Está en la página 1de 6

INGURUMEN, LURRALDE DEPARTAMENTO DE MEDIO

PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA AMBIENTE, PLANIFICACIÓN


ARRANTZA SAILA TERRITORIAL, AGRICULTURA Y
SAILBURUA PESCA
LA CONSEJERA

IDATZIZ ERANTZUTEKO TALDE RESPUESTA A LA PREGUNTA PARA SU


POPULARREKO ELEDUN LEOPOLDO RESPUESTA POR ESCRITO REALIZADA
BARREDA DE LOS RIOS JAUNAK POR D. LEOPOLDO BARREDA DE LOS
EGINDAKO GALDERAREN ERANTZUNA. RIOS, PARLAMENTARIO DEL GRUPO
GAIA: URDAIBAIKO ESTUARIOAREN POPULAR VASCO-EUSKAL TALDE
ETA ITSASADARRAREN DINAMIKA ETA POPULARRA, RELATIVA AL DRAGADO
HAREA DRAGATZEA. DE ARENAS Y LA DINAMICA DEL
ESTUARIO Y RIA DE URDAIBAI.

JUSTIFIKAZIOA: JUSTIFICACION:

Historian zehar, hainbat ekintzak aldatu egin Diferentes actuaciones han modificado a lo
dituzte Urdaibaiko padurak, itsasadarraren largo de la historia las marismas de
ibilbidea eta estuarioaren funtzionamendua. Urdaibai, así como el curso de la ría y el
Gernika inguruan itsasadarrak duen “etena”, funcionamiento del estuario. La “corta” de la
padurako draina eta beteketa, portuen edo ría en las inmediaciones de Gernika, el
hiriguneen eragina, ontziolen jarduera drenaje y relleno de la marisma, el impacto
errazteko ubidea dragatzea edo Bermeoko de puertos o áreas urbanas, el dragado del
kai-mutur “berriak” izan ditzakeen ondorioak canal a fin de facilitar la actividad de los
elementu esanguratsuak dira Urdaibain astilleros, o las posibles repercusiones del
pertsonen jarduerek eragin duten kaltea “nuevo” espigón de Bermeo, son elementos
ikusteko. significativos del impacto de la actividad
humana en Urdaibai.
Azken urteetan, gainera, gorakada nabaria
izan da paduran metatzen den harea En los últimos años, además, se viene
kopuruan, eta era naturalean lohiz betetzeko apreciando un incremento notable de la
prozesua bizkortzen ari dela dirudi, eta acumulación de arenas en la marisma,
dagoeneko estuarioari ere eragiten dio. dando la impresión de una aceleración en el
proceso de colmatación natural, que afecta
Horrek pobretu egin du hondoko bizia. ya al propio estuario.
Hainbat arrain espezieren arrainkumeen
habitata mugatu egin da, eta garatzeko Esto ha empobrecido la vida de los fondos,
hondo harritsua behar duten espezieak limitando el hábitat de los alevines de
desagertu egin dira. múltiples especies piscícolas y acabando
con el de aquellas otras que precisan de
Ekintza “bereziak” eginda −hala nola, ubidea fondos rocosos para su desarrollo.
dragatzean ateratako harea inguruan
isurtzea−, besteak beste, Sandinderiko irla Actuaciones “singulares”, como el vertido de
“haztea” ekarri duten beteketak gertatu dira, las arenas de dragado del canal en las
eta hamarkada bat geroago itsasoak ez ditu proximidades, han contribuido, por ejemplo,
murriztu era esanguratsuan. a rellenos que han dado lugar al
“crecimiento” de la isla de Sandinderi, sin
Gainera, ahots ugarik diote estuarioaren eta que el mar los haya reducido de forma
paduraren dinamika eraldatu egin dela, eta significativa una década después.
kezkatuta ageri dira hareatzak hedatzeak
ekarriko duenarengatik. También, son muchas las voces que hablan
de una transformación de la dinámica del
Hori dela eta, ondorengo galderei estuario y marisma, y que muestran
erantzuteko eskatzen dugu. preocupación por el futuro ante la extensión
de los arenales.

