Está en la página 1de 12

Num. 7695 / 12.01.

2016

Institut Valenci dArt Modern, IVAM

468

Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM

RESOLUCI de 21 de desembre de 2015, del director


gerent de lInstitut Valenci dArt Modern, per la qual es
convoquen sis beques de formaci i perfeccionament per a
lany 2016. [2015/10393]

RESOLUCIN de 21 de diciembre de 2015, del director


gerente del Institut Valenci dArt Modern, por la que se
convocan seis becas de formacin y perfeccionamiento
para el ao 2016. [2015/10393]

LInstitut Valenci dArt Modern (IVAM) s una entitat de dret


pblic de la Generalitat amb personalitat jurdica prpia i amb autonomia econmica i administrativa per a la realitzaci dels seus fins, entre
els quals es troben el coneixement, foment, investigaci i difusi de
lart modern.
En el marc del desplegament i compliment destos objectius,
lIVAM convoca la concessi de sis beques perqu els joves puguen
accedir a la realitzaci de prctiques professionals en lmbit de lAdministraci pblica, existint consignaci econmica per a aix en el
pressupost de lIVAM per a lexercici 2016 i per al 2017, condicionada
a lexistncia de crdit suficient.
En virtut de les facultats que em confereix larticle 24 de la Llei
9/1986, de 30 de desembre, per la qual es crea lInstitut Valenci dArt
Modern i larticle 8 del Reglament dorganitzaci i funcionament de
lIVAM, resolc:

El Institut Valenci dArt Modern, (IVAM) es una entidad de derecho pblico de la Generalitat con personalidad jurdica propia y con
autonoma econmica y administrativa para la realizacin de sus fines,
entre los que se encuentran el conocimiento, fomento, investigacin y
difusin del arte moderno.
En el marco del desarrollo y cumplimiento de estos objetivos, el
IVAM convoca la concesin de seis becas para que los beneficiarios
puedan acceder a la realizacin de prcticas profesionales en el mbito
de la Administracin pblica, existiendo consignacin econmica para
ello en el presupuesto del IVAM para el ejercicio 2016 y para el 2017,
condicionada a la existencia de crdito suficiente.
En virtud de las facultades que me confiere el artculo 24 de la Ley
9/1986, de 30 de diciembre, por la que se crea el Instituto Valenciano
de Arte Moderno y el artculo 8 del Reglamento de organizacin y funcionamiento del IVAM, resuelvo:

Primer
Convocar la concessi, en rgim de concurrncia competitiva, de
sis beques de formaci i perfeccionament segents a desenrotllar en els
segents departaments de lIVAM:

Primero
Convocar la concesin, en rgimen de concurrencia competitiva,
de seis becas de formacin y perfeccionamiento a desarrollar en los
siguientes departamentos del IVAM:

1. Beca de Gesti Administrativa


Departament: Gesti Administrativa
Funcions: gesti administrativa del museu
Duraci: 12 mesos des de la seua adjudicaci
Dotaci: 1000/mes

1. Beca de Gestin Administrativa


Departamento: Gestin Administrativa
Funciones: gestin administrativa del museo
Duracin: 12 meses desde su adjudicacin
Dotacin: 1000/mes

2. Beca de Gesti Econmica


Departament: Gesti Econmica
Funcions: gesti econmica del museu
Duraci: 12 mesos des del 17 de setembre de 2016
Dotaci: 1000 /mes

2. Beca de Gestin Econmica


Departamento: Gestin Econmica
Funciones: gestin econmica del museo
Duracin: 12 meses desde el 17 de septiembre de 2016
Dotacin: 1000/mes

3. Beca de Documentaci
Departament: Biblioteca
Funcions: documentalista
Duraci: 12 mesos des de la seua adjudicaci
Dotaci: 1000/mes
4. Beca dActivitats Culturals
Departament: Activitats i Programes Culturals
Funcions: atenci de les activitats culturals del museu
Duraci: 12 mesos des de la seua adjudicaci
Dotaci: 1000/mes
5. Beca de Comunicaci
Departament: Comunicaci i Xarxes Socials
Funcions: Comunicaci, community mnager de les xarxes socials
del museus, generaci de continguts i difusi de les activitats del museu.
Duraci: 12 mesos des de la seua adjudicaci
Dotaci: 1000/mes
6. Beca de Didctica
Departament: Didctica
Funcions: atenci de les activitats didctiques del museu
Duraci: 12 mesos des de la seua adjudicaci
Dotaci: 1000/mes
Segon
Aprovar les bases que sadjunten com a annex de la present resoluci, les quals regiran en aquesta convocatria.

3. Beca de Documentacin
Departamento: Biblioteca
Funciones: documentalista
Duracin: 12 meses desde su adjudicacin
Dotacin: 1000/mes
4. Beca de Actividades Culturales
Departamento: Actividades y programes culturales
Funciones: atencin de las actividades culturales del museo
Duracin: 12 meses desde su adjudicacin
Dotacin: 1000/mes
5. Beca de Comunicacin
Departamento: Comunicacin y redes sociales
Funciones: comunicacin, community manager de las redes sociales
del museos, generacin de contenidos y difusin de las actividades del
museo
Duracin: 12 meses desde su adjudicacin
Dotacin: 1000/mes
6. Beca de Didctica
Departamento: Didctica
Funciones: atencin de las actividades didcticas del museo
Duracin: 12 meses desde su adjudicacin
Dotacin: 1000/mes
Segundo
Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolucin, las cuales regirn en dicha convocatoria.

Num. 7695 / 12.01.2016

469

Tercer
Limport de les sis beques ser finanat amb crrec al captol I del
pressupost de lIVAM per a lexercici 2016, i la seua concessi i gaudi
es considerar condicionada, en el perode de 2017 que les beques
comprenguen, a la consignaci de crdit adequat i suficient per aquest
exercici.

Tercero
El importe de las seis becas ser financiado con cargo al captulo I
del presupuesto del IVAM para el ejercicio 2016, entendindose condicionada su concesin y disfrute en el periodo de 2017 que las becas
abarquen, a la consignacin de crdito adecuado y suficiente para dicho
ejercicio.

Quart
La present resoluci entrar en vigor a partir del dia segent de ser
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Cuarto
La presente resolucin entrar en vigor a partir del da siguiente al
de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117


de la Llei de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la
jurisdicci contenciosa administrativa, esta resoluci, que posa fi a la
via administrativa, podr ser recorreguda potestativament en els terminis i davant dels rgans que sindiquen a continuaci:
a) El recurs de reposici haur dinterposar-se davant del director
gerent de lIVAM en el termini dun mes a comptar des del dia segent
de ser publicada aquesta resoluci.
b) El recurs contencis administratiu haur de plantejar-se davant
del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana en el termini de dos
mesos a comptar des del dia segent de ser publicada.

De conformidad con lo establecido en los artculos 107, 116 y 117


de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del
Procedimiento Administrativo Comn, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la jurisdiccin contencioso-administrativa, esta resolucin as
como las bases que la misma aprueba, que pone fin a la va administrativa, podr ser recurrida potestativamente en los plazos y ante los rganos
que se indican a continuacin:
a) El recurso de reposicin deber interponerse ante el director
gerente del IVAM en el plazo de un mes a contar desde el da siguiente
al de la publicacin de esta resolucin.
b) El recurso contencioso-administrativo deber plantearse ante el
Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses
a contar desde el da siguiente al de su publicacin.

