ceipguillemdemontgri.blogspot.

com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: LLENGUA CATALANA
1R TRIMESTRE
Unitat 1
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic del material escolar i
dels elements de l’aula.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de les
vocals i de les consonants l, m, s, p.
• Diferenciació auditiva de l’obertura de les
vocals e i o.
• Compleció de frases que inclouen la lletra i i
la o com a nexe.
• Relació de l’article definit amb el nom amb
què concorda.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat
Unitat 2
• Interpretació de les idees expressades en
el text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic relacionat amb les parts
del cos.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de les
lletres p, t, n, d, c (ca, co, cu) i el dígraf qu.
• Ús dels numerals un, una, dos, dues i
l’article definit atenent a la concordança amb
els noms a què acompanyen.
• Escriptura de plurals que impliquen el canvi
-ca, -ques.
• Pràctica de cal·ligrafia.

MD020211

Unitat 4
Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic treballat en la unitat.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de les
lletres i els dígrafs b, z, tz, c, ç, j, tj, g, tg.
• Identificació dels sons sonor i sord de la
essa.
• Relació de concordança de noms amb
articles segons el gènere i el nombre.
• Formació d’oracions.
• Audició i memorització d’una cantarella.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat.
Unitat 5
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic treballat en la unitat.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de les
lletres i els dígrafs v, ll, l·l, k, ny.
• Discriminació dels sons de ll i l·l.
• Distinció de la pronúnica de be i de ve
baixa.
• Formació d’oracions.
• Audició i memorització d’una nadala.
• Pràctica de cal·ligrafia.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

• Elaboració d’un dictat

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Elaboració d’un dictat.
• Elaboració d’un arbre de Nadal.

Unitat 3
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic treballat en la unitat.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de les
lletres i els dígrafs h, f, g, gu, r, rr, x, tx.
• Iniciació a l’ús de la forma hi ha en les
produccions pròpies.
• Escriptura de plurals que impliquen el canvi
-ga, -gues.
• Recompte de síl·labes de paraules.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Compleció d’oracions.
• Elaboració d’un dictat.

2N TRIMESTRE
Unitat 6

Unitat 9

• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic treballat en la unitat.
• Identificació i formació d’augmentatius.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de
paraules amb els grups consonàntics br, bl,
pr, pl.
• Comentari oral d’imatges donades.
• Composició de texts propis.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat.

• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic treballat en la unitat.
• Identificació de paraules antònimes.
• Combinació de lletres i síl·labes per formar
paraules.
• Escriptura de paraules amb majúscula en
començar a escriure i en els noms propis.
• Escriptura del punt final d’oració i paràgraf.
• Lectura i compleció de textos descriptius.
• Pràctica de cal·ligrafia.

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Elaboració d’un dictat.
Unitat 7
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic treballat en la unitat.
• Identificació i relació de sinònims.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de
paraules amb els grups consonàntics cr, cl,
gr, gl.
• Lectura i comprensió de rodolins.
• Composició de rodolins.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat.

Unitat 10
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Relació de les paraules d’una mateixa
família lèxica.
• Identificació i classificació de noms comuns.
• Lectura i anàlisi de textos informatius.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat.
• Resolució i elaboració d’endevinalles.

Unitat 8
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic treballat en la unitat.
• Identificació i relació de sinònims.
• Identificació i pràctica lectoescriptora de
paraules amb els grups consonàntics cr, cl,
gr, gl.
• Lectura i comprensió de rodolins.
• Composició de rodolins.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat.

3R TRIMESTRE
Unitat 11

Interpretació de les idees expressades en
el text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió

MD020211

Unitat 14
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ
CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

plantejades.
Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
Identificació de paraules compostes.
Escriptura d’articles fent la concordança
amb els noms presentats.
Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
Identificació i escriptura de paraules amb
guionet: numerals i paraules compostes.
Lectura i creació de textos instructius.
Pràctica de cal·ligrafia.
Elaboració d’un dictat.

Unitat 12
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Identificació i escriptura d’onomatopeies.
• Qualificació de noms amb adjectius.
• Localització de la dièresi en les paraules
presentades.
• Lectura i comprensió de diàlegs.
• Interpretació i elaboració oral de diàlegs per
parelles.
• Pràctica de cal·ligrafia.
Unitat 13
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Adquisició de lèxic de les parelles
d’animals.
• Identificació del gènere del nom amb l’ús de
l’article.
• Formulació de preguntes i respostes per
usar les formes per què/perquè.

MD020211
CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

plantejades.
Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
Pràctica de formació de comparacions.
Identificació del nombre del nom amb l’ús de
l’article.
Escriptura de plurals que impliquen el canvi
-ga/-gues, -ca/-gues.
Identificació de les grafies que representen
la essa sorda.
Comprensió i redacció del desenllaç d’un
relat.
Pràctica de cal·ligrafia.
Elaboració d’un dictat.

Unitat 15
• Interpretació de les idees expressades en el
text oral.
• Resolució de les activitats de comprensió
plantejades.
• Expressió de les opinions i les experiències
pròpies o atenció a les opinions alienes.
• Reconeixement, lectura i escriptura de les
lletres de l’abecedari.
• Identificació i escriptura de les paraules que
indiquen acció en les oracions.
• Identificació de les grafies que representen
la essa sonora.
• Anàlisi i elaboració d’invitacions.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat.
• Comprensió i elaboració d’acudits
• Elaboració d’un dictat.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Localització i ús de la coma en les
enumeracions.
• Lectura i comprensió de textos publicitaris.
• Elaboració de textos publicitaris.
• Pràctica de cal·ligrafia.
• Elaboració d’un dictat.

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: LLENGUA CASTELLANA

1R TRIMESTRE
UNIDAD 1

UNIDAD 4

Audición de una narración oral con una
actitud favorable del cuento: «Empieza un
nuevo curso».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Adquisición de nuevo vocabulario referido al
colegio.
• Presentación de las vocales y letras: a, e, i,
o, u, l, m, y (nexo), s, mayúsculas y
minúsculas.
• Afianzamiento de las vocales y letras: a, e,
i, o, u, l, m, y (nexo), s.
• Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras trabajadas hasta el momento.
• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

UNIDAD 2

Audición del cuento «La estatua del
parque» con una actitud favorable.
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
MD020211
Audición de una narración oral con una
actitud favorable del cuento «La casa de
Zap y Zop».
Lectura y comprensión de una narración
oral.
Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
Adquisición de nuevo vocabulario referido a
los alimentos.
Presentación de las sílabas y letras: r
(suave), za, zo, zu, ce, ci, b, ñ, ll,
mayúsculas y minúsculas.
Afianzamiento de las sílabas y letras: r
(suave), za, zo, zu, ce, ci, b, ñ, ll,
mayúsculas y minúsculas.
Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras trabajadas hasta el momento.

• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.
UNIDAD 5
Audición de una narración oral con una actitud
favorable del cuento «El camello Yoyo».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ


CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

oralmente.
Adquisición de nuevo vocabulario referido al
cuerpo.
Presentación de las letras: p, t, n, d, c, q,
mayúsculas y minúsculas.
Afianzamiento de las letras: p, t, n, d, c, q,
mayúsculas y minúsculas.
Presentación de las sílabas: ca, co, cu, que,
qui, mayúsculas y minúsculas.
Afianzamiento de las sílabas: ca, co, cu,
que, qui, mayúsculas y minúsculas.
Lectura y escritura de palabras, oraciones y
pequeños textos.

• Iniciativa y perseverancia para afrontar
problemas y defender opiniones, y
desarrollo de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar en grupo.

UNIDAD 3
• Audición de una narración oral con una
actitud favorable del cuento «La familia de
gorriones».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Adquisición de nuevo vocabulario referido a
la familia.
• Presentación de las sílabas y letras: h, ch,
f, ga, go, gu, gue, gui, r (fuerte) rr, j, ge, gi,
mayúsculas y minúsculas.
• Afianzamiento de las sílabas y letras: h, ch,
f, ga, go, gu, gue, gui, r (fuerte) rr, j, ge, gi,
mayúsculas y minúsculas.
• Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras trabajadas hasta el momento.
• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

MD020211
CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

oralmente.
Adquisición de nuevo vocabulario referido a
los alimentos.
Presentación de las letras: ll, v, y, x, k, w,
mayúsculas y minúsculas.
Afianzamiento de las letras: ll, v, y, x, k, w,
mayúsculas y minúsculas.
Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras trabajadas hasta el momento.

• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

2N TRIMESTRE
UNIDAD 6

UNIDAD 9

Audición de una narración oral con una
actitud favorable del cuento «El camello
Yoyo».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Adquisición de nuevo vocabulario referido a
los alimentos.
• Presentación de las letras: ll, v, y, x, k, w,
mayúsculas y minúsculas.
• Afianzamiento de las letras: ll, v, y, x, k, w,
mayúsculas y minúsculas.
• Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras trabajadas hasta el momento.

• Audición de una narración oral con una
actitud favorable del cuento «La aventura de
Sardinete».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Identificación de los nombres.
• Clasificación de los nombres según se
refieran a personas, animales, plantas o
cosas.
• Escritura de mayúscula al empezar a
escribir.
• Escritura de mayúscula después de punto.
• Descripción correcta de personas.

• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo

UNIDAD 7
Audición de una narración oral con una
actitud favorable del cuento «El gato sin
botas».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Presentación de los grupos consonánticos:
fr, fl, tr, dr, mayúsculas y minúsculas.
• Afianzamiento de los grupos
consonánticos: fr, fl, tr, d, mayúsculas y
minúsculas.
• Identificación de palabras de un mismo
campo semántico.
• Separación de las palabras en sílabas.
• Unión de sílabas para formar palabras.
• Reconocimiento del número de sílabas que

MD020211

UNIDAD 10
Audición de una narración oral con una actitud
favorable del cuento «El viaje de Gulliver».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Identificación y uso correcto de los artículos.
• Escritura de mayúscula en los nombres
propios de personas, de animales y de
lugares, como pueblos y ciudades.
• Realización de carteles publicitarios.
• Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras y de los grupos consonánticos.
• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

tiene una palabra.
• Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras y de los grupos consonánticos
trabajados hasta el momento.

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

trabajar en grupo.

• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.
UNIDAD 8
• Audición de una narración oral con una
actitud favorable del cuento «Ratón de
campo y de ciudad».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Presentación de los grupos consonánticos:
cr, cl, gr, gl, mayúsculas y minúsculas.
• Afianzamiento de los grupos consonánticos:
cr, cl, gr, gl, mayúsculas y minúsculas.
• Identificación de palabras derivadas de
otras.
• Formación de palabras derivadas de otras.
• Identificación del número de sílabas que
forman cada palabra.
• Separación de palabras en sílabas.
• Descripción de un objeto.
• Reconocimiento, lectura y escritura de las
letras y de los grupos consonánticos
trabajados hasta el momento.
• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al trabajar
en grupo.

3R TRIMESTRE
UNIDAD 11
• Audición de una narración oral con una

MD020211

UNIDAD 14
• Audición de una narración oral con una

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ
CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

actitud favorable del cuento «El cocodrilo
Roberto».
Lectura y comprensión de una narración
oral.
Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente
Identificación de adjetivos calificativos en
oraciones y textos.
Utilización de los adjetivos de manera
correcta.
Uso correcto de los signos de interrogación
(¿?).
Uso correcto de los signos de admiración
(¡!).
Lectura correcta de cómics.
Escritura correcta en bocadillos de cómics.

• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

actitud favorable del cuento «La rebelión de
las máquinas».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente.
• Identificación y clasificación de palabras
derivadas de otras.
• Reconocimiento e identificación de verbos
dentro de un grupo de palabras.
• Distinción entre r suave y r fuerte.
• Narración de un proceso de manera oral y
escrita.
• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al trabajar
en grupo.

UNIDAD 15

Audición de una narración oral con una actitud
favorable del cuento «Los príncipes del
año».
UNIDAD 12
• Lectura y comprensión de una narración
• Audición de una narración oral con una
oral.
actitud favorable del cuento «Historia de una
• Desarrollo de habilidades para expresarse
nube».
oralmente.
• Lectura y comprensión de una narración
• Aprendizaje del abecedario, con
oral.
mayúsculas y minúsculas.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
• Uso correcto del verbo en sus tiempos
oralmente.
pasado, presente y futuro.
• Identificación de palabras de un mismo
• Escritura correcta de las sílabas: za, zo, zu,
campo semántico
ce, ci.
• Escritura de palabras de un mismo campo
• Iniciación en la escritura de poemas.
semántico.
• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
• Distinción entre el masculino y el femenino
actitudes de respeto y colaboración al trabajar
en nombres.
en grupo.
• Producción del masculino y el femenino en
nombres.
• Uso correcto en la regla ortográfica de la g:
ga, go, gu; de la gu: gue, gui; y de la gü:
güe, güi

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Narración de escenas de manera oral y
escrita.
UNIDAD 13
• Audición de una narración oral con una
actitud favorable de la poesía «El sol quería
bañarse».
• Lectura y comprensión de una narración
oral.
• Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente
• Identificación y clasificación de palabras de
una misma familia.
• Distinción entre el singular y el plural.
• Uso correcto en la regla ortográfica de las
sílabas ca, co, cu, que, qui.
• Narración en secuencia de manera oral y
escrita.
• Iniciativa, perseverancia y desarrollo de
actitudes de respeto y colaboración al trabajar
en grupo

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: LLENGUA ANGLESA

1R TRIMESTRE
Unit 0: Welcome!

Unit 2: A family photo

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos

Contenidos

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias, comprobación y reformulación de hipótesis en
el contexto delaula. Visualización de un video para
identificar las presentaciones.

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias, comprobación y reformulación de hipótesis en el
contexto de las relaciones familiares.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales sobre
presentaciones, normas de cortesía; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Saludos.
- Presentaciones.
- Órdenes.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:

MD020211

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía mostrando
interés sobre la familia de otras personas; lenguaje no
verbal. Un video sobre la familia: My family.
3. Funciones comunicativas:
- Presentaciones.
- Descripción de rasgos faciales.
- Descripción de objetos del aula.
- Expresión de opiniones y emociones mediante adjetivos.
- Audición de preguntas sobre la familia
- Lenguaje del aula.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

- Imperatives
- Stand up!
- Sit donwn!
- Listen!
- Close the (door)!
- Open the (book)!
- Be quiet!
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado con:
- Classroom words: book, chair, door, pencil, school bag
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
- Audición de una canción: Stand up in Wonderworld.

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Demonstrative pronoun this: This is my brother
- Questions with the verb to be: Is he your dad?
- Possessive adjectives: my/your/his/her; He's my grandad.
- Adjectives after the verb to be: Her eyes are blue.
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado con:
- Family words: grandad, grandma, dad, mum, brother, sister
- Facial features: eyes, hair, mouth, nose
- Classroom words: book, chair, classroom, friend, table,
teacher
- Colours:black, blond, brown

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento de los sonidos iniciales /b/ y /g/.
- Audición de una canción: This is my classroom.

Contenidos

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.

Contenidos

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales para presentarse, normas de
cortesía; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Saludos.
- Presentaciones.
- Expresión de órdenes propias del aula.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Imperatives
- Stand up!
- Sit donwn!
- Listen!
- Close the (door)!
- Open the (book)!
- Be quiet!
5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Classroom words: book, chair, door, pencil, school bag
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
- Reproducción de una canción: Stand up in Wonderworld.

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contenidos

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales, aprendiendo
vocabulario para describir a la familia.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía mostrando interés por la familia de otras personas;
lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Presentaciones.
- Descripción de rasgos faciales.
- Descripción de objetos del aula.
- Expresión de opiniones y emociones mediante adjetivos.
- Formulación de preguntas sobre la familia
- Lenguaje del aula
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Demonstrative pronoun this: This is my brother
- Questions with the verb to be: Is he your dad?
- Possessive adjectives: my/your/his/her; He's my grandad.
- Adjectives after the verb to be: Her eyes are blue.
5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Family words: grandad, grandma, dad, mum, brother, sister
- Facial features: eyes, hair, mouth, nose
- Classroom words: book, chair, classroom, friend, table,
teacher
- Colours:black, blond, brown

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias relacionando el texto con las imágenes en las
distintas actividades de la unidad; comprobación y
reformulación de hipótesis.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reproducción de los sonidos iniciales /b/ y /g/.
- Reporducción de una canción: This is my classroom.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales en los saludos y
presentaciones, normas de cortesía; lenguaje no verbal,
interpretando fotos, pictogramas, dibujos, etc.

Contenidos

3. Funciones comunicativas:
- Saludos.
- Presentaciones.
- Órdenes propias del aula.

MD020211

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias relacionando el texto con las imágenes en las
distintas actividades e historias de la unidad; comprobación
y reformulación de hipótesis.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Imperatives
- Stand up!
- Sit down!
- Listen!
- Close the (door)!
- Open the (book)!
- Be quiet!
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- Classroom words: book, chair, door, pencil, school bag
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos
1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de dibujos.
3. Funciones comunicativas:
- Presentaciones.
- Elaboración del Picture dictionary.

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

cortesía en la descripción de las personas; lenguaje no
verbal, interpretando fotos, pictogramas, dibujos, etc.
3. Funciones comunicativas:
- Presentaciones.
- Descripción de rasgos faciales.
- Descripción de objetos del aula.
- Identificación de adjetivos que describen opinión y
emociones.
- Identificación de preguntas sobre la familia.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Demonstrative pronoun this: This is my brother
- Questions with the verb to be: Is he your dad?
- Possessive adjectives: my/your/his/her; He's my grandad.
- Adjectives after the verb to be: Her eyes are blue.
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- Family words: grandad, grandma, dad, mum, brother, sister
- Facial features: eyes, hair, mouth, nose
- Classroom words: book, chair, classroom, friend, table,
teacher
- Colours:black, blond, brown
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.
- Asociación de los sonidos /b/ y /g/ con sus grafemas.

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4. Esctructuras sintáctico-discursivas:
- Imperatives
- Stand up!
- Sit down!
- Listen!
- Close the (door)!
- Open the (book)!
- Be quiet!

Contenidos

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
- Classroom words: book, chair, door, pencil, school bag

3. Funciones comunicativas:
- Producción de dibujos sobre su familia para hablar sobre
ellos.
- Descripción de la familia.
- Descripción de rasgos faciales
- Elaboración del Picture dictionary.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Unit 1: Parties
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Contenidos
1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias, comprobación y reformulación de hipótesis en
el contexto de una fiesta.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales propias de la
celebración de una fiesta, normas de cortesía; lenguaje no
verbal. Un video sobre una fiesta de cumpleaños: My
birthday party.
3. Funciones comunicativas:
- Saludos.
- Descripción de artículos de fiesta.
- Expresiones al entregar y recibir una invitación.
- Lenguaje del aula.

MD020211

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de dibujos.

4. Esctructuras sintáctico-discursivas:
- Demonstrative pronoun this: This is my brother
- Questions with the verb to be: Is he your dad?
- Possessive adjectives: my/your/his/her; He's my grandad.
- Adjectives after the verb to be: Her eyes are blue.
5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
- Family words: grandad, grandma, dad, mum, brother, sister
- Facial features: eyes, hair, mouth, nose
- Classroom words: book, chair, classroom, friend, table,
teacher
- Colours:black, blond, brown
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Unit 3: Get moving!
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Contenidos

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Imperatives
- How many balloons can you see?
- Adjective-noun word order: Three red balloons
- Here's, thank you, thanks, I can see a
- Ready, steady, go
- It's my turn, you're out, I'm the winner
- Happy birthday
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado con:
- Party words: balloon, candles, card, cup, party hat, plate,
presents, spoon, teapot
- Party food: biscuits, cake, crisps, jelly, juice, sandwich
- Numbers: 1-10
- Colours:blue, green, pink, red, yellow
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de los sonidos iniciales /h/ y /c/.
- Audición de un chant: Let's get ready for the party!

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
Contenidos
1. Estrategias de producción:
- Planificación de una fiesta de cumpleaños, ejecución y
control mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales en el contexto de una
fiesta.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales propias de la
celebración de una fiesta, normas de cortesía; lenguaje no
verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Saludos.
- Descripción de artículos de fiesta.
- Expresiones al entregar y recibir una invitación.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Imperatives
- How many balloons can you see?
- Adjective-noun word order: Three red balloons
- Here's, thank you, thanks, I can see a
- Ready, steady, go
- It's my turn, you're out, I'm the winner
- Happy birthday
5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Party words: balloon, candles, card, cup, party hat, plate,
presents, spoon, teapot
- Party food: biscuits, cake, crisps, jelly, juice, sandwich
- Numbers: 1-10
- Colours:blue, green, pink, red, yellow
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reproducción de los sonidos iniciales /h/ y /c/.
- Reproducción de un chant: Let's get ready for the party!.

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

MD020211

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias, comprobación y reformulación de hipótesis
relacionadas con las partes del cuerpo y los movimientos.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales,normas de
cortesía; lenguaje no verbal para jugar a Hokey Cokey. Un
video sobre juegos tradicionales: Traditional children's
games.
3. Funciones comunicativas:
- Instrucciones para mover el cuerpo.
- Descripción de las partes del cuerpo.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Imperatives: Move your left hand, Shake your head.
- Preposition on: Her left foot is on a green circle.
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado con:
- Parts of the body: arms, bottom, fingers, foot/feet, hands,
head, legs
- Verbs of movement: clap, click, move, put in, put out,
shake, slap, stamp, turn
- Adjectives:left, right, orange, purple
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de los sonidos iniciales /l/ y /r/.
- Audición de una canción típica inglesa: The Hokey Cokey.

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
Contenidos
1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales aprendiendo
vocabulario para hablar sobre las partes del cuerpo y para
dar instrucciones.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales para jugar a un juego tradicional
inglés, normas de cortesía; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
- Dar instrucciones para mover el cuerpo.
- Descripción de las partes del cuerpo.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Imperatives: Move your left hand, Shake your head.
- Preposition on: Her left foot is on a green circle.
5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Parts of the body: arms, bottom, fingers, foot/feet, hands,
head, legs
- Verbs of movement: clap, click, move, put in, put out,
shake, slap, stamp, turn
- Adjectives:left, right, orange, purple
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reproducción de los sonidos iniciales /l/ y /r/.
- Reproducción de una canción: The Hokey Cokey.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

Contenidos

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias relacionando el texto con las imágenes en las
distintas actividades e historias de la unidad; comprobación
y reformulación de hipótesis.

Contenidos
1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias relacionando el texto con las imágenes en las
distintas actividades e historias de la unidad; comprobación
y reformulación de hipótesis.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales en una fiesta,
normas de cortesía; lenguaje no verbal, interpretando fotos, 2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
pictogramas, dibujos, etc.
cortesía; lenguaje no verbal, interpretando fotos,
3. Funciones comunicativas:
pictogramas, dibujos, etc.
- Saludos.
3. Funciones comunicativas:
- Descripción de artículos de fiesta.
- Instrucciones para mover el cuerpo.
- Expresiones al entregar y recibir una invitación.
- Descripción de las partes del cuerpo.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Imperatives: Move your left hand, Shake your head.
- Imperatives
- Preposition on: Her left foot is on a green circle.
- How many balloons can you see?
- Adjective-noun word order: Three red balloons
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- Here's, thank you, thanks, I can see a
- Parts of the body: arms, bottom, fingers, foot/feet, hands,
- Ready, steady, go
head, legs
- It's my turn, you're out, I'm the winner
- Verbs of movement: clap, click, move, put in, put out,
- Happy birthday
shake, slap, stamp, turn
- Adjectives:left, right, orange, purple
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- Party words: balloon, candles, card, cup, party hat, plate,
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.
presents, spoon, teapot
- Asociación de los sonidos /l/ y /r/ con sus grafemas.
- Party food: biscuits, cake, crisps, jelly, juice, sandwich
- Numbers: 1-10
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
- Colours:blue, green, pink, red, yellow
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.
- Asociación de los sonidos /h/ y /c/ con sus grafemas.

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos
1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de dibujos.
3. Funciones comunicativas:
- Producción de una invitación para una fiesta.
- Elaboración del Picture dictionary.
4. Esctructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Imperatives
- How many balloons can you see?
- Adjective-noun word order: Three red balloons
- Here's, thank you, thanks, I can see a
- Ready, steady, go
- It's my turn, you're out, I'm the winner
- Happy birthday
5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
- Party words: balloon, candles, card, cup, party hat, plate,
presents, spoon, teapot

MD020211

Contenidos
1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de dibujos.
3. Funciones comunicativas:
- Elaboración de dibujos sobre las partes del cuerpo.
- Elaboración del Picture dictionary.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Imperatives: Move your left hand, Shake your head.
- Preposition on: Her left foot is on a green circle.
5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
- Parts of the body: arms, bottom, fingers, foot/feet, hands,
head, legs
- Verbs of movement: clap, click, move, put in, put out,
shake, slap, stamp, turn
- Adjectives:left, right, orange, purple
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

- Party food: biscuits, cake, crisps, jelly, juice, sandwich
- Numbers: 1-10
- Colours:blue, green, pink, red, yellow
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

2N TRIMESTRE
Unit 4: Around town

Unit 5: Tidy up!

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos

Contenidos

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias, comprobación y reformulación de hipótesis en
el contexto de una ciudad.

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias, comprobación y reformulación de hipótesis en el
contexto de una casa.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal, relacionado con las normas
sobre seguridad vial. Un video sobre las normas de
seguridad vial: Road safety.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales,normas de
cortesía; lenguaje no verbal asociando sonidos con las
diferentes partes de una casa y valorando el orden y la
limpieza para una buena convivencia. Un video sobre el
hogar: In my house.

3. Funciones comunicativas:
- Descripción de lugares en una ciudad.
- Petición de información sobre lugares en una ciudad.
- Descripción de una calle.
- Identificación de elogios.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Preposition at: You're at the shop.
- There is/are: There is a hospital. There are two shops in my
town.
-Interrogative: Is there a house at number 11?
- Affirmative and negative imperatives: Walk! Don't run!
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado con:
- Places and things in a town: car, bus, bus stop, brick,
cinema, hospital, house, restaurant, school, shop, sports
centre, street, town, zebra crossing
- Numbers: 11-30
- Imperative verbs:cross, listen, look, stop, walk
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de los sonidos iniciales /t/ y /n/.
- Audición de un chant: Road safety chant.

3. Funciones comunicativas:
- Identificación de las habitaciones de una casa.
- Identificación de diferentes muebles.
- Identificación de juguetes.
- Petición de información sobre localizaciones.
- Expresiones relacionadas con el desorden.
- Instrucciones para recoger y ordenar una habitación.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Where is/Where are…?
- It's in (the bedroom).
- They are under (the bed).
- What a mess! Sorry! Tidy up!
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado con:
- Rooms in the house: bathroom, bedroom, kitchen, playroom,
sitting room
- Objects in the house: bed, cooker, cupboard, fridge, shower,
sofa, toilet, TV
- Toys:ball, car, doll, doll's house, game, teddy
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento de los sonidos iniciales /c/ y /s/.
- Audición de una canción: The doll's house is a mess.

