Está en la página 1de 24

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2009

L’Hospitalet / Esplugues
La Biblioteca la Bòbila en els seus deu anys de
funcionament s’ha consolidat com un centre
públic de la comunitat, un espai integrador i
de relació de la diversitat de ciutadans que
componen els barris de Pubilla Casas i Can
Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet
d’Esplugues.

També s’ha consolidat com a espai de gaudi


cultural, com es pot veure en els resultats de
les visites, préstec de documents, utilització
de serveis i oferta d’activitats de promoció
Biblioteca la Bòbila cultural i de foment de la lectura. La Bòbila
Pl. de la Bòbila, 1 també crea nous serveis virtuals, per afavorir
08906 L’Hospitalet
Tel. 934 807 438
l’accés a la informació i la cultura des de
biblabobila@l-h.cat qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia.

horaris La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora


tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h.
matins: dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.
amb altres institucions amb les quals té
objectius comuns, sobretot pel que fa a la
transports promoció de la lectura, i s’ha donat a
Metro: L5 Can Vidalet conèixer àmpliament pel seu fons de gènere
Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres
Bus: LH2, EP1
negre i policíac.

Aquesta Memòria 2009 que teniu a les mans,


recull les dades de rendiment dels diferents
serveis que presta la biblioteca, analitza les
xifres i els resultats, i intenta extreure les
conclusions que se’n deriven, per tal de
convertir-se en una eina imprescindible a
l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal
director de la Biblioteca la Bòbila
L’Hospitalet de Llobregat, abril de 2010

Biblioteca la Bòbila 2 Memòria 2009


SUMARI

Dades més significatives 4


Fitxa de la biblioteca 5

Gestió de la biblioteca 6

Recursos humans 6
Horari de la biblioteca
Formació de personal
Recursos econòmics 7
Tarifació de serveis
Equipament 8
Cooperació 9

Serveis i programes bibliotecaris 10

Accessibilitat presencial i en línia 10


Serveis en línia
Fons documental 13
Fons especial de gènere negre i policíac
Servei de préstec 14
Préstec interbibliotecari
Préstec a institucions públiques i privades
Servei d’informació 15
Serveis educatius i formatius 16
Visites de grups
Foment de la lectura i difusió cultural 16
Activitats infantils
Activitats per adults
Suport a la creació literària 17

Usuaris 18

Anàlisi d’indicadors d’usuaris 18


Accions per a nous usuaris 19
Participació 19

Difusió 20

Publicacions I materials de difusió 20


Web 20
Presència mediàtica 20

Conclusions 22

Biblioteca la Bòbila 3 Memòria 2009


DADES MÉS SIGNIFICATIVES

2007 2008 2009

Població atesa 55.609 55.635 56.116


Pressupost 496.916,80 511.824,30 577.557,88
Superfície biblioteca (m2 útils) 1.050 1.050 1.050
Punts de consulta / lectura 110 110 110
Dies de servei 283 287 287
Hores de servei 1.597,50 1.603,50 1.635
Fons documental 45.117 48.880 50.757
llibres 34.776 38.122 38.122
àudios 4.439 4.773 4.773
vídeos 4.826 4.758 4.758
electrònics 1.050 1.197 1.197
altres 26 29 29
revistes (títols) 157 157 157
Fons inicial 41.198 45.117 48.879
Documents ingressats 5.205 6.037 4.152
Documents donats de baixa 1.266 2.274 2.274
Documents prestats 77.006 79.315 82.385
Préstec interbibliotecari rebut 1.726 2.225 2.157
Préstec interbibliotecari deixat 2.240 2.813 3.160
Usuaris de la biblioteca 140.466 147.527 158.353
Total carnets d’usuaris 17.706 19.264 20.973
Nous carnets 1.304 1.558 1.709
Usuaris d’internet 14.464 15.602 17.784
Usuaris de préstec 26.074 27.265 28.823
Usuaris d’ofimàtica 416 330 177
Usuaris de Wi-Fi 943 2.039 4.086
Total d’activitats 97 137 114
Total participants en les activitats 2.518 3.350 2.850
Activitats d’adults 12 32 39
Participants en les activitats d’adults 182 323 654
Activitats infantils 11 18 20
Participants en les activitats infantils 768 951 1.039
Visites escolars (grups) 54 57 55
Participants en les visites escolars 1.167 1.329 1.157
Altres activitats 20 30 --
Participants en altres activitats 401 747 --

indicadors

Despesa per habitant (€) 9,12 9,19 10,29


Documents per habitant 0,81 0,91 0,90
Usuaris biblioteca / dia de servei 496,35 514,03 551,75
Documents prestats / usuaris de préstec 2,95 2,91 2,86
Documents prestats / dies de servei 272,11 276,36 287,06
Rotació (documents prestats / fons total) 1,71 1,62 1,66
% carnets en relació població 31,84 34,63 37,37

Biblioteca la Bòbila 4 Memòria 2009


FITXA DE LA BIBLIOTECA

Inauguració: 27 de març de 1999

Superfície últil: 1.050 m2

Comparteix l’edifici amb:

Centre Cultural la Bòbila


Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en
una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte, prop de l’estació del
metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix.