Valncia, 21 de desembre de 2015. El director gerent de lIVAM:


Jos Miguel Garca Corts.

Valencia, 21 de diciembre de 2015. El director gerente del IVAM:


Jos Miguel Garca Corts.

ANNEX I
Bases de la convocatria per a la concessi de sis beques
de formaci i perfeccionament a realitzar en lIVAM

ANEXO I
Bases de la convocatoria para la concesin de seis becas
de formacin y perfeccionamiento a realizar en el IVAM

Primera. Objecte
Les beques satorguen per a facilitar als aspirants que reunisquen
els requisits indicats en aquest annex laprenentatge en els diferents
mbits de la gesti musestica aix com per a donar-los la possibilitat
de participar en lactivitat musestica en collaboraci amb els equips
tcnics de lIVAM que corresponguen.

Primera. Objeto
Las becas se otorgan para facilitar a los aspirantes que renan los
requisitos indicados en este anexo el aprendizaje en los diferentes mbitos de la gestin musestica as como de darles la posibilidad de participar en la actividad musestica en colaboracin con los equipos tcnicos
del IVAM que correspondan.

Segona. Requisits dels aspirants


Les beques objecte desta convocatria sadjudicaran per mitj de
concurs de mrits entre els diversos aspirants que, amb anterioritat a
la finalitzaci del termini de presentaci dinstncies, reunisquen els
segents requisits:
a) No ser major de 35 anys.
b) Estar en possessi del ttol oficial universitari o equivalent exigit
en la convocatria, expedit o homologat per les autoritats espanyoles
corresponents i que no hagen transcorregut ms de cinc anys des de la
seua finalitzaci i dels idiomes sollicitats com a requisit, si s el cas:

Segunda. Requisitos de los aspirantes


Las becas objeto de esta convocatoria se adjudicarn mediante concurso de mritos entre los diversos aspirantes que con anterioridad a la
finalizacin del plazo de presentacin de instancias renan los requisitos
siguientes:
a) No ser mayor de 35 aos.
b) Estar en posesin del ttulo oficial universitario o equivalente
exigido en la convocatoria, expedido u homologado por las autoridades
espaolas correspondientes y que no hayan transcurrido ms de cinco
aos desde su finalizacin y de los idiomas solicitados como requisito,
en su caso:

a) Beca de Gesti Administrativa


Llicenciatura o Grau en Dret

a) Beca de Gestin Administrativa


Licenciatura o Grado en Derecho

b) Beca de Gesti Econmica


Llicenciatura o Grau en Econmiques o en Direcci i Administraci
dEmpreses

b) Beca de Gestin Econmica


Licenciatura o Grado en Econmicas o en Direccin y Administracin de Empresas

c) Beca de Documentaci
Llicenciatura en Documentaci o Grau en Informaci i Documentaci o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentaci

c) Beca de Documentacin
Licenciatura en Documentacin o Grado en Informacin y Documentacin o Diplomatura en Biblioteconoma y Documentacin

d) Beca dActivitats Culturals


Llicenciatura o Grau en Histria de lArt o en Belles Arts
e) Beca de Comunicaci
Llicenciatura o Grau en Periodisme o en Comunicaci Audiovisual
Nivell B2 o equivalent dangls
Nivell Mitj-B2 de Valenci de la JQCV

d) Beca de Actividades Culturales


Licenciatura o Grado en Historia del Arte o en Bellas Artes.
e) Beca de Comunicacin
Licenciatura o Grado en Periodismo o en Comunicacin Audiovisual
Nivel B2 o equivalente de ingls
Nivel Mitj-B2 de Valenci de la JQCV

Num. 7695 / 12.01.2016

470

f) Beca de Didctica
Llicenciatura o Grau en Pedagogia, Grau en Mestre en Educaci
Primria o en Educaci Infantil, Diplomatura en Mestre en Educaci
Primria o en Educaci Infantil

f) Beca de Didctica
Licenciatura o Grado en Pedagoga, Grado en Maestro en Educacin Primaria o en Educacin Infantil, Diplomatura en Maestro en Educacin Primaria o en Educacin Infantil

c) No haver sigut beneficiari de beques de prctiques professionals


en la Generalitat per un perode igual o superior a 36 mesos.
d) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condici
de beneficiari, establides en larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, la qual cosa sacreditar per mitj
de la declaraci responsable inclosa en la sollicitud.
e) Disposar de cobertura sanitria.
2. Els sollicitants hauran de reunir els requisits i condicions que
assenyalen les convocatries al terme del termini de presentaci de les
sollicituds.
3. No podran optar a una beca els que en el moment de publicar-se
la convocatria ja estiguen disfrutant duna beca de prctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concrrega a la mateixa beca
que sest disfrutant o que resten menys de dos mesos per a la seua
finalitzaci.

c) No haber sido beneficiario de becas de prcticas profesionales en


la Generalitat por un periodo igual o superior a 36 meses.
d) No hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condicin de beneficiario, establecidas en el artculo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, lo cual se acreditar
mediante la declaracin responsable incluida en la solicitud.
e) Disponer de cobertura sanitaria.
2. Los solicitantes debern reunir los requisitos y condiciones que
sealen las convocatorias al trmino del plazo de presentacin de las
solicitudes.
3. No podrn optar a una beca quienes en el momento de publicarse
la convocatoria ya estn disfrutando de una beca de prcticas profesionales en la Generalitat, salvo que se concurra a la misma beca que se
est disfrutando o que resten menos de dos meses para su finalizacin.

Tercera. Sollicituds
1. El formulari de sollicitud que sadjunta podr presentar-se en
el termini de 15 dies hbils a partir de lendem de ser publicada esta
convocatria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Les sollicituds firmades, acompanyades nicament del currculum, es presentaran en les oficines de lIVAM per a ser registrades,
en el carrer de Guillem de Castro, 118, 46003 Valncia, o senviaran
al correu electrnic g.administrativa@ivam.es, i es tornar per aquest
mitj la sollicitud registrada.
3. El formulari de sollicitud incorpora una declaraci responsable
per mitj de la qual el sollicitant manifesta sota la seua responsabilitat
que totes les dades arreplegades en la sollicitud i en el currculum que
sadjunta sn verdiques. Segons el que disposa larticle 71 bis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i del Procediment Administratiu Com, la inexactitud, falsedat o omissi, de carcter essencial, en qualsevol dada o manifestaci,
en la dita declaraci responsable, aix com la falta dacreditaci dels
requisits exigits, determinar la impossibilitat de seguir en la convocatria.
4. Aix mateix, el formulari cont una indicaci que les dades de
carcter personal que hi cont podran ser incloses en un fitxer per que
siguen tractades pel titular responsable daquest, fent s de les funcions
prpies que tinga atribudes en lmbit de les seues competncies. Al
seu torn, sinforma els interessats de la possibilitat dexercir els drets
daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat
amb el que disposa larticle 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci
de Dades de Carcter Personal (BOE 298, 14.12.1999).

