Está en la página 1de 9

Num. 7705 / 26.01.

2016

Conselleria dEducaci,
Investigaci, Cultura i Esport

1749

Conselleria de Educacin,
Investigacin, Cultura y Deporte

RESOLUCI de 20 de gener de 2016, de la Direcci


General de Poltica Educativa, per la qual es convoca el
procediment de sollicitud de participaci en el procs de
selecci dels centres pblics que seran proposats al Ministeri dEducaci, Cultura i Esport per a lassignaci dauxiliars de conversa en llenges estrangeres per al curs
2016-17. [2016/411]

RESOLUCIN de 20 de enero de 2016, de la Direccin


General de Poltica Educativa, por la que se convoca el
procedimiento de solicitud de participacin en el proceso
de seleccin de los centros pblicos que sern propuestos al Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte para
la asignacin de auxiliares de conversacin en lenguas
extranjeras para el curso 2016-17. [2016/411]

La Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, modificada per


la Llei Orgnica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, indica, en larticle 2, que un dels fins del sistema educatiu
espanyol s la capacitaci per a la comunicaci en la llengua oficial
i cooficial, si nhi ha, i en una o ms llenges estrangeres. En aquest
sentit, els decrets del Consell pels quals sestableixen els currculums de
lEducaci Primria (Decret 108/2014, de 4 de juliol) i el de lEducaci
Secundria Obligatria i Batxillerat (Decret 87/2015, de 5 de juny),
inclouen, com a objectiu, ladquisici de la competncia comunicativa
en una o ms llenges estrangeres.
LOrde 19/2011, de 5 dabril, de la Conselleria dEducaci, va
establir la Xarxa de Centres Plurilinges a la Comunitat Valenciana,
constituda per aquells centres docents que ofereixen en la seua proposta curricular alguna rea, matria o mdul vehiculat en una llengua
estrangera, amb lobjectiu daconseguir la millora de la competncia
lingstica de lalumnat en aquesta llengua estrangera.
El Decret 127/2012 regula el plurilingisme en lensenyana no universitria a travs de programes que garanteixen la presncia vehicular
dalguna llengua estrangera en rees, matries o mduls no lingstics.

Per tot aix, en virtut de les competncies assignades pel Decret


155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual saprova el Reglament orgnic i funcional de la Conselleria dEducaci, Investigaci,
Cultura i Esport, resolc:

La Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, modificada


por la Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la
Calidad Educativa, indica, en el artculo 2, que uno de los fines del
sistema educativo espaol es la capacitacin para la comunicacin en la
lengua oficial y cooficial, si la hay, y en una o ms lenguas extranjeras.
En este sentido, los decretos del Consell por los que se establecen los
currculos de la Educacin Primaria (Decreto 108/2014, de 4 de julio)
y el de la Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Decreto
87/2015, de 5 de junio), incluyen, como objetivo, la adquisicin de la
competencia comunicativa en una o ms lenguas extranjeras.
La Orden 19/2011, de 5 de abril, de la Conselleria de Educacin,
estableci la Red de Centros Plurilinges de la Comunitat Valenciana,
constituida por los centros docentes que ofrecen en su propuesta curricular alguna rea, materia o mdulo vehiculado en una lengua extranjera, con el objectivo de conseguir la mejora de la competencia lingstica
del alumnado en esta lengua extranjera.
El Decreto 127/2012 regula el plurilingismo en la enseanza no
universitaria a travs de programas que garantizan la presencia vehicular de alguna lengua extranjera en reas, materias o mdulos no lingsticos.
Los objetivos del Programa de Auxiliares de Conversacin son
favorecer de manera eficaz el plurilingismo y elevar efectivamente
el nivel de comprensin y expresin oral en lenguas extranjeras en el
sistema educativo. La sociedad actual reclama actuaciones que favorezcan el dominio de diferentes lenguas, en consonancia con los pases
de su entorno y en un contexto internacional globalizado en los mbitos
educativo, econmico y social. En el sistema educativo valenciano, con
una larga tradicin bilinge, la presencia de ms lenguas curriculares y
vehiculares potencia la adquisicin de lenguas adicionales y el rendimiento acadmico del alumnado.
Por todo ello y en virtud de las competencias asignadas por el
Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento orgnico y funcional de la Conselleria de Educacin, Investigacin, Cultura y Deporte, resuelvo:

Primer. Objecte i mbit daplicaci


La present resoluci t com a objecte convocar els centres docents
pblics de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits de participaci perqu solliciten auxiliars de conversa en llengua estrangera per al curs 2016-2017. Per mitj daquesta
convocatria se seleccionaran els centres educatius que es proposaran
al Ministeri dEducaci, Cultura i Esport perqu sels assignen auxiliars
de conversa que ajuden a millorar les competncies lingstiques de
lalumnat en les llenges estrangeres del currculum (angls, francs,
alemany i itali).

Primero. Objeto y mbito de aplicacin


La presente resolucin tiene como objeto convocar a los centros
docentes pblicos de niveles no universitarios de la Comunidad Valenciana que cumplan los requisitos de participacin para los que se solicitan auxiliares de conversacin en lengua extranjera para el curso 20162017. Mediante esta convocatoria se seleccionarn los centros educativos que se propondrn al Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte
para que se les asignen auxiliares de conversacin que ayuden a mejorar
las competencias lingsticas del alumnado en las lenguas extranjeras
del currculo (ingls, francs, alemn e italiano).