La biblioteca està distribuida en tres plantes:

Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i
policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, col·lecció local, servei d’accés públic d’Internet,
servei de préstec, despatx.

Planta 2. Àrea d’adults, ofimàtica, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors,
secció infantil, servei de préstec.

Planta 3. Sales d’estudi, sala d’actes, magatzem, àrea de descans del personal

Durant l’any s’ha canviat el parquet i el mobiliari de l’Espai dels Petits Lectors.
S’ha pintat les escales d’accés i les interiors.

Biblioteca la Bòbila 5 Memòria 2009


GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA

RECURSOS HUMANS
L’equip de treball de la biblioteca està format per:

ƒ 1 director
ƒ 1 bibliotecari
ƒ 4 tècnics auxiliars
ƒ 2 ajudants de servei

Durant l’any, una tècnica auxiliar ha reduït un terç de la seva jornada laboral acollint-se a la
llei de conciliació de la vida familiar, sense que l’Ajuntament l’hagi cobert.

Des del mes d’abril una bibliotecària ha passat a ser formadora del nou programa Millenium
fins a final d’any, i s’ha cobert la plaça amb una bibliotecària interina.

En col·laboració amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis


Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, la biblioteca ha
rebut tres treballadors en benefici de la comunitat que han realitat un total de 74 jornades
de treball.

Incidències

Durant l’any hi ha hagut un total de 26 incidències, que corresponen a 3 indisposicions, 5 dies


de baixa, 8 visites mèdiques i 10 malalties greus de familiars.

Horari de la biblioteca
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte
10-13.30 10-13.30 10-13.30
15.30-20.30 15.30-20.30 15.30-20.30 15.30-20.30 15.30-20.30

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 287 dies, amb un horari de 35,5 hores
setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari
especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de
tarda. La biblioteca no tanca per vacances.

La biblioteca disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al
públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a
12 de la nit, de dilluns a diumenge. Durant 2009 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al
15 de febrer; del 18 de maig al 5 de juliol; del 24 d’agost al 6 de setembre; i del 87 al 31 de
desembre.

Formació de personal
Millenium. Tot el personal de la biblioteca ha estat format en el nou programa de gestió de
biblioteques Millenium.

La novel·la negra espanyola. Un bibliotecari ha participat com a formador, junt amb


l’especialista francès Claude Mesplède, en el curs Le roman noir espagnol per a bibliotecaris
dins el festival Toulouse Polars du Sud.

Millenium. Una bibliotecària ha participat com a formadora del nou programa de gestió de
biblioteques Millenium.

Biblioteca la Bòbila 6 Memòria 2009


RECURSOS ECONÒMICS

Diputació Ajuntaments* Generalitat Ministerio

Personal
bibliotecaris
tècnics auxiliars 145.561,63
ajudants de servei 61.092,13
altre personal 23.576,58

Fons documental
llibres 23.887 7.845,49 25.184
àudios 5.113 3.333,35
vídeos 3.224
llicències 1.181
subscripcions 10.136 36,58

Manteniment
informàtica
Comunicacions telefoniques 7.739,26
transports 2.317,68
subministraments 22.721,76
neteja 37.110,45
material fungible 22.525,64
assegurances
altres manteniments 9.442,25
inversions manteniment

Difusió i activitats
publicacions 63,54
activitats 18.536,43
difusió i promoció 5.570,84

Serveis centrals

Totals 367.473,61 25.184

Total (previst) 577.557,88

* Els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues comparteixen la despesa municipal.