Tercera. Solicitudes
1. El formulario de solicitud que se adjunta podr presentarse en el
plazo de 15 das hbiles a partir del siguiente del de la publicacin de
esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Las solicitudes firmadas, acompaadas nicamente del currculum vtae, se presentarn en las oficinas del IVAM para su registro, en la
calle de Guillem de Castro, 118, 46003 Valencia, o se enviarn al correo
electrnico g.administrativa@ivam.es, devolvindose por este medio la
solicitud registrada.
3. El formulario de solicitud incorpora una declaracin responsable mediante la cual el solicitante manifiesta, bajo su responsabilidad,
que todos los datos recogidos en la solicitud y en curriculum que se
adjunta son verdicos. A tenor de lo dispuesto en el artculo 71.bis de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, la
inexactitud, falsedad u omisin, de carcter esencial, en cualquier dato
o manifestacin, en dicha declaracin responsable, as como la falta de
acreditacin de los requisitos exigidos, determinar la imposibilidad de
seguir en la convocatoria.
4. Asimismo, el formulario contiene una indicacin de que los datos
de carcter personal contenidos en el mismo podrn ser incluidos en
un fichero para su tratamiento por el titular responsable del mismo, en
uso de las funciones propias que tenga atribuidas en el mbito de sus
competencias. A su vez, se informa a los interesados de la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en artculo 5 de la Ley
Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE
298, 14.12.1999).
5. Con el fin de reducir las cargas administrativas a los interesados, junto a la solicitud y currculum vtae, que se debern presentar
conforme a los modelos normalizados que se adjuntan en anexo, no
acompaarn documentacin alguna.
6. Si la solicitud no rene todos los datos exigidos o no fuere aportado el curriculum vitae, se requerir al interesado para que en el plazo
de 10 das hbiles desde el siguiente al de su requerimiento subsane el
defecto o acompae los documentos preceptivos con la indicacin de
que, si no lo hiciera, se entender desistido de su peticin y excluido
del procedimiento.
7. Los solicitantes que hayan sido seleccionados para la fase de
entrevista debern presentar la documentacin acreditativa de los mritos detallados en el curriculum con 10 das de antelacin a la fecha
fijada para la entrevista. De forma contraria, o si la comisin evaluadora
comprobara que existe falsedad en los datos incluidos en el curriculum
por el aspirante porque no los puede acreditar documentalmente, este
quedar excluido del procedimiento y se convocar al siguiente aspirante clasificado para la realizacin de la entrevista. Esta documentacin
es la siguiente:
a) Ttulo de Licenciado, Grado o Diplomado, en su caso, homologado en Espaa.
b) Ttulo de los idiomas solicitados como requisitos en la beca de
Comunicacin.

5. A fi de reduir les crregues administratives als interessats, junt


amb la sollicitud i currculum, que shauran de presentar dacord amb
els models normalitzats que sadjunten en annex, no sacompanyar
cap documentaci.
6. Si la sollicitud no reuneix totes les dades exigides o no saporta
el currculum, es requerir linteressat per que en el termini de 10 dies
hbils esmene el defecte o acompanye els documents preceptius amb la
indicaci que, si no ho fa, es considerar que desisteix de la seua petici
i excls del procediment.
7. Els sollicitants que hagen sigut seleccionats per a la fase dentrevista han de presentar la documentaci acreditativa dels mrits detallats
en el currculum amb 10 dies dantelaci a la data fixada per a lentrevista. De forma contrria, o si la comissi avaluadora comprovara
que hi ha falsedat en les dades inclosos en el currculum per laspirant
perqu no els pot acreditar documentalment, este quedar excls del
procediment i es convocar al segent aspirant classificat per a la realitzaci de lentrevista. Esta documentaci s la segent:
a) Ttol de Llicenciat, Grau o Diplomat, si s el cas, homologat a
Espanya.
b) Ttol dels idiomes sollicitats com a requisits en la beca de
Comunicaci

Num. 7695 / 12.01.2016

c) Expedient acadmic compulsat amb la nota mitjana oficial.


d) Documentaci acreditativa dels mrits allegats en el currculum.
Tots els documents seran originals o fotocpies compulsades.
8. Els mrits que no siguen acreditats suficientment no seran tinguts
en compte als efectes de la seua valoraci. El compliment temporal
dels mrits es considerar referit a la data de finalitzaci del termini de
presentaci de sollicituds.
9. Si en qualsevol moment del procs arriba a coneixement de la
comissi avaluadora que algun dels sollicitants no posseeix la totalitat
dels requisits exigits, haur de requerir-lo per a la seua acreditaci. En
cas que no siguen acreditats dins del termini, quedar excls del procs,
amb la indicaci prvia de les inexactituds o falsedats formulades pel
sollicitant.
Quarta. Barem per a avaluar els mrits personals
En la convocatria regulada per estes bases seran tinguts en compte
els segents criteris de valoraci amb la ponderaci que sestableix:

471

c) Expediente acadmico compulsado con la nota media oficial.


d) Documentacin acreditativa de los mritos alegados en el currculum vtae.
Todos los documentos sern originales o fotocopias compulsadas.
8. Los mritos no suficientemente acreditados no sern tenidos en
cuenta a efectos de su valoracin. El cumplimiento temporal de los
mritos se entender referido a la fecha de finalizacin del plazo de
presentacin de solicitudes.
9. Si en cualquier momento del proceso llega a conocimiento de la
comisin evaluadora que alguno de los solicitantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos, deber requerirle para su acreditacin.
En caso de no ser acreditados en plazo, quedar excluido del proceso,
previa indicacin de las inexactitudes o falsedades formuladas por el
solicitante.

Quan la ponderaci estiga realitzada amb una puntuaci del 0-4


saplicar el que disposa lapartat 13.4 i 5 del Reial Decret 1267/1994,
de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1497/1987, de 27
de novembre, pel qual sestablixen les directrius generals comunes dels
plans destudi.
2. Altres ttols oficials que no constitusquen un requisit per a la
concessi. En este subapartat la puntuaci mxima ser de 3 punts:
1. Doctor: 2 punts.
2. Llicenciat/da universitari/ria: 1 punt.
3. Diplomat/da universitari/ria: 0,50 punts.
Per a la beca de documentalista i de didctica per estar dirigida a
diplomats i llicenciats, indistintament, tindre la llicenciatura superior en
la matria requerida es valorar en 0,50 punts.

Cuarta. Baremo para evaluar los mritos personales


En la convocatoria regulada por estas bases sern tenidos en cuenta
los siguientes criterios de valoracin con la ponderacin que se establece:
A) Expediente acadmico: se valorar hasta un mximo de 13 puntos
1. La puntuacin asignada al expediente acadmico coincidir con
la nota media ponderada, dando lugar a una valoracin entre 5 y 10
puntos.
Cuando la ponderacin est realizada con una puntuacin del
0-4 se aplicar lo dispuesto en el apartado 13.4 y 5 del Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudio.
2. Otros ttulos oficiales que no constituyan un requisito para la
concesin. En este subapartado la puntuacin mxima ser de 3 puntos:
1. Doctor: 2 puntos.
2. Licenciado/a universitario/a: 1 punto.
3. Diplomado/a universitario/a: 0,50 puntos.
Para las becas de documentalista y de didctica por estar dirigida a
diplomados y licenciados, indistintamente, tener la licenciatura superior
en la materia requerida se valorar en 0,50 puntos.

