Está en la página 1de 13
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARIL ‘Autoritats de stat autonome Operator de date cu caracter personal ne. 11375 HOTARAREA nr. 627 din 16.12.2015 Dosar nr: 39/2015 Petitia Potent: Asociatia Civica pentru Demnitate in Europa (A.D.E.C.) Reclamat: Institutia Primarulul mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita Obiect: impunerea conditiel cuncasterii limbii maghiare pentru posturile de consilier din cadrul Compartimentului de Resurse Umane gi salarizare gi consilier din cadrul Serviciului de urbanism $i amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc. I Numele, domiciliu! si sediul partilor 14. Numele | procedural ales al petentulul 1.1.1. Asociatia Civicd pentru Demnitate in Europa (A.D.E.C.). reprezentat’ de céitre pregedinte Dan Tanasd, avénd sediul in Bucuresti, adresa de ‘corespondenta: str. 1.2. Numele gi sediul reclamatilor: 1.2.1. Institutia Primarului mun. Miercurea Ciuc, prin reprezentant legal ANTAL. ATTILA, in calitate de Viceprimar, mun. Miercurea Ciuc, Piata Cetéteii nr. 1, cod postal 530110, jud. Harghita. . Obiectul sesizarii gi descrierea presupusei fapte de discriminare 2.1, Petentul reclama discriminarea pe criteriu lingvistic i etnic la care sunt supugi ccetafenii roméni prin impunerea conditiel de cunoastere a limbli maghiare la concursul pentru ocuparea posturilor de conelller din cadrul Compartimentului de Resurse Umane $i salarizare, respectiv Serviciul de urbanism si amengjareg féiiforului din cadrul aparatulul de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc. fi rs « Pla Valter Mardchneanu 1-3, sectoe 1 Bucurosi, Tl Tax 021-31 ‘wr gnosoras0 8oee i UL Citarea parfilor 3.4. In temeiul art. 20, alin. 4 din 0.G. nr. 137/200 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicat& (in continuare O.G. nr. 137(2000), s-a indeplinit procedura de citare a pérflor la sediul Consiliului National pentru Combaterea Discriminairii (in continuare C.N.C.D.) pentru data de 07.07.2018, petentul prin adresa nr. 3.704/25,06.2015, respectiv reclamatul prin adresa nr. 4.402/25.06.2015. ! 3.2. Procedura a fost legal indeplinita, Parle nu s-au prezentat. formulat de reclamat, punandu-i-se tn vedere c4 are posiblitatea de a formuia concluzii serise. IV. Susfinerile partilor 4.1. Sustinerile petentului 4.1.1. Prin petitia Inregistrata la C.N.C.D. cu mr. 3.704/27.05.2015 (filele 1 - 7 la dosar), petentul reclama discriminarea pe criteriu lingvistic si einic la care sunt supusi cetéfenii romani prin impunerea conditiei de cunoastere a limbii maghiare la concursul pentru ocuparea funcfillor publice de executie vacante de consilier din cadrul Compartimentului de Resurse Umane i salarizare (consilier, clasa |, grad profesional asistent), respectiv Serviciul de urbanism gi amenajarea teritoriului (consilier, clasa |, grad profesional debutant) din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc la concursul din perioada 18 - 20 noiembrie 2014. 4.1.2. Petentul face referire la jurisprudenta C.N.C.D. respectiv Hotérarea Colegiului director nr. 44/06.02.2013 cand a fost sanctionat acelagi reclamat pentru impunerea cerinjei obligatorii cunoasterii imbii maghiare pentru ocuparea postului de arhitect — sef. 4.1.3. Prin urmare, petentul solicit constatarea caracterului discriminatoriu la adresa cetaitenilor romani necunoscatori ai fimbii maghiare a condifilor de concurs organizat in perioada 18 - 20 noiembrie 2014 pentru ocuparea celor 2 posturi de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarufui mun. Miercurea Ciuc gi sanctionarea reclamatului cu amenda contraventionala avand Tn vedere gravitatea faptei, precum gi faptul ca fapta de discriminare a fost indreptatd impotriva unui grup de persoane, respectiv grupul eelor care nu cunosc limba maghiard. 41.4. Prin adresa nr. 5.612/31.08.2015, petentul formuleazd concluzii_scrise, precizand c&, desi jurisprudenta C.N.C.D. a avut solufi contradictorii, practica judecatoreascd este unitara, anexand In acest sens Sentin{a nr. 377/05,12.2013 a Curfi de ‘Apel Targu Mures pronuntata intr-o speta cu aceeasi parte reclamata, hotdrare irevocabila in raport cu decizia I.C.C.J. dat’ in spefa. 4.1.5. Petentul precizeaz ci intinderea drepturilor conferite minoritifilor nationale de Statul Roman nu poate leza dreptusile majoritti romAnegti, numeric inferioare tn Harghita gi Covasna, fapt care reciama in acelasi timp protectie cel putin similar& deoarece romani din Covasna gi Harghita suporté toate avatarurile unei minoriti nationale. so @980 laa Vater Maracneanu 1-2, sector 1 Bucueyl, Tol/ fax 021-312 66 70/70/85 ‘wew.cned ora.r0 4.1.6. In acest context, petentul reitereza condifile legale In care limba maghiard poate fi conditie de ocupare a unei functii publice, condifi legale Tnedicate, in opinia petentului, de partea reclamatai: + Art. 76 alin. (8) din Legea nr. 215/2001: “In conditite prevaizute la alin, (2), in posturile care au atributi privind relatii cu publicul vor fi incadrate si persoane care cunosc limba matemé a cet8tenilor apartinénd minoritSi respective. © Art, 108 Cap. X din Legea nr. 18/1999 “unii functionari publici publici din servisiie care au contacte direct cu cetafeni vor cunoaste si limba minorititi nafionale respecive™. 