Segon. Destinataris i requisits de participaci


Sn destinataris daquesta convocatria els centres pblics dEducaci Infantil, Primria, Secundria i Cicles Formatius en els quals sest
impartint la llengua estrangera per a la qual solliciten auxiliar de conversa en el curs 2015-2016. Aquests centres han dutilitzar una llengua
estrangera com a mitj dinstrucci en una rea, matria o mdul no
lingstic, com a mnim.
Per tant, sn destinataris daquesta convocatria tots els centres pblics que tenen autoritzat el projecte lingstic de centre amb
un programa deducaci plurilinge (PPEV o PPEC) i els centres de
Secundria i de Cicles Formatius que pertanyen a la Xarxa de Centres
Plurilinges.

Segundo. Destinatarios y requisitos de participacin


Son destinatarios de esta convocatoria los centros pblicos de Educacin Infantil, Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos en los que se
est impartiendo en el curso 2015-2016 la lengua extranjera para la que
solicitan auxiliar de conversacin. Estos centros deben utilizar una lengua extranjera como medio de instruccin en un rea, materia o mdulo
no lingstico, como mnimo.
Por lo tanto, son destinatarios de esta convocatoria todos los centros
pblicos que tienen autorizado el proyecto lingstico de centro con un
programa de educacin plurilinge (PPEV o PPEC) y los centros de
Secundaria y de Ciclos Formativos que pertenecen a la Red de Centros
Plurilinges.

Els objectius del Programa dAuxiliars de Conversa sn afavorir de


manera efica el plurilingisme i elevar efectivament el nivell de comprensi i expressi oral en llenges estrangeres en el sistema educatiu.
La societat actual reclama actuacions que afavorisquen el domini de
diferents llenges, en consonncia amb els pasos del seu entorn i en
un context internacional globalitzat en els mbits educatiu, econmic i
social. En el sistema educatiu valenci, amb una llarga tradici bilinge,
la presncia de ms llenges curriculars i vehiculars potencia ladquisici de llenges addicionals i el rendiment acadmic de lalumnat.

Num. 7705 / 26.01.2016

1750

6. Lauxiliar estar assignat a un mxim de dos professors i a un


mxim de dos assignatures.

Tercero. Caractersticas del programa


1. El perodo de la estancia del auxiliar de conversacin es el comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de mayo de 2017. En
situaciones excepcionales y por causas justificadas, el auxiliar se podr
incorporar en fecha posterior al 1 de octubre de 2016.
2. El auxiliar de conversacin permanecer en el centro durante
12 horas semanales, de las que por lo menos 9 deben ser de atencin
directa al alumnado junto al docente del grupo correspondiente y por lo
menos 1 hora debe ser de coordinacin con el tutor y con el profesorado
con el que colabora. El centro debe distribuir las 12 horas semanales en
4 das consecutivos, excepto en casos justificados.
3. En los centros de Primaria, el auxiliar ha de ejercer sus funciones,
principalmente, con los grupos de cursos superiores. En casos excepcionales, puede atender los grupos de cursos inferiores.
4. El auxiliar debe asistir al centro durante el periodo fijado por el
calendario lectivo, teniendo en cuenta los das festivos especficos de
la Comunidad Valenciana y los de la localidad donde est ubicado el
centro.
5. El auxiliar de conversacin es, a todos los efectos, una persona
que realiza una actividad de formacin inicial docente en el centro educativo, y no se considera personal docente, ni tiene ninguna relacin
contractual o laboral. El auxiliar debe compartir las horas lectivas con
el profesorado del centro al que ha sido asignado. En ninguna circunstancia el auxiliar puede permanecer solo con los alumnos ni asumir
responsabilidades que correspondan al docente.
6. El auxiliar estar asignado a un mximo de dos profesores y a un
mximo de dos asignaturas.

Quart. Funcions de lauxiliar de conversa


1. A lauxiliar no se li poden assignar tasques duna altra llengua
que no siga la seua.
2. Les funcions especfiques de lauxiliar han destar fonamentalment encaminades a reforar la interacci oral de lalumnat. Ha dexercir, entre altres, les funcions segents:

Cuarto. Funciones del auxiliar de conversacin


1. Al auxiliar no se le pueden asignar tareas de otra lengua que no
sea la suya.
2. Las funciones especficas del auxiliar deben estar fundamentalmente encaminadas a reforzar la interaccin oral del alumnado. Debe
ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

Collaborar i coordinar-se amb el professorat i integrar les seues


actuacions en el desenvolupament de la competncia lingstica oral,
tant en les classes de llengua estrangera com en les drees, matries o
mduls no lingstics.
Collaborar amb el professorat en lelaboraci o adaptaci de
materials didctics en la llengua estrangera.
Desenvolupar activitats que fomenten la motivaci i linters de
lalumnat per la llengua i cultura del seu pas dorigen.
Fomentar la creaci dun ambient plurilinge i intercultural en
el centre.
Realitzar altres tasques relacionades amb laprenentatge de la
llengua estrangera dacord amb el que sestablisca en la Guia per a
auxiliars de conversa estrangers a Espanya del Ministeri dEducaci,
Cultura i Esport.

Colaborar y coordinarse con el profesorado e integrar sus actuaciones en el desarrollo de la competencia lingstica oral, tanto en las
clases de lengua extranjera como en las de reas, materias o mdulos
no lingsticos.
Colaborar con el profesorado en la elaboracin o adaptacin de
materiales didcticos en la lengua extranjera.
Desarrollar actividades que fomenten la motivacin y el inters
del alumnado por la lengua y cultura de su pas de origen.
Fomentar la creacin de un ambiente plurilinge e intercultural
en el centro.
Realizar otras tareas relacionadas con el aprendizaje de la lengua extranjera de acuerdo con lo que se establezca en la Gua para
Auxiliares de Conversacin Extranjeros en Espaa del Ministerio de
Educacin, Cultura y Deporte.

