a|
desembeleñar t desembele"≠a| desempeño m desem"pe≠o6
desembocadura f desemboka"Du|a6 desemperrar t desempe"ra|
desembocar i desembo"ka| desempezo m desem"pETo6
desembolsar t desemBol"sa| desempezoñar t desempeTo"≠a|
desemBOl"sa| desemplastar t desemplas"ta|
desembolso m desem"bolso6 desempoar t desempo"a|
desem"bOlso6 desempolicar t desempoli"ka|
desemborrachar t desembora"t°Sa| desempozar t desempo"Ta|
desemboscar t desembOs"ka| desempregado a desemp|e"VaDo6 |
desemboutar t desembow"ta| f: desempregada desemp|e"VaDa6
desembravecer t desemb|aBe"Te| desempregar t desemp|e"Va|
desembriagar t desemb|ja"Va| desemprego m desem"p|EVo6

20
desempuñar t desempu"≠a| desencoirar t deseNkoj"|a|
desencabalgar t deseNkaBal"Va| desencolar t deseNkO"la|
desencabuxar t deseNkaBu"Sa| desencolerizar t deseNkolE|i"Ta|
desencadeamento m desencoller i deseNko"¥e|
deseNkaDea"mento6 desencomendar t deseNkomen"da|
(deseNkaDea"mEnto6) desencoraxamento m
desencadear t pr deseNkaDe"a| deseNko|aSa"mento6
desencaixado a deseNkaj"SaDo6 | f: (deseNko|aSa"mEnto6)
desencaixada deseNkaj"SaDa6 desencoraxar t deseNko|a"Sa|
desencaixar t deseNkaj"Sa| desencostar t deseNkOs"ta|
desencaixe m deseN"kajSe6 desencovar t deseNkO"Ba|
desencalar t deseNka"la| desencravar t deseNk|a"Ba|
desencallar t deseNka"¥a| desencravo m deseN"k|aBo6
desencamar t i deseNka"ma| desencrechar t deseNk|e"t°Sa|
desencambar t deseNkam"ba| desencrequenar t deseNk|eke"na|
desencamiñado pt a desencrespar t deseNk|es"pa|
deseNkami"≠aDo6 | f: desencuñar t deseNku"≠a|
desencamiñada deseNkami"≠aDa6 desencurvar t deseNku|"Ba|
desencamiñar t pr deseNkami"≠a| desendebedar t pr desendeBe"Da|
desencanar t deseNka"na| desendemoñar t desendemO"≠a|
desencantamento m desendereitar t pr desende|ej"ta|
deseNkanta"mento6 desendeusar t pr desendew"sa|
(deseNkanta"mEnto6) deseneixar t deseNej"Sa|
desencantar t deseNkan"ta| desenfadadamente av
desencanto m deseN"kanto6 deseμfaDaDa"mente6
desencapotar t deseNkapO"ta| desenfadado a deseμfa"DaDo6 | f:
desencaprichar t deseNkap|i"t°Sa| desenfadada deseμfa"DaDa6
desencapuchar t deseNkapu"t°Sa| desenfadar t pr deseμfa"Da|
desencapuzar t deseNkapu"Ta| desenfado m deseμ"faDo6
desencaracolar t deseNka|akO"la| desenfaixar t deseμfaj"Sa|
desencarcerar t deseNka|TE"|a| desenfardar t deseμfa|"Da|
desencargar t deseNka|"Va| desenfardelar t deseμfa|DE"la|
desencarreirar t deseNkarej"|a| desenfastiar t deseμfasti"a|
desencarrilamento m desenfeitar t deseμfej"ta|
deseNkarila"mento6 desenfeitizar t deseμfejti"Ta|
(deseNkarila"mEnto6) desenfeixar t deseμfej"Sa|
desencarrilar t i deseNkari"la| desenfeluxador a s
desencartar t deseNka|"ta| deseμfeluSa"Do| | f:
desencastelar t deseNkastE"la| desenfeluxadora
desencavernar t deseNkaBE|"na| deseμfeluSa"Do|a6
desencerar t desenTe"|a| desenfeluxar t deseμfelu"Sa|
desencerellar t desenTe|e"¥a| desenferruxar t deseμferu"Sa|
