Está en la página 1de 13
HH Generalitat de Catalunya Departament de Justicia Serveis Territorials de Girona SSS Tettitorials de Girona Estatuts Capitol I. La denominacié, els fins i el domicili. Article 1 Amb la denominacié Associacié FOMENT DE LA SARDANA PEP VENTURA DE FIGUERES es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del libre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones juridiques; la Llei organica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d’associacié, | els estatuts. Article 2 Els fins de I’associacié sén: Fomentar i contribuir en 'expansié i arrelament de la Cultura i Dansa Catalana. Organitzar audicions, ballades, concerts i aplecs de sardanes. Participar en actes culturals Promoure el coneixement i I'ensenyament de la lengua catalana. Per aconseguir les seves finalitats, l'associacié realitza les activitats segiients: Organitza audicions, ballades, concerts | aplecs de sardanes. En queda exclds tot anim de lucre. Article 3 El domicili de l'associacié s‘estab! Montgé, numero 4 Ent. 4. igueres (Girona) , i radica al carrer Les funcions daquesta associacié s‘exerceixen majoritariament a Catalunya. Capitol II. Els membres de I’associacié, els seus drets i les seves obligacions Article 4 Poden formar part de I'associacié totes les persones que, de manera lliure i voluntaria, tinguin interés en les seves finalitats. 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar. 2. Si s6n menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per Generalitat de Catalunye Departament de Justici Serveis Territorials de Girone ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assembles generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condicié d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condicié per mitja dels seus representants legals. Per integrar-se a una associacié cal presentar una sol-licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendra una decisié sobre la peticié en la primera reunié tingui lloc i la comunicara a I'assemblea general més immediata. Article 5 S6n drets dels membres de 'associaci6: 1, Assistir amb veu i vot a les reunions de ’Assemblea General. 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representacié o per exercir carrecs directius. 3. Exercir la representacié que se’ls confereixi en cada cas. 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de Vassociacié, d’acord amb les normes legals i estatutaries. 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associacié i més eficag la realitzacié dels objectius socials basics. 6. Sollicitar i obtenir explicacions sobre l’administracié i la gestié de la Junta Directiva o dels mandataris de I’associaci 7. Esser escoltats préviament a I'adopcié de mesures disciplinaries. 8. Rebre informacié sobre les activitats de I'associacié. 9. Fer Us dels serveis comuns que I'associacié estableixi o tingui a la seva disposicié. 10.Formar part dels grups de treball. 11.Posseir un exemplar dels estatuts. 12.Consultar els llibres de l'associacié. Article 6 Sén deures dels membres de l'associacié: 1. Comprometre's amb les finalitats de |’asso activament per assolir-les. 2. Contribuir al sosteniment de l'associacié amb el pagament de quotes derrames i altres aportacions econdmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquestes. 3. Complir la resta d’obligacions que resultin dels Estatuts. 4, Acatar i complir els acords validament adoptats pels organs de govern de l’associacié.. cid i participar Article 7 Son causes per donar de baixa de I'associacié: 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisié a la Junta Directiva. Gonsraltal de” Gatalunya f) Departament de Justicia Teritorale de Girona 2. No satisfer les quotes fixades. 3. No complir les obligacions estatutaries. Capitol III. L’Assemblea General. Article 8 1. L'assemblea General és l’drgan sobira de 'associac membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 2. Els membres de l'associacid, reunits en Assemblea General legalment constituida, decideixen per majoria els assumptes que son competéncia de I’Assemblea, 3. Tots els membres queden subjectes als acords de |'Assemblea General incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. ; els seus Article 9 L’Assemblea General té les facultats seaiients: a) Modificar els estatuts. b) Elegir i separar els membres de I'drgan de govern i controlar-ne Vactivitat. ©) Aprovar el pressupost anual i la liquidacié de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixacié de la forma i import de la contribucid al sosteniment de I'associacié i aprovar la gestié feta per Vorgan de govern. d) Acordar la dissolucié de l’associaci6. e) Incorporar-se a altres unions d’associacions 0 separar-se’n f) Sob-licitar la declaracié d’utilitat publica. g) Aprovar el reglament de régim interior. h) Acordar la baixa o la separacié defi dels associats i les associades. 