Está en la página 1de 29

/

D a k a R . CueRpo

a

CueRpo

Elis E Fitt E -Duval

/

D a k a R . GoRputzez GoRputz

DakaR. CueRpo a CueRpo / DakaR. GoRputzez GoRputz Élise Fitte-Duval

ComisaRiaDo / komisaRiotza

Mónica s anto s

Masasa M - Proyectos D e

&

s a n D r a

M a u n a c . c o M isaria D o

Pri M era

Planta

D e

la

s ala

D e

a r M a s

D e

la

c i u D a D ela

D e

Pa M P l o n a

/ 1. solairua. i ruñeko Ziu D a D e l a k o a r M a a retoa.

Del

10

/ 2015eko aben D u a r e n urtarrilaren 10era

10

D e

D e

D icie M bre

2 0 1 6

D e

e nero D e

2 0 1 5

1 0 e t i k

a l

2 0 1 6 k o

/ compañía Xtrem bboys / Xtrem bboys konpainia 4 5

/ compañía Xtrem bboys / Xtrem bboys konpainia

4

5

ÁfRiCa impResCinDible

/ behaR behaRRezkoa

Mirar África, al sur del sáhara, no significa ver cómo alguien hace turismo o se va de safari. tampoco el retrato superficial de las gentes africanas y el reflejo, únicamente,

de sus problemas de miseria, guerras y epide- mias. y mucho menos el escaparate del temor

y del rechazo a las personas que se marchan

por la necesidad de sobrevivir, a la búsqueda de nuevas oportunidades.

al mismo tiempo, África existe, vive cada día, se manifiesta con gran riqueza y diversidad de opiniones y realiza importantes aportaciones al mundo. así fue en su historia e, igualmente, sucede ahora. África expone su dignidad, se mueve por la democratización y el reparto de los recursos y ofrece a la humanidad entera ejemplos de colaboración y muestras de crea-

tividad en todas las artes. África es el conjunto de sus hombres y mujeres, capaces de hacer frente a los males internos y externos que

la ensombrecen y de proponer alternativas con

su actividad organizada y solidaria.

Por tanto, es obligado cambiar nuestra mirada

y proceder a una observación detenida, alejada

de prejuicios y lugares comunes, ansiosa de conocimiento, intensa y comprometida. Que percibe y, además, escucha a quienes allí sienten, desean, trabajan, crean, padecen, protestan, cultivan, cantan, lloran, aman, estu- dian, cuidan…

las organizaciones que componen la agru- pación de onGDs ÁFrica iMPrescinDible participan en la cooperación al desarrollo en África y acompañan y comparten esta tarea con asociaciones ubicadas en el conti- nente. salud, educación, economía, agricul- tura, protagonismo de las mujeres, derechos humanos, movilización social, incidencia polí-

afrikari begiratzea, saharatik hegoaldera, ez da norbait turismo edo safari egiten ikustea. ez da, ezta ere, afrikako jendeen azaleko erre- tratua, ezta, bakarrik, miseria, gerra eta epide- mien arazoen isla. eta are gutxiago erakusleiho bat, bizirauteko beharrak bultzatuta herria utzi eta aukera berrien bila abiatzen diren pertsona horiekiko beldurrarena eta gaitzespenarena.

aldi berean, afrika existitzen da, egunero bizi da, iritzi aberastasun eta aniztasun handia- rekin adierazten da, eta ekarpen handiak egiten dizkio munduari. Horrela izan da kontinentearen historian, eta horrela da gaur egun. afrikak bere duintasuna erakusten du, demokratizazioaren eta baliabideen banake- taren alde mugitzen da, eta gizateria osoari eskaintzen dizkio elkarlanaren adibideak eta sormen-ereduak artearen alor guztietan. afrika bertako gizon-emakumeen multzoa da, eta horiek gai dira kontinentea iluntzen duten barruko zein kanpoko gaitzei aurre egiteko, eta aukera berriak proposatzeko, jarduera antolatu eta solidarioaren bidez.

beraz, ezinbestekoa da gure ikuspegia aldatu eta behaketa pausatua egitea, aurreiritzietatik eta betiko leloetatik urrun, ezagutza jasotzeko irrikan, modu bizian eta konpromisoa hartuta. Halako ikuspegia ezen hauteman egiten baitu, baina, baita ere, entzun egiten baitie bertan sentitzen dutenei, desiratzen dutenei, lan egin, sortu, sufritu, protesta egiten dutenei, laboratzen dutenei, kantatzen dutenei, negar egiten dutenei, maitatzen, ikasten, zaintzen dutenei

aFrika beHar beHarreZkoa GGkeen taldea osatzen duten erakundeek afrikaren garape- nerako lankidetzan parte hartzen dute, eta hori kontinentean bertan kokaturiko elkarteekin

tica, presión internacional… son esenciales

en estos proyectos. Pero, nuestro propósito es

también sensibilizar y formar a la población de aquí, interesada y seguidora fiel y la que se

acerca por primer vez al hilo de la curiosidad. De esta manera lo hemos hecho durante catorce años ininterrumpidos y tenemos

la confianza y voluntad de seguir en el futuro.

explicar y comprender todas las Áfricas

—con sus dificultades, desafíos, esperanzas

y

soluciones— es una exigencia inmensa

y

apasionante, precisamente porque es la

gran desconocida y marginada y, a la vez, nos enseña y entrega su experiencia y vita- lidad.

esta es la intención con la que presentamos la exposición Dakar. cuerPo a cuerPo. una muestra expresiva, hermosa, llena de vivencias africanas, de fuerza y de compromiso.

elkarlanean egiten dute. osasuna, hezkuntza, ekonomia, nekazaritza, emakumeen prota- gonismoa, giza eskubideak, gizarte mobiliza- zioa, eragin politikoa, nazioarteko presioa ezinbestekoak dira proiektu horietan. baina gure asmoa da, baita ere, sentsibilizatzea eta prestakuntza ematea hemengo herritarrei, hala interes handia duten eta leial jarraitzen gaituzten herritarrei nola lehenengo aldiz, kuriositatez, hurbiltzen direnei. Horrela egin izan dugu hamalau urtez jarraian, eta etorki- zunean ere horrela jarraitzeko konfiantza eta gogoa dugu.

afrika guztiak azaldu eta ulertzea –haien zail- tasun, erronka, itxaropen eta irtenbideekin– lan benetan handi eta liluragarria da, hain zuzen ere kontinente ezezagun eta bazter- tuena izanda ere aldi berean bere esperientzia eta bizinahia erakutsi eta ematen digulako.

Hori da gure asmoa, Dakar. GorPutZeZ GorPutZ erakusketa adierazkorra, ederra, afrikako bizipenez betea aurkeztean, indarreko eta kompromisoa.

DakaR. CueRpo a CueRpo

/ DakaR. GoRputzez GoRputz

/

s a n D ra Maunac

Élise Fitte-Duval es una fotógrafa documental nacida y criada en la isla caribeña de la Martinica y que ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en senegal, más concretamente en la ciudad en la que vive desde hace catorce años, Dakar.

su recorrido personal nos recuerda curio- samente, a su vez, el advenimiento y conso- lidación del pensamiento de la Negritud. este concepto —base ideológica funda- mental del movimiento de descolonización del continente africano— fue acuñado por aimé césaire, poeta y político de la Martinica, junto con léopold sédar senghor, poeta, polí- tico y teórico senegalés. Dos personalidades fundamentales que, independientemente de seguir siendo símbolos fundacionales del pensamiento postcolonial y humanista, nutren la mirada y la integridad de esta fotógrafa. la Negritud «nace a partir de una actitud activa. es sobresalto, sobresalto de la dignidad. es rechazo de la opresión. es lucha, lucha contra la desigualdad» 1 , como las fotografías de Élise. la única diferencia es que los dos poetas escribían con palabras mientras que Élise redacta hoy a golpe de imágenes.

sus fotografías son retratos de seres humanos en su lucha cotidiana en la metrópoli macro- cefálica que es Dakar. esta urbe acoge hoy

a más de la mitad de la población urbana del

país, con una densidad que supera los dos mil

habitantes por kilómetro cuadrado y donde más de cuatro millones de cuerpos laten a mil

por hora. convencida de la función social de la fotografía en tanto que documento, Élise siente la responsabilidad de registrar esta realidad que le rodea. Quiere contarnos y alertarnos de

lo que acontece en esa urbe en plena expan-

elisse Fitte Duval karibeko Martinika irlan jaiotako argazkilari dokumentala da, eta sene- galen garatu du bere lanaren zatirik handiena, hain zuzen ere duela hamalau urtetik bizi den Dakar hirian.