Cinqu. Sollicituds, forma, lloc i termini de presentaci


1. Els centres interessats a participar en la present convocatria han
domplir els tres annexos daquesta resoluci, segellats i signats per
la direcci del centre, i presentar-los en format paper en el Registre
General de la Conselleria dEducaci, Investigaci, Cultura i Esport
(av. Campanar, 32, 46015 Valncia), sense perju del que preveu larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de
les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.
En el cas que sopte per una oficina de Correus, la documentaci
sha de presentar en sobre obert perqu siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser enviada. Si no es procedeix daquesta
manera, la documentaci es considerar presentada en la data dentrada en el registre de la Conselleria dEducaci, Investigaci, Cultura i
Esport.
2. La documentaci sha de dirigir al Servei dEducaci Plurilinge (Direcci General de Poltica Educativa, Avinguda Campanar, 32,
46015 Valncia).
3. La no inclusi dalgun annex ser motiu dexclusi.
4. El termini de presentaci de les sollicituds ser de 10 dies naturals a comptar a partir de lendem de la publicaci daquesta resoluci
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Quinto. Solicitudes, forma, lugar y plazo de presentacin


1. Los centros interesados en participar en la presente convocatoria
deben rellenar los tres anexos, sellados y firmados por la direccin del
centro, y presentarlos en formato papel en el Registro General de la
Conselleria de Educacin, Investigacin, Cultura y Deporte (Avenida de
Campanar, 32, 46015 Valencia), sin perjuicio de lo que prev el artculo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las
Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.
En caso de que se opte por una oficina de Correos, la documentacin se debe presentar en sobre abierto para que sea fechada y sellada
por el funcionario de correos antes de ser enviada. Si no se procede de
esta manera, la documentacin se considerar presentada en la fecha
de entrada en el registro de la Conselleria de Educacin, Investigacin,
Cultura y Deporte.
2. La documentacin se debe dirigir al Servicio de Educacin Plurilinge (Direccin General de Poltica Educativa, Avenida de Campanar,
32, 46015 Valencia).
3. La no inclusin de algn anexo ser motivo de exclusin.
4. El plazo de presentacin de las solicitudes ser de 10 das naturales a contar a partir del da siguiente de la publicacin de esta resolucin
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Caracterstiques del programa


1. El perode de lestada de lauxiliar de conversa s el comprs
entre l1 doctubre de 2016 i el 31 de maig de 2017. En situacions
excepcionals i per causes justificades, lauxiliar es podr incorporar en
data posterior a l1 doctubre de 2016.
2. Lauxiliar de conversa romandr en el centre durant 12 hores
setmanals, de les quals almenys 9 han de ser datenci directa a lalumnat juntament amb el docent del grup corresponent, i almenys 1 hora
ha de ser de coordinaci amb el tutor i amb el professorat amb el qual
collabora. El centre ha de distribuir les 12 hores setmanals en 4 dies
consecutius, excepte en casos justificats.
3. En els centres de Primria, lauxiliar ha dexercir les seues funcions, principalment, amb els grups de cursos superiors. En casos excepcionals, pot atendre els grups de cursos inferiors.
4. Lauxiliar ha dassistir al centre durant el perode fixat pel calendari lectiu, tenint en compte els dies festius especfics de la Comunitat
Valenciana i els de la localitat on subique el centre.
5. Lauxiliar de conversa s, a tots els efectes, una persona que realitza una activitat de formaci inicial docent al centre educatiu, i no es
considera personal docent, ni t cap relaci contractual o laboral. Lauxiliar ha de compartir les hores lectives amb el professorat del centre a
qu ha sigut assignat. En cap circumstncia lauxiliar pot romandre sol
amb els alumnes ni assumir responsabilitats que corresponen al docent.

Num. 7705 / 26.01.2016

1751

5. Aquells centres que desitgen sollicitar auxiliar de conversa per


a ms duna llengua estrangera, han de presentar tantes sollicituds,
acompanyades de la documentaci necessria, com auxiliars de conversa se solliciten.

5. Aquellos centros que deseen solicitar auxiliar de conversacin


para ms de una lengua extranjera, deben presentar tantas solicitudes,
acompaadas de la documentacin necesaria, como auxiliares de conversacin se soliciten.

Sis. Documentaci
1. Cada centre aspirant ha de lliurar els tres annexos esmentats en
el punt 5.
2. Els centres autoritzats per a aplicar un programa experimental plurilinge dacord amb lOrde de 19 de maig de 2009 (DOCV
12.06.2009) i els centres als quals el Ministeri dEducaci, Cultura i
Esport ha assignat un auxiliar de conversa per que per raons alienes al
centre educatiu, b no sha incorporat durant el curs 2015-2016, o b ha
renunciat formalment a la plaa dauxiliar de conversa, noms han de
presentar els annexos I i II.

