Está en la página 1de 7
‘CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARI ‘Autoritate de stat autonoma Buca Var Mangan 32a 4023126578 esa: ‘Oper de tee aac personal. 1375 HOTARAREA NR. 343 din 12.08.2018 alia Civica pentru Demnitate in Europa (A.D.E.C.) Reclamat: Instituia Primaruiui Muniipiui Miercurea Ciuc Oblect: impunerea cunoasteri imbil maghiare pentru ocuparea unui post de ingrjtor la Institutia Primarului Municiplulul Mieroures Ciuc L Numele, domiciliul sau regedinta partilor 4, Numele $i domicttiul petentiior 4:4. Asocialia Civic pentru Demritate tn Europa (A.D.E.C.), reprezentata de catre presedinte Dan Tanasd, avand sedi In | ‘adrosa de corespondenté: regedinta roclamatetor arului Municipiului Miorcuroa Ciuc, reprezentata prin Viceprimar in functe, cu alibull de primar Antal Atta, institute cu sediul In Miercurea Ciuc, Piata Cetati nr. 1, Judetul Harghita 1. Obiectul sosizari g! descrierea prosupusoi fapte de discriminare 2.4. Prin sesizarea fAcuta, petenta sesizeaza Consilul cu privire la ‘anunful aparut pe site-ul Primariel Miorcurea Ciuc, cu priv la concursul ‘organizat in data de 20.01.2015. in ziua respectiva a fost scos la concurs un post de ingrijtor tr-|_ la Serviciul de gospodarie, management energetic ‘transport local gi administrarea drumurilor precum gi 3 posturi de inariftor clad ttl la Serviciul deservire gi paz, find sollcitata cunoasterea imbii machiaro, Ml, Procedura de citare 3.4. in temeiul art. 20, alin. 4 din 0.G. nr.137/2000 privind prevenirea si ‘sancllonarea tuturor formelor de diecriminare, cu modifcarile gi compltarie Ulterioare, republicats, Consiful National pentru Combaterea Discrimindrii a Tndeplint procedura legala de citare a patil. 3: in acroea nv. 201/18.0.2015 fat la potent ta in na ‘nr. 4169/16.06.2018 a fost citata partea reciamata pentru termenul sta Consily, la data de 30.06.2015. SN 3.3, Pale au fost absonte. ap 3.4. Partea reclamat a formulat un punct de vedere In C.N.C.D. sub nf. 4509/30,06.2015, punct de vedere comunicat ‘adresa C.N.C.D, nt. 4580/02.07.2016, Qeuwoas 3.5. Prin adresa nr. 6147/30.07.2015 au fost Inragistrate concluzile scrise formulate de cate petentd Procedura legal indeplinita |v, Sustinerile partilor Sustinerile potentoi 4.1.1, Prin sesizaraa fécuti, polenta aratd faptul c& Insiuta Primandui Municipiuli Miercurea. Ciuc, Judetul Harghila, organizat tn data de 20 lanuarie 2015, orele 10%, la sediul insite din Piata Cotati nv.t, concurs ponte ocarareapostortr-co pe perioade redetorinate + past Ingiltor tr. | la Sericiu! de aospodei, managomont energetic transport local 51 administrarea drumurior gi 3 postu de ingriftor cadit tr. | la Sendcil Aosorvire gi paz 4.1.2. Polrivt pagini ofcale de intemet a Primariei Miorcurea Ciuc, ca gi coneitie de particpare la concurs candidat trebuie sé cunoascd mba maghiar’ 4.1.3. La sesizarea Forumulul Civic al Romanilr din Covasna, Harghita si Mureg_ (FCRCHM) adrosata Consilulul Najonal pontru -Combatoroa Discriminén (CNCD), in data de 23.10.1012, eesizare care via impunetea conditjel de cunoastore a limbii maghlare peniru ccuparea funciei publce de conducere de arhitect — sof, din cadrul aparatului de specalitate al Praoi Municipiului Miercurea-Cive, Colegiul director al Consilului National pentru Combsterea Discriminant prin Hotardrea rr. 4406 02 2013 a. dedi: Sancfonarea primarviui ca. reprezentant al. Primérial Miorcurea-Clue, cu amend’ contravertionala. in cuantum de 600 lei (gaso. suto tel, pentu impunerea ca 0 cerinta obigatoie (pont ocuparea postului de arhitect ~gef) a ‘cunoasteri limit maghiare g1 Sanctlonarea Agenijei Najonale @ Functionaruks Publ prin roprezentant, cu amend contravenyjonala in cuantum de G00 lei {ase sute le), pentru ordinl emis in cadrul aprobari condiilor de aprobare la Concurs, la propunerea Primarei Miercure-Cie,jud. Harghita 4.1.4. Petenta apreciaza faptul c& in spela de fat, responsabiltatea legalé pentru savarsiea unel fapte de dlscriminare a cetéteiior romani necunoscatori ai limbii maghiare care nu s-au putut Inecle la acest concurs ppontru ocuparea postunior revine Primarului mun. Miercurea Ciuc, domnul Raduly Robert Kalman. “4:18. Potonta’sesizeazi Consilul cu privre la existen{a unui comportament discriminators pe crite etnic i al limb falS de cetaten omni necunoscStor ai lmbii maghiare prin faptul e& Primarul mun. Miercurea Cie @ organizat un concurs pentru oouparea 1 post de IngrtorW. 1 ta Serviiul de gospodétie, management energetic transport local si administrarea