Está en la página 1de 27

IllLl).

L ? i ~ l l i)CI!.

l)(l!:l

rx.

;. ~ ' l ~ l f - i l l .

\1l

] ~ l ~ f ~ < - < - ~ l~c -~~l 1l ~ ~i ~i ;~l ~ l l i ~ l l ~ , s l : l

no hay ciiida ;.

E s c o j o l a via a n a l l i c a l x i r a s a l i r tlel iiitodo a q u c pai-<,i.i


coiidciiada l a iiirestigaciOn s o b r e la d o c t r i n a del o b i s p o nhiiIcnsz. Icitl~csr e p u t a i i l o ir-initai-io tlc c a p i t a l i m p o i - t a i ~ c i nc.11 s1.1
sisreinri. M a s a l a b o r d a r los frcrclcitris e d i t a d o s p o r S c h o c l ~ s ~ .
o este m i s m o De trirtirrire Fidei catli.02icar: ', c n r r e d r n i i nnic.
sil osc~ii.i?~ncl,dbriclolos p o r imposibles, e inician c a m i i ~ r i s iiidirccti!s p r a acu::)n!- i n d e f e c t i b l e m c i i t e n c o n c l u s i o i ~ e sgt:il'i.icas,
i n a r y i n n i e o ~ o l a i - i z a d a s?n fOi.iio a ir.iiiii~c)s, c o i n n el i17,zi~.scihili.s.
Eri la inr~iei-isal i t e r a t u r a s o b r e Prisciliaiio y sii s e c t a , ;qui$ii
!\a ~4tc:ciiado ' C.; p i o f e s s o ' .,: c o n a m p l i t i i d l a d o c t r i n n tle la
'Tri!iitlad? E l :!rtcu! d c l P. .T. Pi-ez d e ITi-lwl d c d i c n coi,tisimas 1 ~ 1 g . sa l o rigoi-osamci-ite ti-initario; n o Ilcgan a cinco (60160). T r i n i t a r i o c son iniichos n s p c c t o s est~itlia:los pni- K. I < i i n s ~ l c
y por e! ! l ~ i ~ ; i oP. M d a m a ; pero iiisuficizi~tc.; pai-a r e s t i t u i r la
doc:l.im t,n Sornia :;isteri?tica y c o h e r e n t e .
El resuilien q u c precedc" a In ctl. d e Moi-iii ! " , coi1 a i i s h o s
felices, s i r ~ ~dec i n t r o d i i c c i n . Conocitmdn la f'oi.ma .siiiuoia,
t.c,iih,ocn, a q:!c 1-:~iii-1-iael c r r o r p a r a e n c i i b r i r s e l 1 . n a d i ~s c
lpiomete uii d e s a r ~ o l ! l~ c i d o . El D.T.F.C. es cisciiro, lo qiic
nc!eiiiiis de o f r e c ~ - r i ~ cti11
) s i n d i c i o d e sii rintiriicdad, l e vali q u i z 5
Ilcg:ii hn.;ta n o s o i r o s " ' . P e r o s e r t a n s i b i l i n o qiie i ~ os r
ilc.sc~ibraa qiiien le p e r s i g a i i n p l a c a b l e n i c n t e l n e a p o r liiea?
Drjn 2 o t r o s i 1 a n l i s i s d c t o d o el e s c r i t o . Y e l i j o las prlrin.;\ eii i o r n o a l o . 1, 1-4.
7 7

Doctrina trinitaria del annimo priccilianista


' De trinitate fidei catholicae'
(Exegesis de 10. 1, 1-4a: ed. Morfn p. 179, 10

p. 182,27)

La i g l e s i a e s p a o l a vivi l a r g o s a o s b a j o l a pesadilla del


P r i s c i l i a n i s m o . A p a r t i r d e l de Z a r a g o z a d e 380 ', varios concilios se o c u p a r o n d e l '. Sin e x t r e m a r l a s c o s a s 3 , eii la
l i t e r a t u r a c o n c i l i a r y p a t r s t i c a hispari; d e l o s sig!os IV
s i g u i e n t e s su influjo es n o t o r i o . M c r c c d q ~ i i z sa !a reaccin
a n t i p r i s c i l i a n a de p r i m e r a h o r a d e b e m o s la versicn l a t i n a , iinica
e n t e r a , d e l a m a g n a o b r a d e s . I r e i i r o , ciclilei-.\:!.S liciei'c'.~?~
'.
E l P a d r e A l d a i n a h u b o de intere>;:irsc a n ? l l i a i n e n t e dcl
F e n n ~ e n o e n s u e s t u d i o delinifivo s c b r e el aritipi.icciliaiiista
S m b o l o del T o l e t . 1 -. l o q ~ ~ i s i e r~ai r ~ : r : a rai$in servici, aiial i z a n d o u n a s p g i n a s d e l De t r i i i i f n t e Fitlci ccit/7olicae e d i t a d o '
1 VGasc ltimamente R . L~J?Ez CXXEDA,
Priscili~lno. SIL f ~ e ~ ~ s < l t ~ i3.f i ~ i i l o
lirobleiiiu lzistrico, Santiago de Compostela 1966, p. 4 5 s .
2 Cf. J. A. i~nA ~ n . ~ h rEl
i , sitnbolo Toledano 1 , Rrimae 1934, 1,. 48-51 v
sVre todo 53-63.
: Como K. K ~ ~ K S T Antifiriscillirinn,
LE,
Freiburg i. Rr., 1905.
1 Uno de los ltimos corditorec del Adv. 1zai.i.. II.'. E?. t I ~ a ~ ~ r r ~ n r x c r ~
seala con manifiesta benevolencia (en Sorii.ces chrtieiiizes, ~:ol. 100, p. 16.
n . 4) la hiptesis de 1-1. DOI)IL'ELL
(Di~sertatiui?esin Jrciznrtrizi, Oxford 1689,
n. 403): K ci-ediderim occasione Priscillianistarum versioncni hanc Irenaci

.si4

fuisse elaboratam a.
Vase la n. 2. - Escribe recientemc~teB. VOLLLLIYN,
.Stctdie~z:lliii
P i s z i l l i a n i s ~ ~ i ~St.
i s , Ottilien 1963, p. 46 hablanclo de l: hlii seiner literar1iistorischi.n Einleitiing, eiiier kritisch-11 Ausgabe uiid der fo!gei:deii
th~olopisc1i.en Durchdringrlng ist es ein Werk, das fi- \\.eitri-c Arl~eiten
richtunpslveisriid srin kzriri, uncl das auch diesei- Dissertntion zuin Vol-l)ild
gedient hat.
6 Bajo el t t ~ ~ l rde
, T r u i t i priscil!iriiristc irirlit sttr la T:.iiii?<;eii 1.1
vol. 1 de Etzides, tcztes, dcouvertcs, A/Iaredsous 1913, p. 151-205. La ediciiin
estricta ocupa las pp. 178-205. De aqu ha pasado al Suplemento de la
Patrologia de A. H.~MMANN
(P.L.S. 2, 1487-1507), retenientlo la paginacibn
de Morin. Citar siempre segn la ~ g i n aT~ lnea de In ctl. dc Maredsous.

'l,

El ai?iiiri~o rii-ranca de la irivisibiliclatl de Dios, hcclio


~ i s i b l een el 7-Iijo, pi-in;ng&niio cilrr-e i i i ~ i c l i o s 1it.r-inniio. Cnii
y
l '

!Z l?es:ii. di. B. \'o ! \ ! \ Y \ : , i!.r. 71 qiic


lra.zr>i3:71,,
1.n :1<!r'l;1:?t,!
Ic !!rini;i!-6 cvii sigla D.7'.1.('.

'.

,
'11

1;i

tivilt.

!TIIW

iiiciiiriil:iiili:

!co!ogii; rii;?itariii el1 lii rorilir7izdn i~i.icc.iliotii.~til.L . I ~

Rcmi.i.sir~
c.\.tiii.

( , . ~ z l , ~' 1,i i sin

L...
<, ii;?il

7:

Iccto!,

cl?

(le I r i s cai.:icicric;ticas que con mAs csi?oiitailcic!nd sc ol'i.cci~ii


Pi-i~iliai?n.Sol7re ella, i ~ l t i m a n i e ~ ~R t. i ~I-~IPFL
C \ Y ~ . I I \Pri\,
,
;-

!i!ttio !8SS.
1 2 Miionf~, Etrtdrs 178: S'il (el inedito del ins. de Laon) a trouvc so11
clicmin iusqiie daiic l'extrmit septeritrionnle d e la Frarice carolingicnnr,
il faut I'attribuer probablement a I'obscuritf vouliie di1 langage, qui e11

dissirniilriit au \wlgnire la provcnance hi-r6tiquc.

I'atli.~.C . I l i io C I I I . ~ ~ ;j:l\! :!:' 10s hermanos,


p a r a a~:ii>:~i.
:,rcgunlai-itio: rica:;s no salta u ii.1 vista que solariiente el hijo 5. padre ( a la xrez) tiene po:. hijos a los mismos
q u e tiene por hi~rrr,aiios?'': Y sin inss e ndet:tra -11 la esetesis
de l o h 1, 1-4 q:~e aqiii nos i~ltei-esa.
1.ts. . icl:i:.;:::~,~,-.
.
i.!1 :

cosas, coi-~vit>nesin embargo tl-aty!n!,:$ ( i i l ? ~ ~ , : : : ; . i - ~ [. i !


b'cibo jr de enlender con rccii:iit[
;!nitir?:! i.il;::.,...:,,, c < l ? \ < ,
del padre y del hijo.

;i:

P~:i~-!ii
e igi:iir. ait: ' In principio erat verbuin, el Ter
bum e r a l a:wd d c i ~ m ,et deiis ei-at xerbum. I-loc crat rn
principio a p z d t!eurn. Oninia per ipsiim lacia siinl et sinc
ipso f ~ c t u r ncct nihil ' l '.
De todas ]as ~?cerci:)i:es clel exrangclisla, i:i :Ras fundamenlai
es et d e z ~ se/-clt vi>i-bz~!?z. Las deix9s fli?.yei~I :eii'iante u n axioma,
q u e vale por J?;?~:O;- - dios e s uno ( - inic:,\ -- >; rio requiere
declaracin. El Vcri.9 cs dir?:;; Dios es ur
icn esencia
e11
pcrsona), I~rego.
El Verbo (dios), p o r cuyo medio i i ? ~ . i c.i licchas todas las
cosas, solo se tli.j!ingue de nomhri., dc xquiil Dias ante e1 cual
(' a p u d d e u m '), o eii el cual ( ' in ipso '?) l
1:allaba en el
,
.
pl-jj,cipiL), Id:.,,, ( ; , : : j ;:.!i?::i!:>:5
!:~;:1.:::.:~5 j;c;-!;!;:;! ei d e [ ~ t ? ?d c \a
ciS1.5~11~' i.
! y:' [y-;l::.~ii
nn:i(:. -:,.:l.;
' 1?;1 cc;!lc;l iki7c.n dos,
sino uno.
;

Constit~ltc;1 , - ~ o d e i n ,sicut ibidcm scriptvm esl, verhum


deurn e s w , un::]?? utique dcum, pri- q c e m facta cunt omriia,
rje i:~ly!ir,n, :~:.!-~;cn
lrcrbi et de
id q u ~ dY ~ C ~ Iii?telli>
;;j;lir 1; - pz!rjs et filii indissociabiii unitate tractcmiis I'.
--

La versin pre.;eii:~i dificr~llac?(~i-.


Yo discurro sohrc la sigi?icnte:
vr. asentado que, c->nlo all m i - n ~ osc: escribe (10. l .
1-3), el \ierh-! e, dios - desde lilego Dios nico
por
aqile] mismo 111ediantc el cual fi~eroii creadas todas la
--

%.,

B:iena parte de la osc~iridad descailsa

-11

c1 t , o i l ( ~ i i : .:IIIC i(-)

mismo se presta 31 masculino q u e :?I n:-iiii.o. F ! ~ l a : i i ~ i i i i ~e17


masculino, equivaldra a: ' El \Jei-l:c) -- :;i.ii:n ~ ( ~ i c ' dchtablc~i
cido - es dios por aquel i;iisn;o Dios, por c.:.;<:
ii~eilic; fui.
creado el universo '. Pi-oiito \,o!~-erc.mgss,,~,;-~:ello.
l-!-i.scl!!c,
el annimo orienta e! esiudio n dos co:iss: :.o c! iioi-lili~ctlt.
Ver.60, b ) la unidad indisociable di.! Patlrt, del 1-Tijo.
Los vocablos Padre e Hijo no fiy;~!i-?i? cll l o . 1 , 1-3. Pero
:Inri larga traclicii? cxcgtica y el prc.pin 1'
c;:!r;:?;l]i:) l C ili,
;i:!toriznii a !i.ari:ii(:ir por ainbos 'e! Dios ' (zP:iC
7b-1 (.iCr;.l)
' el L o g o ~
' i-esl7c!:tivan:e!ile.
ido ;!i.duc; ;;o ?y:i!je
a;,.<,:;,lo cn
aquilatar el trmino i7erhocil sus relaciones c!i
Di:,
;, Y c:-;c:irecer la unidad i n d i ~ o l ~ i l ~ :idiiii;;:l;i
!c
pi-,i!::.;~.ii:,!!,-s
i::;-(l
lino y otro.

En su ap1icaci:i L? 13 i~lahi-ciIiuri;a!i:i
tt::.!?-!irio i-c.s:iitai.:i
claro. Mas { q i ~ kclecir en la p11111~:~
t!c sal1 , I ~ I : I I>~: ?~ l ~ ~ ~ ~~ ~~!:! I : c s
del .4nnimo, haba dcscubierio T~!-t~:Ijai~o
Iri ~q~li~.,>i:i:!:,,d
(iil!
trmino griego. El logos puede, en abc;oIuto, si>?nif.ical.cl intelecto (' ratio '), cl x?erbo jiiizi-iio (' sapicr1ii:i '), la painl.r.ri oral
f'sermo ') '". A cul d r los tren sc rcficrc. cl el:ni:s:.iistn?
Habra modo de llacer ILE, si Jti:i~i i-clncic:r!r::;c ci I r i r , i . j .
?U11 CI \ J O ~ C (' SellSIIS '1. ? ~ T O :;e cor?teti:;i con l - ~ i ' : : l . i ; . ~ ~;i~
una 17ez con artculo !; olra siii :!l.
Agrfguesr que, coi? arreglo ;t uii 2:;iolna ( . ~ ~ i . ! : l L ! ! ? ~ i )
Prisciljano, ' ser:nc: omi-ils <.S sen:::! ~ s ' :':.
t ~ ~ ! - ; c ! - c l . ; c l2i.::;i?.l.,-c
rl ISOS ( ' verbi?i?i '), escc~iic!.esu oiiger, Llrl ~:l!i-!ccr!,. i , r~J!ogo
del 117 cT:zngt.lio sic:~c ia ri,gla.
\-=!.!y
di;,;;::. :ie;,-l,riicia
in!plcitamriltc a! intelecto c!? Dios.
c.1

L .

1:
ciiios

D.T.F.C. 179,;-jo;

<<

Ni?i.ic

pc~.sl~icuun-ic s i .

fralrrs nisi filii!nl ~?nll~c~n-ic{u:i


non pos%??...

t.r1$(1(1171

f i i l o s h;ll?erc

D.r.,r.C. 179, 10-1.3.


M:s adelante, ? u b r e cl juego de p ~ i - I ~ c u ~ ~ s .
1,;
r.l rc!ltido (1- St,-s!,j[itu. Vase para constitire1.c IRES.,A:/.. Iicicr.
1, 14, 1 : << cc,il:inti:i-~ . : , ; l < f j : l i e en?i-i,
~c
quac est secundilnl eos, argumentsticnenin: ,,tios eicrn;>!os el? S. ~ A ~ ~ ~ . c nL~ebirset:r!iigstecliltisc!rc
s~rii:,~,
Iltiterc ~ r r ! 7. ..,
. , r . o r - . :jilili (.;e;7jC>ii:j-r ( i l ~ ~ i . ~ t l i ~[ictiiiritit,
l!ei~
Tiind 1955, p . 152 S S .
Tcsti 78 (1937) p. 508) omilc
1: G . &:c!,ir:r
( O p c : . ~v,inori, e11 Sii:i!i
lo ~ u b ~ ~ ~ - n(;r:ims.ti~aln?eiite
r:~.>.
inportui?n, la cliusula perfil3 unn idm
corri,i.o!lc;i,i,~:
~ ~ , - t .i!?tell;ge~:rln
pntri'; et filii iidiq.5ociabili iinitate '.

>

1i

!i

-s..

Aparte 10s tc.stos insoc:idos t.11 1s; 1inr:i:; ji;!r.c,rlilt.to;;,:,: ,.[


3 F.,(179; 8,
- ' ' (11. Ail?~.Pi.:i.rr/iil S,2 SS.
" '11ai.t. 6
ird. G. Sci:oer3ss 70, S .S\. r :
-cri. f,~!i:i:; : . i i : ; ;
(.!,!:..;
,.;
tensil c r t , seciinc?um I-iabitum nec-srlrii sern,onis, tium TI.::L!?-J
:?e,ii,:<: rc.i
agnoscitur, hcc quod in iiobis deus quaerit, scnsus sibi intel!ipi-ns els
quatur i). Igusl que Tertuliaiw. el h - ~ ~ . ; i a : - c lon!,ltn
~
:;ct.,in ;,T.
;YT/~;!:~.
\'&as? MI~RTV,
E"trirl~s160 s i .
!"

l?!, 1

UOCIRINA TKlNITAPIA DDL P R I X J L . ' DE TRINITATE TIDEI CATH. '

Hay dificultad en asignarle difei-entes c\tadjos? Al parecer,


ninguna. Los dos clebres, de inrnaneilcia y prelacin, se insinan inequvocos 2?. El verbo tiene su forma antes y despus
de proferido. Para describir s u inmanencia en Dios ?j, recciirren
frmulas de sabor estoico" . Yendo a apurarlas, viene el desconcierto. La forma inmanente del verbo, significa en D.T.F.C.
lo que vena indicando de antiguo? He aqu su planteamiento:
' I n principio erat verbum, et verbum erat apud eiim '.
Quae ista forma verbi est, quae ante quam prodeat - cum
verbum tum demum potest intelligi, post quam e sinu
cordis 2"missum
est - verbum tamen apud deum? 2':.

La concisin del evangelista se prestaba al anlisis, merced


al tecnicismo que desde muy pronto creyeron algunos ckscubrir
en el uso de las preposiciones. No faltaban ni sobraban partculas. Una larga pardosis, que arranca al nieiios de los exegetas
valentinianos, recomendaba su estudio.
Ya el primer verso descubra dos aspectos de sumo inters:
I n principio erat verbum, et verbum erat apud deum
( l o . 1,l). All en el principio, el Verbo iil-eral con una inherencia o inmanencia tan real como misteriosa. Frente al Dios
(Padre) en cambio apud-erat ($v zphc &V OEV) coi1 una presencia igualmente real y oscura. Desde el siglo II vena ctistinguindose el estar-en del estar-frente a. Una criatura estU en
el seno materno antes de nacida; en naciendo, pasa a estar
frente a su madre. Tales diferencias, relativas a la perscna del
Verbo, traducinse mediante partculas de un tecnicismo filosficamente consagrado.
El Annimo ignora el planteamiento fundado en el anlisis
de las preposiciones. O por 10 menos, desconoce la ndole causal
vinculada a ellas. Tampoco hace valer la diferencia entre el dios
2 2 D.T.F.C.
179.18-20: K Quae ista forma verbi est. quae cri?te attavlz
prodeat ... postqt<am e s i n u cordis e i n i s s u m est a.
23 D.T.F.C.
179,24-25: c I n s e n s u igitur, id est, apud deum i?za?rebat
27-28: ve1 quod apud deum m a n e b a t , crtit<s I?abitnc~~lzrl~z
sti71.iiis est;
180,lS-16 S sed v e r b u i n , prius qLtam o r e proferitur, sencu interius luquerite
formatur D.
24 Cf. M, POIILENZ,
Die B e g r n d u n g d e r abendlalzdisclzciz Sprnchlelzrr
d u r c h d i e S t o n , G t t i n g e n 1939, p. 191 SS.
25 Cf. T ~ T . A&.
,
P r m . 7.1: u d e i ~ u l v acordis ipsius, secundiim qiiod
bt Pater ipse testatur (Ps. 44,2;: ' Eructavit cor meum serI-,onem optimum n; ib. 11,2; NOVACIANO,
De trinitate 13 (PAUSSET 42,9).
2 6 D.T.F.C.
179,17-20.

515

con articulo, y dios sin 61; entre el substantivo y el atributo.


Descansa sobre el texto latino. que encubre tales matices y dispone al equvoco. El problema se plantea de otra forma. Para
entei~derio,coloquemos uno debajo de otro los tres mienlbros
de l o . I , 1:

))

In principio erat verbum (A)


et verbum erat apud deum (B)
et deus erat verbum (C)
Cul era - se pregunta - la forma del Verbo, cuando antes
an de emitido, se hallaba apidd dcztm?
Segn los exegetas prenicenos, al principio el Verbo estaba
e77 Dios, y luego - una vez emitido '; por El - situse delante
de Dios. A y B representaran dos formas o estadios del mismo
Logos.
Mas cl Annirnu aplica anibos hemistiquios (A
B) a la
inisina forrna, previa ri la emisin. Las partculas no cuentan.
ilidceln siii mhs, o por algn motivo de eregesis?
El ~i:ndi.rncnto excgtico se lo depara lo. 1, Ic (C): ' et deus
erat \:ei.biiii~'. Cotejando B y C, tanto da ser dio.s, como estaren. dios. Para i! Aiioimo no pesa el articulo que acompaa
a dios cn B (rphg ~ b vOEV) y no en C ( 0 ~ 6 ~Uno
) . y otro diceii
lo inisnio Seal de que discurre sobre una versin latina, sin
recurso al gi.iego. Al afirinsr ' et rerbum erat n p ~ l ddeio17 / et
delis erat verbuni ', quiere decir el eirangelista: en un principio
el Verbo estaba eii Si mismo: descaiisaba en Si. Siendo dios,
descansaba tw dios.
' E t deus ei-at verbum ': nimirum ipse requiescebat in sese.
A p l ~ d dctivz equivale a in deo. El autor no se detiene a demostrarlo. As coino el verbo interior est en el intelecto, as
el Lopos divino antcs de salir del Intelecto estaba erz El. Viva
eii El conio en su casa (' apud deum irerbum manebat, cuius
habitactllum sensus est '). Con una simple metfora salta de
la nd-ii>te~zc?n(' a p ~ l ddeum ') s la inmanencia (irz deo). Y traduciendo el griego qv por reqriiescere, siii el dinamismo de la
clusula 3jv r p Y s rhv R., inclina el plano para confundir apud se
c m irz s c s e 2 0 ~ 1 6diferencia puede haber entre descansar apl,id
sc. y descr;ilsar i ! l <qese?
A! dcnc?iidar da inteiiio e! alcalice <le el ~1io.c.siilistautiiro,
' 7

Cf. M n n ; ~ . drztdes 175,

51b

:hTONIO

ORBE,

S. 1.

y dio.?,nirii;;ito; para iclci-itificarlos, n o da cabida en el principio


a o:ro p::;.zmi.ji: q7.w a1 Vcrbo Dios, bajo dos formas. El inismo
q l i e en cuanto Intelecto se concibe anterior a en cuanto Logos,
viva cn el principio y e r a Dios. La forilia ve-uhi eterna y priniigenia no e r a de Logos, sino de Nouc ( ' sensus '). Por donde ' en
e! principio era el Verbo en forma de Intelecto y en El era Dios '.
Desaparece la distincin personal entre el Logos y Dios
(Padre), indicada en l o . 1, 1 b (' et verbum erat uptrd dezlnz '1.

Hace inucho la sagacidad del autor. mas no todo. El trmili ),yoc (resp. el verhilm) se presaba al juego. En absoluto
aclinte varias significaciones: a ) la razn (ratio = ineizs =
sensrrs = iiztc~llectrs), b) el concepto o verbo mental (cogitutio = :iioius s. i~c:.hii;z iatiiiis
sapielltia), c ) la palabra
z!erbrlin e~??issihile iili1l.s). Los tres
o xrrrbo oral (.uert?!o
repi-ese1-itai-ialzo clistir!to. Uiia cosa es el enteiidimiziito o razn.
antes de todo discurso; en cuvo caso se confunde con el
Sc31.7:s = vo;l-. Otra, el discurso iiitcrior del Seiisiis cr.i';talizado e n un ccr,.-epto: el ilerui77 Ii4entis. Y otra, la cuprcsin
externa del ' vci-bo ~neiital': el estricto SL:I.I:?O
= Verbum (emissibile).
L.a gnosis \raleiitii\iaiia orclucst6 1301- su i i i ~ l i o13 teologa
del Salvador (Moz^i.s / Lago.c interno / Soter-), segiii 1'1 proceso
desile e l - h Y ~ p o v ~ ~por
v ,el Lotuo.r EvSL&OETO~,
hasta el npocpop~v.i~".
Tertuliano liaba estudiado a partir de! Logos (de l o . 1, 1) el
proceso triiiit~.i.iomediante Ir! analog;: con el logos huinano "'.
Sejgiii l, t.: Diox eieri~!.)ocupaba -- ;I nivel trinitaria
el p ~ e s t odel Sciisus-Raio-lt?trllcctu,u.
La Sr;.plei:!ia. coiiccbid:i en e! iiltelecio de Dios, haca las veces del 17ei-boii~ierior
(' cogitatio, riispositio, iiiotus in animo ... '). Finali~iente,la Sahidura inaiifestada al exterior con subsistencia propia, Ilcriaba
el puesto de! Se?:?zo o Filii!sdO.
Ambos Verbos intttriio y externo - sieinl->re segn Ter-

' - Cf. A. l30\.!i:ilrtH,


E!>IcII!~~ i n d~ l i eSloci, s t ~ i l t : ! n i l 1390, p . 113-118:
h, SP-YNEU.I, Le Soicisi!ic. dc~sPi.rc.s rle l't'glise, Paris 1957, p. 310-316:

v mis E s f u d i o s

TV

Vni:~i:fi~ii~rnos

(l,i! t c ~ ) I o ~ cirl
o Ciprit;r

C~iiifo').

tuliano - representaban dos esadins dc, rii::i i i : ; : . 1 1 i . i l - t . ~ . , , l 1 1 ~ , ~


inmanente, en cuaiito Sabidura, y ::r.ui:i i , : ; ~ , ; . i i , : ; , : ; I II . < < , / - I , : I ~ .
El Intelecto ( ' Scnsus-Ralio '), origcl-i del \ - , . . i i . 1 1 ,
, i i . . ~ i r i , ! : ~,.i:
de la Sabidura conio I;I-incjpio de cll:,, J [l.,! ' ; : , ! I ; . ( , , . , > i : l ~ ,
Padre suyo; de irnbos ca?i cnfei.;.! tFls:ii;<i,;ii ~ ) , , ! . . O : I ; ! ! \ ; I L ! I I
suprapersonal, como se disling~iec.1 Dio.s .';ir i! 1 1 ~ 1 , :,ii!l\,!.io~;i
toda forma, de i-oda Foi-ma aun 6117iii~i;;!Y!,, c'ilL:!;c !I,. ]':l.

