Está en la página 1de 9

TEMA 5.

A POESA ENTRE 1936-1975


A POESA ENTRE 1936 E 1976: A XERACIN DO 36, A PROMOCIN DE ENLACE,
A XERACIN DAS FESTAS MINERVAIS.
Como consecuencia da guerra civil desaparece case por completo a producin
literaria en galego durante mis dunha dcada. A actividade cultural continuada s posible
no exilio, onde poetas como Lus Seoane ou Lorenzo Varela cultivan unha poesa crtica e de
carcter comprometido. Dentro de Galicia comeza unha tmida recuperacin a partir de 1947,
coa publicacin de Cmaros verdes, de Aquilino Iglesia Alvario, o primeiro libro destacable
pola sa calidade. Posteriormente xorden outras iniciativas que animan o panorama cultural
galego, como a edicin do suplemento cultural La Noche1, a coleccin Benito Soto de poesa
dirixida por Celso Emilio Ferreiro-, a edicin de revistas poticas bilinges. De todas as
empresas, desenvoltas a comezos dos 50, ser a constitucin da editorial Galaxia o fito mis
importante dende o punto de vista cultural e a que abriu camio a novas editoras en galego.
Galaxia foi fundada en 1950 por un grupo de galeguistas que permaneceron en Galicia,
encabezados por Ramn Pieiro. Este proxecto contina o labor iniciado polo Grupo Ns, -no
sentido de que propugnan a combinacin de tradicin e modernidade e de que tratan de
estender o galego a todos os xneros literarios- pero a diferenza deles, renuncian ideoloxa
nacionalista2. Para os homes que integran o que se deu en chamar Fronte cultural Galaxia, o
galeguismo deba ser unha actitude intelectual e tica de todos os galegos, por riba da
diversidade de ideoloxas.
Cando na dcada dos 50 se retoma a actividade editorial, tres xeracins publican
simultaneamente a sa obra potica: a Xeracin do 36, a Promocin de Enlace e a Xeracin
das Festas Minervais ou Xeracin dos 50.
I.

II.

Xeracin do 36. Constituda por poetas nados entre 1910-20, formados na II


Repblica e que viviron a Guerra Civil. Nun principio recocense discpulos das
Vangardas ou do Grupo Ns, pero axia van atopar as sas propias lias.
Formaran parte dela lvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Mara Mario,
Xos Mara Daz Castro e Aquilino Iglesia Alvario.
Promocin de Enlace. Intgrana os nacidos entre 1920-30. Viviron a guerra como
unha experiencia traumtica a nivel persoal. Educados nos anos mis duros do
franquismo, eran descoecedores das tendencias artsticas europeas do momento
e tamn do labor desenvolto polos galeguistas de preguerra. Formados
culturalmente en casteln, escriben primeiro nas das linguas, anda que pouco a

En 1949, Xaime Illa Couto e Francisco Fernndez del Riego fundan o suplemento literario do xornal
composteln La Noche. Arredor del aglutnase o escaso movemento cultural da posguerra en Galicia.
Entre os seus colaboradores destaca lvaro Cunqueiro, pero tamn estudantes que acadaron sona no
mundo da poesa Mndez Ferrn, Bernandino Graa- e da poltica Xos Manuel Beiras-.
2
En 1950, data de fundacin da editorial Galaxia, ten lugar a morte de Castelao no seu exilio
bonaerense. Este ano tamn coincide co auto-disolucin do partido galeguista en Galicia, que despois
do fin da guerra civil fora reconstrudo na clandestinidade por Ramn Pieiro.
Pola sa actitude poltica, R. Pieiro foi encarcerado en 1946 durante tres anos. Ao sar da cadea, este
pensador comezou a defender a loita cultural fronte poltica, enfrontndose aos galeguistas do exilio
como Castelao, que eran partidarios dunha belixerancia poltica e guerrilleira. Ramn Pieiro e os
galeguistas "do interior" optaron por introducir aos mis novos na cultura galega -deixando de lado
maiores aspiracins- preparando as a transicin cara a democracia.

