Está en la página 1de 4

[VERSIÓN BILINGÜE VALENCIANO/CASTELLANO

]

L'OBSERVATORI DEL MENOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA ES POSA
EN MARXA
Primera reunió de treball de l’Observatori del Menor del Síndic de Greuges

Alacant, 16 d’octubre de 2015. Ahir va tindre lloc a la Seu Universitària "Ciutat d'Alacant" de
la Universitat d'Alacant, la primera reunió del Ple de l'Observatori del Menor del Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana, després de la sessió constitutiva celebrada el passat 10
de juny.
El propi Síndic de Greuges, D. José Cholbi, va obrir la sessió de treball, agraint a les entitats
participants la seua col·laboració i posant-se a la seua disposició en tot allò necessari en
benefici dels menors de la Comunitat Valenciana, donada l'extrema vulnerabilitat que molts
d'ells patixen degut, principalment, a les dificultats socioeconòmiques actuals.
L'Observatori del Menor és un espai de treball de caràcter permanent i de naturalesa
consultiva i participativa, que congrega els principals agents socials que treballen en la
defensa i promoció dels drets de la infància i l'adolescència a la Comunitat Valenciana.
Els seus principals objectius són:
-

-

Crear un espai de reflexió en què tots els professionals, des de les seues respectives
perspectives i àmbits d'actuació, puguen detectar i traslladar possibles vulneracions
en els drets dels menors.
Promoure el coneixement que les persones menors d'edat tenen dels drets
reconeguts a la infància i la seua forma d'exercir-los.
Potenciar la figura del Síndic de Greuges com a defensor dels drets de la infància i
l'adolescència, entre este col·lectiu i els professionals del sector.
Donar veu als principals agents socials que treballen en la defensa i promoció dels
drets del menor.
Propiciar l'elaboració d'investigacions i informes per a previndre o esmenar situacions
problemàtiques.

Padres 2.0 | www.padres20.org
Alcosser, 10 – 3ª - 46270 Villanueva de Castellón (Valencia)
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana Sección 1º número CV-01-049223-V
Inscrita el Registro de Entidades de Voluntariado de la Generalitat Valenciana Sección 4ª número CV-04-053475-V
Inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana número 393

El Ple de l'Observatori està constituït per més de 20 entitats vinculades a la protecció dels
drets de la infància, que treballen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com Save the
Children, Unicef, Creu Roja o Padres 2.0.
En la constitució d'este Observatori, la Comunitat Valenciana s'unix al grup de comunitats
autònomes amb Observatori del Menor propi, com ja existíx a Catalunya, Euskadi, Balears,
Andalusia i Astúries.
El Síndic de Greuges és el nom que rep el Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana,
institució creada i regulada a través de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de
desembre, del Síndic de Greuges.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és l’alt comissionat de les Corts Valencianes
per a la defensa dels drets i de les llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La seua missió fonamental és vetlar pel
compliment i respecte dels drets i de les llibertats que assistixen la persona davant les
administracions públiques de la Comunitat Valenciana (conselleries, diputacions,
ajuntaments o organismes públics dependents d’alguna d’estes administracions).
El Síndic és políticament independent. No depén de la Generalitat i actua amb objectivitat,
imparcialitat i independència en l’exercici de les seues funcions, prestant un servici públic a
la ciutadania valenciana completament gratuït.
- FI Observatori del Menor: http://www.elsindic.com/va/observatori-del-menor.html
Etiquetes: Observatori del Menor – Síndic de Greuges – José Cholbi – Defensor del Poble – Infància – Menors - ONG
- Alacant – Comunitat Valenciana - Ombudsman

Padres 2.0 | www.padres20.org
Alcosser, 10 – 3ª - 46270 Villanueva de Castellón (Valencia)
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana Sección 1º número CV-01-049223-V
Inscrita el Registro de Entidades de Voluntariado de la Generalitat Valenciana Sección 4ª número CV-04-053475-V
Inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana número 393

EL OBSERVATORIO DEL MENOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA SE
PONE EN MARCHA
Primera reunión de trabajo del Observatorio del Menor del Síndic de Greuges

Alicante, 16 de octubre de 2015. Ayer tuvo lugar en la Sede Universitaria “Ciudad de
Alicante” de la Universidad de Alicante, la primera reunión del Pleno del Observatorio del
Menor del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, después de la sesión constitutiva
celebrada el pasado 10 de junio.
El propio Síndic de Greuges, D. José Cholbi, abrió la sesión de trabajo, agradeciendo a las
entidades participantes su colaboración y poniéndose a su disposición en todo lo necesario en
beneficio de los menores de la Comunitat Valenciana, dada la extrema vulnerabilidad que
muchos de ellos padecen debido, principalmente, a las dificultades socioeconómicas actuales.
El Observatorio del Menor es un espacio de trabajo de carácter permanente y de naturaleza
consultiva y participativa que congrega a los principales agentes sociales que trabajan en la
defensa y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en la Comunidad
Valenciana.

Sus principales objetivos son:
-

-

Crear un espacio de reflexión donde todos los profesionales, desde sus respectivas
perspectivas y ámbitos de actuación puedan detectar y trasladar posibles
vulneraciones en los derechos de los menores.
Promocionar el conocimiento que tienen las personas menores de edad de los
derechos reconocidos a la infancia y su forma de ejercerlos.
Potenciar la figura del Síndic de Greuges como defensor de los derechos de la
infancia y adolescencia entre este colectivo y profesionales del sector.
Dar voz a los principales agentes sociales que trabajan en la defensa y promoción de
los derechos del menor.

Padres 2.0 | www.padres20.org
Alcosser, 10 – 3ª - 46270 Villanueva de Castellón (Valencia)
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana Sección 1º número CV-01-049223-V
Inscrita el Registro de Entidades de Voluntariado de la Generalitat Valenciana Sección 4ª número CV-04-053475-V
Inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana número 393

-

Propiciar la elaboración de investigaciones e informes para prevenir o subsanar
situaciones problemáticas.

El Pleno del Observatorio está constituido por más de 20 entidades vinculadas a la protección
de los derechos de la infancia que trabajan en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como
Save the Children, Unicef, Cruz Roja o Padres 2.0.
Con la constitución de este Observatorio, la Comunitat Valenciana se une al grupo de
comunidades autónomas con Observatorio del Menor propio, como ya existe en Cataluña,
Euskadi, Baleares, Andalucía y Asturias.
El Síndic de Greuges es el nombre que recibe el Defensor del Pueblo de la Comunitat
Valenciana, institución creada y regulada a través de la Ley de la Generalitat Valenciana
11/1988 de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana es el alto Comisionado de Les Corts
Valencianes para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la
Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
Su misión fundamental es velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que
asisten a la persona frente a las Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana
(Consellerías, Diputaciones, Ayuntamientos u organismos públicos dependientes de alguna de
estas Administraciones).
El Síndic es políticamente independiente. No depende de la Generalitat y actúa con
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones, prestando un
servicio público a la ciudadanía valenciana de forma totalmente gratuita.
- FIN Observatorio del Menor: http://www.elsindic.com/es/observatorio-del-menor.html
Etiquetas: Observatorio del Menor – Síndic de Greuges – José Cholbi – Defensor del Pueblo – Infancia – Menores ONG - Alicante – Comunitat Valenciana - Ombudsman

Padres 2.0 | www.padres20.org
Alcosser, 10 – 3ª - 46270 Villanueva de Castellón (Valencia)
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana Sección 1º número CV-01-049223-V
Inscrita el Registro de Entidades de Voluntariado de la Generalitat Valenciana Sección 4ª número CV-04-053475-V
Inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana número 393