Está en la página 1de 167

FercerFerran

PoernaSinfanicoFlra Eanda

Encargode/Excno.Ayuntamiento desanlcarde Ba*ameCa,


p7raconmemorare/ '/5o Aniversario"
de /a FunCacinCesu Bandatvlunicipa/.
0852 - 2002)
i"
PAScu,qr-\iIL*'?f
l.iiUSICAi
,qRXiU

Magallanes
Poerna)/n ron/co
- .

Crafrasde lnterprej.ac
n
Interpretar lo ms rpido posible siguiendo
orden hasta la duracin de la linea.

Con los sonidosdel andro, improvisar


imitandoun murmullo.

Gritar muyfuerte imitando un ataqtte,


hasta la duracin de Ia linea.
.{H!

Interpretar Io ms aprox. siguiendola


rtmica, hasta la dlracinde la linea.

Cantandodiciendo el lexto, entonando


segnsu instrumentotranspositor

iiPAbCUAL'i
A ? X l lLj l i r :i r

Encaryo y'ei fucmo. Ayuntamiento, pAE conmemorar e/

J
G
J
J
J
C
C
J
J
J
J

Score
Piccolo
Fhror
FIute
FIe
Obre
Cbc
Bassoon
F.3a

j
j

Eb Clannel
Clafttc

N(rb

J
J
J
J
J
J
al
J
al

Bb Clannet I
CL*tc

Bb Ciffint
Jifftcf,

Bb Clrinet
ClRtc l

Eb.{to Clrnet
Cmtecmac

t s bB a s sC i r n e t
Cl".G!

bqo

o|

! b { l t c S a x o o h o n cl , ?
SrctiE

ol
.l
.l
.l

c6at@

(rvnhnn

Ph lar
5\.ph6

En6

! o B a r i t o n S a r o p h o n c
S\cpiH

itm

Ad{io

mH@

ol
.l
ol
o!
ol
O
.l

JrrumperI
irmpru I
Bb Trumpet 2
TrmEB:
-JJ

![:geihon

-l

F FiornI

irmpa !
g J J

L J J

ol
.I

FHom?
Trmo l

ri-!
Trombone i
T.mbn I

-i

=-i

c9.

JJ

L l J r

.l
ol

Trombone?
Tmbql:

d
I
d
d

Euphonium
Bmho

Bass

DoubleBess

.l

C@bqo

f,
-

lvfalletPercussion
Tehdo

Timpaai
Tmbala

PErcussion
I
Pruir

P6Br62

P.l@i63

@Copyright2003paraIbermsica
Edicinautorizada.
Reservados
todoslos derechos.

i
PASCUAL!ll\r r l i " t
ARXIUMUSICqt

f,*

Eb Cla.

3 Cla. I

Bb,Cla.2

iiD Lr.

B b B s .C l a r .
t .
>-

a ,

Sb l. Srr.

sJJ

9l_hn.

._ i.

lb. Bs.

\tll. Pec.

LJJ

lJJ

J
J
J
J
J
J
J

Fl.

Oboe

j
Bs n .

J
J
C
C

Eb Cla.

Bb Cla. I

e
J

B b C l a .2

e
J
J
J
J
C
J
J
J
J
J
J
J

Bt; Cia. 3

i l o B s .C l a

a/
j
B bT o r 2
.
LJJ

Flgnn.
LJJ

F H n .I

ft?

o9i

f \i

,=',9

F H n l.
Tbn.i
T o n 2.
Euon.
Bs.
D b .B s .
irlal1.Perc.
Ti:np,

DA"

J
J
J
al
J
al
al
ol
d
J

J
J
ol
d
d

ol

J
J

tl

.f

Perc.3

a,

d
l
J

6@
{-<,-;f-

*
tl

*-Z->-,

Eb Cla.

{r-.;_lgr-E;>

Bb Cla.l

Eb A. CIa.
LJI

B b B s .C l a r .

EbA. Sat. l, 2

Bb T. Sar.
u
JI

Lri

:rJ

,! r -

Eb B. Sr.

B b T p r .1

F H n .I

fnn.i

Db.Bs.
Nlall.Perc.

rerc. l

Herc.J

C
J
j

J
j

Picc.

J
J

Fl.

Oboe

al

Bsn.

d
d
d
d
d
d
d
d

EbCIar.

Bb Clar. I

Bb Clu. 2

Bb Cla.3

EbA. Cla.

j,
B b B s .C l a .

O,

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

E b \ . S a x .1 , 2

Bb T. Sar.

Eb B. Sar.
.

Rh Tt

Flghn.

FHn.l

n.l

Tbn. I

Lbn.l

Bs.

Db.Bs.

q
q
q
q
q
q
q
q

Mall. Perc.

Timn

Pec. I

Pr

-a

.l

6
Pr

Ft.
Oboe

Bsn.

Eb Clar.

Bb Clar. I

B b C l a r .2

. B b C l a r .3

Eb ,t Clu.

Bb Bs. CIar.
a =__---L
E bA S s . 1 , 2
fs)

Ls)

Bb T. SxtJft-3)

LJJ

Eb B. Sx.
2O ,*r*
Bb Tpt. 1

Bb Tpt- 2

Fletn.

F IrL I

tan.l

Tbn. 1

ton I

Euph.

M a l l .P e r c .

Trrp

P e r c .1

Pm.2

Pm.i

7
^2.4?a

/;;->5-;=

Fi.

Oboc

J
J
J
J
J
J

e
e
e
J
J
C
C
J
J

Esn.

Eb Cla.

Bb Clar. I

o
e
o
e
o
o

B b C I a r .l

B b C l a r l.

O
O

t s r B s .C l e :

+J!

o
o
o

*)r

Bb T. Sax.

O
EbB. Sax.
-

d49

)-

o
o

o
t

o
FI^L.

o
F lln. I

rff.tr

Tbn. I

r o n .f ,

Euph.

D b .B s .

M a l l .P c r c ,

lrmp.

o
-o

e
rcrc- :

I
I
I

@il
t
L i
zz

t.

' - l
,

= ) .
='-t

- .
i

t"

t"

'l
|

- !'
i

"2

'

\'

, z l t l t a z t l

rt.

C-

-{ --)

t'-

'l

r
-'>

r )
-a

^u-

- ) =
\ - - - "

nt.

L--J-J

LJ-J

LJJ

L-3--J

L-31

3i

/ L t r < N
-

1
\ J =
q--l)

rx nt..
t-JJ

LJ-

o-

i. ..

BbClar.I

t)

L J J

:
tsbCiar.3
)r

EbA. Clar,
BbBs.Clar.

. ,2
E bA . S a x 1

3b T. Sax.

EbB. Sax.

E\

-f

FI g h n .

F f{n. I

.'-

is.tr

;------'/

T b n .I

rOn.i

E,

'ah

Bs.
Db.Bs.
\fail.Perc.
Timp.
D-.^

LJ-

e
o
t
!trii;;
.t I.

f>-'

L-d<

--__

f
l
f
f
O
O

r*._

Oboe
f

>6-

!-6_J

'

Bsn.
.

\-_------f--6

Bb T. Sax.

J
]
l
l
f
l
]
]
f
]
f
]
l
]
]

EbB. Su.

Eb Clar.
CE'C

L-JJ

e a
bD Ltar.

I-----*

r:

L-.---a-J

!J

Bb Clar.2

B b C l a r ,3
i;-;;<

EbA. Clar.
.if

B b B s .C l a r ,

---___-----
E b A . S a r .1 , 2

--

!JJ

..a2

r
ol

B b T p t .I

Bb Tpt.2

FJgn.

d
I

F frr. I

F lln.2

Tbn.1

l
l

Tbn.2
.->

Euph.

Bs.

Db.Bs.

Mall. Perc.

Tirnp.

l
l
l
l
l

f
l
l
l
l

J
l

d
rJ
d

1^

t '
i t

a o a a
|
|
2

t r I I

, ,

Fl.

;a2-i7>.

Oboe

Bsn.
2 a = ^ 2 = 2 r 2 . a 2 2 .

EbCla.
LJJ

LJ-

LJJ

2 ....

. ...

l....

7>,:7>:7:-

7>"

BbClar 1

D Ll3r. -

BbClr.
3
EbA. Cla.
B bB s .C l a r

?____.t
Fh,\ Sv I'

Bb T.Sax,

E bB . S a x .

B b T p t .1

Ph Tt

'

F le h n .
LJ:

F .qn. 1
l
l i l . i

T b n .I

r0n.l

'

'

.
I

-t-

Bs.

Db. Bs.

Ata9r

Mall. Pers

1-l
Da

?>

e
Acc

.E>:=>E>aE>i

Fl.

a E\

E>7>.

, r - , , - , , ' , r r - r , r - , , , , , - , , , , r , r - , r - - - - - - = = =

;:

i?:

r'-r

- .--

f;-i

t ;7LZ>?i-

.
=

1a

tlti

Oboe

Bsn.
a.22

n =i

22a22^a-2.

l=-a

l:--

;.>

n l:)

l=-t

tT>

- :->:t>.G>-:7a

i.

, ti).A>;>.

>

- j?:i?:.?:.

G>

Eb Cia.
) - -

:e-> .i>:T>

- A - - 2 - -

Bb Cla. I

l
Bb CIa2
.

B b C l a r .3

EbA. Clar.

B b B s .C I a r .

t
t
t
t
f

t
t
t
t
f
f
J
f
f
f
f
f
f
f
f
]

E b A . S a x .1 ,2

Bb T.Sax.

EbB. Sax,
5E1dtu.

B b T p t .1
f

-3-

f =,Flghn,

F t{n. I

F lln.2

Tbn. I

lon- I

Euph.
Bs.
Db.Bs.
Mall.Perc.
Timp.
D

Pcp.3

t
t
t
]
]

q
q
q
q
q
Ii

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

41

Fl.

l D p

1",
Oboe

PP7:-

Bsn.
.

.22

L2^

a=2

'

.22

PP
't

22222.2

i2.

-=

EbClar.

^2.

2 .

a 2 t

::

.a7> l"-

a7^> -

:T> 7>

t='t

Bb Ciar.I
ZP

cD Lllr. J

E 5A . C i a r .

t s bB s ,C l a r .

E b A . S a x l. . 2

Bb T.Sax.

E bB . S r x .

B b T o t .I
J

t-3J

!J!

LJJ

flh^

t-J-J

F iln.

:l.

LJ-:

'l

PP
J

t . 2

T b n .I
PP =5=
,3n.l
PP

-)-.

-J-

Euoh.
PP

-l-

--l-

-J-

-J-

t-3-

-J-

-J-

-J-

D^

gP

lb. Bs.

:
:
EP

\ail.Pcrc.
-3'-.

Perc. l
3

Pec.3

3-

Su maun

7 rEox.

6v } i . . ' * - . . ! @ , - '
! L:no cpr*lvo

J.

. s:

4tzli!!'?:
Ft.

Oboe

Bsn.

f
EbCla,
i

Bb Clar. i

o- l?i?

lf

*#"-

p p l =- '

B b C l a .2

B b C l a r .3
p p t = v c -

'

I
'

E bA . C l a r .
PP

B b B s .C l a
?

E b A . S a r .1 ,2
r

Bb T. Sax.

I
EbB. Sax.
*ntt -ttut'
f,

t s bT p t . I

o
o
o
c
o

Flghn.

F lln. 1

f :u.

t
Tbn.1

10n.I

Euph.

a
a
a

Bs.
Db.Bs.

Mall.Pcrc.

i"
Timp.

C)ild

'"'l

n4d'dsd

a
a
e
a
e
a
a
a

4/,

Oboe

>3)

Bsn

EbCla.

Bb Cia 1

B b C l a r .3

E b . r . .C l a r .

B b B s .C l a r

9b T. Sex.

E bB . S a x .

B b T p r .I

F)ghn.

F lln. I

l . i

Tbn. I

10n.i

Euph.

Bs.

D b .B s .

\fall. Pcrc.

Timp,

P e r c .l

Pec.3
TeTq!2.d

J
C
C
C
C

hcc

C
C
G
G
C
G

t.

Oboc

Bsn.

7i
\,

Ebclar,

=
.1
-{r

<-

G
G

\/ ,' ;5
l

el

= B b C l a r l.
*
1 \ )

;\- <
,'1'

Ph

al.'

G
G
EF
G
G

'

o-

EbA. CIar.

B b B s .C l a r
--sj.

-------

E b A . S a r .1 ,2

Bb T, Sax.

lrb B. Sax.
?

crasa
-J.-

B b T p t .2

Solo

-J-

FHn.l

ff.i

lDn. I

Euph,
Bs.
Db.Bs.

Perc.l

ts
q
q
'l
t''l
q
t'i
q
q
1
q
!t
1
]l

]r

lDn. I

Mall.Perc.

;
F

'

--!.'-_i_2)

| "*::::_:::;

l
q
]l
q
q
]l
]l
]1
]l
]l
]i
fl
ft
tl

rt
fl
rl

rt
(
(

F
ldt

1"

()ol

58

-%>

Picc.

tt?'
Fl.

Oboc
>l-

^ '

Bsn.
i.r-\
LD Lltr,

BbClar I
-s)
B b C l a r .2
-s)
B b C l a .3

E bA . C I a r .

t s bB s .C l a r

E bA . S a x1. , 2
-

f
-l-

tsbT. Sax.
Ebts,Sax.
f

-":-)

57

58

59

B b T p t .I

Flghn.

FHn.l

fil.

I
z------:---

T b n .I

l O n . l

Eupir.
Bs.

i :
Db.Bs.
\fall. Pcc.
t - r - t - - - t - - - t

Timp.

Perc.2

Pcc.3

,7-,
t,
It

J
J
J
J
J
J

Fl,

Oboe

t
t

Bsn.
P---::
trD L A'

Bb Cla. I

ili-f "

bD L[ar. i

f
f
f
d

t s bC l a r .3

j
EbA. Cla.

>3-

/
ft'J

tsb tss.Cla.
---._--a

r/
r/

. ,2
E bA . S a x 1

i/

Bb T Sax,

r/
r/

EbB. Sax.

iJ

J
J
J

B b T p t .I

tsb Tpt. ?

J
J(

Flghn.

vI

F i{n. I

vI
vI

F F{n.2

Y
Tbn,I

Euph.

Bs.

p2

tca qoa

iIi
i
f
iUi
Il

D b .B s .

Mall. Perc.

Timp.

Pcc.1

i
f]l
f
f

q
q
q
I

rcrcJ

it

Picc.

ll.

Oboc

Bsn.

Fb Cla.

3b Ciar.1

5D LiCr. J

B b C l a r .3

E bA . C l a r .

B b t s s .C l a r .

b A . S x .l , l

Bb T. Sax.

!b B, Sax.

AR T^r

Flghn.

FHn.I

F l{n. ?

T b n .I

lDn.i

:,,h

Bs.
Db.Bs.
lvlll,Pcrc.
Timp.
HIgh Bongo

Perc.1

Perc.3

'ryd.tuod

Pcc

Ft.

Oboe

tssn.

Eb Clar.

Bb Cla, I

B b C l a r .2

B b C i a r .3

E bA . C l a r .

BbBs Cla

f h A

S r w

. , " 1-

l a ' !

Bb T Sax

EbB, Sax

Bb Tpt.i

B b T p t .2

Flghn.
-::-:-

FHn l

F itn. 2

Tbn. I

Euph.

Bs.

Db,Bs.

Mall. Pcrc.

Timp,

D^ r

Pcrc.3

1(\

l.

Oboe

Bsn.

Eb Clar.

tJD Ltar.

fJD LiAr. -

B b C l a r .3

E bA . C l a r .
n'

B b B s .C l a r .

E b A . S a x .1 ,l

Bb T.Sax.

F b t s .S a x .

B b T p t .1

Bb Tpt.2

Flg,hn.

F !1. 1

f f f .

t D n .I

tn-:

Euph.
Bs.
Db.Bs.
\lall. Perc.

Tinrp.
D-.

r e r c .i

refc.J

^f --::-

I
i
t
t
t
I
I

l.

I
I

Oboe

I
I

Bsn.

I
Eb Clar.

I
I

Bb Clar. I

I
I

B b C l a r .2

I
I

Bb Clar 3

:>

EbA. Clar.

:>

B b B s .C l a

I
I

E bA . S a x 1
. ,2

I
I

Bb T. Sa:1.

I
EbB. Sar.

I
I
I

Bb Tpt.I

I
I

Bb Tpr.2

Fighn.

I
F F{n. I

t
I

F I{n. 2

t
I

T b n .I
I
I
10n- I

Euph.

I
I

Bs.

I
uo. bs.

I
I

Mall. Pcrc

/\-':' -,
Tirnp.
D-.^

I
I
I
I

!
D--

')')

Fl.

Oboc

Bsn.

Eb Cia.

Ah 1-I

tsbClar.2

-! D L l3f.

EbA. Clar.

B b B s .C l a r .

Bb T.Scx.

tr C tJ. )a\.

trh Tnt

F lg h n .

F i{n. i

: ti.-

T b n .1

.L0n. -

Euoh.
tss.
i3.55.

\::.r1.Pc:c.

Dm

Perc.2

rt-. r'i =':.;'i=1,\:E ;'i : i l,i t:i 5,;:! r-E

a
a
a
a
a

Fl.

t
t

Oboe

Bsn.

t
I
f

Eb Cla.

Bb Clar, I

B b C l a r .2

t s bC l a r 3

EbA, Clar.

t s bB s .C I a

Bb T.Sax.
Ebts.Sax

Bb Tpt.i

t
T
I
I
t
I
I
t
!
!
!
!
!
!
!
!
!

rt
!

B bT p t . 2

!
l

FIghn.

!
!

F tin. I

U
!

F Iin. 2

lbn. I

U
t
U
tl

Euph.
Bs.

].D.]js.

Mall. Pcrc,

Timp.

d
J
J
d

J
J
J
J
J
4

>/------'\
>2 ia
a'J

>-.-la-:-:

r-

1.,.t'.t.lt,
rilTt,tr:l

>^

>--\

'al7T>

- ' : 2 1

tsbClar I

tsbClr.3

tsbBs.Cla.

tsbT.Sax
EbB. Srr

tsbTpt.1
tsbTpt.3
Fighn.
F !{n. I

l D n _I

C|cl@rd

>------':-\
,
i.

>.

2^

>/.---:\
a i - r a a a r t

,e

>.-1-----i--

Timp.

!===

#-

J
C
t
f
t
T
?
C
t

f
t
|'
t
t
t

Fl.

Oboc

Bsn.

Eb Clar,
i-jJ

t-3-)

Bb Clar. I

S+=l =',1
tJO Llaf. l

-3--

r-3-,

B b C l a r .3

E bA , C l a ; .

B b B s .C l a r .

J
f
:
f

E b A . S a x .l , ?

Bb T. Sax.

E bB . S a x .

r'
r'

Bb Tpt.I

I
t

r J Dr p r .i

Flghn.

F lIn. I

F F{n.2

Tbn.1

------
Euph.

Bs.
--i>

lJ 0. lJs.

Mall. Pcrc.

Timp.

D.r

YI

4f

Fl.

Oboc

Bsn.

EbCIa.

BbClar I

bD Liar_i

B b C l s r .3

E bA . C l a r .

B b t s s .C l a .
PPoG
E c A . S a x .l , 2

tsbT. Sax.

E cB . . S a x .

PP

.P

Flg,\n.

f
FHn.1

I cJ1. i

T b n .1

PPoG'
F,,nh

Bs.

PW'

D b .B s .

M a l l .P e r c

Timp.

Perc.1

J !!..1 !!J fJ
a-Jf-J-J--Jf
JL
I!L
IJLJL

L!..1
I!

Perc.3

?.

?. -

='::r

Fl.

Oboc

Bsn.

EbClar,

Bb Clar, I

B b C l a r .?

bo

lla.

a,
e,
.l
q
q
q
q
q
q
q
q
q
t
I
I
t
t
q
q
q
q
q
rl
q

E bA . C l a r ,

Bb tss,Cla.

E bA . S a x 1
. .2

q
Bb T. Sax.

t
q

EbB. Sax.

q
I
(

Bb Tpt.I

C
B b T p t .2

!
C

Flghn.
l "

t
I
I
I
I
d
d
t

F F{n. I

l.i

Tbn. I

10rL i

Euph.
Bs.
Db.Bs,
-

Mall.Pec.
gJJ

Tmp.

Pcrc.2
Pcrc.3

xr

\*+1

lb

*f

*
=
r*

;
*
-,
:

J M

F-

..
::
:
:::
:
___3.

.it

-=
:

! b t s .S a x .

3'
::

t s bT o t . 1

::
.t'

F 1girn.

FH.1

$I

::

t1n. J

T b n .1

IDN. I

tr,,^h

Bs.
Db.Bs.
Ma.ll.Perc.
Tinrp.
rerc_ I

}.efC.J

I 'J

t-l'-:.': I
r r l

29
^*e

J'>]-4i
i+at,

Ft.
Oboe

q
q
I

Bsn.

t D Ll8J.

::-i ,E
Bb Clar I

lJo Llar. .J

B b C l a r .3

EbA. Clar.

B b B s .C l a

E bA . S a r .1 , 2
Bb T. S-r.
EbB. Sax.

Bb Tpt.2
FIghn.

fff.

