Está en la página 1de 4

grupa a

Obszar, ludno i urbanizacja w Polsce


Poniszy test skada si z 14 zada. Przy kadym poleceniu podano
liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 29 punktw.

...............................................
Imi i nazwisko

...............................
Klasa

1. Wpisz nazwy stolic wojewdztw wymienionych


poniej. Nastpnie zaznacz te wojewdztwa na mapie
odpowiednimi literami.
(02 p.)
A. wojewdztwo podkarpackie
B. wojewdztwo dolnolskie ..

3. Na podstawie danych statystycznych przedstawionych


w tabeli oblicz wspczynnik przyrostu rzeczywistego
w wojewdztwie lskim w 2008 r.
Wynik podaj w promilach.
(03 p.)
Wojewdztwo lskie
Powierzchnia (w tys. km 2)
Liczba ludnoci (w mln)

12,3
4,7

Urodzenia (w tys.)

47, 0

Zgony (w tys.)

48,0

Emigranci (w tys.)

51,3

Imigranci (w tys.)

44,2

Ludno miejska (w mln..)

3,6

Obliczenia: .....

....

2. Na podstawie piramidy pci i wieku ludnoci Polski


w 2009 r. wykonaj polecenia.
(03 p.)

Odpowied: ...................
4. Na podstawie danych statystycznych z zadania 3 oblicz
gsto zaludnienia w wojewdztwie lskim w 2008 r.
(01 p.)

Obliczenia: ...

Odpowied: ................

a) Podaj, ile dziewczt znajduje si w przedziale


wiekowym 04 lat.

b) Wypisz cyfry, ktrymi zaznaczono na piramidzie wye


demograficzne.

5. Wymie cztery czynniki przyrodnicze wpywajce na


rozmieszczenie ludnoci w Polsce.
(03 p.)
...............
................

c) Podaj przyczyn wybrzuszenia zaznaczonego


na piramidzie cyfr 2.

................

.................
.................

...............

................
..................

6. Podkrel nazw wojewdztwa odznaczajcego si


najmniejsz gstoci zaludnienia.
(01 p.)

11. Na podstawie poniszej mapy wykonaj polecenia.


(03 p.)

a) Wojewdztwo dolnolskie.
b) Wojewdztwo maopolskie.
c) Wojewdztwo lskie.
d) Wojewdztwo warmisko-mazurskie.
7. Pocz nazwy mniejszoci narodowych z nazwami
obszarw zamieszkiwanych przez przedstawicieli
tych mniejszoci.
(02 p.)
wojewdztwo dzkie
wojewdztwo podlaskie
wojewdztwo opolskie
wojewdztwo warmisko-mazurskie

Biaorusini
Niemcy
Ukraicy

8. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok


faszywego liter F.
(04 p.)
a) Wikszo wiernych Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego mieszka na Grnym lsku. .....
b) Polsk zalicza si do krajw rednio
zurbanizowanych. .....
c) Jednym z najbardziej zurbanizowanych wojewdztw
jest wojewdztwo lubelskie. .....
d) Muzumanie zamieszkuj gwnie wschodnie
obszary Polski. .....
9. Wykresy przedstawiaj struktur zatrudnienia
w Polsce w wybranych latach. Wpisz pod wykresami
odpowiednie lata wybrane spord podanych poniej.
(01 p.)

1930, 1970, 2008

a) Podaj nazwy dwch wojewdztw odznaczajcych


si najwiksz stop bezrobocia rejestrowanego.

b) Wymie dwie przyczyny bezrobocia w Polsce.12. Wyjanij znaczenie terminu repatriacja.

(01 p.)

...........................

13. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania.

(01 p.)

Polskim przyrodnikiem i lekarzem, zesanym na


Syberi, nazywanym przez miejscow ludno
Dobrym Biaym Bogiem, by...
a) Ernest Malinowski.
b) Edmund Strzelecki.
c) Benedykt Dybowski.
d) Bolesaw Dobrowolski.
.

10. Na podstawie danych statystycznych z zadania 3


oblicz wskanik urbanizacji w wojewdztwie lskim
w 2008 r.
(01 p.)
Obliczenia:

Odpowied: ...

14. Podkrel prawidowe informacje w poniszych


zdaniach.
(03 p.)
a) Zesp miast, w ktrych wok jednego gwnego
orodka skoncentrowane s mniejsze miejscowoci,
to aglomeracja policentryczna / aglomeracja
monocentryczna.
b) W Polsce znajduje si ponad 34 / 54 tys. wsi.
c) rednia dugo trwania ycia Polek w 2009 r.
Wynosia 80,1 / 92,4 lat.

grupa b

Obszar, ludno i urbanizacja w Polsce


Poniszy test skada si z 14 zada. Przy kadym poleceniu podano
liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 29 punktw.

