Está en la página 1de 237

LAUREN KATE

Romanas

I angl kalbos vert


JRAT PAVLOVIIEN

Versta i: Lauren Kate


Fallen
Delacorte Press, 2009
I angl kalbos vert Jrat Pavloviien
Virel kr Andrius Morkelinas
Maketavo Alma Liuberskien
Ileido Obuolys (OBUOLYS yra registruotas leidybinis enklas, kur pagal sutart naudoja UAB MEDIA INCOGNITO)
Butrimoni g. 9, LT-50220 Kaunas
knygos@obuolys.lt
www.obuolys.lt

ISBN 978-609-403-407-7
Copyright 2009 by Tinderbox Books, LLC and Lauren Kate
Vertimas lietuvi kalb, Jrat Pavloviien, 2011
Virelio dizainas, Andrius Morkelinas, 2011
UAB MEDIA INCOGNITO, 2011

Skiriu savo eimai, su padka ir meile

Padka
Labai ai visiems i Random House ir Delacorte Press, kurie tiek daug ir taip gerai padar.
Vendei Lodijai, kurios lengvas dosnumas ir entuziazmas padrsino mane pradti. Kristai Vitolai,
kuri atliko daug nematom darb. Brendai ildgen i Kalifornijos universiteto u mediag ir
kvpim. Nadiai Korner u tai, kad padjo visa tai pastatyti ant koj. Tedui Meilaveriui u atri,
maloni ir linksm redaktoriaus pagalb. Maiklui Stirnsui, buvusiam virininkui, dabar patikimam
kolegai ir draugui. Tu tiesiog genijus.
Dkoju savo tvams, savo seneliams, Robiui, Kim ir Dordanui, naujajai savo eimai Arkanzase.
Man trksta odi, kai pagalvoju apie nenutrkstam js param. Myliu jus visus.
Ir Deisonui, kuris kalbasi su manimi apie veikjus, tarsi jie bt reals mons, kol imu juos
suprasti. Tu kvepi mane, tu keli man ikius, priverti juoktis kiekvien dien. Tu turi mano ird.

Bet rojus urakintas ir usklstas...


Turime apkeliauti pasaul ir pairti
galbt galins durys dar paliktos atviros

HEINRICHAS FON KLEISTAS Apie marionei teatr

PRADIA
HELSTONAS, ANGLIJA, 1854 M. RUGSJIS

Madaug vidurnakt jos akys gal gale gijo pavidal. vilgsnis buvo gudrus, rytingas, bet kartu ir
nedrsus, susirpins. Taip, tai buvo tos akys. Nuo dailios kaktos emyn leidosi tamsi plauk
kaskados.
Nordamas vertinti, kaip sekasi, jis ities rankas ir i tolo pavelg popieriaus lap. Buvo
sunku dirbti nematant jos prieais save, taiau jis niekada nesugebt pieti moters akivaizdoje. Nuo
tos dienos, kai atvyko i Londono ne, nuo tada, kai pirm kart j ivydo, jis visada stengsi jos
vengti.
Deja, ji kasdien vis artinosi, o kiekviena diena atrod dar sunkesn u prajusij. Btent dl to jis
rytais ikeliaudavo Indij, iaurs ar Piet Amerik tiksliai net neinojo kur, ir jam tai nerpjo.
Kur benukeliaut, visur buvo lengviau negu pasilikti ia.
Jis vl palinko prie pieinio, nykiu nuo portreto apatins lpos nutryn anglinio pietuko ym,
pavirtusi rgia rauklele, ir atsiduso. Bedvasis popierius iaurus apgavikas buvo vienintelis
bdas pasiimti j su savimi.
Jis isities oda aptrauktoje bibliotekos kdje ir staiga u nugaros pajuto veln ilumos
dvelkteljim.
Ji.
Vien nuo jos artumo apimdavo keistas jausmas atrodydavo, kad kn apgaubia liepsnojanio
rsto skleidiama iluma. Net neatsigrs inojo, kad ji netoliese. Jis spjo tarp keli paslpti
portret, taiau ivengti susitikimo nebegaljo.
Jis sistebeilijo kitapus svetains stovint minktasuol dramblio kaulo spalvos apmualais, kur
vos prie kelias valandas ji netiktai pasirod, vliau u kitus vakarlio dalyvius, vilkdama rausva
ilko suknia, ir plojimais padkojo vyriausiai eimininko dukteriai u nuostabi klavesino partij.
Jis apvelg kambar, dirsteljo pro lang verand, kur vakar ji buvo prie jo prislinusi su
puokte laukini balt bijn. Ji man, kad trauka prie jo buvo nekalta, kad dani jdviej
pasimatymai pavsinje buvo tik... laimingas sutapimas. Kaip galjo bti tokia naivi? Jis niekada
nepasakys jai tiesos turs saugoti savo paslapt.
Jis atsistojo ir atsigr. Eskizus paliko ant oda aptrauktos kds. Apsivilkusi kuklia balta suknele,
ji stovjo prisiglaudusi prie rykiai raudonos uuolaidos. Kelios juod plauk sruogos buvo

isprdusios i kaspino gniaut. Veido iraika buvo tokia pat, koki jis daugyb kart vaizdavo
eskizuose. Jos skruostus uliejo raudonis. Gal ji pyko? O gal susidrovjo? Jis trokte troko suinoti
ties, bet negaljo paklausti.
K ia darai? savo balse jis pajuto susierzinimo gaideles ir tutuojau pasigailjo, kad elgsi
taip iurkiai ji niekada nesuprast tikrosios prieasties.
A... a negaljau umigti, sulemeno ji eidama prie idinio ir kartu artdama prie jo kds.
Pamaiau tavo kambaryje vies ir... ji nutilo ir sistebeilijo savo rankas, ir tavo siluet u dur.
Ar ketini kakur eiti?
Ketinau tau pasakyti... pradjo jis ir staiga usikirto. Nepajg meluoti. Neketino pasakoti apie
savo planus. Jeigu pasakyt ties, bt tik blogiau. Jis ir taip leido sau nueiti per toli tikdamasis, kad
kart viskas bus kitaip.
Ji prisiartino ir bed akis eskiz ssiuvin.
Piei mane? nusistebjo.
Nuostaba jos balse dar kart primin, kokia didiul praraja juos skiria.
Tai buvo puiku, arba bent jau gera. Kelias pastarsias dienas nuo tada, kai apsisprend ivykti,
jis i paskutinij stengsi laikytis nuo jos atokiau. Vidin kova isunk tiek daug jg, kad, vos
pasiliks vienas, jis kaipmat pasiduodavo nenumaldomam trokimui j pieti. Aplankas jau buvo
pilnas lap su graiai ilenkto kaklo, marmurini raktikauli ir juodo sklastymo eskizais.
Dabar jis velg piein ir net nejaut gdos dl to, kad buvo netiktai ukluptas. Jausmas,
uvalds t akimirk, buvo daug blogesnis. Suvokus, kad ji gali perprasti jo jausmus ir pasijusti
sugniudyta, vis kn uliejo stingdantis altis. Jis turjo bti atsargesnis. Taip bdavo visada.
ilto pieno su auktu sirupo, vis dar neatsigrdamas, sumurmjo jis. Paskui lidnai pridr:
Jis pads tau umigti.
I kur suinojai? nusistebjo ji. Btent tai man duodavo mama...
inau, atsak jis ir pagaliau atsigr.
Apstulbimas jos balse nebuvo netiktas, taiau jis dar neturjo teiss aikinti, i kur suinojo, ar
papasakoti, kad praeityje, kai atslinkdavo eliai, danai atnedavo jai ito grimo ir laikydavo j
glbyje, kol nugrimzdavo miegus.
Jis pajuto prisilietim atrod, kad ranka, per markinius palietusi pet, nudegino kiaurai, ir jis
neitvrs aikteljo. iame gyvenime jie dar nebuvo paliet vienas kito, o pirmasis kontaktas visada
ugniaudavo jam kvap.
Pasakyk, sunabdjo ji. Ar tu ivyksti?
Taip.
Tada pasiimk ir mane kartu, paskubomis ipykino ji. Jis mat, kaip t akimirk moteris sunkiai
kvp ir trokte troko atsiimti savo odius. Rauklels, ikilusios tarp aki, puikiai atspindjo j
upldusius jausmus. Pirmiausia ji usiplieks, paskui sumi ir prads gdytis savo lumo. Visada

taip elgdavosi. Jam teko daugyb kart stebti tokias scenas, todl kart jis nesuklydo ir nepuol
guosti.
Ne... sunabdjo jis, o prisiminimai vienas po kito upldo siel. Visada tie patys
prisiminimai... Iplaukiu rytoj. Jeigu tau rpiau, daugiau nesakytum n odio.
Jeigu tu man rptum... pakartojo ji, tarsi tie odiai bt skirti tik jai paiai. A... a myliu...
Liaukis, nukirto jis.
Turiu t pasakyti. A... a myliu tave. Esu visikai dl to tikra, ir jeigu tu ivyksi...
Jeigu ivyksiu, igelbsiu tau gyvyb, jis kalbjo ltai, stengdamasis, kad odiai pasiekt t
smegen plotel, kuriame galjo ilikti prisiminim. Nejaugi visa tai tikrai kakur palaidota? Yra
dalyk, daug svarbesni u meil. Tu nesuprasi, taiau privalai pasitikti manimi.
Jos akys smigte smigo j. Paskui ji ingteljo atatupsta ir sukryiavo rankas ant krtins. Jis irgi
buvo dl to kaltas kalbdamas su ja, visada demonstruodavo paniek ir pranaum.
Nori pasakyti, kad kakas gali bti svarbiau? paklaus ji, imdama jo rank ir glausdama sau
prie irdies.
Ak, kaip bt gera priklausyti jai ir neinoti, koks likimas laukia! Arba bent bti stipresniu ir
atrasti savyje jg j sulaikyti. Jeigu jos nesustabdys, ji niekada nepasimokys, ir praeitis kartosis ir
kartosis, kaskart vis labiau juodu kankindama.
Pastama odos iluma po jo ranka privert atsiloti ir sudejuoti. Jis stengsi nekreipti dmesio
artum, negalvoti apie jos lp prisilietim ir apie skausm, kadangi visa tai yra i anksto pasmerkta
baigtis. Jos pirtai taip velniai liet jo rankas. Jis jaut, kaip po plona medvilnine suknele palusiai
dauosi jos irdis.
Ji buvo teisi. Niekada nebuvo nieko, svarbesnio u meil. Jis jautsi pasirengs pasiduoti ir griebti
j glb, taiau staiga pastebjo jos vilgsn. Atrod, kad ji pamat vaiduokl.
Ji ikart atsitrauk ir ranka susim u kaktos.
Mane apm keistas jausmas, sunabdjo.
Ne... Nejaugi jau per vlu?
Jos akys susiaurjo ir gijo tok pavidal, kok buvo pavaizdavs pieinyje. Tada vl prisiartino,
priglaud rankas jam prie krtins ir viltingai pravr lpas.
Pasakyk, kad a kraustausi i proto, bet galiu prisiekti, kad kakada anksiau esu ia buvusi...
Taip, jau buvo per vlu. Jis drebdamas pavelg auktyn ir pajuto besileidiani tams. Dar
kart pamgino j sugriebti ir priglausti prie savs taip stipriai, kaip troko daugyb savaii.
T akimirk, kai lpos susiliejo, abu neteko jg. Sausmedio uogas primenanti jos burna svaiginte
svaigino. Kuo stipriau ji glaudsi, tuo smarkiau virpjo jo irdis, jausdama besiartinani agonij.
Jos lieuvis tyrinjo jo burn, o su kiekvienu nauju prisilietimu ir atradimu tarp jdviej siliepsnojo
vis kartesn ugnis. I ties n vienas pojtis nebuvo naujas.
Kambarys sudrebjo. Juos gaubusi aura pradjo vytti.

Ji nieko nepastebjo buvo nutolusi nuo visko ir nejaut nieko daugiau, iskyrus jdviej buin.
Tik jis suvok, kas netrukus nutiks, kokios tamsios pasekms lyds jdviej suartjim. Jis visk
inojo, nors dabar jau vl buvo per vlu keisti likim.
Vir j galv supleveno eliai taip arti, kad bt galjs juos paliesti ranka. Taip arti, kad
pagalvojo, ar tik ji neigirdo j nabdjimo. Jis mat, kaip eli debesis praslinko pro jos veid.
Trump akimirk pasirod, kad jos akyse suibo atpainimo kibirktl.
Paskui viskas dingo ir nebeliko nieko.

Pirmas skyrius
VISIKAI NEPASTAMI

Likus deimiai minui iki ivykimo, Lius prasibrov fluorescencins viesos nutviekst Kardo
ir kryiaus mokyklos vestibiul. Raudonskruostis plaiapetis priirtojas, geleiniais bicepsais po
paastimi prispauds aplank, jau sakinjo, k daryti, jo nurodymu Lius buvo palikta gale.
Atminkite tai medai, lovos ir raudonieji, viauksjo priirtojas mokini trijulei, stoviniai
nugaromis Lius. siminkite tai, kas svarbiausia, ir niekas nenukents.
Lius skubiai atsistojo u trijuls nugar. Vis nesiliov galvojusi, ar teisingai upild vis krv
dokument, ar priekyje stovintis stambus skustagalvis priirtojas yra vyras ar moteris, ar kas nors
i ia esanij pads jai neti milinik kelionin krep, ar jos tvai, vos tik jos ia atsikrat ir
sugr namo, ikart parduos jos mgstam automobil Plymouth Fury. Jie vis vasar grasino t
padaryti, o dabar turi tam rimt prieast, net jeigu Lius ir nepritars, naujojoje mokykloje
draudiama turti nuosav automobil. Tai udara peraukljimo mokykla, ir viskas tuo pasakyta.
Ji vis dar mgino priprasti prie ios svokos.
Ar galtumt... hm... gal galtumte pakartoti? kreipsi priirtoj. Kas yra medai?
O, irkite, k vjas atpt, garsiai suriaumojo priirtojas, paskui pabrtinai ltai ir aikiai
ts: Medikai. Jeigu tau reikia gydymo ir nori gauti vaist, kvpuoti ir neiprotti, tai eisi pas juos.
Moteris nusprend Lius, apirindama priirtoj. Vyras negalt bti toks pagieingas, kad
tokius odius irt iki leiktulio saldiu tonu.
Supratau, burbteljo Lius, jausdama kylant leiktul, medai.
Ji jau daug met nesilank pas gydytojus. Praeit vasar, po nelaimingo atsitikimo, gydytojas
Sandorfas, gyvenantis Hopkintone, svarst, ar nevertt jos vl pradti gydyti. Tvams tai pasirod
tinkama prieastis j isisti internatin mokykl Naujajame Hampyre. Vargais negalais pavyko
tikinti gydytoj tariamu stabilumu, laimti papildom tyrim mnes ir ivengti siaubing
antipsichozini vaist kurso.
Btent dl to paskutiniuosius mokslo metus Kardo ir kryiaus mokykloje ji pradjo mnesiu
vliau. Bti naujoke mokykloje yra blogai, todl Lius i tikrj nervinosi, jog teks eiti klases,
kuriose visi jau seniai sikr. Vis dlto apsivalgiusi ji suprato, jog yra ne vienintel mokin, tdien
naujai atvykusi mokykl.
Mergina vogiomis dirsteljo mokini trijul, pusraiu isirikiavusi aplink j. Dover Prepe,

paskutinje i daugybs mokykl, kuriose teko mokytis, per paintin ekskursij po teritorij ji
susipaino su Kele. Kiek vliau ji tapo geriausia Liuss drauge. Mokyklos teritorijoje, kur visiems
kitiems mokiniams teko beveik prievarta pratintis vienam prie kito, Lius ir Kel buvo vieninteliai
vaikai, kuri nelauk solidus palikimas. Labai greitai merginos isiaikino, jog abi jauia
neveikiam silpnyb tiems patiems seniems filmams, ypa tiems, kuriuose vaidina Albertas Finjus.
Po io atradimo, padaryto irint Dviese kelyje, kai n viena i j nebegaljo veikti kukurz
spragsi pakuots, nepaspaudusios priegaisrins signalizacijos mygtuko, Kel ir Lius tapo
neiskiriamos. Kol... kol buvo priverstos isiskirti.
Dabar greta Liuss stovjo du vaikinai ir mergina. Pastaroji atrod lengvai perprantama,
viesiaplauk, kiek primenanti grauol i Neutrogena reklaminio klipo. viesiai rausvai nulakuoti
nagai puikiai derjo prie tokios pat spalvos aplanko.
A Gab, nuts mergina. Jos veid nutviesk plati ypsena, kuri inyko taip pat greitai, kaip
ir buvo atsiradusi. Lius net nespjo prisistatyti. Taip staigiai blstantis susidomjimas labiau
primin pietietes i Douverio, o ne tokias merginas, koki ji tikjosi sutikti Kardo ir kryiaus
mokykloje. Lius nesuprato, ar tai buvo mginimas paguosti, ar ne. Ji net nenutuok, k tokia
mergaiiuk galt veikti peraukljimo mokykloje.
Liusei i deins stovjo strazdanotas vaikinukas trumpai apkirptais rudais plaukais, rudomis
akimis. Jis stypsojo nudelbs akis ir atkakliai kraptinjo nykio apynag Lius nusprend, kad
vaikinukas, kaip ir ji, naujoje aplinkoje jauiasi sutriks ir apstulbs.
Vaikinukas i kairs pernelyg gerai derjo prie mokyklos aplinkos. Jis buvo auktas ir lieknas,
juodaplaukis, giliai dubusiomis aliomis akimis. Vaikinui ant peties kabojo didjaus krepys. Lpos
buvo putlios ir viesiai rausvos dl toki merginos kraustytsi i proto. Ant vaikino sprando buvo
itatuiruoti sauls spinduliai. Atrod, kad jie veriasi i po juod markinli apykakls ir i tikrj
ri ant viesios jo odos.
Prieingai nei kiti du, sutiks Liuss vilgsn, jis nenuleido aki ir nenusigr. Nors vaikinas
stovjo kietai suspauds lpas, jo akys buvo iltos ir gyvybingos. Stovdamas tarsi akmenin
skulptra, jis sispoksojo Lius, o i taip pat sustingo ir sunkiai kvp oro. Vaikino akys buvo
rimtos, kerinios, taiau kartu ir priverianios pasijusti bejge.
Priirtoja atsikrenkt. is garsas privert vaikin atplti vilgsn ir sugrti i transo bsenos.
Lius nuraudo ir niko kasytis galv.
Tie, kurie suprato taisykles, gali imesti visus pavojingus daiktus ir bti laisvi, priirtoja
mosteljo ranka didiul kartonin d, pastatyt po enklu, ant kurio didelmis juodomis raidmis
buvo parayta: DRAUDIAMI DAIKTAI. Todai, kai sakau laisvi, kalbdama ji uvo
delnu strazdanotam vaikinui per pet, ir is net paoko i skausmo, tai reikia, jog privalote bti
kno kultros salje ir susitikti su i anksto jums paskirtais vadovais. O tu, ji bed pirtu Lius,
imesk savo lamt ir pasilik su manimi.

Visas ketvertas nulepsjo prie ds. Lius stebjo, kaip jos likimo draugai pradjo tutinti
kienes. Mergina isitrauk rausv trij coli ilgio veicarijos kariuomens peil. aliaakis vaikinas
nenoriai atsikrat aerozolini da balionlio ir kartono rtuko. Todas atrod labai nelaimingas, kai
teko isiskirti su keliomis dutmis degtuk ir nedideliu indeliu udegamojo skysio. Lius netgi
pasijuto kvailokai, kad su savimi neturjo joki draudiam daikt, taiau pamaiusi, kaip visa trijul
i kieni traukia mobiliuosius telefonus ir sviedia d, ji vos neuspringo i nusivylimo.
Ji palinko priek, nordama perskaityti, kas dar ivardyta lentelje, informuojanioje apie
draudiamus daiktus. Suinojo, kad grietai draudiama turti mobiliuosius telefonus, praneim
gaviklius ir radijo imtuvus bei sistuvus. O i pradi atrod blogiausia, kad negaljo pasilikti
automobilio! Lius prakaituota ranka sugniau kienje slepiam mobilj tai buvo vienintel
priemon susisiekti su ioriniu pasauliu. Priirtoja ivydo jos veido iraik ir kelis kartus
nestipriai pliaukteljo per skruostus.
Tik nenualpk, vaikuti, mano alga per maa, kad u j dar ir gaiviniau. Beje, kart per savait
galsi paskambinti. Telefonas yra pagrindiniame vestibiulyje.
Vienas pokalbis telefonu per savait?.. Bet...
Lius dar kart vilgteljo savo mobilj ir pastebjo, kad gavo du paskutinius praneimus.
Atrod netiktina, kad tai i ties paskutins tekstins inuts. Pirmoji buvo nuo Kels.
Tutuojau paskambink! Lauksiu skambuio vis nakt, todl bk pasirengusi... Ir atsimink
moto, kur tau sugalvojau: Tu igyvensi! Ties sakant, manau, visi jau pamiro...
Tai bdinga Kelei. Ji para toki ilg inut, kad senas jos telefonas nukirpo keturias eilutes.
Ties sakant, Liusei netgi palengvjo. Ji nenorjo skaityti apie tai, jog visi bendramoksliai i
ankstesniosios mokyklos pamiro, kas jai buvo nutik ir k ji padar, kad atsidurt ioje bjaurioje
vietoje.
Mergina atsiduso ir pavelg antrj inut. it atsiunt mama ji tik prie kelias savaites
imoko rayti praneimus. Mama tikriausiai neinojo, kad mokykloje leidiama tik kart per savait
paskambinti vienam mogui. Juk antraip nebt ia palikusi savo dukters, tiesa?
Vaikuti, mes nuolat galvojame apie tave. Bk gera ir stenkis valgyti pakankamai baltym.
Pasikalbsime, kai tik galsime. Mylim tave. M ir T.
Supratusi, kad vis dlto jie inojo, Lius atsiduso. Juk tvai nebt velg tokiais rkanais
veidais, kai ji ryt atsisveikindama mojavo prie mokyklos vart, rankoje spausdama kelioninio
krepio rankenas. Pusryiaudama mgino pajuokauti apie tai, kad gal gale atsikratys bjaurios
Naujosios Anglijos tarties, kurios imoko Douveryje, taiau tvai neispaud net menkiausios

ypsenos. Tada paman, kad jie tebepyksta. Tvai niekada nepakeldavo balso. Kai Lius i tikrj
padarydavo k nors bloga, visk reaguodavo tyldami. Dabar mergina suprato, kodl ryt tvai
elgsi taip keistai jie jau lidjo, kad teks prarasti ry su savo vienintele dukra.
Mes tebelaukiame vieno mogaus, suiulbjo priirtoja. domu, kas jis?
Lius vl sistebeilijo pavojing daikt d. Ji iki krat buvo pripildyta kontrabandos
daugelio daikt Lius netgi negaljo atpainti. Staiga pajuto best tamsiaplaukio vaikino vilgsn.
Tada ltai atgniau pirtus. Telefonas islydo i delno ir lidnai barkteljs nusileido ant didiuls
vairiausi daikt krvos. Tas garsas reik, kad nuo iol Lius liko visikai viena.
Todas ir robot panai Gab, dbtelj Lius, patrauk dur link, o antrasis vaikinas atsigr
priirtoj.
A galiu suteikti jai informacijos, pasisil ir galva parod Lius.
ia taip negalima, automatikai atov priirtoja, tarsi i anksto bt laukusi tokio pokalbio.
Tu vl esi naujokas ir privalai laikytis naujiems mokiniams taikom apribojim. Grk pirmj
sektori. Jeigu tau nepatinka, kai ileidome pasitikj garbs odiu, reikjo dukart pagalvoti prie j
sulauant.
Igirdusi apie paleidim pasitikint garbs odiu, Lius suakmenjo. Priirtoja nusitemp j
pat gelsvos patalpos gal vaikinas stebjo nejuddamas ir nerodydamas joki jausm.
Judinkis, paragino priirtoja, tarsi nieko nebt nutik. Ten lovos. Pro lang ji parod
vakar pusje gana toli stovint degt plyt nam.
Lius mat, kaip Gab ir Todas ltai slikino jo link, o treiasis vaikinas slinko dar liau, tarsi
visikai nenordamas pasivyti likimo draug.
Miegamasis korpusas buvo didiulis, pilkas, kvadrato formos pastatas. Storos dvigubos jo durys
atrod tokios grsmingos, tarsi u j nebt manoma gyventi. Neapsodinto gazono viduryje stksojo
didiul akmenin plokt. Lius prisimin, kad interneto tinklalapyje jau mat joje ikalt ura
Paulinos bendrabutis. Apviestas kanotos ryto sauls, pastatas atrod dar bjauresnis negu
nespalvotoje nuotraukoje.
Net i tolo Lius mat miegamojo korpuso fasad dengian juod skraist visus langus deng
storos plienins grotos. nairuodama jas, mergina pagalvojo: domu, ar pastat juosianios tvoros
viruje itempta spygliuota viela?
Atvertusi Liuss aplank, priirtoja umet ak lentel.
eiasdeimt treias kambarys. Krep numesk mano kabinete prie kit naujok daikt. Popiet
galsi ipakuoti.
Lius numet raudon kelionin krep greta trij niekuo neisiskiriani juod lagamin. Tada i
proio kyteljo rank kien, nordama isitraukti mobilj j paprastai vesdavo informacij,
kuri reikdavo siminti. Inariusi tui kien, ji atsiduso ir pasisteng siminti kambario numer.
Ji vis dar nesuvok, kodl neturjo teiss pasilikti su tvais nuo Kardo ir kryiaus mokyklos

iki j namo Tanderbolte buvo maiau nei pusvalandis kelio. Jai bt taip gera sugrti namus
Savanoje, kur, kaip sakydavo mama, net vjas puia tingiai. Ltas Dordijos gyvenimo tempas
Liusei tiko daug geriau negu Naujoji Anglija.
Deja, Kardo ir kryiaus mokykla n kiek nepanjo Savan. Ji neprimin ir jokios kitos vietos
tai buvo negyva ir bespalv teritorija, kuri j nusprend nusisti teismas. Kit dien Lius
igirdo, kaip jos tvas kalbjosi su mokyklos direktoriumi, linkiojo galva ir sutrikusiu biologijos
profesoriaus balsu mikiojo:
Taip, taip, galbt jai geriau, jeigu bus vis laik stebima. Ne, ne, savaime suprantama, mes
nesikiime js sistem.
Savaime suprantama, jis net nemat, kokiomis slygomis bus stebima jo dukt. i vieta atrod kaip
grieiausio reimo kaljimas.
O kas yra tie raudonieji, apie kuriuos sakte? paklaus Lius priirtojos, nusiteikusi netrukus
baigti ekskursij po teritorij.
Raudonieji, nuts i, rodydama raudon, viela apraizgyt mechanizm, kabant palubje,
tai yra objektyvas, skleidiantis raudon blyksini vies. Lius niekada gyvenime nebuvo maiusi
nieko panaaus, taiau vos priirtoja bed vien, ji tuojau pat pastebjo, kad j pilna visur.
Kameros? pasitikslino mergina.
Puiku, atsiliep priirtoja globjiku tonu. Mes jas sumontavome gerai matomose vietose,
kad neumirtumte, jog visur vis laik jus stebime. Taigi negadinkite j tik taip galsite padti
sau.
Kadangi Liusei visi nuolat primindavo, kad ji visika psichopat, mergina ir pati jau buvo
bepradedanti tuo tikti.
Vis vasar j kamavo prisiminimai. Mergina sapnuodavo, kad tvai j palieka vien, nors
realybje taip pasitaikydavo retai. Tame vasarnamyje kakas atsitiko, ir visi, skaitant ir Lius, buvo
pasireng mirti, kad suinot kas.
Policija, teismas ir socialiniai darbuotojai visaip stengsi i jos ipeti ties, taiau Lius pati
inojo ne daugiau u juos. Juodu su Trevoru vis vakar juokavo, laiksi atokiau nuo vis kit
vakarlio dalyvi ir gainiojo vienas kit tarp palei eer idstyt vasarnami eili. Ji mgino
aikinti, jog tai buvo vienas nuostabiausi vakar jos gyvenime, kol vykiai netiktai pasisuko
blogiausia linkme.
Lius praleido daugyb laiko kaskart i naujo perkratydama visus vykius, prisimindama Trevoro
juok, jausdama jo rankas, apsivejanias jos liemen, ir instinktyviai jaut, kad yra dl nieko nekalta.
Dabar, atsidrus Kardo ir kryiaus mokykloje, visos ios staigos taisykls prietaravo tokiam
sitikinimui. Atrod, kad ji i ties yra pavojinga ir turi bti nuolat stebima.
Lius ant peties pajuto tvirt rank.
Klausyk, burbteljo priirtoja, jeigu tau nors kiek palengvs, pasakysiu, kad bdama ia

galsi ivengti blogiausio varianto.


Tai buvo pirmasis mogikas priirtojos gestas Liuss atvilgiu, ir mergina patikjo, kad ji
tikrai norjo padti pasijusti geriau. Deja, Lius atsidr ioje mokykloje, nes vaikinas, dl kurio ji
kraustsi i proto, mir mslingomis aplinkybmis. Ar inant tai dar galima sakyti, kad ia ji gals
ivengti blogiausio varianto? Liusei ikilo klausimas, kaip Kardo ir kryiaus mokykloje elgiamasi
su mokiniais.
Gerai, teritorijos apira baigta, pareik priirtoja. Dabar esi laisva. Imk plan, jeigu
norsi dar k nors susirasti. Priirtoja atkio kopijavimo aparatu atviest negrabiai ranka
nubraiyt plan ir sispoksojo laikrod. Iki pirmosios pamokos liko valanda, bet mano meiluiai
keliasi penkt, tai pasakiusi moteris pamojo Liusei ranka. Dabar gali dingti man i aki. Tik
nepamirk, pridr, raudonieji tave stebi.
Lius nespjo atsakyti prie j idygo liesa tamsiaplauk mergina. Ji ikart pradjo mojuoti
ilgais pirtais tiesiai prie veid.
Oooooo, ubaub mergikt, tarsi pasakot siaubo istorij, ir pradjo straksti aplink Lius.
Raudonieji tave stebiiiii.
Dink i ia, Ariana, kol neatvriau tau kaukols, suriaumojo priirtoja, taiau i trumpo, bet
nuoirdaus ypteljimo Lius ikart suprato, kad moteris jauia keist velnum tai iprotjusiai
mergaitei.
Buvo aiku ir tai, jog Ariana net nemgino atsimokti u meil. Ji tuojau pat pradjo rodyti
nepadorius gestus, paskui sispoksojo Lius, visaip stengdamasi j suerzinti.
Beje, ts priirtoja, kak nirtingai ymdama savo knygoje, tu iandien u bausm tursi
aprodyti mokykl iai maajai panelei Saulytei. Ji pirtu parod Lius, kuri mvdama juodus
dinsus, avdama juodus aulinius ir vilkdama juod megztin nesijaut n kiek panai Saulyt.
Kardo ir kryiaus mokyklos tinklalapio aprangos kodo skyriuje buvo nurodyta, kad gerai
besielgiantys mokiniai turi teis rengtis kaip nori, taiau su dviem nedidelmis ilygomis: stilius turi
bti kuklus, o drabui spalva juoda. Tiek laisvs.
Per didelis megztinis atlenkiama apykakle, kur apsivilkti ryt privert mama, paslp visas kno
linijas. Be to, neliko ir paios didiausios puomenos tanks juodi plaukai, siek juosmen, buvo
nurti iki akn. Jie apsvilo per gaisr vasarnamyje, todl po ilgos tylios kelions i Douverio mama
grdo Lius voni, pam elektrin tio skustuv ir, netarusi n odio, nuskuto jai galv. Per
vasar jie iek tiek paaugo tiek, kad bangels, kuri kakada daugelis pavydjo, nerangiai kyojo i
u aus.
Pirtu tapnodama blykias lpas, Ariana vertindama j nuvelg.
Tobula, pagaliau prabilo ir engteljo pirmyn, ketindama sikibti Liusei parank.
Pagalvojau, kad galsiu naudotis nauja verge.
Staiga atsivr vestibiulio durys, ir jo auktas aliaakis vaikinas. Papurts galv jis kreipsi

Lius:
i vieta netinka nuotyki paiekoms. Taigi, jeigu kur nors slepi draudiam daikt,
kalbdamas jis kilsteljo antak ir parod vis sauj neaikios paskirties daikiuk, koki Lius
neseniai mat dje, veriau saugokis, kad nepaklitum bd.
U Liuss nugaros Ariana prapliupo kvatoti, kol pritrko kvapo. Vaikinas staigiai kilsteljo galv.
Pamats Arian, jis isiiojo, paskui usiiaup, tarsi neinodamas, k sakyti toliau.
Ariana, pagaliau itar ramiu tonu.
Kemai, atsiliep mergina.
Tu j pasti? panibdomis paklaus Lius spliodama, ar peraukljimo mokyklose egzistuoja
tokios pat grupuots kaip ir privaiose vidurinse mokyklose, tokiose kaip Douveris.
Neprimink man, atr Ariana, paskubomis tempdama Lius pro duris lauk, kur auo pilkas
ir drgnas rytas.
Pagrindinio pastato galin siena ribojosi su duobtu aligatviu, juosianiu apleist stadion. ol
buvo peraugusi plotas labiau panjo nepriirim sklyp negu mokyklos sporto aiktel. Vis
dlto apsilaupiusi vieslent ir nedidel medin irov tribna liudijo ia esant stadion.
U sporto aiktyno stksojo keturi primityvios ir sunkios architektros pastatai: degt plyt
miegamasis korpusas kairje, didiul sena bjauri banyia deinje, o per vidur dar du plats
statiniai. Lius nusprend, kad juose tikriausiai rengtos klass.
tai ir viskas. Jos pasaulis susiaurjo iki apgailtinos aplinkos, kuri dabar regjo prie akis.
Staiga Ariana isuko i kelio ir nusived Lius stadion. Tada pasodino ant virutinio
permirkusios medins tribnos suolo. Douveryje tokioje pat tribnos vietoje rinkdavosi JAV rytins
dalies universitet sirgaliai, todl Lius vengdavo danai ten lankytis. itas tuias stadionas su
surdijusiais persikreipusiais vartais bylojo kitoki istorij. Liusei nebuvo lengva j perprasti. Vir
galv prasklend trys vitvanagiai, ir tarp plik uol ak nejaukiai suvilp vjas. Lius paslp
smakr didiulje megztinio apykaklje.
Taaaaip, nuts Ariana. Tu k tik matei Rend.
A maniau, kad jo vardas Kemas, nustebo Lius.
A kalbu ne apie j, greitai ipykino Ariana, o apie moter-vyr. Ariana linkteljo galv
t pus, kur buvo kabinetas. Ten jos paliko priirtoj, sitaisiusi prieais televizori. Kaip
manai: gaidys ar vita?
Vita, kiek dvejodama spjo Lius. Ar tai ibandymas?
Ariana ispaud kreiv ypsen.
Vienas i daugybs, pagaliau atsak. Ir tu j ilaikei. Dl kai kuri darbuotoj lyties iki iol
ginijasi visa mokykla. Nesijaudink, tu pritapsi.
Lius paman, kad Ariana juokauja iaip ar taip, ji pasirod visai auni. Vis dlto po Douverio
atsidurti ioje mokykloje buvo didiul permaina. Jos senojoje mokykloje moksi bsimieji

senatoriai, ryintys alius kaklaraiius, pomada iteptais plaukais. Atrod, kad j gyvenime
svarbiausias dalykas buvo geros manieros ir pinigai.
Retkariais jie dbiodavo Lius tokiu vilgsniu, tarsi nort perspti: Nedrsk iteplioti balt
sien savo murzinais pirtais. Lius pamgino sivaizduoti Arian toje aplinkoje: tinginiaujani ant
tribnos suolelio ir aiiu balsu garsiai laidani iurkius juokelius. domu, k apie j pamanyt
Kel? Douveryje nebuvo n vienos mokins bent kiek panaios naujj pastam.
Gerai, klok, sak Ariana. Atsisdusi ant virutinio tribnos suolelio ir rankos judesiu
paraginusi Lius sekti jos pavyzdiu, ji paklaus: K pridirbai, kad atsidrei ia?
Mergina kalbjo aismingu tonu, taiau Lius, net pati to nesuvokdama, pakluso. Tikriausiai buvo
kvaila tiktis, kad bent pirmj dien naujoje mokykloje pavyks ivengti knaisiojimosi po praeit ir
isaugoti toki plon ir trapi ramybs kauk. Natralu, kad ia esantys mons nori inoti ties.
Lius pajuto, kaip smilkini arterijas ima spausti plsteljs kraujas. Taip nutikdavo kaskart, kai i
tikrj pamgindavo mintimis sugrti praeit, t nelemt nakt. Ji niekada nesiliaus jaustis kalta dl
to, kas nutiko Trevorui, nors iki iol prisimena tik elius ir tams. Ji i paskutinij stengsi j
nenugrimzti. Lius niekam neprasitar apie tuos tamsius, neaikius pavidalus.
Ji, tik ji pradjo Trevorui pasakoti apie greta esanias keistas btybes, apie besisukanius
pavidalus, pakibusius jiems vir galv ir grasinanius sugadinti tobul vakar. inoma, jau buvo per
vlu. Trevoras mir jo knas neatpastamai sudeg, o Lius buvo... dl to kalta?
Niekas neinojo apie miglotus pavidalus, kuriuos ji kartkartmis matydavo tamsoje. Jie visada pas
j atslindavo. Pirm kart pasirod taip seniai, kad Lius net negaljo prisiminti, kada tai buvo. Vis
dlto mergina puikiai prisimin t atvej, kai suprato, kad pavidalai ateina ne pas visus mones,
tiksliau, neateina pas niek, iskyrus j.
Bdama septyneri, Lius su eima atostogavo Hilton Hede. Kart tvai pam j paplaukioti
valtimi. Prie saullyd eliai pradjo suktis vir vandens. Lius atsigr tv ir paklaus:
Tti, k tu darai, kai jie ateina? Kodl tu nebijai monstr?
Tvai patikino, kad monstr nra, taiau Lius toliau atkakliai kartojo, kad greta jos yra kakokie
tamss judantys pavidalai. Po keli vizit pas eimos okulist jai teko pasibalnoti nos akiniais.
Vliau, kai papasakojo apie keist kim vilpes, kur kartais skleidia eliai, teko lankytis ir pas
aus gydytoj. Gal gale jai buvo paskirta psichoterapija, o vliau antipsichoziniai vaistai.
Deja, eli niekas neatbaid.
Bdama keturiolikos, Lius atsisak vartoti vaistus. Tai nutiko tada, kai eima surado gydytoj
Sanford ir netoli nam esani Douverio mokykl. Jie nuskrido Naujj Hampyr. Isinuomotu
automobiliu ttis ilgai vaiavo vingiuotu keliu, kol pasiek kalvos virnje stksant prabang nam,
vadinam ksmingu kloniu. Jie pasodino Lius prieais vyrik, vilkint baltu chalatu, ir kamantinjo,
ar ji tebemato vizijas. Kai tvai spaud jos rankas, j delnais sruvo prakaitas, o nuo susirpinimo,
kad j dukrai gali nutikti kakas siaubinga, tarp antaki sir gilios raukls. N vienas neisidav,

kad jai nepasakius to, k visi tikisi igirsti, gali tekti labai daug laiko praleisti ksmingame klonyje.
Kadangi Lius melavo ir elgsi visikai normaliai, jai buvo pasilyta stoti Douverio mokykl ir
lankytis pas gydytoj Sanford du kartus per mnes.
Liusei buvo leista nebegerti siaubing vaist, vos tik ji pradjo tikinti save, jog nebemato
eli. Vis dlto jai nepavykdavo kontroliuoti savs, kai jie pasirodydavo. Mergina mintyse sudar
sra viet, kuriose jie buvo pasirod praeityje: tankiuose mikuose, drumstame vandenyje ir
panaiai. Ji bet kokia kaina veng ten atsidurti. Kaskart, kai eliai atsirasdavo, mergina pajusdavo
keist alt po oda ir su niekuo nepalyginam leiktul.
Lius atsisdo apergusi tribn, paskui vienos rankos nykiu ir didiuoju pirtu suspaud
smilkinius. Jeigu ji nori itverti i dien, btinai turi nugrsti praeit atokiausius smegen
ukaborius. Knaisiojimasis po tos siaubingos nakties prisiminimus buvo nepakeliama kankyn, todl
Lius nieku gyvu negaljo ikloti vis baisi smulkmen kakokiai keistai pamiusiai nepastamajai.
Uuot atsakiusi, ji sistebeilijo Arian. i guljo isitiesusi ant tribnos ir ididiai demonstravo
milinikus tamsius akinius, dengianius didij dal jos veido. Nors aki matyti nebuvo, ji
tikriausiai irgi spoksojo Lius, nes po sekunds staiga paoko nuo suolo ir isiiep.
Nukirpk man plaukus, kad bt kaip tavieji, papra Ariana.
K? nusistebjo Lius. Tavo plaukai labai gras.
Tai buvo tiesa. Arianos galv puo ilgos tankios garbanos toki beviltikai trko Liusei. Juod
palaid plauk gijos rjo sauls viesoje, kuri joms suteik rausv atspalv. Kelias sruogas Lius
usikio u aus, nors jos dar buvo per trumpos ir tutuojau isprdo.
Graios grautls, pasak Ariana. Tavo plaukai doms ir jaudinantys. A irgi toki noriu.
Hm, taip, gerai... numyk Lius. Ar tai buvo komplimentas? Ji niekaip negaljo suprasti, ar
naujoji draug j giria, ar stengiasi sunervinti ir mgina tikinti, jog gali turti visk, ko panorjusi,
net jeigu tai priklauso kakam kitam. Kur mes gausime?.. pasiteiravo.
Abra kadabra! suuko Ariana ir i krepio itrauk rausv veicarijos kariuomens peil, kur
Gab buvo imetusi pavojingiems daiktams skirt d. Na, ko iptei akis? paklaus, pamaiusi
Liuss nuostab. Tomis dienomis, kai nauji mokiniai imeta draudiamus daiktus, a visada kyteliu
savo miklius pirtelius d. Vien mintis apie tai, kad galiu i ten k nors nugvelbti, padeda man
itverti unik gyvenim Kardo ir kryiaus interna... hm... vasaros stovykloje.
Ar tu ia praleidai... vis vasar? krpteljo Lius.
Cha! suspigo Ariana. Ko taip nustebai? Tikriausiai tikiesi ir pavasario atostog? mergina
atkio Liusei veicarijos kariuomens peil. Mes negalime ivykti i ios pragaro duobs. Niekada
negalime. O dabar, kirpk.
O kaip raudonieji? nusistebjo Lius. Spausdama rankoje peil, ji dairsi aplinkui. Kakur
netoliese tikrai turjo bti kamer.
Ariana papurt galv.

Atsisakau susidti su itiliais. Gali tai padaryti ar ne?


Lius linkteljo.
Ir nesakyk man, kad niekada anksiau nesi kirpusi plauk. Ariana atm i Liuss peil, atlenk
irkles ir vl bruko rank. Daugiau n odio, kol negalsi pagirti, kad a atrodau fantastikai.
Groio salone, tv vonios kambaryje, mama, prie nurdama Liusei visus plaukus, pirmiausia
surio juos arklio uodeg. Mergina suvok, kad egzistuoja ymiai geresni plauk kirpimo bd,
taiau vis gyvenim vengusi kirptis, ji inojo tik vienintel. Ji sum Arianos plaukus sauj, nuo
rieo nustm tampr rait ir, tvirtai laikydama maas irklutes, pradjo kirpti.
Plaukai nukrito prie koj. Ariana aikteljo ir staigiai pasisuko. Tada pakl arklio uodeg ir
apirjo j, spindini sauls viesoje. Nuo tokio vaizdo Liusei suspaud ird. Ji tebesisielojo dl
prarast savo plauk ilgainiui jie tapo vis kit praradim simboliu. Arianos lpomis perbgo
trumpas ypsnys. Mergina perbrauk rankomis nukirptus plaukus, paskui met juos krep.
Nuostabu, pareik. Dabar eikime toliau.
Ariana, sunabdjo Lius. Ji niekaip negaljo susilaikyti. Tavo sprandas... Jis visas...
Randuotas? ubaig Ariana. Leidiu tau itarti od.
Visas merginos sprandas, nuo kairiosios ausies iki pat raktikaulio, buvo raupltas, margas ir
spindintis. Liuss mintys ikart nukrypo prie Trevoro ir klaiki vaizd. Ivyd t regin, j negalt
irti net jos tvai. Dabar Liusei buvo nepakeliamai sunku matyti Arian.
Naujoji draug sugrieb jos rank ir prispaud prie randuotos odos. Ji buvo ir karta, ir alta vienu
metu. Be to, dar lygi ir rauplta.
A to nebijau, prane Ariana. O tu?
Nebijau, atsiliep Lius, nors trokte troko, kad Ariana paleist jos rank. Pagalvojus, ar
itaip bt atrodiusi ir Trevoro oda, jai susuko vidurius.
Liuse, ar bijai savo tikrojo a? paklaus Ariana.
Ne, vl paskubomis atsak mergina. Tikriausiai buvo akivaizdu, kad ji melavo. Lius
usimerk. Kardo ir kryiaus mokykloje ji tikjosi visk pradti i naujo. Man, kad ia mons j
neirs taip, kaip dabar irjo Ariana. ryt prie mokyklos vart, kai ttis aus sunabdjo Prais
eimos deviz Praisai niekada nepasiduoda, ji tikjosi, kad viskas taip ir bus, taiau dabar Lius
jautsi sugniudyta ir paeidiama. Ji atitrauk rank. Kaip tai atsitiko? paklaus, nuleidusi akis.
Ar atsimeni, kad neveriau tavs atsakyti, kaip ia atsidrei? kilsteljusi antakius, tarsteljo
Ariana.
Lius linkteljo.
Ariana ranka parod irkles.
Patobulink pakau. Padaryk, kad atrodyiau tikrai puikiai taip, kaip tu.
Net ir su lygiai tokia pat ukuosena Ariana neatrodyt lygiai taip pat, kaip Lius. Mergina buvo
gerokai liesesn, tarsi ilgai badavusi. Kol Lius mgino tobulinti pirm kart gyvenime daryt

ukuosen, naujoji draug pradjo pasakoti apie gyvenimo Kardo ir kryiaus mokykloje ypatumus.
tai tas narvas vadinamas Augustino korpusu. Ten treiadienio vakarais vyksta vadinamieji
socialiniai renginiai. Taip pat ir visos pamokos, dst ji, rodydama pageltusi dant spalvos
pastat. Jis stksojo miegamojo pastato deinje, nuo jo narv skyr dar du pastatai. Atrod, kad j
suprojektavo tas pats sadistas, kuris reng ir Paulinos bendrabuio projekt. Augustinas buvo
bjaurios kvadrato formos, iki koktumo panaus fort, apsaugot grotomis ir spygliuota viela. Sienas
ir langus tarsi samanos deng nenatraliai atrodanios pilkos miglos sluoksnis, per kur buvo
nemanoma velgti, ar viduje kas nors yra.
Nuoirdiai perspju, porino Ariana, pamok greitai pradsi neksti. Jeigu taip nenutiks, tai
reik, kad tu nesi mogika btyb.
Kodl? Ar jos tokios blogos? nusistebjo Lius. Gali bti, kad Arianai ivis nepatiko mokytis.
Mergina, juodai nusilakavusi nagus, juodu pietuku parykintomis akimis, neiojanti ma juod
rankin, kurioje vietos pakanka tik veicarijos kariuomens peiliui, neatrod panai knyg grauik.
ia pamokos bedvass, paaikino Ariana. Dar blogiau jos atima tavo siel. Manyiau, kad
i atuoniasdeimties ia besimokani vaik tik kokie trys dar tebeturi sielas, mergina vilgteljo
auktyn. Jau nekalbant apie...
Tokie naujosios draugs odiai neadjo nieko gera, taiau Liusei labiau parpo paskutinioji,
neubaigta jos mintis.
Klausyk, nejaugi ia i ties mokosi tik atuoniasdeimt vaik? pasitikslino mergina. Vasar,
prie ikeliaudama Douver, ji pervelg stor Vadov bsimiems mokiniams ir simin daugyb
ten surinkt statistini duomen. Viskas, k suinojo apie Kardo ir kryiaus mokykl, j labai
nustebino. Mergina suprato, kad atvyko internatin mokykl visikai tam nepasiruousi.
Atuonios klass, vidutinikai po eis mokinius. Gana greitai visk apie visus suinosi,
paadjo Ariana. Ir atvirkiai.
A taip manau, kramtydama lpas pasak Ariana. Ji juokavo, taiau Lius nusistebjo: kodl
mergina sdi ia ir ramiai ypsosi mlynomis akimis, jeigu jau mano inanti jos gyvenimo istorij?
Kuo ilgiau pavyks isaugoti savo praeit paslaptyje, tuo bus geriau.
Tu norsi laikytis atokiau nuo sunkiausi ios staigos klient, pridr Ariana.
Sunkiausi klient? pakartojo Lius.
Mokini, neiojani sekimo apyrankes, paaikino Ariana. Madaug tredalio i vis ia
esanij.
Ir jie yra tie, kurie...
Su kuriais tu nenorsi turti reikal, ubaig Ariana. Patikk manimi.
O k jie daro? kamantinjo Lius.
Nors Lius troko kuo ilgiau isaugoti paslaptyje savo istorij, j labai nervino tai, kad Ariana
elgiasi su ja tarsi su naivia mergaite. Nesvarbu, k padar tie vaikai. Visi jai kartojo, kad nieko

negali bti baisiau u tai, k padar ji. O gal yra ir iurpesni dalyk? Juk ji nieko neinojo apie
vaikus, gyvenanius ir besimokanius ioje skylje. Pamginusi sivaizduoti kit mokini praeit, ji
pajuto krtin kaustant ledin siaub.
Hm, supranti, nuts Ariana, yra toki, kurie buvo sukurstyti vykdyti teroristinius aktus. Arba
sukapojo savo tvus ir paskrudino ant iem, kalbdama mergina atsigr ir mirkteljo Liusei.
Usiiaupk, paliep i.
Kalbu rimtai. Tokiems beproiams ia taikomi daug grietesni apribojimai negu kitiems ia
esantiems paklydliams. Mes juos vadiname supaniotaisiais.
Lius nusikvatojo i dramatiko Arianos tono.
Tavo ukuosena baigta, pareik ji, delnais braukdama per plaukus, kad jie iek tiek
pasiiaut. Jie atrod tikrai auniai.
Puiku, nudiugo Ariana. Tada atsigr Lius ir perbrauk rankomis plaukus. Jos juodo
megztinio rankovs smukteljo emyn, ir Liuss akys ukliuvo u juodo rieo raiio su sidabrini
smeigi eilute. Ant kito rieo irgi buvo raitis, taiau is atrod labiau... mechaninis. Ariana
pastebjo merginos vilgsn ir kilsteljo antakius. Jos veide atsirado tonika iraika.
Tai tiesa, tar ji, jie tikrai siaubingi beproiai. Mergina isiviep. Eime, tskime apir.
Lius neturjo kito pasirinkimo. Ji paskui Arian nusileido nuo tribn. Kai vienas i plrij
pauki prasklend pavojingai emai, ji pritp. Ariana, rods, nieko nepastebjo. Ji patrauk link
kerpmis apaugusios banyios, stksanios mokyklos teritorijos deiniajame kampe.
ia yra sporto sal, aikino Ariana profesionalaus kelioni vadovo tonu. Taip, taip,
negudusioms akims ji atrodo labiau panai banyi. Kakada taip ir buvo. ia, Kardo ir
kryiaus mokykloje, mes esame tarsi nusileid architektrin pragar. Prie kelerius metus pasirod
keli dl manktos pami psichiatrai ir pareik, kad pernelyg dideles vaist dozes gaunantys
paaugliai griauna visuomen. Jie paaukojo krv pinig banyiai paversti sporto sale. Dabar tikisi,
kad manktindamiesi galime ymiai natraliau ir produktyviau atsikratyti nevilties bsenos.
Lius sunkiai atsiduso. Jai niekada nepatikdavo kno kultros pamokos.
Nuoirdiausiai tave ujauiu, pareik Ariana. Trener Diant yra tikras blooogis, nuts
ji.
Lius nusivijo naujj draug ir kartu apirjo likusi teritorijos dal. Douverio mokyklos sklypas
buvo ipuoseltas, ipuotas lygiai apgentais mediais, susodintais vienodu atstumu vienas nuo kito.
Kardo ir kryiaus mokykla atrod tarsi pastatyta vidury pelks ir seniai apleista. Iki ems sviro
varvanios gluosni akos, visas sienas deng tankus susipynusi kudzu ak tinklas, o engus vos
kelis ingsnius, po kojomis vis suliugsdavo purvas.
Ta vieta ne tik atrod kaip pelk. Oras buvo toks drgnas, kad kaskart kvpus, Liusei
ugniaudavo plauius. Net kvpuodama Kardo ir kryiaus mokykloje mergina jautsi tarsi grimzt
slankj sml.

Akivaizdu, kad architektai, mgindami pakeisti senos karo akademijos pastat stili, pateko
aklaviet. Vis tiek ijo kakas panaaus ir kaljim, ir vidurami kankinimo viet. Beje, ia
sodininko nra, kalbjo Ariana, nusibraukdama iek tiek purvo nuo savo karik bat. Bjauru.
Hm, o ia yra kapins.
Lius akimis nusek Arianos pirt, rodant tolimiausi teritorijos kamp kairje pusje, ikart u
miegamojo korpuso. Sienomis apjuost ems sklyp gaub vis tirtesn migla. Mokykl i trij pusi
supo tanki uol giria. Lius negaljo irti kapini migloje atrod, kad jos grimzta po ems
paviriumi, taiau ji uuod trnsius ir girdjo mediuose dzgiant cikad chor. Akimirk
pasirod, kad netoliese jau juda tamss eliai. Mergina pamirkiojo, ir jie inyko.
Ar tai tikrai kapins? nusistebjo ji.
Taip. Seniau, pilietinio karo laikais, ia buvo karo akademija. ia laidodavo visus uvusius ir
mirusius. Labai bjauru, dst Ariana dirbtiniu pietietiku akcentu. Smarv sklinda iki pat dangaus,
ji pamojo Liusei. Mes ia praleisdavome daug laiko.
Lius sispoksojo Arian manydama, kad i juokauja. Draug tik gteljo peiais.
Na, gerai, i ties tik vien kart, nuramino ji. Po didiuls farmacijos kompanij kovos.
Lius puikiai suprato, apie k kalbama.
tai! nusijuok Ariana. K tik maiau ten vies. Kakas yra namuose. Na, mano mieloji
Liuse, tu tikriausiai esi dalyvavusi internatini mokykl vakarliuose, taiau niekada nematei, kaip
vaikai linksminasi peraukljimo mokykloje.
O koks skirtumas? nustebo Lius, nutyldama fakt, jog Douveryje niekada nebdavo dideli
vakarli.
Pamatysi, Ariana nutilo ir atsigr j. Juk vakar ateisi ir dalyvausi, tiesa? Lius
nustebo, kai naujoji draug pam j u rankos. Paadi?
Kiek pamenu, tu minjai, kad laikyiausi atokiau nuo sunkesni mokyklos mokini, pajuokavo
mergina.
Antroji taisykl niekada neklausyk mans! purtydama galv nusikvatojo Ariana. A
nesveika ir nepakaltinama!
Ji vl pasileido bgti, o Lius nurisnojo i paskos.
Palauk! O kokia buvo pirmoji taisykl? paklaus ji.
Neatsilik!

Kai merginos pasuko u klasi korpuso kampo, Ariana staiga stabteljo kaip besta.
Vaizduok, kad esi rami, paliep ji.
Rami, pakartojo Lius.
Atrod, kad prie Augustinu vadinamo pastato, aplink kudzu vijokli usmaugtus medius, briavosi

visi kiti staigos mokiniai. Visi atrod nepatenkinti, kad reikia stovti lauke, bet n vienas neprimin
pasirengusio eiti vidun.
Douveryje niekas nekl itin griet aprangos reikalavim, todl Lius nebuvo pratusi prie
uniform, kurios mokiniams suteikdavo iskirtinumo. Nors ia visi mvjo vienodus juodus dinsus ir
vilkjo idiotikus juodus trumparankovius markinlius atveriama apykakle, o peius arba juosmen
buvo apsijuos juodais megztiniais, kiekvienas mokinys tokius drabuius dvjo savitai.
Grupels mergin, sustojusi ratu ir isipuousi tatuiruotmis, rankas iki alkni deng daugyb
apyranki. Juodos skarels, slepianios j plaukus, Liusei primin kakada matyt film apie
motociklinink gaujos merginas. Ji isinuomojo film, nes man, kad nieko nra nuostabiau negu bti
motociklinink gaujos mergina. Dabar Liuss vilgsnis susidr su merginos, stovinios anapus
pievels, akimis. nairas tamsiai apibrt kyp lyg kats aki vilgsnis privert Lius greitai
pavelgti ton pusn, kur irjo mergina.
Vaikinas ir mergina stovjo susikib rankomis. Ant juod j megztini nugar vyneliais buvo
isiuvintos kaukols ir sukryiuoti kaulai. Jaunuoliai kas sekund buiavo vienas kitam smilkinius,
aus spenelius ir akis. Kai juodu rankomis apsivijo vienas kit, Lius ant rie pamat sekimo
apyrankes. Nors vaikinas ir mergina atrod iek tiek pavojingi, buvo akivaizdu, kad juodu smarkiai
simylj. Kaskart, kai viesoje sublizgdavo j lieuviuose verti auskarai, Liuss krtin
sugniaudavo vienatvs skausmas.
U simyljli, prisispaud prie sienos, stovjo grupel viesiaplauki vaikin. Nors darsi
karta, visi vilkjo megztinius. Be to, po megztiniais visi vilkjo baltus standios medvilns
markinius su atlenktomis apykaklmis. I juod kelni kleni kyojo blizgantys juodi lakiniai batai.
I vis mokyklos teritorijoje besibriuojani vaik ie jaunuoliai Liusei pasirod panaiausi
Douverio ugdytinius. Vis dlto siirjus atidiau labai greitai paaikjo, kad jie smarkiai skiriasi
nuo vis iki iol painot vaikin. Nuo toki kaip Trevoras.
Net ramiai stovdami grupje, ie vaikinai spinduliuote spinduliavo polink agresij.
Chuliganizm buvo galima velgti j akyse. Sunku pasakyti kodl, taiau Lius akimirksniu suvok,
kad visi ios mokyklos mokiniai, kaip ir ji, turi tamsi praeit. Visi turi paslapi, kuri nenort
niekam atskleisti. Deja, mergina nesuprato, ar is suvokimas jai padjo pasijusti artimesnei, ar
prieingai tolimesnei nuo kit.
Ariana pastebjo, kad Lius akimis tyrinja kitus mokinius.
Mes darome visk, k tik suspjame per dien, pasak ji, gteldama peiais. Jeigu dar
nematei emai skraidani maitvanagi, galiu pasakyti, jog i vieta stipriai dvelkia mirtimi.
Ariana atsisdo ant suolelio po varvaniomis gluosnio akomis ir ranka papleknojo viet alia
savs.
Lius praskyr drgn ak tankyn, taiau nespjusi atsissti nuirjo dar vien aprangos
reikalavim paeidim.

Paeidjas buvo labai patrauklus.


Kakl jis buvo apsivyniojs plaiu raudonu aliku. Nors lauke tikrai nebuvo alta, vaikinas ant
megztinio dar vilkjo juod odin motociklininko vark. Galbt dl to, kad visoje mokyklos
teritorijoje tai buvo tik vienintelis kitokios spalvos takelis, Lius negaljo atplti nuo vaikino aki.
Viskas aplinkui, rods, nublanko, ir akimirk mergina net pamiro, kur ji yra.
Lius spoksojo geltonus vaikino plaukus, prie j puikiai derani degusi od, plaius
skruostikaulius, akis dengianius tamsius akinius ir velni lp form. Ji buvo maiusi visuose
filmuose ir skaiiusi visose knygose, kad moter irdis daniausiai pavergia pritrenkianios
ivaizdos vyrai, kurie turi vienui vien trkum: nuskelt dant, neklusni plauk verpet ar apgam
ant kairiojo skruosto. Lius inojo, kodl taip yra, jeigu herojus bt pernelyg nepriekaitingas, jis
atrodyt neprieinamas. Nesvarbu, prieinamas ar ne, ji visada jaut silpnyb kilniam groiui. Btent
toks atrod itas vaikinas.
Sukryiavs rankas ant krtins, jis nugara atsirm sien. Trump akimirksn t rank glbyje
Lius pamat save. Mergina papurt galv, taiau vizija buvo tokia ryki, kad ji vos nepuol prie jo.
Ne. Tai buvo beprotyb. Juk taip? Net mokykloje, kurioje gyveno tiek daug beproi, Lius
suvok, kad itas potraukis yra nenormalus. Juk jo net nepainojo.
Jis kalbjosi su emesnio gio vaikinu, kurio plaukai buvo suvelti dredus, o plati ypsena
atideng kreivus dantis. Abu garsiai ir nuoirdiai kvatojo Lius kakodl pajuto pavyd. Ji
pamgino prisiminti, kada paskutin kart pati juoksi i visos irdies, taip, kaip tie vaikinai.
Tai Danielis Grigoris, tarsi perskaiiusi jos mintis pasak Ariana. Galiu laintis, kad jis
patrauk kakieno dmes.
velniai pasakyta, Lius nesiginijo, tik sutrikusi svarst, k apie j pamanys Ariana.
Taip, puiku. inoma, jeigu tau tokie patinka, numyk draug.
Jo draugo vardas Rolandas, porino Ariana, linkteldama dredais pasipuousio vaikzo
pus. Jis kietas. Tai vaikinas, kuris sugeba visk ilaikyti rankose. Supratai?
Ne visai, paman Lius, kramtydama lpas. domu, k ilaikyti?
O, ji nepasiduoda, nusijuok Ariana, o paskui atsikrenkt ir ts: Niekas apie j nieko
neino. Tai paslaptinga asmenyb. Gali bti, kad jis yra tipikas peraukljimo mokyklos subingalvis,
atitinkantis tavo skon.
A nepastu subingalvi, atkirto Lius, taiau t pai akimirk panoro atsiimti savo odius.
Po to, kas nutiko Trevorui nesvarbu, kas jam nutiko, ji tikrai nesijaut turinti teis sprsti apie
kieno nors charakter. Vis dlto tais retais atvejais, kai bent iek tiek usimindavo apie t nelemt
nakt, vir galvos pakibdavo juodas judani eli gaubtas ir ji pasijusdavo tarsi vl sugrusi prie
eero.
Lius dar syk vilgteljo Daniel. Jis nusim akinius ir sidjo varko kien, paskui atsigr
pasiirti mergin.

Jdviej vilgsniai susitiko. Mergina pamat, kaip jo akys isiplt, o paskui staiga susiaurjo. Tai
j gerokai nustebino. Ties sakant, tai buvo daugiau negu nuostaba. Kai abu irjo vienas kit,
Liusei ugniau kvap. Vaikinas jai pasirod i kakur pastamas.
Juk ji bt siminusi susitikim su tokiu vaikinu. Jeigu bt anksiau j maiusi, tikrai atsimint
sukrtim, kok patyr dabar.
Po keli akimirk, kai vaikinas nusiypsojo, Lius suvok, kad juodu tebespokso vienas kitam
akis. Vis jos kn uliejo ilumos banga. Kad nenugrit ant ems, jai teko sikibti suoliuk.
Mergina pajuto, kaip jos lpos pradeda ypsotis. Staiga Danielis kilsteljo rank, ir ji akimirkai
prarado savikontrol.
Lius aikteljo ir nuleido akis.
Kas yra? nesuvokdama, kas k tik nutiko, sunerimo Ariana. Nekreipk dmesio. Mes
nebeturime laiko. Jauiu, kad tuoj suskambs skambutis.
T pai akimirk nuaidjo skambutis, ir visi mokiniai ltai patrauk pastat. Ariana temp Lius
u rankos ir postringavo apie tai, kur ir kada jos vl turi susitikti, taiau i, po susitikimo su nuostabiu
nepastamuoju, dar svirduliavo tarsi nubloktas pauktis. Akimirksnio kartin jau buvo prajusi, ir
ji tetroko suinoti viena: koki problem turi is vaikinukas?
Prie engdama klas ji idrso atsigrti atgal. Danielio veidas atrod sutriks. Vaikinas
spoksojo j Lius negaljo apsirikti.

Antras skyrius
TINKANTYS VIENAS KITAM

Lius turjo popieriaus lap su atspausdintu tvarkaraiu, pustut ssiuvin, kur prajusiais mokslo
metais buvo pradjusi pildyti Douveryje per Europos istorijos pamok, du antrojo numerio pietukus
ir mgstam trintuk. J kamavo nemaloni nuojauta, kad Ariana apie pamokas Kardo ir kryiaus
mokykloje sak ties.
Mokytojo dar nebuvo. Klasje netvirti suolai stovjo surikiuoti netvarkingomis eilmis. Reikmen
spinta buvo ubarikaduota krvomis dulkt di.
Blogiausia, kad kiti vaikai net nekreip dmesio toki netvark, tartum jos n nepastebt. Jie
briavosi prie lango, traukdami paskutinius cigarets dmus ir perklindami korteles su tapatybs
numeriais nuo vienos markinli vietos kit. Tik Todas sdjo prie stalo ir ant jo paviriaus
pietuku brai kakok sudting piein. Atrod, kad kiti nauji mokiniai jau buvo spj silieti
mini. Aplink Kem glaudiu ratu briavosi vaikinukai, panas Douverio mokinius. Tikriausiai jie
draugavo nuo tada, kai Kemas pirm kart atsidr Kardo ir kryiaus mokini srae. Gab spaud
rank merginai, kurios lieuv puo auskaras. Ta pati mergina lauke neseniai glamonjosi su vaikinu,
kurio lieuvis irgi buvo perdurtas. Lius jautsi kvailai, nes neidrso prisiartinti prie kit, o sitais
suole ariau negrsmingai atrodanio Todo.
Ariana plasnojo tarp kit mokini ir nabdjo jiems kak, ko Lius nesuprato. Naujoji draug jai
pasirod tarsi barbar princes. Kai ji jo pro Kem, is sutar k tik nukirptus merginos plaukus.
Puikus kuoktas, Ariana, isiiep vaikinas, peteldamas sruog ant jos sprando. Noriau
pasakyti kompliment tavo stilistui.
Patrauk rankas, Kemai, paliep Ariana, nustumdama vaikinuk. Pasakysiu tiesiai gali tik
pasvajoti. Ji galva linkteljo Liuss pus. Dabar gali sakyti komplimentus mano naujai
numyltinei.
Kai Kemas atsigr Lius, smaragdinse jo akyse suibo kibirktys. Mergina nuo vilgsnio
suakmenjo.
Manau, kad taip ir darysiu, atr vaikinas ir patrauk tiesiai prie jos.
Jis nusiypsojo Liusei, kuri sdjo blauzdas sukryiavusi po kde, o rankas grakiai sudjusi ant
sunkaus pieiniais imarginto stalo.
Naujokai turi laikytis drauge, tar jis. Supranti, apie k kalbu?

Maniau, kad tu anksiau ia buvai, atr Lius.


Netikk viskuo, k kalba Ariana, tai sakydamas jis grteljo mergin. Ji stovjo prie lango ir
tariai apirinjo Kem.
Ne, ne, apie tave ji visai nieko nesak, suskubo prietarauti Lius, mgindama prisiminti, tiesa
tai ar ne. Buvo akivaizdu, kad Kemas ir Ariana nemgo vienas kito. Nors Lius jautsi dkinga
naujajai draugei, kad ji ryt parod mokyklos teritorij, taiau ji dar nebuvo pasirengusi stoti kurio
nors pus.
A prisimenu, kaip buvau ia naujokas... pirm kart, Kemas nusikvatojo. Mano gauja iiro,
buvau visai sugniudytas. Nieko ia nepainojau. Gal reikjo nesvarstyti ir kakuo pasinaudoti? jis
dbteljo Arian. Kad imokyt vairiausi gudrybi
Tu k, danai svarstai? mesteljo Lius ir pati nusistebjo koketavimo gaidelmis savo balse.
Kemo veide nuvito velni ypsena. Jis kilsteljo vien antak ir suiuro mergin.
O a dar nenorjau ia sugrti.
Lius nukaito. Paprastai ji neprasiddavo su rokeriais ties sakant, n vienas toks vaikinas nra
pristms savo stalo ariau jos, atsisds greta ir spoksojs tokiomis sodriai aliomis akimis. Kemas
kyteljo rank kien ir itrauk ali gitaros mediatori su skaiiumi 44.
Tai mano kambario numeris. Ateik, kada tik panorsi.
Gitaros mediatoriaus spalva buvo beveik tokia pat kaip jo akys. Lius paklaus, kur ir kada jis jas
nuspalvino, bet ji net nespjo sugalvoti, k jis turt atsakyti, kai staiga Ariana stipriai trinkteljo
delnu Kemui per pet.
Atsipraau, ar a neaikiai kalbjau? A j jau susivejojau sau, pareik draug.
Kemas suknirk ir nenuleisdamas aki nuo Liuss tar:
inai, a pamaniau, kad egzistuoja toks dalykas kaip laisva valia. Gal tavo numyltin nort
pati pasirinkti keli?
Lius pravr burn ketindama atsakyti, kad ji, savaime suprantama, keli renkasi pati, taiau i
diena yra pirmoji naujoje mokykloje ir ji tebesimoko nauj taisykli. Deja, kol ji mintyse surinko
odius, suskambo skambutis, spjantis, jog iki pamokos pradios liko viena minut, todl urmulys
prie jos suolo nurimo.
Kiti vaikai sudribo suolus netoli Liuss. Ji jau nebebuvo dmesio centras, todl galjo ramiai
besti akis duris ir pasidairyti Danielio.
Mergina akies kampuiu mat, kaip Kemas paslapia dirsioja j. I pradi ji pajuto
pasitenkinim, paskui susinervino. Lius upldo nusivylimas savimi. Danielis? Kemas? Ji ioje
mokykloje praleido tik keturiasdeimt penkias minutes, o jau aidia su dviem vaikinais. Be to,
tokioje mokykloje ji atsidr dl to, kad paskutinis jos susidomjimas vaikinu baigsi labai labai
lidnai ir siaubingai. Ji neturi teiss simylti ir netgi ikart dviej vaikin! pirmj dien
mokykloje.

Ji atsigr Kem is ir vl pamojo jai ranka ir nusibrauk nuo aki juodus plaukus. Stebtina
skm tok mog painoti buvo naudinga. Nors iuo metu Kemas, kaip ir ji, buvo naujok
srauose, bet akivaizdu, kad Kardo ir kryiaus mokykloje anksiau jis jau buvo kelet kart. Be to,
vaikinas maloniai su ja elgsi. Lius galvojo apie gitaros mediatori su kambario numeriu ir vylsi,
kad Kemas sveius kvieiasi tikrai ne visas i eils. Juodu galt bti... draugai. Galbt tik to jai ir
reikjo. Galbt tada Kardo ir kryiaus mokykloje ji nesijaust tokia svetima.
Galbt tada jai neatrodyt taip iurpu, kad vienintelis j klass langas yra voko dydio, be to, dar
aptakytas kalkmis, o pro j atsiveria vaizdas masyv kapini mauzoliej.
Galbt ji pamirt nos kutenani peroksido smarv, sklindani nuo priekyje sdinios
viesiaplauks nenaudls.
Galbt tada ji tikrai galt sukaupti dmes griet suot mokytoj, kuris k tik ygiavo klas,
sukomandavo praausstissuolus ir garsiai utrenk duris.
Liuss ird nybteljo nusivylimas. Jai prireik keli sekundi, kad suvokt, kodl apm toks
jausmas. Iki tos akimirkos, kai mokytojas uvr duris, Lius vylsi, kad pirmojoje pamokoje kartu
sds ir Danielis.
Kokia bus kita pamoka prancz kalba? Nordama suinoti, kurioje klasje vyks pamoka, Lius
pairjo tvarkarat. Vir jo staiga prasklend popierinis lktuvlis. Jis perskrido suol ir
nusileido ant grind greta Liuss krepio. Mergina apsidair, nordama pamatyti, ar kas nors tai
pastebjo, taiau mokytojas buvo pernelyg usims suspauds gaball kreidos jis kak ra ant
lentos.
Lius nervingai vilgteljo kairn. Sutiks jos vilgsn, Kemas linkteljo ir flirtuodamas mosteljo
ranka. Visas merginos knas sitemp. Vis dlto atrod, kad Kemas lktuvlio nepastebjo j
atskraidino kakas kitas.
a, sunabdjo kakas jam u nugaros. Tai buvo Ariana. Ji smakro judesiu parod Liusei,
kad i pakelt lktuvl. Pasilenkusi pamat, kad ant jo sparno maomis juodomis raidmis paraytas
jos vardas. Pirmasis ratelis!
Jau lauki, kada galsi ieiti?
Blogas enklas.
ioje pragaro skylje sdsime iki piet.
Tikriausiai ji juokavo. Lius du kartus patikrino tvarkarat ir su siaubu suprato, kad trys rytins
pamokos vyks toje paioje patalpoje pirmojoje klasje. Be to, visas tris ves tas pats mokytojas
ponas Koulas.
Gal gale jis atsitrauk nuo lentos ir ltai patrauk per klas. Naujiems mokiniams vadinio kurso
nebuvo Lius net neinojo, diaugtis dl to ar ne. Ponas Koulas paprasiausiai numet konspektus

ant suol, kuriuose sdjo keturi naujokai. Kai prieais Lius nukrito susegt lap snis, ji nekantriai
pasilenk pasiirti. Pasaulio istorija, perskait. Pergudrauti monijos lemt. Istorija visada
buvo vienas i dalyk, kuriuos Lius iman geriausiai, taiau kaip ji susijusi su lemties
pergudravimu?
dmiau pervelgusi uraus, Lius sitikino, kad Ariana neklydo vadindama i viet pragaro
skyle. Jos peius prislg nepakeliama skaitymo nata, didelmis rykiomis raidmis atspausdinti
TESTAI kas trei pamok, trisdeimties puslapi referatai ir jokios galimybs rinktis. Nejaugi taip
ir bus? Storais skliaustais paymtos uduotys, kuri Lius dar neatliko, kadangi praleido pirmsias
mokslo met savaites. Paratje ponas Koulas buvo ras: Ateiti pasitarti su manimi dl papildomo
raomojo darbo. Galbt tai dar vienas veiksmingas sielos naikinimo bdas Lius bijojo tai
suinoti.
Gal gale juk yra Ariana, kuri sdi gretimoje eilje jai u nugaros. Lius diaugsi suinojusi, kaip
ia siuntinjami rateliai su pagalbos praymais. Douveryje jos su Kele slapta perduodavo viena
kitai popierlius, bet ioje mokykloje reikjo imokti gaminti lktuvlius. Mergina ipl lap i
ssiuvinio ir, Arianos lktuv naudodama kaip pavyzd, pradjo lankstyti.
Po keli minui, praleist mginant valdyti origamio men, ant Liuss stalo nusileido dar vienas
lktuvlis. Ji atsigr Arian. Toji papurt galv ir reikmingai pavart akis, tarsi nordama
pasakyti: Tau reiks labai daug visko imokti.
Lius gteljo peiais, taip ireikdama apgailestavim, ir nusigr atgal, nordama perskaityti
antrj ratel.
Jeigu esi tikra dl savo tikslo, galbt nenorsi skraidinti man rateli, kuriuose minimas
Danielis. Tas dabita, sdintis u tavs, futbolo aiktje yra pasiymjs puikiais permimais.
Gerai, kad suinojo. Ji net nepastebjo, kad u nugaros sdi Danielio draugas Rolandas. Lius iek
tiek pasisuko ir akies krateliu pamat vaikino dredus. Mergina sidrsino, vilgteljo atverst
ssiuvin, gulint ant Rolando stalo, ir perskait pavard: Sparksas.
Neperdavinkit rateli, grietai suriaumojo ponas Koulas, ir Lius kaipmat sigilino
pamokos mediag. Nenusirainkit ir neirkit vienas kito uraus. A mokiausi auktojoje
mokykloje ne tam, kad nekreiptumte mane dmesio.
Lius kartu su kitais apstulbusiais mokiniais linkteljo galv. T pai akimirk paiame jos stalo
viduryje nusileido treiasis lktuvlis.
Liko tik 172 minuts!

Po imto septyniasdeimt trij pragarikos kanios minui Ariana nuved Lius valgykl.
K manai? paklaus ji.
Tu buvai teisi, sustingusiomis lpomis sumurmjo Lius, dar negaldama atsigauti po
nesivaizduojamai nyki pirmj trij pamok. Kaip jis gali taip nykiai dstyti?
O, ponas Koulas netrukus atsipalaiduos. Tokias nesmones jis taukia kaskart, kai pasirodo
naujokai. Nieko baisaus. Paguod Ariana, kumteldama Lius. Galjo bti ir blogiau. Rimtesni
bd gali kilti dl panels Tros.
Lius pavelg tvarkarat.
Po piet man reiks pas j bti biologijos pamokoje, pasak Lius, jausdama, kaip pilve
kakas apsiveria.
Kai Ariana prapliupo kvatoti, Lius pajuto kak stuktelint pet. Tai buvo Kemas. Pro koridoriuje
besinekanias merginas jis jo pietauti. Nuo smgio Lius vos nenuvirto, taiau Kemas sugrieb j
u nugaros ir sulaik.
Nurimk, ypteljo vaikinas, ir Lius pagalvojo, ar jis tyia atsitrenk j. Kemas neatrod toks
vaikikas, kad galt itaip pasielgti. Mergina vilgteljo Arian, nordama isiaikinti, ar draug
mat, kas k tik vyko. Ariana kilsteljo antakius, tarsi ragindama Lius kalbti, taiau n viena nieko
nepasak.
Kai merginos prajo stiklines duris, nir koridori skirianias nuo dar niresns valgyklos,
Ariana sugrieb Lius u alkns.
Nieku gyvu nevalgyk vitienos pjausnio, sukomandavo ji, kai merginos paskui kitus mokinius
trauk valgykl. Pica ia puiki, ili trokinys irgi geras, taip pat ir bariai. Mgsti kotletus?
A vegetar, atov Lius. Ji apvelg stalus, dairydamasi dviej moni Danielio ir
Kemo. Jei inot, kur jie yra, jaustsi daug ramesn ir galt pietauti apsimesdama, kad n vieno i j
nepastebi. Deja, n vieno nebuvo matyti...
K, tu tikrai vegetar? Ariana surauk lpas. Tavo tvai hipiai, ar tu pati mgini maitauti
prie gyvn udym?
Nei taip, nei taip. A tiesiog ne...
Nemgsti msos? ubaig draug. Paskui sugrieb Lius u pei ir pasuko devyniasdeimties
laipsni kampu taip, kad ji irt tiesiai Daniel. is sdjo prie stalo kitoje patalpos pusje.
Lius giliai atsiduso. Tai buvo jis.
Nejaugi nemgsti vis gyvn msos? garsiai suriaumojo Ariana. Nejaugi nesuleistum j
dant?
Lius trenk Arianai ir nusitemp j eils gal. Ariana plyo juokais. Liuss skruostai kaito i
gdos, o fluorescencini lemp viesoje raudonis atrod dar rykesnis.
Usiiaupk, jis tikrai tave girdjo, sunabdjo ji.
Viena vertus, Lius diaugsi, kad gali su drauge juokauti apie vaikinus. inoma, jeigu Arian

galjo vadinti drauge.


Ji tebeniro dl to, kas nutiko ryt susitikus su Danieliu. Vis dar negaljo suprasti, kodl jauia
toki stipri trauk prie to vaikino, o dabar tas jausmas vl apm. Lius prisivert atplti akis nuo
viesi vaikino plauk ir dailios smakro linijos. Mergina nenorjo, kad kas nors pamatyt j taip
spoksani. Nenorjo suteikti jam antros galimybs j apsvaiginti iki savitvardos praradimo.
Nieko tokio, aipsi Ariana. Jis taip sutelks dmes t msain, kad neigirst net tono
auksmo. Mergina ranka parod Daniel, kuris, rods, tikrai sijauts kramt msain. Ties
sakant, jis mgino apsimesti, jog vis dmes yra sutelks maist.
Lius dbteljo kitapus stalo sitaisius Danielio draug Roland. Jis vpsojo tiesiai j. Kai
jdviej akys susitiko, vaikinas kilsteljo antakius. Lius nesuprato tokios mimikos reikms, taiau
vis tiek pasijuto truput nejaukiai.
Ji vl atsigr Arian ir paklaus:
Kodl visi ioje mokykloje yra tokie keisti?
Manau, neturiau dl to sieisti, atr Ariana imdama du plastmasinius padklus ir vien
paduodama Liusei. Ketinu tsti supaindinim su mokykla ir paaikinti, kaip valgykloje
pasirenkama vieta. Supranti, tu niekada nenortum sstis netoli... Liuse, atsargiai!
Lius ingteljo atgal ir tutuojau pajuto, kaip dvi rankos iurkiai pastm j u pei. T pai
akimirk mergina suvok, kad krinta. Pamgino itiesti rank ir surasti k sikibti, taiau sugrieb tik
kakieno padkl su pietumis. Lius su trenksmu isities ant valgyklos grind, o visas dubenlis
bari klisteljo veid.
Nusibraukusi nuo aki burokli ko, ji vilgteljo auktyn. Greta stovjo pati pikiausia fja,
koki tik teko kada nors gyvenime matyti. iurkts mergikts plaukai buvo nuviesinti peroksidu,
veide stirksojo maiausiai deimt auskar, o vilgsnyje deg mirtinas sitis. Iiepusi dantis ji
sunypt Liusei:
Jeigu pamaius tave man nebt prapuols apetitas, priversiau nupirkti man antr porcij.
Lius mikiodama atsiprainjo. Ji pamgino atsikelti, taiau mergiot smailu bato kulniuku
primyn jos pd. Skausmas pervr vis koj kad garsiai nepravirkt, Liusei teko suksti lp.
Gal tiesiog pateiksiu tau sskait, riaumojo merga.
Uteks, Mole, ramiu balsu tar Ariana, o paskui pasilenk, ketindama padti Liusei atsikelti.
Lius krpteljo. Nuo smailaus kulniuko smgio ant kojos tikriausiai liks mlyn.
Mol isities ir sistebeilijo Arian. Liuss nuojauta kudjo, kad jos ne pirm kart suremia
ragus.
Matau, su naujoke jus sieja tvirta draugyst, riaumojo Mol. Ariana, tu elgiesi labai blogai.
Argi tau nepaskirtas bandomasis laikotarpis?
Lius sunkiai nurijo seiles. Ariana n vienu odiu nebuvo usiminusi apie bandomj laikotarp, o
Lius net nenuman, kad tokiu atveju draudiama susidraugauti su naujokais. Mols uuominos

pakako, kad Ariana stipriai sugniaut kumt ir i vis jg smogt jai dein ak.
Mol susvirduliavo, taiau t akimirk visas Liuss dmesys nukrypo Arian. Apimta konvulsij,
draug pradjo raitytis, rankomis graibydama or.
Tai rieo raitis, suvok Lius, ir j apm siaubas. Tikriausiai per j visam Arianos knui
buvo sukeltas okas. Netiktina. Savaime suprantama, tai buvo iauri ir neprasta bausm. Beirint,
kaip virpa draugs knas, Liusei m sukti vidurius. Ji ities rank, ketindama sugriebti Arian,
taiau t pai akimirk ji pargriuvo ant grind.
Ariana, sunabdjo Lius, ar tau nieko nenutiko?
Siaubas, sunabdjo draug. I pradi ji mirksjo akimis, paskui usimerk.
Lius aikteljo. Tada viena Arianos akis plaiai atsimerk.
Igsdinau, tiesa? O, kaip miela. Nesijaudink, tokie okai mans nepribaigs, sunabdjo
draug. Jie tik sustiprina mane. iaip ar taip, vertjo tai karvei taisyti paakyje mlyn, ar ne?
Gerai, liaukits. Tutuojau liaukits, u j nugar sudundjo kimus balsas.
Tarpduryje stovjo Rend. Jos veidas buvo raudonas, moteris-vyras sunkiai kvpavo. Ji pavlavo
ukirsti keli mutynms, pagalvojo Lius, taiau tuo metu Mol, smailais kulniukais kaukdama
linoleum, puol prie j. Ta mergikt nieko nesigdijo. Nejaugi dabar, Rends akivaizdoje, ji
ketino vl susikibti su Ariana?
Laimei, tvirti Rends delnai vikriai suiupo mueikos kumius. Mol mgino nuspirti priirtoj
i kelio ir klyk.
Dabar kuri nors paaikinkit, suriko Rend, spausdama Mol, kol i nustojo prieintis, nors
ne, veriau rytoj i ryto paraysiu raport dl vis trij areto. Imsims grietesni priemoni.
Kalbdama Rend atsigr Mol: Ar jau nusiraminai?
Mol rytingai linkteljo galva ir susig netoli Arianos, kuri, sukryiavusi rankas ant krtins,
tebeguljo Liuss glbyje. I pradi Lius paman, kad draug nirta tarsi piktas uo, kuriam udta
ok sukelianti apykakl, taiau pajutusi nuo jos kno iek tiek kreiani elektr, ji suprato, kad
draug vis dar priklauso nuo rieo raiio malons.
Eik, prakalbo Rend iek tiek velnesniu balsu. Ijunkime tave.
Priirtoja ities rank Arian ir padjo pakelti smulk virpant merginos kn. Tada atsigr
ir pakartojo Molei ir Liusei:
Imsims grietesni priemoni!
Nekantriai lauksiu, saldiu balsu suiulbo Mol ir pasilenk pakelti lkt su kotletais, kuri
buvo nuslydusi nuo jos padklo.
Mergikt ikl j Liusei vir galvos, sekund palaik, paskui apvert ir tryn maist plaukus.
Mergina girdjo eminant liurkteljim, o visa Kardo ir kryiaus mokykla spoksojo maltos
msos tyre itepliot naujok.
Labai juokinga, prunkteljo Mol, i galins juod dins kiens traukdama mayt sidabro

spalvos fotoaparat. Pasakyk... kotletas, suiulbo mergikt, kelis kartus spragteldama i arti.
Puikiai atrodys mano bloge.
Nuostabi skrybl, pajuokavo kakas kitame valgyklos gale. Lius virpdama atsigr
Daniel. Mintyse ji meldsi, kad vaikinas jau bt ijs. Deja, jis buvo ia ir sddamas purt galv.
Atrod suirzs.
Iki tos akimirkos Lius tikjosi, kad pavyks paprasiausiai atsikelti ir tikrja to odio prasme
nusipurtyti nuo savs konflikto pasekmes. Deja, ivydusi Danielio reakcij ji pasijuto visikai
sulugdyta.
Ne, ji neverks vis it baisi moni akivaizdoje. Ji sum save rankas, atsikl ir nusim
lkt. Tada, trokdama veidu kuo greiiau pajusti vs or, patrauk artimiausi dur link.
Deja, vos tik ijusi lauk, mergina prasmego kartoje drgmje tokia piet valstijose bna
rugsjo mnes. Dangus atrod bespalvis kakoks pilkai rudas, negyvas ir slegiantis. Buvo sunku net
irti saul. Lius sultino ingsn, o prijusi automobili stovjimo aiktels kamp apskritai
sustojo.
Ji troko ia ivysti savo aplamdyt sen automobil, nugrimzti nutrinta mediaga aptrauktose
sdynse, uvesti varikl, jungti garso grotuv ir ineti kail i ios prakeiktos vietos. Deja, ji
stovjo ant kaitusio aligatvio ir galvojo apie realyb: ji pakliuvo bd, o nuo pasaulio,
egzistuojanio u Kardo ir kryiaus mokyklos teritorijos rib, j skiria dveji aukti metaliniai
vartai. Be to, net jeigu galt i ia ivykti... kur keliaut?
Nemalonus jausmas skrandyje pasak visk, k Lius turjo inoti: ia paskutin stotel, o
reikalai klostosi bjauriai.
Tiesa buvo lidna Kardo ir kryiaus mokykla buvo viskas, k ji dabar turjo.
Mergina susim veid delnais. Ji puikiai suprato, jog turi grti atgal. Paklusi galv ir pamaiusi
ant rank prilipusius maisto likuius, mergina prisimin, kad jos plaukai vis dar iteplioti Mols
kotletais. Fui. Kita stotel artimiausias tualetas.
Grusi pastat, Lius greitai smuko mergaii tualet. T pai akimirk plaiai atsivr
durys. Paskui j sigrdo Gab jos plaukai atrod dar viesesni, o ji pati dar tobulesn, todl
Lius pasijuto tarsi k tik inirusi i iukli konteinerio.
Oi, atsipraau, mieloji, sumurmjo mergina. Nors su pietietiku akcentu kalbantis jos balsas
skambjo maloniai, ivydus Lius, veide susimet raukls. O, Dieve, atrodai siaubingai. Kas
nutiko?
Kas nutiko? Ji paklaus tokiu tonu, tarsi apie vyk dar neinot visa mokykla. Tikriausiai ita
mergiot apsimetinjo kvaila, kad priverst Lius dar kart mintyse igyventi eminani scen.
Palauk penkias minutes, burbteljo Lius, o balsas nuskambjo atriau negu ji norjo. Esu
tikra, kad paskalos ia plinta greiiau negu maro epidemija.
Gal nortum pasiskolinti mano da? pasil Gab atkidama viesiai mlyn kosmetin. Tu

dar nematei savs, bet kai ivysi...