Tbn.1

L O n _t r

Euph.
Bs.
Db.Bs.
Mall.Perc.
Ti.p.

q
el
q
q
q
q
q
q
q

f
I
f
f
I
f

d
d
d

d
d
d
d
fl

d
d
d
d

J
d
d
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
I

J
J
6

30
t,

NJ.f

Fl.

*
Oboe
l

lt

Bsn.
frfM

EbClar.
BbClr. I

"'iu,
L - l .

bD Lr3r. i

) 4 r- . s

lE.

B b C l e r .3
-t

ffvl

EbA. Clar.

B b B s .C l a r .

E b A . S a x .1 ,2

Bb T.Ssx,

:= :
=: ::
.tr

,i -

EbB. Sax.
i15 s
B b T o t .I

FIg h n .

F F{n. 1

lil_l

lfs
T b n .I
jie

tDn. I

&
:rrnh

tss.
Db.Bs.
\lall. Perc.

Timp.

DFr

D.,^

D..1

e
e
e
t
t
!

1,

!
!

Oboc

Bsn.

rt

Eb Clar.

!
It

.-ta
bD Ltat

ro
PP

!
It

B b C l a ,2
2P

It

B b C l a r .3

rt

pp

EbA. Clar.
pp

B b B s .C l a r
c

t
PP

E b A . S a x .l , l

t
cf.sc

J
Bb T. Sax,

Eb B. Sax.

BbTpt.I

Flghn.
FHn.1
F l.tn.2
Tbn.I
Tbn.2

Bs.
Db.Bs.
Mall.Pcrc.

J
J
J
J
J
J

J
rJ
J
J
.l
J

J
J
J

J
J
J
J
J

rcrc-J

I
J

2t

Fl.

Oboe

Bsn.

E bC l a r .

Bb Ciar.I

B b C l a r .l

,a
t
,A
;
3 5 t s s .C l a

120'

r J Di p r . j

F lc h n .

i FLr. I

r tm.:
cfts

ron.I

lln.-

trr^h

Bs.
Db.Bs.
\{all.Perc.
p

)rrkT(otu)

Tl*p.
D..^

l ' _ . , 1

De

?-i2

tlt

lt

22?

.i

eI

eI
eI
eI

f
a
.i

tl.

Oboc

fcl

Bsn.

1
1

EbClar.

1
1
1

Bb Clar I

B b C l a .2

B b C l a r .3

a?
EbA. Ctar.

a?

B b B s .C l a r .

fl

q
EbA.Sax.1,2

fl

Bb T, Sax.

Eb B. Sax,

'

>

Bb Tpt.I

..-iBbTpt.:

_::_\
Flghn.

F '{n. I

F lln. 2

Tbn. I

iDn. I

Euph.

Bs.

Db.Bs.

Mall. Psrc.

Timp.

ri
q
.l
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
-t
.t
.t

et
et

qt
qt

at

qt

at

q
Pcrc.3

.,22=e2^
Picc.

7 tt2ttti
FI.

Oboe

e
Bs n .

Eb CIa.

Bb Clar. l

B b C l a l .2

=
f

3b Cia..l

3' {. Ciar.

tsbBs.Cia.

3b T. Sat.

3 B. Sar.

!\

Tt

FIc h n .

F Iln. I

I n n .I

Tbn. I
-t
"Y >
> ?

iDn.l
-J-

-l

3uph.
t

ri1

Db.Bs.
\fail. Pec.
lt
' " " P .

Perc.2

'

139
l

ril

Ft.

Oboe

-t))

Bsn.

Eb Cla.

l +

Bb Cia. 1

) ,
Bb Cla,2

I
l

DL&.J

I
EbA, Clar

I
I

B b B s .C 1 a r .

I
I
E b A . S & x l. , ?

I
I

Bb T. Sx.

I
I

EbB. Sar.

I
135

139

Bb Tpl. I

I
I
t

B b T p r .2

I
I

FIgin.

I
I

FHn.l

I
I

ft1n.i

Tbn.I

T{>

Tbn.2
Euph.

- J l J ) | 'J'l!--1'l'J !

---l.''.-r

' l ' i

j i

\ 7 4

Mall.Perc.
Timp.

Perc,2

Bs.
Db.Bs.

,------l--\

f i

t a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

t
t
C
t
I

a
a
a

36

- -

4 7

1 1 A

,o,o

Fl.

Oboe

Bsn.

EbCla.

Bb Clar. I

B b C l a r .2

Bb Cla.3

EbA. Clar.

B b B s .C l a r .

E b , { . S a x .l , l

tsbT. Sr.

EbB. Sar.
Lrghcno canrabic

144

141

1 l

l ( i

i
tPEtero

' i
.

i
I

'+
A

t - - -

2 Z ?
P
P

Z Z 7 i 1 ;
i
Y
-

Ft.

Oboe

Bsn.

EbClar
l

Bb Cla. I

Bb Cla.2

Bb Cla'. 3
-_a
1pp---z

-i

= Z . I I'- = ='-= -

EbA. Cla.

B b B s ,C i a r .

--=--:-/
E b A . S a r : l., 2

Bb T. Sar.

Eb B. Sax.

B b T p r .I

B b T p t .2

Fighn.

F H n .t

FHn.2

Tbn. I

l0n. ..

Euph.

Bs.

Db.Bs.

lvfall.Perc.

Timp.

Perc.I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(

-\_:_-

F I

irt

--/'

'

Bb T. Sr.

[': 3. Ss.

!\

-n'

Ph Tnr '

FIg n n .

FHr.I

lln.

T.n. I

i Dn. l

F , ,^ n

Bs.
Db.Bs.
\lall.Perc.
Timn

Perc. I

Perc.2

Perc.l

:
i

I
I
I
I
f'-8,F.qi*4.!{q!r"@e

'lucno
c mirtcrrco

).
"11{

or.sr.ur.

I
r.r.U.

FI,

I
I

,ry.u..n<

E . - r . . ! . H

Oboe
ml

I
I

l-t,--i-:

,4--l-! 4t))

Bsn.

I
I

Eb Cla.

I
t

Bb Clar. I
?

n...-t..q

ar.3.r.

I
I

D LIa.r. I

.,a..u:.*

B b C l a .3

r.5.

ilr

h . . g . [ . 0 6 ,

EbA. CIa.

I
P

....-r..no

o . . . . l h . n a

B b B s .C l a r

t
t

Pa

I
I

E b A . S a x .l . 2

t
Bb T. Sar.

t
t

EbB. Sar.
P

^ . . . - L . *

f7o. r,r,.no.o

I
17

I
I

Bb Tpt.I
P

u..r.e

B b T p r .2

n.8-ll.-q

I
I

.r

- lr . e

Fl g h n .
P

I
.,

.llr.E\

F H n ,I

I
I

rnn-l

-:--=\
Tbn. I

.-----..\
D-----

I
I
I
I

lDn.2

I
Euph.
Bs.
Db.Bs.
Mall.Perc.
Timp.
Perc.I

.1{r-lJ--i.--t

d',,:e,_l

1 ,-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Perc.2

Pcrc.3

I
I
I

tn
Picc.

Fl.

Oboe

Bsn.

Eb Cla.

Bb Cla. I

Bb Clar.2

Bb Clu. l

.\

allr

B b B s .C l a r .

Fh r

(r

Bb T. Sar.

Ec B. Sar.

BbTpt.I

B b T p t .?

Flghn.

F H n .I

FHn.2

Tbn.I

T b n .l

Bs.

D b .B s .

\ 1 a i 1P
. erc.

Tinro.

P e r c .I

r c r c .-

Perc.J

f.@--*A1.8m fu.ioro

J-

41

1a1
120- tJ2

Prcc.

Fi.

Oboe

Bsn.

EbClar

Bb Clar. I

Bb Cla.2

rl,ii i

i
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
-

a
a

B b C l a 3

Eb A. Clar.

d
J
d
J
J

B b B s .C i a .

EbA. Sar. I, 2

!
Bb T. Sax.

d
!

Eb B. Sar.

J
!

B b T p r .I

B b T p t .2

F lg h n .

F H n .I

I Hn. :

Tbn.I
Tbn.2
Euph.
Bs.
Db.Bs.
Mall.Perc.
l lnrp.

Perc. 2

d
J
d
d
d
d

J
d
d
J
J
d

*\
\

*f

t')

,q b2

t l

Ft.
f

Oboe

Bsn.

Eb Cla.

Bb Clar. 1

Bb Cla.2

tsbCla.l

EbA. Clar.

B b B s .C l a .

E , \ . S a x .i , 2

Bb I Sar,

EbB. Sax.

a
a
a
a

#'
{c
.o2i?t?-^-

a=it|'t2E

a
I

Fl.

a
a
a

Oboe

Bsn.

E bC l a r

a
Bb Cla. I

a
a
a
a
a

B b C l a r .2

B b C i a r .3

Eb A. Cla"..

a
a

B b B s .C l a .

E b A . S a r .I , 2

rolllll;-;---

a
!

BbT. Sax.

EbB. Sar.

BbTpt. I

B b T p t .2

!
FlgM.

-----.:i

!
!

F H n .i
.fp

-,i

rnn.-

a
Tbn. I

t o n .I

Q:

i l '

a
a
a

Euph.

Bs.

D b .B s .

Q:
Mall. Perc.

Timp.
nf
Perc.I

Perc.2

I,

C
C
C

I
C

a
a
a

t t

Fi.

Oboe

Bsn.

Eb Cla.

Bb Clar.I

Bb Cla..i

EbA. Clar.

B b B s .C l a r

E b . { . S a r .i , l

Bb T. Sar.

EbB. Sar.

BbTpt.I

FHn.l

I rln.f

T b n .I

10n.1

Euph.

Bs.

Db.Bs.

Mail. Perc.

Timp.

g..l

:
=
cftsc

!r

,=.l

-------I
I
t

I
t
a

ltl E
I
3

FI,

tr

F
f

: =

tr

:
= =
.tr ?

Oboe

Bsn.

EbCla

trl

l-v

Bb Cia. I

-F'

B b C i a r .2

T
I

B b C l a r .3

F--

!
!

t,f
i *

EbA. Clar.

B b B s .C l a r .

t
t

EbA. Sat. l. 2

!
!

t
t

Bb T, Sar.

E oB . S a r .
a

{e

-ul

Bb Tpr. I
-J"f-r-

B b T p t .2
___:t_

Flehn.

F H n .I

rnn.l

Tbn. I

lDn.i

Euph.
Bs.
Db.Bs.

.f

t
t

I
t
I
I
I

t
I
t

i
I

rl

I
i
i
i
i
i

i
Mall.Perc.

Tinrp.

rl

t
i
i

46

a
t t<v^ >
u

209 >

111
> >>>-,?
^
, ^11

212
r
a

>
a

)
^

Fl.

' l

>:,lJ
t

>

>
a

'i

"?>;l

t t

Oboe

Bsn.
?

