Está en la página 1de 24

PHNG N NNG CP MNG MAN-E 2015

VIN THNG CN TH-HU GIANG

Ni dung:
S mng trc khi nng cp: ..................................................................................................................... 3
S mng sau khi nng cp: ........................................................................................................................ 4
Bng quy hoch Ip nng cp Cn Th: .......................................................................................................... 6
Ip Loopback: ............................................................................................................................................... 6
Ip Point-to-Point: ........................................................................................................................................ 6
Bng quy hoch Ip nng cp Hu Giang: ....................................................................................................... 8
Cc trng hp v cc bc tin hnh nng cp ti Vin thng Cn Th v Hu Giang: ............................ 9
1. Tch Ring Core gia Cn Th v Hu Giang: ........................................................................................... 9
2. Tch Ring 6: ............................................................................................................................................. 10
3. Tch Ring 7: ............................................................................................................................................. 11
4. Tch Ring 1.1 : ......................................................................................................................................... 12
5. Tch Ring 1.2 : ......................................................................................................................................... 13
6. M rng, nng cp Ring 8 ti tnh Hu Giang : ....................................................................................... 14
9. Swap thit b ASR 9010 ti trm 00H01: ................................................................................................. 15
Cc bc chun b trc chuyn mng: ................................................................................................... 15
Bc 1 : Kim tra phn cng thit b hin ti R7609S ........................................................................ 15
Bc 2 : Kim tra logic thit b hin ti R7609S ................................................................................. 15
Cc bc chuyn mng CTO00H01: ....................................................................................................... 15
Bc 1 : Shutdown cc TE trn mng .................................................................................................. 15
Bc 2 : Copy cu hnh t CTO00H01 sang ASR9000....................................................................... 15
Bc 3 : Cu hnh sn dch v EoMPLS trn thit b mi ASR9000 .................................................. 15
Bc 4 : Li lu lng trn cc port uplink CTO00H01 ..................................................................... 16
Bc 5 : Rt tt c cc kt ni uplink trn CTO00H01 v kt ni ca cc vng Ring Access t
CTO00H01 ........................................................................................................................................... 16
Bc 6 : Chuyn kt ni Ring Core ..................................................................................................... 16
Bc 7 : Chuyn dn kt ni t uplink trn CTO00H01 sang ASR9000 mi ..................................... 16
Bc 8 : Chuyn dn kt ni ca cc vng Ring Access t CTO00H01 sang thit b ASR9000 mi 17
Bc 9 : G thit b Cisco 7609-S CTO00H01 ra khi mng ............................................................. 17
Phng n roll back .................................................................................................................................. 17

S mng trc khi nng cp:

Can Tho Hau Giang MAN Network Topology


CTO03VTY

BRAS E320-2

L3 Sw VASC
.20

Te1/0/1

Te1/0/0
Gi4/0/16

Te1/0/0

0.72

R.3 - 10 Gb

Te1/0/1 CTO03VTH

Khuch i quang
V Thanh Hip Hng
(1x2FO)

CTO05NBY

PE 2

CTO05TPT
0.80

.28
0.132 Gi4/0/2
Te1/2
1.48

10G
2x1GE
35 km

Te1/0/1
Gi4/0/19

1.88

CTO03LMY

CTO08TTN
Gi4/0/1

1.84

Gi4/0/19

0.68

0.108
Gi4/0/18
Gi4/0/0

.34

1.96

1.36
1.80
0.196

R.8 - 2x1 Gb

Te4/0/0
Gi9/0/6

0.200

PE 2

Gi9/0/0

10G
35 km

.18
1.40
12 km
CTO05HHG
0.116
.27
Te1/1
Te1/1 Te1/2
Te1/2
.26
Gi4/0/0 Gi4/0/2
Gi4/0/1 Gi4/0/3
Te1/1
R.5 - 10 Gb

1.44

Te4/0/1

2x1G
0.4km

.19

0.76

BRAS E320-2

0.16
CTO06DPC

1.56

20 km 0.144
1.52

Te1/2

.29

Gi9/0/3
Te4/1

50.5 km

0.20

.4

Te1/1

Te7/1

.3

Gi4/0/3

Te1/1
0.152
Gi4/0/1

Ring 0
20 Gbps

R.6 - 10 Gb
0.24

CTO06LTH Te1/2
Gi4/0/3

0.28

CTO00H01
0.160

CTO00OMN

Te1/1
Gi4/0/1

.31

CTO06HPU
Gi9/0/8

Te1/2
Gi4/0/3 1.64
0.168 10 km

Te2/0/1

Te7/4
Gi9/0/1

.1
Te7/1
Te3/1

0.172
CTO07CRG
1.68
Gi4/0/0
Te1/1
Te1/2
.32

0.84

14 km
1.72

0.188
CTO07NAI 1.76
Te1/1
Te1/2
.33
Gi40/2
0.104

R.4.1 - 10 Gb
Te1/0/1
14 km
.21
1.24
.25
Te1/0/1
Te1/0/0
CTO04TNC
CTO04OMN

1.28

10G
0.4 km
10G
6x1G
0.4 km

VoD

R.7- 10 Gb

Te1/0/0

1x10GE
0,03 km
ERX1440

.2

30 km

0.0

1x10GE
10 km
1x10GE
10 km

BRAS
MX960

0.4

Te1/0/0

Te1/0/0

0.52
1.8

1x1GE
12 km
0.32

BRAS E320-1

PE 2

.22

Te1/0/1
CTO04TNT
Te1/1
0.92
.23
Te2/1
Te1/0/1
Te1/0/0
CTO04TQI
.15
1.4
Te1/2
R.2- 2x10 Gb
CTO02H01 Te2/2
0.56
1.12

