Está en la página 1de 2
XXIV El Foment de la Sardana a la societat Erato Pere Coromines, el dia 1 de febrer de 1928, dona una confe- réncia al Casino Menestral sobre el tema “A la recerca d’En Pep de la tenora”. Amb aquest motiu, el cor Erato, sota la batuta de lintel ligent director Ramon Basil, canta la sardana “Arri, Moreu!”, de Pep Ventu- ra, la qual tingué que repetir-se, a precs de I'entusiasmada concur: réncia. (174) Pel gener de 1930, el Foment de la Sardana de Figueres deixa el domicili del Casino Menestral, per passar a la societat coral Erato, ‘on fou generosament acullit. També fou traslladada alli la redaccié i administracié de “La dansa més bella”, revista mensual portaveu del Foment de la Sardana, publicacié admirable, digna d’ésser comentada extensament en millor ocasié, perd, des d’ara, cal dir que feu una meritoria labor en pro del sardanisme, i divulga el coneixement dels compositors figuerencs En la commemoracié del 113 aniversari del naixement de Pep Ventura, el primer de gener de 1930, Marcel Dalmau, president del Foment de la Sardana de Figueres, saluda a la societat cora! Erato amb aquestes paraules: “En nom del Foment de la Sardana, plau-me retre public testimoni de pleitesia a aquesta democratica i gloriosa societat de la Erato, que ens ha obert gentilment els seus bragos, hostatjant-nos sota aquestes parets consagrades per I'amor a les belles coses, als nobles cants i a les dances xamoses. Jo us faig fermenca del nostre agraiment i de la nostra voluntat de corres- pondre dignament i Ileialment al vostre gest de germanor” El cor Erato, aquell dia, per tal d’obsequiar als sardanistes, cant, dirigit pel mestre Basil, dues peces: una, amb acompanyament de cobla, les quals foren Ilargament ovacionades. Després els — 121 coristes, presidits per la senyera, junt amb els directius del Foment de la Sardana, portaren una corona al sepulere de Pep Ventura. (175) Des d’aleshores, en tots els aniversaris de la seva mort, el Foment de la Sardana i el cor Erato van a guarnir de flors les despulles mortals del nostre Pep. Els dies 21 i 22 de juny de 1930, es celebra la primera festa anyal de la Lliga Sardanista de Catalunya, a Figueres, @ la sala Atenea del Casino Menestral. A l’acte, hi prengué part la seccié coral Erato, sota la direccié del mestre Ramon Basil. Cantaren tres peces, a honor dels visitants, les quals foren molt aplaudides. A lendema, diumenge, a les deu del mati, els delegats assem- bleistes es reuniren a l’estatge social de la Erato, des d’on, en corpo- racié, es dirigiren al cementiri, a retre un homenatge col.lectiv a Pep Ventura i a Marti Vilanova. Figuraven entre els acompanyants: Ricard Pitxot, president de |l’orfeé "Germanor Empordanesa”; Joan Imbert, vice-president de la societat Erato; Esteve Canela, president de la seccié coral Erato; J. Puig Pujades, vice-president de la Fede- racié Republicana Socialista de I'—Emporda; Marcel Dalmau, president del Foment de la Serdiana; i d’altres persones, figuerenques i foranes. Els delegats assembleistes, abans d’aner al dinar ofert per V'Ajuntament, foren obsequiats a l'estatge social de la Erato amb un vermut d’honor. El mestre Joan Llongueres, agrai la gentilesa. (176) El mes d’agost de 1931, Joaquim Crumols i Toralles fou nome- nat president del Foment de la Sardana de Figueres. A l'estatge social de la Erato, per membres del Foment de la Sardana, tenia lloc un ensenyament practic de ballar sardanes, tots. els dijous de 7 a 8 de la tarda, per a noies; i de 10 a 11 del vespre, per a nois. — 122 —