B) Coneixement del valenci: noms es valoraran els certificats


expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valenci, dacord amb lescala segent i puntuant-se exclusivament el
nivell ms alt acreditat:
Oral: 0,25 punts.
Elemental: 0,50 punts.
Mitj: 0,75 punts.
Superior: 1 punt.

B) Conocimiento del valenciano: solo se valorarn los certificados


expedidos u homologados por la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valenci, con arreglo a la siguiente escala y puntundose exclusivamente el nivel ms alto acreditado:
Oral: 0,25 puntos.
Elemental: 0,50 puntos.
Mitj: 0,75 puntos.
Superior:1 punto.

C) Idiomes de lUni Europea:


Es valorar cada nivell superat, dacord amb el Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges, amb 0,20 punts.
La puntuaci mxima ser d1 punt.
Noms es valoraran els ttols expedits per les escoles oficials didiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.

C) Idiomas de la Unin Europea:


Se valorar cada nivel superado, de acuerdo con el Marco Comn
Europeo de Referencia para las Lenguas, con 0,20 puntos.
La puntuacin mxima ser de 1 punto.
Solo se valorarn los ttulos expedidos por las Escuelas Oficiales
de Idiomas, Universidades, Ministerios o cualquier organismo oficial
acreditado.

D) Coneixements addicionals:
1. Experincia professional relacionada directament amb lobjecte
de la beca fins a 2 punts, i es computar 0,10 per mes complet treballat.
2. Cursos de formaci relacionats amb lobjecte de la beca fins a un
mxim de 4 punts.
Es valoraran els cursos de formaci i perfeccionament de duraci
igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per linteressat dacord amb lescala segent:
a) De 200 hores o ms: 3 punts.
b) De 100 hores o ms: 2 punts.
c) De 75 hores o ms: 1,5 punts.
d) De 50 hores o ms: 1 punt.
e) De 25 hores o ms: 0,5 punts.
f) De 15 hores o ms: 0,2 punts.
Els centres de formaci que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts.

D) Conocimientos adicionales:
1. Experiencia profesional relacionada directamente con el objeto de
la beca hasta 2 puntos computndose 0,10 por mes completo trabajado.
2. Cursos de formacin relacionados con el objeto de la beca hasta
un mximo de 4 puntos.
Se valorarn los cursos de formacin y perfeccionamiento de duracin igual o superior a 15 horas que hayan sido cursados o impartidos
por el interesado con arreglo a siguiente escala:
a) De 200 o ms horas: 3 puntos.
b) De 100 o ms horas:2 puntos.
c) De 75 o ms horas:1,5 puntos.
d) De 50 o ms horas:1 punto.
e) De 25 o ms horas: 0,5 puntos.
f) De 15 o ms horas:0,2 puntos.
Los centros de formacin que impartan cursos deben ser organismos
oficiales o centros reconocidos.

A) Expedient acadmic: es valorar fins a un mxim de 13 punts


1. La puntuaci assignada a lexpedient acadmic coincidir amb la
nota mitjana ponderada, donant lloc a una valoraci entre 5 i 10 punts.

Num. 7695 / 12.01.2016

Els sollicitants hauran de posseir els requisits i les condicions que


sassenyalen en aquesta convocatria en acabar el termini de presentaci de sollicituds.
E) Entrevista: es valorar fins a un mxim de 8 punts.
Quinta. Resoluci de la convocatria
Per a la valoraci dels mrits es constituir una comissi avaluadora
integrada per:
Presidenta: la subdirectora general dAdministraci.
Vocals:
La subdirectora general de Comunicaci i Xarxes Socials.
La cap de Gesti Administrativa.
La cap de Gesti Econmica.
Secretria amb veu, per sense vot: tcnica de gesti administrativa.
Es faculta la comissi avaluadora per a realitzar, per mitj dels seus
membres o a travs de lassessorament daltres tcnics, totes les comprovacions necessries per a qualificar millor els mrits allegats, i fer
un seguiment peridic del treball realitzat durant el temps que estiga
vigent la beca. La comissi podr tindre tants assessors com considere
convenient.
A la vista dels mrits allegats en el currculum, la comissi avaluadora valorar els mrits dacord amb la informaci obtinguda dels
currculums.
Els cinc candidats de cada especialitat que obtinguen la millor puntuaci seran convocats per a la realitzaci de la fase dentrevista. La
comissi elevar la proposta de concessi de les beques, en el termini
mxim de tres mesos comptats des del dia que finalitze el termini de
presentaci de sollicituds, al director gerent de lIVAM, el qual resoldr
la convocatria. La resoluci de concessi de les beques es publicar en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Si en el termini de tres mesos comptats des de la data en que la
sollicitud haja tingut entrada en el registre de lrgan competent per a
la seua tramitaci, no es dicta i notifica la resoluci corresponent a esta
convocatria, es considerar que lefecte del silenci administratiu s
desestimatori de les sollicituds presentades.
Aix mateix, la comissi qualificadora podr formular una proposta
en el sentit que siga declarada deserta la convocatria si, segons el seu
parer, no hi ha concursants amb mrits suficients per a merixer ladjudicaci.
Sexta. Condicions generals
1. Estes beques sn incompatibles amb lexercici de qualsevol activitat laboral remunerada.
2. Estes beques sn incompatibles amb altres que es poden concedir
per a la mateixa activitat o per a una activitat semblant.
3. Els beneficiaris no hauran dincrrer en cap de les circumstncies
arreplegades en larticle 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
4. No podran ser beneficiaris els sollicitants que no es troben, quan
finalitze el termini de presentaci de la sollicitud, al corrent de les
obligacions tributries i de la Seguretat Social.
Sptima. Obligacions i drets de la persona beneficiria de la beca
Tindran la consideraci de beneficiaris de les beques els destinataris
dels fons pblics que hagen de realitzar lactivitat que va fonamentar
latorgament per mitj de la Resoluci del director gerent de lIVAM.
Les obligacions dels beneficiaris consistiran en:
a) El becari haur destar al corrent de les obligacions tributries
i davant de la Seguretat Social. Tot aix amb anterioritat a dictar-se la
proposta de resoluci de la concessi de la beca.
b) Lampliaci i el perfeccionament dels seus coneixements en la
matria, per mitj de la collaboraci amb el personal tcnic de lIVAM
en els treballs especfics que se li encomanen, requerir lobligaci de
romandre en els locals del centre i realitzar lhorari que establisca la
instituci.
c) Comunicar a lIVAM lobtenci o gaudi daltres beques, subvencions ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol de les

