Está en la página 1de 5

BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013

31-8-2014

31-8-2013

0,45
50,00
21.898,00

0,45
492,00
22.869,00

ACTIVA
Materile vaste activa
Kerkgebouw
Inventaris
Verbouwing
Totaal
Vlottende activa
Te vorderen posten

21.948,45

886,00

Totaal
Liquide middelen
Kas
Postbank/ING 5595795
Rabobank 325033374
SNSbank 866654224
Rabobank Bedrijfsspaarrekening
Totaal

23.361,45

150,00
886,00

240,80
1.344,40
1.988,80
326,69
59.000,00

Totaal

150,00

252,34
1.592,74
596,48
367,19
70.000,00
62.900,69

72.808,75

85.735,14

96.320,20

60.040,61

65.648,80

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
Onderhoudsfonds
Orgelfonds
Verwarmingsfonds
Totaal

9.283,00
6.410,00
2.700,00

8.375,00
5.954,20
2.250,00
18.393,00

16.579,20

Langlopende schulden
Obligatielening

5.150,00

6.950,00

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen posten
Te betalen posten

2.151,53

7.142,00

85.735,14

96.320,20

Totaal

TOELICHTING OP DE BALANS
MATERIELE VASTE ACTIVA
Inventaris
Boekwaarde per 31 augustus 2013
Aanschaffingen
Afschrijving 20 % van 2450,00
Boekwaarde per 31 augustus 2014

492,00
-,00
442,00
50,00

bij
af

Verbouwing
Boekwaarde per 31 augustus 2013
Afschrijving 3,5 % van 27.742
Boekwaarde per 31 augustus 2014

22.869,00
971,00
21.898.00

VLOTTENDE ACTIVA
201320122014
2013
300,00
586,00
150,00
886,00
150,00

Te vorderen posten
Rente
Diversen
Boekwaarde per 31 augustus 2014
Spaarrekeningen
Rabo bedrijfsspaarrekening
Boekwaarde per 31 augustus 2014

Liquide middelen

af
59.000,00

70.000,00
11.000,00

201220112013
2012
3.900,69 2.808,75

Het kassaldo stemt overeen met de kasadministratie.


De banksaldi zijn conform de laatste afschriften.
Eigen vermogen
Vrij beschikbaar per 1 september
Af: resultaat
Totaal

201220112013
2012
65.648,80 80.275,03
5.608,19- 14.626,2360.040,61 65.648,80

Reserve
Saldo per 1 september 2013
Toevoeging
Afname
Saldo per 31 augustus 2013

c.v.
onderhoud orgel
2.250,00 8.375,00 5.954,20
450,00
908,00
455,80
3.670,00
2.700,00 9.283,00 6.410,00

Langlopende schulden
De langlopende schuld bestaat uit een 10-jarige 4
%- obligatielening, die aangegaan is op 1 april 2008.
Geplaatst en volgestort zijn 216 obligaties van 50,-.
Per 31 augustus 2014 is de stand van de obligatielening 5.150,--.
201320122014
2013
631,00 1.000,00
757,88 4.132,20
1.710,00
206,00
300,00
346,85
208,80
2.151,53 7.142,20

Te betalen posten
Diensten
Exploitatie kerkgebouw
Landelijke organisatie
Rente obligatielening
Diversen
Attenties (fruitbakjes)
Totaal

RESULTAAT BOEKJAAR 2013-2014 EN BEGROTING 2014-2015


Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting
2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15
Lasten
Kosten predikant en diensten
Exploitatie gebouw
Kosten De Band en drukwerk
Kosten attenties/aandachtscie
Algemene kosten
Contributie landelijke ver.
Bijdrage goede doelen
Reservering verwarmingsfonds
Reservering onderhoudsfonds
Reservering orgelfonds
Kosten regiobijeenkomsten
Afschrijving inventaris

20.000
6.000
750
400
2.000
1.800
350
450
908
454
100
490

19.412
6.637
697
484
1.618
1.710
420
450
908
454
65
490

20.000
6.750
700
450
1.750
1.700
400
450
908
454
100
490

18.622
5.157
640
210
2.189
1.740
472
450
908
455
442

19.000
5.750
700
250
2.000
1.700
450
450
908
454
50
0

Afschrijving verbouwing
Onvoorziene lasten
Kosten streekbijeenkomst
Rentelasten
Voordelig saldo
Totaal

971

280

Baten
Bijdragen
Collecten
Zaalhuren
Giften
Rentebaten
Incidentele opbrengsten
Subsidie VSPB
Nadelig saldo
Totaal

971

971

971

971

313

280

173
478

300
225

34.953

34.629

35.403

32.907

33.208

6.000
4.500
4.000
2.000
3.050
350
1.800
13.253
34.953

3.634
4.817
4.552
2.127
2.720
253
1.900
14.626
34.629

3.750
4.800
4.500
2.000
500
150
1.800
17.903
35.403

12.498
5.048
5.170
1.502
458
723
1.900
5.608
32.907

7.500
5.000
5.200
1.500
500
500
1.900
11.108
33.208

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2013-2014


Grondslagen van waardering
Materile vaste activa
De materile vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de
lineair bekende afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de te verwachten economische levensduur.
Aanschaffingen in de loop van het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.
Vlottende activa.
Te vorderen posten worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Liquide middelen.
De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde en staan, indien niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de vereniging.
Reserves.
De reserves worden op grond van bestuursbesluiten gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Langlopende schulden.
De langlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Kortlopende schulden.
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd op
nominale waarde.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014-2015


Algemeen
De vaste kosten bestaan uit kosten voor predikant, afschrijvingen,
reserveringen en contributie aan het hoofdbestuur en de rentelasten van de obligatielening.
Overige kosten
De exploitatiekosten van het kerkgebouw en kosten overige diensten vormen de hoofdmoot.
De bijdragen en collecten zijn lager begroot dan de werkelijke opbrengsten van het
afgelopen jaar.
Opbrengst zaalhuur.
Er worden minder uren zaalhuur verwacht.
Rentebaten
De rente staat momenteel op een laag niveau.

Verslag kascontrolecommissie

Ondergetekenden:

De heer j. Huisman en A.J. van Noordenne

door de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2013 benoemd als kascontrolecommissie


NPB, verklaren hiermede dat zij de boeken en bescheiden van de NPB over 2013-2014 steekproefsgewijs hebben gecontroleerd.
Na enkele toelichting is n en ander volledig bevonden.
De saldi van kas en banken kwamen overeen met het saldo van kas en bankafschriften.
De kascontrolecommissie van de NPB is derhalve tot de conclusie gekomen dat de
verslaglegging als zodanig juist is, zodat zij voorstellen het NPB-bestuur dcharge te verlenen.

Aldus verklaard om te dienen ter verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering op


22 november 2014,

J. Huisman

Hardinxveld-Giessendam, 17 november 2014.

A.J. van
Noordenne