Está en la página 1de 27

INSTITUTO TEOLXICO COMPOSTELN

Pontificia Universidade de Salamanca


Facultade de Teoloxa

Bienio de Licenciatura en Teoloxa


Fundamental
Orientacin temtica e bibliogrfica
Santiago de Compostela
2002

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

Limiar
A Teoloxa Fundamental (TF) estudia o acontecemento da
divina revelacin coa que o Deus Trinitario no seu inmenso
amor fala s homes coma amigos [...] para os convidar e
admitir comun consigo (DV 2). Esta revelacin salvfica
cmprese en Cristo Xess e atopa unha expresin de valor
universal no Evanxeo proclamado polos apstolos e
testemuado nos libros inspirados do AT e mais do NT.
Recoecendo a forza convocatoria do Evanxeo de Cristo, a TF
comprende o estudio da Tradicin viva da Igrexa e o papel de
garante e intrprete autntico que desenvolve o Maxisterio na
Igrexa.
A TF examina con particular atencin o asentimento
persoal da fe, coa que o home entra en comun salvfica co
Deus que se revela. Motivada pola exhortacin a estar
dispostos a responder a todo aquel que vos pida razn da
esperanza que levades dentro (1 Pe 3,15), a TF trata de xeito
comprensivo a credibilidade da mensaxe cristi, sexa na sa
dimensin histrica centrada en Xess de Nazaret, sexa en
relacin co home que permanece mesmo no mundo
secularizado un onte escoita dunha Palabra significativa e
definitiva.
Con responsabilidade particular dentro da reflexin
teolxica, a TF, coma disciplina de fronteira, leva a cabo un
labor de dilogo, tratando a relacin entre fe e cultura (no ITC,
a galega, de xeito especial), o pluralismo relixioso e mailo
desafo da increnza na sociedade postmoderna.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

Temario orientador
Introduccin
1. Teoloxa Fundamental. A forma clsica da apoloxtica
catlica: as tres demostracins e maila funcin da TF luz da
constitucin Dei Filius (DF) do Vaticano I. A renovacin da
TF a partir da Dei Verbum do Vaticano II, coma disciplina
teolxica e de dilogo, ata a Fides et Ratio (FR). O debate
teolxico recente: correntes e modelos de TF.
PRIMEIRA PARTE. A revelacin cristi e a resposta da
fe. (DV, captulo 1).
2. A revelacin divina. A revelacin de Deus e o seu
designio de salvacin segundo o Vaticano I e mailo Vaticano
II: continuidade e progreso doutrinal. A revelacin nos
acontecementos e palabras do AT e en Cristo Xess. O
carcter novo e definitivo da revelacin cristolxica, plena e
consumada, pero non totalmente acabada de comprender
(CCC, 66). Cristo [...] desvela plenamente o home home e
faille coece-la sa altsima vocacin GS 22).
3. A fe. O acto de fe coma adhesin persoal Deus que se
revela en Cristo Xess (DV 5) e participacin na fede da
Igrexa, que xera e sostn a fe persoal (CCC, 176, 181). A fe
coma forma peculiar de coecemento da verdade sobre Deus e
sobre o home, que representa a condicin insubstituble para
facer teoloxa.
SEGUNDA PARTE. A transmisin e interpretacin da
Revelacin na Igrexa (DV, captulo 2, 3 e 4).
4. Os fundamentos da vida e doutrina na Igrexa. A
comunicacin apostlica da revelacin no Evanxeo, ncleo

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

vivificante da Tradicin apostlica, que se nutre do AT e se


expresa nos libros do NT. A afirmacin tridentina sobre o
Evanxeo, sobre as tradicins non escritas e sobre a
interpretacin eclesial da Escritura (DH 1501, 1507);
recuperacin da tradicin global da Igrexa que transmite o que
se cre. O papel do maxisterio post-apostlico, de orixe
apostlica, na interpretacin do depsito da palabra escrita ou
transmitida.
5. A inspiracin e a interpretacin da Sagrada Escritura.
A doutrina moderna catlica desde Len XIII DV 11-12.
Mtodos e achegamentos para a interpretacin da Biblia,
segundo a Pontificia Comisin Bblica (1993). A achega da
hermenutica filosfico-teolxica para a interpretacin da
Escritura. Os sensos da Escritura inspirada, segundo a
Comisin Bblica e o modo na cal a tradicin mantn operante
as sagradas letras para facer resoa-la viva vox evangelii na
Igrexa e mais no mundo (DV 8,3).
6. Historicidade, desenrolo e interpretacin da doutrina
cristi. Verdade revelada e condicionamento histrico dos
enunciados da fe. O sensus fidei entre as forzas motoras dos
desenvolvemento dogmtico (DV 8; LG 12). O papel dos
smbolos da fe e a natureza dun dogma, cos principios de
interpretacin actual dos dogmas.
7. O maxisterio e maila teoloxa na Igrexa. As
modalidades coas que o maxisterio exercita o seu mandado e
as correspondentes modalidades da debida adhesin por parte
dos fieis. O ideal de complementariedade entre as
intervencins do maxisterio e a contribucin eclesial dos
telogos. Diagnose persoal da actual relacin entre o
maxisterio e a teoloxa, no tocante disensin disenso
ensinanza autntica e definitiva, crecemento numrico das
intervencins maxisteriais recentes e s engadidos de 1998 s
canons 752 e 1371 do CIC.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