desencharcar t desent°Sa|"ka| desenfiar t deseμfi"a|
desenchufar t desent°Su"fa| desenfocar t deseμfO"ka|
desencirrar t desenTi"ra| desenfoque m desem"fOke6
desenclaustrar t deseNklaws"t|a| desenfornar t deseμfo|"na|
desencofrar t deseNkO"f|a| desenfrascar t pr deseμf|as"ka|

21
desenfreadamente av desenmarañar t deseNma|a"≠a|
deseμf|eaDa"mente6 desenmascarar t deseNmaska"|a|
desenfreado a deseμf|e"aDo6 | f: desenmeigar t deseNmej"Va|
desenfreada deseμf|e"aDa6 desenmudecer i deseNmuDe"Te|
desenfrear t deseμf|e"a| desenmurchar t i deseNmu|"t°Sa|
desenfreo m deseμ"f|eo6 desennobrecer t deseNnoB|e"Te|
desenfundar t deseμfun"da| desenraizamento m
desenfurecer t deseμfu|e"Te| desenraiTa"mento6
desenfurruñar t pr deseμfuru"≠a| (desenraiTa"mEnto6)
desengadar t deseNga"Da| desenraizar t desenrai"Ta|
desengaiolar t deseNgajO"la| desenratar t desenra"ta|
desenganadamente av desenredador a s desenreDa"Do| |
deseNganaDa"mente6 f: desenredadora desenreDa"Do|a6
desenganado a deseNga"naDo6 | f: desenredar t desenre"Da|
desenganada deseNga"naDa6 desenredo m desen"reDo6
desenganar t pr deseNga"na| desenrizar t desenri"Ta| | var
desenganchar t pr deseNgan"t°Sa| desenlizar
desengano m deseN"gano6 desenrodelar t desenroDE"la|
desengarzar t deseNga|"Ta| desenrolamento m
desengastar t deseNgas"ta| desenrola"mento6
desengatillar t deseNgati"¥a| (desenrola"mEnto6)
desengavelar t deseNgaBE"la| desenrolar1 t desenro"la|
desengavetar t deseNgaBe"ta| desenrolar2 t desenro"la|
desenglobar t deseNglo"Ba| desenrolo m desen"rolo6
desengolfar t deseNgol"fa| desenroscar t desenros"ka|
desengomar t deseNgo"ma| desenrouquecer t i
desengoumar t deseNgow"ma| | desenrowke"Te|
var desengueimar desensacar t desensa"ka|
desengravatado a deseNg|aBa"taDo6 desensandecer i desensande"Te|
| f: desengravatada desensarillar t desensa|i"¥a|
deseNg|aBa"taDa6 desensebar t desense"Ba|
desengraxar t deseNg|a"Sa| desensilvar t desensil"Ba|
desengrosar t deseNg|O"sa| desensoberbecer i
desengruñar t deseNg|u"≠a| desensoBe|Be"Te|
desenguedellar t pr deseNgeDe"¥a| desensortellar t pr desenso|te"¥a|
desengueimar t deseNgej"ma| | var desentalar t desenta"la|
desengoumar desentangarañar t
desengurrar t deseNgu"ra| desentaNga|a"≠a|
desenherbar t deseNE|"Ba| desentebrecer t i pr desentEB|e"Te|
desenlace m desen"laTe6 desentendemento m
desenlazar t desenla"Ta| desentende"mento6
desenlear t desenle"a| (desentende"mEnto6)
desenleo m desen"leo6 desentender pr desenten"de|
desenlizar t desenli"Ta| | var desentendidamente av
desenrizar desentendiDa"mente6
desenlordar t desenlO|"Da| desentendido a desenten"diDo6 | f:
desenluvar t desenlu"Ba| desentendida desenten"diDa6
desenmallar t deseNma"¥a|

22
desenterramento m desenvolvíbel a desembol"BiBe6l |
desentera"mento6 var desenvolvible
(desentera"mEnto6) desenvolvible a desembol"BiBle6 |
