Está en la página 1de 14

'"

, . ,

-- - - ---~~-~------

~ ,

i~1

D' I!F'\. ~l~ ~

..

.. _. __ \ IC~piTU'~O II

'~~!I!W' ,YI iii'

.'

,..,

]LOS PALlDIIGMAS EN [A CIEN'ICIA DI LA EDUlCA,C]:0, '.1;

5,'U',S SfIGNI',IC " . OSI 'y ,~, F.EN~W,'DI.' " -"'II! LA THOI i,.

..

..

I •"

..

, I

..

i,

- ...:II... 'II .. III II- -, '~:""dd l- . J: ,II ,-

HilL ~. S _ :.IUftW mt'J~. I~ _: ~ ,51\I~O' >X, se filii I51D '. 01 an'" iCJl· Ie no . e

_ 'I' d b [ -. I· 'i

una de'l,e,m!na .. _·~ ,~lQrma cc co nee l_lI' ,_.; c enc '3 soe .• qu _-ctua~mr- ~~E!e'

dC,111~na, eJ paoo',ram3 CU!I[Ufa[ de ,Estados U'Aldoo~ AUstr-a1 la y~ basta. c! e,t[,o ,punllD'1 de. 'Ci:mft B!tr1e taft I.~ .Esm, Ico,ncepcI6n. se ,asOC'lal ICQ'.munmeo,.·

. e C(Hl -las ctenetas beht."j:lo,rls.,'tas;~ ~hlPQn!e~ u na se.pamci!~n. de ~a cteacla

, ... , .' -"':.~ 1·,·" ~.'~.,~,-, .. ', ~ '.' .;::-.;'-':-,- -" . Id . d"1 - ·,·d·, ··-':,-~·:l

.re5.pec[.o r ... e. 0., ICUesUODe5 ,mOClJl S Y Ii;UCI5., UBI. .:_ I,~~_. .' I. m.w,· . sqcJI

'com.O 100, jiU ·,to de sls temas de: 'varjab~ , ~~' e c-_pldcu' dUe.I!. Deiab,les"( i. -_, •

'I e com 0 e - .. it iIift)lll i"'" . D''';'m- . C- A, els C! tA" ~ '..,.11 b'· en,gc!t,,.., jj!! el .E" z .... ·Itd m-' - ""'iiI •

I e;jjj!! .' -.' . I, ". ':.,: 5,lS"e~, '.- ~':_ '~ ul r - I.:_-V:)I '1IioO' " ,~ ~ ,~;.. ,a, : g I 1~!I.!fig I ~ ~ _ iiJJL:I'...,,,,,, ~ _,~ .

del ,aula) y ], adopcl(j~D, - e ,en.auaj:es formales , lDa~e - aticctS .. ~ ~.' express ,r_~ P1IoIIiES'!. y ,~'as. cehlcw.on.re.sl ,sc:u.:i:a!les _Para_.Q1Ulll'erOSOSI c.I,£nt£~

'1" cos SOtbll~elll e.S.EOS supueates repres ~ntID ~a [O'fma de raclcr - Jl~dad mis ncrfee:·' :.' lC3JlD.d~~ ~. o,~ ,I, _. euJ w,r-a. occide.D.ta1. 'v son lOB un.llt 'lS q!~ ue pue,cr n d.irri·sU "e,g( - ,~am:_ ote: el desarfiO,]O d· J b e~en~i.a s· :.:- ~ I· ~ plar o 'to lado'ml se han oOID,veal,d.o haSfa cd p;u ·10 leu ,-: ~. ~ te de' nuestess deftntctones ootidianas,_ que se mgno:a e 1~.i\SQ:rlC3do, mas ge'oe'fal de "Icmp .lri,cO,n I enteadtdc como , ItrrDC wo'n CIll:i,da ~' osa a ,105 feoI6men05;; :!O IC-QO~ u!a~;:UJSli:IC I 01D:1, el [~efm W.lO se defir ne de: 'IllD m,odor ,mjs res n }d 0. ps __ ~ desI,gn;Jf s6 o a cuafttlfilab~r'. !~ predor - : jJ de' esm. fOrD1l_- [:_'IC' fUOf[l-:- ~

. - " • J ,i .... .i'i d . d ·,A d I~'

rmento Clle,DiU co sueie II aco,mpwia"~JO' por una Ie·· uccson oe _OS"I, o-

blemas m,elodo,io'gicos, a :'35 iEecn~cas, de :j'vesti,pd,ao;; D.·.-' . -Sfe modo

'i!, roo n'iIl 'd- ,1I!1!ni"'~ q' - lo ·ii"'fi'!t";I'i:!' tmportante r~a- .... lU:. !I!:!i e;1 1111''1100-' [ liIll!!~iIi'i!ilIi,...II"'~!'"ilF"O· 'IIIF

.!il!C 1;...'-:" -~~' :::__,II/WIL.iA ._1 __ . ""'"' .11.. .iI.;I,,~ ill, '.~Vil.~.lI.r,,"", ,'UJ.'. 'W '_ :";11'0' ~." '~~1Ii.ai1:.:l iliU!N;.,.. .:

me[Qdom.16,sj,c,o:~;'p or ej'-e,m,p,io ~ : _In l.up,(" de utU.lDlnI ler,~,[\eriosi de lerolrIas s-us'taor[ivas: para establecer las, ,8eD,e:mUzac,~.'o\n~. lesw se determman mediante IClonuastes, de hip6'tel~s; ..

En. semelante IC-OU£ieDOI .' e plerde de YlSl[I I .naturaleza de 11. IaZ,bn. ~y Ide la .ioa·,ea. eome algo CQ,DSILlUldo .. co.nse~-.d~',soc·a~:_, ·ente- l.a5

J ',[!"",,-, If'" ,. '-'-'~dl'- u - .. - -...:I\-..Ji ,,. ......... I-I'--II' ..... I:! -- .- .. 11 .. -

~ .~'Ii3, ,lie' 'IJLI:~ rupl.utaSi .pieirl,u • Uj:ll'5; ~n ,D_ue.gq .. soe_e~_.' .. ~1ilIi1:eci :m' .. e.liIII~ 'WfIl!!!O ri!!!I, 1I!R1I,~

~Ug sobre lla paldlcaci6n dj I: .~- b~ 'c1io~es. m_nJes d ,lmc!~ titiM. C' 'O)'OOQ C3im:ietod Q ~os imfomel cl~:rm[[fh;DS del iiIl'dd~e .l1l!udleat. de' _=, Ista de las. 1":1':-0 I" IUas mtJestnln -_, 'AJlne ,- 'bi I:~ [ .' d, de es.w '~_IOn, .. ,~HD e·rniw'8o,. II , " 'ez alOilada la kim" ,I .' em 6.11. kiuiclaJ.

s Ibnu. ~ hlS I '. "OS p:u.3 q,uer pon,P'il [i-En_dio '11 :t. rmme.dM: pm-'-OCIdos pof' ,

_ tt"'Q:ne5, .lR[)

---- - -- ---~~ ~....,........,,~~

~-_ .... - --

-- -- ..

-

-------- ----,___----=-----~-~----- ............. ---_6~-----.-- - -~--

Il'ne' m.l.iII, D!''*'O-·"'IlIQi.I1.iII,'II:'' v T .,e .t""fiM. 1111J1i'llm"D, I, '111"'10~~ ,C' I'r!.'Ih:1TilEiill,i""'~,e ,~1I!!l tVln,~ .• , ... 'Y~I ~- ~ ~v- . U'~lll . I ~~ . I~Jj"'lillL~,r\ll~

'Pa.n1 desarroUI.=, Ia id,ea, 1':le la CCuIstruoC~'Dn soctal die hi racio",,· m ~

dad, pa.fti,remos de 'la nocion de pac-adlgma. ICI~le_- [lOCOI =_Ibo',rada :por Kuh,Q (19'10). las 'C,Q.m,unidades ctenn teas desarrollan conJ. nros ,,'- -},+ culares. Ie ,cue'stio_ '·~5,~ m~todol Y' ,PfDce.d~.mien',tos, ·,o,e' coo":gUl.m,n m '~ !ri'c 5 d,iscipUnaf.!e.s e plara.· w:~~,ma I.' Cuando un ~ndivll_ UOi se rornla: '~nl -_' aa ,oomun~dJ!d ,ci,en,tlfi'Ol'I' sue e il -_,teliolt,.~· r Iss ::-re'd1spos,i,cwo' res halei, bJ real mplrc:_ms en las ,30fviidad. 5 de ,d~ch ,oomunid31dl IqUIC S I e,gnvi· rten en SID mttndol !.' e referencia,

La lr-e ,I.-C ar.adi, ',zn2 llama 13 at,·'Il,ciOn. so . e e,~ heche ,d'" I. ',Ie m .

ciencla i(i:o.in:~,~,n . lconju ntos de c'O"~,iu~'omi,os'l cuesuones y m,el-.·: os q,UI_, alii Ju:an t bllbor Inve sliS- dOlct La! hllipon ncia de los ,-h!'m. Dltos "':radt'mat'c,C),s de. Ia c'~,encL If!striba leo I: ue, en vez d~ mas ~1iI:iL~ 1IIi1~

. - ~ ".

Icom,o, . ales consEiltuy.e'n Iss "reglas de'I jUhe ~ ,Oli' •. ue Idiri,,-eD la·· ~'al'C3S,

de'la investm:.ac·4n." Kuhn (1970) se reflere s leSE'OS Ie')" merues pm-a.,.1 ~g".' m,~ _fe,05 cu.' ndo in' tea que Is ch!'nc,~, tl Die eomponemes no solo '00-",· nm~jv,os~ S,hlQ, lam~ll,e.n l-m'DCilo,fiLJe's: y ,poif[~eos,~ Ie,. ando los, ~UdlV~' DOS, se 'or,mm en una comunidad int: 'ec_u31~ I, srenden modos d_ .:~OSIr~ i ver" II ~s'e'.otir·" y a!tJtU:~L .. 'E, '·lltS, .pred,ms, JJsici.on 5 coS I, ,,.,. ,i,mpJciI3IS en los ca.m:po,s de estudlo que el cienltffic,()i ,a p rei . 'dJe' ,I. de,U,miw cU'ando d B .. De' Ie! a!canoe " los 1 ImHe,$, de I~' invesapc'~61,o 'en ,su _. -"ea. de' coood.-

~emo~ ~

'C' pueden d,isltlngulr los supues IC'S'PI, npl105 de' Un puadm,gm . con'S,ider,:' ndo que, 5U d!sc 1 rse eS\'a ~o[mado 'po ~ v,ari :,5: n,w'veles de' ~b~~"-I ,~~C~· c',6n.., 'O.i"cbos n.ive es eoexilten, Y' 5J.' su .' ··.'(lle.D.;_ nos JILgj.ros .. J!IJeD:,.~ gIl'ale '0[.: .lila ~lo1!!' tie 1a elencm.: se reftere a, 35 cuesnoaes, c.o.nte'oidos

~:, m,t!itodotS: de las, lnvesril ctoaes, ICOI,mIQ' ,SOD II~a C0ll1s1stmcia b1," :h::aljl 1a

va Idez, de IOI,coAce.P~OI,O de' los ,insaumentas y 13 .~,iab~'ddad de las te.CNCISi" En, un nl¥el .Dl~: ,p.llo!1undo, cab ,.wo,D,oe1b,i!· la io' .. ' 15. ',;G3ciO,n co,ma IUn meaf,e:n"uI r euya nac.mliw ,g'c'oiea un e.s·,.·: 0 101 -Iornm ,de

pe 'IS m- -·I~.slnlt,o D11iI'lCbo" me ~""I'DHI'DII'II""iII'J~"'! 1"'0-:-:·-·;1 en sucueseoe ill"" con ',i""'~. nses

.~ II :_. _ WltIi- "" _:_'111 ~.,' -=. l _,_" .~~~ ~lbiCiil~g! I~ !\.ii' __: ~ ~II\~ I 1~!WrUJ,= :·\~V·~l ;Ii) .U.' -, '''-~\ll' -:'~ ~ __ II.\' ~

que no se ,exL.Ji:ch,a.n .·.n Ios debal't-,s c1 ntffico:.s: formales, ! rero Iq ae permi[,e_. que Joc .. cOD.meni,do5 'y mletodoc:_' de las: inve:u;~pcij,on,es, s. ' 'con ....

,~~ .•. IQII' .. n pm 'U£!ii1bI14'~' Y' iii"Qiijo'O' 'ab'-' 'iE!'

~,~~~II;.!!j", '1 I, . .w' i.-Ia'ili ':J,&I!Iii;.~ , .. , "~~. ·!n· .... 1 .' ~" •

",'lrti,cipar _len e'l I~~.is:,cu. 'so de la ch;!'.nc.i ~ es: Clear image,D.e.s sabre' em . nuado SOCial (:O,D las palabras .,. ,re,,'las; dlel, 1.lellltllje EI concepro de CUm,IUC3" per t!'lemp'l,o" -e's una ab,~ .. ttmcc:6,o, Ique Ies : esc~[3, 1,.~tU a ,b.15 an' -opO~og,os pam ldear euesnones y di.rm,,' i.r-Ia. IObSc!-fV3JC]OC y -a inlier .. p'.fie',.,c~,6n de ,~Oi lenthn nos ,',UimanD~, (Ktuckba n 1.9419)" Coneep . ~ Uzar e mundo ~om[l?' ' ctJtum.~ 5,i,goifl'Qj efecnsar .I~I o,perac'"6n U1UlS;i~ llva Cion ·ta. rea .'·dad;; le~ con epto de cuhu.m no !lefih~p om coota _ e~xp,eriencl.a 51,nO que -,:e,rm,j,l;e' suponer que tlOSI ~"_'nt5lmenos :'~igu,c'O 1 -"as pautas, ,E~ coacepeo del cum._: .. fa ,50110 0 rece una vj_·~,ion. parcial de ,~o e.:dS[C"Onb~., IP'OI,ne' e'i ,1,Ce'O,[O en c.:iertJ()'5 0'-1.: jle£os~ '. roceses .' cUalUdad:es,; diCe aJ .~ovest~gado·r: "repara ... n. esto" 0 "estas ICOSUI van u,_lidas~. La estrucarra de semejante .. 'nguaJ,e _, tine" 1£5 neutral .. Se e'OCUI.,n1lr3 repl,em del sup uesros :i:ncollscb~~'D[es , . ce ea i. e IcOI,mo es (:-) m.u.ndo y b

natruml>za Ide las ,co,sa~s~ ,.

- . - '.

g

~.

U'o, m,iQdD' [de: .acllCl1r' Ies supu ~'SUJIS de: ~I loves lJ,SI!cb:51,0,. ,scu:hll[ es

~ - - .- ,- - j - _ - ..... ~;( ~ .. ~..4, .. " '!','m,~" d- ·~I· ~nl;j! ·h·~i,et-...,,.,.

fle1currlr al eol.OClep'~ ,dIe IcancepCJlIU!I.D, 11[..11,(:1, mU.DuO u.[~,u~, - 0 pw.r ,!LY,~! '~~ ,I.., "'!10;11-

I[i a,dc£,es,:, eada wel,.:m,cMuune Impene .EI, los, lo.dl'viduo·s de' ~,Ila, t!poca u,n. usa pa.mcu,'- ar desu :i.Pttf11,Q}e'n,cia 0 u.~, Upo ,~sple,ei;~d de h:il ~,ca ~~~ OQ10tRe,mpl ar la, ac.d.?fildad, hu mana,. C.,aa. epoca ~lle.n'~ c.~.refjtQ~ supuestos ,P.IO[ lposrulados, rd, no,mbnu:iQs; sobre ,c(j[mo es elmundo, 'Ta~,e,s; supues-

~)Ds~,pueden ser, PO',t ,ej,e'm,Rloll que 1,3, so,cieda~, es u_na ~e":aJfdadm.uy eo:be,siIQ[o: Ida 101 q,ue Jo~,,_ ~1"d~;vidIJOiS s~n, ~a,cii,oln~.~e,s _o ~:[m~i,o,.n~~e~~ _ y ~e en.[cuentctn tan ,pfofmnd3.m,e~]ru:e~ en"l'3.ru,zajJd'D'S, en .la realldad personal de io~ ~n,ves!t:i,pdoles [q~le' se ee o,ville,n en, e,n, !Q·:he;chos:.lII' ~l~I~, [eS'UlJICWmJl sus pereepetenes 'y Ico,nflRu rsn lSU [eo.riza,cion ,po~le~io:r'~ Un, sU,piUeStO rule-

D i,ev:al exuafdo de I, ,pe'Qsam i,rent,) de ,83.ft! Agusil:i,n ,colnsls eJ at ea 13 IC,t'l~"

cepc16n de' 13 exlstencla como un drama cosmj~Qi eserlro por Dtos de , seuerdo [COD u'n, te ms Ice:o.'tm - 'Y' 1Ll,n ,pl~an. ,mclonaJ.!, La. tares de l~, ,lnteU: .. :sencila, ICOM,illi:a, en ll'cconcUlar I_a e~pe.dle,Ocj~ co!n e~ .mod~,~,o Idi'vilnc Y'

~ AI .... - - IE'n~ Ii:ii! .:11.'1 o"r-'~'IilI"AIii'IIi .~!~ ~iIilil ~,'~I~t'I~'~i"'!'~ilJl ~

no 'eo! :I;D~13' 'IiiJUI!I.J[['I~: 1"",,1, [:.: .. Jqei'''''''''.Ii& UI~ .!I!il!!l, ,!!i;;, .• ' .. ~!;;;!! !I;,.~,I; II,-~W ,~ .• ,

I'D l:- Ci~--Dcla soelal mede,[.ft , exi.SI[en supue,Slto\S, len ico:nflh:,tal que ,S-U.'byaCie:n1 en el ~.e f-iau~:je 'Y' ~gu ian nuestros m~ztlnam;h~'n.'[Q I, sobee .~a, so .. etee ',~ PDI' lej:e m,plo[1 los dlsl~Dto.S, enfoqu.ell eool~mparin,~!os s~bre ]8 p:robllemdtiCl, de :II po'bl'e~,l,le' [cam~E:'~~iu,o. po, III 5: .lf~s,pectjVos! con~1ll0,", (05 de PI ec-ouloe'pe.[o:n.es: (~ow,ry~ I[97,4)~ As '[,I 'u.oo de' 1£5('05 eofeques 'UjtU~U, una id,e~ die Idem l,c,i,(111D en la que se Pi I oye cta, una, amdiogJa, d-e 'hi le,nf;e.nmed.ad·t (deben :[de.I;l'(i.fi'C3_ESe los ~'Qon'teldmj,entos qu.ei iD~erfj e[fen, ,~~,o, ,~UI ,fu,nC!~IC){fU!S nO;f,mll,e8, Ide iia SJoel,eda,d),! Una selun"d:aJ, Ctl'i,e,nt3;"' eh5n, ,c:on~d.e'De 'U n, S up,ueS'tD .f~:~;I.U va a la descu:pnlzacl6n soclal y eel tur.:a!~.i de esee modo se estud ~a ta deSO(fg:wniz3Clo\D dle ]3 sCiu:,h3;cbld en Ia

. [. _. . ··b'~~· .~ .. ,. --i'-" -, 1·· .. 'nL ~~, - - 1- n:i':!' d-" .. reda ·d- .- .. , m,·- .- . 'CU;;i.-5·e velg..~Q; ,i,~g.,~~,-w,· 1~_os-puUr[~Q\' ~'_'es, e,[!_·u:I!_IOS," ~n 'OD,- _

Ee'[C,e;( eefoque ac-l1a, un snpnesro de' c_aricte:r ,fUDCi,o(oaUslta Que: CQIOICI,-

b e~ ,1,'01 .atODlt:ed:mJentolS scc-ia:nes como ·"~.nlC:u lados a IO'tJaS i oSEt'w,cj!One~s,~ Ide' '.~ forma qu.e s"e aea un CO,Dmun~o Interre,hll.cilonado Y' I.U:[OS,U,S eDta,~ d,iQ'" 'In m,da Ie.aJSO se ,atr~.'bU',.eln cic:nas, causa ii, l.otSl p"m'bl,e.mas ,S(J.c.i ~d,e5

y sle' m n:I'i~enen, '3S,[miismo d. IJer,mw,nada5 m,~~QI 'y [pleCQ,nC\epe~'OI,nes 50'" ore e,~ [Q\ ,deQ, 50clal .. ,BI£,QI5; te,m:aSI acC:lJlan ,CiOfDO m,e'u~fD[.ras que ere-'Ill ,3l.nailoi,R,fas 000 las_ que eSI[f1u~jtu.mmos; y o.r.~an'·um.os "os ac'on'[e:dm.iJen~

iion'~ d: le'II'!D'II"'m- tl'ii'!Iii ..... ,'IiFii,A . - I i!iIIl:' ~ -. . . d·' '1- '.- . .. b·· I , .. - 'I _ _... ,'·"b 'I! 11 " ...41"'d-[·· .d .