Ai, nereikia, nutrauk j Lius ir lindo prausykl.
Neirdama savo atvaizd veidrodyje, ji atsuko iaup. Tada suvilg veid altu vandeniu ir
prapliupo raudoti. Apsipylusi aaromis, mergina paspaud muilo indel ir mgino pigiais milteliais,
skirtais rankoms plauti, nugremti nuo plauk msos likuius. Laimei, trinkti reikjo tik plaukus.
Drabuiai atrod ir kvepjo ymiai geriau. Tiesa, Liusei nereikjo sukti galvos, kaip padaryti kuo
geresn pirmj spd.
Prausyklos durys plaiai atsilapojo, ir Lius, kaip spstus varytas vriktis, prisiplojo prie
sienos. jus nepastamam mogui, ji jau tikjosi blogiausio.
eng emo gio mergina, apsivilkusi daugyb sluoksni vairiausi drabui. Plat jos veid supo
garbanot rud plauk aureol, o didiuliai violetiniai akiniai judjo ant nosies jai kvpuojant.
Mergina atrod kukli ir rami, taiau pirmasis spdis galjo bti klaidingas. Ji abi rankas laik u
nugaros po tokios dienos, koki teko patirti, toks elgesys Liusei negaljo kelti pasitikjimo.
Ar inai, kad be leidimo neturi teiss ia bti? pareik mergina. Ramus tonas bylojo, kad ji
ketina silyti sandor.
inau, pavelgusi merginai akis, Lius sitikino, jog ioje vietoje jai tikrai nepavyks
atsikvpti ir nurimti. A tik...
Juokauju, nusijuok mergina, pavart akis ir atsistojo maiau agresyvia poza. I urakinamos
spintels nukniaukiau tau iek tiek ampno, paaikino, atkidama du nekaltai atrodanius
plastikinius ampno ir plauk balzamo buteliukus. Na, eik, paragino, pristumdama sulankstom
kd. Dabar tave iprausime. Sskis.
I Liuss lp isprdo keistas, iki iol n karto negirdtas garsas pusiau inktimas, pusiau
kvatojimas. Ji pati paman, kad tai palengvjimo atodsis. Akivaizdu, kad mergina su ja elgsi
maloniai. Taip, kaip elgiasi normals mons, o ne peraukljimo mokyklos ugdytiniai! Ir netgi be
jokios akivaizdios prieasties. Malonus elgesys taip priblok, kad Lius vos laiksi ant koj.
Ai, iaip ne taip ilemeno Lius, vis dar stengdamasi bti atsargi.
O, tau tikriausiai reikt persirengti, pridr mergina ir pasiirjo emyn savo juod
megztin. Tada nusitrauk j per galv. Po juo buvo dar vienas lygiai toks pat juodas megztinis.
Pamaiusi Liuss veide nuostab, mergina tar:
Ko nustebai? Mano imunin sistema labai silpna. Turiu vilkti daug drabui.
O, taip taip, suprantu. Ar tau nieko nenutiks, jeigu bsi be ito megztinio? nedrsiai pasidomjo
Lius. Ji bt padariusi bet k, kad tik galt kuo greiiau isivaduoti i msa aplipusi drabui.
Tikrai nieko, patikino mergina, nusivilkdama drabu. Po ituo turiu dar tris. Ir dar kelis
urakinamoje spintelje. Galiu pagelbti. Man skaudu matyti vegetar, itepliot malta msa. Esu
labai jautri.
Lius nustebo i kur nepastamoji galjo suinoti apie jos valgymo proius? Bet dar labiau jai

rpjo paklausti:
Hm, o kodl tu man tokia maloni?
Mergina prapliupo kvatoti, paskui atsiduso ir papurt galv.
Ne visos Kardo ir kryiaus mokyklos merginos yra prostituts, o vaikinai kotai.
K nori tuo pasakyti? nusistebjo Lius.
Kardas ir kryius... prostituts ir kotai. Miestelyje taip nevykusiai vadinama i mokykla.
inoma, tikr kot ia pasitaiko retai. Nenoriu varginti tavo aus, vardydama kitas, grubesnes
pravardes.
Lius nusikvatojo.
Norjau pasakyti, kad ne visi ioje mokykloje yra visiki niekai, paaikino mergina.
Bet dauguma vis dlto toki? paklaus Lius, pykdama ant savs u tokius nemalonius odius.
Rytas buvo toks ilgas ir jai teko tiek daug patirti... Lius vylsi, kad mergina nepasmerks jos u
nedidel iurktum.
Ji labai nustebo, kai mergina nusiypsojo.
Tikrai taip, patvirtino ji. O per tokius visi likusieji irgi turi prast reputacij. Mergina
ities rank. A esu Peniveter van Saikle-Lokvud. Gali mane vadinti tiesiog Pene.
Aiku, pasak Lius, nes buvo pernelyg isekusi, kad suprast, jog ankstesniame gyvenime
igirdusi itos mergaits vard ir pavard, tikriausiai dust i juoko. Ji skambjo tarsi i Dikenso
roman puslapi. iaip ar taip, mergait su tokia pavarde kakodl kl pasitikjim. Lius nutais
rimt veid ir prisistat: A esu Liusinda Prais.
Ir visi tave vadina Liuse, ubaig Pen. Tu ia persiklei i Douverio privaios mokyklos
Naujajame Hampyre.
I kur tu visk inai? apstulbusi i lto iojosi Lius.
Teisingai atspjau? Pen gteljo peiais. Paskui pridr: Juokauju. Skaiiau tavo byl, va.
Toks mano hobis.
Lius abejingai spoksojo mergin. Gal ji per greitai pradjo ja pasitikti? Kaip Pen galjo
prieiti prie jos asmens bylos?
Pen atsuko vanden. Kai jis suilo, mergina judesiu parod Liusei, kad i nuleist galv kriaukl.
Supranti, postringavo ji, a i ties nesu iprotjusi. Sumusi u drgnos galvos, ji
prisitrauk Lius prie savs. Nesieisk. Tai sakydama ji spusteljo emyn Liuss nugar. A
vienintel, kuri ia mokosi ne teismo sprendimu. Nori tikk, nori ne, taiau tai, jog esu pripainta
psichikai sveika, turi sav privalum. Manimi vienintele pasitiki ir leidia padti ratinje. I j
puss tai kvaila galiu prieiti prie daugybs slapt dokument.
Bet jeigu tu neprivalai bti ia... nebaig Lius.
Jeigu tavo tvas yra mokyklos aplinkos priirtojas, jie yra tokie maloningi, kad leidia tau
lankyti mokykl nemokamai. Taigi... Pen nutilo.

Pens tvas buvo aplinkos priirtojas? Vaikiodama po teritorij ji apskritai abejojo, ar


mokykla turi aplinkos priirtoj.
inau, apie k tu galvoji, tar Pen, paddama Liusei ampnu i plauk itrinkti paskutinius
padao likuius. Juk aplinka tikrai nekaip sutvarkyta?
Ne, sumelavo Lius. Jai buvo svarbiau palaikyti draugikus santykius su ia mergina negu
pademonstruoti, kad jai rpi, ar danai Kardo ir kryiaus mokykloje pjaunamos vejos. Teritorija,
hm, tikrai grai.
Ttis mir prie dvejus metus, ramiai prane Pen. Senasis direktorius Adelas tapo oficialiu
mano globju, taiau naujo aplinkos priirtojo jie nesusirado.
Man labai gaila, pratar Lius velniu balsu. Vadinasi, be jos ia yra dar vienas mogus, kuris
ino, k reikia netekti artimj.
Viskas gerai, patikino Pen, delnus tepdama plauk balzamu. I tikrj tai labai gera
mokykla. Man ia daug kas patinka.
Lius staiga kilsteljo galv ir pritak vandens ant prausyklos grind ir sien.
Tu tikrai neiprotjusi? pradjo abejoti ji.
Juokauju. Negaliu jos paksti. ia tikrai bjauru.
Bet juk tu gali ivykti, smalsiai pakreipusi galv, pasidomjo Lius.
Pen prikando lp.
inau, kad tai nenormalu, bet net jeigu nebiau susieta su direktorium Adelu, a vis tiek
negaliau. ia yra mano ttis, mergina ranka mosteljo kapini pus. I ia j nebuvo matyti.
Ten yra viskas, k turiu.
Tada manau, kad tu turi daugiau u kitus ios mokyklos mokinius, tar Lius galvodama apie
Arian. Ji vl prisimin, kaip naujoji draug ryt sum jos rank, pagalvojo apie nekantrumu
deganias mlynas akis, kai ji privert Lius paadti, jog vakare usuks jos miegamj.
Jai viskas bus gerai, patikino Pen. Nebt pirmadienis, jeigu Ariana po priepuolio vl
nebt vedama pas slaugytoj.
Bet tai nebuvo priepuolis, nesutiko Lius. Tai buvo rieo raitis. A maiau. Tai jis sukl
ok.
ia, Kardo ir kryiaus mokykloje, priepuolio svok taikome labai plaia prasme.
Pavyzdiui, tavo naujoji prie Mol jos priepuoliai jau virto legenda. Jie vis ada, kad pakeis jai
vaistus. Viliuosi, kad, kol jie t padarys, tu savo akimis spsi pamatyti nuostab beprots siautjim.
Buvo akivaizdu, kad Pen inojo labai daug. Liusei ov mintis ikamantinti, kokia buvo Danielio
istorija, taiau susilaik veriau neinoti visko apie mog, kuriuo taip smarkiai susidomjo. Bent
jau iki to laiko, kai pati visk isiaikins.
Lius jaut, kaip Pens rankos igria jos plaukus.
Na tai, baigiame, tar ji. Manau, ant tavs jau nra n trupinlio msos.

Lius pavelg veidrod ir delnais perbrauk plaukus. Pen buvo teisi. Be emocini rand ir
skausmo deinje pdoje petyns su Mole valgykloje daugiau nepaliko joki pdsak.
Diaugiuosi, kad tavo plaukai trumpi, pasak Pen. Jeigu bt tokie ilgi kaip nuotraukoje tavo
byloje, plovimo operacija usitst ymiai ilgiau.
Man teks atidiai tave stebti, tiesa? paklaus Lius.
Pen sikibo Liusei parank, taiau merginos veide nieko nebuvo manoma skaityti.
Tiesiog palaikyk mano pus, ir tavs niekas nenuskriaus.
Lius susirpinusi pavelg naujj pastam.
Juokauji, tiesa? pasiteiravo ji.
Staiga Pen pravito ir isiiep.
Eik, reikia eiti pamok. Ar nesidiaugi, kad popietins pamokos mums bus kartu?
Lius nusijuok.
Kada iseks tavo inios apie mane? paklaus.
Artimiausioje ateityje tai nenumatoma, atkirto Pen, tempdama j koridoriumi, o paskui per
kiem tiesiai pastat, kuriame rengtos klass. Netrukus tau prads patikti, paadu. A labai
takinga draug.

Treias skyrius
ARTJANTI TAMSA

Nedama raudon Camp Gurid sportin krep su nutrkusiu direliu, Lius klaidiojo altais ir
drgnais miegamojo pastato koridoriais, kol susirado savo kambar. Miegamojo sienos buvo
apdulkjusios mokyklins lentos spalvos. Visur tvyrojo keista tyla zvimb tik fluorescencins
lempos, pritvirtintos ant drgnomis dmmis imargint pakabinam lub.
Labiausiai Lius nustebo pamaiusi tiek daug udaryt dur. Bdama Douveryje ji troko daugiau
privatumo, norjo pailsti nuo iki auros vykstani miliniko tarsi sal miegamojo vakarli. Ten
negaldavo pasiekti savo kambario neukliuvusi u brio mergaii, atkiusi vienodos spalvos
dinsais apmautas kojas, arba neatsitrenkusi besibuiuojani prie sienos prisispaudusi porel.
Kardo ir kryiaus mokykloje visi tikriausiai jau sdjo prie trisdeimties puslapi referat,
kuriuos reikjo parayti kiekvien semestr... arba ia prasta bendrauti u udar dur.
Ties sakant, udaros durys tai enklas, kur negalima nekreipti dmesio. Jeigu Kardo ir
kryiaus mokiniai taip iradingai vilki grietus reikalavimus atitinkanius drabuius, tikriausiai jie
sumaniai sukuria sau iek tiek privaios erdvs. Lius prajo pro staktas, kurias deng karoliukais
siuvinta uuolaida. Prie kit dur guljo kilimlis su judesio indikatorium. Praeinant pro al, ant jo
irykjo uraas Persikelk pragar.
Lius sustojo prie vieninteli visame koridoriuje neapraint ir nepapuot dur. eiasdeimt
treiasis kambarys. Namai pragarai. Iorinje kuprins kienje mergina susirado rakt, giliai kvp
ir atidar savo cels duris.
Kambarys nebuvo baisus. Tiksliau, jis buvo ne baisesnis, negu Lius tikjosi. Visai normalaus
dydio langas buvo atidarytas, kad vidun patekt vieio nakties oro. Vaizdas u plienini grot,
dengiani monolitinio pastato langus, bt visai domus, jeigu ne apaioje plytintis kapinynas.
Kambaryje stovjo spintel ir nedidel kriaukl, stalas, prie kurio galima ruoti pamokas.
Lidniausiai visame kambaryje atrod Liuss atvaizdas, kur ji pamat mogaus gio veidrodyje,
kabaniame u dur.
Puikiai inodama, k teks ivysti, ji greitai nukreip vilgsn al. Veidas atrod pavargs ir
ikankintas. viesiai rud aki vilgsnis bylojo apie didiul tamp. Plaukai primin isteriko j
eimos pudelio kail po lities. Megztinis jai tiko ne labiau negu bulvi maias. Mergina drebjo.
Popietins pamokos nebuvo geresns u rytines. Be to, isipild patys baisiausi nuogstavimai visa

mokykla j pradjo pravardiuoti Kotletu. Deja, naujoji pravard daugeliui atrod labiau vartotina
negu tikrasis vardas.
Lius norjo ipakuoti daiktus ir beveid eiasdeimt treij kambar paversti savu pasaulliu,
kuriame galt pasislpti nuo aplinkini ir pasijusti geriau. Deja, pajg tik atsegti krepio
utrauktuk, tada apimta nevilties krito ant nepaklotos lovos. Ji jautsi taip toli nuo nam. Nors
kelion automobiliu nuo baltai nudayt dvivri galini jos namo dur iki aprdijusi kaltini metalo
vart, vedani Kardo ir kryiaus mokykl, tetruko dvideimt penkias minutes, atrod, kad
praslinko dvideimt penkeri metai.
Pus kelions su tvais prabgo spengianioje tyloje. Maina riedjo per vienodus mieguistus
viduriniosios klass priemiesius. Paskui kelias pasuko pylimu pakrant. Vietov darsi vis labiau
pelkta. Mangrovi medi kupolai ymjo vietas, vedanias prie vandens, taiau netrukus ir jie
inyko i akiraio. Paskutins deimt myli kelio Kardo ir kryiaus mokykl ved per dykyn.
Gamtovaizdis buvo pilkai rudas, nykus, apleistas. Namuose, Tanderbolte, mons danai juokaudavo
apie ia tvyrani ir ilgam sigeriani puvsi smarv: jeigu tavo automobilis pradeda dvokti
dumblu, vadinasi, lankeisi pelkse.
Nors Lius uaugo Tanderbolte, ji menkai painojo rytin apygardos dal. Bdama maa ji galvojo,
kad t pus eima niekada nevaiuoja, nes nra rimtos prieasties visos parduotuvs, mokykla ir
eimos pastami buvo sikr vakarinje miesto dalyje. Rytin dalis dar tik buvo statoma. Tik tiek ji
ir inojo.
Dabar ji ilgjosi tv, kurie ant krepio viruje grst markinli buvo palik atviruk: Mes tave
mylime! Praisai niekada nepasiduoda! Liusei trko savo miegamojo u jos lango drieksi
susiraizgiusios tio vynmedi akos. Ji pasiilgo Kels, kuri tikriausiai jau atsiunt maiausiai
deimt atsisveikinimo inui. Ji ilgjosi Trevoro...
Nors ne, tai buvo net ne ilgesys. Liusei labiausiai trko dvasinio pakilimo, kur pajuto pirm kart
bendraudama su Trevoru. Ji ilgjosi laik, kai turjo apie k galvoti nemigos naktimis, kai buvo
mogus, kurio vard galjo keistomis raidmis ibraiyti ssiuviniuose. I tikrj juodu su Trevoru
neturjo galimybs labai gerai vienas kit painti. Vienintelis iliks tos draugysts prisiminimas
tai nuotrauka, kuri i kito sporto aikts galo paslapia buvo padariusi Kel, kai jie madaug
penkiolikai sekundi stabteljo tarp dviej treniruokli, nordami pasikalbti apie... treniruoklius.
Vienintelis pasimatymas, kur Lius jo su Trevoru, i ties net nebuvo tikras pasimatymas tik
pavogta valanda, per kuri vaikinas j nusived atokiau nuo kit vakarlio dalyvi. Dl tos valandos
jai reiks gailtis vis likus gyvenim.
Viskas prasidjo gana nekaltai tiesiog du jauni mons jo pasivaikioti eero pakrante.
Netrukus Lius pajuto vir galvos tykanius elius. Trevoro lpos paliet jos lpas, vis kn
uliejo kaitra, o vaikino akys i siaubo pabalo... Po keli sekundi jo gyvyb pasiglem liepsnos.
Lius pargriuvo ir sikniaub sulenkt rank. Ji itisus mnesius raudojo dl Trevoro mirties, o

dabar, guldama svetimame kambaryje ir jausdama, kaip pro plon iuin metalinis lovos tinklas
spaudia od, galvojo, jog tai buvo beprasmika. Juk Trevor ji painojo ne daugiau negu,
pavyzdiui, Kem.
Kakas pasibeld duris, ir Lius paoko nuo lovos. Kas galjo inoti, kad ji ia? Nutipenusi prie
dur, mergina jas pravr. Tada atsargiai kyteljo galv tui koridori. I ties ji net negirdjo
ingsni, o u dur nebuvo nieko, kas galjo pabelsti.
Ant kamtins lentels, pritvirtintos prie sienos greta Liuss kambario dur, kabojo alvariniu
smeigtuku pritvirtintas popierinis lktuvlis. Pamaiusi iilgai sparno juodu ymekliu parayt savo
vard, mergina nusiypsojo, taiau ilanksiusi popieri rado tik juod rodykl, nukreipt kit
koridoriaus gal.
Ariana kviet j vakar ateiti, taiau tai buvo dar iki konflikto valgykloje su Mole. velgdama
tui koridori, Lius svarst, ar verta eiti ten, kur rodo paslaptinga strl. Tada grteljo didiul
krep, kur reikjo ipakuoti, gteljo peiais, sikio rakt kien ir patrauk koridoriumi.
Kiek pajusi, Lius stabteljo prie dur kitoje koridoriaus pusje, ant kuri puikavosi milinikas
plakatas su Sonio Terio atvaizdu aklas muzikantas, kurio apibraiyt plokteli rastum Liuss tio
kolekcijoje, netiktinai graiai grojo lpine armonikle. Mergina pasilenk, nordama perskaityti
vard, urayt ant kortels ir pritvirtint prie kamtins lentels, ir akimirksniu suprato, kad stovi
prie Rolando Sparkso kambario. Jos smegenys pradjo sisti signalus, spjanius, jog Rolandas gali
bti kambaryje su Danieliu, ir tik plonos durys j skiria nuo abiej vaikin.
Staiga Lius igirdo keist zvimbim ir paoko. Tada bed akis sekimo kamer, nukreipt sien
vir Rolando kambario dur. Raudonieji. Jie seka kiekvien jos judes. Sutrikusi dl prieasi, kuri
negalt velgti n viena pasaulio kamera, Lius atsitrauk nuo dur. iaip ar taip, ji jo pas Arian,
o jos kambario durys buvo kitoje koridoriaus pusje, tiesiai prie Rolando kambar tai toks
sutapimas.
Sustojus prieais Arianos kambar, mergin sukaust tampa. Durys nuo viraus iki apaios buvo
apklijuotos lipdukais, kokius vairuotojai paprastai klijuoja ant automobili buferio. Kai kurie j buvo
spausdinti, kiti akivaizdiai rank darbo. Lipduk buvo tiek daug, kad jie deng vienas kit. Vienas
uraas lipo ant kito ir danai prietaravo vienas kitam. Pamginusi sivaizduoti, kad Ariana
beatodairikai renka visus po ranka pasitaikiusius automobili lipdukus (PIKTI MONS VALDO...
MANO DUKT BLOGIAUSIA KARDO IR KRYIAUS MOKIN... NEBALSUOK U 666), o
paskui klijuoja juos atsitiktine tvarka ant savo kambario dur, Lius prapliupo kvatotis, kol pritrko
kvapo.
Ji galjo vis valand linksmintis skaitydama uraus ant draugs dur, taiau netrukus
susidrovjo, nes suvok, kad stovi prie kito mogaus miegamojo ir netgi nra visai tikra, ar i ties
buvo pakviesta ueiti. Tada pamat antr popierin lktuvl, nulupo j nuo kamtins lentels ir
ilankst, nordama perskaityti ratel.

Mano miela Liuse,


jeigu atjai vakar pasikalbti, praau vidun! Mes puikiai sutarsime.
Jeigu tu u mane laidavai... tai nesikik mano asmeninius reikalus, ROLANDAI! Kiek
kart galiu tau kartoti? Po perknais!
iaip ar taip, a kvieiau usukti vakar pas mane, bet i R&R turjau droti tiesiai
medicinos punkt (paskutin viltis po iandieninio aukljimo elektrooku), kad Albatrosas
atlikt biologin apir. K galiau pasakyti gal atidedame?
Dl tavs pamiusi A.
Lius stovjo rankoje suspaudusi ratel ir neinojo, k daryti toliau. Paaikjus, kad Ariana
kakas rpinasi, iek tiek palengvjo, taiau ji vis dar norjo asmenikai pasimatyti su drauge. Troko
igirsti ram Arianos bals ir suvokti, kaip reaguoti iandienin vyk kavinje. Stovint koridoriuje,
Lius vis labiau kankino dvejons ir neinojimas, kaip vertinti dienos vykius. Supratus, kad jau
tamsu, o ji viena stovi Kardo ir kryiaus mokykloje, apm panika.
U nugaros atsivr durys. Po Liuss kojomis nusidriek sidabrikai baltos viesos ris. Buvo
girdti kambaryje skambanti muzika.
K ia darai? nuaidjo balsas. Tai buvo Rolandas. Vilkdamas apiplyusius baltus
trumparankovius markinlius ir mvdamas dinsus, jis stovjo tarpduryje. Jo dredai virugalvyje
buvo suriti geltona gumine juostele, o prie lp vaikinas laik prispauds armonikl.
Atjau pas Arian, atsak Lius, mgindama prisiversti neirti kambario gilum ir
netikrinti, ar ten kas nors dar yra. Mes ketinome...
Nieko nra namie, paslaptingu balsu pareik Rolandas. Lius net nesuprato, apie k jis kalba:
ar apie Arian, ar apie kitus miegamajame korpuse gyvenanius vaikus. Nenuleisdamas aki nuo
Liuss, vaikinas sugrojo armonikle kelis taktus. Tada kiek plaiau pravr duris ir kilsteljo
antakius. Lius n nesuprato, ar tai buvo kvietimas ueiti vidun.
Na, a tik usukau pakeliui bibliotek, greitai pamelavo ir apsisuko grti atgal. Turiu
paimti vien knyg.
Liuse! paauk Rolandas.
Ji atsigr. Jie oficialiai dar nesusipaino, todl mergina net nesitikjo, kad Rolandas gali inoti
jos vard, Vaikino akyse viet aisminga ypsena. Lpine armonikle jis parod prieing pus.
Biblioteka yra ten, paaikino. Tada atsistojo ir sukryiavo ant krtins rankas. Btinai
perirk specialias kolekcijas rytiniame priestate. Ten tikrai yra kai kas domaus.
Ai, padkojo Lius dar kart apsigrdama. Ji tikrai jautsi dkinga.
Nueidama Lius svarst, kad Rolandas, mojuojantis ranka ir grojantis kelis taktus lpine
armonikle, atrod toks tikras. Galbt anksiau jis nepatiko jai dl to, kad buvo Danielio draugas. I
to, kiek pavyko painti, paaikjo, kad Rolandas gali bti tikrai malonus mogus. Beeinant

koridoriumi, merginos nuotaika pasitais. Pirma, Arianos ratelis buvo mantrus ir kandus, antra,
Lius netiktai, bet maloniai pabendravo su Rolandu Sparksu, be to, ji tikrai norjo apirti
bibliotek. Reikalai klostsi vis geriau.
Kitame koridoriaus gale, ten, kur miegamj pastatas buvo sujungtas su bibliotekos priestatu, Lius
pamat, kad visame pastato aukte yra tik vienerios sukiuusios durys. Jos nebuvo ipuotos pagal
kakieno fantazij, bet nudaytos juodai. Prisiartinusi mergina igirdo viduje skambant grsming
sunkj metal. Jai net nereikjo stabtelti ir skaityti urao ant dur. Ir taip buvo aiku ten Mols
bstas.
Lius pagreitino ingsn ir stengsi, kad juodi jojimo batai nestuktelt linoleum. Kol nesmuko
pro medines bibliotekos duris ir neatsikvp, mergina net nesuvok, kad vis keli skuod sulaikiusi
kvap.
Apsidairius bibliotekoje, Lius apgaub maloni iluma. Jai visada patikdavo velnus dulki ir
pelsi kvapas, koks gali tvyroti tik knyg pilnoje patalpoje. Kartkartmis perveriam puslapi
skleidiamas garsas veik raminamai. Douveryje biblioteka visada buvo ta vieta, kuri galima
pasprukti. Supratus, kad ia irgi galima usitikrinti tok pat saugumo jausm, Lius apm palaima.
Buvo sunku patikti, kad i vieta priklauso Kardo ir kryiaus mokyklai. Ji buvo beveik... ties
sakant... viliojanti.
Bibliotekos sienos buvo tamsaus raudonmedio spalvos, lubos auktos. Prie vienos sienos stksojo
i plyt sumrytas idinys. Ilgus medinius suolus apviet alios senovins lempos, o knyg lentynos
drieksi taip toli, kad j pabaigos net nebuvo matyti. Kai Lius ingsniavo prieangio link, storas
persikas kilimas sugr jos kulniuk kaukjim.
Keli vaikai moksi. J vard Lius neinojo, taiau palink prie knyg chuliganikos ivaizdos
vaikzai neatrod tokie grsmingi. Ji prisiartino prie knyg idavimo stalo. Tai buvo didiulis
apskritas baldas, stovintis paiame patalpos centre. Ant jo kpsojo kalnai popieri ir knyg Liusei
tai primin akademin netvark, viepatavusi tv namuose. Knyg krvos buvo tokios auktos, kad
mergina vos galjo irti bibliotekinink, sdini kitoje stalo pusje. Energingai tarsi kartins
uvaldytas aukso iekotojas moterik raussi dokument snyje. Liusei prisiartinus, bibliotekinink
staigiai kilsteljo galv.
Labas! pasisveikino moterik ir nusiypsojo i tikrj nusiypsojo Liusei. ili
bibliotekininks plaukai buvo ne pilki, o sidabro spalvos. Jie blizgjo net blankioje patalp
gaubianioje viesoje. Moters veidas tuo pat metu atrod ir senas, ir jaunas. Oda buvo blyki, iki
baltumo kaitintos geleies spalvos, akys didels, juodos, o nosis nedidel ir smaila. Kalbdama su
Liuse, ji trukteljo auktyn balto kamyro megztinio rankoves ir atideng daugyb perl apyranki,
puoiani abiej rank rieus. Ar tau padti k nors surasti? entuziastingai sunabdjo
moterik.
Lius ikart pajuto, kad su ia moterimi gali bendrauti laisvai, nordama perskaityti

bibliotekininks pavard, bed akis ant stalo gulini kortel. Sofija Blis. Lius pagalvojo, kad
bt gerai turti koki nors pageidavim. i moteris buvo pirmoji i vis iandien matyt mokyklos
darbuotoj, kurios pagalbos ji i ties norjo. Deja, Lius tik vaiktinjo ir valgsi. Staiga ji
prisimin, k sak Rolandas Sparksas.
A ia naujok, prisistat Lius. Liusinda Prais. Gal galtumte pasakyti, kur yra rytinis
priestatas?
Moteriks ypsena bylojo, kad Lius jai pasirod panai mgstant skaityti mog, taip jai
visada ypsodavosi bibliotekininks.
Eik tai ten, paaikino moteris, ranka rodydama eil aukt lang kitoje patalpos pusje. A
esu panel Sofija. Jeigu mano sraas teisingas, tai antradieniais ir ketvirtadieniais tu pas mane
lankysi religijos seminarus. Ak, tai bus tikrai puiku! ji pamojo ranka. O kol kas, jeigu ko nors
prireiks, a bsiu ia. Liuse, man buvo malonu su tavimi susipainti.
Lius dkinga nusiypsojo, pasak panelei Sofijai, kad jai bus malonu rytoj susitikti pamokoje, ir
patrauk lang link. Tik pasitraukusi toliau nuo bibliotekininks, ji nusistebjo, kodl moteris j
kreipsi sutrumpintu vardu. Tai pasirod gana keista, kadangi itaip j vadino tik artimiausi mons.
Mergina jau buvo prajusi skaitykl ir pasukusi tarp aukt, daili knyg lentyn, kai staiga vir jos
galvos praskrido kakas tamsaus ir iurpaus. Ji pakl akis.
Ne. Tik ne ia. Praau. Palikite man bent i vienintel viet.
Kai eliai pasirodydavo ir inykdavo, Lius neinodavo, kur jie dingo ir kiek laiko prabuvo
greta jos.
Ji negaljo suvokti, kas vyko. Kakas buvo kitaip negu visada. Taip, ji vl jautsi isigandusi,
taiau kart nepajuto alio. I ties jai netgi kaito skruostai. Bibliotekoje buvo ilta, taiau ne taip
karta, kad nukaist veidas. Tada vilgsnis ukliuvo u Danielio.
Jis sdjo nusigrs lang ir palinks vir pulto, ant kurio didelmis baltomis raidmis buvo
urayta: SPECIALIOJI KOLEKCIJA. Odinio varko rankovs buvo atraitotos iki alkni, o viess
plaukai spindjo lemp viesoje. Vaikinas sdjo iek tiek pakls peius, o Lius ir vl apm
keistas jausmas, tarsi matyt save jo glbyje. Ji pamgino atsikratyti ios minties ir pasistieb ant
pirt gal, nordama geriau apirti vaikin. I tos vietos, kur ji stovjo, atrod, jog jis kak pie.
Stebdama lengvus pieianio vaikino kno judesius, Lius viduje pajuto keist deginim, tarsi
bt prarijusi kak karta. Mergina niekaip negaljo suvokti kodl, taiau jos nuojauta kudjo, kad
Danielis pieia j.
Jai negalima artintis. Juk ji vaikino netgi nepasta ir niekada nra su juo kalbjusi. Visas j
bendravimas apsiribojo kart parodytu viduriniu pirtu ir keliais piktais vilgsniais. Vis dlto Liusei
buvo labai svarbu suinoti, kas nupieta jo eskiz ssiuvinyje.
Staiga j kakas tarsi supurt. Mergina prisimin praeitos nakties sapn. Netiktai labai rykiai
ivydo trump jo epizod. Buvo vlyvas vakaras drgnas ir varbus. Ji vilkjo kakok ilg, graiai

krintant drabu. Paskui pasilenk prie uuolaidomis udengto lango nepastamame kambaryje.
Patalpoje buvo dar vienas mogus, vyras arba... jaunuolis Lius niekaip negaljo irti veido.
Storame eskiz bloknote jis pie mergin, nepaprastai panai j. Ten buvo jos plaukai ir jos
kaklas. Tiksli profilio linija. Lius stovjo vyrikiui u nugaros ir labai bijojo, kad jis nesuprast
ess stebimas. Vis dlto didiulis susidomjimas neleido jai atsitraukti.
Tarsi pajutusi stukteljim pet, Lius staigiai ingteljo priek ir pajuto, kaip kakas prasklend
vir galvos. elis vl atsirado. Jis buvo juodas ir tankus kaip uuolaida.
irdis pradjo plakti taip stipriai, kad Liuss ausis pasiek jos di garsas. Jis ugo tamsaus
elio nares ir merginos ingsni aid. Danielis pakl akis nuo pieinio. Atrod, kad vaikinas
tuojau pat pavelgs btent ten, kur kybojo elis, taiau jis to nepadar.
inoma, jis negaljo jo matyti. Danielio vilgsnis ltai nukrypo lang.
Kartis, uliejs Liuss kn, vis stiprjo. Atrod, kad tuojau pat pajus, kaip jis i vidaus pro od
sklinda ior.
Lius pamgino kiek manoma greiiau vilgtelti pro Danielio pet eskiz. Vien trump
akimirk jos akys pamat pietuku ant popieriaus nubrt nuogo savo kaklo link. Tada mergina
sumirksjo, o kai antr kart bed akis popieri, pajuto skaud nusivylim.
Tai buvo peizaas. Danielis labai tiksliai pie pro lang matom kapini paveiksl. N vienas iki
iol matytas vaizdas nebuvo taip stipriai jos nulidins.
Lius net neinojo kodl. Netgi jai pasirod beprotika tiktis, kad keista jos nuojauta gali bti
teisinga. Juk Danielis neturjo n menkiausios prieasties pieti jos atvaizd. Lius t puikiai suvok.
Taip pat gerai inojo, kad nebuvo prieasties ryt dl io vaikino prarasti savitvard. Vis dlto taip
nutiko.
K tu ia veiki? paklaus Danielis. Tada uvert eskiz bloknot ir rimtomis akimis
sispoksojo mergin. Putlios jo lpos buvo suspaustos siaur linij, o pilkos akys velg niriai.
Vaikinas neatrod piktas, taiau smarkiai pervargs.
Atjau paimti knyg i specialiosios kolekcijos, trkiojaniu balsu sumurmjo Lius, taiau
apsidairiusi ikart suprato, jog padar klaid. Specialioji kolekcija buvo ne atskira knyg lentyna, o
atviras bibliotekos skyrius, kuriame eksponuojama mediaga apie pilietin kar. Juodu su Danieliu
stovjo maoje galerijoje, pilnoje bronzini didvyri biust ir stiklini lentyn, prikraut sen
vekseli bei konfederat armijos emlapi. Tai buvo vienintelis bibliotekos skyrius, kuriame
nerastum n vienos knygos.
Linkiu skms, nusiaip Danielis ir vl atsivert eskiz bloknot, tarsi nordamas ubaigti
pokalb ir atsisveikinti.
Lius stovjo suglumusi ir praradusi ad. Ji labiausiai u visk troko kuo greiiau pasprukti.
Deja, aplink j tebeskland eliai, todl mergina jautsi saugesn bdama alia Danielio.
Suprantama, tai buvo beprasmika vaikinas negaljo nuo j apginti.

Lius stypsojo suakmenjusi, tarsi augusi grindis. Vaikinas dbteljo j ir atsiduso. Tada
pratar:
Leisk paklausti ar tau patinka, kai prie tavs kas nors prislina?
Lius pagalvojo apie elius dabar jie su ja elgsi btent taip. Mergina nesusimsiusi piktokai
papurt galv.
Puiku, taiau vienas i ms taip elgiasi, Danielis atsikrenkt ir sispoksojo j, leisdamas
suprasti, jog ji yra sibrovl.
Galbt Lius galjo pasiteisinti, jog pasijuto silpnai ir turi kelias minutes pasdti.
Klausyk, gal galiu... pradjo ji.
Deja, Danielis pam nuo pulto eskiz bloknot ir atsistojo.
Atjau ia, nes norjau pabti vienas, nutrauk jis. Jeigu tu neketini dingti, tada ieisiu a.
Jis bruko bloknot kuprin. Kai vaikinas judjo pro al, j peiai susiliet. Nors kontaktas truko
vos akimirk, nors abu vilkjo daugyb sluoksni drabui, Lius pajuto stipri elektros ikrov.
Danielis irgi akimirk sustingo. Abu atsigr, nordami pasiirti vienas kit, Lius prasiiojo.
Deja, jai nespjus pratarti n odio, Danielis apsisuko ant kulno ir nuskubjo dur link. Lius
stebjo, kaip eliai ltai skland ratu virum vaikino galvos, o paskui pro lang iskrido nakties
tams.
Lius virpjo nuo j skleidiamo alio. Net eliams inykus, ji dar ilgai slpsi specialiosios
kolekcijos skyriuje ir iupinjo t peties viet, kuri buvo prisilietusi prie Danielio. Kartis pamau
slgo.

Ketvirtas skyrius
KAPINI PAMAINA

Ak, antradienis. Vafli diena. Kiek Lius prisimin, vasaros antradieniai visada siejosi su vieia
kava, sklidinais dubenliais aviei su plakta grietinle ir milinika krva traki aukso rusvumo
vafli. Net i vasar, kai tvai pradjo apsimetinti, jog iek tiek baiminasi dl jos, vafli dien
tradicija neinyko. Antradienio rytais Lius galjo ilgai vartytis lovoje. Net neinodama, kokia yra
savaits diena, ji instinktyviai pajusdavo, jog tai antradienis.
I lto atsipeikdama, Lius kvp pro nos. Paskui dar kart pauost or, taiau didiulio
malonumo nepajuto. Ore skland ne plaktos pasuk telos kvapas, o rgtus besilupani da
dvokas. Mergina nuvaik miegus ir patrauk savo ankt miegamj. Televizijos rodomos bsto
atnaujinimo programos tokias patalpas demonstruoja su urau prie remont.
Sapnuose i naujo praplauk nesibaigiantis pirmadienio komaras: priverstinis mobiliojo telefono
atsisakymas, incidentas su kotletais ir valgykloje ybsinios nirusios Mols akys, Danielis, grubiai
atstms j bibliotekoje. Lius niekaip negaljo suprasti, kodl vaikinas su ja elgsi taip pagieingai.
Ji atsistojo, nordama pavelgti pro lang. Lauke tebeviepatavo tamsa saul dar nebuvo inirusi
i u horizonto. Mergina dar niekada nebuvo atsibudusi taip anksti. I ties ji net negaljo prisiminti,
ar nors kart gyvenime buvo maiusi saultek. Ties sakant, j nervindavo vien mintis apie tekanios
sauls stebjim. Tokie momentai, kai reikt sdti tamsoje ir spoksoti medi virnes, belaukiant
pravintani spinduli, yra tinkamiausias laikas atslinkti eliams.
Lius garsiai atsiduso tai buvo nam ilgesio ir vienatvs atodsis. K reiks veikti tris valandas
iki auros ir iki pirmosios pamokos? Iki auros... Kodl ie odiai skamba ausyse? Ak, po imts.
Tikriausiai ji jau pavlavo.
Mergina isiropt i lovos, klupteljo ukliuvusi u dar neikrauto kelioninio krepio, paskui nuo
nuobodi juod megztini krvos virns stvr pirm pasitaikius drabu. Tada apsimov
vakarykius juodus dinsus, krpteljo pasiirjusi savo klaik lovos gal ir nerdama pro duris
pamgino pirtais persibraukti plaukus.
Kol pasiek juosmen siekianius mantriai ikalintus metalo vartus, vedanius kapines, Lius
pritrko oro. J dusino visur tvyrantis lizichitono tvaikas ir suvokimas, kad liko viena su savo
mintimis. Kur visi kiti? Nejaugi jie kitaip suvokia odius iki auros? Lius vilgteljo laikrod.
Jau buvo penkiolika minui po ei. Jai prane tik tiek, kad reiks susitikti kapinse, o mergina

buvo beveik tikra, jog tai vienintelis jimas. Ji atsistojo prie slenksio, kur baigsi iurktus
automobili stovjimo aiktels asfaltas ir prasidjo olmis apaugusi teritorija. Pamaius vieni
kiaulpiens pk, Liusei dingteljo, kad anksiau bt j nuskynusi, sugalvojusi nor ir nuptusi. Deja,
dabar jos norai tapo pernelyg sudtingi, kad taip lengvai isipildyt.
Kapines nuo automobili stovjimo aiktels skyr tik mantrs vartai. Mokykloje, i vis pusi
apraizgytoje spygliuota viela, tai atrod gana keista. Nordama pirtais paliesti metalinius gli
ornamentus, Lius ranka perbrauk vartus. Tikriausiai jie buvo nukalti pilietinio karo metais Ariana
pasakojo, kad ia buvo laidojami uv kareiviai. Kol greta nestovjo peraukljimo mokykla, kapins
nebuvo neklusni psichopat prieglobstis. Tada i vieta neatrod apaugusi mediais ir ksminga.
Keista visa mokyklos teritorija buvo lygi kaip popieriaus lapas, o kapins dubusios tarsi
lkt. I tos vietos, kur stovjo, Lius galjo matyti jas visas. Viena vir kitos, tarsi arenos tribnos,
laituose rikiavosi paminkl eils.
Paiame viduryje, emiausiame kapini take, takas vingiavo dideli ikalint antkapi,
marmurini statul ir mauzoliej labirint. Tikriausiai ten palaidoti konfederat armijos karininkai
arba labiau pasiturintys kareiviai. Matyt, i ariau antkapiai bt dar graesni. Vis dlto i tos vietos,
kur stovjo Lius, atrod, kad didiulis j svoris spaudia kapines emyn ir netrukus visas duburys
bus trauktas skur.
U nugaros Lius igirdo ingsnius. Atsigrusi pamat, kaip i u medio inyra kresna juodai
apsirengusi figra. Pen! Lius vos susilaik nepuolusi merginai ant kaklo. Ji dar niekada taip
nedigavo k nors ivydusi, nors buvo sunku patikti, kad Pen kada nors vluoja.
Ar nepavlavai? pasiteiravo Pen, sustojusi per kelias pdas nuo Liuss. Tada linksmai
linkteljo galv, tarsi nordama paguosti varg naujok.
A ia laukiu jau deimt minui, atkirto Lius. O gal vluoji tu?
Pen nepatenkinta vypteljo.
Negali bti a visada keliuosi anksti ir niekada nevluoju. Kalbdama mergina gteljo
peiais ir pakl nuo nosies violetinius akinius. Vluoji tu, o dar penkios nelaimingos sielos, kurios
dabar laukia tavs apaioje, prie monolito, su kiekviena minute vis labiau nirta.
Mergina pasistieb ant pirt gal ir parod u Liuss nugaros, kur apaioje dunksojo pats
didiausias akmeninis statinys. Atrod, kad jis iaugs i paio emiausios kapini dalies vidurio.
Prisimerkusi Lius velg grupel tamsi figr, susispietusi aplink paminklo postament.
Jie tik paminjo, kad susitiksime kapinse, sumiusi burbteljo Lius. N vienas neaikino,
kuri tiksliai viet ateiti.
Na, tada pasakysiu a prie monolito. Dabar eime emyn, liep Pen. Nesusirasi daug
draug, jeigu sugadinsi j ryt dar labiau, negu jau sugadinai.
Lius stengsi suvaldyti jaudul. Ji troko paklausti Pens, kokiu keliu eiti. I viraus kapins
atrod tarsi labirintas, mergina nenorjo jame paklysti. Staiga ji susinervino, nes suvok, kad yra toli

nuo nam, o ia darosi vis blogiau ir blogiau. Mergina pasijuto palusi. Staiga sustojo ir pradjo
dvejoti.
Liuse? kreipsi Pen ir iek tiek stumteljo jos pet. Tu vis dar stovi.
Lius pamgino narsiai nusiypsoti, taiau jai pavyko ispausti tik keist grimas. Tada pasileido
laitu emyn, pat kapini vidur.
Saul dar nebuvo patekjusi, taiau aura jau artinosi. Laikas, kai iki pirmj spinduli
pasirodymo lieka tik kelios sekunds, paprastai j baugino labiausiai. Mergina nudm pro plik
paminkl eiles. Nors jie turjo stovti vertikaliai, taiau buvo tokie seni, jog dauguma jau riogsojo
pakryp vien ar kit pus ir atrod tarsi ibarstyti domino kauliukai.
Juodi Converse firmos sportiniai bateliai brido per purvo klanus ir iureno krvas negyv lap.
Kai Lius prajo nuoulniai besileidianias paprast paminkl eiles ir prisiartino prie puonesni
antkapi, ems pavirius tapo lygesnis ir mergina pamet keli. Ji liovsi bgti ir pamgino atgauti
kvap. Balsai. Jeigu nurimt, igirst balsus.
Dar penkios minuts, ir a einu, prabilo kakoks vaikinas.
Pernelyg bloga tavo nuomon nra labai vertinga, ponaiti Sparksai, atkirto nemalonus balsas,
kur vakar per pamok jau buvo sidmjusi Lius. Panel Tros Albatrosas. Po incidento su
kotletais ji pasirod pamokoje gerokai pavlavusi ir tikrai nepadar gero spdio grietai,
apskritutei biologijos mokytojai.
Jeigu niekas nenori i savait prarasti savo socialini privilegij, kakas suriaumojo i kitos
antkapi puss, tai mes visi kantriai lauksime, kol panel Prais teiksis pamaloninti mus savo
apsilankymu. Kito kelio paprasiausiai neturime.
A ia, udususi aikteljo Lius ir gal gale apjo milinik cherubino statul.
Panel Tros stovjo rankas susidjusi ant klub. Virutin kno dal gaub juoda skraist, labai
panai kaip vakar. Reti pels rudumo plaukai buvo priploti prie galvos, o pasirodius Liusei, niriose
rudose akyse ybteljo susierzinimas. Merginai visada sunkiai seksi biologija, todl panels Tros
pamokose malons nebuvo ko tiktis.
U Albatroso nugaros, isibarst tarp akmenini cokoli, atgrt didiul pagrindin angelo
statul, mindikavo Ariana, Mol ir Rolandas. Palyginti su kitomis skulptromis, angelas atrod
naujesnis, baltesnis ir didingesnis. Atsirms akmenin angelo laun stovjo Danielis iki tol
Lius jo net nebuvo pastebjusi. Jis vilkjo nutrint odin vark, o kakl buvo apsijuoss rykiai
raudonu aliku, kuris Liusei vakar taip krito akis. Mergina sispoksojo viesius jo plaukus
atrod, kad jie dar neukuoti po miego... Lius pamgino sivaizduoti, kaip Danielis atrodo
miegodamas. Nuo tokios minties ji taip nukaito, jog vos spjusi nuleisti vilgsn nuo vaikino plauk
iki aki, pasijuto visikai paeminta.
Danielis spoksojo j.
Atsipraau, sulemeno Lius. Neinojau, kurioje vietoje planavote susitikti. Prisiekiu...

Patylk, nutrauk panel Tros, pirtu persibraukdama kakl. Tu ir taip sugaiinai brang vis
laik. Esu tikra, kad prisimenate savo nieking poelg, dl kurio ia atsidrte. Galsite apie tai
pagalvoti artimiausias dvi valandas, kol dirbsite. Pasiskirstykite poromis. Darbo tvark inote.
Mokytoja dbteljo Lius ir atsiduso. Na, kas nori turti globotin?
Didiausiam Liuss siaubui, visi mokiniai nudelb akis. Po kankinamai ilgos tylos minuts u
mauzoliejaus kampo pasirod penktasis mokinys.
A noriu, pareik jis.
Kemas. Juodi trumparankoviai markinliai su V formos ikirpte puikiai tiko prie jo plai pei.
Jis atrod visa pda auktesnis u Roland. Pastms vaikinuk, jis patrauk tiesiai prie Liuss.
Neatitraukdamas aki nuo merginos, ramiai ir pasitikiniai ingsniavo artyn. Vilkdamas
peraukljimo mokyklos mokinio drabuius vaikinas jautsi laisvai, o Lius tuo metu gsi nuo
nejaukumo. Ji jautsi labai suglumusi ir troko nukreipti akis, kadangi Kemas vis akivaizdoje taip
j spoksojo. Deja, ji stovjo tarsi uhipnotizuota ir negaljo atitraukti vilgsnio, kol tarp jdviej
neatsirado Ariana.
Mano, suuko ji. A sakiau, kad mano.
Ne, tu nesakei, nesutiko Kemas.
Sakiau, tik tu stovjai auktai ir negirdjai, berte ibr Ariana. A jos noriu.
A... pradjo Kemas.
Ariana viltingai kilsteljo galv. Lius tyldama lauk. Nejaugi jis pasakys, kad irgi jos nori? Argi
nebt galima visko paprasiausiai pamirti? Arba dirbti trise?
Kemas patapnojo Liuss rank.
A paskui tave susirasiu, gerai? tarsteljo vaikinas. Jo odiai nuskambjo kaip paadas, kurio
Lius pra laikytis.
Kiti vaikai paoko nuo antkapi, ant kuri buvo sitais, ir susibr aplink pair. sikibusi
Arian, Lius nusek i paskos. Draug tyldama bruko jai grbl.
Taigi. Ko nortum kerto angelo ar riebi apsikabinusi simyljli?
N viena neusimin nei apie vakarykius vykius, nei apie Arianos ratel, o Lius kakodl
jaut, kad apie tai kalbtis nereikia. Ji vilgteljo auktyn ir pamat, kad stovi tarp dviej milinik
statul. Ta, kuri stovjo kiek ariau, buvo panai Rodeno skulptr. Nuogi vyras ir moteris stovjo
apsikabin. Douveryje ji moksi apie prancz skulptr ir visada man, kad Rodeno kriniai yra
patys romantikiausi. Taiau dabar, irdama apsikabinusius simyljlius, ji negaljo negalvoti
apie Daniel. Danielis. mogus, kuris jos nekent. Jeigu po to, kai vakar vakare vaikinas tiesiog
paspruko i bibliotekos, jai dar reikjo aikesni neapykantos rodym, tai iandien i pat ryto j
gavo buvo perverta pagieos kupinu vilgsniu.
O kur yra kerto angelas? atsidususi paklaus Arianos.
Puikus pasirinkimas. tai ten, Ariana nuved Lius prie masyvios marmuro statulos,

vaizduojanios angel, saugant em nuo aibo kirio. Tikriausiai t dien, kai buvo nukalta,
skulptra atrod tikrai domus meno krinys. Dabar ji stksojo sena ir purvina, padengta dumblu ir
aliomis samanomis.
Nieko nesuprantu, sumurmjo Lius. K mes turime daryti?
Nuugreemtii, pratisai udainavo Ariana. A mgstu sivaizduoti, kad juos maudau. Tai
pasakiusi mergina usiropt ant miliniko angelo ir nukor kojas nuo didiuls aib sulaikanios
rankos. Ji elgsi taip, tarsi skulptra bt tik senas uolas, kur galima sikeberioti.
Isigandusi, kad gali sulaukti dar didesnio panels Tros dmesio, Lius pradjo darbuotis grbliu
aplink statulos postament. Ji i paskutinij mgino nustumti nesibaigiani drgn lap krv.
Po trij minui apm jausmas, kad j pribaigs jos paios rankos. Ji tikrai nebuvo pratusi dirbti
tokio purvino fizinio darbo. Douveryje ji niekada nebuvo nubausta, taiau i bendramoksli, kuriems
teko tai patirti, mergina buvo girdjusi, kad nusikaltus tekdavo popieriaus lape kelis imtus kart
parayti: A niekada neplagijuosiu darb i interneto.
Tai, kas vyko dabar, buvo bjauru. Juo labiau, kad ji neikrt nieko bloga, tik valgykloje netyia
atsitrenk Mol. Lius stengsi nedaryti skubot ivad, taiau ar ji tikrai nusipeln gremti purv
nuo paminkl, pastatyt prie imtmet mirusiems monms? T akimirk tikrai nekent savo
gyvenimo.
Staiga sauls viesa i ties prasibrov pro medi akas, ir kapins nusida vairiomis
spalvomis. Liusei ikart palengvjo. Ji jau galjo irti daiktus, esanius toliau nei per deimt pd
nuo jos. Ji mat Daniel... petys pet besidarbuojant su Mole.
Liuss ird sugniau nemalonus jausmas. Lengvabdikas aismingumas kaipmat igaravo.
Ji pasisuko Arian i atsak uuojautos kupinu vilgsniu, taiau toliau nesustodama dirbo.
Ei, gana garsiai paauk Lius.
Draug prispaud pirt prie lp ir rankos mostu paragino roptis auktyn prie jos.
Ne taip grakiai ir mikliai kaip draug, mergina sikibo statulos rank ir usikabarojo ant
cokolio. Vos tik sitikino, kad nedribtels ant ems, ji ikart sunabdjo:
Tai... Danielis draugauja su Mole?
Ariana sukrank.
Nieku gyvu. Juodu siaubingai vienas kito nekenia, greitai ipykino ji, tada patyljo ir
pridr: Kodl klausi?
Lius parod jaunuolius juodu net nemgino gremti purvo nuo paminkl. Abu stovjo labai arti
vienas kito atrm grblius ir nekuiavosi. Lius beviltikai troko igirsti, apie k jie plepa.
Man jie atrodo kaip draugai, atsiduso ji.
Tai bausms atlikimas, abejingai sumurmjo Ariana. Visi privalo susiskirstyti poromis. Gal
manai, kad Rolandas draugauja su esteriu Prievartautoju? Taip kalbdama ji parod Roland ir
Kem. Atrod, kad juodu ginijasi, iekodami geriausio bdo pasiskirstyti darbus ir kuo geriau

nuveisti simyljli statul. Tie, su kuriais biiuliaujams atlikdami bausmes, realiame gyvenime
nebtinai yra draugai.
Ariana atsigr Lius i jaut, kaip keiiasi jos veido iraika, nors i paskutinij stengsi
nuslpti sumiim.
Klausyk, Liuse, a neturjau omenyje, kad... mergina usikirto ir nutilo. Na, gerai, nors tu ir
sugadinai daugiau kaip dvideimt minui mano rytinio poilsio, iaip dl tavs man problem nekyla.
Ties sakant, manau, kad tu gana domi. Galima sakyti, vieia. Gal tu galvoji, kad ia, Kardo ir
kryiaus mokykloje, galima tiktis kako panaaus sentimentali draugyst? Leisk man pirmai tau
pasakyti tai nelengva. mons patenka ia, nes turjo bagao. Kalbu apie t, kai sustabdo ant
aligatvio ir liepia susimokti, jei turi daugiau, nei leidiama. Supratai, k norjau pasakyti?
Lius suglumusi gteljo peiais.
A tik paklausiau.
Ariana prunkteljo.
Ar tu visada pasirengusi gintis? Beje, k, po velni, tu pridirbai, kad atsidrei ia?
Lius nesijaut pasirengusi apie tai kalbti. Galbt Ariana buvo teisi veriau nereikia umegzti
draugysi. Mergina strykteljo emyn ir puol nirtingai gremti samanas nuo statulos apatins
dalies.
Deja, Ariana buvo pernelyg susidomjusi. Ji irgi liuokteljo emyn ir savo grbliu prispaud
Liuss rank, kad i negalt pajudinti jo i vietos.
Ak, pasakyk man, na, pasakyk, praau, pasakyk, erzino ji.
Arianos veidas buvo labai arti Liuss. Tai jai primin vakarykt dien tada pati buvo pritpusi
prie draugs, kai i itiko konvulsijos. Jos jau patyr draugysts akimirk, tiesa? iaip ar taip, Lius
labai norjo su kakuo kalbtis. Juk vasara su tvais atrod tokia ilga ir slegianti. Mergina parm
smakr grblio kot ir atsiduso.
Burna prisipild sroko nerimo skonio, taiau Lius niekaip negaljo prabilti. Paskutin kart
vykio smulkmenas reikjo aptarinti teismo procese. Mergina troko jas kuo greiiau pamirti, taiau
kuo ilgiau Ariana j spoksojo, tuo aikiau odiai dliojosi galvoje ir slinko artyn lieuvio.
Tai vyko vien vakar, kai buvome su draugu, po ilgo, gilaus atodsio pradjo pasakoti Lius.
Atsitiko kai kas baisaus. Ji usimerk ir mintyse meld, kad juodai raudoname umerkt vok fone
vl neivyst tos siaubingos scenos. Buvo gaisras. A j sukliau... o draugas ne...
Ariana nusiiovavo pasakojimas j baugino daug maiau negu Lius.
Ties sakant, ts ji, vliau niekaip nesugebjau prisiminti smulkmen, kaip viskas atsitiko.
Teismui papasakojau tik tai, k atsiminiau. Na, manau... jie nusprend, jog esu iprotjusi, Lius
pamgino nusiypsoti, taiau ypsena atrod dirbtin.
Didiulei Liuss nuostabai, draug spusteljo jos pet. Akimirk jos veide mkteljo tikras
nuoirdumas, taiau netrukus j pakeit kvaila ypsena.

Juk visi mes esame nesuprasti, ar ne? prabilo Ariana ir baksteljo pirtu Liusei pilv. inai,
mudu su Rolandu kaip tik kalbjoms apie tai, kad neturime draug piroman. Visi ino, jog be gero
piromano peraukljimo mokykloje pokto neikrsi, o tikri poktai verti pastang. Arianos veidas
tapo klastingas. Ji ts: Rolandas galvojo, kad ugn mgsta kitas naujokas, Todas, taiau
pasitvirtino mano spjimas tai tu. Kartais galtume bendrininkauti.
Lius iaip ne taip susivald. Ji nebuvo piroman. Tokia tapo papasakojusi apie savo praeit
dabar ji net nebenorjo gintis.
Oooo, luktelk, kol tavo pasakojimo gals pasiklausyti Rolandas, pasil Ariana, mesdama
emyn savo grbl. Tu esi ms svajoni isipildymas.
Lius prasiiojo, ketindama ginytis, taiau Ariana jau buvo nujusi. Puiku, paman mergina,
klausydamasi, kaip Arianos batai kliurksi per purvyn. Dabar liko tik laiko klausimas, kada jos
odiai per visas kapines pasieks Danielio ausis. Vl likusi viena, Lius pavelg auktyn statul.
Nors ji jau buvo nugremusi vis krv saman ir supuvusi lap, angelas atrod dar purvinesnis.
Akivaizdu, kad darbas buvo visai beprasmikas. Mergina abejojo, ar kas nors apskritai ateina
aplankyti i viet. Be to, ji dar labiau abejojo, ar kas nors i nubaustj tebedirba.
Staiga jos vilgsnis ukliuvo u Danielio jis tikrai dirbo. Vaikinas vieliniu epeiu uoliai veit
purv nuo bronzins kapo lentels. Jis netgi buvo atsiraits megztinio rankoves. Lius mat, kaip
dirbant sitempia tvirti rank raumenys. Ji atsiduso negaljo susilaikyti ir, pasirmusi alkne
akmenin angel, pradjo stebti Daniel.
Jis visada sunkiai dirbdavo.
Lius greitai papurt galv. I kur atkeliavo i mintis? Mergina net neinojo, k tai reik. Vis
dlto sakinys ugim jos galvoje. Panaios mintys kartais atkeliaudavo prie pat nugrimztant miegus.
Ji stengsi save tikinti, kad tokie beprasmiki kliedesiai lanko anapus sapn, taiau kart nemiegojo
ir net nesnaud.
Liusei knietjo isiaikinti, kas vyksta tarp jos ir Danielio. it vaikin ji painojo vos vien
dien, taiau jaut, kad netrukus gali atsidurti labai keistoje padtyje nieko panaaus jai dar neteko
patirti.
Galbt geriausia bt laikytis atokiau nuo jo, u nugaros nuaidjo ledinis balsas.
Lius atsigr ir ivydo Mol. Mergiot stovjo lygiai tokia pat poza kaip vakar rankas rmusi
juosmen, iptusi auskarais ipuotas nerves. Pen papasakojo, kad keista Kardo ir kryiaus
mokyklos taisykl leidimas vertis auskarus veid atsirado tada, kai pats direktorius nepanoro
isisegti i ausies deimantinio seguio.
Nuo ko? paklaus Lius Mols, nors puikiai inojo, kad tai nuskambs kvailai.
Mergiia pavart akis ir ir:
Paprasiausiai patikk manimi, kai sakau, kad simylti Daniel bt labai labai bloga mintis.
Kol Lius suman, k atsakyti, Mol jau buvo nutolusi, taiau Danielis veriamai spoksojo j, tarsi

bt igirds minint savo vard. Tada vaikinas patrauk tiesiai prie Liuss.
Mergina jaut, kad saul pasislp u debesies. Jeigu bt galjusi atplti akis nuo Danielio ir
pavelgti auktyn, pati bt sitikinusi. Deja, ji negaljo pavelgti nei auktyn, nei al stovjo
nairuodama ir mat tiktai j. Atrod, kad Danielis pats skleidia vies ir j akina. Ausyse aidjo
duslus skambesys, o keliai pradjo linkti.
Lius norjo pakelti grbl ir apsimesti, kad nemato ateinanio vaikino. Deja, buvo per vlu
pradti apsimetinti ramia.
K ji tau pasak? pasidomjo jis.
Hm, numyk Lius, kartligikai mgindama suregzti iminting mel. Deja, niekas nelindo
galv. Mergina sugniau kumius.
Danielis sum jos rankas.
Nepakeniu, kai tu taip darai.
Lius instinktyviai atoko. Nors vaikino prisilietimas buvo labai trumpas, jos veid plipteljo
raudonis. Juk Danielis norjo pasakyti, kad j erzina, kai kas nors sugniauia kumius, tiesa?
Pareiks, kad nemgsta, kai taip daro ji, leidia suprasti, kad juodu jau buvo susitik praeityje. Juk
taip negaljo bti. Danielis beveik nepainojo Liuss.
Taiau kodl persekioja jausmas, kad tarp jdviej kakada vyko kova?
Mol sak, kad laikyiausi atokiau nuo tavs, gal gale pratar mergina.
Tarsi svarstydamas apie tai, k igirdo, Danielis pakraip galv. Tada burbteljo:
Galbt ji teisi.
Lius krpteljo. Utemdydamas akmeninio angelo veid, vir j pakibo elis. Mergina pradjo
nerimauti. Ji usimerk ir giliai kvpuodama meldsi, kad Danielis daugiau taip keistai nekalbt.
Deja, viduje kilo vis didesn panika. Lius norjo bgti, taiau negaljo kas bt, jeigu ji
paklyst kapinse?
Danielis pastebjo j irint dang ir pats pakl akis.
Kas ten yra? pasiteiravo.
Nieko, sumurmjo Lius
Ketini tai daryti? sukryiavs rankas ant krtins, toliau kamantinjo jis.
K? suglumo mergina. Bgti?
Danielis ingteljo artyn. Dabar stovjo ariau nei per pd. Lius sulaik kvap. Stengsi net
nekrustelti. Ji lauk.
Ar ketini laikytis atokiau nuo mans? vaikino odiai nuskambjo taip, tarsi jis mgint
flirtuoti.
Lius nesijaut nusiteikusi aidimams. Kakta sruvo prakaitas. Mgindama suvaldyti savo kn,
mergina pirtais suspaud smilkinius. Ji buvo visikai nepasiruousi atsakyti Danielio flirt
inoma, jeigu jis i tikrj mgino flirtuoti.

Ji pasitrauk atgal.
Manau, kad taip.
Negirdjau, k pasakei, sunabdjo Danielis, paskui kilsteljo antak ir eng ingsn artyn.
Lius vl atsitrauk kart toliau. Vos neatsitrenk statulos postament. Ji jaut, kaip iurkti
akmeninio angelo koja remiasi nugar. Vir j pravilp antras, tamsesnis ir altesnis elis. Lius
bt galjusi prisiekti, kad Danielis krpteljo kartu su ja.
Staiga juos igsdino emas kakieno riaumojimas. Lengvai tarsi brizo spuojama akel vir
galv susibavo marmurins statulos virn. Abu aikteljo. Akimirk atrod, kad ji kybo ore.
Lius ir Danielis sustingo, spoksodami angel. Abu suprato, jog skulptra virsta. Angelo galva
ltai linko t pus, kur stovjo jaunuoliai, pasirod, kad angelas meldiasi. Po keli akimirk jis
miliniku greiiu nudardjo emyn. Lius pajuto, kaip Danielio ranka akimirksniu tvirtai suiupo j
u juosmens. Jis sum taip, tarsi bt tiksliai inojs, kur prasideda ir kur baigiasi merginos knas.
Kita ranka vaikinas udeng jos galv ir spusteljo emyn kaip tik t akimirk, kai akmenin statula
praskriejo tiesiai vir j. Ji virto kaip tik t pus, kur glaudsi abu jaunuoliai. Su didiuliu trenksmu
statulos galva paniro purv, o kojos liko ilstis ant akmeninio cokolio. Taip susidar trikampio
formos arka, kurioje gsi Lius ir Danielis.
Beveik liesdamiesi veidais, abu sunkiai nopavo, o Danielio akys atrod paklaikusios i siaubo.
Tarp nuvirtusios statulos ir j kn liko vos keli coli tarpelis.
Liuse? sunabdjo vaikinas.
Ji pajg tik linktelti galva.
K tu matei? prisimerks paklaus jis.
Staiga Lius pastebjo kakieno rank ir pajuto, kad j traukia i po nuvirtusios statulos.
Nuolauos liko u nugaros, o veid dvelkteljo gaivus oras. Mergina vl ivydo dienos vies. Visa
nubaustj mokini grupel priblokta stovjo ir spoksojo, tik panel Tros varst tmingais
vilgsniais, o Kemas ities Liusei rank ir padjo atsikelti.
Ar tau nieko nenutiko? paklaus Kemas, akimis iekodamas brim ir sumuim, o ranka
luostydamas purv nuo merginos pei. Maiau, kad statula pradeda virsti, mginau j sulaikyti,
bet buvo jau... Tikriausiai labai isigandai.
Lius nieko neatsak. Igstis buvo tik vienas i daugybs j uvaldiusi jausm.
Danielis irgi jau buvo pakils nuo ems. Net neatsigrs sitikinti, ar merginai nieko nenutiko, jis
paprasiausiai nupdino alin.
Beirdama tolstant vaikin, Lius net isiiojo i nuostabos. Lygiai taip pat ji bt stebjusis
matydama bet kur kit mog, k tik itrkus i mirties nag ir taip ramiai nueinant.
K tu padarei? usipuol panel Tros.
Neinau. Prie akimirk mudu stovjome tai ia, kalbdama Lius pavelg mokytoj, ir,
hm, dirbome. Paskui pamaiau, kad statula virsta.

Albatrosas pasilenk apirti suduusio angelo. Buvo nuduusi lygiai pus skulptros galvos.
Mokytoja burbjo kak apie gamtos jgas ir senus akmenis.
Net tada, kai visi vl pradjo dirbti, mokytoja kak vapaliojo apie gamtos jgas ir senus akmenis.
Net tada, kai visi vl msi darbo, Liuss ausyse tebeskambjo vieno mogaus balsas. Mol, po
vykio atsidrusi vos per kelis colius nuo jos, sunabdjo:
Atrodo, kad kakas turt pradti klausyti mano patarim.

Penktas skyrius
VIDINIS RATAS

Daugiau niekada mans taip negsdink! pyko Kel treiadienio vakar.


Prie pat saullyd Lius buvo leista Kardo ir kryiaus mokyklos telefono kabin mayt
smlio spalvos urvel, rengt tiesiai prieais ratins patalp. Nors tokioje vietoje apie privatum
negaljo bti n kalbos, taiau, laimei, aplinkui niekas neslampinjo. Nuo vakarykio darbo
kapinse tebesopjo rankas, o Danielio dingimas prajus vos kelioms sekundms po statulos
griuvimo eid savigarb. Vis dlto mergina stengsi bent penkiolikai minui imesti visa tai i
galvos ir per pokalbiui skirt laik isakyti geriausiai draugei paius maloniausius odius. Liusei
buvo taip malonu girdti aukt Kels bals, kad ji net nekreip dmesio, jog i ant jos rk.
Juk paadjome viena kitai, kad kalbsims ne reiau kaip kas valand, kaltinamu tonu ts
Kel. Jau pamaniau, kad kas nors tave prarijo gyv! Arba udar beprotnamio vienut ir uvilko
tramdomuosius markinius, kuri rankov reikia pragrauti, kad pasikasytum veid. Kiek inau, tave
nublok devint rat...
Gerai, mamyte, juokdamasi ir mgdiodama Kels kvpavimo instruktori atsak Lius.
Nurimk. Akimirksn mergina pajuto kalt, kad vienintel leidiam skambut inaudojo ne tam, kad
susisiekt su tikrja mama. Vis dlto ji numan, kad draug barsis ir plsis suinojusi, kad Lius
nepasinaudojo pirma pasitaikiusia proga pataukti su ja. Keista, taiau jai visada buvo malonu girdti
isterik Kels bals. Tai viena i prieasi, dl ko abi merginos taip puikiai sutar berib
geriausios draugs paranoja Lius veik raminamai. Ji netgi galjo sivaizduoti Kel, ingsniuojani
pirmyn atgal rykiai oraniniu Douverio miegamojo kilimu, kakt, nos ir smakr isitepusi Oxy
kremu, su i putplasio pagamintais pedikiro skirtukais tarp drgn koj pirt.
Nevadink mans mamyte! suirzo Kel. Nagi, dstyk. Kokie ten vaikai? Ar jie tokie baiss,
kaip rodo filmuose, ir ryja lapim varanius vaistus? O kaip pamokos? Koks maistas?
Antrajame plane Lius girdjo filmo Atostogos Romoje veikj balsus tikriausiai garsas
atkeliavo i mayio Kels televizoriaus. Merginai labiausiai patikdavo scena, kurioje Odr
Hepbern atsibunda Grigorio Peko kambaryje, tebemanydama, kad prajusi naktis buvo tik sapnas.
Lius usimerk ir pamgino prisiminti, kaip viskas atrod. Mgdiodama mieguist Odrs
nabdjim, ji pacitavo eilut, kuri tikrai turjo atpainti Kel:
Tai vyras, kuris man buvo toks lyktus. Buvo nuostabu.

Gerai, princese. Noriu igirsti apie tavo gyvenim, neatlyo draug.


Deja, Kardo ir kryiaus mokykloje Lius nerado nieko, k bt galima apibdinti odiu
nuostabu. Galvodama apie Daniel tdien jau kok atuoniasdeimt kart mergina suprato, kad
vienintel ssaja tarp jo ir filmo Atostogos Romoje herojaus yra ta, jog abu vaikinai yra agresyvs,
iurkts ir n kiek nesidomi juos siirjusiomis merginomis. Lius atrm galv smlio spalvos
linoleum, kuriuo buvo imutos telefono kabinos sienos. Kakas buvo irais odius: LAUKIU
GEROS PROGOS. Normaliomis aplinkybmis, pasitaikius gerai progai, ji draugei apie Daniel
iklot visk.
Buvo viena prieastis, dl kurios ji taip nepadar.
Ji nenorjo pasakoti nieko, kas i tikrj tarp jdviej nutiko. Kelei patiko vaikinai, kurie visaip
stengdavosi rodyti es verti merginos. Draug nort igirsti, kiek kart jis atidar Liusei duris arba
kaip danai jis giria jos prancz kalbos tart. Kelei neatrod, kad vaikinai, raantys sentimentalius
meils eilraius, galt bti nieko verti, o Lius niekada tokius rimtai neirjo. Apie Daniel ji
tiesiog neturjo ko pasakoti. Ties sakant, Kelei bt daug maloniau pasiklausyti apie tok vaikin
kaip Kemas.
Na, ia yra toks vaikinas, sunabdjo Lius ragel.
Taip ir inojau! sukrykt Kel. Sakyk vard!
Danielis. Danielis. Lius atsikrenkt ir pasak:
Kemas.
Kalbk paprastai ir suprantamai, paliep draug. A visk suprasiu. Pradk nuo pradi.
Na, i ties kol kas nieko nenutiko, nuvyl j Lius.
Jis galvoja, kad tu nuostabi, ir taip toliau, iaukjo Kel. Juk sakiau, kad su trumpais
plaukais tapai panai Odr. Pasakok geriausias naujienas.
Na... Lius usikirto. J nutild i vestibiulio ataidj kakieno ingsniai. Mergina prisispaud
prie kabinos sienos ir itempusi kakl m valgytis, kas sutrukd geriausias penkiolika minui per
visas tris mokykloje praleistas dienas.
Prie jos artinosi Kemas.
Vilk mini, vilkas ia. Lius prikando lieuv ir susilaik neitarusi siaubingai kvail odi. Jis
man dav savo gitaros mediatori. Brauktukas tebeguljo merginos kienje.
Kemas elgsi abejingai laimei, vaikinas neigirdo, k ji prie kelias akimirkas kalbjo.
Tikriausiai jis buvo vienintelis mokinys visoje Kardo ir kryiaus mokykloje, kuris nenusivelka
uniformos vos tik pasibaigus pamokoms. Vilkdamas juodus drabuius vaikinas atrod n kiek ne
geriau u Lius, kuri su jais buvo panai bakaljos krautuvs kasinink.
Kemas sukiojo kienin laikrod, kurio ilg grandinl buvo usivyniojs ant smiliaus. Lius tarsi
uhipnotizuota kelias akimirkas akimis sek plaiu lanku skriejant laikrod, kol vaikinas sugavo j
delnu, udeng dangtel ir suspaud kumtyje. Jis pirmiausia pavelg emyn laikrod, paskui pakl

akis Lius.
Atleisk, tar jis, i sumiimo suspauds lpas, maniau, kad buvau usiregistravs paskambinti
septint valand. Vaikinas gteljo peiais. Tikriausiai suklydau.
Kai Lius vilgteljo savo laikrod, jos irdis nugarmjo kulnus. Jos su Kele vos spjo tarstelti
viena kitai po penkiolika odi kaip galjo pralkti penkiolika minui?
Ei, Liuse! kitame laido gale Kels balse suskambjo nekantravimo gaidels. Tu pradedi
elgtis keistai. Ar kako man nesakai? Ar jau spjai ikeisti mane kok nors peraukljimo mokyklos
nenaudl? Kaip ten buvo su tuo vaikinu?
! sunypt Lius ragel. Kemai, luktelk, sunabdjo, atitraukusi telefon nuo lp.
Vaikinas jau buvo netoli dur. Tik sekundl. A kaip tik ketinau... ji usikirto, ketinau ieiti.
Kemas sikio laikrod juodo varko kien ir vl patrauk link Liuss. Igirds i ragelio vis
garsiau sklindant Kels bals, jis kilsteljo antakius ir prapliupo kvatoti.
Nedrsk padti ragelio, kol nebaigm kalbti! beveik klyk draug. Tu man dar nieko
nepapasakojai. Nieko!
Nenoriu niekam kyrti, prunkteljo Kemas, ranka parodydamas vis didesn triukm
skleidiant telefon. Pasinaudok man skirtu pokalbio laiku. Kit kart galsi grinti skol.
Ne, suskubo prietarauti Lius. Nors ir labai norjo toliau kalbtis su drauge, ji sivaizdavo,
kad panaiai pasijust Kemas, jeigu jam bekalbant telefonu kas nors ateit skambinti. Be to,
prieingai nei dauguma ios mokyklos mokini, Kemas su ja elgsi maloniai. Ji nenorjo naudotis
vaikinui skirtu pokalbio laiku, ypa dabar, kai jautsi pernelyg susinervinusi, kad galt toliau plepti
su Kele apie j.
Kele, sunabdjo ji atsidusdama tiesiai ragel. Turiu eiti. Paskambinsiu vl, kai tik...
deja, i ragelio jos aus atsklido tik tylus pypsjimas. Telefonas buvo nustatytas taip, kad kiekvienas
pokalbis trukt tik penkiolika minui. Mergina tik dabar pastebjo nediduk laikmat, kurio
ekranlyje viet skaiiai 0:00. Jai net nebuvo suteikta galimyb atsisveikinti, o dabar teks laukti vis
savait, kol vl gals paskambinti. Toks laiko tarpas dabar Liusei atrod tarsi visa aminyb.
Na, baigei? paklaus Kemas, linds kabin ir atsistojs greta Liuss. A turiu tris
jaunesnes seseris. Galima sakyti, kad per telefon uuodiu geriausios draugs intonacijas. Jis
pasilenk prie Liuss, tarsi ketindamas pauostyti. Mergina sukikeno ir... staiga sustingo. Netiktas
vaikino artumas privert jos ird krptelti.
Leisk atspti, ts Kemas, atsitiesdamas ir kilsteldamas smakr, ji norjo suinoti visk
apie peraukljimo mokykloje besimokanius blogus berniukus?
Ne! Lius papurt galv, nordama kuo tikinamiau paneigti, kad ji apskritai domisi berniukais,
taiau staiga suprato, kad Kemas paprasiausiai... juokauja. Mergina nukaito, taiau pamgino taip
pat pajuokauti: Na, a jai pasakiau, kad ia nra n vieno, kuris bt io to vertas.
Kemas mirkteljo.

Btent todl ia taip domu. Juk tu irgi taip manai, tiesa?


Vaikinas stovjo labai tyliai Lius irgi stypsojo sustingusi, todl kieninio laikrodio, gulinio
Kemo varko kienje, tiksjimas atrod daug garsesnis negu turjo bti i ties.
Lius jautsi sustingusi greta Kemo. Staiga vestibiul lk kakoks tamsus pavidalas mergina
net krpteljo. Atrod, kad eliai labai keistai okinja klases ant lub, utemdydami tai vien,
tai kit, tai trei plokt. Prakeikimas. Tokiais atvejais, kai pasirodo eliai, blogiausia bti dviese
su kuo nors, ypa jeigu tas kas nors murkso sutelks tave vis dmes btent taip kart elgsi
Kemas. Lius jaut, kaip trkioja knas, ir i vis jg stengsi atrodyti rami. Tuo metu tamsios
dms oko aplink lubose montuot ventiliatori. Bdama viena, ji galt tai itverti. Galbt galt.
Deja, elis skleid paius klaikiausius garsus panaiai rk i palms ikrits ir mirtinai
susieids maas peldiukas, kur kakada mat Lius. Mergina troko, kad Kemas nespoksot j.
Norjo, kad nutikt kakas, kas nukreipt jo dmes. Gal gale ji troko, kad eit Danielis Grigoris.
Jis taip ir padar. Lius igelbjo nuostabus vaikinas, mvintis skyltus dinsus ir vilkintis skyltus
baltus markinlius trumpomis rankovmis. Tiesa, jis neatrod panaus gelbtoj jo neinas
didiule knyg stirta ir susikprins nuo sunkios natos. Be to, po pilkomis akimis karojo pilki
maieliai. Akivaizdu, kad Danielis buvo pervargs. Nors viess vaikino plaukai ukrito ant aki,
Lius pastebjo, kaip jos susiaurjo, vos tik Danielis pamat juodu su Kemu. Lius taip sunerimo
sukdama galv, kas kart suerzino Daniel, jog beveik nesuvok, kas vyko t akimirk. Prie pat
vestibiulio durims usiveriant u Danielio nugaros, elis nr pro jas ir isklend tams. Atrod,
tarsi staiga bt atsirads vakuumas ir isiurbs i vestibiulio sml.
Danielis linkteljo ir neltindamas ingsni prajo pro al.
Lius pasiirjo Kem is stebjo Daniel. Tada Kemas atsigr mergin ir garsiau negu
dert prabilo:
Vos nepamirau tau pasakyti iandien po socializacijos usimimo mano kambaryje vyks
vakarlis. Bt malonu, jeigu ateitum.
Danielis tebestovjo labai arti. Lius net nenutuok, kas yra tas socializacijos usimimas, taiau
tikjosi, kad iki jo dar pavyks sutikti Pen. Galbt usimim jos eis drauge.
Lius tebeirjo tolstanio Danielio pakau, taiau inojo, kad turi atsakyti Kemui dl
vakarlio. I ties tai nebuvo sudtinga, taiau t akimirk Danielis atsigr ir pavelg j. Lius
bt galjusi prisiekti, kad vaikino akyse velg lides. Staiga u jos nugaros suskambo telefonas.
Kemas ities rank, ketindamas nukelti ragel ir pasak:
Liuse, a turiu atsiliepti. Ar ateisi?
Danielis beveik nepastebimai linkteljo.
Taip, atsak Lius Kemui. Taip.

Vis dar nesuprantu, kodl turime bgti, po dvideimties minui nopuodama bambjo Lius. Ji
stengsi suspti paskui Pen, kai toji skuod per miegamj korpus link auditorijos, kur turjo vykti
paslaptingas treiadienio vakaro socializacijos usimimas. Deja, Pen iki iol dar nebuvo
paaikinusi, kas tai yra. Liusei vos pakako laiko ulkti laiptais auktyn savo kambar, pasidayti
lpas ir usitempti geriausius dinsus tam atvejui, jeigu usimimas bus toks, kokio ji tikisi.
Mergina vis dar mgino atgauti kvap po keisto susitikimo su Kemu ir Danieliu, kai kambar staiga
siver Pen ir puol tempti j pro duris.
mons, kurie nuolat vluoja, nesupranta, kaip jie gaiina punktuali ir normali moni laik,
ir Pen, kai merginos klampojo per ypa mirkusi vejos dal.
Cha! kakas nusijuok merginoms u nugar.
Lius atsigr ir pajuto, kaip nuvinta jos veidas, ivydus atbgant smulki, lies Arianos
figrl. Mergina skubjo jas pasivyti.
Pene, koks undaktaris lepteljo, kad tu normali? tai sakydama Ariana kumteljo Lius ir
parod emyn. Atsargiai, neklimpk lin!
Lius spjo sustoti, todl nemurkteljo bais purv.
Ar man kas nors pasakys, kur mes einame? suirzusi kteljo ji.
Treiadienio vakaras, abejingai atsiliep Pen. Socializacijos vakaras.
okiai ar kakas panaaus? neatlyo Lius, jau sivaizduodama Daniel ir Kem,
besisukiojanius oki aiktelje.
Ariana sukauk.
oksi mirties ok i nuobodulio, paaikino ji. Pavadinimas socializacija tai tipika
Kardo ir kryiaus mokyklos veidmainyst. Supranti, jie privalo ms tvarkarat traukti vairi
rengini, taiau bijo tai daryti. Bjaurs kinkadrebiai.
Todl, vietoje domi rengini, pridr Pen, jie organizuoja lykius vakarlius,
pavyzdiui, kino seansus, po kuri bna paskaitos apie irtus filmus, arba... o Viepatie, ar tu
pameni praeit semestr?
Juk tada vyko ikam gaminimo simpoziumas, tiesa? ypteljo Ariana.
Taip, tai buvo iurpu, pritar Pen ir papurt galv.
vakar, mieloji, nuts Ariana, mes isisuksime gana lengvai. Mums tereiks prasnausti
vien i trij film, kuriuos rodys Kardo ir kryiaus mokyklos film bibliotekoje. Penilofer, kaip
manai, kur rodys vakar? mog i vaigds? O gal Do prie ugnikaln? Ar Savaitgal pas
Bern?
mog i vaigds, sunkiai atsiduso Pen.
Ariana sutrikusi dbteljo Lius ir tar:
Ji ino visk.
Palaukit, papra Lius, mgindama apeiti klampyn. Merginoms besiartinant prie mokyklos

ratins, ji kalbjo tyliau, beveik panabdomis. Jeigu filmus matte jau daug kart, kodl taip
skubate vl j irti?
Pen pastm senas metalines duris, vedanias auditorij. Lius nusprend, kad tiesiog
ventvagika itaip vadinti paprast sen patalp su emomis suskilinjusiomis lubomis ir eilmis
balt sien atgrt kdi.
Nenork bti patupdyta kartj kd greta pono Koulo, paaikino Ariana, rodydama
mokytoj. Jis sdjo beds nos stor knyg, o aplink j irikiuotos kds stovjo tuios. Beje, tai
buvo vienintels tuios kds visoje patalpoje.
Kai visos trys merginos prajo prie dur rengt metalo detektori, Pen pareik:
Tas, kas sdi greta jo, privalo padti idalyti kassavaitines psichikos sveikatos anketas.
Tai nebt taip jau blogai... pamgino siterpti Ariana.
...jeigu nereikt pasilikti iki vlumos ir analizuoti rezultat, ubaig Pen.
Taigi tenka praleisti, nabdjo Ariana vaipydamasi ir stumdama Lius prie antrosios eils,
vakarl, rengiam po socializacijos usimimo.
Gal gale ji paaikino reikalo esm. Lius sukikeno.
Girdjau apie tai, pasak ji ir ikart pasijuto geriau, nes ir ji kak inojo. Jis vyks Kemo
kambaryje, tiesa?
Ariana akimirk dbteljo Lius ir kyteljo lieuv. Paskui pavelg kakur u Liuss nugaros.
Ei, Todai, paauk ji, mojuodama tik paiais pirt galiukais. Paskui pastm Lius prie kds,
o pati sitais greta jos. Merginos sdjo tik per dvi kdes nuo pono Koulo. sitaisiusi Ariana
patapnojo kartj kd ir pasil: Ssk prie ms, vyruti!
Atrod, kad Todui, kuris stypsojo tarpduryje trepsdamas nuo vienos kojos ant kitos, gavus
pasilym gerokai palengvjo. Patikjs gerais Arianos ketinimais, vaikinas patrauk prie j. Vos tik
jis spjo lumtelti ant kds greta pono Koulo, is pakl akis nuo knygos, nosine nuluost akinius
ir tar:
Todai, kaip puiku, kad tu esi ia. Biau dkingas, jeigu po filmo padarytum man nedidel
paslaugl. Supranti, Veno diagrama yra labai naudinga priemon...
lyktu! suuko Pen ir kyteljo galv tarp Arianos ir Liuss.
Ariana gteljo peiais ir i savo kelionmaiio isitrauk didiul spragsi tt.
Turiu priirti tiek daug naujok, burbteljo ji, atkidama Liusei sviestuot rieut. Tau
pasisek.
Kai viesos ugeso, Lius m dairytis, kol jos akys ukliuvo u Kemo. Ji galvojo apie nebaigt
pokalb telefonu su Kele ir prisimin draugs danai kartojam teigin, kad filmo irjimas su
vaikinu yra pats geriausias bdas j painti ir suinoti toki dalyk, kuri niekada neatskleistum
kalbdamasi. Spitrindama Kem Lius suprato, k Kel turjo omenyje. J jaudino galimyb akies
kampuiu stebti, i koki pokt vaikinas juokiasi, ir ieptis kartu su juo.