El Anniino navega en el crlu:'~,oco,si!? cleliiiir coi: pixcisin el verbo. El nombre le e w r a ~ ! i l ii t l c a ,si;;il>!c, 5010
aplicable ectrican-ieotc a la cspi-~si<jiioi-nl.
Deriiquc i-ion-icri13et-biipsi~::; (ali \queni ' :;ii)i si;iiiiicnt :)u(:toreni: qui cinittitiir ; " , criitis ci;t iliilntiu:; " ' , c l ~ i ! ~in3:~~,
ginem praefei-it, c ~ i i u se.isccliii;iii- \ - , . ~ l ~i;i!
~ i i;Y:: ! .
EII fuerza del tri-nii:v, el i,~.i-!:o
?.S 1:
:?l;~i>ir!,.,!:!::ic~i?
tlc ;ilgujt-.ii.
No hay palabra sin iiiio que la c l i p . ',-1 1 i i ;lc?:;i;.~-,cl ;?c,inI->i-e
niisnio cie i:erl?o a a l p n o indica po;- L I L I ; ~cl
! . : :.i;;.;i cs c>iiiitido
( a f ~ ~ e r atic!
) , C L I ~ I es ~iiiiicio,os!c~;i:; li3 ~I-!:;I:::.T c:I!~I~?Ic la
voluntad '.
Responde a la palabra oi.ci1, :!o ;i !:i ~.o!icsj>i!;!l.S!,10 cl
verbo externo colma las c:;.ac!.c;.i,~/ic;!.;giit. aqui L:: )l., n.si.:n:l:i:
pro?ecciii d e SLI auior, I ~ L ~ L I C C)~ : firlg.11
?
~ 1 1 2 1pc~ii.!:!?~ic*nio,
i./!i~~q~~i
visible de la idea iiivisiblt., c7,;i~,ii!oi':;;:e!-;lo
L!,.
in \.~l;i~it;iti
secreta. El logos ii~teriorno
~ ~ l - ~ i c ~ : cl-ii
. i (1::;::~~::
i ~ i . !:I . :.! T ; ; . : ~ > ~ I I
i-ii ejecutor.
Al referirse el ' nomcii i,:,i.i,! ' :1 ;ii.<.:i,ii
'. >.l.:,; ii;cin tle vcrbos - y aplicai-:;e al i6r;-!i:!c, :res \.;:-,:S
;)c!:icido
por S
.lzu ( 1 1
u
!
i
! ~~:.r.bi,
interno, en cuanto tal. Mcjoi ;iii:i, icli::i!i!'ic;-i\(: rcii c.1 T!l!i,i,:cti)
(voz;) , en quien polcncia!inci I le 5~ 11:i [la.
D.T.F.C. conocca 12: t r i l ~ ~ . ~Y C~;/ !~~ ~ ! ~ ~ - , . . ~ ; (!!;;~!,I
~ ! ~ ! I I iq!-~,!:;
I
1,,:1;1
oralc. Mas, a di;'ei.i%i?cin
cic Tcli.ti.~ii:?!:~~.\ .;.- ilix iii,.:f :.!,.::Y! l . lL> ! ' l K
sonaliii~~i1lc
10s dos priint.!-1::; iiiii-i,!!-i-<):,
I: ic.tc,!!:iti<.:i!,
;riiiil,i~i,
7:

'3

'

- '

en persona, los dos ltiinos, discuri-c sobre la identidad 5ensrLA =


~ierhttrn,confundiendo e! verbo mental divino con el Intelecto.
All ' in principio ' el Logos descansaba eli Dios (' apiicl
cleuin '), :i la iiianera como un concepto descansa virtualmeiite
cli e] intelecto, porque solo exista an 1:i Triteligeiicia, origen
tlei Verbo futuro.
Dicho en parfrasis: ' en el principio era el 1;itelecto ( = Verbo) y el futuro Logos estaba (an virtualmente) en cl Dio\
Intelecto, y dios e r a ' .
' E t verbum - inquit - erat apud dc;~iri'. { i ? .sci!,sil
igitur, id est, a p u d derun manebat; immo aliud non erat
.scllst~sipse, quam ver-bum. Sequitur- eilim: ' t't dcus erat
verbum ' 35.
Al confundir el Iiitelecto (' sensus ') con la joi.771~~
verbi niega
en Dios la distincin entre la Rntio ( = Mens) y el i7ei-h1ii.l~
Mentis; o bien atribuye a ambos la identidad personal que
poseen en el hombre.
Los valentii~ianosidentificaban personaln~enteel iVoTts con
el Logos interno";. Todos los eones del Plcroina, a la manera
de las epinoias origeniaiias, coiifluan en la persona dcl Unignito, escondido en el seno del Padre. mis an, los eones
( - U:ligi~ito, Logos endiathetos) componan - segn los gndsticos - la persona del Salvador, einitido ( - Logos prollhoricos) fuera del Padre. Mas a ningn discpulo de Valentn
ocurrisele allanar el Dios eterno a la persona del Ncuis (' seiisus '). Mientras abran un abismo entre el Dios igiloto, stiperioia toda x~p~ypa<p$,
y el Unignito Nolis escondido en su seno;
identificaban en la persona del Hijo al Unignito (Logos ini ~ , r n o )y al Primognito (Logos externo) :".
Cotejando los esquemas del Annimo, Tei-tuliano Solonico
(representante de la escuela valentiniana) se echarn de ver
analogas v diferencias.
D.T.F.C. 179,24-26.
CF. IREL,11111~. hlier. 1,1, 1 ; 8 , 5 ; E.~L..T h ~ u r i .6. - \'c:i.ic J.o tculogcl del E s p i r i t ~ cSunto, Roma 1966, p. 130 SS.
::Algo similar ocurra eil los Oi-ctllos C u d a i c < ~ rei1ii.e
,
el Dios supremo
las dos nzelztes ( ~ 6 ~ 5 aqul
) :
era supraperson\l, 11-nscciliienie;
estos, pese a su djstinci6n ' secundurn emissic-incin ', harian una iriiczi
~ ~ e r s o n aCf.
, W. I ~ R O LL)ciL , ornculis chnldaicis, Hil:lccheiiri 1962. 1). 13.
.;] i L & ~y&p & ! , v ~ p t ~ <si>v & ~ ( v y , voz? f i ' & x ' ~ u s l v o ~Poco
~.
felir la ~ . x r - ~ e i .$1.
i5
la ii. 14
:;

'A

"

.4nnirno
PATER senszis =

Tolorneo

Terb:iSia:ro
r-zitio -=

I~CI-

.sijn.tli.y

hum in sensii

I3yLIius = Tlieos Agnos-

tos

(s;ipir.iitiii - \ei-bulii
FlLIUS 1 j,ternunl
FlL1115 t ~ i r b ~ i irmisn
sermo = ierhiini v i sum
icinuin

= ~ ~ l c r o:n~~~
verhuin intci-num
. s ~ i / ~ ~=~x!. tc ~
r l~
> ~ ~?Y. n~
trrnurn
.st,~~>,flh

Tert~ilianoidentifica el Intelecto ( ' scnsLi<;') con Dios, en


la Jnen de Jeiicrates y Numenio ;'.. Tolomeo !e confui-rde con
cl Monogenes inmanente al Bythos. Aml?os coinciden en lo
brsico: -- a ) ei-i la tljsiincin pe!.i;onal c>iit!-c Dios \. su Uniganito, - b ) ctn la idei~ticlad pcrconal e i ~ t r ccl r.7i:ig.nito iiimanente al Padre, y el Primogkiiilo salido de E!, - c ) en las
dos formas del Hijo, sah:'c!r!ra eii el seno divino y pnlubru
hiera de l (Tt.1-L.); Unignito ( = !~lei-oim~~l
en el abismo pnicrno, y Salvador fue!-a de l (Tol.).
El Annimo, no obstarite acercrarscl in5s a la tcrininologa
d e Tertuliano quc 3 la de Tolome, se aparta por j ~ u a l de
aiiibos en lo ctoc!rinal: - a ) no dancln 1 1 1 ~ 2 1 -a l Vci.170 iiitci-iio,
entrc el Tiltelecto y el V. c.stcr!io. - - 11) (;!or;;:!:iio c::tegor.i;l
de Logos a1 Jnteleclo, corno si bast~ti-;! par:? st.rlo existir en
potencia, - c ) dencgaiiclo In disiii:ciii personal ciltre cl Padi-e
'; el Hijo, cntrc el . i : c ? ~ ~ r>.
/ i e! pi-opio ~~ei.130
pro!aticio.

' Et vcrb1.1111- inq~iit- zrat ap~ict:lei!in


id est, ciprd t i ~ ~ l t iinai~ebnt
?
':".

'.

J I I .sc~iicilik~itc;r.,

..
Substituyendo, ' ct verb~!iii ~ ~ 1 xi:i1 u(::~sr: '. Y coino ei>sc'giiiria
agrega Juan ' e1 deus eral vei,bi!tn ', si~planianclo~~iinbiri
nq~ii
el derls por s ~ iequixralente (' sensus '), se Ilcga a:

Et verbum erat i i i sci:su ( B )


ct ci2;?szrs el-at vei huin (C).

520

DCKTRIh'l

K T O N I O ORBE, S. 1.

estaba eil el Intelecto (Dios) y era dios, ' el propio 1i:telecto


:io ci.r~ot:-a cosa que el Logc>s '.
Mas jautoriza el evangelista la pa!-idad r i t . i i ~ - = , ~ e t 7 ' ; i i s (6
S
6 XIdoGS),
sobre que discurre el Al-iniino? ;Cdmo si:
prueba qw el Dios aquel donde SL. 1i:illabi. el Vi.i.h(i CII i.1
...,.-..,:.::,.i:> er:: e! Intelecto?
i
?Jiaes;r<: aati;i. ofrece dus respuestas:
1) la residencia del Verbo es el Nor2s (' sensus '), lo mismo
entre hombres que cn. Dios. Al decir Juan ' el Verbo estaba en
Dios ', implcitanlente afirma que rl Noils donde por fiecesiciad
viva el Logos como tal, e r a Dics. El argumento se funda en
la analoga con el verbo h u ~ i ~ a n o .
2) el Verbo se confunde con In Sabidura, e! Conse,jo, la
Invencin, l a Voliintad. La Sabidura i - e c o ~ a c epor pndre al
1nt.eleclo. El Consejo, Invencin y 'Joicintar! ignora11 otro :?utor
q u e el Entendimiento. Eri coilrccueiicia, e! Dios en quien como
en Padre y Autor descansaba quien es Sabiti:!riri. Corisejo (Iii\ienci,jn) !J Voluntad, h a de ser Fv'or2s i= ' scnsli:; '). Va a q ~ :
implcita la icientidad del Loyo,< johanileo coi1 13 .CO/a de los
libros sapienciales.
.

Sequitur enim: ' E t deils erat \,crb~!in'. Dcurii aiilein iieiisum scire debemus: ve1 quod a p ~ i dde~1ri.1vei.burn manebat, cuius habitaculum sensus est, ve1 quod nii~id ncin
possumus magis deum Irocare quam se:isi?r?l: dcum Illum
sapientiae parentem, i l l ~ ~ rconsilii,
n
i!lpenii
vnluntntis
auctorem ".
:l',

Drinostrada la identidad sens~ts-tic:ls, fluyen rinlbas cosas:


), qi~r
a ) que el verbo estaba el7 el Illtelectr? (apud D ~ ~ i i nb)
el verbo e r a el Intelecto.
El autor entiende la audacia de cst:) ltimo, y trata de
prevenir las dificultades ms obvias.
En, primer lugar, los vocablos ciiiicr.c:!i niucho. Una cosa
es sensz.Ls (6 voGc) y o t r a vcrhzlm (6 hyoc!.
E n segundo l u g a r c , el logrls se conlrr,poi?c 31 Intelecto,
cuyo pen.sailiiento enuncia, revela y cumple. El Intelecto de
Dios intuye sin verbo su propia esciicia; J~ en tal contemplacin
A ' i Para i , l ~ e n i i . , ~ l invencitjii.
i,
v6nsc' T b i t i l!c i:i:iri!ii l . h v 1: comeilto
de WACZIKK 95 s.).
41 D.T.F.C. 179,2621
4 2 \'Case
In dicha a proptsitn del nomti?e id,? ' \.frbo ' i'l?o.!/-?di

(6.

I R l N i l A l i l B DEL PRJ.SCIL. ' VE 7RISIT.ITE FIOEl C A ' l H .

'

;L'I

,.,-.,
L;:

2-sde sieii~pi-e.hicnti-:!S e:lticil.de coi; i;el.ho 111 c.ci,iioi7ii:t


qi:? ,I-.<>Y
hrofi.<y ! o g o ~clifie~-cilcoi~;o~.c~[::!!~lo~,
- :;l? l~:~:$i<>L t:~i<Ia.
:-. i n~i!.it.ii le coiii e~iido.
. C,<~:T,
~ ' ( J :s<:$n
eso ' aiiucl i l c ; ~L,I-;I~ :;CIIS!:~ i p ~ ~ ,
~
!
~
Ijum '? kri i-e~p:!isin esii adriir-a!~Ic~ir;,~ji:t:I.cii.~~;~~i;i<!;~:
Tgilui- S P ~ I S U S C S ~verbum: qunrnquam ~.ocnl,~iloi!i~cir~>
viclealitur, divelli tnmcii a se 2: dividi ileqxc~iilt. r~lcin
ciiiin qui sentit loqiiiiur, quia iion aliiid qiianr sciiiit
l o q u i t ~ ? r Sensus
.
eiiim in sileatic: ~,)il.;j!!:tus ycrbo j ; l digct, siniilern ianturnnioclo conscieiili;iii~ 11:Luri a p ~ i dseips~11-ifori:ia meditata, vei-biimcjue ipsunl non a!i~:ndi;iccersjtam, seti in pracdesiin;ttione cogitaiionis voliiriialc
~ v ~ - m a t t i rValumus
n.
priu? o:n:ie qiiod loquiniilr, ct tunc
Ioquin~ur~ r n n cr]uocl ~ - o l ~ ~ n i iTgitur
:s.
sic iicqLie v ~ . r h u m
potest esce siiic scnsu, nec sensus sin? verl?o: qi!in sensus
,Y;: i:i x,ei-bo, ct !lo. ci-iiis est l:.

El tratado tiesxria cl problciiia c!r la ideritidad ('sc!:siis L \ . S ~


i e r b o n ' ) hacia 13 11nid.d incfisricial>i- i.1iti-c cl . q < . ? , ~ ; ~ s
l~e~/?!i;!;.Lri c':ifci.cllcin dc vi.filos, en !;i, i:o
/7j(7L'[)3
]>zda.
DOS VCJC:;~>~{.;S <!is?iiitosj>i.icd~iiI . C : S ~ O I Ia&u~~ I ; ?iii.ima
,
rcnliti2ri.
T d seria e! caso actual. El aiiior sc 4is;;onc a 1x.(.ihorlo c<;ii
iin plnnfrniniento q ~ i cdeiluirci.~el equ!\-ono.
r l ~ ~ n o ucl. ~iiitrlecto > c! iJC1.bo lis! 9,
1:2l ~ . L c ~ - ! . ,
s!iai:(~al ~rocablo,iio piicderi sin cmhni-;lo sel,ara:.:;e !ii
iiri.i,nt:arsi. el tri~odel otro.

c:7

El i i b n i r n o dlsciiri~c~
e11 1111 su~,~iesi',: ~ i ! ~ c ~ , i cdfi ci s~ :
qliP
no piieden separarse ni arrnncarsc iiiin dz oii-a, sr irlciitificrin
entre s. El Tnte!ec:o y el V r r b : ~I:(> p l ~ e d c ~:;cp;,;.;li..:,:
1
liliitliri.
n?ei>!c. 1i.i~::)
se idcn~ifican.
Eii eiect:) e: 1-ilisino qiie ei?tiendc ( u discii!.ri.!
qiie no h;.,b!a otra cosa de la q u c sjt.nLc.

iii;li!:i,

i>oi..

gSgiicse de a!i quc cl autor coinn dcl ~,ciisn:nicnto !. c!e l u


p d ~ ? ? i se
~ aconfunde con el pciisainieiito o coi1 la palabrc,?
12;7 p i . ~ ) p ~ s i c i ltima
bn
prueba que el ver1:o oral y el ineiital
posee!?. un inismo contenido y u n inisrno autor i'. Ccniuiidir
empero el lagos con s u autor sera tan dispai-atado como identificarlo con s u contenido. Identificar con el Padre el verbo
divino sobre la creacin sera tan arbitrario coino confuiidirlo
con la crcaciii misma.
La identidad de sujeto y de objeto, e11 el verbo inei~tal
y e n el oral, explica la relacin ntima entre ambos !ogos.
E n s u aplicacin divina, la identidad ' ratioiic pcrsonae ' entre
la Sabidura interna y el Verbo su1,sister:te l ; : no la nida dad
:ambi61i ]?ci-sonal con Dios Padre.

F,

fi!tirn:i? lfric>as,(!isc1lri-r ;-<gi.7 rt;,!!?c!;{.


:i1 pai-a!clo rstricfo ' . L,.;r:on,
.
i,i:icriiiii;ite ~ - ~ T ' ~ Isu
C L !~redilecci,npor cl sc71.~;lc.c,
i i ; ; i < ( : ;.1 '::;.<:s<~
vi:rl:c: y por la \ r r j r , r ~ q , sola ve~dacleraeloc.uci>!~.
Ei ! i i . ! 3 i l ~ i o
ci-a ~c'i-iiodislc: qiie le cc>iltenri cl Tiitelcct<),y ; i n i i 11;~si ; " ~ d t '
qtle Ie ~<>~1116
('.'iC'!17ll
/ ~ ~ ] ~ <',' l 'l t(771;
( ' ip?<7 .vi?>! i 1 7 ( ; ? ' , ' : ? l ' \ ( y : : mo idea.
E!i c a ~ : b i o , p:?rzi Tcr-tiilia:in el 1-igoi-oso\,i:i.l,(:
12 p,~;::bi.r\
(Sc;.ii~o)
"', ii:incio del pensai-i~ientoo Sribidlii.r? i:~l::i.!:n,l.!i?ico
- en Eios - qubsistente, J-iijo pci-'ecto. cap:iz cic c7-t:nr
s:i!vnrel niuiiclo.
!'~~1<)>111>7o,C'ti

Uc hcg~i.!-ociii ci.c,ixi,scobligado

,x>

)!

p..,;... c.iigai-iios : ~ ~ ~ , ! ~ n : ~ i i t l iJ)ccriii~<:s


lr,.;.
ai.i.i!:a

'l
qcic llcr-ni?estro :iu!oi- cquivnla a pci!cif~rn(\fi.rl,o oral), en
oi~osirinal S C ~ I S Z I S .Aliora e11 cambio qiic su preclilecci0n se
O i ' i ~ i i l : ~h::cin el .~tJ:7s!(.c
( v . n i ~ i i l a l ) ,cninn si solo stc lc i-iici-cC ~ < I . L I e! J I C ~ ~ I ~ ~tle
I T vcr,br!117.
Ln contradiccin dt-sapaccc dirtinguieiid<i el !1oliic'tl i.~'r!>i
ile 1;i / C ? I - I I I ( Z iwrbi. El vcl-rll71,cn cuanto al no:nk;.i-e,iiiii-n ~ - 1 5 s
2 13 palribrn que a1 co;-icepto. En cuanto a !a forinn, sicizl~rc
segin cl Ai-i:-iimo, toclo a? revs: rnira iiiis a! cori~i!,io quc
11 lo p!-.'ra. El nor:7hi,e atiende a lo estcriio y in:~!iific.;to, corno
espi-csiii qec e:; de algo iiii~isible.T
n
, fo!-~:iacoi-xtitriyc sii a?i?iz.
nquc:lo que trae del inielccto.
En lo Ii~iniai~o
la /orrr7ci i ~ e r b ies el co~-iccpto.EII lo dirrino,
;i'! i.oi?c?;,:o
c: ei p:-opic Iiitc!i-c!.o c i ? accii-i?
T - l c s distincioi-les significaran joco, si el tr>;::do, a c i i n i ~ ~ s
d i :;lis pr~firen~-i:~:;
por ci vcrl-,o iiitci.ior, iic n?~;iiillx.;tn:<~
T~L:I.,-;:;<y,
- . : , . . ;l:> l::.:!.
c;=rivr\i- Hzcia ti las rclacio:,cs ciili.(: . s c i 7 . ~ ! 1 . ~
Y , 3 c , ~ . L ? , . ~ s , - !135!3 uerci cor!fui?ciir i.! \.cr!,ij
r;lcn;ri! con c.1 711A

!:r:i;:

El Anninio calla de momerlto la distinci~ifoi-lila1 entre


Tendra derecho para sii d qi!od st'ntit e id qliotl loqrliirrr
lenciarla, si por loclriit~rrentendiera rrzcrzte loqr~itrrl-.Quien concibe un pcnsamicnto, se lo habla a s 4 ; .
Mas ilo parece haberlo comprendido sitx!i:pre s s . Bici1 ciplicit:~ i-rstilta cuando escribe:

Ssd \..erbiil~,prius quam ore profei-ilui-, sci-iau ii;:c!.ius


loquente foi.mritui.. Census igitur esi verbi vi5, qut ipsc
sibi loquitur; sic et oris et vocis officio iinplctiii. l ' .

El mismu verbo coiioce dos csiadios, i11:eriio y ?.ternci. !ti


como dos locuciones, una mental (iiitelectiva) y ctra sral. N
muda p o r pasar de un estadio a otro. 1.a i'cii-li7n i.-?-!:!
;;i-~!'il;i?c'
del iritel-ecto (' seiisu iriterius loquerite jor~ricrlr!~.
'). E.,Ir (2s quicii
le da fcrina con su interior elocuciri. L2 11:ailii'e:.(nc.i612 o:.nl
le revela, completndole d e alguna i7;znera (' irilp!('!i:r ') m:?diante la voz.
Cf. PRIFC.,T I - ( I C I11. (106.1 c . ) . 1:t ideo t z %iisLis ri\ic:- loqiiiiur.
~t serirno ; T r ~ c t .10 { 9 3 , 5 .<s.)
: ,, u! d<i seiiius .iisibilil7~iin\,isibilia de1$

monstrans aptissimo al hurnriilam jritell~renti3rri scrrnciilc l(1~1~ci-itii1.


>>.
i- As v . g r . e n T~R'rnl.lIxo,>.dis. P T C ~ S5s.
.
. i i ; Entre
' so:-nla \;e:-bi :intec;iiani p r ~ ~ i c ! i . : i i ' \ ' f ( ' i i : i . i !ci-l?[ ic[lio(!)
e siriu cordis emissiim c s t '.
1:
Cr. , r z ~ r ,.A(?,?.
,
~J,CI.X.
5 . 6 : ' Q~lodc,~!ln~luc
~ogiLd\c~.\
\c~!!io
Y \ ( , (~\Io(I,:-m~que crnseris, l-atio esr Loqu~risi!lud neceeec ent in a n i m o ',
. :7 7 F "1 1.50 15-78,

p;\i->

>-,.y,

\~

' , 2 J , ! .

irlc~io.F\t:! ideil!id;id el-n adinisiblc en la liipicsls dc qiic'

'"

Daiici(; 93r Suena la 1ectui.n i ~ z ~ . l >i,is


i :~tioptnc!ri

170..

?2!<-!.!11,

!,

i'i)::-

lirxaclLi. por PI:I~c.23, 26 (' I ~ ; I > I ( I ! I C\.i\c:~tiss~i1-c~ , c ~' : ~~ 1l ' .~?,if;j;ly,


i
?;?:!(:(,(;

17-1

illil.),

q:~~isicr:: prc\.ci;ir

~1112coiif~~:ibil

cc11 TcrIuli:~~lc~.

( ; r ~ : ; i i ; : ;e
! ! e pri'srxta al africano c~,iiio' 1 . f ~ t.? dii.iiii sc::i:il!: <:lci-si(i~
'
r Ud;..PI-!;.~:.O , 1 ) : con10 :?i.!;ici rlii.lci;ilico v disposici':n ( c f . I:,: N,, .'l!li.. I!c:'i..

I-i!elrcto c'ivii3o. ~"vlienlras21 An61iiiiio .re le apr;!.ecci:i ('x.c:-l>i


coi:io potcnci- q u e configili-a al \:crho. Ei ~vcabloi 3 i s . anllii2i?~).
conviene a la forma ciiiirnica del Intelecto r ni Intelwtn misrrio.
-" Cf. .ild!l. Prax. 5, 3.
' .4 propsito d e D.T.F.C.179.21-74.
1, 12, 1 ) del

? ; S '1,

c:] ; ~ 5 ~ ~ l ~ ~ ~
(;.+,:(:,,
~ ~ ?,,~ ~, , I:: I:. ; ;I o i <
l l ~ ~ : i i ~ :~~~ (!: i). i ! c!,;~:~~~:ia!
21 IllLec! r > ~ ' n ; ~ ~ ~ i l i e(riclo,
~ - ? ! u o \.cx~.!-joincntal) Tiic:i.:i cst:riciril al Iiltelecto, a m a n e r a de fot-;~?c~
irreiiris: e n un v&: q u e fuera vh-qrj~;,
e n u n Ir:telecto q u e Piiera Iilteleccin. E S ese el caco del
annima?
Sus llieac ~ . ~ p o i 1 elan existencia cle u n .se:?s!,<i i t ~i!?ili~O
it,
.x!, qi!e p o r imperio de la voliiiitnd P2C3 lihre~ 3 7 t ral acto. 1-13~prjl?j.ero u n se;zsl;s iil si!eritic?; s3bI"c11icfle
la 1;;~;;1n!ad ?a:-2 nio\,ei.lc a! acto; enseg.jrxidn e! C6211Cl!? i17 1770fLl
x L ~ , o ~ ~ A s v oyc ) ti<: nh el verbo (meiital).
-b01J7[I)

Scnsus enim in silcntio constitutus verbo indiget - silni.


lein irintumn?oc!o conscieiiiiam Eutiiri apud ccipsun~Sorri~a
iiiedii.~$ia- ;.crbunique ipsun: ;,-ion aliuirc!e :!ccrrcituii:,
sed in pi-aedcstiiiatione cogitaticr~ils.coi:intzte fcri~i:;:u!?i - ' .
Porque cl Intelecto en reposo fiecesita vn \,ci!:o,
esto es, un,? rorrna que piensc eR su interir;r ( o c!>rifig!ii-e)
la conciencia (divina) del f ~ i t u r o(c'oslnos) en pira cstadio
d c sciiiejanz?. (' simjlein '1. El verbo mismo 110 es evocado
de f u e r a , sino formado por 13 voluntad al predefinir el
pensamien to .
Antes qile intcr\reii~ala voluiitad para coriccbir u n pensamie:ito.
sing~ilarrnentepara icI:ar u n a ecoiiomn. futura como la de la
creacin (resp. la salud del hombre), el Intelecto l i l e en conternplacii~de S con un acto ( V - ~ G L Cperfecto
)
- ~ i i verbo
i
-y es Irztellectio.
Mas u n a vez que Dios librei~icntedecide darse s conccer,
lejos de contentarse con u n a conciencia global clel futuro ',
la coiiiigura definindose p o r u n a forma concreta. Lo virtual

---

(3.
Pr.o.rr~o, Enz. 111, 9, 1, 15-17: M Ningn repriro ~ I R ?en que r'l
jnteligihle sea el Inte!ecio mismo -11 reposo y u r ~ i d a d!si!?.-ci:i 1vo8v ...
bv urcue~ xai 6v4rrlr~ xcli ijcruxiqc) s . En cambio e: mis!.no Plotirio (ccnii-a
los g!isticos, v quiz contra Nurneniq! en Erzm. 11, 9, 1 . 2 6 : << Yo cc~nvicne
i r n n g i i i a ~ o u c hay L I ; ~ Ii~leleciocn silcficio ( o reposo) y - i r - ? e n moiimiento x. M~.xroVICTOHINO,
Adv. Ariit:?~l V , 54, 10-14: G 111 bis aLIi<::1 !)iin!i<
ubi q~lodesse est, id est quod vivere ct quod inte!lesrre, essr c~.~giic?siibile non potest nisi ipsa cognoscentia nondiim apparenc, sed se iiiliis
teilens, manensque quietn, cessans atque in se vcrsri, si?,i se cog~-lo.;r.ii;ilc.

~raebensD. - Vase H . J . K X ~ R T EDer


R,
SR s., n. 225.

U,v~,rIl'~~d
: lpgl ' ~ ~ i ; ! l l l ( ' ? i ! r ~ ~ l l ~ i k

:n D.T.F.C. 180,3-6. - Cf. 131,37-?S: cun? (pater) fociat \!iiiit?ti'irl


intra ( = interius) uni:ersa formantem >).- La clSusuia ' simiieln t n n r i i n l ~
modo ... forma meditata ' resulta oscura. Entendida. por a~osici6nal ilerbo.
ofrece un significrido plausible.
A s enticiIdo ' similem tantiitninodo consciitltiam Riti~ri'.

e indcfiiiidan-iei:i~i<~i~!e:-iiclo
eri cl Ti:tt:lcc,iri ( ' i i 1 , ~ r ; \ i ~ t ] c c l i i i ; ~ ~ i o l l c
cogilritiunis'), :itlqiiie!-e foi-ii?a mrrcecl :I ?a \,c~i!tiiitncf que le
muc\.e al acto.
La i.olun:ad libre de Dios pi.ccCtic~a la iriic1ccciUi-i ccmo
en ~ o s o t r c s ,qilc ' priinero queremo.? tnclo lo qiir hnl~lamos
iinternainente, e:i or~leii al Prt11i.o 1ib:-e!, y ?:icgr, hni:l:iiii:>s
(concebirnos) todo lo que (librerneiitc\ qv.ei.rius '.
El Anliin~o no sa!e dcl csqiiema clc- Tc!.liilinno. bc1.o e n
lugar di: di>:tir,guir con el africano cl Sc.li~iis cicl Verbo, COIIIO
iil;t!s e l alizls inr!isticiablemente uniclos, les identilica 1iastz la
unidad personal.
Serneianic c:mcliisin excecle Iris p ~ c n i i s a s .El Saisirs solo
i-eqiiicre el concurso clel Verbo, en Ia Ii>tesis lih~irrii-iiac!e
lnailii.:xtai.se arucra. E n absoluto, habrin podido c ~ n t i n u n rcii
con!e?iplaciil de S, como v i ~ c s sin
~ ~ ,necesidad dc Verbo. El
So?; r!o r c q ~ i i e r eAyo; para entenderse. El misnio es contcinplaci!i. Solo le nzcesiia para iniitriiil~lur cri 61 ti11 ob,jelo
libre, y p a r a mariifestarse por s u nieclio al'uera.
No podi-5 el Ver110 estar sin Inlelccto, ~ i n spiietlc el Inlelcclo estar sin Verbo; coino lo estuvo antes dv haber-:o lihremente c o ~ C : , ~ u r a d.41
o . Logos ser imposible separarlo tiel Intelecto. Mas no por unidad tan necesari:~, quc n:;i conio el IFerbo
p ~ t en el Intelecto, as e1 Intclccto est cn el i'isrVo. Tal
i.c.!ncin, cclrno libre, valdra igualinentc c1ritre Dios y el Iiomhrc.
En In hip!esis d:, la humana creacin, ni el hombre: pucclc
estar sin Dios, ni Dios sin el lioinhl-e: Dirj:;. cii c ~ i n n t ocr-c:ador
(1. ::,.,!r';?cicii.)
ci.:l lio:iibrc, iiccesjta de 61.
( ( I g i i u r sic nequc verbum potest c s r i sine sc-iisii, iicc
seilsus csl ir1 \ 7 ? 1 . 1 1 0 . cl licic :iiiu:n
es:. F.
S E I ~ S T ~si!~t'
S
\7~1.170:quia

1 , ~ c1:iii:;liin 1:~) t1ic.t. i:r!c!a. I.;i conc1ii;:r lo qtie i.1 aiiiiinlo


pret?iitla po!,a-:
.. senciis c7sl ~.ei-l3tiiil
El Tnt;tcc:c!, qiii: libreiiic!:i. prisa di.! silt?i~r'ioc'tei.no a la
moci0n rnr>i,tn!: ~ t )dcs(:rinsa, conio cn tnuino dc su inoci>ii,
en el i':,i-l~o (~;ri?i?!nl),b) mas 11n ~ O cso
T
tlsth C C i i l I T~itt'l~'cio
en el Verbo, ?ir,o solninei~tecomr) ~ ~ Z I C ? ! C C ~ ; ~pni.iiciilai
II
d c 1 r?l
inundo n e::oi;om:'a; iguil cluc la nie7i.t~ del rir!islri esth en su
idea, 1.10 en c u a ~ i t otal inente, sino en ctlaiito circiinscrita a
tal obra. Solo cntnilces el Intelecto, en su acto y efecto libre
interno, est cii el ivrrrho !. e i uno con 61.
j>.