...............................................
Imi i nazwisko

...............................
Klasa

1. Wpisz nazwy stolic wojewdztw wymienionych


poniej. Nastpnie zaznacz te wojewdztwa na mapie
odpowiednimi literami.
(02 p.)
A. wojewdztwo pomorskie ......
B. wojewdztwo maopolskie ........................

3. Na podstawie danych statystycznych przedstawionych


w tabeli oblicz wspczynnik przyrostu rzeczywistego
w wojewdztwie podlaskim w 2008 r.
Wynik podaj w promilach.
(03p.)
Wojewdztwo podlaskie
Powierzchnia (w tys. km 2)
Liczba ludnoci (w mln)

20,2
1,2

Urodzenia (w tys.)

11,9

Zgony (w tys.)

11,6

Emigranci (w tys.)

13,1

Imigranci (w tys.)

11,4

Ludno miejska (w mln..)

0,7

Obliczenia: .....

....

Odpowied: ...................
2. Na podstawie piramidy pci i wieku ludnoci Polski
w 2009 r. wykonaj polecenia.
(03 p.)

4. Na podstawie danych statystycznych z zadania 3 oblicz


gsto zaludnienia w wojewdztwie podlaskim w 2008
r..
(01p.)
Obliczenia: ...

Odpowied: ................
5. Wymie cztery czynniki pozaprzyrodnicze wpywajce
na rozmieszczenie ludnoci w Polsce.
(03p.)
...............
................

a) Podaj, ilu chopcw znajduje si w przedziale


wiekowym 59 lat.

................

b) Wpisz cyfry, ktrymi zaznaczono na piramidzie


nie demograficzne.

.................
.................

c) Wymie przyczyn wcicia zaznaczonego na


piramidzie cyfr 3.

...............

................
..................

6. Podkrel nazw wojewdztwa odznaczajcego si


najwiksz gstoci zaludnienia.
(01 p.)

a) Wojewdztwo dolnolskie.
b) Wojewdztwo maopolskie.
c) Wojewdztwo lskie.
d) Wojewdztwo warmisko-mazurskie.
7. Pocz nazwy mniejszoci narodowych z nazwami
obszarw zamieszkiwanych przez przedstawicieli tych
mniejszoci.
(02 p.)
Litwini
Sowacy
Ukraicy

wojewdztwo podkarpackie
wojewdztwo maopolskie
wojewdztwo podlaskie
wojewdztwo kujawsko-pomorskie

8. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok


faszywego liter F.
(04 p.)
a) Wyznawcy judaizmu w naszym kraju yj przede
wszystkim na obszarach wiejskich. .....
b) d to typowa aglomeracja monocentryczna. .....
c) W ostatnich latach liczba ludnoci miejskiej
w Polsce nieznacznie wzrosa. .....
d) Polsk zamieszkuj przedstawiciele mniejszoci
etnicznych. Nale do nich m.in. Tatarzy i
Romowie. .....
9. Wykresy przedstawiaj struktur zatrudnienia
w Polsce w wybranych latach. Wpisz pod wykresami
odpowiednie lata wybrane spord podanych poniej.
(01 p.)

1930, 1950, 2008,

a) Podaj nazwy dwch wojewdztw odznaczajcych


si najnisz stop bezrobocia rejestrowanego.

b) Wymie dwa przykady skutkw bezrobocia


w Polsce.

12. Wyjanij znaczenie terminu deportacja.

(01 p.)

..........
..........................

13. Zaznacz poprawne dokoczenie zdania.

(01 p.)

Najwicej Polakw w Stanach Zjednoczonych


yje w

a) Nowym Jorku.
b) Waszyngtonie.
c) Chicago.
d) Los Angeles.

10. Na podstawie danych statystycznych z zadania 3


oblicz wskanik urbanizacji w wojewdztwie
podlaskim w 2008 r.
(01 p.)
Obliczenia:

Odpowied: .................

11. Na podstawie poniszej mapy wykonaj polecenia.


(03 p.)

14. Podkrel prawidowe informacje w poniszych


zdaniach.
(03 p.)
a) Zesp miast, z ktrych adne nie peni dominujcej
funkcji, to aglomeracja policentryczna / aglomeracja
monocentryczna.
b) Gsto zaludnienia w Polsce wynosi 122 / 59 os./km2.
c) W 2011 roku w Polsce byo 908 / 608 miast.

También podría gustarte