Haren ibilbide pertsonalak, bitxia bada ere, Negritude kulturaren pentsamenduaren jato- rria eta garapena gogoratzen dizkigu. kont- zeptu hori afrikako deskolonizazioaren aldeko mugimenduaren funtsezko oinarri ideologikoa izan zen, eta Martinikako poeta eta politikari aimé césairek sortu zuen, senegalgo poeta, politikari eta teoriko léopold sédar sengho- rekin batera. bi pertsonaia funtsezko horiek, kolonialismo osteko pentsamendu humanis- taren sortze-ikurrak izaten segitzeaz gain, elikatu egiten dituzte argazkilari honen begi- rada eta zintzotasuna. Negritude delakoa «jarduera aktibo batetik abiatua sortzen da. asaldatzea da, duintasunak eragindako asal- datzea. Zapalkuntzaren arbuioa da. borroka da, berdintasun ezaren kontrako borroka» 1 , Éliseren argazkiak nola. alde bakarra dago, bi poetek hitzen bidez idazten zuten, eta Élisek, egun, irudi kolpez egiten du.

bere argazkiek Dakar metropoli makrozefa- likoan bizi diren gizakien eguneroko bizi-grina islatzen dute. senegalgo hirietako biztan- leen erdiak baino gehiago bizi dira gaur egun Dakar hiritzarrean, kilometro koadroko bi mila biztanletik gorako biztanle-dentsitatearekin, non lau milioi gorputz baino gehiago taupaka ari baitira azkar bizian. argazkiak dokumentu diren aldetik, argazkigintzak bete beharreko funtzio sozialaz konbentziturik, Élisek beharra sentitzen du inguratzen duen errealitatea jasotzeko. Hortaz, kontatu nahi digu etenga- beko hazkundean eta mugimenduan ari den

sión y movimiento. como reportera rigurosa va al encuentro de la gente, hasta los barrios periféricos de la ciudad. se desplaza ahí donde no llegan las instituciones, ahí donde la prensa tradicional, dominada por los intereses de las grandes corporaciones, no arroja luz. acude y vuelve, una y otra vez, a las calles, a los hogares, a esos lugares con una organización espacial y social particular, para mostrarnos que es posible vivir de otra manera y que estos sitios están cargados de vida y de magia.

Élise nos narra algunas de las dificultades que atraviesa la capital senegalesa: problemas ligados a la urbanización desmesurada, a cues- tiones medioambientales, a las consecuencias del cambio climático. nos muestra el contexto, el paisaje, el cuerpo sin cabeza, para luego exponernos esas historias en primera persona. Participa también y se implica directamente en las movilizaciones que se han ido articulando desde la ciudadanía, desde el cuerpo social; en particular las que acontecieron durante el proceso electoral de 2012. Durante un año entero Élise fue registrando los movimientos sociales y políticos que surgieron en la capital. senegaleses que expresan sin miedo su malestar, su desencanto, que reclaman alto y claro la necesidad del cambio y muestran al poder que son dueños de su futuro.

Pero Élise no sólo se ha dedicado a documentar las calles de los diferentes barrios de Dakar, con el movimiento humano que los acom- paña. también ha consagrado muchas horas a captar el lenguaje del cuerpo de bailarines, tanto en sus horas de ensayo como sobre el escenario. Dakar, a parte de ser el centro económico y político de senegal, es también una gran ciudad cultural. Punto de confluencia

hiri horretan gertatzen dena, eta hartaz ohar- tarazi. erreportari zorrotza izaki, jendearen bila ateratzen da kalera, baita kanpoaldeko auzoetaraino ere. erakundeak iristen ez diren lekuetara joaten da, ohiko prentsak, korpo- razio handien interesen mende, ilunpean uzten dituen horietara. Joaten da, eta itzuli, behin eta berriz, kaleetara, etxeetara, toki- eta gizarte- antolamendu berezia duten toki horietara, agerian uzteko posible dela beste modu batera bizitzea eta toki horiek bizitzaz eta xarmaz beterik daudela.

Élisek senegalgo hiriburuak bizi dituen zail- tasunetako batzuk erakusten dizkigu: neurri- gabeko urbanizazioari, ingurumen-auziei eta klima-aldaketaren ondorioei loturiko arazoak. testuingurua erakusten digu, paisaia, gorputz buru gabetua, gerora istorio horiek lehen pert- sonan erakusteko. Halaber, parte hartu zuen, eta zuzenean engaiatu, herritarrek –gizarte- gorputzak– antolatu zituzten mobilizazioetan, bereziki 2012ko hauteskunde-prozesuan gertatu zirenetan. urte oso batez Élisek hiri- buruan jaio ziren mugimendu sozial eta politiko guztien berri jaso zuen. eta argazki horietan senegaldarrak agertzen dira beren atsekabe eta haserrea beldurrik gabe adierazten, ozen eta argi aldarrikatzen aldatu beharra dagoela, eta botereari erakusten beren etorkizunaren jabe direla.

Élise, baina, ez da bakarrik aritu Dakarreko auzoetako kaleak, haietan dagoen giza-mugi- mendua barne, jasotzen. ordu asko eman ditu, baita ere, dantzarien gorputz-hizkuntza atze- maten, dela entseguetan dela eszenatokiaren gainean. Dakar senegalgo erdigune ekono- miko eta politikoa izateaz gain, kultur hiriburu erraldoia ere bada. elkargunea da, kultura

1. extracto del mensaje pronunciado por aimé césaire el 26 de febrero de 1987 en Miami en la Primera Conferencia hemisférica de los pueblos negros de la diáspora con el tema «negritud, etnicidad y culturas afro en las américas». reco- gido en aimé césaire. Pour regarder le siècle en face. Maisonneuve & larousse, Paris, 2000. p. 30.

1. aimé césairek 1987ko otsailaren 26an Miamin Diasporako herrialde beltzen lehen hitzaldi hemisferikoan botatako mezuaren pasarte bat. Hitzaldiaren gaia: «Negritude, etnizitatea eta afro-kulturak Ameriketan». aimé césaire. Pour regarder le siècle en face liburuan jasoa. Maison- neuve & larousse, Paris, 2000. 30. or.

de las culturas africanas y europeas, fue en ella donde senghor organizó el primer festival

mundial de las artes negras. y Élise, desde que llegó a la capital, está a la escucha de lo que

se genera en el plano artístico, y muy en parti-

cular de lo que las compañías de danza contem- poránea están aportando a la creación de todo

el continente africano. una atención por tanto

muy especial al baile, a la fuerza del movimiento que hace flotar los cuerpos, donde la propia Élise

se deja sorprender, se deja llevar. Porque como

decía césaire «el hombre necesita oxígeno para

sobrevivir, como necesita de arte y de poesía» 2 .

y esto es exactamente lo que busca Élise:

respirar de vez en cuando en esta ciudad, que va poco a poco domesticando y en cuyas venas fluyen energía y creación.

las imágenes de Élise tienen por tanto como objetivo fundamental dar visibilidad a historias invisibles y denunciar las condiciones de vida

de miles de personas abandonadas a su suerte

por las instancias públicas y políticas de esta

gran ciudad que es Dakar. Élise penetra en las tripas de esta urbe, relata el día a día de sus habitantes, pero sobre todo comparte la fuerza

y la determinación de sus ciudadanos con el resto

de

nosotros porque entiende que la fotografía no

es

tanto reproductibilidad, como apuntaba Walter

benjamin, sino «compartibilidad».

estamos claramente ante documentos visuales que pretenden formar parte del colectivo, del nosotros. un cuerpo a cuerpo con las aspira- ciones de una ciudadanía que lucha por un destino mejor y más justo, que mira hacia delante, como Élise, hacia el cambio siempre en positivo, que observa África, «[…] un cuerpo en movimiento, nunca en su sitio, […] ese cuerpo movedizo en la enorme maquinaria del mundo» 3 .

afrikar eta europarrentzat, eta bertan antolatu zuen senghorek arte beltzen lehen mundu- jaialdia. eta Élise, horra iritsi zenetik, erne dago arte-esparruan zer sortuko den, eta bereziki ari zaio erreparatzen dantza garaikideko konpainiek afrikar kontinente osoko sorkuntzari egiten dioten ekarpenari. Hortaz, bereziki ari da arreta jartzen dantzan, gorputzak flotatzen jartzen dituen mugi- menduaren indarrean, eta hor Élisek berak harri- durari egiten dio bidea, utzi egiten dio bere buruari aurrera egiten. izan ere, césairek zioen bezala, «gizakiak bizirik iraunen badu oxigenoa behar du, eta artea, eta poesia» 2 . eta hori bera bila- tzen du Élisek: arnastea noiz edo noiz gutxinaka bere egiten ari den Dakar hirian, nongo zainetan energia eta sormena baitabiltza borborka.

beraz, Éliseren irudien funtsezko xede dira istorio ikusezinak agerira ateratzea, eta Dakar hiritza- rreko erakunde publiko eta politikoek bazter utzi- tako milaka pertsonaren bizi-baldintzak salatzea. Hiriaren tripetan sartzen da Élise, hango biztan- leen egunerokoa kontatzen du, baina, batez ere, dakartarren indar eta kemena partekatzen ditu gurekin, ulertzen duelako argazkigintza ez dela horrenbeste erreproduzitzeko ekintza, Walter benjaminek esaten zuen bezala, baizik eta «konpartitzekoa».

argi eta garbi, kolektiboaren –gu-aren– zati izan nahi duten ikus-dokumentuen aurrean gaude. aurrez aurreko bat patu hobe eta bidezkoago baten alde borrokan ari diren herritarren alda- rrikapenekin, halako herritarrak ezen, Élisek bezala, aitzina begiratzen baitute aldaketa posi- tibo baten xerka, eta afrikari behatzen diote «[…] mugimenduan ari den, inoiz lekuan geldirik ez den gorputz bati, […] halako gorputz mugikor bati munduaren makineria erraldoian» 3 .