El Ancinimo salta clcl Scti i!i.\, a +:i iibtc, i*,ic,rcicic~,


y por
su rncciio al tlerbzclr?. Solo coi1 mticha.; lirni!~~cior;escabe conr i r ~identidad
z.
(le
cluir a la unidad absoluta s e ~ z s z i . ~ = i ~ ~ r ~ bLa
si?jeto pensante y parlante, y de objeto pensado y Iiablado no
crean problema. Tampoco la igualdad vo3; = t~ij-r;a:~
eil la autoconiemplacin (sin Verbo) d e D i ~ s .E l gran obstculo, insu= (in tclleciio) = V C I ' ~ I enIIII
perable, est en la identidad Sei?sz~.s
tendida ' securidum personam '.
La identidad e n qaturaleza, sugerida al pareccr por la frase
ltimamente analizada (' e t hoc unum est '), no requera lantas
p r e m i s ~ s .Como tampoco la 170-seporacin material, dicimuladamente apuntada (' divelli tainen a se ac ciividi nequeunt ') ".
E l problema resida e n la igualdad sepzstls i'st ~ , ~ i - ! l r i r ? l . qiie cn
trminos personales suena ' Pater est Filius '.

121i \ > l i ; ! > O \ O , ~ ~ 0 ~ 1 1 ~ ~ !;>


~ ~
! I ~I <1 ~ ~\ ~~1 ~l t1. , ~( ~ ~ ~ / ! t1 , 0 ,, , \ \ , I *
iiir!!u eclia !iiaiii; cic lo que iiirihii dijo sobi.~. I : i i e l : i : . i o ; ~ ~ ~ ~
entre el scr:cii.s y e1 zlei.hrlrr!, apljcaiido al Hijo lo clel \ ' e l - ~ I I ,
al P>.c!i.t. lo i.cintivo al Inte!ec!o. Ei~ti-t, el ?:ld!-e y c.1 I 1 i i 1 1
iiay !n ini>;i?2r1tiiiidad qi!c ciitrc cl S(~ir.\,ll.sy el 1.ci-hrliii.
E:; c u r i o w ir:v(~que coilin hlayoi. tina proposicin 1 ; i i i C:.
iiei-al: 'uiiuiil csse (patet) quod aliquo labeiitc sit iic~iii.iin1' ,
qni o l o :-a!-.
t::-itrc .i& r P S TI. iEstli e11 1:i cri:ciicia Ic q1.1:.
s t > ~ ! ~ ! i\? \.~'t,Di!i!i
son relativo.;? El ap1o;no ('qiiis dubitet? ')
!o pr.r;u.rrtiii-ia. n/las cl prejilicio iiiocialisla se lo ~~rcjliibc.
Mcjoi.
.c i!s;a a 12 iinidacl pci-soiiai coi1 dos vocablos iio persoiiiles
cll
, ],:
..
Jvo:>,quc con dos coino Pridre c Hijo, personri!cs
y i-ziaiivos. T)c a h el eiiipeio cii deriva:- las relacioiies enirt.
P:idr.? c 1-!ijv hacia las clr S(JIIS;/.Y
> I~'c~r.?1iitr7; i o ' t.icc\~i~i-sri
'.
i':!\i,!
o<;t:rii.;
:;~~g;iirle!.ctldo.
j
;,:/

t'

.L. .L
CL
> I ', ~ ~ :

i;;itiii- 17nti.r wnsils, t,ci-bu111 lilius csl: i<lciiicliii.


c.,;; s<>ii:;~ii;,
qiii nisi pei- \.erburn :igiio\!:i iiori y:occ3!,
c.1
:'~~i.h:iiii
qiiotl , - . Inqiii nic,i scn.;ii iiihi,iitc rioii 17"<';i!1rI::s
C'lii
I.;:LLIII l > ~ i r s
cl Iiitclecto es F'riclrc > cl Vi.i.i,c>
Hi,io. Y uiio inisino es el intelecto que solo pucdc ser
ci.i!oi.id.o "' mediante el verbo (liuil~ano),y c.1 i - i > ~ h(sicirio
i>i.t>I ? i i i ~ ~ : i i ~ r )(vi(,
!
?nlo podci~iosliahlai- I,ajo cl impci.ici :le1
fi~i~!!'

Las lneas del annimo, limitadas hasta ahora al juego psicolgico e n t r e el Intelecto y el Verbo, se ac'icntran por nuevos
cauces merced a s u \ sinnimos P::d~e e Hijo.

!;i?:i:.

(#

E t u n u m esse (sensum et verbum) quis dubitet, quod


aliquo labente sit neutrum, sicut s c r i p t u n ~ est (1 lo.
2,23): ' Oinnis qui negat filium, nec patreni habet '? Recic
igitur pater sensus, verbum filius est; i d e m q ~ i eurius est
SP~ISUS,
qui nisi per xerbum agnosci i i o i ~potect, et loqiii
ilisi scnsu iubente non possumus. Sic ir1 filio cognitus
p a t e r ; sic voluntas patris est filius. Sed verbum, prius
q g a m ore proferitui-, sensu interius loquente foi-niaiur.
Sensus igitur est verbi vis, qui ipse sibj locluitiir; sic
e t oris et vocis officio impletur :';.
Las Ii-ieai e n c ~ i b ~ eunn silogivrio. Dos cosa.; c!c las que en
faltando una, falta la o t r a , son ijiia misi-!-[:l. ?si-:) negando al
Hijo, falta el Padre ( ( 3 1 negando 31 Padrc. Salta cl I-Iijo); Iiiego
Padre e Hijo son rino ( u n a rnisriia persona).
Cf. M . i ~ r oVIC.~P,~NO,
Ad E p l z r s i ~ ~1,
s 1 (P.I.. 8, 1235): cc i!i\.t'niet inseparabilia esse deum ct eius ~ o l u ~ t a t e m
et , Lcimen quasi scpnrabilia. Aliud
enim deus, nliud yoluntas, iuncta tamen ct cohnercntia, e: nuiiquanl
discrcta inier se sunt, et dcus et dci voluntac. Sic fii u: sola voluntris
sciat, q ~ ~ ideus
d velit et cogitct :>. De la inseparnbi!idaci no sc. sigue la
i:,

unidad.

I h i d , 180,9-18.

,>.

ill~?!L~rio

El !l.a!a(!i::;a ;IL~+:I
sil-I p~-c\.ioa!\,i.;o c.1~1 11t,i1tro ' ~ 1 1 1 t i l i le s ( '
11%, 91, <!!~l!c!c : I ! I I ( ~ ( ~ a la unidncl ( , i - i i ~ -c1
~ \.ci7viri J . c.1 i,ct-bir:~~,
al ' idernque r;iiu\ est ' ( 189,? 2 ) , cn i~asci.ili110,
rt1~1si1.o
- a c.~icntn
de la a n ~ i l o ~ a a 13 uiiidnci pei-soi-ial cni-e el Padre y el 11i.jo.
El discui-..o !:o
.
.

5,2

t'liriq~!ecc. Se nfirilia uila ~.erc!ad dc

1 es!i:.riei?c!n. q u c iiadr? agrega n ! o anterior: 1,or !a p:ilabi-a sc.


1 conoce c! jxii::ri:i~ieno. AiSrnlnci6n 6 s f n q u e re ii-iodiica ::.:?!u1
Irinicnlc para i:?nii!icn: cl intt,lcc:o i o n cl ~-ei.ho,
!.
t
3 ciiC~?ia
t

--

Lo tlicc, ?

~.
,,

iii.

7,Zi: ''l'odo

clut. n i r g ~ ia l ITijo,

7.. 1

, 011~7.
111e.jor ' z t 712!111/ [>.S[ 1l,'rLji17: <rlioc! ...
cl ccid.: 112i.o c s i i i d i s ~ e i l ~ i i h lpai-n
e
c-iilcildci.!o.

'.

,tL

'

Lo

L;inii,oi.o tiene

:iI

~ I I ~ ~ I . ~ Ir ~
~l :l I :(~
L~%
o~ l

ll.7~.:c.c.
IZO, 11-I<.
com!, s i i correiali\,a rigi?itio, sigililicn algo iii;is q i i c cI
\im!i!e conocimient.. ' Un degr [le connaissancc siip6rie~ireh In Coi, cinc
sortr d p Xnnse c!ui ?st Ic pri~il6gc des pai-faits', escrihc Doin hloii:~
i i 3 t i d i . ~ 1 6 9 ) . a ni.opsito de la iigilitio en D.T F.('. 1- cn Pi.i.;ciliniitr. C i ~ : i
mi-os p i ~ ~ !n.
j ~ 169
s s . : v6nsc p. 13.5).
- ]

, , , . 1t p i ! ? ? c i ,

DOCTRINA l A l N l r A H J A DEL PRTSCIL.

De esta manera - (por ser uno solo ' ideinque unus' e'
sensus y el verbum) - en el Hijo es conocido el Padre
y la voluntad del Padre es el Hijo
E1 paralelo entre lo humano y lo divino denuncia aqu, mejor
que en otras ocasiones, los saltos lricos. Con arreglo a la
analoga humana:
a ) senszrs nisi per verbum agnosci non potest,
b ) verbzrvlz nisi sensu iubente loqui non possumus.
Con r i r r e g l ~a la aplicacin divina:
a') sic i ~ ifilio cognitus pater,
17') sic vr~luntaspairis est filiris.
La lgica impona otra aplicacin:
a") sic per filizmz c ~ g i i i t u spater,
b") sic voluntas ( = imperium) patris loqrtifzir filita?i.

D.T.F.C. 160,14-15.

n z Cf. OR~CENES
en mis Estttdios Valentininnos 1, p. 398 SS.
6s Cf. ihid. 1, p. 490 SS. Vase v. gr. Adv. Ariu11z 1, 31-21 SS.: Fililts
ergo in p a t o , irnago et forma et logos et voliintas pcitiii. lusta quod
volunt,as patric, s i t e r ; iuxta quud voluntas patris, fi:ius. 0:-nnis e i l h VOluntas ~ r o g e n i e sest. Iuxta quod universalis voluntas, Unigtnitus. Semel
enim totics plenitudinis logos prnsiluit potentia dei. Ista potentia 10gos
excistrils geiiuit logort, hoc cst in mailifestationem et operationein adduxit.
Sic igitur, voluntate patris, voluntas apparuit ipse logos filius. Est igitur
dei voluntas logos, ciim ipso qui semper est et nd ipsrinz, ipsa voluntas

'

529

Ecce unitas patris et filii: quae vult ipse sibi loquitur


loquitur: postquam
unes et pleiius
et
Audi quae
verus voluntati suae, meditationi suae formatur, spiritus
sancti ore prolatum est (verbum). Verbum opus sequitur,
et omnia quae prius non erant imperio illius 170ci!ata prosiliunt, sicut scriptum cst (10. 1, 3: ' Omnia per ipsi.~m
facta sunt, et sine ipso factum est nihil ' b'.

"'.

61

TRISITAJP; TIllEl CA 1 F3.

Mas en la pluma del anniino la f t r ~ n u l a 'sic voluntas


patris est filius ', equvoca por la ambigiiedad del trmino
voluntas segn se aplica al agente o a su rruto, encubre el
modalisrno.
Siguen unas lneas que examinamos arribafiz,y conti~ia:

de la analogiri - riiscfinr 13 1
1 pcisiinal del Padre Y
del Hijo.
Otro paso, igualmente gratuito, al que venia preparando
el anterior:

Al modificar per 11er-Sli11ien in fillo; y sobre todo al pasar


de la voluntad agente del Padre ( s e n s z ~ii~lieirte= Patre volente)
al fruto de ella (voluntas effectus), identifica el seizszis intelligens
con
- - - - el s e ~ s t r sitibens - trnsito en s ilcito -, y lo que es ms
grave el selzszis iubetzs con el verb~trtzeffectzinl.
Entre algunos eclesYsticos el Hijo era Voluntad del Padre;
o procedi del Padre, ' tanquam a mente voluntas "l. Mano
Victorino tiene abundantes frmulas "<.La historia de la clusula
' voluntas genuit voluntatem sicut et sapientia sapientiamJ de
san Julin de Toiedo'G4 descubre su ortodoxia.

' IIE

El texto, inseguro en menudencias, refleja muy bien la idea.


La unidad personal entre Padre e Hijo - qiie se da por
sabida concordando el mecanismo S C ~ Z J L V~ ~S Y O I ( Mcon
Z las relaciones entre Padre e Hijo ( d . 1 10. 2 , 2 3 ) -- busca ratificarse
mediante la creacin del iiiundo.
Por ser efectivamente el Hijo 1 3 voluntad (operanti.) del
Padre. uno mismo quiere y realiza. ' L o ouc cl ( = la i n i ~ m a
persona) quiere, I se lo habla '; v 110 solo mediante el vcrbo
mental, sino afuera, por la eficacia de la propia voluntad.
Y quC es lo que habIa esa pel-sonn rnica? La\ lnea5
responden, al parecer, a tal pregunta:
Oye lo que habla. Luego que el nico y pleno y verdadero n da forma a su voluntad y pensnn-iiento, la boca
del espritu santo profierc el Verbo (extci-no) . Al Veibo 7 r
filietas est. Pater ergo, cuius est voluntas; hliu5 autem xo:~ii~iasest et
i~oluritas ipse est iogos a .
Cf J. Mano7, El rt~7holo del Concilio YT'l tlc I'o/c.tio, RIntiiid 19-16,
p. 68 s. 101 s.
D.T.F.C. 180, 15-18, Vase p. 522 c.
Cf. PRISC.,Tract. 6 (70, 6 S.): ,( IIOC quod i i l nobis deus quaerit sensus
sibi intellegens eloquatur n. E1 Annimo (180, 16-17): <, Serisris ipitiii ect
verbis vis. qui ipse sibi loquitur .
Y n o qui. En plural tambi~luna lnea antes.
'jh Y no qzli postqunm. A lo ms, no habria iiicoi~venieriteeil inverliipostqrtanz qui.
',<f. LXIORJN, tiides 170. Tanio el Ai-iriiino conlo Prisciliai-io soii
amigos de plent~s,plenitudo. Ouizri por atavismos gntisticos.
7" D.T.F.C. 180.
, 18-24~
- .
1 La persona del serislts/i>erhtlr?z,o la del 'adrr/flijo.
-*
,- La nica verdadera y cabal ~ e r s o n a divina, dotada cle ei~tendimiento y palabra.
7' Cf. Ps. 33. 6.
4 Ya proferido. Cf. PRISC., Trnct. 5 ( h S , ? s ~ . ) :<< Cum enim i.prbum

IJOC'TRINA I R l l ' I i \ l l l A DEL

Ic sigue la o b r a - ' (de la creacion y salud); y todas las


cosas que antes no eran, brotan evocadas por su inperio,
segn est escrito ( I o . 1, 3): ' Todas las cosas fueron hechas
por su inedio, y sin l nada se hizo '.
Salvada la unidad persoi~al entre setlsirs y ~ ~ e r b t ~ n
Padre
z,
e
Hijo, hay reparo en proyectarla afilera, como Verbo subsistente? Tefilo y los partidarios del doble estadio del lagos
reconocan por nica la persona del ' inmanente ' y del ' prolaticio '. El hombre pronuncia oralniente el mismo verbo que
form e n la mente. Si concibiera uno y profiriera otro, habra
dualidad. Quien emite el mismo logos que concibe, lejos de
multiplicarle, le manifiesta. Aun los antimodalistas concidan
en ello 7(;.
El Annimo asegura previamente el punto controvertido:
la identidad e n persona 7 7 de sensus/verbunz, intelecto y concepto. Probado eso, le ser fcil urgirla a nivel divino. El mismo
que antes de manifestarse aEuera, juntaba en una persona las
perfecciones de sensus/i1erbun7, se revelar para creacin y
salud del mundo.
Igual que para Tefilo Antioqueno ;', el pensamiento divino
divinae virtutis apparuit dicens fiat lux ' (Gen. 1,3), universa quae erant
P.I,.S. 2, 1484):
intenebrata patuerunt ; fragm. pragense (apud A. HAMMAY:
'c Qui primus ex orc di processit? Fecit ds cogitatum, fecit ds verbum.
Ds dixit: ' Fiat lux e t facta est lux '; efficit ds verbum n.
75 Para opus, operntio vinculados al espritu santo, cf. PK~sc.,
Trmt 11
(103,6. 18): u t in te uno et invisibilitatis pleniiudo, qucd pater iilio, et
visibilitas agnoscentiae, quod filius patri in operatioile sancti spiritus
deberct, ageretur ... invisibilis in patre, visibilis in filio, unitus in opus
duorum sanctus spiritus iiiveniris s ; (104,9-11) K tu animaium pater, tu
frater filius ... t u operatio spirituum)). - Algunos lugares del Annimo
ofrece MORIN,Etudes 162.
71; Cf. HIP~LITO,
Contra N O ~ ~ I L10.
H ZVase Hacia la priflzera teoiogin
de la procesin del Verbo, Roma 1958, p. 471 SS.
7 7 No ' alius e t alius ', sino ' unus idemque '.
7 8 Ad Autol. 11, 22: c Porque antes de crear cosa, a ste (= al Verbo)
tena (Dios) por consejero, como mente y pensamiento suyo que era.
Y cuando Dios quiso hacer lo que haba deliberado, engendr aqueste
Verbo prolaticio, como primognito de la creacion, no vacindose de su
Verbo, sino engendrando al Verbo y conversando siempre con El.
De donde nos ensean las santas Escrituras y todos los inspirados por
el Espritu, de entre los qualcs Juan dice: ' En cl principio era el Verbo
y el Verbo estaba delante de Dios '; dando a entender que en los
comienzos estaba Dios solo y en El su Verbo. Luego dice: ' Y dios era
el Verbo. Todo fu hecho mediante El y sin El nada se hizo '. Siendo pues
dios el Verbo y nacido de Dios, cuando el Padre del universo quiere, le
enva a algn lugar ... .
((

PRlSClL.

' DE

TRINlTATE FlDEl C:\l14. '

531

ha de salir, sin salir, de! seno qUe !c. concibi. Mientras n o


subsista por cuenta propia, ser incapaz de dar consisteiicia
a las cosas en l concebidas i!l.
Dios, como Intelecto, configur primeramente la creacin
futura en el Logos interno (sophia). Hechas ' todas las cosas
(intencionalmente) en la Sabidura ' (cf. Ps. 103,24), a fin de
darles subsistencia con sus especies y naturalezas propias,
otorg enseguida consistencia al Logos ( = Sophia). Le profiri,
como quien vocaliza y articula el aliento, in~primieildoen l
la Sabidura interna. As lo ensea tambin nuestro annimo.
Oye lo que habla (Dios al exterior). Despus que la nica,
verdadera y plena persona divina, dotada de Intelecto v Verbo,
da forma en su interior a la vo1untri.d y pensamiento sobre la
futura creacin, profiere con la boca del espritu santo al Verbo.
D.T.F.C. no puntualiza cundo. Prisciliano, en dos lugares,
lo apunta. El Verbo sali al ' hacerse la Luz ' (Gen. 1, 3). Al decir
Dios hgase la Luz, hzose el Verbo, Luz verdadera que ilumina
a todo hombre que viene a este inui-ido
Entonces, segn Prisciliano, ' apareci (afuera) el Verbo de
la virtud divina' :l. As lo vena ensefiando una exegesis muy
antigua, comn a ortodoxos y Iietcrodoxos
.
El annimo coincide igualmente con la teologa prenicena
en asignar al Verbo, por forma caracterstica ", la de la creacin
futura, con especies, naturalezas ( e individuos?). De ah la
necesidad de que arrastre consigo, al salir afuera, la forma
de la dispensacin futura: a n n de realizarla puiitualmente
en el mundo.
Al hablar el Padre (sensus) al Hijo, habla el7 l ' todas las
Vase H I I ~ ~ L I TC.ON
, O ~ ; ~ L 10
I I I(SCHWAKTL
Z
12,16ss.); TERT.,Adv. Prcls.
6,3: Nam ut prirnum Deus voluit ea quae cuni sophiae rntione et sermone
disposuerat inti-a se, in siibstantias et species suas sedere, ipsum primum
protulit serinonein, habentem in se individuas suas rationes, sophiam,
ut per ipsum fierent univei-sa per qiiem erant cogitata atque disposita,
immo et facta iam quanium in dei sensu. Hoc enim eis dcerat ut coi-am
quoqur in suis specicbui atque substaniiis cognoscerentur et tenerentur .
sil Cf. TERT.,M!'.Pr(ix. 7, 1 v 12, 5.
Cf. D.T.F.C. l60.16-17: Sensus igitur est Verbi vis, qui ipse sibi
loquitur: sic et o r i ct vocis ofticio impletur . Vase la 11. 71.
S? Vase G r e ~ o l - i a ~
42~ (1961)
~ i ~ ~ 401-113;
~
J. E. MEN.IRII,L'Ei~angile de
I/itri~;,P:+rls 1962, p. 161 s.
No cabe decir ' forma v e ~ s o n a'.l como v. gr. en Tertuliano y e11
Orgenes.
((

AYFOKIO

532

onnr.

cosas ' iiitencionalnieilte, J 1il;s tal-clc 1101. ~ ~ z c ~ dd ei ol las mismas


real y isicamente.
La cl'isula ' spirituc sancti ore prolatum est verbum' indica - por paralelismo con la prelacin oral de hombre que el Verbo sali con el aliento divino articulado por 61
No es que el Espritu de Dios tenga boca para emitir el
Verbo 6 : ; sino que la esencia divina ( s p i r i t x s s a i z c t l ~ s ) tuvo
manera d e manifestarse afuera, e s p i r a l z d o al Logos interno.
S p i r i t ~ t ss a n c f ~ i sdenota aqu el substrato divino. Su boca,
cl inocio de revelarse al exterior: por espiracin pursima,
a ~ l o g aa la del alicnto humano.
Espirado, el Verbo se halla en colidicioncs de crear: Al
Verbo le sigue la obra; y todas las cosas que antes no eran,
saltan ( a la existei~cia)evocadas por su impcrio, segn est
escrito ( l o . 1,3): Todas las cosas fueron hechas por su medio,
v si.i l nada se hizo .
El Annimo descubre un esquema parecido al de Hiplito ""
y Tertuliano ' 7 . El Verbo es emitido por espiracibn. Aunque
como Lobos, en s delate u11 ejercicio previo del Intelecto,
en s t ~e s p i r a c i n es obra de voluntad; viene afiiera, 1:or qucier
de Dios.

* * *
Los ec!esisticos, bastante explcitos sobre el Padre y el
Hijo (Dios 31 Verbo), resultan desesperadamente sobrios a propsito del Eipritu Santo ( = E. S.) s'.
No as el D.T.F.C. El Annimo expone la tci>logia del E. S.
en pginas de excepcional inters. A vueltas de algunas oscuridades' pretendidas por encubrir atrevimientos, se dejan prender
con relativa facilidad. Delatan un pensamiento arcaico, y concuerdan a maravilla con las anteriores premisas. El autor hered6 una teologa global extensiva al Verbo y al Espritu. Antes
de atribuirle ei mrito de haber estructurado por cuenta propia
$ 1 Cf. Tar,r., di^. Pral. 7 , 1 . 6 - ' Spiritcs scincti o l e ' sc inspira cn
P,. 32,6: Con el logos del Seor fueron ?.firmados los cie!os, )r con el
e i p r i t u d e srr boca (T+ X Y E ~ ~ U TTOU
L
< T T ~ ~ U T OU <
T O U ) toda la virtud de

el!os

)>.

Tertulia110 cita tres veces en A d i ~ .Prci+r.el verso Ps. 32.6 y ninguna


(?:!as ( 7 , ? ; 19.3 j' 5) recoge la expresin bocrr, secundaria.
-:C o ~ i t .N o e t t i ~ n1 , 4 (SCRWARTZ
14,13 S.S.).
5 ; .3!!i?. Prax 7.
ss
l a s 1091 pAgiraz Ci.e J. M~JIXCTfT11ts!o$e l.i.!~iziT.e d e Tertullien,
P,ris 1966), solo siete ( ! ) s e consagran a la proceqin del Espritii Santo.

tic

una sntesis de los elementos de la teologa cl5sica del Logos


con los de una, hasta entonces indecii'a, sobre ci E. S., me
inclinara a apuntar modestamente Iiacia una parhdosis antigua,
cuyas bases se adivinan v. gr. en aquella c!usuin tlc EIiplito:
No dir dos dioses (Padre e Hijo), sino 11110 sc~lo, dos
aspectos (xpowxcc 8; ~ U O ) y, (por) tercera tlispeiisacicn
l a g r a c i a d e l Espii-itzc Santo. Poique (1.iay) un solo Padrc,
dos personas, pues lo es tambin el Hijo; y de terccro,
asirnisino el Espritu Santo , q .
Veliganios al Annin~o. Descrin la clicncia del Logos c11 la
creacin de lo coilcebido eii l por Dios; y citado I o . 1, 3 ariadc:
Sapientia cnim opus ~~oluritatis
el vcrbi spiri!us sancti
forma, cum perfecto orbe laetaretur (cf. Proi:. 8,30 s.),
agnitioneiii iiivisibilis dei per visibilia visibi!ibus ostendcns, factorem p e r l e c t a !ll declarat. Et vere lloc est sacramentum dei o b ~ ~ e r s a r z l!i"s in nobis, ut iiluin invisibilein,
inconprehensibileni, influcntcm, ingravatiin~que sensibus
iiostris accipiendo ~~ideanius,
videndo t e n c a ~ n u ~Hic
. est
spiritus dei, qui habitat i i i iiobis: hic esi spii.iius Cliristi,
cyem ' qiii non habet, hic non est cius ' ( R O I I ZS, 9 )
'l::.

Entra en escena la Sabidura, con leve a!usin n P r o v . S, 30 s. !).l.


D.T.F.C. la caracteriza mec!iantc. dcs c!:isulas paralelas:

al opus voluntatis,
b) v c ~ b ispiri tus saiicti f o r : ~ ~ a .
-

Co?itra N01tz(17114 (SCH\V.


1?,15-15). Vci-tiendo xpta<uxupor aspecrcs
y personas, dejo el t6r1nino en la imprecisi617 dr la pi-obrihle paradosis
modnlista.
!"' CS. I'i?!~~i!.i.~r\.O,
T w c / . 11 IO3, h SS.): <! ui i ~ : le
ct flius
iii\jsibilitnlis
plenitiido. cl~!ocipniei- filio, el visibilitns clgnv.rcci~tiac,o,i!i~cl
pntri in
operatione sancii spiritus debci-et ; (103,lh'ss.) << u;lus dcus crrderis,
invisibilis in patre, visibilis in filio et unitus iii opii:; cr.uorurii saiiclus
spiritus inveniris D. Vase TEIIT., A ( f l > . Prn.~. ! 4 , 3 : ~,c:irisccjueils ci.it iit
inrisibilem Patiein intellegamus p r o plenitudine mnicstatis, x~isil?il:~nil7ero
Fiiium .?gnoscanius p r o niodiilo c!erixlaiioiiis, siciit riec sc!icni iiohis coiiteniplari licet, quaiiturn a d ipsam substailiiac stiilininiii clciar est iri caclis,
radium a u t e m eiiis toleramus ociilis pro izinpcratura ~,oi.iioriir, q u a i in
La Ciistvio!:ici (ii i'eriri!iiinr,,
terram inde porrigitur D: ci. R. C.\~\-T~II.:\\~ESS!~,
Friburgo (Svizzera) 1962, 17. 4 4 ; mi5 E s i . 1/01. 1, p. .!l: SS.
Muy bien el cdice. Y iio per fncti: G. MEI?C.\TI.
Cf. i?$0~!1,/ i t : ! ( / ~ ~
176
. s s.
G. MERCPTT,e n Iiigai- dcl obsei-1~antc.sdel cod.
B.T.F.C. 180,24-31.
94 Lugar clfisicameflte t r i n i t a r i a cf. ~ E B F I L O ,nd .At!icil. I1, li.), Lt:k:.: I \ ! ,
3 , 3 : H~Porrro.f?. !VoFrrinl 10 ( S c r ~ n - 1 ? , 1 8 )~: SERT..
41?!3
i l r n y , j.