~W~ i ',-. -11I~lIi. ~.1I;,LI'HbIYIOI I~' 1,"",~U6as . e . a po .. ,reD Y 1I.a& P D:!U • ID,11[~·.eS IUiC

CQ,rEe'gj,r, [es~e pro'bl[e.ml ,social

LI:~lb'ilhl pl'U,lede.n. [de:scu'q:IlJr.s e ,s;u,pu eSE:,Os: 0,0 Pos[tu~ados .ni ,nom bX,I-' Ido,s ~s(lbre' ,~1 .mundo Jen [as CO,llVf!',n ChlO.'C'_S y US()~ PI(O,phJ5i de '~a cj,(!nc'ia. w)odema~ Los, ,irunnll,Dl"eo'!QSI q,UIf') lesta. e:m"plea,: oom.'OI son. ,el :3lollia(b~ de fe,IJe:s;id;n~, le~, ~U;S[S d"e vaf'ian,ZI, 0 ,e'l ,m.ul~~uleOI a.lea~t(j rio eD,len ~'ver Ii' ,nUHestms ,Si't1U~c.~~one5 50c'iailC!s lo.rmadas P-O[ ~'I~mento·'~ ..;I'iic'''~'i'iiiiif[n'~ InliUIiiiiI

--. '-~-. ,------ '-' .' ""r- ".' , ... , ,."'. '!!!;;,-~', _,'!i;J' U,IIWI!I!..!!I.iI;.iI,I!I.Udi "1,.-.~

'pule-den co,mbb~3ISe ... in. :aJl'~.gados,~ Sin. e'm_b~gol' bJe',s, ,5upIUleS[os' no ~U.(Ie,__Q id_e ~.3 'cj.~ncb, m.ism'l, sinol Ide' mQrvtmJe:o [~OS soc.la[es 'y PO:~[ico~ ~

.lUI ~eeD~~,~rtl~~C[~,~, de Job~, ~:m~'n: .~U~~ qu.e' ·t~e:,nt?'n, su '~\fi$)en ~n la reagm,paaoo de !lDleJ:ieSeS .n~[esu.l taD.[)e de las r.levo~ oCioo'[es industria-

[es ,r pOt~iliC3S, de fi:D.'es, d,~'~ siglo :xvn.~ y' del 5illc)! XIX~ haD pe;ne'lmdo en bu.efl~:pane die '13 badh:ion 'runve,~;ttigadorn con~empOf1·nel. ('Ha,m.n~,

~[Qn 1~1"P)1 . .&I.Ii iJi"io;m' ~'t!"FmilA -,. . .. --.. .., d··-' , 1 ',., ..... " .. ~ .. - -. '1...,._. . ~il- .~ _"

, .. ~. '7 -7'·· '.' ~'il.-'-'~o.l';I;U'V,i'. U.Q examlen ,. e . USO ,re'L,:W~lie que' U~.Ice' ,w3 .lO've:n~;o,

,gale.uSn ,edu'QJci Wi. [de .~o,s: [mE:I[.odlo~[ emol,gcifiOo!1 .m.ueS[[iI, qU.e c'~e'atlS;

I ~,

I

-

I -

64·

----~--- -

_, ..

_c'mas po 1 r;u cos; " sodaJles bbi,~o"', ,1,ut-aD, la ,[eaU~2#J~16~ ~ IQs,~~d'~s y las ill~e:rp(reltac'I,a,nel: Iqu.e se ,h:ui~e6. de _i~s~Jlls (vf_e.,_B',[ apCJw,lD IV)~ Rstosl temas ,son ~a lC!o\munida,d~ el ,p~.u.raUsmD 'v' le~ ordea :~ocbll CO~O tOb.Je:tol de :oleg;ocii;;u:ldn " respondea a. Ias ruP~UfaSl ,percUJ'idu eat re las ,t.md,icioneSI c,tdtu nd,!!s " ~u ,e',SUDctUGlli t,ecncd.,fjlgi.cas de ,n.\1Jcstta, soeledad.

- Los dtferenres temas que subrp.cen. len flU,'e5b3i lteo,rIu, 'Y' tlr!!r:n~latS de inve,cJ 6l'o,muesm con clarldad ~a Id~yer;geDcla Ide: IDS; !MJI1PrUes~· CIS, 'COnd:Z3ld!os: en las a.ctlh/,~' des de [a ctenets 3001a.i~ II d ~,SCU.fSOI cte ;; ,~ [allen! conti.ene dl~efen:u~s! su,pu'e;sto.5!~ !q,u!c' a veees le~tmD. en leDnni.lCI~[,

~ m,nto ,so'ble aquell [QI Iq.lI e cQiMtituye ,~OS' heehos ,50c~~al.le" par eseele Dc~a cemo sobre el ,mioda en, que las per,S('Jin,llS deben deseubrtr Ie] se nUda de [01, acon[ecl:m,~en os d,ispa~es de ,S)U mU-fl,do soelal, E ,peder Ide dlehos 5U,PU 1':',5 tos es qUIt: .0.01 a;pa~rece'n [CoOlO 'Ia:l~s~, 1&001 !q'ul~' se ~'D,I~ ~ lrpo~· ran a los uscs'V mnvencionles de blJ. 'clenclB 'y ,3]. ~;05, rau.ltados Ide las ,I:n'~·

veStllaclolles~ . _ I

Los disUn'IOS ,s;Up:u1cstos[ y den'I'd,'ca,ones .[1~leddOSi :3 bl ~.ft'l-elU:I·~ _ JC.i6:n ~oc~al~ qUle a veces, .como decj,DJj,QS,., e,nttan, _C,D ,CDnfUctoljl 501.0. fesp - .. e!SI~ "normales" de 'una com;u.n:~lcbd ,profe,sto:nal1que' mOODm d,QiW de senudo 'II 'U:DI cc.nliUoi ., 'o,umarl3 profunda. , m}o:,mlm,e,nt~' loomp]:eJa." La, 'm;~· rea de' la '[,eotil ,social'CornJsiste en dar eohereneta ~ 10 qlUte' antes pareIC~ri! conuadJ[t:tDtlo [0 Sbl [ioa'Udad ('Gou~,dfle.f'r. 119710)1" '~u. [cJ.e1nl[ffic_o

soctal :~a?iltil: en ]JID m,u,odo CtD I~[q,~.n,;~ ~o~tsJteD. c:U¥e~_s, c~,:~~~e~on.lel tanto de Ia .!Hlcj"e,dad ,como, de ~-as pDI,~.b~~irdades" eOQuad~IClc~onl' 5, del ser .h:u~m-ano:I' a, .]a! qu.ei ,,lOS lndivi,[di~ as respondED C;OD, m,ems y Pi -llElO! de' vism CUSlttOI[)O~:t este p,_und.mm.o se reproduce en, b, ICQlm,u.nJdad .io're'"

~_ ·1:,A[ .... li!u'''''i~, • 'p_. ~. . _ ~~"""". ~~

IJ~ L.I' !Q[~IL.- _ '---=

:til conb.e'(no de P3l'tfICnlma p~opDr,c~olna lin modo de a.oali2m estas ~ I i,fe're~cja~ ·~~_cQ,n¢epC~(i~le5I" ,e.~~5~~:~b;~I; -:i 'lb2dJJc~o~es:~- NtJ~' :pe~r~ite:

Icans idemr qu.e, c'n, 1. d1f!tnc,ia. eXistl!D ,d~s!t,i,nliOiS ..' ~os de: ,S;Up;IlJ~!,~tos~ [[o,mp[,[Q,m,i 506 I[ m,t£.odoo·f teo,[(as" D,e lela :[0;n1131 1;01 de sa Clll: erdo s: ,e:ilen~· Ii r;leal sle ,n~dac,~,'CUlan [co:n. upec~.os funda m,e:n,ta~,a, .re:.- t~.V01S a [os' wlores, 'f' hUi, CQDCepC,~'fl'.DeS ~~,e~. ol~den, soeia:~; e.:n CU3UJtO ,3 .les oonfUaos", no

iIi"",~ ifi",i;l!!ft~l;;l!;lrill:l - iI""i'iI9Ii .. ·,.('~n 1' ....... , 1i'A:".. - ~iif'".~~ da i;:n''lliIl'~,;mrlt~'B''!:ip~.A'n- ~"~n· n a 111"'1 ~'i'",aill"lr'~''''lIi

'~!!.i': ,!!l;~', ,I,~IL.!!I;,.,n I~II, iUJlu' :' ~ L~'~';;U'l~, [_ ,~. ~.~,~'¥'~1!.11,,~.~.110 : -iii ,~Ji_~ '!;;!I! . ' lliiQ, ~j;J~~",~

11f~ jl:Ii ~ ~I'~ :;: ii!"M!I,iIf'~'iIi' U iif'!~,n;ifiII P,c:!' '~n ;-.4,.,.111,Jii.!!el:" I~JiI"j;[U---C: S~1t'JD' 111"1 I ~·nl[-'~ li"nl'" Din it-,H .~p, p. u ~ld' ~ ltD. IliI"!!O··1i"iIi ~~;i,~,

'IlJ,¥ lal-'J.! I III ill !IJ,!U.IIIl.l .. !LJj,¥:ILil~~ fi.l!U ~:li.i::tI ~_"I .. , ~Ul _J ~=~~~ r',IIA~ ~aJLJUI_}~l"'~~U ~ ". '~ .. :...I ~ ~. . ~"~Jl

II le,m_, :mf,~! adeiCU3,da,meru:e e.~, s,is,nif~c-3do ,de' ~;a, c.i,elnci,3] ~DclaJ " die ~;a

-j[~'~iIi!!!i'rI "'~'a d,D; ~g, iDj.d-il'i~,;i"Iii;'.~.'FiiI l".'lilEf lif"'nm"- n 'lineiii!' oiI!i!il!!p··;jlI.~O··:le tl'I[IIiii'li' '8U '··~iIl"!.a'n~· "lli'll d-'~'~\il'iil

~.I'1!.i.ii II! !!!i..111 < !,:_ 'I!;,r :Ii__ !IIi..' [ _ g 'li.A~.!&U"'I'1' Kin, !bU" .. .I11;.i!! II!V~' ,~! ,'"",",'!!;.I!!.~ ''''':Ii y,~ < .. 'j!I'¥-!!!.."""" ., _.Ii. I, """~,~

n d-I. """"d' - iIIii .• _ .r.(O_._O, e !o.;.iilB, ;!I;,II.Qil:,

,

,2 M W. ,offiJ:j ell ¥DI ,elmJ I&te ,. ,eo 't-oo: St~.~l~ifi'u.~.s :3JlJ)'3mdos les, ,se~ullb' m., ,t~fI.den Cas, y dime.n .. ~;OIU~$ fiJtru:kWlental~es de m& parndJw,gm.3i •. A, ·\Vet'eSI, e_o, pllln~.' pfO'Vi~Ii" ~13 ~Mi~I~.n de' clGirtB dil5l[~n(." fiQC-c51 lCt~ 'ei, R,f:1I;OI de ,,:0 pa q d· gm:l~, 'iiS:f !~om~, l!!fe. ,1:05 de$'~YlemOi, i [iilte'rID1OS, ! Wbfe.~fs~tti'~i " .mc!todoo.

-- ~. 'C[EN'CW EM (,U:O'"AN,'· .~'llCi~tS': TEOIC-':·· lEGW.POb]lS [jIEL COIMl~'ORTAM~,:'JNTO SOCLlt

-

U,n~ _ de' las eoocepctones 1=' e lao i DVles!ti..g,2,cfon:,- du.cad va dene :n III gat'

en e I :ma.l'\ca de los SU PUlcs1t,os, Y' ,CQ,m,,P[lQ'OllsOIS ,rel' :Iciona.~ ICQ"nr e:~. ,enfoqulc: Icmpirjlco· .. ' ;lJl(fcOr die ls lnvesu\.=_ _Jci6.n soc,lai Se',;1l.o:_·st,e pllDtam ie. :l'l!0t que es el d. ::.mJ n'3n~e. en ~ 'I comuntdades c:i,eaJ'f:C3S 'QccJl,den'm'[e-i~1 t~ ,Onalidad de' 13 IC.w,e:o!cia, soetal es ,semefa!nl~ ,3 la de [as

.... ' ii b" ~-. ii, ~...-!i ,-

ctenetas " "ISI'C3S Y ',;lo'l.:~l·· ..,~I,:~ S:' loo'nSW,Ue.m, que es ta 5: 1J_,J,m:-s e01peza'"

rIO~, "I ,PfOgr.-e.' .' '':U]; , '~.···::Z que looll'S,i,guh:ro:n : rerarse de ~as' premisas

'iI",Jj:IiIl'~'mnC!lO':lC!""'V '~A."";""'~'A£ .;'10' 'n4Dli'iIT''Cinji.IQ,1o! ~rii'!lilil'~!C! d' e·' 11g, '1m' !IU'im!t'ii"~i"Il;11 ,A·O-: 1C'~m'iiD 11. ... " .. , . -. , .

&,'~i .;IID .. ~a~ II ~~iII1~J'_:~1 ·!IJ_·_·.ri~~I~.JIL"J~~ I..g.&f-I~~~~ - . - lA-;lI..i, ~,g, . .lJ gl~~11U } :J l~"'-'OEWli[ ,I l-~lcHJal~ ~ ~

l ··5 Ia 'i;nvesdp,'CiO_;' co 7 slsl[a e n ini-,e~rpf' rat . T pa]abr.a, de Dtos, La U', 'ica :rol'ma. va ;ida, de.' de::arroJ . r un conoetml . ento sobre e hornbre es baslndwu~' en 10 que puede observarse 01 hacers •. ~ observable (lo e,mp{·'"

~ . ) .... - e· 'II . A - .!". . ~ . ,- .. ,..JI .. 'I- .- .. ~ - !I'I:'- iI!_ Ii, - d' .. -' Ii'

r~,co.,;~c,~ 'Lu\DOC.l:mJ,eOI,O nee c: ser ,an.·_H[JlCO en IU)al\' I: e B,.O[,eUCQ ';5,

decli'f:r.. las, ebservaclones Iu,e,Dr_,D por 01 J ·to dj.vld~r·· ,:_'I '-=omp".ttamie.nio, :hUID.3Jl,Q, e D, SUS.I elemeneos COI,OStJ[U, -lVOS. P'Of to dio, ello, se ,su,e'l e deno-

-- ." - . iii Il.. ..... -. OJ - "' -_.. IJ!II ... -... • . ..c, d1 m i

mIlDaJ,el.liIYl\o'f'JS(B a esta COl - oe,pau:n .'. e w,_:' ciencta,

" : 'U·I 'r- ~ ~nD-: ,.. ~I- ndo nu ~ ,- ;o!jI tli;' c~n" di; ".;10-:-- 'n- e;l! ~o· Ii"" ;:~ ~ PC!' 'p ..... sa ,an· .... i;;,Aiiiiijr,g~' iif""';ili

I ! ._ ~;w_. ,," !Ij-..llf· tit .. ·· U ~ \ l~ ._~ -y. . .. ill~_I1· ~ .~Q. a··-' '-1J!All[~15J.I ! . I • :r~,,"- JLilTW&I~I~-

nU:lic,ri:sti.'cu, ::- ,U e' :na~ ~.~_ isti.Q8.u~en de 10s- olbj'e'[,os :[IS~ CO!, - ias . norma~u 'y p:roced.im:~,ell[,o'l die l~ f[s,~ca c'~as.ia d.'be,m:n . ,er ,~,OS' ,mode,[os; qu.e ,auf~n

. de- - - 111 d III[ .' " ., m Iit'" 'I ~ - -

:-'''' II '_sarro ,,01 ·.,1e JJ3, 'C;:I,'=~Cl~- S:I·Cl~JJ'i' ,~e cree que LrQ~ ~~enom n,iD'c ,socl:aJ.e',·

conE'i =n··~ ,re,'~' _bui.dadesl legthformes Y' q,'U.u: ,pueden se'.r ,iden.Uu!cados Y' man'i,pulad:,ol clo:mo los, obje.I[OiS Ide,~ " :undo mal\erbd~

:~ , , n,- -estlpc::ldn le:[m,p'rie~l- _ Ral~[i,ca, S'_:= CQln 1:., u.rn ,: p_ IiUr de,i' i~ ·mle~, flOS,~ cinco su .' l~eS'CICI ,inlle ... e ~:-"Icna'-I .OS. In pri m,er ~.ugaf I' - a teo[:~~' _, ha de Ste,[ 'UDi,?q.:e,-·.al,~ ,nu vincu[ad~~ :8 un. ooo['ezio ,especi~ico Ol :.. [as Icir. ..