TERCEIRA PARTE. A credibilidade da Revelacin en


Cristo Xess.
8. Introduccin epistemolxica. A funcin apoloxtica da
TF (1 Pe 3,15). O home escoita da Palabra (Rom 10,17) no
contexto do mundo contemporneo. Fe-razn e teoloxafilosofa (DF, captulo IV; FR captulos II e III). A
credibilidade coma proposta de sentido teolxica, histrica e
antropolxica (FR 67).
9. Cristoloxa fundamental. A singularidade de Cristo
Xess. As fases da busca histrica da memoria Iesu (DV
19). Os criterios de autenticidade histrica. A
autocomprensin e maila pretensin mesinica de Xess de
Nazaret: o fundamento histrico da sa mediacin culminante
da revelacin divina.
10. A resurreccin de Xess de Nazaret. O acontecemento
pascual e o seu acceso histrico. Os sinais e os testemuos do
Resucitado: aparicins, tumba baleira, misin, comunidade
eclesial. A resurreccin coma cumio da revelacin divina e a
sa credibilidade hoxe.
11. Cristo signo e profeta do Pai. Xess coma signo
dado polo Pai (Lc 2,34; 11,30). Os milagres de Xess: para
unha compresin teolxica do milagre coma signo de
salvacin. Anlise do texto dun milagre evanxlico. Cristo
profeta poderoso en obras e mais en palabras (Lc 24,16):
profeca e teoloxa da historia.
12. A Igrexa sacramento de Cristo no mundo. A Igrexa: de
motivo de credibilidade (DF, captulo III) a sacramento de
salvacin (GS 42.45; LG 1.48; AG 1.8). Significado teolxico
do signo que a Igrexa. Teoloxa do testemuo cristin e
eclesial. O martirio, forma supremo do sentido do amor
cristin.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

CUARTA PARTE. A Revelacin estrela de orientacin


para o home (FR 15) e problemas de fronteira.
13. Increnza, secularismo e nihilismo coma problemas
teolxicos. A cuestin da indiferencia relixiosa e do atesmo a
partir do Vaticano II. Tipos de negacin de Deus e as sas
races filosfico-culturais. As demandas de sentido entre o
secularismo e a nova relixiosidade. O nihilismo coma cifra da
post-modernidade. A secularizacin coma cuestin teolxica e
a competencia da TF no tocante crise de fe no mundo
contemporneo.
14. Revelacin salvfica en Cristo e pluralismo relixioso.
Teoloxa das relixins: presupostos doutrinais (en particular
cristolxicos e pneumatolxicos) e status quaestionis. As
funcins salvficas das relixins, segundo o paradigma
cristolxico inclusivo. Anlise e validez do paradigma
pluralista das relixins. O significado do dilogo
interrelixioso.
15. A relacin entre fe e cultura. Evolucin das actitudes
do Maxisterio perante a cultura durante e despois do Vaticano
II. Significado teolxico da transicin dunha nocin
clasicista de cultura a unha cultura concibida
empiricamente (Lonergan). Perspectivas teolxicas sobre
estes temas: evanxelizacin da cultura, inculturacin,
diversidade das culturas. Discernimento cristin da cultura
post-moderna. Conveniencia da cultura artstica e da
comunicacin para a TF.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

Bibliografa Xeral
No eido dos diccionarios, pola amplitude temtica resulta
de grande utilidade R. LATOURELLE R. FISICHELLA,
Diccionario de Teologa Fundamental, Paulinas, Madrid 1992
(DTF) [Sala de lectura].
Para unha orientacin xeral sobre a TF: R. FISICHELLA
(ed.), La Teologia Fondamentale. Convergenze per il terzo
millennio, Piemme, Casale Monferrato 1997 (TF.
Convergenze); KERN, W. POTTMEYER, H. J. SECKLER, M.
(eds.), Corso di Teologia Fondamentale I-IV, Morcelliana,
Brescia, 1990 (CTF); LATOURELLE, R. OCOLLINS (ed.),
Problemas y perspectivas de TF, Sgueme, Salamanca 1982
[21/402] e tamn C. IZQUIERDO (ed.), Teologa Fundamental.
Temas y propuestas, Descle, Bilbao 1999 (TF. Temas)
[21/621].
Para unha visin histrica dos temas da TF, con especial
anlise dos momentos mis importantes: B. SESBOE (ed.),
Historia de los dogmas. IV: La Palabra de Salvacin,
Secretariado Trinitario, Salamanca 1998 [230/132].

1. Teoloxa Fundamental: Identidade


DTF, voces: Apologtica. I: Historia.| II: Naturaleza y
finalidad, Credibilidad, Inmanencia, Mtodo. II:
TF, Teologa fundamental, Teologa manualista,
Telogo y Teologa fundamental.
ARDUSSO, F., Teologa fundamental en Diccionario
Teolgico Interdisciplinar I, Sgueme, Salamanca 1985,
187-210 [Sala de lectura.
EPIS, M., Ratio Fidei. I modelli della giustificazione della fede
nella produzione manualistica cattolica della teologia

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

fondamentale tedesca post-conciliare, Glossa, RomaMilano 1995.