10

mugikor bati munduaren makineria erraldoian» 3 . 10 / Maman sani Moussa 2. Discurso sobre el

/ Maman sani Moussa

2. Discurso sobre el arte africano. Discurso pronun- ciado por aimé césaire en Dakar, 6 de abril 1966 en el la inauguración del Primer Festival Mundial de las artes negras celebrado del 30 de marzo al 21 de abril 1966. recogido en aimé césaire. Pour regarder le siècle en face. Maisonneuve & larose, Paris, 2000. p. 21.

3. Mbembe, achille. Sortir de la grande Nuit. la Découverte, Paris, 2010. p.14.

2. arte afrikarrari buruzko diskurtsoa. aimé césairek eman zuen Dakarren, 1966ko apirilaren 6an, Arte Beltzen lehen mundu-jaialdiaren inau- gurazioan (1966ko martxoaren 30etik apirilaren 21era bitarte). aimé césaire. Pour regarder le siècle en face. liburuan jasoa. Maisonneuve & larose, Paris, 2000. 21. or.

3. Mbembe, achille. Sortir de la grande Nuit. la Découverte, Paris, 2010. 14. or.

11

/ Hardo ka, Gnagna Gueye, alioune Diagne 12 bailaR la espeRanza / itxaRopenaRen Dantzan 2004

/ Hardo ka, Gnagna Gueye, alioune Diagne

12

bailaR la espeRanza / itxaRopenaRen Dantzan 2004 > 2009

esta serie surge de la observación del trabajo de jóvenes compañías de danza contem- poránea durante sus sesiones de ensayo. trato de captar el discurso de los cuerpos en la cotidianidad de la búsqueda coreográfica, su dinámica, intentando restituir el movi- miento. este conjunto de fotografías muestran a bailarines en sus condiciones de trabajo con el fin de compartir el fervor que les mueve. Durante los primeros años de 2000 han surgido numerosas compañías de danza en África occidental. compañías que proponen creaciones ambiciosas promovidas por de la pionera Germaine acogny, quien dirige la escuela «Des sables» en senegal.

argazki-sorta hau dantza garaikideko konpainia gazteen entseguak behatzetik sortu da. Gorputzen diskurtsoa atzeman nahi dut bilaketa koreografikoaren egunerokotasunean, gorputzen dinamika haien mugimendura itzuli nahian. argazki-multzo honek dantza- riak agertzen dizkigu, lanean ari direla, akuilu duten gogo bizia partekatze aldera. 2000ko lehen urteetan dantza konpainia ugari sortu izan dira Mendebaldeko afrikan. asmo handiko sormen-lanei ekiten diete konpainia horiek, senegaleko Des sables eskolako zuzendaria den Germaine acogny aitzindariak sustatuak.

É. F-D.

13

/ compañía 1er temps / 1er temps konpainia 1 4 / las hermanas Gomis /

/ compañía 1er temps / 1er temps konpainia

/ compañía 1er temps / 1er temps konpainia 1 4 / las hermanas Gomis / Gomis

14

/ las hermanas Gomis / Gomis ahizpak

15

/ barrio Djiddah thiaroye, Pikine. casa abandonada / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine) etxe abandonatua 16

/ barrio Djiddah thiaroye, Pikine. casa abandonada / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine) etxe abandonatua

16

ViViR Con los pies bajo el aGua / oinak uRpean bizi behaRRa

2009

en la ciudad de Dakar, solo cinco minutos de lluvia son suficientes para inundar las calles y viviendas de los barrios periféricos de Pikine, rufisque y Guediawaye, construidos anárqui- camente sobre una antigua zona pantanosa. en 2009, se dio la circunstancia de que se batieron récords históricos de lluvia nunca vistos desde hacía treinta años, que dejaron anegados esos barrios durante seis meses, modificando así la vida de sus habitantes.

esta serie muestra el día a día de toda esta gente que sobrevivió durante esos largos meses entre el agua estancada, al tiempo que nos alerta sobre la necesidad de una urbaniza- ción comprometida frente a los nuevos esce- narios que propicia el cambio climático.

Dakar hirian, nahikoa da bost minutuan euria aritzea Pikine, rufisque eta Guediawaye aldi- riko auzoetako kale eta etxebizitzetan urak gainezka egin dezan, auzook modu anar- kikoan eraiki baitziren antzinako eremu zingi- ratsu batean. 2010ean, azken hogeita hamar urteetan inoiz ikusitako euri-marka guztiak gainditu ziren, eta auzo horiek sei hilabetez egon ziren urpeturik, bertako biztanleen bizi- modua zeharo aldatuz.

argazki-sorta honek agerian uzten du hilabete luze haietan geldirik bildutako uretan bizirik iraun zuen jendearen egunerokoa, eta, aldi berean, ohartarazten gaitu zer beharrezkoa den ekitea klima-aldaketak ekarriko dituen egoera berriei aurre eginen dien urbanizazio- molde berri bati.

17

/ barrio Guinawrail, thiaroye. niña bajo la lluvia / Guinawrail auzoa (thiaroye) neskatxa bat euripean

/ barrio Guinawrail, thiaroye. niña bajo la lluvia / Guinawrail auzoa (thiaroye) neskatxa bat euripean

18

19

/ barrio Djiddah thiaroye, Pikine / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine) 20 / barrio Djiddah thiaroye,

/ barrio Djiddah thiaroye, Pikine / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine)

20

thiaroye, Pikine / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine) 20 / barrio Djiddah thiaroye, Pikine / Djiddah thiaroye

/ barrio Djiddah thiaroye, Pikine / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine)

21

/ barrio Djiddah thiaroye, Pikine / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine) 22 23

/ barrio Djiddah thiaroye, Pikine / Djiddah thiaroye auzoa (Pikine)

22

23

ouakam. pueblo De DakaR / ouakam, DakaRReko heRRi bat 2009 > 2012 ouakam es un

ouakam. pueblo De DakaR / ouakam, DakaRReko heRRi bat 2009 > 2012

ouakam es un barrio de la capital senega- lesa. Mi interés sobre ese barrio se debe a su dimensión de pueblo. en efecto, la expansión del centro empieza a englobar los antiguos pueblos lebous (ouakam y yoff). las pobla- ciones originarias del poblado de ouakam han guardado su organización e intentan seguir viviendo respetándola. este barrio periférico está compuesto por las cuatros entidades que conforman el poblado tradicional desde su origen, pero que en la actualidad sufre de la fuerte presión territorial de la capital en plena expansión.

conocí a los habitantes de los primeros barrios de ouakam con el fin de retratarlos en su contexto de «pueblo» y de recoger su testi- monio. Pero al final a lo que me dediqué fue

a fotografiar los paisajes del «pueblo» en sí, ya que tiene una arquitectura muy particular que se desmarca de los demás barrios de Dakar. lo que me sorprendió en este espacio de vida fue la manera en la que el pueblo ha evolucionado en función de las nuevas reali- dades de la ciudad. consideré que aquí había materia para proponer otro modo de vida, adaptado a una sociedad africana arraigada en la «modernidad». Quería descubrir cómo los lébous viven su mundo y si era posible inspirarme en él para proponer un modelo

de desarrollo africano que no fuera una copia

o una yuxtaposición de los valores occiden- tales, sino más bien una recreación.

ouakam senegalgo hiriburuko auzo bat da. auzo honen gainean dudan interesak haren herri-dimentsioa du abiapuntu. izan ere, erdial- dearen zabalkundea bere baitan hartzen hasia da antzinako lebous herriak (ouakam eta yoff). ouakam herrixkaren jatorrizko biztanleek eutsi egin diote beren antolamenduari eta saiatzen dira haien bizimoduetan hura errespetatzen. aldirietako auzo hau jatorritik bertatik herrixka tradizionala osatzen duten lau entitatek eratzen dute; egun, baina, etengabe hazten ari den hiriburuaren lurralde-presio ikaragarri handia jasaten du.

ouakameko lehen auzoetako biztanleak ezagutu nituen haien «herriaren» testuingu- ruan bertan argazkietan jasotzeak hartaraturik, haien testigantza biltze aldera. azkenean, baina, «herriko» paisaiei egin nizkien argaz- kiak, bertako arkitektura bere-berea delako, Dakarreko gainerako auzoetako arkitektura- moldetik aldendurik.

Herriaren bilakaerak eragin zidan harridurarik handiena bizi-esparru honetan, hiriaren errea- litate berrien arabera bilakatu baita. Pentsatu nuen hor bazela materia nahikoa beste bizi- modu bat, «modernitatean» sustraitutako afrikar gizarte bati egokitutakoa, proposatzeko. nahi nuen jakin nola bizi diren leboustarrak beren munduan, eta posible ote zen bizimodu hori inspirazio-iturri hartuta garapen-eredu afrikar bat proposatzea, zeina Mendebal- deko baloreen kopia edo metaketa izan gabe birsortze-saio bat izanen bailitzateke.

/ barrio de Gouye sor / Gouye sor auzoa 26 el objetivo del proyecto también

/ barrio de Gouye sor / Gouye sor auzoa

26

el

objetivo del proyecto también era devolver

Proiektuaren helburua ere bazen irudiak

las imágenes a los habitantes. Para ello preví que las imágenes fueran colocadas ahí donde habían sido tomadas, en las callejuelas del «pueblo». Participarían así en la reflexión que los habitantes tienen sobre ellos mismos, sobre el cuestionamiento de su modo de vida.

bertako biztanleei itzultzea. Horregatik, bada, aurreikusi nuen argazkiak non hartu eta hor bertan, «herriko» kale estuetan, jarriko nituela ikusgai. Partaide izanen ziren, horrela, biztan- leek beren buruen eta beren bizimoduen gainean egiten dituzten gogoetan.

Durante la residencia denominada «ouakam scéno» simbolicé el espacio del «pueblo» como un lugar mágico donde se concentran los

«ouakam scéno» izeneko egonaldian «herriko» espazioa toki magiko gisa irudikatu nuen, non arbasoak elkartzen diren eta bizidunei atxiki

ancestros y que retiene a los vivos. Me apegué

zaizkien. Zaletu nintzen, azkenean, «Herri»

al

final a los innumerables lugares ligados

zaharra zedarritzen duten mito eta erritoei

a

mitos y ritos que jalonan el viejo «pueblo»

lotutako leku ezin konta ahalakoetara, zeinak,

y

que están, la mayoría del tiempo, conser-

ia gehienetan emakumeek gorde dituzten.

vados por mujeres.

Mi objetivo era abordar ouakam como paisaje

urbano para ilustrar la apertura de este «pueblo» al mundo.

nire helburua zen ouakami hiri-paisaia gisara heltzea, «herri» hori mundura nola zabaldu den irudikatzeko.

e .

F-D.

27

/ barrio de ouakam / ouakam auzoa 28 29

/ barrio de ouakam / ouakam auzoa

/ barrio de ouakam / ouakam auzoa 28 29

28

29

/ 31 de enero 2012. concentración organizada por el movimiento del 23 de junio, M.23,

/ 31 de enero 2012. concentración organizada por el movimiento del 23 de junio, M.23, para protestar contra el arresto de su líder alioune tine y contra la candidatura del presidente Wade a un tercer mandato, en la plaza del obelisco. / 2012ko urtarrilaren 31. M.23 mugimenduak antolatutako elkarretaratzea, protesta egiteko alioune tine buruzagiaren atxiloketaren kontra eta Wade lehendakariaren hirugarren agintaldirako hautagaitzaren kontra.

30

RetRatos De un moVimiento CiuDaDano / heRRitaR muGimenDu baten eRRetRatuak 2011 > 2012

Durante un año, coincidiendo con las elec- ciones presidenciales (las décimas desde la independencia de senegal) los senegaleses se movilizaron con el objetivo de pedir el no a abdoulaye Wade y a la deriva monárquica del poder que estaba encarnando.

a través de un amplio movimiento ciudadano hicieron comprender al poder que el pueblo es dueño de su destino y de sus elecciones, lo que les ha permitido sentar las bases de una democracia popular, la cual se está impo- niendo poco a poco en la política de senegal.

urte oso batean zehar, lehendakaritzako hauteskundeekin bat (hamargarrenak, senegal independizatu zenetik), senegaldarrak mobili- zatu egin ziren abdoulaye Waderi eta haren agintaldia hartzen ari zen erregetza-kutsuari eZetZ esateko.

Herritar-mugimendu zabal baten bidez, ulerta- razi zioten botereari herria dela bere patuaren eta hautuen jabe. Horri esker, herri-demokrazia baten oinarriak ezarri dira, eta hura poliki ari da nagusitzen senegalgo politikan.

31

/ 4 de agosto 2011. los miembros del movimiento ciudadano Y’en a Marre se reúnen

/ 4 de agosto 2011. los miembros del movimiento ciudadano Y’en a Marre se reúnen con habitantes del barrio «unité 26 Parccelles» / 2011ko apirilaren 4a. Y’en a Marre mugimenduko kide den Fou Malade rap-abeslariaren kontzertua, nioro de rip hiriko 2Mgrafff jaialdian.

32

kontzertua, nioro de rip hiriko 2Mgrafff jaialdian. 32 / 19 marzo 2011. asentada de protesta organizada

/ 19 marzo 2011. asentada de protesta organizada por el movimiento ciudadano y’en a Marre en la plaza del obelisco. / 2011ko martxoaren 19a. y’en a Marre herritar mugimenduak obeliskoaren plazan antolatutako eserialdia.

33

Y’en a maRRe! la fueRza Del DesenCanto

/ Y’en a maRRe! atsekabeaRen inDaRRa

/

l

a

c o M Pa n y i a :

s

u s a n a

M o l i n e r

&

Marta valle J o

nacido a oscuras, en medio de los cada vez más frecuentes cortes de suministro eléc- trico, el movimiento ciudadano Y’en a marre! (¡estamos hartos!) da forma a muchas de las preguntas a las que debe responder el gobierno de senegal a pocos meses de las elecciones presidenciales.

este movimiento liderado por grandes nombres de la escena hip hop local, ha logrado movi- lizar el desencanto de la ciudadanía del país superando brechas generacionales y geográ- ficas, arrastrando el fantasma de las prima- veras mediterráneas hasta el extremo más occidental del continente africano.

Y’en a marre! toma en primera persona el clamor popular de senegal. lo no dicho se convierte en verbo que se adapta y toma espacio en la vivencia cotidiana de cada senegalés. un mensaje que va mas allá de las formulas mágicas, nacidas al fragor de programas de desarrollo y sistemas tradi- cionales soportados por los antiguos poderes feudales. con frescor inusitado, el movi- miento— o los espíritus como ellos dicen—, entra en escena.

/

kaolack

c

o M o inicio

el movimiento Y’en a marre! nace de la inicia- tiva de un grupo de jóvenes que comparten su hartazgo entre vaso y vaso de té en un salón cualquiera de un piso cualquiera de la periferia de Dakar. alrededor de la tetera, un par de raperos y un periodista procedentes de kaolack hablan sobre lo inaceptable del deterioro del país. situada a 189 kilómetros al sudeste de Dakar sobre el río saloum y punto de tránsito obligado desde la capital para ir

ilunpean jaioa, argindar-eten gero eta ugaria- goen artean, Y’en a marre! (“Leporaino gaude!”) herritar mugimenduak galdera ugari jarri zizkion mahai gainean senegalgo gober- nuari, erantzun zitzan, lehendakaritza-hautes- kundeetarako hilabete gutxi falta zirela.

Hip hopeko artista nagusi batzuk buru dituela, mugimendu honek senegaldarren desen- gainua mobilizatu zuen belaunaldi- eta geografia-hausturak gaindituz, eta mediterra- neoko udaberrien mamua afrikar kontinenteko alderik mendebaldarreneko muturrera eraman zuen.

Y’en a marre! mugimenduak bere egin zuen lehen pertsonan senegalgo herriaren aldarria. esan gabekoa hitz bilakatu zuen, senegaldar bakoitzaren eguneroko bizipenetan egokitu eta tokia hartzen zuen hitza. Mezua formula magikoetatik harago doa, garapen-programen azantzean eta antzinako botere feudalen sistema tradizionalen bidez sortutako formu- letatik harago. Freskotasun ikaragarri batez, mugimenduak –edo espirituek, beraiek dioten bezala– urratu zuen bidea.

/ kaolack ,

H orra H asiera

Y’en a marre! mugimendua gazte talde baten ekimenez sortu zen, mahai-bueltan tea hartzen ari ziren bitartean bere nazka partekatzen ari zirelarik Dakarreko aldiriko zernahi pisutako zernahi aretotan. te-ontziak lagun, kaolacketik iritsitako rapero pare batek eta kazetari batek hizpide hartzen dute senegalgo gobernuaren gainbeheraren jasangaitza.

Dakarretik 189 kilometrora dago kaolak, hego- ekialderantz, saloum ibaiaren gainean, eta igarobide ezinbestekoa da hiriburutik Gambia,

34

a Gambia, casamance o Mali, kaolak es una

de las ciudades más contaminadas del país,

con tierras quemadas por la recogida de la sal, rodeada de inmensos vertederos de basura

y con altas temperaturas que propician la

aparición de mosquitos. es en esta ciudad de

300.000 habitantes que nació el grupo keur Gui, impulsor del movimiento Y’en Marre!.

arrastrar por la capital la etiqueta provinciana de los que vienen de kaolack abre un mar de posibles, mezcla de orgullo de ciudad fea y de indignación ciudadana. el movimiento Y’en a marre! desafía la impotencia y la indiferencia ante un escenario cotidiano de empobreci- miento y falta de perspectivas.

kaolack actúa, entonces, como punto de partida previo a la constitución del movi-

miento. supone el estado mental necesario,

el espejo de un absoluto en forma de miseria,

que se vuelve enorme e imposible gobernar. sin embargo, esa crisis extrema en la que construyen y hacen una vida, se transforma en el mejor motor de la revuelta. una revuelta

iniciada por una juventud que ha activado su capacidad de intervención y grita su hartazgo en voz alta y rimada apropiándose de la realidad.

/

c o M o

J uventu D

brec H a

tras doce años como presidente de senegal, abdoulaye Wade, el eterno opositor de antaño, hace pública su intención de presentarse como presidenciable a las elecciones de 2012. Wade, de unos 87 años de edad, desafía así el texto constitucional que limita a dos el número de mandatos presidenciales acumulables.

ejecutor de los grandes proyectos de infraes-

casamance edota Malira joateko. Herrialdeko hiririk kutsatuenetakoa da, lurrak gatzaren ekoizpenak erreta daude, zabortegi erraldoiez inguraturik dago hiria eta tenperatura altuek eltxoak ugaritzea dakarte. 300.000 biztanleko hiri horretan sortu zen keur Gui taldea, Y’en a Marre! mugimenduaren sustatzailea.

Hiriburuan barna kaolacketik iritsi izanaren etiketa probintzianoa paseoan ibiltzeak aukera ugari sortzen ditu, nahasketa bat sortzen du, hiriaren itsusiak dakarren harrotasunaren eta herritarren suminduraren artean. Y’en a marre! mugimenduak erronka egiten die egunez eguneko pobrezia eta perspektiba- faltako ezintasunari eta axolagabetasunari.

kaolack, hortaz, abiapuntua da, mugimendua sortu baino lehenagotik ere. buru-jarrera egokia da, miserian islatutako absolutu bat, miseria hori erraldoi eta gobernaezin bilakatu duena. Hala ere, muturreko krisi hori, zeinaren gainean eraiki eta bizitza sortu baitzuten, matxinadaren motorrik hoberena bihurtu zen. Gazteriak –esku hartzeko gaitasuna aktibatu eta bere nazka ozenki eta errimaz deiadar egiten duen gazteria batek– bultzatutako matxinada bat, errealitatea bere eginez.

/ G a Z teria ,

arrail era G ile

senegalgo lehendakari-karguan hamabi urtez egon eta gero, abdoulaye Wadek, antzinako opositore betierekoak, jendaurrean agertu zuen lehendakari izateko aurkezteko asmoa, 2012ko hauteskundeetan. Wadek, horrela, 87 urte inguru zituela, aurka egin zion konsti- tuzioaren testuari, zeinen arabera gehienez ere 2 agintalditan jarraian aritu baitaiteke lehen- dakari.

35

tructuras vinculados a los planes de ajuste estructural negociados con organismos interna- cionales por el gobierno de abdou Diouf, Wade gozó de gran popularidad durante su primer

mandato. su llegada al poder fue festejada como

la consolidación de un sistema democrático de

alternancia pacífica en el cual los jóvenes han

jugado un importante papel.

conocido por su capacidad de gestionar la presión de los ciudadanos en las calles de acuerdo con

el tempo de sus estrategias políticas, Wade se

benefició en las elecciones de 2000 del apoyo

de jóvenes raperos que organizaron campañas a su candidatura. tal como recoge el documental

Democracy in Dakar, el potencial movilizador de

la escena hip hop senegalesa volvió a ponerse en

funcionamiento durante las últimas elecciones presidenciales de 2007 con el fin de sensibilizar

a los jóvenes electores acerca de la necesidad

de un proceso electoral limpio y de un voto cons-

ciente.

es dentro de este proceso de politización de gran parte de la escena hip hop que cabe enmarcar la propuesta de Y’en a marre!:

un grupo de jóvenes herederos del desencanto de lo que pudo ser, conscientes de los meca- nismos de corrupción que el poder político, económico y religioso está dispuesto a activar para instrumentalizar la potencia de la indigna- ción juvenil.

conociendo las fibras invisibles que surcan la política nacional y sabiendo los voltios de energía que se quedan flotando en el escenario tras cada concierto, deciden conjugar frustración e idea- lismo. Hacen acopio de la fuerza de una juventud de la que ya nadie espera gran cosa y se ofrecen como voceros de un mundo por construir.

Wadek azpiegiturei lotutako proiektu handiak gauzatu zituen, abdou Dioufen gobernuak nazioarteko erakundeekin negoziatutako egiturazko doitze-plangintzen babesean, eta onarpen-maila handia izan zuen herritarren artean bere lehen agintaldian. boterea esku- ratu zuenean, txandakatze baketsuko sistema demokratikoaren egonkortasun gisara ospatu zen, eta egonkortze-prozesuan zeregin garran- tzitsua bete izan zuten gazteek.

Wade ezaguna izan zen kaleetan bertan herri- tarren presioa kudeatzeko zeukan gaitasuna- rengatik, betiere bere estrategia politikoen egutegiarekin bat, eta 2000ko hauteskun- deetan rapero gazteen babesa jaso zuen, izan ere, Waderen hautagaitzaren aldeko kanpainak antolatu zituzten. Democracy in Dakar doku- mentalean jasota dagoen bezala, senegalgo hip hop eszenaren ahalmen mobilizatzailea berriz ere abiatu zen 2007ko lehendakaritza- hauteskundeetan, boto-emaile gazteak sent- sibilizatzeko hauteskunde-prozesu garbiaren beharraz eta bozka jakinaren gainean egitearen garrantziaz.

Hip hop eszenaren politizazio-prozesu horretan kokatu beharra dago, hain zuen, Y’en a marre! mugimendua: izan zitekeenak eragindako desilusioaren oinordekoen gazte-talde bat, zeina ohartuta baitago botere politiko, ekono- miko eta erlijiosoak gazteen suminduraren ahalmena instrumentalizatze aldera aktibat- zeko prest dituen ustelkeria-mekanismoez.

Politika nazionala urratzen duten zuntz ikusezinen berri edukita, eta jakitun kontzertu baten ostean zenbat volt-energia geratzen diren eszenatokiaren gainean hegan, frustra- zioa eta idealismoa bat egitea erabaki zuten. Haiengandik inork ezer gutxi espero duen

36

/ cultura

c o M o es Pacio

es precisamente su condición de artistas la

que posibilita que actúen como filtro y síntesis del desencanto que supone el movimiento Y’enamarre!unespaciodecreacióndeopinión. un marco de re-apropiación y validación lo suficientemente potente como para que salga de sus líneas y se sienta parte de la comu- nidad. Y’en a marre!, primera persona de un plural que visualiza el hartazgo de la comu- nidad haciendo que la individualidad circule

y fluya creando puntos de sostén políticos,

resultado de confluencias a pertenencias artís-

ticas, generacionales e históricas diversas.

el hartazgo que proclaman parte de un compro-

miso íntimo con la realidad, un compromiso que «cuando nos asalta, rompe las barreras de nuestra inmunidad, de nuestra libertad clien- telar de entrar y salir, de estar y no estar, de tomarlo o dejarlo. así, nos abre y nos desplaza en lo que somos o en lo que creemos ser. nos incorpora en un espacio que no contro- lamos del todo. cuando nos vemos compro- metidos ya no somos una conciencia soberana ni una voluntad autosuficiente» 1 .

constituyen una nebulosa en algún punto impreciso del eje que va del arte al activismo, ponen su cuerpo y su rol de socialmente excluidos al servicio de un mensaje político crítico con el poder y consigo mismo. una herramienta de deconstrucción de las jerar- quías, para reconstruir el poder sobre una base ética. sus canciones lanzan preguntas radi- cales, responsabilizando a la comunidad de su propio devenir, dotándola por consiguiente, con la capacidad para intervenir y transformarla.

gazteen indarrak bildu eta eraiki beharreko mundu berri baten bozgorailu izateko eskaini zuten beren burua.

/

kultura

G

une G isara

artistak izateak, hain zuzen, egin zien posible Y’en a marre! mugimenduaren desilusioaren iragazki- eta sintesi-zereginetan aritzea. Gune bat osatu zuten iritzi-sormenerako. Marko bat, berreskuratze- eta balidazio-marko bat, indar nahikoaz haien lerroetatik irten eta komunita- tearen parte bilakatzeko. Y’en a marre!, plura- leko lehen pertsona, komunitatearen nazka maila ikusgai jartzen duena. Horretarako, giza- banakoek, aurrera ibili eta jario ahala, euskarri politikoak sortu zituzten, lerrokatze artistiko, belaunaldien arteko eta historiko ezberdinen elkar hartzearen ondorioz.

ageriko egiten duten nazka errealitatearekiko konpromiso sendo batetik abiatzen da, halakoa ezen «gainera datorkigunean, hautsi egiten baititu hala gure immunitatearen mugak nola bezero gisara sartu eta irteteko, egoteko eta ez egoteko, hartzeko edo uzteko dugun aska- tasuna. Horrela, irekiago egiten gaitu eta garen edo garela uste dugun horretara mugiarazten gaitu. kontrolatzen ez dugun gune batean sartzen gaitu, eta erabateko konpromisoa hartuta dugunean ez gara, jada, ez kontzientzia burujabea, ez borondate buruaskia» 1 .

nebulosa bat osatzen dute artetik aktibismora doan puntu zehaztugabe batean, eta gizar- tean bazterturik egondako haien papera zein gorputza jartzen dute boterearekin eta beren buruekin kritiko agertzen den mezu politiko baten zerbitzura. Hierarkiak eraisteko tresna bat, gero boterea oinarri etiko berri baten

1.

http://www.nativa.cat/2011/04/el-compromis/

el coMProMÍs, Marina Garcés (abril 2011)

1. el coMProMÍs, Marina Garcés (abril 2011)

http://www.nativa.cat/2011/04/el-compromis/

37

/ 19 de marzo 2011. los dos miembros del grupo de rap keur Gui crew,

/ 19 de marzo 2011. los dos miembros del grupo de rap keur Gui crew, kilifeu y thiat posan con sus fans en la plaza del obelisco. / 2011ko martxoaren 19a. keur Gui crew rap taldeko bi kideak, kilifeu eta thiat, beren jarraitzaileekin, obeliskoaren plazan.

eta thiat, beren jarraitzaileekin, obeliskoaren plazan. 38 / 28 de enero 2012. los estudiantes protestan tras

38

/ 28 de enero 2012. los estudiantes protestan tras la muerte de uno de ellos durante las violencias que estallaran en la concentración organizada por el M.23 contra la candidatura del presidente Wade a un tercer mandato. / 2012ko urtarrilaren 28a. ikasleen protestak, ikasle bat hilik suertatu ondoren M.23k Wade lehendakariaren hirugarren agintaldirako hautagaitzaren kontra antolatutako elkarretaratze batean izandako istilu bortitzetan.

39

Hilando las preocupaciones y las problemá- ticas de un nosotros que hace tiempo era contando por otros.

/ res P onsabli D a D

c o M o

P r o G r a M a

encarnando la impaciencia en un puñado de cuerpos visibles y reconocibles (thiaat, Fadel, kilifeu, Fou Malade, simon, etc.) Y’en a marre! apela a la individualización del descon- tento y a la apropiación de las aspiraciones. ante una escena política fragmentada en un mosaico de partidos y organizaciones civiles de las cuáles surgen grandes frentes de alianzas variables, Y’en a marre! rehúsa de integrarse en el juego partidista.

en un ejercicio de equilibrismo estratégico, el movimiento toma las riendas de los funda- mentos microscópicos de la democracia. igual que los indignados de españa, apela a la responsabilidad ciudadana como potencia real de transformación. esa apuesta por la respon- sabilidad da, no sólo la capacidad real para volver tangible y transformable tu realidad circundante, sino también la fuerza moral que atesora la coherencia y la honestidad para exigir y reclamar cambios a las esferas de poder.

un valor de ida y vuelta que vulnera el sistema piramidal. una apuesta proactiva, que supera la concepción de receptores pasivos que tradicionalmente se les ha concedido a las poblaciones del continente africano desde una mirada colonial. las revoluciones que se suceden, se enlazan y se afectan, ponen los sistemas-mundos en primera persona, exigiendo vivir no solo en las formas, sino también en los hechos.

gainean eraikitzeko. beren abestiek galdera erradikalak jaurtitzen dituzte, komunitatea bera bere geroaren erantzule eginez, eta hura esku hartzeko zein eraldatzeko gaitasunaz hornituz.

Horrela, aspaldian bestek kontatutako gu-aren kezkak eta arazoak ardazkatzen zituzten.

/ erant Z uki Z una

P r o G r a M a G isara

Pertsona ikusgai eta ezagun batzuetan ezinegona baliatuz (thiaat, Fadel, kilifeu, Fou Malade, simon, etab.), Y’en a marre! mugimenduak atsekabearen indibidualiza- zioaren alde eta aldarriak bereganatzearen alde egiten du. alderdien eta erakunde zibilen mosaiko batean zati eginda eta haietatik abia- tuta aliantza-fronte aldakorrak sortzen dituen eszena politiko baten aurrean, Y’en a marre! mugimenduak uko egiten dio alderdien jokoan sartzeari.

estrategia-oreka ariketa eredugarri batetik abiatuta, mugimendua demokraziaren oinarri mikroskopikoen buru jarri zen. espainiako haserretuak nola, hel egin zioten herritarren erantzukizunari, benetako ahalmen eral- datzaile gisara. erantzukizunaren aldeko apustu horrek inguruko errealitatea ukigarri eta aldagarri bihurtzeko gaitasuna ez ezik kemen nahikoa ere ematen du, botere-guneei aldaketak eskatu eta erreklamatzeko koheren- tzia eta prestutasuna biltzeko adinakoa.

Joan-etorriko balorea, sistema piramidala hautsi egiten duena. apustu proaktiboa da, kolonialismoaren begiradatik afrikar konti- nenteko biztanleei esleitu zaien hartzaile pasi- boen izaera gainditzen duena. bata bestearen atzean gertatzen diren iraultzak lotu egiten

40

así se atreven a proponer como mapa de los sueños el decálogo de responsabilidad radical que describe al nuevo tipo de senegalés:

Yo no mearé en la calle porque si la calle está

sucia, debo jugar mi rol y es mi deber que esté limpia.

Yo

respetaré el trabajo del prójimo

Yo

respetaré el trabajo que mantiene

mi

país en funcionamiento

Yo

pagaré mis impuestos

Yo

respetaré la hora de las citas

Yo

gestionaré el consumo de electricidad

Yo

no malgastaré el agua

Yo

me inscribiré en las listas y votaré

cuando toque

Yo aceptaré lo que dice mi constitución pero

me tomaré también todo aquello que mi constitución me permite.

un decálogo de intenciones que va más allá del molde tradicional del nosotros identitario, para subrayar y aupar el agenciamiento del individuo frente a una realidad que acontece. aquí no se trata de la individualización de la respon- sabilidad, sino reclamar la autoría «para hacer

y deshacer la realidad, para autoorganizar lo común».

/

acción

c

o M o estrate G i a

el movimiento Y’en a marre!, estalla y se desarrolla en la urgencia. al igual que la «Democracia real ya» no hay más tiempo de espera. la emergencia del “ser” se cons- truye en relación estrecha con la problemá- tica local, pero no olvida su conexión con el empoderamiento global y la critica al proyecto de globalización neoliberal como sino irrefutable

dira, elkarri eragiten diote eta protagonismoa ematen diete sistema-munduei, aldarrikatuz ez dela bakarrik formetan bizi, egintzetan ere bizi dela.

Hori horrela, ausardia dute ametsen mapa gisara proposatzeko senegaldar berria deskri- batzen duen erantzukizun-dekalogo hau:

Ez dut kalean txiza eginen, kalea zikin baldin badago nik neure zeregina bete eta garbi eduki behar dut.

Errespetuz hartuko dut lagun hurkoaren lana.

Errespetuz hartuko dut nire herrialdea bizirik dirauen lana.

Zergak ordainduko ditut.

Hitzorduak errespetatuko ditut.

Nire elektrizitate-kontsumoa kudeatuko dut.

Ez dut ura alferrik xahutuko.

Zerrendetan izena eman eta dagokionea bozkatuko dut .

Men eginen diot Konstituzioak dioen orori, baina neure eginen dut konstituzioak hart- zeko baimena ematen didan oro.

asmoen dekalogoa, horratik, gu identitarioaren molde tradizionaletik harago doa eta garran- tzia ematen dio gizabanakoaren egitekoari gertatzen den errealitatearen aldean. kontua ez da erantzukizuna gizabanakoarena egitea baizik eta egiletza aldarrikatzea, «errealitatea egiteko eta desegiteko, denona den hori geuk antolatzeko».

/ ekint Z a

estrate G ia G i s a r a

Y’en a marre! mugimendua lehertu eta premiak hartaraturik garatu zen. «benetako Demokrazia

41

para la humanidad. las revueltas en senegal

se hacen eco y son consecuencia del entorno

mundial. sufrimos y somos partes de un todo.

concienciar y sensibilizar son las priori- dades de Y’en a marre!. la creación de posibilidades para canalizar el descontento. una de las acciones principales de Y’en a marre! es la promoción de la inscripción de los jóvenes en el censo electoral para poder ejercer el derecho a voto en las elecciones presidenciales previstas en febrero 2012.

en este sentido el movimiento aspira

a una función de pedagogía cívica activa:

crear conciencia crítica en los ciudadanos, promoviendo los criterios necesarios para

la toma de decisiones y responsabilidades

exigiendo, en el marco de ese ejercicio de ciudadanía real, honestidad y buena gober- nanza al poder político.

como portadores de espejos, organizan acciones de intervención en muchos puntos del país en función de las necesidades y las problemáticas de cada localidad. organizan recogidas de basura en la periferia de Dakar, asaltan los autobuses rimando versos en voz

alta, celebran charlas en institutos para recoger

el testimonio de aquellos jóvenes que todavía

no pueden votar. Defienden a capa y espada

la fortaleza del sistema institucional senegalés

ofreciendo a quien les oye una mirada nueva sobre quiénes somos y quiénes podemos ser,

abandonando lógicas partidistas y dificultando

su adiestramiento por parte del poder.

/ anoni M ato

c o M o

M É t o D o

la gestión del liderazgo es otra de las claves

del movimiento Y’en a marre! en un conti-

orain» mugimenduarekin gertatu bezala, ezin zen jada gehiago itxaron. “izakiaren” agerpenak harreman estua dauka tokiko problematikarekin eta harekin bat eraiki zen, baina bazter utzi gabe mundu mailako ahalduntzea eta globalizazio neoliberalaren proiektuaren kontrako kritika, humanitatearen patu ukaezin gisara. senegalgo matxinadak munduko ingurunearen oihartzun eta ondorio izan ziren. osotasunaren parte gara eta harekin bat sufritzen dugu.

kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, horra Y’en a marre!-ren lehentasunak. aukerak sortzea, atsekabea bideratzeko. Y’en a marre!- ren ekimen nagusietako bat izan zen gazteek hauteskunde-erroldan izena eman zezaten sustatzea, 2012ko otsailean egitekoak ziren lehendakaritzako hauteskundeetan bozkatzeko eskubidea gauzatze aldera.

Horren harira, mugimenduak pedagogia zibiko aktiboa abiatu zuen: kontzientzia kritikoa sortu nahi du herritarrengan, erabakiak hartzeko behar diren irizpideak sustatuz eta botere politikoari erantzukizunak eskatuz, benetako herritarta- sunaren, zintzotasunaren eta gobernu onaren markoarekin bat.

eredu-emaileen pare, herrialdeko toki askotan antolatu zituzten esku hartzeko ekimenak, betiere tokian tokiko beharren eta problema- tiken arabera. Hori horrela, zabor-bilketak anto- latu zituzten Dakarren inguruan, autobusetara igotzen ziren bertsoak kantatzera, hitzaldiak egin zituzten institutuetan, oraindik botoa eman ezin zuten gazteen testigantzak jasotzeko. su eta gar defendatu zuten senegalgo sistema insti- tuzionalaren sendotasuna, adi zeukatenari begi- rada berri bat eskainiz, zirenari buruz eta izan zitezkeenari buruz, alderdikeriak alde batera utzita eta botereari men egitea oztopatuta.

42

nente forjado en torno a grandes anoni- matos y líderes estruendosos, el movimiento

conjuga la existencia de unas cabezas visi- bles que ejercen un liderazgo indiscutible

y se mantienen en continuo intercambio con

los demás integrantes.

tras haber pasado por numerosos arrestos

e intimidaciones, los rostros visibles de

Y’en a marre! optan por la visibilidad radical

de sus actuaciones. el movimiento necesita

y se alimenta de su visualización. Quedaron

atrás modelos de oposición de corte clandes-

tino. exteriorizar y singularizar son claves que acompañan el descontento. su publicidad crea espacios de anonimato para los demás, dando

la posibilidad de adaptar y apropiarse el mejor

traje de indignación.

y vestidos, decir a voz en grito que el empe-

rador está desnudo, que sus ropajes son invi- sibles y que todos sabemos cuáles son los mecanismos que nos han llevado hasta aquí. agenciarse de los propios miedos, desactivar los dispositivos que hacen que la realidad senegalesa se perpetúe en el fatalismo del ir tirando y ofrecer nuevas razones para estar

orgullosos de ser dignos. regalar a quién les escuche palabras claras en voz de otros hasta contaminar las calles de un grito anónimo

e indignado que corra en boca de todos:

Y ’ E N

A

M Ar r E !

/ anoni M atua

M eto D o G isara

buruzagitza kudeatzeko modua, horra Y’en a marre! mugimenduaren beste giltzetako bat. anonimatuak nagusi eta buruzagiak burrunbatsu askoak izan dituen kontinente honetan, Y’en a marre!-ek elkartu egin zituen batetik lidergo eztabaidaezina gauzatzen zuten buruzagiak, eta bestetik, buruzagi horien harreman etengabea mugimenduaren gainerako partaideekin.

askotan atxilotuak eta jazarriak izan ondoren, Y’en a marre!-ren aurpegi ezagunenek auke- ratu zuten guztiz publikoak egitea beren ekintzak. Mugimenduak behar du ikusgai izan eta horretatik elikatzen da. atzean geratu ziren oposizioa egiteko klandestinitate-jiteko moldeak. kanpora begira jardutea eta kasu bakoitza nabarmentzea; horiek dira atsekabeari aurre egiteko bideak. argitara emateak anoni- motasun-guneak sortu zituen gainerakoentzat, eta aukera eman sumindura-trajerik hoberena egokitu eta bere egiteko.

eta behin traje hori jantzita, deiadar egin zezaketen aho batez enperadorea biluzik zegoela, haren jantziak ikusezinak zirela eta denok ezagutzen genituela halako egoera batera eraman gintuzten mekanismoak. norbere beldurren jabe egitea zeukaten eta senegalgo errealitatea hainbestean ibiltzeko fatalismoan betikotzen zuten gailuak desaktibatuta duinak izateko harrotasun-arrazoi berriak eskaintzen zituzten. adi zegoenari argi eta garbi helarazten zizkioten hitzak besteren ahotsean, kaleak haietaz kutsatzeraino, deiadar anonimo eta haserre bat, denon ahotan zegoena:

Y ’ E N

A

M A r r E !

43

/ 7 de febrero 2012. un manifestante se desmaya durante la marcha de los candidatos

/ 7 de febrero 2012. un manifestante se desmaya durante la marcha de los candidatos a las presidenciales, miembros del M.23 para protestar contra la candidatura del presidente saliente. / 2012ko otsailaren 7a. Manifestari bat, konortea galduta, lehendakaritza- hauteskundeetako hautagaien martxan.

44

lehendakaritza- hauteskundeetako hautagaien martxan. 44 / 23 de junio 2011. un agitador en las calles del

/ 23 de junio 2011. un agitador en las calles del centro de Dakar,

durante las manifestaciones que estallaron delante de la asamblea nacional para

protestar contra la ley que permitiría la elección simultánea del presidente

y del vicepresidente.

/ 2011ko ekainaren 23a. Manifestari bat, Dakarreko erdialdeko kaleetan, presidentea eta presidenteordea aldi berean hautatzeko aukera emango lukeen legearen aurkako manifestazioetako batean.

45

46 / 27 de enero 2012. Fin de la concentración de protesta organizada por el

46

/ 27 de enero 2012. Fin de la concentración de protesta organizada por el movimiento M.23 contra la validación de la candidatura del presidente saliente, abdoulaye Wade. la validación del consejo constitucional de permitir que el presidente saliente abdoulaye Wade se pueda volver a presentar provoca la ira… / 2012ko urtarrilaren 27a. M.23 mugimenduak kargua utzi behar zuen abdoulaye Wade lehendakariaren hautagaitza baliozkotzat jotzearen kontra antolatutako protesta- elkarretaratzearen bukaera. izan ere, konstituzio-kontseiluak baliozkotzat jo zuen kargua uztekoa zen abdoulaye Wadek berriz ere hautagaitza aurkeztea, eta horrek herritarren haserrea piztu zuen.

47

/ 7 de febrero 2012. Marcha de los candidatos a las presidenciales, miembros del movimiento

/ 7 de febrero 2012. Marcha de los candidatos a las presidenciales, miembros del movimiento del 23 de junio, M23, para protestar contra la candidatura del presidente saliente. / 2012ko otsailaren 7a. M23 mugimenduak lehendakaritzako hauteskundeetara aurkezten dituen hautagaien martxa, kargua utzi behar duen lehendakariaren hautagaitzaren kontra.

48

utzi behar duen lehendakariaren hautagaitzaren kontra. 48 / 13 de febrero 2012. Hombres delante de un

/ 13 de febrero 2012. Hombres delante de un graffiti sobre la campaña presidencial. / 2012ko otsailaren 13a. Zenbait gizonezko, lehendaritzako hauteskunde-kanpainari buruzko graffiti baten aurrean.

49

/ 25 de marzo 2012. los senegaleses celebran la victoria del candidato Macky sall en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales delante de la sede de su partido aPr. / 2012ko martxoaren 25a. lehendakaritza-hauteskundeetako bigarren itzulia. senegaldarrak Macky sall beren hautagaiaren garaipena ospatzen, aPr alderdiaren egoitzaren aurrean, lehendakaritza-hauteskundeetako bigarren itzulian.

garaipena ospatzen, aPr alderdiaren egoitzaren aurrean, lehendakaritza-hauteskundeetako bigarren itzulian. 50 51

50

51

Élise fitte-DuVal / nacida en la isla de la Martinica Élise Fitte Duval vive en Dakar, senegal, desde el 2001. Formada en la escuela de artes plásticas de la Martinica (D na P, 1986) obtiene también su diploma en la escuela nacional superior de artes Decora- tivas de París en la especialidad de fotografía en 1996.

Desde septiembre de 2001 Élise Fitte-Duval es fotógrafa y editora en la agencia de prensa Panapress, agencia panafricana de prensa con sede en Dakar.

una de sus primeras series «retratos desnudos» que realiza en París donde vive en ese momento, se presentó en la exposición revue noire en bamako en 1994 y en el festival de los tres continentes en nantes en 1998.

Más adelante, y habiéndose ya instalado en Dakar empieza a interesarse en el baile, un pretexto perfecto para captar el lenguaje del cuerpo pero también para profundizar sobre la vida del hombre en la sociedad.

Después de seguir varias compañías de baile contemporáneo en África occidental presenta su trabajo «bailar la esperanza» en la galería chab touré en bamako en 2005, en la galería le Manège del instituto Francés en Dakar y en el festival Panaf de argel en 2009.

en una exposición individual en la bienal de Dakar y en el festival Fort-de-France en la Martinica en 2010 presenta la serie «vivir con los pies bajo el agua», sobre las inundaciones de la periferia de Dakar donde aborda los problemas ligados al medioambiente. con esta mismo trabajo recibe el premio casa África en los encuentros de Fotografía de bamako en noviembre de 2011.

Élise Fitte Duval Martinika irlan jaio zen, eta Dakarren (senegal) bizi da 2001az geroztik. Martinikako arte Plastikoen eskolan ikasi zuen (D na P, 1986). 1996an, Pariseko a painketa arteen Goi-mailako eskola nazionaleko diploma lortu zuen, argazkigintza espezialitatean.

2001eko irailetik aurrera argazkilari eta editore lanetan ari da Panapress panafrikar prentsa- agentzian (Dakar).

Haren lehen argazki-serietako bat erretratu biluziak da (“Portraits nus”). orduan bizileku zuen Parisen osatu zuen, eta bamakoko revue noire erakusketan (1994) eta nanteseko Hiru kontinenteen jaialdian (1998) aurkeztu zuen.

Gerora, ordurako Dakarren bizi zelarik, dant- zarekiko interesa piztu zitzaion, aitzakia pare- gabea gorputzaren lengoaia atzemateko, baina baita gizakion gizarte-bizitzan sakontzeko ere.

Mendebaldeko afrikako hainbat dantza garaiki- deko konpainiari jarraitu ostean, itxaropenaren dantzan izeneko lana aurkeztu zuen bamakoko chab touré galerian (2005), Dakarreko Frantses institutuko le Manège galerian eta aljerko Panaf jaialdian (2009).

2010ean Dakarreko aldirietan izandako uhol- deei buruzko oinak urpean bizi beharra seriea aurkeztu zuen Dakarreko bienaleko bakarkako erakusketa batean, eta Martinikako Fort-de- France jaialdian. serie horrek ingurumenaren inguruko arazoak jorratzen ditu. lan berbera- gatik eman zioten casa África saria bamakako argazkilaritza topaketetan, 2011ko azaroan.

2014ko maiatzean, “casa africa” ren egoit- zean Masasamek antolatutako “Dakar. cuerpo a cuerpo” erakusketa aurkezten da, sariaren ondorio gisa. urte hortako azaroan, hiriburuan

52

en mayo de 2014 se presenta como resultado del premio en la sede de casa África la exposi- ción «Dakar. cuerpo a cuerpo» comisariada por Masasam. y en noviembre de ese mismo año viene a Madrid para una residencia artística con el fin de retratar el clima que se respira en la capital.

arnasten den giroa erretratatu nahian Madri- lera dator erresidentzia artistiko bat egitera.

Madri- lera dator erresidentzia artistiko bat egitera. Élise recibiendo el premio casa africa en bamako /

Élise recibiendo el premio casa africa en bamako / Élise, bamako “casa africa”n saria jasotzen.

53

eDiCión Y pRoDuCCión / aRGitalpena eta ekoizpena

eDiCión Y pRoDuCCión / aRGitalpena eta ekoizpena ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OXFAM INTERMON MÉDICOS

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OXFAM INTERMON MÉDICOS DEL MUNDO MEDICUS MUNDI PROCALDE YANAPAY TAU FUNDAZIOA

wwww.africaesimprescindible.org

imÁGenes / iRuDiak

Élise Fitte-Duval

ComisaRiaDo / komisaRiotza

Mónica s antos y s a n D ra Maunac. Masasa M - Proyectos D e c o M isaria D o

oRGanizaCión Y CooRDinaCión / antolaketa eta kooRDinazioa

oRGanizaCión Y CooRDinaCión / antolaketa eta kooRDinazioa Á F rica iMP rescin D i b l
oRGanizaCión Y CooRDinaCión / antolaketa eta kooRDinazioa Á F rica iMP rescin D i b l

Á F rica iMP rescin D i b l e

/ antolaketa eta kooRDinazioa Á F rica iMP rescin D i b l e olaboRan /

olaboRan / laGuntzaileak

Á F rica iMP rescin D i b l e olaboRan / laGuntzaileak finanCian / finantzatzaileak

finanCian / finantzatzaileak

l e olaboRan / laGuntzaileak finanCian / finantzatzaileak Gestiona / kuDeaketa pRoYeCto iniCial / hasieRako
l e olaboRan / laGuntzaileak finanCian / finantzatzaileak Gestiona / kuDeaketa pRoYeCto iniCial / hasieRako

Gestiona / kuDeaketa

finanCian / finantzatzaileak Gestiona / kuDeaketa pRoYeCto iniCial / hasieRako pRoiektua Diseño / Diseinua

pRoYeCto iniCial / hasieRako pRoiektua

/ kuDeaketa pRoYeCto iniCial / hasieRako pRoiektua Diseño / Diseinua Mónica s antos textos / testuak

Diseño / Diseinua

Mónica s antos

textos / testuak

s a n D ra Maunac / Élise

tRaDuCCión / itzulpena

s a n D ra Maunac / n erei D a Herrera n u e Z , becaria en P r Á cticas, alu M na D el Gra D o

ayunta M iento D e Pa M P lona

impResión / inpRimaketa

e ureka Pa P e l

montaje / muntaketa

Fitte-Duval / l a c o M Panyia: s usana Moliner & Marta valle J o

D e l e n G uas Mo D ernas, cuarto curso, u l P G /

Muntaketa

eXP osiciones c loister

Depósito leGal / leGe-GoRDailua

D l

/

l G

n a

2107 -

2015

© textos / testuak

s us autores/ e G i l e a k .

© fotoGRafías / aRGazkiak /

Élise Fitte-Duval

54

55

oRGaniza / antolaketa

finanCian / finantzatzaileak

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OXFAM INTERMON MÉDICOS DEL MUNDO MEDICUS MUNDI PROCALDE YANAPAY
ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ
OXFAM INTERMON
MÉDICOS DEL MUNDO
MEDICUS MUNDI
PROCALDE YANAPAY
TAU FUNDAZIOA

56