Tarifació de serveis
servei quantitat tarifa* total
préstec interbibliotecari 51 1,20 61,20
impressions internet b/n 553 0,10 55,30
impressions internet color 111 0,30 33,30
gravacions CD 12 1,50 18,00
Total 167,70

* tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

Biblioteca la Bòbila 7 Memòria 2009


EQUIPAMENT

Informàtic
ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC* 5
ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI** 6
ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a ofimàtica 3
ordinadors de treball intern 8
impressora de carnets 1
impressora en color 2
impressora en blanc i negre 1
escànner 1
lectors de codis de barres 8
wi-fi 1

Audiovisuals
pantalles de TV 2
recepció TV satèl·lit 1
combis (TV+ vídeo) 5
auriculars 14
auriculars internet 5
equip de so ambient 1
equip de so sala d’actes 1
pletines de casset 2
reproductors de CD 5
reproductors vídeo VHS 2
reproductors de DVD 4
projector de diapositives 1
aparells compactes 1

Telefonia
línies de telèfon 1

Reprografia
fotocopiadores d’ús públic 1
fotocopiadores d’ús intern 1

Equipament antifurts
nombre de passadissos 2
aparells activadors i desactivadors 8

* consulta de catàleg
** servei públic d’accés a Internet

Durant l’any s’ha separat les connexions informàtiques i telefòniques de Diputació i de


l’Ajuntament de L’Hospitalet en dos armaris de connexions.
També s’ha dotat la biblioteca d’una plastificadora i d’un aparell de destrucció de
documents.

Biblioteca la Bòbila 8 Memòria 2009


COOPERACIÓ

La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d’aconseguir els seus
objectius.

Serveis als nous ciutadans. Per tal d’oferir documents en llengües minoritàries als ciutadans
nouvinguts, la biblioteca ha establert la cerca periòdica de lots a la Biblioteca de St. Pau i de
la Sta. Creu fins al seu tancament per obres. També periòdicament s’han demanat lots de
llengües minoritàries al CePSE. Actualment la biblioteca ofereix als seus usuaris documents
en urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus.

Serveis als neolectors. La biblioteca col·labora amb l’E.A. Can Serra en la cerca i préstec de
llibres per als clubs de lectura fàcil, així com en la seva difusió. També periòdicament forneix
de lots de llibres en préstec el club de neolectors de la Casa de la Reconciliació.

Gènere negre. Durant l’any la biblioteca ha participat en el jurat del Premi Pepe Carvalho
2009, que concedeix l’Ajuntament de Barcelona dins el marc del festival BCNegra a un autor
de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a
l’autor nord-americà Michael Connelly; en el jurat del II Premi Crims de Tinta, que concedeix
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya i RBA Llibres, i que va recaure en la novel·la La solitud de Patricia, de Carles
Quílez; i en el jurat del concurs “Escribe tu propio final de Diez negritos” que convocava
l’editorial RBA en motiu del 70è aniversari de la publicació de Diez negritos, d’Agatha
Christie. La Biblioteca també ha participat en la tercera edició del festival Lloseta Negra a
Mallorca; en el festival Toulouse, Polars du Sud, amb un curs de novel·la negra espanyola
per a bibliotecaris; en el V Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca i en la trobada
de novel·la negra de Barcelona, BCNegra 2009.

Entitats. La biblioteca ha col·laborat amb Somnis. Associació de Teatre de L’Hospitalet en


el 6è Concurs de dibuix i literatura; amb el Centre Cultural la Bòbila, amb la cessió d’espais
per a les classes de català i àrab, i en l’organització dels cicles de cinema negre; i amb la
Fundació Salut i Comunitat amb una xerrada sobre novel·la negra en el mateix centre.

Institucional. La Bòbila també ha col·laborat amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de


la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat,
oferint treballs en benefici de la comunitat i redempció de pena.

Escoles. La biblioteca ofereix lots de llibres d’espurgada a les biblioteques escolars del
districte que els hi poden interessar. Durant l’any ha ofert lots a l’UTMAR, l’Estel Blau, CEIP
Folch i Torres i CEIP Puig Gairal. També s’ha ofert assessorament a les biblioteques escolars
del Folch I Torres I Puig Gairal, biblioteques del projecte PuntEdu.

Relació amb les editorials. La biblioteca ofereix als autors i editorials que publiquen novel·la
negra la promoció de les seves novetats en El Bloc de la Bòbila, a canvi de fer-ne donació
d’un exemplar per al fons documental. Durant l’any hem rebut novetats de Roca Editorial,
RBA, Multieditors de Promociones, Cossetània, El Tall, Alrevés, Funambulista, Almuzara, Rey
Lear, Edhasa, Salto de Página, Escalera, Ámbar, Trabucaire, Atlantis, Abadia, Editgraph,
Arcopress, ECU, Baile del Sol, Riu Blanc, Alea, La Magrana, Edebé, Edicions 62, Difácil,
L’Hiperbòlic, Huerga & Fierro, Montesinos, Marlow, Anroart, Random House Mondadori i
Sirpus.

Biblioteca la Bòbila 9 Memòria 2009


SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS

ACCESSIBILITAT PRESENCIAL I EN LÍNIA


Durant 2009 hi ha un notable increment de visites i usuaris de préstec.