4.1.7. Astfel, petentul deduce c& in celelalte posturi, 0 astfel de conditie nu este Necesara, iar impunerea ei elimind accesul la un loc de munc& a perscanelor de natjonalitate romana, producandu-se astfe! 0 discriminare si o epurare pe criterii etnice, romani sau persoanele apartinand aitor minoritéfi nafionale decat cea maghiard fiind nevoiti ssi plece din zona in care nu au acces la locuri de munca pe criterii de limba. 4.1.8. Petentul mai face trimitere la prevederile H.G. nr. 126/2911 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitilor privitoare la dreptul cetafenilor aparfindnd unei minoriti najionale de folos| imba matemé In administraja publi locals, care ta art. 15 se mentioneaza: ,in unitzijle administrativ-tentoriale in care ceté{enii apartindnd unei minoritati cu 0 ponders de peste 20% din numérullocuitorilor, in cadrul aparatului propriv al constlilor locale sau jduotene, in compartimentele care au atributii privind relafii cu publicul vor fi incadrate si persoane care cunosc limba matemé a cetéfenilor aparfinand minorititi respective.” . In aprecierea prevederilor legale amintite, petentul apreciaza cd pentru stabilirea fei cunoasteriifimbi persoanelor aparfinand minoritfilor najionale, th speia a limit maghiare, trebulese indepfinite cumulativ urmatoarele condi + In unitatea administrativ teritorialé in care funcfioneaza autoritatea in care se stabilegte condifia cunoasteri imbii persoanelor aparfinand minortati nationale, Ponderea minoritati respective trebuie 84 fie de 20% din numarul locuitorilor (conditie indeplinita tn speta); ‘+ Funofile publice pentru care se poate stabili aceasta condifie trebuie 88 se regaseasca tn compartimente cu atribufi privind relafii cu publicul / au contact direct cu publicul (conditje care nu mai este indeplinité In spefa). 4.1.10. Chiar dac& aceste condifi ar fi indeplinite, petentul aprecizaz c& stabilirea cconditiei cunoasteriilimbii persoanelor aparfinand minoritatior nafionale nu poate fi stabilts Pentru tofifuncfionarii publici din aceste compartimente, ci numai pentru unii functionari, In fapt, un numar necesar si suficient prin intermediul cérora SA se asigure respectarea dispozitilor legale excepfionale stabilite in domeniul relafiei cu autoritaile locale si cetateni aparfinand minoritatilor nationale pentru care sunt doud posibiltafi: nu cunosc limba romana sau refuzd s8 0 vorbeasca. In acest context, petentul consider’ c& nici aceasté condltie nu este Indeplinité in speti, funcfionarii etncii maghiari care alcatuiesc aparatul de specialitate al primarului mun. Miercurea — Ciuc avand o pondere de peste 98% ain totalul angajafilor. 4.1.11, Concluzionand, petentul reitereaza faptul c@ rectamatul interpreteaza gi aplica abuziv prevederile legale prin care se drepturi tingvistice minortitilor nationale, tamsformand uzul tn abuz de Luise cunoasteri limbii maghiare Pata Valter Miricinegnu 1-3, sactor 4 ‘Bucuregt, Tel / fax O21-312.65, 78779785 wawcned.o16.19 pentru accederea fn func{ii publice in administratie, altele decat cele pentru care legea Prevede aceasta posibiltate. 4.2. Sustinerile reclamatului 4.2.1. Prin adresa Inregistrata la C.N.C.D. cu nr. 4,692/08.07.2015 (filele 10 — 78 la dosar) transmisa prin e-mail, respectiv nr. 4.841/14.07.2015 (filele 19 - 26 la dosar) transmis prin posta, reclamatul formuleaza punct de vedere cu privire la obiectul sesizairil, iscriminare. 4.2.2, Reclamatul precizeaz’ cA autoritatea administrafjei locale nu a avut intentia de a proceda la acte discriminatorii, conditionarea ocuparii posturiior fiind de cunoagtere si a jimbii maghiare, nicidecum de apartenenta la o anumita nationalitate sau etnie, astfel cum este prevazut in art. 8 alin. 2 din 0.G. nr. 137/2000. 4.2.3. Condifia cunoasterii limbii maghiare este in opinia reclamatului stabilita potrivit legii, in conditile in care populatia de etnie maghiara in mun. Miercurea — Ciuc este de 82,11% potrivit Anuarului statistic al jud. Harghita, edifia 2007, in conditille reglementarilor referitoare la minoritatile nationale care stipuleazd c& ponderea din numarul locuitorilor a acestora trebuie si fie de minim 20%. 4.2.4. Reclamatul argumenteaz justificarea impunerii conditiei de cunoastere a timbii maghiare prin trimitere la figa postului in ambele cazuri. 4.2.6. Astfel, printre atibujile consilierului la Compartimentul de resurse umane si salarizere din cadrul aparatului de speciaitate al institutiei primarului Miercurea — Ciuc se regdisesc cole referitoare la relatia cu publicul, iar lund tn considerare ci, in munioipiul Miercurea — Ciuc cetd{enii apartinand unei minoritati nationale au 0 pondere de peste 20% din numérul locuitorilor, si anume 82,11%, este imperios necesar ca definatorul postului sd detina aceste cunostinte gi abilitati (orevazute la ,Competente funcfionale / tehnice’), pentru a putea acjiona eficient. 4.2.6. De asemenea, potrivit celor cuprinse in figa postului si in cea ce priveste functia publica de consilier din cadrul Serviciului de urbanism $i amenajarea teritoriului, se impune ‘cunoasterea limbii maghiare (aspect pretins la rubrica ,Competente funcfionale / tehnice") Pentru a actiona eficient, avand in vedere c& printre atribufile inscrise la rubrica ,Sarcini gi Fesponsabiltafi principale", se regdseste gi acordarea de consiiere solicitantior, acest angajat aflandu-se deci in relatii cu publicul, iar cetjenii aparfinand unei minorit&{i nationale au 0 pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, respectiv 82,11%. 4.2.7. Prin urmare, rectamatul apreciazi ca argumentele precizate in petitie sunt nelegale gi nejustificate, in temeiul art 2 alin. 9 din O.G. nr. 137/200 care precizeaza in ce conditii unele masuri nu constituie discriminare. De asemenea, reclamatul igi incadreaz’ sustinerite gi pe art. 108 din Statutul functionarilor publici, respectiv art. 15 din Hotrarea nr. 1206/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a dispozitilor privitoare la dreptul cetfenilor aparjinand unei minoritéti nationale de a folosi limba matema in administratia public’ localai curpinsa si in Constituyia Roméniei, respectiv Legea administratici publice locale nr. 215/201. Plata Vater Mardcinoanu 1-3, sector 1 ‘Bucuresti, Tot/ fax 021-312.65,78/70705, wont.cnerorg.10 4.2.8. Concluzionand, rectamatul precizeaza c& fiecare unitate administrativ teritorial’ este investité s4 determine care sunt posturile in care functionarii publici trebuie s& ‘cunoasca limba minoritatlor nationale respective. 4.2.9. Avand in vedere faptul c& acsi consilieri din posturile in cauz’ au contact direct cu publicul, adic cu cetétenii din municipiu, reclamatul considera c& acea conditie de cunoastere a limbii maghiare inscris& In anuntul institufiei este pertinent’, iar m&sura luatd de autoritatea publicd este o mésura pozitiva, ce vizeaza protectia gruprurilor defavorizate, precum si in stricté concordant cu prevederile citale anterior, i virtutea cdrora nu cunoastere a limbii maghiare a fost stabil tocmai pentru garantarea drepturilor minorititior nationale prevéizute In Consitutia Roméniei (art. 120) si a celorlalte nome legale. 4.2.10, Raportat la invocarea jurisprudentei C.N.C.D., reclamatul face trimitere la o alt hotarare @ Colegiului director nr. 286 din 14.05.2009, respectiv hotérarea nr. 490 din 29.10.2009, 4.2.14. Reclamatul anexeazé figele de post pentru cele 2 pozitii de consilier: * Figa postului pertru postul de consilier din cadrul Compartimentului de resurse umane gi salarizare, document elaboral/revizuit la 24.11,2014 ‘+ Fisa postului pentru postul de consilier din cadrul Serviciului de urbanism gi amenajarea teritoriului, document elaborat/revizuit la 08.02.2016. Motivele de fapt si de drept 5.1. In fapt, Colegiul director refine spre analiza ca la concursul din perioada 18 — 20 noiembrie 2014 a fost stabilté drept condifie cunoasterea limbii maghiare pentru ocuparea a 2 posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc: postul de consilier din cadrul Compartimentului de resurse umane si salarizare, respectiv postul de cconsilier din cadrul Serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului 8.2. In drept, coroborat_actului normativ care regiementeazé prevenirea gi sancfjonarea tuturor formelor de discriminare precum gi atribufille gi domeniul de activitate al Consiliului Naffonal pentru Combaterea Discrimindri, Colegiul director trebuie sa analizeze in ce masurd obiectul petifiei este de natura s& cadéi sub incidenta prevederilor 0.G. nr. 137/2000, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare. 5.3, Astfel, Colegiul director analizeazé in strans& legaturad in ce masura obiectul unei peti intruneste, in prima instant, elementele art. 2 al O.G, nr.137/2000, republicata, cuprins in Capitolul | Principii si definiti al Ordonantei gi subsecvent, efementele faptelor prevazute gi sanctionate contraventional n Capitolul Il Dispozifii Speciale, Sectiunea I-VI din Ordonanta. In masura. th care se refine intrunirea elementelor discriminarii, astiel cum este definitd In art. 2, comportamentul in speta atrage réspunderea contraventionala, dupa az, in conditile in care sunt intrunite elementele constitutive ale faptelor contraventionale prevazute si sanctionate de O.G. nr, 13772000 sepantrat TS Piafa Valter Miricinearw 1-3, sector 1 Bucurest, Tel/ fax 021-312.65.72/79/85 "Wew.cned org c0 5.4. O.G. nr. 17/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicat’, la art. 2 alin. 1 prevede: ,Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se infeloge orice deosebire, excludere, restrictie sau preferin{é, pe bazé de as8, nationalitate, etnie, limb3, religie, categorie social’, convingeri, sex, orientare sexualé, varsté, handicap, boald cronicé necontegioasé, infectare HIV, apartenenfa la o categorie defavorizata, precum si orice alt crileriu care are ca scop sau efect restréngerea, inléturarea recunoagteri, folosinfei sau exercitéri, In condifii de egalitate, a drepturilor omului $i a lipertatior fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.” 