FISICHELLA, R., La revelacin: evento y credibilidad,
Sgueme, Salamanca 1989.
--------, Introduccin a la TF, Verbo Divino, Estella, 1993, 1360 [21/451].
--------, Teologa Fundamental en Diccionario teolgico
enciclopdico, Verbo Divino, Estella 1996, 956-958 [Sala
de lectura.
-------- (ed.), Ges Rivelatore, Piemme, Casale Monferrato
1988: introduccin e primeira parte Storia e identit.
GEFFR, C., Historia reciente de la TF. Intento de
interpretacin en Concilium 5 (1969) 337-358.
GONZLEZ MONTES, A., Sobre la naturaleza y los mtodos de
la TF en Salmanticensis 32 (1985) 335-362.
LATOURELLE, R., Teologa Fundamental. I. Historia y
especificidaden DTF, 1437-1448.
LATOURELLE, R. OCOLLINS (ed.), Problemas y perspectivas
de TF, Sgueme, Salamanca 1982 [21/402].
OCONNELL, Introduccin a la Teologa Dogmtica, Verbo
Divino, Estella 1998, captulos 1 e 3.
PI I NINOT, S., Introduccin general: La Teologa
Fundamental hoy: identidad y articulacin en La
Teologa
Fundamental,
Secretariado
Trinitario,
Salamanca 2001, 25-85 [21/690].
--------, La identidad de la TF. Del Vaticano II a la Encclica
Fe y Razn en TF. Temas, 19-80 [21/621].
SECKLER, M., Teologia fondamentale: compito e
strutturazione, concetto e nomi en CTF IV, 537613.

10

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

SESBO, B. (ed.), Historia de los dogmas IV: La Palabra de


la salvacin, Secretariado Trinitario, Salamanca 1998,
captulos 6 e 12-15 [230/132].

2. A revelacin divina
DTF, voces Cristologa. I: Fundamental, Dei Verbum,
Revelacin, Sentido ltimo en Jesucristo. II: Sentido
de la Revelacin, Testimonio. I: Forma de la
Revelacin, Vaticano I, Vaticano II.
ALFARO, J., Revelacin cristiana, fe y teologa, Sgueme,
Salamanca 1985 [21/662].
APARICIO VALLS, M. C., La Plenitud del ser humano en
Cristo. La Revelacin en la Gaudium et Spes, PUG,
Roma 1997.
CITRINI, C., La rivelazione, centro della TF en R.
FISICHELLA, Ges Rivelatore, Piemme, Casale
Monferrato 1988, 87-99.
FORTE, B., Cristo, nuestra esperanza, revela el sentido de la
vida y de la historia en Scripta Theologica 33 (2001)
827-841.
--------, In ascolto dellAltro, Morcelliana, Brescia 1995,
captulo primeiro.
FRIES, H., La revelacin en Mysterium Salutis I/1,
Cristiandad, Madrid, 1969, 207-286 [Sala de lectura].
GONZLEZ MONTES, A., Teologa de la revelacin en TF.
Temas, 249-294.
KERN, W. e. a., CTF II, Morcelliana, Brescia 1990.
LATOURELLE, R., Teologa de la Revelacin, Sgueme,
Salamanca 199910 [21/627].

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

11

OCOLLINS, G., Revelacin: pasado y presente en


LATOURELLE, R. (ed.), Vaticano II: Balance y
perspectivas, Sgueme, Salamanca 1989, 97-104 [CC/27].
OEPKE, A., (apo%kalu,ptw en Grande Lessico del Nuovo
Testamento V, Paideia, Brescia, 1969, 63-161 [Sala de
lectura].
PESCH, O. H., La parola di Dio, principio oggettivo della
conoscenza teologica en CTF IV, 17-46.
SCHIFFERS, N. RAHNER, K., Revelacin en Sacramentum
Mundi VI, Herder, Barcelona 1978 2, 78-103 [Sala de
lectura].
SESBO, B., La comunicacin de la Palabra de Dios: Dei
Verbum en ID., Historia de los dogmas. IV: La Palabra
de la Salvacin, Secretariado Trinitario, Salamanca 1997,
403-437 [230/132].
TORRES QUEIRUGA, A., A revelacin de Deus na realizacin
do home, Galaxia, Vigo 1985 [21/487].
WICKS, J. La divina rivelazione e la sua trasmissione, PUG,
Roma 1999, captulos 2-4 e pp. 250-252.

3. A fe
DTF, voces Fe, Dei Verbum, Razn y fe, Revelacin,
Sensus fidei.
XON PAULO II, encclica Fides et Ratio.
CATECISMO DA IGREXA CATLICA, A. de Editores del
Catecismo, Madrid 1992 [252/3].
ALFARO, J., Revelacin cristiana, fe y teologa, Sgueme,
Salamanca 1985 [21/662.
--------, Fe en Sacramentum Mundi III, 102-128.
ARDUSSO, F., Aprender a creer, Sal Terrae, Santander 1999.

