Está en la página 1de 10

Hoja1

Variable estatística: Nº de televisións no fogar


Tipo de variable estatística: cuantitativa discreta
xi fi Fi frI % xi*fi (xi-X)^2*fI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 2,00 2,00 0,13 13,33 4,00 4,30
3,00 7,00 9,00 0,47 46,67 21,00 1,52
4,00 3,00 12,00 0,20 20,00 12,00 0,85
5,00 3,00 15,00 0,20 20,00 15,00 7,05
Total 15,00 1,00 100,00 52,00 13,73

Parámetros estatísticos
Moda 3
Mediana 3
Media 3,47

Rango 5
Varianza 0,92
Desviación típica 0,96
Coeficiente de variacion 0,28

Pregunta 1
Nº de televisións no fogar
8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Página 1
Hoja1

30

Página 2
Hoja2

Variable estatística: Televisión no cuarto


Tipo de variable estatística: cualitativa
xi fi Fi frI %
Si 5,00 5,00 0,33 33,33
Non 10,00 15,00 0,67 66,67
Total 15,00 1,00 100,00

Parámetros estatísticos
Moda Non
Mediana Non

Pregunta 2
Televisión no cuarto
16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
si non

Página 3
Hoja3

Variable estatística: Tempo adicado a ver a televisión


Tipo de variable estatística:cuantitativa continua
xi fi Fi frI % xi*fi (xi-X)^2*fI
0,50 2,00 2,00 0,13 13,33 1,00 2,88
1,50 8,00 10,00 0,53 53,33 12,00 0,32
2,50 5,00 15,00 0,33 33,33 12,50 3,20
3,50 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 15,00 1,00 100,00 25,50 6,40

Parámetros estatísticos
Moda 1,5
Mediana 10
Media 1,7

Rango 3
Varianza 0,43
Desviación típica 0,65
Coeficiente de variacion 0,38

Pregunta 3
Tempo adicado á televisión

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,5 1,5 2,5 3,5

Página 4
Hoja4

Variable estatística: Nº de ordenadores no fogar


Tipo de variable estatística: cuantitativa discreta
xi fi Fi frI % xi*fi (xi-X)^2*fI
0,00 1,00 1,00 0,07 6,67 0,00 1,28
1,00 12,00 13,00 0,80 80,00 12,00 0,21
2,00 1,00 14,00 0,07 6,67 2,00 0,75
3,00 1,00 15,00 0,07 6,67 3,00 3,48
4,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 15,00 1,00 100,00 17,00 5,73

Parámetros estatísticos
Moda 1,00
Mediana 1,00
Media 1,13

Rango 5,00
Varianza 0,38
Desviación típica 0,62
Coeficiente de variación 0,55

Pregunta 4
Nº de ordenadores
14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Página 5
Hoja5

Variable estatística: Ordenador no cuarto


Tipo de variable estatística:cualitativa
xi fi Fi frI %
Si 10,00 10,00 0,67 66,67
Non 5,00 15,00 0,33 33,33
Total 15,00 1,00 100,00

Parámetros estatísticos
Moda SI
Mediana SI

Pregunta 5
Ordenador no cuarto
12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
si non

Página 6
Hoja6

Variable estatística: Tempo diante do ordenador


Tipo de variable estatística:cuantitativa continua
xi fi Fi frI % xi*fi (xi-X)^2*fi
0,50 4,00 4,00 0,29 28,57 2,00 6,61
1,50 5,00 9,00 0,36 35,71 7,50 0,41
2,50 2,00 11,00 0,14 14,29 5,00 1,02
3,50 3,00 14,00 0,21 21,43 10,50 8,82
Total 14,00 1,00 100,00 25 16,86

Parámetros estatísticos
Moda 1,5
Mediana 1,5
Media 1,79

Rango 3
Varianza 1,2
Desviación típica 1,1
Coeficiente de variacion 0,61

Pregunta 6
Tempo diante do ordenador
6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
0,5 1,5 2,5 3,5

Página 7
Hoja7

Variable estatística: Acceso a internet


Tipo de variable estatística: cualitativa
xi fi Fi frI %
si 9,00 9,00 0,60 60,00
non 6,00 15,00 0,40 40,00
Total 15,00 1,00 100,00

Parámetros estatísticos
Moda SI
Mediana SI

Pregunta 7
Acceso a internet
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
si non

Página 8
Hoja8

Variable estatística: Actividades no ordenador


Tipo de variable estatística: cualitativa
xi fi Fi frI %
Redes sociais 12,00 12,00 0,18 18,46
Messenger 13,00 25,00 0,20 20,00
Páxinas web 5,00 30,00 0,08 7,69
Xogos 4,00 34,00 0,06 6,15
Vídeos 14,00 48,00 0,22 21,54
Foros 3,00 51,00 0,05 4,62
Propio blog 4,00 55,00 0,06 6,15
Correo 10,00 65,00 0,15 15,38
Total 65,00 1,00 100,00

Parámetros estatísticos
Moda Vídeos
Mediana Paxinas web

Pregunta 8
Actividades no ordenador
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
messenger xogos foros correo
redes sociais paxinas w eb videos propio blog

Página 9
Hoja9

Variable estatística: Consolas no fogar


Tipo de variable estatística: cualitativa
xi fi Fi frI %
Nintendo DS 7,00 2,00 0,25 25,00
PSP 1,00 8,00 0,04 3,57
WII 5,00 13,00 0,18 17,86
PLAY STATION 11,00 24,00 0,39 39,29
Xbox 1,00 25,00 0,04 3,57
Outras 3,00 28,00 0,11 10,71
Total 28,00 1,00 100,00

Parámetros estatísticos
Moda PLAYSTATION
Mediana PLAYSTATION

Pregunta 9
Consolas no fogar
12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
nintendo DS PSP WII PLAYSTATION Xbox outras

Página 10