2
= =

Eb Cla.

> >?)1
2 222

- a
= =

> >>?

=
=

Bb Clar. I

ah

/. lrr

???t

>

? >?>l

Bb Cla.l

f'..
Eb,{. Cl.

'-

i i

':.:

"

: : i : li t

I :

: I :

::1

:;

.,

iJD IJS. L IAf.

E b A . S a r .l , 2
;t,'-

Bb T. Sar.

EbB. Sat.

BbTpt.I

B b T p t .I

Fl-ehn.

-J-

=
=

-r-

F H n .I
-J-

FHn.2
? ?>?

Tbn. I
>

i Dn.-:

Eu o h .

Bs.

D b .B s .

\fall. Pec.

f
Tinrp.

Perc.3

7
.

tt
>4

I
I
I
I

47

214 >

I
;"r-tz
I oe
r : r l t E

Ft.

I
I

l .

,C

Oboe

-l-

Bsn.

t
I
t
t
I
t
t
I
t
I
I

EbCla

Bb Clar. I

Bb Cla.2

B b C l a .i
-

i
EbA. CIa.

.'PE'

-r-l

>l

i>

.!pEtttw

B b B s .C i a r

t
!

E b A . S r .l , 2

I
Bb T. Sar.

t
EbB. Sar.

- t1Q

1r^

I
I

Bb Tpr.I

I
u D l p ( .j

t
I

Flghn,

F H n .I

a
J

fn-l

Tbn. I

rt;.----;'=-.

d
d
d
d

t0n.l

Euph.
us.

liiil: a :
Db.Bs.
Mall.Pcrc.
Tintp.

P.')

i l w

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

::.
,l oe

3si.

E Cla.

'i""n-44

D bC l u . I

'

3 b C l .l

:
Bb Clr. l
p

------t--7-^

du

it
,---:=:=
/'>'tz--->

Eb \, Clar.
P

otc

--=::==

B b B s .C l r .

E c A . S a x .l , 2

B: T. S:"r.
P

Jd

EbB. Sr.

B b T p t .1
P

tot,,

roic.

Flgim.
--IPP

FHn.i

- - f

PP

:
:::

i n. l

PP

PP

Tn. I

i -:1.r
i e.n. i

- r

EP

.f1

=-*-i

;ryJC

pp'

Bs.

| r y

J A

Db.Bs.
f
\fall.Perc.

Perc.2

i i 7 ,

,nt"

q
q
q
q
q

Picc.

rt.

Oboe

l.i-lrBsn.

EbCla

Bb Cla. I

tJo Ll3r. i

B b C l a r .3

Eb A. Clar.

B b B s .C i a r .

E b A . S r . 1 ,2

Bb T. Sar.

EbB. Sar.

Bb Tpt.I

I
I
{
I

I
I
I

I
I

d
d

d
d
I

I
B b T p t .3

Flghn.

F H n .I

rnn-I

Tbn. I

ton.l

Euph.

Bs.

D b .B s .

Mall. Perc.

Timp.

d
J
J
I
d
d
J
d
J
d
d
J
J
d

d
d
J

Perc.I

Perc.2

Perc.3

d
J
J
d
J
J

t t ,

>

rl.

0boe
I
a '

i-'':
- a a

Bsn.

Eb Cla.

Bb Cla. I

uo L 13. J

E\ r

alrr

B b B s .C l a .
>

Bb T. Sx.

EbB. Sax.

Bb Tpt.I

B b T p t .2

Flghr.
P

F F { n .I

FHn.2

:
:
P

?' :
:
= : :

Tbn. I

=
=

'-' 1
= =
=
t"

lDn.i

Euph.

= =
- =
:
=
T
-

e
=
=

f
t

=
=

D b .B s .

'..-----..

r=

\f

:
-

Mall.Perc.
Timp.
l.f
]

rerc. l

.f

:
-'.-,-!,J

Bs.

pt..

FI,

-'"*-=-

Oboe

l*^<
__
t":

Bsn.

=
!

t
I

B b B s .C l a r .
e

PP

--=

g>

---

E bA . S a r . l , 2

PP __:<

fr

Bb T. Sax.

PP ---<=

,ff. --=::

.tr

1
f

I
f
f
f
I

IP

f
I
f.i
q
.i
q
{

' B b T p r ,I

r J DI p t . j

I
a
f

1
f

EbA. Clar.

EbB. Sar.

'

B b C I a r2
.

B b C l a r3

r----E

t
I

Bb Cla. I

tf
.tr>

EbCla.

14_

i1

).tr

Fl g h n .

F H n .I

I
q
{
q
q
q
q
q
.l

| n .l

Tbn. I

lDn.l

Euph.

la

Bs.
Db.Bs.
Mall.Perc.
Timp.
l n

Perc.I

Perc.3

t".

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
I
I
I

I
I

Magattanes

^ l

FerrerFerran

^
-. rroemd -\tnrontco

LjDOC IL

'ir---:-'--\

r1\:

,e

-?

.\-

f?l

\:7 _

l O

. c t r a a a

t . ! ) t ) O O O O . T C

-3J

mf
?

e +

f .--/-

,/-

.t

JJ

__f__j-_l

t a t a J a a ) a t a a t a

LJI

3]
J J . C t a

fri)

EP
lJ

Senza mesul'e

er Cop"right 2003 para Ibermsic

c.res(:.e etletgtco

\4^,-ff--^rlqygll4/tr)

^^
- /t -- /-P\ Lv C
i

J9
Lento

mf

I
J

-tJ

JJ

@ --.
L--

! l J

,t

--i

vt
)

)2 l? tp ia re ia ts le r? i?,ele

Dele ya I

>r:----\

109

morcoto

Allegro lirrioso

- Cboel
,\iajalianes
It2 ,

It3

117

119

I:9

,tr

.?/'cJ'.1I r_)

138
22.

t62

t6J

iG

cte.tc.
177

t v t e n oe m t s fe r t o s o

mr

;\
(12

nra-ga-ll-ncs.

188

192

r89

- ga - lla - nes

.{ll"g.o furioso /3

nra-ga-lla-nes.

190

191

- oboeI
,\lagailanes

199

1 l l ,

:t_

+
a

:
a

"4--+

to(r '-<:-\
::J'
//') -

,o

-,__t

_-j

.--'--"=-.t

?tf,

-/

Pesonte

--":

>--.*:

prt <____*

ff

Masattanes

^l

UDOE It L

-.

a-

FerrerFerra
n

loem,1 _\tnfon/co
1

Adagio maestoso

#----------

il t Qr(at()

;;.;.i

JJ

Senza mesure

)i

'-u-

Lcnto csprcssivo

rC)Cop]'rght 2(l(f3par lbermsica

\t-.-ff-^^^L^^
,rrq9qrlql]c) - vl,vc

^
-

t-

--1
I

.i ---r

I
>)

>'J

7Q,.
Ailegro

lf

n,'

IurtOso

8l

fttt

. - 1

\ 1 - - - f f- * ^ ,'lqjqllglc)

/1L^^
Ur,JC

.,

1
-

J
1I-

il5

<;;;->

151

139

I5)
,TT

I t)

lSit

l,arghetto cantabile

u lemno

t69

172

175

t a t

il[eno e misterioso

m n - s a - l l a - n e s

177

m a - q a - l l a ' r r e s

180

nra-ga-lla

m a - g a - l l a

\ , 1. , - 1 f . . - ^ -

r!lqyqllqllq>

^L^^

\,/P\-r -

tr

esprcsst|o

f.,arghetto canrabile
7.1

rk,l(e

1)1

22J

232 p,,.7g

]t

236

ff

Magatlanes

FluteI C

Poemd5tnnico

FerrerFercan

Adagio maestoso 2

L----7

5^
cl

Z tr_,-a_

--------.'..'

L-----7

utt
,,lo'rro,o

21

-:;"

a J
f-i

'o rj

-----J
I
L__-___J

cresc e energico

Senzamesure

tO Copyright 2003 para lbermsica

l
- FluteI
Magaf
lanes
53 /-----\

-.

| 7^\

K-7

A-llesrofurioso

I t-b er l e ! e i e l e : e lr o' -l o l

'-

-t--i
3

-3
100

- FIuteI
Magallanes
> > > 1 1 0

111

a"trv

Lhrghetto cantabile

cresc.
@*"no

178

J
e misterioso

ma-ga-lla-nes,

179

ma-ga-lla-nes,

- FIuteI
Magaf
[anes
187\i

186

Allrt"" furioso

ma-ga-lla-nes,

207

2
t-

T-

208 a
?-

tr

)_
r
r

"tr

"f
a2aeF e
t r t r 8

, ;;-;211;

h Ltri- ts

Larghetto cantabile
0a

225

ffi

pp
236

*r

?
:

pp<

tr

Magaf
tanes

-l

l - l u t er l L

iT

Adagio maestoso

s^

FerrerFerran

Poemo-finnico

-----1Q
J

/------------

10

.llJlii>,

',r,rr,'r,r,r,
7

=>t"

---*
r?'

= 7

> > > > >


c o * o o

. a a

ij

a a a a

t a t a a a

;
f
:0

? e t 9

? ? 9

[-n.

f --6--'
I

A"
"??e

/:

?p,?a

--------l

2.? 2A

<\

{)eggiero

-f
"it

cresc. c cncrgrco
S-""^ -"t"*

-- :7)

:7a

t 2 '

lelefre

-,

,erCopynghr 2003 para ibcrmsica

r
. = . = ? i l i o t i 2 t

1...

t-

L. ,

- FIutell
,\lagallanes
z--=.'.--\

-?-..,.'..._...-t P-l,l?

-rr' Q-----\
ir i-?-

57

l/J

,"P

-19

-->.<:->,lri

,{-?'ell

62

--------;---

dtftt.
L,il

3._--------\\

(g

@ o,,"n.o f,r.iosoE1

---oO a I

t^-*-loDet.

Ftl

f,ataa

90 >.{,-7--l-- iP D" iP 2a-

. a ' t i Oi o i e l , 9 1 i 2

2tl??cla?pl

)'--:

9I

>----.-.-il----2 iP >a i,2 ?-

-'.---->-

? c

\1-,-f l-..^cl ,,+^ tt


. v l q 9 - l l l g , l c : -) r r L l l C . .
ntorcdlo

Iu

>>ll0

tl

"t -r .7 o '

rl

-<
tI6

2 ?1tit2 2

obo

tf
119

122

. .'l pl

o'd o. 2i

2 t b

P .

7 r r , r? i ? -

I3 5,i.'-,-...
O

136
v

/;^

139

I r''

lli

163

T6J

6: u tempo

ghetto "intabilcv

" ' ' f1 f o


t

mf

a
+

ctusc.

172
2

I /5

Nfenoe misterioso

,lin,

l n a - g a - l l a - n e s

I /)

r n a - q a - l l a - n c s .

ma-qa-lla-nes.

nla-ga-lla-nes.

179

rua-ga-lla-nes,

na-ga-lla-nes.

o,,"."o fu.ioro

13

^ 137

.f

-,.^\ !4r-q g, -qf lf l q l / q ) -

t r f, , r . l
lLl\c..

I9o

h t bc ' r- t ' a f * e \ . - f , qe

Ec tb?

IY/

'tr
rJ

t 2?
{

,I
>

>.^,

_lty

.a

2 ? 9 ?

f-

f
e

>c?

e.?r('.\\/l r)

219 4,
r - '

-<E.:\
ic

o7?

)l

I-lrghef to canabiie

::t)

Do)

.----f-

)
))2

22

230

Pesanle

231

l?r-

z':\-

ttt

>/-------)-

cte.tc.
237

23fi

2tI

? ?JI

2J3

lr
o

-.-===:=-:_

.tr

M aga[[anes

BbCIarirret
I

Poem,l5infc5nico
2

Adagio *nestoso

^-z-----\

9 , f , -

a.

t9_ ____!L
o

qo

p
IJ

ff
IJ

r;TlT7>

'al 't t D

pp

e -

( 1 J

leggiero
17
a
.

a
a

ll
a

? ? 2 ?

;;1.-l ? e, -

- a o a a a a

-,etotA.AUJ.AAa.

f'

o'

__6

#.e .e

fre- f

r -;Cop).right 200J para Ibcrmsica

19

? r " ' 2

a
a

- - L e
a a a a

t t t t - -

2 ' "

- Clarinet
,\lagal[anes
I Bb

l;-->

5-i->

-7>

.7->

J
t'r?at'

Senzamesrrre

Lento espressivo
Iihrp

inffnt'iwtctitt

Con p\t.,\

rtDtitltr\

--r----

-rl

,
E J

6u

Allcgro firrioso

-r--

7J

t-)

?tltttaft/,fr

- Clarinet
Alagal[anes
I Bb
80

).+

D ?e t b

/
P

9I

BI

)*--r

2 D ? -t ? - /

).p--.:
- D o - a

L---

-i ---l

2 ob-

107

108

G
< f

nf .ff
tI9

lt2 4r

#-

\1-.-ll-*^- ) - f\^,-;^^{ r DL
| l \ . . 1 . . l j C
a
\-,.lIl/ lCr l rli

120

,*f
u

'

.,----\
o

e.Pc.s.s/])

i39

, i:.
LArgnetto

cilnt:lDlle

_ _--: _ --

:-

1_v

/'

ta

- r U

j
O
C 1 ,

/--.--\

33: =7'.
f/\

lJ

c tt.\c.

I /-)

Nleno e nliste'ioso

n a - ! c - l l u - n e s

i75

177

m a - q a - l l a

tres

r)la-ga-la-)es.

.18t
ts6
Allegro Iul.|oso

m a - s a - I l - n e s

t78

t n a - g u - l l a - n e s

^ 187
A ,

Ae

t 2

2n

| l t - g a - l l r

,a

188

ncs

- Clarinet
Alagallanes
I Bb

209

ta ?

e?e2

i-

j----l

.;--': )-l

---:-x-

[,arghetro eanrabile
221

Pesonte

ha

'--

-ff

Magattanes
qlaflnet il D
- l

'

t .

FerrerFerra
n

^ l

PoemJ -ftnntco
1

Adagio m:restoso

------\

^_-"'--

,p

tr
ar:-. .;.

;'c?!-?-??..

\--..-=---_

*f
ci?

-.t

J a a e

t a ) J a

.-t-

CTESC

JJ

3J

--i_-

JJ

ct'e.tc. e cnatytco
o Cop.vright

2{X)3 par.r llermsica

\rrr -q ,g-. lt :, .- q, l- l^q -J

fl-,-;..^t ^
\-r..ttrlC! -

J-)

Lento esrressivo

1 o t e

= r e
I i h re t n t p rot' t s ac i tl cr t tt es tos .\'()n d o.\

J9

50
)ll1.rlCf1o.\t)

'')

l,- tt

1,

Jlt

t c - o '

--_------_

-----/

Allegro furioso

, \ i a g ; l i a n -e sC I ; i . i n e t '
rtJ

C a a - a

>----

'--_=____

i i0

,r
n

103
o ! 2 t c o

107

108

l1: rr

,4

5-e
a)

Tg
JJ

118

:;a

tqe

"rf "tr
119

Au:

f,c'

133

.--C

---:--

I3J

-:-

t\?

1,2

r-ll:grr cantabil e
",io

ta

t '--'---a

ta.

t l t r - g a - l l - n e s

ttt

Allegro lurioso

nt u- r r - l h

r n l - g a - l l a - n e s

I9t

197

205

:07

- >>?

i , r r r g h e r r oc n n r h i i e

'-,--_-.-

fT'

_-_

-)t

a -

2 ,? '=

JJS;>

2 Qre-\anre

ff
",<-----*-

238

]7]2 -

Jf

M aga[[anes

C l a r i n el ri l t s b

Poema -linntco

FerrerFerran

Adagio muestoso
b-

. -

,tu_

'----.--_'
- - .
L

- - J a

tr

-__)

ff
IJ

taaaara

I:

l9
, D

i ) C t a a

a a ) 1

) -

' C C a

? : ? _ ?e -

=---.-.-.--.-.-

. - J ) 3 . ,

t t 7 ? 2

t ^ ^

J1

L/ L.rC,
L j l

JO

crc.tc. e e,',aryrco
)enza m(silre

. , C r p J ' r i q h t2 0 1 ) 3p a a I b c r m s i c r

, \ i ; g a l l a l e s- C l ; r i n e t3
l l

- l

Lento espressivo

. a Z2-!J_=_

a - a - a r t

J.

e ti.

r-

I --

lrp==-'
I I larrrn

fl

r.insn

o7.
l'll.

=r---

-'---------'

tf
i

...-.'-...-

---_a-

.<
\

---1

--.1

e t , e e a e

>---

-.--

\-,-if--^-

,rrqgqllqllc)

/ - l ^ , - ; ^^ -z
\14rlllcr

98

IIJ

tr
128

129

lr

-----=-\
espre:;s,r'L]

1J /

Larghetto cantabile

lint. e rit

a'
I6t5

_ i

j i ) )

-=-.---

17

^4- .-fl--^.l^,.;..^+z
;rlqgqllqllc> - \iqIll/cl J

,/t

| /-)

I7l

}leno e nristerioso

\=--'-:

in.

rna-ga-lla

nes.

I /J

ma -g a -l l a - nc s

nra-ga-lla-nes.

n r a - q a - l l a - n c s

.t,11 t

Allegro lurroso

n l a - q a - l l a - n e s .

I n a - g l -

191

It

nes.

rna-ga-lla

m a- ga- l l a

mJ

. t t
214

Largiretto rantabiie

232

-J1

Pesanl

O
t--

.---'>

237

-g.----

z'35

238

._

-6--;e

Magattanes
tlassClarinetBb

Poemt Sinfnco

[terrerl--erra
n

Adngio maesfoso )

sfz

r JJJ

pp

r l r__r-i_l= =

aattttaaJttaaaa

r=

+ --++-+--_

a e a a a t a

a).

a J J

- .a

)--3t

ia

- i -

ic

ij

it

'l

- T r

__i

cle,\'c,

-t-)

io

cre.sc.e energtco
Lento espressivo

,,2

pr)

a,
-t-----

19

--crfSc

{---

-_-'-

'

. .--_-a

(t3

U
i<rCop] right 2003 para Ibermsic

\!- ,-f l-,- ^/Ylqg4ilql]c) -

D^-- .l^,.:^^L
Dq)) \_l.trll/cl

Allegro furioso
70

L-:-

:l

Ar \ - - _ _ / - - - .

t't t.

nli.

J i

,pp

'

a o

ct'c.\c.

l,arghetto cantatile
a kmpo
It2
150
^

Ar-<-_l_-Ja . . )

---i-- 1

157

e-----e

----

-+ :

-\_- tt

J : r
---/

t t a - A

IO/

\ 4 - . , - ff- * ^ t lqq.llqllc> -

D^-- /-l-,-;..^r
D . . t ) )\ - l . t r l l l c l

leno e nristerioso

Allegro furioso

1 9 2- . i t

201 tnorcoo

99

O
i Y >

l , a r g h e t t oc a n t a b i l e

- - - - i ' , - l - - - - ta

-jL

,e

P esante

-a
7

ct?-\c
.J J

I
(a

' T I
e - j

PP -=-:__

lf -

r-t

M 4gattanes

rD Llannet

^
y/1Pr]1)

FerrerFcrran

-. a\tnrnnta/)

Adasio maestoso

!,--=.+--

L---'

4
o

] ] - -

:t6Vi-;

.rJ

- a a - - a - ) 3 L_t:

"f t---a>

.c',Cop]'right 2003 para Ihermsic

L-/,-r

- EbClarinet
,\lagallanes

/> r7 e) a

T.

36

37

t 2

5/

-.--)

----:-

'

5v

-/==;7>
(llnt

70 AIt"g,'o

[ur.ioso

AJ

4f

i
90 >-+-\
a
ra o r?- +o -/+ _ t _

92

93

=---j

r i

- J

'

, . )
103

- EbClarinet
,^'naEailanes

mf 1ff,tu'

-11 o'

i.

,pp
120

1Zv ,
tt'

tr

loli",to cantabile

clim. e rit.

75U

d tempo

162

165

ctvSc

173

175

Dlenoe misterioso

n - g t - l l a - n c s .

m3-ga-

rua-ga-lla-nes.

- EbClarinet
,\lagallanes
180

rn a -g c - l i a- nes

181
Allegro fulioso

n l a - g a - l l a - n e s .

rnc-ga-llu-ncs.

189

190

2 P

f
>,

>.209

186

207>

lr
()

f,

- . e

213

- a a a

2 15

;=T-l:;

ffi

L l -

spresstya

rail.

Larghetto cantahile
)r2
221

tiolrt

221

221 ',_30

226

---:-

227

228

229

232

234

tr
238

237

Pesante

M aga[[anes

DD r rurnPet I L

FerrerFerra
n

Poeme 5tnfntco

Adagio maestoso

'

Ljl

Ljl

cresc.

..- :
J

_
:
-:1
:<
- : ]

'

"

_1

_.,_

l0

1:

tr
leootero

7,r

l6

tr attaa

^f

<-

)f

a a . a .

a a 2 . a

-,

"tr Lj-

J8
Lt aa

l0
ta /at

Ljf

ta

t l O a t t a t a a r a

L_j-'

'Lj

'

J3

senza nesure
---jl

EP

L-jl
L-l
crsc. e energico'

L_jjt_

j__ll_J

c r C o p - v r i g h t2 0 0 3 p a n r I b e r m s i c

tt

tt

J --l

;,;,;y

Stlrigllt tilute

;r)))

t,

-j-

*f
37

rrtarca,tg-

tt

tr

()pen

- TrurnpetI Bb
,vlagallanes
Lento espressivo
t-j_-l

mf

)l

Solo

r-

J7

J8

T-j-l

espresst\:o
\ l

j--l

r-

a3
-

i-

68

l-'.{tl"g.o f,r"ioro71

Solo

nf

T-j-t

i-=-

,nr,nb'il"
ul

\trtqirt trtttle

L't'e.\'a'.

101

-j-

IOJ

t,.t-t--)1-::
) C C

) ) C

C C C

.ff,rn'
123
T--

j --=
> - /

f
127
i

>

128

-t-'

129

Larghetto cantabile
112
Solo

130
C

nf
150

Docorit.-

, \ 1 a g : 1 1 ;-n ler su m p e tJ B b
f f

I2

t6J

toJ

ct'e[c.
I tl

IO/

169

If eno e misterioso

p
179

nta-q- tl - ncs.

I|JI

re-{a- il - nes

ilt2

rr-qu-lla-nes.

Iu3

18J

{llegro furioso

in3-!f,-

ls6

nes.

tftT

\lrr,lill

tnLil

./,9,9

1
205

olce

rry-.=-:- .ff

r ^

ff

/vla1altanes
BbTrumpetll

FerrerFerran

Poema Sinfnico
)

Adaeio maestoso

-t

L_J__ll

Ljr

crc.tc.

-)
i

.-"-::
--

-1

)<
v

i
l

"

L jr

L,i_-.i

I-)

leggiero
e 2 4 .

mf

.-.,r----r

f.--.

r )

t
!jl
narcato

-t/

"tr
Open

-J-

- 1
l

Sbnzrnesrb

t-

J -

L _ _ rj

LJ__lL-.._LJ_

J3

-nJl
-

JJ

t:-t

J5

Lento espressivo

5'r-

,srCopl'right 2003 para Ibermsica

LJr
Ljl
cresc. e energco
56

L _j l L J _ _ J L _
61

jl

- Tr um petll B b
1 4 a gallanes
70
Allegro furioso

82

80
Sraiglrtntute

L-,--

L-.,

85

L-;l

"

L- l-i
J

-. 1

97

91

^
I

102

l l

t-

i-

IlI

>>>-i!>

-i--

Larghetto cantabile

l5oo

t"^pu

Nlenoe misterioso

r n a- g a - l l a - n e s

ma - ga- lla - nes.

ma-ga-lla-

nes.

ma- ga- lla - nes

- Trumpet
A4agallanes
ll Bb
IEI
182
Allegro furioso
Srraighr
trrute

5
183

ma-ga-ila - nes.

t86

187

205
T-

)11

)))

Larghetto cantabile

231

2-t5

PI'

-==-=:_

r'---l

Magatianes

R k Tt tn rq r r nl rnLq\ f - rl lr l

Poema -finlnico

u v

I\

P )

/ J

r-

Adagio mncstoso

l-

.J

l .t'

,Dlf

- ? -

"

.; Jl

L-.t rr

-:-

cre.tc.

tlr

F o! v vzcl . /

)'

LJi

F o! v vrogv

'--lJ

L-l!

"

LJ!

LJ.J

narcato

mf
/a\
(9

tr
lo

open

Straiqht mtte
-t/

j ! a

- l -

L-3.-

4t

senzamesure

cr Copyright 2003 para Ihermsic

t,4J

r- j-lr

j.lr--i-1

- Trumpet
IIi Bb
,\lagallanes

2
Allcgro furioso

t,Straightnute tnarcato

. |

"

LjlL-rj

*f'

rj-

Larghctto cantabile

a fcmDo

I60

n a -s a - l l a - n e s

ma- sa- lla - nes.

a- sa- lla - nes-

ma- sa- lia - nes

- Tr um petill Bb,
,\l a gaii;nes
i

Af lcgro furioso /E2

'sYaig!nnte

nre-gr-llr - nes.

200>

\1

Larghetto cantalrile

pp =F

tr

Magatianes

B bF l u g eH
f o r nI - l t

vvov
F o
s !

PoemJ-fnfnco

Fovvlta gr I q /

Adagio maestoso

j!

L_

crcsV.

-.tJ

,
f

L;l

L3J

LJJ

"

-3-

L--r---J L-3J

l*:-J

t-_r---.1

L-1

L-rJ

lL..___.lL__

I I

"tr
I6

- i -

Senza mesure

cre\c. e energicu

/5 Lentr espressivo

)t

j'--

?-

{fl"g"of'rioso

s--r)
rCrCop] right 2003 para llcrmsic

- Flugel
A4agalfanes
HornBb
7J

75

76

ctc:ic.
107

I
I0B

t1f
JJ

AHI

tIi

FJ-----%

4P

JJ,r,u:

f
129

f-

-l

----l

Laffietto canrabile

n r a - g a -l l a - n e s .

nla- qa- lla - nes.

nla- ga - lla - nes.

I /v

, .l8r

ma- ga- Ila - nes.

ma-ga-lla-nes.

183

Ailegt'o furtoso

18J

ma-ga-lla - nes.

r-J----l

t,

r-

fp-

197

f
201

202

205
J

f
r-J-_l
--

-l

'<__-/Larghetto cantabile
221
222

22I

232

AJ

pp
236

ct?sc.

Pesanrc

ff,

2J0

cresc.

213

pp _<

Magatlanes

F H o r nI

FerrerFerra
n

PoemQ -finfnico

Adagio nraestoso

3 --.1

L_3)t

-..:-

f
II

i---l

L.-

PP
20

!:---i

.
l(.\(.

Jii-ento

Senza mesur.e

19

)t

Solo

----=-:--_
PP -:=:=

lf

J.,

nf
a C o p ) r i c h t 2 0 f ) 3p a n l b e r m s i c a

(i(tirt.1

espressivo

,
r_3_-JL; L 3)

l l

- ,

,riagalianes-FHornl
a t

.lif"n.o furioso

"f
1I

t27

III]

t3t

139

1J2

I J-l

Larghetto cantabile

116 ^
50lo

pp
IJ9

t69

, \ l a g a l l a n e s - F HI o r n
Ieno e misterioso

P
191

r-

j---t

205
i-

j ---r

i-J---l

20l

IO

=
221
Larghetto cantabile

Pe.cane

Trl

---

Magattanes

F H o r nl l

Fcvvev F'vvzn
5 ,
. s

Adagio maestoso

- .1

L '? r

,LJJ

L - 3 - - - JI

-JJ
Cre,tc.

---

t0

..'.'.:

rt

f\t
r

j-

9q=
-J-

tr
16

lJ

JS

Senza mesure

tf
-t-)

L J i

Allegro firrioso
70

r C o p l r i g h t 2 0 { 1 3p a n r l l c r r n s i c r

Lento espressivor-:\,

,l lagaf
lanes- Hor n ll F

ff o,,'
113

ff

e
*.8
,rt,

au.

121

- a f

,PP

'r

j
L't'e.\'c.

t22

rff

.t

t31

t39

l.t2

Lnrgheilo canrabile
t.t3

_---.-.--_
169

Meno e misterioso

- Hor n il F
,\1agal[anes
Allegro furioso

-t-

'

I9J

t98"

fp:=-=

ta

--

j-'-l

216-

: -,

Larghetto cantabile

f
2?'t Pe.sante

--"-:- .tr

M agallanes

F Horn lll

n
ynf.m)

Adngio maestoso t- j_l

FerrerFeruan

\tnTnntan

f Jl "
J

--:t

' =

t
.
ct'e5c.

_,=
- .

L _ , .l l

-:-

"-

"f

I0

' \ . - l

II

4'

.pP

I /

f\'-/

pp
cre5c. e etlerglco
JJ

r
18

FP--)-'t

--

Senza mcsure

Lcnto csprcssivo

. 'If

, r, , r
J9

5t
Solo

r;'r

a - e

mJ

aet.uor t1
.{3

50lo

cantobile
c) Cop)'right 201)3para Ibcrmsica

- l- Hor n Ill
,\lagalianes
l l

2
@or,.'.o

Jf

furioso zf

/-l

'

/)

I\II:

t18

cre.sci
t26

I t)?\

t 2 l

nf
139

Larghetto cantabile

mf

cia i'ior lt

I2

169

, \ l a g a l l a n-eFs H o r n l l l
[ 1 , J )

1 1 1

NIeno e misterioso

-\---l

o
\-/

\\--l-

6s)
-All

egro furioso

rJ_--l

"f

222
Lal'ghetto cartatile

r>
9 9 rall.
226

lt

--

pp=-

cte.\c
236

232
Pe.sante

, \ l a g a l l a n-eFs H o r n i l l
171

NIenoe misterioso

-\--l

-==-/

\\--l-

rrT
-A

191
-

fIt -

j----l

l------l

"f

Lalghetto cartabile

p - 232
Pe,tanle

ct?.tc

Magaltanes

TromboneI C

Adagio maestoso

' \

l//1PfT1

FerrerFerran

2 \lnf/1nlra)

l '

13

17

ff

ItP

ill

-=--=__

19

23

)'___-__.-

nf

36
D

p _.:=

ta'

nf
--1

JO

--

JI

+
--1

J.?
N a

, a a a

/J Senza mesltre
b o

t . . . e J r 2 - u

/"- Lcnto espressivo

tr
).

JT
7/-----_

_
l

J/

---7--.
v

62
e

t_J

cresc. e eilergco

-_

'

CrCop)'right 2003 paru Ibermsicu

A -. - l r ^ -^ - - - ,f (^r -l l h
one I C
l

jrlqgqllql/c)

u5

,pp
99

105

tr

c:tv.\c.
t07

106

t 0tt

AH!

109

ii3p

ri

ft

tr'

l^

"

"

t13

I t6

,ff n'

:'

.l

a ) a

a a a

mf
a)

a).

Larghetto cantabile

toco rit.

---.-.-..-.-

p
168

mf
172

t,;-f-'--r

crcsc.

/z-t Meno e ntisterioso 72,

r'.->

- Trombone
,\lagallanes
IC
t77

l8l

Allegro furioso

182

178

,-------_

I83

179

180

----------

,\lr(il|!|il' "

/8.f ?

t 86

Dilu

2.

;'"

-.----,

f
t9t

197

l9u>

_ ?

e ' >

2 0 1-

t-

? > ? l - ?

I.:--r--..-_-

, > ,

i 9

>

Ct9tl t7t

Jr

I-arghetto c.antabile
22t
> 222>

i>o

229

-a-l-:

t3t

Pe.rante

X3

l >
Da'

231

r > 235>
?'
) ' ) D ?

tr

> > \

??