Sexto. Documentacin
1. Cada centro aspirante debe entregar los tres anexos mencionados
en el punto 5.
2. Los centros autorizados para aplicar un programa experimental
plurilinge de acuerdo con la Orden de 19 de mayo de 2009 (DOCV
12.06.2009) y los centros en los que el Ministerio de Educacin, Cultura
y Deporte ha asignado un auxiliar de conversacin pero que por razones
ajenas al centro educativo, bien no se ha incorporado durante el curso
2015-2016, o bien ha renunciado formalmente a la plaza de auxiliar de
conversacin, solamente deben presentar los anexos I y II.

Set. Criteris per a la selecci dels centres


1. Sestableix una quota de reserva per als centres referits en lapartat 6.2.
2. La selecci de la resta de centres per a lacollida dauxiliars de
conversa es realitzar atenent els criteris segents:
Per no haver comptat amb auxiliar de conversa per a la mateixa
llengua estrangera que se sollicita en els ltims cursos, dacord amb el
barem de la taula segent, fins a 100 punts. No cal presentar documentaci acreditativa.

Sptimo. Criterios para la seleccin de los centros


1. Se establece una cuota de reserva para los centros referidos en
el apartado 6. 2.
2. La seleccin del resto de centros para la acogida de auxiliares de
conversacin se realizar atendiendo a los siguientes criterios:
Por no haber contado con auxiliar de conversacin para la misma
lengua extranjera que se solicita en los ltimos cursos, de acuerdo con el
baremo de la tabla siguiente, hasta 100 puntos. No hace falta presentar
documentacin acreditativa.

No haver comptat amb auxiliar en


la llengua estrangera sollicitada
En els 3 ltims cursos
En els 2 ltims cursos
En el present curs

Cursos
2013-14, 2014-15 i 2015-16
2014-15 i 2015-16
2015-16

Puntuaci
100
70
40

No haber contado con auxiliar en


la lengua extranjera solicitada
En los 3 ltimos cursos
En los 2 ltimos cursos
En el presente curso

Cursos
2013-14, 2014-15 y 2015-16
2014-15 y 2015-16
2015-16

Puntuacin
100
70
40

Per ser centre autoritzat i estar aplicant el Portfolio Europeu de les


Llenges (PEL / e-PEL) durant el curs 2015-2016, fins a 40 punts. No
cal presentar documentaci acreditativa.
Justificaci de la necessitat de la presncia dun auxiliar de conversa (annex III), fins a 60 punts.
En cas dobtindre la mateixa puntuaci, es donar prioritat als centres que no hagen acollit un auxiliar de la mateixa llengua estrangera
que se sollicita durant altres cursos anteriors.
Tota la documentaci ser verificada pel Servei dEducaci Plurilinge. La falta de coincidncia o veracitat de la informaci o de la
documentaci aportada, detectada en qualsevol fase del procediment,
comportar la desestimaci de la sollicitud, sense perju daltres responsabilitats en qu puga incrrer el sollicitant en el supsit de falsedat.

Por ser centro autorizado y estar aplicando el Portfolio Europeo de


las Lenguas (PEL / e-PEL) durante el curso 2015-2016, hasta 40 puntos.
No hace falta presentar documentacin acreditativa.
Justificacin de la necesidad de la presencia de un auxiliar de
conversacin (anexo III), hasta 60 puntos.
En caso de obtener la misma puntuacin, se dar prioridad a los centros que no hayan acogido a un auxiliar de la misma lengua extranjera
que se solicita durante otros cursos anteriores.
Toda la documentacin ser verificada por el Servicio de Educacin
Plurilinge. La falta de coincidencia o veracidad de la informacin o
de la documentacin aportada, detectada en cualquier fase del procedimiento, comportar la desestimacin de la solicitud, sin perjuicio de
otras responsabilidades en que pueda incurrir el solicitante en el supuesto de falsedad.

Huit. Instrucci del procediment


1. La Direcci General de Poltica Educativa nomenar una comissi de valoraci presidida per la cap del Servei dEducaci Plurilinge,
de la qual tamb formaran part tres vocals membres del mencionat servei, a ms dun secretari amb veu i vot. Aquesta comissi tindr les
atribucions segents:
Estudiar i avaluar la documentaci presentada dacord amb els
criteris establits en lapartat 7.
Sollicitar els informes i lassessorament que estime necessaris.
Formular la proposta de resoluci que elevar al director general
de Poltica Educativa.
2. La comissi de valoraci elaborar una llista ordenada dels centres sollicitants segons la puntuaci obtinguda.
3. El nombre de centres seleccionats estar en funci de la quota
dauxiliars de conversa assignats pel Ministeri dEducaci, Cultura i
Esport a la Comunitat Valenciana. Aix mateix, la dotaci daquests
als centres proposats estar condicionada a lexistncia de candidats
disponibles en la llista de reserva, per la qual cosa el fet de figurar en la
llista de centres seleccionats no garanteix lacollida final dun auxiliar.

Octavo. Instruccin del procedimiento


1. La Direccin General de Poltica Educativa nombrar una comisin de valoracin presidida por la jefa del Servicio de Educacin Plurilinge, de la que tambin formarn parte tres vocales miembros del
mencionado servicio, adems de un secretario con voz y voto. Esta
comisin tendr las siguientes atribuciones:
Estudiar y evaluar la documentacin presentada de acuerdo con
los criterios establecidos en el apartado 7.
Solicitar los informes y el asesoramiento que estime necesarios.
Formular la propuesta de resolucin que elevar al director general de Poltica Educativa.
2. La comisin de valoracin elaborar una lista ordenada de los
centros solicitantes segn la puntuacin obtenida.
3. El nmero de centros seleccionados estar en funcin de la cuota
de auxiliares de conversacin asignados por el Ministerio de Educacin,
Cultura y Deporte para la Comunitat Valenciana. Asimismo, la dotacin
de estos a los centros propuestos estar condicionada a la existencia
de candidatos disponibles en la lista de reserva, por lo que el hecho de
figurar en la lista de centros seleccionados no garantiza la acogida final
de un auxiliar.
4. El proceso de seleccin y asignacin de auxiliares de conversacin a los centros seleccionados ser realizado por la Subdireccin
General de Promocin Exterior Educativa del Ministerio de Educacin,

4. El procs de selecci i assignaci dauxiliars de conversa als


centres seleccionats ser realitzat per la Subdirecci General de Promoci Exterior Educativa del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport i el

Num. 7705 / 26.01.2016

seguiment de la seua activitat ser competncia del Servei dEducaci


Plurilinge, amb el suport de la Inspecci Educativa.
5. En el cas que un auxiliar de conversa renuncie a la seua plaa, la
substituci es far efectiva per part de la Subdirecci General de Promoci Exterior Educativa del Ministeri dEducaci, Cultura i Esport,
sempre que siga possible en funci de la disponibilitat de sollicitants en
llista de reserva i de la data en qu es produeix la renncia.
Nov. Resoluci del procediment
1. Formulada la proposta de resoluci per la comissi de valoraci,
la Direcci General de Poltica Educativa, dictar la resoluci provisional de concessi on sindicaran els centres seleccionats per a ser proposats al Ministeri dEducaci, Cultura i Esport per a acollir un auxiliar
de conversa en el curs 2016-2017.
2. La resoluci provisional ser comunicada als centres a la seua
adrea de correu electrnic de contacte i exposada en la pgina web del
Servei dEducaci Plurilinge: http://www.ceice.gva.es/ocd/sedev/val/
sedev.htm
3. Els centres sollicitants podran presentar allegacions contra
aquesta resoluci provisional en el termini de 10 dies hbils a partir de
la data de la seua publicaci.
4. Transcorregut el termini de presentaci dallegacions, la comissi de valoraci les estudiar i elevar la proposta de resoluci definitiva a la Direcci General de Poltica Educativa. La resoluci per la
qual es resol definitivament la convocatria de sollicitud dauxiliars de
conversa es publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
5. Es constituir una llista despera ordenada per llengua i per puntuaci amb els centres als quals no shaja proposat ladjudicaci dauxiliar.
Deu. Obligacions dels centres seleccionats
La direcci dels centres proposats es compromet a complir les obligacions segents:
Designar un o una docent com a persona responsable que tutele
les activitats de lauxiliar de conversa en el centre educatiu.
Comunicar al Servei dEducaci Plurilinge el nom, telfon i
adrea de correu electrnic del mencionat docent, aix com qualsevol
modificaci daquestes dades.
Assignar un horari a lauxiliar dacord amb el que estableix lapartat 3.2 i remetrel al Servei dEducaci Plurilinge, en els 20 dies naturals immediats a la seua arribada al centre.

1752

Cultura y Deporte y el seguimiento de su actividad ser competencia


del Servicio de Educacin Plurilinge, con el apoyo de la Inspeccin
Educativa.
5. En caso de que un auxiliar de conversacin renuncie a su plaza,
la sustitucin se har efectiva por parte de la Subdireccin General de
Promocin Exterior Educativa del Ministerio de Educacin, Cultura y
Deporte, siempre que sea posible en funcin de la disponibilidad de solicitantes en lista de reserva y de la fecha en que se produzca la renuncia.
Noveno. Resolucin del procedimiento
1. Formulada la propuesta de resolucin por la comisin de valoracin, la Direccin General de Poltica Educativa dictar la resolucin
provisional de concesin donde se indicarn los centros seleccionados
para ser propuestos al Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte para
acoger un auxiliar de conversacin en el curso 2016-2017.
2. La resolucin provisional ser comunicada a los centros en su
direccin de correo electrnico de contacto y expuesta en la pgina web
del Servicio de Educacin Plurilinge http://www.ceice.gva.es/ocd/
sedev/val/sedev.htm.
3. Los centros solicitantes podrn presentar alegaciones contra esta
resolucin provisional en el plazo de 10 das hbiles a partir de la fecha
de su publicacin.
4. Transcurrido el plazo de presentacin de alegaciones, la comisin de valoracin las estudiar y elevar la propuesta de resolucin
definitiva a la Direccin General de Poltica Educativa. La resolucin
por la que se resuelve definitivamente la convocatoria de solicitud de
auxiliares de conversacin se publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
5. Se constituir una lista de espera ordenada por lengua y por puntuacin con los centros a los que no se haya propuesto la adjudicacin
de auxiliar.

Assegurar la presncia de lauxiliar en no ms de dos assignatures


i amb no ms de dos professors. Es recomana que una assignatura siga
lingstica i laltra no lingstica.
Controlar lassistncia i lhorari de lauxiliar.
Comunicar per escrit al Servei dEducaci Plurilinge la renncia
de lauxiliar en cas que es produsca, aix com les absncies prolongades, qualsevol problema o incidncia greu, especialment les relatives a
la salut dels auxiliars de conversa.
Facilitar lassistncia de lauxiliar de conversa i del seu tutor, o un
altre docent amb qui collabore, a les reunions informatives o sessions
formatives que organitze el Servei dEducaci Plurilinge.
Remetre al Servei dEducaci Plurilinge, abans del 16 de juny de
2017, la memria dactivitat, segons el model que sestablisca.
Entregar a lauxiliar un certificat signat per la direcci del centre
que acredite el temps que ha roms en el centre i les activitats que ha
realitzat.

Diez. Obligaciones de los centros seleccionados


La direccin de los centros propuestos se compromete a cumplir las
siguientes obligaciones:
Designar un o una docente como persona responsable que tutele
las actividades del auxiliar de conversacin en el centro educativo.
Comunicar al Servicio de Educacin Plurilinge el nombre, telfono y direccin de correo electrnico del mencionado docente, as
como cualquier modificacin de estos datos.
Asignar un horario al auxiliar conforme a lo establecido en el
apartado 3.2 de esta resolucin y remitirlo al Servicio de Educacin
Plurilinge, segn el modelo establecido, en los 20 das naturales inmediatos a su llegada al centro.
Asegurar la presencia del auxiliar en no ms de dos asignaturas
y con no ms de dos profesores. Se recomienda que una asignatura sea
lingstica y la otra no lingstica.
Controlar la asistencia y el horario del auxiliar.
Comunicar por escrito al Servicio de Educacin Plurilinge la
renuncia del auxiliar en caso de que se produzca, as como las ausencias
prolongadas, cualquier problema o incidencia grave, especialmente las
relativas a la salud de los auxiliares de conversacin.
Facilitar la asistencia del auxiliar de conversacin y de su tutor, u
otro docente con quien colabore, a las reuniones informativas o sesiones
formativas que organice el Servicio de Educacin Plurilinge.
Remitir al Servicio de Educacin Plurilinge, antes del 16 de junio
de 2017, la memoria de actividad, segn el modelo que se establezca.
Entregar al auxiliar un certificado firmado por la direccin del
centro que acredite el tiempo que ha permanecido en el centro y las
actividades que ha realizado.

Onze. Seguiment del programa


1. El Servei dEducaci Plurilinge, amb el suport de la Inspecci
Educativa, vetlar perqu les actuacions dels centres educatius i dels
auxiliars de conversa satinguen al que disposa la present resoluci i
perqu els projectes es desenvolupen en els termes en qu van ser aprovats de conformitat amb la documentaci presentada en la sollicitud.
Aix mateix, podr supervisar el desenvolupament del programa en els
centres seleccionats, a fi de comprovar-ne el compliment i ladequaci
a la finalitat de la convocatria.

Once. Seguimiento del programa


1. El Servicio de Educacin Plurilinge, con el apoyo de la Inspeccin Educativa, velar para que las actuaciones de los centros educativos y de los auxiliares de conversacin se atengan a lo dispuesto en la
presente resolucin y para que los proyectos se desarrollen en los trminos en que fueron aprobados de conformidad con la documentacin
presentada en la solicitud. Asimismo, podr supervisar el desarrollo
del programa en los centros seleccionados, con el fin de comprobar el
cumplimiento y la adecuacin a la finalidad de la convocatoria.

Num. 7705 / 26.01.2016

1753

2. En cas dincompliment dobligacions per part dels centres, oda la


seua direcci, la Direcci General de Poltica Educativa podr considerar finalitzat el perode dacollida de lauxiliar, a travs duna resoluci
expressa.

2. En caso de incumplimiento de obligaciones por parte de los centros, oda su direccin, la Direccin General de Poltica Educativa podr
considerar por finalizado el perodo de acogida del auxiliar, a travs de
una resolucin expresa.

Dotze. Funcions del docent responsable de lauxiliar de conversa i


reconeixement
1. El professorat tutor de lauxiliar tindr les funcions segents:
Posar-se en contacte amb lauxiliar assignat abans de la seua
arribada a la Comunitat Valenciana, per facilitar-li informaci del seu
inters.
Prestar-li ajuda per a la seua plena integraci en el centre i el
seu entorn, aix com en els primers trmits desprs de la seua arribada
(recerca dallotjament, obtenci o renovaci del NIE nmero didentitat de lestranger, certificat de residncia, sollicitud dassistncia
mdica, etc.) o altres que puguen resultar necessaris. El Servei dEducaci Plurilinge assessorar els centres en aquest sentit i facilitar documentaci i recursos.
Informar lequip directiu del centre de les possibles incidncies.
Acudir a les reunions o sessions formatives que organitze el Servei
dEducaci Plurilinge.
Vetlar per la bona coordinaci entre lauxiliar i el professorat amb
qu collabore.
Coordinar-se, per a lelaboraci de la memria dactivitat, amb el
professorat que rep en les seues classes lauxiliar de conversa.
Entregar la memria dactivitat a lequip directiu perqu aquest
la puga remetre per correu electrnic al Servei dEducaci Plurilinge
(sep@gva.es) en el termini establit en lapartat 10 daquesta resoluci.

Doce. Funciones del docente responsable del auxiliar de conversacin y reconocimiento


1. La persona tutora del auxiliar tendr las siguientes funciones:
Ponerse en contacto con el auxiliar asignado antes de su llegada
a la Comunitat Valenciana, para facilitarle informacin de su inters.

2. Desprs de lavaluaci de la memria, se certificaran uns crdits


al professorat tutor de lauxiliar, dacord amb els criteris del Ministeri
dEducaci, Cultura i Esport.

Prestarle ayuda para su plena integracin en el centro y su entorno, as como para los primeros trmites despus de su llegada (bsqueda
de alojamiento, obtencin o renovacin del NIE nmero de identidad
del extranjero, o certificado de residencia, solicitud de asistencia mdica, etc.) u otros que puedan resultar necesarios. El Servicio de Educacin Plurilinge asesorar a los centros en este sentido y facilitar
documentacin y recursos.
Informar al equipo directivo del centro de las posibles incidencias.
Acudir a las reuniones o sesiones formativas que organice el Servicio de Educacin Plurilinge.
Velar por una buena coordinacin entre el auxiliar y el profesorado con quien colabore.
Coordinarse, para la elaboracin de la memoria de actividad, con
el profesorado que recibe en sus clases al auxiliar de conversacin.
Entregar la memoria de actividad al equipo directivo para que
este la pueda remitir por correo electrnico al Servicio de Educacin
Plurilinge (sep@gva.es) en el plazo establecido en el apartado 10 de
esta resolucin.
2. Tras la evaluacin de la memoria, se certificarn unos crditos al
profesorado tutor del auxiliar, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte.

Tretze. Funcions del professorat


El professorat que incorpore en les seues classes un auxiliar de conversa ha de:
1. Planificar i organitzar el treball de lauxiliar en la seua classe.
2. Assistir-lo en les seues tasques.
3. Participar en lelaboraci de lactivitat de bones prctiques, si s
el cas, i en lelaboraci de la memria dactivitat.

Trece. Funciones del profesorado


Las funciones del profesorado que incorpora en sus clases un auxiliar de conversacin son:
Planificar y organizar el trabajo del auxiliar en su clase.
Ayudarle en sus tareas.
Participar en la elaboracin de la memoria de actividad.

Catorze. Efectes
Aquesta resoluci tindr efectes des de lendem de la publicaci en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra aquesta resoluci, que no posa fi a la via administrativa,
podr interposar-se recurs dalada davant del secretari autonmic
dEducaci i Investigaci de la Conselleria dEducaci, Investigaci,
Cultura i Esport, en el termini dun mes a partir de lendem de la seua
publicaci, de conformitat amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i del Procediment Administratiu Com.

Catorce. Efectos
Esta resolucin tendr efectos desde el da siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra esta resolucin, que no pone fin a la va administrativa,
podr interponerse recurso de alzada ante el secretario autonmico de
Educacin e Investigacin de la Conselleria de Educacin, Investigacin, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a partir del da siguiente
al de su publicacin, de conformidad con los artculos 107, 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las
Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Valncia, 20 de gener de 2016. El director general de Poltica


Educativa: Jaume Fullana Mestre.

Valencia, 20 de enero de 2016. El director general de Poltica


Educativa: Jaume Fullana Mestre.

Num. 7705 / 26.01.2016

1754

ANNEX I / ANEXO I

SOLLICITUD DE PARTICIPACI EN EL PROGRAMA


DAUXILIARS DE CONVERSA
CURS 2016 2017
SOLICITUD DE PARTICIPACIN EN EL PROGRAMA
DE AUXILIARES DE CONVERSACIN

CURSO 2016 2017

DADES DIDENTIFICACI DEL CENTRE / DATOS DE IDENTIFICACIN DEL CENTRO

CODI CENTRE / CDIGO CENTRO

CENTRE / CENTRO

DOMICILI (CARRER, PLAA I NMERO) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NMERO)

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

CODI POSTAL / CDIGO POSTAL

FAX

LOCALITAT / LOCALIDAD

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

DIRECTOR/A

SOLLICITA / SOLICITA

Participar en el procediment de sollicitud per a lassignaci dauxiliars de conversa en llengua . per al curs acadmic 2016 2017.
Participar en el procedimiento de solicitud para la asignacin de auxiliares de conversacin en lengua .. para el curso acadmico 2016 2017.

DOCUMENTACI APORTADA / DOCUMENTACIN APORTADA

Annex II (Comproms de participaci en el programa) / Anexo II (Compromiso de participacin en el programa)


Annex III (Justificaci del programa) / Anexo III (Justificacin del programa)

REGISTRE DENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

El/La directora/a
El/La directora/a

Signatura i segell / Firma y sello:


Data / Fecha:

______________________________
_________________________
DATA DENTRADA EN LRGAN COMPETENT

FECHA DE ENTRADA EN EL RGANO COMPETENTE


Les dades personals que cont limprs podran ser incloses en un fitxer perqu siguen tractades per la Conselleria dEducaci, Investigaci, Cultura i Esport, fent s de les
funcions prpies que t atribudes en lmbit de les seues competncies, i es podr dirigir a qualsevol rgan seu per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i
oposici, segons disposa la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educacin, Investigacin, Cultura y Deporte,
en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el mbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier rgano de la misma para ejercitar los derechos de
acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, segn lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE
nm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECCI GENERAL DE POLTICA EDUCATIVA / DIRECCIN GENERAL DE POLTICA EDUCATIVA

Num. 7705 / 26.01.2016

1755

ANNEX II / ANEXO II

COMPROMS DE PARTICIPACI EN EL PROGRAMA


DAUXILIARS DE CONVERSA
CURS 2016 2017
COMPROMISO DE PARTICIPACIN EN EL PROGRAMA DE
AUXILIARES DE CONVERSACIN
CURSO 2016 2017

A
A

DADES DEL DIRECTOR-A / DATOS DEL DIRECTOR-A

DIRECTOR/A

CODI CENTRE / CDIGO CENTRO

CENTRE / CENTRO

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELFON / TELFONO

PROVNCIA / PROVINCIA

FAX

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

ES COMPROMET A / SE COMPROMETE A

Acollir i recolzar l'auxiliar de conversa des de la seua assignaci, especialment en el moment de la seua incorporaci al centre.
Acoger y apoyar al auxiliar de conversacin desde su asignacin, especialmente en el momento de su incorporacin al centro.

Nomenar un tutor o tutora que ser la persona de contacte i que coordinar les actuacions concretes del programa. Comunicar les seues dades al
Servei d'Educaci Plurilinge (SEP) aix com qualsevol modificaci d'aquestes.
Nombrar a un tutor o tutora que ser la persona de contacto y que coordinar las actuaciones concretas del programa. Comunicar sus datos al
Servicio de Educacin Plurilinge (SEP) as como cualquier modificacin de los mismos.

Recolzar i assistir l'auxiliar, si aix ho necessitara, en la cerca d'allotjament i altres trmits burocrtics, en un primer moment, desprs de la seua
arribada al nostre pas.
Apoyar y asistir al auxiliar, si as lo precisara, en la bsqueda de alojamiento y otros trmites burocrticos, en un primer momento, tras su llegada a
nuestro pas.

Facilitar l'accs i s de les installacions del centre, aix com la seua integraci.
Facilitar el acceso y uso de las instalaciones del centro, as como su integracin.

Facilitar l'assistncia de l'auxiliar junt amb el tutor o tutora corresponent, o una altra persona amb qui collabore, en les reunions i sessions formatives
que des del Servei d'Educaci Plurilinge s'organitzen per al bon desenrotllament del programa.
Facilitar la asistencia del auxiliar junto con el tutor o tutora correspondiente, u otra persona con quin colabore, en las reuniones y sesiones
formativas que desde el Servicio de Educacin Plurilinge se organicen para el buen desarrollo del programa.

Organitzar l'horari de l'auxiliar en quatre dies consecutius incloent almenys una hora per a la coordinaci de l'auxiliar amb el tutor o tutora i/o amb el
professorat amb qui collabora.
Organizar el horario del auxiliar en cuatro das consecutivos incluyendo al menos una hora para la coordinacin del auxiliar con el tutor o tutora y/o
con el profesorado con quien colabora.

Comunicar al Servei d'Educaci Plurilinge aquelles incidncies (baixes, absncies, permisos, etc.) que es produsquen en relaci amb l'auxiliar i el
programa.
Comunicar al Servicio de Educacin Plurilinge aquellas incidencias (bajas, ausencias, permisos, etc.) que se produzcan en relacin con el auxiliar y
el programa.

Remetre al Servei d'Educaci Plurilinge, abans del 14 de juny del 2015, una Memria d'Activitat segons el model que s'establisca.
Remitir al Servicio de Educacin Plurilinge, antes del 14 de junio de 2015, una Memoria de Actividad segn el modelo que se establezca.

Seguir les instruccions i pautes facilitades pel Servei d'Educaci Plurilinge i per la Subdirecci General de Promoci Exterior Educativa del Ministeri
d'Educaci, Cultura i Esport, per al funcionament correcte del Programa.
Seguir las instrucciones y pautas facilitadas por el Servicio de Educacin Plurilinge y por la Subdireccin General de Promocin Exterior Educativa
del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, para el correcto funcionamiento del Programa.

I, perqu aix conste, firme el present document / Y, para que as conste, firmo el presente documento.
El/La directora/a
El/La directora/a

Signatura i segell / Firma y sello:


Data / Fecha:

______________________________
_________________________

Les dades personals que cont limprs podran ser incloses en un fitxer perqu siguen tractades per la Conselleria dEducaci, Investigaci, Cultura i Esport, fent s de les funcions prpies que t atribudes en lmbit de les
seues competncies, i es podr dirigir a qualsevol rgan seu per a exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, segons disposa la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter
Personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educacin, Investigacin, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas
en el mbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier rgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, segn lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECCI GENERAL DE POLTICA EDUCATIVA / DIRECCIN GENERAL DE POLTICA EDUCATIVA

Num. 7705 / 26.01.2016

1756

ANNEX III / ANEXO III

JUSTIFICACI DEL PROGRAMA


CURS 2016 2017
JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA
CURSO 2016 2017

ADEQUACI DEL PROGRAMA A LA REALITAT DEL CENTRE / ADECUACIN DEL PROGRAMA A LA REALIDAD DEL
CENTRO

ASSIGNATURA/ES I NIVELLS ON COLLABORAR L'AUXILIAR DE CONVERSA / ASIGNATURA/S Y NIVELES DONDE


COLABORAR EL AUXILIAR DE CONVERSACIN

Num. 7705 / 26.01.2016

1757

METODOLOGIA DE TREBALL EN EQUIP DEL PROFESSORAT I L'AUXILIAR PER TAL DE FOMENTAR LA


COMPETNCIA LINGSTICA ORAL A L'AULA / METODOLOGA DE TRABAJO EN EQUIPO DEL PROFESORADO Y EL
AUXILIAR PARA FOMENTAR LA COMPETENCIA LINGSTICA ORAL EN EL AULA

REGISTRE DENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

El/La directora/a
El/La directora/a

Signatura i segell / Firma y sello:


Data / Fecha:

______________________________
_________________________

DATA DENTRADA EN LRGAN COMPETENT

FECHA DE ENTRADA EN EL RGANO COMPETENTE

DIRECCI GENERAL DE POLTICA EDUCATIVA / DIRECCIN GENERAL DE POLTICA EDUCATIVA