Está en la página 1de 34

ACTA DA SESIÓN

EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO

MUNICIPAL CON DATA

14 DE XULLO DE 2015

No Salón de sesión da Casa Consistorial de Ribadumia, sendo as vinteunha horas do día catorce de xullo de dous mil quince, ó obxecto de celebrar a sesión extraordinaria, previamente convocada na forma regulamentaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. David J. Castro Mougán, reúnense os sres. concelleiros: Dª Mª del Mar Rey Pérez; D. Enrique J. Oubiña Lago; D. José Ramón González Lede; Dª Mª do Pilar Martínez Troncoso; Dª Mª del Mar Moimenta Otero; D. Juan Carlos Esperón Prado; Dª Mª Salomé Peña Muñiz; D. Luis Serantes Alvarez; Dª Susana Fandiño Vázquez; D. Antonio Roma Arcos; e Dª Mª Dolores Esperón Feijoo.

Non asisten: D. Rafael Louzán Abal.

Actúa como Secretaria da Corporación Dª Mª Dolores Franco Mateo

O Sr. Alcalde-Presidente declara aberta a sesión, pasándose a considerar os asuntos incluídos na orde do día.

1º.- ACTA ANTERIOR.-

Dase conta á Corporación da acta da sesión anterior, correspondente á de organización, celebrada con data 22 de xuño de 2015

Pola Alcaldía-Presidencia se pregunta ós Sres. Concelleiros se teñen algunha obxección que facer á mesma, e a Sra. Peña Muñiz indica que no punto das Comisións Informativas o sentido do voto do Partido Popular foi en contra e indica algún erro de transcripción na acta.

Realizada as rectificacións sinaladas, a acta é aprobada asistentes.

por unanimidade dos Sres.

2.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓN INFORMATIVAS.

Neste punto da orde do día dase conta do escrito presentado por cada un dos grupos políticos, polos que se designa ós representantes de cada grupo político que formará parte de cada unha das comisións informativas, segundo o acordo adoptado con data 22 de xuño de 2014, quedando constituidas as Comisións da seguinte forma:

Comisión RÉXIMEN INTERNO

INFORMATIVA

DE

CONTAS, ECONOMÍA, FACENDA, PERSOAL E

D. David J. Castro Mougán

Dª Mª do Pilar Martínez Troncoso Dª Mª Salomé Peña Muñiz

D. Luis Serantes Alvarez

Dª Susana Fandiño Vázquez

D.

José Ramón González Lede

D.

J. Enrique Oubiña Lago

Comisión

INFORMATIVA

DE CULTURA

E EDUCACIÓN:

D. David J. Castro Mougán

Dª Mª del Mar Rey Pérez

Dª Mª Salomé Peña Muñiz Dª Susana Fandiño Vázquez

D.

Luis Serantes Alvarez

D.

José Ramón González Lede

D.

J. Enrique Oubiña Lago

Comisión

INFORMATIVA DE DEPORTE

E XUVENTUDE:

D.

David J. Castro Mougán

D.

Juan Carlos Esperón Prado

Dª Mª Dolores Esperón Feijoo

D.

Antonio Roma Arcos

D.

Luis Serantes Alvarez

D.

José Ramón González Lede

D.

Enrique J. Oubiña Lago

Comisión

INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS E URBANISMO:

D. David J. Castro Mougán

Dª Mª do Pilar Martínez Troncoso Dª Mª Salomé Peña Muñiz

D.

Antonio Roma Arcos

D.

Luis Serantes Alvarez

D.

José Ramón González Lede

D.

Enrique J. Oubiña Lago

Comisión

INFORMATIVA DE PARQUES, LIMPEZA E MEDIO AMBIENTE:

D.

David J. Castro Mougán

D.

Mª del Mar Moimenta Otero

Dª Mª Salomé Peña Muñiz

 

D.

Antonio Roma Arcos

Dª Mª Dolores Esperón Feijoo

 

D.

José Ramón González Lede

D.

Enrique J. Oubiña Lago

Comisión

INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN E ORIENTACIÓN VECIÑAL ,

EVENTOS

E PROTECCIÓN CIVIL

- D. David J. Castro Mougán

Dª Mª del Mar Moimenta Otero Dª Mª Dolores Esperón Feijoo

D. Antonio Roma Arcos

Dª Susana Fandiño Vázquez

D.

José Ramón González Lede

D.

Enrique J. Oubiña Lago

Comisión INFORMATIVA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA: Agricultura, industria, comercio, emprego e turismo:

D. David J. Castro Mougán

Dª Mª do Pilar Martínez Troncoso Dª Mª Salomé Peña Muñiz

D.

Antonio Roma Arcos

D.

Luis Serantes Alvarez

D.

José Ramón González Lede

D.

Enrique J. Oubiña Lago

Comisión

INFORMATIVA

DE

SERVICIOS SOCIAIS,

TERCEIRA

IDADE

E

SANIDADE:

-

DE SERVICIOS SOCIAIS, TERCEIRA IDADE E SANIDADE: - D. David J. Castro Mougan Dª Mª del

D. David J. Castro Mougan Dª Mª del Mar Rey Pérez

Dª Mª Salomé Peña Muñiz Dª Susana Fandiño Vázquez

Dª Mª Dolores Esperón Feijoo

D. José Ramón González Lede

D. Enrique J. Oubiña Lago

3º.- ADXUDICACIÓN DA OBRA

DE “REFORMA DE EDIFICIO PARA XIMNASIO E

DE SERVICIOS ESCOLARES “.

Dase conta á Corporación do expediente tramitado para realización da obra de “Reforma de edificio para ximnasio e servicios escolares”, mediante procedemento aberto, trámite de urxencia, indicando que procede realizar o requerimento de documentación á empresa que presentou a oferta máis ventaxosa para proceder á adxudicación da obra, resultando ser a empresa C.P.A. (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.)

Toma a palabra a Sra. Peña Muñiz para manifestar que van a votar a favor que foi unha obra que propuxo o P.P. cando estaban no goberno porque a consideraban prioritaria, dadas as necesidades de espacio que había no centro e que se vai levar a cabo o ximnasio, ampliación do comedor, aula para o plan madruga e outros usos.- Que esta obra complementa outras obras tamén prioritarias que se están a facer coma a reforma eléctrica e da calefacción, pintado, etc.-

Engade que cando se fixo o proxecto se lle pasou á comunidade educativa e a directora do xolexio falou de ampliar o almacén e se quedou en amplialo collendo unha parte ós vestiarios e solicita que se manteña o acordado e se leve a cabo, e que se lle dea a máxima celeridade posible á execución da obra para que podan contar co comedor a primeiros de curso.

O Sr. Alcalde manifesta que lamenta que cando decidiuse facer esta obra, que non se estudiara con máis profundidade o proxecto, que as cousas non se deben facer a correr e este foi sacado en plena campaña electoral, e que estas obras faen falta, pero todo é puntualizable; que non é certo que se lle dera opción á comunidade educativa de facer propostas antes de facer o proxecto para estudialo con profundidade

A Sra. Peña Muñiz contesta que dende o ano 2014 se estaba tramitando esta obra; que primeiro houbo que pedir autorización a educación, logo facer o proxecto (que non se fae en dous días) e que sí se lle deu conta á dirección do centro.- Que lembra que un dos membros do equipo actual do goberno, o Sr. Oubiña Lago, votou en contra da obra e lle alegra que agora rectifique; que é certo que todo é mellorable, pero era urxente facer xa o comedor e o ximnasio e sacala xa a licitación para que se puidera contar con ditos servicios en setembro.

Continúa a súa intervención o Sr. Alcalde dicindo que en materia educativa fae falla un proxecto máis ambicioso; que o centro necesita unha transformación ou reforma integral; que eles reuníronse coa directora do colexio e parece que non se plasmou no proxecto as inquietudes e necesidades da comunidade educativa.

Que en obras e asuntos tan importantes considera que é necesario que se involucren todas as partes e con este proxecto non se fixo e non recolle todas as carencias do colexio; que se están a coñecer as deficiencas e haberá que ir subsanándoas; que unha das prioridades do goberno é o colexio e seguirán traballando nese sentido, e por iso reuníronse coa dirección.

en todos estes

anos para poder face-las.- Que durante este tempo non se fixo un estudio serio do crecemento poboacional e non se realizou previsión de aumento de aulas.- Que van tratar de acadar que se faga unha reforma integral do centro que lle fae falta.

