Está en la página 1de 34

ACTA DA SESIN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO

MUNICIPAL CON DATA 14 DE XULLO DE 2015


No Saln de sesin da Casa Consistorial de Ribadumia, sendo as vinteunha horas do da
catorce de xullo de dous mil quince, obxecto de celebrar a sesin extraordinaria, previamente
convocada na forma regulamentaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. David J. Castro Mougn,
renense os sres. concelleiros: D M del Mar Rey Prez; D. Enrique J. Oubia Lago; D. Jos
Ramn Gonzlez Lede; D M do Pilar Martnez Troncoso; D M del Mar Moimenta Otero; D.
Juan Carlos Espern Prado; D M Salom Pea Muiz; D. Luis Serantes Alvarez; D Susana
Fandio Vzquez; D. Antonio Roma Arcos; e D M Dolores Espern Feijoo.
Non asisten: D. Rafael Louzn Abal.
Acta como Secretaria da Corporacin D M Dolores Franco Mateo
O Sr. Alcalde-Presidente declara aberta a sesin, pasndose a considerar os asuntos
includos na orde do da.
1.- ACTA ANTERIOR.Dase conta Corporacin da acta da sesin anterior, correspondente de organizacin,
celebrada con data 22 de xuo de 2015
Pola Alcalda-Presidencia se pregunta s Sres. Concelleiros se teen algunha obxeccin que
facer mesma, e a Sra. Pea Muiz indica que no punto das Comisins Informativas o sentido do
voto do Partido Popular foi en contra e indica algn erro de transcripcin na acta.
Realizada as rectificacins sinaladas, a acta aprobada
asistentes.

por unanimidade dos Sres.

2.- DAR CONTA DA COMPOSICIN DAS COMISIN INFORMATIVAS.


Neste punto da orde do da dase conta do escrito presentado por cada un dos grupos
polticos, polos que se designa s representantes de cada grupo poltico que formar parte de
cada unha das comisins informativas, segundo o acordo adoptado con data 22 de xuo de
2014, quedando constituidas as Comisins da seguinte forma:

Comisin
INFORMATIVA
RXIMEN INTERNO

DE CONTAS, ECONOMA, FACENDA, PERSOAL E

D. David J. Castro Mougn


D M do Pilar Martnez Troncoso
D M Salom Pea Muiz
D. Luis Serantes Alvarez
D Susana Fandio Vzquez
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. J. Enrique Oubia Lago
Comisin INFORMATIVA

DE CULTURA E EDUCACIN:

D. David J. Castro Mougn


D M del Mar Rey Prez
D M Salom Pea Muiz
D Susana Fandio Vzquez
D. Luis Serantes Alvarez
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. J. Enrique Oubia Lago
Comisin INFORMATIVA DE DEPORTE E XUVENTUDE:
D. David J. Castro Mougn
D. Juan Carlos Espern Prado
D M Dolores Espern Feijoo
D. Antonio Roma Arcos
D. Luis Serantes Alvarez
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. Enrique J. Oubia Lago
Comisin INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS E URBANISMO:
D. David J. Castro Mougn
D M do Pilar Martnez Troncoso
D M Salom Pea Muiz
D. Antonio Roma Arcos
D. Luis Serantes Alvarez
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. Enrique J. Oubia Lago

Comisin INFORMATIVA DE PARQUES, LIMPEZA E MEDIO AMBIENTE:


D. David J. Castro Mougn
D. M del Mar Moimenta Otero
D M Salom Pea Muiz
D. Antonio Roma Arcos
D M Dolores Espern Feijoo
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. Enrique J. Oubia Lago

Comisin INFORMATIVA DE PARTICIPACIN E ORIENTACIN VECIAL ,


E PROTECCIN CIVIL

EVENTOS

- D. David J. Castro Mougn


D M del Mar Moimenta Otero
D M Dolores Espern Feijoo
D. Antonio Roma Arcos
D Susana Fandio Vzquez
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. Enrique J. Oubia Lago

Comisin
INFORMATIVA DE PROMOCIN
comercio, emprego e turismo:

ECONMICA: Agricultura, industria,

D. David J. Castro Mougn


D M do Pilar Martnez Troncoso
D M Salom Pea Muiz
D. Antonio Roma Arcos
D. Luis Serantes Alvarez
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. Enrique J. Oubia Lago
Comisin
INFORMATIVA
SANIDADE:
-

DE

SERVICIOS SOCIAIS,

D. David J. Castro Mougan


D M del Mar Rey Prez

TERCEIRA

IDADE

D M Salom Pea Muiz


D Susana Fandio Vzquez
D M Dolores Espern Feijoo
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D. Enrique J. Oubia Lago

3.- ADXUDICACIN DA OBRA DE REFORMA DE EDIFICIO PARA XIMNASIO E


DE SERVICIOS ESCOLARES .
Dase conta Corporacin do expediente tramitado para realizacin da obra de Reforma
de edificio para ximnasio e servicios escolares, mediante procedemento aberto, trmite de
urxencia, indicando que procede realizar o requerimento de documentacin empresa que
presentou a oferta mis ventaxosa para proceder adxudicacin da obra, resultando ser a
empresa C.P.A. (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.)
Toma a palabra a Sra. Pea Muiz para manifestar que van a votar a favor que foi unha
obra que propuxo o P.P. cando estaban no goberno porque a consideraban prioritaria, dadas as
necesidades de espacio que haba no centro e que se vai levar a cabo o ximnasio, ampliacin do
comedor, aula para o plan madruga e outros usos.- Que esta obra complementa outras obras
tamn prioritarias que se estn a facer coma a reforma elctrica e da calefaccin, pintado, etc.Engade que cando se fixo o proxecto se lle pasou comunidade educativa e a directora do
xolexio falou de ampliar o almacn e se quedou en amplialo collendo unha parte s vestiarios e
solicita que se mantea o acordado e se leve a cabo, e que se lle dea a mxima celeridade posible
execucin da obra para que podan contar co comedor a primeiros de curso.
O Sr. Alcalde manifesta que lamenta que cando decidiuse facer esta obra, que non se
estudiara con mis profundidade o proxecto, que as cousas non se deben facer a correr e este foi
sacado en plena campaa electoral, e que estas obras faen falta, pero todo puntualizable; que
non certo que se lle dera opcin comunidade educativa de facer propostas antes de facer o
proxecto para estudialo con profundidade
A Sra. Pea Muiz contesta que dende o ano 2014 se estaba tramitando esta obra; que
primeiro houbo que pedir autorizacin a educacin, logo facer o proxecto (que non se fae en dous
das) e que s se lle deu conta direccin do centro.- Que lembra que un dos membros do equipo
actual do goberno, o Sr. Oubia Lago, votou en contra da obra e lle alegra que agora rectifique;
que certo que todo mellorable, pero era urxente facer xa o comedor e o ximnasio e sacala xa a
licitacin para que se puidera contar con ditos servicios en setembro.

Contina a sa intervencin o Sr. Alcalde dicindo que en materia educativa fae falla un
proxecto mis ambicioso; que o centro necesita unha transformacin ou reforma integral; que
eles reunronse coa directora do colexio e parece que non se plasmou no proxecto as inquietudes e
necesidades da comunidade educativa.
Que en obras e asuntos tan importantes considera que necesario que se involucren
todas as partes e con este proxecto non se fixo e non recolle todas as carencias do colexio; que
se estn a coecer as deficiencas e haber que ir subsanndoas; que unha das prioridades do
goberno o colexio e seguirn traballando nese sentido, e por iso reunronse coa direccin.
Lembra que houbo moitas ocasins e existiu posibilidade de financiacin en todos estes
anos para poder face-las.- Que durante este tempo non se fixo un estudio serio do crecemento
poboacional e non se realizou previsin de aumento de aulas.- Que van tratar de acadar que se
faga unha reforma integral do centro que lle fae falta.
A Sra. Pea Muiz d que certo que precisa unha reforma integral e parte se fixo en
fases: cambio dalgunhas vents, instalacin elctrica, instalacin de calefaccin...; engade que
ademis quedou xa feito un proxecto bsico que incle unha reforma moito mis profunda (cambio
de portas, vents, pintado....) e unha urbanizacin exterior, que ascende a uns 400.000 euros e
que a litma liquidacin arroxa un remanente dispoible de 1.000.000 de euros e que s hai que
aprobar un expediente de modificacin de crdito para poder facer a obra.- Que o que fae falta
vontade poltica de facelo.
Toma a palabra a Sra. Rey Prez para decir que as deficiencias do centro xa existan e se
tia o supervit e as obras non se incluiron no presuposto este ano porque non se tia previsto
facer estas obras.- Que lle parece irresponsable que eles deixaran agotada a partida existente este
ano para instalacins educativas (e deportivas) porque se adicou ese dieiro ximnasio e agora d
que fagan un expediente de modificacin porque eles non o incluiron nos presupostos.
O Sr. Oubia Lago d que non certo que el votara en contra da obra, que votou en contra
do prego de clausulas para contratala; aclara que a cesin que se acordou no ano 2014 solicitar a
Consellera de Educacin era para facer outro proxecto, que logo o P.P. votou abaixo.- Recalca que
pensa que o proxecto non o mis idneo, pero o P.P. non lles deixou mis marxe de accin e
agora hai que seguir adiante coa adxudicacin senon incluso podera terse que indemnizar s
licitadores.- Que agora hai un ximnasio, e pouco mis, que costa mis de 300.000 euros e non
queda outro remedio que seguir adiante, e pretender forzarlles a aprobar un expediente de
modificacin do presuposto cando eles gastaron as partidas que haba e non preveieron facer a
reforma que agora d.- Tamn pregunta se a Consellera tia conta das deficiencias existentes e se
ten pensado cumprir a sa palabra e facer as reformas que prometeu.

A Sra. Pea Muiz d que ela non minte; que s votou en contra da obra; e que se dea
conta da acta na que se levou a cabo a aprobacin do proxecto da obra e votou en contra (que el
quen non toma en serio as sesins).- Engade que o Sr. Oubia se contradice: que d que hai que
resolver o problema e sen embargo votou en contra.- Respecto a que a partida existente estea
agotada d que neste mesmo pleno se vai aprobar un expediente de modificacin para outros
asuntos, con cargo a outra partida do presuposto e que igual se pode aprobar un expediente con
cargo supervit de 1.000.000 de euros que existe, e que real.
Aclara que, a primeiros de ano, cando se elabora un presuposto se fae en base a uns
ingresos que se preven nese ano e que final do ano sae o supervit; e que algnhas reparacins
xa se fixeron con cargo presuposto deste ano.
O Sr. Alcalde di que hai un escrito presentado pola directora do Centro no que se indica
tdolos arranxos que hai que facer e se supn que isto xa exista e non se tivo en conta cando se
fixo o presuposto; que importante redactar ben o presuposto, que cubra as necesidades
existentes, e agora pretenden que fagan unha modificacin.- Que non se arranxaron a tempo e
logo a ltima hora fxose un proxecto sen previsin.
Toma a palabra o Sr. Serantes Alvarez e destaca o comportamento da voceira do P.P. que
tomou decisins fundamentais para a comunidade educativa (en especial para os nenos)
Que non entende o nerviosismo do equipo de goberno hacia o grupo do P.P. a non ser que
sexa porque leva socios que lle faen caen en incoherencias.- Que o socio de goberno Sr. Oubia
votou en contra e agora se demostra que necesario.
Que ese grupo tia previsin e que as necesidades van xurdindo cando xurden, xa que ata
este ano non haba problemas de espacio c comedor, e se hai dieiro e proxecto xa redactado s
falla vontade poltica para facer a reforma; que eles tian planificacin e lles deixaron proxectos e
finaciacin para que a poidan facer e que o seu grupo estar ah para apoiar estes proxectos
O Sr. Alcalde d que este colexio crece por encima da media doutros da comarca e non se
fixo un estudio deste crecimiento poboacional e por iso hai esas deficiencias; que iso non ter
previsin.
O Sr. Oubia Lago d que cando se fixo o presuposto non se contaba co proxecto e por iso
non o incluiron, e esa a forma de traballar do P.P., a improvisacin.
Rematadas as intervencins, e visto que mediante acordo do Pleno de 7 de maio de 2015
aprobouse o expediente e os Pregos de Clusulas Particulares e prescripcins tcnicas para a
adxudicacin do contrato para a execucin da obra de Reforma de edificio de ximnasio e outros
usos escolares, mediante procedemento aberto, trmite de urxencia, e as mesmo procedeuse
aprobacin do gasto que supn a adxudicacin do mesmo.
Visto que no Boletn Oficial da Provincia de Pontevedra, nm. 95, do 21 de maio de 2015,
publicouse anuncio de licitacin por prazo de trece das naturais, e no Perfil do contratante, a fin

de que os interesado presentaran as sas proposicins.


Visto que durante a licitacin presentronse as proposicins que constan no informe tcnico
emitido.
Visto que con data 10 de xuo constituise a mesa de contratacin e procedeuse apertura
da documentacin administrativa e dos sobres B que contian a documentacin tcnica de
melloras complementarias e criterios cuxa ponderacin depende dun xuzo de valor, e unha vez
emitido informe tcnico, con data 12 de xuo procedeuse apertura dos sobres C que
contian a proposta econmica e outros criterios que dependen de erios cuxa ponderacin
depende dun xuzo de valor, co seguinte resultado:
N

EMPRESA

MELLORAS
Sobre B

Oferta econmica
Sobre C

Reduccin do prazo
execucin
Sobre C

ACEVI S.L. - GPD, S.A. (UTE)

25.000,00

232.665,29

30

PROYECON GALICIA S.A.

13.771, 62

251.767,50

30

EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR


S.L. (EXCOMEL)

Non se presentan
valoradas

240.570,55

15

50.360,00

250.542,00

45

4.370,00

187.844,00

15

12.989,86

221.585,00

30

C.P.(Construcciones
4
y Proyectos Abilleira
S.L.) C.P.A.
5
6

RASALREZ S.L.
Hierros Bueno S.A.L

Vilamio Construcciones

40.320,00

244.071,31

30

NORTEMAR S.L.

12.500,00

251.801,62

11.054,00

269.525,87

18

33.899,93

241.143,00

45

12.590,08

239.211,54

30

17.193,12

246.765,59

60

9
10
11
12

Solados y Obras REYSA S.L.


SERGONSA Servicios S.L.
MARCONSA
CONSTRUGANON S.L.

Visto que a mesa de contratacin acordou que se procedese valoracin das propostas
polo Tcnico Municipal e polo Tcnico da Deputacin Provincial que formou parte da mesa de
contratacin, emitndose dito informe con data 12 de xuo, e no que consta, entre outros
extremos:

Que o presuposto de contrata para a licitacin da obra de 251.801,62 euros, mis


52.878, 34 euros en concepto de IVE, o que representa un importe total: 304.679, 96 euros.
Que as empresas que presentaron ofertas son as indicadas anteriormente

Que para a valoracin das ofertas tvose en conta a relacin entre a oferta e o orzamento
de contratata establecido no Prego de clusulas adminsitrativas, do mesmo xeito se fixo coas
melloras ofertadas e a mellora do prazo.Que as puntuacins obtidas nestes apartados ponderronse segundo o punto 1 da clusula
oitava do Pregro. Adxntase a este informe cadro resumo das puntuacins obtidas.
Que tra-la valoracin das ofertas econmicas e as melloras ofertadas, propnse a
adxudicacin da obra a favor da empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L.
(C.P.A.), xa que a que obtn maior puntuacin.
Visto que a mesa de contratacin formulou proposta de adxudicacin a favor de
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L. (C.P.A); examinada a documentacin que a
acompaa, de acordo coa mesma e visto que o procedemento se desenvolveu conforme o
disposto nos artigos 109, 110 e 138 e seguintes do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector pblico (en adiante
TRLCSP), o Pleno Municipal, por UNANIMIDADE dos Sres. asistentes, acorda:
PRIMEIRO.- Clasificar as propostas presentadas, atendendo proposta da Mesa de
Contratacin, de conformidade co seguinte orde decrecente, e segundo as propostas presentadas:
N

EMPRESA

Puntuacin total
Sumas sobres B e C

1C.P.(Construcciones y Proyectos Abilleira S.L.) C.P.A.

72,89

SERGONSA Servicios S.L.

59,49

Vilamio Construcciones

57,45

CONSTRUGANON S.L.

48,65

ACEVI S.L. - GPD, S.A. (UTE)

45,81

Hierros Bueno S.A.L

37,35

RASALREZ S.L.

31,84

MARCONSA

31,44

PROYECON GALICIA S.A.

28,68

Solados y Obras REYSA S.L.

14,43

NORTEMAR S.L.
EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L. (EXCOMEL)

12,41
11,01

SEGUNDO.- Notificar e requerir a D. Pablo Prez Rodrguez, en representacin da empresa

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L. (C. P. A), licitador que presentou a oferta mis
ventaxosa, para que presente no prazo de dez das a contar dende o seguinte a aquel no que houbera
recibido o requerimento, a documentacin xustificativa de atoparse corrente das sas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social e de ter constitudo a fianza definitiva que sexa procedente.
TERCEIRO.-Realizados ditos trmites, e previo informe correspondente, facultar Sr. Alcalde
para que proceda a realizar a adxudicacin do contrato da obra de REFORMA DE EDIFICIO
PARA XIMNASIO E DE SERVICIOS ESCOLARES a favor de CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ABILLEIRA S.L. (C. P. A), polo importe de douscentos cincuenta mil cincocentos cuarenta e dous
euros (250.542, 00 ), mis 52.613,82 euros en concepto de IVE, o que representa un importe
total de 303.155, 82 euros, debendo executar melloras por importe de 50.360,00 euros e
executar a obra nun prazo de un mes e medio, segundo a oferta presentada,
facultndole tan ampliamente como sexa necesario para a total execucin do presente acordo.
CUARTO.- Realizada a adxudicacin se proceda a notificar s licitadores que non resultaron
adxudicatarios, s efectos oportunos e a publicacin da adxudicacin e da formalizacin do contrato no
Perfil do Contratante.

4.
APROBACIN
PREGO DE CLUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA
A
CONTRATACIN DA OBRA DE DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO
PAVILLN DE RIBADUMIA

Dase conta do prego de clusulas administrativas redactado para a contratacin da


obra denominada Dotacin de servicios en edificio anexo Pavilln de Ribadumia,
includa no Plan Provincial de Obras e Servicios de 2015 (de libre disposicin) e concedida
a axuda pola Xunta de Goberno da Deputacin provincial con data 29 de maio de 2015.
Dase conta do contido dos pregos de clusulas administrativas e tcnicas para a
contratacin que se levar a cabo mediante procedemento aberto e trmite ordinario,
indicando que a redaccin e criterios de adxudicacin similar aprobado para a obra de
reforma de ximnasio, aprobado en maio.
Toma a palabra a Sra. Pea Muiz e indica que estn a favor do prego xa que dende o
goberno do P.P. levouse a cabo a redaccin do proxecto e a solicitude de axuda; que unha obra
necesaria para mellorar o entorno deportivo no lugar de A Senra.
D que agradece que se deixe s grupos da oposicin participar na mesa de contratacin e
que se recollera s suxerencias plantexadas na Comisin Informativa.

O Sr. Alcalde lamenta que o equipo de goberno anterior non tivera en conta oposicin
para a contratacin de obras e outros moitos temas e d que este equipo de goberno vai a actuar
con total transparencia.
Rematadas as intervencins o Pleno Municipal, por unanimidade dos Sres. asistentes,
acorda:
Primeiro.- Aproba-lo expediente de contratacin para levar a cabo a execucin da obra de

Dotacin de servicios en edificio anexo Pavilln de Ribadumia, mediante procedemento


aberto, oferta econmicamente mis ventaxosa, varios criterios e tramitacin ordinaria.
Segundo.- Aproba-los pregos de clasulas adminsitrativas e tcnicas para a
adxudicacin de dito contrato de obra, co contido que se indica a continuacin:

PREGO DE CLUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES


QUE REXER A CONTRATACIN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA ECONMICAMENTE
MIS VENTAXOSA, VARIOS CRITERIOS E TRAMITACIN ORDINARIO DA OBRA DENOMINADA
DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE RIBADUMIA
CLUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificacin
O obxecto do contrato a realizacin das obras de DOTACION DE SERVICIOS EN
EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE RIBADUMIA, definido na memoria do proxecto tcnico, cuxa
codificacin CPV 45210000-2.
O contrato definido ten a cualificacin de contrato administrativo de obras, tal e como establece
o artigo 6 do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
A execucin deber axustarse o presente prego de Clasulas Administrativas, proxecto tcnico
redactado polo tcnico municipal, cun orzamento que ascendera a 209.657,12 euros, IVE
engadido.
CLUSULA SEGUNDA. Procedemento de seleccin e adxudicacin
A forma de adxudicacin do contrato de obras de DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO
ANEXO PAVILLN DE RIBADUMIA ser o procedemento aberto, tramitacin ORDINARIA, en
que todo empresario interesado poder presentar unha proposicin e no que quedar excluda toda
negociacin dos termos do contrato, de acordo co artigo 157 do texto refundido da Lei de contratos do
sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
Para a valoracin das proposicins e a determinacin da oferta economicamente mis vantaxosa
atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co
artigo 150.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e coa clusula dcima deste prego.

10

CLUSULA TERCEIRA. Perfil do contratante


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso pblico informacin relativa sa actividade
contractual, e sen prexuzo da utilizacin doutros medios de publicidade, este concello conta co perfil
do contratante, ao que se ter acceso segundo as especificacins que se regulan na seguinte pxina
web: www.ribadumia.org.
CLUSULA CUARTA. Importe do contrato
Tipo de licitacin: 173.270,35 euros
IVE:
36.386, 77 euros
Importe total:
209.657, 12 euros.
O importe aboarase con cargo aplicacin 342.633 do vixente orzamento municipal .
A financiacin do mesmo realizarse con cargo a subvencin concedida pola Deputacin
Provincial de Pontevedra con cargo Plan de Obras e Servicios 2015 (de libre disposicin).

CLUSULA QUINTA. Duracin do contrato


A duracin do contrato de obras de DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO
PAVILLN DE RIBADUMIA ser de TRES meses.

CLUSULA SEXTA. Acreditacin da aptitude para contratar


Podern presentar proposicins as persoas naturais ou xurdicas, espaolas ou estranxeiras, que
tean plena capacidade de obrar, que non estean incursas en prohibicins de contratar e que acrediten
a sa solvencia econmica, financeira e tcnica ou profesional.
1. A capacidade de obrar do empresario acreditarase:
a. Dos empresarios que sexan persoas xurdicas, mediante a escritura ou documento de
constitucin, os estatutos ou o acto fundacional, en que consten as normas polas que se regula a sa
actividade, debidamente inscritos, se o caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de
persoa xurdica de que se trate.
b. Dos empresarios non espaois que sexan nacionais de Estados membros da Unin
Europea, pola sa inscricin no rexistro procedente de acordo coa lexislacin do Estado onde estn
establecidos, ou mediante a presentacin dunha declaracin xurada ou un certificado, nos termos que

11

se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicins comunitarias de aplicacin.


c. Os demais empresarios estranxeiros, co informe da misin diplomtica permanente de
Espaa no Estado correspondente ou da oficina consular en cuxo mbito territorial radique o domicilio
da empresa.
2. A proba, por parte dos empresarios, de non estaren incursos nalgunha das
prohibicins para contratar do artigo 60 do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico,
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, poder realizarse:
a. Mediante un testemuo xudicial ou unha certificacin administrativa, segundo os casos.
Cando o dito documento non poida ser expedido pola autoridade competente, poder ser
substitudo por unha declaracin responsable.
b. Cando se trate de empresas de Estados membros da Unin Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacin do Estado respectivo, poder tamn substiturse por unha declaracin
responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial.
A inscricin no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado acreditar
fronte a todos os rganos de contratacin do sector pblico, segundo o nel reflectido e ags proba en
contrario, as condicins de aptitude do empresario en canto sa personalidade e capacidade de obrar,
representacin, habilitacin profesional ou empresarial, solvencia econmica e financeira e clasificacin,
as como a concorrencia ou non concorrencia das prohibicins de contratar que deban constar neste. A
inscricin no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas dunha comunidade autnoma
acreditar idnticas circunstancias para os efectos da contratacin con esta, cos restantes entes,
organismos ou entidades do sector pblico dependentes dunha e outras. A proba do contido dos
rexistros oficiais de licitadores e empresas clasificadas efectuarase mediante a certificacin do rgano
encargado deste, que poder expedirse por medios electrnicos, informticos ou telemticos.
3. A solvencia do empresario:
3.1. A solvencia econmica e financeira do empresario poder acreditarse por un ou varios
dos seguintes medios:
a) Declaracins apropiadas de entidades financeiras ou, se o caso, un xustificante da
existencia dun seguro de indemnizacin por riscos profesionais.
b) As contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda.
Os empresarios non obrigados a presentar as contas en rexistros oficiais podern achegar, como medio
alternativo de acreditacin, os libros de contabilidade debidamente legalizados.
c) Declaracin sobre o volume global de negocios e, de ser o caso, sobre o volume de negocios
no mbito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido como mximo aos tres
ltimos exercicios dispoibles en funcin da data de creacin ou de inicio das actividades do
empresario, na medida en que se dispoa das referencias do dito volume de negocios.

12

3.2. A solvencia tcnica do empresario poder ser acreditada por un ou varios dos medios
seguintes:
a) Relacin das obras executadas no curso dos cinco ltimos anos, avalada por certificados de
boa execucin para as obras mis importantes; estes certificados indicarn o importe, as datas e o
lugar de execucin das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas cales se rexe a
profesin e se levaron normalmente a bo termo; de ser o caso, os ditos certificados seranlle
comunicados directamente ao rgano de contratacin pola autoridade competente.
b) Declaracin en que se indiquen os tcnicos ou as unidades tcnicas, estean ou non
integradas na empresa, dos cales esta dispoa para a execucin das obras, especialmente os
responsables do control de calidade, acompaada dos documentos acreditativos correspondentes.
c) Ttulos acadmicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular,
do responsable ou responsables das obras.
d) Nos casos adecuados, indicacin das medidas de xestin ambiental que o empresario poder
aplicar ao executar o contrato.
e) Declaracin sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e a importancia do seu
persoal directivo durante os tres ltimos anos, xunto coa documentacin xustificativa correspondente.
f) Declaracin en que se indiquen a maquinaria, material e equipo tcnico de que se dispor
para a execucin das obras, cal se xuntar a documentacin acreditativa pertinente.
CLUSULA STIMA. Presentacin de proposicins e documentacin administrativa
As ofertas presentaranse no Concello, na Avda de Ribadumia n 3, en horario de atencin ao
pblico, no prazo de VINTESEIS DAS HBILES contados a partir do da seguinte ao da publicacin do
anuncio de licitacin no Boletn Oficial da Provincia de Pontevedra e no perfil do contratante .
As proposicins podern presentarse por correo, por telefax ou por medios electrnicos,
informticos ou telemticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo en 38.4 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo
comn.
Cando se enven as proposicins por correo, o empresario deber xustificar a data de
imposicin do envo na oficina de correos e anunciarlle ao rgano de contratacin a remisin da oferta,
o mesmo da, mediante un tlex, fax ou telegrama que consigne o nmero de expediente, o ttulo
completo do obxecto do contrato e o nome do licitador.
A acreditacin da recepcin do dito tlex, fax ou telegrama efectuarase mediante unha
dilixencia expedida o mesmo da polo secretario municipal. Sen a concorrencia de ambos os requisitos,
non se admitir a proposicin se o rgano de contratacin a recibe despois da data en que termina o

13

prazo sinalado no anuncio de licitacin. En todo caso, unha vez transcorridos os dez das seguintes a
esa data sen que se recibise a documentacin, esta non ser admitida.
Os medios electrnicos, informticos e telemticos utilizables debern cumprir, ademais, os
requisitos establecidos na disposicin adicional dcimo sexta do texto refundido da Lei de contratos do
sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
Cada licitador non poder presentar mis dunha proposicin. Tampouco poder subscribir
ningunha proposta en unin temporal con outros se o fixo individualmente ou figura en mis dunha
unin temporal. A infraccin destas normas dar lugar non admisin de todas as propostas subscritas
por el.
A presentacin dunha proposicin supn a aceptacin incondicional por parte do empresario
das clusulas deste prego.
As proposicins para participar na licitacin presentaranse en TRES sobres pechados, asinados
polo licitador e con indicacin do domicilio para os efectos de notificacins, nos que se far constar a
denominacin do sobre e a lenda Proposicin para licitar a contratacin das obras de DOTACION
DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE RIBADUMIA
A denominacin tres sobres a seguinte:
Sobre A: Documentacin administrativa.
Sobre B: Melloras complementarias e documentacin cuxa ponderacin
depende dun xuizo de valor
Sobre C: Proposicin econmica e documentacin cuantificable de forma
automtica.
Os documentos que se deben inclur en cada sobre debern ser orixinais ou copias
autenticadas, conforme a lexislacin en vigor.
Dentro de cada sobre incluiranse os seguintes documentos, as como unha relacin numerada
deles:
SOBRE A: DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten a personalidade xurdica do empresario.
b) Documentos que acrediten a representacin.
Os que comparezan ou asinen proposicins en nome doutra persoa, presentarn unha copia
notarial do poder de representacin, cuxa suficiencia ser verificada polo secretario da corporacin.
Se o licitador unha persoa xurdica, este poder deber estar inscrito no Rexistro Mercantil
cando sexa esixible legalmente.
Do mesmo xeito, a persoa co poder verificado para os efectos de representacin deber
achegar unha fotocopia compulsada administrativamente ou un testemuo notarial do seu documento
nacional de identidade.

14

c) Unha declaracin responsable de non estar incurso en ningunha prohibicin de


contratar das recollidas no artigo 60 do texto refundido da Lei de contratos do sector
pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
Esta declaracin incluir a manifestacin de estar ao da do cumprimento das obrigas tributarias
e coa Seguridade Social impostas polas disposicins vixentes, sen prexuzo de que a xustificacin
acreditativa de tal requisito deba ser presentada, antes da adxudicacin, polo empresario a favor do cal
se vaia efectuar esta.
d) Os documentos que acrediten a clasificacin da empresa, de ser o caso, ou
xustifiquen os requisitos da sa solvencia econmica, financeira e tcnica ou profesional.
Se a empresa se encontra pendente de clasificacin, deberase achegar o documento
acreditativo de ter presentado a correspondente solicitude para isto, e deberase xustificar estar en
posesin da clasificacin esixida no prazo previsto nas normas de desenvolvemento da normativa de
contratacin para a emenda de defectos ou omisins na documentacin.
e) De ser o caso, un enderezo de correo electrnico en que efectuar as notificacins.
f) As empresas estranxeiras presentarn unha declaracin de someterse
xurisdicin dos xulgados e tribunais espaois de calquera orde, para todas as incidencias
que, de modo directo ou indirecto, puideren xurdir do contrato, con renuncia, se o caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puider corresponder ao licitador.
A anterior documentacin poder ser substituida por una declaracin responsable de reunir
tdolos requisitos para contratar, segundo o seguinte modelo:
a) Declaracin Responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicins
establecidas legalmente para contratar coa Administracin.
Presentarase conforme ao seguinte modelo:
MODELO DE DECLARACIN RESPONSABLE
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificacins en _____________,
r/ ____________________, n. ___, con DNI n. _________, en representacin da Entidade
___________________, con CIF n. ___________, a efectos da sa participacin na licitacin
DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE RIBADUMIA,
DECLARA BAIXO A SA RESPONSABILIDADE:
PRIMEIRO. Que se dispn a participar na contratacin das obras de
SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE RIBADUMIA

15

DOTACION DE

SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do
artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pblico para ser adxudicatario do contrato
de obras consistente en DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE
RIBADUMIA, en concreto:
Que pose personalidade xurdica e, se o caso, representacin.
Que conta cos requisitos de solvencia econmica, financeira e tcnica ou profesional.
Que non est incurso nunha prohibicin para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Pblico e encntrase ao corrente do cumprimento das sas
obrigacins tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicins vixentes.
Que se somete Xurisdicin dos Xulgados e Tribunais espaois de calquera orde, para todas
as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. (No caso de empresas
estranxeiras)
Que o enderezo de correo electrnico en que efectuar notificacins
__________________________.
TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesin e validez dos documentos a que se fai
referencia no apartado segundo desta declaracin, no caso de que sexa proposto como adxudicatario
do contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso.
E para que conste, asino a presente declaracin.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Sinatura do declarante,
SOBRE B: MELLORAS COMPLEMENTARIAS e documentacin cuxa ponderacin depende
dun xuizo de valor.- Deber constar: documentacin tcnica: Melloras complementarias Obras:
DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE RIBADUMIA

SOBRE C: PROPOSICIN ECONMICA E DOCUMENTACIN CUANTIFICABLE DE FORMA


AUTOMTICA
a) Proposicin econmica
Presentarase de acordo co seguinte modelo:
D. _________________________, con domicilio para os efectos de notificacins en
_____________, r/ ____________________, nm. ___, con DNI _________, en representacin da
entidade ___________________, con CIF ___________, informado do expediente para a contratacin
das obras de
DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO PAVILLN DE
RIBADUMIApor procedemento aberto, oferta economicamente mis vantaxosa, con varios criterios
de adxudicacin, anunciado no Boletn Oficial da Provincia nm. ___, do _______, e no perfil do
contratante, fago constar que coezo o prego que serve de base para o contrato e que o acepto
integramente, que participo na licitacin e que me comprometo a levar a cabo o obxecto do contrato
polo importe de _________________ euros e ___________ euros correspondentes ao imposto sobre o

16

valor engadido.

____________, ___ de ________ de 20__


Sinatura do licitador

Asdo.: _________________
b) Os documentos relativos aos criterios de valoracin, distintos do prezo, que se
deban cuantificar de forma automtica
Reduccin do prazo de execucin.
CLUSULA OITAVA. Criterios de adxudicacin
Para a valoracin das proposicins e a determinacin da oferta economicamente mis vantaxosa
atenderase a varios criterios de adxudicacin.
CRITERIOS PARA A ADXUDICACIN DO CONTRATO.
A adxudicacin do contrato efectuarase mediante a valoracin dos seguintes criterios:
Criterios calorables mediante frmula (Sobre C)
1. Reduccin do prezo sobre o orzamento mximo: ata un mximo de 20 puntos (20%)
Estes criterios valorarnse segundo o programa de valoracin de ofertas econmicas en
contratos e concurso pblicos da Deputacin Provincial de A Corua (seccin de contratacinwww.dicoruna.es)
2. Reduccin do prazo de execucin: ata un mximo de 30 puntos (30%)
Outorgarnse 30 puntos maior reduccin do prazo de execucin ofertada e 0 que non
ofreza reduccin no prazo de execucin.
A mesa de contratacin, en base documentacin aportada, decidir sobre a viabilidade ou non
desta reduccin.
B) Criterios non avaliables mediante frmula:
Melloras complementarias obra proxectada: ata un mximo de 50 puntos (50%)
A mellora se ofrecer nas unidades de obra includas no proxecto ou nas que se estimen polo director
de obra, como melloras na cantidade, mellora de zonas adxacentes e equipamentos, e/ou calidade
global das obras proxectadas ou dalgunhas das sas unidades, que redunden nunha maior calidade

17

construtiva ou no seu resultado final cara a acadar unha mellor calidade na prestacin.
Deber presentarse una memoria valorada (a prezo de unidades do proxecto no caso de estar
contempladas no mesmo e a prezo de mercado en caso contrario)
Valorarnse obxectibvamente atendendo a criterios de proporcionalidade cando sexa posible, e
considerando o seu resultado final, Se outorgarn 5 puntos maior oferta e 0 puntos oferta sen
mellora, o resto das obras valoraranse proporcionalmente valor das mesmas aplicando a seguinte
frmula:
Puntos= 40 x mellora ofertada
Mellora maior
As melloras ofertadas valorarnse segundo os precios do proxecto ou, no caso de ser unidades
de obra que non figuren en proxecto, segundo a valoracin que realice o tcnico
En cumprimento do disposto na Disposicin Adicional sexta da LCSP, en caso de igualdade entre
dous ou mais licitadores, despois de aplicar os criterios obxectivos que serven de base para a
adxudicacin, ser preferible a proposicin presentada polo licitador que acredite ter no seu equipo, no
momento de presentacin das proposicins, un nmero de traballadores minusvlidos nun porcentaxe
superior 2% da mesma. En caso de empate ter preferencia na adxudicacin do contrato o licitador
que dispoa do maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu equipo.
A acreditacin do cumprimento da referida obrigacin se efectuar mediante a presentacin dun
certificado da empresa no que conste o nmero de traballadores de plantilla e unha copia bsica dos
contratos celebrados con traballadores discapacitados, nos termos previstos no artigo 8.3 do Estatuto
dos Traballadores.
CLUSULA NOVENA. Mesa de contratacin
A mesa de contratacin, de acordo co establecido no punto 10 da disposicin adicional segunda
do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011,
do 14 de novembro, en relacin co artigo 21.2 do Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se
desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector pblico, estar
presidida por un membro da corporacin ou un funcionario dela e actuar como secretario un
funcionario da corporacin. Formarn parte dela, polo menos, catro vogais, entre os que estar o
secretario ou, se o caso, o titular do rgano que tea atribuda a funcin de asesoramento xurdico e
o interventor, as como aqueloutros que designe o rgano de contratacin entre o persoal funcionario
de carreira ou persoal laboral ao servizo da corporacin, ou membros electos dela.
Conforman a mesa de contratacin os seguintes membros:
O Alcalde-Presidente (ou concelleiro en quen delegue), que actuar como presidente da
mesa.
D M Dolores Franco Mateo, vocal (Secretaria-Interventora da corporacin).

18

voto)

O Concelleiro de Obras da Corporacin, vogal


O Concelleiro de Deportes da Corporacin, vogal
D. Carlos Urdampilleta Barreiro, vocal (Tcnico Municipal)
- Un representante do grupo municipal do P.P. e outro do PSdeG-PSOE (con voz e sen
Un funcionario municipal, que actuar como secretario da mesa.
CLUSULA DCIMA. Prerrogativas da Administracin

O rgano de contratacin, de acordo co artigo 210 do texto refundido da Lei de contratos do


sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, ten as seguintes
prerrogativas:
a) Interpretacin do contrato.
b) Resolucin das dbidas que ofreza o seu cumprimento.
c) Modificacin do contrato por razns de interese pblico.
d) Acordar a resolucin do contrato e determinar os efectos desta.

CLUSULA DCIMO PRIMEIRA. Apertura de proposicins


A mesa de contratacin constituirase o QUINTO DA hbil despois da finalizacin do prazo de
presentacin das proposicins, s 12:00 horas. Esta proceder apertura dos sobres A e cualificar
a documentacin administrativa contida neles.
A Mesa proceder apertura do Sobre A, s efectos de admisibilidade dos licitadores
Se fora necesario, a mesa conceder un prazo non superior a tres das para que o licitador
corrixa os defectos ou omisins emendables observados na documentacin achegada.
Cualificada a documentacin procederse apertura do Sobre B de criterios non avalibales
mediante frmulas.
Logo da lectura das devanditas proposicins, a mesa poder solicitar todos os informes tcnicos
que considere precisos para a valoracin delas, de acordo cos criterios e coas ponderacins
establecidas neste prego
Unha vez valoradas as melloras e criterios non avaliables mediante frmulas, a Mesa de
contratacin na data sinalada, en acto pblico, procederse apertura do sobre C de criterios
avaliables mediante frmulas (Oferta econmica)

CLUSULA DCIMO SEGUNDA. Requirimento da documentacin


Unha vez reunida de novo a mesa de contratacin, darase a coecer a ponderacin asignada, e
vista do resultado, a mesa de contratacin propoer o licitador que presentase a oferta
economicamente mis vantaxosa.

19

O rgano de contratacin requiriralle ao licitador que presente a oferta economicamente mis


vantaxosa que, dentro do prazo de DEZ das hbiles contados desde o seguinte a aquel en que recibise
o requirimento, presente a documentacin xustificativa do o cumprimento dos requisitos previos a que
fai referencia o artigo 146.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Pblico, as como de]
estar ao da no cumprimento das sas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, ou que autorice ao
rgano de contratacin para obter de forma directa a acreditacin diso, de dispor efectivamente dos
medios que se comprometese a dedicar ou adscribir execucin do contrato, conforme o artigo 64.2
do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico, e de ter constitudo a garanta definitiva que
sexa procedente.
O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos para contratar coa Administracin ser o da finalizacin do prazo de presentacin das
proposicins.
CLUSULA DCIMO TERCEIRA. Garanta definitiva
O licitador que presente a oferta economicamente mis vantaxosa deber acreditar a
constitucin da garanta dun 5% do importe de adxudicacin, excludo o imposto sobre o valor
engadido.
Esta garanta poder prestarse nalgunha das seguintes formas:
a) En efectivo ou en valores de dbeda pblica, con suxeicin, en cada caso, s condicins
establecidas nas normas de desenvolvemento desta lei. O efectivo e os certificados de inmobilizacin
dos valores anotados depositaranse na Caixa Xeral de Depsitos ou nas sas sucursais encadradas nas
delegacins de Economa e Facenda, ou nas caixas ou establecementos pblicos equivalentes das
comunidades autnomas ou entidades locais contratantes ante as cales deban producir efectos, na
forma e coas condicins que as normas de desenvolvemento desta lei establezan.
b) Mediante aval, prestado na forma e condicins que establezan as normas de
desenvolvemento desta lei, por algn dos bancos, caixas de aforro, cooperativas de crdito,
establecementos financeiros de crdito e sociedades de garanta recproca autorizados para operar en
Espaa, que se deber depositar nos establecementos sinalados na alnea a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caucin, subscrito na forma e condicins que as normas de
desenvolvemento desta lei establezan, cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O
certificado do seguro deberase entregar nos establecementos sinalados na alnea a) anterior.
A garanta non ser devolta ou cancelada ata que se produza o vencemento do prazo de
garanta e se cumpra satisfactoriamente o contrato.
Esta garanta responder aos conceptos includos no artigo 100 do texto refundido da Lei de
contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e

20

transcorrido UN ANO desde a data de terminacin do contrato, sen que a recepcin formal e a
liquidacin tivesen lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mis demora,
sa devolucin ou cancelacin unha vez depuradas as responsabilidades a que se refire o citado artigo
100.
A acreditacin da constitucin da garanta poder facerse mediante medios electrnicos.
CLUSULA DCIMO CUARTA. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados
O carcter desproporcionado ou anormal das ofertas ser analizado vista dos informes que,
sobre este extemo, poidan emitir os tcnicos.
A tal efecto, antes da emisin deste informe, solicitarse da empresa ofertante a xustificacin
da viabilidade da sa proposta no prazo de 3 das hbiles, xustificacin que haber de referirse nos
termos sinalados polo art. 152.3 da TRLCSP e sobre a que, necesariamente, pronunciaranse os informe
tcnicos.
Respecto prezo as ofertas con valores anormales ou desproporcionados sern as que resulten
da aplicacin do programa de valoracin de ofertas econmicas en contratos e concursos pblicos da
Deputacin Provincial de A Corua (seccion de contratacin- www.dicoruna.es)
CLUSULA DCIMO QUINTA. Adxudicacin do contrato
Unha vez recibida a documentacin solicitada, o rgano de contratacin deber adxudicar o
contrato dentro dos CINCO das hbiles seguintes recepcin da documentacin.
En ningn caso poder ser declarada deserta unha licitacin se existe algunha oferta ou
proposicin que sexa admisible de acordo cos criterios que recolle este prego.
A adxudicacin, que deber ser motivada, notificarselles aos candidatos ou licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil do contratante.
A notificacin deber conter, en todo caso, a informacin necesaria que lle permita ao licitador
excludo ou candidato descartado interpor un recurso suficientemente fundado contra a decisin de
adxudicacin. En particular, expresar os seguintes aspectos:
En relacin cos candidatos descartados, a exposicin resumida das razns polas que se
desestimou a sa candidatura.
Respecto dos licitadores excludos do procedemento de adxudicacin, tamn de forma
resumida, as razns polas cales non se admitiu a sa oferta.
En todo caso, o nome do adxudicatario, as caractersticas e vantaxes da proposicin do
adxudicatario determinantes de que fose seleccionada a oferta deste con preferencia s
que presentasen os restantes licitadores cuxas ofertas fosen admitidas.
Na notificacin e no perfil do contratante indicarase o prazo en que debe procederse
formalizacin.

21

CLUSULA DCIMO SEXTA. Formalizacin do contrato


A formalizacin do contrato en documento administrativo farase dentro dos QUINCE DAS
hbiles seguintes data da notificacin da adxudicacin; o dito documento constituir ttulo suficiente
para acceder a calquera rexistro pblico.
O contratista poder solicitar que o contrato se eleve a escritura pblica e os correspondentes
gastos corrern pola sa conta.
CLUSULA DCIMO STIMA. Dereitos e obrigas do adxudicatario
Ademais das obrigas xerais derivadas do rxime xurdico deste contrato, son obrigas especficas
do contratista as seguintes:
A) Aboamentos ao contratista.
A expedicin das certificacins da obra executada realizarase nos prazos que sinale o director
da obra. A obra certificada valorarase de acordo cos prezos do proxecto tcnico. As certificacins tern
sempre carcter provisional e quedarn suxeitas medicin e certificacin que se poida facer na
liquidacin final; non suporn, polo tanto, nin aprobacin nin recepcin das obras que comprendan.
O contratista poder desenvolver os traballos con maior celeridade que a necesaria para
executar as obras no prazo contractual, salvo que a xuzo da direccin das obras existisen razns para
consideralo inconveniente.
Poderanse verificar aboamentos conta, logo da peticin escrita do contratista, por provisin
de materiais, instalacins e equipamentos adscritos obra, na forma e coas garantas que, para tal
efecto, determinan o artigo 232 do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico, aprobado
polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e os artigos 155 a 157 do RXLCAP.
B) Obrigas do contratista.
Ademais das obrigas xerais derivadas do rxime xurdico deste contrato, son obrigas especficas
do contratista as seguintes:
Obrigas laborais e sociais. O contratista est obrigado ao cumprimento das disposicins
vixentes en materia laboral, de seguridade social e de prevencin de riscos laborais.
O contratista est obrigado a dedicar ou adscribir execucin do contrato os medios
persoais ou materiais suficientes para iso (artigo 64.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector
pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro).
O contratista est obrigado ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 227 do texto
refundido da Lei de contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14

22

de novembro, para os supostos de subcontratacin.


Sinalizacin das obras. O contratista est obrigado a instalar sa custa as sinalizacins
precisas para indicar o acceso obra, a circulacin na zona que ocupan os traballos e os puntos de
posible perigo debidos marcha daqueles, tanto na devandita zona coma nos seus lindeiros e
inmediacins.
O contratista deber cumprir as previsins recollidas no Plan de seguridade e sade no
traballo.
Gastos esixibles ao contratista. Corrern pola conta do contratista os gastos e impostos
do anuncio ou anuncios de adxudicacin, ata o lmite mximo de 300 euros, da formalizacin do
contrato, as como calquera outros que resulten de aplicacin, segundo as disposicins vixentes, na
forma e conta que estas sinalen.
En caso de que o esixa algunha das administracins que financia a obra, o contratista
instalar sa custa letreiros de identificacin da obra, coas caractersticas que se establezan.
As mesmo, segundo o establecido na Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa
pola Prestacin de Servicios Facultativos que se presten nas obras municipais, o
contratista deber facerse cargo das cotas tributarias da taxa, que ser o resultado de
aplicar sobre a base impoible, anteriormente definida, os seguintes tipos de gravame:
- Cando o feito impoible consista na comprobacin de replanteo, direccin,
inspeccin e liquidacin das obras, o tipo de gravame a aplicara ser: 4%.
Cando o feito impoible consista na coordinacin de seguridade e sade durante a
execucin da obra, o tipo de gravame a aplicar ser: 1%.

CLUSULA DCIMO OITAVA. Plan de seguridade e sade no traballo


Unha vez formalizado o contrato, o adxudicatario elaborar un Plan de seguridade e sade no
traballo da obra, axustado ao estudo de seguridade e sade do proxecto, no que se analicen, estuden,
desenvolvan e complementen as previsins contidas nestes.
No devandito plan incluiranse, de ser o caso, as propostas de medidas alternativas de
prevencin que o contratista propoa, coa correspondente xustificacin tcnica, que non podern
supoer unha diminucin do nivel de proteccin previsto no estudo.
O Plan ser aprobado polo Concello antes do inicio da obra, logo do informe do coordinador en
materia de seguridade e sade ou da direccin facultativa da obra, se non for preceptivo designar un
coordinador, e comunicarselle autoridade laboral. Unha vez realizado este trmite, procederase
acta de implantacin e ao inicio da obra [artigo 7.2 do Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo
que se establecen as disposicins mnimas de seguridade e sade nas obras de construcin].

23

CLUSULA DCIMO NOVENA. Revisin de prezos


NON PROCEDE a revisin de prezos.
CLUSULA VIXSIMA. Recepcin e prazo de garanta
recepcin das obras, no momento da sa terminacin, concorrer o responsable do contrato,
se houbese un nomeado, ou un facultativo designado pola Administracin representante desta, o
facultativo encargado da direccin das obras e o contratista asistido, se o considera oportuno, polo seu
facultativo.
Dentro do prazo de tres meses contados a partir da recepcin, o rgano de contratacin deber
aprobar a certificacin final das obras executadas, que lle ser aboada ao contratista conta da
liquidacin do contrato.
Se se atopan as obras en bo estado e de acordo coas prescricins previstas, o funcionario
tcnico designado pola Administracin contratante e representante desta daraas por recibidas,
redactarase a correspondente acta e comezar entn o prazo de garanta.
Cando as obras non se encontren en estado de ser recibidas, farase constar as na acta e o seu
director sinalar os defectos observados, detallar as instrucins precisas e fixar un prazo para
remediar aqueles. Transcorrido o dito prazo, de o contratista non o ter efectuado, poder concedrselle
outro novo prazo improrrogable ou declararse resolto o contrato.
Establcese un prazo de garanta de UN ANO contado desde a data de recepcin das obras.
Dentro do prazo de quince das anteriores ao cumprimento do prazo de garanta, o director
facultativo da obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactar un informe sobre o estado das
obras. Se este for favorable, o contratista quedar relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto
no artigo seguinte, polo que se proceder devolucin ou cancelacin da garanta, liquidacin do
contrato e, se o caso, ao pagamento das obrigas pendentes, que se deber efectuar no prazo de
sesenta das. No caso de que o informe non sexa favorable e os defectos observados se deban a
deficiencias na execucin da obra e non ao uso do construdo, durante o prazo de garanta, o director
facultativo proceder a ditar as oportunas instrucins ao contratista para a debida reparacin do
construdo, e concederalle un prazo para isto durante o cal continuar encargado da conservacin das
obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacin do prazo de garanta.
Se a obra se arruna con posterioridade expiracin do prazo de garanta por vicios ocultos da
construcin, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, este responder dos danos e
perdas que se manifesten durante un prazo de quince anos contados desde a recepcin.
CLUSULA VIXSIMO PRIMEIRA.

Execucin do contrato

A execucin do contrato de obras comezar coa segunda acta de comprobacin da implantacin


e inicio das obras. Para tales efectos, dentro do prazo que se consigne no contrato, que non poder ser

24

superior a un mes desde a data da sa formalizacin, salvo en casos excepcionais xustificados, o


servizo da Administracin encargada das obras proceder, en presenza do contratista, a realizar a
comprobacin da implantacin feita con ocasin da aprobacin do proxecto de obras; esta segunda
acta do resultado redactarase e ser asinada por ambas as partes interesadas. Remitirselle un
exemplar dela ao rgano que asinou o contrato.
As obras executaranse con estrita suxeicin s estipulacins contidas neste prego de clusulas
administrativas particulares, ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme s instrucins que
en interpretacin tcnica deste lle dea(n) ao contratista o director facultativo das obras [e, de ser o
caso, o responsable do contrato] nos mbitos da sa respectiva competencia.
O contratista est obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizacin
deste, as como dos prazos parciais sinalados para a sa execucin sucesiva.
A constitucin en mora do contratista non precisar intimacin previa por parte da
Administracin.
CLUSULA VIXSIMO SEGUNDA. Penalidades por incumprimento
Cando o contratista, por causas imputables a el, incorra en demora respecto ao cumprimento
do prazo total, a Administracin poder optar indistintamente pola resolucin do contrato ou pola
imposicin das penalidades diarias na proporcin prevista no artigo 212.4 do TRLCSP: de 0,20 euros
por cada 1.000 euros do prezo do contrato.
Cada vez que as penalidades por demora alcancen un mltiplo do 5% do prezo do contrato, o
rgano de contratacin estar facultado para proceder resolucin deste ou acordar a continuidade da
sa execucin con imposicin de novas penalidades.
Cando o contratista, por causas imputables a el, incumpra a execucin parcial das
prestacins definidas no contrato, a Administracin poder optar, indistintamente, pola sa resolucin
ou pola imposicin das penalidades establecidas anteriormente.
Cando o contratista incumpra a adscricin execucin do contrato de medios persoais ou
materiais suficientes para iso, impoeranse as penalidades establecidas na lexislacin.
As penalidades impoeranse por acordo do rgano de contratacin, adoptado por proposta do
responsable do contrato, se houber un designado, que ser inmediatamente executivo, e faranse
efectivas mediante a deducin das cantidades que, en concepto de pagamento total ou parcial, se lle
deban aboar ao contratista ou sobre a garanta que, de ser o caso, se constituse, cando non poidan
deducirse das mencionadas certificacins.
CLUSULA VIXSIMO TERCEIRA. Resolucin do contrato
A resolucin do contrato producirase nos supostos que se sinalan neste prego e nos fixados nos

25

artigos 223 e 237 do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e ser acordada polo rgano de contratacin, de oficio ou por
instancia do contratista.
Cando o contrato sexa resolto por culpa do contratista, incautaranse da garanta definitiva, sen
prexuzo da indemnizacin polos danos e perdas orixinados Administracin no que excedan do
importe da garanta.
CLUSULA VIXSIMO CUARTA Rxime xurdico do contrato
Este contrato ten carcter administrativo e a sa preparacin, adxudicacin, efectos e extincin
rexeranse polo establecido neste prego; para o non previsto nel, sern de aplicacin o texto refundido
da Lei de contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro; o Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector pblico, e o Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo
que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracins pblicas, en todo o que
non se opoa Lei 30/2007 de Contratos do Sector Pblico e estea vixente tras a entrada en vigor do
Real decreto 817/2009. De maneira supletoria, aplicaranse as demais normas de dereito administrativo
e, na falta delas, as normas de dereito privado.
A orde xurisdicional contencioso-administrativa ser a competente para resolver as
controversias que xurdan entre as partes deste contrato, de conformidade co disposto no artigo 21.1
do texto refundido da Lei de contratos do sector pblico, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011,
do 14 de novembro.- Ribadumia, 7 de xullo de 2015.- O Alcalde: Asdo.: David. J. Castro Mougn

5.- EXPTE. MODIFICACIN DE CRDITOS 1/2015


Dase conta do expediente que se ven tramitando para adoptar acordo de modificacin de
crditos includos no Presuposto de 2015, con cargo a baixas na Partida Orzamentaria inicialmente
que se indica.Dase conta de que tomada posesin a nova Corporacin detectouse unhas necesidades
urxentes s que hai que facer fronte e para as que non existe consignacin no orzamento
aprobado e por tanto procede aprobar o expediente de modificacin de crditos (suplemento de
crditos e crditos extraaordinarios) correspondente.
As partidas que se pretenden incrementar son as correspondentes
de mellora en
saneamento (para instalacin de bombeo en Portars); para melora en parques infants e para
adquisicin de contedores (xa comprometida polo anterior equipo de goberno) e indcase que o

26

expediente se financiara con cargo partida do presuposto de apertura de nova ra


A Sra. Pea Muiz d que est a favor das partidas que se incrementan e se dota, pero non
est de acordo con que se financie con cargo partida prevista inicialmente de Apertura de nova
ra, xa que esta unha obra tamn moi necesaria.- Que o propio Sr. Oubia Lago a solicitou; que
para a apertura da mesma xa se fixeron os trmites administrativos, e que hai que terminar de
negociar cos vecios o pago das indemnizacins e logo para o ano executarse a obra.- Que esta
partida era para iniciar eses trmites de pago de indemnizacins.Que se podera financiar o presente expediente de modificacin con cargo supervit
existente e non con cargo a dita partida.- Que por tal motivo se van a abster: non polas partidas
que se incrementan, senon pola financiacin do expediente.
O Sr. Alcalde d que a apertura da nova ra anda merece un estudio mis en profundidade;
que non teen anda coecemento das negociacins; que primeiro hai que negociar con tdolos
interesados.Que cando tean estudiado o importe real do supervit utilizarse para arranxar as moitas
deficiencias que vanse detectando en numerosas obras e servicios, e que a obra de nova ra,
cando est mas estudiado incluirse nuns prximos orzamentos.
Que non hai proxecto da obra, nin saben das negociacins e non queren incurrir nas
deficiencias que eles incurriron.- Que non momento de facelo en tanto non se trate cos vecios.
O Sr. Oubia Lago d que parece que agora os representantes do P.P. teen moito apuro
para abrir a ra e tiveron moitos anos para facelo; que non hai sinaturas de cesins nin de acordos
cos vecios; que hai que negociar e chegar a un acordo e se estudiar ben e logo se far cando
haxa partida suficiente.
A Sra. Pea Muiz di que se se quere facer hai tempo suficiente; e solicita que se deixe a
partida consignada nos orzamentos e se continen os trmites administrativos.
Visto que emitronse informes de Secretara-Intervencin establecidos e que informouse
pola Comisin Informativa de Contas e Facenda con data 9 de xullo, o Pleno Municipal por maiora
de sete votos a favor e cinco abstencins (P.P.), acorda:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificacin de crditos n 1/2015, de
suplemento de crditos e crditos extraoridnarios financiado con cargo baixa noutra partida
(153.609.00), de acordo co seguinte resumo por captulos:
Presupuesto de Gastos
CAPTULO

27

DESCRIPCIN

CONSIGNACIN
antes da tramitacin

CONSIGNACIN
DEFINITIVA

do expediente 1/15
6

Investimentos reais

406.637,76

406.637,76

SEGUNDO. Expoer este expediente pblico mediante anuncio no Boletn Oficial da


Provincia de Pontevedra, por espacio de quince das, durante os cales os interesado podern
examinalo e presentar reclamacins ante o Pleno.- O expediente considerarse definitivamente
aprobado se durante o citado prazo non se tiveran presentado reclamacins; no caso contrario o
Pleno dispor dun prazo dun mes para resolvelas.

6.- CONCESIN DE SUBVENCINS A ENTIDADES E CLUBS.


Dase conta de que, publicada con data 29/01/15 a convocatoria de axudas a Asociacins
e Entidades sen nimo de lucro que desenvolven accins no Concello de Ribadumia e que,
rematado con data 30 de marzo o prazo de presentacin de solicitudes procede adoptar acordo
para a concesin das axudas solicitadas.
Toma a palabra o Sr. Alcalde para indicar que, polo momento e de xeito provisional, tense
previsto conceder o mesmo importe que o ano anterior s entidades e clubs que o teen
solicitado e antes de final de ano revisarse con mis detalle a documentacin e os posibles
cambios que se ten podido producir e se revisar os importes concedidos, garantindo, como
mnimo o que se outorga agora.A Sra. Martnez Troncoso da conta dos importes previstos inicialmente no presuposto, a
principios de ano, nas partidas de transferencias de cultura e deporte e das cantidades que
quedan sen gastar unha vez que tomou posesin este equipo de goberno.
Indica que segundo consta nos datos facilitados pola Tesourera municipal a 16 de xuo, a
situacin actual sera a seguinte:
Para cultura habera unha partida inicial de 30.000 euros (20.000 para asociacins
sen fins de lucro e 10.000 para a Asociacin Proescola de Msica.- data indicada a partida
conta con 25.250 (descontando a parte correspondente Asociacin Proescola de musica, co
que se contara cun importe de 15.250 euros para subvencionar as actividades das entidades
culturais.
Mantendo as axudas concedidas no ano anterior (mis a axuda que se propn para

28

a Festa do Polo) o importe proposto ascendera a 8.650 euros, co que quedara un remanente
de 6.600 e propnse revisar as axudas que se concedan agora e amplialas para as que
propoen mis actividades que o ano anterior, con cargo a este remanente.
En lo que respecta eido de deportes indica que a partida orzamentaria contaba
inicialmente con 29.000 euros (25.000 para subvencins a institucins sen nimo de lucro e
4.000 para transferencias Club Natico.- Indica que a data 16 de xuo a partida contaba cun
importe de 18.525 euros para transferencias a entidades e clubs
Coa proposta de conceder, de xeito provisional, as mesmas cantidades outorgadas no ano
anterior (e sen ter en conta a solicitude do Club de Padel que o ano anterior non presentou
solicitude) quedara un remanente de 1.925 euros, cos que se podera ampliar a achega os
clubs, polo seu ascenso.

O que se pretende coa concesin das axudas neste pleno, anda que posteriormente se
analicen con mis detalle e se poida ampliar a axuda a conceder a algunha delas que este ano
prevee realizar mis actividades que o ano anterior, que estas entidades conten coa
subvencin no momento de iniciar as sas actividades, sen ter que esperar a un pleno posterior,
e logo, antes de final de ano habera que valorar se, con cargo a estes remanentes, se podera
ampliar a subvencin a aquelas que presenten maior actividades, en vez de aforrar nestas
partidas como faca o goberno anterior.
A Sra. Rey Prez di que as bases actuais non son realistas e poden resultar que non sexan
xustas, pero co fin de non perxudicar s clubs e asociacins decidiuse darlles agora, de xeito
provisional, as mesmas cantidades que o ano pasado e queda pendente de facer unha anlises
mis profunda ms vindeiras semanas e, se procede, nalgn caso se podera revisar a axuda
que agora se concede.
O Sr. Alcalde di que a urxencia de axudar as distintas entidades polo que se adopta esta
decisin.- Lembralle s concelleiros do Partido Popular que estas axudas xa se teran que haber
outorgado nos meses de abril ou maio.- Que agora se considera conveniente outorgar as axudas
e logo se profundizar; que hai que valorar e agradecer a labor importante que veen realizando
as entidades, asociacins e clubs a prol da cultura e do deporte.
Toma a palabra a Sra. Pea Muiz para dicir que este reparto non real nin xusto; que xa o
indicaron na Comisin Informativa; solicita que se lles entregue a documentacin con tempo
suficiente porque se lles convocou para o pleno o martes, pero a documentacin non lles
chegou ata o mrcores.- Que se lles pasou un resumo coas cantidades dicindo que van a se-las
mesmas que o ano anterior.
Que entende que non houbo estudio das actividades que van a levar a cabo as asociacins,
xa que algunha presenta na memoria mis actividades que o ano anterior e non se tivo en
conta.- D que hai unhas bases que quizis non sexan as ideais, pero que nunca van a selo, xa
que as actividades e caractersticas das entidades son moi distintas e sempre pode solicitar

29

axuda algunha nova, con caractersticas e actividades novas.- D que cando gobernaba o Partdo
Popular e I.R. estaba na oposicin se consesuaban as axudas a outorgar e coas bases actuais,
cando o PSOE e BNG estaba na oposicin, se aceptaban as suxerencias que estes presentaban.
Engade que certo que un traballo moi laborioso, pero hai que facelo; remata dicindo
que, en resumo, non se valoraron as actividades a realizar polas asociacins; d que as bases
conteen uns criterios obxectivos que hai que ter en conta; que ntase unha falta de
coherencia ou deixadez do equipo de goberno formular a proposta que somete
consideracin do pleno; solicita que se estudie a documentacin aportada polas asociacins;
que o equipo de goberno debera ter traballado e traer unha proposta ben feita e non un corta
e pega do ano anterior.
O Sr. Alcalde contesta que a Sra Pea Muiz recoece que se lle estn outorgando as
mesmas axudas que o ano anterior; que trtase de criticar por criticas; que se aproban agora
para axudar s entidades deportivas e para non aplazalo mis tempo (xa que o equipo de
goberno anterior non as aprobou cando deba).
Respecto valoracin indica que o propio tcnico comentou que os criterios non son
obxectivos; que duda que as axudas concedidas non anos anteriores se rexeran polas bases xa
que non consta valoracin ou puntuacin acadada polas entidades e clubs nos anos anteriores.D que o equipo de goberno est sensibilizado coas entidades e clubs e se lles vai a axudar
e pide que a oposicin sexa mis coherente.
A Sra. Rey Prez d que parece que queren dar a entender que as axudas van a se-las
mesmas que o ano pasado e quere volver a aclarar que esta unha primera concesin, xa que
s tiveron menos dun mes, e o anterior equipo tivo dende o 30 de marzo ata o 12 de xuo e
non as aprobou.- Por iso recalca que agora se outorgan as mesmas axudas que o ano pasado, e
que hai algunhas entidades que presentan diferencias respecto do ano anterior (mis
actividades ou mis participantes) e a partires de agora se far unha valoracin aparte e
outogarase a axuda a maiores que corresponda.- Indica que as bases recollen aspectos como o
nmero de participantes (valorable de 0 a 10 puntos) e que non igual o nmero de
participantes para un club que para outro tipo de asociacin, por exemplo.
Remata dicindo que a ditas entidades se lles axudar non s con subvencins senon tamn
con informacin de doutras formas posibles.- Que se valorar a posible creacin dun Consello
Local de Deporte e Cultura no que se faga partcipe a representantes das asociacin e do que o
equipo de goberno e oposicin tamn formen parte.
O Sr. Oubia Lago d que nos expedientes das axudas concedidas coas actuais bases, nos
anos 2012 a 2014 non hai puntuacin; d que o equipo de goberno anterior non foi capaz de
puntuar s documentacin presentada polas asociacins e que o tcnico tamn indicou que non
era capaz de realizar valoracin.- Que no ano 2011 se deron axudas a 24 entidades e no ano

30

2014 s a 18; que o P.P. sempre dixo que se daban as axudas en base ano anterior.- Indica
que agora se far un estudio mis exahustivo e as que se considere necesario porque haxa mis
actividades ou haxan cambiado as circunstancias se incrementar.- Lembra que o Partido
Popular tampouco presenta ningunha proposta.A Sra. Pea Muiz lembra que o Sr. Oubia aprobou as bases e iso quere decir que non o
facan tan mal.- D que s se pode valorar segundo as bases, an que tean criterios subxectivos.D que as cantidades de 2014 non son as mesmas que no ano 2013 e 2012.- Que se
outorgaban en funcins das actividades que presentaban na memoria e nmero de
participantes.- Que se pode comprobar nas actas.Aclara que o prazo de presentacin finalizou en marzo, pero logo hai que dar un prazo
para subsanar deficiencias e se lles notificou, e no pleno do mes de maio a corporacin estaba
en funcins e consideraban que non deban levalo e a este respecto lembra que o Sr. Oubia
estaba na oposicin e nunca reclamou a urxencia ou solicitou que se trouxera a pleno.
O Sr. Serantes Alvarez felicita Sra. Rey Prez polo discurso, pero non entende que digan
que queren axudar s clubs, pero non valoran as circunstancias do ano 2015 e como tal lles dan
menos axuda; que o xusto e real que se atenderan as circunstancias das actividades deste
ano (que por exemplo a ANPA este ano conta con case 200 socios e moitas mis actividades e
non xusto que se lles de o mesmo).- Que a proposta definitiva se fae hoxe aqu, xa que eles
pediron que se fixera outra comisin informativa para concretar as propostas e non o aceptaron,
e que tal a incoherencia que o Sr. Alcalde na Comisin dixo que se propora conceder unha
axuda Club de padel e agora se d que queda pendente ata a revisin.
Remata decindo que o colmo da improvisacin; que realmente se fixo unha copia do ano
anterior, pero que haba que valorar as actividades a realizar para poder axudar s asociacins e
que se lles perxudica porque non se ten en conta.A Sra. Rey Prez insiste en que parece que non escoitou o que dixo que as subvencins
que se lle van a dar unha axuda parcial e outra parte hai que estudiar as actividades que faen
a maiores do ano pasado, para axudar e non retrasalo mis e antes de final de ano concretar o
resto.
O Sr. Alcalde pregunta que cal criterio do P.P.; que a conta da partida moi pobre e iso o
fixeron eles; a partida a que hai e hai que repartila o mellos que se poida.- Que se se leva a
este pleno para axudar s clubs econmicamente; que lles preocupa que nun mes se tomen
estas decisins tan importantes e hai que ter sensatez, tratando de non aprobar esta sen
perxudicar s asociacins.- D que lle parece ben que o P.P. faga poltica pero non que utilicen
as asociacins e clubs para facela
O Sr. Serantes Alvarez d que espera que se tomen decisins e que se tome con mis
acertos.-

31

A Sra. Pea manifesta que ata agora o novo equipo de goberno s tomou decisins para
fixar as adicacins exclusivas, o que o Sr. Alcalde contesta que unha exclusiva e outra parcial e
que son os mis baixos da comarca.
A Sra. Martnez Troncoso d que o anterior equipo de goberno quizis deixara remantentes
nestas partidas, se haba 20.000 euros e so gastaron 15.000.- Que despois volverse a analizar
e ampliar as axudas que agora se conceden nos casos en que haxan cambiado as actividades ou
as circunstancias.
Rematadas as intervencins o Pleno Municipal, por maiora de sete votos a favor, e cinco
abstencins (P.P), acorda conceder, de xeito provisional, subvencins s Asociacins e
entidades que se indican a continuacin, polo importe que as mesmo se resea, e acordando a
revisin das cantidades que se outorgan, antes de finalizar o ano para aquelas asociacins que
presentan mis actividades que o ano anterior e para os clubs deportivos:
Subvencins no Eido do DEPORTE:
- CLUB RIBADUMIA TENIS DE MESA
- CLUB DEPORTIVO RIBADUMIA DE FTBOL
* Escola Deportiva
- UMIA F. C.

600
4.000
4.000
3.000

* Escola Deportiva

5.000

Subvencins no Eido da CULTURA, EDUCACIN E PROMOCIN ECONMICA:


AGRUPACIN MSICO CULTURAL DE RIBADUMIA
ASOCIACIN CULTURAL ALECRN

500

ASOCIACIN CULTURAL COSTUMES E TROULA DE RIBADUMIA

900

ASOCIACIN TRASNOS DO SALNS

350

ASOCIACIN GASTRONMICA E CULTURAL FESTA DO POLO

1.000

ASOCIACIN DE VECIOS SAN ANDRS DE BARRANTES

1.000

ASOCIACIN CULTURAL HERMINIO BARREIRO DE RIBADUMIA

1.000

ASOCIACIN PE DE CUBA

32

1.000

500

BANDA DE MSICA MUNICIPAL DE RIBADUMIA

800

Subvencins no eido de ACCIN SOCIAL:


Agrupacin de Voluntarios de PROTECCIN CIVIL
2.000
Outras subvencins concedidas: Actividades complementarias:
ANPA DO CPI JULIA BECERRA MALVAR
ASOCIACIN PROFESIONAL DE COMERCIANTES DE RIBADUMIA

600
1.000

7.- ROGOS E PREGUNTAS.A Sra. Pea Muiz roga que cando se convoquen as sesins se remita toda a
documentacin con mis antelacins, xa que nesta sesin convocouse co tempo regulamentario,
pero algunha da documentacin remitiuse cun da de antelacin.
Tamn indica que anda existe algunha documentacin electoral colgada dos bculos e
farolas e solicita s concelleiros de medio ambiente e de obras que a retiren.
A continuacin pregunta en qu fase se atopa unha obra que estaba pendente de
adxudicacin, a realizar con cargo G.D.R., de recuperacin paisaxstica no entorno dos ros Umia
e Armenteira, dndose conta de que a mesma adxudicouse recentemente.
A Sra. Pea Muiz solicita que se aclare o acordo do tripartito que, parece ser, establece
que, en funcin da situacin econmica do Concello, o concelleiro do PSOE podera ter tamn
unha adicacin exclusiva.- O Sr. Alcalde contesta que non cabe aclaracin algunha.Toma a palabra o Sr. Gonzlez Lede para facer un comentario de que, nestes das, houbo
unha tala de rbores no Pazo do Monte, e que realizouse visitas de inspeccin e resulta que se
est talando case 95% da superficie; que, efectivamente, a tala estaba autorizada e contaba con
tdolos permisos de Medio Ambiente e de Augas de Galicia.- Que unha pena xa que ese bosque
estaba catalogado como de alto valor ecolxico, e tia mis valor forestal que o Parque de Illas
Atlnticas o de Illa de Arousa.- Que os propietarios puideron facer os traballos porque nunca se
fixeron caso das propostas de adopcin de medidas de proteccin da parcela; que o P.P. lles debe

33

parecer de pouco valor e lamenta que nunca se lles dera unha mnima proteccin nin sequera a
nivel local.
Quere deixar constancia do seu lamento por non protexelo antes e tentar que non volva a
ocurrir e protexer espacios naturais.
E non habendo mis asuntos que tratar, se levanta a sesin, sendo as vintedas horas e
cuarenta e cinco minutos, de todo o cal eu, como Secretaria, dou fe.-

34