12

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

--------, Fe (el acto de) en Diccionario Teolgico


Interdisciplinar II, Sgueme, Salamanca 1985, 1091-1113
[Sala de lectura.
CAIZARES, A. ET ALII, De las criaturas a su autor.
Comentario y texto de la Fides et Ratio, Edicep,
Valencia 1999.
DULLES, A., Il fondamento delle cose sperate. Teologia della
fede cristiana, Morcelliana, Brescia 1997.
FISICHELLA, R. (ed.), Noi crediamo. Per una teologia dellatto
di fede, Dehoniane, Roma 1993.
--------, Introduccin a la TF, Verbo Divino, Estella 1993, 77117.
FRIES, H., Teologa fundamental, Herder, Barcelona, libro I
Fe y ciencia de la fe [21/472.
JUAN MORADO, G., Tambin nosotros creemos porque
amamos, PUG, Roma 2000, 353-399.
KUNZ, R. Conoscenza della credibilit e fede en CTF IV,
493-536.
LIBANIO, J. B., Eu creio. Ns cremos. Tratado da f, Sao
Paulo 2000.
MARTNEZ CAMINO, J. A., La fe, un modo especfico de
conocer en TF .Temas, 295-333.
NEUNER, P., La fede principio soggettivo della conoscenza
teologica en CTF IV, 47-67.
PATTARO, G., Credibilidad de la revelacin cristiana en
Diccionario Teolgico Interdisciplinar I, Sgueme,
Salamanca 1985, 729-751 [Sala de lectura.
RAHNER, K., Observaciones sobre la situacin de la fe hoy
en LATOURELLE, R. OCOLLINS, G., Problemas y
perspectivas de TF, Sgueme, Salamanca 1982, 393-416.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

13

--------, Curso fundamental sobre la fe, Herder, Barcelona


1998 5, 66-117 [21/687].
SECKLER, M., La teologia come scienza della fede en CTF
IV, 204-280.

4. O fondamento da vida e doutrina na Igrexa


DTF, voces: Depsito de la fe, Dei Verbum,
Kerigma/catequesis/parenesis, Lugares teolgicos,
Tradicin, Trento (concilio de), Vaticano II.
ALONSO SCHKEL, L. ARTOLA, A. M., Palabra de Dios en la
historia de los hombres, Descle, Bilbao 1991.
BELDA PLANS, J., La Escuela de Salamanca, BAC, Madrid
2000, captulos 6 e 7.
CATTANEO, E. Trasmettere la fede. Tradizione, Scrittura,
Magistero nella Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo
1999.
CONGAR, Y. M., La tradicin y las tradiciones. II: Ensayo
teolgico, Dinor, San Sebastin 1966 [239/CO.14.
GARDEIL, A., Lieux theologiques en Dictionaire de
Thologie Catholique 9 (1916) 712-747 [Sala de lectura].
WICKS, J., Il deposito della fede: un concetto cattolico
fondamentale en R. FISICHELLA (ed.), Ges Rivelatore,
100-119.
--------, Introduccin al mtodo teolgico, Verbo Divino,
Estella, 1998 [230/145.
--------, La divina rivelazione e la sua trasmissione, PUG,
Roma 1999, seccin 5.1-2 cos documentos 5-A, B; 8.1-2;
9.1.
--------, Interpretare la fede, PUG, Roma 1999, captulo 0.

14

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

--------, Tradition en Catholicisme, XV (1997) 185-199


[Sala de lectura].

5. A inspiracin e maila interpretacin da


Sagrada Escritura
DTF, voces: Hermenutica, Exgesis integral, Iglesia.
VI: Intrprete de la Escritura.
AA. VV., La Dei Verbum trentanni dopo en Lateranum 2-3
(1995).
ARTOLA, A. M. SNCHEZ CARO, J. M., Biblia y Palabra de
Dios, Verbo Divino, Estella 1995, 315-363, 365-436.
BROWN, R. SCHNEIDERS, S., Hermeneutics en New Jerome
Biblical Commentary, Edgewood Cliffs 1990, seccin 71.
CATECISMO DE LA IGLESIA CATLICA, NN. 101-141.
COLLINS, R., Inspiration en New Jerome Biblical
Commentary, Edgewood Cliffs 1990, seccin 65.
DULLES, A., Uso della Scrittura in TF en TF. Convergenze,
149-164.
LATEGAN, B. C., Hermeneutics en The Anchor Bible
Dictionary III, Doubleday, New York 1992, 149-154.
LON-DUFOUR, X., Teologa y Sagrada Escritura en
NEUFELD, K. H., Problemas y perspectivas de Teologa
dogmtica, Sgueme, Salamanca 1987, 48-78 [230/52].
LIMBECK, M., La Sacra Scrittura en CTF IV, 68-106.
MANNUCCI, V., La Biblia como Palabra de Dios, Descle,
Bilbao 1995 3, 290-328.
MOLARI, C., Hermenutica y Lenguaje en Diccionario
Teolgico Interdisciplinar II, Sgueme, Salamanca 1985,
1140-1169 [Sala de lectura].

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

15

OCOLLINS, G. KENDALL, D., The Bible for Theology,


Paulist Press, Mahwah 1997.
PONTIFICIA COMISIN BBLICA, La interpretacin de la Biblia
en la Iglesia, PPC, Madrid 1993.
POTTERIE, I. DE LA, La interpretacin de la Sagrada Escritura
en el Espritu en el que fue escrita (DV 12) en
LATOURELLE, R. (ed.), Vaticano II. Balance y
perspectivas, Sgueme, Salamanca 1989, 159-186.
PRIOR, J. G., The Historical Critical Method in Catholic
Exegesis, PUG, Roma 1999, captulos 5-8.
SNCHEZ CARO, J. M., La lectura eclesial de la Biblia en
Communio (1986/3) 269-291.
--------, La interpretacin de la Biblia en la Iglesia en Scripta
Theologica 27 (1995) 99-189.
SEGALLA, G. (ed.), Cento anni di studi biblici (1893-1993)
en Studia Patavina 41,2 (1994).
SEQUERI, P. A., Hermenutica y Filosofa en Diccionario
Teolgico Interdisciplinar II, Sgueme, Salamanca 1985,
1121-1139 [Sala de lectura].
WICKS, J., Interpretare la fede, PUG, Roma 1999, captulo 2.
--------, Introduccin al mtodo teolgico, Verbo Divino,
Estella 1998, 47-78.