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos

Contenidos

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales aprendiendo
vocabulario para hablar de una ciudad.

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales en el contexto
de una casa.

2. Aspectos socioculturales y
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal, relacionado con las normas de
cortesía; lenguaje no verbal relacionado con la limpieza y
seguridad vial.
orden de una casa para una buena convivencia.
3. Funciones comunicativas:

MD020211

3. Funciones comunicativas:

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

- Descripción de lugares en una ciudad.
- Ofrecimiento de información sobre lugares en una ciudad.
- Descripción de una calle.
- Reproducción de elogios.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Preposition at: You're at the shop.
- There is/are: There is a hospital. There are two shops in my
town.
-Interrogative: Is there a house at number 11?
- Affirmative and negative imperatives: Walk! Don't run!

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

- Descripción de las habitaciones de una casa.
- Descripción de diferentes muebles.
- Descripción de juguetes.
- Expresiones relacionadas con el desorden.
- Formulación y contestación de preguntas sobre localización.
- Instrucciones para recoger y ordenar una habitación.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Where is/Where are…?
- It's in (the bedroom).
- They are under (the bed).
- What a mess! Sorry! Tidy up!

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Places and things in a town: car, bus, bus stop, brick,
cinema, hospital, house, restaurant, school, shop, sports
centre, street, town, zebra crossing
- Numbers: 11-30
- Imperative verbs:cross, listen, look, stop, walk

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Rooms in the house: bathroom, bedroom, kitchen, playroom,
sitting room
- Objects in the house: bed, cooker, cupboard, fridge, shower,
sofa, toilet, TV
- Toys:ball, car, doll, doll's house, game, teddy

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reproducción de los sonidos iniciales /t/ y /n/.
- Reproducción de un chant: Road safety chant.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reproducción de los sonidos iniciales /c/ y /s/.
- Reproducción de una canción: The doll's house is a mess.

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contenidos

Contenidos

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias relacionando el texto con las imágenes en las
distintas actividades e historias de la unidad; comprobación
y reformulación de hipótesis.

1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e
inferencias relacionando el texto con las imágenes en las
distintas actividades e historias de la unidad; comprobación
y reformulación de hipótesis.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal, interpretando fotos,
pictogramas, dibujos, etc.
3. Funciones comunicativas:
- Identificación de lugares en una ciudad.
- Identificación de instrucciones para cruzar una carretera.
- Identificación de edificios.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Preposition at: You're at the shop.
- There is/are: There is a hospital. There are two shops in my
town.
-Interrogative: Is there a house at number 11?
- Affirmative and negative imperatives: Walk! Don't run!
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- Places and things in a town: car, bus, bus stop, brick,
cinema, hospital, house, restaurant, school, shop, sports
centre, street, town, zebra crossing
- Numbers: 11-30
- Imperative verbs:cross, listen, look, stop, walk

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal, relacionado con el orden y la
limpieza de una casa.
3. Funciones comunicativas:
- Descripción de las habitaciones de una casa.
- Descripción de diferentes muebles.
- Descripción de juguetes.
- Interpretación de un plano de una casa.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Where is/Where are…?
- It's in (the bedroom).
- They are under (the bed).
- What a mess! Sorry! Tidy up!
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- Rooms in the house: bathroom, bedroom, kitchen, playroom,
sitting room
- Objects in the house: bed, cooker, cupboard, fridge, shower,
sofa, toilet, TV
- Toys:ball, car, doll, doll's house, game, teddy
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.
- Asociación de los sonidos /c/ y /s/ con sus grafemas.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.
- Asociación de los sonidos /t/ y /n/ con sus grafemas.

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contenidos

Contenidos

MD020211

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de dibujos.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de dibujos.

3. Funciones comunicativas:
- Producción de un dibujo de su habitación.
- Construcción de frases con los muebles de una casa.
- Elaboración del Picture dictionary.

3. Funciones comunicativas:
- Descripción de una ciudad.
- Elaboración del Picture dictionary.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- What's this?
- Preposition at: You're at the shop.
- There is/are: There is a hospital. There are two shops in my
town.
-Interrogative: Is there a house at number 11?
- Affirmative and negative imperatives: Walk! Don't run!
5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
- Places and things in a town: car, bus, bus stop, brick,
cinema, hospital, house, restaurant, school, shop, sports
centre, street, town, zebra crossing
- Numbers: 11-30
- Imperative verbs:cross, listen, look, stop, walk

4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Where is/Where are…?
- It's in (the bedroom).
- They are under (the bed).
- What a mess! Sorry! Tidy up!
5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
- Rooms in the house: bathroom, bedroom, kitchen, playroom,
sitting room
- Objects in the house: bed, cooker, cupboard, fridge, shower,
sofa, toilet, TV
- Toys:ball, car, doll, doll's house, game, teddy
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3R TRIMESTRE
Unit 6: Dressing Up
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Contenidos

Unit 7: Sun and rain
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES

Contenidos
1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves e 1. Estrategias de comprensión:
inferencias, comprobación y reformulación de
- Movilización de expectativas, identificación de claves
hipótesis para hablar de la ropa
e inferencias, comprobación y reformulación de
hipótesis para hablar del tiempo atmosférico y las
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
estaciones del año.
convenciones sociales para hablar de la ropa que se
lleva puesta, normas de cortesía; lenguaje no verbal 2. Aspectos socioculturales y
identificando la ocasión para llevar diferentes prendas sociolingüísticos:convenciones sociales, normas
de vestir. Un video sobre la ropa: Dressing up.
de cortesía para pedir permiso; lenguaje no verbal,
3. Funciones comunicativas:
- Identificación de prendas de vestir.
- Descripción de las formas y colores en prendas de
vestir.
- Expresiones de agradecimiento.
- Descripción de diseños.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Present continuous: Are you wearing a coat? I'm
wearing a coat.
- Short answers with verb to be: Yes, I am. No, I'm not.
- Can: Can you see?
- There is / There are: There are three diamonds on my
skirt.
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado
con:
- Clothes words: coat, dress, jumper, pyjamas, scarf,

MD020211

al hablar del tiempo y las estaciones. Un video sobre
las estaciones: The four seasons.
3. Funciones comunicativas:
- Las estaciones del año.
- Condiciones climatológicas.
- Objetos de la naturaleza.
- Prendas de vestir para cada estación.
- Petición de información sobre el tiempo atmosférico.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Can for permission: Can I go out to play?
- There is/There are: There are three purple flowers.
- What's the weather like?
- Present continuous: Is it raining? It's snowing.
- Order or adjectives: A lovely new green plastic coat.
- Good idea! I'm ready! All right. Have fun!
5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
Reconocimiento y comprensión del léxico relacionado

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

shoes, slippers, socks, tracksuit, trainers, trousers,
uniform; hood, pocket
- Shapes: circle, diamond, square, star, triangle
- Adjectives: colourful, happy, plastic, new, old,
perfect, wet
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de los sonidos iniciales /d/ y /p/.
- Audición de una canción: Oh look at me!

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

con:
- The seaseons: autumn, spring, summer, winter
- Weather words: raining, snowing, sunny, windy
- Nature words:apple, flower, leaf
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de los sonidos iniciales /r/ y /w/.
- Audición de una canción: There's a tree in my
garden.

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
Contenidos

Contenidos

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales para describir la ropa que se lleva
puesta.

1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales para hablar del tiempo atmosférico y
las estaciones del año.

2. Aspectos socioculturales y
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas
cortesía para hablar de la ropa de otras personas;
de cortesía pidiendo permiso; lenguaje no verbal,
lenguaje no verbal.
para hablar del tiempo y las estaciones.
3. Funciones comunicativas:
- Descripción de prendas de vestir.
- Descripción de las formas y colores en prendas de
vestir.
- Expresión de agradecimiento.
- Descripción de diseños.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Present continuous: Are you wearing a coat? I'm
wearing a coat.
- Short answers with verb to be: Yes, I am. No, I'm not.
- Can: Can you see?
- There is / There are: There are three diamonds on my
skirt.
5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Clothes words: coat, dress, jumper, pyjamas, scarf,
shoes, slippers, socks, tracksuit, trainers, trousers,
uniform; hood, pocket
- Shapes: circle, diamond, square, star, triangle
- Adjectives: colourful, happy, plastic, new, old,
perfect, wet
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reproducción de los sonidos iniciales /d/ y /p/.
- Reproducción de una canción: Oh look at me!