5.5. Prin urmare, pentru ca o fapté s8 fie calificaté discriminatorie trebule s& indeplineascé cumulativ urméitoarele condi: a) existenta unui tratament diferentiat a unor situatii analoage sau omiterea de a trata in mod diferit situa diferite, necomparabile, b) existenta unui criteriu de discriminare in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000; ©) tratamentul sd alba drept scop sau efect restrangerea, inléturarea recunoasteri, folosintei sau exercit&rii, in conditii de egalitate, a unui drept recunoscut de lege; 4d) tratamentul diferentiat 88 nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop s nu fie adecvate si necesare. 5.6. Rejinand in coroborare cu aceste aspecte definifia discriminari, astfel cum este reglementata de articolul 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/200, Colegiul director se raporteaza la modul fn care sunt Intrunite cumulativ elementele constitutive ale art. 2 din O.G. nr. 137/200. Astfel, pentru a ne situa in domeniul de aplicare al art. 2, alin. 1 deosebirea, excluderea, restrictia sau prefeninfa trebuie s& aiba la baz’ unul dintre criteriile prevazute de catre art. 2, alin. 1 si trebuie s4 se refere la persoane aflate in sifuatii comparabile, dar care sunt tratate In mod diferit datorit& apartenentei lor la una dinte categorille prevazute in textui de lege mentionat anterior. Aga cum reiese din motivatia invocata anterior, pentru a ne gsi in situafia unei fapte de discriminare, trebuie s4 avem doud situatii comparabile la care tratamentul aplicat $8 ff fost diferit. Subsecvent, tratamentul diferentiat trebuie s& urmareasea sau sa aib& ca efect restrangerea ori Inléturarea recunoasterii, folosintei sau exercitérii, in condifii de egalitate, a drepturilor omului gi a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. 5.7. Potrivit art. 6 din O.G. nr. 137/2000 ,Constituie contraventie, conform prezentei ‘ordonanje, condionarea participa la 0 activitate economicé a unei persoane ori @ alegerii ‘sau exercitérilibere a unei profesii de apartenenfa sa la o anumita rasa, nationaltate, etnie, religie, categorie socialé, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuald, de vrsta sau de apartenen{a sa la 0 categorie defavorizaté.” Conform art. 10 din O.G. nr. 13712000, "constituio contraventie, conform prezentei ordonante, dacé fapta nu intré sub incidenfa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenente! acestora ori a persoanelor care administreazé persoana juridicé la o anumité rasd, nafionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizaté, respectiv din cauza convingeriior, vérstei, sexului sau orientérii sexuale a persoanetor tn cauz8 prin: (.:) h) refuzarea acordéii pentru © persoan’.sau un grup de persoane a unor Grepturi sau faciltat?. Piata Valter Marécineanu 1-3, sector 1 Bucuresti, Tel / fax 021-312.65,78/79/85. Thue. cna op 0 5.8. De asemenea, conform art. 8 din din O.G. nr. 137/200, ,(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonanfe, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja in muncé 0 persoand pentru motivul cd aceasta aparfine unei anumite rase, nationalitat, etni, religi, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vérstel, sexului sau orientirii sexuale @ acesteia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. (2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonanfe, condifionarea ocupérii unui post prin anunt sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de categorie defavorizaté, de varsta, de sexu! sau orientarea sexualé, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situafiei prevézute fa art. 2 alin, (9).” 5.9. Colegiul director ia act de sustinerile p&rtilor, de punctele de vedere exprimate de acestea raportat la obiectul petite, urmand a analiza in ce masurd cerinta de cunoastere a limbii maghiare, cerinfa impusa pentru ocuparea a 2 posturi de consilier in cadrul Institutiei Primarului Municipiului Miercurea Ciuc din cadrul Compartimentului de resurse umane $i salarizare, respectiv din cadrul Serviciului de urbanism gi amenajarea teritoriului Institutja Primarului Municipiului Miercurea Ciuc, incalca dreptul la anagajare a persoanelor necunosc&toare a limbii maghiare, 5.10. De asemenea, Colegiul Director trebuie s& analizeze pentru fiecare din cele 2 capete de cerere, respectiv cele 2 posturi de consilier din aparatul de specialitate al primarului mun. Mierourea Ciuc, daca tratamentu! diferit a fost indus datorit& unui criteriu Prevazut de art. 2 alin. 1 (in spefa etnie/imba conform sustinerilor Asociafiei petente), Gfiteriu care 2 fi constiuit elementul determinant in aplicarea acestui tratament. Conditia criteriuiui ca motiv determinant trebuie interpretaté in sensul existenfei ca circumstanta concretizata, materializaté si care constituie cauza actului sau faptului discriminatoriu, gi care, in situatia inexistenfei, nu ar determina s&varsirea discriminari. in analiza unei fapte a fapta de discriminare, sub aspectul ei constitutiv, specificul acesteia decurge tocmai din faptul c& diferenja de tratament este determinatS de existenja unui criteriu, ceca ce Prespune o legaturi de cauzalitate Intre tratamentul diferit imputat si crteriul interzis de lege, invocat in situafia persoanei care se consider discriminata. 