1) Conaixer les sollicituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raé diferent de la separacié definitiva. j) Resoldre sobre qualsevol altra qiestié que no estigui directament atribuida a cap altre drgan de I’associacié. La relacié de les facultats que es fa en aquest article té un caracter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General. iva, amb un expedient previ, Article 10 1, L'Assemblea General es reuneix en sessié ordinaria com a minim un cop Vany, dins dels mesos compresos entre gener i juny ambdés inclusivament. 2. L’organ de govern pot convocar l'assemblea general amb caracter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol-liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l‘assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol-licitud. Ri Generaintat de Catalunya Departament de Justicia Serveis Territorials de Girona Article 11 1. L’Assemblea és convocada per l’drgan de govern mitjangant una convocatoria que ha de contenir, com a minim, l'odre del dia, el loc, la data i hora de la reunié. 2. La convocatéria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunié individualment i mitjangant un escrit adregat al domicili que consti en la relacié actualitzada d’associats i associades que ha de tenir 'associacié, també es podra fer per correu electronic 3. Les reunions de I’Assemblea General, les presideix el president de Vassociacié. Si no hi és, I'han de substituir, successivament, el vicepresident 0 el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix carrec a la Junta Directiva. 4, El secretari redacta l'acta de cada reunié, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numeric de les votacions i la llista de les persones assistents. ‘Al comencament de cada reunié de I’Assemblea General es llegeix ‘acta de la sessié anterior a fi que s‘aprovi o s’esmer ¢ dies abans, de tota manera, I'acta i qualsevol altra documentacié ha d’estar a disposicié dels socis i sécies al local social. Article 12 1. L’Assemblea General es constitueix validament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 2. El 10% dels associats poden sol-licitar a l’érgan de govern la inclusié en l'ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat I’Assemblea, poden fer-ho dins el primer ter¢ del periode comprés entre la recepcié de la convocatéria i la data en qué aquest organ s’ha de reunir. L'assemblea tnicament pot adoptar acords respecte al punts inclosos en ‘ordre del dia, llevat que s‘hagi constituit amb caracter universal o que els acords es refereixin a la convocatéria d’una nova assemblea general. Article 13 1. En les reunions de I’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de lassociacié. 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sdcies presents o representats. 3. Per adoptar acords sobre la modificacié dels Estatuts, la dissolucié de Vassociacié, la constitucié d’una federacié amb associacions similars 0 la integracié en una de ja existent, i la disposicié o alienacié de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents 0 representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'eleccié de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sdcies presents (més vots a favor que en contra). 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una cépia de la llista dels socis i sdcies i dels seus domicilis i adreces de correu electronic, sempre que els associats ho autoritzin expressament. Generalitat do” Gatalonya P}ocpartament ve Justicte Serveis Terrltorals de Girona Capitol IV. La Junta Directiva Article 14 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa |'associacié. Componen aquest drgan el president, el secretari, el tresorer i els, carrecs que han de ser exercits per persones diferents. 2. eleccié dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votacid de I’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el carrec. 3. El nomenament i el cessament dels carrecs s'han de comunicar al Registre d’Associacions mitjancant un certificat, emas pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d'incloure també Vacceptacié del nou president i del nou secretari. 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el carrec gratuitament. Article 15 Els membres de la Junta Directiva exerceixen el carrec durant un periode de quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits. El cessament dels carrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: - Mort 0 declaracié d’abséncia, en el cas de Tes persones fisiques, 0 extincié en el cas de les juridiques. - Incapacitat o inhabilitacié. - Rentincia notificada a organ de govern - Separacié acordada per I'assemblea general - Qualsevol altre que estableixin la llei o els Estatuts - Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunié de l’assemblea General que tingui loc. Mentrestant, un membre de |'associacié pot ocupar provisionalment el carrec vacant. Article 16 La Junta Directiva té les facultats segiients: a) Representar, dirigir i administrar l'associacié de la manera més amplia que reconegui la Llei; aixi mateix, complir les decisions preses per \‘Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. b) Prendre els acords que calgui en relacié amb la compareixenca davant dels organismes publics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. c) Proposar a I’Assemblea General la defensa dels interessos de Vassociaci6, d) Proposar a I'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l’associacié han de satisfer. e) Convocar les assembles generals i controlar que es compleixin els acords que s‘hi adoptin. Generalitat Ge Calalunya Departament de Justicia Serveis Territorials de Girona f) Presentar el balang i I’estat de comptes de cada exercici a 'assemblea General perqué els aprovi, i confeccionar els pressupostos de Vexercici segiient. g) Contactar els empleats que I’associacié pugui tenir. h) Inspeccionar 1a comptabilitat i preocupar-se, perqué els serveis funcionin amb normalitat. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficag els fins de I'associaci6, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 3) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s‘hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. k) Dur a terme les gestions necessaries davant d’organismes publics, entitats i altres persones, per aconseguir: ‘* Subvencions o altres ajuts + Lids de locals 0 edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivéncia i comunicacié i també un centre de recuperacié ciutadana. !) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crédit 0 d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipésit. La disposicié dels fons es determina a article 28 m)Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts | donar-ne compte en la primera reunié de I'Assemblea General. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuida d’una manera especifica a algun altre organ de govern de I'associacié o que li hagi estat delegada expressament. Article 17 1. La Junta Directiva, convocada préviament pel president o per la Persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessié ordinaria amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada dos mesos. 2. Sha de reunir en sessié extraordinaria quan la convoqui amb aquest caracter el president o bé si ho sol-licita un ter dels membres que la componen. Article 18 1. La Junta Directiva Queda constituida validament si ha estat convocada amb antelacié i hi ha un quérum de la meitat més un dels seus membres. 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. Lassisténcia del President o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessaria sempre. 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. =————____ HRY Generalitat de Catalunya Departament de Justicia Serveis Territorials de Girona SAS Temtitorials de Girona Article 19 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions 0 grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos tercos dels seus membres. 2. També pot nomenar, amb el mateix quérum, un o uns quants mandataris per exercir la funcié que els confi amb les facultats que cregui oportti o es rectifiqui, si és procedent. Capitol V. La presidancia. Article 20 1. S6n prdpies del president les funcions seglients: a) Dirigir i representar legalment I’associacié, per delegacié de VAssemblea General i de la Junta Directiva. b) Presidir i dirigir els debats, tant de I'Assemblea General com de la Junta Directiva. ©) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 4) Establir la convocatéria de les reunions de I’Assemblea General i de la Junta Directiva. e) Visar les actes i els certificats confeccionats per secretari/aria de Vassociaci6. f) Les atribucions restants propies del carrec i aquelles per a les quals el deleguin ’Assemblea General o la Junta Directiva. 