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Contenidos

3. Funciones comunicativas:
- Las estaciones del año.
- Condiciones climatológicas.
- Objetos de la naturaleza.
- Prendas de vestir para cada estación.
- Petición y ofrecimiento de información sobre el
tiempo atmosférico.
- Lenguaje del aula.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Can for permission: Can I go out to play?
- There is/There are: There are three purple flowers.
- What's the weather like?
- Present continuous: Is it raining? It's snowing.
- Order or adjectives: A lovely new green plastic coat.
- Good idea! I'm ready! All right. Have fun!
5. Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- The seaseons: autumn, spring, summer, winter
- Weather words: raining, snowing, sunny, windy
- Nature words:apple, flower, leaf
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reproducción de los sonidos iniciales /r/ y /w/.
- Reproducción de una canción: There's a tree in my
garden.

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Contenidos

1. Estrategias de comprensión:
1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de expectativas, identificación de claves
- Movilización de expectativas, identificación de claves e e inferencias relacionando el texto con las imágenes
inferencias relacionando el texto con las imágenes en
en las distintas actividades e historias de la unidad;
las distintas actividades e historias de la unidad;
comprobación y reformulación de hipótesis.
comprobación y reformulación de hipótesis.
2. Aspectos socioculturales y
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal, en la descripción de la
ropa de otras personas.
3. Funciones comunicativas:
- Identificación de prendas de vestir.
- Descripción de las formas y colores en prendas de
vestir.
- Descripción de diseños.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Present continuous: Are you wearing a coat? I'm
wearing a coat.
- Short answers with verb to be: Yes, I am. No, I'm not.
- Can: Can you see?
- There is / There are: There are three diamonds on my
skirt.
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- Clothes words: coat, dress, jumper, pyjamas, scarf,
shoes, slippers, socks, tracksuit, trainers, trousers,
uniform; hood, pocket
- Shapes: circle, diamond, square, star, triangle
- Adjectives: colourful, happy, plastic, new, old,
perfect, wet
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas.
- Asociación de los sonidos /d/ y /p/ con sus grafemas.

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos
1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales.

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

de cortesía para pedir permiso; lenguaje no verbal,
identificando iconos sobre las condiciones
climatológicas.
3. Funciones comunicativas:
- Las estaciones del año.
- Condiciones climatológicas.
- Objetos de la naturaleza.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Can for permission: Can I go out to play?
- There is/There are: There are three purple flowers.
- What's the weather like?
- Present continuous: Is it raining? It's snowing.
- Order or adjectives: A lovely new green plastic coat.
- Good idea! I'm ready! All right. Have fun!
5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción):
- The seaseons: autumn, spring, summer, winter
- Weather words: raining, snowing, sunny, windy
- Nature words:apple, flower, leaf
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas
básicas.
- Asociación de los sonidos /r/ y /w/ con sus grafemas.

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos
1. Estrategias de producción:
- Planificación, ejecución y control mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y
paratextuales.
2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas
de cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de
dibujos.

2. Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de 3. Funciones comunicativas:
cortesía; lenguaje no verbal: elaboración de dibujos. - Elaboración de un collage.
- Elaboración de un dibujo con unas condiciones
3. Funciones comunicativas:
climatológicas concretas.
- Producción de un dibujo con prendas de vestir.
- Elaboración del Picture dictionary.
- Diseño de un uniforme escolar.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Elaboración del Picture dictionary.
- Can for permission: Can I go out to play?
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- There is/There are: There are three purple flowers.
- Present continuous: Are you wearing a coat? I'm
- What's the weather like?
wearing a coat.
- Present continuous: Is it raining? It's snowing.
- Short answers with verb to be: Yes, I am. No, I'm not. - Order or adjectives: A lovely new green plastic coat.
- Can: Can you see?
- Good idea! I'm ready! All right. Have fun!
- There is / There are: There are three diamonds on my
5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
skirt.
- The seaseons: autumn, spring, summer, winter
5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción): - Weather words: raining, snowing, sunny, windy
- Clothes words: coat, dress, jumper, pyjamas, scarf, - Nature words:apple, flower, leaf
shoes, slippers, socks, tracksuit, trainers, trousers,
6. Patrones gráficos y convenciones
uniform; hood, pocket
ortográficas.
- Shapes: circle, diamond, square, star, triangle
- Adjectives: colourful, happy, plastic, new, old,
perfect, wet
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: MATEMÀTIQUES

1R TRIMESTRE
UNITAT 1
 Muchos-pocos-ninguno.Grande-mediano-pequeño.
Números del 0 al 5.
Descomposición de números.
Agrupación de dos cantidades.
Los signos + e = y su aplicación.
Suma con apoyo gráfico y/o manipulativo.
Cerca-lejos.
Arriba-abajo.

UNITAT 2
• Presentación de los números del 6 al 9.
• Ordenación de números del 0 al 9.
• Descomposición de números.
• Diferenciación entre dos cantidades.
• Comprensión y aplicación de los signos – e
=.
• Resta con apoyo gráfico y/o manipulativo.
• Cálculo mental: sumar 0 y 1 a números de
una cifra.
• Iniciación a la resolución de problemas con
apoyo gráfico.
• Lectura comprensiva del enunciado del
problema.
UNITAT 3
Lectura de la lámina favoreciendo la
expresión verbal.

MD020211

UNITAT 4
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 19.
• Lectura y escritura de los números del 11 al
19.
• Colocación de números en la recta
numérica.
• Resta en vertical.
• Cálculo mental: restar 2 y 3 a números de
una cifra.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.
• Pesa más-pesa menos.
• Comprensión de informaciones, adquisición
de vocabulario, uso de la lengua como
instrumento de comunicación y
mantenimiento de una actitud favorable
hacia la lectura.
• Uso de estrategias para tratar la
información, convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos contextos, y
participación activa en el propio proceso de
aprendizaje
UNITAT 5
• Números 20-29.
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 29.
• Lectura y escritura de los números del 20 al

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

• Número10
• Descomposición de números.
• La decena.
• Suma en vertical
• Resolución de problemas.
• Palmo, paso y pie.
• Comprensión de informaciones, adquisición
de vocabulario, uso de la lengua como
instrumento de comunicación y
mantenimiento de una actitud favorable
hacia la lectura.
• Iniciativa a la hora de afrontar los problemas
y desarrollo de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar en grupo.
CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

29.
Identificación del número anterior y del
posterior a uno dado.
Suma y resta en vertical.
Cálculo mental: sumar y restar 4 a números
de una cifra.
Comparación y estimación sobre la
capacidad de los objetos: cabe más - cabe
menos.
Comprensión de un texto adquiriendo el
vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo el
interés por la lectura.
Iniciativa a la hora de afrontar los problemas
y desarrollo de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar en grupo.

2N TRIMESTRE
UNITAT 6
• Comprensión de un texto adquiriendo el
vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo el
interés por la lectura.
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 39.
• Lectura y escritura de los números del 30 al
39.
• Identificación del número mayor y del
menor.
• Suma de tres sumandos.
• Cálculo mental: sumar y restar 5 a números
de una cifra.
• Conocimiento de la serie que siguen los
días de la semana.

UNITAT 7
• Comprensión de un texto adquiriendo el
vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo el
interés por la lectura.
• Descomposición de números en decenas y
MD020211

UNITAT 9
• Comprensión de un texto adquiriendo el
vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo el
interés por la lectura.
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 69.
• Lectura y escritura de los números del 0 al
69.
• Suma de números de dos cifras.
• Resta de números de dos cifras.
• Cálculo mental: sumar 9 a números de una
cifra.
• Elección de los datos necesarios para la
resolución del problema.
• Lectura en un reloj digital de la hora en
punto.
• Comparación de la misma hora en un reloj
analógico y en uno digital.
• Lectura en un reloj digital de la hora y
media.
• Escritura de la hora en punto y la hora y

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ


CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

unidades, hasta el 49.
Lectura y escritura de los números del 40 al
49.
Suma de números de dos cifras.
Cálculo mental: sumar y restar 6 a números
de una cifra.
Obtención de los datos necesarios para la
resolución del problema.
Conocimiento de la serie que siguen los
meses del año.
Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.
Uso de estrategias para dibujar Itinerarios
siguiendo instrucciones espaciales.

UNITAT 8
 Vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo
e l interés por la lectura.
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 5 9.
• Lectura y escritura de los números del 50 al
59.
• Resta de números de dos cifras.
• Cálculo mental: sumar 7 y 8 a números de
una cifra.
• Elección de los datos necesarios para la
resolución del problema.
• Lectura en un reloj analógico de la hora en
punto.
• Representación mediante dibujos de las
agujas de un reloj en la posición de la hora
en punto.
• Lectura en un reloj analógico de la hora y
media.
• Representación mediante dibujos de las
agujas de un reloj en la posición de la hora y
media.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.

MD020211

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

media expresada en un reloj digital.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
UNITAT 10
• Comprensión de un texto adquiriendo el
vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo el
interés por la lectura.
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 79.
• Lectura y escritura de los números del 0 al
79.
• Suma de tres sumandos.
• Cálculo mental: suma y resta de números
de una cifra.
• Valoración de la importancia del dinero y su
buen uso, para comprar lo necesario
evitando gastos superfluos.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

3R TRIMESTRE
UNITAT 14
UNITAT 11 (Unitat competencial)
• Comprensión de un texto adquiriendo el
vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo el
interés por la lectura.
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 89.
• Lectura y escritura de los números del 80 al
89.
• Resolución de sumas con llevadas.
• Aplicación de estrategias que favorecen el
cálculo mental.
• Identificación de los números pares e
impares.
• Selección de la operación adecuada para la
resolución del problema.
• Reconocimiento del valor de las monedas y
billetes de euro.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.
• Uso de estrategias para encontrar el
siguiente elemento de una serie lógica.

UNITAT 12
• Comprensión de un texto adquiriendo el
vocabulario relacionado con los conceptos
matemáticos de la unidad, y favoreciendo el
interés por la lectura.
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 99.
• Lectura y escritura de los números del 90 al
99.
• Resolución de sumas con llevadas.
• Aplicación de estrategias que favorecen el
cálculo mental.
• Lectura y escritura de los números ordinales
del 1.º al 10.º.
MD020211

• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 99.
• Lectura y escritura de los números del 0 al
99.
• Comparación y ordenación de una serie de
números.
• Resolución de sumas con llevadas y de
restas sin llevar.
• Aplicación de estrategias que favorecen el
cálculo mental.
• Tabla del 1 y tabla del 2.
• Resolución de problemas.
• Lectura e interpretación de la información de
un cuadro de doble entrada.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.
UNITAT 15
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 99.
• Lectura y escritura de los números del 0 al
99.
• Comparación y ordenación de una serie de
números.
• Resolución de sumas con llevadas y de
restas sin llevar.
• Aplicación de estrategias que favorecen el
cálculo mental.
• Tabla del 1 y tabla del 2.
• Resolución de problemas.
• Lectura e interpretación de la información de
un cuadro de doble entrada.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Selección de la operación adecuada para la
resolución del problema.
• Identificación de líneas rectas y curvas.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.

UNITAT 13
• Descomposición de números en decenas y
unidades, hasta el 99.
• Lectura y escritura de los números del 0 al
99.
• Propiedad conmutativa.
• Resolución de sumas con llevadas.
• Resolución de restas.
• Aplicación de estrategias que favorecen el
cálculo mental.
• La multiplicación como suma repetida.
• Aplicación de todos los pasos necesarios
para resolver un problema.
• Identificación de formas planas.
• Iniciativa y constancia a la hora de resolver
los problemas, respetando a los demás y
colaborando activamente en los trabajos de
equipo.

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: CIÈNCIES NATURALS

1R TRIMESTRE
Tema 1
• Coneixement i respecte per les diferències
individuals de les persones, acceptant-ne
les limitacions i les possibilitats.
• Característiques de les parts externes del
cos.
• Ús adequat i precís del vocabulari referit a

MD020211

Tema 3
• Característiques d’una alimentació variada i
beneficiosa per a la salut.
• Hàbits d’alimentació saludable.
• Coneixement dels dolços característics de
Nadal.
• Coneixement dels diferents grups d’aliments

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

les parts del cos i de la cara.
• Coneixement i localització de les parts de la
cara.

• Característiques de les articulacions i la
seva localització al cos.

• Reconeixement dels moviments del cos
amb les articulacions.

• Identificació dels sentits i dels seus òrgans.
• Utilització de la informació per a identificar
les olors i la seva classificació.
• Coneixement i classificació dels gustos i la
seva relació amb els diferents aliments.
• Classificació dels diferents sons del seu
entorn.Coneixement de les característiques del
sentit de la vista. Discriminació i classificació •
d’objectes per la seva forma, color i mida. •
Coneixement de les característiques del
sentit del tacte i la diferència entre dur i bla,
aspre i suau.

Tema 2
• Característiques de la neteja personal i dels
beneficis que té per a la salut.
• Coneixement dels objectes necessaris per a
la neteja personal.
• Hàbits de neteja i cura personal.
• Coneixement dels moments més importants
de la neteja diària.
• Coneixement de les conseqüències de la
falta d’higiene.
• Reconeixement de la necessitat de
descansar per a cuidar la salut.
• Comprensió de la necessitat de fer activitats
saludables en el temps lliure.
• Valoració del temps de lleure per a realitzar
i gaudir d’activitats diverses.
• Coneixement i valoració de la importància
de les revisions mèdiques per a prevenir
malalties.
• Coneixement d’aquelles actituds que
perjudiquen la salut.

MD020211

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

i la seva importància per a mantenir una
alimentació sana.
Reconeixement de l’origen dels aliments,
discriminant si el seu origen és vegetal o
animal.
Ús de criteris a l’hora de classificar els
aliments en grups.
Reconeixement de les diferències entre els
productes naturals i els elaborats.
Comprensió del procés d’elaboració
d’alguns aliments des de l'origen fins que es
consumeixen.
Coneixement i valoració de les tradicions
d’alguns països quant al consum d’alguns
aliments o plats elaborats.
Comprensió d’informacions, adquisició de
vocabulari adequat dels aliments i expressió
correcta.
Iniciativa i perseverança a l’hora de
defensar opinions, i desenvolupament
d’actituds de respecte i col·laboració en
treballar en grup.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Utilització de la informació per a identificar
els objectes relacionats amb diverses
activitats, la finalitat de les quals és la
protecció d’accidents i de danys físics.
• Reconeixement dels sentiments propis i
aliens en les relacions grupals i valoració de
l’esportivitat.

2N TRIMESTRE
Tema 4
• Coneixement dels diferents grups
d’aliments.
• Coneixement de la funció dels aliments en
l’organisme.
• Discriminació i classificació dels aliments
que aporten vitamines dels que enforteixen
els músculs, dels que aporten energia i dels
que enforteixen els ossos.

Tema6
• Coneixement de les característiques dels
peixos, atenent a la seva forma de
reproducció i a les seves peculiaritats
físiques.
• Classificació dels peixos segons la seva
forma de vida, diferenciant entre peixos de
riu i peixos de mar.

• Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable.

• Diferenciació dels peixos respecte d’altres
grups d’animals.

• Coneixement de les formes de conservar
els aliments.

• Coneixement d’animals marins que no són
peixos i la seva discriminació.

• Coneixement d’una conservació apropiada
dels aliments.
• Comprensió de la necessitat de tenir una
alimentació sana.

• Coneixement de les característiques dels
amfibis, atenent a la seva forma de
reproducció i a les seves peculiaritats
físiques.

• Coneixement de la necessitat de mantenir
una bona higiene respecte de l’alimentació.

• Discriminació entre amfibis i altres grups
d’animals.

• Ús de la capacitat visual i d’orientació per a
resoldre laberints

• Coneixement del procés d’evolució d’una
granota i comprensió dels diferents medis en
els quals viu segons l'etapa de
desenvolupament en què es troba.

• Comprensió d’informacions, adquisició de
vocabulari adequat dels aliments i expressió
correcta.

• Desenvolupament de la capacitat d’anàlisi
observant els animals.

Iniciativa i perseverança a l’hora de
defensar opinions, i desenvolupament • Comprensió d’informacions, adquisició de
vocabulari en relació amb els animals, i
d’actituds de respecte i de col·laboració en
interès per la lectura i per les informacions
treballar en grup.
orals sobre els animals.

Tema 5
• Coneixement de les característiques dels
éssers vius.

MD020211

Hàbits de respecte i d'atenció cap als
animals.

Comprensió de la cura del medi ambient
en relació amb els medis on viuen els

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

• Identificació dels éssers vius i comprensió
del seu cicle vital.

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

animals.

• Interès per a observar els éssers vius que
ens envolten.
• Coneixement de les característiques dels
mamífers, atenent a la seva forma de
reproducció i a les seves peculiaritats
físiques.
• Classificació dels mamífers segons la seva
forma de vida, diferenciant entre animals
domèstics i animals salvatges.
• Diferenciació dels mamífers respecte
d’altres grups d’animals.
• Coneixement de les característiques de les
aus, atenent a la seva forma de reproducció
i a les seves peculiaritats físiques.
• Discriminació de les aus d’altres grups
d’animals.
• Classificació de les aus segons la seva
forma de vida, diferenciant entre aus
domèstiques i aus silvestres.
• Comprensió de la classificació dels animals
segons la seva alimentació, diferenciant
entre animals carnívors i animals herbívors.
• Comprensió d’informacions, adquisició de
vocabulari en relació amb els animals, i
interès per la lectura i per les informacions
orals sobre els animals.
• Ús d’un raonament lògic matemàtic a l’hora
de construir les peces de la imatge d'un
puzle i de numerar-les.

3R TRIMESTRE
Tema 7

Tema 9

• Coneixement de les característiques dels
rèptils, atenent a la seva forma de
reproducció i a les seves peculiaritats
físiques.
• Coneixement de la forma com es desplacen
els rèptils, comprenent el terme reptar.
• Diferenciació dels rèptils d’altres grups

• Coneixement de la funció de les màquines i
de les eines com a instruments que ajuden
les persones i els faciliten la feina.
• Classificació de les màquines i de les eines
respecte de les feines.
• Coneixement de l’ús d’algunes màquines i
eines.