La biblioteca ha rebut un total de 158.353 visites, amb una mitjana diària de 552, i de 97
per hora.

Al llarg de l’any s’han fet un total de 1.709 carnets d’usuaris, dels quals 1.573 corresponen a
nous usuaris. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 20.866 usuaris amb carnet. El
34,71% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

180000

158353
160000
147527
140466
140000

120000

100000
2007
2008
2009
80000

60000

40000 34574 35.097

17784
20000 14464 15602 12234

2039 4058
1027
0
visites usuaris internet wi-fi visites web

Serveis en línia
La biblioteca ofereix informació des de la web Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons
especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila.

A més, la Bòbila treballa per donar serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la
cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia. Per això ha anat creant serveis
específics

Pel que fa a serveis específics, el servei d’autoaprenentatge d’idiomes en línia, Arma’t de


recursos!: idiomes on-line, ha rebut un total de 4.675 visites, el que representa un
increment de l’11,12% respecte de 2008, i continua seguint els cicles estacionals del curs
escolar.

El directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, és el


més veterà del serveis en línia de la Bòbila, tot i que només des de 2008 és a la plataforma
Blogger. En finalitzar l’any havia rebut 2.214 visites.

Biblioteca la Bòbila 10 Memòria 2009


<http://bobila-idiomes.blogspot.com>
800

691
700
666
644

594
600
566
547
519
493
500
460 457
441

396 2008
400 377
2009

297
300
260 268
230 231
214
192 201
200

138

100

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

<http://generenegre.blogspot.com>
900

820
800

700

600

500
445 2008
2009
400

327
306 296
300
248 242 231 222
217
203
200 178 178
155
133
116 107
95
100

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Francisco González Ledesma: dossier de premsa, que es va posar en marxa el gener de


2008, ha rebut durant 2009 un total de 10.797 visites.

Durant 2009 també s’ha endegat un nou bloc, Cartellera Noir, que recull cartells i programes
de ma d’activitats relacionades amb el gènere negre fetes a l’Estat espanyol, o bé a
l’estranger amb participació espanyola.

Biblioteca la Bòbila 11 Memòria 2009


<http://gonzalezledesma.blogspot.com>
2500

2238

2000

1500

1258 2008
2009
1035
983 983
1000 924 942
908
847 870 850 872
831 820 822 824
798 774 779787
736 756769 750

500

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

<http://cartelleranoir.blogspot.com>
1200
1119

1000

800

600 2009

477 462

398
400

307 312
259
208 214
200
148 147
117

0
gener febrer març abril m aig juny juliol agost setem bre octubre novembre desembre

Pel que fa al google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries especialitzades
en gènere negre i policíac, és de lluny, el recurs més visitat. Durant 2009 ha rebut un total de
128.786 visites.

Biblioteca la Bòbila 12 Memòria 2009


FONS DOCUMENTAL

Al finalitzar l’any el fons documental és de 48.674 documents, amb una disminució neta de
206 documents, el que representa una disminució del 0,42% respecte del fons de l’any
anterior. S’han adquirit 4.154 documents i 4.360 s’han donat de baixa.

fons inicial ingressat final sense baixes baixes final amb baixes
fons general 31.641 2.434 34.075 2.146 31.929
fons infantil 6.481 643 7.124 957 6.167
fons àudios 4.773 267 5.040 427 4.613
fons vídeo VHS 2.020 13 2.033 450 1.583
fons vídeo DVD 2.738 628 3.366 76 3.290
electrònics CD-R 172 10 182 37 145
electrònics MM 1.025 155 1.180 266 914
partitures 29 0 29 0 29
altres 1 4 5 1 4
48.880 4.154 53.034 4.360 48.674

Fons especial de gènere negre i policíac


La Bòbila destaca pel seu fons especial dedicat al gènere negre i policíac. En aquests deu anys
s’ha conformat un fons atractiu i interessant tant per a l’especialista com per al lector
normal: novel·la, cinema, còmic, monografies i obres de consulta, premsa especialitzada i
música.

Pel que fa a la secció de novel·la policíaca, el fons de la Bòbila representa el 50% del fons
total d’aquesta especialitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i el 100% del Consorci de
Biblioteques de Barcelona, fet que atrau nombrosos usuaris de Barcelona i l’àrea
metropolitana. Aquesta secció també es la majoritària pel que respecta a documents prestats
per la Bòbila en préstec interbibliotecari.

La importància d’aquest fons fa que s’hagi de plantejar a curt termini l’ampliació de la


biblioteca a la tercera planta, per tal de poder posar a l’abast dels lectors la totalitat del
fons especial, bona part del qual es troba en aquests moment en el magatzem.

Biblioteca la Bòbila 13 Memòria 2009


SERVEI DE PRÉSTEC
El servei de préstec ha estat utilitzat per 28.823 usuaris, amb una mitjana diària de 100, i de
17,6 per hora.

Pel que fa a les tipologies de documents prestats, hi ha un increment pràcticament en totes


les tipologies, excepte en el fons d’àudio, que continua el descens dels darrers anys, produït
per l’extensió del format mp3 i les descàrregues de música d’Internet.

18000

16000

14000

12000

10000
2007
2008
2009
8000

6000

4000

2000

0
fons adults fons adults no fons infantil fons infantil no fons video fons video fons video fons àudio electrònics revistes altres
ficció ficció ficció ficció ficció reportatges infantil

La distribució del préstec per suports durant l’any 2009 és del 50% de documents paper
(llibres i revistes), i 50% d’electrònics (àudio, video, multimèdia, etc.)

3% 0%

31%

38% llibres d'adults


llibres infantils
revistes
fons àudio
fons video
electrònics
altres

13%
9% 6%

Biblioteca la Bòbila 14 Memòria 2009


préstecs % rotació
fons adults 28.496 35% 0,89
fons infantil 10.578 13% 1,72
fons vídeo 28.965 35% 8,80
fons àudio 7.146 9% 1,55
electrònics 2.674 3% 2,93
revistes 4.516 5%
altres 10 0% 0,30
total 82.385 100% 1,66

Préstec interbibliotecari
2007 2008 2009
documents deixats 2.240 2.813 3.160
documents rebuts 1.726 2.225 2.157

Hi ha un progressiu augment de documents prestats a altres biblioteques, i es redueix


lleugerament el número de documents demanats a altres biblioteques.

La Bòbila, a més d’oferir el servei de préstec interbibliotecari gratuït amb la resta de


Biblioteques de L’Hospitalet, també manté un acord similar amb la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues.

Préstec a institucions públiques i privades


2007 2008 2009
institucions usuàries 41 52 56
documents prestats 552 513 380

SERVEI D’INFORMACIÓ
La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica.

El servei d’informació ha comptabilitzat un total de 4.217 trucades telefòniques ateses.

A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté la llista de
distribució InfoBòbila, amb informació sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura,
novetats del fanzine L’H Confidencial, etc., i se’n van enviar 40 durant l’any.

Biblioteca la Bòbila 15 Memòria 2009


SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS
2007 2008 2009
escoles 54 57 55
participants 1.167 1.329 1.195

Durant els darrers anys les visites escolars s’han estabilitzat tant pel que fa a escoles
participants com per número d’alumnes.

El 2009 han participat en les visites escolars les següents escoles: Llar d’infants L’Estel, CEIP
Folch i Torres, CEIP Lola Anglada, CEIP Can Vidalet, EEI Casa del Molí, Llar d’infants UTMAR,
IES Torres i Bages, CEIP La Carpa i Llar d’infants Ding Dong

Visites de grups
Durant bona part de l’any, l’especialista en novel·la negra catalana Àlex Martín Esccribà ha
treballat a la biblioteca en la seva tesi doctoral “La recepció de la novel·la negra a
Catalunya: Rafael Tasis, Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster”.

FOMENT DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL


quantitat participants
activitats per adults 39 654
activitats infantils 20 1.039
Visites escolars 55 1.195
total 114 2.850

Activitats infantils
ƒ 9 sessions de l’hora del conte, amb Blai Senabre, Santi Rovira i Sherezade Bardají.

ƒ 9 espectacles infantils, Els dissabtes de la Bòbila: “Els ocells de Madó Fàtima”, amb
Titelles Marduix; “Blaugroc”, amb Tantàgora; “L’escarabat d’or”, amb Titelles Naip;
“Llegendes de Jaume I”, amb L’Espina de la Sardina; “En Barbacoa i Pocapena, dos
bergants de bona mena”, amb En Clau de Clown; “L’Orquestra Casolana”, amb Cia.
Ninotinas; “El Blues”, amb Big Mama i Joan Pau Cumellas; “Pianíssimo..!!, amb Jep
Gasulla; i “Clau de Conte”, amb Patrícia McGill.

Activitats per adults


ƒ 6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a: La mirada del
observador, de Marc Behm; Se que mi padre decía, de Willy Uribe; Violetas de marzo,
de Philip Kerr; Cuerpo a cuerpo, d’Eugenio Fuentes; Una novela de barrio, de
Francisco González Ledesma; i El baile ha terminado, de Julián Ibáñez.

ƒ 6 sessions del T3 Club de Lectura, dedicades a: Léxico familiar, de Natalia


Ginzburg; Hablando del asunto, de Julian Barnes; La ceremonia del masaje, d’Alan
Bennet; El buda de los suburbios, d’Hanif Kureishi; El arpa de hierba, de Truman
Capote; i Elegía, de Philip Roth.

Biblioteca la Bòbila 16 Memòria 2009


ƒ 2 Cicles de Cinema Negre: “El poliziesco italià dels anys 70”, amb Camorra, de
Pasquale Squitieri; Revolver, de Sergio Sollima; El clan de los inmorales, de José G.
Maesso; i El hampa ataca, la policía responde, de M. Caiano. “Visions de la realitat i
la ficció”, amb El cebo, de Ladislao Vajda; El juramento, de Sean Penn; Los asesinos
de la luna de miel, de Leonard Kastle; i Corazones solitarios, de Todd Robinson.

ƒ 7 conferències: “Escriure a Catalunya avui”, amb Josep M. Fonalleras; “El paper de


la informació a la crisi econòmica”, amb Antonio Franco, i “Realitat i ficció a la
novel·la negra”, amb Andreu Martín, dins el cicle Club d’Opinió; “Novel·la negra i
teatre”, amb l’escriptor, periodista, actor i director teatral Alfredo Álvarez;
“Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, amb Fernando Gómez, Marc Pastor, Elsa
Plaza i Lluís Arcarazo “El gènere negre i policíac”, amb Jordi Canal; i “Francisco
González Ledesma a la Bòbila”, trobada amb l’autor i els clubs de lectura de ciutat.

ƒ 1 recital de poesia, a càrrec de Martha Cecilia Cedeño

ƒ 8 presentacions de llibres: Cero negativo, de Fernando Gómez; La Mirora mata els


dimarts, de Josep Torrent; Una anciana obesa y tranquila, de Luis Gutiérrez
Maluenda; Cercle de traicions, de Manel Arqués; Un mal día para morir, d’Empar
Fernández i Pablo Bonell Goytisolo; Tavernas for Ever, d’Horacio Blasco Puerta; El
cuadro mágico de los templarios, de Josep M. Isern i Monné; i Esquizofrènia gràfica,
de Francesc de Diego.

SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA


La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premi L’H Confidencial 2009, premi
internacional de novel·la negra, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial,
i que aquest any ha recaigut en la novel·la El baile ha terminado, de Julián Ibáñez.

Així mateix, la Bòbila col·labora com a jurat en altres premis de novel·la negra com el Premi
Pepe Carvalho, que organitza l’Ajuntament de Barcelona durant el festival BCNegra; el
Premi Crims de Tinta, organitzat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya; i el concurs “Escribe tu propio final de Diez
negritos”, organitzat per RBA amb motiu del 70è aniversari de la publicació de la novel·la
d’Agatha Christie.

La Bòbila també col·labora amb Somnis, Associació de Teatre de L’Hospitalet, en la recollida


d’obres, jurat i lliurament de premis del Concurs de literatura i dibuix.

En aquesta mateixa línia, la Bòbila ha participat com a jurat i en el lliurament de premis dels
V Jocs Florals d’Esplugues

Biblioteca la Bòbila 17 Memòria 2009


USUARIS

ANÀLISI D’INDICADORS D’USUARIS

2008 2009 variació %


visites biblioteca 147.527 158.353 7,33
usuaris de préstec 27.265 28.823 5,71
usuaris d’Internet 15.602 17.784 13,98
usuaris Wi-Fi 2.039 4.086 100,39
participants en activitats 3.350 2.850 -14,92
participants en visites escolars 1.329 1.195 -10,08
nous carnets 1.558 1.709 9,69
visites a El Bloc de la Bòbila 31.544 35.097 11,26
visites a Arma’t de recursos! 4.207 4.675 11,12
visites a gènerenegre.net 2.205 2.214 0,40
visites a Fco. González Ledesma 11.350 10.797 -4,87
visites a Mons Negres 28.214 128.786
visites al web del fons especial 3.056 --
visites a Club de Lectura de Novel·la Negra -- 5.968
visites a La Cua de Palla -- 2.715
visites a Pepe Carvalho i els llibres -- 1.022

Hi ha increments considerables de visites a la biblioteca, usuaris de préstec i nous carnets


d’usuari, i sobretot d’usuaris d’Internet. La popularització dels ordinadors portàtils ha fet que
l’increment d’usuaris del servei Wi-Fi hagi estat espectacular, i que la tendència en els
propers anys continuï.