desenterrar t desente"ra| var desenvolvíbel
desentesar t desente"sa| desenvolvido pt a desembol"BiDo6 |
desentillar t desenti"¥a| f: desenvolvida desembol"BiDa6
desentoación f desentoa"TjoN desenvorcar t desembo|"ka|
desentoadamente av (desembO|"ka|)
desentoaDa"mente6 desenvurullar t desembu|u"¥a|
desentoado pt a desento"aDo6 | f: desenvurullo m desembu"|u¥o6
desentoada desento"aDa6 desenxaboar t desenSaBo"a|
desentoar i desento"a| deseñábel a dese"≠aBe6l | var
desentobar t desento"Ba| deseñable
desentorpecemento m deseñable a dese"≠aBle6 | var
desentO|peTe"mento6 deseñábel
(desentO|peTe"mEnto6) deseñador a s dese≠a"Do| | f:
desentorpecer t desentO|pe"Te| deseñadora dese≠a"Do|a6
desentrabar t desent|a"Ba| deseñar t dese"≠a|
desentrallar t desent|a"¥a| deseño m de"se≠o6
desentrambilicar t desequilibrado pt a desEkili"B|aDo6
desent|ambili"ka| | f: desequilibrada desEkili"B|aDa6
desentrampar t desent|am"pa| desequilibrar t pr desEkili"B|a|
desentrañar t desent|a"≠a| desequilibrio m desEki"liB|jo6
desentretiñar t desent|eti"≠a| desequipado a desEki"paDo6 | f:
desentristecer t pr desent|iste"Te| desequipada desEki"paDa6
desentronizar t desent|oni"Ta| desequipar t desEki"pa|
desentullar1 t desentu"¥a| deserción f desE|"TjoN
desentullar2 t desentu"¥a| desertar i desE|"ta|
desentullo m desen"tu¥o6 desértico a de"sE|tiko6 | f: desértica
desentumecer t i pr desentume"Te| de"sE|tika6
desentupir t desentu"pi| desertización f desE|tiTa"TjoN
desenturbar t desentu|"Ba| desertizar t pr desE|ti"Ta|
desenvaiñar t desembai"≠a| deserto a m de"sE|to6 | f: deserta
desenvasar t desemba"sa| de"sE|ta6
desenvelenar t desembele"na| desertor a s desE|"to| | f: desertora
desenvergar t desembe|"Va| desE|"to|a6
desenvernizar t desembE|ni"Ta| desescurecer i desesku|e"Te|
desenviciar t desembi"Tja| desesmorecer i desesmo|e"Te|
desenvoltamente av desesperación f desespe|a"TjoN
desembOlta"mente6 desesperadamente av
desenvolto pt a desem"bOlto6 desespe|aDa"mente6
(desem"bolto6) | f: desenvolta desesperado pt a desespe"|aDo6 | f:
desem"bOlta6 desesperada desespe"|aDa6
desenvoltura f desembol"tu|a6 desesperante a desespe"|ante6
desenvolvemento m desesperanza f desespe"|anTa6
desembolBe"mento6 desesperanzador a
(desembolBe"mEnto6) desespe|anTa"Do| | f:
desenvolver t pr desembol"Be|

23
desesperanzadora desfavorable a desfaBo"|aBle6 | var
desespe|anTa"Do|a6 desfavorábel
desesperanzar t desespe|an"Ta| desfavorablemente av
desesperar i t pr desespe"|a| desfaBo|aBle"mente6 | var
desespero m deses"pE|o6 desfavorabelmente
desestancar t desestaN"ka| desfavorecedor a s
desestañar t desesta"≠a| desfaBo|eTe"Do| | f:
desestima f deses"tima6 desfavorecedora
desestimábel a desesti"maBe6l | var desfaBo|eTe"Do|a6
desestimable desfavorecer t desfaBo|e"Te|
desestimable a desesti"maBle6 | var desfavorecido pt a desfaBo|e"TiDo6
desestimábel | f: desfavorecida desfaBo|e"TiDa6