472

Los solicitantes debern poseer los requisitos y las condiciones que


se sealen en esta convocatoria al acabar el plazo de presentacin de
solicitudes.
E) Entrevista: se valorar hasta un mximo de 8 puntos.
Quinta. Resolucin de la convocatoria
Para la valoracin de los mritos se constituir una comisin evaluadora integrada por:
Presidenta: la subdirectora general de Administracin.
Vocales:
La subdirectora general de Comunicacin y Redes Sociales.
La jefa de gestin administrativa.
La jefa de gestin econmica.
Secretaria con voz pero sin voto: la tcnica de gestin administrativa.
Se faculta a la comisin evaluadora para realizar, por medio de
sus miembros o a travs del asesoramiento de otros tcnicos, todas las
comprobaciones necesarias para calificar mejor los mritos alegados, y
hacer un seguimiento peridico del trabajo realizado durante el tiempo
que est vigente la beca. La comisin podr tener tantos asesores como
estime conveniente.
A la vista de los mritos alegados en el curriculum, la comisin
evaluadora valorar los mritos de acuerdo con la informacin obtenida
de los currculums.
Los cinco candidatos de cada especialidad que obtengan la mejor
puntuacin sern convocados para la realizacin de la fase de entrevista.
La comisin elevar la propuesta de concesin de las beca, en el plazo
mximo de tres meses contados desde el da que finaliza el plazo de presentacin de solicitudes, al director gerente del IVAM, quien resolver
la convocatoria. La resolucin de concesin de las becas se publicar en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Si en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del rgano competente para su
tramitacin, no se dicta y notifica la resolucin correspondiente a esta
convocatoria, se entender que el efecto del silencio administrativo es
desestimatorio de las solicitudes presentadas.
Asimismo, la comisin calificadora podr formular propuesta en
el sentido que sea declarada desierta la convocatoria si, a juicio suyo,
no hubiese concursantes con mritos suficientes para merecer la adjudicacin.
Sexta. Condiciones generales
1. Estas becas son incompatibles con el desempeo de cualquier
actividad laboral remunerada.
2. Estas becas son incompatibles con otras que se pueden conceder
para la misma actividad o para una actividad similar.
3. Los beneficiarios no debern incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artculo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
4. No podrn ser beneficiarios los solicitantes que no se encuentren,
a la finalizacin del plazo de presentacin de la solicitud, al corriente de
las obligaciones tributarias y de seguridad social.
Sptima. Obligaciones y derechos de la persona beneficiaria de la
beca
Tendrn la consideracin de beneficiarios de las becas los destinatarios de los fondos pblicos que hayan de realizar la actividad que
fundament el otorgamiento mediante La resolucin del director gerente
del IVAM.
Las obligaciones de los beneficiarios consistirn en:
a) El becario deber estar al corriente de las obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, todo ello con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolucin de la concesin de la beca.
b) La ampliacin y el perfeccionamiento de sus conocimientos en
la materia, mediante la colaboracin con el personal tcnico del IVAM
en los trabajos especficos que se le encomienden, requerir la obligacin de permanecer en los locales del centro y realizar el horario que
establezca la Institucin.
c) Comunicar al IVAM la obtencin o disfrute de otras becas, subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-

Num. 7695 / 12.01.2016

473

administracions o ens pblics, o la realitzaci de treballs o estudis que


dificulten el compliment de la finalitat de la beca.
d) La persona beneficiria de la beca est obligada a acceptar la
concessi de la beca i renunciar a qualsevol altra beca de qu gaudisca.
e) Acabat el termini de la beca, i amb linforme dassistncia, aprofitament i aptitud realitzat pel cap del departament o rea, sexpedir el
certificat corresponent.

quiera administraciones o entes pblicos, o la realizacin de trabajos o


estudios que dificulten el cumplimiento de la finalidad de la beca.
d) La persona beneficiaria de la beca est obligada a aceptar la concesin de la beca y renunciar a cualquier otra beca que se disfrute.
e) Acabado el plazo de la beca y con el informe de asistencia, aprovechamiento y aptitud realizado por el jefe del departamento, se expedir el certificado correspondiente.

Octava. Resultats dels treballs


Per mitj de lacceptaci de les bases de la convocatria, els becaris
cedeixen gratutament i de forma indefinida els resultats que sobtinguen com a conseqncia de lexecuci del contingut de les beques, aix
com la memria final, si s el cas, a lIVAM, que sen reserva el dret de
publicaci i utilitzaci, llevat que la normativa aplicable en determinades matries disposen una altra cosa.

Octava. Resultados de los trabajos


Mediante la aceptacin de las bases de la convocatoria, los becarios
ceden gratuitamente y de forma indefinida los resultados que se obtengan como consecuencia de la ejecucin del contenido de las becas, as
como la memoria final, en su caso, al IVAM, que se reserva el derecho
de su publicacin y utilizacin, salvo que la normativa aplicable en
determinadas materias dispongan otra cosa.

Novena. Duraci de la beca, dotaci econmica i prrroga


El perode de gaudi de la beca ser de 12 mesos naturals, segons es
disposa en la present convocatria, i siniciar en la data que indique el
director gerent de lIVAM mitjanant una resoluci.
Les beques estaran dotades amb un import ntegre mensual de
1.000euros i ser la forma de pagament mensual, previ certificat del
cap del departament corresponent, que acredite la bona marxa de lobjecte de la beca.
Sobre aquest import haur defectuar-se la retenci corresponent a
compte de limpost de sobre la renda de les persones fsiques, aix com
la corresponent cotitzaci a la Seguretat Social en els termes establits
en el Reial Decret 1493/2011, de 24 doctubre, i les altres que, si s el
cas, puguen correspondre.
El perode de la beca podr prorrogar-se per resoluci del director
gerent de lIVAM, sense necessitat de nova convocatria, per un perode
mxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostria corresponent i lexercici de lactivitat que sestiga efectuant
aix ho requerisca o aconselle.

Novena. Duracin de la beca, dotacin econmica y prrroga


El periodo de disfrute de la beca ser de 12 meses naturales segn
se dispone en la presente convocatoria, inicindose dicho periodo en la
fecha que se indique por el director Gerente del IVAM mediante resolucin.
Las becas estarn dotadas con un importe ntegro mensual de
1.000euros, siendo la forma de pago mensual, previo certificado del
jefe del departamento correspondiente que acredite la buena marcha del
objeto de la beca.
Sobre dicho importe habr de practicarse la retencin correspondiente a cuenta del impuesto de sobre la renta de las personas fsicas,
as como la correspondiente cotizacin a la Seguridad Social en los
trminos establecidos en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre,
y las dems, que en su caso, pudieran corresponder.
El periodo de la beca podr prorrogarse por resolucin del director
gerente sin necesidad de nueva convocatoria, por un periodo mximo de
12 meses adicionales, siempre que haya disponibilidad presupuestaria
correspondiente y el desarrollo de la actividad que se este efectuando
as lo requiera o aconseje.

Deu. Naturalesa de la beques


Aquestes beques sn de formaci, perfeccionament de coneixements i adquisici dexperincia i habilitats, i les tasques que comporten
es desenrotllaran junt amb els tcnics del departament i personal de les
distintes rees de lIVAM.
La concessi i gaudi de les beques no estableixen cap tipus de relaci laboral amb lIVAM, ni suposen cap comproms per a la incorporaci posterior del becari a la plantilla de la entitat.

Diez. Naturaleza de la becas


Estas becas son de formacin, perfeccionamiento de conocimientos
y adquisicin de experiencia y habilidades, y las tareas que comporten
se desarrollarn junto a los tcnicos del departamento y personal de las
distintas reas del IVAM.
La concesin y disfrute de las becas no establecen ningn tipo de
relacin laboral con el IVAM, ni suponen ningn compromiso para la
incorporacin posterior del becario a la plantilla de dicha entidad.

Onze. Suspensi de la beca


1. En cas de malaltia fsica o psquica del becari, acreditada per
mitj de certificat mdic, que impedisca la realitzaci de les prctiques
formatives, la presidenta de lIVAM podr concedir una suspensi temporal de la beca, per un perode mxim de dos mesos. Si transcorregut el
termini, no es produeix la incorporaci a lactivitat formativa, la presidenta de lIVAM podr resoldre la beca i cobrir-la, si s el cas, segons
lorde establit en la borsa de reserva que resulte del procs de selecci.

Once. Suspensin de la beca


1. En caso de enfermedad fsica o psquica del becario, acreditada
mediante certificado mdico, que impida la realizacin de las prcticas formativas, el director Gerente del IVAM podr conceder una suspensin temporal de la beca, por un periodo mximo de dos meses. Si
transcurrido dicho plazo no se produce la incorporacin a la actividad
formativa, el director gerente del IVAM podr resolver la beca y proceder a cubrir la misma, en su caso, segn el orden establecido en la bolsa
de reserva que resulte del proceso de seleccin.
2. En caso de maternidad, adopcin o acogimiento, dicha suspensin podr extenderse para la madre, a peticin de la interesada hasta el
periodo de 16 semanas.
3. La suspensin conllevar la interrupcin de la dotacin econmica de la beca, reanudndose su abono con la reanudacin de las actividades formativas.
4. El periodo de suspensin de la beca no ser contabilizado como
periodo de disfrute de la misma.

2. En cas de maternitat, adopci o acolliment, la suspensi podr


estendres per a la mare, a petici de la interessada, fins al perode de
16 setmanes.
3. La suspensi comportar la interrupci de la dotaci econmica
de la beca, i sen reprendr labonament amb la represa de les activitats
formatives.
4. El perode de suspensi de la beca no ser comptabilitzat com a
perode de gaudi daquesta.
Dotze. Contravencions i disposicions subsegents
LIVAM podr deixar sense efecte, per resoluci del director gerent
de lIVAM a proposta de la comissi qualificadora, qualsevol de les
beques concedides, amb audincia prvia a linteressat, quan el beneficiari incrrega en alguna de les causes segents:
a) Incompliment de les seues obligacions.
b) No realitzar lactivitat que motiva la concessi.
c) Deixar de reunir els requisits exigits en la present convocatria.

Doce. Contravenciones y disposiciones subsiguientes


El IVAM podr dejar sin efecto, por resolucin del director gerente
del IVAM a propuesta de la comisin calificadora, cualquiera de las
becas concedidas, previa audiencia al interesado, cuando el beneficiario
incurra en alguna de las siguientes causas:
a) Incumplimiento de sus obligaciones.
b) No realizar la actividad que motiva la concesin.
c) Dejar de reunir los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Num. 7695 / 12.01.2016

474

d) Incrrer en supsit dincompatibilitat per a la seua concessi o


gaudi, de conformitat amb la base sexta de la present convocatria.
e) Incomplir, sense causa que ho justifique, qualsevol altra de les
condicions establides en la present convocatria.

d) Incurrir en supuesto de incompatibilidad para su concesin o


disfrute, de conformidad con las base sexta de la presente convocatoria.
e) Incumplir, sin causa que lo justifique, cualquier otra de las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

Tretze
Tota alteraci de les condicions tingudes en compte per a la concessi de les beques i, en tot cas, lobtenci o gaudi concurrent de beques,
subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens pblics
o privats, o la realitzaci de treballs o estudis que dificulten el compliment de la finalitat de la beca podr donar lloc a la modificaci i, si s
el cas, revocaci de la resoluci de concessi.

Trece
Toda alteracin de las condiciones tenidas en cuenta para la concesin de las becas y, en todo caso, la obtencin o disfrute concurrente
de becas, subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones
o entes pblicos o privados, o la realizacin de trabajos o estudios que
dificulten el cumplimiento de la finalidad de la beca podr dar lugar a
la modificacin y, en su caso, revocacin de la resolucin de concesin.

Catorze. Incidncies
Ser procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i lexigncia de linters de demora des del moment del pagament de la beca
en els supsits segents:
a) Haver obtingut la beca sense reunir les condicions exigides per
a aix.
b) Incompliment de la finalitat per a la qual ha sigut concedida la
beca.
c) Incompliment de les condicions imposades a ladjudicatari amb
motiu de la concessi i gaudi de la beca.

Catorce. Incidencias
Proceder el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del inters de demora desde el momento del pago de la beca en los
supuestos siguientes:
a) Haber obtenido la beca sin reunir las condiciones exigidas para
ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que ha sido concedida la
beca.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas al adjudicatario con
motivo de la concesin y disfrute de la beca.

Quinze. Borsa de reserva i substitucions


Davant de les incidncies, renncies, abandons o incompliments
que deixen vacant una beca, es procedir, si s el cas, valorades les
noves circumstncies, a cobrir la segona de lorde establit en la borsa
de reserva que resulte del procs de selecci. La renncia o resoluci de
la beca per qualsevol altre motiu, comportar la prdua de tots els seus
drets inherents i, per tant, el seu import deixar de percebres a partir del
moment de la renncia o resoluci, i shauran de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Quince. Bolsa de reserva y sustituciones


Ante las incidencias, renuncias, abandonos o incumplimientos que
dejen vacante una beca, se proceder, si es el caso, valoradas las nuevas
circunstancias, a cubrir la segunda del orden establecido en la bolsa de
reserva que resulte del proceso de seleccin. La renuncia o resolucin
de la beca por cualquier otro motivo, comportar la prdida de todos
sus derechos inherentes, y por tanto, su importe dejar de percibirse a
partir del momento de la renuncia o resolucin, debindose reintegrar
las cantidades percibidas indebidamente.

Setze. Causes de reintegrament de limport de la beca


Els becaris hauran de reintegrar limport de la beca si incorren en
alguna de les causes previstes en larticle 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.

Diecisis. Causas de reintegro del importe de la beca


Los becarios debern reintegrar el importe de la beca si incurren en
alguna de las causas previstas en el artculo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Dsset. No subjecci poltica de competncies UE en matria dajudes pbliques


La present convocatria no est subjecta a la poltica de competncia de la Uni Europea en matria dajudes pbliques.

Diecisiete. No sujecin poltica de competencias UE en materia de


ayudas pblicas
La presente convocatoria no est sujeta a la poltica de competencia
de la Unin Europea en materia de ayudas pblicas.

Num. 7695 / 12.01.2016

475

SOLLICITUD DE BECA DE PRCTIQUES PROFESSIONALS


SOLICITUD DE BECA DE PRCTICAS PROFESIONALES
BECA SOLLICITADA/BECA SOLICITADA

ESPECIALITAT (SI CAL)/ESPECIALIDAD (SI PROCEDE)

A. DADES DE LAS PERSONA SOLLICITANT/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE


COGNOMS/APELLIDOS

NOM/NOMBRE

DNI

D. NAIXEMENT / F.
NACIMIENTO

DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) /DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO CP


Y PUERTA)
PROVINCIA/PROVINCIA

C.

TELFON (FIX I MVIL)/TELFONO


(FIJO Y MVIL)

NACIONALITAT/NACIONALIDAD

Per a notificacions accepte ladrea electrnica que figura en esta sollicitud. Aix mateix, trie la prctica de notificaci
A efectos de notificaciones, acepto la direccin electrnica que figura en esta solicitud..

LOCALITAT/LOCALIDAD

C. ELECTRNIC/C.
ELECTRNICO
SI

NO

B. DECLARACI RESPONSABLE / DECLARACIN RESPONSABLE

La persona que subscriu DECLARA, sota la seua responsabilitat, que:


1.- No concorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condici de beneficiria establides en larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvenciones, que no s deutor de la Generalitat per reintegrament de subvenciones y que complix les bases de la convocatoria i la resta de normes que siguen
daplicaci.
2.- No s beneficiria duna altra beca de practiques professionals en lIVAM.
3.- Totes les dades arreplegades en la sollicitud i en el currculo que adjunta sn veridiques i que es troba en possessi de la documentaci que aixi ho acredita, i
queden a disposici de lIVAM per a la comprovaci, control i inspecci que sestimen oportuns.
La inexactitud, falsedat o omissi, de carcter esencial, en qualsevulla dada, manifestaci o document que sacompanye o incorpore a la present sollicitud
determinar lexclusi del procediment, sense perju de les responsabilitats penals, civils o administratives a qu hi haguera lloc (article 71 bis de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, del Rgim Jurdic de les Administracions Publiques i del Procediment administratiu Com, segons la modificaci introduda per mitj de larticle
tres de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificaci de diverses lleis per a la seua adaptaci a la llei sobre lliure accs a les activitats del servicis i el seu
exercici, BOE de 23/12/09).
La persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad, que:
1.- No concurre en ninguna de las prohibiciones para obtener la condicin de beneficiaria establecidas en el artculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones y que cumple con las bases de la convocatoria y dems normas que
resulten de aplicacin.
2.- Todos los datos recogidos en la solicitud y en el currculo que adjunta son verdicos y que se encuentra en posesin de la documentacin que as lo acredita,
quedando a disposicin del IVAM para la comprobacin, control e inspeccin que se estimen oportunos.
La inexactitud, falsedad u omisin, de carcter esencial, en cualquier dato, manifestacin o documentos que se acompae o incorpore a la presente solicitud
determinar la exclusin del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artculo 71 bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento administrativo Comn, segn la modificacin introducida
mediante el artculo tres de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacin de diversas leyes para su adaptacin a la ley sobre libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, BOE de 23/12/09).

C. AUTORITZACI /AUTORIZACIN

Done la meua autoritzaci perqu lAdministraci obtinga directament lacreditaci del compliment de les obligacions tributries amb la Seguretat Social previstes en
els articles 18 i 19, respectivament del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual saprova el reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Doy mi autorizacin para que la Administracin obtenga directamente la acreditacin del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
previstas en los artculos 18 y 19; respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

D. SOLLICITUD /SOLICITUD
Que ats que reunisc les condiciones exigides en la convocatoria de la beca especificada en el encapalament, sollicite que siga admesa la present sollicitud als
efectes del que establix la correspondent convocatoria.
Accepte les bases publicades per a la realitzaci de beques de prctiques professionals, i em compromet a assistir i participar plenament en el programes que
siguen establits en cas de ser-ne adjudictari/ria.
Que estimando reunir les condiciones exigidas en la convocatoria de la beca especificada en el encabezamiento, solicito que sea admitida la presente solicitud a
los efectos de los establecido en la correspondiente convocatoria.
Acepto las bases publicadas para la realizacin de becas de prcticas profesionales, y me comprometo a asistir y participar plenamente en los programas que sean
establecidos en caso de ser adjudicatario/a.
______________________________, ________ d _________ de ________________

Firma: ______________________________________________________________

Registre dentrada / Registro de entrada


Les dades de carcter personal que cont limprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tracta,ente per este organ
administratiu, com a titular responsable del fitxer, en el us de les funciones prpies que t atribuides i en lambit de les
seues competncies. Aix mateix, sinforma de la possibilitat dexercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici,
tot aix confirmat amb el que disposa lart. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de dades de Carcter Personal
(BOE nm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este
rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el
mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin,
cancelacin y oposicin todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de
Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

INSTITUT VALENCI DART MODERN.-

Data dentrada en lrgan competent.


Fecha de entrada en rgano competente

Num. 7695 / 12.01.2016

476

CURRCULUM
CURRCULO
A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

NOM / NOMBRE

DNI/NIE

DOMICILI / DOMICILIO

LOCALITAT / LOCALIDAD

CP

PROVINCIA / PROVINCIA

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

FOTO RECENT (opcional)


FOTO RECIENTE (opcional)

TELFONS / TELFONOS

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

B TITULACIONS OFICIALS / TITULACIONES OFICIALES


TITULACI DE LA CONVOCATORIA / TITULACIN DE LA CONVOCATORIA

TIPUS / TIPO (1)

INSTITUCI EN LA QUAL ES VA OBTINDRE EL TTOL / INSTUTICIN EN LA QUE SE OBTUVO EL TTULO


DATA DOBTENCI DEL TTOL/ FECHA OBTENCIN DEL TTULO

NOTA MITJANA EXPEDIENT ACEDMIC / NOTA MEDIA EXPEDIENTE ACADMICO

ALTRES TITULACIONS OFICIALS / OTRAS TITULACIONES OFICIALES

TITULACI/TITULACIN

INSTITUCI/INSTITUCIN

DATA OBTENCI TTOL


FECHA OBTENCIN TTULO

MITJANA / MEDIA

TIPUS / TIPO (2)

TITULACI/TITULACIN

INSTITUCI/INSTITUCIN

DATA OBTENCI TTOL


FECHA OBTENCIN TTULO

MITJANA / MEDIA

TIPUS / TIPO (2)

TITULACI/TITULACIN

INSTITUCI/INSTITUCIN

DATA OBTENCI TTOL


FECHA OBTENCIN TTULO

MITJANA / MEDIA

TIPUS / TIPO (2)

TITULACI/TITULACIN

INSTITUCI/INSTITUCIN

DATA OBTENCI TTOL


FECHA OBTENCIN TTULO

MITJANA / MEDIA

TIPUS / TIPO (2)

(1) Tipus de titulaci / Tipo de titulacin: 1.- Superior; 2.- Mitjana / Media; 3.- FP
(2) Tipus de altres titulacions / Tipos de otras titulaciones: 1.- Doctor; 2.- Altra llicenciatura o equivalent / Otra licenciatura o equivalente; 3.- Altra diplomatura o equivalene / Otra diplomatura o equivalente