5.11. Colegiul director se raporteazi in analiza unei fapte din_perspectiva elementelor constituitive ale unei fapte de discriminare la jurisprudenta Curfii Europene de Justiie. Astfel, se arald c& in cazurile de discriminare, In situatia In care persoana care se considera discriminaté ar stabili o situatje de fapt care s& permit’ prezumfia existontei unei discriminari directe sau indirecte pe baza unui criteriu interzis, punerea efectiva in aplicare a principiului egalitati de tratament ar impune atunci ca sarcina probei sa revind persoanei acuzate de discriminare, care ar trebui 84 dovedeasca c& nu a avut loc o Incdlcare a Principiuiui mentionat. 5.12. In acest context, reclamatul ar putea contesta existenta unei astfel de Incaildiri, stabllind prin orice mijloc legal, in speciat cd tratamentut aplicat persoanei care se considera discriminata este justificat de factori obiectivi gi strdini de orice discriminare pe baza unui criteriu interzis.' ‘Ase vedea In acelasi sens gi jurisprudenta Curjii Europene de Justile, cauza Bilka Kaufhaus, parag.31; cauza C-33/69 Kowalska [1990] ECR |-2591, parag. 16; cauza C-184/89 Nimz [1991] ECR 1-297 parag. 16: euza C-109/88 Danfoss [1906] ECR 9199, paraa. 16; coueG HAM/S2, Ender [1893] ECR 673 parag. 10, Praja Valter Maacinoanu 1-3, sector 1 Bucuresi, Tel fax 021-312.66,78/70185 ‘wi cod og s0 5.13, Colegiul director analizeaz aspectele deduse solujionairii in prezenta spefai, in ceea ce priveste condifile legale in care limba maghiara poate fi conditie de ocupare a unei funcfi publice, prin raportare la legislatja aplicabild in speta de fat: * prevederite art. 120 alin. (2) din Constitufia Roméniei; ‘+ prevederile art. 76 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 215/201 a administratiei ublice locale, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare: "(1) in raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se folosesie limba roménd. (2) In unitStile administrativ-teritoriale in care catiitonii ‘aparfinénd unei minontéti nationale au o pondere de peste 20% din numaruf locuiforilor, in raporturile lor cu autoritatile administratie’ publice locale, cu aparatu! de specialitate $i organismele subordonate consiliului local, acestia ‘se pot adresa, oral sau in scris, si in limba for matema $i vor primi réspunsul att in limba romén&, cét si in limba matemé. (3) In conditile prevazute la alin. (2), in posturile care au atributii privind relafii cu publicul vor fi incadrate $i persoane care cunosc limba materna a cetdfenilor apartinand minoritatii respective’. * alin, (3) din Legea nr. 216/2001 care stipuleaza “In conaitile prevazute la alin. 2), in posturile care au atributil privind relati cu publicul vor fi incadrate $i Persoane care cunosc limba matema a cetdfenilor apartinand minoritéti respective. * respectiv art. 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 1206/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a dispozitlor privitoare fa dreptul cetitenilor apartinand unei minoritai nationale de a folosi limba matem& in administratia public’ locala , in unitétte administrativ-teritoriale in care cetafenii apartinand unel minoritafi cu 0 pondere de peste 20% din numérul locuitonilor, in cadrul aparatului propriu al consitilor locale sau judefene, in compartimentele care au atribuffi privind relafii cu publicul vor fi Incadrate $i persoane care cunosc limba matemd a ceté{enilor apartinand minoritati respective.” + prevederite art. 108 Cap. X din Legea nr. 188/199 “unif functionari publici ublici din servicile care au contacte direct cu cetéifenii vor cunoaste $i limba minoritagi nationale respective", 5.14, Din cuprinsul dispozifilor legale mentionate, rezult& c& In unitajle administrativ teritoriale in care persoanele apartinand unei minoritati nafionale au o pondere de peste 20% din numérut locuitorilor, in cadrul aparatului propriu al consilior locale sau judefene, in posturile care au atributii privind relatii cu publicul, vor fi Incadrate si persoane care cunosc limba matema a cettenilor apartinand minoritati respective. 