6.
Historicidade,
Desenvolvemento
interpretacin da doutrina cristi

DTF, voces: Verdad, Smbolo de la fe, Jerarqua de


verdades, Dogma, Sensus fidei, Pluralismo
teolgico.
COMISIN TEOLXICA INTERNACIONAL, La interpretacin de
los dogmas en Documentos 1969-1996. Veinticinco aos
de servicio a la teologa de la Iglesia, BAC, Madrid 1998.

16

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

CONGREGACIN PARA A DOUTRINA DA FE, Mysterium


Ecclesiae en Enchiridion Vaticanum 4, 1672-1677 [Sala
de lectura.
ALSZEGHY, Z. El sentido de la fe y el desarrollo dogmtico
en Latourelle, R. (ed.), Vaticano II. Balance y
perspectivas, Sgueme, Salamanca 1989, 105-150 [CC/27].
ALSZEGHY, Z. FLICK, M., El desarrollo del dogma catlico,
Sgueme, Salamanca 1969 [230/82].
LADARIA, L., Qu es un dogma en NEUFELD, K. H. (ed.),
Problemas y perspectivas de teologa dogmtica,
Sgueme, Salamanca 1987, 107-132 [230/52].
POTTMEYER, H. J, Norme, criteri e strutture della tradizione
en CTF IV, 137-172.
RATZINGER, J., Teora de los principios teolgicos, Herder,
Barcelona, 98-119.
SARTORI, L., Il sensus fidelium del popolo di Dio e il
concorso dei laici nelle determinazione dottrinali en Studi
Ecumenici 6 (1988) 33-58.
VITALI, D., Sensus fidelium. Una funzione ecclesiale di
intelligenza della fede, Morcelliana, Brescia 1993.
WICKS, J., Interpretare la fede, PUG, Roma 1999, captulo 1.
--------, Il deposito della fede: un concetto cattolico
fondamentale en R. FISICHELLA (ed.), Ges Rivelatore,
Piemme, Casale Monferrato 1988, 100-119.
--------, Introduccin al mtodo teolgico, Verbo Divino,
Estella 1998, 79-143.

7. O maxisterio e a teoloxa da Igrexa


DTF, voces: Magisterio, Mtodo. I. Teologa Sistemtica,
Teologa. III. Eclesialidad y libertad.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

17

PO XII, Humani Generis en DS 3875-3899 [orixinal en AAS


42 (1950) 561-578.
XON PAULO II, Ad tuendam fidei en Ecclesia 2902 (1998)
1084 ss.
CATECISMO DA IGREXA CATLICA, 88, coa correccin
introducida na edicin latina de 1997 [252/3].
CONGREGACIN PARA A DOUTRINA DA FE, La vocacin
eclesial del telogo en Ecclesia 2483 (7.7.1990) 365-373.
COMISIN TEOLXICA INTERNACIONAL, Tesis sobre las
relaciones mutuas entre Magisterio y Teologa en
Documentos 1969-1996. Veinticinco aos de servicio a la
teologa de la Iglesia, BAC, Madrid 1998, 117-145.
ALFARO, J., La teologa frente al magisterio en Latourelle,
R. OCollins, G. (ed.), Problemas y perspectivas de
teologa fundamental, Sgueme, Salamanca 1983,
[21/402].
ARDUSSO, F., Magisterio eclesial. El servicio de la palabra,
Sal Terrae, Santander, 1999.
DULLES, A., Magistero e infallibilit en CTF IV, 173-203.
IZQUIERDO, C., Uso della Tradizione nella TF en TF.
Convergenze, 165-184.
GAILLARDETZ, R. R., Teaching with Authority. A Theology of
the Magisterium of the Church, Collegeville 1997.
SECKLER, M., Ecclesialit e libert della teologia en
FISICHELLA, R (ed.), Ges Rivelatore, Piemme, Casale
Monferrato 1988, 53-70.
--------, La teologia come scienza ecclesiale: un modello
romano e mais Magistero della chiesa e scienza
teologica. Aspetti, problemi e elementi di soluzione in una
prospettiva storica en COFFELE, G. (ed.), Teologia

18

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

Scienza Chiesa. Saggi di teologia fondamentale, Brescia


1988, 207-279.
SULLIVAN, F., Magisterium: Teaching Authority in the
Catholic Church, Paulist Press, New York & Dublin 1983,
captulo 8.
--------, Creative Fidelity. Weighing and Interpreting
Documents of the Magisterium, Paulist Press, Mahwah
1996.
WICKS, J., Introduccin al mtodo teolgico, Verbo Divino,
Estella captulos 1 e 4.
--------, Interpretare la fede, PUG, Roma 1999, captulo 3.

