Está en la página 1de 6

P.

VERGILI MARONIS AENEIDOS LIBER
SECUNDUS
07-01-2010
1.- vv. 1-13. A requerimiento de la reina Dido, Eneas se dispone a relatar la caída de Troya,
aunque el solo recuerdo del desastre le causa un gran dolor.

Conticuere omnes intentique ora tenebant
inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto:
Infandum, regina, iubes renovare dolorem,
Troianas ut opes et lamentabile regnum
eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi
et quorum pars magna fui. quis talia fando
Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Vlixi
temperet a lacrimis? et iam nox umida caelo
praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.
sed si tantus amor casus cognoscere nostros
et breviter Troiae supremum audire laborem,
quamquam animus meminisse horret luctuque refugit,
incipiam.

5

10

Còntîcû/èr(e) òm/nès # ìn/tèntì/qu(e) òrâ tê/nèbänt
Ìndê tô/rò # pâtêr/ Ænè/às # sìc X òrsûs âb/ àltö
Ìnfàn/dùm # rè/gìnâ, # iû/bès # rênô/vàrê dô/lòrëm
Tròià/nàs # ût ô/pès # èt / làmèn/tàbîlê/ règným
Èrûê/rìnt # Dânâ/ì # quæ/qu(e) ìpsê mî/sèrrîmâ /vìdï 5
Èt quò/rùm # pàrs / màgnâ # fû/ì.# Quìs X tàlîâ / fàndö
Mšrmîdô/nùm # Dôlô/pùmv(e) ¼t/ dùrì X mìlês Û/lìxï
Tèmpêrêt / à lâcrî/mìs?# Èt/ iàm # nòx X ùmîdâ / cælö
Præcîpî/tàt # suà/dèntquê # câ/dèntîâ X sìdêrâ / sòmnös.
Sèd sì/ t`à` ntûs # â/mòr # cà/sùs # còg/nòscêrê / nòströs 10
Èt brêvî/tèr # Trò/iæ # sù/prèm(um) ¼/dìrê lâ/bòrëm
Quàmqu(am) ânî/mùs # mêmî/nìss(e) hò/rrèt # lùc/tùquê rê/fùgït
“Todos callaron y atentos tenían las miradas.
Entonces el venerable Eneas así empezó desde su elevado lecho.
Me ordenas reina reavivar un dolor inenarrable,
Cómo las riquezas troyanas y el reino lamentable
Destruyeron los dánaos y cosas misérrimas que yo mismo vi
Y de las que fui gran parte. Quién contando tales cosas
¿De los mirmidones o de los dólopes o soldado del cruel Ulises
Podría contener las lágrimas? Y ya la noche húmeda desde el cielo
Se precipita y persuaden los astros que declinan a los sueños.
Pero si tan grande es el deseo de conocer nuestras desgracias
Y brevemente escuchar de Troya el último sufrimiento
Aunque mi ánimo se horroriza al recordarlo y rehúye del dolor.

18-01-2010
2.- Los troyanos creen que se han marchado los griegos.

Nos abiisse rati1 et vento petiisse Mycenas. nos gusta ir y ver el campamento dorio Y los lugares desiertos y la costa abandonada. Teucri. cives? creditis avectos hostis? aut ulla putatis dona carere dolis Danaum? sic notus Ulixes? Aut hoc inclusi ligno occultantur Achivi. 50 ¼t âlî/quìs # lâtêt/ èrrôr. cìvës Crèdîtîs/ àvèc/tòs # hòs/tìs? # ¼t X ùllâ pû/tàtïs Dònâ câ/rèrê # dô/lìs # Dânâ/ùm? # sìc X nòtûs Û/lìxës? ¼t hòc/ ìnclù/sì # lìg/n(o) òccùl/tàntûr Â/chìvï ¼t hæc/ ìn # nòs/tròs # fâbrî/càtà (e)st X màchînâ / mùrös Laocoonte enardecido baja corriendo desde lo alto de la ciudadela Y desde lejos” oh desgraciados ciudadanos. 2. panduntur portae.. Luego toda Teucria se liberó de un largo sufrimiento Se abren las puertas. 19-01-2010 3. Quidquid id est2. et procul1 'O miseri.' sic fatus validis ingentem viribus hastam in latus inque feri4 curvam compagibus alvum5 Contorsit. aut haec in nostros fabricata est machina muros..# iûvât/ ìr(e) èt X Dòrîcâ / càsträ Dèsèr/tòsquê # vî/dèrê # lô/còs # lì/tùsquê rê/lìctým 1. Èrg(o) òm/nìs # lòn/gò # sòl/vìt # sè X T¾crîâ / lùctý Pàndùn/tùr # pòr/tæ. # quæ/ tànt(a) ìn/sànîâ/.Laoconte aconseja vivamente a los troyanos que destruyan el caballo y no se fíen de él. 45 Làôcô/òn # àr/dèns # sùm/mà # dè/cùrrît âb/ àrcë Èt prôcûl/ Ò # mîsê/rì. # ê/quò # nè X crèdîtê.Rati sumus Nosotros pensando que se ha ido y que se han dirigido con viento favorable a Micenas..# tîmê/ò # Dânâ/òs # èt X dònâ fê/rèntïs./ T¾crï Quìdquîd îd/ èst. iuvat ire et Dorica castra desertosque videre locos litusque relictum: 25 Nòs âbî/ìssê # râ/t(i) èt # vèn/tò # pêtî/ìssê Mž/cènäs.Procul: sobreentiéndase un verbo de lengua.. 1. Laocoon ardens summa decurrit ab arce. Ergo omnis longo solvit se Teucria luctu. 20-01-2010 aut aliquis latet error. equo ne credite1.” Sìc fà/tùs # vâlî/dìs # ìn/gèntèm X vìrîbûs / hàstäm Ìn lâtûs / ìnquê # fê/rì # cùr/vàm # còm/pàgîbûs /àlvým . pero esta elipsis es muy frecuente. sobre todo en poesía. timeo Danaos et3 dona ferentis.Tanta insania: sobreentiéndase vobis est. quae tanta insania2. qué locura tan grande! ¿Creéis que se han ido los enemigos? O ¿pensáis que algunos Regalos de los dánaos carecen de engaños? ¿así es conocido Ulises? O por esta madera encerrados se ocultan los aqueos O esta máquina ha sido fabricada contra nuestros muros.

Teucros. Priamique arx alta maneres. Cualquier cosa que ello sea. sino que se trata aquí de una especie de hipálage.“o algún engaño oculta. 60 . qui se ignotum venientibus ultro3. manus1 iuvenem interea post terga revinctum pastores magno ad regem2 clamore trahebant Dardanidae. sobreentiéndase “animalis”. 55 Còntòr/sìt # stêtît/ ìllâ # trê/mèns.“in curvam alvum” “contra la acombada panza” 22-01-2010 contorsit. y sacudido el vientre Resonaron las profundas cavidades y dieron un gemido Y. si los destinos de los dioses. si fata deum. si la mente no hubiera estado ciega Nos habría impulsado a profanar con el hierro los escondrijos de los de Argos Y Troya ahora estaría en pie y alta ciudadela de Príamo subsistirías.. 4. Stetit illa tremens1. uteroque recusso Insonuere2 cavae gemitumque dedere cavernae3. Diéresis: Cuando coincide el final del 4º pie con final de palabra. si mens non laeva fuisset. no confiéis en el caballo. ninguna idea de fiereza o ferocidad del caballo. temo a los dánaos incluso trayendo regalos” Hablando así con enérgicas fuerzas una enorme lanza Contra el costado y contra la acombada panza de la fiera Arrojó” 1.. 5. impulerat ferro Argolicas foedare latebras. por la que se atribuye una cualidad de los guerreros al caballo de madera que los lleva ocultos en su vientre."cualquier cosa que ello sea” 3. obtulerat. 2. Cesura hepthemímera: cuando el final del 7º medio pié coincide con el final de palabra.Un grupo de pastores lleva a presencia de Príamo un prisionero griego.et = etiam “incluso”. Troiaque nunc staret.. Cesura: pausa en los versos largos..ne credite = ne credideritis.Feri.. Et. fidens animi atque in utrumque paratus. aquí. Ecce. El uso del imperativo con ne es poético y de la lengua popular. sì/ fàtâ # dê/ùm. # sì /mèns # nòn X lævâ fû/ìssët Ìmpûlê/ràt # fè/rro@ Àrgôlî/càs # fœ/dàrê lâ/tèbräs Tròiâquê/ nùnc # stà/rèt # Prîâ/mìque@ àrx X àltâ mâ/nèrës Aquella temblando se quedó clavada. hoc ipsum ut strueret4 Troiamque aperiret Achivis.# ûtê/ròquê rê/cùssò Ìnsônû/èrê# câ/væ # gêmî/tùmquê dê/dèrê câ/vèrnæ Èt. como el hexámetro y se sitúa en las siguientes posiciones: Cesura trihemímera: cuando el final del tercer medio pie coincide con el final de palabra Cesura penthemímera: cuando el final del quinto medio pie coincide con final de palabra. pero no envuelve. 26-01-2010 4..

Es decir. TRADUCCIÓN “He aquí que.. 4. confiando en su valor y preparado para las dos cosas” 27-01-2010 seu versare dolos seu certae occumbere morti. “O cumplir los engaños o sucumbir a una muerte segura. 3.# `fì/dèns # ânî/mi@ àtque@ în û/trùmquê pâ/ràtýs Notas 1. Nàmqu(e) ùt/ cònspèc/t(u) ìn # mêdî/ò # tùr/bàtûs.. X èt sûpêr/ ìpsï Dàrdânî/d(ae) ìnfèn/sì # pœ/nàs # cùm X sànguînê/ pòscýnt?” Quò gêmî/tù # còn/vèrs(i) ânî/mì # còm/prèssûs êt/ òmnïs . 'quae me aequora possunt accipere? aut quid4 iam misero mihi denique restat. 70 cui neque apud Danaos usquam locus. para tramar esto mismo y abrir Troya a los Aqueos. De todas partes con el deseo de contemplar la juventud troyana se lanza corriendo colocándose alrededor y compiten en burlarse del prisionero.. Manus revictum = manibus revinctis. quæ/ nùnc # tèl/lùs. entretanto. accipe nunc Danaum insidias et crimine ab uno 65 disce omnis.. et super5 ipsi Dardanidae infensi poenas cum sanguine poscunt?' quo gemitu conuersi animi compressus et6 omnis impetus.' inquit. inermis constitit atque oculis Phrygia1 agmina circumspexit2. undique visendi studio Troiana iuventus circumfusa ruit certantque inludere capto.Manus: acusativo de relación o griego.“para tramar esto mismo. ante Príamo. que se había presentado voluntariamente como un desconocido a los que venían. î/n`èrmïs Cònstîtît/ àtqu(e) ôcû/lìs # Phržgî/(a) àgmînâ X c^`ìrcùm/spèxït “h¾.Voluntariamente.Èccê. “quæ/ m(e) æquôrâ / pòssýnt Àccîpê/r(e)? ¼t # quìd/ iàm # mîsê/rò # mîhî X dènîquê/ rèstät Cuì nêqu(e) â/pùd # Dânâ/òs # ùs/quàm # lôcûs. # ìn/quìt #. 2. unos pastores dardanios arrastraban con gran griterío hasta el rey con las manos atadas a la espalda a un joven. mâ/nùs # iûvê/n(em) ìntêrê/à # pòst X tèrgâ rê/vìnctým Pàstò/rès # màg/no@ àd # rè/gèm # clà/mòrê trâ/hèbànt Dàrdânî/dæ # quì/ se@ ìgnò/tùm # vênî/èntîbûs / ùltrö Hòc ìp/s(um) ùt # strûê/rèt # Trò/iàmque@ âpê/rìrêt Â/chìvïs Òbtûlê/ràt. Escucha ahora las insidias de los dánaos y por el delito de uno juzga a todos” Sèu vèr/sàrê # dô/lòs # sèu / cèrt(ae) ò/ccùmbêrê / mòrtï Ùndîquê / vìsèn/dì # stûdî/ò # Trò/iànâ iû/vèntýs Cìrcùm/fùsâ # rû/ìt # cèr/tàntqu(e) ìn/lùdêrê / càptö Àccîpê / nùnc # Dânâ/(um) ìnsîdî/às # èt X crìmîn(e) âb / ùno 01-02-2010 namque ut conspectu in medio turbatus. hortamur fari quo sanguine cretus7. 'heu3. quae nunc tellus.

10..Super = insuper “por añadidura” 6. es un diptongo. Hòrtà/mùr # fà/rì # quò X sànguînê/ crètýs. rex.. # fûê/rìt # quòd/cùmquê. referido a “Fortuna”. prosequitur pavitans et ficto pectore fatur: 'Saepe fugam Danai Troia cupiere relicta moliri et longo fessi discedere bello. pero se lo impedían las tempestades: Tum uero ardemus scitari et quaerere causas. es decir. Los griegos cansados de la guerra.' inquit. rèx. hoc primum. prosigue con su relato.Phrygia = Troiana por metonimia. “et compressus” 7... fecissentque utinam! saepe illos aspera ponti 110 interclusit hiems et terruit Auster euntis. Tùm vè/r(o) àrdè/mùs # scì/tàr(i) èt X quærêrê/ c¼säs Ìgnà/rì # scêlê/rùm # tàn/tòr(um) àr/tìsquê Pê/làsgæ Pròsêquî/tùr # pâvî/tàns # èt/ fìctò X pèctôrê / fàtýr Sæpê fû/gàm # Dânâ/ì # Trò/ià # cûpî/èrê rê/lìctä Mòlì/r(i) èt # lòn/gò # fès/sì # dìs/cèdêrê/ bèllö ./ vàn(um) êtî/àm # mèn/dàcèm/qu(e) ìmprôbâ /fìngët “A ti ciertamente. # nèc/. y por añadidura los propios Dardánidas irritados reclaman castigos con sangre?” Cambiados los ánimos por este lamento y reprimida toda La violencia. dijo. # nêquê/ m(e) Àrgôlî/cà # dè X gèntê nê/gàbö Hòc prì/mùm. Como veis este final de verso son dos espondeos. Le exhortamos a que dijera de qué sangre había nacido. fuerit quodcumque8. inerme Se detuvo y con los ojos miró alrededor las tropas frigias. uanum etiam mendacemque improba10 finget. “y no negaré que soy de raza Argólica Esto lo primero. desean volver a su patria. si la Fortuna a Sinón un desgraciado Hizo.. a petición de los troyanos. 03-02-2010 Sinón. para quien entre los Dánaos lugar alguno hay.Cretus: se debe sobreentender “cretus sit” = “natus sit” 8.Quid…denique restat?”: “¿qué me queda por fin? 5. 3. sì # mîsê/rùm # Fòr/tùnâ Sî/nònëm Fìnxìt. si miserum Fortuna Sinonem9 finxit. 105 ignari scelerum tantorum artisque Pelasgae. ocurra lo que ocurra.Cìrcùmspèxït.Heu. se traduce por “la cruel”.. rey. fâ/tèbör Vèr(a)’ ìn/quìt. ¿qué tierra ahora”.. y. no lo hará. “¡ay!. “¿qué mares pueden acogerme? O ¿qué me queda por fin ya a mí desgraciado.Sinon. Es un verso espondaico.Ìmpêtûs/. 77 80 “Cùnct(a) êquî/dèm # tîbî/. pues la Frigia es una región de Asia Menor. la cruel. fatebor uera. 02-02-2010 'Cuncta equidem tibi. nec. te confesaré La verdad”.“Improba”.. Y en efecto como en medio de la mirada de todos turbado. 'neque me Argolica de gente negabo.Et: anástrofe. 4.. Sinonis: Sinón. 2. también falso y mentiroso” 1.. dice.“fuerit quodcumque” “ocurra lo que ocurra” 9.

pues. y lo hicieron de tan enorme tamaño para que no pudiera ser introducido en la ciudad. en caso contrario. después que Ulises y Diomedes robaron el Paladión. Prosigue tembloroso y habla con corazón fingido: “A menudo los Dánaos desearon. si destruían el caballo. Palas se mostró indignada. lograrían el dominio de toda la Grecia. Así. ¡Ojalá lo hubieran hecho! A menudo la violenta tempestad del mar Los detuvo y el Austro aterró a los que se iban” Sinón les cuenta que. como ofrenda a la diosa para expiar la falta cometida. los troyanos se acarrearían la ruina y si lo metían en su ciudad. Troya sería inexpugnable. para aplacarla era necesario volver a Grecia y renovar los auspicios. Emprender la huida y agotados por la larga guerra alejarse. construyeron el caballo. Desconocedores de tan grandes crímenes y de la habilidad Pelasga. El adivino Calcas dijo que. pero los griegos. antes de partir. pues. . abandonada Troya.Fècìs/sèntqu(e) ûtî/nàm!# Sæ/p(e) ìllòs X àspêrâ / pòntï Ìntèr/clùsît # hî/èms # èt / tèrrûît X ¼stêr ê/ùntïs Entonces verdaderamente ardimos en deseos de preguntar y averiguar las causas.