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975

III.

pouco se irn incorporando literatura galega. Os poetas mis destacados desta


xeracin son Luz Pozo e Manuel Cua Novs.
Poetas das "Festas Minervais"3, nados entre 1930-40, que non coeceron a
experiencia traumtica da guerra. unha xeracin moi influenciada por correntes
literarias estranxeiras europeas (francesa) e anglo-americanas, s que intentar
achegar a literatura galega. Neles xa existe unha conciencia de grupo,
implicndose en feitos colectivos como a restauracin das Festas Minervais
universitarias ou a creacin do grupo Brais Pinto4 e colaborando no diario La
Noche ou na coleccin Illa Nova5 de Galaxia. Mantense en contacto e
comparten afinidades ideolxicas contribundo a crearen as organizacins
nacionalistas de esquerdas. En xeral, na sa poesa percbese unha maior
preocupacin pola aspecto formal fronte s outras das xeracins de posguerra.
Entraran dentro deste grupo Uxo Novoneyra e Xos Lus Mndez Ferrn.

Pese coexistencia de varios grupos de escritores, na poesa publicada entre os anos 50 e


finais do 70 percibimos a existencia dunha serie de constantes:
Nun primeiro momento encontramos poemas que seguan tendencias cultivadas no
primeiro terzo do sculo XX e, dende o punto de vista do contido, moi afastadas da lacerante
realidade de posguerra. Estara neste grupo a poesa neotrabadoresca de lvaro Cunqueiro en
Dona de corpo delgado (1950) e os poemas paisaxsticos concibidos ben dende presupostos
hilozostas (baseados na imaxe e na personificacin), ben dende unha ptica marcada polo
humanismo reflexivo e o clasicismo (neovirxilianismo) prximo creacin de Noriega Varela.
Sera representativa desta segunda frmula, o poemario Nimbos6 de X. M. Daz Castro e
Cmaros verdes de A. Iglesia Alvario. Esta ltima unha obra na que encontramos cantos
paisaxe escritos cun vocabulario culto, reflexins acerca da vida ou da morte como destino do
ser humano.
Pouco a pouco, irn retomndose outras lias poticas que foran cultivadas con
anterioridade; o intimismo da poetisa Mara Mario, a cal aborda temas como o paso do
tempo, a relacin do eu coa natureza, moi prximos poesa rosaliana de Follas novas.

En 1697 para honrar ao arcebispo Alonso de Fonseca, grande impulsor da universidade compostel,
convcase en Santiago un concurso literario baixo o nome de Fiestas Minervales; entre os traballos
presentados destacan nove romances escritos en galego. Entre 1953 e 1964 a Universidade volve a
convocar estes certames poticos e a eles presentaranse a maiora dos integrantes desta terceira
xeracin da posguerra.
4
Formados por varios universitarios en Madrid, aglutinan a pintores Raimundo Patio-, escritores de
tendencia mis radical Mndez Ferrn, Bernandino Graa, Manuel Mara-.
5
Unha serie de autores que publican na coleccin Illa Nova de Galaxia constiten un segundo
subgrupo dentro desta xeracin. Eran seguidores dun galeguismo cun carcter mis culturalista na lia
de Ramn Pieiro-. Estaran representados por Xohana Torres e Salvador Garca-Bodao.
6
Nimbos foi un poemario publicado en 1961. Nel domina o tratamento neovirxilianista da paisaxe e,
igual que en Cmaros verdes, tamn est presente o humanismo reflexivo (preocupacin sobre os
grandes temas que afectan ao home: a vida, a morte ineludible). Con todo, un libro que sera errado
adscribir a unha nica lia potica. As continuas recorrencias a smbolos relacionados coa luz ou coa
sombra ou o tratamento de temas coma a lembranza do paraso perdido indicaran a influenza da
Escola da tebra, movemento que xorde polos anos 50 en Galicia. Por outra banda, unha obra
impregnada por unha forte relixiosidade na que se realizan indagacins sobre o devir colectivo de
Galicia. Trtase, en esencia, dun poemario orixinal no que se funden varias das lias poticas cultivadas
aqu na inmediata posguerra.