Lembra que houbo moitas ocasións e existiu posibilidade de financiación

A Sra. Peña Muñiz dí que é certo que precisa unha reforma integral e parte se fixo en

engade que

ademáis quedou xa feito un proxecto básico que inclúe unha reforma moito máis profunda (cambio

de portas, ventás, pintado

que a úlitma liquidación arroxa un remanente dispoñible de 1.000.000 de euros e que só hai que aprobar un expediente de modificación de crédito para poder facer a obra.- Que o que fae falta é vontade política de facelo.

e unha urbanización exterior, que ascende a uns 400.000 euros e

fases: cambio dalgunhas ventás, instalación eléctrica, instalación de calefacción

;

)

Toma a palabra a Sra. Rey Pérez para decir que as deficiencias do centro xa existían e se tiña o superávit e as obras non se incluiron no presuposto este ano é porque non se tiña previsto facer estas obras.- Que lle parece irresponsable que eles deixaran agotada a partida existente este ano para instalacións educativas (e deportivas) porque se adicou ese diñeiro ó ximnasio e agora dí que fagan un expediente de modificación porque eles non o incluiron nos presupostos.

O Sr. Oubiña Lago dí que non é certo que el votara en contra da obra, que votou en contra

do prego de clausulas para contratala; aclara que a cesión que se acordou no ano 2014 solicitar a Consellería de Educación era para facer outro proxecto, que logo o P.P. votou abaixo.- Recalca que pensa que o proxecto non é o máis idóneo, pero o P.P. non lles deixou máis marxe de acción e

agora hai que seguir adiante coa adxudicación senon incluso podería terse que indemnizar ós licitadores.- Que agora hai un ximnasio, e pouco máis, que costa máis de 300.000 euros e non queda outro remedio que seguir adiante, e pretender forzarlles a aprobar un expediente de modificación do presuposto cando eles gastaron as partidas que había e non preveieron facer a reforma que agora dí.- Tamén pregunta se a Consellería tiña conta das deficiencias existentes e se ten pensado cumprir a súa palabra e facer as reformas que prometeu.

A Sra. Peña Muñiz dí que ela non minte; que sí votou en contra da obra; e que se dea

conta da acta na que se levou a cabo a aprobación do proxecto da obra e votou en contra (que el é quen non toma en serio as sesións).- Engade que o Sr. Oubiña se contradice: que dí que hai que resolver o problema e sen embargo votou en contra.- Respecto a que a partida existente estea agotada dí que neste mesmo pleno se vai aprobar un expediente de modificación para outros asuntos, con cargo a outra partida do presuposto e que igual se pode aprobar un expediente con cargo ó superávit de 1.000.000 de euros que existe, e que é real.

Aclara que, a primeiros de ano, cando se elabora un presuposto se fae en base a uns ingresos que se preven nese ano e que ó final do ano sae o superávit; e que algúnhas reparacións xa se fixeron con cargo ó presuposto deste ano.

O Sr. Alcalde di que hai un escrito presentado pola directora do Centro no que se indica

tódolos arranxos que hai que facer e se supón que isto xa existía e non se tivo en conta cando se fixo o presuposto; que é importante redactar ben o presuposto, que cubra as necesidades

existentes, e agora pretenden que fagan unha modificación.- Que non se arranxaron a tempo e logo a última hora fíxose un proxecto sen previsión.

Toma a palabra o Sr. Serantes Alvarez e destaca o comportamento da voceira do P.P. que tomou decisións fundamentais para a comunidade educativa (en especial para os nenos) Que non entende o nerviosismo do equipo de goberno hacia o grupo do P.P. a non ser que sexa porque leva socios que lle faen caen en incoherencias.- Que o socio de goberno Sr. Oubiña votou en contra e agora se demostra que é necesario. Que ese grupo tiña previsión e que as necesidades van xurdindo cando xurden, xa que ata este ano non había problemas de espacio có comedor, e se hai diñeiro e proxecto xa redactado só falla vontade política para facer a reforma; que eles tiñan planificación e lles deixaron proxectos e finaciación para que a poidan facer e que o seu grupo estará ahí para apoiar estes proxectos

O Sr. Alcalde dí que este colexio crece por encima da media doutros da comarca e non se

fixo un estudio deste crecimiento poboacional e por iso hai esas deficiencias; que iso non é ter previsión.

O Sr. Oubiña Lago dí que cando se fixo o presuposto non se contaba co proxecto e por iso

non o incluiron, e esa é a forma de traballar do P.P., a improvisación.

Rematadas as intervencións, e visto que mediante acordo do Pleno de 7 de maio de 2015 aprobouse o expediente e os Pregos de Cláusulas Particulares e prescripcións técnicas para a adxudicación do contrato para a execución da obra de “Reforma de edificio de ximnasio e outros usos escolares”, mediante procedemento aberto, trámite de urxencia, e así mesmo procedeuse á aprobación do gasto que supón a adxudicación do mesmo.

Visto que no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, núm. 95, do 21 de maio de 2015, publicouse anuncio de licitación por prazo de trece días naturais, e no Perfil do contratante, a fin

de que os interesado presentaran as súas proposicións.

Visto que durante a licitación presentáronse as proposicións que constan no informe técnico emitido.

Visto que con data 10 de xuño constituise a mesa de contratación e procedeuse á apertura da documentación administrativa e dos sobres “B” que contiñan a documentación técnica de melloras complementarias e criterios cuxa ponderación depende dun xuízo de valor, e unha vez emitido informe técnico, con data 12 de xuño procedeuse á apertura dos sobres “C” que contiñan a proposta económica e outros criterios que dependen de erios cuxa ponderación depende dun xuízo de valor, co seguinte resultado:

 

EMPRESA

 

MELLORAS

Oferta económica

Reducción do prazo execución Sobre “C”

 

Sobre “B”

Sobre “C”

1

ACEVI S.L. - GPD, S.A. (UTE)

 

25.000,00 €

232.665,29

30

2

PROYECON GALICIA S.A.

 

13.771, 62 €

251.767,50

30

3

EXCAVACIONES

Y

OBRAS

MELCHOR

Non se presentan valoradas

240.570,55

15

S.L. (EXCOMEL)

4

Construcciones

y

Proyectos

Abilleira

50.360,00

250.542,00

45

S.L.) C.P.A.

5

RASALÉREZ S.L.

 

4.370,00

187.844,00

15

6

Hierros Bueno S.A.L

 

12.989,86

221.585,00

30

7

Vilamiño Construcciones

 

40.320,00

244.071,31

30

8

NORTEMAR S.L.

 

12.500,00

251.801,62

0

9

Solados y Obras REYSA S.L.

 

11.054,00

269.525,87

18

10

SERGONSA Servicios S.L.

 

33.899,93

241.143,00

45

11

MARCONSA

12.590,08

239.211,54

30

12

CONSTRUGANON S.L.

 

17.193,12

246.765,59

60

Visto que a mesa de contratación acordou que se procedese á valoración das propostas polo Técnico Municipal e polo Técnico da Deputación Provincial que formou parte da mesa de contratación, emitíndose dito informe con data 12 de xuño, e no que consta, entre outros extremos:

Que o presuposto de contrata para a licitación da obra é de

251.801,62 euros,

máis

52.878, 34 euros en concepto de IVE, o que representa un importe total: 304.679, 96 euros.

Que as empresas que presentaron ofertas son as indicadas anteriormente

Que para a valoración das ofertas tívose en conta a relación entre a oferta e o orzamento de contratata establecido no Prego de cláusulas adminsitrativas, do mesmo xeito se fixo coas melloras ofertadas e a mellora do prazo.- Que as puntuacións obtidas nestes apartados ponderáronse segundo o punto 1 da cláusula oitava do Pregro. Adxúntase a este informe cadro resumo das puntuacións obtidas.

Que tra-la valoración das ofertas económicas e as melloras ofertadas, propónse a adxudicación da obra a favor da empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L. (C.P.A.), xa que é a que obtén maior puntuación.

Visto que a mesa de contratación formulou proposta de adxudicación a favor de “CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L. (C.P.A)”; examinada a documentación que a acompaña, de acordo coa mesma e visto que o procedemento se desenvolveu conforme o disposto nos artigos 109, 110 e 138 e seguintes do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (en adiante TRLCSP), o Pleno Municipal, por UNANIMIDADE dos Sres. asistentes, acorda:

PRIMEIRO.- Clasificar

as propostas presentadas, atendendo á proposta da Mesa de

Contratación, de conformidade co seguinte orde decrecente, e segundo as propostas presentadas:

EMPRESA

Puntuación total Sumas sobres B e C

1

Construcciones y Proyectos Abilleira S.L.) C.P.A.

72,89

2

SERGONSA Servicios S.L.

59,49

3

Vilamiño Construcciones

57,45

 

CONSTRUGANON S.L.

48,65

 

ACEVI S.L. - GPD, S.A. (UTE)

45,81

 

Hierros Bueno S.A.L

37,35

 

RASALÉREZ S.L.

31,84

 

MARCONSA

31,44

 

PROYECON GALICIA S.A.

28,68

 

Solados y Obras REYSA S.L.

14,43

 

NORTEMAR S.L.

12,41

 

EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L. (EXCOMEL)

11,01

SEGUNDO.- Notificar e requerir a D. Pablo Pérez Rodríguez, en representación da empresa

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L. (C. P. A), licitador que presentou a oferta máis ventaxosa, para que presente no prazo de dez días a contar dende o seguinte a aquel no que houbera recibido o requerimento, a documentación xustificativa de atoparse ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e de ter constituído a fianza definitiva que sexa procedente.

TERCEIRO.-Realizados ditos trámites, e previo informe correspondente, facultar ó Sr. Alcalde

a realizar a adxudicación do contrato da obra de “REFORMA DE EDIFICIO

para que

proceda

PARA XIMNASIO E DE SERVICIOS ESCOLARES“ a favor de CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L. (C. P. A), polo importe de douscentos cincuenta mi l cincocentos cuarenta e dous euros (250.542, 00 €), máis 52.613,82 euros en concepto de IVE, o que representa un importe total de 303.155, 82 euros, debendo executar melloras por importe de 50.360,00 euros e executar a obra nun prazo de un mes e medio, segundo a oferta presentada,

facultándole tan ampliamente como sexa necesario para a total execución do presente acordo.

CUARTO.- Realizada a adxudicación se proceda a notificar ós licitadores que non resultaron adxudicatarios, ós efectos oportunos e a publicación da adxudicación e da formalización do contrato no Perfil do Contratante.

4. APROBACIÓN

PREGO

DE

CLÁUSULAS

ADMINISTRATIVAS

PARA

A

CONTRATACIÓN DA

OBRA DE

“DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó

PAVILLÓN DE RIBADUMIA”

Dase conta do prego de cláusulas administrativas redactado para a contratación da obra denominada “Dotación de servicios en edificio anexo ó Pavillón de Ribadumia”, incluída no Plan Provincial de Obras e Servicios de 2015 (de libre disposición) e concedida a axuda pola Xunta de Goberno da Deputación provincial con data 29 de maio de 2015.

Dase conta do contido dos pregos de cláusulas administrativas e técnicas para a contratación que se levará a cabo mediante procedemento aberto e trámite ordinario, indicando que a redacción e criterios de adxudicación é similar ó aprobado para a obra de reforma de ximnasio, aprobado en maio.

Toma a palabra a Sra. Peña Muñiz e indica que están a favor do prego xa que dende o goberno do P.P. levouse a cabo a redacción do proxecto e a solicitude de axuda; que é unha obra necesaria para mellorar o entorno deportivo no lugar de A Senra.

Dí que agradece que se deixe ós grupos da oposición participar na mesa de contratación e que se recollera ás suxerencias plantexadas na Comisión Informativa.

O Sr. Alcalde lamenta que o equipo de goberno anterior non tivera en conta á oposición para a contratación de obras e outros moitos temas e dí que este equipo de goberno vai a actuar con total transparencia.

Rematadas as intervencións o Pleno Municipal, por unanimidade dos Sres. asistentes,

acorda:

Primeiro.- Aproba-lo expediente de contratación para levar a cabo a execución da obra de

“Dotación de servicios en edificio anexo ó Pavillón de Ribadumia”, mediante procedemento

aberto, oferta económicamente máis ventaxosa, varios criterios e tramitación ordinaria.

Segundo.- Aproba-los

pregos de claúsulas adminsitrativas e técnicas para a

adxudicación de dito contrato de obra, co contido que se indica a continuación:

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

QUE REXERÁ A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO,

OFERTA ECONÓMICAMENTE

MÁIS VENTAXOSA, VARIOS CRITERIOS E TRAMITACIÓN ORDINARIO DA OBRA DENOMINADA DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA”

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación

O obxecto do contrato é a realización das obras de “DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA”, definido na memoria do proxecto técnico, cuxa codificación é CPV 45210000-2.

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras, tal e como establece

o artigo 6 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

A execución deberá axustarse o presente prego de Claúsulas Administrativas, ó proxecto técnico

redactado polo técnico municipal, cun orzamento que ascendería a 209.657,12 euros, IVE engadido.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de selección e adxudicación

A forma de adxudicación do contrato de obras de “DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO

ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA” será o procedemento aberto, tramitación ORDINARIA, en que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición e no que quedará excluída toda negociación dos termos do contrato, de acordo co artigo 157 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co artigo 150.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e coa cláusula décima deste prego.

CLÁUSULA TERCEIRA. Perfil do contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este concello conta co perfil do contratante, ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na seguinte páxina web: www.ribadumia.org.

CLÁUSULA CUARTA. Importe do contrato

Tipo de licitación: 173.270,35 euros

IVE:

36.386, 77 euros

Importe total:

209.657, 12 euros.

O importe aboarase con cargo á aplicación 342.633 do vixente orzamento municipal .

A financiación do mesmo realizaráse con cargo a subvención concedida pola Deputación

Provincial de Pontevedra con cargo ó Plan de Obras e Servicios 2015 (de libre disposición).

CLÁUSULA QUINTA. Duración do contrato

A duración do contrato de obras de DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó

PAVILLÓN DE RIBADUMIA” será de TRES meses.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación da aptitude para contratar

Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, que non estean incursas en prohibicións de contratar e que acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

1. A capacidade de obrar do empresario acreditarase:

a. Dos empresarios que sexan persoas xurídicas, mediante a escritura ou documento de

constitución, os estatutos ou o acto fundacional, en que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, se é o caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de

persoa xurídica de que se trate.

b. Dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión

Europea, pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que

se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

c. Os demais empresarios estranxeiros, co informe da misión diplomática permanente de

España no Estado correspondente ou da oficina consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio

da empresa.

2.

A proba, por parte dos empresarios, de non estaren incursos nalgunha das

prohibicións para contratar do artigo 60 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, poderá realizarse:

a. Mediante un testemuño xudicial ou unha certificación administrativa, segundo os casos. Cando o dito documento non poida ser expedido pola autoridade competente, poderá ser substituído por unha declaración responsable.

b. Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta posibilidade estea

prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén substituírse por unha declaración responsable, outorgada ante unha autoridade xudicial.

A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, segundo o nel reflectido e agás proba en contrario, as condicións de aptitude do empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e clasificación, así como a concorrencia ou non concorrencia das prohibicións de contratar que deban constar neste. A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas dunha comunidade autónoma acreditará idénticas circunstancias para os efectos da contratación con esta, cos restantes entes, organismos ou entidades do sector público dependentes dunha e outras. A proba do contido dos rexistros oficiais de licitadores e empresas clasificadas efectuarase mediante a certificación do órgano encargado deste, que poderá expedirse por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos.

3. A solvencia do empresario:

3.1. A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por un ou varios dos seguintes medios:

a) Declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, se é o caso, un xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais.

b) As contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda.

Os empresarios non obrigados a presentar as contas en rexistros oficiais poderán achegar, como medio

alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente legalizados.

c) Declaración sobre o volume global de negocios e, de ser o caso, sobre o volume de negocios

no ámbito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido como máximo aos tres últimos exercicios dispoñibles en función da data de creación ou de inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispoña das referencias do dito volume de negocios.

3.2. A solvencia técnica do empresario poderá ser acreditada por un ou varios dos medios seguintes:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de

boa execución para as obras máis importantes; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas cales se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo; de ser o caso, os ditos certificados seranlle

comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente.

b) Declaración en que se indiquen os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas na empresa, dos cales esta dispoña para a execución das obras, especialmente os responsables do control de calidade, acompañada dos documentos acreditativos correspondentes.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular,

do responsable ou responsables das obras.

d) Nos casos adecuados, indicación das medidas de xestión ambiental que o empresario poderá

aplicar ao executar o contrato.

e) Declaración sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e a importancia do seu

persoal directivo durante os tres últimos anos, xunto coa documentación xustificativa correspondente.

f) Declaración en que se indiquen a maquinaria, material e equipo técnico de que se disporá

para a execución das obras, á cal se xuntará a documentación acreditativa pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA. Presentación de proposicións e documentación administrativa

As ofertas presentaranse no Concello, na Avda de Ribadumia nº 3, en horario de atención ao público, no prazo de VINTESEIS DÍAS HÁBILES contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no perfil do contratante .

As proposicións poderán presentarse por correo, por telefax ou por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo en 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Cando se envíen as proposicións por correo, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de correos e anunciarlle ao órgano de contratación a remisión da oferta, o mesmo día, mediante un télex, fax ou telegrama que consigne o número de expediente, o título completo do obxecto do contrato e o nome do licitador.

A acreditación da recepción do dito télex, fax ou telegrama efectuarase mediante unha dilixencia expedida o mesmo día polo secretario municipal. Sen a concorrencia de ambos os requisitos, non se admitirá a proposición se o órgano de contratación a recibe despois da data en que termina o

prazo sinalado no anuncio de licitación. En todo caso, unha vez transcorridos os dez días seguintes a esa data sen que se recibise a documentación, esta non será admitida.

Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir, ademais, os requisitos establecidos na disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición. Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente ou figura en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as propostas subscritas por el.

A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicional por parte do empresario das cláusulas deste prego.

As proposicións para participar na licitación presentaranse en TRES sobres pechados, asinados polo licitador e con indicación do domicilio para os efectos de notificacións, nos que se fará constar a denominación do sobre e a lenda «Proposición para licitar a contratación das obras de DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA”

A denominación tres sobres é a seguinte:

Sobre «A»: Documentación administrativa. Sobre «B»: Melloras complementarias e documentación cuxa ponderación depende dun xuizo de valor

- Sobre “C”: Proposición económica e documentación cuantificable de forma

automática. Os documentos que se deben incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autenticadas, conforme a lexislación en vigor. Dentro de cada sobre incluiranse os seguintes documentos, así como unha relación numerada

deles:

SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario.

b) Documentos que acrediten a representación.

Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutra persoa, presentarán unha copia

notarial do poder de representación, cuxa suficiencia será verificada polo secretario da corporación.

Se o licitador é unha persoa xurídica, este poder deberá estar inscrito no Rexistro Mercantil cando sexa esixible legalmente.

Do mesmo xeito, a persoa co poder verificado para os efectos de representación deberá

achegar unha fotocopia compulsada administrativamente ou un testemuño notarial do seu documento

nacional de identidade.

c) Unha declaración responsable de non estar incurso en ningunha prohibición de

contratar das recollidas no artigo 60 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Esta declaración incluirá a manifestación de estar ao día do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba ser presentada, antes da adxudicación, polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta.

d) Os documentos que acrediten a clasificación da empresa, de ser o caso, ou

xustifiquen os requisitos da súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

Se a empresa se encontra pendente de clasificación, deberase achegar o documento acreditativo de ter presentado a correspondente solicitude para isto, e deberase xustificar estar en posesión da clasificación esixida no prazo previsto nas normas de desenvolvemento da normativa de contratación para a emenda de defectos ou omisións na documentación.

e) De ser o caso, un enderezo de correo electrónico en que efectuar as notificacións.

f) As empresas estranxeiras presentarán unha declaración de someterse á

xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que, de modo directo ou indirecto, puideren xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso,

ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puider corresponder ao licitador.

A anterior documentación

poderá ser substituida por una declaración responsable de reunir

tódolos requisitos para contratar, segundo o seguinte modelo:

a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicións

establecidas legalmente para contratar coa Administración.

Presentarase conforme ao seguinte modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

con domicilio a efectos de notificacións en

, con DNI n.º ,

, en representación da Entidade

, a efectos da súa participación na licitación

r/

, DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA,

n.º

, con CIF n.º

,

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación das obras de SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA”

DOTACION DE

SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do

artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público para ser adxudicatario do contrato de obras consistente en “DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA”, en concreto:

Que posúe personalidade xurídica e, se é o caso, representación.

Que conta cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto

Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e encóntrase ao corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.

Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas

as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. (No caso de empresas

estranxeiras)

Que

o

enderezo

de

correo

electrónico

en

que

efectuar

notificacións

é

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai referencia no apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso.

E para que conste, asino a presente declaración.

En

a

de

, Sinatura do declarante,

de 20

SOBRE “B”: MELLORAS COMPLEMENTARIAS e documentación cuxa ponderación depende dun xuizo de valor.- Deberá constar: “documentación técnica: Melloras complementarias” Obras:

DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA”

SOBRE «C»:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA

AUTOMÁTICA

a) Proposición económica Presentarase de acordo co seguinte modelo:

, con domicilio para os efectos de notificacións en

en representación da

, das obras de DOTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIO ANEXO Ó PAVILLÓN DE RIBADUMIA”por procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, con varios criterios

entidade

, informado do expediente para a contratación

«D.

,

r/

, con DNI

,

,

con CIF

, contratante, fago constar que coñezo o prego que serve de base para o contrato e que o acepto

integramente, que participo na licitación e que me comprometo a levar a cabo o obxecto do contrato

de adxudicación, anunciado no Boletín Oficial da Provincia

e no perfil do

do

,

polo importe de

euros e

euros correspondentes ao imposto sobre o

valor engadido.

,

de

de 20

Sinatura do licitador

Asdo.:

»

b) Os documentos relativos aos criterios de valoración, distintos do prezo, que se

deban cuantificar de forma automática

-

do prezo, que se deban cuantificar de forma automática - Reducción do prazo de execución. CLÁUSULA

Reducción do prazo de execución.

CLÁUSULA OITAVA. Criterios de adxudicación

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios criterios de adxudicación.

CRITERIOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.

A adxudicación do contrato efectuarase mediante a valoración dos seguintes criterios:

Criterios calorables mediante fórmula (Sobre “C”)

1. Reducción do prezo sobre o orzamento máximo: ata un máximo de 20 puntos (20%)

Estes criterios valoraránse segundo o programa de valoración de ofertas económicas en contratos e concurso públicos da Deputación Provincial de A Coruña (sección de contratación-

2. Reducción do prazo de execución: ata un máximo de 30 puntos (30%)

Outorgaránse 30 puntos á maior reducción do prazo de execución ofertada e 0 ó que non ofreza reducción no prazo de execución. A mesa de contratación, en base á documentación aportada, decidirá sobre a viabilidade ou non desta reducción.

B) Criterios non avaliables mediante fórmula:

Melloras complementarias á obra proxectada: ata un máximo de 50 puntos (50%)

A mellora se ofrecerá nas unidades de obra incluídas no proxecto ou nas que se estimen polo director

de obra, como melloras na cantidade, mellora de zonas adxacentes e equipamentos, e/ou calidade

global das obras proxectadas ou dalgunhas das súas unidades, que redunden nunha maior calidade

construtiva ou no seu resultado final cara a acadar unha mellor calidade na prestación.

Deberá presentarse una memoria valorada (a prezo de unidades do proxecto no caso de estar contempladas no mesmo e a prezo de mercado en caso contrario)

Valoraránse obxectibvamente atendendo a criterios de proporcionalidade cando sexa posible, e considerando o seu resultado final, Se outorgarán 5 puntos á maior oferta e 0 puntos á oferta sen mellora, o resto das obras valoraranse proporcionalmente ó valor das mesmas aplicando a seguinte fórmula:

Puntos= 40 x mellora ofertada Mellora maior

As melloras ofertadas valoraránse segundo os precios do proxecto ou, no caso de ser unidades de obra que non figuren en proxecto, segundo a valoración que realice o técnico

En cumprimento do disposto na Disposición Adicional sexta da LCSP, en caso de igualdade entre dous ou mais licitadores, despois de aplicar os criterios obxectivos que serven de base para a adxudicación, será preferible a proposición presentada polo licitador que acredite ter no seu equipo, no momento de presentación das proposicións, un número de traballadores minusválidos nun porcentaxe superior ó 2% da mesma. En caso de empate terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña do maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu equipo. A acreditación do cumprimento da referida obrigación se efectuará mediante a presentación dun certificado da empresa no que conste o número de traballadores de plantilla e unha copia básica dos contratos celebrados con traballadores discapacitados, nos termos previstos no artigo 8.3 do Estatuto dos Traballadores.

CLÁUSULA NOVENA. Mesa de contratación

A mesa de contratación, de acordo co establecido no punto 10 da disposición adicional segunda do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, en relación co artigo 21.2 do Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, estará presidida por un membro da corporación ou un funcionario dela e actuará como secretario un funcionario da corporación. Formarán parte dela, polo menos, catro vogais, entre os que estará o secretario ou, se é o caso, o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico e o interventor, así como aqueloutros que designe o órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da corporación, ou membros electos dela.

Conforman a mesa de contratación os seguintes membros:

O Alcalde-Presidente

(ou concelleiro en quen delegue), que actuará como presidente da

mesa.

Dª Mª Dolores Franco Mateo, vocal (Secretaria-Interventora da corporación).

O Concelleiro de Obras da Corporación, vogal O Concelleiro de Deportes da Corporación, vogal

vogal — O Concelleiro de Deportes da Corporación, vogal D. Carlos Urdampilleta Barreiro, vocal (Técnico Municipal)

D. Carlos Urdampilleta Barreiro, vocal (Técnico Municipal)

- Un representante do grupo municipal do P.P. e outro do PSdeG-PSOE (con voz e sen

voto)

Un funcionario municipal, que actuará como secretario da mesa.municipal do P.P. e outro do PSdeG-PSOE (con voz e sen voto) CLÁUSULA DÉCIMA. Prerrogativas da

CLÁUSULA DÉCIMA. Prerrogativas da Administración

O órgano de contratación, de acordo co artigo 210 do texto refundido da Lei de contratos do

sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, ten as seguintes

prerrogativas:

a) Interpretación do contrato.

b) Resolución das dúbidas que ofreza o seu cumprimento.

c) Modificación do contrato por razóns de interese público.

d) Acordar a resolución do contrato e determinar os efectos desta.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMEIRA. Apertura de proposicións

A mesa de contratación constituirase o QUINTO DÍA hábil despois da finalización do prazo de

presentación das proposicións, ás 12:00 horas. Esta procederá á apertura dos sobres «A» e cualificará a documentación administrativa contida neles.

A Mesa procederá á apertura do Sobre A, ós efectos de admisibilidade dos licitadores

Se fora necesario, a mesa concederá un prazo non superior a tres días para que o licitador corrixa os defectos ou omisións emendables observados na documentación achegada.

Cualificada a documentación procederáse á apertura do Sobre “B” de criterios non avalibales mediante fórmulas. Logo da lectura das devanditas proposicións, a mesa poderá solicitar todos os informes técnicos que considere precisos para a valoración delas, de acordo cos criterios e coas ponderacións establecidas neste prego

Mesa de

contratación na data sinalada, en acto público, procederáse á apertura do sobre “C” de criterios avaliables mediante fórmulas (Oferta económica)

Unha vez valoradas as melloras e criterios non avaliables mediante fórmulas, a

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. Requirimento da documentación

Unha vez reunida de novo a mesa de contratación, darase a coñecer a ponderación asignada, e á vista do resultado, a mesa de contratación propoñerá o licitador que presentase a oferta economicamente máis vantaxosa.

O órgano de contratación requiriralle ao licitador que presente a oferta economicamente máis

vantaxosa que, dentro do prazo de DEZ días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a documentación xustificativa do o cumprimento dos requisitos previos a que fai referencia o artigo 146.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, así como de] estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, ou que autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación diso, de dispor efectivamente dos medios que se comprometese a dedicar ou adscribir á execución do contrato, conforme o artigo 64.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, e de ter constituído a garantía definitiva que sexa procedente.

O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia

esixidos para contratar coa Administración será o da finalización do prazo de presentación das proposicións.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Garantía definitiva

O licitador que presente a oferta economicamente máis vantaxosa deberá acreditar a constitución da garantía dun 5% do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido.

Esta garantía poderá prestarse nalgunha das seguintes formas:

a) En efectivo ou en valores de débeda pública, con suxeición, en cada caso, ás condicións

establecidas nas normas de desenvolvemento desta lei. O efectivo e os certificados de inmobilización dos valores anotados depositaranse na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas

delegacións de Economía e Facenda, ou nas caixas ou establecementos públicos equivalentes das comunidades autónomas ou entidades locais contratantes ante as cales deban producir efectos, na forma e coas condicións que as normas de desenvolvemento desta lei establezan.

b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de desenvolvemento desta lei, por algún dos bancos, caixas de aforro, cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que se deberá depositar nos establecementos sinalados na alínea a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, subscrito na forma e condicións que as normas de

desenvolvemento desta lei establezan, cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O

certificado do seguro deberase entregar nos establecementos sinalados na alínea a) anterior.

A garantía non será devolta ou cancelada ata que se produza o vencemento do prazo de

garantía e se cumpra satisfactoriamente o contrato.

Esta garantía responderá aos conceptos incluídos no artigo 100 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e

transcorrido UN ANO desde a data de terminación do contrato, sen que a recepción formal e a liquidación tivesen lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen máis demora, á

súa devolución ou cancelación unha vez depuradas as responsabilidades a que se refire o citado artigo

100.

A acreditación da constitución da garantía poderá facerse mediante medios electrónicos.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados

O carácter desproporcionado ou anormal das ofertas será analizado á vista dos informes que,

sobre este extemo, poidan emitir os técnicos.

A tal efecto, antes da emisión deste informe, solicitaráse da empresa ofertante a xustificación

da viabilidade da súa proposta no prazo de 3 días hábiles, xustificación que haberá de referirse nos termos sinalados polo art. 152.3 da TRLCSP e sobre a que, necesariamente, pronunciaranse os informe técnicos. Respecto ó prezo as ofertas con valores anormales ou desproporcionados serán as que resulten da aplicación do programa de valoración de ofertas económicas en contratos e concursos públicos da

Deputación Provincial de A Coruña (seccion de contratación- www.dicoruna.es)

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Adxudicación do contrato

Unha vez recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos CINCO días hábiles seguintes á recepción da documentación.

En ningún caso poderá ser declarada deserta unha licitación se existe algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que recolle este prego.

A adxudicación, que deberá ser motivada, notificaráselles aos candidatos ou licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante.

A notificación deberá conter, en todo caso, a información necesaria que lle permita ao licitador

excluído ou candidato descartado interpor un recurso suficientemente fundado contra a decisión de

adxudicación. En particular, expresará os seguintes aspectos:

En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que se desestimou a súa candidatura.En particular, expresará os seguintes aspectos: Respecto dos licitadores excluídos do procedemento de

Respecto dos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación, tamén de forma resumida, as razóns polas cales non se admitiu a súa oferta.das razóns polas que se desestimou a súa candidatura. En todo caso, o nome do adxudicatario,

En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da proposición do adxudicatario determinantes de que fose seleccionada a oferta deste con preferencia ás que presentasen os restantes licitadores cuxas ofertas fosen admitidas.as razóns polas cales non se admitiu a súa oferta. Na notificación e no perfil do

Na notificación e no perfil do contratante indicarase o prazo en que debe procederse á formalización.seleccionada a oferta deste con preferencia ás que presentasen os restantes licitadores cuxas ofertas fosen admitidas.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Formalización do contrato

A formalización do contrato en documento administrativo farase dentro dos QUINCE DÍAS

hábiles seguintes á data da notificación da adxudicación; o dito documento constituirá título suficiente

para acceder a calquera rexistro público.

O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública e os correspondentes

gastos correrán pola súa conta.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA. Dereitos e obrigas do adxudicatario

Ademais das obrigas xerais derivadas do réxime xurídico deste contrato, son obrigas específicas do contratista as seguintes:

A) Aboamentos ao contratista.

A expedición das certificacións da obra executada realizarase nos prazos que sinale o director

da obra. A obra certificada valorarase de acordo cos prezos do proxecto técnico. As certificacións terán

sempre carácter provisional e quedarán suxeitas á medición e certificación que se poida facer na liquidación final; non suporán, polo tanto, nin aprobación nin recepción das obras que comprendan.

O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a necesaria para

executar as obras no prazo contractual, salvo que a xuízo da dirección das obras existisen razóns para

consideralo inconveniente.

Poderanse verificar aboamentos á conta, logo da petición escrita do contratista, por provisión de materiais, instalacións e equipamentos adscritos á obra, na forma e coas garantías que, para tal efecto, determinan o artigo 232 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e os artigos 155 a 157 do RXLCAP.

B) Obrigas do contratista.

Ademais das obrigas xerais derivadas do réxime xurídico deste contrato, son obrigas específicas do contratista as seguintes:

Obrigas laborais e sociais. O contratista está obrigado ao cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, de seguridade social e de prevención de riscos laborais.

O contratista está obrigado a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios

persoais ou materiais suficientes para iso (artigo 64.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro).

O contratista está obrigado ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 227 do texto

refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14

de novembro, para os supostos de subcontratación.

Sinalización das obras. O contratista está obrigado a instalar á súa custa as sinalizacións

precisas para indicar o acceso á obra, a circulación na zona que ocupan os traballos e os puntos de

posible perigo debidos á marcha daqueles, tanto na devandita zona coma nos seus lindeiros e inmediacións.

O contratista deberá cumprir as previsións recollidas no Plan de seguridade e saúde no

traballo.

recollidas no Plan de seguridade e saúde no traballo. Gastos esixibles ao contratista. Correrán pola conta

Gastos esixibles ao contratista. Correrán pola conta do contratista os gastos e impostos do anuncio ou anuncios de adxudicación, ata o límite máximo de 300 euros, da formalización do contrato, así como calquera outros que resulten de aplicación, segundo as disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen. En caso de que o esixa algunha das administracións que financia a obra, o contratista instalará á súa custa letreiros de identificación da obra, coas características que se establezan. Así mesmo, segundo o establecido na Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Prestación de Servicios Facultativos que se presten nas obras municipais, o contratista deberá facerse cargo das cotas tributarias da taxa, que será o resultado de aplicar sobre a base impoñible, anteriormente definida, os seguintes tipos de gravame:

anteriormente definida, os seguintes tipos de gravame: - Cando o feito impoñible consista na comprobación de
anteriormente definida, os seguintes tipos de gravame: - Cando o feito impoñible consista na comprobación de

- Cando o feito impoñible consista na comprobación de replanteo, dirección, inspección e liquidación das obras, o tipo de gravame a aplicara será: 4%. Cando o feito impoñible consista na coordinación de seguridade e saúde durante a execución da obra, o tipo de gravame a aplicar será: 1%.

a execución da obra, o tipo de gravame a aplicar será: 1%. CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Plan

CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Plan de seguridade e saúde no traballo

Unha vez formalizado o contrato, o adxudicatario elaborará un Plan de seguridade e saúde no traballo da obra, axustado ao estudo de seguridade e saúde do proxecto, no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas nestes.

No devandito plan incluiranse, de ser o caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista propoña, coa correspondente xustificación técnica, que non poderán supoñer unha diminución do nivel de protección previsto no estudo.

O Plan será aprobado polo Concello antes do inicio da obra, logo do informe do coordinador en materia de seguridade e saúde ou da dirección facultativa da obra, se non for preceptivo designar un coordinador, e comunicaráselle á autoridade laboral. Unha vez realizado este trámite, procederase á acta de implantación e ao inicio da obra [artigo 7.2 do Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción].

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Revisión de prezos

NON PROCEDE a revisión de prezos.

CLÁUSULA VIXÉSIMA. Recepción e prazo de garantía

Á recepción das obras, no momento da súa terminación, concorrerá o responsable do contrato, se houbese un nomeado, ou un facultativo designado pola Administración representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista asistido, se o considera oportuno, polo seu facultativo.

Dentro do prazo de tres meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será aboada ao contratista á conta da liquidación do contrato.

Se se atopan as obras en bo estado e de acordo coas prescricións previstas, o funcionario técnico designado pola Administración contratante e representante desta daraas por recibidas, redactarase a correspondente acta e comezará entón o prazo de garantía.

Cando as obras non se encontren en estado de ser recibidas, farase constar así na acta e o seu director sinalará os defectos observados, detallará as instrucións precisas e fixará un prazo para remediar aqueles. Transcorrido o dito prazo, de o contratista non o ter efectuado, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declararse resolto o contrato.

Establécese un prazo de garantía de UN ANO contado desde a data de recepción das obras.

Dentro do prazo de quince días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este for favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no artigo seguinte, polo que se procederá á devolución ou cancelación da garantía, á liquidación do contrato e, se é o caso, ao pagamento das obrigas pendentes, que se deberá efectuar no prazo de sesenta días. No caso de que o informe non sexa favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía, o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, e concederalle un prazo para isto durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía.

Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, este responderá dos danos e perdas que se manifesten durante un prazo de quince anos contados desde a recepción.

CLÁUSULA VIXÉSIMO PRIMEIRA.

Execución do contrato

A execución do contrato de obras comezará coa segunda acta de comprobación da implantación e inicio das obras. Para tales efectos, dentro do prazo que se consigne no contrato, que non poderá ser

superior a un mes desde a data da súa formalización, salvo en casos excepcionais xustificados, o servizo da Administración encargada das obras procederá, en presenza do contratista, a realizar a comprobación da implantación feita con ocasión da aprobación do proxecto de obras; esta segunda acta do resultado redactarase e será asinada por ambas as partes interesadas. Remitiráselle un exemplar dela ao órgano que asinou o contrato.

As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas neste prego de cláusulas

administrativas particulares, ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste lle dea(n) ao contratista o director facultativo das obras [e, de ser o caso, o responsable do contrato] nos ámbitos da súa respectiva competencia.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización

deste, así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da

Administración.

CLÁUSULA VIXÉSIMO SEGUNDA. Penalidades por incumprimento

Cando o contratista, por causas imputables a el, incorra en demora respecto ao cumprimento

do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción prevista no artigo 212.4 do TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

Cando o contratista, por causas imputables a el, incumpra a execución parcial das prestacións definidas no contrato, a Administración poderá optar, indistintamente, pola súa resolución ou pola imposición das penalidades establecidas anteriormente.

Cando o contratista incumpra a adscrición á execución do contrato de medios persoais ou materiais suficientes para iso, impoñeranse as penalidades establecidas na lexislación.

As penalidades impoñeranse por acordo do órgano de contratación, adoptado por proposta do

responsable do contrato, se houber un designado, que será inmediatamente executivo, e faranse efectivas mediante a dedución das cantidades que, en concepto de pagamento total ou parcial, se lle deban aboar ao contratista ou sobre a garantía que, de ser o caso, se constituíse, cando non poidan deducirse das mencionadas certificacións.

artigos 223 e 237 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e será acordada polo órgano de contratación, de oficio ou por instancia do contratista.

Cando o contrato sexa resolto por culpa do contratista, incautaranse da garantía definitiva, sen prexuízo da indemnización polos danos e perdas orixinados á Administración no que excedan do importe da garantía.

CLÁUSULA VIXÉSIMO CUARTA Réxime xurídico do contrato

Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción rexeranse polo establecido neste prego; para o non previsto nel, serán de aplicación o texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro; o Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, e o Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, en todo o que non se opoña á Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público e estea vixente tras a entrada en vigor do Real decreto 817/2009. De maneira supletoria, aplicaranse as demais normas de dereito administrativo e, na falta delas, as normas de dereito privado.

A orde xurisdicional contencioso-administrativa será a competente para resolver as controversias que xurdan entre as partes deste contrato, de conformidade co disposto no artigo 21.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.- Ribadumia, 7 de xullo de 2015.- O Alcalde: Asdo.: David. J. Castro Mougán”

5.- EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2015

Dase conta do expediente que se ven tramitando para adoptar acordo de modificación de créditos incluídos no Presuposto de 2015, con cargo a baixas na Partida Orzamentaria inicialmente que se indica.-

Dase conta de que tomada posesión a nova Corporación detectouse unhas necesidades urxentes ás que hai que facer fronte e para as que non existe consignación no orzamento aprobado e por tanto procede aprobar o expediente de modificación de créditos (suplemento de créditos e créditos extraaordinarios) correspondente.

As partidas que se pretenden incrementar son as correspondentes á de mellora en saneamento (para instalación de bombeo en Portarís); para melora en parques infantís e para adquisición de contedores (xa comprometida polo anterior equipo de goberno) e indícase que o

expediente se financiaría con cargo á partida do presuposto de “apertura de nova rúa”

A Sra. Peña Muñiz dí que está a favor das partidas que se incrementan e se dota, pero non

está de acordo con que se financie con cargo á partida prevista inicialmente de “Apertura de nova

rúa”, xa que esta é unha obra tamén moi necesaria.- Que o propio Sr. Oubiña Lago a solicitou; que para a apertura da mesma xa se fixeron os trámites administrativos, e que hai que terminar de negociar cos veciños o pago das indemnizacións e logo para o ano executarse a obra.- Que esta partida era para iniciar eses trámites de pago de indemnizacións.-

Que se podería financiar o presente expediente de modificación con cargo ó superávit existente e non con cargo a dita partida.- Que por tal motivo se van a abster: non polas partidas que se incrementan, senon pola financiación do expediente.

O Sr. Alcalde dí que a apertura da nova rúa aínda merece un estudio máis en profundidade;

que non teñen aínda coñecemento das negociacións; que primeiro hai que negociar con tódolos

interesados.-

Que cando teñan estudiado o importe real do superávit utilizaráse para arranxar as moitas deficiencias que vanse detectando en numerosas obras e servicios, e que a obra de nova rúa, cando esté maís estudiado incluiráse nuns próximos orzamentos. Que non hai proxecto da obra, nin saben das negociacións e non queren incurrir nas deficiencias que eles incurriron.- Que non é momento de facelo en tanto non se trate cos veciños.

O Sr. Oubiña Lago dí que parece que agora os representantes do P.P. teñen moito apuro para abrir a rúa e tiveron moitos anos para facelo; que non hai sinaturas de cesións nin de acordos cos veciños; que hai que negociar e chegar a un acordo e se estudiará ben e logo se fará cando haxa partida suficiente.

A Sra. Peña Muñiz di que se se quere facer hai tempo suficiente; e solicita que se deixe a

partida consignada nos orzamentos e se continúen os trámites administrativos.