Por todo ello, se solicita respuesta a las


siguientes cuestiones:

GALDERA: PREGUNTA:

1. Zer segimendu egiten dio Patronatuak 1.¿Qué seguimiento efectúa el Patronato


Urdaibaiko paduraren, itsasadarraren eta de la dinámica de la marisma, ría y
estuarioaren dinamikari? estuario de Urdaibai?

ERANTZUNA: RESPUESTA:

2001etik 2007ra, segimendu xehea egin Desde el año 2001 hasta el año 2007 se
zitzaion gune hareatsuko sedimentuen realizó un exhaustivo seguimiento de la
dinamikari (Kanalatik Mundaka eta dinámica sedimentaria de la zona arenosa
Ibarrangelu arteko ibai-ahoraino). (desde Kanala hasta la desembocadura
Segimendu horretan, hau egin zen: entre Mundaka e Ibarrangelua). Dicho
• Aztergai den gunean 1990etik seguimiento consistió en:
2005era eragina izan duten • El análisis de los parámetros
ozeanografia eta oceanográficos y
meteorologiako parametroen meteorológicos incidentes en
analisia. la zona de estudio desde
• Haizearen garraioa eta dunek 1990 hasta 2005.
sorrera eta bilakaeraren • El análisis del transporte
analisia, Ibarrangeluko eólico y la generación y
Laidako hondartzan. evolución de ambientes
• Aireko argazki zeiharrak egin dunares en la playa de Laida
eta aztertu (2005-2007). (Ibarrangelua).
• Sedimentu-egituren • La realización y análisis de
norabidea aztertu (2004). fotografías aéreas oblicuas
• Azaleko mapa (2005-2007).
granulometrikoa estuario • El análisis de la orientación
osoan, eta sedimentu- de estructuras sedimentarias
garraioaren patroiak (2004).
identifikatu (2003). • La realización de un mapa
• Estuarioko gune horren granulométrico superficial de
topografiak eta batimetriak: todo el estuario y la
hilero ibai-ahoan (2005-2006), identificación de los patrones
sei hilean behin Laidako de transporte sedimentario
hondartzan (2001-2007) eta (2003).
bi hilean behin barruko gune • La realización de topografías
hareatsuan (2005-2006). Eta y batimetrías de esta zona del
ondoren, datuak prozesatu, estuario con periodicidad
inguruaren mapak sortu eta mensual en la
denboran zeharreko garraio- desembocadura (2005-2006),
patroiak eta higadura/akrezio semestral en la playa de
guneak identifikatu dira. Laida (2001-2007) y
Halaber, eredu bimensual en la zona arenosa
morfodinamiko orokorra interna (2005-2006) y el
finkatu da gune hareatsurako. posterior procesado de los
• 8 kanpaina 2005etik 2006ra, datos, generando mapas de
ibai-ahoan 46 marea-ziklotan contorno e identificando
zehar korronteak, uhertasuna patrones de transporte y
eta tiraina neurtzeko. zonas de erosión/acreción a
• Tirainaren modelizazio lo largo del tiempo. Así
matematikoa eta sedimentuen mismo, se ha establecido un
garraioa ibai-ahoan (2006). modelo morfodinámico
• 6 kanpaina, hainbat lekutan general para la zona arenosa.
estuarioko barruko gune • La realización de 8 campañas
hareatsuan mareen korrontea (2005-2006) de medición de
neurtzeko (itsasartean, corrientes, turbidez y oleaje
Txatxarramendi parean eta durante 46 ciclos mareales en
San Antonio parean) (2006- la desembocadura.
2007). • La modelización matemática
del oleaje y su transporte
sedimentario en la
desembocadura (2006).
• La realización de 6 campañas
de medidas de corriente
mareal en la zona interna
arenosa del estuario en
diferentes ubicaciones
(bocana, frente a
Txatxarramendi y frente a
San Antonio) (2006-2007).