5.18. Pe lang& conditia implicité de definere de atributii privind retafii cu publicul pentru posturile / functille publice in discutje (din cadrul aparatulul propriu al unitatilor administrativ-teritoriale In care cetéjenii care apartin unei minorit&ti cu o pondere de peste 20% din numéirul locuitorilor), se deduce clar concluzia c& din numarul total al angajafilor, trebuie si se regaseasc4 $i persoane cunoscatoare a limbii minoritafii respective. A se vedea sintagmele .in posturile care au atributii privind relafii cu publicul vor fi incadrate gi Persoane care cunosc limba matema’, respectiv ,unii functionari publici publici din Fiofa Valter Minicineanu 1-3, sector 1 Bucuresti, Tel fox 021-912.65.78/70785 wor oned oF serviciile care au contacte direct cu cetaitenii vor cunoaste $i limba minoritafii nationale respective’, 5.16. De asemenea, raportat la specificul functiilor publice gi a posturilor care au atribufii privind relatile cu publicul, Inalta Curte de Casatie gi Justitie - Sectia Contencios Adrinistrativ a refinut prin decizia nr. 2968/2013 faptul c& aceste funcfii sunt cele care Presupun contact direct cu publicul, cum ar fi munca in cadrul unui ghiseu, deplaséri pe teren sau alte fapte similare. 5.17, Printr-o alta decizie, respectiv 1460/2009 a Inaltei Curti de Casatje si Justilie, Sectia-ContenctosAUMMISTENW, instanja Suprema a refinul urmatoarele. jntroducand cnteriul de selectie pentru un concurs o limba vorbita de circa 85% din populatia jude{ului Harghita si anume limba maghiar’, respectiv populafia maghiar’ a avut drept efect restréngerea drepturiior populafiei roméne care, in acel judet, este minoritard. Agadar, pe de 0 parte, accesul persoanelor care nu erau de etnie maghiard la acel concurs ara blocat printr-o diferen{a de tratament care nu era rezonabila, Intrucét, presupundnd c& nu avea In vedere populatia de etnie maghiaré, pretindea concurenfior romani s& cunoascé limba maghiard Intr-un stat in caro limba oficial — conform art. 13 din Constitutie este limba roméné. Fiind nerezonabil, un astfe! de criteriu de selectio nu poate avea pretentia de a fi obiectiv. Este evident ca, astfel formulat — ,cunoasterea limbii maghiare* — anunful opera o solectie discriminatorie, concurent — {int find numai cei de etnie maghiara care cunosteau acea limba ca limba matema (...) populatiei romAnesti minoritare intr-o zond trebule sa i so recunoascd aceeasi necunoastere suficienté a limbil maghiare, In afara vointei sale, intun stat In care limba maghiar’ nu este limbé oficial. (..) principile Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare se aplic, in speta, raportat la populatia roméneasca din judeful Harghita, ea find cea minoritars. 5.18. Avand in vedere atat legislafia aplicabilé in speta de fat’, precum si jurisprudenta instanjelor judecdtoresti in materia, Colegiul director trebuie s& analizeze in ce masura introducerea unui criteria de selectie la un concurs pentru ocuparea celor 2 funcfi Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. Miercurea ~ Ciuc, a conditiei de cunoastere a limbii maghiare (populatia acestei minoritti nationale de etnie maghiara fiind in mun. Miercurea — Ciuc de 82,11% potrivit Anuaruiui statistic al jud. Harghita, edijia 2007), reprezinté discriminare avand ca efect restréngerea drepturilor populafiei romane care in aceasta unitate administrativ — teritoriali este, dup cum se poate deduce, minoritara. 5.19. In spefa dedusé solutionari, raportat la primul capit de cerere, respectiv postul de consilier din cadrul Compartimentului de resurse umano gi salarizaro, aparatul de specialitate. al primarului mun. Miercurea Ciuc, Colegiul director refine c& Scuparea functiei publice este condifionatd de cunoasterea limbii maghiare, ceea ce ar limita tn consecin{’, acoesul pe piata muncii a persoanelor care se pot Incadra cerinfelor profesional, dar nu si din punct de vedere a acestei conditii impuse de angajator. 5.20. Astfel, luand act de sustinerile parti reclamate, potrivit cdrora persoana care ar ‘cupa postul respectiv ar avea atributi referitoare la reiafia cu publicul, potrivit figei postului, secfiunea competente funcfionale / tehnice — cunostinfe si abiltati (cunoagterea limbii romaine gi a limbii maghiare) pentru a putea actiona eficient, raportat la procentul de 82,14% al cetatenilor apartinand minoritéfi maghiare, Coleglul director constaté c& postul scos la concurs nu este din cele care ar presupune, prin natura funcfiei si al atributilor stabilite, Piolo Vulter Mdrdchneanu 1-3, sector 1 Bucuresti, Tel fax 021-312.88. 78/79/85 ‘macned. org 10 relatii cu publicul. Asadar cerinfa de cunoastere gi a limbii maghiare nu este o cerinta justificata. 5.21. up cum rezulté in mod clar din cuprinsu! figei postului de consilier din cadrul ‘Compartimentul de resurse umane gi salarizare, precum si descrierea efectiva a scopului Principal al postului, respectiv acela de consiliere in domeniul resurselor umane si salarizare, de gestiune a funotilor publice si a fondului de salar, asigurarea respectirii legalitati, dar gi natura activita{i, acest post nu presupune un contact direct cu publicul pentru desfasurarea acesteia. im stuaya prev ea jea rv. locale in unitétle-teritoriale in care cetiifenii aparfinand nei minoritafi nationale (in speta minoritatea maghiara) au 0 pondere semnificativa (de 82,11% potrivit Anuarului statistic al jud. Harghita, editia 2007, astfel cum insusi rectamatul precizeaza), cea ce ar implica cunoasterea obligatorie a limbii minoritstii najionale, totusi, prin atributile ocupantului postului (a inexiten{ei atributilor ce presupun contact direct cu Publicul), conditia cunoasterii limbii maghiare nu se justificé pentru postul de consilier i cadeul Compartimentul de resurse umane $i salarizare. 5.23, Masura luatd de cdtre partea reclamata ar fi putut fi considerata obiectivé ‘numai in raport cu tipul de activitate pe posturile scoase la concurs, care ar fi presupus 0 activitate de ucru cu publicul, 6.24, Astfel, Colegiul director retine c& exist un tratament diferentiat tntre cetatenii de etnie maghiara gi cei de etnie roman’, acest tratament are la baz criteriul lingvistic, Jar efectul generat const in restrangerea, inléturarea recunoasteri, folosinfei sau exercitarii, in condiii de egalitate, a unui drept recunoscut de lege, respectiv a dreptului de a avea acces la obfinerea unui loc de munca, drept conditionat de cunoasterea limbii maghiare. 5.25. Colegiul director considera c& este dreptul oricdrei minoritati etnice de a-si exprima identitatea etnica, culturala, ingvistic’ gi religioasa, dar acest drept nu justificg gi ‘nu poate fi folosit ca argument pentru a nu fi respectate alte drepturi legale ale tuturor cetiifenilor, gi anume dreptul la egaiitate, la liber acces la obfinerea unui loc de muncé, Ja Nediscriminare. Colegiul director se pronunta in sensul gAsini gi aplicarii cefor mai bune masuri care s4 condued la respectarea tuturor drepturilor garantate de Constitutia Romaniei i de colelalte prevederi legale, cu menfiunea c& acestea nu se exclud unele pe altele, ci trebuie respectate gi aplicate in mod unitar de cétre toti cettijenii Romanici. 5.26. In consecintaé, Colegiul director constataé, cu unanimitate de voturi ai ‘membrilor prezenfi la gedinta, ca in speta de fata, raportat la postu! de consilier din cadrul Compartimentului de resurse umane gi salarizare sunt ‘indeplinite conditiile cumulative ale faptei de discriminare, potrivit art. 2 alin. 1 gi art. 6 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicaté si cé partea rectamaté a sdvargit 0 astfel de faptd de discriminare deoarece nu a respectat dreptul legal de a oferi posibilitatea accesului tuturor cetétenilor la obtinerea unui loc de munca, prin impunerea conditiei de cunoastere a limbii maghiare. 5.27. Ca urmare a acestei conditionari nejustificat& din punct de vedere obiectiv de c&tre angajator, In sped institutia Primarului mun. Miercurea Ciuc, Colegiul director decide cu 5 voturi pentru gi 2 voturi Impotriva, ‘sanctionarea institutiei Primarul mun. Miercurea Ciuc, prin reprezentant legal Primar ales it functie, cu amenda contraventionala prea oer fee ‘wow. cried, org,ro {in cuantum de 2000 lei, pentru limitarea tn cadrul unei autoritaji publice locale a accesului ia munca, prin impunerea in mod obligatoriu la concurs a cunoasteri limbii maghiare. Justificarea amenzii are in vedere faptul c& discriminarea a vizat un grup de persoane / 0 comunitate. 5.28. Membrii Colegiului director, domnul Asztalos Csaba Ferenc si doamna Claudia Sorina Popa considerd, in cea ce priveste sancfiunea aplicabil, In spefa se justifica aplicarea sanefiunii avertismentului. 5.29. Raportat la cel de-al doilea capt de cerere, respectiv postul de consilier UIuI, aparatul de specialitate al Primarufui mun. Miercurea Ciuc, Colegiul director retine c gi in acest caz, ocuparea functiei publice a fost conditionaté de cunoasterea limbii maghiare, cu posibila limitare, In consecin{d, a accesului pe pia{a muncii a persoanelor care se pot incadra cerinfelor profesionale, dar nu gidin punct de vedere a acestei condifii impuse de angajator. 5.30. Colegiul director trebuie s analizeze tn ce masurd condifia de cunoastere a limbii maghiare pentru acest post, In unitatea — teritoriald reclamata Miercurea ~ Ciuc, in care cetijenii care apartin acestei minoritati nationale (In spet minoritatea maghiara) au o Pondere semnificativa (de 82,11% pottivit Anuarului statistic al jud. Harghita, edijia 2007, astfel cum Insugi rectamatul precizeaza), se justificd sau nu. Colegiul director refine & se Pune fn discujie incalcarea dreptulul de acces egal tuturor cetéfenilor la obtinerea unui loc de munca, prin impunerea conditiei de cunoagtere a limbii maghiare, deci avand la baza criteriul ingvistic, 5.31. Luand act de figa postului pentru acest post in cadrul Serviciulut de urbanism $i amenajarea teritoriului, natura activititi, acest post are prin prisma sarcinilor gi responsabllitatlor stipulate, printre altele, si contact direct cu publicul pentru desfisurarea acesteia. Astfel, se retin ca gi atributi relevante in analiza prezentei spete din perspectiva justificérii impunerii condifiei de cunoastere a limbii maghiare, umatoraele: ,orimeste si analizeazi documentatile depuse pentru objinerea autorizatillor de construire privind autenticitatea, valabilitatea si complectitudinea acestora; (...} retatii cu publicul, consiliere solicitanti privind D.A.T.C. (documentafie tehnice)". 5.32. De asemenea, Colegiul director se raporteaza la prevederile art. 5 din O.G. nr. 137/2000 republicata care prevede urmétoarele: “Diferenta de tratament bazaté pe o caracteristica legat de criterile prevaézute la art. 2 alin. (1) nu constituie discriminare atunci cand, in temeiul naturi activitatior ocupationale sau al contextului in care acestea so desfagoars, 0 asemenea caracteristicd reprezinté 0 cerinfé profesionalé reali $i determinant, cu conditia ca obiectivul s8 fie legitim si cerinta proporfionalés” 5.33. Prin urmare, iuand act de sustinerile pérfilor, de inscrisurile depuse in susfinerea proprillor aparari, precum si de legislatia aplicabila in spefa, Colegiul director Tetine c& respectiva conditie de cunoastere a limbii maghiare pentru postul de consilier din cadrul Serviciului de urbanism gi amenajarea teritoriului, aparatul de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc se justified obiectiv, conform art. 5 din O.G. nr. 137/200 republicata, 6.34. Concluzionand, in urma analizarii sustinerilor parlor, felul cum acestea se Taporteaz& la obiectul petitiel dedusi solufionarii de cétre Consiliul National pentru ‘Combaterea Discriminarii, probele depuse la dosar, precum gi legislafia In vigoare incident in speta, Colegiul director decide raportat la postul de consilier din cadrul Compartimentului Pala Valter Mardcineanu 1-3, sactor 1 Bucuresti, Te / fax 021-312.65. 78/70/85 wnt.cned.919.f0 de resurse umane $i salarizare, aparatul de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc (cu unanimitate de voturi), c& se intrunesc elementole constitutive ale unei fapte de discriminare, potrivit art. 2 alin. 1 si art. 6 din O.G. nr. 137/200 privind prevenitea si sancfionarea tuturor formelor de discriminare, republicaté, cu aplicarea amenzii contraventionale in cuantum de 2000 lei (cu 5 voturi pentru si 2 impottiva) in sarcina j institutiei Primarul mun. Mierourea Ciuc, prin reprezentant legal Primar ales in functie. | Raportat la cel de-al dollea capat de cerere, respectiv postul de consilier din cadrul } ‘Compartimentului de resurse umane si salarizare, aparatul de specialtate al primarului reurea Ciuc, Colegiul director retine (cu unanimitate de voturi) c& nu se intrunesc. une iScriminare, pout ar. 5 din "772000 Privind prevenirea gi sancfjonarea tuturor formelor de discriminare, republicata. Fat de cele de mai sus, In temeiul art. 20 alin. (2) din 0.G. 137/2000 privind Prevenirea si sanctfonarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile ulterioare, cu unanimitatea de voturi ale membrilor prezenti la sedinta COLEGIUL DIRECTOR HOTARASTE: 1. Impunerea conditiei de cunoastere a limbii maghiare pentru postul de consilier din cadrul Compartimentului de resurse umane si salarizare, aparatul de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc, reprezinté discriminare conform art. 2 alin. 1 si art. 6 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sancionarea tuturor formelor de discriminare, republicata 2. Sanctioneazé cu amenda in cuantum de 2000 tel Institufia Primarul mun. Miercurea Ciue, prin reprezentant legal Primar ales in functie. 3. Impunerea conditiei de cunoastere a limbii maghiare pentru postul de consilier din cadrul Serviciului de urbanism 9i amenajarea teritoriului, aparatul de specialitate al primarului mun. Miercurea Ciuc, nu reprezinta discriminare conform art. 6 din O.G. nr. 137/200 privind prevenirea $i sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata; 4. Recomanda péifi reclamate, respectiv Institufiei Primarului mun, Miercurea Ciuc, s8 Intreprind’ mésurile necesare pentru ca pe viilor, anunturile de angajare sa fie realizate cu respectarea principiul egalitatit si nediscriminaiii cetdtenilor pe criteriu de ‘tie gi de limba; 5. 0 copie a hotdrarii se va transmite parlor. Vi. Modalitatea de plata a amenzii: Amenda se va achita la Administrafia Judeteana a Finantelor Publice Harghita, dovada platii se va transmite catre C.N.C.D. in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a hotdranii, Pala Valter Maracineanu 1-3, goctor 1 Bucuresti Tal / fax 021-312.85. 78/70/85 ‘woww.cned, ora Vil. Galea de atac gi termenul in care se poate exercita Prezenta hotrdre poate fi atacata in termenul legal de 15 zile potrivit 0.G. 137/2000 privind prevenirea i sanctionarea feptelor de discriminare si Legii nr. 554/204 a contenciosului administrativ la instanja de contencios administrativ. Mombrii Colegiului director prezenti la secings ASZTALOS CSABA FERENCZ — Membru i BERTZI THEODORA — Membru im DINCAILIE—Membru / en GHEORGHIU LUMINITA — Mem ty HALLER ISTVAN — Membru Oh LAZAR MARIA-Membru 4 OT POPA CLAUDIA SORINA ~ Membru Data redactarié: 11.01.2016 Not: Hotdrarile emise de Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii potrivit prevederilor legii gi care nu sunt atacate In termenul legal, potrivit 0.G- 137/200 privind prevenirea si sanctionarea faptelor de discriminare 3i Legii 554/204 a contenciosului administrativ, constituie de drept titlu executoriu. Red.: LD. /C.ML. Plate Valter Mérdcineanu 1-3, sector 1 hocaitati, Tel/Fax 021-912 65.78/79185 ‘e.cngd.orar0