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975


Os primeiros indicios de orixinalidade no panorama potico dos 50 atopmolo nas
composicins que encadramos na chamada Escola da Tebra7, unha poesa intimista, cun
enfoque pesimista da vida, que mestura contidos existencialistas8 e frmulas surrealistas. Esta
tendencia, iniciada por Cua Novs na sa obra Fabulario novo (1952), foi cultivada por
poetas pertencentes s tres xeracins da posguerra.
A Escola da Tebra est presente no primeiro libro publicado por X. L. Mndez Ferrn,
Voce na nboa (1957) e mais no poemario Os eidos9 do seu compaeiro de xeracin, U.
Novoneyra. Nesta ltima obra encontramos a fusin da poesa paisaxstica, na lia de N.
Varela, coa existencialista de Escola da Tebra; nas sas composicins descrbese a natureza
espida do Caurel, onde o ser humano un elemento mnimo dentro da inmensidade csmica.
Recorrendo ao fonosimbolismo10, crea unha poesa moi musical.
Pertencente Xeracin do 36, C. E. Ferreiro retoma a actividade potica cunha obra, O
soo sulagado (1955) que tamn podemos inclur na rbita da Escola da Tebra; nel, o eu
potico expresa o seu desacougo perante a nostalxia da infancia perdida (o soo) e
reflexiona sobre o irremediable paso do tempo.
tamn C. E. Ferreiro quen inaugura con Longa noite de pedra (1962)11 a poesa social, a
tendencia potica mis cultivada a partir dos anos 60 e que se estender por boa parte dos
70 en Galicia. En Longa noite de pedra encontramos algunhas das claves que definen este tipo
de poesa: a sinxeleza expresiva, xa que pretende chegar ao maior nmero de lectores; a
importancia da mensaxe, posto que o que procura o poema concienciar ao receptor do
mesmo12; o emprego do prosasmo crtico, dicir, renovar a linguaxe potica a travs da
incorporacin de distintos rexistros da fala coti (linguaxe administrativa, uso de frases feitas)
e empregar o humor e a irona para evidenciar as contradicins da sociedade.
7

Esta poesa desacougada unha das poucas voces discordantes coas continuas mensaxes de autocompracencia emitidas polo franquismo.
8
O existencialismo unha corrente filosfica vixente durante o sculo XX no perodo de entreguerras e,
especialmente, despois da Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta lia de pensamento procura
solucins a problemas inherentes ao ser humano coma o sentido da vida e da morte, a natureza do
home, o dilema da guerra, o devir do tempo, a liberdade, a relacin Deus-home, o atesmo. Nos seus
textos tamn defenden que non s a razn descobre a realidade, senn tamn desempean tal
cometido sentimentos coma a angustia e a frustracin.
Tanto os temas como os sentimentos citados anteriormente estn presentes nas composicins infludas
pola Escola da tebra.
9
Esta obra foi publicada por primeira vez en 1955; posteriormente tivo varias reedicins nas que se an
engadindo e modificando poemas.
10
O fonosimbolismo unha figura estilstica que se d no plano fnico e que consiste na asociacin
arbitraria de determinados sons con certas emocins (en U. Novoneyra sera, por exemplo, a repeticin
da vogal a para expresar claridade agoa branca- ou a reiteracin das vogais cerradas o e u
asociado a escuridade aturula a curuxa; o lobo/os ollos/ o lombo do lobo-). Dentro do fonosimbolismo,
anda que prximos onomatopea, encontrarase a imitacin do son de certos animais o oulear e
ouvear dos lobos e cans-, a aliteracin de oclusivas -/p/, /t/, /k/- para reproducir o son de bater e petar
ou o emprego da fricativa // para lembrar o son do vento.
11
O primeiro poema do poemario, titulado igual ca o libro Longa noite de pedra, naceu dunha
experiencia persoal do autor: os das que estivo encerrado no mosteiro de Celanova, condenado a
morte.
De Longa noite de pedra vanse facer numerosas edicins, teatralizacins, recitados, versins a outras
linguas, etc. converterase nunha obra de culto nos crculos antifranquistas e na metfora da represin
exercida pola ditadura.
12
Nos seus versos encontramos temas como a guerra civil e as sas consecuencias, a denuncia da
explotacin dos traballadores, o imperialismo, a ameaza nuclear ou o racismo.

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975


Con todo, Longa noite de pedra un libro estilisticamente enriquecido polo emprego
de diferentes metros13, a abundancia de recursos metafricos e o uso dun sistema coherente
de smbolos.
Esta riqueza non sempre estivo presente en todos os seguidores da poesa social; este
factor, unido repetida presenza da poesa social no contexto literario da poca, provocou
que a mediados dos 70 comezara a percibirse certo cansazo deste tipo de poesa.
Foi X. L. Mndez Ferrn, un escritor inequivocamente comprometido no mbito
poltico (cultivador tamn en Poesa enteira de Heriberto Bens do tema social, pero cunha
maior preocupacin formal que a maiora dos seus cotneos) quen abriu a porta a novos
temas e a unha nova linguaxe potica grazas publicacin de Con plvora e magnolias en
1976. Nel combnase a poesa revolucionaria a plvora- co lirismo intimista (a lembranza do
pasado, o paso do tempo, o amor, a morte) e o luxo esttico a magnolia-, inaugurando un
novo tipo de poesa que na historia da literatura galega anda ten ecos na actualidade.