GALDERA: PREGUNTA:

2. Egon da gorakadarik, azken urteetan, 2. ¿Ha detectado incrementos en el ritmo


eremua lohiz betetzeko erritmoan, hareak de colmatación, producto de la
metatzeagatik? Zergatia ezaguna da? acumulación de arenas, en los últimos
años? ¿Se conocen las causas?

ERANTZUNA: RESPUESTA:

Bai. Estuarioa arian-arian estuarioaren Sí, se ha observado que el estuario


ondoko itsasoko plataformatik datorren paulatinamente está siendo rellenado por
hareaz betetzen ari dela ikusi da. Hainbat arenas procedentes de la plataforma marina
arrazoiri zor zaie hori: adyacente al estuario. Esto es debido a
diferentes causas:
• Bat, naturala. Marearen
asimetriagatik, sedimentuak • Una natural. La asimetría de la
garraiatzeko gaitasun handiagoa marea produce que las corrientes de
daukate estuarioa betetzen duten llenante, presenten mayor capacidad
korronteek husten duten korronteek de transporte sedimentario que las
baino. Hortaz, sedimentu hareatsuz de vaciante y por lo tanto, den lugar
betetzen ari da pixkanaka estuarioa. a una progresiva colmatación con
• Harea dragatu eta isurtzeko lanek sedimentos arenosos.
bizkortu egin dute estuarioa • Las operaciones de dragado/vertido
betetzeko prozesu hori. Isuri horiekin, han provocado la aceleración de este
lehen mareartekoak ziren guneak proceso de colmatación. Los vertidos
lehortu egin dira, eta marearteko han desecado zonas anteriormente
eremua murriztu egin da. Orobat, intermareales disminuyendo el área
estuarioa bete duten sedimentuak intermareal y, asimismo, han servido
atera dira eremu horretatik. de área fuente sedimentaria para que
• Padurak lehortu eta horretarako se produzca el relleno del estuario.
dikeak eraikitzean, marearteko • Las desecaciones de marismas y la
eremua murriztu egin da, eta construcción de diques para ello, han
estuarioa betetzeko prozesua dado lugar a la disminución del área
bizkortu. intermareal y a la aceleración del
• Azkenik, intsinis pinuak zeuden proceso de colmatación.
sailetako baso-soilketagatik, • Por último, la aceleración de la
hegalaren higadura bizkortu egin da, erosión en ladera, provocada por las
eta itsasadarrean sedimentuak cortas a hecho de las plantaciones
sortzen dituzten materialak mugitu de pino de Monterrey, han puesto en
dira. circulación materiales que
sedimentan en la ría.

GALDERA: PREGUNTA:

3. Izan du eraginik prozesu horrek 3. Ha tenido incidencia este proceso


espezieen habitatetan? Badago en los hábitats de las diferentes
horren inguruko daturik? especies ¿Existen datos al
respecto?

ERANTZUNA: RESPUESTA:

Falka hareatsuak itsasotik kontinenterantz La progradación de la cuña arenosa hacia el