En el cas dels usuaris de préstec hi ha una clara recuperació d’usuaris infantils i adults, i un
molt lleuger augment d’usuaris joves i gent gran.
20000

18000

16000

14000

12000

2007
10000 2008
2009

8000

6000

4000

2000

0
infants joves adults gent gran entitats biblioteques

La crisi econòmica podria explicar parcialment l’augment d’usuaris presencials, però també la
consolidació d’usos i serveis per part de la ciutadania, que ha incorporat la biblioteca com un
element més de la seva vida qüotidiana.

Biblioteca la Bòbila 18 Memòria 2009


Pel que respecta als usuaris virtuals també hi ha increments considerables en El Bloc de la
Bòbila i Arma’t de recursos, mentre que a gènerenegre.net s’han estabilitzat i hi ha un
descens de prop del 5% de visites a Francisco González Ledesma: dossier de premsa.

ACCIONS PER A NOUS USUARIS


La població de nous ciutadans representa prop del 35% en la nostra àrea d’influència, i la
biblioteca continua treballant per tal d’oferir documents en llengües minoritàries en el nostre
entorn —urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus— per mitjà de lots del CePSE.

La col·laboració amb les escoles d’adults de l’entorn en el funcionament dels clubs de lectura
fàcil per a neolectors, també acosta a la biblioteca segments de la població que fins ara no
n’havien fet ús.

La biblioteca ha augmentat la seva oferta de literatura llatinoamericana i ha començat a


realitzar activitats adreçades a les diverses comunitats llatines.

PARTICIPACIÓ
Els usuaris poden vehicular els seus suggeriments i reclamacions mitjançant el Full de
suggeriments-reclamacions, que és a la disposició dels usuaris que el sol·licitin.

Durant 2009 no s’ha rebut cap reclamació ni suggeriment.

Així mateix, a l’accés de la biblioteca a la primera planta, hi ha una bústia de suggeriments,


per suggeriments informals, desiderates, etc.

Biblioteca la Bòbila 19 Memòria 2009


DIFUSIÓ

PUBLICACIONS I MATERIALS DE DIFUSIÓ


S’han realitzat 3 fulletons trimestrals de + que llibres i 3 fulletons trimestrals de Contes per
a tota la família a l’hivern, primavera i tardor; 2 fulletons dels cicles de cinema negre; 4
postals de xerrades; 1 postal del recital de poesia; 1 invitació a la cloenda dels clubs de
lectura; 7 invitacions a presentacions de llibres, i 1 invitació al lliurament del Premi L’H
Confidencial.

La biblioteca ha publicat 8 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a: Els personatges
de David Goodis (65); Enriqueta Martí: la vampir de Barcelona (66); Premio L’H Confidencial
2009 (especial 2009); Marc Behm (67); El tabac a la novel·la negra (68); Francisco García
Pavón. Plinio (69); La genuina novela negra. Black (70); i Inacabats... (71).

També durant 2009 la Bòbila ha editat diverses publicacions electròniques, consultables a la


plataforma Scribd, com la conferència d’Alfredo Álvarez, “Novela negra y teatro” (1.326
consultes des del 18 de febrer), i “El gènere negre i policíac” (758 visites i 20 descàrregues).

WEB
La biblioteca manté les activitats i novetats de la Bòbila en el web de Biblioteques de
L’Hospitalet, així com les activitats del web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
GSB de la Diputació de Barcelona.

A finals d’any s’ha posat en marxa el nou web del fons especial de gènere negre i policíac,
redissenyat, amb nous continguts i amb canvi d’allotjament ja que Geocities de Yahoo va
deixar de ser operativa el mes d’octubre. Actualment el web està allotjat al hosting 50Webs,
i manté dues adreces per arribar-hi: <labobila.50webs.com> i <labobila.tk>.

El Bloc de la Bòbila <bobila.blogspot.com>, és actualment l’eina d’informació i comunicació


més àgil de la biblioteca, i durant 2009 ha tingut 35.097 consultes.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA
Durant 2009 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressó de d’iniciatives, activitats,
serveis i col·laboracions de la biblioteca, com L’Hospitalet, El Pont d’Esplugues, Ràdio
L’Hospitalet, TV L’H, L’Agenda cultural i d’activitats d’Esplugues, Viu L’Hospitalet, Avui, El
Periódico, El Cultural, El País, ABC, La Vanguardia, ADN, La Depêche, Diari de Balears, Diario
de Mallorca, Delibros, Woman, France 3, Catalunya Ràdio, Milano Nera, Qué Leer, Ràdio
Florida, Il Gatto Nero,

La biblioteca ha aparegut també en articles d’opinió de Rafael Vallbona (El


Mundo/Tendències) i de Rosa Mora (El País/Quadern); i en comentaris de Jordi Cervera (Icat
fm);

El director de la Bòbila ha participat en diverses entrevistes, com Noves maneres de matar de


“La Malla Tendències” de la XTVL; en el programa “Tots per tots” de COM Ràdio; al
suplement cultural L’Espira del Diari de Balears; a El Món a RAC1; a Ànima del Canal 33

La Bòbila ha aparegut en dues novel·les negres, Cero negativo (Huerga & Fierro), de Fernando
Gómez, i a El blues de la ciutat inversemblant (Edebé), d’Andreu Martín; en l’assaig Salvador
Vázquez de Parga y Chueca, de Francisco Caudet Yarza (Editgraph); en les Actas de Mayo

Biblioteca la Bòbila 20 Memòria 2009


Negro: 13 miradas al género criminal (ECU); i en dos llibres sobre clubs de lectura, Animación
a la lectura: hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable (Graó), de Juan
Mata, i Leer y conversar: una introducción a los clubes de lectura (Trea), de Jesús Arana
Palacios i Belén Galindo Lizaldre.

Biblioteca la Bòbila 21 Memòria 2009


CONCLUSIONS

La Biblioteca la Bòbila continua l’increment d’usuaris i préstec, tendència que es va iniciar el


2008, tot i les dificultats d’accés motivades per les obres de la segona sortida del metro de
Can Vidalet, que obliga els usuaris a donar una volta considerable i als mesos que no hem
tingut metro.

Recursos estructurals

No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi


de L’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat per ambdós
ajuntaments fa onze anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta, per tal d’augmentar els
seus serveis i l’oferta documental.

Recursos humans

El fet que l’Ajuntament de L’Hospitalet no cobreixi les reduccions horàries per conciliació
de la vida familiar, repercuteix en el servei que presta la biblioteca, i en la càrrega de treball
de la resta del personal.

Recursos documentals

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat actual, 50.000 documents, fet que fa
imprescindible esporgar continuament la col·lecció per tal de mantenir-la en creixement 0.

La biblioteca disposa d’un ampli fons dedicat al gènere negre i policíac conformat per
narrativa, obres de consulta i assaig, films, música, còmic i premsa especialitzada. L’apartat
de narrativa suposa més del 50% del fons total de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila
disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consorci de Barcelona.

La Bòbila continua en la seva línia de creació de nous serveis virtuals. Durant l’any ha creat
Cartellera Noir, un bloc que recull els cartells i programes de ma d’activitats relacionades
amb el gènere que tenen lloc a Espanya, o a l’estranger amb participació espanyola. També
s’ha creat el bloc Club de Lectura de Novel·la Negra, que recull tots els llibres llegits des de
l’inici del club el gener de 2000 i en el que s’hi pot participar, també, virtualment. Recursos
com la cyberexposició La Cua de Palla, o la publicació Pepe Carvalho i els llibres, també
s’han actualitzat i s’ofereixen virtualment des de la plataforma Blogger.

Es manté una relació continuada amb les escoles del projecte PuntEdu, i periòdicament se’ls
ofereix documents d’esporgada que poden tenir interès en el fons de les biblioteques
escolars.

Usos de la biblioteca

La biblioteca ha experimentat un creixement quantitatiu pel que respecta a l’ús de tots els
seus serveis.

S’ha ampliat l’oferta de documents en llengües minoritàries del nostre entorn (urdú, panjabi,
indi, xinès, àrab i rus), per tal de donar servei a diversos col·lectius de nous ciutadans.

Activitats

El gènere negre és l’eix vertebrador de les activitats de la biblioteca, per tal d’ofertar una
programació estable: premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, xerrades amb
autors i especialistes, exposicions…

Biblioteca la Bòbila 22 Memòria 2009


La biblioteca també participa, com agent difusor de la novel·la negra i policíaca, en diversos
jurats de premis de novel·la negra —com el Pepe Carvalho i el Crims de Tinta— i festivals —
BCNegra, Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca, Toulouse Polars du Sud i Lloseta
Negra—.

Biblioteca la Bòbila 23 Memòria 2009


Biblioteca la Bòbila

Pl. de la Bòbila, 1
08906 L’Hospitalet
Tel. 934 807 438
biblabobila@l-h.cat
http://labobila.tk
http://bobila.blogspot.com
Biblioteca la Bòbila 24 http://www.l-h.cat/biblioteques
Memòria 2009