desestimación f desestima"TjoN desfebrar t pr desfe"B|a|
desestimar t desesti"ma| desfechamento m desfet°Sa"mento6
desestrar t deses"t|a| (desfet°Sa"mEnto6)
desexábel a dese"SaBe6l | var desfechar t desfe"t°Sa| | var
desexable despechar
desexable a dese"SaBle6 | var desfeita f des"fejta6
desexábel desfeito pt des"fejto6 | f: desfeita
desexar t dese"Sa| des"fejta6
desexo m de"seSo6 desferrado pt a desfe"raDo6 | f:
desexoso a dese"Soso6 | f: desferrada desfe"raDa6
desexosa dese"Sosa6 desferrar t desfe"ra|
desfacedor a s desfaTe"Do| | f: desfibrar t desfi"B|a|
desfacedora desfaTe"Do|a6 desfiguración f desfiVu|a"TjoN
desfacer t pr desfa"Te| desfigurador a desfiVu|a"Do| | f:
desfalcamento m desfalka"mento6 desfiguradora desfiVu|a"Do|a6
(desfalka"mEnto6) desfigurar t pr desfiVu"|a|
desfalcar t desfal"ka| desfiladeiro m desfila"Dej|o6
desfalco m des"falko6 desfilar i desfi"la|
desfalecemento m desfile m des"file6
desfaleTe"mento6 desfillar t desfi"¥a|
(desfaleTe"mEnto6) desfloración f desflo|a"TjoN
desfalecer i desfale"Te| desflorador a s desflo|a"Do| | f:
desfanatizar t desfanati"Ta| desfloradora desflo|a"Do|a6
desfasado a desfa"saDo6 | f: desfloramento m desflo|a"mento6
desfasada desfa"saDa6 (desflo|a"mEnto6)
desfasamento m desfasa"mento6 desflorar t desflo"|a|
(desfasa"mEnto6) desfondar t desfon"da|
desfasar t i desfa"sa| desforrar t desfo"ra|
desfasaxe f desfa"saSe6 desfortalecer t desfo|tale"Te|
desfavor m desfa"Bo| desfreado a desf|e"aDo6 | f:
desfavorábel a desfaBo"|aBe6l | var desfreada desf|e"aDa6
desfavorable desfrear t desf|e"a|
desfavorabelmente av desfruncir t desf|un"Ti|
desfaBo|aBel"mente6 | var desgairado a desVaj"|aDo6 | f:
desfavorablemente desgairada desVaj"|aDa6

24
desgaleguización f desharmónico a desa|"mOniko6 | f:
desValeViTa"TjoN desharmónica desa|"mOnika6
desgaleguizar t pr desValeVi"Ta| desherbar t desE|"Ba|
desgalgado a desVal"VaDo6 | f: desherdado pt a desE|"DaDo6
desgalgada desVal"VaDa6 dese|"DaDo6 | f: desherdada
desgana f des"Vana6 desE|"DaDa6 dese|"DaDa6
desganado a desVa"naDo6 | f: desherdamento m desE|Da"mento6
desganada desVa"naDa6 dese|Da"mento6 (desE|Da"mEnto6)
desganar t pr desVa"na| dese|Da"mEnto6
desganduxar t desVandu"Sa| desherdar t desE|"Da| dese|"Da|
desgarrar t desVa"ra| deshidratación f desiD|ata"TjoN
desgastar t pr desVas"ta| deshidratante a desiD|a"tante6
desgaste m des"Vaste6 deshidratar t desiD|a"ta|
desgaxar i desVa"Sa| deshidroxenar t desiD|OSe"na|
desgaxo m des"VaSo6 deshipotecar t desipotE"ka|
desgobernar t desVoBe|"na| deshonestamente av
desgoberno m desVo"BE|no6 desOnEsta"mente6
desgonzado a desVon"TaDo6 | f: deshonestidade f desOnEsti"DaDe6
desgonzada desVon"TaDa6 deshonesto a desO"nEsto6 | f:
desgonzar t desVon"Ta| deshonesta desO"nEsta6
desgornecer t desVo|ne"Te| | var deshonra f de"sonra6
desguarnecer deshonrador a s desonra"Do| | f:
desgraciadamente av deshonradora desonra"Do|a6
desV|aTjaDa"mente6 deshonrar t deson"ra|
desgraciado a desV|a"TjaDo6 | f: deshonrosamente av
desgraciada desV|a"TjaDa6 desonrosa"mente6
desgraciar t pr desV|a"Tja| deshonroso a deson"roso6 | f:
desgravación f desV|aBa"TjoN deshonrosa deson"rosa6
desgravar t desV|a"Ba| deshora, a lav aDe"sO|a6 aDe"so|a6
desgraza f des"V|aTa6 deshorado a desO"|aDo6 deso"|aDo6 |
desgregar t desV|E"Va| f: deshorada desO"|aDa6
desgrelar t desV|e"la| deso"|aDa6
desgreñar t desV|e"≠a| deshumanización f
desguarnecer t desVwa|ne"Te| | desumaniTa"TjoN
var desgornecer deshumanizar t pr desumani"Ta|
desguedellado pt a desVeDe"¥aDo6 | deshumidificar t desumiDifi"ka|
f: desguedellada desVeDe"¥aDa6 desiderata f desiDE"|ata6
desguedellar t pr desVeDe"¥a| desiderativo a desiDE|a"tiBo6 | f:
desgustar t i pr desVus"ta| desiderativa desiDE|a"tiBa6
desgusto m des"Vusto6 desiderátum m desiDE"|atum
deshabitado a desaBi"taDo6 | f: desiDE"|atuN
deshabitada desaBi"taDa6 desidia f de"siDja6
deshabitar t desaBi"ta| desidiosamente av
deshábito m de"saBito6 desiDjosa"mente6
deshabituar t pr desaBitu"a| desidioso a desi"Djoso6 | f:
desharmonía f desa|mo"nia6 desidiosa desi"Djosa6

25
designábel a desig"naBe6l | var desintegrar t pr desintE"V|a|
designable desinteresadamente av
designable a desig"naBle6 | var desinte|esaDa"mente6
designábel desinteresado a desinte|e"saDo6 | f:
designación f designa"TjoN desinteresada desinte|e"saDa6
designador a s designa"Do| | f: desinteresar t pr desinte|e"sa|
designadora designa"Do|a6 desinterese m desinte"|ese6
designar t desig"na| desintoxicación f desintOksika"TjoN
designativo a designa"tiBo6 | f: desintoxicante a desintOksi"kante6
designativa designa"tiBa6 desintoxicar t pr desintOksi"ka|
designio m de"signjo6 desintricar t desint|i"ka|
desigual a desi"Vwal desinzamento m desinTa"mento6
desigualar t desiVwa"la| (desinTa"mEnto6)
desigualdade f desiVwal"daDe6 desinzar t desin"Ta|
desigualmente av desiVwal"mente6 desirmán a desi|"maN | f: desirmá
desilusión f desilu"sjoN desi|"ma
desilusionar t pr desilusjo"na| desirmandar t desi|man"da|
desimantar t desiman"ta| desiscar t desis"ka|
desinchar t i pr desin"t°Sa| desistencia f desis"tEnTja6
desincorporación f (desis"tenTja6)
desiNko|po|a"TjoN desistente a desis"tente6 desis"tEnte6
desincorporar t desiNko|po"|a| desistir i desis"ti|
desincrustar t desiNk|us"ta| deslacrar t desla"k|a|
desindustrialización f desladrillar t deslaD|i"¥a|
desindust|jaliTa"TjoN deslastrar1 t deslas"t|a|
desinencia f desi"nEnTja6 deslastrar2 t deslas"t|a|
(desi"nenTja6) deslastre m des"last|e6
desinencial a desinEn"Tjal deslaxar t desla"Sa|
(desinen"Tjal) desleal a desle"al
desinfección f desiμfEk"TjoN deslealdade f desleal"daDe6
desinfectante a m desiμfEk"tante6 deslealmente av desleal"mente6
desinfectar t desiμfEk"ta| deslear t desle"a|
desinflamación f desiμflama"TjoN desleigadamente av
desinflamar t pr desiμfla"ma| deslejVaDa"mente6
desinflamatorio a desiμflama"tO|jo6 desleigado a deslej"VaDo6 | f:
| f: desinflamatoria desleigada deslej"VaDa6
desiμflama"tO|ja6 desleitar t deslej"ta|
desingrir t desiN"g|i| desleixadamente av
desinhibición f desiniBi"TjoN deslejSaDa"mente6
desiNiBi"TjoN desleixado a deslej"SaDo6 | f:
desinhibir t pr desini"Bi| desiNi"Bi| desleixada deslej"SaDa6
desintegrábel a desintE"V|aBe6l | desleixamento m deslejSa"mento6
var desintegrable (deslejSa"mEnto6)
desintegrable a desintE"V|aBle6 | desleixar pr deslej"Sa|
var desintegrábel desleixo m des"lejSo6
desintegración f desintEV|a"TjoN deslembrado a deslem"b|aDo6 | f:
desintegrador a desintEV|a"Do| | f: deslembrada deslem"b|aDa6
desintegradora desintEV|a"Do|a6

26
deslendiar t deslEn"dja| deslen"dja| desmantelamento m
deslexitimar t desleSiti"ma| desmantEla"mento6
desligábel a desli"VaBe6l | var (desmantEla"mEnto6)
desligable desmantelar t desmantE"la|
desligable a desli"VaBle6 | var desmarcar t pr desma|"ka|
desligábel desmarquear t desma|ke"a|
desligación f desliVa"TjoN desmedar t desme"Da|
desligamento m desliVa"mento6 desmedidamente av
(desliVa"mEnto6) desmeDiDa"mente6
desligar t desli"Va| desmedido a desme"DiDo6 | f:
deslindábel a deslin"daBe6l | var desmedida desme"DiDa6
deslindable desmedrado a desme"D|aDo6 | f:
deslindable a deslin"daBle6 | var desmedrada desme"D|aDa6
deslindábel desmedrar i desme"D|a|
deslindamento m deslinda"mento6 desmelado a desme"laDo6 | f:
(deslinda"mEnto6) desmelada desme"laDa6
deslindar t deslin"da| desmellorar t i desme¥o"|a|
deslinde m des"linde6 desmembración f desmemb|a"TjoN
deslinguado a desliN"gwaDo6 | f: desmembramento m
deslinguada desliN"gwaDa6 desmemb|a"mento6
deslinguar t pr desliN"gwa| (desmemb|a"mEnto6)
deslizar t desli"Ta| | nt lizo desmembrar t desmem"b|a|
desloar t deslo"a| desmemoriado a desmemO"|jaDo6 |
deslombar t deslom"ba| f: desmemoriada desmemO"|jaDa6
desloor m deslo"o| desmemoriar pr desmemO"|ja|
deslousar t deslow"sa| desmentido m desmen"tiDo6
deslucido a deslu"TiDo6 | f: desmentir t desmen"ti|
deslucida deslu"TiDa6 desmerecedor a desme|eTe"Do| |
deslucimento m desluTi"mento6 f: desmerecedora
(desluTi"mEnto6) desme|eTe"Do|a6
deslucir t deslu"Ti| desmerecemento m
deslustrar t deslus"t|a| desme|eTe"mento6
deslustre m des"lust|e6 (desme|eTe"mEnto6)
desmadeirar t desmaDej"|a| desmerecer i desme|e"Te|
desmagnetización f desmestar t i desmes"ta|
desmagnEtiTa"TjoN desmesura f desme"su|a6
desmagnetizar t desmagnEti"Ta| desmesuradamente av
desmaiadamente av desmesu|aDa"mente6
desmajaDa"mente6 desmesurado a desmesu"|aDo6 | f:
desmaiado pt a desma"jaDo6 | f: desmesurada desmesu"|aDa6
desmaiada desma"jaDa6 desmilitarización f
desmaiar i pr desma"ja| desmilita|iTa"TjoN
desmaio m des"majo6 desmilitarizar t desmilita|i"Ta|
desmandar pr desman"da| desmineralización f
desmando m des"mando6 desminE|aliTa"TjoN
desmangar t pr desmaN"ga| desmineralizar t desminE|ali"Ta|
desmiolar t desmio"la|
desmitificación f desmitifika"TjoN

27
desmitificar t desmitifi"ka| desnaturalizado pt a
desmiudar t desmiu"Da| desnatu|ali"TaDo6 | f:
desmobilización f desnaturalizada desnatu|ali"TaDa6
desmOBiliTa"TjoN desnaturalizar t desnatu|ali"Ta|
desmobilizar t desmOBili"Ta| desnaturar t desnatu"|a|
desmoblado pt a desmO"BlaDo6 | f: desnevar i desne"Ba|
desmoblada desmO"BlaDa6 desniquelar t desnikE"la|
desmoblamento m desnivel m desni"BEl
desmOBla"mento6 desnivelamento m
(desmOBla"mEnto6) desniBEla"mento6
desmoblar t desmO"Bla| (desniBEla"mEnto6)
desmonetización f desnivelar t pr desniBE"la|
desmonetiTa"TjoN desnortado pt a desnO|"taDo6 | f:
desmonetizar t desmoneti"Ta| desnortada desnO|"taDa6
desmontábel a desmon"taBe6l | var desnortamento m desnO|ta"mento6
desmontable (desnO|ta"mEnto6)
desmontable a desmon"taBle6 | var desnortar t pr desnO|"ta|
desmontábel desnutrición f desnut|i"TjoN
desmontar1 t i pr desmon"ta| desobedecer t i desOBeDe"Te|
desmontar2 t desmon"ta| desobediencia f desOBe"DjEnTja6
desmonte m des"monte6 desobediente a desOBe"DjEnte6
desmoralización f desobrigar t desOB|i"Va|
desmO|aliTa"TjoN desobstrución f desObst|u"TjoN
desmoralizado pt a desmO|ali"TaDo6 desobstruente a desObst|u"ente6
| f: desmoralizada desObst|u"Ente6
desmO|ali"TaDa6 desobstruír t desObst|u"i|
desmoralizador a desmO|aliTa"Do| desocupación f desOkupa"TjoN
| f: desmoralizadora desocupado pt a desOku"paDo6 | f:
desmO|aliTa"Do|a6 desocupada desOku"paDa6
desmoralizante a desmO|ali"Tante6 desocupar t desOku"pa|
desmoralizar t pr desmO|ali"Ta| desodorizante a s desODo|i"Tante6
desmoucha f des"mowt°Sa6 | var desodorizar t desODo|i"Ta|
demouca desoficialización f
desmouchar t desmow"t°Sa| | var desOfiTjaliTa"TjoN
demoucar desoficializar t desOfiTjali"Ta|
desnacionalización f
desofuscar t desOfus"ka|
desnaTjonaliTa"TjoN
desoír t desO"i|
desnacionalizar t desnaTjonali"Ta|
desolación f desOla"TjoN
desnarigar t desna|i"Va|
desoladamente av desOlaDa"mente6
desnarizar t desna|i"Ta|
desolado a desO"laDo6 | f: desolada
desnasalización f desnasaliTa"TjoN
desO"laDa6
desnasalizar t i desnasali"Ta|
desolador a desOla"Do| | f:
desnatadeira f desnata"Dej|a6
desoladora desOla"Do|a6
desnatar t desna"ta|
desolar t desO"la|
desnaturalización f
desoldar t pr desol"da|
desnatu|aliTa"TjoN
desoleificación f desOlejfika"TjoN
desoleificar t desOlejfi"ka|

28
desolidarizar pr desoliDa|i"Ta| desova f de"sOBa6
desollar t deso"¥a| | nt ollo desovar i pr desO"Ba|
desoneración f desOnE|a"TjoN desoxidación f desOksiDa"TjoN
desopercular t desOpE|ku"la| desoxidante a desOksi"Dante6
desopilación f desOpila"TjoN desoxidar t desOksi"Da|
desopilante a desOpi"lante6 desoxixenación f desOksiSena"TjoN
desopilar t desOpi"la| | var desosixenación
desorar t pr deso"|a| desoxixenante a desOksiSe"nante6 |
desorballar t deso|Ba"¥a| var desosixenante
desorbitado a desO|Bi"taDo6 | f: desoxixenar t desOksiSe"na| | var
desorbitada desO|Bi"taDa6 desosixenar
desorbitar t desO|Bi"ta| despachado a despa"t°SaDo6 | f:
desorde f de"sO|De6 despachada despa"t°SaDa6
desordenadamente av despachante a despa"t°Sante6
deso|DenaDa"mente6 despachar t i despa"t°Sa|
(desO|DenaDa"mente6) despacho m des"pat°So6
desordenado a deso|De"naDo6 despalatalización f
(desO|De"naDo6) | f: desordenada despalataliTa"TjoN
deso|De"naDa6 (desO|De"naDa6) despalatalizar t i pr despalatali"Ta|
desordenar t pr deso|De"na| desparello a despa"|e¥o6 | f:
(desO|De"na|) desparella despa"|e¥a6
desorellar t deso|e"¥a| despechamento m despet°Sa"mento6
desorganización f (despet°Sa"mEnto6)
desO|VaniTa"TjoN despechar t despe"t°Sa| | var
desorganizadamente av desfechar
desO|VaniTaDa"mente6 despecho m des"pet°So6
desorganizador a desO|VaniTa"Do| despectivamente av
| f: desorganizadora despEktiBa"mente6
desO|VaniTa"Do|a6 despectivo a despEk"tiBo6 | f:
desorganizar t desO|Vani"Ta| despectiva despEk"tiBa6
desorientación f desO|jEnta"TjoN despedida f despe"DiDa6
desorientador a desO|jEnta"Do| | f: despedimento m despeDi"mento6
desorientadora desO|jEnta"Do|a6 (despeDi"mEnto6)
desorientar t desO|jEn"ta| despedir t pr despe"Di|
desornar t desO|"na| despegar t despe"Va|
desortellar t pr deso|te"¥a| | var despeitear t pr despejte"a|
desartelllar desensortellar despeito m des"pejto6
desosar t desO"sa| despenar t despe"na| | nt pluma
desosixenación f desOsiSena"TjoN | despendedor a s despende"Do| | f:
var desoxixenación despendedora despende"Do|a6
desosixenante a desOsiSe"nante6 | despender t despen"de|
var desoxixenante despendurar t despendu"|a|
desosixenar t desOsiSe"na| | var despensa f des"pensa6 (des"pEnsa6)
desoxixenar despenseiro s despen"sej|o6 | f:
desoutro cont de"sowt|o6 | f: despenseira despen"sej|a6
desoutra de"sowt|a6 | nt de2 (pp) + desperdiciar t despe|Di"Tja|
ese2 (p) + outro (p) desperdicio m despe|"DiTjo6
desouvir t desow"Bi|

29
despersonalización f desprecavido a desp|eka"BiDo6 | f:
despe|sonaliTa"TjoN desprecavida desp|eka"BiDa6
despersonalizar t despe|sonali"Ta| despregar t desp|e"Va|
despexadamente av desprendemento m
despeSaDa"mente6 desp|ende"mento6
despexar t i despe"Sa| (desp|ende"mEnto6)
despexo m des"peSo6 desprender t pr desp|en"de|
despezar t despE"Ta| desprendidamente av
despintar t pr despin"ta| desp|endiDa"mente6
despistar t pr despis"ta| desprendido a desp|en"diDo6 | f:
desplante m des"plante6 desprendida desp|en"diDa6
desplumar t desplu"ma| despreocupación f
despoboado a m despo"Bo8aDo6 desp|eOkupa"TjoN
despoBo"aDo6 despreocupadamente av
despoboamento m desp|eOkupaDa"mente6
despoBo8a"mento6