I.

II.

III.

GUIN RESUMO DE: A POESA ENTRE 1936 E 1976: A XERACIN DO 36,


A PROMOCIN DE ENLACE, A XERACIN DAS FESTAS MINERVAIS
Tras a guerra civil a producin en lingua galega case inexistente durante unha
dcada no interior de Galicia, fronte ao exilio, onde se cultiva un tipo de poesa
comprometida.
A primeira obra co que se inaugura a producin lrica Cmaros verdes (1947), de
Aquilino Iglesia Alvario
A finais da dcada dos 40 comezan a agromar as primeiras iniciativas culturais:
suplemento cultural do xornal cultural La Noche, coleccin Benito Soto de poesa,
e edicin de revistas poticas bilinges.
1950 fndase Galaxia:
o Continuador do labor do G. Ns: europesmo, tradicin e modernidade,
estender o galego a todos os xneros literarios.
o Renuncian praxe poltica, concibindo o galeguismo como unha loita
cultural.
Froito desta anmala situacin cultural, na dcada dos 50 comezan a publicar
simultaneamente tres xeracins poticas:
Xeracin do 36. Poetas nados entre 1910-1920. Formados na II Repblica.
Discpulos das vangardas e da X. Ns. Integrantes: . Cunqueiro, C. E. Ferreiro, M.
Mario, X. M. Daz Castro e A. Iglesia Alvario.
Promocin de Enlace. Nados entre 1920-30. Viviron a guerra. Educados durante o
franquismo, descoecen as tendencias artsticas europeas e o labor dos
galeguistas de preguerra. Formados culturalmente en casteln, escriben primeiro
nas das linguas, anda que despois irn incorporndose ao galego. Salientar a L.
Pozo e M. Cua Novs.
Poetas das "Festas Minervais". Nados entre 1930-40. Non coeceron a guerra.
Xeracin moi influenciada por correntes literarias estranxeiras europeas e anglo-

13

Encontramos unha mtrica culta sonetos, por exemplo-, mais tamn outras de carcter popular, ben
tradicional, ben moderno, o que favoreceu a musicalizacin dos poemas do libro e a sa posterior
difusin dos mesmos.

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975

americanas. Neles xa existe unha conciencia de grupo: participan na restauracin


das Festas Minervais, na creacin do grupo Brais Pinto, colaboran no diario La
Noche e algns publican na coleccin Illa Nova de Galaxia. Nos seus poemas
percbese unha certa preocupacin pola aspecto formal. Salientar a U. Novoneyra
e X. L. Mndez Ferrn.
Na poesa publicada entre os comezos dos anos 50 e finais dos 70 constatamos a
existencia dunha serie de constantes:
o Primeiramente encontramos ou ben poemas seguidores dos ismos de
preguerra:
Neotrobadorismo (. Cunqueiro en Dona de corpo delgado,1950).
Hilozosmo (presente en Cmaros verdes, de A. Iglesia Alvario).
o Ou ben continuadores da corrente paisaxstica iniciada por N. Varela
(Neovirxilianismo: poesa culta, de carcter clsico), pero con abondosa
presenza de elementos reflexivos. Presente en Nimbos de J. M. Daz Castro
e no propio Cmaros verdes.
o Influda pola obra de Rosala de Castro estara o Intimismo de Mara
Mario (temas como o paso do tempo, a relacin do eu coa natureza)
o Primeiros indicios de orixinalidade: Escola da Tebra, poesa intimista, cun
enfoque pesimista da vida.
o Esta tendencia foi iniciada por Cua Novs na sa obra Fabulario
novo (1952),
o Abondosa presenza en todos os poetas das tres xeracins da
posguerra:
Mndez Ferrn, Voce na nboa (1957)
U. Novoneyra, Os eidos. Fusin da poesa paisaxstica, (na
lia de N. Varela), coa existencialista de Escola da Tebra.
Describe a natureza do Caurel recorrendo, sobre todo, ao
fonosimbolismo.
C. E. Ferreiro en O soo sulagado (1955). Temas como o
desacougo e a nostalxia da infancia perdida (o soo),
reflexins sobre o irremediable paso do tempo.
o A tendencia potica mis cultivada entre os anos 60 e os 70 ser a poesa
social.
o Inaugurada con Longa noite de pedra (1962) por C. E. Ferreiro.
o Caractersticas da poesa social presentes en LNP:
Sinxeleza expresiva.
Importancia da mensaxe.
Emprego do prosasmo crtico: renovacin da linguaxe
potica a travs da incorporacin de distintos rexistros da
fala coti e emprego do humor e da irona.
o Longa noite de pedra unha obra que presenta preocupacins
pola forma do poema: emprego de diferentes metros, presenza de
abondosas metforas, uso dun sistema coherente de smbolos.

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975


o

Pola excesiva presenza no panorama literario deste tipo de poesa e pola


despreocupacin formal de moitas das composicins, a mediados dos 70
comezara a percibirse certo cansazo da poesa social.
O cambio de rumbo que se produciu no ltimo cuarto do sculo XX na
literatura galega est relacionado directamente coa publicacin de Con
plvora e magnolias en 1976.
o Nela combnase a poesa revolucionaria a plvora- co lirismo
intimista (a lembranza do pasado, o paso do tempo, o amor, a
morte) e o luxo esttico a magnolia-.

ACTIVIDADES:
1. En que lia potica adscribiras o texto da pxina 225 A dama que a no branco cabalo
de . Cunqueiro? Xustifica a ta resposta.
2. Que lias poticas estn presentes no poema da pxina 223 de Aquilino Iglesia
Alvario?
3. Cal o tema da composicin de Xos Mara Daz Castro das pxinas 222-223?
Que caractersticas da sa obra encontras nel?
4. Na pxina 237 encntrase o poema Penlope de X. M. Daz Castro. Contesta as
seguintes preguntas:
a) Cal o tema central e os temas secundarios que se abordan neste texto?
b) Que elementos formais potencian a sa mensaxe?
5. Contesta as seguintes cuestins referidas ao texto de U. Novoneyra da pxina 234:
a) Que caractersticas da sa poesa encontras nel?
b) Que funcin cres que desempea a enumeracin de topnimos no texto?
c) Que recursos fonosimbolistas atopas no poema?
TEXTO 1
PANOS brancos
esfiaados
da nebra
ouveando polos vales
polos soutos
i as devesas marelas
en busca dun caborco
ou dunha valia outa
que os acolla
i os faga acougar!
Fiaas da nebra
rubindo
e baixando
gaiola do aire
polas serras rmedas
e polos soutos despidos
do Nadal!
6. A anterior composicin pertence a U. Novoneyra. Contesta as seguintes preguntas:
a) Cal o tema?
b) Que pretende expresar o autor coa disposicin tipogrfica do texto?
c) Interpreta as metforas do poema.

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975


7. Contesta as seguintes preguntas referidas composicin de C. E. Ferreiro da pxina
226:
a) A que escola potica a adscribiras. Xustifica a ta resposta.
b) Que sentimentos expresa o eu potico.
c) Que funcin desempea no poema a repeticin do verso 1?
TEXTO 2
MOI LONXE
Verdes outeiros da nativa terra
durmindo nun azul de fumes quedos.
Rente de min estades, doces cumes,
pero eu estou moi lonxe, lonxe, lonxe.
Serpe de prata, ro, longo espello
pasando con lecer. As tas augas
navegan o meu peito lentamente,
pero estou moi lonxe, lonxe, lonxe.
Antigas torres en lquenes douradas,
o chafars, as ras silenzosas
vanme cantando un son de gaitas ledas,
pero eu estou moi lonxe, lonxe, lonxe.
Un neno loiro en preces sulagado
buscando amor. Agora vai conmigo,
dentro de min, chorndome na ialma,
pero eu estou moi lonxe, lonxe, lonxe.
Un da voltarei, nativa terra,
a descansar en ti dos meus camios,
mais non te alcontrarei. En min te levo,
pero eu estou moi lonxe, lonxe, lonxe."
8. A anterior composicin pertence ao libro O soo sulagado de C. E. Ferreiro. Contesta as
seguintes preguntas:
a) Cal o tema desta composicin?
b) Cal sera a estrutura da mesma?
c) Resume o seu argumento; procura interpretar as metforas que atopes nela.
d) En que escola potica a encadraras? Xustifica a ta resposta.
9. Na pxina 227 do libro temos un texto pertencente a Longa noite de pedra de C. E.
Ferreiro. Contesta as seguintes cuestins:
a) Cal o tema da poesa? Que mensaxe pretende transmitir?
b) Que caractersticas da poesa social de C. E. Ferreiro encontras nela?
10. O seguinte texto (TEXTO 3) pertence a Longa noite de pedra. Contesta as seguintes
preguntas:
a) Que recurso propio da poesa social encontras neste poema? Xustifica a ta
resposta.
b) Que quere dicir o eu potico cando se refire batalla de froles/ nas festas do
patrn.

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975


TEXTO 3
NON
Si dixese que s,
que todo est moi ben,
que o mundo est moi bon,
que cada qun qun...
Conformid.
Ademiracin.
Calar, calar, calar,
e moita precaucin.
Si dixese que acaso
as cousas son es,
porque s,
vele,
e non lle demos voltas.
(Si aqul est enriba
i aquil outro debaixo
por culpa da vida.
Si algunhos van de porta en porta
cun saco de cinza s costas
porque son unhos docas).
Si dixera que s...
Entn sera o intre
de falar seriamente
da batalla de froles
nas festas do patrn.
Pero non.
TEXTO 4
Saudemos morte;
na palma da man non sosteamos nices.
Chammoslle:
libro de silencio,
prtico terminal da escravitude,
escriturea feliz da opacidade,
luz que desata e nome da ledicia.
Saudemos morte;
non deamos pousada a Bach ou Joplin.
Contemplemos
o seu fremoso rostro nosa beira.
11. Este texto pertence a Con plvora e magnolias de X. L. Mndez Ferrn. Contesta as
seguintes preguntas
a) Cal o tema desta composicin?

TEMA 5. A POESA ENTRE 1936-1975


b) As referencias culturais son propias da poesa que se compoer a partir da
dcada dos 80. Poderas interpretar as desta composicin?
TEXTO 5:
Atpome coa testa contra o muro.
Convcome a min mesmo coma quen olla un pozo.
Volta un neno perdido
por ras de fume, por pasigos brancos,
trxico, con tatuaxes nas meixelas
e lumes pequenos en cada dedo.
Voltan tempos ourizo de rapia e disparos,
de angurias decoradas por cregos e trompetas,
estampas e desfiles. E todo que se para.
Locen asombros, frmanse estalidos, redondanse lombos,
e mamai dime algo tremendamente pedra
que me pon no meu sitio.
Retorna agora o da da ira, o tremendo intre
en que perdn os ollos e fxenme acibeche, cactus e pedra alumbre.
e quedeime en Ourense
fitando con horror este ro do tempo
12. Este texto tamn pertence a Con plvora e magnolias de X. L. Mndez Ferrn. Contesta
as seguintes cuestins:
a) Cal o tema desta poesa?
b) Que versos podes relacionar coa denuncia a plvora- e cales co lirismo e
intimismo a magnolia-.
13. En 1980 . Cunqueiro publica Herba aqu e acol un poemario que, xunto a Con plvora
e magnolias de X. L. Mndez Ferrn, contribuu a abrir novos horizontes dentro da
literatura galega; nel encontramos unha evidente preocupacin formal e abondosas
referencias culturais. Con todo, estas caractersticas xa estaban presentes no anterior
libro de poesa, o primeiro publicado por Cunqueiro na posguerra antes de dedicarse
por completo prosa xornalismo e narrativa-. Na pxina 238 do libro atopamos un
texto pertencente a ese poemario, Dona de corpo delgado.
Contando coas seguintes anotacins respecto ao poema:
Rondeau unha forma potico-musical caracterizada pola repeticin dun refrain e por
tratar preferentemente de temas amorosos. Acadou moito xito na Francia medieval.
Cunqueiro, neste caso, adptaa libremente
As donas do Vilar estn pintadas nun fresco na igrexa romnica de Vilar de Donas
(Lugo).
Le temps en va un verso tomado de Pierre de Ronsard (1524-1585), poeta
renacentista francs; nel reformlase o tpico literario carpe diem (aproveita o
momento).
Tamn ten en conta tamn o enunciado no libro, -pregunta 12- respecto influenza de
Franois Villon (1431-1463), o outro poeta francs homenaxeado neste texto.
a) Trata de enunciar o tema da composicin e os subtemas que podemos atopar nel;
procura facer referencia aos versos nos que se encontran.
b) Que outras referencias culturais incle o poema?