Kai j akys susitiko, Lius sutriko ir instinktyviai panoro nusigrti, taiau jai nespjus to padaryti,
Kemo veide nuvito plati ypsena. Tai padjo ivengti gdos, kad buvo netiktai uklupta. Kai
vaikinas kilsteljo rank, nordamas jai pamojuoti, Lius pagalvojo, kad Danielis, kelis kartus
sugavs tiriant jos vilgsn, elgsi visikai prieingai.
Danielis patalp lk su Rolandu. Rend jau buvo pradjusi skaiiuoti mokinius, o vienintel
vieta, kur juodu galjo atsissti, buvo ant grind paiame patalpos priekyje. Vaikinas pranr
proektoriaus skleidiam viesos spindul, ir Lius pirm kart pastebjo jo kakl juosiani
sidabrin grandinl, ant kurios, nuleistas markinli ikirpt, kabjo kakas panaaus medalion.
Paskui Danielis inyko i jos regjimo lauko nebuvo matyti net profilio.
Kaip paaikjo, mogus i vaigds nebuvo labai juokingas filmas, taiau kit mokini
mgstamas Defo Brido personaas vis tiek buvo domus. Liusei niekaip nepavyko susikaupti ir sekti
filmo turin. Be to, sprandu ji jaut nemalon ledin alt. Rods, kad kakas turjo atsitikti.
Kai pasirod eliai, Lius jau inojo, kad jie atslinks. Ji pradjo apie tai galvoti ir ant pirt
skaiiuoti, kiek kart jie buvo pasirod pastarosiomis dienomis. eliai atslinkdavo vis daniau ir
daniau, Lius pajuto kylant pavoj. Mergina pradjo kartligikai svarstyti, ar taip yra dl to, kad
Kardo ir kryiaus mokykloje jai tenka daug nervintis... O gal tai reik visai k kita. Niekada
anksiau nra buv taip blogai.
eliai praslinko auditorijos palube, paskui apkeliavo ekrano kratus ir tarsi ilietas raalas
nusidriek palei grindjuostes. Lius sitvr kd ir pajuto, kaip i siaubo pradjo gelti rankas ir
kojas. Mergina temp visus kno raumenis, taiau niekaip nesteng sulaikyti virpulio. Kakas
spusteljo kair kel. Lius atsigr Arian.
Tau viskas gerai? vos girdimai sunabdjo draug.
Lius linkteljo ir rankomis apglb savo peius, mgindama apsimesti, kad jai paprasiausiai
alta. Mergina norjo, kad taip ir bt, taiau ypatingas altis, sukausts jos kn, nebuvo susijs su
pernelyg uoliai veikianiais Kardo ir kryiaus mokyklos kondicionieriais.
Lius jaut, kaip po kde eliai slina prie jos pd. Jie taip ir liko ten tnoti vis film, todl
kiekviena minut Liusei atrod kaip itisa aminyb.

Po valandos Ariana priglaud skruost prie bronzos spalva nudayt Kemo miegamojo dur
akuts.
E-ei op op, dainavo ji kikendama, vent prasideda!
I stebuklingo miliniko kelioninio krepio, kuriame slpsi kukurz spragsiai, ji itrauk
sodriai roins spalvos plunksn boa.
Palaikyk mane, paragino Ariana, ore tabaluodama koja.
Lius sunr pirtus ir pakio delnus po juodu draugs batu. Ji stebjo, kaip Ariana atsispyr nuo

grind ir plunksniniu boa udeng koridori stebinios vaizdo kameros objektyv. Paskui ukio
rank u prietaiso galins dalies ir j ijung.
Juk tai nelegalu, neikent Pen.
Ar tavo paklusnumas mokyklos valdiai suderinamas su dalyvavimu iame vakarlyje? atkirto
Ariana. O gal nori raudonj vakarl?
A tik noriu pasakyti, kad yra ir imintingesni bd, sunarpt Pen, kai Ariana nuoko
emyn. Tada ji umet boa Liusei ant pei. i prapliupo kvatotis ir judti pagal sklindanios
Motown dainos ritm. Itiesusi boa Penei, kad draug galt atlikti okio judes, Lius nustebo, kad i
vis dar atrod nervinga ir sitempusi. Mergina kramt nagus, o jos kakta buvo drgna nuo prakaito.
Juk Pen pelktame Piet regione per rugsjo kaitr vilkdavo eis megztinius iaip jai niekada
nebdavo per karta.
Kas negerai? pasilenkusi sunabdjo Lius.
Pen pirtu baksteljo savo rankovs sil ir gteljo peiais. Rods, kad jau ketino atsakyti,
taiau u mergin nugar staiga atsivr durys. koridori plipteljo cigarei dm kamuoliai ir
tranki muzika, o tarpduryje iskstomis rankomis jas pasitiko Kemas.
Atjai, pratar vaikinas, ypsodamasis Liusei. Net prieblandoje jo lpos vilgjo tarsi bt
iteptos uogomis. Kai Kemas pasisveikindamas j apglb, Lius pasijuto maut ir labai saugi.
Apsikabinimas truko tik sekund. Paskui Kemas atsigr linktelti kitoms dviem merginoms, o Lius
upldo pasididiavimas, kad jis apkabino btent j.
Maame tamsiame Kemo kambaryje buvo prisigrd daugyb moni. Viename kampe, prie disk
grotuvo, sdjo Rolandas ir leido muzikos raus. Porel, kuri Lius buvo maiusi prie kelias
dienas, dabar kitojo jaukiai sitaisiusi prie lango. Tvarkingai apsireng vaikinukai su baltais
medvilniniais markiniais stovjo susibr vien kompanij ir kartkartmis vilgiojo merginas.
Ariana negaidama laiko patrauk tiesiai prie Kemo stalo, kuris buvo laikinai paverstas baru. Po
akimirkos mergina tarp laun jau spaud ampano butel ir kikendama mgino itraukti kamt.
Lius stypsojo netekusi ado. Net Douveryje ji neinojo, kaip gauti alkoholini grim, nors ten
ryys su ioriniu pasauliu buvo ribojamas daug maiau. Kemas vos prie kelias dienas sugro
Kardo ir kryiaus mokykl, taiau jam, rods, pavyko gauti visko, ko reikjo, kad surengt Dionizo
puot. j susirinko beveik visi mokiniai. Beje, atjusieji elgsi taip, tarsi jiems tai bt visikai
prasta.
Trindamasi palei slenkst, mergina igirdo pokteljim ir diaugsming minios kavim. Tada
Ariana suuko:
Liusinda, eik vidun. A ketinu paskelbti tost.
Lius troko vsti, taiau Pen atrod nenusiteikusi pajudti i vietos.
Eik pirma, pasak ji ir pamojo Liusei ranka.
Ar kas nors negerai? nusistebjo i. Tu nenori ueiti?

I ties Lius ir pati nervinosi. Ji dar neinojo, kaip reaguoti tok bendramoksli elges. Be to,
mergina net nebuvo tikra, ar gali pasitikti Ariana, todl jautsi ymiai geriau, kai greta buvo Pen.
Pen nepritariamai surauk antakius.
A... a jauiuosi nesavame kailyje, paaikino ji. Dabar darau skaidres... ruoiu seminar
apie darb Power Point programa. Man reikia rinkmenos... Esu tavo draug, taiau tai...
pasistiebusi ant pirt gal, Pen nutipeno kambar. Net neinau. ie mons mano, kad a inau
visk.
Lius nutais min, bylojani leisk man siterpti.
Ir dar jie mano, kad a esu kotleto gabalas, pagaliau prabilo ji, o mes manome, kad jie yra
paprasiausi subingalviai. Lius nusijuok. Ar mes negaltume paprasiausiai ramiai gyventi
kartu?
Pens lp kampuiai i lto pakilo auktyn. Ji pam plunksn boa ir usimet ant pei.
Ak, gerai, tar ji, pirma Liuss nerangiai lepsdama kambar.
Kol Liuss akys prisitaik prie prieblandos, ji kelis kartus pamirksjo. Kambaryje lo gars
kakofonija, taiau mergina aikiai girdjo Arianos kvatojim. Lius dar iek tiek dvejojo, todl
Kemas pam j u rankos ir nusived atokiau nuo vakarlio lsmo epicentro.
A tikrai labai diaugiuosi, kad atjai, pareik vaikinas, udjs rank jai ant juosmens ir
prikis lpas prie ausies, kad bt girdimas vents urmulyje. Kemo lpos atrod gundanios, ypa
tada, kai jis prisipaino: Paokdavau kiekvien kart, kai kas nors pasibelsdavo. Vis tikjausi, kad
ten tu.
Nesvarbu, kas j taip greitai patrauk prie Liuss, ji nenorjo ikrsti ko nors, kas visk sugadint.
is labai populiarus vaikinukas netiktai tapo jai nepaprastai atidus. Toks dmesys tikrai paglost
Liuss ird. Be to, ioje keistoje naujoje vietoje ji ikart pasijuto saugesn. Mergina inojo, kad
mgindama atsakyti kompliment gali nerasti tinkam odi. Todl ji tik nusijuok. Kemas irgi
isiiep ir dar kart suspaud j glbyje.
Staiga Lius pajuto, kad nebeino, kur dti rankas. Beliko vienas kelias apsivyti jomis vaikino
kakl. Kai Kemas suspaud j glbyje ir pakl nuo grind, Liusei pradjo iek tiek svaigti galva.
Pagaliau vl atsidrusi ant grind, ji atsigr kitus vakarlio dalyvius. Pirmasis mogus, kur
ivydo, buvo Danielis. Mergina ikart suprato, kad jis nemgsta Kemo. Sukryiavs kojas vaikinas
sdjo ant lovos, o plats markinliai prieblandoje skleid violetin vytjim. Vos tik merginos
akys j surado, jai pasidar sunku nusigrti ir irti k nors kit. inoma, tai buvo kvaila, kadangi
greta stovjo nuostabus, draugikas vaikinukas ir klausinjo, ko ji nort igerti. Antras nuostabus,
taiau ne toks draugikas jaunuolis, sdintis prieais j kitoje kambario pusje, tikrai buvo ne tas
mogus, kur dabar vertjo spoksoti. Beje, Danielis irgi velg Lius. vilgsnis buvo toks
veriantis, toks paslaptingas, kad Lius paman niekada jo neperprasianti, net jeigu matyt tkstanius
kart.

Mergina inojo tik tiek, kad Danielis daro jai keist poveik. Atrod, kad visi kambaryje esantys
mons dingo i jos regos lauko, o ji pati tarsi itirpo. Mergina jaut, kad galt irti j vis
vakar, jeigu ne Ariana, kuri ulipo ant stalo ir iklusi taur kreipsi j:
U Lius, paskelb tost, kukliai nusiypsodama draugei. Kas buvo tyia isiskirst
grupeles ir neigirdo mano pasveikinimo kalbos, tas niekada nesuinos, kokia neapsakomai nuostabi
ji buvo... juk ji buvo nuostabi, tiesa, Ro? kalbdama Ariana pasilenk prie Rolando, o is
pritariamai patapnojo jos kulkn.
Kemas Liusei bruko plastikin puodel su ampanu. Mergina nukaito ir pamgino visk nuleisti
juokais, taiau visi susirinkusieji pradjo skanduoti:
U Lius! U Msos kotlet!
Prie jos prislinusi Mol sunabdjo kit tosto versij:
U Lius, kuri niekada nesuinos.
Prie kelet dien Lius bt krpteljusi. vakar ji paprasiausiai reikmingai pavart akis ir
atgr Molei nugar. Kiekvienas ios mergikts itartas odis Liusei buvo skausmingas tarsi
glimas, taiau atvirai parodyti jausmai tik dar labiau paskatint erzinti. Lius pasislinko, kad ant tos
paios biuro kds tilpt prissti ir Pen. Draug atkio jai juod lakricos saldain.
Atrodo, kad man i ties ia patinka. Ar gali tuo patikti? pareik Pen, diugiai kramsnodama
saldumyn.
Lius atsikando lakricos ir siurbteljo truput putojanio ampano. Nekoks derinys panaiai kaip
ji su Mole.
Ar Mol taip bjauriai elgiasi su visais, ar esu ypatingas atvejis? pasiteiravo Pens.
Madaug sekund atrod, kad draug ketina pateikti kitok atsakymo variant, taiau paskui
papleknojo Liusei per nugar ir tar:
Mieloji, tai tik jos prastas avingas elgesys.
Lius apvelg vis kambar pasiirjo laisvai besiliejant ampan, ornamentais ipuot
sen garso grotuv, vir galv besisukant diskotekos viestuv, ant vis vakarlio dalyvi veid
sjant viesos vaigdeles.
Kur jie gavo visus tuos daiktus? garsiai nusistebjo mergina.
mons kalba, kad Rolandas gali Kardo ir kryiaus mokykl atitempti k tik nori, ne itin
utikrintu tonu paaikino Pen. Tik a jo niekada nieko nepraiau.
Galbt Ariana, sakydama, kad Rolandas ino, kaip gauti daiktus, turjo omenyje btent tai.
Vienintelis draudiamas daiktas, kurio ji buvo pasiryusi prayti, buvo mobilusis telefonas. Taiau
tada... Kemas pareik, kad nereikia klausyti, k Ariana paisto apie mokyklos gyvenim. Viskas bt
buv puiku, jeigu ne suvokimas, kad vakarlis vyksta i Rolando malons. Kuo daugiau msli ji
mgino minti, tuo painiau viskas atrod. Mergin nervino tai, kad ji privalo diaugtis, jog yra
kvieiama vakarl.

Gerai, js visi atsisakote, garsiai prabilo Rolandas, nordamas atkreipti susirinkusij dmes.
Garso grotuvas nutilo tarp dviej dain. Pradedame vakarlio dal, kuri vadiname atviru
mikrofonu. Priimu pageidavimus karaokei.
Danielis Grigoris! pridjusi delnus prie burnos, suuko Ariana.
Ne! nesiliaudamas muti takto atsiliep Danielis, irgi prispauds rankas prie lp.
O, tylusis Grigoris ir vl nedalyvauja, per mikrofon prane Rolandas. Nejaugi tikrai nenori
padainuoti savosios tonas seka mano pdomis dainos versijos?
Rolandai a manau, kad tai tavo daina, atkirto Danielis. Jo lpomis perbgo vos pastebimas
ypsnys. Liusei pasirod, kad jis jauiasi sutriks ir ypsniu prao nebelaikyti jo dmesio centru.
Chebra, jis turi savo nuomon, nusijuok Rolandas. Gaila, taiau visi ino kai karaok
dainuoja Robertas Donsonas, kambarys itutja. I ra snies jis pam R. L. Burnside album
ir pasuko kamp, kur stovjo grotuvas. Veriau keliaukime pietus.
Kai nuskambjo pirmosios emos elektrins gitaros gaidos, Rolandas atsistojo scenos viduryje. I
ties scena buvo tik kambario centre palikta poros kvadratini metr erdv, nutvieksta mnulio
viesos. Visi susirinkusieji plojo arba tryp kojomis, tik Danielis spoksojo laikrod. Lius
prisimin, kaip iek tiek anksiau t vakar, kada Kemas j pakviet pobv, Danielis vestibiulyje
linkteljo jai galva. Tarytum bt norjs, kad ji ia bt dl kakokios svarbios prieasties. Vis
dlto dabar, kai ji jau ia, Danielis n vienu judesiu neparod, kad pastebjo jos buvim.
Jeigu tik juodu pasilikt vieni...
Rolandas buvo taip uvalds vis dmes, kad Lius vienintel atkreip dmes, kaip pusjus
dainai Danielis atsistojo, apjo Mol ir Kem ir tyliai ismuko pro duris.
Tai buvo jos ansas. Kol visi plojo, Lius ltai pakilo nuo kds.
Pakartot! suuko Ariana. Pastebjusi, kaip Lius stojasi, ji pradjo digauti: O, puiku! Ar tik
ne mano mergait engia scen dainuoti?
Ne! Lius visai netroko dainuoti kambaryje susirinkusiai miniai, taiau dar maiau norjo
iduoti tikrj atsistojimo prieast. Dabar, per pirmj vakarl Kardo ir kryiaus mokykloje, ji
stypiojo kambario viduryje, o Rolandas jau bruko prie veido mikrofon. K daryti?
Man... man tik nesmagu dl Todo. Jis negali ia ateiti. Liuss balsas, aidu atsklids i
garsiakalbi, pasiek jos ausis. Mergina jau buvo bepradedanti gailtis dl tokio nevykusio melo
dabar kelio atgal nebuvo. Pamaniau, gal nueisiu pasiirti, ar jis susidorojo su pono Koulo
uduotimi.
Atrod, kad n vienas i susirinkusi jaunuoli neinojo, k atsakyti. Tik Pen drovdamasi
kteljo:
Greitai sugrk!
Kvailai isiviepusi, Mol atsigr Lius.
Meil i pirmo vilgsnio, apsimesdama, kad leipsta nuo upldusi jausm, pakomentavo

mergiot, kaip romantika.


Nejaugi jie patikjo, kad jai patiko Todas? Ir kam tai parpo mogui, kuris tikrai negaljo
pamanyti, kad ji eina i kambario, nordama susirasti btent t vaikin.
Nekreipdama dmesio Mol, Lius patrauk prie dur, taiau ten, sukryiavs rankas ant krtins,
jos lauk Kemas.
Nori, kad palydiau? viltingai pasisil.
Mergina papurt galv. Kitu atveju ji tikriausiai nort, kad Kemas palaikyt jai kompanij, taiau
ne dabar.
Tuojau pat griu, paadjo kiek galima linksmesniu balsu. Nespjusi pastebti vaikino veide
atsiradusio nusivylimo, Liuse ismuko koridori. Itrkus i pobvio triukmo, tyla isyk pradjo
spengti ausyse. Tik po akimirkos mergina igirdo u kampo sklindanius prislopintus balsus.
Danielis. it bals ji bet kur atpaint. Lius nebuvo tikra, ar atpasta jo panekovs bals. Tai
buvo mergina.
A... a atsipraaaau, kakas lemeno... savitu pietietiku akcentu.
Gab? Nejaugi Danielis islinko i vakarlio, kad susitikt su viesiaplauke ktvla Gabe?
Daugiau taip neatsitiks, ts mergina. Prisiekiu, kad...
Daugiau negali taip atsitikti, nabdjo Danielis, taiau jo balso tonas aikiai bylojo, jog tai
simyljli kiviras. Paadjai, kad bsi ten, bet neatjai.
Kur ji turjo bti? Kada? Lius kent baisias kanias. Stengdamasi nesukelti n menkiausio
krebdesio, ji maais ingsneliais slino koridoriumi.
Pora nutilo. Lius sivaizdavo, kad Danielis laiko Gab u rank. sivaizdavo, kaip jis lenkiasi
prie merginos ir j lpos susilieja ilgam buiniui. ird upldo visk deginantis pavydas. Mergina
girdjo, kaip u kampo kakuris giliai atsiduso. Paskui Gab sunabdjo:
Mielasis, tu privalai manimi pasitikti, merginos balsas buvo nepaprastai saldus. To pakako
Lius nusprend, kad i visos irdies jos nekenia. Be mans tu daugiau nieko neturi.

etas skyrius
BE GALIMYBS ISIGELBTI

Ankstyv ir vies ketvirtadienio ryt koridoriuje u Liuss kambario dur staiga atgijo garsiakalbis.
Dmesio visiems Kardo ir kryiaus mokiniams!
Lius sudejavusi apsivert ant kito ono ir pamgino pagalve uspausti ausis. Deja, kiek
besisteng, nuslopinti i garsiakalbio sklindanio Rends riaumojimo taip ir nepavyko.
Turite lygiai devynias minutes atvykti sporto sal kasmetiniam fizinio pasirengimo egzaminui.
Js inote, kad mes itin grieti vluojantiems, todl paskubkite pasiruoti fizinio pasirengimo
vertinimo testui.
Fizinio pasirengimo egzaminas? Vertinimo testas? Pus septyni ryto? Lius jau beveik gailjosi,
kad praeit vakar taip vlai atsigul... ir taip ilgai nemiegodama nuo nervins tampos blaksi
lovoje. Vos akyse ikildavo su Gabe besibuiuojanio Danielio vaizdas, j ikart apimdavo
leiktulys ypa nemalonus jausmas, kuris aplanko suvokus, jog apsikvailinai. Ir ne tik dl to, kad
nebegro vakarl, bet ir todl, kad paslapia vilgiojo u kampo, o paskui nuslino savo
miegamj. Guldama spliojo, ar keistas jausmas, kur jaut Danieliui, atsirado dl to, kad ioplikai
sivaizdavo tarp j esant kakok ry. I ryto Lius atsibudo burnoje tebejausdama nemalonias
vakarlio pasekmes. Dabar ji maiausiai norjo galvoti apie fizinio pasirengimo egzamin.
Mergina nuleido kojas nuo lovos ir padais atsirm alt linoleum. Valydamasi dantis ji svarst,
k Kardo ir kryiaus mokykloje vadina vertinimo testu. Prie akis ikilo bauginantys sportuojani
bendramoksli vaizdai piktaveid Mol, tuzinus kart prisitraukianti prie skersinio, Gab, lengvai
usiropianti trisdeimties pd ilgio virve iki pat palubs. Nordama dar kart neapsikvailinti,
Lius turjo kuo skubiau imesti i galvos Daniel ir Gab.
Mergina patrauk pietin mokyklos teritorijos dal, kur buvo sporto sal. Gotikinio stiliaus
pastatas su arkiniais kontraforsais ir akmeniniais boktais labiau primin banyi niekada
nepamanytum, kad ia teks lieti devynis prakaitus. Prijusi ariau mergina pastebjo, kaip pastat
dengiantys kudzu vijokliai sibuoja judinami lengvo rytinio brizo.
Pene, paauk Lius, ivydusi ant suolelio sdini ir sportinius batelius besivarstani
draug. i vilkjo ilt sportin kostium. Lius permet akimis savo juodus drabuius ir batelius.
Pagalvojus, kad simin ne visus aprangos reikalavimus, staiga apm panika, taiau netrukus prie
sporto sals pasirod daugiau moksleivi j apranga nedaug tesiskyr nuo Liuss.

Pens akys buvo apsiblaususios.


Jauiuosi kaip sumuta, sudejavo mergina, vakar vakare per smarkiai dainavau karaok. Vis
dlto pamginsiu bent jau atrodyti sportika.
Pen negrabiai mgino sportini bat raitelius suriti dvigubais mazgais. Lius prapliupo juoktis.
Beje, kas tau nutiko vakar vakare? pasidomjo Pen. Kodl negrai vakarl?
Ak, atsiduso Lius, stengdamasi kuo ilgiau ivengti atsakymo. Tiesiog nusprendiau...
Ooooj, Pen prisideng akis. Kiekvienas garsas mano smegenyse aidi kaip grimo kjo
tratjimas. Gal galsi papasakoti vliau?
Taip, nudiugo Lius, inoma.
Dvivrs sporto sals durys plaiai atsidar. Laikydama segtuv, kurio niekada nepaleisdavo i
rank, tarpduryje pasirod Rend, apsiavusi sunkias gumines klumpes. Priirtoja pamojo
mokiniams, ir jie vienas po kito sugujo vidun atlikti fizinio pasirengimo vertinimo test.
Todas Hemondas, rikteljo Rend. Prijo vaikzas virpaniais keliais. Jis ingsniavo
susigs, todl Lius ant vaikinuko sprando pamat degio likui itaip saulje nusvyla daug
dirbantys kininkai.
Svarmenys, sukomandavo Rend, stumdama Tod vidun.
Peniveter van Saikle-Lokvud, viaukteljo ji. Pen usispaud delnais ausis. Baseinas,
nurod Rend. Tada kyteljo rank kartonin d, stovini jai u nugaros, ir mesteljo Penei
raudon vientis Speedo maudymosi kostiuml.
Liusinda Prais, ts priirtoja, umetusi ak sra. Lius ingteljo priek. Irgi
baseinas, pareik Rend, ir mergina pajuto palengvjim. Itiesusi rank ji ore sugavo atskriejant
vientis maudymosi kostiuml. Drabuis buvo itampytas ir plonytis tarsi pergamentas. Laimei, i
kvapo buvo galima sprsti, jog jis varus. Bent jau apyvaris.
Gabriel Givens, ts Rend, o Lius atsigr pasiirti naujj savo prie. i atrod
koketika, vilkdama juodus ortus ir tokios pat spalvos plon maudymosi kostiumlio liemenl. Juk
mergiot mokosi ioje mokykloje vos tris dienas... kaip jai pavyko suvilioti Daniel?
Labas, Rende, pasisveikino Gab pietietika tartimi. Liusei kilo nenumaldomas noras trenkti
mergei ir usispausti delnais ausis.
Bet kas, tik ne baseinas, beveik meldsi Lius, bet kas, tik ne baseinas.
Baseinas, prane Rend.
Eidama paskui Pen mergin persirengimo kambar, Lius stengsi nesigrioti Gab. i ant
rodomojo pirto, papuoto prancziku manikiru, sukiojo pat madingiausi maudymosi kostiuml.
Lius stengsi sutelkti dmes pilkas akmenines sienas ir jas dengianius senus religinius reikmenis.
Mergina jo pro mantriai iraiytus medinius kryius su kenianio Iganytojo atvaizdais. Aki
auktyje kabojo daugyb iblukusi triptik tebespindjo tik ventj galvas gaubiani aureoli
ratai. Lius pasilenk, nordama atidiau pairti didel stiklu udengt lotynik rankrat.

Pakeliantis dvasi dekoras, tiesa? prabilo Pen, i kuprins traukdama kelias aspirino tabletes
ir vanden.
Kokie ia daiktai? paklaus Lius.
Tai senovs istorija. Vieninteliai reliktai, ilik nuo pilietinio karo laik, kai ioje vietoje
vykdavo sekmadienio Miios, paaikino draug.
Dabar suprantu, kodl pastatas atrodo tarsi banyia, tar Lius, stabteljusi prie marmurins
Mikelandelo Pietos kopijos.
ia, kaip ir visose kitose itos pragaro skyls vietose, jie atliko idiotikus atnaujinimo darbus.
Koks kvailys senoje banyioje rengia plaukimo baseinus?
Tikriausiai tu juokauji? nustebo Lius.
Noriau, kad taip bt, Pen pavart akis. Kiekvien vasar maytse direktoriaus
smegenlse kyla mini pamginti visk atnaujinti, todl jis apkrauna mane darbais liepia visk
pertvarkyti. Jis nenori to pripainti, taiau itie Dievo daiktai j baugina, kalbjo mergina. Bet a,
jeigu ir noriau t padaryti, neinoiau, kaip elgtis su visu tuo lamtu ir kaip sutvarkyti patalp
neeidiant n vieno mogaus ir net Dievo.
Lius prisimin varias baltas Douverio sporto sals sienas ir itisas eiles mokyklos komandos
nuotrauk, profesionaliai padaryt vairi aidyni metu. Visos jos buvo suklijuotos ant tamsiai
mlyno popieriaus ir rmintos puikiai deraniais auksaspalviais rmeliais. Vienintelis labiau
garbinamas koridorius Douveryje ved nuo centrinio jimo pagrindin pastat. Jo sienas puo toje
mokykloje besimokiusi valstybs senatori, Gugenheimo mokslini bendradarbi ir
multimilijonieri portretai.
Gali sukabinti vis ia besimokiusi bandit marmzes, pasil Gab, ingsniavusi joms u
nugaros.
Lius pradjo juoktis tai tikrai buvo juokinga ir... keista. Atrod, kad Gab k tik perskait jos
mintis. Deja, ji kaipmat prisimin vakar vakare girdt merginos bals, teigiant Danieliui, jog jis
neturi nieko, iskyrus j. Lius tutuojau nuvijo mintis apie bet kok ry su ia mergina.
Js atsiliekate! riaumojo negirdtas kno kultros mokytojos balsas. Ji bent jau Lius
paman, kad tai buvo moteris, rud garbanot plauk kuokt buvo susiriusi arklio uodeg.
Moters kulknys buvo kaip galvijo kumpiai, o priekinius dantis deng pageltusios nematomos
kabs. Ji piktai pastm merginas persirengimo kambar, kur visoms bruko po pakabinam spyn su
raktais ir nuved prie tui spinteli. Niekas nedrsta atsilikti nuo mokytojos Dants laikrodio,
pareik ji.
Lius ir Pen sirang nublukusius ir apsmukusius maudymosi kostiumlius. Veidrodyje
pamaiusi savo atvaizd, Lius paiurpo ir pasisteng kuo daugiau kno pridengti rankluosiu.
engusi drgn baseino patalp, mergina ikart suprato, k turjo omenyje Pen. Baseinas buvo
didiulis, beveik olimpinio baseino dydio vienas i ger dalyk, kuri tiek nedaug buvo ios

mokyklos teritorijoje. Vis dlto akis krito ne dydis jis tyvuliavo paiame didels banyios
viduryje.
Iilgai baseino rikiavosi eil grai, taiau purvin lang, beveik siekiani auktas skliautuotas
lubas. Keli stiklai buvo idauyti. Sienoje iojjo daugyb vaki viesos nutviekst ni. Toje
vietoje, kur anksiau tikriausiai stksojo altorius, dabar styrojo tramplinas. Jeigu Lius nebt
uaugusi agnostik pair eimoje ir bt dievobaiminga kaip kitos jos draugs i pradins
mokyklos, i viet ji tikriausiai laikyt ventvagika.
Kai kurie moksleiviai jau turksi vandenyje. veik savo distancijas, jie sunkiai gaud or. Kiti
dar tupjo ant krato Lius ikart atkreip tai dmes. Mol, Rolandas ir Ariana, atokiau vienas
nuo kito, sdjo ant palei sien irikiuot suoliuk. Visi trys plyo juokais. Rolandas raitsi
susilenks ir susims u pilvo, o Ariana brauk nuo skruost besiritanias aaras. Visi vilkjo daug
graesnius maudymosi kostiumus negu tas, kur gavo Lius, taiau n vienas i trijuls n neketino
artintis prie baseino.
Lius papeiojo nudribus maudymosi kostiuml. Ji norjo prisijungti prie kompanijos, taiau kol
svarst visus u (galbt jai pavykt patekti mokyklos elit) ir prie (mokytoja Dant pamanys, kad ji
liai vengia sportuoti), prie grupels prijo Gab. Mergiot elgsi taip, tarsi bt j geriausia
draug. Atsisdusi greta Arianos, ji tutuojau prapliupo kvatoti atrod, kad ikart suprato, i ko
juokiamasi.
Jie visada turi atleidimus, paaikino Pen. Neklausk mans, kaip jiems tai pavyksta.
Niekaip nesuvokdama mokytojos Dants nurodym, Lius krenkdama ir mykdama stoviniavo ant
baseino krato. irdama Gab ir kitus tris mokinius, susibrusius ant suoliuko ir besielgianius
taip, tarsi jie bt kieiausi, mergina troko, kad netoliese bt Kemas. Ji sivaizdavo vaikin beveik
nuog, su glotniomis juodomis maudymosi trumpikmis, plaiai besiypsant ir mojuojant jai per
mini. Tada Lius pasijust reikalinga ir netgi svarbi.
Mergin kamavo noras atsiprayti, kad taip anksti paspruko i Kemo vakarlio. Tai atrod keistoka
juk juodu nebuvo pora, todl ji neprivalt aikintis, kur ir kada ieina. Vis dlto Liusei patiko io
vaikino dmesys. Jai patiko jo kvapas jis dvelk laisve, tartum vis nakt bt vainjs
automobiliu su atvirais langais. Patiko, kaip jai kalbant Kemas sijausdavo klausydavosi tyliai, tarsi
nepastebdamas aplink esani moni. Liusei netgi patiko, kaip per vakarl Danieliaus akivaizdoje
ji buvo pakelta nuo ems. Mergina nenorjo padaryti nieko, kas galt pakeisti Kemo poir j.
Nuaidjus mokytojos vilpukui, Lius nustebusi ir isigandusi liko stovti ant baseino krato ir
apgailestaudama irjo, kaip Pen ir kiti mokiniai pkteljo vanden. Tikdamasi nurodym, ji
pavelg mokytoj Dant.
Tikriausiai tu esi Liusinda Prais visada vluoji ir niekada neklausai, kas tau sakoma?
atsiduso mokytoja. Rend mane perspjo. Plauk atuonis kartus pirmyn ir atgal. Stili gali pasirinkti
pati.

Lius linkteljo ir, surietusi koj pirtus, atsistojo ant paties krato. Jai patikdavo is sportas. Kai
ttis Tanderbolto bendruomens baseine imok laikytis ant vandens, Lius netgi buvo apdovanota
kaip jauniausia plaukik, be pagalbini priemoni pasiekusi gilj baseino gal. Deja, tai buvo prie
daugyb met. Mergina netgi negaljo prisiminti, kada paskutin kart plaukiojo. vilgantis atviro
ildomo Douverio baseino vanduo labai viliojo ir trauk, taiau jis buvo skirtas tik plaukimo
komandos nariams.
Mokytoja Dant atsikrenkt.
Gal nesupratai, kad ia varybos... ir tu jau pralaimi.
Tai buvo paios beviltikiausios ir kvailiausios varybos, kokias tik Liusei teko matyti, taiau jos
nenuslopino jos kovins dvasios.
Tu... vis dar pralaimi, primin mokytoja, kramsnodama vilpuk.
Tai tsis neilgai, atkirto Lius.
Ji pradjo lenktyniauti. Vaikinas, plaukiantis jai i kairs, spjaudydamas vanden nerangiai yrsi
laisvuoju stiliumi. Takelyje i deins, usikimusi nos, o pilv uklusi ant rausvos putplasio
lentos, vandens paviriumi ltai slydo Pen. Vien sekund Lius spoksojo kompanij, sitaisiusi
ant suol. Mol ir Rolandas stebjo plaukikus. Ariana ir Gab, nuvirtusios viena ant kitos, erzinaniai
kvatojo.
Vis dlto Liusei neberpjo, i ko merginos juoksi. Bent jau stengsi apie tai negalvoti. Ji
atsiribojo nuo visko, kas vyko aplink.
Sulenkusi rankas vir galvos, mergina nr emyn ir jaut, kaip jos nugara slysta gaivus vanduo.
Taip gerai panerti vanden mokjo nedaugelis. Kai Lius buvo atuoneri, j baseine imok ttis.
Jeigu i vis plaukimo stili labiausiai patinka petelik, gali bti tikras, kad n vienas varovas
vandenyje nejuds greiiau.
Stiprus susierzinimas stm Lius priek. Mergina ikl virutin kno dal i vandens. Jai
puikiai pavyko atlikti judes, tada ji pradjo mojuoti rankomis tarsi sparnais. Lius plauk taip
greitai, kaip nebuvo plaukusi jau daug met. Jausdama poreik rodyti savo pranaum, ji aplenk
kitus plaukikus i pradi per vien, paskui ir per du takelio ilgius.
Iki atuntojo etapo pabaigos jau buvo lik visai nedaug, kai mergina, inrusi vir vandens, igirdo
Gab ltai sakant:
Danieli...
Sportinis kvpimas inyko tarsi netiktai upstos vaks liepsna. Lius nuleido kojas ir atsistojo
ji norjo igirsti, k toliau sakys Gab. Deja, buvo girdti tik garsus vandens tekjimas, o po keli
akimirk nuaidjo vilpukas.
Taigi varybas laimjo, nutaisiusi apstulbusi min, pradjo mokytoja Dant, Doelis
Blantas.
Liesas vaikiias su ortopediniais tvarais isiropt i gretimo plaukimo takelio ir, digaudamas

dl pergals, pradjo rkauti taip, kad net kilnojosi stogas.


Kitame takelyje plaukusi Pen iek tiek pasispard ir sustojo.
Kas nutiko? paklaus ji Liuss. Juk tu buvai j aplenkusi.
Lius gteljo. Gab tai kas jai nutiko. Pavelgusi suoliukus, mergina pastebjo, kad Gab
jau ijusi, o Ariana ir Mol dingo kartu su ja. Ten, kur k tik sdjo visas brys, dabar buvo liks tik
Rolandas, taiau jis atrod sigilins knyg.
Lenktyniaujant isiskyrs adrenalinas inyko taip staiga, kad Penei teko padti Liusei isikepurnti
i baseino.
Mergina mat, kaip Rolandas paoko nuo suolelio.
Plaukei tikrai puikiai, pagyr jis, mesteldamas rankluost ir drabui spintels rakt, kur
Lius buvo pametusi prie okdama vanden, taiau neilgai.
Lius rakt pagavo ore. Tada apsivyniojo kn rankluosiu. Deja, uuot mesteljusi koki nors
normali fraz, pavyzdiui: Ai u rankluost arba Manau, kad praradau sportin form, ji
leidosi uvaldoma keisto kario ir negaldama susilaikyti ipykino:
Ar Gab su Danieliu yra pora?
Didiul klaida. Tiesiog milinika. I vaikino vilgsnio Lius ikart suprato, kad jos klausimas
bus perduotas Danieliui.
Hm, supranti... numyk Rolandas ir nusijuok. Na, a negaliau... jis pavelg Lius,
pasikas nos ir ujauiamai nusiypsojo. Paskui parod atviras koridoriaus duris. Pavelgusi ten,
kur krypo Rolando pirtas, mergina pamat Danielio drabuius ir pro juos praeinanios
viesiaplauks merginos siluet. Kodl tau paiai jo nepaklausus? pasil jis.

Kai Lius suvok, jog stoviniuoja prie didiuls treniruokli sals dur, jos plaukai tebebuvo
lapi, o kojos basos. Ji ketino eiti tiesiai persirengimo kambar, nusivilkti lapius drabuius ir
isidiovinti plaukus. Mergina niekaip negaljo suprasti, kodl j taip neramina Gabs klausimas. Juk
Danielis turjo teis draugauti su kuo tik nori, tiesa? Gal Gabei patiko priblokiantys vaikinai?
Vis dlto labiau tiktina, kad Gab nepajuto nieko panaaus, k patyr Lius.
Kai Danielis dar syk msteljo akyse, Liuss kno ir sielos kanios ikart sumajo. Jis stovjo
nusigrs ir i kampe ppsanios sporto inventoriaus krvos trauk okinjimo virvut. Lius
stebjo, kaip vaikinas itrauk plon tamsiai mlyn virv medinmis rankenomis ir nujo sals
centr, kur buvo pakankamai laisvos erdvs. Jo aukso spalvos oda beveik vytjo. Jam judant, Lius
avjosi kiekviena kno dalele ir okant itiestu ilgu kaklu, ir tarsi skulptoriaus rankomis nulipdytu
lenkiamu keliu. Mergina stovjo glausdamasi prie dur staktos, nesuvokdama, kad kn gaubia
permirks rankluostis, o dantys kalena nuo alio.
Kai Danielis prie okdamas nuleido virv prie kulkni, Lius netiktai apm jausmas, kad

vaizd regi ne pirm kart. Ne, jai neatrod, kad anksiau teko matyti Daniel, okinjant per virvut,
taiau poza, kuria jis atsistojo prie okdamas, buvo iki skausmo pastama. Vaikinas stovjo iek
tiek praergs launis, atpalaidavs kelius, o giliai kvpdamas oro nuleido peius. Liusei atrod, kad
ji netgi galt nupieti t vaizd.
Tik tada, kai Danielis pradjo okinti, besisukanti virvut priadino Lius i transo bsenos ir
tuojau pat... nugramzdino kit apsvaigimo bang. N vienas i jos gyvenime sutikt moni itaip
nejudjo. Atrod, kad Danielis skrenda. Virv taip staigiai sukosi aplink jo kn, kad jos jau
nebegaljo sugauti akys. Nejaugi jo pdos grakios, siauros pdos i ties liet grindis?
Vaikinas judjo taip greitai, tarsi jam nereikt skaiiuoti uoliuk.
Liuss dmes patrauk garsus kriokimas ir dundjimas, atsklids i kitos treniruokli sals puss.
Todas buvo k tik nuoks emyn ir stovjo prie vienos i suraiiot kopimo virvi. Akimirksniu
Liusei pagailo vaikino, kuris spoksojo psltus savo delnus. Jai dar nespjus vl atsisukti Daniel
ir pairti, ar jis bent jau pastebjo Tod, vis od staiga uliejo altas juodas srautas, priverts
mergin drebti. I pradi elis prie jos slinko i lto. Ledinis, tamsus, neaikios formos. Paskui
staiga trenksi merginos kn, stumteldamas j atgal. Treniruokli sals durys usitrenk, ir Lius
koridoriuje liko viena.
Ai! suriko ji i netiktumo. Nors elis nesueid ir netgi neugavo, taiau anksiau tamss
pavidalai niekada nebuvo jos paliet. Mergina pavelg savo nuogas rankas atrod, kad kakieno
delnai k tik buvo j pastvr ir istm i sporto sals.
Tai atrod netiktina. Lius stovjo keistoje vietoje. elis turjo perskristi per vis sal.
Vargais negalais ji prisivert prieiti prie udar dur ir priglausti veid prie mayio stiklinio
staiakampio langelio.
Danielis dairsi, tarsi bt kak igirds. Lius buvo tikra vaikinas neinojo, jog suriko btent
ji. Jo vilgsnyje nebuvo prasto rstumo.
Lius pagalvojo apie Rolando pasilym tiesiai paklausti Danielio apie jo santykius su Gabe,
taiau tutuojau atsisak tokio sumanymo. Buvo nemanoma ko nors paklausti Danielio. Lius
nenorjo, kad jo veide vl atsirast rsti iraika.
Be to, bt beprasmika apie k nors klausinti vaikin. Praeit vakar ji igirdo visk, k turjo
igirsti. Tikriausiai bt sadistika reikalauti prisipainimo, kad juodu su Gabe yra pora. Lius
pasuko persirengimo kambar, taiau po akimirkos suprato, kad negali ieiti.
Raktas.
Tikriausiai jis ikrito, kai ji ilk i sals. Pasistiebusi ant pirt gal, mergina pro langel
pavelg emyn sporto sals grindis. Raktas buvo ten bronzinis metalo gaballis guljo ant mlyno
demblio. Kaip jis galjo nulkti per vis sal ir atsidurti taip arti tos vietos, kur treniravosi Danielis?
Atsidususi Lius paspaud dur ranken. Jeigu jau neivengiamai teks ten eiti, visk reikia daryti
greitai.

Lenkdamasi prie rakto, mergina paskutin kart vogiomis vilgteljo Daniel. Jis okinjo jau
liau, taiau pdos vis dar beveik nesiek grind. Lengvai, tarsi pats bt i oro, paskutin kart jis
okteljo auktyn ir staiga sustojs atsigr Lius.
Akimirk jis tyljo. Lius jaut, kaip nukaito skruostai. Labiausiai u visk ji troko vilkti k nors
kita, tik ne bjaur maudymosi kostiuml.
Labas, tai buvo viskas, k ji sugebjo itarti.
Labas, atsak jis daug altesniu tonu. Paskui ranka parod maudymosi kostiuml ir
pasiteiravo: Laimjai?
Anaiptol ne... atsak Lius ir kaltai nusijuok.
Danielis papt lpas.
Bet tu visada... burbteljo ir staiga nutilo.
K a visada? nustebo Lius.
Norjau pasakyti, kad pagal ivaizd turtum bti puiki plaukik, vaikinas gteljo peiais.
Tik tiek.
Lius ingteljo artyn. Dabar juodu skyr madaug viena pda. Nuo Liuss plauk tebekapsjo
vanduo. Jo laai tarsi lietus barbeno gimnastikos iuin.
Tu visai ne tai norjai pasakyti, atkakliai tvirtino mergina. Pasakei, kad a visada...
Danielis apsimet, kad yra usims, pradjo aplink rie vynioti okinjimo virvut.
Na, sakydamas tu, neturjau omenyje tavs, aikino jis. Kalbjau bendrai. Paprastai per
pirmsias varybas visada leidiama laimti naujokams. Tai nerayta taisykl, galiojanti visiems
senbuviams.
Bet Gab irgi nelaimjo, atkirto Lius, sukryiuodama ant krtins rankas. Juk ji irgi naujok,
taiau net neoko basein.
Ji nra tikra naujok tik sugrusi po... ivykimo, tai pasaks Danielis gteljo peiais. Jis
neisidav apie savo jausmus Gabei. Buvo akivaizdu, kad vaikinas stengiasi nuslpti susidomjim.
Tai sukl dar didesn Liuss pavyd. Mergina stebjo, kaip jis baig vynioti virvut Danielio
rankos judjo taip pat greitai, kaip ir kojos. Staiga mergina pasijuto tokia nevikri, vienia, sualusi ir
vis apleista, kad pradjo virpti lpos.
O, Liusinda, sunkiai atsidusdamas sunabdjo Danielis.
Nuo io garso akimirksniu suilo visas knas. Balsas atrod toks artimas ir toks pastamas.
Lius norjo paprayti, kad jis dar syk itart jos vard, taiau vaikinas jau buvo nusigrs ir
kabino okinjimo virv ant kablio, pritvirtinto prie sienos.
Turiu eiti persirengti prie pamok, pareik jis.
Lius prispaud deln prie jo rankos.
Luktelk, pamgino sulaikyti.
Danielis atsitrauk, tarsi bt patyrs elektros ok. Lius irgi kak pajuto, taiau jai pasirod,

kad tas okas buvo malonus.


Ar tu kada nors jautei... prabilo ji, velgdama Danieliui akis. Dabar, irdama i arti, ji
pamat, kokios jos keistos. I toli vaikino akys atrod pilkos, taiau i arti buvo galima irti
violetines dmes. Lius jau painojo kakok mog su tokiomis pat dmmis...
Galiau prisiekti, kad mudu jau buvome susitik, pareik ji. O gal a iprotjusi?
Iprotjusi? pakartojo jis. Argi ne dl to ia atsidrei? paklaus jis, atstumdamas mergin.
Kalbu rimtai, neatlyo Lius.
A irgi, Danielio veidas atrod bejausmis. Beje, viskas rainjama, jis ranka parod
mirkiojant prietais, pritvirtint prie lub, raudonieji kontroliuoja persekiotojus.
A tavs nepersekioju, atr, smoningai padidindama atstum tarp jdviej kn. Ar gali
siningai tvirtinti, kad nesupranti, apie k a neku?
Danielis gteljo peiais.
Netikiu tavimi, toliau tvirtino Lius. Pavelk man akis ir atvirai pasakyk, kad a neteisi.
Pasakyk, kad anksiau niekada nesu tavs sutikusi, kad pirm kart tave pamaiau tik prie savait.
Danielis ingteljo artyn ir udjo abi rankas jai ant pei, Liuss irdis pradjo palusiai
tvaksti. Vaikino deln dydis buvo lygiai toks pat, kaip jos raktikauli duobui. Pajutusi prisilietimo
ilum, Lius norjo usimerkti, taiau to nepadar. Ji stebjo, kaip Danielis nulenk galv. Jo nosies
galiukas beveik liet jos nos. Lius veidu jaut vaikino kvpavim ir uuod jo odos saldum.
Danielis padar kaip praomas. irdamas Liusei akis, jis labai ltai ir aikiai, kad n vienas
odis nebt klaidingai suprastas, pasak:
Niekada anksiau gyvenime tu nebuvai mans sutikusi. Pirm kart mane pamatei prie savait.

Septintas skyrius
VIESA IR ELIAI

Kur dabar eini? paklaus Kemas, nuleisdamas raudonus plastikinius tamsius akinius.
Jis taip staiga idygo prie Augustino korpuso lauko dur, kad Lius vos j neatsitrenk. Galbt jis
ten stovjo, bet Lius, skubdama pamok, jo paprasiausiai nepastebjo. Bet kuriuo atveju ji
pajuto, kad irdis pradjo smarkiai dauytis, o delnai prakaituoti.
Hm, juk tuojau bus pamoka? paklaus Lius. Ji net nesivaizdavo, k galjo pamanyti Kemas.
Abi jos rankos buvo uimtos vienoje laik du sunkius matematikos vadovlius, kitoje beveik
ubaigt religijotyros uduot.
Buvo puiki proga atsiprayti, kad praeit vakar taip netiktai prapuol i vakarlio. Deja, Lius
niekaip nepajg to padaryti. Ji ir taip jau vlavo. Persirengimo kambario due nebuvo karto
vandens, todl teko bgti ilgok keli iki miegamojo korpuso. Kakodl viskas, kas nutiko po
vakarykio pobvio, tapo nebereikminga. Ji nenorjo daugiau niekam priminti apie savo dingim,
ypa po to, kai Danielis j taip smarkiai paemino. Be to, mergina nenorjo, kad Kemas pamanyt,
jog ji nemandagi. Lius troko tik vieno praeiti pro Kem, pabti viena ir kuo greiiau umirti, kad
ryt ne kart pateko kebli padt.
Vis dlto kuo ilgiau Kemas spoksojo j, tuo labiau tirpo noras nueiti. Ir dar Liuss savigarba
vis smarkiau trukd atleisti Danieliui. Kaip Kemo vilgsnis galjo sukelti itok jausm pasikeitim?
Kemo oda buvo blyki ir beveik permatoma, o plaukai juodojo gintaro spalvos. Jis nebuvo panaus
n vien iki iol painot vaikin. Jaunuolis trykte tryko pasitikjimu. Ir ne tik dl to, kad visus ia
painojo ir inojo, kaip gauti reikaling daikt. Tuo tarpu Lius sunkiai surasdavo patalpas, kur turjo
vykti pamokos. Stovdamas prie gelsvai pilko mokyklos pastato Kemas atrod tarsi menikoje juodai
baltoje fotografijoje, papuotoje raudonais motyvais.
K, pamoka? demonstratyviai nusiiovavo Kemas. Jis ustojo jim. irdama vaikino
burn, Lius svarst, koki beprotik mint jis galt slpti. Kemas per pet buvo persimets
brezentin krep, o tarp pirt spaud vienkartin espresso kavos puodel. Jis ijung iPod grotuv,
taiau nuo kaklo nenusim ausini. Liusei knietjo suinoti, kokios dainos Kemas klaussi, taiau jai
dar labiau rpjo, i kur jis ipe espresso kavos mokykloje tai buvo kontrabandin prek.
aisminga ypsenl, spindinti aliose vaikino akyse, skatinte skatino pasiteirauti.
Kemas gurkteljo kavos. Tada pakl rodomj pirt ir pareik:

Iklausyk mano nuomons apie pamokas Kardo ir kryiaus mokykloje: geriau niekada, negu per
vlai.
Lius nusijuok. Kemas nuleido tamsius akinius. J liai buvo tokie tamss, kad mergina
nevelg net aki kontr.
Beje, nusiypsojs ir parods vis eil spindini balt dant, ts jis, jau beveik piet
metas. Ketinau surengti ikyl.
Piet metas? Lius dar n nepusryiavo. Vis dlto jos pilvas gurg. Kuo ilgiau Lius stovjo greta
Kemo, tuo maiau diugino mintis, kad u praleistas rytines pamokas ir pasirodym likus vos
dvideimiai minui iki j pabaigos teks atsiimti pylos nuo pono Koulo.
Mergina galva krypteljo krep.
Pasimei tiek, kad pakakt dviem? paklaus ji.
Udjs stamb deln ant Liuss juosmens, Kemas nusived j per vis mokyklos teritorij. Praj
bibliotek ir nir miegamj pastat, jiedu sustojo prie metalini vart, vedani kapines.
inau, kad tai keistoka vieta ikylauti, paaikino Kemas, taiau tai vienintelis man inomas
bdas bent trumpam dingti visiems i aki. inoma, neieinant i mokyklos teritorijos. Kartais ten
sunku kvpuoti, vaikinas mosteljo ranka pastat.
Lius puikiai suprato, k jis turjo omenyje. Mokykloje ji taip pat jautsi tarsi smaugiama ir nuolat
stebima. Vis dlto mergina nustebo jai n galv neov, kad Kem galt kamuoti is naujiems
mokiniams bdingas sindromas. Vaikinas atrod toks... ramus. Prisiminusi vakarykt pobv ir dabar,
matydama j su espresso puodeliu rankoje, Lius sunkiai galjo patikti, kad Kemas irgi jauiasi tarsi
dusinamas. Dar labiau netiktina atrod tai, kad vaikinas apie tai papasakojo btent jai.
Pavelgusi ten, kur irjo Kemas, Lius tolumoje ivydo besidriekiani mokyklos teritorij. I
tos vietos, kur jiedu stovjo, vienoje pusje matsi plytinios kapins, kurios atrod nedaug u j
niresns.
Lius nusprend eiti toliau.
Tik paadk, kad apsaugosi mane nuo virstani skulptr, papra Kemo.
Ne, antr kart taip nenutiks, patikino jis taip rimtai, kad Liusei pradingo noras toliau juokauti.
Jos vilgsnis nukrypo ten, kur vos prie kelias dienas jiedu su Danieliu vos negavo galo.
Marmurinis angelas, kuris tdien nuvirto ant j, buvo dings pjedestalas stovjo tuias.
Eime, paragino Kemas, trukteldamas mergin paskui save.
Keldami kojas jie veng sipainioti takuose veinias piktoles. Nordamas apeiti neinia kam
supiltas purvo krvas, Kemas ved Lius vingiais.
Kart Lius prarado pusiausvyr. Kad nepargrit, ji stvr u greta stksojusio antkapio
didiuls glotnios plokts. Tik vienas antkapio onas buvo iurktus, nebaigtas poliruoti.
Man jis visada patiko, tar Kemas, ranka parodydamas rausv akmen, kur dar spaud
merginos pirtai. Nordama perskaityti ra, Lius apjo antkap.

Dozefas Milis, garsiai perskait ji. Gims 1821, uvs 1865. Narsiai kovsi su iaurs
upuolikais. Buvo tris kartus paautas. Kovoje krito penki jo irgai.
Lius patrakino pirt snarius. Gal Kemui itas antkapis patiko tik dl to, kad tai buvo vienintelis
blizgus rausvas akmuo tarp daugybs pilk? O gal jo dmes patrauk sudtingos ornament pyns
paminklo viruje? Mergina kilsteljo antak ir pavelg draug.
Taaip, nuts jis. Man tiesiog patinka, kad paminklai papasakoja, kaip tie mons numir.
Kalbu visai rimtai tiki manimi? Paprastai mons nemgsta ia vaiktinti.
Lius nusigr. Ji pernelyg gerai inojo apie mslingus antkapi raus vienas i j buvo ikaltas
ant Trevoro paminklo.
Tik pamanyk juk i vieta bt daug domesn, jeigu ant vis paminkl bt ikalta mirties
prieastis, vaikinas bed pirtu nedidel kap, stksant per kelis antkapius nuo Dozefo Milio
aminojo poilsio vietos. Kaip manai, nuo ko ji mir?
Hm, gal nuo skarlatinos? pamgino spti Lius, eidama prie merginos kapo.
Ji pirtais perbrauk akmenyje ikaltas gimimo ir mirties datas. ia ilsjosi mergina, kuri mir net
nesulaukusi Liuss amiaus. Lius nenorjo splioti, kas jai galjo nutikti.
Kemas pakraip galv.
Galbt, sutiko jis. Bet gal jos gyvyb nusine paslaptingas gaisras darinje, kur jaunoji
Bets nekaltai prigul su kaimyn berniuku.
Lius jau ketino apsimesti, kad sieid, taiau viltinga vaikino veido iraika privert j
nusijuokti. Jau praslinko daug laiko nuo tada, kai ji paskutin kart kvailiojo su vaikinu. inoma,
lyginant su filmuose daniausiai rodomomis main stovjimo aiktelmis, kur paprastai burkuoja
porels, i aplinka atrod kiek liguista, taiau Kardo ir kryiaus mokyklos mokiniai kaip tik tokie ir
buvo. Neinia, ar gerai, ar blogai, taiau dabar Lius buvo viena i j.
Ji nusek paskui Kem pat dubos, kurioje plytjo kapins, dugn. Ten stksojo dar daugiau
ornamentais idabint antkapi ir mauzoliej. Viruje, ant laito, isirikiav paminklai, rods, velg
apaioje vaiktinjanius jaunuolius, tarsi Lius ir Kemas vaidint spektakl amfiteatre. Pro
miliniko kapini uolo lapus pliesk oraniniai vidudienio sauls spinduliai. Lius ranka
prisideng akis. Buvo kariausia diena per vis savait.
O tas vyrukas, prabilo Kemas, rodydamas didiul korintietikomis kolonomis ipuot kap,
puikiai slapstsi nuo karins tarnybos. Uduso, kai sija uvert rs, kur jis tnojo. Tai akivaizdiai
liudija, kad nevertjo slapstytis nuo konfederat kariuomens.
tai kaip? nusistebjo Lius. Pasakyk, kaip tapai vis i domybi ekspertu?
Net aipydamasi i draugo Lius jautsi privilegijuota, kad Kemas ia atsived btent j. Vaikinas
tebeirjo j, nordamas sitikinti, kad ypsena nepradingo nuo draugs veido.
Man visas istorijas papasakoja etasis jausmas, Kemo veid nutviesk plati nekalta ypsena.
Galbt netgi septintasis ar atuntasis, jeigu taip skamba geriau.

spdinga, nusiaip ji. Dabar mane labiau domina alkio jausmas. Mirtu i bado.
Js paslaugoms, Kemas i kuprins itrauk vilnon antklod ir ities nedideliame pavsio
lopinlyje po veliu uolo vainiku. Tada atsuko termos, ir Lius uuod stipr espresso kavos
kvap. Paprastai Lius negerdavo juodos kavos. Ji stebjo, kaip Kemas pridjo stilin led, ant j
pripyl kavos, o j dar likteljo gana daug pieno. Pamirau paimti cukraus, paaikino jis.
A geriu be cukraus, pareik Lius ir siurbteljo visikai altos latte per vis Kardo ir
kryiaus mokykloje praleist savait tai buvo pirmasis skanus udrausto kofeino grimo gurknis.
Tada man pasisek, nudiugo Kemas, ant antklods dliodamas atsinetus produktus.
Stebeilydama visus skanstus, Lius ipt akis. Ant antklods guljo tamsiai rudas pranczikas
batonas, maas apvalus minktas srelis, terakotinis indas su alyvuogmis, lkt daryt kiauini ir
du rykiai ali obuoliai. Atrod, kad visos grybs niekaip negaljo tilpti Kemo kuprin. Dar
sunkiau buvo patikti, kad vaikinas ketino visk suvalgyti vienas.
Kur gavai? pasiteiravo Lius, stengdamasi vis dmes sutelkti batono riekut, kuri mgino
atsilauti. O su kuo planavai keliauti piknik, kol atsitiktinai nesutikai mans?
Atsitiktinai nesutikau tavs? juokdamasis pakartojo Kemas. Beveik neatsimenu, koks nirus
buvo mano gyvenimas, kol nepasirodei tu.
Lius dbteljo kiek paaipiu vilgsniu jis aikiai bylojo, jog komentaras pasirod netiktinai
paikas... ir iek tiek avus.
Mergina atsilo, alknmis atsirm antklod ir sukryiavo kojas. Kemas, irgi sukryiavs kojas,
sdjo prieais. Kai jis, ketindamas usitepti srio, siekteljo peilio, ranka tarsi netyia paliet, o
paskui ir atsirm juodais dinsais aptempt Liuss kel. Paskui Kemas pakl akis, tarsi nordamas
paklausti: Ar tu neprietarauji?
Kadangi mergina nekrpteljo, jis neatsitrauk. Padjs batono riekut ant Liuss blauzdos, jis
peiliu tep trikamp srio gaball. Liusei patiko jausti j slegiant vaikino kno svor ir jaudul, kuris
turjo kak reikti.
Pirmiau atsakysiu lengvesn klausim, prakalbo Kemas, vl atsissdamas tiesiai. Kelias
dienas per savait padedu virtuvje. Tai dalis mano pareig Kardo ir kryiaus mokykloje. I mans
tikimasi, kad atsilyginsiu. Kemas reikmingai pavart akis. iaip ar taip, man patinka, kad galiu
t atsineti. Manau, man patinka karti orai. inoma, jeigu per piknik nepradeda svilti riebalai.
Kalbdamas jis pasuko rank delnu vir ir parod daugyb plon rand. Profesin rizika,
paaikino atsainiu tonu. Bet rizikuoti verta gaunu io to i sandlio.
Lius nepajg atsispirti pagundai pirt galais perbraukti per miniatirines bangeles, ikilusias
baltoje vaikino odoje. Ji nespjo sutrikti dl tokio savo nekuklumo ir staigiai atsitraukti, nes Kemas
paiupo jos deln ir suspaud savajame.
Lius spoksojo vaikino pirtus, apsivijusius jos rank. Anksiau ji n nepastebjo, kokie panas
j odos atspalviai. Tarp pietiei, pratusi daug kepti sauls atokaitoje, balta oda jai visada

suteikdavo pasitikjimo savimi. Kemo odos spalva buvo neprasta, krintanti akis, beveik metalo
atspalvio. Tik dabar mergina suprato, kad ji vaikinui galjo pasirodyti tokia pat neprasta. Jos peiai
pradjo virpti, iek tiek svaigo galva.
Tau alta? tyliai sumurmjo Kemas.
Kai j akys susitiko, Lius isyk suprato jis nutuok, jog jai nealta.
Kemas prisislinko ariau ir prabilo labai tyliai, beveik nabddamas:
Manau, tu nori, kad dabar prisipainiau, jog pro virtuvs lang maiau tave einani per
mokyklos teritorij. Tada, tikdamasis kalbti praleisti pamokas, greitai susidjau visas ias grybes
kuprin.
Lius apsimet, kad mgina i grimo stiklins igriebti leduk, taiau jis jau buvo seniai itirps
rugsjo kaitroje.
Ir tai visas romantikos ikylos vaizdingose kapinse planas? ubaig ji.
Oho, ypteljo Kemas, pirtu perbraukdamas merginos apatin lp. Tu sukuri romantik
atmosfer.
Lius atsilo. Kemas buvo teisus ji elgsi pernelyg pasitikiniai savimi... jau antr kart t
dien. Mergina pajuto, kaip skruostus ulieja raudonis. Ji stengsi nebegalvoti apie Daniel.
A juokauju, irdamas sutrikusias merginos akis, Kemas papurt galv. Juk tai akivaizdu.
Jis pakl akis grif. is suko ratus aplink didiul balt patrankos formos skulptr. inau, kad
ia ne Edeno sodas, ts Kemas, paduodamas Liusei obuol, bet sivaizduok, kad mudu esame
Smiths dainoje. Be to, manau, kad ioje mokykloje nra k veikti.
Kemo odiai sumaino tamp.
Man atrodo, tar jis, atsilodamas ant antklods, kad vieta nra tokia jau svarbi.
Lius pairjo abejojaniu vilgsniu. Ji nenorjo, kad Kemas atsitraukt, taiau drovjosi pati j
atsiremti.
Uaugau tokioje vietoje, pradjo vaikinas ir staiga nutilo, kur slygos buvo panaios
kaljimo ir nedaug tesiskyr nuo gyvenimo Kardo ir kryiaus mokykloje. Taigi a i tikrj esu
prisitaiks prie tokios aplinkos.
Negali bti, Lius papurt galv. Jeigu dabar paduoiau lktuvo biliet Kalifornij, nejaugi
nedigautum, kad gali i ia itrkti?
Hmmm... na, ne itin, samprotavo Kemas, grsdamasis burn daryt kiauin.
Netikiu tavimi, provokavo Lius.
Tada manau, kad tavo vaikyst tikriausiai buvo laiminga, atr vaikinas.
Lius suleido dantis kiet ali obuolio iev ir nulai pirtais tekanias sultis. Tada pamgino
prisiminti visus kartus, kai tvai reik nepasitenkinim jos elgesiu, visus apsilankymus pas
gydytojus, kraustymsi i vienos mokyklos kit ir visur kabant eli yd. Ne, ji negalt tvirtinti,
kad vaikyst buvo laiminga. Vis dlto jeigu Kemas net nesivaizduoja, kad ijs i Kardo ir

kryiaus mokyklos galt susirasti geresn viet, jo vaikyst tikriausiai buvo blogesn.
Prie j koj kakas sunarjo. Kai pro al praliau stora aliai geltona gyvat, Lius susig
kamuoliuk. Stengdamasi neprislinkti pernelyg arti, ji atsiklaup ant keli ir sispoksojo gyv. Tai
buvo nepaprasta gyvat ji nrsi i odos. Nuo kno kadarojo pusiau nusidyrs permatomas
sluoksnis. Gyvai buvo visoje Dordijoje, taiau Liusei n karto neteko matyti, kaip neriasi j oda.
Tik nerk, perspjo Kemas ir udjo deln merginai ant kelio. Nuo draugo prisilietimo ji ikart
pasijuto saugiau. Jeigu paliksime j ramybje, gyvat nuliau.
Viskas vyko per ltai. Lius nenumaldomai norjo surikti. Ji visada bijojo ir nekent gyvai. Jos
tokios slidios, vynuotos ir...
Fui, sudrebjo mergina, niekaip negaldama atplti vilgsnio nuo gyvats. Ji irjo, kol gyvis
pranyko auktoje olje.
Kemas patenkintas isiiep, pakl nuo ems gyvats od ir padjo j Liusei ant delno. Inara
atrod dar gyva, tarsi k tik nulupta vieio esnako, kur ttis atnedavo i daro, odel. Vis dlto i
oda buvo gyvats. Bjauru. Mergina numet od ant ems ir patryn deln dinsus.
Ei, ar tau ji neatrod grai? ypteljo Kemas.
Ar mano drebulys tai idav? Lius jautsi sutrikusi tikriausiai ji atrod labai vaikika.
O kaip tavo tikjimas virsmo galia? paklaus vaikinas, rodydamas numest inar. Juk btent
dl to mes ia ir esame.
Pradedu manyti, kad tu iek tiek keistokas, pareik Lius, mgindama ispausti bent menkut
ypsen.
Tik pagalvok, kiek daug dar turi apie mane suinoti, sumurmjo Kemas, prisislinkdamas iek
tiek ariau. Dar ariau negu t akimirk, kai pasirod gyvat. Ariau negu mergina i jo tikjosi. Jis
ities rank ir pirtais perbrauk jos plaukus. Lius sitemp.
Kemas buvo avus ir domus vaikinas. Lius niekaip negaljo suprasti, kaip ji, bdama tikru nerv
kamuolliu, i akimirk dar pajg gerai jaustis. Ji norjo bti ten, kur ir buvo. Negaljo atplti
vilgsnio nuo Kemo veido putlios jo lpos vis artjo, sukeldamos svaigul. Kemo petys prisiliet
prie Liuss peties, ir ji krtins gelmse pajuto keist virpul. Stebjo, kaip prasiveria vaikino lpos,
paskui usimerk.
tai kur js! sunkiai kvap gaudantis balsas nutrauk svaigi akimirk.
Lius siutusi atsiduso ir nukreip dmes Gab. i, auktai suklusi plaukus ir susiriusi arklio
uodeg, stovjo tiesiai prieais juodu ir spoksojo, nutaisiusi kvail veido iraik.
A visur iekojau, papriekaitavo mergina.
Kuriems galams tu itaip elgiesi? rsiai spoksodamas sibrovl rikteljo Kemas, taip dar
labiau pakildamas Liuss akyse.
Kapins buvo paskutin vieta, kuri man atjo galv, toliau tarkjo Gab, kak skaiiuodama
ir ulenkdama pirtus. Patikrinau js miegamuosius, paskui paniuktinjau po tribnomis stadione,

paskui...
Gabe, ko tau reikia? nutrauk jos postringavimus Kemas. Jis elgsi taip, lyg jau daugyb met
painot it mergin, lyg ji bt jo sesuo.
Gab sumirksjo, paskui prikando lp.
Tai panel Sofija, gal gale paaikino, spragsdama pirtais. Taip, tikrai. Ji labai siuto, kai
Lius nepasirod jos pamokoje. Vis kartojo, kad tu galtum bti gera mokin ir taip toliau.
Lius niekaip negaljo perprasti itos merginos. Ar ji buvo nuoirdi, ar tik klaus nurodym? Gal
kalbdama apie ger spd, kur Lius padar mokytojai, ji paprasiausiai tyiojosi? Ar jai
nepakako apsivynioti aplink kakl Danieliui? Gal dabar prireik ir Kemo?
Juk Gab turjo suprasti, kad nutrauk kak svarbaus, taiau ji stypiojo mirksdama didelmis
kvailos patels akimis ir sukdama viesi plauk sruog aplink pirt.
Na, eime, gal gale paragino ji, itiesdama abi rankas, kad padt Kemui ir Liusei pakilti nuo
ems. Grkime klas.

Liusinda, gali sstis treij viet, nepakeldama aki nuo popieriaus lapo, pareik panel
Sofija, kai Lius, Kemas ir Gab eng bibliotek. Net nepaklaus: Kur js buvote? N nemgino
priekaitauti. Tik isiblakiusi pasodino Lius bibliotekos kompiuteri skyriuje greta Pens. Atrod,
kad mokytoja net nepastebjo, jog Lius buvo dingusi.
Lius dbteljo Gab kaltinaniu vilgsniu, bet i tik gteljo peiais ir be garso, tik lp
judesiais, paklaus:
K?
Kurjudubuvote? berte ibr Pen, vos tik Lius atsisdo. Atrod, kad tai buvo vienintelis
mogus, pastebjs jos dingim.
Lius akimis susirado Daniel, kuris sdjo beveik sirauss septintj kompiuter. I savo vietos
Lius galjo matyti tik jo viesi plauk aureol, taiau to pakako, kad skruostus uliet kartis.
Prisiminus j pokalb sporto salje, vl upldo gdos jausmas, todl mergina susig ant kds.
Net po daugybs ypsen, juoko ir vos nevykusio buinio su Kemu Lius niekaip negaljo
atsispirti jausmui, kuris j uvaldydavo pamaius Daniel.
Panau, kad jie niekada nebus kartu.
Btent tai buvo svarbiausia j pokalbio sporto salje mintis. Kaip tik tada, kai Lius i esms pati
pripuol prie jo.
Danielio altumas taip giliai sueid merginos siel, taip ugavo jos ird, jog atrod, kad
kiekvienas, vos umets ak, puikiai suprato, kas jai nutiko. Pen nekantriai pietuku pabeld
draugs stal. Deja, Lius neinojo, kaip jai visk paaikinti. Ikyl su Kemu Gab nutrauk jai dar
nespjus gerai suvokti, kas vyko. Arba kas turt vykti toliau. Keista ir sunkiai suvokiama buvo tai,

kad vykiai kapinse atrod maiau svarbs u pokalb sporto salje.


Panel Sofija stovjo kompiuteri klass centre ir spragsjo pirtais kaip pradinuk mokytoja,
mginanti atkreipti ugdytini dmes. Daugyb sidabrini apyranki, juosiani mokytojos rieus,
skimbiojo tarsi varpeliai.
Jeigu kuris nors i js kada nors pasidomt savo eimos genealoginiu mediu, auk ji,
mgindama perrkti minios es, tai suinot, kokie lobiai slypi jo aknyse.
O siaube, maldauju sunaikinkit it metafor, sunabdjo Pen. Ji udo mane. Kaip ir
visos kitos.
Prie praddami sudarinti savo eim medius, turite galimyb dvideimt minui naryti
internete, prane panel Sofija, barbendama chronometr. Kartos keiiasi madaug kas
dvideimt penkerius metus, todl pasistenkite aprayti maiausiai eias kartas.
Sunkus atodsis.
Garsas atsklido nuo septintojo suolo tai buvo Danielis.
Panel Sofija atsigr j.
Danieli? Ar tau i uduotis atrodo per sunki? pasiteiravo.
Danielis dar kart atsiduso ir gteljo peiais.
Ne, visikai ne, pagaliau atsiliep. Ji puiki. Mano eimos medis. Tai turt bti domu.
Panel Sofija susidomjusi pakreip galv.
teigin priimu kaip entuziasting pritarim, pareik ji, atsigrusi klas. Tikiuosi, tau
pavyks aptikti gimins linij, kuri verta sekti ir kurios istorija galima upildyti deimt penkiolika
tiriamojo darbo lap.
Liusei niekaip nepavyko susikaupti darbui. Tik ne tada, kai reikjo tiek daug visko apsvarstyti.
Juodu su Kemu kapinse. Galbt tai ne visai atitiko romantiko pasimatymo standartus, bet Liusei is
variantas beveik patiko labiau u prast. Tai buvo nepanau niek, k teko daryti anksiau. Ji
pabgo i pamokos tam, kad galt slampinti tarp antkapi. Ikylauti ir gerti Kemo tobulai padaryt
latte kav. Ivydus gyvat, drauge juoktis i savo baims. inoma, be gyvats bt ymiai geriau,
taiau po vykio Kemas elgsi taip lipniai... Daug maloniau, negu Danielis per vis savait.
Liusei buvo labai nemalonu pripainti, taiau tai buvo tiesa. Danielis ja nesidomjo.
Antra vertus, Kemas...
Lius stebjo vaikin is sdjo per kelis suolus nuo jos. Sutiks merginos vilgsn, jis pamojo
ranka, tada pradjo spaudyti klaviatros mygtukus. Taigi ji jam patiko. Jeigu visk suinot Kel, ji
tikriausiai neusiiaupdama tarkt, kad jo jausmai akivaizds.
Lius troko tutuojau paskambinti draugei, pasprukti i bibliotekos ir nusispjauti genealogin
med. Draugauti su kitu vaikinu buvo pats greiiausias, o galbt ir vienintelis, bdas imesti Daniel
i galvos. Deja, to padaryti neleido Kardo ir kryiaus mokykloje galiojantis siaubingai grietas
pokalbi ribojimas ir aplinkui uoliai besidarbuojantys kiti mokiniai. Mayts panels Sofijos akys

dmiai saugojo, kad n vienas klasje sdintis mokinys nesimuliuot.


Mergina atsiduso, pasidav ir atidar interneto narykl. Dvideimt minui ji neatsitraukdama
spoksojo vaizduokl, taiau n viena jos smegen lstel nemst apie uduot. Jai maiausiai
norjosi k nors suinoti apie nuobodi savo eim. Uuot iekoj duomen, jos pirtai trylika kart
surinko t pai eiolikos raidi kombinacij:
Danielis Grigoris.
Iekoti.

Atuntas skyrius
PER GILUS PASINRIMAS

Kai etadienio ryt Lius igirdo beldim ir atvr duris, jai glb puol Pen.
Tikriausiai manai, kad vien dien a privalau sismoninti, jog durys atsiveria vid,
atsipra draug, pasitaisydama nusmukusius akinius. Turiu siminti, kad negalima vilgioti pro
rakt skylutes. Beje, puiks apartamentai, dairydamasi aplinkui, pridr Pen. Tada persikeberiojo
per Liuss lov ir patrauk prie lango. Neblogas vaizdas, tik nra bar ir kit patogum.
Lius stovjo draugei u nugaros, spoksodama kapines ir tolumoje dunksant vel uol, po
kuriuo ikylavo su Kemu. Nors pro lang nebuvo matyti vietos, kur juodu su Danieliu prispaud
nuvirts paminklas, ji aikiai sir merginos atmintyje. Po nelaimingo atsitikimo kerto angelas
mslingai dingo i kapini.
Prisimin susirpinus Danielio veid ir tai, kaip t dien jis, beveik lieiantis jdviej nosims,
nabdjo jos vard, kaip pirt galiukais liet jos kakl. ie prisiminimai privert mergin nukaisti.
Ir pasijusti apgailtina.
Tikdamasi, kad Penei jau reikia eiti, Lius atsiduso ir nusigr nuo lango.
Draug kilnojo nuo stalo visus Liuss daiktus ir kiekvien dmiai apirinjo. Laisvs statulos
formos prespapj, kur dd buvo atves i konferencijos Niujorko universitete, mamos paauglysts
laik nuotrauk, kurioje ji buvo aminta su juokingai klaikia ukuosena, Liusindos Viljams, pagal
kuri Liusei buvo suteiktas vardas, kompaktin disk Kel j padovanojo atsisveikindama, kai Lius
dar nebuvo girdjusi apie Kardo ir kryiaus mokykl.
Kur tavo knygos? pasidomjo Lius, stengdamasi atitraukti draug nuo narymo po jos
asmeninius prisiminimus. Juk sakei, kad atvaiavai mokytis.
Paskui draug pradjo knaisiotis drabui spintoje. Lius mat, kaip ji greitai liovsi domtis
mokyklos aprangos kod atitinkaniais juodais trumparankoviais markinliais ir megztiniais. Kai
Pen pasuko prie tualetinio stalelio stali, Lius ingteljo pirmyn, ketindama j sulaikyti.
Gerai, pakaks niuktinti, tar ji. Juk ne tokius tyrimus turime atlikti, sudarindamos eim
genealoginius medius?
Jei kalbtume apie niuktinjim... Pen ybteljo akimis, taip, btent taip ir turime tyrinti.
Visai ne taip, kaip manai tu.
Lius abejingai irjo sibrovl.

Tikrai? paklaus.
Klausyk, tar Pen, uddama rank Liusei ant peties. Jeigu tikrai nori suinoti apie Daniel
Grigor...
aa! sunypt Lius, paokdama ir skubdama udaryti duris. Pirmiausia ji ikio galv
koridori ir apvelg, koks spektaklis vyksta toje scenoje. Koridorius buvo tuias, taiau tai dar
nieko nereik. ioje mokykloje mons mokjo atsirasti tarsi i niekur. Ypa Kemas. Liusei belikt
numirti, jeigu jis arba kas nors kitas suinot, kaip smarkiai ji domisi Danieliu. Dar blogiau, jeigu
suinot Pen.
Lius patenkinta uvr ir urakino duris, tada atsigr draug. Ji, sukryiavusi kojas, sdjo ant
lovos kampo. Atrod patenkinta.
Lius sunr rankas u nugaros ir kojos pirtu ariau dur stumteljo raudon apval kiliml.
Kodl manai, kad a noriu k nors apie j suinoti?
Palkk, nusijuok Pen. Pirma akivaizdu, kad tu vis laik spoksai Daniel Grigor.
a! antrkart rikteljo Lius.
Antra, ts draug, n kiek nenuleisdama balso, andien maiau, kaip tu visos klass
akivaizdoje internete iekojai apie j duomen. Gali pasmerkti mane u tokius odius, taiau tada tu
visikai nesigdijai. Pagaliau treia nesielk kaip paranojik. Manai, kad ioje mokykloje tau u aki
a visiems visk iplepu?
Pen nugaljo.
Tik norjau pasakyti, kad, ts ji, remdamasi hipoteze, jog tu nori daugiau suinoti apie
konkret nevardint asmen, manau, jog turtum elgtis supratingai ir skinti derlingesnio medio
vaisius, Pen kilsteljo vien pet. Juk inai, kad turi pagalbinink.
Klausau tavs, nusileido Lius ir atsisdo ant lovos.
Paieka internete nedav vaisi. Ji tik rinko Danielio vard, paskui tryn ir vl ra raides
paiekos laukelyje.
Tikjausi, kad taip pasakysi, nudiugo draug. iandien neatsineiau knyg, nes ketinu... ji
kvailai ipt akis, vesti ekskursij po draudiamus poeminius Kardo ir kryiaus mokyklos
urvus, kuriuose laikomi mokini duomenys.
Lius perkreip veid.
Net neinau... dvejojo ji. Knaisiotis po Danielio byl? Neinau, ar dar noriu padaryti k nors,
dl ko paskui jausiausi kaip persekiojimo manijos apssta kvaia.
Cha, suprunkt Pen. Tu k tik tai pasakei labai garsiai. Eime, Liuse. Bus nuostabu. Be to,
k dar bt galima veikti tok sault etadienio ryt?
Oras buvo puikus toki dien, jeigu nesilinksmini arba nieko nedarai lauke, pasijunti labai
vienias. Vidurnakt Lius jaut pro atvir lang dvelkiant vs vjel, o prabudusi i ryto suprato,
kad drgm ir kartis buvo inyk.

Seniau tokias ankstyvo rudens dienas Lius leisdavo su draugais vaindamasi netoli nam
besidriekianiais dvirai takais. Tai buvo anksiau, kol dl eli, kuri nemat n viena kaimyn
mergait, ji nepradjo vengti tankumyn. Dar iki tos dienos, kai draugs, pasisodinusios j atokioje
vietelje, pasak, jog tvai joms neleidia Liuss kviestis su savimi, kadangi jai nutiko atsitikimas.
Ties sakant, Lius iek tiek baiminosi, nes neinojo, kaip praleis pirmj savaitgal Kardo ir
kryiaus mokykloje. Nebuvo nei pamok, nei varginani fizinio pasirengimo test, nei privalom
socializacijos rengini. Nesibaigianios keturiasdeimt atuonios laisvalaikio valandos. Itisa
aminyb. Ryt, kol nepasirod Pen, Lius apm kankinantis nam ilgesys.
Gerai, stengdamasi nesusijuokti, sutiko Lius, vesk mane savo irtv.

Vesdama Lius per sutrypt ol nuo miegamj pastato iki centrinio vestibiulio, esanio netoli
mokyklos vart, Pen beveik okinjo.
Tu net nesivaizduoji, kaip ilgai laukiau nusikaltimo bendrininko, kuris rytsi su manimi leistis
emyn.
Lius diaugsi, kad Pen labiau diaugiasi susiradusi draug negu gilinasi tai, k... k ji jauia
Danieliui.
Praeidamos pro miegamojo korpuso kamp, jos pamat kelis vaikus, skaisios vlyvo ryto sauls
atokaitoje tinginiaujanius ant suoliuk. Buvo keista mokyklos teritorijoje matyti spalvas vaikai,
kurie Liuss smonje siejosi tik su juoda spalva, dabar vilkjo margaspalvius drabuius. Deja, ia
buvo ir Rolandas. Apsimovs rykiai alius futbolininko ortus, jis tarp koj ridinjo kamuol. Gab
vilkjo purpuro spalvos medvilninius apai platjanius markinius. Diul ir Filipas lieuvius
auskarais persivrusi porel kak pie vienas kitam ant nusitrynusi dins keli. Tedas
Hamondas sdjo ant suolelio atsiskyrs nuo kit jaunuoli. Jis vilkjo maskuojam spalv
trumparankovius markinlius ir skaitinjo komiks knygel. Net pilka berankov Liuss palaidin ir
ortai atrod rykesni u vis savait vilktus juodus apdarus.
Budinios mokytojos trener Dant ir Albatrosas buvo sitaisiusios ant pievuts netoli
miegamojo korpuso kampo. Juodvi sdjo po skiu ant dviej plastikini lauko kdi. Jeigu
mokytojos kartkartmis nenukratyt pelen nuo rkstani cigarei, atrodyt, jog jos snduriuoja,
paslpusios veidus po tamsiais akiniais. Atrod, kad abi, stebtoj pareigos kalintos savo darbo
vietoje, mirtinai nuobodiavo.
Aplink miegamj korpus briavosi daugyb mokini, taiau sekdama paskui Pen Lius su
palengvjimu pastebjo, kad netoli pagrindinio koridoriaus nematyti n gyvos dvasios. Niekas
neperspjo Liuss, kokios bausms gresia u sibrovim draudiamas teritorijas. Ties sakant,
niekas nenurod, kurios teritorijos yra draudiamos, taiau mergina buvo tikra, kad Rend sugalvot
atitinkam bausm.

O kaip raudonieji? paklaus Lius, prisiminusi visur stebinias kameras.


Eidama tavo kambar, a kai kurias i j sukaiiojau isikrovusias baterijas, paaikino Pen
tokiu abejingu tonu, tarsi sakyt: A pripyliau benzino mainos bak.
Prie vesdama Lius prie pagrindinio korpuso galinio jimo, Pen dar kart dmiai apsidair,
paskui nusileido trimis laipt pakopomis, vedaniomis prie alyvuogi spalvos dur, kuri nebuvo
matyti velgiant i ems lygio.
Ar ie pamatai irgi usilik nuo pilietinio karo laik? pasidomjo Lius. Jai atrod, kad tokios
durys turt vesti patalp, kurioje galima pasislpti nuo vi.
Pen teatralikai pro nerves trauk drgno oro.
Argi puvsi smarv nra atsakymas tavo klausim? ia dvokia priekariniais pelsiais,
kalbdama mergina pavelg Lius ir isiviep. Dauguma mokini paaukot gyvyb u galimyb
kvpti ito legendinio oro.
Lius stengsi nekvpuoti per nos, tuo metu Pen parod jai didiule virve surit rakt ryul
toks puikiai dert ginkl sandliui.
Mano gyvenimas pasidaryt daug paprastesnis, jeigu jie gal gale pagamint visrakt iai vietai
pasiekti, atr mergina, vien po kito apirindama raktus, kol gal gale i ryulio irinko ma
sidabro spalvos rakiuk.
Kai jis pasisuko spynoje, Lius netiktai pradjo krsti nervinis drebulys. Pen pasirod teisi is
usimimas buvo daug domesnis negu eimos genialoginio medio tyrinjimas.
Merginos iek tiek pajo iltu drgnu koridoriumi, kurio lubos buvo vos per kelis colius nuo j
virugalvi. Trokus oras dvok taip, tarsi netoliese irt lavonas. Lius beveik diaugsi, kad
patalpoje tvyrojusi tamsa neleido aikiai matyti visko, kas guljo ant grind. Kaip tik t akimirk, kai
Lius pradjo kaustyti klaustrofobijos priepuolis, Pen irinko antr rakt ir atidar kitas maas, bet
daug iuolaikikesnes duris. Merginos pritpusios ropojo vidun, tada isities kitoje slenksio
pusje.
Apskaitos skyriuje irgi dvok pelsiais, taiau ia oras buvo vsesnis ir sausesnis. Patalp gaub
aklina tamsa, tik vir mergin galv blanki raudon vies skleid ijimo enklas.
Lius pajg irti blank Pens siluet ir rankas, kuriomis ji kako apgraibomis iekojo ore.
Kur ta virv? murmjo draug. tai.
velniai trukteljusi virvut, Pen ieb palubje ant plonos metalins grandinls kabani
elektros lemput. Nors kambaryje tebetvyrojo prieblanda, Lius sugebjo pamatyti, kad patalpos
sienos irgi nudaytos ali alyvuogi spalva. Jas juos lentyn linijos ir daugyb spinteli su
staliais. Ant lentyn stovjo daugyb dui su kortelmis, o prajimai tarp stela atrod labai
ilgi, beveik begaliniai. Visk gaub storas dulki sluoksnis.
Lauke plieskianti sauls viesa, rods, kakur nutolo. Nors Lius inojo, kad juodvi nusileido po
eme tik per vien laipt mar, jai atrod, kad nuo ems paviriaus nutolo per vis myli. Mergina

pasitryn nuogas rankas. Jeigu ji bt elis, btinai pasirodyt iame rsyje. Laimei, j kol kas
nebuvo matyti, taiau Lius puikiai inojo, jog tai nra rimta prieastis jaustis saugiai. Pen, rsio
nykumoje praradusi ad, tyldama i patalpos kampo atsistm nedidel taburet.
Nieko sau, sumurmjo, tempdama j paskui save. ia kakas pasikeit. Seniau duomenys
bdavo tai ia... Tikriausiai nuo tada, kai paskutin kart ia buvau, kakas atliko generalin valym.
Prie kiek laiko ia buvai? paklaus Lius.
Madaug prie savait... nuaidjo Pens balsas, ir draug pradingo tamsoje u didiuls byl
spintos.
Lius niekaip negaljo suprasti, kam Kardo ir kryiaus mokyklai reikia tokios daugybs di ir
lentyn. Ji pakl vien aplank ir itrauk stor byl, pavadint PATAISOS PRIEMONS. Galbt
geriau bt apie tai neinoti, pagalvojo, sunkiai tvardydamasi.
Bylos sudtos abcls tvarka pagal mokini pavardes, kteljo Pen. Jos balsas skambjo
dusliai ir sklido i toli. E, F, G... tai, turiu Grigoris.
Lius siauru prajimu tarp stela nujo iki tos vietos, i kur atsklido popieriaus narjimas, ir
ivydo Pen, laikani rankose didiul d ir net sulinkusi nuo jos svorio. Danielio byl ji laik
prispaudusi smakru.
Ji tokia plona, pasak mergina, ltai keldama smakr, kad Lius galt paimti aplank.
Paprastai jos bna daug storesns, mergina pavelg draug ir krenkteljusi prikando lp. Na,
gerai, dabar a kalbu kaip iprotjusi persekiojimo manijos apssta mergiot. Tiesiog pavelkime,
kas slypi viduje.
Danielio byla buvo tik vieno puslapio. Juodai balta nuotrauka, nuskenuota nuo moksleivio kortels,
buvo priklijuota deiniame virutiniame kampe. Danielis irjo tiesiai objektyv, Lius, ir vos
pastebimai ypsojosi. Ji negaljo susivaldyti nenusiypsojusi atvaizdui. Vaikinas atrod lygiai taip
pat kaip t vakar, kai... na, Lius niekaip negaljo prisiminti, kada tai buvo. Danielio veido iraika
liko taip giliai smigusi atmintin, taiau mergina niekaip neprisimin, kur j mat anksiau.
Dieve, argi jis dabar neatrodo lygiai taip pat? Pen pertrauk Liuss mintis. Pairk dat.
Nuotrauka daryta prie trejus metus, kai Danielis atvyko Kardo ir kryiaus mokykl.
Tikriausiai apie tai Lius ir galvojo... Danielis tikrai atrod lygiai taip pat, kaip dabar. Taiau jai
atrod, jog ji galvojo arba bent ketino pagalvoti apie kak kita, taiau dabar jau niekaip nepajg
prisiminti k.
Tvai neinomi, perskait Pen. Lius velg jai per pet. Globjai Los Andelo
apygardos nalaii namai.
Nalaii namai? pakartojo Lius, spausdama rank prie irdies.
Tik tiek. Viskas, kas ia parayta, yra jo...
...nusikaltimo istorija, ubaig Lius. Slampinjimas vieajame papldimyje po jo
udarymo... parduotuvs veimlio sugadinimas... jimas per gatv draudiamoje vietoje.

Pen iptusi akis spoksojo Lius ir sunkiai tvard juok.


simyljlis Grigoris buvo suimtas u gatvs perjim neleistinoje vietoje? Pripaink juk tai
juokinga?
Liusei nesisek sivaizduoti Danielio, suimamo u bet kok nusiengim. Dar labiau jai nepatiko
tai, kad, Kardo ir kryiaus administracijos nuomone, visas ito vaikino gyvenimas gali bti
sutalpintas vien lap, kuriame ivardyti smulks statymo paeidimai. Aplink dunksojo itiek di
su dokumentais, o informacijos apie Daniel buvo tiek maai.
Turt bti daugiau, pareik ji.
Viruje nuaidjo ingsniai. Liuss ir Pens vilgsniai akimirksniu susmigo lubas.
Pagrindin ratin, sunabdjo Pen, isitraukdama i rankovs nosinait ir ketindama
isipsti nos. Ten gali bti bet kas, taiau niekas neketina leistis emyn, patikk manimi.
Po sekunds sugirgdjo atveriamos durys, ir laiptus nutviesk i koridoriaus sklindanti viesa.
Nuaidjo bat kaukjimas. Lius pajuto, kaip Pen sikibo jos marinli nugar ir prispaud prie
sienos u lentyn. Juodvi lauk sulaikiusios kvpavim ir spausdamos rankose pavogt Danielio byl.
Abi jautsi bjauriai kliuvusios.
Lius usimerkusi lauk blogiausio, taiau patalp netiktai upild simenantis melodingas
niniavimas. Kakas dainavo.
Naaa na na na naaa, velniai niniavo moterikas balsas. Lius ities kakl tarp dviej di
su bylomis ir ivydo lies senyv moterik. Ant kaktos ji buvo usidjusi nedidel ibintuvl
panaius naudoja achtininkai. Panel Sofija. Udjusi vien ant kitos, mokytoja ne dvi didiules
des, todl buvo matyti tik vieiantis jos virugalvis. Panel Sofija jo labai lengvai atrod, kad
dse buvo ne sunks popieriai, o plunksnos.
Merginos stebjo, kaip mokytoja stato des ant tuios lentynos. Pen suspaud Liuss deln.
Paskui panel Sofija kak usira ura knygut.
Ir dar kelios, pasak ji, o paskui kak pridr taip tyliai, kad Lius neigirdo. Po keli
sekundi panel Sofija jau jo laiptais auktyn ir dingo taip pat netiktai, kaip buvo pasirodiusi.
Dar kelias akimirkas buvo girdti tolstantis jos niniavimas.
Kai durys spragteljusios usidar, Pen garsiai ikvp.
Ji sak, kad yra dar kelios. Tikriausiai sugr, tar mergina.
K mudvi darysime? paklaus Lius.
Slink laiptais auktyn, paliep Pen, rodydama ranka, tada pasuk kair ir vl atsidursi prie
pagrindins ratins. Jeigu kas nors tave pastebs, galsi pasakyti, kad iekai tualeto.
O kaip tu? nerimavo Lius.
A padsiu Danielio byl. Tada susitiksime prie suoliuk. Panel Sofija nieko netars, jeigu
uklups mane vien. ia, apaioje, a bnu labai danai, tarsi tai bt antras mano miegamasis.
iek tiek apgailestaudama Lius dar kart pairjo Danielio byl. Ji dar nebuvo pasirengusi

ieiti. T akimirk, kai susitaik su mintimi, jog teks nutraukti Danielio bylos apirinjim, Lius
pradjo galvoti apie Kemo byl. Danielis atrod toks paslaptingas. Deja, tokia pat buvo ir jo byla.
Kemas visikai prieingai atrod atviras ir lengvai perprantamas. Btent tai ir suadino merginos
smalsum. Jai rpjo, ar dar buvo galima suinoti k nors, ko pats vaikinas neatskleid. Deja, vos
vilgteljusi Pens veid, ji isyk suprato, kad juodvi turi per maai laiko.
Jeigu ia yra dar kas nors apie Daniel, mudvi btinai rasime, patikino draug. Iekosime
toliau. Tai pasakiusi, ji neymiu rankos mostu parod Liusei duris. O dabar eik.
Lius nuskubjo dvokianiu koridoriumi, paskui atidar duris, vedanias prie laipt. Oras laipt
apaioje vis dar dvok puvsiais, taiau sulig kiekviena pakopa mergina jaut, kad alsuoti darosi vis
lengviau. Kai gal gale, pasiekusi virutin pakop, ji pasuko u kampo, koridori nutviesk ryki
sauls viesa. Teko sustoti ir pasitrinti akis. Lius klupdama vl pasuko ir pro baltai daytas duris
eng pagrindin vestibiul. ia ji sustingo i netiktumo.
Telefono kabinos apaioje sukryiuotos per iurnas kyojo dvi juodais auktakulniais apautos
kojos tokius batelius galjo turti Blogoji Ryt Ragana. Tikdamasi, kad pavyks praslysti
nepastebtai, Lius nuskubjo prie paradini dur. Tik tada ji suvok, kad vir auktakulni bateli
yra gyvats odos rato pdkelns, o dar aukiau nesiypsanti Mols povyza. Rankoje ji laik
nedidel sidabro spalvos fotoaparat.
Kotlete, kodl atrodai tokia nusikaltusi? paklaus mergiot, rankomis siremdama klubus.
Leisk atspti tu vis dar kak rezgi ir nekreipi dmesio mano patarim laikytis atokiau nuo
Danielio.
Tikriausiai i didiul pabaisa apsimetinjo. Mol nieku gyvu negaljo inoti, kur ji buvo prie
kelias minutes. Be to, ji nieko neinojo apie pai Lius ir neturjo prieasi jausti toki pagie.
Nuo pirmosios dienos mokykloje Lius Molei nepadar nieko bloga, tik stengsi laikytis atokiau nuo
jos.
Jau pamirai, kokia pragarika katastrofa nutiko, kai tu pastarj kart mginai suvilioti vaikin,
kuris tavimi nesidomjo? Mols balsas buvo atrus tarsi peilis. Koks buvo jo vardas? Tailoras?
Trumenas?
Trevoras. Kaip Mol galjo suinoti apie Trevor? Tai buvo didiausia ir tamsiausia Liuss
paslaptis. Vienintelis dalykas, apie k Lius norjo tiesiog privaljo niekam nepasakoti Kardo ir
kryiaus mokykloje. Kaip paaikjo, jos paslapt jau inojo Blogio siknijimas. Dar blogiau ji
visai nesigdydama, iauriai ir abejingai drsta apie tai kalbti pagrindiniame mokyklos vestibiulyje.
Ar Pen galjo meluoti? Gal Lius buvo ne vienintelis mogus, su kuriuo ji pasidalijo byl
sandlio paslaptimis? Ar buvo dar koks nors logikas paaikinimas? Lius rankomis prisideng
krtin. Mergina jautsi irdusi, paeidiama ir... nepaaikinamai kalta kaip t nakt po gaisro.
Mol kilsteljo galv.
Gal gale, tar ji su palengvjimu, tu kak supratai. Mergina nusigr nuo Liuss ir

pastm paradines duris. Paskui atsisuko ir sispoksojusi Lius ipykino: Taigi nepadaryk
mielajam Danieliui to, k padarei tam... kaip jo vardas. Supratai? Tai pasakiusi, Mol ltai
nuingsniavo tolyn.
Lius puol paskui j, taiau, engusi kelis ingsnius, suprato, kad usipuolusi Mol dabar
tikriausiai nesusivaldys. Mergiot buvo pernelyg iauri. Be to, dar labiau paaitrindama Liuss kartl,
Gab pakilo nuo suolelio ir nuingsniavo aikts vidur pasitikti Mols. Juodvi buvo pernelyg toli,
todl Lius negaljo pamatyti j veid iraik, kai abi atsigr j pairti. viesi plauk
uodega papuota Gabs galva palinko prie juodaplauks fjos ukuosena pasidabinusios Mols
lykiausias dviej moni susitikimas, kok tik buvo maiusi Lius.
sivaizduodama, kaip Mol pliurpia Gabei visk, k inojo apie Trevor, mergina sugniau
prakaituotus delnus. Savaime suprantama, Gab tutuojau lks pas Daniel ir visk jam iklos. Vien
nuo ios minties bjaurus skausmas pervr Liuss pirt galiukus, rankomis pakilo auktyn ir sukaust
krtin. Galbt Danielis neleistinose vietose vaikiojo per gatves. Na ir kas? To nemanoma
palyginti su nusikaltimu, dl kurio ia atsidr ji.
Dmesio! nuaidjo balsas. Lius labiausiai nemgo girdti ios komandos. vairiausias sporto
inventorius turjo prot skrieti jai galv. Mergina pamirksjo tiesiai akis pliesk saul. Net
nespjus prisidengti veido, galv kakas stipriai atsitrenk. Ausyse nuaidjo garsus bumbteljimas.
Ai.
Rolando futbolo kamuolys.
Puikus smgis! kteljo Rolandas, kai kamuolys, atoks nuo merginos galvos, sugro tiesiai
pas savinink. Tarsi bt tyia j atmuusi. Lius pasitryn pakau ir eng kelis netvirtus ingsnius.
Staiga jos rie suspaud kakieno ranka. Karta kibirktis, siplieskusi nuo prisilietimo, privert
aiktelti. Nordama pamatyti deginanius pirtus, mergina pavelg emyn, paskui vl vir ir sutiko
gilias pilkas Danielio akis.
Ar tau viskas gerai? paklaus vaikinas.
Kai Lius linkteljo, jis kilsteljo antak.
Jeigu norjai aisti futbol, reikjo pasakyti i anksto, paaikino vaikinas. Biau mielai
paaikins kai kurias aidimo subtilybes, pavyzdiui, apie tai, kaip dauguma moni atmuinja
smgius ne tokiomis jautriomis kno dalimis.
Danielis paleido jos rie ir kilsteljo rank. Lius paman, kad jis ketina delnu perbraukti
dilgsint veid. Akimirksn ji sulaikiusi kvap lauk prisilietimo. Kai Danielio ranka nutolo ir jis
nusibrauk ant aki ukritusius plaukus, visos viltys suduo ipulius ir irdis susitrauk.
Taip nutiko t akimirk, kai Lius suprato, kad Danielis i jos juokiasi.
O kodl turt nesijuokti? Tikriausiai ant jos veido sispaud futbolo kamuolio ratas.
Gab ir Mol, sukryiavusios rankas ant krtins, tebespoksojo Lius. Dabar t pat dar ir
Danielis.

Manau, tavo mergina pradeda pavyduliauti, perspjo Lius, rankos mostu rodydama abi
merginas.
Kuri? paklaus jis.
N netariau, kad jos abi yra tavo merginos, nusistebjo Lius.
N viena i j nra mano mergina, atsainiu tonu paaikino Danielis. A neturiu merginos. O
kuri, tavo manymu, galt bti mano mergina?
Lius stovjo suglumusi. K tada reik pasinabdjimas su Gabe? Kodl abi merginos dabar
juos taip spoksojo? Nejaugi Danielis melavo?
Vaikinas linksmai velg j.
Tikriausiai tavo galva sutrenkta smarkiau, negu maniau, pasak ypsodamasis. Eime,
pasivaikiokime, kvpk iek tiek gryno oro.
Lius pamgino iame vaikino kvietime velgti kandi paaip. Galbt silydamas pakvpuoti
grynu oru jis norjo pasakyti, kad jos galvoje vilpauja vjai? Ne, tai bt beprasmika. Ji vogiomis
vilgteljo Daniel. Nejaugi jis kalbjo nuoirdiai? Kaip tik dabar, kai ji jau susitaik su Grigorio
atstumtosios vaidmenimi.
Kur eisime? atsargiai pasiteiravo Lius. Bt pernelyg paprasta dabar pradti digauti, kad jis
neturi merginos ir nori kakur eiti btent su ja. ia turjo slypti spstai.
Danielis panairavo kitapus aikts stovinias merginas.
Nesvarbu kur ten, kur mudviej niekas nestebs.
Lius buvo paadjusi Penei susitikti tribnoje, taiau vliau ji visk draugei paaikins, o i,
inoma, supras. Lydimas smalsi mergin vilgsni, Danielis pro nedidel apipuvusi persik girait
nusived Lius u seno banyios pastato, kur dabar buvo sporto sal. Juodu artjo prie puoniai
isiakojusi uol miko. Lius n netar j ia esant. Danielis atsigr sitikinti, ar mergina eina
i paskos. Ji atsainiai nusiypsojo, tarsi pasivaikiojimas su iuo vaikinu nebt itin svarbus, taiau
skindamasi keli tarp gumbuot sen akn niekaip nesiliov galvojusi apie elius. Dabar juodu jo
pro miko tankm. Veliais lapais tvyrani priebland kur ne kur varst prasiskverbiantys sauls
spinduliai. Oras prisipild riebaus ir alto purvo smarvs Lius suprato, kad netoliese yra vandens
telkinys.
Jei mergina bt pratusi melstis, dabar tiktai melst, kad eliai nesiartint nors t trump
valandl, kol juodu bus su Danieliu. Antraip Danielis pamatys, kad kartais ji elgiasi tarsi beprot.
Deja, Lius niekada nesimeld. Net neinojo, kaip tai daryti. Uuot meldusis, ji sukryiavo pirtus.
Mikas ia baigiasi, paaikino Danielis. Juodu pasiek proskyn, ir Lius aikteljo i
nuostabos.
Kol jaunuoliai jo per mik, kakas pasikeit. Ir ne dl to, kad juodu nutolo nuo nykiomis
spalvomis nudayt Kardo ir kryiaus mokyklos pastat. Kai ijo i tankumyno ir sustojo ant
auktos raudonos uolos, Liusei pasirod, kad ji su Danieliu stovi atviruko viduryje, tokius atvirukus

galima pamatyti ant metalini lentyn ma miesteli smulkmen krautuvlse. Rodos, jai seniai
inyks snaudiantis idilikas Piet gamtos vaizdas. Visos spalvos, prasiskverbusios Liuss akis,
atrod graesns ir rykesns negu anksiau. Kritolo mlynumo eeras, tyvuliuojantis apaioje, ir j
supantis tankus skaisiai alias mikas. Vir galv giedrame danguje skland dvi uvdros.
Atsistojusi ant pirt gal, Lius tolumoje ivydo gelsvai rusv drusking pelkyn. Mergina inojo,
kad jis veda iki pat baltomis bang putomis pasidabinusio vandenyno, dabar slypinio kakur u
horizonto.
Lius pavelg Daniel. Jis irgi atrod nepaprastai graus. Sauls viesoje vaikino oda vytjo
auksu, o akys spindjo lietaus la mlynumu. Buvo nuostabu ir drauge sunku veidu jausti jo vilgsn.
K manai? paklaus Danielis. Dabar, kai juodu buvo toli nuo kit, vaikinas atrod labiau
atsipalaidavs.
Nesu maiusi nieko nuostabesnio, atsak ji, stebdama nepaprastai var eero paviri ir
nenumaldomai trokdama panerti vanden. Ikilusi madaug penkiasdeimt pd vir vandens,
stksojo plokia samanomis apaugusi uola. Kas ten?
A tau parodysiu, paadjo Danielis nusispirdamas batus.
Lius stengsi nespoksoti, kai vaikinas per galv nusivilko markinlius ir atideng raumening
krtin.
Eime, paragino vaikinas, ir Lius pagalvojo, jog, velgiant Danielio akimis, ji tikriausiai
atrod tarsi augusi uol. ia galima paplaukioti, pridr jis, ranka mosteldamas pilk jos
palaidin ir dinsinius ortus. kart leisiu tau laimti.
Kodl kart? juokdamasi paklaus Lius. Ar anksiau a visada leisdavau tau laimti?
Danielis ketino linktelti galva, taiau staiga persigalvojo.
Ne. Tiesiog andien baseine tu pralaimjai, paaikino jis.
Akimirk ji troko irti, kodl t kart pralaimjo. Galbt juodu pasijuokt i nesusipratimo, kad
Lius Gab palaik Danielio mergina. Taiau kaip tik tuo momentu Danielis ikl rankas vir
galvos, ore padar lank ir tobulai tyliai pkteljs panr eer.
Tai buvo vienas i graiausi dalyk, kuriuos jai gyvenime teko matyti. Liusei dar niekada neteko
regti tokio gracingo uolio. Net pkteljimas ir po jo lik ratilai nepaprastai avjo Liuss klaus ir
akis.
Ji troko bti su juo apaioje.
Mergina nusiav batus ir pastat po magnolija, greta Danielio bat. Tada atsistojo ant uolos
briaunos. Atstumas iki vandens siek apie dvideimt pd. Toks auktis Liuss ird visada
priversdavo palusiai tvinksti, taiau ne i baims, o i malonaus jaudulio.
Po sekunds jo galva iniro i eero. Danielis ypsodamasis plak kojomis vanden.
Leisk apsigalvoti ir nesuteikti tau galimybs laimti, kteljo jis.
Giliai kvpusi, Lius ities rankas vir vaikino galvos, isiriet ir nr emyn. Kritimas truko tik

akimirk, taiau knui skrodiant sauls suildyt or Lius patyr pat nuostabiausi jausm.
Pkt. I pradi vanduo pasirod siaubingai altas, taiau po sekunds idealios temperatros.
Nordama kvpti oro, Lius iniro, pavelg Daniel ir pradjo plaukti petelike.
Ji yrsi taip nirtingai, kad pamet vaikin i aki. Mergina labai stengsi tikjosi, kad jis stebi.
Ji vis artjo ir artjo prie tikslo, kol gal gale ranka paliet uol viena akimirka anksiau u
Daniel.
Ropdamiesi ant plokio, sauls ildyto akmens, abu pkuodami mgino atgauti kvap. Uolos
kratai buvo apaug samanomis ir slids, todl Liusei sunkiai seksi sikibti ir ulipti. Danielis
usiropt labai lengvai. Jis pasilenk ir ities merginai rank, tada trukteljo ten, kur ji galjo
lengvai ukelti koj.
Kai Lius usiropt ant uolos, Danielis guljo auktielninkas. Jo knas buvo jau beveik sausas.
Tik drgni ortai idav j k tik buvus eere. Tuo tarpu lapi Liuss drabuiai lipo prie kno, o
plaukai draiksi visas puses. Dauguma vaikin tokioje situacijoje pasinaudot proga paspoksoti
lapi merginos kn, taiau Danielis usimerks tebeguljo ant nugaros, tarsi suteikdamas jai
galimyb isigrti drabuius. Galbt jis taip elgsi i gerumo, o gal Lius jo nedomino.
inodama savo beviltikai romantik prigimt, Lius vis dlto nusprend, kad i gerumo. Danielis
atrod labai valgus jis turjo bent iek tiek nutuokti apie Liuss jausmus. Ne paprast potrauk, ne
nor bti greta, net kai visi reikalavo laikytis atokiau, bet tikr tikriausi sitikinim, kad juodu buvo
i kakur pastami.
Danielis pravr akis ir nusiypsojo tokia pat ypsena, kokia buvo aminta nuotraukoje jo byloje.
Staiga upldo toks stiprus dea vu jausmas, kad Liusei teko ant uolos.
Kas nutiko? paklaus Danielis. Jo balse buvo girdti nerimo gaidels.
Nieko.
Liuse...
Negaliu imesti to i galvos, pradjo ji apsiversdama ant ono ir atsigrdama veidu vaikin.
Jai dar nepakako jg netgi atsissti. Jausmo, kad a tave pastu. Pastu jau daug laiko.
Vanduo tekenosi uol. Jo purslai pasiek u akmens krato kyanius Liuss koj pirtus. Nuo j
alio paiurpo blauzd oda. Gal gale Danielis prabilo:
Nejaugi mes viso to nebuvome patyr? jo tonas buvo pasikeits. Atrod, kad Danielis nori i
jos pasityioti. Dabar jis kalbjo kaip Douverio mokyklos vaikzas: patenkintas savimi, aminai
nuobodiaujantis ir pasipts. Man tikrai malonu, kad tu jauti mudviej ry. Taiau, nordama
pelnyti vaikino dmes, neprivalai kurti visoki igalvot istorij.
Ne. Danielis man, kad ji melavo apie keist jausm, kurio niekaip negaljo atsikratyti, ir naudojo
tai kaip priemon pelnyti dmes. Siaubingai eista ji sugrie dantimis.
Kodl turiau tai igalvoti? prisimerkusi nuo sauls viesos, paklaus Lius.
Tu pati galtum pasakyti, atr Danielis. inoma, neturtum. Tai neduos jokios naudos. Jis

atsiduso. Klausyk, turjau tau tai pasakyti anksiau, vos tik pastebjau pirmuosius enklus.
Lius atsisdo. Jos irdis palusiai dausi. Vadinasi, Danielis irgi pastebjo enklus.
inau, kad neseniai atstmiau tave sporto salje, ltai kalbjo jis. Lius palinko priek, tarsi
nordama greiiau ipeti visus odius. Turjau i karto pasakyti tau ties.
Lius lauk.
A isiskyriau su mergina, kalbdamas jis nuleido deln vanden, nuskyn lelijos lap ir
sutryn delnuose. Su ta, kuri tikrai myljau. Visai neseniai. Tai nieko asmenika a nenoriu tavs
ignoruoti. Danielis pakl galv ir pavelg Lius. Pro vandens la, pakibus jo plaukuose,
prasiskverb sauls spindulys. Laas suibjo. Bet a nenoriu, kad tu puoseltum kokias nors viltis.
Neketinu su kuo nors umegzti santyki, bent jau ne artimiausiu laiku.
Ak.
Lius nusigr ir sispoksojo ram vidurnakio dangaus spalvos vanden, kuriame vos prie
kelias minutes juodu juokdamiesi taksi. Eere nebuvo lik n menkiausi k tik patirto diaugsmo
enkl. Nei vandenyje, nei Danielio veide.
Tiesa, Lius irgi isiskyr su vaikinu. Jeigu ji papasakot apie Trevor ir apie tai, kaip viskas
buvo baisu, galbt Danielis irgi atskleist savo praeities paslapt. Deja, Lius jau inojo, kad
neitvers, jeigu jis prads pasakoti apie praeit su kita mergina. Vien mintis apie Daniel,
draugaujant su kita mergina Lius jau sivaizdavo Gab, Mol ir daugyb mozaik, sudt i
vairi besiypsani veid, dideli aki ir ilg plauk jai kl leiktul.
Danielio istorija apie lidn isiskyrim turt visk paaikinti. Bet nepaaikino. Jis nuo pat
pradi su ja elgsi labai keistai. eids vien dien, kit ryt kapinse igelbjo nuo virstanios
skulptros. O dabar atsived j ia, prie eero j vien. Kakas buvo ne taip.
Danielis sdjo nuleids galv, taiau akys smigo Lius.
Nepakankamai geras atsakymas? paklaus tarsi inodamas, k ji galvoja.
Vis dar jauiu, kad man kako nepasakai, atr mergina.
Visko negalima paaikinti lidnu pasakojimu apie sudauyt ird. Lius turjo patirties ioje
srityje.
Vaikinas sdjo nusigrs ir irjo tak, kuriuo juodu atjo prie eero. Po valandls jis piktai
nusikvatojo.
inoma, yra dalyk, apie kuriuos tau nepasakojau. Menkai tave pastu. Neinau, kodl galvoji,
kad esu tau kak skolingas, tai tars, jis atsistojo.
Kur ketini eiti? paklaus Lius.
Turiu grti, paaikino jis.
Neik, sunabdjo mergina, taiau atrod, kad Danielis neigirdo.
Nugrimzdusi lides, Lius stebjo, kaip jis oko vanden.
Vaikinas iniro gana toli ir nuplauk krant. Madaug pusiaukelje jis atsigr, pairjo ir

atsisveikindamas pamojo ranka.


Kai Danielis pradjo plaukti tobulais peteliks judesiais, Liuss ird uliejo diugesio banga.
Deja, net susiavjimas nepajg upildyti tutumos, likusios jos sieloje. Vaikinas judjo taip
lengvai, taip taisyklingai, tarsi ne plaukt, o skrist.
Krant jis pasiek labai greitai. Taip juos skyrs atstumas tapo trumpesnis, negu i pradi atrod
Liusei. Atrod, kad plaukdamas Danielis judjo labai ltai, taiau net jeigu jis bt plauks palusiu
greiiu, vis tiek nebt galjs pasiekti kranto taip greitai.
Nejaugi jam buvo taip svarbu kuo greiiau atitolti nuo jos?
Apimta keisto jausm miinio didiulio nusivylimo ir dar didesns pagundos Lius stebjo,
kaip Danielis usiropt ant kranto. Sauls spinduliai prasiskverb pro medius ir apgaub jo siluet
spindinia aureole. Nordama pamatyti tai, kas vyko prie akis, Lius turjo prisidengti veid.
Mergina pagalvojo, kad futbolo kamuolys, atsitrenks jos galv, galjo sutrikdyti regjim. O gal
viskas, k ji galvojo ir mat, buvo tik miraas. Vlyvos popiets sauls ikrstas poktas.
Kad geriau matyt, mergina atsistojo ant uolos.
Danielis paprasiausiai nuo plauk purt vanden, taiau atrod, kad spindintys laeliai,
nepaisydami ems traukos, liko kyboti greta jo rank, vir jo ir aplink j.
Jie nepaprastai spindjo sauls viesoje atrod, jog Danielis turi sparnus.

Devintas skyrius
NEKALTUMO BSENA

Pirmadienio vakar panel Sofija stovjo paios didiausios visame Augustino korpuse klass
priekyje, prie pakylos, ir mgino rankomis aisti eli teatr. Ji sukviet mokinius paskutin
religijos konsultacij prie vidurio semestro egzamin, kuris turjo vykti kit dien. Kadangi Lius
vis mnes nelank pamok, mokytoja nusprend, jog jai reiks pasistengti, kad upildyt ini
spragas.
Btent dl to vienintel Lius apsimetinjo, kad skaito uraus. Kiti mokiniai netgi nepastebjo,
kad vakaro sauls spinduliai, besiskverbiantys pro siaurus langus, gadino panels Sofijos rank
darbo mediaga aptraukto ibinto rmus. O Lius nenorjo atkreipti save dmesio, todl neatsistojo
utraukti dulkt uuolaid.
Tik tada, kai sauls spinduliai paliet Liuss sprand, mergina suvok, kaip ilgai sdjo klasje. I
ryto, per pasaulio istorijos pamok, ji stebjo, kaip rytins sauls spinduliai auksu nuda pono
Koulo plaukus ir pavert juos ugniniais gaurais. Per biologijos pamok pas Albatros kent
deginani pietins sauls kaitr. Dabar jau artinosi vakaras. Saul apsisuko aplink vis mokyklos
teritorij, o Lius tik trumpam buvo pakilusi nuo suolo. Knas atrod sustings ir kietas kaip metalin
kd, ant kurios ji sdjo, o protas atbuks tarsi pietukas, kuriuo usirainjo pastabas.
Kodl mokytoja nusprend vaidinti eli teatr? Nejaugi Lius ir kiti mokiniai buvo
penkiameiai vaikigaliai?
Staiga ji pasijuto kalta. I viso mokyklos personalo panel Sofija buvo maloniausia. Nordama
paaikinti, kad Lius, sudarydama eimos genealogin med, gerokai atsiliko nuo kit mokini, ji netgi
velniai nusived mergin al. Lius maloniai apstulbo, kai mokytoja skyr vis valand, kad dar
kart paaikint, kaip reikia rinkti duomenis. Merginai buvo truput gda, taiau nusprend veriau
apsimesti kvaila negu isiduoti, kad tyrimo neatliko, nes per daug galvojo apie vien klass draug.
Dabar panel Sofija stovjo, vilkdama ilg juod krepo sukni, ir elegantikai sunrusi pirtus
kl rankas, ruodamasi naujai pozai. Lauke debesis ustojo sauls spindulius. Staiga pamaiusi, kad
ant sienos u panels Sofijos nugaros atsirado tikras elis, Lius pamgino susitelkti pamokos
turin.
Kaip pamenate i pernai perskaityto Prarastojo rojaus, kai Dievas suteik angelams laisv, tik
vienas i j pereng ribas, aikino panel Sofija, alsuodama mikrofon, pritvirtint prie dramblio

kaulo spalvos atlapo, ir judindama pirtus tarsi tobulus angelo sparnus.


Mokytojos balsas dramatikai nutrko. Lius stebjo, kaip ji ities rodomuosius pirtus ir elyje
angelo sparnai pavirto velnio ragais.
Didelio ia daikto. Tai seniausia gudryb visoje knygoje, sunabdjo kakas u Liuss
nugaros.
Panel Sofija baig paskait atrod, kad klasje sdjo tik vienas mogus, klauss kiekvieno jos
pasakyto odio. Galbt dl to, kad, prieingai negu kiti mokiniai, Lius anksiau nebuvo gavusi
religinio aukljimo, o gal jai tiesiog pagailo panels Sofijos, taiau mergina pajuto nenumaldom
nor atsigrti ir nutildyti tuos, kurie pertraukinjo mokytoj.
Ji jautsi viskuo nepatenkinta. Pavargusi. Alkana. Dvideimt mokini, rayt panels Sofijos
grup, suinojo, kad, uuot su visais j valgykl vakarieniauti, turs sdti neprivalomoje (Pen
paaikino, kad i svoka vartojama neteisingai) paskait, o valgis bus patiektas klasje. Taip siekta
sutaupyti laiko.
Valgis tai tikrai nebuvo nei vakarien, nei piets, o tik menkas pasistiprinimas vlyv popiet
Liusei buvo neprastas. Net valgykloje, kur ruodavo daugiausia msos patiekalus, jai kartais
nepakakdavo laiko susirasti ko nors tinkamo valgyti. kart Rend klas stm veiml su bjauriai
atrodaniais sumutiniais ir keliais soiais drungno vandens. Visi sumutiniai buvo su neaikios
kilms alta pjaustyta msa, majonezu ir sriu. Lius pavydiai irjo, kaip Pen, palikdama duonos
riekse dant ymes, kimo vien sumutin po kito. Lius jau ketino imti bolonik, taiau t
akimirk greta jos sispraud Kemas. Atgniaus kumt vaikinas parod kelias vieias figas. Jo
delne rykiai purpuriniai vaisiai atrod tarsi brangakmeniai.
Kas tai? nustebo Lius, mgindama ispausti ypsen.
Juk negali bti gyva vien duona, tiesa? atsiliep vaikinas.
Nevalgyk j, siterp Gab, paiupo figas Liusei i rank ir met iukli d. Pertraukusi
asmenin pokalb, ji tui Liuss deln bruko sauj i automatinio prekybos renginio itraukt
M&M saldaini su ems rieutais. Gab galv buvo apsijuosusi vaivorykts spalv raiiu. Lius
sivaizdavo, kad nuplia t puomen ir sviedia iukliad.
Ji teisi, Liuse, pareik Ariana, rsiai spoksodama Kem. Kas ino, koki narkotik jis ten
djo?
Lius nusikvatojo inoma, Ariana juokavo. Daugiau niekas neypteljo, todl ji akimirksniu
nutilo ir susibr saldainius kien. Kaip tik t akimirk panel Sofija paragino visus sstis vietas.

Po keli valand jie tebesdjo kalinti klasje, o panel Sofija k tik buvo baigusi pasakoti apie
Sukrimo aur ir pradjo apie Kov danguje. Jie dar net nebuvo pradj gilintis Adomo ir
Ievos istorij. Protestuodamas Liuss pilvas pradjo urgzti.

Kas ino vard klastingo angelo, stojusio kov su Dievu? paklaus panel Sofija tokiu tonu,
tarsi bibliotekoje grupelei ma vaik skaityt iliustruot knygel. Lius paman, kad klas choru
vaikikais balsais atsakys: Taip, panele Sofija.
Ar kas nors ino? pakartojo mokytoja.
Rolandas! i vis plaui sustgo Ariana.
Taip, teisingai, sutiko panel Sofija, dievobaimingai linkiodama galva. Pasirodo, jos klausa
buvo prasta. Dabar mes j vadiname tonu, taiau, bgant amiams, jis buvo vadinamas daugybe
vard: Mefistofeliu, Belialu ir net Liuciferiu.
Mol, pastarj valand sdjusi prieais Lius, nugara sirmusi jos stal ir nusiteikusi ivesti
j i proto, per pet mesteljo popieriaus skiaut. i nukrito ant Liuss stalo.
Lius... Liuciferis... Ar egzistuoja kakoks ryys?
Mols raysena buvo neaiki, kupina pykio ir kartligikumo. Lius mat, kaip nuo paaipios
grimasos pakilo plats mergiots skruostikauliai. Nuo alkio ir nirio uvaldyta silpnumo, Lius
pradjo kitoje skiauts pusje kartligikai rayti atsakym. Mergina idst, kad jos vardas ir
pavard yra Liusinda Viljams. Paaikino, kad tai garsios dainininks ir tekst autors vardas, jos
koncerte pliaupiant lietui susipaino Liuss tvai. Papasakojo, kad jos mama, paslydusi ant
plastikinio puodelio, vos nenuvirto purvyn, taiau krito tiesiai tiui glb, i kurio nesitraukia
jau dvideimt met, todl jos vardas susijs su romantikais jausmais. Tada paklaus, k apie save
galt papasakoti ilgalieuv Mol. Baigdama pareik, kad i vis mokyklos mokini artimiausiai
susijusi su tonu yra ne ta, kuriai ratelis buvo skirtas, o ta, kuri j siunt.
Mergina bed akis neseniai sodriai raudona spalva nudaytus Mols plaukus. Lius jau ketino
sviesti jai sulankstyt popierl ir sukelti dar didesn Mols pykt, taiau tuo metu panel Sofija
papra pasiirti vieslent.
Iklusi abi rankas vir galvos, ji i deln suformavo taureles. Kai jas nuleido, eliai ant sien
paslaptingai virto mataruojaniomis rankomis ir kojomis atrod, kad kakas nuoko nuo tilto ar
aukto pastato. Vaizdas buvo toks keistas, rykus ir aikus, kad Liuss nervin tampa ikart atslgo.
Mergina negaljo atplti aki.
Devynias dienas ir devynias naktis, dst panel Sofija, tonas ir jo angelai krito i
Dangaus.
Mokytojos odiai kresteljo Liuss atmint. Mergina pavelg Daniel is sdjo per dvi eiles
nuo jos. J akys akimirksniui susitiko, tada vaikinas staigiai sikniaub ssiuvin. Vis dlto tos
akimirkos pakako, kad Lius prisimint praeitos nakties sapn.
Sapne juodu su Danieliu vl nujo prie eero. Istorija pasikartojo, taiau kart, kai Danielis
atsisveikins paniro atgal vanden, Liusei pakako drsos plaukti paskui j. Vanduo buvo iltas toks

malonus, kad mergina netgi per miegus jaut drgm. Aplink j plaukiojo briai violetini uv. Ji
plauk kiek manydama greiiau ir i pradi paman, kad uvys stumia j link Danielio ir link kranto.
Deja, jos vizijoje netrukus uv brys pradjo tirtti ir tamsti, Lius nebemat vaikino. uvys gijo
elius, tapo piktos. Jos artjo ir artjo, kol Lius negaljo matyti nieko aplinkui. Ji jaut, kad
sksta, pasiduoda ir grimzta dumblinas eero gelmes. Nors nenustojo kvpuoti, taiau atrod, kad
niekada nepajgs ikilti. Jaut, kad visiems laikams praranda Daniel.
Staiga jis pasirod i apaios. Rankas laik itiestas tarsi bures. Ibaids uvis, vaikinas apglb
Lius. Tada abu saugiai ikilo paviri. Inir i vandens jie kilo auktyn ir auktyn, praskriejo uol
ir magnolij, po kuria buvo palik batus. Po sekunds pakilo taip auktai, kad net nemat ems.
Ir jie nusileido, ts panel Sofija, nuleisdama rankas ant pakylos, liepsnomis ruojani
Pragaro duob.
Lius usimerk ir ikvp. Tai tik sapnas. Deja, tai, kas vyko dabar, buvo realyb.
Atsidususi mergina parm rankomis smakr ir prisimin atsakym Mols ratel. Rankoje ji
tebespaud sulankstyt popiergal. Dabar atsakymas atrod kvailas ir neapgalvotas. Geriau i viso
neatsakyti tada Mol net nesuinos, kaip ratelis j paveik.
Ant stalo, greta kairiosios rankos, nusileido popierinis lktuvlis. Lius dbteljo kairj klass
kamp, kur mirkiodama akimis sdjo Ariana.
Tikiuosi, tu svajoji ne apie ton. Kur judu su DG iskubjote etadienio pavakar?
Lius vis dien nerado progos akis ak pasikalbsi su Ariana. Taiau i kur draug suinojo, kad
juodu su Danieliu buvo ij? Kol panel Sofija susikaupusi rankomis dar elius, vaizduojanius
devynis Pragaro ratus, Lius stebjo, kaip Ariana tobulai taikliu metimu link jos suolo pasiunt antr
popierin lktuvl.
Tai padar Mol.
Sulaukusi tinkamiausios akimirkos, ji iupo popieri ir suspaud juodai nulakuotais nagais. Lius
neketino pasiduoti ir leisti jai laimti i kov. Ji igrieb lktuvl Molei i saujos, taiau traukdama
garsiai pl j iki puss. Jai vos pakako laiko brukti perplt ratel kien panel Sofija
tutuojau atsigr.
Liusinda ir Mole, kreipsi ji, suraukdama lpas ir sikibdama pakyl, tikiuosi, kad tai, k
judvi aptarinjate negerbtinu bdu, mtydamos viena kitai ratelius, gali bti isakyta prie vis
klas.
Liuss mintys pradjo suktis palusiu greiiu. Jeigu ji ko nors tutuojau nesugalvos, t padarys
Mol. Nereikia n aikinti, kaip tai bus nemalonu.
M...Mol tik norjo pasakyti, sumikiojo Lius, kad ji nesutinka su js poiriu dl Pragaro
paskirstymo. Ji turi savo nuomon.

Na, Mole, jeigu turi kitoki poeminio pasaulio schem, mes mielai tavs pasiklausysime.
Na, jeigu sivaizduotume Pragar... nopuodama sunabdjo Mol. Tada atsikrenkt,
atsistojo ir ts: Js pasakojote, kad Liuciferio gerkl yra emiausia Pragaro vieta, todl ten
patenka visi idavikai. A manau, ji kalbjo tokiu tonu, tarsi bt isamiai ityrinjusi visus Pragaro
ratus, ten turt patekti ne idavikai, o bailiai. Bestuburiai, patys silpniausi nevykliai. Kodl
laikausi tokios nuomons? Juk idavikai bent jau galjo rinktis. O bailiai? Jie tik lakst graudami
nagus ir bijojo ko nors imtis, o tai yra didiausias blogis. Mol kosteljo. Liusinda! suuko ir
atsikrenkt. Taiau tai tik mano nuomon. Tai pasakiusi Mol atsisdo.
Ai, Mole, atsargiu tonu padkojo panel Sofija. Dabar mes visi inome.
Lius neinojo. Molei pusjus, ji liovsi klausytis. Pilvo duobutje pajuto kylant bjaur
leiktul.
eliai. Lius pajuto juos anksiau negu ivydo. Tarsi juodi deguto burbulai jie kilo nuo klass
grind. Tamsos iuptuvai apsivijo merginos rie, ji su siaubu pavelg emyn. Atrod, kad eliai
ieko, kaip prasibrauti kien, jie iekojo Arianos atsisto popierinio lktuvlio. Lius jo dar net
neperskait! Mergina grdo kumt kien, sukryiavo du pirtus, sukaup vis valios jg ir i
paskutinij pamgino nustumti el.
Nutiko nuostabus dalykas elis staiga atsitrauk ir pradjo slinti atgal tarsi sueistas uva. Tai
buvo pirmas kartas, kai Liusei pavyko t padaryti.
Ji pamat i kito klass kampo stebinias Arianos akis. Draug sdjo pakreipusi galv ir
prasiiojusi.
Tikriausiai ji dar lauk, kol Lius perskaitys ratel.
Panel Sofija ijung vieslent.
Manau, mano artritui vakar jau pakaks vaiktinti po Pragaro ratus, sukikeno mokytoja.
Padrsinti jos juoko, sukikeno ir mokiniai, kuri smegenys jau buvo isunktos ilgo mokymosi. Jeigu
visi dar kart perskaitysite septynias mano mintas kritines apybraias apie Prarastj Roj, manau,
rytdienos egzaminui bsite pasiruo geriau negu puikiai.
Kai visi sukruto krautis daiktus krepius ir skirstytis i klass, Lius ilankst Arianos ratel.
Tik nesakyk, kad jis tau mesteljo nuvalkiot fraz: A neseniai nudegiau su kita
mergina.
Ak. Ji btinai turjo pasikalbti su Ariana ir isiaikinti visk, k draug ino apie Daniel. Bet
pirmiausia...
Jis stovjo prieais Lius. Sidabrin diro sagtis spindjo jos aki lygyje. Mergina giliai kvp ir
pavelg jam veid.
Pilkos su violetiniais takeliais Danielio akys atrod valios. Juodu nesikalbjo dvi dienas nuo

tada, kai Danielis j paliko prie eero. Atrod, kad laikas, praleistas atokiau nuo Liuss, padjo jam
atjaunti.
Lius suvok, kad jos paslapt atskleidiantis Arianos ratelis tebeguli ilankstytas ant stalo.
Mergina sunkiai atsiduso ir sugrdo j atgal kien.
Norjau atsiprayti, kad andien taip staiga pasialinau, keistai oficialiu tonu ipykino
Danielis. Lius net neinojo, priimti tok atsipraym ar ne, taiau vaikinas, neduodamas jai
prasiioti, ts toliau: Tikiuosi, kad laimingai sugrai kit krant?
Lius ispaud ypsen. Jai ov mintis papasakoti Danieliui apie sapn, taiau laiku suprato, kad
tai skambt keistokai.
K manai apie pirmj semestr? vaikinas atrod drovus, sitemps, tarsi juodu niekada
anksiau nebt kalbjsi. Galbt jis poktavo.
Tai buvo tikra kankyn, atsak Lius. J visada erzindavo tai, kad protingos merginos, tiesiog
nordamos tikti vaikinams, apsimesdavo, jog nesidomi mokslais. Ji neapsimetinjo mokymasis ia
tikrai buvo kankyn.
Puiku, Danielis atrod patenkintas.
Tu irgi viso to nekenti?
Ne, paslaptingu tonu atsak jis. Lius beveik gailjosi, kad nesumelavo ir neapsimet labiau
besidominti mokslais.
Tai... tai tau patiko, sumikiojo mergina. Ji norjo pasakyti k nors, kas galt ilgiau pratsti
jdviej pokalb. O kas konkreiai tau patiko?
Tikriausiai patiko nra tinkamiausias odis, po ilgos pauzs prabilo Danielis. i dalyk
studijos... jos susijusios su mano eima. Manau, kitaip negaliau jausti giminysts ryi.
Kelias akimirkas Lius net nepajg suvokti jo odi prasms. Mintimis ji vl sugro sen
drgn rs, kur pavyko umesti ak vieno puslapio apimties Danielio byl. Joje buvo teigiama, kad
Danielis Grigoris didij gyvenimo dal praleido Los Andelo apygardos nalaii prieglaudoje.
Neinojau, kad turi eim, sulemeno Lius.
Kodl taip pagalvojai? nusiaip vaikinas.
Net neinau... Na, vadinasi, tu j turi?
Paaikink, kodl nusprendei, kad kak inai apie mano eim arba apie mane? niro Danielis.
Lius pajuto, kaip ugniau krtin. Igstis Danielio akyse bylojo: Atsargiai persekiotoja.
Mergina suprato, kad vl visk sugadino.
Dani, ukalbino jiems u nugar prisiartins Rolandas. Prijs jis udjo rank ant draugo
peties. Gal ketini ia trintis ir irti, ar prasids dar viena nesibaigianti paskaita? Gal veriau
varom pasibastyti?
Taip, velniu balsu atsak Danielis ir toldamas paskutin kart panairavo Lius. Dingstam
i ia.

Lius, savaime suprantama, turjo ilkti tik palkjusi kelias minutes. Nereikjo gilintis
Danielio bylos detales. Normalus, imintingas mogus bt ivengs io pokalbio arba greitai
pakeits tem ir praneks apie k nors maiau neprasta. O geriausia, bt laiks lieuv u dant.
Deja. Lius kasdien rodinjo sau ir visiems kitiems, kad nesugeba daryti nieko, kas laikoma
normaliu arba imintingu poelgiu. Ypa kai tai buvo susij su Danieliu.
Ji stebjo Daniel, kai is su Rolandu jo i klass. Jis n karto neatsigr, ir sulig kiekvienu
vaikino ingsniu Lius jaut vis augant nepakeniamos vienatvs jausm.

Deimtas skyrius
TEN, KUR SKLANDO DMAI

Ko lauki? paklaus Pen, vos tik Danielis su Rolandu dingo u dur. Eime. Draug trukteljo
Lius u rankos.
Kur eisime? pasiteiravo Lius. Jos irdis tebesidau j sukrt pokalbis su Danieliu ir dar
labiau sujaudino nueinanio vaikino vaizdas. Jam tolstant koridoriumi, graios formos peiai atrod
netgi didesni u pat Daniel.
Pen velniai pastukseno Liusei prie smilkinio.
Ar girdi? bibliotek juk paraiau tau... mergina suprato, k reikia sutrikimas draugs veide.
Negavai n vieno mano ratelio? i nusivylimo ji pliaukteljo delnu sau per laun. Juk
padaviau j Todui, kad jis perduot Kemui, o Kemas tau.
Pony Express, Kemas prajo pro Pen ir atsistojo prieais Lius. Tarp smiliaus ir didiojo
pirto jis laik dvi sulankstytas popieriaus skiautes.
Liaukis! Gal tavo arklys pakeliui nugaio dl isekimo? griebdama ratelius sieidusi bambjo
Pen. Padaviau juos tau prie valand. Kodl taip ilgai utrukai? Tikiuosi, neskaitei j?...
inoma, ne. Kemas sieids prispaud deln prie savo plaios krtins. Ant didiojo pirto jis
mvjo plat juod ied. Gal pamirai, kad susiraindama su Mole Lius buvo patekusi bd?
A nesusirainjau su Mole... pykteljo Lius.
Kaip bebt, ts Kemas, imdamas ratelius i Pens saujos ir gal gale atiduodamas Liusei,
a tavimi rpinausi ir laukiau tinkamiausios progos.
Na, tada dkoju, Lius grdo ratelius kelni kien, pavelg Pen ir gteljo peiais,
tarsi nordama paklausti: K ketini daryti?
Jeigu jau prabilome apie tinkamiausios progos laukim... pradjo Kemas, andien buvau
ivyks ir kai k pamaiau. Jis isitrauk ma aksomu aptraukt juvelyrini dirbini dut, atidar
j ir parod Liusei.
Nordama pamatyti, kas buvo dutje, Pen kyteljo smakr pro Liuss pet.
Merginos ivydo plon auksin grandinl, o ant jos apval pakabut, iki puss apjuost vingiuota
linija, su gyvats galva paiame viruje.
Lius pairjo Kem. Gal jis norjo pasityioti?
Vaikinas paliet pakabuk.

Po tos dienos pamaniau... a tik noriu padti tau pavelgti baimei akis, Kemo balse buvo
juntama nervin tampa ir netgi baim, kad Lius gali nepriimti dovanos. Ar ji turt priimti? A
juokauju. Man tiesiog patiko is papuoalas. Jis unikalus, be to, primena tave.
Jis tikrai buvo unikalus. Ir labai graus. Lius pasijuto neverta tokios dovanos.
Buvai parduotuvje? Lius pati nustebo, kaip isprdo toks klausimas. Kalbti apie tai, kaip
Kemui pavyko pasprukti i mokyklos teritorijos, buvo daug paprasiau negu paklausti: Kodl man?
Maniau, kad peraukljimo mokyklos mokiniai sdi udaryti.
Kemas vos vos kilsteljo smakr. Jo akyse aid ypsena.
Yra bd ieiti, tyliai paskelb jis. Kada nors tau parodysiu. O gal galiau vakar?
Kemai, mielasis, u vaikino nugaros ataidjo saldus balselis. Jo pet tapnojo Gab. Plona jos
plauk sruoga buvo supinta kasyt ir ukita u ausies. Ji atrod tarsi labai graus siauras plauk
raitis. Lius pavydiai sispoksojo mergin.
Noriu, kad padtum pasiruoti, sumurk Gab.
Apsidairiusi Lius pamat, kad klasje be jos buvo lik tik keturi mons.
iek tiek vliau savo kambaryje rengsiu nedidel pobv, spausdamasi smakru prie Kemo
peties, Gab paaikino Liusei ir Penei. Juk ateisite, ar ne?
Gabs lpos visada buvo storai pateptos blizganiu pietuku, o viess plaukai sunardavo
netoliese, vos tik kuris nors vaikinas ukalbindavo Lius. Nors Danielis tikino, kad j niekas nesieja,
Lius suprato, kad su ia mergina ji niekada nesusidraugaus.
inoma, vakarl galima nueiti ir tada, kai nemgsti eimininko, ypa jeigu inai, kad jame
tikriausiai dalyvaus tau patinkantis mogus...
O gal ji tik norjo atitraukti Kemo dmes? Ar vaikinas tikrai sil trumpam isprukti i mokyklos
teritorijos? Kai vakar Diulija ir Filipas porel su auskarais lieuviuose nepasirod panels
Sofijos pamokoje, gandas akimirksniu nusirito per mokykl. Akivaizdu, kad nakt jie pamgino
isprukti i mokyklos, taiau slaptas pasimatymas nepavyko, ir jaunuoliai atsidr bausms
izoliatoriuose, kuri buvimo vietos neinojo net Pen.
Keisiausia atrod tai, kad panel Sofija ji niekada netoleruodavo pasinabdjim pamokos
metu nemgino tildyti lieuvaujani mokini. Susidar spdis, jog mokyklos personalas norjo,
kad mokiniai sivaizduot pai nemaloniausi bausm, skirt u diktatorik taisykli paeidim.
irdama Kem, Lius sunkiai atsiduso. Visikai nekreipdamas dmesio Gab ir Pen, jis
atkio parank.
Na, kaip? paklaus jis tokiu holivudikai avingu tonu, kad Lius akimirksniu pamiro visk,
kas neseniai nutiko Diulei ir Filipui.
Atleisk, u save ir Lius atsipra Pen, kuri timpteljo draug u alkns, bet mes turime
kitoki plan.
Kemas pavelg Pen, lyg mgindamas suprasti, i kur i taip staiga atsirado. Jis visada

paddavo Liusei pasijusti geriau ir tviriau. O ji kakaip nuolat atsirasdavo netoli Kemo po to, kai
Danielis sukeldavo prieingus jausmus. Vis dlto Gab mindikavo greta vaikino, o Pen temp vis
stipriau, todl Lius, uuot primusi pasilym, tik pamojo ranka, kurioje spaud papuoal, ir
pasak:
Hm, gal kit kart! Ai u pakabuk!
Sutrikusius Kem ir Gab palikusios stovti klasje, Pen su Liuse iskubjo i Augustino korpuso.
Tokiu vlyvu metu vienai likti tamsiame pastate bt nejauku. I greito Pens sandal trepsjimo
laiptais Lius suprato, kad draug jauia t pat.
Lauke pt smarkus vjas. Palmje kavo pelda. Kai merginos skubjo taku tarp ilgos sienos ir
uol, kedenini tilandsij akos tarsi susivlusi plauk sruogos brauk per j knus.
Gal kit kart? mgdiodama Liuss bals, pasiaip Pen. K judu planavote?
Nieko... a neinau, sumikiojo Lius, nordama pakeisti pokalbio tem. Kalbi kaip
auktuomens dama, juokdamasi papriekaitavo ji, kai abi ingsniavo miegamj korpuso link.
Kitokie planai. Maniau, kad praeitos savaits vakarlis tau patiko.
Jeigu btum perskaiiusi paskutinius mano laikus, suprastum, kodl turime ymiai svarbesni
reikal.
Lius ikraust kienes, surado usilikusius penkis saldainiukus ir pasidalijo jais su Pene. i su jai
vienai bdinga ironijos gaidele pareik tikinti, kad saldainiai buvo laikomi higienikoje vietoje,
taiau vis tiek juos suvalg.
Lius ilankst pirmj draugs ratel tai buvo kopijavimo aparatu atviestas puslapis i vienos
bylos, laikomos archyve rsyje.
Gabriel Givens
Kemeronas Brailas
Liusinda Prais
Todas Hamondas
ANKSTESN GYVENAMOJI VIETA:
Visi i iaurs Ryt, iskyrus T. Hamond
(Orlandas, Florida)
Ariana Alter
Danielis Grigoris
Mer Margaret Zan
ANKSTESN GYVENAMOJI VIETA:
Los Andelas, Kalifornija

Prie Liusindos grups buvo paymta, kad ivardyti mokiniai atvyko i met rugsjo 15 d. Antroji
grup buvo atvykusi kovo 15 d. prie trejus metus.
Kas ta Mer Margaret Zan? pasidomjo Lius, pirtu besdama pavard.
Tai ms teisuol Mol, paaikino Pen.

Mols tikrasis vardas buvo Mer Margaret?


Nenuostabu, kad ji ukniso vis pasaul, pareik Lius. I kur gavai?
Itraukiau t lap i vienos t di, kurias andien atne panel Sofija, atsak draug. Tai
rayta panels Sofijos ranka.
Lius pakl akis Pen.
K tai galt reikti? Kam visi tie raai? Maniau, kad kiekvieno mokinio atvykimo data atskirai
raoma jo byl.
Taip ir yra. A irgi nieko nesuprantu, nusistebjo Pen. Jeigu tu ir atsidrei ia tuo paiu
metu, kaip ir kiti, manau, dar nereikia, kad esi kakaip su jais susijusi.
Maiau susijusi negaliau bti, pareik Lius sivaizduodama, kad apsimetl Gab vis
gyvenim spoksojo jai veid.
Pen pasikas smakr.
Kai Ariana, Mol ir Danielis ia atvyko, jie visi jau painojo vienas kit, svarst Pen.
Manau, jie atvyko i tos paios Los Andelo laikinosios prieglaudos.
Kakur slypjo raktas Danielio gyvenimo istorij. Juk jis turjo ir kitokios patirties, ne tik
gyvenim laikinojoje prieglaudoje Kalifornijoje. Prisiminusi Danielio reakcij maskuojam baim,
kad mergina gali pasidomti jo praeitimi, Lius paman, kad viskas, k juodvi su Pene dar, yra
beprasmika ir nesubrendlika.
Tai k visa tai reikia? netiktai suirzusi paklaus Lius.
Net nenumanau, kam panel Sofija kaupia vis i informacij. Beje, ji mokykloje pradjo dirbti
t pai dien, kai atvyko Ariana, Danielis ir Mol... ibr Pen. Kas ino? Galbt tai visai
nieko nereikia. Apie Daniel archyvuose mediagos labai maai, bet manau, turiu tau parodyti, k
dar ten aptikau. tai ten yra antrasis eksponatas.
Mergina parod antr ratel, kur draug tebegniau saujoje.
Lius atsiduso. irdies gilumoje ji troko nutraukti paiekas ir nejausti to sutrikimo, kuris uvaldo
vos tik ivydus Daniel. Vis dlto jos gimtas verlumas skatino iekoti bd geriau j painti...
Keista, taiau viskas atrod gerokai paprasiau, kai vaikino nebuvo greta tada Lius nesijaut tokia
sutrikusi.
Ji pavelg antrj ratel. Tai buvo senos bibliotekos katalogo kortels kopija.
Grigori, D, Stebtojai: Vidurami
Europos mitas. Seraphim Press, Roma, 1755.
Katalog. Nr. R999.318 GRI

Panau, kad kakoks Danielio protvis buvo isimokslins mogus, pakomentavo Pen,
irdama lap pro Liuss pet.
tai k jis turjo omenyje, atsidusdama pratar Lius. Tada pairjo draug ir paaikino:

Danielis usimin, kad religijos studijos kakaip susijusios su jo eima. Tikriausiai jis t ir norjo
pasakyti.
Maniau, kad jis nalaitis... nusistebjo Pen.
Tik neklausk, Lius sumojavo rankomis. Jis labai jautriai reaguoja tokias kalbas. O kas yra
stebtojai?
Yra tik vienas kelias isiaikinti, nusprend Pen, bet paskui gali tekti gailtis. Pagal
pavadinim galima numanyti, kad tai nuobodiausia vis laik knyga. Vis dlto, pridr ji,
valydamasi krumplius ortus, a leidau sau patikrinti katalogus. Knyga turt bti kakurioje
krvoje. Padkoti galsi vliau.
Tu nuostabi, nusiypsojo Lius, nekantraudama lkti bibliotek. Jeigu kas nors i Danielio
gimins para knyg, ji negalt bti nuobodi bent jau Liusei. Tada mergina vilgteljo dar vien
daikt, kur tebelaik rankoje aksomin papuoal dut, kuri teik Kemas.
Kaip manai, k tai reikia? paklaus ji Pens, kai abi merginos pradjo kopti mozaikiniais
kokliais ipuotais laiptais, vedaniais bibliotek.
Draug gteljo.
Gyvatms tu jauti...
Neapykant, pasilyktjim ir siaubing baim, ivardijo Lius.
Gal tai panau ... na, gerai, pasakysiu kart mane siaubingai igsdino kaktusas. Paskui net
negaldavau prie j prisiartinti. Nesijuok. Ar kada nors esi susibadiusi kaktusu? Dygliai daugyb
dien lieka tavo odoje. Po to nutikimo ttis man per gimtadien padovanojo vienuolika kaktus. I
pradi norjau sviesti tuos augalus tiesiai j, taiau paskui prie j pripratau. Lioviausi nirti kaskart
prie j prisiartinusi. Gal gale tai tikrai padjo.
Tai tu galvoji, nusistebjo Lius, kad Kemo dovana tikrai miela?
A taip manau, nusprend Pen. Bet jeigu biau inojusi, kad jis taip aistringai tavs trokta,
tikrai nebiau patikjusi jam mudviej asmenini laikeli. Labai atsipraau.
Jis mans netrokta, mgino prietarauti Lius, iupindama dutje gulini auksin
grandinl ir sivaizduodama, kaip papuoalas atrodys ant jos odos. Ji nepasakojo Penei apie
jdviej su Kemu ikyl, nes... ties sakant, ji ir pati neinojo kodl. I ties norjo ikylauti su
Danieliu ir netgi gerai nesuprato, kur i i dviej vaikin pasirinko arba, tiksliau, norjo pasirinkti.
Cha, nusijuok Pen. Tai reikia, kad jis tau patinka! Apgaudinji Daniel. Nespju
susiorientuoti, kaip tu keiti vaikinus.
N su vienu i jdviej nevyksta nieko rimta, kvailokai suvebleno Lius. Ar manai, kad
Kemas perskait ratelius?
Jeigu perskait ir vis tiek padovanojo tau pakabuk, pareik Pen, tai reikia, kad jis tikrai
tave simyljs.
Merginos jo bibliotek, joms u nugar usitrenk milinikos dvivrs durys. Trinkteljimas

nuaidjo per vis patalp. Panel Sofija pakl akis nuo popieri snies, sukrautos ant lempos
viesos apgaubto raomojo stalo.
O, sveikos, merginos, pasisveikino mokytoja ir taip nuoirdiai nusiypsojo, jog, prisiminus
praleistas religijos pamokas, Lius m grauti sin. Tikiuosi, jums patiko trumpa apvalgin
paskaita? mokytoja beveik dainavo.
Taip, labai, linkteljo Lius, nors paskaita jai tikrai neatrod trumpa. Atjome ia, nes
norime dar kai k pasikartoti prie egzamin.
Tai tiesa, antrino Pen. Js mus sudominote.
Kaip nuostabu! panel Sofija niko narinti popierius. Kakur turjau papildomos literatros
sra. Mielai padarysiu jums kopijas.
aunu, sumelavo Lius ir nepastebimai stumteljo draug link knyg krv. Jeigu mums jo
prireiks, btinai pasakysime!
U panels Sofijos stalo, bibliotekos gilumoje, buvo visikai tylu. Eidamos nuo vienos lentynos
prie kitos, merginos akimis sek katalog numerius, kol gal gale surado religins literatros skyri.
Energij taupanios lempos su judesio jutikliais turjo siiebti engus kiekvien prajim tarp
lentyn, taiau usideg tik pus j. Lius pajuto, kad Pen tebelaiko j u rankos, o paskui suvok,
kad nenori jos paleisti.
Merginos pasuko ten, kur paprastai bna daugiausia mokini dabar ten viet vos viena stalin
lempa. Tikriausiai visi kiti ilk Gabs vakarl. Visi, iskyrus Tod. Usikls kojas ant prieais
j stovinios kds, vaikinas skait kavos stalelio dydio pasaulio atlas. Kai merginos jo pro al,
Todas pakl galv ir pavelg jas jo veido iraika bylojo apie vienatv ir sutrikdyto mogaus
susierzinim.
Judvi pasirodte labai vlai, abejingu balsu pareik jis.
Tu irgi, atkirto Pen ir iraikingai parod lieuv.
Kai merginos nutolo ir jas nuo Todo skyr kelios lentynos su knygomis, Lius kilsteljo antak ir
paklaus:
Kas tai buvo?
Kas negerai? pykteljo Pen. Jis su manimi flirtuoja. Sukryiavusi rankas ant krtins,
mergina nuo kaktos nupt rud plauk sruog. Bent jau taip atrodo.
Ar tu ketvirtok? paerzino Lius.
Pen smiliumi taip stipriai smeig Liusei on, kad i bt paokusi or, jeigu tuo metu nebt
kikenusi.
Ar pasti kit mog, kuris su tavimi knaisiotsi po Danielio Grigorio eimos istorij?
pasipiktino Pen. Manau, kad ne. Lieku tik a.
Gal gale juodvi prijo tamsiausi bibliotekos kamp, kur vienoje alavo spalvos lentynoje stovjo
irikiuotos 999 knygos. Pen pasilenk ir pirtais perbrauk j nugarles. Lius pradjo virpti, tarsi

kakas bt vediojs pirtu jai per sprand. Pasukusi galv ji ivydo pilk dmel. Ne juod, kokie
paprastai bdavo eliai, bet daug viesesn, blankesn, bet vis tiek nepageidautin.
Ipltusi akis, mergina stebjo, kaip elis itso, pavirto ilga spirale susisukusia juosta ir pakibo
tiesiai vir Pens galvos. Tada pradjo ltai tarsi adat veriamas silas leistis emyn. Lius bijojo
pagalvoti, kas nutikt, jeigu jis paliest draug. Andien sporto salje elis pirm kart paliet j.
Lius tebesijaut tarsi iniekinta ir apdrabstyta purvu. Be to, ji neinojo, k dar jie galjo padaryti.
Uvaldyta nerimo, mergina ltai ities drebani rank tarsi beisbolo lazd. Tada giliai kvp ir
strykteljo pirmyn. Pajutusi alt prisilietim, ji greitai nustm el, bet kartu ir tekteljo draugei
per virugalv.
Sukrsta Pen usideng ranka galv ir atsigr Lius.
Ar tau kakas negerai?
Atsistojusi greta draugs, Lius paglost jos plaukus.
A labai atsipraau. ia buvo... Man pasirod, kad maiau bit... nutpusi tau ant galvos.
Supanikavau. Nenorjau tavs ugauti.
Mergina jaut, kaip netikinamai skamba jos melas, ir lauk, kada Pen ivadins j beprote. K
bit galt veikti bibliotekoje? Lius paman, kad Pen ieis.
Netiktai apvalus Pens veidas suvelnjo. Sumusi Liuss deln abiem rankomis, draug j
spusteljo.
A irgi bijau bii, prisipaino. A labai alergika. Tikriausiai igelbjai man gyvyb.
Tai turjo bti didiulio suartjimo akimirka, taiau Lius jautsi pernelyg isekusi po susidrimo
su eliu, kad galt k nors pajusti. Labiausiai u visk ji norjo istumti elius i savo mini,
nuvyti juos neugaudama draugs.
viesiai pilkas elis jai sukl labai stiprias emocijas. Niekada nebuvo malonu matyti vienodas
tamsias dmes, taiau pastaruoju metu pasirod naujieji pavidalai dar labiau drumst ramyb. Ar tai
reik, kad j ima persekioti vis vairesni ri eliai? O gal ji imoko geriau juos atskirti? K
parod ta keista akimirka panels Sofijos pamokoje, kai pavyko nustumti el ir neleisti jam
sibrauti kien? Lius tai padar net nesusimstydama, nesitikdama, kad du jos pirtai gali
pasiprieinti eliui, taiau jai pavyko. Mergina apvelg lentynas bent jau kuriam laikui jie
atbaidyti.
Lius pamgino prisiminti, ar kada nors anksiau jai teko bendrauti su eliais. inoma, jeigu jos
grumtynes su pavidalu, kybojusiu vir Pens galvos, galima pavadinti bendravimu. Ji puikiai suvok,
kad odis bendravimas iuo atveju gali bti tik eufemizmas. Pagalvojus, kad nuo iol ji pradjo
kautis su eliais, vis kn uliejo alio ir silpnumo banga.
Labai keista, tupdama prabilo Pen, knyga turt bti ia tarp Angel inyno ir to
siaubingo Bilio Grehemo veikalo Ugnis ir siera. Ji pavelg Lius. Bet ji dingo.
Pamaniau, kad tu sakei...

Taip ir buvo, nutrauk Pen. iandien popiet kompiuteryje radau ra, kad knyga turi bti
iose lentynose, bet dabar, tokiu vlyvu metu, mudvi negalime eiti dar kart patikrinti.
Nueik ir paklausk Todo, pasil Lius. Gal jis pasim t knyg, kad pridengt Playboy
urnalus.
Nebk bjauri, sunypt Pen ir smarkiai uvo draugei per laun.
Lius pasiaip tik nordama nuslpti savo gil nusivylim. Ji jautsi visikai sugniudyta.
Kaskart, kai pamgindavo k nors suinoti apie Daniel, ji atsitrenkdavo sien. Ji n nenutuok, k
galt surasti tos kakokio proproprotvio paraytos knygos puslapiuose. Vis dlto tas veikalas
atskleist bent kak apie Daniel, o tai bt geriau negu nieko.
Pasilik ia, liep Pen. Einu paklausti panels Sofijos, ar iandien kas nors j pam.
Lius stebjo, kaip draug pavargusiu ingsniu ilgu prajimu tarp lentyn nutrepsjo atgal prie
pagrindinio stalo. Kai Pen, prisiartinusi prie tos vietos, kur sdjo Todas, staiga paspartino ingsn,
Lius nusijuok. Likusi viena toliausiame bibliotekos kampe, ji pirtais paliet kelias kitas knygas,
stovjusias lentynose. Mintyse perkrat visus Kardo ir kryiaus mokinius, taiau nerado n vieno,
kuris galt susidomti senu religinio turinio leidiniu. Galbt panel Sofija juo naudojosi, kai ruosi
apvalginei paskaitai. Lius svarst, kaip turjo jaustis Danielis sddamas paskaitoje ir
klausydamasis bibliotekininks pasakojimo apie dalykus, kuriuos vaikystje tikriausiai buvo prasta
aptarinti prie piet stalo. Ji troko suinoti, kokia buvo jo vaikyst. Kas nutiko jo eimai? Ar
nalaii prieglaudoje buvo aukljamas religingai? O gal jo vaikyst buvo panai Liuss, kai su
religinga pagarba buvo siekiama tik ger paymi ir akademini apdovanojim? Merginai knietjo
isiaikinti, ar Danielis ivis kada nors perskait savo protvio parayt knyg, k apie tai galvojo ir
ar pats norjo kada nors parayti kak panaaus. Jai rpjo, k vaikinas dabar veikia Gabs
vakarlyje, kada jo gimimo diena, kokio dydio jo batai. O labiausiai knietjo suinoti, ar jis bent
sekund pagalvojo apie j.
Lius papurt galv. itas mini traukinys j ve tiesiai Nelaimi Miest, o ji norjo ilipti.
Pamusi i lentynos pirm pasitaikiusi knyg, itin nepatraukl drobe aptraukt Angel inyn, Lius
nusprend prasiblakyti ir paskaityti, kol sugr Pen.
Vos pradjus skaityti apie puolus angel Abadon, kuris gailjosi susidjs su tonu ir nuolat
aimanavo dl savo pratingo sprendimo, kokia nuobodyb vir merginos galvos nuaidjo
kaukimas. Paklusi akis, Lius pamat mirksini raudon priegaisrins signalizacijos lemput.
Dmesio, dmesio, per garsiakalbius nuaidjo bejausmis roboto balsas, jungta priegaisrin
signalizacija. Skubiai evakuokits i pastato.
Lius padjo knyg atgal lentyn ir atsistojo. Tokie dalykai Doveryje kartodavosi gana danai.
Gal gale net mokytojai nustojo kreipti dmes kas mnes besikartojanias evakuacijos pratybas,
todl priegaisrins apsaugos departamento atstovai, nordami priversti mones reaguoti, patys m
junginti signalizacij. Lius paman, kad Kardo ir kryiaus mokyklos administracija irgi griebsi

panaios gudrybs. Vis dlto ji patrauk ijimo link ir labai nustebo, kad netrukus pradjo iaudti ir
kosti. Bibliotekoje tikrai sklido dmai.
Pene?! paauk ji, bet ausis pasiek tik nuo sien atsimus aidas. Mergina suprato, kad jos
auksm nustelb riantis sirenos kauksmas.
Aitrus dm kvapas staiga sugrino t nakt, kai liepsnos uklupo juodu su Trevoru. Lius
akimirksniu atgaivino visus vaizdus ir garsus visk, k buvo palaidojusi toliausiuose atminties
ukaboriuose ir vylsi umirusi visiems laikams. Iki ios dienos.
Prisimin pritrenkianiai didelius Trevoro aki baltymus, laiomus oranini liepsn, ugnies
lieuvlius, atskirai kylanius nuo kiekvieno jo pirto. ai nenutylant klyksm, kuris tarsi sirena
aidjo jos galvoje dar ilgai po to, kai Trevoras nutilo amiams. Vis laik, kol Trevoras deg, ji
stebjo, negaldama atplti aki, tarsi sustingusi deginaniame kartyje. Lius nepajg net
krustelti. Nesugebjo padaryti nieko, kad jam padt. Taip Trevoras mir.
Pajutusi, kaip kakieno ranka sugrieb u rieo, mergina atsigr, tikdamasi ivysti Pen. Tai
buvo Todas. Jo aki baltymai buvo isiplt. Vaikinas irgi kosjo.
Turime dingti i ia, pasak jis, tankiai kvpuodamas. Manau, ten yra galinis ijimas.
O kaip Pen ir panel Sofija? paklaus Lius. Jai buvo silpna, svaigo galva. Mergina pasitryn
akis. Jos buvo ten.
Pro tarp tarp lentyn parodiusi ten, kur buvo pagrindins bibliotekos durys, Lius pamat, kad
toje pusje ritosi daug tirtesni dm kamuoliai.
Sekund padvejojs, Todas linkteljo.
Gerai, nepaleisdamas merginos rieo, sutiko jis. Tada abu pasilenk ir greitai pasileido prie
pagrindini bibliotekos dur. Pamat, kad vienas prajimas tarp lentyn prisipilds itin tirt dm,
juodu pasuko dein ir atsidr prie sienos, apstatytos knyg lentynomis. Dabar n vienas neinojo,
kur eiti. Jaunuoliai liovsi iopioti. Dmai, prie kelias sekundes plaikstsi vir galv, dabar
nusileido iki pei.
Net atsitp jie nesiliov kosioti. Nebuvo matyti nieko, kas djosi u keli pd. Staiga praradusi
orientacij ir neinodama, i kurios puss juodu atjo, Lius, nepaleisdama Todo rankos, m suktis
ratu. Itiesusi rank, ji uiuop kaitus metalin lentynos krat. Mergina negaljo irti ant knyg
nugarli parayt raidi. Ar jie buvo D skyriuje ar O?
Neliko n vieno orientyro, galinio nuvesti pas Pen ir panel Sofij, taip pat nieko, kas galt
padti surasti ijim. Lius pajuto kylani panik nuo jos darsi dar sunkiau kvpuoti.
Jos tikriausiai jau ijo pro pagrindines duris, menkai tikdamas savo odiais, suuko Todas.
Turim sukti atgal!
Lius prikando lp. Jeigu Penei kas nors atsitiko...
Mergina vos galjo irti Tod, kuris stovjo tiesiai prieais j. Jis buvo teisus, taiau kokiu
keliu grti? Lius tyldama linkteljo ir pajuto, kaip vaikinas trukteljo u rank.

Lius ilgai tipeno neinodama, kur juodu bga. Vis dlto jiems judant tolyn, dmai ltai ltai kilo
vir. Staiga prie akis raudonai suvito avarinio ijimo enklas. Kai Todas gal gale nutvr dur
ranken ir paspaud, Lius i palengvjimo giliai atsiduso.
Juodu atsidr koridoriuje, kur Lius anksiau niekada nebuvo uklydusi. Todas uvr paskui
save duris. Abu kvp ir pajuto, kaip plauiai prisipildo varaus oro, kuris taip maloniai kvepjo,
kad Lius panoro suleisti j dantis, igerti vis galon arba isimaudyti toje gaivoje. Ikosj dmus,
abu jaunuoliai prapliupo kvatoti. Juokas nebuvo visikai natralus tikro palengvjimo n vienas
nepajuto. Jie kikeno, kol Lius pradjo aaroti. Net tada, kai abu nustojo verkti ir kosti, aaros toliau
ritosi i aki.
Kaip ji galjo kvpuoti gaiviu oru net neinodama, kas nutiko Penei? Jeigu Penei nepavyko
pasprukti ir ji dabar guli susmukusi kur nors bibliotekoje, tai reikia, kad Lius neigelbjo dar vieno
svarbaus mogaus. Tik kart viskas bus dar blogiau.
Pasitrynusi akis mergina pamat, kaip pro ply dur apaioje isirang dm kamuolys. Juodu dar
nepasiek saugios vietos. Koridoriaus gale buvo dar vienerios durys. Pro j stikl Lius velg
nakties tamsoje sibuojanias medio akas. Mergina ikvp. Po keli minui juodu bus lauke toli
nuo smaugiani dm.
Judam, paragino Lius Tod. is susiriets sunkiai kvpavo. Turime eiti toliau.
Vaikinas isities, Lius mat, kad jis tikrai nusilps. Veidas buvo irauds, akys paklaikusios ir
vilganios. Merginai beveik teko nustumti j iki dur.
Ji buvo taip susitelkusi vienintel tiksl kuo greiiau ieiti, kad ne i karto atkreip dmes
besiartinant smark narjim, kuris ugo net siren kauksm.
Lius pakl akis eli skur. Vieni j atrod pilki, kiti tamsesni ir netgi juodi kaip smala.
Mergina vir galvos turjo matyti lubas, taiau eliai isitemp u j rib. Jie virto keistu, vos
matomu dangumi. Iki iol buv atskirai vienas nuo kito, dabar eliai m jungtis tarpusavyje.
Tarp kit Lius pastebjo ir viesiai pilk persekiotoj, kur buvo maiusi kiek anksiau. Dabar jis
nebuvo spirals formos, o labiau primin degtuko liepsn. elis spavosi koridoriuje vir jaunuoli
galv. Ar tikrai ji nustm t beform tamsi dm, kai i taiksi paliesti Pens galv? Prisiminus
vyk, Liusei m nieti delnus, o koj pirtai nevalingai susiriet.
Todas pradjo trankytis tai vien, tai kit koridoriaus sien atrod, kad jos artja ir taikosi
jaunuolius suspausti. Lius suprato, kad jie neartja prie dur. Ji apiuopomis surado Todo rank,
taiau prakaituoti delnai nuolat islysdavo. Mergina tvirtai pirtais apglb Todo rie. Iblyks
kaip vaiduoklis vaikinas lenksi prie ems ir beveik visai susiriets mgino eiti. I jo lp atsklido
igsdinta aimana.
Ar jis isigando, nes dmai jau baig upildyti koridori?
O gal jis irgi jaut eli buvim?
To negaljo bti.

Todo veidas atrod pavargs ir persigands. Be to, virum galvos skland eliai.
Liuse? paauk drebaniu balsu.
Tiesiai prieais juos idygo dar vienas eli brys. Ant sien isiplt didiul tamsi paklod, ir
Lius negaljo irti dur. Mergina pavelg Tod ar gali bti, kad ir jis mato elius?
Bkim! klykteljo mergina.
Ar Todas galjo bgti? Jo veidas buvo pelen pilkumo, o vokai nusileid. Jis jau buvo pakeliui
pralaimjim, bet staiga Lius pajuto, kad vaikinas j nea.
Arba kakas ne juos abu.
Kas, po velni?.. suriko Todas.
Akimirk j kojos beveik nesiek grind. Atrod, kad Lius ritasi vandenyno banga, pakyla ant jos
keteros, o knas tuo metu prisipildo oro. Mergina neinojo, kuri pus j nea. Ji net neirjo
dur, mat tik aplink netvarkingai sklandanius raalo juodumo elius. Jie plaikstsi aplink, taiau
jos neliet. Tikriausiai mergina turjo isigsti, taiau neisigando. Ji jaut, kad kakas saugo nuo
eli, kad j dengia kakoks tankus, taiau neuiuopiamas skydas. Kakas keistai pastamas.
Kakas tvirtas, taiau kartu ir velnus. Kakas...
Juodu su Todu beveik per greitai atsidr prie dur. Liuss kojos vl pasiek grindis, ir jaunuoliai
prasispraud pro avarin ijim.
Tada Lius pradjo vemti, kosti, iaudti, iopioti ir springti.
Kakur aidjo antroji sirena, taiau jos garsas atsklido i toliau.
Vjelis padvelk sprand. Juodu buvo lauke! Jaunuoliai stovjo ant nedidels atbrailos. Keli
laipteliai leidosi ant ems. Liuss smon buvo pritemusi galvoje skland dmai. Merginai
pasirod, kad kakur netoliese girdi balsus.
Nordama suvokti, kas k tik nutiko, ji atsigr atgal. Kaip juodviem su Todu pavyko prasibrauti
pro pat tamsiausi, tiriausi ir nepermatom el? Kas juos igelbjo? Lius jaut, kad
gelbtojas jau buvo dings.
Ji beveik troko grti atgal ir j surasti.
Deja, koridoriuje tvyrojo tamsa, o merginos akys vis dar aarojo nuo dm, todl ji negaljo
irti besisukani eli pavidal. Galbt jie atsitrauk.
Staiga Lius pamat nelyg viesos ruo kakok daikt, kuris atrod kaip medio kamienas su
akomis arba liemuo su ilgomis plaiomis galnmis. Vir to daikto kybojo pulsuojanti violetins
viesos kolona. Kvaila, taiau is reginys privert pagalvoti apie... Daniel. Jai vaidenosi. Mergina
giliai kvp ir sumirksjo, nordama nuo aki nusiluostyti dmais persisunkusias aaras. viesa
neinyko. Dar daugiau ji kak kalbjo ir ramino. Atrod, kad kariausiame fronto take kakas
dainuoja lopin.
Lius nepamat besiartinanio elio.
Jis sir jaunuolius, iskyr j delnus ir isvied Lius or.

Mergina nukrito ant krvos paioje laipt papdje. I jos lp isprdo kanios kupina dejon.
Kelias minutes jos galvoje aidjo gaudesys. Iki iol Liusei neteko pajusti tokio atraus deginanio
skausmo. Ji sustgo, atsigrusi nakties dang, viesos ruo ir vir galvos plevenant el.
Visko buvo per daug Lius pasidav ir umerk akis.

Vienuoliktas skyrius
STAIGUS PABUDIMAS

Isigandai? paklaus Danielis. Jis velg pakreips galv, o velnus brizas tar viesius plaukus.
Danielis laik j apglbs per juosmen, jo rankos buvo velnios ir lengvos tarsi ilko juosta. Liuss
pirtai buvo sunerti ant nuogo vaikino kaklo.
Ar ji bijojo? inoma, ne. Juk buvo su Danieliu. Gal gale atsidr jo glbyje. Nedav ramybs tik
vienas klausimas: ar ji turjo kako isigsti? Lius tiksliai neinojo. Ji netgi nenutuok, kur atsidr.
Mergina kakur netoliese uuod liet, taiau juodu su Danieliu liko sausi. Lius jaut, kaip iurnas
liet ilgos baltos suknios audinys. Diena baigsi, horizont apviet paskutiniai gstanios sauls
spinduliai. Buvo neapsakomai gaila praleisto saullydio atrod, kad Lius padaryt bet k, kad j
sugrint. I kakur inojo, kad ie paskutiniai spinduliai yra neapsakomai vertingi, kaip paskutiniai
medaus laai, usilik puodynje.
Ar pasiliksi su manimi? paklaus mergina. Jos balsas nuskambjo kaip silpnas nabdesys,
kur staiga uslopino emas griaustinio riaumojimas. Jaunuolius pasiek stiprus vjo gsis. Vjas
umet Liuss plaukus ant aki. Danielis dar stipriau j apglb dabar Lius galjo justi jo
kvpavim, uuosti jo od, prigludusi prie jos kno.
Aminai, sunabdjo Danielis. Saldaus jo balso iluma uliejo Liuss siel.
Kairje vaikino kaktos pusje irykjo nedidelis brimas, taiau kai Danielis delnais sum
Liuss skruostus ir prisitrauk jos veid prie savojo, mergina tutuojau visk pamiro. Ji atlo galv
ir pajuto, kaip nuo laukimo atsipalaidavo visas knas.
Gal gale Danielio lpos taip nekantriai ir paskubomis paliet jos lpas, jog Liusei ugniau
kvap. Jis buiavo j taip, tarsi Lius bt jo nuosavyb seniai prarasta jo paties dalis, kuri gal
gale pavyko susigrinti.
Tada pradjo lyti. Laai permerk jaunuoli plaukus, per veidus ritosi burnas. Lietus buvo iltas
ir svaiginantis kaip buiniai.
Nordama prisitraukti Daniel ariau, Lius apglb jo nugar, jos rankos paliet kak
nepaprastai velnaus. Mgindama surasti to nepastamo daikto ribas, ji i pradi perbrauk viena
ranka, paskui kita, o tada sispoksojo spinduliuojant vaikino veid.
Danieliui u nugaros kakas skleidsi.
Sparnai. Blizgantys ir mirguliuojantys visomis vaivorykts spalvomis, spinddami lietuje, jie

plasnojo labai lengvai. Lius prisimin, kad anksiau kakur jau teko juos matyti. Arba kak
panaaus.
Danieli, aikteljo mergina. Sparnai uvald jos regjim ir prot. Atrod, kad jie iba milijonu
spalv, o nuo tokio raibuliavimo pradeda skaudti galv. Lius pamgino irti kur nors kitur, bet
visur aplink Daniel buvo matyti tik begalinis besileidianios sauls nudayto dangaus margumas.
Tada Lius pavelg emyn ir pamat dar vien vaizd.
em.
Apaioje, u tkstani pd.

Atsimerkusi Lius pamat per ryki vies. Jos oda buvo lapia, o pakau vr stiprus skausmas.
Dangus buvo pranyks. Danielis taip pat.
Dar vienas sapnas.
Taiau is, skirtingai nuo ankstesni, merginos sieloje paliko nepakeliam trokim.
Ji buvo patalpoje baltomis sienomis. Guljo ligonins lovoje. Kairje kybojo plona tarsi popierius
uuolaida, slepianti likusi palatos dal ir kak, kas bruzdjo kitoje pusje.
Atsargiai palietusi veln odos plotel sprando apaioje, Lius sudejavo. Tada pamgino
susiorientuoti aplinkoje. Mergina neinojo, kur ji yra, taiau nuojauta kudjo, kad jau nebe Kardo ir
kryiaus mokykloje. Paiupinjusi drabuio skvernus, Lius suprato, kad ilga balta suknia buvo ne
kas kita kaip apsmukusi ligonins piama. Ji tebejaut, kaip po truputl nuostabus sapnas tolsta i
atminties nyksta viskas, iskyrus sparnus. Jie atrod tokie tikri. Tokie velns paliesti ir tokie
grakts. Staiga susuko vidurius. Suvokdama, kad delnai tututliai, Lius sugniau kumius. Paskui
vl ities pirtus.
Staiga kakas sugrieb ir suspaud dein rank. Greitai pasukusi galv, Lius sumirksjo.
Manydama, kad yra viena, mergina klydo. sitaisiusi ant nublukusios mlynos sukamosios kds,
kurios spalva erzinaniai pabr jos aki spalv, krato, sdjo Gab. Lius norjo atsitraukti, bent
jau tikjosi, kad nors, taiau Gab nusiypsojo tokia ilta ypsena, kad mergina tuojau pat pasijuto
saugesn ir apsidiaug, jog neliko viena.
Ar viskas buvo sapnas? sumurmjo Lius.
Gab nusijuok. Ant gretimo stalelio stovjo indelis su kremu, skirtu apynagi odelms. Gab
sum Lius u rankos ir pradjo tepti jos pirt galus balta citrin kvapo mase.
Viskas, patikino ji, masauodama Liuss pirtus. Bet sapnus nereikia kreipti dmesio. Kai
man atrodo, kad pasaulis veriasi auktyn kojomis, niekas nepadeda geriau u manikir.
Lius pavelg emyn. Ji niekada neskyr daug dmesio nag puoseljimui, taiau Gabs odiai
primin mam, kuri kaskart, kai Liusei pasitaikydavo sunki diena, silydavo apsilankyti pas
manikirinink. Kai Gabs rankos i lto tvark jos nagus, Lius pagalvojo, kad be reikalo nesim

ios priemons daugyb met.


Kur mes esame? paklaus ji.
Lulvaterio ligoninje.
Pirmas ivykimas i mokyklos teritorijos, o ji guli ligoninje, nuo kurios iki tv nam tra penkios
minuts kelio. Paskutin kart Lius ia lanksi, kai nukrito nuo dviraio ir teko trimis silmis susiti
alkns aizd. Tada ttis nesitrauk n per ingsn. Dabar jo nebuvo matyti.
Kiek laiko a ia? kamantinjo mergina.
Pairjusi balt sienin laikrod, Gab atsak:
Tave, prisikvpavusi dm ir netekusi smons, jie rado vakar vakare apie vienuolikt. Kai
peraukljimo mokyklos mokin randa be smons, visada kvieiama greitoji medicinos pagalba. Tik
nesinervink, Rend sak, kad tave greitai i ia ileis. Kai tik tavo tvai duos sutikim...
Mano tvai ia? vos nepaoko Lius.
Taip, jie yra susirpin savo dukrels sveikata net iki tavo mamyts chemikai sugarbanot ir
suskilinjusi plauk galiuk. Jie koridoriuje, pasinr dokument pildym. Paadjau jiems tave
priirti.
Sudejavusi Lius sikniaub pagalv. Vl suskaudo pakau.
Jeigu nenori j pamatyti... pradjo Gab.
Lius dejavo ne dl tv. Ji visa irdimi troko juos pamatyti, taiau staiga prisimin bibliotek,
gaisr ir naujos ries elius, kurie kaskart susirinkdavo vis gausesniu briu ir darsi vis baisesni.
Anksiau jie buvo tamss ir bjaurs. eli pasirodymas visada sunervindavo, nes atrod, kad jiems
i Liuss kako reikia. O paskui i kakur atsirado j ilaisvinanti ir or pakelianti jga.
K reikia itas vilgsnis? sunerimo Gab. Paklusi galv, ji ranka mojavo Liusei prieais
veid. Apie k galvoji?
Lius neinojo, kodl Gab staiga pradjo su ja taip maloniai elgtis. Nepanau, kad tokia mergiot
netiktai tapt savanore slaugytojos padjja, be to, aplinkui nebuvo n vieno vaikino, kurio dmes
stengtsi ukariauti. Buvo akivaizdu, kad Gab netgi nemgo Liuss. Ji negaljo ia paprasiausiai
ateiti pati, tiesa?
Lius neinojo ne tik malonaus Gabs elgesio prieasties, bet ir nenutuok, kas jai galjo nutikti
prajus vakar. Bjauri, odiais neapsakom btybi susibrimas koridoriuje. Keistas jausmas, kad
kakas j ine i tamsos. Keista, dmes traukianti vies skleidianti figra.
Kur Todas? paklaus Lius, prisiminusi paklaikusias vaikino akis. Jo ranka isprdo i jos
gniaut, tada Lius pradjo skristi ir...
Popierin uuolaida staiga prasiskleid, prie Liuss lovos atsirado Ariana. Ji buvo su rieduiais ir
vilkjo raudonai balta ligonins savanors uniforma. Trumpi juodi plaukai buvo sukelti ant
virugalvio ir suriti daugyb mazgeli. Draug riedjo neina padklu, ant kurio puikavosi trys
kokoso rieutai, o juos buvo kiti neono spalvos iaudeliai su dekoratyviniais lietsargiukais.

Igersime neatskiest, pareik ji emu gerkliniu balsu. Supili alij citrin sultis kokoso
rieut ir visk igeri. K, itso veidai? Ar a pertraukiau kak svarbaus?
Ariana atriedjo prie Liuss kojgalio ir sustojusi atkio kokoso rieut su rausvu popieriniu
lietsargiuku. Gab paoko ir pirmoji sugrieb rieut. Tada tariai pauost jo turin.
Ariana, ji k tik patyr traum, pradjo bartis mergina. Beje, noriu tave informuoti, kad
pertraukei mudviej pokalb apie Tod.
Ariana kresteljo peius.
Btent dl to jai reikia ko nors, kas grint jgas, ginijosi ji, savininkikai atkiusi padkl ir
laikydama tol, kol Gab smeig j gluminant vilgsn.
Gerai, nusileido Ariana, nusigrdama nuo Gabs, duosiu jai tavojo grisusio seno grimo,
tai pasakiusi, atkio rieut su mlynu lietsargiuku.
Lius tebejaut potraumin svaigul. I kur jos visk gavo? Kokoso rieut, popierini iaudeli su
lietsargiukais? Merginai atrod, kad ji umigo peraukljimo mokykloje, o atsibudo Medicinos
klube.
I kur visa tai gavote? paklaus ji. inoma, labai dkoju, bet...
Kai prireikia, mes paimame i atsarg, paaikino Ariana. Rolandas padjo.
Visa trijul kelias minutes tyliai sdjo siurbiodamos altus saldius grimus. Netrukus Lius
nebegaljo nuryti daugiau n gurknio.
Taigi grkime prie Todo... nutrauk ji tyl.
Todas... pradjo Gab ir atsikrenkt, nutiko taip, kad jis... prisikvpavo gerokai daugiau
dm negu tu, mieloji...
Tai netiesa, pertrauk Ariana, jis nusilau sprand.
Lius aikteljo, o Gab trenk Arianai su popieriniu lietsargiuku.
Kas negerai? pykteljo Ariana. Lius gali tai itverti. Kam slpti ties, jeigu ji vis tiek bet
kada gali atsitiktinai j suinoti?
Galutins ivados dar nepadarytos, atr Gab, pabrdama kiekvien od.
Lius ten buvo, ji tikriausiai mat... gteljo peiais Ariana.
Nemaiau, kas jam nutiko, siterp Lius. I pradi buvome kartu, bet paskui mus kakas
atpl vien nuo kito. Jauiau, kad nutiko kakas baisaus, bet neinojau... nabdjo ji. Taigi
jis...
Ikeliavo i io pasaulio, velniu balsu ubaig Gab.
Lius usimerk. Jos kn sukaust altis, taiau tai nutiko ne nuo ledinio grimo. Ji prisimin, kaip
Todas tarsi neteks proto dausi sienas, kaip, aplinkui riaumojant eliams, prakaituotas vaikino
delnas spaud jos rank. Prisimin t siaubing akimirk, kai juodu kakas atpl vien nuo kito, o
Liusei nepakako jg jo iekoti.
Todas irgi mat elius. Dabar Lius tuo neabejojo. Ir jis mir.

Po Trevoro mirties kiekvien savait j pasiekdavo neapykantos kupini laikai. Tvai stengsi
pirmieji patikrinti pat, kad Liusei netekt perskaityti visos tos bjaurasties, taiau moni pyktis vis
tiek rasdavo keli pas j. Kai kurie laikai buvo parayti ranka, kiti atspausdinti, o vienas netgi
sudliotas i raidi, ikirpt i laikraio puslapi. Tarsi ratelis, reikalaujantis ipirkos u kaitus.
mogud. Ragana. iauri pavadinim bt utek pripildyti ikarp album. To visai pakako, kad
tvai pasmerkt Lius ilgai kankynei ir vis vasar laikyt udaryt namuose.
Ji tikjosi, kad jau pakankamai nutolo nuo to komaro atvykusi Kardo ir kryiaus mokykl
atsikrat praeities, vis dmes sutelk mokymsi, susirado draug... o, Dieve. Mergina sunkiai
trauk oro.
O kaip Pen? aikteljo, kandiodama lp.
Jai viskas gerai, suskubo atsakyti Ariana. Dabar jos istorij ds pirmuosius puslapius.
Gaisro liudinink. Juodvi su panele Sofija ilindo i bibliotekos dvokdamos tarsi Ryt Dordijos
rkykla, taiau atrod visai neblogai.
Lius ltai ikvp. Bent truputlis ger naujien. Vis dlto jos knas drebjo po plonais tarsi
popierius ligonins uklotais. Tikriausiai dabar pas j vl prads plsti mons, kurie nedav
ramybs po Trevoro mirties. Ne tik tie, kurie ra pagieingus laikus. Gydytojas Sanfordas.
Pareignas, priirintis lygtinio paleidimo slyg vykdym. Policija.
Dabar, kaip ir an kart, i jos bus tikimasi isamaus pasakojimo. Bus reikalaujama prisiminti
kiekvien smulkmen. inoma, kaip ir an kart, Lius nepajgs to padaryti. Vien akimirk jis buvo
greta, juodu jo kartu, o po sekunds...
Liuse! neina rudu helio duj pripildytu balionu, palat siver Pen. Baliono forma buvo
kaip Band Aid prekinio enklo. Ant ono puikavosi mlynomis pasvirusiomis raidmis iraitytas
uraas: Ikik j.
Kas ia? nustebo Pen, kritikai nuvelgdama visas tris merginas. Piam vakarlis?
Ariana buvo nusiavusi rieduius ir siroptusi mayt lov greta Liuss. Priglaudusi galv Liusei
prie peties, mergina abiejose saujose laik po kokoso rieut su grimais. Gab bespalviu laku tep
Liuss rankos, neuimtos grimu, nagus.
Taip, sugageno Ariana. Prisijunk prie ms, Penelofe. Kaip tik ketinome aisti Ties ar
drs. Galsi pradti.
Gab, mgindama umaskuoti isprdus juok, apsimet, kad iaudo.
Pen sispend rankas ant klub. Lius jautsi dl jos iek tiek nesmagiai, be to, ji trupuiuk
isigando. Mergina atrod ne juokais nirusi.
Vakar vakare mir vienas js bendraklasis, aikiai tardama kiekvien od ir purtydama galv
prabilo mergina. Kaip judvi toki akimirk galite usiiminti tokiais niekais? Pen pauost or.
Ar tai alkoholis?
Aaaak, sudejavo Ariana, rimtai velgdama Pen. Jis tau patiko, tiesa?

Nuo kds, stovjusios u nugaros, Pen paiupo pagalv ir svied Arian. Lius suprato, kad
Pen buvo teisi. Atrod ma maiausiai keista, kad Ariana ir Gab taip nerpestingai elgsi ikart
po Todo mirties, tarsi bt pratusios danai patirti panaius dalykus. Lyg mirtis j nebt sukrtusi
taip, kaip sukrt Lius. Juk jos neinojo apie paskutinisias Todo gyvenimo akimirkas. Draugs
nenutuok, kodl dabar Lius jautsi taip blogai. Ji nustm nuo lovos Pens koj ir ities draugei
tai, kas liko ataldytame kokoso rieute.
Mudu ijome pro galines duris, ir tada... Lius net negaljo toliau kalbti. O kas nutiko
judviem su panele Sofija?
Pen nepatikliai dbteljo Arian ir Gab, taiau n viena i mergin neparod pasibjaurjimo.
Tada Pen pasidav ir klesteljo ant lovos krato.
Nujau ten tik nordama jos paklausti apie... ji vl pavelg kitas dvi merginas, paskui met
Liusei suprating vilgsn ir ts: Norjau uduoti jai klausim. Atsakymo ji neinojo, bet pasil
man parodyti kit knyg.
Lius net buvo pamirusi, ko juodvi su Pene iekojo praeit vakar. Atrod, kad viskas vyko labai
seniai, be to, gaisras ir Todo mirtis knygos paiekas nustm antr plan.
Mudvi su panele Sofija pajudjome vos du ingsnius nuo jos stalo, ts Pen, ir a akies
kampuiu pamaiau staiga plykstelint milinik ugnies lieuv. Taip, esu skaiiusi apie savaimin
usidegim, taiau tai buvo...
Po i odi visos trys merginos palinko priek ir temp ausis. Tokia istorija puikiai tinka
pirmajam laikraio puslapiui.
Ugnis turjo nuo kako siiebti, svarst Lius, mgindama prisiminti, kaip atrod panels
Sofijos stalas, bet nemanau, kad bibliotekoje buvo dar kas nors.
Pen papurt galv.
Nebuvo nieko. Panel Sofija mano, kad tikriausiai vyko trumpas lempos laid susijungimas.
Kaip bebt, ugniai iplisti pakako degi daikt. Akimirksniu suplekjo visi jos dokumentai,
mergina spragteljo pirtais.
Ar jai viskas gerai? paklaus Lius, glostydama plono ligonins drabuio siles.
Ji tiesiog pamio, bet daugiau nieko nenutiko. Gal gale sijung purktukai, bet man atrodo, kad
mokytoja prarado daugyb daikt. Kai jai papasakojo apie Tod, panel Sofija atrod pernelyg
priblokta, kad k nors suvokt.
Gal mes visi pernelyg priblokti, kad suvoktume, siterp Lius. Abi Ariana ir Gab
sutartinai linkteljo. Ar Todo tvai jau ino? pasiteiravo mergina mgindama sugalvoti, kaip apie
vyk papasakos savo tvams.
Ji sivaizdavo juos, vestibiulyje pildanius dokumentus. Ar jie apskritai dar nori j matyti? Ar jie
Todo mirt sugretins su Trevoro timi... ir abi kraupias istorijas susies su savo dukra?
Girdjau, kaip Rend telefonu kalbjo su Todo tvais, pareik Pen. Manau, jie pateiks

iekin. iandien po piet jo kn isiunt Florid.


Ir viskas? Lius atsiduso.
Kardo ir kryiaus mokykloje ketvirtadien vyks apeigos, skirtos jam atminti, tyliai praneko
Gab. Mudu su Danieliu ketiname padti jas organizuoti.
Su Danieliu? isprdo Liusei anksiau negu ji spjo susitvardyti. Mergina vilgteljo Gab
net smarkiai sielvartaudama ji negaljo pamirti ankstesnio merginos vaizdio: viesiaplauks
vilioks rausvomis lpomis.
Btent jis rado judu vakar vakare, paaikino Gab, ir atne tave nuo bibliotekos Rends
kabinet.
Danielis j ne? Kaip... rankomis apsivijs jos kn? Staiga upldo ryks sapno prisiminimai ir
skrydio ne, plaukimo pojtis. Lius pasijuto tarsi pririta prie lovos. Ji iki skausmo troko
ivysti t pat dang, pajusti t pat liet, Danielio lpas, dantis, lieuv, susipynus su jos lieuviu.
Merginos veidas usipliesk i pradi nuo aistros, paskui i nusivylimo suvokus, kad t jausm
niekada nepatirs realybje. Nuostabs spindintys sparnai sapne buvo ne vienintelis fantastinis
dalykas. Tikrajame pasaulyje Danielis j paprasiausiai nune medicinos punkt. Jis niekada jos
netrok ir neneios ant rank.
Ei, Liuse, ar tu gerai jautiesi? paklaus Pen. I grimo itraukusi popierin sktuk, ji vdino
raudusius draugs skruostus.
Viskas tvarkoje, atsiliep mergina, niekaip negaldama i galvos imesti sapne matyt sparn
ir jausmo, kuris apm Danielio veidui priartjus prie jos veido. Manau, po truput atsigaunu.
Gab patapnojo jos deln.
Suinojusios, kas nutiko, mes net suprakaitavusios kalbinjome Rend, kad leist tave aplankyti,
vartydama akis tarkjo ji. Nenorjome, kad atgavusi smon btum viena.
Kakas pabeld duris. Lius sitemp, tikdamasi ivysti nervingus tv veidus, taiau niekas
nepasirod. Paokusi ant koj, Gab reikmingai pavelg Arian, taiau i n nekrusteljo.
Js likite ia, o a eisiu isiaikinti, pasil Gab.
Lius nesiliov galvoti apie tai, k i draugi suinojo apie Daniel. Nors tai bt visai
beprasmika, mergina troko, kad u dur stovt btent jis.
Kaip ji? pasigirdo labai tylus nabdesys, taiau Lius j igirdo. Ten buvo jis. Gab kak
patyliukais atsak.
Kodl visi ia susirinko? anapus dur nuaidjo Rends riaumojimas. Lius upldo nerimas
tai reik, kad lankymo valandos baigtos. Tas, kas kalbjo mane leisti jus, bjaurius chuliganus, ia
bastytis, bus kalintas. Ne, Grigori, a nepriimsiu gli ir kitoki kyi. Visi tutuojau keliaukite
automobil.
Igirdusios priirtojos bals, Ariana ir Pen susig, paskui staigiai sugrdo kokoso rieut
kevalus po lova. Popierinius lietsargiukus Pen susidjo pietukin, o Ariana papurk iek tiek

vanils ir muskuso kvepal. Tada Liusei burn grdo gaball pipirmi skonio kramtomosios
gumos.
traukusi plauius debes kvepal ir usikosjusi, Pen skubiai pasilenk prie Liuss ir
sunabdjo:
Kai tik pakilsi ant koj, mudvi surasime t knyg. Manau, mums bus geriau imtis veiklos tada
bus lengviau atsikratyti mini apie baisius dalykus.
Lius dkingai spusteljo draugei rank ir nusiypsojo Arianai, taiau i buvo pernelyg usimusi
skubjo usimauti rieduius, todl neigirdo Pens odi.
Po keli akimirk Rend siver pro duris ir suriaumojo:
Greiiau rinkits! Netiktina!
Mes tik... pradjo Pen.
Ivykstame, nukirto priirtoja. Rankoje ji spaud puokt balt bijn. Keista tai buvo
mgstamiausios Liuss gls. Be to, toki ied iose apylinkse labai sunku rasti.
Atidariusi po kriaukle montuot spintel, Rend minutl kako iekojo, tada itrauk nediduk
dulkt vaz. I iaupo prileidusi drumzlino vandens, priirtoja grubiai grdo bijn kotus ir
pastat ant staliuko greta Liuss lovos.
ia tau nuo draug, burbteljo ji, kurie dabar ivyksta.
Durys buvo plaiai atvertos Lius mat Daniel, atsirmus stakt. Vaikinas stovjo pakls
smakr, o pilkos jo akys buvo apniukusios nuo susirpinimo. Sutiks dm Liuss vilgsn, jis
neymiai nusiypsojo. Kai Danielis nuo kaktos nusibrauk ukritusius plaukus, ji pastebjo gili
tamsiai raudon aizd.
Rend paragino Pen, Arian ir Gab eiti lauk, o Lius negaljo atplti aki nuo Danielio.
Kilsteljs rank, jis be garso kak pasak. Liusei pasirod, kad lp judesiai bylojo: A labai
atsipraau, taiau t akimirk Rend istm kompanij koridori.
Tikiuosi, kad jos tavs nenuvargino, suraukusi antakius ir be menkiausios uuojautos pareik
Rend, prie uverdama duris.
O, ne! suuko Lius galvodama, kiek daug visko turjo nutikti, kol ji imoko pasitikti Pens
itikimybe ir keistu Arianos gebjimu isklaidyti net niriausi nuotaik. Reikjo pripainti, kad Gab
su ja irgi elgsi labai maloniai. Danielis, nors j Lius mat tik akies krateliu, iandien labai padjo
atgauti dvasios pusiausvyr mergina seniai nesijaut tokia rami. Jis atjo pairti, kaip ji laikosi.
Jis apie j galvojo.
Puiku, nes lankymo valandos jau baigsi, pareik Rend.
Vis dlto laukiant tv apsilankymo, Liuss irdis tvaksjo kaip palusi. Staiga ataidjo
energingas kulniuk kaukjimas linoleumu iklotas grindis, po keli akimirk mergina ivydo
panel Sofij. Mokytojos peius deng spalvinga rudenin kamyro skraist, o jos lpos buvo
nudaytos pernelyg rykiai raudonu lpdaiu. Paskui j palat eng emas prapliks kostiumuotas

vyrikis ir du policijos pareignai: vienas putlus, kitas lieknas, abu bepraded plikti. Pareignai
pasirod ant krtins sukryiav rankas.
Putlusis policininkas buvo jaunesnis. Jis sitais ant kds greta Liuss lovos, paskui, pamats, kad
kiti neketina sekti jo pavyzdiu, skubiai pakilo ir nuleido rankas.
Kostiumuotasis vyras prijo artyn ir pasisveikindamas atkio Liusei rank.
A esu ponas ulcas, Kardo ir kryiaus mokyklos advokatas, prisistat jis. Lius altai
paspaud jo rank. ie pareignai ketina tau uduoti kelis klausimus. Tavo parodymai nebus
naudojami teisme, jie reikalingi tik patvirtinti kai kurias nelaimingo atsitikimo detales...
Liusinda, a primygtinai praiau, kad man leist dalyvauti apklausoje, siterp panel Sofija,
paskui prisiartino ir paglost Liuss plaukus. Kaip jautiesi, mieloji? sunabdjo moteris. Ar
tau amnezinis okas?
Man viskas gerai...
Tarpduryje ivydusi dar du mones, Lius nutilo. Pamaiusi tamsius garbanotus mamos plaukus ir
raginius tio akinius, ji vos neprapliupo raudoti.
Mama, sunabdjo ji taip tyliai, kad daugiau niekas neigirdo. Tti.
Pripuol prie lovos, tvai apkabino dukr ir puol spausti jai rankas. Lius troko apsikabinti juos,
taiau jautsi per silpna, todl ramiai guljo ir diaugsi artimj prisilietimais, sugrinaniais tok
pastam saugumo jausm. Tv akyse mergina mat toki baim, koki jaut ir pati.
Mieloji, kas nutiko? paklaus mama.
Lius negaljo itarti n odio.
Pasakiau jiems, kad tu nekalta, pareik panel Sofija, reikmingai atsigrdama pareignus.
Tai tiesiog klaikus sutapimas.
inoma, jie buvo registrav vyk su Trevoru. Suprantama, policininkai velgs... panaum tarp jo
ir Todo ties. Lius jau turjo pakankamai patirties, todl inojo, kad po apklausos jie bus nusivyl
ir suirz. Liesojo pareigno veid puo ilgos, jau pradjusios ilti andenos. Atrod, kad jis vis
dmes sutelks atverst byl, vyrikis n karto nepakl aki Lius.
Panele Prais, prakalbo jis vos pastebima pietietika tartimi. Kodl judu su ponu Hamondu
vieni taip vlai buvote bibliotekoje, jeigu visi kiti mokiniai dalyvavo vakarlyje?
Lius vilgteljo tvus. Mama dantimis nuo lp grem daus. Tvo veidas atrod baltas kaip
paklod.
Buvau ne su Todu, atsak Lius, nesuprasdama kurlink suka pareignas. Atjau su savo
drauge Pene. Ten sdjo ir panel Sofija. Todas skait vienas. Kai kilo gaisras, mudvi su Pene
pasimetme viena nuo kitos, o Todas buvo vienintelis mogus, kur radau.
Vienintelis, kur radai... Ir k ketinai su juo daryti? kamantinjo pareignas.
Luktelkite minutl, ingteljs priek, nutrauk ponas ulcas. Noriau priminti, kad tai
buvo nelaimingas atsitikimas. Tai ne tariamojo apklausa.

Ne, a noriu atsakyti, siterp Lius. Maoje patalpoje susigrdo tiek daug moni, kad mergina
neinojo, kuri pus irti. Ji bed akis policinink. K js turite omenyje?
Panele Prais, ar js esate piktas mogus? paklaus is, imdamas aplank. Ar galtumte save
vadinti atsiskyrle?
Pakaks, nutrauk ttis.
Taip, Liusinda yra gera mokin, pridr panel Sofija. Be to, Todo Hamondo atvilgiu ji
neturjo pikt ksl. Tai, kas nutiko, buvo tik nelaimingas atsitikimas, ir nieko daugiau.
Pareignas pavelg atviras palatos duris, tarsi trokdamas, kad mokytoja kuo greiiau pro jas
pasialint.
Suprantu, ponia. Taiau atvejai, pasitaikantys peraukljimo mokyklose, visada duoda peno
abejonms ir nra itin patikimi...
Papasakosiu jums visk, k pati inau, pareik Lius, kumiais stipriai gniaudama antklods
krat. Neturiu ko slpti.
Mergina visk idst kiek galdama aikiau. Kad tvams nekilt nauj abejoni, o policininkas
galt visk usirayti, ji kalbjo ltai ir labai aikiai, nepasiduodama emocijoms atrod, kad visi
kaip tik to ir tikjosi. Visas pasakojimas eli pasirodymo ji, inoma, neminjo atrod labai
aikus ir suprantamas.
Juodu su Todu nulk iki galini dur. Ilgo koridoriaus gale rado ijim. Laiptai prie jo buvo
labai stats, atriomis briaunomis. Juodu buvo taip sibgj, kad nesugebjo sustoti ir nudardjo nuo
laipt. Tada Lius pamet Tod i aki, o pati taip susitrenk galv, kad atsipeikjo tik po dvylikos
valand ligonins palatoje. Daugiau ji nieko neprisimin.
Lius nepaliko neatsakyt klausim. Su tikraisiais tos nakties prisiminimais ji nusprend kautis
vien savo jgomis.
Po apklausos ponas ulcas tarsi klausdamas: Ar js patenkinti?, reikmingai pakreip galv ir
pavelg policininkus, o panel Sofija nusiypsojo Liusei, tarsi juodvi drauge bt veikusios sunki
uduot. Mama giliai atsiduso.
Gerai, visk apsvarstysime vykio vietoje, pareik liesasis policininkas, taip nuolankiai
uversdamas Liuss byl, tarsi tiktsi sulaukti padkos u paslaug.
Ketveriuk ijo i palatos, Lius liko viena su tvais. Mergina vilgsniu maldavo isiveti j
namo. Mamos lpos virpjo. Ttis tik giliai atsiduso.
Rend ketina iandien po piet nuveti tave atgal Kardo ir kryiaus mokykl, prane jis.
Mieloji, neirk tokiomis nustebusiomis akimis. Gydytojas patikino, kad tau viskas gerai.
Netgi puikiai, pridr mama, taiau jos balse skambjo abejons gaideli.
Ttis patapnojo Liuss rank.
Pasimatysime etadien, primin jis, liko tik kelios dienos.
etadienis. Lius usimerk. Tv diena. Mergina jos lauk nuo tos akimirkos, kai atvyko

Kardo ir kryiaus mokykl, taiau dabar diaugsm ugo Todo mirtis.


Dabar truput pailsk, liep ttis ir pasilenk pabuiuoti jos kakt. Naktis buvo ilga ir sunki.
Bet... mgino ginytis Lius.
Ji buvo pavargusi. Trumpam usimerk, o kai vl atvr akis, tvai jau stovjo tarpduryje ir mojo
ranka.
Itraukusi i vazos putl balt ied, Lius ltai priglaud j prie veido. Mergina avjosi giliai
ikarpytais lapais ir trapiais iedlapiais, tarp kuri, paiame iedo centre, rjo keli drgni nektaro
laiukai. Lius pamgino sivaizduoti, kur Danielis gavo gli ir kas tuo metu djosi jo galvoje.
Toks keistas pasirinkimas. Dordijos pelkynuose laukiniai bijnai neauga. Tunderbolte jiems
netgi netiko tio glyno dirvoemis. Dar keisiau ie iedai atrod kitokie negu Liuss anksiau
matyti bijnai. iedai buvo kumio dydio, o kvapas primin kak, ko ji negaljo paliesti.
Atleisk, sak Danielis. Bet Lius nesuprato, dl ko jis atsipra.

Dvyliktas skyrius
DULKES

Miglos pridengtame aptemusiame danguje vir kapini ratus suko grifas. Nuo Todo mirties jau buvo
prajusios dvi dienos, taiau Lius dar negaljo nei valgyti, nei miegoti. Apsivilkusi juoda berankove
suknele, ji stovjo duburyje, kuriame plytjo kapins. Visa Kardo ir kryiaus mokykla susirinko
atiduoti Todui paskutin pagarb. Bt pakak ir valand valandas usitsusios altos atsisveikinimo
ceremonijos juk vieninteliai mokyklos teritorijoje stovj maldos namai buvo paversti plaukimo
baseinu, todl ikilms vyko niriame kapini pelkyne.
Nuo nelaims dienos visa mokykla buvo atidiai stebima, o personalas nesileido kalbas apie tai,
kas nutiko. Pastarsias dvi dienas Lius veng smalsi kit mokini vilgsni. Vis akyse ji velg
didesn ar maesn tarim el. Net tie, kuri Lius gerai nepainojo, j stebjo su baime. Kiti,
pavyzdiui, Rolandas ir Mol, spoksojo kitaip visai nesigdydami ir neslpdami smalsumo, tarsi
Liuss isigelbjim gaubt kakokia keriniai tamsi paslaptis. Per pamokas Lius stengsi tyliai
ikentti tirianius vilgsnius, o vakare labai nudiugdavo, kai Pen ulkdavo neina puodeliu
garuojanios imbiero arbatos, arba Ariana pro dur apai brukdavo murzin Mad libs aidimo
lap.
Merginai niekaip nepavyko atsikratyti kyri mini ir jausmo, kad netrukus vyks dar kakas
baisaus. Ji jaut, kad tai neivengiamai artja. Galbt antr kart atvyks policininkai, gal vl
pasirodys eliai, o gal ir vieni, ir kiti.
ryt mokykloje per garsiakalbius buvo paskelbta, kad, pagerbiant Todo atminim, ataukiamas
tradicinis socializacijos renginys, o pamokos baigiamos valanda anksiau, kad mokiniai turt laiko
persirengti prie ateidami kapines trei valand. Tarsi visi mokiniai ir taip nuolat nebt apsireng
kaip per laidotuves.
Lius dar nebuvo maiusi vienoje mokyklos teritorijos dalyje susirinkusios tokios daugybs
moni. Rend, seginti blauzdas siekiant klostuot pilk sijon ir apsiavusi juodus batus guminiais
kulnais, stovjo grups centre. Greta stypiojo panel Sofija, velgianti apsiblaususiomis akimis, ir
ponas Koulas, rankoje gniauiantis nosinait. Abu vilkjo gedulingus drabuius. Panel Tros ir
trener Dant su dar keliais darbuotojais ir administratoriais, kuri Lius anksiau nebuvo maiusi,
lkuriavo juodai apsirengusios grupels pakratyje.
Mokiniai buvo susodinti eilmis abcls tvarka. Priekyje Lius pamat Doel Blend, vaikinuk,

kuris praeit savait laimjo plaukimo varybas, nypiant nos purvin nosinait. Lius sdjo
eilje, paymtoje raide P. Priekyje per dvi eiles ji mat Daniel, sikrus prie raids G, ir
erzinaniai arti jo sitaisiusi Gab. Vaikinas buvo apsirengs nepriekaitingai, virutin kno dal
deng juoda striuk su labai siaurais viesiais dryeliais. Vis dlto atrod, kad Danielis sdi galv
nuleids emiau u visus susirinkusiuosius. Net velgdama i nugaros Lius mat, kad Danielis sdjo
sukreianiai nirus.
Mergina pagalvojo apie baltus bijnus, kuriuos jis atne. Rend neleido i palatos pasiimti vazos,
todl, parsiveusi gles savo kambar, Lius, pasitelkusi iradingum, manikiro irklutmis nukirpo
plastikinio vandens butelio virutin dal.
iedai skleid raminant kvap, taiau Lius nesuprato, koki idj jie perteik. Jeigu vaikinas
dovanoja gli, jis nedviprasmikai parodo savo jausmus. Taiau daryti kokias nors prielaidas apie
Daniel bt neteisinga. Lius jautsi daug saugesn manydama, kad vaikinas gles teik tik dl to,
kad ji patyr traum.
Vis dlto jis atne gli! Palinkusi priek savo kdje ir pavelgusi miegamj korpus, pro
treiojo lango i kairs metalines groteles beveik galjo irti baltuojanius iedus.
Savo veido prakaitu valgysi duon, minios priekyje iulbjo u valandin umokest dirbantis
dvasininkas, kol sugri emn, nes i jos buvai paimtas. Juk dulk esi ir dulk pavirsi!
Dvasininkas buvo liesas madaug septyniasdeimties met vyrikis, beveik paskends didiuliame
juodame varke. I numint sportini bat kyojo smarkiai apspur raiteliai. Gumbuotas vyro veidas
atrod degs saulje. Dvasininkas kalbjo mikrofon, pritvirtint prie senos plastikins garso
kolonls susidar spdis, kad ceremonija vyksta devintajame praeito amiaus deimtmetyje. I
garsiakalbi sklido duslus ikraipytas balsas, sunkiai pasiekiantis vis susirinkusij ausis.
Viskas iose pamaldose neatitiko situacijos ir vyko neteisingai.
N vienas i susirinkusij ceremonijoje nedalyvavo i pagarbos Todui. Rods, kad renginys buvo
suorganizuotas siekiant parodyti mokiniams, koks neteisingas kartais bna gyvenimas. Tai, kad Todo
knas net nebuvo atnetas ceremonij, aikiai bylojo apie atsain mokyklos poir uvusj.
Niekas i susirinkusij jo gerai nepainojo, niekas n nesisteng painti. Stovdama minioje Lius
jautsi siaubingai, o keli verkiantys mons j vert jaustis dar blogiau. Merginai pradjo atrodyti,
kad Todas jai labiau svetimas negu i ties buvo.
Tegul jis ilsisi. Tegul j apgaubia ramyb.
Vir j galv, ant virutins uolo akos, nutp baltas raguotasis apuokas. Lius inojo, kad
kakur netoliese yra lizdas su paukio jaunikliais. Pastarj savait mergina kasnakt girdjo
baiming motinos kavim, po kurio ataiddavo pals tvo, grtanio i naktins mediokls,
sparn plakimas.
Tada viskas baigsi. Jausdama svaigul dl tokios neteisybs, Lius pakilo nuo kds. Todas buvo
nekaltas, o ji kalta, taiau neinojo dl ko.

Jai su kitais mokiniais beslenkant vorele prie vadinamosios svei primimo vietos, kakieno
ranka netiktai apglb juosmen ir trukteljo atgal.
Danielis?
Ne, tai buvo Kemas.
alios vaikino akys sugavo jos vilgsn ir, rods, pastebjo gili nevilt, o Lius dl to pasijuto dar
nesmagiau. Kad neprapliupt raudoti, ji stipriai prikando lp. Juk Kemo pasirodymas neturt
pravirkdyti, taiau Lius jautsi tokia emocikai isekusi, kad beveik balansavo ant alpulio ribos. Ji
sikando lp taip stipriai, kad pajuto kraujo skon. Tada ranka nusiluost burn.
Ei, pratar Kemas, glostydamas merginos pakau. Lius krpteljo. Toje vietoje, kur galva
trenksi laipt pakop, dar ppsojo gumbas. Gal nori kur nors nueiti pasikalbti?
Juodu su kitais mokiniais per ol ingsniavo link svei primimo vietos, rengtos vieno i uol
paunksmje. Grup kdi buvo sustatytos labai arti viena kitos. Netoliese pastatytas sulankstomas
kort stalas buvo apkrautas krvomis sausaini jie atrod pasen. Saldumynai buvo iimti i
dui, taiau ant stalo patiekti su plastikinmis pakuotmis. Pigus plastikinis puno dubuo buvo
sklidinas raudono klampaus skysio, priviliojusio kelias muses lygiai taip iuos gyvius traukia
lavonai. Gedulingi piets pasirod tokie nevyk, kad keli mokiniai net sutriko. Lius pastebjo Pen,
apsivilkusi juodu kostiumliu. Ji spaud rank dvasininkui. Danielis atrod atsiribojs nuo visko,
kas vyksta jis kak nabdjosi su Gabe.
Kai Lius vl atsigr Kem, jis pirtu velniai perbrauk jos raktikaul ir paglost kaklo
duobut. Mergina giliai kvp ir pajuto, kaip iurpsta oda.
Jeigu tau nepatinka pakabutis, palinks prie jos prabilo vaikinas, galiu gauti k nors kita.
Jo lpos taip priartjo, kad beveik liet kakl. Lius ranka spusteljo jo pet ir ingteljo atgal.
Man jis patinka, patikino ji, prisiminusi ant stalo palikt dut. Papuoalas guljo greta
Danielio padovanot gli. Lius pus nakties irjo tai vien, tai kit dovan, mgindama
vertinti ir suvokti, kokiu tikslu jos buvo teiktos. Kemas buvo lengviau perprantamas. Jis tarsi
algebra, o Danielis diferencialo ir integralo skaiiavimas. Vis dlto Liusei labiau patiko pastarasis
dalykas. Ji mgo udavinius, kuriuos perksti ir surasti vienintel teising atsakym prireikdavo geros
valandos.
Manau, papuoalas nuostabus, pridr mergina, tiesiog iki iol neturjau progos j
pasikabinti.
Atleisk, papts lpas atsiliep Kemas, neturiau tavs spausti.
Tamss vaikino plaukai buvo suukuoti atgal, todl Lius galjo gerai matyti jo veid. Su tokia
ukuosena Kemas atrod vyresnis, labiau subrends. Jis taip atidiai velg Lius, jo didels alios
akys tiesiog smigo j, tarsi patvirtindamos visk, k mergina jaut sielos gelmse.
Panel Sofija primygtinai patar artimiausiomis dienomis suteikti tau daugiau asmenins erdvs.
inau, kad ji teisi tau teko tiek daug patirti. Bet turi inoti, kad apie tave galvojau vis laik.

Labai norjau tave pamatyti.


Kemas plataka perbrauk jos skruost, ir mergina pajuto akyse besikaupianias aaras. Ji tikrai
labai daug patyr. Dar blogiau ji vos laiksi nepravirkusi, taiau ne dl Todo, kurio mirtis buvo
pats reikmingiausias vykis, o dl grynai savanaudik prieasi. Per prajusias dvi dienas teko vl
prisiminti praeit: Trevor ir gyvenim iki atvykimo Kardo ir kryiaus mokykl dalykus, kuriuos
jau tikjosi perpratusi ir visiems laikams nustmusi umart. Ji vylsi, kad niekada neteks su kuo
nors apie tai kalbti. Deja, eli, kuriuos reikjo ivaikyti, atsirasdavo vis daugiau.
Atrod, kad Kemas perprato Liuss jausmus arba bent dal j. Jis apglb mergin, priglaud jos
galv prie plaios stiprios krtins ir pradjo spuoti.
Viskas gerai, nabdjo jis. Viskas bus gerai.
Galbt ji neturjo nieko jam aikinti. Kuo smarkesnis buvo jos sutrikimas, tuo lengviau
pasiekiamas darsi Kemas. O jeigu pakakt tiesiog stovti mogaus, kuris tavimi rpinasi, glbyje ir
bent trumpam leistis uliliuojamai jo paprasto velnumo?
Buvo taip gera stovti jo glbyje.
Lius neinojo, kaip atsitraukti nuo Kemo. Jis visada elgsi taip maloniai. Vaikinas jai patiko,
taiau dabar Lius, nors dl to jautsi kalta, upldo susierzinimas. Kemas buvo toks tobulas, toks
paslaugus btent tokio mogaus jai dabar reikjo. Tik jis... buvo ne Danielis.
Pro pet kakas kyteljo keksiuk. Lius atpaino rank, papuot graiu manikiru.
Ten yra puno, kurio reikia igerti, pareik Gab, antr keksiuk brukdama Kemui. Vaikinas
nuvelg baltu glajumi padengt saldumyn.
Ar gerai jautiesi? pasiteiravo Gab Liuss.
i linkteljo. Pirm kart Gab atsirado alia jos btent t akimirk, kai Liusei reikjo
isigelbjimo. Merginos nusiypsojo viena kitai, tada Lius, nordama padkoti, kilsteljo keksiuk.
Ji atsikando nedidel sald gaball.
Punas? Skamba viliojaniai, pro sukstus dantis iko Kemas. Gabe, gal atnetum mums
pora stiklini?
Gab pasisuko Lius ir reikmingai pavart akis.
Tik padaryk vyrui paslaug, ir jis kaipmat prads su tavimi elgtis kaip su verge.
Lius nusijuok. Kemas elgsi ne visai taip, kaip pridera, taiau Lius puikiai perprato jo kslus.
Eisiu atneiu grim, pasisil ji, pasirengusi giliau atsikvpti. Tada nuingsniavo tiesiai prie
kort stalelio, kur stovjo puno dubuo. Lius jau ties rank, ketindama nuo grimo paviriaus nuimti
kritusi mus, kai staiga kakas sunabdjo jai aus:
Gal nortum dingti i ia?
Mgindama sugalvoti prieast, kaip mandagiai atsiprayti ir atsikratyti Kemo, Lius apsigr. Ji
nenorjo sprukti tik ne dabar ir ne su juo. Taiau mogus, itiess rank ir paliets jos rie, buvo
ne Kemas.

Tai buvo Danielis.


Lius iek tiek atlyo. Iki tradicinio treiadienio pokalbio telefonu buvo likusios deimt minui, o
ji tbt norjo igirsti Kels arba tv balsus. Ji troko pasinekti apie tai, kas vyksta anapus
kaltini metalo vart, apie tai, kas nesusij su pastarj dviej dien komaru.
Pasialinti i ceremonijos? Su Danieliu? Mergina pajuto, kad nevalingai linkteljo galva.
Jeigu Kemas mat j ieinani, tikriausiai pradjo jos neksti. O jis tikrai mat. Vaikinas j
stebjo. Pakauiu beveik jaut dm ali Kemo aki vilgsn. inoma, ji turjo eiti. Ji bruko rank
Danielio deln.
Praom.
Iki iol juodu vienas kit paliesdavo tik vykus nelaimei. Kitais atvejais kuris nors paprastai
Danielis atsitraukdavo anksiau nei ilumos banga, uplstanti Liuss kn, spdavo priversti
merginos ird plakti palusiu greiiu. Taiau kart viskas vyko kitaip. Lius pavelg emyn
Danielio rank, tvirtai spaudiani jos deln, visas jos knas troko daugiau. Daugiau kario,
daugiau jaudulio, daugiau Danielio. Jis buvo beveik bet ne visikai toks nuostabus, kok Lius
regjo sapne. Mergina beveik nejaut, kaip eidama kelia kojas atrod, kad vien Danielio
prisilietimas priveria j sklsti oru. Pakako tik mirktelti, ir juodu kaipmat atsidr prie kapini
vart. Toli apaioje tebevyko mirusiojo pagerbimo ceremonija, taiau jos garsai atsklido i labai
toli.
Staiga Danielis stabteljo ir neperspjs paleido merginos rank. Vl pajutusi alt Lius
sudrebjo.
Judu su Kemu, prabilo jis, ir tie odiai pakibo ore tarsi klausimas, juk judu daug laiko
praleidiate kartu?
I tavo tono sprendiu, kad i mintis tau nelabai patinka, koketuodama pareik Lius ir
akimirksniu pasijuto visika kvail. Ji tik norjo paerzinti Daniel, kad is pradt iek tiek
pavyduliauti, taiau vaikinas kalbjo labai rimtu tonu.
Jis ne... pradjo Danielis stebdamas, kaip uolo akas vir j galv nutp raudonuodegis
suopis, jis nevertas tavs.
Lius tkstanius kart buvo girdjusi, kaip mons taria iuos odius. Visi visada taip sako. Jis
tavs nevertas. Vis dlto i fraz, itarta Danielio lpomis, nuskambjo kitaip ji buvo svarbi,
teisinga ir patikima. Tai nebuvo miglota uuomina, nors praeityje i fraz Liusei visada skambdavo
btent taip.
Na, kas tada... tyliai pranabdjo Lius, yra vertas?
Danielis rankomis sirm klubus ir ilgai kvatojosi.
Neinau, gal gale prisipaino jis, tai labai sunkus klausimas.
Ne tokio atsakymo tikjosi Lius.
Juk tai nereikia, kad bti vertam mans yra labai sunku, neatlyo mergina, kienes

susikidama rankas ji nepakeliamai troko itiesti jas Daniel.


Vaikinas pavelg tokiu vilgsniu, kad Liusei pasirod, jog juodu krenta. Violetin spalva, kuri
prie akimirk skleid jo rainels, staiga pavirto tamsiai pilka.
Taip, atsiliep jis, labai sunku.
Danielis pasitryn kakt ir akimirksniui kilsteljo ukritusi plauk sruog. Tiek laiko pakako, kad
Lius pastebt drskim. aizda jau gijo, taiau mergina neabejojo, kad ji buvo vieia.
Kas nutiko tavo kaktai? paklaus ji, mgindama paliesti rand.
Neinau, atov Danielis, nustumdamas jos rank tokiu stipriu judesiu, kad Lius net ingteljo
atatupsta. Neinau, i kur atsirado tas drskimas.
Vaikinas atrod sutriks dar labiau u Lius ji dl to smarkiai nustebo. Juk kaktoje buvo tik
nedidelis drskimas.
Staiga u nugar pasigirdo vyruotu taku artjantys ingsniai. Jaunuoliai atsigr.
Juk sakiau tau, kad jos nemaiau, aikino Mol, nekreipdama dmesio itiest Kemo rank.
Juodu kop kapini lait.
Eime, paragino Danielis, jausdamas kiekvien merginos sielos virpteljim. Lius buvo tikra,
kad jos baim vaikinas pajuto anksiau nei ji pavelg nervingu vilgsniu.
Vos pradjusi sekti i paskos, mergina suprato, kur juodu suka. Danielis ingsniavo u sporto sale
paverstos banyios, tiesiai mik. Lygiai taip pat Lius, dar prie pamatydama besitreniruojant
Daniel, i anksto inojo, kaip guls jo okinjimo virvut. Atrod, kad dar prie pastebdama
brim, ji jau numan apie jo egzistavim.
Juodu judjo vienodu tempu, eng vienodo ilgumo ingsniais. Abiej pdos t pai akimirk
umindavo ol taip jaunuoliai jo, kol pasiek mik.
Jeigu koki nors viet su kokiu nors mogumi ateini daugiau negu vien kart, praneko
Danielis taip tyliai, jog atrod, kad kalba su savimi, manau, ta vieta nebepriklauso tau vienam.
Supratusi Danielio odi prasm, Lius pasijuto pagerbta ir nusiypsojo. Tai reik, kad vaikinas
niekada anksiau nebuvo prie eero su kuo nors kitu. Tik su ja.
Besiskinant keli per mik, Lius nuogais peiais jaut medi paunksms vs. Mikas kvepjo
kaip visada tok kvap skleidia Dordijos pakrants mikai. Pvani sen uolo lap ir
nubyrjusios ievs aromatas Liusei visada asocijavosi su eliais, taiau dabar jos mintyse is
kvapas siejosi su Danieliu. Po to, kas nutiko Todui, ji niekur nesijaut saugi, taiau dabar, bdama
greta Danielio, pasijuto taip, tarsi per pastarsias kelias dienas pirm kart gavusi prog laisvai
kvpti.
Lius vylsi, kad Danielis j atved t pai viet dl to, kad prajus kart taip netiktai
paspruko. Tarsi jiems reikt pamginti antr kart, kad viskas susidliot vietas. Praeit kart, kai
Lius jau norjo patikti, kad tai jdviej pirmasis pasimatymas, staiga viskas pasikeit, ir ji liko
apgailtinoje padtyje. Tikriausiai Danielis tai suprato ir nejaukiai jautsi dl tokio skubaus

pasialinimo.
Juodu prijo magnolij, nuo kurios atsivr vaizdas eer. Saul, pakrypusi vakar pusn,
vandens paviriuje nupie auksin tak. vakar viskas atrod kitaip visas pasaulis vilgjo.
Pasirms magnolijos kamien Danielis stebjo Lius, velgiani vanden. Mergina atsistojo
greta jo po vakiniais lapais ir didiuliais iedais tokiu met laiku augalas turjo bti perydjs, o
iedai nukrit, taiau jie atrod viei kaip pavasar. Lius kvp muskusinio aromato ir pasijuto
labai artima Danieliui, nors tam nebuvo n menkiausios prieasties. Atrod, kad tas jausmas staiga
atsirado i niekur.
kart mudviej apranga netinka maudynms, pareik Danielis, rodydamas juod Liuss
suknel.
Mergina pirtu perbrauk subtiliai atsit kilpin sil suknels apaioje ir pamgino sivaizduoti
ok, kur patirt mama suinojusi, jog dukra, sumaniusi su vaikinu panerti eer, sugadino drabu.
Gal pakaks tik bristi? pasil ji.
Danielis rankos mostu parod stat raudon akmen tak, besileidiant emyn prie vandens. Juodu
brovsi pro tankias rusvas vendres ir paeeri oles. Kad ilaikyt pusiausvyr, rankomis kibosi
susivijusias uol akas. Eero pakrant ioje vietoje buvo nuerta apvaliais virgdo akmenukais.
Vandens pavirius atrod toks ramus, kad Lius paman, jog galt juo eiti.
Mergina nusispyr juodus batelius plokiais padais ir pirt galais paliet lelij lapais nuklot
vandens paviri. Vanduo pasirod altesnis nei andien. Danielis nuskyn kuokt vandens oli ir
pradjo pinti i j stor kas.
Jis pairjo mergin.
Tu nuolat galvoji, kaip i ia ieiti... prabilo jis.
Vis laik, beveik sudejavo Lius. Ji suprato, kad Danielis irgi trokta to paties. inoma, ji
norjo dingti kuo toliau nuo Kardo ir kryiaus mokyklos. Apie tai svajot kiekvienas. Vis dlto
mergina stengsi neprarasti savitvardos ir nepasiduoti fantazijoms apie j su Danieliu pabgim.
Ne, pasitais Danielis, noriu suinoti, ar tu realiai apsvarstei galimyb ivykti kur nors kitur?
Paprayti tv, kad tave perkelt? Tiesiog manau, kad... Kardo ir kryiaus mokykla tau nra pati
tinkamiausia vieta.
Atsisdusi ant akmens prieais Daniel, Lius susiriet ir apglb kelius. Jeigu jis norjo pasakyti,
kad jai netinka bti net tarp t, kuriems neleidiama gyventi normalioje visuomenje, mergina pasijuto
eista.
Ji atsikrenkt.
Negaliu sau leisti rimtai svarstyti apie gyvenim kitoje vietoje. Kardo ir kryiaus mokykla
yra... ji kelioms sekundms nutilo, paskutin man tinkama vieta.
Eime, paragino Danielis.
Tu neinai... pamgino tsti Lius.

inau... atsiduso vaikinas. Liuse, juk visada yra kita galimyb.


Kalbi kaip pranaas, atr Lius jausdama, kaip kyla jos balso tonas. Jeigu taip nori manimi
nusikratyti, tai k mudu ia veikiame? Niekas nepra ia mane atsitempti.
Ne, sutiko Danielis. Tu teisi. Norjau pasakyti, kad tu nesi tokia kaip kiti ioje mokykloje.
Kakur turi bti tau tinkamesn vieta.
Liuss irdis plak beprotiku greiiu paprastai taip nutikdavo visada, kai ji atsidurdavo greta
Danielio. Vis dlto kart viskas vyko kitaip k tik isirutuliojusi scena j sunervino.
Vos atvykusi ia, pradjo mergina, paadjau sau, kad niekam nepasakosiu apie savo praeit
ir apie tai, kodl ia atsidriau.
Danielis nuleido galv ir susim delnais veid.
Tai, apie k kalbu, niekaip nesusij su tuo, kas nutiko tam vaikinui...
Tu apie j inai? Liuss veidas persimain i nuostabos. Ne! I kur Danielis galt inoti?
Nesvarbu, k tau pritauk Mol... pamgino aikintis ji.
Lius suvok, kad jau per vlu. Juk btent Danielis rado j su Todu. Jeigu Mol jam spjo
papasakoti, kad Lius buvo susijusi su kita mslinga mirtimi ugnyje, ji net nesivaizdavo, nuo ko
pradti visk jam aikinti.
Klausyk, tar jis, suimdamas Liuss rankas, a kalbu apie dalykus, niekaip nesusijusius su ta
tavo praeities dalimi.
Jai buvo sunku tuo patikti.
Tada jie susij su Todu? nenurimo Lius.
Danielis papurt galv.
Susij su ia vieta. Tai susij su dalykais...
Danielio odiai kak atgaivino jos atmintyje. Lius pradjo galvoti apie lstanius elius,
kuriuos mat t nakt. Apie tai, kad nuo atvykimo mokykl jie labai pasikeit pasalniki neaiks
pavidalai virto rykiais, siaub varaniais persekiotojais, beveik niekad nepaliekaniais jos
ramybje.
Ji iprotjusi tikriausiai Danielis tai pajaut. Galbt ji atrod grai, taiau vaikinas suvok, kad
mergina rimtai serga. Btent dl to norjo, kad ji ivykt. Vaikinas baiminosi bti suviliotas ir
susietas su tokiu mogumi. Jeigu taip galvojo, vadinasi, jis neinojo n puss tiesos.
Gal tai susij su keistais juodais eliais, kuriuos maiau Todo ties vakar? paklaus Lius
tikdamasi j okiruoti. Vos itarusi iuos odius Lius suprato, kad nesiek atbaidyti Danielio, o
paprasiausiai... troko gal gale kam nors apie tai papasakoti. Jai atrod, kad daugiau neturi ko
prarasti.
K tu pasakei? ltai suvokt jis.
Supranti, mgindama apsimesti, kad neteikia ypatingos reikms k tik itartiems odiams,
Lius gteljo, madaug kart per dien mane aplanko kakokie tamss pavidalai, kuriuos vadinu

eliais.
Negudrauk, atariai nukirto Danielis. Nors vaikinas kalbjo gelianiu tonu, ji suprato, jog jis
teisus. Lius suvok, kad jos odiai, itarti didiuls tampos akimirk, skambjo nenuoirdiai. Ar
turjo jam pasakyti ties? Ar galjo? Ragindamas tsti, Danielis linkteljo. Atrod, kad jis akimis
mgina iplti odius i jos lp.
Tai kartojasi pastaruosius dvylika met, gal gale prisipaino Lius ir pajuto, kaip per vis
kn perbga iurpas. Daniausiai tai nutikdavo naktimis arba kai bdavau arti vandens ir medi,
taiau dabar... jos rankos drebjo, jie beveik nepranyksta.
K jie daro? paklaus vaikinas.
Jeigu jo balsas nebt staiga ukims, o veidas iblyks, Lius bt pagalvojusi, kad vaikinas
paprasiausiai i jos aiposi.
Daniausiai i pradi jie pakimba ia, nordama paaikinti, kaip viskas vyksta, Lius ities
rank vir Danielio sprando ir j velniai pakuteno. Ties sakant, tai nebuvo vien pastangos fizikai
priartti prie vaikino, nors ir panjo vienintel logik tokio elgesio paaikinim. Vis dlto
eliai neseniai pradjo ksintis jos kn ir j liesti.
Danielis nekrpteljo, todl ji ts:
Kartais jie pasidaro labai ls, aikino mergina, atsiklaupdama ant keli ir glausdama rankas
jam prie krtins, tada jie mane stumdo. Dabar Danielis mat, kad ji nemeluoja. Merginos lpos
virpjo ji negaljo patikti, kad kakam, nors ir vieninteliam Danieliui, prisipasta apie baisius
dalykus, kuriuos teko regti. Lius ts panabdomis: Pastaruoju metu pastebjau, kad jie
nenurimsta, kol... ji giliai atsiduso, neatima kam nors gyvybs ir nenublokia mans ant ems.
Ji velniai spusteljo Danielio peius. Nors Lius neketino jo pastumti, pakako menkiausio
prisilietimo pirt galiukais, ir vaikinas nuvirto auktielninkas.
Liusei tai pasirod taip netikta, kad ji, praradusi pusiausvyr, uvirto ant vaikino. Danielis tysojo
ant nugaros ir irjo i nuostabos iplts akis.
Nereikjo jam to pasakoti. K tik idavusi tamsiausi paslapt, dl kurios galjo bti palaikyta
visika beprote, dabar Lius guljo ant Danielio.
Kaip toki akimirk galjo nenumaldomai trokti j pabuiuoti?
Merginos irdis plak nemanomu greiiu. Tik po keli akimirk Lius suprato, kad jauia abiej
irdi, palusiai lenktyniaujani tarpusavyje, plakim. Atrod, kad juodu kalbasi apie tai, ko
negali ireikti odiais.
Tu tikrai juos matai? sunabdjo Danielis.
Taip, lygiai taip pat tyliai atsiliep Lius ir t pai akimirk panoro atsikelti ir atsiimti savo
odius. Deja, ji nepajg atsiplti nuo vaikino krtins. Mergina pamgino perprasti jo mintis k
normalus mogus turt pagalvoti po tokio prisipainimo? Pamginsiu atspti, lidnai pratar ji,
dabar tu sitikinai, kad mane reikt perkelti kitur. psichiatrin ligonin.

Danielis isirang i merginos glbio ir paliko j gulini veidu uol. Lius pavelg jo pdas,
paskui pakl akis blauzdas, liemen ir veid. Vaikinas spoksojo mik.
Anksiau taip nenutikdavo, gal gale pareik jis.
Lius atsistojo. Likusi gulti viena ji jautsi paeminta. Be to, atrod, jog Danielis neigirdo jos
odi.
Kas nenutikdavo? Kada anksiau?
Danielis atsigr ir delnais sum jos skruostus. Liusei ugniau kvap. Jis buvo taip arti. J
lpos beveik lietsi. Nordama sitikinti, kad nesapnuoja, Lius signybo laun. Ji tikrai nemiegojo.
Tada Danielis beveik per prievart atsitrauk. Tankiai alsuodamas ir stipriai spausdamas rankas
prie on, jis stovjo prieais mergin.
Dar kart papasakok, k matei, papra jis.
Lius nusigr ir pavelg eer. Skaidrus mlynas vanduo velniai lyiojo krant, ir Lius
svarst, ar jai nepanrus. Btent taip an kart pasielg Danielis, kai susiklost pernelyg tempta
situacija. Kodl jai nepadarius to paties?
Galbt tu labai nustebsi, pareik mergina, bet noriu pasakyti: mans visikai nediugina
galimyb sdti ia su tavimi ir kalbtis apie tai, kad esu beviltikai iprotjusi. Ypa su tavimi ,
pridr mintyse.
Danielis tyljo, bet Lius knu jaut jo tiriant vilgsn. Kai pagaliau ryosi atsigrti, jos akys
sutiko keist, nerimasting ir lidn vaikino vilgsn. Aki kampuiai buvo primerkti, o rainels nuo
gilaus skausmo nusidaiusios ypatinga pilka spalva, kokios Lius niekada gyvenime nebuvo maiusi.
Mergina kakodl pasijuto siaubingai j apvylusi. Bet juk ji prisipaino. Kodl Danielis atrod toks
sukrstas?
ingteljs prie merginos jis pasilenk ir pavelg tiesiai akis. Lius vos pajg itverti tok
vilgsn, taiau tuo pat metu neturjo jg atsitraukti. trans galjo nutraukti tik kokia nors ypatinga
jga, taiau ji turjo veikti ne Lius, o Daniel. Lenkdamas galv ir usimerkdamas, jis labai ltai
artinosi prie merginos. Jo lpos prasivr. Lius sulaik kvap.
Mergina irgi usimerk ir palenk galv prie Danielio. Tada pravr lpas.
Ji lauk.
Atrod, kad numirs, jeigu Danielis jos nepabuiuos. Nieko nenutiko, tik sunarjo medi akos.
Mergina atsimerk. Vaikinas buvo dings. Nusiminusi, taiau n kiek nenustebusi, Lius giliai
atsiduso.
Keista, taiau mergina beveik galjo matyti keli, kuriuo Danielis patrauk per mik. Ji jautsi
tarsi pdsekys, kur menkiausias lapelio krusteljimas gali atvesti pas Daniel. Nors Lius nebuvo
mediotoja, Danielio palikti pdsakai jai pasirod aikesni ir didesni negu persekiojamo vries,
taiau kartu ir sunkiau perprantami. Susidar spdis, kad jo kelias per mik vytjo violetine
viesa.

Violetin viesa toki mergina pastebjo bibliotekoje per gaisr. Jai vaidenasi. Mgindama
atsipeikti, ji sustojo ant uolos ir kelias sekundes trynsi akis. Deja, pavelgusi mik, vl ivydo t
pat vaizd. Viskas, kas buvo regos lauke, uolai, po jais nukrit lapai, sena nusilupusi iev ir net
medi akose iulbantys paukiai pleveno ir svyravo prie akis, tarsi Lius irt per labai
stiprius cilindrinius akinius. Ne tik pleveno, bet vytjo blankia purpurine viesa ir skleid vos
girdim labai em im.
Bijodama pamatyti tai, apie k pagalvojo, mergina apsidair. Jai kakas nutiko, taiau nebuvo n
vieno mogaus, kuriam bt galima apie tai papasakoti. Lius mgino sutelkti dmes eer, taiau
vandens pavirius vis tamsjo ir darsi sunkiai irimas.
Ji buvo viena. Danielis j paliko. Pamet tik jam vienam pastamoje vietoje, prie kelio, kurio
Lius neinojo arba nenorjo inoti. Kai saul nusileido u kaln ir eeras tapo pilkas kaip anglinis
pietukas, Lius pasiryo dar kart vilgtelti mik. Tada giliai atsiduso net neinojo, ar i
palengvjimo, ar nusivylimo. Mikas atrod prastai. Nei violetinio vytjimo, nei bangavimo. N
enklo, kad Danielis apskritai kada nors ia buvo.

Tryliktas skyrius
PALIESTI PRIE AKN

Lius girdjo, kaip Converse firmos sportiniai bateliai garsiai bumbsi grindin. Ji jaut drgn vj,
spurdant juodame jos markinli audinyje, ir uuod smalos kvap, atsklindant nuo neseniai
iasfaltuotos automobili stovjimo aiktels puss. T akimirk, kai netoli jimo Kardo ir
kryiaus mokykl merginos rankos apsivijo dvi prie jos palinkusias btybes, pasimiro visos
negandos.
Dar niekada gyvenime Lius taip nesidiaug galdama apkabinti tvus.
Dien dienas ji gailjosi, kad ligoninje su jais elgsi taip altai ir santriai, ir ketino daugiau
niekada nekartoti ios klaidos.
Kai Lius puol jiems glb, tvai vos neparvirto. Mama sukikeno, o ttis vyrikai delnu
patapnojo dukros nugar. Ant kaklo jis buvo pasikabins milinik fotoaparat. Tvai isities,
taiau dukros rank nepaleido. Rods, jie norjo gerai apirti dukros veid, taiau vos j pamat
abu paniuro. Lius verk.
Mieloji, kas nutiko? paklaus ttis, udjs rank merginai ant galvos.
Mama, iekodama servetli, knisosi po milinik rankin. Ipltusi akis, ji pakio vien
nosinait dukrai po nosimi. Tada prabilo:
Juk mes ia. Viskas gerai, tiesa?
Ne, viskas buvo blogai.
Kodl tada nepasimt mans namo? pratrko Lius, vl pasijutusi eista ir supykusi. Kodl
leidote jiems vl mane ia atveti?
Ttis iblyko.
Kaskart, kai kalbdavoms su direktoriumi, jis tikindavo, kad tau puikiai sekasi, kad vl lankai
pamokas ir esi uoli mokin tokia, koki tave iaukljome. Sak, kad tau tik nuo dm perti gerkl
ir galvoje ikils nedidelis gumbas. Manme, kad tai visos problemos, ttis apsilai lpas.
Ar nutiko dar kas nors? siterp mama.
Tvai susivalg to pakako, kad Lius suprast, jog juodu jau ginijosi ia tema. Mama
tikriausiai maldavo aplankyti dukr anksiau, taiau grietum ir itverm vertinantis ttis neleido.
Lius negaljo paaikinti, kas nutiko t vakar ir k kasdien tenka igyventi po io nelaimingo
atsitikimo. Ji tikrai vl lank pamokas, taiau tai buvo ne jos sprendimas. I ties fizikai jautsi

gerai, taiau buvo visikai palauta emocikai, psichologikai ir dvasikai.


Mes tik stengiams laikytis taisykli, aikino ttis, didiule letena spausdamas jos sprand.
Nuo rankos svorio Liuss knas persikreip, ir pasidar nepatogu ramiai stovti. Vis dlto mergina
taip seniai buvo arti mylim moni, kad dabar net nedrso atsitraukti. Mes tik norime padaryti taip,
kad bt geriausia tau, kalbdamas ttis ranka parod grsmingai didiulius mokyklos pastatus,
tarsi ie simbolizuot Rend, direktori Adel ir vis likus personal. Jie ino, k kalba.
Neino, atr Lius, dbiodama prastos kokybs pastatus ir tui kiem. Viskas ioje
mokykloje jai atrod beprasmika.
Net ir tai, k jie vadino Tv diena. Mokyklos vadovyb visomis igalmis stengsi pabrti, kad
mokiniai nepaprastai laimingi turdami galimyb pamatyti savo artimuosius. Dabar iki piet buvo
lik vos deimt minui, o automobili aiktelje stovjo vienintel maina Liuss tv.
i vieta yra visika nesmon, pareik Lius taip cinikai, kad tvai susivalg
susirpinusiais vilgsniais.
Liuse, mieloji, prabilo mama, glostydama jos plaukus. Lius pajuto, kad ji dar neprato, jog
plaukai nukirpti trumpai. Pirtai instinktyviai brauk iki nugaros tarsi ten bt liks nukirpt garban
vaiduoklis. Mes tik norime su tavimi praleisti nuostabi dien. Ttis atve tavo mgstamiausio
maisto.
Ttis susigds itrauk skiautin antklod ir didiul keist portfelio formos pintin, kurios Lius
anksiau nebuvo maiusi. Paprastai j ikylos bdavo atsitiktins. Maist sumesdavo popierinius
paketus ir ant ols u namo, alia kanoj kelio, pasitiesdavo sen apiplyus uklot.
Marinuot okros vaisi? Liuss balsas nuskambjo taip, kaip ji kalbdavo bdama maa.
Niekas negalt teigti, kad tvai nesisteng.
Ttis linkteljo.
Turime saldios arbatos ir biskvit su baltu padau, vardijo jis. Dar Cheddar srio rutuliuk
su jalapeno pipirais toki, kokius tu mgsti. Ir dar daugyb kit dalyk.
Panariusi rankinje, mama itrauk stor antspauduot raudon vok ir ities Liusei. Prisiminus
laikus, kuriuose buvo vadinama psichopate udike ar mirties mergaite, kelioms akimirkoms pilv
sugniau skausmas.
Pavelgus siuntjo raysen, merginos veidas kaipmat atgavo normali iraik.
Kel.
Atplusi vok, Lius itrauk atviruk su juodai balta nuotrauka. Joje sdjo dvi pagyvenusios
damos. Kirpjos dar joms ukuosenas. Viduje kiekvienas kvadratinis atviruko colis buvo upildytas
stambia apvalia Kels raysena. Kadangi atviruke pritrko vietos, draug kio dar kelis
prikeverzotus popieriaus lapus.
Mieloji Liuse,

kadangi pokalbiams telefonu skirta absurdikai maai laiko (praau, gal galtum
pareikalauti daugiau. Tai visikai neteisinga.), noriu su tavimi susisiekti senamadiku bdu
ir vis epopj idstyti laike. Perskaiiusi suinosi kiekvien smulkmen visk, kas man
nutiko per pastarsias dvi savaites. Nesvarbu, patinka tau ar ne...
Lius tebesiypsodama prispaud vok prie krtins. Ji troko suryti akimis laik, vos tik tvai
ikeliaus namo. Kel nenuleido rank, o tvai sdi ia, greta jos. Jau labai seniai Lius nesijaut
tokia mylima. Ji iupo tio rank ir stipriai suspaud.
aius vilpimas privert tvus paokti ant koj.
Tai tik skambutis, kvieiantis pietauti, paaikino mergina. Atrod, kad tvai patikjo. Eime,
noriu jus su kai kuo supaindinti.
Kai trijul i kaitintos ir drgnos automobili stovjimo aiktels ingsniavo pastat link, kur jau
vyko Tv dienos atidarymo renginiai, Lius mgino pavelgti mokyklos teritorij tv akimis. Ji
tarsi pirm kart pairjo persikreipus administracinio pastato stog, uuod leikt pernokusi ir
pvani persik kvap, sklindant i sodelio greta sporto sals pastato. Kaltinio metalo vartus,
vedanius kapines, deng organins rdys. Lius pagalvojo, kad vos per kelias savaites, praleistas
Kardo ir kryiaus mokykloje, jos akys prato nepastebti daugybs nemaloni dalyk.
Tvai atrod isigand. Ttis ranka parod baigiant nuditi vynmed, smaugiant aplinjusi
tvor prie jimo miegamj korpus.
Tai Chardonnay ries vynmediai, susirauks paaikino ttis. Pamats besikankinant augal,
jis visada pajusdavo skausm.
Mama abiem rankomis prispaud prie krtins rankin ir atkio alknes. Toki poz ji priimdavo
atsidrusi netinkamose vietose ten, kur jautsi galinti bti apvogta. O juk jie dar nemat raudonj.
Tvai kategorikai pasiprieino netgi tokiam menkniekiui kaip internetins vaizdo kameros pirkimas.
Jie negals paksti minties, jog mokykloje j dukra stebima itis par.
Lius troko apsaugoti juos nuo vis Kardo ir kryiaus mokyklos iaurybi. Ji svarst, kaip bt
galima pertvarkyti, o galbt ir sugriauti sekimo sistem. Antr dien po Liuss atvykimo Ariana
sureng ekskursij po mokyklos teritorij ir parod visus mirusius raudonuosius, kuri baterijos
buvo isikrovusios arba meistrikai pakeistos. Taip mokykloje atsirado juodj dmi. Tvams
nebtina visko suinoti jie tik nori praleisti nuostabi dien su dukra.
Pen kadarodama kojomis sdjo ant suolelio, kur juodvi su Liuse buvo sutarusios susitikti
vidurdien. Rankoje ji laik chrizantem.
Pene, tai mano tvai Haris ir Dorena Praisai, ranka mosteldama tvus, pristat Lius.
Mama, tti, tai...
Peniveder Van Saikl-Lokvud, oficialiai prisistat Pen, abiem rankomis itiesdama
chrizantem. Dkui, kad leidote su jumis papietauti.

Kaip visada mandags Liuss tvai kak suburkavo ir nusiypsojo. Jie nekamantinjo apie Pens
eim ir nesidomjo, kodl pas j niekas neatvaiavo, nors Lius neturjo laiko i anksto visko
paaikinti.
Buvo dar viena ilta giedra diena. Sodriai ali gluosniai, augantys prieais bibliotek, ltai
svyravo puiami lengvo brizo. Lius tvus nuved ten, kur medi akos ustojo nuo suodi
pajuodusias sienas ir gaisro metu iduusius langus. Kai ikylautojai ant sausos ols ities
skliautin paklot, Lius timpteljo Pen al.
Kaip laikaisi? paklaus ji. Jeigu Lius bt viena i t, kuriems vis dien tenka garbinti kit, o
ne savo tvus, jai tikrai reikt bent truputlio paguodos.
Ji labai nustebo, kai Pen linksmai linkteljo galv.
kart ymiai geriau negu prajusiais metais! paaikino ji. Ir tik tavo dka. Jeigu nebtum
pakvietusi, iandien greta mans nebt n vieno mogaus.
Toks komplimentas labai pradiugino ir nustebino Lius. Ji apsidair po teritorij, nordama
pamatyti, kaip kiti mini Tv dien. Nors automobili stovjimo aiktel tebebuvo pustut, vent,
rods, pradjo sisibuoti.
Netoliese ant antklods tupjo Mol, sitaisiusi tarp vyro ir moters, nepaprastai panai mopsus.
Ji tarsi ibadjusi knaib kalakuto laun. Ariana, usirangiusi ant suolelio, kudjosi su vyresne
pankikos ivaizdos mergina, kurios rykiai roin plauk spalva prikaust vis vilgsnius.
Labiausiai tiktina, kad tai jos vyresnioji sesuo. Sutikusios Liuss vilgsn, merginos nusiypsojo.
Ariana pamojo ranka ir, atsigrusi vieni, kak jai sunabdjo.
Didelis brys Rolando svei pietavo, ikylos patiekalus buvo isidlioj ant milinikos
lovatiess. Brelis laid juokelius ir kvatojo, o keli nedideli vaikzai mtsi maistu. Atrod, kad jie
puikiai leido laik, kol ant iemo umautas kukurzas tarsi granata atskriejo iki Gabs ir vos
nepartrenk jos ant ems. Mergina tuo metu kaip tik jo per kiem su vyrikiu, kuris pagal ami
tikt jai senelius. Kai juodu ingsniavo pro eiles sulankstom kdi, ratu sustatyt pievutje,
mergina papleknojo jam per alkn.
Lius ikart pastebjo, kad niekur nematyti nei Danielio, nei Kemo. Jai net nepavyko sivaizduoti,
kaip galt atrodyti j eimos. Nors po to, kai Danielis antr kart j paliko prie eero, mergina
jautsi sutrikdyta ir labai ant jo pyko, bet vis dar troko bent akies krateliu pairti mones, su
kuriais vaikin siejo giminysts ryiai. Vis dlto prisiminusi archyve rast plon byl, Lius
suabejojo, ar jis apskritai palaiko santykius su kuo nors i eimos.
Liuss mama srio rutuliukus iskirst penkias lktes, o ttis kauburlius apibr vieiai
kapotais jalapeno pipirais. Vos nurijus pirmj ksn, merginos burna usiliepsnojo jai labai
patikdavo is pojtis. Pen, rods, nebuvo susipainusi su tradicine Dordijos virtuve, kuri Liusei
buvo artima nuo vaikysts. Ji beveik isigando, pamaiusi marinuotus okros vaisius, taiau vos
paragavusi isiiep nustebusio ir patenkinto mogaus ypsena.

Ttis ir mama atve vis mgstamiausi Liuss patiekal, net saldaini su pekano rieutais i
eimynins saldumyn krautuvls, sikrusios pirmajame j namo aukte. Atsisd abipus dukros,
juodu ltai kramsnojo ir atrod patenkinti, kad pavyko burnas upildyti kuo nors geresniu negu
kalbomis apie mirt.
Lius turjo diaugtis bdama arti tv ir j atnetus skanstus ugerdama Dordijoje populiaria
saldia arbata, taiau ji jautsi kaip apsimetl, mginanti teigti, kad tokie karaliki piets yra
prastas reikinys Kardo ir kryiaus mokykloje. Visa diena buvo tik didiulis melas.
Igirdusi trumpus skystus plojimus, mergina atsigr suoliukus. Ten Rend stovjo greta
direktoriaus Adelo mogaus, kurio Lius iki iol nebuvo maiusi. J atpaino i neprastai blankaus
portreto, kabjusio centriniame mokyklos vestibiulyje. Dabar ji suprato, kad dailininkas, taps t
portret, buvo kilniadvasis. Pen buvo usiminusi, kad direktorius mokykloje pasirodo tik kart per
metus Tv dien. Jis niekada nedaro iimi. Itisus metus kaip atsiskyrlis gyvena didiuliuose
namuose Taibio saloje ir neivaiuoja i ten net tada, kai mirta kuris nors mokinys. Milinikas
vyrikio pagurklis temp smakr emyn, o bukos buliaus akys spoksojo susirinkusiuosius, nors
vilgsnis nuolat klaidiojo.
Greta, sirmusi rankomis onus, mvinti baltas kojines, stovjo Rend. Jos veide vytjo
ypsena, taiau lpos liko kietai suiauptos. Direktorius servetle luostsi savo milinik kakt.
Abu vents proga buvo nutais dirbtinai malonius veidus, bet, rods, tai jiems kainavo daug
pastang.
Sveiki atvyk imtas penkiasdeimt devintj Tv dien Kardo ir kryiaus mokykloje,
sugriaudjo direktorius Adelas mikrofon.
Gal jis juokauja? sunabdjo Lius Penei. Buvo labai sunku sivaizduoti, kad prie kar ia
galjo vykti Tv dienos.
Pen reikmingai pavart akis.
inoma, tai klaida. Sakiau, kad duot jam naujus skaitymo akinius.
Mes jums suplanavome ilg, kupin linksmybi dien, kuri pradsime nuo rami piet po atviru
dangumi... dudeno direktorius.
Paprastai duoda tik devyniolika minui, siterp Pen, stovjusi greta Liuss tv. ie
suakmenjo.
Pavelgusi draugei pro pet, Lius nusiypsojo.
Ji juokauja, nuramino tvus.
Paskui galsite pasirinkti patinkani veikl. Ms biologijos mokytoja, panel Jolanda Tros,
bibliotekoje paskaitys nuostabi paskait apie vietin savan augmenij, augani ios mokyklos
teritorijoje. Trener Dant teisjaus draugikoms eimyninms vairi sporto ak varyboms, kurios
vyks ia, ant pievuts. Istorijos mokytojas Stenlis Koulas ves ekskursij po didvyri kapines. Diena
bus labai turininga. O dabar... ts direktorius Adelas, js patirsite ibandym.

Po nevykusio ir nuvalkioto smojo brelis atvykusij i mandagumo dirbtinai nusijuok. Lius


pavelg Pen ir mirkteljo. Nevyks bandymas suvaidinti diaugsming nuotaik isklaid vis
lankytoj iliuzijas, kad palik savo atalas Kardo ir kryiaus mokykloje jie turi teis pasijusti
geriau. Praisai irgi ypsojosi, taiau nenuleisdami aki nuo Liuss lauk i jos enklo, kaip elgtis
toliau.
Po piet visos pievutje ikylavusios eimos susirinko daiktus ir isiskirst. Lius pastebjo, kad
mokyklos organizuotuose renginiuose dalyvauja vos keli mons. N vienas nenusek paskui panel
Tros bibliotek, o kitame pievos pakratyje bulvi maius siropt tik Gab ir jos senelis.
Lius neinojo, kur su savikiais pradingo Mol, Rolandas ir Ariana. Be to, ji iki iol nemat
Danielio. Mergina numan, kad jos tvai nusivils, negav progos apirti mokyklos teritorij ir
nesudalyvav n viename organizuotame renginyje. Kadangi pono Koulo vadovaujama ekskursija
atrod maiausia i vis blogybi, Lius pasil susidti likus maist ir keliauti link kapini vart.
Jiems beeinant, nuo virutinio tribn suolelio tarsi gimnast, skriejanti per lygiagretes, liuokteljo
Ariana. Ji atkio savo dein rank Liuss tvams.
Sveikiiiii, subaub mergina. Jai puikiai pavyko sudaryti spd, kad yra visika beprot.
Mama, tti, pratar Lius, spausdama tv peius, tai mano gera draug Ariana.
O ten, Ariana pirtu parod aukt rausvaplauk mergin, kuri ltai leidosi tribn
pakopomis, mano sesuo Anabel.
Anabel apsimet, kad nemato itiestos Liuss rankos. Ji stvr mergin glb ir ilgai, tarsi
artim mog, spaud prie savs. Lius jaut, kaip braka kaulai. Apsikabinimas utruko gan ilgai.
Mergina niekaip nesuprato, k jis galt reikti, taiau vos tik pradjo jaustis nepatogiai, Anabel j
paleido.
Kaip malonu su tavimi susitikti, prane ji, imdama Liuss rank.
Man taip pat, atsiliep i ir panairavo Arian.
Ar einate pono Koulo ekskursij? pasiteiravo Lius draugs. Ariana irgi spoksojo Anabel,
tarsi i bt kuokteljusi.
Vyresnioji sesuo prasiiojo, ketindama kak pasakyti, taiau Ariana ubgo jai u aki.
Po velni, aiku, kad ne, prunkteljo ji. Tie renginiai skirti visikiems nevykliams. Ji
dbteljo Liuss tvus. Nesieiskite.
Anabel gteljo peiais.
Galbt tursime galimyb prisijungti vliau! kteljo ji. Tada Ariana skubiai nusitemp seser
tolyn.
Jos atrodo labai mielos, pareik mama tokiu tonu, kokiu visada kalbdavo, kai tikdavosi
dukters paaikinimo.
Hm, o kodl toji mergiot taip tave sikibo? susidomjo Pen.
Lius pavelg draug, paskui savo tvus. Argi btina jiems aikintis, jeigu paprasiausiai

kakam patiko?
Liusinda! paauk ponas Koulas. Jis stovjo apytutje susitikimo vietoje prie kapini vart ir
mojo ranka. Eik ia!
Mokytojas iltai paspaud mamai ir tiui rankas ir netgi spusteljo Pens pet. Lius mgino
nusprsti, ar j labiau erzina pono Koulo dalyvavimas Tv dienos renginiuose, ar spdingai
suvaidintas entuziazmas. Tada mokytojas praneko, ir mergina labai nustebo.
iai dienai ruoiausi itisus metus, sunabdjo jis. Ak, kaip trokau turti galimyb ivesti
mokinius gryn or ir papasakoti apie daugyb ios vietos stebukl. Tai vienintel galimyb
peraukljimo mokyklos mokytojui isivesti aukltinius ekskursij. inoma, pastaraisiais metais n
vienas mano rengin neatvyko, todl i ekskursija man bus tarsi ventinimas...
Na, mums didiul garb... sugriaud Liuss ttis ir plaiai nusiypsojo ponui Koului. Mergina
pagalvojo, kad tio balsas nuskambjo kaip seno kareivio, dalyvavusio pilietiniame kare ir
pasiilgusio patrank gausmo. Jis jaut, kad ponas Koulas siningas mogus. I vis, kuriuos Liusei
teko painti, ttis buvo geriausias charakteri inovas.
Abu vyrai leidosi ygiuoti staiu laitu link jimo kapines. Liuss mama ikylos krep paliko
prie vart. Tada nusiypsojo Penei ir savo dukrai tokia pastama ir daug kart matyta ypsena.
Nordamas atkreipti trijuls dmes, ponas Koulas joms pamojo.
Pradsiu nuo keli smulkmen. Kaip manote... pakls antakius pradjo mokytojas: Koks i
kapini elementas yra pats seniausias?
Lius ir Pen stovjo sistebeilijusios savo kojas. Lygiai taip pat jos elgdavosi per pamokas, kai
nordavo ivengti kontakto su mokytojo akimis. Tuo metu Liuss ttis, pasistiebs ant pirt gal,
pavelg kakuri i didij skulptr.
Sudtingas klausimas! suriaumojo ponas Koulas, tapnodamas metalinius kapini vartus. i
priekin vart dal pastat pirmasis valdytojas 1831 metais. Pasakojama, kad jo mona Elamena
turjo nuostab dar ir norjo pastatyti vartus, kad apsaugot pomidorus nuo perlini viteli.
Mokytojas kvatojosi, kol pristigo oro. Tai buvo prie kar. Anuomet ia nebuvo ir karstins
griuvos. Eime toliau!
Vaikiodamas po kapines, ponas Koulas atskleid daugyb fakt apie kapini iplanavim, apie
istorin situacij tuo metu, kai jos buvo rengtos, apie meninink, net mokytojas nevadino jo
skulptoriumi, kuris sukr sparnuotos pabaisos statul, stksani paiame kapini centre, ant
monolitinio pjedestalo. Liuss ttis apibr mokytoj klausimais, o mama ranka brauk graiausius
antkapi akmenis. Perskaiiusi raus, ji kaskart sumurmdavo O, Dieve. Pen slankiojo paskui
Liuss mam tikriausiai jau gailjosi, kad toki dien neprisijung prie kurios nors kitos eimos.
Lius sekiojo paskui brel ir svarst, kas bt, jeigu pati suorganizuot tvams ekskursij po
kapines.
ia pirm kart usidirbau nuobaud...

ia mans vos nesutraik virstantis marmurinis angelas...


ia peraukljimo mokyklos mokinys, kurio draugystei su manimi js niekada nepritartumte,
buvo atsiveds keisiausi mano gyvenime ikyl...
Kemai, paauk ponas Koulas, kai grupel ingsniavo aplink monolit.
Kemas stovjo su auktu tamsiaplaukiu vyrikiu, vilkiniu pagal usakym pasitu juodu kostiumu.
N vienas neigirdo pono Koulo ir nepastebjo grupels, kuri mokytojas vediojo po kapines. Juodu
stovjo po uolu ir labai sijaut gestikuliuodami apie kak tyliai nekjosi. Taip dramos mokytojas
mojuodavo rankomis, kai mokiniai per spektakl susigrsdavo scenoje.
Ar judu su tiu pavlav prisijungte prie ms ekskursijos? pasiteiravo ponas Koulas Kemo.
kart jis prabilo daug garsiau. Js daug praleidote, taiau esu tikras, kad dar igirsite vien ar du
faktus, kurie jus tikrai sudomins.
Kemas ltai atsigr ekskursantus, paskui vl pavelg savo kompanion. Atrod, kad iam
buvo linksma. Lius paman, kad auktas vyrikis, vilkintis klasikin juod kostium ir segintis
didiul auksin laikrod, yra per jaunas, kad bt Kemo tiu. Galbt jis tik jaunai atrod. Kemo akys
greitai perbgo nuogu Liuss kaklu. Akimirk vaikino veide pasirod nusivylimas. Mergina nukaito
ji jaut, kad mama stebjo scen ir susidomjusi lauk paaikinimo.
Kemas apsimet neigirds pono Koulo. Prisiartins prie Liuss mamos, jis kilsteljo moters rank
prie lp, nors j dar niekas nebuvo spjs supaindinti.
Tikriausiai js esate Liuss vyresnioji sesuo, irdamas viligiku vilgsniu, kreipsi
vaikinas.
Greta stovjusi Pen baksteljo draugei alkn ir labai tyliai, kad niekas kitas neigirst,
sunabdjo:
Praau, pasakyk dar k nors lyktaus.
Liuss mama atrod pakerta, o jos dukra ir, inoma, ttis, pasijuto nepatogiai.
Ne, mes negalime pasilikti ekskursijoje, pareik Kemas, linkteldamas Liusei ir
atsitraukdamas, nes tuo metu prie jo prisiartino merginos ttis, bet buvo nepaprastai malonu, ts
jis, apvelgdamas visus tris, iskyrus Pen, jus ia netiktai susitikti. Eime, tti.
Kas jis? sunabdjo mama, kai Kemas su tiu neinia, ar tai tikrai buvo ttis, pradingo
kitame kapini pakratyje.
Ak, tai tik vienas i Liuss gerbj, paaikino Pen, mgindama praskaidrinti nuotaik. Deja,
jos odiai sukl visikai prieing reakcij.
Vienas i gerbj? Liuss ttis sistebeilijo Pen.
Vlyvo vakaro prieblandoje Lius pirm kart pastebjo, kad tio barzdoje atsirado il sruog.
Ji nenorjo prarasti paskutini nuostabi vakaro akimirk tikindama tt, kad jam neverta rpintis
dl santyki su peraukljimo mokyklos vaikinais.
Tai nesvarbu, tti. Pen juokauja, patikino mergina.

Liusinda, mes nortume, kad btum atsargesn, spjo ttis.


Mergina pagalvojo apie tai, k andien gana grietu tonu pasil Danielis. Ji neturt gyventi
Kardo ir kryiaus mokykloje. Staiga Lius pajuto nenumaldom nor prayti ir maldauti tv, kad
ivet j kuo toliau nuo ios vietos.
Vis dlto mintis apie Daniel privert priksti lieuv. Ji prisimin jaudinant j odos susilietim,
kai abu pargriuvo prie eero, ir jo akis, kurios kartais atrodo tarsi pats lidniausias i vis matyt
regini. Retsykiais Lius pagalvodavo, kad bt absoliuti beprotyb likti Kardo ir kryiaus
mokykloje vien dl keli trump akimirk, kurias ia galima praleisti su Danieliu. Vien dl to, kad
suinot, kaip baigsis visa ta istorija.
Nekeniu atsisveikinim, atsiduso Liuss mama. Mergina liovsi galvoti apie tai, kad reikt
tutuojau pulti tvams glb. Ji pavelg laikrod ir paniuro. Lius niekaip nesuprato, kodl
popiet pralk taip greitai ir atjo metas tvams ivykti.
Paskambinsi mums treiadien? pasitikslino ttis buiuodamas abu dukters skruostus taip
visada darydavo j pranczikos kilms eimos ataka.
Kai visi ingsniavo link automobili stovjimo aiktels, tvai laik j u rank. Paskui abu
stipriai suspaud glbyje ir ibuiavo. Kol tvai purt Pens rank ir linkjo jai skms, Lius prie
vart pastebjo vaizdo kamer, pritvirtint prie apdauytos i plyt sumrytos telefono kabinos. Prie
io raudonojo tikriausiai buvo prijungtas judesi sekiklis, kadangi stebinti kamera i lto sukosi.
Tikriausiai ji nepasipainiojo Arianos kelyje. Lius net neabejojo, kad is raudonasis buvo gyvas.
Tvai nieko nepastebjo tikriausiai taip buvo geriau.
Eidami link mainos, juodu du kartus atsigr pamojuoti merginoms, stovinioms prie jimo
centrin vestibiul. Tada susdo sen juod Crysler New Yorker ir nuleido automobilio lang.
Mes tave mylime, nepaprastai garsiai suuko tvai. Jeigu Lius tuo metu nebt buvusi tokia
nusiminusi, keistai ais tv balsai j bt gerokai suglumin.
Mergina irgi pamojavo.
Ai, sunabdjo ji. U saldainius ir konservuotus okros vaisius. U tai, kad praleidote ia
vis dien. U tai, kad po savo sparneliu priglaudte Pen ir neudavinjote nereikaling
klausim. U tai, kad vis dar mane mylite, nors keliu jums siaub.
Kai u poskio pranyko galins automobilio viesos, Pen stukteljo Liusei nugar.
Manau, eisiu aplankyti savo tio, pasak ji, bato nosimi spardydama em ir droviai
velgdama draug. Tikriausiai nenorsi eiti kartu, tiesa? Jeigu ne, a visk suprasiu. Juk tekt
antr kart keliauti ... mergina nykiu parod kapini daubos gilum.
inoma, kad eisiu, utikrino Lius.
Juodvi apjo aplink kapines, kol pasiek tolimiausi rytin j kamp. Tada Pen stabteljo prie
vieno antkapio.
Tai buvo labai kuklus baltas akmuo, padengtas storu gelsvai rusv pu spygli sluoksniu.

Atsiklaupusi ant keli, Pen pradjo valyti antkap.


STANFORDAS LOKVUDAS, skelb raas ant kuklaus paminklo, GERIAUSIAS
PASAULYJE TTIS.
Liuss ausyse skambjo ird veriantis draugs balsas, ir jos akyse pradjo kauptis aaros.
Mergina nenorjo, kad jas ivyst Pen. iaip ar taip, ji tebeturjo gyvus tvus. Jeigu i akimirk kas
nors galt pravirkti, tai turt bti... Pen verk. Mgindama tai nuslpti ji tyliai niurkiojo ir
kelias idavikikas aaras brauk iurki megztinio sil. Lius irgi atsiklaup ir pradjo rinkti
spyglius. Tada rankomis apsivijo draug ir kiek manydama stipriau suspaud glbyje.
Paskui Pen atsitrauk, padkojo ir i kiens itrauk laik.
Paprastai a jam k nors paraau, paaikino mergina.
Lius nusprend minutlei palikti draug su tiu. Ji atsistojo, atsitrauk per ingsn nuo antkapio,
nusigr ir sistebeilijo emyn, pai kapini ird. Nors nuo aar vaizdas vis dar pasirod
padmavs, mergina irjo mog, sdint ant monolito viraus. Vaikinas kitojo rankomis apglbs
kelius. Lius nesivaizdavo, kaip kakam pavyko ten usikeberioti, taiau jis tikrai ten buvo.
Vaikinas atrod vienias ir sustirs, tarsi bt praleids ten vis dien. Jis nemat nei Liuss, nei
Pens. Panau, kad jis apskritai nieko nepastebjo. Vis dlto Liusei nereikjo labai artintis, kad
atpaint pilkai violetines akis ir suprast, koks tai mogus.
Lius dien dienas band surasti paaikinim, kodl Danielio byla tokia plona, kokias paslaptis
saugo i bibliotekos dingusi jo protvio knyga ir kur nukeliavo jo mintys t dien, kai ji paklaus apie
eim. Kodl jis visada su ja elgsi taip kartai ir drauge taip altai.
Po jausmingos dienos, praleistos su tvais, Lius i lidesio vos neparpuol ant keli. Staiga ji
suprato, kad Danielis yra visai vienas visame pasaulyje.

Keturioliktas skyrius
TUIOS RANKOS

Vis antradien pliaup lietus. I vakar ritosi juodi kaip degutas debesys. Jie stumdsi vir mokyklos
teritorijos, ir Lius niekaip negaljo atsikratyti slogi mini. Lietaus plipsniai sustiprdavo ir
susilpndavo. Protarpiais pyl kaip i kibiro, paskui purkdavo smulks laeliai, o kartkartmis
pabirdavo krua. Vos aprims, lietus vl prasiddavo su nauja jga. Per pertraukas mokini neileido
lauk, todl besibaigiant integral ir diferencial skaiiavimo pamokai Lius jau beveik kraustsi i
proto.
Mergina tai suprato, kai ssiuvinio lape pradjo kraipytis Lagrano vidutins reikms teoremos
skaiiai, kol pamau virto tokiais uraais:
Rugsjo 15 d.: anginis smgis i D.
Rugsjo 16 d.: Statulos virtimas, mano igelbjimas udengiant galv su ranka (paskui
apgraibomis surastas kelias i po statulos). Staigus D pasialinimas.
Rugsjo 17 d.: neteisingai suprastas D galvos linkteljimas, priimtas kaip kvietimas
atvykti Kemo vakarl. Sukreiantis D ir G santyki iaikinimas (klaida).
Uraai galjo tapti labai nemalonaus srao pradia. Danielis vienu metu atrod toks kartas ir
toks altas. Galbt t pat buvo galima pasakyti ir apie Lius, taiau mergina turjo pripainti, jog jos
keistas ir atiaurus elgesys buvo tik atsakas jo altum.
Ne. Ji nenorjo gilintis btent iuos nelogikus svarstymus. Lius nenorjo veltis aidimus.
Mergina tik norjo bti su Danieliu. Deja, ji neinojo kodl. Neinojo, kaip to pasiekti. Net
nenutuok, k reikia bti kartu su juo. Lius jaut, kad, nepaisant visko, Danielis buvo tas mogus,
apie kur ji nuolat galvojo. Vienintelis, kuris jai rpjo.
Liusei atrod, kad prisiminusi kiekvien suartjim su Danieliu ir kiekvien jo atiaurum, ji
galt suvokti tokio permainingo elgesio prieastis. Deja, sraas tik dar labiau slg. Mergina
suglam popieriaus lap gniuul.
Kai gal gale nuaidjo skambutis, kuris liudijo, jog ios dienos pamokos baigtos, Lius iskubjo
i klass. Paprastai ji palkdavo Pens arba Arianos ir baimingai galvodavo apie akimirk, kai
reiks su jomis isiskirti tada tekdavo likti vienai su savo mintimis. iandien, kaip niekada

anksiau, mergina nenorjo nieko matyti. Ji galvojo apie vienintel bd, padsiant atsikratyti mini
apie Daniel ilg ir sunk plaukiojim vienumoje.
Kai kiti mokiniai pradjo skirstytis miegamuosius, Lius usitrauk juodo megztinio gobtuv ir,
trokdama kuo greiiau panirti basein, ilk liet.
Vos spjusi nusileisti Augustino korpuso laiptais, Lius atsitrenk kakok aukt tams pavidal.
Kemas. Kai juodu susidr, vaikino rankose stksojs knyg boktas susvyravo ir bumbsdamas po
vien sukrito ant drgnos ems. Kemas pdino ant galvos usitrauks gobtuv, o ausis sikis
ausines. Tikriausiai jis irgi nepastebjo besiartinanios merginos abu klajojo savuose pasauliuose.
Ar viskas gerai? paklaus Kemas, glausdamas rank Liusei prie nugaros.
Normaliai, patikino mergina. I ties ji tik truputl klupteljo. Labiausiai nukentjo nukritusios
Kemo knygos.
Na, jeigu jau mudu imtme mano knygas, gal kitas ingsnis bt atsitiktinis rank susilietimas
keliant jas nuo ems?
Lius nusijuok ir ities vien knyg. Vaikinas sum jos rank ir spusteljo. Lietus permerk jo
tamsius plaukus, didiuliai laai kybojo ilgose tamsiose blakstienose. Kemas atrod ities puikiai.
Kaip pranczikai pasakyti sutriks? paklaus jis.
Hm... gne, pradjo Lius, staiga pati pasijutusi iek tiek gne. Kemas tebelaik jos rank.
Palauk, ar ne tu vakar u prancz kalbos kontrolin darb gavai vertinim A?
Tu pastebjai? nusistebjo vaikinas. Jo balsas skambjo keistai.
Kemai... sunabdjo Lius, ar viskas gerai?
Vaikinas palinko prie jos ir nuval lietaus la, riedjus tarpuakiu. Nuo vienintelio smiliaus
prisilietimo visas merginos knas pradjo virpti. Staiga ji pagalvojo, kaip nuostabiai ilta galt
bti jo glbyje, kaip ankart, kai Kemas apkabino per Todo laidotuvi ceremonij. Lius niekaip
nepajg atsikratyti tos minties.
Galvojau apie tave, pratar jis, norjau tave pamatyti. Per laidotuvi ceremonij laukiau
tavs, bet kakas pasak, kad ijai.
Liuss nuojauta kudjo, kad Kemas inojo, su kuo ji ijo. Be to, jis norjo, kad ir ji inot.
Atleisk, suuko ji, stengdamasi perrkti griaustinio dundjim. Juodu stovjo kiaurai permirk
lityje.
Eime i ia, pasil Kemas ir stumteljo mergin prie stogeliu apsaugoto jimo Augustino
korpus.
Lius per vaikino pet pavelg sporto sal ir troko viena bti ten, o ne ia ar dar kur nors su
Kemu. Bent jau ne dabar. Jos galva plyte plyo nuo daugybs vienas kitam prietaraujani trokim.
Reikjo laiko ir erdvs pabti vienai, kad galt perkratyti toki mini galyb.
Negaliu, atsisak Lius.
O jeigu vliau? vakar?

Gerai, vliau, paadjo ji.


Ueisiu tavo kambar, nuvito Kemas.
Mergina labai nustebo, kai Kemas akimirkai j apglb ir velniai pabuiavo kakt. Lius
akimirksniu apm svaigulys, tarsi bt kako igrusi. Kemas nesuteik galimybs pajusti k nors
kita jis staigiai paleido mergin i glbio ir nuingsniavo miegamj korpuso link.
Papuriusi galv Lius ltai nuslinko link sporto sals. Akivaizdu, kad reikjo pagalvoti ne tik apie
Daniel.
Tikriausiai bt labai malonu ir netgi linksma vakar praleisti su Kemu. Jeigu lietus nurimt,
vaikinas j tikriausiai nusivest slapt mokyklos teritorijos pakrat ir elgtsi taip pat jaudinaniai ir
keriniai kaip paprastai. Jis priverst j pasijusti ypatingai. Lius nusiypsojo.
Kai mergina gal gale pasiek Fitneso poni (taip Ariana pramin sporto sal), mokyklos kio
dalies darbuotojai kovojo su kudzu vijokliais. Jie jau buvo nulup ali apklot nuo didiosios
pastato dalies, taiau darbai dar tik pusjo. alios gijos tarsi atuonkojo iuptuvai vyniojosi aplink
duris. Kad galt patekti vidun, Liusei teko pasilenkti ir pralsti tarp keli ilg ak.
Sporto kompleksas buvo tuias. Spengianti tyla kontrastavo lauke dundaniai perknijai. Dauguma
vies buvo ijungtos. Lius nepasiteiravo, ar galima naudotis sporto sale po darbo valand, taiau
duris rado neurakintas, o viduje nebuvo nieko, kas j galt sulaikyti.
Prieblandoje skendiniu koridoriumi ji prajo stiklo lentynas su lotynikais ritiniais ir miniatirin
marmurin pietos kopij. Mergina stabteljo prie treniruokli sals dur ten ji mat Daniel,
okinjant per virvut. Bt puikus srao tsinys:
Rugsjo 18 d.: D mane apkaltina persekiojimu.
Po dviej dien:
Rugsjo 20 d.: Pen mane tikina i ties pradti j persekioti. A sutinku.
Och. Lius atsidr juodoje duobje ji lyktjosi savimi. Deja, negaljo sustoti. Nujusi
koridoriumi pus kelio, ji sustingo. Staiga suprato, kad iandien dar daugiau negu paprastai galvojo
apie Daniel ir jauia dar didesnius vidinius prietaravimus dl Kemo. Pastarj nakt Lius sapnavo
abu vaikinus.
Ji keliavo per tirt rk, ir kakas laik j u rankos. Pagalvojusi, kad tai Danielis, Lius
atsigr. Lpos, prie kuri ji prisispaud, pasirod ramios ir velnios, taiau jos buvo ne Danielio, o
Kemo. Jis daugyb kart j velniai buiavo. Kaskart, kai Lius vogiomis vilgteldavo vaikin, jo
tamsiai alios akys buvo atviros, jis grte gr j vilgsniu ir klaus to, ko ji negaljo atsakyti.
Tada Kemas dingo. Rkas isisklaid, ir Lius pasijuto stipriai suspausta Danielio glbyje ten,
kur ji troko bti. Atlos jos galv, vaikinas puol nirtingai buiuoti. Atrod, kad jis pyksta.
Kaskart, kai j lpos susiliesdavo, nors ir trumpai akimirkai, Lius apimdavo deginantis trokulys. Jis

buvo toks stiprus, kad mergina kaskart surikdavo. Dabar ji inojo, kad Danielis turi sparnus. Leido
jais tarsi antklode apgaubti vis kn. Mergina troko juos paliesti, troko, kad jie visikai udengt
j ir Daniel, taiau aksominiai sparnai m mati ir nykti. Danielis liovsi j buiuoti ir siirjo
veid, tarsi laukdamas merginos reakcijos. Ji nesuprato, kodl krtin pradeda kaustyti nesuvokiama
deginanti baim. I pradi pasidar nemaloniai ilta, paskui alpiai karta, kol pagaliau Lius
negaljo iksti. Tada ji krpteljo ir atsibudo. Paskutin sapno akimirk ji dar spjo pajusti, kad
pavirto skeveldromis, usiliepsnojo ir tapo pelenais.
Mergina prabudo permirkusi nuo prakaito. Plaukai, pagalv ir piama buvo lapi. Staiga Liusei
pasidar labai labai alta. Iki pirmj sauls spinduli pasirodymo ji guljo drebdama ir labai
vienia.
Kad iek tiek suilt, Lius pasitryn lietaus permerktas rankoves. inoma. Sapnas paliko kart
jos irdyje ir alt kne. Ji vis dien negaljo liautis apie tai galvojusi. Btent dl to atjo
paplaukioti, kad sportuodama atsikratyt mini.
kart ji apsivilko puikiai tinkant juod Speedo maudymosi kostiuml ir nepamiro pasiimti
apsaugini akini. Atvrusi duris baseino patalp, Lius atsidr vienui viena po nardymo
tramplinu. Mergina kvp drgno, chloru persisunkusio oro. Kadangi aplinkui nezujo kiti mokiniai ir
dmesio neblak treners Dants vilpukas, Lius pajuto banyios atmosfer. Aplinkui pleveno
ventumo dvasia. Galbt tas jausmas aplank atsidrus milinikoje baseino patalpoje ir klausantis,
kaip suskilinjusius ir purvinus langus barbena lietaus laai. Raudonuose oniniuose altoriuose netgi
nedeg n viena vak. Lius pamgino sivaizduoti, kaip atrod i vieta, kol patalpos viduryje buvo
ne baseinas, o stovjo klauptai. Pagalvojusi apie plaukiojim tarp maldai palinkusi moni, ji
nusiypsojo.
Mergina nuleido plaukimo akinius ir panr. Vanduo buvo iltas daug iltesnis u lauke
pliaupiant liet. Dabar, kai galva atsidr po vandeniu, u lang dundantis griaustinis atrod tolimas
ir nepavojingas.
Lius iniro ir pradjo apilim ltai plauk krauliu.
Jos knas greitai atsipalaidavo. Kelis kartus nuplaukusi pirmyn ir atgal, ji padidino temp ir perjo
peteliks stili. Mergina jaut, kaip usiliepsnoja galni raumenys, taiau ikent skausm ir
judjo toliau. ioje vietoje jau buvo patyrusi tok jausm.
Jeigu tik galt pasikalbti su Danieliu. Atvirai pasikalbti kad vaikinas nepertraukint,
nesilyt persikelti kit mokykl ir nedingt visko neiklauss. Galbt tai padt. Gal ji turt
pareikalauti, kad Danielis usiiaupt ir leist jai visk isakyti.
Taiau k galt pasakyti? Tik apie jausm, kuris apimdavo atsidrus greta vaikino arba apie j
galvojant ir kuris nebuvo niekaip susijs su j bendravimu.
O jeigu pavykt vl nusivesti j prie eero? Juk Danielis pats usimin, kad eeras tapo j vieta.
Dabar Lius galt j ten pasikviesti. Galbt jai pasisekt elgtis itin atsargiai ir nepadaryti nieko, kas

Daniel atbaido.
Tai nepadt.
Nesmon. Ji vl dar t pat. Juk ketino paplaukioti. Tik paplaukioti. Judti, kol pavargs ir
negals galvoti apie niek, ypa apie Daniel. Judti, kol...
Liuse!
Pen pertrauk jos mintis. Draug stovjo ant baseino krato.
K tu ia darai? purtydamasi vanden nustebo Lius.
K tu ia darai? Pen pakartojo draugs klausim. Sportuoji savo noru? Man nepatinka is
naujas tavo charakterio bruoas.
Kaip suradai mane? pasiteiravo Lius ir tik tada suprato, kad jos odiai galjo nuskambti
iurkiai, tarsi ji mgint alintis Pens.
Man pasak Kemas, paaikino draug. Mudu ilgokai nekjoms. Keista. Jis tik norjo
suinoti, ar tau viskas gerai.
Tai tikrai keista, pritar Lius.
Ne, paprietaravo Pen, keista tai, kad jis prijo prie mans ir mudu kalbjoms. Ponas
Mergin Numyltinis ir... a. Ar dar turiau aikinti, kodl taip nustebau? domiausia, kad jis i ties
elgsi maloniai.
Na, jis ir yra malonus, tarsteljo Lius, nusitraukdama plaukimo akinius.
Su tavimi, atr Pen. Tau jis toks malonus, kad netgi paspruko i mokyklos nupirkti
pakabuk t, kurio niekada neneioji.
Kart buvau pasikabinusi, nesutiko Lius. Tai buvo tiesa. Prie penkias dienas, kai Danielis j
antr kart paliko vien prie eero ir dingo, paliks mike vytint tak. Mergina niekaip negaljo
pamirti to vaizdo ir umigti. Tada ji usikabino papuoal. Pajutusi prie raktikaulio besiglaudiant
papuoal, ji umigo, o paskui atsibudo suspaudusi j delne ir net kaitus nuo rankos kario.
Pen mojavo Liusei trimis pirtais, tarsi klausdama: Ei, k galtum pasakyti?
A manau, gal gale pareik Lius, kad nesu tokia lengvabd, jog iekoiau vaikino, kuris
perka man papuoalus.
Nesi lengvabd? pakartojo Pen. Tada idrsiu tau pateikti visikai nepavirutinik sra
savybi, dl kuri tu taip simyljusi Daniel. inoma, j nebus traukta tai, kad tas vaikinas turi
nuostabiausias pasaulyje pilkas akis arba jo raumenys pritrenkianiai raibuliuoja sauls viesoje.
Igirdusi Pens falcet ir pamaiusi jausmingai prie krtins prispaustas rankas, Lius prapliupo
juoktis.
Jis tiesiog erzina, vengdama draugs vilgsnio, pasak ji. Neinau, kaip tau paaikinti.
Tave erzina, kad esi ignoruojama? Pen papurt galv.
Lius niekada nepasakojo Penei apie tai, kad juodu su Danieliu buvo pasilik dviese. Neusimin
apie akimirkas, kai jam, rods, irgi ji rpjo. Taigi Pen negaljo suprasti jos jausm. Jie buvo

pernelyg asmeniki ir pernelyg sudtingi, kad pavykt paaikinti.


Pen pasilenk prie Liuss.
Klausyk, iekojau tavs pirmiausia dl to, kad nusitempiau bibliotek ir tsiau su Danieliu
susijusi misij, paaikino ji.
Radai t knyg?
Ne, atsak Pen, itiesdama draugei rank ir paddama isikeberioti i baseino. Pono
Grigorio knyga vis dar paslaptingai dingusi, taiau a silauiau panels Sofijos narykl, skirt tik
tiems, kas turi abonent, ir atradau kelis dalyklius. Manau, jie tau gali pasirodyti doms.
Ai, padkojo Lius ir padedama Pens isiropt i baseino. Pasistengsiu nebti kyriai
atkakli Danielio atvilgiu.
Kaip nori, atov Pen. Tiesiog pasiskubink ir gerai nusiluostyk. Dabar lauke trumpam
nustojo lyti, o a neturiu lietsargio.

Beveik isidiovinusi ir vl usivilkusi mokyklos uniform, Lius nusek paskui Pen bibliotek.
Priekin patalpos dalis buvo apjuosta geltonu policijos kaspinu, todl merginoms teko prasmukti
siauru tarpu tarp korteli katalogo ir informacinio stendo. Biblioteka vis dar dvok tarsi neseniai
ugess lauas, o nuo priegaisrini purktuv ir lietaus simet dar ir pelsi smarv.
Lius pavelg ten, kur anksiau stovjo panels Sofijos stalas. Dabar paiame bibliotekos centre
ant sen plyteli grind aikiai matsi suangljs beveik tobulos formos apskritimas. Visi daiktai,
stovj penkiolikos pd spinduliu, buvo ineti. Viskas, kas stebuklingai nenukentjo per gaisr.
Bibliotekininks nesdjo darbo vietoje, taiau greta apdegusio rato buvo pastatytas nedidelis
sulankstomas staliukas. Jis buvo slegianiai tuias ant staliuko stovjo tik nauja lempa, pietukin
ir pilkas lipni lapeli pakelis.
Lius su Pene susivalg ir parod viena kitai grimasas, reikianias koks mlas. Tada patrauk
galin patalpos dal, kur rikiavosi kompiuteriai.
Kai abi jo pro mokymosi skyri, kur paskutin kart mat gyv Tod, Lius vogiomis vilgteljo
draug. Pen ingsniavo nesidairydama, taiau kai Lius pam ir spusteljo jos rank, atsak labai
stipriu paspaudimu.
Merginos prie vieno kompiuterio prisistm dvi kdes. Tada Pen ved savj vartotojo vard.
Nordama sitikinti, kad nieko nra netoliese, Lius atsargiai apsidair.
Monitoriaus ekrane pasirod klaidos lentel.
Pen sudejavo.
Kas nutiko? nesuprato Lius.
Norint prisijungti prie tinklo po ketvirtos valandos, reikia specialaus leidimo, paaikino
draug.

tai kodl vakarais ia taip tuia, tar Lius.


Pen niko naryti savo kuprin.
Kur nukiau uifruot slaptaod? murmjo ji.
Ten panel Sofija, sunabdjo Lius, rodydama bibliotek, kur tarp lentyn ingsniavo
mokytoja, apsivilkusi puikiai tinkani juod palaidin ir rykiai alias kelnes. rintys mokytojos
auskarai mt atspindius ant pei, o i plauk styrojo ten bestas pietukas. Ateina, gana garsiai
sunabdjo mergina.
Panel Sofija prisimerkusi pavelg j pus. Dviidiniai akiniai nusmuko ant nosies galiuko,
taiau mokytoja negaljo j pasitaisyti, kadangi rankose laik knyg stirt.
Kas ten? prieidama paklaus ji. O, Liusinda, Penivedere, mokytojos balsas idav
nuovarg, sveikos.
Norjome pasiteirauti, ar galtumte duoti mums slaptaod naudotis kompiuteriu, paklaus
Lius, rodydama ekrane vieiani klaidos lentel.
Js neketinate naryti socialini tinklalapi, tiesa? paklaus mokytoja. Tai tikri velnio
iradimai.
Ne, ne, mes atliekame rimt tyrim, patikino Pen. Jums tikrai jis patikt.
Panel Sofija pasilenk prie mergin ir ved enklus tokio ilgumo slaptaodio Lius dar
nebuvo maiusi.
Turite dvideimt minui, primin mokytoja nutoldama.
Turt pakakti, sunabdjo Pen. Radau kritin straipsn apie Stebtojus, taigi, kol
negavome knygos, galime bent jau suinoti, apie k joje raoma.
Pajutusi, kad kakas stovi u nugaros, Lius staigiai apsigr ir pamat, kad panel Sofija sugro.
Mergina paoko.
Atsipraau, sulemeno ji. Net neinau, kodl js isigandau.
Ne, tai a atsipraau, pratar mokytoja. Ji taip plaiai nusiypsojo, kad beveik nebuvo matyti
aki. Pastaruoju metu, po gaisro, buvo taip sunku. Taiau nra prieasties nerimauti dl dviej
geriausi mano mokini.
Nei Lius, nei Pen neinojo, k atsakyti. Po gaisro joms teko guosti tik vienai kit. Raminti
mokyklos bibliotekinink merginoms buvo neprasta uduotis.
Stengiausi nuolat bti usimusi, bet... panels Sofijos balsas nutrko.
Pen nervingai vilgteljo Lius.
Na, jeigu js galtumte... bt malonu, jeigu iek tiek padtumte mums atlikti tyrim...
sumikiojo mergina.
A galiu padti! nudiugo panel Sofija ir prisitrauk trei kd. Matau, js iekote
Stebtoj, pastebjo ji, skaitydama pro mergin peius. Grigori klanas buvo labai takingas.
A inau, kaip eiti Popieiaus duomen baz. Leiskite pairsiu, k galima i ten ipeti.

Lius vos nepaspringo pietuku, kur kramt.


Atleiskite, ar js pasakte Grigoriai?
O, taip. Istorikai ios gimins genealogin linij atsek iki pat vidurami. Jie buvo...
iekodama tinkam odi, mokytoja iek tiek patyljo: Kalbant iuolaikinmis svokomis, juos
galima bt pavadinti tyrintoj grupe. Jie rinko tautosak, kurioje minimi tam tikros ries puolusieji
angelai.
Mokytoja vl ities rank tarp mergin pei. Pamaiusi, kaip jos pirtai greitai laksto klaviatra,
Lius smarkiai nustebo. Narykl neleido tinginiauti ji vien po kito atidarinjo straipsnius ir
pirminius altinius, susijusius su Grigoriais. Danielio pavard buvo visur ji upild vis ekran.
Liusei iek tiek svaigo galva.
Vl sugro sapne matytas vaizdas: iskleisti sparnai, nepakeliamai kaits knas, po truput
virstantis pelenus.
Nejaugi egzistuoja skirtingos angel rys, kad reikt juos specializuoti? pasidomjo Pen.
O, taip, inoma. Tai... plaiai literatroje nagrinjama tema, nesiliaudama spausdinti, dst
panel Sofija. Kai kurie j virto demonais. Kiti prisijung prie Dievo. Dar viena ris susidjo su
mirtingosiomis moterimis, gal gale mokytojos pirtai nustojo judti. Tai labai pavojingas protis.
Ar tie stebtojai yra kaip nors susij su ia esaniu Danieliu Grigoriu? paklaus Pen.
Panel Sofija pravr violetiniai rausvas lpas.
Visikai manoma. Man paiai tai pasirod domu, taiau nemanau, kad mano padt uimaniam
mogui dert kitis asmeninius mokini reikalus. Ar sutinkate su manimi? Mokytojai pavelgus
laikrod, jos blykus veidas susirauk. Na, manau, kad suteikiau pakankamai informacijos, kad
galtumte pradti projekt. Daugiau negaiinsiu js laiko, ji pirtu parod laikrod ant
kompiuterio monitoriaus, taip, liko vos devynios minuts.
Mokytojai beeinant atgal vidurin bibliotekos dal, Lius stebjo tobul jos laikysen. Jeigu
moteris ant galvos net knyg, einant ji nenukrist. Atrod, kad proga padti merginoms panel
Sofij iek tiek pralinksmino, taiau Lius neinojo, k toliau veikti su mokytojos pateikta informacija
apie Daniel.
inojo Pen. Ji ikart pradjo palusiu greiiu kak rayti.
Atuonios su puse minuts, primin ji Liusei, paduodama popieriaus lap ir raikl. Per
maai, kad kak suprastume. Pradk rayti.
Lius atsiduso ir msi raymo, kaip paliepta. Mokytoja buvo atidariusi nuobodios ivaizdos
akademin tinklalap. viesios smlio spalvos puslapio fon juos siaura mlyna juostel. Viruje
perskait didiosiomis raidmis urayt antrat: GRIGORI KLANAS.
Net skaitydama i pavard Lius jaut, kaip kaista jos oda.
Nordama patraukti Liuss dmes ir grinti j prie darbo, Pen pietuku pabeld monitori.
Grigoriai nemiega. is teiginys galjo bti teisingas Danielis visada atrod ivargs. Paprastai

jie tyli. Tikriname. Tiesa kartais bna labai sunku i Danielio ipeti bent vien od. Pagal
statym, galiojus atuntajame amiuje...
Ekranas utemo j laikas baigsi.
Kiek pavyko suinoti? paklaus Pen.
Lius pakl savj popieriaus lap. Apgailtina. Ji net neprisimin, kada spjo nupieti
plunksnuotus sparn galus.
Pen panairavo Lius.
Matau, kad tursiu puiki padjj, pasiaip ji. Galbt vliau mums pavyks sukurti MASH
aidimo teorij. Pen parod savo pastabas. J buvo ymiai daugiau. Viskas gerai. Turiu
pakankamai mediagos, kad galtume prisikasti iki keli nauj altini.
Lius grdo popieriaus lap kien, greta suglamyto srao, kuriame nuo pradi ivardyti visi
susidrimai su Danieliu. Ji pradjo panti savo tv jis nemgo nutolti nuo dokument naikinimo
prietaiso. Mergina pasilenk paiekodama iukliads ir pro ply pastebjo prie j artjanias
kakieno kojas.
Eisena pasirod labai pastama. Lius staigiai atsisdo tiksliau, pamgino staigiai atsissti, bet
trenksi galva kompiuterio stalo apai.
Oi, sudejavo ji, trindamasi galv toje vietoje, kur buvo susitrenkusi per gaisr.
Danielis sustojo per kelias pdas nuo mergin. Vaikino veido iraika bylojo, kad iuo metu jis
maiausiai norjo susitikti Lius. Laimei, jis pasirod, kai kompiuteris jau buvo atjungtas nuo
interneto. Danieliui nebtina suinoti, kad j persekioja dar intensyviau negu anksiau.
Atrod, kad vaikinas velgia kiaurai per j. Jo pilkai violetins akys smigo kak, kas buvo vir
merginos pei.
Pen papleknojo draugei per pet, paskui nykiu parod mog, stovint jai u nugaros. Kemas
stypsojo pasilenks vir Liuss kds ir ypsojosi, irdamas mergin. Staiga u lango trenks
aibas privert Lius paokti tiesiai Penei glb.
Tai tik audra, nuramino Kemas, pakeldamas galv. Ji tuoj nurims. Apmaudu isigandusi tu
atrodai tokia avi.
Kemas ities rankas. Pirmiausia jis paliet merginos pet, paskui pirtais perbrauk iki alkns ir
emyn, kol paliet delnus. Apimta jaudulio, Lius umerk akis. Buvo nepaprastai gera. Kai pagaliau
atsimerk, delne ivydo rykiai raudon aksomin dut. Kemas sekundei j pravr, ir Lius
pamat, kaip viduje blyksteljo auksas.
Atidaryk j vliau, papra jis, kai bsi viena.
Kemai...
Buvau ujs tavo kambar, ts vaikinas.
Kemai, mes... Lius pavelg Pen. Draug spoksojo susiavjusi tarsi aistringa kino mgja,
sitaisiusi pirmojoje eilje.

Gal gale atsipeikjusi i transo, draug pamojavo abiem rankomis.


Nori, kad ieiiau, susivok ji. Taip ir padarysiu.
Ne, pasilik, sulaik Kemas. Jo balsas buvo meilesnis, negu Lius tikjosi. A ieinu. Bet
paadk, kad vliau... Gerai?
inoma, Lius pajaut, kaip skruostus ulieja kartis.
Sums merginos rank, Kemas nuleido j emyn ir deln, spaudiant aksomin dut, bruko
merginos dins kairij kien. Dinsai buvo aptempti pajutusi, kaip vaikino pirtai paliet klubus,
Lius suvirpjo. Kemas linkteljo ir apsisuko ant kulno.
Mergina dar nespjo atgauti kvapo, kai Kemas apsigr ir gro atgal.
Dar vienas dalykas, pratar jis, perbraukdamas ranka Liuss galv ir engdamas dar ariau
merginos.
Ji iek tiek atlo galv, Kemas palinko priek, jo burna paliet Liuss burn. Jo lpos buvo
tokios velnios, kokias mergina visada sivaizdavo, kai j irdavo. I apstulbimo ir jaudulio jai
ugniau kvap. Tai, kas nutiko stebint paaliniams, buvo labai netikta...
Kas, po!.. Kemas staigiai atitrauk galv, stvrsi u andikaulio ir susiriet dvilinkas.
Jam u nugaros stovjo Danielis ir trynsi rie.
Laikyk rankas atokiau nuo jos, sunypt jis.
Negirdjau, k sakei, suniurzg Kemas, ltai tiesdamasis.
O, Dieve mano! Juodu susimu. Bibliotekoje. Dl jos.
Staiga Kemas vienu grakiu judesiu atsidr greta Liuss. Kai vaikino rankos taiksi j apglbti,
mergina suspieg.
Danielio rankos buvo greitesns. Jis stipriai smog Kemui ir trenk j kompiuterio stal. Tada
abiem rankom nutvr u plauk ir pradjo spausti emyn. Kemas sukriok.
Juk sakiau, kad laikytum savo purvinas rankas toliau nuo Liuss. Tu, bjaurus mlo gabale,
riaumojo Danielis.
Pen suklyk, paiupo pietukin ir ant pirt gal nulk prie sienos. Lius stebjo, kaip draug
tris kartus met or rykiai gelton penal. I ketvirtojo bandymo pavyko isviesti pakankamai
auktai penalas atsitrenk ma juod kamer, pritvirtint palubje prie sienos. Nuo smgio jos
objektyvas pakrypo kair ir dabar velg visikai ramias lentynas, prikrautas mokslins literatros.
T akimirk Kemas atpl nuo savs Danielio rankas ir juodu m suktis vienas prieais kit.
Vaikin batai girgdjo ir cyp, trindamiesi nulifuotas grindis.
Staiga Danielis pasilenk. Lius net nespjo pastebti, kad Kemas usimojo. Vis dlto jis
pasilenk per vlai Kemo smgis, pataiks jam paak, buvo pakankamai galingas, kad nokautuot
prieinink. Nuo smgio Danielis apsisuko tarsi vilkelis ir prispaud Lius su Pene prie kompiuterio
stalo. Tada atsigr, nuo svaigulio vos girdimu balsu atsipra ir nusvirduliavo atgal.
Viepatie, liaukits! suriko Lius, taiau t pai akimirk Danielis stvr Kemui u galvos.

Jis dau Kem, be sistemos smgiuodamas tai peius, tai vien ar kit skruost.
Nuostabu, niurnjo Kemas, tarsi boksininkas sukiodamas kakl. Vis dar nepaleisdamas
prieininko, Danielis apsivijo rankomis jo kakl. Tada suspaud.
Kemas atsak stipriu smgiu jis atpl Daniel ir trenk j didiul knyg lentyn. Bibliotekoje
nuaidjs smgis buvo garsesnis u lauke dundant griaustin.
Danielis kak suniurnjo ir pasidav. Smarkiai dunksteljs, vaikinas sukniubo ant grind.
Gal nortum dar ko nors, Grigori? nusikvatojo Kemas.
Pagalvojus, kad Danielis gali neatsikelti, Liusei pradjo svaigti galva. Vis dlto vaikinas greitai
paoko ant koj.
A tau parodysiu, sunypt Danielis, lauke. Js liekate ia, pridr, engs kelis ingsnius
link Liuss.
Abu vaikinai ilk i bibliotekos per galin ijim nakt, kai kilo gaisras, pro j paspruko
Lius. Dabar abi su Pene stypsojo bibliotekoje ir sustingusios spoksojo tolstanius vaikinus.
Merginos susivalg. Abi stovjo prasiiojusios i suglumimo.
Eime, paragino Pen. iupusi draug u rankovs, ji trukteljo prie lango, pro kur buvo gerai
matyti mokyklos teritorija. Merginos prispaud veidus prie stiklo ir suskubo valyti nuo j kvpavimo
aprasojus lang.
Lietus pyl kaip i kibiro. Lauke tvyrojo tamsa, tik pro bibliotekos langus sklido blauss viesos
spinduliai. Riebus purvas taip blizgjo, kad nebuvo manoma k nors irti.
Staiga aiktels vidur ilk dvi figros. Abu buvo kiaurai permirk. Kelias akimirkas abu
ginijosi, paskui pradjo suktis vienas aplink kit. Vaikin kumiai vl pakilo.
Tvirtai sikibusi palang, Lius stebjo, kaip Kemas pirmas pribgo prie Danielio ir stipriai
trenk jam on. Tada sukdamasis greitai spyr krtin.
Susims u ono, Danielis parvirto ant ems. Kelkis, Lius troko j pakelti. Mergina jautsi
taip, tarsi pati bt gavusi spyr on. Kaskart, kai Kemas uvodavo Danieliui, ji savo knu
pajusdavo skausm.
Lius nepajg toliau irti.
Danielis akimirksniui suklupo, prane Pen, kai Lius nusigr, bet tutuojau paoko ir
stipriai voteljo Kemui veid. Nuostabu!
Ar tau patinka? paiurpusi nusistebjo Lius.
Mudu su tiu irdavome UFC, paaikino Pen. Panau, kad itie vaikinukai rimtai
treniravosi vairius kovos menus. Puikiai sukryiavai, Danieli! suriaumojo ji. O, mogau!
Kas nutiko? Lius vl smeig akis kovos lauk. Ar jis sueistas?
Nurimk, ypteljo Pen. Kakas atskuba nutraukti mutyni. Kaip tik dabar, kai Danielis
atoko atgal.
Pen buvo teisi. Rods, per mokyklos teritorij bgo ponas Koulas. Atskubjs ten, kur musi

vaikinai, mokytojas kelias akimirkas stovjo sustings, tarsi uhipnotizuotas kovos vaizdo.
Darykite k nors, sunabdjo Lius, jausdama apimant silpnum.
Gal gale ponas Koulas suiupo abu vaikinus u pakarpos. Visi trys kelias sekundes dar grmsi,
kol Danielis atsipl ir atsitrauk al. Papurts dein rank, jis apjo rat ir kelis kartus
nusispjov purv.
Labai patraukliai atrodai, Danieli, sarkastikai iko Lius. inoma, patraukliai jis neatrod.
O dabar apie pono Koulo reakcij. Mokytojas palusiai mostagavo rankomis, o abu mueikos
mindikavo nunarin galvas. Kemui buvo atleista pirmam. Jis bgte pasileido i mio lauko
miegamojo korpuso link ir greitai dingo i aki.
Ponas Koulas udjo rank Danieliui ant peties. Lius neapsakomai troko suinoti, apie k juodu
kalbjosi ir ar Danielis bus nubaustas. Ji jau ketino lkti lauk, taiau Pen ustojo keli ir sulaik.
Ir visa tai dl kakokio papuoalo. Beje, k Kemas tau dav?
Ponas Koulas nujo. Danielis liko vienas. Jis stovjo nutviekstas viesos, sklindanios i virum
vaikino galvos kabanios lempos, ir velg liet.
Neinau, prisipaino Lius pasitraukdama nuo lango. Kas ten bebt, nenoriu imti. Ypa
dabar, po io vykio.
Mergina nujo atgal prie kompiuterio stalo ir i kiens itrauk dut.
Jeigu nenori tu, tai noriu a, pareik Pen. Ji atidar dut ir susigdusi i padilb pavelg
Lius.
Tai, nuo ko sklido aukso vilgesys, buvo ne papuoalas. Dutje guljo tik du daiktai: antras
alias Kemo gitaros mediatorius ir auksinio popieriaus juostel.
Susitikime rytoj po pamok. Lauksiu prie vart.
...K

Penkioliktas skyrius
LITO IRTVA

Prajo daugyb laiko nuo tos dienos, kai Lius paskutin kart dmiai irjo veidrod. Anksiau ji
nevengdavo tyrinti savo atvaizdo: tyr viesiai rud aki, ma tiesi dant, tanki blakstien ir
juod kaip anglis garban. Tai buvo seniau, dar iki prajusios vasaros.
Kai mama nukirpo plaukus, Lius m vengti veidrodi. Ji taip elgsi ne dl to, kad plaukai tapo
trumpi. Mergina pradjo nebepatikti pati sau, todl nenorjo savs matyti. Prausdamasi vonios
kambaryje ji daniausiai nudelbdavo akis ir spoksodavo rankas. Eidama pro veidrodinius langus, ji
irdavo tiesiai prieais save. Be to, nenaudojo pudros, kurios pakuotje bdavo veidrodlis.
Vis dlto iki planuoto susitikimo su Kemu likus dvideimiai minui, ji stovjo prieais veidrod
tuiame mergin tualete Augustino korpuse. Mergina nusprend, kad atrodo gerai. Plaukai jau buvo
gerokai ataug nuo svorio net isitiesino kelios garbanos. Lius apirjo dantis, ities peius ir
sispoksojo veidrod taip, tarsi irt Kemui akis. Ji privalo jam kai k pasakyti kai k labai
svarbaus. Dl to turi pasirinkti veido iraik, priveriani jos odius vertinti labai rimtai.
iandien Kemo nebuvo pamokose. Nepasirod ir Danielis, todl Lius nusprend, kad ponas
Koulas paskyr juodviem kakoki bausm arba galbt vaikinai gydsi sueidimus. Vis dlto mergina
n kiek neabejojo, kad iandien Kemas jos lauk.
Ji nenorjo jo matyti. Visai nenorjo. Vien nuo minties apie Kemo kumius, besitrankanius
Danielio kn, Liusei suskaudo pilv. Vis pirma vaikinai susimu dl jos kalts. Ji viliojo Kem
visai nesvarbu, ar taip elgsi, nes buvo sutrikusi, nes jai patiko jausti jo meilikavim arba jeigu bent
truputl juo domjosi. Svarbiausia, k Lius iandien norjo pasakyti tarp j nieko nra.
Mergina giliai kvp, trukteljo emyn sijon ir atidar prausyklos duris.
Eidama prie vart, Lius Kemo nemat. Buvo sunku k nors irti, kadangi vaizd ustojo
automobili stovjimo aiktelje irikiuosi statybos rengimai. Nuo tada, kai prasidjo renovacijos
darbai, Lius nebuvo nujusi prie mokyklos vart, todl labai nustebo pamaiusi, kaip sunku
prasigauti pro iardyt aiktel. Merginai teko aplenkti duobes, lankstytis po statybinink komandos
radarais ir ranka sklaidyti nuo asfalto kylanius garus, kurie, rods, niekada i ia nedings.
Kemo nebuvo n enklo. Akimirk Lius pasijuto apsikvailinusi, tarsi jai kakas bt ikrts pikt
pokt. Aukti metaliniai vartai buvo pasideng raudon rdi sluoksniu. Pro virbus Lius pavelg
tanki sen guob girait, dunksani kitapus gatvs. Mergina patrakino pirt snarius ir ikart

prisimin Danielio odius, kad jis nepakenis, kai ji itaip daro. Dabar vaikinas jos nemat.
Nemat niekas. Staiga mergina pastebjo sulankstyt popieriaus skiaut su jos vardu. Ratelis buvo
pritvirtintas prie storo pilko magnolijos kamieno netoli sulauyto pokalbi rengimo.
vakar tave igelbsiu nuo socializacijos renginio. Tuo metu, kai kiti ms
bendramoksliai inscenizuos pilietinio karo scenas, lidna, bet tai tiesa mudu
pramogausime mieste. Juodas sedanas su auksinmis registracijos numerio lentelmis tave
atve pas mane. Tursime prog kvpti gryno oro.
...K
Nuo asfalto gar Lius usikosjo. Grynas oras bt nuostabus dalykas, taiau kas nutiks, jeigu
juodas sedanas ive j i mokyklos teritorijos? Nugabens j pas Kem, tarsi jis bt valdovas,
galintis gauti bet kuri moter, kurios usigeidia. Beje, kur jis yra?
Viskas vyko ne pagal Liuss plan. Ji sutiko pasimatyti su Kemu, nes ketino pasakyti, kad jis per
toli nujs ir ji nenorinti sipainioti su juo meils istorij. Ji taip nusprend, nes prajusi nakt,
sulig kiekvienu Kemo kumio smgiu Danieliui, Liuss kne kakas krpiojo ir kunkuliavo. inoma,
ito ji neketino sakyti. Akivaizdu, kad ji turjo kuo skubiau nutraukti beusimezganius santykius su
Kemu. Kienje ji atsine auksin pakabuk. Atjo metas j grinti.
Vis dlto dabar, supratusi, jog Kemas ketino ne tik pasikalbti, mergina pasijuto suglumusi. Be to,
paaikjo, jog jis turjo ir kitoki plan. Tokiai vaikin kategorijai jis priklaus.
Igirdusi besiartinanio ir mainanio greit automobilio burzgim, Lius atsigr. Privaiavs
prie vart, sustojo juodas sedanas. Tamsintas lango stiklas vairuotojo pusje nusileido, ilindo
plaukuota ranka ir nukl pasikalbjim renginio ragel. Po keli sekundi ragelis vl kabjo ant
svirties, o vairuotojas nuspaud automobilio signal.
Gal gale didiuliai metaliniai vartai riaumodami prasiskyr. Automobilis vaiavo ir sustojo
tiesiai prieais Lius. Durys tyliai atsirakino. Nejaugi ji tikrai ketino lipti it automobil ir vaiuoti
neinia kur, kad susitikt su Kemu?
Paskutin kart ji stovjo prie i vart atsisveikindama su tvais. Jiems dar nespjus nuvaiuoti,
Lius pajuto ilges ir mojavo tolstaniam automobiliui trypiodama btent ioje vietoje, iapus vart,
greta sulauyto pokalbi renginio. Mergina prisimin ia pastebjusi vien i tobulesni apsaugos
kamer. Ji buvo su judesi detektoriumi ir sek kiekvien merginos krusteljim. Kemas pasirinko
pai netinkamiausi viet isiveti j automobiliu.
Staiga merginai prie akis ikilo bausms izoliatoriaus vaizdas. Drgnos cementins sienos ir
aplink kojas zujantys tarakonai. N spindullio dienos viesos. Mokykloje tebesklido gandai apie
porel Diulij ir Filip, kuri niekas nemat nuo tos dienos, kai jaunuoliai buvo paspruk i
teritorijos. Nejaugi Kemas man, kad Lius taip trokta su juo susitikti, kad ieis i mokyklos

teritorijos stebint raudoniesiems?


Automobilis tebeburzg vaiavimo takelyje tiesiai prieais Lius. Po keli akimirk vairuotojas
vyrikis storu sprandu ir retais plaukais, akis udengs tamsiais akiniais ities rank. Delne jis
spaud ma balt vok. Kiek padvejojusi, Lius ingteljo artyn ir pam laik.
Kemo blankas. I storo kartono padarytas dramblio kaulo spalvos atvirukas su aukso raidmis
ispaustu vaikino vardu apatiniame kairiajame kampe.
Turjau pasakyti anksiau raudonieji apklijuoti lipnia juosta. sitikinsi pati. Pasirpinau
tuo, kadangi rpinuosi tavimi. Tikiuosi, netrukus susitiksime.
Apklijuoti lipnia juosta? Ar jis nori pasakyti, kad?... Ant kameros li tikrai buvo priklijuotas
tiksliai ikirptas juodas lipnios juostos apskritimas. Lius neinojo, kaip ie rengimai veik ir kiek
laiko praeis, kol mokyklos darbuotojai pastebs apgavyst, taiau supratusi, kad Kemas ja rpinosi,
mergina kakodl pajuto keist palengvjim. Ji negaljo sivaizduoti taip valgiai besielgianio
Danielio.
vakar tiek tvai, tiek ir Kel tikjosi jos skambuio. Lius tris kartus perskait Kels laik
draug buvo priraiusi deimt puslapi. Mergina simin visas linksmas smulkmenas i draugs
savaitgalio kelions Nantuket, taiau vis dar neinojo, k atsakyti Kels klausimus apie gyvenim
Kardo ir kryiaus mokykloje. Jeigu Lius dabar apsigrt ir, nujusi centrin korpus, nukelt
telefono ragel, ji net neinot, kaip pradti Kelei arba tvams pasakoti apie keistus tamsius poskius,
vykusius jos gyvenime per kelias pastarsias dienas. Daug lengviau bt nieko jiems nesakyti, kol
pati visko neisiaikins.
Mergina sirang automobil, sitais ant odins smlio spalvos galins sdyns ir pasilenk.
Netars n odio, vairuotojas jung pavar.
Kur mes vaiuojame? pasiteiravo Lius.
Prie nedidelio uutekio, esanio emyn nuo ios vietos. Ponui Braeliui patinka tos vietos
koloritas. Tiesiog atsissk ir atsipalaiduok, mieloji. Netrukus pati pamatysi.
Ponui Braeliui? Kas tas vyrukas? Liusei niekada nepatikdavo, kai jai liepdavo atsipalaiduoti,
ypa jeigu is paliepimas skambdavo tarsi perspjimas neudavinti daugiau klausim. Nepaisant
visko, mergina sukryiavo rankas ant krtins ir sispoksojo pro lang, stengdamasi pamirti
vairuotojo ton, kuriuo jis itar od mieloji.
Per tamsintus lang stiklus mediai ir pilkais akmenimis grstas plentas atrod pilki. Toje vietoje,
kur vakarin kelio ataka veda Tanderbolt, juodasis sedanas pasuko rytus. Jie vaiavo palei up.
Kartkartmis, kai plentas priartdavo prie kranto, Lius ivysdavo greta automobilio kunkuliuojant
rud drusking vanden. Po dvideimties minui vairuotojas sumaino greit ir automobilis sustojo
prie nuiurusio pakrants baro.

Pastatas buvo i pilk apipuvusi lent. Vir priekini dur kabjo nuo drgms ibrinkusi ikaba,
ant kurios ranka nelygiomis raidmis buvo ivediotas pavadinimas Stiksas. Tarp virutins medins
sijos ir skardinio stogo atbrailos buvo prikaiiota daugyb plastikini vliavli su alaus reklamomis
ne itin vyks mginimas sukurti ventik atmosfer. Lius atidiai apirjo paveiksllius,
ispausdintus ant plastikini trikampi, palms, degusios bikinius vilkinios merginos, prie
besiypsani lp priglaudusios alaus butelius ir pasvarst, kada paskutin kart i viet buvo
koj klusi tikra mergina.
Du vyresni vyrikiai, apsireng kaip pankroko muzikantai, sdjo ant suolo ir rk nusigr up.
Vir vidutinio amiaus vyr galv styrojo nuiurusios spalvingos plauk skiauters, o odiniai varkai
atrod purvini ir bjaurs. Panau, kad vyrai juos vilkjo nuo t laik, kai pankika ivaizda buvo
madinga naujiena. Vangios degusi dulkt veid iraikos dar labiau sustiprino nemalon spd,
kur dar i nyki apleista vieta.
Pelk, siekianti dviej juost keli, sm asfalt kelias baigsi vandens olmis apaugusioje
klampynje. Liusei anksiau niekada neteko lankytis ioje tolimoje paupio pelkynje.
Neinodama, k daryti ilipus i automobilio ir apskritai ar reikt i jo ilipti, Lius tebesdjo
ant galins sdyns. Staiga Stikso durys plaiai atsivr ir i lto ijo Kemas. Jis ramiai atsirm
rmint tinklel nuo vabzdi ir sukryiavo kojas. Lius inojo, kad pro tamsint automobilio stikl
vaikinas jos nemato. Vis dlto Kemas elgsi taip, tarsi matyt kviesdamas ilipti, jis pamojo ranka.
ia niekas nevyksta, sumurmjo Lius, paskui padkojo vairuotojui. Atidarius automobilio
dureles, j pasitiko sraus vjo gsis. Mergina ukop tris laiptelius ir atsidr mediniame baro
prieangyje.
Susivl Kemo plaukai draiksi aplink veid, o alios akys buvo kupinos velnumo. Viena juod
markinli rankov buvo pakelta iki peties, ir Lius pamat glotnius vaikino bicepsus. Ji pirtais
perbrauk kienje gulini auksin grandinl. Prisimink, kodl ia atvaiavai.
Kemo veide nebuvo n menkiausio vakaryki mutyni enklo. Lius ikart pagalvojo, kaip
dabar atrodo Danielio veidas.
Smalsiai nuvelgs mergin, Kemas apsilai apatin lp.
Kaip tik svarsiau, kiek turiau igerti i sielvarto, jeigu iandien btum nepasirodiusi,
prabilo vaikinas ir iskt rankas, laukdamas apsikabinimo. Lius ingteljo artyn ir atsidr jo
glbyje. Kemas buvo pernelyg atkaklus, kad galtum jam pasakyti ne, net jeigu tiksliai ir neinai, ko
jis prao.
Negaljau neateiti, atsiliep Lius ir t pai akimirk pasijuto kalta. Mergina puikiai inojo,
kad iuos odius itar veriama pareigos jausmo, o ne meils, kurios troko Kemas. Ji ia atvyko
tik ketindama praneti, kad nenori sivelti su juo meils istorij. Kokia ia vieta? paklaus ji.
Ir nuo kada turi nuosav automobil su vairuotoju?
Su manimi nenuobodiausi, vaikuti, pareik Kemas, jos klausimus suprats kaip kompliment.

Tarsi Liusei patikt bti mostu pakviestai bar, kuriame dvok tarsi kanalizacijos vamzdyje.
Tokie dalykai Liusei labai nepatiko. Kel visada sakydavo, kad ji niekada neatsispiria brutaliam
tiesmukumui ir btent todl gyvenime danai patenka bjaurias situacijas su vaikinais, kuriems dert
paprasiausiai pasakyti ne. Lius virpjo. Ji turjo atsikratyti to nemalonaus jausmo. Pagraibiusi
kienje, ji itrauk pakabuk.
Kemai, pratar ji.
O, Dieve, tu j atneei, sunabdjo vaikinas, imdamas papuoal jai i rank ir kabindamas ant
kaklo. Leisk man j usegti.
Ne, palkk...
tai, nutrauk j Kemas, jis tikrai tau tinka. Vaikinas nuved Lius girgdaniomis
medinmis grindimis prie lango netoli baro, kur buvo lik daugybs koncertavusi muzikos grupi
reklaminiai lankstinukai. THE OLD BABIES. DRIPPING WITH HATE. HOUSE CRACKERS. Lius
veriau bt skaitinjusi juos negu irjusi savo atvaizd. Matai? paklaus Kemas.
I ties ji negaljo irti savo veido bruo, kadangi langas buvo nustas purvo dmmis, taiau
auksinis papuoalas rjo ant iltos odos. Mergina prispaud prie jo deln. Pakabukas tikrai buvo
nuostabus ir iskirtinis maut rankomis ikalta susirangiusi gyvaiuk. Papuoalas nebuvo panaus
dirbinius, matytus papldimio krautuvlse, kur vietos gyventojai su miliniku antkainiu
pardavinjo turistams vairiausius niekuius suvenyrus i Dordijos, pagamintus Filipinuose. U
jos atvaizdo lango stikle buvo matyti dangus, nusidas sodriai oraninio apelsin ledinuko spalva ir
suraiytas siauromis rausv debes juostelmis.
Dl prajusio vakaro... pradjo Kemas. Lango stikle Lius iaip ne taip irjo rausvas
vaikino lpas, judanias u jos peties.
A irgi norjau pasikalbti apie praeit vakar, stovdama greta Kemo, prakalbo Lius. Ant jo
sprando ji mat sauls degio rib.
Eime vidun, pasil Kemas, vesdamas j atgal prie tinklelio nuo vabzdi. Jo rmas buvo
beveik nupltas nuo vyri. Ten galsime pasikalbti.
Baro interjeras buvo medinis. Vienintelis blankios viesos altinis kelios oranins lempos. Ant
sien buvo pritvirtinta daugyb vairiausi dydi ir form elnio rag, o vir baro kybojo gepardo
ikama. Nublukusi vinjet su urau PULASKIO APYGARDOS BRIEDI KLUBO KARININKAI,
196465, buvo vienintel sienos puomena. imtai ovaluose rmint veid kukliai ypsojosi vir
pastelini spalv kaklaraii. I automatinio grotuvo sklido Ziggy Stardust. Pagyvens skustagalvis
vyrikis, mvintis odines kelnes, vienas oko paiame nediduks scenos viduryje. Be Liuss ir Kemo,
jis buvo vienintelis baro lankytojas.
Kemas ranka parod dvi baro kdes. Nutrintos alios odins j pagalvls buvo sutrkinjusios. I
j kyanios smlio spalvos kempins atrod kaip didiuliai kukurz spragsiai. Ant stalo, toje
vietoje, kur sitais Kemas, stovjo pustut taur. Grimas buvo viesiai rudas, atskiestas vandeniu,

susidariusiu itirpus ledukams. Taur buvo aprasojusi.


Kas ia? pasidomjo Lius.
Dordijos mnesiena, gurkteljs atsak Kemas. Nepatariu jo gerti pradioje. A ia
sdiu vis dien, paaikino vaikinas, kai Lius klausiamai j panairavo.
avinga, pareik Lius, pirtais iupindama auksin pakabuk. Nejaugi tau septyniasdeimt
met, kad vis dien vienas murksotum bare?
Kemas neatrod girtas, taiau Liusei nepatiko mintis, kad atvaiavusi tok keli isiaikinti
santyki ji ras vaikin pernelyg apgirtus ir nesugebant jos suprasti. Be to, ji pradjo nerimauti, kaip
reiks sugrti mokykl. Lius net neinojo, kurioje miesto dalyje juodu dabar buvo.
Ak, atsiduso Kemas. Kai tave nualina nuo pamok, nuostabiausia yra tai, kad klasje tavs
niekas nepasigenda. Manau, nusipelniau iek tiek laiko sveikatai atgauti. Jis kilsteljo galv. Dl
ko tu nerimauji? Nepatinka i vieta? O gal vakarykts mutyns? O gal tave erzina, kad mudviej
niekas neaptarnauja? paskutinius odius jis beveik irk. To pakako, kad pro virtuvs duris,
esanias u baro, ilkt auktas stambus padavjas. Vyrikio plaukai buvo ilgi, ikarpyti. Jo kn
puo tatuiruots, kurios atrod tarsi rankomis besiritanios plauk sruogos. Padavjas buvo
nepaprastai raumeningas ir tikriausiai svr apie tris imtus svar.
Atsigrs mergin, Kemas nusiypsojo.
K gersi?
Nesvarbu, atsak Lius. I ties neturiu mgstamiausio grimo.
Per pobv pas mane grei ampan, prisimin Kemas. Tik pavelk, kas atkreip mus
dmes, pasak jis, kumteljs merginai pet. Atnekite geriausio ampano, paliep barmenui.
is atmet galv ir nusikvatojo kandiu gergdianiu juoku.
Net nepamgins paprayti asmens tapatybs kortels ar bent pavelgti mergin ir i akies
vertinti jos ami, vyrikis palinko prie mayio aldytuvo su slankiojaniomis stiklinmis
durelmis. Jam besirausiant skimbiojo buteliai. Liusei pasirod, kad padavjas utruko gana ilgai.
Gal gale jis isities, rankoje laikydamas mayt butel Freixenet. Butelis atrod taip, tarsi jo
dugnas bt apaugs kakokiais oraniniais augalais.
Neprisiimu atsakomybs u j, pareik barmenas, itiesdamas grim.
Kemas itrauk kamt ir pakls antakius sispoksojo Lius. Tada ceremoningai pyl grimo
vyno taur.
Norjau atsiprayti, tar jis, inau, kad per smarkiai usiplieskiau. Dl to, kas vakar vakare
nutiko su Danieliu, jauiuosi labai nemaloniai. Jis palauk, kol Lius linkteljo galv, tada ts:
Uuot siuts, turjau tiesiog paklausyti, k sakei. Tu vienintel man rpi, o ne jis.
Lius stebjo, kaip vyno taurje kilo burbuliukai, ir galvojo, kad turt bti sininga ir tiesiai
pasakyti, kad jai rpi Danielis, o ne Kemas. Ji privaljo pasakyti. Jeigu jis apgailestavo, kad vakar
vakare jos neiklaus, galbt dabar galt iklausyti. Prie praddama ji kilsteljo taur ir ketino

gurktelti.
Luktelk, sulaik Kemas, uddamas deln ant merginos rankos. Negalime gerti nepaskelb
tosto. Jis pakl savo taur ir dmiai pavelg Liusei akis. U k galtume igerti? Nusprsk tu.
Tinklas nuo vabzdi atsivr ir bar sugro vyrai, rk prieangyje. Auktesnysis, juodais
riebaluotais plaukais, trumpa riesta nosimi ir labai nevariomis panagmis vilgteljo Lius ir
patrauk tiesiai prie j stalo.
Ir k gi mes veniame? geidulingai spoksodamas mergin paklaus jis ir savo bokalu
stukteljo pakelt Liuss taur. Vyras prisispaud, ir Lius pajuto, kaip jo klubai, pridengti
flanelinmis kelnmis, lieia jos laun. Gal pirmj pasimatym? Kada prasideda komendanto
valanda?
Mes vsime, jeigu tu tutuojau inei lauk savo upakal, atsiliep Kemas tokiu maloniu tonu,
tarsi bt paskelbs, jog iandien yra Liuss gimimo diena. Jis smeig alias akis vyrik, o is
iiep maus atrius dantis. Burnoje buvo didiulis gabalas kramtomosios gumos.
Sakai lauk? Tik tada, jeigu ji eis su manimi, pareik vyras.
Jis pamgino nutverti Lius u rankos. Lius paman, kad po staigiai siplieskusi mutyni su
Danieliu Kemas pasistengs surasti bent menkiausi dingst naujam protrkiui, ypa jeigu jis tikrai
vis dien gr. Keista, taiau vaikinas elgsi spdingai ramiai.
Tarsi litas, umudamas pel, jis vienu greitu gracingu smgiu nustm alin vyro rank.
Kemas stebjo, kai vyras atatupstas ingteljo kelis ingsnius. Nutaiss nuobodiaujani iraik,
jis papurt rank, tada paglost Liuss rie toje vietoje, kur prisiliet vyras.
Atleisk, kad taip nutiko. Tu norjai kak pasakyti apie tai, kas nutiko vakar vakare?
Norjau pasakyti... Lius pajuto, kaip blykta jos veidas. Tiesiai vir Kemo galvos prasivr
milinika juoda kaip raalas kiaurym. Ji vis didjo ir pltsi, kol pavirto didiausiu ir juodiausiu
eliu, kok tik teko matyti. I jo centro padvelk ledinis vjo gsis, ir Lius pajuto, kaip elio
altis, liauiantis jos oda, paliet net Kemo pirtus.
O, Dieve mano, sunabdjo mergina.
Staiga nuaidjo dtanio stiklo garsas vyras sudau savo bokal Kemo galv.
Vaikinas ltai pakilo nuo kds ir nusipurt nuo plauk kelias ukes. Tada atsigr vyrik is
buvo bent dvigubai u j vyresnis ir keliais coliais auktesnis.
Pagalvojusi apie tai, kas gali tuojau pat vykti tarp Kemo ir vyrikio, Lius paiurpusi susig ant
baro kds. Dar labiau ji bijojo to, kas gali nutikti, kai vaikinui vir galvos kybo tamsus kaip naktis
elis.
Tutuojau liaukits, ramiai paliep milinas padavjas, net nepakeldamas aki nuo urnalo
Kova.
T pai akimirk vyrikis nesitaikydamas pradjo dauyti Kem, o jis visikai nereaguodamas
prim smgius, tarsi tai bt mao vaiko kumiavimas.

Kemo altakraujikumu pradjo stebtis ne tik Lius. Vyrikis, mvintis odines kelnes, susig
prie automatinio grotuvo. Kai vyrukas riebaluotais plaukais trenk Kemui kelis smgius, jis ingteljo
atgal ir sutriks liko stovti kaip bestas.
Tuo metu elis pakilo prie lub. Tamsios gijos augo i jo tarsi akos ir vis artinosi prie jaunuoli
galv. Kai Kemas atmu paskutin apsileidusio vyro smg, mergina krpteljo ir susig.
Ir tada jis nusprend gintis.
Tarsi nusimesdamas prilipus lap, vaikinas sprigteljo pirtais. Prie minut vyrukas dar buvo
prie Kemo, bet t akimirk, kai jo pirtai paliet prieininko krtin, vyrukas nuskrido jo pdos
atsipl nuo grind, knas pakilo or, dauydamas alaus butelius nulk per vis patalp ir
atsitrenk sien netoli automatinio grotuvo.
Trindamas galv ir dejuodamas jis pradjo ropoti keturpsias.
Kaip tu tai padarei? paklaus Lius ipltusi akis.
Kemas nekreip j dmesio. Atsigrs emesn ir kresnesn apsileidlio draug, jis paklaus:
Dabar tavo eil?
Antrasis vyrikis ikl rankas.
Tai ne mano reikalas, mogau, atsak jis traukdamasis tolyn.
Kemas gteljo peiais, ingteljo prie pirmojo vyrikio ir, sugriebs u markinli apykakls,
pakl j nuo grind. Jis bejgikai mataravo ore rankomis ir kojomis ir primin marionet. Tada
lengvu rieo judesiu Kemas prispaud j prie sienos. Atrod, kad vyrukas smigs lentas, taiau
Kemas j paleido ir dauydamas ranka vis kartojo:
Juk sakiau, eik lauk!
Uteks! suriko Lius, taiau n vienas jos neigirdo. Jiems nerpjo, k sak mergina. Liusei
pasidar silpna. Ji band nusigrti ir neirti kruvin vyruko nos, prie sienos prilipusi
kramtomj gum ir Kemo antmogikos jgos protrk. Ji norjo paprayti, kad jis liautsi, ir
pasakyti, kad pati susiras keli mokykl. Labiausiai u visk Lius troko pasprukti nuo siaubingo
elio, kuris dabar deng visas lubas ir slinko emyn sienomis. Pastvrusi rankin, ji ilk tamsi
gatv...
Ir tiesiai kakieno glb.
Ar tau viskas gerai?
Tai buvo Danielis.
Kaip mane ia suradai? paklaus Lius ir nesidrovdama rm veid vaikino pet. Aaros,
kuri ji nenorjo parodyti, jau kilo ir versi i aki.
Eik, pakviet Danielis, tuojau iveiu tave i ia.
Nesigriodama atgal, Lius bruko rank vaikinui deln. Tada pajuto ranka kylani ir vis kn
uliejani ilum. T akimirk i aki papldo aaros. Atrod nepaprastai keista jaustis taip saugiai,
kai elis tebebuvo taip arti.

Net Danielis atrod susirpins. Jis taip greitai temp Lius per automobili stovjimo aiktel,
kad jai beveik reikjo bgti, kad suspt su juo.
Pajutusi, kad elis ismuko lauk pro baro duris ir pakibo ore, Lius nepanoro atsigrti ir
pairti atgal. Ji ir neprivaljo to daryti. Tamsus pavidalas ramiai plauk vir jaunuoli galv ir
ustojo ant kelio krintani vies. Atrod, kad tiesiai prie j akis pasaulis draskomas gaballius.
Liuss nos dvelkteljo drgnos sieros kvapas jis buvo bjauresnis u visus jai inomus kvapus.
Danielis irgi pavelg auktyn ir susirauk. Atrod, kad jis stengiasi prisiminti, kurioje vietoje
paliko automobil. Ir tada nutiko pats keisiausias dalykas. elis atsitrauk atgal, suplyo smulkias
skiautes ir isisklaid.
Negaldama patikti tuo, k ivydo, Lius prisimerk. Kaip Danieliui pavyko tai padaryti? O gal
tai buvo ne jis?
Kas yra? isiblaks paklaus vaikinas. Tada atrakino balto Taurus station wagon automobilio
dureles keleivio pusje. Ar kas nors negerai?
Dabar nra laiko klausytis mano pasakojimo apie nesuskaiiuojam daugyb neger dalyk,
atsiliep Lius, grimzdama automobilio sdyn. Pavelk, ji parod baro duris. Nuo Kemo
smgio plaiai atsivr tinklelis nuo vabzdi. Tikriausiai vaikinas sumu ir antr vyrik, taiau
neatrod, kad jis baig mutynes. Kumiai tebebuvo kietai sugniauti.
Danielis ypteljo ir papurt galv. Lius beviltikai rangsi sdynje iekodama saugos diro
sagties, kol gal gale Danielis pasilenk ir atitrauk jos rankas. Kai vaikino pirtai paliet pilv,
Lius sulaik kvap.
ia gldi paslaptis, sunabdjo Danielis, brukdamas sagt ply.
Uveds varikl, jis ltai pajudjo atbulas. Tempdamas laik, vaikinas i lto privaiavo prie baro
dur. Lius negaljo net pagalvoti, kad gali tekti k nors pasakyti Kemui, taiau kai Danielis nuleido
lango stikl, ji sunabdjo: Labanakt, Kemai ir ikart pasijuto ymiai geriau.
Liuse, pradjo Kemas, artdamas prie mainos, nedaryk to. Neivaiuok su juo. Tai baigsis
blogai. Mergina negaljo irti jam akis, kurios, ji inojo, maldaute maldavo grti atgal. A
atsipraau.
Danielis, nekreipdamas Kem dmesio, vairavo automobil. Saullydio viesoje pelk atrod
drumzlina, o prieais juos stksantys mikai dar tamsesni.
Vis dar nepaaikinai, kaip mane ia suradai, primin Lius. Kaip suinojai, kad ivaiavau
susitikti su Kemu? I kur gavai i main?
Ji panels Sofijos, paaikino Danielis, jungdamas priekinius ibintus vir galv
susijungusios medi akos met ant plento tamsius elius.
Panel Sofija tau paskolino automobil? nusistebjo Lius.
Po daugybs met, praleist Los Andelo lindyni rajone, gteljs peiais atov vaikinas,
galima sakyti, kad pakanka stebuklingo prisilietimo, ir kas nors tuojau pat paskolina tau automobil.

Pavogei panels Sofijos main? nusijuok Lius galvodama, kaip vyk bibliotekinink
aprays Danielio byloje.
Mes j grinsime, nuramino vaikinas. Be to, vakar mokytoja labai usimusi pasiruoimu
pilietinio karo inscenizacijai. Kakas man pakudjo, kad ji net nepastebs, jog maina dingo.
Lius tik dabar atkreip dmes Danielio drabuius. Jis vilkjo mlyn sjunginink uniform, o
krtin buvo striai persijuoss juokinga ruda odine juosta. Mergina buvo taip isigandusi elio,
Kemo ir visos iurpios scenos, kad net nepairjo Daniel.
Nesiaipyk, burbteljo vaikinas, pats slopindamas juok. Tu praleidai prog sudalyvauti
paiame bjauriausiame i met socializacijos renginyje.
Lius negaljo susilaikyti ji palinko priek ir spusteljo vien Danielio varko sag.
Kaip apmaudu, lta pietietika tarme pareik ji, a kaip tik tai progai buvau isilyginusi
baliaus karaliens piam.
Danieliaus lpose praydo ypsena, taiau jis atsiduso.
Liuse, prabilo jis, tai, k darei vakar, galjo blogai baigtis. Ar tu supranti?
Mergina spoksojo pro lang keli. Jai buvo apmaudu, kad taip greitai vl sugro niri nuotaika.
I medio juos spoksojo ruouotoji pelda.
Neketinau ten vaiuoti, tikinamu tonu teisinosi Lius. Atrod, kad Kemas j apgavo. Bt
gerai, jeigu niekada nebiau ten atsidrusi, tyliai pridr ji, svarstydama, kur dabar yra elis.
Danielis trenk kumiais vair. I netiktumo Lius paoko. Vaikinas grie dantimis nuo
minties, kad ji vienintel sugeba iprovokuoti tok nir, Liusei pasidar negera.
Tiesiog negaliu patikti, kad tu nepalaikai su juo santyki, pareik jis.
A ne... atkakliai tvirtino Lius. Nuvaiavau ten tik dl to, kad norjau pasakyti... kalbti
buvo beprasmika. Jis mano, kad ji palaiko santykius su Kemu! Jeigu tik Danielis inot, kad jos su
Pene beveik vis laisvalaik praleido tyrindamos jo eimos istorij... na, jis tikriausiai irgi bt ne
maiau suirzs.
Neprivalai aikintis, rankos mostu nutild j Danielis, kaip bebt, a pats dl visko kaltas.
Tu kaltas? nusistebjo Lius.
Danielis isuko i plento ir sustabd automobil smlto tako gale. Tada ijung ibintus, ir abu
sispoksojo vandenyn. Dangus buvo tamsiai mlynas, o bang keteros rjo sidabru. Pajrio ols
plaikstsi vjyje ir nykiai narjo. Pulkas susitariusi uvdr, sutpusios ant lentomis nukloto tako
krato, tvarksi plunksnas.
Ar mes paklydome? paklaus Lius.
Danielis neatsak. Jis ilipo i automobilio, utrenk dureles ir nujo prie vandens. Lius lauk
deimt kankinam sekundi stebdama, kaip maja purpurini saullydio spinduli apviestas jo
siluetas, tada ioko i mainos ir pasileido pavymui.
Vjas blok plaukus jai veid. Bangos dausi krant, o atsitraukdamos paliko kriaukli ir

jroli juostas. Prie vandens oras atrod vsesnis. Viskas aplinkui buvo persismelk stipriu sriu
kvapu.
Danieli, kas vyksta? suuko mergina, bgdama per kop. Klampodama per sml, ji jautsi
sunkesn. Kur mudu esame? K turjai omenyje sakydamas, kad tai tavo kalt?
Vaikinas atsigr j. Jis atrod nugaltas kareivika uniforma suglamyta, pilkos akys
nudelbtos emyn. Bang mos riaumojimas beveik nustelb jo bals.
Man tik reikia iek tiek laiko pagalvoti, sunabdjo Danielis.
Lius vl pajuto gerklje kylant gniuul. Ji jau buvo nustojusi verkti, taiau Danielis visk dar
labiau apsunkino.
Kodl mane igelbjai? Kodl atvaiavai tok keli paimti mans, o paskui rki arba visai
nekreipi mane dmesio? mergina pasitryn akis juod markinli rankogaliu, taiau nuo jros
druskos, prilipusios prie pirt galiuk, jos dar labiau sipertjo. inoma, tu beveik visada
panaiai su manimi elgeisi, bet...
Danielis atsigr ir abiem rankomis pasitryn kakt.
Tu nesuprasi, Liuse, jis papurt galv. Tai toks dalykas... tu niekada.
Vaikino balse nebuvo n lao iurktumo. I ties jis netgi skambjo pernelyg velniai. Tarsi Lius
bt pernelyg kvaila, kad suvokt tai, kas Danieliui visikai akivaizdu. Staiga Lius siaubingai siuto.
A nesuprasiu? perklaus ji. A to nesuprasiu? Tada leisk pasakyti, k a suprantu. Manai,
kad esi toks protingas? Trejus metus mokiausi geriausioje alies privaioje vidurinje mokykloje ir
gavau didiausi stipendij. Kai mane i ten imet, jie maldavo girdi, maldavo! leisti
nepanaikinti rao su vertinimu keturi takas nulis.
Danielis pamgino atsitraukti, taiau Lius nusek i paskos. Vos tik jis, i nuostabos iplts akis,
atsitraukdavo atbulas, mergina tutuojau engdavo ingsn pirmyn. Tikriausiai vaikin var i proto
toks jos elgesys, taiau ar tai svarbu? Kaskart, kai parodydavo ess u j pranaesnis, jis tiesiog
prayte prasi tokios scenos.
Moku lotyn ir prancz kalbas. Vidurinje mokykloje trejus metus i eils laimjau viktorinas.
Danielis jo atbulas, kol nugara sirm medinio pajrio tako turklus. Lius vos valdsi
nebaksteljusi pirtu jam krtin. Ji dar nebaig.
Visada sprendiu sekmadienio kryiaod. Danai veikiu j per valand. Be to, puikiai suvokiu
savo gyvenimo tiksl... tik ne visada perprantu santykius su vaikinais.
Lius susitvard ir kelias sekundes patyljo, kad atgaut kvap.
Iau diena, kai tapsiu psichiatre, kuri dmiai iklauso savo pacient ir padeda monms.
Supranti? Taigi liaukis kalbjs su manimi taip, tarsi biau kvailut. Nesakyk, kad nesuprasiu tavs,
kadangi nesugebsiu perprasti tavo permainingo, keisto, tai karto kaip ugnis, tai alto kaip ledas...
Lius pakl akis vaikin ir atsiduso, ...atvirai pasakius, skaudinanio elgesio, pykdama ant
savs, kad leidosi itaip iprovokuojama, ji nusibrauk aar.

Nutilk, sudraud Danielis, taiau jo balsas buvo toks malonus ir velnus, kad Lius ikart
pakluso, tuo nustebindama ne tik j, bet ir save.
A negalvoju, kad tu kvaila, jis usimerk. Prieingai esi protingiausias mogus i vis,
kuriuos pastu. Be to, pats mieliausias ir... Danielio balsas nutrko. Jis atsimerk ir pavelg
tiesiai Liusei akis, ...pats graiausias.
Atleisk, nesupratau?
Vaikinas nusigr vandenyn.
A tik... taip nuo viso to pavargau, sunabdjo jis. Balsas tikrai buvo pavargs.
Nuo ko? paklaus Lius.
Danielis vl pavelg mergin. Veide atsispindjo begalinis lidesys, tarsi jis bt prarads
kak nepaprastai brangaus. Tok Daniel ji jau seniai painojo, taiau neinojo, kaip ir kur
susipaino. Tok Daniel ji... myljo.
Gali man parodyti, sunabdjo.
Jis papurt galv, taiau j lpos tebebuvo labai arti, o Danielio akys velg nepaprastai keriniai.
Atrod, kad Danielis nori, jog ji pradt pirma.
Kai mergina stiebsi ant pirt galiuk ir glaudsi prie Danielio, virpjo kiekvienas jos kno
nervas. Lius paliet ranka jo skruost. Danielis sumirksjo, taiau n nekrusteljo. Ji judjo labai
labai ltai, tarsi bijodama nubaidyti mylimj, ir sulig kiekviena sekunde vis labiau stebjosi savimi.
Kai veidai atsidr taip arti, kad beveik susiliet akys, Lius usimerk ir priglaud lpas prie
Danielio burnos.
J knus sujung tik velnus tarsi plunksnos prisilietimas buinys, taiau Lius uliejo iki iol
niekada nepatirta deginanio kario banga. Mergina suprato, kad jai reikia daugiau jai reikia viso
Danielio. Bt per drsu klausti Danielio, ar jis irgi jauia t pat, ar trokta suspausti j glbyje,
kaip daugyb kart dar Liuss sapnuose, ar nori kart jos buin atsakyti dar aistringiau.
Jis taip ir padar.
Raumeningos Danielio rankos apglb jos juosmen. Vaikinas prisitrauk j prie savs, ir du knai
susiliet, sudarydami tobul linij. J kojos susivijo, klubai susispaud, krtins kilnojosi vienodu
ritmu. Danielis apgr Lius ir atrm turklus. Tada vis smarkiau spaud prie savs, kol Lius
nebegaljo pajudti. Gal gale ji atsidr ten, kur labiausiai troko bti. Visas pasaulis inyko liko
tik aistringai susiliejusios j lpos.
Tada Danielis pradjo j buiuoti. I pradi buiniai buvo velns nuo Danielio lp
prisilietimo Liuss ausis pasiek malonus ir nepaprastai velnus pakjimas. Jis buiavo ilgai,
velniai ir saldiai. Jo lpos nuslydo smakro linija, paskui pradjo leistis kaklu emyn. Lius
sudejavo ir atlo galv. Danielis velniai peteljo jos plaukus. Mergina akimirkai atsimerk ir
pamat nakties danguje siiebianias pirmsias vaigdes. Ji jautsi atsidrusi visai arti Rojaus
taip arti dar niekada nebuvo.

Gal gale Danielis vl sugro prie jos lp. Buiavo neapsakomai gosliai sisiurb apatin
lp, paskui velniu lieuviu perbrauk dantis. Lius plaiau prasiiojo, trokdama sileisti save kuo
daugiau Danielio kno. Gal gale nebijojo parodyti, kaip stipriai jo troko, todl pradjo buiuoti
Daniel su tokia pat aistra, kaip ir jis.
Burnoje ir tarp koj pirt girgdjo smlis, srus vandenyno vjas privert paiurpti od, o i
irdies liejosi kerinio saldumo jausmas.
T akimirk ji galjo dl jo numirti.
Danielis atsitrauk ir siirjo Lius, tarsi nordamas kak pasakyti. Ji iltai nusiypsojo ir
velniai pakteljo jo lpas, o paskui ilgokai neatsitrauk. Lius nerado tinkam odi tai buvo
geriausias bdas bendrauti ir pasakyti, ko trokta ir k jauia.
Tu vis dar ia, sunabdjo Danielis.
Jie negaljo mans atplti, nusijuok Lius.
Danielis ingteljo atgal ir pavelg niriu vilgsniu. ypsena pranyko nuo vaikino veido. Jis
pradjo ingsniuoti pirmyn ir atgal, ranka trindamasis kakt.
Kas negerai? tyliai paklaus Lius, suimdama j u rankovs ir traukdama prie savs dar
vienam buiniui. Danielis perbrauk pirtais jai per veid, paskui ranka nuslydo kaklu. Atrod, kad
jis mgina sitikinti, jog tai ne sapnas.
Ar tai buvo pirmas tikrasis buinys jos gyvenime? Ji neketino priskaiiuoti Trevoro, todl tikjo,
kad taip ir buvo. Viskas vyko taip sklandiai, tarsi Lius bt skirta Danieliui, o jis jai. Jo knas
skleid... groio kvap. Jo burna buvo saldi ir svaiginanti. Jis buvo auktas, stiprus ir...
Danielis islydo i Liuss glbio.
Kur eini? pasiteiravo mergina.
Danielio keliai sulinko. Jis atsirm medinius turklus ir siirjo dang. Atrod, kad vaikino
ird drasko sielvartas.
Sakei, kad niekas negalt tavs nuo mans atplti, prislopintu balsu tar Danielis, bet jie t
padarys. Galbt jie tik vluoja.
Kas jie? nesuprato Lius, dairydamasi po tui papldim. Kemas? Manau, mes jo
atsikratme.
Ne, Danielis nuingsniavo lent takeliu. Jis drebjo. Tai nemanoma.
Danieli...
Jie vis tiek ateis, sunabdjo jis.
Tu mane gsdini, stengdamasi neatsilikti, Lius skubjo i paskos. Staiga prie savo vali ji
pajuto, jog supranta, apie k kalba Danielis. Ne Kemas juos persekiojo visai kita grsm.
Liuss smon aptemo. Danielio odiai atsitrenk jos smegenis ir atskleid klaiki ties, taiau
protas i paskutinij stengsi j atmesti. Atrod, tarsi ji atsimin sapno nuotrup, taiau niekaip
negaljo prisiminti viso.

Pasakyk man, papra ji. Pasakyk, kas ia vyksta.


Danielis atsigr. Jo veidas buvo baltas kaip bijno iedas, o rankos nuleistos kaip mogaus,
kuris nusprend pasiduoti.
Neinau, kaip tai sustabdyti, sunabdjo vaikinas. Neinau, k mums daryti.

eioliktas skyrius
KYBOJIMAS ANT PLAUKO

Lius stovjo dviej keli sankryoje. iaurinje mokyklos teritorijos dalyje buvo kapins, kelias
pietus ved prie eero. Diena jo vakarop, ir statybininkai jau buvo ivyk namo. U sporto
komplekso sauls spinduliai skverbsi pro uol akas, kuri dmti eliai krito ant pievuts,
besileidianios prie vandens. Lius jaut pagund ten nueiti. Ji tiksliai neinojo, kuris takas veda
link eero. Rankose mergina laik du laikus.
Pirmasis buvo Kemo. Kaip mergina ir tikjosi, jis atsiprainjo ir maldavo susitikti po pamok ir
pasikalbti. Antrasis buvo Danielio. Tik vienas sakinys Susitikime prie eero. I nekantrumo
Lius nerado sau vietos. Lpos tebepertjo nuo praeitos nakties buini. Ji negaljo pamirti, kaip
Danielio pirtai glost jos plaukus, kaip lpos liet jos kakl.
Likusi vakaro dalis skendjo migloje. Lius sunkiai prisimin, kas vyko tada, kai ji atsisdo
papldimyje greta Danielio. Nors nuo to laiko, kai jo rankos aistringai glamonjo jos kn, nebuvo
praslinkusios n deimt minui, dabar atrod, kad Danielis bijo prisiliesti.
Niekas negaljo isklaidyti jo apstulbimo. Jis vis murmjo ir murmjo t pai fraz: Tikriausiai
kakas nutiko. Kakas pasikeit ir irjo Lius skausmo kupinomis akimis, tarsi mergina inot
atsakym arba bent suprast, k reikia jo odiai. Gal gale Lius atsirm Danielio pet ir umigo,
atsigrusi begalin jr.
Kai po keli valand atsibudo, Danielis ne j laiptais miegamj. Mergina apstulbo supratusi,
kad pramiegojo vis kelion mokykl, taiau j dar labiau apstulbino keistas vilgesys koridoriuje.
Ji sugro. Danielio viesa. Lius net neinojo, ar jis pats j mato.
Viskas aplinkui buvo ulieta velnia violetine viesa. Baltos kit mokini miegamj durys,
apklijuotos vairiausiais lipdukais ir etiketmis, gijo neonin atspalv. Nuobodaus rato linoleumas,
rods, pradjo vytti. Langas, ieinantis kapini pus, violetin vytjim ileido lauk, kur jis
susitiko su pirmaisiais geltonais tekanios sauls spinduliais. Ir visa tai vyko stebint raudoniesiems.
Mes kliuvome, susinervinusi, bet vis dar mieguista sunabdjo Lius.
Raudonieji man n kiek nerpi, ramiai pareik Danielis, sekdamas Liuss vilgsn, smeigt
kameras. I pradi vaikino balsas j veik raminamai, taiau paskui mergina igirdo keistai
nerimastingas gaideles. Jeigu Danieliui i ties nerpjo kameros, vadinasi, jis nerimavo dl kako
kito.

Pagulds lov, jis velniai pabuiavo j kakt ir giliai atsiduso.


Nepradink, nepalik mans, papra Danielis.
Neturi n menkiausios galimybs, ypteljo Lius.
Kalbu rimtai, jis ilgai stovjo umerks akis. Dabar iek tiek pailsk, bet i ryto, prie
pamokas, surask mane. Noriu su tavimi pasikalbti. Paadi?
Nordama prisitraukti j ir dar kart pabuiuoti, mergina suspaud jo rank. Sumusi delnais
Danielio veid, Lius itirpo buinyje. Kaskart, kai tik atsimerkdavo, ji ivysdavo stebint vaikino
vilgsn. Jai tai labai patiko.
Gal gale Danielis isities, atsistojo tarpduryje ir ilgai irjo Lius. Nuo jo vilgsnio merginos
irdis dausi taip pat smarkiai, kaip ir nuo to, k prie kelias akimirkas dar j lpos. Kai Danielis
ijo koridori ir uvr paskui save duris, Lius giliai migo.
Ji pramiegojo rytines pamokas ir atsibudo priepiet. Mergina jautsi vali tarsi i naujo gimusi. Jai
visikai nerpjo, kad i anksto neatsipraiusi praleido pamokas. Nerimavo tik dl to, kad
pramiegojo susitikim su Danieliu. Susiras j, kai tik turs galimyb, ir jis visk supras.
Madaug antr valand, kai Lius gal gale nusprend, kad reikt ko nors uvalgyti ir galbt
pasirodyti panels Sofijos religijos pamokoje, ji nenoromis isiropt i lovos. Tada pamat pro dur
apai kitus du vokus, kurie j paskatino kuo greiiau eiti i kambario.
Pirmiausia ji ketino apibarti Kem. Ji inojo jeigu pirmiausia nueit prie eero, o ne kapines,
niekada neprisiverst nueiti ir palikti Kemo. Jeigu pirma nueit kapines, jos trokimas kuo greiiau
bti su mylimuoju suteikt stiprybs pasakyti Kemui tai, ko anksiau nepajg ir neidrso. inoma,
kol nevaldomi praeitos nakties vykiai jos nebuvo taip smarkiai igsdin.
Stengdamasi veikti baim prie susitikim su Kemu, Lius patrauk per mokyklos teritorij
kapini link. Pavakarys buvo iltas, o oras persisunks drgme. Artinosi tvanki naktis, kai nuo
tolumoje tyvuliuojanios jros puiantis lengvas brizas nepajgia atvsinti pasaulio. Mokyklos
teritorijoje nebuvo matyti n gyvos dvasios. Nejudjo net medi lapai. Tikriausiai Lius buvo
vienintelis judantis objektas visoje Kardo ir kryiaus mokykloje. Visi kiti, seniai ileisti i pamok,
tikriausiai briavosi valgykloje ir svarst, kur pradingo Lius. Kai pasirod Lius, Kemas stovjo
atsirms kerpi dmelmis imargintus kapini vartus. Jis buvo susigs, alknmis rmsi
kaltinio metalo stulpelius su vynmedio akeli dekoracijomis. Plienine storo odinio bato nosimi
Kemas spard pkuot kiaulpiens galvut. Lius nebuvo maiusi jo tokio sugniudyto paprastai
Kemas atrod aistringai besidomintis j supaniu pasauliu.
kart jis net nepakl aki pavelgti Lius, kol ji neatsistojo tiesiai prieais j. Kai Kemas
pagaliau kilsteljo galv, mergina ivydo pelen spalvos veid. Vaikino plaukai buvo priglud prie
galvos. Pagalvojusi, kad jis galbt pasinaudojo skustuvu, mergina labai nustebo. Jo akys
nerimastingai lakst jos veidu, tarsi bt pernelyg sunku susikaupti ir irti tik vien bruo. Kemas
atrod sugniudytas. Ne, ne nugaltas kovoje, o kelias paras nemiegojs.

Atjai, balsas buvo ukims, taiau Kemas vos pastebimai ypteljo.


Pagalvojusi, kad vaikinas ilgai nesiypso, Lius patrakino pirt snarius. Linkteljusi galva, ji
parod jo laik.
Kemas pamgino paimti j u rankos, taiau Lius j atitrauk apsimetusi, kad nori nuo veido
nusibraukti plaukus.
Tikjausi, kad bsi nirusi dl to, kas vyko vakar vakare, pradjo jis, atsitraukdamas nuo
vart. Jis eng kelis ingsnelius kapines, tada atsisdo ant trumpo marmurinio suolelio pirmoje
antkapi eilje ir sukryiavo kojas. Nubrauks purv ir nukritusius lapus, ranka papleknojo viet
greta savs.
nirusi? pakartojo Lius.
Paprastai taip jauiasi mons, kurie lkte ilekia i baro, paaikino Kemas.
Lius atsisdo prieais vaikin ir taip pat sukryiavo kojas. I ia buvo matyti nesivaizduojamai
sen uol, dunksani paiame kapini centre, virns. Ten vien popiet juodu su Kemu ikylavo.
Atrod, kad tai buvo labai labai seniai.
Neinau, atsak Lius. Galbt labiau sutrikusi. Suglumusi. Nusivylusi. Prisiminusi nevalos
vyrikio akis t akimirk, kai band j nutverti, Kemo kumi iaurum ir milinik juod kaip
degutas el, mergina suvirpjo. Kam mane ten nusiveei? Juk inojai, kas nutiko, kai Diulija ir
Filipas paspruko i teritorijos.
Diulija ir Filipas silpnaproiai. Kiekvien j judes fiksuoja monitoriai, kadangi jie neioja
sekimo apyrankes. Buvo i anksto aiku, kad jie klius. Kemas niriai ypteljo, taiau ypsena
buvo skirta ne Liusei. Liuse, mudu nepanas juos. Patikk manimi. Be to, nenorjau sivelti
antras mutynes. Taip pasaks, Kemas pasitryn smilkinius. Oda tose vietose susiraukljo. Ji
atrod pernelyg trapi ir plona. Tiesiog negaljau itverti, kai tas vyrukas taip su tavimi kalbjo ir
tave liet. Tu nusipelnei, kad su tavimi bt elgiamasi kaip su didiausia brangenybe. alios Kemo
akys isiplt. Noriu bti tas, kuriam leidiama tai daryti. Vienintelis.
Usikiusi plauk sruogas u aus, Lius giliai kvp.
Kemai, rodos, tu esi tikrai aunus vaikinas... pradjo ji.
O, ne, jis usideng delnu veid. Tik nepradk standartins tirados, skirtos paliekamam
vaikinui. Tikiuosi, neketini pasakyti, kad turtume likti draugai?
Nenori bti mano draugas? paklaus Lius.
Juk inai, kad noriu bti daugiau negu draugas, atr Kemas, paniekinamai pabrdamas od
draugas, tarsi jis bt bjaurus keiksmaodis. Tai dl Grigorio, tiesa?
Lius pajuto, kaip sugniauia krtin. Ji inojo, kad Kemui buvo nesunku visk suprasti, taiau
buvo taip atsidavusi savo jausmams, kad n nesusimst, kokias ivadas padar jos gerbjas.
I ties tu n vieno i mudviej nepasti, atsistodamas ir nueidamas tarsteljo Kemas, bet
manai, kad jau dabar gali apsisprsti, ar ne?

Jis pernelyg pasitikjo savimi, jeigu tebeman, jog turi ans. Ypa po to, kas nutiko vakar vakare.
Kemas vis dar galvojo, kad juodu su Danieliu varovai.
Vaikinas vl atsisdo ant suolelio prieais Lius. Jo veido iraika pasikeit tapo maldaujama,
nuoirdi. Vaikinas rankomis sum jos delnus.
Lius nustebo pamaiusi, kaip giliai sueista jo irdis.
Atleisk, atsitraukdama sunabdjo ji. Tiesiog taip atsitiko.
Teisingai pasakei! Tiesiog taip nutiko. Leisk atspti, kaip viskas buvo vakar vakare jis vl
meiliai tave pavelg. Liuse, tu primei sprendim net neinodama, kas pastatyta ant kortos. Gali
bti, kad... pastatyta labai daug, velgdamas sutrikus Liuss veid, Kemas giliai atsiduso.
Galiau padaryti tave laiming.
A laiminga su Danieliu.
Kaip gali taip kalbti? Jis net nepaliet tavs, pasipiktino Kemas.
Prisiminusi, kaip praeit nakt papldimyje susiliejo j lpos, mergina usimerk. Danielio rankos
spaud j glbyje. Visas pasaulis atrod toks graus, harmoningas ir saugus. Kai vl atsimerk,
Danielio arti nebuvo.
Greta sdjo tik Kemas.
Lius atsikrenkt.
Jis palies. Jau paliet.
Merginos skruostai nukaito. Lius prispaud prie j vsius delnus, taiau Kemas to net
nepastebjo. Jo delnai susigniau kumius.
Paaikink smulkiau, papra jis.
Ne tavo reikalas, kaip Danielis mane buiuoja, atr Lius. Isigandusi savo odi, ji
sikando lp. Kemas i jos tyiojosi.
Vaikinas sukikeno.
Tikrai? Galiu t padaryti ne prasiau u Grigor, paskelb jis ir pakls merginos deln
velniai pabuiavo, o tada netiktai iurkiai paleido.
Nieko panaaus, nusisukdama burbteljo Lius.
O jeigu itaip? Kemo lpos paliet merginos skruost. Ji net nespjo jo atstumti.
Ne taip.
Kemas apsilai lpas.
Nori pasakyti, kad Danielis Grigoris tikrai pabuiavo tave taip, kaip tu trokai?
Juodose kaip medio anglis Kemo akyse Lius pamat kak grsminga.
Taip, patvirtino ji, tai buvo nuostabiausias buinys mano gyvenime. Nors i ties tai buvo
vienintelis tikras buinys, Lius inojo, kad paklausta po koki eiasdeimties ar imto met, ji
galt pasakyti lygiai t pat.
Ir vis dlto tu esi ia, purtydamas galv ir netikdamas sumurmjo Kemas.

Liusei nepatiko jo uuominos.


Atjau ia tik dl to, kad pasakyiau ties apie mudu su Danieliu. Kad suprastum, jog tarp mans
ir tavs...
Kemas prapliupo kvatoti aius dirbtinis juokas aidu nuvilnijo per tuias kapines. Jis juoksi
labai ilgai. Kvatodamasis net susim u on, o paskui nusibrauk itrykusias aaras.
Kas tau taip juokinga? paklaus Lius.
Tu net nenutuoki, tebesijuokdamas atr Kemas.
Kemo tonas, kuriuo jis ir, kad Lius nesugeba suprasti svarbi dalyk, nedaug tesiskyr nuo
vakarykio Danielio tono, kai jis beviltikai kartojo: Tai nemanoma. Vis dlto Lius sureagavo
visikai kitaip. Kai Danielis atsitverdavo nuo jos nematoma siena, Lius ikart pajusdavo dar didesn
trauk prie jo. Net tada, kai juodu ginydavosi, ji jausdavo stipresn trokim bti su Danieliu negu
kada nors norjo bti su Kemu. Dabar, kai Kemas leido jai pasijusti paaline, Liusei tik palengvjo.
Ji netroko artumo su juo.
I ties net dabar jautsi atsidrusi per arti io mogaus.
Jai viskas griso. Sukandusi dantis, mergina atsistojo ir patrauk prie vart. Ji netgi pyko ant savs,
kad sugaio tiek daug laiko.
Deja, Kemas j pasivijo, ukirto keli ir ustojo ijim. Jis tebesijuok i jos. Nors kramt lpas,
taiau niekaip nesteng liautis.
Neieik, kvatodamas ilemeno.
Palik mane vien, pareikalavo Lius.
Dar ne.
Lius nespjo jo sulaikyti vaikinas iupo j glb ir staigiai apsuko. Liuss kojos pakilo nuo
ems. Ji suriko ir pamgino grumtis, taiau Kemas tebesiypsojo.
Atstok nuo mans! suuko Lius.
Ar tu nemanai, kad mudu su Grigoriu kovms siningai? paklaus vaikinas.
Rankas rmusi jam krtin, Lius nirusi spoksojo Kemui akis.
Eik velniop, iko ji.
Tu mane klaidingai supratai, kalbjo vaikinas, prisitraukdamas jos veid ariau savojo. Jo
alios akys grte gr mergin, o ji nekent dalels savs, kuri tebesiavjo iuo vilgsniu.
Klausyk, suprantu, kad per pastarsias kelias dienas viskas klostsi labai keistai, tyliu balsu ts
Kemas, bet man tu rpi, Liuse. Labai rpi. Nepasirink jo, kol bent vien kart tavs nepabuiavau.
Lius pajuto, kaip jo rankos stipriau suspaud j glbyje, ir mergin staiga apm baim. I
mokyklos teritorijos j niekas nemat. Niekas neinojo, kad ji ia.
Tai nieko nepakeist, stengdamasi ilaikyti ram ton, atsak Lius.
Juokiesi i mans? sivaizduok, kad esu mirtantis kareivis, kurio paskutin nor privalai
ipildyti. Paadu tik vienas buinys.

Lius mintimis nukeliavo pas Daniel. sivaizdavo j, laukiant prie eero, mtant vanden
akmenlius, kad rankos turt kuo usiimti, kol negali jos laikyti glbyje. Ji nenorjo buiuoti Kemo,
taiau kas bus, jeigu jis tikrai jos nepaleis? Buinys bt menkniekis, tik visai nereikmingas dalykas.
Lengviausias bdas isilaisvinti. O tada ji galt skubti pas Daniel juk Kemas paadjo.
Tik vien buin... pradjo ji, taiau nebaig, nes Kemo lpos uspaud jos burn.
Antras buinys per daugyb dien. Danielio buinys buvo alkanas ir kupinas nevilties. Kemo
velnus ir pernelyg tobulas, tarsi jis bt treniravsis su imtais mergin.
Staiga Lius pajuto, kad jos viduje kakas kyla, kakokia kno dalel troko atsakyti, o pyktis,
uvalds prie kelias sekundes, dingo be pdsak. Kemas laik j atlos, vis abiej kn svor
perkls ant savo keli. Stipriose ir patyrusiose jo rankose mergina pasijuto saugi. Nuo tos
akimirkos, kai ji nenorjo buiuoti Kemo, viskas pasikeit. Mergina inojo, kad ji kak pamirta,
taiau neinojo k. Nepajg prisiminti. Liko tik buinys, tik jo lpos ir...
Staiga Lius pajuto, kad krinta. Ji taip stipriai stukteljo em, kad net ikvp vis or.
Pasirmusi rankomis ir keldamasi mergina pamat, kaip u keli coli em trenksi Kemo veidas.
Negalvodama apie save, ji krpteljo.
Vlyvo vakaro saul, prasiskverbusi pro dulkes, apviet dvi figras, stovinias tarp antkapi.
Kiek dar kart gali praudyti i mergin? Lius igirdo kak lidnai kalbant pietietika tarme.
Gab? Lius apsidair, mirksdama nuo akinanios besileidianios sauls viesos.
Gab ir Danielis.
Gab suskubo padti Liusei atsikelti, o Danielis net nenorjo pavelgti jai akis.
Lius keik save paskutiniais odiais. Mergina net neinojo, kas blogiau ar tai, kad Danielis k
tik pamat j besibuiuojani su Kemu, ar tai, kad jis Lius tuo net neabejojo vl ketino
susimuti su jos gerbju.
Atsikls nuo ems ir visikai nekreipdamas dmesio Lius, Kemas atsigr Daniel ir Gab.
Gerai, kuris i jdviej kart? suurzg jis.
kart?
A, pareik Gab ir, prispaudusi rankas prie klub, ingteljo priek. Mielas Kemai, tas
pirmas meilus stukteljimas buvo mano darbas. Ir k ketini daryti?
Lius papurt galv. Tikriausiai Gab juokauja. Turbt ia kakoks aidimas. Deja, atrod, kad
Kemui nebuvo linksma. Vaikinas iiep dantis ir atsirait rankoves. Tada pakl kumius ir puol
priek.
Kemai, tu ir vl? prapliupo bartis Lius. Ar tau i savait nepakanka mutyni? Tarsi to
nebt gana, kart jis ketino suduoti merginai.
Kemas atsak kreivu ypsniu.
Treias kartas visada nuostabiausias, pagieingu balsu atov jis. T akimirk vaikinas
nusigr, kadangi Gab auktai ikl koj ir spyr andikaul.

Kemui krintant, Lius staigiai atsitrauk atgal. Vaikinas usimerk ir griebsi u veido. Gab
stovjo greta jo ir irjo emyn tokiu vilgsniu, tarsi k tik i orkaits bt itraukusi tobulai ikept
persik pyrag. Tada pavelg savo nagus ir atsiduso.
Bt gaila mutis su tavimi, kai k tik pasitobulinau manikir. Na tai, kalbjo Gab, vl
spirdama Kemui kart pilv. Kiekvienu smgiu ji diaugsi tarsi vaikas, laimintis Arkados
aidim.
Kemas apsivert ant ono ir susiriet. Lius negaljo pamatyti jo veido jis buvo paslptas tarp
keli, taiau vaikinas dejavo i skausmo ir sunkiai gaud kvap.
Lius stypsojo, valgydamasi tai Gab, tai Kem. Ji niekaip negaljo patikti tuo, k mat.
Kemas buvo dvigubai auktesnis ir stambesnis u mergin, taiau atrod, kad ji stipresn. Dar vakar
Liusei teko stebti, kaip Kemas bare prilupo didiul ir stamb vyr. Uvakar vakare, kaip Kemas
prie bibliotekos kovsi su Danieliu, abu vaikinai buvo lygiaveriai varovai. Lius nustebusi
spoksojo Gab, kurios plaukai, perjuosti vaivorykts spalv kaspinu, buvo suriti arklio
uodeg. Dabar ji pargriov Kem ir ulau jo rank u nugaros.
Dde? aipsi ji. Mielasis, pasakyk stebukling od. Ikart tave paleisiu.
Niekada, iko Kemas ir nusispjov ant ems.
Tikjausi, kad pasakysi, ypteljo Gab ir stipriai tk jo veid purv.
Danielis udjo rank Liusei ant kaklo. Stovdama greta jo, ji atsirm vaikin ir atsigr atgal,
baimindamasi pamatyti jo veido iraik. Dabar jis tikriausiai jos nekent.
Atsipraau, sunabdjo Lius. Kemas, jis...
Kodl atjai ia su juo susitikti? Danielis kalbjo sieids ir kartu siuts. Nordamas, kad ji
pavelgt akis, jis pam Lius u smakro ir pasuko galv. Pirtai, lieiantys merginos od, atrod
alti kaip ledas. Akys buvo nebe pilkos, o violetins.
Liuss lpos suvirpjo.
Maniau, kad galiu tuo pasirpinti. Ketinau pasikalbti atvirai, kad paskui mudu su tavimi
galtume bti kartu ir dl nieko nesijaudinti.
Danielis prunkteljo, ir Lius suprato, kaip kvailai nuskambjo jos odiai.
Tas buinys... ts mergina, grydama rankas. Ji troko j ispjauti. Tai buvo didiul
klaida.
Danielis usimerk ir nusigr. Jis du kartus pravr burn, ketindamas kak pasakyti, taiau taip
ir nepasak. Susims delnais plaukus, jis lingavo onus. Stebdama vaikin Lius bijojo, kad jis
verkia. Gal gale jis j apglb.
Ar pyksti ant mans? Lius sikniaub mylimojo krtin ir kvp saldaus jo odos aromato.
Ne, tik diaugiuosi, kad laiku ia atjome.
Kemo inktimas privert abu atsigrti. J veidai persikreip. Danielis pam Liuss rank ir
pamgino nuvesti mergin al, taiau ji nepajg atplti aki nuo Gabs. i laik Kemo galv

pasibrukusi po paastimi ir netgi nebuvo udususi nuo kovos. Kemas buvo sumutas ir atrod
apgailtinai, taiau Liusei tai nebuvo svarbu.
Danieli, kas ia vyksta? sunabdjo Lius. Kaip Gab sugebjo veikti Kem? Kodl jis jai
leido?
Danielis tuo pat metu atsiduso ir sukikeno.
Jis neleido. Tai, k tu matei, yra tik menkniekis palyginti su tuo, k i mergaiiuk sugeba.
Lius papurt galv.
Negaliu suprasti. Kaip...
Danielis paglost jos skruost.
Ar eisi su manimi pasivaikioti? pasil. Noriu pamginti paaikinti kai kuriuos dalykus,
bet manau, kad tu pirmiausia turi atsissti.
Lius pati norjo kai k suinoti apie Daniel. Arba, jeigu nepavykt suinoti, tai bent pasikalbti
apie tai ir sitikinti, kad jis tikrai nelaiko jos visika beviltika pamile. Vis pirma apie violetin
vytjim. Ir dar apie sapnus, kuri ji negaljo ir nenorjo atsikratyti.
Danielis nusived j t kapini dal, kurioje Lius niekada anksiau nesilank viesi lygi
aiktel, kur stovjo suaug persik mediai. J kamienai buvo palink vienas prie kito taip, kad
sudar irdies formos ark.
Laikydamas u rank ir glostydamas jos pirtus, vaikinas ved Lius pro keistas gumbuotas
susipynusias akas.
Vakaras buvo tylus, aidjo tik svirpli melodijos. Lius sivaizdavo visus kitus mokinius,
susirinkusius valgykloje, i lki, sustatyt ant padkl, auktais kabinanius bulvi ko, per
iaudelius siurbiojanius tirt kambario temperatros pien. Atrod, kad i vis mokini tik juodu
su Danieliu staiga atsidr kitame pasaulyje ir atsiribojo nuo visko, kas vyko mokykloje. Viskas
nutolo liko tik jo delnai, spaudiantys jos rankas, jo plaukai, spindintys besileidianios sauls
viesoje, ir iltas pilk jo aki vilgsnis.
Net neinau, nuo ko pradti, prabilo Danielis, vis stipriau trindamas jos pirtus, tarsi
masauodamas galt atrasti tinkamus odius. Turiu tiek daug visko tau pasakyti ir rasti tinkam
odi.
Lius troko, kad jo odiai bt paprasiausias meils prisipainimas, taiau inojo, kad Danielis
turi paaikinti daug sudting dalyk, kurie daug k papasakot apie j, taiau galbt bt skauds jai.
Gal tiesiog pasakyk, kad turi ger ir blog naujien, pasil mergina.
Puiki mintis. K nortum igirsti pirmiausia?
Dauguma moni pirmiausia nori suinoti tai, kas gera.
Galbt ir taip, pritar Danielis, taiau mudu esame per daugyb pasauli nutol nuo kit
moni.
Gerai. Tada pirmiau iklausysiu blogas naujienas.

Danielis prikando lp.


Ar gali paadti, kad nepabgsi, kol neiklausysi ger? papra jis.
Lius neketino ieiti. Tik ne dabar, kai mylimasis jos daugiau nebeatstumia. Ne dabar, kai jis
galbt ruoiasi atsakyti daugyb klausim, neduodani ramybs kelias pastarsias savaites.
Sums merginos rankas, jis pakl jas prie savo krtins ir prispaud toje vietoje, kur plak
irdis.
Ketinu pasakyti tau ties, spjo jis. Tu manimi nepatiksi, bet vis tiek nusipelnei visk
inoti. Net jeigu tiesa tave nuudys.
Sutinku, Liuss siel sukaust atrus skausmas ir ji pajuto, kaip pradjo drebti kojos. Mergina
apsidiaug, kai Danielis j pasodino.
Jis paingsniavo pirmyn ir atgal, paskui sunkiai atsiduso ir pradjo:
Biblijoje...
Lius sudejavo. Ji negaljo susilaikyti nevalingai sureagavo sekmadienio pokalb mokykloje.
Be to, ji norjo kalbtis tik apie Daniel ir save, o ne apie moralines alegorijas. Mergina nesitikjo,
kad Biblijoje galima rasti atsakymus klausimus apie Daniel.
Tiesiog paklausyk, pervrs Lius vilgsniu, papra Danielis. Tu inai, kad Biblijoje
teigiama, kad Diev visi privalo mylti visa siela. inai, kad is reikalavimas yra beslygikas ir
neginijamas?
Manau, kad taip, Lius gteljo peiais.
Taigi... atrod, kad Danielis ieko tinkam odi. is reikalavimas galioja ne tik monms.
K turi omenyje? Kam dar gyvnams?
inoma, kartais ir jiems, sutiko Danielis. Pavyzdiui, aliams. Sugund Iev, altys buvo
prakeiktas ir amiams pasmerktas liauioti eme.
Vl prisiminusi Kem, Lius suvirpjo. Gyvat. J ikyla. Pakabukas. Diaugdamasi, kad atsikrat
papuoalo, mergina pasitryn nuog kakl.
Danielis pirtais perbrauk jos plaukus, paskui smakr, kol pagaliau paliet kaklo duobut. Apimta
palaimos, mergina atsiduso.
Mginu pasakyti... Liuse, manau, tu galtum pasakyti, kad a irgi prakeiktas. Buvau prakeiktas
labai labai ilgam. Jis kalbjo taip, tarsi kiekvienas odis sukelt kartl. Kart pasirinkau...
pasirinkau tai, kuo tikjau. Ir iki iol tikiu, nors ir...
Nesuprantu, pertrauk Lius purtydama galv.
inoma, kad nesupranti, pritar Danielis, ssdamasis ant ems greta merginos. Neturiu
didels patirties aikindamas tau tokius dalykus. Vaikinas pasikrapt pakau ir tyliai, tarsi
kalbdamasis su savimi, ts toliau: A galiu tik mginti. Kitaip nieko nebus.
Gerai, sutiko Lius. Danielio odiai jos sieloje kl sumait, nors jis dar nieko aikaus
nepasak. Mergina stengsi atrodyti maiau sutrikusi negu buvo i tikrj.

A simyliu, kalbjo jis, imdamas Liuss rankas ir stipriai spausdamas. Nuolat simyliu. Ir
kaskart viskas baigiasi katastrofa.
Nuolat simyliu, ie odiai Liusei sukl begalin skausm. Ji usimerk ir atitrauk rankas.
Danielis tai pasak andien, kai juodu buvo prie eero. Usimin, kad patyr nelaiming meil, kad
buvo paliktas. Kodl jis nusprend dabar prisiminti kitas merginas? Praeit kart jo odiai Lius
smarkiai skaudino, taiau dabar skausmas buvo dar stipresnis. Atrod, kad kakas pervr
onkaulius. Danielis suspaud jos pirtus.
Pavelk mane, maldavo jis. Dabar pasakysiu tai, k sunkiausia paaikinti.
Lius atsimerk.
mogus, kur nuolat simyliu, esi tu.
Lius ilgokai sdjo sulaikiusi kvap ir jau ketino ikvpti, taiau atodsis virto aiiu juoku.
Taip, Danieli, ketindama atsikelti nuo ems, prunkteljo mergina. Oho, tu tikrai prakeiktas.
Skamba siaubingai.
Klausyk, Danielis pasodino j atgal su tokia jga, kad net pradjo tvinkioti peiai. Vaikino
akys blykiojo violetine viesa. Lius buvo tikra, kad jis pradeda nirti. Na, ji irgi jaut t pat.
Tarsi praydamas pagalbos, Danielis pavelg auktyn persik medi kupol.
Maldauju, leisk visk paaikinti, jo balsas virpjo. Meil tau nra problema.
Lius giliai kvp.
Tada kas? Ji stengsi prisiversti klausytis, prisiversti bti stipresne ir nesieisti. Danielis
atrod taip, tarsi jo skausmo ir nevilties utekt jiems abiem.
A gyvensiu aminai, pasak jis.
Aplinkui sunarjo mediai. Akies kampuiu Lius pastebjo mayt el. Jis n kiek nebuvo
panaus vakar vakare matyt iurp visk ugoiant tamsos verpet, taiau is pasirodymas buvo
spjimas. elis laiksi atokiau, abejingai stebjo juos i u kampo, taiau jis lauk. Lauk jos.
Lius giliai kauluose pajuto kaustant alt. Ji niekaip negaljo atsikratyti jausmo, kad jai keli
pastojo kakoks didiulis, tamsus tarsi naktis pavidalas. Paskutinis.
Atleisk, prabilo Lius, vl atsigrdama Daniel. Ar galtum, hm, pakartoti?
A gyvensiu aminai, pakartojo jis. Lius tebesijaut sutrikusi, taiau Danielis ts toliau. I jo
lp pasipyl odi srautas: A gyvensiu ir stebsiu, kaip gimsta kdikiai, kaip jie uauga ir
simyli. Stebsiu, kaip jie susilaukia savo vaik ir pasensta. Stebsiu, kaip jie mirta. Liuse, a esu
pasmerktas stebti virsm. Visus mones, iskyrus tave. Danielio akys apsiblaus. Jo balsas
pritilo, pavirto nabdesiu.
Tu nesimylsi...
Bet... nutrauk mergina, ...a jau simyljau.
Liuse, tu nepagimdysi vaik ir nepasensi.
Kodl?

Tu iame pasaulyje atsirandi kas septyniolika met.


Praau...
Mudu susitinkame, ts Danielis. Mudu visada susitinkame. Nesvarbu, kur a bekeliauiau,
kaip besistengiau laikytis toliau nuo tavs, likimas mus vis tiek suveda. To nemanoma ivengti tu
visada randi mane.
Danielis irjo emyn savo suspaustus kumius. Atrod, kad jis nori kakam trenkti, bet
nepajgia pakelti aki.
Kaskart, kai mudu susitinkame, tu mane...
Danieli...
Negaliu atsispirti tau, negaliu nuo tavs pabgti. I vis jg mginu neatsakyti tavo jausmus,
taiau niekas nepadeda. Tu simyli mane, o a tave.
Argi tai baisu? paklaus Lius.
Tai tave nuudo.
Liaukis! suriko mergina. Ko tu sieki? Nori atbaidyti mane?
Ne, atsiduso Danielis, tai irgi nepadeda.
Jeigu nenori bti su manimi... tar Lius tikdamasi, jog tai buvo ne tiesa, o tik mantrus
poktas, angin kalba, po kurios eis santyki aikinimasis. Tai negaljo bti tiesa... Galtum
suregzti labiau tikinam istorij.
inau, kad negali manimi patikti. Btent dl to nesakiau tau nieko iki ios dienos, taiau dabar
privalau pasakyti. Maniau, kad inau taisykles, bet... mes pasibuiavome. Taigi dabar a nieko
nesuprantu.
Lius prisimin praeit nakt girdtus odius: Neinau, kaip tai sustabdyti. Neinau, k mums
daryti.
Nes pabuiavai mane?
Vaikinas linkteljo.
Pabuiavai mane, o po buinio atrodei labai nustebs.
Danielis vl linkteljo. Jis atrod iek tiek susigds.
Pabuiavai mane, ts Lius, mgindama mintyse visk susieti, ir manei, kad a to
neigyvensiu?
Taip galvojau, remdamasis ankstesne patirtimi, kimiu balsu paaikino vaikinas.
Tai beprotyb, nutar ji.
A kalbu ne apie buin, o apie tai, k jis reikia. Kai kuriuose gyvenimuose mes galjome
pasibuiuoti, bet daniausiai ne. Danielis paglost jos skruost. Mergina negaljo atsistebti, kodl
jai taip gera. Turiu pasakyti, kad man labiau patiko tie gyvenimai, kuriuose galjome buiuotis.
Jis vl nudelb akis, taiau tada praradimas bna dar skausmingesnis.
Lius norjo supykti ant jo. Uuot laiks j glbyje, jis pasakojo toki paini istorij. Vis dlto

kakoks vidinis balsas jai neleido dabar pabgti nuo Danielio, vert laukti ir klausytis, kol gali
itverti.
Kai prarandi mane... prabilo ji, pasverdama kiekvien od, ...kaip tai nutinka? Kodl?
Viskas priklauso nuo tavs, nuo to, kiek prisimeni savo praeit, ar atpasti mane ir inai, kas a
esu. Danielis papurt rankas ir gteljo peiais. inau, tai skamba netikinamai...
Beprotikai? pasitikslino Lius.
Danielis nusiypsojo.
Ketinau pasakyti tau tai uuominomis. Stengiuosi nieko nuo tavs neslpti. Reikalas labai keblus.
Praeityje kartais pasklisdavo kalbos, kad a...
Mane nuudei?
Ketinau pasakyti pats sudauiau savo ird, paaikino vaikinas.
Jis pats save skaudino, todl Lius troko bent truputl palengvinti kanias. Mergina jaut, kaip
keiiasi jos veido iraika, kaip kakas giliai irdyje stumia j tolyn, taiau negaljo pajudti. Dabar
mergina neabejojo, kad Danielis ino apie violetin spindes ir kad yra su juo susijs.
Kas tu? paklaus ji. Kakoks...
Keliauju po pasaul inodamas, kad tu ateini. Anksiau pats tavs iekodavau, taiau tada, kai
supratau, kad neivengsiu nepakeliamo skausmo, ir pradjau nuo tavs slptis, tu pati pradjai mane
persekioti. Neilgai trukus pastebjau, kad pasirodai kas septyniolika met.
Liuss septynioliktas gimtadienis buvo rugpjio pabaigoje, likus dviem savaitms iki atvykimo
Kardo ir kryiaus mokykl. ventje dalyvavo tik Lius ir jos tvai. Visi valg parduotuvje pirkt
tort. Nebuvo net vakui. O kaip jos eima? Ar ji irgi pasaulyje atsiranda kas septyniolika met?
Laukti septyniolika met man nra taip sunku, kalbjo Danielis, taiau per t laik prarandu
budrum.
Tu inojai, kad a ateinu? abejodama paklaus Lius. Atrod, kad Danielis kalbjo rimtai,
taiau jai vis tiek buvo sunku patikti. Ji tiesiog nenorjo.
Danielis papurt galv.
Ne, a neinojau, kuri tiksliai dien pasirodysi. Ar atsimeni, kaip sureagavau tave pamats?
Tarsi mgindamas prisiminti, Danielis pavelg auktyn. Kiekvien kart kelias sekundes mane
ulieja begalinis diaugsmas. Tada visk pamirtu, bet vliau prisimenu.
Taip, nuts Lius. Tu ypsojaisi, o paskui... Ar dl to taip nirai?
Vaikinas suvirpjo.
Bet jeigu tai nutinka kas septyniolika met, kaip pats sakei, turjai inoti, kad ateinu. Giliai
irdyje tikriausiai inojai.
Liuse, tai labai sudtinga.
T dien tave ivydau anksiau nei tu pastebjai mane. Tu buvai prie Augustino korpuso ir
juokeisi su Rolandu. Kvatojaisi taip nuoirdiai, kad net miau pavydti. Danieli, jeigu visk i

anksto inojai, galjai nuspti, kada pasirodysiu, kada mirsiu ir kaip skaudu bus tau. Kaip galjai taip
nuoirdiai kvatotis? Netikiu tavimi, pareik Lius. Mergina jaut, kad jos balsas dreba. Netikiu
n vienu tavo odiu.
Danielis velniai prispaud nykt prie merginos akies ir nubrauk aar.
Liuse, tai nuostabus klausimas. Dievinu tave, kad j udavei. Noriau geriau visk paaikinti.
Deja, galiu pasakyti tik tiek vienintelis bdas itverti begalin gyvenim yra gebjimas diaugtis
kiekviena jo akimirka. Btent taip a ir darau.
Aminyb, pakartojo Lius. Tai dar vienas dalykas, kurio nepajgiu suprasti.
Tai nesvarbu. A daugiau negaliu taip juoktis. Vos tik pasirodai, uvaldai visas mano mintis.
Tai visika nesmon, pareik Lius. Ji norjo ieiti, kol dar visai nesutemo. Vis dlto
Danielio pasakojimas nebuvo absurdikas. Vis laik, kol gyveno Kardo ir kryiaus mokykloje, jos
neapleido jausmas, kad baigia isikraustyti i proto. Palyginti su Danielio beprotybe, jos
kuokteljimas visai nublanko.
Nra toki odi, kuriais bt galima paaikinti tai... merginai, kuri myli, teisinosi Danielis,
glostydamas jos plaukus. Stengiuosi kaip manydamas. Liuse, a noriu, kad patiktum manimi. K
man padaryti?
Papasakok kit istorij, kandiai atr Lius. Sugalvok protu suvokiam pasiteisinim,
kodl nori mane palikti.
Pati sakei, kad jauteisi tarsi painotum mane. inojau, kad taip nutiks, todl kiek galdamas
ilgiau stengiausi visk neigti.
Tiesa, a tikrai maniau, kad tave pastu, sutiko Lius. Dabar jos balse buvo girdti baims
gaideli. Lyg biau sutikusi tave parduotuvi rajone, vasaros stovykloje ar kitoje panaioje
vietoje. Ne praeitame gyvenime. Mergina papurt galv. Ne... negaliu.
Ji usideng delnais ausis. Danielis atitrauk jos rankas.
Juk giliai irdyje inai, kad tai tiesa, Danielis apglb Liuss kelius ir pavelg paias aki
gelmes. inojai, kai Rio de aneire sekiau paskui tave Korkovado virn, nes tu norjai i ariau
pavelgti statul. inojai, kai tave, susirgusi netoli Jeruzals, per didiul kaitr neiau dvi mylias
prie Jordano ups. Sakiau, kad nevalgytum t datuli. inojai, kai per Pirmj pasaulin kar slaugei
mane Italijos ligoninje, ir dar anksiau kai per caro organizuot politin apsivalym slpiausi tavo
rsyje Sankt Peterburge. inojai, kai per Reformacij sugrioviau tavo pilies kotijoje bokt, kai
kartu okome per karnavimo puot Versalyje. Tada buvai vienintel mergina, vilkinti juodus
drabuius. Dar buvo meninink kolonija Kintana Roo valstijoje ir protesto ygis Keiptaune, kur mudu
praleidome nakt vitidje. Gaublio teatro atidarymas Londone. Tkart mudu turjome geriausias
vietas. Tu buvai Taityje, kai ten suduo mano laivas, ir Melburne, kai a ten kaljau. Atuonioliktame
amiuje mudu susitikome Nime, kur buvau kienvagis, ir Tibeto vienuolyne. Tu atsirandi visur ir
anksiau ar vliau pajunti visk, k tau dabar papasakojau. Tik neleidi sau pripainti, kad tai, k jauti,

gali bti tiesa.


Danielis nutilo, nordamas atgauti kvap, ir smeig Lius bereikm vilgsn. Tada ities rank
ir prispaud prie merginos keli. Ji pajuto, kaip per vis kn nusirita pastama kario banga.
Lius usimerk, o kai vl pakl vokus, Danielis rankoje laik pat tobuliausi bijno ied. Jis
beveik spindjo. Nustebusi, kad nepastebjo jo anksiau, mergina apsidair iekodama vietos, i kur
Danielis nuskyn gl. Deja, aplink buvo matyti tik ol ir pvani vaisi krvos. Tarp j neaugo
gls.
Tu inojai, kai t vasar Helstone vis mnes kasdien skynei baltus bijnus. Ar atsimeni?
Danielis irjo mylimj, tarsi stengdamasis pamatyti jos siel. Ne, atsiduso jis po keli
akimirk. inoma, tu negali prisiminti. A tau dl to pavydiu.
Vos tik jis tai pasak, Liuss od netiktai uliejo iluma. Atrod, kad knas atsako odius, kai
smegenys neino, kaip juos reaguoti. Dalel Liuss nebuvo tikra dl nieko.
A tai darau, kalbjo Danielis, lenkdamasis prie jos, kol susiliet kaktomis, nes tu, Liusinda,
esi mano meil. Tu man esi visas pasaulis.
Liuss apatin lpa virpjo. Jos rankos islydo i jo deln. Gls iedlapiai pro pirtus pabiro ant
ems.
Kodl tu atrodai toks lidnas? paklaus ji.
Visko buvo per daug, kad Lius galt pradti apie tai galvoti. Ji atlijo nuo Danielio, atsistojo ir
nusival nuo dins prilipusias oles. Svaigo galva. Ji gyveno.... anksiau.
Liuse.
Ji mosteljo ranka.
Manau, man reikia kur nors nueiti vienai ir atsigulti, mergina visu svoriu atsirm persiko
medio kamien.
Tu blogai jautiesi, keldamasis ir imdamas mergin u rankos, pastebjo Danielis.
Ne.
Man taip gaila... atsiduso vaikinas. Net neinau, ko tikjausi pasakodamas tau visa tai.
Neturjau...
Lius niekada neman, kad ateis laikas, kai ji nors pailsti nuo Danielio, taiau dabar ji troko
ieiti. I vilgsnio Lius suprato, kad mylimasis laukia paado j susirasti vliau ir toliau kalbtis
apie svarbius dalykus, taiau mergina nebuvo tikra, kad tai gera mintis. Kuo daugiau jis kalbjo, tuo ji
aikiau jaut kak atbundant sielos gelmse, taiau nebuvo tikra, ar yra tam pasiruousi. Mergina
daugiau nesijaut pamiusi. Akivaizdu, kad nei ji, nei Danielis nesirgo psichikos liga. Kitam mogui
Danielio paaikinimas su kiekvienu odiu atrodyt vis beprotikesnis. Liusei... ji dar nebuvo tikra,
taiau galbt Danielio odiai yra atsakymai visus jos gyvenimo klausimus? Ji neinojo, bet jaut
toki stipri baim, kokios dar nebuvo patyrusi n karto gyvenime.
Itraukusi rankas i vaikino deln, Lius patrauk miegamj korpuso link, taiau, nujusi vos kelis

ingsnius, sustojo ir ltai apsisuko.


Danielis nebuvo pajudjs i vietos.
Kas yra? paklaus jis, kilsteldamas smakr.
Lius stovjo kaip besta per kelis ingsnius nuo vaikino.
Paadjau palaukti, kol pasakysi gerj naujien, atsak ji.
tampa pradingo i Danielio veido, ir jis vos pastebimai nusiypsojo. Vis dlto i aki nepranyko
gsdinantis nerimo elis.
Geroji naujiena yra ta... jis nutilo, rpestingai rinkdamas odius, ...kad a tave pabuiavau, o
tu vis dar ia.

Septynioliktas skyrius
ATVERSTA KNYGA

Lius griuvo lov, atsitrenkdama senas spyruokles. Pasprukusi i kapini, vis keli iki savo
kambario ji skuod kiek manydama. Mergina net nesiieb viesos, todl atsitrenk kd,
stovjusi prie raomojo stalo, ir stipriai usigavo kojos pirt. Susirietusi kamuoliuk, susim
skaudam koj. iaip ar taip, is skausmas buvo realus. Jis nebuvo beprotybs dalis ir priklaus iam
pasauliui, todl mergina diaugsi galdama su juo kovoti. Diaugsi, kad gal gale pasiliko viena.
Kakas pabeld duris.
Ji net negaljo pailsti.
Lius nekreip dmesio beldim. Nenorjo nieko matyti. Kas ten bebt, ji taip ir pasakys. Antras
beldimas. Sunkus kvpavimas ir ltas atsikrenktimas. Taip kosioja alergijos kamuojami mons.
Pen.
Lius nenorjo ir negaljo dabar matyti Pens. Jeigu pamgint paaikinti, kas jai nutiko per
pastarsias dvideimt keturias valandas, jos pasakojimas tikriausiai skambt kaip beprotyb. Arba
ji isikraustyt i proto mgindama nuslpti ties ir nutaisyti normali veido iraik.
Gal gale Lius igirdo koridoriumi tolstanius Pens ingsnius. Pajutusi palengvjim, mergina
atsiduso. Paskui atodsis virto ilga vienio mogaus rauda.
Ji norjo apkaltinti Daniel, kad jis suadino jos sieloje nevaldomus jausmus. Kelias sekundes
mgino sivaizduoti savo gyvenim be jo. Deja, tai buvo nemanoma. Buvo panau mginim
prisiminti t spd, kur patyrei pirm kart ivyds nam, kuriame paskui gyvenai daugyb met. Jis
buvo pernelyg giliai krits jos ird. Dabar Lius turjo perprasti visus keistus dalykus, kuriuos
Danielis pasak vakar.
Ji mintimis vis sugrdavo atok smegen kampel ten, kur slypjo viskas, k Danielis kalbjo
apie j praeit. Nors Lius ir negaljo tiksliai prisiminti vaikino papasakot akimirk ir apibdint
viet, taiau, kaip bebt keista, jo odiai jos visikai nenustebino ir nepritrenk. Viskas jo
pasakojime atrod keistai pastama.
Pavyzdiui, ji dl nesuprantam prieasi nemgo datuli. J supykindavo vien nuo i vaisi
vaizdo. Kad mama liautsi djusi datules kepinius, mergina netgi pareik, kad yra joms alergika.
Ji beveik vis gyvenim maldavo tv, kad nuvet Brazilij, taiau net negaljo paaikinti, kodl
taip troko ten nuvykti. Balti bijnai. Po gaisro bibliotekoje Danielis jai atne puokt balt bijn.

Tada viskas atrod labai keista, taiau kakodl labai pastama.


Dangus u miegamojo lango buvo juodas kaip anglis. Jame kybojo keli balti debes tumulai.
Kambar gaub tamsa, taiau viess gli iedai, stovintys vazoje ant palangs, buvo puikiai matomi.
Mergina juos pamerk prie savait, taiau iki iol nenuvyto n vienas iedlapis.
Lius atsisdo ir kvp saldaus ied aromato.
Ji negaljo jo kaltinti. Taip, Danielio pasakojimas skambjo kaip beproio kliedesiai, bet vaikinas
buvo teisus ji vis persekiodavo j ir sutikusi kaskart usimindavo, kad juodu jau turi praeit. Ir ne tik
tai. Ji mat elius ir buvo susijusi su nekalt moni mirtimis. Kai Danielis pradjo kalbti apie jos
mirtis, apie tai, kaip jam daugyb kart teko matyti j mirtani, mergina stengsi negalvoti apie
Trevor ir Tod. Jeigu bt galimyb rasti tinkamus odius, Lius nort paklausti Danielio, ar jis
kada nors jautsi atsakingas u mirtis. U jos praradim. Nort suinoti, ar jam tenka nuolat neiotis
slegiani paslapt, jausti siaubing, visk nustelbiani kalt, kuri Lius persekiojo kiekvien dien.
Mergina atsisdo ant kds, kuri paprastai stovdavo prie raomojo stalo, taiau dabar kakaip
atsidr kambario viduryje. Ak. Pasilenkusi ir itiesusi rank, Lius uiuop kakok kiet daikt,
kuris k tik nukrito nuo kds. Ji rado stor knyg.
Nujusi prie sienos, mergina paspaud elektros jungikl ir prisimerk ulieta bjaurios
fluorescencini lemp viesos. Knygos, kuri laik rankose, Lius niekada anksiau nebuvo maiusi.
Ji buvo rita viesiai pilko audeklo virel, nuiurusiais kampais, o ant nugarls buvo matyti
aptrupj rudi klijai.
Stebtojai. Vidurami Europos mitas.
Knyga, kuri para Danielio protvis.
Ji buvo sunki ir iek tiek kvepjo dmais. Lius itrauk ratel, kakieno brukt po priekiniu
vireliu.
Taip, a nuiupau atsargin rakt ir be leidimo jau tavo kambar. Atsipraau, taiau
reikalas NEATIDLIOTINAS! Nepavyko niekur tavs surasti. Kur dingai? Privalai pervelgti
knyg, o paskui mudvi pasitarsime. Ateisiu u valandos. Elkis apdairiai.
Bukis,
Pen.
Padjusi ratel ant palangs greta vazos su bijnais, Lius nusine knyg lov. Atsisdusi ji
pradjo mataruoti nuleistomis kojomis. Vos pamusi knyg rankas, pajuto po oda sklindant keist
ilt jaudul. Atrod, kad leidinys jos rankose atgyja.
Mergina atvert knyg. Ji tikjosi, kad teks iifruoti sudtingu moksliniu stiliumi idstyt turin
arba ilgai iekoti rodyklje, kol atras k nors, kas bt bent netiesiogiai susij su Danieliu.
Ji atsivert tik titulin puslap.

Po vireliu buvo parudavusi nuotrauka labai senas carte de visite stiliaus atvaizdas,
atspausdintas ant pageltusio storo popieriaus. Apaioje kakas raalu buvo uras: Helstonas, 1854.
Merginos od uliejo kario banga. Ji per galv nusitrauk juod megztin, taiau net ir su
berankoviais markinliais negaljo atvsti.
Galvoje tebeskambjo Danielio odiai: A gyvensiu aminai, sak jis. Tu iame pasaulyje
atsirandi kas septyniolika met. simyli mane, o a simyliu tave. Tai tave nuudo.
Liuss galva pradjo tvinkioti.
Liusinda, tu esi mano meil. Man tu esi viskas.
Mergina pirtu perbrauk nuotraukos, klijuotos knyg, krat. Liuss ttis, tobulybs siekiantis
fotografijos mokytojas, nustebt, kad atvaizdas taip gerai isilaik, ir pasakyt, kad jis nepaprastai
vertingas.
Lius pernelyg susijaudino, ivydusi nuotraukoje amintus mones. Ji suprato, kad visi Danielio
pasakyti odiai buvo gryniausia tiesa, todl jaudintis beprasmika.
Fotografui pozavo puoniu elegantiku kostiumu vilkintis jaunas viesiaplaukis tvarkingai
apsikirps vyras. Jo akys buvo viesios. Pakeltas smakras ir graiai ilenkti skruostikauliai dar labiau
pabr drabui puonum, taiau Lius labiausiai sukrt lpos. Tiksli jo lp formos kopija ir jo
aki vilgsnis... veido iraika, kuri Lius regjo sapnuose pastarsias dvi savaites ir pastarsias
dvi dienas mat realybje.
I nuotraukos velgiantis vyrikis buvo Danielis. Tas pats, kuris k tik pasak, jog myli j, ir
papasakojo, kad ji atgim daugyb kart. Danielis, kuris atskleid tiek daug dalyk, kuri Lius
nenorjo girdti, todl nuo jo pabgo. Danielis, kur ji paliko kapinse po persik mediais.
inoma, tai galjo bti tik akis krintantis panaumas. Tolimas giminaitis, galbt ios knygos
autorius, i kurio per daugyb kart iki Danielio atkeliavo panaumo genai.
Vis dlto tas vyras nuotraukoje pozavo su jauna moterimi, kuri Liusei pasirod nepaprastai
pastama. Btent tai merginai sukl nerim. Prisikiusi knyg prie veido, Lius pradjo tyrinti
moters atvaizd. Ji vilkjo juod ilkin balin sukni. Drabuis, standiai prigluds prie juosmens,
nuo klub krito plaiomis klostmis. Moters rankas deng ilgos pirtins su raiteliais, i kuri kyojo
nuogi pirtai. Tarp lp, kurias puo vos pastebima ypsena, buvo matyti smulks dantys. Moters
oda buvo keliais tonais viesesn u vyro. Tankios blakstienos gaub gilias akis. Tanks juodi
plaukai kaskadomis leidosi iki juosmens.
Prajo kelios sekunds, kol Lius prisimin, jog reikia kvpuoti, taiau net tada ji nesteng
atplti apstulbusio vilgsnio nuo knygos. Kas buvo toji moteris, velgianti i nuotraukos?
Ten buvo Lius.
Arba Lius buvo teisi ir jos prisiminimai apie Daniel susij su pamirtu pasivaikiojimu
Savanos parduotuvi kvartale, kur juodu, apsireng senovikais drabuiais, atsitiktinai kartu pozavo
Ye Old Photo Booth atelj, arba Danielis kalbjo ties.

Lius ir Danielis painojo vienas kit.


Juodu susitiko visai kitais laikais.
Lius niekaip negaljo atgauti kvapo. Visas jos gyvenimas susiplak kunkuliuojanioje mini
jroje. Mergina pradjo galvoti apie j persekiojanius juodus kaip derva elius, iurpi Trevoro
mirt, savo sapnus...
Ji turjo susirasti Pen. Jeigu pasaulyje gyvena mogus, galintis kaip nors paaikinti nesuvokiamus
sutapimus, tai yra btent ji. Pabrukusi po paastimi paslapting senovin knyg, Lius ilk i
kambario ir nuskubjo bibliotek.
Patalpoje buvo ilta ir tuia, taiau Liusei sukl nerim kakas, kas slypjo palei auktas lubas ir
tarp be galo ilg knyg eili. Mergina paskubomis nuingsniavo prie naujojo bibliotekininks stalo.
Jis dar atrod sterilus ir nenaudojamas. Nuorod skyriuje Lius greitai prajo didiul nenaudojam
korteli katalog, tada pasiek grupinio darbo skyri, kur stovjo ilgi stalai.
Pens ten nebuvo, taiau Lius pamat Arian ir Roland, aidianius achmatais. Mergina sdjo
usiklusi ant stalo kojas. Ji buvo usimauklinusi dryuot konduktoriaus kepurait. Arianos plaukai
buvo pakiti po kepuraite. Nuo to ryto, kai nukirpo draugei plaukus, ji antr kart ant jos kaklo ivydo
blizgant tarsi marmuras rand.
Ariana buvo nikusi aidim. sibrukusi burn okoladin cigar, mergina svarst kit jim.
Rolandas buvo virugalvyje susiris dredus du didelius mazgus. Jis stengsi pergudrauti Arian ir
mayliu pirtu jau baksnojo vien i savo pstinink.
achas ir matas, po velni, triumfuodama paskelb Ariana, nukirsdama prieininko karali kaip
tik tuo momentu, kai prie stalo sustojo Lius. Liuliuliuliusinda, pavelgusi draug, udainavo ji.
Tu slapsteisi nuo mans.
Ne, atsak Lius.
Girdjau apie tave domi dalyk, pareik mergina. Rolandas susidomjs pakreip galv.
Na, na, apsimetink toliau. Tai reikia sskis ir pasakok. Tiesiog dabar.
Lius prispaud knyg prie krtins. Ji nenorjo sstis. K tik aplakst vis bibliotek, iekodama
Pens. Visai netroko plepti su Ariana, ypa Rolando akivaizdoje. Vaikinas kaip tik rankiojo daiktus
nuo gretimos kds.
Prisijunk prie ms, paragino jis.
Lius nenoromis prisdo ant kds krato. Pabus tik kelias minutes. Tai, kad ji nemat Arianos
kelias dienas, buvo tikra tiesa. Normaliomis aplinkybmis ji tikrai bt pasiilgusi keistuols
merginos.
Deja, to, kas vyko jos gyvenime, normaliomis aplinkybmis pavadinti nemanoma. Lius negaljo
galvoti apie niek kit, iskyrus nuotrauk.
Kadangi nuvaliau achmat lent Rolando upakaliu, suaiskime nauj aidim, pasil Ariana.
Pavyzdiui, Kas kada nors mat demaskuojani Liuss nuotrauk?

K? paoko Lius. Net neabejodama, kad tampa jos veide visk iduoda, ji velniai prispaud
rank prie knygos virelio. Nereikjo jos ia atsineti.
Spsiu i trij kart, pasil mergina, vartydama akis. Vakar po pamok Mol tave
nufotografavo lipani didiul juod automobil.
Ooo... lengviau atsiduso Lius.
Ji ketino pasksti tave Rendei, ts Ariana, bet a jai kai k daviau, mergina spragteljo
pirtais. Dabar, nordama atsidkoti, atsakyk mano klausim: ar jie tave veioja pas psichiatr,
dirbant mieste? jos balsas pritilo ir pavirto nabdesiu. Ariana beld nagais stalvir: O gal
sitaisei meilu?
Lius dbteljo Roland vaikinas spoksojo j neatitraukdamas aki.
Nei viena, nei kita, atsak Lius. Ivaiavau, nordama trumpai pasikalbti su Kemu. I ties
man taip ir nepavyko...
Bum! ypsodamasis suuko Rolandas. Susimokk, Ari. Tu man skolinga deimt baks.
Liuss andikaulis atvipo.
Ariana patapnojo jos rank.
Nekreipk dmesio, tar ji, mudu tik susilainome, kad gyvenimas bt domesnis. Pamaniau,
kad tu ivaiavai su Danieliu. Rolandas stat u Kem. Liuse, tu varai mane bankrot. Man tai
nepatinka.
Buvau su Danieliu, prasitar Lius, pati nesuprasdama, kodl jai taip svarbu itaisyti vykus
nesusipratim. Nejaugi i jaunuoli gyvenime nra nieko domaus, kad jie sdi ia ir aptarinja, k ji
veikia laisvalaikiu?
Ak, nusivyls sudejavo Rolandas. Turinys darosi vis painesnis.
Rolandai, kreipsi vaikin Lius. Noriu tavs kai ko paprayti.
Kalbk, Rolandas i juodais ir baltais dryiais marginto varkelio kiens isitrauk raikl ir
ura knygut. Demonstratyviai laikydamas raymo priemon vir popieriaus, jis stovjo tarsi
usakymo laukiantis padavjas. Ko nortumte? Kavos? Ko nors igerti? Alkoholinius grimus
gauname tik penktadieniais. Gal nepadoraus turinio urnal?
Cigar? pasil Ariana. Kadangi laik sikandusi okoladin cigar, ji iek tiek veplavo.
Ne, Lius papurt galv. Nieko i io srao.
Supratau tai bus specialus usakymas. Deja, kambaryje palikau katalog, pareik Rolandas
gteldamas peiais. Galtum vliau usukti pas mane...
Nepraau, kad k nors man gautum. Tik noriu suinoti... sutvardiusi kylant susierzinim
kalbjo Lius. Judu su Danieliu esate draugai, tiesa?
Rolandas vl gteljo.
Nejauiu tam vyrukui neapykantos.
Ar pasitiki juo? kamantinjo Lius. Jeigu jis tau pasakyt k nors, kas atrodyt kaip visika

beprotyb, ar patiktum?
Rolandas panairavo j ir akimirk atrod sustings, taiau paskui Ariana apsisuko ant stalo ir,
permetusi kojas Liuss pus, paklaus:
Apie k tiksliau mes ia kalbame?
Lius atsistojo.
Nesvarbu, atsiduso ji. Nereikjo apskritai kelti tokio klausimo. J vl upldo daugybs
smulkmen lavina. Mergina stvr nuo stalo knyg. Atleiskite.
Ji pristm kd prie stalo ir nujo. Galva buvo kupina padrik mini, kojos sunkios ir
neklusnios. Vjo gsis pakl nuo sprando plaukus. Griodamasi aplinkui, mergina dairsi eli.
Nieko. Tik atviras langas viruje, netoli bibliotekos sienos gegns. Tik mautis paukio lizdas,
spraustas tarp lango ir stogo briaunos. Dar kart dmiai apvelgusi bibliotek, Lius ivydo tai, kuo
negaljo patikti. eli nebuvo n enklo joki juod besidraikani seli ar pilk vir galvos
plevenani dmi, primenani klimato emlapius. Vis dlto Lius aikiai jaut, kad jie yra kakur
netoliese, net galjo uuosti ore tvyrant srok sieros kvap. Kur buvo eliai, kai jos
nepersekiojo? Iki iol ji man, kad tamss pavidalai lydi tik j. Merginai net neov galv, kad jie
gali nukeliauti kitur ir kankinti kitus mones. Ar Danielis irgi juos mato?
Sukdama u kampo ir eidama bibliotekos galinje dalyje rengt kompiuteri klas, kur tikjosi
surasti Pen, Lius akis ak susidr su panele Sofija. Abi susvyravo, ir panel Sofija padjo Liusei
ilaikyti pusiausvyr. Mokytoja vilkjo madingus dinsus ir ilg balt palaidin, o ant pei buvo
usimetusi raudon megztin ir priekyje mazgu susiriusi jo rankoves. Metalo alsvumo akini
stikluose atsispindjo margaspalviai karoliukai mokytojos kakl puo vrinys. Pajutusi, kokios
stiprios panels Sofijos rankos, Lius labai nustebo.
Atsipraau, sulemeno ji.
Liusinda, kas nutiko? mokytoja prispaud deln prie merginos kaktos. Mokytojos rankos
stipriai kvepjo kdikiams skirta pudra. Tu prastai atrodai.
Lius tvardsi, i paskutinij stengdamasi nepravirkti dl to, kad miela bibliotekinink jauia jai
gailest.
Prastai jauiuosi, paaikino mergina.
Taip ir inojau, tar panel Sofija. iandien neatjai pamok, o vakar vakare nedalyvavai
socializacijos renginyje. Gal tau reikt apsilankyti pas gydytoj? Jeigu mano pirmosios pagalbos
vaistinl nebt sudegusi per gaisr, a tau dabar pamatuoiau temperatr.
Ne, ties sakant, a net neinau... Lius laik knyg prieais save ir svarst, ar nepapasakojus
visko panelei Sofijai. Visko nuo paios pradios... Taiau kur buvo pradia?
Jai nereikjo nieko pasakoti. Pavelgusi knyg panel Sofija giliai atsiduso ir pairjo mergin
visk suprantaniu vilgsniu.
Tu pagaliau j radai, tiesa? Eik, pasikalbkime, pakviet ji.

Net bibliotekinink apie Liuss gyvenim inojo daugiau negu ji pati. O gal reikt sakyti
gyvenimus? Mergina nesuvok, k visa tai reik ir kaip tai buvo manoma.
Ji nusek paskui panel Sofij prie stalo, stovinio paiame studij skyriaus krate. I tos vietos
Lius akies kampuiu galjo matyti Arian ir Roland, taiau jie buvo per toli, kad nugirst j
pokalb.
Kaip tau pavyko j rasti? pasidomjo panel Sofija, glostydama Liuss rank ir usiddama
akinius. Mokytojos akys, maos ir tamsios tarsi juodieji perlai, ibjo u dviej idini li.
Nenusimink, mieloji, tau niekas negresia.
Neinau. Mudvi su Pene jos iekojome. Tai buvo kvaila. Mes pamanme, kad knygos autorius
gali bti Danielio giminaitis, taiau tiksliai neinojome. Kai tik ateidavome knygos, paaikdavo, kad
ji paimta. Kai vakar grau namo, Pen j buvo palikusi mano miegamajame...
Peniveter ino apie knygos turin? nustebo mokytoja.
Neinau, purtydama galv atsak Lius. Ji jaut, kad kalba padrikai, taiau negaljo prisiversti
nutilti. Panel Sofija buvo tarsi visada rami ir kiek keistoka moiut, kurios Lius niekada neturjo.
Tikrosios Liuss moiuts svajons apie didiul ivyk po parduotuves paprastai baigdavosi
bakaljos krautuvlje. Be to, Lius jautsi saugesn inodama, kad alia yra mogus, su kuriuo
galima pasikalbti. Neradau itos knygos tik dl to, kad buvau su Danieliu. Paprastai jis elgdavosi
labai keistai, taiau vakar vakare jis mane pabuiavo. Mudu buvome drauge, kol...
Atleisk, mieloji, nutrauk j panel Sofija. Paskui kiek per garsiai pridr: Ar tu k tik
pasakei, kad Danielis Grigoris tave pabuiavo?
Lius abiem delnais usispaud burn. Mergina negaljo patikti, kad k tik visk ipliurp panelei
Sofijai. Ji tikrai nesuvokia, k daro.
Atleiskite, tai visai nesvarbu, ilemeno ji. Ir labai nemalonu. Net neinau, kodl man tai
isprdo, mergina mgino atvsinti liepsnojanius skruostus.
Deja, buvo per vlu.
Ai, kad pasakei man! kitapus studij skyriaus subaub Ariana. Jos veidas atrod suglums.
Liuss dmes vl atitrauk panel Sofija. Ji itrauk knyg i merginos rank.
Mieloji, tavo buinys su Danieliu Grigoriu nra nesvarbus. Daniausiai jis yra nemanomas,
pasak mokytoja. Ji pasikas smakr ir bed akis lubas. Tai reikia... na... ne, tai negalt reikti,
kad...
Mokytojos pirtai pradjo bgioti knygos puslapiais. Ji nesivaizduojamai greitai brauk kiekvien
eilut.
K reikia daniausiai? neatlyo Lius. Ji niekada nesijaut taip smarkiai paklydusi savo
gyvenime.
Pamirk buin, nordama atkreipti Liuss dmes, panel Sofija pamojo ranka jai prie veid.
Neprajo n pus... Buinys nieko nereikia, nebent... murmjo mokytoja, toliau vartydama

puslapius.
K ino panel Sofija? Danielio buinys reik visk. Lius stebjo, kaip mokytojos pirtai tarsi
dvejodami lakst tarp eilui, kol jos dmes patrauk vienas puslapis.
Grkite atgal, pasil mergina, uddama deln ant panels Sofijos rankos, kad i liautsi
iekojusi.
Kai Lius vert plonus beveik persivieianius puslapius, panel Sofija palinko ariau knygos.
tai. Ji prispaud rank prie irdies. Paratse buvo serija paveikslli eskiz, nupiet juodu
raalu. Nupieti paskubomis, taiau grakiai. Buvo matyti, kad dirbo patyrusi ranka. mogus, turintis
ypating talent. Mgindama perprasti tai, kas pavaizduota pieiniuose, Lius perbrauk juos pirtais.
Moters pei linija, velgiant i nugaros. Plaukai prie sprando suriti kuod. velns nuogi keliai,
sukryiuoti vienas ant kito, neaiki kontr liemuo. Ilgas liesas rieas ir itiestas delnas, ant kurio
guli didiulis pilnaviduris bijno iedas.
Liuss pirtai pradjo drebti. Gerkl uspaud gniuulas. Mergina neinojo, kodl i visko, k
iandien mat ir girdjo, btent ie pieiniai pasirod tokie gras ir kartu tragiki, kad ji gal gale
paplst aaromis. Peiai, keliai... visa tai buvo jos. Lius inojo juos nupie Danielio ranka.
Liusinda, panels Sofijos veide buvo matyti nervin tampa. Mokytoja i lto stm savo kd
nuo stalo. Ar tu... ar tu gerai jautiesi?
O, Danieli, sunabdjo mergina ir nusibrauk aar.
Liusinda, jis prakeiktas, stebtinai ramiai pareik mokytoja. Js abu prakeikti.
Prakeikti. Danielis usimin apie prakeiksm. Btent iuo odiu jis pavadino tai, kas su jais vyko.
Taiau jis tai pasak sau, o ne Liusei.
Prakeikti? pakartojo mergina. Ji nenorjo daugiau to girdti. Troko tik vieno kuo greiiau
susirasti mylimj.
Panel Sofija spragteljo pirtais tiesiai prieais Liuss veid. Ltai ir apatikai, tarsi apsvaigusi
nuo narkotik, mergina pakl akis ir pavelg mokytojai veid.
Tu dar neatsibudai, sumurmjo moteris. Nordama atkreipti Liuss dmes, ji garsiai utrenk
knyg ir nuleido rankas nuo stalo. Ar jis tau k nors sak? Galbt kak kalbjo, kai judu
pasibuiavote?
Jis pasak man... pradjo mergina. Tai skamba kaip beprotyb.
Taip danai bna.
Jis sak, kad mes abu... tam tikra prasme esame po nelaiminga vaigde gim simyljliai.
Prisiminusi ilg praeit gyvenim sra, Lius usimerk. I pradi i mintis merginai pasirod
labai keista, taiau dabar, kai pradjo su ja apsiprasti, Lius pagalvojo, jog tai, kas jiems nutiko,
galt bti romantikiausias dalykas visame pasaulyje. Pasakojo, kaip mudu anksiau
simyldavome... Rio de aneire, Jeruzalje, Taityje...
Tikrai skamba kaip beprotyb, pritar panel Sofija. Taigi tu, savaime suprantama, juo

nepatikjai?
I pradi ne, atsak Lius prisimindama j gin po persik mediais. Jis pradjo nuo
Biblijos aikinimo, o a instinktyviai nustoju klausytis, kai pradedama apie tai nekti, mergina
prisikando lieuv. Nesieiskite. Norjau pasakyti, kad js pamokos tikrai domios.
Nieko tokio, ypteljo mokytoja. Tavo amiaus mons danai bijo gyti religin iprusim.
Liusinda, tai nieko nauja.
Ak, atsiduso mergina ir patrakino pirt snarius, juk a nesu iprususi religijos srityje.
Mano tvai yra netikintys, todl...
Visi kuo nors tiki. Ar tu pakriktyta?
Ne. Nebent maudynes baseine, rengtame po buvusios banyios skliautais, laikytume kriktu,
nykiu rodydama t pus, kur stovjo sporto kompleksas, nedrsiai prisipaino Lius.
Taip, ji vsdavo Kaldas, netgi kelis kartus buvo banyioje, o kai jos ir artimj gyvenimas tapo
sunkus ir apgailtinas, mergina vis tiek vylsi, kad yra kakas, kuo bt verta tikti. Jai to visada
pakako.
Kitapus bibliotekos nuaidjo kakoks triukmas. Atsigrusi mergina pamat, kad Rolandas nuvirto
nuo kds. Kai Lius paskutin kart buvo atsigrusi j pairti, vaikinas atsilos spavosi ant
dviej kds koj. Atrod, kad dabar ems trauka laimjo.
Kai Rolandas pamgino atsistoti ant koj, Ariana suskubo jam padti. vilgteljusi Lius, ji
greitai pamojo ranka.
Jam viskas gerai! linksmai suuko draug. Paskui gana garsiai sunabdjo Rolandui: Kelkis!
Panel Sofija sdjo labai ramiai, rankas po stalu susidjusi sterbl. Ji kelis kartus atsikrenkt,
vl atvert priekin knygos virel, pirtais perbrauk nuotrauk ir paklaus:
Ar jis dar k nors atskleid? Ar inai, kas yra Danielis?
Isitiesusi kdje, Lius labai ltai paklaus:
O js inote?
Bibliotekinink suakmenjo.
A tyrinju tokius dalykus. Esu mokslinink. Stengiuosi nesigilinti lktus meils reikaliukus.
Btent taip ji ir pasak. Vis dlto ant kaklo pulsuojanti vena ir beveik nepastebimas smulki
prakaito laeli spindesys ant kaktos Liusei bylojo, kad atsakymas jos klausim bt taip.
Vir j galv milinikas senovinis laikrodis imu vienuolikt. Minui rodykl virpjo,
stengdamasi atsistoti savo viet, o visas prietaisas skambjo nuo di, pertraukusi svarb pokalb.
Lius niekada neatkreip dmesio, kad is laikrodis skamba taip garsiai. Dabar diai sukl jai
skausm mergina per ilgai buvo toli nuo Danielio.
Danielis pagalvojo... pradjo Lius. Vakar vakare, kai mudu pirm kart pasibuiavome, jis
paman, kad a mirsiu. Panel Sofija neatrod tokia nustebusi, kaip tikjosi Lius. Mergina vl
patrakino pirt snarius. Bet juk tai beprotyb, tiesa? Man tai negresia.

Panel Sofija nusim dviej idini akinius ir pasitryn maas akis.


Kol kas ne, atsak ji.
O, Dieve, sunibdjo Lius, vl uvaldyta didiuls baims, kuri privert j ibgti i kapini
palikus ten Daniel. Bet kodl? Buvo dar kakas, ko vaikinas dar neatskleid. Kakas ji inojo
toks galingas, jog vert nuolat jausti silpnesn ar stipresn baim. Kakas, k ji nujaut ir inojo, bet
bijojo patikti, kol dar kart neivydo to veido.
Knyga tebeguljo atversta toje vietoje, kur buvo nuotrauka. Atvaizde Danielio ypsena atrod
kupina nerimo, tarsi jis inot jis sak, kad visada inodavo, kas jo laukia ateityje. Mergina
niekaip negaljo sivaizduoti, kokias kanias dabar patiria mylimasis. Atskleids paslapt apie
nesibaigiani j istorij, Danielis buvo paliktas. Ji btinai turjo j surasti.
Uvertusi knyg, mergina vl pasibruko j po paastimi. Tada atsistojo ir pristm prie stalo kd.
Kur eini? nervingu balsu paklaus panel Sofija.
Noriu susirasti Daniel, atsak Lius.
Eisiu su tavimi.
Ne, mergina papurt galv. Ji pamgino sivaizduoti, kaip viskas atrodyt, jeigu ji susirast
Daniel ketindama pulti jo glb ir su savimi atsivest mokyklos bibliotekinink. Js tikrai
neprivalote eiti.
Panel Sofija pasilenk prie dvigubu mazgu surit savo patogi bat raiteli. Ji atrod labai
susirpinusi. Atsistojusi ji udjo rank merginai ant peties.
Pasitikk manimi, papra mokytoja. A galiu. Privalau saugoti Kardo ir kryiaus
mokyklos reputacij. Juk nemanai, kad leidiame mokiniams nakt lakstyti kur tik panorjus, ar ne?
Lius suprato, kad panel Sofija ino apie jos pasprukim u mokyklos teritorijos rib. Mintyse ji
sudejavo. Kodl gi nepasikvietus su savimi vis mokini, kad jie galt mgautis j drama? Mol
galt fotografuoti, Kemas pradt naujas mutynes. Kodl nepradjus tiesiog dabar ir nepasiaukus
Arianos ir Rolando, kurie Lius tik dabar pastebjo ir krpteljo i netiktumo k tik buvo ding
i bibliotekos.
Panel Sofija, neina knyga, jau judjo ijimo link. Kad j pavyt, Liusei teko pabgti. Ji pralk
pro korteli katalog, pro apsvilus persik kilim prie bibliotekininks stalo, pro rytiniame pastato
sparne rengt specialiosios kolekcijos skyri su stiklinmis lentynomis, prikrautomis pilietinio karo
relikt. Toje vietoje pirmj vakar sutiko Daniel, pieiant kapini eskiz.
Juodvi ijo pro duris drgn nakties or. Ant mnulio uslinko debesis, ir visa mokyklos
teritorija nugrimzdo juod kaip raalas tams. Staiga Lius pajuto, kad kakas j veda link eli.
Tarsi rank kakas bt spauds kompas. Mergina tiksliai inojo, kur jos yra ne prie bibliotekos,
taiau visai netoli nuo jos.
Ji dar nemat j, bet jaut, o tai buvo dar blogiau. Vis jos od pradjo nepakeliamai nieti.
Nieulys tarsi rgtis smelksi kaulus ir krauj. eliai artjo vienas prie kito, jungsi, ir visas

kapines bei aplinkin teritorij uliejo sieros dvokas. Dabar eliai buvo daug didesni. Atrod, kad
nuo j skleidiamo bjauraus puvsi tvaiko pradjo dvokti visa mokyklos teritorija.
Kur Danielis? paklaus panel Sofija. Lius pagalvojo, kad mokytoja, nors ir kak inojo apie
praeit, eli tikriausiai nepastebjo. Dl to mergina pasijuto dar labiau isigandusi ir vienia. Be
to, atsakinga u visk, kas dabar vyko.
Neinau, atsak Lius. Ji jaut, kad tvankiame tirtame nakties ore trksta deguonies. Mergina
nenorjo itarti odi, kurie, ji inojo, juos su Danieliu priartint prie to, ko ji labiausiai baiminosi.
Vis dlto ji privaljo eiti pas Daniel. Palikau j kapinse.
Juodvi nuskubjo per mokyklos teritorij. Po lities, pliaupusios prie kelias dienas, takeliai buvo
pavirt purvina klampyne. Miegamj korpuse, stoviniame deinje, deg vos kelios viesels.
Viename lange Lius ivydo maai pastam mergin, palinkusi prie knygos. Juodvi kartu lank
rytines pamokas. Mergina atrod tvirta. Ji turjo auskar nosyje ir danai iauddavo, taiau Lius
niekada negirdjo jos kalbant. Net nenutuok, ar ji labai nelaiminga, ar diaugiasi gyvenimu. Staiga ji
pagalvojo: jeigu galt pasikeisti vietomis su ia mergina, kuriai niekada nereiks sielotis dl praeit
gyvenim, dl mirt pranaaujani eli ir dl dviej nekalt vaikin mirties, ar sutikt tai
padaryti?
Jai prie akis ikilo Danielio veidas, ulietas violetinio vytjimo, tok j mat ryte, kai mylimasis
ne j miegamj. Jo auksiniai plaukai spinduliavo. Akys buvo kupinos velnumo ir supratimo.
Vienintelis vaikino lp prisilietimas nuskraidino j toli nuo tamsos. Dl jo ikst visk ir dar
daugiau.
Jei tik bt inojusi, kiek daug kani dar laukia.
Juodvi su panele Sofija prabgo futbolo stadion juosianias iklerusi suoleli eiles. Mokytoja
tikrai buvo puikios sportins formos. Jeigu moterik netursent per kelis ingsnius priekyje, Lius
nerimaut dl per didelio tempo.
Lius atsiliko. Baim susitikti elius veik tarsi uraganinis vjas, ltinantis ingsnius. Vis dlto
mergina nepasidav ir versi pirmyn. Vis kn uvaldantis leiktulys jai pasak tai, ko neirjo
akis, stebinti tamsius pavidalus.
Juodvi sustojo kapini tarpuvartje. Lius drebjo. Ji neskmingai i paskutinij mgino tai
nuslpti. Atgrusi jas nugar ir sispoksojusi apaioje isirikiavusius antkapius, prie vart stovjo
mergina.
Pene! paauk Lius. Ji pasijuto nepaprastai laiminga ivydusi draug.
Kai Pen atsigr, jos veidas pasirod pilkas kaip pelenai. Nors lauke buvo karta, mergina
vilkjo juod neperpuiam striuk, o jos akiniai buvo aprasoj nuo drgms. Draug drebjo dar
smarkiau u Lius.
Kas nutiko? aikteljusi paklaus Lius.
jau iekoti tavs, tar Pen, kai pamaiau iuo takeliu bganius dar kelis mokinius. Jie

nujo ten, mergina parod vartus, bet a ne...ne...ne...negaljau.


Kas ten? kamantinjo Lius. Kas vyksta ten, apaioje?
Vos paklaususi Lius ikart pati suprato, kas vyko apaioje. Pen niekada negalt to pamatyti.
Krauj stingdantys juodi eliai viliojo ten Lius, taiau ji turjo eiti viena.
Pen tankiai mirkiojo. Mergina atrod persigandusi.
Neinau, gal gale ilemeno ji. I pradi pamaniau, kad fejerverkai, taiau dang niekas
nepakilo, mergina krpteljo. Nutiko kakas bloga, bet neinau kas.
Lius giliai kvp ir plauiai prisipild sieros.
Kaip, Pene? I kur tu inai? nenurimo ji.
Draug drebania ranka mosteljo gili daub paiame kapini viduryje.
Matai j? paklaus ji. Ten kakas blyksi.

Atuonioliktas skyrius
UMIRTAS KARAS

Lius vilgteljo kartel mirksini vies kapini gilumoje ir pasileido bgti link jos. Ji pralk
pro sutrupjusius antkapius, palikdama toli u savs Pen ir panel Sofij. Liusei nerpjo, kad jai
bgant atrios ir isikerojusios aminai aliuojani uol akos drask jos rankas ir veid, o tvirtai
siaknijusi oli kuoktai kabinosi jai u koj.
Jai reikjo iki ten nusigauti.
Blstanio sidabrinio mnulio kratelis iek tiek apviet keli, taiau buvo ir kitas viesos
altinis, sklindantis i kapini. Jos tikslas. Tai atrod kaip siaubinga, debesimis apgaubta audra. Tik
skirtumas tas, kad ji siautjo emje.
Lius suprato, kad eliai jau daugel dien band j spti. Dabar j tamsusis pasirodymas
pavirto kakuo, k net Pen galjo matyti. O kiti mokiniai, kurie nubgo prieais juos, irgi turjo
kak pastebti. Lius nesivaizdavo, k tai galt reikti. Jeigu ten grsmingai mirkiojo Danielis...
tada viskas buvo tik dl jos kalts.
Jos plauiai deg, taiau j ved pirmyn Danielio vaizdinys, kuriame jis stovi po persik mediais.
Ji nesustos, kol neras, nes tik jo ir iekojo, kad galt pakiti jam knyg palei nos ir suukti, jog
patikjo juo, jog dalel jos visada juo tikjo, bet ji buvo per daug isigandusi, kad priimt j protu
nesuvokiam istorij. Lius pasakys Danieliui, kad nesiruoia daugiau leisti baimei juos iskirti, tik
ne kart. Nes ji inojo kak, suprato kak, kas gerokai per ilgai neleido jai suvokti tiesos. Kakas
beprotiko ir keisto, kas pavert j praeities igyvenimus ir tikrovikais, ir netiktinais. Ji inojo,
kas yra Danielis. Dalel jos nujaut, kad ji galbt gyveno anksiau ir myljo j anksiau. Taiau Lius
iki dabar neinojo, k tai reik ir kur visa tai ved trauka, kuri jaut jam, jos sapnai.
Taiau visa tai nebt svarbu, jeigu nespt nubgti ten laiku ir nerast kokio nors bdo atremti
elius. Visa tai nerpt, jeigu eliai nusigaut iki Danielio anksiau u j. Ji bgo pro laite
irikiuotus antkapius, taiau kapini vidurys vis dar buvo labai toli.
U jos aidjo sunks ingsniai. Tada pasigirdo spiegiantis ksnis.
Penivetere!
Tai buvo panel Sofija. Ji vijosi Lius aukdama per pet, ten Lius pamat ir Pen, atsargiai
lipani per nuvirtus antkap.
Tu ltesn nei artjanios Kaldos!

Ne! suuko Lius. Pene, panele Sofija, neikit ia! Ji nenorjo, kad per j dar kas nors
atsidurt eli kelyje.
Panel Sofija sustingo, stovdama ant nuvirtusio balto antkapio ir spoksodama dang, tarsi
visikai nebt girdjusi, k jai liep Lius. Ji pakl savo liesas rankas vir, lyg nordama nuo
kako prisidengti. Lius prisimerkusi vilgteljo nakt ir sulaik kvap. Kakas artjo link j kartu
su altu vju.
I pradi paman, kad tai eliai, taiau tai buvo kakas baisesnio, tarsi rantyta ir nelygi skraist
su daugybe juod kieni, pro kurias sunkiai skverbsi nakties takeliai. el sudar milijonai
ma daleli. lstanti, plevsuojanti tamsos audra, sklindanti visas puses.
Skriai? suriko Pen.
Lius gteljo peiais. Tankus spieius vis dar buvo tolokai, taiau jo skleidiamas triukmas
augo sulig kiekviena sekunde. Tarsi tkstanio pauki sparn plazdjimas. Tarsi verli, prieika
tamsa, ivalanti em. Ji artjo. Ji usipuls j inakt, o galbt ir juos visus.
Tai nieko gero neada! panel Sofija suuko dang. Juk emje turt bti tvarka!
Pen alsuodama sustojo prie Liuss, ir abi suglumusios susivalg. Pens virutin lp padeng
prakaito laeliai, o jos violetiniai akiniai vis slydo nuo drgnos nosies.
Ji praranda sveik prot, sunibdjo Pen, nykiu rodydama panel Sofij.
Ne, Lius papurt galv. Ji daug ino. Ir jeigu panel Sofija yra isigandusi, tada ir tau ia
nedert bti, Pene.
Man? suglumusi pasitikslino Pen, galbt dl to, kad nuo pat pirmos dienos mokykloje ji pati
visada patardavo Liusei. Man atrodo, kad n viena i ms neturt ia bti.
Liuss krtin pervr skausmas, panaus t, kur pajuto, kai turjo atsisveikinti su Kele. Ji
nusisuko nuo Pens. Tarp j dabar atsirado plyys, didel praraja. Liuss praeitis atpl j nuo
draugs. Ji nenorjo atvirai prisipainti ir atkreipti Pens dmesio tai, taiau inojo, kad bt geriau
ir saugiau, jeigu jos isiskirt.
Turiu pasilikti, giliai kvpusi pasak ji. Man reikia surasti Daniel. Tu turtum sugrti
miegamj korpus, Pene. Praau.
Bet tu ir a, ukimusi sumurmjo Pen. Mes esame vienintels...
Lius, neiklausiusi sakinio pabaigos, nulk link kapini vidurio. Link mauzoliejaus, kur mat
susimsius Daniel per Tv dien. Ji peroko per paskutinius antkapius ir nuiuo drgna ir alta
pvanio mulio nuokalne emyn, kol em galiausiai isilygino. Ji sustojo prieais milinik
uol, isikerojus dauboje kapini viduryje.
Suilusi, sugniudyta ir isigandusi ji atsirm medio kamien.
Tada pro medio akas pamat j.
Daniel.
Ji ikvp vis or i plaui ir pajuto silpnum keliuose. Vienas vilgsnis jo tolim, juod

kontr tok nuostab ir diding pasak jai, kad visos Danielio uuominos, net ir tas svarbus
dalykas, kur ji isiaikino pati, viskas buvo tiesa.
Jis stovjo ant mauzoliejaus sukryiavs rankas ir irjo vir, kur vir galvos k tik pasirod
skriai. Blausioje mnesienoje irykjo jo elis, kuris diddamas leidosi nuo plataus, plokio
kriptos stogo. Ji pradjo bgti link jo, braudamasi pro kedenines tilandsijas ir senas pasvirusias
statulas.
Liuse! jis sek j akimis, kol mergina artjo prie mauzoliejaus pamat. K tu ia darai? jo
balse nesigirdjo diaugsmo, kad j ivydo. Tai buvo panaiau priblokiani nuostab ir igst.
Tai mano kalt , ji norjo suukti, artdama prie mauzoliejaus. A tikiu tuo, tikiu ms istorija.
Atleisk man, kad palikau tave, daugiau niekada tavs nepaliksiu. Buvo dar vienas dalykas, kur ji
norjo pasakyti jam. Taiau jis buvo gerokai aukiau, siaubingas eli gausmas per daug
kurtinantis, oras buvo per tirtas, kad jis igirst j i ten, i apaios, kur ji stovjo.
Visas mauzoliejus buvo marmurinis. Bet vienoje i bareljefo povo skulptr buvo didel nuolaua,
kuria Lius pasinaudojo kaip atrama kojoms. Paprastai altas akmuo kart pasirod iltas
prisilietus. Jos prakaituoti delnai kelis kartus nuslydo, kai ji isitempusi band pasiekti vir. Pasiekti
Danieli, kuris turjo jai atleisti.
Mergina pakilo siena auktyn vos kelias pdas, kai kakas paliet jos pet. Ji apsisuko ir aikteljo,
kai pamat, kad tai buvo Danielis, ir atgniau delnus. Jis sugavo j, rankomis apkabindamas jos
liemen, jai nespjus nukristi ant ems. Taiau juk vos prie sekund jis buvo visu auktu vir
galvos.
Lius sikniaub Danieliui pet. Ir nors tiesa vis dar baugino j, bdama jo rankose pasijuto tarsi
jra, radusi krant, tarsi keliautojas, po ilgos, sunkios ir tolimos kelions pagaliau sugrs namo.
Pasirinkai puik laik sugrti, tarsteljo jis nusiypsodamas, taiau jo ypsena buvo prislgta
nerimo. Jo akys vis irjo u jos, dang.
Tu irgi tai matai? paklaus ji.
Danielis tik vilgteljo j, negaldamas atsakyti. Jo lpa suvirpjo.
inoma, kad matai, sunibdjo ji, nes viskas pagaliau pradjo aikti. eliai, jo istorija, j
praeitis. Jos gerklje susikaup rauda. Kaip gali mane mylti? kkiojo ji. Kaip apskritai gali
mane paksti?
Jis ranka sum jos skruost.
Apie k ia neki? Kaip gali taip sakyti?
Jos irdis deg, taip smarkiai ji plak.
Nes... ji nurijo oro gurkn. Nes tu angelas.
Jo rankos nusviro.
K pasakei?
Tu esi angelas, Danieli, a inau, pakartojo ji ir kalbjo toliau, jausdama vis plaiau savyje

atsiverianius vartus, kol galiausiai jie visai ivirto. Nesakyk man, kad a pamiusi. A sapnuoju
tave, sapnuoju tokius sapnus, kurie yra per tikri, kad juos bt galima pamirti, sapnus, kurie privert
pamilti tave, tau dar nespjus pasakyti n vieno gero odio apie mane. Danielio akys visikai
nepasikeit. Sapnus, kuriuose tu turi sparnus ir laikai mane auktai padangse, kuri neatpastu, bet
vis dlto inau, kad buvau ten tavo rankose tkstanius kart prie tai. Jis prisiliet prie jos kaktos
savja. Viskas dabar taip aiku koks tu graktus, kai vaiktai, ir knyga, kuri para tavo protvis.
Kodl niekas tavs neaplank per Tv dien. Tai, kaip tavo knas atrodo, kaip plduriuoja, tau
plaukiant. Ir kodl, kai mane pabuiuoji, a pasijuntu taip, tarsi biau patekusi dang, ji nutilo
akimirkai, kad atgaut kvap. Ir kodl tu gali gyventi aminai. Vienintelis dalykas, kuris lieka
neaikus k tu emje veiki su manimi. Nes a esu tik... a, ji dar kart vilgteljo dang,
jausdama juodus eli kerus. O a esu kalta dl itiek daug dalyk.
Jo veidas ibalo. Ir Lius galjo padaryti tik vien ivad.
Tu irgi nesupranti kodl, nusprend ji.
A nesuprantu, kodl tu vis dar ia.
Ji sumirksjo ir lidnai linkteljo, tada pradjo trauktis nuo jo.
Ne! jis vl j prisitrauk. Neieik. Tiesiog tu niekada mes niekada... nesame taip toli
nueng, jis usimerk. Ar gali pasakyti dar kart? beveik baikiai papra jis. Ar gali man
pasakyti... kas a toks?
Tu esi angelas, ji ltai pakartojo, nustebusi irdama umerktas Danielio akis, kai jis
sudejavo i malonumo beveik taip, tarsi jie buiuotsi. A simyljusi angel, dabar ji buvo ta,
kuri norjo usimerkti ir sudejuoti. Ji pakl galv. Bet mano sapnuose tavo sparnai...
Kartas, staugiantis vjas draiksi onus vir j, beveik ilupdamas Lius i Danielio rank. Jis
udeng j savo knu. eli skri debesis nutp po netoliese auganio medio laja ir nuo ak
skleid irkianius garsus. Dabar jie sukibo vien didel krv.
O, Dieve, sunibdjo Lius. Turiu imtis kako. Turiu tai sustabdyti...
Liuse, Danielis glost jos skruost. Pairk mane. Tu nieko blogo nepadarei. Ir nieko
negali pakeisti dl, jis bed pirtu, to, jis papurt galv. Kodl apskritai manai, kad esi
kalta?
Nes vis gyvenim matau tuos elius...
Turjau kak padaryti, kai supratau praeit savait prie eero. Tai pirmas tavo gyvenimas, kai tu
juos pastebjai, ir mane tai igsdino.
I kur inai, kad tai nra mano kalt? nenurimo ji, galvodama apie Tod ir Trevor. eliai
visada pasirodydavo tada, kai nutikdavo kakas siaubingo.
Jis pabuiavo jos plaukus.
eliai, kuriuos matai, yra vadinami Pranejais. Jie atrodo baiss, taiau negali tavs
nuskriausti. Viskas, k jie daro, tai apiri situacij ir pranea kakam. Lieuvautojai. Demonika

vidurins mokyklos mergaii brio versija.