.13
Te1/0/1
CTO01MTN

CTO01QTG

123.29.60.X

Loopback IP Address

10.92.X.X

Link Point-to-Point IP Address

123.29.X.X

PE Link P2P IP Address


Cisco 7609

BRAS

Cisco 7606

PE Router

R.1.2 - 10 Gb

Te1/0/1

R.1.1 - 10 Gb
3 km
0.36

0.64

.24

0.48

CTO04TLI
0.96
Te1/0/0
Te2/1

1.16

.17
CTO02BTY
Te1/0/1

.14
Te1/0/0
CTO01H02

4 km
0.44
.11

Te1/2

0.60

Te1/0/0

Legend

Te1/1

Te1/0/0
.16
Te2/1
CTO02CKE

PE 1

RNC

1.32

1.20

R.4.2 - 10 Gb

Te1/0/0

Te3/0/0
Te4/0/1

1.60

CTO00VTH

Khuch i quang
V Thanh Mn
(2x2FO)

69 km

35 km

CTO00TPT

.30

Te1/0/1
Te1/0/0

.12

CTO01HLI

1.0

0.12

0.8

S mng sau khi nng cp:


CU TRC TNG TH MNG MAN-E VNPT CN TH
(Nng cp & m rng giai on 2014-2015 )
VoD

RNC

1x10GE
0,03 km

CTO06LTH

1x1GE
1x1GE 0,3 km
12 km

.30
1.60

0.160

CTO01H02
Te1/0/1

CTO07CRG

0.48

CTO06HPU
0.44

Te1/1

Gi0/7/1/0

.14

1.56

1.68

.32

.12

.31

Te1/0/1 1.0
0.36

CTO01MTN

1.72

CTO01HLI

.5

CTO01QTG
.11

0.12

0.8

1x10GE
14 km

0.28

Gi40/2
Te1/2
0.188
1.76

0.32
Te0/0/0/1

Te0/1/0/1

1.4

0.24

Ring 0
20 Gbps

CTO00H01

4x1GE
14 km Te0/7/0/0

CTO00OMN

Te2/0/1

1.64

BRAS
MX960

.33

CTO00H02

Te1/0/0

0.168

1x10GE
10 km

CTO07NAI

3x1GE
14 km
.2
.1

1x10GE
6x1GE
10 km

0.4
Te3/0/1
Te7/1

30 km

Te0/0/0/2
Te0/1/0/2

0.0

0.84
0.104

R.4.1 - 10 Gb

1.28

BRAS
E320-1

.21

3x1GE
10 km

0.52
1.8

Te1/0/1

CTO04TNC

14 km
1.24 Te1/0/0

1.32
.25

CTO04OMN

.22
Te1/0/1

.24

CTO04TNT

R.4.2 - 10 Gb

Te1/1
Te2/1

0.92

CTO02H01

0.56
1.12

0.96
.23

Legend
Link Point-to-Point IP Address

123.29.X.X

PE Link P2P IP Address


Cisco 7609

BRAS

Cisco 7606

PE Router

Te1/0/0
Te2/1

0.60

.16

.17
CTO02BTY

Te1/0/0

CTO02CKE

Loopback IP Address

Te1/0/1

R.2- 2x10 Gb
Te2/1

10.92.X.X

CTO04TLI

Te1/2
Te2/2

PE1

123.29.60.X

Te1/1

CTO04TQI
Te1/0/0

.15

Te1/1

Te0/0/0/0

.13

1.16

0.64
1.20

CU TRC TNG TH MNG MAN-E VNPT HU GIANG


(Nng cp & m rng giai on 2014-2015 )
CTO03VTY
BRAS E320-2

CTO03LMY

Te1/0/1

.20

PE 2
0.80

Te1/0/1
Gi4/0/19

Te1/0/0
Gi4/0/16

Te1/0/0

0.72

R.3 - 10 Gb

Te1/0/1 CTO03VTH

CTO05NBY

CTO05TPT
.28
0.132 Gi4/0/2
Te1/2
1.48

10G
2x1GE
35 km

.19

0.76
1.88

L3 Sw VASC

.18
1.40
12 km
CTO05HHG
0.116
.27
Te1/1 Te1/2
Te1/1 Te1/2
.26
Gi4/0/0 Gi4/0/2
Gi4/0/1 Gi4/0/3
Te1/1
R.5 - 10 Gb

1.44

Te2/0/0

0.16

Te7/1

.4

.3
Te4/1

1.52

R.8 - 10 Gb

.29

Te1/0/0

Te1/2
1.80

Loopback IP Address
Link Point-to-Point IP Address

123.29.X.X

PE Link P2P IP Address


Cisco 7609

BRAS

Cisco 7606

PE Router

1.84
Te1/0/1
CTO08TTN

Te1/1CTO06DPC

10.92.X.X

Te4/0/0
Gi9/0/6

Gi9/0/0

Te1/0/0

BRAS E320-2

CTO00VTH

50.5 km

123.29.60.X

0.68
1.96
Te4/0/1

CTO00TPT

Legend

PE 2

0.108
1.36

10G
35 km

Khuch i quang
V Thanh Hip Hng
(1x2FO)

.34

Bng quy hoch Ip nng cp Cn Th:


Ip Loopback:
Site Name
CORE
Host 1
Mn
Host 2

Model

Device Name

Loopback0 IP Address

NET-ID

Description

ASR-9010-DC-V2
C7609-S
ASR-9010-DC-V2

CTO00H01
CTO00OMN
CTO00H02

123.29.60.1
123.29.60.2
123.29.60.5

49.0092.1230.2906.0001.00
49.0092.1230.2906.0002.00
49.0092.1230.2906.0005.00

MAN Core
MAN Core
MAN Core

Port

IP Address

Node Name

Port

IP Address

Te0/0/0/0
Te0/1/0/0
Te1/0/0
Te/2/0/1
Te0/0/0/0
Te0/0/1/0

10.92.0.1/30
10.92.0.5/30
10.92.0.9/30
10.92.0.13/30
10.92.0.25/30
10.92.0.29/30

CTO00OMN
CTO00OMN
CTO00H02
CTO00H02
CTO00H01
CTO00H01

Te2/0/0
Te1/0/1
Te0/0/0/1
Te0/0/1/1
Te1/0/0
Te1/0/1

10.92.0.2/30
10.92.0.6/30
10.92.0.10/30
10.92.0.14/30
10.92.0.26/30
10.92.0.30/30

Ring 1.1
CTO00H01
CTO01HLI

Te0/0/1/2
Te1/0/1

10.92.0.33/30
10.92.1.1/30

CTO01QTG
CTO00H02

Te1/0/0
Te0/0/0/2

10.92.0.34/30
10.92.1.2/30

Ring 1.2
CTO00H02
CTO01MTN

Te3/2
Te1/0/1

10.92.1.117/30
10.92.1.125/30

CTO01H02
CTO00H01

Te1/0/0
Te0/1/0/3

10.92.1.118/30
10.92.1.126/30

Ring 2
CTO00H01
CTO00H01

Te0/0/0/2
Te0/1/0/2

10.92.0.53/30
10.92.1.9/30

CTO02H01
CTO02H01

Te1/1
Te2/1

10.92.0.54/30
10.92.1.10/30

Ring 4.1
CTO00H01

Te0/1/0/3

10.92.0.85/30

CTO04TNC

Te1/0/0

10.92.0.86/30

Ring 4.2
CTO00H01

Te0/0/0/3

10.92.1.29/30

CTO04TNT

Te1/0/0

10.92.1.30/30

Ring 6
CTO00H02
CTO06HPU

Te0/0/1/2
Te1/2

10.92.1.57/30
10.92.1.65/30

CTO06LTH
CTO00H01

Te1/1
Te0/0/1/0

10.92.1.58/30
10.92.1.66/30

Ring 7
CTO00H02

Te0/0/1/3

10.92.1.69/30

CTO07CRG

Te1/1

10.92.1.70/30

Ip Point-to-Point:
Node Name
Core Ring
CTO00H01
CTO00H01
CTO00OMN
CTO00OMN
CTO00H02
CTO00H02

PE-AGG to VN2 PE1


CTO00H02
CTO00H01

Gi0/7/1/2,4,6
Gi0/7/1/16,18,19

VN2 PE 1
VN2 PE 1

PE-AGG to BRAS MX960


CTO00H02
Te0/7/0/0
CTO00H01
Te0/7/0/0

VN2 BRAS
VN2 BRAS

PE-AGG to BRAS E320-1


CTO00H02
Gi0/7/1/1,3,5,7
CTO00H01
Te0/7/0/1

VN2 BRAS
VN2 BRAS

PE-AGG to BRAS ERX 1440


CTO00H01
Te0/7/1/9,15

VN2 BRAS

Bng quy hoch Ip nng cp Hu Giang:


Node Name

Port

IP Address

Node Name

Port

IP Address

Te1/0/0

10.92.0.18/30

CTO00VTH

Te2/0/0

10.92.1.17/30

CTO006DPC

Te1/2

10.92.1.81/30

CTO08TTN

Te1/0/0

10.92.1.82/30

CTO08TTN

Te1/0/1

10.92.1.85/30

CTO00VTH

Te2/0/1

10.92.1.86/30

Ring Core
CTO00TPT
Ring 6-8

Cc trng hp v cc bc tin hnh nng cp ti Vin thng Cn Th v Hu


Giang:
1. Tch Ring Core gia Cn Th v Hu Giang:
CTO00H01, CTO00OMN:
Kt ni t CTO00H01 ti CTO00OMN khng thay i.
Kt ni t CTO00H01 ti CTO00TPT s c tch ra (ch ngt 01 link 10G, link 10G cn
li dng bo v cho Ring 6).
Kt ni t CTO00OMN ti CTO00VTH s c tch ra.
Ring core m CTO00H01 v CTO00OMN nm trong l vng Ring kn, tt c cc bc thc
hin iu chuyn c cp bn di:
Back up cu hnh trn 2 PE-AGG ny.
Kim tra m bo rng hng kt ni CTO00H01 CTO00OMN c th chuyn tip lu lng nu kt ni CTO00H01CTO00TP,CTO00OMN- CTO00VTH b ngt ra.
Kim tra ng quang vt l mi dng ni gia CTO00H01
ti CTO00H02, CTO00OMN ti CTO00H02.
Cu hnh cc tham s cn thit trn port Te 0/0/0/0, Te 0/0/0/1, Te
0/0/1/1 CTO00H02.
Rt ng vt l kt ni t CTO00H01 ti CTO00TPT (link 00Host1 :
Te2/0/000TPT : Te2/0/0, t CTO00OMN ti CTO00VTH .
Cu hnh li cc tham s mi trn port Te 2/0/0 CTO00H01, port Te
2/0/1, 1/0/0 CTO00OMN.
S dng ng vt l mi trn kt ni Te 0/0/0/0 CTO00H02 vi
Te 2/0/0 CTO00H01, Te 0/0/0/1 0/0/1/1 CTO00H02 vi Te 1/0/0
Te 2/0/1 CTO00OMN.
Cp nht cu hnh cc Tunnel Interface ph hp vi kt ni mi
thay i.
m bo lu lng s i qua ng kt ni mi ny.

2. Tch Ring 6:
CTO06LTH:
Kt ni t CTO06LTH ti CTO06HPU khng thay i.
Kt ni t CTO06LTH ti CTO06DPC s c tch ra.
Ring 6 m CTO06LTH nm trong l vng Ring kn, tt c cc bc thc hin iu chuyn
c cp bn di:
Back up cu hnh trn U-PE ny.
Kim tra m bo rng hng kt ni cn li ti CTO06HPU
c th chuyn tip lu lng nu kt ni gia CTO06LTH v
CTO06DPC b ngt ra.
Kim tra ng quang vt l mi dng ni gia CTO06LTH
ti CTO00H02.
Cu hnh cc tham s cn thit trn port Te 0/0/1/2 CTO00H02.
Rt ng vt l kt ni ti CTO06DPC.
Cu hnh li cc tham s mi trn port Te 1/1 CTO06LTH.
S dng ng vt l mi trn kt ni Te 0/0/1/2 CTO00H02 vi
Te1/1 CTO06LTH.
Cp nht cu hnh cc Tunnel Interface ph hp vi kt ni mi
thay i.
m bo lu lng s i qua ng kt ni mi ny.
Ngt kt ni cn li gia 00H01 v 00TPT

3. Tch Ring 7:
CTO07CRG:
Kt ni t CTO07CRG ti CTO07NAI khng thay i.
Kt ni t CTO07CRG ti CTO00H01 s c tch ra.
Ring 7 m CTO07CRG nm trong l vng Ring kn, tt c cc bc thc hin iu chuyn
c cp bn di:
Back up cu hnh trn U-PE ny.
Kim tra m bo rng hng kt ni cn li ti CTO07NAI
c th chuyn tip lu lng nu kt ni gia CTO07CRG v
CTO00H01 b ngt ra.
Kim tra ng quang vt l mi dng ni gia CTO07CRG
ti CTO00H02.
Cu hnh cc tham s cn thit trn port Te 0/0/1/3 CTO00H02.
Rt ng vt l kt ni ti CTO00H01.
Cu hnh li cc tham s mi trn port Te 1/2 CTO07CRG.
S dng ng vt l mi trn kt ni Te 0/0/1/3 CTO00H02 vi
Te1/2 CTO07CRG.
Cp nht cu hnh cc Tunnel Interface ph hp vi kt ni mi
thay i.
m bo lu lng s i qua ng kt ni mi ny.

4. Tch Ring 1.1 :


CTO01HLI:
Kt ni t CTO01HLI ti CTO01QTG khng thay i.
Kt ni CTO01HLI ti CTO00OMN s c tch ra.
Ring 1.1 m CTO01HLI nm trong l vng Ring kn, tt c cc bc thc hin iu chuyn
c cp bn di:
Back up cu hnh trn U-PE ny.
Kim tra m bo rng hng kt ni cn li ti CTO01QTG
c th chuyn tip lu lng nu kt ni gia CTO01HLI ti
CTO00OMN b ngt ra.
Kim tra ng quang vt l mi dng ni gia CTO01HLI
ti CTO00H02.
Cu hnh cc tham s cn thit trn port Te 0/0/0/2 CTO00H02.
Rt ng vt l kt ni ti CTO00OMN.
Cu hnh li cc tham s mi trn port Te 1/2 CTO01HLI.
S dng ng vt l mi trn kt ni Te 0/0/0/2 CTO00H02 vi
Te1/2 CTO01HLI.
Cp nht cu hnh cc Tunnel Interface ph hp vi kt ni mi
thay i.
m bo lu lng s i qua ng kt ni mi ny.

5. Tch Ring 1.2 :


CTO01H02:
Kt ni t CTO01H02 ti CTO01MTN khng thay i.
Kt ni CTO01H02 ti CTO00OMN s c tch ra.
Ring 1.2 m CTO01HLI nm trong l vng Ring kn, tt c cc bc thc hin iu chuyn
c cp bn di:
Back up cu hnh trn U-PE ny.
Kim tra m bo rng hng kt ni cn li ti CTO01MTN
c th chuyn tip lu lng nu kt ni gia CTO01H02 ti
CTO00OMN b ngt ra.
Kim tra ng quang vt l mi dng ni gia CTO01H02
ti CTO00H02.
Cu hnh cc tham s cn thit trn port Te 0/0/0/3 CTO00H02.
Rt ng vt l kt ni ti CTO00OMN.
Cu hnh li cc tham s mi trn port Te 1/0/1 CTO01H02.
S dng ng vt l mi trn kt ni Te 0/0/0/3 CTO00H02 vi
Te1/0/1 CTO01H02.
Cp nht cu hnh cc Tunnel Interface ph hp vi kt ni mi
thay i.

m bo lu lng s i qua ng kt ni mi ny.

6. M rng, nng cp Ring 8 ti tnh Hu Giang :


CTO06DPC:
Kt ni t CTO06DPC ti CTO00TPT khng thay i.
Kt ni t CTO06DPC ti CTO06LTH s c tch ra.
Ring 6 m CTO06DPC nm trong l vng Ring kn, tt c cc bc thc hin iu chuyn
c cp bn di:
Back up cu hnh trn U-PE ny.
Kim tra m bo rng hng kt ni cn li ti CTO00TPT
c th chuyn tip lu lng nu kt ni gia CTO06DPC v
CTO06LTH b ngt ra.
Kim tra ng quang vt l mi dng ni gia CTO06DPC
ti CTO08TTN.
Cu hnh cc tham s cn thit trn port Te 1/0/0 CTO08TTN.
Rt ng vt l kt ni ti CTO06LTH.
Cu hnh li cc tham s mi trn port Te 1/2 CTO06DPC.
S dng ng vt l mi trn kt ni Te 1/0/0 CTO08TTN vi
Te1/2 CTO06DPC.
Cp nht cu hnh cc Tunnel Interface ph hp vi kt ni mi
thay i.
m bo lu lng s i qua ng kt ni mi ny.
CTO08TTN:
Cm card 10GE vo slot 1.
Chun b cc cu hnh cn thit trn nhng port mi vi a ch IP theo quy hoch
Cp nht cc cu hnh cn thit trn cc Primary/Backup Tunnel Interface (trn ton b cc thit
b) i qua hng kt ni mi nng cp thm.
Shutdown cc port quang 1G kt ni Ring cn nng cp.
Cm dy nhy quang t kt ni mi shutdown vo cc port mi to cc kt ni mi gia cc
router vi nhau
m bo cc port 10Gb mi hot ng ng chc nng sau khi nng cp.
Kim tra tnh trng dch v.

9. Swap thit b ASR 9010 ti trm 00H01:


Cc bc chun b trc chuyn mng:
Bc 1 : Kim tra phn cng thit b hin ti R7609S
o 02 Card iu khin RSP720, d phng Active/Standby.
o Cc LineCard 7600-ES20-10G3C, RSP720-3C-GE, 7600-ES20-GE3C hot ng tt.
o uplink n UPE.
o Cc tuyn ng qua BRAS, VTN, VASC u hot ng tt.
o Cc lnh kim tra tng ng:
Bc 2 : Kim tra logic thit b hin ti R7609S
Kim tra cu hnh nh ng thit k, v d :
o nh tuyn IS-IS vi cc Router lin k.
o Trng thi MPLS neighbor vi cc Router lin k.
o Cu hnh y Multicast, MPLS, BGP
o Cc lnh kim tra tng ng :

Show isis neighbor

Show mpls ldp neighbor

Show ip mroute

Show ip bgp vpnv4 all neighbors

Cc bc chuyn mng CTO00H01:


Bc 1 : Shutdown cc TE trn mng
o Shutdown tt c cc TE trn mng trong qu trnh chuyn mng
int tunnel xyz
shutdown

Bc 2 : Copy cu hnh t CTO00H01 sang ASR9000


o Copy cu hnh trn CTO00H01 v chuyn sang thit b ASR9000
o Cu hnh trn thit b ASR9000 s ging ht nh cu hnh trn CTO00H01 vi tp lnh trn
IOS XR nh thit k.
o Quy hoch v cu hnh sn cc port dng cho cc kt ni uplink (BRAS, PE, RNC) v
shutdown cc port ny.
o Quy hoch a ch IP : a ch IP, a ch loopback v cc dch v trn thit b ASR mi s
c cu hnh tng ng theo a ch IP v dch v trn CTO00H01.
Bc 3 : Cu hnh sn dch v EoMPLS trn thit b mi ASR9000
o Cc dch v trn mng MAN-E c cu hnh da trn thit b v cu hnh sn c trn mng
MAN-E nhng theo tp lnh trn IOS-XR.

Bc 4 : Li lu lng trn cc port uplink CTO00H01


o Chnh metric cao ln trn cc port gia CTO00H01 v cc PE-AGG khc lu lng t cc
PE-AGG khc khng v thit b CTO00H01 v shutdown ln lt tng port tng ng vi
hng kt ni ti CTO00H01
Int Tex/y
Isis metric 1000 khi lu lng khng cn i xuyn qua th shutdown
Shutdown

Bc 5 : Rt tt c cc kt ni uplink trn CTO00H01 v kt ni ca cc vng Ring Access t


CTO00H01
o nh du dy quang m bo dy quang s c cm li ng v tr tng ng trn thit
b ASR mi.
o Rt tt c cc dy quang v module quang kt ni uplink v dy quang kt ni ca vng Ring
Access trn CTO00H01. Vic ny m bo thit b CTO00H01 b c lp v trnh nh hng
ca vic loop trc khi cc dy quang c cm sang thit b ASR mi.
Bc 6 : Chuyn kt ni Ring Core
o Dy nhy quang ca cc kt ni uplink c c nh du s c cm cho cc kt ni Ring
Core ca thit b ASR mi.
o Chuyn kt ni vt l sang cng c quy hoch v cu hnh t trc trn ASR9000 v no
shutdown cng trn ASR9000. Chi tit qu trnh thc hin c th nh sau :
Port trn 7600

Port trn ASR

Description

Te2/0/1

Te0/1/0/0

CTO00H01:CTO00OMN:Te1/0/1

Te1/0/0

Te0/0/0/0

CTO00H01:CTO00OMN:Te2/0/0

Te1/0/1

Te0/1/0/1

CTO00H01:CTO00H02:Te0/0/1/0

Te2/0/0

Te0/0/0/1

CTO00H01:CTO00H02:Te0/0/0/0

Bc 7 : Chuyn dn kt ni t uplink trn CTO00H01 sang ASR9000 mi


o Dy nhy quang ca cc kt ni uplink c c nh du s c cm cho cc kt ni
uplink ca thit b ASR mi.
o La chn cng uplink ln PE, BRAS, RNC-VNPT/VMS c lu lng thp nht chuyn
u tin.
o Chuyn kt ni vt l sang cng c quy hoch v cu hnh t trc trn ASR9000 v no
shutdown cng trn ASR9000. Chi tit qu trnh thc hin c th nh sau :
Port trn 7600

Port trn ASR

Description

Gi9/0/18

Gi0/7/1/18

CTO00H01:Megawan VN2 Gi2/2/4-PE1

Gi9/0/19

Gi0/7/1/19

CTO00H01:MyTV Multicast PE1: Gi2/2/1

Gi9/0/16

Gi0/7/1/16

VN2-VOD- PE1:Gi2/2/9

Po10:Gi9/0/10

Po10:Gi0/7/1/10

CTO00H01:Router_RNC_VNP

Gi9/0/15

Gi0/7/1/15

CTO00H01:ERX1440_Slot12_Port0

Gi9/0/9

Gi0/7/1/9

CTO00H01:ERX1440_Slot10_Port0

Gi9/0/8

Gi0/7/1/8

CTO00H01: SW_Q_ly_mang_bang_Rong

Te3/3

Te0/7/0/2

CTO00H01:VASC-VoD

Te3/4

Te0/7/0/0

CTO00H01:PE-MX960:Te2/1/1

Te4/0/1

Te0/7/0/1

CTO00H01:Brass-E320-1:Te2/0/0

Po2:Gi9/0/0;3;4;5

Po2:Gi0/7/1/0;3;4;5

CTO00H01:Brass-E320-1

Po3:Gi9/0/11;12;14;17

Po3:Gi0/7/1/11;12;14;17

CTO00H01:Brass-E320-1

Po4: Gi9/0/6;13

P04:Gi0/7/1/6;13

CTO00H01:T5C lau 1:G1/1/24

Bc 8 : Chuyn dn kt ni ca cc vng Ring Access t CTO00H01 sang thit b ASR9000 mi


o Chuyn cc kt ni vt l sang port c quy hoch v cu hnh t trc trn thit b
ASR9000.
o No shutdown cng va c chuyn trn ASR9000 ln, kim tra trng thi nh tuyn ISIS,
MPLS, BGP trn U-PE va chuyn
o Kim tra trng thi dch v trn U-PE va chuyn v vng Ring lin quan. Chi tit qu trnh
thc hin c th nh sau :
Port trn 7600

Port trn ASR

Description

Te7/3

Te0/0/0/3

CTO00H01:CTO04TNT:Te1/0/0

Te4/0/0

Te0/1/0/3

CTO00H01:CTO04TNC:Gi4/0/0

Te3/2

Te0/0/0/2

CTO00H01:CTO02H01:Te1/1

Te7/2

Te0/1/0/2

CTO00H01:CTO02H01:Te2/1

Te7/4

Te0/0/1/0

CTO00H01:CTO06HPU:Te1/2

Te7/1

Te0/0/1/1

CTO00H01:CTO01MTN:Te1/0/0

Te3/1

Te0/0/1/2

CTO00H01:CTO01QTG:Te1/0/0

Gi9/0/1

Gi0/7/1/1

CTO00H01:CTO06HPU:Gi4/0/3

Bc 9 : G thit b Cisco 7609-S CTO00H01 ra khi mng


o Kim tra li trng thi kt ni : ISIS, MPLS, BGP
o Kim tra li trng thi dch v trn mng : Kim tra trng thi dch v trn thit b ASR9000
sau khi chuyn, m bo cc knh EoMPLS v VFI tng ng vi kt ni vt l va chuyn
vn hot ng bnh thng.
o Sau bc 8, thit b CTO00H01 khng cn kt ni vt l vi vng Ring v s c tho ra
khi mng.
Phng n roll back
Phng n chuyn mng ny phi c xem xt v thng nht gia cc bn lin quan trc khi chuyn
mng. Tuy nhin, trong cc giai on chun b chuyn mng v ang tin hnh chuyn mng, nu xut hin

cc li khng th khc phc c th phi tr li hin trng mng nh ban u, sau xem li phng n
chuyn mng trc khi a ra phng n chuyn mng ph hp hn.
Hin tng

Cch khc phc

Sau khi u thm thit b


ASR9000 vo vng Ring, cc
dch v EoMPLS b nh
hng

Bc 1: Reset li bng a ch MAC ca vlan tng ng trn


thit b ASR v cc thit b 7600 gn k bng lnh clear macaddress-table dynamic vlan <vlanid>
Bc 2: Kim tra li lu lng ca cc knh EoMPLS
Bc 3: Nu vn khng khc phc c, tr li kt ni nh c,
g thit b ASR9000 ra khi mng v lin h vi chuyn gia
hng mc u tin cao nht x l.
Bc 1: Kim tra trng thi cc knh EoMPLS, m bo cc
knh ny trng thi UP.

i vi dch v EoMPLS L2VPN ( HSI, FTTH, 3G)


Cc lnh kim tra nh sau :
routerA#show mpls l2 vc

Sau khi chuyn kt ni uplink


kt ni ti VTN (BRAS,
Megawan ) sang thit b
ASR9000, cc dch v
EoMPLS b nh hng

Local intf
Status
------------Gi9/19
UP
Gi8/20
UP
Gi8/20
UP

Local circuit

Dest address

VC ID

-------------------------- --------------- ---------- --------Eth VLAN 191


Ethernet:4140
Eth VLAN 1102

123.29.x.2
123.29.x.2
123.29.x.2

1100210130
1100210140
1100220010

show mpls l2 vc 1100210130 detail


Local interface: Gi9/19 up, line protocol up, Eth VLAN 191 up
Interworking type is Ethernet
Destination address: 123.29.x.2, VC ID: 1100210130, VC
status: up
Output interface: Tu200, imposed label stack {71}
Preferred path: not configured
Default path: active
Next hop: point2point
Create time: 8w1d, last status change time: 3w3d
Signaling protocol: LDP, peer 123.29.x.2:0 up
Targeted Hello: 123.29.x.1(LDP Id) -> 123.29.x.2, LDP is
UP
Status TLV support (local/remote) : enabled/supported
LDP route watch
: enabled
Label/status state machine
: established, LruRru

Last local dataplane status rcvd: No fault


Last local SSS circuit status rcvd: No fault
Last local SSS circuit status sent: No fault
Last local LDP TLV status sent: No fault
Last remote LDP TLV status rcvd: No fault
Last remote LDP ADJ status rcvd: No fault
MPLS VC labels: local 123, remote 71
Group ID: local 0, remote 0
MTU: local 9000, remote 9000
Remote interface description: DSLAM PHU
Sequencing: receive disabled, send disabled
Control Word: On (configured: autosense)
SSO Descriptor: 123.29.45.2/1100210130, local label: 123
SSM segment/switch IDs: 3003539/1323330 (used), PWID:
1257778
VC statistics:
transit packet totals: receive 714432391, send 905557784
transit byte totals: receive 200802662847, send
1032971586192
transit packet drops: receive 0, seq error 0, send 0

Kim tra cc knh EoMPLS trn ASR :


show l2vpn xconnect group test detail
Tue Jan 27 05:02:05.804 UTC

Group test, XC testabc, state is up; Interworking none


AC: GigabitEthernet0/0/1/0.200, state is up
Type VLAN; Num Ranges: 1
VLAN ranges: [200, 200]
MTU 1504; XC ID 0x80001; interworking none
Statistics:
packets: received 999507837, sent 996932598
bytes: received 507749975820, sent 506441754408
drops: illegal VLAN 0, illegal length 0
PW: neighbor 123.29.60.15, PW ID 200, state is up (
established )
PW class not set, XC ID 0xc0000001
Encapsulation MPLS, protocol LDP
Source address 123.29.60.5

PW type Ethernet, control word disabled, interworking none


PW backup disable delay 0 sec
Sequencing not set

PW Status TLV in use


MPLS

Local

Remote

------------ ------------------------------ ----------------------------Label

16006

Group ID

21

0xc0

unknown

Interface GigabitEthernet0/0/1/0.200
MTU

1504

1504

Control word disabled


PW type

unknown

disabled

Ethernet

Ethernet

VCCV CV type 0x2

0x2

(LSP ping verification)

(LSP ping verification)

VCCV CC type 0x6

0x6

(router alert label)

(router alert label)

(TTL expiry)

(TTL expiry)

------------ ------------------------------ ----------------------------Incoming Status (PW Status TLV):


Status code: 0x0 (Up) in Notification message
Outgoing Status (PW Status TLV):
Status code: 0x0 (Up) in Notification message
MIB cpwVcIndex: 3221225473
Create time: 27/01/2015 00:42:04 (04:20:01 ago)
Last time status changed: 27/01/2015 01:05:16 (03:56:49
ago)
Last time PW went down: 27/01/2015 01:03:40 (03:58:25
ago)
Statistics:
packets: received 996932598, sent 999507837
bytes: received 506441754408, sent 507749975820

Cc trng thi Up v c lu lng gi v nhn ca cc knh


EoMPLS.

Bc 2: R sot li cu hnh trn port uplink ca thit b


ASR9000, m bo cu hnh ng
Bc 3: Nu cu hnh ng v cc knh u UP, reset li bng
a ch MAC ca vlan tng ng trn thit b ASR v cc thit
b 7600 gn k bng lnh clear mac-address-table dynamic
vlan <vlanid>
Bc 4: Nu vn khng khc phc c, tr kt ni uplink v
port c trn thit b 7600, lin h vi chuyn gia hng mc u
tin cao nht x l.
Cc bc rollback nh sau :
service instance y ethernet
description Ket noi
encapsulation dot1q <vlanid1>
service-policy input SET-EXP0
no xconnect <ASRs loopback> < vcid1> encapsulation mpls
xconnect <IP loopback 7609-S> < vcid1> ncapsulation mpls

Cu hnh trn UPE u xa i vi trng hp VFI


l2 vfi <VFIs name> manual
vpn id <vpnid1>
no neighbor <ASRs loopback> encapsulation mpls
neighbor < BLU00BLUs loopback> encapsulation mpls
!
interface vlan <vlanid1>
mtu 9000
xconnect vfi <VFIsname>
!

Bc 1: R sot li cu hnh trn port uplink ca thit b


ASR9000 v cu hnh trn U-PE m nhn vai tr RouteReflector, m bo cu hnh ng.
Bc 2: Kim tra route ca VRF-VoD, kim tra bng multicast
route, m bo cc route u c xy dng ng trong bng
nh tuyn.
m bo rng sau khi nng cp lu lng multicast vn hot
ng bnh thng, packet forwarded v received vn tng u,
v d :
show ip mroute 232.84.1.27 co
IP Multicast Statistics
256 routes using 433096 bytes of memory
256 groups, 0.99 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt
Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit
etc)
Sau khi chuyn kt ni uplink
ti PE-VTN sang ASR9000,
cc dch v VoD v LiveTV
b nh hng

Group: 232.84.1.27, Source count: 1, Packets forwarded:


1402903754, Packets received: 1402903768
Source: 123.29.128.4/32, Forwarding:
1402903755/285/1373/3137, Other: 1402903769/14/0
PYN00THA#show ip mroute 232.84.1.27 co
IP Multicast Statistics
256 routes using 433144 bytes of memory
256 groups, 0.99 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt
Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit
etc)
Group: 232.84.1.27, Source count: 1, Packets forwarded:
1402905035, Packets received: 1402905049
Source: 123.29.128.4/32, Forwarding:
1402905036/285/1373/3137, Other: 1402905050/14/0

Bc 3: Nu cc bc trn khng khc phc c, cm tr li


ng quang c trn 7600, trao i vi hng mc u tin cao
nht tm cch khc phc

Bc 1: Kim tra vic thit lp ISIS, MPLS gia U-PE u


thm vo vi ASR9000, m bo cc giao thc ny hot ng
ng.

Sau khi chuyn kt ni t cc


vng Ring U-PE sang thit b
ASR9000, cc dch v
EoMPLS b nh hng

show interfaces TengigabitEthernet x/y


TenGigabitEthernetx/y is up, line protocol is up (connected)
Hardware is X40G 1Gb 802.3, address is 0025.847b.e5c0 (bia
0025.847b.e5c0)
Description: routerA:routerB:Tex/y
Internet address is 10.56.0.9/30
MTU 9192 bytes, BW 1000000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 62/255, rxload 2/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Carrier delay is 0 msec
Full-duplex, 1000Gb/s, clock source internal, media type is
LX
input flow-control is off, output flow-control is off
Clock mode is auto
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/2/0 (size/max/drops/flushes); Total output
drops: 0
Queueing strategy: Class-based queueing
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 9526000 bits/sec, 8123 packets/sec
5 minute output rate 246202000 bits/sec, 24712 packets/sec
L2 Switched: ucast: 2495676 pkt, 213558020 bytes - mcast:
1805355 pkt, 144636693 bytes
L3 in Switched: ucast: 28787996 pkt, 3880651268 bytes mcast: 1092 pkt, 1511444 bytes mcast
L3 out Switched: ucast: 35310318982 pkt, 41786499189066
bytes mcast: 76245913351 pkt, 106028290890090 bytes
29275888132 packets input, 4551006048810 bytes, 0 no
buffer
Received 77489575 broadcasts (1098 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 1 throttles
129 input errors, 41 CRC, 1 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
112203564947 packets output, 148084821493180 bytes, 0
underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Bc 2: Reset li bng a ch MAC ca vlan tng ng trn


thit b ASR v cc thit b 7600 gn k bng lnh clear macaddress-table dynamic vlan <vlanid>
Bc 3: Nu cc bc trn khng khc phc c, cm tr li
ng quang c trn 7600, trao i vi hng mc u tin cao
nht tm cch khc phc

Sau khi g thit b 7609-S ra


khi Ring Aggregation, cc
dch v EoMPLS b nh
hng.

Bc 1: Reset li bng a ch MAC ca vlan tng ng trn


thit b ASR v cc thit b 7600 gn k bng lnh clear macaddress-table dynamic vlan <vlanid>
Bc 2: Kim tra li lu lng ca cc knh EoMPLS
Bc 3: Nu vn khng khc phc c, tr li kt ni nh c,
g thit b ASR9000 ra khi Ring v lin h vi chuyn gia
hng mc u tin cao nht x l.