236>

ctesc.

Magatlanes

Trombonell C

FerrerFerran

Poema5tnfonico
Adagio maestoso

-a

',--: x

1-1

IJ

l6

t9

) 1

)----\

>-2----

?-i

:,9

mf
6f-e

PP

. j r

o ?

L.;r

J3

t5

Senza mcsurc

-,-,ff

Lento espresri"o

JZ

:-:-

LJJLJJLJ]

5J

mf
)/
,----l--

a. e energtco

59

6l

----]--rc-1-.--'r,

62

-3->

cr CopJ'riqht 2003 para Ihermsicr

63

/r---------\-

\ . r -- - fl - - ^ rrq9qllqilc> 70

Alfegro furioso

-l ,r^( J*rbr lO n e l l
C

71

'

l
' -

J l

--_-

ff ;v
119

ff,',"'
120

p
t26

13-3,> , >

oo \?

t39

---l---\

,-

1J0

--D

t12
Larghetto

I JII

tabif e

u tetrtpo

mf

160

crcsc.

173
Meno e rnisterioro

'-\

-Trombonell C
,\lag;llanes
183

/fi

.\trarqhl Dtute

-2

ttt

Po

t87

Q...

I9I
Open

fp -=--

7 >>>

220

L a r g h e t t oc a n t a b i l e

) ' )
EJ?

DQ,.

'

rall.

a() ! ce

22J
21a

---->

:__

> -

"ff

r-;--l..--\

Magattanes

T r o m b o n el l l C

FerrerFerra
n

Poeme-lnfnco

(BassTrombone)
3

Adagio maestoso

. L :

,'. ..) --:

----r--r---iJ C - ' - I '

2.]

t?
nf

.J

e-;

it-3

.ttale

11
f-J_l

rJ-l-j-l-J-l

Senza mesure

(r Cop]'right 2{103para Ibermsica

[i
v

Lento espressivo7

^ -- ^ l r - -^ - - - ,r L^/ *l l /b o n e l l l C

vl494ll4/c)

1z<'Ti->
1

62

63
,

--'-------->-

U*glo

furioso 73

cltm.

u0

/-t

-=------

\----jz

"

lY
JJ

ct'e.\L

^H'

u5

ff

ir ^H:

ot'

2-

r-j----l
^e,h17

,,

135>

- C e 2 >

> ' Z

dim. rit.

>B 6=\7

, \ l a g a l l a n-eTsr o m b o n lel l C

mf
@

l|t"no e misterioso t7J

Larghetto cantabile

rlp

239
2J0 >

PP-=:=-:- "tr

Magattanes
EbAito Jxophone
I

Poema-finfnico

FerrerFerran

Adrgio maestoso

-l_----?^-------\.
o
a

("'----_--- )

f
rY

a-'-

t!_ _-J!_
I

"

t2

e'

t r 2 2 2 2 . 2 . 2 2 . t

2 2 2 2 2

2 2 2 2

L i J

leggero
a a a a

.') ..

a a a a

PP

lD t-r

,,,,,:

, 2

t ,

t t ,

--1--.-"...--

2!

fff

?,,t ?i.ip

=EF-::

J(

JI

"

"

>-)

cresc. e etiergico
J

J6

Lento espressivo

ccsc.

c C o p ) r i g h t 2 0 0 3p a n I h c r m s i c a

L--.-JL--.1

^r-.-ll-.-^^
^f^ c-..^^L^,-. r cL
, r l q g . l 1 4 i l C >- . ^ t \ U J 4 A e r f l / U t l c I L L ,

tfflt"g"o

furioso

m f -

2 c 2 t )

2 2 2 1 2

9I
);-r

D e t e ,

ctesc.

tit

-i

tf

AH:

r cL
^ / - . - fl - * ^ ^ l ^ c - . . (^J^YLt t^t *) t^
ivlqgqrl.f l> - ^ltU
)4
lC I Ll,

^f f
120

c 2

,ra'l

it

b t

?-

a 2? - t

cte.tc.
I2J >

128,

',e2?l

- i

I 29

__-__r130>
_j

r_

--J

t3s7,
rr,--

1-lJ
=z1o'-o

IJI

t,

t39

--.\

I3

tJ2

L : r g h e t t cc

150
o letnPo

I Jlt

162

l)ocO nt
I9

IO/

tl int

1/)

Meno e nrister'ioso

nla-qa-lla

178

rna-ga-lla-nes.

183

m a - g a - l l a

ma-ga-lla

I /Y

nra-ga-lla-nes.

18.t

rna-ga-lla-nes.

t85

187

Iles

- Alto S;xophone
I Eb
,\i a g l l anes

I9t

190

J
2 0 7- >

206
o

- 209
1

2ll

a .
.

; ; ; )

:t7

- ---i/5
< a a <
. - 2 2 2

"-.-fr---)--

e,.\rre-t.s/ I l)

ru ll.
lr_-_-------.

Larghetto cantabile

2:A
_

,r,r" 22J

.-:=-=--

-at---E->

T
_-

-ff

cte.tc.

Magattanes
EbAito Sxophone
ll

Poeml 5infnco

c^,-,-^,r^,-,--^
I qffd/
ctqt

Adagio maestoso J

1-

- 7
a

.'/---\

4- 'n- =

) . .
I
\>-1

l'--/

-) --

tr

Ljl

L,iJ

\ lt

c+\t

Li!

latar^

:0

'D?oco

<__

,L_.1 -.1

J Senza mesure

L ? !

cresc. e eneryrcd

L-J-j

LJ--rLs)

ff

Lento espressivo

['r.

cresc

mf
' c C o p ) ' r i g h t 2 0 0 3p a a I b e r m s i c a

- Alto Saxophone
Il a g a l l anes
ll Eb

(70) Allegro furioso


v

-7

m f -

?? t?

oa

t?

ta

;j9

e ) e o e tD

t-.

J-

L
ri

9 >^
__o7l

.-)

o.

- Aito 5axophone
,Magallanes
ll Eb
c D ? .

- \ -

3
- ; t ; ; l

cresc.

I:i_l-ll

t:r

'-l-

it'

])-t'gtr etto cantab ilerru

tltm. n.

@"
l)(x() rll

tt'NI"r,o

e misterioso

m:-r-lla

rrla-93-lla-res.

Allegro fn.iosJ8z

rna-ga-lla-ues.

nla-ga-lla-ncs,

ma-rr-lle

ma-ga-ll-net

\ l a g a l i n e- sA l t o 5 a x o p h o rlrl eE b

-"->!Jr
./?'l-

l-

@
f
210

>>>211>

> > >l1i

(\pre.\\t\'/)

rull.
( alt\,

TT

Larghetto

cantabile

p
CTESC

23

239

Magattanes
Bb Tenor Saxophone| - ll

Poemo5nfnco

FerrerFerran

Adaeio maestoso

L - .

t- J

=
.-:, 1

I2

Lj:

L,t-

IJ

reggtero

r;fri-)

.-:
-

a -

) ? C .

, . ) )

pp

l .a O C

t a

at t J .

L-?

J a . ) . a a 2 C a

-i-

P t0

)
cresc. e enetgtco

PP

LJI

--r-

L;l

LJI

L j--

LiJ

i Cop.r'right
para lbcrmsica
20113

"tr

- TenorSaxophone
Ma g allanes
'i.nro
"rp."rrirooJ

i(tt"g,'o fu.ioso

)-.-;2e

9I
-,

):.-------'--; 2 C - a )

--j!

a /

- l-erior5axophone
,Magailanes

espres.\^to

dint. e rit.

IJ2
Larshetto

150

tJ6
cantabile

(1

])t)t O l'l l.

173
I7J
Meno e misterioso

ntc-qa-ltl

lra - qa- lt - ncs.

Alf"/gt'"furioso

ma-ca-lla-nes

rna-ea-lla-nes.

- !res.

nra-qa-lla-nes.

nta-qa-lla

- TenorSaxophone
,Ma gailanes

,1

t95

196

nf

206
TT

j----l

Llrghetto cantabile
221

-i--

dolce r.,

=-----

23J

=-*ff

f, ^

EbBaritone
Saxophone

ff

/vtagallanes
Poeme5nfnico

Adagio maestoso

FerrerFewan

qL -

',-' '\

"tr

oJao

pp

I6

te

e -

t8

^f -u

i.

mJ'
l3

JJ

mf
JI

cte.\'c. e energtco
J-t

Senzamesure

t-J_lT-J_lf-J-i

tr

Lento espressiro 52

JJ

f
63

rat)
Cop)'right 2003 para Ibermsica

\--l

c-ift

- 5ax.Bar itone
,V agallanes
70
Allegro furioso

I0

133

t-);

135

Larghetto cantabile

nf
172
Nleno e misterioso

ma-ga-

179

lla - nes

ma-ga- lla - nes.

- Sax.Bar itone
,\l agailanes
192

193

Lalghetto cantabile

-tr

crcsc.

238

cre.\c

pp

Magattanes

Bass
C

FerrerFercan

Adagio maestosg

=-=
)

j'

Senzamesure
t- 3r-.1-1- 3-1 JJ

JS Lento espressivo

---

S.---

cresc.

S---

--.----

mJr

tO Copyright 2003 para Ibermsica

'Qi

Ffltr'*.lir{

frr'r'

i f

- Bass
A'lagalfanes
C

6J

(&t. ct.Bds.)

65

Allegro filriosg

8-t

tiloesltt.\.t

t6

PP

- Bass
Magallanes
C

Larghetfo cantabile

a
EP

Meno e misterioso

- Bass
Alagallanes
C

198

Larghetto cantabile
]
222

f
Pesanrc

232

. c
t
PP

a
4
'.-1,"ri

83

r na

-- l

1;

ff'

Mailets
- Xylo - Vibraphone
Clockenspiel
MarkTree Tnangle.

Magatlanes

rililIll"

F oL v v o! v
r

F a! v vt qr -r l

Poema Sinfnico
J

Iark Trce (cortina)

I2

Gloclienspiel

/J

X-vlo

/z/----+',
-\
/ ?

;:;)))

J-)

cre.tc. e energrco

,erCop)'right 2003 para Ibermsica

\- ,-ll-- ^r4-ff^r/vlq9qll4j lc) - jr 14lct)

Lento espressivo

J_\-

----

Vibraphonc

l----------

----1

D__

l- e

et

unprot'tsaa(tn con estos sonulos

51

a e J e - e a a .

e a e

a a t o a c a a a a

--"--_---------

eoe o ?

--------/

"-------

cresc.

mf

"J

,)v
Glockenspicl

e e

t e . - C i C

,e

.
)

Allegro furioso 80 X lo

L-'9i

L_.