"

Su iiiisili, creado el mundo (' cuin pci-lec,:<i ~ i i l>.c!~!i,:!~ii


i ~
''1.
sc resume eii ' d a r a entender a los (hor!,res) ~:ixibles, por
inedio dc lo liisible, al Invisible Dios '. A fin dc i-c\.t.lni- a los
dems el a u t o r de la creacin, hubo clc: scr sl!a rnisi,2. ~ e r f e c r a .
Aparece la Sabidura e n un cosmcs seilsih!cniei?tc acn7:'xio.
conlo si solo entonces pudiera ciinplir sus i'u.iic-ioiic,.;. l'ei-1cct:i
ella, acta sobre el orbe perfecto.
21) (l(;c1>~1~>1
Dos cosas lleva a cabo, reductiblcs a i i i - i ~ i :
al creador (' lactorein declai-at '), - b ) nlaiiirestanclo n !! T isible.
rnedia~ltclo visible, el coiiocimienio (1t.l Ti~vi>illi,D;!:.. i':.:g!lit ionein iilvisibilis Dei).
Tal declaracin siiponc la exjstcncja
1:oiribrc. eii cl
mundo.
La Sabidura e n t r a en riccin, cii \~i(la( l i s ! l!:,!!!li!.::,
1i:ihi!ante cualifica.do de la creacin, y e s p e c ~ a d o r inico dc las
obras divinas. Pero j a qu ttirlo? Cumu ' i ~ b r ailc la :.oluniatl
y foirnn clel santo espritu del Verbo ' ";.
O ~ ~ d Le I[ L t ~ o l z ~ ? ~ f1;)f l ~Sabid~ii.ia
l,
L:)IIII.:!~(:I
!:o;:I:? 1-lija,
' vc>lui-ilacl del Padre '!',. Por ser cl Iiijo Vo!ui-!t:~c! i!il Paclrc,
la Sabidura obra de la Volunl:iil, IL? Sabitl!ii-l;i i.c:si!ll;i ol?rci
del Hijo. Igualinente, n dilerencin del Verbo, 1:!1;.1:\i. il!:l es\)iritu paterno, la Sabidura h a b r j de ser forina de iispii-i!~itili:!l
o verbal (' verbi spiritus sancti forina '). El Lego? (' vi!li:ntai
patris ') tiene su f r u t o (opus); el espritu divii~c; r!cl L~:pos,
s u f o r m a . La S l b i d u r a resume ambas p e r f c c c i o ~ ~ e .-),si
s . coiuo
el P a d r e ( ' sensus ') por su voluntad sc!berana cii1ili6 a! Logos
('voluiltas p a t r i s ' ) , as bstc por la pl.opia e n l i ~ 0al Espiiiu
Santo, dndole p o r forma la Sabidura ":.
Sapiriitia eiiiiri opiii \'oluiita!is ei ; ' i . i 1': ../GI!!:!., '.,IIICII
9; En lntii :
Jurtiicr .,. El seguiiclo mic-nibro se presin a interpr.c.:i!:lc~ni..:1 ) loi.cln dc!
Ver-bo = E s p r i t i ~ Snrzto, subrayni~do1:i i<!entidnd dck \*'erliii y dcl E . S .
(M[inrx, fz~rlrs153 y 159); 2) forma de! V:i.bo !l,ropio) dc.l Esii3iiii!S:into:
3) forma clel santo espritu del V.ri.bo. Adopto ei!n Iti!na.
v anl?s :i!n (180,; S
D.T.F.C. 180,J5 vr)luritas Patris est Filius
<< ii-i praedes!iil:itione cogi~:itionis i'oll.rnintr Joriti:!trili~ (vri.l,~!ni)..
51;
E] .4ti"l;iiiio .;e acci.c:i a veces al ~ ~ i ~ ~ . ; , i l ~ ~ i I : i idc
- i c i 7'i.Olilo Ariti<!queiio
-- T.. gr. al idcntificnr Sopllia = Spiritiis SO~IC!I/.S
(cf. ! I r 1 ..III!~/ l . 7: 11. 15) Y aun a SLI doctrina, cn pginas coino In i i g u i i n t r 1.411 4 1 1 1 0 / . 1 1 , I ~ I :
<< Teniendo pilcis Dios a su verbo inninneiltc en las iX!:ll.:!i7;ib :ii-13i:i::.11'
enpcn[li.() con sil s::biduria cmiti~dolci :in!es d e tr~ci:!? 12.: c.i!.;a..
.\ i , i i <
lligcjs t i i ~ o.1 PO^. rniiiistru dc su ci:nci~ii 1, pr:i. i i i i i i ~ i l i c i lo 1 1 i 7 i ~f ~ i l c l
(,-f. !o. Ir.?).
[<ste J l h i : i < < , ]~riu<.i],jirj,
IXII-I-IC,
prricijlc \, ~ , p i ' ~ ~ r ( : S ~ I L ~
1 ,,,
- 1 - !:, tn>rjcadn por 61. E s t i , ~ i . i e s ,qiendn espii-ii!i d? i?!oi 3- pi.il:c:ip,ii
$
iai-,jdiir,,, v fl1pr7~drl !!jtf<inii~,
I j ~ i i >i i s i i i - ? ii\ r i i n f r a ~ , \ I i O Y 5 i i
i<

Y ;

!Ii

t.,

:::ic3~

Y sigueii l a s liiicris de r;-ia>.ori i ? ( i . i - t ~, ~ ,:II


l(!:<Ob!.!l5 ':

c(>;ni,!ilo

:i

' Ci.ci-d

(l

[ ; : ~ , , ~ c ~ ~ ~ : ~ ~ ! ~ . i!iq':it
;~-,
(i,:l;iric)
- ! i c > i i pclicctis visibi!i:iti.
~.q?:~!:l-t',ll',\i i'isi!->i!;tt?i\.icltxi.j$i:~, T:icic yisii3ilis f i l i i j-)rit~la
cognilio zigniiioi:cm cici ir:visibi!is :idc!~icit. Vitictc ~ i i . i ~ i s
- inqiiit - opc.ri:ri~, et iia p0ter-iiis inteiligerc q!ii ['i;ii;i!.
Intendite ~ i r t u t e mcii:s a t j r ~ es;;ric.ntiniii (cf. 1 Cor. 1 , 24):
iilic to!:lS ilst i!is? q!icm q~incritis" ' .

1:

. #

Ln Sri!,!'duria se i!cfiiic. coii?o l'i:!-i?ia dc] c ~ ~ i : . i yi,:iii[,:


~Ll
del Verbo. n p a w nxii, v iLXilcinil';al e.;pii-itii i->i.oi.Clico c i t a
filiacin, emanado d ~ Ii- G ~ O SJ- cc:n!i!i~ii-ar10 CII ia 1l11:!itt' ,.ii% ios
hombres.
Dos paralelos iic ?iis:iliiiiici cicla:.cci:!ii " - e ! i;;~:.?!~!c. de la
manifestaciii del 1,ogos: F;-ii~~citt~iiito,
\?cj-b:) :;ui,';j~:eiile ~ ! - ~ - a dor (cf. G'ril. l , 31, r n c! p~.i;irc:i. tl:~!.
En toi-no a !a a1>ai-iciiji di. !:i Srihidiirin (~.esii. F,.S.r.
reina mayor osc~?i.itiad.Rc~:cli;sc lr.!eyc> c!c ~ : - ~ n c el
l o n?t?i~cl!)
('or!~c pcrfccLolj !' :I~.II; e! l?o:l;i~rc. ?<;-O :;,:VI c!,~~: fc,,.l-i:z?
;En la de espritu p:-(>'C!ico':'
A jiizgar p a r !a misi611 CIL!~' S:: 1:; :rigi?i, 1 7 0 prirccc difcil
sealarlo. A mai.or i.hu~;c!nn>iei~io,
c:jil;r! ' opii.\. ~.(!liiiit:itis ', o
siil.iplcner~tc' o p ~ ! s~.c!-bi'!"'. :;c iiiiiiifc.::!:-5 i:ii 1x5 c;bi-as (1,:l
Verbo. N o t a b ! ~y dicisii,a n esic i.espccto l a cxc-'sis dci '
1 ribus crcclitr ' (Io. 10, 3 8 ) :

medio linblo lo ii.i:t:ii :i !a c t - ~ - ; ~ c i cc!cl


i i iii:ii:tio v lo c!i.inAs. N e\ic,ti:i-i
cn ~'eclo !OS :>ICI'CI::S ;~i:i:i:lo .S<! hxi-tn t:l I ? : L I X ~ C ~ I . ~5: 1 eil?pcro l i i S;I!~~(!:;I~!;I
de Dios, iiiherciite n 51, 1, e! .eri>o sriiito q ~ i cs i c i ~ p i - c:1 asizti:~... N6icb;c.
.)

cl lrrinsito del Logos, ~s!.ii-itc! tlii,!i!o :sirhir:iriicl, :!l pni.unin prortico.


\'t!;lse .. L C B R L I O Y
191s~oi1~~
,
(111 ( I c I E ~ J (?;(,~ ~[(! Trii7ilc; I ! ~ ,13. 508 S S .
! ' - P. 531,

--

a lo:; visibles, el Dios Iilr:isib!e. Lo i.nii:llr;i cii !;is j;;,


anc!iz?iiiio:

iii:i.

I.!~IL%

v:,I:::Is

En vcrclxi, es sle el iriistciio del c ] , ~ . ; c!,IL. .,.


i,...,.:lii;:
eni-e nosotros (' obr~crsaniis in i~o!,is'!. ;i I
c ::;
:,L.,):L!~?:~C?;L?
el1 lli!est~-l meliic ( ' ~ e l ~ s T-!<):;(
i ~ ?1 .~i ~'~) ,,
n! In\8isli:lt.., Tncoiii!sreiisih!c, que ii;[lir;,rc ,;: ,:!.:?:A (.;c>l,i-L*
cl!n). Este es c.! espritu di: Dic>s.c i ~ ll:?>iiz
: ~
P ~ I
,

Los discpulos quernll conocer al T'atii.:?, y :s se 10 ciecail a


Jes<ls: ' h{Llstj-ai~;.cjr,al i9adre' (10. 14. 9. 9). Responcle el Sa!vadar rc?i.ji,tefidn 2 :;:; =Sras'"!. E,! l a j i - i C ~ C I . ; I srcretarnente,
a cccp:idiclpc; dL jn:: i;~-~-ri:j-r::,,L- I-! F;iii:. L a ~ r i i . ! i ' c i i sabiclui-a
. .
del ;3:;cire
2::~ :;:;;!;;;- f:ll
:::.(
!-tl::i!L,ia -!!:.!t~i(:.
La Sn,biiiiiria c~!is(ii:i>.cel n:istei-io [!t. la ilihi:l>i i l ~ i i 6 ~clil.,irici
?
,
cii!:~:
--i: ixdCis ~ ' e rvisible- 1 1 1;
ci! c! licrnbre. El Lo~c2si n iiifiindc: e:! e! i~i.tci(:::to ! l i ~ i ; ~ ~ ; i ;-i>illc)
!-r,
~??,~,:ltf:,
c(jTpL.:)i-;() !t? T j -.*>, . C, ( r!? i:;:; ,-i 1 id(:,, (PO: :;hrr:\ S C I S ~ ~ ! C S ) .
ct,i;;:-i[Li'!;-:
....:iiiiico q ~ lleva
e
la ~l::,t:l<i di: Dios.
Tal cj,z!irr(2 [ r r i ~ : ,.,j. ~ z;>.j[traLl~)!..
:3;-jj;lr:(> ?,c:I.;.~ 21 c c ~ ~ ~ ~ ~ : i ! ~ i i e I ? ~ ~En vez dc proferir sil c:<pi-iu ot(;r.!:A::~l:?le ci!I,;.i;.t:,:,cin,
elcl f J i j o \,~;~:b;;:,I.,L!c;-;t2,:j Lj,.* 12, \.riy::!,-[
S:::ji<i!2rza. divinas
]?arri ? ~ ~ e g s p0:- :;LI re re dio -~
i!>ij!.~i~-(217 d j j ~ ~ Lj . -* - ' ~ v c 9 v(.!.::,:)
~ - l l ~ ~ [ iL,; ~el: ; 1reconoci-- ~ .'-~:::,
. :.;!>!,;; >: : , n s ; , . : l ; a:; lL>,
.., . .
(Ili jo! !e d c r r a ~ n adircciamcritc~.i~?i;?~:-ron;!i,
i-:I 1t i ;: .ilii?ri,
!a ' ~ : : z i : i < ~ 'clcl Dios
!-i;ig;y;t,,) dc; F , I ? :):-i2:;: <:T+~I;(,.
?<>!<;:+iixi;,:,
ridc1i!i5ndoir. cilaio ei-r Iia!~itacldn i,i-c);;ia.
r,,!..,i::
c:.
:
: I
- c
t sc. in
Tnx;;sii,;c.
nr
9cci:a pa!-te c i c i ii;isierJo d:: jri S ; t : > i i ~ ~ .i.,.:,~:
j ; ~. ,:: !;c.
1.ci. ,! ~ \ l .
1-ne naii.i ').
. .
p ~ r~ 1 . i :-:I~<:!C>
al ri?\isibI~?, ~.<:!c>i>~i.ii: :;(-n.,(,il~~:,:
. y. , s
7 ' 3 1 7 f 9 \21]t:
C':o~;!- ~ 1 ~ 2 . : ?l?,.:~>~ia~-:i.:
L!{ i.,;l?:,(:ml:;:~~l?!o\. 'Ll~ill i'i'C:>Est?, !<,[TI dc:jar el:? :;cr, rcjr:::) C:!!I;~;:!<:>l !2<>!j;1:G 2 , ,:.::-i[,:L>,
,, .. , ..,
.
>
'-: ' -l.,:;,
'
-:,,?:i,?.!
:.:j
!?.:
'Lx;-::.a.: d.: "res(l5\,
dccc.a!-::;n :i: ;:.?-;i.-, i i c . lo \,isiblc t.11 t.1 i : ~ii:;!,lc.
;
T,:l
S.I;:::!I!~.~;~
. . , (3,:l F:;!i:-?, cs(,<;!:~.lid~>
. , : l 61: (:c>!?!o
2fil.e
se ]le<?>,
a
ir?I1~i!;?
cii?yziq:ii:;l e!i el coi-::~tji: i ! t ~ 1 ~ 5 r i ~ . ! , c ~;i ~ ~];! !: ciel [ilo,
,,
\. ini.cliu:itc C.;
Hijo por gi.r?dos ci.icc:sivc>s a Cii::<.:(:ii:; i,:r:
di,
Dios tiiiu ? ' , - .
ia SzJjicirirla (!nisiiia) al inani!'cslrir n ioi (Iic:ji~brcs)~'isiEl ( P z ~ l i - ~Tn\.iiibli:
)
se toriia visi!.?(: cr? el T i i i r : (e:-.-!o),
jjle-, m-c4.iz;iic (obrri.:;, jmi!a;ri-os) sensible-, ci C:,i?n-"i.iic~nto
, iiiingsn
.
\.isil=le dei c!ios i n v i s i i ~ !'.~ h1iei;ii-a:; e i E;<,:Trisil,?,: %t.
. .
6~~1.
tic:!; ; j : ~ r ~ s ; b ! r , ({eclar;~:+l a ? ~ ? c (r' F~(:tc;yc~x
' ) "",.
Ii:~cc ensihlt: (rnliidzibieini.ntr) para e! hoilil?r;:, zqln !:i cf"i:iicri
d:%l Fsyir-i;ii S a : l t ~ .
\':::.,:i.s3,
pt\1- c3l1?i:2~ ~ ( ; i ~ t ~ - a l< ~~ ;:j<
l ( ;)~.l ! ! , , l ~ , ~(!.,{]~>',(>:];.<,ll
1"

,'ri'

?t.)

.-,

:?

T.

: '8

. I . . . ,i -b q - : .

!-

T7

;,c

~ ~ : 3 . ! ~ ! , l

; T .

~ , >

Esj:iii!~i s3'11'3, esf;) ;:S, a 1s Sabid:!i.n c:p .r;i.i~i:' .fr:,<llil::;


tris 1 , 7 ,. c ~ ! :ir: Srii>ici:!rja coriocc 2:: jji;,) i.Ti-jl-:le, \ - 1~:);. ;!
. .
I i i i 1 1 ; y "l s::hc- -r;i("?nlillcnle
al ~!-:l-,~c!~~~i:i.i:t(!
dpl Ln:i;-,,
1

IX~LI! .?lis ohr(i.v ' ; l 4 , l l


Otro trii!tc~ c n 10. 10. 38 (D.T.F.C.
i $ , \ , l g <,<,).
?;,>;li<,llc 3 i t : ' s i 1\<):1 f2:i,> c ~ ~ i , , r : ! ~i-:tric:,
!:
~rl,.-:., ?,olLte ;?~ihi
: . . i ,,
,
. 1
:
o
1
1 L
L
ibi
aikonrilfi:iriii. 1GicqL7-:lll-Lc
il,:!ibuc s,.lis miricr. e 5 t , et coi-~11cr!c~2ii!Inem
cor.ulx iililic;el (T:~?:: y::it in eiii? nolectate? Sed quid es1 ' f l l l ( ' l . i h i 1 ~
ci-edi;c . ol-2;.:.,jij .;cijicc: in !li!. natri. ?:oii s u p i i17~';1 i-t'i C ! U F C r;'ci>, ail,
,:-LP l5!:r,~tL:r~ ~ ( ' l -x c
. ~ l
i,a.l<:y
i:?:cc
lZ(I,{.!; 5;;.
c , j.t,?',
i i
~,( 1 C O I .
tj
c c ? 33.-. iqi-zp<ll[< $ ~ ~ T ~ g i~i , > i Q~ r J~i i d~ S.L!IZL!!?!~L!~!I

T:;,

' ., :,i

:
-0,

:8

'Yd,
-. ,

:$,

l:?:

<,l.c.;ij;'():.

p ~ c ; , ec 3 , : t J

'

1.3'

vi1 171:

('Ix",;
m i i r n n s '.

~T~I:IIICCC,

--

~ 1 0 ~ -

('

L9s p r [ i ~ : i p i c j s'i~?{luentem
~ I I ~ ! . ~ I : ~ ~ L ~ I I ,...y:lhi!2~!<
~c!LLC
!lc?Stl~~~
'
despiei.tan 12 idea de un flujo espli-jtual c?i!c, cie! I?iio se drri-rima
eil !a i r e n t e , pnra icvantarla al conociinienli, sa!~i!?cq d?i Verbo,
y poi- s u medio de Dios.
hlejor que de u n flujo u n i i c , c\,oca !a irnazi!!: !?~nultii~id
d e efiu~:os (Fe espritu, tari.tos cuantas hom'ri-ii Ir r c i i k i n .
Sin;~!a:- en si^ or-ge!~, la Sabidura S: diF~-indccii inn~rnc--i.:ib)cs
~ ~ C L 'de
S l u z , conlo ral.os de iin sc:1 i ~ i c o .que indi~.isarileiitc
se reparten por el ~ n u n d o .
E.! zsqi?.eina de! Annimo, muy simple, aparpce coi1 eri-eglo
a iinn tri!o?a representable as:

> /;

,,

. ,

, -,

iio subsici:? c.! si, a1:~11i<:(1c.i i 7 i ~ i i : c i , si:::; c . , . - , . (i::,,! ),.l.


entre los l?c:uihi-c.s. N o 1;~:- c->ci se ini~!ti~?lr.:,?.
2: i-:.t,. , ~ \ .:!. ; ( l . ,
incli\,isar~~~c12.1e
co:iv> Iodl.) ! t ~i ~ i v o r p O : ~si?i
- ~ :i:\-.,.::::
~
t:..-.:,:8.t
::,:::11
v.gr. q u c la IL!Z ~l'\i S? ' , o L,l c~';]>l~i[l~
<Ic ? v ! ! ! i : > ~ > ' %:.C.:~,:.l:.:i(!o
enlrc !cs sc?tcn!a cir!clnno?\ ". 1!11 c-:)iisc*c:;ii~i?ci:! :
:.ll ! ! # I
011-o qiie ~i r!s;?ii-iru inliei-L-iitctni I>ogos (i-c%i!?.r:l Jj:.;i2.c'?: -13) 11i :,~u'; ciI:,:\ig~ haL~ita11e ] : [ : - il:)ssi
~:
p c j r c;c;::ll ~ C . , ~ O&{:; I
~,~~i.iiiu
s:ii:iia!i(~iai cicl I-ii,jo; - c ) r ~ i ,c2 i!;!c.l.-o:.,: ci7:i.e cl
. .1 ~. ~ i i l c : Hiio ?- lo.; I i o r ~ i b r ~an
s r
i I
S
, 1
cli2:cl ,.le 3ql.lel!os.
L3': ui?ras del Espri t i 1 Saiito ii.i's!x ( l e 1 : ) ?;!i,i:l:ii-;::)
?!:,
,?l
miiiitio sciii tantas co111o las c~:?a!~ii--.~,.
c ~ i~ I ' I I ! - c ! - ,i
, 1; I . ; ~ , ~ ! ? ~ ;
de ~~:rieccioiics.Tg~ial que las o:,ras, !os :.r:~.;i!~;i,:;.
::iy-, t'i 1 1 ~ ineio
\aried:?d c!c seres iio niuliipiicn r? ! ) j 1 ; i , ,!I , ..-;:;::J~-.
Vi a! E s p i r i t ~ ~~ ,I I ? le? otoi-gc SLI p t ~ ~ . ~ ~ : [),:~ ~ !,]
~ ~, :~t i! l; ,l ~, : ~ , - i ~ ~ ,
habra qiit p1'0t ~ , i i i itailti~.;diosc.. t:in:os csl;j;-i!:i:,, eii.,:.:l.iL, : , f , l i ,
~'11 I l L ! ! ? ~ ? ! ' ~ > >' \ ~ ~ i i ~ ' ~l?.\i , l~~I IiI ,I . ; ~ ~[ii:ii~:?:>.
~;
,<! ~ (;xcL
i
(,:; ~.J,,;!;&~
La eiicnci:; tic1 Fspii.iti; S:;nto, cc-;nicl C.:bicj~~i.~~:,
c,ii;l;ic.
:l tod(? cj !~ni\~clw?,
1. I I O : , i ~ n p l t ~ ~ ~ ; ~;\: ~ i t , . ~
~
~
~
:,i,,,t?,lc
~
~
l
l
~
.

>

'

~ Q L ;

SPIRITI's

...

. . . - . prtri

paiili

-----

i o . i

..

S,IY('~L~S

. .

151 Espriiu clcl P;idl-e sc, -ilailific>.-tap111. c , i i t t L i , j i!i ~l f l i j u .


Be ste en cr!mbio llue\~e,con divisin in:ii\,is;i, so!>i-c 1.::: iusl.\
e n cy-ijencs esid id c. El E.S. no c u n s t i t ~ i ! ~
ma:;rituc!.
~
ri!?ai.Lc.
simj!ai. a 12 ,jcl iierbo. Ullo en el Padre y !arnbiC!-i i.:ii ci Hijo,
s e miiltip!ira ' indivisamcnie ' en tos hc.rni?rcs, ?.ti-nT~!~i!o!0i;r
s u ~ l n j d a dpyiinera. Qiiien !e recibe, lejos de ii1di\.iiu;1.;~ con
gli-l-egl:) a SU persotlr~,cs alrado a la cninunln (:<jil C: cspritii
del Hijo (Cristo).
Quien 1 2 0 !E: acoge en re, cteja de poseei.lo. y se ajlai-ta dr
Cristo, s:i origen. El qiie 1 x 0 tiene el espritu tic Cri:.to. i:(i
es d e !.
1;ic est spiritus dei, qui hahitiit j i l i-iobis: Iiic c:;i :;pii-ilus
C]-,rjsii,q u e m ' qiii 11ojI I-iabei, hjc non es1 ?ii?s ' ( f ? ~ . i i ? 8.9).
fiijmquid, quia vult in iinuiliqL!einqcc xe iii:-i!!i, icico
aliud est quam Cl-irisius e t deus esi. a:it a se ips- di\-isus?
ATlocnin si \?occabulor~iin,itc!ue opri'un dei i?!7:???i-9
et va-'rtate ,::.,;?i!l;ldimiir, iinr~i.iine!~n!~ilcs
1-.cccsse es! dei spil.i:l::, c , p ~ ~ s ? c rqi ~
: ~ odic111
d
11t;fas es1 ",".

>%,

C:LI-\,~I-\.TF:
2 1 1 ... b ' t ) 0 1 1 1 .
\'Ir 1 6 , 1 3 2 , l .
~ 1 ~ : r1,;i ~ i,,l-;,!:(,,.(:
10 ]>:oc.c.\iiii:tic! I'ei-!?o 598 SS.
1 1 1
-,, ~;;:,(!s r f c ~ i pfiy11rn11
! ~ ~ cll I:IY
J ( ~ j i : i ~ t : ~ , ~ l ! ,;;
, ; ~1 , !l
h. I.;i\i:-'':>
-l;~fi,n~-isciilii:licc
1 5 i , , l , i i . l : ,. 1'1 qL.ilicct
~c~lil::;:1.:4~ii,l,r.
~ i l l l i l ~ l i li?irius
i
ericlcli sic~ilcy s i ; l > . ; l i l i i i i ! ~ ! iil,:llir:is
~~
i i l t [ i l i ~ ; i ~ ~i liyiQ~. . : il t ~ j .
. .
:;'l'Il2!5
~ l C : l l i l : ~ ! ; , ( L I I ~ ~sit in l ~ o i c ~ nit:[
, ~ ,c t il- ,:,<o :;!),?.;.,;?,
b,lj;t
i i l ~ i i i t i ~ i i ~\~ibtiii.ilio:~c
~ii
pci. i i : i t ~ i i - a i i ~iii:lii.is~i,jiis c l l ~ > ~ i ~ l l ;
.,,.
~ L ~ ~ L : ? L : ~ : ( ~ L ! ,.;t.
s
$.:~;st.! c:L!~?
i!~di~isi!>~lih
? \ l , I I : ; : ~ j11,.:\~t>
< ! i : ~ c ~ ; ! L ~ Ll ~, , q~
. r ( 51-;:i;i!,,
i111ii niiiiii :ii
t . 5 ~riii?i.
~
qiii iiisit, ali:!il \L,I-O ~ ~ : i lL ii l..l
Il1l

f~~i/(i:i:i

Cf.

' k T ~ : : ~ ~ ~

:/c.

/<,,;?,!/~~,~

I:,YI<,

L.,;

!;;i:[.

i!i A ' v T ~ ~ > ~ t il!Csl,


?
in S V ~ ] ~ ! I I ; I ~ ~ 1T. i~r i!. jJ ( ? : > t ! ; ,
5r,.ip!l:l.Ll
c i i \ , c ~ ~ 1! ~Ycit71, 1 1 , 25) : ' E i a13st~i!it
~ : p i ~ i : ~v:li
i , t 3 ; . ' ~ i i:l i!:o, L- igi)r,stli!
<ii[lc'r ~c'turi:i~ii::
.;eiiio'.zs '. Q ~ i in c q ~ ; r~l ~. i i i : ;iiii, ci.itli.: , ..i, ; i t ) i l cli:l:ll i r l
9 ~ ~ ( I Y Z!,>ti7?
P
e.;?, ncqile C ~ U T I I t o i i ~ s 111 r ~ . ! ~ ~ ) \ hQ ~, ' [~, T I , : I I cfi.:1;1 i i ~ :iiii\
S ~ ' l 1 C i ~ dl!l~l
l~

! i ~ l u se?!?

L%L:~

a.

(155,111s.s.~: e si i : ~ i I l l l sill~:l!i~5hi!l::Lli>b '!i-,i!icl:? ',St,


di~;iditmv?Xegis cti:t111 SCQ;LI:I!~IL>YL - . C T ~ Y ~ . : ~ , ~ I(I -, ,~ l i , ~12:3i,-::[c1s
s
IlJia ! ~ > ~ ~ ! ~ i i ~i ~~: :it:>lY.\
~.
c h t , i??L t~inifri,I:L ~ L I G :~~ I I!il;;s ( y : ,
llt1i! !,<;.,:!:,j
ixl
!O!(:. E . !!' N'", <; S!! 1):1!'!:
t a t ~ ~!?<>TI
s
s:!I>s!;i~:!i:~, s:?(i c:j]iLi.:
2:,,,;>:.;!,;;!;,,
si c..:I > ! i l l:i;;..:i!i,i i:i;~ilccti!taiiiiim et no11 !.ei-,~l.;i ~ ' s ; i: ; ! ~ ; ~ : i ~ . a n i c:ii:,,
~ , ~ . , i:,
~ n a g i q 5pii-ii11aIi:t nisi i ~ l t e l l e c t solo
~ ~ no11 rt>cil?ic!~i
i i ~ , i ? i : > : > . , ~ r ~ >>.
!
1:; ~ , I N ~ > !I? :- IS - S*: h.*k~r~a
aprc;r~i:~d,c~
las lliie:~s (le Si:~;w:i;),e l 1 1 7 ; ~ ::13);e.;;c-;(,11
1'1 ' d i ~ . i > i ~ ~i~,(ii-:i,,:~
-:
' del Est>~ril~i.
Pexo n~i,:i?i~>i.~
[2.?.F.<~. : ; I I I I ~ ; ! , ~ 1'1
!i:i\i~!i:i
< i.~ .. !E.::.. ,listirita di. 13 del Logos. ncignL~i~i:o
31 i x \ ! > ; , I t i i
Y!:
cua!i:o T:~.J!!;I': ;.~.:'1i - cl i.ieen inr;.,ediato dc.1 p ~ l c ~ ~ ! ?l ; ii.s)j:i-;:~,.;ii:'i.:.
Sl'lltfj
?.i
l:~l:?~>l:',
~:!grio c!isc~ll-rcC n 1;1 lcqis r ~ ~ : ~ s ~ ~ , ~:,,;iL:):;ll;Ll.j
tj:i),
ciitlio o:.i$:ii A la pct.c~\~i:i
dcl E . S., disiin1;i di.! i ecos. r .;!i!.z! ii,,.i:,:,l,,.i!i:.
e ~ i i a n ; ? ~ l itic
i
L..

Lo

i l ! i ~ ~ c.
l ~ ~

!lll!n:~~:ld;!,S?

CI

ellos, y ~ ( 1 2 r ~ ~ ~ ~ z ~ i - j i ~ , : ~!-1c!-<:
:i:i~~
10s ~ ~ ~ 7!?r 2 :::-:~;,!i::!
. .
rneritoyian~en~..),cc !ilaiiiiicsle a! rinximo.
Vienen ahoi-a criris iinras de ciificil lectura:

!i!11.? ( J .

Hacieiido ti1 <5pii.i:1i (~i~l~iiii:.;:~l:i~~::i:)


( : i ~ j . i i : ! ~ : ~r,-~.~:,,,
,
,,):l;.
promete s u iiiiidad, ili p o r ~ i i < ; c , 12 (1,: ):os. :..a:; <.:,;;r:< c'il:i:itl:is 1 1 :
entrafiaii la icica di: clivisii-! - :; i.n;.ti:- ~!,.l oi.igcn ti,: q ~ i c
provienen - m i s bien quc !a d e !ti-iirii. Y i i i e!i.ib;-ir;;o, tal
S e c!i~iii.n ~ ( 1 ~ 7ci!~t\:j~s
0
divisin no comproi~ictc I;! ~i~iic!nd.
divergciitcs cle iii-r nl~?naiiiiulpi-.iinigi.i:j:?,I I ( I l)al.;i ( ~ I ? L5:: iinnii
entre s luego cle riiiiticiu:;, :<ii:o prira q:ie la siib::.tr:nci:.i (1: r,!.igei2
deje sentir SLI c1inaii:isn:o c i ~!;iii~l::is pat-tcs, si11 I ~ I c T ) ; > s c . L ? ~ < >
propio g siil 1nuliipiii.ai-?c. ccln :ii-i-cyI(i r:l i-ii;;l!cro ~ i !-l3ii>cro
~ 1
de efectos.
Tal o c u i x coti el Esl^iir.i;u :l. (:!.ic;lo. Eilii ( :(l(, r ~ i c r : ~
(le!
Lagos, si. diseii~inacutre 13s cr.c;i;ui,::>;,!IO p:ir:i j:,i~t~,iril ellas
!cs e f l u ~ ~ i ocsl i ~ ~ i l ~sino
o s , p:~i-:i i:l.~.~iti?lic:\rlicii~ccc.l:~iii~!;
cii t ~ ( i ( ;
l?:rin<Io; i l ~ ~ : ~ ? e ~ i i sipn~prc
c ~ n c l ( ~ la ~~i:i(.la~i
c-(;!i c ~ . ; ~:;:i. ; p~l17t0
:~,
de origen, o con el subr;ti-aiii fi;i.ii~ii!iir; qi!c p:ii-!c:? c(ii!lo ~.:i\~o::,
L.?, c!i-i~i<i!ii i ~ ~ l i ~ ~
( ii; .s;~; ~, j, ! - i ~ : ~,3!1
i ~ : ; :! ;~; < i : ; ! , j , ; ( : c,!, ~. %:,-< ..?,tt.
, \:>,L
!oiioiit!n t,iiti.e los iiibsc?i'o.; ,>;::a:!(?\ " - , I i r ~ h i r i ccl>li:nt{c, ti:::;<lc
10s tiempos de S. Jiistiii;~J. T:ici;iiii? :? l:? .!,%;:c.raciriiicic.1 i.,,.>::os.
.:+,,- clL,
El l1161~1iix1,
01
sil ; ~ ~ : l i ~ - : i c ; i ~ ~ ~ !LI!
;
~ . ~ ~ . ! ~ ~! <~; ~; i .~, : ~o I (II .LP F ; ? .
Crislo). I I S ai~i-i;;s,ga~ a c l ; ~ ;\ s ~ > I .<Il :L :, , : ~ - l i : ~ i 7 i ~ L ;
l:-,::,,!tl\.+rLl
eri Iri tesis drl subx~i-atoiinico, dtb i:i e:;i.;;ciu ~ i i l i i : : : ~ 1 1 2 3 , sin
proyirisarse -- mci-ced ;iI ecl~i~~oi',:
;? i?i'~:;c:c;i-i
. , t l i irn
Fs:?!.iti~I ~ , ~ I . : - ~ ? J I L ~ c!i:<li~ito
,
e11 ! > 8 : ~ ~ bcol t >r;! sCii . + ~ !([,(;?:!\;).
o
<

l.".