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍCONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

d’animals.
Classificació dels animals segons el seu
esquelet, destriant els insectes de la resta
de grups d’animals perquè són invertebrats.
Utilització i interpretació d’imatges per a
identificar animals.
Coneixement de les fases de la
metamorfosi de la papallona.
Coneixement dels beneficis que aporten a
les persones alguns insectes.
Coneixement d’alguns insectes perjudicials
per a les persones.
Coneixement del procés i dels passos per a
observar directament els animals.
Desenvolupament de la capacitat d’anàlisi
observant els animals.
Comprensió d’informacions, adquisició de
vocabulari en relació amb els animals, i
interès per la lectura i per les informacions
orals sobre els animals.
Hàbits de respecte i cura cap als animals.•
Comprensió de la cura del medi ambient en
relació amb els medis on viuen els animals.

Tema 8
• Coneixement de les característiques de la
fusta i dels objectes elaborats amb aquest
material.
• Coneixement de les característiques del
metall i dels objectes elaborats amb aquest
material.
• Coneixement de les característiques del
vidre i dels objectes elaborats amb aquest
material.
• Coneixement de les característiques del
plàstic i dels objectes elaborats amb aquest
material.
• Coneixement de les característiques de la
pell i de la llana, i dels objectes elaborats
classificació d'objectes diversos en relació
amb els materials.
• Discriminació dels materials segons el seu
origen animal o vegetal.

MD020211

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Coneixement de les diferències entre les
eines i les màquines en relació amb la
necessitat d’energia o de funcionament per
la força de les persones.
• Valoració de les màquines i de les eines en
la vida quotidiana de les persones.
• Coneixement d’alguns invents tecnològics
com a millora en la vida quotidiana i en la
comunicació.
• Adquisició de vocabulari referent a
l’ordinador.
• Coneixement de la importància d’Internet
com a forma de comunicació entre les
persones a nivell mundial.
• Valoració i apreciació de les noves
tecnologies com a facilitadores d’informació i
de coneixement.
• Coneixement i ús responsable de les TIC.
• Adquisició de vocabulari referent a les
màquines, a les eines i a les noves
tecnologies, i ús de la llengua com a
instrument de comunicació.
• Comprensió d’informacions i adquisició de
vocabulari en relació amb les màquines, les
eines i les noves tecnologies; i interès per la
lectura i les informacions.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Coneixement de la importància de tenir cura
del medi ambient separant els residus.
Reciclatge.
• Coneixement i comprensió de l’estalvi
d’energia i les pautes que cal seguir per
assolir-lo.

Comprensió d’informacions, adquisició de
vocabulari en relació amb els materials,
l’estalvi d’energia i el reciclatge; i interès per
la lectura i per les informacions orals.

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS

1R TRIMESTRE
Tema 1

Tema 9

Coneixement dels membres de la família i
aplicació en un arbre genealògic.
• Característiques de les tasques de casa i la
importància de la col·laboració de tots els
membres de la família, discriminant les
activitats que es poden fer segons l'edat.


• Hàbits de col·laboració en les tasques
domèstiques.

• Desenvolupament d’actituds de respecte per
les tasques domèstiques mantenint un
comportament no sexista.


• Utilització de la informació per a identificar
els treballadors del centre, les eines que
utilitzen i la seva tasca, i valoració de les
diferents feines.
• Valoració de les normes de convivència i
participació activa en aplicar-les, i adquisició
d'habilitats per a resoldre conflictes
pacíficament.

Expressió dels sentiments
reconeixement dels aliens.

Tema 8 (Unitat competencial)

MD020211

propis

i


Coneixement de les formes que
presenta el relleu i de les seves
característiques.
Coneixement de les característiques
que presenten diverses roques.
Coneixement de l’ús de roques com el
granit, la pissarra, la pedra calcària i
l’argila.
Coneixement
dels
significat
d’orientació.
Coneixement dels punts cardinals.
Coneixement dels objectes o de les
situacions que ens ajuden a orientarnos.
Adquisició de vocabulari relacionat amb
el paisatge.
Ús d’estratègies per a tractar la
informació, convertir-la en coneixement
propi i adquirir confiança en un mateix; i
gust per a aprendre.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ


CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

Coneixement de les característiques i
dels elements dels paisatges de
muntanya i de plana.
Coneixement de les característiques
dels paisatges de costa.
Coneixement del significat d’orientació.
Coneixement dels punts cardinals.
Coneixement dels objectes o de les
situacions que ajuden a orientar-nos.
Adquisició de vocabulari relacionat
amb el paisatge.
Ús d’estratègies per a tractar la
informació, convertir-la en coneixement
propi i adquirir confiança en un mateix i
gust per a aprendre.

2N TRIMESTRE
Tema 2
• Característiques del carrer i dels elements
que hi ha.
• Coneixement de les funcions dels elements
del carrer.
• Coneixement dels colors del semàfor i de la
seva relació amb les accions que els
conductors han de fer.
• Coneixement del significat de barri i de les
característiques que discriminen un barri
antic d'un de modern.
• Respecte i cura dels elements del carrer i
del barri, com un bé comú a les persones
que hi viuen i foment del respecte.

Coneixement
de
les
pautes
comportament amb els veïnats.

Tema 4

Coneixement dels astres que formen
l’Univers.

Comprendre el significat d’estel,
planeta, satèl·lit i galàxia.
Comprensió del Sol com a element
imprescindible per a la vida dels éssers
vius.
Coneixement del Sol com a estel que
ens aporta llum i calor.
Identificació
dels
planetes
i
coneixement de la seva posició
respecte del Sol.
Coneixement
del
significat
de
constel·lació.
Coneixement de la importància de
protegir-se del Sol per evitar danys
físics en les persones. Coneixement
dels objectes que protegeixen les
persones del Sol.
Coneixement i comprensió de la Lluna
com un astre que no dóna llum perquè


de

• Coneixement del significat de seguretat
viària, posant èmfasi en la importància de
respectar les normes per a prevenir
accidents.
• Coneixement de les normes de seguretat

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

viària.
• Adquisició de vocabulari relacionat amb el
carrer i la seguretat viària.
• Ús d’estratègies per a tractar la informació,
convertir-la en coneixement propi i adquirir
confiança en un mateix i gust per a
aprendre.
Tema 3
• Coneixement del significat de localitat,
posant èmfasi que tant pobles com ciutats
són localitats.
• Coneixement de les característiques que
identifiquen els pobles i identificació de les
imatges més representatives dels pobles.
• Localització de les diferències existents
entre la ciutat i el poble.
• Identificació de les feines que es fan als
pobles.
• Coneixement de les característiques que
identifiquen les ciutats i identificació de les
imatges més representatives de les ciutats.
• Coneixement dels edificis públics de la ciutat
i de les funcions que tenen.
• Coneixement dels treballadors que tenen
cura del carrer i la tasca que fan, així com
aquelles professions que tenen cura de la
seguretat dels habitants.
• Adquisició de vocabulari relacionat amb els
pobles i les ciutats.
• Ús d’estratègies per a tractar la informació,
convertir-la en coneixement propi i adquirir
confiança en un mateix i gust per a
aprendre.

3R TRIMESTRE
MD020211


CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

reflecteix la llum del Sol.
Coneixement de la formació de les
constel·lacions.
Adquisició de vocabulari en relació amb
l’Univers.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

Tema 5
Coneixement del moviment de rotació
de la Terra i de quant dura.
Comprensió que la rotació de la Terra
dóna lloc als dies i a les nits.
Coneixement de la importància de
protegir-se del Sol per evitar danys
físics en les persones. Coneixement
dels objectes que protegeixen les
persones del Sol.
Reconeixement i identificació de les
accions que es fan durant el dia i de les
que es fan durant la nit.
Coneixement del nombre de mesos
que té un any, el nom dels mesos i
l’ordre en què se succeeixen.
Coneixement del significat del terme
calendari i les estructures que mesuren
el pas del temps: dia, setmana, mes i
any.
Coneixement dels dies de la setmana,
del nom i de l’ordre en què se
succeeixen.
Coneixement del nombre de dies que
té cada mes de l’any.
Coneixement de nom de les estacions
de l’any i de les seves característiques.
Adquisició de vocabulari referent a la
unitat

Tema 6


Interiorització del concepte de l’aire
com a element imprescindible per a la
vida dels éssers vius.
Coneixement de les característiques de
l’aire.
Comprensió del concepte de vent.

MD020211

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

Tema 7

Coneixement de la necessitat de l’aigua
per a fer certes activitats que duen a
terme les persones.

Diferenciació de l’aigua potable i la no
potable.
Valoració de la importància d'estalviar
l’aigua i coneixement de les activitats
que es poden fer per dur-ho a terme.
Coneixement dels llocs on es troba
l’aigua en la natura.
Coneixement de la contaminació de
l’aigua com a perjudici per al medi
ambient, les seves conseqüències i les
accions que la produeixen.
Adquisició de vocabulari en relació amb
l’aigua.
Coneixement dels elements d’un
paisatge: naturals i artificials.ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

Coneixement de la contaminació com a
perjudici per al medi ambient.
Coneixement del significat de temps
atmosfèric i de les formes en què
l’aigua cau en relació amb el seu estat.
Coneixement del fenomen de l’arc de
Sant Martí i dels colors que el formen.
Adquisició de vocabulari en relació
amb fenòmens atmosfèrics.


CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA

1R TRIMESTRE
0-Bloc de Continguts: Activitat física i salut
1- Bloc de Continguts: Imatge i percepció

2-Bloc de Continguts: Imatge i percepció
3-Bloc de Continguts: Habilitats motrius

2N TRIMESTRE
0-Bloc de Continguts: Activitat física i salut
4-Bloc de Continguts: Imatge i percepció
5-Bloc de Continguts: Imatge i percepció

6-Bloc de Continguts: Habilitats motrius
7- Bloc de Continguts: Jocs i activitats
esportives

3R TRIMESTRE
0-Bloc de Continguts: Activitat física i salut
8-Bloc de Continguts: Habilitats motrius

9- Bloc de Continguts: Activitats físiques
artístiques i expressives
10-Bloc de Continguts: Jocs i activitats
esportives

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: ARTÍSTICA (MÚSICA)
1R TRIMESTRE
-

Diferenciar so i silenci

-

Contacte amb alguns instrument

-

Conèixer i reconèixer les qualitats

-

de percussió indeterminada

-

del so (Fort i fluix)

-

Audició directa d’instruments

-

Conèixer el pentagrama i la clau

-

tocats per la mestra per acompanyar les cançon

-

de sol

-

Cançons: Silenci / Fort i fluix /

-

Conèixer i reconèixer les notes

-

La, la leru / L'hora de fer música/ Mamut Chiquit

-

sol i mi al pentagrama

-

Dansa: Cap, panxa, genolls i peus

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

-

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

Conèixer, reconèixer i reproduir (4 pulsacions)
- Audició:
les següents
La dansafigures
dels pollets
rítmiques:
negra i silenci de negra
- (F. M. Mussorgsky)
La pulsació; La, la, leru

2N TRIMESTRE
-

Repàs dels continguts adquirits

-

Conèixer, reconèixer i

-

el passat trimestre

-

reproduir també amb

-

Conèixer i reconèixer les

-

instruments (4 pulsacions)

-

qualitats del so (Greu i agut)

-

les següents figures rítmiques:

-

Conèixer la línea divisòria i

-

negra, silenci de negra i corxera

-

la doble barra

-

Introducció del compàs de

-

Conèixer i reconèixer les

-

dos i de quatre temps

-

notes sol, mi i la al pentagrama

-

Cançons: L’agut i el greu,

-

El 2/4, El 4/4, La Pau

-

Dansa: expressió i moviment lliures

-

Audició: Preludi de la gota d’aigua

-

(F. Chopin)

3R TRIMESTRE
-

Repàs dels continguts

-

Enregistrament acústic d’una

-

adquirits en els anteriors trimestres

-

de les cançons apreses durat el curs

-

Conèixer i reconèixer les

-

Preparació d’una actuació

-

qualitats del so (Llarg i curt)

-

musical per al festival de fi de curs

-

Conèixer i reconèixer les

-

Cançons: El senyor greu i l'agut

-

notes sol, mi, la i do.

-

Dansa: Jamboree

-

Conèixer, reconèixer, reproduir i produir també
instruments
(4 pulsacions)
les
- amb
Audició:
La primavera
(A. Vivaldi)
següents figures rítmiques:

-

negra, silenci de negra i corxera

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: ARTÍSTICA (PLÀSTICA)

1R TRIMESTRE
-

Treball de les tres dimensions:
diferents materials (plastilina / fang/
pasta de paper)
Color sobre les tres dimensions: pintar
les creacions de fang i de pasta de
paper

MD020211

-

La meva família: il·lustració lliure del
concepte familiar amb llapis i colors de
fusta

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

2N TRIMESTRE
-

Textures: mosaics, ingredients culinaris Collages i recreacions de quadres retallant i
pegant troços de papers i teles diverses.
(llenties/canyella/etc).

3R TRIMESTRE
-

Pintor de referència: Kansinsky (obra/ Recreació d’un quadre de Kandinsky.
biografia).

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: RELIGIÓ CATÒLICA

1R TRIMESTRE
Unitat 1: Estimar la naturalesa
Unitat 3: Celebrar el Nadal
- Continguts religiosos: Déu Pare regala
- Continguts religiosos: Celebrem la festa
la creació.
de Nadal.
- Relat bíblic: La creació és obra de Déu.
- Relat bíblic: El naixement de Jesús.
- Valors humans i cristians: Admirar la
- Valors humans i cristians: Felicitar el
naturalesa.
Nadal.
Unitat 2: Descobrir l’amor de Déu en la
Bíblia
- Continguts religiosos: Déu parla en la
Bíblia.
- Relat bíblic: Déu i Moisès.
- Valors humans i cristians: Escoltar Déu
en la Bíblia.

2N TRIMESTRE
Unitat 4: Les ensenyances de Jesús
Unitat 6: El gran amor de Jesús
- Continguts religiosos: Jesús ensenya
- Continguts religiosos: La Setmana
l’amor de Déu .
Santa.
- Relat bíblic: La paràbola de l’ovella
- Relat bíblic: Jesús mor i ressuscita.
perduda.
- Valors humans i cristians: El sacrifici
- Valors
humans
i
cristians:
per amor.
Comportaments de bona educació.
Unitat 5: L’alegria de parlar amb Jesús
- Continguts religiosos: Jesús ensenya a

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

-

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

resar a Déu.
Relat bíblic: El rei David resa a Déu.
Valors humans i cristians: Dialogar amb
Déu i amb les persones.

3R TRIMESTRE
Unitat 7: Viure en família
Unitat 9: Visitar Jesús a casa seva
- Continguts religiosos: L’Església és la
- Continguts religiosos: El temple cristià i
gran família de Déu.
les imatges.
- Valors humans i cristians: Les primeres
- Relat bíblic: La presentació de Jesús
famílies cristianes.
en el Temple.
- Valors humans i cristians: Col·laborar
- Valors humans i cristians: Apreciar l’art
amb la família.
cristià.
Unitat 8: Gaudir de les festes
- Continguts religiosos: Les festes
cristianes .
- Relat bíblic: Jesús i les festes.
- Valors humans i cristians: Participar en
les festes cristianes.

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: VALORS SOCIALS I CÍVICS

1R TRIMESTRE
UNITAT 1
• L’autoconcepte.
• La identitat personal.
• La descripció física.
• L’autopercepció positiva de les qualitats
personals.

UNITAT 3
• L’autonomia.
• La responsabilitat.
• La realització responsable de les tasques.
• L’autoregulació de conductes quotidianes.
• L’entusiasme i la motivació extrínseca

UNITAT 2

Presa de consciència d’un
emocions i sentiments
• La presa de consciència d’un mateix,

MD020211

UNITAT 4
mateix, • L’autonomia: l’autocura.
• L’autoregulació de conductes quotidianes

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

emocions i sentiments.
• El vocabulari de les emocions.
• L’autoregulació de conductes quotidianes.
• El control d’impulsos. La relaxació.

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

• Els drets i els deures de la persona.

La Declaració dels Drets de l’Infant:
alimentació, habitatge i joc.

2N TRIMESTRE
UNITAT 5
• Les habilitats socials: la detecció de les
pròpies necessitats.
• Les habilitats de comunicació. La
importància de pensar el que s’expressarà.
L’ús dels components de la comunicació no
verbal: actitud, gests, expressió facial.

UNITAT 7
• El nucli familiar.
• El respecte i la valoració de l’altre: l’empatia.
La comprensió dels altres dins el marc
familiar.
• Les normes de convivència: el coneixement
i el respecte de les normes de convivència a
casa i la participació en activitats lúdiques
• Els drets i els deures en els àmbits familiar i
grupals.
escolar. Igualtat de drets de nines i nins en
el joc
UNITAT 6
• El gaudi de l’amistat.
• La detecció de les qualitats d’altres
persones.

El descobriment i la comprensió de les
diferències.

3R TRIMESTRE
UNITAT 8

El meu professor: valoració i agraïment.

• Els amics i les persones que viuen en altres
països o ciutats.• El diàleg: l’expressió clara
de les idees. La bona escolta. El respecte
del torn de paraula com a vehicle de
comunicació.
UNITAT 9
• La casa: espai de trobada per al
desenvolupament personal, emocional i
social.
• L’habitació: lloc de descans que cal cuidar.

MD020211

UNITAT 10
• L’aula: descripció i millora.
• La valoració de conductes quotidianes en
relació amb les normes de convivència a
l’aula. L’ús responsable dels materials
personals i escolars.
• La resolució del conflicte: la identificació de
situacions agradables i desagradables de la
vida quotidiana. El reconeixement de
conflictes habituals. L’explicació de
conflictes quotidians.
• Les habilitats socials: la bona disposició per
a rebre i per a oferir ajuda

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2015/2016
1r PRIMÀRIA

UNITAT 11
• L’educació viària.
• Les normes bàsiques d’educació viària.
• Els senyals de circulació útils per als
vianants.
• El respecte i la conservació del medi
ambient.

MD020211

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful