Está en la página 1de 4
 
2 MORFOLOGIA DE SUELOS2.1 CONCEPTO DE SUELO, MORFOLOGIA DE SUELO, HORIZONTE, HORIZONTEDE DIAGNOSTICO Y PERFIL DE SUELO.Es la capa supe!" #e la $!ea #"%#e se #esa"lla% las a&ces #e las pla%$as. Es$a capa es u% 'a% #ep(s!$" #e a'ua ) al!*e%$"s paa las pla%$as. Las pla%$as $"*a% #e es$a capa l"s al!*e%$"s ) el a'ua %ecesa!"s paa cece ) p"#uc! c"sec+as.La c"$ea $ees$e es$- "*a#a #e "cas #e #!s$!%$as clases. Es$as "cas se #esc"*p"%e% ) #es*""%a% p" la acc!(% #el a!e, #el cal", #el &", #e la llu/!a ) la se0u&a, #a%#" lu'a a la "*ac!(% #el suel". La pa$e supe!" #el suel" se *ecla c"% es!#u"s #e pla%$as ) #e al'u%"s a%!*ales c"*" l"*!ces, "*-%#"la capa /e'e$al, lla*a#a $a*!% capa aale.S"% l"s a$!u$"s "se/ales aca*p" #el suel" #e%$" #e l"s /a!"s +"!"%$es #e suel", c"% la #esc!pc!(% #e la clase ) el ae'l" #el"s +"!"%$es, es #ec! su es$uc$ua, c"l", "*a, $e3$ua ) c"%s!s$e%c!a e%$e "$"s.El suel" es$- c"*pues$" #esus$a%c!as s(l!#as, a'ua ) a!e. Las sus$a%c!as s(l!#as, s"% l"s es!#u"s #e pla%$as, a%!*ales /!/"s " *ue$"s ) l"s *!%eales 0ue p"ce#e% #e la #es!%$e'ac!(% ) #esc"*p"s!c!(% #e las "cas. E% el a'ua se #!suel/e% l"s *!%eales #el suel" paa 0ue las a&ces #e las pla%$as pue#a% $"*al"s. S!% a!e e% el suel" se *uee% las a&ces #e las pla%$as ) l"s pe0ue4"s a%!*ales 0ue /!/e% e% l.A *e#!#a 0ue las pa$&culas #e la "ca se #es!%$e'a% ) se *ecla% c"% l"s es!#u"s /e'e$ales ) a%!*ales, se "*a% las #!ee%$es capas #el suel". Es$as capas "*a% el pe!l #el suel".El pe!l #el suel" es u% c"$e /e$!cal #el $ee%", 0ue pe*!$e es$u#!a el suel" e% suc"%5u%$" #es#e su supe!c!e +as$a el *a$e!al "!'!%a!". Al "se/a u% pe!l pue#e% #!s$!%'u!se capas 0ue se #e%"*!%a% +"!"%$es, #a#" 0ue su #!sp"s!c!(% suele se +"!"%$al " su+"!"%$al. Ca#a u%" #e ell"s suele $e%e caac$e&s$!cas ) p"p!e#a#es
 
#!ee%$es e% u% *!s*" suel", #e a+& la !*p"$a%c!a #e su !#e%$!!cac!(% paa es$u#!al"s, #esc!!l"s ) *ues$eal"s sepaa#a*e%$e. La e3!s$e%c!a #e +"!"%$es -c!l*e%$e #!sce%!les %" es u% e0u!s!$" !*pesc!%#!le paa 0ue u% #e$e*!%a#" *a$e!al pue#a c"%s!#ease 0ue es u% suel".L"s +"!"%$es se #el!*!$a% a$e%#!e%#" a l"s s!'u!e%$es aspec$"s6
De "*a *-s e/!#e%$e p" las #!ee%c!as #e c"l".
P" #!ee%c!as e% las p"p!e#a#es *""l('!cas6
o
Te3$ua.
o
Es$uc$ua.
o
Ele*e%$"s 'ues"s.
P" #!ee%c!as e% p"p!e#a#es as"c!a#as6
o
C"%s!s$e%c!a6 c"*pac!#a#, plas$!c!#a#, a#+es!/!#a#, !a!l!#a# ) #uea.El suel" 0ue#a #el!*!$a#" e% su pa$e supe!" p" la supe!c!e #el $ee%", su l&*!$e!%e!" pue#e esul$a *-s #!&c!l #e #e!%!. Te%!e%#" e% cue%$a 0ue l"s p"ces"s #e "*ac!(% #el suel" p"#uce% *"#!!cac!"%es e% se%$!#" /e$!cal.Paa es$u#!a, #esc!! ) *ues$ea u% !%#!/!#u" suel" se #el!*!$a #e "*a a!$a!a u% /"lu*e% *&%!*". El S"!l Su/e) S$a 7S.S.S.8 #el Depa$a*e%$" A'!cul$ua #e Es$a#"s U%!#"s 7USDA8 u$!l!a c"*" u%!#a# *&%!*a #e *e#!c!(% ) *ues$e" el pe#!(%,l" 0ue pe*!$e e*plea *$"#"s es$a#&s$!c"s ) #e$e*!%a la puea #e u% *apa #e suel"s.El pe#!(% es u% /"lu*e% a!$a!" #e suel", c"%s!#ea#" c"*" el *-s pe0ue4" 0ue  pue#e ec"%"cese c"*" u% suel" !%#!/!#ual, cu)as #!*e%s!"%es la$eales s"% su!c!e%$es  paa pe*!$! el es$u#!" #e las "*as #e l"s +"!"%$es ) sus elac!"%es. Su supe!c!e  pue#e se #e l a 19 *2, se':% la /a!a!l!#a# #el suel". Su e3$e%s!(% /e$!cal c"*pe%#e #es#e la supe;c!e 7l&*!$e supe!"8. +as$a la apa!c!(% #el *a$e!al "!'!%a!". S! l"s +"!"%$es s"% !%$e*!$e%$es " c&cl!c"s, s! !e% ecue%$es a !%$e/al"s l!%eales #e 2 a < *, el pe#!(% !%clu)e la *!$a# #el c!cl", s! la ecue%c!a es c"% *a)" !%$e/al" se #!ee%c!aa% #"s suel"s #!s$!%$"s 7S.S.S. 1=<>8.
 
 L"s suel"s pese%$a% u%a /a!a!l!#a# espac!al s!'%!!ca$!/a c"% ca*!"s la$eales 'a#uales. Pe#!"%es cu)as caac$e&s$!cas /a&a% #e%$" #e !%$e/al"s #e u%"s a "$"s pue#e%a'upase e% u%a *!s*a u%!#a#. Se $a$a #e !s"pe#!"%es6 c"%5u%$" #e pe#!"%es c"%$!'u"s 0ue c"%s$!$u)e% u% p"l!pe#!(% 71=?@8.
Horizonte de Diagnostico
2.2 NOMECLATURA PARA HORIZONTES DE SUELOD"uc+ae/ !%$"#u5" la u$!l!ac!(% #e las p!*eas le$as #el alae$" la$!%" paa #es!'%a l"s suces!/"s +"!"%$es #e u% suel". Es$e us" se +a 'e%eal!a#" e% el -*!$" *u%#!al, )a 0ue esul$a u%a a)u#a e3$e*a#a*e%$e :$!l paa $a%se! !%"*ac!(% e% *""l"'&a #e suel"s. L"s +"!"%$es p!%c!pales se #e%"*!%a% A, B, C, e$c. N" "s$a%$e, +a) 0ue #es$aca 0ue las #!s$!%$as e%$!#a#es 0ue se /!e%e% "cupa%#" #e la %"*e%cla$ua #e +"!"%$es %" +a% l"'a#" u% acue#" c"*ple$" al "5e$" #e u%!"*!a la s!*"l"'&a.El +"!"%$e A, es la p!*ea capa 0ue /e*"s #e a!a +ac!a aa5", cua%#" e3!s$e. Es #e c"l" "scu", p"0ue $!e%e *uc+a *a$e!a "'-%!ca ) se /e% *uc+as a&ces /!/as " *ue$as, l"*!ces, !%sec$"s ) a%!*ales *u) pe0ue4"s.El +"!"%$e B, es la se'u%#a capa 0ue /e*"s. Es #e c"l" *-s cla" p"0ue $!e%e *e%" ca%$!#a# #e *a$e!a "'-%!ca.El +"!"%$e C, Ma$e!al "!'!%al. S!% #esa"ll" #e es$uc$ua e#-!ca, %! as'"s e#-!c"s. Bla%#", suel$", se pue#e ca/a c"% u%a aa#a. Pue#e es$a *e$e"!a#" pe" %u%ca e#a!a#".El +"!"%$e H, s"% es$a$"s " capas #"*!%a#as p" *a$e!al "'-%!c" "*a#" a  pa$! #e acu*ulac!"%es #e *a$e!al "'-%!c" %" #esc"*pues$" " pac!al*e%$e #esc"*pues$" e% la supe!c!e #el suel" 0ue pue#e es$a a5" a'ua.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505