8. Introduccin epistemolxica
DTF, voces: Apologtica, Apologa, Credibilidad,
Razn/Fe, Inmanencia, Potentia Oboedentialis,
Sentido, Teologa/Filosofa, Teologa y Ciencias.
ALFARO, J., Fe en Sacramentum Mundi III, [Sala de
lectura].
--------, De la cuestin del hombre a la cuestin de Dios,
Sgueme, Salamanca 1988 [14/52].
BALTHASAR, H. U. VON, Slo el amor es digno de fe, Sgueme,
Salamanca, 1990 3 [239/B.18].
BLONDEL, M., Carta sobre Apologtica, Universidad de
Deusto, Bilbao 1990.
FISICHELLA, R., La revelacin: evento y credibilidad,
Sgueme, Salamanca, 1987.
--------, Oportet philosophari in theologia en Gregorianum
76 (1995) 221-262; 503-534.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

19

--------, La Rivelazione, novit radicale per la fede e la


ragione en Fides et Ratio. Testo e commento teologicopastorale, Cinisello Balsamo 1999, 171-187.
GELABERT, M. La apertura del hombre a Dios y su posible
manifestacin en TF. Temas, 83-127 [21/621].
KASPER, W., La prassi scientifica della teologia en CTF IV,
281-324.
LAGO ALBA, L., La credibilidad de la revelacin en TF.
Temas, 407-441 [21/621].
LORIZIO, G., La rivelazione cristiana fra teologia e filosofia
in alcune figure del pensiero postmoderno en Lateranum
61 (1995) 7-48.
MARTNEZ FERNNDEZ, L., Los caminos de la Teologa.
Historia del mtodo teolgico, BAC, Madrid 1998, 45-57;
313-330.
MILANO, A. Quale verit. Per una critica della ragione
teologica, Bologna 1999, 67-90.
PEUKERT, H., Teora de la ciencia y TF, Herder, Barcelona,
101-148, 329-352.
PI I NINOT, S., La teologa fundamental, Secretariado
Trinitario, Salamanca 2001 4, 173-225 [21/690].
--------, La identidad eclesial de la TF en Gregorianum 74
(1993) 75-99.
--------, Dei Verbum religiose audiens, PUG, Roma 1999,
temas 1-5.
--------, La encclica Fides et Ratio y la TF en
Gregorianum 80 (1999) 645-676.
POTTMEYER, H. J., La costituzione Dei Filius en TF.
Convergenze, 19-39.
RAHNER, K, Oyente de la Palabra, Herder, Barcelona 1967
[239/R.9].

20

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

RATZINGER, J., Teora de los principios teolgicos, Herder,


Barcelona, 379-399.
RODRGUEZ RESINA, A., En torno a la nocin de credibilidad
en Revista Catalana de Teologia 7 (1982) 303-366.
ROUSSELOT, P., Los ojos de la fe, Encuentro, Madrid 1994.
VIDAL TALENS, J., Teora del conocimiento teolgico en TF.
Temas, 569-633.

9. Cristoloxa fundamental
DTF, voces: Cristologa Fundamental, Cristologa
filosfica, Jess de la historia y Cristo de la fe,
Cristologa, III. Ttulos cristolgicos, Universale
concretum, Evangelio.
BROWN, R. E., The Historical Jesus en ID., An Introduction
to the NT, New York 1997, 817-830.
CABA, J., De los evangelios al Jess histrico. Introduccin a
la cristologa, BAC, Madrid 1971 [BAC 316].
GNILKA, J., Jess de Nazaret. Mensaje e historia, Herder,
Barcelona 1995 2 [232/252].
LATOURELLE, R., Cristo y la Iglesia, signos de salvacin,
Sgueme, Salamanca 1971 [261/128].
--------, A Jess el Cristo por los Evangelios. Historia y
hermenutica, Sgueme, Salamanca 1986 2 [232/216].
MEIER, J. P., Un judo marginal. Nueva visin del Jess
histrico I-II/2 Verbo Divino, Estella 1998-2000 [232/258260].
PI I NINOT, S., La teologa fundamental, Secretariado
Trinitario, Salamanca 2001 4, 327-401 [21/690].
--------, Dei Verbum religiose audiens, PUG, Roma 1999,
temas 6-8.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

21

PENNA, R., I ritratti originali di Ges il Cristo I, Milano 1996,


33-171.
SEGALLA, G., La verit storica dei Vangeli e la terza ricerca
su Ges en Lateranum 61 (1995) 461-500.
THEISSEN, G. MERTZ, A., El Jess histrico. Manual,
Sgueme, Salamanca 1999 [232/298].
VERWEYEN, H. J., Gottes letztes Wort, Dsseldorf 2000 3,
captulo 14.

10. A Resurreccin de Xess de Nazaret


DTF, voces: Amor, Misterio pascual.
ALFARO, J., Cristologa y Antropologa, Cristiandad, Madrid
1973, 477-494 [232/117].
ANTONELLI, M., La risurrezione di Ges nellitinerario della
Teologia Fondamentale en La Scuola Cattolica 121
(1993) 5-52.
BIORD CASTILLO, F. G., Il crocifisso risorto, Brescia 1998.
BROWN, R. E., The Resurrection of Jesus en The New
Jerome Biblical Commentary, New York 1990, seccin
81, nmeros 118-134.
CABA, J., Resucit Cristo, mi esperanza. Estudio exegtico,
BAC, Madrid 1986 [BAC 475].
DAVIS, S. T. KENDALL, D. OCOLLINS, G. (eds.), The
Resurrection, Oxford University Press, Oxford 1997.
KESSLER, H., La resurreccin de Jess. Aspecto bblico,
teolgico y sistemtico, Sgueme, Salamanca 1989.
Orixinal: Sucht den Lebenden nich bei den Toten, Patmos
Verlag, Dsseldorf 1985 [21/62].
LON-DUFOUR, X., Resurreccin de Jess y mensaje pascual,
Sgueme, Salamanca 1974 2 [21/231].

22

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

OCOLLINS, G., Jess resucitado. Estudio histrico,


fundamental y sistemtico, Herder, Barcelona 1988
[232/227].
PI I NINOT, S., La Resurreccin de Jesucristo en la teologa
reciente en Communio IV/1 (1982) 695-703.
--------, La teologa fundamental, Secretariado Trinitario,
Salamanca 2001 4, 401-454 [21/690].
--------, Dei Verbum religiose audiens, PUG, Roma 1999,
tema 9.

11. Cristo, signo e profeta do Pai


DTF, voces: Milagro, Signos de los tiempos,
Semiologa, Profeca, Teologa de la historia.
ALFARO, J., Las funciones salvficas de Cristo como
Revelador, Sacerdote y Seor en Mysterium Salutis III/1,
Cristiandad, Madrid 1971, 671-756 [Sala de lectura].
FISICHELLA, R., La profezia come segno di credibilit della
rivelazione en Id. (ed.), Ges Rivelatore, Casale
Monferrato 1988, 208-226.
--------, Jess de Nazaret, profeca del Padre, 2001.
LATOURELLE, R., Milagros de Jess y teologa del milagro,
Sgueme, Salamanca 1990 [21/406].
MEIER, J. P., Un judo marginal II/2, Verbo Divino, Estella
2000, .
PI I NINOT, S., La teologa fundamental, Secretariado
Trinitario, Salamanca 2001 4, 303-323 [21/690].
--------, Dei Verbum religiose audiens, PUG, Roma 1999,
tema 7.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

23

SENIOR, D., The Miracles of Jesus en The New Jerome


Biblical Commentary, New York 1990, seccin 81,
nmeros 89-117.
VERWEYEN, H., Il miracolo in teologia fondamentale en
FISICHELLA, R. (ed.), Ges Rivelatore, Piemme, Casale
Monferrato 1988, 196-207.

12. A Igrexa, sacramento de Cristo no mundo


DTF, voces: Iglesia, I. Eclesiologa fundamental, Iglesia,
II. Jess y la Iglesia, Iglesia, IV. La va emprica,
Iglesia primitiva, Martirio, Testimonio.
ALEMANY, J. J., La Iglesia, lugar y signo de la revelacin en
TF. Temas, 371-403 [21/621].
BROWN, R. E., Early Church: Church in the NT en The New
Jerome Biblical Commentary, New York 1990, seccin
80, nmeros 1-33.
COTUGNO, N., El testimonio en el Vaticano II, Instituto
Teolgico del Uruguay, Montevideo 1974.
--------, La testimonianza della vita del popolo di Dio, segno
di rivelazione alla luce del Concilio Vaticano II en
FISICHELLA, R. (ed.), Ges Rivelatore, Piemme, Casale
Monferrato 1988, 208-226.
CROCIATA, M., Credibilit e Chiesa en Ho Theolgos 15
(1997) 163-197.
FISICHELLA, R., Ecclesialit dellatto di fede en ID., Noi
crediamo, Roma 1993, 59-97.
LOHFINK, G., Necesita Dios la Iglesia? Teologa del pueblo
de Dios, San Pablo, Madrid 1999 [261/235].
PI I NINOT, S., La Chiesa come tema teologico
fondamentale en FISICHELLA, R. (ed.), Ges Rivelatore,
Piemme, Casale Monferrato 1988, 140-163.

24

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

PI I NINOT, S. ODONNELL, C. (eds.), Diccionario de


Eclesiologa, San Pablo, Madrid 2001, voces:
Credibilidad de la Iglesia, Eclesiologa filosfica,
Eclesiologa Fundamental, Iglesia porqu, Origen de
la Iglesia, Testimonio.
PI I NINOT, S., Introduccin a la eclesiologa, Verbo Divino,
Estella 1995 [261/210].
--------, La teologa fundamental, Secretariado Trinitario,
Salamanca 2001 4, 543-585; 627-635 [21/690].
--------, Dei Verbum religiose audiens, PUG, Roma 1999,
temas 11-12.

13. Increnza, secularismo e nihilismo como


problemas teolxicos
DTF, voces: Atesmo: orgenes, Atesmo contemporneo,
Crtica de las religiones, Indiferencia religiosa,
Secularidad,
Secularizacin
y
Secularismo,
Humanismo ateo.
LUBAC, H. DE, El drama del humanismo ateo, Epesa, Madrid
1967 [239/LU.13].
DOTOLO, C., La teologia fondamentale davanti alle sfide del
pensiero debole di G. Vattimo, PUG, Roma 1999.
--------, Secolarismo e nichilismo in Fides et Ratio en
FISICHELLA, R. (ed.), Fides et Ratio: testo e commento
teologico-pastorale, Cinisello Balsamo 1999, 259-274.
JIMNEZ ORTIZ, A., Por los caminos de la increencia, CCS,
Madrid 1993.
--------, La teologa fundamental ante el desafo de la
increencia en TF. Temas, 129-179 [21/621].
METZ, J. B., La increencia como problema teolgico en
Concilium I/3 (1965) .