2. El president és substituit, en cas d’abséncia o malaltia, pel vicepresident, si n‘hi ha, o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest odre. Capitol VI. La tresoreria i la secretaria. Article 21 El Tresorer té com a funcié la custddia i el control dels recursos de Vassociacié, com també I'elaboracié del pressupost, el balang I la liquidacié de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades préviament pel president, i ingressa el que sobra en dipdsits oberts en establiments de crédit o d’estalvi. Article 22 El secretari ha de custodiar la documentacié de I'associacié, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de I'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sdcies. Capitol VIL. Les comissions 0 grups de treball Article 23 La creacié i constitucié de qualsevol comissié o grup de treball, ’han de plantejar els membres de I'associacié que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen a dura a terme. La Junta Directiva s'ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions 0 grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un copal mes un informe detallat de les seves actuacions. Capito! VII. El régim econdmic. Article 24 Aquesta associacié no té patrimoni fundacional Article 25 Els recursos econdmics de l'associacié es nodreixen de: a) Les quotes que fixa I’Assemblea General per als seus membres. b) Les subvencions oficials 0 particulars c) Les donacions, les heréncies o els llegats d) Les rendes del patrimoni mateix o bé ingressos que pugin obtenir-se Article 26 Tots els membres de 'associacié tenen Iobligacié de sostenir-la econémicament, mitjangant quotes o derrames, de la manera i en la proporcié determini I'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, L/Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periddiques mensuals, que s‘han d’abonar per mesos, trimestres 0 semestres, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinaries. Article 27 L’exercici econdmic coincideix amb I’any natural i queda tancat el 31 de desembre. Article 28 En els comptes corrents o llibretes d‘estalvis obertes en establiments de crédit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president. Generalitat de Catalunya epartament de Ju: Serveis Territorials de Girona linear cc ll Fat] Seneraittat de Catalunya Departament de Justicia Serveis Territorials de Girona ee Teatttorials de Girona Capitol IX. El ragim dis Article 29 L’érgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes infraccions es poden qualificar de Ileus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestacié fins a l'expulsié de l’associacié, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s‘inicia d’ofici 0 bé com a conseqiiéncia d’una dentincia 0 comunicaci6. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolucié en el termini de 15 dies, amb audiéncia prévia del presumpte infractor. La resolucié final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, 'adopta aquest drgan de govern també dins d'un periode de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recérrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc. Capitol X. La dissolucis. Article 30 L’associacié pot ser dissolta si ho acorda I'Assemblea General, convocada amb caracter extraordinari expressament per a aquest fi. Article 31 1. Un cop acordada la dissolucié, 'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinacié dels béns i drets de l'associacié, com a la finalitat, I'extincid i la liquidacié de qualsevol operacié pendent. 2, L’Assemblea esta facultada per elegir una comissié liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3. Els membres de |’associacié estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntariament. 4. El romanent net que resulti de la liquidacié s‘ha de lliurar directament a lentitat publica o privada sense afany de lucre que, en Vambit territorial d’actuacié de l'associacié, hagi destacat mes en la seva activitat a favor d’obres benéfiques. 5. Les funcions de liquidacié i d’execucié dels acords a qué fan referencia els apartats anteriors d’aquest mateix article sén competencia de la Junta Directiva si 'Assemblea General no confereix aquesta missié a una comissié liquidadora especialment designada a aquest efecte. MAIN Goneralitat de Catalunya @ Departament de Justicia Hi ServeisTeritorils de Girona CLAUSULES ADDICIONALS Primera: Es fa constatar que en aquests Estatuts s‘ha pres el criteri d’emprar el génere masculf com a no marcat; per tant, sha d'interpretar que es fa referéncia, en tots els casos, als dos géneres: mascult i fement. Diligéncia: Aquests sén els nous estatuts de lentitat, adaptats a la nova regulacié establerta al llibre tercer del codi civil, han estat aprovats en Vassemblea General Extraordinaria de socis de I’ Associacié FOMENT DE LA SARDANA PEP VENTURA DE FIGUERES, celebrada el disset de marc de 2012. L’acord s‘ha adoptat per unanimitat dels assistents. A Figueres a dinou de marg de 2012 Vist-i-plau del president ElSecretari ~ oo 2 o Jordi Santolaria Moncanut Emilia Pla Esparreguera Genertiat de Catanys Departament de Justicia Senes Teron de rons “Getfco quo aqusts esate concoren amb als ongals de Tenia Tes codes gincerpc dee qual consien a continu Nam, dinserpets 86 ‘Data Resotueo 24082012 ‘Secclé ta del Registre de Girona Ta diectora dels Serve Tertorals mrt aaNet Data 24 de aig do 2012 10 | Generalitat de Catalunya Reo "7244/2016 (CCP) Departament de Justicia j.Assiretey waters Organs ce gover saci. Serveis Territorials de Girona Reg. sortida: (0548/3104/2015 Dala rep. comida 14/05/2075 14:50:00 Sr. Esteve Xaudiera Juanola Associacié Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres Carrer Alberto Coté , 8, 4A 17600 Figueres (Alt Emporda) Senyor, Us comunico que han estat inscrits, d’acord amb l'art 4.1 del Decret 206/199, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organitzacié i funcionament del Registre ’Associacions, els canvis en la composicié de la Junta Directiva de 'Associacié Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres (nim. 86) que ens heu comunicat mitjangant el vostre escrit presentat el 09/03/2015, els quals es van aprovar en data 21/02/2015. En consequencia, la composicié de la Junta Directiva que actualment consta en el Registre d’Associacions de la Generalitat és la segtient: Presidenta Montserrat Mauné Roca NIF: 40423886Y A renovar: 21/02/2019 Secretari Esteve Xaudiera Juanola NIF: 40437822G A renovar: 21/02/2019 Tresorer Montserrat Segura Feliu NIF: 40433715Z A renovar: 21/02/2019 Atentament, Cap de Negociat d'Entitats Juridiques Cati Cruset Parnau Girona, 14 de maig de 2015 PL Pompeu Fabra. tH sa Document Cosoek7e08107e Hee eo Document electric administra garantt amb sgnatura lacénics am cross e ragenca Caan eee eer {5 Cerbicacs La pllca de satura opcable es Consoneleenguee Se sgnoure Hecroncs des poneenee {ete scmmesvate | de es matfestciors de vluiat on suport tomate de Rope Eleerone oe Biel General de bret Etats Jutdques col Departament de Justia de a Goverait Go Cary ‘guest cosumant en pl consuet aia web plow gone cajusioaliatsunaquesiconaia Generalitat de Catalunya Departament de Justicia Direccié General de Dret i d'Entitats Juridiques Pagina 1do2 Sol-licitud 30000214953 inscripelé dels organs d'una associacié Dades d'identificacié de la persona sol-licitant Nome) ‘rinercopnem () ‘Segon cognam Esteve Xaudiera juancla Tipus dienieac6() Numero diericad -) BION! CIN CINE [Passopon ates (especiavouos) 40437822 (Carex que coupe a Fentiat Secretari Dades relatives a les notificacions ‘Adega de corrou electronic Tankne ; En el cas que aulosizou que als actos adminisraius do tr omenteaty ats Oo ral con Ls sguinnotfcats par corre electronic, marque la caselia ‘Adrega de correu ordinari(empleneu aquest apartatencara que hag emplenst anterior) Tipus de via () Tom dea via) Carrer Albert Cot6 Nanere) Hee Ea Ps Para 8 va A Provincia Godipostal () Poblacié Girona 17600 _‘Figueres. Tabion ¢) ‘Nimere de fox 629375208 Dades d'identificacié de lentitat jur [Ci academia] associaci []coo9 professional ["] federacis"]fundeci [1] Contre do Modiacé do Dret Privat, Use dinscipad (): E]Barcelona Girona _—LJueida «LJ Taragena ——_(L] Tees de bre Nome) oF ‘Namero dinseripels Foment de la Sardana Pep Ventura G17041997 86 Adrega de lentitat Tipus 66 v8 ‘Nom dela va Carrer Montgé ‘Numero Bios Escala Pe Pot 4 Ent 4 Proving Codi postal Poblacé Girona 17600 ‘Figueres. Teltion ‘Nimero de fax ‘droga elecronica 661173709 fomentsardana@gmail.com URL web j Generalitat de Catalunya Departament de Justicia Direccié General de Dret id'Entitats Juridiques Pagina 2 do 2 30000214953 Sol-licitud Tramits () € Ty inscrpci dot consttuis tuna assocince 5.00 7 Decaracs cuit pica 90.00 D7 Moaiicass tostatus dina associacis 30.00 [] Inscipié dos Sans dna associacé 20.00 1] Uturamant de fotoctpies dels comptes anuats 4500 7 Coritcacis de dedos regstrals dune associncs 29.00 Ly Notes simples icbpies corticades 20.00 L Revisis dels compies de les associacions declarades dutta pica 100,00 D7 Enis do stats 1000 Ly inserocié de dotegacis dassocaci estrangera 50,00 7 Transtormacis ¢una associacié en fundacié 400,00 DAttes: Observacion avis: Els imports de les taxes que genera aquesta sol'icitud seran valides fins a rexercici seglient de rany en ours. Localiat _ Data Figueres, 06/3 /2cis, 24/02/2015 Signature

También podría gustarte