Porqiie jet araso e! e~pir-i


tu cie Di;,:; r.1 !;i.,, ;?! Iin
pr~;hil;- crcyi- ci1 ,qij-. :.3~!ii- e r-xijo so11 li)? zr;!;,. ii,ic->>,?.
Es c.1at.o ciu;. no.
1111 sclo !,t:-ririi' :.
?Acaso no 1 1 ; i ~ . r 1111 solo dii)s

.
r

Lo i n j c ; ~ ~qce
i , obliga ri la proft-i.;ic.':;! d:r .!!I solu dias, ol~lig;~
a la de u n solo espritu (naturaleza di:i!ia:.
Las lneas inn~cci~tas
deiatan una cr:r-r1.ip:::ii-i it:::!llal. La
lectura d e M ~ r i n1":
sinlociza col: e! con t i x : n- nntci-i@r-.!,a
lgica cabalga sobre la clur.ri!s cori.on-:piclr:. t.?:; i-!l-':?
SL~.~I':\Y
la unidsci del 5pi:-itns por e:lciinri d c su clivisi6i, (dis:!.ihiicii,i~l
e n nlultitucl de serec. Si la mera dictiibiicin b a s t a r 3 a multi.
plicar esprilils, l q z r n o t i ~ .h;?bra
~~
p a r a no nrirficrrii- tiioscs?
, .
Dios e s tal p a r S" espiritu, v inico por sil c s ~ r i t u; ! - . : ( : l ) .

Con la
del i c'c:;,.
!.?,-! .-c. d,;..i-::: i:i ;:(c-,:~i<!:>
I;ricin 13
..
,.
.,
unitlad clel pi;e;i!ii:! ::.i ;.:-isto,qti,: ii:~:.::_>
r;i:jcutio,
T-JII friCi!
dcscch~irgigarics +:n!r;. i~;iiii:~::*; ~1:. \.i.?:i+::, 2 c ( j i l l ~Ci.c\2r L!n
. . c,.ir;.io !-!j~!c:;(!licnibYe:
/ii!~u
]-~l'~Ihlc!~,?
;-:::!.a dlsipnr:~,(:S
, .
~ > L : c si
~ oe i Espii.itu,
aiinqui. [livic:i-l\!. i i ; . !(ii.::.n sc,al:n.
n

"7

(le

:i:i

V. gr. l o i ~ : : \ o sc!ci sol,


nioi-iarca.

Ic.

c.Dnr:c.p:<:s di.

L:;

G. i?;ecc.irr. esl, qui

rr;:i!.s

esf. qziia.

Merc;iti l e e n sin intei-:-,.lgante.


P,Tn;?rx,Q;lo y:ii:! c j ~ i ( , b . s t ~ r d i ~ ~E:s:. I!CZ d ~ '<ib.s::r;:i~:.vGi:? no
sentido, y o leera solicfiiis.
1 l.!

Rlnr-in y

1 i

:i(i

hl,:: ir! cori-. rlntts.


J3.T.F.C. 181, .5-1.3.

11,:~'~

{o.:

. ~ l .

11' Vase
so-i?i.. c! c i l ~ ~ p c ?lj c~ s p ~ ~ r : ~ s1:.v o \*~; i ~ ! ?
i.i:r~11~!c!l1c'n~ri~
~
dc
L. F < ~ ' , C I T T ~la
L e ~ l .6~ S ~ I : I (~
' ! , ,I
, ; j~
c . ! j~
,. ,
,v):
l ~ f ,~ ~ ; i . , ) : ~ ~ ,
/'oI'/1!7','1i05' S ~ . I ? ! T ; : ~ % : ; ! :
),F<ir!~:l<:~-~
... :-ii;?. ! o < ~ L I Cciiiii-:l<is
. . c: ,! T'cyfJc
~ Z l l ~ ~?TI~ f$c~ri~i
l ~ ~ ~
/ ( L ~i : ji jii:czfL;
~ t ~ t?1>3,.$0
i,;
r?~.,..<!:,j;
y,!$ <S,
"" Ni a:;aq?a m;icho si~i-re!a:; preini;:..; ,:i,. C i :-\~L:::JI; : i r - . ,
\;],
!: 11;' 2 ii! 402, Ir; .;.: P.C. G , 344 1'7): Y , E ~
j
: &ylo.J r;vc~ll.a ror::rnxtoc
p ~ ~ c r p u ~ G~ ~c ~r v~~av sl ~ ~ ~ x
z tavdo vT ~ Vk x . * a ~ o ! i n-plypccgljv & r ; ~ p ~ ~ ~ ~ . * ? t , > ~ .
1 2 " C f . 1 COY.12, l .
..;1:,7;.

13:

!:isc,i,

+.

~l>
t:,;

!f,z

iJ,

;,,

; T .

Y a i - i ~ ~ ~cl o
r ,r : ~ quien
.~
apura casos e>:t!-einos:

...
.
i*;isl rorie aut nihil operantevi cleurn, nihil dona tril>ucntcin possurnus aestimzre, aut virtuteii-i eius et gi-atiani
f,>rmaiam i11 altervm dccm a plenitudine unius spii-it~i.;,
tnmqunm si umquam cal-eri p o s ~ e t ,e.tre!lere I:"'.
E n dos ocasiones podra uno coriccbir- verdadera separaci~i
eritre el Espiritu que habita en el hombre, y aquel de que
procede: - a ) cuando Dios iio actuase en el hombre, o no le
c ~ n f i r i e s edones algiinos; - b ) en la hiptesis de que coi-ifigurara u n segunclo dios con virtud y gi-rrcia propias, nrrancndolc
de la plenitud del Espritu (manaritiai) y rompiendo su unidad
con l.
Ambos casos estn admjrableinriltc Sol-iriulacios.
El primero indica iina separacicn ' iui gcilci-is ', i-clatii':~
y equvoca, consiguiente al nu-ejercicio. E i i t r i la I icrra no iluminada y la iluminada Iiay i i i i a dirercncin. Eri l a I!ima Iia!.
contin~idaclentre el sol y los puntos il.uininados pcir 61; el i-a!.()
no se separa de s ni del sol. Eii 12 pi-in-icra hay i m n rcinti\.n
divisin entre los purltos iluminables (nci il~l1~1ii::idi~i;)
y el sol
que irradia su luz, con obstculos ajenos p2i.n actuarla. La
di\*isin no afecta a la luz, sino a su solo ejcicicici ?articular.
El hombre que por siis pec:aclos no recibe la accibn del Esp:iii~l
de Cristo, en rigor pierde contacto, sc se7:nrn de E!, i n ; i ~ no
en virtud del Eqpi-itu ".l.
El segundo caso eilcubre infinita malicia. El autor le p r e senta - sin decirlo - como hiptesis, cargaiido la mano sobrc
una circunstancia absurda, de que caba perfecta~lientehabeiprescindido, pero merced a la cual puede ridiculizar el caso.
Imaginemos - viene a decir - que 12 virtud v gracia
del Verbo, e n lugar d e infundirse diri.ctamznte, como cluvio
espiritusl Suyo, a la mente humana (' sensibus nostris '), adquiere subsisteiicia foi-rnando otro dios, esto es, otra persona
Corno el rayo solar n o sufre aparta:r;iento d e s.
C u m o riel so!. el resplandor.
9.S.F.C. 181,13-17.
12-1 Cf. D.S.F.C. 150,30-31: Kic rsi spirituj: dei, qui hnbitnt in nol~is
hic e s t spiritus Cliristi. qiir-:n qiii non hahet. Iiic non es: eiiis
1'11
:?:

*).

cc!er,is!iccs, 'iii? c.!-cc.1- i:oin;?i-oii~cticlri 1:i iiirli\~isicii ci~.: i.',pi~.iiii


iresp. !z :inidzi.d ccr~:cial).?la? 1-cpai-o (-n qui, el Pn,;;:iii:i siii,
s i s t a , c:.,n alieridnci !?i?i.son:il. pcse a si-i coiii~iiiiciii ii-icli\,is:i coii
21 I:ei-bo?
3' pai-2 l:i-c\.cnir tal c i i ~ c ~ i - ;\gi.cc:\
o,
~1!1:1 c.ii.clii?si:~ilcia que j a ~ n j senti6 en la ca!~t'za de los o r t o ~ l o ~ o s .
Si cii efecto ;ni';i subsistir coi~-ic~
' aitcr (pr!.s:?n;~'~
C!~'US', ;'!

1 2 - , L n espi-ciiliii fui-iii!ilciir iii rrlfr'l.1~111


rlec~rri es15 calcii!:i~!i~iiii:i pni..i
<i'cnd::i-; ci~.s~iihi-?
cnipt.ri> la posicic~i-i eclcsilslic;~: riliciiiiri ,:er\ciiiit\
[!eiiii~,I ~ C I~ i ! ~ e n i( ri i~a~t i ~ r a ~) C I ~ I I I . L'case s o l m ioclo TLI~T.,
A~li..I ' ~ ( ~ . Y c ~ I I I
P,i-i1,7; 13, i S S . : Ergo -- inci~iis -- si dcus tlixi: el tleiis fciil. .;~ i l i ~ i s
tlcu.; diril e t alius fecit, iir:u tiii 171-aedicaillur. Si t;iiii diiriis c \ , ~ I I I ; I
liiterin? t u ; et L I L acl1i:ic ririipliiii Iioc IiLiies. accipe et iii psnlino ii'.;. 3-1. 7 s . >
~ : ~ I C I . S< ! ' t 7 ~ i . 5 tiic:as : ' TII:.L;I>:I<I ~ I L I \ , tieiis, i11 :?e' ~ i i i ;i ( \ . i i gn clil ~~c1i;iiis)
:,~-o.:;i Liii; tiiicsi\ii i~.i.;iili:iiii
c.1 cidicli i i i i < l ~ t i l a t i ~~
~~ni;. o p t e i c .iitixit
;
1.:
tlcus, ileus ~ L I L I SSi
' . :id rleiini Ioqiiitiii, c.1 iiiiclii~ii clcu!u a tlco.
.ii:;i-!'i;ii i.i Iiic ri!!!?; ( i , . : ) q . . .
I-,i-go -- iiitiiii.; -- proidcabo !e u t Iiodie
L I L I ~ I I L I . : E \ zi.icti.i!ati is;:!~i!iil~i.il71~1131.Liii1
C O ~ I S L : I I ~ I!;i!os
~ ~ I ~ c!(~o.< ct ~ I I O S
~il11i!iii!;5 111ac<j:c?:;. i i>.c3.,;x?i~~;c
t,! ~ ~ I . ~ C L ,.\I)sil
I I I ~ )1 S o s v n ; ~ nt l l ~ iel Iciiipor:~
C<!LI< i , ?(.~r~!)!~i~.:*.!~i:iii
i i t , ~ l.)*:i g~a!i:~~ii
i1is;1ici111iib.i11:~xiilic par;iclcii, \ion
b:ln!ir1.1i:ii di',~:iiii:!;, ! : : i , . , ~ , :~ii:tlf':il : i + : ~ i i ; i ~ ~ il i' c~! !si,- ~ , ~ i lcl r i l i ~ i i i ~c, t iani
c ! ~ ! , , .Y.I,~I
it!i
ICI
~.<~~~i?ncIi;rii
! . i i > ~ - i c . i ~ ~~~i!.,!j!~o:iii:ie,
( ~ L I ~ [:icit
F
i:ii;iicrum
... ~Yiios taii!~>i-i(!;.os c t duos doiiiinos ii!inqii;ini e\ ore nosti-ii
. .
~ ) : ~ t , ; c r ~ iI ~
I ~ ,iI :- ,~~~
~ L, I : I , . ,
ct 1 ' : ~ i e ~I:
1-i!~i:s [j'.,ii\ C I S I > i ~ i i ~~ilsc ~ l ci
:~,
dviiiiiiis ii~i.~:iiliii.;.iiii\~ c t ltl~ic?njaii!i:ti.o c! diio l l i i el tiiio tlijini~ii~ii.aecti
c~!Il::::t:,~~
1:! . l!hi ~ , <,*~.,!
? i C! ll.isl!:,<, LTi LIS a.!i3k)scLi e tiir ct tii)llli!lii>~
\tiC;:I,:i,i~, <liii;i I:;!i:i-. ~ l : i c: ~i.,i::ii:i. Si ei~iiii i i i i ; ? 1)ersoii;i el dei ci
t1i;rniiii i i i rci-i;:lui-is i t t : L % ~ ; i i c i uiiici-ito
~,
CI:i-islii,. n o n ?ssel :idiiiissiis acl
I I ~ I : I Iclei
, ~ ; c
~ ;l,l fi,,oii..:i. - ;-!:IIL:)
~ I ! ~ I I I: ~ ; i ~ Ji ~i I ~ I ~ : I Cuniis
I~
(IL,LIS ct ( ~ ~ I I ~ I ~ I I L I S
praedical?ntui ct : L I ~ L I ~ ' L I I I - ~ el-:it ;:t i ; ~ - c P:itci c;cscciidisse \itlc.i-cliii.
cluia uniis cicus ct iinLis :Ioiiii~~isirpt,liaiiii el lolri oil<oiiaiiii:i ciiis oliiimbr:ircti!r C;LI:I~
iii iii~:~t.i:1in! i ~ I t ' i p~-~:\!x~,-i:!
:i:qi~e dspeiis:i!a t2s1. ,li L I ~
:ei?it <'iil-;.;tus C i c u p i i i l i : ~ :,S! a iirr11;s qiic:ci ipse. qui ii~~!nci.iiiiirctco
l t c c r L ~ tf,( , c f r /.~~ i , c i i ~ ? (;I~ ' rI ' ;~? : I~L ~ C L L
~ Sn?ilii
~
~
lL,itia\,
~
i
ciii11i7 1':flcr 1:,1.
I~:LI::Ip l ~ ; i j ~I s: I ~ I I ~ ~ c < : . ~
~.i'd:liI:iiii
I!Is
C ~ . I i'in: i?on;eii cici t- c!niiiiiii i i i
i i , ' i i ~ 1 1 ~ 1 i~i 1: , :ltii.i
!?:;l-e):;c-. :i in~:lti!iitlii::. i~lo!o?ririi t i ~ a i i s i i ~ i iod
t iiiiiriiiii
idrum,
cii!lrt-cxi-iiini - ~ ~ ~ ~ ~ r ~ l i t i i ei iii-i i~ ~i i l- iciillorrs
iiu n i u r . t pliii-iiii:ie tlivi~
11it:iii~
.,
I ~ , I ~ ~ I I LLI ~ , ~ I < OII;!II~?I.I I ! ! > I ~ dica11-I 1 7 ~ : ~ - (lor~i11(1>,
:ipo~ioI~iii~
>LI]L:;.!.~ : j , \i pCii.iic~.ii!~~iiina!icli I i i c ~ i - i ~ i IPatei. cl l ~ i l i ~ i x11e!i111
,
I':iIri*iii
.';]>L
i!::ii i ir.-.I ,; C I i , i\:i!ri! ~ l ~ ~ i i i i ~ iiii:iiiini~iii.
i i ~ i i
So!ii!ii :i!iIcni CIii.ihtiini
;3,1ic!,o~ ; : L : T ; I I . ! ~ c . : T - L ~ s. i i . ~ ~ii!->:~i
!
~ i p o s i ~ l : (Ro;II.
~s
9, 5 ) : ' E Y q i ~ i i i i ~Cs! I I . ~ Y I I I S ,
.
.
qui ehi - ii:cqu!: --- :lL:~is s:iix,i, cninia. hcneiiictiis iii ai'i,iiiii oiiiii(.'
illl C ; ,-,.d:.,i.,
, ,, . .<,.';.,
...,, \:C.I-S:II~~ *..:~!?lni ~ ( > c ~ l: x>~v! c.111 a i ~ t v ~ Ii Ii O ~ I ~ I I I .C: II >I ~>L; I ~ ~
C , L , L , ; ' ~ , , i:g,
..:..!!:,.,I
,-:
Y , K ! ~ L ~ I > I >oIcii~,~11:;3~:1\~~1\70.
Xaln i , l !;i~l(,sC ! I I I I \
[ ~ : i ~ ! i ~~.:>,T;;?TI
.
CL Y>!, 111 ,:l !';l<iili:l : . ~ I I \ I ? i l l d!.l:a< irC\ ct tli~asspccics lriiil.!\
ct inriii-;:-.e sut;c.ta~:~i:izi~!:!?ici~:!h:l, qi::irn Deiini ct Sei-i-ricin~:!~eius, q~::i!i~
Parrciii cir Filiuin r . - Oii-as r::i't3ren~.i~-,.
en !<. W i j ~ ~ Dcis
r ~ , Tlcii.~ii~ii.ki~i~
Goftt2s tiirt-cl~ricrz Solitt ~;cic.ir Tc~frilliiin,Koiii lQh0. p . 82-SS.
3L~,;:

L I

,,?17

f:

.-

suijstraco cc.:iiil:ii 2 1 Pciclrc \, al 1-lijo. J- fiier:i cny::? de prescindir


tic 21 (' a plcciitudii~i'unius spiritus, tan1quai:-1 si umquam cai-eri
posset, el~el!rre'), c>ntes de romper la ui?idatl de eser!cia, habra
q u e sacrifici.~c n Dios la pliiraliclad de yersoilris. T.,o cual es
n o decir nac!:i. Del absi.ii.do se sigil.cn lii~dezas.
Contina el Annimo, ciict!-~~,~cii~ln
al lector hncia i i ~ i e ~ ~ o s
puntos d e v i x l n :
Quod si ,i:)s ipsi aliucl non sunius qL1an.i ~ . o l u ~ t a ,cluam
q,
virtiis, q m n i sqjici-itia, qurim sernio, qiiam vila, et tanlen
llaec jpsa pi.oficiscriiitui- e nabis; 110s aeqtie significant,
u i sirle ]lis ncioo f o r l e
rzpieiltern que!ilqie ciiuei-it,
iieino I'ci-tem, iirmo loqut~iitc'm,:ienio videnten?, ctim 1.iat.c
\..?!cit ~y.:i-!:i!-:?:soj-!a ~::i;ii.eiit;ir. s e d neqce uinquam
possunt cs.,!: iii-;c iiobis. qi:nni~'i:; extra nos csse, cuni
sint piri!a<?. :-;(:.??.nliii^: sec! tarneii i?eqi'\: lortc'nl, 11Cqllt.
sapiente,n. r::tr!:ie loq:?-nteili, i;eqiie \.idcnicn! q~iisqiiam
dixerit cal-eri!-i-i?iillis ";.
A propsito d i ! L i s i-~!:3.:.ici:iest ' ~ ; : : i ' <:i:l::/!.i
.: \,;'i.i,/i17~
hril~arnos
ledo cosas pnrecitli,.. Si<i?;c> :I' ; ~ ! ~ : _ : i i ~ l)~> ;r) l'. \ i:i:~a!ofia
~<~
con
la psique humar!:~.
Nosotros iiiiur;ic.>.~ v~lsc-fi:!
110 s o ! ~ i o >sill1.1 \ o l ~ ~ ~ i t a ~ l ,
poder, szbidra, paiabr.n, ..vicia; r;omc!i; c.50 cii::. s:~l:- di. iiosotros.
El q u e talss ;;ri[cccioncs h>ya en el hcinibre, y ?,;izan tainbiin
d e ! como tcnt&culc~c.i n d i ~ ~ i s odeja
s , a C ~ I I ~S=
O unidad. Segn
se hallan
el indiviciuo, p3dria:i i-riirarse cr?mo p>d:-es. Segn
s e revelan iiidivisarnente al exterior. pasriraii por hijos. Califica~?31 mismo c p c iignifican; y viceversa. Se escoiitlcn, definiendo al inci.ivic1.i:ci coiTio cn potzncia. Fuera clc 61, le manifiestan e n su ejercicio. Sin e ! k s i ~ a d i emerece llamarsc sabio.
fuerte, elocuente, lioiribrc de visici;. As colno ncitfir piiedc
sil1 sil reveliicii; cl;r.cirse fuerte, sabido ni eiocuentc; as tampoco ellas T,rccci;ldii- del indi~;i:!iio e11 q i e rntlisan j' de qiir
cmanan.
lgo Jlnba i l l t e l ~ c ~ : sil?
,
\.c.rbo, ni verbo sin intelecto; se
~ ? l ~ . ~7r-1a9 :Iiay sallio sin sabidui-a,
nos ensefiaba nrri'c,3 1"
n i fuerte .;in f1rt~/e71:.,. V ~ C ~ V C tampoco
I . ~ ; ~ , h;!y sabidura sir1
-

sabio, ni fc~it,:!c.zii. , i n h e r t e . A;lr!s i ; ; ~ I-,,.:


,..
.. :
,. ,
tiaceri clos; iii l'iici-le y 1'orla;c;:a. C!;lic,;i I - : ,,~. i .~i .:! . . ,, ,, 7 l . , ,
Fortaleza, sabidura, elocnc:!cin, eii ;!;!?ii,;!
i:)i i ! : , : , - :' i ;,:;:I,
de s, coino pi-a!-ctccioi~csiii-opiii.;. k3:i.; ;::tt\:...,
1., !. , ; , : j , ,
,(
>LIS pa-!'eccio~ics,se qt:c:ja ~ I ~ ~ ~ : , I . , : IL~j l ;; Ic~, ;\i ~
c ~: .:,C : ; ; , , c ~, , , i i l , .
vics, el1 cc!lszcilc!?cia, ql-ie Icjos d c srl.ni..,;-:.,.
! ) ; .. I ~ :.. . I., : , : !!c.
O i ' i f c 7 i l , tt.~:iino:?i3il sii i71a?sencia e!i e!.
.
. i!::
.
El lectoi- adiivi~?;~
2 tlndc
- i r.scia,:c,lii
;! h::!:,:-i. irl.
iinida6. ?!?ti-e ei C.S. iiii>t:rciije ;!i '::lfii;.;dii:, :.
T:::!>;i.;lil tic
Cristo, d c <]u? pi.oviei~e.A seri?ej:!r.i:n dc 12:; I::ii?i:iil:!,; i,ci.jfc,cciones que no por nirinifestarsc rffi!c.i.li ci: 17-ii:ltiti!d, cc?m:-!l-oineten la unidad su!-a interna.
kgi-(igu~sequc c ? Hijo (Cristo) ticnc ; I I T ii:;sir!u ~\c;pir-iiii
con el Pail!-e ' "'. En el Pndic y c.! t-1i.i:: !-10 i;:i\- t : , , ~ <--;-ri-iii;s
saiitos. Mucho menos tres, nu1;3cranri,o cl q r i ~nc! :'in li.;i i 1.2 :,S
I~ombrc-S.Ni como it.r.cero merece el i i i j i r ( ; c:!,-j;:y!
:f. :i! rn<!!-r
y al Mijo. I?or~itarnectc asin?il:ido 31 riib:;ti.a!!: !c.:
!o+;c ; i > c , i:i.i. , c!ii?;imeros, se presenta eiiirc las ci.t';iii:i-nc; (Y>T:lr: .::l:r.e:;iciil
, , )

t .

i i i t i

mica de la cser?cia di\.inri.


Q ~ i i shc pztris ci lilii ii~ii~l:;
cIei iinil:;l~ix-: yjc:i! ; . : r ; ; . : ; t :
l?atrc?m esse q ~ faciat
~ i
[:?::i:i-2,!.cJ c - 1 1 ~ 1 i ' 2 ~ i : i ; 1.; i:::?tz;:.ll1
iiitra ( = in.rius) uni~~e:-::w[irr,;ai1:ciiio < ~ ; i \ t i i - i\...,j.l.ii;
-,!.(,i'ei-:ntc~l, s i c ~ ~
s ct r i ~ ~ t i ~~ q: j- tIr :ti. 1 , 3 \: ' Gp;:.:; ! !-.,;y . , . > L l r i l
facta s u n t , el siiic: ipso factiiin cst i i i l i i l ' ? ' ' l .
; ~ v . .

.411~1rni;c!o!a:; analogas li.cc?ticnt::s ( , s i l r > ! e ; i ' ;v. . v i !.7 ? i ! , i ; : ~ : i ,ir:(;/ic:!lr.


\r sei-17;o ...), e n su aplicacin ?.1
P~,ciits 2i ' ! i j r > . zi ; ? i ~ i i i l : . i !,:i::hilte 1:)ieii el ~ ~ S C : T I - S O . ~ ~ z ~ C*I;??FI.<-;?;<-.~?
c~ie
1:: i::;i!~!?!<l Li,:, :;,icIi..!::' Cf. S. S t :>;Ixo, .Oi!:!.6!; ~':,c!.Ix~!. :iLi ~ 7 1 ~ ( 1 c 7 ~ - c51 ;
j .rrjr., ~ ! , t ; , , / ~ j ! ~ ~ , ~ 2; 1
L ~; .
! :ci.\\cio. Insl. tliix. f L T ,20.
' .
.
1 ,
: < 1
1
1
1
2 : l
. ! j, ! h : .
' E F O i.og~il;o :?atreni. e t Lili~iin ;~,!~ocriiui:i daiiit \.ohis, u: i - ~ : ' i : l . l i i . ! c i t i i i
seicr:?urn, :ipii.ilum \-ri.ita tis ', ideo duo sc,-it spirili!r ....-,L,!i
; :;.,' (;i:,,
iringis
::
el
. ' ~irilerct filius u11iis dcus sit inti.!ligi, spii.i!~iic~:ic:z.;:.;,.,
5PlI'it:iS Ci fiiic) ~ 1 ~ 1 1
L l~
q U1S ~ eSt s ~ ~ I . ~ ~ L
c ~I lsl i,? S C I . ~ > ~ L
cLsL
I ! ~( 1I C-OI'. 13, ! l ) :
8 i n ~ ~ ic~peratu~:
a
II!I:IS
at(l~!e iclc!?l spi!-it:l,; '. [ j j ? [ ! , 5
c j ; ~ . ~ ~ .
~ ~ o cc;t
r R! C ~il(j17~ ; I~I ~ ~~ I CSL~; ? ~ L , T - C C ; ~ I ~ : ; ; - : q l ~ f ! : ]0 , ::,:c,
~
q:>,-,L;.:j,:L> c;.-.-l::!l:;,i
reL~~r,
!iisi e t p?.tris esset e t hlii. 5 ~ : :,,(
,-.;:o.:: ~ p : (j!,,
;: ::<:
I \!t. 3 ,
j ? ; : ' I L ? I ~ I I : ? ~~, ! : ~ r : : rcil>;-~::
e
i ? j c : , !, .,:,!::2i7[:,.,
>,::,
,:, , : , . L ~
!ni!-is et fiiii e'; spirii~~s
srincti '. Crpo ui;~!, y ; ! s p i , - i t ~ . ~E(
s . I...;::~..
. . , .;:.
c j t : ' Roprib0 pcrtrzrn, ct alii?in ici\.ocati!i? r!:i! yobis '. E t -(:.;! ii-..:;: I,,:-.ii.~l
qliisquain patrem e t fi!iuin ii!icm crrdcre cir:iiili. c:irii i i i - i l ? ' : I; L : y .: i - ,. : i , \
vatris e t filii? n,
TI T.<.(-. l 8 i , i l ; - 1 8 1 , 1.

'!

( ~ ! < ! [ : : j

~ ,

D(ETRIS.4 TRINITARIA DEL

y clel Hijo en la esencia divina, poi- coiicebir al Paclre conici


l;~-incipiode voliiiitac!, y al Hijo (Vcsbc;) corno la propia YOluntad; al Padre, como origen de la geiiei-acin, y u1 Hijo como
la propia generacin.
Geizerare adopta aqu un significado c q ~ ~ . o c o
Se. refiere
a la creacin (interna) del universo eii cl Hijo, y a la estt.i-na
mediante el Logos ( = Hijo). En ning!; caso divictari~eiltea
la generacin del Verbo ':'" La misina c:):iiuiiidzcl esencial qur
entre el voleizs y la volrrnta.c, mcciia entre el Padre ~<ciic~nii.c.
y el Hijo gezerntio. No hay dc consiguiente disti!;cin (1->ersonal)
entre el Padre ' que quiere ' y el Hijo ' voiuntacl '; como no la
habra entre el Padre ' sapiens ' y el Hijo ' sabiclura'. Solo
existe la diferencia din6r7zica entrc !a substancia (Padre) y SLI
proyeccin (resp. generacin) positiva.
Dios determina en efecto libremente la generacin 13', como determina libremente la voluntad a que la generacin obedece. No engendra, como entre l-iombres y anii~lales,algo separado de s, con soluciGi~de contiiluidad entre el gencranie y
el generado. Engendra pura e indivisamente - cn vil-tud le
una voluntad nica - primero dentro, y luego fuera:
a ) concibieildo en su interior la Forma del universo ( = LOgos interno) 13';
b ) profiriendo al exterior con el Verbo todas las cosas,
conformadas antes internamente l"". Ambas etapas, gobernadas
p o r la voluntns, libremente evocada por Dios, revelan los dos
aspectos - de Padre y de Hijo - del dios uno: Padre, como
autor de la voluntad generante; Hijo, como fruto de la mismsinla voluntad, Verbo interno y a la vez c'rterno.
E n otros trminos, ni la Forma inteiicional dei rrni~~erso
ni su prolacin dinmica mediante el Verbo, comprometen la
unidad entre la Forma interna y externa del Hijo; ni su co.
munin con el Padrc, a cuya voluntad obedecen y dan iesii1 3 2 Zndirectalll~nte,s. Supone - con arreglo a la tradicin prriiicena que el Verbo fu engendrado (o concebido) en funci6n del i ~ n i ~ e r s.:o :en
consecuencia, que la misn-ia intcleccin que di forma, ei-i el seno di\'ino,
a) universo o dispensacin futura, se la di6 al 1,ogos.
13.3 Ntese la clusula ' patrem esse qui jacicit gcncrare '.
u Cum faciat ~ o l u i i t a l ~ ii:tra
m
(= interius) ~lni?.ef's~i
forillnr?teii~
11.
E n versin: K evocando la voluritad que (en pi-imer lugar) forma la5
cosas todas (futuras) en el interior (de Dios) .
135 N Cum faciat v o l ~ n t a t e m... o~7zniuverho proferentel?~
(extra) s. l12\.
un contraste implcito entre los dos miembros participiales: 1) intra miversa formai-item. ?) omnia verbo (extra) proferentem.