daraman progradazioagatik, Kanalatik ibaian continente desde el mar ha dado lugar a la
gora dauden marearteko lautada lohitsuak progresiva desaparición de las llanuras
pixkanaka desagertu egin dira. Padurak intermareales fangosas situadas aguas
isolatzen dituzten munak eta dikeak arriba de Kanala. Al existir munas y diques
daudenez, ez da sortu migraziorik que aíslan las marismas, no se ha producido
kontinenterantz. Beraz, azken finean, una migración de ambientes hacia el
hegaztientzako interes bereziko habitat continente de manera que, en definitiva,
horiek, malakologia-baliabideak, etab. estos hábitats de especial interés para la
murriztu egin dira hedaduran. Orobat, avifauna, recursos malacológicos, etc. se
1973tik marearteko gune lohitsuetara egin han visto mermados en extensión.
diren harea-isuriek ere murriztu egin dituzte Asimismo, los vertidos de arenas sobre
habitat horiek apurka-apurka. Padurak zonas intermareales fangosas desde el año
lehortzean eta dikeak eta munak eraikitzean, 1973 han generado la paulatina disminución
habitatak andeatu egin dira, eta kanpoko de estos hábitats. Las desecaciones de
espezie inbaditzaileak ugaldu, Baccharis marismas y la construcción de diques y
halimifolia kasu. munas han generado la degradación de los
hábitats y la proliferación de especies
exóticas invasoras como la Baccharis
halimifolia.
PREGUNTA:
GALDERA:

4. ¿Existen o están en curso estudios


4. Egin da azterlanik edo ari zarete sobre la dinámica de la ría, marisma y
egiten, itsasadarraren, paduraren eta estuario? ¿Y sobre la incidencia en la
estuarioaren dinamikaren gainean? Eta misma de actuaciones urbanísticas o de
hirigintza-jarduerek edo azpiegiturek infraestructuras (Puerto de Bermeo)?
bertan izan dezaketen eraginaren gainean
(Bermeoko portua)?
RESPUESTA:
ERANTZUNA:

A esta cuestión se ha respondido en la


Gai horri, 1. erantzunean erantzun zaio. respuesta 1. En relación con la hipotética
Bermeoko portuak izan dezakeen eraginari influencia del puerto de Bermeo, se puede
dagokionez, portuko kai-muturrak concluir que el espigón del puerto no tiene
estuarioaren ibai-ahoko sedimentuen una influencia significativa sobre la dinámica
dinamikan eragin esanguratsurik ez daukala sedimentaria de la desembocadura del
ondorioztatu daiteke. estuario.

PREGUNTA:
GALDERA:

5. ¿Se ha considerado la posibilidad de


5. Hartu da aintzat hautatutako dragados selectivos, retirada de rellenos
dragatzeak egin, beteketak kendu, isuriak o vertidos, etc. u otras fórmulas para
egin edo bestelakorik egiteko aukera edo restablecer el equilibrio del área?
eremuko oreka berreskuratzeko beste
formularen bat?

RESPUESTA:
ERANTZUNA:

De los estudios realizados se concluye que


Egindako azterketetatik ondorioztatu denez, no es conveniente realizar operaciones de
ez da gomendagarria estuarioan dragatzeak dragado/vertido en el estuario. Si esto no
eta isuriak egitea. Ekonomia-arrazoiengatik fuera posible, por razones económicas, se
hori posible ez balitz, ahalik eta gutxien egin deben realizar los mínimos posibles y
behar dira, eta beti zorrotz monitorizatuta. siempre rigurosamente monitorizados.
Gainera, estuarioan zehar marearen prisma También es necesario eliminar todas las
hedatzea mugatzen duten oztopo antropiko barreras antrópicas (munas, diques, etc.)
guztiak kendu behar dira: munak, dikeak, que limiten la expansión del prisma de
etab. Arlo horretan, estuarioaren goiko marea a lo largo del estuario. A este
gunean ubide zaharra suspertzeko eta ubide respecto, se está trabajando en un proyecto
artifiziala kentzeko egitasmo bat lantzen ari para la reactivación del canal antiguo en la
gara (Gernika-Lumo, Forua, Kortezubi, zona superior del estuario (Gernika-Lumo,
Murueta, Gautegiz-Arteaga), eta Forua, Kortezubi, Murueta, Gautegiz-
estuarioaren eremuko munak eta dikeak ere Arteaga) y la supresión del canal artificial,
bai. así como de munas y diques a lo largo del
área estuarina.

Gasteiz, 2010eko otsaliaren 18a


Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2010

Pilar Unzalu Pérez de Eulate

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILBURUA


CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA.