Está en la página 1de 14

Num. 6497 / 07.04.

2011

Conselleria de Sanitat

14273

Conselleria de Sanidad

RESOLUCI de 24 de mar de 2011, del director general


de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposici per a la provisi de vacants de fisioterapeuta dinstitucions sanitries de la Conselleria de Sanitat. [2011/4052]

RESOLUCIN de 24 de marzo de 2011, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposicin para la provisin de vacantes de fisioterapeuta de instituciones sanitarias de la Conselleria de
Sanidad. [2011/4052]

Aprovada loferta docupaci del personal estatutari adscrit a les


institucions sanitries de la Conselleria de Sanitat pel Decret 176/2008,
de 21 de novembre, del Consell, es convoca, per a desplegar-la, un concurs oposici per a la cobertura de les places anunciades de fisioterapeuta dinstitucions sanitries dependents de la Conselleria de Sanitat.

Aprobada la oferta de empleo del personal estatutario adscrito a


las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad por Decreto
176/2008, de 21 de noviembre, del Consell, se procede, en desarrollo de
la misma, a convocar concurso-oposicin para la cobertura de las plazas
anunciadas de fisioterapeuta de instituciones sanitarias dependientes de
la Conselleria de Sanidad.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el captulo III
del Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por
el cual se aprueba el Reglamento de Seleccin y Provisin de Plazas de
Personal Estatutario al Servicio de Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana.
Esta Direccin General de Recursos Humanos, en uso de las competencias delegadas por el artculo 1.3 de la Resolucin de 19 de febrero
de 2009, del director gerente de la Agencia Valenciana de Salud, por la
que se publica la delegacin de competencias en materia de gestin de
personal de la Agencia Valenciana de Salud, y odas las organizaciones
sindicales con representacin en la Mesa Sectorial de Sanidad, acuerda
establecer las siguientes:

Esta convocatria es regix pel que disposa el captol III del Decret
7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova
el Reglament de Selecci i Provisi de Places de Personal Estatutari al
Servici dInstitucions Sanitries de la Generalitat Valenciana.
Esta Direcci General de Recursos Humans, fent s de les competncies per a qu la delega larticle 1.3 de la Resoluci de 19 de febrer
de 2009, del director gerent de lAgncia Valenciana de Salut, per la
qual publica la delegaci de competncies en matria de gesti de personal de lAgncia Valenciana de Salut, i desprs dhaver consultat
les organitzacions sindicals amb representaci en la Mesa Sectorial de
Sanitat, acorda establir les bases segents.
Bases de la convocatria

Bases de la convocatoria

1. Normes generals
1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisi de 40 places
vacants de personal estatutari del grup B (A2), fisioterapeuta dinstitucions sanitries de lAgncia Valenciana de Salut.
1.2. El procs selectiu sha de dur a terme per mitj del sistema de
concurs oposici.
1.3. Dacord amb larticle 55 del Decret 7/2003, de 28 de gener,
sestablix una reserva de 14 places per a cobrir-les pel torn de promoci
interna. Les places que no es cobrisquen per este torn sacumularan al
torn daccs lliure.
1.4. Ats el nombre de places convocades, es reserven 2 places per a
persones que tinguen la condici legal de persona amb discapacitat amb
un grau igual o superior al 33%, dacord amb el que establix larticle 5.1
del Decret 7/2003, de 28 de gener. Lopci de places reservades sha de
formular en la sollicitud de participaci en la convocatria. Correspon
als rgans competents de la Conselleria de Benestar Social o, si s el
cas, a lrgan competent de les comunitats autnomes, lacreditaci de
la condici de persona amb discapacitat i la compatibilitat amb lexercici de tasques i funcions prpies dels llocs de treball.

1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para la provisin de 40 plazas
vacantes de personal estatutario del grupo B (A2), fisioterapeuta de
instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud.
1.2. El proceso selectivo se llevar a cabo mediante el sistema de
concurso-oposicin.
1.3. De conformidad con el artculo 55 del Decreto 7/2003, de 28
de enero, se establece una reserva de 14 plazas para ser cubiertas por el
turno de promocin interna. Las plazas que no se cubran por este turno
se acumularn al turno de acceso libre.
1.4. Considerando el nmero de plazas convocadas se realiza la
reserva de 2 plazas para quienes tengan la condicin legal de persona
con discapacidad, con grado igual o superior al 33%, de acuerdo con lo
establecido por el artculo 5.1 del Decreto 7/2003, de 28 de enero. La
opcin de plazas reservadas habr de formularse en la solicitud de participacin en la convocatoria. Corresponder a los rganos competentes
de la Conselleria de Bienestar Social o, en su caso, al rgano competente de las comunidades autnomas, la acreditacin de la condicin
de persona con discapacidad y la compatibilidad con el desempeo de
tareas y funciones propias de los puestos de trabajo.

2. Requisits dels aspirants


Les condicions per a ser admesos a les proves shan de tindre en el
moment dacabar el termini de presentaci de les sollicituds i shan de
mantindre durant tot el procs selectiu, fins al moment de la presa de
possessi.
a) Requisits generals
2.1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Uni Europea, o b dun estat al qual, per tractats internacionals celebrats per la Uni Europea i ratificats per Espanya, saplique la
lliure circulaci de treballadors en els termes en qu la definix el Tractat
Constitutiu de la Uni Europea, o b tindre este dret dacord amb el que
preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.

2. Requisitos de los aspirantes


Las condiciones para ser admitidos a las pruebas debern reunirse
en el momento de finalizacin del plazo de presentacin de solicitudes
y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la
toma de posesin.
a) Requisitos generales.
2.1. Poseer la nacionalidad espaola o de cualquier otro estado
miembro de la Unin Europea, as como de aquellos estados a los que,
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unin Europea
y ratificados por Espaa, sea de aplicacin la libre circulacin de trabajadores en los trminos en que sta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Unin Europea, u ostentar este derecho conforme a
lo previsto en el Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
2.2. Tener cumplidos diecisis aos y no haber alcanzado la edad
de jubilacin forzosa.
2.3. Estar en posesin del ttulo de diplomado en fisioterapia o su
equivalente para el desempeo de la categora, dentro del plazo de solicitudes especificado en esta convocatoria.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeo de
las tareas que se deriven del correspondiente nombramiento, capacidad

2.2. Tindre fets setze anys i no haver arribat a ledat de jubilaci


forosa.
2.3. Tindre el ttol de diplomat en fisioterpia o lequivalent per a
lexercici de la categoria, dins del termini de sollicituds especificat en
esta convocatria.
2.4. Tindre la capacitat funcional necessria per a lexercici de les
tasques que es deriven del nomenament, capacitat que sacredita per

Num. 6497 / 07.04.2011

mitj dun certificat mdic. La presa de possessi queda supeditada a la


superaci deste requisit.
2.5. No haver sigut separat per mitj dun expedient disciplinari del
servici de qualsevol servici de salut o Administraci Pblica, ni estar
inhabilitat amb carcter ferm per a lexercici de funcions pbliques ni,
si s el cas, per a la professi corresponent. En el cas dels nacionals dels
altres estats esmentats en el pargraf 2.1, no estar inhabilitat, per cap
sanci ni pena, per a lexercici professional o per a laccs a funcions
o servicis pblics en un estat membre, ni haver sigut separat per sanci
disciplinria de cap de les administracions o servicis pblics de lestat.
2.6. Haver ingressat els drets dexamen, com especifica la base 3
desta convocatria.
2.7. No tindre cap plaa en propietat de la mateixa categoria en el
Sistema Nacional de Salut.
b) Requisits especfics per al torn restringit de promoci interna
Pot concrrer a les proves selectives pel sistema de promoci interna el personal estatutari fix dependent de lAgncia Valenciana de Salut
que tinga i acredite, durant el termini de presentaci de sollicituds, els
requisits generals exigits a tots els participants i, a ms:
Pertnyer a un grup de classificaci inferior, siga immediat o no,
o a una categoria diferent del mateix grup.
Haver prestat servicis com a personal estatutari fix durant,
almenys, dos anys en el grup de procedncia.
c) Requisits especfics per a la quota de persones discapacitades
Els aspirants discapacitats han de presentar una fotocpia compulsada de la resoluci administrativa de lrgan competent de la Conselleria
de Benestar Social o daltres comunitats autnomes o de ladministraci
de lEstat, que acredite esta condici i tamb la capacitat per a exercir
les tasques que corresponguen als llocs desta convocatria. Estos documents shan dadjuntar a la sollicitud de participaci en les proves.
d) Moment en qu sha dacreditar el compliment dels requisits per
a concursar
Els requisits, excepte els especfics per a la quota de discapacitats o
la certificaci de ser membre duna famlia nombrosa general o especial, que saporten amb la instncia, els acredita laspirant per mitj duna
fotocpia ben compulsada en lanvers i el revers, i shan daportar dins
del termini que establix la base 6.5 desta resoluci, una vegada superat
el concurs oposici.
3. Sollicituds
3.1. Les persones interessades a participar en el concurs oposici
han demplenar una sollicitud, segons el model que poden descarregarse des de la pgina web de la Conselleria de Sanitat (<www.san.gva.
es>). Este model tamb es pot obtindre en les direccions territorials
de la Conselleria de Sanitat i en la Gerncia dAlcoi. Els sollicitants
han domplir la sollicitud dacord amb les instruccions que hi figuren.
El pagament de la quantitat exacta dels drets dexamen (17,21 ) es fa
presentant primer este imprs en una de les entitats collaboradores que
hi ha anotades. Desprs, sha dentregar en una de les unitats de registre
especificades ms avant. Quan es paguen els drets dexamen, loficina
de lentitat bancria en qu es fa lingrs segella i data tots els exemplars de qu consta limprs, en conserva lexemplar que li correspon i
en retorna la resta a la persona interessada.
El personal que acredite, quan presente la sollicitud, la condici de
discapacitat est exempt del pagament de drets dexamen, com establix
la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.
Tamb est exempt del pagament de drets dexamen el personal que
acredite, en presentar la sollicitud, la condici de membre de famlia
nombrosa de categoria especial.
El personal que acredite, en presentar la sollicitud, la condici de
membre de famlia nombrosa de categoria general t duna bonificaci
del 50% dels drets dexamen.
3.2 La instncia segellada per lentitat bancria es pot presentar en
les unitats de Registre de les dependncies administratives segents:
03001 Alacant: c/ Girona, nm. 26.
03801 Alcoi: plaa dEspanya, nm. 2.

14274

que se acreditar mediante certificado mdico, quedando la toma de


posesin supeditada a la superacin de este requisito.
2.5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Servicio de Salud o Administracin Pblica, ni
hallarse inhabilitado con carcter firme para el ejercicio de funciones
pblicas ni, en su caso, para la correspondiente profesin. En el caso
de los nacionales de los otros estados mencionados en el prrafo 2.1,
no encontrarse inhabilitado, por sancin o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios pblicos en un estado
miembro, ni haber sido separado por sancin disciplinaria de alguna de
sus administraciones o servicios pblicos.
2.6. Haber ingresado los derechos de examen, segn se especifica
en la base 3 de esta convocatoria.
2.7 No ostentar plaza en propiedad de la misma categora en el Sistema Nacional de Salud.
b) Requisitos especficos para el turno restringido de promocin
interna.
Podr concurrir a las pruebas selectivas por el sistema de promocin
interna el personal estatutario fijo dependiente de la Agencia Valenciana de Salud que rena y acredite durante el plazo de presentacin de
solicitudes los requisitos generales exigidos a todos los participantes
y adems:
Pertenecer a grupo de clasificacin inferior, sea inmediato o no, o
a diferente categora y/o especialidad del mismo grupo.
Haber prestado servicios como personal estatutario fijo durante,
al menos, dos aos en el grupo de procedencia.
c) Requisitos especficos para el cupo de discapacitados.
Los aspirantes discapacitados debern presentar fotocopia compulsada de la resolucin administrativa del rgano competente de la
Conselleria de Bienestar Social o de otras comunidades autnomas o
de la administracin del Estado, que acredite tal condicin, as como su
capacidad para desempear las tareas que correspondan a los puestos
de esta convocatoria. Dichos documentos se adjuntarn a la solicitud de
participacin en las pruebas.
d) Momento en que se ha de acreditar el cumplimiento de los requisitos para concursar.
Los requisitos, excepto los especficos para el cupo de discapacitados o la certificacin de ser miembro de familia numerosa general o
especial, que se aportarn con la instancia, se acreditarn por el aspirante mediante fotocopia debidamente compulsada en el anverso y reverso,
y debern ser aportados dentro del plazo establecido en la base 6.5 de
esta resolucin, una vez superado el concurso-oposicin.
3. Solicitudes
3.1. Los interesados en participar en el concurso-oposicin debern
rellenar una solicitud, ajustndose al modelo que podrn descargarse
desde la pgina oficial de la Conselleria de Sanidad (<www.san.gva.es>).
Dicho modelo tambin podr obtenerse en las direcciones territoriales de
la Conselleria de Sanidad y la Gerencia de Alcoy. Los solicitantes debern
cumplimentar la solicitud de acuerdo con las instrucciones que figuran
en la misma. El pago de la cantidad exacta de los derechos de examen
(17,21) se realizar previamente presentando dicho impreso en una de
las entidades colaboradoras establecidas en el mismo, debiendo entregarlo
a continuacin en una de las unidades de registro especificadas ms adelante. Abonados los derechos de examen, la oficina de la entidad bancaria
donde se realice el ingreso sellar y fechar todos los ejemplares de que
consta el impreso, conservando el ejemplar correspondiente a dicha entidad y devolviendo el resto al interesado.
El personal que acredite junto a la solicitud su condicin de discapacitado estar exento del pago de derechos de examen, conforme
establece la vigente Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana.
Asimismo estar exento del pago de derechos de examen el personal
que acredite junto a la solicitud su condicin de miembro de familia
numerosa de categora especial.
El personal que acredite junto a la solicitud su condicin de miembro de familia numerosa de categora general gozar de una bonificacin del 50% de los derechos de examen.
3.2. La instancia, sellada por la entidad bancaria, se podr presentar
en las unidades de Registro de las siguientes dependencias administrativas:
03001Alicante: c/ Gerona, n 26.
03801 Alcoi: plaza de Espaa, n 2.

Num. 6497 / 07.04.2011

12001 Castell: c/ Hort dels Corders, nm. 12.


46008 Valncia: av. Ferran el Catlic, nm. 74.
O b es pot presentar de qualsevol de les maneres previstes en la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, segons la
redacci modificada per la Llei 4/1999.
Un dels exemplars de la instncia queda en poder de la persona
interessada i li servir de justificant.
En cap cas el pagament en lentitat bancria substitux el trmit
de presentaci de la instncia dins del termini i de la manera escaient,
dacord amb el que sha previst ads.
3.3. El termini de presentaci dinstncies s dun mes, comptador
a partir de lendem de la publicaci de la convocatria en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
3.4. La consignaci de dades falses en la instncia o en la documentaci aportada pels aspirants comporta lexclusi del concurs oposici
o la nullitat de la plaa adjudicada, si s el cas, a banda de les mesures
legals que corresponguen.
3.5. Ladrea que figure en les instncies es considera lnic vlid
per a notificacions. Sn responsabilitat exclusiva de laspirant tant les
errades en la consignaci de ladrea com la comunicaci a lAgncia
Valenciana de Salut de qualsevol canvi.
3.6. El tribunal ha destablir, per a les persones amb discapacitat
que ho solliciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la
realitzaci de les proves. Amb esta finalitat, les persones interessades
han de formular la petici adient en la sollicitud de participaci en la
convocatria. Les adaptacions no poden desvirtuar el carcter de les
proves, la finalitat de les quals s valorar laptitud dels aspirants per a
les funcions prpies de la categoria a qu concorren.
3.7. Els aspirants noms poden participar a travs dun dels dos sistemes daccs indicats: torn lliure o promoci interna. Lopci pel torn
de promoci interna sha de formular en la sollicitud de participaci
en la convocatria, en lespai habilitat per a fer-ho. En el cas que laspirant no tinga els requisits per a concursar per este torn, la sollicitud
es trasllada automticament al torn lliure. Els aspirants que opten en la
instncia pel torn de promoci interna no poden optar a les places assignades al torn lliure. La quota de discapacitats est inclosa en el sistema
daccs pel torn lliure.

14275

12001 Castelln: c/ Huerto Sogueros, n 12.


46008 Valencia: av. Fernando el Catlico, n 74.
o mediante cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y del Procedimiento Administrativo Comn, segn su redaccin modificada por la Ley 4/1999.
Uno de los ejemplares de la instancia quedar en poder del interesado y le servir de justificante.
En ningn caso el pago en la entidad bancaria supondr la sustitucin del trmite de presentacin de la instancia en tiempo y forma,
conforme a lo previsto anteriormente.
3.3. El plazo de presentacin de instancias ser de un mes, contado
a partir del da siguiente de la publicacin de la convocatoria en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
3.4. La consignacin de datos falsos en la instancia, o en la documentacin aportada por los aspirantes, conllevar la exclusin del concurso-oposicin y/o nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que corresponda.
3.5. El domicilio que figure en las instancias se considerar el nico
vlido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva
del aspirante tanto los errores en la consignacin del mismo como la
comunicacin a la Agencia Valenciana de Salud de cualquier cambio
de dicho domicilio.
3.6. El Tribunal establecer, para las personas con discapacidad que
as lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la
realizacin de las pruebas. A tal efecto, los interesados debern formular
la peticin correspondiente en la solicitud de participacin en la convocatoria. Dichas adaptaciones no podrn desvirtuar el carcter de las
pruebas, cuya finalidad es valorar la aptitud de los aspirantes para las
funciones propias de la categora a la que concurren.
3.7. Los aspirantes slo podrn participar a travs de uno de los
dos sistemas de acceso sealados: turno libre o promocin interna. La
opcin por el turno de promocin interna habr de formularse en la
correspondiente solicitud de participacin en la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. En el supuesto de que el aspirante no cumpliera
los requisitos para concursar por este turno, su solicitud se trasladar
automticamente al turno libre. Los aspirantes que opten en la instancia
por el turno de promocin interna no podrn optar a las plazas asignadas
al turno libre. El cupo de discapacitados est incluido en el sistema de
acceso por el turno libre.

4. Admissi i exclusi daspirants


4.1. En acabar el termini de presentaci dinstncies, el director
general de Recursos Humans ha daprovar, mitjanant una resoluci, la
llista provisional daspirants admesos i exclosos, i sha de publicar en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el text de la resoluci i la llista
daspirants admesos i exclosos pel torn lliure i pel torn de promoci
interna. La resoluci ha dexpressar les causes dexclusi. Tamb sha
de publicar la llista daspirants per promoci interna admesos directament al segon exercici perqu estiguen exempts del primer (modalitat
1 de promoci interna).
Els aspirants exclosos disposaran dun termini de deu dies hbils,
comptador des de lendem de la publicaci en el DOCV de la resoluci, per a esmenar els defectes constatats.
4.2. Quan haja acabat el termini desmena de defectes, sha de
publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la resoluci
definitiva daspirants admesos i exclosos. En la mateixa resoluci que
publica la llista de persones admeses i excloses, sha dindicar el lloc,
la data i lhora de la primera prova. Esta publicaci sha de fer almenys
15 dies naturals abans de la prova. Esta publicaci servix de notificaci
als interessats.

4. Admisin y exclusin de aspirantes


4.1. Finalizado el plazo de presentacin de instancias, el director
general de Recursos Humanos aprobar, mediante resolucin, la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos publicndose en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el texto de la resolucin y la
relacin de aspirantes admitidos y excluidos por el turno libre y por el
turno de promocin interna, con expresin de las causas de exclusin.
Asimismo, se publicar la relacin de aspirantes por promocin interna
admitidos directamente al segundo ejercicio, al estar exentos del primero (modalidad 1 de promocin interna).
Los aspirantes excluidos dispondrn de un plazo de diez das hbiles, a contar desde el siguiente al de la publicacin en el DOCV de la
resolucin, para subsanar los defectos apreciados.
4.2. Una vez finalizado el plazo de subsanacin de defectos, se
publicar en el DOCV la resolucin definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos. En la misma resolucin por la que se publica la lista de
admitidos y excluidos se indicar el lugar, la fecha y hora de la primera
prueba, publicacin que deber hacerse con una antelacin mnima de
15 das naturales a la realizacin de la misma. Esta publicacin servir
de notificacin a los interesados.

5. Tribunal
5.1. El tribunal el nomena el director general de Recursos Humans.
La composici ha destar dacord amb el que estipula larticle 60 de la
Llei 7/2007, de 12 dabril, de lEstatut Bsic de lEmpleat Pblic. La
llista dels membres sha de publicar almenys un mes abans del comenament de les proves. El tribunal ha destar compost per cinc membres,
i sha de designar el mateix nombre de suplents. Consta dun president,
un secretari i tres vocals. Tots els membres han de tindre la condici de
personal fix de les administracions pbliques o dels servicis de salut, i
han de tindre una titulaci acadmica de nivell igual o superior a lexigi-

5. Tribunal
5.1. El tribunal ser nombrado por el director general de Recursos
Humanos, y su composicin ser acorde a lo estipulado en el artculo
60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado
Pblico. La relacin nominal de sus miembros ser publicada con una
antelacin de un mes como mnimo al comienzo de las pruebas. El tribunal estar compuesto por cinco miembros, debiendo designarse el
mismo nmero de suplentes, y constar de un presidente, un secretario y
tres vocales. Todos los miembros debern ostentar la condicin de personal fijo de las administraciones pblicas o de los servicios de salud, y

Num. 6497 / 07.04.2011

da per a lingrs en la categoria convocada. Almenys tres dels membres


han de pertanyer a la mateixa categoria convocada o una de superior.
5.2. Rgim de funcionament
5.2.1. Sapliquen les normes de funcionament que establix larticle
6 del Decret 7/2003, de 28 de gener.
5.2.2. Per a comunicacions i la resta dincidncies, el tribunal t
la seu en els servicis centrals de la Conselleria de Sanitat, al carrer del
Misser Masc, 31, 46010 Valncia.
6. Desplegament de la convocatria
Les proves selectives pel sistema de concurs oposici consistixen
en la celebraci de cada una de les fases a fi de determinar laptitud dels
aspirants i de fixar-ne lorde per a la selecci.
6.1. La fase doposici consistix en qu els aspirants fan dos exercicis.
6.1.1. El primer exercici consistix en la contestaci per escrit, en
el termini mxim duna hora, dun qestionari de preguntes sobre el
contingut dels 38 temes que sinclouen com a annex II: 3 de normativa
general, 7 de normativa sanitria comuna, 3 dinformtica i 25 del temari especfic de la categoria.
El 15% com a mnim del qestionari ha de versar sobre el temari no
especfic de la categoria.
El qestionari s de tipus test, en forma de preguntes amb quatre
respostes, de les quals noms una s la correcta. Cada pregunta resposta
incorrectament descompta un ter del valor duna pregunta contestada
correctament, dacord amb la frmula general PD=A-(E/(n-1)), en la
qual PD s la puntuaci directa o nombre net de respostes (s a dir, la
puntuaci de la prova), A el nombre dencerts, E el nombre derrades i
n el nombre de respostes alternatives, que s 4 en este cas.
Queden exempts de fer este exercici els aspirants que es presenten
pel torn de promoci interna i opten al mateix grup o a un grup immediat superior de la mateixa rea de classificaci (sanitria, en este cas).
Este grup daspirants constitux la modalitat 1 de promoci interna.
Els aspirants que es presenten pel torn de promoci interna i opten a
un grup no immediatament superior de la mateixa rea de classificaci
(sanitria, en este cas) faran este primer exercici, el qual versar nicament sobre els 25 temes del temari especfic de la categoria. Este grup
daspirants constitux la modalitat 2 de promoci interna
Els aspirants que es presenten pel torn de promoci interna i procedisquen duna rea diferent de classificaci (gesti i servicis, en este
cas) han de fer este primer exercici, el qual versar nicament sobre
els 7 temes de normativa sanitria comuna, els 3 temes dinformtica i
els 25 temes del temari especfic de la categoria. Este grup daspirants
constitux la modalitat 3 de promoci interna.
6.1.2. El segon exercici, de carcter prctic, t com a finalitat valorar
les aptituds, destreses i capacitat professional dels aspirants en relaci
amb les funcions prpies de la categoria a qu opten, i versar sobre els
25 temes del temari especfic de la categoria que inclou lannex II.
6.1.3. Els aspirants sn convocats per a cada exercici en una crida
nica, i perden els drets els opositors que no hi compareguen.
Els aspirants han dacreditar la identitat per mitj de la presentaci
del DNI, passaport o perms de conduir. No sn vlides les fotocpies
compulsades destos documents. En cas de robatori o prdua, han de
presentar la denncia davant de la Policia juntament amb un altre document oficial amb foto. Els aspirants tamb han de portar lexemplar per
a la persona interessada de la sollicitud dadmissi a les proves, perqu
els el poden demanar.
Els membres del tribunal i el personal collaborador no han de
permetre laccs a laula de cap persona que comparega una vegada
conclosa la crida dels aspirants i tancada la porta de laula que li corresponga.
6.1.4. s competncia del tribunal la determinaci concreta del
nombre de preguntes que s necessari contestar b per a aconseguir
els 25 punts requerits per a la superaci de cada exercici. Estos criteris
shan de comunicar durant la lectura dinstruccions per a cada prova.

14276

estar en posesin de titulacin acadmica de nivel igual o superior a la


exigida para el ingreso en la categora convocada. Al menos tres de sus
miembros pertenecern a la misma categora convocada o superior.
5.2. Rgimen de funcionamiento.
5.2.1. Son de aplicacin las normas de funcionamiento establecidas
en el artculo 6 del Decreto 7/2003, de 28 de enero.
5.2.2. A efectos de comunicaciones y dems incidencias, el tribunal
tendr su sede en los servicios centrales de la Conselleria de Sanidad, c/
Micer Masc, 31. CP 46010 Valencia.
6. Desarrollo de la convocatoria
Las pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposicin consistirn en la celebracin de cada una de dichas fases, a fin de determinar
la aptitud de los aspirantes y de fijar el orden de prelacin de los mismos
para la seleccin.
6.1. La fase de oposicin supondr la realizacin por los aspirantes
de dos ejercicios.
6.1.1. El primer ejercicio consistir en la contestacin por escrito,
en el plazo mximo de una hora, de un cuestionario de preguntas sobre
el contenido de los 38 temas que se incluyen como anexo II: normativa
general (3), normativa sanitaria comn (7), informtica (3) y temario
especfico de la categora (25).
El 15% como mnimo de dicho cuestionario deber versar sobre el
temario no especfico de la categora.
El cuestionario ser tipo test en forma de preguntas con cuatro respuestas, de las cuales solo una ser la correcta. Cada pregunta respondida incorrectamente descontar un tercio de una pregunta contestada
correctamente, conforme a la frmula general PD=A-(E/(n-1)), en la
que PD es la puntuacin directa o nmero neto de respuestas (es decir,
la puntuacin de la prueba), A el nmero de aciertos, E el nmero de
errores y n el nmero de respuestas alternativas, que es 4 en este caso.
Quedarn exentos de realizar este ejercicio aquellos aspirantes que
se presenten por el turno de promocin interna y opten al mismo grupo
o grupo inmediato superior de su misma rea de clasificacin (sanitaria
en este caso). Este grupo de aspirantes constituir la modalidad 1 de
promocin interna.
Aquellos aspirantes que se presenten por el turno de promocin
interna y opten a un grupo no inmediatamente superior de su misma
rea de clasificacin (sanitaria en este caso) realizarn este primer ejercicio, el cual versar nicamente sobre los 25 temas del temario especfico de la categora. Este grupo de aspirantes constituir la modalidad
2 de promocin interna
Aquellos aspirantes que se presenten por el turno de promocin
interna y procedan de rea distinta de clasificacin (gestin y servicios
en este caso) realizarn este primer ejercicio, el cual versar nicamente
sobre los 7 temas de normativa sanitaria comn, los 3 temas de informtica y los 25 temas del temario especfico de la categora. Este grupo de
aspirantes constituir la modalidad 3 de promocin interna.
6.1.2. El segundo ejercicio, de carcter prctico, tendr como finalidad valorar las aptitudes, destrezas y capacidad profesional de los aspirantes en relacin a las funciones propias de la categora a la que optan,
y versar sobre los 25 temas del temario especfico de la categora que
se incluye en el anexo II.
6.1.3. Los aspirantes sern convocados para cada ejercicio en llamamiento nico, quedando decados en sus derechos los opositores que
no comparezcan a realizarlo.
Los aspirantes debern acreditar su identidad mediante la presentacin del DNI, pasaporte o permiso de conducir, sin que sean vlidas
las fotocopias compulsadas de dichos documentos. En caso de robo
o extravo, debern presentar la denuncia ante la Polica junto a otro
documento oficial con foto. Asimismo los aspirantes debern llevar el
ejemplar para el interesado de la solicitud de admisin a las pruebas por
si les fuera requerido.
Los miembros del tribunal y el personal colaborador no permitirn
el acceso al aula de la persona que comparezca una vez concluido el
llamamiento de los aspirantes y cerrada la puerta del aula que le corresponda.
6.1.4. Ser competencia del tribunal la determinacin concreta del
nmero de preguntas que ser necesario contestar adecuadamente para
alcanzar los 25 puntos requeridos para la superacin de cada ejercicio.
Estos criterios sern comunicados durante la lectura de instrucciones
para la realizacin de cada prueba.

Num. 6497 / 07.04.2011

La puntuaci mxima en la fase doposici s de 100 punts, 50 de


corresponents a cada exercici. Es considera aprovat en cada exercici
laspirant que hi obtinga com a mnim 25 punts, i ambds exercicis sn
eliminatoris.
Els aspirants presentats pel torn de promoci interna que es presenten al primer exercici hi ha de rebre la qualificaci daptes o no aptes,
segons si obtenen la puntuaci mnima de 25 punts.
6.1.5. En acabar el primer exercici, el tribunal ha de fer pblica, com
a informaci, la llista de les respostes correctes en els taulers danuncis de la Conselleria de Sanitat. Efectuada la correcci de lexercici, el
tribunal ha de publicar en el mateix lloc la llista daspirants aprovats
per lorde de la puntuaci aconseguida en el torn lliure, i tamb la llista daspirants per promoci interna amb la qualificaci dapte. Com a
informaci, sha de fer esta publicaci tamb en els taulers danuncis de
les direccions territorials i en la pgina web de la Conselleria de Sanitat
(<www.san.gva.es>).
Els aspirants disposen dun termini de 10 dies hbils, comptador
des de lendem desta publicaci, per a fer-hi les allegacions que consideren pertinents.
Vistes les allegacions, el tribunal ha de publicar, de la mateixa
manera i com a mnim amb 48 hores dantelaci, el lloc, la data i lhora
del segon exercici, la llista definitiva daspirants aprovats en el primer
exercici per cada torn i tamb la llista daspirants per promoci interna
que estan directament admesos al segon exercici perqu estan exempts
del primer (modalitat 1 de promoci interna).
Acabat el segon exercici, el tribunal ha de fer pblica, de la mateixa
manera que amb el primer, la llista daspirants aprovats per lorde de la
puntuaci aconseguida.
Els aspirants disposen aleshores dun termini de 10 dies hbils,
comptador des de lendem desta publicaci, per a fer-hi les allegacions
que consideren pertinents.
Vistes les allegacions, el tribunal ha de publicar de la mateixa
manera la llista daspirants que han superat la fase doposici per lorde
de puntuaci total. Es publiquen separadament les llistes dels aspirants
aprovats pel torn lliure i pel torn de promoci interna. El torn de promoci interna sordena segons la puntuaci aconseguida en el segon
exercici.
Pot superar la fase doposici un nombre daspirants superior al de
places convocades.
Els aspirants que hagen superat la fase doposici disposen de 15
dies naturals, a partir de lendem de la publicaci de la llista daspirants aprovats, per a presentar els documents que acrediten els mrits
que es poden valorar en la fase de concurs, segons el barem especificat
en lannex I. Els han de presentar en les unitats de registre esmentades
en la base 3.2 desta convocatria.
6.2. En la fase de concurs, a la qual noms accedixen els aspirants
que hagen superat la fase doposici, es valoren els mrits segons lOrde
de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova els
barems de mrits que sapliquen als processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari al servici dinstitucions sanitries
de la Generalitat Valenciana (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
nmero 5518, de 23.05.2007). Es reprodux el barem en lannex I. La
puntuaci mxima en esta fase s de 100 punts.
No sha de presentar el certificat de coneixement del valenci expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valenci, ja que esta informaci laporta la Junta mateix.
El tribunal noms pot valorar la documentaci ben acreditada i
aportada dins del termini i de la manera adequada, i pot demanar-ne
qualsevol aclariment. Si no satn el requeriment, no es valora el mrit
corresponent. El tribunal pot tamb sollicitar als aspirants una cpia
traduda per un traductor jurat dels documents allegats que estiguen
redactats en idiomes diferents dels oficials a la Comunitat Valenciana.
6.3. Resoluci provisional del concurs oposici
Acabades la fase doposici i la fase de concurs, el tribunal ha de
fer pblic en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la llista daspirants que han arribat fins a eixe punt del procs selectiu pel torn de
promoci interna i pel daccs lliure. Esta llista ha despecificar la puntuaci total obtinguda en cada fase. Els empats en la puntuaci total es
resolen a favor de laspirant que haja obtingut una puntuaci major en
la fase doposici.

14277

La puntuacin mxima en la fase de oposicin ser de 100 puntos,


correspondiendo 50 puntos a cada ejercicio. Se considerar aprobado
en cada ejercicio, siendo ambos eliminatorios, al aspirante que obtenga
como mnimo 25 puntos.
Los aspirantes presentados por el turno de promocin interna que
se presenten al primer ejercicio, recibirn la calificacin de aptos o no
aptos en el mismo, dependiendo de la obtencin de la puntuacin mnima de 25 puntos.
6.1.5. Finalizado el primer ejercicio, el tribunal har pblica a efectos informativos la planilla de correccin del mismo en los tablones de
anuncios de la Conselleria de Sanidad. Efectuada la correccin del ejercicio, el tribunal publicar en dichos tablones la relacin de aspirantes
aprobados por el orden de puntuacin alcanzada en el turno libre, as
como la relacin de aspirantes por promocin interna con la calificacin de aptos. A efectos informativos se realizar dicha publicacin en
los tablones de anuncios de las direcciones territoriales, as como en la
pgina web de la Conselleria de Sanidad (<www.san.gva.es>).
Los aspirantes dispondrn de un plazo de 10 das hbiles, a contar
desde el da siguiente a esta publicacin, para realizar las alegaciones
que estimen pertinentes.
Vistas las alegaciones, el tribunal publicar, en la misma forma y
con un mnimo de 48 horas de antelacin, el lugar, fecha y hora del
segundo ejercicio, el listado definitivo de aspirantes aprobados en el
primer ejercicio por cada turno, as como el listado de aspirantes por
promocin interna que estn directamente admitidos al segundo ejercicio, al estar exentos del primero (modalidad 1 de promocin interna).
Finalizado el segundo ejercicio, el tribunal har pblica, en la misma
forma que el primero, la relacin de aspirantes aprobados en el mismo
por el orden de puntuacin alcanzada.
Los aspirantes dispondrn de un plazo de 10 das hbiles, a contar
desde el da siguiente a esta publicacin, para realizar las alegaciones
que estimen pertinentes.
Vistas las alegaciones, el tribunal publicar de la misma forma la
relacin de aspirantes que han superado la fase de oposicin por el
orden de puntuacin total. Se publicarn separadamente los listados de
los aspirantes aprobados por el turno libre y por el turno de promocin
interna. El turno de promocin interna se ordenar segn la puntuacin
alcanzada en el segundo ejercicio.
Podrn superar la fase de oposicin un nmero de aspirantes superior al de plazas convocadas.
Los aspirantes que hubieren superado la fase de oposicin dispondrn de 15 das naturales a partir del da siguiente de la publicacin
de la relacin de aspirantes aprobados, para presentar los documentos
acreditativos de los mritos valorables en la fase de concurso segn el
baremo especificado en el anexo I, debindose presentar en las unidades
de registro citadas en la base 3.2. de la convocatoria.
6.2. En la fase de concurso, a la que slo accedern aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposicin, se valorarn los mritos,
conforme a la Orden de 7 de mayo de 2007, del conseller de Sanidad,
por la que se aprueban los baremos de mritos de aplicacin a los procesos selectivos para la cobertura de plazas de personal estatutario al
servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana (DOCV
n 5518, de 23.05.2007), reproducindose el baremo aplicable en el
anexo I. La puntuacin mxima en esta fase ser de 100 puntos.
No se deber presentar certificado de conocimiento del valenciano
expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valenci, puesto que dicha informacin ser aportada por la misma Junta.
El tribunal, que slo podr valorar la documentacin debidamente
acreditada y aportada en tiempo y forma, podr requerir cualquier aclaracin sobre la misma. Cuando el requerimiento no sea atendido no ser
valorado el mrito correspondiente. El tribunal podr asimismo solicitar
a los aspirantes copia traducida, por traductor jurado, de los documentos alegados por los mismos cuando stos estn redactados en idiomas
distintos a los oficiales en la Comunitat Valenciana.
6.3. Resolucin provisional del concurso-oposicin. Finalizadas la
fase de oposicin y la fase de concurso, el tribunal har pblico en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relacin de aspirantes que
han llegado hasta este punto del proceso selectivo por el turno de promocin interna y de acceso libre, especificando la puntuacin total obtenida
en cada fase. Los empates en la puntuacin total se resolvern en favor del
aspirante que haya obtenido mayor puntuacin en la fase de oposicin.

Num. 6497 / 07.04.2011

Si subsistix lempat, es resol dacord amb els criteris que especifica


el barem de mrits.
Els aspirants disposen dun termini de 10 dies hbils, comptador des
de lendem desta publicaci, per a fer-hi les allegacions que consideren pertinents relatives a la puntuaci de la fase de concurs.
6.4. Resoluci definitiva del concurs oposici
Vistes les allegacions, el tribunal publica la llista ordenada definitiva daspirants desprs de les fases doposici i de concurs, pel torn
de promoci interna i daccs lliure, de la mateixa manera que la llista
provisional.
6.5. Sollicitud de places i entrega de documentaci
El director general de Recursos Humans ha de fer pblica, en els
taulers danuncis de la Conselleria de Sanitat, la resoluci per la qual
aprova la llista de places que soferisquen als aspirants i el procediment perqu estos puguen efectuar lopci a una plaa. Hi ha dhaver
un termini de 20 dies naturals des de lendem de la publicaci desta
resoluci per a lelecci de destinaci.
Poden sollicitar una plaa els opositors allistats en la resoluci definitiva del concurs oposici fins al nombre dorde equivalent al nombre
total de places oferides en cada torn, i fins a un 10% ms deste nombre,
amb carcter de reserva, per al cas que algun opositor perda els drets
derivats de la participaci en el procs selectiu.
Durant este termini de 20 dies naturals, els aspirants han de presentar, a ms de la sollicitud de places, la documentaci segent:
a) Una fotocpia compulsada del document nacional didentitat o
el passaport.
b) Una fotocpia compulsada de lanvers i el revers del ttol exigit
per a la participaci en estes proves selectives.
c) Una declaraci de no estar inhabilitat per a lexercici professional
o lexercici de funcions pbliques i no haver sigut separat, per mitj
dun expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions pbliques.
d) Una certificaci expedida pels servicis mdics dels Servicis de
Salut que acredite la capacitat funcional per a lexercici del lloc de
treball. La presa de possessi queda supeditada a la superaci deste
requisit.
Les persones que, dins del termini fixat, llevat de casos de fora
major, no presenten la documentaci, no poden ser nomenades i queden
anullades totes les actuacions, sense perju de la responsabilitat en qu
poden haver incorregut, si s el cas, per falsedat en la instncia.
Si un aspirant seleccionat no t algun dels requisits exigits en la
convocatria, el director general de Recursos Humans ha de dictar una
resoluci en la qual declare la prdua dels drets a la plaa de qu es tracte i nexplique els motius. La resoluci es pot impugnar de la manera
que determina la base 8.
Els aspirants seleccionats pel sistema de promoci interna tenen
preferncia per a lelecci de plaa sobre els procedents del sistema
general daccs lliure.
Les vacants que soferisquen han de correspondre sempre a places
bsiques de la categoria.
Les places que no es provesquen pel sistema de promoci interna
sacumulen a les convocades pel sistema daccs lliure.
6.6. Adjudicaci de places. Les places sadjudiquen entre els aspirants dacord amb la sollicitud, lorde de preferncia i lorde de la puntuaci aconseguida. Perden els drets derivats de la participaci en les
proves selectives els aspirants que no solliciten plaa dins del termini
i de la forma adequada, i tamb els aspirants als quals, per la puntuaci
obtinguda, no els corresponga cap plaa de les oferides i els que no
obtinguen cap plaa entre les efectivament sollicitades. Noms poden
ser declarats aprovats en les proves selectives i, per tant, nomenats, els
aspirants que obtinguen alguna plaa. No pot nomenar-se un nombre
daspirants superior al de places convocades.
7. Publicaci, nomenament i termini de presa de possessi
En acabar el termini per a la presentaci de documents, el director
general de Recursos Humans, mitjanant una resoluci, ha dacordar el
nomenament dels aspirants finalment aprovats, la amb indicaci de la
plaa que els haja correspost. Esta resoluci sha de publicar en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

14278

De subsistir el empate, se resolver conforme a los criterios especificados en el baremo de mritos.


Los aspirantes dispondrn de un plazo de 10 das hbiles, a contar
desde el da siguiente a esta publicacin, para realizar las alegaciones
que estimen pertinentes relativas a la puntuacin de la fase de concurso.
6.4. Resolucin definitiva del concurso-oposicin. Vistas las alegaciones, la relacin ordenada definitiva de aspirantes tras las fases de
oposicin y de concurso, por el turno de promocin interna y acceso
libre, ser publicada por el tribunal en la misma forma que la relacin
provisional.
6.5. Solicitud de plazas y entrega de documentacin. El director
general de Recursos Humanos har pblica, en los tablones de anuncios
de la Conselleria de Sanidad, la resolucin por la que se apruebe la relacin de plazas que se oferten a los aspirantes y el procedimiento para
que stos puedan efectuar su opcin a plaza, otorgando un plazo de 20
das naturales desde el da siguiente a la publicacin de esta resolucin
para la eleccin de destino.
Podrn solicitar plaza los opositores relacionados en la resolucin
definitiva del concurso-oposicin hasta un nmero de orden equivalente
al nmero total de plazas ofertadas en cada turno, y hasta un 10% ms
de dicho nmero, con carcter de reserva, para los supuestos de prdida
de algn opositor de los derechos derivados de su participacin en el
proceso selectivo.
Durante este plazo de 20 das naturales los aspirantes debern presentar, adems de su solicitud de plazas, la siguiente documentacin:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o
pasaporte.
b) Fotocopia compulsada del anverso y reverso del ttulo exigido
para su participacin en estas pruebas selectivas.
c) Declaracin de no hallarse inhabilitado para el ejercicio profesional o el desempeo de funciones pblicas ni de haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera de las
Administraciones Pblicas.
d) Certificacin expedida por los servicios mdicos de los Servicios
de Salud, acreditativa de la capacidad funcional para el desempeo del
puesto de trabajo. La toma de posesin quedar supeditada a la superacin de este requisito.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentacin, no podrn ser nombrados y quedarn
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido, en su caso, por falsedad en su instancia.
Si un aspirante seleccionado no cumple alguno de los requisitos
exigidos en la convocatoria, el director general de Recursos Humanos
dictar resolucin motivada en la que se declare la prdida de los derechos a la plaza de que se trate. Dicha resolucin podr ser impugnada
en la forma determinada en la base 8.
Los aspirantes seleccionados por el sistema de promocin interna
tendrn preferencia para la eleccin de plaza sobre los procedentes del
sistema general de acceso libre.
Las vacantes que se oferten correspondern siempre a plazas bsicas
de la correspondiente categora.
Las plazas que no se provean por el sistema de promocin interna se
acumularn a las convocadas por el sistema de acceso libre.
6.6. Adjudicacin de plazas. Las plazas se adjudicarn entre los
aspirantes de acuerdo con la solicitud, orden de preferencia y por el
orden de la puntuacin alcanzada. Perdern los derechos derivados de
su participacin en las pruebas selectivas los aspirantes que no soliciten
plaza en tiempo y forma, as como aquellos a los que por la puntuacin
obtenida en las mismas no corresponda plaza alguna de entre las ofertadas y los que no obtengan plaza alguna de entre las efectivamente
solicitadas. Solamente podrn ser declarados aprobados en las pruebas
selectivas y, por lo tanto, nombrados, los aspirantes que obtengan plaza.
No podr nombrarse un nmero superior de aspirantes al de plazas convocadas.
7. Publicacin, nombramiento y plazo de toma de posesin
Finalizado el plazo para la presentacin de documentos, el director
general de Recursos Humanos, mediante resolucin, acordar el nombramiento de los aspirantes finalmente aprobados, con indicacin de la
plaza que les hubiere correspondido, resolucin que se publicar en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Num. 6497 / 07.04.2011

14279

El termini de presa de possessi s dun mes comptador a partir


de lendem de la publicaci de la resoluci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. Perden els drets derivats de la participaci en
el procs selectiu les persones que, transcorregut eixe termini, no shagen incorporat a la destinaci, excepte per una causa de fora major o
impossibilitat, si ho aprecia, desprs de laudincia de la persona interessada, mitjanant una resoluci que nexpresse els motius, el director
general de Recursos Humans.

El plazo de toma de posesin ser de un mes contado a partir del


da siguiente al de la publicacin de la citada resolucin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Perdern los derechos derivados de su
participacin en el proceso selectivo quienes, transcurrido dicho plazo,
no se hayan incorporado a su destino, salvo causa de fuerza mayor o
imposibilidad as apreciada, previa audiencia del interesado, mediante
resolucin motivada del director general de Recursos Humanos.

8. Recursos
Esta convocatria, les bases i tots els actes administratius que es
dicten per a executar-la els poden impugnar les persones interessades
per mitj de la interposici dun recurs contencis administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptador a
partir de la publicaci de lacte recorregut, dacord amb el que disposen
els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim
Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, segons la redacci modificada per la Llei 4/1999, i tamb
els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicci Contenciosa Administrativa. I, potestativament, shi pot
interposar un recurs de reposici, en el termini dun mes, dacord amb
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, segons la redacci modificada
per la Llei 4/1999.
Els recursos contenciosos administratius que sinterposen contra
esta convocatria i els actes successius del procs selectiu shan danunciar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana com a citaci de les
persones interessades.
Contra les resolucions i els actes de trmit que dicte el tribunal que
ha de jutjar el concurs oposici, pot interposar-shi un recurs dalada en
el termini dun mes (articles 107 i 114 de la Llei de Rgim Jurdic de les
Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com).
Tot aix no impedix que hom use qualsevol altre recurs que considere convenient per al seu dret.

8. Recursos
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
sean dictados en su ejecucin podrn ser impugnados por los interesados mediante la interposicin del recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justcia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados
a partir de la publicacin del acto recurrido, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 109 y 110 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, segn su redaccin modificada por la
Ley 4/1999, as como en los artculos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, y
potestativamente podrn interponer el recurso de reposicin, en el plazo
de un mes, de conformidad con los artculos 116 y 117 de la referida
Ley 30/92, segn su redaccin modificada por la Ley 4/1999.
Los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra
esta convocatoria y sucesivos actos del proceso selectivo sern anunciados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para los efectos de
emplazamiento a los posibles interesados.
Contra las resoluciones y los actos de trmite dictados por el tribunal que ha de juzgar el concurso-oposicin, podr interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes (artculos 107 y 114 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn).
Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otro recurso que
para su derecho estime conveniente.

Valncia, 24 de mar de 2011. El director general de Recursos


Humans: Jos Cano Pascual.

Valencia, 24 de marzo de 2011. El director general de Recursos


Humanos: Jos Cano Pascual.

ANNEX I

ANEXO I

Barem de mrits del personal sanitari dels grups A, B, C i D i del


personal de gesti i servicis dels grups A, B i C

Baremo de mritos aplicable al personal sanitario de los grupos A,


B, C y D y al personal de gestin y servicios de los grupos A, B y C

Segons lOrde de 7 de maig de 2007, publicada en el Diari Oficial


de la Comunitat Valenciana de 23.05.2007. El full dautobarem que
han demplenar els participants est disponible en la pgina web de la
Conselleria de Sanitat (<www.san.gva.es>), en el lloc corresponent a
cada categoria, i tamb en els punts de recollida de les sollicituds de
participaci.
1. Formaci acadmica, fins a un mxim de 10 punts
1.1. Estudis de llicenciatura o diplomatura o batxiller o cicles formatius de grau superior o mitj, fins a un mxim de 5 punts.
Per cada matrcula dhonor: 5 punts.
Per cada excellent: 4 punts.
Per cada notable: 2 punts.
La suma de les puntuacions es dividix pel nombre total dassignatures obligatries o troncals avaluades en el pla destudis.

Segn la Orden de 7 de mayo de 2007 publicada en el Diari Oficial


de la Comunitat Valenciana de 23.05.2007. La hoja de autobaremo a
rellenar por los participantes est disponible en la pgina web de la
Conselleria de Sanidad (<www.san.gva.es>) en el lugar correspondiente
a cada categora, as como en los puntos de recogida de las solicitudes
de participacin.
1. Formacin acadmica, hasta un mximo de 10 puntos
1.1. Estudios de licenciatura o diplomatura o bachiller o ciclos formativos de grado superior o medio, hasta un mximo de 5 puntos.
Por cada matrcula de honor: 5 puntos.
Por cada sobresaliente: 4 puntos.
Por cada notable: 2 puntos.
La suma de las puntuaciones se dividir por el nmero total de asignaturas obligatorias y/o troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
Se ponderar adecuadamente el expediente acadmico, realizndose
las equivalencias oportunas conforme a los planes de estudios vigentes.
1.2. Estudios de doctorado, hasta un mximo de 5 puntos.
1.2.1. Sistema anterior al establecido por RD 185/1985:
Grado de licenciatura: 1 punto.
Superacin de la totalidad de los cursos de doctorado: 1 punto.
1.2.2. Sistema establecido por el RD 185/1985 o RD 778/1998:

Sha de ponderar adequadament lexpedient acadmic, fent les equivalncies oportunes dacord amb els plans destudis vigents.
1.2. Estudis de doctorat, fins a un mxim de 5 punts.
1.2.1. Sistema anterior al que establix el Reial Decret 185/1985:
Grau de llicenciatura: 1 punt.
Superaci de la totalitat dels cursos de doctorat: 1 punt.
1.2.2. Sistema que establixen els reials decrets 185/1985 o
778/1998:
Aspirants que han obtingut els 32 crdits del programa de doctorat:
1 punt.
Reconeixement de suficincia investigadora o DEA: 1 punt.

Aspirantes que han obtenido los 32 crditos del programa de doctorado: 1 punto
Reconocimiento de suficiencia investigadora o DEA: 1 punto.

Num. 6497 / 07.04.2011

14280

Els apartats 1.2.1 i 1.2.2 sexclouen entre si.


1.2.3. Grau de doctor: 2 punts. Si este grau sha aconseguit amb la
qualificaci cum laude, se suma 1 punt ms.
2. Formaci especialitzada, fins a un mxim de 30 punts
2.1. Tindre una altra llicenciatura o diplomatura o ttol de formaci
professional relacionats amb les funcions del lloc i la categoria a qu
sopta, diferents i dun nivell no inferior a la titulaci requerida com a
requisit en la convocatria: 10 punts.
2.2. Exclusivament aplicat al personal sanitari: tindre qualsevol de
les especialitats dinfermeria segents: 15 punts.
Infermeria Obstetricoginecolgica
Infermeria de Salut Mental
Infermeria Geritrica
Infermeria del Treball
Infermeria dAtencions Medicoquirrgiques
Infermeria Familiar i Comunitria
Infermeria Peditrica
Les especialitats anteriors es puntuen llevat que sexigisquen com a
requisit de participaci en la convocatria.
Els apartats 2.1 i 2.2 sexclouen entre si.
2.3. Es valoren els cursos, cursos superiors, diplomes o msters que,
dacord amb larticle 7, haja cursat la persona interessada, segons lescala segent, fins a un mxim de 20 punts.
Per la realitzaci de msters, fins a un mxim de 8 punts:
Per cada mster: 2 punts.
Per la realitzaci de cursos o diplomes de ms de 100 hores lectives,
fins a un mxim de 6 punts:
Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.
Per la realitzaci de cursos duna duraci entre 20 i 100 hores lectives, fins a un mxim de 6 punts:
Per cada curs de 40 o ms hores de duraci: 0,40 punts.
Per cada curs de 20 o ms hores de duraci: 0,20 punts.
3. Experincia professional, fins a un mxim de 45 punts
3.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitries del Sistema Nacional de
Salut: 0,30 punts.
3.2. Per cada mes complet de servicis prestats en un lloc dalt crrec, crrecs intermedis, llocs directius o de lliure designaci, o llocs
amb funcions dinspecci de servicis sanitaris, segons larticle 8: 0,20
punts.
3.3. Per cada mes complet de servicis prestats en una categoria
diferent en institucions sanitries del Sistema Nacional de Salut: 0,15
punts.
3.4. Per cada mes complet de servicis prestats de carcter assistencial o de coordinaci i direcci en programes de cooperaci internacional per convenis o acords organitzats o autoritzats per ladministraci
pblica: 0,15 punts.
3.5. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administraci pblica o en institucions
acreditades per a la formaci de lespecialitat que es tracte: 0,05 punts.
No es poden valorar per ms dun apartat servicis prestats simultniament.
4. Altres activitats, fins a un mxim de 10 punts
4.1. Per haver fet treballs cientfics i dinvestigaci, dacord amb la
taula de clcul segent, fins a un mxim de 6 punts:

Publicacions
Captols de llibres
Llibres
Total

Nacional
0,5 =
0,7 =
1=

Internacional
1=
1,4 =
2=

4.2. Professor associat, o titular o catedrtic en cincies de la salut,


fins a un mxim de 2 punts.
Per cada curs acadmic complet: 0,50 punts.
4.3. Per formar part de comissions clniques de control de qualitat
acreditades en institucions sanitries pbliques, amb una certificaci
emesa pel director de la comissi, fins a un mxim d1 punt.

Los apartados 1.2.1 y 1.2.2 son excluyentes entre s.


1.2.3. Grado de doctor: 2 puntos. Si dicho grado se ha alcanzado
con la calificacin cum laude, se sumar 1 punto ms.
2. Formacin especializada, hasta un mximo de 30 puntos
2.1. Ostentar otra licenciatura o diplomatura o ttulo de formacin
profesional, relacionados con las funciones del puesto y la categora a
la que se opta, distintos y no de inferior nivel a la titulacin requerida
como requisito en la convocatoria: 10 puntos.
2.2. Exclusivamente de aplicacin al personal sanitario: ostentar
cualquiera de las siguientes especialidades de enfermera: 15 puntos.
Enfermera Obsttrico-Ginecolgica
Enfermera de Salud Mental.
Enfermera Geritrica.
Enfermera del Trabajo.
Enfermera de Cuidados Mdico-Quirrgicos.
Enfermera Familiar y Comunitaria.
Enfermera Peditrica.
Las anteriores especialidades se puntuarn salvo que se exijan como
requisito de participacin en la convocatoria
Los apartados 2.1 y 2.2 son excluyentes entre si.
2.3. Se valorarn los cursos, cursos superiores, diplomas o masters
que de acuerdo con el artculo 7 hayan sido cursados por el interesado,
de acuerdo con la siguiente escala, hasta un mximo de 20 puntos
Por la realizacin de Masters, hasta un mximo de 8 puntos:
Por cada Master: 2 puntos.
Por la realizacin de cursos o diplomas de ms de 100 horas lectivas, hasta un mximo de 6 puntos:
Por cada curso superior o diploma: 0,75 puntos.
Por la realizacin de cursos de una duracin entre 20 y 100 horas
lectivas, hasta un mximo de 6 puntos.
Por cada curso de 40 o ms horas de duracin: 0,40 puntos.
Por cada curso de 20 o ms horas de duracin: 0,20 puntos.
3. Experiencia profesional, hasta un mximo de 45 puntos.
3.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categora y especialidad en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud: 0,30 puntos
3.2. Por cada mes completo de servicios prestados en puesto de alto
cargo, cargos intermedios, puestos directivos o de libre designacin, o
puestos con funciones de inspeccin de servicios sanitarios, segn el
artculo 8: 0,20 puntos.
3.3. Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categora en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,15
puntos.
3.4. Por cada mes completo de servicios prestados de carcter asistencial o de coordinacin y direccin en programas de cooperacin
internacional en virtud de convenios o acuerdos organizados o autorizados por la administracin Pblica: 0,15 puntos.
3.5. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma
categora y especialidad en cualquier administracin pblica o en instituciones acreditadas para la formacin de la especialidad que se trate:
0,05 puntos.
3.6. No podrn valorarse por ms de un apartado servicios prestados
simultneamente en el tiempo.
4. Otras actividades, hasta un mximo de 10 puntos
4.1. Por la realizacin de trabajos cientficos y de investigacin,
de acuerdo con la siguiente tabla de clculo, hasta un mximo de 6
puntos:

Publicaciones
Captulos de libros
Libros
Total

Nacional
0,5 =
0.7 =
1=

Internacional
1=
1.4 =
2 =

4.2. Profesor asociado, o titular o catedrtico en ciencias de la salud,


hasta un mximo de 2 puntos.
Por cada curso acadmico completo: 0,50 puntos.
4.3. Por formar parte de comisiones clnicas de control de calidad
acreditadas en instituciones sanitarias pblicas, con certificacin emitida por el director de las mismas, hasta un mximo de 1 punto.

Num. 6497 / 07.04.2011

Per cada 12 mesos: 0,25 punts.


4.4. Per activitats com a tutor de residents, haver rebut beques
destudi o dinvestigaci, i tamb per tindre altres mrits o haver fet
activitats rellevants relacionades amb lespecialitat, no previstes en els
apartats anteriors, fins a un mxim d1 punt.
5. Coneixements de valenci, fins a un mxim de 5 punts
Certificat de coneixements orals: 2 punts.
Certificat de grau elemental: 3 punts.
Certificat de grau mitj: 4 punts.
Certificat de grau superior: 5 punts.

14281

Por cada 12 meses: 0,25 puntos


4.4. Por actividades como tutor de residentes, disfrute de becas de
estudio y/o investigacin, as como por reunir otros mritos o haber
realizado actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no
previstas en los apartados anteriores, hasta un mximo de 1 punto.
5. Conocimientos de valenciano, hasta un mximo de 5 puntos
Certificado de conocimientos orales: 2 puntos.
Certificado de grado elemental: 3 puntos.
Certificado de grado medio: 4 puntos.
Certificado de grado superior: 5 puntos.

Num. 6497 / 07.04.2011

14282

AUTOBAREM DE PERSONAL SANITARI (GRUPS A, B, C I D) I PERSONAL DE GESTI I


SERVICIS DELS GRUPS A, B I C. CONCURS OPOSICI
AUTOBAREMO DE PERSONAL SANITARIO (GRUPOS A, B, C Y D) Y PERSONAL DE
GESTIN Y SERVICIOS DE LOS GRUPOS A, B Y C. CONCURSO - OPOSICIN

DADES D'IDENTIFICACI / DATOS DE IDENTIFICACIN

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

CATEGORIA / CATEGORA

AUTOBAREMACI / AUTOBAREMACIN

1. Formaci acadmica, fins a un mxim de 10 punts


Formacin acadmica, hasta un mximo de 10 puntos

Puntuaci
Puntuacin

1.1. Estudis de llicenciatura o diplomatura o batxiller o cicles formatius de grau superior o mitj, fins a un mxim de 5 punts:
Per cada matrcula d'honor: 5 punts.
Per cada excellent: 4 punts.
Per cada notable: 2 punts.
La suma de les puntuacions es dividir pel nombre total d'assignatures obligatries i troncals avaluades en el pla d'estudis.
1.1. Estudios de licenciatura o diplomatura o bachiller o ciclos formativos de grado superior o medio, hasta un mximo de 5 puntos.
Por cada matrcula de honor: 5 puntos.
Por cada sobresaliente: 4 puntos.
Por cada notable: 2 puntos.
La suma de las puntuaciones se dividir por el nmero total de asignaturas obligatorias y/o troncales evaluadas en el correspondiente plan de estudios.
1.2. Estudis de doctorat, fins a un mxim de 5 punts.
1.2.1. Sistema anterior a l'establit pel Reial Decret 185/1985:
Grau de llicenciatura: 1 punt.
Superaci de la totalitat dels cursos de doctorat: 1 punt.
1.2.2. Sistema establit pels Reials Decrets 185/1985 o 778/1998:
Aspirants que han obtingut els 32 crdits del programa de doctorat: 1 punt.
Reconeixement de suficincia investigadora o DEA: 1 punt.
1.2.3. Grau de doctor: 2 punts. Amb la qualificaci cum laude, se suma 1 punt ms.
1.2. Estudios de doctorado, hasta un mximo de 5 puntos:
1.2.1. Sistema anterior al establecido por el Real Decreto 185/1985:
Grado de licenciatura: 1 punto.
Superacin de la totalidad de los cursos de doctorado: 1 punto.
1.2.2. Sistema establecido por el Real Decreto 185/1985 o por el Real Decreto 778/1998:
Aspirantes que han obtenido los 32 crditos del programa de doctorado: 1 punto.
Reconocimiento de suficiencia investigadora o DEA: 1 punto.
1.2.3. Grado de doctor: 2 puntos. Con la calificacin cum laude, se sumar 1 punto ms.
Total 1 (fins a 10 punts):
Total 1 (hasta 10 puntos):
2. Formaci especialitzada, fins a un mxim de 30 punts
Formacin especializada, hasta un mximo de 30 puntos

Puntuaci
Puntuacin

2.1. Tindre una altra llicenciatura o diplomatura o ttol de formaci professional relacionats amb les funcions del lloc i la categoria a qu s'opta, distints i
no d'inferior nivell a la titulaci requerida com a requisit en la convocatria: 10 punts.
Ostentar otra licenciatura o diplomatura o ttulo de formacin profesional relacionados con las funciones del puesto y la categora a la que se opta,
distintos y no de inferior nivel a la titulacin requerida como requisito en la convocatoria, 10 puntos.
2.2. Exclusivament per al personal sanitari: tindre qualsevol de les especialitats d'infermeria segents: 15 punts.
- Infermeria Obstetricoginecolgica
- Infermeria de Salut Mental
- Infermeria Geritrica
- Infermeria del Treball
- Infermeria d'Atencions Medicoquirrgiques
- Infermeria Familiar i Comunitria
- Infermeria Peditrica
2.2. Exclusivamente de aplicacin al personal sanitario: ostentar cualquiera de las siguientes especialidades de enfermera: 15 puntos.
- Enfermera Obsttrico-Ginecolgica
- Enfermera de Salud Mental
- Enfermera Geritrica
- Enfermera del Trabajo
- Enfermera de Cuidados Mdico-Quirrgicos
- Enfermera Familiar y Comunitaria
- Enfermera Peditrica

DIN - A4

CJAAPP - IAC

2.3. Es valoren els cursos, cursos superiors, diplomes o msters que haja cursat la persona interessada, d'acord amb l'escala segent, fins a un mxim
de 20 punts:
Per msters, fins a un mxim de 8 punts:
Per cada mster: 2 punts.
Per cursos o diplomes de ms de 100 hores lectives, fins a un mxim de 6 punts:
Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.
Per cursos d'una duraci entre 20 i 100 hores lectives, fins a un mxim de 6 punts:
Per cada curs de 40 o ms hores de duraci: 0,40 punts.
Per cada curs de 20 o ms hores de duraci: 0,20 punts.
2.3. Se valorarn los cursos, cursos superiores, diplomas o masters que hayan sido cursados por el interesado, de acuerdo con la siguiente escala,
hasta un mximo de 20 puntos.
Por la realizacin de masters, hasta un mximo de 8 puntos:
Por cada master: 2 puntos.
Por la realizacin de cursos o diplomas de ms de 100 horas lectivas, hasta un mximo de 6 puntos:
Por cada curso superior o diploma: 0,75 puntos.
Por la realizacin de cursos de una duracin entre 20 y 100 horas lectivas, hasta un mximo de 6 puntos.
Por cada curso de 40 o ms horas de duracin: 0,40 puntos.
Por cada curso de 20 o ms horas de duracin: 0,20 puntos.
Total 2 (fins a 30 punts):
Total 2 (hasta 30 puntos):

CONSELLERIA DE SANITAT
CONSELLERIA DE SANIDAD

22/06/09

Num. 6497 / 07.04.2011

14283

AUTOBAREM DE PERSONAL SANITARI (GRUPS A, B, C I D) I PERSONAL DE GESTI I


SERVICIS DELS GRUPS A, B I C. CONCURS - OPOSICI
AUTOBAREMO DE PERSONAL SANITARIO (GRUPOS A, B, C Y D) Y PERSONAL DE
GESTIN Y SERVICIOS DE LOS GRUPOS A, B Y C. CONCURSO - OPOSICIN

AUTOBAREMACI (CONTINUACI) / AUTOBAREMACIN (CONTINUACIN)

3. Experincia professional, fins a un mxim de 45 punts


Experiencia profesional, hasta un mximo de 45 puntos

Puntuaci
Puntuacin

3.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitries del Sistema Nacional de Salut: 0,30 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categora y especialidad en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,30
puntos.
3.2. Per cada mes complet de servicis prestats en llocs d'alt crrec, crrecs intermedis, llocs directius o de lliure designaci, o llocs amb funcions
d'inspecci de servicis sanitaris: 0,20 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en puestos de alto cargo, cargos intermedios, puestos directivos o de libre designacin, o puestos con
funciones de inspeccin de servicios sanitarios: 0,20 puntos.
3.3. Per cada mes complet de servicis prestats en distinta categoria en institucions sanitries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categora en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,15 puntos.
3.4. Per cada mes complet de servicis prestats de carcter assistencial o de coordinaci i direcci en programes de cooperaci internacional per ra de
convenis o acords organitzats o autoritzats per l'Administraci Pblica: 0,15 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados de carcter asistencial o de coordinacin y direccin en programas de cooperacin internacional en
virtud de convenios o acuerdos organizados o autorizados por la Administracin Pblica: 0,15 puntos.
3.5. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administraci pblica o en institucions acreditades per
a la formaci de l'especialitat de qu es tracta: 0,05 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categora y especialidad en cualquier administracin pblica o en instituciones
acreditadas para la formacin de la especialidad que se trate: 0,05 puntos.
Total 3 (fins a 45 punts):
Total 3 (hasta 45 puntos):
4. Altres activitats, fins a un mxim de 10 punts
Otras actividades, hasta un mximo de 10 puntos

Puntuaci
Puntuacin

4.1. Per treballs cientfics i d'investigaci, d'acord amb la taula de clcul segent, fins a un mxim de 6 punts:
Nacional
Internacional
Publicacions
x 0,5 =
x1=
Captols de llibre
x 0,7 =
x 1,4 =
Llibres
x1=
x2=
Por la realizacin de trabajos cientficos y de investigacin, de acuerdo con la siguiente tabla de clculo, hasta un mximo de 6 puntos:
Nacional
Internacional
Publicaciones
x 0,5 =
x1=
Captulos de libro
x 0.7 =
x 1.4 =
Libros
x1=
x2=
4.2. Professor associat, o titular o catedrtic en cincies de la salut, fins a un mxim de 2 punts:
Per cada curs acadmic complet: 0,50 punts
Profesor asociado, o titular o catedrtico en ciencias de la salud, hasta un mximo de 2 puntos:
Por cada curso acadmico completo: 0,50 puntos.
4.3. Per formar part de comissions clniques de control de qualitat, acreditades en institucions sanitries pbliques, amb una certificaci estesa per la
direcci de la instituci: fins a un mxim d'1 punt:
Per cada 12 mesos: 0,25 punts.
Por formar parte de comisiones clnicas de control de calidad acreditadas en instituciones sanitarias pblicas, con certificacin emitida por el director
de las mismas, hasta un mximo de 1 punto:
Por cada 12 meses: 0,25 puntos.
4.4 Per fer activitats com a tutor de residents, aprofitament de beques d'estudi o d'investigaci, i tamb per tindre altres mrits o haver fet activitats
rellevants relacionades amb l'especialitat no previstes en els apartats anteriors, fins a un mxim d'1 punt.
Por actividades como tutor de residentes, disfrute de becas de estudio y/o investigacin, as como por reunir otros mritos o haber realizado
actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no previstas en los apartados anteriores, hasta un mximo de 1 punto.
Total 4 (fins a 10 punts):
Total 4 (hasta 10 puntos):
5. Coneixements de valenci, fins a un mxim de 5 punts
Conocimientos de valenciano, hasta un mximo de 5 puntos

Puntuaci
Puntuacin

CJAAPP - IAC

Certificat de coneixements orals: 2 punts.


Certificat de grau elemental: 3 punts.
Certificat de grau mitj: 4 punts.
Certificat de grau superior: 5 punts.
Certificado de conocimientos orales: 2 puntos.
Certificado de grado elemental: 3 puntos.
Certificado de grado medio: 4 puntos.
Certificado de grado superior: 5 puntos.
Total 5 (fins a 5 punts):
Total 5 (hasta 5 puntos):

DIN - A4

TOTAL DEL BAREM (mxim 100 punts)


TOTAL DEL BAREMO (mximo 100 puntos)

CONSELLERIA DE SANITAT
CONSELLERIA DE SANIDAD

22/06/09

Num. 6497 / 07.04.2011

14284

ANNEX II

ANEXO II

Temari de normativa general


1. La Constituci Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i
deures fonamentals, garantia i suspensi. El Tribunal Constitucional. El
Defensor del Poble. Reforma de la Constituci.
2. LEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana: la Generalitat. Competncies. Relacions amb lEstat i altres comunitats autnomes. Relacions amb la Uni Europea. Acci exterior. Administraci
local. Economia i hisenda. Reforma de lEstatut. Altres institucions de
la Generalitat Valenciana.
3. La Llei de Govern Valenci: el Consell. Relacions del Consell i
les Corts. Administraci pblica de la Generalitat Valenciana. Responsabilitat dels membres del Consell i de ladministraci pblica de la
Generalitat Valenciana.

Temario normativa general


1. La Constitucin Espaola de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, su garanta y suspensin. El Tribunal
Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de la Constitucin.
2. El Estatuto de Autonoma de la Comunidad Valenciana: la Generalitat. Competencias. Relaciones con el Estado y otras comunidades
autnomas. Relaciones con la Unin Europea. Accin exterior. Administracin local. Economa y hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat Valenciana.
3. La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. Relaciones del Consell y Cortes. Administracin pblica de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administracin pblica
de la Generalitat Valenciana.

Temari de normativa sanitria comuna


1. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de lEstatut Marc del Personal
Estatutari dels Servicis de Salut.
2. Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, dOrdenaci Sanitria de la Comunitat Valenciana. Decret 74/2007, de 18 de maig, del
Consell, que aprova el Reglament sobre Estructura, Organitzaci i Funcionament de lAtenci Sanitria a la Comunitat Valenciana.
3. Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel
qual aprova el Reglament de Selecci i Provisi de Places de Personal
Estatutari al Servici dInstitucions Sanitries de la Generalitat Valenciana.
4. Decret 137/2003, de 13 de juliol, que regula la Jornada i el Horaris de Treball, Permisos, Llicncies i Vacacions del Personal al Servici
de les Institucions Sanitries de la Generalitat Valenciana.
5. Retribucions del personal sanitari. Carrera professional i desenvolupament professional en lmbit de les institucions sanitries.
6. Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informaci al Pacient de la Comunitat Valenciana
7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci de Riscos Laborals. Llei 54/2003, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenci de
Riscos Laborals.

Temario normativa sanitaria comn


1. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
2. Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenacin
Sanitaria de la Comunidad Valenciana. Decreto 74/2007, de 18 de
mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organizacin y Funcionamiento de la Atencin Sanitaria en la
Comunitat Valenciana.
3. Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por
el cual se aprueba el Reglamento de Seleccin y Provisin de Plazas de
Personal Estatutario al Servicio de Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana.
4. Decreto 137/2003, de 13 de julio, por el que se regula Jornada y
Horarios de Trabajo, Permisos, Licencias, Vacaciones del Personal al
Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana.
5. Retribuciones de personal sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional en el mbito de las instituciones sanitarias.
6. Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e
Informacin al Paciente de la Comunidad Valenciana.
7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de Reforma del Marco Normativo de la Prevencin
de Riesgos Laborales.

Temari dinformtica
1. Conceptes informtics bsics. Maquinari i programari. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes daplicaci. Perifrics. Connectivitat.
Utilitzaci dordinadors en xarxa: usuaris de xarxa i compartici de
recursos.
2. Sistemes operatius ds generalitzat. Particularitats i diferncies
que tenen
3. Automatitzaci de loficina. Ferramentes ofimtiques: fulls de
clcul, processadors de textos, bases de dades. Paquets integrats. Grfics
i autoedici. Especial atenci a les ferramentes ofimtiques ds com
en la Generalitat Valenciana: Word, Excel i Access.

Temario informtica
1. Conceptos informticos bsicos. Hardware / software. Sistema
operativo. Lenguaje. Programas de aplicacin. Perifricos. Conectividad. Utilizacin de ordenadores en red: usuarios de red y comparticin
de recursos.
2. Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias entre ellos
3. Automatizacin de oficina. Herramientas ofimticas: Hojas de
clculo, procesadores de texto, bases de datos. Paquetes Integrados.
Grficos y autoedicin. Especial atencin a las herramientas ofimticas
de uso comn en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access.

Temari especfic de la categoria


Fisioterapeuta
1. Intervenci en fisioterpia. Concepte de fisioterpia. Evoluci
histrica. Relaci de la fisioterpia amb altres cincies afins. Funcions del fisioterapeuta en lmbit de les cincies sociosanitries. Nivells
dactuaci del fisioterapeuta: atenci primria, atenci especialitzada,
altres nivells dactuaci i modalitats dequips teraputics. Anamnesi i
registre de dades en diferents sistemes. Protocollitzaci de distintes
actuacions fisioterpeutiques: exploraci fisioterpeutica i histria fisioterpeutica.
2. Valoraci funcional global. Estudi de les cadenes cintiques,
classificaci i anlisi dels diferents tipus. Valoraci global del membre
superior en esttica i en dinmica. Valoraci global del membre inferior
en esttica i dinmica. Avaluaci de cap i raquis esttic i dinmic.

Temario especfico de la categora


Fisioterapeuta
1. Intervencin en fisioterapia. Concepto de fisioterapia. Evolucin
histrica. Relacin de la fisioterapia con otras ciencias afines. Funciones
del fisioterapeuta en el mbito de las ciencias socio sanitarias. Niveles
de actuacin del fisioterapeuta: atencin primaria, atencin especializada, otros niveles de actuacin y modalidades de equipos teraputicos.
Anamnesis y registro de datos en diferentes sistemas. Protocolizacin
de distintas actuaciones fisioterpicas: exploracin fisioterpica e historia fisioterpica.
2. Valoracin funcional global. Estudio de las cadenas cinticas,
su clasificacin y anlisis de los diferentes tipos. Valoracin global
del miembro superior en esttica y en dinmica. Valoracin global del
miembro inferior en esttica y dinmica. Evaluacin de cabeza y caquis
esttico y dinmico.
3. Cinesiterapia: Introduccin. Concepto. Modalidades. Estudio de
la cinesiterapia pasiva. Objetivos generales y especficos. Principios
generales de la aplicacin. Clasificacin: manual, instrumental, auto
pasiva, forzada mantenida y forzada momentnea. Indicaciones y contraindicaciones especficas.

3. Cinesiterpia: introducci. Concepte. Modalitats. Estudi de la


cinesiterpia passiva. Objectius generals i especfics. Principis generals
de laplicaci. Classificaci: manual, instrumental, autopassiva, forada mantinguda i forada momentnia. Indicacions i contraindicacions
especfiques.

Num. 6497 / 07.04.2011

4. Massoterpia. El massatge teraputic: maniobres bsiques i tipus.


Indicacions i contraindicacions.
5. Tcniques especials de massoterpia. Fricci transversa profunda.
Drenatge limftic manual, del teixit conjuntiu, de les zones reflexes.
Indicacions i contraindicacions.
6. Cinesiterpia activa: concepte. Objectius. Principis generals de
laplicaci. Classificaci: lliure, assistida, resistida. Tcniques de musculaci. Estirades. Indicacions i contraindicacions especfiques.
7. Electroterpia: concepte delectroterpia. Corrent continu: galvanitzaci i iontoforesi. Fonaments dels corrents de baixa, mitja i alta
freqncia. Fototerpia: principals lleis de la fototerpia. Terpia ultrasnica. Magnetoterpia. Tcniques daplicaci.
8. Termoterpia i hidroterpia: bases fisiolgiques de la termoterpia. Terpia per calor: principis generals i tcniques daplicaci. Terpia
per fred: mtodes daplicaci, perills i contraindicacions. Bases fsiques
de la hidroterpia. Equipament en hidroterpia i tcniques: mtode convencional i de Bad Regaz.
9. Fisioterpia en la patologia cardiovascular: exploraci clnica de
laparell cardiovascular: anamnesi, examen fsic i tcniques complementries. Fisioterpia en les cardiopaties: el paper del fisioterapeuta
en la rehabilitaci cardaca en general. El paper del fisioterapeuta en la
cardiopatia isqumica, insuficincia cardaca i cirurgia cardaca. Fisioterpia en les vasculopaties: patologia arterial. Enfocament fisioteraputic
en larteriopatia perifrica isqumica. Fisioterpia afavoridora del retorn
vens. Terpia complexa descongestiva i fisioterpia en el linfedema
postmastectomia.
10. Fisioterpia respiratria: concepte, objectius i mbits dactuaci
de la fisioterpia respiratria. Exploraci clnica i funcional del pacient
amb patologia respiratria. Tcniques de reeducaci respiratria. Tcniques de desobstrucci bronquial. Entrenament dels msculs respiratoris.
Tcniques dinhalaci daerosols. Oxigenoterpia. Ventilaci mecnica
no invasiva. Tractament fisioteraputic en les patologies obstructives i
restrictives. Fisioterpia respiratria en pediatria i geriatria. Fisioterpia
respiratria en cirurgia.
11. Fisioterpia de sistema nervis central I. Estructura i funci del
sistema nervis central. Principis davaluaci fisioteraputica en les
lesions del sistema nervis central. Record anatomofisiolgic. Avaluaci
de disfuncions: to sensibilitat i reflexos, equilibri. Avaluaci dactivitats:
tronc, membre superior, membre inferior, marxa.
12. Fisioterpia de sistema nervis central II. Malalties dinici en la
infncia. Fonaments de la fisioterpia. Parlisi cerebral infantil i trastorns de laprenentatge motor. Espina bfida i hidroceflia. Trastorns
neuromusculars musculars, distrfies.
13. Fisioterpia de sistema nervis central III. Fisioterpia en laccident vascular cerebral. Hemiplegies. Avaluaci i tcniques de tractament. Fisioterpia en el lesionat medullar i nivells de lesi. Esclerosi
mltiple. Parkinson. Traumatisme cranioenceflic.
14. Estructura i funci del sistema nervis perifric. Exploraci i
avaluaci bsica. Record anatomofisiolgic. Avaluaci de lafectaci
dels distints nivells neurolgics.
15. Fonaments de la fisioterpia en el tractament de les lesions nervioses perifriques. Nervis cranials. Sndromes radiculars. Lesions del
plexe braquial. Lesions del plexe lumbosacre. Lesions tronculars dels
nervis perifrics.
16. Tractament orttic en les lesions nervioses perifriques. Frules.
Ortesis.
17. Reeducaci psicomotora. Desenvolupament psicomotor. Estimulaci primerenca.
18. Parlisi cerebral infantil. Concepte. Tractament fisioteraputic
en el concepte de Bobath i mtode Vojta.
19. Fisioterpia de la patologia del membre superior: fisioterpia de
la patologia de la cintura escapular i bra. Fisioterpia de la patologia
del colze, canell i m.
20. Fisioterpia de la patologia de la columna vertebral: fisioterpia
de les patologies del raquis cervical. Fisioterpia de les patologies del
raquis torcic. Fisioterpia de les patologies del raquis lumbar.
21. Fisioterpia de la patologia del membre inferior. Fisioterpia de
les patologies de pelvis, maluc i cuixa. Fisioterpia de la patologia del
genoll i cama. Fisioterpia de la patologia del turmell i peu.
22. Reimplantacions de membres. Valoraci i tractament fisioteraputic.

14285

4. Masoterapia. El masaje teraputico: maniobras bsicas y tipos.


Indicaciones y contraindicaciones.
5. Tcnicas especiales de masoterapia. Friccin transversa profunda.
Drenaje linftico manual, del tejido conjuntivo, de las zonas reflejas.
Indicaciones y contraindicaciones.
6. Cinesiterapia activa: concepto. Objetivos. Principios generales de
la aplicacin. Clasificacin: libre, asistida, resistida. Tcnicas de musculacin. Estiramientos. Indicaciones y contraindicaciones especficas.
7. Electroterapia: concepto de electroterapia. Corriente continua:
galvanizacin e iontoforesis. Fundamentos de las corrientes de baja,
media y alta frecuencia. Fototerapia: principales leyes de la fototerapia.
Terapia ultrasnica. Magnetoterapia. Tcnicas de aplicacin.
8. Termoterapia e hidroterapia: bases fisiolgicas de la termoterapia.
Terapia por calor: principios generales y tcnicas de aplicacin. Terapia
por fro: mtodos de aplicacin, peligros y contraindicaciones. Bases
fsicas de la hidroterapia. Equipamiento en hidroterapia y tcnicas:
mtodo convencional y de Bad Regaz.
9. Fisioterapia en la patologa cardiovascular: exploracin clnica
del aparato cardiovascular: anamnesis, examen fsico y tcnicas complementarias. Fisioterapia en las cardiopatas: el papel del fisioterapeuta
en la rehabilitacin cardiaca en general. El papel del fisioterapeuta en la
cardiopata isqumica, insuficiencia cardiaca y ciruga cardiaca. Fisioterapia en las vasculopatas: patologa arterial. Enfoque fisioterpico en la
arteriopata perifrica isqumica. Fisioterapia favorecedora del retorno
venoso. Terapia compleja descongestiva y fisioterapia en el linfedema
postmastectoma.
10. Fisioterapia respiratoria: Concepto, objetivos y mbitos de
actuacin de la Fisioterapia Respiratoria. Exploracin clnica y funcional del paciente con patologa respiratoria. Tcnicas de reeducacin
respiratoria. Tcnicas de desobstruccin bronquial. Entrenamiento de
los msculos respiratorios. Tcnicas de inhalacin de aerosoles. Oxigenoterapia. Ventilacin mecnica no invasiva. Tratamiento fisioterpico
en las patologas obstructivas y restrictivas. Fisioterapia respiratoria en
pediatra y geriatra. Fisioterapia respiratoria en ciruga.
11. Fisioterapia de sistema nervioso central I. Estructura y funcin
del sistema nervioso central. Principios de evaluacin fisioterpica en
las lesiones del sistema nervioso central. Recuerdo anatomofisiolgico.
Evaluacin de disfunciones: tono sensibilidad y reflejos, equilibrio.
Evaluacin de actividades: tronco, miembro superior, miembro inferior,
marcha.
12. Fisioterapia de sistema nervioso central II. Enfermedades de
inicio en la infancia. Fundamentos de la fisioterapia. Parlisis cerebral
infantil y trastornos del aprendizaje motor. Espina bfida e hidrocefalia.
Trastornos neuromusculares musculares, distrofias.
13. Fisioterapia de sistema nervioso central III. Fisioterapia en el
accidente vascular cerebral. Hemiplejas. Evaluacin y Tcnicas de
tratamiento. Fisioterapia en el lesionado medular y niveles de lesin.
Esclerosis mltiple. Parkinson. Traumatismo craneoenceflico.
14. Estructura y funcin del sistema nervioso perifrico. Exploracin y evaluacin bsica. Recuerdo anatomofisiolgico. Evaluacin de
la afectacin de los distintos niveles neurolgicos.
15. Fundamentos de la fisioterapia en el tratamiento de las lesiones nerviosas perifricas. Nervios craneales. Sndromes radiculares.
Lesiones del plexo braquial. Lesiones del plexo lumbosacro. Lesiones
tronculares de los nervios perifricos.
16. Tratamiento ortsico en las lesiones nerviosas perifricas. Frulas. Ortesis.
17. Reeducacin psicomotriz. Desarrollo psicomotor. Estimulacin
temprana.
18. Parlisis cerebral infantil. Concepto. Tratamiento fisioterpico
en el concepto de Bobath y mtodo Vojta.
19. Fisioterapia de la patologa del miembro superior: Fisioterapia
de la patologa de la cintura escapular y brazo. Fisioterapia de la patologa del codo, mueca y mano.
20. Fisioterapia de la patologa de la columna vertebral: fisioterapia
de las patologas del raquis cervical. Fisioterapia de las patologas del
raquis torcico. Fisioterapia de las patologas del raquis lumbar.
21. Fisioterapia de la patologa del miembro inferior. Fisioterapia de
las patologas de pelvis, cadera y muslo. Fisioterapia de la patologa de
la rodilla y pierna. Fisioterapia de la patologa del tobillo y pie.
22. Reimplantes de miembros. Valoracin y tratamiento fisioterpico.

Num. 6497 / 07.04.2011

23. Reeducaci de la marxa. Alteracions de la marxa. Avaluaci


funcional de la marxa. Mtodes i tcniques fisioteraputiques. Fases de
reeducaci de la marxa.
24. Ergonomia. Definici i objectius. Fisioterpia en la prevenci de
risc laboral. Actituds posturals vicioses.
25. Fisioterpia en lesport. Prevenci de lesions. Embenats funcionals i de contenci.

14286

23. Reeducacin de la marcha. Alteraciones de la marcha. Evaluacin funcional de la marcha. Mtodos y tcnicas fisioterpicas. Fases de
reeducacin de la marcha.
24. Ergonoma. Definicin y objetivos. Fisioterapia en la prevencin de riesgo laboral. Actitudes posturales viciosas.
25. Fisioterapia en el deporte. Prevencin de lesiones. Vendajes funcionales y de contencin.