C IDIOMES (equivalncia segons el marc com europeu de referncia)


IDIOMAS (equivalencia segn el marco comn europeo de referencia)
LLENGUA MATERNA
LENGUA MATERNA

VALENCI NIVELL SEGONS JQCV


VALENCIANO NIVEL SEGN JQCV
Elemental

Oral

Mitj

Superior

ALTRES IDIOMES / OTROS IDIOMAS

IDIOMA

NIVELL (MCER) /NIVEL (MCER)

TITULACI OFICIAL / TITULACIN OFICIAL

IDIOMA

NIVELL (MCER) /NIVEL (MCER)

TITULACI OFICIAL / TITULACIN OFICIAL

IDIOMA

NIVELL (MCER) /NIVEL (MCER)

TITULACI OFICIAL / TITULACIN OFICIAL

IDIOMA

NIVELL (MCER) /NIVEL (MCER)

TITULACI OFICIAL / TITULACIN OFICIAL

D EXPERIENCIA LABORAL (primer el ms recent) /


EXPERIENCIA LABORAL (primero el mes reciente)
NOM DE LOCUPADOR/A / NOMBRE DEL EMPLEADOR/A

ADREA / DIRECCIN

DATA INICI / FECHA INICIO

TIPUS DEMPRESA O SECTOR /


TIPO EMPRESA OSECTOR

DATA FI / FECHA FIN

LLOC O CRREC OCUPAT


PUESTO O CARGO OCUPADO

RELACI LABORAL AMB LOCUPADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRACTIQUES...) / RELACIN LABORAL CON EL EMPLEADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRCTICAS...)

PRINCIPALS ACTIVITATS I RESPONSABILITATS / PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

ENTORN I PRINCIPALS FERRAMENTES INFORMTIQUES EMPRADES / ENTORNO Y PRINCIPALES HERRAMIENTAS INFORMTICAS EMPLEADAS

INSTITUT VALENCI DART MODERN, IVAM

Num. 7695 / 12.01.2016

477

CURRCULUM
CURRCULO
D EXPERINCIA LABORAL (continuaci) / EXPERIENCIA LABORAL (continuacin)
NOM DE LOCUPADOR/A / NOMBRE DEL EMPLEADOR/A

ADREA / DIRECCIN

DATA INICI / FECHA INICIO

TIPUS DEMPRESA O SECTOR /


TIPO EMPRESA OSECTOR

DATA FI / FECHA FIN

LLOC O CRREC OCUPAT


PUESTO O CARGO OCUPADO

RELACI LABORAL AMB LOCUPADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRACTIQUES...) / RELACIN LABORAL CON EL EMPLEADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRCTICAS...)

PRINCIPALS ACTIVITATS I RESPONSABILITATS / PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

ENTORN I PRINCIPALS FERRAMENTES INFORMTIQUES EMPRADES / ENTORNO Y PRINCIPALES HERRAMIENTAS INFORMTICAS EMPLEADAS

NOM DE LOCUPADOR/A / NOMBRE DEL EMPLEADOR/A

ADREA / DIRECCIN

DATA INICI / FECHA INICIO

TIPUS DEMPRESA O SECTOR /


TIPO EMPRESA OSECTOR

DATA FI / FECHA FIN

LLOC O CRREC OCUPAT


PUESTO O CARGO OCUPADO

RELACI LABORAL AMB LOCUPADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRACTIQUES...) / RELACIN LABORAL CON EL EMPLEADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRCTICAS...)

PRINCIPALS ACTIVITATS I RESPONSABILITATS / PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

ENTORN I PRINCIPALS FERRAMENTES INFORMTIQUES EMPRADES / ENTORNO Y PRINCIPALES HERRAMIENTAS INFORMTICAS EMPLEADAS

NOM DE LOCUPADOR/A / NOMBRE DEL EMPLEADOR/A

ADREA / DIRECCIN

DATA INICI / FECHA INICIO

TIPUS DEMPRESA O SECTOR /


TIPO EMPRESA OSECTOR

DATA FI / FECHA FIN

LLOC O CRREC OCUPAT


PUESTO O CARGO OCUPADO

RELACI LABORAL AMB LOCUPADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRACTIQUES...) / RELACIN LABORAL CON EL EMPLEADOR/A (CONTRACTUAL, BECA, PRCTICAS...)

PRINCIPALS ACTIVITATS I RESPONSABILITATS / PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

ENTORN I PRINCIPALS FERRAMENTES INFORMTIQUES EMPRADES / ENTORNO Y PRINCIPALES HERRAMIENTAS INFORMTICAS EMPLEADAS

INSTITUT VALENCI DART MODERN, IVAM

Num. 7695 / 12.01.2016

478

CURRCULUM
CURRCULO
E CURSOS DE POSTGRAU (DOCTORAT I MSTERS) /
CURSOS DE POSGRADO (DOCTORADO Y MASTERS)
DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

CRDITS / CRDITOS

OFICIAL O PROPI / OFICIAL O PROPIO

HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

CRDITS / CRDITOS

OFICIAL O PROPI / OFICIAL O PROPIO


HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

CRDITS / CRDITOS

OFICIAL O PROPI / OFICIAL O PROPIO


HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

CRDITS / CRDITOS

OFICIAL O PROPI / OFICIAL O PROPIO


HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

F FORMACI ESPECFICA DE LOBJECTE DE LA CONVOCATORIA (el ms recent primer)


FORMACIN ESPECFICA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (el ms reciente primero)
DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

DENOMINACI / DENOMINACIN
ANY / AO

HORES / HORAS

INSTITUCI ORGANITZADORA / INSTITUCIN ORGANIZADORA

INSTITUT VALENCI DART MODERN, IVAM

Num. 7695 / 12.01.2016

479

CURRCULUM
CURRCULO
G ALTRES CAPACITATS I COMPETNCIES / OTRAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS

ADQUIRIDES AL LLARG DE LA VIDA I LA CARRERA EDUCATIVA I PROFESIONAL PER NO NECESSRIAMENT AVALADES PER CERTIFICATS I DIPLOMES OFICIALS
ADQUIRIDAS A LO LARGO DE LA VIDA Y LA CARRERA EDUCATIVA Y PROFESIONAL PERO NO NECESARIAMENTE AVALADAS POR CERTIFICADOS Y DIPLOMAS OFICIALES

H INFORMACI ADICIONAL / INFORMACIN ADICIONAL

QUALSEVOL ALTRA INFORMACI QUE CONSIDERE IMPORTANT / CUALQUIER OTRAS INFORMACIN QUE CONSIDERE IMPORTANTE

I RELACI DE DOCUMENTS / RELACIN DE DOCUMENTOS


ENUMERAR ELS DOCUMENTS ORIGINALS QUE ACREDITEN ELS MRITS EN EL PRESENT CURRCULO
ENUMERAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE ACREDITEN LOS MRITOS EN EL PRESENTE CURRICULUM

INSTITUT VALENCI DART MODERN, IVAM