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

25

--------, Prospettive antropologiche e teologiche della


secolarizzazione en SORRENTINO, S. (ed.), Teologia e
Secolarizzazione, Napoli 1991, 27-45.
NEUSCH, M., Aux sources de lathisme contemporain, Le
Centurion, Paris 1997.
RAHNER, K., Atesmo y cristianos annimos en Escritos de
Teologa VIII, Taurus, Madrid 1969.
REES, F. D., Wrestling with Doubt: Theological Reflections on
the Journey of Faith, Liturgical Press, Collegeville 2001.
RUIZ DE LA PEA, J. L., Crisis y apologa de la fe. Evangelio y
nuevo milenio, Sal Terrae, Santander 1995 [21/582].
VERWEGEN, H., La teologia nel segno della ragione debole,
Brescia 2001.

14. A revelacin salvfica en Cristo e pluralismo


relixioso
DTF,
voces:
Budismo,
Dilogo
interreligioso,
Hinduismo, Islam, Teologa de las religiones,
Unicidad y universalidad.
CONGREGACIN PARA A DOUTRINA DA FE, Declaracin
Dominus Iesus,
COMISIN TEOLXICA INTERNACIONAL, Cuestiones selectas
sobre Dios redentor en Documentos 1969-1996.
Veinticinco aos de servicio a la teologa de la Iglesia,
BAC, Madrid 1998, 499-556.
--------, El cristianismo y las religiones en Documentos
1969-1996. Veinticinco aos de servicio a la teologa de la
Iglesia, BAC, Madrid 1998, 557-604.
PONTIFICIO CONSELLO PARA O DILOGO INTERRELIXIOSO,
Dilogo y anuncio en Ecclesia (1991).

26

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

ALIOTTA, M. (ed.), Cristianesimo, religione, religioni,


Cinisello Balsamo 1999.
DCOSTA, G. (ed.), Christian Uniqueness Reconsidered,
Maryknoll 1990.
DHAVAMONY, M., Teologa de las religiones, San Pablo,
Madrid 1998 [21/554].
DOR, J. (ed.), Le christianisme vis--vis des religions, Namur
1997.
DUPUIS, J., Jesucristo al encuentro de las religiones, Paulinas,
Madrid 1991 [232/239].
--------, Hacia una teora cristiana del pluralismo religioso,
Sal Terrae, Santander 2000.
--------, Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro
allincontro, Brescia 2001.
FDOU, M., Les religions selon la foi chrtienne, Cerf, Paris
1996.
GONZLEZ DE CARDEDAL, O., Cristologa, BAC, Madrid
2001, 493-566.
ROSSANO, P. Teologa y religiones: un problema
contemporneo en LATOURELLE, R. OCOLLINS, G.
(eds.), Problemas y perspectivas de teologa fundamental,
Sgueme, Salamanca 1982.
SCHWAGER, R. Christus allein? Der Streit um die
pluralistische Religionstheologie, Freiburg 1996.
SESBO, B., Jesucristo , el nico mediador, Secretariado
Trinitario, Salamanca 1990.
SULLIVAN, F., Hay salvacin fuera de la Iglesia?, Descle,
Bilbao 1999.
WERBICK, J., Soteriologa, Herder, Barcelona 1992.

ITC- Bienio de Teoloxa Fundamental

27

15. A relacin entre fe e cultura


DTF, voces: Evangelizacin de la cultura, Inculturacin,
problemtica,
Inculturacin
del
Evangelio,
Modernidad, New Age.
ALES BELLO, A., Culture e Religioni: una lettura
fenomenologica, Citt Nuova, Roma 1997.
DUCH, L, El cristianismo de hoy ante un mundo
pluricultural en AA. VV., Cristianismo y culturas:
problemtica de inculturacin del mensaje cristiano,
Valencia 1995.
GALLAGHER, M. P., Fede e cultura: un rapporto cruciale e
conflittuale, San Paolo, Cisinello Balsamo, 1999.
--------, From Social to Cultural Seculatization en Louvain
Studies 24 (1999) 103-118.
GISMONDI, G., Nuova evangelizzazione e cultura, EDBDehoniane, Bologna 1992.
LAKELAND, P., Postmodernity: Christian Identity in a
Fragmented Age, Fortress Press, Minneapolis 1997.
LONERGAN, B., Mtodo en teologa, Sgueme, Salamanca
1988 [21/634].
MARDONES, J. M., Sntomas de un retorno: la religin en el
pensamiento actual, Sal Terrae, Santander 1999.
--------, Postmodernismo y cristianismo. El desafo del
fragmento, Sal Terrae, Santander 1988 2 [21/567].
MIGUENS, F., Fe y cultura en la enseanza de Juan Pablo II
Palabra, Madrid 1994.
OVIEDO, L., La fe en dilogo: con la razn, la cultura y las
ciencias en TF. Temas, 443-496 [21/621].
SHORTER, A., Towards a Theology of Inculturation, Orbis
Books, Maryknoll 1988.