J -

> )

Lj-J

Glockcnspicl 90 >.<--1---l--rQEe>2ltDe
t

9l

>z--*-=2le>e1222

.)
l

pp

99

100

Xvlo

- . - - l J
I
l r

L_-J-J
r

lL-t-l

>.':--Ti-:

cre,rc.

\-.-lf^-^^ , t - fl - , v r q 9 q l r 4 l > - v r q l t c r )
108

r09

110

Jr 1

,f Lr--:
tt?

131
Glockenspicl

illr.}i Tree (cortin)

t33

_t----- t3-t

llililllTr'"
Lal'fietto cantabilJJY
4lt'

l3()

7---

mf
1t-t

Nl"no e misterioso

II]I

Allegro furioso

I/

a
c

205
Xvlo

tr

,f
210
f-J

2t9

I-.17

Largheftocantabile
232 _.
Triangle resatlte
,--+-\-,-----,------

233

23J

lr--,-'_

236
-,.----

-----\

Magattanes

B a s s o o n -Cl l

Fcvvev

Poem,t-linfnico

Fo
\ _v v
qt n
i

Adagio maestoso

DlQest()sr-t

o.

,j4:

t-t

tlt

JJ

d,

J o . - t t e C l

IJ

? -.--)=
51

i l

I6

I)

d.

)\--_-/

',d

IJ

J ' J J ' - J J

TY

i t--?=

l,

sittti/e

t :
,-,..

JJ

:24-t

e e

.-i
J2

r.i

--

-.i-JJ

ctc.\c. ellctgtco

/;^
U)

_
J7
Lento espressivo

,IJ
55

g J

'---/

A2

p
r(.rCop.,-right2003 para lbermsica

J8

J--

f-.1

-r --.1--"1
t-.i--

- Bassoon
,\1ag;f
lanes

2
7

ft"*"o fi,.ioso

u6
ntaesloso

ta

f{

:ru

II6

La

joJ.??.-j?r.

lt,

:.--}t t

D---^
;^\i-a, -gl fa- i^l^a- n e- sD
a5soon

J
r

t t

, ) a

'

-i -

:-+-

-\

'

' r| '

'1- 3" 3
r - l,

it

*'l,a,

. - - - 7'J" -

?:

1--

i I ltso

o - o o o r J

^ l

I?. |
^ a ) l

t2el

r.

/ ?t

1361
|
i,'-:
I

l - "

q e o

IJ:

Larghetto cantabile

tlim. c rit.

-t

t57

I )-t

I6-l ->

162
J

)-

(n"t -ci' 8es .)

15J

I l)

t66

.--6^

i^

,r"f- j-]----*_r

Allegro furioso

173
Flerro e rnisterioso

\/...f l-,.^-

t tq94llql

199

lg)

a---^^^

Dq))v\rl

201

200

. :

2t5

:oT'l-1-..
'

'

'

) 1 7
'

De 2o

Lnrghetto canrnhil

I
e

>

1
t

PP

Pesane

zss I

1'

4 >
J

236>

e'

cre.tc.

'-ai -

Magatlanes

Lu ? n o n t u m I L

FerrerFerran

Poema-linfnico

Adagio maestoso:

.^| :.,.:
.
..1 -{

tr

)--=-.---

)------

, e

>5-e

nf
--t-

pp

.iJ

,r_s l.ento esfiressivo

Senza mesure

--:--L J J

LJ__JLJ

_lLJ_l

creric.e ener-gico
1/

r
l f
r
I
, \ l a g a i l a n-eE
suphonium
IC

-:---1t5-:

at

6J t*.r.*u S$

cntahile

p -

----

'fl

f
8J

:-:=-_--

cre.tc.

PP
10J
>

o.io

oio

?=t:-

106.'

"tr
f
2

ns;-l)=t

1:s-,

127>

? Fnoo

tsr .{

mf
1)

135t

Larghetto cantabile

din. e rit

IJ6

A ^. - r -f . - - - - L- L. .r^ /LL t ' i U m I C

lrl49qllq/q)

r6tb;

Meno e misterioso

dim.

Allegro furioso

f'

_;T

f
209

tr
210

Larghetto cantabile

,,'--ff-

'
,a

lt ..,o
-;-r-

--\

228

Pe"'ante
a7t

__JJ

237>

b r-)

>

x9>

23J , >ul

AF

2J0>^

7 ztt>
plt _==-

)..

Magatianes

L u p n o n r u mi l (

FerrerFerran

Poeml Sinfnco

Adagio maestosq

e-=

i--9

aC

1t--i

t--=

mf
L t !

rJr

rirr-

jrr-ra

gp

j--J

'urrro

cresc. e enerqtco

Lenfo espressivo ,,

mesure

=_

6t

-----'
cr Copvright 20{)3 para Ibermsica

:<:'[-}

, \ l a g a l [ a n- eEsu p h o n i ulm
lC
70 Allegro firrioso

-f--

--___L,/g
85

ntaestoso

86

<_-.----

tt
t06

dnt. e nt.

Larghetto cantabile

' \ l a g a l l a n- eEsu p h o n i uIm


IC

cresc.

Meno e misterioso
173
171

Allegro furioso
I8I

mf
199

f
203

;; Larghetto cantabile

UD

---

Magallanes
Piccolo

FerrerFerran

Poem 5tnfntco

Qu=-,
l

tl-

42

he

----\\

;_T-)

/-:--

cresc e energaco

Lento espressivo

dint

@ Copyript 2003 paraIbermsic

206r

o_

210

2an

8w

> 213

212

I
L a r g h e t t oc a n t a b i l e. = 5 6 - 6 2 2 3

dolce.

221 ,--'

,,

DA

2374.

-.__----\
q

23g

f
z4,

TT

242
o

I'P -.--::-

243 >

__-------\

I a

f f

/vla1allanes

Percussion
I
SnareDrum- Tarnbon- High Bongo.

Adagio maestoso

Snu.",l*_

p-. . ;
' ) :

FerrerFerran

PoemoSinfnco

tr
t1

pp
6 Tambon

mf

37 Snaredrum

14 Senzamesure

crer e energico 3

3fl,

@ Copyright 2003 para lbermslc

- Percussion
Magalfanes
I

2
Snare dlm

off

5,

Allegro furioso
High Bongo

sentpre destacodo

.f
89

9 Snaredrum off

9I

93

L-.r Ll-J
-Ji

L j-

L-JJ

Lr-j

L-,iJ

Snare drum

tr
102 Tambors

s --j-:Snaredrum

106

Th -:rfrlrnrAranaattf,a

.tr

II5
t.

tr
120

- Percussion
Maqailanes
I
Larghetto cantabile
112

37 Snaredrum off733

rso

,,

Meno e misterioso
173 Tambors
17.

o tn*Po

I7g

r7g

188

lto

,rit'*ro

furioso

rim shot

I8g
I L

f P t93

?r

191

195
I

4"1

196
I

nf
199

cresc
200

201

7n?

202

3
Larghetto cantabile
230
^

232 Pesante

cresc.

pp

aa"-_<

tr

Magattanes

Percussion
ll

5usp.Cymbal- sezleCymbal- ATom-Tom.


Adagio maestoso

Su.p.C'mtrll

Poema-linfnico

FerrerFerran

p--

T2

IJ
IJ
S i c z l eC l m b l l ( C I a r c t c : r d o )

--_--P -=::__=_

tr

si.lfc c.rmt,at (Cl,ncticl,r


o)

S u s t .C r m b a l

mf

cre.\c. enrgtc)

Senza mesure

Tom - Tom

t,

--

J5

-_

S i e z l eC - r m b a l ( C l a v c t c a d o )

Lerrto espressivo

S0

55 Susp.Cl.mhal

p - -

SiezleC-mbal (Claveteado)
z'All"g.o
furiosoTl

:- -

P--=-::_

p-._-

,erCop."-right2003 pam lbermsic

- Per cussion
A 4 agallanes
ll
9I

96 -3--t

95

t-j--l

92

T-J_r r-j-t

r-J_-r

97

r02

I0-l

mf
I tt-)

'
t12

It /

rlJ

118

115

119

120

cresc.

130

S u s pC
. mbal
I 3I

"tr
136Susp.C"mbal 137

_<--

L:rrghetto cantabil

pp _<=:_=

Siezle C.'mb al (Claveteado)


172
1 7 3 NIeno e misterioso

A- --f l-.-^rvl49qll4l lc) -

t79

178

189

ll
Per cussion
180

19J

192

190

--====_:_=____

197

mf

198

S u s p .C m b a l

Larghetto cantabile
22I
222

rall.

--

W -=:=- tr

Ill
Percussion

Magalianes

2 - TamTam- Whip.
Bass
Drum- Cymbala
Adagiomaestoso 3

Poema Sinfnco
5

benza mesure

EP

4J Lento

48

crcsc. e eneryrco

50

Tam Tam, rasgar con verille

@ Copyright 2003 pere Ibermska

tr
5l

FerrerFerra
n

'-

/tr

>.

,/

r\'1aga
llanes- Percussion
III

,/
70 Allegro frrio,so
. baq. madera

83

81

99

Whip (Ltigo)

100

10? Whip fltigo)

l
./
, / (J'
\

rr-

r*

lat
,I T A
F

\ '{.
, ./ (' J
Tem-Tm
il7

il5

ff*

Tam Tam, rasgar con varille

Tm-Tem with mallet

---_______---'

N ' l a g a l i a n- ePs e r c u s s i oi llr


167

t6E

Meno e misterioso

Allegro furioso

Tam Tam, rasgar con varilla

r90

t-

192

193

r95

l9J

198

199

^fl
:-

200

201

203

t? \\

20J

206

+F
-11

U)i
?l (>,

JI

A ' zoz
t/

7-

H=
L1'-l)
r

'214

212

216

1 . ,
Tf'

FT:

1 ) '

,7'

larghetto cantabile

EP

)2'

231

Pesante

tr
:i6

240

77

Tam-Tam

M agatlanes

Timpani

FerrerFerra
n

PoemaStnfnco

Adagio maestoso2

ntarcalo

-'l

PP

r;

,t

)t

tl

r.,

)t

)narcelo

)ltdrcAIo

1.-

r- j --'r

<-

rir-i-lr

j-7J

Senza mesure

ce.tc. e energtco

(-.y'vhalon Tintpuni y,itlr gll.r.sul lihituttt

e; Copl'right 2003 pan lbermsica

J5 Lento espressivo

\1,rrllrn.. - Timn:rnr

, , e ) q q r ! J

2
Allegro furioso
70
75

.-f
85

lnarcato

3 l

..

f
87

L,;l

.r.

M a g a l l a n -e T
s impatri
ll

lleno e misterioso

tS0 a tempo

I6t

I72

Allegro firrioso
181

178

182

t - v n h a l , r t r T i m p a n t r rr / / r! / i r . s a l l t h t t u t n

211

Larghetto cantabile
) )

w-:-

a l l

tr