Está en la página 1de 7

Dosarul nr.

15131961201 1-

RoMANIA

TRlBUNALUL HARGHlTA
SECTlA clVlL
,l8
februarie 201 5
edinla public de la
Completul compus din:
PREEDlNTE Bogdan-Radu Jurc
Grefier Gabrie|a Dan

Pe rol

pronuntarea hotrrii privind acliunea de contencios


administrativ promovat de rec|amantuI PRIMARUL coMUNEl
MDRA, cu sediuI in comuna |\,4dra nr,193, jude,tul Harghita, in
contradictoriu cu prta CURTEA DE CONTUR| A ROMAN|El, cu sediul
n municipiul Bucuregti. sector 1, str. LeV Tolstoi nr.22-24, avand ca

obiect litigii cUrtea de Conturi - Legea nr,94/1992,


ln lipsa ptiIor.
Se constat c judecarea cauzei a avut loc in gedinla din 04
februarie 20 5, dezbateri|e f]ind consemnate in incheierea de |a acea
dat, incheiere care face parte integrant din prezenta sentin!,
Se constat depuse la dosar concluzii scrise, din partea prtei.

TRlBUNALUL,

Delibernd, constat urmtoarele:

l. Prin

Sentinta civil

nr.237

3128.09.2011 pronunlat in

dos.nr.1513/96/2011, TribunaluI Harghita a admis exceplia de


necompetent material a tribunaluIui, nvocat de prta Curtea de
conturi a Romniei, 9i, in consecin!, a dec|inat competenta de
solulionare a acliunii in favoarea Cu(ii de Apel Tg, Mure.
ll. Prin Sentinla civil nr.47lo9.03.2012 pronunlat in
dos,nr.1513i96/201 1, Curtea de Ape| Tg. Mureg a admis exceplia de
necompetenl materia| a Cu(ii de Ape| T9, |Vlureg, invocat din oficiu,
9i a declinat competenta de solulionare a acliunii n favoarea
Tribunalului Harghita. A constatat ivit conflictul negativ de competen,t, a
suspendat, din oficiu, orice procedur 9i a inaintat dosarul lnaltei Cu4i
de casatie^ i Justilie s hotrascal asupra conf|ictu|Ui.

lll.

lnalta curte

de Casalie gi Justilie, prin Decizia

civil
pronunlat
stabilit
n ,2855lo7 ,06,2o1
dos,nr.1513/9612011,
competenla de solu,tionare a acliunii in favoarea Tribuna|u|ui Harghita.
lV. Prin acliunea in contencios administrativ, nregistrat pe roluI
acestei instanle sub nr.1513/96l2o11*,._ din data de 21,06,2012,
reclamantul PR|MARUL coMUNEl MD.RA, a chemat in judecat

in

pe prta CURTEA DE coNTURl A RoMANlEl, so|icitnd instan,tei ca,


prin hotrrea ce o Va pronun,ta, s dispun urmtoarele:
anularea
consecinl,
} Admiterea contestaliei
urmtoarelor msuri dispuse:
pct.1 din decizie: stabilirea intinderii exacte a prgudiciului 9i
de recuperare a acestuia
pct.4 din decizie: stabilirea intinderii exacte a prejudiciuiui l
de recuperare a acestuia
pct,S din decizie: stabilirea intinderii exacte a prejudiciuIui l
de recuperare a acestuia
} Obligarea prtei |a p|ata chelture|ilor de judecat.
in motivare, reclamantuI a artat urmtoarele:
Referitor la pct.l din decizie, a apreciat c prerea organului de
control, cum c bugetul Comunei a fost prejudiciat cu suma de
418.743,47 lei, este fals i se bazeaz pe afirmalii nereale 9i ne|egale.
A artat c, |a data contestrii deciziei, s-a rea|izat lucrarea in
propo(ie de 90% din releaua de canalizare comunal pe care o poate
proba i cu procesele verba|e in faze determinante sau pentru lucrri
ascunse, iar pentru restul de executat sunt livrate i stocate materialele
necesare, sUnt asigurate utilajele pentru executarea spturilor i pentru
refacerea terenului.
Avnd in vedere c receplia lucrri|or executate Se realizeaz la
terminarea lucrri|or de ctre o comisie de recepJie numit potrivit legii,
in perioada de execu,tie investiliei orice decontare este doar
temporar, nu este 9i nu trebuie s fie echivalent cu receplia lucrrilor.
PotriVit contractuIui de lucrri, beneficiarul lucrriIor este obIigat s
deconteze |unar contravaloarea lucrrilor justificate cu situalii de lucrri
sau cu alte documente acceptate la plat de diriginte|e de gantier,
inclusiv 9i materialele |ivrate pe gantier care sunt necesare realizrii
lucrrilor prevzu[e in contract.
meniionat c sarcini|e pentru dirigintele de antier sunt
reglementate in mod legal prin art,35 din Ordinul l.S.C nr.595/2007
pentru aprobarea procedurii de autofizare a diriginliIor de antier.
Referitor la pct.4 din decizie, cu privire la acordarea tichetelor
cadou in valoare de .400 lei, a solicitat instanlei s constate c
prejudiciul a fost integial recuperat.
Referitor la pct.5 din decizie, cu privire la plata unor cheltuieli
reprezentnd ,,mese servite" prin care bugetul comunei a fost preludiciat
cu s_!]ma de 5,476 |ei, reclamantul a apreciat c prerea organului de
contl este fals, se bazeaz pe afirma{ii nereale i nelega|e, 9i nu
poate s constituie temei pentru stabiIirea rspunderii civile pentru
recuperarea pre]udiciului.
ln drept, au fost invocate prevederi|e art.7, art.10, art.11 9i urm. din
Legea contenciosului administrativ nr.55412004,

9i, in

V.

Prta, CURTEA DE CONTUR| A Romniei, a depus


intmpinare prin care a invocat exceptia de necompetenl material a
TribunaIului Harghita.

Vl. La data de 30.08.2012 prta, CURTEA DE CONTUR| A

Romniei, a depus ntmpinare prin care a solicitat respingerea cererii


de chemare in judecat, ca fiind neintemeiat, i, pe cale de consecinl,
mentinerea Deciziei nr.16lO2.09.2010 - pct.1, 4 i 5, emis de Camra
de Conturi Harghita, 9i a incheierii nr.v|,352106, 1 i.2o1 o.
Referitor la pct.1 din decizie, s-a artat c entitatea controlat a
decontat contravaloarea unor presupuse lucrri executate iar singurul
document in baza cruia s-a achitat factura este un act justifiativ,
nr,78128.12-2009, in conditiile in care lucrrile facturate nu exist in
realizate iar executarea efectiv a lucrrii contractate nu a fost nceput
nici pn la terminarea controlului. Bunurile cuprinse in actul justificativ
gi facturate entitlii veriicate (barac, |aptop, ,tevi PVC, nisip) nu
f_igTeaz 9i nu au fost inregistrate in patrimoniul instituliei verificate
fapt confirmat de verificarea Listelor de inventar intocmite Tn data de
30.06.20'10. de asemenea, entitatea controlat, de la data perfectrii
contractului 9i pn |a terminarea controlului, nu a avut 9i nu are o
Autorizatie de construire valabi|, nici aIte avize gi acorduri necesare i

obligatorii pentru lUcrarea de investitie.


Referitor ta pct,4 din decizie, s-a artat c acordarea tichetelor
cadou s-a fcut fr respectarea prevederilor legale n domeniu, care
stabilesc faptul c pentru persoane|e care ocup functii de demnitate
pubIic, alese i numite, indemnizata reprezint unica form de
remunerare a activittii, acestea neputnd beneficia de niciun alt spor
prevzut de |ege.
Referitor Ia pct.s din decizie, s-a artat c factura emis de
furnizor, reprezentnd contravaloarea .mas servit, nu poate fi
considerat document justificatlv, intruct din aceasta nu rezult c s-au
efectuat serviciile pretjnse de urnizor. Nu exjst niciun alt document
justificativ sau angajament legal (contract, not de comand, raport de
necesitate),care s ateste legalitatea acestei pl!i efectuate,
9i reaIizarea
preten!iiIor furnizorilor.
ln drept au fost invocate dispozitiile art.115 din Codul de procedur
ciVil.

Vll. A fost administrat proba cu nscrisuri i proba cu expertiza

tehnic judiciar.
."Vll. TribunalUl retine c, in urma auditului efectuat de camera de
Conturi Harghita gi finalzat prin Declzia nr.161201, s-au constatat, ntre
altele:
1. decontarea nelegal 9i nejustiicat a sumei de 410.985,67 lei
p|titi antreprenoruIui lucrrii ,,Canalizare menajer
9i statie de epurare
n comuna Mdra'in baza Facturii fiscale nr. ta ain zb.tz.zoos 9i a
Actului justificativ pentru decontarea organizrii de gantier gi procuirii
materialelor nr. 78 din 28,12,20og, respectiv:

- chiria terenului pentru organizarea antierului (52.788,88 lei);

procurarea, transportul

i montarea unei barci

metalice

(31.937,22lei);
- un laptop Sony (3,581 ,90 |ei);
- 7.983 ml de leav PYC (192.241,23lei);
- 3.000 mc de nisip (130.446,44 lei),
9i sumei de 7.757,8o lei, pltili prestatoru|ui servicii|or de
supraveghere (dirigenlie de antier) a lucrrilor menlionate, in baza
Facturii fiscale nr, 16 din 17 .12.2oo9 9i a unui Crtificat de prestare a
serviciilor in perioada 08.09-10,12.2009, in total fiind vorba de
418.743,47 lei.
2, Plata ne|egal a sumei de 1.400 lei reprezentnd ,,ichee
cadou" primaruIui gi viceprimarului.
3. decontarea nelega| a sumei de 5.476 lei, reprezentnd
che|tuieIi cu mese seryite.
V. Contestalia reclamantului a fost respins prin incheierea nr.
V|.352 din 6 decembrie 20'l0 a Comisiei de solutionare a contestatii|or
(in continuare incheierea),
Vlll, Fa! de considerentele Deciziei, Tribunalul reline c:
comuna a p|tit chirie pentru terenul pe care urma s fie
organizat gantierul, cu toate c nici locatorul SC HUBAU Team SRL, nici
sublocatorul executant al |ucrrii publice nu detineau vreun titlu de
proprietate asupra |ui. Mai muit dect att, terenu| in cauz se af|,
potrivit OJCP| Harghita (Adresa nr. 3083 din 09.07.20 0), la dispozi|ia
Comisiei Locale Mdra9 pentru stabilirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor, deoarece face obiectul legi|or de restituire.
Reclamantu| nu a combtut gi nu a justificat in niciun fe| aceast
situalie de fapt.
ln aceste conditii, TribunaluI constat c rec|amantuI a p|tit chirie
pentru un teren care se afla la comunei,'ceea ce contravine cel pulin art.
48 alin. (2) din Legea nr. 27312006, conorm cruia ,,Ordonatorii
principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficient a fondurilor
alocate investi|iilor (...)" .
2. comuna p|tit, in executarea obligaliei de a suporta
cheltuielile legate de" organizarea de gantier, 70% din contrava|oarea
unei barci metalice, inclusiv cheltuie|ile cu transportul i montarea ei, i
din contravaloarea unui laptop Sony. Aceste bunuri, care i-au fost
facturate integral comunei, au rmas pn in prezent in proprietatea
executantului lucrrii, Iucrare care nu este inc finalizat.
Potrivit expertului, p4ile contractante incheiaser un protocol, prin
care au stabilit c investilia gi obiecte|e de inventar, ntre care s-ar afla 9i
ce|e dou bunuri, se predau beneficiarului dup efectuarea Recep,tiei la
terminarea lucrriIor,
mod evident
ln pnmul rand, Daraca achizilionat este
'12.000
euro (inclusiv
supraevaluat, comuna pltind pentru ea peste
transportul 9i montarea, care ins cost foarte pulin in raport cu

in

valoarea bunu|ui), in condilii|e in care auditorii publici au constatat, n


urma inspectiei eectuate, c este vorba de un container r dotri

interioare 9i fr geamuri, astel de bunuri, care au i dotri cum ar fi u9


cu geam, fereastr, instalalie electric, vnzndu-se cu mai pulin de
3,500 euro inclusiv TVA. Plata barcii in aceste condilii inca|c nu numai
prevederi|e art. 48 aIin. (2) din Legea nr- 27312006 (pct. supra), ci 9i pe
ce|e a|e art. 11 din lnsuc,tiuni|e de ap|icare a|e HG nr. 2812008, conorm
cruia costul organizrir de 9antier trebuia estimat de proiectantul
lucrrii. ln lipsa unei astfel de estimri, comuna a ajuns s plteasc o
sum cu mult peste valoarea bunului achizitionat, pre.|udiciind astfel
bugetul local. Reclamantul nu a combtut i nu a justificat Tn niciun fel
aceast situa!ie de fapt.
Faptul c UAT Mdrag nu a pre|uat in gestiune baraca nu poate fi
justificat de protocolul dintre p4ile contractante, intruct acesta Se
refer la ,,predarea" investiliei 9i a obiecte|or de inventar, 9i nu la
trecerea acestora in proprietatea beneficiarului, care, in lipsa unei
prevederi contrare, are loc la data pl|ii preluIui. Predarea este firesc s
aib loc |a efectuarea Receptiei fina|e, pentru c, pn in momentu|
respectiv, executantul are, teoretic, nevoie de obiectele de inventar din
cadrul 9antierului, dar nu exist nici un impediment ca acestea s intre
deindat in proprietatea beneficiarului care |e-a p|tit. De a|tfel, este i
absurd ca investitia i bunuri|e s nU intre in proprietatea beneficiaruIui
la momentul pllii, in caz contrar ele rmnnd, fr nicio justificare, in
proprietatea executantulUi pentru totdeauna, dac investilia nu se mai
inalizeaz, aa cum pare a fi Situalia in cazuI de fat.
Dar chiar dac ar fi prevzut in protocol c bunurile respective trec
in proprietatea beneficiarului numai la efectuarea Recepliei finale,
prevederea ar fi inc|cat art. 48 a|in, (2) din Legea nr.27312006 (pd. 1
supra).
Argumente|e referitoare la pre|uarea in gestiune a barcii sunt
va|abile i pentru ca|culatoru| de tip |aptop marca Sony.
3. Comuna i-a p|tit executantului lucrrii 239.262,7 lei,
reprezentnd 10.275 ml de levi PVC SN4, pe care, in ziua emiterii
acturii le-a predat Tn custodja ace|uiai executant. in aceeagi zi,
executantu| a predat Jevile in custodia Sc HUBAU Team SRL, de la
care le-a cumprat. Auditorii publici au constatat c, in realitate, levile au
fost cumprate de SC HUBAU Team SRL de la SC Teraplas Bistrila SA
6 luni mai trziu, adic la 22.06.2010, potrivit Contractului de vnzarecumpjrare incheiat intre cele dou societli.
Deci actele juridice n baza crora a fost efectuat plata erau
fictive. Prin aceast manoper, Comuna l-a creditat, fr nicio justificare,
pe executantul Iucrrii, care a beneficiat de suma de bani cel pulin 6 luni
fr nicio contraprestalie. De apt, pn |a data terminarea auditului
public, rec|amantei i-au fost livrati numai 2292 ml de teav din cei
10.275 ml pItiti in avans.

Reclamanta nu a comrrtut i nu a justificat Tn niciun fel aceast


situalie de fapt.
ln aceste conditii, prejudiciul const ce| pulin in foloasele
nerealizate prin plata in avans, r nicio justificare, a levilor.
Dar, in p|us, nu exist nici un document care s ateste, in mod
clar, c,tevile au fost puse in oper, expertul deducnd acest lucru din
stadiul de efectuare a lucrrilor. Dar chiar dac, potrivit stadiului de
efectuare a |Ucrrilor din prezent, cel pulin o prte din .tevi au fost puse
intre timp in oper, |a momentul auditului nu se efectuaser astfel de
lucrri, ceea ce inseamn c Decizia gi, pe cale de consecin!,
incheierea, sunt lega|e i temeinice cu pririre la existenta prejudiciuli_ri,
Efectuarea ulterioar a lucrrilor nu reprezint dect o reparare cel pulin
pa4ial a prejudiciului existent la momentul auditului. Desigur c, a9a
cum prevede art. 33 din Legea nr. 9411992, rmne ca Pnmaru|
comunei Mdra s stabileasc intinderea exact a prejudiciului i s
dispun msuri|e pentru recuperarea Iui in msura in care nu a fost
reparat pn in prezent.
4. Situalia este similar 9i in privinla nisipu|ui, care a fost p|tit de
comun fr s existe, la data auditului, nicjun document care s ateste
c i-a fost livrat gi c a fost pus in oper. in aceste conditii, punerea sa
ulterioar in oper, dedus din stadiul in care se afl n prezent lucrrile,
nu reprezjnt dect o reparare cel pulin partial a pre,ludiciului constatat
de auditori. Auditorii pub|ici au constatat, efectund i fotografii, c, pe
gantier nu exista dect o cantitate infim din nisipul pltit, peniru aceast
constatare, dat fiind cantitatea mare contractat (3000 mc), nefiind
nevoie de efectuarea Vreunei operatiuni specia|e de msurare. in pIus,
nici reclamantul nu a sustinut cu ocazia efecturii auditului c avea
depozitali pe gantier 3000 mc de nisip. La fel ca in cazul tevilor,
urmeaz ca reclamantu| s stabi|easc intinderea exact a prejudiciului
gi dac acesta a fost sau nu reparat intreiimp, existenta Iui la momentul
controIuIui fiind de necontestat.

5. Plata sumei de 7757,8O lei dirigintelui de antier pentru


de supraveghere a lucrrilor pentru lunile septembrie-octombrie"'servicll
2oog,
n conditiile in care contractul cu executantu| |ucrrii s-a incheiat in
decembrie 2009, adic fr ca in lunile septembrie gi octombrie 2009 s
se fi efectuat vreo lucrare, este in mod vdit nejustificat,

Argumentul expertului, potrivit cruia in Iunile septembrie l


octombrie ar fi aVUt loc pregtirea investiliei, este Vdit nefondat, din
mome_.r]t ce, la momentul respectiv, nu exista Un contract de achizitie
public i nici dovada efecturii Vreunei lucrri de ctre executant.
Contractul de prestare serviciilor de ctre dirigintele de antier prevedea

c serviciile prestate se vor plti cu

1,5o/o

din valoarea

|ucrrilor

decontate de executant in luna respectiv.


6. Motivul invocat de rec|amant reeritor la plata tichetelor cadou
const in faptu| c sumele au fost intre timp restituite de primar gi
Viceprimar, or aceasta nu afecteaz legaIitatea i temeinicia Deciziei 9i,

pe caie de consecinl, a incheierii, ci reprezint numai o reparare a

prejudiciului care a existat, plata efectuat rmnnd nelegal.


7. in ce privete decontarea sumei de 5.476 lei, reprezentnd
che|tuie|i cu mese servite, intreprinderii individua|e Szcs llona,
Tribunalul constat c opera,tiunea s-a fcut in baza unei facturi in care
este inscris exclusiv 'Mas servit". Chiar dac, aga cum sustine
reclamanta, exist 9i un Proces-verbal de receplie incheiat cu
intreprinderea individual, auditorii publici i Comisia de Solulionare a
contestaliilor au relinut c angajarea cheltuielii s-a fcut fr contract,

not de comand sau raport de necesitate, astfel c s-au inclcat


prevederile art. 23 alin. (1) din legea nr. 27312006, conform cruia
,,ordonatorii de credite au obligalia de a angaja gi de a utiliza creditele
bugetare numai n limita prevederilor i destinaliilor aprobate, pentru

cheltuieli strict legate de activitatea institu,tiilor publice respective (...)" ,


Faptul c in bugetul local era prevzut un Angajament bugetar de
10.000 |ei pentru zilele comunei ,,Madarsok Tallkozoja", nu inseamn
prin el insui, adic in lipsa unor a|te documente justificative, c era
aprobat plata a 5.476 |ei pentru mese servite. Drept urmare, aUditorii
au apreciat corect c a fost inc|cat textu| de |ege menlionat.
lX. ln concluzie, lncheierea este legal i temeinic.

PENTRU AcESTE MoTlVE,


iH Nuuete teclt,

HoTRTE:

Respinge acliunea formu|at de rec|amantu| Primarul Comunei


Mdra impotriva prtei curtea de Conturi a Romniei - Camera
de conturi Harghita, cu sediuI in municipiul BucUreti, sectorul 1, str.

LeV ToIstoi nr.22-24.


Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs
se depune |a TribunaIul Harghita.
Pronunlat in edin public, azi, 18 februarie 2015.

PREEDlNTE
Bogdan - Radu Jurc

penfu B,R,Jurc, rlind plecat ill concedju de odihn,


,emneazi pr<leJ'rttele in.IanIci Toina Ajinei
s.s.irulesc/i,abil

GREFlER

Gabriela Dan

pentru Gabriela Dan, fiind in concediu de

odihl,

.,

semneaz grefierul 9clscclie civil Mibi]esbu Eusebiu

s-s-indesci[tabil

ll

pc n l'cdforni ta