PRISCIL.

' BE

TRIYIIATE FJDEl ( h I I I .

. >f

monio, pone eli peligro la u11icid:id de e.::ciicia ! ~'c-I.:.,,


111;i , ' I I 1 /
Es sieixpre el rnisnio c~sl>riiu(!1;!1::; . > j ~ iLIi;,;
O ,II!)<;
,,I,,,
y la misma virtud (i~olzrrzfas:),con dos at;pccios ' F<'I1('1;1111<' 1.
ciigcndrailc ', ' Eorina.iitc J. fo:-rnn ', ' srii3ientc. i, s;il,itii~~~;~
1.~1
misina uiiidutl enii-c la potencia liurnanri v el :icic~,~ 1 x 1 ~c' > i i i i - ~ .
la Sabid~iriafacul!ad !; la s. ninnifrstada o ejercicio, iilicnricaiic
entre el Padre ( r l r t ~ i a l )y el Fii,jo (revelado).
(

l...

Seqiiitur deinde ( I n . 1, 3c-4a): ' Qiiod factuin est in illo,


vita est '. Qiiid taiideni illud esi, q u ~ dquia in co qui est,
separal-i ab eo non potest, taii1er-i necesse esi velut visihile Sei-i, et .?.ppai.ere qiiasi fncluii~?Sed utique, quod in
illo factuiii esl. riisi ex ipso clici non ;,otcst factum.
Igitui q~iotlin ipso, ex ipso q ~ i o dfactunl est, lion est
aliud quain ipsc q ~ i i t'ccii l ' , ' , .
El nii!oi- ;iboi.ciii
C,$t' 1:'s

!:i

r ~ c p c s i!
.di ' Uiio:l Irictuiii c t

iil

illo

':;,

vita

C o m i c ~ i ~pora ~ ! ' c s ~ ~ I . o zeiL ~cniiiiiio


Ip3i.r: s ~ itesis: !a aplicacin dc 1;i Irila al Espi-it~iSrii~to.FTrii. il(!
i~iiniosinvulllerabies: la cli~.ir:idrc?tlcl 1:. S., : In !cl:-a tic1 < > \ , a l > p ~cluc
[i<~
3. la I/itc! e! lT?i-!,o('1'rii.c;i.c', ' fiel-i) cni.aclel-stim dc las cl-ea.
turas. ,Crric! cniii~::i-l<)!;?:I soluriri IiaI->rrdc c.,scondcrsc
12 inica ~lifere~icia
seiisi!~Ic: ' o111nia p(,;. i / ~ : ; l / , ~ l / ~i ~
l 1 i till,)
a ,,
Los prejuicios
12 iiit<?i-rcyrii:li Iilicial si. d ~ . ] ; i t a e;poll~l
Klieos.
q ~ ! braztin ltiil-!a o!,cdcctr c.1 q~ic.110 pu<lit.nd el
E.S. Separal-sc dc aquc.:! t.11 qriicii est - di_.l \rc-i-I3(~ -, ha
de 1.01versc c o ~ i i o ;si!71~ J. ; I O ~ ~ I . Cr o ~
i iIi .~ C T ~ ; ~ . C ~ O ?
c911
~ ~ ~ ~ C ~ L l i ? :l!.,i;:!l:t
!i!,
.&iibi]il~o( 1 ~
il~lp~ci~~~
al j f i : : ! z i 7 : : ('qiicci ::/C,!;:!:I ,,,,S! ', L~:; ,rl-,c~!;
. 9 y ; - p v z v ) , la inisin;~
connotacin creat~~r:?!
quc al 2 k ~ ~ - i r ,(' oniiiia pcr ipsuni frictrr
S l l i l f , el. sj13e ~ P S O :(~c::::II
cJs: !iiii;! ').
e:;!:yesibn
110 conviene
a Lina actividad im.icii>lt.,o~iii-yida3 giv3:l divillo, ~up!-ncreat~~ral,
A la ITif(:se 1c utribuvc. el lactr(~11r s r . porclile cii alguna forma
'

pertenece a las c r c a t i i i ~ ~ sFl


. pr01:;;'1~!3
l''~'

D.T.F.C. IR?. 1-7.

e11 coiiciliar In

548

+ X I O N l O ORBE, 5.

1.

s.)tr:za ~ji,i;~.ad,,2 L ' i r i ~ c-or, su aparicir! ri nivel de creatura.


La- e::pl-~~i,j!ie:; 110
jllij>~.o\-i~~?il:
' 1)e11~1vi:;iblr fieri ' ):
nr_, ' vjciblc fieri '; ' apparei-e (!lc(!.<i faclum ' v no ' apparere
'ac tuin '.
La elAusula de Juan (' quod f a c i u ~ i iest i n illc~,vita est '1
:ic!quie:-e uii sentido peregrino: K Aquello que (estando priineramente) en l ( = e n el Verbo) se present a modo de creatura
(en este inundo), es la Vida ( Z E. S.) D. El autor b ~ i s e amodo
d e justificar semejante exegesis.
Los dos aspectos, apai-enleniei~te anli?6iiros, cle f r i c t z ~ ~ i z
(' creado ') e i i l illo (' en el Logos '), se c c : n p a d ~ c e na rnaravi!la
e n e! Espritii Santo. El cual, en 1112 prii~?i.iixo~iiento,antcs
de manifestarse a los hombres o a la creacin, ' estaba en el
!2a2;ros ', escondido e n 61. E n iin segundo r?ic)rnento, ' lo que
ei,in!>a e,. El ' -- el Espi-iti.1 de Cristo - cnlii n manc.1-a dc
c.f!:.:ro ci!:l T,ri:~-l>o,
hzore ~ , o ; , ~
visible
o
y 3parrr:i cn1;rr) (.i.cndo
e n -1 i,?it:iior- (!e !os lio~??bres.Y sin dc,i:;.r c!e cstai- doritli:
pri~;::i-i>, hr.bliU c n ej mcn(io entr-i I(;s iusto:.;, ccino ~:ic!n dc
t.':c.3:s. Y 1 ~ )qi?c de! Vc!.:,o sali, no ohst~intevenir CJ-! ai~a~-ienci:i
. ,
scgi.iii.k iiii:tlo cl misn;o L O ~ O S
dc <::.eat~ir?~
(q;nri f(rc[r!}??),
c.:;
tlel Padre.
d e <lile sali6, el m i s n ~ oEspiritu iorilai de! Cristi)
Por ~:as tan slrn;,les, cree el autor aunar el E. S. inl~erente
al ;ii-,ndo, con10 proyrccirjn drl Esnl-itu cie Crisio. con el propio
Verbo; 3 7 p o r s ~ medio
i
con cl Padre.
1.3 po.;!i.e, 2qi. :,it.nc ;! :;cr :4.~iieili)~ L I -C por rio !,r~di>i.
separarse de aq~ii-1eii donde es15 - Iia (le tornarse, eii
^lg!ina iorr?a, ~isi!,(t x . ~ aparecc3r rc;!??o creado? Dcs<ii.
[~!ezo, lo qL:r
en e1 creado, n o cabci decirise c:i.radc~,
mientras no ven!gi. cip l. De donde., lo $ 1 : ~ei-i $1 (c.;+nh:i).
a jr:zyar pcr aque!l, qiie fi1 ci-e:!di) ('2'; i ~ ? tiio(!
~ o fac:.Llni e s t ' ) , ne e:; o!r:i cosa cl!!r' "1 111i:;r;i0 q:lC 10 hizo.
.A,

No crr-:ado en el prii~clpio de ctrigen: ci.cacj.d eri e ctctstino,


e] E. S. si. n;ai?ific.sta :-onio viic:llo entre el Lc::cis creador
10:; 1loxbr.cs. Es!elai- en Y.!! ni.rariqui-, ler-rcno c!i .;ti r.enlatc.
e! l-:iyo d e luz o::? j,royi:ci::ii ia- csti-el!;is sib:.:: c! niuiido partici p3 a : ~;?1:ll>o:<s;xfyr:fi?('is, Y si11 dr,jal- d c ay>:!:ecri. c.;? t1.c los
hombl-es, r;iy.i~iit.iic!o lo rliic t:n su oi.isr:i:.

si a!iquaiido i i i deo iion fiii!; sCqiii;ur. ciiii;i, L I ; . ,,i , , i . i i :


c i p i ~ l ~hal>~iit,
n
liabeat et !~Rc:~-I.
C!;!><l :;i c i L i. : : ~ x . .! l ; ~ (,<,(,
et dei :lita habere non potcsi lincni, ri!.vr.<:;;, L-;I 1,; :,;i!:
cipiuni q~!oqrit. eac!-m i.atione i~(?!i I!::!-,:.. i . c ; ~ ! i :i;ii
~ i..
1
espe1-s. Alioqt~in vii-a~n Iiaiic, alLir il(::!
C \ Y S L - !>(:!.p(,~ I ! ; I I I I ,
nut princil-iii diciinii~ exsortem l :".
Al margcn del texto de san .!~;a!i y S~ivr;!tlc i,!!!;l. c::i.,:;%:;i.,,l,:~i-n
remachar la ningiina disiiiic6i1 ?wrson:??c.-: i :-,; i ~ iI:,. S.i i i I i ~ i . ~ l ; ~ c
a los hombres y el E:;pri!~i~cg177111il ?n:jj. .: 1: .?! r* .~I lI .O. , p!ai?fca
.
el tratadista iina c~iestii-i,(!e si~ninii?irci~-i:igt:incr- 12 1,ii;t~l-i;l
del prisciliaiiismo.
La Vida ( = E. S.)
eii:':i:ilc~ ni:'n:c~i-!; ,-i:
!-o:!:>s, apa. . ? Si
reci luego entrc los l-~c:!nllr.c~;.
;!icii!? 11 ! i , , :-.,.!!?<.ti,!p?
tiene, cor,ocerA t a l n b i h fin. ' : i y ~ ' ~ ?ariomr?
i
cl:1;:::,i:!:?c?c,c.d:- P!;,.
. . !i,;i:c% .! : : ~ ! :.i i : ! i : ~ i ~ ~ , j~i 7 .
tn y aiin aiites: lo qu- :icn!- ;::.:n:~~~:r~.
El axioma figura entrc loa cilc*:i:~.~ir:os,
?: i?:!:.[il- (1,; q . .Tu.;tino. E "serihe el Saritc: en .u iii:1oLy(\,..oi~l'j.f !'(:l:

iAcaso dic!:s lo que d : ~:I cntciidci- ?l;!:(::


,:! 7'il,!ro
(41 a b ) sobi-e cl r?;uiido, al niirii1:ir qi:c por cr-c.ac:o es
*
asiniisino corruptible ( : j O ~ p ~ 6t(i5-~
;
;;IyDYZ\)),i11ris por
c'iesignio de Dios no sc deshar5 ni i ~ i ~ i ~ r i . iCII
c ; : nii~ci-tc?
i As !e puri'cc ianibiii di1 n!nia.
eil ;ri~ric.i-:!l tlc t o t l < ~ ~
(!9 ci.e?:io)?
EII ,llL>rtc?,i(! ql-lL: c!cs?~.;~J:: di: Z ) i ( ~ : : ;
o h a de ser jarn:'is, ~ O C ! ~ I i?c>s(>!;iinttir~n!it~.~:!
i:riri-iij>!il;le !.
. .
c:,?iYc:;.'
i:,, c!2:'::?;:.?i-cc:::
rii.iar.
cri<tii., ::r;ii? I j i ~2s~
incr-cado e i:ic0ri-ii1-iiil:l~, irpoi- Y:;(,
cs 1)ic:;.
Totlo ? o de177:'is. fuera de E!. e: ci.i,aclo y c.ori-u!?:ihIc ! " , .
I

y;

.i

S1OXJU

ORBE,

S. T.

E! : I n n i m o no d i s t i n g u e e n t r e p r i n c i p i o tcin1)oral J. orift'n
e t e r n o . Todo l o q u c t i e n e p r i n c i p i o , como sea ( l e n i p o r a l o
e t e r n o ) , ha de c o n o c e r fin. B a s t a r a asignar- al E . S. ( = Vicia)
1111p r i n c i p i u , para ' ipso Sacto ' c o n t l r n a r l e a ~ i i i ir*miilo.
A t r i b u i r a l a Vicla de D i o s u11 trrni!lo c!c cuisl.enci~i,es
i i n p o s i b l e . Tan a b s u r d o c o m o hacer i i ~ o r t a l a l Ii?rrioi-tal, cor r u p t i b l e a l a p.r o p i a I n c o r r u p c i n . Siendo p r i i i c i p i o y l ? ! ~corrc-

l a t i v o s , en e l o r d e n e x i s t e n c i a ] , qilieil no p i l e d r ~3cabrir tarnpoco pudo c o m e n z a r . La secuencia que interesa a l t r a t a d i s t a


e s c l a r a . El E. S. no tuvo p r i n c i p i o : iii i n m e c i a t o e n el L o t o s ,
ni i l i e d i a t o en el I n t e l e c t o . Dios e s sin p r i n c i p i o , y t o d o cl
q u e se diga d i o s , t a m b i n . E l L o g o s e s t a b a en e l Iiitelecto,
aun a n t e s que de l s a l i e s e . L a V i d a e s t a b a e n el 1-ogos, antes
flcr.erit, et posiea ut siiil ci.s d u i ~ a t .3. O~icnt~:ilii~ocl~ii:i
eiiini cacl~lrn,c~uotl
est super nos, firmamentum c t sol et luna et relicliinc stc!!nr cl oii?ni:i
orr.anienta ipsorum, q u u n ~ante non ess-nt, factn siiiit e l n i ~ l i oIcnipoi-e
1,rrsever:int secundum 1-oluntaten-i Dei: sic ct de aiiinlabiis e t (1- spiritibus et omnino de oinnibus Iiis, quae Pacta sunt, c o ~ i t a i i sc~uis,niii~iine
1,ecciibi t : quando oiiznic! q u n r jnctn slrizt initiirirr qzii(l('irr fiir!~!.c~esilne
hribecii?t. ~ierseiierci11t riirtern q~locidicsrliie eci Eec~s e! essc c t ric!..s?i.erri,ziiai:l i~oliicrif... 4 ... Deo itnque vitarii ct peipet~!riiii pcrsr'vt,!.:!n!inni c111iinr!tc, capit e? allimas primum noii exsictenles dchiiic perseverar;., qi:um
e;ls De!;,; ct csse et subsistere :.oluerit. Pi-incipari cniin clel,et in oiniiilius
c.! ci!ii:iiii;tri voluntas Dei; re!iqua :iut-m onlnia hiiic cet11,re e! :;iil,ditri
i,sse <t iii s e r ~ i l i u n ldcclitan. - Y cliriz i-iiejor ain eii .drii.. Irticir. T11,8,3:
Aliera autem sunt quae ci>nstituta sunt ah eo ciii ~i~:!.;ii!uit,t i qiint.
1.. ir.
. . :::TI;! a13 co q ~ i ifecit. lpse cnim infectus et sine ii~iiioc: siiic fiiic
ct niillius indigens, ipse sihi sufficicns et adhuc reliquis cirnnil,ilr u1 sin1
Iioc ipsum praestans, quae vero ah eo fricta siint initii~in ;.ii!mni<;!-unt:
qilaecumque a ~ i t e minitium sumpFerunt, ct d i . ~ s o l u t i o ~ ~ rpn~i s s ~ i ~ici.cii~t
pcre et subiecta sunt e l indipent eiiis qui se fpcit n. - !':asc. sin ernbar?~
cl otro axioma ( A t l i l . Iiner. 11, 30, 9 ) : et cst suhstantia ornniiim roliintrii
eius (dei) , que resuena en un dicho pi.obah!e <lc tlmo~iinSrirciiv, recogirlo
1,or Hierocles (ap. Focro, Bihl. cod. 251: BFFKFR451 11 F j : & P % C ~ V yjo ~b
kxeEvou po),-rlyu ~ 1 56 n a . t ~~ ~ ~j v~i j v ~ < a v Cf. K. O . M'I.P,!-I>. C)I.!PO!~C< J C I .
NiiipIfltot~iker,Mnchcn 1962, p. 91 n. 2. Puede: nnciii-sr 11. Pi:iii.r\rr.
KIeine Schrifteiz 1, Hildesheiin 1965, p. 525.
Sr exp1ic:i muy bien que a Orgenes, 1,l:ilo!ii7::ii~:, le giistcirri niiiv
poco el recurso ireneano a la voluntad divin:) para I:i perse~erniiciadel
inundo inatei-ial. A l alude en De pl-incipiis TI, 3, 6: n Sr:nc 11oc qiiod
dicurit q ~ i i ~ ! a ~dcn hoc ntundo, quoniam cciriuptiliili< ciiiidcni est e\ r o
quod f a c t i ~ scst. nec tainen corruinpitur, quia cort~!p!iol-ic foi.!ii?r ct validior est voluiitas Dei qui fec:it eum e i continct i!ii!ii nct ri corl.uptio
c!riiinetur, rectius sentiri ista possunt de co rnunilo. c~iir.r;l &;7).i('r? s!?!iricr a m supra dixim~is,quja ex voliintate Dei iicqiiaqiinni c(ii.ru!?tinni si!l?i;i
ccat. pro eo qiiod iiec criiisas coi-ruptionis accc'pit >:. - Cf. 1,arii Ti-ci~eo
E. K~r:ani,Bit: .I~~rliropoZ~jgie
des HZ, II.C?II~E!IS,
hliii~z!ei i , ".,'. 18'2-l. 1,. i!li S i .
Ii.3-ia Ory-neq ijltirname!?te F i f I<FTI~.FP.
!?CP rr:.in~.;l!.!!/~rh,~Siiib? (/t..
r ~ i ? ~ ~ r i l ,des
~ri~
Orfg~np.\,
,
Rerlin 1Yh6, 11. 2 2 s ii 103

an q u e Sui'ra eilii:ida p o r 6i. Dc lo c o n i r n i - i o . iio o 1 0 t.1 ! . . 5 .


sino a u i i c l V~I-b:, t(:ncli.a iri.
E l e m p c o pvi- cxtenclt.!. e l ~t\i(iiii;i ri lo c l i ~i i : ~il i k i i i i i i l : ~
111~11~n-n! 10s ~ : . c ~ ! I ~ c del
c I s ~ ~ i I o l - ' "T.L I I I !:>!
~ ~ i p l i c . : ~ l:,.\
~ . ii>>,c,\
fsicas dcl e s p a c i o y d e l t i e m p o a iii~~t,!diviixi, cc)ii:o ;!I c.011f u n d i r l a s p r o p i e d a d e s d c la e s e n c i a con 13s tle I:i ~ : i ~ r s o i ? a ,
i-atificri iiinplcn-lente el Anriinio I a s pi-eriiisas indisl,cnsah!cs LI
su tesis.
que

Y l a t e s i s , d e m a s i a d o c v i d c i i t e e ii?=cilua, i.esumasc eil


por ser el E. S. l a Viclri d c Dios - 11:1bc cle existii-

iib

iicitel-i7o, s i n pi-iiicipio

a l g u n o , tciiiporril

ili

~,cl.sonal.

La e x e g e s i s cle 10. 1, 1 iniciad; coi! l a s p,/i:;iii~i q i i e

\.~iiiios

arializando, dej s i n decirii.nr l o s d o s pi-irnci-os t6riiiincs (iii


prii7cipi0). E l a~iLo1. p a r e c e h n h c r i o s ! > i i ~ i t i d oe n t o i i c e s d e intento; v i s l u n - i b r a m o s Ia razn. Segiiii 121 cloc.ti.iii;i cc-lesirstica,
el Padre era priccipio si12 pi-ii?ci!pio '". 1.
Lo;;!i.;, pi.iiici!3io
principiado. E l E. S., pi.iiiciplado v rlo princir>io.
Scgln D.T.F.C. era i n i i x ~ s i b l r q u c c.1 Vc!-170 r:'r:u~i~)cit~se ;I
iiadie, cijiiio p r i n c i p i o ; n i siqi:ieta ~ i 1 P n d ! . ~ .E i g ~ i a ! n i c n ! c cl
E. S. al L o e o s .
.
Si cl t r i n i n o 17rL11:itiiiiil! (&O-,$) L - O I I V C ,~ I : ~igu3ImrnlL>
:i l o \
L
tres. ;cmo pudo e! Lo;:os
q u e , a l c!~xcii- del c\qilgc:ista s c
apropi r:l u n a ocar;icin (?o. t:, 25) 121 riolill?i-c, Ii31,c.l. e s l a d o
"

cn el Paiii-e, q:o!no

' (23 princil,io

'3

Sic t l e r ~ i q u cc-t i:?lrrrc;gaiitibi_is, et qiiis ille: c<*..ct sciscit:intihi;s i-:';pi:!?detui..


D i c e n t i i , ~ i s eiiiri', '
quis
' ;jil
les11s (10. $ , 2.5) l . ! & : ' Pi-incipi~l!l>,cll.lc>cl et Ic>qLi[>r.,-<\l?is,
?i-incipiu:ii cs:;r sc a i t : c c c c ! I G ~ - ! C I I p ; ~ t i - j si11
Sc1.ill!;7111
(?S! ?!lilTl ( J G . 1 , 1 ) :
?~!l
prillcipi<i era: ~,?\1>~1171,
21. !??-!-l-.:i:?
('1-a; :i!p;l! ::~?!:?i
'. C,!i?? T;CI.~L!~TI
' ~ f' i l i ~ l si i g i i i s ~ . ~ . ! ~ .ClJr, ,, ~ 1
j11 ; ? l t r ~21; q:!c> i:i pi-iiic-il>ioci-:.~:: CI.:I.~I
~ L I I I Il ~ ~ . i ~ l ~ : i ; lp;,.
i~~;ll

(,

' 4 2 ES si!ite~i:iit~co
t.1 ~ ~ . s
~ LoI : ~ 1 .~I Y ~~( ! ! I1I . I
((1'.
C'ILS i:o\, l j i q , ~ , l i , ~ ; , , i ! .
1,23.54: 'Uiiod - i iii!ii~c;u~iiiioi.i!~~ii.,
ni! oi-ci:i:! cliili!<:ii ii~iiilii;i~ri
') ! i : i ~ ~ ~ ,
i [ r i l i O ~ ' i ~ t ~ > l - i ~i
llO
\ J, ~ o ~ ~ ~I ~~ CI1::S i>l.i',i~.;l
~ ~ G
\ ! j l l l e::!
l L > . 1 , -L
~ l < / ! , . .?l!ili!l,
111. 3, 1.; S > . : :, F i iilni:i i i i i!)?:,) I:ici:i v i i i ~ l , i!iiio (;ir,!,, !ii:.!ci .riiiit ! , I ii,sti
i,it([ .simt. Kiliil es! ~ I I ~ C~ I IL ~I O ( ~ si!, C ~ . I :i~>ll
:,ir csc:: . . , , I L I !cxx
~ I ,c , ! l , ~ i;,?i
~it3
?SS?
illlU<l q i ~ . 1;I'p.a ir1 C I ? ~ . ~ S~ ~ C~J \ ! l l 1l ~ c~l~:l!l~:l,
~
~
C\\li;i
~
1( ' \ l l ' ~ ~ ; l l t \
Iogoq C . > ! , I:(:I L I I I I C I ~ ~1: , I I L , ~ , L C ! L . , ! ~ / , (/!!i(; (!
sil~i.S(.!)!,!IL,I,,.,/, I!!!(!!,
I I ~ I I ! ?t i i t t
i n i n i r i e i u I y ~ ic3il
. . i.1 ? > i , r - o~iiiii i i cl in oii!1iibui....
1
4

C
ss. Al~~iiriio,
i2; /r.".ais Y ! , 3 1 x ! : . ; ~ i - ~ i ~ c !')[!
i , ./..i c .
d t ; ~ ? ~gucri
161av & v u p ~ n vh p ~ j v ,t h v s n r i ~ x xhri:
;
.riT,v * A i . ~ 1 v -j!vzrn!. R! i;,; C T . ~ ~ ~ ~
,t,

av

~~u~ov?Y"Au~.

552

I N M N I O ORBE, S .

T.

~ i i c i t>nirn signatius 119~; potest -, \.erb~imque


sil
! i i i ~ \ , q!io f:icta sl-int oiania., iccte a.it (10. 6
: 'iu":ani-

ICI-

l L '

I).:iid:? c.! Pacjrt: clei;olarn in ~?tloli.li-ns~cii!i:,!i!~


il,.' ~ . 2 i ; ~ ~ i i i ~ i . i .
anics k!t: 1!1:11::r:::,L:.;.>:e cii cl I<ijo. E:;:(%, j;: !:~,.l(!:,, ~ . , , ~ ! i , . , . ~ , , , i ; l ~

Cest-..! nomeii tuun1 ', qiii principiui~i se essc conressus


<:.;t " ,
Eri el primer. \,e:-so d 2 ~ 2 1 1Zuan el ' principio ' clcnoia el Padre;
el ' verbo ', cl Hijo. Siibsti!uycndo expresiones: ' En el Padre
( = principio) c s t a l ? ~e! Ffi/:) ( = x r b o ) '. (Es!aba en l, como
c1-i ~ r i f i c i ~ de
i o su ~ e r - s o n a ?D i niiiguna :naiiera; porque si el
Hijo n c h a de ic.n?r- fin, tampoco ha de reconocer r! r?ndie
p o r principio. El I-iijo, q u e se defini ante los julios coino
. .
Pyii?i:j-cj:>;
nPropj;incl.cl~ el nombr? rlel Pzdre, b ~ i h o de estar
en e! P:\di-e, pi-iiicipio de !a crcacin. sier!c!o tarnb;er, principio
dc. elja, pcj!. i(ii.n;idad (persi:!-rnl) COI! El. L,,? iri.iicri diFerencia
e:lire Padre :- IJiJo, o c!i;r.. f!.irlci~i:! y T . / r r l > i ~ , (!escansa cii
(17.1 2; :
jlj;e~2.(rxs
c,! p.?,<:>.t:
:,:; ,P:.j;7cf11j(..( i l ~ l ~ i ~ ~le
~ !. :1f ! )
. , e ! ITii9 lo es ~!j:li>l;-- -- - ! y ' : r:icl:: :-;ls el Padre es el
!~,-.~~:::.:;:~,
Y . ~ ~ ~ : ?(i-\,;::,ii>;=)
J:.;
del i:ijo. :
n q : ~ ? >;ri:~:~iifeSLtii,el Hijo ? S
t:] nori~;;,rc(\:ji:jbje) del Padi-e, ti ql-!ien manifiesta.
T.? ;lifei.c:iciry a('cctx ?.! ;?:i:;~i~o s ! l b s t i a l ~ o ' espritu cii~iiio',
q-t: + , r i c~i:!:-.:g Parl:.,: :-cs!.i!ta 111~-isiSlcz Innomiriablc, en cuanto
Eyij!] ~~i:.:ik>!e
7: ;;:~:~~ii~~Ij!~!.
El A1;6~1ifi1<>
I V C I : ? ~ C T , ~(:o11 la f6~-rn~:la
A f r . 38.19 ;"r la ~ i i ~ $ , ~~C:I.L~
~ - a lC I ~ . ~ ~cl
,
~ L ? ~ ? : I , O (!?l
r ! a ! ~ r ~(resp.
~;l
; 7 ! . i : ? _ ; c i j ! : : : ; cii\:irio, csin:n 21 Fctc!;?, ril H l o y n! F . S . coordi. .
?;ase 7..51.:71!4~710
las relaciorie:; enii.ti .,! t!:!-~:~r rnicmbro y los
d,>s prji:l"!-c;.;.
I'ri,? \.::7
mAs, con ??!ti;-:l ! ~ j r i i c : : ,
coiict.pci11
.,
ra.(Jicn!ri:%ite!;inita,rii:, c:;il
;~d';i>~-ci~;?
d:i! E',spriii~a !.i!ulo de
su!lsiri<r; diil Pacl?-a y del E'ijo, Ic iinpid:: otorgar al E. S. el
;>l.:csl~<!
c;.:-!e12 c!)iri.cpol-':i:. El ti:atadi.;tn sabi-rl zio obstante sitl.;nr-l~,coi110 ! ; Y ; I ~ L : ; ! ; ; C ) o :7cv?zt)r~sensible - a 13 niec!idn del
m:jn,.j;> zrrisihle -de! ??i??cipio o /\'~l??bi-~>
visible (esto es.
de ilijc,) ::el Tnvisihit.. E: esqueina. en consonancia coi1 el
ti-i!itri.rio, podra ser:
~

1'

PADRE
.
.
J I C ! ; ! C I ~ ~ !v
( I VI DI TI^^^:^
,, ir,~.;ib,:l,;c?

\
.

.! : i ~ . o n ; ~ i i < c . i l ; l ~

~?:.:i~i.;~
a;cssti,gliocla ;iq:ii

. . !-e;>

.;::
,

I i>

' , : - . : l .1

:v.,;

. i .

isibie
cnynoucil3le

.. \,.,,.i;3;L;
..,.

1.9

vii>

Lt.;.]

c!

7'11.

deniiricia

%,!rru. ;ip.

l,,\%!

Mi!i?l.;.

L.i!rcii,s

!:,e lL:>:,l?.

&s \:[:xr:;.
E! i-i:iice qt1i.I
:e<;
&;:<T>:.;.
!:,7lit~z ? : ~
~ ] . T . I ~ . 19-1.
{ ~ ' .19-27,

q u c el

ILIL
~
~I~::>sc

D.T.F.C. lc13, 2.7


Liriam norncii

1"-\, l o :

<<

oniiiipo1r:iilii

I':;~L,I.

P ~ ~ :L
i I I !i!i:j,

ct

q i i ' : ~ i.nc:l!iiili

e s t c!-i:

niliil I ~ ( > S?
! I e?,sr tvst2t1ir, O I I ~ J \ I ! > ~ I T I O I I \?o!.!>v ! < , ! I Y : I , , ~ C \ ~ ~ ; , ! .
-\i! r : ? ! : ~:7,;-,,.~st::!t:s ? I : ' V c ~ n i c ~ sp:~triq
i
cst !i!ikls, ~ : : , . , , I < ; o ~ ~j i ! i i
!J;I~C~.,
i i f . J . i ! : ~: r : ,? : I !, !'i:;;i,i,'c .P(rti.js Tj[;ii.,, !:cin:;~~ iO,4 1, 1-1. .:! :.y.). ! : ~ i i i i i l l c j l , e
ti? :!O
?si (:?,:~>, 3 , 1 2 ) : ' > - I u I ? C c t a!illd i?S171:'!1 ~ ~ 1 1!:Z;!(l
7
(!::tL!\7. ill <!l.::.>
i~;i!ii-lcni on,!lt*.: 5 2 1 ~ 0 s !.eri'.
Oiii,! nliiicl qii:irii ii~iii!li i ; i ~ i ? : ~ ~i i li~
. i niiiitl
S
r ! S
: i
: S e si l o i r S
: ? i : , l i i i!i.L':j:~-:i!iii.,s l ~ ~ ; ~ , ( i l r i l
est ( 1 I r l . ? , 1. ? ! : ' FI:~i-,':!n~?s
: ! c l ~ ~ o c ~: ,~
: J~! I. <
~
n:;!:-L3ti~
~n ~
i~g~.il.!r:l) ~ : ~ i - : ~ . : . ! ~ , t t ~ , , , ~ .
I ~ S I I T ( . ' I > T . ~ ~ ?:\ I :~I-$.I>
!I
m c ~ r a i i i i ? r g iic!-c:,:i.- n<,:,ii i s '. :<!i! i:L!\ s ; , ! ~ ~ f l ! ~
1!1>!:-~:1? ::~t
l\.:!l,.l-i!~!) lilii: iieI;i f i l i ~ l s
~i(.,;i;i~n
i , ~ !~ ! ; ~ . < ~ l ) ~ i Lp:!;l.i<,
-)
:>t j i l i i
! i n ~ i > i h i : ~p:?I,:r.
,'i
.?,'lcrj:o l;:iptizt~,!i~i n ~ i o ~ ~ l i r :: l ~ c<:S(, ~ , L > . ,!~.~;,:;li:;~~
~
lll~;uq
i!ci !12.1:.2.; cl 'liil -1 s]\iii[:i:, c:-,:i::!i, i l ~ i f c:.t
l
:i!iii:! :tr,i:?:.~,: : : : , ; i , , ; :;i,:,
I.3<~]0,
i!l < / I ! . I

1?i>17itC:.s: ~:1!3;!;:. !lc!i;

< p i : i l ~ :x:>;-c4,~)
ili!?ic!l

,L\t:il

J S-

cst

?,*

::,i;'~,;~.i
b ,,
I,!
:; , , , ' .

-, >, '' ,,':, .' >~, , . ..

et {::i+rr

i;: I ~ ; ~ L
i , ,!

-.,

<.,.

" 1' . , , l

!? 6): ,
',

!.>.I;?,!

c ~ i l!!
ct{;;lii~
iliLic!

t.);!,;L\L ~ l . y ~ i

,.,

t:~,;:.is cql

. ..

I ! : C ~ L ;)i:n7~::1
I~~,
!1:iij:1 , ! 5 7 : 7 ~ ~ : , , ~ - !-. ,r,, .. .:> , : x : ~ : , ~ . ~ iz1
~ ~ ~ . : ( ~ j ,;:::I!~I
( i ~ ~ :,,-:!:[
~ ~ l ~ [ :
!,>,

G ,1;):

p. !>./'.!:.(',

188.7:

,.]:

,T.,!:), :>,,,,;
;!!
GIL,; l ~ : c > ~ < .I . .: . > ! ,

t > ~

1.7;

: ~ - a c : t ~ l i .<:!i?
~,
S ~ . ~ I I ! . C ~ ~ I !11.:1~Icils,
II~,
~ L I Q ( fI ~ ~
iti > : . r ; t b ~ %
S!I<I~
~i:;!)ii~:lj~~ll,;,
]
! ~ < ~ ~ ?j;~,;;.f:;
jc!i
L, :.' , s ,' ,m ,

qui

!-~

( : ,:,!:;I.:,(~;!.,
,
r~:io<l::::!,:;!c.,:!.::
''.!L.:.,:.

. ~. ,,.,
,IC.C. t ~CI!:-:L>:~
rnciirn, :itcipit
!lgtl-is
..-;
,:,...r!~~,.,.
!O:F~OI? c ~ ~ ~ . , ; ~
~c ~
. :P?~>:~rl.~~xo
;r i
( ? - ~ . : g < . t . 3 : S!

\ . , ,~t
i-:! U

>e c t

i;,lli :

S:!~:~~II.L~~I~

;I:

F.,! i-![]ni,>;!'' c~;-s:i


; i i i : ~ < l :iisi
,

!i!i113 ' ?

?,

!lo<: il~l?lic!ii!rli:ii> i i i

L I ~ ; : L-L;!
! ~ ; c ~ ~ . L I . ; . Ll?niqLlc i l n ~ . , ? Y ~ : ?I !V L
? I \;T ~
<,,
Ii!Li:ll !i:?i;li~>iisI;c?;!iii!i!~i!.?, r::!Cl:i
cl,,({i.ii l ~ ) i

r f > ~ ? ~ i!i
, ~ !q~!;>.
i ? I-.:?,

iiiui!

113,.

>.ic\:,!

%%.

ci t 1

-!.0>5-7):

~ I ~ ~ : ~ ~ ~ ? : V

!'!!:IT:,,I..I.I
i - t - ~ i!l
~

. ..

,, , . ~ j ; ' ; : , : . . { ~ > j , ; , ,

l . , <i ~i ', . .~: I.:: y . i i ~ : ) : y ~ ' ; ) l ~;;~l~>re:,;<!o~-,lif~ > , !: 1;)s p:1,<:1 i.*< r;c,c.c~ c<j!?:,~ r : c ~ ! ~ : ~ : i T ~
<ii,:,l;,
::. ., ..: : i : * ~ \ i!7:;!;ll,.:
lb::;, L.j,qyi:'i?(>
n:j:!tiii.
Ilt.>!. cl T ' i - o ; ! < I < . i : i i i i i
\',j:.

.i->i?~!~:

.;

e.: un e.;-

1. '

e!

!,

ci

11

177

1)

:-:, 6

-. 17, '!!),2(], ,.?i,L. ~ j ~ < ~ , l .(-c,,:,(l


~ ~ ~ )' ~
!<
I :; :~
~ ,# ( ? < >!(,
~ iG
\~
,l<,

,, 7

'

1
.
L.

.,"(

l-,~,.~.il!>~~~,

p::s.!;,L,L,S ~21 I l i j ~
'1, !I!,I:,~,,.,~,
:,> l : ~ l - r ; l ! ; ~cl
;:
. , ? ? ; : S , ,,
[!i,iXi c.- ('1 P:i<lri. '1, d:i t : l , ~ ; ~ i c ~ ~ ! i < : . : ?u(ir:i::~-,!,::: ,,>>.:, <11 .,..u~
:
. ,
1
7
,
o ,
i
.; ,< , .a 1:..2, , ,;),( ?,-!,...
~ , , , ,fe *
; ~ ' ! . : ~ : l ' < : ~ ~ ,7' {r,,
l , ;:
t (, , , , .
i Z I T jr-,-,> < - . , . , : . * . v . -

,l,,i
~~c>!.;?:-i
c> ,!.,,l
1 ,,,,,)':P
~

1.t;
d , ( ;,C I T .

splririi sriricro liiiii!;.

5i !,,?, . ir,.,,ti
<.-.
< l k L .~,,!f:

I ,,

Arinimo

175s.

,\

~' ; ' I

in

/o::,<

Ci-ilo!- i2tjn:).
1

toda id(23 de ~ l - i n c i p i o(a:m ;i-i-sc:rial! v!i I>,<~:\;


Eixbar-cac!o eii tale:; caie?cii-i:-.; t.;:-: :ti:.:;:-:.: . . ,
.! !o.<
.,
inienbros c!e la Triiiitliti In i j i ; i ! x : c::.:;:r:?:!.{.
;), ,i,:iipo c::,liiocp
pr!ncipic 2 1 ~ - ! ~ ~ c! )a,i ~ ~ p o clc
o c<jlit:cc: j?t>3- i ? : :. ~ !. ~ ~ ~ ~.!'.:,i? i :fijo,
><:.
por explicable psrado,jn, x!r:! , .! P . I I ~ C ~3ci2
! J d;::!~
: ! o (1 i ~ s ,isi~:~l
q~!,.:i,~-il;~-ii~ci;)iads:)
9 i ~ ~ g ? i ~ i E.
t (; >:::tlio
.
' > : ; i l ;?!.i;~cipio( ~ I . c ; I dar) ' al ' sin i-iz~ciriiiciito' inciica!>:i c!? 121 iaa6i:ii?io c) qilt: ;-ino!.ti

E. S.

VI

..~

7..

'

11:

Eri definitiva, la coniu!i;dad dr: si.il~srr;>:o::ii 2: ii,!;li.i., F i i j o


Espritu Sr?nto, lz1-i esi~ir-itila! y ciix",lno c;.! it:.; :l.:.:;, 1;:ii

;<

j r , , <

Los cclcsisticos sudaron poco para refutar \ernej>ntc ideo[o$" ' , ' . Nu:ji,ro Annimo no carga la mano sobre el :iciciri!ierl!.,:
( r c s p . i11i7crscibiTidacl), sino sobre el ~ii.ii?(.i/?i~
(resp.
V..,U.~~[~J.?.
T a ~ n p c c olleva el argumento precisamente por el Hijo
(Cristo) '"', sino ms bien por la V i f n ( = Espritu S2ntc>).Quc
s u e r r o r se haya lgicamente p l a s n ~ a c ! en
~ el oshyinoro!i Filirls
ilzrznsci!?ilic, se explicai5" pero en la perspectiva global de
D.T.F.C. anarece como simple srcucla de u n axioma mal eiitendido y peor aplicado '".
FIe aqu cmo desarrolla el tratadista sus ideas, a propsito
de la Vida ( l o . 1 . 4 a):
Qiiod si ct ttc'u? seinpei- ebt, iieque qui seinper t2.t potcst
u1nqi:am ecsr sine vita, ergo e! vita perpetiia ect, neque
est quando non fiierit; quia sine vita tleus esse non potcst
r-lerpet~us,nuinquam sinc vita fuit, etiain siiie initio est
d a , q?ii delis est. Et ita oinne illud muntlia!e mfisticurn
conruit, u t quod in deo atque ex deo factum csl, in deo
aliquando non fieret l T 4 .
1 3 , ' Los pii171<~1s
c L : ! ~ i ~ ~ i lde
o s S I K ; K I ORext~l~it,
,
~ ! ~ ~ f i ! 1 ~ 1 : : ~ : : ! 1 j ; (cci
!
\<.
K ~ ~ X S T Lil~zti~~riscilli(:~?o
E,
142~5.1
derechamenti co!:ir.:! ~ i i ; Coii~cii~.

clria trascribir muchas de siis priginas. E.cojo cl c:i-?t~i!oII1 \ l:i 1ir'~


gunta ii~ii.:ildi1 I\1 (143,7-13):
Uuod alitem p a t e r et filiiis ci s ~ i r i t ~ i s
saiicus initio cai.carit, cxincie demonstratur. quia qiiod paicr c i t . csqc
non coepit, el si non csepit, nec filius coepit. Spirilus auicrn s,-,:ictus,
qui n p a t r e pi.ocedit, ncc ipse coepit, quia pi-oce:;siu ciiis L:~:itiiiu:~
e\[
e t a b co esl, qui non coepit. Non eriirn p a t e r coepit csie, el quin iioi~
cocpit, ncc spiritus sanclus coepit ea r a t i o i ~ e ,qiiia e: ip ip.3 ccl c! ci~is
est. I)c filio uteix quoct non ccieperit, evrin-c1i.t~ :rit: ' J n piiiicil>iu
e r a t vcrbunl e t verbum e r a t apud deum e t deus el-a? \.el-biiin'. II!ide
quir! ernt. non coepil, et qiiia rrplld rfez~?ii~ r a i ,ii<i;? cosl?it, c t q:ii;i riciis
era:, iion coepit. - Sed dicis, quornodo si natus, nori cnepit! .> - \'(:;i\i'
con iodo J . A . IIE AI.DA.I.A,E l sirr~holo T O I ~ ~ ( I Yf,I O1). 122, 11. 39.
1 5 1 C01i:o PRISCTLT,~NO,
Trnct. 6 fScrro~i>ss71, 22 s..!:
cc C::;
i:,ilis i~!iciii
origo o m n i u m totus in sese nec quod est aliu1:de I ; I - ; I ~ . ; I I I ~ ? : ~ ~ I ' : sinc pi-incipio, sinc fiiic, qiiem si p e r univei.sa c o n s i d c ~ ~
iiiilim
,
i i i \ ~ i i i t : > i i i ioii\
e t facilius d e co scrmo deficiet quain natui.;i. clunriia!n q:!<id .,-rrilic.i- csl
n i c desistentis terriiinum in dco ilec inchoarr cot.pit -.;li!~icii:ii~i. ccl
oi*i.nc !ioc r,ro nobis ventui,us in carncin 1i.1 pnsills i i i c:ii.i:e i'st
Piic<le
\,r,i.s:: " I:' ., ,., .?lllric.i !71.
13:: E n tal sentido, n o ira la11 desaceriaclo Kiiriit!e ( : l . (.. 130 5 5 . 1 deicuhrienclo en l n clctrinn de la ilzizascibi!ir!ncl dc Cristo. v ty71 la frase
Fililri ivl,p.i~jhi!is Ir1 expresin popular de los errorcs t?_.iiiitnrios1ii.isc-ilianicinc. \/&ase J. A. DE A I . U . A ~ I A
El, s171bo!o Tofedri?zo 1. 11. 71 5 .
. - .,
, Sohi-r. la iiii~nscihjliclr~.t1dc Ci-isto y el Prisciliriii.i.;nic, si~,iiip!.c .II
~ > i \ . i ii ,, . ,. 113 ::s. sobre todo 119.-120
l i .
Ll 7' ,r l.' 182, I4-?f
%.

!;,-.-.;,
L . . . . . . ~ . l : ( ' i ! ~ ~ L i i i ' : ' i . i r coille:lta~i(~.
N1ri.sti.0 i!,ci:!;,.!.
,, 1 ,
! 1:
...
~ ~ I I I I ! ~ I I ~ ;-;.:!l~r~i+
~~L~
c ! d \.i!i(j. Dic~si~lg2ni;o I L ~ X - C !;l
I
7. i(!;! i , ~ !l , ,,
que cs E!. I':.c:ei-idci tiallarle a sil Vida u11 p i - i ~ ; ~ . j ! ,>. /O\ .I .: : \ . I ~ I .
3 I::I::c:I!.~~ u1111 escncia aiiterior a El.
Y roilyn si no delatase por 10s cuatr.0 c ~ ~ : ; r < ~ ~ ,.:!;lri
!s
(1.2
x<icia
soiial a la cseilcinl, del pri!!rij>i;, !-,,..; ',!,,ii:i/ : \ /

.,L.i-

L .

192 es!a sriei-le c-ae por e! suelo todo acprxi (:i: ,:ii~!ic:i:c::
s ~ l ' i s l i c odc riplii.;icin cil el muildo (de la c~r-<::~i<ti~)
! , :
L,; q,ic J.=; .,il L ~ l i o
en Dios y de Dios (saii), tl~,inr;i:ilcu!~a
~.c:de existir e!i Dios 1 7 , .

Para esconder el propio sofisma, el a i ~ t o rIiiigc rieieiitici coiiti-ii


los arriri~losla diviilidacl del E. S. (i-esp. tlcl V c i - h o ) , alnc;iiitlo
disiiniilacinmciltr 13 posicin cclesiAstica.
Los ai-iin11:)s haba11 c.rnl,lt.rido el \.crc;o ( ' q~rocl 1';iciiii.i cst
iii ipso, ~ , i t ; >csl ') para cxlcndei- la cicnci01i llasta ~1 3Tci.!><)
La vida, cii el pi.opio \.'e:-I>o, era algo /n:.tlr:ir. Sliii';) Ir;ii~bii.ii
el kogos, ciiya 1.ic1n pci-icnecia al mundo de as cr~;!tl!i.as.
Los macc'doiiiailos se allegaban aii iilil~,' a c u n t r a i . i o l ,
al Anbniino. Segn elios, Ia Vida en el verso joliuiiiico (' cluoc!
faci:iii~ e.it in i ~ s o .T'itn cst ' ) c7.a el Fspritu Saiilo. E! ciual,
l.,;.

As traduzcc el iii:ouliciie sofi.sicliiri. - Piic~lc ~,t.i-sccl L I S O t'rCcliente cl~. i:iiii~r!io!~~


cn I'risciliririo. ap. I\Ioiti~.r?iiilcc 172.
1 ': D.T.F.C. 1P2. ,!S-20.
lr7
Cf. san A\:I~ROSIO,112 1's. 36 5 35: Xpci-i rilii.cs :ii!:~ii. ! i ~ u l ~ i ! i i i ~ i
et audi ciiccnteni: ' Q ~ i o t lfnctliin est i i i i p o , \ ~ i t n cst '. I:? ili,.o, iiic-iii!.
f ~ c t ~C S~I n: I I~O I ~ Dei T ' ~ I ~ - ) L I I Ifaci~1111
I
c s t . Aul si licc I I - ~ O ~ L ~ :L-L . I C I c:l.!~!:~,l
nia~n,~ L I ~ cliyit
I
' i?~ i ~ m
/!IC~I~:II
cs ', ~ i ~ i i i i c ~ i . ~ct
i c I L ~ L I'!;,i
I
C.~!L:T~I!I~::I~::,
quin Dei Fiii~is ciieit ... 5 37: <,U~iirl ci.gn movet 'C)~icicl l'::c.:.i:;i 1.5, i i ,
ipso, \.ita c i t ', .;i ct ~ic)iilo17rnccipiic interior, iii i]>.;o l a r : ~ i s csl. Ii! : j ~ s < :
CYLIC~!~-<LE
... 9i:id I I I O I ~111
~ ,c l i ~ i ,cj~iia S C I ~ ~ ~ ~ ~ cst
L I I I' IQii[it; ~ , I ~ , I I ! I ! ICL;! i , ~
ipso. \,ir:: .::i '. ci.ii?i Iioiiio rli:*t.i.it 1P.s .5r), 14): ' l n Deo fs:i?,::i:!- vi!-iuteni '? Si .i!nci.is clu:!c vit2 sil, s i riiol cnt r;i!:tl fr7critr!i ? i i i:i i?cr.. ;!:!.;.:c.
!!cm,?
vi?:>, Ec~,leiinc:;t. 111 ipsc? Jactn est, iii eiiis i-osi,i. ii: ip:,1! I !,:::ivi
Lata BT:,~. I??.n ' ~ ~ i i c i ivita
i
(cf. G'ri?. 3,00 !.S\: \-i::i;v 1 : : ) ; , l . !'!,/
',r.
i:!,
11-13 I ' < ~ ~\ V~I ) I !I 1I 7 , 1 3 ~ sc9n
.
la nota!, I ~ O C AI C;IIL~LI
,.':!~:::i
... . l'.,:,!~;
c l x o s<i:i. :Iario T?ic.toriiio, cnrgnnclo 1~ clocii~ii~:~
:ii-i.i:::,:i ' i C I I L I I I ; I C ~ L !
pr~tcndi<!!>C ~ > - ' L ~~~<CC!~OY ~:111!.
I ) . , T , l I , . L \ s . ) :c. Tioc :!111eiii >:!,,ii;,.,:t ri i!i
~7:angelio ? ? ! ~ : i i ~ l i : i ? ? ~:;!ni-iiici~i:' cl q~iocl cKcct~in>i i i co
7 i3;7
l i ~ i !'.
Si in i;;\u ?iic]~i:clrrct:im est, et ipse 1':icilis e j i , n i a ~ i s: i i i l ~ ; i i , ~i i p ~ . .
\.ita csl. N I - I ~ ~i-iiui.
L I ~ \.elut iiisiinvc accilii~il Tciur?i o!ius c-kr- ~ ! c lvrii;?inodis perlec:uni. dri viriute dcurn, spii-itum s u p r a oninc:; ~ i : ~. : ..i ! ; i ~ . ::!?igeailum !;!>cr-.tionc, i:otcn tia filium. s~ihstaiitiafactum. non c 1 :.:~;bs!n!i!i,i
~
,, ,
f.
riilzii.~ , (c..
' ' 8

:S

, , S . ( ,

?:-t
~SZ!;?.~
:iq r i ~ j a ! ~ ? <,<Y- 1 7 3 : ~ r r r a t u r : ~ '.
.,
?:: c::':.c r~ri:;:i. coi?cz~:), p:-obnblcmcntc cnirc ~ii,i.ianos,a
' q:o:l
facturn est in ;;?so ' 1.7r-giei.i:i. Iri indok
c,:.- ~ -.
i i l -,
, . pf:i. ~$1

(.!-)l-.-t!

.7

.
E . 3. Mas ilo ~ - I ; C ~ S ; , >1:il ?;:.:;..:~is, S:::3
L,cisss 9
t.5 :r:,i;::>;.;.i-ii=
!:i scciiencji: ' S i c!-c-:i.::n,
t::rll; i:! T>r>gos r:g!ll
el 2.C. terminirin nlguna 7:cz '. FJing:i 2rri:::lc.r ;?.::;s as.
?"?;-n!rus el Ancniriio, int-eresrido efi tXxtr.c.n-lo!. tc!iis l-;a::i ~ u s
!.a:>i;?i:!li:j: c < ) n r ? u ~ i o n e': :rd
; aijsuic':~ll;-i', ~!;iiic; ~1e;,.!:; :o:; r y r i n ncjs fingiendn 1:n si>fis~?n
(' j]!!.icJ
r 1 l s i l c j i - ' - :-..'i::ti:y:,;
') :- .-,'!i..
---~ , l . ~ > n - 13155
f e cli::pni-a;r:lo por su np!icn:~j611ri 12 \'ida c:<ci?cial
de Dios.
A

c..;~.i!> C::?

inarse !:!i.i,'c:
t.;: r:; ~ : iij l i \ i : - i c l I-.::::.,
r ,..;. , ,
, 1
,
.
10<1n:;125 c<)::S?,,1'~:
1j;j:. q r \:,,.
- ; . v ., : .,.,!.,
, ! % ~ : : ; .;,
< , ., :
,
Espritu Santo, Vida cii Di,:.;. ?:i::;
;:; ,: :',:-, . , - , . . . .:. .
. i
sisti fuera del J,n~os,~017;:: .. - :. . .i;: :;:T..
. :.:::. ! l :.
. :
!::
. .
del Padre, coiilci Ci,ribiili!i.!:t ..;:8:<:.;-,.;:
..
Terminamos col3 <>stor ! 7r::il;. Li ('r !:. .. .,-::-..:..,. .
-., . .
1::
dejniido ?ara otro el dc 13'; r c > ; t ? ~ ; ~ - r:!
: : . ::;;!,:.- ;:,! i.,,.,. . ....
tai-nos a l-iaiar aqu, ccri-,~ndcic-nn
!:: ..- . -:. : . . . ... ?!!:::
.
.,?. .:1,
l . , 1 - L, . . i. L . . .
l
1
'
7
:.- , . .
:;
!:!,
D.T.F.C. 179, 1 O - 1$2, 27. LG~;moi i ~ : ~ 5,! ~ ; !.::.,.
;.o:i I;L!:-I.~~
desal-i-ollos parcirilcs, y aun con i-i:ia;i:
c!i:!;,:::;-,j
... !3i.!c,, :?:lic. .
nes busca11 tcmas i:uc7~sen la
i j , . . ~ , :,::;-.:ii::t,.
,: . ... ..! ....
!.. ' i l l
ron frrilo - i~?cGiariLeel an,'iljsi.; - i , , ~;:;<l.i=:i!i.:::.
. %\ 1 . .1 . ;:.;,;-,:
... . ..
Ojai sc lni~ccii:gunlr,~e!ite3 tic-^.:;.!..^!]^:;. 1 i i ; : : t c ; V.:,:- r - , i : ; 3 : : l !:!,
ahigarrridos y i-c-?cns.ndsillli:; c.:,cr-; , : > S i~l~;:
;;l-!.l-!:>
~ 2 ! ~ ~ c ~ ~ ; 7 , ~ 7 ~ 1 ,
LOS iri:clafr~.cedil:id:-s 1301- C;. Scfli:i,!3':,.;
c i , : ~ ~ .a ,~ . i ; ! : i ! i -, .l .. ~( s! -. i < ignotos.
( : ,

lJna iiltrl-rogante rxprc:;:? l:? icltyi.ilici;ic! (!/7itn~Spi:-i!':!r .5r~1cfiis.


o vita dei = .spl:*if!rr r.!:~i! qi.e cr ::-a:!uva ini-y d e antes. No
cs 1;. TVicin o Espritu personal, sin^ 1:; natui-a di;~ira. coinlin
al Padrc y al Hijo, difundid? coiiio don entre los li-.ml-ii-es.
Ea ~~i.-ilicia
de la cxcgesis no icsidc e n c:in:':~r,dir ia Vida
hecha CJI el Logos, ccn 13 n a t ~ r r a l r i a c!i\,ina (' spiriiris dci ').
Mario x,Tictorii~o
lo prcyio ";", formulando - igual oiic
el A~6i;imr; - el axioma (' nec coepit ... unde numqi:ein deslriit ') y aplicndolo a la Vita d e lo. l , 42. D e s c ~ ~ ; ~c.:: : 11al)i.i.
cunfiindico d e intento el s p i i i i z ~ sdei (' natul-a, vltn cici '1 con
(1.1 S ~ ~ I . : ' : ~ :enumerado
~ ~ P ~ C junto
~ Z L a1~ P~?d!-i!: el I - T i j o , fingie:ldo cciniprorncler la i ~ n i d a dde Dios si torl;a'.;! a! E. S. S L ~ ,yistencia. o atentar ccri.tra lo ingnito de la ii?:u:-f.'vz.: t : i ~ i asignase princi?io en el Hilo o eil e! E.S.
ritilai si
ri Iri
En cl principio era p:ies el Verbo. Y ci:iilr S U T7ii;:\
misma de! Padre de que procedi para haeci- ei -;;1~:7d:iT. cicri.2Cf. SEG::~L?CTO,
I n Jonrznci~l 1,3c-4a: P.C. 123. !1<5 E. - ;'~??st' H .
Dru'a:r.r~, Da.: luoh!ci?i rlcr Al7hiingigkcit d e s R n ~ i ! i i r s?.:):z P!c;iii, T ; ~ , ~ l i , i
1964., D. 2 0 ~ s . :v E. Ccrlrrsr, Cojlzille;zto a l !,'ci:gclo d i i;ir).,(ci.+:. r ' l O:-/
grlze, Torino 1968, p. 7122 S S . n. 20.
1 5 9 D.T.F.C. 187,30-27.
1 6 " C f . ,Adij. Aritrirl 111, 3, 8 ss
citado en !a nota 142
13s

,L..-!;':<,,

"

; ; : : ; y - : ~

Uriiiis j ~ i l i l i dei patris e t filii quid ista i,ia ,r:;l, nisi


., .
<,.-,il,r:tris
snliciris? Gam quod scriptuin e.:! f !ti. 1 , 1-42):
<
in principio ei.at iei-bum, et :/e;.biirii eixt :.iriiicl c!i.iiii~,
ei dcus ern! ~.crl:~irn:hoc: c i a t i l i priiripio r i j i ~ ; ~ !dcuili:
ilillil:
c : ~ ~ i - ~ . j per
>.
i~:<l2112 ' : i . ~ tS~
L I T ~ ~<:t
, ~ p c : i ; 3 ~ < 1fzf:<:i.~3
. ..
quod f a c t u i ~
ir1 31!o, vita esi '; i r ! p-;11~1pi:?,
:.i!!ii'i':
".:J.
\,,;r?.;r;-; ~1-;\-?1-,3 j'aci~ini~:n,c!oiiriin spii'it:is saiicli.
q;iu;?a: c r n l ii: c!-'o ~ ' i l ? ,profei't~ir':,!l.

' ,

1 : .

"

::A-'L::

A~ilesd: i-esu111ii con l?l,:n,i <_r2;.;)1;;(2.I;? rjc;ciriil;! ii.jqit;q-ja


tiel D.T.F.C. con\.ciidra liabrrlc ,-.~!nli?l<!o13:.) r (- 1 2 .1 ., , 3 .. cx. t11i ~i1?5lisis p?.rcjal, a u n q ~ i earecte a p5yi112~i j .- ~. ~ ~.~ t a r ~ ; ~ : ; ; ~ ! ; : ?
das, resultar,? sicmpi.e deficiin:.io. ,:Sc : 7 : ~ , l - - ' ~ - -, ,'..i
;:
'
'
;t-~-l-:!s
fundanie:?taics, y en gran iiiiriierc? ,il c a i ~ i : ~p:;i:
o
n:;i:2i.li
y
rotas las fro!ltrrns a quc la cieilci~>!::;l:i::
~.c.d!i-;~!:> c!c;-il-j!:prisci!ianistr? di- la Trii?i&ld.
La imagrn qut: ofrt.cen 1:)s c:;'.'"; V.,;.-'
.,. ::mj!.lq : ~ ~ 8 ~ i : , , ~
c2>
~<;:L,
.
.
ideolzi~iinci;ic ni:ii:h,;
i7ir:i;
ri.;2.e.7!::
1.. ,::-..
.,.,.. i-~r-c~in:~ti:~
1::
Icctiii-a d e ins :inli~.ii.i~:'i!:'?i>istnq.:\ . i :
,!:,: >,;
..i i ,.. . ; i r ) < : ; : i
LLL!,

i:!-111.!,~>

...

1:.

r.;l,.!c:

\.

..

(;trgs.

F,!
; l ] : , j ; - f < > i <\: t:,1.:,:, , , . ,<:: ,;,, ;.,
;,, ; , i.::,, CC)ll)ilgail,cio i15.bi!; P ? L , I ~ ~ ~ : <~1<-1:7~~1-!
i < ~ <r:.<c~yi
1 i . . ) ~ ,:(:),
IC,,; r;i;:ici!-L21e5;,
Adopta 13 ~ i ~ ~ l c )~; p. ~i c,i!~ : !~i ~
. p c : l : ~ ~ ~~ ~ !:; ~~a : ~:: *
, : ~ ;: ~ c , : c:;
. -,.:.
.
! t <i(Or!
-121 ,.~~.q:7::!:::j~
y ~ ~ t ' i -~IT;-:IY,;:~L..
b~
(:i:;;:j
n(!.:<>6,:
a ..i~t:i:in~io
,+11{>7?:31-;~!

#,,

fi,!,,l

(kI(lt-.

Pro,,-<?(.:;l
) , q::,?
2<::?ri;:!c!:!
.

:! :.;:

j<).:i<:,
.,

.Ft::,..?:

;.(>l.

. . S

!,

2;;

L>;

l cs.t1

le 1:;: 7.:).
\7;.::rt>,;
{ ;, ;
.: >.,<.) ,?!:y<>;::;j-::,:c l,;i;!;r;:dc) ;y,>i.lo:;
ec!esjAsticcs, c[:ii -i:r n:iibl.iir c la Sabi$(iri;i {E:iio, E,:;.) T.cr.
dadero pri7zcipio (&Pz4). C C P I ~ J - P E ~ P 1~1 9;: 0~ (1- /!?S ! , ~ . ; ! ! ? C ? ~ \ Si ; ~ i , , I!IT.S pl-fs.ilipnivta<.

Sin salii. tlcl texto tic JiLi:!ii cstiltiin Ir!s i.clacic:iies tlel Espritu Santo coi1 el Hijo con c l Patli-e, ii>tci-ewiitiolos tcrminus
spirizr~s, %lita, tlerbrril7.
Discrimiilemos el hecho y el mociLcr.El iieclio de la distincin (Padre, Hijo, E. S.) n o le preocupa. Ida a d n i i ! ~y justifica
ampliamente, sin confundir nociones. ie;.bzll.ii evoca u11 sensrls
( = intellectus) implciio, como e: Hijo evoca a l Padrc. Aidase
w i t ~ y~ ,con arreglo a1 csqucina tertuliai:c<: ( y va!c.ntininiio) sci.5
posible esclarecer las relaciones i i ~ u t u a sc!c los tres riiiembros
divinos, coi-isagrados p o r el sinbolo bautismal icf. M t . 28, 19).
Con mayor claridad v. gr. que en Hiplito (Contra Noetum),
el Verbo se adelanta a la creacin del mundo. Hijo del Padrc,
como logos del Intelecto divino, jains sc cc~:;fciiitic cci:ici.j)tiialmente con 61. Nunca tarnpoco deniega el Ai?nimo la prioridad (nocionnl) dcl Intelecto respecto 21 Logos, bhsica para
esclarecer las relaciones entre el Padre 11 el Hijo.
La prioridad del Hijo respecto a E. S. inhercnti: al liombre
se salva m u y bien. A difercricia del kogos, el E. S. no posee
- como te;,cel-o - f o r m a nica, distinta tlel Hijo ( v del Padre)
por u n lado y de los hombres por otro. E n virtud de 12 eiuqin.
del Verbo a los hombres, inicia su existencia
cc!ir?c; ici'ce1'o
entre nosotros, posterior a la creacin sei-isjblc y a i i al liornbi-e.
Aparte el h e c l ~ o de la existencia de tres. admtesc para
el Hijo u n a prolacin ' ante tempus ' y para el E. S. otra ' in
temyore '"", con arreglo a u n a verdadera prioridad u orden.
aiilogo al que inedia entre el ser7sit.s y el ve1-blrll1, entre el
' hhlito ' del Verbo (espirailte) y el del honibre (espirado).
E l e r r o r est e n el 177ot! como se esplica!~el hecho y la
prioridad. E n la expresin Fililis innnscibilis con que las Actas
del Toledano lo plasmaron una de las trsis coiiclenadns ""',
el primel. trmino no e r a pura metfora; tan ~ c r d a d e r oHijo
resultaba el Verbo, como incrend-I y siipci:-ioi- a! iiaciiliiento
( sensible).
N o h a b i c i ~ d oinailera de asignar p~.incip:'c~)
a Dios, tampoco
la h;ibr de atribui-celo a ninguno de. los tre:;. Pero si hay
-

1 1 ; l Tales expresjoiies, nuestras, i-~.s,tmnclrn~!:1i.a1ilc.i;tc n lo clocliinn


del. Anninio.
l';?
Cf. E.~e;izpInr pr~/essioni~i~:
(Sit-xz JIE A<;L;!I?I:I: 111, 27; M.:YSI 111.
1C05; n p . AL;;\:~I, O . C. 120): Syrnpilosi~~s
e ~ i s ~ c ' p udixit:
s
Iuxta id qriod
p3l;jrj nnte lectum est in membrana i;escio @1!2, in c]i:a dicebntiir F i l i ~ l s
inl.zasciSilis, hanc ego doctririnm quae out duo principia (iicit aut Filiitnz
f n t ? n s c i h i ! i . r : ~ .ciim ii7so auctore clamno q u i ~cr'ipsit...
):.

J.

;::~io:~~.la~.l
(i~:s]>.111.oI:1ci6ii),<l?oi. ~ I J C1 1 0 1>ri!:ci!>io1
Poi-q~?ela l.?i~i(>ri<ind
iio t'nti.aia distincin ( = scp:ii-acin) pci.sonal, y c! principio ~ Mas,
.
i q ~ i aRadc - segii~el Aiiiiiino
In disti..!!-iin ;)??sonal a la znseada por 61, con nri.s:glo a los
r,iivrios elriiie:iLos en que sc lundriba Tei-iulinno para comhatiicl inodalisii~!, lii.:!rcano?
7.,. ,t . . i ,. ,t.,i..~ . ~ ~L,a . disti!icin pci~soiial -- segi-i el D.T.F.'. -ty:!i;.aldi-:t a iri .rc,!~irl./rcicri
qiic c ~ i s t cT.. SI-. c n ( r c los lionii~rcs.
a i.::;z (!el iiaci.nieiito aniiiial. No sii i.<incibc, niiiiero dc pc3i-sonas, sin n ~ ~ . m c r aipso
i
l/ii.!o i,sr:icias o tlt:!iniitai.:as.
Rlnc, ,cLui2ii le Ic:;-l-ba n c.onEiindir en Dios la rlisti1zci1l
coi; ! S ::::!1::i.~i('ii;? jt'r;] iiiii)c~sihl~
iiaturalcza espii.itiin1 -distiiig~ii-PCI.SOII-~S,
por coni~lnic;lcicj~ii n t l i ~isn tle !a ii7ismri
cscncia? A ~ l ~ se
i escoiic!~ el eiiiyinn.
El AniIin70 tliscui-re ccii i-iii pi-ei.iicio: una de dos, o (lis!ii:(.iri?i
p1.11' se!vr:icin riIaic.ria!, coiiio ciit1.i: cleii7eiitos F;CII
~ i l ic:<,pa~.>~ci(>~l
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, ~ I ~ s o I ~ :yI I ~ ; : i ! ~ i ~ . aol )cIistiii(:iOi~
;
111o~I;il (<!C.
Ioi-ixa) r!>ii s:lbsi i.:iio nico (sin scpni-aciii pcrsonnl i i i i~ai!.ii.nli.
\;o coiiiil?,.: qiic I;nhicl~clo i i i i siibsti-ato c-oniiiii. piic-d:iii 1~1,
! i ~ < q : ~ h i : > i : i - c~r~!iio
l~c~-soiia:<
distiiiias.
Tainpoco cit.,, q ~ i cla siinplc r l ~ i l ! / t : r - i id e .strl>.ci.sri;1:i unica
c!i~.i!ilesc.nci:i ( ' sl~ii-iius~iii1is') i~?i-i.<ihle
en el Patli-e, i ~ i . ~ i l ) ! ~ ,
( - ca;iioscibii:) c.11 r l Hi,io. .sc~ii.sil)/c(acccssiblch;i 10s si,i-iticl,,s)
cii !.i ELpiritii C;:i;.~lr), lmste pa1.a i-iiiiiierai- personas. Eir cl cnsci
(le1 F . S . - - segUii 61
es insuficiente: ~ l rlo coiitr:lrjo, ionio
eii !.il~iltjt1~~1
(ic individuos, Iinbi-ia que. miiltiplicai- ' cspiritiic: s a i i t ~ syci-:,oiiales ' coi1 al-i.r_nlo al rimci-o cie 1~ersoi:as
cri quieiies ~ic!l:iicrc fo?-~iia.Taiiipoco 1,astarA e11 el caso del
Hijo; plies lo circunscrii(~y aseqiiihle cii el Lopos es el mismo
! ? i i r r ; : ? / i clce
i
i:n c.1 Pndi-c i.esulta iiiascquiblc; clc clontle cl ttulo
de s~i~7sisiei1ciaIir:b~- de bilscarse en el subctrato comii,
110 e11 12. Eorn~ai.clati\~a (' seiisus. \.i:rbun~ '1. Parri qLie cl Ii~ilo
cle suiisis!rnci? ~tirsoiin?resicliera eil el p;re!r:iin, sera pi-cciso
que ei Pridre t ~ v i r r as ~ espritu,
i
el Hijo el suyo - indc!3ei-idienie o separado del anterior - 5 el E. S. igual; esto ex,
timo entre Iionihi-es, c r a nicncstcr qiie la subsistcncia cnt!-a??!.? i-~ii!;ii?i:.iii\:,$epni.~rciird e sujetos.
E l i cl fonrlo, 121 12niiinio xc deja al-i.a\ti,ni- por 171-iiicipios
(le ri!ci::cfia. ?r,iiioniinrx cn ti1 lo racional, coi1 asioillx iricontr,~~ertib!es,
sohi-c !os datoc, dc Esci-ii~ira.Multipliwirdo meras
fciriiiac; cri slihsti-ato iiico, cree pocler explicai- lo trinita~io.
orl~:ii

>? 7

.soiccc.,,
pucs iambi&!i ( ! o ? S )
el Espritu Santo 1'::.

i.1

Hiii-;, :.

t,,.:.,l:.r,%

:;..i,..ilc.,

pneuilln stil~sii-i
c n te.

Al Padre 3. al Hijo lcs I ! a n ~ z ! ~ cap ~ o c , i z a . P:i;.z t-1 jI:;1:iii1:~ C., , : i ! . ~


reservaba uil apelriti\,o dt, o r d c : ~ :' 10 !c:-cc!-o', , i 2 !,:.C.::-;;, <!i:;pensacin ' o evonoma, dcfiniCricic!c i.i,:ili1 ii! g i - ( : c , i a {:L/ j . . P.'.
Orgellc~,cn uno de lo:; poqu<im::s f ' : ~ ; ~ . ~ q~ ,~: ~~!(:caii
~ ! , ~ ~ . :
las i-elacioncs ti.iniinri;i:;. escribe:
\.J..

S u csqL1ein;i sin cniba1.g~)st; ~icer-cai,nstai;~c :.i1 or- lodo^.


La zspLypK3< gi.le clltre eclt:si,istico:: explica jn disti!icin pri-.
sonal, o 110 parecii l,as!ai-lc. a1 ; ~ i l ~ ~ l ~ i i i c~
! i ;?!;: ,
!L. riiilojn c?:ci'si~a
corno si enirafiara separacii~.
Agi-&g~-!s:;:?o:r.:i a:;pecta capiia!. L..n i~-ii!itlrici clci D.7.F.C'.
110 es i g ~ ~ z lll ,i s j q ~ i e r ae11 scritido i?lodalir;in, pni-n sus 1 1 . ~ 5
mielnbi-os. ?.:p:..ei<r?t~ ;:iii~ i>ic.nuna E i ~ ~ i d a-t t Padre c Hijo e;:te]ldi(ja mrcji;ipte .i1 1.: S.
1s.;I;:ii:i,!.?:5.
E! !<si?i-ii:~is:iillO
hace el nn-ici.o Ircs cn e l sm!:olo l;autisnial, >>L~::;L,~o
al Prit!i't!
.,
y al I-Jijcb. P,,?as ::u i~scrcicjni-12 ! 3 !;.fada, cc>~nox!-~h;clicc c!c 1;i
Bjlljda':, rL!;~lt:>.: \ y [ ~ f i ~ , ~ w . ~' Y. : ~ ~ c I ~<J:I-N: F,.S. i-:?~!)i.;>, poclido
Ilni,)&rsilc i;i.c:(:!~.s:tr~ col1 Lin ~tii-rnipc: qiic eIrocnsc. d! oi-igc11dic ? i y y > ( ~ r ~)i h~~l l? : i l t ~ t ~ ! c<l x ~ ~ i~r !t '~ ! I I ~ ~ ~ ~
~ ~ i l l o , [ ] ) ) la,Ll(>,
p o r oii-o.
E] Eyl-~yj~r,.~
S:!t~~t(~i
aciq~~it:r:,
e11 ~ , i - c c f oI;I \o! ! I ; O 131opi:~ c i ~ i i ~ '
les jus[;,y;; :+al:;x
:l;!i(Lr!ti (lc s!~i~-i(;.s;o,
ni!
el qiic tiei:c
el1 su /oy;li:l pe(:il!i;!!-, si!;n [;o- cl ~ ~ I U C~o,.,,'c
'
~ ' ~n; 1 i-!i-i>. hlejc~lr
sera coricci,irli:
!<+,ic, clc i ! r ; l : o pi-r:r-ici i ' ! ~:.;ilr:'l:i!!
(di1:ino)
col1 las p~lly~:,rorj.,.::~:; [p:.:~?cr<]<;,
~ ~ : ~ ~ ; c ~ i: 1i 7,~~~ ;~7 .: ~, i c ~ : ; , ! j !I~!I.II.;I]~'\
~
C ( U ~~1 LOEOS
F,>:-l?;;: 1;iii~c~rrcl
-- iiiil>!.inli, r r i i 12 cicncivn.
Nadie t.n;!r;li.i-a c.! unir.:'r:;o c-ntr-e :os ri?ici-i;h!-o>dc 1;t Ti.iriidat1.
coiiio .iilnple ?la:ui-:il ( n o cliiiina) !~rc,~cccitjnque c,s dc Inx
10rii.1~~
dei 1-CI~CS,
y 110 emisicii ( c o n j ~ l n t a )le! ci.ib~.tratodcl
VerIao. Feid cn ;ltin~:l instn!7ci:i, !an irnpl-ripio es aiiiiar cl E. S.
de 19s )lc\j-,lbi-e:,c;.ii el. sirbsiraia divino de! Hijo, coiuo lo scria
bui;car 1:; :i?[o?;;d d: 13s f ~ r n : a s crcailai, del i ~ t : n d oeil la Forma
universal clc] Ve?&), p;il-a si :i.;2rIa C!JKEO i:';*C,.'Y'O 2 1 ni;.:': tic ! O 5
dos prir,;i'i.os !-:-;.ic;~.rii?roc
d:: la Tsinidacl.
ccicciri.c;t,icrr,
it,c!ecisa T ' oscura en turno a 13
La
persona (9rige:i c i?Uo!e) del E',.S., l?aba legnr',o premisris dc
de sujils ir!;i:yr.:., t-lit,<jliic-i110 ze n!?.?xra :i ln f:;i-ii:iii:i yp;%

.;

.<:(,

TT.-

xp6ac+>xr/.:
Nn cli7.6 dos c!;(i!:ps. sinc.) ~iilo,dos pei-scr7o.s y por tcrcera
<>cnrioma lcz ,c-:.iicia de! Espir.itzr Sn7zlo ( r;lv zi.P:vT G
cXyiol, T,~Uya~o;!
PO!-que Pz.,dre (es solo) tinc!, dos prr-

El Espi-itu S a i ~ t o a, lo cluc cnlii::?tic),es

:::li,.:-, . I , 7 y , i., , , .~ . ,..,.


~l-.;
t

la r v a f e r i a - por as decirlo -I;,- c-i!,-;c,!;i:i\


i'ill~I~.T~~<,..,
,..
de Dios (T.+... GAqv T&V &nh fieo;J -,ccp!filLlr:~ivI
:i ~ i i : i ~ i l o i ;
p a r su causa y por 17arliciprii. cll Li
r,.iili!:~,;C < ~ : ? ! O
' san Los '. La q:lc Ilail?c) I ; ? ~ I ~ P I -!!Lz~ ( Ilo,,, < , i l : , . . < i 7 : : ; . , .,-t!L Li(,
Dios (Padre) coino clluvio, es sci..ilic!n I:I)T. C ' I . ; ~ : , )!c!i:;c.ii!iij
del Padre) y subsiste en el Espriiii Sail,i I .
L,<,~;

' s ,

Por influjo del iIp(lsio1 ( i ('01-. 12, <.-7) l;~iiihii.il


cl,,!-:ictcr,
el Alcjandrino concii~cla 'Trinidgd ? t i p,),-!!,;: cjii-i::!iii~.:l,
ric,4.i,;i.tlr)

en c.1 hombre. E t E. S. se ~-~t-<,\~c'ct:~


i'i\i-;i,,
ii.;iii ii i i c l
(te carisnlas
gracias, q:icidando (pcrsonnlinl;ili;~)i.r:i!.r, ;::!hzs,
El hti0:iinl~ r e c ~ g cS C ~ I C ~ L I I T ~!i.:!cj:(:ifi7i
<:
I I ~ , . . ~ . ~ ~ ~ , . , ~:l! ~ ; +,tl::
:~.
ltiinas cci-iscciie~cins,si11 qiii:i-ci- s;i,ei.
(1,. L!,i:l
!)::>::-!.>,
c.ul,.
. .
sisteiile clc gr-ricizs ' Siiei-a d:! C:
(T~,~!!!~),
., :-,,L. :, , ~ ~ ,
L!! ~ F O ~ >j,~
( !i:c:\
S
~ ~ ~ ! > s !it > (~- : . ' .;x>:>:)!\. ~ ~ {~
! , < , t~
l t , ~~
- . ; ) tl ';a, ~ 7.;:~ ~
. c,. 1'1:~;
. .
de m?!ii.:J.a pecxiiar C L ! ~ ct T::;;>~:,[:~
s?~,!~,,
(7~~l~-.l-,l;~~:T-it)
entre ]SS l~::rnb:.~,:,sc le ai:i3.!ir,h:; dt:;lir..in:;l-r :,.~.;:.; i ) ; ,
cj,2;j,-!jl.
con arreglo a 21, 13 pretrndir:n ~p-:;~:.:-.
r:. !?,~; : 1 2 i !,;.,
L2 ~;!lcLinlatc!cgia, !??al ip!cn:!id::,
f ; ~ , ; , ~ ; (1,. :7:/1..:,.
.:,,..
. , .
,.,
!:-:iv!:o
cn la nocin cl?fcii:i:.in de ! t i ir:r>d? : ~ , ~ ~ i . ~ ~ : ,..,: :i;i[.: c.:: -1
! .
Concl.p!o misino de subsistencia, asi;..i:.:;d:) 170i- j).:,.;;.,:
!:nij!.c:
y al Hijc. Fallando la :;ubsislt>i-ic.inp!-<;i?i::c'?-i!'i :i-,.c:,.i. ,i7;;;)ii,l.0,
o lo que e s i-ual intvlin:idr) t-nfi-il e! ;-iiii, 1F.
1.,-j2:;;,.>1,L,,q
,

\ :

-,

l'.., Co:ifrfl : \ ' c J L ; ~ L ~ ~ z 14 ed.


E. SCH\\
ixr.1 1.: ]5~;9.:;:..-, j ,,!-,.ji,;,
,,! ,.:,
versi611 ( p . 533). -- Cf. R. C.!X-I.II..\JII.S,~.I,
I,o ~-ri,<tc,;(!;:;(!cf; TL,~!!,!i:!,;:~),

P. liil.
I','

:-l.

1t1

1.
Jo1t~i!ine~171 [ , 1 0 ( 6 )

77. \fi:!~lii.

II<,

?,ri;lc~l,.;ii:;
1~

3 . 7 <:, T:,~!

gt!oqiii' etiam Spivifits scincii gi.;7ti~!.


q u a i tli::,;is pi:ic5i::i!;l. quiciern pclr Chi-islum, inopcratri :iutcnl :T i7:t~.c--- L,L,:~i:-,cl:::,l
~

:,lj3

~?!ii!i.~I
:';itL>
l ~ ~ ~ 3 L ~ ; ~ ~ T : ~ l

eoriim, qiii capaces eius eiTici:iiitur ... Ex qii:i ,11:.p;!-...;.i.;.;;


.-.. .
.. . L l r . ;. , 7 . -.., .l!, i i'
qiiod nulla e s t in Ti.init'~te discrelio, c i t l Iiuc q7~(::1!I:j:?!i ,! ,:iq:,iiilc i ! : c i i i i i ,
~~~~~~~~~~~otlii- pci. Filiiiiri ct iilopcl-atiii. p?r ni'i:iil ij.i{r,:1i: ..

562

i'\ I i l K ~ n pI<I>IS,

.5.

1.

'te i!~,<~i!>:.is:f:;ri:.i
coi>-io !as :~i!c hii',, ciitre lo uno 5 7 i~iltiple,
eiltre el sol y sus rayos, ci?lo ~!ccl;ii-;irlas relaciones misinas
e n l r e el Paclcr >. el Hijn? L a I ~ i c niinplciiia el s:icrificio de la
pc!-sonalidatl.
.,.. S,.
,~ ,,
Sera de iritei.5~c ~ i c j ~sis~::mdiir:aii?ei~tt?
.
!a doctrina triniteria del D.T.F.C. con i:l de !os ti-niados de ?risciliailo. LO
;;emos hecho a. x;eces, $e p:lso. Eytoy persuadido de que coincidiran. Sea o n o Prisi;i!iiino cl ai:toi. d e nuestro D.T.F.C.,
un2 cosa salta a la vista. La ;:bsnfi.iia rnadiirez doctrinal del
eccriio.
nsc-ridrci, ni!.iy pretcrididn, no rcsistc al anAlisis.
J-a lgica e s perfecta; y n o poi. errSii?ca mcroce el vei-ediclo
superfi.ial. I,ladie e!:rrc !<:S i~r.odalislnsh a desc~!biertomcjor
q u e 61 las fronteras ciltre IJ 13inidacI (Padre e Elijo, sensils
y i , s r O i l ~ l : ) y el tercer. inie~nbi.c>.
E.'iri~i-,cr, aFurri 1.011 tanto nervio
los aigumeii:os del 1;' rv;ingt!io. Hsy q u e llegar I-iasta los
valelitinia:los - amigos 1-iiribi.n c\i7 san J11;in - para sorprendeie.icge:;i!j
t 3 ~ 1ag:?~!~?,collci'?nli:
*?qi.ivo~3.
E1 r.,tp.,::!p se <:,-icn!, !p'?!-c '(-1s !~ile5i:.~s:iccis,
hacia un punto
muy $en7:dj2; pi-3i;;>!enlcn:e ;>:~rq!.ic ii!i !e!?tenciierc)nlas lneas
dci cistexic!. ;'eicj :,i si:;:ern;~ i.\:istia, 7 ri:!,rstinaba - con \?igoi.
y novedad adnli~-aJ!es
los elemei~ios qrie :i:~gaban imprecisos desde los &'as llejz-.cis d;: Pr.,il:eas, dr-ridoles una contextura
q u e llubo c!.i
sleciilcir rti(;r:t.ri;entc' a los iniciaclos.
'1

A ~ , r o r \ : i oORRE, S. 1.

Selon l ' e i ~ s e g i ~ c r : c!~,


~ ~ ~I'I-.,'n: ~
:;.L <Ii,c!
1 :,I:>
<!,, I':?gli:,c 1 ,
IC pcli cst oll'ci~h(:~ l i . !?::,LI, ; i , L.;,!:.
c ',!, c,i,,:
, 5 1 1 : i~:icic:
i:1;1
c.'!
la port d ~ pkclieui..
i
01.cell: !I,:ct;-iii: : ,;:!L:(,
!>;L!,.~L.LI!,>, c?:Ic:..~~o!~.x.
Dieii est transcei?ci:irit : cloi:c i . i ~ ' i i iic I - , ' !
O l i ,:.;ci.; 1~~ c:i.i.ritiii-e
~ I C J ~ C L Irien
~
I L I ~ ~~iiIc\,ri.
; i i i i . 2 1 1 ;i!i ..::
!
c : ~ ~ ; I ! > ~ : I I , ; ; I ~ c,cli
~c~I~,
piijssc chonger scs sciiii~i;t,iii:.:.i !-,i.:::, , c . . : : iii.!~iciiiiriii Ir in;?i
que l'liomme se fait il ii!i-ii~<::t:c'I:I~
~ I ~ L f i i i \ . i ; : s i i i d o l'licu ; i n
sati.sffrciot7 dc\li.nit i i c j i i i ;!rz .,ii:i:;i:::-,:.:-Sf . ! !-k.i;;:!.,iiiaiic:~, ce ii:nl
.
dai~s1'11(11nincpsr ,,.! c,~j:>~,,r:
-.t~)r,
~ > I ~ ! I:
~ C ~ . ~ : , . I ! : ~ I I I:I I ~ ~ c il
II,
rpai-e le mal qu'ii . , ' c \ ~ Fr.", ! L
1.L I: : - I ) I C : ~ ~<;<~r~~:iiici>l
~.
: I L I ; I C ~ I I C : I ~con~
cilier la t r a n s c c ! ~ ~ ? ~
&,~ ~[);<'!I
c c :\\.,.,:: !? i:;rX ~ > Ii:I sL?!i..%!zrii<>i~:)
Es[-il possiblc cl';ib~:.c!c!.i:! !;:!I.,.;;: : i
:r!i ; i ; i : : ~hini:.:) 1-c pcclrc
.
.,. .
IIC ~ C I I LaLteincirc Die~i;I:IS!S , i
! ~ I : > I I , i>:>i.c:: < [ L I 'c~o17/:.(rt-i~,
~!
5011 J J ~ ~ LI ~Z ~ I - e11
~ I Z~ L I ~ S L I c111
I I ~ t t ~ :t ' ~ I O . : ~C!II';!
: ! I C ; I : L : : ~;~ COI.!YI:I[~X:Cmci11, la s:~tis~:lctic)il
~ L I L Ic
~
r:,i l.? : ~ c ' ~ ; / ( i i / ~ ! ! : i ( >(111
/ ~ ; j ! c / / ! Ji1,i/l.
.4insi, dit sainL T ~ o J I ; : ~x . ?Ii;:~i
< , II'~<!,!
o , ! : ~ ,C
: ; ;:.:! II(.:~;:; ( ~ : L L~?:;~-cc
q[[~
IIOLIS ;1gi5sons coi!il?, ilCl!l e 131.,>pi.ci - > : ~
:'.: ;i:: :. i l i,..?:!:! !:111 <?{)iL &)llC
itvc la r<~<t~~ii-ali:>~~,
C ~ L I bici] i~!<: ! ' i , ~ : y , - , < : . 7';):.
,>l:\r,: ici \>u::y
ti11 ei?t?t q71f? p1~0d::;i';:il::I
:;;?l;c,f:,:
', . , c..!!:
I!~I.~II:,; (1~: D i ~ t l
;I rioirc cgard.
C ' c ~ t 15 s?l?Sc!:l~li.c>
LliIL' ' , < J ! ~ ! i , ; ; , - . : ? ' , / ! ' L ~ . L<, i);~!.:,?
~l'c!li(!l'('
r.it,ii 3 I'e~selicec!iviiic. 3i?ai~;,
:?i !':;I~:
-... ! q ~ ! ri!: p6cl~tj : > I ~ L ~ I ! S C \
Dicu parcc qu'il ~ c ) i i t ~ - : ~::OII
r t ~;>l?:l
i,!, c>!: tn:! l i c , i ~ ! !>;[!Y
COI^^^::^
di] pi-insipe a\ rir;~:: : !c. j;.?i-;?C 3.1 '.t!; ;-,,?.< !(.Y.: fl L>ic:!!.
S'!/ IIC fait
pas :oi-t $1 TJicu, i.o;:]!!:::,:
?,;:::.;; I-,,.-,...,..
,.,OIJ ~ ~ : I I I ; )T > ~ L L I iltc>;t-il
pns lout-p~iisi;n!~.t:)
i.zei:i
c.{;n!.;.;
<.? !i.;i::~;c'i:i::!aiic.r ~ I : I I I S
1'ac:ioll.
L"oriiii~entccin I'r!',~i~sc--!
i i c!i:- :-!Y: ! . : - i ~-:;ii
i
ct::-i;:ii.ic > :)ii ci~c.oi.c,
si Dicu est ofl'ci~sl;di. c.; i-{i.:,: : .::c.::
:,i.:, i.,.~:::
: , - : i : i ;>;.:~:i?;.c
hicll,
pourquoi prciskiiicn! i;ici: L,!I c.ii-ii ;i:ib.!-,..:,
:%;::i:?
q,,'il 2
identifik son bien avec 1: [ ) i r t i ; d,: i'lioii~i~i~i:
'.
: : L ; ~ , - L

71.;..'

:' L .

.;,,

:l

,>
:J

j7.l;.

!?.'I,~T~.>

\,

(:<:

', l:

!li

:?(.;:

'

;.,.;,.\T.

i:,;;

1s::;c.i:

También podría gustarte