O tie? ji parod pirtu medius, kurie augo palei kapines. J akos bangavo, nusvertos tirtos,
ltai srvanios juodumos.
Danielis vilgteljo altu vilgsniu.
Tai yra eliai, kuriuos Pranejai surinko. Sutelk kovai.
Liuss rankos ir kojos paiurpo i baims.
Kokia... em... kokia tai kova?
Didel, paprastai atsak jis, pakeldamas savo smakr. Taiau jie dabar tik bando pasirodyti.
Mes vis dar turime laiko.
Tylus kosulys u j privert Lius paokti. Danielis nusilenk sveikindamasis su panele Sofija,
kuri stovjo mauzoliejaus elyje. Jos plaukai buvo isilaisvin i segtuk, todl dabar atrod
pasiut ir maitingi, visai kaip ir jos akys. Tada dar kakas ilindo i u panels Sofijos. Pen. Ji
laik rankas sukiusi savo varko kienes. Jos veidas buvo vis dar raudonas, o palei plauk linij
blizgjo prakaitas. Ji gteljo Liusei peiais, tarsi sakydama: A visikai nesivaizduoju, kas ia
vyksta, bet negaliu tiesiog palikti tavs. Lius nusiypsojo, pati to nesitikdama.
Panel Sofija eng ingsn priek ir pakl knyg.
Ms Liusinda vykd savo mokslin darb.
Danielis pasitryn andikaul.
Tu skaitei t senien? Niekada nereikjo jos parayti, beveik droviai tar jis, taiau Lius
surado viet dar vienam j dlions gaballiui.
Tu paraei j, suprato ji. Ir prirainjai paratse. Ir djai mudviej nuotrauk.
Tu radai nuotrauk, nudiugo Danielis nusiypsodamas ir prisitraukdamas j dar ariau savs,
tarsi pamintoji nuotrauka sugrino jausm lavin. inoma.
Man prireik iek tiek laiko, kad suprasiau, bet pamaiusi, kokie mes laimingi, kakas manyje
atsivr. Ir tada suinojau.
Lius apsivijo jo kakl ranka ir prisitrauk jo veid prie savojo, net nekreipdama dmesio, kad
panel Sofija ir Pen stovjo ia pat. Kai Danielio lpos susiliet su jos lpomis, visa tamsa ir
baisios kapins pradingo nusidvj antkapiai, eliai, prisikabin prie medi, netgi mnulis ir
vaigds viruje.
Kai pirm kart pamat Helstono nuotrauk, ji isigando. Vien minties apie ankstesnisias jos
versijas atrod per daug, kad bt galima visk suprasti. Taiau dabar Danielio rankose ji jaut visas
jas kakaip einanias ivien, nesuskaiiuojam daugyb Liusi, kurios nuolat myljo t pat Daniel.
Tiek daug meils liejosi i jos irdies ir sielos, paliekanios jos kn ir upildanios tutum tarp j.
Ir ji pagaliau igirdo, k jis sak, kai abu irjo elius kad ji nepadar nieko blogo. Kad
nebuvo jokios prieasties jaustis kaltai. Ar tai galjo bti tiesa? Ar ji buvo nekalta dl Trevoro
mirties, Todo mirties? T pai akimirk, kai paklaus savs, ikart suprato, kad Danielis sak jai

ties. Ir ji jautsi taip, tarsi pabust i ilgo blogo sapno. Ji daugiau nesijaut kaip mergait su
nukirptais plaukais ir apsmukusiais juodais drabuiais, nesijaut kaip amina nemoka, bijanti
lyki kapini, o buvo strigusi peraukljimo mokykloje dl geros prieasties.
Danieli, prabilo ji, velniai nustumdama jo peius, kad galt j matyti. Kodl anksiau
nepasakei, kad esi angelas? Kodl vis nekjai apie tai, kad esi prakeiktas?
Danielis nervingai pavelg j.
A nesu iprotjusi, patikino ji. Tik svarstau.
Negaljau tau pasakyti. Viskas per daug painu. A netgi iki iol neinojau, kad galjai tai
isiaikinti pati. Jeigu biau tau pasaks per anksti arba netinkamu metu, tada tavs vl nelikt, ir a
turiau laukti. A laukiau labai ilgai.
Kiek? paklaus Lius.
Ne taip ilgai, kad pamiriau, jog esi verta visko. Kiekvienos aukos. Viso skausmo, Danielis
usimerk sekundei. Tada pasiirjo Pen ir panel Sofij.
Pen sdjo nugara atsirmusi juod apsamanojus antkap. Ji buvo priglaudusi kelius prie
smakro ir godiai kramt pirt nagus. Panel Sofija spaud savo rankas prie lp. Ji atrod taip,
tarsi nort kak pasakyti.
Danielis eng ingsn atgal, ir Lius pajaut alto oro gs tarp j.
A vis dar bijau, kad bet kuri minut tu gali...
Danieli, panel Sofija priekaitingai kteljo.
Jis numojo j ranka.
Ms gyvenimas kartu nebus toks paprastas, kokio tu norsi.
inoma, ne, sutiko Lius. Juk tu esi angelas, bet dabar, kai inau...
Liusinda Prais, kart Lius buvo panels Sofijos pykio objektas. Tu nenori inoti to, k
jis tau nori pasakyti, spjo ji. Danieli, tu neturi jokios teiss. Tai j praudys.
Lius papurt galv, sumiusi dl panels Sofijos reikalavimo.
A manau, kad galiu itverti iek tiek tiesos.
Tai nra iek tiek tiesos, nukirto panel Sofija, sibraudama tarp j. Ir tu to neitversi. Kaip
ir neitvrei per tkstanius met nuo rudens.
Danieli, apie k ji kalba? paklaus ji, siekdama jo rieo pro panel Sofij, taiau
bibliotekinink pliaukteljo jai per rank. A galiu susitaikyti su tiesa, patikino Lius,
praddama pykti. A daugiau nenoriu joki paslapi. A j myliu.
Tai buvo pirmas kartas, kai ji kam nors garsiai itar iuos odius. Ji apgailestavo tik dl to, kad
tris paius svarbiausius odius, kokius tik inojo, itar panelei Sofijai, o ne Danieliui. Ji atsisuko
j. Jo akys vytjo. Taip, a myliu tave.
Klapt.
Klapt. Klapt.

Klapt. Klapt. Klapt. Klapt.


U j pasigirdo lti ir garss aplodismentai, sklindantys nuo medi. Danielis itrko ir atsisuko
mikus, jo knas sustingo, o Lius pajuto uplstani sen baim, pasijaut sukaustyta siaubo, kur
jis mat eliuose, isigandusi to, ko dar pati nespjo pamatyti.
O, valio. Valio! I ties, a sujaudintas iki pat sielos gelmi. Lidna pripainti, bet mans iomis
dienomis beveik niekas nejaudina.
Proskynoje pasirod Kemas. Jo aki kratus gaub storas, tviskantis aukso spalvos elis, kuris
mnesienoje viet jo veide, padarydamas j pana laukin kat.
Tai taip netiktinai miela, ts jis. O jis tave irgi myli, ar ne, simyljli? Ar ne taip,
Danieli?
Kemai, spjo Danielis. Nedaryk to.
Ko nedaryti? prunkteljo Kemas, or pakeldamas savo kair rank. Jis spragteljo pirtais ir
vir jo rankos sipliesk maa ugnel, ne didesn u degtuko liepsnel. Turi omenyje tai?
Atrod, kad spragteljimo aidas usiliko, atsimuindamas nuo antkapi, vis garsdamas ir
didjantis, kol okinjo pirmyn ir atgal. Lius i pradi pagalvojo, kad tas garsas buvo panaesnis
aplodismentus, tarsi demonika, pilna tamsos auditorija bt paaipiai plojusi jos ir Danielio meilei,
taip, kaip ir Kemas plojo. Taiau tada ji atsimin griaudiant sparn plasnojim, kur girdjo
anksiau. Ji buvo sulaikiusi kvpavim, kol garsas gavo t tkstani mkiojani tamsos
gaballi form. Skri pavidalo eliai, kurie inyko mike, dabar vl pakibo vir j galv.
J barbenimas buvo toks garsus, kad Lius turjo usikimti ausis. Pen sdjo susigusi ant
ems ir laik paslpusi galv tarp keli. Taiau Danielis ir panel Sofija stoikai stebjo dang, kol
kakofonija stiprjo ir pasikeit. Ji pradjo skambti kaip labai garss purktuvai... arba kaip
tkstanio gyvai nyptimas.
Ar k kita? paklaus Kemas, gteldamas peiais, kai bjauri, beform tamsa nusistovjo
aplink j.
Kiekvienas vabzdys pradjo augti ir skleistis, tapdamas gerokai stambesnis u bet kok vabzd, jie
varvjo tarsi klijai, vl suaugdami juodus segmentuotus knus. Tada, tarsi besimokydami naudotis
savo elinmis galnmis, jie ltai pakilo ant savo daugybs koj ir pradjo judti pirmyn, tarsi
maldininkai, iaug iki mogaus gio.
Kemas sutiko juos, kai jie susispiet aplink j. Netrukus u Kemo jie suformavo milinik
siknijusios nakties armij.
Atsipraau, vaipsi jis, delnu pliaukteldamas sau per kakt. Ar tu man sakei to nedaryti?
Danieli, sunibdjo Lius. Kas ia vyksta?
Kodl paskelbei gal paliauboms? suuko jis Kemui.
Na. inai, kaip sakoma apie beviltikus laikus, Kemas aipsi. Matydamas tave, klijuojant
jos kn tais savo tobulai angelikais buiniais... pasijauiau toks beviltikas.

Usiiaupk, Kemai! suriko Lius, neksdama savs u tai, kad leido jam liesti save.
Ateis tam laikas, Kemo akys atsisuko j. O taip, mes peims, maute. Dl tavs. Ir vl,
jis paglost savo kakl ir surauk alias akis. Tik kart manau, kad kova bus smarkesn.
Keliomis aukomis daugiau. Susitaikyk su tuo.
Danielis apglb Lius.
Pasakyk man, kodl, Kemai. Tu skolingas man bent tiek.
Tu inai, kodl, sugriaudjo Kemas, rodydamas Lius. Ji vis dar ia. Taiau nebe ilgai.
Jis prispaud rankas prie klub, ir kelios eils tanki juod eli, dabar panai storas
begalines gyvates, usliuog jo knu ir apsivijo rankas tarsi apyranks. Jis patapnojo stambiausiai
gyvatei per galv, lyg paiam mylimiausiam augintiniui. Ir kart, kai tavo meil susprogs t
ma tragik pelen kamuoll, tai bus dl grio. Matai, kart viskas kitaip, Kemas diugiai
nusiypsojo, o Lius paman, kad sekundl pajuto sudrebant Daniel. Ak, viskas kitaip, iskyrus
vien dalyk a inau tavo silpnj viet, Gregori. Kemas eng ingsn priek. Jo eli
legionai taip pat pajudjo kelis centimetrus pirmyn, priversdami Lius, Daniel, Pen ir panel Sofij
atsitraukti per ingsn atgal. Tu bijai, paskelb jis, dramatikai rodydamas Daniel. O a ne.
Todl, kad tu neturi ko prarasti, atkirto Danielis. A niekada nesikeisiau su tavimi vietomis.
Hmmm, sumyk Kemas, tapnodamas sau per smakr. Dar pairsime, jis apsivalg
isiiepdamas. Ar privalau tau pasakyti? Taip. Girdjau, kad galbt kart turi daugiau k
prarasti. Kak, kas jos sunaikinim padarys dar malonesniu dalyku.
Apie k tu kalbi? nesuprato Danielis.
Panel Sofija, stovinti Liusei i kairs, pravr burn ir ileido virtin staugiani kraupi gars.
Ji audringai mojavo rankomis vir galvos, jos akys buvo beveik permatomos, tarsi ji bt pagauta
kakokio transo. Jos lpos trkiojo, Lius sukrsta suprato, kad ji kalbjo igalvota kalba.
Danielis pagrieb panels Sofijos rank ir papurt j.
Ne, js visikai teisi ia nra jokios prasms, sunibdjo jis, ir Lius suvok, kad jis
supranta keist panels Sofijos kalb.
Tu supranti, k ji sako? pasiteiravo Lius.
Leisk mums iversti, suuko pastamas balsas nuo mauzoliejaus stogo. Ariana. alia jos
stypiojo Gab. Abi atrod apviestos i nugaros ir buvo apgaubtos keistu sidabriniu spindesiu. Jos
nuoko nuo kriptos, be jokio garselio nusileisdamos alia Liuss.
Kemas teisus, Danieli, greitai prabilo Gab. Kakas kitaip kart... kakas dl Liuss.
Ciklas gali bti nutrauktas, bet ne taip, kaip mes nortume. Noriu pasakyti... kad jis gali pasibaigti.
Paaikinkit man kas nors, apie k ia kalbat? siterp Lius. Kas kitaip? Kaip nutrauktas? Ir
kokia viso io mio kaina?
Danielis, Ariana ir Gab minutl paspoksojo j, tarsi bandydami j atsiminti, tarsi painot
Lius i kakur, bet ji per akimirk bt taip pasikeitusi, kad jie negalt painti jos veido.

Pagaliau Ariana prakalbo.


Kokia kaina? ji patryn savo rand ant kaklo. Jeigu jie laims tai bus pragaras emje.
Pasaulio, kok dabar turime, pabaiga.
Juodos figros irk aplink Kem, grmsi tarpusavyje ir grau viena kit, tarsi per kok lykt,
tonik apilim.
O jeigu mes laimsime? Lius band ipeti dar k nors.
Neinome, po akimirkos sunkiai atsak Gab.
Staiga Danielis susvyravo, atsitraukdamas nuo Liuss, ir parod j pirtu.
J...ji nebuvo... jis mikiojo, prisidengdamas burn. Buinys, jis pagaliau itar, engdamas
ingsn priek, nordamas paimti Lius u rankos. Knyga. tai kodl tu gali...
Pereik prie B dalies, Danieli, paragino Ariana. Greiiau galvok. Kantryb doryb, bet
inai, k Kemas apie tai mano.
Danielis suspaud Liuss rank.
Tau reikia eiti. Tu privalai ieiti i ia.
K? Kodl?
Ji vilgteljo Arian ir Gab, akimis praydama paaikinti, tada atsitrauk nuo j, kai daugyb
sidabrini iburi pradjo plsti vir mauzoliejaus stogo. Tarsi nesibaigiantis skraidani jonvabali
srautas, paleistas i miliniko akmeninio stiklainio. Jie pasipyl ant Arianos ir Gabs, priversdami
vytti j akis. Visa tai primin Liusei fejerverkus ir vien liepos ketvirtj, kai viesa buvo tokia
pati, o ji pasiirjo motinos akis, pamatydama fejerverk atspind didel sidabrins viesos
blyksn, tarsi jos motinos akys bt veidrodis.
Tik ie iburiai nepavirto dmais kaip fejerverkai. Kai jie pasiek kapini ol, praydo
grakiais, tviskaniais vaivorykts spalvomis padarais. Jie neturjo mogaus pavidalo, bet buvo
iek tiek panas. Nuostabs, aiaruojantys viesos spinduliai. Tokie avingi padarai, kad Lius
ikart suprato, jog tai buvo angelikos pajgos, dydiu ir skaiiumi atitinkanios juodsias pajgas su
Kemu prieakyje. tai kaip atrod tikras grois ir gris mklikas vytini btybi susirinkimas,
toki ryki, kad net skaudjo akis irint tiesiai jas, tarsi pats nuostabiausias sauls utemimas, ar
galbt net pats Dangus. Ji turjo jaustis jaukiai, stovdama paonje to, kas privaljo triumfuoti ioje
kovoje. Taiau jai pradjo darytis bloga.
Danielis priglaud savo rank jai prie skruosto.
Ji kariuoja.
Gab patapnojo Liusei per rank ir diugiai nusiypsojo.
Viskas gerai, brangioji, prane ji, patraukdama Danielio rank nuo Liuss. Jos lta pietietika
tartis kakodl veik raminamai. Mes viskuo pasirpinsime. Bet tu privalai eiti, ji vilgteljo per
pet tamsos spiei u Kemo. Dabar.
Danielis prisitrauk Lius prie savs vienam paskutiniam apsikabinimui.

A paimsiu j, garsiai suuko panel Sofija. Knyga vis dar buvo pakita po paastimi. A
inau saugi viet.
Eik, paragino Danielis. Surasiu tave, kai tik galsiu. Tik paadk man, kad bgsi i ia ir
nesidairysi atgal.
Liuss galvoje sukosi tiek daug klausim.
A nenoriu palikti tavs.
Ariana atsistojo tarp j ir paskutin kart iurktokai stumteljo j link vart.
Nepyk, Liuse, pasak ji. Laikas palikti i kov mums. Mes lyg ir profesionalai.
Lius pajuto Pens platak ant savosios, ir netrukus jos jau bgo. Lk link kapini vart taip pat
greitai, kaip ir ji bgo iekoti Danielio. Atgal per slidi muliuot pakaln. Atgal per dantytas
uol akas ir daugyb apgriuvusi antkapi. Jos peroko akmenis ir ubgo kalne vir,
pamatydamos tolim metalin vart ark. Kartas vjas draik plaukus, o klampus oras vis dar
spaud plauius. Ji nemat mnulio, kuris viest joms keli, o viesos kapini gilumoje irgi
nebeliko. Lius nesuprato, kas vyko. Visikai. Ir jai labai nepatiko, kad visi kiti inojo.
Tamsos aibas smog prieais j, perskeldamas em ir praverdamas nelyg tarpekl. Lius ir
Pen slysdamos sustojo paiu laiku. griova buvo Liuss ploio ir gili kaip... na, ji nemat tamsaus
dugno. Prarajos kratai spirgjo ir putojo.
Liuse, a bijau, aikteljo Pen.
Sekite paskui mane, mergaits, suuko panel Sofija.
Ji ved jas dein pus, vingiuodama tarp tamsi kapaviei, kol griausmas po griausmo dausi
u j.
ia tik kovos garsai, pratar ji, tarsi kokios nors keistos kelions gid. Bijau, kad tai iek
tiek usits.
Lius virpjo su kiekvienu trenksmu, taiau skynsi keli pirmyn, kol jos blauzdos pradjo degti ir
u savs igirdo Pens klyksm. Lius atsisuko ir pamat svyruojani savo draug, isproginusi
akis.
Pene! suriko Lius, itiesdama rank ir pagaudama j, iai nespjus nukristi.
Lius velniai paguld j ant ems ir pavert ant ono. Ji beveik norjo, kad nebt taip padariusi.
Pens petys buvo perrtas kakokiu juodu ir dantytu daiktu. Jis pradegino merginos od, palikdamas
apangljusi linij, kuri trenk degania msa.
Ar labai blogai? Pen sunibdjo prikimusiu balsu. Ji danai mirksjo ir buvo akivaizdiai
susierzinusi, kad negali pakelti galvos ir pasiirti pati.
Ne, pamelavo Lius, purtydama galv. Tik pjovimas, ji nurijo seiles, bandydama suvaldyti
kylant pykinim, kai utrauk juod nuiurusi Pens rankov. Ar skauda?
Neinau, dsavo Pen. A nieko nejauiu.
Mergaits, ko taip delsiat? staiga sustojusi paklaus panel Sofija ir gro atgal.

Lius vilgteljo panel Sofij trokdama, kad ji nesakyt, kaip prastai atrod Pens sualojimas.
Ji nesak. Panel Sofija greitai linkteljo Liusei, o tada pakio rankas po Pene ir pakl j kaip
motina, neanti savo vaik lov.
A laikau tave, ramino ji. Viskas greitai pasibaigs.
Ei, Lius nusek paskui panel Sofij, kuri ne Pen tarsi i bt tik plunksn maias. Kaip
js...
Joki klausim, kol nebsime toli nuo ia, nutrauk j panel Sofija.
Toli nuo ia. Lius visai nenorjo bti toli nuo Danielio. Ir tada, kai jos pereng kapini ribas ir
stovjo mokyklos teritorijoje, ji negaljo nieko padaryti. Atsisuko atgal. Ir ikart suprato, kodl
Danielis liep jai taip nesielgti.
Besisukanti sidabrin ir auksin ugnies kolona pratrko kapini viduryje. Ji buvo plati kaip ir
paios kapins, viesos juosta, kylanti imtus metr dang ir igarindama debesis. Juodi eliai
gnaib vies, kartais nusipldami selius, ir klykiantys pradingdavo tamsoje. Kai vinguriuojanios
gijos keitsi tai sidabrin, tai auksin spalv, or pradjo pildyti vienas gars akordas pilnas ir
nesibaigiantis, garsus kaip galingas krioklys. emos natos griaudjo naktyje. Auktos natos upild
erdv aplink jas. Tai buvo pati galingiausia ir tobuliausia dangaus harmonija, kada nors girdta
emje. Ji buvo tokia grai ir kartu tokia bauginanti, ore tvyrojo sieros dvokas.
Visi, esantys u daugybs kilometr nuo tos vietos, turbt numan, kad ateina pasaulio pabaiga. Bet
Lius neinojo, k galvoti. Jos irdis sustojo.
Danielis liep jai nesidairyti atgal, nes inojo, kad reginys vers j sugrti atgal.
O ne, niekur neisi, paprietaravo panel Sofija, pagriebusi j u pakarpos ir vilkdama per
mokyklos teritorij.
Kai jos pasiek sporto kompleks, Lius suprato, kad panel Sofija vis laik ne Pen tik viena
ranka.
Kas js esate? paklaus Lius, kai j stm vidun pro dvigubas duris.
Bibliotekinink i savo raudono megztinio kiens isitrauk ilg rakt ir kio j vestibiulyje
esani plyt sien, nors neatrod, kad ten galt bti durys. Tyliai prasivr jimas, pro kur ilgi
laiptai ved virun, panel Sofija mostu paragino Lius lipti jais.
Pens akys buvo umerktos. Ji buvo arba be smons, arba kentjo per didel skausm, kad bt
galjusi atsimerkti. iaip ar taip ji buvo netiktinai tyli.
Kur mes einame? paklaus Lius. Mums reikia dingti i ia. Kur js automobilis?
Ji nenorjo gsdinti Pens, bet reikjo nugabenti j pas gydytoj. Skubiai.
Tyliau, jeigu inai, kas tau geriau, panel Sofija vilgteljo Pens aizd ir atsiduso. Mes
einame vienintel sal ioje vietoje, kuri dar neiniekinta sporto ranga. Kur galsime bti vienos.
Tuo metu Pen pradjo dejuoti panels Sofijos rankose. Kraujas i jos aizdos varvjo tirtu,
tamsiu upeliu ant marmurini grind.

Lius nuvelg staius laiptus. Ji net nemat j galo.


Manau, kad dl Pens turtumme pasilikti ia, apaioje. Mums labai greitai teks iekoti
pagalbos.
Panel Sofija atsiduso ir paguld Pen ant akmenini grind, mikliai nubgdama urakinti
paradini dur, pro kurias jos k tik jo. Lius suklupo prieais Pen. Jos draug atrod tokia maa
ir trapi. Po blausia viesa, sklindania nuo mantraus geleinio viestuvo, Lius bent jau galjo
pamatyti, kaip sunkiai ji buvo sualota.
Pen buvo vienintel Liuss draug Kardo ir kryiaus mokykloje, su kuria galjo artimai
bendrauti, ir vienintel, kuri jos n kiek nebaugino. Po to, kai Lius pamat, k sugeba Ariana, Gab
ir Kemas, beveik niekas neturjo prasms, bet vienas dalykas buvo aikus: Pen buvo vienintel
Kardo ir kryiaus mokin, kuri buvo tokia pat, kaip ir ji.
Iskyrus tai, kad Pen buvo stipresn u Lius. Protingesn, laimingesn ir lengviau bendraujanti.
Ji buvo vienintel prieastis, dl kurios Liusei pavyko itverti pirmsias kelias savaites ioje
peraukljimo mokykloje. Kas ino, kur Lius bt dabar, jeigu ne Pen?
O, Pene, atsiduso Lius. Tau viskas bus gerai. Mes tave pagydysime.
Pen sumurmjo kak nesuprantamo, tai privert Lius sunerimti. Lius atsisuko panel Sofij,
kuri udarinjo visus vestibiulio langus.
Ji greitai silpsta, pasak Lius. Mes privalome isikviesti gydytoj.
Taip, taip, trumpai burbteljo panel Sofija, taiau i jos balso buvo galima spti, kad iuo
metu jai tai ne itin rpjo. Ji atrod labai usimusi pastato izoliavimu, tarsi eliai i kapini kaip
tik bt pakeliui.
Liuse, sunibdjo Pen. Man baisu.
Nebijok, padrsino j Lius, suspausdama draugs rank. Tu tokia drsi. Vis laik tu
buvai tikras stiprybs ramstis.
Tik jau nereikia, drb panel Sofija, stovinti u jos, ir tokiu iurkiu balsu, kokio Lius dar
niekada nebuvo i jos girdjusi. Ji kaip druskos krva.
K? nesuprato Lius sumiusi. K tai turt reikti?
Maos ir blizganios panels Sofijos akys susitrauk siaurus juodus plyelius. Jos veidas
susiraukljo, ir ji piktai papurt galv. Tada labai ltai i savo megztinio rankovs isitrauk ilg
sidabrin durkl.
Ta mergiot mus tik stabdo.
Liuss akys isiplt, kai pamat panel Sofij ikeliani durkl vir galvos. Pen, bdama
apsvaigusi, nesuprato, kas vyko aplink, taiau Lius tikrai suvok.
Ne! suspieg ji, tiesdama rank, kad sukliudyt panelei Sofijai ir patraukt durkl. Bet i
inojo, k daro, ir mikliai iveng Liuss, laisva ranka nustm j alin, kol amenys artjo prie
Pens gerkls.

Pen springo ir kosjo, kvpavo netolygiai. Jos akys usivert vir, visai taip, kaip ir tada, kai ji
giliai mstydavo. Tik dabar ji nemst, o skaiiavo paskutines gyvenimo sekundes. Galiausiai jos
akys susitiko su Liuss akimis. Tada jos ltai sustingo, o kvpavimas nutilo.
Purvina, bet tai buvo btina, pareik panel Sofija, valydama durklo amenis juod Pens
megztin.
Lius parkrito atgal, usidengusi burn, negaldama nei rkti, nei atplti vilgsnio nuo savo
mirtanios draugs, nei pairti moter, kuri, kaip ji man, buvo j pusje. Staiga ji suvok, kodl
panel Sofija usklend visas foj duris ir langus. Ne todl, kad niekas nepatekt vid. O todl, kad
niekas i ia neieit.

Devynioliktas skyrius
NEMATOMAS

Laipt viruje buvo plokia plyt siena. Bet koks akligatvis varydavo Liusei klaustrofobij, o is
buvo dar baisesnis dl peilio, prikito jai prie kaklo. Ji idrso vilgtelti atgal staius laiptus,
kuriais jos kop. I ia atrod, kad kritimas bt ilgas ir skausmingas.
Panel Sofija vl marmaliavo nesmones, tyliai murmjo, kol meistrikai atidar dar vienas
slaptas duris. Ji stm Lius mayt koplytl ir urakino duris u j. Viduje buvo beprotikai alta,
o oras nepaprastai atsidav kreidos dulkmis. Lius sunkiai kvpavo, rydama tulingas seiles
burnoje.
Pen negaljo bti mirusi. Visas is komaras negaljo nutikti. Panel Sofija negaljo bti tokia
bloga.
Danielis sak pasitikti panele Sofija. Jis liep eiti su ja, kol pats gals susirasti Lius...
Panel Sofija visikai nekreip dmesio Lius, tiktai apsuko patalp, udegdama vien vak po
kitos, priklaupdama prie kiekvienos, ir toliau kalbjo kalba, kurios Lius nesuprato. Mirganios
vaki liepsnos apviet vari ir priirt koplytl, o tai reik, kad neseniai ia turjo dar kakas
lankytis. Bet tikriausiai panel Sofija buvo vienintel visoje mokykloje, turjusi rakt nuo slapt
dur. Kas dar galt inoti apie i viet?
Raudonos lub plytels buvo nuoulnios ir nelygios. Sienas deng plats, ibluk gobeleno
audiniai, vaizduojantys kraupius padarus, pusiau mones, pusiau uvis, kovojanius siautjanioje
jroje. Priekyje buvo maas baltas altorius, o ant pilk akmenini grind rikiavosi kelios eils
paprast medini klaupt. Lius kaip paklaikusi apsidair aplink, iekodama ijimo, bet ten nebuvo
nei kit dur, nei lang.
Liuss kojos drebjo i siio ir baims. Ji baisiai kentjo dl Pens, iduotos ir gulinios laipt
apaioje.
Kodl js taip darote? paklaus ji, atsitraukdama prie arkini koplytls dur. A pasitikjau
jumis.
ia tavo paios klaida, brangioji, atsiliep panel Sofija, iurkiai pasukdama Liuss rank.
Tada vl prikio durkl prie jos kaklo ir prievarta nuved prie koplytls altoriaus. Geriausiu
atveju, pasitikjimas yra neatsargus pomgis. Blogiausiu tai geras bdas bti nuudytai, ji
pastm Lius link altoriaus. Dabar bk gerut ir atsigulk, gerai?

Kadangi peilis vis dar ybiojo netoli jos kaklo, Lius padar kaip liepta. Ji pajuto alt takel
sau ant kaklo ir paliet j. Atitraukusi pirtus pamat ant j galiuk kraujo laelius nuo peiliu
pradurtos aizdels. Panel Sofija delnu nublok jos rank emyn.
Jeigu manai, kad tau blogai, turtum pamatyti, kas dabar vyksta lauke, iko ji, priversdama
Lius drebti. Lauke liko Danielis.
Altorius buvo kvadratin balta platforma, viena akmenin plokt, ne k didesn u pai Lius. Ji
jautsi sualusi ir beviltikai paeidiama, guldama ant jos ir sivaizduodama elinius
tikiniuosius, upildiusius klauptus ir laukianius prasidsiani jos kani.
irdama tiesiai auktyn ji pastebjo, kad ioje tamsioje koplytlje yra langas, didel nudayto
stiklo rozet lubose. Ji buvo imarginta sudtingais geometriniais gli ratais su raudonomis ir
violetinmis romis tamsiai mlyname fone. Liusei ji bt buvusi kur kas graesn, jeigu pro j bt
galjusi matyti lauk.
Pairkime, kur a... a, taip! panel Sofija ities rank po altoriumi ir isitrauk stor virv.
Dabar nesirangyk, pagrasino ji, pamojuodama peiliu jos pus. Tada pasilenk prie Liuss, kad
pririt j prie keturi altoriaus paviriuje igrt skyli. I pradi pririo iurnas, paskui rieus.
Lius band nesiraityti, kai buvo pririta tarsi kokia auka. Puiku, nusprend panel Sofija, stipriai
trukteldama u savo sudting mazg.
Js visk suplanavote, apimta siaubo suprato Lius.
Panel Sofija isiiep taip pat maloniai kaip ir tsyk, kai Lius pai pirm dien virto
bibliotek.
Noriau pasakyti, kad tai nieko asmeniko, Liusinda, bet i ties taip nra, sukikeno ji. A
jau seniai laukiau ios akimirkos, kol liksime tik mudvi.
Kodl? nustebo Lius. Ko js i mans norite?
I tavs nieko, tik noriu tave paalinti, pasak panel Sofija. O labiausiai noriu ilaisvinti
Daniel.
Ji paliko Lius ant altoriaus ir nujo prie pulto v. Ratui kalbti, alia Liuss koj. Padjo
Gregorio knyg ant jo ir pradjo mikliai versti puslapius. Lius atsimin t kart, kai atsivert knyg
ir pirmsyk pamat savo veid alia Danielio. Kai ji pagaliau susivok, kad jis yra angelas. Ji tada
beveik nieko neinojo, bet vis dlto buvo tikra, kad nuotrauka reik, jog ji ir Danielis gali bti kartu.
Taiau dabar tai atrod nemanoma.
Tu dabar guli ia ir alpsti dl jo, ar ne? prabilo panel Sofija. Ji garsiai uvert knyg ir
kumteljo jos virel. Btent tai ir yra bda.
Kas jums nepatinka? Lius temp knu virves, kurios laik j pririt prie altoriaus. Kodl
jums taip rpi, k Danielis ir a jauiame vienas kitam?
i pamil neturjo su jais nieko bendro.
Noriau pasinekti su tuo, kuris man, kad atiduoti ms vis aminas sielas meils

kankinam nepilnamei rankas buvo tokia nuostabi mintis, ji auktai ikl savo drebant kumt.
Jie nori svarstykles palenkti savo pus? A jiems parodysiu, kaip tai daryti, jos durklo galiukas
vytjo vaki viesoje.
Lius nukreip akis nuo amen.
Js iprotjusi.
Jeigu noras ubaigti pat ilgiausi ir didiausi kada nors kovot m reikia, kad esu
iprotjusi, tebnie, nesuglumo panel Sofija. Jos tonas leido suprasti, kad Lius buvo kvaila, jei
viso to iki iol neinojo.
Mintis, kad panel Sofija gali turti kokios nors takos mio baigiai, Liusei pasirod labai
netiktina. Danielis kovojo lauke. O tai, kas vyko ia, visai neprilygo tam miui. Net jeigu panel
Sofija ir perjo kit barikad pus.
Jie sak, kad tai bus pragaras emje, sunibdjo Lius. Pasaulio pabaiga.
Panel Sofija pradjo kvatotis.
Dabar tau taip ir turt atrodyti. Negi taip keista, kad esu viena i gerj, Liusinda?
Jeigu js esate gerj pusje, ginijosi Lius, tada tai nra karas, kur bt verta kovoti.
Panel Sofija nusiypsojo, tarsi bt laukusi btent toki Liuss odi.
Tavo mirtis gali bti kaip tik toks postmis, kurio Danieliui reikia.
Lius muistsi ant altoriaus.
Js... js nenuskriaustumte mans.
Panel Sofija gro prie jos ir arti prikio savo veid. Pagyvenusios moteriks kvapas upild
Liuss nos, mergina m springti.
inoma, kad nuskriausiau, patikino panel Sofija, traukydama sidabrines savo susivlusi
plauk garbanas. Tu esi mogikas migrenos atitikmuo.
Bet a vl griu. Danielis sak man, Lius sunkiai nurijo seiles. Po septyniolikos met.
O ne, negri. Tik ne kart, atov panel Sofija. Kai tada pirmkart atjai mano
bibliotek, pamaiau kak tavo akyse, bet negaljau tiksliai pasakyti k, ji nusiypsojo Liusei.
Esu sutikusi tave prie tai daugyb kart, Liusinda, ir daniausiai tu bni tikra nuobodyb.
Lius sustingo, jausdamasi paeidiama, tarsi ant io altoriaus gult nuoga. Danieliui sutikti j
kituose gyvenimuose buvo viena, taiau ar kiti irgi painojo Lius anksiau?
kart, ts panel Sofija, tu turjai kakok pranaum. Nuoirdi kibirktl. Bet tik nuo
io vakaro, nuo tos nuostabios tavo agnostik tv klaidos.
O kuo ia dti mano tvai? sunypt Lius.
Na, brangioji, prieastis, dl kurios tu vis grti, yra ta, jog gimdama vis priimdavai religin
tikjim. Taiau kart, kai tavo tvai atsisak pakriktyti tave, jie paliko tavo siel prieinam bet
kam, ji dramatikai gteljo peiais. Jokio ritualo, kad priimtum religij, lygu jokios
reinkarnacijos, Liuse. Maa, taiau esmin tavo udaro rato spraga.

Ar galjo Ariana ir Gab apie tai mtyti uuominas kapinse? Liuss galva pradjo tvinksti. Jos
akis uvald raudoni takai, o ausyse pradjo spengti. Ji ltai mirkiojo, jausdama net t mayt
usiveriani vok prisilietim kaip kok sprogim savo galvoje. Ji beveik diaugsi, kad guljo. Nes
kitaip greiiausiai bt apalpusi.
Jeigu tai ities buvo pabaiga... ne, tai negaljo bti pabaiga.
Panel Sofija palinko vir Liuss veido, spjaudydamasi su kiekvienu savo odiu.
Kai inakt numirsi tu mirsi. Viskas. Kaput. iame gyvenime esi tokia, kokia ir atrodai: kvaila,
savanaud, neiprususi, ilepinta maa mergiia, kuri mano, kad pasaulio gyvenimas arba mirtis
priklauso nuo to, ar jai pavyks draugauti su kakokiu graiu vaikzu mokykloje. Net jeigu tavo mirtis
ir neubaigs to, ko buvo ilgai laukta, a vis tiek mgausiuosi ia akimirka, nuudydama tave.
Lius stebjo, kaip panel Sofija pakl peil ir pirtais paliet jo amenis.
Liuss galva sukosi. Vis dien nutiko tiek daug visko, k jai reikjo suprasti, tiek daug moni
sak jai tiek daug skirting dalyk. Dabar durklas buvo prikitas jai prie irdies, o jos akys vl
apsiblaus. Ji jaut amen galiuk, prispaust prie krtins, jaut, kaip panel Sofija brauk durkl
palei jos krtinkaul tarp onkauli, ir mst, kad siutinanioje panels Sofijos kalboje nuskambjo
iek tiek tiesos. Pastatyti tiek daug ant kortos ir palikti visk tikros meils galybei kuri ji tik dabar
pradeda pati suvokti ar tai buvo naivu? iaip ar taip, juk tikroji meil negaljo laimti to mio
lauke. Ji turbt net neigelbs jos nuo mirties ia, ant altoriaus.
Bet privaljo. Jos irdis vis dar plak dl Danielio, o kol jausmas nepasikeit, kakas Liuss
viduje tikjo ta meile, jos galia paversti j geresne, paversti j ir Daniel kakuo nuostabiu ir geru...
Lius suriko, kai durklas pradr jos od, o tada pasirod, kad nudaytas stiklas vir galvos suduo
ir oras aplink j prisipild viesos ir triukmo.
Duslus, nuostabus niniavimas. Akinanti viesa.
Vadinasi, ji mir.
Durklas susmigo giliau, negu atrod. Lius keliavo anapus. Kaip kitaip paaikint vairiomis
spalvomis vytinias figras, sklandanias vir jos, besileidianias i dangaus, iburi kaskadas,
dangik ar? Buvo sunku k nors aikiai irti iltoje sidabrinje viesoje. viesai sklendiant
per jos od atrod, kad tai tarsi velniausias aksomas, tarsi morenginis glajus ant torto. Virvs aplink
rankas bei kojas atsilaisvino, ir jos knas o galbt pati siela galjo laisvai plaukti dang.
Bet tada ji igirdo bliaunani panel Sofij.
Dar ne! Viskas vyksta per greitai!
Moterik ilupo durkl i Liuss krtins.
Lius mirkiojo kaip palusi. Jos rieai atriti. iurnos laisvos. Ant altoriaus, ems ir jos
odos smulkios mlynos, raudonos, alios ir aukso spalvos dayto stiklo uks. Jos subrai Lius,
kai ji nulav duenas nuo kno, palikdamos plonyius kraujo takelius. Ji prisimerkusi pairjo
prasivrusi ang lubose.

Nemirusi, o igelbta. Igelbta angel.


Danielis atjo pas j.
Kur jis? Ji beveik nieko nemat. Ji norjo bristi per vies, kol jos pirtai suras j, apglbti j ir
niekada, niekada nepaleisti.
Aplink Liuss kn sukosi tik gyvos aiaruojanios figros, dreifuojanios link ir vir jos, tarsi
visa koplytl bt pilna vytini plunksn. Jos susibr aplink j ir pasirpino tomis vietomis, kur
sudus stiklas supjaust kn. Atrod, kad permatomos viesos kakaip nuplov krauj nuo jos rank
ir sutvark plon, bet gili aizd ant jos krtins, kol Lius tapo vl kaip nauja.
Panel Sofija buvo prisispaudusi prie tolimosios sienos ir kaip paklaikusi grabinjo plytas,
bandydama surasti slaptas duris. Lius norjo sustabdyti j, kad priverst atsakyti u tai, k ji padar,
bet tada dalis sidabrins mirksinios viesos nusida blankiu violetiniu atspalviu ir pradjo
formuoti figros kontrus.
Koplytl sukrt ryki banga. Nuostabi viesa, kuri galjo nustelbti saul, sudrebino sienas ir
vakes, mirgjusias auktose bronzinse vakidse. Nyks gobeleno audiniai suplevsavo prie
akmenins sienos. Panel Sofija susig i baims, bet Lius iki pat kaul jaut virpani ar kaip
gilumin masa. O kai viesa sutirtjo, paskleisdama ilum per vis patalp, pavirto figra, kuri
Lius atpaino ir nepaprastai myljo.
Prieais j, alia altoriaus, stovjo Danielis. Jis buvo be markini, basomis kojomis, mvjo tik
lino kelnes. Jis nusiypsojo jai ir usimerks pakl rankas onus. Tada, nedrsiai ir labai ltai,
tarsi nenordamas jos igsdinti, jis giliai atsiduso, ir jo sparnai pradjo skleistis.
Jie pasirod palaipsniui, praddami augti nuo meni, dviem baltoms ataugoms ilendant i jo
nugaros, o paskui skleidsi vis aukiau, tapo platesni, storesni, kai isiplt visas puses. Lius
apirjo sparn kontrus, trokdama paliesti juos rankomis, skruostais, lpomis. Jo sparn viduje
pradjo aisti vytinios aksomins spalvos. Visai kaip jos sapne. Tik dabar, kai sapnas pagaliau
pradjo pildytis, ji pirm kart galjo pavelgti jo sparnus nesijausdama apsvaigusi,
nepervargindama aki. Ji galjo aprpti vilgsniu vis Danielio didyb.
Jis vis dar vytjo, tarsi apviestas i vidaus. Ji vis dar galjo aikiai matyti jo pilkvai violetines
akis. Jo stiprias rankas ir plaius peius. Ji galjo itiesti rankas ir pasksti savo meils viesoje.
Jis ities savsias. Lius usimerk jam prisilietus, tikdamasi kako per daug neemiko, kad jos
knas galt tai itverti. Bet ne. Tai paprasiausiai buvo Danielis.
Ji norjo pirtais paliesti jo sparnus. Ji ties rank nervingai, tarsi jie galt nudeginti, taiau jie
apgaub jos pirtus lyg pats velniausias aksomas. Lius sivaizdavo, kad pkuotas, sauls
permerktas debesis sukelt tok pat pojt, jeigu galt j pasiekti.
Tu toks... nuostabus, Lius sunibdjo jam krtin. Na, tu visada buvai nuostabus, bet tai...
Ar tave gsdina? tyliai paklaus Danielis. Ar skaudu irti?
Ji papurt galv.

Maniau, kad taip bus, pasak ji, galvodama apie savo sapnus. Bet skaudu neirti.
Jis atsiduso, jausdamas palengvjim.
A noriu, kad jaustumeisi su manimi saugi, tar Danielis, prisitraukdamas j prie savs.
Visko tiek daug, kad turbt sunku suprasti.
Ji atlo galv ir pravr lpas, trokdama tik t ir daryti.
Garsiai usitrenkianios durys iblak juos. Panel Sofija surado laiptus. Danielis neymiai
linkteljo, ir ryki viesos figra pralk pro slaptas duris, nusivydama moter.
Kas tai buvo? paklaus Lius, spoksodama spariai blstanios viesos pdsakus.
Padjjas, paaikino Danielis, atsukdamas jos veid save.
Ir tada, nors Danielis buvo greta ir ji jautsi mylima, ginama ir saugi, ji taip pat pajaut atr
neinomybs dr, prisimindama visus tamsius dalykus, kuriuos k tik patyr, ir Kem bei jo
grsmingus pakalikus. Jos galvoje vis dar buvo tiek daug neatsakyt klausim, tiek daug siaubing
vyki, kuri, kaip ji man, niekada nesupras. Tarkim, Pens mirtis, varg nekalta Pen ir jos
iaurus, bejausmis galas. Visa tai sukrt j, lpa pradjo virpti.
Pens nebra, Danieli, niurkiojo ji. Panel Sofija nuud j. Ir akimirk pagalvojau, kad ir
mane nuud.
A niekada neleisiau tam nutikti.
Kaip suinojai, kur mane rasti? I kur tu vis inai, kaip mane igelbti? ji papurt galv. O,
Dieve, ji ltai sunibdjo, kai pagaliau suprato ties: Tu mano angelas sargas.
Danielis sukikeno.
Ne visai. Nors man atrodo, kad pasakei kompliment.
Lius nuraudo.
Tada koks angelas esi?
A dabar einu skirtingas pareigas, pasak Danielis.
U j kambaryje likusi sidabrin viesa susijung ir pasidalijo dvi dalis. Lius atsisuko pairti,
o jos irdis dausi, kai pavaist pagaliau susikaup aplink dvi atskiras figras, kaip prie tai aplink
Daniel.
Ariana ir Gab.
Gabs sparnai jau buvo isiskleid. Jie buvo plats, purs ir tris kartus didesni u j pai. Taip
pat plunksnuoti, su nedideliais dantytais kratais, visai kaip angel sparnai ant atviruk ar filmuose, o
galiukus puo pati blankiausia rausva spalva. Lius pastebjo, kad jie labai velniai plasnojo, o
Gabs pdos buvo pakilusios kelis centimetrus vir ems.
Arianos sparnai buvo lygesni, glotnesni ir labiau aikiais kratais, beveik kaip miliniko drugelio.
Kone permatomi, jie vytjo ir ant akmenini grind met besikeiianius vairi spalv elius.
Visai kaip ir pati Ariana, jie buvo keisti ir avs, tikrai iskirtiniai.
Turjau suprasti, pasak Lius nusiypsodama.

Gab irgi jai nusiypsojo, o Ariana atliko mayt reverans.


Kas ten vyksta? paklaus Danielis, pastebjs susirpinusi iraik Gabs veide.
Mums reikia itraukti Lius i ia.
Mis. Ar jis dar nesibaig? Jeigu Danielis, Gab ir Ariana buvo ia, tada jie turjo laimti, ar ne?
Liuss akys ybteljo Daniel, taiau jo iraika nieko neidav.
Ir kakas turi pasivyti Sofij, primin Ariana. Ji negaljo veikti viena.
Lius nurijo sunk oro gurkn.
Ar ji Kemo pusje? Ar ji yra tarsi koks... velnias? Puols angelas? tai buvo vienos i t
svok, kurios buvo strigusios jos galvoje po panels Sofijos paskaitos.
Danielis sukando dantis. Net jo sparnai atrod susting i siio.
Ne velnias, sumurmjo jis, bet ir ne angelas. Mes manme, kad ji eina kartu su mumis. Mes
niekada negalim leisti jai prisiartinti.
Panel Sofija buvo viena i dvideimt keturi senin, pridr Gab. Ji nusileido ant ems ir
suglaud savo blykiai rausvus sparnus u nugaros, kad galt atsissti ant altoriaus. Labai garbinga
padtis. Ji puikiai nuslp i savo pus nuo ms.
Kai tik mes ia ukilome laiptais, atrod, kad ji tiesiog iprotjo, pasak Lius. Ji pasitryn t
kaklo viet, kuri durklas buvo pradrs.
Jie yra pami, patikino Gab. Bet labai ambicingi. Ji priklauso slaptai sektai. Turjau
suprasti tai anksiau, bet dabar enklai tikrai labai aiks. Jie vadina save esmaelim[1]. Jie rengiasi
vienodai ir visiems bdinga tam tikra... elegancija. A visada maniau, kad jie labiau trauk dmes,
nei dar k nors dar. Niekas Danguje nevertino j rimtai, informavo ji Lius, iki dabar. Tai, k ji
inakt padar, suteik pagrindo j itremti. Ji galjo matytis su Kemu ir Mole daniau, nei tarsi.
Vadinasi, Mol irgi yra puols angelas, ltai nusprend Lius. I visko, k iandien suinojo,
tai atrod labiausiai tikinama.
Liuse, mes visi esame puol angelai, pasak Danielis. Tiesiog vieni i ms yra vienoje
barikad pusje, o kiti kitoje.
Ar dar kas nors ia yra, Lius nurijo seiles, kitoje pusje?
Rolandas, pasak Gab.
Rolandas? apstulbusi pakartojo Lius. Bet js draugavote su juo. Jis visada buvo toks
charizmatikas ir aunus.
Danielis gteljo peiais. Tik Ariana atrod sunerimusi. Jos sparnai suplak lidnai, sukeldami
prie save dulki debes.
Mes j kada nors susigrinsime, tyliai pasak ji.
O kaip Pen? paklaus Lius, gerklje jausdama gniuul.
Danielis papurt galv, suspausdamas jos rank.
Pen buvo mirtingoji. Nekalta auka ilgame ir betiksliame kare. Apgailestauju, Liuse.

Tai visa ta kova ten?.. numyk Lius. Jos balsas usikirto. Ji dar negaljo prisiversti nekti
apie Pen.
Vienas i daugelio mi, kuriame mes kariaujame prie demonus, paaikino Gab.
Na, kas laimjo?
Niekas, atsak Danielis. Jis pakl didel suduusio lango uk ir paleido j per vis
koplytl. uk suduo dar imt dali, taiau neatrod, kad tai iliejo nors kiek jo pykio. Niekas
niekada nelaimi. Beveik nemanoma vienam angelui sunaikinti kito. Tai tik daugyb mutyni, kol visi
pavargsta ir nusprendia baigti.
Lius liko sukrsta, kai jos galvoje ikilo keistas vaizdinys. Tai buvo Danielis, pakirstas tiesiai
pet vieno i juod aib, pataikiusi Pen. Ji atsimerk ir pasiirjo jo deinj pet. Ant
Danielio krtins matsi kraujo.
Tu sueistas, sunibdjo ji.
Ne, atsak Danielis.
Jis negali bti sueistas, jis...
Kas ant tavo rankos, Danieli? siterp Ariana, pirtu rodydama j. Ar tai kraujas?
Jis Pens, iurkiai atkirto Danielis. A radau j laipt apaioje.
Liuss irdis suspurdjo.
Mums reikia palaidoti Pen, pasak ji. alia jos tvo.
Liuse, brangioji, pasak Gab atsistodama. Noriau, kad tam bt laiko, bet dabar turime
eiti.
A nepaliksiu jos. Ji daugiau nieko neturi.
Liuse, kreipsi Danielis, trindamasis kakt.
Ji mir ant mano rank, Danieli. Nes nepajauiau klastos ir atsekiau paskui panel Sofij i
kankinimo kamer, Lius nuvelg visus tris. Nes n vienas i js man nieko nepasakte.
Gerai, sutiko Danielis. Padarysime dl Pens visk, k galime. Bet paskui tursime dingti
kuo toliau i ia.
Vjo gsis prasiskverb pro ang lubose, priversdamas vaki liepsnas sumirksti ir susibuoti
likusias duusio lango ukes. Po akimirkos jos pavirto atri uki lietumi.
Gab paiu laiku pakilo nuo altoriaus ir sustojo prie Liuss j apsaugodama. Ji atrod rami.
Danielis teisus, tar ji. Paliaubos, kurias paskelbme po mio, galioja tik angelams. Dabar,
kai tiek daug ino apie, ji stabteljo ir atsikrenkt, hm, apie tavo mirtingumo bsenos
pasikeitim, atsirado daug blogj, kurie susidoms tavimi.
Arianos sparnai pakl j nuo ems.
Ir daugyb gerj, kurie ateis padti nubaidyti juos, pareik ji, atsklsdama prie Liuss kito
ono, tarsi taip nort nuraminti j.
A vis dar nesuprantu, prabilo Lius. Kodl tai rpi? Kodl a taip rpiu? Ar tik dl to, kad

Danielis mane myli?


Danielis atsiduso.
Taip, ir dl to, nors skamba labai nekaltai.
Juk inai, kad visiems patinka neksti simyljli porels, siterp Ariana.
Mieloji, tai labai ilga istorija, pritar jai Gab.
Mes tau galime papasakoti tik po skyri per vien kart.
Ir visai kaip su mano sparnais, pridr Danielis, tursi daug k pati isiaikinti.
Bet kodl? nesuprato Lius. is pokalbis buvo toks gniudantis. Ji jautsi kaip vaikas, kuriam
kas nors sakyt, kad supras visk uaugs. Kodl man tiesiog negalite paaikinti?
Mes galime padti, patikino Adriana, bet negalime visko ikart ukrauti ant tavs. Juk negali
staigiai prikelti lunatiko. Tai per daug pavojinga.
Lius apsikabino save.
Tai mane nuudyt, spjo ji, pasilydama odius, kuriuos kiti veng itarti.
Danielis apglb j.
Taip yra nutik anksiau. O vienai nakiai jau pakaks artim akistat su mirtimi.
Kas dabar? Tursiu mesti mokykl? ji atsisuko Daniel. Kur mane vesi?
Jo antakiai susirauk, jis nusuko vilgsn nuo merginos.
A negaliu tavs niekur nuvesti. Tai pritraukt per daug dmesio. Tursime pasikliauti kuo nors
kitu. Yra vienas mirtingasis, kuriuo galime pasitikti, Danielis atsisuko Arian.
A pakviesiu j, pasil pakildama.
A nepaliksiu tavs, paadjo Danieliui Lius. Jos lpa suvirpjo. A vos tik tave atgavau.
Danielis pabuiavo merginos kakt, iebdamas ilum, kuri pasklido po vis kn.
Laimei, mes vis dar turime iek tiek laiko.
_______________
[1] esmaelim (Zhsmaelim) gali bti, jog io Ordino pavadinimas susijs su puolusiojo angelo Samaelio, kuris Talmude laikomas mirties
angelu, vardu.

Dvideimtas skyrius
AURA

Aura. vintanti paskutin diena, kuri Lius matys Kardo ir kryiaus mokykloje dar... na, pati
neinojo, kaip ilgai. Vienio laukinio balandio burkavimas nuskambjo krok spalvos danguje, kai
jie ijo pro skiauttosiomis puerarijomis apgaubtas sporto sals duris. Ji su Danieliu ltai patrauk
link kapini vienas kit laikydami u rank. Jie tyljo, engdami per rami mokyklos teritorijos ol.
Prie pat jiems paliekant koplytl, kiti sutrauk savo sparnus. Tai buvo rimtas ir varginantis
procesas, paverts juos apatikais, kai tik jie atvirto atgal mones. Stebdama transformacij, Lius
negaljo patikti, kad tokie didiuliai ir nuostabs sparnai gali pavirsti tokiais mayiais ir menkais,
kol galiausiai pradingsta angel odoje.
Kai viskas baigsi, ji perbrauk ranka per nuog Danielio nugar. Pirm kart jis atrod kuklus,
jautrus jos prisilietimui. Jo oda buvo lygi kaip kdikio ir be joki trkum. O jo veide, vis j
veiduose, Lius vis dar galjo matyti pasirodani sidabrin vies, sklindani visas puses.
Galiausiai jie auktais akmeniniais laiptais une Pens kn atgal vir, nuval nuo altoriaus
stiklo ukes ir paguld j ten. Jiems niekaip nebt pavyk palaidoti jos ryt, tik ne prie kapinse
knibdani mirtingj, o Danielis patikino, kad taip ir bus.
Lius kankino mintis, kad teks susitaikyti su tuo, jog sunibdti kelis paskutinius odius savo
draugei turs koplytlje. Viskas, k ji pajg sugalvoti, buvo: Tu dabar su savo tvu. A inau, kad
jis laimingas, jog susigrino tave.
Danielis tinkamai palaidos Pen, kai tik mokykla nurims, ir Lius parodys jam, kur yra Pens tvo
kapas, kad dukra galt ilstis jo paonje. Tai buvo maiausiai, k galjo padaryti.
Jos irdis buvo apsunkusi, kai jie jo per mokyklos teritorij. Dinsai ir markinliai be rankovi
jai atrod isitamp ir purvini. Lius norjo nusiveisti rank nagus, ir buvo patenkinta, kad aplinkui
nebuvo joki veidrodi ir ji negaljo matyti, kaip atrodo jos plaukai. Ji taip troko, kad galt
pamirti tamsij nakties pus igelbti Pen ir pasilikti tik nuostabias jos akimirkas. Nemonik
jaudul, kai po truput isiaikino, kas i ties yra Danielis. T akimirk, kai jis pasirod jai visa savo
didybe. Kai pamat Arian ir Gab, usiauginanias sparnus. Kilo tiek daug miel prisiminim.
Ir tiek daug to malonumo baigsi absoliuia, niria destrukcija.
Ji jaut t ore, tarsi epidemij. Mat tai daugybs mokini, kurie klajojo mokyklos teritorijoje,
veiduose. Dar buvo gerokai per anksti, kad kuris nors i j bt atsikls pats, o tai reik, kad visi

turjo girdti, matyti ar pajusti m, vykus prajusi nakt. K jie gali inoti? Ar kas nors jau galt
iekoti Pens? Panels Sofijos? Kas, j manymu, nutiko? Visi vaikiojo po du ir tyliai nibdjosi
tarpusavyje. Lius troko palinkti ariau j ir slapta pasiklausyti.
Nesijaudink, ramino Danielis, suspausdamas jos deln. Tiesiog pamgdiok bet kuri
suglumusi veido iraik. Niekas mus net neatkreips dmesio.
Nors Lius ir jautsi labai tari, bet jis buvo teisus. N vieno mokinio akys neirjo juos ilgiau,
nei bet kuriuos kitus.
Prie kapini vart mirkiojo mlynos ir baltos policijos viesos, atsispinddamos uol lapuose
vir galv. jimas buvo atskirtas geltona spjamja juosta.
Lius pastebjo juod Rends siluet, uliet kylanios sauls spinduli. Ji ingsniavo pirmyn ir
atgal prieais kapini jim ir rk telefono Bluetooth mikrofon, prisegt prie jos beformi
markinli apykakls.
A manau, kad turtum j paadinti, ji rk prietais. Prie mokyklos kakas atsitiko. Sakau
tau... neinau.
Turiau tave spti, tar Danielis, kai ved j nuo Rends ir mirksini policijos automobili
vyturli per uol girait, juosusi kapines i trij pusi. Tau ia atrodys keista. Kemo karo
stilius yra bjauresnis, nei ms. Ne kruvinas, bet... kitoks.
Lius neman, kad dabar j kas nors galt nustebinti. Kelios nuverstos statulos tikrai neimu jos
i vi. Jie atsargiai jo per mik, po kojomis trakindami trapius rudeninius lapus. Lius
pagalvojo, kaip praeit nakt ie mediai buvo praryti griaudjanio elini skri debesies. Dabar
j nebebuvo n kvapo.
Netrukus Danielis mosteljo stipriai lenkt gelein kapini tvor.
Galime prasmukti pro ten nepastebti. Turime greitai suktis.
Ilsdama i medi priedangos Lius pamau suprato, k Danielis norjo pasakyti apie tai, kad
kapins atrodo kitaip. Jie stovjo prie krato, netoli nuo Pens tvo kapo rytiniame kampe, bet buvo
nemanoma irti k nors toliau nei u metro prie save. Oras vir ems buvo toks drumzlinas, kad
galbt net negaljo bti vadinamas oru. Jis buvo tirtas, pilkas ir smltas, todl Lius turjo mojuoti
rankomis prieais veid, kad apskritai matyt.
Ji pasitryn pirtus.
Ar tai...
Dulks, patvirtino Danielis, paimdamas j u rankos, kai jie jo toliau. Kitaip nei Lius, jis
visk mat, nespringo ir nekosjo, kad paalint dulkes i plaui. Angelai nemirta per kar. Bet j
miai palieka stor dulki sluoksn.
Kas angelui nutinka?
Nieko, iskyrus tai, kad jis suglumina mirtinguosius. Galiausiai dulks nuss, o mons,
prisikrov j piln automobil, vyks tyrinti. Pasadenoje yra pakvais mokslininkas, kuris mano, kad

visa tai paliko NSO.


Lius paiurpdama pagalvojo apie neatpastam skraidant juod debes, sudaryt i vabzdius
panai objekt. Tas mokslininkas nelabai ir klysta.
Pens tvas buvo palaidotas ia, prane ji, rodydama pirtu kapaviet, prie kurios kampo
juodu artjo. Kad ir kokios klaikios buvo tos dulks, jai palengvjo, kai pamat, kad kapai, statulos ir
mediai aplink atrod nepaliesti. Ji atsiklaup ir nubrauk dulki sluoksn nuo kapo, kuris, jos
manymu, priklaus Pens tvui. Jos drebantys pirtai nuval raides, kurios beveik privert j raudoti:
STENFORDAS LOKVUDAS
GERIAUSIAS TTIS PASAULYJE
Vieta alia pono Lokvudo kapo buvo tuia. Lius atsistojo ir lidnai pastat koj ant ems,
neksdama to, kad ir jos draug atguls ia. Nekent minties, kad pati negali likti ia ir pastatyti Penei
paminklo.
mons visada neka apie Dang, kai kas nors mirta, jie bna sitikin, kad mirusieji patenka ten.
Lius niekada neman inanti taisykles, o dabar jautsi dar maiau imananti, kad galt samprotauti
apie tai, kas gali ar kas negali bti.
Ji atsisuko Daniel pilnomis aar akimis. Danielio veidas nutso, kai pamat jos lides.
A pasirpinsiu ja, Liuse. inau, kad norjai, jog viskas bt kitaip, bet mes padarysime visk,
k galime.
Aaros pradjo dar labiau riedti. Lius narpt, kkiojo ir taip stipriai norjo, kad Pen
sugrt, jog paman tuoj nualpsianti.
A negaliu jos palikti, Danieli. Kaip galiau?
Danielis iorine platakos puse velniai nuluost jos aaras.
Tai, kas nutiko Penei, yra baisu. Milinika klaida. Bet kai iandien ieisi, tu nepaliksi jos, jis
priglaud rank vir Liuss irdies. Ji su tavimi.
Vis tiek, a negaliu...
Gali, Liuse, jo balsas skambjo rytingai. Patikk manimi. Tu net nesivaizduoji, kiek daug
sunki ir nemanom dalyk gali padaryti, jis nusisuko nuo jos medius. Jeigu iame pasaulyje
dar liko nors kiek grio, netrukus suinosi.
Vienas policijos automobilio sirenos signalas privert abu paokti. Automobilio durels
usitrenk, ir netoli nuo ten, kur jie stovjo, pasigirdo bat ingsniai, girgdantys ant vyro.
Kas ia, po velni... Roni, susisiek su tabu. Pasakyk erifui, kad atvykt ia.
Eime, paragino Danielis, siekdamas jos rankos.
Ji spraud savo platak, niriai patapnojo per pono Lokvudo antkap ir pajudjo su Danieliu
atgal per kapavietes alia rytins kapini puss. Jie pasiek lenkt ratuotos geleins tvoros viet ir

mikliai pralindo atgal uol girait.


Kai jie jo, Lius pasiek alta oro banga. akose prieais juos ji pamat tris maus nirusius
elius, kabanius emyn galvomis tarsi iknosparniai.
Paskubkime, paliep Danielis.
Kai jie eng pro elius, ie susig nypdami, kakaip suprasdami, kad nevalia liesti Liuss,
kai Danielis jos paonje.
Kur dabar? paklaus Lius prie uol giraits pakraio.
Usimerk.
Ji taip ir padar. Danielio rankos apjuos j u nugaros, ir ji pajuto jo tvirt krtin,
prisispaudiani prie jos pei. Jis pakl j nuo ems. Kelias pdas, tada aukiau, nes velns
medi virni lapai pradjo glostyti jos peius, kutenti kakl. Dar aukiau, kol ji pajuto, kad abu
itrko i miko ryki ryto saul. Ji norjo atsimerkti, bet intuityviai jaut, kad to bt per daug. Ji
nebuvo tikra, kad jau yra pasiruousi. Be to, uteko ir tyro oro jausmo ant veido bei puianio vjo
plaukuose. Daugiau, nei uteko. Tai dangikas pojtis. Lyg tas jausmas, kur patyr, kai buvo
igelbta i bibliotekos, lyg pasijodinjimas ant vandenyno bangos. Dabar buvo sitikinusi, kad
Danielis ir tada buvo prikis nagus.
Jau gali atsimerkti, pasak jis tyliai.
Lius vl pajuto em po kojomis ir pamat, kad atsidr vienintelje vietoje, kurioje norjo bti.
Eero pakrantje po magnolijos mediu.
Danielis laik j prisiglauds.
Norjau tave ia atsivesti, nes tai yra viena vieta viena i daugelio kur ities norjau tave
pabuiuoti ias paskutines kelias savaites. A vos nepratrkau, kai nrei tiesiai vanden.
Lius stovjo ant pirt gal atlousi galv atgal, nordama pabuiuoti Daniel. Ji taip pat t dien
labai norjo t padaryti, bet dabar jai reikjo j pabuiuoti. Jo buinys buvo vienintelis dalykas,
kuris atrod teisingas, vienintelis dalykas, kuris guod j ir primin, kad buvo prieastis eiti pirmyn,
net jeigu Pen ir negaljo eiti kartu. velnus jo lp prisilietimas nuramino j, tarsi iltas grimas
vidury speiguotos iemos, kai visas knas alo.
Jis per anksti atsitrauk, irdamas j paiomis lidniausiomis akimis.
Yra ir kita prieastis, kodl atsivediau tave ia. i uola veda prie kelio, kuriuo turime eiti, kad
nugabentume tave ten, kur saugu.
Lius nuleido akis.
Ak.
Tai nra atsisveikinimas visam laikui, Liuse. Tikiuosi, kad tai netgi nra atsisveikinimas ilgam.
Mums tiesiog reikia pairti, kaip viskas... klostysis, jis paglost jos plaukus. Praau,
nesijaudink. A visada sugriu pas tave. Neleisiu tau eiti, kol nesuprasi to.
Tada a atsisakau suprasti, ipokino ji.

Danielis tyliai nusijuok.


Matai t proskyn? jis parod pirtu kit eero pus, kur, madaug u kilometro, miko
pakratys susiliejo su plokia ir olta kalvele. Lius niekada prie tai nebuvo jos pastebjusi, bet
dabar ji mat ma balt lktuv su raudonomis lempomis ant sparn, mirksiniomis tolumoje.
ia man? paklaus ji. Po viso to, kas nutiko, ivydusi lktuv ji beveik nesutriko. Kur a
keliausiu?
Ji negaljo patikti, kad palieka viet, kurios taip nekent, bet kurioje vos per kelias trumpas
savaites patyr tiek daug tempt akimirk. Kas laukia Kardo ir kryiaus mokyklos?
Kas nutiks iai vietai? Ir k a pasakysiu savo tvams?
Pabandyk dabar dl to nesijaudinti. Kai tik bsi saugi, visk galsime isprsti. Ponas Koulas
gali paskambinti tavo tvams.
Ponas Koulas?
Jis ms pusje, Liuse. Gali pasitikti juo.
Ji pasitikjo ir panele Sofija. O pono Koulo beveik nepainojo. Jis atrod toks links mokytojauti.
Ir dar tie sai... Ji turjo palikti Daniel ir ssti lktuv kartu su savo istorijos mokytoju? Galva
tvinkiojo.
Ten yra kelias, einantis palei vanden, ts Danielis. Galime eiti nuo ten, jis apkabino
merginos liemen. Arba, pasil, galime plaukti.
Jie stovjo ant raudonos uolos krato, laikydamiesi u rank. Abu paliko savo batus po magnolijos
mediu, taiau kart nesiruo grti atgal. Lius neman, kad bt labai smagu nerti alt eero
vanden su dinsais ir markinliais, bet su besiypsaniu Danieliu alia viskas, k ji dar, atrod
vienintelis dalykas, kur galima rinktis.
Jie pakl rankas vir galv ir Danielis suskaiiavo iki trij. J kojos pakilo nuo ems lygiai tuo
paiu metu, j knai susilenk ore lygiai taip pat, bet uuot kritus emyn, kaip Lius instinktyviai
tikjosi, ji pajuto, kad Danielis pakl j auktyn, pasinaudodamas tik pirt galiukais.
Jie skrido. Lius laiksi susikibusi rankomis su angelu ir skrido. Atrod, kad medi virns
jiems lenksi. Jos knas buvo lengvesnis u or. Ankstyvo ryto mnulis vis dar viet vir medi
virni. Jis nusileido emiau, tarsi Danielis ir Lius bt potvynis. Po jais tekjo sidabrinis ir
viliojantis vanduo.
Ar tu pasiruousi? paklaus Danielis.
Pasiruousi.
Lius ir Danielis pradjo leistis gilaus, alto eero link. Jie praskrod jo paviri rank pirtais,
tai buvo pats ilgiausias uolis vanden, kok tik kam nors pavyko atlikti. Lius aikteljo i alio, kai
juodu inr, ir pradjo juoktis.
Danielis vl pam j u rankos ir mostu parod uol, kur ilipti i vandens. Jis pirma prisitrauk
pats, o paskui ukl ir j. velnus saman kilimas buvo puiki vieta jiems atsigulti. Vandens laai

prilipd markinius prie jo krtins. Jie guljo ant on, atsisuk vienas kit, pasirm alknmis.
Danielis udjo savo rank ant jos klub.
Ponas Koulas lauks prie lktuvo, prane jis. Tai ms paskutin proga pabti vieniems.
Pamaniau, kad galime ia i ties atsisveikinti. A tau kai k duosiu, pridr jis, kidamas rank
kien ir isitraukdamas sidabrin medalion, kur Lius mat neiojant j mokykloje. Danielis
prispaud grandinl prie Liuss platakos, mergina pamat, kad ant medaliono buvo igraviruota
ro. Jis kadaise priklaus tau. Labai seniai.
Lius atidar medalion ir viduje, u stiklins ploktels, rado mayt nuotrauk. Tai buvo j
nuotrauka, kurioje jie irjo ne fotoaparat, o tiesiai viens kitam akis, ir juoksi. Liuss plaukai
buvo trumpi, kaip ir dabar, o Danielis buvo pasiris varlyt.
Kada tai nufotografuota? paklaus ji, laikydama medalion. Kur mes?
Pasakysiu, kai susitiksime kit kart, atsak jis, paimdamas grandinl ir usegdamas jai ant
kaklo. Kai medalionas paliet raktikaul, mergina pajuto stipri ilum, pulsuojani viduje ir
ildani jos alt, drgn od.
Man jis labai patinka, sunibdjo, paliesdama grandinl.
inau, kad ir Kemas tau padovanojo auksin pakabuk, pasak Danielis.
Lius negalvojo apie tai nuo to laiko, kai Kemas privert j paimti papuoal ukandinje. Ji
negaljo patikti, kad tai nutiko tik vakar. Mintis, kad neiojo j, supykd Lius. Ji netgi neinojo, kur
tas pakabukas yra, taiau ir nenorjo prisiminti.
Jis useg j man, teisinosi ji, jausdamasi kalta. A ne...
inau. Kad ir kas nutiko tarp tavs ir Kemo, tu dl to nekalta. Jam puolus kakaip pavyko
ilaikyti savo angelik aves. Jis labai apgaulingas.
Tikiuosi, kad daugiau niekada jo nepamatysiu, tar Lius nusipurtydama.
Bijau, kad gali tekti su juo susitikti. Ir toki kaip Kemas yra daugiau. Tiesiog tursi pasikliauti
savo nuojauta, pasak Danielis. Neinau, kaip ilgai utruks, kol priminsiu tau visk, kas nutiko
ms praeityje. O kol kas, jeigu pajusi instinkt, netgi jeigu dl ko nors, ko, tavo manymu, neinai,
pasikliauk juo. Tu veikiausiai bsi teisi.
Turiu pasitikti savimi, kai negaliu pasikliauti aplinkiniais? pasitikslino mergina, kad suprast
tai, k Danielis norjo pasakyti.
A pasistengsiu bti alia ir tau padti, o kai nebsiu alia, kuo daniau atsisiu tau ini. Liuse,
tu ilaikei savo praeit gyvenim atsiminimus... nors ir negali dar j atverti. Jeigu kas nors pasirodys
tartina laikykis atokiau.
Kur tu vyksti?
Danielis pasiirjo dang.
Surasti Kem, atsak jis. Yra dar keli dalykai, kuriais reikia pasirpinti.
Nirus jo balsas privert Lius jaudintis. Ji pagalvojo apie stor dulki debes, kur kapinse

paliko Kemas.
O paskui sugri pas mane? Paadi?
A... a negaliu gyventi be tavs, Liuse. Myliu tave. Tai rpi ne tik man, bet ir... jis sudvejojo
ir tada papurt galv. Nesijaudink dabar dl to. Tik inok, kad sugriu pas tave.
Abu ltai ir nenoriai atsistojo. Saul k tik dirsteljo juos i u medi, o jos mayts spinduli
uks mirguliavo ant banguoto vandens. Nuo ia iki dumblino kranto, kuris nuves juos iki lktuvo,
buvo netoli. Lius troko, kad krantas bt u daugybs kilometr. Ji bt galjusi plaukti su Danieliu
iki nakties. Ir iki kito saullydio, tada vl iki saultekio.
Abu oko atgal vanden ir pradjo plaukti. Lius sitikino, ar pakio medalion po markinliais.
Jeigu pasikliauti instinktais buvo svarbu, tai jos instinktai liep jai niekada nesiskirti su iuo
medalionu.
Ji, vl apimta pagarbios baims, stebjo, kaip Danielis pradjo ltai ir elegantikai irtis. kart ji
inojo, kad vaivoryktiniai sparnai, kuriuos mat apvediotus vandens la, nebuvo jos vaizduots
vaisius. Jie buvo tikri.
Ji plauk i paskos, skrosdama vanden sulig kiekvienu mostu. Jos pirtai per anksti pasiek krant.
Jai nepatiko, kad kiek toliau proskynoje galjo girdti lktuvo variklio gaudes. Jie pasiek t viet,
kurioje turs isiskirti, todl Danielis praktikai turjo itempti j i vandens. Ji jautsi nebe drgna
ir laiminga, o permirkusi ir sustirusi i alio. Danielis apglb Lius, abu patrauk link lktuvo...
Liuss nuostabai, ponas Koulas, ioks i piloto kabinos, laik didel balt rankluost.
Vienas angellis pakudjo man, kad tau gali prireikti ito, pasak jis, ilankstydamas
rankluost Liusei, o i su dkingumu pam j.
K vadinate maa? Ariana ioko i u medio, o jai i paskos Gab, kuri atsine knyg
Stebtojai.
Atjome palinkti bon voyage, pareik Gab, itiesdama knyg Liusei. Paimk j, pasak
linksmai, taiau jos ypsena panjo rkan min.
Duok jai t ger dalyk, paragino Ariana, kumteldama Gab.
Gab isitrauk i kuprins termos ir dav Liusei. i atsuko dangtel. Ten buvo nuostabiai
kvepiantis kartas okoladas. Lius knyg ir termos apglb jau nusausintomis rankomis ir staiga
pajuto, lyg turt krv daikt. Taiau inojo, kad vos lipusi t lktuv pasijaus tuia ir vienia. Ji
prisiglaud prie Danielio peties, naudodamasi proga, kad jis dar alia.
Gabs akys atrod rykios ir rytingos.
Greitai pasimatysime, gerai? pasak ji.
Bet Ariana vilgsn greitai nusuko, tarsi nenort irti Lius.
Nedaryk nieko kvailo, pavyzdiui, nepavirsk krva pelen. Mums reikia tavs.
Jums reikia mans? perklaus Lius. Jai reikjo Arianos, kad parodyt, kas vyksta Kardo ir
kryiaus mokykloje. Jai reikjo Gabs t dien ligoninje. Bet kodl joms reikia Liuss?

Prie grdamos mik, abi merginos atsak tik lidnomis ypsenomis. Lius atsisuko Daniel,
stengdamasi pamirti, kad u poros metr stovjo ponas Koulas.
Paliksiu jus minutlei vienus, pasil ponas Koulas, suprasdamas uuomin. Liuse, kai
uvesiu varikl, liks trys minuts iki pakilimo. Susitiksime kabinoje.
Danielis sugrieb j ir priglaud savo kakt prie jos. Kai j lpos susijung, Lius stengsi siminti
kiekvien ios akimirkos dalel. Jai prireiks io atsiminimo taip pat, kaip dabar reikia oro.
Kas bus tada, kai Danielis j paliks, o viskas vl atrodys kaip dar vienas sapnas? I dalies
komaras, bet vis tiek sapnas. Kaip taip galjo bti, kad ji jaut tai, k man jauianti tam, kas net
nebuvo mogus?
Jau laikas, paragino Danielis. Bk atsargi. Leisk ponui Koului vesti tave, kol a griu, i
lktuvo pasigirdo atrus vilpimas ponas Koulas skubino juos greiiau ubaigti atsisveikinim.
Stenkis nepamirti to, k tau sakiau.
Kurios dalies? aikiojo Lius, iek tiek panikuodama.
Didesns, bet labiausiai to, kad a myliu tave.
Lius narpteljo. Jos balsas ustrigt, jeigu bandyt k nors pasakyti. Atjo laikas ivykti.
Ji nuliuoksjo prie atidaryt lktuvo kabinos dur, jaut, kad kartas propeleri vjas vos
neapvert jos. Ponas Koulas ities rank, paddamas jai ulipti trij laipt koptlmis. Jis
paspaud mygtuk, kopios susitrauk lktuv. Durys usidar.
Mergina pavelg sudting prietais skydel. Lius niekada nra skridusi tokiu mau lktuvu.
Apskritai niekada nra buvusi lktuvo kabinoje. Aplink buvo pilna ybsini lempui ir mygtuk. Ji
pavelg pon Koul.
Js mokate skraidinti daikt? pasidomjo ji, nusiluostydama rankluosiu akis.
JAV oro pajgos, Penkiasdeimt devintoji divizija js paslaugoms, prisistat jis, atiduodamas
merginai pagarb.
Lius nerangiai padar t pat.
Mano mona visada sako, kad nesuteikia man preteksto kalbti apie mano dienas Vietname,
pasak jis. Lktuvas trkteljo ir pradjo riedti pirmyn. Bet ms laukia ilgas skrydis, o a turiu
susiavjusi publik.
Norjote pasakyti, kalint publik, jai netyia isprdo slapta mintis.
Geras poktas, atsiliep ponas Koulas, velniai alkne baksteldamas jai rank. Juokauju,
pasak jis, nuoirdiai kvatodamas. Neversiau tavs to klausytis.
Judesys, kai vyrikis atsisuko j juokdamasis, primin Liusei tv, kuris darydavo taip pat, kai
abu irdavo komedij. Tai privert j pasijusti iek tiek geriau.
Ratai jau sukosi spariai, o pakilimo takas prie juos atrod trumpas. Jiems reiks tuoj kilti, nes
kitaip nuskris tiesiai eer.
inau, k galvoji, suuko jis garsiau u riaumojant varikl. Nesijaudink, darau tai nuolat!

Kai tik drumzlinas krantas po ratais pasibaig, jis stipriai patrauk svirt tarp j, ir lktuvo nosis
pakilo dang. I akiraio minutlei dingo horizontas, o Liuss skrandis pasiliko kartu su juo. Bet po
akimirkos lktuvas nebesikrat, vaizdas prieais juos isilygino, buvo matomi tik mediai ir giedras,
vaigdtas dangus. Po jais tyvuliavo mirgantis eeras. Su kiekviena sekunde jis vis labiau tolo. Jie
pakilo vakarus, bet lktuvas pradjo suktis, ir netrukus Liuss lange pasirod mikas, kur ji ir
Danielis k tik praskrido. Lius pradjo spoksoti iekodama akimis Danielio, prispaudusi veid prie
lango, ir prie lktuvui vl isilyginant ji paman, kad regi mayt violetin blyksn. Ji sugrieb
medalion, kabojus ant kaklo, ir prispaud prie lp.
Dabar po jais buvo likusi mokyklos teritorijos dalis ir kanotos kapins ikart u jos. Vieta, kur
greitai bus palaidota Pen. Kuo aukiau jie kilo, tuo daugiau Lius galjo matyti mokyklos, kurioje
paaikjo didiausia jos paslaptis. Nors viskas atrod visai kitaip, nei ji bt galjusi sivaizduoti.
Na jie ir prisidirbo ia, pareik ponas Koulas, purtydamas galv.
Lius n nenuman, kiek daug jis gali inoti apie prajusios nakties vykius. Jis atrod toks
paprastas, o vis dlto ramiai nekjo apie visa tai.
Kur mes skrendame?
ma sal, kiek toliau nuo kranto, paaikino jis, pirtu rodydamas jr, kur horizontas
inyksta tamsoje. Ji nra labai toli.
Pone Koulai, js pastate mano tvus.
Geri mons.
Ar a galsiu... a noriau pasikalbti su jais.
inoma. K nors sugalvosime.
Jie niekada tuo nepatiks.
O pati gali patikti? atsiliep jis kreivai nusiypsodamas, kai lktuvo nosis pakilo iek tiek
aukiau, balansuodama ore.
Tai ir buvo keisiausia. Ji privaljo patikti, viskuo nuo pat pirmo elio mirkteljimo iki
akimirkos, kai Danielio lpos surado jos lpas, iki mirusios Pens, gulinios ant marmurinio
koplytls altoriaus. Viskas turjo bti tikra.
Kaip kitaip ji galt itverti iki kito pasimatymo su Danieliu? Ji sugrieb savo medalion, kuris
priglaud viso gyvenimo atsiminimus. Jos atsiminimus, kuriuos, kaip Danielis jai primin, ji turi
atverti.
Kokie jie buvo ji neinojo. inojo ne k daugiau u tai, kur dabar j skraidino ponas Koulas. Bet
ryt koplytlje, stovdama alia Arianos, Gabs ir Danielio, ji pasijuto tarsi bt kakieno dalis.
Ne sutrikusi ir persigandusi... o taip, lyg ji galt rpti, ir ne tik Danieliui, o jiems visiems.
Ji pasiirjo pro lang. Jie jau turjo praskristi druskingas pelkes ir keli, kuriuo vaiavo t
bjaur bar susitikti su Kemu, ir ilg smlto papldimio ruo, kur pirm kart pabuiavo Daniel.
Jie skrido vir atviros jros, kur kakur ten buvo kita Liuss stotel.

Niekas neatjo ir nepasak jai, kad vyks dar daugiau mi, kuriuose reiks kovoti, bet Lius jaut
ties savyje, jog jie tik buvo kako ilgo, svarbaus ir sunkaus pradioje.
Visi kartu.
Ir nesvarbu, ar miai buvo siaubingi, ar atperkamieji, ar abu kartu, bet Lius nenorjo bti
paprasiausiu pstininku ioje kovoje. Jos kn uvald keistas jausmas paskends visuose jos
praeities gyvenimuose, visa meil, kuri ji jaut Danieliui, kuri per danai bdavo ugesinta.
Tai privert Lius norti stoti alia jo ir kovoti. Kovoti, kad likt gyva pakankamai ilgai, jog galt
pragyventi savo gyvenim alia Danielio. Kovoti dl vienintelio dalyko, kuris, ji inojo, buvo
pakankamai geras, pakankamai kilnus ir pakankamai galingas, kad bt verta viskuo rizikuoti.
Meil.

Epilogas
DVI RYKIOS VIESOS

Vis nakt jis stebjo j neramiai miegani ant siauros sulankstomos lovos. Vienas tamsiai alias
stoglangis mediniame namelyje apviet jos kn. Jo blanki viesa parykino jos blizganius juodus
plaukus, isidraikiusius ant pagalvs, jos lygius ir po vonios rausvus skruostus.
Kiekvien kart, kai jra plakdavo negyvenam pakrant, ji apsiversdavo ant kito ono. Jos
markinliai be rankovi glotniai gaub kn, tad nors ji usiklojo plona antklode, jis vis tiek galjo
irti t mayt duobut ant jos kairiojo peties. Jis tiek daug kart j buiavo.
Sulig kiekvienu apsivertimu ji atsidusdavo per miegus ir vl nurimdavo, o tada sudejuodavo i
gilaus sapno. Bet ar i malonumo, ar i skausmo jis negaljo pasakyti. Ji du kartus itar jo vard.
Danielis norjo nusileisti prie jos. Palikti savo viet, pakilti nuo sen smlt audmen di
auktai pastogje. Bet ji negaljo inoti, kad jis yra ia. Ji negaljo inoti, kad jis yra kakur
netoliese. Negaljo inoti ir to, k kelios ateinanios dienos ada jai.
Pro druskuot lang, esant u nugaros, jis akies krateliu pamat pralekiant el. Tada igirdo
labai tyl barbenim. Patraukdamas savo akis nuo jos kno, jis priartjo prie lango ir atrakino. vid
pasipyl litis, kurios nioktimas susiliejo su jros oimu. Juodas debesis paslp mnul ir
neapviet lankytojo veido.
Ar galiu ueiti?
Kemas vlavo.
Nors Kemas turjo gali paprasiausiai i niekur atsirasti prie Danielio, Danielis atidar lang dar
plaiau ir leido jam siropti vidun. Tiek daug ceremonij ir pompastikos iomis dienomis. Jiems
abiem buvo labai svarbu sitikinti, kad Danielis leidia Kem vidun.
Kemo veidas vis dar liko elyje, bet i pairos neatrod, kad bt keliavs tkstanius
kilometr lietuje. Jo tamss plaukai ir oda buvo sausi. Jo auksiniai sparnai, dabar suskleisti ir tvirti,
buvo vienintel kno vieta, skleidusi silpn vies. Tarsi jie bt padaryti i dvideimt keturi karat
aukso. Nors jis ir puikiai suskleid juos u savs, kai atsisdo alia Danielio ant suskilusi medini
di, Kemo sparnai versi link Danielio sidabrini sparn. Tai buvo natralus dsnis
nesuprantama priklausomyb. Danielis negaljo pasitraukti neuleisdamas aikaus Liuss vaizdo.
Ji tokia miela, kai miega, tyliai prabilo Kemas.
Ar todl norjai, kad ji miegot vis aminyb?

A? Niekada. Ir a biau nuuds Sofij u tai, k band padaryti, o ne leids jai laisvai pabgti
nakt, kaip tu, Kemas palinko priek, atremdamas alknes pastogs turklus. Apaioje Lius
apsikam antklode kakl. A tiesiog noriu jos. inai kodl.
Tada man gaila tavs. Nusivilsi.
Kemas pairjo Danieliui akis ir patryn savo andikaul tyliai nusijuokdamas.
Ak, Danieli, tavo trumparegyst mane stebina. Tu Liuss dar neturi, pasak jis, dar kart
siirdamas Lius. Ji galbt ir galvoja, kad turi. Bet mes abu inome, kiek nedaug ji supranta.
Danielio sparnai sitemp nuo meni, bet j galiukai tiessi priek. Ariau Kemo sparn. Jis
negaljo to valdyti.
Paliaubos tsis atuoniolika dien, prane Kemas. Bet nujauiu, kad mums prireiks vienam
kito dar iki tol.
Tada jis atsistojo nuspirdamas d atgal. Girgdesiai palei lubas vir Liuss galvos privert j
sumirksti, bet abu angelai pasislp eliuose, jai dar nespjus nieko pastebti.
Jie stovjo vienas prieais kit, vis dar nuvarginti mio, bet abu inojo, kad patyr tik ma dalel
to, kas lauk prieakyje.
Kemas ltai ities blyki dein rank.
Danielis ities savj.
Kol apaioje Lius sapnavo po paiais nuostabiausiais isiskleidianiais sparnais po tokiais,
koki dar niekada nebuvo maiusi, du angelai pastogje paspaud vienas kitam rank.