Está en la página 1de 4

Mantemento das instalacins e mquinas 2015

elctricas en buques e embarcacins


Temario
1. Seguridad en las instalaciones elctricas.
a. Necesidad de la prevencin.
b. Conceptos.
c. Riesgos elctricos.
d. Proteccin personal.
e. Primeros auxilios.
f.

Sealizacin.

g. Legislacin relacionada.
2. Conceptos bsicos de la electricidad.
a. La electricidad.
b. Carga elctrica.
c. Unidades de carga elctrica.
d. Campo elctrico.
e. Circuito elctrico.
f.

Corriente elctrica. Intensidad.

g. Clases de corriente elctrica. Elementos receptores en corriente alterna.


Factor de potencia.
h. Tensin elctrica. Fuerza electromotriz.
i.

Resistencia elctrica. Ley de Ohm.

j.

Potencia elctrica. Energa elctrica. Efecto Joule. Potencia en corriente


alterna.

k. Circuitos serie, paralelo y mixtos.


l.

Elementos de medida y herramientas elctricas.

3. Instalacin elctrica en la vivienda.

Mantemento das instalacins e mquinas 2015


elctricas en buques e embarcacins
a. Interpretacin de planos.
b. Simbologa.
c. Prctica.
4. Alumbrado.
a. Alumbrado en un edificio.
b. Alumbrado en un barco.
i. Alumbrado normal.
ii. Alumbrado de emergencia.
5. Sistemas de alarma en el barco.
a. Concepto.
b. Elementos.
c. Mantenimiento.
6. Alternador trifsico.
a. Concepto.
b. Componentes.
c. Regulacin con y sin escobillas.
d. Regulacin de velocidad de alternadores.
e. Sistema de seguridad.
f.

Proteccin y regulacin del interruptor automtico.

g. Regulacin del rel de sobrecarga.


h. Acoplamiento de alternadores.
i.

Desconexin de alternadores y conexin exterior.

j.

Cuadro de emergencia.

k. Mantenimiento de motor de arranque elctrico.


7. Bateras.

Mantemento das instalacins e mquinas 2015


elctricas en buques e embarcacins
a. Concepto de batera.
b. Mantenimiento de bateras.
c. Mantenimiento y reparacin del generador de carga de bateras.
d. Ajuste y comprobacin de los reguladores de tensin de alternadores para
cargar bateras.
8. Cuadro principal.
a. Concepto. Elementos.
b. Sistemas de medida.
c. Protecciones.
d. Puesta en marcha y control de transformadores monofsicos y trifsicos.
9. Motores trifsicos.
a. Funcionamiento.
b. Mantenimiento.
10. Motores de corriente alterna.
a. Concepto. Elementos.
b. Tipos de arranques. Descripcin.
11. Control de los elementos elctricos de refrigeracin.
a. Concepto. Elementos.
b. Funcionamiento.
c. Mantenimiento.
12. Montaje de sistemas elctricos de arranque y control de motores.
a. Componentes del sistema.
b. Nomenclatura.
c. Elaboracin de esquemas.
d. Regulacin de los elementos.

Mantemento das instalacins e mquinas 2015


elctricas en buques e embarcacins
e. Medicin.
13. Energas renovables.
a. Mantenimiento de paneles fotovoltaicos.
b. Mantenimiento de aerogeneradores.
14. Convertidores, rectificadores e inversor de tres niveles.
Criterios de evaluacin:

O mdulo a efectos da evaluacin final dividirase en duas partes, unha conceptual e outra
procedimental.
O porcentaxe de cadansua ser:

Conceptos: Teora do mantemento das instalacins e mquinas elctricas do buque :


40%. Nesta parte escrita restarase 0,5 puntos por cada 5 faltas ortogrficas.

Procedementos : Prcticas a realizar sobre instalacins e maquinaria elctrica na aula


taller de electricidade e os traballos propostos ao largo do curso: 50%.
Estes porcentaxes obteranse se o alumno acada as cada unha das competencias do

curriculo. A calificacin final obterase da suma de ambos conceptos 40 + 50 = 90% mais un


10% por actitude do alumno na clase = 100%.
O mdulo aprobarase si a nota media e igual o superior a 5, sempre e cando obtiverase
unha nota mnima dun 3 en cada unha das partes, conceptual e procedimental. No caso
contrario, o alumno ter que recuperar aquela parte que non cumpla tal requisito, antes da
evaluacin final. Os alumnos sern avaliados desta forma sempre e cando non tean perda de
avaliacin continua nin mal comportamento en clase.
Non se admitir retraso na entrega de traballos, salvo causas de forza maior.
O correo da profesora
nuriavarela@ulaboral.eu