Visto que emitíronse informes de Secretaría-Intervención establecidos e que informouse pola Comisión Informativa de Contas e Facenda con data 9 de xullo, o Pleno Municipal por maioría de sete votos a favor e cinco abstencións (P.P.), acorda:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos nº 1/2015, de suplemento de créditos e créditos extraoridnarios financiado con cargo á baixa noutra partida (153.609.00), de acordo co seguinte resumo por capítulos:

Presupuesto de Gastos

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

CONSIGNACIÓN antes da tramitación

CONSIGNACIÓN

DEFINITIVA

do expediente 1/15

6

Investimentos reais

406.637,76

406.637,76

SEGUNDO. Expoñer este expediente ó público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, por espacio de quince días, durante os cales os interesado poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.- O expediente consideraráse definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se tiveran presentado reclamacións; no caso contrario o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

6.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES E CLUBS.

Dase conta de que, publicada con data 29/01/15 a convocatoria de axudas a Asociacións e Entidades sen ánimo de lucro que desenvolven accións no Concello de Ribadumia e que, rematado con data 30 de marzo o prazo de presentación de solicitudes procede adoptar acordo para a concesión das axudas solicitadas.

Toma a palabra o Sr. Alcalde para indicar que, polo momento e de xeito provisional, tense previsto conceder o mesmo importe que o ano anterior ás entidades e clubs que o teñen solicitado e antes de final de ano revisaráse con máis detalle a documentación e os posibles cambios que se ten podido producir e se revisará os importes concedidos, garantindo, como mínimo o que se outorga agora.-

da conta dos importes previstos inicialmente no presuposto, a

principios de ano, nas partidas de transferencias de cultura e deporte e das cantidades que quedan sen gastar unha vez que tomou posesión este equipo de goberno.

A Sra. Martínez Troncoso

Indica que segundo consta nos datos facilitados pola Tesourería municipal a 16 de xuño, a situación actual sería a seguinte:

Para cultura habería unha partida inicial de 30.000 euros (20.000 para asociacións sen fins de lucro e 10.000 para a Asociación Proescola de Música.- Á data indicada a partida conta con 25.250 (descontando a parte correspondente á Asociación Proescola de musica, co que se contaría cun importe de 15.250 euros para subvencionar as actividades das entidades culturais.a 16 de xuño, a situación actual sería a seguinte: Mantendo as axudas concedidas no ano

Mantendo as axudas concedidas no ano anterior (máis a axuda que se propón parade musica, co que se contaría cun importe de 15.250 euros para subvencionar as actividades das

a Festa do Polo) o importe proposto ascendería a 8.650 euros, co que quedaría un remanente de 6.600 € e propónse revisar as axudas que se concedan agora e amplialas para as que propoñen máis actividades que o ano anterior, con cargo a este remanente.

actividades que o ano anterior, con cargo a este remanente. En lo que respecta ó eido

En lo que respecta ó eido de deportes indica que a partida orzamentaria contaba inicialmente con 29.000 euros (25.000 para subvencións a institucións sen ánimo de lucro e 4.000 para transferencias ó Club Naútico.- Indica que a data 16 de xuño a partida contaba cun importe de 18.525 euros para transferencias a entidades e clubs

Coa proposta de conceder, de xeito provisional, as mesmas cantidades outorgadas no ano anterior (e sen ter en conta a solicitude do Club de Padel que o ano anterior non presentou solicitude) quedaría un remanente de 1.925 euros, cos que se podería ampliar a achega os clubs, polo seu ascenso.

O que se pretende coa concesión das axudas neste pleno, aínda que posteriormente se analicen con máis detalle e se poida ampliar a axuda a conceder a algunha delas que este ano

prevee realizar máis actividades que o ano anterior, é que estas entidades conten coa subvención no momento de iniciar as súas actividades, sen ter que esperar a un pleno posterior,

e logo, antes de final de ano habería que valorar se, con cargo a estes remanentes, se podería ampliar a subvención a aquelas que presenten maior actividades, en vez de aforrar nestas partidas como facía o goberno anterior.

A Sra. Rey Pérez di que as bases actuais non son realistas e poden resultar que non sexan

xustas, pero co fin de non perxudicar ós clubs e asociacións decidiuse darlles agora, de xeito

provisional, as mesmas cantidades que o ano pasado e queda pendente de facer unha análises máis profunda más vindeiras semanas e, se procede, nalgún caso se podería revisar a axuda que agora se concede.

O Sr. Alcalde di que a urxencia de axudar as distintas entidades é polo que se adopta esta

decisión.- Lembralle ós concelleiros do Partido Popular que estas axudas xa se terían que haber outorgado nos meses de abril ou maio.- Que agora se considera conveniente outorgar as axudas

e logo se profundizará; que hai que valorar e agradecer a labor importante que veñen realizando as entidades, asociacións e clubs a prol da cultura e do deporte.

Toma a palabra a Sra. Peña Muñiz para dicir que este reparto non é real nin xusto; que xa o indicaron na Comisión Informativa; solicita que se lles entregue a documentación con tempo suficiente porque se lles convocou para o pleno o martes, pero a documentación non lles chegou ata o mércores.- Que se lles pasou un resumo coas cantidades dicindo que van a se-las mesmas que o ano anterior. Que entende que non houbo estudio das actividades que van a levar a cabo as asociacións, xa que algunha presenta na memoria máis actividades que o ano anterior e non se tivo en conta.- Dí que hai unhas bases que quizáis non sexan as ideais, pero que nunca van a selo, xa que as actividades e características das entidades son moi distintas e sempre pode solicitar

axuda algunha nova, con características e actividades novas.- Dí que cando gobernaba o Partdo Popular e I.R. estaba na oposición se consesuaban as axudas a outorgar e coas bases actuais, cando o PSOE e BNG estaba na oposición, se aceptaban as suxerencias que estes presentaban.

Engade que é certo que é un traballo moi laborioso, pero hai que facelo; remata dicindo que, en resumo, non se valoraron as actividades a realizar polas asociacións; dí que as bases conteñen uns criterios obxectivos que hai que ter en conta; que nótase unha falta de coherencia ou deixadez do equipo de goberno ó formular a proposta que somete á consideración do pleno; solicita que se estudie a documentación aportada polas asociacións; que o equipo de goberno debería ter traballado e traer unha proposta ben feita e non un “corta e pega” do ano anterior.

O Sr. Alcalde contesta que a Sra Peña Muñiz recoñece que se lle están outorgando as

mesmas axudas que o ano anterior; que trátase de criticar por criticas; que se aproban agora

para axudar ás entidades deportivas e para non aplazalo máis tempo (xa que o equipo de goberno anterior non as aprobou cando debía).

Respecto á valoración indica que o propio técnico comentou que os criterios non son obxectivos; que duda que as axudas concedidas non anos anteriores se rexeran polas bases xa que non consta valoración ou puntuación acadada polas entidades e clubs nos anos anteriores.-

Dí que o equipo de goberno está sensibilizado coas entidades e clubs e se lles vai a axudar

e pide que a oposición sexa máis coherente.

A Sra. Rey Pérez dí que parece que queren dar a entender que as axudas van a se-las

mesmas que o ano pasado e quere volver a aclarar que esta é unha primera concesión, xa que só tiveron menos dun mes, e o anterior equipo tivo dende o 30 de marzo ata o 12 de xuño e non as aprobou.- Por iso recalca que agora se outorgan as mesmas axudas que o ano pasado, e que hai algunhas entidades que presentan diferencias respecto do ano anterior (máis actividades ou máis participantes) e a partires de agora se fará unha valoración aparte e outogarase a axuda a maiores que corresponda.- Indica que as bases recollen aspectos como o número de participantes (valorable de 0 a 10 puntos) e que non é igual o número de participantes para un club que para outro tipo de asociación, por exemplo.

Remata dicindo que a ditas entidades se lles axudará non só con subvencións senon tamén con información de doutras formas posibles.- Que se valorará a posible creación dun Consello Local de Deporte e Cultura no que se faga partícipe a representantes das asociación e do que o equipo de goberno e oposición tamén formen parte.

O Sr. Oubiña Lago dí que nos expedientes das axudas concedidas coas actuais bases, nos

anos 2012 a 2014 non hai puntuación; dí que o equipo de goberno anterior non foi capaz de puntuar s documentación presentada polas asociacións e que o técnico tamén indicou que non era capaz de realizar valoración.- Que no ano 2011 se deron axudas a 24 entidades e no ano

2014 só a 18; que o P.P. sempre dixo que se daban as axudas en base ó ano anterior.- Indica que agora se fará un estudio máis exahustivo e as que se considere necesario porque haxa máis actividades ou haxan cambiado as circunstancias se incrementará.- Lembra que o Partido Popular tampouco presenta ningunha proposta.-

A Sra. Peña Muñiz lembra que o Sr. Oubiña aprobou as bases e iso quere decir que non o

facían tan mal.- Dí que sí se pode valorar segundo as bases, aín que teñan criterios subxectivos.-

Dí que as cantidades de 2014 non son as mesmas que no ano 2013 e 2012.- Que se outorgaban en funcións das actividades que presentaban na memoria e número de participantes.- Que se pode comprobar nas actas.- Aclara que o prazo de presentación finalizou en marzo, pero logo hai que dar un prazo para subsanar deficiencias e se lles notificou, e no pleno do mes de maio a corporación estaba en funcións e consideraban que non debían levalo e a este respecto lembra que o Sr. Oubiña estaba na oposición e nunca reclamou a urxencia ou solicitou que se trouxera a pleno.

O Sr. Serantes Alvarez felicita á Sra. Rey Pérez polo discurso, pero non entende que digan

que queren axudar ós clubs, pero non valoran as circunstancias do ano 2015 e como tal lles dan menos axuda; que o xusto e real é que se atenderan as circunstancias das actividades deste ano (que por exemplo a ANPA este ano conta con case 200 socios e moitas máis actividades e non é xusto que se lles de o mesmo).- Que a proposta definitiva se fae hoxe aquí, xa que eles pediron que se fixera outra comisión informativa para concretar as propostas e non o aceptaron,

e que tal é a incoherencia que o Sr. Alcalde na Comisión dixo que se proporía conceder unha axuda ó Club de padel e agora se dí que queda pendente ata a revisión.

Remata decindo que é o colmo da improvisación; que realmente se fixo unha copia do ano anterior, pero que había que valorar as actividades a realizar para poder axudar ás asociacións e que se lles perxudica porque non se ten en conta.-

A Sra. Rey Pérez insiste en que parece que non escoitou o que dixo que as subvencións

que se lle van a dar é unha axuda parcial e outra parte hai que estudiar as actividades que faen

a maiores do ano pasado, para axudar e non retrasalo máis e antes de final de ano concretar o resto.

O Sr. Alcalde pregunta que cal é criterio do P.P.; que a contía da partida é moi pobre e iso o

fixeron eles; a partida á a que hai e hai que repartila o mellos que se poida.- Que se se leva a este pleno é para axudar ós clubs económicamente; que lles preocupa que nun mes se tomen estas decisións tan importantes e hai que ter sensatez, tratando de non aprobar esta sen perxudicar ás asociacións.- Dí que lle parece ben que o P.P. faga política pero non que utilicen as asociacións e clubs para facela

O Sr. Serantes Alvarez dí que espera que se tomen decisións e que se tome con máis

acertos.-

A Sra. Peña manifesta que ata agora o novo equipo de goberno só tomou decisións para fixar as adicacións exclusivas, o que o Sr. Alcalde contesta que é unha exclusiva e outra parcial e que son os máis baixos da comarca.

A Sra. Martínez Troncoso dí que o anterior equipo de goberno quizáis deixara remantentes nestas partidas, se había 20.000 euros e so gastaron 15.000.- Que despois volveráse a analizar e ampliar as axudas que agora se conceden nos casos en que haxan cambiado as actividades ou as circunstancias.

Rematadas as intervencións o Pleno Municipal, por maioría de sete votos a favor, e cinco

ás Asociacións e

entidades que se indican a continuación, polo importe que así mesmo se reseña, e acordando a revisión das cantidades que se outorgan, antes de finalizar o ano para aquelas asociacións que presentan máis actividades que o ano anterior e para os clubs deportivos:

abstencións (P.P), acorda conceder, de xeito provisional,

subvencións

Subvencións no Eido do DEPORTE:

- RIBADUMIA TENIS DE MESA

CLUB

600 €

- DEPORTIVO

CLUB

RIBADUMIA DE FÚTBOL

4.000 €

*

Escola Deportiva

4.000 €

- F. C.

UMIA

3.000 €

* Escola Deportiva

5.000 €

Subvencións no Eido da CULTURA, EDUCACIÓN E PROMOCIÓN ECONÓMICA:

AGRUPACIÓN MÚSICO CULTURAL DE RIBADUMIAno Eido da CULTURA, EDUCACIÓN E PROMOCIÓN ECONÓMICA: ASOCIACIÓN CULTURAL ALECRÍN CULTURAL COSTUMES E TROULA DE

ASOCIACIÓN CULTURAL ALECRÍNECONÓMICA: AGRUPACIÓN MÚSICO CULTURAL DE RIBADUMIA CULTURAL COSTUMES E TROULA DE RIBADUMIA TRASNOS DO SALNÉS

CULTURAL COSTUMES E TROULA DE RIBADUMIAMÚSICO CULTURAL DE RIBADUMIA ASOCIACIÓN CULTURAL ALECRÍN TRASNOS DO SALNÉS ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA E CULTURAL

TRASNOS DO SALNÉSCULTURAL ALECRÍN CULTURAL COSTUMES E TROULA DE RIBADUMIA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA E CULTURAL “FESTA DO POLO”

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA E CULTURAL “FESTA DO POLO”CULTURAL COSTUMES E TROULA DE RIBADUMIA TRASNOS DO SALNÉS ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN ANDRÉS DE BARRANTES

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN ANDRÉS DE BARRANTESASOCIACIÓN GASTRONÓMICA E CULTURAL “FESTA DO POLO” ASOCIACIÓN CULTURAL HERMINIO BARREIRO DE RIBADUMIA

ASOCIACIÓN CULTURAL HERMINIO BARREIRO DE RIBADUMIADO POLO” ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN ANDRÉS DE BARRANTES ASOCIACIÓN “PE DE CUBA” ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 1.000

ASOCIACIÓN “PE DE CUBA”ASOCIACIÓN CULTURAL HERMINIO BARREIRO DE RIBADUMIA ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN 1.000 € 500 € 900 € 350 €

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN

1.000 €

500 €

900 €

350 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

500 €

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE RIBADUMIA

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE RIBADUMIA

800 €

Subvencións no eido de ACCIÓN

SOCIAL:

Agrupación de Voluntarios de PROTECCIÓN CIVIL 2.000 €

Agrupación de Voluntarios de PROTECCIÓN CIVIL 2.000 €

 
de Voluntarios de PROTECCIÓN CIVIL 2.000 €   Outras subvencións concedidas: Actividades

Outras

subvencións concedidas: Actividades complementarias:

 
ANPA DO CPI JULIA BECERRA MALVAR

ANPA DO CPI JULIA BECERRA MALVAR

 

600 €

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMERCIANTES DE RIBADUMIA

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMERCIANTES DE RIBADUMIA

1.000 €

7.- ROGOS E PREGUNTAS.-

A Sra. Peña Muñiz roga que cando se convoquen as sesións se remita toda a

documentación con máis antelacións, xa que nesta sesión convocouse co tempo regulamentario, pero algunha da documentación remitiuse cun día de antelación.

Tamén indica que aínda existe algunha documentación electoral colgada dos báculos e farolas e solicita ós concelleiros de medio ambiente e ó de obras que a retiren.

A continuación pregunta en qué fase se atopa unha obra que estaba pendente de

adxudicación, a realizar con cargo ó G.D.R., de recuperación paisaxística no entorno dos ríos Umia

e Armenteira, dándose conta de que a mesma adxudicouse recentemente.

A Sra. Peña Muñiz solicita que se aclare o acordo do tripartito que, parece ser, establece que, en función da situación económica do Concello, o concelleiro do PSOE podería ter tamén unha adicación exclusiva.- O Sr. Alcalde contesta que non cabe aclaración algunha.-

Toma a palabra o Sr. González Lede para facer un comentario de que, nestes días, houbo unha tala de árbores no Pazo do Monte, e que realizouse visitas de inspección e resulta que se está talando case ó 95% da superficie; que, efectivamente, a tala estaba autorizada e contaba con tódolos permisos de Medio Ambiente e de Augas de Galicia.- Que é unha pena xa que ese bosque estaba catalogado como de “alto valor ecolóxico”, e tiña máis valor forestal que o Parque de Illas Atlánticas o de Illa de Arousa.- Que os propietarios puideron facer os traballos porque nunca se fixeron caso das propostas de adopción de medidas de protección da parcela; que o P.P. lles debe

parecer de pouco valor e lamenta que nunca se lles dera unha mínima protección nin sequera a nivel local.

Quere deixar constancia do seu lamento por non protexelo antes e tentará que non volva a ocurrir e protexer espacios naturais.

E non habendo máis asuntos que tratar, se levanta a sesión, sendo as vintedúas horas e cuarenta e cinco minutos, de todo o cal eu, como Secretaria, dou fe.-