66

"""""11"'-- _ -... _ __

cu...fldlan,cias en las que se fOf,m:u la__n las ,B,ene,r.al:i!3don,esi~ Plor e ~emp].o[l se constdera que lsi leo,:r.ia, mi~s, ·.··I'-,oUada es ' a qu:._ p.'~ ede =·~~p[esar,· se en. un sls ·e.m~ ,'·(1r,maJtlco .-I(es dectr '3 ~_>: .'·S de un~~OI.nlunto, dee' eounc"~!ad05 prtm,iti''lDS, " :.,eahIS; d,re' ~nle,fencj:a medlaate los que, de: .. d:u·:~·Uvam,enu: I S,C,I, pGsibl"t! desc[~b:f 'y predeclr los acon[ec~mlen'~o:s 5.· .:c~a,l'es ~ ' .. -. . I.' p~r' [~j;~'m plo, ISDO, ~ I -. 973,) ~ Los, priIDC,i,p,i,Q ·a~~d COlS,.~. axti,QiWU, SOlD, absuaeros y no deoenden de conte-aSI SOCU)J,!'C51 0 :h.isu5Iri,.· 'COSI ('pO' - ,e'jlcmp:_o., lie ,~n_)en·tan de,scub if ,los p ~c:ip'~.~~i Iqu,e re laetonan l~ adqu.:i·,i,c'i Oro de Icon.C.P['05 con el tlempo dedlcsdo :3 las tareas aead '-'m,i'ea5 en la escuela, e',[ E:mnsilt.o a etapas su.pe'oores [de'~ ,mz,·~,n.mm,ile. , ~ to m:o:raJ, ,co"n ~a, insuucc~6n en ~ste '.~~.mpo" 0 .~ crec;i01~,enu: :iotemec'" tual del n::fto '(:0'-·, el ramafto de ,SU, famlUa, y el ~p.' esto que' ocupllen el orden Ide' n3clmieoIl0!5..) ~ Cads, una d. es 11'5 re'lliciones pesee ell -Uda des ,que parecen trssceader cu,ciqulel' ti,em,:po' D 'COO'E._Xl'Q pardculues ..

~1 [0 :"jeJ)1 de 10 axiomas I e 1 c~:~i1c'ia es pred~dr leo .d~,e Oil" a"me:n-.e~

e'll ""0' i'iFii, '. D JiI'j',QI m i; D niii'iIFli ~, ~ em' ;iIJIi i!' gD''7'!!!l1 d-l ~ ~.... IFill" de 11"':11 ~I'IIIJ!J· 1'\!!lIiI'C' ;6:: o· UI'A ,i1iifD r-"l" 'Ii .1. ~., "~-~lll I',· ~.I"~ II IiJ~,.1 "~11 • ~ __ ~- ~ 1.- ~ UI '~[I ._~ lA, ~~'''', ~.aL·-I!.· ,[ , . t.IlHII'&-~!Ii...r.~QJ.

de' 'N'elVton,. A'Uo1que tales; modelos, ,axtomldcos ,00 se ban dl .. S3lnlOU,'", do ,aO:'01 este '-. eeh se a-' ,1,·UY,e.' :al'~nsuflcJlente:~;'.do de I-Ia~':u['e'z: Ide Ia

c:" eaela ,soc'bd, ~

En ,seglJDd~ lu,gat. y relacionadol con la oD'i¥elSlU,wd de Ila Ileo:rr:a

.' sta el'L!D,m,prom,:isO' con " i' de Iqu,e: _'a, cu~nc'" " est 'U_-[~_, ~~al.', · d desln ..

teresada '>'e pi:_nS2, CJJuc los en'llnciida 1~-4e~lIi:cos ,SOD ind,epen,dienJJ~;" de los Ilnes 'Y' wlco:r.-es, de' los i; dlJviuos~ ,Aj ebmilnar ~os :as,peJQloa! IC:O\Dlex~ tJalel'I"- ,m . clon de 11a ,ch:QcL S··, Um:'ta· a des,-~~bi' ['., relac:ion,'~" entre "hechos". Suppe-. (' 9:' ]'11 po! ,ej'emplo. sosdlen_: (pie' ~a eteocta de la ed1uC1d,00.···:s 'Lin;u~' .;-:~~/"~ .Q-PD~.-~QJ$ oo:llocei le,1 fu,n,cjo!~i}e_lIO

. aspec~o:, esp '\C~'i:CO\S de '~,05 slseemss educath os, E~n - .~ seuddo afh~ma, que FQ.S eduead "res, 1.lIn· ne\ce:dtamos 1IJI:n~ sab:idu,rfa yun- comprensi . ' nm 1~U:a de las c e,s uones que'. stir gen :0 rue' n,'OSOlfOS., '101 que p~1~ci;Samo51 son Iteo:-.i~:'l educ D,WS p\rofun: I _'menlle cstfuaumdas que reduzcm dcisti~ I amente, e inc. U:::,I eliminen, _,a1. necesldad de I icba- sabidUrE2~ - Ia idea. de deslnteres presupone ~a disr"hlCio.n entre l~cWf _ Iden~'.·:iea Y' I~I. 'o(,[a mor~d I(,p~m. una e:q;:JO-S:icio(n :mis . ~e,ra' ,!ada. ~.ease' :BeDilSteio- 1'9716. I pa;_il[,e:,[ ..

'" I eorfa empfr '01 es u_:: expr:C:lch5'D d~. com;o ~nci-Da1- l:· I ... !"I '0 ,5'ea'l de 1,0 que' Itt.,. E!s.ci, a~, ,Dlsrgen d.e I~QS :i.nter--eses de los, ;i.nd:hJ'kihJo~, qlUJr . ,3rCu.1an len un: ,oonte~lO social y humane y 5(:' 'f.:X.lic-,san Im,ed.ianl U!OIf' n ·.,rales. 0 normafvas -~ 'eer .-,' el debe,r sel~'",

T,-rc.~r.ali ,se' cleie. qo,e el, m,undo. ,50Clid I. ~"'i'SE)~ ,corn,o UI,n sl .. I[ ~ ,m,1 'cle' '. a.dab,mes,. ,~sms '\Q.r:i:ab~,e',s 5'00 ,ele,m,en:EOit disE"O,_:OS "ana.li:t"caD'~ent'e sre~ :paj;:: bles de un Sl.te.m:;J, die inte'ra.'ociones" Las, variab,ies, s= eSE,u,d::anl ~ ~. ~ep.e'n.d.ie'lll:'e'm~n(~ una.s, ,d,e .'. -:r.as (veanx~ :":r' -'j'em"p ,QI~ !.u,llonnl ],19[71'; R05Je'ubjn·. ~ ',. ; ,fu:rnt 'l9?'3.) .. De' esta fo.nna[l la enseftanza. ,se r,e'du~,

·'b-Im ..o:n d - --

o~ ,a va:r~;a.lLes, ,eSi{!CIJ"U:as que' ,: le'_Jen mel~ :rse COD. i.o~ 1:'1 .• 'ndencja, I' e~

1rt:'51 : a ~e' . - ~em=~11 t.o~, del ,si:ste:wa. fo.r- e je'~p~!o~ l.lQs; elo,g,i,Q-s, d'. ,~ prole. SOt 5'!' af~~d~:n de todm, ,hJS demas .fa,ttolle.s; d e~ aula, 0 Ide ~a praCrt i,ca d.ocen[,e ')" ,is'e 'rel~,c,i,onl:n"co,~, td r,.ndi,mien 01 con el On de' comprob sl i.nflu~ yen ,en los fe.;SU (Itados de' hi eslC'uebL Se' . ~ fi,Qs,ide',(3, qu (:\1' ~ den,1 i,flj CI n do ~ as 'v,ariabl,es i n~'e'u,e'laclionadas i :podnin conocer"Se las causas, de,~ compOlUlm i,ent!O de,Q1U'D Ide u.n s'~isLema~

..

-------- ~ ~-----,

IF .'. -.~

• • _ --= -;'-'lfil-_.;IIIII;' r L I ...... -

I... I~~ ~lIri.j 1 '!3

• ,-,~'\', ",;,: " • .._ I

II.. ~ " II .r ~r'L !f ~,~ • _-_ !~I •

i .. , ,,~~ ·~i -~ • ;"~..Ii I ~I., '

lo1!Ii; ·1'·...1·.--' d-ell- S'~llC:!if~iiiTii,a Ide j~ 'vaJiablcs detefm:loa'\ub"l\i~~'~-~cado iCODcretlo

iIoi!i!I ueiI' J.. >. ~!Ii~~ .. lI!i.l .. ----- ., I" ..... .' IW~"I _ . - .

d - ~~I't,~g-I-;~':"d" . q--ue' ,.;De le·,~I·vil"--'D. te en ;I,~,~ cJeocilas cm:li1fr.ico",anaUtiCls.,~ 'Se'

GI ~~ LIiIl ' - ~ -II . [ '~ ,II. 1 ~ - IN._ - ~ - tr::

~eftde' ~ ::ail. una ~f~Ci6lt dntre~~,!~ ~~pfi1cas qu_ePge~~ se,1 e~-pUcadali e ~p~diJ~' ,~pa_~~~~c~. re5u~~~ pr~~~J~I~S I~e.: modo cg,oaldo.nm. La,~!.· ·n~cuSn. ,hab,ltuiJ de ca~.~~dad, es,. S~ ocu,rf,\e

.x" leatoncS lendd el efeao r~ _. _.: .: "_.' .- ... ., .-:~.

I ,En caaRO lllp' caDi: II~ cr eenc Is, ~ ild'CQ~OC~~QIO ~~~;r"~~'\~d~'" que aile' :Ildamr. 'y pre.ci$lllas ~,Ies, ~~ ~d~_ ,~"c~ la I-,,¥~~ .. , ,c16n.,Sc,deben o,pemcio.U~f , I.OS co~~~~ ·,ot~ __ ~le~~ u~.ld~.~~I ... !ci6a InvadlllEc pam pode: .' ye,I'lficar Y' com~ ,los. daios~ U~ -:con~~p,ol

I(por 'e:lem:p,I,Q" -,iD:tel18,e,ncia, 'IO! re~~~i.m_lc'Dt~'Ica;~',m~~)_1,18~lf!~ ,~4:~O ~ a, siempre 10 qUi@. :re.sulra, de :Ia ~eal~za~[~,~ diet 1~~le~~, ~~e~~~_9,n!e~,~ ISra IcoftClep&I,6n pm¥ienJ! de: la ,fisl~l@ ~I, II~ lconcept~, ,s~1?r.'e~ :~;I, ..

~ftseAanzlr' Ie ,dLlpo'Den en ,I'iste·.mas Ide' ~ YatJab~J.le~ ~o: ~ uti' , ~I~ l8i.;ado .tnVar1an.te "y' que' ade'm~: sean Iuscepdb:lles, .de _~eld,~ci6n, d,8.~~rosa'l

IComO POI' eJe.'·'p~l.o! ~os tipPs de. p'reSUl~il:S ~~~e: se ~c~'n e~~.~,_~I.~e:t los c'.laSios. Idel p.6?lesor ~I ell. .np~~~llde.,~~~es~~.I~,_"IO.:- tiu~Q,~,~"

AI udllrar unidades- d" ~~lsls IAYBriaates, e~ jDvesl~lad~~ puede

.. generar ~blel' .~;.in,de.~ndi,~n~s~.~. ''I. ~~~pe~.~~D~es~.',~.edla~te' . '~'

q~e ,_detel~_~oaf'_ c~m~I __ u~ .'~~d1Id._l~Uye~I~~.~l~ ,~e~~s y ,~~~o :,13, m&niplulad,Ic5"Q, de 'una Wf,labb~ puede tef:l~' efecto,~ ,sabre I~uas, w~tla .

bla'ij ,Par ,efrempJo .. se i,Dream. de\tenDlnar Ia rellaci4n. 'e',DUr'~, los lelo,S:I'OS:

del. :pr-ofesO,r .,' el r,endi'mie~b?1 de ,lo~.:all1mn,os~ ~~ cc~pa~~6n .'Y· ~J~ ,pu:larcid,n de' las· 'wriab],le's ~debe ~mir~ 10 ,reN!U' bl:pd[~~ts q~e :a~ ~u, vez se [e,iacionau co~ el d~.rro' .. 10 de .Ia. leo;r1a, la, ope;rac'!onabzacl.'CID

- II :I ' .... 11 '1.- .. 'bl' . .AI""II ..... ,,1 ....... ...111 ·-:li· -- i!Ril"llln ili'W!'i,[nnif1"~nl'll'\Da '~'~

__ ~d~ 'las~l!U,~Il~JJ,el.Y·_ . :~ -:.~" ~.~~e.1 las m,~' CIIIO,Qe~i.$~~"",WJ!~~,~.: ~~r''_'''',"",'-L

deUmilar el :ambilo Ide 'una. 't'eJorfll, e~mprriCD .. ,~lrci!r;:ail .~' ~BceplO,1 y ,It,nemllzacloneB sdlo Ide~n basars.e.' le,n, 'uoidadea d~ .ar-dlisis Ique' 1110

opemc.fonal,e5'E I _

, .Por. dla~o'l' la. '~dlqflleda Ide' UD co,nocl~le.nto, .~Qfi~ 'J 'desj;n~'r:esado ReD'era un ciima Ide' Icom.pza _ e,R t.c~r~o' :3 las maremaulcu: a ~a. ho'a. de e:labo.mr g,na :teo,ria~ :ta, c.uaati6eacioo de ,las, variables permlte s' ios liDVestipdoI1:S fe·duck ell 'e~millir' :ambill,edades y eoO:Erad&a:;lo,ne~: Ai miamo, dempo~ Ie: e'mpren~' Ja ,conKnu~do,n, Ide' una estJnlCWrB .. IGgtCiO" deducti~ Idel LcoriodmiecDtp m~dian·.e b ,cu~l. Ie comp~eb.n, las _hip6 .. It. ellis Y Ie pe.tfecclona ~a teoria,.: ,Yit05 modelos matt:mJUcos son, he,[Ia.~ ,mie'nw .nillJY podel~osul' no sOllo para siste.'.lutizar' la, .inVe5Elgacitl.o .sepio. fo,[mu'laci.ones, [e6~t.iaiS especfficas, ,~h]o ,tamb,Ie.n para. I~Q'ntt(~!.lar 1M com.paraciones lentre' ,formuladones, :riYa~,es'''' (Snalw~ :1911;3~ pas' .. 96).,

El US'OI de. las, mat'e'mll:UCls comOI j,ns.gu,me:nto puc:de' consl,de,mrse ie.n ,~elaci6n Icon las Icreenclas ,de' la, :rradj.c'i6n empfri!c.o"anal.CttlICaJ. len 1'1, existenc~a, de una. '[eoria, uBivetsa.lt una Ici'e'D.cia de'sloteresada,: los, slistJemas de wlr.iab"les 'f Jas ,de,f},nici!ones o.pe,tac.ionaJes, .. Aunq:ue' los. mode .. · . os' ma[ematic1JS ']1 131 f6gica formal se udUzan tambic!o. ,e·n. 'O:UO& para .. ~U8ma~,,' e~ las 'c:ieD,~j., e~'iri.co .. ,_lfrjcas' -ocupa,n' u.Oa fJfJs~~i6~

'p· .. ·n·'~uile.gc',;a·· d".:ll 'N-"lft o-·bi:';f;~l'nl!f.;A a'l 'o"C:"bi\e"~!I1:;n d~ ~ .... ..::c',Ii'II'r im- Ind:~,IQ-::'iili:!! 'ii'irI!,..::II'I"e·-·'m--'IA'·t:11iF"\n,r ..:.!.~. ,"',1: ·':It ... ~ .. t.I··, r·_ Q!!!l _:.. u .', .~I!L~~ll I~;JL ", -' .. ,.~·u.·u __ w !~~!:"'~-~ ,', I '~'.~~III·~.u L&~~'''_' _ __:iI :l1~V~

e'i a. veces maUnterplelada~ ieuaodo se co'ti.e'ndc' que ';odos ,los dalles

ib.a'·O- ,-Ie-" l@'ercilrl'"llIF'N"[·J .. 'r.;; ...... \t.!Ii·do'/·;·,iIi:!!'v·q:-:ue·· ·t.!!"Di 11''itln-it.~1 ,fj_.I;r,'OftnD·· '!'Ii,"";~rn, ~rii!'!!'b'iili:1l! ,p'lil!l"'i q',. "UA

~_~II._ J U" l~ ..• \ •. ·Ul~lll _,1-I~.· :_.~ ,I ["'1' ... - I!. lUI ""!I!~. 1I1.U[u ", aj~"I.UILiIJ 1~.a·_:,Iw.1 ~~I JI!~ .; _ '-'

sc' puede ['e1d:l!J.c,ir a cifras,~ .,

.'

.. Io_ "!' _

..

Gran 'pane ,de' las :inrieatjj,8.cl~,o.es ,50b,r.el lao enseAanza pertenecea a la, Itmdi'cJdn, emp(dccranal~tiCl ~ ,~ este ·Rlipeao~ _ me~ecen c~:tarse ~os

, d'"' - ... b-'- ,t:' . '1- - - . ..c:- .' 1~,jjO .. -,-' . -. . d -' I - --t..- .- ~ ,. 'dJjJ'"

estu:· ,lOS SCI!:. re 141, teUiC'Ju,n, enue .a, :pre,plrn~ :.~ e 'prolesor }7 el, (len .~ ..

-.'- '.. ... . d-l . ,._'1- . --. . (.;' .. '~..ot. ,'.. ·W· '1' -. " '1°1°:\ e, d·:···· b-" ..... . . '.- d ~ ..... ,.- ,.

mi:ento~e ,051 4U,umnos, ·._yeue ,'. nne" '-'7' ',7/," ~n .. ,11(:.; OS' lestU·,UJI se

Itl3:ta. de man',pQ1ar las pilie'poW que haee e~l p,~.iesollen el ,a:U~3 p~!a

'~n·'i:'~'I:-'Jtl~OOilil!" ,~ill;lJ!i! ,.(....,~t\A~ ,Mb-'·· I'P Ia-.:· ~rif'dl-=,...I\"'!IId_- "IO~ e:'] [f'I@D'ldim'j,pnlit'IQ1d: e los

~i~;~~ ie1p~;;;I;;;w·b.bir;r~~~ d;;s 8~P;~de tdu~~

.nos: .3 UDD' ,llc' ICDR';ila IUD :pmfesor' q,u.le utnlza, cu,l, liem,pte p,r.e,.un:tas flctlcas., (co'uVret:lenles: 10 de balo Dlve'l COI.I:I'ivo:)I; el pIiD,feso\r' ·1 C2I-:8o ,de~, segu,QdQI ,amPo' bace preSQftta d.iw, :I,e,n;t~ 0 de u:o ·n.lye,1 cOII;nlri~ ,YIC ,Iupe'rlo,r'i@ ta,Varlable ,indepe;nd~eD~e p!llii!de' estar CORsl~uu:lda por 'p.rlolramas, de' (o,rmacIGn soble :te'coiQ1l' "'pam ha.cer. plegu,ntas; IOUaS, WceS'I el ~x~rlmeDtadol' pres.c[lbe el ti,po die' ,p-,fieguntlS que bad: eJ

- d- ill di'E,.Jid· .,

docle,Dle: .- :uomte. 'UDa, 'ClJlaR~, .'q,ue ,. su 've~z se :Ij~~: e len. ~Cu.enc.ias tem-

poralles •. ,II prop6sli',IO de la, io¥estipel6n eOllSiste' eD e,~abo(3J:r una teo,[[·ia. de' enae~nan.za Iq:1U~ olre;zCl. un. CQ.njlllotol de prop,Dsjlc"ioft:c's, espec(n.~ cas q,ue Clescdban '1' p~esaiban Ia 'pdaica, Idoceote en ' J I,ll :;lmb,ltol dado ..

" ''''_ ~I 'ii _,IJ d- 'Il"' d 'b ,.....c;',_ ,f: I'

LaS re'!laC,Io.nes, callNJleS .. eseu ~· . .',telTas r e .... e\l~1 lexpre·safse iOf.,ma, ,m.e'-:- te

''1,,-:: t:am-:--'b~~'D"" pod'>J~-er' ~'p,.I.i'car~· d,ieduM:i~mleD~""'G' I· , t ..... .AI,.,..!~,.;, l ~~ iI:!'~itu-·a~;I,n,.n-'~, d .. '11'li

" . - . _ ~ _ "R .- _-I;. _ ~ -_ .' _ ~IL !r11Cl_ I.~ ,~ _. l~' ~ .-.1_, !lui IV I ~~ ._I~

~~'~e~;'~ln'7~1 . . - . -

~,lbIQl _ ala ~ .

'N' - . . " + - ..• ' - d dl ~I - d~' ~ .. ;C. - - ;!" -'" 'III'" .,

.;:' u,me,rnsos :tn:vesiu,la.:: ales e IS itra·- aC,lu.n le'mp',lru:o· .. ·ana'u,:~ca reco-

noeen qu.e~ ea IdetJermi,R3da1; r_s de un esmdlo, CU8,Q'tif;ilC8r prematutamen~e las variables, puede ICOUilt ,I" ~a:Uyjdad del Iciefu.f:H.ICOI :&, ,- a. hera de ,peneoC:iD!Dar 'y _oo,mpJoilar sus bip6'I.e5IS .. "o.,r· eSIa, mZ6n se

"'Anrl~d,QiPi\.':Iin-· ; 'ft'N"\"'~n' i-AiIi!" I~ ft'i"..c",~ . ..Ji",~ n- ,ft ~1'1\iilIiin"'''I' · .. ·.;s.t',i',V-\Ii'li;!C: If, ftl'iP!' ·o,..:lb-'· ·£l,gnPli.t-"'·;'.n,

~1V,~-Wt1 ·_~I.l. ~ ~ Ii '~IL.r~t"~~! L~I [Iw~~ ~~uC",~UQJ ,\ Jv1 I"IM.IU~I}~~ lL(1.1Ir.1 . :W~!ll l~ I ~ 1 . ,~,;;. ''I'I_''-11VlIr

-,n.es, "e,ofrevisw 'SOrll ',los;;pnmef~palOS~panrld.entJft!cal' las e,lleme~rilo:s - ,e,se~,cl811es Ie bi;p6tesls de 'tra:bajo con 105 qu.-', ,. tr.aveli de proce50S die' YerlOcac.i60", se podd' de,saaoUar la .~eoria ,forma~~ La finaUdad de~,

i'~III.,."!"'j-·o-: ·d· Ig ""·I'liIi·m'nft . e'lll'ni"lifiVt",i"IIi d-' i_II In~inlld·: ,01._ . -:- .--;-- ... :.,"[, '! .', " .' -:- '1- "r; ~....... .' ._ . t

u.Qua, ':_ I ..... ~'. 1"'-11 C.D I ... ~.',"~II_,"" ,,..._. ..... lima em,p,~rlc,o .. anac_.IlIC)O, les, 1£&

de"larroIl,!Q Ide ICiDO~:Pt05 y. ',proposi!Ci0 ne's; "uscep!:i:b.l:es die ve1fifiau:,i.(ifil . r ,pled~lcci6n ,:"1 &1 On .sj8111rC~ stendo una teo,ria. CUaDtil.atiw Y I:u te,cnicas Q,blelWei.olnalle:s Ideben £'0 IC nde.fse' com,Q un 'paso en rill di,flecchS.n. :SeUac_1[ I( 1911,E).~ ;e,g ,so ,anflis\is, de lC!s ,paradi,l.m8S1 Ide' i.n:vest~pci6n'i'

co- n51"dle'i~r"i'iI d'Ae!il!il~I.iQi'IiI'I'i'tr:!.'iIido~·iil:' ~I,",~ r.,ti:Iil~' (ltI"'iiido- . ..,;I ..... ~I - - d-I'!" d ~I ,a

i JI, _.__:::.i':.~:g, I' .~~~~,II:iI,M:Ii.'~ "'!Il;~~ .~W . ,J'-'~U, 14· :5 UC',IL ,esm:.J~O! e ,~,a le'ftSe;n.anZ:;a1

des,dle e'i ·pamdlgma. emp\f:ri)Co ... analill,C!o.~ 'E~lIo se debe en ,pane' :3 qu.e las i.oves:tigadDr:es nOI ban ,po -estado ,sufJ:cieDte ,ilteo!c16n, ,a laQbseiva.~· Icf6n 'y el .aBlli~is de. .Ios fe.a6menos:, aaj:vj;dadesi lmpre,sclnd1bles. ,p,am e_ ~esar[oIUo de' leslruiau~, (i'oncepl:uales fruaiferas qUlc' puedan ser ,~.tiUzadas ,e,a e,fuudilos prediicti,v05. icanales 0 de' co'ue.lac,ithl ~;.i.,ln,·f~a·, li:v05~

E· ~ . ~~. d "b ~ - d

: .. ~. 'SJgnldca': 0 que ,s,e ,31n. ··11')'1e .3 lta reol'la len eln:le ,para._igm.a, ~,a

dis,lln8:ue neta.merue de la, practica~ .Los iavest1Iado,r:e,s crean.' dlescu. bIen. ,0 idc'an reo,nas ~sobre 'el com:pomunientol . ,s ocla 1 '0 .E·.s'tos sistemas slm'bolilc.os eslin _ se.puadClS de .,Ia p,ntlcd:ca;'1 al ',i,gual. Iq:u:e I.os 'wlo,re,s, c's·mn. 5epa,mdo!s de lo.s, bechos,. La teD,ri~ le.mp,iri,co~,analrtl!ca, s.e IC!{JIos,i .. ,

~ ..,...",_,---=---~- --

69

..

dea desaipdva de 10 que ~SI!e. Tambiin ',iene una di,mensl6n p. ed.icdva" Dn 'un lelltldoli Ia rt!.hlC:.ion. .entre: las dlmensiones desc,r1ip[~va,,' predictiw no pl,lante3 :nIQ,gLi,~ ,pr~bl!e~a .. Ia uli,Uzac.h5i,n Ide 1:31 ~eorfa :p:~n·a SUiat' 1. pdctk:a 00 ~[UereSa a 18 ,cicmcia. sino que es una: cuesli6JJ pll(d,(2.. ,NUII),em5QS, etea ~il.6 ,locull!es, d~SUDsuie.n ~~o!tre ~~¥eSd81," Ic~6D buica,· (Ia. IqUe: d:es'3!r~IJa, ,g,e~n,eDlIi'zac~ioDes, amplUas e Indepen.ieD.tes~-el eo,nteDo)y' ap': icadl'li :mrmand'cl que la ,pr~~em, es una 'grea mis, ,rn'1:CI[fe:ra y de e~e\cUls :mis dumde'[Qs,.,51 1:1, dec'bi;i6n sobre 'e,l

use cllel CODDC~,mi,e-Olo, cle,Dh1tco ,DO compete al inve's.Ugador· Sllno 8 .ht

,~,~~'~da':11;:-ld,: 5./1 ~ e',.'m:b·~'~I~ ~ ~1,!Iji: 1i'ft;~T'VOf pi.:aoe de Ies {D,ve,~r;- "d,- D~',~:Si -m-~',p-'.'[iI"'~,I'!!i:~,,,

~iU'\ooI!l!;o,,; . _, ,,,,lh , .~. ''W'II l,pi !!!''''~~,J'-- _ _ _ _ - - - ,- - _l!oJ!_ ~~_ ~ -- , ~_"",u

3.nalfUcOS qUiC ltr8b~" ',II:n' en :Ireas, cOlmo' .Is: ed:ucacil6.(o se i nile, emio, ,POI, losl :pmb 'I!,ma&i ,de'.1& ·utiliuCic5o, de.llcDllocimien:[Q~' y la ,cfJoifma eseolar, ICreen q,u·-., 105,: ~'~r:ul'i .'.-1 de la, :iD,vesdgaCiones :pue.deo :repe',r'Cultir ten' ,:- enseftallZa y el.,a,pl'eAdl~ZIl,;;e'"" Si.o ,emb argo , esla, 1'--='onaci6:--' de Ico'l1ociD1!ilea~.s lecD"oi",,(i'liCl051 se ICO.· 'J,dera ,n,_!urtta~. desde e] ,piu:nCo de

- ;i'S'\iilIi1 .c!'n.:t'!i iii ·111 161 -

V[ .... ,~'·I!iI·

;!!'

'I~ I' ': _" {uis, pta estlQI e e', de~sarmU,ol de ,I)e~"er.a II i zaci,on.~:.-: s:~sl~em'ti:1 ieas

'f IJC!pllforme,s d,::~ft:l1·, pII·.1 lao C.le.,DCil, un lipo lei"pi£C~lric'o de inte:ft!s

IClogftiti,vOI~ 11 cie'D.cia, se I.nterlesa, por :n . ,a,pUcac:i61 -' correeta de la tec~ ~Jrii

lea laJO el n,D, de cum,pli,m,enmr. objet.iva! d.e.:finidos en Icle,(t3l! coadtctones, '~;teo~ras ide ~3J, enself_\an23~ el.ap,re,d!d~za,;:,e, 0 la lorpni,Dei,o'D esco-

[ 'd' I~ ,,' "0' d' il_ In'- _ ,-- _. ,.lC: I: , '''i~ '~A _. ~"-", iI"ini-d'~' . ' '-d _ - _ - d - ~ d

____ " i. ~_ ~_:' '_IIi~'__:." '_ ' ICU~ile;~ ~D lOS ~"MIo1>,'~OS, ar,_: ccua_ OSI el :dla~ eCJua~

IdOII pam .13, rio . ~~za,cidn Ide ob,J culyos .P'~ -·esmb,llcc.i,dos~, Pur' ,.j e,mp.lo II~as, 'ICO~rIS de II ense.,naoza t~~enen, ~a ,fl:naltdad de des,cubri[f' las forol:as mas, Ic',fica,ces de p,roduc,if' [,es:ubaoos .p,r-ede.[efm:~nado\S: (genera :mentle refe-

= [-;d:Q' ',il!!' ..,..~\-lftiliiI"'iIAlij m'I"! ~n' ih\"'ili - iJ1,.ooiI- -lrililifirii"~iIi:! de "!lIII·...nr,D'aID l" "'3i'\;gi.r'~ 0;;' n - tP,C'.t-"'nll"3'il'I :~ ..... ,-., - " iI"illII .'

'~' -\a!1 falll i"_iI!ifi;,~~U - . ,1I!iiL""; ILiU I III LiCII ~I!!o;j;VI!~I_,,... ,_M.,.., 0-' ,W~IIo':-_""lL~~V:li ""~,llLicaWl'n,_-;~-..,_-.

,dle'l@rm~ioa" ~3, .t_6cnj,ca ad.m~a'istra!t"i'~'·' m'ls, lefb:az p;sm arlb:lul,f liDS m.e-· d.ios que e O,D,,::' uZCln :a~ Icumph:m,i,I(2lnEO de filjleS ~'de5ead!os' iJ aSUlm,ie;n.~ I: !os.e'_lqule estos ,'llb.mIDs, Ion LID, :aspeClQ d' prlor:/lde::i ,cooiteX,f.O :s;Qcia~.

i .Los a~e5 S·.: !c-o.(nl,ide~.f;I,. d isu.n.IOS, de hi, pr.Jict tea y. S e. e·X.l1J,m [nan, por s~para'd~:: una tie~I','''I, de La insllU,lcci6n, "debe resolver el :pllobi,c:ma- de ca:m.Q 10,rga,0:1*I c"= las sif:cu.e.nc.";1S i:n.slfU,c ~hras! de conceptos j' destr ,. zas '1 :~,echolS, ~_,o,p':jmJ:~r e] (~:(mo de aprendlzaje Ide 'un. a~u,m.Do dado~ (SUP'pe.Sl _197'4,}t,,, E). obje.to de Itt iteol.r[ ~.o es el 111ariCO glob.l er el que

-s semecd0fl~R los fi~e5 e tntereses sm::ial,es, se apUcan [as.tecnologfas l" se It!sm.b,~!ccen los srstemas, ,ta te •. ,I:i:a, se ,relaciona uIRi.c3,menEe COl·; Ios p,rocle.',dil.m~re~t051 IcO,Ift,i:ti,m5;~ mc,I.Q,oah:s ,m)ecnlob)I,R,~COS para lao com,pro,~, baci6,11- wlidalcion It)! reehazo de hip6u~-s,:,s, sabre ]0\5i ,len6m,e:nIQs socta-

iltPiC nL,'!i:';5"J'!'I!'lilbll - - -

1,l!!....jI IV.u~lI!!i,-.,a! '. res,

~s CIEN'CWI. ,SI.MBOL[!CAS,: ~f.A.V1l~I?:A, SOC~At CO,M,O CR.EADIOIA DE :NOIM~ASl :I.!G:~D,A POR. N'OIMAS

,_, ~~n. segundo _p,a~radf,gma d~' las cleacias sociales y. de, ,~I edueacion d:e.ftoe la. socledad como una [ieal:~dad que' ,SiC crea y _Ise luand,eo;e' a

~ PIn, (5i:m~nj)Q5 sobt.-e' 'ISla dlim:irtdo:~ij, d~ EaUon, (:[911) ~ .. Soove.r (i 9(19) .

ii, i~[1 - --,L't- . .JI - II. t. ..J:' .... ,_ ~I ~ -

._ - lIiol",P:~OY ~tmI:.i~~ .. a fieil:oooa .• C~jill: ~I cienela :SOChl~ ,~~' IC-aIllCO.'''':. "om IDlrui5, dem Ie en

~D5 all~UI 05 V~·VUI ..

70:-""1 --~- --_

+

~~"1 -- .-~ ==-~. ~--~ • _- _ ~-~~~-,-~

die otro aD,teri.(lr~ las a,enciu, ,'~,m,p,((ico .. analRtClS idende aa t:eoUli-se, 'en, lest'e "'pc de 'C8usaUdad., .LI sC!'gunda esIa IC'aU5a @'a, ,fin Ide'·',. Un :.ndi:vid.uo -rc'allza una ,a,leefon C(lRCfe',1a ,8 0 ~I de q:u.e' aQOI,nleza~ ,1110 er el fu'UJrO'~1 Ellta, 'uIUma, es 11 Iq'lU!'Su'pone ',l~l ailEencla de. mz~o, ~ lea y mOI.IVlOB., S;e ,afirm,a que una IU~10ria social 'hI de dar cueD~ de ,los Idols

:t~iOi5; 1,1 IC.C1JUIi:' I "i~a;d, 'pam lexpUcar 101, fen~m,eDCS sociales~~I. _ _ _

'W~nch (1.971) e,' ,aL01,03 : ,m ,p-=-pe,l, de las, [-azone.,1 'Y' ,Dl:OUvO,S CD ,~Cl\S1 ~e'~ l~m.eIUlS, SQc,'idles, utiU~ndo ld s"igu,ie'Dte e.j'en.lp"I,ol~ Se p'u,ede men,~ ('lODar el hecho de IQ·Ue. una, pe,a5ona, '¥ala en Ulnas, eb~,ociorl!e!;" ,~o' que ,~ill!ede co,n~ebirse le'n te'rmi.n,Q,Si de coad.ucta loblerva'b,te~ ,s:in. ~"mba(&C',t. e:'llo ne balBta, :pamcom,pr,ende.r. lese CCi'.lJlpo,lDlmieod~,ol~· vo:. es.JYOWd'~~ - ',or un. eaftd~~dallO, )"01 Ique. ,IUPOI,[l,(!' ,raJo,nu' :a,Cl~rca':; e 5-1---. ~~ :a~o c, e esta ,accJ6,Q en 1a sociedadl, ,g,r, ceme co,m:pJlen,de't qu:e leI, ,acto tIe depo .. ,sitblr c"I, VCEO If! relaciloftl, co,n. ,ci'-'RaI· nermss 50ciales '¥i.len~e.s'I' lco,~l .. derandOl'e' un ,.aol r.ac',i:o'nal POl[ t· ,eixist.e',Il.,cia de dlClter,mi.ludas ~'D ~_c~as culltUlrtJel en cuyo maclco tlene tu.,Pl ,d,icbo, co,mpolllUllleo.1O" U'DI, teorfa, s:g;,b.;r:e! '1,'D,_:~um"an.,o que '--0 lexam~tne 'I~s motivDs 'y :mzon::_~: die los

com,~po;ltamien~'05 ,sera, s,i,empr",~ ,irUJ:dec : ada~. ,

D~ilIif-ac' ulllil's·'I'I'l"!"!Ilf' ~~!I!" :!i'm, .... P-111;1if"''OJ'liJ'''!j'I'O'''li'fliil'=i'ei d" D I~:'!ll 1~~It:ii'n" c ."a,' iI:"t'mL, ..... :IIIi~q """10') mentare-

Ir'" "'. 11.1 Mo-: .·Ii.~[A ;~rgQl 1.1 I I _. I! IJ'ud_ ... 1I .... !It!l!~~ .,.'I!i IIQ ~II ~ . . '1~1 _ UUlloldl~~Gt ~>. JL1:.._ 1iG __ ~

mo,s e,~ es;ltllJ,djl1o de BaID,es: (1975) ,subtle Jas. pa,ultas clomunicat' vas en el ,8,U).I", 'En dlcbo c s,1,ud ,1:0' se cODidde.m la ~Dte,mcci6In ,pemo'nal ~,,'lco,mUJD~" caUva, qUIe. [ilene lu,ga.r en ,135. 3lul1as lco',mlol le',l ,mo-do' lea. Q~u.e se ma:tlerlall,~, za e'l ,cu;"'cu.,'u,m '" s': ~ p'l.odu,Cre· el ,a,p,rc,mdi.za~e .. ,En ~a, Ic'lase'it ~ c-o'mh~cae,Ion Ise bUD, en, una sed!e de acuerd06 'tac;itos entre e 'profeso'f 'f los

, "lum:::-,nAii¥' 1ii!li!!",i-['IA"q~U-1_ 'ieu ei~r'~['fb-. e, ddnd~~'e.' q- u.e 'maDem "sObrs.e"'I1\I4:E-'~~' _ ... __ ,

I Il._, I ~~1 ~fU.U l~ . )\11.,_ , .. _iQ.\.r.L l_, . 'lJl~" ~ _ ,,-,-,,_Ue _.~ I ~ .' I ~ .• ~ . _ I . 'L~. __

- -Itelia ypam q,uien~:f. Y' sobre q,Ul,iEn haola, coo, q,uien. aJan~QI y d6ndel .. ',S'stas, ,pal'UtasComlJfti,c,ad1'3s pro'po,r-Ci1onan :8 m.al :a: umnos Ic'enas ,expec~ 13,[~val' ,Io\bre ,o6,m,o ,in, e prlemr 'los: CQ,m,eotarilos del ,plo,fesor', lis. expe.~, rl,e,nc'ias qu,e IV ve:B eft c'lue" ~s proceSOl1 :1.UlII(s,tl:cos: Idei au~[a Uenen 'Dtra ,fu,nc',hS· i"Dlpclrt:tnte. e.n el ap,rend:IVlijel: ,perm:'~e;n, que.: el coood·, ,mien\~o, ''Y' 'ilos procesos de' ,p,ea&amient'o'seaa ob:je\~o de.ku:l'ospeoc,i1on

Y- r..P-v~I2~'o"~n-' Deesta m·- 't:'ii'nl:-:~ l~ V~"':,,", com '1I'ln~;I~"'~!I·'-fiJ d,:-',el aul" U,:~'@B~' un m;~.d"',

llk~ !~~ .!. III-. _.~. G, [~tIl ~Ql\ ,g ._·UiL .... -~ ~ ~ill~LsIlIJl-a . _. 1 •• ' 1 _ ."W _~ !II~_!II U

IICEi'¥O 'f Citro ,pUlivOi ')OiS sig,n:ificados, quedan :;: .h,i,eRos a 'Jill inteq)f,e"ta-

'."', -~ b-'=' -

eUJnl y ei eam ~:,~O.

'U'.[~li,:zan" 0 luans,cri~pci:loDJe,s, de' las conversaclenes lobsetWdas en 'V3~'"' ,(i'IS:' ulas, Barnes anallzo' las funelones del dlscurso Iqu.e, ,ptlopo cionan

di!liot;ID,i"~O' n,pl£" contesmales ;O]Im"'n~';ia'[" d· &,'11 spread li'''7q~. 'y'. - A'II ,ti"'"II'!I~;C' 'U- -lII'ii1J'm-'

! ~lln~ ~,I.,I~,~l ... l~!ill~.~ ~~,[YIl.I!\L ,AL.L\I~,lt'!i...~~J ~l ~, r'I,,~;' -iii! . ,I ~I pl J": ~Jtdil,'- ~:~ .. I,:. '.! _.1 ... 1 ~lgl" f !Ill, - - '1':~ '; ~,F.

P\Of' ieje'Ol,pio I examin6 1:as; :DttU~a,c!cioQes, en peque',n,QS, gruPOSI pan nUS:-

'I :,'!f' ""'"IA,mr-'A 110'!il!' '8,11\'=-'0'11£" elabo '''r'!iIA '$'U- ,e' 1.ln~~,afmlra'lt~~I""'~'ft.F"iIIPllil:' .i'JJ tra 'iiF~S· d. -~. ~la" eon-

- ~ ~ u~ 1\ I ,U! ,I,.·· ,.&)I il. N!J . - J!~ '. ':..1 IIi·MIL Ii. .' _ ~ 1], - "~~ ~ rl- ~ ~\.JI1V.lIl,Ji ~~ dl '/ )'IW'1fW _ IfiW ,I· ~rU,

vc:'r-sa,c:ion 'J de Iqu'~' fo'rm,a, se d.,eSlftfo,tan las e:sttat,egiasli;n,glfsti,C2S que

. _'~ ,S..-l ,Uln __ ~~dD 3_ndftSlls ,d._l .ia, compe,te'n;cg e.~tre las ,pamdl":ma51 de"'.~:pciic!im" Bel~a:ck (l:91tO defl,nd'e la, ooOlv~n.t.endll de ~::snnesilS 'UnJ,IPerspeQift d'· in¥eSdpctou. adecooWl t'el~iU!llere' mQW ~~, vi:s~(in del, h1YC'Sl1pdof ,cO\rD:OI ,I: d~' ~Os 'put'idpa~ua paa: bl i,fuer,pretaldO,1l "d_SCr.:I:pc'lil1·ol de ,IDQs, 3('O,ftt'eCilmi:ID,fQlS 1(;(: II a~d a, CI~. um, o.(rtte Um1:a. ,d~me,llfe sj',om -dist:fDltIl. 3l1lllinql!li~ ·~5enciJ. ,p~ em ,estudto' de ~os read-memos bum.31H05j, ,rdfll!~_ d~

u. es, po·r Ie,pando, :adecu;dal. b ,liDis~, 11 e:~hadon d~ , es -COil eCzml~elIU'OS de~ :alll,da, -:xj[g,e rell' CI)Q'Il:&f _ . ,fa!QI1I5, e inEeir:u:~ones, de :~GS; :accaw 'COftl ~p ,CIrOS3S: d\eSOJ'b~enas en ~M ~~ aores 1(,QiliIl iesuaJ:es. Q:' ,l'.iII eme'i'Ian:UL. (Para. t:11 tem3~ de t. ,g:eQ: u),iDlaOall,CS, ~ ,Popk'c'e , iia 'f T~b3,C_b [t~ti' ,1,'981).

--------

7,'

.~

'~'IO '\I~, ~W C31p itm,ruD IV para un ,es,~lilI dJ~ de :w' oonClepcIID~f'.S [lX)W.ft[CI-!iO; que' ~lJ_bJil~e:g .;J.

II!~ '~nloq "e~, sht~l.'bjil i,~o~ de bJ .runve.s.[ i.p:d6a dil:' ,~po~

1,.

Que 101, ~,nte,resesi· ~lmdVOI' ,d,e· :~bol emoqules, SOil d:Uif~~'e,D&£S 1(,ncImas socia~,es' par' una ,pane" rqla, lecololl"tll~C~S per ,otr:a) en, am,., bos se da una, se,pam1ci,(j(o entre la :1:e.orFa y la :p,dctiat., La, 'teotr3, comrlblJye a UtlJoimar ''1- 8\cl~ l.os ,mnlime'nos 'f~i ,3 veees, ~ preponer '[i:cume~._~, aaei,IQnes IceD,oJ "I 'f'8. :maJt~ena 50dallj pel"" :no' li~ ne,oosal'~';Ull.e.fJltc al ,P'fOptlsho ,p,licUct? ~dle dar' ,d~'c-e~i6D -mD,m~ ,3 _!O~. aC'Olnlectm~e,~I~O~, !~'niif'i~!!llI'~~~!. ;iQ;'IjI nii!'iiI"ft~ 'p.'~lplll.t'~i'~, ~"'lI1 '-J~or£1 es esenelalmente ~ofu;emp~.laj[Jl:m~

'!f1! V'!b.,~~·!l'!!ii.i!;;,'!I't '"",~,~ Uy,~ ,:,a!IJ&Uil,'~;t _;Q!, .. '. . '.' .-. _ ,,__ _ _ _ _ , ,_ _

E:n !CIIJ'3,nQ' ~USar.i la,' r(il~iCl, formal es importaDtle :p~ Sia!C1I' a lao , uz ~;IS

'j, ii"ii, il""fi'i1!!ilc!ll~;11 iI:!'!fI~'ii'rii """,;Iilf!lj Iil!! 'V 11:~,I"'Iij;jOil'~ .... ,~' IiilJliI'Imll i~ ;I!,'!iI'~md'VIS liUOIq'l Ole: ~8 base m3:t'ie,m~t'~lca

III lit ,Ill !l!r.1U~JLa~vH~a-~1 ,. I_ig La~i~l~ ~ Di~ 1Ii:U~.Jh!l _. . '. ,_ ~I ._ ._. ; _.' _ _ ~ _ __

0,0, ,re5U~m,. ,unprCSCiDdlb,le p~m, el ide~l~"o, de~." 'CQR_ocjm:iento" P,CU" U 1 fl..a"I' Ja, ,'.o.ves&laICl6n, es ahls'tdrjJC3, ,a~, ,ceO:RaDe en bt~, norm. qu~

dl' , . ,'n . ' ,. " J: " ',. I ,,',. "'w""" '_.' ~;~~n- t~ ,~'I' ii'D"I'Ii~111 nl'liII~1 ;jgill

se esa rO,i,Jj'an y se ap IJCiD, iC:O, C,I; momeo, _:' P ''WOii!i," '" _~ "'~ ~~~.Jj ""'~ ue :!i;,.,1

'c',ofoque' emp,[r:llali ~ana~rt1IcQ~ la 'Ch!,DCla ~slm'beU:lca se mlte'tesi POIr. ~ ,no

qU'd g~i'I! '~' n--~' InA[, II!I:~,.F' 'q" u~ 1Q:'~'if. m 'nt},f 'ilill,o eue debe ser",

' ,~,~, III',' I_V .r-V, , 'r-~' ,_~!!iiii'il!! -' f"'-- - ' ''''iI,- ,- -- - -

,~ :u, l)eol:r.Ea, s~lDb6na u:as:la,da, ref Eac-o' de :~!Dilie1\eS' de la cooidum 31

d blicu:rsJo .. , las partes Ie' en'[i,eo!de,n, en ,SU, ,1\ " Ic'b5"n, I~Q,n. la lcomildad. de' la s,U:ulcl(llflj 'Y en este ,senlldo no ledUCle' Jo.tQ, fle~n~~menoo:~, ,S i n ,e'm ba'r.Sro:~ bl situae~lll,n se deDo!c DQfmalmente a mlves. die!' :w iOUl!fBcc.i.ones Ide Ios p,anic.i.pl.n£)ri~,",.A pesar de que se ban, heeho '.n~'e:D',to5 per ICD:nl~dew'las efecros de las ftlErU'aJtlfU, inl[~'tu.cJlo(na:l.e:s y soclales en 1,00$, pfQCeSO!, .n'el,ocj,ado\fes~ ~:u respuestas ,siplle,D s:i,endc, parciab:s 'Y' poco claras

(if. 'n H ~I'II llno"l )"

I " ,:a~ w y ~-_;a,u~, ,.)!"'D',~" '.

~.,

ilA C.IEN'C:·[A, cainCA: 'fA;!;, RJ!LI&(~UJ'N,~5, SOi(;:~LES ,C,OM:OI EXPEUSStON fl.rnSYOltlCA

'1",':

- - - - ~--~--~~~=~-----l!:.'--'!!:':;.... __ ...;;.__ ~_~ __

~---~-

,

,sdl6aClda. '.·_·1 ::otet:Of" . ,die 'IOS:.~ conI8,clml!£ - :IOS~ 5: no Iql~ l~i. ~',~ ~i' ~

. Que- con:~j ' .. " Dlc .• ,d,ft ada, vez qu·._' - ~8eD, ,co~dI~ones..,.'l , - ci;;s dl.iow' . GUDO (1971'), desde uns -~r5peCtf·~i lemer..r c:.-ae.'I;J'£eUi_J U._-.!lHlDM~'-cU~-4u'~ :~I ·cfeza dUd6Cua de-a~d6" S~,.O_ e

'. -~'~~~- :~i m:uAido IC-O'DlO U'A ftujo contiRuo.~D lei, que se' dan, p,ocesbs;~~ ncpdo ," , r ' d.' oo'n_aadjICCi_~,t1:.~~~n2· - Ilf~!!D~- ~y~!'C;~'!~~~:~I"s'~m' s~.~'~~i~

,,1'--- e;-'mol lcam _,jiD leo fe\li~cL.U,n W",:iIt '-I lwjl~" __ ,;..~.~,~Ilg~ ill_lila ~ , ...•.. ,I'! llI!iJ

.... , •• ,!I'::,c· 1- :. - - d' . I i"'!Iibl ,I: -dl • -

ICO -1-" ,enc .• muuRI'1:a a :0-, j era I~ _:_' .. ,lI! _"- . ' r ; ", • - 'all'

-'-- Ber~~ ~. y Luckmann (1'96'7)1 -:-;-r~po~· ,Q una, concepei6:n, re,s~d~-._:de h1 cleoda m_,:,C1 .. la Idt . _,e![oc:a life ,Ia \ida ~( I. co,' nene mel'l ·moBlen~ I~i Ia ,sodedad es un :produ.ao - u.mano*, 'ia soeiedad es 'un ' .. ~J4ad ,objoYa;, ,·_1, 'hol~~~. ee es -1Ji,~ Pf~U-='~O social- ~En tedo m:. '_menwi es 1m;:~"Rln; _ iDslsJr en que' ": f.e;la~Jti,n. enue I~,j _-Dm,br:e' e ·prod~.~~r', 'J el ,mondo, soaal,. su p,-adUO~Qlj . 's y permaae'oe come una re13ci6,.·

dh1l6Ctica .. Es, decirj,,~l hombre I(OOJ. C 'uo! eslf'l !O{Y~~JJI ind vtdu'Q! ,~iSl,..

do em'"' '0" Ani ~O:"'-;@IP-'''';'~;~;da- '. d'- ,-~, >C':ilfli mnnd 0: l~o'"iIi~~'~li !;~I"'e· ~r~'an·' .' un- '10'. ili"'!Q:··O. ~JI'~' •

~ '. I~ • ~ I~ ~ _'~~~I'¥ll, . ": ~~ _I!~. _. ~Jitll iUUl,!Io:! &.~"lU _ ~ \ UQ1U

(_1.1 .. ,~), U -::," IteO,[~3, Ide --_ real ,da.- IOciall_ ,pair Ic ntn~o-~~e-: .. era tenet £,D ·~,ema. estes ItIeS ',ome ';' ~os 'I au RleraCCJOn mut - I. I"~

_~ ~ Clooside.m-se ';1 Irealidad. so.aa co,ma' momen :OS~ ~ II i,dea,' de Bc-D~" .-iZl'c'~,'6.n, ,camb~a, con res:pe1clo ,& hi c- - :elllt~ en 1051 dOl: pamdlB~' _ as Iqu,e ,- emos ~ _ _-naUZ2dol a:nteriorm,eo.t',·.--. '--J.amlhon (~'9',8Ij) afielD,.' que i8f3D '-:'~\~: de I '~dloso~{~ ,posi.J'_'.Jlta d,~1 ,lil,'O xx s .. para ia, 1,CSS,ica (g .. ,pltJIllllllonJ dle_ la p ,(~p .. ~oti~ COSnlit!',.~ 0 eo ~pFensI6,n (unaerst.n ..

'~~~f?~ _I~I ~u~ ~ ~m~f~~IOI_~~~ie~d~I~~!!e .~ ,m~e~tip~~~ '~~st~mi'~.~'

ca, - La Itead . nell COOiaCI3l-· 18 t 16gllCl se ee ' leo fa ¥e,[~n,cac 6,0.

del cODocimb~n'to' .... oonsfdettt cd mnr dD' como una amc'u. acion de' hec I 01 se,- ,aados,., ta, r-eacc:,on -~ ,~3, . ~~:OID ~ i~P9g~:vi.l- H'. ,,,,,,,- __ UbnlW~.--......--~~ pe ' ~ecdv.a_"ca..nl),a les~ Ulm'l 0 limiUada .. se pien. IqU,e; ·eI CO'_· oclmilentD sC"la es 'accesibl,e. S "~'~ _ ,- a la habibdad de. iDvestJaa,do,f,,, Se ins~ste len .~. i~pal~C~ de . ,a~ blstoOa;, de ::_!OU ,tum y de 10.1 subi~e:DViO~ Ahora bte' _-, el problema de' ,13 . QVf!sUga'ci6n. radiea ie· ~,., baod~o,nar' Ia dlco'tom,ia logmp·renl,i,6n'~16,lf'_~. y ·p.1l0d.ucir .. - D3. Ite1or,ia ied.u:ca:f'va Ique'

Clonlenp _'CU_3fj('il] le'h;;~'mieal:os; q - e, _·o.ma:dns en CODjuAtO_1 ').'yan, mis ,al14 de las ,co'~~cepdoQ.eI de'l,coiD ~ dm,i,erU1D CQ'mID a).go ' recibii~· 0 co'mo p.md~ao de la babU·idad .. , ,Di.cba 1_0.021' en prJ:" ,me~ l~., ar; ,!,!conoce II dw_imic.a (es dectr, Ia no_:permanenda) ,~~, •. hislOr, j, h~ ',mana,i ,se u'nda I -~~ce'pta la n_atura1eu, ab.ie'fta·:· e

.,- InvC's.ti,pci,6.n"y· d~ 'Ia ac.cj(jID,i, terce o~ pretende redbcir ,·;0 coc:U6~r.) 1 , aparente. com'p1lejl,dad die' ta lexpe,[lencta ,hu.mana,

P-Ol" uhimo, uadulce ,I~I'''' d·_: .:~ -.·peio~e·-s p-r~I1l~.~ ... ,.,.." d-ol .:,-:-" '~,d-I"'ii All

_ ~ I . '- .~ - ~ . - .,..- .~ tli ~ _ I ~Llll 'I' A~ u ~ J , • _ _ !.U. ~~. ~ll

.pree, , 'te I ef .,~.mro a una €o>cma slusce· 'uble ide '-_loom'probac',i6nB s, - . yes, de- .l'erio.~es aceiones e tovesti;;a,cilones, (H3,mil-,oD~

119'8:1 p-S .. 235) ~ .

78

'.

Ia CO ~QepC',6\D de, ,Ia ,~'·_"l-dad, social 1)11)P"3 Ide 12 den,cm c.ntlca supo.,ne re.deft,nir. [a idea die' s",srem _ .... las relaci[o'nes entre Isistem1b'"

.'~-.:~,e'Qttas qU-t: .·1 p- mdi,sma lempfriQo~iD_alidOo, IODRS'jl,-,em que 106, sist'emas; SOD CQ,oj\UftIOS ,·ndependi.elltes de wdabliesl, los lej,entfficos crit,~ cos: izu.:.-.ntan ~omrpren_der sus' ,:e"l c~oD'es I~'-·.UI~UT·! 'y ,00 se _I =I,r ros desde 1~ ~idea de lltnaUdad~ . _.) ilps, qee 0CUn' -~n as c~e~nC"3S s_mb6U,cas'li 110 . 51st -mas ,~o 8Je 'CO'DS' deran ,ail: t 'dam!·. '.ote' 51- 0 eft III re _:_~ciO,n. con O'U[05 asp=ao5 de ja ,sod,=da·. qlu,e' ,afectaDJ a, &lU\ focmaz se p.fiecisa rna' .ird6n.

'd~.:.-,. a, d~~_'.mi'~~~e~,'l_a l[oraUda -', Icon sus' icues~t'i,ones Y' c,~,._.~tradllccl'olnes\, para ~ue los In.div),duloSI ,delIrIa . 'en, un s --a'tJdo mac. adecuado 80 rca idl~.,I~~~~, ,~nu~rv=~,~ir len las es,truc.:u,ras instltucilona!es y daj -erma .~_- s-~s ,2ctlvl.dad'es p'd,CE.i CU,-

.

_ ~ Com,Q forma. de nl2o,nami.c'. ,'[(li, la ailE ,'.orf'., ialec_u:a .- ie· l!O'" 1a!1~I:d p ... rm,it~ ,~ tos e ,I uado,,!=s,: D!O ,s-,I[o, ;:- gUldizar e_ seftfldo ,cntfioO de sus; i,nt-cpretaclD\oes~ 5·in,O des ~ub,ri_i ~Of ~ __ as nuevas Ide ~c~.lulr"e~ el mu -do.: 'Y1lda ,I plro~'~"Dres y. ~d.umnos it ·villcu'i.ar ei

'~~;~o ~IJm. ento 3l11n\lle_~esesl_nOrmJltfv0:5 co,nCrelJOl5 con ,- _,-:-',(00'5 d ~ rcfeflCnCJlI! e spec f[z,c-os: (IG,'''rou r, 1'9"9~, pa,g~ 110),

_- _ __...._-

1 '

dl'l!dm05, ~. "lOS, de ··~·.·[stend-, a, l:~scu;e.~a, de [es~DS; ,00udllch.0I " sus, .pdmefOSi :" ~esis,-' ~n e'l, '~uDd~ '[lb~12t, Lu;. ~esc~a~_~~,q~~~ _ ~ :ieD13,r~n, ,.~I, mtbajo d ~. ·campal se' (efe,rfaa ;a~ los 5, l;oJRca.d,o,S ~,~pIJcl'D5, _ ~~ ~~Ia:· DIUdad .... ~. dlnlmlaJ Ide ~OI' pro:esol clIltunles de .~a, elase ob~m Y' :raJ. modal en 'q,ue: IdJcbo~ ,p~IQS ICQuel'¥3tll y re,pf[ooucen, .~~ '~[de:" so IctaL, :En : •.. :aJab.CIS de.' WI' I ls, el ,emp)"e1o Ide la me"odo[l:~ :. [de [cam,pol :llespood,ra, ,a ,Ill lnte,r~s Par.:lI CllW!bJm~ ~I~tas;'i' Itecn~lcas, ;100 ad!e~ua~s; :pam ,~::IIGscludi,o, ~en, ~~.Ie ~lRf~ J' ,l"'eSU I tan, (t J[[es, taH'EO ,psm fe~O,,!r' ~n~o,[', , macl6n sabre s~8nlfb:sdol ,".[ores. ,c~ol,mlo pa_ra ,~:,. ',presen~e :In:Ec,rp.(\e·' ,tar' las anlcutlat::t.Does ,'p.lkiic~ s mbohcas; y las ,formal de prodlJ:cc~!6,n Icu'Jwm'fII' (WUUs11 1,[971'II'pll'., ,',),~ :'01' alia pane:~. el m,Cllodo pe.rm~:tE:a un ,srado ImpolUDle de acd"da,Ly crea.'Uvidad de,ll,g,Vesligad,Qr len el ana;o

lisis~, ' , ~ . .

. ~,~ ,a_:c-gu.DleotJo,",ndalllenta'- del estudJ.[~1 es Iq,U,~, ~la ,)uYe'Dw:d d,e~,.JB\ [cllse, 'ObfP [:', ap\re'ode ,I, i,~,e'5=m,pe~_ I' aDI rol ,suboitd~oado en el capl~~~';; ~lSjm".· occj.d~·ntal, '.~. U3ve:S de' sus i:nCerac:ci,Q,nes, COB ,Ia CICUI< 'I J con b! allrg,nI, ,de:1 lu\a_r de' lm,blj'o,,~ U',', s;~b,puPQi de los j6ven[~8 'Wlonu, de cf-"~: ~ ob~era~ :tos; ~l d:s;'" I!DS,lcbicO!:, f!o(rm;-ban 'Una. ,oaotmeultura esoo,~ar:~, Desa ~[~ljabaD 'una [o,pDr(.cJ.6n. nemJ Y' pe'[sonaUzada, '. l. a.Ulo,rida,d esal,],ar' 'V' ,te.eha.zabaA ,~ , lO,II]Ylmn,05, c~_:_fQr.m hi. lIS,,, l.as .PciCli:cas, Ide ~~~o~ ,sicid'D se mal1erl;::-.I i:z.aban, en el '¥e,sti.doIM, ~,QS., m,oda,~:es y ~a, .~8Ies, VI,dad :SC! ... '. 'IL Los 'lI~a,ds~ S8 QfJ',n,y,~,[,Uefo'n, en le.xpert:os en. la ~~._a:nipu13ej6n del :5iS1L [.- fOlimal .~ ,e easrela0741:11 as,[' ,comlo en l :miw' .lUI [exiS:e'DC_;as Ide lesW~, En, rei eljtud," 0:11 1m e:lJ1bar '~IO\I :tJJ.es, con,ducmsi de 'aposi,clo\D a la laJimra, escolar ,:SC' c[oftSldemo, len, :IU re.-,ation C.··D las .pautas rJen··:ra"es, de :10 01JJ:[[U,l"3 ,de la ,ciase' [Q,b:re[-a~ ,Bxis te 'Una pres [(Sin, socia, plel. [que Ios

~~m'ucbac.hoi, oeu :.e:n I - 1 '0 I. f' en e~ -cemr'Ol '""de ttabajo ~Y' ,oons~gan. ser acepta"dos en eD, Icu:lium,~,- :Il._ mc·"smO(i el ,sex~;s\m[~ 'Jr-' e:~ ,cha'u'Y~nismO ,m_elu, l~cDO camcter(sticos de II oc'n,:u:a'ClU.,~E,U Fa esco!(af' I ·0,0, ramb,i j;o, l[os temu mediante :10,1 que se ublca a, los :i.Q[dh'ldUQ,s: 1f'!'D ~a Cu,hll.ra de'I, centro.l de.' 'uabajo~,

In re,cllazo 'J la, I\ei-:~.s"rencla Ide ,1)01 -lads' I, :_,1. Iculiwm. de' la lese "!e'la 8pu1. JOft como UDa contmdj,oe~DD en la, qu[e los roles ,subor-d~n'ados, se ~.' ~"~, •• :aD Icomol ~,ft[d3d~r~1 apr[~'ndiZaj'e'- '-a6-rroacida' ~pmpi&c'6~ y QJ,m~-forml.de -~es~,e~c:ialll"(~' '-):-jj~ ~OI, ~~ia!d5,:ii-'tntuy~~: ',dea~Ru~;

lo,m •• ,os m~ms .·oclales " la id:~lo~ol:[a de Ia enselanza, 'J~ :1 [£m/,vt!s, de [&£01., aWSUftU: ,de' W, CD: dic~ones q.U" de!lerminao ~a: exis.~encll [de! a Iclase tmbafadora .. '· ·Ve'n,: [I 'por [ej',e'mp,lo'l l~, falsa !6g:ica, die. Is o,r.i1enta,~ ci60. ,proi'esi,ona], de .la eser ela, ,se,gt1.nia cual todo pues 0 de' [t(abaj'o ,sadsface up,k:acioses h:ul~anas'ij Sin ,embafgoi, esta intujcJJun. es solo :pu;-Clat Los: 'm~iO,s, s.ocia~"es, vu,e:~VeD, a hnpJ:anw1iC' a tea,ves d-' '-,[011 proee .. ,lOS 8eDel3.~,les id,eD.mO,<'~ eos 'f del :i.~s[Je'ma de' ( 'oseAao7-3 II 'y' l .~ ac;~.rude' ,s_emrt1~ i f3dstas, y :mtiill'le': eCUJalis:ll.s de m,1 elase db_~em r:e'rmioan. ,~e'gi, .. dmaudlo las [divisio.o.es soclales y' eooD'om1c$ [de 13 sociedad.

En el, le;s,tudio [de' WilUs, se a,prec.iao algunos: de ~O'5 supuestos butcos de' ls [C]Je',oc~a ('r.io,[eao, :La jD,ye.sti8;ach~io se centra,' ,0, el mm:te: l ~~ tente r Ia _,r.e,n~Qc,i,,6n en la ,socil[edad de las formas de donrlna,ci:tSo. y poder, S,u o:lbjeU.vol no es 5Q,n'fll dei8cribk e inte~lpretar .la1 db.mica, [de ~'a, soctedsd, s,ino eonstderar eemo puedea modificuse ,~nlS proeesos

conslt:~[!UliVQs· Por u.~dm'o~ se con.c~be: el mu,n :-'. soel .J, como a~.g,o en :movimlen:I!OI com,p][ejo. CQI,DtnldicIO:r.bJI 'Y caGl,aef~za,do . sor el :pra:pe,'[

:alcd~o del ser buniano,.

- - - " -, ' '.' '. '. .., ·."0 ,,-. . . OU' III .Iii, ~ C' 'O"'N' ,~II' 'C' II'O"N' l'li:'~ so C' 'I' ,ilii 'L '

:11..0S, :P'AlAD~GMA!! COMO P,n,:;[lU(;TO _:. Q~" •. , .. ,1i..I1~'!I ,100<0;1' ,""," .c:,LAJ' .'

y CUl~UIA.LES

\1;'.

.

., -

8·]

~ _'

~"O debe roDS,ide-mJ:le tan sblol :1, la 'vista de ,1M, ideas, [que' cada un,Q 10,.1:. . - .~, '.' _:--I",,"n-~ '~~m",- 1L,'I·-A~'n-· -d' lRII~,,'Cl~g'li"Ilg'rl"[o;[" b" Is '''I.;iCr·I'[~'O'':' 'y-,~, 'pl~'ii\"\l' r~'ii,~ en ,e.'~ 1'1: ne exls

Senem 5' I u.;' ~' U!Ii: [..... ~QL"",,,LIi""" .. ' I. .Il.LiI!I., ","",-' ,W ~[U\i;,V """, . --,-

~,~,~,~' Q;da, ':P.,';ii~g.i,ja.~~f~e~~ 'U:- ", ~es,p~,est1 a,' [a pili~lblemadca SOCla,~

'.;., - - d'['- 'Co!"" d· ' I U' !I"d··lAe N·::·I.iiiiol'" -"'l~Ii'~m' n'rfi' centrarnos A'n' ell

COil:llempoan.ca, ~~ e ~tI,,_ JOS ... 0lli.·1 ~,~ -e ~"'_', "~" I IV[';' ~~~I u,~~_ .~~~ ~_".,' .w,

C-...,..inhi:ll'ijii'jt'(.. h; I-I'i·~~tir.i[e[o p'3.ttilC'ubllf- pues los paradlgmas ,SOD :[[e:!;,puestas a.

~ldljlliil"-'rP:W~ . . ~li.r· .' I I . _ - ~ - ~ l 'I _, e [

'-U·' l[in,I;O', momeneos de las coadiiiclones soctales. .

- :L3 ,cjle'Rei.a :. 'mpi:[iCOt"'\a,na~"hlca, responde a un comp,[Ie.jol de' faiclt(U~les

~ sociaJes[lI-conorw'ieos e ,; lst(irlc:Q,s .. Al ser un pc. Js Joven I' ES,ltados U'n~ .. ,

- - _. l.. . ..", - " . I . " . ' .... .J. '-0" '>rE'"""ri!" If' -"d'~1 iii"'" ~O" ,-', .-. - - m' rii ~n 'I ,rI!!M"if" 'qc: Ini ii:!i! [iI:!'e. en

do! no[ c'onl3,U\d 000, U, 'VIS~D' ~ U,Q- W,['iorWi He's numar l_l~~ . _.I,~I~ ~" :__. ,-.~

eueneran leD Eur!op,3, Olccid[e.oml,,[ Y' 5.U eteacta "/"IU lUe-,IJtura die:ron

... - . . ' tde II. -.~,. _-' . ,-, '--C' ,.:;;.!.., ... ' ,.-. : """'~' - 'B~'d' -d' L 'C"] °8:-'1]) -: ' .. --

10 n.[, ',en :3 una ~I ... eO,~rQ, - ,~a m~a,[C3'Uilm,e DJt,e p r-a,gm al'[ u:a ~ .:' ~.' ',[ .. ' [i,e '. ce,:7 r-r '. _~ por

I' ,~t="m:pl,la,~ ,alirma qu e' el i n,div.ld:U8.is mo, e,~ p'ra8~'ad5'~o . y la tecnolo '~a, adqu ide'riOn. s i,g,n ~fica,dol' eS,p;:crn.lt:o.s ~n el ille~plfrluJ, dIe lao :Fflontera,~' [de la 50c.i,eds,d nor Jea.mle,riC3na~ . )JSlJOS wlo.fl~s y Ici[cu:nstancjas ,p[rofun,dms c'onsd,ruman despues ~IOS e ~EjenlQ5 Ide .ta blVe\SUg31lc~6n co.njtem"p.oni~ n.~,a [~b~ 1::3 ~ nS~:la'n~~" _1;:~m;b,i~_!1' _~s.,nece!aJtl'O_ !c~".:5.id~~ra:[' el ,pf~d~~w~," ~):UJ de las !.~u:.nC,H1S, Ie.·,m~;n,f I:QCha,mallt~,caI en [le,~,3IcUS!n, CICUl ,lOi camtur05

hisu!]lr.ic:05. ide 115 cond:iciiDnes, eco;D.omlcas V soctales, en, cUylo marco k:~ ;PI, .,'·,nei,ps_,es lnteeeses .. xj,sraD e,nfoqu'es It.elcno,leJl,gi"Qos talno en 1_3 :produ.c,c,iI6~n ftllf:li!',-ia,t como en la, c.UJII.uErJ~ La, concepclon gerenclal de las c'ienCias. lei: ",pl~rj:cQ· .. a[na~:ftl~ ofrecl6jl y1 S~,gUie. ,of~'ec,i,eodo:.[ una respuesta para eon ~ Q[ ,ar las lU.gslo .macilo,oes; que se han vep.id!Q[ produciendo -ICOUlO[ re5,ulrado [de: la in.du8uilalb:ae;,6,',1l ~ 1:1, ,inm,igrac~.o:n Y'~ en

e'" 'no:' ~ -', ,~'[-: reete 'U-=-"'ir',;;I:Ii "".ill d: Ie' ;£l\rnll"':l'in: IIIIQ., I ,~i..... [as :' o' d' IU- ·s· '1"'1"0;[ ... 'S,: de a Ill\'i!'I ~,Pl;f:"" oC11 0'" .;...,.

_ Y":' ~ ,iIC) I'~'''-~!l. - [ ILI'--. ~,I, ',--DPb~~'-W .1. UC" _ '., ':... l:_ ~_ ~rIl_~ ".~ qtl~ l.~~_,_. ".II~. ,&4.1111

y- del cap:itaUsma n.nancler:OI., .

las, c~enlclas s~mb(n''",cas, v' erlticas pueden consi erarse 0-'1" es-

_~- .~ . u " ", ~ • __ ~_~-..;-_ '_ [1 I', "~i'.Iool _ ~,~_r.~ .. _:. __ •. _ r-..::_ .~. ", I .. "." ~ '_1_,' , } " . ..:..... .,:. _ I~ ~ I__:.".:jii"

pUles1t,a alas ,Dl.ismasl [c,"[iclllns~nc.las, slo(:,ial,es y <cullum,Iles" '.~n, un. ,caP,trUe hJ' pOJlIerior'.i las prlmela5! ~.-' Jnte,rpretadn comlo, ~e5,puesw a de;[,c!'t,m.i,·' nadas oo[o:uadlc,ciooes ,del caplimlismo noneame'rica - 01 (au capacjdad

: ".,-.-= .~- _~_ ", ~~,-~,. __ ~,' ~,-, [':;~ ,- _':~, '- ~~: ~J '<'~" --.~ ,'_ - [-.' ~. ",' ._,' '--,: ".'~:~'''-'< ~, '_ -_~',_- ,_ -~ ~"( ", c ~ ,.,'

par Plopo,rc.lonar ,I la, ,mayof~a de la, ,PQlbialc.u.5n b,~e oest3J.r materiai",

per.u 110 saUsfaction e,spiritua]) II en, un, .pe.r:fod.o Ic:mote[.i:zac.o po,r u.na,

'Dran exftmli"ljj~i':6.'r:1 t!i'fiIl'Q"'1 liiPilii"",#'IIi,ii"iIA'm- :;,~ c::-:'nm-' 'Iii""ii ,d: - ~la'-[iIi! u·Iii"iI'~lv·.!GIi'iII"~;;d,oi'jli~le··~ Y'," an ~['II

,n~' I_ ~ F~~~ ~JIi .. · .. j I I .~ _~!I!-!&~..." ~~'.Ulll;IIfUl' [_ ·I~~ ~'. ,y . !fN.r [~, ~ ~_ iJlI i '_ l~~ "!Ij, !AI u.:_ -al., ',' "--, ~ ~ I,

'Clu,e se ,a;earO!D .n'u'm,erOios p ",1eSla!, dlooe'nu~:s, :P'O,[' au p,lrte., la, c.ien,lcia aiUial ,repl,r,"'e5eJ'lia, una. ,pe,fl.pe.1od,Ya dife'rcnte en Ja. S,iltU3C'j,QID a,ctual~ las

'" ,,. ~ ",",. If ~ h ,), II hi ~ ~ 11

Q,en,casi ItI] ucas ,1\O,man patte j:13cem.J1u:', "eO ue' I_a "~ er,en,CUi leu ~tum~ ,DJO~['~'

ileam:e.fi~a, per.lo,_ ~e CO"_~ 5.olidar.[on como iOlte',rlocllltores ,iD1,pOI1aOlleS le'n e. Fldebat:__, aca,ldil!',Ol~co ,de· I ,1!0.1 ,an,O$I ~e5e,ota" Cb~Uldo la. G''U.I!'ll'J2 de VieilQam 'y los. dis'IUtbiOs u.rbanos, pusierDD d,e [leUcy,e' .hlle.xjs,tenc~a de des,~gualdade5 espe.,a_!icas; '" UmilaC' on.es, esrruau -~Je8·., ,NUm,e,[lD50S eS,m ~u~diall,es, de ~aeslrra Ide' aque.lirDs dos tntle'nUlfon :inc,oIpQ!nllf h~l~ pe"rs,~ p'=c"j,vas marxislas y crili/cas leam,peas aJ dbiCU[rS\Q de la ,comllJrudmd I~ql~ele.atfal 3.m"erilcana. par.a :af,[orDtaf' con el-as ~as conlradicciio,o,es y ,d. ~ s.ig,u~,dad,es 'odales~ ,£SaIl e:sltu~all:~e's; ocu,pan en. ~,:', 3ct_u:aUdad. pue's~ [,os[ docen;te51 de :im,pottanci:a y' ban we 1[:0 sus ICfHicas hscia hi C£is,ms .fis~l~dele,s~mdo 'Y' Jas[ CJontradfccio,lles, estru!Cifur.aJ.e; qu.ei SU[\,ie,n [can

mas, dlaridad en ;oIDS p"'e'~' D[ _, .... ;"... ...,.IIn!l1!' d,: l,a[ .'A'n:or·'~fiD· ~'S" iE'1"C'i,0ili11 ,s.;i;" - .

[ --' -. _ ____.: '. • I' ',:, '!!"!!- '-'U~I ,'I~, l~~II-~JlUI_:_}~,,-- [~Y'·'.1i4«IL~i3i.1

"JUdlo:ga,m[e'.Dle a ~o que[ s:uGed~ ~ 'e,D la ,soci. ~-,d, ,e;n m" elene!s. ,CO'~ I~:::'.~tlen td~stin'ta5 oo.nccpc.l~ne.s: 1 ,metodos~, ,DljIC: ~.OS[ me.~o,dos 'f iCODce',p~ 'C:lon.es sC' encue·utr.a'O, :p,(ofundam,enre 'enf,lludos: en. 1'-:5 IOOllb'adicc',w(),_

i'

.

Des y ttausfarm:aCI,oneSI sociale~s,+ Los[ disd.D~05 ,pamd'~',8m~, ~f[[ece8 u.nam r,e'IPU e.S;U1 ,~DlsUlt.u,ciona ~I '3 Ios p,foble,mas, :110 resu eh O'S, ,d!e .la yi da f~r~.dla~ 01, 'J :3 los ,~:ntenj~.Oi; de I!DG lfld~,vidJu.os; ~,[ 'ubi:~f5e' _e~~_~I~,.,5~i,e~~:

Tamb~ld,n en otras esnuct ,- as. hlS[itu!c'I,OR'3 es se dan ,eon.D.lo os bdsl,IC:OS

semleJan,mes cuando los ind"ividu.os d,f,~ne'D, la secledad, a s~' m~smo~,' ~a, !interr.lelat,I,,61,~, de ambos, ,Ad,e'mis dee constuutr U,,:3 d:iOj'wica;·'Ocial. padh:'u,k_f- la._,c~e'nc~3 . rorma pan, .. de' la, h.istort '!l,e'5; iex;p((e.'s,b5:n. de SIll]

I:Upii.., "','" v· ,#'IiO' [- "'II;' P(- O'S \I! .. ~JlI~l J' ,...:__ I~UJl,ill""t I: _.f" iiI

,

p~'H:;'MAS EN' COM"ETINCIA 'Y EL P,'R;O:ULI MA. ,DEI CA," 19, 0

~I LO~'~:'lpu.es:t:os, nOI posru ladQ' _Ili nombrados sobre td m II [.ode. ,st?Cia~, prese',n;Ees'len, :~-: inves,Ugac,~16'fli educadva 0,0 501,0 repercuten en. el COIn.oci.m.ilentol [cj.[e,-··:ifico sobre el munco, sino [en las, :£ormas enque este dlt~m,o :plu,ede set Im:[pu, nado, AI ,olllani.zafl'·a;[eg,o.riza,r Y d!e~.n.lr. 1,108 obletos -(II' l v'~,da soci'al~ la iinvesl1:, ~ac~16In '~nnu'y'e en qui! :pcy;,ibiUdades, de acc,~c6[,D !ooaslde.f;uemo.s p~auslble.s 'Y' raaonsbles en RU;, stras vida_s [cotid:ia.nas,. ,dop ':'f U n ~,[e'nguaj,[e' q~ue I ~s[ruct~rtl' Is extstencs _ es orpni ~ zar las fo[,mas ren que d'ich3. ex~sltencll puede ser ,moiUfi,cal(.:Ia,~ En ,Iconseeuencta, n.OI se debe ~ntc'rp\[leltaf que 'las pcsturss de los dJs;t!n,I}05 pa.radi,gmas se '~,mitan:3 le5lt3~ilece,£ reglas que[fijao ,~o que ,5 .. e e~~s,:idJe~· :ia.d riUdo en el dtscurso clenJt'fico,,; tas ,['Ieg:las para e'~ desarlol!.h'l dlfd Qo\n,oci m~,le,l1to sobre ~a [leaHda,d proporclonan :tamb.icn Idif.le<.1ti,ltes .pim ,~ja delielm:i.o:8Icio'o de las aeciones adeeuadas para traosformal dlcha rea lidad, Los ll!e·o,gu3.]eS IcienU'; ,irOos ~ ade mas, le g',n) eras" deserlpetones, conrlenen .... ' e'n.sa.m.i!e.,ntos~ ,~:deas, y va,~ore5[.

£1, ,pr1ible:mi~ deI ,Cim.bJ,a~ :iim,p,~Jcl;o le,n .. i1nvCS:ligaclon rs·e· ,Pone de' 'maru:fieS10 cUlndo tta.d:u.cimoB lo's ,[Ssglos de: las, wsti,nt1\S, pc,siu:rasl pa,""' ,md,&gmaticas a ICU!{!'!l~.OD,[es re'blclonadai con la, :mod~.fi,ac"i.D.iD, de lUis f'5,· [U'U.ctUl'Wii'· i.DfS,t:itucional,es e~x:is-,en:[,e'[5, .. l.as [c[i,e'n,elas, em,p(riClo"'am~lU:~ ,DOS ,pe,rmi:~e'n ICOI ,s,ld·:__.r:ar [oolm.oj se_ dwstribuYle e,~, to:noc~im,~ .. _·O'to fot .'-. impanldo pOlr ~as. e.scuelas, entre ,Iios ,gru,pos,J. ,se:fialan.do ,,0,1' ej'e:mp~!ol las ~ I. 1es:lgu.a:~d·_ I[des,~nlt:[e' ,grupo, [q- 'f .s,iC' dei :.e.'c.ra.n len ~:as. p,nJlle.b31s, de: f'l!:ndimi.e'nlo 0 len, los lda-'IOS de ~_(, is'l!e ~ Icl:a a, bu., unlveri .i,dide s., tas, 'ci,eDI'" ,cia slmbolUcas Seer ,oe'D.tfao eo la ne'got:,w3"c:i!on del IL[O' -.[ocimi en,liD' en bJS

lii:iII·;e,.-. :1~i'II.,;';I!I:~' 'I '''','~ ..... ;'1-0· '!I!l"';:;OjiI'~ .,... • .,.i!f.P·;C, ~_c; 'P" . rm'~ ';:['en" a· '('lIo,~, liiDild:': I:'i~d-:- In'r\D!S~ .~. IC' 0: :m," p"r-'D'n' d,: ~~,

~~~g~~[~~li ~~ ~,Il~ '_·~IIA~ ~Ji,Il'LI!, .. _,~~ , 'I [ [Ij.:_..; ,u,~ L - UI'_A- V~,~,_ ._ ' __ . 'I, • ~'I I __ ~liJb

I.""" .... III"\"'ldfrJl!!i;IiI:'! I~'O~ c···:ia-II ,e' v riJioon··~'m-- ~"""."ru~ d'~' ro-" 'iI!'!Ii '0' ,,"'fm-~ i1enl"O il"iIU'" SP Im··o::Il'v~m~-;"J""'II1

1it3.1 ill"Ii~'IIi..,:~1 ,.;li": -, ii,' "I ~i 1 !~, -",' [_ Vi ~ l!lIIjl~~1 ['::::_~1 '- _' [IIIi,:..::. ~ ,_' 1 I III' ':__, I ~.__:_:_l !'I' .". [-,~ ~l_'~_.AA~~t _ i\1!,~

en, ~.a, ,e'SCJue:~;a,. :EI p,rob,~,ema d"e~, ca,mbio se 'vincula a~ m.,odo 1 •• .0 que[ se ard:cu.hl e.l ,p.rclb:~,le·,ma de la e'Ds:e',naOZ3].: ca,da v.no [de' l05 ,par.sdi.,gmas, ':i,ula esm c'tl,eslion en e, marco del modlelol [COI,n le,:I: que' :itnite:rprf.ieta bll 'vida, social.

".11' ,niil 'milo,,, Ii ii!!" 'c. [0"· IN: '[F""lU'!!!":I' 0" 1ii1i''E1'~ ~UL~I-"I~ ,,~ _,",~;& .. 'JI'~:I~

,

rO':: PI, 'l"'lli' ';...Ii ..... ;n .. tjfi:r·a, #,""'I'[&D~ ,d:-;iEI! '110, ",~, Ii":r~~' p,.,Pji"r"lii~lll!"O'm· '. '"li~: d.:·~ 11,_" ~n' 'Rj".AiC'~'~;~'I1"";,Jit'n

~{ I.. )lnlJ. ,1M IlIjUC~~~~;1 .!I~, - 'II!-, IU " . - ~ I·, "~ Uj. ~9 ~l.U -~iI!J' '- I ~I .:_: ~J .IL.·· [', l~ :W;~Ih~'c;.~~tI U .

ledu.Qlti.'v.a, se~ hi .mols'uadIOI ,cd mo IClt.IC!:rt,05 Ylla Je'Sli :f~.na[idades y (lom,p[10 r ,Dl~SOiS e.n compete.,nc'~a m,utua, se mtfodu.oe'o en ~ms de In!icaones- del

-~.-.,_

~ --.Ii! _

• ~ II

conDdmlento y del melodol- Las. IdiSI' 'o:w., de'finicio'ne5 de ~o qUle se '~D~ d~' - ."d·' e- '~~~ ~n~;cm~~';\~'~lln •• ', ·'~.d".~~u"-:n~O--1 p~;-~e--dIGP::~~e~ n ~n d- Ijte~e:llles,- sen-

!~ I 1_11~_. _.' ~ l'IiiRW,II.~.1 'l~af.1Ii! " ra-. ~J~~ ~~.. rill Q U __ . __ f~[ 1 • _II~ .. _" _ .

lldosl ,Ia forma, 'tan~a de pelDSlI' las coad~,ei.IQnes e .insdtu:c1!ooe:s, soetaIes, coma de caesdonarlu e in~£nav sp ItraMfo,rmacl.dD~ Cada 'uoo de

los~ papad'I'lma., of Ieee Isa 'Vilai6n de' la --O;a:'ural(=-28" __ , '.u·'aa'U~aft' de; :u'u_ra. S_ai6n,.sociall e IO'b!ota, dar' lcohe.rencbl de Idistj.n:m forma,:a :~OSI p~rOblemas ,D~ ,resue"llloS loel ]~ socj,e~d.,

La ICQ,usidemd'dl,q de .Ia ;acl'~~,da,d ~1(!n~if1,ca. C_ODlO .p,ro~es~!dl,Q m.!DeSIIIa, que' , " dlsdDdodClIC81c,lorlcl:i; llab - 'I!ual, ';,5 rep ~a 111050"1, de ,~I,cJ.e.n.eta :001 ,SOD, 'vlIJdas., tillS, distifJciones que se ,esrableceo, eatre 't1eor(a ,norm- to. 'tit .• " em,pfrlal,1 :hechos Y' 'wlores", teorfa, 'Y' .pialcUca'l pueden re'~'ultar e,ogaIosas y,def-Ol,clnl,[ lao i.masell realde 13, tarea ,ci eaUfica,. ,Ips debates sollie ,1 __ , 1C:,:.,~:DClil requi!e[ien (olmas ,m's [SIU'tUes:,' e ,descrlbJr.lal iD:£eflC~ cl,oaes entre las; re,ll. , ,ootmllS, de' -. cieneta,~ el 00 no-cl.mi ental eJie,Oltl .. ,6co· ,. ,I.os; :aspeaos, ,oom:W1.~tatios IqUlt: repereuten en, la ,lnvt!sdgaJCI.da. D~e Ottol ,modol,. se ,pr,lesenta :8 los ,~oyestJpd!o\fes una 'villa"n, falsamente. Ico,moaadoJ8 dCI ,su p-,opi;O :tmblJ.~o~

LI,I:8IC'- ,: 6n sebre la ,i!dea, Ide parad::,[sma SiUSC~la una, Icons\lde.mc~[6jD ad.clDnal~ )!sl ,1R:~ule.ln:te' q,UE" en. Ios debates, sobre _e,s.tos te mas:; e,l pro .. blema de I ·coDlliao en ,~a, iuvestill!cl,6.n, se le'D1Uenda, eD 'e'rm~nos de la lopci,6n, e -Ille m..:todos !iiI:laJaUtal~tYQs· Y' MilcuantUatilvos iI 'I Ella Idis J.nci6o,

il!'."ii:li!d';u-'-,;r.o- 'Iinl ~;I,iJ!IIi'n--liif!":i1"'1 t!!IIil 'ml iIII:!!!!..,.. .)'~c':'n!'~'~1 ,-;-~ ,#!""'o":in,-vi.An--;Q!, ..:!i'n mA~~'n~i~1 I "il p--:-: r-l"1li ..... @'iC:!ft .~I.h:_· l~_ I. ~a~L)_f'l!l!!~. I. 1 __ "-_. Ii~ ,ljl~l .. ~-: "=,~ _ •• _~l 1w![ I l...."._~ ~~iiS 1 l~lW .. -1 ·'.JW,~I~~

die I.D I.~ ". t~sacI6n" La m,eladollosfa- Ide' aJm-~'··\ ~O!S 3AiUsls de' mlUIe.Stl'al, y 1.[ IAre.'lPtellcldl[o ma'le .. · j'IUc;& [ft=- ~!DS; ,res ~- dCl.'iI' se cQDli,ldle'mn ,iDltRI,," ,m.eQ.tos, ((dIes ea. ,105, I£reS paCldl,s~as que; be,mol ,a,QaU'za~ _j 0,11 :Lo Impair,;; .

. ~t~' es ~,ma, ~~' re ,. _ "D~1Wl ~'on los ~~~p[~'mi~~.1 ,!parad~B,~._,iC~~,,~i~' =-....caimo 511 ~tuacldA ·"n~D-Con;[GDO 10'-. pl'-obl,e!.mas,~[nte,re.ses y' ,;ina~lda ~ .. --.~ . ......,_,-~~

Ides dentfficas,~

_ ,H~, que ins~Elr en q,ue,· ~: , aparlcJ,(io Ide es :[018, tres paradlam. en, 1,1, c'ien~jA soe.:l:d y de' la edu,cac~d~ Cic,Dlem,po'nn:ca,les ploo:UtaOI de :nU[8S" tm U,empo,., I-U ,c]:cncias ,em~pl,[£I,co~aun:dfUcas se IdesaaoIU~R.fon, len, ej, ,~nl~Q del,[crlec~ml::nto_lde' la. ,Ioci.edad, cCI:rpondw yante 1, nece!s~~ dad de uO. ~mOq'Ue' ,ciendflco de 1& ges_ltO.D" espectalmente IdespuiC!'S, ,de. ~ decadst de l'3Cl. las c~len,e~as sim:b6I.Ucas s.e COQS'tiluyero,D e'n' el area. ~\~ ~u, ,cien~,~as de ~a" ed,'Uca.~,o,n Ide;bi~o left :pute a las analma~.(as ,ilfeso .. , lubles en lei, marc-Ol de las ci,e:n.Cias; beha~o~lstas,. ,Asimls.mlo ,Stl,pul:irc!',rOn !Un.l, ,~esp'Ue5bl a~ mailestar ,socla~ ge',nera[:,i de,lindo; del. l)e,ntimieD'oo dc' Ique _,las, ixilos ~ecDol(jIR~!CDS; a,_I~anzaldD\s ,[).O' habnlD ;s,emdo .pam, sal'(sm, .. c~.r· ,luI ,necesldad,e,~:_sp,~[i,uales y comuni'£a:das de 1011 .iodlYjJd:uOl., Di .. lebu ft:~c~sjdada; ,exlstaa ,nUeYiDS le',ofoques c -,cn:£:me=o,s, Iceo.trados, en .13 competeneta lcomunica[i,va 'f ,~a~'c-ohesjOn so.c~al" :E-l,a IcuantJoi S, .1.; c':eucias ,a(tj.cas'll q,ue dese'mpeftaron un pa,pel, fundament;d en Ios ,aDos luc,~:n~~. V1~''--O,Q. renowaaa, S'U 'C:fedlb'.i, ,~dad. -Icon los desorden es de Ia I.' Ccada Ide '19601 y. p.ri,Dc.ip!ios de' la, Ide, 1917'O~ cuando se c'ue.Slj]lonafon, las le~E~~ctu~, .iDS.tiw,ciIQr,Qa,~es: '). el conn.~,coo se oonvln:i.OI en un elememo

yJ,sible de' la sociedad'[I' 'y. redbte -0.0 una, ft,ue"w, le .;it:imidad en los a'los:

'~hen~ COR el acceso de ,SUIS an t i,g:u os Id,e."e,nsOr['cs a puestos ~mpor~~-.

tes en las 'uni~~e:rs,[daides,~, '

Lo que no pretendo .• efender desde estss pia,ginas es Ia 5uperiori.--

8"',' : . l

.~"

,.

.•.

t

. .

8'5

" -

D-I--iD"L,IO~"G':" 'RId': .-, fA .. 1. ;.

iii "'.,' . '!

__ .. ',_ . I_i' ,

"

ill

..

. . "

I

II

,.

GUNN'I '-:;,. t '971).: iiil5 m;tu.f.ie' i. ta~,ea:'.ca:I'1I] ,~JJ:tg,m' Tod.ay~, ,~.:·J.ref'Oli' _"15" ~ :5, .. 5,2. HA.O'E~ "~'I J.:, lL orib ,71"rt;l"'tca.... ',_',L~1)m'" /li,OSO./ld' socird. aUJeno,', ,.,JJ(es·-J , ... - r ~ ).'g6C:L

:H_'L~ P,. B'fJ.d H,AtJL: D., (1.982,'),. ~The social ICP(l:1d'":f.oos of the ne,80t.ii;-lIJed o.:r:der""~ IUf"iblin~ 1..1/6' Jou.;rH'aJ Of','(1I0Ii,tl-fJ1I:Jile ReS!·dJiC' L~ ¥Qt I:~: ,),- p~t~~~,. 3:2iB-3 191 ..

H M~LTDN" D e- - (1.19 '1'1),:, ·'E:cbJu:aJtlonli~ ,f'esearcm 'IDd the ,[S,hlldlQW' of' J,g:hn ,5r!Ulan MwU\ en ssrr _~ J. -:. HiMJ1TiQN~, D~ (--»" Tie ",' ri :oaQ.'I·f! ~.~ -,re'Cl-elCl':; Stulitter ,in: tb- ,H;{'S'o.,,' o/'B'd"CQ',t;I~O,h'.' ,Rese'(lJicb" 1\'.: .... rdeea Un~, :.rs,~ty' p '._,' "

.1i.~M.u.:roMII 'D., (1.9a,l,):. ·'O.n leneml::" UOHI hl, dle edid:Cltiona~ 5cWrr!nc':~s,; p.(O~ blems and IPurpos:es~l~ e_~_ 'PO,ilCEWIUj, 'T' and TABAC:H ,_IC"I, HI., ·"8ds.:) II Tb ~i Sl',t:.;] d)' D/',A,r;,boolln,&~ ,P.le!I~~lk1se.tl' M'er,k;,"'c'lo.,j'es ift ,E,du C,o"'ton4" Il;e~iaa "CD Q,:'ld ,BrJ'Qluaf'~O~ I' Dea. ¥or.~, '~'me.lelf to

'H,OMANS,., 0,., (.19(i'7),: La ,~I-UriilJ'aa. Ide' ,1I1t;,ile · r 'CtQ ,50,1.:.1,(, -u enos A' res --:;ude =- ~I~

m971DI~

ifl'Uimi1t.Ji[-:O·!iJIi' ~' (11~1" -)' ,I lJ~s-e·· I""I.~ l.,a miC'" &£aMJ' 68 Ills.. HUJQ'r"i] Q~' ill Tbe'Ol'""iIjl- ,MID~'·

II 1~~1Ir.! __ "', I~~ '\.'_~I r I [I _- __ "_. '~'-' '. -0.1- . ill 1_ '.JI'f .. .. . 1fl4" _~ f!J~,. -

CO.III, Itt re . .i PubUs ~ets:.

:Ktt.lCHfI;OLN c. (11'9419): Mfrt1!J,' fori MaD;: ,A:n""~,pologi ,a:~:d.'.Mod'e,m ,It/t,¥! .Nu,ew \"o\[k., ~:-cIG[liaw< nd H1U Book Comu ny'.

:KJu M NT. (J'9··· '0).: l. a ,i]stnn:t,gm ,ds' ,las lie'IHJINc:io.,e~ ,clen:rUlc'QSl ,M d.dd II :f,c-:e~ m,979,

(OWRY i R, (' 1'97'4·):: Soc.itj~ Pm&Jems: A crttiJr;:Q' .tb:d/J\* IQ/'Theorles. '(lfttl'P _bli'

D' ..... "~ - L" 'n'm- n M'ii!Ii"~jli:'! -I) K"'I 'H_Ii,L,

rl!l.l~IIi,I~Jr;" ~,1_n~, .: :' I , ,. > ~~~ '...: I .. ~,. . _!II;O,@;.,U.

ltrCttlidA:NN'11 T'" I(Ed.) (1.i5.Ji7?)I; .rlJeft,o.m!e."'ol~gp an'···: Sb'ClololJ~, ,,- arm,o..t!I!dS~OM,!

Mi1d.dle5eJ;wl -"enguin Books.

LUIA'CS ~ IG ~ (:19:71),: Hilton"',' Ci(J,N,Cien,r;;s Ide !cltU'ej ,c: \~U'IQ~ :'h:'Hl__3. a'uia1bofl 1 19115 ~ MEHAN, H. (19'78,): -',SmJctud,DA schcol s[rUaufe~11 HtrlnfQ'"d ,E~uCQ.jlio'mJl' R· ;'~.

'''~ii,.i9.W . ..t, 8~7 ,n';"D,~,;:l:i. I~ _.. . ~ ~-, - .. - ... - ~ .. ~ - ~ ~ -_. ~

p.,~r. '1. "!' [F~~g1 ;I£I~.

N't:Hit.l,I.'! DI (1977):," ,1l_/,dt4-edQI ,fle' ,~dDs UBldes La ci,eneia, La .:lc:cna~o'lr~l '¥' Ia apar',ci1olll, rd.c'.~. IcaPI,~ .. U,mo :monopoUsta., Madrid ,I IC,· nuo, de '~'ubUac ones

d - 'I 'M"ro· II - eri 0 d - IT;- 'L. -.. v ~ ,m lI'Ii"~'..J~d 'El'._ :; .I~ DiDiO

I elJ .'" " .lliS _~: . ~ I. .·C ,IL [l,1lJ-a:, 01 I ~'. ~I.....,.I"IUiI·· ,.j\ji!:!1 .W.,;;7W ..

10 UV'ER1 D., (, 9- 6): .E.'dt~CQ'~on' tfI'nd Cra.i"u~ n';~~~ ,A, .1l"d",'(.d1 CritIque ol',ln n'£Hhl'~'

';1 -- I 'T",L.l'!iol';· ., It-..,.'~ c -' . .- , 'C' II..." - 'D\i;lIIbJI"' h

,,;,~ e ,'I!i..,Uio.I '. 'iti7J& . -e ;1L~lIy'jl:::a~'I' ~ 'e _,UIlClit In .IF'Y! : _tiS' . elf5.,

:Ro, ~s'"r-E 'B" and :PauIWlI "I" (':~9i'3)1: I!!!T.b . use of' d~r~,~ t obi ·-MUg, _ :~CI ;·ludy' ~eatbLi:n,g~. en I., 'T~VE.lUl (Ed.) SeCDftd,' Hatl'dbtxJ2' ',f BeseQ,1'CD' 19\"-: 'TelQ1·-

cii~ng; C.bf il -;. o, ut . I .' d _:' ·cN',a.I.IJ'.'

SC;Htn'Z1 A. (1.197'3): O(;)llf:'cted .fJ{a;e~, 'Viot I"., M. '.: 'A.TIJIlSQN' (Ed~l., Ia ,H>~.f3i IManinus, '.J,ji1oJff: .

~ I tA'V n ~ J ~ ,197'9J.I" ii'Th .1, _I :dld:_ 'I vh)," 1- d _-tU I 0,11 J f' /. - rl", ,i_- ndil' -, --- [llpll I-I., .hi

. ':Ic [re_-::,,":rc~ ld~· It IilICU, 'nl~ ~ Sfi"'I~_'> 'IrtJ:~~:'~1 R'-_'lJrc _._~,~ ,',I., ] il :P'-\Il, .. '-19,.

SMI'Il'U" L (m.9B,il::Aoc~.d=fII'Ii'~ I, ·rrendl'pU.' ,~_;~d m-klln11Ih-' CQlmmlonpl[~-e.c-1 probr~leD1aJc: ._ - _ ~e. or1i,a~n alld i - v'lu - wo,n O. ~ Ih, °ll(! lid SLI' " iilPfOb~ el __ "!I l n :P'OPtr;, '-" 'WJnj T~ y' _'A,IBACM:trUC-" il, (''''cis,)" TIJe St~lrJ)I' oIS,cbool'.J~& ,F,i:_la'~we(t _'._1'btJ4--ol,oBi(JS ,i'l'J EtluICQ,I'ioQ.Q:1 ReJ€tJllcclJ a r-,IId' .1!1Jl!J1UlltI6.N~ .N ue a YOld(~ :Pr,aeg,elf,:

SNOW ~ It, Ie m 97,') ; iii Th.eory ,Cio,ns:uueUo;o :(0 r .[I!seam:,ch 'On te;2ch ~ng:'~' II S 6\CloJ'Jid' Handbo(J,k ,of,R:es·ea·.rt;,h IaN 'TelJ.'chf"& IC:hical,o~1 .IU e- ~ :,and ,M.'cN',311 '~

Su ~PUi.sl! PI,. ;( 1.914): ""Th.e plaee ,of 'th-o,rf ,. .edu cad'OD . lese3Kh" II EtJut:d','io;n'al R'I!Sf!drcbe,r~ .3,~ 16; pfg,S., ,5 -I DI~

~'U .. UAM!;, R~ (tt;)"1Z) .. MQ:J%um!D! J Ile,f!tllu.r:a Bl=:lrce,mO!1t3j, P,e'n.fm,ldc-I, '19SGt

r

,

._,

, ..

""

l~

.-

..

....

'I.

-l-I.

--188

--- --==----- - -~ -

rA·· .. p--,-··:i~if' 'TIr' O '[1]1

~_. _ I IJ: ly ~ . I~ __

I,

.,

la orlJll [u}chS.n. die' I,! cieru:Ja en :la, ~]njld n Sovb!ith:a, '.' lene~ UDI, sene Ide:' ~In~d blc:l,cnle5 b~.5'~6f"j,Cl5'I' ,sUJ,p"ue5~os ,soc ~a1,es e ,hltt!'r.eses dllsU:n,,,,

Iii'A~ d nii:I, 'IO·."~ q~ ·U-~' C'.Q nlll.,.·<tl'ali"!il:if!O':ill'iI'ii;, en 'I:"C!:iIi'~'do- ~ 'If"~ 11'11 ld iI!"'ii~ 'o"...-·'!I:ii '("'lII 1ri4nil' filo':i ~I ii!!:!J!,~itl""f!O'!ii1 '~!liiI1 ..:.:_J!!;,!i, ,iii. ~;;;;!i',I, ,. II;;;, '!&l!!'","," 1.,_,.llI}ilIi-'!I;,i'IL.YlaU . iII,iIJ £o!llJi!!l.G, . ,1iO!I1 IUIL,~_~~Y\a~ ,1f",!IU.'~ '-- ,r-,h,UI~ !!IIoo~I..a,!J.A '11

le'l pe'n~~uQlenlJo, :lDlrxlsta\,""leltdni_stl P'l'opo,[c],o,na, 1~lmHCO pa,[lI leI dessrr-oUo Il:h:niUfico~ PDf' otm pnel 1_- ~ie,Dcil d,-be' JSle,rf~r ·d,'irc,ctam,en,le' :1, h"JI,f1.n '91 polf,b:os d'el est-dol,! 111[0 ~I_ w,r[11 . penS9r en [Ulna nD'~'~'~fda,d utU~~ta[[Sta: de btl elenda d · II edu'CI.eidn, ,S;c)Y.i.'c!li,ca.! ,sl~lm,e,~ante "'11 enfo .. ·

: 11 d·' '~, :1: ~ :1:" i ~ r- ~, d- . '11] . ..lI D',;iiliilt'o1!ii,

q,u,e :le,(e.n,t~aiJj,:..__!e' ,lI.as ell,le fJJICI.3.S e'.'p~(lLCo~a,nal'Lt:l,casl '." £sanu~_au.Q en ~w,~,

dos Up.l,dos:,. :N'o ObS,raD.'l~e·, dleha se,m'cimza. e'o cuanto iii btl f:lna~~dad general no ,im,plde ~a, exlstenela die di,erenclu fu,flda:meil1'tah:~sl e n ~o-s

';np: UiD"SII!OIS ~~<tail·;ll:iiI.·.,=£Ui ~ '!~iiQi'iii'~;Pi, ~ AO'li ~£.'__A!u;a_ hs ~,A n tlljlO'D '11-:- ~ n

"'I~!:, .' LI",,"'r:~>{ ,50C==Jl.~~'ij J!JJllu~ _ ~ ,1! ,",,,,"-,",,,~ ... O~~W.U~l""':u~ "-1iI!W!!:!Iioo ' . !Pl;~~!lili,,~~-__ Inj~

ve . h',o pedla,gOgi,ca, ,lovtet.i,C3 pon,g3, le':~ aeento en las ~:nter.rle]'I,le~o'", nes de '_,OSI elememos socia.l!es,~ en II ruoel.6lH del eD'll)(rnO social en el ,apr-e,od[mje y I~ n leI ,wwnoci.mi,enlO' de 1051 lIUl'pe'fatiVDS, pol~tj,cQ"',mtu;3.'lle\51 de' ~a aal,\riJJda.d. cie,odH,Ci ..

ES'U)Si lasgps 'p(1opios, de :~,a. In 1'l!S~ 19~u:~16,p PJejdag,dg,~,ca, ,StOlvie'tlca, file ,~plican en :pme' por' su ,[leblci.'Q,o, eon el estado, H.:istalri.ca.me'Dt,e~ lei

~n,,~J~I~'''lt~ii'ila.~ """IJj!:I;'~ ~s e Sf!' L ... ,~le~ii'jjI~'~ ~,~~o,···· liiI"iii"'!ii,Iii¥ii'iA ilnl""ll'ft,iipli de ~I«liI 'lI...'i,liilt',A~~I!iF!;;i,g

I _ ~w~I~~I~JW __ It U ~Jl_l !~ _ ._.,._. "_. -. _ JllilJ u"_ l1'-'IL~.IIL/'~I!,1l11 aU, " L1U ~;~lf·I!IU r'!P.:I ~~~I _ ~ .J_ u~] ~lI.Jg ~1IllQ

I£sma [ I(KiOJldd. 'f S:le ~eflyi 'I '19179) ~ ,in e ~ C)Q:nteXJUJI pOl~.f'fIClO :ilctUlal :!I e I, af1~ele:cltua:[ D,ene' compe'lc.n.ldas: di.[ecw en hi dis-:ribuc:ioD, mci.onrd. de

''Ip;.,~,1ifii lI"'Ii,b;(' iIil!';a;,;-jil~ iE! fi,n:c 'v 'iJ'o'JI!'li,nl[-D.~ V e.':~iiI!liI ~'~"n' c· ;~ n ~Il· '. I~ ~ 'iii"',;iI5i!P' , .. [, iF'!j,..J II 'i ""'iI!""".;"< 1 v - ~ fa _1l..1~j~fl_I"~~'lj l~l~"4"Y ~ ~IU~1 [$ '''''iA iu l~~ - II' ._-:a.~ II UJ .:_ IJUI ~~. !la ,I!·~ - .. ~ uU~~~~Y I - l ~jl _ ~ ~

partb de :~:, ' lu sva:r lDlflu)'1e en el desarro no de la etencta. one ja I ~ :m!ftDte no se de:jl muc'hol ;amb:i,IIO pint b.Ol ai,vlc:rsj.dad de 'w1,o~e51 'J'

s!'u'Il.,.:";..;'IIl:~ ,11'I,'"-IlI'!, '~"I 1",~'t'~l-'~"'1l1J;\'lIIil IIj'IiIRI nUiIIl!i\d: ~, ele 1[J~r' ' ,pm ,~n'Ij'iiiIii"~:""",i:i""l;A de '~lilll ......... I'~!i'iii',1I""Iii

... U'iLu.-1 U~J~\t!· !~J~ r !lh1l1lii-lIj.,i .~~lL_ :Ig..~ ,!I~!lU r' _~ - ~ !Ii.l!I,1 . Jimtflli1' ~,WJ !LuYIILlIJL~,~~lJUv .' .~J rfi};U U~a~u

, " j" ",."'it\.;l'ijj':;-·d·-' ~. - .. '-., - - ,'C. - .. -" ,---;'11,- -, ],~". - .. '~ ,- _'

pI'C~ed.!~ml_)g Ul!iCI'CSCS P,iIj,Uo. .~S·ClS ..

, E.~, PUflto, de pamda, de Ia :m¥esti8~cjI6\o, pede "ID,g'b:a 'pf,l.cticada en la 'U'oiOn :5 Ovl Ii! tj)Ca, es [s, in[e:rp'fe:tac,~16,o del 'peMam' e,otto de .Marx: 'vl~

Oiiil3!'nit'~ ,pn, j:!II~~ pats ''C''ill ~,nJ::'llii',~;,c '~,!Ii!l"ii""'!II!"';;O) n···· d-'-· .oj '~I., hlsto ~"fiI .- C A -:- Am""~1 "

,~"'"" ,. 11L'!!;;O ~".I!, 1I!;i"",!!;iiO , . ,Q,il~',. ~.Il, ,,;y;,~!:I.!l ~~.I!!~' ~~~~~ . .iOI . .:.:_ e .111;3. .I. ~11l.!.v.1rI ~ leClu.DU '. ~~ y

:polrt~.ca die Oloc.~d~e,n~e tenra, un 'camctc[ Rl_odlamlenmlm,eot,e' aft'h:o,.

'1,,11 ..... ..,., p .. :rp~;iC!Ii""..Ji[~ eomorender 1- ti!iIi~ ..... nn-·!t'lI"oi'l,...1I,:P-F"'li1·0n,mc 'II... ::"'I'\~'Ii"I'":'~'~ ·d··' ~l ,AI~~'a

,!I'I~.A, l ~"~ ~,~~ w._,w.IU~_,g I~!YL~~ 'rJL ~_~~~UI'I'~!h"' ._~ Iblyl,_ [L.L.J~!UJJ~~ .. ~ Ji_lI~~i J:.ItJl)·LU~ ~aa, .' ~Jll ~~~- l~

[[,[dla de :1!OiS ,pfiOOeSQS Ide lb1lba.J:01 y ,como dtchss conEm,dh:~ion.£si gleDe~, raban elementos que fa:-V1o,[:ecena.o e'l,ad.ven:imf!(!nIU) de 'U,:n'3J. 5!oci'ed3d ,l'Qas pfog;res~s [3,; ,sin embargo, nOJ ,Pf~fSCflb~o las Jo,rm3lS Iq/jJIC' dcberiatn

- - ~---~ ---~~--~-~_m8!.;i1':'9~' _~_

-----~~-~