Está en la página 1de 543

èm$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

— A™

Ù ¤·ËZ e
~gŠ ØZC

ˆßŽnÓn×fµ á $†ÏÖ] öt^`ßÚô


5169111 -3 Ô516851 4 : y¯ ÔgƒÑ yƒ N*
we â Ô* Z -365
723769 5 : y¯ÔgƒÑ ÔgZi !* $7 ãçÔLg â Š-
zŠgQ Ôf
ww w .Minhaj.org - w w w .Minhaj.biz

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
-
÷ p ôy WÅ Z ÝN u q
è ’e
è t £]
A èm$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ] : [Â x**
Ù ¤·ËZ e xsÑZ  :
~gŠ ØZC "
ðzyq Û ƒq ÔòÑ» + −Z ` @* · : KF,
M 2
è zç
"
. YM Ô**
Zg tzg÷ÔààqC Ù ¤ËZe : -i
8 +g sz6,
Rese arch .co m.pk ^k XS a^g òïGÒO$ èh+Û : ,
xÈ S k
èi
gƒÑ ÔiÚ6,y M ÅZ æ` u : -
(2 ,20 0) Y 200 3 Þâ : wÍ R è®)÷á S
(1,100 ) Y 200 4 ~g† : æ
xz™ è®)÷á S
(2,2 00 ) Y 200 4 ag â : xæÎ ® )
è ÷
á S
(1,100 ) Y 200 4 # : x¥X ® )
è ÷
á S
(2,2 00 ) Y 200 4 ',ÆZ : Qè® )÷á S
(1,100 ) Y 200 5 ag â : ¼è® )÷ á S
(1,100 ) Y 200 5 ~ Z : Þè® )÷ á S
(2,2 00 ) Y 200 5 cŠ : Ûè® )÷ á S
(1,100 ) Y 200 6 m : 2è® )÷á S
(2,2 00 ) Y200 7 ~gz Û : ëŠ è® )÷á S
(1,100 ) Y 200 7 ag â : ëŠ ic* )
è ÷
® á S
(1,100 ) Y 200 7 Þâ : )÷
ëŠ iZzŠ è® á S
(2,2 00 ) Y 200 8 ~ Z : 늩 ® )
è ÷
á S
(3,3 00 ) Y 200 8 ',ÆZ : ëŠgX è® )÷á S
9zg 300/- : t@
ISBN 969-32-0550-2

å ãæ M] à Zz äƒ ÝqÐ A è $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•ø çnËö³Ö] :^ â


hÆ # Ö Q Å A \ M Ð s§ Å A x™Z Ñ g— n Æ
Å A g—å [Z N » kS gzZ Ôσ „ë @ ~ Vzg ZŠ
kŠZ Ó Çg !*
X ǃ g 2 +~
fm r i@r esear ch.co m .pk

www.MinhajBook s.com ¾ Åzgç ,


æ MÚ Z `u
OZ z Y Z å˜Z
[^
OZ » A t·‹ŸA
[Z N YZ å˜ Z gzZ [^
™~ #
:Vƒ @* Ö }.Åāg I — Z zg Z Å V− kl yS
E
4ÉO
O -
A ½·]| ö ÑZ ö Z ÕZ **
& E ¦QZ z 2È Z ¦g— ï
” ã› Z + − Z [gŠ ØZ† WZ “¨ **
¦ÇZ ]| ï
Ù ¤ **
ã¹Z + − Z ƒ ´ C ¦ g—Y 1zÑZ >z Š ~”% z ~¦ ï
” ~Š Z å›E
3 ÅZ
E

än × ä ×# Ö] è Ûu … ~gŠ ‡+ −Z h GÒ)ÅZ h
Û Ë Ze ]| ï +è
Û ò Z¤
/− Zz‚ ï

‡ ‡ ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
"z

™ ] **

23 Â7
27 ]iYZ _
è ZÑ
31 :wÍZz
g»fZ z `ªzÆ]Ѿz ¹F,ãqzg


33 l ]çø ×ø’$ Ö] Ì ñ^¾æ : w Í R þ[!*
35 `ªzÆ ˆ Æ Vziún
Û /
35 `ªz Æ ò ¯ ú


35 `ªzÆ ¬ Ð ¬Š
36 `ªzÆ ˆ Æ ¬Š
39 `ªz Æ )z ׯ ú


39 `ªzÆ ¬ Ð ¬Š
40 `ªzÆ ˆ Æ ¬Š
41 `ªzÆ [f¯ ú
41 `ªzÆ ¬ Ð ¬Š

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
42 `ªzÆ ˆ Æ ¬Š

û 6ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

44 `ªz Æ Y (¯ ú
44 `ªzÆ ¬ Ð ¬Š
45 `ªzÆ ˆ Æ ¬Š
48 ] »',z bcÆ Vzi úr /
48 z¯ úX 1
50 Z Z ¯ úX 2

51 “ e ¯úX 3
"
52 ÎZ Í Z ¯ úX 4
53 /¯ úX 5
54 į úX 6
55 # q ¯ úX7
~
57 {g 7Z iúX 8
G
58 YçßZ G 0B +iúX 9
îG
G
59 4Z G 0 B+iúX 1 0
îG
61 ŒçËö%ßÖ] Ìñ^¾æ :xzŠ [!*
(`ªz ƹF,J
-x£ÆB™ zn» Ñ
è Ð {g é $OZ Ñ
è )

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 7ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

65 ZŠ ª
{], /
65 g »f Z Æ } ],
ZŠ ¬ n Æ kÓV ‚
65 ™f W,í! n Æ ä0* àÜÐ { g é$OZ ÑX 1
68 ™f W,í!c ä™ ¹F, Ð M Ð )ZßÑX 2
Ð$
69 ™ f W,í ! n Æ ä™ ¹F, Ð M Ð î * ā ÑX 3
EE
70 J4)Š! øL ©X$ 4
™f W,í!6,x £Æ î0E
71 ™f W,í!6,x £ÆÄZg ÑX 5
72 ™f W,í!6,x £Æ Ä%ÑX 6
73 ™f W,í! n ÆB™ zn» ÑX7
74 { ],ZŠ u
Z zŠ /
74 g »f Z Æ } ],ZŠ }uzŠ n Æ kÓ V ‚
76 { ],ZŠ ZŠ /
76 g» fZ Æ }], ZŠ }Šn Æ kÓV ‚
78 { ],ZŠ åa /
78 g» fZ Æ }], ZŠ ¸a n Æ kÓV ‚
81 l ^fø Šûßôù Ö] Ìñ^¾æ : xÎ[!*

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 8ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

(`ªz Æ w”Æ VÒã qzg ~ u|Ó Zg)
85 ]g Ó Ú
è : Ú«
85 `ªz Æ w”Æ ]g Ó èÚ
95 ) ¤ èÚ :Ú~uzŠ
®
95 `ªz Æ w”Æ ®
) ¤ èÚ
95 ] Yo‹z' (i)
96 Øg ÁË (ii)
96 ÞZ ñ Z § Zâ Z (iii)
1 08 îG $ zZ Ú
0kG è :Ú~Š
1 08 `ªz Æ w”Æ îG $ zZ Ú
0kG è
11 1 “ èÚ : Ú¶a
" ZŠ Š c*
11 1 `ªz Æ w”Æ “
" ZŠ Š c*
Ú
11 1 © ÂèÚ :Ú,v0*
11 1 `ªz Æ w”Æ © ÂÚ
121 GèÚ : Ú”
121 `ªzÆ w”Æ GèÚ

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û9 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

1 36 .z èÚ :Ú,‚
]
1 36 `ªzÆ w”Æ ]
.z èÚ
175 A èm‚ÛvÛÖ] èfŠßÖ] Ìñ^¾æ :xgX [!*
(`ªzÆ é Å A~·Ú
è )
177 w2«
17 8 w2 ~uzŠ
17 9 w2 ~Š
1 82 w2¶a
183 w2,v0*
185 w2”
1 86 w2,‚
1 87 w2,^ M
188 w2,â
1 90 w2,Ί
195 w2,ðg Š
H
1 96 w2,ðg!*
198 w2,ð¾

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 10 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

200 w2,ðŠa
201 w2,ðgG
203 w2,ÛÎ
204 w2, ð,
206 w2,ðgVZ
208 w2,ÞZ
21 0 w2,
21 3 :xzŠz
g»fZ z `ªzÆ ]q:z ]»',w”
215 l^m¤] Ìñ^¾æ : Q[!*
(`ªz Æ ]c* Û n Æ ]»',Á”)
M ã MŒ
E E
217 BÖZ G î ªG3…z X 1
21 9 {‚‹ é›4E Oh!X 2
E E
224 YË î0ªG3…z X 3
225 xs î0ªE
G3…E z X4
228 ÞZ è›n
!z X 5

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 11 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

230 ÀÂn !z X 6
235 3…E
{ f 7Z î0ªE
G z X7
237 « ™n
!z X 8
240 õ tÜZn
!z X 9
242 ]Š „¾zf n
!z X 1 0
245 ]zˆ ¾zfn
!z X 11
250 Äz ‰
Ü gn
!z X 12
253 3…E
Ñ‹zI î0ªE
G z X 13
257 …çø Š%ø Ö] Ìñ^¾æ : ¼[!*
( `ªz m{Æ VÂgÎ ã M Œ
Û)
259 3…E
YË î0ªE
G z :BÖZ >gÎX 1
E E
262 «™ î0ªG3…z :ÏÆZ G ! M X2
îG
263 3 RtÜ î0ªE G3…E
z : çZjX 3
E
2 65 Þ Z ]¾z Šæ î0ªEG3…z :] ÜX 4
I
26 6 Y Z°Z çLa «Š ñZ',nz : 7Z >gÎ X 5
276 z nŒ
Û iZ àÜÔ tig ï GL š^z ñZ',nz : ÷ÅZ >gÎX 6
y âZ Á”

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 12 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

26 8 Û ñ ZŠ Z ñZ',
nŒ nz : yúÓZ >gÎ X7
26 9 ‹ ÒgzZ Øg z t ig ‹ Òñ Z',nz :W,
ÈZ >gÎX 8
] »',z ]Zí
270 ]Š„ ¾zf z Ég ñ Z',nz :y z Û ÃZ >gÎX 9
270 ÞZ ]¾z ì ñ Z',nz :™Z >gÎX 1 0
27 1 Y Z°Z (
è zÑiZ ] ñZ', nz : ïE;XÐÉZ >gÎ X 11
272 z©Â§ âz mÜZ Á”ñ Z',nz : mÜÑZ >gÎX 12
ãZZ ‹¸z ¢ Á”
E
27 3 ]‚ z ]à M üL¢Š zHzÑ›g ñ Z',nz : &f ðš!X 14&13
277 ö ñ^ ¾æ :Þ[!*
oßFŠvÖ] ð^ Û‰Ÿ] Ì
( ]|
Z @*+Z ¯Æ ÷ñ Z Æ \¬vZ )
zZ
27 9 »È EZ z í!*
ñ Ìñ Z',nz : ö² ]ø ^mø X 1
27 9 nz » ] Ð ¯‹z°gzZ yl
îz ê: àöÛFuû…ø ^mø X 2
280 »è‰ Ü g ñZ',nz : Üö nûuô…ø ^mø X 3
281 L š^z ñ Z',nz : Ô
G
tig ï ö ×ô Úø ^mø X 4
281 »ñ Ìñ Z',nz VŒöæû‚% Îö ^mø X 5
282 Ë z ¡ñ Z',nz VÝö¡ ø‰ø ^mø X 6

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 13 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

283 äsz ðZ ñ Z',nz VàöÚô ©ûÚö ^mø X7
283 nz » wZjZ Ø
è õgzZz¯ Vàö Ûônû`øÚö ^mø X 8
284 ÞZ ‹¾ñ Z',nz Vˆö mûˆôÂø ^mø X 9
285 nz » « ™ÐÑÆ ÔŠ ~ |z^ V…ö ^f$qø ^mø X 1 0
285 Š ÑzZ Á”ñ Z',nz V†öfùô ÓøjøÚö ^mø X 11
286 nz » ! c* Å [òZ z wâ gzZŠ ÑzZ {”ËVÐö Öô^ìø ^mø X 12
i!*
287 nz » s
# Zg z ðZ ~ Ï0
+i qi',z ~E Š Vp. …ô^eø ^mø X 13
287 nz »õ w qZ gzZ ŠÑzZ ( V…ö çùô ’øÚö ^mø X 1 4
288 ]nz „ñZ',nz V…ö ^Ë$ Æø ^mø X 1 5
t &
289 ]Zá ö0 Üz Þ Z ïE
GL 3B ñZ',nz V…ö ^`$ Îø ^mø X 1 6
290 nz » ]Ð ‘ à zL Vhö^a$ æø ^mø X 17
t
290 { ö0 Üz t ig ï
L š^z ñ Z',nz VÑö ]‡$ …ø ^mø X 18
G
291 z [s «
g ZâZ Áz4, è g ñ Z',nz V|ö^j$ Êø ^mø X 1 9
292 Äcz Dñ Z',nz VÜö nû ×ô Âø ^mø X 20
292 nz » ] ÐGƒZ±gzZ k#Z z ‘à V˜öeô^Îø ^mø X 21
293 tig z DÏŠ¤ ñ Z',nz V¼ö ‰ô^eø ^mø X 22
293 ]¾z ì ñ Z',nz V˜öÊô ^ìø ^mø X 23

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 14 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

294 ÞZ ƒ ŒÛ Á”ñ Z',nz VÄöÊô ]…ø ^mø X 24
E
294 G
ÞZ ï4hI8 z ]³ñ Z',nz V %̂ Ãô Úö ^mø X 25
LG
295 nz » « ™ÐÑÆ Ýªz ‡q VÙ% „ôÚö ^mø X 2 6
296 )  ë0Ec*
® Ë z ¬Š èqJ ñZ',nz VÄönûÛô‰ø ^mø X 27
296 nz » ` ´Æ ]g w z ® )  V†ö nû ’ôeø ^mø X 28
297 ÞZ § uZ Z z Õ Á”ñ Z',nz VÜö Óøuø ^mø X 29
298 nz » w”Æ V ¤g iZ n Æ V¸ VÙö‚ûÂø ^mø X 30
299 nz » ] Ð spgzZ w” »õ ¾ Ü Z VÌö nû_ôÖø ^mø X 31
300 Z Z ã qzg z Ñ„ Ç M ñZ',nz V†önûfôìø ^mø X 32
gu
300 `! ZŠ ÷
á z « ™ñ Z',nz VÜö nû ×ô uø ^mø X 33
301 Ïg ),z ]³ñ Z',nz VÜö nû¿ôÂø ^mø X 34
301 nz » ! c*ËÐu›gŠg zZg g V…ö çû ËöÆø ^mø X 35
302 ] Ð 4Ù Ùç gzZ ~gz M O Å ] V…ö çû Óöø ^mø X 3 6
nz »
303 Õz DÁ”ñZ',nz Vo% ×ôÂø ^mø X 37
303 û%z x £ Á”ñ Z',nz V†önûfôÒø ^mø X 38
304 gñZ 0«™ ñ Z',nz VÀönû Ëô uø ^mø X 39

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 15 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

E
305 D z z sp üL¢g ñ Z',nz Vkö nûÏô Úö ^mø X 40
ù
305 V=ŠÑiZ «™ ñ Z',nz Vgönû Šô uø ^mø X 41
306 wZjZ \
ogŠ z í!*
ŒÁ”ñ Z',nz VØönû ×ô qø ^mø X 42
307 ]Ìz t ÜZ \
ogŠ ñ Z',nz VÜö mû†ôÒø ^mø X 43
307 nz » ð ;g Ð çz sp Vgönû Îô …ø ^mø X 44
308 ¬Š q # q ñ Z',nz VgönûrôÚö ^mø X 45
è Jz ð Zzg ~
309 -',z ®
• ) ¤ Á”ñ Z',nz VÄö‰ô ]æø ^mø X 46
309 Z Z zBÏŠ ¤ ñ Z',nz VÜö nûÓôuø ^mø X 47
Õ§ u
31 0 Za › z ¿Z y xgŠ Æ ~ç V x Vö æû ö æø ^mø X 48
nz » ä™
311 nz » ] Ð nZ%Z ~fñ V‚önû rôÚø ^mø X 49
311 DÁ”z »ñ §Z ñ Z', nz V&öÂô ^eø ^mø X 50
31 2 nz » b & Z ÅŠ ÑzZ y â
Û **
V‚önû `ôø ^mø X 51
31 2 nz » !c* Å YâZ {” Ë VÐ% uø ^mø X 52
i!*
E
31 3 nz » sp üL¢g z ] Ð ] Zç VØönû Òô æø ^mø X 53
31 4 nz » w”Æ ~ŠZg Z ‹¸o¢ Vp% çôÎø ^mø X 5 4
315 nz n Æ äJ(,|ŠzŠ » V â Vàö nûjôÚø ^mø X 5 5

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 16 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

315 nz » b & Z Å ~ç ]§$+gz Z Y 1z Z ïEL8 Á” Vo% Öôæø ^mø X 5 6
31 6 nz c ] ZŠ¬ \ ogŠ z ] Ð ðÍe V‚önû Ûôuø ^mø X 57
317 Æ ã — tœ g zZ ]  Ð G ƒ Z± Voö’ôvûÚö ^mø X 58
nz nÆ w”
317 GL…E
Üï ™ñ Z',nz V−ö‚ôfûÚö ^mø X 59
318 nz n Æ ! c* Ö sz 9Å {@ V‚önûÃô Úö ^mø X 6 0
i!*
#
318 §zŠgŠ !
!Zi Z ñZ',nz VonôvûÚö ^mø X 61
31 9 nz » Ø õÐÑÆ {g é$OZ èÑgz Z ]Zá Vkö nûÛôÚö ^mø X 62
320 nz » ]Š ÞÁ”gzZ !c*
¡ Vo% uø ^mø X 63
320 è ¾z »ñ =Z ñ Z',
$
Cq e nz VÝö çûn% Îø ^mø X 6 4
321 »e $
è ¾ñ Z',nz V‚öqô]æø ^mø X 6 5
321 ÞZ g Zâ Z Á”ñ Z',
nz V‚öqô^Úø ^mø X 6 6
322 spz uÑ‹P',ñZ', nz V‚öuô]æø ^mø X 67
322 »ñ =Z ñ Z',nz V‚öÛø‘ø ^mø X 68
323 zC $¾gzZ q íz qË ~ ]Š„ V…ö ô^Îø ^mø X 69
Ù ª èe
nz nÆ í!*
323 êØ{ ñ Z',nz V…ö ‚ôjøÏûÚö ^mø X7 0

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 17 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

324 ÞZ ƒ½z ]¾z ì ñ Z',nz VÝö ‚ôùÏøÚö ^mø X 71
324 nz »} g Ö Ð Vƒk H V†öìùô ©øÚö ^mø X 72
325 Š ÑzZ Á”ñ Z',nz VÙöæ$ ]ø ^mø X 73
Ü3,
326 Öè /Z ñ Z',nz V†ö ìô! ^mø X 7 4
y ZZ #
E
326 sp üL¢Š ñZ',nz V†öaô^¾ø ^mø X 7 5
327 ~g M',~
# q ñZ',nz Vàö›ô^eø ^mø X 7 6
327 & z ]Ã M «
é5OÒE
]G è Š ñ Z',nz VoöÖô]æø ^mø X77
328 è Š z ]) èiñ Z',nz VoöÖô^Ãø jøÚö ^mø X 78
ÔŠÑ «
328 nz » š M F,(gzZ ~g ZŠÎ â
Û Å Š ÑzZ V†% eø ^mø X7 9
329 Õî0ÈZiZ z ÑwZjZ —& Z ñ Z',nz Vhö]ç$ iø ^mø X 80
E
330 nz » %$+~ 4zŠ Ã #Š gzZ gñZ ë0‚ M VÜö Ïô jøßûÚö ^mø X 81
331 ]nz „ñ Z',nz V…ö çûËöÆø ^mø X 82
331 …« G¢G
è Š z »èï Og ñZ',
nz VÍöæû ðö …ø ^mø X 83
332 ]¶ èì Ô]Yq Š
è ñ Z',nz VÔ ô ×û ÛöÖû] Ôø Öô ^Úø ^mø X 84
333 ¬Š èqJñZ',nz VÝ]†øÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû] ]ƒ ^mø X 85
333 kz‚z zÑ «
è Š ñ Z',nz V¼öŠôÏûÚö ^mø X 86
334 OZ z t Z íZ è«Š ñ Z',nz VÄöÚô ^qø ^mø X 87
g_

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 18 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

334 Ñz mw è«Š ñ Z',nz Vo% ßô Æø ^mø X 88
335 nz » % $
+~ Ià kgzZ Y æÃL VoößôÇûÚö ^mø X 89
336 nz » ›b!* y xgŠ Æ ~ç V x VÄöÞô ^Úø ^mø X 90
337 Þ Z ñŸg Á”ñ Z',nz V…% ^•ø ^mø X 91
337 nz » Œœ~ gñZ] gzZ äs~ ^ ~d VÄöÊô ^Þø ^mø X 92
338 ÞZ § Zâ Z w”ñZ',nz V…ö çû Þö ^mø X 93
339 nz » Ég s§ Å|ŠzŠÆ V â gz Z ÞZ ìGLG" Z@ Vpöô ^aø ^mø X 94
339 Õz DÁ”ñ Z',nz VÄömû‚ôeø ^mø X 95
340 ÉH,
z mÜZ Á”ñ Z',nz VoöÎô ^eø ^mø X 96
341 ]YgŠ „— zŠ ÑzZ Á”ñ Z',nz V'ö…ô]æø ^mø X 97
E
342 ]) ë0 ‚ M z e
$Z@ Á”ñZ',nz V‚önûô…ø ^mø X 98
342 »È EZ z ÝZ z ôg î0ÈZiZ ñZ',nz V…ö çû fö‘ø ^mø X 99
345 :xÎz
E


g»fZ z `ªzÆ ]éG & z]à M üL¢Š
5OÒE
347 `ªz Æ !c*
ËÐ V- g F ã K :Û[!*
349 YË `
è ªz

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 19 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

349 BÖZ >gÎ :nz ª

‰‰
349 YË ‹c*M :nz ZuzŠ
350 nz » e -Z n Æ Y Ë :nz ZŠ
$ Mq

‰‰
35 1 `ªz n Æ ;‚vŠ gzZ VzŠgŠ ã KÔg g
I
35 5 `ªz n Æ ƒ X Ð Ã çLa


357 `ªz n Æ ŠgŠ ~zm{ ËÆ Ÿ
36 0 `´ » ]g w èüg zZ ~g F Å V\ M

‰‰
36 0 Æ `´ Æ L » Æ kZ g zZ «™Ð –gzZ ,
$‚
nz n

‰‰
36 1 Š ÑzZ Á”ñ Z',`ªz
367 Ü3, Š ÑzZ ñ Z',`ªz

‰‰
370 åzi Îâ ›ñ Z',`ªz
37 1 nz n Æ b& Z Åzzi y â
Û **

‰‰
372 ŠÑ z Z y ⠁
Û **— &Z ñ Z',`ªz
372 [ òZ z wâ {@ z ŠÑz Z ! c*
i!* ñ Z',`ªz
37 3 ]¯ îG 00I
_g ñZ',nz
37 3 `ªzÆ äsz s¬ gzZ «™ÜÈ ZgzŠ

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
‰‰
û 20 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

37 5 nz nÆ äJ(,
|ŠzŠ » Vâ

‰‰
376 nz n Æ ä™ áZg s§Å|ŠzŠÆ V â Ã^
377 `ªz Æ ]Ð VE. 6,C;z 6f : 2[ !*

‰‰
37 9 nz n Æ «™ Å kñ**
z ]³
37 9 nz » « ™ÐÑÆ V7Š

‰‰
380 nz cñ~ {"Z6,LÑgzZ w5 z y x
1
381 `ªz n Æ ] Ð kZC
Ù z sp6f

‰‰
382 nz nÆ v Ð dÛ z(Æ V zi!*
$ ÆðŠ
383 s» #nz


384 ÞZ « $¬Z z ]¾ ñZ',nz
è ™z -
385 kz‚ßZ «Š `ªz
392 `ªz n Æ !x » z ¹F,(
392 Ég (ñ Z',nz X 1
393 gœ — ZíZ ñ Z',nz X 2
394 ! x» (ñ Z',nz X 3
G
395 D ö0JF,z†Ÿ Z ñZ',nz X 4
397 nz n Æ ã %
Z » z Ég dX 5

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 21 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

397 Õz DÁ”ñ Z',nz X 6
398 Û Z ñ Z',nz X7
Cq èöZ‚
I
399 ` ªzÆ ] Ð ] éE L M ÔzŠ Y :ëŠ [ !*
5O8EçOagzZ Â

‰‰
I
401 ] éE -',z g y è`ªz :w ÍZ `
5O8EzHçOaiZ ]z •
409 `´ gZz³% » ]Z W, Z Æ : IzŠY : xzŠ `


41 1 ` ´ » µ%¬
421 ` ´ » µ%}uzŠ
425 ` ´ » µ%}Š
429 :xgX z
gzZ w”Æ ]˜Â ã qzg
åJ&LŸz ŠZgzZÆ ])i
è
433 èn uôæ†% Ö] ö … ]æ¢] : ëŠ ic*
[!*
( ŠZgzZÆ w”Æ A ½[Œ Û gzZ Ï6 !*
Û z Þ Z [Œ ãqzg)
435 è m‚ÛvÛÖ] ]…æ ¢] X 1
46 5 pç× ÃÖ] …çÖ] X 2
47 6 oßnŠvÖ] …ç Ö] X 3

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
û 22 ü A è$m‚ô Û$ vøÛö Ö] lö^•øçnËöÖ]
™ ] **

484 è n$ç ÇÖ] ]…æ¢] X 4
5 23 oÖƒ^ŽÖ] …çÖ] X 5
534 †fÒ¢] în …æ X 6
543 ‚ñô^’ÏÖ] : ëŠ i ZzŠ [!*
( åJ&LŸÆ w”Æ A ½[Œ Û gzZ Ï6 !*
Û z Þ Z [Œ ãqzg)
545 pÑš¨{X 1
553 ( g ÃZ É ) pÑ{Š æE%N{ X2

www.Minh ajBooks.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ `u
ÀËÖ nµ
°°Z Ý°Z vZ p

ãqzg Ô~h +‰Ô ~Š¿ Z Ô k# ÔóÔ(Ô~„ÔdxÅ ¢q§ zŠ


„ Ð yŠ Æ i¸ M LZ á 2†ÏÖ] t^`ßÚ Ôm†vi Ô q -’ð §S gzZ
+‡ ã!*Æ kZ X ì „g }Š xu
Z Û » ðÉg  ! Å 0#
Z 9 Öè Z
é Ð xE h .z *Š à° Z Øæ p…^ÏÖ]† a^› ‚ÛvÚ † 9Ò] J
+]
sÜ: { z Ô÷ Ì āã qzg g zZ ®ò sZ xq -Z B‚B‚ Æ äƒ
œÔ „Zpí n Æ Ý¬ È ** ›]É ÷ ìg ™ ð Ég Å q -’ÈûZz
X ÷ Tg sz^yŠ ]Zg ~ y%¿Æ ã ‚g ;g zZ Œ
~ ] 5z^ VÍ ** Í K Z ä VrZ ā ì ] » ]+Z [g vZ
gŠ V Z¤/t n Æ ÁZ G -’y ûZz z YNg ™ w ï ‰
î%¬ g zZ q Ü zÐ
éZpÜk , Š Å yZ Æ™ A $% óXA èm ‚ÛvÛÖ ] l^•çn ËÖ ]L L [ Â
gzZ ]‘ ã qzg Ô¹F,z ÉH,Æ î œE 4] µÓ~ [Â kZ X ì ~Š ™ ~g7
G +G
‹g c* i gzZ w”Æ A ~· Ú è m<!* rzÛ gzZ þ Ôy T Å V Ò
© B
6f Ô ã K Å {%izg B‚B‚ Æ g »f Z z `ªz m{ n Æ A~t
ãMŒ Û ûx ¬ Æ ] Ð ]» Ñ z HgzZ ! c* Ë Ð V-g F C;gzZ
Ax™Z Ñ g—[8Æ kZ g zZ ]+Z [g vZ ¡Ž ÷ ï÷ á Ì`ªz
Xì « àS6,r # ™ ËZ e Ð s§Å

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 24 ü Aèm$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

gzZ KM F,kZ p75p ¤ /Z ~ õg @* Å `ªz ãqzg , qt


ā ì t ]!* m{~ `ªz yZ X ÷ „g M 6,x ¬ ©g !* «B‚ Æ Ä
`ªz xÓt ì c* +Z » ] ŸA ñ O Å ]qä r
CZ i Z0 # ™ ËZ e ‚
$Š qZ gzZ VbZÆ pÑŠzgŠ Ôë Z Y Z VÂgÎ Ô]c*M ã M Œ
g Û¡
X ÷ Œ6,A~t
Æ + Y t ?÷ ] Ñ© H LZ Æ xHZ +‡Šp~ ekZ
ä VrZ gzZ G ]ÑZÎ‰Æ Îâ CZf Ð yZ K M F,yZgzŠ ä ë n
pŠ Å Mg ‡ XØŠ ]!* ZŽ iz Û Z y ZZ } (,ñƒ D â Û .e $.
: ÷ ìg Y ØŠ ~ sf ]!* ZŽ Æ y Zg zZ ] ÑZÎ&,Z n Æ
`ªz Æ xÎz z xzŠ zÆ XXA èm‚ÛvÛÖ] l^• çnËÖ]LL ( 1)
gzZ ]5 ç ~E Š ,Zā Y7 Ð x HZ +‡‚ä ë yZgzŠ Æ K M F,Å
kZ ä VrZ ?ì Ìw© » \ M ¼ Ð ~ `ªz y Z ~ VE.6,
â
:c*Û X ì {ì »Š Z Û ZÆ¡ kZ Ž Å ]!* Û Z yZZ ~(,6,µñ
iz
XXXì ² ] ÄøÚø gzZ ²] o Öøāô Ô ²] o×øÂø (²] o Êô (²^eô (²è ¿C Ù Z÷L L
vZ Ôì B‚Æ - $¬Z z Šæ Åv Z Ôì n Æ v Z  ¿C Ù Z÷ ª)
gzZ !ºs§Å vZ Ôì 6,ÀÂÆ vZ Ôì ~ y ·Š Æ kZ gzZ Ÿg Å
X(ì ~ ï é Æ „ v Zg zZ ì ~ ÏŠ4
GG3Oš!§ ¦
â
: c*Û ä VrZ ñƒ sZ e Ýzg h +'× 6,] !* kZ
ó Xó ì wqgz Z ¿m!* t É 7** ™Šg z » p ÖZ y ZŠ %
Z Ð kZL L

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 25 ü Aèm$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ì t |Ôì nz Z÷¸ n Æ ]) i è gzZ ]5ç]


*™:nz ðà n Æ q ËÅ *Šā
ó Xó ì nz Z÷ „ *
yZ ä \ M Â ì w©t CZ » \ M ¤ /Z ā H wZÎ Q ä ë ( 2)
â
:c* ¯ VYz » [Â Ã `ªz
Û ä VrZ6,kZ? c*
ñ⠁
Û « `ªz n Æ # Ö Z ä Ax™Z Ñ g—èa LL
Û m,?n Æ kÜZ G
ÏS Î Ô ñ ⠁ î%¬ Ìä Y 1z Y ò~ ˆ gzZ
n Æ ÁZ G î%¬ gz Z y…Ô yûZz ÔY Ng 7Z ä ~ 6,¯ Å <
L
g—w©gz Znz Ôi§ CZā Vƒ @* ™ÒÃ ÏHXì c* $%
Š ™A
Æ ]ZŠ ¬ z ]Ñ©Æ Y 1z Y 1zZ gzZ āgI < L Å Ax™Z Ñ
Xì m» ¿CZ f }÷J -V˜ Xìg . _
u 0* Ý ¬ / Zg u { Ú p Å
6,]Zí Å ]Ñ©y Z ñƒ D ™ Ô =ÂÐ vZ 1
G óXó Vƒ Lg @* /
™ÒÃÅ ä™ ZgZ ¦
.>Eg$k0*Æ \ M ì ‹ : Y7 t Ð xHZ
çLG +‡ ä Ë b§ ÏZ ( 3 )
\
¬ V ¤ V ¤ s§ Å \ M t‘6,Y ¯ Å T ì WZ êL Z n Æ [¨
vß Vzg ZD ƒ [æ » \ M ÌV ˜ ā ì { @x x¬ t X ì C M
Ù ì @*
Æ V[ R% G {Zz6,Å ~Šu Ôò¤
R V[ /B‚ Æ Ég gzZ tØ} (,
ï Š g Z¦ g [æ » \ M Ì]Zg ~g ‚ ~g ‚ ~ ~Šuò¤
/F / É ÷ Tg
G
Eg$
kZ ä \ M ?ì Ðzz Å WZ ÌZ c* nz m{ Ë[¨çLG .> t ì 4 Ô÷

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 26 ü Aèm$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Š [ ZŽ » wZÎ
:c*
7n Æ t‘gzZ *Š Ìnz ðà ~ā ì t sÜnz Z÷L L
~ ]Ñ©}÷X Vƒ @* ™ n Æ v Z sÜgzZ sÜVƒ @* ™¼ Ž @* ™
à©n Æ Ae $·§ —g zZ : ðÅNQ § —sÜ {z ÷ `ªz Ìæ
Ã+ M ~EŠ Ë ~ òÝ Å Ag—gzZ ÏÈ Å Ùv Z X ÷ : Zg 2 +‚
rg vZ zß îG
gzZ Vƒ ‚ S~Å{ à q c* g g zZ œÔ]Š„ Ô ¿C ™ 7ï÷
Ù X @* á
øw » ¼ A : ÔV´ ¤ /ZŠÎ » *Š : X Vz™: Ñ¢Ã+ Mā Vƒ @* ™ ÒÃ
E
Cƒ Ð A ~· ñ «gzZ Þ Z þLG3¢Â ÌÒÃt X Vƒg \ñ ïE L Ť sÜ
\
Xì WZ êL Z Z÷¸ g zZnz ÷ Z ¸ Ôì
Zg – » `ªz mºn Æ ] Zf KZā Vƒ g Z gzZ g ÕH ÚZ
cg » Ô z é Zpā N Y ƒ : Ø ó ó{zL L}ā Vƒ &]g & Ì ¢ 8
t Æ ó ó ô²] oÖø]ô pû†ôÚû ]ø šö çùô ÊøœöL LX s§ ~uzŠ cg »nz g zZ s§ ~g ø
^ Ú …^Ò †ô ÓÊ äe ^Ú ‡ô^‰ …^ Ò ª ì Zƒ 1 CZnz
wq y .6,}uzŠ Î ( } M ) X} Š ™ ëÑ Æ kZ \¬ vZ
ó Xó Vƒ @* ™ xŠ c* ¬Š ™|7,< L è._¼ ¸ nÆ VÍß
zÐ A~·] ŸA … {z ā ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ
A ÆÔZ ¦{ O } M X ñ â Û « Û Zz
òÑ» + − Z ` @*
·
ðzyq Û ƒq

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
&
û ]iYZ ûLJ$ ZÑ ü
E45
E B
Æ è z y û Zz ] gz Z W Zg Z z Y Ng Æ y M Å Z ` u ëL G& ’
G
L Z {z ā ì ] i YZ Å % Z k Z 7Z X ÷ ì gY Ø Š ` ªz àS n
y Z ñƒ npg ~g Y à ` ªz ñƒ Ø Š Æ Y x L Z . _ Æ Ës
gz Z e ƒ ) g f Æ y Z N ¯ w ©ð- C Z Ã ` ªz
KZ Ã "
è vZ Y ¶
$† Ú
z ~C
‚ ~ ^ Å ] é ¹Ò $M ãqzg gz Z ] »',z nA m!* Ù ª Ô A t ·Ú
è
{¾ Ð V ŠX gz Z V Æ',ÔV zM Å] y
XÐ Vƒ [ c* &M z *Š Ï Vƒ
 **
¦ WÑZ _¨g —Ô A x™ Z Ñ g— QZ z 2ÈZ ¦ ~
Ù ¤ **
ã¹Z + −Z ƒ ´ C ¦ Y 1z ÑZ >z Š ~ z ~¦ ( ”㌠gŠ ØZ†
_ZÑ{ ” `gŠ Ð M gzZ *ZçÆ g§Ës] Ð s§Å ” ~Š Z å›E E3ÅZ
X Vƒ êŠ ]iYZ Ãy Q ._Æ
t Ïìg g ZŒ
Û ',Ì{z ì ]ZŠZg Z z Ú« Å y Z ~ ËsX
O’z ”Å ugzZ Õ Zz ã qzg z ¯Ð y M ÅZ ` uëLG & ’n Æ y Z
X ì ; °Ÿ Z » è gzZ e
A~·Ú $†èÚ6,¯ Å ] â}
.
]Ñ©gzZ g» fZ z `ªz] Æ A èm$‚ô Û$ vø ÛöÖ] lö^•øçnËöÖ]
:÷ sf `gŠ _ Ñ Z nÆ
yZ 7Z Ù ~È 0*J
-u Š_ Ñ
Z kŠ yZ vß Ž
Xì ]i YZ Å `ªz

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 28 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçnËö Ö]

A x™ Z Ñ g —Ô®
) ¤ Z z ›gzZ ©pZ ° mÜZ n Æ \¬v Z X1
ÔÝ¡ŠÖ ] Ü`n× x Z™ Y m
CZ Ô ]¾ z # .g zZ Wz [ŠZ Ôq nZ z ›Å
Ö }
gzZ *ƒÔ›Åä #×Ö ] Ü`Ûu… G™ z Y 1zZ gz Z ' xZ™/ôÔg ÓZ š MI
è Z
X ÷g È g » 6,{oÆ ÿ]OÂ
X Vƒ hZz {°‡!*
Ð y M ÅZ ` uq
-’ X 2
X ÷g çz!* ‰
gzZ ]g Ó!*
Ü z! X 3
E
Æ ]ZŠ„ rvŠ J
X Vƒ È0* -uÂgz Z: éºEB -#Fiú X 4
½gzZ Åz ƒÔoÔ[ ˜ ÔU ÔÕ Ô a‰ à Ç Ã y !*
Ð ] c* i X5
X Og pô
X , ™]Zíz ‘œÐ ] Ò X 6
X Og „
" gŠ Ã ]5ç LZB‚Æ t‘Åv Z X 7
à Vçp Üt ÜZ ŒgzZ -
$c*
Šz -
$âZ Ô ~g Ç Ì6,Ôò ¾~ Ï0
+i X8
~Ö gzZ xs Z Y §Z Ô +Š è#
Ö ‡Z g zZ N¯ “
M i Å g ZŠ™ LZ
gzZ ,™ #Ö } Ü z gzYZ ‚Å uÆ [zZ
.Ð wâ gzZ y Y Ô‰
X , ™ m,
¤
/Ð ]¬iÚå
» xs z ŠzgŠ 6,Ax™Z Ñ g —gzZ g lZ z/Â Ô™f » \¬vZ å X 9
X Og ~g Y w©
gzZ CúŠ ÔO ’Ô ”Ô ¹ÜZ ‰ ØŠ Ð s§Å y M ÅZ ` uq
-’ X 1 0

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 29 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçnËö Ö]

ðÃ~ rz
Û Æ ukZ g zZ ÷g D™ ¿g zYZ ‚6,]c*
Z@ m
ŽF,
X, Š ä M : ¶
i gzZ é Å
‹gc* A~· èÚ ~ xg X [!*Æ [Â kZ X 1 1
÷ Œ6,Vß2 20ā Ž ÷ ìg Y ØŠ `ªz n Æ A~t
D X ì c*
nz CZ ]iYZ èø Š Éw©g zZ i§ » YZ’Z Å w2C
Ù
ug MZ y pg w‚ C KZ ]iYZ Å w2 ‹Z ÔOg ~g Y
Ù \¬ vZ Y¶
X Ï} ™ 5 y Zg zŠ Æ s MZ {‚~y&M Æ
Æ ]iYZ gzZ YZ’Z Å w2‹Z ÔŠÅ w2 ës MZ {izg kŠ t
Å é Å A~· Ú è 6,µñ kZ X ì ‚ rg zgŠ » ]ï n
ƒ ŠÅ w2ëÌZ
# X ì CY ð Zz™ ~ ãZôàSq c* g
`ªzÆ w2ëˆ Æ T Ïñ Y ~Š ]iYZ Å w2‹Z  Ï
X Ïì g 7]g z¢Å äC
ÙZ Š Ã
o×FÃÖ] äô eù … èøÛu… oq]†Ö]
oFË_’ÛÖ] of ßùÖ] é †–u oÖF] †nÏËÖ] æ

~gŠ ØZC
Ù ¤·ËZe
Y2003Þâ 23
~gŠ ØZC
Ù ¤ ·ËZ e
| 1 424Ô ug MZ y pg 27 .ì

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
wÍ Zz

]Ѿz ¹F,ã qzg


Æ
g »f Z z `ªz

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
w ÍZ [!*

l]çø ×ø’$ Ö] Ìñ^¾æ


`ªzÆ ˆ Æ Vzi ún
Û .
] »',z bcÆ Vziúr .

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 35 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û`ªz Æ ˆ Æ Vzi ún


Û ü
`ªz Æ ò ¯ ú
`ªzÆ ¬ Ð ¬™
:÷ n Æ "7,¬ Ð ¬Š ˆ Æ n
Û iú`ªz sf `gŠ
äö Öø æø Ô ö ×ûÛö Öû] äö Öø äü Öø Ôø mû†ôø Ÿø åü ‚øuûæø ² ö ] Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿø X 1
†önû íøÖû ] åô ‚ônø eô löçûÛömø Ÿ$ o' uø çø âö æø könû Ûô mö æø oûnôvûmö ‚öÛûvøÖû ]
O †ºmû ‚ôÎø ®õø Øùô Òö o×FÂø çøâöæø
Åg«p¤ /Z {k HÆ áZz ä™Ænz kZ : c* Û ä Ag— : ] »'
⁠,
X ÷ D YØŠ jVƒ: VY „ ',Z',Æ vÄ
( 597 :¶g Ô418 : 1 Ô ›9X 6042: ¶g Ô2352: 5 Ô~g g 9)
: ,™ ]zˆÅ 1 29 Ô 1 28 ]c*
M Å/ >gΈ Æ kZ X2
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Üû j%ßô Âø ^Úø äô nû ×ø Âø º̂ mûˆôÂø Üû ÓöŠô ËöÞûœø àûÚôù Ùºçû‰ö…ø ÜûÒöðø «qø ‚ûÏø Öø
]çû $Öçø iø áû^ô Êø Oܺnû uô…$ ͺæûðö …ø àønû ßô Úô ©ûÛöÖû ^eô Üû Óönû ×øÂø “ º mû †ôuø
h% …ø çø âöæø kö×û Ò$ çøiø äô nû ×ø Âø ½çøâö Ÿ$ ]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø ²
ö ] oøfôŠû uø ØûÏö Êø
O Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 36 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

:,™ Ät V ZiZ ˆ X3
g !*
33 ²
ô ] áø^vøfû‰ö
g !*
33 äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
g !*
34 †öfø Òû]ø ö²]ø
& Äsf `gŠ
: ³7,g !* X4
X Üônû ¿ôÃø Öû] ²
ô ] áø^vøfû‰ö (ǻ‚ôÛû vøeô æø ²
ô ] áø^vøfû‰ö
X ,™ ¬Š Q
M t 6,x!S Æ ¬Š
:³7,] c* X5
t
o×øÂø ܺ×F‰ø æø Oáøçû Ëö’ô mø ^Û$ Âø éô $̂ Ãô Öû ] hùô …ø
Ô ø eùô …ø áø^vøfû ‰ö
t
O àønû Ûô Öø^Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû ] æø O àønû ×ô ‰ø†ûÛöÖû ]
E
( 182X 18 0 :37 Ô ïG©{ŠÅZ)
`ªzÆ ˆ Æ ¬™
$œz ›
: Og ~g Y ª D `ªz sf `gŠˆ Æ ¬Š
Û èø
q
g !*
-Z BÖ Z >gÎ X 6
q
g !*
-Z ÏÆZ e $ M X7
X ³7,û% ( 1 00) Î ÁiZ Á ö ] Ÿ$ ]ô äø ³ÖþF]ô Ÿø X 8
²
(M gzZ ì aZ −7,û% ( 1 66 ) jà Îq
~y -Z
X ³7,óó ô²] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö L L

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 37 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ǃ ‚ ÞZ [ Œ
Û g zZ qJÔ»ñ ÌÐnz kZ
&
g !* glZ X9
æø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³FþÖ]ô Ÿø pû„ô$Ö] Üø nû ¿ôÃø Öû] ø²] †öËô Çûjø‰û]ø
O äô nû Öø ]ô höçû iö]ø
X ¸ D â
Û û% ( 1 00) Î: Zizg g lZt Šp Ag—
ÞZ ñ «Ô Ýz ~ tig Ô]YgŠ ~— Ô„Å Vƒk Hnzt
Xì ¯) !* » iÆ ]) z ;g zZ ]»',Á”† Ÿ Z ~
Ønû Òôçø Öû] Üø Ãû Þô æø ö²] ^ßø föŠûuø X 10
ô²] ÜôŠû eô) lgzZ ( Üô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^ eô ƒöçû Âö ]ø) fË :i§
]c*M zŠ sf `gŠ Å y Z/ Á M {gÎ ˆ Æ "7,( Üônû uô†$ Ö] àô Ûøuû†$ Ö]
: ,™ ]z ˆÅ ( 17 4Ô17 3 )
Üû Óö³þÖø ] çûÃö Ûøqø ‚ûÎø Œø^$ßÖ ] á$ ]ô Œö ^ß$Ö] Üö ãö Öø Ùø^Îø àømû „ô$Ö ]ø
]çû Öö^Îø æ$ ^Þ÷^Ûø mûāô Üû âö ø ] ˆøÊø Üû âöçû Žøìû^Êø
XXO Øönû Òôçø Öû] Üø Ãû Þô æø ö²] ^ßøföŠû uøZZ
X ³7,û% ( 1 00) ÎÃ] ÜyZ ™ VVŒ
:B ™ ånz gzZ ³7,g !* $ M t Ð M ˆ Æ ä™ ~g7 Ät
-Z e
q
ðºçû‰ö Üû ãö ŠûŠøÛû mø Üû $Ö Øõ–ûÊø æø ²
ô ] àø Úôù èõ Ûø Ãû ßô eô ]çû fö ×øÏøÞû ^Êø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 38 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ô ] áø]çø•û…ô ] çûÃö føi$ ]æ$


Øõ–ûÊø æû ƒö ö²]æø ½²
O Üõnû ¿ôÂø
~ yˆ Z z aÆ vZ ÔÚ¡ Ð p pg ~g Y xÃnz kZ : ] »' ,
Å \¬vZ Ô]¾z Šæ Ô ÞZ e $Z@ Ô]Ð çz spÔ yâ ZÐ ÔŠ Ô† ŸZ
X ì nz » G™ z Y 1zZ Ò Zt Xì Cƒ ‚ Þ Z ñ Ÿg îSg zZ Øg
vZ Y÷á y Z X ñ Y J7,B‚ Æ ]ÒÐZ Ì~ ]‡zZ Æ Â m{
/−Zz }÷ = nz t X Ï ƒ ‚ Þ Z ]¾ g zZ Ï ƒ gzŠ ã.6,
ò Z¤
K ìY Å wŠ 7Z gzZ c* Û «ä( ~
⁠ò gŠ‡ +−Z h
+Û ËZ e )´ ]| )
H « ä w Z$ +Z q
-Z áZz äƒ CÙ ªÐ (6,7* c™i Ä £ ~ ~ñQ
X ì w®t ÌÐ Y1zZ z Y xÐ ¹ É” tŠ ™Qx âZ ** ¦X å
:³7,û% ( 1 00) ÎpÑŠzgŠ sf `gŠ X 11
æø ä́fôvû‘ø æø ä́Öô ! o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö ]ø
Üû ×ôù ‰øæø Õû …ô^eø
X÷ M F6,VbgzZ ] ÜvŠ
h| 7,ÌpÑŠzgŠ F
Ü z ˆ Æ `ªz y Z :ˆ y M Œ
._ Æ Ýz Å ‰ Û ]zˆ X1 2
X , ™ˆ y M Œ
Û ‹zˆ
Xì Y™Šg zð- » : ] Z<Z bÑŠ
X 13
X ì Y| 7,=ÂøD :{ŠæE%N{ X1 4
X ì Y| 7,:š¨{ X 1 5

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 39 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Æ š¨{gzZ {ŠæE Ü z ð¤
%N{Ô] Z<Z bÑŠ ƒ : x‰ /Z
$œX ì ‰
\ M ._Æ ª Ü z YZ ÌY( ¯ú ˆ c*[f ¯ ú ˆ n
X÷ Mh ™ç» ‰ Ü z

`ªz Æ )z × ¯ ú
T Ð ~ g » fZ gzZ `ªz sf zgq~ V ziú Å )g zZ ×
:B ™gH÷e g Š
`ªzÆ ¬ Ð ¬™
:÷ n Æ "7,¬ Ð ¬Š ˆ Æ n
Û iú`ªz sf `gŠ
äö Öø æø Ô ö ×ûÛö Öû] äö Öø äü Öø Ô ø mû†ôø Ÿø åü ‚øuûæø ² ö ] Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿø X 1
†önû íøÖû ] åô ‚ônø eô löçûÛömø Ÿ$ o' uø çø âö æø könû Ûô mö æø oûnôvûmö ‚öÛûvøÖû ]
O †ömû ‚ôÎø ®õø Øùô Òö o×FÂø çøâöæø
X ,™ ]zˆÅ 1 29 Ô 1 28 ]c* M Å/ >gΈ Æ kZ X2
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Üû j%ßô Âø ^Úø äô nû ×øÂø º̂ mû ˆôÂø ÜûÓöŠôËöÞû œø àû Úôù Ùºçû‰ö…ø ÜûÒö ðø «qø ‚ûÏø Öø
]çû $Öçø iø áû^ô Êø O ܺnû uô…$ ͺæûðö …ø àønû ßô Úô ©ûÛö Öû ^eô Üû Óönû ×øÂø “
º mû †ôuø
h% …ø çø âöæø kö×û Ò$ çøiø äô nû ×ø Âø ½çøâö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø ²
ö ] oøfôŠû uø ØûÏö Êø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 40 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

O Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû ]


: ,™ Ät VZiZ ˆ X3
g !*
33 ²
ô ] áø^vøfû‰ö
g !*
33 äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
g !*
34 †öfø Òû]ø ö²]ø
& Äsf `gŠ
: ³7,g !* X4
X Üônû ¿ôÃø Öû] ²
ô ] áø^vøfû‰ö (ǻ‚ôÛû vøeô æø ²
ô ] áø^vøfû‰ö
X ,™ ¬Š Q

t
M t 6,x!S Æ ¬Š
:³7,] c* X5
o×øÂø ܺ×F‰ø æø O áøçûËö’ômø ^Û$ Âø éô $̂ Ãô Öû] hùô …ø Ôø eù …ø áø^vøfû ‰ö
t ô
Oàø nû Ûô Öø ^Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû] æø O àønû ×ô ‰ø†ûÛöÖû ]
( 182X 18 0 :37 Ô ïGE
©{ŠÅZ)

`ªzÆ ˆ Æ ¬™
$œz ›
: Og ~g Y ª D `ªz sf `gŠˆ Æ ¬Š
Û èø
q
g !*
-Z BÖ Z >gÎ X 6
q
g !*
-Z ÏÆZ îG G! M X7
g !*& g lZ X 8
Ýöçû n% ÏøÖû ] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖþF ]ô Ÿ? ø pû„ô$Ö ] Üønû ¿ôÃø Öû ] ø²] †öËô Çûjø‰û]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 41 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Oäô nû Öø]ô höçûiö]ø æø


&
g !* pÑŠzgŠ X 9
æø ä́fôvû‘ø æø ä́Öô ! o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø
X Üû ×ôù ‰øæø Õû …ô^eø
`ªzÆ [f¯ ú
`ªzÆ ¬ Ð ¬™
:÷ nÆ "7,¬ Ð ¬Š ˆ Æ n
Û ¯ ú`ªz sf `gŠ
äö Öø æø Ô ö ×ûÛö Öû] äö Öø äü Öø Ô ø mû†ôø Ÿø åü ‚øuûæø ² ö ] Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿø X 1
†önû íøÖû ] åô ‚ônø eô löçûÛömø Ÿ$ o' uø çø âö æø könû Ûô mö æø oûnôvûmö ‚öÛûvøÖû ]
O †ömû ‚ôÎø ®õø Øùô Òö o×FÂø çøâöæø
: ,™ ]zˆÅ 1 29 Ô 1 28 ]c* M Å/ >gΈ Æ kZ X2
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Üû j%ßô Âø ^Úø äô nû ×øÂø º̂ mû ˆôÂø ÜûÓöŠôËöÞû œø àû Úôù Ùºçû‰ö…ø ÜûÒö ðø «qø ‚ûÏø Öø
]çû $Öçø iø áû^ô Êø O ܺnû uô…$ ͺæûðö …ø àønû ßô Úô ©ûÛö Öû ^eô Üû Óönû ×øÂø “
º mû †ôuø
h% …ø çø âöæø kö×û Ò$ çøiø äô nû ×ø Âø ½çøâö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø ²
ö ] oøfôŠû uø ØûÏö Êø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 42 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

O Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû ]


: ,™ Ät VZiZ ˆ X3
g !*
33 ²
ô ] áø^vøfû‰ö
g !*
33 äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
g !*
34 †öfø Òû]ø ö²]ø
& Äsf `gŠ
: ³7,g !* X4
X Üônû ¿ôÃø Öû] ²
ô ] áø^vøfû‰ö (ǻ‚ôÛû vøeô æø ²
ô ] áø^vøfû‰ö
X ,™ ¬Š Q

t
M t 6,x!S Æ ¬Š
:³7,] c* X5
o×øÂø ܺ×F‰ø æø O áøçûËö’ômø ^Û$ Âø éô $̂ Ãô Öû] hùô …ø Ôø eù …ø áø^vøfû ‰ö
t ô
Oàø nû Ûô Öø ^Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû] æø O àønû ×ô ‰ø†ûÛöÖû ]
( 182X 18 0 :37 Ô ïGE
©{ŠÅZ)
`ªzÆ ˆ Æ ¬™
$œz ›
: Og ~g Y ª D `ªz sf `gŠˆ Æ ¬Š
Û èø
q
g !*
-Z BÖ Z >gÎ X6
q
g !*
-Z ÏÆZ îGG!M X7
]‚ c*
g !* & g lS X8

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 43 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

æø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖFþ ]ô Ÿø pû„ô$Ö] Üø nû ¿ôÃø Öû] ø²] †öËô Çûjø‰û]ø
O äô nû Öø ]ô höçû iö]ø
g !* ]‚ c* & pÑŠzgŠ X 9
æø ä́fôvû‘ø æø ä́Öô ! o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø
X Üû ×ôù ‰øæø Õû …ô^eø
g !*]‚ c* & ]ŠÞÝ X 10
á$ œø ‚öãø ûœø æø ànû fôÛö Öû] Ð% vøÖû] Ô ö ×ô ÛøÖû] ö²] Ÿ$]ô äø ³FþÖ]ô Ÿ$ áûœø ‚öãø ûœø
X ànû Úô Ÿø ]û ‚ôÂûçø Öû] Ñö ô ^‘ø ²
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ]‚÷Ûø v$ Úö
X , ™ ZŠ Z Ð s§Å Ax™ Z Ñ g—m{g  Ò¯ ú«g zŠ X 1 1
mÜÑZ >gÎ ~ «g ~uzŠ g zZ y z
Û ÃZ >gÎ ~ «g «
+~ A~t ÓÇg !*[Z N » kZ X ³7,
Ag—~ [Z Nt @ X ,™ g 2
“¨ **¦Ô' xZ™/ô Ô'g ÓZ š
MIè Z B‚ Æ A \ M Ð ‰ ÂÆ
JY xÆ Ÿ LZ Æ \ M Ô ”ã Œ gŠ ØZ†  WZ
LZ gz Z ' x«
X ,™ q
-ÑÌÃ + −Zz
Šgzð- ]íZ èbÑŠ X1 2
=Âø
D
è %N{ X 13
{ŠæE
å š¨{ X1 4

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 44 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

`gŠ ._ Æ ›
`ªz VÐ Ñ!* Û gzZ Ég 8Ô >
Ø e KZ
X ì ]iYZ ÷e −7,g ŠT

`ªz Æ Y(¯ ú
`ªzÆ ¬ Ð ¬™
:÷ nÆ "7,¬ Ð ¬Š ˆ Æ n
Û ¯ ú`ªz sf `gŠ
äö Öø æø Ô ö ×ûÛö Öû] äö Öø äü Öø Ôø mû†ôø Ÿø åü ‚øuûæø ² ö ] Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿø X 1
†önû íøÖû ] åô ‚ônø eô löçûÛömø Ÿ$ o' uø çø âö æø könû Ûô mö æø oûnôvûmö ‚öÛûvøÖû ]
O †ömû ‚ôÎø ®õø Øùô Òö o×FÂø çøâöæø
: ,™ ]zˆÅ 1 29 Ô 1 28 ]c*
M Å/ >gΈ Æ kZ X2
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Üû j%ßô Âø ^Úø äô nû ×øÂø º̂ mû ˆôÂø ÜûÓöŠôËöÞû œø àû Úôù Ùºçû‰ö…ø ÜûÒö ðø «qø ‚ûÏø Öø
]çû $Öçø iø áû^ô Êø O ܺnû uô…$ ͺæûðö …ø àønû ßô Úô ©ûÛö Öû ^eô Üû Óönû ×øÂø “º mû †ôuø
h% …ø çø âöæø kö×û Ò$ çøiø äô nû ×ø Âø ½çøâö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø ²
ö ] oøfôŠû uø ØûÏö Êø
O Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû ]
: ,™ Ät VZiZ ˆ X 3
g !*
33 ²
ô ] áø^vøfû‰ö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 45 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

g !*
33 äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
g !* 34 †öfø Òû]ø ö²]ø
Ÿøæø †ö fø Òû]ø ² ö ] Ÿ$ā äø ³þÖF āô Ÿ øæø äô ×# Öô ‚ö ÛûvøÖû] æø ²
ö ]æø ² ô ] áø ^vøfû ‰ö X 4
( û% q-Z ) X Üônû¿ô Ãø Öû] oùô ×ô Ãø Öû] ²ô ^eô Ÿ$āô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø
X ,™ ¬Š Q
t
M t 6,x!S Æ ¬Š
:³7,] c* X5
o×øÂø ܺ×F‰ø æø O áøçûËö’ômø ^Û$ Âø éô $̂ Ãô Öû] hùô …ø Ôø eù …ø áø^vøfû ‰ö
t ô
Oàø nû Ûô Öø ^Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ô ‚öÛûvøÖû] æø O àønû ×ô ‰ø†ûÛöÖû ]
( 182X 18 0 :37 Ô ïGE
©{ŠÅZ)
`ªzÆ ˆ Æ ¬™
$œz ›
: Og ~g Y ª D `ªz sf `gŠˆ Æ ¬Š
Û èø
q
g !*
-Z BÖ Z >gÎ X 6
g !*q
-Z ÏÆZ îG ! M X7
G
g !*]‚ c* & g lZ X 8
Ýöçûn%Ïø Öû] o% vøÖû ] çø âö Ÿ$]ô äø ³FþÖ]ô Ÿø pû „ô$Ö ] Üø nû ¿ôÃø Öû] ø²] †öËô Çûjø‰û]ø
Oäô nû Öø]ô höçûiö]ø æø
g !*]‚ c* & pÑŠzgŠ X 9
æø ä́fôvû‘ø æø ä́Öô ! o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 46 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Üû ×ôù ‰øæø Õû …ô^eø


]‚ c*
g !* & ]ŠÞÝ X 10
‚öãø û]ø æø à nû fôÛö Öû] Ð% vøÖû] Ô ö ] Ÿ$]ô äø ³FþÖ]ô Ÿ$ áûœø ‚öãø ûœø
ö ×ô Ûø Öû ] ²
àønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû] æø ðô «nø fôÞûŸø ]û Üö iø^ìø äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø
Oànû Úô Ÿø û] ‚ôÂû çøÖû] Ñö ô ^‘ø
:³7,g !* ] ‚ c* &]Üsf `gŠ X11
køÞû]ø Ü$ ãö #×Ö ]ø o Ünû ¿ô Ãø Öû] ² ô ] áø ^vø fû‰ö ǻ‚ô Ûûvø eô æø ² ô ] áø ^vø fû ‰ö
÷ô†ûÃø Öû] h% …ø køÞû ]ø æø kö ×ûÒ$ çøiø Ô ø nû ×ø Âø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿø oûeùô …ø
Ùøçûuø Ÿøæø †öfø Òû]ø ö²] æø ö²] ðø «ø ^Úø æø ² ô ^eô æø ô²] Üô Šûeô Ünû ¿ôÃø Öû ]
ô ^eô Ÿ$āô éøç$ Îö Ÿøæø
oÜô nû ¿ôÃø Öû] oùô ×ô Ãø Öû] ²
]ññ ZÎ yK̈Z Ð nz kZ : c* âÛ Š÷ á g Z ä Ax™Z Ñ g— :] »' ,
b§C
Ù ~ Š ÑzZ z wâ g zZ wÈ z IZ Æ kZ g zZ Ç ì g pôÐ Ä M C
Ù Æ
kZ g zZ à Vß Zz yÆ kZ Ôà kZ Špā t h × X σ ‚ •
+' 1',z ÚÅ
X Ç ã 7y vðÃÃ[ òZ z w â Æ
( û% {g ŠH) ”¡ìŸ] é …ç‰ (û% {g Š H) ävi^ËÖ] é …ç‰ X1 2
A g—~ [ ZNt @ X , ™g 2 [ ZN » kZ
+~ A ~t ÓÇg !*
/ôÔ'g ÓZ š
M ÿL 3XZ ÔÝ¡ŠÖ ] Ü` n× Â Ym
CZ — Zzg Z B‚ Æ A\ M Ð ‰ ÂÆ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 47 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

¦ Ô'x Z™
Y xÆ ŸÆ \ M gzZ ”ã Œ gŠØZ†  WZ “¨ **
z Ë 0Æ t· #
Ö Z gzZ ] Ò™ z G™ Ô +− Zz Ô yÇg )
,Ô'x «
J
X , ™q -Ñ ÌÃ ]›
Å Ô ×ÛÖ] é…ç‰ ˆ Æ Y( ¯ú ƒ ›
Û¤/Z :Ô×ÛÖ] é …ç‰ X1 2
X N ¯ w©» ]zˆ
Ù ~ Gˆ Æ ä% gzZ Ï }™ ×zg à G >gÎt : ] »'
~ A çC ,
X Ï}™ª
$ ñgzZ e $× Ô«™
» ]zˆ Å ‹ mF é…ç‰ ˆ Æ Y ( ¯ ú ƒ ›/Z V‹mF é …ç‰ X 13
Û¤
X N ¯ w©
: `ªz Æ A ~·èÚX1 4
X Og ~g Ynz » A~·èÚi §z e
$Z@ èø
D

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 48 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û ]»',z bcÆ Vzi úrü


z¯úX 1
Æ Y xgzZ ÷ ( 8)JW] Îg y%X ÷ Òg ( 2 )zŠ ÁiZ Á mZ
X ì Ìw©» ]Îg ( 12 ) {g !*
V;
.
X÷ M
h | 7,N YJZ ̉
(W c*
Ü z T™ÎY (¯ úˆ
3 Û : ÷( 2 ) zŠ ‰
Ü z4
..
z ~ ]gßkZ X ÷ M
F,
3y

ÏN Y 0 ] Îg ( 1 1 ) {g Š

z ƒ ¢ » àZ n Æ z
hhgÃ] Zg F,
HÀV- ³7,~ y
(WB‚Æ z¯ úÃ
.
Xì 4 ¢ 8| 7,B‚Æ Y (¯ ú ÌF,
z:gz
z g ZâZ g zZ ì { iZzgŠ » ]‡5g zZ ] Yo Ð \¬v Z ~ ð Ëi út ‡

¤ {Šc*
i ¹ Å kZ ~ A ~t èg
$Š qZ X ì ‰
Ü z m{ » ]“
: ì ðƒ y Ò
eZzg Ð ”z/0 vZ†]|~ ›9 gzZ ~gg 9
$ X1
3 ~ Vziú (Ò) x ÓÃ\ ¬vZ :c*
ƒ â
Û ä Ax™Z Ñ g—āì
(™JZ Q) Ô D Î]Zg SŠ M { z Ôì 7 Š ƒ ZŠ è> & i ú[8{Š c*

XD Y Î~ { z Q gzZ D™]Š „]Zg ðä
Ô ògZŠ ò Ô £Z µ Ô yx 0Z 9 Ô ~èF,ò Ô › 9 X2

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 49 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ð ”{k,Ù 1Z ]| ~ yZÑZ ™ gzZ öW ЛG


C $1Z µ ԁ ò
Ѓ 3 ˆ Æ Vziú n Û :c*
â
Û ä Ax™Z Ñ g—ā ì e $Zzg
Xì z¯ úÔi úaZ
» ðñā ì H e $Zzg ƒ¯%B‚ Æ Œ› ‹Z ä ãZd X 3
Xì Y =Z Ð VÍßg ŒZ gz Z z¯ úsÑ
g—ā ì e $Zzg Ð ”{k
,Ù 1 Z ]|~ ›9 z ~g g 9 X 4
C
[g vZ Â ì Sg ¹!*
ð ä ëZ # ] Zg ā c*
⁠á g Z ä A x™ Z Ñ
Û Š÷
Å kZā ÑZz ä™ ¬Š ðà ì :ì @*
â Û i6,*Š y  M ]+Z
á gZ ™ ⠁
Û Š÷
ÑZz  e ]n ðÃì ?V z™ «ÐZā ÑZz `â ðÃì ?Vz™ wJ ¬Š
X Vz™ „Å kZā
0 vZ†] | ToÑ/ ~ Áq gz Z zâ 0 Z ò z ~èF,ò X5
™ ) xs !Íß } Z :c*
( ** â Û ä A x™ Z Ñ g —ā ì e $Zzg Ð ” x s
Ü z k Z Ã ] Zg g z Z z™ u| ( Ð V zg ZŠ ¸g Ô ƒ î **
‰ 3 Ã V Íß Ôz™ x ¬
XÐ ƒ Y ƒ 4ZŠ ~ A ¼ B‚ Æ äs ?ÔV ƒ D Î vß Z # ð7,i ú
āì H e$Zzg Ð ^ ` ß oF Ö ^à i ²] o• … h M Y Z ]| ä 
+m,› X6
Ü z kZ gzZ Ð N Y G ¦ ~ y Zy q
ÑZz äg å ‰ -Z vß yŠ Æ #
Ö ª
.Ð Vƒ —Zp ›z™ Å X vß { z ÷ V ¹ : Ç }g å
, Z ?‰ Cƒ Z]
~¼A Æ [ z [ˆ % g zZ Ð Vƒ } hðŽ Ð Vƒ } 9 vß

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 50 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Ç ƒ ¬» [ˆ n Æ VÍß}uzŠˆ Æ kZ ÔÐ Vƒ 4ZŠ
A x™ Z Ñ g—ì H e$Zzg Ð ” ‹ !* ) â Z 1 Z ]| ä ~èF, X7
Ôi § » V Íß ( ¸ ¦ z Z L Z Ã ( z¯ ú ) éZ x ª : c*
/t ā ß™ xi Ñ 6, â Û ä
Xì ^ z »g Ð Vƒ k $Œ
Hgz Z {g ñ »V Ç Z',Ô= g f » " Û Å [g } g v
Z Z ¯úX 2

ƒ qzш 4 20Ð [ë W » ƒ‰
X ì @* Ü z » kZ
X , ™ ZŠ Z 6,x£ ÏZ ¬ Ð àQ™|7,`ªzÆ ðgzZò ¯ úÐZ
..
‚ª
X ÷ ( 6) b {Š c* igzZ ( 2 ) zŠ Ái Z Á]Îg Å k Z
iÐ {Š c*
$zŠ Å y EZ z yj à »gzZ ì M g âà í!*Ð iú kZ
. ‡

Xì Cƒ
ä Ax™ Z Ñ g— ì He $Zzg Ð ” ÷Z ]| ä ~è F, X 1
- [ë M qƒˆ Æ ä™ ZŠZ ®
~ Þ Z æL°f J ò ¯ú ¿Ž : c*
) ) !* â
Û
X Ç A [Z N »} /gzZ e }g7 ÐZ ÂÅ ZŠ Z i ú«g zŠ Q ;g w'
Ð ” YZŠgŠ1 Z ]| gzZ ” g f1Z ]| Š ƒ ZŠ1Z gzZ ~èF, X 2
á g Z \¬v Z : c*
Š÷ Û ä Ax™ Z Ñ g— ÷ D™ e
⁠$Zzg ( ϊ g
$u)
yŠ kZ ~| 7,Òg g e ~ yŠ q zÑn }÷ Â !xŠ M 0Z } Z ì @*
â
Û
X Ç Vƒ â
Ûe -x!Z Æ
$ñ~¾ J

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 51 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

3 e ¯úX 3

»ƒZ ƒ 6,äY ƒ qƒ[p Æ [ ëW ‰
# X ì @*
3 e t ÂñY g¦

Ü z » iú kZ
Ü z Ày xgŠ Æ × ¯¸ WgzZ [ë W
/z JŠ W » ‰
.
Ü z aZ n Æ
Xì ‰
ÁiZ ÁX ÷ ] Îg ( 12 ) {g !*{Šc*
i Ð {Šc*
X ÷ ˆFy Ò Ì] Îg ( 8) JW{ Šc*
i gzZ ( 4 ) g e ÁiZ ÁÅ kZ
i Ð {Š c*ig zZ ( 2) zŠ
.
“e Ð t Ñ
3 Z Z ¯ú ƒ º
) Z
Û Ð V-g ZŠ) f Å Ï0 Û vŠ
+ig zZ øZ
Å ]5z^X N Y Çg ~g Y g » fZ z `ªz gzZ ]Š „6,( ÏZ J -
.
3 e è…Z â ÌB‚ Æ t Ñ
X ì ]iYZ Å ä™ ZŠZ “ Z Z ~ ]gß
: ÷ ñƒ yÒ bc¹ Æ iú kZ ~ A ~tg $ŠqZ
Ñ g— ì H e $Zzg Ð ” ÷Z ]| ä zâ 0Z gzZ ~èF, X 1
kZ \¬ vZ ³7,Òg {g !*Å “
3 e ä T : c*
â
Û ä A x™ Z
X Ç ñ¯ û» äÎ~ ¼ A nÆ
ä Ax™Z Ñ g—ì H e $Zzg Ð ” YZŠgŠ1Z ]| ä ãZd X 2
E
4Ó¡¸ { z³7,Òg zŠ Å “
Ô Ç ñY –7~ èEG 3 e ä T :c* â
Û
Å kZ yŠ kZ ñ7,b Ž gzZ Ô Ç ñ Y –~ ++ $¬ ñ7,g e Ž g zZ
Ž gzZ Ç ‘ ~ ànjÞ^Î ÐZ \¬v Zñ7,J M Ž g zZ Ô ˆÅ e
{g !* $ñ
X Ç ñ ¯ ûq A n Æ kZ \¬v Zñ7,
-Z ~ ¼

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 52 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

$Zzg Ð ”{k
e ,Ù 1Z ]|~ zâ 0 Z ògzZ ~è F,ò z £Z µ X 3
C
}™ ~È0*Å VÑg zŠ Å “
3 e Ž : c*
â
Û ä Ax™Z Ñ g—ì
/Z Ð N Y ØŠ j{ k
„ ',Z',Æ vÄ Å g«p ¤ Hx ÓÆ kZ
X Vƒ : VY
ÎZÍ Z ¯ úX 4
]Îg sî (2 )zŠ Ái Z ÁŽ Xì iú Å y xgŠ Æ Y (g zZ [ft
c*
Xì Œ6,] Îg2(0 )ä {Šc* i ™á Ð ] Îg¿ (6 ) b
i Ð {Šc*
.
gzZ ¤ Å kZ Xì ˆÅ y Ò ',Z',Æ ]Š„ Å w ‚ { g !*
~`(Zt
X ÷ Üz¯ úÌ] »',z g ZâZ
.
t X Vƒ : VY „ ] Îg Á Ð Á {Zp ñY c* C Z Ð é w© » k Z ‡

:÷ gÑ " g u Ü z » ] â ÅZ gz Z ] “Ô [ Œ
Z ZÆ k Z Xì ‰ Û Ô q Jm {
A x™ Z Ñ g— Ôì e Ù 1 Z ]|~ zâ 0Z gz Z ~èF, X 1
$Zzg Ð ” {k,
C
ñ7,( Ú) b§ kZ Ò] Îg b ˆ Æ [f ¿Ž : c* â
Û ä
…Zât n Æ kZ Â}™: ]!*
k',{g !* ~',ðà yxgŠ Æ yZā
XÐ Vƒ g Ñ',Z',Æ ]Š „Å
A x™ Z Ñ g— Ôì H e 0 g q ]| ä ãZd X 2
$Zzg Д uc*
HÆ kZ ñ7,Òg b ˆ Æ [f ¿Ž :c*
ØŠ j { k â
Û ä
X Vƒ : VY „ ',Z',Æ v Ä Åg«p ¤
/Z Ð NY

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 53 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ˆ Æ [f¿Žā ì H e ñ œÈ¬ ]|ä ~èF,X 3


$Zzg Ði
X Ç ñ ¯ y kq A n Æ kZ \¬vZ ñ7,Òg ä
-Z ~ ¼
/¯ úX 5
Ë Y Å ZŠZ/¯ úÒ«g zŠ ‰
Xì $ Ü z ÌË {z ´Æ ]‡z Z {z( X1
X÷ D Y ØŠ™ s ç {k HîS
HÐ "7,Æ i úk Zˆ Æ äƒ Šiu {k
” & œ –1Z ]| ä y x 0Z gzZ zâ 0Z Ô ~èF,Ô Šƒ ZŠ1Z X2
{z ñ Yƒ Šiu { k # : c*
HÐ ËZ Û ä Ax™ Z Ñ g—ì He
⁠$Zzg Ð
Q X ì êŠ j{ k
HÆ kZ \¬vZ Â}™ g lZQ Ôñ7,iúÆ ™çz
: ðâ
Û ]zˆāg I e
$ Mt
ø²] ]æ†öÒøƒø Üû `ö ŠøËö Þû]ø ]çû? Ûö ×ø¾ø æû]ø è÷Žøuô^Êø ]çû×öÃø Êø ]ƒø]ô àø mû„ôÖ$]æø
ö ] Ÿ$]ô høçûÞö „% Ö ] †öËô Çûm$ àû Úø æø ÌÎÜû `ô eôçû Þö„öÖô ]æû †öËøÇûjø‰û^Êø
Üû Öø æø Ìβ
( 135:3ÔyZ/w K) OáøçûÛö ×ø Ãû mø Üû aö æø ]çû ×öÃø Êø ^Úø o×FÂø ]æû†% ’ô mö
÷ ä̂ ™ ðZ',ðà Z
™Õ6,V âY KZ c* # ā ÷ vß,Z ( t) gzZL L
vZ gzZ Ô÷ _â °ç Å Vƒk
HLZQ Ô ÷ D™™f » vZ Â÷ ä̂
y Y6,y Z ¸ Æ™ { z {k ™ yÄŠVƒ k
HŽ QgzZ ì @* HZÎÆ
ó ó oD™ 7Ìg ZÜS ™ú1

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 54 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

įúX 6
Y H ZŠZ ÷e Z
# Ã y Z {z´Æ ]‡zZ {z(Ô÷ ]Îg g e Å iúkZ
Xì Y
.
Õø ‚ôÛûvøeô æø Ü$ `ö ×# Ö] Ôø ßøvFfû‰ö ) zˆ Æ`’èrā ì t i§ » kZ
X ³7,( J
-y(M
.
: ³7,Äsf `gŠ g !*
15 ˆ Æ z
ö ] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? æø ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû] æø ²
†ö fø Òû]ø ö²] æø ² ô ] áø^vøfû‰ö
BÖZ >gÎ O Üônû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô O Üônû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö]ø Q
Æ Üö nû¿ôÃø Öû] oøeùô …ø áø ^vøfû ‰ö ~ qÃgQ Ô³7,ĸ g!* 1 0™|7,]gÎ ðÃg zZ
10ˆ Æ ‚öÛûvøÖû] Ô ö ] Äø Ûô‰ø ™JZ Ð qÃg Q Ôg!*
ø Öøæø ^ßøe$ …ø åü ‚øÛôuø àû ÛøÖô ² 1 0ˆ
*™JZ Ð } >Q Ôg !* 1 0ˆ Æ o×F ÂûŸø ]û oøeùô …ø áø^vøfû‰ö ~ }>Q Ôg !*
10ˆÆ o×F ÂûŸø û] oûeôù…ø áø^vøfû‰ö ~ }>}uzŠ QÔg !*
X³7,g !* 1 0~
OÜônû uô †$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö] ô² ] ÜôŠûeô gzZ NY ƒ }9~ «g ~uzŠ Q
Ð j§ÏZ Q ÔBà ]gÎ V ZiZ ˆ gzZ ³7,à ÄÏZ g !*15 ¬ Ð
7 5 ~ «g C
300~ ] Îg Vzg e gzZ g !*
t g !* Ù X ,™ å] Îg Vzg e
X Ïñ Y S7,Ä
- Ä- à į úā ì @*
-Z ~· c*
q
X ñ Y J7,g !*
ƒ" Ð A ~t g
$U*
-Z ~ ½/ÁiZ Á c*
q g !*
$Šq Z
-Z ~ w ‚ c*
q g !*
.
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 55 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

-Z Å DI Z É  gzZ zâ 0Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z Ô ~èF,


))q
ä®
: c*Û Ð ” k„]|ä A x™ Z Ñ g—ì H yÒ ~ Ã KZ KZ
â
H ?VzŠ :¾ Ã \ M ~ H ?V z™: ·g ,Ð \ M ~ H ! yY R }Z
-Z
J # ā ?VzŠ ¯ : ÑZz VÐkŠ à \ M H ?V ƒ à : œÃ \ M ~
tÔ6 ÔäZ6,ÔÆ ˆ Ô¬ Æ \ M \¬v Z Â ÷g Zc ¿6,yZ \ M
sç { k Hx ÓáZz äƒ CÙ ª gzZ {æ7 Ô} (,ÔL g Ô™ ú1 y Y c* Ð
2i§ » į ú 7Z ä Ax™Z Ñg—ˆ Æ kZ) X Ç }Š â
( c* Û
kZ ¤ Ù Ân ƒ : t ¤
/Z ÔÃ- C /Z Ôð7,Âj| 7,û% q-Z : Zizg ¤
/Z : c*
â
ÛQ
-Z ~ w‚ Âj|7,: ¹C
q
g !* Ù ¤ -Z ~· Âj™: Ì b§
q
/Z Ôg !*
-Z ~½/ Ân ƒ : Ì(Z¤
q
Xß| 7,g !* /Z gzZ
# q ¯ úX7
~
zŠ ÁiZ Á c ]¾z G@*Å vZ { z  ñ M 7 ~
# q ðÃÃ Ë Z
Xñ7,~
#
# qg  Ò«g
.
−7,”¡ ìŸ] é…ç‰ û% 11 Ô 1 1 ˆ ÆBÖZ >gÎ~ V Ñg VâzŠ yZ
Xì •
.
Å iú kZ Xì $
Ë Y Å ZŠZ iút ‰
1',¯) !*
X ì Y™ ZŠZ Ì]Îg g e
Ü z ÌË {z´ Æ ]‡zZ { z(
..
X ì êŠ â # q \¬vZ Ð •
Û ~g7 ~ 1',

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 56 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

:i§
: ÷X j§zŠÆ kZ ~āg I] Ñ©Æ Ax™Z Ñg—
,ÔÁq Ô zâ 0Z Ô ~èF, X 1
” °zZ 0 vZ† ]| ä ãZd g zZ g Z )
\¬vZ Ã ¿T : c*
Å yK̈Z Ë c* Û ä A x™ Z Ñ g —ì H e
⁠$Zzg
gzZ ñ7,Ò«g zŠ Æ ™çz b§hZā ’ e Ð Z ƒ ~ # q ðÃs§
: fâ ¬Št Æ ™ 7ŠzgŠ È~ ª g zZ zz£Å \¬vZ Q
$ ‚g {Çg !*
÷ô†ûÃø Öû] hùô …ø ² ô ] áø^vøfû ‰ö (Üömû †ôÓøÖû] Üö nû ×ô vøÖû ] ² ö ] Ÿ$]ô äø ³FþÖ]ô Ÿø
lô^fø qôçûÚö Ô ø Öö ªø ‰ûœø X àø nû ÛôÖø^Ãø Öû] hùô …ø ² ô ô ‚öÛû vøÖû ]ø (Üônû ¿ôÃø Öû ]
†ùõ eô Øùô Òö àûÚô èøÛø nû ßô ÇøÖû ]æø Ô ø iô †øËô Çû Úø Üøñô ] ˆøÂø æø (Ô ø jô Ûøuû…ø
Ÿøæø (äü iø†û ËøÆø Ÿ$ ]ô ^f÷ Þûƒø oûÖô Åû ‚øiø Ÿø X Üõ$û āô Øùô Òö àûÚô èøÚø ¡øŠ$ Ö]æø
^mø (^ãø jønû –ø Îø Ÿ$]ô ^•÷…ô Ô ø Öø oøaô è÷qø^uø Ÿæø ø (äü jøqû†$ Êø Ÿ$ ]ô ^Û& âø
X àønû Ûô uô†# Ö ] Üøuø…û *]
(0Z ÔÁq Ô N
ä ãZd g zZ  Ô ` m 0 £Z Ô zâ 0Z Ô ~èF, X 2
ä Ð Ax™ Z Ñ g— : ì H y Ò ” ð0 y ¢ ]| e $Zz',
# q Å kZ Ã !ô Ó
sf `gŠ ˆ Æ iú «g zŠ n Æ ~g M',~ C**q
-Z
CÅ kZ ä \¬vZ Ð •
Nß ðÓ
* 1',Å T ðâÛ SÅ ¬™B‚Æ p ÖZ
# q KZ ~ q nZ Å A x™Z Ñ g — Ì' x Z™/ôX ~Š
Æ ~g M',~

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 57 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

: ¸ D ™ ¬Š ˆ Æ iú«g zŠ Ð j§ÏZ n
oùô fôÞø ‚õ Û$ vøÚö Ôønùô fôßøeô Ôønû Öøāô äö q$ çø iøœø æø ÔøÖöªø ‰øœø oÞôùāô =Ü$ ãö ×#Ö]
oÊô oeùô …ø oÖFāô Ôøeô köãû q$ çø iø ‚û Îø oÞôù āô =‚öÛ$ vøÚö ^mø (èô Ûø uû†$ Ö]
( ]Zú−Z [ Z1Z Ô ~èF,)þ X o$ Êô äö Ãû Ëôù Žø Êø =Ü$ ãö ×# Ö] (o–FÏjöÖô ǻ„ô âF ojô qø^uø

{g 7Z ¯úX 8
zŠ ƒ L e **™ê » ä™: c*ä™Æ x» ^
, Y Ë¿ðä /Z X1
áæ †Ê^ÓÖ] é…ç‰ ~ «g «Ð ~ ] Îg zŠ yZ Xñ7,{g 7Z ¯ ú«g
:ñ7,¬Š sf `gŠ Qñ7,” ¡ìŸ] é…ç‰ ~ «g ~uzŠ gzZ
Õø …ö ‚ôÏû jø‰û]* æø Ô ø Ûô×û Ãô eô Õø †önû íôjø‰ûœ oûÞôù ]ô Ü$ ãö #×Ö]ø ZZ
…ö ‚ôÏûiø Ô ø Þ$^ô Êø Üônû ¿ôÃø Öû] Ô ø ×ô –ûÊø àû Úô Ô ø Öö *^‰ûœæø Ô ø iô…ø ‚ûÏöeô
Ü$ ãö #×Ö]ø X hôçû nö ÇöÖû ] Ýö¡$Âø køÞû *] æø Üö×øÂû *] Ÿøæø Üö×øÃû iø æø …ö ‚ôÎû*] Ÿøæø
( }™™f » ~ # q KZ VŒ) †øÚû Ÿ* û] ]„øâF á$ *] Üö ×ø Ãû iø køßûÒö áû]ô
(pû †ôÚû *] èô føÎô ^Âø æø pû ô ^Ãø Úø æø oûô^Ãø Úø æø oûßô mû ô oûÊô oûÖô †ºnû ìø
Üö ×ø Ãû iø køßûÒö áû]ôæø X äô nû Êô oûÖô Õû …ô^eø Ü$ $ö (oûÖô åö †ûŠôùmø æø åö …û ‚öÎû^Êø
oûÊô (oûÖôù †' ø ( }™™f » ~ # q KZ VŒ) †øÚû Ÿÿ û] ]„øaF á$ *]
oûßôù Âø äö Êû †ô‘û^Êø pû†ôÚû *] èô fø Îô ^Âø æø pûô ^Ãø Úø æø oûô^Ãø Úø æø oûßômû ô

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 58 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

oûßô •ô…û *] Ü$ $ö áø^Òø &ö nû uø †ø nû íøÖû] oøÖô …û ‚öÎû ] æø äö ßûÂø oûßô Êû†ô‘û]æø
G
( q ð‹3ÅZ [ Z1Z Ô~g ‡Z 9) X ä́e
Ñ g—ā ì e 'Y ]|~ › 9
$Zzg Ð ” vZ† 0 , X2
Û ‰¸ D â
yMŒ Û ½b§kZ Å {g 7Z ~ ]5 çx Óà ë Ax™Z
X ¸ D â
Û ½]gÎ Å
# ā c*
» x » Ë ÂZ â
Û Ð ” ÷Z ]| äAx™ Z Ñ g— X3
wŠ Zg vs§Å TQ ™ {g 7Z g !*
7 ~ kZ Ð [g LZ Â} ™ { ŠZg Z
X ì ía }g v~ ä™Æ x» kZ ƒ bâ
-yŠ ]‚g zZ ,™ q zÑÐ ]Zg Å c {g 7Zā ì 4
~g Y J ‡
á Z t c*
ï {g ÷ á y Z X Og
µÐ X Ï N M Ã] â´ ~ [ZpvZ Y ÷
XÇ ñY

ðç •çÖ] ènù vi iúX 9


Xì •
1',zí¯ gzZ ï −7,Ò«g zŠ ˆ Ug ¯Æ çz
) !*
(0Z 9 gzZ zâ 0Z ò Ô ðK̈ò Ô Šƒ ZŠ ! Z ò Ô ›9
.
X1
T : c*
⁠$Zzg Ð ”%¬ 0 µ]|~
Û ä Ax™Z Ñ g —ā ì e
«g zŠB‚Æ zÂï» Å í!*Ù ªˆ Æ ä™çz b§hZ ä ¿
zC
X ˆƒ Z A n Æ kZ  S7,iú
# Zz ¼

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 59 ü Aè m$‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

” y A0 y ¢]| ä N
m 0 £Z gzZ › Ô ~g g Ô Šƒ ZŠ1Z X2
™çz b§hZ ¿Ž : c*Û ä A x™ Z Ñ g—ā ì H e
⁠$Zzg ƒ¯%Ð
X ÷ D YØŠ ™ sç { k
HÔÆ kZ Âñ7,iú«g zŠ Æ
‚rŠÛÖ] ènù vi iúX 10
zŠ Ž ì CY S7,6,äƒ 4ZŠ ~ K { z´ Æ ] ‡zZ {z(t
Xì " è Å Ax™Z Ñ g—t X ì Œ6,«g
$U*Ð āg I <
L
X ì ðƒ y Ò ¤ ~(,Å i úkZ ~āg Ig $ŠqZ
G-Ê
C:X Z [ Â Ô > ðÒ} ÅZ [Â ä ~g g
>+ [ Â ä › gzZ åE
: c*Û ä Ax™Z Ñ g—ā ì H e
⁠$Zzg Ð ”{Š y]|~ +
Û RZ
Xá | 7,iú«g zŠ ¬ Ð á̂ā ’ e ÐZ ƒ 4ZŠ ~ K¿Ž

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
xz™ [ !*

ŒçûËöß%Ö] Ìöñ^¾æ
-x£ÆB™zn » èÑÐ {g é$OZ Ñ
( `ªz Æ ¹F,J è )

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
ÌÃ ó Ñ
ó L L b§Å bzg gzZ »Ô =~ Ÿã K̈Z ä \¬vZ
ÑÆ nC
Ù Ô÷ xlZ ] ‚ Å kZ X ì c*
â
Û Za 6,gîÆ C
Ù Ž xq
-Z
× z Ë ãK̈Z Ž Ô ÷ ]Z W,Z gzZ ]Ìz mZpµ Z Æ
bá z ] ZŠ ¬ Ô` Z'
{gÃè ÌŠpÑV M',h
z w ZjZ Ñ!* +× X ÷ Dƒ x¥Ð w qZ z t ÜZ gzZ
'
F,x Ó c ¹F,ã qzg Å y K̈Z n kZ Xì @* +Z W,Z 6,úÅ tÜZ
ƒ iZ0
Ñ g —ā ì zz ¸ Ôì Cƒ [£~ ]gß Å ó Ñ ó É H,
L Lqc*
g
Ð óºó Z Š ˜L LÃœÅÉH,gzZ ¿Æ sz b & Z Å ÑÏZ ä A x™Z
â
Xì c*Û¨

ûe
$Z@ ~gz¢ ü
Æ B™ z n» Ñ
è Ð { g é $OZ Ñ
è ) V$]‚ ~ [!*
kZ
Ñq
-Zā ’ e à ´ ‚ Ô÷ ìg Y ØŠ `ªz Æ ( ¹F,
- x£
J
# }Š ™ qzÑgZz K
Z Ã`ªz n Æ ¹F,~ Ñ}uzŠ Ð
M F,
ZŠ }uzŠ Âá ™ å`ªz Æ kÓ V‚
qzÑ `ªz Æ } ],
Z zŠ » `ªz 4Z Ð Y Z’ ZQ Ô}™å}],ZŠ ge gz Z }™
ÏZ gzŠ u

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 64 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Æ `ªz yZ }vŠ ˆ P b§ ÏZ ā ‚}™ qzÑÐ K


M F,
X Ç}Š wÅ ÷Zg x ÓÅ hÐ Øg KZ \ ¬vZ Ô}™ågzŠ ] ‚
gz Z VÂgß à V Å yZ ~ [Zp Ô mZp Ô yT Å kÓ V‚ : ^â
ógó 2Š i» s¦ z u|L L[Â ~gø ]¬6,]Z¨
X ,™± 5 ~

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 65 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

{],ZŠ ª
ZŠ ¬ n Æ kÓV ‚
g» f ZÆ } ],
{g é$OZ Ñè ' Ѫ ( 1)
ö²] Ÿ$ ]ô äø ³þÖF]ô Ÿø ' nz ª
™f W,í! c ä0* àÜÐ {g éO$Z èÑ
ö ] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø
²
Š° » kZ Xì ö²] Ÿ$]ô äø FÖ]ô Ÿø ™f W,
t X ì ÄÑ õ0* ñ n Æ kZ
:ñ Y H6,& §sf `gŠ ™f
ö ] Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿø
²
:÷ Æg »f Z sf `gŠ n Æ rz
Û Æ zÂ~™f kZ
z ¯gzZ 6f yZgzŠ Æ ™f Æ ó ó ö²] Ÿ$]ô äø ÖF]ô ŸLø Lû%Ä Ñ q
-Z ¬ X1
iÃ%6,g ¦gzZ x|Æ ( 7Šqðà ZÎÆ vZ) ö²] Ÿ$]ô ø çû föÃû Úø ŸLø L
‚f ƒ ;g ™ ÔÅ ó ó äÖ]L LC
Ù ZÎÆ v Z Z
# ™f yZgzŠ ™ Zf X ñ Y Å
Ù gzZ Çg 6,gîÆ ó ó çfÃÚ L LÊZ%gzZ x|Æ ó Xä Ö]L L~
C
wŠ LZ g !*
X }™ ÔÅ ó ó çfÃÚL LC
Ù ZÎÆ ó ó²]L LÐ r ⊠z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 66 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ö ] Ÿ$]ô äø ÖF]ô ŸLø LyZgzŠ Æ ÄÑ }uzŠ


¯gzZ 6f ñƒ D™ ™f » ó ó ² X2
z wŠ LZ ZÎÆ vZ gzZ ÔÇg 6,g¦Æ ó ó ö²] Ÿ$]ô høçû ×ö_ûÚø Ÿø L LzÂ
Ð ÔÅ ó [
ó £L LC ™ ÔÅ [£C
.iZ) V- X ìg @*
Ù Z} Ù Ð r âŠ
XÐ NY Dƒ u 0* Ð éZpg zZ ÔC Ù Å) r⊠z wŠ Æ kZ
¯gzZ 6f ñƒ D™™f » ó ó ö²] Ÿ$]ô äø ÖF]ô ŸøL Ly Zg zŠ ÆÄ Ñ }Š X 3
™Z f X ñ Y Å iÃ%6,g ¦gzZ x|Æ ó ó ö²] Ÿ$]ô høçû fö vûÚø Ÿø L LzÂ
gzZ }™Ð r ⊠z wŠ LZ ÔÅ [8C
Ù ZÎÆ vZ g !*
Ù ™f È ZgzŠ
C
ÌÅ ›Å)C Ù Ð wŠ Æ kZ Cg Cg ÔÅ [8C
Ù ZÎÆ vZ V-
X Ï }Š ™ Ô
z¯gzZ 6f ñ ƒ D™™f » ó ó ² ö ] Ÿ$]ô äø ÖF]ô ŸLø LyZgzŠÆ ÄѸa X4
râ Š z wŠ LZ ZÎÆ vZ g zZ Ç g 6,g¦Æ ó ó ² ö ] Ÿ$]ô ø çû ’öÏûÚø ŸøL L
Ù »)Ð ÔÅ Š°C
pC ™ ÔÅ Š°C
.i Z) V- X ìg @*
Ù Z} Ù Ð
X Ï ñ Y ¬ ¦I+
M g zZ
z¯gz Z 6f ñƒ D ™ ™f » ó ó ö² ] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ øL Ly ZgzŠÆ ÄÑ , v0*X5
r â Š z wŠ L Z ZÎÆ vZ gz Z Ç g 6,g¦ Æ ó ó ö²] Ÿ$ ]ô ø çûqö çû Úø Ÿ ø L L
T — { z Ð ÔÅ ó Šó Ž ñL C ™ ÔÅ ŠŽ ñC
.i Z) V- ì g @*
ÙL Z} Ù Ð
X ÏÑ äƒ "Ð 1Å r â Š z wŠ Æ k Z Ôì @*
ƒ ~ v Z) g Ñ »
H åû% ÄÑ õ 0*B‚ Æ ~È 0*~g7 ] i Y Z ._ Ã ™ f kZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 67 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

~g Z‡ 0*åÅ <Ñ x © Z ~È 0*Å ] ‚ Zz z øZÛ ] B‚ Æ k Z Ôñ Y


X N Y Ç g ~g Y ] Ñ©Æ ] Zí z ‘ œgz Z g lZ z /ÂÔ] ZŠ„rÂgz Z
XÇ Ñ äƒÉ H,» ÑÐ g Zâ ZÆ k Z gz ZÇA [p© ÂèC
Ù Ž b§ kZ
B‚ n Æ w”Æ ]»',z g Zâ Z y Z gzZ é Å ]˜Â y Z ‡
: ñ Y HÐi§sf `gŠ ™f » ]ÜÆ z õ0*Ñ!* {gÃè B‚
y Zg zŠ Æ ™f Æ ó ó ö²] Ÿ$]ô äø ÖF]ô ŸLø Lû% ÄÑ q
Î õ 0* -Z ¬ .
ö ] Ÿ$]ô ø çû fö Ãû Úø ŸLø L Ä”6,äƒ Zg7 Š° (500)
X ,™ Å ó ó ²
Ä”6,äƒ Zg7 Š° (500) Î õ0*Ù yZg zŠ Æ ÄÑ }uzŠ
C .
X , ™ Å ó ó ö²] Ÿ$]ô hø çû×ö_ûÚø ŸøL L
Ä”6,äƒ Zg7 Š° (500) Î õ0*Ù yZg zŠ Æ ÄÑ }Š
C .
X , ™ Å ó ó ö²] Ÿ$]ô høçû fö vûÚø ŸøL L
Ä”6,äƒ Zg7 Š° (500) Î õ 0*
Ù yZgzŠ Æ Ä Ñ ¸a
C .
X ,™ Å ó ó ö²] Ÿ$]ô ø çû ’öÏûÚø ŸøL L
Ä”6,äƒ Zg7 Š° (500 ) Î õ0*C
Ù yZgzŠ Æ ÄÑ ,v0* .
X ,™ Å ó ó ö²] Ÿ$]ô ø çû qöçûÚø ŸøL L
X ǃ {Z i Ú Z Ç } ™ Ð ]Ò Î ]¤Å ] ˜Ây Z ´ ‚
+Ã {Šc* /
ƒ vs§Å ÑŒZ™ 0*
X ì @* àÜÐ {g é$OZ Ò],ZŠ Ñ b§kZ
„6,Š°}g7 Æ ™f b§ÏZ Ìà ]˜ÂÅ g » fZ Æ kÓ ¹ !*: ^â

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 68 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

/ZX ,™ å]¤i§ø
ÄÑ ðJh Z ¬  V ƒ ]˜ÂzŠ ¤ è Æ™
D
( 500) Î õ*Ù Ä”Åz ~uzŠ ~Ä Ñ ðJh Z }uzŠ gzZ z «~
0C
Æ ™ „6,&à Š° }g7  ÷ ] ˜Â &¤/Z X ,™ 6,äƒ Zg7 Š°
X ,™ å]¤KZi §ø D
è
]ï]gz™f ›°
x¬ ´ ‚ n Æ ä0*àÜ Ð ]Ì Å kZ gzZ {g éâZ èѤ
/Z
™ g (Z ó ]
kZ Â Æ ~ sMZ c*ìe ** ó ï L L™ hg à Ï0
+i ]Ñ©
Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø L L ÌZ » ™f gzZ (7 0Ô 000) gZDÙ ,  Š° » kZ ~ ]gß
X Çì g ó ó æ²]
ï
EL i8 ÄÅ z ‹Z ˆ Æ ( 1 4Ô 000) g ZD Ù { Ša C
Ù ~ ]gßkZ
Î õ* 0C ö ] Ÿ$]ô äø FÖ]ô ŸøLLû% 14Ô 000¬ },™ e
Ù yZgzŠ Æ ™f Æ óó ² $Z@
ï
EL i8 b§ÏZ ,™ Å óó ² ö ] Ÿ$]ô ø çû föÃû Úø ŸøL L Ä”6,äƒ Zg7 Š° ( 500)
X Og ~g Y ] ¤Å ] ˜Â† K
M F,

) Zéß èÑ ' Ñu
Z zŠ ( 2)
²]ø ' nz ZuzŠ
²]ø ' ™f W,í! c ä™ ¹F,Ð M Ð )ZéßÑ
è
`gŠ ™ft X ì Ä Ñ õ0*
ÌŠ° » kZ X ì ²] ™f W,
ñn Æ kZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 69 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

: ñY H6,& §sf
ö ]ø ^mø
²
:÷ Æg »f Z sf `gŠ n Æ rz
Û Æ zÂ~™f kZ
²ö ]ø ^mø …ö çûÞö ^mø X1
ö ]ø ^mø pöô ^âø ^mø
² X2
Ñ !*
{gÃè ¤ /Z Ð Z Xì Š° * *™Šgz » T ì ÌZ ÝZ óv ó ZL L] Zf ÌZ X3
Û ',p Ò » V - È 0*
ì g g ZŒ Z v Šgz Z ñY H åÐ & §
¦Ñgz Z _ Ñ
Y ƒ vs§ Å {],ZŠ Œ Z ™ 0*
Xì @* Ð ÑkZ ´ ‚ Â
¹F,
]ï‹gz™f ›°
™ g (Z ó ]
 ì e ** ó ï L L n Æ ™f q c*
g kZ ´ ‚ ¤
/Z
Ù J ‚ Š°/£ » óv
X ǃ (60Ô000) gZD ó ZL L™f ]ï ]gz
Ð$N
î* Ñ
ā è ' ÑZŠ ( 3)
çûâö ' nz ZŠ
Ð
çû âö ' ™f W,í! c ä™ ¹F,Ð M Ð î* ā $NÑ
è
`gŠ ™ft X ì Ä Ñ õ0*
ÌŠ° » kZ X ì çûâö ™f W,
ñn Æ kZ
: ñY H6,& §sf

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 70 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

çû âö køÞû]ø çû âö ^mø
: ì Æ™f sf `gŠ n Æ rz
Û Æ zÂ~™f kZ

üb Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿø àûÚø ^mø


]ï‹gz™f ›°
]ï ]g z Â}™g (Z ó ]
ó ï L L n Æ ™f qc*
g ´ ‚¤
/Z
X ǃ (50Ô 000 ) gZD
Ù k Š°/£

OJ4)Š!NèÑ ' Ñåa (4 )


î0E
Ð' uø ' nz åa
Ð' uø ' ™f W,í!6,x £Æ î0EJO4)Š!NÑ
è
™f t Xì Ä Ñ õ0*ÌŠ° » kZ Xì Ð u ™f W,
ñ n Æ kZ
: ñ Y H6,& §sf `gŠ
Ð% vøÖû] køÞû]ø Ð% uø ^ mø
:÷ Æg »f Z sf `gŠ n Æ rz
Û Æ zÂ~™f kZ
Ð% vøÖû] køÞû ]ø gönû rôÚö ^mø X1
Ð% vøÖû ] køÞû]ø &önû Çô Úö ^mø X2

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 71 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

]ï‹gz™f ›°
™g (Z ó ]
]gßkZ Âì e ** ó ï L Ln Æ ™f èq c*
g ´ ‚¤
/Z
Ù :e  Š° ~
X ì ( 40Ô 000 )g ZD

ÄZg Ñ
è ' ÑVZv0*
o' uø ' nz V Zv0*
o' uø '™f W,í!6,x£ÆÄZg Ñ
™ft X ì Ä Ñ õ0*ÌŠ° » kZ X ì ó ó oùuøL L™f W,
ñn Æ kZ
: ñ Y H6,& §sf `gŠ
o% vøÖû] køÞû]ø o% uø ^mø
:÷ Æg »f Z sf `gŠ n Æ rz
Û Æ zÂ~™f kZ
o% vøÖû] køÞû ]ø Øönû Ûôqø ^mø X1
o% vøÖû] køÞû ]ø Üönû ¿ôÂø ^mø X2
o% vøÖû] køÞû ]ø o% ×ô Âø ^mø X3
]ï‹gz™f ›°
™g (Z ó ]
]gßkZ Âì e ** ó ï L Ln Æ ™f èq c*
g ´ ‚¤
/Z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 72 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ù MŠ° »™f ~
X ì ( 30Ô 000 )g ZD
G
G+
ƒ ‚x £ » ó ó ² ] oÊ ^ßÊL LÐ þ©B gzZ rz
X ì @* Û ÆÄZg Ñ

Äç'MÑ
è ' ÑÙ ( 6)
ݺçû n%Îø ' nz Ù
ݺçû n%Îø ' ™f W,í!6,x £ÆÄ% Ñ
™ft X ì ÄÑ õ0*
ÌŠ° » kZ X ì ó ó Ýçû n% Îø L L™f W,
ñn Æ kZ
: ñ Y H6,& §sf `gŠ
Ýöçû n%Îø ^mø
:÷ Æg »f Z sf `gŠ n Æ rz
Û Æ zÂ~™f kZ
oûÊô ^Òø ^mø Ýöçûn% Îø ^mø X1
oûßô ÇûÚö ^mø Ýöçûn% Îø ^mø X2
…ö ô ^Îø ^mø Ýöçûn% Îø ^mø X3
]ï‹gz™f ›°
™g (Z ó ]
]gßkZ Âì e ** ó ï L Ln Æ ™f q c*
g ´ ‚¤
/Z
X ǃ ( 20Ô 000) gZD
Ù ä Š° »™f ~

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 73 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

B™ zn» Ñ è ' ÑVZ ‚ ( 7)


…º^ã$ Îø ' nz VZ ‚
GG3Ò)²Zt g zZ ì ÑV ZÂ ‚t
+M » ï
X ì x £ ~y

…º^ã$ Îø ' ™f W,í! n ÆB™zn» Ñ


™f t X ì ÄÑ õ0*ÌŠ° » kZ X ì …^ã$ Îø ™f W,
ñ n Æ kZ
: ñ Y H6,& §sf `gŠ
…ö ^ã$ Îø ^mø
:÷ Æg »f Z sf `gŠ n Æ rz
Û Æ zÂ~™f kZ
…ö ^ $̀ Îø ^mø Ýöçûn% Îø ^mø X1
…ö ^ $̀ Îø ^mø …ö ^f$qø ^mø X2
…ö ^ã$ Îø ^mø ö æû ö æø ^mø X3
]ï]gz™f ›°
]ï ]g z Â}™g (Z ó ]
ó ï L L n Æ ™f qc* g ´ ‚¤
/Z
X ì ( 10Ô 000) g D
ÙZ kŠ  ™f Š°/£

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 74 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

{ ],ZŠ ZuzŠ
ZŠ }uzŠ n Æ kÓV ‚
g »f Z Æ } ],
: }™ b§kZ™f »āg IY Z sf `gŠ ´ ‚ ~ }],ZŠ }uzŠ

ö ] Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿø
² è Z ™f
' w ÍZ Ì X1
Ä Ñq
-Z :Š°
(ö² ] Ÿ$]ô äø ³ÖþF ]ô Ÿø (ö²] Ÿ$]ô äø ³ÖþF ]ô Ÿ ø :ŠgÌ
ö²] Ÿ$]ô äø ³ÖþF ]ô Ÿ ø
²]ø ' ãU*
è Z™f
Ì X2
Ä Ñq
-Z :Š°
²]ø ^mø ( ²]ø ^mø (²]ø ^ mø :ŠgÌ
o' uø ' ¬
& U*
è Z ™f X 3
Ì
Ä Ñq
-Z :Š°
o% uø ^ mø ( o% uø ^mø (o% uø ^ mø :ŠgÌ
‚ºuô]æø è Z ™f
' ,Zg Ì X4
Ä Ñq
-Z :Š°
‚ö uô]æø ^mø ( ‚ö uô]æø ^mø (‚öuô]æø ^ mø :ŠgÌ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 75 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

º̂ mûˆôÂø ' é{ Ì
è Z ™f X5
Ä Ñq
-Z :Š°
ˆö mû ˆôÂø ^mø ( ˆö mûˆôÂø ^ mø (ˆö mûˆôÂø ^ mø :ŠgÌ
hº^â$ æø è Z ™f
' k›‚ Ì X6
Ä Ñq
-Z :Š°
hö^ â$ æø ^mø ( hö^ â$ æø ^mø (hö^â$ æø ^ mø :ŠgÌ
ºæû ö æø è Z ™f
' ,‚ Ì X7
Ä Ñq
-Z :Š°
öæû ö æø ^mø (ö æû ö æø ^ mø (ö æû ö æø ^ mø :ŠgÌ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 76 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

{ ],ZŠ ZŠ
ZŠ } Šn Æ kÓV ‚
g »f ZÆ } ],
b§ kZ ™f » āg I Y Z sf `gŠ ´ ‚ ~ } ],ZŠ }Š
: }™
çø âö è Z ™f
' w ÍZ Ì X1
Ä Ñq
-Z :Š°
çø âö ^mø ö²]ø ^mø (çø âö ^mø ²
ö ]ø ^mø (çø âö ^mø ö²]ø ^mø :ŠgÌ
Ð' uø ' ã U*
è Z ™f
Ì X2
Ä Ñq
-Z :Š°
Ð% uø ^mø ( Ð% uø ^ mø (Ð% uø ^ mø :ŠgÌ
º…^ã$ Îø ' ¬
& U*
è Z ™f X 3
Ì
Ä Ñq
-Z :Š°
…ö ^ ã$ Îø ^mø ( …ö^ã$ Îø ^mø (…ö ^ ã$ Îø ^ mø :ŠgÌ
ºÝçû n%Îø è Z ™f
' ,Zg Ì X4
Ä Ñq
-Z :Š°
Ýöçû n%Îø ^ mø (Ýöçû n% Îø ^mø (Ýöçû n%Îø ^ mø :ŠgÌ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 77 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

hº^â$ æø ' é{ Ì
è Z ™f X5
Ä Ñq
-Z :Š°
hö^â$ æø ^ mø (hö^ â$ æø ^mø (hö^â$ æø ^ mø :ŠgÌ
ຠÛônû ãøÚö ' k›‚ Ì
è Z ™f X6
Ä Ñq
-Z :Š°
àö Ûônûãø Úö ^mø (àöÛônû ãø Úö ^ mø (àöÛô nû ãøÚö ^ mø :ŠgÌ
¼º‰ô^ eø ' ,‚ Ì
è Z ™f X 7
Ä Ñq
-Z :Š°
¼ö‰ô^eø ^mø (¼ö‰ô^ eø ^ mø (¼ö‰ô^ eø ^ mø :ŠgÌ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 78 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

{],ZŠ åa
g » f ZÆ } ],ZŠ ¸a n Æ kÓV‚
: }™ b§kZ™f »āg IY Z sf `gŠ ´ ‚~ } ],ZŠ ¸a

ݺçû n%Îø o' uø è Z ™f


' w ÍZ Ì X1
Ä Ñq
-Z :Š°
(Ýöçû n%Îø ^ mø o% uø ^mø (Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^ mø :ŠgÌ
Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^ mø
àºnû fô Úö ĺmû†ô‰ø ' ã U*
è Z ™f
Ì X2
Ä Ñq
-Z :Š°
(àönû fôÚö ^ mø Äömû†ô‰ø ^mø ( àönû fôÚö ^mø Äömû †ô‰ø ^ mø :ŠgÌ
( àönû fôÚö ^mø Äömû †ô‰ø ^ mø
Ùº^ Ãø jøÚö †ºnû fôÒø ' ¬
& U*
è Z ™f X 3
Ì
Ä Ñq
-Z :Š°
(Ùö^Ãø jøÚö ^ mø †ö nû fôÒø ^ mø (Ùö^Ãø jøÚö ^ mø †ö nû fôÒø ^ mø :ŠgÌ
Ùö^Ãø jøÚö ^ mø †ö nû fôÒø ^ mø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 79 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ܺnû ×ôÂø |º^ $jÊø è Z ™f


' ,Zg Ì X4
Ä Ñq
-Z :Š°
(Üö nû ×ô Âø ^mø |ö^ $jÊø ^mø (Üö nû ×ô Âø ^mø |ö^ $jÊø ^ mø :ŠgÌ
Üö nû ×ô Âø ^mø |ö^ $jÊø ^ mø
†ºmû‚ôÎø º̂ mûˆôÂø ' é{ Ì
è Z ™f X5
Ä Ñq
-Z :Š°
(†ö mû ‚ô Îø ^ mø ˆö mû ˆôÂø ^mø (†ö mû ‚ô Îø ^ mø ˆö mûˆôÂø ^ mø :ŠgÌ
†ö mû ‚ô Îø ^ mø ˆö mûˆôÂø ^ mø
Œºæû ‚% Îö Ô
º ×ôÚø ' k›‚ Ì
è Z ™f X6
Ä Ñq
-Z :Š°
(Œöæû ‚% Îö ^mø Ôö ×ô Úø ^ mø :ŠgÌ
(Œöæû ‚% Îö ^mø Ô ö ×ô Úø ^ mø
Œöæû ‚% Îö ^mø Ô
ö ×ô Úø ^ mø
†ºnû fôìø pºô ^âø è Z ™f
' ,‚ Ì X7
Ä Ñq
-Z :Š°
(†ö nûfôìø ^mø pöô ^âø ^mø (†ö nû fôìø ^ mø pöô ^âø ^ mø :ŠgÌ
†ö nû fôìø ^ mø pöô ^âø ^ mø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
xÎ[!*

l^fø Šûßùô Ö] Ìö ñ^¾æ


(`ªzÆ w”Æ V Òãqzg ~ u|Ó Zg )

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
~ u|Ó Zg à ´ ‚ Ž ì yÒ » V Ò]‚ y Q ~ [ !*kZ
-Z ~ ¿ËX ÷ Cƒ ‚ wq èø
V ‚ ~ V¿ gzZ zŠ ~ ËÔ q D
Xì @*Yƒ Ìq ½Z » V Ò
ã qzg LZ Æ kZ à ¿ÌË{ iZ0+Z » y~ s§Å VÒy Z
Ž Z®X ì Yƒ ã ‚ óE ,YÆ ªg zZ Ég 8gzZ m!*
& Ð {^ Ô¯Ô` Z'
×
qzÑnz » Ú kZ {z }™ kC~ Ë KZ » ÚT ¿
TÐ ~ y Z Âñ Y c*
0*î ÂÓ $M» V ÒZ
+ZiÐ q +ZÆ Ë¤
-Zg0 /Z X }™
/Z g zZ }™ qzÑnz » kZ ƒ {Šc*
s§Å V ÒzŠ ¤ i Ég s§Å Ú
X N CZ w© » V ez VâzŠ ƒ y~',Z',
+Z Ë {Ò M vZ Y¶
ci KZ y Ò » V Òy Z Ð áZj /g zZ d
:÷ t ñ] ‚ { z X Ç ñY Hï÷
á~
]gÓ Ú
è X1
) ¤Ú
® è X2
$ zZ Ú
0kG
îG è X3

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 84 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( ZŠŠc*
“ Ú
è X4
©ÂÚ
è X5
GèÚX6
.z Ú
] è X7
ñFÃ x Z™ Y1zZ Ì{z´ Æ V Òy Z ~ Vâ âi ¬ ²
: ‰Ýq
X ¶Ýq ó y è L LÃY 1z Y 1zZ ‰X 1
ó ˆZ Ú
óŠóŠÚ L Lä ‰X 2
X ¶ð 0*
0*w¾)g f Æ ó [
g zZ X å c* .Ú
ó _ è LLä ‰X 3
ƒ Ìq ½Z » V Ò{Šc*
X ì @* iÐ zŠ c*
zŠ ~ ‰X 4
X Dƒ 7V 7 wZj ZÆ Y1z Y 1zZ ƒ
( ā ì zz ¸
:ì CY Å yÒ ,Å VÒ] ‚ Ñ!*
{gÃè [ Z

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 85 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ú«
û ]g ÓÚ
è ü
`ªz Æ w”Æ ]g Ó èÚ
B‚Æ ›z tدgzZ wŠ n Æ w”Æ ]g Ó èÚ
M gzZ Y Z sf `gŠ
Xì Æ −7,Ð ] Ònzg  » ] c*
…ö çùô ßøÚö ^mø …ö çû Þö ^mø X 1
†ö`ùô _øÚö ^mø †öaô^›ø ^mø X 2
ŠgÌ Ð ] Ò »g‡Z G îG! M X3
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
^ãø nû Êô éõ çÓFŽûÛôÒø ǻ…ôçûÞö Øö%øÚø ½ šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] …ö çû Þö ö²]ø
gºÒøçûÒø ^ãø $Þ ªøÒø èöqø^qø %̂ Ö ]ø ½èõ qø^qø‡ö oûÊô |ö^fø ’ûÛô Öû]ø ½|º^fø ’û Úô
èõ n$ eô†ûÆø Ÿæø $ èõ n$ Îô †û ø Ÿ$ èõÞø çûjömû ‡ø èõ Òø†øfFÚ% éõ †ørøø àû Úô ‚öÎø çû%m p' …ùô ö
½…çû Þö o×FÂø …ºçûÞö ½…º^Þø äö Šû ŠøÛû iø Üû Öø çû Öøæø ðö oû– ?ô mö ^ãø jömû ‡ø ö ^Óøm$
õ
½Œ^$ß× Öô Ùø ^%øÚû Ÿø û] ² ö ] hö†ô–û mø æø ½ðö «Žøm$ àû Úø ǻ…ôçû ßöÖô ² ö ] p ‚ôãû mø
ô
( 35:24Ôg‡Z ) Oܺnû ×ô Âø ðõoûø Øùô Óöeô ö²]æø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 86 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

^Å A ~·g ⎠) wV Å gâÆ kZ ì g â » }i gzZ V ⁠M vZ L L


]t) r Zl *~ Tì Ü ( kŠZ ¹ ú) t ¤ kZ ( Zƒ ×zg ~ *Š ~
Þ Z g â) kâ Ã ( t ) ì 3g ~ ( ~· » ) kâ Ã rZl
*( {z) ì ( ×zg
*t) ì {g * {+gŠ q
Ž ( ]t r Zl -Z c*Í ( ì gëgŠ kZ Ð Â6,Æ
É ) ! ¾: gzZ ì ¹Ñ (  ) : ì Zƒ ×zg Ð |# gŠ ug IÆ yìi
( ‰ ì V- w V Å ]t rZl
*kZ ì K¬ ~ Ýz Å g â ; LZ
v M ( ŠだM ] Z7gzZ ã!* /Z ƒ ;g ® % » kZ
g kzg ) Ð Z ÌZ p¤
Å ) gâ LZ ì L e & v Z ì g âq zZ Æ gâ ( {z Â) ƒ : ÌZgä
-Z 6,
â
@*Û y Ò BV n Æ ( e$Z@ Å ) VÍßvZ gzZ ì êŠ à J - ( Äc
ó ó oì { Ç M [pÐ q C
Ù vZ gzZ ì
ì Ð Š ZgzZ àSÆ A g—Ž gâ ñ ¬Š X 4
àûÚô ]…÷ çû Þö æø (pû†ôfû Îø oûÊô ]…÷ çû Þö æø (oûfô×ûÎø oûÊô ]…÷ çûÞö oûÖô ØûÃø qû] Ü$ ãö ×#Ö ]ø
àûÂø ]…÷ çûÞö æø (oûßô nû Ûô mø àû Âø ] …÷ çûÞö æø (oûËô ×ûìø àûÚô ]…÷ çûÞö æø (p$ ‚ømø àønû eø
oûÊô ] …÷ çûÞö æø (oûjô vûiø àû Úô ]…÷ çû Þö æø (oûÎô çûÊø àûÚô ] …÷ çûÞö æø (oûÖô^Ûø ô
oûÊô ] …÷ çûÞö æø (pû†ôÃû ø oûÊô ]…÷ çûÞö æø (pû †ô’ø eø oûÊô ]…÷ çûÞö æø (oûÃô Ûû ‰ø
oûÊô ]…÷ çûÞö æø (oûÚô ø oûÊô ]…÷ çûÞö æø (oûÛôvûÖø oûÊô ] …÷ çûÞö æø (pû†ôŽøeø
oûÖôù ØûÃø qû] æø (]…÷ çûÞö oûßô _ôÂûœø æø (]…÷ çûÞö oûÖô Üû ¿ôÂû œø =Ü$ ãö ×#Ö ]ø X oûÚô ^¿øÂô

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 87 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

|Å X ]…÷ çûÞö
-BG
341 9 : ¶g Ô] ZúZ−Z [ Z1Z Ô48 2: 5 Ô ÷ Z ì|ÎÅZ Ô~è F,
X1
B
-G
5957 : ¶g Ô] Zú−Z [ÂÔ2327 :5 Ô ÷ Z|Ô~Å g g X 2
-BG
763 :¶g Ô + Û R Z > & [  Ô526 : 1 Ô ÷ Z Ô›X 3
Ô} Š™ gâ Ð M } ÷ Ô} Š ½ gâ~ G ~÷ Ô} Š½ gâ ~ wŠ } ÷ ! vZ } ZL L
™gâ6,z Z }÷ Ô} Š ™gâN !*
}÷ Ô} Š ™ gâN ZŠ } ÷ Ô} Š ™gâú } ÷
)  ~÷ Ô} Š™gâ n } ÷ Ô} Š
Ô} Š ™ gâ ~ ]g w ~÷ Ô} Š ™ gâ ~ ®
( Í }÷ Ô} Š ½ gâ ~¢ ~÷ Ô} Š ™ gâ ~ Vß !*} ÷
Ô} Š ½ gâ ~ “
Ãgâ n } ÷ !v Z } Z X} Š ½ gâ ~ V- A ~÷ gz Z } Š ½ gâ ~ y p} ÷
ó Xó } Š ¯ gâ „ g â= gzZ â Û «gâ= Ô} Š J(,
é†ÏfÖ] é…ç ‰ X 5
(222: 2Ô >ÂZ) Oàømû †ô`ùô _øjøÛö Öû] g
% vômö æø àønû eô]ç$ j$ Ö] g% vômö ø²] á$ āô
ä™g (Z Ï À 0* â
[pgzZ ì @*Û ›Ð VßZz ä™/¹ vZ GL L
â
ó ó oì @*Û ›Ð VßZz
é‚ñ^ ÛÖ] é…ç‰ X6
Üû Óöâøçûqöæö ]çû×öŠôÆû^Êø éô ¡’ ø $ Ö ] oÖø āô Üû jöÛû Îö ]ƒø āô ]?çû ßöÚø ! àø mû„ôÖ$] ^ãø m% œø «mF
Üû Óö×øqö…û œø æø ÜûÓö‰ôæû ¨ö †ö eô ]çûvöŠøÚû ] æø ÐôÊô ]†øÛøÖû] oÖøāô Üû Óömø ‚ômû œø æø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 88 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

(6: 5 Ô{Z
+ÓZ) X ½àônû fø Ãû ÓøÖû] oÖø āô
çz) ƒ ( {Š Zg Z » äƒ ) } 9a Æ iú ( Zg v ) Z # !ß Zz y ZZ }Z L L
C» Vzu LZ gzZ ß ðŠ ÉV ðG 4<X²Ã Vð; LZ gzZ ÃVzn LZ ( a Æ
3E
ó ó o( ßðŠ) ÉV '( Ì) V ƒ 0*
LZg zZ z™
( 1 5 :5 Ô>Z
+ÓZ) º ^jøÒô æ$ …ºçÞö ²
Oຠnû fôÚ% h ô ] àøÚôù Üû Òö ðø «qø ‚ûÎø
ìŠ -Z Ð s§Å v Z k0*
HM ( A·]| ª) g âq }g vGL L
Û ª ) [Â ×zg q
o( ˆ y M Œ -Zgz Z
Ý ^ÃÞ¢] é…ç‰ X7
( 125 :6 Ôx ÅÑZ) OÝô ¡ø‰û¬ô ×ûÖô åü …ø ‚û‘ø |û†ø Žûmø äü mø‚ôãû m$ áûœø ö²] ô †ô%m àûÛø Êø
EE
xsZB » kZ ( Â) ì @*
⁠$Z@ ( ÕäS} ¢) à ËTv Z :L L
Û {ŠZg Z » ¶Š e
ó ó o ì êŠ â
Û {Š ¤a Æ
Í]†Â¢] é…ç‰ X8
p?û„ôÖ$] …ø çûß%Ö] ]çÃö fø i$] æø åö æû†ö’ø Þø æø åö æû…ö $̂ Âø æø ä́ eô ] çûßöÚø ! àø mû„ôÖ$^Êø
( 1 57 :7 Ôs Z²Ñ Z) Oáøçûvö×ô ËûÛö Öû] Üö âö Ô ø òô ³þÖF æœö äü? Ãø Úø ÙøˆôÞû œö
,™−Âz WÅ y Z gzZ Ð NÑ yZ Z6,( AwÎg {h

/',) vߎ :L L
Ž Ð ,™ ~zc Å g âkZ g zZ Ð , ™]¾z Šæ Å ( + Š Æ) y Z gzZ Ð
ó Xó ÷ áZz ä0* b #vß „z ì Š ZB‚Æ y Z
HZg @*

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 89 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

èeç jÖ] é…ç ‰ X 9


Ü$ jô m% áûœø ¤$ ]ô ö²] oeø^ûmø æø Üû `ôâô]çøÊûªøeô ô²] …ø çû Þö ]çûòö Ëô _û%m áûœø áøæû ‚ömû†ômö
(32: 9 Ô/pZ) Oáøæû †öÊô ^ÓøÖû ] åø †ôÒø çûÖø æø åü …ø çûÞö
7wJ ( ]!* t) v Z gzZ ,Š u Ð VæY KZ gâ » vZā ÷ T e { zL L
( ÐZ )g ñp¤
/Z } Šà J - w ¾ Ãg â LZ { z ā ( ì Le ) t 1 @*
â
Û
ó Xó ,™ „ I**
Ýõ çûmø Ùôæ$ ]ø àû Úô pçFÏûj$Ö ] o×øÂø ‹ø ‰ôùœö ‚ºrôŠûÛø Öø ½] ‚÷eø œø äô nû Êô Üû Ïö iø Ÿø
äö ×# Ö]æø ]æû †ö $̀ _øjø$m áûœø áøçû%fvôm% Ùº^qø…ô äô nû Êô ½äô nû Êô Ýø çû Ïöiø áûœø Ð% uøœø
(1 08 :9 Ô/pZ ) Oàømû †ô`ùô _$ Ûö Öû ] g % vômö
} 9 ÌL~ ( ]g q ˆ ð¯6,x **
Æ K) kZ \ M ( !Ô} Z) L L
ā ì g Z,ì ˆ¿g 6,ò¾Ð yŠ „ ¬ Šã CÅ TK{ z% Z X Vƒ :
 g u 0*( éSE Ù ª) Ž ÷ vß,Z ~ kZ X Vƒ â
z UC
5…!* Û x ª~ kZ \ M
Û ›Ð VÍßg Ã]g ÓvZ gzZ ÷ D™I Ã
â
ó ó oì @*
“’ÏÖ] é…ç ‰ X 10
…ôçû_% Ö] gôÞô ^qø àû Úô ‹ø Þø! ä́?×ô âû ªøeô …ø ^‰ø æø ØøqøªøÖû] o‰øçûÚö o–FÎø ^Û$ ×ø Êø
^ãø ßûÚôù Üû Óönû iô ! o?û ×ôù Ãø Ö$ ] …÷ ^Þø kö ŠûÞø! ?oûÞôù āô ]çû?%öÓöÚû ] äô ×ô âûŸôø Ùø^Îø t]…÷ ^Þø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 90 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

pøô çûÞö ^ãø iFœø «Û$ ×ø Êø Oáøçû×ö _ø’ûiø ÜûÓö$×Ãø Öø …ô^$ßÖ ] àø Úôù éõ æø „ûqø æû œø †õfø íø eô
áûœø éô †ø røŽ$ Ö] àø Úô èô Òø†øfFÛö Öû] èô Ãø Ïû fö Öû ] oÊô àôÛø mû Ÿø û] ô ] çøÖû ] ðô o›ô^ø àû Úô
( 30X 29 : 28 Ô7Z) Oàø nû ÛôÖø ^Ãø Öû] h % …ø äö #×Ö] ^Þø]ø oû?Þôùāô o‰5 çûÛö m#
Óà Â− ™á à Vß Zz y LZ gzZ à™ ~g7 ]æ {gHä .ñZ # Q LL
c*M : ÃÃgzZ ˎ ›> ‚ kâ â { z) @Š v M q -Z Ð s§ Å gî
~h á Xì @Š v M q
+÷ -Z ä ~ ÔzIZg f : ¹Ð VßZzy LZ( gz Z
c*( ÷ ì g YO—gzZ ÷ V ¹ ëā ) V ƒ Ѹ ðÃÐ V;z k0* }g v
Q o−( B; ~ ] Zg Å ~ŠukZ ) ?ā @* V ƒ M á „ {g óZ q
-Z » v M
Æ y Zy (ā ¶t #Ö ´ Å" $ŒÛ «) Âã d $Œ Û Æ ( Ýzg ) kZ Z
#
„ ~ .ñ} Zā ð M iZz M t Ð |
# gŠ q
-Z ~ x£ ug Iq -Z +$Y 6ZŠ
ó ó oÑZz% 0*» V ☠ƒ
( Vƒ v Z
h]ˆu¢] é…ç‰ X 11
ö ] ‚ömû†ômö ^Ûø $Þ āô
Üû Òö†ø `ùô _ømö æø kô nû føÖû ] Øøâûœø ‹ø qû†ùô Ö] ÜöÓößûÂø gøâô „ûnö Öô ²
( 33 :33Ô[Zx *ÑZ ) O ]†÷ nû `ô_ûiø
Ù ) Ð ?ā ì Le v Z ßZz y ( Æ Ñ ) }Z L L
}Š ™g zŠ ÏŠß M ( Å b§C
[pà ?gz Z
ó ó oþ X }Š™s ™ z u 0*
lô^Ûø ×ö¿% Ö ] àøÚôù Üû Óöqø†ôíû nö Öô äö jöÓøñô ¡? Úøø æø Üû Óönû ×ø Âø oû×ôù ’ø mö pû„ô$Ö] çøâö

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 91 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

(43:33Ô[Z x
*Ñ Z) O ^Û÷ nû uô…ø àø nû ßô Úô ©û Ûö Öû^eô áø^Òøæø ½ …ôçûß%Ö] oÖø ]ô
]n ñ ¬Š ) Ì º Û Æ kZ gz Z ì & Øg KZ 6,?Ž ì  „ zL L
Æ y ZZ) ñ M á s§Å g âÐ VÃg @* à ? \¬v Zā @*( ÷ D™
Ð äY I~ x £ q -Z Ëā @*ñ Yá V ZzŠ VZzg à ?~ g Zâ Z ݬ ˆ
ì ÑZz äâ
Û 3g ¹ ( Ì~ ]y *M ) 6,Vë ¸vZ g zZ ( ñ M : ÌÌ
Û «x £ F,— Ð — 7Z Ç  {k
ó ó o( Ç ñ⁠HÆ yZ { z)
†ÚˆÖ] é…ç‰ X12
غmûçøÊø ½ ä́eùô …$ àûÚôù …õçûÞö o×FÂø çøãö Êø Ýô ¡ø‰û¬ô ×û Öô åü …ø ‚û‘ø ö²] |ø†ø ø àûÛø Êøœø
Oàõnû fôÚ% Ùõ¡ø•ø oûÊô Ô ø òô ³FþÖæœø ½ô²] †ôÒûƒô àûÚôù Üûãö eö çû ×öÎö èô nø ‰ô^Ïø×ûÖôù
( 22: 39 Ô%²Z )
Š™ {Š¤ a Æ xsZ ä vZ B » T >L L
s§Å [g LZ  {z ƒ c*
Ё Û » kZ » kZ Ôì @* Yƒ g â 0*
ZuÔì @*
Y0 e
$Z@ 0*u) ì 6,gâÐ
@*
Å Šc*Å vZ wŠÆ Xa Æ y Z ì ! Zy *: Ô( ì ¬ ñ 2Ž ¨ £ H
ó ó o÷ ~ „ Ze ôÜvß ¸ Ô÷ ‰ƒ JÐ s§
pF…ç ŽÖ] é…ç‰ X13
pû…ô‚ûiø kø ßûÒö ^Úø ½^Þø†ôÚû œø àû Úôù ^u÷æû…ö Ô ø nû Öøāô «ßønû uøæûœø Ôø Öô„FÒø æø
àûÚø ä́eô pû‚ôãû Þ$ ]…÷ çûÞö åö ^ßø×ûÃø qø àûÓô³FþÖæø áö^Ûø mû ¬ô Öû] Ÿøæø hö^jøÓôÖû ] ^Úø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 92 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

OÜõnû Ïô jøŠû Ú% ½õ]†ø ‘ô oÖF]ô pû?‚ôãû jøÖø Ôø $Þ āô æø ½^Þøô ^føÂô àûÚô ðö «Žø$Þ
( 52: 42ÔògŸZ)
ª ) | Z‚ -Z s§Å \ M ä ë ( !Ô} Z) b§ ÏZ gzZ L L
Û VY q
\ M g zZ ( ì hv » tz à x ӎ [ { z) Ô5Ð ¬LZ à ( y M Œ
Û
: gzZ ì H ( vZ ) [Âā ¸ … Yt : ( \ M Ô¸ ð ZæÆ ÞZ w) Â)
H]¯ Å g ZâZ Æ kZ ~ ] ¬) ì H y ZZ ( Á¾ )ā ¶¸t à \ M
Š ¯ ( ܁
ì c* *» g Z âZ z) g âà ( [ ) kZ ä ë ( Ô} Z ) p ( ì
÷ ïŠ e
$Z@ ÷ T e à T Ð ~ V zÈ LZ ë =g f Æ kZ gz Z
¼~ kZ gzZ ( ÷ M M Zg âz g â ÷e & \ M )
$Z@ {Zg ™Ñ ~ +
h 3Š e
$Z@ Å hÓZg \ Mā 7µ
ó ó o÷ ìg ™e
‚m‚vÖ] é…ç ‰ X 14
oÜônû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠû eô
æø Üû ãô mû‚ômûœø àønû eø Üû âö …ö çûÞö oÃF Šûmø lô^ßøÚô ©û ÛöÖû ]æø àønû ßô Úô ©û Ûö Öû ] p †øiø Ýø çûmø
†öãFÞûªøÖû] ^ãø jô vûiø àû Úô pû †ôrûiø kº ß#qø Ýø çûnø Öû ] Üö Òö]†øŽûeö Üû ãô Þô^Ûø mû ªøeô
ÙöçûÏö mø Ýø çûmø O Üönû ¿ôÃø Öû ] ‡ö çûËøÖû] çøâö Ô ø Öô ƒF ½ ^ãø nû Êô àø mû‚ôÖô^ìø
àûÚô ‹û fôjøÏûÞø ^Þøæû†ö¿öÞû ] ]çßöÚø ! àø mû„ô$×Öô lö^ÏøÊô ^ßøÛöÖû] æø áøçûÏöÊô ^ßøÛö Öû ]
hø†ô–ö Êø ½] …÷ çûÞö ] çûŠö Ûô jøÖû ^Êø ÜûÒöðø ] …ø? æø ] çûÃö qô…û ] Øønû Îô tÜûÒö…ôçûÞ%

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 93 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

äô ×ô fø Îô àûÚô åü †öaô^¾ø æø èöÛøuû†$ Ö ] äô nû Êô äü ßö›ô^eø ½hº^eø äü Ö$ …õçûŠöeô Üû ãö ßønû eø


½
( 13Ô1 2: 57 Ôh +Z ) Ohö]„øÃø Öû ]
Æ y Zā Ð BŠ à V Âgúð¸gzZ V zŠ% ð¸ ( LZ) \ M yŠ T L L
y Z Ž ) Ç ƒ ;g Y ` Zƒ @* $Y  ZŠ Æ y Z g zZ ( Ð M ) Ð M
hzŠ g â » y Z +
¹Ð yZ X ǃg â » Ô™ ¿gzZ y ZZ Æ y Z t Ç ƒ K ×zg à wjâ Æ
÷ „g / ,1n Æ X Å V¨!*,Z ì ]g t KÃ ? ` M ( ß : Ç ñ Y
oì ! x» ~ ( ,¸ ( ** Y0*gzZ **Y ﻼ A kZ gzZ ) Ѓg å ? V˜
( X ÷ ìg ¢ìt ` M Ð T Ð ,™ ÕÅ Ýzg kZ ¬ o izg kZ )
t ) ÂzIZg f ā Ð }Ð y ZZ IZ 'gú¬ o gzZ Š% ¬ o izg kZ
Ýzg ¼Ð g â}g vÌëā ( ßáB‚ Ìà ë Zg f ƒ ìg YÐ ~!
ú ? ( Ânƒ Ô ¶*Š Ô( Åg â Á” ) : Ç ñ Y ¹Ð y Z ÔB™Ýq
-Z y xgŠ ( Æ y ZZ IZ gz Z) Æ y ZQ z™ lˆÝzg ( V ;z) Q ƒ Y ^ß
q
Øg + $Y Å g0 +Z Æ kZ Ô Çƒ {iZzgŠ q -Z ~ T Ï ñ Y ~Š™ ~9g Z- Š
ó ó oǃ [Z± ( Ð Vƒ  Û »Ô ¬oO] .) s§ÅC t ‚Æ kZg zZ σ
Ù !*
Üm†v jÖ] é…ç‰ X 15
oÜônû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠû eô
Üû Óöe% …ø oŠFÂø ½^u÷çû ’ö$Þ è÷eø çû iø ô²] oÖø ]ô ]?çû eö çûiö ] çûßöÚø ! àømû „ô$Ö] ^ãø m%]ø ^m5
^ãø jô vûiø àûÚô pû †ôrûiø kõ ß# qø Üû Óö×ø ìô‚ûmö æø Üû Óöiô ^òFnùô ‰ø Üû ÓößûÂø†øËôù Óøm% áûœø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 94 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Üû âö …ö çûÞö äü Ãø Úø ]çûßöÚø ! àømû „ô$Ö] æø o$ fôß$ Ö] ö²] pˆôíû mö Ÿø Ýø çûmø †öãF ÞûŸø û]
t

æø ^Þø…ø çû Þö ^ßøÖø Üû Ûô iûœø «ßøe$ …ø áøçûÖöçûÏömø ÜûãôÞô ^Ûømû ^øeô æø Üûãômû ‚ômû ]ø àø nû eø oÃF Šû mø
(8 :66 Ô*−Z ) O†ºmû ‚ôÎø ðõ oûø Øùô Òö o×F Âø Ô ø $Þāô t^ßøÖø †ûËô Æû]
Hª) ß™/ÂÐ wŠ F Ð M Æ vZ !ßZz yZZ }Z L L
ñ M : Ìwì » { k
(™ ⠁
Û sç) [g Zg vā ì yZ ( ì g : ¹!*„ ]¯ ðà ~ kZ
n Æ X Ç }™ 4ZŠ ~ V kà ?gzZ Ç }Š™ gzŠ Ð ? { k
H}g v
\ M Ž ÃVÍßy Z gzZ Ã Ñ LZ v Z yŠ T ( ǃ yŠ { zt) ÏVƒ ˜, 1
Ð M Æ y Z ( y ZZ ) § â » yZ ( izg kZ) Ç } ™: ZÎg ñÑ yZ ZB‚Æ
}g ø }Z : Ð Vƒ D™ ¬Š {z Ô Çƒ * hzŠ s§6ZŠ Æ yZ gz Z
@ Y ` @*
à - l
( ñ Yƒ gëJ Û åa }g øg â Zg ø ![g
Û Ð l²) } Š â
Ù ÂG Ô}Š jà ëgz Z ( ñ M
ó ó oì gŠ‡6,] !*
C
†$‚ÛÖ] é…ç‰ X 16
Ô ø eø ^nø $ô æø O†ûfùô ÓøÊø Ôø e$…ø æø O…û „ôÞû^øÊø Üû Îö O†ö $ôù ‚$ Ûö Öû] ^ãø m%]ø ^m5
( 4X1 :7 4ÔW, =Z) O†ûãùô _øÊø
» Z}
.Ã VÍß ( Q gzZ) &Z o( !A [8 ) áZz d ¦ ~ } À } ZL L
Å g ÇŠgz6,LZ gzZ o( ,g e Ð ò}Æ $ ) ÑŠ sp
+Á qZ LZ {zā @*
ó ó o[ k] CZ gzZ oâ 
Ög u 0* Û y Ò ( ÑgzZ ) ð Z(,

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 95 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ú~uzŠ
) ¤Ú
û® è ü
X ÷ ë ÌPÚ
è ÐZ
`ªzÆ w”Æ ®
) ¤Ú
è
:÷ ] Y%&Æ ®
) ¤ èÚ
]Yo‹z ' X1
Øg ÁË X2
ë Z ñ Z §Z âZ X3
] Yo‹z'X 1
X ì Æe$. **
™Ð ]Ò » `ªz sf `gŠ c kZ
]Š „z i ú‹ ÒX 1
]¤z g »f Z ‹ ÒX 2
g lZ z/‹ÒgzZ ¬Š ‹ÒX 3
]Yo ‹ÒX 4
] ZfË‹ ÒX 5
ØŠ ~ x¥ X zÆ [ ÏS ŠZgzR [ê ‰Œ6,]Yo : ^â
X÷ ì g Y

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 96 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Øg ÁË X 2
Ð õ tÜZ gzZ „Š x Z Å ’™ Á qZ gzZ í gñZ Ð ]Ò
& w” » ÚkZ
Yƒ eã‚ óE
: ì @*
**4ÑÐ ] Ò~ ™f ÖWX i }
™•
**4ÑÐ ]Ò~ Dz ÷z ÖWX ii
™•
™Ð ]Ò]Zíz ‘œX iii
**
™Ð ]Òg ô Z Ô]zIÔ ã!*
** Œ
Û X iv
´g w©» { i» iúÔ !%]ŠÈX v
*™ ðœŠg zZ ŠZæZ Å W ) z Y !*
* ¾X vi
* i Åv Z G
*™ ZŠ Z » wq ZÆ {)z sZîg zZ ]g c* î0Eš±X vii

ÞZ ñ Z §ZâZ X 3
sf `gŠ B‚Æ ›z tØ ¯gzZ wŠ n Æ w”Æ kZ
: ì Æ −7,Ð ]Ònz §  » ]c* M gzZ Y  Z
X ì » ²] ™f W,í!{ Šc*
iЃ
( X1
û% ( 1 000) g ZD -Z ™f » ² ] ÌZ Æ ™çz { i@*
-Z ~ Üq
Ù q
*M Xì òiÑ bŠ gzi6,( ) ” Å ó xó ÑL L ãxgŠ X ñ Y H
pÑŠzgŠ ~ y

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 97 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

X ñ Y J 7,=Âø
D
è
ö æû ö çö Öû] …ö ^Ë$ Çø Öû ] Üö nû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö] Íö æû ðö †$ Ö ] Œöæû‚% Ïö Öû]ø X 2
Ùöæ$ Ÿø ]û oöÎô ^føÖû ] …ö ^ã$ ÏøÖû ] ‚öuô] çøÖû ] hö^â$ çøÖû] Ñö ] ‡$ †$ Ö ] pöô ^ãø Öû]
Ð% vø Öû] Ýö çû n%ÏøÖû] o% vø Öû] hö]ç$ j$Öû] àö ›ô ^fø Öû] †öaô^¿$ Öû] †öìôŸF û]
» Ú kZ ** ™ Šgz Ð ] Ò » ] Ì ñZ x Ó b§Å J)z Ýö ¡Š ø $ Öû]
G+G
Xì ê Š™ y ‚ M þ ©B gz Z w”
]z ˆ] { Å ÏÆZ G îG
! M X3
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
^Úø äü Öø ½ ݺçû Þø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýö çûn% ÏøÖû] o% vøÖû] çøâö Ÿ$āô äø ÖFāô Ÿ? ø ² ö ]ø
Ÿ$āô ?åü ‚øßûÂô Äö ËøŽûmø pû„ôÖ$] ]ƒø àûÚø ½šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô
ðõ oûŽøeô áøçû_önû vômö Ÿøæø Üû`ö Ëø ×ûìø ^Úø æø Üû ãômû ‚ômû œø àønû eø ^Úø Üö×øÃû mø ½ ä́Þô ƒû ¬ô eô
Ÿøæø šø…û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö n%‰ô†ûÒö Äø ‰ôæø ðø«ø ^Ûøeô Ÿ$āô ä́?Ûô ×ûÂô àû Úôù
( 255 :2Ô >ÂZ) OÜö nû ¿ôÃø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çø âö æø ^Ûøãö ¿öËû uô åü ö æû ©ö mø
Ãݬ }g ‚) Ôì ÑZz g {0
+iå 7ëÑÆ ]Š „ ðà ZÎÆ kZvZ L L
V ⁠M ¼ Ž Ô’ : gzZ ì C M ózZ à kZ : ì ÑZz p
pg ì‡ ( Ð ÛD
+KZ
g—Æ kZ Ž ì ¿(Z yÃÔì » ÏZ ƒ ( ì ~ }i¼ Ž gzZ ì ~

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 98 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ì ;g ƒ) t ‚Æ ]‡‘¼ Ž Ôn ™ lg \%Æ yf ZÆ kZ
( [ ƒ c*
]â¥Å kZ { z gzZ ì }Y ƒ
( ( { z) ì ( ÑZz äƒ) ˆ Æ yZ ¼ Ž gzZ
z ā) Ï™ Å kZ g zZ ìe {z Ž 1 Mh ™ 7©qZ Ì» q ËÐ ~
( y  M z }i ª) V âzŠ y Z 6,kZg zZ ì ”Ã }ig zZ V ⁠M xÓ ( ]gŠ
ó ó oì ÑZz Ñ~(, ûg — Ð ƒ ( „z 7g ZØŠ ¦ / Ù « ™Å
C
” é…ç ‰ X 4
O…ö ^Ë$ Çø Öû] ˆömûˆôÃø Öû] ^Ûø ãö ßønû eø ^Úø æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] h% …ø
( 66 : 38 Ôm)
( ì y xgŠ Æ kZ Ž gzZ » }i gzZ V ⠁ M ( „z) L L
Z (,ì g ÇŠgz6,» ƒ
ó ó oì ÑZz Û Z(,Ô„( Š',i
†ÚˆÖ] é…ç ‰ X 5
oÜônû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] ô²] Üô Šûeô
æø éø†øìôŸF ]û …ö „øvû$m ^Û÷ ñô «Îø æ$ ]‚÷qô^‰ø Øônû Ö$] ðø «Þø! k º Þô^Îø çøâö àûÚ$ œø
Ÿø àømû „ô$Ö] æø áøçûÛö ×øÃû mø àømû„ôÖ$ ] pçôjøŠûmø Øûâø ØûÎö ½ä́eùô …ø èøÛø uû…ø ]çû qö†û mø
]çßöÚø ! àømû „ôÖ$] ô ^fø Âô ^mø ØûÎö Ohô^fø ÖûªøÖû] çÖöæœö †öÒ$ „øjømø ^Ûø $Þ āô ½áøçûÛö ×ø Ãû mø
šö…û ]ø æø ½èºßøŠø uø ^nø Þû‚% Ö] åô „ôâF oûÊô ]çûßöŠøuû]ø àømû„ô×$ Öô ½ÜûÓöe$…ø ]çûÏöi$]
ØûÎö Ohõ^Šøuô †ônû Çø eô Üû âö †øqûœø áøæû†ö fô’# Ö] oÊ$ çømö ^Ûø Þ$]ô ½èºÃø ‰ô] æø ô²]

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 99 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

áøçûÒö]ø áûŸøô lö†ûÚô ]ö æø Oàømû‚ôùÖ ] äö Ö$ ^’÷×ô íû Úö ²


ø ] ‚øfö Âû œø áûœø lö†ûÚô œö o?û Þôùāô
( 12X 9 :39 Ô%²Z ) Oàønû Ûô ×ô Šû ÛöÖû] Ùøæ$ ]ø
) ~ V-{ Å ] Zg ì Zƒ Î ~ ÏÈ ¿Ž >L L
( ~ ]+Z [g ÓÇg !*
g Zz yZ » Øg Å [g LZ X ì ‚ *M ½pX ì x ªgzZ {>sz^
rg ]y
gzZ áZz ™ā £Š â Û \ M (¨£ H » 
Û » gzZ » ðñ {È kZ >) ì
Ž ( ÷ Bg zZ) ÷ !Î „ z (  ]!* t p) ÷ D ƒ ',Z',}™"
\ M o( ÷ c*
Ž Æ ÞZ ÄcgzZ V ÷ á Ã~ Dw” „z) ÷ =r #™
[g LZ ƒ ñ M á yZZ Ž zÈ }÷}Zā £Š â Û ( Ð s§~÷)
Æ y Z G x » ( ~ *Š kZ ä VÍß X (ā Åg Š c*
) Xƒg Dg e Ð
Ðñ {z) ì {Š ¤ ( n Æ y Z) }i Å v Z gzZ ì ð > ( g »y
*M ) n
y Z à „ Vß Zz ä™ñµš ( ]gß¾ , ™ ]ó c* ,™ ¨ £ » ]Ñq
Xì ` *Z Z (,»ñ}hð~ *Š kZ) X Ç A `
*Z g Ñ" ( gzZ ) Zg7 »ñÆ
ì 5 ¬Â= ā £Š â Û \ M o( ì @*ƒB‚Æ Vß Zz ä™ñŠpv Z
ì 5 ¬Ìt gz Z oV z™ n Æ kZ ¡]Š„ Å vZB‚Æ mï~ā
ó ó oVƒ ~ y ›¬ Ð ƒ

àûÚô ] çû_ößøÏûiø Ÿø ÜûãôŠô ËöÞûœø o×5 Âø ] çûÊö †ø‰û]ø àømû „ôÖ$ ] pøô ^fø Âô ^mø ØûÎö
…ö çûËöÇø Öû ] çøâö äü Þ$āô ½^Ã÷ nû Ûô qø høçûÞö „% Ö ] †öËô Çû mø ø²] á$ āô ½ô²] èô Ûø uû…$

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 100 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

(53 :39 Ô%²Z ) O Üönû uô†$ Ö ]


VMzÈ }÷} Z ( £Š ÈÐ VÍßÐ s§ ~÷) £Š ⠁
Û \ M LL
i 6,\ M LZ ( Æ™x »ñ¦zZ ¼ ) ä
/Ð u ) ÷ Å V»Š c*
}g ¦
Z (,{z G Ç }Š j{k
Hƒ( vZ G Xƒ # Ö yZ ** Ð Øg Å vZ ( ÷
ó ó oì ÑZz ä⠁
Û 3g Z (,( gzZ ) Û
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
^âøæû ðö «qø ] ƒø]ô o?j#uø ½] †÷Úø ‡ö èô ß$røÖû] oÖø]ô Üû ãö e$ …ø ]çû Ïø$i] àø mû„ôÖ$] Ðø nû ‰ô æø
Üû jöfû ›ô ÜûÓönû ×øÂø ܺ×F ‰ø ^ãø jöÞø ˆøìø Üû ãö Öø Ùø^Îø æø ^ãø eö ]çø eû ]ø kû vøjô Êö æø
åü ‚øÂûæø ^ßøÎø ‚ø‘ø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛû vøÖû] ] çÖö ^Îø æø Oàømû ‚ô×ô ìF ^âø çû×öìöû ^Êø
†öqû]ø Üø Ãû ßô Êø ½ ðö«ŽøÞø &ö nû uø èô ß$røÖû ] àø Úô ]ö ç$ fø jøÞø šø…û ªøÖû ] ^ßø$ø …ø æû]ø æø
÷ô †û Ãø Öû ] Ùôçûuø àûÚô àønû Êôù «uø èøÓøñô ¡? øÛø Öû] p†øiø æø O àø nû ×ô Úô ^Ãø Öû ]
‚öÛû vøÖû ] Øønû Îô æø Ðùô vøÖû^eô Üû ãö ßønû eø oø–ôÎö æø Üû ãô eùô …ø ‚ôÛû vø eô áøçûvöfùô Šø mö
( 75X 73: 39 Ô%²Z) O àønû Ûô Öø^Ãø Öû ] hùô …ø äô ×# Öô
/( Ð tØz tzf ) s§Å ¼
gŠ { z¤ A { z ì g Dg e Ð v Z vߎ gzZ L L
gzZ Ð q k0*Æ kZ { z Z # āJ - VŒ X Ð N Y ñ Y á { z¤
/
kZ gzZ ( Ç ñ Y H xlí » yZ Â) Ð N Y ØŠ wÅ} iZzgŠ Æ kZ
?ƒ xs6,?Ð } ( º
 g å~ kZ :ƒ vß { À 0* Û ) ƒõÆ

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 01 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

C{°z C Z Ð ë ä T ì ] » v Z Ð }{ z gzZ oƒ Y ƒ 4ZŠ a Æ


~¼ A ) ÷g ÷e V ˜ ~ ¼A ëā c* ¯ _g Zz » }i kZ Ã ë gzZ H
» Vß Zz 䙿( (~ *Š ) : ( H™f » ng Z „g Ã7 ~g ‚ { Ì
IŠ¤
/Æ l²āÐ BŠ ÃV ¤ +[p H
Û ( yŠ kZ) \ M gzZ oì !$
kZ ) gzZ Ð Vƒ D ™ yÒ Å 0* B‚ Å z z£Å g ÇŠgz6,LZ ñƒ ñ0
+!*
Ð s§C Ù ) g zZ Ç ñ Y c*
Š ™êB‚ Æ s »Z y xgŠ Æ VÍß ( yŠ
}g ‚ Ž ì a Æ „ v Z p°xÓā Ç ñ Y ¹ ( ¸ Ô Ï ñ M Zœ¸
ó ó oì g ÇŠgz6,» V â˜
é‚rŠÖ] Üu é…ç‰ X6
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Ÿ$]ø èöÓøñô¡? Ûøø Öû] Üö `ônû ×øÂø Ùö $̂ ßøjøiø ]çûÚö ^Ïøjø‰û] Ü$ $ö ö²] ^ßøe%…ø ]çûÖö^Îø àømû „ôÖ$] á$ āô
Oáøæû ‚öÂø çûiö Üû jößûÒö oûjô $Ö] èô ß$ røÖû^eô ]æû†ö Žôeû ]ø æø ]çû Þöˆøvûiø Ÿøæø ]çûÊö ^íø iø
^Úø ^ãø nû Êô Üû ÓöÖøæø téô †øìôŸF û] oÊô æø ^nø Þû‚% Ö] éô ^nø vøÖû] oÊô Üû Òö¨ö «nø Öô æûœø àövûÞø
…õçûËöÆø àû Úôù Ÿ÷ˆö Þö Oáøçû Âö‚$ iø ^Úø ^ãø nû Êô Üû ÓöÖøæø ÜûÓöŠöËö Þûœø o?ãôjøŽûiø
( 32X30 :41 Ô {ãZ 3) O Üõnû uô…$
y Z ìg ì‡ ( 6,kZ) Qì v Z g ÇŠgz6,Zg ø ā Hg ZŒ
Û Z ä VÍßXGL L
¼ Ö ? ( :÷ ë Ð y Z Ž) ÷ D F,Z º
A ?gzZ ƒ 3: §gzZ Ôzg e # Û 6,

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 02 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

HH {°z Ð ? » T’ ~Ÿp Å
gzZ ÷ =g ~ *Š }g vëg zZ oå Š
}g vgzZ ìe Y Zg vŽ ì ŠŽñƒ
( { z V;z a }g vgzZ ~ ]y
*W
áZz äâ Û 3g ÔáZz Ûì ã ¶t oì ŠŽñùâ ?Ž ̃ ( {z a
ó ó oÐ s§Å ( g ÇŠgz6,)
l^m…]„Ö] é…ç‰ X7
oÜônû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] ô²] Üô Šûeô
Oàønû ßô ŠôvûÚö Ô ø Öô ƒF Øøfû Îø ]çû Þö^Òø Üû `ö $Þāô ½ Üû`ö e%…ø Üû ãö iF! «Úø àø mû„ôìô!
Üû âö …ô^vø‰ûªøÖû^eô æø O áøçûÃö røãû mø ^Úø Øônû $Ö] àø Úôù ¡÷nû ×ô Îø ] çûÞö ^Òø
oÊô æø OÝô æû †övûÛø Öû æø Øôñô«Š$ ×Öôù кuø Üû `ô Öô]çø Úû œø ?oûÊô æø Oáøæû†ö Ëô Çû jøŠûmø
Oáøæû†ö ’ôfû iö ¡Êø ø ]ø ½ ÜûÓöŠôËöÞû œø ?ûoÊô æø Oàønû ßô Îô çûÛö×û Öùô kº Fm! šô…û ªøÖû ]
( 21X 16: 51 Ô]c*
g Z¯Z )
g » ™ IÐ kZ vßt G ÔÐ Vƒ iZ
Û uÐ Vƒ « Å g ÇŠgz6,LZ L L
( Ð [g LZ ) ~ V!zÆ ðgzZ o¸ D ™ c*
Î Á¹ Ã] Zg {z o¸
» áZz`â : gzZ áz`â C
Ù ~ wâ Æ y Z gzZ o¸ D ™ HÔ„
K( g Ñ" ) ~ }ia Æ VßZz p
V *¶ pg ¢ ( ÂV-) gzZ oå @*
ƒh
KÅ ]gŠ Å vZ ) Ì~ V$}g vŠp ( !Íß }Z ) gzZ o÷
( ÷ V *¶
ó ó oD ™7g ¨? HQ

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 03 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

(58 : 51 Ô ]c*
g Z¯Z ) Oàö nû jô ÛøÖû ] éô ç$ Ïö Öû] æƒö Ñö ] ‡$ †$ Ö ] çøâö äø ×#Ö ] á$ ]ô
Z ( gzZ gŠ‡) gz M gzi Z(,ÑZz ¶Š ~izg „ v Z G L L
ó ó oì **
‚m‚vÖ] é…ç‰ X8
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
OÜönû ÓôvøÖû] ˆömûˆôÃø Öû] çøâö æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø ² ô ô xø f$ ‰ø
Øùô Òö o×F Âø çøâö æø kö nû Ûômö æø óvûmö šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö ] Ô ö ×û Úö äü Öø
çøâö æø àö›ô^fø Öû ] æø †öâô ^¿$ Ö] æø †öìôŸF û]æø Ùöæ$ Ÿø û] çøâö O†ºmû ‚ôÎø ðõ oûø
oûÊô šø…û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðø×øìø pû„ô$Ö] çø âö Oܺnû ×ô Âø ðõoûø Øùô Óöeô
æø šô…û Ÿø û] oÊô sö ×ô mø ^Úø Üö ×øÃû mø ½÷ô †ûÃø Öû] o×øÂø p çFjø‰û] Ü$ $ö Ýõ ^m$]ø èô $j‰ô
çøâö æø ½^ãø nû Êô tö †öÃû mø ^Úø æø ðô «Ûø Š$ Ö ] àøÚô Ùöˆôßûmø ^Úø æø ^`ø ßûÚô tö †ö íû mø ^Úø
Ô ö ×ûÚö äü Öø O†ºnû ’ôeø áøçû×öÛø Ãû iø ^Ûø eô ö²] æø ½Üû jößûÒö ^Úø àømû ]ø ÜûÓöÃø Úø
Øønû Ö$] sö Öôçûmö O…ö çûÚö Ÿö û] Äö qø†û iö ²
ô ] oÖø āô æø ½ šô…ûŸø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö]
lô]„øeô Ýܺnû ×ô Âø çøâö æø ½Øônû $Ö ] oÊô …ø ^ãø $ßÖ ] sö Öô çû mö æø …ô^ãø $ßÖ] oÊô
( 6X 1: 57 Ôh+Z) O…ôæû‚ö’ % Ö]
( Š',i „z gzZ ÷ ~ }i gzZ V⠁ M ̎ ÷ D™ ÄÅ „ v Z L L

à t‘KZ ä kZā ì ³ »n» ]g Š Å kZ Ìt ) ì ÑZz Õ ( gzZ )

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 04 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

n Æ ÏZ o( ØŠ 2._Æ x£ z wq Æ y Z [ZŠ M Æ zz £z Ä
„z ( ÷ ~ g (Z z ]g Šï Æ ÏZ ƒ( )ì# Ö ÓÅ }ig zZ V ⠁ M
(Ð ƒ ( ) gzZ ª ( Ð ƒ
( ) {z oì gŠ ‡6,q C g â gzZ @*
Ù {z gzZ ì @* °
{æ7 ( Ð g ±Z Æ ]Z f K Z) gzZ C
Ù ª ( Ð g ±Z Æ ]g Š KZ ) gzZ y
*M
¼ƒ( {z ( 7{æ7 ] !*ðà Ší!*z C *M z wzZ Ð kZ ) gzZ ì
Ù ª Ôy
óg’) ~ yŠ b à }i gzZ V⠁ M ä T ì  „z oì } Y [p
~ wi o Z
x ª6,( Õz ]gŠ) ªLZ Q H Za ( ~ g ZzŠ Zb c*
â
Ž ì }Y { z ( c* -Z Æ Ñ q
Û ±~ x q -Z Ã] Ñ» xÓ ) c*
â
Û
F,Z Ð y M ¼ Ž gzZ ì À
@* _Ð kZ¼ Ž gzZ ì @*
ƒ 4ZŠ ~ }i¼
Æ kZ Ú ðà Šy  M z }i n¾) ì km
*s§Å kZ¼ Ž g zZ ì
gzZ ( ƒ : ~ d©qZ Æ kZ Ž 7+Z n c*ƒ 6,
zZ ƒ C
Ù !*c*
ƒ g0
+Z
z DÔö Å kZ )ƒ ?ÌV ˜ ì B‚ }g v{ z (ā ì t  |)
¼ Ž gzZ ( ì B‚Æ }È LZ îSÐ Øg z agzZ ˜ÀÐ ]gŠ
Ö ÓÅ }i gzZ V ⁠M gzZ oì ;g NŠ ÐZ v Zƒ D™ ?
gzZ ì Å ÏZ #
^ß s§Å ÏZ x» ƒ ( g» y *M ) ÷ Dƒ qŽg gñZ ƒ
( s§Å ÏZ
~ yŠ Ã ]Zg ( „z) o( Ç ƒ Ð ÷z ê » yŠ Æ #Ö ª g zZ Ð N Y
ì ( {æ7 ) ~ V l¼ Ž g zZ ì @*
™ 4ZŠ ~ ]Zg ÃyŠ gzZ ì @*
™ 4ZŠ
ó ó oì ¸!*ÌÐ kZ { z

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 05 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

†Ž vÖ] é…ç ‰ X 9
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
àöÛFuû†$ Ö] çøâö éô ø ^ãø Ž$ Ö] æø gônû Çø Öû] Üö ×ô ÂF tçø âö Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿ? ø pû„ô$Ö] ²
ö ] çø âö
Üö ×FŠ$ Ö] Œöæû‚% ÏöÖû] Ô ö ×ô Ûø Öû]ø tçø âö Ÿ$āô äø ÖFāô Ÿ? ø pû„ô$Ö] ²ö ] çø âö OÜö nû uô†$ Ö]
^Û$ Âø ² ô ] áø^vøfû ‰ö ½†ö fùô ÓøjøÛö Öû] …ö ^$frøÖû] ˆömû ˆôÃø Öû] àöÛônû ãø Ûö Öû] àöÚô ©û Ûö Öû]
ðö «Ûø‰ûŸø ]û äö Öø …ö çùô ’øÛö Öû] −ö …ô^fø Öû] ÐöÖô^íø Öû] ² ö ] çø âö O áøçûÒö†ôŽûmö
ˆömû ˆôÃø Öû] çøâö æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äü Öø xö fùô Šømö ½oßFŠûvöÖû]
( 24X 22:59 ÔáZ >gÎ) O Üönû ÓôvøÖû]
{ zì ÑZz + Y » A gz Z| ( „z) 7Šq ðà ZÎÆ Tì  „z vZ L L
{ z 7Šq ðà ZÎ Æ T ì „z vZ oì ÑZz 3g e $. y !*
$u"
äs ( Ãݬ g zZ #
Ö sŠp ÔÐ Úz ÍC
Ù ) ì u 0*
ì {÷ (» ƒ
á Š !* ()
( Ã [¨Ng zZ) „
( Š',i Ô ÑZz ä™ ã ˜ Ô ÑZz ¶Š ðZ ì ÑZz ¶Š
H»• 4Ñ ~ wd Z Ô ]Ì Ô] Zf Å kZ ) ì Ñr # ™ ÑZz ähŽ
ä™ Za ( » ]‡‘xÓ) v Z „z oì u 0*Ð uÑÆ VÍßv Z ( w ZÎ
ÑZz ä™ «]gß ( ƒ
( o à t‘CÙ ) ÑZz ä¯ ( Ãݬ Æ :%" ) ÑZz
( ì ~ }i gzZ ~ V⠁ M ¼ Ž ( gzZ ) ÷ Æ ÏZ x **
ƒ iZ iZ Ôì
( Š',i „z gzZ ÷ D ™ ÄÅ ÏZ
.:{g » t) ì ÑZz Õ „
ÏZ Å Z}

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 106 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

# ® Æ yf Z gz Z ¬Æ kZ gzZ ì ;g ^Ð n» Õz ]gŠ
š‡t Z
ó ó o( ì VZzŠ V Zzg 
tæ†fÖ] é…ç ‰ X 10
÷ô †û Ãø Öû ] æƒö Oö æû ö çø Öû] …ö çû ËöÇø Öû] çø âö æø O‚ö nû Ãô mö æø −ö ‚ô fû mö çø âö äö Þ$āô
( 16X 13: 85Ô` z_ Z) O‚ö mû†ômö ^ ÛøÖôù Ùº^ Ã$ Êø O‚önû rôÛø Öû]
ÑZzÛ Z(,{ zg zZ oÇ ñ ⁠â
zŠ „z gzZ ì @*
Û Za {g !* «„ z GL L
Û Za g !*
â
@*Û {Š Zg Z ̎ {z oì ÑZz y ÷
á ~(,l² ´ â o ì ÑZz äâ Û ›¹
ó ó oì ÑZz ¶Š ™ [p ( ÐZ ) ì
ØnÖ] é…ç‰ X 11
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
æø †øÒø„$ Ö ] Ðø ×øìø ^Úø æø Oo×# røiø ]ƒø āô …ô^ãø ß$Ö] æø OoŽF Çû mø ]ƒø]ô Øônû $Ö] æø
æø OoÏF i$] æø o_6 Âû œø àûÚø ^Ú$ ªøÊø Oo#jŽøÖø ÜûÓönø Ãû ‰ø á$ āô Oo%FÞûªöÖû]
æø Øøíô eø Ýàû Úø ^Ú$ œø æø Op†FŠû nö ×ûÖô åü †öŠôùnø ßöŠøÊø OoßFŠû vöÖû^eô Ñø ‚$ ‘ø
^Úø æø Op †FŠû Ãö ×û Öô åü †öŠôù nø ßöŠø Êø OoßFŠûvöÖû ^eô hø„$ Òø æø OoFßÇû jø‰û]
^ßøÖø á$ āô æø Op‚Fãö ×û Öø ^ßønû ×øÂø á$ āô Op # †øiø ]ƒøāô äü ³þÖö ^Úø äö ßûÂø oûßô Çû mö
( 21X 1 : 9 2Ô?Z) Oo¿# ×øiø ]…÷ ^Þø ÜûÓöiö…û „øÞûªøÊø OoÖF æûŸö û]æø éø†øìô¡F Öû ø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 07 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Å y Š gz Z o ( á Ö ~ O g @*
K Z Ãq C # nÅ ] Zg L L
Ù gz Z ) ñ Y Y { z Z
Ù ) ä T ( n ) Å ] Z f kZ gz Z o ` Z ® {z Z
à {Š â gz Z 3,( ~ q C #n
vZ w â C Z) ä T : o ì ( : Ç Z].gz Z) ZÒà ~g vG o c* â Û Za
( ) g f Æ ò ¾z t Î Z) ä k Z gz Z oÅ g ( Z ~g Ç Ì 6,g z Z c*
Š ( ~ { Zg Å
ª) ã ‚ M Ð Z d $kë Â o Å & ¤ Å ( ]y *M gz Z h + Š ª ) ð YZ
8œn Æ ( ÞZ ñ Ÿg
{ Zz6," gz Z H k ä T gz Z o Ð , Š ™ ëZÛ ª
$kë Â o c*
d PÃ ( ]y
*M gz Z h+ Š ª ) ðYZ ( V- ) ä k Z gz Z o ; g
8œn Æ ( " (,s§ Å [ Z± ª ) ñÐ Z
» kZ gz Z o Ð , Š ™ ëZÛ ª
G o Ç} ¤ /~ ( ñ ¥/Æ) • # Ç ñ M 7x » ËÆ k Z w â
4 h {z Z
o ÷ ´ â Æ *Š gz Z ] y 3Š Ã ( h ) { Zg
*M „ ë G gz Z o ì ) f } g ø **
Š Zg e Ð v M ( Å c izŠ ) »ä ~ Î
ó ó o ì „ g u¿ Ž ì c*
èß nù fÖ] é…ç‰ X12
ø ] ] æ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$āô ]æû†öÚô ]ö «Úø æø
æø ðø «Ëøßøuö àømû ‚ôùÖ ] äö Öø àønû ’ô ×ô íû Úö ²
Oèô Ûø nùô ÏøÖû] àö mûô Ôø Öô ƒF æø éø^Òø $̂ Ö] ] çiö©û mö æø éøç×F’$ Ö ] ]çÛö nû Ïô mö
( 5:9 8 Ô·Z )
D ™ Ø{ à + Š LZ a Æ ÏZ sÜā å Š Š ¬¸  7Z gzZ L L
Hc*
,™ Za ð; s§Å h ( ™ƒ Z] .Ð ë!* Ù ) , ™]Š„ Å vZ ñƒ
C
ó ó oì + Š o¢g zZ J¦¸ gzZ ,™ c*
Š > 2i gzZ ,™ ì‡iúgz Z

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 08 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

”¡ìŸ] é…ç‰ X13


OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Ÿ
Üû Öø æø O ‚ûÖøçûmö ÜûÖø æø Q‚û×ô mø Üû Öø O‚öÛø ’$ Ö] äö #×Ö]ø O‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö
( 4X1 ÔmÜÑZ) O ‚ºuø]ø ] ç÷Ëö Òö äü Ö$ àûÓömø
Ôi * " Ð ƒ( vZ ì « Ž oì v Z { z £Š âÛ \ M ( x(Ñ } Z) L L
( gzZ { C Å ƒ
H Za {z „ : gzZ ì Zƒ Za ðÃÐ kZ : oì ëà 6,ƒ (
ó ó oì Ž ðà » kZ „: gz Z oì Š
H

Ú~Š
$ zZ èÚ ü
0kG
û îG
`ªzÆ w”Æ îG $ zZ èÚ
0kG
+J
E
Æ G™ ÷L x gzZ » Ð1zZ n Æ é gzZ w”Æ kZ
Æ y Z gzZ z ãqzg ÔÉg à ©) s§Å ËÐ ~ y Z Ô›B‚
}Xì nz Æe
$. * ó Z% »g¦ ãqzgL L
*™ óK
K Z%gzZ g¦ »g âZ GÅ A\ M DV‹gßÅ A x™ Z Ñg — X 1
c*
¦Y 1zÑZ x âZ X 2
Z gzZ z ãqzg s§Å ” yÔ Z Z **
K%
¦ X3
Z gzZ z ãqzg s§ Å ” ㌠gŠ ØZ†  WÑZ _ ¨ **
XK %

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 09 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ã ‚g ;gzZ z K D āg I bZzg Z ōl ‹ Zzf VÐ Ñ!*


M F,èø {gÃè
X ÷ W,ÑZ ~ ¸{Š c* ( ~ b Zzg Z 0~
iÐ ƒ
Z§ g zZ Ës È*!*
s§ Å y Z ÷ t§ Èc* » Z vŠ X 4
Ž x Z™ Y 1zZ ',
} z ãqzg
” ~RZ ²+ −Z ¥zZp]|
+%ƈŸm{§ 
nÆ +h
” ~Šg z˜/+ −Z [ Þ]|
+%Æ tŠg z˜Ÿm{§ 
n Æ +h
” &Ó÷ á +− Z Y· zZp]|
+%Æ t&Ÿm{§ 
n Æ+ h
á dZ 1Z ]|
” à f÷
nÆ +h á Ÿm{§ 
+%Æ Df ÷
” ¦Ãg £Z ¦ ]|
+%Æ ÜÃgŸm{§ 
n Æ +h
~ y z u 0*
,i Z {z´
” ~k,W Zj m @* ZŠ ]|
” Å »g å+ −Z ÚzZp]|
” ] m+ −Z h +Û !*!*]|
” ~yu£Z  ãU*³Z Šë]|

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 110 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

b Zzg Z Å y Z gzZ K % i Å ] Zg Z'


Z Ô]g c* × Æ x« JY x vŠ , Z
X ì yzçz @n Æ w”Æ îG è Ìz ã qzgB‚Æ
$ zZ Ú
0kG
Ég ¯{Š c* i Ð » Y x X Ì~ g§Ÿ L Z nºZ
Xì Yƒ Æ ** ™ Za Ú Ì)g f Æ óz ó ÂL Ls§ Å y Zƒ › ãqzg gz Z
ñY Å iÃ%z ãqzg s§Å b zg ÌT n Æw ”Æ Úk Z :nz
$. *
X ì Æe *™Ð ]ÒŠgz » g;Z >gÎy ZgzŠ kZ ñY HK %
Z » kZgz Z
Xì KZ%è‰ û% 1 2Š° »nz kZ
Ü 1 û% 40 c* ‡

…‚ÏÖ] é…ç‰
OÜô nû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô
èö×ønû Öø O…ô‚ûÏøÖû ] èö×ønû Öø ^Úø Õ ø …Fû œø «Úø æø O…ô‚ûÏø Öû] èô ×ønû Öø oûÊô äö FßÖø ˆøÞû œø «Þ$]ô
^ãø nû Êô |öæû†% Ö ] æø èöÓøñô ¡? øÛø Öû ] Ùö $̂ ßøiø O†õãû ø ÌôÖû ]ø àûÚôù †ºnû ìø …ô‚ûÏø Öû]
O†ôrûËøÖû] Äô ×ø _ûÚø o#juø oøâô ÌÎܺ×F ‰ø O†õÚû œø Øùô Òö àûÚôù Üû ãôeùô …ø áôƒû ¬ô eô
( 5X 1: 98 Ôg; Z)
÷ B H \ M gzZ oì Zg @*Z ~ gŠ ‘
( à (y M Œ
Û ) kZ ä ë GL L
g ZD 4',z ¤ ) g Š ‘
*Z g zZ •
Ù ( ~ [ ZN z ` ( o?ì Hg Š ‘
( (ā )
LZ ( èÒG "J ) }ÑZ bzg gzZ º
5ƒ Û ~ ( ]Zg ) kZ oì 4 Ð V ¸
qƒ ( ] Zg ) t o÷ D F,ZB‚Æ%Z C
Ù (Æ • 4',zí ) Ð ¬Æ [g
ó ó oì äs (uu -ò
Z )J

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 11 1 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ú¶a
( ZŠŠc*
û“ Ú
è ü
`ªzÆ w”
G
Æ“
( ZŠŠc*
èÚ
G+
ó Z% x ZzŠ L Lc þ©B z w”Æ Ú kZ
$. óK
» Tì Æe
X ì sf `gŠnz
ö²] Ÿ$]ô høçû ×ö_ûÚø Ÿø
ö ] Ÿ$]ô høçûfö vûÚø Ÿø
²
ö²] Ÿ$]ô ø çû’öÏûÚø Ÿø
ö ] Ÿ$]ô ø çû qöçûÚø Ÿø
²
*™ bâ s§Å ó ó ã¶
„* K" Ä £L LÃ wŠ )g f Æ ]D Z% y Z
X ì Ñ »nz kZ
Ú, v0*
û © ÂèÚ ü
`ªz Æ w”Æ ©  èÚ
ó Z »° ¸gzZ vZ ™f L Lc w”Æ Úk Z
X÷ `ªz m{ óv

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 12 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Æ ›z tدgzZ wŠ Ð ] Òn Æ w”Æ Ñ kZ
M g zZ Y Z sf `gŠB‚
: ì Æ −7,nz§  » ]c*
E
M gzZ Y  Z n Æ ™f î0ªE
]c* 3…z
G
‚öuô] æø ^mø ‚öuø]ø ^mø X 1
Ð% uø ^mø ‚öÛø ‘ø ^mø X 2
kö nû Ûô Úö ^mø onô vûÚö ^mø X 3
†öìô= ^mø Ùöæ$ ] ^mø X 4
ÐöÖô ^ìø ^mø ²
ö ]ø ^mø X 5
…ö çùô ’øÚö ^mø −ö …ô^eø ^mø X 6
‚önû Ãô Úö ^mø −ö ‚ôfû Úö ^mø X7
á]†Û Ù! é…ç‰ X8
Oܺnû Ïô jøŠûÚ% ½º]†ø ‘ô ]„ø âF ½åö æû ‚ö fö Âû ^Êø Üû Óöe%…ø æø oû eùô …ø äø ×#Ö] á$ āô
( 51 : 3ÔyZ/w M )
¸ Ôz™ ]Š „ Å ÏZ : ì [g ( „z) ÌZg vg zZ ì [g Z÷vZ GL L
ó ó oì 3Zg J¦
Ù^ËÞ¢] é…ç ‰ X 9
ø ] á$ œø ]?çûÛö×ø Âû^Êø ]çûÖ$çøiø áûāô æø
Üø Ãû Þô æø oÖFçûÛøÖû] ÜøÃû Þô ÜûÒöŸøçûÚø ²

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 11 3 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( 40 : 8 ÔwÎ ÑZ) O†önû ’ô $ßÖ ]


Zg v„ vZ Gā ß y Y ÂÔ Å ã ZŠ¤ ) ¤Z ) ä VrZ ¤
/zg ( Ð h® /Z gzZ L L
ó ó oì g Ç Šæ 4gzZ î×4 ( „ z) ì ( î × ª) \ñ
èeç jÖ] é…ç ‰ X 10
ô²] o×ø Âø æø ^ÞøŸøçûÚø çøâö ^ßøÖø ö²] gøjøÒø ^Úø Ÿ$āô «ßøfø nû ’ô%m àû$Ö ØûÎö
( 51: 9 Ô/pZ) OáøçûßöÚô ©û Ûö Öû] ØôÒ$ çøjønø ×û Êø
¼ „z 1 Ç ã 7( ¼ ) ¦
/Ù …ā £Š â
C Û \ M ( AÔ} Z ) L L
à Vß Zz y ZZ 6,„ vZ gzZ ì i‚g » Zg ø „z ì c*
Š É n }g ø ä v Z Ž
ó ó o’ e **
™z½
‹Þçm é…ç‰ X 11
áûāô æø çøâö Ÿ$āô ö?ä Öø Ìøô^Òø ¡øÊø †ùõ –ö eô ² ö ]Ô ø Šû ŠøÛû m$ áûāô æø
àûÚô ðö«Žø$m àûÚø ä́eô gönû ’ô mö ½ä́ ×ô –ûËø Öô $ =…ø ø¡Êø †õnû íø eô Õø û †ôm%
( 107: 10 Ô÷-) O Üö nû uô†$ Ö] …ö çûËöÇø Öû ] çøâö æø ½ǻô ^fø Âô
7ÑZz ä™gzŠ ÐZ ðà ZÎ Æ kZ  ñ à 1 ðà »v Z ¤ /Z gzZ L L
ÑZz 䙊g à aÆ kZ ðà  ñâ
Û {ŠZg Z » ð >B‚ }g v{ z ¤
/Z gz Z
à a CZ ì L e & Ð ~ VzÈ LZ {z 7
ÑZz Û Z (,{ z gzZ ì @*
ó ó oì y!*
$e$.

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 114 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

çâ é…ç‰ X12


½õ] †ø‘ô o×F Âø oûeùô …ø á$ āô ½^ãø jô nø ‘ô ^ßøeô Ý„ºìô! çø âö Ÿ$]ô èõ e$ =ø àûÚô ^Úø
( 56 : 11 ÔŠð) OÜõnû Ïô jøŠû Ú%
ì ñƒ }ñÐ Ka Å kZ ÐZ { z17(Z ( g Z0
+Y) ÑZz ½ ðÃgzZ L L
( ~ w° z h ) [g Z÷G ( ì ~ ]gŠï Æ kZ 6,gî åª )
ó ó oì ( M Ð ½) 6,{ Zg S¦
ð]†‰¢] é…ç‰ X13
º mû †ô ø äü Ö$ àûÓömø ÜÖø æ$ ]‚÷ Öøæø „ûíô $jmø ÜûÖø pû„ô$Ö] äô ×#Öô ‚ö Ûû vøÖû] Øô Îö æø
oÊô Ô
O]†÷ nû fôÓûiø åö †û fùô Òø æø Ùùô „% Ö] àø Úôù o' Öô æø äü $Ö àûÓö mø Üû Öø æø Ôô ×ûÛö Öû]
( 11 1: 17 ÔLu
Z Z µ)
ðà ( n LZ) Â: ä T ÷ n Æ „ v Z =°ƒ
( ā  â
Û gzZ L L
Æ ~gz$: gzZ ì q
-Ñ ðà ~ ð Zz3,Û z ā ( Å kZ ) „ :gzZ c*
⁠¯g
C
Å kZ ™ yYF,vg )
,à ÏZ \ M ( Ô }Z )ì g ÇŠæ ðà » kZ ¯ ) !*
ó ó o õJ/G
4X3 g D™ ( yÒ) ðZ (,[p

Üm†Ú é…ç ‰ X 14
†ûfô_ø‘û ] æø åö ‚ûfö Âû^Êø ^Ûø ãö ßønû eø ^Úø æø šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö ] h% …ø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 15 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( 65 : 19 Ô*% ) O^n&Ûô ‰ø äö Öø Üö×øÃû iø Øûâø ½ ä́iô ø ^fø Ãô Öô


( )ì y xgŠ Æ kZ¼ Ž gzZ » }i g zZ V ⁠M ( {z) L L
ì [g » ( ƒ
ðà » kZ \ M H õJ/G $U*~ ]Š„ Å kZ gzZ < ]Š„ Å kZ :
4X3 g xŠ "
ó ó o ?÷ … Y x**
ë
äF ³›þ 6 é…ç‰ X 15
ðõ oûø Ø$ Òö Äø ‰ôæø ½çøaö Ÿ$āô äø ³FþÖāô Ÿ? ø pû „ôÖ$ ] ²
ö ] Üö Óö`ö ³þÖF āô «Ûø $Þ āô
( 98: 20 Ô©) O^Û÷ ×ûÂô
Ù { z 7Šqðà ZÎÆ T ì vZ ( „z) sÜŠq Zg v ( !Íß ) L L
Ãq C
ó ó oì ñƒ n ~©qZ Æ D ( LZ )
ð^nfÞ¢] é…ç‰ X 16
ô ] áø^vøfûŠö Êø ^iø‚øŠø ËøÖø ö²] Ÿ$āô èº`ø Öô! «Ûø `ô nû Êô áø^Òø çûÖø
÷ô †û Ãø Öû ] hùô …ø ²
( 22 :21 ÔY m CÑZ) Oáøçû Ëö’ô mø ^Û$ Âø
t  D ƒ Šq ( Ì) gzZ ZÎÆ vZ ~ ( y  M z }i) VâzŠ y Z ¤
/Z gzZ L L
t Ž ì u 0*Ð ( V Â!*) y Z ì ´ â » l²Ž vZ : D Y ƒ {n V âzŠ
ó ó o ÷ D™ y Ò ( uæ )
“’ÏÖ] é…ç‰ X17
º Öô ^aø ðõ oûø Ø% Òö çø aö Ÿ$ āô äø ³þÖF āô Ÿ? ø Ý †øìø! ^ã÷ ³þÖF ]ô ²
Ô ô ] Äø Úø Åö ‚ûiø Ÿøæø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 16 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( 88 :28 Ô7Z) OáøçûÃö qø†û iö äô nû Öøāô æø Üö ÓûvöÖû ] äö Öø ½äö `ø qûæø Ÿ$āô


ðà ZÎ Æ kZ Ôzg å : Êq (  ‚ Šp ) }uzŠ ËB‚ Æ vZ ?gzZ L L
Ù ZÎÆ ]Z f Å kZ Ô 7ëÑ Æ ]Š„
?gzZ ì » ÏZ ¬ì ãà q C
ó ó oÐ ƒ Y ñ N*
ßs§Å ÏZ ( ƒ
()
†›^Ê é…ç ‰ X 18
O‚önû Ûô vøÖû] o% ßô Çø Öû] çø aö ö²]æø ô²] oÖøāô ðö =†ø ÏøËö Öû] Üö jöÞû œø Œö^ß$Ö ] ^`ø m%œø «mø
( 15 : 35 Ô§Ã)
" „ vZ gzZ Ôƒ ` ZÆ v Z „ ? ( 7` Z» ]Š „ ~g vv Z) Íß} Z L L
ó ó oì ( zz) £g ZzZwg zZ i*
†ÚˆÖ] é…ç‰ X19
O غnû Òôæ$ ðõ oûø Øùô Òö o×F Âø çø aö æ$ ðõ oûø Øùô Òö Ðö Öô^ìø ²
ö ]ø
( 62: 39 Ô%²Z )
Ù „ vZ ( ì ðÅ v Z ] Ñ» t Ô}i z y  M Ô cizŠ z ¼
Za » q C A ) LL
ó ó oì y˜ » ÚC Ù „zg zZ ì ÑZz ä™
èn$^rÖ] é…ç‰ X 20
šô…û ªøÖû] hùô …ø æø lôçFÛFŠ$ Ö] hùô …ø ‚öÛû vøÖû] äô ×# ×ô Êø
O àønû Ûô Öø ^Ãø Öû] hùô …ø
ˆömûˆôÃø Öû] çøaö æø šô…û ªøÖû]æø lôçFÛFŠ$ Ö ] oÊô ðö «mø†ôfû ÓôÖû] äö Öøæø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 17 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( 37Ô 36 :45 Ô G0I


îG" ÎZ ) OÜö nû ÓôvøÖû ]
ì [g » }igzZ ì [g » V ⁠M Ž ÷ n Æ „ v Z VÒpx Ó: L L
~ V ⁠M ì ð Z(,n Æ ÏZ gzZ oì g ÇŠgz6,» V ☠ƒ
( ( „z gzZ )
ó ó oì ÑZz Õ„
( Š',i „zg zZ ~ }igz Z
àÛFu†Ö] é…ç‰ X 21
Ùô¡ørøÖû ] æƒö Ôø eùô …ø äö qûæø oÏFfû mø æ$ O áõ^Êø ^`ø nû ×ø Âø àûÚø Ø% Òö
(27Ô26 :55 ÔÝ° Z) OÝô ]†ø Òû¬ô Öû]æø
Å g ÇŠg z6,Æ \ M sÜgzZ oì ÑZz äYƒ + ƒ ( ì 6,}i ̼ Ž L L
ó ó oì à Zz ÑgzZ Ïg )
,e$.Ž Ï ñ Y {g ¹!*
]Zf
Ô×ÛÖ] é…ç‰ X22
(1 4 :67 Ô<Z ) O†ö nû fôíø Öû] Ìönû _ô×$ Ö] çøaö æø ½ Ðø×øìø àûÚø Üö ×ø Ãû mø Ÿøœ
(ì ¸Å ] !* Ù Å V zÈ L Z ÂÃk Z) Ç äY : {z H ÔH Za ä T > L L
C
ó ó oì ¸!*
Z(,( Ð í!* Ù ªgzZ {Ç M Ð í!*
zC +lp) Á q
ÔÛD Z(,Â{z gz Z
-g !*
ØÚˆÛÖ] é…ç‰ X23
Ñô †ôŽû ÛøÖû ] h% …ø O ¡nû÷ jô fû iø äô nû Öø āô Øûj$fø iø æø Ôø eùô …ø Üø ‰û] †ôÒöƒû ] æø
( 9 Ô8 : 73ÔïçE,ÅZ) O÷¡nû Òôæø åö „ûíô $i^Êø çøaö Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿ? ø hô†ôÇû Ûø Öû]æø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 11 8 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( ) ™ hgÃ
µ ZЃ ( gzZ cg D ™™f » x **
Æ [g LZ \ M gzZ L L
Æ kZ ì ´ â » [fz tæ ( [g » \ M „z ) oY ƒ Æ ÏZ ( ™ƒ
pg ñ ¯ i ‚g » CZ \ M à ÏZ ( Q ) Â7Šq ðà ZÎ
ó ó oq
†a‚Ö] é…ç ‰ X 24
O^Û÷ nû Óôuø ^Û÷ nû ×ô Âø ø ] á$ āô ½ ö²] ðø «Žø$m áûœø ?Ÿ$āô áøæû¨ö «Žøiø ^Úø æø
áø^Òø ²
( 30 :76 ÔO−Z )
.Ž Æ kZ S M
vZ G Ôƒ gàà „ Z} h { e 7̼ ? ( Íß ) gzZ L L
ó ó oì ÑZz Õ Z (,Ô ÑZz + Y ( ¼ ƒ
()
]c* 3…E
M n ÆKZ% î0ªE
G z
Æ y Z gzZ ]zˆ Å ]c*
M sf `gŠ n Æ w”Æ ©Â èÚ
X ÷ Æe
$.] DZ%~ sg çz p
á]†ÛÂ Ù K >gÎX 25
oÜônû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠû eô
…ô^`ø $ßÖ]æø Øônû $Ö ] Íô ¡øjô ìû] æø šô…û ªøÖû] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô á$ āô
ø ] áøæû†öÒö„ûmø àø mû„ô$Ö] O hô^fø Öû¢] oÖôæªöÖôù lõ^mø ŸF ø
æ$ ]÷ çû Ãö Îö æ$ ^Ú÷ ^nø Îô ²
^ßøe$…ø šô…û ¢ø ] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×û ìø oûÊô áøæû†ö Ó$ Ëøjømø æø Üû `ô eôçû ßöqö o×FÂø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 11 9 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

O…ô^$ßÖ ] hø] „øÂø ^ßøÏô Êø Ôø Þø^vøfû ‰ö ¡›÷ ô ^eø ] „øaF kø Ïû×ø ìø ^Úø
( 19 1X1 90 : 3ÔyZ/w K)
VßZz Ð=~ lŠ¤ ( gz Z ~ ðÅ }i gzZ V ⁠M GL L
/Å izg z ‘
Z ) Ž ÷ vß { z t o÷ V *¶
( ™ 0 i* 0*
u K( Å ]gŠ Å v Z) n Æ
Z ) gzZ }9
6,V Iz™ KZ ( ñƒ íG,~ ó) gzZ Æ ( ™ 0 [Š Z 0*
u
Û g » ~) ðÅ }i gzZ V⠁ M gzZ ÷ Tg D ™Šc*
Å kZ ⁠ÃvZ ( Ì)
]¯ Ð Äc mZ Q) ÷ Tg D™ „~ ( V ƒ āÆ ŒgzZ Ñ
Õ" (¼ ƒ ( ) t ä Â ![g } g ø }Z ( ÷ 0 Z g å ™ ƒ Ù M
c izŠ …Ôì u 0*( Ð V-g6gzZ V‘@*Ã ¯ 7ÛD
( ) Â c* +"gz Z
ó ó oá X Ð [Z±Æ
é‚rŠÖ] Üu é…ç‰ X 26
äö $Þ œø Üû `ö Öø àø$nfø jømø oj# uø Üû`ôŠô ËöÞû œø ?oûÊô æø Ñô ^ÊøŸF û] oÊô ^ßøjômF ! Üû `ô mû†ôßö‰ø
( 53:41 Ô{ãZ 3) O Ð% vøÖû ]
K( Å ]g Š) KZ 7Z ë d
gz Z ~ s Z§ Z ( Æ Ý ¬)Ð N 3Š V * ¶ $ kL L
ó Xó ì h ( y M Œ
Û ) „ z G ā ñYƒC -V Œ ~ V $Æ y Z
Ù ª6,y Zā J
†â‚Ö] é…ç‰ X27
^ò÷ nû ø àûÓömø ÜûÖø †ôaû ‚$ Ö] àøÚôù àºnû uô áô^Šø ÞûŸô û] o×ø Âø oiF]ø Øûaø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 20 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( 1 : 76 ÔC
Ù −Z ) O]…÷ çû Òö„ûÚ$
Þ ‡ {z ~ Tì [ M ̉
ó Xó å: q ™f . -Z ~ äâ i 6,y K̈Z GL L
Ü z (Z q
l¡‰†ÛÖ] é…ç ‰ X 28
oÖFāô Oàõ nû ÓôÚ$ …õ]†øÎø oûÊô åö ^ßø×ûÃø røÊø Oàõ nû `ôÚ$ ðõ «Ú$ àûÚôù ÜÓ% Ïû×öíû Þø Üû Öøœø
(23X 20 : 77 Ô]sÔZ ) O áøæû…ö ô ^Ïø Öû] Üø Ãû ßôÊø ^Þø…û ‚øÏøÊø O Ýõ çû×ö Ãû Ú$ …õ‚øÎø
-Z ÐZ ä ë Q oc*
q Û 7Za Ð ã0*g Š " q
⁠-Z »ä ë H L L
- ( ]æ) Ð i Z0
ë Q oJ -Z o3g ~ ( gŠ â 3g ) ( pô
+Z ¥z x¥q
ó ó o÷gŠ ‡iZ „ Hë : X c*
⁠+Z ( n Æ µ%C
Û {iZ0 Ù ŒZ ) ä
Ù C
…^_ËÞ¦] é…ç‰ X29
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Ôø Ïø×ø ìø pû„ô$Ö] OÜô mû†ôÓøÖû ] Ô ø eùô †øeô Õø †$ Æø ^Úø áö^ŠøÞûŸô ]û ^`ø m%œø «mø
OÔ ø fø Ò$ …ø ðø«ø ^Ú$ éõ …ø çû‘ö pùô œø oûÊô OÔ ø Öø ‚øÃø Êø Õø ] ç$ Šø Êø
( 8X6 :8 2Ôg ¹ÑZ)
,LZ N y K̈Z } Z L L
Š ™ ¿u ä q ¾Ð [g áZz Ïg )
ä T oc*
N ª ) Ht œ¾
8 q ÇÇ !*
Ñ 6,ª
~¾ ä kZ Q ( c* Z Q HðN
T Q o( Hg Zû )g f Æ ƒ IZ ã K N ª) Å s®
( ÚÆ Y ¡
Š IF,N;e ~ ]gß
ó ó oc*

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 121 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

o×F¢] é…ç ‰ X 30
oÜônû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠû eô
pû„ô$Ö] æø Opç# Šø Êø Ðø ×øìø pû„ô$Ö] Oo×øÂûªøÖû] Ô ø eùô …ø Üø‰û] xô fùô ‰ø
? û „ô$Ö ]æø O p ‚F`ø Êø …ø ‚$ Îø
ð÷ «%øÆö äö ×øÃø røÊø O oÂF†ûÛø Öû ] tø †ø ìûœø p
( 5X 1 : 87 ÔdÑZ) OpçFuûœø
ÙC Å ] Ñ» ) ä T oì — Ð ƒ ( Ž ,™ ÄÅ x**
Æ [g LZ L L
Š yiZ „
gzZ oc* ( gŠ ( B‚ Æ ŠÅ Vç»]) ÐZ Q H Za ( Ãq
._Æ x  LZ LZ ÐZ) Q H gHyâ ‡ ( c q C Ù CÙ )ä T
C 3 Zg ( » ½ gzZ g
„ ( ÐZ Q oÑï {g e ( Ð }i) ä T gzZ oc*
Š ™È bâ
ó ó oc*

Ú”
û GÚ
è ü
`ªzÆ w”Æ G Ú
è
`gŠB‚Æ ›z tدgz Z wŠ n Æ w”Æ ÚkZ
: ì Æ − 7,Ð ] Ònz g ] c*
M sf

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 122 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

é†ÏfÖ] é…ç‰ X1
ø ] á$ āô ½²
² ô ] äö qûæø Ü$ %øÊø ] çûÖ% çøiö ^Ûø ßømû ªøÊø hö†ôÇû Ûø Öû ]æø Ñö †ôŽûÛø Öû] äô ×# Öô æø
( 11 5 :2Ô>ÂZ ) Oܺ nû ×ô Âø ĺ ‰ô]æø
Å vZ „OŠZ z™ cg ÌO]
.?: Ôì » „ vZ ( ƒ
( ) [fz tægzZ L L
ƒ /{ ā] Zf Å vZ „ ‚C
( ÑZz Ýz ~(,v Z G ( ì ¤ Ù ª ) ì zÂ
ó ó oì ÑZz + Y¼
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
gùô vöÒø Üû`ö Þø çûf%vô%m ] ÷ ]‚øÞûœø ô²] áôæö àûÚô „öíô $jm$ àûÚø Œô^$ßÖ] àøÚô æø
ƒûāô ]?çû Ûö ×ø¾ø àømû „ôÖ$] p†ømø çû Öøæø ½ äô ×#Öôù ^f& uö ‚% øœø ]çû?ßöÚø ! àø mû„ô$Ö] æø ½² ô ]
Ohô]„øÃø Öû ] ‚ömû‚ôø ² ø ] á$ œø æ$ ^Ã÷ nû Ûô qø äô ×# Öô éøç$ Ïö Öû] á$ œø hø]„øÃø Öû] áøæû †ømø
( 165 : 2Ô >ÂZ)
÷ D ZIq
-Ñ » vZ à Vz) Æ v Z Ž ÷ Ì, Z ‰~ VÍß gzZ L L
{ z ÷ áZz yZ Z vß Žg zZ Ô÷ D™ ›Ü ó ›ó Ð v ZL LÐ y Z gz Z
/ZgzZ Ô÷ D™ ›{Š c*
{ z) ݪt ¤ i „ ¹ Ð vZ ( ™|(,Ð q
-Z C
Ù)
t ‚ Æ V\ M Å y Z [Z± ( ~zy # ā (f
*Z ) Z e N Š ~ „ *Š ‰ Ü z
gzZ ( D™ : uÑ L Â) ì vZ ´ â » V ¸~g ‚ā ( f
e y Y Â) ǃ
ó ó oì ÑZz ¶Š [Z± JvZ G

www.MinhajBooks.com æ MÚZ ` u
¾ Å zgç ,
û 1 23 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

é‚ñ^ÛÖ] é…ç ‰ X 2
àøÚô ˜önû Ëô iø Üû `ö ßønö Âûœø p†?F iø Ùôçû ‰ö†$ Ö ] oÖøāô ÙøˆôÞûœö «Úø ]çû Ãö Ûô ‰ø ]ƒøāô æø
ÄøÚø ^ßøfû jöÒû^Êø ^ß$Úø ! «ßø$e…ø áøçûÖöçûÏömø Ðùô vøÖû] àøÚô ]çûÊö†øÂø ^Û$ Úô ÄôÚû ‚$ Ö ]
( 8 3:5 Ô {Z +ÓZ ) O àø mû‚ôaô^Ž$ Ö ]
÷F g à (y M Œ # ( ð| F ‰Ð ~ y Zā ì zz ¸ ) gz ZL L
Û ) kZ Z
t ) ÷ Ù Š m,g — Z Ã V\ M Å y Z \ M Âì ŠHZg @*
Z s§ Å w Îg Ž
ˆƒ ( ‚ ) Ä c 7Z Å T ( ì ) ¯ ) !*Æ hk Z ( L¤ » V ƒ² M
( 6,h ñƒ Ç } ¾ ) ë ! [g } g ø } Z ( :÷ D ™ n²t B‚ ) ì
ó ó oá ÉB‚ Æ Vß Zz ¶ Š „ ZÍ ( Å h Ì ) … ÂÎ÷ ñ M á y ZZ
Í]†Â¢] é…ç ‰ X 3
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
†û¿öÞû œø ?oûÞô …ôœø hùô …ø Ùø^Îø äü e%…ø äü Ûø $×Òø æø ^ßøiô ^Ïønû ÛôÖô o‰FçûÚö ðø «qø ^Û$ Öø æø
†$ Ïøjø‰û] áô¬ôÊø Øôfø røÖû ] oÖøāô †û¿öÞû] àôÓô³FþÖæø oûÞô ]†ø iø àû Öø Ùø^Îø ½Ô ø nû Öøāô
†$ ìø æ$ ^Ò& ø äü ×øÃø qø Øôførø×ûÖô äü %e…ø o×# røiø ^Û$ ×øÊø oûÞô]†øiø Íøçû ŠøÊø äü Þø^ÓøÚø
^Þøœø æø Ô ø nû Öøāô köfû iö Ô ø Þø^vøfû ‰ö Ùø^Îø Ñø^Êøœø «Û$ ×ø Êø t^Ï÷Ãô ‘ø o‰Fçû Úö
(1 43 :7 Ôs Z²Ñ Z) Oàø nû ßô Úô ©ûÛöÖû] Ùöæ$ œø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 24 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

kZ ä [g Æ kZ gzZ Zƒ ¢q 6,‰ # gzZ L L


Ü z ( {Š™ gH) }g ø .ñZ
ä™ n² ( gzZ Zƒ qzig M » g Zh +Š ™ 0* g x¯ ) Â c*
]¯ Å ã!* Û x¯ Ð
â
{ Z',) = ? Zƒ Š÷ +Š ¾
á g Z Vß ™g Zh Z ~ā 3Š ( {ā C Z) = ![g } Z Î
/Z : z™ { ó s§Å hN 1Ð j: NŠ ¦
 ;g ZI( KZ { z ¤ / ( Zg
Ù („
C
{ ā ( » ŒLZ) 6,hN ä [g Æ kZ Z # QÐ ß™ { ā Z÷ ?d
$k
/™ƒ lƒ " .ñgzZ c*
Q Z 7,¤ Š™ {m,g { m,g ÐZ ( Ð g Zâ Z ]”) Â c*
â
Û
@*
™/Â ~ {Çg !*~¾ ~ ì u0*]Zf ~¾ H n² Â Zƒ ‘ ÃZ ÐZ Z #
ó ó oX Vƒ ÑZz äÑ y ZZ ª Ð ƒ
( ~ gzZ Vƒ
Ù^ËÞ¢] é…ç ‰ X 4
]ƒø āô æø Üû`ö eö çû×öÎö kû×øqôæø ö²] †øÒôƒö ]ƒø āô àømû „ô$Ö] áøçûßöÚô ©ûÛö Öû] ^Ûø Þ$ āô
O áøçû×ö Ò$ çøjømø Üû `ô eùô …ø o×F Âø æ$ ^Þ÷ ^Ûø mû āô Üû `ö iûø ]‡ø äü jö³þmF! Üû `ô nû ×øÂø k
û nø ×ô iö
( 2: 8 Ô wÎÑ Z)
# ā ÷ vß „z sÜ ( Â) áZz y ZZ L L
H™f » v Z ( t ‚ Æ y Z ) Z
D Y ƒ {Š‚
Û p ( Ð g¦Æ w°z ÑÅ kZ ) wŠ Æ y Z (  ) ì *
@Y
0Z ]¯ Å [8x¯ ) { z  ÷ CY Å ]zˆ] c*
M mZ6,y Z Z
# gzZ÷
wq CÙ ) {z gzZ ÷ î Š ™ CŠc*
i ~ yZZ Æ y Z ( '!*,
Û M ]z'gz Z
ó ó o( Á 7s§Å) ËgzZ ) ÷ n pg ( ì‡) ÀÂ6,[g LZ ( ~

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 125 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ønñ]†‰] oße é…ç ‰ X 5


OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
]ƒøāô ä́?×ô fû Îø àûÚô Üø ×û Ãô Öû] ]çiöæûœö àømû „ô$Ö] á$ āô ½]çû ßöÚô ©ûiö Ÿøæû œø ä́? eô ]ûçßöÚô ! ØûÎö
«ßøeùô …ø áø^vøfû ‰ö áøçû ÖöçûÏö mø æ$ O]‚÷r$ ‰ö áô^Îøƒûªø×ûÖô áøæû †% íômø Üû `ônû ×øÂø o×Fjûmö
æø áøçûÓöfûmø áô^Îøƒûªø×ûÖô áøæû †% íômø æø OŸ÷çûÃö ËûÛøÖø ^ßøeùô …ø ‚öÂûæø áø^Òø áûāô
( 107X 10 9 :17 ÔLZuZ µ) O^Â÷çû Žöìö Üû aö ‚ömû ˆômø
D IÐ k Z à V Íß X G ƒ Ñ : y ZZ c*ƒ Ñ y ZZ 6,kZ ? £ Š â Û L L
Æ V- h^ {z ì * ‹ ™| 7,7Z ( y M Œ
@Y c* # åŠ
Û )t Z HH « ( [ Â )
» [g } g ø G ì u 0* /~ {>.
[ g Zg ø ÷ ë g z Z o ÷ D 7,¤ Þ
÷ D ™ ~g Zi z t ¤
/Ô÷ D ¤
/. Þ Æ V - h^gz Z o å xg „ ™ ƒ Zg7 {° z
óóo ì *@ Y ` @*
™† Ÿ Z h+'× ~ q í z q ËÆ y Z ( y M Œ
Û ) t g zZ
Ì`ÓÖ] é…ç‰ X6
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
oùô ŽôÃø Öû]æø éô ]‚øÇøÖû ^eô Üû `ö $e…ø áøçû Âö‚ûmø àømû „ôÖ$] ÄøÚø Ô ø ŠøËûÞø †ûfô‘û]æø
éô ^nø vøÖû] èøßømû‡ô ‚ömû †ôiö Üû`ö ßûÂø Õø^ßønû Âø ‚öÃû iø Ÿøæø äü `ø qûæø áøæû ‚ömû†ômö
áø^Òø æø åö ] çøaø Äøfø $i] æø ^Þø †ôÒûƒô àû Âø äü fø ×ûÎø ^ßø×ûËøÆûœø àûÚø Äû_ôiö Ÿæø ø ^nø Þû ‚% Ö ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 12 6 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( 28 :18 Ôl Z) O ^›÷†ö Êö åü †öÚû œø


Ž ™ 3g ñ) ~ – Å VÍß y Z Ã\ M LZ  ( }È }÷} Z) L L
›) ~¾ ÷ T g g ¤Æ Ÿg Å kZ ÷ D™ Šc* á zð
Ã[g LZ x ÷
~EŠ ( ™ U y ·Š Ð VzMy Z)  H Ô Ž: Ð yZ ÷ó ( Å zÂgz Z
) ¤Z Å ¿kZ Âg zZ ì L e öZg M Å Ï0
ë Ã wŠ Æ T™: ( Ì) ® +i
» kZg zZ ì @*
™ ~zc Å ÑñZƒ KZ {z gzZ ì c*
Š™ …¸ Ð ™f LZ ä
Hg ¦
ó ó oì Š /Ð u wq
svÖ] é…ç‰ X7
àømû „ô$Ö ] Oàønû jô fôíûÛöÖû ] †ôŽùô eø æø ½] çûÛö ×ô ‰ûœø ?äü ×øÊø ‚º uô]æ$ äº ³þÖF āô ÜûÓö`ö ³FþÖ^ô Êø
Üû `ö eø ^‘øœø «Úø o×F Âø àømû †ôeô^’$ Ö ]æø Üû `ö eö çû ×ö Îö kû ×øqôæø ² ö ] †ø Òôƒö ]ƒø āô
(35 X 34 :22ÔÝ Z) OáøçûÏö Ëô ßûmö Üûaö^ßøÎû ‡ø …ø ^Û$ Úô æø éô ¡ø’ $ Ö] oÛô nû Ïô Ûö Öû]æø
} Z) gzZ ƒ Y 0 g ZŠÎ â
Û Æ ÏZ ? : ì Šq ( „ ) q
-Z Šq Zg vÎ L L
# ā ÷ vß { z ( t ) o,Š‹ ~Ÿpà VßZE™ ~b
™f » v Z Z -¬ ( Ô
6,yZ ÷ B7Z 4Ž g zZ ÷ ” äg e wŠ Æ yZ ( Â) ì @*Y H
kZ ì c*Û «7Z ä ë¼ Žg zZ ÷ áZz pg ì‡iúgzZ ÷ D™ñ
â
ó ó o÷ D ™ ay
-Ð ~

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 27 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

lçfÓßÃÖ] é…ç‰ X8
Äönû Ûô Š$ Ö] çø aö æø ½lõ ŸF ø ²
ô ] Øøqøœø á$ ¬ôÊø ²
ô ] ðø«ÏøÖô ] çûqö†ûmø áø^Òø àû Úø
(5: 29 Ô]¶Z ) OÜö nû ×ô Ãø Öû ]
Ü z {Š™gH » v Z G Âì ‚
ä M gz¢‰ rg yZ Å ] ‡5 Ð v Z ¿Ž L L
ó ó Oì ÑZz + Y ÑZz G
g „ zgzZ ì ÑZz
é‚rŠÖ] é…ç ‰ X 9
]çû Þö^Òø ^Ûø eô Ýð÷ 'ˆø qø àõ nö Âû œø éô †$ Îö àû Úôù Üû `ö Öø oøËô ìûœö «Ú$ ‹ºËûÞø Üö ×ø Ãû iø ø¡Êø
( 17 :32Ô {ãZ) O áøçû×ö Ûø Ãû mø
ì ˆ¿g ™ Ö uQÅ V\ M ta Æ y Zā }Y 7Ñðà :L L
™ 7„ g¦{ z » X÷,q {zt ì 3g ™ Ö Ha Æ ¾ä ë )
ó ó oì , » wqZ ( ( ) Æ y Zt ( M
h
” é…ç ‰ X 10
O Üônû uô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö] ô²] Üô Šûeô
gõ ’û ßöeô áö ^_ønû Ž$ Ö] oøßôŠ$ Úø oû Þôù œø äü? e$…ø pF^Þø ƒûāô Ýhøç m%œø «Þø ‚øfû Âø †û Òöƒû ]æø
æø Ohº ]†ø ø æ$ º …ô^eø Ýغ ŠøjøÇûÚö ] „øaF Ôø ×ô qû†ô eô ˜ûÒö…û ]ö Ohõ ]„ø Âø æ$
oÖôæŸôö p†FÒûƒô æø ^ß$Úôù è÷Ûøuû…ø Üû `ö Ãø Ú$ Üû`ö ×ø%û Úô æø äü ×øaû ]ø ?äü Öø ^ßøfû aø æø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 128 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

^Þ$āô ½&û ßøvû iø Ÿ øæø ä́eùô hû†ô•û ^Êø ^%÷ Çû•ô Õø ‚ô nø eô „ûìö æø Ohô^fø ÖûªøÖû]
Üø nû aô] †ø eû ā « Þøø ^fø Âô †û Òöƒû]æø Ohº ] æ$ œø äü?$Þāô ½‚ö fû Ãø Öû] Üø Ãû Þô ½ ]†÷ eô^‘ø åö ^Þø‚û qø æø
Üû aö ^ßø’û ×øìûœø «Þ$āô O …ô^’ø eû ªøÖû]æø pû‚ô mû Ÿø ]û oÖô æ ]ö hø çû ÏöÃû mø æø ÐøvF ‰ûāô æø
àønû Ëø_ø’û Ûö Öû] àø Ûô Öø ^Þø‚øßûÂô Üû `ö Þ$āô æø O …ô]‚$ Ö] p†ø Òûƒô èõ ’ø Öô^íø eô
àûÚôù Ø' Òö æø ½Øô ËûÓôÖû] ]ƒøæø Äø Šønø Öû]æø Øø nû Âô ^Ûø ‰ûāô †û Òöƒû ]æø O…ô^nø ìûªøÖû]
Ohõ ^FÚø àøŠûvö Öø àønû Ïô j$Ûö ×û Öô á$ āô æø ½†º Òûƒô ]„ø aF O…ô^nø ìûªø Öû]
( 49X 41 : 38 Ôm)
# < ™f » ( §Zz Æ) [-Z }È }g ø gzZ L L
à [g LZ ä VrZ Z
+
¬çO ) oì ð à 1 gzZ Z jZ ä y -Ãí ( [g }÷} Z) ā Zg å
W g zZ ä. ã0*ZQt (  ^Y* q
»Å -Z dŠt ) zg â ™^6,}i ( Zƒ
¿Ž )_ » yZ à y Z ä ë ( I~Š ™gzŠ ̾] Å y Z ) gzZ oì
Ì ) B‚ Æ y Z gzZ H « ( å Š
ÌgzZ ',Z',Æ y Z ( ~ 2 H%™ [Š Ð
) !*
o¯ Æ g g ÇŠc* L Æ m{ ¯ LZ ( ØŠ )
WZz Æ V zWgzZ :
: ng zZ zg â ( Ã ! ! ) Ð kZ Q ß á » V− ‹ q -Z ~B; LZ gz Z
¹ {z ( gzZ ) c*0*xŠ"$U*( ~ wqC Ù g zZ 1C
Ù ) Ã yZ ä ë G X zh Â
Ù ) {z |gŠ å {È [p
gzZ oå ÑZz  g qŽg ( s§ ~g ø ~ wqC
ª ) V\ M gzZ Vð; Ž < ™f » [© gz Z rZ z Z',
Z } È }g ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 29 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

0Ò)’]¸
# ™gzZ D ™ ÌÏÈ Åv Z) ¸ ´ â Æ ( tÃ]¸z îG
]ùr
n Æ Š c* -M ) m<!*
Å y ( Æ ]y CZ x Ó) y Z ä ë o( ¸ Ì
à ( Ym
gzZ o¸ Ð ~ VÍß (g zZ É~ { Çg !* ( ) { z gzZ oå 1 `
~g ø ( ƒ
Ð ~ VÍß ( Xt gzZ < ™f » áZzf gzZ üiG4ÉZ gzZ ©Z ( b§ÏZ )

kZ ) gzZ ÷ Ã ( Šp]Z &


]!* HHy Ò » X]uZz) t gzZ o¸
+ì Š
1 YZ ¹ n Æ Vzg ÇÌ6,G (ā ÷ ]ŠÞ Å
ó ó oì **
†ÚˆÖ] é…ç‰ X 11
O Üônû uô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö] ô²] Üô Šûeô
äö ßûÚô †% Ãô ŽøÏû iø oøÞô^%ø Ú$ ^`÷ eô^ŽøjøÚ% ^e÷^jøÒô &ô mû ‚ôvøÖû ] àøŠøuûœø Ùø $̂ Þø ² ö ]ø
oÖF]ô Üû `ö eö çû ×ö Îö æø Üû aöö çû×ö qö àönû ×ô iø Ü$ $ö Üû`ö e$…ø áøçû Žøíûmø àømû „ô$Ö] ö çû ×öqö
Øô×ô –û %m àûÚø æø ½ ðö «Žø$m àûÚø ä́ eô pû ‚ô`û mø ô²] p ‚øaö Ô ø Öô ƒF ½ô²] †ôÒûƒô
(23: 39 Ô%²Z ) O õ ^aø àûÚô äü Öø ^Ûø Êø ö²]
Üq ( Å T [ Â ( +Z) x¯ +4 Zg @*
-Z ~ : M '!*
ƒ Z ä vZ L L
6 VñÆ VÍß y Z ÷ D Yƒ }9èzg Ð kZ ðƒ ðZC
, Ù Š g !* ÷
g !*
vZ ÷ DYƒ x3,wŠ Æ yZ g zZ B3Å y Z Q ÷ D g e Ð [g LZ Ž
ì @*Û ð Ég )g f Æ kZ ì e & ì e
⁠$Z@ Å vZt Ô s§Å ™f Æ
ó ó o7ÑZz ¶Š e
$Z@ ðÃÐZ Â} Š™ { e
Z v Z& gz Z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 30 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ñ é…ç‰ X12
( 16 :50 Ôt) O ‚ômû …ôçøÖû ] Øôfûuø àûÚô äô nû Öø āô hö†ø Îûœø àö vûÞø
ó ó o÷ d
$ŒÛ {Šc*
i ÌÐ yY Àg Å kZ Âë L L
‚m‚vÖ] é…ç‰ X13
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
ô ] †ôÒû„ôÖô Üû `ö eö çû×ö Îö ÄøŽøíûiø áûœø 'çûßöÚø ! àømû „ô×$ Öô áôªûmø Üû Öø œø
ÙøˆøÞø ^Úø æø ²
Ùø^_øÊø ØöfûÎø àû Úô hø^jøÓôÖû] ]çiöæû œö àømû „ôÖ$^Òø ] çûÞö çûÓömø Ÿøæø Ðùô vøÖû] àø Úô
OáøçûÏö‰ô^Êø Üû `ö ßûÚôù †º nû %ô Òø æø ½ Üû`ö eö çû×öÎö kûŠø ÏøÊø ‚öÚø ªøÖû] Üö `ô nû ×øÂø
+Z)
( 16 :57 Ôh
gzZ Šc*Å vZ N Y Ì wŠ Æ y Zā c VßZz y ZZ c*M 7‰Ü z { z H LL
[ ¬ ( Ð kZ) ÎVƒ : b§Å yZ g zZ Zƒ wi** Ž a Æ hkZ
y Z gzZ ‰ ƒ J( ð •Z ) wŠÆ y Z Â Š
Hg / -Z 6,yZ Q ˆ~Š
¦: âi sîq
ó ó o÷ y ⠁
Û **
vßÐ ¹ ~
èÚ^nÏÖ] é…ç ‰ X 14
î %gZ) O麆ø ¾ô ^Þø ^`ø
(23X 22 :75 Ô G eùô …ø oÖFāô O 麆ø•ô^$Þ „õ òô Úø çû m$ åºçûqöæö
ó ó o Ð Vƒ "~ g Zh+Š Æg ÇŠgz 6,LÐ
Z o Vƒ {i @*
z F,izg kZ } n Ä L L

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 31 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

‹f  é…ç‰ X 15
4‘)O ºé†øŽôfû jøŠû Ú% èº Óøuô^•øO ºé†ø Ëô ŠûÚ% „õ òô Úø çûm$ åº çûqöæö
( 39 X38 :8 0Ô øE
( gzZ ) ¨ D Z— ( { z) oÐ Vƒ ìg ® }n Ð ¹ yŠ kZ L L
ó ó oÐ Vƒ D o V âp
†rËÖ] é…ç‰ X 16
Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö ] ô²] Üô Šûeô
O

è÷nø •ô]…ø Ôô eùô …ø oFÖ]ô ?oûÃô qô…û ] O èöß$ òô Ûø _ûÛö Öû] ‹ö Ëû ß$Ö ] ^`ø jöm$œø « mø
Ooûjô ß$ qø oû×ô ìöû ] æø O pûô ^fø Âô oûÊô oû×ô ìöû ^Êø Oè÷n$ •ô†ûÚ$
( 30X 27 :8 9 Ô—Z)
Âā M ^ ß ~ w q kZ s§Å [ g L Z  o Ñá Zz ä Y 0*
y EZ } Z L L
( ï» ) } ÷ Â: o Ì [£ » Ÿg Å k Z gz Z ƒ Ì3̈ ¤ » Ÿg Å k Z
ó ó o Y ƒ 4ZŠ ~ ( g Zh+Š z "
$Œ A ~÷g z Z o Y ƒ ï÷
Û )¼ á ~ V zÈ
Ýæ†Ö] é…ç‰ X17
X , ™ ] z ˆû% & &Å ] c*
M &s f ` gŠ : Zi zg ˆ Æ ò ¯ ú
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
‚öÛû vøÖû ] äö Öøæø Oáøçûvöfô’û iö àønû uô æø áøçûŠö Ûû iö àønû uô ²
ô ] áø^vøfûŠö Êø
tö†ôíûmö Oáøæû †ö`ô¿ûiö àønû uô æ$ ^n& ŽôÂø æø šô …û ªøÖû ]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 32 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

onôvûmö æø oùô vøÖû ] àø Úô kønùô Ûø Öû ] tö†ôíûmö æø kônùô Ûø Öû] àøÚô o$ vøÖû ]


( 1 9X17 :30 Ôxz°Z ) O áøçûqö†ø íûiö Ô ø Öô „FÒø æø ½^`ø iô çûÚø ‚øÃû eø šø …û ¢ø]
á ( Ð ð) Z
z™ x ÷ # z™ HŠc*
Ãv Z u 0*
( ?ƒ …¸ VY Ð vZ ) :L L
# gzZ ñ Yƒ ðZ
á Z
gzZ o( ñ Yƒ x÷ # c*) z™ ð ( Ð x÷ # gzZ
á )Z
?) ‰ Ü z Æ ×g zZ P }Šg zZ ì Å ÏZ p°ƒ ( ~ } i g zZ V ⠁ M
+
( „z) gzZ ì mïÐ } Š%à {0 i ( Ž ì „ vZ ) {z o( z™ H£ÅvZ Ì
+i ˆ Æ äƒ {Š% Æ kZ à }i ( È ) g zZ ì mï Ð {0
{0 + i à {Š%
áï ? ( Ð V» KZ K Z yŠ q
-Z ) b§ÏZ gzZ ì @* á z!u)
™ ( [ ZŠ ÷
ó ó o( Ç ìg ™ƒ Ž ì {°z »vZ t) Ѓ Y
^fß Ö] é…ç ‰ X 18
kZ X , ™:Z izg û% ( 5) õ0*
]z ˆ Å ó Yó m {gÎL L)iúˆ
X σ ‚ Gï
G4hE
LE $Ð

OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô


äô nû Êô Üû aö pû „ôÖ$] O Üônû ¿ôÃø Öû ] ¬ôfø $ßÖ ] àô Âø O áøçûÖöðø «Šøjømø Ü$ Âø
Üû Öø œø O áøçû Ûö ×øÃû nø ‰ø ¡$Òø Ü$ $ö O áøçûÛö ×øÃû nø ‰ø ¡$Òø O áøçûËö ×ô jøíûÚö
Üû Òö^ßøÏû×ø ìø æ$ O ] ÷ ^iøæû œø Ùø^fø rôÖû]æ$ O ]÷ ^`ø Úô šø …û Ÿø û] ØôÃø rûÞø
æ$ O ^‰÷^fø Öô Øønû $Ö ] ^ßø×ûÃø qø æ$ O ^i÷^fø ‰ö Üû ÓöÚø çûÞø ^ßø×ûÃø qø æ$ O^q÷]æø‡û œø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 33 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

^ßø×û Ãø qø æ$ O ]÷ ]‚øô ^Ã÷ fû ‰ø Üû ÓöÎø çûÊø ^ßønû ßøeø æ$ O^÷ ^Ãø Úø …ø ^`ø $ßÖ] ^ßø×ûÃø qø
O^q÷^r$ $ø ð÷ «Úø lô]†ø ’ô Ãû ÛöÖû ] àø Úô ^ßøÖûˆø Þûœø æ$ O ^q÷^a$ø æ$ ^q÷] †ø‰ô
Øô’û Ëø Öû] Ýø çû mø á$ āô O ^Ê÷ ^ËøÖûœø lõ ^$ßqø æ$ O^i÷^føÞø æ$ ^f&uø ä́ eô tø†ôíûßöÖôù
æ$ O ^q÷]çø Êûœø áøçûiöªûjøÊø …ôçû’% Ö] oÊô îö Ëø ßmö Ýø çûm$ O ^i÷^Ïønû Úô áø^Òø
kûÞø ^ÓøÊø Ùö^fø rôÖû ] lô†ønùô ‰ö æ$ O ^e÷ ]çø eû œø kûÞø ^ÓøÊø ðö«Ûø Š$ Ö] kôvøjô Êö
àønû %ô eôŸ$ O ^e÷ ^FÚ àø nû Æô^_$ × Öôù O ]÷ ^‘ø†ûÚô kûÞø^Òø Üøß$ `ø qø á$ āô O ^e÷] †ø‰ø
^Û÷ nû Ûô uø Ÿ$āô O ^e÷ ]†ø ø Ÿæø $ ]÷ †ûeø ^`ø nû Êô áøçûÎöæû„ömø Ÿø O ^e÷ ^Ïø uûœø «`ø nÊô
O ^e÷ ^Šøuô áøçû qö†ûmø Ÿø ] çûÞö ^Òø Üû `ö Þ$āô O ^Î÷ ^Êø æùô ð÷ 'ˆøqø O ^Î÷ ^Š$ Æø æ$
O^e÷ ^jøÒô åö ^ßønû ’ø uûœø ðõ oûø Ø$ Òö æø O ^e÷ ]„$ Òô ^ßøiô ^mø ^Feô ]çûeö„$ Òø æ$
O ] ‡÷ ^Ëø Úø àønû Ïô j$Ûö ×ûÖô á$ āô O ^e÷] „øÂø Ÿ$āô Üû Òö‚ømû ˆôÞ$ àû×ø Êø ]çû Îöæû „öÊø
Ÿø O ^Î÷^aøô ^‰÷ªûÒø æ$ O^e÷ ]†ø iûœø gø Âô]çøÒø æ$ O^e÷ ^ßøÂû œø æø Ðø ñô' ‚øuø
ð÷ «_øÂø Ô ø eùô …$ àûÚôù ð÷ ' ˆøqø O ^e÷] „$ Òô Ÿøæ$ ]ç÷ ÇûÖø ^`ø nû Êô áøçûÃö ÛøŠû mø
Ÿø àôÛFuû†$ Ö] ^Ûø `ö ßønû eø ^Úø æø šô …û ªøÖû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] hùô …$ O ^e÷^Šøuô
Ÿ$ ^Ë& ‘ø èöÓøñô¡? øÛøÖû] æø |ö æû†% Ö ] Ýö çûÏömø Ýø çûmø O ^e÷ ^_øìô äö ßûÚô áøçû Óö×ô Ûû mø
Ô ø Öô ƒF O^e÷ ]çø‘ø Ùø^Îø æø àö ÛFuû†$ Ö] äö Öø áøƒô œø àûÚø Ÿ$āô áøçû Ûö $×Óøjømø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 34 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Üû Òö^Þø…û „øÞûœø «$Þāô O ^e÷ ^FÚø ä́eùô …ø oÖF ]ô „øíø$i] ðø «ø àû Ûø Êø Ð% vøÖû] Ýö çûnø Öû ]
†öÊô ^ÓøÖû ] ÙöçûÏö mø æø åö ]‚ømø kûÚø ‚$ Îø ^Úø ðö †ûÛøÖû] †ö¿ößûmø Ýø çû$m ^f÷ mû †ôÎø ^e÷ ]„øÂø
( 40X 1 :78 ÔY ±Z) O ^e÷ ]†ø iö k ö ßûÒö oûßô jønû Öø^mø
Ð ¸xkZ ( H ) o? ÷ D ™ wZÎ 0Ð q ¾~ : M vßt L L
/
¦Ù o÷ D ™ s%Z { z ~ }g !*
C Æ To ( ÷ ì g™Þb 7) 0
$k{z 7( g ï Z ëѸ{ z)
Q ( ë ) oÐN Y y Y ( Ã |kZ) d
$k{ z 7( „
H oÐ N Y y Y d ( gŠ) ¦
/Ù ( g ïZ z s%Z ÷ ë )
C
( H ) g zZo c*¯ 7( Å ¿z ā gz Z xª ( Æ Ï0 +i) Ã }i ä ë
Z hŽ »ä ë ( z™ g¨ ) gzZoH ( 7) Z9™ g ¸Z ( ~ kZ ) à V zhN
c* ¯(:L »)s # Zg ( ã K) Ã’ ~g vä ë g zZ o( ì ) c*â
Û Za Z hŽ
gzZ o( ì ) c*¯ l7 {Š6,( ¯
) !*
Æ O g @* Å kZ ) Ã]Zg ä ë gzZ o( ì )
6,zZ }g vä ë gz Z o( ì ) c* Ü z » ) lç ( ā ) Ã yŠ ä ë
¯ (‰
» ]g Zw gzZ Ýzg ( Ã `gÎ ) ä ë gz Zo ñ ¯ ( ] 4) o¢ ] ‚
ëā @*oc* g JŠ sñÐ Vߊ !*
‚',ã 0* }½ä ëgzZ oc* ¯ È(„ ( Š',i)
]¸ !*upu p gzZ oBï {!gzZ `** Z ( Ð }i) )g f Æ ( lg !* ) kZ
gßyŠ T oì ‰ Ü z {gHq-Z ( Ì# Ö ª) yŠ » ê G o( N Ç Z )
Æ) y  M gz Z oÐ ƒ M − ( g—Æ v Z ) { z¤ /? Â Ç ñ Y ïY
/gŠ { z¤
„ } iZzgŠ {z ( c* ) !*Æ Ô) Â Ð N Y ØŠ hM ( ]4
Í ) (¯

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 135 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

{ z ÎÐ N YØŠ Z hZ ( ~ c™ ¯ g ½ ) h N g zZ oÐ N Y ƒ } iZzgŠ
( { z) oì ]v q-Z c izŠ G oÐ NY ƒ ( x³» ) b§Å [ u Z
÷g } 7,~ ÏZ 'æ 9 gŠ 9 à Zz äƒ : » ( {z) oì ** 1 » V íu
q ÅÅ W Ë: g zZ Ð ‘ {'× » uQ ( Å nË ) ~ kZ { z : oÐ
3 ñƒ Ô ( Ð V¿iÆ V¥izŠ )gzZ ã 0*
M /ñƒ sÅ ñZÎ o»

[ˆ ‡ {z ā n kZ o ì !$ +¬ Zñ ( Æ Éu Å y Z ¸ ) oÆ
o¸ D™ c* pg 7sp » ( ]y
P[pà Vì M ~g ø {z gzZ o¸ n -M )
? [Z ( !z”
G}Z ) oì 3g ™ pô™ ÉÃ q ( ~(,Kg) C
Ù ä ë gzZ
— " oÐ N Y D J(,Ã „ [Z± 6,? ë [Z é {' × ( » G LZ )
( n Æ yZ ) oì ! x» n Æ Vzg ÇÌ6,
o( Ð Vƒ ) gùZ g zZ ]¸ !*
ñƒ õ ( Æ g·[ Ñ Z zŠ /ë w‚ V ZŽ gz Z
Z ) gzZ o( ÏVƒ) N ²
-Z) : gzZ Ð [] !*{Šƒ " ðà : ( vß ) t V ;z o( Ð Vƒ) xY
q
Æ wq Z) Ž ì ,Ð s§Å [g Æ \ M t o( Ç ƒ ) ** P ( Ã}uzŠ
y Z ¼ Ž gzZ » }i gzZ V ⁠M ( {z ) oì « ( ~(,) °» ( Ð [ ˆ
Ð kZ ì ÑZz Øg „ ~(,ì g ÇŠgz6,» ( ƒ
( ) ì y xgŠ Æ V âzŠ
sƒ yŠ T oÇ ƒ : Zg c*( Ì) Ã Ë ( Ð ~ ]‡‘) » ä™ ] !*
}™: ð ¤ 3̈ ðà fƒ } 9h N º  Û ( xÓ) gzZ ( }ÑZ b zg )
) Ë) y fZ ä y×g ñZ}
gzZ å 3g }Š ( ® .& Æ ¿kZ ñ ZÎ Ç
¯ zg t o¶½„ ( ._ Æ xs Z ]x~ Ï0
( gŠ Ì] !* +i) ä kZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 36 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

š oá ¯ ** 1 (» "$Œ Û z Øg ) g —Æ [g LZ ì e ¿Ž :ì h
Ù yŠ kZ ì c*
y Z òŠ M C Š Zg e Ð [ Z± áZz ä M d $k»ä ëµ
~ l» }Z Ç ¾  Û » (CÙ ) g zZ Ç á NŠ ÔÇÐ M ä kZ Ž à ( wqZ )
Y $Ð [Z± kZ gzZ ) @*
ó ó o( @* ƒè

Ú, ‚
.z Ú
û] è ü
.z Ú
`ªzÆ w”Æ]
X ÷ Æ] Ñ©z `ªz sf `gŠ c w”Æ ÚkZ
Ð kZ gzZ ú
7Ô** Û ]z ˆ] {B‚ Æ ¢W,í! gzZ iÎ z ŠgŠ X 1
™y M Œ
X**™ Za tzf
7» x¯ :Ãg ¬ gzZ¾ ~ ÆÖWgzZ Š~ …õ X 2
¹zf Ð kZ gzZ ú
X **
™Ýq ª
ª ã Z] .z Ð kZ g zZ X * 9Ñ ~ q ÀB‚ Æ [ ZŠ M X 3
*™ •
X**™Ýq
+gzZ ] c*
» V z™E © +Z Å G™ g zZ Y1zZ Ô Ym $ŠqZ ö M ‰
CZ Ôg Ü g X4
+Z W,Z6,wŠ Ž −7,
X ,™ Za ª ã qzg g zZ Vƒ i Z0
*™·_ » }p0Z [ _
X* .Æ Y 5ßwZjZ Ð s¦Ã X 5

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 37 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

9 Š Ã {)z VZgz Z V-ŠZz !u Ô VzhN Ô V*ÔV ƒ c*


gŠÔV zg« X 6
Ô Ïi@*~ bzg z » Ð V zg Â Æ ]¡ Ôøo ]gzp y Z gzZ
*™ Za » ]Ý 0Z ]
X* .z gzZ lŽ ãqzg
m{§  ~ ekZ
T6,gzZ W,Z6,Æ ~zy
-Z ‹ âÅZ g zZ Øg z „ ~ ˆ y M Œ
Û X7
Xì Æe $. **™]zˆÅ ]â£
z ã ç Æ yZ gzZ * Û M W,Z Æ c izŠ z ¼
*™ ]zˆ Å ]⣠,  A X8
YÅ~ ]Ý gzZ ]Zg¦Ô ]Z|@*Å 3̈_
w”Æ ÚkZ X **
Æ ›z tدgzZ wŠ Ð ]Ònz g  ]c*
M sf `gŠ nÆ
X ì Æ −7,B‚
:÷ sf `gŠ ]c*
MP
l^ Ê^’Ö] é…ç‰ X1
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
ô²] ø ^fø Âô Ÿ$āô O áøçû×öÛø Ãû iø Üû jößûÒö ^Úø Ÿ$ āô áøæûˆø rûiö ^Úø æø
Üû aö æø äö Òô]çø Êø Oݺçû ×öÃû Ú$ Ѻ ‡û …ô Üû`ö Öø Ô ø òô ³þÖF æ]ö Oàønû ’ô ×øíûÛö Öû ]
Íö^_ømö Oàø nû ×ô eô^ÏøjøÚ% …õ †ö‰ö o×F Âø OÜônû Ãô ß$Ö ] lô^ß$qø oûÊô Oáøçû Úö †ø ÓûÚ%
^`ø nû Êô Ÿø Oàønû eô…ô^Ž$ ×Öôù éõ „$ Öø ðø «–ø nû eø OÝàõ nû Ãô Ú$ à Úôù Œõ ªûÓøeô Üû `ô nû ×øÂø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 138 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Íô†û_$ Ö] lö]†ø ‘ô^Îø Üû aö ‚øßûÂô æø Oáøçû Êöˆø ßûmö ^`ø ßûÂø Üûaö Ÿæø $ Ùº çû Æø
( 49X 39 :37 Ô] ìZ) OẠçûßöÓûÚ$ º̃ nû eø à$ `ö $ÞªøÒø Oຠnû Âô
vZ Ž 1 o¸ D™ H¿( ~ *Š ) ?ā 6 Ç A „ (z!$
+Ã ?gzZ L L
÷ vß { zt o( Ï Vƒ /i Zâg zZ ] âÅZ Æ vZ6,y Z) ÷ }È 4Æ
Ð Vƒ } ñ ( nÆ y Z) oì gH~izg ( VŒ Æ v Z) WZzÆ X
}) ~ V ¨!* Æ Ú( { z) oσ ( ~iZây ¶B‚Æ) ]³Å yZ gzZ
x Y » "[ Ñ Û Z {ā) t ‚ t M 6,V" o( Ð Vƒ
Z o( Ð Vƒ iz
W ([ Ñ
n Æ Vß Zz Å Z T6,) C ( t ) oǃ ~ lŠ¤ /yxgŠ Æ yZ
™ 8 à kZ : gzZ Ç ñ Z6 u™ 8 à kZ : o( σ ) àZz Û]¯ ( Ð)
V\ M ~(,( gzZ ) àZz { ó˜ ÏVƒ 'gúk 0* Æ yZ g zZ oÐ s vß
-g lp ä v Z Ã X) ÷ ÏÅ V z&
gzZ 8 +Z pô{z c*
Í (8-g lp ) oàZz
ó ó o( ì ;g ƒõ » ÉwŠ Å XgzZ ì c*¯ HŠ
” é…ç ‰ X 2
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
è÷vø j$Ëø Ú% áõ ‚ûÂø lô^$ßqø O hõ ^FÚø àøŠûvö Öø àønû Ïô $jÛö ×û Öô á$ āô æø ½†º Òûƒô ]„ø aF
æ$ éõ †ø nû %ô Òø èõ `ø Òô ^Ëø eô ^`ø nû Êô áø çû Âö ‚û mø ^`ø nû Êô àønû òô Óô $jÚö O hö]çø eû ªøÖû] Üöãö $Ö
^Úø ]„ø aF O hº ] †ø iûœø Íô †û _$ Ö ] lö] †ø ‘ô ^Îø Üû aö ‚øßûÂô æø O hõ ]†ø ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 39 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

O õ ^ËøÞ$ àûÚô äü Öø ^Úø ^ßøÎö‡û †ôÖø ]„øaF á$ āô O hô ^Šø vôÖû ] Ýô çû nø Öô áøæû ‚ö Âø çû iö


‹ø òû fôÊø ^`ø Þøçû ×ø ’û mø Üø $ß`ø qø O hõ ^FÚø †$ ŽøÖø àø nû Æô^_$ × Öô á$ āô æø ] „øaF
àûÚô †öìø! æ$ O Ѻ ^Š$ Æø æ$ ܺ nû Ûôuø åö çûÎö æû„önø ×û Êø ]„øaF Oö ^`ø Ûô Öû ]
( 58X 49 : 38 Ôm ) O tº ]æø ‡û œø ä́?×ô Óûø
kZ ) gzZ ÷ Ã ( Šp] Z&
Å ]!* HH y Ò » X]u Zz) t gzZ L L
+ì Š
( n Æ yZ ) oì :1 YZ ¹ n Æ Vzg ÇÌ6,G ( ā ÷ ]ŠÞ
V ;z { z oÐ Vƒ A n Æ yZ } iZzgŠ Æ X÷ ] ¸!*
Æ  gå
zægzZ } ñÆ b§ b§g zZ Ð Vƒ Æ ñ · ( 6,Vzµ KZ )
]!*
( ,gj )  ( § !* Æ yZ g zZ oÐ Vƒ D™ ¬»
) àZz Vƒ ó˜ k0*
ä M [ˆ ¯ zg Ð ? » Tì ( Ú) „zt (ā Ð ßNŠ ?gzZ ) oÏVƒ
Â) t o7ÑZz äƒ » ( L ) Ž ì tig Zƒ c* HH {°z 6,
Š Zg ø t oå Š
T c izŠ ( ª) oì : 1 Z',n Æ Víuµš gzZ ( w q » V ªZƒ
ì t ( Ç ñ Y ¹Ð y Z ) oì ( ~',„ ¹ Â{ zÐ N YáZ e { z ~
gzZ o/ {' +» w qZ }g vŽ ) 3
× » kZ ( ì !$ M gzZ ã0*Zƒ mÅ ( { z)
n Æ y Z) , q Å b§ b§Å nÏZ Ì~uzŠ ( ì « H6,ÏZ )
ó ó o( Ï Vƒ ŠŽñ~ c izŠ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 140 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

…ç_Ö] é…ç ‰ X 3
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Üû `ö %e…ø Üû aö ^iø! «Ûø eô àønû `ôÒô ^Êø OÜõ nû Ãô Þø æ$ lõ ^ß$qø oû Êô àønû Ïô j$Ûö Öû] á$ āô
^Ûø eô Ý^ò÷ nû ?ßô aø ]çû eö †ø û ]æø ] çû ×ö Òö OÜô nû vôrø Öû ] hø]„ø Âø Üû`ö e%…ø Üûaö ^Îøæø æø
Üû aö ^ßøqû æ$ ‡ø æ$ èõ Êøçû Ëö’û Ú$ …õ †ö ‰ö o×FÂø àønû òô Óô $jÚö O áøçû ×öÛø Ãû iø ÜûjößûÒö
^ßøÏû vø Öûœø áõ ^Ûø mû¬ôeô Üû `ö jö$m …ùô ƒö Üû `ö jûÃø fø $i]æø ]çû ßöÚø ! àømû „ô Ö$] æø Oàõ nû Âô …õ çû vö eô
Ý
−õ†ô Úû ] Ø% Òö ½ðõ oûø àû Úôù Üû `ô×ô Ûø Âø àû Úôù Üûaö ^ßøjûÖøœø « Úø æø Üû `ö jøm$ …ùô ƒö Üû `ôeô
^Û$ Úôù Üõ vû Öøæ$ èõ `ø Òô ^Ëøeô Üû aö ^Þøû ‚ø Úû œø æø O ຠnû aô …ø gø ŠøÒø ^Ûø eô
æø O ܺ nû $ô ªûiø Ÿ æøø ^`ø nû Êô çº ÇûÖø Ÿ$ ^‰÷ ªûÒø ^`ø nû Êô áø çû Âö ‡ø ^ßøjømø Oáø çû `ö jøŽûmø
Øø fø Îûœø æø O Ạçû ßöÓûÚ$ ©º Öö©û Öö Üû `ö Þ$ªøÒø Üû`ö $Ö áº ^Ûø ×û Æô Üû`ônû ×ø Âø Íö çû _ömø
^ßø×ô aû œø o?û Êô Øö fûÎø ^$ßÒö ^$Þ āô 'çû Öö^Îø Oáø çû Ööðø «Šø jø$m ˜õ Ãû eø o×F Âø Üû `ö –ö Ãû eø
^ß$Òö ^Þ$āô O Ýô çû Ûö Š$ Ö] hø ]„ø Âø ^Þø^Îøæø æø ^ßønû ×øÂø ² ö ] à$ ÛøÊø O àø nû Ïô Ëô ŽûÚö
( 28X17 :52Ôg ´Z) O Üö nû uô†$ Ö] †% føÖû ] çø aö äü $Þāô ½åö çû Âö ‚ûÞø Øö fû Îø àûÚô
á ) ~ V zgzZ VkáZz äg e Ð vZ GL L
Æ y Z oÐ Vƒ ( V ZŠ÷
Ѓ( a Æ y Z) gzZ Ð Vƒ lpÐ kZ c* Û « 7Z Ž ä g ÇŠgz6,
â
Ð [ Z± Æ 3à y Z ä [g Æ y Z ( ā σ ]!*t ]ä ïIL “!*{Šc*
i

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 41 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

× }(,( ì e wŠ Zg vŽ [ Z Ç ñ Y ¹Ð y Z ) o1 X
t k ƒ 3Ð }'
~¼ A IZ g zZ) o¸ D™ H ?Ž » Vñ» yZ } g vì !$
A Ô¼ +
Vƒ Æ ñ ·6,V "ñƒ K Ð g · ( B‚Æ y ÷ $.
á z ] ³e
ç Å y Z ë Ã Vzgj àZz V\ M ( HŠ) ~(,gz Z Ð
{ z gzZ oÐ N ¯ V c*
¼ ë Å q nZ Å yZ B‚ Æ yZZ ä Š ÑzZ Å y Z gzZ ñÑ yZ Z Ž vß
A
: ¶¼ ~ ( Z b
-Å ) w qZ Æ y Z ëgzZ Ð ,Š 5 Ð y Z ÊÑzZ Å y Z ~
lZŠ0*Å wq Z LZ ¿C
Ù ( ì m» ŠÑzZ  - V ˜ p) Ð ,™
Û »J
A IZ ë ( ā ǃ ݬ t » V-i Zây ¶~ ¼
xŠ ü /~
A ) gzZ oÇ ƒ g ë¤
Z ) oÐ ÷ g ï Š Ð ÷ e { z Ž g z Z “
x Y ( Æ g·ƒ Ñ ( Í } ñ x$
+
( x Y { À 0*{z) Ð Vƒ f
e ™| (,Ð }uzŠ q -Z ( B‚Æ ›z ¯)
Vƒ Ʊg Ç # Ö }.Š¤
/Šg Z Æ y Z gzZ o=§ :: gzZ σ kZ‡ : ~ T
+Z Æ sÝ Ž ÷ Cñ { z c*
g0 g zZ ð ÌÅ X) Ð
Í ( ǃ w qt » ÏÀ 0*
x¯ ë Ð }uzŠ q A I Z ~ c ¯6,g zZ g ZÎp kZ) o÷ Çg
-Z ¼
Ð kZ Ð } oÐ â7 ™ƒ zá s§Å }uzŠ q
-Z gzZ ( XÐ Vƒ
x¥:ā ) ¸ Tg ( Ùg zZ) }g e ~ ( *Š ª ) y LZ ( Ì) ë I
Æ c izŠ Ãë g zZ c*Û y ˆZ Z(,6,ë ä vZ ÝZgŠ o( ƒ Hˆ Æ ä%
â
kZ ( ~ *Š ) IÐ kZ ë G o( Ð: J-\¸ Å kZ) 1 X Ð [Z±
G ( à Í iZ ~g ø ā c*Û x™ ä kZ) ¸ D™ óâ N ¬Š Ð ( vZ )
â

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 42 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ó ó o( ì 3g …Ð x™z ¯ kZā ) ì y !*
$ ÑZz ä™ y ˆZ Z(,{ z
àÛFu†Ö] é…ç ‰ X 4
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Oáô^eø „ôùÓøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø Oáô^jøß$qø ä́ eùô …ø Ýø ^ÏøÚø Íø^ìø àûÛø Öô æø
áô^ßønû Âø ^Ûø `ô nû Êô O áô^eø „ùô Óøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø ! pùô ªøfôÊø O áõ ^ßøÊûœø «iø]æøƒø
Øùô Òö àûÚô ^Ûø`ônû Êô O áô^eø „ôùÓøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O áô^mø †ôrûiø
o×FÂø àønû òô Óô$jÚö Oáô^eø „ùô Óøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø ! pùô ªøfôÊø Oáô^qøæû‡ø èõ `ø Òô^Êø
ðô «Öø ! pùô ªøfôÊø Oáõ ] ø àônû jøß$røÖû] ^ßøqøæø ½Ñõ †øfû jø‰ûāô àû Úô ^`ø ßöñô«_øeø Ý ÷õ†öÊö
‹ºÞûāô à$ `ö %û Ûô _ûmø ÜûÖø Íô†û_$ Ö ] lö]†ø ‘ô^Îø à$ `ônû Êô O áô^eø „ôùÓøiö ^Ûø Óöeùô …ø
à$ `ö $ÞªÒø O áô^eø „ùô Óøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O á' «qø Ÿøæø Üû `ö ×øfû Îø
Øûaø O áô^eø „ôùÓøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O áö^qø†ûÛø Öû] æø löçûÎö ^nø Öû ]
O áô^eø „ùô Óøiö ^ÛøÓöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O áö^Šøuû¬ôÖû] Ÿ$ āô áô^Šø uû¬ôÖû] ðö ' ˆøqø
O áô^eø „ùô Óøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O áô^jøß$qø ^Ûø ãô Þôæûö àûÚô æø
áô^ßønû Âø ^Ûø `ônû Êô O áô^eø „ùô Óøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O áô^jøÚ$ «aø ‚ûÚö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 43 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

æ$ èº `ø Òô^Êø ^Ûø `ônû Êô Oáô^eø „ùô Óøiö ^ÛøÓöeùô …ø ðô«Öø! pùô ªøfôÊø Oáô^jøìø^–$ Þø
lº ]†ønû ìø à$ `ô nû Êô O áô^eø „ôùÓøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø ! pùô ªøfôÊø O Ạ^Ú$ …ö æ$ غ íûÞø
oÊô lº ] …ø çû’ö ÏûÚ$ …º çûuö Oáô^eø „ùô Óøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø ! pùô ªøfôÊø OẠ^Šøuô
‹ºÞûāô à$ `ö %û Ûô_ûmø Üû Öø O áô^eø „ùô Óøiö ^ÛøÓöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø OÝô ^nø íôÖû ]
o×FÂø àø nû òô Óôj$Úö O áô^eø „ùô Óøiö ^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O á' «qø Ÿøæøø Üû `ö ×øfû Îø
^Ûø Óöeùô …ø ðô «Öø! pùô ªøfôÊø O áõ ^Šø uô pùõ †ôÏø fû Âø æ$ †õ –û ìö Íõ †øÊû…ø
O Ýô ]†øÒû¬ôÖû ]æø Ùô¡ørøÖû ] pƒô Ô ø eùô …ø Üö‰û] Õ ø …ø ^fø iø O á^eø „ôùÓøiö
ô
( 78X46 :55 ÔÝ° Z)

g e Ð äƒ Z9 ( n Æ ') g—Æ [g LZ ¿Ž gzZ L L


k Q ì @*
oÐ ƒ PÃ V z è E±L èE±L Å [g LZ V âzŠ ?: o ÷ é
° zŠ n Æ
LZ V âzŠ ? : o÷ ( é á G
° ) àZz Vp ÷ á z !u) VâzŠ Ž
b ( [ ZŠ ÷
?: o ÷ ìg Ë ` zŠ ~ VâzŠ y Z oÐ ƒ PÃ Vz èE±L èE±LÅ [g
gzZ ) VC Ù ~ V âzŠ y Z oÐ ƒ PÃ Vz èE±L èE±L ÅG[g LZ V âzŠ
ƒ PÃ V z èE±L èE±L Å [g LZ V âzŠ ? : o ÷ èG 4)g¢LzŠ zŠ Å ( } ñ
E$E
gzZ øG 4¨,
L Z Æ XÐ Vƒ Æ ñ Î õJ/G 4»G
& 6,Vz_ ,Z ¼ AI è Z oÐ

d Û ( Æ y Q) VÆ Vk VâzŠ g zZ ÔÐ Vƒ Æ ( ;Z ª ) 1g Ü Š

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 44 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

oÐ ƒ PÃ V z è
E ±L èE±L Å [g LZ VâzŠ ?: o Ð Vƒ ì g Ì

B; ä y K̈Z Ë: ¬ ÎÏVƒ ( ,gj) àZz pg { ó˜ ~ y Qgz Z


o Ð ƒ PÃ Vz è E±L èE±LÅ [g LZ VâzŠ ? : o ä èE8LEË: gzZ c* Î
èE±L èE±L Å [g LZ V âzŠ ?: o÷ y Y% gzZ ] ¸ c*( , gj ) { z c*
Í
[g LZ V âzŠ ?: o ì 7¼ ZÎÆ n!$ +» n oÐ ƒ PÃV z
GI;X(
èG45k E gzZ zŠ ZÎÆ zŠ y S ( n Æ y Q) gzZ oÐ ƒ PÃV z èE±L èE±LÅ
~÷ VâzŠ { z o Ð ƒ PÃ Vz èE±L èE±LÅ [g LZ VâzŠ ?: o ÷ Ì
à V z èE±L èE±L Å [g LZ VâzŠ ? : o÷ @bâ „( ~ ög !
oÐ Vƒ ì g ¢ [pŽ ÷ ` zŠ ( Ì) ~ V âzŠ yQ oÐ ƒ P
( Ì) ~ VâzŠ yZ oÐ ƒ P Ã V z èE±L èE±L Å [g LZ VâzŠ ? :
ƒ PÃ V z èE±L èE±L Å [g LZ V âzŠ ?: o ÷ g **
Z gzZ ,gLgzZ V
V âzŠ ? : o÷ ( ,gj) ]gß[pz ]§ [p ( Ì) ~ yZ oÐ
d{Š6,~ V¤Ž ,gj +Z o Ð ƒ Pà Vz èE±L èE±L Å [g LZ
Ë: ¬ 7Z o Ð ƒ PÃ Vz èE±L èE±L Å [g LZ VâzŠ ?: o ÷
9N
Å [g LZ V âzŠ ? : oä èE8LEË: gzZ ì Z ðāF Ð B; ä „ y K̈Z
6,Vâ–%z gŠ** gzZ 6,Vl ‡! ( ¼
AI ±L ±L
è Z) oÐ ƒ PÃ Vz èE èE
4»&G
ƒ PÃ Vz èE±L èE±LÅ [g LZ V âzŠ ?: o Ð Vƒ ( Æ) ñ Î õJ/G
L 8™ gzZ w °z ÑïE
ïE 9',~(,x **
L 8™ Ž Ôì ÑZz • » [g Æ \ M oÐ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 45 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ó ó oì x Z™ S z x ÅS

èÃÎ]ç Ö] é…ç ‰ X 5
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
èº –ø Êô ^ìø O èº eø ƒô ^Òø ^`ø jô Ãø Îû çøÖô ‹ø nû Öø O èöÃø Îô ]çøÖû] kôÃø Îø æø ]ƒø āô
O ^Š & eø Ùö^fø rôÖû ] kôŠ$ eö æ$ O ^q& …ø šö …û ªøÖû] kôq$ …ö ]ƒøāô Oèº Ãø Êô ]…$
hö^vø‘ûªøÊø Oè÷%ø ³þ×F $ø ^q÷]æø‡û œø Üû jößûÒö æ$ O ^%&fø ßûÚ% ð÷ «fø aø kûÞø^ÓøÊø
«Úø èô Úø ªøŽûÛø Öû ] hö^vø‘ûœø æø O èô ßøÛø nû Ûø Öû] hö^vø‘ûœø «Úø èô ßøÛø nû Ûø Öû ]
Ô ø òô ³þÖFæ]ö O áøçûÏöeô^Š$ Ö] áøçûÏöeô^Š$ Ö] æø O èô Úø ªøŽûÛø Öû] hö^vø‘ûœø
غ nû ×ô Îø æø O àønû Öô æ$ ªøÖû] àøÚôù èº ×$ $ö OÜô nû Ãô ß$ Ö] lô^$ßqø oûÊô Oáøçû eö †$ Ïø ÛöÖû ]
^`ø nû ×ø Âø àønû òô Óô$jÚ% O èõ Þøçû •öçûÚ$ …õ †ö‰ö o×FÂø O àømû †ôìôŸF û] àø Úôù
æ$ hõ ] çøÒûªøeô O áøæû‚ö×$íøÚ% Ạ] ‚øÖû æô Üû `ônû ×ø Âø Íöçû_ömø Oàø nû ×ô eô^Ïø jøÚö
O áøçûÊöˆôßûmö Ÿøæø ^`ø ßûÂø áøçû Âö ‚$ ’ø mö Ÿ$ O àõ nû Ãô Ú$ àû Úôù ŒõªûÒø æø Ðømû…ô^eø œø
æø O áøçû`ö jøŽûmø ^Û$ Úôù †õ nû ›ø Üô vûÖøæø O áøæû†ö n$íøjømø ^Û$ Úôù èõ `ø Òô^Êø æø
]çû Þö^Òø ^Ûøeô Ýð÷ 'ˆø qø O áôçûßöÓûÛø Öû] ðô çûÖö ©û×% Ö] Ùô^%ø Úû ªÒø O ຠnû Âô …º çûuö
¡÷nû Îô Ÿ$ āô O ^Û÷ nû $ô ^ûiø Ÿøæ$ ]ç÷ÇûÖø ^`ø nû Êô áøçû Ãö Ûø Šûmø Ÿø O áøç×ö Ûø Ãû mø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 146 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Oàônû Ûô nø Öû] hö^vø‘ûœø «Úø àônû Ûô nø Öû] hö^vø‘ûœø æø O ^Ú÷ ¡ø‰ø ^Ú÷ ¡ø‰ø
Oõ æû ‚öÛû Ú$ Øùõ ¾ô æ$ O õ çû –ö ßûÚ$ xõ×û ›øæ$ O õ çû–ö íûÚ$ …õ ‚û‰ô oûÊô
Ÿæø $ èõ Âø çû_öÏûÚø Ÿ$ O éõ †ønû %ô Òø èõ `ø Òô^Êø æ$ O hõ çûÓöŠû Ú$ ðõ «Úø æ$
O ð÷ «ŽøÞû āô à$ aö ^ÞøªûŽøÞûœø «Þ$āô O èõ Âø çû Êö†û Ú$ ÷ õ †öÊö æ$ O èõ ÂøçûßöÛû Úø
èº ×$$ö Oàô nû Ûônø Öû ] hô^vø‘û^øÖôù O ^e÷ ]†ø iûœø ^e÷ †öÂö O ]…÷ ^Óøeûœø à$ aö^ßø×ûÃø røÊø
«Úø Ùô^Ûø Žôù Ö] hö^vø‘ûœø æø O àømû †ôìôŸF û] àø Úôù èº ×$ $ö æø Oàønû Öô æ$ ªøÖû ] àø Úôù
àûÚôù Øùõ ¾ô æ$ O Üõ nû Ûô uø æ$ ÝõçûÛö ‰ø oûÊô O Ùô^Ûø Žôù Ö] hö^vø‘ûœø
Ô ø Öô ƒF Øøfû Îø ]çû Þö^Òø Üû`ö Þ$āô O Üõ mû †ôÒø Ÿøæ$ õ …ô^eø Ÿ$ O Ýõçû Ûö vûm$
]çû Þö^Òø æø OÜô nû ¿ôÃø Öû] &ô ßûvôÖû] o×øÂø áøæû†% ’ô mö ]çû Þö^Òø æø Oàø nû Êô †øjûÚö
æøœø O áøçû$ö çûÃö fû ÛøÖø ^$ßñô œø ^Ú÷ ^¿øÂô æ$ ^e÷ ]†ø iö ^$ßÒö æø ^ßøjûÚô ]„øñôœø áøçûÖö çûÏö mø
áøçûÂöçûÛö rûÛøÖø O àømû †ôìôŸF û]æø àø nû Öôæ$ ªøÖû ] á$ āô ØûÎö O áøçû Ööæ$ Ÿø ]û ^Þø¨ö «eø !
áøçû%Ö«–$ Ö] ^`ø m%œø ÜûÓö$Þāô Ü$ $ö O Ýõçû ×ö Ãû Ú$ Ýõçûmø lô^Ïø nû Úô oÖF ]ô
^`ø ßûÚô áøæû©öÖô ^Ûø Êø OÝõçû%·ø àûÚôù †õ røø àûÚô áøçû×öÒôŸF ø O áøçûeö „ùô ÓøÛöÖû ]
hø†ûö áøçûeö …ô^ŽøÊø O Üônû Ûô vøÖû] àø Úô äô nû ×øÂø áøçûeö …ô^ŽøÊø O áøçû_öföÖû ]
Ÿøçû×ø Êø Üû Òö^ßøÏû×ø ìø àövû Þø O àômû ‚ôùÖ ] Ýø çûmø Üû`ö Öö ˆöÞö ]„øaF O Üônû `ôÖû ]
àövûÞø Ýû œø ?äö Þøçû Ïö×ö íûiø Üû jöÞû œøœø O áøçûßöÛû iö ^Ú$ Üûjömûœø†ø Êøœø Oáøçû Îö‚ôù’ø iö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 47 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

àövûÞø ^Úø æø løçûÛøÖû ] Üö Óößønû eø ^Þø…û ‚$ Îø àövûÞø O áøçûÏö Öô^íøÖû ]


Ÿø ^Úø oûÊô ÜûÓöòø ŽôßûÞö æø Üû ÓöÖø^%ø Úû œø Ùø‚ôùføÞ% áûœø o×5 Âø Oàø nû Îô çûfö Šû Ûø eô
O áøæû†öÒ$ „øiø Ÿøçû ×øÊø oÖFæûªöÖû ] éøªøŽûß$ Ö] ÜöjöÛû ×ô Âø ‚ûÏø Öøæø Oáøçû Ûö ×øÃû iø
Oáøçû Âö…ô] $̂ Ö] àövûÞø Ýû œø äö?Þø çûÂö …ø ˆû iø Üû jöÞû œø œø Oáøçû $ö †ö vûiø ^Ú$ Üûjömû œø †øÊø œø
O áøçûÚö †øÇû ÛöÖø ^$Þāô O áøçû`ö Ó$ Ëø iø Üû jö×û ¿øÊø ^Ú÷ ^_øuö åö ^ßø×ûÃø røÖø ðö«ŽøÞø çûÖø
œø Oáøçû eö †øŽû iø pû„ôÖ$] ðø «Ûø Öû] Üö jömû œø †øÊø œø OáøçûÚö æû†övûÚø àö vûÞø Øûeø
ðö «Žø Þø çûÖø O áøçûÖöˆôßûÛö Öû] àövûÞø Ýû œø áôˆûÛöÖû ] àøÚô åö çûÛöjöÖûˆø Þ œø Üû jöÞû œø
oûjô Ö$] …ø ^ß$Ö] Üöjömûœø†ø Êøœø O áøæû †öÓöŽû iø Ÿøçû×ø Êø ^q÷^qøœö åö ^ßø×ûÃø qø
Oáøæû ©öŽôßûÛöÖû ] àö vûÞø Ýû œø «`ø iø†ørøø Üû iöªûŽøÞœø Üû jöÞû œø œø O áøæû…ö çûiö
Üô‰û^eô xû fùô ŠøÊø O àømû çôÏû Ûö ×û Öôù ^Â÷ ^jøÚø æ$ é÷†ø Òô„ûiø ^aø^ßø×ûÃø qø àö vûÞø
ܺ Šø ÏøÖø äü Þ$]ô æø O Ýô çûröß% Ö] ÄôÎô ]çø Ûø eô Üö Šô Îûœö ¡? ø³þÊø OÜô nû ¿ôÃø Öû] Ô ø eùô …ø
O áõ çûßöÓûÚ$ hõ ^jøÒô oûÊô Oܺ mû†ôÒø Ạ!†û ÏöÖø äü $Þ]ô O ܺ nû ¿ôÂø áøçûÛö ×øÃû iø çû$Ö
O àønû Ûô Öø ^Ãø Öû] hùô …$ àûÚôù غ mûˆôßûiø O áøæû†ö $̀ _øÛöÖû ] Ÿ$āô äü?Š% Ûø mø Ÿ$
Üû Óö$Þœø Üû ÓöÎø ‡û …ô áøçû ×öÃø rûiø æø O áøçûßöaô‚ûÚ% Üû jöÞûœø &ô mû ‚ôvøÖû] ] „ø`F fôÊø œø
„õ òô ßønû uô ÜûjöÞûœø æø O Ýø çû Ïö×û vöÖû] kôÇø ×øeø ]ƒø āô Ÿ? øç×øÊø O áøçûeö „ùô Óøiö
O áøæû†ö ’ô fû iö Ÿ$ àû Óô³þÖFæø ÜûÓößûÚô äô nû Öøāô hö†ø Îûœø àövûÞø æø Oáøæû †ö¿ößûiø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 148 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Üû jößûÒö áûāô «`ø ÞøçûÃö qô†û iø O àønû ßô mû ‚ôÚø †ønû Æø Üû jößûÒö áûāô Ÿ? ø çû×ø Êø
æ$ Ạ^vømû…ø æ$ |ºæû †øÊø O àønû eô†$ ÏøÛö Öû] àøÚô áø^Òø áûāô «Ú$ ªøÊø Oàø nû Îô ô ^‘ø
ݺ¡øŠø Êø Oàô nû Ûônø Öû ] hô^vø‘ûœø àûÚô áø^Òø áûāô «Ú$ œø æø OÜõ nû Ãô Þø èö$ßqø
àønû eô„ùô ÓøÛö Öû] àøÚô áø^Òø áûāô «Ú$ œø æø Oàônû Ûô nø Öû] hô^vø‘ûœø àûÚô Ô ø $Ö
]„øaF á$ āô OÜõ nû vôqø èönø ×ô ’û iø æ$ O Üõ nû Ûô uø àû Úôù Ùº ˆößöÊø O àønû Öôù «–$ø Ö ]
O Üônû ¿ôÃø Öû ] Ôø eùô …ø Üô‰û^eô xû fùô ŠøÊø O àônû Ïô nø Öû] Ð% uø çø`ö Öø
( 96X 1 :56 Ô îGœG
¢Zß Z)
¼ ~ äƒ µZz Æ kZ ( ā ) oÏ ñ Yƒ µ Zz # # (ā Åg Šc*
Ö ªZ ) LL
ìg : öR ŵ z — XÐ ßNŠ Ð V\ M à kZ ? ) 7^Ñ Ì
à V26,Šp) σ àZz ä™— ( à ËgzZ ) àZz ä™ - ( Ã Ë ) o( Ï
ÏÑ äi°™ 1 > }i Z # o( Ï} Š ™— Ã V26,Z} .Ï} Š ™ -
ƒ {m,g { m,g ™ ^Y ^ I hN gzZ o( σ „g i°Ð Þ Z w° }i ª )
~ V©& ( izg kZ) vß ?gzZ oÐ 'ähZ ™ƒ g ½Q oÐ N Y
t) » VßZz B;  ZŠ yZ I HáZz B;  ZŠ ( q $
-Z) ª oÐ ƒ Y #
l²Ž) } ZzB; N!*( }uzŠ) gzZ o( Ð Vƒ + $Y  ZŠ Æ xl²
Z',H ( Ð Vƒ } 9n w qZ )**CZ ~B; N!* $Y N!*
Ô+ Æx
áZz äY á ' ( }Š ) gzZ o» Vß Zz B; N !*( y Z) Ç ƒ wq
Š ˜ Ô ñƒ g » ¬ n Æ ]ó X ‰ á '~ Ô™ ¿C Ù Ž ª)

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 49 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

X ìg ~ wÍ Z N Å VßZz ä™ wJxsZ Ô ñƒ } 9ò¬ n Æ


Ö ª Âìg _(,„ Ð M ~í g »C
( Ì~ ÞZ ] âÅZ { z ÌyŠ Æ # Ù
o( Ð Vƒ 4ZŠ „ ¬ Ì~ ¼
A ) Ð Vƒ áZz äY á „ '
-Š 4,Æ Ý¬ zŠ g »u { z Ç ƒ Ýq [ Œ
q Û » vZ Ã yZ ) ÷ { Çg !*[H¸
/Z (,q
V‰Z { z¤ -Z o( Ð Vƒ ) ~ Vkg©Ð Vz ( {z) o( Ð Vƒ
( ÎHt) o( Ð Vƒ ~ V k y Z ) Ð ~ VÓ ¼ g zZ oÐ ~
Vƒ Æ ñÎ ‡t ‚ t M Æ }uzŠ q -Z o6,V "u% Æ äÎ
n yxgŠ Æ y Z Ð ÷g 6,ª 3q q
-Z å Ž g Ç # .y ZŽ â oÐ
Ö }
Ð T oá\ Æ [Ñ Z { À 0*gzZ " ë M gzZ }g l M oÐ Vƒ DQ
kZ‡ w‰™ 8 à yZ yK̈Zā ) Ç ñ M g :~ „ =: gzZ Ç ƒ u›gŠ :
o,™ I { z Ž } ñgzZ o( Ð Vƒ x Y Æ g zu z ]¯ Ât ÔÑ ä™
‰ oàZz V\ M {Š¤ , gjgzZ o, ™é Zp { z Å T“ ( Í » Vz0
+6,gzZ
o» w qZ ( () Æ y Z Ç ƒ -̀Z t oCñ ñ ƒ Ç g {æ7 ( pô )
wŠ Æ y Z Ž) '!* Å {kH{ z : gzZ Ð [kZ‡ w‰{z : ~ ( ¼
A ) kZ
gzZ oÏ ñ M iZz M Å xs „ xs Ð s§C Ù ' o( F :L » ~g Zi M
» VßZz ( B; )  ZŠ yZ I HáZz ( + $Y 6ZŠ Æ xl² c*B;)  ZŠ
~ V-Û g { " o( Ð Vƒ ~ B;  ZŠ Æ yZ wq Z î0% **
Æ X)
o~ VúM/ M g zZ o( Ï Vƒ „g Ì Ð ú1 Æ V]V 1Z e Å X)
Æ Vƒ ñ Ð ]Òg zZ o~ V âLÆ ã 0*gzZ o~ V-‚ E E gz Z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 50 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ƒ uI uzg ( ðà V ;z) : gzZ σ »`: Å T oÐ Vƒ ~ V¨!*


'g ú{ z Šë Å y Z gzZ oÐ Vƒ l Û ( {“6,gzZ ÜŠ ) ‘zZ g zZ oÏ
ª oì H Za ( 6,iZ0+Z "gzZ @ ) 6,gîm{ Ãy Z ä ëā Ï Vƒ
Æ ¹ [ôZ o/ ë V 1Zz äÑŠ g \ oc* ¯ ( „ ) V c*
g Z. Ã y Z ä ë
A IZā ) WZz
ª6,y Z gzZ Vƒ lp™NŠ Ã y Z {z gzZ ™NŠ Ã y Z ¼
VßZz B;  ZŠ yZ gzZ ) o( Vƒ q
-Ñ Å y Z ~ V Âä Å y Z ~ V ƒ c
/Z (,q
gzZ oÇ ƒ Ð ~ VÓ {z¤ -Z gzZ OÐ ~ V‰Z { z¤
/Z(,q
-Z ( »
ù ( Ð Vƒ ~ B; N!*Æ y Z wq Z )** Æ X) áZz B; N !*
ã 0*ñƒ sÅg zZ Zƒ x¤ /oáZz +$Y N !*t Ð Vƒ ~ w q }',
{ z : gzZ σ uQ~ kZ : oÐ Vƒ ~ ñ ‚Æ NðŠ { ( gzZ o~
vß w q lp} (,¬ Ð kZ ( cizŠ I Z) {z G o( Ç ƒ) js #Û
: gŠ Å V zy Z ä VrZ p‰Ýq ?Å b§ b§Ã yZ ) ¸
D ™ ¹ ( ¸) gzZ o¸ Tg ^6,( ¬ Ô uÑ ª ) x{ k H{z gzZ o( Å
N Y G {0 +i Q ë H ‰ ƒ V*
cA g zZ ègzZ ‰% ë Z # Hā ¸
` %¬ ¹ Ž Ç ñY H {0 +iQ) ÌÊZ] .Z ƒ !*
M }g ø H ( g zZ) oÐ
( ª ) oÌÃVÓ gzZ ÌÃV‰Z Gā £Šâ  Û \ M o( ì Yƒ ù t
áZz äP }Z Q o6,‰
Ü z gHÆ yŠ gHq-Z Ç ñ Y H ¦Ã ƒ
(
oÇ ƒ **
½ù Ð ÏZ Q oÇ ƒ ** Ù ð G oà ?ƒZe
#gŠ Æ E
3Ð |
$zZ Zƒ Zg â » k \ ‰Ð k ,Z ( ÐZ) ?Q oÇ ƒ Á
. Cã0*x¤
/6,kZ Q

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 15 1 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ö ª σ t o( ì @*Y ` „ @*Jm
Å yZ yŠ Æ # -ã0*
~ ÷‚ q-Z Ž )
kZ VY ) H Za à ? ä „ ë ( aÎ ) o( ¸ ${z Æ ÏZ ) ã¶
Å
oB7s à ( ] é)+ Z ˆ ] §) kZ VY Q ( ƒ T e **
7,~ [Z±
¯ yà y K̈Z Ð kZ ) ƒ D ] ?ÃW T dŠ >
?Ã kZ H o( ?ì @*
y xgŠ }g vä „ ë o÷ ë áZz ä¯ Æ kZ c* ƒ D ¯ ( y K̈Z )
( Ì[Z ) ë gzZ ( ì @*Y ÞZ { z ì @*M ‰
Ü z »TZ
# ) ì HgHÃ]ñ
gzZ Æ b§~g v ( gzZ BV Z Ð *Š kZ Ã ? ) ā Ð ]!* kZ o7b -¬
Za ~ ( y˜ ,Z c*]gß) ª 3 q +Z Ã ?gzZ N M á ( ~g vvß
— Â~ kZ) „ ì D» öZa « ÂÃ ?gzZ o… Y 7?Ã T ,™
Ãv Z D Ñ 7VY ¢ 6,]y -M ) !Î 7VY ?Q ( 7öR Å
kZ c*ƒ D Ç Z Ð Z ? H oƒ D 1 ?Ž ÂdŠ > o( D™7Š c* VY
BZ e ™ Zga Zga à ( k~g v) kZ Â÷e ë ¤ /Z o÷ ëáZz äÇ Z Æ
Ìg Z¡Œ Û ) ‰ 7,~ y Zz@* ë (ā ¼ ¸ ) oƒ Y {g D ¯ '!*?Q
à ã0*( kZ) > oì g „ ( ‚$ +gzZ ) xzø ÂëÉ o( 5 :¼ gzZ ñƒ
äg @*Z ( Æ kZ ) c* ÃkZ ä ? H oƒ Ã
ì Zg @*Z Ð Vߊ !* W ?Ž dŠ Â
oD ™ 7ZŠZ VY ] ?Q ,Š ¯ ~g 3ÐZ Â÷ e ë ¤ /Z o÷ ë áZz
#gŠ » kZ H oƒ D v ?ÃT dŠ Ã „ v M >
v M ?Ð T ) |
H Za ä ? ( ƒ sï
Â ä „ ë o÷ ë áZz ä™ Za ( Æ kZ) c*
Û )gzZ ÑZz äÑŠ Šc*
œn Æ V z # gŠ ) kZ
( Å Õz ]g Š KZ) Ã ( |

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 15 2 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ÑZz Ñ~(,Ž â Û y Ò Å 0*Å x **


Æ g ÇŠgz6,\ M : oc*
¯qÅ
) Å ¶ze Æ V zg *Vƒ @*
t G gzZ o ( Å Vß2 c* 3n~ :oì
]³ ~(,Ïg ),~(,) ì *™ y M Œ Û t µ š oõ?¤ /Z ì n~(,q-Z
Y c* Ð „ Å 0*Å r ⊠z wŠ ÐZ o ( ì Zƒ – ) ~ pô— ß o( ÑZz
0*
ÔwŠ) u 0*Ž ( ÷ D 0*
à ]¯ Å kZ „z) ÷ D g „z à kZ ì Y
[Z oì Š HH wi** Û t) o÷ ( ] Ìu 0*
Ð s§ Šݬ § ÇŠgz6,( y M Œ
( 7 CZ) z CZ Ã d $† ( Å kZ ) ä ?gzZ oƒ ”
G ?Ð ] !* kZ H
z kc* Ü z kZ ?g zZoì B M J
)‰ - ²( y Y ~g v) Z# : oì 1¯
gzZ o( ì @*
ƒ kˆZ h +” » ~g6KZ Ã ? ) ƒ D Y {g Á ( Ð ~yZ **
÷ Dƒ d $Œ i Ð ( áZz ä%) kZ Ú~g v( ̉
Û { Šc* Ü z kZ ) ë
7~ g (Z Æ Ë ?¤ /Z (āa Î) :o( B7gz Z) Ù Š 7?p
?¤/Z Ôfe N*ß7VY à bzg Å kZ o( ™NŠ à m,³ñ ƒ D% LZ Â)
 oì Ð ~V zÈ [H ( Æ v Z) {z ¤ /Z :oƒ F ( ~ VzúŠ LZ )
] Ž ì ]ä ª { z gzZ s # Zg ª) b zg a Æ ( b zg Å ) kZ
gzZ ä3g ZŠÒpg zZ ( ì hv » V Âäm!* Ù ª xÓ ÔāÜ » V Âä
g zZ ~C
ì Ð ~ ( VßZzB;  ZŠ) ¹ƒ ôZ { z ¤ /Z gz Z oì ¼A àZz V z
 (ŠHHg*gŠ Ð VØ» Å X ‰ƒ w=V Œ Æ v Z w qZ Æ X)
}¾ o( Ç ñ Y ¹Ð áZz ä% kZ X Åg ¦§{ ÌÐ s§Å yZ )
/Z oì Ð~ VßZz ( B;)  ZŠ Âā ì ðZ gzZ äs a
äP {z ¤

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 15 3 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( à kZ g zZ oσ 㠶ŠkZ Ð ã0*sÅ Â oì Ð ~ Vƒ ZeáZz


a Æ ÎzR gzZ ËÔ ÎH¼ Ž ) t G oǃ ** ƒ 4ZŠ ~ c izŠ
!Ô }Z o ( 7öR ÅµÆ nË~ kZ ) ì h G ( Š HHy Ò
ó ó oì ÑZz Ñ~(,Ž cg D™ yÒ Å 0*Å [g LZ \ M :
èÎ^vÖ] é…ç‰ X6
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
æø šö …û ªøÖû ] kô×øÛô uö æ$ Oºé‚øuô]æ$ èº íøËû Þø …ôçû’% Ö] oÊô îø Ëô Þö ] ƒø¬ôÊø
O èöø ÃÎô ]çøÖû] kôÃø Îøæ$ „õ òô Úø çûnø Êø O é÷‚øuô]æ$ è÷Ò$ ø ^jøÒ$ ‚öÊø Ùö^fø rôÖû ]
o×5 Âø Ô ö ×ø ÛøÖû] æø O èº nø aô] æ$ „õ òô Úø çû mø oø`ôÊø ðö «ÛøŠ$ Ö] kôÏ$ Žø Þû]æø
Oèº nø Þô ^Ûø $ø „õ òô Úø çûmø Üû `ö Îøçû Êø Ô ø eùô …ø ÷ø †ûÂø ØöÛô vûmø æø ½ ^`ø ñô «qø…û œø
äö eø ^jøÒô oøiô æûœö àûÚø ^Ú$ ªøÊø Oèº nø Êô ^ìø Üû ÓößûÚô oËFíûiø Ÿø áøçû•ö†ø Ãû iö „õ òô Úø çûmø
Ñõ ¡øÚö oûÞôù œø kößûßø¾ø oûÞôù āô Oäû nø eô^jøÒô ]æûðö †ø Îû] Ýö ¨ö «aø ÙöçûÏö nø Êø ä́ßô nû Ûô nø eô
^`ø Êöçû _öÎö Oèõ nø Öô ^Âø èõ ß$ qø oûÊô Oèõ nø •ô]…$ èõ Žønû Âô oûÊô çø`ö Êø Oäû nø eô^Šøuô
Ýô ^m$ªøÖû] oÊô Üû jöËû×ø‰ûœø «Ûø eô Ý^ò÷ nû ?ßô aø ]çû eö †øû ]æø ] çû×ö Òö O èº nø Þô ] ø
Üû Öø oûßô jønû Öø ^mø ÙöçûÏönø Êø ä́ Öô^Ûø Žô eô äü eøø ^jøÒô oøiô æûœö àûÚø ^Ú$ œø æø Oèô nø Öô^íøÖû ]
kôÞø ^Òø ^`ø jønû Öø ^mø O äû nø eô^Šøuô ^Úø …ôû œø Üû Öøæø O äû nø eô^jøÒô løæûœö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 54 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

oûßôù Âø Ô ø ×øaø O äû nø Öô ^Úø oûßôù Âø oßFÆûœø «Úø O èønø •ô^ÏøÖû ]


oûÊô Ü$ $ö O åö çû ×% ‘ø Üø nû vôrøÖû ] Ü$ $ö O åö çû%×ÇöÊø åö æû„öìöO äû nø Þô ^_ø×û‰ö
àöÚô ©ûmö Ÿø áø^Òø äü $Þāô Oåö çûÓö×ö‰û^Êø ^Â÷]…ø ƒô áøçûÃö fû ‰ø ^`ø Âö…û ƒø èõ ×ø Šô×û‰ô
äö Öø ‹ø nû ×øÊø Oàônû ÓôŠûÛô Öû] Ýô ^Ãø ›ø o×F Âø %̃ vömø Ÿøæø OÜônû ¿ôÃø Öû ] ² ô ^eô
Ÿ$āô ?äü ×öÒöªûmø Ÿø Oàõ nû ×ô ŠûÆô àû Úô Ÿ$āô ݺ^Ãø ›ø Ÿøæ$ Oܺ nû Ûô uø ^ßøaö^aø Ýø çûnø Öû ]
( 37X1 3: 69 Ô‘ÒZ ) Oáøæû©ö›ô^íøÖû ]
ïY gßZ « ª ) Ï ñY ~Š g â 7
# g !* -Y g !*q
-Z~ gßZ
# Q LL
{ m,g ( ™ á ) Ïg !*q
-Z Q Ð N Y ñ V Z hN g zZ }i g zZ o( Ç ñ Y
oÏ ñ Yƒ µ Zzì D ** Ü z ÏZ : oÐ N YØŠ ™ { m,g
ƒ » T {z ‰
{ z yŠ kZ Q Ç ñ Y O y  M gzZ
gzZ oÇ ñ Y ƒ ( |" ) ZŠ1 Ç !*
\ M gzZ Ð N Y ƒ 6,Vzg )Æ kZ º Y y M Z
Û ( Â Ç ƒ qzÑ Ð #)
zZ L Z ( º
Vƒ ñ VZ 6, Û ) J M yŠ kZ à ( ]g Š) l²Æ [g Æ
{æ7 ðà ~g vÐ ƒ Y G¢q ( z',
]!* zg Æ vZ ) ?yŠ kZ ( Íß) oÐ
Š ~B;  ZŠ wq Z î0%**
Hc*
{z  Š » kZ yŠ kZ à TQ oÏìg : ’
a ÷ ä vZ dŠ) X ð7,wq Z) **Z÷ß Ç ¾ ( ™ƒ lpÐ V zuzŠ )
-Z ā å ¢ ( ~ „ *Š) = o( ~Š e
yŠ q $Z@ t~ *Š Ãí Ô c*
âÛ
]y-M ) : oÇ A = wq Z )**Z÷ ( ì ÑZz äƒ [ z [ˆ Z÷)

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 55 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

oÇ ƒ ~ r !*
y÷ A ( ª) oÇ }™¬ Ï0
á à¬ Æ ¼ +i { Zp§{ { z ( ~
ìg }Š ]úŠ Å äh c* - ) }ñÆ T
Í ) Ð Vƒ ñƒ v ( ™<
¹Ð y Z) o( à Y }h ÂÐ ã‚ M ā Ð Vƒ d

Û ãZg zZ Ð Vƒ
?Ž ì , » wqZ yZ t k ƒ 3Ð ¯ [p ( ~ ¼
A [ Zā Ç ñ Y
Š Š ~B; N !*
Hc* wq Z) **» kZ à TgzZ oƒ ` Ÿ~ V⊸¦ /
Z÷ā Cƒ : „ ¸= gzZ o@*
Y : „ c*Š wq Z )**Z÷= l» Ç ¾ { z
Cƒ ˆ™ »= ( n Æ å) ]ñ ( ~÷) l» }Z oì H [ ˆ
í oc*M : x» ¼ }÷ Ìwâ Z÷ ( k\Z) o( @*
7,: „ 9 Š izg t ā )
Q ozŠ « ~ îiQ ß ñà kZ ( ǃ ¬) o„g CY Ì# Ö Ó ~÷Ð
-Z ( Ì~ c izŠ kZ) Q Â ozŠ 7
Ð îiq -ÑÐZ ~ ( v M Å ) c izŠ
7y ZZ 6,F,
',z vg )
,ñ Z} /,wî » T
.{ zèY ozŠ «Ã kZ ì ¦
ZŠZ t£Æ vZ ä kZ :) å êŠ (F,Å äî ** rg
3ÃVŽZ: gz Z oå ‚
o7Šg^ ðÃV Œ Ì » kZ ` M : o( Å ~Šg^ Ð VzÈ Æ kZ : G
Vzg Õ ñZÎ Ã T o7Æ yzðŠ Æ V¿i S Z½ ðà n Æ kZ gzZ
ó ó oÇ ñ 3: ðÃÆ
t…^ÃÛÖ] é…ç‰ X7
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
ô ] àøÚôù Oĺ Êô ]ø äü Öø ‹ø nû Öø àømû †ôÊô ^Óø×ûÖôù OÄõ Îô ]æ$ hõ ]„øÃø eô غ ñô «‰ø Ùøªø‰ø
²

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 15 6 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

áø^Òø Ýõçû mø oûÊô äô nû Öø]ô |ö æû †% Ö] æø èöÓøñô ¡? øÛø Öû] tö†ö Ãû iø Otô…ô^Ãø Ûø Öû] p ƒô
Üû ãö $Þāô O¡nû÷ Ûô qø ]†÷fû ‘ø †û fô‘û^Êø Oèõ ßø‰ø Ìø Öûœø àø nû ŠôÛû ìø åü …ö ] ‚øÏû Úô
OØôãû Ûö Öû^Òø ðö «ÛøŠ$ Ö ] áöçû Óöiø Ýø çû mø O^f÷ mû †ôÎø åö ] †øÞø æ$ O] ‚÷nû Ãô eø äü Þøæû †ømø
O^Û÷ nû Ûôuø ܺ nû Ûôuø Øöòø Šû mø Ÿø æø Oàô ãû Ãô Öû ^Òø Ùö^fø rôÖû] áöçûÓöiø æø
Ý
„õ òô Úô çû mø hô] „øÂø àû Úô pû‚ôjøËûmø çûÖø Ýö †ôrûÛö Öû] % çømø ½Üû ãö Þøæû †ö’$ fø m%
oÊô àûÚø æøOäô mû ©ûôiö oûjô $Ö] äô jô ×ønû ’ô Êø æø Oäô nû ìôœø æø ä́jô fø uô^‘ø æø Oäô nû ßô føeô
è÷Âø] $̂ Þø O o¿6 Öø ^ãø Þ$ āô ½¡$Òø O äô nû rôßûmö Ü$ $ö ^Ã÷ nû Ûô qø šô …û Ÿø û]
OoÂFæû ªøÊø ÄøÛø qø æø Oo#Öçø iø æø †øeø û œø àû Úø ]çûÂö‚ûiø OpçFŽ$ × Öôù
( 18X 1 : 70 Ô`g šZ)
à [ Z± kZ ( g ïZ ÓZg iZ Ð Aݬ zŠ § »u) ä áZz ä™ Ô q -Z L L
Y : ÑN*à T ì WZz Æ Vz” GŽ ( gzZ ) oÇ ì g ™ƒ µ Zz Ž H Ô
Ü z {zt) oì ´ â » V-— Ž ǃ Ð s§Å vZ ( kZ { z) oÇ n
ǃ ‰
ƒ ) yŠ kZ ( [Z±t g zZ) Ð ,™ `z²s§Å kZ sƒ gzZ º #
Û (Z
Ð wZÎÆ yZ \ M :) oì w‚ g ZD +Z » T ( Ç
Ù k ( Æ *Š) { iZ0
B‚Æ ]Z f Å \ M Ž) Õñ ( { z) N â Û ñ ( gzZ Vƒ : §{ {Šgi M

t) oì dÛ ~ Ã~g ø gzZ oì gzŠ ~ {ó Å VÍß y Z { z o( ì m{
yzZ 3g hN gzZ oÇ ƒ # â Å Æ@*ñƒ " y M yŠ T ( Ç ƒ yŠ { z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 157 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( zŠ Ë„
„ ( zŠ ðÃgzZ o( Æ 8
-g ZgzZ ¯) Ð Vƒ b§ÅáÇ Æ
» Ë ðÃ1 ) Ð Vƒ ÌÙ Š Ã}uzŠ q
-ZèÑq oÇ ƒ : wq y ‚6,»
Æ izg kZ b§ Ëā Ç }™ Õg Õ ( gzZ m,³ c*
ƒ„( zŠ Ç ƒ : Šg^
W LZ ( ~ á$
gzZ ~ç KZ g zZ o}Š }Š d +) n Æ v Ð [Z±
gzZ oå Lg ( ]Zg yŠ ) {z ~ XÃ yZ0
+{ ( À ) LZ gzZ oÌà ð¸ LZ
( ( Â− ') ÷ ~ }i vß Ž
à LZ ( b§ Ë ) Q Ô}Š }Š à ƒ
Ð ÞZ [ Z± Yƒ ) 7¦ /Ù ( (Z p ) oá X ( Ð Þ Z [ Z± kZ )
C
Ë X 7q ðÃÐZ
²Š Z w3Ž oì v M ðƒ Ç¿ { z ( n Æ y Z $
T Ï}g å Ã ¿kZ CÙ {z o( Ð NY ê Ñ~ kZ { z) ì àZz % Ze
z wâ) g zZ oÏ ƒ Å ã ZŠ¤/zg gzZ ~¢ " ( ~ *Š Ð ¬Æ v Z) ä
3zŠ
ó ó oǃ 3g ™ ( we) weà kZ gzZ H ¦ ( ª
†â‚Ö] é…ç‰ X8
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
^ß÷nû Âø O] …÷ çûÊö ^Òø ^ãø qö]ˆøÚô áø^Òø Œõ^ûÒø àûÚô áøçûeö †øŽûmø …ø ]†ø eû ªøÖû ] á$ āô
æø …ô„û$ßÖ ^eô áøçû Êöçû mö O]†÷ nû rôËûiø ^ãø Þøæû †örùô Ëømö äô ×# Ö ] ö ^fø Âô ^ãø eô hö†øŽû m$
o×FÂø Ýø ^Ãø _$ Ö] áøçûÛö Ãô _ûmö æø O]†÷nû _ôjøŠûÚö åü †% ø áø^Òø ^Ú÷ çûmø áøçû Êö^íømø
Ÿø äô ×# Ö] äô qûçø Öô Üû ÓöÛö Ãô _ûÞö ^Ûø $Þ āô O]†÷ nû ‰ôœø æ$ ^Û÷ nû jômø æ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô ä́ fùô uö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 58 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

^Ú÷ çûmø ^ßøeùô …$ àûÚô Íö^íøÞø ^$Þāô O] …÷ çûÓöö Ÿæø $ ð÷ ' ˆøqø ÜûÓößûÚô ‚ömû†ôÞö
Üû âö ^Ï$ Öø æø Ýô çûnø Öû ] Ô ø Öô ƒF †$ ø äö ×# Ö] Üö âö ^Îøçø Êø O] †÷mû†ô_øÛûÎø ^‰÷çûfö Âø
O]†÷mû†ôuø æ$ è÷ß$qø ]æû†öfø ‘ø ^Ûøeô Üûâö ]ˆøqø æø O]…÷ æû †ö‰ö æ$ é÷†ø–û Þø
Ÿæø $ ^Š÷Ûû ø ^ãø nû Êô áøæû†ømø Ÿø Ô ô ñô '…ø Ÿø û] o×øÂø ^ãø nû Êô àønû òô Óô$jÚ%
O¡÷nû Öô„ûiø ^ãø Êöçû_öÎö kû×ø Öôùƒö æø ^ãø Öö¡ø¾ô Üûãô nû ×ø Âø è÷nø Þô]ø æø O] †÷mû †ôãø Úû ‡ø
O]†ømû…ô]çø Îø kû Þø^Òø hõ ] çøÒûœø æ$ èõ – $ Êô àûÚôù èõ nø Þô ^Feô Üû ãô nû ×øÂø Íö^_ømö æø
^‰÷ªûÒø ^ãø nû Êô áøçû ÏøŠû mö æø O]†÷mû‚ôÏûiø ^âø æû…ö ‚$ Îø èõ –$ Êô àû Úô ] †ømû …ô]çøÎø
æø O¡nû÷ fôŠø×û ‰ø oÛ# Šøiö ^ãø nû Êô ^ß÷nû Âø O¡nû÷ fôrøÞû ‡ø ^ãø qö]ˆøÚô áø^Òø
]©÷Öö©ûÖö Üû ãö jøfû Šô uø Üû `ö jømû œø …ø ] ƒøāô táøæû‚ö×$íøÚ% Ạ] ‚øÖû æô Üû ãô nû ×øÂø Íöçû_ömø
Üû `ö nø ×ô ÂF O]†÷nû fôÒø ^Ó÷×ûÚö æ$ ^Û÷ nû Ãô Þø kø mûœø…ø Ü$ $ö kømû œø…ø ]ƒø āô æø O] …÷ çû%ö ßûÚ$
æø tèõ –$ Êô àû Úô …ø æô^‰øœø 'çû%×uö æ$ Ѻ †ø fû jø‰ûāô æ$ †º –û ìö Œõ‚ößû‰ö hö^nø $ô
æ$ ð÷ ' ˆøqø Üû ÓöÖø áø^Òø ] „øâF á$ āô O ]…÷ çû ãö ›ø ^e÷] †øø Üû ãö %e…ø Üû âö ^Ïø‰ø
( 22X 5 :7 6 ÔO−Z) O ]…÷ çûÓöŽû Ú$ ÜûÓönö Ãû ‰ø áø^Òø
Ô uQÅ T ) σ lö M Å g ¯» ~ T Ð Œ x Y ,Z g »™ %Z L L
Ð Tì* q -Z o( ?ì Hg ¯» { z Ô Ïƒ \ M wV K Z s
# M Zg â
Û z+
gzZ ) Ð Œ ( ì c*Û gl n Æ y Z ä v Z Ž ) }È ( m{) Æ v Z
â

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 59 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ð ÷e V ˜ ( Ð ] ZZ ÃKZ gzZ Ð Nö Ð ~ kZ ÌÃ VzuzŠ


(Æ # Ö ª) kZ gzZ ÷ D™ Zg7 Ã V ›KZ oÐ N Y á ™ · Ð Z
÷ vß { zt )gzZ oÏ }7,’¤ Å ( yŠ) T ÷ Dg e Ð yŠ
y Z) o÷ D î ** 3~ › ( Å vZ ª) Å kZ à ~{gzZ dÔ ¨( Ž
?ë: ÷ D î ** 3n Æ ~ŠÛpÅ vZ ¡Ã ?ë (ā ì @* ƒt I »
Æ) yŠ kZ Ð g ÇŠgz6,LZ  ë ot]: g zZ ÷ T e £zç ðà Ð
à yZ v ZQ oÇ ƒ J ( gzZ) ÑZz ä™ kZŠ Z e $.Ž ÷ Dg e ( ~ } g !*
à y Z g zZ Ç áX Ð ÑÆ yŠ kZ ( ¯ ) !*Æ spgzZ˜} .kZ Æ yZ )
ñÆ y Z gzZ oÇ ñ â Û «gzu ( à Vߊ ) gzZ . ( à Vzn Æ yZ ª )
‡6,V "~ kZ vß {z oÏ ƒ « u ÷ á 7 §g gzZ ¼
A Ãy Z á$ +Æ
( Å ~Šu) : Ð ,™ kCŠ( Å ò¤ /) {z Â: V; zÐ Vƒ Æ ñÎ
Ð y Z ñ ‚ ( Æ V ½gŠ) Æ kZ gzZ o( Ç ƒ Ìñ g ZÎp q -Z ) y@
b§Tā ) Ð Vƒ ìg v ñƒ v õÆ Vƒ ñgzZ Ð Vƒ d $Œ Û
szøÆ ~0 +e Š¤
/ +Z ¯Ð y Z { z ÷e
.)gzZ o( Vƒ iz0
Šg Z Æ yZ ( x Z}
ÌjgzZ oÐ Vƒ D Q n k† ( }_ s™ Ð ) Æ jgzZ
é Zp Å ¿C Ù gzZ ) Ð iZ0+Z Ç ( ä x Z} .) ä VrZ ÃXÆ ~0 +e
XÐ N Y ñ ö xY , Z V ;z à ( V‚) y Z gzZ oÇ ƒ Z½ ( ._EÆ
kZ σ \ M wV KZ ~ s # Û g zZ ]¯ KZ Ž) σ löEM Å ÿG Ci+ ~
54E
4 C +
Tì * q A Ât) o( ’e **
-Z ( » ¼ 5
™: 6,–gzZ ÿ i Å *Š kª »
G E

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 60 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ž Ð NY N M a ( }g \ }g \ ) k0*Æ yZ gzZ oì Çx** »


‰ )Ž ÷ Cñ ( c* Í ) ā Œ ÂAŠ à y Z ¤/Z Ð ÷g „ ,z å
AŠ ( ™ VZ ÃO] .) Â~ kZ ( ā™V- w q » kZ ¥#} Z) gzZ o÷
Ï ƒ ‚ à MC Ù Ž) Ï ñ M Ã> Ø ÷á Š !*~(,gzZ Ú „ ÚN Ç
Ð Vƒ } ÀÆ 1g ÜŠ gzZ 1g !q -g !* 6,ŸÆ ( V‚ ) y Z o( gz Z
» yZ g zZ Ð N Y ñz ;Æ ~0 +e ( Æ m{ iZ³Z g ) à yZ gz Z
y Z gzZ) o( }Š ™ F, gëÐ g ëûŽ ) Ç ñ ö [ZÑ{ À 0* 7Z g ÇŠgz6,
~ *Š ?Ž) œ~g vg zZ, Zg vì t ( ¼ A IZ }Zā Ç ñY ¹Ð
ó ó oÐä1 ( ` M ¸ D™ H n Æ ä™èZg Ãv Z
l¡‰†ÛÖ] é…ç ‰ X 9
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
lô ]†ø ô ^$ßÖ ] æ$ O ^Ë÷’û Âø kô ËF ’ô ÃF Öû^Êø O ^Ê÷†û Âö lô ¡ø‰ø †û Ûö Öû]æø
æû œø ]…÷ „û Âö O ]†÷ Òûƒô lô ^nø Ïô ×ûÛö Öû^Êø O ^Î÷†û Êø lô ^Îø…ô^Ëø Öû^Êø O ]†÷ ŽûÞø
]ƒø āô æø O kû ŠøÛô ›ö Ýö çû rö ß% Ö] ] ƒø¬ôÊø O ĺ Îô ] çø Öø áø æû ‚ö Âø çû iö ^Ûø$Þ ]ô O ] …÷ „ûÞö
Øö ‰ö†% Ö] ]ƒø āô æø O kû Ëø ŠôÞö Ùö^fø rô Öû] ]ƒø āô æø O kû qø †ô Êö ðö « Ûø Š$ Ö]
^Úø Õø …Fû ]ø ^Úø æø O Øô ’û ËøÖû] Ýô çû nø Öô O kû ×ø qùô ]ö Ýõçû mø pùô ªøÖô O kû jøÎôù ]ö
Ôô ×ô ãû Þö Üû Öø]ø O àønû eô„ôù ÓøÛö ×ûÖôù „õ òô Úø çû $m غ ûm æø O Øô ’û Ëø Öû] Ýö çû mø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 16 1 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Øö Ãø ËûÞø Ôø Öô „F Òø O àømû †ô ìôŸF û] Üö ãö Ãö fôjûÞö Ü$ $ö O àønû Öô æ$ Ÿø û]


ðõ «Ú$ àûÚôù ÜûÓ% Ïû ×öíû Þø ÜûÖøœø O àønû eô„ôùÓø Ûö×û Öôù „õ òô Úø çû m$ غ mû æø O àønû Úô †ô rû ÛöÖû ^eô
^Þø…û ‚ø ÏøÊø O Ýõ çû ×öÃû Ú$ …õ ‚øÎø oÖF āô O àõ nû ÓôÚ$ …õ ]†ø Îø oûÊô äö ³þßF×ûÃø rø Êø O àõ nû ãô Ú$
Øô Ãø rû Þø Üû Öø œø O àønû eô„ôù Óø Ûö ×û Öôù „õ òô Úø çû $m غ mû æø O áø æû …ö ô ^ÏøÖû] ÜøÃû ßô Êø
oø ‰ô ]æø …ø ^ãø nû Êô ^ßø×û Ãø qø æ$ O ^i÷]çø Úû œø æ$ ð÷ «nø uû œø O ^i÷^Ëø Òô šø …û Ÿø û]
O àønû eô„ôù Óø Ûö×ûÖôù „õ òô Úø çû $m غ mû æø O ^ i÷ ]†ø Êö ð÷ « Ú$ Üû Òö ^ ßø nû Ïø‰ûœø æ$ kõ íF ÛôF
pûƒô Øùõ ¾ô oÖF āô 'çû Ïö×ô _øÞû ]ô O áø çû eö„ôù Óøiö ä́eô Üû jößûÒö ^Úø oÖF āô 'çû Ïö×ô _øÞû]ô
oû Úô †û iø ^ãø Þ$ āô O gô ãø ×$ Ö] àø Úô oûßô Çûmö Ÿ æø $ Øõ nû ×ô ¾ø Ÿ$ O gõ Ãø ö &ô ×F$ø
„õ òô Úø çû m$ غ mû æø O †º Ëû‘ö kº ×øÛFqô äü Þ$ªøÒø O †ô ’û ÏøÖû ^Òø …õ †ø Žøeô
Üû ãö Öø áö ƒø©û mö Ÿ øæø O áø çû Ïö_ô ßûmø Ÿ ø Ýö çû mø ]„ø âF O àønû eô„ùô Óø Ûö ×û Öôù
Øô ’û ËøÖû ] Ýö çû mø ]„ø âF O àø nû eô„ôù ÓøÛö ×ûÖôù „õ òô Úø çû m$ غ mû æø O áø æû …ö „ô jøÃû nø Êø
غ ûm æø O áôæû ‚ö nû ÓôÊø ‚º nû Òø ÜûÓöÖø áø ^Òø áû ^ô Êø O àø nû Öôæ$ Ÿø û]æø ÜûÒö^ßøÃû Ûø qø
æ$ O áõ çû nö Âö æ$ Ùõ ¡ ø ¾ô oûÊô àø nû Ïô $jÛöÖû] á$ āô O àønû eô„ùô Óø Ûö×û Öùô „õ òô Úø çû m$
Üû jößûÒö ^Ûøeô Ý ^ò÷ nû ?ßô âø ]çû eö†ø û ] æø ]çû ×ö Òö O áø çû ãö jøŽûmø ^Û$ Úô äø Òô ] çø Êø
„õ òô Úø çû m$ غ mûæø O àønû ßô Šôvû Ûö Öû ] pˆô rû Þø Ôø Öô „F Òø ^$Þāô O áø çû ×öÛø Ãû iø
غ mû æø O áø çû Úö †ôrû Ú% ÜûÓö Þ$āô ¡ ÷nû ×ô Îø ]çû Ãö j$ Ûøiø æø ]çû ×öÒö O àønû eô„ôù Óø Ûö×ûÖôù

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 16 2 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

O áøçû Ãö Òø †û møŸ ø ] çû Ãö Òø…û ] Üöãö Öø Øø nû Îô ] ƒøāô æø O àønû eô„ôù Óø Ûö ×û Öôù „õ òô Úø çû m$


O áø çû ßöÚô ©ûmø åü ‚ø Ãû eø Ý &õ mû ‚ô uø pùô ªø fô Êø O àønû eô „ôù ÓøÛö ×ûÖôù „õ òô Úø çû m$ غ mû æø
( 77 Ô ïGÒW]ÔZ)
C Y È( n Æ s # Û gz Z œÆ y K̈Z ) Ž Å V ƒ Zƒ g ZÎp x3,y Z ì n L L
y Z ì ngz Z o ( ÷ k Ž: L »g_ OZ Ž ) Å V ƒ Zƒ ! zH ( ì n ) Q o ÷
) Ž Å y Z Q o ÷ î Š ; ( s§C
h M ( à V ߊ !* ٠à V ߊ !*
) Ž Å ( V ƒ Zƒ )
u o ÷ D Ñ ™ g @* Z Ãkz Ž Å V ¤Û y Z ì nQ o ÷ î Š ™ Z] .Z]
.™
™ ƒ ( Zg7 ) g z¢ {z ì @*
Y H {°z Ž Ð ?G o n Æ äZg e c* ä ™x Ó
" } g @*Z # ( ǃ ‰ Ö ª ª ) Ç ìg
Ü z { z t ) Q o ( Ïì g ™ ƒ µ Zz #
# g z Z o Ç ñY O y  M Z
ƒ {m,g { m,g ) h N Z # gz Z o Ð N Y ƒ g â
{ z ā ) Ç ñY H ¦ 6,¥‰ # g zZ o Ð , Q D h Z ( ™
Ü z à V ßÎg Z
) o ( V ƒ ¢ q t ‚ Æ ]+ Z [ g ™ á Ã V á Z K Z K Z Ð K
M F,q
-Z
Æ y ŠÆ ê o ?ì Š H3g ~ – n Æ y Š ¾ ( ¼ ƒ ( tāƒ …Y
÷ y Š »ê { zā x¥ H Í ( ¥ #} Z ) gz Z o ( ì #
Ö ª i zg Ž ) n
ä ë H o ì ( „ n J ) ! Zy
-~ (,n Æ Vß Zz ä P y Š kZ o ì
ÌÃ V Ó y Z ë Q o ÑZ e ™ 7u h ( å c*P Ã h ä V M) Ã V ‰Z
B‚ Æ 7Z Ìt ) Ð , Š Ÿú Æ 7Z ( ÷ ^6,d $ †Å + Š Ž )
k Z ( G ) o ÷ D ™ H ( u| ) „ ( Z ëB‚ Æ V zg Õ o ( Ð ÷ g
7V Y g ¨6,öZa K Z ?Íß ) o ì ! Zy -~ (,n Æ Vß Zz ä P y Š

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 16 3 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

à k Z Q o H 7 Za Ð ( 0+1q 0 Hà ? ä ë H ( ?D ™
-Z Å ) ã*
{ i Z0+Z q
-Z ä ë Q o J
- ¥‰ -Z o 3g ~ ( gŠ â 3g ) ( p ôq
Ü zq -Z
H ë : ( ¶ y K̈Z óg’ Ð {¢ Æ ã0*q -Z ~ {gH ‰Ü z ā ) c* ZI
J ) ! Zy
-J y Š k Z n Æ V ß Zz äP o ÷ á Zz äZI{ i Z0+Z [p
ƒÃ } i ä ë H ( , ™ g ¨6,„ ðÅ } i vß t Zg f ) o ( ì [ Z±
¯ 7à Zz
} i ¸ n Æ V z0+i ª ) n Æ V z Š% gz Z n Æ V z0+i o c*
ä ë gz Z o ( G˜Í n Æ V zŠ% gz Z ì ñƒ n y â ‚ » a i ñ ’
 Š ™ ~g Y ` , è ~ } i ÏZ ) gz Z Ø Š Äg h N ‘ z Z ‘ z Z6,} i
,n
o ì „ n ~( Æ Vß Zz äP y Š k Z o c* ö ã0*Û Ã ?ä ë ( gz Z
D ™ c* P ?& g s § Å ( [ Z± ) k Z ( [ Zā Ç ñY ¹ Ð y Z )
o ÷ { & Æ T g s § Å ñ ‚ k Z ( Æ , ðŠ Æ c izŠ ) ? o ¸
{ z ( É ) o Ç ñ X Ð f (Å v M ) { z : gz Z Ç ƒ t ‚ ( ZQ ) : ~ T
‰ ( Ð V ƒ } (,ã Z ?gz Z V c* g Ï Å T ) Ç ñ‚',} g ó Z ( , Z )
( Ç ƒ x¥ ( Z ™ N Š à V # y Z) o ( σ H c i zŠ { z ā z™ { i Z0+Z Â) û
6,y Z ` M pì ¬ Š Ò Z ä gñ y Z ÃX ) ÷ , g · Å V Šz Z Šg it c* Í
~ (,y Š k Z n Æ V ß Zz ä P (ā Åg Š c*) o ( Ð , ™ : ÕÅ ~g ZÎt
¸ à y Z: g z Z o РÄ w1 { z : ā ǃ y Š { z t o ì ( „ n J ) ! Zy
-
k Z n Æ V ß Zz äP (ā B Í[ p ) o , ™ 7 g± ā σ ] i Y Z
$† Å h } Z ) o ì „ n ~ (,y Š
T ) ì yŠ » ê t ( ß Zz ä ™ d

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 64 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

- (‰
qZ Ã ƒ Ü z Æ ê ā @*) ì 1 ™ ¦ Ã V ‰ Z gz Z Ã ? ä ë ( ~
/ZQ o ( N Y V( K Z K Z n Æ ¿ Zw Q g z Z ƒ x¥ w q » } uzŠ
¤
ä P yŠ k Z o g ™ Ð í ƒÛD } gv
+ðà ( Å v Ð [ Z± ) k 0*
Øg Å k Z ) á Zz äg e ( Ð vZ ) µš o ì ! Zy
-~ (,n Æ Vß Zz
( { z ) g z Z o ( Ï ƒ Øg „ Øg ‚C Ù ) Ð V ƒ ~ VZ gz Z V - ‚ ( Æ
Ð }' × [ Z ( Ç ñ Y ¹ Ð y Z ) o , ™ I {z Ž Ð Vƒ ~ V ƒ ñ y Z
„ V - ÃV zg » ™ ë ( gz Z) o ¸ D ™ H ?Ž ~ , Æ w qZ y Z k ƒ 3
! Zy
-~(,y Š k Z n Æ V ß Zz ä ™ d $ † ( Å h ) o ÷ D ™ c*Š,
gz Z ß ( 8 ) 3 y Š } hð ? ( ~ * Š k Z ! ß Zz ä ™ g ï Z Ð h} Z) o ì
gz Z o ì „ n J n Æ V ß Zz ä P y Š k Z o ƒ xê ?G ß V Z {Z +Ã
Ø ( t ‚ Æ v Z )ā ì * @Y ¹ Ð y Z Z # (ā ì w q t  » g ñ y Z )
n Æ V ß Zz äP y Š k Z o r 7t ( Âz™ ]Š „Å k Z Ô â â ¬ » kZ )
-M o ( ì ³ » y Z J ¥
Û ) kZ y
zyMŒ /mºq -Z » c izŠ ) ì [ Z± J
ó ó o Ð N Ñ y ZZ 6,] !*
¾ˆ Æ ( g $u
l^‡^ßÖ] é…ç ‰ X 10
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
lô^vøeô^Š$ Ö ] æ$ O^_÷ŽûÞø lô^_øô ^$ßÖ ] æ$ O^Î÷†û Æø lô^Âø‡ô^ß$Ö] æø
Ìöqö†ûiø Ýø çûmø O] †÷Úû œø lô†Feùô ‚øÛö Öû ^Êø O^Ï÷fû ‰ø lô^Ïøeô^Š$ Ö ^Êø O^v÷fû ‰ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 16 5 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

O èº Ëøqô]æ$ „õ òô Úø çûm$ hº çû×ö Îö O èöÊø ô ]†$ Ö] ^ãø Ãö fø jûiø O èöËøqô]†$ Ö]


O éô †øÊô ^vøÖû] oÊô áøæûö æûö †ûÛøÖø ^ß$ñô œø áøçûÖö çûÏö mø O èº Ãø ô ^ìø ^âø …ö ^’ø eû œø
O éº †ø‰ô^ìø 麆$ Òø ] ƒ÷āô Ô ø ×ûiô ]çûÖö^Îø Oé÷†ø íôÞ$ ^Ú÷ ^¿øÂô ^$ßÒö ]ƒø ]ô ðø
Oéô †ø âô ^Š$ Ö^eô Üû âö ]ƒø ¬ôÊø O 麂øuô] æ$ 麆øqû‡ø oøâô ^Ûø $Þ¬ôÊø
( 14X 1:7 9 Ô] ¬i ÜZ)
~8 -Z q -Z Æ V ñ ê Z y Y Å V zÛ » ) Ž nÅ ( V ¤Û ) y Z L L
-Z q
y Y Å V ëñ) Ž nÅ ( V ¤Û ) y Zg z Z o ÷ D Ñ éÐ ñe
$. ( Ð
z } i ) Ž nÅ ( V ¤Û ) y Z g z Z o ÷ ï Š wÅ Ð ò3,e
$. È ( Æ
Ž n Å ( V ¤Û ) y Z Q o ÷ D Q D ¾ Ð ~! ( y xgŠ Æ y  M
Ž nÅ ( V ¤Û ) y Z Q o ÷ D Y | (,Ð M ( Ð V zuz Š q
-Z ) ™ i
• wh+” q uÃC
9 Ù ( Å ] Ñ » ) yŠ k Z o ÷ D ™ Û D
+Å gñZ Z
-Z Ñ Zz ä M ú o Ï ñY M ~
y Š k Z o Ç ñ M ú Æ k Z !²i gz Z q
z sp ) @ M Å y Z o Ð Vƒ È PŠ Ð [ ZC Z z sp w Š ( Æ V Íß )
ñ ¶ s§ Å Ï0+ i « ë H ÷ ë ( g ñ ) o Ï Vƒ u ( Ð ‡
G {0+i ÌA A ( ?Å ) {¦1 ë Z
$ ) Ð N Y ƒ V c* # H oÐ NY
Ü z k Z Â ( Rß ) t ÷ ë { z o( ?Ð N Y
ÂQ o Ç ƒ Rß » } g Ä } (,‰
Y O ( » x Z-̀Z x ÓÆ ] Ñ » )B‚ Æ i Zz M u **
** ‡ h+” g !*„q-Zt
ó ó o Ð V ƒ ŠŽ ñ M ~ ( ÷ ) y Zy A q
- k ( vß ƒ
( ) { z Q o ǃ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 16 6 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

†mçÓjÖ] é…ç‰ X 11
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
]ƒø āô æø O lû…ø ‚øÓøÞû] Ýö çûröß%Ö] ] ƒøāô æø O lû…ø çùô Òö ‹ö Ûû Ž$ Ö] ]ƒø āô
÷ö çû uöçö Öû] ]ƒøāô æø Okû ×ø_ùô Âö …ö ^ŽøÃô Öû] ]ƒøāô æø Olû†ønùô ‰ö Ùö^fø rôÖû ]
Ok û qøæùô ‡ö Œö çûËö%ßÖ] ] ƒøāô æø Olû†ørùô ‰ö …ö ^vøfôÖû ] ]ƒø āô æø Olû†ø Žôuö
Ìövö’% Ö] ]ƒø ]ô æø Okû ×øjô Îö gõÞûƒø pùô ªøeô Okû×ø òô ‰ö éöø ¨ü çûÛøÖû ] ]ƒøāô æø
Üö nû vôrøÖû ] ]ƒø āô æø O kû _øŽôÒö ðö «Ûø Š$ Ö] ]ƒø]ô æø O lû†øŽô Þö
«Úù ‹ºËûÞø kûÛø ×ô Âø O kûËø Öô‡û œö èö$ßrøÖû] ] ƒøāô æø O lû†ø Ãôù ‰ö
Øônû $Ö] æø O‹ô $ßÓöÖû ] …ô]çørøÖû] O‹ô $ßíöÖû ^eô ÜöŠôÎû œö ¡? ø³þÊø Olû†ø–ø uûœø
Ùõ çû‰ö…ø ÙöçûÏø Öø äü Þ$āô O ‹ø Ë$ ßøiø ]ƒøāô xô fû ’% Ö] æø O ‹ø Ãøø ŠûÂø ]ƒø āô
Oàõ nû Úô œø Ü$ $ø Åõ^_øÚ% Oàõ nû ÓôÚø ÷ ô †ûÃø Öû] pƒô ‚øßûÂô éõ ç$ Îö pû ƒô OÜõ mû †ôÒø
çøâö ^Úø æø Oàônû fôÛö Öû ] ÐôÊöŸö û^eô åö !…ø ‚ûÏøÖø æø Oáõ çû ßörûÛøeô ÜûÓöföuô^‘ø ^Úø æø
àømû ªøÊø OÜõ nû qô…$ áõ ^_ønû ø ÙôçûÏøeô çøâö ^Úø æø Oàõ nû ßô –ø eô gô nû ÇøÖû] o×øÂø
áûœø ÜûÓößûÚô ðø «ø àûÛø Öô O àønû Ûô Öø^Ãø ×ûÖôù †º Òûƒô Ÿ$āô çøâö áûāô O áøçû fö aø „ûiø
Oà ø û % …ø äö ×# Ö] ðø «Žøm$ áûœø Ÿ$āô áøæû ¨ö «Žøiø ^Úø æø O Üø nû Ïô jøŠûm$
Gø nû Ûô Ö ^Ãø Ö ] h
,ð½5ÅZ)
( 81 Ôk

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 67 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

( Ð V ƒ K K Z) } g * Z Š ™g â " ™  ` gÎZ
# gz Z o Ç ñ Y c* # LL
Z gz Z o Ð N Y Ø Š ` ( ~ c ™ ¯ g ½ ) h N Z
# # gz Z o Ð , 7,¤
/
™ ¦ ( } g â Æ sp ) gâ Y “z Z
# g z Z o Ï , Q Kg g Z V Öz Zn q
# g z Z o Ð N Y Ø Š g ¸Z ( ƒ
Z ( ) c* # X Ð N Y ØŠ
gŠ gz Z g« Z
Y7 Рű ðƒ Å ®Š {0+i Z
# gz Z o Ï N Y ~Š 5 ( Ð V â$+) ²zg
Ø Š wÅó ** # gz Z o ¶ˆ Å O¯
w qZ Z ) !* H¾ {z ā o Ç ñ Y
Æ {k
Š U Ð V» K Z K Z ™ h M
o Ç ñY c* Ã] 4 ~z  Z
# g zZ o Ð N Y

ñ Y ~Š ™ d A Z
Û¼ # gz Z o Ï ñY ð »¿ ( v M Å ) c i zŠ Z
# gz Z
3 n~  o ì H ¢ q ä k Z ¼ Ž Ç á y Y ¿C
y Z V ƒ @* Ù oÏ
uzg š Ž o ÷ D Y ? Ø ú ( ˆ Æ äƒ C Ù ª ) Ž Å ( V z™ 㠁 M )
# nÅ ] Zg g z Z o ÷ D Y ¾ ( ™ ƒ C
kZ Z Ù ªQ ) ÷ T g º u I
t G o Ñ ä M Ýzg Å k Z Z
# n Å ð gz Z oÑ äY O g @*Å
È z ] ¸Ž o ì x ¯ ( Zƒ J 7,
) » w Îg áZz Ïg ),z ] ³ ~ (,( y M Œ
Û)
32 z gŠ ~ (,g—Æ l² ´ â ( g z Z) ÷ á Zz
á Z z ( Ñ z { Y gz Z ) ª
® ¤ Z Å y ZèY ) ÷ )
vZ „ ) # Zz ( n Æ V â ˜ x Ó ) o÷
® ¤Ñ Z Z
ä i Zâ Ð Ä K Z »t ( ! Íß } Z) gz Z o ÷ g ZÈ â Z ( ì )
® ¤Z Å
ƒ h {z ÷ D â Û Ž ) 7äZ- Š ( A ·) á Zz
V rZ G gz Z o ( ì @*
oì ¬ Š 6,} g ) ×zg ( Æ y k Ñ) à ( ÇŒÆ l² ´ â ) k Z ä

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 68 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

y Z ä l² ´ â ) ÷ 7z Ç !*
6,( ä C Æ) ( ( x™ Z Ñ ) {z g z Z
7x ¯ » ŠzŠ% y - Ë ¦ / Û ) { z gz Z o ( ~hg 7¶ ðà n Æ
Ù (y M Œ
C
-} (,ã Z ) ? ( ! I$+} Z) Q o ì
o ƒ ì g Y − O— ( ™ hg à ä Z 
¿k ZC
Ù Ð ~ ? o ì à (— ) n Æ V â ˜ x Ó Â ( y M Œ
Û )t
?gz Z o ì e » {Zg S¦Ž ( ì $
Ë M xe
$ Z@ Ð * k Z) n Æ
ó ó o ì [g » V â ˜ x ӎ ì e vZ Ž ƒ M
h { e¼ „ z
…^_ËÞ¦] é…ç‰ X12
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
]ƒøāô æø O lû†ø %ø jøÞû] gö Òô ]çø Óø Öû] ]ƒøāô æø O lû †ø _øËøÞû] ðö «Ûø Š$ Ö] ]ƒøāô
^Ú$ ‹º ËûÞø kû Ûø×ô Âø O lû†ø %ô Ãû eö …ö çû föÏöÖû] ]ƒøāô æø O lû†ø rùô Êö …ö ^vøfôÖû]
Ôø eùô †ø eô Õø †$ Æø ^Úø áö ^ŠøÞû¬ôÖû] ^ãø %mœø ^5m O lû †ø ì$ œø æø kû Úø ‚$ Îø
éõ …ø çû ‘ö pùô œø ?oû Êô O Ô ø Öø‚ø Ãø Êø Õø ç# ŠøÊø ÔøÏø×ø ìø pû„ô Ö$] O Üômû †ôÓø Öû]
Üû Óö nû ×ø Âø á$ āô æø O àômû ‚ôù Ö^eô áø çû eö„ôù Óø iö Øû eø ¡$Òø O Ôøfø Ò$ …ø ðø « ø ^Ú$
…ø ]†ø eû Ÿø û] á$ āô o áø çû ×öÃø Ëûiø ^Úø áø çû Ûö ×øÃû mø O àønû fôiô ^Òø ^Ú÷ ]†ø Òô O àønû ¿ô Êô ^vø Öø
O àômû‚ôù Ö] Ýø çû mø ^ãø Þøçû ×ø’û m$ O Üõ nû vô qø oûËô Öø …ø ^ r$ ËöÖû ] á$ ôā æø O Üõ nû Ãô Þø oûËô Öø
«Úø Ü$ $ö O àômû‚ôù Ö ] Ýö çû mø ^Úø Õø ]…ø û œø «Úø æø O àønû fôñô « Çøeô ^ãø ßûÂø Üû âö ^Úø æø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 1 69 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

½
^ò÷ nû ø ‹õ ËûßøÖôù ‹ºËûÞø Ôö ×ô Ûûiø Ÿø Ýø çû mø O àômû ‚ôù Ö] Ýö çû mø ^Úø Õø ]…ø û ]ø
( 19 X1 :8 2Ôg ¹ÑZ) O äô ×#Öôù „õ òô Úø çû mø †ö Úû Ÿø û]æø
N Y )™¤ # gzZ oÐ N Y O } æO° だM ( ƒ
/}g ( Z ( )Z
# LL
™',i z k
,i ,GZ# gzZ oÐ NY Ë ™½Z ( c*
gŠ gzZ) g«Z # gzZ oÐ
ú ( H ) g zZ 5Ð M ä kZ ¿Hā Ç á yY ¿C Ù Â oÏN Y ~Š
Æ *™ [g LZ ä q ¾N !y K̈Z } Z oå c*
ÆðŠ ~ }g !* M hg
( gŠ N ä kZ Q H Za N ä T oc*
{ z Q H J¦gzZ „ Š wZ e ~
IF,N ä kZ ;e Ì~ ]gßT oc* (p
Ñ ~pƒ # ‚ ~¾
Ð ~|
èÑq oƒ D Pà Zb
-izg @',Æ kZ ? ( g zZ) ì t Â| oc*
Š}Š
™ ( ó**wq Z }g v) ÷ id¹ ( Ž ) o÷ gH º Û y ˜6,?
A g » ™G oƒ D ™ ?Ž ÷ … Y à ( Vñ» x Ó ) y Z { z o÷ áZz
¼
+G gzZ oÐ Vƒ ~ Ú
~ kZ { z oÐ Vƒ ~ ( V ZiÎ ) cizŠ g »$
$¸ ( ÌL ) Ð ( c izŠ ) kZ {z gzZ oÐ Vƒ 4ZŠ izg Æ #
ƒ: T Ö ª
izg ā ** -izgā ŒH ä \ M g zZ oÐ Ã
Y H ä \ M Q o?ì H Z b
Ç ƒ : ´ â » q Ën Æ Ë ¿ðà Z -
# ì yŠ {z ( t) o?ì H Zb
ó ó oσ Å „ vZ yŠ kZ ð â
Û ¬gz Z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 170 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ànËË_ÛÖ] é…ç‰ X13


OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
^Úø Õ ø ] …ø û œø «Úø æø O àønû nùô ×ôù Âô oûËô Öø …ô]†ø eû Ÿø ]û hø^jøÒô á$ āô ¡?$Òø
…ø ]†ø eû Ÿø û] á$ āô O áøçûeö†$ ÏøÛö Öû] åö ‚öãø Žûm$ OݺçûÎö †ûÚ$ hº ^jøÒô O áøçûn% ×ôù Âô
Üû `ô âô çû qöæö oûÊô Íö†ôÃû iø O áøæû†ö¿ößûmø Ô ô ñô '…ø ªøÖû] o×ø Âø OÜõ nû Ãô Þø oûËô Öø
äü Úö ^jøìô O ÝõçûjöíûÚ$ Ðõ nû uô…$ àû Úô áøçûÏøŠû mö O Üô nû Ãô $ßÖ] éø†ø–û Þø
äü qö]ˆø Úô æø O áøçûŠö Êô ^ßøjøÛö Öû] ‹ô Êø^ßøjønø ×û Êø Ô ø Öô ƒF oûÊô æø ½Ô º Šû Úô
E©E‹.Å
( 28X18 : 83Ô èG Z) Oáøçû eö †$ Ïø Ûö Öû ] ^ãø eô hö†øŽûm$ ^ß÷nû Âø O Üõ nû ßô Šûiø àû Úô
E 4 ¨

~ (¼A U{ y Z- Š ª )Èw qZ î0LG0_Iâ » V zg»™ Gā ì h (Ì ) t L L


} (,kZ ~ zgŠ dZ Æ ¼A t ) o ?ì H Èā ** Y H ä \ M gz Z o ì
-Z) ðƒ è ( g0+Z Æ y Z- Š
º Û [H ( Æ vZ) ( k Z oì [  ( q
# Zg) g»™ G o÷ T g¢ q
A à Zz V z ( Ð ]äz s
o Ð Vƒ ~ ¼
# Zg z Ú „ Ð V zn Æy Z \ M o Ð V ƒì g ™ } g Â Æ 6,V "
Ås
Z ,
o Ï ñ Y ð ö g· [ Ñ ( $/ u 7Z o Ð B ™ x¥ .gz Z Þzg
m¯ ~ ,
á ~ w ”Æ T ( ì [ZÑ {z ¸ ) gz Z σ ÏÅ ~gÅ í Å k Z
à @÷
o σ lö M Å ¦[ M ~ ( [ZÑ) kZ gz Z o ’ e h 'Æ™ Òâ
óóo ÷ Ã
W"$ÛŒI Z sÜÐ V ˜ ì * q
-Z ( ¦t )

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 17 1 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ñ^ώަ] é…ç ‰ X 14
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
]ƒø āô æø O kûÏ$ uö æø ^ãø eùô †øÖô kû Þøƒô œø æø OkûÏ$ ŽøÞû] ðö «ÛøŠ$ Ö] ]ƒø āô
^ãø eùô †øÖô kûÞø ƒô œø æø O kû×$íøiø æø ^ãø nû Êô ^Úø kûÏøÖûœø æø Olû‚$ Úö šö …û Ÿø û]
^u÷‚ûÒø Ô ø eùô …ø oÖFāô |ºô ^Òø Ô ø Þ$āô áö^ŠøÞû ¬ôÖû ] ^ãø m%œø «mø OkûÏ$ uöæø
gö ‰ø^vømö ÍøçûŠø Êø O ä́ßô nû Ûônø eô äü eø ^jøÒô oøiô æûœö àûÚø ^Ú$ ªøÊø O äô nû Ïô ×FÛö Êø
àûÚø ^Ú$ œø æø O ]…÷ æû †öŠûÚø ä́ ×ô aûœø oÖ5āô gö ×ô Ïøßûmø æ$ O ]†÷ nû Šô $m ^e÷ ^Šøuô
o×F’û mø æ$ O] …÷ çûfö $ö ]çûÂö‚ûmø Íøçû ŠøÊø O ǻ†ôãû ¾ø ðø '…ø æø äü eø ^jøÒô oøiô æûœö
àûÖ$ áûœø à$ ¾ø äü $Þ āô O ]…÷ æû†öŠû Úø ä́ ×ô âû œø o?û Êô áø^Òø äü Þ$āô O ]†÷ nû Ãô ‰ø
IE
(1 5X 1 : 84Ôt é¨Gi$ÑZ) O]†÷ nû ’ô eø ä́eø áø^Òø äü e$…ø á$ āô o×5 eø O …ø çûvöm$
¨I
O ( t éG iE
$ Z) ¬ » [g L Z gz Z o Ð N Y O } æO° だM ( ƒ ( )Z # LL
( Æ ™ { m, # gz Z o ì ëÑ Æ kZ ( % Z z¸ ) gz Z Ð N Ñ
g {m,g ) } i Z
ƒ à{ g zZ Ï 9 C Ù !*
w ï Ð Z { z ì g0+Z Æ k Z¼ Ž gz Z o Ï ñ Y ~Š ;
E
(®) ¤ Z ¸ ) gz Z Ï ñÑ O ( t é ¨GiI$ Z) ¬ » [g L Z ( Ì{ z ) gz Z o Ï ñY
@*
™“ ( ZŠ',æJ~ î J - [g L Z  ! y K̈Z } Z o ì ëÑ Æ k Z
B;  ZŠ Æ k Z w qZ î0% **» ¿T : o ì N Y Ð ÏZ N y -ÆH !*ì
I Z L Z {z gz Z o Ç ñY 1 [ ˆ ‚ y ‚ M Ð kZ d $ k  o Ç ñY c* Š~

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 17 2 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

" Å k Z w qZ î0% **» T ¿{ z % Z gz Z o Ç § V ZŠ÷


á z gz ä s § Å : {
$ k{ z  o Ç ñ Y c*
Ç¿ Å c iz Š gz Z o Ç } g å Ã ] ñd ŠÐ ú Æ
-z lp ~ : { I Z L Z ( ~ *Š ) {z G o Ç ƒ 4ZŠ ~ v M ðƒ
Lg xy
^ߦ /Ù ( k 0*Æ vZ) n Æ [ ˆ { zā å 1™ y át ä k Z G o å
C
ó ó o ì ÑZz Ú Š [p Ãk Z [g » k Z G 7V Y oÇ ñ Y : ™
èn^ÇÖ] é…ç‰ X 15
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
èº ×øÚô ^Âø O èº Ãø ô ^ìø „õ òô Úø çû m$ åºçû qöæö O èô nø ô ^Çø Öû] &ö mû ‚ôuø Õø^iøœø Øûâø
‹ø nû Öø O èõ nø Þô! àõ nû Âø àûÚô oÏFŠûiö O è÷nø Úô ^uø ]…÷ ^Þø o×F ’û iø Oèº fø ‘ô^$Þ
O Åõçû qö àû Úô oûßôÇû mö Ÿøæø àö Ûô Šû mö Ÿ$ O Äõ mû †ô•ø àûÚô Ÿ$āô ݺ^Ãø ›ø Üû ãö Öø
Ÿ$ Oèõ nø Öô ^Âø èõ ß$ qø oûÊô O èº nø •ô]…ø ^ãø nôÃû Šø Öôù O èº ÛøÂô ^$Þ „õ òô Úø çûm$ åºçûqöæö
…º †ö‰ö ^ãø nû Êô O èº mø …ô^qø ຠnû Âø ^ãø nû Êô O è÷nø Æô Ÿø ^ãø nû Êô ÄöÛø Šûiø
æ$ O èº ÊøçûËö’û Úø Ñö…ô^Ûø Þø æ$ Oèº Âø çû•öçûÚ$ hº ]çøÒûœø æ$ Oèº ÂøçûÊö†ûÚ$
( 16X 1: 88 Ô G0I
îG_ ¸ Z) O èº $ø çû%ö fû Úø o% eô]…ø ‡ø
„ Ä yŠ kZ oì â¸Å # Ö ª àZz äY Y ( 6,q C
Ù ) Ã\ M H LL
{ izg P) áZz 䙜 ( ~z*Š™ wÈÃvZ ) oÐ Vƒg Zpz ?f }n
,¤ /Y ~ v M ðƒ Š oáZz öæ ( J§{ Å xZg M z H

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 17 3 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

g ZŠg { n Æ yZ oÇ ñ Y c* ) Ð* ñƒ sÅ ( 7Z ) oÐ
ö ( ã0*
: gzZ Ç }™/ Û : ( **
3t ) oÇ ƒ : **
3¼ ZÎ Æ V-hÄ ~ C Ù iÈ
( @ ) }n Ð ¹ yŠ kZ ( @',Æ kZ ) oÇ }™ gzŠ „ uÈ
Vƒ xy -z lp ¯ ) !* Æ VØz» ( () KZ oÐ Vƒ {i@* zF,gzZ Þzg !*
oÐ [: ]c* ½ ðÃ~ kZ oÐ Vƒ ( k ,
+xª)~ ¼
5 A yÁ¬ oÐ
oÐ Vƒ ª ( ñƒ K) ‘zZ ~ kZ oÐ Vƒ ` ñ ƒ Ô ~ kZ
gŠ g ·¤ ƒ Ç gzZ ‚¸ g zZ oÐ Vƒ ñƒ Çg ( Ð ¶Œ Û }(,) xY gz Z
ó ó oÏ Vƒ b, µgzZ A‡%z x3, g zZ oÐ Vƒ Ñ g ·
èÂ…^ÏÖ] é…ç‰ X 16
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Ýø çûmø OèöÂø …ô^ÏøÖû ] ^Úø Õø]…ø û ]ø «Úø æø O èöÂø…ô^Ïø Öû] ^Úø OèöÂø …ô^ÏøÖû ]ø
Ùö^fø rôÖû] áöçûÓöiø æø O 'ô çû%ö fû Ûø Öû] ÷ô ]†øËøÖû^Òø Œö ^ß$ Ö] áöçû Óömø
oûÊô çøãö Êø O äü ßömû ‡ô]çøÚø kû×øÏö$ø àû Úø ^Ú$ ªøÊø O÷ô çû ËößûÛø Öû] àôãû Ãô Öû^Òø
æø O èºmø æô^âø äü Ú% ^öÊø O äü ßömû‡ô]çø Úø kûË$ ìø àûÚø ^Ú$ œø æø Oèõ nø •ô] …$ èõ Žønû Âô
(1 1X 1: 10 1 Ô îG”g ØZ) Oèº nø Úô ^uø …º ^Þø O äû nø âô ^Úø Õø ] …ø û ]ø «Úø
+
h” ÑZz ¶Š Z99 ( ÃÚ C /gzZ Ô h
Ù ) {z ouš +” ÑZz ¶Š Z99 L L
áZz ¶Š Z9 9 ( ÃÚ C Ù ) ā ÷ Œ H\ M gzZ o?ì Huš /gzZ Ô
yŠ Tì # Ö ª x- { z ( Š Z%Ð kZ ) o?ì HŠ %Z Ð uš /gzZ òh+”

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 17 4 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

ā',8 -g h N gzZ oÐ NY ƒ b§Å Vâ Zz6,ñƒ })vß ( }g ‚)


Æ ( wq Z Æ) Tā ¿{ z : oÐ N Y ƒ b§ Å y zZ ðƒ ÙŠ
Æ ¿T gzZ oÇ ƒ ~ ]äz Hg ZÎp {z  oÐ Vƒ ~g ¸ } ÷
/» 3 )t z; :1 » kZ Â oÐ Vƒ ¯ }÷ ( Æ w qZ )
gzZ oÇ ƒ ( J¥
ð •Z » ) v M ðƒ Š J ( Å 3{ z) o?ì Ht z; ā ÷ Œ H\ M
/Z÷
ó ó oì ( J ¥

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
xgX [!*

Ìñ^¾æ
Aèm‚ÛvÛÖ] èô fŠßôÖ]
( `ªzÆ é Å A ~·Ú
è )

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 177 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

ûe
$Z@ ~gz¢ ü
Æ A~t ‹g c* i gzZ é Å A~·èÚ~ [!* kZ
YZ’Z Å w2C Ù ÷ Œ6,Vß2 20āŽ ÷ ìg Y ØŠ `ªz n
w2‹Z ÔOg ~gY nz CZ ]i YZ èøD Xì c* Š Éw©gzZi§ »
sMZ {‚~y $M Æ ug MZ ypg w‚C á yZ ] i Y Z Å
Ù \¬v Z Y ÷
XÏ }™ 5 yZgzŠ Æ
gzZ Y Z’Z Å w2 ‹Z Ô ŠÅ w2 ësMZ { izg kŠ t
é Å A~·èÚ6,µñkZ ì ‚ rgzgŠ » ]ï n Æ ]iY Z
ƒ ŠÅ w2ëÌZ # ì C Y ðZz™ ~ ãZôàSqc* gÅ
`ªz Æ w2 ëˆÆ T Ï ñ Y ~Š ]i Y Z Å w2‹Z ÂÏ
X Ïìg 7]gz¢Å äZC Ù ŠÃ

w2«
Æ kS Ô ³7,Y (i ú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™çz {i @* IÐ äΈ
/Z N ) g ¦ ã Zg â » DV ‹gßÅ A g—~
Ân ƒ : ì‡g¦t ¤
nz sf `gŠ Q ,™K Z% » ÏZ gzZ B ) g¦ » ug I à Y c*gâ Z G
è
:, ™

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 17 8 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

‚öÛøuû]ø ^ mø $Y N ZŠ ÅJ
+ g
‚öÛ$ vøÚö ^ mø $Y N!*
+ ÅJ
g
ô²] Ùøçû ‰ö…ø ^ øm6 x £Æ w› ~ y xgŠ gzZ
,
٠ƒ ›
g ZD Û¤ -Z Š° »nz kZ
/Z gz Z ì : Zizg û% ( 1 00) Î q ‡
X ³7,û% ( 1 000)
X ³7,û% ( 100) ÎpÑŠzgŠ sf `gŠ ˆ Æ kZ
oùô Úôù Ÿö û] oùô fôß$Ö ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø oF×Âø äö ×#Ö ] o$בø
X N Y Î ñƒ _7,pÑŠzgŠ ~ ]g Óª
è q V ZiZˆ
*
~g Y yŠ (40) : e ÁiZ ÁgzZ ,™ qzÑ Ã ]Zg Å cnz t ‡

D V ZiZˆ Ôì ]iYZ ÌÅ yŠ 100ì w©x¬ » f z kZ t Og


èø
‹Z X B ¯ w©g Zzß » q
-Z ËÐ ~ zŠ ‘
+ Å- c*
+ Åc ª
‘ *œ
gzZ Og ~g YB‚Æ ~È0*
X , Š äƒ :Â** à w2kZ J
-]iYZ
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] íZ Å A ~t ]g c* i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶


KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
w2 ~uzŠ
ˆ Æ kS Ô³7,Y ( i ú ™ Î Òpgz Z ™ X } À }_s ™
@IÐ äÎ
X, ™ ZŠZ Òiú «g ( 2 ) zŠ Ð s§Å A g—Æ™çz {i *

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 17 9 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

( 1 5 ) {gG gzZ ÏÆZ e


g !* -Z ˆ ÆBÖZ >gÎ~ «gC
q
$ M g !* Ù
X ³7,mÜÑZ >gÎ
Å A g—~K Z%Æ™È @ M gzZ $ c¥‚6,ŸQ
àY c*gâ Z èG  n ƒ : ì‡g¦t ¤
/Z N ) g¦ ã Zg â » D V ‹gß
:, ™nz sf `gŠQ Ô,™K Z% » ÏZg zZ B ) g ¦» ug I
oùô Úôù Ÿö û] oùô fôß$Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø oF×Âø äö ×# Ö] o×$‘ø
X ì :Zizgû% ( 1000) g ZD -ZŠ° »nz kZ
Ù q ‡
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
KS X Og ~g Y Ð u ìZ gz Z mÜ Z Ô[ŠZ Ô› e
Y¶ $.Ãnz k S ‡

ãqzg M gz Z σ ‚ ] Zí Å A ~t ]gc* i g zZ A ~· Ú è vZ
z ]n Ç ñY JZ G ƒ Z± h+' × XÏ Vƒ « ] »',gz Z ] ˜ Â Ô] ŸA
s Ö ª ¯ zg gz Z Ç ƒ y ‚ W ]ñ‹ ZhÔ Ï A ~Ÿp Å ¼
# Zg gzZ ] é³ # A
X ÏA

w2 ~Š
Ô³7,Y( ¯ ú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 80 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

IÐ äÎ ˆ Æ kS
Æ™ c¥ s§Å {gëÜæ 6,ŸÆ™çz {i @*
! Ôk] s Ë Cg¦ » Ag —~ KZ%Æ™ È @ M gzZ $
ƒ : ì‡g ¦t ¤/Z N ) ~ ]gßÅ kŠZ {n gë e $.g zZ ug I)q
sf `gŠ Q Ô ,™K % .G
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ug I àY c*gâ Z çLE¥ Ân
: ,™nz
$Y N ZŠ ÅJ
+ g
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ô
² ø nû ×ø Âø Ýö¡Š
ø $ Ö] æø éöç×F ’$ Ö]ø
$Y N!*
+ ÅJ
g
ô ] o$ fôÞø ^mø Ô
² ø nû ×ø Âø Ýö¡Š
ø $ Ö] æø éöç×F ’$ Ö]ø
6,x£Æ wŠ ~ y xgŠ gzZ
²
ô ] gønû fôuø ^mø Ôø nû ×øÂø Ýö¡Š
ø $ Ö]æø éöç×F ’$ Ö]ø
X ì nz q -Z ™ 5 VÐt
-ZŠ° »nz kZ
X ì :Zizgû% ( 100) Îq ‡
X 7]gz¢Å ä™g Ñ~ ]gßÅ "7,g !* {Š c*
i Ð kZ
uìS ÿÏS F,Z áJ
-kŠ X ,™ ™ Î [¢Ð iZz M ëŠgÌ t
, ‡

ŠzgŠ B‚Æ +sf `gŠû% ( 1 00) Î 6,x!S X Og ~g Y Ð ›gzZ


:³7,pÑ
oùô fôß$Ö] Ô ø ‚ôfû Âø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]
ø Öô çû‰ö…ø æø Õ

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 181 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

Üû×ôù ‰øæø Õû…ô^eø æø ä́ fôvû‘ø æø ä́ Öô! o×FÂø æø oùô Úôù Ÿö û]


:™Z >gÎû% 21 ‰
Ü z D ΄ ~ ]g Óèª
*qQ
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] ÜôŠû eô
àômû ô oû Êô áø çû ×öìö‚û mø Œø ^ß$Ö] kømû ]ø…ø æø Oxö jûËøÖû] æø ² ô ] †ö ’ûÞø ðø « qø ]ƒø]ô
O^ e÷ ] ç$ iø áø ^Òø äü Þ$]ô ½åö †û Ëô Çûjø‰û] æø Ô
ø eùô …ø ‚ôÛû vø eô xûfùô ŠøÊø O^q÷]çø Êû ]ø ²
ô ]
û% &Q Æ™g¦ » ug I w) Æ A \ M gzZ ³7,å
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ô
² ø nû ×ø Âø Ýö¡Š
ø $ Ö] æø éöç×F ’$ Ö]ø
ô²] gønû fôuø ^mø Ô ø eô^vø‘û]ø æø Ô ø Öô! o×FÂø æø
X N Y Î c ¥‚g zZ Og n ÆuÐ Z Ô ,™xŠ6,Ò6ZŠ KZ ™| 7,
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] íZ Å A ~t ]g c* i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶


KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
X ǃ {Š c* ig ŠTŠ°~nz kZ :^â
+à gŠ kZ ǃ {Š c*
i Ì{Z

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 182 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

w2¶a
Æ kS Ô ³7,Y (i ú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™çz {i @* IÐ äΈ
Ân ƒ : ì‡g¦t ¤/Z N ) g¦ ãZg â » D V ‹gßÅ Ag —~
nz sf `gŠ Q Ô, ™K Z% » ÏZ gzZ B ) g ¦ » ug I àY c*g âZ G
è
:, ™
oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø Ùô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vø Úö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
æø àønû nùô fôß$Ö ] oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Øùô ‘ø æø àømû †ôìôŸF û] æø àø nû Öôæ$ Ÿø û]
oÖF]ô o×FÂû Ÿø ]û £øôÛøÖû ] oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Øùô ‘ø æø àø nû ×ô ‰ø†ûÛö Öû]
àô m‚ôùÖ] Ýôçûmø
-ZŠ° »nz kZ
X ì :Zizgû% ( 100) Îq ‡
:, ™ ¬ŠB‚Æ ]Üsf `gŠ 6,x!Z
oøÏô Šûiøæø šø …û Ÿø û] äô eô oønôvû jöÖô ðô « Ûø Š$ Ö] àø Úô †ø _øÛø Öû] kø Öûˆø Þû ]ø Ü$ ãö #×Öœ
æø ‚õ Ûø v$ Úö ^Þø‚ô nùô ‰ø oFÖ]ô oû Îô çû ø ‚$ jøû] ‚ô Îø oûÞùô āô Ü$ ãö ×# Ö]* O ø ^fø Ãô Öû] äô eô
ä́ãôqû æø †ô ¿ûÞø àûÚô o$ ×ø Âø àû ßöÚû ] æø oû ßô Ûû uø …û ^Êø Ü$ ãö ×# Ö*] O ä́eô oûÞôˆû uö Ùø ^›ø
O Üø ×$ ‰ø æø ä́ Öô!æø äô nû ×øÂø äö #×Ö] o ×$ ‘ø ä́iô †ø –ûuø æø ä́ uôæû …ö èô fø ŠûÞô æø
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 183 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] í
Z Å A ~t ]g c*
i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
vŠ Ð ] Ògz Z °ç Å Vƒ k
HÔŠæ 6,ÔŠ ÔqJ Å V ƒ ¬Š
Å Ax™Z Ñ g—Ð •
Å { Çg !* 0',Ånz kZ { z´Æ ]»',ãqzg
k] » >
Ø Yz gzZ ]³ ãqzg m{ ÔÏ ƒ ‚ "

Û àSgzZ ~g—
X Ç ñ Y c*
z
w2,v 0*
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
oj#uø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø
Ùø! æ$ ]‚÷Û$ vøÚö ^Þø‚ønùô ‰ø o×FÂø Üû uø…û ]æ$ ðºoûø éô ç×F’$ Ö] àøÚô oÏFfû mø Ÿø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 84 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

o×F Âø Õû…ô^eø æ$ ðºoûø èô Ûø uû†$ Ö] àøÚô oÏFfû mø Ÿø oj#uø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø
àøÚô oÏFfû mø Ÿø oj#uø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø
^Þø‚ônùô ‰ø Ùô! o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæ$ ðºoûø èô Òø†ø fø Öû]
X ðºoûø Ýô¡Š ø $ Ö] àøÚô oÏFfû mø Ÿø o#juø ‚õÛ$ vøÚö
-ZŠ° »nz kZ
X ì :Zizgû% ( 100) Îq ‡
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] í
Z Å A ~t ]g c*
i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
~ ~> KZ Ag— \¬ v Z Y ÷ 0',Å nz kZ
á yZ Ð • ‡

XÐ N â
Û « ~g—½Ñ {Z_Æ x«
JY1zZg zZ ' x Z™/ô
$.nzt n Æ A ~·Ú
gzZ [ê e è gzZ A~t‹g c*
i ‡

Xì Æ

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 185 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

w2”
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
ä́Öô ! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Õû…ô^eø æø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
ô ‚øÃø eô ‚ôeø Ÿø û] oÖø]ô ‚ôeø Ÿø ]û àø Úôù èõ vøÛû Öø æ$ ‹õËøÞø æ$ èõ ×ønû Öø æ$ Ýõçûmø Øùô Òö oûÊô
àønû Ûô ×ø ÃF Öû ] h$ …ø ^mø Ôø $Ö Ýõçû ×öÃû Úø Øùô Òö
-ZŠ° »nz kZ
X ì :Zizgû% ( 100) Îq ‡
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] íZ Å A ~t ]g c* i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶


KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
$.nzt n Æ A ~·èÚg zZ A ~t ‹g c*
gzZ Æ e i ‡

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 186 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

Xì W,í!
w2,‚
Æ kS Ô ³7,Y (i ú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™çz {i @* IÐ äΈ
/Z N ) g¦ ãZg â » D V ‹gßÅ Ag —~
Ân ƒ : ì‡g¦t ¤
nz sf `gŠ Q Ô, ™K Z% » ÏZ gzZ B ) g ¦ » ug I àY c*g âZ G
è
:, ™
ä́Öô ! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Õû…ô^eø æø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
æø äô nû Êô Ôø fôùuö …ô‚ûÎø o×FÂø غâû]ø ^ãø Öø çø âö æø غâû ]ø ^ãø Öø køÞû ]ø é÷¡ø‘ø
X ä́ eô Ô ø jô mø ^ßøÂô
-ZŠ° »nz kZ
X ì :Zizgû% ( 100) Îq ‡
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] í
Z Å A ~t ]g c*
i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 87 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

$.nzt n Æ A ~·Ú
gzZ [ê e è gzZ A~t‹g c*
i ‡

Xì Æ
w2, ^ M
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤
/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
O Ýô^ÏøÛøÖû] æø àôÒû†% Ö] æø Ýô]†ø vøÖû] †ôãû Ž$ Ö] æø Ýô]†øvøÖû] kônû fø Öû] h$ …ø Ü$ ãö #×Ö*]
Ýø¡Šø $ Ö] oûßôù Úôù ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø |ôæû…ö o×FÂ ]û†øÎûāô
-ZŠ° »nz kZ
X ì :Zizgû% ( 100) Îq ‡
: ,™ ¬ŠB‚Æ ]ÜyZ 6,x!Z
oøÏô Šûiøæø šø…û Ÿø û] äô eô oønôvûjöÖô ðô«Ûø Š$ Ö] àø Úô †ø_øÛø Öû] køÖû ˆøÞû ]ø Ü$ ãö #×Ö]ø
æ$ ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø oÖF ]ô oûÎô çû ø ‚$ jøû] ‚ôÎø oûÞôù āô Ü$ ãö ×# Ö]ø Oø ^fø Ãô Öû] äô eô
ä́ãôqûæø †ô¿ûÞø àû Úô o$ ×øÂø àûßöÚû ] æø oûßô Ûû uø…û ^Êø Ü$ ãö ×#Ö ]ø O ä́eô oÞô ˆû uö Ùø^›ø
OÜø ×$ ‰ø æø ä́ Öô!æø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$‘ø ä́iô †ø–ûuø æø ä́uôæû…ö èô fø ŠûÞô æø
X N Y Î% G x¯Ð ˈ Æ kZ
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 188 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð uìZ gzZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$.Ãnz kS ‡
» A\ M ~ [ ZpB‚Æ ]Zí Å è vZ Y¶
A~·Ú KS
X ÏVƒ «] »',gzZ ]˜ÂÔ]ŸA ãqzg MgzZ Ç ƒ ‚ Ìg Zh

w2,â
Æ kS Ô ³7,Y (i ú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
Òiú «g (2) zŠ Ð s§Å Ag —Æ ™ çz { i@* IÐ äΈ
X ,™ ZŠZ
X ³7,W, H{g Š
ÈZ >gÎû% {g Š HˆÆ BÖZ >gÎ ~ «g C
Ù
Å Ag —~K %
Z Æ™È @ M gzZ $ c¥‚6,ŸQ
g âZG
ug I àY c* /Z N ) g¦ ãZgâ »D V‹gß
è Ân ƒ : ì‡g¦t ¤
`gŠB‚Æ »§ —gzZ wŠ ~g7 Q Ô, ™KZ% » ÏZ gzZ B ) g¦ »
: ,™nz sf
åô çû qöçöÖû] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^øÞ ‚ônùô ‰ø äô qûæø oF× Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
Œôçû Ëö%ßÖ ] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ‹ôËûÞø oF×Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 189 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

hôçû×ö ÏöÖû] oÊô ‚õÛøv$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø gô×ûÎø o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø


ô ^ŠøqûŸø ]û oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ô nùô ‰ø ‚ô Šøqø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
|ô]æø…û ¢ø] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø |ôæû…ö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
…ô]†ø ‰ûøŸ] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø ‚ônùô ‰ø †ùô ‰ô o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
…ô ]çø ÞûŸø ]û oÊô ‚õ Û$ vøÚö ^ Þø‚ônùô ‰ø …ôçû Þö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# øÖR
…ôçû föÏöÖû] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø †ôfû Îø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
Åô^Ûø ‰ûŸø ]û oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø ÄôÛû‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
…ô^’øeû Ÿø ]û oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø †ô’øeø o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
ÌôÎô ]çøÛø Öû] oÊô ‚õÛøv$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ÌôÎô çûÚø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
‚ôâô^ŽøÛø Öû] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ‚ôãø ŽûÚø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
lô^Òø†øvøÖû] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø kôÒø†øuø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
lô^ßøÓø Š$ Ö] oÊô ‚õÛø v$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø áôçûÓö ‰ö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
lô]ø çûÃö Ïö Öû] oÊô ‚õÛøv$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø ô çûÃö Îö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
lô^Úø ^nø Ïô Öû] oÊô ‚õÛøv$ Úö ^Þø‚ônùô ‰ø Ýô^nø Îô o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
lô ^Ûø×ô Óø Öû] oÊô ‚õ Û$ vøÚö ^ Þø‚ônùô ‰ø Ýô¡Òø ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø
lô^jøÓô Š$ Ö] oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø lôçû Óö ‰ö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö×#Ö]ø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 90 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

X ì : Zizgû% ( 40) :e Š° »nz kZ ‡


û% q
-Z g !*$W™| 7,û% ( 40) : e
~y ‡

Üû ×ôù ‰ø æø Õû…ô^eø æø ä́fôvû‘øæø ä́ Öô! o×FÂø æø


X B 5B‚ ] ÜÆ
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

]Zí Å A~t]g c* ig zZ σ ã‚ M ~ A~·èÚw”v Z Y ¶


KS
X Ï Vƒ «] »',gzZ ]˜ÂÔ] ŸA ãqzg MgzZ σ ‚
Û ',ö~nz gzZ ƒ Á ›
ìe ´g gZ Œ Æ Ë¤
Û k0* /Z :^â
Xñ7,g!* { gŠ › zgŠ Ñ !*
Hu0* `gŠ Â}Š äƒ: **
gzZ
w2, Ί
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@*
IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 1 91 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

ô ] Üô Šûeô OÜô nûqô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô


O Üô nûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô²^ eô ƒöçû Âö ]ø
“ º mû †ôuø Üû j%ßô Âø ^Úø äô nû ×øÂø º̂ mûˆôÂø Üû Óö Šô ËöÞû]ø àû Úôù Ùºçû ‰ö…ø Üû Òö ðø«qø ‚ûÏøÖø
(1 28: 9Ô/pZ ) O ܺnû uô…$ Í º æû ðö …ø àønû ßôÚô ©û Ûö Öû^eô Üû Óö nû ×ø Âø
Ùô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Õû…ô^eø æø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
o×FÂø køÒû…ø ^eø æø køÛû ×$ ‰ø æø kønû ×$‘ø ^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø
X‚ºnû rô Ú$ ‚ºnû Ûôuø Ô ø $Þāô Üø nû aô ]†ø eû ]ô Ùô! o×F Âø æø Üønû aô ]†øeû]ô
oùô eô†ø Ãø Öû ] oùô Úôù Ÿö ]û oùô fôß$Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Üû×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
æø Õø‚ôfû Âø (oùô Óùô Ûø Öû] oùô Úô ^ãø j$Ö ] oùô vô_øeû øŸ] oùô Ûô ô^ãø Öû] oùô ô†øÏöÖû]
xôiô^ËøÖû ] ØôÚô ^Óø ³Öþû ] oùô Ëô ’$ Ö] ‚ônùô Š$ Ö] (Ô ø fônû fôuø æø Ô ø Öô çû ‰ö…ø
(Ýô]†øvøÖû]†ôÃø ŽûÛøÖû ] æø éô æø †ûÛøÖû ] æø ^Ëø’$ Ö] gôuô^‘ø Øô‘ô]çø Öû] Üô iø^íø Öû]
gôuô^‘ø (ô æû …ö çûÛøÖû ] šôçû vøÖû] æø ô çûÛö vûÛø Öû] Ýô^ÏøÛø Öû] gôuô^‘ø
èô Þø ^Óø Ûø Öû] gôuô^‘ø (oÛF¿ûÃö Öû] èô ×ø nû ‰ôçø Öû] æø p†Ffû Óö Öû ] èô Âø^Ëø Ž$ Ö]
Ðô eô^Š$ Ö] (oFށû ]ø æû œø àônû ‰øçûÎø hø^Îøø æ oËFÖû %̂ Ö] èô ÖøˆôßûÛø Öû ]æø ^nø ×û Ãö Öû]
áô^Šø Öô gôuô^‘ø (åü …ö çûãö ¾ö àønû ÛôÖø^Ãø ×ûÖô èô Ûøuû†$ Ö] æø åü …ö çûÞö Ðô ×ûíø ×ûÖô
áô‚øÃû Úø (ô çûqöçö Öû] †ùô ‰ô †ôãø ¿ûÚø ÜôÓø vôÖû] ø æ Üô×û Ãô Öû] Äôfø ßûÚø æø Ýô‚øÏô Öû]
æø oùô ãôfø Ö] …ôçûß%Ö] (ô çföÃû ÛøÖû ] hùô †$ Ö] gônû fôuø (ô çû rö Öû] æø áô^ŠøuûŸô û]

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 192 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

Üôiø^ìø (oùô Ïô Š$ Ö] ô mû †ôÃø Öû] æø pùô çôÏø Öû] |ô ^fø’û ÛôÖû] (oùô Ïô ßøÖ] …ùô ‚% Ö]
æø ÄôfûŠ$ Ö] lôçFÛFŠ$ Ö ] hùô …ø gônû fôuø (àønû Ûô Öø^Ãø ×ûÖôù èõ Ûø uû…ø àønû nùô fô$ßÖ]
æø (àønû Ãô Ûøqûœø Ðô ñô ¡øíø Öû] Äônû Ëô ø æø lô]ø çûqöçûÛøÖû] 'ô ^nø Æø (àønû •ô…û ªø Öû]
ä́iô ^m$ …ùô ƒöø æ ä́ jônû eø Øôaû ]ø æø ä́ qô] æø‡û ]ø æø ǻô Ÿøæû]ø æø ä́eô^vø‘ûœø æø ä́ Öô! o×F Âø
è÷Òø…ø ^fø Úö è÷fø nùô ›ø é÷¡‘ø ä́ Âô^fø iûœø æ ä́Âô ^nø ûœø æø ǻ…ô^’øÞûœø æø ǻ…ô^ãø ‘ûœø æø
]ƒø ^mø Ýô^m$ªø Öû ] æø oûÖô ^nø ×$Ö ] †ùô Úø o×FÂø Ýô]æø‚$ Ö] éø†$ Ûô jøŠûÚö ^Ú÷ ¡‰ø ø æø è÷nø Îô ^eø
Ýô]†øÒûŸô ]û æø Ùô¡ørø Öû]
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô Ðve
ÜûãôŠô ËöÞû]ø àûÚôù ÷Ÿçû‰ö…ø Üûãônû Êô &ø Ãø eø ƒû]ô àønû ßô Úô ©û ÛöÖû] o×øÂø ² ö ] à$ Úø ‚ûÏøÖø
èÛø ÓvôÖ] æø hø^jøÓô Öû] Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö æø Üû ãô nû Òôùˆømö æø ä́jô ³þmF ! Üû ãô nû ×øÂø ]çû ×öjûmø
tø û û

( 164 : 3ÔyZ/w K) O àõ nû fôÚ% Øõ³þ×F•ø oûËô Öø Øöfû Îø àûÚô ] çûÞö ^Òø áû]ô æø
O Üônû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ² ô ] ÜôŠû eô Ðve æ
(87 :1 5ÔÆZ ) OÜø nû ¿ôÃø Öû] áø!†û ÏöÖû] æø oûÞô ^%ø ÛøÖû] àø Úôù ^Ã÷ fû ‰ø Ô ø ³þßFnû iø! ‚ûÏøÖø æø
O Ünû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ² ô ] ÜôŠû eô Ðve æ
è÷Ûø uû…ø Ÿ$]ô Ô ø ßF×û‰ø…û ]ø «Úø æø O àømû ‚ôeô^Âø ÝõçûÏøÖôù ^Ç÷³þ×Fføø Öø ]„ø âF oûÊô á$ ]ô
Øûãø Êø º‚uô]æ$ 亳ÖFþ ]ô Üû Óö ãö FÖ]ô «Ûø Þ$]ø o$ Öø ]ô ou5 çûmö ^Ûø $Þ]ô ØûÎö O àønû Ûô Öø ^Ãø ×ûÖôù
t

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 93 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

CÑZ )
( 108 X 10 6: 21 ÔY m O áøçûÛö ×ô Šû Ú% ÜûjöÞû]ø
OÜnû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠû eô Ðve æ
½
o×F Âø Oàönû Úô Ÿø ]û |ö æû †% Ö] äô eô Ùøˆø Þø Oàønû Ûô ×øÃF Öû ] hùô …ø Øö mû ˆô ßûjøÖø äü $Þ]ôæø
½
Oàõnû fô Ú% oõù eô †ø Âø áõ ^Šø ×ô eô Oàømû …ô„ô ßû ÛöÖû] àøÚô áø çû Óö jøÖô Ôø fô×ûÎø
(1 95 X1 92 :26 ÔY MÈZ )
OÜnû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ²
ô ] ÜôŠû eô Ðve æ
o×FÂø Oàønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû] àøÛô Öø Ô ø Þ$]ô OÜônû Óô vøÖû] áô!†û ÏöÖû ]æø O‹ ? mF
( 4X 1 :36 Ô ìøG $W) OÜõ nû Ïô jøŠûÚ% ½õ ]†ø‘ô
OÜnû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ² ô ] ÜôŠû eô Ðve æ
t
æø Oáõçû ßörû Ûø eô Ôø eùô …ø èô Ûø Ãû ßô eô kø Þû ]ø «tÚø Oáø æû †ö _öŠû mø ^Úø æø Üô×øÏø Öû]æø á?
O Üõnû ¿ô Âø Ðõ ×öìö o ×F Ãø Öø Ô ø $Þ]ô æø Oáõçû ßöÛû Úø †ø nû Æø ]†÷ qûŸø ø ÔøÖø á$ ]ô
(4X 1 : 68ÔÌZ)
oËF_ø’ûÛö Öû] oùô fôß$Ö ] Ô ø fônû fôuø èômø ¨û †ö eô oûßô Ãû jôù Úø Ü$ ãö ×#Ö ]ø V^ö
Ðû Êôù æø æø ä́jô f$vøÚø o×F Âø oûfô×ûÎø kûfùô $ø æø ä́jô Úø ‚ûìô o×FÂø oûÞô‚øeø ØûÛô Ãû jø‰û]æø
àûÚô oûßô Ãû ËøÞû ]æø ä́ iô†ø –ûuø oûÊô pû †ùô ‰ô Ðû Ïôù uøæø ä́jô fø ŠûÞô àûÚô oûuôæû…ö
o×FÂø oûßô nôuûœæø ä́iô …ø ^møˆôeô oûÞôƒû„ùô Öøæø ä́ jô ‰ø^ûÓø eô oûßô Ïô ‰û] æø ä́jô Êø†ôÃû Úø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 94 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

oûÊô oûÞô †û Žöuû]æø ä́jô ×$Úô æø ä́ jô Âø^Ëø ø o×F Âø oûßôÊ$ çøiøæø ä́jô $߉ö æø ä́jô Úø ‚ûìô
X àønû Ûô ×ø ÃF Öû ] h$ …ø ^mø ànû Úô ! ä́iô †ø Úû ‡ö æø ä́ eôˆû uô
, ™]zˆ Å ]c*
M g e « Å *% >gΈ Æ kZ
OÜnû uô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö ] ô²] Üô Šûeô
t t
äü e$ …ø pF^Þø ƒû]ô O^m&†ôÒø‡ø åü ‚øfû Âø Ô ø eùô …ø kôÛø uû…ø †öÒûƒô O“ ? ?óþnF ãFÒ?
Œö]û†$ Ö] ØøÃø jøû] æø oûßôù Úô Üö¿ûÃø Öû ] àøâø æø oûÞôù ]ô hùô …ø Ùø^Îø O ^&nËô ìø ð÷ ] ‚øÞô
O ^&nÏô ø hùô …ø Ô ø ñô«Âø‚öeô àûÝ Òö]ø ÜûÖø æ$ ^f÷ nû ø
$M gzZ
~y
XX^&nÏô ø hùô …ø Ôø ñô«Âø‚öeô ÝàûÒö]ø Üû Öø æ$ ZZ
X ³7,û% ( 1 00) ÎÃ] ÜÆ
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ q zÑÃ] Zg Å cnz t ‡

ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘ + Å- c* + Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* Ã w2 kZ J- ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡
M gzZ σ ‚ ] í Z Å A ~t ]g c* i gzZ A ~· èÚvZ Y ¶KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
Û ',ö~ nz gzZ ƒ Á›
gzZ ì e ´g g ZŒ Û k0*Æ Ë¤ /Z :^â

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 195 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

X ñ7,û% {g Š `gŠ Â} Š äƒ:Â**


H]c*M Ñ!*
w2, ðgŠ
H
gzZ ™X }À }_s™ ™JQˆ k
,Š¼ c*
+ Û]ZgC
‘ Ù
* qÆ™ s§ Å {gëÜæ c ¥ ˆ Æ kS Ô ,™ ZŠZ z¯ ú™ Î Òp
èª
B‚Æ ð; åwŠ gzZ Ë Ôg¦g zZ $~ ¾
Å A ~· ÓÇg !*
/Z N) g¦ ã Zg â » DV ‹gßÅ
g¦t ¤ Ag—gzZ ,™zás§
Q ,™K %
Z » ÏZ g zZ B ) g¦ » ug I à Y c*gâ Z G
è Ân ƒ : ì‡
:, ™nz sf `gŠ
oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø Ùô! o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö ]ø
ôàmû ‚ôùÖ] Ýôçûmø oFÖ]ô o×FÂû ªÖû] £øôÛø Öû] oÊô æø àø mû†ôìôŸF ]û æø àø nû Öôæ$ Ÿø û]
c*
oùô Úôù Ÿö ]û oùô fô$ßÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø äö #×Ö] o×$ ‘ø
-ZŠ° »nz kZ
X ì :Zizgû% ( 100) Îq ‡
ÈZ >gÎû% ( 1 00)Έ Æ kZ
X ³7,W,
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] ÜôŠû eô
½ ½
á$ ]ô O †û vøÞû] æø Ôø eùô †øÖô Øùô ’ø Êø O †ø $ø çû Óø Öû] Ô ø ³ßþFnû _øÂû ]ø «Þ$]ô
O†öjøeû Ÿø ]û çøâö Ô ø òø Þô^ø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 196 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

Å ~g— Å A ~·Ó Çg!* è ˆ Ænz


gz Z w”Æ A ~·Ú
X ,™ ZŠZ ò ¯ ú™J Q 6,‰
Ü z {gHgz Z N Y Î c ¥‚Æ™ ¬Š
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘ + Å- c* + Åc ª
‘ *œø Dè V ZiZˆ X Og
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] í
Z Å A ~t ]g c*
i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
G +G
è Â ñ Y 3g xZzŠ ~ kZ ¤
Æ þ©B gzZ w”Æ A~·Ú /Z
X ǃ Æ „ Z(,n
ÙC ~ ]gßkZ ÷ M ,
h | 7,Ì~ ] Îg Å zi ú WÈZ >gÎ
» pÑŠzgŠ ~ ]gß+Z X B ™ „Ð [ˆÆ Š° ', Z',~ «g
h™ˆ Æ º
X÷ M ) Z
Û Ð znz
w2,ðg!*
Æ kS Ô ³7,Y ( ¯ú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
gzZ $Æ™ c¥ s§Å {gëÜæ 6,ŸÆ™ çz { i@* IÐ äΈ
ug I)q!Ô k]sË Cg¦» Ag—~K % Z Æ™È @ M

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 97 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

/Z N ) ~ ]gß Å kŠZ {n gëe


èG Ân ƒ : ì‡g¦t ¤ $.gzZ
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
: ³7,B‚Æ +sf `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00)ά ‡

‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰øEoF×Âø ö²] o$ בø: ,™ŠgÌ » ö A Z >gÎû% ( 40) :e ˆ Æ kZ ‡
Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö ] äô ×#Ö ] ÜôŠûeô
O o×FÎø ^ Úø æø Ô ø %e…ø ÔøÂø $ æø ^Úø O orF ‰ø ]ƒøāô Øônû $Ö] æø O ovF–% Ö]æø
Ô ø %e…ø Ôø nû _ô Ãû mö Íø çû ŠøÖøæø O oÖFæû Ÿö ]û àøÚô Ôø $Ö †ö nû ìø éö†ø ìô¡F û³þÖøæø
Ÿ& «•ø Õø‚ø qøæø æø O pæF^FÊø ^Û÷ nû jô mø Õø‚û rô mø Üû Öøœø O o•F †û jøÊø
O †û ãø Ïûiø ø¡Êø Üønû jô nø Öû] ^Ú$ ^øÊø O oßF Æû ^øÊø ¡³÷ ñôþ «Âø Õ ø ‚ø qøæø æø O p‚Fãø Êø
O 'û ‚ôù vøÊø Ô ø eùô …ø èô ÛøÃû ßôeô ^Ú$ ]* æø O †û ãø ßûiø ¡ø³Êþø Øøñô «Š$ Ö] ^Ú$ ]øæø
ñ ƒ _7,g !*$M Z
~y #
XXo•F†ûjøÊø Ôø e%…ø Ôø nû _ôÃû mö Íø çûŠøÖøæø ZZ
X B™ å]gΆ Q ,™Šg zû% ( 100 ) Î »`™e
$ M kZ Âq6,
: ³7,û% ( 40) :e 6,x!Z ‡

ô²] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éöç×F ’$ Ö]ø


ô²] gønû fôuø ^mø Ôø eô^vø‘û]ø æø Ô ø Öô ! o×FÂø æø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 1 98 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡


ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘ + Å- c* + Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* Ã w2 kZ J- ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡
M gzZ σ ‚ ] í Z Å A ~t ]g c* i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
Û ',ö~ nz gzZ ƒ Á›
gzZ ì e ´g g ZŒ /Z :^â
Æ Ë¤
Û k0*
{g Š
X ñ7,g !* Hà >gÎ kZ Â} Š äƒ:Â**
w2, ð¾
Æ kS Ô ³7,Y ( ¯ ú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
IÐ äΈ
gzZ $Æ™ c ¥ s§Å {gëÜæ 6,ŸÆ™ çz { i@*
)q! Ô k] sË Cg¦ » Ag —~ K % Z Æ™ È @ M
/Z N) ~ ]gß Å kŠZ {n gëe
ƒ : ì‡g ¦t ¤ $. gz Z ug I
sf `gŠ Q Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ug I àY c*
g âZ èG Ân
: ,™nz
: ³7,B‚Æ +sf `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00)ά ‡

ùôoÚôù Ÿö ]û oùô fô$ßÖ^Þô ‚ô Û$ vø Úö ^Þø ‚ô nùô ‰ø o×FÂø äö #×Ö] o×$ ‘ø

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 1 99 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

: ,™ŠgÌ »|]†ŽÞŸ] é…ç ‰ û% ( 40) : e ˆ Æ kZ ‡


Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö ] äô ×#Ö ] ÜôŠûeô
pû „ô Ö$] OÕø…ø ‡û æô Ôø ßûÂø ^ßøÃû •ø æø æø O Õø…ø ‚û‘ø ÔøÖø |û †ø ŽûÞø Üû Öø*]
†ôŠûÃö Öû] Äø Úø á$ ¬ô Êø OÕø†ø Òûƒô ÔøÖø ^ßøÃû Êø…ø æø OÕø†ø ãû ¾ø ˜ø ÏøÞûœø
oÖFāô æø O gû ’øÞû^Êø kø Æû †ø Êø ]ƒø¬ô Êø O]†÷ Šû mö †ô ŠûÃö Öû] ÄøÚø á$ āô O] †÷ Šûmö
Ogû Æø …û ^ Êø Ôø eùô …ø
ñƒ _7,g !*$M Z
~y #
XXÕø†øÒûƒô Ôø Öø ^ßøÃû Êø…ø æø ZZ
X B ™ å]gΆ Q ,™Šg zû% ( 100) Î »`™ e
$ M kS Âq6,
³7,û% ( 40) :e 6,x!Z ‡
äô ×#Ö ] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éöç×F ’$ Ö]ø
äô ×#Ö ] gønû fôuø ^mø Ôø eô^vø‘û]øæø Ô ø Öô! o×FÂø æø
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡
ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘+ Å- c*+ Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 200 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

M gzZ σ ‚ ] í
Z Å A ~t ]g c*
i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
Û ',ö~ nz gzZ ƒ Á›
gzZ ì e ´g g ZŒ /Z :^â
Æ Ë¤
Û k0*
{g Š
X ñ7,g !* Hà >gÎ kZ Â} Š äƒ:Â**
w2, ðŠa
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
:³ 7,B‚Æ+ s f `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00 )ά ‡
‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø …ô]†ø‰ûŸø û] †ùô ‰ô æ (…ô]çø ÞûŸø û] …ôçû Þö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ `ö #×Ö]ø
ø ‚øÂø …ô^nø ìûªø Öû] äô eô^vø‘ûœø æø …ô^ãø ›ûªø Öû] ä́ Öô! o×F Âø æø …ô^jøíû Ûö Öû] áô
XÔ ø jô Ûø×ô Òø æø Ôø jô Ûø Ãû Þô
,™K Z% » g¦Æ A~·§ âyZgzŠ kZ ‡

X ,™û% (40) : e ŠgÌ »] c*


M ( 8) J M «Å È ÒgΈ Æ kZ ‡

OÜônû uô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö ] ô²] Üô Šûeô


àûÛøÖùô é÷†ø Òô „û iø Ÿ$]ô O oÏ5 ŽûjøÖô áø !†û ÏöÖû] Ô
ø nû ×ø Âø ^ßøÖûˆø Þû]ø «Úø O äF ›6

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 201 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

O o×FÃö Öû] lôçFÛFŠ$ Ö] æø šø…û Ÿø û] Ðø ×øìø àûÛ$ Úôù ¡ ÷mûˆôßûiø O oŽFíû m$


oÊô ^Úø æø lôçF ÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äü Öø OpçF jø‰û] ÷ô †û Ãø Öû] o×øÂø àöÛFuû†$ Ö]ø
äü Þ$^ô Êø Ùôçû ÏøÖû^eô †û ãø rû iø áû ]ô æø Op†F %$Ö] køvû iø ^Úø æø ^Ûø ãö ßønû eø ^Úø æø šô…û Ÿø û]
Oo ßFŠûvö Öû] ðö «Ûø ‰ûŸø ]û äö Öø ½çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ
?ø²ö ]ø OoËFìû]ø æø †$ ŠôùÖ] Üö×ø Ãû mø
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘+ Å- c*+ Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
k Z X Og ~g Y Ð u ì Z gz Z mÜ Z Ô[Š Z Ô› e
$ .Ãnz k S ‡

]g c* i Å A g—gz Z ǃ g©Ð hg â wŠ vZ Y ÷ 0',Ånz


á y ZÐ •
X Ï V ƒ « ] »',gz Z ] ˜ ÂÔ] ŸA ã qzg M gz Z Ï ƒ ‚ Ú dZ gz Z
Û ',ö~ nz gzZ ƒ Á›
gzZ ì e ´g g ZŒ Û k0* /Z :^â
Æ Ë¤
{g Š
X ñ7,g !* M y Z Â} Š äƒ:Â**
HÃ ]c*
w2, ðgG
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤
/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 202 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %


Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
:³ 7,B‚Æ+ s f `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00 )ά ‡
æø ä́Ö ! o×F Âø æø oùô Úôù ªö Öû] oùô fô$ßÖ]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
^Úø ðø ØûÚô æø køÛû ×ô Âø ^Úø èøÞø‡ô æø (køÛû ×ô Âø ^Úø ø ‚øÂø Üû ×ôù ‰øæø ä́fôvû‘ø
Xkø Ûû×ô Âø
:e Šgz » 1 08 Ô1 07 Ô 1 06 : ]c*M & Å Ym
CÑZ >gÎ ˆ Æ kZ
X , ™û% ( 40)
Üônû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ] ÜôŠû eô
è÷Ûø uû…ø Ÿ$ ]ô Ôø ßF×û‰ø…û ]ø «Úø æø Oàø mû‚ôfôÂF Ýõçû ÏøÖôù ^Ç÷×Ffø Öø ]„ø âF oûÊô á$ ]ô
Øûãø Êø t‚ºuô]æ$ 亳FþÖ]ô Üû Óö ãö ÖF ]ô «Ûø $Þ]ø o$ Öø]ô ou5 çûmö ^Ûø Þ$]ô ØûÎö Oàø nû Ûô×ø ÃF×ûÖôù
OáøçûÛö ×ô Šû Ú% ÜûjöÞû]ø
e
$ M g !*$M
~y
XX àønû Ûô ×øÃF ×ûÖôù è÷Ûø uû…ø Ÿ$]ô Ôø Fß×û‰ø…û ]ø «Úø æø ZZ
X B™ ånz† Q gzZ ³7,û% ( 100) Î
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘+ Å- c*+ Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 203 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] í
Z Å A ~t ]g c*
i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
gzZ ~g— Å { Çg !*Å A x™ Z Ñ g—Ð • 0',Å nz kZ ‡

X Ç ñ Y c*
z k] » > Ø YzgzZ ]³ ãqzg m{ Ô Ïƒ ‚ "
$ŒÛ àS
w2,ÛÎ
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
:³ 7,B‚Æ+ s f `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00 )ά ‡
oùô Úôù ªö Öû] oùô fôß$Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Õû…ô^eø æ Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
æø ä́ Öô! o×F Âø æø Üônû ¿ôÃø Öû ] åô ^rø Öû] pƒô …ô‚ûÏøÖû ] oÖô ^Âø Üô mû†ôÓø Öû ] gônû fôvøÖû]
X àønû Ãô Ûø qû]ø ä́fôvû‘ø
kZû% ( 40) : e Šgz » ]c* « Å [ >gΈ Æ kZ
M õ0*
: ,™ b§

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 204 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] ÜôŠû eô

O‹
? mF (‹
? mF (‹
? mF (‹
? mF (‹
? mF (‹
? mF (‹
? mF
½õ]†ø‘ô o×FÂø O àønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû] àøÛô Öø Ô ø $Þ]ô OÜônû Óô vøÖû ] áô!†û ÏöÖû]æø
OÜônû uô†$ Ö] ˆômû ˆôÃø Öû] Øømûˆôßûiø OÜõ nû Ïô jøŠûÚ%
g e † Q gz Z N ZC
Ù Š û% ]‚ Ý » ó ó ‹
? mFL L ~ q zÑg !*CÙ
X ³7,]c*M
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡
ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘ + Å- c* + Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* Ã w2 kZ J- ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡
M gzZ σ ‚ ] í Z Å A ~t ]g c* i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶ KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
w2, ƒ,
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤
/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 205 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

:³ 7,B‚Æ+ s f `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00 )ά ‡


àûÚô äü fø ×ûÎø løûª×ø Úø pû „ô Ö$ ] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
]‚÷m$©ø Úö ]…÷ æû †öŠûÚ$ ^u÷†ôÊø xøfø ‘û^øÊø Ô ø Öô ^Ûø qø àûÚô äü ßønû Âø æø Ôø Öô ¡øqø
XÔ ø Öô ] ƒø o×FÂø ²
ô ô ‚öÛû vøÖû ]æø ä́ fôvû‘ø æø ä́ Öô! o×FÂø æ$ ] …÷ çû’ö ßûÚ$
X , gû% (40 ) : e Šgz » 1 44e
$ M Å {ÂZ >gΈ Æ k Z
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] ÜôŠû eô
è÷×ø fû Îô Ôø ß$nø Öôù çøßö×øÊø tðô «Ûø Š$ Ö ] oÊô Ô ø ãôqûæø gø×% Ïøiø p †FÞø ‚ûÎø
&ö nû uø æø ½Ýô]†øvøÖû] ‚ôrô ŠûÛø Öû] †ø _ûø Ô ø ãø qûæø Ùùô çø Êø ”^âø^•ø†û iø
gøjFÓô Öû] ]çiöæû ]ö àømû „ô Ö$] á$ ]ô æø ½åü †ø_ûø Üû Óö âøçûqöæö ]çûÖ%çøÊø ÜûjößûÒö ^Úø
Oáøçû ×öÛø Ãû mø ^Û$ Âø ØõÊô ^Çø eô ö²] ^Úø æø ½ Üûãôeùô …$ àûÚô Ð% vøÖû ] äö $Þ]ø áøçû Ûö ×ø Ãû nø Öø
Â'"7,g !*$M Z
~y #
XX ðô «Ûø Š$ Ö] oÊô Ôø ãô qûæø gø%×Ïøiø p†FÞø ‚ûÎøZZ
X B ™ åe D Q ,™Šgzû% ( 1 00) Î » ] ÜÆ
$ M .‚ ø
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘ + Å- c* + Åc ª
‘ *œø Dè V ZiZˆ X Og
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 206 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡


M gzZ σ ‚ ] í Z Å A ~t ]g c* i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
A ~t ]g c* iB‚ Æ w”Æ A ~· ÚÐ nz kZ ‡

X ÏA ]Zí Å V âzŠ ]t§ ZâZ gzZë Z § Zâ Z Ô Çƒ ‚; » ]Ò Å


w2, ƒgVZ
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@*IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
:³ 7,B‚Æ+ s f `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00 )ά ‡
Øùô ‘ø æø oŽFÇûmø ]ƒø]ô Øônû ×$ Ö ] oÊô ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
oÊô ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Øùô ‘ø æø o#×rø iø ] ƒø]ô …ô^ãø ß$Ö] oÊô ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø
oÖFæû Ÿö û]æø éô †ø ìôŸF û]
M g e «Å ¸Z >gΈ Æ kZ
M &‹Z gzZ ( 4Ô3Ô 2Ô1 ) ]c*
]c*
X , ™Šg zû% ( 40) : e™ 5à ( 10Ô 9 Ô8)
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] ÜôŠû eô
àûÚô Ýø‚$ Ïøiø ^Úø äö #×Ö ] Ôø Öø †ø Ëô Çû nø Öôù O^ß÷nû fôÚ% ^v÷jûÊø Ôø Öø ^ßøvûjøÊø ^$Þ]ô

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 207 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

^›÷]†ø ‘ô Ô ø mø‚ôãû mø æø Ô ø nû ×ø Âø äü jøÛø Ãû Þô Ü$ jô mö æø †øì$ ^øiø ^Úø æø Ô ø fôÞûƒø


Ùøˆø Þû]ø ?pû „ô $Ö ] çøâö O ]ˆ÷mûˆôÂø ] †÷’û Þø ² ö ]Õ ø †ø ’ößûmø æ$ O^Û÷ nû Ïô jøŠûÚ%
½
Üû`ô Þô ^Ûø mû ]ô ÄøÚ$ ^Þ÷^Ûømû ]ô ] æûö ]ø ˆû nø Öô àønû ßô Úô ©û Ûö Öû] hôçû×ö Îö oûÊô èøßønû Óô Š$ Ö]
O ^Û÷nû Óô uø ^Û÷ nû ×ô Âø äö ×#Ö ] áø^Òøæø ½š ô …û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] ö çû ßöqö äô ×# Öôæø
æø ² ô ^eô ]çû ßöÚô ©û jöÖôù O]†÷mû „ô Þø æ$ ]†÷ Žùô fø Úö æ$ ]‚÷âô ^ø Ô ø ³þßF×û‰ø…û ]ø «$Þ]ô
á$ ]ô O¡÷nû ‘ô]øæ$ é÷†øÓû eö åö çûvöfùô Šøiö æø ½åö æû†ö Îôù çøiö æø åö æû…ö ˆùô Ãø iö æø ä́ Öôçû‰ö…ø
àûÛø Êø tÜû ãômû‚ômû ]ø Ñø çû Êø ² ô ] ‚ömø ½² ø ] áøçûÃö mô^fø mö ^Ûø Þ$]ô Ô ø Þøçû Ãö mô^fømö àø mû„ô Ö$]
ø ] äö nû ×øÂø ‚øãø ÂF ^Ûø eô oÊFæû ]ø àûÚø æø tä́ŠôËûÞø o×F Âø &ö Óö ßûmø ^ÛøÞ$^ô Êø &
² ø Óø Þ$
O^Û÷ nû ¿ôÂø ] †÷qû]ø äô nû iô ©û nö ŠøÊø
$ M « Â'䙊g zg !*
e $M Z
~y #
XX^ß÷nû fôÚ% ^v÷jûÊø Ôø Öø ^ßøvûjøÊø ^$Þ ]ôZZ
X B™ ånz ™| 7,.‚ ø D ]c* M † Q gzZ ³7,û% ( 1 00) Î
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘+ Å- c* + Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* Ã w2 kZ J- ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ gzZ mÜZ Ô [ŠZ Ô› e $. Ãnz kS ‡

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 208 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

M gzZ σ ‚ ]í
Z Å A~t ]g c* è v Z Y¶
i gzZ A~· Ú KS
X ÏVƒ «] »',gzZ ]˜ÂÔ]ŸA ã qzg
Û ',ö~ nz gzZ ƒ Á›
gzZ ì e ´g g ZŒ Û k0* /Z :^â
Æ Ë¤
{g Š
X ñ7,g !* `gŠ Â} Š äƒ:Â**
H]c*M Ñ!*
w2, ÞZ
Æ kS Ô ³7,Y (iú™ Î ÒpgzZ ™ X }À }_s™
KZ%Æ™È @ M gzZ $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz {i@* IÐ äΈ
èG Ânƒ : ì‡g¦t ¤
/Z N) g¦ ã Zgâ »D V‹gßÅ Ag —~
: ,™nz sf `gŠQ Ô ,™K %
Z » ÏZ gzZ B ) g¦ » ugI à Y c*
g âZ
:³ 7,B‚Æ+ s f `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00 )ά ‡
½ø^uø]ø ^Úø ø ‚øÂø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Õû…ô^eø æø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×#Ö]ø
äô nû Öøāô äø q$ çø iø ^Úø ø ‚øÂø æø Ô ø eö ^jøÒô ä́ eô o’Fuû]ø ^Úø æø Ô ø Ûö×ûÂô ä́eô
Xàø nû Ãô Ûøqû]ø ä́fôvû‘ø æø ä́ Öô! o×FÂø æø Ô ø Ãö Ûû ‰ø äü Ãø ‰ôæø ^Úø æø Õø†öÚû œø
( 40) : e Šg z » ]c*M & sf `gŠ Å /pZ >gÎ ˆ Æ kZ
: ,™û%
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠû eô
äö ×#Ö ] ^ßøfö Šûuø ]çûÖö^Îø æø Ÿ äü Ööçû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] Üö `ö iF! «Úø ]çû •ö…ø Üûãö Þ$]ø çûÖøæø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 209 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

Oáøçûfö Æô ]…ø äô ×# Ö] oÖø]ô «Þ$]ô Ÿ äü Ööçû ‰ö…ø æø ä́×ô –û Êø àûÚô äö ×# Ö] ^ßønû iô©û nö ‰ø
(59 : 9 Ô/pZ )
Ðö Ëô ßûmö ^Úø „ö íô j$ mø æø †ôìôŸF û] Ýôçûnø Öû] æø äô #×Ö^eô àöÚô ©û %m àûÚø hô]†ø ÂûŸø û] àøÚô æø
Üû ãö Ö èeø †û Î ^ãø Þ$ ]ô ?øŸ]ø ½Ùôçû‰ö†$ Ö] lôçF×ø ‘øæø äô #×Ö] ‚øßûÂô kõeF†öÎö
½ $ º ö

(9 9 :9 Ô/ pZ) Oܺnû uô…$ …ºçû ËöÆø äø ×# Ö] á$ ]ô ½ä́ jô Ûø uû…ø oûÊô äö ×# Ö] Üöãö ×ö ìô‚ûnö ‰ø
Øùô ‘øæø ^ãø eô Üû ãônû Òôùˆøiö æø Üûaö †ö ãùô _øiö è÷Îø‚ø‘ø Üû ãôÖô ] çøÚû ]ø àûÚô „û ìö
Oܺnû ×ô Âø ĺnû Ûô ‰ø äö ×# Ö] æø ½Üû ãö $Ö àºÓø ‰ø Ô ø iøç×F ‘ø á$ ]ô ½ Üû`ô nû ×ø Âø
(1 03 :9 Ô/pZ )
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

-Z ËÐ ~ zŠ ‘
ß»q + Å- c*
+ Åc ª
‘ è V ZiZˆ X Og
*Ͽ
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* Ã w2 kZ J - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e
$. Ãnz kS ‡

M gzZ σ ‚ ] í
Z Å A ~t ]g c*
i gzZ A ~· èÚv Z Y ¶
KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
Û ',ö~ nz gzZ ƒ Á›
gzZ ì e ´g g ZŒ /Z :^â
Æ Ë¤
Û k0*
{g Š
X ñ7,g !* `gŠ Â} Š äƒ:Â**
H]c*M Ñ!*

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
û 21 0 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

w2,
ˆ Æ kS Ô ³7,Y ( i ú™ Î Òpgz Z ™ X } À } _s ™
~ KZ% Æ™ È @ M gz Z $ c ¥‚6,ŸÆ™ çz { i * @IÐ äÎ
g â ZG
c* /Z N ) g¦ ãZgâ »D V ‹gßÅ A g—
è Ân ƒ: ì‡g¦t ¤
: , ™nz sf `gŠQ Ô, ™KZ% » Ï Zgz Z B ) g¦ » ug I à Y
:³ 7,B‚Æ+ s f `gŠ pÑŠzgŠû% ( 1 00 )ά ‡
áöçûÓö mø ^Úø æø áø^Òø ^Úø ø ‚øÂø ä́ Öô! æ$ ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö #×Ö]ø
æø áøæû ‚öâô^Ž$ Ö ] äô eô ‚øãô ø ^Úø ø ‚øÂø æø áøæû†öÒô] „$ Ö ] åö †øÒøƒø ^Úø ø ‚øÂø æø
Ô ø jôÛø uû†øeô æø áøçû%ö Ãø fû m% Ýõçm oÖFā áøçûföÞô „û Ûö Öû] äô eô ÄøËøŽûjø‰û] ^Úø ø ‚øÂø
OáøçûÛö uø†ûmö
M ( 4) g e sf `gŠ Å YûZ >gΈ Æ kZ
( 40) : e » ]c*
X ,™û%
OÜô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] ÜôŠû eô
ðôŸ? ©ø ö â5 o×FÂø Ô ø eô ^ßøòû qô æ$ ‚õnû ãôŽøeô Ýèõ Ú$]ö Øùô Òö àûÚô ^ßøòû qô ]ƒø]ô Ìønû Óø Êø
( 41 :4ÔY ûZ) O]‚÷nû ãôø
ƒû]ô Üû`ö $Þ ]ø çûÖø æø ½ ²
ô ] áôƒû^ô eô Åø^_ønö Öô Ÿ$]ô Ùõçû‰ö…$ àûÚô ^ßø×û‰ø…û ]ø «Úø æø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 21 1 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ ] lö^•ø çnËöÖ ]

Üöãö Öø †øËøÇûjø‰û] æø äø ×# Ö ] ] æ†ö ËøÇû jø‰û^Êø Õ ø æðöû «qø Üû ãö Šø ËöÞû]ø ]çû Ûö ×ø¾$
( 64 :4ÔY ûZ) O^Û÷ nû uô…$ ^e÷] ç$ iø ² ø ] ] æ‚öqøçøÖø Ùöçû‰ö†$ Ö]
Üû`ô nû ×øÂø äö ×#Ö] Üø Ãø Þû]ø àømû„ô $Ö] ÄøÚø Ô ø òô Ö5 æû^öÊø Ùøçû ‰ö†$ Ö] æø äø #×Ö] Äô_ôm% àûÚø æø
àøŠöuø æø tàønû vô×ô ’# Ö] æø ðô ]‚øãø Ž% Ö] æø àønû Ïô mû ‚ôù’ôùÖ] æø àøńùfô$ßÖ] àøÚôù
O^Û÷nû ×ô Âø ² ô ^eô oËFÒø æø ½ ² ô ] àøÚô Øö–ûËøÖû] Ô ø Öô ƒF O^Ï÷nû Êô …ø Ô ø òô Ö5æ]ö
(70X69 : 4ÔY û Z)
~g Y 'Zg (40) : e ÁiZ ÁgzZ , ™ qzÑÃ] Zg Åcnz t ‡

ß»q -Z ËÐ ~ zŠ ‘+ Å- c*+ Åc ª
‘ *œø è V ZiZˆ X Og
D
gzZ Og ~g Y B‚ Æ ~È0* - ]iYZ ‹Z X B ¯ w©g Zz
à w2 kZ J
X , Š äƒ:Â**
X Og ~g Y Ð u ìZ g zZ mÜZ Ô[Š Z Ô ›e $. Ãnz kS ‡

M gzZ Ï ƒ ‚ ]Zí Å A ~t ]g c* è vZ Y ¶
i gzZ A~· Ú KS
X ÏVƒ «]»',gzZ ] ˜ÂÔ]ŸA ãqzg
Û ',ö~ nz gzZ ƒ Á›
gzZ ì e ´g g ZŒ /Z :^â
Û k0*Æ Ë¤
{g Š
X ñ7,g !* `gŠ Â} Š äƒ:Â**
H]c*M Ñ!*

www.MinhajBooks.com æ MÚZ `u
¾ Å zgç ,
xæz™ î~O 8
]q :z ] »' ,Á”
Æ
g »f Z z `ªz

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
Q[!*

l^m¤] Ìñ^¾æ
( `ªzÆ ]c* Û n Æ ]»',w” )
M ã MŒ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 217 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

G E E
û BÖZ îªGz ü X 1
3…
z í ~E Š g zZ ã qzg ´ ŠM −7,BÃ {gÎû% 1 00 ~ yŠ ] Zg ‡
Xì ¯) !*» ]¿ Úz Z+Z ¯gzZ •
"',
E
M F,Å "7,ˆ Æ: éºE
X ì sf `gŠ K B-F
# ¯ú ‡
Ôû% 25 ˆ Æ ×iú Ôû% 30ˆ Æò iú
û% 15 ˆ Æ [fiú Ôû% 20ˆ Æ )iú
Xû% 10ˆ Æ Y (iú
û% &ˆÆ ä™ åû% 1 00:ZizgB‚Æ K M F,Ñ!*zgq ‡
: ,™ ¬ŠB÷p ÖZ yZ
…ôçûßöeô àønû Êô …ô^Ãø Öû ] …ô^’øeû œø …ôçùô ßøÚö Dàønû Ûô Öø ^Ãø Öû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]øE
àønû Ïô Ïôù vøÛö Öû] …ô] †ø‰ûœø èô Ú$ ‡ôœø hôƒô ^qø æø ‡ àô nû Ïô nø Öû] æø èô Êø †ôÃû ÛøÖû ]
hôçû×ö Îö Ùô^ËøÎû œø xôiô ^Êø àô nû ÓôÛû j$ Ö] æø hô†û ÏöÖû ] lô^eø „ørøeô
pû„ô$Ö] ‡ àônû fôÛöÖû ] xôjûËøÖû] æø ‚ônû uôçûj$ Ö] èô vøiô ^Ëø eô àømû ‚ôuôùçøÛöÖû ]
Ü$ $ö àõnû ›ô àû Úô áô^Šø Þû¬ôÖû] Ðø×û ìø œø‚øeø æø äö Ïø ×øìø ðõ oûø Ø$ Òö àø Šøuûœø
DÜônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö ]E àõnû `ô Úø ðõ ^Úø àû Úô èõ Öø¡ø‰ö àû Úô äö ×öŠû Þø ØøÃø qø
gø›ø^ìø Üômû ‚ôÏøÖû ] Ùôæ$ ªøÖû] Üô nû ¿ôÃø Öû] oùô ×ô Ãø Öû ] Üônû ÓôvøÖû] ˆômû ˆôÃø Öû ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 218 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Üø mû †ôÓøÖû] äö n$ fôÞø Íø†$ ø æø Üômû †ôÓû$jÖ] hô^_øíôeô Üø nû ×ô ÓøÖû] o‰FçûÚö


æø oÞô ^%øÛø Öû ] àøÚô ^Ã÷ fû ‰ø Õø^ßønû iøq ‚ûÏø Öø æø Ìômû †ôŽ$ Ö ] “ùô ß$Ö^eô
æø éô †øeô^fø røÖû] †ôâô^Îø Dàô mû‚ôùÖ] Ýôçûmø Ô ø Öô ^Úø E Üø nû ¿ôÃø Öû] áøq†û ÏöÖû ]
Üû Óö%e…ø äö ×#Ö ] Üö ÓöÖô ƒF àø mû‚ôuô^røÖû] éô ^Çø _% Ö] ‚ônû fôÚö æø àømû ô †ùô Ûø jøÛöÖû ]
Ÿøæø äö Öø Ô ø mû†ôø Ÿø àûÚø ^nø Êø àønû Ïô Öô^íøÖû] àöŠøuûœø äö ×#Ö ] Õ ø …ø ^fø jøÊø
ˆôrûÃø Öû^eô àønû Êô †ôjøÃû Úö Dàönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$āô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$āô E àønû Ãô Úö
&øÂô^eø ^mø ‡ àõnû uô æø kõÎûæø Øùô Òö oûÊô Ô ø Ïôù vøeô Ýô^nø Ïô Öû ] àôÂø
^Þø‚ôâû] E ܺ nû Úô …ø oøâô æø Ýô^¿øÃô Öû] oønôvûÚö ^mø Üô nû Ïô Ãø Öû ] xômû †ùô Ö ]
Üônû ×ô Šû$jÖ] æø ”ô ¡øìû¬ôÖû] Øôâûœø ½ø ]†ø ‘ô DÜø nû Ïô jøŠûÛö Öû] ½ø ]†ø ’ôùÖ ]
]çû $׊ø iø àømû „ô$Ö] ½ø ]†ø ‘ô DÜû `ônû ×ô Âø kø ÛûÃø Þûœø àø mû„ô$Ö] ½ø ]†ø ‘ô E
DÜû `ô nû ×øÂø hôçû–ö ÇûÛø Öû] †ônû Æø E Üû ãô mû‚øÖø ^Ûø eô ]çûuö†ôÊø æø p‚øãö Öû^eô
^Þø‚ûãô ûœø æø ‡ àønû Ïô mû ‚ôù’ôù Ö] gôqô] çøÚø Ô ø ßûÚô Ü$ ãö $×Ö] ^ßøfûâø
Ÿøæø àønû ×ôù –ô Úö Ÿøæø àønû Öùô ^•ø ^ßø×ûÃø rûiø Ÿø æø ðô] ‚ø`ø Ž% Ö] ‚øâô^Žø Úø
DàønÚô qE Dàønû Öôù ^–$ Ö] Ÿæø ø E àønû Ûô Öô ^¿$ Ö] éô †ø Úû ‡ö oûÊô ^Þø†û Žövûiø
Ðùô vøeô Ü$ `ö ×$ Ö] ^f÷mû †ôÎø ^v÷jûÊø ^ßøÖø xûjøÊû ] èô vøiô ^ËøÖû] åô „ôâF Ðùô vøeô Ü$ `ö ×$ Ö ]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 21 9 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

^nø Þû‚% Ö] oÊô èõ âø ^Âø æø èõ Êø q Øùô Òö àûÚô ^ßøËô û] èô nø Êô ^Ž$ Ö ] åô „ôâF
†ôÚû œø àû Úô ^ßøÛ$ âøœø ^Úø ^ßøËô Òû] èô nø Êô ^ÓøÖû] åô „ôâF Ðùô vøeô Ü$ `ö ×# Ö] éô †øìô«Öû]æø
Õøô ^fø Âô lô^Ïø×%Ãø iø æø oiô ^Ïø %×Ãø iø †ôqûœø æø éô †ø ìô«Öû ] æø ^nø Þû ‚% Ö ]
Ô ø ŠôËû ßøeô ^ßøÖø Äû Ëøû] æø Õø‚ôñô ] çøÂø Øùô qøœø o×øÂø àønû ßô Úô ©û ÛöÖû ]
Üû `ô eôæø ^ßøeô Üøuø…û œø Ÿø ƒû āô éô †øìô«Öû] æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô Ô ø ŠôËûÞø ‚øßûÂô
^Þø‚ônùô ‰ø o×øÂø äö #×Ö] o×$‘ø æø àø nû Ûô uô]†$ Ö] Üø uø…û œø ^mø Ô ø ßûÚô
oÖøāô ]†÷ nû %ô Òø ^Û÷ nû ×ô Šû iø Üø ×$ ‰øæøø äô fôvû‘ø æø äô Öôq o×øÂø æø ‚õÛ$ vøÚö
X àønû Ûô Öø^Ãø Öû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛû vøÖû] æø àômû ‚ôùÖ] Ýôçûmø
û {‚‹ é›E
4Oh! ü X2
sg¬
Æ ]iYZ Ð A x™ Z Ñ g—Šp ä 7å]|nz t
xÓ É ” ã Œ gŠØZ†  WZ _ ¨ ** ¦ g—gzZ å H Ýq B‚
gzZ ãqzg Ô ´Š M nz t X ì ;g w© » Y x z Y1zZ Æ Ës z t§
Xì ¯ ) !* » ]»',zí ~EŠ
I
Ìn Æ «™ EZŠ gzZ ]Ð ]» çLag zZ Â
L M ÔHz zŠ Y .
ñgzZ Æe
X ì W, $.nz » {‚] é›E 4h!

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 220 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ƒz¾) iúˆ gzZ ¬ Ð [ë M »ƒò ¯ úˆ {‚] é›E 4hO! ‡


I E
z çOa üL¢Š gzZHzŠY Ô ]) i îSg zZ bcÆ "7,¬ Ð [ë M
X ÷ {Š c* +Z ¯n Æ ] éE
zZ
i ]Z| @* 5O8E
Xì sf `gŠnz » {‚] é›E 4Oh !
hùô …ø Üônû qô†$ Ö] áô^_ønû Ž$ Ö] àøÚô Üônû ×ô Ãø Öû] Äô nû ÛôŠ$ Ö] äô ×#Ö ^eô ƒöçûÂöœø
ø eô ƒö çûÂö œø æø àônû ›ô^nø Ž$ Ö] lô] ˆøÛøâø àûÚô Ô
.
áûœø hùô …ø Ô ø eôƒöçûÂöœø
(û% 1 ) X áôæû†ö–ö vûmø
û%7 :BÖZ >gÎ X 1
àôÛFuû†$ Ö] ² ô ] ÜôŠû eô OÜô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø
àôÛFuû†$ Ö] O àønû Ûô ×øÃF Öû ] hùô …ø ² ô ô ‚öÛû vøÖû]ø ™ O Üônû uô†$ Ö ]
Õø^$m ]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ]ô O àômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö ]
àømû „ô$Ö ] ½ø ] †ø‘ô O Üø nû Ïô jøŠû Ûö Öû ] ½ø ] †ø’ôù Ö] ^Þø‚ôaû ]ô O àönû Ãô jøŠû Þø
Ÿø æø Üûãô nû ×ø Âø hôçû –ö Çû Ûø Öû ] †ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø kø ÛûÃø Þû ]ø
—O àønû Öôù «–$ Ö ]
û%7 :ÏÆZ îG
!M X2
G
çøâö Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿ? ø ²
ö ]ø™ O Üônû qô†$ Ö ] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 221 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

oÊô ^Úø äü Öø ½Ýº çûÞø øŸ æ$ èº ßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçû n% ÏøÖû ] o% vøÖû ]


Ÿ$ āô ?åü ‚øßûÂô Äö Ëø Žûmø pû„ô$Ö] ] ƒø àûÚø šô …û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö ]
áøçû_önû vômö Ÿøæø Üû `ö Ëø×û ìø ^Úø æø Üû ãô mû‚ômûœø àønû eø ^Úø Üö ×øÃû mø ½ ä́Þô ƒû ¬ôeô
lôçFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø ‰ôæø ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ?ä́ Ûô×û Âô àû Úôù ðõoûŽøeô
o% ×ô Ãø Öû] çø âö æø ^Ûø ãö ¿öËûuô åü ö æû©ö mø Ÿøæø šø …û Ÿø û]æø
( 255 : 2Ô>ÂZ) —O Üönû ¿ôÃø Öû ]
û%7 :b Zí ÆJ Z >gÎ X 3
Ô ø Öø |û †øŽûÞø Üû Öø*]™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö ]ø
˜ø ÏøÞûœø pû„ô$Ö] O Õø…ø ‡û æô Ô ø ßûÂø ^ßøÃû •øæø æø O Õ ø …ø ‚û‘ø
†ôŠûÃö Öû ] Äø Úø á$ ¬ôÊø OÕø†ø Òûƒô Ô ø Öø ^ßøÃû Êø …ø æø O Õ ø †ø ãû ¾ø
køÆû †øÊø ] ƒø¬ôÊø O ] †÷Šû mö †ôŠûÃö Öû] Äø Úø á$ āô O ] †÷Šû mö
—O gûÆø …û ^Êø Ô ø eùô …ø oÖFāôæø O gû’ø Þû^Êø
û%7 :g; Z >gÎ X 4
èô ×ø nû Öø oûÊô äö ßFÖøˆø Þû œø « Þ$]ô™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø
†º nû ìø …ô‚û ÏøÖû ] èö×ønû Öø O …ô‚û ÏøÖû ] èö×ønû Öø ^Úø Õø…Fû œø «Úø æø O …ô‚û ÏøÖû]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 222 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

áôƒû¬ôeô ^ãø nû Êô |ö æû †% Ö] æø èöÓøñô¡? øÛø Öû ] Ùö $̂ ßøiø O †õãû ø ÌôÖû]ø àûÚôù


— O †ôrû ËøÖû] Äô ×ø_ûÚø o#juø oøâô ÌΠܺ ×F‰ø O †õÚû œø Øùô Òö àûÚôù Üûãô eùô …ø
Û Ã Z >gÎ X 5
û%7 :yz
O áø æû †ö Ëô ÓFÖû] ^ãø %m^øm5 ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçû Âö ]ø
^Þø]ø Ÿ? ø æø O ‚ö fö Âû ]ø «Úø áø æû ‚ö fôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø O áø æû ‚ö fö Ãû iø ^Úø ‚ö fö Âû ]ø Ÿ? ø
Üû Óößömû ô ÜûÓö Öø O ‚ö fö Âû ]ø «Úø áø æû ‚ö fôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø O Üû i%‚û fø Âø ^Ú$ ‚º eô^Âø
— O àômû ô oøÖô æø
û%7 :™Z >gÎ X 6
æø ô² ] †ö ’ûÞø ðø «qø q ƒø]ô™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒö çû Âö ]ø
ô ] àômûô oû Êô áø çû ×ö ìö‚û mø Œø ^ß$Ö] kømû ]ø…ø æø O xöjûËøÖû ]
O ^ q÷] çø Êû]ø ²
— O ^e÷ ]ç$ iø áø ^Òø äü $Þ ]ô ½ åö †û Ëô Çûjø‰û] æø Ôø eùô …ø ‚ô Ûû vøeô xûfùô ŠøÊø
û%7 : ïEŸÐOÉZ >gÎ X7
oûeô]ø q‚ømø kûf$iø™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²ô ^eô ƒöçû Âö ]ø
O gøŠø Òø ^Úø æø äü Öö^Úø äö ßûÂø oßFÆû ]ø «Úø O g $ iøæ$ gõãø Öø
èøÖø^Û$ uø ½äü iö]ø†ø Úû ] æ$ O gõãø Öø lø]ƒø ]…÷ ^Þø o×F’ûnø ‰ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 223 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—O ‚õŠøÚ$ àûÚôù غ fû uø ^âø‚ônû qô oûÊô Ogô_øvøÖû ]


û%7 :mÜÑZ >gÎ X 8
o ‚º uø]ø ²
ö ] çø âö Øû Îö™ O Üônû qô †$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö ]ø
]ç÷ ËöÒö äü Ö$ àû Óömø Üû Öø æø O ‚û Öøçû mö Üû Öø æø Q ‚û ×ô mø Üû Öø O ‚ö Ûø’$ Ö ] ²
ö ]ø
— O ‚º uø ]ø
Ò¨EÅ
û%7 :þ Z >gÎ X 9
hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçûÂö]ø
]ƒø ]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àû Úô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô OÐô ×øËøÖû ]
†ùô ø àûÚô æø O ‚ôÏø Ãö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø O gøÎøæø
—O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø
û%7 :kÜZ >gÎ X 10
hùô †øeô ƒöçûÂö]ø ØûÎö™O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô ÖF]ô O Œô ^ß$Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô ^$ßÖ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œö çô‰ûçø mö pû „ô$Ö ] O Œô ^ß$íøÖû] QŒô ] çø‰ûçøÖû]
—O Œô ^$ßÖ ] æø èô $ßrôÖû] àøÚô O Œô ^$ßÖ ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 224 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ô ø iô ^Îøçû×öíûÚø ‚ôÃø ‰ûœø o×øÂø Ô ø iô ]çø×ø ‘ø Øø–ø Êûœø Øùô ‘ø Ü$ ãö $×Öœ .


æø äô Öôq o×ø Âø æø oùô Úôù ªöÖû ] oùô fô$ßÖ ] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø Ÿçûø Úø æø ^Þø ‚ônùô ‰ø
Ô ø iô ^Ûø ×ô Òø ø ]‚øÚô æø Ô ø iô ^Úø çû×öÃû Úø ø ‚øÂø Üû ×ôù ‰ø æø äô fôvû‘ø
Õø†ôÒûƒô àûÂø ØøËø Æø æø áøæû†öÒô] „$ Ö ] Õø†øÒøƒø ^Ûø $×Òö
X áøçû×öÊô ^ÇøÖû ]
û% ( 1 000 ) g ZD -Z ²] : ª
Ù q )° ÌZ .
3G…E
û YË î0ªE z ü X3
`gŠ n Æ ; ‚ z nZ%Z ã qzg z ã K Ôm!*
z ~C
Ù ª]
:ì ¯ » ] »',MgzZ Æ ÔW,í! e
) !* $.nz » Y Ë ]c*M sf
ô ] ÜôŠûeô O Üô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô
O Üô nû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçûÂö ]ø
²
(1 4: 9 Ô/pZ) Oàønû ßô Úô ©û Ú% Ýõçû Îø …ø æû‚ö‘ö ÌôŽûmø æø X1
( 57 : 10 Ô÷-) X …ôæû‚ö’% Ö] oÊô ^Ûø Öôù 𺠫Ëøô æø X 2
(69 : 16 ÔìZ) XŒô ^ß$×Öôù 𺠫Ëøô äô nû Êô X 3
X àønû ßô Úô ©û Ûö ×û Öôù èº Ûøuû…ø æ$ 𺠫Ëø ô çøâö ^Úø áô!†ûÏö Öû] àøÚô Ùöˆùô ßøÞö æø X 4
( 82 : 17ÔY ZuÑZ )
( 80 : 26ÔY ZÈZ) Oàônû Ëô Žûmø çøãö Êø k
ö •û†ôÚø ]ƒø]ô æø X 5

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 225 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 44: 41 Ôs ) X ðº«Ëøô æ$ p‚÷âö ] çûßöÚø ! àømû „ô×$ Öô çøâö ØûÎö X 6


ÔÇ ƒ g¦g !*
-Zt ³7,‰Z Ð K
q Ã] c*
M F, M ( 6 ) b yZ ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›
Û¤ & ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ú:Zizg
/Z X ,™ ]zˆg !* .
kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*Ü z T ˆ Æ Y ( c*[f
i‰
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !* 1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7
-Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

û xs!
nz ü X4
`gŠ n Æ ~4g zZ äs z s¬ Ð ã.6,gzZÑÆ nC Ù :nz ª
:ì W,í! zÆnz Zê¿» xs‹c*
M sf
ô ] ÜôŠûeô O Üô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô
O Üô nû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçûÂö ]ø
²
(57: 36 ÔìøGW$ ) OÜõ nû uô…$ hùõ …$ àû Úôù Ÿ÷çû Îø ÌΠܺ ×F‰ø X 1
( 79: 37 Ô] ìZ) Oàønû Ûô ×øÃF Öû] oÊô |õ çûÞö o×FÂø ܺ ×F‰ø X 2
( 10 9: 37 Ô] ìZ) OÜø nû âô†Feû ]ô o×5 Âø ܺ ×F‰ø X 3

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 226 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 120 : 37 Ô] ìZ) o×FÂø ܺ ×F‰ø


Oáøæû †öâF æø o‰FçûÚö X4
( 130 :37 Ô] ìZ) Oàø nû ‰ô^mø Ùû]ô o×FÂø ܺ ×F‰ø X5
(73 : 39 Ô%²Z) Oàø mû‚ô×ô ìF ^âøçû×ö ìöû ^Êø Üû jöfû›ô ÜûÓönû ×øÂø ܺ ×F‰ø X6
( 5 : 97 Ôg; Z) O†ôrûËøÖû] Äô ×ø_ûÚø oj#uø oøâô ÌÎܺ ×F‰ø X7
X ǃg¦g !*
-Zt ³7,‰Z Ð K
q Ã] c*
M F, M ( 7) ] ‚y Z ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›
Û¤ & ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ú:Zizg
/Z X ,™ ]zˆg !* .
CZ Ôn ï ð ËgzZ ð; {Šc*Ü z T ˆ Æ Y( c*[f
i‰
X B ¯ w©
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !* 11 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™xŠ ã0*
gz Z B ï6,J
g ™7
-Y6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M
M sf `gŠ { z ƒ ‰
xs ‹c* Û k0*Æ ¿Ë¤
Ü z gzZ › /Z :nz u
Z zŠ
:ì Y™nz -»
(24 :13Ô°°Z) O…ô] ‚$ Ö] ofø Ïû Âö Üø Ãû ßô Êø Üûiö†û fø ‘ø ^Ûø
eô Üû Óönû ×øÂø ܺ ×F ‰ø X 1
(23: 14ԍ',
Z) Oܺ ×F‰ø ^ãø nû Êô Üû`ö jön$vôiø X 2

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 227 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 46 : 15 ÔÆZ ) Oàønû ßô Úô ! Üõ×F Šøeô ^âøçû×ö ìöû ]ö X3


Oáø çû ×ö Ûø Ãû iø Üû jößû Òö ^ Ûø eô èø $ßrø Öû] ]ç ×öìö û ] Üö Óö nû ×øÂø ܺ ×F ‰ø X 4
( 32: 16 ÔìZ)
/
( 44:33Ô[Z x ÑZ ) ܺ ×F‰ø äü ÞøçûÏø×ûmø Ýøçûmø Üû`ö jön$vôiø
O
t
X5
OÜõ nû uô…$ hùõ …$ àû Úôù Ÿ÷çû Îø ܺ ×F‰ø
ÌÎ
(57: 36 ÔìøGW$ ) X6
( 79: 37 Ô] ìZ) Oàønû Ûô ×øÃF Öû] oÊô |õ çûÞö o×FÂø ܺ ×F‰ø X7
( 10 9: 37 Ô] ìZ) OÜø nû âô†Feû ]ô o×5 Âø ܺ ×F‰ø X8
( 120: 37 Ô]ìZ ) Oáøæû †öâF æø o‰FçûÚö o×FÂø ܺ ×F‰ø X9
( 130 : 37 Ô] ìZ) Oàø nû ‰ô^mø Ùû]ô o×FÂø ܺ ×F‰ø X 10
(73 : 39 Ô%²Z) Oàø mû‚ô×ô ìF ^âøçû×ö ìöû ^Êø Üû jöfû›ô ÜûÓönû ×øÂø ܺ ×F‰ø X11
( 34X33: 50 Ôt) Oô çû×ö íöÖû] Ýöçûmø Ô ø ÖôƒF ½Üõ×FŠøeô ^aø çû×öìöû ] X1 2
( 91 :56 Ô îGœG
¢Zß Z ) Oàônû Ûô nø Öû] gôvF‘û ]ø àû Úô Ô ø $Ö Üº ×FŠø Êø X 13
( 5 : 97 Ôg; Z) O†ôrûËøÖû] Äô ×ø_ûÚø oj#uø oøâô ÌÎܺ ×F‰ø X1 4
X Ç ƒ g¦g !* M F,Ã]c*M yZ
-Zt ³7,‰ZÐ K
q ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›
Û¤ & ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ú:Zizg
/Z X ,™ ]zˆg !* .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 228 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

CZ Ôn ï ð ËgzZ ð; {Šc*Ü z T ˆ Æ Y( c*
i‰ [f
X B ¯ w©
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !*
1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7
-Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

û ÞZ è›!
nz ü X5
m{nz » ]c*M sf `gŠ n Æ ä™ Za Þ Z ›
è ~ wŠ
:ì W,í! zÆ6,gî
ô ] ÜôŠûeô O Üô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô
O Üô nû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçûÂö ]ø
²
ô ] áôæûö àûÚô „öíô$j$m àûÚø Œô ^ß$Ö] àøÚô æø X 1
Üû `ö Þøçû%fvô%m ]÷ ] ‚øÞû ]ø ²
( 165 : 2Ô >ÂZ) Xäô ×# Öô ^f& uö ‚% ø]ø ] çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ]æø ²ô ] gùô vöÒø
$ vômö æø àønû eô]ç$ $jÖ] g% vômö ²
Oàømû †ôãùô _øjøÛö Öû] g ø ] á$ ]ô X 2
( 222:2Ô >ÂZ)
(1 46 : 3ÔyZ/w K) # Ö] g% vômö ²
O àømû †ôfô’ ö ]æø X3
( 159 : 3ÔyZ/w K) Oàønû ×ô Òùô çøjøÛö Öû] g
% vômö ²ø ] á$ ]ô X 4
( 13 :5 Ô>Z
+ÓZ) Oàønû ßô ŠôvûÛö Öû] g % vômö ø²] á$ ]ô X 5

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 229 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

(42: 5 Ô>Z
+ÓZ) Oàønû _ôŠô ÏûÛö Öû] g
% vômö ²
ø ] á$ ]ô X6
+ÓZ ) X?äü Þøçû %fvômö æø Üû `ö %fvôm% Ýõçû Ïøeô ²
( 54: 5 Ô>Z ö ] oiô ^ûmø ÍøçûŠø Êø X7
Oàømû†ô`ùô _$ Ûö Öû] g ö ]æø ½ ]æû †ö $̀ _øjøm$ áû ]ø áøçû f% vôm% Ùº ^qø…ô äô nû Êô X 8
% vômö ²
( 108 : 9 Ô G!pZ )
îE
X Üû Óöeôçû×ö Îö oûÊô äü ßøm$‡ø æø áø^Ûø mû Ÿô ]û Üö Óönû Öø ]ô gøf$uø ²
ø ] à$ Óô³þÖFæø X 9
( 7 : 49 Ô]ZÆ Z)
Üû `ö $Þ^øÒø ^Ë& ‘ø ä́×ô nû fô‰ø oûÊô áøçû×ö iô ^Ïømö àømû „ô$Ö ] g% vômö ² ø ] á$ ]ô X 10
( 4 :61 Ô# Z) O” º çû‘ö †û Ú$ Ạ^nø ßûeö
ÔÇ ƒ g¦g !* M F,Ã]c*M yZ
-Zt ³7,‰ZÐ K
q ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›
Û¤ & ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ú:Zizg
/Z X ,™ ]zˆg !* .
kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*Ü z T ˆ Æ Y ( c*[f
i‰
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !*
1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™xŠ ã 0*
gzZ B ï6,J
g ™7
-Y6,B;
Xì Cƒ Za ÞZ è›~ wŠ Ð ]zˆ] ÒÅ ]c*M yZ .
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 230 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ûÀ Ân
!z ü X 6
z » :nz ª
gzZ VìfZ Ôn Æ ä™ Za ª Å ÀÂ~ í!*
+Z z §ÔÝZ z ôg ÔV åZ ~„Ô[™ 6f Ô ]‚ z ] Ã M Ôñ6,VE .6,
{ z0
sf `gŠ n Æ ]) ì gzZ Ýz ~ tig Ô] Ð VE. 6,gzZ
: ì W,í!gzZ Ænz » ]c*M
ô ] ÜôŠûeô O Üô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô
O Üô nû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçûÂö ]ø
²
½
ݺ çûÞø øŸ æ$ èº ßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçû n% ÏøÖû ] o% vøÖû] çø âö Ÿ$āô äø ÖFāô Ÿ? ø ²ö ]ø X 1
pû„ô$Ö] ]ƒø àûÚø ½ šô …û Ÿø ]û oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äü Öø
^Úø æø Üãô mû ‚ômû œø àø nû eø ^Úø Üö ×øÃû mø ½ä́ Þôƒû¬ôeô Ÿ$āô ?åü ‚øßûÂô Äö Ëø Žûmø
ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ä́? Ûô×û Âô àûÚôù ðõoûŽø eô áøçû _önû vômö Ÿøæø Üû `ö Ëø×ûìø
^Ûøãö ¿öËûuô åü ö æû©ö mø Ÿøæø šø …û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø ‰ôæø
( 255 : 2Ô>ÂZ) OÜö nû ¿ôÃø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çø âö æø
o×øÂø æø t^ßø³þÖFçûÚø çøaö t^ßøÖø ² ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$]ô «ßøfø nû ’ôm% àûÖ$ ØûÎö X 2
( 51: 9 Ô/pZ) OáøçûßöÚô ©û Ûö Öû] ØôÒ$ çøjønø ×ûÊø ² ô ]
çøaö æø kö×ûÒ$ çø iø äô nû ×øÂø ½çøaöø Ÿ$]ô äø ³þÖF ]ô Ÿ? ø ² ö ] oøfôŠûuø ØûÏö Êø X 3
( 129 : 9 Ô/pZ ) OÜônû ¿ôÃø Öû] ÷ ô †ûÃø Öû] h% …ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 231 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

½
^ßø×øfö ‰ö ^Þø ‚Faø ‚û Îø æø ô²] o×øÂø Øø Ò$ çø jøÞø Ÿ$]ø «ßøÖø ^Úø æø X 4
Øô Ò$ çø jønø ×ûÊø ² ô ] o×ø Âø æø ½^Þøçû Ûöjömû ƒø ! ^Úø o×F Âø á$ †ø fô’û ßøÖø æø
( 12 :14 Ô  Z',Z) Oáø çû ×ö Òôù çø jøÛö Öû ]
( 38 :39 Ô%²Z) Oáøçû×öÒôùçø jøÛö Öû] ØöÒ$ çø jømø äô nû ×ø Âø ² ö ] oøfôŠûuø ØûÎö X 5
½

½
ǻ†ôÚû ]ø Èö Öô ^eø ²
ø ] á$ ]ô ½äü fö Šûuø çøãö Êø ² ô ] o×øÂø ØûÒ$ çøjø$m àûÚø æø X 6
( 3: 65Ô t ÕäŒÅZ) O] …÷ ‚ûÎø ðõ oûø Øùô ÓöÖô ²
ö ] ØøÃø qø ‚ûÎø
åö „ûíôi$^Êø çøâö Ÿ$]ô äø ³ÖþF]ô Ÿ? ø hô†ôÇûÛø Öû ] æø Ñô †ôŽûÛø Öû] h% …ø X7
( 9: 73ÔïçE,ÅZ) O ¡nû÷ Òôæø
Cƒ Za ªÅ À Â~ í!* z »Ð • "',Ånz k Z :] »' ,z Z +Z¯
Á} i ZzgŠ È Æ t ig Ôì Cƒ ‚ = Â Åñ6,VE .6,gzZ Vì f Z Ôì
M t n Æ ] ‚ z ] Ã M î0ÈZi Z gz Z ] ) ì X ÷ D Y
l ^ˍ ^Ò ] c*
‚ Øg m { Å \¬ v Z Ð •
"',Å y Z X ÷ èÒ†fÖ ] l^v i^Ê gz Z†– Ö]
ì Cƒ ‚ ]¾ z Šæ ‰ Ôì Q] Ð V E. 6,gz Z 1 Ôì Cƒ
X ÷ D Y Á5 Zg Æ e$Z@ gz Z x™ z aÐ s§ Å \ ¬vZ gz Z
ÔÇ ƒ g¦g !*
-Zt ³7,‰ZÐ K
q M F,Ã]c*M yZ ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›
Û¤ & ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ú:Zizg
/Z X ,™ ]zˆg !* .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 232 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*Ü z T ˆ Æ Y ( c*
i‰ [f
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !*
1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7
-Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M
Æ À  Á” ƒ x‰ Ü z g zZ ›Û k 0*Æ ¿Ë¤ /Z :nz u
Z zŠ
:ì Y™ Ìnz » ]c*M sf `gŠ n
ô ] Üô Šûeô O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô
O Üô nûuô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ² ô ^ eô ƒöçû Âö ]ø
²
½º
ÝçûÞø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçû n%ÏøÖû ] o% vøÖû] çøâö Ÿ$āô äø ÖFāô Ÿ? ø ² ö ]ø X 1
pû„ôÖ$] ]ƒø àûÚø ½šô …û Ÿø ]û oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö ] oÊô ^Úø äü Öø
^Úø æø Üû ãô mû ‚ômû œø àønû eø ^Úø Üö×øÃû mø ½ ä́Þô ƒû¬ôeô Ÿ$āô åü ‚øßûÂô Äö Ëø Žûmø
ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ?ä́ Ûô×û Âô àûÚôù ðõoûŽø eô áøçû _önû vômö Ÿøæø Üû `ö Ëø×ûìø
^Ûøãö ¿öËûuô åü ö æû©ö mø Ÿøæø šø …û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø ‰ôæø
( 255 : 2Ô>ÂZ) OÜö nû ¿ôÃø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çø âö æø
o×øÂø æø t^ßø³þÖFçûÚø çøaö t^ßøÖø ² ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$]ô «ßøfø nû ’ôm% àû$Ö ØûÎö X 2
( 51: 9 Ô/pZ) OáøçûßöÚô ©û Ûö Öû] ØôÒ$ çøjønø ×ûÊø ² ô ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 233 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

äô nû ×ø Âø ½ çøaöø Ÿ$ ]ô äø ³FþÖ]ô Ÿ? ø ö²] oøfôŠû uø ØûÏöÊø ]çûÖ$çøiø áû^ô Êø X 3


( 129 : 9 Ô/pZ ) OÜônû ¿ôÃø Öû] ÷ô †û Ãø Öû ] h % …ø çøaö æø kö×û Ò$ çøiø
áû]ô æø tçøaö Ÿ$]ô äü?Öø Ìøô^Òø ¡øÊø †ùõ –ö eô ² ö ]Ô ø ŠûŠø Ûûm$ áû]ô æø X 4
ðö «Žøm$ àû Úø ä́eô gönû ’ô mö ½ä́×ô –û ËøÖô $ q…ø ¡Êø ø †õnû íøeô Õøû †ô%mù
( 107 : 10 Ô÷- ) O Üönû uô†$ Ö ] …ö çûËö ÇøÖû] çø aö æø ½ǻô ^fø Âô àû Úô
ô ] o×ø Âø Ÿ$ ]ô šô …û Ÿø û] oÊô èõ e$qø àû Úô ^Úø æø X 5
Üö ×ø Ãû mø æø ^`ø Îö‡û …ô ²
Oàõ nû fôÚ% gõjFÒô oûÊô Ø' Òö ½^`ø Âøø çûjøŠû Úö æø ^aø †$ Ïø jøŠû Úö
( 6 :1 1 ÔŠƒ)
½
^ßø×ø fö ‰ö ^Þø‚Faø ‚ûÎø æø ô²] o×øÂø ØøÒ$ çøjøÞø Ÿ$ ]ø «ßøÖø ^Úø æø X 6
ØôÒ$ çøjønø ×û Êø ²ô ] o×ø Âøæø ½^Þøçû Ûö jömû ƒø! ^Úø o×F Âø á$ †øfô’ûßøÖøæø
( 12 :1 4 ԍ Z', Z) Oáøçû ×öÒôùçø jøÛö Öû ]
ö ]ø Ñ ^`ø Îø‡û …ô ØöÛô vûiø Ÿ$ èõ $eq ø àû Úôù àûmùô ^øÒøæø X7
Üû Òö^m$]ô æø ^`ø Îö‡ö †ûmø ²
( 60 : 29 Ô]¶Z ) O Üö nû ×ô Ãø Öû] Äö nû Ûô Š
$ Ö] çø aö æø
^Úø æø t^`ø Öø Ô ø ŠôÛû Úö ø¡Êø èõ Ûøuû…$ àûÚô Œô ^$ß×Öô ² ö ] xôjøËûmø ^Úø X 8
ˆömûˆôÃø Öû] çø aö æø ½ǻ‚ôÃû eø Ýàû Úô äü Öø Øø‰ô†ûÚö ø¡Êø Ô û ŠôÛû mö
( 2 :35 Ô§Ã) OÜö nû ÓôvøÖû ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 234 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

à$ Öö çûÏö nø Öø šø …û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö ] Ðø×ø ìø àûÚ$ Üû`ö jøÖû^ø‰ø àûòô Öøæø X 9


oøÞô ø ]…ø ]ø áû]ô ²
ô ] áôæûö àû Úô áøçûÂö‚ûiø ^Ú$ Üû jömû ðø †øÊø]ø ØûÎö ½² ö ]
Øûaø èõ Ûø uû†øeô oûÞô ø ]…ø ]ø æû ]ø ǻ?†ùô •ö köËF ŽôÒF à$ aö Øûaø †ùõ –ö eô ² ö ]
ØöÒ$ çøjømø äô nû ×øÂø ½² ö ] oøfôŠûuø ØûÎö ½ä́jô Ûø uû…ø köÓFŠôÛû Úö à$ aö
( 38 : 39 Ô%²Z ) Oáøçû ×öÒôùçø jøÛö Öû ]
çøâö éô ø ^ãø Ž$ Ö] æø gônû ÇøÖû ] Üö ×ô ÂF tçøâö Ÿ$āô äø ÖFāô Ÿ? ø pû „ô$Ö ] ²ö ] çøâö X 10
t
çøâö Ÿ$āô äø FÖāô Ÿø pû„ô$Ö] ² ö ] çøâö O Üönû uô†$ Ö ] àöÛFuû†$ Ö ]
ˆömûˆôÃø Öû] àöÛô nû ãø Ûö Öû] àö Úô ©û ÛöÖû ] Üö ×F Š$ Ö] Œö æû‚% Ïö Öû] Ô ö ×ô Ûø Öû ]ø
ö ] çøâö OáøçûÒö†ôŽû mö ^Û$ Âø ²
² ô ] áø^vøfû ‰ö ½ †öfùô ÓøjøÛöÖû] …ö ^f$røÖû ]
xöfùô Šømö ½oßFŠûvöÖû] ðö «Ûø ‰ûŸø û] äö Öø …ö çùô ’øÛö Öû] −ö …ô^føÖû ] Ðö Öô^íøÖû ]
OÜönû ÓôvøÖû] ˆömûˆôÃø Öû] çø âö æø tš ô …û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö ] oÊô ^Úø äü Öø
( 24X 22 :59 ÔáZ )
ô²] o×ø Âø ØûÒ$ çøjø$m àûÚø æø ½ göŠôjøvûmø Ÿø &önû uø àûÚô äö Îû‡ö †ûmø æø X 1 1
Øùô ÓöÖô ²
ö ] ØøÃø qø ‚ûÎø ½ǻ†ôÚû ]ø Èö Öô ^eø ² ø ] á$ ]ô ½ äü fö Šûuø çøãö Êø
( 3:65 Ôt ÕäŒÅZ ) O ]…÷ ‚ûÎø ðõ oûø
åö „ûíôi$^Êø çøâö Ÿ$]ô äø ³þÖF ]ô Ÿ? ø hô†ôÇû ÛøÖû] æø Ñô †ôŽûÛø Öû] h% …ø X1 2

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 235 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 9: 73ÔïçE,ÅZ) O ¡nû÷ Òôæø


X Ç ƒ g¦g !* M F,Ã]c*M yZ
-Zt ³7,‰ZÐ K
q ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›
Û¤ &ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ ú:Zizg
/Z X ,™ ]zˆg !* .
kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*Ü z T ˆ Æ Y ( c*[f
i‰
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !* 1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7
-Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

û {f 7Zn
!z ü X7
}',Æ nC +èÃÔ ]q ã- Ô] » Ñ
Ù vŠ gzZ $ è Ô: I ÔzŠ Y
*™nz » ]c*
$. *
e M sf `gŠ n Æ ! c*
ËgzZ «™ Ô] Ð ]ZW,Z
: ì W,í!gzZ Æ
ô ] ÜôŠûeô O Üô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô
O Üô nû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçûÂö ]ø
²
( 67 : 2Ô >ÂZ) Oàø nû ×ô ãô rFÖû ] àøÚô
áøçûÒö]ø áû]ø ²ô ^eô ƒö çûÂö ]ø Ùø^Îø X 1
Ôø eô ^âø „önû Âô]ö ?oûÞôù ]ô æø™ OÜônû qô †$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒö çû Âö ]ø X 2

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 236 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 36 : 3ÔyZ/w K) —OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ^ãø jøm$…ùô ƒö æø


ƒöçû Âö]ø ?oûÞôù ]ô kûÖø ^Îø ™ OÜônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø X3
( 18 : 19 Ô*% ) —O^n&Ïô iø køßûÒö áû]ô Ô ø ßûÚô àôÛFuû†$ Ö ^eô
ƒöçû Âö]ø hùô …$ ØûÎö æø™ OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø X4
áû]ø hùô …ø Ô ø eô ƒöçûÂö]ø æø Oàônû _ônFŽ$ Ö ] lô F̂ Ûø âø àû Úô Ô ø eô
( 98X 97 : 23Ôyë í .ÅZ ) —Oáôæû†ö–ö vûm$
oûÞôù ]ô o‰5 çûÚö Ùø^Îø æø™ OÜônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø X5
Ýôçûnø eô àö Úô ©û mö Ÿ$ †õfùô ÓøjøÚö Øùô Òö àûÚôù ÜûÓöeùô …ø æø oeùô †øeô lö„ûÂö
( 27 : 40 Ôðí .ÅZ ) —Ohô^ŠøvôÖû ]
Ô ø $ßÆø ˆøßûmø ^Ú$ ]ô æø™ OÜônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø X6
( 36 : 41 Ô>ãZ 3 ) —½ ² ô ^eô „ûÃô jø‰û^Êø ɺˆûÞø àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô
oeùô †øeô lö„ûÂö oûÞôù ]ô æø™ OÜônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø X7
(20 : 44Ôy{−Z) —OáôçûÛö qö†ûiø áû]ø Üû Óöeùô …ø æø
hùô †øeô ƒö çûÂö ]ø ØûÎö™ OÜô nû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø X8
]ƒø ]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àûÚô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô O Ðô ×øËøÖû ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 237 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

†ùô ø àû Úô æø O‚ôÏøÃö Öû ] oÊô kô %FË# ß$Ö ] †ùô ø àû Úô æø OgøÎøæø


E
( 5X 1: 11 3Ô þÒ¨ ÅZ ) —O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø
hùô †øeô ƒö çûÂö ]ø ØûÎö™ OÜô nû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçûÂö]ø X 9
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô FÖ]ô O Œô ^$ßÖ] Ô ô ×ô Úø O Œô ^$ßÖ ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œö çô‰ûçø mö pû „ôÖ$] O Œô ^ß$íøÖû] QŒô ]çø ‰ûçøÖû ]
( 6 X1 : 11 4Ôk ÜZ) —OŒô ^ß$ Ö] æø èô ß$rôÖû] àøÚô OŒô ^$ßÖ ]
ÔÇ ƒ g¦g !* M F,Ã]c*M yZ
-Zt ³7,‰ZÐ K
q ‡
Å ]c*
M yZ ‡
ƒ ›
Û¤ & Ái Z Áˆ Æ ò ¯ú: Zizg
/Z X ,™ ]zˆ g !* .
kZ Ôn ï ðËgz Z ð; { Šc*Ü z Tˆ Æ Y( c*
i‰ [f¯ ú
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !* 1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7 -Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

û « ™n
!z ü X8
`gŠ n Æ « ™ Ð y vgzZ ~ga Å qO z wâ Ôg !*y

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 238 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

:ì Ænz » ]c*
M sf
ô ] ÜôŠûeô O Üônû qô †$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô
O Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçû Âö]ø
²
½
ݺ çûÞø øŸ æ$ èº ßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçû n% ÏøÖû ] o% vøÖû] çø âö Ÿ$āô äø ÖFāô Ÿ? ø ² ö ]ø X 1
pû„ô$Ö] ]ƒø àûÚø ½ šô …û Ÿø ]û oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äü Öø
^Úø æø Üûãô mû ‚ômû œø àø nû eø ^Úø Üö ×øÃû mø ½ä́ Þôƒû¬ôeô Ÿ$āô ?åü ‚øßûÂô Äö Ëø Žûmø
ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ?ä́ Ûô×û Âô àûÚôù ðõoûŽø eô áøçû _önû vômö Ÿøæø Üû `ö Ëø×ûìø
^Ûøãö ¿öËûuô åü ö æû©ö mø Ÿøæø šø …û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö %n‰ô†û Òö Äø ‰ôæø
( 255 : 2Ô>ÂZ) OÜö nû ¿ôÃø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çø âö æø
½÷ ø ø
è¿Ëuø ÜûÓönû ×øÂø Øö‰ô †û mö æø ǻô ^fø Âô Ñø çû Êø †ö âô ^ÏøÖû] çø âö æø X 2
( 61 : 6 Ôx ÅÑ Z)
(57 : 1 1 ÔŠð ) OÀºnû Ëô uø ðõ oûø Øùô Òö o×F Âø oûeùô …ø á$ ]ô X3
( 64: 12ÔŠ- ) Oàønû Ûô uô†# Ö] Üö uø…û ]ø çø âöæ$ ^¿÷Ëô uF †º nû ìø ö²^Êø X4
†ôÚû ]ø àûÚô äü Þøçû ¿öËøvûmø ä́Ëô ×û ìø àû Úô æø äô mû‚ømø àônû eø àÝ û Úôù køºfFÏôù Ãø Úö äö Öø X5
( 11 : 13Ô°°Z ) X² ô ]
( 9 : 1 5 ÔÆZ) Oáøçû ¿öËô vFÖø äü Öø ^$Þ ]ô æø †øÒû„ôùÖ ] ^ßøÖû $̂ Þø àö vûÞø ^Þ$]ô X6
( 17 : 15 ÔÆZ ) OÜõnû qô…$ àõ_6 nû ø Øùô Òö àûÚô ^ãø ³þßF¿ûËô uø æø X7

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 239 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

CÑZ )
( 82 : 21 ÔY m Oàønû ¿ôËô uF Üûãö Öø ^$ßÒö æø X8
(21 : 34Ô ò) OÀºnû Ëô uø ðõ oûø Øùô Òö o×FÂø Ô ø e% …ø æø
X9
( 7 : 37 Ô]ìZ ) Oõ …ô^Ú$ àõ _6 nû ø Øùô Òö àûÚôù ^¿÷Ëûuô æø X 10
Øùô Òö oûÊô ouFæû]ø æø àônû Úø çûmø oûÊô lõ]çø ÛF‰ø Äøfû ‰ø à$ `ö –FÏø Êø X11
æø xønû eô^’øÛø eô ^nø Þû‚% Ö] ðø «Ûø Š$ Ö] ^$ßm$‡ø æø ½^aø†ø Úû ]ø ðõ«Ûø ‰ø
( 12 : 41 Ô>ãZ 3) OÜô nû ×ô Ãø Öû] ˆômûˆôÃø Öû] †ö mû ‚ôÏûiø Ô ø ÖôƒF ½^¿÷Ëûuô
OØõnû Òôçøeô Üû ãô nû ×øÂø køÞû]ø «Úø æø Üûãônû ×ø Âø À º nû Ëô uø ö²]ø X1 2
( 6 : 42ÔògŸZ)
( 4: 50 Ôt) OÀºnû Ëô uø g
º jFÒô ^Þø‚øßûÂô æø X 13
( 1 0 : 8 2Ôg¹ÑZ) Oàønû ¿ôËô vFÖø Üû Óönû ×ø Âø á$ ]ô æø X1 4
OÁõçû Ëövû Ú$ |õçû Öø oû Êô O‚ºnû rô Ú$ áº!†û Îö çø âö Øûeø X 1 5
( 22X21 : 8 5Ô `z_ Z)
(4 : 86 Ôtg®Z ) OÀºÊô ^uø ^ãø nû ×ø Âø ^Û$ $Ö ‹
õ ËûÞø Ø% Òö áû]ô X 16
Ô Çƒ g¦g !*
-Zt ³7,‰Z Ð K
q Ã] c*
M F, M ( 1 6) !Î yZ ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ › &ÁiZ Áˆ Æò ¯ ú: Zizg
/Z X , ™]zˆg !*
Û¤ .
kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*Ü z T ˆ Æ Y ( c*
i‰ [f

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 240 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !* 1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7
-Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

ûõ ¾Ü Zn
!z ü X 9
×Z $+Ô6 9 Z Ô ã!*
‰ àp Ô Y ' i$+Ô ¹gŠ Ô ðzg lF,~ VÍß ‰
s f `gŠ n Æ äg Z’ Ã w Zj Z L Z { z ¤
/Z Ô÷ D Y ñ0*t Ü Z {h+I**
÷ g D ™ Ð t z f gz Z ‘ } ,
( nz g  B‚ Æ ] Ò ]z ˆ Å ] c* M
: Ï ñ Y ï] Ð ¹Ü Z$+gz Z Ð Vƒ é Ðõ ¾ ÜZ vZ Y ÷ á yZ Â
ô ] Üô Šûeô O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô
O Üô nûuô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ² ô²^ eô ƒöçû Âö ]ø
Àønû ÇøÖû] àønû Ûô ¿ô ÓFÖû]æø ðô n†$ –$ Ö] æø ðô n†$ Š$ Ö ] oÊô áçû ÏöËô ßûmö àø mû „ôÖ$]ø X 1
O àønû ßô Šôvû Ûö Öû] g ö ]æø ½ Œô ^ß$Ö ] àôÂø àønû Êô ^Ãø Öû] æø
% vô mö ²
( 134: 3ÔyZ/w K)
Àønû ×ô Æø ^¿& Êø kø ßûÒö çûÖø æø tÜû ãö Öø køßûÖô äô ×#Ö ] àøÚôù èõ Ûø uû…ø ^ÛøfôÊø X 2
æø Üûãö ßûÂø Ìö Âû^Êø Ô ø Öô çû uø àûÚô ]çû –% ËøÞû Ÿø gô×ûÏøÖû ]
ØûÒ$ çøjøÊø kø Úû ˆøÂø ] ƒø^ô Êø †ôÚû Ÿø ]û oÊô Üûâö…û æô^ø æø Üû ãö Öø†ûËô Çûjø‰û]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 241 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 1 59 : 3ÔyZ/w KE O àønû ×ô ÒôùçøjøÛö Öû] g% vômö ø²] á$ ]ô ½² ô ] o×øÂø


æ$ ^Þ÷ çûâø šô…û Ÿø û] o×øÂø áøçûŽöÛû mø àø mû„ô$Ö] àôÛFuû†$ Ö] ö ^fø Âô æø X 3
áøçûjönû fômø àø mû„ô$Ö]æø O^Û÷ ×F ‰ø ] çûÖö ^Îø áøçû ×öãô rFÖû] Üö ãö fø›ø^ìø ]ƒø ]ô
( 64X 63: 25 Ôy‡ÁZ ) O^Ú÷ ^nø Îô æ$ ]‚÷r$ ‰ö Üû`ôeùô †øÖô
áø^Òø àûÛø Öùô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö ô²] Ùôçû‰ö…ø oûÊô Üû ÓöÖø áø^Òø ‚ûÏø Öø X 4
O] †÷nû %ô Òø ²
ø ] †ø Òøƒø æø †ø ìôŸF û] Ýøçûnø Öû]æø ø²] ] çqö†ûmø
+
( 21 :33Ô[Z x ÑZ )
( 4 :68 ÔÌZ ) OÜõ nû ¿ôÂø Ðõ ×öìö o×F Ãø Öø Ôø $Þ]ô æø X5
Å ]c*
M yZ ‡
ƒ › & Ái Z Áˆ Æ ò ¯ú: Zizg
/Z X ,™ ]zˆ g !*
Û¤ .
kZ Ôn ï ðËgz Z ð; { Šc*Ü z Tˆ Æ Y( c*
i‰ [f¯ ú
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !*
1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7
-Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 242 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ìönû_ôÖø ^mø : ‚æ nû Ûôuø ^mø :nz ZuzŠ


,',Ånz kZ
Ü g z ò3,n Æ V zÈ Æ vZ ~ ËÐ •

‚ „ Ç M Ð wZjZ Æ ÑX ÷ D ƒ ‚õ t ÜZ gzZ ì Cƒ Za
Xì ©8uzg Ð [ ‚g ZÆ „Z âÃÑz »LZ {z gzZ ì Cƒ
:Zizg û% 1 00 Šg z » kZ ™ |7,pÑ ŠzgŠ û% 11 Ô1 1y
+M z w ÍZ ‡
X Og ~g Y ]gz¢èø
D X ,™

û]Š„¾zf n
!z ü X 10
Ænz t n Æ tØz tzf gzZ Ég ~ kZ gzZ ~g Z* ]Š„ :nz ª
:ì W,í!gzZ
Ÿ? ø Oáø æû †ö Ëô ÓFÖû] ^ãø %m^ø5m Øû Îö ™ OÜônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×#Ö] ÜôŠûeô
^Þø ]ø Ÿ? ø æø O‚ö fö Âû ]ø «Úø áø æû ‚ö fôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø Oáø æû ‚ö fö Ãû iø ^Úø ‚ö fö Âû ]ø
Üû Óößömûô Üû Óö Öø O‚ö fö Âû ]ø «Úø áøæû ‚öfôÂF ÜûjöÞû ]ø Ÿ? ø æø OÜû i%‚û fø Âø ^Ú$ ‚ºeô^Âø
— Oàômû ô oøÖô æø
c*â Û äA x™ Z Ñ g—~ }g !*Æ áøæû †ö Ëô ÓFÖû] ^ãøm% ^øm5 ØûÎö >gÎ :¤
‚ ] Ð uÑ Ð ]zˆ Å kZ X ì ',Z',Æ y M Œ
Û ðåa t ā
Xì C M é~ ©ÂgzZ ì Cƒ
X ³7,û% 100]gz¢øD c*û% 40 ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 243 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y


+M z w ÍZ .
X Og ~g Y ]g z¢ø
D c* yŠ 40 ÁiZ ÁÃnz kZ ‡
ƒ : Za tzf » ]Š „g0
4: wŠ ~ ]Š„ Ôƒ @* +Z Æ Ë¤/Z :nz u
Z zŠ
ƒ áZg s§Å ]Š „wŠā ì e { z gzZƒ ¶Å qíz q ËgzZ ð; Ôƒ
nz » ] c*
M sf `gŠ n Æ kZ Âñ Yƒzás§Å ]+Z [g vZ ™
: ì W,í!z ÆÌ
ô ] Üô Šûeô O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô
O Üô nûuô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ² ô²^ eô ƒöçû Âö ]ø
(5: 1 ÔBÖ Z) Oàönû Ãô jøŠûÞø Õø ^$m]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø ^m$]ô X1
àûÚô àø mû„ô$Ö] æø ÜûÓöÏø×øìø pû „ô$Ö] Üö Óöe$…ø ]æû ‚öföÂû ] Œö^ß$Ö] ^`ø m%^øm5 X 2
(21: 2Ô{ÂZ) OáøçûÏö $jiø Üû Óö×$Ãø Öø ÜûÓö×ô fû Îø
äô nû ßô fø Öô Ùø^Îø ƒû ]ô löçûÛø Öû] hø çûÏöÃû mø †ø–ø uø ƒû]ô ðø n ‚ø`ø ö Üû jößûÒö Ýû]ø X 3
äø ÖF ]ô æø Ô ø `ø ÖF ]ô ‚öfö Ãû Þø ] çûÖö ^Îø ½ p‚ôÃû eø Ý àûÚô áøæû ‚öföÃû iø ^Úø
æ$ ]‚÷uô]æ$ ^`÷ ÖF]ô ÐøvF ‰û]ô æø Øønû Ãô ÛF‰û]ô æø Üø á†ø eû ]ô Ô ø ñô «eø !
( 133:2Ô{ÂZ) OáøçûÛö×ô ŠûÚö äü Öø àö vûÞø
O†ºnû Žô eø æ$ †ºmû „ôÞø äö ßûÚôù Üû ÓöÖø oûßô $Þ]ô ½ ²
ø ] Ÿ$]ô næû ‚öfö Ãû iø Ÿ$]ø X 4
( 2: 11 ÔŠƒ )
ø ] ‚øföÂû ]ø áû]ø lö†ûÚô ]ö «Ûø Þ$]ô ØûÎö X 5
äô nû Öø ]ô ½ä́eô Õø †ôû]ö Ÿ? øæø ²

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 244 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 36 :1 3Ô°° Z) Ohô ^FÚø äô nû Öø]ô æø ] çûÂö  ]ø


( 9 9 : 15 ÔÆ Z) Oàönû Ïô nø Öû ] Ô ø nø iô ^ûmø oj#uø Ô ø e$…ø ‚ûfö Âû ]æø X6
Üû Óö$e…ø ]æû‚öfö Âû ] æø ] æû‚örö‰û] æø ]çûÃö Òø…û ] ] çßöÚø ! àø mû„ô$Ö] ^`ø m%^øm5 X7
( 77 :22ÔÝZ ) Oáøçûvö ×ô Ëûiö ÜûÓö$×Ãø Öø †ø nû íø Öû] ]ç×öÃø Êû]æø
äö Ö$ ^’÷×ô íû Úö ²ø ] ‚ôfö Âû^Êø Ðùô vøÖû^eô gøjFÓôÖû] Ô ø nû Öø]ô «ßøÖû ˆøÞû ]ø «Þ$]ô X8
( 2: 39 Ô%²Z ) Oàømû ‚ôùÖ ]
( 14 :39 Ô%²Z ) Ooûßô mû ô äü Ö$ ^’÷ ×ô íû Úö ‚öfö Âû ]ø ² ø ] ØôÎö X9
( 56 : 51 Ô] c* g Z¯ Z) Oáôæû ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ‹ ø ÞûŸô ]û æø à$ rô Öû] kö Ïû×øìø ^Úø æø X 10
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ › & Ái Z Áˆ Æ ò ¯ ú: Zizg
/Z X , ™ ]zˆg !*
Û¤ .
kZÔn ï ð Ëgz Z ð; {Šc*Ü z T ˆ Æ Y( c*[f
i‰
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !*
1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™xŠ ã 0*
gzZ B ï6,J
g ™7
-Y6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 245 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

E E
û]zˆ¾zf î0ªGz ü X 11
3 …
`® ã M Œ
Û gzZ ã M Œ
Û g Zâ Z ÔtØz tzf ÔÉg Å œy M Œ
Û ‹zˆ
Xì W,í!gz ZÆnz » ] c* M sf `gŠ n Æ w”Æ ]»',z
ô ] ÜôŠûeô O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô
OÜônûuô †$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçû Âö]ø
²
Ô ø òô FÖæ]ö ½ä́iô æø¡øiô Ð$ uø äü Þø çû×öjûmø gøjFÓôÖû] Üö`ö ßFnû iø! àømû „ô$Ö]ø X1
(1 21 :2Ô>ÂZ ) Xä́eô áøçû ßöÚô ©û mö
æø Ô ø jô mF! Üû `ô nû ×øÂø ]çû×öjûmø Üû `ö ßûÚôù Ÿç÷ û ‰ö…ø Üû`ônû Êô &û Ãø eû ] æø ^ßøe$…ø X2
køÞû]ø Ô ø $Þ ]ô ½Üû `ônû Òôùˆømö æø èøÛø ÓûvôÖû] æø gøjFÓôÖû] Üö`ö Ûö ×ôù Ãø mö
( 129 :2Ô >ÂZ) OÜö nû ÓôvøÖû] ˆö mû ˆôÃø Öû ]
æø ^ßøjô mF! ÜûÓönû ×øÂø ] çû×ö jûmø Üû ÓößûÚôù Ÿç÷ û ‰ö…ø Üû Óönû Êô ^ßø×û ‰ø…û ]ø «ÛøÒø XO
^Ú$ ÜûÓöÛö×ôù Ãø mö æø èøÛø ÓûvôÖû] æø gøjFÓôÖû] Üö ÓöÛö ×ôù Ãø mö æø Üû Óönû Òùô ˆømö
( 151 : 2Ô>ÂZ ) OáøçûÛö ×ø Ãû iø ] çûÞö çûÓöiø Üû Öø
àøÛô Öø Ô ø Þ$]ô æø ½Ðùô vøÖû^eô Ô ø nû ×øÂø ^aø çû×öjûÞø ô²] kömF ! Ô ø ×ûiô XP
( 252 :2Ô >ÂZ) Oàønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû ]
OÜônû ÓôvøÖû ] †ôÒû„ùô Ö] æø k ô mFŸF û] àøÚô Ô ø nû ×ø Âø åö çû×ö jûÞø Ôø Öô ƒF X5
( 58 :3ÔyZ/w K)

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 246 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Üû Óönû Êô æø ²
ô ] kömF! Üû Óönû ×ø Âø o×Fjûiö Üû jöÞû ]ø æø áøæû†öËö Óûiø Ìønû Òøæø X6
½õ] †ø‘ô oÖF]ô pø ‚ôaö ‚ûÏøÊø ô²^eô Üû’ôjøÃûû m$ àûÚø æø ½äü Öö çû‰ö…ø
(1 0 1 : 3ÔyZ/w K) O Üõnû Ïô jøŠû Ú%
‚ömû†ômö ö²] ^Úø æø ½Ðùô vøÖû^eô Ô ø nû ×øÂø ^âø çû×öjûÞø ô²] kömF ! Ô ø ×ûiô X7
( 108 : 3ÔyZ/w K) Oàønû Ûô ×øÃF ×û Öùô ^Û÷ ×û¾ö
kômF! áøçû×öjûm$ èºÛø ñô «Îø èºÚ$ ]ö gôjFÓôÖû] Øôaû]ø àûÚô ½ð÷ nçø ‰ø ] çûŠö nû Öø X8
(11 3: 3Ôy Z/w K) O áøæû‚öröŠûmø Üû aö æø Øônû Ö$ ] ðø «Þø! ² ô ]
àûÚôù Ÿ÷çû‰ö…ø Üû ãônû Êô &ø Ãø eø ƒû]ô àønû ßô Úô ©û Ûö Öû] o×øÂø ö²] à$ Úø ‚ûÏøÖø X9
æø hø ^jøÓôÖû] Üöãö Ûö×ôù Ãø mö æø Üû ãônû Òôùˆø mö æø ä́jô mF! Üû ãônû ×øÂø ]çû ×öjûmø Üû ãôŠôËöÞû]ø
t
Oàõnû fôÚ% Øõ×F•ø oûËô Öø Øöfû Îø àûÚô ]çûÞö^Òø áû]ô æø èøÛø ÓûvôÖû]
( 164 :3Ô yZ/w K)
Üû `ö ßønö Âû œø p†5 iø Ùôçû‰ö†$ Ö] oÖø āô ÙøˆôÞûœö «Úø ]çûÃö Ûô ‰ø ]ƒø āô æø X 10
«ßøe$ …ø áøçû Ööçû Ïömø Ðùô vøÖû] àøÚô ] çûÊö†ø Âø ^Û$ Úô ÄôÚû ‚$ Ö] àøÚô ˜ö nû Ëô iø
( 83 :5 Ô{Z +ÓZ ) O àømû ‚ôaô^Ž$ Ö] ÄøÚø ^ßøfû jöÒû^Êø ^$ßÚø !
Üû Óö$×Ãø Öø ]çû jö’ôÞû ]ø æø äü Öø ]çû Ãö Ûô jø‰û^Êø áö!†ûÏö Öû] −ø †ôÎö ] ƒø]ô æø X 1 1
( 20 4: 7 Ôs Z²ÑZ ) O áøçûÛö uø†ûiö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 247 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

æø Üû`ö eö çû×öÎö kû×øqôæø ö²] †øÒôƒö ]ƒø āô àø mû„ô$Ö] áøçû ßöÚô ©û ÛöÖû ] ^Ûø Þ$āô X1 2
Üû `ô eùô …ø o×FÂø æ$ ^Þ÷^Ûø mûāô Üû `ö iûø ]‡ø äö iö^mø ! Üû `ônû ×ø Âø kûnø ×ô iö ]ƒø āô
( 2 :8 Ôw ÎÑZ) Oáøçû ×öÒ$ çø jømø
( 1 :1 0 Ô÷- ) OÜô nû Óôvø Öû] gôjFÓôÖû ] k ö mF! Ô ø ×ûiô †F?Ö ] X 13
( 1 :1 2ÔŠ- ) O àônû fôÛö Öû] gôjFÓôÖû ] k ö mF! Ô ø ×ûiô †F?Ö ] X1 4
àûÚô Ô ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö p?û „ô$Ö]æø ½gôjFÓôÖû ] kömF! Ô ø ×ûiô †FÛù ?Ö] X15
( 1 :1 3Ô°°Z) OáøçûßöÚô ©û mö Ÿø Œô^$ßÖ ] †ø %øÒû]ø à$ ÓôÖFæø Ð% vøÖû] Ô ø eùô …$
(1 : 15 ÔÆZ ) Oàõnû fôÚ% áõ!†ûÎö æø gôjFÓôÖû ] k ö mF! Ô ø ×ûiô †F?Ö ] X 16
àûÚô Üø×û Ãô Öû] ]çiöæû œö àømû „ôÖ$] á$ āô ½] çûßöÚô ©û iö Ÿø æûœø ä́? eô ]çûßöÚô ! ØûÎö X17
æ$ O] ‚÷r$ ‰ö áô^Îøƒû ªø ×û Öô áøæ†% íô mø Üû`ônû ×øÂø o×F jûmö ]ƒø āô ?ä́ ×ô fû Îø
O Ÿ÷çÃö Ëû ÛøÖø ^ßøeùô …ø ‚öÂûæø áø^Òø áû]ô «ßøeùô …ø áø^vøfû ‰ö áøçûÖö çûÏö mø
( 108 X1 07:17 ÔLu
Z Z µ)
( 2Ô1 : 26 ÔY ZÈZ) Oàônû fôÛö Öû ] g
ô jFÓôÖû ] kömF! Ôø ×ûiô O ?ÜùŠ?›6 X 18
t t
ä́Šô ËûßøÖô pû ‚ôjø`û mø ^Ûø$Þ ^ôÊø p‚Fjøaû] àôÛø Êø áø!†ûÏöÖû] ]çø×öiû]ø áû]ø æø X 1 9
( 92 : 27 Ô›Z) O àømû …ô„ôßûÛö Öû] àøÚô ^Þø]ø «Ûø $Þ]ô ØûÏöÊø Ø$ •ø àûÚø æø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 248 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 2Ô 1 : 28 Ô 7Z) Oàônû fôÛö Öû ] g


ô jFÓôÖû ] kömF! Ôø ×ûiô O ?ÜùŠ?›6 X 20
^$Þ]ô «ßøeùô …$ àû Úô Ð% vøÖû] äö $Þ]ô ä́?eô ^ß$Úø ! n çûÖö^Îø Üû `ô nû ×øÂø o×Fjûmö ] ƒø]ô æø X21
( 52: 28 Ô 7Z) Oàønû Ûô×ô Šû Úö ä́×ô fûÎô àû Úô ^ß$Òö
WG
( 2X1 : 31 Ô è ) O Üônû ÓôvøÖû] g ô jFÓôÖû ] kömF! Ô ø ×ûiô O Üù? ?Ö ] X 22
E .§Å
½
èô Ûø ÓûvôÖû] æø ô²] kô mF! àûÚô à$ Óöiô çû nö eö oûÊô o×F jûmö ^Úø áø†ûÒöƒû]æø X 23
(34 :33Ô[Z x + ÑZ ) O] †÷nû fôìø ^Ë÷ nû _ôÖø áø^Òø ø²] á$ ]ô
Üû `ô nû ×øÂø ] çû×ö jûmø Üû `ö ßûÚôù Ÿç÷ û ‰ö…ø àøńù Úôù Ÿö û] oÊô &ø Ãø eø pû „ô$Ö] çøaö X24
áû]ô æø èøÛø ÓûvôÖû ] æø gøjFÓôÖû] Üö `ö Ûö×ôù Ãø mö æø Üû `ônû Òôùˆømöæø ä́jô mF!
Oàõnû fôÚ% Øõ×F•ø oûËô Öø Øöfû Îø àûÚô ]çû Þö^Òø
Ä
( 2: 62Ô îGœ.AEZ)
ô ] kômF! Üû Óö nû ×øÂø ]çû ×öjû$m Ÿ çû÷ ‰ö…$ O]†÷ Òûƒô Üû Óönû Öø]ô ²
² ö ] Ùø ˆø Þû]ø ‚û Îø X25
àøÚô kôvF ×ô ’# Ö] ]ç ×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû „ô Ö$] tø†ô íû nö Öôù kõ ßFnùô fø Úö
^v÷ Öô ^‘ø Øû Ûø Ãû mø æø ² ô ^eô Ý àûÚô ©û m% àûÚø æø ½…ôçû %ßÖ] oÖø]ô kô ÛF×ö¿% Ö]
½ ø
]‚÷ eø ] «`ø nû Êô àømû ‚ô ×ô ìF †ö F̀ ÞûŸø ]û ^`ø jô vûiø àûÚô pû †ô rûiø kõ#ßqø äö ×ûìô‚û m%
( 1 1 : 65 Ôt ÕäŒÅZ) O^Î÷‡û …ô äü Öø ²
ö ] àøŠøuû]ø ‚û Îø
Üû ÓößûÚô áöçûÓönø ‰ø áû]ø Üø×ô Âø ½ áô! †ûÏö Öû] àøÚô †øŠ$ nø iø ^Úø ] æûðö †øÎû^Êø X 26

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 249 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

àûÚô áøçûÇö jøfû mø šô…û Ÿø û] oÊô áøçûeö †ô–ûmø áøæû†ö ìø! æø o•F†ûÚ$
^Úø ]æûðö †øÎû ^Êø äô ×#Ö ] Øônû fô‰ø oûÊô áøçû×öiô ^Ïømö áøæû†öìø! æø äô #×Ö] Øô–û Êø
]çû •ö†ôÎû]øæø éøçÒF $̂ Ö ] ]çiö! æø éøç×F ’$ Ö] ]çÛönû Îô ]ø æø äö ßûÚô †ø Š$ nø iø
†õnû ìø àû Úôù Üû ÓöŠôËö ÞûŸôø ]çû Úö ‚ôùÏøiö ^Úø æø ½^ß÷Šøuø ^•÷†ûÎø äø ×#Ö ]
]æû †öËô Çûjø‰û] æø ½ ]†÷ qû]ø Üø ¿øÂû ]ø æ$ ]†÷ nû ìø çâö äô ×#Ö ] ‚øßûÂô åö æû ‚örôiø
( 20 :7 3ÔïçE,ÅZ ) O ܺnû uô…$ …ºçûËö Æø äø #×Ö] á$ ]ô ½ äø ×#Ö ]
(18 :7 5Ô îG%gZ) Oäü Þø!†ûÎö Äûfôi$ ^Êø äö ÞF]û †øÎø ] ƒø^ô Êø X 27
gºjöÒö ^`ø nû Êô O é÷†ø $̀ _øÚ% ^Ë÷vö‘ö ] çû×ö jûmø ² ô ] àø Úôù Ùºçû‰ö…ø X 28
(3Ô 2: 98 Ô·Z) OèºÛø nùô Îø
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ › & ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ ú: Zizg
/Z X , ™ ]zˆg !*
Û¤ .
kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*
i‰Ü z T ˆ Æ Y ( c*[f
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !*
1 1 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™xŠ ã 0*gzZ B ï6,J g ™7
-Y6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 25 0 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ü gn
ûÄz ‰ !z ü X 12
ËgzZ ÞZ Äz spgzZ ä™ x3,ÐZ Æ™gzŠ ]z° Å wŠ
$.nz » ]c*
: ì Æe M sf `gŠ n Æ ä™ Za ]¯gzZ ‰Ü g~
ô ] ÜôŠûeô OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô
OÜônûuô †$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçû Âö]ø
²
Üû `ö ßønö Âû œø p†5 iø Ùôçû‰ö†$ Ö] oÖø āô ÙøˆôÞûœö «Úø ]çûÃö Ûô ‰ø ]ƒø āô æø X 1
«ßøe$ …ø áøçÖöçÏömø Ðùô vøÖû] àøÚô ] çûÊö†ø Âø ^Û$ Úô ÄôÚû ‚$ Ö] àøÚô ˜ö nû Ëô iø
( 83 :5 Ô {Z +ÓZ ) O àømû ‚ôaô^Ž$ Ö] ÄøÚø ^ßøfû jöÒû^Êø ^$ßÚø !
æø Üû`ö eö ç×öÎö kû×øqôæø ö²] †øÒôƒö ]ƒø āô àø mû„ô$Ö] áøçû ßöÚô ©û ÛöÖû ] ^Ûø Þ$āô X 2
Üû `ô eùô …ø o×FÂø æ$ ^Þ÷^Ûø mûāô Üû `ö iûø ]‡ø äö iö^mø ! Üû `ônû ×ø Âø kûnø ×ô iö ]ƒø āô
( 2 :8 Ôw ÎÑZ) Oáøçû ×öÒ$ çø jømø
áø çû Ööçû Ïömø æ$ O]‚÷ r$ ‰ö áô^Îøƒû¡ø ûÖô áø æû †% íô mø Üû ãônû ×øÂø o×Fjûmö ]ƒø]ô X 3
áø æ†% íô mø æø OŸ ÷çû Ãö ËûÛø Öø ^ßøeùô …ø ‚ö Âû æø áø ^Òø áû ]ô «ßøeùô …ø àø vF fû ‰ö
æô]ø äø ×# Ö] ]çÂö û ] Øô Îö (1 ) O^Â÷ çû Žöìö Üûaö ‚ö mû ˆô mø æø áø çû Óöfû mø áô^Îøƒûªø ×ûÖ
X oßFŠûvöÖû] ðö « Ûø‰ûŸø û] äö ×øÊø ]çû Âö ‚û iø ^Ú$ ^&m]ø ½àøÛFuû †$ Ö] ]çÂö û ]
( 111 X1 07 : 17 ÔLu
Z Z µ)
X , ™]zˆ ï>ˆ Æ ]zˆ Å e
$ M kZ ( 1 )

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 251 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

«Úø o×øÂø àømû †ôeô^’$ Ö]æø Üû`ö eö çû×öÎö kû×ø qôæø ö²] †øÒôƒö ] ƒøāô àømû „ôÖ$]ø X 4
O áøçûÏö Ëô ßûmö Üûaö^ßøÎû‡ø …ø ^Û$ Úô æø éô ¡ø’
$ Ö] oÛô nôÏûÛö Öû]æø Üû`ö eø ^‘ø œø
( 35:22ÔÝZ )
Üû âö àømû „ô$Ö ]æø OáøçûÏöËô Žû Ú% Üû ãô eùô …ø èô nø Žûìø àûÚôù Üûâö àømû „ôÖ$] á$ ]ô X 5
(58 X57 : 23Ôyë>Z ) O áøçûßöÚô ©û mö Üû ãô eùô …ø kômF ^Feô
gônû ÇøÖû ^eô àøÛFuû†$ Ö ] oøŽôìøæø †øÒû„ôùÖ] Äøfø $i] àô Úø …ö „ôßûiö ^Ûø Þ$]ô X 6
(1 1 : 36 Ô ö) OÜõmû †ôÒø †õqû]ø æ$ éõ †øËô ÇûÛø eô åö †û Žùô fø Êø
†% Ãô ŽøÏûiø oøÞô ^%øÚ$ ^`÷ eô^ŽøjøÚ% ^e÷ ^jøÒô &ô mû‚ôvøÖû] àø Šøuûœø Ùø $̂ Þø ² ö ]ø X7
æø Üû aö ö çû ×öqö àö nû ×ô iø Ü$ $ö Üû`ö e$…ø áøçû Žøíû mø àømû „ô$Ö] ö çû×ö qö äö ßûÚô
àûÚø ä́ eô pû ‚ô`û mø ² ô ] p ‚øaö Ô ø Öô ƒF ½ô²] †ôÒûƒô oÖFāô Üû `ö eö çû×ö Îö
( 23 : 39 Ô%²Z) O õ ^aø àû Úô äü Öø ^Ûø Êø ² ö ] Øô×ô –û m% àûÚø æø ½ðö «Žø$m
áø æû ‚ö Âø çû iö ^Úø ]„øâF O ‚õ nû Ãô eø †ø nû Æø àønû Ïô j$ Ûö×ûÖô èöß$ røÖû] kôËøÖô ‡û ]ö æø X8
ðø « qøæø gônû ÇøÖû^eô àøÛFuû†$ Ö] oøŽôìø àûÚø O Àõnû Ëô uø hõ ]æ$ ]ø Øùô ÓöÖô
O ô çû ×öíö Öû] Ýö çû mø Ô ø ÖôƒF ½Üõ×F Šøeô ^âø çû ×öìöû ]áô O gô nû ßô Ú% gõ×û Ïøeô
( 35 X 31: 50 Ô t ) O ‚ºmû ˆô Úø ^ ßømû ‚ø Öøæø ^ãø nû Êô áø æû ðö «Žømø^Ú$ Üû ãö Öø
^Úø æø ²ô ] †ôÒû„ôÖô Üû `ö eö çû×ö Îö ÄøŽøíû iø áûœø nçû ßöÚø ! àø mû„ô$×Öô áôªû mø Üû Öø œø X 9

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 252 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

àûÚô hø ^jøÓôÖû] ] çiöæûœö àømû „ôÖ$^Òø ]çûÞöçûÓömø Ÿøæø Ðùô vøÖû] àøÚô ÙøˆøÞø
Üû `ö ßûÚôù †ºnû %ô Òø æø ½Üû `ö eöçû ×öÎö kûŠøÏøÊø ‚öÚø ªø Öû ] Üö`ônû ×ø Âø Ùø^_øÊø Øöfû Îø
( 16 : 57 Ôh +Z ) Oáøçû Ïö‰ô^Êø
^Â÷‚ôù’ø jøÚ% ^Ã÷ ô^ìø äü jømû]ø†ø $Ö Øõfø qø o×F Âø áø!†û ÏöÖû ] ]„øâF ^ßøÖûˆøÞû]ø çûÖø X 10
Œô^$ß× Öô ^ãø eö †ô–û Þø Ùö^%øÚû Ÿø û] Ô ø ×ûiô æø ½ô²] èô nø Žûìø àû Úôù
( 21 : 59 ÔáZ) Oáøæû†öÓ$ Ëøjømø Üû ãö ×$Ãø Öø
†ºqû]ø æ$ 麆øËô ÇûÚ$ Üûãö Öø gônû ÇøÖû^eô Üûãö e$…ø áøçûŽøíû mø àømû „ô$Ö] á$ ]ô X 1 1
( 12 : 67 Ô<Z) O †ºnû fôÒø
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›/Z X , ™]zˆg !*
Û¤ &ÁiZ Áˆ Æò ¯ ú: Zizg .
kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*
i‰Ü z T ˆ Æ Y ( c*[f
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !* 11 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™xŠ ã0*
gz Z B ï6,J
g ™7
-Y6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 253 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û Ñ‹z In
!z ü X 13
Ôƒ „ » 46,gi gzZ àÙÔ Ï<Ô k~ ËgzZ ÑÆ Ë¤
/Z
z Ýz ~ Ëg zZ Vƒ D Y ug B; ñƒ D™ ay
+ª/zŠ z w â
:ì eÐ ã M Œ M sf `gŠ ` ´ » kZ ƒ Cƒ : Za ]zI
Û ] c*
ô ] ÜôŠûeô OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô
OÜônûuô †$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ² ô ^eô ƒöçû Âö]ø
²
oÛFjFnø Öû ]æø oeF†ûÏöÖû] p æôƒø ä́ fùô uö o×FÂø Ùø^Ûø Öû] oiø! æø X 1
æø hô ^Îø †ùô Ö ] oÊô æø àø nû ×ô ñô «Š$ Ö ]æø Øônû fôŠ$ Ö ] àø eû ] æø àønû ÓôŠFÛø Öû]æø
]ƒø ]ô Üû âô‚ôãû Ãø eô áøçûÊö çûÛö Öû]æø éøçFÒ $̂ Ö] oøi! æø éøç×F ’$ Ö] Ýø^øÎ ]ø
àønû uô æø ðô n†$ –$ Ö ]æø ðô«‰ø^ûfø Öû] oÊô àømû †ôfô’# Ö] æø ]æû ‚öãø ÂF
Üö âö Ô ø òô ³þÖF æ]ö æø ½ ]çûÎö‚ø‘ø àø mû„ôÖ$] Ô ø òô ³FþÖæ]ö ½Œô^ûfø Öû ]
( 177: 2Ô >ÂZ) O áøçûÏö$jÛö Öû ]
èõ f$uø Øô%øÛøÒø ² ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Üû `ö Öø] çøÚû ]ø áøçûÏöËô ßûmö àø mû„ô$Ö] Øö%øÚø X 2
ö²] æø ½èõ f$uø èöñø ^Úôù èõ ×øfö ßû‰ö Øùô Òö oûÊô Øøeô^ßø‰ø Äøfû ‰ø kûjøfø Þû ]ø
( 261 :2Ô>ÂZ ) O ܺnû ×ô Âø ĺ‰ô]æø ö²] æø ½ðö «Žø$m àûÛø Öô Ì ö Ãô –F mö
Ÿ$ ]ô áøçû ÏöËô ßûiö ^Úø æø ½ÜûÓöŠôËöÞû ¡ôøÊø †õnû ìø àûÚô ]çûÏöËô ßûiö ^Úø æø X 3
æø ÜûÓönû Öø]ô Í$ çø m% †õnû ìø àûÚô ]çûÏöËô ßûiö ^Úø æø ½ô²] äô qûæø ðø«Çøjô eû ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 25 4 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 272: 2Ô>ÂZ) O áøçûÛö×ø ¿ûiö Ÿø Üû jöÞû ]ø


è÷nø Þô¡Âø ø æ$ ] †& ‰ô …ô^`ø ß$Ö] æø Øônû $Ö^eô Üû `ö Öø] çøÚû ]ø áøçû ÏöËô ßûmö àømû „ôÖ$]ø X4
Üû aö Ÿø æø Üû `ô nû ×øÂø ͺ çûìø Ÿø æø tÜû`ôeùô …ø ‚øßûÂô Üû aö†ö qû]ø Üû`ö ×ø Êø
(274: 2Ô>ÂZ) O áøçûÞöˆøvûmø
æø àø nû Ïô Ëô ßûÛö Öû] æø àønû jô ßô ÏFÖû] æø àø nû Îô ‚ô’# Ö] æø àømû †ôfô’# Ö ]ø X5
( 17 :3ÔyZ/w K) O…ô^vø‰ûŸø û^eô àømû †ôËô Çû jøŠû Ûö Öû ]
àûÚô ] çûÏö Ëô ßûiö ^Úø æø ½áøçûf%vôiö ^Û$ Úô ] çûÏö Ëô ßûiö oj# uø †$ fôÖû] ] çÖö ^ßøiø àû Öø X6
( 9 2:3ÔyZ/w K) Oܺ nû ×ô Âø ä́eô ² ø ] á$ ^ô Êø ðõ oûø
Àønû ÇøÖû ] àø nû Ûô ¿ôÓFÖû]æø ðô n†$ –$ Ö]æø ðôn†$ Š$ Ö] oÊô áøçûÏöËô ßûmö àømû „ô$Ö]ø X7
Oàø nû ßô ŠôvûÛö Öû ] g ö ] æø ½Œô^$ßÖ] àôÂø àønû Êô ^Ãø Öû] æø
% vômö ²
( 134: 3ÔyZ/w K)
ö ] ^ßøfö Šûuø ]çû Öö^Îø æø äü Ööçû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] Üö`ö iF! «Úø ]çû •ö…ø Üû `ö Þ$]ø çû Öøæø X 8
²
O áø çû fö Æô …F ²ô ] oÖø]ô «$Þ]ô äü?Ööçû ‰ö …ø æø ä́×ô –ûÊø àûÚô ²
ö ] ^ßønû iô ©û nö ‰ø
( 59 : 9 Ô/pZ )
^Úø „öíô j$ mø æø †ôìô ŸF û] Ýôçû nø Öû] æø ² ô ^eô àöÚô ©û %m àû Úø hô ] †ø Âû Ÿø ]û àøÚô æø X 9
èºeø †û Îö ^`ø Þ$ ]ô øŸ? ]ø ½ Ùô çû ‰ö †$ Ö ] lô çF×ø ‘ø æø ²ô ] ‚ø ßûÂô kõ eF†ö Îö ÐöËô ßûmö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 255 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

O ܺnû uô…$ …ºçû Ëö Æø ²


ø ] á$ ]ô½ä́jô Ûø uû…ø ö ] Üö `ö ×öìô ‚û nö ‰ø ½Üû `ö $Ö
oûÊô ²
( 99 :9 Ô îGE
!pZ )
áø^Òø ^Úø æø ½Ô ø eùô …ø ðô ^_øÂø àûÚô ðô Ÿ? ©ø ö aF æø ðô Ÿ? ø©ö a5 ‚% Ûô Þ% ¡& Òö X 10
(20: 17 ÔY ZuÑZ ) O ]…÷ çû¿övûÚø Ô ø eùô …ø ðö «_øÂø
áø^Òø äü Þ$]ô ½…ö ‚ôÏûmø æø ðö «Žø $m àû ÛøÖô Ñø ‡û †ùô Ö ] ¼ö Šöfû mø Ô ø $e…ø á$ ]ô X11
(30 : 17 ÔY u Z ÑZ) O] †÷nû ’ô eø Ý] †÷nû fôìø ǻô ^fø Ãô eô
«Úø o×FÂø àømû †ôfô’# Ö ] æø Üû `ö eö çû×ö Îö kû×øqôæø ² ö ] †ø Òôƒö ] ƒø]ô àømû „ôÖ$]ø X1 2
Üû `ö FßÎû ‡ø …ø ^Û$ Úô æø Ÿ éô ç×F’$ Ö ] oÛô nû Ïô Ûö Öû] æø Üû`ö eø ^‘ø ]ø
( 35:22Ô ÝZ) O áøçûÏö Ëô ßûmö
(33:24Ôg‡Z ) X ÜûÓö³þiF! pû „ô$Ö] ô²] Ùô^Ú$ àÚôù Ü aöçû iö! æø X 13
áø æû ðö …ø ‚ûmø æø ]æû †ö fø ‘ø ^Ûø eô àônû iø†$ Ú$ Üûaö †ø qû]ø áø çû iø©û mö Ôø òô Ö5 æ]ö X1 4
( 54:28 Ô7Z) O áøçû ÏöËô ßûmö Üû `ö ßF Îû‡ø …ø ^ Û$ Úô æø èøòø nùô Š$ Ö] èô ßøŠøvø Öû^ eô
æ$ ^Ê÷çûìø Üû`ö e$…ø áøçû Âö‚ûmø Äôqô^–ø ÛøÖû ] àô Âø Üû `ö eöçû ßöqö oÊF^røjøiø X15
( 1 6 :32Ô>ãZ ) O áøçûÏö Ëô ßûmö Üû`ö ßFÎû‡ø …ø ^Û$ Úô æ$ ^Ã÷ Ûø ›ø
…ö ‚ôÏûmø æø ǻô ^fø Âô àû Úô ðö «Žø$m àûÛø Öô Ñø ‡û †ùô Ö] ¼ö Šöfû mø oûeùô …ø á$ ]ô ØûÎö X 16
t
†önû ìø çøaö æø äü Ëö×ô íû mö çø`ö Êø ðõ oûø àûÚôù Üû jöÏû ËøÞû]ø «Úø æø ½äü Öø
( 39 :34Ô ò) O àønû Îô ‡ô†# Ö ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 256 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ô ] gøjFÒô áøçû×öjûmø àømû„ô$Ö] á$ ]ô X17


]çû ÏöËø Þû]ø æø éøç×F’$ Ö] ]çÚö ^Îø]ø æø ²
O…ø çûfö iø àû$Ö é÷…ø ^røiô áøçûqö†ûm$ è÷nø Þô¡øÂø æ$ ]†& ‰ô Üû `ö ßFÎû ‡ø …ø ^Û$ Úô
( 29: 35 Ô§ÖZ )
Üû aö†öÚû ]ø æø ”éøç×F’$ Ö] ]çÚö ^Îø]ø æø Üû `ôeùô †ø Öô ]çûeö ^røjø‰û] àømû„ôÖ$]æø X 18
( 38 :42Ô~ äWŸZ) OáøçûÏöËô ßûmö Üû `ö ßFÎû‡ø …ø ^Û$ Úô æø ” Üû `ö ßønû eø p…Fçûö
ÐûËô ßûnö ×û Êø äö Îö ‡û…ô äô nû ×øÂø …ø ‚ôÎö àÚø æø ½ä́ jô Ãø ‰ø à Úôù èõ Ãø ‰ø æûƒö Ðû Ëô ßûnö Öô X 1 9
½^`ø ³þiF! «Úø Ÿ$]ô ^Š÷Ëû Þø ö²] Ìö×ôù Óømö Ÿø ½ ö²] äö ³þiF! «Û$ Úô
( 7:65 Ôt äÕŒÅZ ) O ]†÷ Šûm% †õŠû Âö ‚øÃû eø ö²] ØöÃø rûnø ‰ø
æ$ ^Û÷ nû jô mø æ$ ^ß÷nû ÓôŠû Úô ä́fùô uö o×FÂø Ýø^Ãø _$ Ö] áøçûÛö Ãô _ûmö æø X 20
( 8: 76 ÔO−Z) O ]†÷ nû ‰ô]ø
X ì nz q M F,Ã]c*M yZ
-Zt ³7,‰ZÐ K ‡
Å ]c*
M yZ ‡
¯ ú ƒ ›/Z X ,™ ]zˆg !*
Û¤ &ÁiZ Áˆ Æ ò ¯ ú:Zizg .
kZ Ôn ï ðËgzZ ð; {Š c*
i‰Ü z T ˆ Æ Y ( c*[f
X B ¯ w© CZ Ãnz
X ÷ ]»',¹ ~ "7,g !* 11 c*
g !*
7 ..
X ŒÆ ™ xŠ ã0*gzZ B ï6,J
g ™7-Y 6,B;
Æā²{Š c*
i ÌÐ kZ c*
yŠ 40 c* D Ãnz kZ
yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
¼[ !*

…çø Š% Ö] Ìñ^¾æ
( `ªz m{Æ V ÂgÎ ã M Œ
Û)

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 259 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û nz »BÖZ >gÎ ü X1
Y Ën
!z
gz Z ] »',z bc Š¼ Æ kZ Ð X ÷ Y Z ZÆBà >gÎ
gz Z Y Z gŠ k ZÆ ]gÎ ÌË vŠ Ôì Yƒ {i Z0+Z ! l » ] |
Z @* z ]Ñ ¾
] »',z Z +Z ¯gz Z sg çz xE m!* Ù ªèa ]gÎt X ‰ G 7y Ò bc
z ~C
XŠHH « sÑ » äƒ ]gÎk ¶Z Å y M Œ Û ÃÏZ n k Z Ôì ìY Å
-Z Ð ~ Vñ**Š¼ Æ kZ
é…ç ‰L LgzZ ó ó ð^ˎÖ] é…ç ‰L Lx **
q
X ì ó ó ènÊ ^ŽÖ]
Æ Š ‹ Z 9~ y
ó ZÑZ ™L ä ò gzZ µ
ó L KZ ä ò
ò g ZŠ xâZ X1
â
: c*Û ä A x™ Z Ñg—ā ì He
$Zzg B‚
X ð> ØÒ àÚ ð^Ë  h^jÓÖ] èvi^Ê
G
ó Xó ì Y Ë aÆ n%C î@ +ÃLL
Ù ( ~BÖZ >gÎ) [ 2Z G
: ÷ D™ e 'Y 0 vZ†]| b§ÏZ
$Zzg ” , X2
X ð > Ø Ò àÚ ð^ˍ ^ãnÊ h^jÓÖ ] èvi^Ê VA
²] Ùç‰ … Ù^Î
( 10 :1 ÔM 0Z )
G
n Æ n% C î@ +Ã :c*
Ù ~ [ 2Z G â
Û ä AvZ wÎgLL
ó Xó ì Y Ë

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 26 0 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

: ÷ D ™e
$Zzg ƒ ¯%Ð ” ~g}
.G1 Z ]|  X3
ÜŠÖ ] àÚ ð^Ë  h^jÓÖ] èvi^Ê
G
óXó ì Y Ë n ÆC î@+ ÃL L
Ù i [2Z G
Y ˧ Zß Z ° . _Æ ¬Æ A ]À M ÃBà >gÎ ' x Z™/ ô X4
gz Z ð K̈òÔ› 9X ¸ D ™ ) g f Æ {gÎ k Z ` ´ » nZ% Z Fgz Z B
$‚ ' x Z™/ ôā ì w ®~ g
gz Z y 7 Ô6,L » Æ– gz Z , $u à vŠ
!% Ð T ¸ D ™ xŠ™ | 7,B Ã ]gÎ6,( !%Æ Ï% ª ) qÜI Z
ÃBÃ >gÎ n Æ n % Z Z Z Ì ä VÍg),X å * ) gH ‰
@Y ƒ „ Ü z ÏZ
Xì Å y Ò | @*
„ z Å ä™ xŠ ™| 7,~ ŠZ® mºc*
~ ] ‡z Z mº
He .G1Z ]|~ 9ä ~
$Zzg ƒ ¯%Ð ” ~g} ò g g xâ Z
Æ, $‚ Ð y Z ä ]gú ËY zZ ,gŠ Ô¸ ~ ^' /ô ‰ā ì
>gÎ ä ” !ô q Æ t c*
gŠ ~ }g !*
-Z 6,T X HÄ c* F,n Æ Ðe
Å Hƒ Ç÷z ¿{z  HxŠ ™| 7,BÃ
*â t Q Ô Š
Ax™Z Ñ g— Z`
â
:c*Û ä A\ M Â Š
HHn²~ kŠZ # .
Ö }
X ènÎ… ^` Þœ äm …‚m á^Ò ^Ú
ó Xó ì tc*
F,]gÎtā å } Y 7{ z H LL
-Z » kZ Ð zz kZ
Ñ g —Šp Ž ì Ìè nΆÖ] é…ç‰ x **q
?» Ax™Z
Xì {Š™ m,

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 2 61 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

+Z” Ã y K̈Z ¯
zZ ) !*Æ ]»',z ]ZW,
Z àS LZ >gÎ t X5
gzZ gzÑ z î ã- yK̈Z Ð ]zˆ Å kZ Ôì CX ÌÐ T
$r
÷ D™e
$Zzg ” ÷Z ]|X ì @*
Y ƒ yñâ z pôÐ xÑ M z T
$r
â
: c*Û ä A x™ Z Ñg—ā
h^jÓ Ö] èvi^Ê l œ†Î æ ÷] †ËÖ] o× Ôfßq kà •æ ]ƒā
X lç ÛÖ] Ÿā o Ø Ò k ßÚœ ‚ ÏÊ (‚u œ ² ] çâ Ø Î æ
( 12: 1 ÔM 0Z)
Âz™ 1 | 7,mÜZ {gÎg zZBÃ >gÎ ‰ Ü z Dƒ iZgŠ 6,_ ?¤
/ZL L
ó Xó Ð ƒ Yƒ yñâ z pôÐ ÚC Ù ?Æ ]ññ ZÎ
Xì Ìè nÎ]çÖ] é…ç‰ x ** » kZ ¯) !* Æ| @* ÏZ
gz Z V E‚ M Ã Vet ā ì Ìt ~ ] »',z | @*ÅB ÖZ >gÎ X6
YG
E
3 Zg » ]ŠX z • - ',Ç6,y K̈Z Ð k Z Xì î Š w$+~ V EZz ZÛ ÃV ðG3½5 "
z §gz Z Ý Z z ôg Xì Q] Ð VE .6,g zZ Vå Z ~„ Ô[™ 6f Ôì •
xzøÔì Cƒ « t ig q ZÛ Ä ) Ù Ôì Q4gHÃgF X ÷ D ƒ «g {z0+Z
@Y ƒ Zz Zæ » VÅŠ gz Z V äƒ
Xì * ) gzZ ì Cƒ ‚ ì Ã
Æ !x » ~ ]¶Å nC Ù Ô n Æ ] »',ãqzg gzZ ]) ì è
z Šæ m{ Å vZ gzZ ! c* Ë Ð n% Z Z ] Ô«™ Ð ] G & z ]Ã M Ô n
é5OÒE
X ì W,í!nzt n Æ ]¾
hùô …ø ô²ô ‚öÛû vøÖû]ø™ O Üô nû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 262 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

O àômû ‚ôùÖ ] Ýôçûmø Ôô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] O àønû Ûô ×øÃF Öû ]


½ø] †ø’ôù Ö] ^Þø‚ôaû]ô O àö nû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^$m ]ô
†ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø køÛû Ãø Þû ]ø àø mû„ô$Ö] ½ø ]†ø‘ô O Üønû Ïô jøŠû ÛöÖû ]
( 7X1 :1 ÔBÖ Z) —Oàø nû Öùô «–$ Ö] Ÿø æø Üû ãô nû ×øÂø hôçû –öÇû ÛøÖû ]
# ˆÆ h
"7,û% ,z1 1 Z 1 0 Ô³7,û% 11 ÐZ
e | 7,g !* ‡
:q6,e
$ M kZ gzZ '
XXOàönû Ãô jøŠû Þø Õ
ø ^$m]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^$m]ô ZZ
X B™ å]gΆ Q gz Z ,™ (û% 100) Äq
-Z Åe -Z ÏZ Â
$M q
X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z wzZ ‡
X ŒÆ ™xŠ ã0* ‡
X Og ~g Y ]g z¢ø yŠ 40 ÁiZ ÁÃnz kZ
D c* ‡
g !*100 c*
g !*40 Ôg !* 7 Ôg !*3 » ó ]
1 1 Ôg !* ó gÎL L  Ð & § {Š‚ ‡
Xì ¯ » ] »',z Z
) !* +Z ¯M Ì−7,]g z¢ø
D

û ÏÆZ îG nz ü X2
! M!
G
«™n
!z
I I
vŠ gzZ «™Ð VE .6,z ]Zç] gzZ YZ°Z çLaÔ +‡ q çLa
: ì W,í!z Ænzt nÆ ]»',z ] í Z ãqzg

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 2 63 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

o% vøÖû] çøâö Ÿ$āô äø ÖF āô Ÿ? ø ² ö ]ø™ OÜônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ô²] Üô Šûeô


^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö ] oÊô ^Úø äü Öø ½ ݺçû Þø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçû n% ÏøÖû ]
^Úø Üö×ø Ãû mø ½ä́ Þôƒû¬ôeô Ÿ$āô ?åü ‚øßûÂô ÄöËø Žûmø pû„ô$Ö] ] ƒø àûÚø ½ šô…û Ÿø û] oÊô
ä́?Ûô ×ûÂô àû Úôù ðõ oûŽøeô áøçû_ö nû vômö Ÿøæø tÜû `ö Ëø×û ìø ^Úø æø Üû ãômû ‚ômû œø àønû eø
Ÿøæø t šø…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø‰ôæø t ðø«ø ^Ûø eô Ÿ$ āô
( 255 : 2Ô >ÂZ) —O Üö nû ¿ô Ãø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çøâö æø t ^Ûø ãö ¿ö Ëû uô åü ö æû ©ö mø
ñ ƒ _7,g !*
,z1 1 Z 1 1 ÏÆZ G
# Ô³7,g !* !M
îG ‡
åü ö æû ©ö møŸøæø šø…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø‰ôæø ZZ
XXÜö nû ¿ô Ãø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çøâö æø ^Ûø ãö ¿ö Ëûuô
X ³7,û% 1 00ÃzÏZ  Âq6,
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z wzZ ‡
X Og ~g Y ]g z¢ø D c* yŠ 40 ÁiZ ÁÃnz kZ ‡
B‚ Æ ] Ò c*B‚ Æ ŠZ°Z Ð & § {Š‚ Ã ÏÆZ G ! M ~g7
îG ‡
X ì ] »',è¯ g zZÆ e
) !* $.Ì−7,

û çZj!
nz ü X3
3àÜn
!z
CBÜnÚ ]çu ì Cƒ Ð Ü?uF Y Z’ Z Å X'gÎ { z ň y M Œ
Û

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 26 4 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

>gÎ ~ ] Ñ©Æ Ax™Z Ñ g— X ì ( 7 ) ] ‚ ŠZ® Å y Z ÷


yZ ä A\ M X¶ï÷ á Ì]zˆ Å VÂgÎ ]‚ yZ {z´ Æ Ô×ÛÖ]
>gÎC
ÙCÙ yŠÆ # Ö ª÷ } iZzgŠ ]‚Æ 3ā c* â
Û Š÷ Æ
á g Z ~ }g !*
áZz ä™ ]zˆ Å yZ gzZ Ïñ Yƒ ~96,}iZzgŠ q -Z q -Z Æ 3 Ü?uF
: ì Cƒ b§kZ YZ’Z Å ÜnÚ ]ç u y Z X Ïñ ÑŠ ]Ð 3à ~g ‡
( 40 Ô ðí. ÅZ ) O Üônû ×ô Ãø Öû] ˆô mû ˆô Ãø Öû ] ²
ô ] àø Úô gô jFÓôÖû] Øömû ˆô ßûiø OÜ?uF X1
( 41 Ô >ãZ 3) O Üônû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö] àøÚôù غmû ˆô ßûiø OÜ?uF X2
àømû „ôÖ$ ] oÖø]ô æø Ô ø nû Öø]ô ?oûuôçûmö Ô ø Öô „FÒø O Ð? Š?Â? OÜ?uF X3
( 42ÔògŸZ) O Üö nû ÓôvøÖû] ˆö mû ˆô Ãø Öû ] ö²] Ô ø ×ô fû Îø àû Úô
( 43Ô sy * ²Z ) O àônû fôÛö Öû] gô jFÓôÖû]æø OÜ?uF X4
( 44Ôy{−Z ) O àônû fôÛö Öû] gô jFÓôÖû]æø OÜ?uF X5
¸ÄÅ ¼ îG0 I" éEC Äù ¹ O Üônû Óôvø Öû] ˆô mûˆô Ãø Öû] ²
ô ] àøÚô gô jFÓôÖû] Øö mûˆô ßûiø O Ü?uF X6
OÜônû ÓôvøÖû] ˆô mû ˆô Ãø Öû] ² ô ] àøÚô gô jFÓôÖû ] Øömûˆô ßûiø OÜ?uF X7
( 46 Ôs ›ÑZ)
M i Åy M Œ
z“ Û ” Š&0 v Z†]|
Û ÜnÚ ]çu t : ÷ D⠁
-Z » Ú C
āÜ q Ù : ÷ D⠁
Û ^Û` ß ²] o• … k„ 0 vZ†]|X ÷ öZg M
X ÷ çZj¸āÜ » y M Œ
Û ì @*
ƒ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 265 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Xì ¯ » ]»',z ] í
) !* Z ãqzg M w© »]z ˆ Å ÜnÚ]çu nºZ

û ] Ìn
!z ü X4
ÞZ ]¾z Šæn
!z
~ yZ 1ì •
-',zí¯ „ x¯ Zg ‚ » ]+Z [g vZ ÂV-
) !*
ðä $Š qZ wmºÅ ]c*M g zZ V ÂgÎ ‰Ð
/Z ÷ ðƒ y Ò ~ g
 ñ ¯ w© CZ à ]zˆ Å V ÂgÎ y Z ._ Æ ]Z W,Z z bc y Z ¿
z Šæ gzZ G @*
m{Ð s§Å ]+Z [g v Z {z´Æ ]»',z Z
+Z ¯vŠ ÐZ
X σ ‚ Ì]¾
t Ô÷ ] Ün¶a ~ „Œ6,xlZ g e Å VÂgÎ ã M Œ
Û
Ž'gÎ 65 ÀJ
X÷ k Û x!Z ™ƒ qzÑÐ t >gÎ
-œy M Œ
V ÂgÎ y Z = : c*
â
Û Š÷ Æ yZ
á g Z ä Ax™Z Ñ g—~ }g !*
X ì ˆÅ «¤6,Ym CZ x ÓÐ zz Å
~z%Ð ^Ûã ß ²] o •… y Zn0 − { ]|gzZtg ‚ 0 n!*
²]|
Ð äâ
Ûs # Z,Z Ã]Zg \ Mā åÐ ~ ]Ñ©Æ A x™ Z Ñg —ì
+Z q â
-Z ~ yZā c*Û äA -o!Ð ~ ]ÜI
\ M g zZ _7,Ã ] é CE
ì ',Z',Æ Vì M g D
ÙZ q-Z Ð g ±Z Æ ZgŠ g zZ [Z N Ž ì Ìe $M
xøf$‰ø Z’Z Å X ÷ 'gÎ {z ŠZ%Ð ] éC-Eo !
Å y Z ì Cƒ Ð xöfùô Šømö c*
: ì Cƒ b§kZ Y Z’Z Å ] éC-EoO!y Z X ì ( 6) b Š Z®

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 266 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ˆö mûˆô Ãø Öû] çø aö æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö ] oÊô ^Úø ô²ô xø f$‰ø X 1


t

(57 Ôh +Z) OÜö nû ÓôvøÖû ]


ˆö mûˆô Ãø Öû] çø aö æø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø ô²ô xø f$‰ø X 2
t

( 59 ÔáZ) OÜö nû ÓôvøÖû ]


ˆö mûˆô Ãø Öû] çø aö æø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø ô²ô xø f$‰ø X 3
t

(61 Ô# Z) OÜö nû ÓôvøÖû ]


Ô ô ×ô Ûø Öû] šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äô ×# Öô xö fùô Šø mö X 4
(6 2Ô G îœ.E AÄZ ) OÜônû ÓôvøÖû] ˆô mû ˆô Ãø Öû ] Œ ô æû‚% ÏöÖû ]
Ô ö ×ûÛö Öû] äü Öø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø ² ô ô xö fùô Šø mö X 5
( 64Ô0 •Z) O†ºmû ‚ôÎø ðõ oûø Øùô Òö o×FÂø çøaö æø ‚öÛû vøÖû] äö Öø æø
( 87 ÔZÑZ) Oo×F ÂûŸø û] Ô ø eùô …ø Üø‰û] xô fùô ‰ø X 6
û 7Z E
>gÎn
!z ü X5
Y Z°ZèÑ üL¢Š ñZ',nz
gz M úg zZ ä™ x » ** +Å kZ ԁ g pôÐ ÑÆ ÔŠ
à V zÛD
$.nz » ]gÎ kZ n Æ v Ð y vzÑÆ
ñg zZ Æe
:ì W,

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 267 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ØøÃø Êø Ìø nû Òø †øiø Üû Öø]ø ™ OÜônû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] Üô Šûeô


oûÊô Üû âö ‚ønû Òø ØûÃø rû mø ÜûÖø]ø O Øônû Ëô Öû] gô vF‘û^øeô Ô ø %e…ø
Üû ãô nû Úô †ûiø O Øønû eô^eø ]ø ] †÷ nû ›ø Üûãônû ×ø Âø Øø‰ø…û ]ø æ$ O Øõ nû ×ô –ûiø
—OÙõ çûÒö^ûÚ$ Ìõ ’û Ãø Òø Üûãö ×ø Ãø rø Êø OØõ nû rùô ‰ô àû Úôù éõ …ø ^rø vôeô
X ³7,g !* D c*
100 ]gz¢ø g !* 11 nzt
40Ôg !* ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z w ÍZ ..
)¯ úˆ gzZ ¬ Ð [ë M qƒò iú iZˆ ‰ Ü z 4 »nz kZ
X ì » ¬ Ð [ë M ƒz¾
X Og ~g Y ]gz¢ø yŠ 40Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ
D c* ‡
*M Â'"7,g!*
~y *M ñƒ _7,g !*
~y :e c* {g Š H¤
/Z ‡
B ™ Äq 100 Å óó Ùõçû Òö^ûÚ$ Ìõ’ûÃø Òø Üû ãö×øÃø røÊøL L e
-Z g!* $M
ä à yvÐ ÔŠ vZ Y¶ KZ X σ {Š c* ih +'× |@* Å kZ Â
X Ï ñ Y ƒ t =ÂÅ

û ÷ÅZ >gÎn
!z ü X6
yâZ Á”z nŒ
Û iZ àÜÔtig èÝz ñZ',nz
Û m<!*Ô n Æ •
nŒ zg » gzZ tig b‚z
-',z Ýz ~ g !*

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 2 68 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

:³7,nzt n Æ ä0*
y âZ Ð ] Zçg zZ àÜÐ
Üû ãô Ëô ³FþÖ]´ Oõmû †øÎö Ìô×F mûŸôô™ O Üônû uô†$ Ö ] àô ÛFuû†$ Ö] äô ×#Ö ] Üô Šûeô
Ok ô nû fø Öû] ] „øâF h$ …ø ]æû‚öfö Ãû nø ×ûÊø O Ìônû ’$ Ö]æø ðô «jøŽùô Ö ] èø×øuû…ô
—O Íõçûìø àûÚôù Üû ãö ßøÚø ! æ$ Åõçûqö àûÚôù Üû ãö ÛøÃø ›û ]ø ?pû „ô$Ö ]
X ³7,û% 1 00 ]gz¢ø
D c*
g !*
40Ôg !*
11 ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z w ÍZ ..
Ü z 4 » nz kZ
iúˆ g zZ ¬ Ð [ ë M qƒò iú iZ ˆ ‰
X ì ¬ Ð [ë M ƒz¾)
X Og ~g Y ]g z¢ø yŠ 40 ÁiZ ÁÃnz kZ
D c* ‡

û yúÓZ >gÎn
!z ü X7
Û ñZŠ Z ñZ',nz

Ô n Æ ä™ Ýq Zg Ö Ð nŒÛ gzZ ä™ gzŠ à ;Å tig
ñgzZ Ænzt nÆ ]Ð Ï<z k,iZ { z´
:ì W,
hö„ùô Óømö pû„ô $Ö] kømû ðø …ø ]ø™ O Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×#Ö] ÜôŠûeô
Ýô^Ãø ›ø o×FÂø %̃ vömø Ÿøæø O Üø nû jônø Öû] Å% ‚ö mø pû„ô $Ö] ÔøÖô „FÊø O àômû ‚ôù Ö^eô
ø ø àûÂø Üûâö àømû „ô Ö$] O àønû ×ôù ’øÛö ×ûÖôù غmûçø Êø O àônû ÓôŠûÛô Öû]
Üû ãôiô ¡‘

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 2 69 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—O áø çû Âö ^ÛøÖû] áø çû Ãö ßøÛû mø æø O áø æû ðö >†ø mö Üû âö àømû „ôÖ$] O áøçû âö ^‰ø


X ³7,g !* D c*
1 00 ]gz¢ø g !*
40Ôg !*
11 ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z w ÍZ ..
)¯ úˆ gzZ ¬ Ð [ ë M qƒò ¯ú iZ ˆ ‰ Ü z4 »nz kZ
X ì ¬ Ð [ë M ƒz¾
X Og ~g Y ]g z¢ø yŠ 40 ÁiZ ÁÃnz kZ
D c* ‡

ÈZ >gÎn
û W, !z ü X8
]»',z]í
Z ‹ÒzØgztig ‹Òñ',
Z nz
n Æ ë Z ‹â ÅZ gzZ ] ÒÅ Øg z tig Ô•
-',z í Å nC Ù
:ì W,í!gzZ Æe
$.nzt
O†ø $ø çûÓøÖû] Ôø ³þßFnû _ø Âû ]ø «$Þ]ô™ OÜônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô #×Ö] ÜôŠûeô
O†ö jøeûŸø û] çø âö Ôø òø Þô^ø á$ ]ô O†û vøÞû]æø Ô ø eùô †øÖô Øùô ’øÊø
1 00 c*
X ³7,g !* g !*
40Ôg !*
11 ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z wzZ ..
Ü z 4 » nz kZ
)iúˆ Ô¬ Ð [ë M qƒò iú iZˆ ‰
X ì ¬ Ð äÎY( iúˆ c* ¬ Ð [ë M ƒz¾
X Og ~g Y ]g z¢ø yŠ 40 ÁiZ ÁÃnz kZ
D c* ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 27 0 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û yz
Û Ã Z >gÎn
!z ü X9
]Š „¾zf z Ég ñ Z',nz
Ænz t n Æ tØz tzf gzZ Ég ~ kZ gzZ ~g Z* ]Š„
:ì W,í!gzZ
Ÿ? ø O áø æû †ö Ëô ÓF Öû] ^ãø %m^ø5m Øû Îö ™ O Üô nû uô †$ Ö] àôÛF uû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šûeô
^Þø ]ø Ÿ? ø æø O ‚ö fö Âû ]ø « Úø áø æû ‚ö fôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø O áøæû ‚öfö Ãû iø ^Úø ‚ö fö Âû ]ø
Üû Óößömûô Üû ÓöÖø O ‚ö fö Âû ]ø «Úø áø æû ‚ö fôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø O Üû i%‚û fø Âø ^Ú$ ‚º eô^Âø
— O àômû ô oøÖô æø
c*â Û äA x™ Z Ñ g—~ }g !*Æ áøæû†ö Ëô ÓFÖû] ^ãøm%^øm5 ØûÎö >gÎ : ¤
‚ ] Ð uÑ Ð ]zˆ Å kZ X ì ',Z',Æ y M Œ Û ðåa t ā
Xì C M é~ ©ÂgzZ ì Cƒ
X ³7,û% 100]gz¢ø D c* û% 40 ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z w ÍZ .
X Og ~g Y ]g z¢ø D c*yŠ 40 ÁiZ ÁÃnz kZ ‡

û ™Z >gÎn
!z ü X10
ÞZ ‹¾z ì ñZ',nz
ãZ%» z ì gzZ ]¾ z Šæ Å v Z Ôä™gzŠ à ^z»g Å nÌË

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 271 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

3 Ð w ŽgßÂg zZ ä™Ýq
:ì W,í!gz ZÆnzt n Æ å
ô ] †ö ’ûÞø ðø «qø >ƒø]ô ™ OÜônû uô†$ Ö] àô ÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šûeô
æø ²
O^q÷ ]çø Êû]ø ô²] àô mûô oûÊô áøçû ×öìö‚ûmø Œø ^$ßÖ] kømû ]ø…ø æø Oxö jûËøÖû]
—O^e÷ ] ç$ iø áø^Òø äü Þ$ ]ô ½åö †û Ëô Çû jø‰û] æø Ôø eùô …ø ‚ôÛû vøeô xû fùô Šø Êø
[Z N » kZ : c* Û ä A x™ Z Ñ g —~ }g !*Æ ™Z >gÎ : ¤
â
Z',Æ y M Œ
Xì ', Û ð åa
X ³7,û% 1 00 ]gz¢ø D c* û% 40Ôû% 11 ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z w ÍZ ..
¬ Ð [ë M qƒò iú iZ ˆ ‰
)iúˆ c* Ü z 4 »nz kZ
X ì ¬ Ð [ë M ƒz¾
X Og ~g Y ]gz¢ø yŠ 40Ãnz kZ
D c* ‡

û ïE;XÐ ÉZ >gÎn
!z ü X11
Y Z°Z è(zÑi Z ]ñZ',nz
: ì W,í! gz Z Ænzt n Æ ƒ X Ð y vzÑÆ k Zgz Z ~g k Å ÔŠ
gõãø Öø oûeô]ø >‚ømø kûf$ iø™ O Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] Üô Šûeô
]…÷ ^Þø o×F’ûnø ‰ø Ogø Šø Òø ^Úø æø äü Öö^Úø äö ßûÂø oßFÆû]ø «Úø Og$ iøæ$

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 272 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

^âø‚ônû qô oûÊô O gô _ø vøÖû] èøÖø ^Û$ uø ½äü iö]ø†ø Úû ] æ$ O gõãø Öø lø]ƒø


—O‚õ ŠøÚ$ àû Úôù غfûuø
X ³7,û% 1 00 ]gz¢ø û% 40Ôû% 11
D c* ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z wzZ ..
Ü z 4 »nz kZ
iúˆ c*¬ Ð [ë M qƒò i úi Z ˆ ‰
X ì ¬ Ð [ë M ƒz¾)
X Og ~g Y ]gz¢ø yŠ 40Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ
D c* ‡

û mÜÑZ >gÎn
!z ü X 12
z ©Â§âz mÜZ Á”ñZ',nz
ãZZ ‹¸z ¢ Á”
—”¡ì¦^e ä n×ÃÊ ” ¡íÖ]  ]…œ àÚ ™
(}™xiÑ ÃmÜZ >gÎ {zƒ g»gŠ àÜ&)
: Za mÜZ ~ Ë Ôƒ „ » {z0 +Z z §Ôƒ *Š r
è ~ wŠ ¤
# /Z
+Z » ] ZçvŠ c*y v~ g !*
y Z Ã wŠ ā ì e {È g zZ ƒ 60 zg » Ôƒ @*
ƒ
n Æ vZ Ô ñY ïàÜÐ ]Zçz kz‚z gzZ ]÷Zp ÔVäÔ VE.6,
kZ n Æ kZ  ñ Y ƒ ‚ mÜZ § âgzZ ©Â§ â Ô ñY ƒ Za mÜZ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 27 3 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

$.nz » >gÎ
:ì W,í!gzZ Æe
ö²]ø o ‚ºuø]ø ²ö ] çø âö ØûÎö™ O Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×#Ö] ÜôŠûeô
—O ‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü $Ö àûÓömø ÜûÖø æø O ‚û Öøçû mö ÜûÖø æø Q‚û ×ô mø ÜûÖø O ‚ö Ûø ’$ Ö]
EAÄ
ìe $Zzg Ð ^ Û`ß Â ²] o • … ö -;XEZ ÷Z 0 f ç]|gzZ {k ,Ù 1 Z ]|
C
Æ kZ \¬v Z ~ á$ +Æ kZ J7,û% 1 1 c*10Ã mÜZ >gÎ ä Tā
i Ð kZ vZ Âñ7,û% {Š c*
{Š c* i Ð kZ Ž gzZ ì êŠ ¯ û~ ¼ An
X ì gŠ ‡6,ä™ «
ut : c* Û ä A x™ Z Ñ g— ~ }g !*Æ mÜÑZ >gÎ
â
‚ ›Å \¬v Z Ð ]zˆ Å kZ ì ', Z',Æ { }Š ª y M Œ Û
X ì CYƒ Z # Zz ¼ A n Æ áZz p pg ›Ð kZ gzZ ì Cƒ
X ³7,g !* 1 00 ]gz¢øD c* g !*40Ôg !*
11 ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y *M z w ÍZ ..
̉ Ü z Ëzˆ c* Y (ˆ Ô[fˆ Ôò iúˆ ª 7œø D
X ³7,g !* 11 Ô 1 1 ~ …ZâÆ z c* ÷M h| 7,
X Og ~g Y ]gz¢ø D c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ ‡

û& f š!nz ü X 14&1 3


ðO
] éG ¢E ! I
& z ]Ã M üL Š zHz çOa›g ñZ',nz
5OÒE
] éG5OÒE& z ] à M vŠ gz Z {‡ à ] Ñì ԍÎz ÔÂ
L M Ô: I zŠ Y ÔŠ z ÃÑ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 27 4 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

$.nz » &f ð š ! n Æ w”Æ îG0;XWÅZ ] »',gzZ ƒ X Ð


:ì W,í! gz Z Æe
àôÛFuû†$ Ö] äô ×#Ö ] ÜôŠû eô OÜnû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô ² ô ^eô ƒöçû Âö]ø
æø OÐø ×ø ìø ^Úø †ùô ø àûÚô OÐô ×øËø Öû] hùô †øeô ƒöçûÂö ]ø ØûÎö™ OÜô nû uô†$ Ö]
O‚ôÏø Ãö Öû] oÊô kô%F Ë# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø Ogø Îøæø ]ƒø ]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àûÚô
—O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ ‰ô^uø †ùô ø àûÚô æø
hùô †øeô ƒö çûÂö ]ø ØûÎö™ O Ünû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
†ùô ø àûÚô O Œô ^$ßÖ] äô ÖF]ô O Œô ^ß$Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô ^ß$Ö]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œö çô‰ûçømö pû „ô$Ö ] O Œô ^$ßíø Öû ] QŒô ]çø ‰ûçøÖû ]
—OŒô ^ß$ Ö] æø èô $ßrô Öû] àøÚô OŒô ^$ßÖ ]
: c*â
Û ä Av Z wÎg ì e $Zzg Д Ô 0 vZ†]| :¤
á z ð ( 'gÎ V âzŠ ~y
& &x ÷ *M ) &f ðš!gzZ ‚u ] ²]ça Ø Î Ž
Æ ]gzZ « ™Ð ] G & z ] à M Å nC
é5OÒE Ù n Æ kZt Âñ7,û%
gzZ Ë~ ~z à —‚ ]gÎ ðà éÆ V ÂgÎ & yZ X ì °» n
6,Ñ
X ðƒ 7wi**
6,Vð; LZ ™| 7,&f ðš! ‰ Ù Ax™ Z Ñ g—
Ü z D Î ]Zg C
X ¸ D â
Û C6,ug IŸ™7
-Y
(^`ß Â ² ] o•… Ȭ ùÔ3875 :¶g Ô 1275:2Ô‹Z Ôzâ 0Z)

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 275 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ³7,û% 1 00 ]gz¢ø û% 40Ôû% 11


D c* ‡
X ³7,g lZû% 11 Ô 1 1 gzZ pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
*M z w ÍZ ..
-¬ Ð [ ë M qƒò i úiZˆ ‰
iúˆ g zZ J Ü z 4 »nz kZ
X ì » ¬ Ð äÎY(
X Og ~g Y ]gz¢ø
D c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ ‡
−7,» ÷g X c*( ÷&) V ÂgÎ &~y *M IÐ äÎ ]Zg C Ù :^â
X ì {M • è ñÌ
è ',Z
- #

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
Þ[!*

oßFŠvÖ] ð^Û‰Ÿ] Ìñ^¾æ


+Z ¯Æ öñ ZÆ \¬vZ)
zZ
(] Z|@*

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 27 9 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

— ]Z f êL\Z ý ö²]ø ™ X 1
äö ×# Ö]ø ^mø :»ÈEZ z í!*ñ Ìñ Z',nz
\
ÌZ k Z ÷ CÌ āg I ñ Z x Ó ¹!*Ôì C Zf êL Z vZ : ]Z| @
* zZ
+Z¯
ƒ ‚ » y EZ gz Z ]g Ó m!*Ð •
Æ y K̈Z X ì @* #',Å ug I
Cƒ ã‚ M ~ œ £ Á” 2 ì @* ƒ † Ÿ Z ~ ¢ gz Z ì Q ° à y Z Z
ñ 7,û% ( 10 00 ) g D -Z Ð p Ö ZÆ XX çâö ^mø äö #×Ö ]ø ^møZ Z Ãnz k Z ¿Ž Xì
ÙZ q
} Š â Û « » Ä
è c™ i Zâ Ð ¢ ï»gz Z x P Z ~ y ZZ à kZ \ ¬v Z
6,gî ~ŠZÐZ Šgz t X ÷ D ™ {Š c* ÌZ Ï Z Y 5ßz Y òX Ç
% Šgz » u 0*
iÐ ƒ
Xì w © » š
M F,x  „ Õ{ Ì6,gî ¦½ Z gzZ ì *
@Y H Ì
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—y !* $e$.' àöÛFuû†$ Ö]ø ™ X 2


àöÛFuû…ø ^mø :nz » ]Ð ¯‹z°gzZ yl îz ê
-Z ˆ Æ iúC
Ð "7,g !*( 1 00) Î q *z Z
Ù Ãnz kZ : ]Z| @ +Z¯

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 280 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ýq Šæ ‰~ gñZ ~z*Š gzZ ì M Zg Ö Ð ñÅ wŠ gzZ y l îÔ ê


X ÷ Cƒ ‚ ?Å kZ gzZ Ÿg Å vZB‚Æ äƒ
XXàö ÛFuû …ø ^mø äö #×Ö]ø ^møZ Z ™ƒ zg ‚ˆ Æ )i ú yŠ Æ- Ãnz k Z
X ǃ « { z ñY ó ⠎ Ð \ ¬vZ ÂñY HJ - [ ë M [ z¾Ð p Ö ZÆ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz äâ Û 3gå ý Üö nûuô†$ Ö]™X 3


Ü g ñZ',nz
Üönûuô…ø ^mø : »è‰
Ž Ô ì Cƒ w q ï÷ á Øg Åv Z Ð "7,Ãnz kZ : ] Z|@ zZ
*+Z¯
Æ äâi {z gzZ ì Cƒ wJ ¬ŠC Ù Å kZ ì @*™Šg z » kZ Ð ]Ò¿
X ì Lg pôÐ ]Zç
»ñÅ wŠ gzZ yl îÔêÐ ä™nz » XX Üö nûuô…ø ^mø àöÛFuû…ø ^møZZ
@*Y ZiZ âÐ Ä® ~ wZjZ x ÓX ì CY ï] Ð spX ì CY ƒ
X Ð ÑÐZ \¬vZ ñ Y k 0* Æ Ýª Ë™| 7,nz t x¤Ž g zZ ì
X Ç ñ â
Û « ð>™
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 281 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

— {÷ á Š!* 'Ô ö ×ô ÛøÖû]ø ™ X 4


Ôö ×ô Úø ^mø : tig ïGLš^z ñZ',nz
q ZÛ ~ t ig gz Z » § â Ð nz Æ ug I ÌZ k Z : ]Z| @ *z Z
+Z¯
w Zz iû% ( 1 00 ) Î: Zizg ¿Ž X ì Cƒ b & Z Å ] 5 ç Ôì Cƒ ‚
gz Š „ ( z ]gz— gz Z Ç ƒ ‚ » ñ Ì Ð Z Ç g w © » k Z ‰ Ü zÆ
Æ \ ¬ vZ Âñ 7,û% ( 1 21 ) R Z Î q -Z ò i ú ˆ à k Z ¿Ž X Ï ƒ
X σ Za Ýz ~ t ig b è ‚z Æ kZ Ð a
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y'M z w ÍZ : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— u 0*Ð [Ûz ÷Õ] ý Œöæû ‚% ÏöÖû]ø™ X 5


Œöæû ‚% Îö ^mø : »ñÌ ñZ',nz
ƒ s™ wŠ Ð "7,‰
@* Ù Ãnz kZ : ] Z|@
Ü z Æ wZzi izg C * zZ
+Z¯

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 282 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

y - gzZ Ñ! Ð kZ \¬ vZ Â} ™ Ð ~È0*à kZ ¿Ž X ì
**
Å 0*
X Ï ñ Y ï] Ð 1 ãKgzZ Ç }Š ™gzŠ ÍÎz Æ
#M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 100) Ίg z » kZ ™|7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz ¶Š äs' Ýö¡øŠ$ Ö]ø ™ X 6


Ýö¡ø‰ø ^mø : Ë z ¡ñZ',nz
]ñÐZ \¬vZ Ð ä™xŠ 6,!%™|7,Ãnz kZ : ]Z| @
*zZ
+Z¯
Æ yZ g zZ Xz ÷S vâ ÑZz "7,ÃkZ 2 Ç } Š ËÐ n%C
Ù ZÎÆ
Xì L g pôÐ li‚ zÎz
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 11 Ô 11y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 283 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz ä âÛ « y ZZ&ÑZz Ûy âZ!! !!àöÚô ©ûÛö Öû]ø™X 7


àöÚô ©ûÚö ^mø : äsz ðZ ñ Z',nz
«™Ð ÑÆ y - ÑZz ä™nz » ug I ÌZ kZ : ]Z| @
* zZ
+Z¯
Ù ª » kZ g zZ ì Lg ~
@ƒ ~ y âZ z ¡ Æ \¬v Z y Y z w â Ôí!*zC
*
% Zg z ~g ZŠ yZ Z Ð "7,ˆ Æ øZ
„ Û îSÐ • #',Å kZ X ì
Xì Cƒ wJ ¬Š gzZ ì Cƒ ‚ ~i!*
)g Ð ä™nzB‚Æ +Æ àöÚô ©û Úö ^mø Ýö¡ ø‰ø ^mø
Æ spgz Z −
Â} ™™f ™ 5 à Z V âzŠ y Z  /Z m<!*
Û ) ðä Ð N Yƒ bZi ]ZW,Z
X Ç ñ âÛ pôÐ çz spÆ b§C Ù ^y ZgzŠ ÐZ \¬vZ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 11 Ô 11y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ä â Û «™gzZ ã˜'àöÛônû `ø ÛöÖû ]ø™ X 8


àöÛônûãø Úö ^mø :nz » wZj Z èØõgzZz¯
ÌZ kZ :] Z|@
Å ( \¬vZ ) àÛnãÚ èa ÑZz ä™nz » u 0* * zZ
+Z¯

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 284 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ð kZ Z®ì L e Šæ 6,A çg zZ wq Ô» b & Z LZB‚Æ ]g Š


@ƒ \¬vZ y˜ » kZèY ( Cà 7y vÐZ ) ì C3spq C
* Ù
B‚ Æ z ¯ˆ Æ "7,iú ~ ]ï ˆ Æ <Ãnz kZ X ì
ƒ Za gâ~ wŠ Ð ä™
Xì @*
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz„gzZ Ïg),Ô] ³'ˆö mûˆôÃø Öû]ø ™X 9


ˆö mûˆôÂø ^mø :ÞZ ‹¾ ñZ',nz
/Z X ǃ 7`ZLÑZz ä™ #
ðä Ö zZæ 6,nz kZ :] Z|@ *z Z
+Z¯
ñ ⁠Zá izg 40¿
Û «Šæ g zZ ]¸ÐZ \¬v Z Âñ7,: Zizg û% 40 F,
~ ìZ³ LZ ÔŠ Ð "7,:Zizgû% 1000 F,Z áyŠ7 Ô Ç
X Ç ƒ x » **
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 285 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz ÑÔ„ i ¹'…ö ^f$røÖû]ø™X 10


% Š',
…ö^f$ qø ^mø :nz »« ™ÐÑÆ ÔŠ ~ |z^
hO !nz » u 0*êL\Z kZ ðÎ : ]Z| @*
û% 21 ˆ Æ {‚‹ é›4E zZ
+Z¯
6 kZ { z 2 Ç Çg ~ y âZ KZ ~ | z^ÐZ \¬v Z Â}™ x ÷
, á zð
I
Æ u 0*ÌZ kZ X Ç ìg pôÐ ÔŠ çLag zZ Õ z ðÍ$
+Ð ä™ #
Ö zZæ
"7,Ý ]†Ò Ÿ]æ Ù¡ rÖ] ]ƒ ^m …ö ^f$qø ^mø ª™ 5 ÃÝ]†ÒŸ]æ Ù¡rÖ]æƒ B‚
X ǃ† ŸZ h +' × ~ ] »',z Z +Z ¯Ð
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz ðZ(,Ô«gZ z dZ Ð ƒ % !!!! †ö fùô ÓøjøÛöÖû]ø™X 1 1


†ö fùô ÓøjøÚö ^mø :Š ÑzZ Á”ñZ',nz
ŠÑzZ sg zZ ( \¬vZ ÃáZz ä™ ]Ò Ånz kZ : ] | zZ
Z @*+Z¯
kZ 2 ì CY ïŠZ% Ð "7,Ãf z kZ ¬ Ð x »C Ù Xì @*
iZâ Ð
,~ Vƒó Å VÍß \¬v Z Ã áZz "7,Æ
¯ g ‡z!*gzZ vg )
Ž X ì @*

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 286 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Å äà y và kZ ‡q gzZ ÔŠ ðà L Ç ñ CZ w© » kZ ¿
X Ç Çg 7]g Š
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz ä™ Za ' ÐöÖô^íøÖû ]ø ™ X 12


ÐöÖô ^ìø ^mø :nz » ! c* Å [ òZ z wâ gzZ ŠÑz Z {@
i !*
Ü z Æ ]Zg Ãnz kZ : ]Z| @
×zg {n gzZ g ëwŠ Ð "7,‰ * zZ
+Z¯
LZ ÑZz ä™™f » kZ X ì Cƒ Ýq ]¾z Šæ ‰~ gñZ] Ô@*Yƒ
6,gîm!* Ù ª Ô−z i )Z { ā » \¬vZ ¬ ZñÆ »§ â LZ ~ Ñ
zC
X ì @*™ kC
é˜S ™ z ƒî^ c*w â {@ Ð " 7,û% (5 000 ) g ZD Ãnz k Z
Ù õ 0* ‡
XÏ ñY ïÌq ðà c* ¿T$¸ Ð á² sî b§ÏZ X Ç ñY ï
û% ( 1 00) Î Šg z » kZ ™ | 7,pÑ ŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
'M z w ÍZ : w©x¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 287 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz äÑ ~ ŠŽ z Ð x°' −ö…ô^føÖû]ø ™ X 13


−ö…ô^eø ^mø :nz » s
# Zg z ðZ ~ Ï0
+i qi',z ~EŠ
m!* z ~C Ù \¬vZ ÃáZz "7,Ãnz kZ :] Z|@
Ù ª Å b§C *zZ
+Z¯
yŠ ( 7) ] ‚ ¿Ž Ôì @*⁠A ÐZ gzZ ì êŠ ™ ~',Ð Í
Û «¼
« äsÐ ]Ã M g zZ Ë Ð nZ%Z Ã kZ \¬vZ }™ Šgz » kZ Ú
›ÐZ Ð TgzZ Ç ì g #Ö s~GŸ» kZ Ìv% :X Ç ñ⠁ Û
X Ç ìg @*M k0*Æ kZ {z ì Cƒ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— ÑZz ä™ «y÷á ~i qÐ Z gzZ ]gßz ^!!!…ö çùô ’ø Ûö Öû]ø ™X1 4


…öçùô ’øÚö ^mø :nz »õw qZgzZ ŠÑz Z (
Ù g zZ Çg } izg ÚJ
C ]gúŽ :] Z|@
-yŠ ]‚ { zƒ Ý!* * zZ
+Z¯
™| 7,Ãnz kZ û% ( 21 )R Z IÐ ~g āZ ˆ Æ [ë M [z¾izg

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 288 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

g !*10¿ðä/Z X Ç } iZâ Ð Š ÑzZ ÐZ \¬ vZ  [ Æ™ xŠ 6,ã0*


Æ kZ \¬ vZ , iZ { z´ Ç ñ Y ZiZ âÐ ŠÑzZ Ô™ Âñ7,à kZ :Zizg
Å kZ ~ ~gz M O Å’™ ÁqZ gzZ Ç } Š ™@gzZ ×zg {n » } Zz "7,
X Ç }™Šæ
û% ( 1 00) Î Šg z » kZ ™ | 7,pÑ ŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
'M z w ÍZ : w©x¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

— ÑZz Û¹ ' …ö^Ë$ ÇøÖû]ø ™ X 15


…ö ^Ë$ Æø ^mø :]nz „ñZ',nz
kZ Ô Ç }Š j\¬vZ ÃáZz ä™nz » u 0*ÌZ kZ : ]Z| @zZ
*+Z¯
$J e Ð w) ~C
, Ù ª LZ à yZ B‚ Æ äâ
Û Ù7 {Š6,Å $
+ÁqZ Æ
]ng U*M 6,kZ Âᯠw© CZ Ãnz kZ ˆ Æ - ¿Ž X Ç }Š
Ånz kZ  ñ Yƒ ~g ¤ ª Å× 6,¿Ë¤ /Z g zZ Ð N Y ƒ C
Ùª
X Ç ñ Yƒ ZQ× » kZ Ð • #',
û% ( 100) Î Šgz » kZ ™ | 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 11y
'M z wÍ Z : w©x¬
X ,™:Zizg

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 289 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

— 2̈¸ 6,ƒ % ' …ö^ $̀ ÏøÖû]ø ™ X 16


…ö ^ã$ Îø ^mø : ]Záà è ñZ',nz
!Ü z ÞZ ›
\
*z Z
gzZ ›Å *Š à y K̈Z Ð ä™ nz » u 0*êL Z kZ : ]Z| @ +Z¯
ƒ <!*Ø{ Ôì Q] Ð ]Zá
Za ~ wŠ ›Å \¬v Z g zZ ì @*
# q ðÃà ¿T Xì Cƒ
y LZ { z ƒ ~
Ž Q ñ7,à kZ ~ K c*
Û ~g7 ~
ÐZ \¬v Z Ð "7,ÃkZ 2 Ç ñ ⁠# q Å kZ \¬vZ Ç fâ
Û «] Ð Y Z
X Ç }Š ⠁
Æ+sfzgq‘ Ü zÆ [ë M qƒ¿ðä
% Ûg zZ ‰ /Z ‡
: ǃ Š % Z ** z x » ** ~ ìZ³] LZ ÔŠ » kZ Âñ7,B‚
û% ( 100) Î q -Z ‚ômû‚ôŽ$ Ö] ô_ûfø Öû] ]ƒø ^ mø (…ö ^ $̀ Îø ^ m …ö ^f$qø ^mø
X o$ ×øÂø ]‚øÂø æø oûßôÛø×ø¾ø àû Û$ Úô oÏùuø „ûìö ñ7,~ y 'M ˆÆ "7,
û% ( 1 00) Î Šg z » kZ ™ | 7,pÑ ŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
'M z w ÍZ : w©x¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 290 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz äâ Û «¹ ' hö^a$ çø Öû]ø™X 17


hö^â$ æø ^mø :nz » ]Ð ‘à zL
#',Ånz kZ : ]Z| @
êŠ ], Z Ð ‘ à z L\¬vZ Ð • *zZ
+Z¯
ƒ 7Ìy áÃy K̈Z » Tì
X @*
\¬vZ Ð •#',Ånz kZ û% 7 ~ {>ˆ Æ “% e ¯ú ‡
䙊gz » kZû% 100~ {>ˆ Æ “ ™ « »}æ
% e ¯úX ì @*
X ì Cƒ ‚ tig Ýz Ð
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ǾZig ' Ñö] ‡$ †ø Ö]ø ™ X 18


Ñö]‡$ …ø ^mø : {à è z ñZ',nz
!Ü z tig Ý
L š^z \¬v Z ÃáZz pg w© »nz kZ : ] Z|@
G
Ð tig ï * zZ
+Z¯
ÃáZz "7,Æ kZ \¬vZ X Ç ì g pôÐ ‘Ã z L¿{z gzZ Ç } iZâ
iZ âÐ Vzm!*
Xì @* z ~C
Ùª

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 291 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Ëà !%gzZ ì QàÜà ~{ Ð •
#',Å kZ
vZ Âñ7,ù ÆÈ: Zizg û% 20 ._Æ w©ÃkZ ¿Ž ‡
@Y ƒ « û » VziZg | ÐZ Ð T ì @*
* â
Û « ‚f (Z Ã kZ \¬
i Å 7å]| Â Ç ñ7,~ ]ïû% ( 1 000) g ZD
]g c* -Z¤
Ù q /Z X ì
Xƒ ÑZz ä3 ~izg w 'ªÆ σ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 11 Ô 11y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz %Å 5Zg È Ô¤ Â Z (,!!!|ö^$jËøÖû ]ø™X 19


|ö^j$Êø ^mø :gZâ Z Áz4,z [ s «g ñ Z',nz
wŠ Ôì * -i » wŠ Ð ä™nz t ˆ Æ ò ¯ ú : ] |
@Y F,Z 8
E
Z @*zZ+Z ¯
gë wŠ » k Z Ð [ s üL¢ g ÷ D Y ƒ y ‚ M ]5 çÆ kZ Ôì *
@Y ƒ u 0*
Xn ™g Zh+Š » h‹ Zf ā ì @* Þ ‡ kZ {z gzZ ì @*
Yƒ . Yƒ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 292 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

hÄg ~g Y n
X÷ M

— ÑZz + Y ¹' Üö nû ×ô Ãø Öû]ø ™ X 20


Üönû ×ô Âø ^mø : Äcz DñZ',nz
kZ X ì Cƒ ‚ Äcz DÐ ä™nz » ÌZ kZ : ]Z| @ zZ
*+Z¯
X ì êŠ wÅ} iZzgŠ Æ D\¬vZ Ð pg w©F,Z á »
-Z » XXéô ø ^ãø Ž$ Ö] æø gônû ÇøÖû] Üø Öô^Âø ^møZZ ˆ Æ iúC
g !*( 1 00) Î q Ù ‡
Xì * # ™ y K̈Z Ð ä™nz
@ Yƒ Ù r
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—Ñ Zz ä™ß ~izg ' ˜öeô^ÏøÖû]ø ™X 21


ø G
˜ö eô^Î ^mø :nz » ]Ð çLE¥[ Z±gzZ k#Z z ‘Ã
.
k Z Xì M ðZ Ð uÈg z Z G[ Z± Ð ä™ Ãnz k Z :] Z| @ *zZ+Z ¯
ā ì ¹ ä x Z™ Y 1z Z Xì Q]  ÌÐ Ñ Æ V > ª æ ZŠ Ð Šgz Æ
^mø ˜ö eô^Îø ^mø b§ kZ™ 5 B‚ Æ X X¼ö‰ô ^fø Öû]ø ZZ ÌZ Æ \ ¬ vZ à ÌZ k Z ðÃ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 293 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

XÐ Vƒ Ýq ] »',z nA Ð ¹ ÐZ Âñ 7,¼ö‰ô^eø
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—ÑZz ¶Š qZÛ ~ ~izg' ¼ö‰ô^føÖû]ø™X 22


¼ö‰ô^eø ^mø :tig z DÏŠ ¤ ñZ',nz
Xì Qð; g Ð Y ZÅ V zuzŠ Ð • #',Ånz kZ :] Z|@ *zZ
+Z ¯
ÏŠ ¤ ~ t ig gz Z ŸÔDÐ "7,û% 10ˆ Æ “ % e iú ‡
Xì Cƒ ‚
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™- Ã+-z +” G!!!!˜ö Êô ^íøÖû]ø™X 23


˜öÊô ^ìø ^mø : ]¾z ì ñZ',nz
÷ CY ƒ ~g7 Dq Ð " 7,û% 500Ã fz kZ : ] | zZ
Z @*+Z¯

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 294 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

z ðZ Ð V7Š xÓ Ð "7,û% 1 000 2 ÷ CYƒ y ‚ M ] ¶gzZ


X ì Q]¾z ìgzZ äs
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢øD Ãnz kZ ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™— ' ÄöÊô ]†$ Ö]ø ™ X 24


ÄöÊô ]…ø ^mø : ÞZ ƒŒÛ Á”ñ Z',nz
Q ~i* " Ð t ‘gzZ ~ôÂ Ð • #',Ånz kZ : ]Z| @ *zZ
+Z¯
ƒ «zgŠ » ÎHgzZ ì
X ì @*
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø D Ãnz kZ ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

— ÑZz ¶Š ]³' %̂ Ãô ÛöÖû]ø ™ X 25


E
%̂ Ãô Úö ^mø :ÞZ ïGLG4hI8z ] ³ñ Z',nz
% Å- c*
~ t‘Р䙊g z » ug I ÌZ kZ ‘ *z Z
c :] Z|@ +Z¯

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 295 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ð> Å ]y .½p~ wŠ Ôσ ‚ ] ³z −


'M z *Š gzZ ǃ Za Z} )g
X σ ‚
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

— ÑZz ¶Š ª 2f ' Ù% „ôÛöÖû ]ø ™ X 26


Ù% „ôÚö ^mø :nz »« ™Ð Æ Ýªz ‡q
ÐÑÆ Ýªz ¿ugzZ ‡q Ð fz Æ u 0*ÌZ kZ :] Z|@
* zZ
+Z¯
X ì CYƒ w= ¬Š gz Zì CY ï]
» Ù% „ôÚö ^mø %̂ Ãô Úö ^mø ™ 5 ÃY Z VâzŠ Ñ!*`gŠ ā ÷ D ⠁
Û x Z™ Y 1zZ
Xì Z# ñ » ]»',z Z +Z ¯Ð ¹** ™™f
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y 'M z wÍ Z : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 296 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZzG g {Š c* i ¹ ' ÄönûÛôŠ$ Ö]ø ™X 27


Äönû Ûô‰ø ^mø : ®
)  ! c* LG3ÅJñ Z',nz
Ëz ¬Š ï
G
G I
gzŠ e )  ÿL X ì Cƒ wJ ¬Š Ð nz kZ : ]Z| @
$D Å ® ¨ $ * zZ
+Z¯
X ì CYƒ
zZ % e i ú izg Æ ]ZÔ
+Z ¯Ð "7,û% 500ˆ Æ “ ‡
Xì * @Yƒ† ŸZ ~ ]Z| @*
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

— ÑZz Ú Š¼ ƒ % ' †ö nû ’ôføÖû]ø ™ X 28


†ö nû ’ôeø ^mø :nz » `´Æ ]g w z ® )
ƒ k ˆZ » ö Å \¬vZ Ð fz kZ :] Z|@
nzg zZ ì @* * zZ
+Z¯
Ð Tì C M i!*
Ð [‚g Z Æ q kZC )  ÅáZz ä™
Ù ]g w z ®
X ì c*
â
Û Iä \¬vZ
wÅÃ ]g w Å kZ \¬vZ Ð "7,û% 1 00 IÐ - iú ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 297 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Û « =ÂÅ ¿z w¸(ÐZ gzZ ì êŠ


â
X ì @*
àS\¬v Z Ð "7,y xgŠ Æ Vç Ü z Æò
Û gzZ V ā‰
â
X ì @* $ÁÃ
Ûe è
'M Ænz kZ ¿ðä
: }™ ¬ŠB‚Æ p ÖZ yZ ~y /Z
æø pû †ô’øeø æø oûÃô Ûû Šøeô oûßô Ãû jôù Úø †önû ’ô eø ^mø Äönû Ûô‰ø ^mø Ü$ ãö ×# Ö ]ø
X oûßôù Úô 'ö…ô] çøÖ ] ^Ûø ãö ×û Ãø qû]
X ì êŠ ™gzŠ ~gz$ ÅÃÅ kZ \¬v Z Â
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz äâ Û ê' Üö ÓøvøÖû ]ø ™ X 29


Üö Óøuø ^mø : ÞZ §u
Z Z z ÕÁ”ñZ',nz
ƒ ‚ Þ Z sp Ð •
[Â Xì @* *z Z
#',Å nz kZ : ]Z| @ +Z¯
™f » ÌZ kZ B‚Æ ] Òä TgzZ ì Cƒ ‚ e
$Z@ z DÐ <
Lz
y !*i Å kZ g ÖZ » T ÷ D 7,^Y` Æ Õ~ wŠ Æ kZ ÔH
z gu
Z Z à í!* \¬vZ Ð ä™Ã- è‘% Ãnz kZ b§ÏZ X ì @*
ƒÐ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 298 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ì êŠ ¯ ܁
'» iñg
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™ s»Z [p' æÙ‚ûÃø Öû]ø ™X 30


Ùö‚ûÂø ^mø :nz » w ”Æ V ¤g i Z n Æ V¸
#',Ånz kZ ™|7,iú«g zŠ :] Z|@
"¾Ô‘ Ã z LÐ •
$ * zZ
+Z¯
\¬ vZ ~ ]gß Å Y : ¸g Æ e 2 X Ï A ]Ð ~g F gzZ
kZ vZ ~g ñZ 0É‚h lpÆ V@gzZ Ç }Š â
Û ½[òZ
2ñÅ ¿
X Çá á )f LZ ª
ƒ ‚ q íz qËÐ •
wq Z gzZ ì @* #',Å kZ , iZ { z´
X ì Cƒ ‚= ÂÅ ~gz M O Åí
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 299 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

— ÑZz ä™x™z ¯¹ ' Ìönû _ô ×$Ö]ø ™ X 31


Ìönû _ôÖø ^mø :nz » ] Ð spgzZ w”»õ tÜZ
#',Ånz kZ :] Z|@
n Æ V zÈ Æ v Z ~ ËÐ • * zZ
+Z¯
Ð wZjZ Æ ÑX ÷ D ƒ ‚õ t ÜZ g zZ ì Cƒ Za ‰
Ü g z ò3,
Æ „Z â Ã Ñz » LZ ÑZz "7,Ã fz kZ X ì Cƒ ‚ „Ç M
‚ ÄcÅ g u 8uzg Ð [‚g Z
Z Z ãqzg Ð ¹ vŠ b§ÏZ Ôì ©
Ð sp ÂN Y ñ C 'M Æ ™ ånz ¤
ÙZ Š p ÖZ sf `gŠ ~ y /Z ì Cƒ
:ì Q]
Ìönû _ô×$ Ö] çø aö æø …ø ^’ø eû Ÿø] Õö…ô‚ûmö çø aö æø …ö ^’ø eûŸø ]û äü Òö…ô‚ûiö Ÿø
X †önû fôíøÖ ]
$ M ðà ~ Y Ë ]c*
5e 'M Æ kZ n Æ Y Ë Á”gzZ
M ~y
pû„ôÖ$] Ìönû _ôÖø ^mø :‰ ì @*âÛ « Ë \¬ vZ  ñY S7,™
ì ,iZ {z´ àônûËô Žûmø çø `ö Êø kö •û†ô Úø ]ƒø]ô æø oûßô nû Ïô Šû øm æø oû ßô Ûö Ãô _ûmö çø aö
X ì Ænz » u 0*
ÌZ kZ Ìn Æ ])
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 300 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

hÄg ~g Y n
X÷ M

— ÑZzpg¸Åq CÙ ' †ö nû fôíøÖû]ø ™ X 32


†ö nû fôìø ^mø :gZuZ ãqzg z Ñ„Ç M ñZ',nz
@™ « „ Ç M Ð ÑÁ ZjZ w© » Šgz Æ nz kZ :] Z|@
* *z Z
+Z¯
ãqzg Ð ä™ F, Z á yŠ ]‚ Xì 4 ¶Š x Z’ ™ wq Z {È gzZ ì
Xì QàÜÐ {g é$OZ ÑgzZ ÷ Dƒ «iñg zg u Z Z
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz égzZ g!* Š',' Üö nû ×ôvøÖû]ø ™ X 33


Üönû×ô uø ^mø : ` RE"ZŠ÷á z «™ñ Z',nz
ã0*{ z gzZ ñ Y c*
ðŠ à kZ ™ É6,½» à u 0*
ÌZ kZ ¤ *z Z
/Z :] Z|@ +Z¯
# gŠ c*
X Ç ìg pôÐ V: M { z ÂáZ e 6,| E
3… Å kZ \¬ vZ Ð •
GG3šE
kZ gzZ é~ ï #',Å kZ ,i Z { z´
X Ç }™ Za b & Z ~ tÜZ Æ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 301 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—´ â » Ïg),z Ñ' Üö nû¿ôÃø Öû]ø™ X 34


Üönû ¿ôÂø ^mø :Ïg ),z ] ³ñ Z',nz
« g ‡z gz Z ‡ Ô] ³ \ ¬ vZ ÃáZz ä™ Ænz kZ :] Z| @
* zZ
+Z¯
Xì @* ƒ ‚y jgz Zì CY ï] ÐZÐ spÆ y Î', ™
Y Xì @*
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz äâÛ ]nz „ •Z" ' …ö çû ËöÇøÖû]ø™ X35


…ö çû ËöÆø ^mø :nz » ! c*
ËÐu› gŠ gzZ gg
#',Ånz kZ : ]Z| @
X ì Q ËÐ {)zuŠgŠ gzZ g g Ð • *zZ
+Z¯
KZ à }È \¬v Z Ð äCZ w© F,Zá » kZ X ì ׊ „ ( Å Vߊ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 302 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Vzg )Æ y  M {z { Zpì êŠ jÃVƒk


HÆ kZ gzZ ì ¡
CJe Ð Øg
-
X Vƒ J
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ¶Š!$+»]' …öçû ÓöŽ$ Ö]ø™X 36


…ö çû Óöø ^mø :nz » ] Ð 4Ù Ùç gzZ ~gz M O Å]
# ',z í g Ñ " u 0*ÌZ t : ] |
) !*» •
f z Æ kZ X ì ¯ zZ
Z @*+Z¯
ˆ ZÆ + − Zz gz Z V z Åv Z g0+Z Æ y K̈Z Ð
$Z@ Å äÑ O ] » ] **
e
X ì Q= ÂÅ ~gz M O Å’ ™ w qZ Ð Z gz Zì Cƒ ‚
-izg 40gzZ ì Q] Ð 4Ù Ùç , iZ { z´
» kZ F,Z áJ
ƒ ! ÃX ì Cƒ ! c* ËÐ ~g F Å V\ M gzZ ŸÔwŠ Ð äCZ w©
X ì CY
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 303 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

— F, ',z — ¹ ' o% ×ô Ãø Öû]ø ™ X 37


o% ×ô Âø ^mø :Õz DÁ”ñ Z',nz
t ‚Æ *Š yK̈Zā ÷ Dƒ — ] YgŠ Ð fz kZ : ]Z| @
*zZ
+Z¯
X ì Cƒ ‚ ÄcÅ Õz DÐZ gzZ ì @*Y $ Ð äƒ ZÎg z ?f
Æ kZ gzZ ì ¯ ) !* Z Z n Æ Y CgzZ Y f Y x m<!*
» g Zâ Z z g u nzt
Üö nû ×ô Âø ^mø o% ×ô Âø ^mø ‰ X ì * @Y 0 ™f xt Ð ä5 Ün ×ÃÖ] ÌZB‚
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y 'M z wÍ Z : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

— Z(,¹ ' †ö nûfôÓøÖû]ø ™ X 38


†ö nû fôÒø ^mø :û%z x£ Á”ñZ',nz
h ¯ w © »nz k Z : ]Z| @
‚ ~— Åû% z x £ Ãá Zz e * zZ
+Z¯
izg ( 7 )] ‚ ]gz¢ øD X ÷ C 0* x  Zu Ð s¬ z í ] ¶gzZ ì Cƒ
E
Xì * zŠ x é¨G.G- 4 ƒ!*
@Y ï{g!* z ~C ÅÐ " 7,: Zizgû% 1 000 Ú
Ù ª Zƒ c*
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 304 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

— y ˜z ƒõ' Àö nû Ëô vøÖû]ø ™ X 39
Àö nûËô uø ^mø :gñZ 0«™ ñZ',nz
gzZ ~6,z-Š Ô e #',Ånz kZ : ]Z| @
$f Z Å W Ô¶ze Ð • * zZ
+Z¯
I
Ñ‹ZágzZ kz‚z ã- bg ZŽ z »X ì Q]Ð spÆ ÃçLa
) !*» ]»',Mnzt X ÷ D Y ƒ pôÐ
ÑZz "7,Ã kZ ā ‚ì ¯
Æ ^ îS Ç ìg pôÐ yv Ì Â ñY Î yxgŠ Æ Vz0
+gŠ ¤
/Z
nzt ¿ðä /Z ì | @*6,¹ t n Æ DÐ spz ù D z y ZgzŠ
:Zzg 6,^ ™| 7,ÏÆZ G! M Q gzZ oûßô¿ûËøuû]ô Àö nûËô uø ^mø iŠ &~y
îG 'M ™| 7,
X Ç ìg ~ y âZ z ¡ àSÆ ]+Z [g v Z ~^}g7 { z  ñYƒ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 305 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz ä™ « ~izg gzZ ÑZz ¶Š ] ¸!!!kö nû Ïô Ûö Öû]ø™X 40


D z z sp «g ñZ',nz
könû Ïô Úö ^mø : ù
*z Z
Ð Šæ ‰ \¬ v Z Ã áZz ä™ Šgz » u 0*ÌZ kZ :] Z|@ +Z¯
kZ ðä /Z Ô Ç }Š ½Ð D§ âg zZ ÄcwŠ » kZ gzZ Ç ñ ö gzZ Ç ñ î
z Äcw”X Ï ñ Yƒ g zŠ ù D z Âá 8 y Zg zŠ Æ^ ã0* { ”xŠ Ð
x÷á z ðB‚ Æ kZ n Æ ]Ð ù D z z sp^ yZgzŠ g zZ îG 0 ;XWÅZ § ZâZ
$.Ì]z ˆÅ ÷Œ
X ì W,í! e Û {gÎ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™e $ñ~gñZ 0' gönû ŠôvøÖû]ø™X 41


gönû Šô uø ^mø :V =Š çOI
ai Z «™ñ Z',nz
#',Å nz kZ :] Z|@
ÔŠ c*tä Ô‡q Ôga à yK̈Z Ð • *z Z
+Z¯
´Š Ð kZ 2 X ÷ D 0*x ZB‚ Æ \
ogŠ x» gzZ ì Q]Ð ÑÆ
X ÷ CYƒ y‚ M ]) Å ~EŠ gzZ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 306 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

99 c*û% 77 IÐ [ ë M [z¾Ã x ÷á gzZ [ë M qƒ ð ‡


Ð s§ Å ]+Z [g vZ Ð "7,pÖ Z Æ X Xgönû ŠôvøÖ] oøfôŠûuø ZZ û%
kZ n Æ "7,Ð j§kZ ì @* ƒ ‚ ðZ Ð ]Zç ¬ V à
kZ X ñ Y H qzÑ IÐ [ë M qƒˆ Æò ¯ úyŠÆ ]ZÔÃnz
X ì ˆÅ yÒ | @*
Å WZ ÌZ ~ u 0*
ÌZ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz Ïg),gzZû%— ' Øö nû ×ô røÖû]ø™X 42


Øö nû×ô qø ^mø :w ZjZ \ ŒÁ”ñZ',nz
ogŠ z í!*
ƒ ‚ Œ » í!*
Ôì @* ÃáZz ä¯ w© »nz k Z : ]Z| @* zZ
+Z¯
m!* Æ } È k Z \¬vZ Ôì Cƒ *ƒz ]³ n Æ k Z ~ Vߊ Æ t‘
g Z’Ãs ™z Z z w Zj Z
â Û — ]YgŠ Æk Zgz Zì @*
Xì @*
'M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 307 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

hÄg ~g Y n
X÷ M

— ÑZz ä™x™¹' Üö mû†ôÓøÖû]ø™ X 43


Üö mû †ôÒø ^mø :] Ìz tÜZ \
ogŠ ñZ',nz
@*Yƒ i édz xé(~ t ‘gz Z V ; Æ\ ¬vZ ÑZz ä™nz t : ]Z| @*zZ
+Z¯
,gz Z Ã z Ôx™g0+ZÆ kZ ™ gZ’ Ãt ÜZ Æ } È \¬vZ Ð Šgz Æ kZ Xì
CY M ]z Ig0+ZÆ kZ ƒz » x ** ™ <Š z ] Ì Ü
Æ Ë ÌZt Xì @*
Xì CƒC #',Å kZ ~ wZj Z z [ò ZÆk ZgzZ ì
Ù ª•
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—y˜ Z(,' gönû Îô †$ Ö ]ø ™ X44


gönûÎô…ø ^mø :nz » ð;g Ð çz sp
xŠ 6,wâ gzZ d /Z ÑZz äCZ w© »nz kZ :] Z| @
W Ô~ç ¤ * zZ
+Z¯
\ ¬ vZ Xì Cƒ ‚ ° p " Ð V : M gz Z V7Š x Ó Ð k Z Â} ™
ì Cƒ Za ÞZ èÄ ~ wŠ g z Z ì @*
ƒ Za k ˆ Z » ÏŠŽñgz Z 㘠Å

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 308 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Xì * Hgz Z V Eâ Û **
@ Y $ Ð Vƒ k Åv Z {È Ð zz Å T
¤ Z X ì CYƒ Ì«™ Å ÜÐ "7,iŠ ( 7 ) ]‚nzt
/ ‡
ÐZ ~ }g !* Ü z Æ āZzg 6,^ ¿ðÃ
Æ TÐ ~ :{ IZ LZ ‰
xŠ ™|7,nz t û%7 ™Äg B; 6,yŠ¤ +Z » y vÆ nË
/ƒ 6 0
/Z X Ç ì g X Ð [‚g Z Æ ðZ',gzZ y vÐ y fZ Æ vZ {z  }™
¤
% Zg {Zg { z ƒ y â
X Ï ñ Y M 6,„ Û **
Š ÑzZ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™wJà ¬Š Åq -ZCÙ 'ögnûrôÛö Öû]ø™X 45


# q ñZ',nz
gönûrôÚö ^mø :¬Š èqJz ðZzg ~
# ',Ånz kZ : ]Z| @
Cƒ ‚ y â Z Ð s§ Å \ ¬vZ Ð • *zZ
+Z¯
[ ë M q ƒ2 ì CY ï= ÂÅ ä™ ~g7 ~
# q Å V Íß w q g6gz Z Xì
Xì Cƒ q JÅ ¬Š Ð äC Z w© » " 7,‰ Ü zÆ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 309 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz ä™ « qZÛ z Ýz ' Äö‰ô ]çø Öû]ø™X 46


Äö‰ô] æø ^mø : • ) ¤Á”ñ Z',nz
#',z ®
® ¤Ã¿á Zz ä™nz \ ¬vZ Ð •
) #',Ånz kZ :] Z| @ *zZ
+Z ¯
Ð Z ðÎ Ôσ « ¡gz Z Õz D ,i Z { z´ Ç} i Zâ Ð ª
2zŠ Å •
#',z
Ð āðŠ gz Z ÓÑ z mwÔ Ïƒ ‚gœ Ýz Ð Z Ç Ç g ~g Y Ð ] Ò
XÐ N Y ØŠ™ y ‚ MgñZvŠÆ k Zgz Z ÏA äs
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz ',D+z Õ' Üönû ÓôvøÖû]ø ™ X 47


Üö nûÓôuø ^mø : Õ§ZuZ zB ÏŠ ¤ñ Z',nz
s¬ z íx » e**
G
Æ áZz ä™ Šgz » ug I ÌZ kZ :] Z|@
* zZ
+Z¯
¿Ž X ÷ D 0*
û% 100B‚ õÁ ¡ Øz tzf à u0*ÌZ kZ ™ƒ çz!* xZu

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 31 0 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

.z 6,kZā ©ìg k7,


) !*Æ kZ Â ñ Y ƒ ~g ¤ ª Å ]
\¬vZ ¯
X Ç} Š ¯ {› â M Å g u
Z Z LZ Ãí!*
Æ kZ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

—ÑZz ä™›¹ ' ö æû ö çø Öû]ø™X 48


ö æû ö æø ^mø :nz » ä™ Za ›z ¿ Z y xgŠÆ ~ç Vx
ƒ Ø { » ¹e **
y xgŠ Æ ~ç V x Ð • Z @*z Z
#',Ånz kZ :] | +Z ¯
Šgz » u 0* .¾ ‘gz Z ì Cƒ Za ]Šñz ›~ y Z ì *
ÌZ kZ ~ wŠ Æ Z} @Y
/~ ¤z Ä M Ë¿ðä
ƒg ë¤ /Z Ôì CY ~Š wZ e ›Å áZz ä™
á y ZÐ •
X Ï ñY ï]Ð ã.6,z ¤vZ Y ÷ #',Å kZ
'M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
hÄg ~g Y n
X÷ M

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 311 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

— ÑZz Ïg ),gzZ ;M% à ¬ ' ‚ö nû rôÛøÖû]ø™X 49


‚önû rôÚø ^mø :nz » ]Ð n%Z Z ~ fñ
Çg } izg Æ Þx c* ": ] |
( | hà ) xZ b
Z !% { Ši m',c* Z @*+Z¯
zZ
Ü z Æ g āZ gzZ
Ë {z Â}™Šgz »nz kZ ‰
*ƒz ]³Ð kZ X ǃ [ c*
 ñY ƒ 2 ~ n% `´Ñ Ë c* »nZ%Z ðä /Z Xì Cƒ Ýq Ì
X ì Ænzt Ìn Æ Y ËÐ kZ
"M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— ÑZz ä ™ « Ï0+i ˆ Æ ]ñ' &öÂô ^føÖû]ø™X 50


&öÂô ^eø ^mø :DÁ”z »ñ§Z ñZ',nz
\¬v Z gzZ ÷ Dƒ {0
+i wŠ { Š%Ð •(',Ånz kZ :] Z|@ * +Z¯
zZ
ÃáZz äCZ w© » nz kZ \¬v Z Xì @* ƒ wz4,» ]“z g ZâZ Æ
Å hg â™ w ïÐ Vzƒ0 +Z à VÍß { z X ì @*¯ Úg z ~Š; n Æ VÍß
Ü z D Î ¿ðà ¤
‰ /Z Xì @* +
™ {0i à VÍß { z c*
Í b§ kZ ì @*
Ñ s§

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 312 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

z D\¬ vZ Â}™ Šgz » kZ iŠ ( 10 1 ) q -Z ™Äg B; 6,J


-Z Î q g LZ
X ì ꊽ» » kZÐg Zâ ZÆ Õ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢øD Ãnz kZ ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

— ÑZz äâ Û {@xgz Z ÔŠŽñz¢ qý ‚ö nû`ôŽ$ Ö]ø™ X 51


‚önû ãôø ^mø :nz » b&Z ÅŠ ÑzZ yâÛ **
6,e ԙ) c* W y⠁
d Û **/Z ÑZz ä™ Šgz »nz kZ : ]Z| @
¤ * +Z¯
zZ
X ì êŠ ¯ Ô™ ÃkZ \¬vZ Â} ™xŠ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—´ â » hgz Z ðCÔ C' Ð% vøÖû]ø™ X 5 2


Ð% uø ^mø :nz » ! c* Å YâZ {@
i!*
(',Ånz kZ : ]Z| @
X ÷ D Y ï[òZ z w â {@ Ð • * +Z¯
zZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 313 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

hÃáZz 䙊gz » fz X ì CY ï] Ð { Âñ7,~{


ì ]!*
z h{ z gzZ ì CY ï =Â Å
6 iZg —\¬vZ Xì 4 ä™×~ ë!*
,
ì Q] Ð LÐ ä™™f B‚Æ p ÖZ sf `gŠ Xì @* ™ iÐZ
ö ] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø :ì Cƒ ‚ ã‚ M ~gñZ C¶gzZ
X àönû fôÛöÖû] Ð% vøÖû] ²
ì CY ƒ b &Z Å ËÐ "7,û% ( 1000) g ZD -Z :Zizg
Ù q ‡
X ÷ D Yƒ iZ tÜZ gzZ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—i ‚g »~ gñZ] ' Øönû Òôçø Öû]ø™X 5 3


öØnûÒôæø ^mø :nz » sp üLE
¢g z ] Ð ] Zç
ÔV Zg !* /ðÃá Zz ä™ Šgz » f z kZ : ]Z| @
zŠ!*Ôy Ãî Ô ä¤ * +Z¯
zZ
Ë Ôì @* (',Å ÌZ k Z ƒ sp » {)z v M gz Z ã0*
Y ƒ gzŠ sp {z Ð •
•',Å kZ Ôì á
( CZ# ñ » ]  Ð s p −7,Ð ] Ò ,6 ( u ** ç
Ð ÑÆ nC Ù ~ ] ¶gzZ ì @*
ƒ w z4,» PÐ s§ Å vZ 6,wŠ Ð
j §k Z™ 5 B‚ Æ ÜnÓ vÖ] ÃÌZ k ZX ÷ D Y ƒ ½ y â ‚ ‰Æ ] 

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 31 4 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Xì CY ð0* Ì| @* Å WZ ÌZ ~ k Z Üö nû Óôuø ^mø Øönû Òô æø ^mø ÷ M


h | 7,ÌÐ
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y "M z w ÍZ : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø D Ãnz kZ ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—g!¤ ¹ ' p% çôÏøÖû]ø ™ X 54


p% çôÎø ^mø :nz » w”Æ ~Š Zg Z ‹¸o¢
(',Ånz kZ :] Z|@
@ YÑ » ÔŠ ~¸Ð •
kZ 2 ì Lg * * +Z¯
zZ
ƒ ~g z$ Å }Š Zg Z c*ãKg0
+Z Æ Ë¤ Y ƒ Ø{ » y l
/Z Xì @* îÐ
]ÐÑÆ Ýª Âñ7,x¤X ì CY ï]¸Ð Z Ð "7,Æ kZ
ö ]ø ñ7,B‚Æ pÖZ y Z „
Ñö‡ö †û mø ǻ ô^ føÃû eô Ý Ìºnû _ô Öø ² /Z X ì CY ï
. Ù¤
x™ z ¯ \¬ vZ  ( 19 : 42 Ô ògŸZ ) ˆö mûˆôÃø Öû] p% çôÏøÖû] çø aö æø ðö «Žøm$ àûÚø
Xì ê Š wÅ}iZzgŠ Æí6,kZ ñƒ D ⠁ Û
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y "M z wÍ Z : w©x ¬
X ,™:Zizg
ā²{ Š c*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40 ÔyŠ 11 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~gY n Æ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 315 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—h+”gzZ o ¢¹ ' àönû jôÛøÖû]ø ™ X 55


àönûjôÚø ^mø :nz c äJ(,|ŠzŠ » Vâ
(',Ånz kZ : ]Z| @
äƒ ù Ÿ gzZ y v|ŠzŠ »p i Ð • * +Z¯
zZ
D Zr|ŠzŠ » ^ gzZ ì @*
ƒ † ŸZ ~ |ŠzŠ Æ Vâ Xì @* Y ƒ pôÐ
X ì @*Y ïñà kZ Ð ä™xŠ » fz kZ ‰ Ü z
ˈ Æ " 7,û% 10™ 5 Ãàö nûjô Úø ^mø p% çôÎø ^mø Y Z zŠ Ñ!*
{gÃè ¤
/Z ‡
ì CYƒ b & Z Å yZ Ð •
(',Å kZ  ñ Y H xŠ 6,ű c* Û **
Ʊy⠁
X ÷ D Y M i!* Ð ãâ Û **
{ zgzZ
û% ( 1 00) Î Šg z » kZ ™ | 7,pÑ ŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
"M z w ÍZ : w©x¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz äâ Û e $×gzZ „. zŠ ' o% Öôçø Öû ]ø™X 56


o% Öôæø ^mø :nz » b&Z Å ~ç ]§$+gzZ Y1zZ ïELO8NÁ”
y Z ԛРvZ Y 1zZ Р䙊gz ]{ » fz kZ : ]Z| @
* +Z¯
zZ
X ì Cƒ Za ]ÐÐ y -z ÑgzZ V7Š Æ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 316 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û%z x£ ãqzg — ÐZ Âñ7,û% 1 000 ]Zg Å- Ž îS ‡


Å kZ Ð • Û **
(',Ånz kZ ƒ y ⁠g zZ ]§$
+~ç ¤ ƒ‚
/Zg zZ ì @*
Xì CY ƒ b &Z
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz Vçp hZ Ôp°ë è Ñý ‚önûÛôvøÖû ]ø™X 57


ogŠ z ] Ð ðÍ e
‚önûÛôuø ^mø :nz c ] ZŠ ¬ \
¾ÜZ gzZ b &Z Å wdZ z w Z¸Z Ð ]Ò Å nz kZ : ]Z| @
* +Z¯
zZ
Xì Q] Ð ã !*+z ðÍ egzZ ÷ Dƒ Za {q
i$
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 317 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz ä™g Ñ »Ú CÙ Å ]Ñ» !!! oö’ôvûÛö Öû]ø™X 58


oö’ôvûÚö ^mø :nz n Æ w”Æ ã—tœgzZ ]ÐGƒZ±
Р䙊gz û% (1000) gZD
Ù q ^ : ]Z| @
LI
-Z » kZ Ã- ïE * +Z¯
zZ
ƒ ‚ ÚÅ ã — tœ Ð # Ö zZæ 6,kZ Xì Q ]Ð G[Z±
~ D Â ñ Y J7,¼önû vôÚö ^mø oö’ôvûÚö ^mø ™ 5 ¼nvÛÖ] ÌZ ¤/Z Xì CY
Xì @* ƒ† ŸZ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— ÑZz ä™ Y Z’Z Å öZa ' −ö‚ôfûÛö Öû]ø™X 59


−ö‚ôfû Úö ^mø : ÜïGL…E™ ñZ',nz
(',Å ä¯ w© CZ à ÌZ kZ :] Z|@
ƒ «™ Å ÜÐ • * +Z¯
zZ
X (7g¢ðÃÐZ gzZ ì CY
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 318 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™ Za {g !* zŠ ' ‚önûÃô ÛöÖû]ø ™X 60


‚önû Ãô Úö ^mø :nz n Æ !c* Ö sz 9Å {@
i !*
#
/Z Xì CYƒ gzŠ ã .6,Ð "7,Æ nz kZ :] Z|@
kZ ¤ +Z¯
*z Z
CY M Š c*q ðƒ àÈ Â ñY J7,‚ö nûÃô Úö ^mø −ö‚ô fûÚö ^mø ™ 5−‚fÛÖ] B‚ Æ
X ÷ D YƒC Ù ª6,kZ gñZ —gzZ ì
7 0 F,Z á y Š ] ‚ Ãnz k Z  ñ Y ƒ T $ ¸ Ð y ðà ¤ /Z ‡
Ö s 9ÑZz äƒ T
# $ ¸ Ð  g _ 7,s§ V zg e Æ y : Zi zg û%
Xì C Y ïÌq {@ b§ ÏZ ÔÏ ñY ïq : Z Å k Z c* Ç ñ Y M : Zz
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y "M z wÍ Z : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø D Ãnz kZ ‡
X÷ MhÄg ~g Y n

—ÑZz ¶Š Ï0+i ' onôvûÛöÖû]ø ™ X 61


onôvûÚö ^mø : §z ŠgŠ î0ÈZi Z ñZ',nz
Ëg zZ ì Q] Ð §z ŠgŠ Ð Šgz Æ u 0*ÌZ kZ :] Z|@
* +Z¯
zZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 31 9 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

gzZ ì @* Y ƒ bZ i sp » äƒ ùŸ Æ ā
Y ½Ð Þ Z § â wŠ Ôì @*
X ì CYƒ Za ]¸~ y$
+
"M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ¶Š ]ñ' könû ÛôÛöÖû]ø ™ X 62


©E$E
könû ÛôÚö ^mø :nz » ØõÐÑÆ {g âZ øL gzZ ] Zá
gzZ ì @* Û ,@*
Y ƒ y⠁ ,i ÑÐ Šg zÆ ÌZ kZ : ] |
™ƒ k Z @*+Z¯
zZ
ÔŠ Ð ™f ]ÒgzZ ÷ Cƒ »]ZáÔì Cƒ Ýq àÜÐ {g é$OZ Ñ
ƒ x » **
X ì @* ~ ìZ³ LZ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 320 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz g {0+iå ' o% vøÖû]ø ™ X 63


o% uø ^ mø :nz » ]Š ÞÁ”gzZ ! c*¡
Ñ 7d
gF Ô } Û L~g F Ð Šgz ]{ Æ ÌZ kZ : ]Z| @
$Œ * +Z¯
zZ
gzZ { À 0*Ï0
+i Ôì Cƒ ‚ / „iZgŠ gzZ ! c*¡ÐZ Â ñ Y H xŠ 6,
Xì Cƒ ‚ ]ñÅ ]ŠÞ 2ì @* ƒ† ŸZ ~6qzg ]¸
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz pg ì‡Ð ÛD+KZ à . ' Ýö çû n%ÏøÖû]ø ™X 64


Ýöçû n% Îø ^mø :Cq ìGLG" ¾z »ñ=Z ñZ',nz
ƒ « » ñ =Z Ð Šgz Æ ÌZ kZ
~ ]ï Xì @* :] | +Z ¯
Z @*z Z
@* ƒ ~¸Cq Xì Lg pôÐ y l
ƒ Za »g â Ôì @* îng Zú {È Ð "7,
X÷¯ ) !*(',zíM Y Z V âzŠt Ýöçû %nÎø ^mø o% uø^mø Xì *
»• @Y ƒ {0+
i wŠ gzZ ì
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 321 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz äâ Û «ŠŽ z ' ‚öqô] çø Öû]ø ™X 65


‚öqô] æø ^mø : »ìGLG" ¾ñ Z',nz
(',Ånz kZ :] Z|@
$¾Ã wŠ Ð •
~ ]ïgzZ ì Q e * +Z¯
zZ
X ì Cƒ ‚ à¥pz ~ôÂÐ "7,
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz Ïg),gzZ Ñ' ‚öqô^ÛøÖû]ø™ X 66


‚öqô^Úø ^mø : ÞZ gZâZ Á”ñZ',nz
Šzgz » ÞZ §Z âZ 6,»Ð 䙊gz ~ ]ï » ÌZ kZ : ]Z| @
* +Z¯
zZ
Xì @*
ƒ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 322 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— « ' ‚öuô]çø Ö ]ø ™ X 67
‚öuô]æø ^mø :spz uÑ‹P',ñZ',nz
X ì Cƒ ‚ (ð ;g ) ]P',Ð uÑЊgzÆ ÌZ kZ : ]Z| @ *+Z¯
zZ
Æ t‘Р䙊gz » kZ û% ( 1 000) g ZD -Z çz!*~ ]ï
Ù q ‡
ƒ g¼» ] ¿ Úg zZì @*
X ì @* ƒ Ø{ » sp
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— i * " ' ‚öÛø’$ Ö]ø ™ X 68


‚öÛø‘ø ^mø : »ñ=Z ñ Z',nz
Zz6," Ð `ôZ Å t‘ÑZz 䙊gz »nz kZ çz !*:]|Z @*+Z¯
zZ
Xì *
@Yƒ
‚ w ‡z w q ¾œ Ð ä™ Šgz » kZ g!* Ü z Æ ~H
115 ‰ ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 323 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ì Lg pôÐ kˆ ZÆ ‘ Ã ]” ÑZz "7,» kZ gzZ ì @* ƒ


"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

Ü ¤ z ]gŠ' …ö ô ^ÏøÖû ]ø ™X 69
— ÑZz ‰
…ö ô ^Îø ^mø Vnz n Æ í!*zCÙ ªèe
$¾gzZ qíz qË~ ]Š„
~ ]Š „ Ð "7,ˆ Æ iú «g zŠ Ã ÌZ kZ :] Z|@ +Z¯
*z Z
ogŠ x» gzZ ì Cƒ ‚ ì 6,ÔŠ X ì Qe
\ $¾m!* Ù ªg zZ u ìZ
z ~C
X÷ Dƒk , +x Z Ð
5
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—´ â »n»‹gŠ' …ö ‚ôjøÏûÛöÖû ]ø™X7 0


…ö ‚ôjøÏûÚö ^mø : êØ{ ñ Z',nz
(',Ånz kZ :]Z|@
ƒ Ø{ » êÐ •
g ZË Ð ’ Xì @* * +Z¯
zZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 324 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Xì êŠ ÷à kZ \¬vZì e *
*™x» (Ž ÑZz 䙊gz » kZˆÆ äƒ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz äJ (,&ÑZz ä™Ð M ' Ýö‚ôùÏøÛöÖû]ø™X7 1


Ýö ‚ôùÏøÚö ^mø : ÞZ ƒ½z ]¾z ì ñ Z',nz
]¾ z ì 6,ÔŠ ~ k
B î0¶cÐ •(',Ånz kZ :] Z|@ +Z¯
*z Z
ƒ ‚ [½~ Þ Z è®
X ì @* ) ¤ Z gzZ ì Cƒ Ýq
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz pg ú ' †ö ìôù©øÛöÖû]ø ™ X7 2


†ö ìôù©øÚö ^mø :nz » }g Ö Ð VƒkH
(',Ånz kZ : ]Z| @
/ÂÔì êŠ ™ uF,àç y K̈Z Ð • * +Z¯
zZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 325 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ƒ ‚ ò ¾gzZ ÷ D Y Á}i ZzgŠ Æ


wŠ Ð ™f Æ v Z Xì @*
ñ yEZ
Yƒ .ÑgzZ ì @*
X ì @*
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—¬ Ð ]ZŠŽ ñƒ . ' Ùöæ$ Ÿø û]ø™X7 3


Ùöæ$ ]ø ^mø :Ü3,› ÑzZ Á”ñZ',nz
- yŠ 40 : ]Z| @
ïÚÅ Š ÑzZ Ü3,Р䙊gz » ÌZ kZ J * +Z¯
zZ
X ì CY
# q Å áZz "7,û% ( 1 000) gZD
CYƒ ðZzg ~ Ù q LI
-Z Ã- ï
E^ ‡
Û ) ðà yŠ Æ-g zZì
X ÷ D Yƒ Ü]5çxÆ kZ Âñ7,
"M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 326 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

. ' †ö ìôŸF ]û ø ™ X 74
Æ äƒ +Æ ]ZŠŽñƒ
ûÑZz g ¹!* ̈
Ö /Z ñZ',nz
†ö ìô! ^mø :y ZZ è#
à‚ :Zc gzZ ƒ e ™:’™ Áq Z ~ Ï0
+ /Z :] Z|@
i ¿ðä +Z¯
*z Z
"M » /Ôǃ ‚ » ñÌÐ •
~y (',Ånz kZ ƒ Š
HVÃu Å
X ǃ <!*
Ø{g zZ ǃ 4 Ð wzZz
Å’ ™ wq Z y Q {È Ð ä™ ™f ‰Z Æ XX†ö ìôk ^mø Ùöæ$ ]ø ^mø ZZ
X¸ G 7~ Ï0 +i—‚ ä kZŽ ì * @Yƒ záÌs§
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— CÙ ªÐ g±ZÆ ]gŠ KZ' †ö aô^¿$ Öû]ø™X75


E
ø
†ö aô^¾ ^mø : sp üL¢Š ñZ',nz
Ð spÆ nC /Z : ] |
Ù {z  }™™f » u 0*ÌZ kZ ðä Z @*+Z¯
zZ
ÔÐ ÷g pôÐÑÆ ÔŠ g !* yÆ kZ ÔÇ ñ 0* äs z ðZ ™ƒ pô

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 327 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Ç }™ «]ùg â \¬vZ Ð "7,ˆ Æ iú Å t Ñ Z Z


"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—{æ7 Ð g±ZÆ]Zf KZ'àö›ô ^føÖû]ø™X76


# q ñZ',nz
àö›ô^eø ^mø : ~g M',~
y Z ðä
/Z Xì ~ †a^¾ ^m Ž ì | @* „ z ~nz kZ :] Z|@ * +Z¯
zZ
¿kZ u 0* v Z Âàö›ô^eø ^mø †öaô^¾ø ^mø } ™™f Ð j §kZ ™ 5 ÃY Z V âzŠ
Û Zg7 Ã ]Yq 0Å
X Ç ñ â
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y "M z w ÍZ : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø D Ãnz kZ ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—´ â »g(Z z s¥' oöÖô]çø Öû]ø™X77


oöÖô ]æø ^mø :] ‚ z ] Ã M «Š ñZ',nz
Þ ]G
÷ CY T (',Ånz kZ : ]Z| @
٠Е
& z ]Ã M Å nC
é5OÒE * +Z¯
zZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 328 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ÷ T g pôÐ ] G & z ]Ã M Æ nC
é5OÒE Ù Š Z
Û Z Æg !*
y
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y "M z wÍ Z : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø D Ãnz kZ ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

— F, ',z — ' oöÖô^Ãø jøÛöÖû]ø ™ X78


I E
ø
oöÖô^Ãø jÚö ^mø : ÔŠ çL üL¢Š z ]) ÿL7ñZ',nz
a
@*Y ƒ x » **~ " µLZ ÔŠ Ð "7,Ãnz kZ :] Z|@ *zZ+Z¯
/Z m<!*
¤ ÷ CY ƒ y ‚ M ] ) Å {%izg Xì @* Y ƒ «ŠÑ » kZ Ôì
X Ïì g pôÐ V : M Å x c* Z yZ Âñ7,~ ~g Zƒ â x c* Z y { ðÃ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—Ñ Zz äâ Û ð>gzZ ðYZ ' †% føÖû]ø™X7 9


†% eø ^mø :nz » š Û ÅŠ ÑzZ
M F,( gzZ ~gZŠÎ⠁
Û **
Å +−Zz ŠÑzZ y ⁠Е ÌZ kZ : ]Z|@
(',Ånz Æ u 0* * +Z¯
zZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 329 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Û z.
7B‚ Æõ tÜZ ÌB‚Æ VÍßx ¬ 2ì CY ƒ g ZŠ',Vâ
nz t 6,a Ú!*ðä
** /Z gzZ ì CY| (,Ég s§Å’™ wq Z Ôì C M
X Ç ìg pôÐ ] éG
5OÒE Ù J
& z ] à M Å nC -äƒ Ú!*
{ z Â Ç }™xŠ™|7,
z ðZ Ì{z ³7,à kZ áZz ä™^6,V2Zg Æ ~ F,z .
ðZ',Ü~g »$
+gzZ Ùâ[ Ñ Z XÐ N Y VJ-Š°w2B‚Æ äs
X Ç ñ Y $Ð ðZ',kZ Ð • (',Ånz kZ ¿2 Ì~
ÃÌZ kZû% ( 1 5) {gG ™Äg B; 6,uÆ a LZ ¿ðä/Z ‡
: }™ ¬Š sf `gŠ gzZ ñ7,
^Û÷nû òô Öø Ÿæø ø ^Û÷ nû jô mø Ÿø ä́eùô …ø Üô‰ûŸô û] ] „øaF èôÒø†ø fø eô Ü$ `ö #×Ö ]
X ì Le {z b§T Ç ñâ Û b§kZ lgz6,Å a kZ \¬vZ Â
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™wJ/Â{ Šc* i' hö]ç$ jøÖ]ø™ X 8 0


hö] ç$ iø ^mø : Õî0ÈZiZ z ÑÁZj Z —&Z ñZ',nz
6,{ k Û z .ÑÐ "7,Æ kZ : ] |
@ Yƒ g ZŠ',V â
HÔì * Z @*+Z¯
zZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 330 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ö Z0
2 ì Cƒ Za ã‚ M ~ Vñ» ~z*Š gzZ ì CY ï= ÂÅ/Âg zZ # +
X ì CY ï]Ð ÕÆ Ýª
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz he !$+' Üö Ïô jøßûÛöÖû]ø ™ X 81


ÜöÏô jøßûÚö ^mø :nz »%$+~ 4zŠ Ã#Š gz ZgñZ ã!‚ M
X ÷ D Y ƒ y ‚ M gñZ ~z*Š ] Ð "7,Æ kZ : ] |
Z @* zZ +Z¯
ï]Ð Y ZÅ nC Ù ÐZ Â}™nz B‚ Æ \Æ Üö Ãô ßûÚö ^mø ðä
/Z
X ì CY
+~ 4zŠ #Š Ð "7,nzt - &Ú
Xì CY w$ ‡
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 331 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz ä™s ç ¹ ' …ö çû ËöÇøÖû]ø ™ X 82


…ö çû ËöÆø ^mø : ]nz „ñ Z',nz
kZ X ì êŠ â Û sç { k (',Ånz kZ : ]Z| @
H\¬v Z Ð • * zZ +Z¯
gzZ g * gŠ z ,~ kZ ÷ D Y g’ t ÜZ Ð "7,™ 5+ » çö ËûÂø ^mø Ã
5 X Xçö ËûÂø ^mø …ö çû ËöÆø ^mø ZZ gzZ ì CY ï Ÿg Å \¬v Z Ôì @* .» yˆZ
ƒ Za /_
Ù { È gz Zì Cƒ wJ ~¢ ¬Š Ôì Cƒ ~g7 Ug ¯~
C # q Ð ä™nz ™
Yƒ yñâ z pôÐ spz ù
X ì @* D zÆ n
"M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— bz y !* $¹ ' Íöæû ðö †$ Ö]ø ™X 8 3


E
Íöæû ðö …ø ^mø : … üL Š z »èïGG
¢ ¢Og ñZ',nz
ƒ Za 3g gzZ ò3,~ wŠ Æ áZz "7,Æ nz kZ : ]Z| @
* +Z¯
zZ
™ u| » ò3,
ƒ ZQ× » wŠÆ kZ Ôì @* B‚ Æ VÍß ¿{ z Ôì *
@Y
Æ ¿kZ ÌwŠ » VÍß vŠ gzZ ì *
@ Y ï Zg Ö Ð ÝªÃx¤Ôì @*
Y

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 332 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ì @* n
Y ƒ x3,
× Â} ™ Šgz » kZ g!* 1 0 ~ ×J ðä
10™ | 7,pÑŠzgŠ g !* /Z ‡
Xì @* wŠ Ìn Æ kZ ƒ×h+
Yƒ x3, @Yƒ ZQ
” 6,T b§ÏZ Xì *
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—´ â » ãx è ×ûÛöÖû] Ô
. 'Ô
Z gzZ āƒ ö Öô^Úø ™X84
ôÔ ×ûÛöÖû] Ôø Öô^Úø ^ mø :] ¶ ì z ]Yq Šñ Z',nz
» ÌZ kZ n Æ ã ‚ M Å ]¶z ]) ~EŠ gzZ ´Š :] Z|@
* +Z¯
zZ
Û « qZ
â
X ì @* Û ~ tig \¬ vZ ¯ $.nz
) !*Æ kZ Xì Æ e
X ì Cƒ Za ã‚ M ~ ]¶g zZ ÷ Cƒ ~g7 ] Yq ~EŠ z ´Š]
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 333 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz Ïg),gzZ Ñ' Ýô]†ø Òû Ÿô ]û æø Ùô¡ørøÖû]æƒö™X 8 5


Ý]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]]ƒø ^mø : ¬Š qJ ñZ',nz
(',zíMnz { : ]Z| @
»•
) !*
Ý]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû] ]ƒ ^mø X ì ¯ * +Z¯
zZ
H¹ ÌWZ ÌZ à kZ X ì Cƒ wJ ~¢ ¬Š Ð "7,
Æ kZ X ì Š
~ O Å VzÈ C c*
xÅZ gzZ g Z *]m{ LZ Ã}È à¬vZ Ð "7,
Û Š÷
â
: c* á g Z }g !*
Æ Xì @*Û ï÷
⁠á
(69 : 4ÔY û Z) Üû `ô nû ×øÂø ö²] ÜøÃø Þû ]ø
^mø Ôô ×ûÛöÖû] Ôø Öô^Úø ^ mø n Æ w”Æ • (',z í M
Xì Æ −7,™ 5 Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû] ]ƒ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™ s »Z z w° ' ¼öŠôÏûÛö Öû]ø™ X 8 6


¼öŠô ÏûÚö ^mø :kz‚z zÑ «Š ñZ',nz
+ZÎzg zZÑÆ y- {È Ð "7,Æ kZ :] Z|@
Ð ~iZ0 * +Z¯
zZ
Ø{ Ì» VÎÎz ]Š „y Zg zŠ gzZ ì Cƒ ~g7 ~ Ù gzZ ì Lg pô
# qC

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 334 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Xì *
@Yƒ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

— ÑZz ä™ ¦' Äö Úô ^røÖû]ø ™ X 87


Äö Úô ^qø ^mø :g_
OZ z tZ íZ «Š ñZ',nz
t ·Z yxgŠÆ y Z ƒ ~ 7,^Y ~ [g ‡Z z m,³¤ /Z :] Z|@ * +Z¯
zZ
kZ ¿ðä $.nz » u 0*
/Z X ì W,í! e ÌZ kZ n Æ ä™ Za Š ŽZ z
Û Zg7 œ £x ÓÆ kZ \¬vZ Âá ¯ w©Ã
X Ç }Š ⠁
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y "M z wÍ Z : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc* i ÌÐ kZ c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢øD Ãnz kZ ‡
X÷ M hÄg ~g Y n

— i * " z { Zz6," ' o% ßôÇøÖû]ø ™ X 88


E
ø
o% ßô Æ ^mø : Ñz mw üL¢Š ñZ',nz
/Z : ]Z| @
+Z Æ ¿Ë¤
«Š à kZ ƒ „ » ÓÑ gzZ mw g0 +Z¯
*z Z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 335 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

$.nzt n Æ ä™
(',Å kZX ì W,í! gzZ Æ e
kZ \¬v Z Ð •
X ì ê Š ]Ð Y ZÅ VÍßg zZ ì @*Û «•
⁠;zŠ z wâ Æ
(',~ ª
6,Ÿg zZ ä™ xŠ 6,B; ™ | 7,à kZ ƒ ~g F g zZ n% ãK ðà ¤
/Z
Û «YË \¬vZ Ð ä¢
â
Xì @*
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ¶Š ™i* " ' oößôÇûÛöÖ ]ø™ X 89


oßôÇûÚö ^mø :nz »%$+~ IÃkgzZ æÃL
™ "Ð aLZ \¬vZ ÃáZz "7,Æ nz kZ : ]Z| @
* +Z¯
zZ
ƒ 7`Z » ËLì Lg ŠZŽ z Må ¿{z gzZ ì êŠ
kZ ‘ Ã z LÔ @*
y 7d
X‰ ÛÆ

Æ kZB‚Æ+sf `gŠ û%7 0ˆ Æ iúÅ-CÙ ðä/Z ‡
ƒ ‚ æÐ s§Å \¬vZ Âá ¯ w© » "7,
: ì @*
‚ömû †ômö ^Ûø Öôù Ùö^Ã$ Êø ^mø ‚önû Ãô Úö ^mø −ö‚ôfû Úö ^mø ‚önû Ûô uø ^mø o% ßô Æø ^mø Ü$ ãö #×Ö]øZZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 336 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

æø Ô ø Úô ] †øuø àûÂø Ô ø Öô¡øvøeô oûßôËô Òûœø ö æûö æø ^mø Üönû uô…ø ^mø
XXÕø ]çø ‰ô àûÛ$ Âø Ôø ×ô –û Ëøeô æø Ôø jô nø ’ôÃû Úø àûÂø Ô ø jôÂø ^_øeô
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y "M z wÍ Z : w©x ¬
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— ÑZz 1zg ' Äö Þô ^ÛøÖû]ø ™ X 90


Äö Þô^Úø ^mø :nz » ›b!*yxgŠ Æ ~ç Vx
Y ( i ú Âñ Y ƒ Z×gz Z èZg ** /Z :] |
y xgŠ Æ ~ç V x ¤ Z @*+Z ¯
zZ
ƒ Za ]Š í ! z › y xgŠ Æ y Z Ð Šgz Æ nz k Z IÐ ä Έ Æ
Xì Ænz » ÌZ kZ Ìn Æ ä0* 1 ‡6,] ÷ Zp ã^, i Z {z ´ X Ï
oø_ô Ãû Úö ^møZZ Ã kZ¤/Z gz Z ì – oû _ô Ãû Ûö Öû]ø ( Å kZ ä [Z ‰
Xǃ 7` Z» Ë L Â, ™ Šgz Ð ] ÒB‚Æ+Æ XX àønû×ô ñô ^Š$ Ö]
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 337 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

— ´ â » yv' …ö ^–$ Ö]ø ™ X 91


…% ^•ø ^mø : ÞZ ñŸg Á”ñ Z',nz
~— Å ] ⣠z ]YgŠ ã qzg g zZ "
$ŒÛ z Ÿg Å \¬vZ : ]Z| @
* +Z¯
zZ
Xì @*ƒZ # ñ »|@*{Š c* iŠgz » kZ- è‘
. X ì ƹ nzt n Æ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— ´ â » œ' Äö Êô ^$ßÖ]ø ™ X 92
Äö Êô ^Þø ^mø :nz » Œœ~gñZ] gzZ äs ~^ ~d
»nz kZ ƒ ;g ™^ ~ i˜ ~g« c* Ï¿ðä /Z : ]Z| @
* +Z¯
zZ
Ù i˜ c*
ðZ gzZ Ç ìg pôÐ š z Ä M C ÏÅ kZ Ð he ¯ w©:Zizg
X Ç ñ Y µ }g )B‚Æ äsz
D Ð "7,û% 41 ~ Y Z’Z n Æ %Z ^
ø ,Y gzZ ( Ë ‡
Xì *@Y VÃí xZ x » {z Y A
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 338 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ä™ «gâ' …ö çû %ßÖ]ø ™ X 93


…ö çû Þö ^mø : ÞZ §ZâZ w”ñ Z',nz
$.nzt nÆ Þ Z §Z âZ w” :] Z|@
t Xì W,í! gzZ Æe * +Z¯
zZ
ðä Y 0 ÑZz ¶Š e
/Z X ì @* $Z@ s§Å āÓZg à VÍß ÑZz ä™nz
Ù ª Ð {n Æ kZ gâ » wŠ Æ kZ Â}™ Šgz » kZ ¿wq r
ƒC #™
Xì * Ü z Æ Þ Z™f gz Zì *
@ Y 0 g] » ÞZ § âì » kZ ̉ @Y
-g @*¿ðà ¤
]Ò ™f » …çÞ ^m Æ™È @ M ~ } # q /Z
Y ½Ð Þ Z g ZâZ » » kZ g zZ ì @*
X ì @* ƒ ~g ¤ wq 6,kZ Â} ™Ð
Xì ‚ rg |@*m{ u 0* ÌZt n Æ ]ùz Ù IZ
-Z ˆ Æ ä™ ]z ˆ Å gâ {gÎû% 7 - è‘
q $ ¿ðà ¤ /Z ‡
ƒ Za g â~ wŠ Æ kZ Â} ™™f » u 0*ÌZ kZû% ( 1 000) g ZD
gzZ ì @* Ù
X ì @* Yƒ ×zg wŠ » kZ Â}™™f Ð ~È0* ~ ]‡zZ Æ ððÎ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 339 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ¶Š e $Z@ ' pöô ^`ø Öû ]ø ™ X 94


pöô ^âø ^mø :nz » Ég s§Å|ŠzŠ Æ Vâ gzZ ÞZ èe $Z@
e.nz » u 0*
$ ÌZ kZ n Æ w”Æ Þ Z Ä è c : ]Z| @
* +Z¯
zZ
Æ t‘vŠ gzZ LZ ~ gñZ ~z*Š z ´Š] {È Ð ™f Æ kZ Ôì Æ
rg : Ég s§Å|ŠzŠ Æ Vâ ^ ðä
ƒ‚ /Z X ì @*Y 0 Ég z ~ŠJ n
x Ð 5Zg Û ) ðä
/Z X ì êŠ ™ q zÑ Á
C|ŠzŠ { z ¯ Æ kZ Â
) !*
Y ï3 Zg ÐZ Ð ŠgzÆ kZ Âñ Y
X ì @*
"M z w ÍZ : w©x ¬
û% ( 1 00) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

û ÑZz äÑ ~ ŠŽz Ð x° Ô].ñwV" !!!Äö mû‚ô føÖû]ø™ X95


Äö mû‚ôeø ^mø : Õz DÁ”ñZ',nz
E
.-|ÅZ °â g Ö Z gzZ w”Æ êÀM7L z xE — : ]Z| @
]g Š 6,çG +Z¯
*z Z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 340 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ð y !* Æ kZ X ì W,í! gzZ Æ ð•Z nz t n Æ ä™Ýq


) !*

Ð [‚g Z Æ ®)$ +~ ¿z w¸X ÷ D Y ƒ ~g Y ` Æ Õz D
Y ƒ pôÐ y v {z g zZ ÷ Cƒ ~g7 Dq Ôì Q]
à kZ Xì @*
ô …û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ämû‚ôeø ^mø Z Z
Ù Ð "7,B‚ Æ +Æ XXš
Å nC
X ì CY ï] Ð y x "z §g zZ ã.6,
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

— Ñ Zz gå ' oöÎô^føÖû]ø ™ X 96


oöÎô ^eø ^mø :É H,z mÜZ Á”ñZ',nz
ƒ Za mÜZ ~ ]Š„Ð •
*Š Ôì @* (',Ånz kZ : ]Z| @* +Z¯
zZ
Æ nC Ù gzZ ÷ Dƒ w=wqZ Ôì CY ïÏÀ 0*~ Ï0
+i Å ]y"M gzZ
Xì Q] Ð y v
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 341 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz  g ŠŽñˆ Æ ƒ . ' 'ö …ô]çø Öû]ø™X 97


'ö …ô]æø ^mø : ]YgŠ ~— z Š ÑzZ w”ñZ',nz
kZ n Æ ä™ Za Ég§ ¾~ ]Š „ Å \¬vZ :] Z|@
* +Z¯
zZ
gzZ ì Cƒ Za Ég s§Å ]Š„Ð nz kZ Xì Ænz » u 0*
ÌZ
X ÷ D Y ï]YgŠ ~ ¼
A Y Aø
D
Cƒ ‚ Š ÑzZ ÚÐ ä™nz B‚ Æ \ kZ Ê ÑzZ " ‡
Š ÑzZ îSì
: ì ƹ nzt n ÆÜ3,
CÑ Z)
(8 9 : 21 ÔY m àønû $ô …ô]çøÖû] †ö nû ìø køÞû ]ø æ$ ]÷ †ûÊø oûÞô…û „øiø Ÿø hùô …ø
y v ðÃà Ÿ~ Ï0
+i Ð "7,Æ kZ IÐ [ë M qƒ ‡
Ö sŸÌˆ Æ ]ñÉ Çã 7
xÓÐ ™f ‹ ÒÆ kZ X Ç ì g #
X Ð N 0*
x Z s¬ z ígñZ
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 342 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

—ÑZz ä™I ðCgzZ n' ‚önûô†$ Ö ]ø™X 98


$Z@ Á”ñ Z',nz
‚önû ô…ø ^mø : ] ) ã ‚ M z e
$Z@ Á” :] Z|@
Æ kZ \¬ vZ Xì Ænzt n Æ e * +Z¯
zZ
~ VzÈ C c*e $Z@ LZ g Ñ » kZ gzZ ì @*Û ‚e
⁠$Z@ ÃáZz "7,
Å kZ gz Z ì Q e
$Z@ Å gñZ ^ ,Y Ð "7,ˆ Æ Y( Xì @* ™
Û z .à ŠÑzZ y â
g ZŠÎ â Û **X ÷ CY ƒ y ‚ M ]) vŠ Ð #
Ö zZæ
Xì Æt Ìn Æ ä¯
"M z wÍ Z :w©x ¬
û% ( 1 00) Ίgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

—ÑZz ¶Š ú{Šc* i ¹ ' …ö çû fö ’$ Ö]ø™X99


…ö çû fö ‘ø ^mø : »ÈEZ z ÝZ z ôg î0ÈZi Z ñZ',nz
§Ã ¿Ë¤ /ZXì Ænzt n Æ ]Ð ÝZ z ôg : ]Z|@ *zZ+Z¯
Û " z ~ñ" Ð zz Å ¤ËgzZ ŠgŠ ãK {z c*
gzZ ~g Z Œ ƒ hÑ yx
"z
+Z z §Ô ǃ ‚ yEZ à wŠ Ð •
Å {z0 (',Ånz kZ ƒ 2~ ã.6,

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
û 343 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Ç ìg xŠ"
$U* Ü zÆ T
6,y ZZgzZñ { z ‰ $rg zZ Ï ñYƒ gzŠ ª
"M z wÍ Z : w©x ¬
û% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
X ,™:Zizg
Æā²{ Šc*
i ÌÐ kZ c* D Ãnz kZ
yŠ 40Ô yŠ 1 1 ]gz¢ø ‡
X÷ M
hÄg ~g Y n

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ ` u
xÎz

]G & z ]Ã M «Š
é5OÒE
Æ
g»f Z z `ªz

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
Û[!*

ËÐ V- g F ãK
`ªz Æ !c*

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 349 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û YË `
è ªz ü
BÖZ >gÎX 1
oÜônû uô†$ Ö ] àôÛF uû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô
Ô ô ×ô ÚF OÜônû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö] Oàø nû Ûô ×ø ÃFÖû] hùô …ø ² ô ô ‚öÛû vøÖû]ø
^Þø‚ôaû]ô O àönû Ãô jøŠûÞø Õø^$m]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^$m]ô O àô mû‚ôùÖ] Ýôçûmø
†ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø køÛû Ãø Þû]ø àømû „ô$Ö ] ½ø]†ø ‘ô OÜø nû Ïô jøŠû Ûö Öû ] ½ø]†ø ’ôùÖ ]
(7X 1: 1 ÔBÖ Z) Oàø nû Öùô «–$ Ö] Ÿø æø Üû ãô nû ×øÂø hôçû –öÇû ÛøÖû ]
Xì ]iYZ ]g z¢ø 1 00 c*
D g !* g !*
40Ôg !*
11 Ôg !*
7 Ôg !*
3 ‡
X Og ~g Y ]gz¢ø
D c* yŠ 40Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ ‡
X÷ g D ö ÐZ ÌÆ ™xŠ 6,ã0*gz Z , ™xŠ 6,!%™|7,Ð Z ‡

Y Ë ‹c*
M X2
sf `gŠ n Æ áZiZ Æ ;‚g zZ nZ%Z ] m!*z ~C Ùª
:ì ¯ » ]»',MgzZ ÆÔ W,í! e
) !* $.nz » ] c*
M
( 14 : 9 Ô îG!EpZ) Oàønû ßô Úô ©ûÚ% Ýõçû Îø …ø æû‚ö‘ö ÌôŽûmø æø X1
( 57:1 0 Ô÷- ) X …ôæû‚ö’% Ö] oÊô ^Ûø Öôù ðº«Ëøô æø X 2
(69 :1 6 ÔìZ ) XŒô ^ß$×Öôù ðº«Ëøô äô nû Êô X 3

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 350 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X àønû ßô Úô ©ûÛö ×û Öôù èºÛøuû…ø æ$ ðº«Ëø ô çøâö ^Úø áô!†ûÏö Öû] àøÚô Ùöˆùô ßøÞö æø X 4
Z ÑZ)
( 82: 17 ÔY u
(8 0: 26 ÔY ZÈZ ) Oàônû Ëô Žûmø çøãö Êø k
ö •û†ôÚø ]ƒø]ô æø X 5
( 44: 41 Ôs ) X ðº«Ëøô æ$ p‚÷âö ] çûßöÚø ! àømû „ô×$ Öô çøâö ØûÎö X 6
-Zt ³7,‰ZÐ K
X ǃ g¦nz q à ]c*
M F, M ( 6) b y Z ‡
X , ™xŠ 6,!%x÷á z ð™| 7,g !*
11 c*
g !*7 Ôg !*
3ÐZ ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã0*
X÷ M h ™ Ì<Æ ™xŠ ã0* ]g z¢ø D ..
X σ •
*',h
+'× Â³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ
X, ™ xŠ™| 7,û% 40nz t ƒ Áy . 6,gz Z sî {Šc*
i 1¤
/Z
X÷ Mh Äg ~g Y ÌyŠ 40 c* yŠ 11 Ô yŠ 7 ]gz¢øD nzt ‡

nz » e -Z n Æ Y Ë X 3
$M q
X àønû ßô Úô ©ûÛö ×û Öôù èºÛøuû…ø æ$ ðº«Ëø ô çøâö ^Úø áô!†ûÏö Öû] àøÚô Ùöˆùô ßøÞö æø ‡
Z ÑZ)
( 82 :17 Ô Y u
Ãnz kZ ‡
á z ð™| 7,g !*
X ,™xŠ x ÷ 40 c*
g !*
11 ..
X Nö&ŒÆ ™xŠ ã0*
h ™ Ì<Æ ™xŠ ã0*
X÷ M ]g z¢ø
D .
www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 351 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ǃ† ŸZ ~ •
*',Ð "7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
X , ™xŠ ™| 7,û% 1 00 ƒ Áy . 6,gz Z sî {Šc*
i 1¤
/Z
h Äg ~g Y ÌyŠ 40 c*
X÷ M yŠ 11 Ô yŠ 7 ]gz¢øD nzt ‡

û `ªz c ;‚vŠ gzZ VzŠgŠ ãKÔgg ü


nz ª
Æ kZ ƒ 1 g zZ Å nË c*Vƒ ,ŠgŠ ~ ŸÔƒ g g ¤
/Z
:ì W,í!gzZ Ænz sf `gŠ n
CÑZ) OÜø
( 69: 21 ÔY m nû aô†Feû ]ô o×5 Âø ^Û÷×F ‰ø æ$ ] ÷ †ûeø oûÞô çû Òö …ö ^ßø³þmF
Ãnz kZ ‡
X ,™ xŠ 6,!%™|7,g !*
40 c*
g !*
11 ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
X ǃ† ŸZ ~ •
*',Ð "7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
X , ™xŠ ™| 7,(û% 100) Äq-Z ƒ Áy .6,gz Z sî {Š c*
i1¤ /Z
X÷ Mh Äg ~g Y ]gz¢ ïE L i8nzt ‡
nz ZuzŠ
W,í!z Æ Ìnz sf `gŠ n Æ ; ‚ ãKvŠ gzZ ŠgŠ Ôg g
L Å A x™ Z Ñg—gzZ ì
:ì <

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 35 2 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Øùô Òö †ùô ø àûÚô (Ô ø mûƒô ©ûmö ®ûõø Øùô Òö àûÚô (Ô


ø nû Îô …û ]ø ²
ô ] Üô‰û^eô
ö²]æø Ô ø nû Îô …û ]ø äô ×#Ö ] Üô‰û^eô (‚õ‰ô^uø àônû Âø æø ‹õËû Þø
( ñ~gŽZ G!Z ùÔ972 :¶g Ô 30 3:3Ô ~è F, ò) XÔ ø nû Ëô Žûmø
X ,™xŠ 6,!%™| 7,g !*
1 1 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã0*
Xì •
*',¯ −7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
) !* (M z w ÍZ .
X ,™ xŠ ™| 7,û% 40ƒ Áy.6,gzZ sî{ Šc*
i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡
nz ZŠ
Šp Ôì W,í! z Ænz sf `gŠ n Æ g g îSV zŠgŠ ã K
â
:¸ D ™ c*Û xŠ ™|7,¬Št Ax™ Z Ñ g—
Ñõ†ûÂô Øùô Òö †ùô ø àûÚô (Üônû ¿ôÃø Öû ] ô²^eô ƒöçûÂö]ø (†ônû fôÓøÖû ] ²
ô ] Üô‰û^eô
X …ô^$ßÖ ] †ùô uø †ùô ø àûÚô æø …õ^Ã$ Þø
ñ „0Z ùÔ 2075 :¶g Ô 505:4Ô~è F,ò )
(k
X , ™xŠ 6,!%™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
Xì •
*',¯ −7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
) !* (M z w ÍZ .
www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 353 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ,™ xŠ ™| 7,û% 40ƒ Áy.6,gzZ sî{ Šc*


i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡
nz åa
:ì Æn Æ ]Ð g g Ìnzt
XÔø nû Ëô Žûm$ áû]ø Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû ] h$ …ø Üø nû ¿ôÃø Öû] ²
ø ] Ùö^ø‰û]ø
þ : ¶g Ô 410 : 4Ô~èF,ò)
ñ „0Z ùÔ 2083
(k
X , ™xŠ 6,!%™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
Xì •
*',¯ −7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 1 1 y
) !* (M z wÍ Z .
X ,™xŠ™| 7,û% 40 ƒ Áy .6,gzZ s î{Š c*
i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡
nz V Zv0*
sf zgq n Æ « ™g zZ ]Ð ]‚ z ]à M vŠ z g g
:ì W,í!gzZ Æe $.Ìnz
Q P O N M
^ãø jøføÞû]ø æ$ àõŠøuø Ùõçû fö Ïøeô ^ãø %e…ø ^ãø ×øf$ÏøjøÊø
ML U T S R
^Ûø$×Òö ^m$†ôÒø‡ø ^ãø ×ø Ë$ Òøæ$ ^ß÷Šøuø ^i÷ ^fø Þø

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 354 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

MQ MP MO MN MM
‚ø qø æø hø]†ø vû ÛôÖû] ^m$†ô Òø‡ø ^ãø nû ×øÂø Øø ìø ø
NL MU MT MS MR
oÞ#]ø Üömø†û Ûø mF Ùø^Îø ^Î÷‡û …ô ^âø ‚ø ßû Âô
NQ NP NO NN NM
àûÚô çø âö kû Öø^Îø ]„ø âF Ôô Öø
OL NU NT NS NR
ðö «Žø$m àûÚø Ñö‡ö †û mø äø ×#Ö] á$ ]ô äô ×#Ö] ‚ôßûÂô
OM
( 37 : 3ÔyZ/w M ) Ohõ^ Šøuô †ô nû Çøeô
X , ™xŠ 6,!%™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
Xì •
*',¯ −7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 1 1 y
) !* (M z wÍ Z .
X, ™ xŠ™| 7,û% 40 ƒ Áy . 6,gz Z sî {Šc*
i 1¤
/Z
m{ n Æ nz kZ : ^ â
‘ Š Z® Å XpÖ Z Æ kZā ì t ] !*
™IIÆ ™ µ Z µ Z b§ ÏZ ì k
Ž31 ._ Æ i§‰
X ³7,
Е á y Z Og ~g Y ]gz¢ø
*',Å kZ v Z Y÷ D Ãnz kZ ‡
X ÏA ]Ð ]‚ z ]à M gzZ σ g zŠ 1

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 35 5 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û `ªz n Æ ƒ X Ð ÃÑ
è ü
nz ª
EE
‰â { C Ð kZ ì Ì5 » $
+çLŽ$ W,Z q
-Z Ð ~ ]Z W,Z ã -
EE
«™Ð $ +çLŽ$ A g—ā ì ~ g $u Xì "
$U* Ð A~tè<L
â
:¸ D™ c*Û xŠ Ðnz sf `gŠ 6,Ý¡ŠÖ ] ^Ûã n× Â ¹™ ;n Æ
æ$ èõ Ú$ ^âø æ$ àõ _6 nû ø Øùô Òö †ùô ø àû Úô èô Ú$ ^j$ Ö] ô²] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçûÂö]ø
ñ „0 Z ùÔ 20 60 :¶g Ô 577 :3Ô ~è F,
(k ò) X èõ Ú$ Ÿø àõnû Âø
X ,™ xŠ ™| 7,g !*
1 1 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã0*
h Zz™ Ì<Æ ™xŠ ã0*
X÷ M ]g z¢ø
D .
X , ™xŠ ™|7,û% 1 00 ƒ Áy .6,gzZ s î{Š c*
i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡

nz ZuzŠ
I
: ì W,í!gzZ ÆÌnzt n Æ ] Ð ÃçLa
( å) BÖ Z >gÎ ‡
( Œ^ßÖ] >gÎgz Z Ð×Ë Ö] >gÎ ) &f ðOš! gzZ
X ,™xŠ™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* .
www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 35 6 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0* ..
h ™ Ì<Æ ™xŠ ã0*
X÷ M ]g z¢ø
D
X, ™ xŠ™| 7,û% 40 ƒ Áy . 6,gz Z sî {Šc*
i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø D nzt ‡
nz ZŠ
I
: ì W,í!gzZ ÆÌnzt n Æ ] Ð ÃçLa
( å) ävi^ËÖ ] >gÎ /
('gÎå) ØÎö gX gzZ
X ,™xŠ™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
h ™ Ì<Æ ™xŠ ã0*
X÷ M ]g z¢ø
D .
X, ™ xŠ™| 7,û% 40 ƒ Áy . 6,gz Z sî {Šc*
i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø D nzt ‡

nz åa
:÷ n m{ Ì]Üt n Æ ƒ X Ð ÃÑ
pg| @*
!Üônû ¿ôÃø Öû ] oùô ×ô Ãø Öû] ô²^eô Ÿ$āô éø ç$ Îö Ÿøæø Ùøçûuø Ÿøæø
X ,™ xŠ ™| 7,g !*
40 c*
g !*
1 1 Ôg !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 357 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

h ™ Ì<Æ ™xŠ ã0*


X÷ M ]g z¢ø
D .
X , ™xŠ ™|7,û% 1 00 ƒ Áy .6,gzZ s î{Š c*
i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡

nz V Zv0*
I
:ì W,í!g zZÆ Ìnz » ]c*
M y Z n Æ ƒ X Ð ÃçLa
†ø’øfø Öû] Äô qô …û ^Êø ™ OÜnû qô †$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
gû ×ô Ïø ßûmø àô nû iø†$ Òø †ø’øfø Öû] Äô qô …û ] Ü$ $ö O…õçû_ö Êö àû Úô p†Fiø Øûâø
(4X 3: 67 Ô<Z ) —O†ºnû Šôuø çøâö æ$ ^ò÷ ‰ô^ìø †ö ’øfø Öû] Ô ø nû Öø āô
X ,™ xŠ ™| 7,g !*
40 c*
g !*
1 1 Ôg !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
h ™ Ì<Æ ™xŠ ã0*
X÷ M ]g z¢ø
D .
X , ™xŠ ™| 7,û% 1 00 ƒ Áy . 6,gz Z sî {Šc*
i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø D nzt ‡

û`ªz n ÆŠgŠ ~zm{ËÆŸü


nz ª
nzt ™Äg (kZB; V c*
ZŠ ƒ ŠgŠ ~ { m{ ËÆ Ÿ¤
/Z

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 358 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

:ñY H
àôÛø uû†$ Ö] äô ×#Ö ] ÜôŠû eô OÜnû qô †$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
Üû Öø æø Q‚û×ô mø Üû Öø O‚öÛø’$ Ö ] ö²]ø o‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö™ OÜô nû uô†$ Ö]
(mÜÑZ) —O‚ºuø]ø ]ç÷ËöÒö äü Ö$ àûÓömø Üû Öø æø O‚ûÖøçûmö
O Ðô ×øËøÖû ] hùô †ø eô ƒö çû Âö ]ø Øû Îö™ OÜônû uô †$ Ö] àôÛFuû †$ Ö ] äô #×Ö] ÜôŠûeô
†ùô ø àûÚô æø Ogø Îøæø ]ƒø ]ô Ðõ ‰ô ^Æø †ùô ø àûÚô æø OÐø ×ø ìø ^Úø †ùô ø àû Úô
E
( þ Ò¨ ÅZ) — O‚ø Šøuø ] ƒø]ô ‚õ ‰ô ^ uø †ùô ø àûÚô æø O‚ô ÏøÃö Öû] o Êô kô %FË# $ßÖ ]
OŒô^$ßÖ] hùô †ø eô ƒö çûÂö ]ø ØûÎö™ OÜô nû uô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö ] äô #×Ö ] Üô Šûeô
QŒô]çø ‰ûçøÖû ] †ùô ø àûÚô O Œô^$ßÖ] äô ÖF ]ô O Œô ^ß$Ö] Ô ô ×ô Úø
èô $ßrô Öû ] àøÚô OŒô^ß$Ö] …ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçø mö pû„ôÖ$] OŒô^$ßíø Öû]
( kÜZ ) —OŒô^$ßÖ] æø
X ,™xŠ™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y(M z w ÍZ .
X ,™ xŠ™ | 7,û% 40 ƒ Áy .6,gz Z sî {Šc*
i 1¤ /Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 359 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

nz ZuzŠ
: ì W,í ! gzZ Æn Æä™ «g Ã1gzZ ŠgŠ(m{ ËÌnzt
àûÚô ‚öqô ]ø ^Úø †ùô ø àûÚô ä́ iô…ø ‚ûÎö æø ²
ô ] éô $̂ Ãô eô ƒöçûÂö]ø (ô²] Üô Šûeô
(÷ñ Z ùÔ 3588 :¶g Ô543 :4Ô~è F,ò) X ]„øâF Äõ qû æø
X ,™xŠ™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y (M z w ÍZ .
X, ™ xŠ™| 7,û% 40 ƒ Áy . 6,gz Z sî {Šc*
i 1¤ /Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡

nz ZŠ
Ã( kZ ÐB; N ZŠ ƒ ã .6,gz Z 1 ãK Å nˤ
/Z
: ñY HxŠ ™| 7,nz sf `gŠÆ™é
Ÿø oÊô ^Ž$ Ö ] kø Þû]ø æø äô Ëô û]ø Œø ^fø Öû] gô âôƒû]ø Œô^ß$Ö ] h$ …ø Ü$ ãö ×# Ö ]ø
X ^Û÷ Ïø‰ø …öB|ô Å ^Çø mö Ÿ$ ð÷ ^Ëø ô Õø¨ö ^Ëø ô Ÿ$]ô ðø^Ëøô
-G
(ñÈ ¬ ùÔ 541 1 : ¶g Ô2168 :5 Ô ÷ Z Ô~g g)
X ,™xŠ™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã 0*

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 3 60 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X , ™xŠ™| 7,û% 40ƒ Áy .6,gz Z sî {Šc*


i 1¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø
D nzt ‡
` ´ » ]g w ü
è z ~g F Å V\ M
Å ~gz$ Å ÃÐZ c*ƒ 2 ~ ~g F Ë Å ç M ¿ðà ¤
/Z
: ì Ænzt nÆ kZ ƒ e
$D
ðø «_ø Æô Ôø ßûÂø ^ßøËûŽø ÓøÊø ™ OÜônû uô†$ Ö ] àô Ûøuû†$ Ö] äô ×#Ö ] Üô Šûeô
( 22:50 Ôt) — O‚ºmû‚ôuø Ýøçûnø Öû ] Õø†ö ’øfø Êø Õø
Ù gzZ ³7,û% 7 Ãnz kZ
Q ³7,pÑŠzgŠ ~ Z’Z g !*C ‡
V\ M Å !% c*
B ï6,V\ M KZ ™g â 7-Y 6,V^ùZ V âzŠ ~ y
(M
X , ™xŠ 6,
X Og ~g Y ]g z¢ø
D Ãnz kZ ‡
X , ™‘ - ( û% 100) Äq
0 Å c c* -Z ]g z¢ø
D ‡

L »Æ kZgzZ « ™Ð –gzZ ,
$‚ ü
û nz n Æ `´Æ
`gŠ n Æ ` ´ Æ L » Æ y Z gz Z «™ Ð –gzZ ,
$‚
: ³7,nz sf
( 79: 37 Ô] ìZ) Oàønû Ûô ×øÃF Öû ] oÊô |õ çûÞö o×F Âø ܺ×F‰ø

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 361 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

á z ð™| 7,g !*
X ,™ xŠ x ÷ 1 00nzt ..
X Nö&ŒÆ ™xŠ ã0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
á y Z Ô÷g D ™ ]gz¢ ïE
Y÷ L i8 nz t n Æ ` ´Æ L » ‡
XÐ N Y ƒ bZi ]Z W,
Z YC
Ù ivZ

û Š ÑzZ Á”ñZ',`ªz ü
n Æ ŠÑzZ w” ƒ Cƒ : ŠÑzZ Æ y { {” ~Š ÷á ˤ
/Z
:Ï ñ M ',yZv Z Y ÷
á y Z Ð "7,`ªz sf `gŠ
nz ª
ÜöÓö e$…ø ]çû Ïö i$] Œö ^ß$Ö] ^ãø m%^øm5™ O Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû †$ Ö] äô ×#Ö] Üô Šûeô
&$ eø æø ^ãø qø æû ‡ø ^ãø ßûÚô Ðø ×ø ìø æ$ éõ ‚ø uô]æ$ ‹õËû$Þ àûÚôù Üû ÓöÏø×ø ìø pû„ô $Ö ]
áø çû Öö ðø « Šøiø pû„ô Ö$] ²
ø ] ]çÏö $i] æø tð÷ «Šø Þô æ$ ]†÷ nû %ô Òø Ÿ^÷ qø …ô ^Ûø ãö ßûÚô
( 1 : 4Ô Y ûZ) — O ^ f÷ nû Îô …ø Üû Óö nû ×øÂø áø^ Òø äø #×Ö] á$ ]ô ½ Ýø^ uø…û Ÿø û]æø ä́eô
Ãnz kZ ‡
á z ðg !*
X , ™xŠ ™|7,x÷ 40 c*
g !*
11 ..
X ŒÆ ™xŠ ã0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 36 2 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

á y Z Og ~g Y J
ŠÑzZ vZ Y÷ yŠ 40Ãnz kZ
-äƒ Zg7 Ñ c* ‡
X σ ‚ÚÅ
nz ZuzŠ
: ì W,í! zÆÌnz » ã M Œ M sf `gŠ n Æ ŠÑzZ Á”
Û ‹ c*
^m$†ôÒø‡ø ^Âøø Ô ø Öô^ßøâö ™ OÜônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
Ô ø $Þ]ô è÷fø nùô ›ø è÷m$…ùô ƒö Ô ø Þû‚ö$Ö àûÚô oûÖô gû âø hùô …ø Ùø^Îø äü e$…ø
oÊô oû×ôù ’ø m% ܺñô «Îø çøâöæø èöÓøòô ×5 ÛøÖû ] äö iûø ^ßøÊø Oðô «Âø ‚% Ö] Äö nû Ûô ‰ø
èõ Ûø ×ô Óøeô Ý ^Î÷ ‚ôù’ø Úö onFvûnø eô Õø†ö Žùô fø mö ø²] á$ ]ø hô]†øvûÛô Öû ]
Ùø^Îø Oàø nû vô×ô ’# Ö ] àøÚôù ^n& fôÞø æ$ ]…÷ çû ’öuø æ$ ]‚÷nùô ‰ø æø ² ô ] àø Úôù
oûiô ]ø†øÚû ]æø †ö fø ÓôÖû ] oøßô Çø ×øeø ‚ûÎø æ$ ܺ×F Æö oûÖô áöçûÓömø o#Þ ]ø hùô …ø
—Oðö «Žø mø ^Úø ØöÃø Ëûmø ² ö ]Ô ø Öô „FÒø Ùø^Îø ½†ºÎô ^Âø
( 40X 38: 3ÔyZ/w K)
Ãnz kZ ‡
á z ðg !*
X ³7,x ÷ 40 c*g !*
11 ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ ..
,ðg Š
,ûe c* H) g !*(M ]c*
~y # ā÷ M
M ¸Z h™ ÌV-

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 363 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

^Úø ØöÃø Ëûmø ö²] Ôø Öô „F Òø Ùø^ÎøZZ ]Üt ~ y(M ³7,(û%


X ³7,6,gîÆ Äû% 1 00 XX𠫎ømø
á y Z Og ~g Y J
X σ ‚ÚÅ ŠÑzZ v Z Y÷ -ŠZ% w”Ãnz kZ ‡
nz ZŠ
: ì W,í!z ÆÌnz » ] c*
M sf `gŠ n Æ ŠÑzZ w”
( g!* 11) ä vi^ËÖ ] é…ç‰ ‡
O^&nÒô‡ø ^Û÷ ×FÆö Ô ô Öø gø âø Ÿôø Ôô eùô …ø Ùöçû‰ö…ø ^Þø]ø «Ûø $Þ]ô Ùø^Îø ‡
Üû Öø æ$ †ºŽø eø oûßô Šû ŠøÛû mø ÜûÖøæ$ ܺ ×FÆö oûÖô áöçû Óömø oÞ#]ø kûÖø^Îø
t
àºnùô âø o$ ×øÂø çø âö Ô ô %e…ø Ùø^Îø tÔ ô Öô „FÒø Ùø^Îø O^&nÇô eø Õö]ø
]†÷ Úû ]ø áø^Òø æø t^ß$Úôù è÷Ûø uû…ø æø Œô^ß$×Öôù è÷mø ! äü ×øÃø rû ßøÖô æø
O^n&’ô Îø ^Þ÷ ^ÓøÚø ä́eô lû„øfø jøÞû^Êø äö jû×øÛø vøÊø O^n&–ôÏû Ú$
( 22X1 9: 19 Ô*% ) ( û% 11 c* 7Ô3)
OáöçûÓönø Êø àûÒö äü Öø ÙøçûÏö $m áû]ø ^ò÷ nû ø ø ]…ø ]ø ]ƒø]ô åü †öÚû ]ø «Ûø Þ$ ]ô ‡
äô nû Öø ]ô æ$ ðõ oûø Øùô Òö löçûÓö×ø Úø ǻ‚ônø eô pû „ôÖ$ ] àø vFfû Šö Êø
(8 3X 82:36 Ô ìøG W$ ) (û% 1 1 c* 7Ô 3) OáøçûÃö qø †ûiö
o×øÂø ܺ×F‰ø æø O áøçû Ëö’ômø ^Û$ Âø éô $̂ Ãô Öû] hùô …ø Ô ø eùô …ø àøvF fû‰ö ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 3 64 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

7Ô3)O àønû Ûô×øÃFÖû] hùô …ø äô #×Öô ‚ö Ûû vøÖû]æø O àønû ×ô ‰ø†û Ûö Öû]


(û% 11 c*
( 182X 180 :37 Ô] ìZ)
Ãnz kZ ‡
á zð
X ,™xŠ gzZ ³7,x÷ ..
X ŒÆ ™xŠ ã0*
Xì •
*',¯ −7,ŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
) !* (M z w ÍZ ..
X÷ M h| 7,Ìû% 40]gz¢ø D nzt
á y Z Og ~g Y J
‚ ÚÅ Š ÑzZ v Z Y÷ Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡
X σ
nz åa
: ,™ ]zˆ qÃg ª » *% {gÎ
àôÛFuû†$ Ö] äô #×Ö] Üô Šûeô O Üônû qô †$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
åü ‚øfûÂø Ô ø eùô …ø kôÛø uû…ø †öÒûƒô O “ ? Ã? ³þnFãF Ò? ™ OÜô nû uô†$ Ö ]
àøâø æø oûÞôù ]ø hùô …ø Ùø^Îø O^&nËô ìø ð÷ = ‚øÞô äü $e…ø pF^Þø ƒû]ô O ^m$†ôÒø‡ø
Ô ø ñô «Âø‚öeô Ýàû Òö]ø ÜûÖøæ$ ^f÷nû ø Œö]û†$ Ö] ØøÃø jøû]æø oûßôù Úô Üö¿ûÃø Öû ]
kôÞø^Òø æø pû ðô =…ø æ$ àûÚô oøÖô]çø Ûø Öû] köËû ìô oûÞôù ]ô æø O^n&Ïô ø hùô …ø
'ö †ômø æø oûßô $ö †ôm$ O^&nÖôæø Ô ø Þû‚ö$Ö àûÚô oûÖô gû ãø Êø ]†÷ Îô ^Âø oûiô ]ø†øÚû ]

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 36 5 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

^$Þ]ô «m$†ôÒøˆøFm O ^n&•ô…ø hùô …ø äö ×û Ãø qû ] æø høçûÏöÃû mø Ùô! àûÚô


Øöfû Îø àûÚô äü $Ö ØûÃø rû Þø ÜûÖø onFvûmø äü Ûö ‰û] áôÜô ×FÇö eô Õø†öŽùô fø Þö
oûiô ]ø†øÚû ] kôÞø^Òø æ$ ܺ×FÆö oûÖô áöçûÓömø o#Þ]ø hùô …ø Ùø^Îø O ^&nÛô‰ø
Ùø^Îø tÔ ø Öô„FÒø Ùø^Îø O^n& jô Âô †ôfø ÓôÖû ] àøÚô köÇû×ø eø ‚ûÎø æ$ ]†÷Îô ^Âø
Ô ö iø Üû Öøæø Øöfû Îø àûÚô Ô ø jöÏû ×øìø ‚ûÎø æ$ ຠnùô âø o$ ×ø Âø çø âö Ôø %e…ø
Üø ×ôù Óøiö Ÿ$]ø Ô ø jömø ! Ùø^Îø ½è÷mø! oûÖùô ØûÃø qû ] hùô …ø Ùø^Îø O^ò÷ nû ø
àøÚô ä́Úô çûÎø o×FÂø tø †øíø Êø O ^m&çô‰ø Ùõ^nø Öø &ø ×F$ø Œø^ß$Ö ]
O ^n&Žô Âø æ$ é÷ †øÓûeö ]çû vöfùô ‰ø áû]ø Üû `ô nû Öø]ô ou5 æû ^øÊø hô] †øvû ÛôÖû]
æ$ O^n& fô‘ø ÜøÓûvöÖû] äö ßFnû iø! æø ½éõ ç$ Ïö eô gø jFÓôÖû] „ôìö onFvûnø ³þmF
äô mû ‚øÖô ]çøeô Ý ]†& eø æ$ O^n&Ïô iø áø^Òøæø ½é÷ çÒF‡ø æø ^Þ$‚ö$Ö àû Úôù ^Þ÷ ^ßøuø
Ýøçûmø æø ‚øÖô æö Ýøçûmø äô nû ×øÂø ܺ×F‰ø æø O ^n& ’ôÂø ] …÷ ^f$qø àûÓömø ÜûÖøæø
( 1 5X1 :1 9 Ô*%) —O ^n& uø &ö Ãø fû mö Ýøçûmø æø löçû Ûö mø
$ M kZû% ,ðg Š
`™ e HZ#
Ôöiø ÜûÖøæø Øöfû Îø àûÚô Ô
ø jöÏû×ø ìø ‚ûÎø æ$ àºnùô âø o$ ×øÂø çø âö Ôø%e…ø Ùø^Îø
O^ò÷ nû ø
X , ™ ( û% 100ª ) Äq
-Z Å kZ Âq6,

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 36 6 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
(M z w ÍZ ‡
á y Z Og ~g Y J
‚ ÚÅ Š ÑzZ v Z Y÷ Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡
X σ
†öfùô ÓøjøÚö ^mø :nz V Zv0*
i ZâÐ ŠÑz Z sgzZ ( \¬vZÃáZz ä™ ] ÒÅnz k Z
Xì @*
:Zizgû% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 1 1y
(M z w ÍZ ‡
X ,™
á y Z Og ~g Y J
‚ ÚÅ Š ÑzZ v Z Y÷ Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡
X σ
…ö çùô ’øÚö ^mø :nz Ù
Ù g zZ Çg } izg ÚJ
[z¾izg C - yŠ ]‚ ƒ Ý!*]gúŽ
Â[ Æ™xŠ 6,ã 0* ™|7,Ãnz kZ û% 21 IÐ ~g āZ ˆ Æ [ë M
ŠÑzZ Ô™ Âñ7,à kZ g!* 100¿ðä/Z X Ç } iZâÐ Š ÑzZ ÐZ \¬vZ
Ç }Š ™×zg {n »} Zz "7,Æ kZ \¬v Z , iZ {z´ X Ç ñY ZiZâÐ
X Ç }™Šæ Å kZ ~ ~g z M O Å’™ ÁqZ gzZ
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô1 1y
(M z w ÍZ ‡
á y Z Og ~g Y J
‚ ÚÅ Š ÑzZ v Z Y÷ Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡
X σ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 367 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

›ÑzZ ñZ',`ªz ü
û Ü3,
nz ª
`gŠ { z ƒ «Ü3,›ÑzZ Ô™ gzZ ( ÐZ ā ìe ¿ðà ¤
/Z
:ñ7,i §ø D nz sf
6 365 Ô 364™qÃg å) ,™ ]zˆ qÃg ª » *% >gÎ
( ,™± 5,
6,]c* M Ñ!*`gŠ
# û% ,z1 1 g zZ ³7,û% 11 `™ ] c*
M yZ Z ‡
:q
Ùô! àûÚô 'ö †ômø æø oûßô$ö †ôm$ O^n& Öô æø Ôø Þû ‚ö$Ö àûÚô oûÖô gû ãø Êø
O^n&•ô…ø hùô …ø äö ×ûÃø qû ]æø høçû ÏöÃû mø
X ³7,( û% 100) Äq
-Z Å y Z Â
X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
(M z wzZ ‡
á y Z Og ~g Y J
ÚÅ Š ÑzZ Ü3,vZ Y÷ Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡
X σ ‚
nz ZuzŠ
:ì W,í! zÆ Ìnzt n Æ Ü3,›ÑzZ
CÑZ ) Oàønû $ô …ô]çøÖû] †ö nû ìø køÞû ]ø æ$ ]÷ †ûÊø oûÞô…û „øiø Ÿø hùô …ø
(8 9: 21 ÔY m
X ³7,( û% 100) Äq
-Z Å`™ e
$ M Ñ!*
`gŠ ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 368 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
(M z w ÍZ ‡
á y Z Og ~g Y J
ÚÅ Š ÑzZ Ü3,vZ Y÷ Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡
X σ ‚
nz ZŠ
:ì W,í! zÆ Ìnzt n Æ Ü3,›ÑzZ
äø ³þÖF]ô Ÿ? ø pû„ô$Ö] ö²] kø Þû]ø Õø‚öãø û]ø oûÞùô ^øeô Ô ø ×ö òø ‰û]ø oÞùô ]ô Ü$ `ö ×# Ö ]ø
Üû Öø æø ‚ûÖø çûmö Üû Öø æø ‚û×ô mø Üû Öø pû„ô$Ö] ‚öÛø ’$ Ö] ‚öuøŸø ]û køÞû ]ø Ÿ$ ]ô
æø A ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø èô Úø †ûvöeô oû`ô ÖF ]ô ‚ºuø]ø ] ç÷Ëö Òö äö Ö$ àûÓömø
]‚÷Öøæø ^ßøÎø‡ö †ûiø áû]ø àônû Šø vöÖû] æø àôŠøvøÖû ] æø èøÛø ›ô ^Êø æø oùõ ×ô Âø
X ^n&•ô…ø äö ×û Ãø qû ] æø †ôÛû Ãö Öû] Øømû çô›ø ^&nÖô æø Ôø Þû‚öÖ$ àûÚô ^v÷Öô ^‘ø
XŒ Æ™ xŠ 6,ã0*™| 7,û% 11 Ô 1 1 Y( z ò iúiZ ˆ ‡
X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
(M z wzZ ‡
- ‹ J M ̈ Æ yQ g zZ ¬ Ð yQ ¬™ Ñ!*`gŠ
~g Y J ‡
X σ ‚ÚÅŠ ÑzZ Ü3,
Е á y Z X Og
*',Å kZ vZ Y÷
nz åa
:ì W,í! zÆnzt Ð j§sf `gŠ n Æ Ü3,›ÑzZ
çøâö Ÿ$]ô äø ³þÖF ]ô Ÿ? ø ²
ö ]ø O Ü? ?Ö] O Üônû uô†$ Ö] àô ÛFuûø†$ Ö] ô²] Üô Šûeô

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 369 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ô ø Ööªø ŠûÞø Üô¿øÂûŸø û] Ô ø Ûô‰û]ô èô Úø †û vöeô oûãôÖF]ô O Ýöçûn%Ïø Öû] o% vøÖû ]


æø †ôÛû Ãö Öû] Øømûçô›ø ^&nÖôæø Ô ø Þû ‚ö$Ö àû Úô ^v÷Öô ^‘ø ^ß÷eû ]ô ^ßøÎø ‡ö †ûiø áû]ø
X^n&•ô…ø äö ×û Ãø qû ]
X ŒÆ™xŠ 6,ã 0*
™|7,û% 1 1 Ô 11 Y (gzZ ò iúiZ ˆ ‡
X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
(M z wzZ ‡
- ‹ J M ̈ Æ yQ g zZ ¬ Ð yQ ¬™ Ñ!*`gŠ
~g Y J ‡
X σ ‚ ÚÅ ŠÑzZÜ3, á yZ X Og
vZ Y÷
nz V Zv0*
:ì Æ Ì‰ â ¬ŠB‚Æ ]Üsf `gŠ n Æ Ü3,›ÑzZ
^mø Ð? Š? Â? Ü? uF “ ? ?óþnFãFÒ? OÜônû uô†$ Ö] àôÛFuûø†$ Ö] ô²] ÜôŠûeô
†ônû Úô ]ø æø A‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônùô ‰ø èô Úø †û vöeô oû`ô ÖF ]ô Ýöçû n% Îø ^mø ±% uø
æø àôŠøvøÖû ] æø ðô = †øâû $̂ Ö] èøÛø ›ô ^Êø æø oùõ ×ô Âø àønû ßô Úô ©ûÛö Öû ]
Ô ø Þû‚ö$Ö àû Úô ^v÷Öô^‘ø ]‚÷Öøæø ^ßøÎø‡ö †û iø áû]ø Ô ø Ööªø ŠûÞø àônû ŠøvöÖû ]
oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] o×$ ‘ø æø ^&n•ô…ø äö ×ûÃø qû ] æø †ôÛû Ãö Öû ] Øømû çô›ø ^n&Öô æø
X Üø×$ ‰øæø ä́Öô ! æø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ônùô ‰ø o×FÂø
X ŒÆ™xŠ6,ã0*
™|7,û% 1 1 Ô 11 Y (zò iú iZˆ ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 37 0 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 1 1 y
(M z wzZ ‡
- ‹ J M ̈ Æ yQ g zZ ¬ Ð yQ ¬ ™ Ñ!*
~g Y J `gŠ ‡
X σ ‚ ÚÅŠ ÑzZÜ3, á y Z X Og
vZ Y÷
A ·êL\Z :nz Ù
ÙC ~ : é ºE BE
-#FiúŠp yÂ{ „ Ð yŠ ¬ Âñ Y ƒ yZ Z #
6,ù Ð ]Š Þ ¶Z Å B; NZŠ ¬ Ð ¬Š ˆ Æ n Û iú
Üø×$‰ø æø äô nû×øÂø äö #×Ö] o ×$‘ø Ð y!* Ù gzZ ‘ ·g !*
i ˆ Æ ™ g !*
C ]‚
X σ ‚ÚÅŠ ÑzZÜ 3, Е*',Å kZ vZ Y ÷
á yZ X ¾
Ùöæ$ ]ø ^ mø :nz VZ ‚
X ì CY ïÚÅ Š ÑzZÜ3,
Р䙊gz » ÌZ kZ J
-yŠ 40
: Zizg û% ( 100) Î Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠ û% 1 1 Ô 1 1y(M z wÍ Z ‡
X, ™
# q Åá Z z " ,
X ì CY ƒ ð Zzg ~ 7 û% ( 1000 ) g ZD -ZÃ- ïELI
Ù q ^ ‡
X Og ~g Y J-ŠZ%w”Ãnz kZ ‡

û åzi Îâ ›ñZ',`ªzü
öæû ö æø ^mø :nz ª
Y ƒ Ø { » ¹e **
ì @* y xgŠ Æ ~ç V x Ð •
*',Ånz kZ

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 371 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

/~ ¤ z Ä M Ë ¿ðä
ƒ g ë¤ /Z Xì Cƒ Za ] Šñz ›~ y Z
X Ï ñY ï]  ÌÐ ã. 6,z ¤ vZ Y ÷ á yZ Ð • *',Å kZ
:Zizgû% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 1 1y
(M z w ÍZ ‡
X ,™
X Og ~g Y J Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡
á y Z Ð kZ ̹e **
vZ Y÷ y xgŠ Æ y Z0
+{ IZ g zZ V“ ð¸
X Ï ñ Yƒ »
Äö Þô^Úø ^m :nz ZuzŠ
Æ Y ( iú Â ñY ƒ Z×gzZ WZg ** y xgŠ Æ ~ç V x ¤ /Z
X σ Za ]Š í!z ›y xgŠ Æ y Z Ðnz kZ IÐ äΈ
:Zizgû% ( 1 00) Ίg z » kZ ™| 7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 1 1y
(M z w ÍZ ‡
X ,™
X Og ~g Y J Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡

û nz n Æ b& Z Åzzi y⠁
Û **
ü
o% Öôæø ^mø
*',Å kZ  ñ7,:Zizg û% 1000 à nz kZ ¿Ž
Е
Xì CY ƒ b &Z Å ~ç y ⁠gzZ ]§$
Û ** +
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô1 1y
(M z w ÍZ ‡
X Og ~g Y J Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 37 2 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û Š ÑzZ y⁠— &S ñZ',`ªz ü


Û **
‚önû ãôø ^mø :nz ª
}™ xŠ 6,e Ô™ ) c* W y â
d Û **/Z ÑZz 䙊gz » nz kZ
¤
Xì ê Š ¯ ԙà kZ \¬v Z  ñ ö ã0* Æ ™xŠ gzZ
*™: Zizgû% 100 Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11y
Xì * (M z w Í Z ‡
X Og ~g Y J-Š %Z w”Ãnz kZ ‡

àönûjô Úø ^mø p% çôÎø ^mø :nz ZuzŠ


ˆ Æ "7,û% 100™ 5 à àönû jôÚø ^ mø p% çôÎø ^ mø Y Z zŠ Ñ!*
{gÃè ¤
/Z
CYƒ b& Z Å yZ Ð •
*',Å kZ  ñY HxŠ 6,ű c*Ʊy âÛ **Ë
Ð ãâ
X ÷ D Y M i!* Û **
{z gzZ ì
J Z w”Ãnz kZ X ³7,pÑ ŠzgŠ û% 1 1 Ô1 1y
-Š % (M z w ÍZ ‡
X Og ~g Y

û [ òZ z wâ {@z ŠÑzZ ! c* ñZ',`ªz ü


i!*
Ðö Öô^ìø ^mø :nz ª
Ù õ0*Ãnz k Z
w â {@ Ð " 7,û% ( 5 000) g ZD
z Ĕ^ c*
X Ï ñY ïÌq ðà c*¿T $ ¸ Ð á ²s î b§Ï Z Ç ñY ï éS˜™
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô1 1y
(M z w ÍZ ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 373 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Og ~g Y J Z w”Ãnz kZ
-Š % ‡

áøçûÃö qô]…ø äô nûÖø]ô ^$Þ]ô æø äô #×Öô ^Þ$]ô :nz ZuzŠ


á z ðÃnz kZ
*',Å fz kZ X ³7,û% ( 100 ) Îx ÷
Е
X ì êŠ â 
Û y â‚ » 3Zz Å wâ c* ³ÔŠÑzZ {” Ë\¬vZ
q m,

00I
û ]¯ îG _g ñZ',nz ü
Ùö‚ûÂø ^mø
V @gz Z Ç} Š â Û ½ [ ò Z \¬ vZ ~ ]gß ÅY : ¸g » e
X Çá á ) f L Z ª 4 ñÅ ¿k Z \ ¬vZ ~ gñZ 0É ‚Æ
X N Y ñ7,Ò«g zŠ ¬ Ðnz kZ: Zizg [fiúˆ ‡
X , ™: Zizgû% 100 Šgz » kZ ™| 7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11y
(M z w Í Z ‡
X Og ~g Y J
-Š %Z w”Ãnz kZ ‡

äsz s¬ gzZ «™ÜÈZgzŠ ü


û `ªz Æ
nz ª
ÅaÐ •
*',Å kZ  ñ Y Hnz sf `gŠ ¬ Ð −¤
/Z
:Ð ÷g pôÐ ]‚ z ] Ã M Å nC
Ù ^ Ô Vâ gzZ σ úz ›hZ
àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šûeô OÜûô nqô †$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 37 4 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

lö…û „øÞø oûÞôù ]ô hùô …ø áø†FÛû Âô lö]ø†ø Úû ] kô Öø^Îø ƒû]ô ™ O Üônû uô†$ Ö]
køÞû]ø Ô ø Þ$]ô oûßôù Úô Øûf$ÏøjøÊø ]…÷ †$ vøÚö oûßô _û eø oûÊô ^Úø Ô ø Öø
oûÞôù ]ô hùô …ø kûÖø ^Îø ^`ø jûÃø •øæø ^Û$ ×ø Êø O Üönû ×ô Ãø Öû] Äö nû ÛôŠ$ Ö]
†öÒø„$ Ö ] ‹ønû Öøæø kûÃø •øæø ^Ûø eô Üö ×ø Âû]ø ö²]æø o%F Þû]ö «`ø jöÃû •øæø
æø Ô ø eô ^âø„önû Âô]ö oÞôù]ô æø Üø mø†ûÚø ^ãø jönû Û$ ‰ø oûÞôù ]ô æø o%F ÞûŸö û^Òø
Ùõçûfö Ïøeô ^ãø %e…ø ^ãø ×øf$ÏøjøÊø O Üônû qô †$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ^ãø jøm$…ùô ƒö
Øøìø ø ^Ûø×$ Òö ½^m$†ôÒø‡ø ^ãø ×øË$ Òø æ$ ^ß÷Šøuø ^i÷^fø Þø ^ãø jøføÞû ]ø æ$ àõŠø uø
Üö mø †ûÛø mF Ùø^Îø t^Î÷ ‡û …ô ^âø‚øßûÂô ‚øqø æø hø]†øvûÛô Öû ] ^m$ †ôÒø‡ø ^ãø nû ×øÂø
àûÚø Ñö‡ö †ûmø ø²] á$ ]ô ² ô ] ‚ôßûÂô àûÚô çøâö kûÖø^Îø ½]„øâF Ô ô Öø o#Þ]ø
( 37X 35:3ÔyZ/w K) —O hõ^Šø uô †ônû Çøeô ðö «Žøm$
X ,™xŠ™| 7,g !*
11 c*
g !* 3nzt
7 Ôg !* ..
X Nö à y {Æ ™xŠ ã 0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
D g zZ ³7,û% 40nzt ƒ6 0
]gz¢ø +Z » 1 {Š c*

/Z
X ³7,‘ 0 Å c c*
-û% 1 00
X Og ~g Y ÜÈ ZgzŠ Ãnz kZ ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 37 5 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

nz ZuzŠ
`gŠ n Æ «™ Å kZ ƒ sp » ܹbZ à y Â{ ˤ /Z
$.nz sf
: ì W,í!gzZ Æe
Ô ö ŠôÛû mö ² ø ] á$ ]ô ™ O Üônû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö ] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
áû]ô «jøÖø] ‡ø àûòô Öø æø Ÿæûø ˆöiø áû]ø šø …û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö ]
^Û÷nû ×ô uø áø^Òø äü $Þ ]ô ½ǻ‚ôÃû eø ÝàûÚôù ‚õuø]ø àûÚô ^Ûø ãö ÓøŠøÚû ]ø
( 41 : 35 Ô§Ã) —O ]…÷ çûËöÆø
X ,™xŠ ™| 7,g!*
11 c*
g!* 3nzt
7 Ôg!* ..
X Nö à y {Æ ™xŠ ã 0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
Äq D gz Z ³7,û% 40nzt ƒ 60
-Z ]gz¢ø +Z {Š c*

/Z
0 Åc c*
X ³7,‘ - ( û% 100)
X Og ~g Y ÜÈ ZgzŠ Ãnz kZ ‡

û nz n Æ äJ (,|ŠzŠ » Vâ ü
ƒ :§^ g zZ ƒ e
Æ kZ ƒ @* $D Å ¶Å |ŠzŠ à y { ˤ
/Z
$.nz sf `gŠ n
:ì Æg zZ W,í! e
Üö Óöe$ …ø ] çûÏö i$] Œö ^ß$Ö] ^ãø m%^øm5 ™ oÜônû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö ] ÜôŠûeô

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
û 37 6 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

æø ^ãø qø æû ‡ø ^ãø ßûÚô Ðø ×øìø æ$ éõ ‚øuô] æ$ ‹õËû $Þ àûÚôù Üû ÓöÏø×ø ìø pû „ôÖ$]


pû„ô$Ö] ø²] ]çÏö$i] æø tð÷ «Šø Þô æ$ ]†÷ nû %ô Òø Ÿ÷^qø …ô ^Ûø ãö ßûÚô &$ eø
Üû Óönû ×øÂø áø^Òø äø ×# Ö] á$ ]ô ½ Ýø^uø…û Ÿø û]æø ä́ eô áøçûÖö ðø «Šøiø
( 1 : 4ÔY û Z) —O^f÷ nû Îô …ø
X ³7,û%q ) l]†rvÖ] é…ç ‰ ˆÆ kZ
-Z (26 :{ g0*
Æ kZ ³7,û% 11 Ã e
$ M Ñ!*{gÃè Å Yû Z {gÎ ¬ Ð ƒ
0 ‡
X , ™xŠ ™|7,û%q -Z ] ZÆZ >gΈ
X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
(M z wzZ ‡
|ŠzŠ Ð • á y Z ÔOg ~g Y J
*',Å kZ v Z Y÷ - yŠ 40ÿkZ ‡
X Ï ñY ƒ gzŠ e
$D Å ¶Å

ûnz c ä™áZg s§Å|ŠzŠÆ Vâ Ã^ ü


) !*Ænz kZ ƒ ‚
{z ¯ rg : Ég Å |ŠzŠ Æ V â ^ ðä /Z
pöô ^ âø ^mø Xì êŠ ™ qzÑ ÁC|ŠzŠ
á z ðÃ^ gzZ V â ™|7,g !*40
X ,™ xŠ x ÷ ..
X Nö Ã Vâ Æ ™xŠ ã 0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y (M z w ÍZ .
X ,™ xŠ ™| 7,( û% 100) Äq -Z ƒ ã.6,{ Šc* i¤/Z
X Og ~g Y J -yŠ 40 c* yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Åzgç ,
æ MÚ Z `u
2[!*

`ªz Æ ] Ð VE.6,C;z 6f

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 37 9 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ûnz n Æ «™Å kñ**


z ]³ü
zg » Ô sp » ç Æ ÔŠ Ôã .6,wy
+Z » y v ~g !*
gzZ 6 0
$.nz sf zgq n Æ «™ Å kZ ƒ {çà kñ**
zÆe z]³
: ì W,í!
àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô OÜô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂöœ
æø †% –% Ö] oøßôŠ$ Úø oûÞôù ]ø ?äü e$…ø p F^Þø ƒû ]ô høçûm% ]ø æø ™ O Üônû uô†$ Ö ]
ä́³þeô ^Úø ^ßøËûŽøÓøÊø äü Öø ^ßøfû røjø‰û^Êø Oàø nû Ûô uô†# Ö] Üö uø…û ]ø køÞû ]ø
^Þø‚ôßûÂô àûÚôù è÷Ûøuû…ø Üû ãö Ãø Ú$ Üû ãö ×ø%ûÚô æø äü ×øâû]ø äö ³ßþF nû iø! æ$ †ùõ •ö àû Úô
(8 4X 83 : 21 ÔY mCÑZ ) —O àømû ‚ôfôÃF×ûÖô p †FÒûƒô æø
( û% 100) Äq
-Z û% , ðg Š
HQ ³7,g !*kŠ ]c*M V âzŠ ‡
:, ™ Å e
$ M sf `gŠ
ø Þû]ø æø †% –% Ö ] oøßô Š$ Úø
O àønû Ûô uô†# Ö ] Üöuø…û ]ø k oûÞôù ]ø hùô …ø
X ³7,åt M VâzŠ y wzZQ Âñ Yƒ »ÄZ
(M @* #
X Og ~g Y J Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ
-yŠ 40 c* ‡
nz » «™ÐÑÆ V7Š
gzZ wâ z y Y Ô »ÑÆ V z‡q gzZ » äà y vÆ ÔŠ Z
#

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 380 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

:³7,nz sf `gŠ ƒ hÑ {çÃz',M z ] ³


( 64: 12ÔŠ- ) O àønû Ûô uô†# Ö] Üö uø…û ]ø çø âöæ$ ^÷¿Êô ^uø †ºnû ìø ²
ö ^Êø
y Z Ô ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y 1 00nzt
(M z wzZ gzZ ³7,g !* ‡
~ ìZ³ LZ ÔŠ Ð •
xŠ /i‚ Ô Ç ñY ƒ x» ** )',Ånz kZ vZ Y ÷
á
X σ Ýq ]¾zŠæ Ð s§Åv Z gzZ ÏN Y h Â
Xì Æ nÆ «™~^nzt ‡
X Og ~g Y ]gz¢ø -yŠ 40Ãnz kZ
D c*
J ‡

nz cñ~ {"Z6,LÑgzZ w5 z yx
(
ÑÔÕ Ôƒ ãi£ Ð s§ Å VÍß ¤
/i ‚ gzZ Z"Z6,N* /Z
ƒ ª Å { z0
Ô ãY Ë c* +Z z §gzZ w 5 z y x
(~ wŠ Ð zz Å T X Vƒ
wŽgßkZ ƒ ~ñ" Ôƒ §Ôƒ ú1 6,wŠ Ðzz Å y v ãKgzZ à â
:ì W,í! z Æe
$.nz sf `gŠ ~
OáøçûËö’ôiø ^Úø o×FÂø áö^Ãø jøŠû Ûö Öû ] ö²] æø ½Øºnû Ûô qø †ºfû’ø Êø
( 18: 12Ô Š-)
Ãnz kZ ‡
á z ð™| 7,g !*1 00 c*
X ,™xŠ x ÷ g !*
40 ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã0*
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
X Og ~g Y ]gz¢ø
D c*-yŠ 40 Ãnz kZ
J ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 381 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û`ªz c ] Ð kZC
Ù z sp6f ü
nz ª
Ø <
gzZ ? Ù z sp6f Ë ¿ðà ¤
ÍZ Ôã .6,Ô§Ôƒ g D » kZC /Z
$.nz sf `gŠ n Æ kZ ƒ Zƒ {Z ~ ]Zç
:ì W,í!z Æe
O Øönû ÒôçøÖû] Üø Ãû Þô æø ²
ö ] ^ßøfö Šûuø
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø) fË :i§
ô²] ÜôŠûeô) l gzZ (Üônû qô†$ Ö] àô_6 nûŽ$ Ö] àø Úô ²
]c* M zŠ sf `gŠ Å yZ/ Á M {gÎ ˆ Æ "7,( Üônûuô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö]
:,™]z ˆÅ (17 4Ô 173)
Üû Óö³þÖø ] çûÃö Ûøqø ‚ûÎø Œø^ß$Ö ] á$ ]ô Œö ^ß$Ö] Üö ãö Öø Ùø^Îø àømû „ô$Ö ]ø
]çû Öö^Îø æ$ ^Þ÷^Ûø mûāô Üû âö ø ] ˆøÊø Üû âöçû Žøìû^Êø
XXOØönû ÒôçøÖû] ÜøÃû Þô æø ²
ö ] ^ßøföŠûuøZZ
X³7,û% ( 100) ÎÃ]ÜyZ ™ VVŒ
$ M ~uzŠˆ Æ ä™ Ät
e
]çû Ãö fø $i]æ$ ðº?çû ‰ö Üû ãö ŠûŠøÛû mø Üû Ö$ Øõ –ûÊø æø ²
ô ] àøÚôù èõ Ûø Ãû ßô eô ]çû fö ×ø ÏøÞû^ÊøZZ
( 174X 17 3 : 3Ô yZ/w M ) XXO Üõnû ¿ôÂø Øõ –ûÊø æû ƒö ² ö ]æø ½ ² ô ] áø]çø •û…ô
X B™ ånz ™| 7,

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 382 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X Og ~g Y ]gz¢ø -yŠ 40Ãnz kZ


D c*
J ‡
nz u
Z zŠ
z Æ Ìnzt n Æ ]Ð {z0
+Z z §gzZ kC
ÙZ z sp 6f
ñ
:ì W,
Oàø nû Ûô×ô ¿# Ö] àøÚô
kößûÒö oûÞù]ô Ô ø ßøvFfû ‰ö køÞû ]ø ?Ÿ$]ô äø ³ÖþF ]ô ?Ÿø
orôßûÞö Ô ø Öô „FÒø æø Üùô ÇøÖû] àøÚô äö ³þßFnû r$ Þø æø äü Öø ^ßøfû røjø‰û^Êø
(88 X87 : 21 ÔY m
CZ) O àønû ßô Úô ©ûÛöÖû ]
Ãnz kZ ‡
á z ð™|7,û% 40 c*
X ,™ xŠ x ÷ û% 11 ..
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ
X÷M -Z ƒ { Šc*
h ™ Ì( û% 1 00) Äq i ã .6,¤
/Z
X Og ~g Y J yŠ 40Ãnz kZ
D c*
-]gz¢ø ‡
nz n Æ v Ð dÛ z(Æ Vzi!*
$ ÆðŠ
n Æ v Ð „ŠāðŠ gzZ dÛ z (Æ ¿g k gzZ i!*
$ āðŠ
: ì W,í! z Ænz sf `gŠ
ö ] äö ÎFçøÊø Oô ^fø Ãô Öû^eô ݆ºnû ’ôeø ø²] á$ ]ô ½²
² ô ] oÖø]ô pû†ôÚû ]ø šöçùô Êø]ö æø
Ohô]„øÃø Öû] ðöç?û ‰ö áøçû Âø†ûÊô ÙôF^eô Ñø^uø æø ]æû†ö ÓøÚø ^Úø lô^Fnùô ‰ø
( 45X 44: 40 Ôðí .ÅZ )

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 383 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ãnz kZ ‡
á z ð™| 7,g !*
X ,™xŠ x ÷ 40 c*
g !*
11 ..
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ
h ™ Ì( û% 1 00) Äq
X÷ M D ƒ {Š c*
-Z ]gz¢ø i ã.6,¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø -yŠ 40Ãnz kZ
D c*
J ‡

s» #nz
$ñz ÀÂ w” îSŠÅ VzŠ Z% ~E Š]
`gŠ n Æ e
¦g —nz sf
:ì Ð ~ `ªz {Š™ Sm{Æ ” WZ _¨ **
oûÊô ^Óø Öû] lö‚û qø æø oûÊô ^Óø Öû] lö‚û ’øÎø Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû †$ Ö] ² ô ] ÜôŠûeô
X ‚ö Ûû vø Öû] äô ×#Öô æø oûÊô ^Óø Öû] oøÞô ^ËøÒø oÊô ^Òø Øùô ÓöÖô oûÊô ^Óø Öû] ÜøÃû Þô
Ãnz kZ ‡
á z ð™| 7,g !*
X ,™ xŠ x ÷ 11 ..
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ
X,™û% 111nzt ƒ {Š c*
i ã.6,¤
/Z
X Og ~g Y ]gz¢ø yŠ 40Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7 Ãnz kZ
D c* ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 384 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

è ™z -
û ÞZ « $¬Z z ]¾ ñZ',nz ü
Æ «™Ð kZ ƒ {ç » yvgzZ ç Ð s§Å ÔŠ ¤ /Z
: ì W,í!z Æe
$.nzt n

àôÛFuû†$ Ö ] ô²] ÜôŠûeô O Üônû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂöœ ‡


kôqø†øìû]ø æø O ^ãø Öø]ˆøÖû ‡ô šö…û Ÿø û] kôÖøˆôÖû ‡ö ]ƒø]ô O Üônû uô†$ Ö]
„õòô Úø çûmø O ^ãø Öø^Úø áö^ŠøÞû Ÿô û] Ùø^Îø æø O ^ãø Öø^Ïø$û ]ø šö…û Ÿø û]
„õòô Úø çûmø O ^ãø Öø ouFæû]ø Ô ø e$ …ø á$ ^øeô O ^âø …ø ^fø ìû]ø 'ö‚ôùvøiö
ØûÛø Ãû $m àûÛø Êø O Üû ãö Öø^Ûø Âû]ø ]æû†ønö Öôù ^i÷^jøû]ø Œö^ß$Ö] …ö ‚ö’û m$
]†& ø éõ …$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô ØûÛø Ãû $m àûÚø æø O åü †øm$ ]†÷nû ìø éõ …$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô
( 9 9 : w Z²²Z ) ( û% 11 ) O åü †øm$

^Ò÷…ø ø Ìö íF iø Ÿ$ ^Š÷ fø mø †ôvûfø Öû] oÊô ^Ï÷mû †ô›ø Üû ãö Öø hû†ô•û^Êø ‡


( 77 :20Ô©) (û% 40 ) O oŽFíû iø Ÿøæ$

]‚& ‰ø Üû ãôËô ×û ìø àû Úô æ$ ]‚& ‰ø Üûãômû ‚ômû ]ø àônû eø Ýà Úô ^ßø×û Ãø qø æø ‡


(9 :36 ÔìøG $W ) (û% 40) Oáøæû†ö’ô fû mö Ÿø Üûãö Êø Üû ãö ßFnû ŽøÆû ^øÊø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 385 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

V âzŠ ~uzŠ ˆ Æ kZ ³7,û% 11 à wZ²²Z >gά Ð ƒ


- ‡
X ³7,û% 40Ô 40] c*
M
- Å- c*
h |7,Ìû% 1 00‘
X÷ M c ._Æ ]gz¢ ‡
X ³7,pÑŠzgŠû% 11 Ô 11 y
(M z wzZ ‡
á y Z Og ~g Y ]gz¢ø
Y÷ yŠ 40 ÔyŠ 11 ÔyŠ 7 Ãnz kZ
D c* ‡
gzZ ]¾ z Šæ ‰Ð s§ Å vZ gzZ ǃ x» **~ ìZ³ LZ ÔŠ vZ
X σ ‚ «™

û kz‚ß Z «Š `ªz ü
nz n Æ µ%¬
Za ÐÎz gzZ ]Ñì { nZ6,Æ b§ b§~ ‚f Æ ¿Ë
Æ µ% ð Z’Z Æ kZ Âì e **
™ Ýq Zg Ö Ð y Z { z gzZ Vƒ Dƒ
:ì W,í!nzt n
lô^ûmø æø Üû Óöfû âô„ûmö ^ûŽøm$ áû]ô ™ Üônû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
—Oˆõmû ˆôÃø eô ô²] o×ø Âø Ô ø Öô ƒF ^Úø æ$ O ‚õmû ‚ôqø Ðõ ×û íø eô
( 20X 19 :1 4ԍ Z',
Z)
,™ xŠ ™| 7,]g z¢ø 40 c*
D g !* 11 B‚Æ ô² ^eô ƒöçûÂö ]ø g !*
g !* C
Ù ‡
XŒ Æ ™xŠ 6,ã 0* gzZ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 386 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Xì •
)',¯ −7,pÑŠzgŠ g !*
) !* 11 Ô 11 y
(M z w ÍZ ‡
‘ D X Og ~g Y yŠ 40 c*
- Åc ]gz¢ø yŠ 11 ÔyŠ 7 nzt ‡
X ,™Šgzû% 1 00‘- Å- c*
nz n Æ µ%}uzŠ
: ì Ænzt n Æ k Z ÂV ƒ {Šc*
i ] Ñ ì {n Z6,gz Z ÐÎz ¤
/Z
àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šûeô OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
O ‚õmû ‚ôqø Ðõ ×ûíø eô lô^ûmø æø ÜûÓöfû âô „ûmö ^ûŽø $m áû]ô™ OÜô nû uô†$ Ö]
(û% 100 ) —O ˆõmû ˆôÃø eô ² ô ] o×øÂø Ô ø ÖôƒF ^Úø æ$
û% 11 Ô 11 &¤ ðš! .
hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
]ƒø ]ô Ðõ ‰ô^Æø †ùô ø àû Úô æø O Ðø ×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô OÐô ×øËøÖû ]
†ùô ø àûÚô æø O ‚ôÏø Ãö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø O gø Îøæø
E
( þÒ¨ ÅZ) —O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø
hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô ÖF]ô O Œô^ß$ Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^$ßÖ ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 387 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$] O Œô^$ßíø Öû ] QŒô]çø ‰ûçøÖû ]


( k ÜZ ) —O Œô^$ßÖ ] æø èô $ßrôÖû] àøÚô O Œô^$ßÖ ]
Ãnz kZ ‡
X Œ ã 0* á z ð™| 7,
gzZ ,™ xŠ x ÷ ..
X ,™ Ì<Æ ™xŠ ã0*
]g z¢ø
D
X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
X Og ~g Y ]gz¢ø
D c*
yŠ 40Ô yŠ 11 Ô yŠ 7 nzt ‡

nz n Æ µ%}Š
kZ ÂVƒ {Š c*
i ÌÐ µ%}uzŠ ]Ñì { nZ6,gzZ kz ‚z ¤
/Z
:ì W,í!gzZ Ænzt n Æ
àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šûeô OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
O‚õmû ‚ôqø Ðõ ×ûíø eô lô^ûmø æø Üû Óöfû âô„ûmö ^ûŽøm$ áû]ô ™ O Üônû uô†$ Ö ]
(û% 100 ) —O ˆõmûˆôÃø eô ² ô ] o×øÂø Ô ø Öô ƒF ^Úø æ$
û% 11 :BÖ Z >gÎ .
ô ô ‚ö Ûû vø Öû]ø™ O Üônû qô†$ Ö ] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
hùô …ø ²
O àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö] àôÛF uû†$ Ö] O àønû Ûô ×øÃF Öû]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 388 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôaû ]ô O àönû Ãô jøŠûÞø Õø ^$m]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø ^m$]ô


†ônû Æø Üûãônû ×øÂø kø Ûû Ãø Þû]ø àømû„ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô O Üø nû Ïô jøŠûÛöÖû]
(7X 1: 1 ÔBÖ Z) — O àønû Öôù«–$ Ö] Ÿø æø Üû ãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû]
û% 1 1 Ô1 1 :&¤ ðš! .
hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
]ƒø ]ô Ðõ ‰ô^Æø †ùô ø àû Úô æø O Ðø ×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô OÐô ×øËøÖû ]
†ùô ø àûÚô æø O ‚ôÏø Ãö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø O gø Îøæø
E
( þÒ¨ÅZ ) —O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø
hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô ÖF]ô O Œô^ß$ Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^$ßÖ ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$] OŒô^$ßíø Öû] QŒô]çø ‰ûçøÖû ]
( k ÜZ ) —O Œô^$ßÖ ] æø èô $ßrôÖû] àøÚô O Œô^$ßÖ ]
Ãnz kZ ‡
á z ð™| 7,
X ,™ xŠ x ÷ ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã0*
X ,™ Ì<Æ ™xŠ ã0*
]g z¢ø
D .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 389 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
- Å c VZiZ ˆ X Og ~g Y ]gz¢ø
c*
‘ D c*
yŠ 40nzt ‡
- Å-
X ÷g D ™ā²¼ ‘
nz n Æ µ%¸a
nzt n Æ kZ ƒ Æ Îâh
+” à ì {nZ6,gzZ kz‚z ¤
/Z
: ì Æe
$.
àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šûeô OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X1
O‚õmû ‚ôqø Ðõ ×ûíø eô lô^ûmø æø Üû Óöfû âô„ûmö ^ûŽøm$ áû]ô ™ O Üônû uô†$ Ö ]
(û% 100) —O ˆõmûˆôÃø eô ² ô ] o×øÂø Ô ø Öô ƒF ^Úø æ$
û% 11 :BÖZ >gÎ X 2
hùô …ø ²ô ô ‚öÛûvøÖû]ø ™ OÜ nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
Oàô mû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö ] àôÛFuû†$ Ö] O àønû Ûô ×øÃF Öû ]
½ø] †ø’ôù Ö] ^Þø ‚ôaû ]ô O àönû Ãô jøŠû Þø Õø ^$m]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø ^m$ ]ô
†ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø kø ÛûÃø Þû]ø àømû „ôÖ$] ½ø] †ø‘ô O Üø nû Ïô jøŠû Ûö Öû ]
(7X 1: 1 ÔBÖ Z) —O àønû Öôù «–$ Ö] Ÿø æø Üû ãô nû ×øÂø hôçû–ö ÇûÛø Öû ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 390 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û% 11 :ÏÆZ îG
!M X3
G
çøâö Ÿ$āô äø ÖF āô Ÿ? ø ²
ö ]ø™O Üûô nqô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
oÊô ^Úø äü Öø ½ÝºçûÞø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçû n% ÏøÖû ] o% vøÖû ]
åü?‚øßûÂô Äö ËøŽûmø pû„ôÖ$] ] ƒø àûÚø ½šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö ]
Ÿøæø Üû`ö Ëø ×ûìø ^Úø æø Üû ãômû ‚ômû œø àø nû eø ^Úø Üö×øÃû mø ½ä́Þô ƒû¬ô eô Ÿ$āô
äö n%‰ô†ûÒö Äø ‰ôæø ðø «ø ^Ûøeô Ÿ$āô ä́? Ûô×ûÂô àûÚôù ðõ oûŽøeô áøçû_önû vômö
o% ×ô Ãø Öû] çø âö æø ^Ûø ãö ¿öËûuô åü ö æû©ömø Ÿøæø šø…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö ]
( 255 : 2Ô>ÂZ) —O Üönû ¿ôÃø Öû ]
Û Ã Z >gÎ X 4
û% 11 :yz
^ãø m%^øm5 ØûÎö™O Ü nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
áøæû‚öfôÂF Üû jöÞû ]ø Ÿ? ø æø Oáøæû ‚öfö Ãû iø ^Úø ‚öfö Âû ]ø Ÿ? ø O áøæû†öËô ÓFÖû ]
áøæû‚öfôÂF ÜûjöÞû]ø Ÿ? ø æø OÜû i%‚ûfø Âø ^Ú$ ‚ºeô^Âø ^Þø ]ø Ÿ? ø æø O‚öfö Âû]ø «Úø
Û ÃZ) —O àômû ô oøÖô æø Üû Óößömûô Üû ÓöÖø O ‚öfö Âû ]ø «Úø
( 5X 1: 10 9 Ôyz 

û% 11 :mÜZ >gÎ X 5
o‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö™O Ünû qô†$ Ö ] àô _6 nû Ž
$ Ö] àøÚô ô ^eô ƒöçû Âö]ø
²

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 391 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

]ç÷ ËöÒö äü Ö$ àû Óömø Üû Öø æø O ‚ûÖø çûmö Üû Öø æø Q‚û×ô mø Üû Öø O‚öÛø ’$ Ö] ²


ö ]ø
( 4X 1: 11 2ÔmÜÑZ) —O‚ºuø]ø
Ò¨EÅ
û% 11 :þ Z >gÎ X 6
hùô †øeô ƒöçûÂö]ø ØûÎö™O Ünû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
]ƒø ]ô Ðõ ‰ô^Æø †ùô ø àû Úô æø O Ðø ×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô OÐô ×øËøÖû ]
†ùô ø àûÚô æø O ‚ôÏø Ãö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø O gø Îøæø
E
( 5X 1: 11 3Ô þÒ¨ ÅZ ) —O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø
û% 11 :kÜZ >gÎ X7
hùô †øeô ƒöçûÂö]ø ØûÎö™O Ünû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô ÖF]ô O Œô^ß$ Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^$ßÖ ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$] O Œô^$ßíø Öû ] QŒô]çø ‰ûçøÖû ]
( 6 X 1 : 11 4Ôk ÜZ) —O Œô^$ßÖ ] æø èô $ßrôÖû] àøÚô O Œô^$ßÖ ]
Ãnz kZ ‡
á z ð™| 7,
X ,™ xŠ x ÷ ..
X Nö &ŒÆ ™xŠ ã0*
X ,™ <Æ ™xŠ ã0*
]g z¢ø
D .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 392 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X ³7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11 y
(M z w ÍZ .
‘ - Å c X Og ~g Y ]g z¢ø
- Å- c*
‘ D c*
yŠ 40nzt ‡
X÷ MhÄg w©¸

û
E
`ªz n Æ ! x» z ¹ ,
F ( ü
.-|ÅZ °â g ÖZ ÔVƒ D ƒ : áZg s§Å D]]¤ z Y C¤
çG /Z
D {z ÂVƒ V; ZpÆ ! x» z ¹F,~ DLZ c*
gzZ ]gz¢ø Vƒ : gŠ ‡6,
:N ¯ w© CZ Ã`ªz sf `gŠ 9
L oø
D

Ég (ñZ',nz X 1
Å ½w”g0
+Z Æ wŠ Ôƒ 4: wŠ ~ ð J7,» D0̈¤ ˤ
/Z
:ì W,í!z Ænzt n Æ kZ ƒ : Ég
àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô OÜô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂöœ ‡
Üû ãônû Êô &ø Ãø eø ƒû]ô àønû ßô Úô ©ûÛö Öû] o×øÂø ² ö ] à$ Úø ‚û ÏøÖø O Üônû uô†$ Ö ]
Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö æø Üû`ô nû Òôù ˆø mö æø ä́jô ³þmF! Üû`ô nû ×øÂø ]çû ×öjûmø ÜûãôŠôËöÞû]ø àûÚôù Ÿçû÷ ‰ö…ø
O àõnû fô Ú% Øõ ³×þF •ø oûËô Öø Øö fû Îø àûÚô ]çû Þö^Òø áû ]ô æø èøÛø Óûvô Öû]æø gø jFÓôÖû]
( 164: 3ÔyZ/w K)
(1 14:20 ÔÈ) O ^Û÷ ×ûÂô oûÞô û ‡ô hùô …ø ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 393 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

O …õçûŽößûÚ$ Ñùõ …ø oûÊô O …õçû_öŠûÚ$ gõ jFÒô æø O …ôçû_% Ö]æø ‡


( 4X 1 :52Ôg ð‹OÅZ) O…ôçû Ûö Ãû Ûø Öû] k ô nû fø Öû]æ$
( 1: 68 ÔÌZ) O áøæû†ö_öŠû mø ^Úø æø Üô×ø ÏøÖû] æø á? ‡
ŒÆ ™xŠ 6,ã 0* û% 11 Ãnz kZ
2 ,™ xŠ ™| 7,û% 40 c* .
X Nö gzZ
Ég Å DÁ”v Z Y ÷
á y Z X ³7,pÑŠzgŠ g !*
11 Ô1 1 y
(M z w ÍZ .
X σ Za
Å- c*
‘ D X Og ~g Y J
- Å c ]gz¢ø -ŠZ% w”nzt .
X÷ M hÄg ~g Y Ì‘
-
gœ — ZíZ ñZ',nz X 2
Š wÅ n Æ DB » kZ ā ì e ¿ðà ¤
ÐZ gzZ ñ Y c* /Z
:ñ7,nz sf `gŠ { z ƒ ‚gœ bÑ
àôÛFuû†$ Ö ] ô²] ÜôŠûeô O Üônû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂöœ ‡
oûÖô †ûŠôùmø æø O pû…ô‚û‘ø oûÖô |û †øû] hùô …ø O Üônû uô†$ Ö]
O oûÖôçûÎø ]çû ãö ÏøËûmø OoûÞô ^ŠøÖôù àûÚôù é÷‚øÏû Âö Øû×öuû] æø Opû†ôÚû ]ø
( 28X 25: 20 ÔÈ)
äö Ûø ×$ Âø O áø^ŠøÞû Ÿô ]û Ðø ×ø ìø O áø!†û ÏöÖû ] Üø $×Âø O àöÛF uû†$ Ö ]ø ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 394 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 4X 1: 55 ÔÝg ) O áø^nø fø Öû ]
Ô ø Öø |û †ø ŽûÞø Üû Öø]*™ O Ünû uô†$ Ö] àôÛø uû†$ Ö] äô #×Ö] ÜôŠûeô ‡
˜ø ÏøÞûœø pû„ô$Ö] O Õø …ø ‡û æô Ô ø ßûÂø ^ßøÃû •øæø æø O Õø …ø ‚û‘ø
†ôŠûÃö Öû] Äø Úø á$ ¬ô Êø OÕø †ø Òûƒô Ô ø Öø ^ßøÃû Êø…ø æø O Õø †ø ãû ¾ø
Ogû ’øÞû^Êø køÆû †øÊø ]ƒø¬ô Êø O ]†÷ Šûmö †ôŠûÃö Öû] Äø Úø á$ āô O]†÷ Šûmö
( 94Ôb ZíÑZ ) —O gû Æø …û ^Êø Ô ø eùô …ø oÖFāôæø
ŒÆ ™ xŠ 6,ã 0* û% 11 Ãnz kZ
2 , ™xŠ ™| 7,û% 40 c* .
X Nö gzZ
gzŠ _ Å y !* á y Z X ³7,pÑŠzgŠ g !*
i vZ Y÷ 1 1 Ô 11 y
(M z wÍ Z .
E
X Ïñ Yƒ Ýq ]g Š6,çG .-|ÅZ °â g Ö Zg zZ Ïñ Yƒ
Å- c*
‘ D X Og ~g Y J
- Åc ]g z¢ø -Š %
Z w”nzt ‡
X Og ~g Y Ì‘
-
! x» (ñZ',nz X 3
g !* ._Æ ®
g !* ) ,Z z Š Z¦Z KZ n Æ Dw”vß ‰
Æ œ{z ¤ /Z Cƒ 7‚ ! x» z ¹F,{ Zp§{ 7Z 1÷ D™ œ
)',Å kZ Â N ¯ w© CZ Ãnz sf `gŠ B‚B‚
á yZ Ð •
y Z vZ Y÷
: σ ‚! x» (V c*
úgz Z Ï ñ Ñ 8
-g ρ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 395 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

àôÛFuû†$ Ö ] ô²] ÜôŠûeô O Üônû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂöœ ‡


æø èøÛøÓûvôÖû ]æø gø jFÓôÖû] Ô ø nû ×ø Âø ö²] ÙøˆøÞû]ø æø O Üônû uô†$ Ö]
Ô ô ] Øö–ûÊø áø^Òø æø ½Üö ×øÃû iø àû Óöiø Üû Öø ^Úø Ô
ø nû ×øÂø ² ø Ûø×$Âø
( 113:4ÔY ûZ ) O ^Û÷ nû ¿ôÂø
æø ^Þø‚ôßûÂô àûÚôù è÷Ûø uû…ø äö ßFnû iø! ^Þø ô ^fø Âô àûÚôù ] ‚÷fû Âø ] ‚øqøçøÊø ‡

(65: 18 Ôl Z) O ^Û÷×û Âô ^Þ$‚ö$Ö àûÚô äö ³þßFÛû $×Âø


àûÚô áø^ŠøÞû Ÿô û] Ðø ×øìø O Ðø ×ø ìø pû„ôÖ$] Ô ø eùô …ø Üô ‰û^eô ]û †øÎû ]ô ‡
OÜô ×øÏøÖû ^eô Üø×$ Âø pû„ôÖ$] O Ýö†øÒûŸø û] Ô ø e% …ø æø ]û †øÎû ]ô OÐõ ×øÂø
( 5X 1: 96 Ô |Z) O Üû×ø Ãû mø Üû Öø ^Úø áø^ŠøÞû Ÿô ]û Üø $×Âø
ŒÆ ™xŠ 6,ã0*2 ,™ xŠ ™| 7,û% 40 c*
û% 1 1 Ãnz kZ .
X Nö gzZ
X ³7,pÑŠzgŠg !*1 1 Ô1 1 y
(M z wÍ Z .
Å- c*
‘ D X Og ~g Y J
- Åc ]g z¢ø -Š %
Z w”nzt ‡
h Äg ~g Y Ì‘
X÷ M -

!F,z† ŸZ ñZ',nz X 4
:ì W,í! zÆnzt n ƆŸ Z z ¹F,
+'
h × ~D

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 396 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

àôÛFuû†$ Ö ] äô #×Ö] ÜôŠû eô OÜûô nqô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂö]ø ‡


Üû `ö •ø†øÂø Ü$ $ö ^ãø $×Òö ðø «Ûø ‰ûŸø û] Ýøø ! Üø×$ Âø æø ™ O Ünû uô†$ Ö]
Üû jößûÒö áû]ô ðô Ÿ? ©ø ö â5 ðô «Ûø ‰û^øeô oûÞô ©öfôÞû]ø Ùø^ÏøÊø èô Óøòô ×5 Ûø Öû] o×øÂø
½ øø $
^ßjÛû ×Âø ^Úø Ÿ$]ô «ßøÖø Üø ×ûÂô Ÿø Ô ø ßøvFfû ‰ö ]çûÖö^Îø O àønû Îô ‚ô‘F
Üû `ö òûfôÞû]ø Ýöø ^Fm5 Ùø^Îø O Üö nû ÓôvøÖû ] Üönû ×ô Ãø Öû] køÞû]ø Ô ø Þ$]ô
oûÞôù]ô Üû Óö$Ö ØûÎö]ø Üû Öø]ø Ùø^Îø Üû ãôñô «Ûø ‰û^øeô Üû âö^øføÞû]ø «Û$ ×øÊø Üû ãô ñô «Ûø ‰û^øeô
^Úø æø áøæû‚öfû iö ^Úø Üö ×ø Âû]ø æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] gø nû Æø Üö×øÂû ]ø
(33X 31: 2Ô >ÂZ) —OáøçûÛö jöÓûiø Üû jößûÒö
( 76: 12ÔŠ- ) Oܺ nû ×ô Âø Üõ×û Âô pû ƒô Øùô Òö ÑøçûÊø æø ‡
Üû Óö‰ô^ûeø Ýàû Úôù Üû Óößø’ôvûjöÖô ÜûÓö$Ö Œõçûfö Öø èøÃø ßû‘ø äö ³þßFÛû ×$ Âø æø ‡
( 80 :21 ÔY m CÑZ) O áøæû†ö ÓôF Üû jöÞû ]ø Øûãø Êø
Œ Æ ™ xŠ 6,ã 0*Ô,™ xŠ ™|7,û% 40 c*
û% 1 1 Ãnz kZ .
X Nö gzZ
¹F,z†Ÿ Z ~ DvZ Y÷
á y Z X ³7,pÑŠzgŠ g !*11 Ô 1 1 y
(M z wÍ Z .
X σ ‚
Å- c*- Åc ]g z¢ø
‘ D X Og ~g Y J
-Š % Z w”nzt ‡

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 397 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

h Äg ~g Y Ì‘
X÷ M -
nz n Æ ãZ%» z Ég dX 5
¦g—nÆ ! x» gzZ ¹F,ÔÉg s§Å D
»” WZ _¨ **
$.nz gÄt
: ì W,í!z Æe
^f÷ _ûÎö lö†û ‘ô oj#uø Üø ×ûÃô Öû] kö‰û…øø
oûÖô ]çø ÛøÖû] oÖøçû Úø àûÚô ‚øÃû Š$ Ö] kö×ûÞô æø
X Nö Æ ™xŠ6,ã0* g zZ , ™xŠ ™|7,û% 1 00Ãnz kZ ..
Ég s§Å DvZ Y ÷
á yZ X ³7,pÑŠzgŠ g !* 1 1 Ô 11 y
(M z wÍZ
X σ ‚! x» z ¹F,
g zZ σ Za
Å- c*
‘ D X Og ~g Y J
- Åc ]g z¢ø -Š %
Z w”nzt ‡
X÷ M h Äg ~g Y Ì‘
-
Üönû ×ô Âø ^mø o% ×ôÂø ^ mø :Õz Dw”ñZ',nz X 6
0f t ‚ Æ vZ ) y K̈Z X ÷ D ƒ — ]YgŠ Ð fz kZ
ª
Yf Ô Y x îSX ì Cƒ ‚ ÄcÅ Õz DÐZ Xì *
@Y $ Ð
Xì ¯
) !*» g ZâZ z g u
Z Z n Æ Y CgzZ
:Zizgû% ( 1 00) Ίgz » kZ ™|7,pÑŠzgŠû% 1 1 Ô 11y
(M z wÍ Z .
X ,™

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
û 398 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Å- c*
‘ D X Og ~g Y J
- Åc ]g z¢ø -Š %
Z w”nzt ‡
h Äg ~g Y Ì‘
X÷ M -

è Z‚
Cq ö Û P ñ Z',nz X7
CY wÈ , q ðƒ Å Š c*
Ôƒ e$D Å ~gz$ ÅCq Ã Ë ¤
/Z
$.nz sf zgq nÆ kZ ÂVƒ
: ì W,í!z Æe
àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šûeô OÜûô nqô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø ‡

äü Öø ^$Þ]ô æø †øÒû„ùô Ö ] ^ßøÖû $̂ Þø àö vûÞø ^$Þ]ô ™O Ünû uô†$ Ö ]


( 9 :1 5 ÔÆZ) —O áøçû¿öËô vFÖø
( 6 : 87 ÔdÑZ) OoŠ5 ßûiø ¡øÊø Ôø ñö †ôÏû ßö‰ø ‡
™xŠ 6,ã0*
Ô, ™xŠ ™|7,û% 100 c* û% 11 Ãnz kZ
û% 40 c* .
X Nö gzZ ŒÆ
- ZŠŠ c*
~ DgzZ “ á y Z Ô³7,pÑŠzgŠ g !*
vZ Y ÷ 1 1 Ô1 1 y
(M z wÍ Z .
X σ ‚ ¹F,
z†Ÿ Z
Å- c*
‘ D ÔOg ~g Y J
- Å c ]g z¢ø -ŠZ% w”nzt ‡
X÷ M h Äg ~g Y Ì‘
-

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚZ `u
ëŠ [!*

E I
Æ ]Ð ] é5 EçOL gzZ Â
O8 a L M ÔzŠ Y
`ªz

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
1 :`

•',z g y `
# è ªz
E I
] é5OEzHçOL iZ ]
8 a

I
gzZ ] éE +‹ ZW,ZÆ Â
5O8EçOLaÔ$ L M ÔzŠ Y)
gzZ «™ EZŠ Ð V- g F {” Za Ð zz Å yZ
%',zí
(`ªz òÀn Æ •

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 403 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

V-g F { ” Za Ð zz Å yZ g zZ $
+‹ qÔ]» Ñ ÔÂ
L M ÔzŠ Y
y Z w© » `ªz sf `gŠ :Zizg n Æ •
#',z ígz Z «™ EZŠ Ð
#',*g zZg y ãqzg Ð ]Ã M
:ì •
X !‹ Zf ðšO! :nz ª
I
] ZW,Z } ',Æ nC Ù vŠ gzZ $+Ã
è Ô] q ã- Ô] » çOLa Ô: I ÔzŠY
: ì W,í! gz ZÆe$.nz sf `gŠ n Æ ! c* Ë gzZ « ™ Ô] Ð
àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô OÜô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
Q‚û×ô mø Üû Öø O‚öÛø ’$ Ö] ²
ö ]ø o ‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö™ O Üônû uô†$ Ö]
—O‚ºuø]ø ]ç÷ËöÒö äü Ö$ àûÓömø Üû Öø æø O‚ûÖøçû mö Üû Öø æø
(1 12Ô mÜÑZ)
hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö ™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø .
O gø Îøæø ]ƒø]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àûÚô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô O Ðô×øËøÖû ]
]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø †ùô ø àû Úô æø O ‚ô ÏøÃö Öû] oÊô kô %FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø
E
( 113Ô þ Ò¨ ÅZ) —O ‚ø Šøuø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 404 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô ÖF]ô O Œô^ß$ Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^$ßÖ ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$] OŒô^$ßíøÖû] QŒô]çø ‰ûçøÖû ]
( 11 4Ôk ÜZ) —O Œô^$ßÖ ] æø èô $ßrôÖû] àøÚô O Œô^$ßÖ ]
X ,™xŠ x ÷
á z ð™|7,g !*
1 1 c*
g !*
7 Ôg !*
3 ..
X Nö&ŒÆ ™xŠ ã0*
X÷ M
h™ Ì<Æ™ xŠ 6,ã0* ]gz¢ø D ..
I
Æ ™ xŠ 6,ã0*n Æ ]Ð ] éE
5O8EçOLagzZ ] ZW,Z Æ : IzŠ Y
X , ™ ƒ »rg0 +Z Æ y
X Og ~g Y J
-yŠ 40 ]gz¢ ï
EL i8 c*
yŠ 1 1 ÔyŠ 7 ¿t ‡

nz ZuzŠ
àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô OÜ nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
àôÛFuû†$ Ö] O àønû Ûô ×øÃF Öû ] hùô …ø ² ô ô ‚öÛû vøÖû]ø ™ O Üônû uô†$ Ö ]
Õø^$m ]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ]ô O àômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö ]
àømû „ôÖ$ ] ½ø] †ø‘ô O Üø nû Ïô jøŠû Ûö Öû ] ½ø] †ø’ôù Ö] ^Þø‚ôaû]ô O àönû Ãô jøŠû Þø
Ÿø æø Üûãônû ×ø Âø hôçû –öÇû Ûø Öû ] †ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø kø ÛûÃø Þû ]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 405 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

(7X 1: 1 ÔBÖ Z) —O àønû Öôù «–$ Ö ]


ö ]ø™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
Ÿ$ āô äø ³FþÖāô Ÿ? ø ²
oÊô ^Úø äü Öø ½ ݺçû Þø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçûn%Ïø Öû] o% vøÖû] çøâö
.
Ÿ$ āô åü ‚øßûÂô ÄöËø Žûmø pû„ô$Ö] ] ƒø àûÚø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö ]
áøçû_önû vômö Ÿøæø Üû `ö Ëø×û ìø ^Úø æø Üû ãômû ‚ômû œø àø nû eø ^Úø Üö ×øÃû mø ½ ä́Þô ƒû ¬ôeô
lôçFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø‰ôæø ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ä́? Ûô×û Âô àû Úôù ðõoûŽøeô
o% ×ô Ãø Öû] çø âö æø ^Ûø ãö ¿ö Ëûuô åü ö æû©ömø Ÿøæø šø…û Ÿø ]û æø
—O Üönû ¿ô Ãø Öû ]
( 255 :2Ô>ÂZ )
^ãø m%^ø³m5þ ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
áøæû‚öfôÂF Üû jöÞû ]ø Ÿ? ø æø Oáøæû ‚öfö Ãû iø ^Úø ‚öfö Âû ]ø Ÿ? ø O áøæû†öËô ÓFÖû ]
.
áøæû‚öfôÂF ÜûjöÞû]ø Ÿ? ø æø OÜû i%‚ûfø Âø ^Ú$ ‚ºeô^Âø ^Þø ]ø Ÿ? ø æø O‚öfö Âû]ø «Úø
Ôyz Û Ã Z) —O àômû ô oøÖô æø Üû Óößömûô Üû ÓöÖø O ‚öfö Âû ]ø «Úø
( 5X1 :1 0 9
o ‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö™ OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö]ø .
äü $Ö àûÓömø Üû Öø æø O ‚ûÖø çûmö ÜûÖø æø Q‚û×ô mø ÜûÖø O ‚öÛø’$ Ö ] ² ö ]ø
ÔmÜÑZ ) —O‚ºuø]ø ]ç÷ËöÒö

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 406 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 4X 1 :1 12
hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Ünû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
]ƒø ]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àû Úô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô OÐô ×øËøÖû ]
†ùô ø àûÚô æø O ‚ôÏø Ãö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø O gøÎøæø
E
( 5X 1: 11 3Ô þÒ¨ ÅZ ) —O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø
hùô †ø eô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂö]ø .
†ùô ø àûÚô O Œô^ß$Ö] äô FÖ]ô O Œô^ß$Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^ß$Ö ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œôçø‰ûçømö pû„ôÖ$] O Œô^$ßíøÖû] QŒô]çø‰ûçøÖû]
( 6 X 1 : 11 4Ôk ÜZ) —OŒô^ß$Ö] æø èô$ßrôÖû ] àø Úô O Œô^ß$Ö]
™|7,Y( ¯ úˆ c*
ò ¯úˆ g !*
7 c*
g !* -Z Ãnz kZ
( 1 )q
3Ôg !* ‡
™xŠ ã0*gzZ ,™ C6,y$ -Y 6,B; gzZ ,™ xŠ IÐ äÎ
+}g7 ™7
X ή
X Og ~g Y yŠ 40 c*
yŠ 30Ô yŠ 1 1 ÔyŠ 7nzt ‡
M :nz ZŠ
{f7 Z ‹ c*
}',Æ nCÙ vŠ gz Z $
+Ãè Ô]q ã- Ô]» èéÑÔ: I ÔzŠY
™nz » ]c*
** M sf `gŠ n Æ !c* Ë gzZ « ™Ô ]Ð ]Z W,
Z

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 407 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

$.
:ì W,í!gzZ Æe
àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô OÜ nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X1
— Oàø nû ×ô ãôrFÖû ] àøÚô áøçûÒö]ø áû]ø ô²^eô ƒö çûÂö ]ø ™ O Üônû uô†$ Ö ]
( 67 : 2Ô >ÂZ)
^âø„önû Âô]ö oûÞôù ]ô æø ™O Ünû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X2
( 36 :3Ô y Z/w K ) — OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž $ Ö] àø Úô ^ãø jøm$…ùô ƒö æø Ôø eô
ƒöçû Âö]ø oûÞôù ]ô kû Öø^Îø ™ OÜ nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X3
( 18: 19 Ô*% ) — O^n&Ïô iø køßûÒö áû]ô Ô ø ßûÚô àôÛFuû†$ Ö ^eô
ƒöçû Âö]ø hùô …$ ØûÎö æø ™OÜ nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X4
áû]ø hùô …ø Ô ø eô ƒöçû Âö]ø æø O àônû _ônFŽ$ Ö ] lô F̂ Ûø âø àûÚô Ô ø eô
( 98X 97 : 23Ôyë í .ÅZ ) —Oáôæû†ö–ö vûm$
æø oeùô †øeô lö„ûÂö oûÞôù ]ô ™ OÜnû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂö]ø X5
— Ohô^ŠøvôÖû] Ýôçûnø eô àöÚô ©ûmö Ÿ$ †õfùô ÓøjøÚö Øùô Òö àûÚôù Üû Óöeùô …ø
( 27: 40 Ôðí .ÅZ )
Ô ø $ßÆøˆø ßûmø ^Ú$ ]ô æø ™ OÜ nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X 6
( 36 : 41 Ô>ãZ 3 ) ô ^eô „ûÃô jø‰û^Êø ɺ ˆû Þø àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô
— ½²
lö„ûÂö oûÞùô ]ô æø ™ OÜ nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X7

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 408 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

( 20 : 44Ôy{−Z) — Oáôçû Ûö qö†û iø áû]ø Üû Óöeùô …ø æø oeùô †øeô


hùô †øeô ƒö çûÂö ]ø ØûÎö ™ OÜ nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X 8
]ƒø ]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àû Úô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô OÐô ×øËøÖû ]
†ùô ø àûÚô æø O ‚ôÏø Ãö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø O gøÎøæø
E
( 11 3Ô þ Ò ¨ÅZ ) —O‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø
hùô †øeô ƒö çûÂö ]ø ØûÎö ™ OÜ nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø X 9
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô ÖF]ô O Œô^ß$ Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^$ßÖ ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$] OŒô^$ßíøÖû] QŒô]çø ‰ûçøÖû ]
( 11 4Ôk ÜZ) — O Œô^$ßÖ ] æø èô $ßrôÖû] àøÚô O Œô^$ßÖ ]
Ãnz kZ ‡
X ,™xŠ x÷
á z ð™| 7,g !*
11 c*
g !*
7 Ôg !*
3 ..
X Nö&ŒÆ ™xŠ ã 0*
X ,™ <Æ™ xŠ 6,ã0*
~ @',}(,Ë]gz¢ø D ..
I
n Æ ]Ð ] » çLagzZ ]Z W,
™ xŠ 6,ã 0* Z Æ :I zŠY
X , ™ ƒ »rg0
+ZÆ yÆ
D gz Z ³7,û% 40nz t ƒ {Š c*
]gz¢ èø i ã.6,¤
/Z .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
X÷ M h |7,Ìû% 1 00
X Og ~g Y J L i8 c*
-yŠ 40 ]gz¢ ï
E yŠ 1 1 ÔyŠ 7 ¿t ‡

{‚‹ é›E
4hO !:nz åa
X ,™±56,219™Q[!* Z@ ›nz » { ‚‹ é›E
]c* 4hO !

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 41 0 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

2:`

` ´g Zz³% » ] Z W,Z Æ: IzŠY


I
Ðzz ÅyZ gzZ ] éE +‹Z W,ZÆ Â
5O8EçLOaÔ$ L M ÔzŠ Y)
%',zígz Z «™EZŠ z ] Ð V- gF {” Za

(`ªz àSn Æ

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û ` ´gZz³% » ]Z W,
Z Æ: IzŠ Y ü
` ´ »µ%¬ X 1
ƒ t ‚ » X ÔÂ
L M c* Z ð Z’ Z Æ : I zŠ Y 6,ˤ
Vƒ ] ZW, /Z
yÔ‘¸y xgŠ Æ ~ç V x Ô ñ Y ƒ 2 ~ ~g F Ë {z ¯ ) !*ÆT
zg » c*wy vŠ c*ñ Y ƒ Za wjâ » ŠY z Ž gzZ Ñ Ô Z× ~
~g !*
$.nz sf `gŠ n Æ ] Ð kZ  N Y ƒ hÑ V *.6,
Æe
: ì W,í!gzZ

û% 11 :BÖZ >gÎ .
àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô OÜô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
àôÛFuû†$ Ö] O àønû Ûô ×øÃF Öû ] hùô …ø ² ô ô ‚öÛû vøÖû]ø ™ O Üônû uô†$ Ö ]
Õø^$m ]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ]ô O àômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö ]
àømû „ôÖ$ ] ½ø] †ø‘ô O Üø nû Ïô jøŠû Ûö Öû ] ½ø] †ø’ôù Ö] ^Þø‚ôaû]ô O àönû Ãô jøŠû Þø
Ÿø æø Üûãônû ×ø Âø hôçû –öÇû Ûø Öû ] †ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø kø ÛûÃø Þû ]ø
(7X 1: 1 ÔBÖ Z) —O àønû Öôù «–$ Ö ]
hö^jøÓôÖû] Ô ø Öô ƒF ( Ü?ù ?Ö ]™ O Üônûqô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 41 3 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

æø gônû ÇøÖû^eô áø çû ßöÚô ©û mö àømû „ô Ö$] O àønû Ïô j$Ûö ×ûÖùô p‚÷ âö äô nû Êô gømû …ø Ÿø
àømû„ô Ö$]æø O áø ç ÏöËô ßûmö Üû âö ^ßøÎû‡ø …ø ^Û$ Úô æø éø ¡’ ø $ Ö] áø çû Ûö nû Ïô mö
éô †ø ìôŸF û^eô æø Ôø×ô fû Îø àûÚô Ùø ˆô Þû]ö « Úø æø Ô ø nû Öø]ô Ùø ˆô Þû]ö «Ûø eô áøçû ßöÚô ©ûmö
Ôøòô ³þÖFæ ]ö æø Üû ãôeùô …$ àûÚôù p‚÷âö o×FÂø Ôø òô ³ þÖFæ]ö O áø çû ßöÎô çû mö Üû âö
( 5X 1: 2Ô>ÂZ) —O áøçû vö ×ô ËûÛö Öû] Üöâö
]ç×öjûiø ^Úø ]çûÃö fø $i] æø™ OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
áö^Ûønû ×ø ‰ö †ø ËøÒø ^Úø æø áø^Ûø nû ×ø‰ö Ô ô ×ûÚö o×FÂø àönû _ônFŽ$ Ö ]
«Úø æø †øvûŠôùÖ] Œø^ß$ Ö] áøçûÛö ×ôù Ãø mö ] æû†ö ËøÒø àønû _ônFŽ$ Ö ] à$ Óô³þÖFæø
^Úø æø ½løæû…ö ^Úø æø løæû…ö ^âø Øøeô^fø eô àônû Óø×øÛø Öû] o×øÂø Ùø ˆô Þû ]ö
½ †ûËö Óûiø ¡Êø ø èºßøjûÊô àövûÞø ^Ûø Þ$]ô Ÿ ? øçûÏö mø oj$ uø ‚õuø]ø àûÚô áô^Ûø ×ôù Ãø mö
½ äô qæû‡ø æø ðô †ûÛøÖû ] àønû eø äô e áøçû Îö†ù Ëømö ^Úø ^Ûø ãö ßûÚô áøçûÛö×$ Ãø jønø Êø
ô ô ô
^Úø áøçûÛö ×$Ãø jømø æø ²ô ] áôƒû^ô eô Ÿ$]ô ‚õuø]ø àû Úô ä́eô àømû …ùô «–øeô Üûâö ^Úø æø
äö Öø ^Úø åö ]†øjøû] àôÛø Öø ]çÛö ×ô Âø ‚ûÏø Öøæø ½Üû ãö Ãö Ëøßûmø Ÿæø ø Üûâö†% –ö mø
çûÖø ½Üû ãö ŠøËöÞû ]ø ä́?eô ]æû†øø ^Úø ‹ø òû fôÖøæø Ñõ ¡øìø àû Úô éô †øìôŸF ]û oÊô
(1 0 2:2Ô>ÂZ ) —áøçûÛö ×ø Ãû mø ]çû Þö^Òø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 41 4 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û% 11 :ÏÆZ G!M
îG .
çøâö Ÿ$āô äø ³þÖF āô Ÿ? ø ²
ö ]ø™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂö]ø
oÊô ^Úø äü Öø ½ÝºçûÞø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû]
Ÿ$āô åü ‚øßûÂô ÄöËø Žûmø pû„ô$Ö] ] ƒø àûÚø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö]
áøçû_önû vômö Ÿæøø Üû `ö Ëø ×ûìø ^Úø æø Üû ãômû ‚ômû œø àønû eø ^Úø Üö ×øÃû mø ½ ä́Þôƒû¬ôeô
lôçFÛFŠ$ Ö ] äö n%‰ô†ûÒö Äø‰ôæø ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ä́?Ûô ×ûÂô àûÚôù ðõ oûŽøeô
—OÜö nû ¿ô Ãø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çøâö æø ^Ûø ãö ¿ö Ëûuô åü ö æû©ömø Ÿæøø šø…û Ÿø ]û æø
( 255:2Ô >ÂZ)
«Ûø eô Ùö çû ‰ö †$ Ö] àøÚø !™ O Üô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö ]ø .
æø ² ô ^eô àøÚø ! Ø' Òö ½ áø çû ßöÚô ©û ÛöÖû] æø ä́eùô …$ àûÚô äô nû Öø ]ô Ùø ˆô Þû ]ö
àûÚôù ‚õuø ]ø àønû eø Ñö †ùô Ëø Þö Ÿ ø ÌÎ ä́×ô ‰ö …ö æø ä́fôjöÒö æø ä́ jôÓø ñô ¡? øÚø
æø ^ßøe$…ø Ôø Þø] †ø Ëû Æö ^ßøÃû ›ø ]ø æø ^ßøÃû Ûô ‰ø ]çû Öö^Îø æø Ì Îä́×ô ‰ö…%
^ãø Öø ½^ãø Ãø ‰û æö Ÿ$]ô ^Š÷ËûÞø ² ö ] Ìö ×ôù Óømö Ÿø O †ö nû ’ôÛø Öû] Ôø nû Öø]ô
áû ]ô «Þø „ûìô ]©ø iö Ÿ ø ^ßøe$ …ø ½ kû føŠø jøÒû] ^Úø ^ãø nû ×øÂø æø kû fø ŠøÒø ^Úø
^ÛøÒø ]†÷ ‘û ]ô «ßønû ×øÂø Øû Ûô vû iø Ÿæøø ^ßøe$ …ø ^Þø^_øìû]ø æû ]ø « ßønû ŠôÞ$
èøÎø^›ø Ÿ ø ^Úø ^ßø×ûÛôù vø iö Ÿ æøø ^ßø$e…ø ^ßø×ô fû Îø àûÚô àømû „ô Ö$] o×ø Âø äö jø×ûÛø uø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 415 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

^ÞøŸøçû Úø kø Þû ]ø èËÎ æ^ßøÛûuø …û ]æø ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø èËÎæ ^ß$Âø Ìö Âû ] æø |ä́ eô ^ßøÖø
( 28 6X 28 5 : 2Ô > ÂZ) — O àømû†ô Êô ^ ÓøÖû] Ýô çû ÏøÖû] o ×øÂø ^ Þø†û ’öÞû^ Êø
Ÿ? ø äü $Þ]ø ²ö ] ‚øãô ø™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
½ ¼ô ŠûÏô Öû ^e Ý^Û÷ ñô ^Îø Ü ×ûÃô Öû] ] çÖö æû]ö æø èöÓøñô ¡ ? øÛø Öû ] æø çøâö Ÿ$]ô äø ³þÖF ]ô
.
ô ô
ô ] ‚øßûÂô àø mû‚ôùÖ] á$ ]ô OÜö nû ÓôvøÖû ] ˆö mûˆô Ãø Öû] çøâö Ÿ$]ô äø ³FþÖ]ô Ÿ? ø
²
ÝàûÚô Ÿ$]ô h ø ^jøÓôÖû] ]çiöæû]ö àø mû„ôÖ$] Ìø ×ø jøìû] ^Úø æø ÌÎæÝö¡ø‰ûŸô û]
ô ] kômF^Feô †û ËöÓûm$ àûÚø æø ½ Üûãö ßønû eø ^n÷ Çû eø Üö ×ûÃô Öû ] Üöâöðø «qø ^Úø ‚ôÃû eø
Ý
²
( 1 9X1 8: 3ÔyZ/w K) —Ohô^ŠøvôÖû] Äömû †ô‰ø ² ø ] á$ ^ô Êø
pû„ô$Ö] ² ö ] Üö Óöe$…ø á$ ]ô ™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
o×ø Âø pçF jø‰û ] Ü$ $ö Ýõ^m$]ø èô $j‰ô oûÊô šø…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðø×øìø
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø .
†ø Ûø Ïø Öû]æø ‹ø Ûû Ž$ Ö]æ$ ^%÷nû %ô uø äö fö ×ö _ûmø …ø ^ãø ß$Ö] Øø nû$Ö ] oŽôÇûmö ÷ô †û Ãø Öû]
†ö Úû Ÿ]æø Ðö×ûíøÖû ] äö Öø Ÿø] ½ǻ†ô Úû ^øeô lõ†Fí$ ŠøÚö Ýøç rö%ßÖ ]æø
½ øû

æ$ ^Â÷ †% –øiø Üû Óö$e…ø ] çû Âö û ]ö O àønû Ûô Öø^Ãø Öû ] h% …ø ² ö ] Õø…ø ^føiø


oÊô ] æû ‚ö ŠôËûiö Ÿøæø O àømû ‚ôjøÃû ÛöÖû] g% vômö Ÿ ø äø $Þ]ô ½è÷nø Ëûìö
á$ ]ô ½^Ã÷ Ûø ›ø æ$ ^Ê÷çû ìø åö çû Âö û ]æø ^ãø uô¡ø‘û ]ô ‚ø Ãû eø šô…û Ÿø û]
(56X54: 7 Ô s Z²ÑZ) — O àønû ßôŠôvûÛö Öû] àøÚôù g º mû †ôÎø ²ô ] kø Ûø uû…ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 416 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

«Ú$ ]ô o?‰Fçû Ûö mF ] çûÖö ^Îø ™ O Üônû qô†$ Ö ] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .


] çûÏ Ö] Ù^Î O àønû Ïô ×ûÛö Öû] àövûÞø áøçû Óö$Þ áû]ø «Ú$ ]ô æø oøÏô ×ûiö áû]ø
t öûø ø ø

ðö «qø æø Üûaöçûfö aø†ûjø‰û]æø Œô ^ß$Ö] àø nö Âû]ø 4æû†övø‰ø ]çûÏøÖû]ø «Û$ ×ø Êø


ÐôÖû ]ø áøû]ø o?‰FçÚö oÖF ]ô «ßønû uøæû]ø æø O Üõ nû ¿ô Âø †õvûŠôeô æû
æø Ð% vøÖû] ÄøÎø çøÊø Oáøçû ÓöÊô ^ûmø ^Úø Ìö Ïø×ûiø oøâô ]ƒø ^ôÊø tÕø^’øÂø
]çû fö ×øÏøÞû ]æø Ô ø Öô^ßøâö ] çûfö ×ô Çö Êø O áøç×ö Ûø Ãû mø ]çû Þö^Òø ^Úø Øø_øeø
^$ßÚø ! 4çûÖö^Îø Oàø mû‚ôqô^‰ø éö †øvøŠ$ Ö] oøÏô Öû .] æø O àømû †ôÆô ^‘ø
—O áøæû…ö ^âø æø o‰FçÚö hùô …ø Oàø nû ÛôÖø ^Ãø Öû] hùô †øeô
( 122X 11 5:7 Ôs Z²ÑZ )
Ùø ^Îø ]çûÏøÖû]ø ^Û$ ×øÊø ™ OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
Ÿø ² ø ] á$ āô ½ äö ×ö_ôfû nö ‰ø ²
ø ] á$ āô ½†övûŠôùÖ] äô eô Üû jöòû qô ^Úø o?‰FçÚö
ä́iô ^Ûø×ô Óøeô Ð$ vøÖû] ö²] Ð% vômö æø O àømû ‚ôŠôËû ÛöÖû ] ØøÛø Âø xö ×ô ’û mö
( 82X 81: 10 Ô÷-) —O áøçÚö †ôrûÛö Öû] åø †ôÒø çû Öøæø
]çûÏÖ] Øeø Ù^Î ™ O Üônû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
t ö ûø û ø ø
.
^`ø $Þ]ø Üû aô†ôvû‰ô àûÚô äô nû Öø]ô Øön$ íømö Üû `ö n% ’ôÂô æø Üû`ö Öö ^føuô ] ƒø^ô Êø
Ÿø ^ßø×ûÎö O o‰Fçû Ú% è÷Ëønû ìô ä́Šô ËûÞø oûÊô ‹ø qøæû^øÊø O oÃFŠûiø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 417 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ô ø ßô nû Ûômø oûÊô ^Úø ÐôÖû]ø æø Oo×F ÂûŸø ]û køÞû]ø Ô ø ³þÞ$]ô Ìû íøiø


xö ×ô Ëû mö Ÿøæø ½†õvô‰F ‚önû Òø ] çûÃö ßø‘ø ^Ûø Þ$]ô ½]çûÃö ßø‘ø ^Úø Ìû Ïø×ûiø
4çû Öö^Îø ] ‚÷r$ ‰ö éö †øvøŠ$ Ö] oøÏô Öû^öÊø O oiF]ø &ö nû uø †ö vôŠ# Ö ]
( 70X 66: 20 ÔÈ) —Oo‰FçûÚö æø áøæû†ö aF hùô †ø eô ^$ßÚø !
^Ûø$Þ ]ø Üû jöfûŠô vøÊøœø™ OÜô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
ö²] oÖø^Ãø jøÊø O áøçûÃö qø†ûiö Ÿø ^ßønû Öøāô ÜûÓö$Þœø æ$ ^%÷fø Âø Üû Òö^ßøÏû×øìø
O Üômû †ôÓøÖû] ÷ô †û Ãø Öû ] h % …ø çø aö Ÿ$āô äø ³þÖF āô Ÿ? ø Ð% vøÖû] Ô ö ×ô Ûø Öû ]
^Ûø$Þ ¬ôÊø ä́ eô äö Öø áø^aø†ûeö Ÿø †øìø! ^`÷ ³þÖFāô ô²] ÄøÚø Åö ‚û$m àûÚø æø
hùô …$ ØûÎö æø O áøæû†öÊô ^ÓøÖû] xö ×ô Ëûmö Ÿ ä$Þāô ½ä́eùô …ø ‚øßÂô äü eö^Šøuô
—Oàø nû Ûôuô]†$ Ö] †ö nû ìø køÞû œø æø Üû uø…û ]æø †ûËô Æû]
( 118X 11 5:23Ôyë>Z)
lô^Ê$ «’$ Ö]æ™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
á$ ā O] †÷Òûƒô lô^nø Öô^$jÖ^Êø O ]†÷ qû‡ø lô]†øqô] $̂ Ö ^Êø O ^Ë& ‘ø
^Ûø`ö ßønû eø ^Úø æø šô…û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] h% …ø O ‚ºuô]çø Öø Üû Óö`ø ³þÖF āô
èô ßømû ˆô eô ^nø Þû ‚% Ö ] ðø«Ûø Š$ Ö] ^$ßm$‡ø ^$Þāô O Ñô …ô^Žø ÛøÖû] h% …ø æø
Ÿø O õ …ô^Ú$ áõ^_ønû ø Øùô Òö àûÚôù ^¿÷ Ëûuô æø O gôÒô]çø ÓøÖû]áô

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 418 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Øùô Òö àûÚô áøçûÊö„øÏûmö æø o×FÂû ªø Öû] ðô ¡øÛø Öû] oÖøāô áøçûÃö Û$ Š$ mø


àûÚø Ÿ$āô Ogº‘ô] æ$ hº]„øÂø Üû `ö Öøæ$ ]…÷ çûuöö OgõÞô ^qø
—O gºÎô ^$ø hº^`ø ô äü Ãø fø iûªø Êø èøËø_ûíøÖû] Ìø _ôìø
( 10X 1: 37 Ô]ìZ )
«ßøÊû †ø‘ø ƒûāô æø™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
^Û$ ×ø Êø t áø!†ûÏö Öû] áøçûÃö Ûô jøŠû mø àùô rôÖû] àøÚôù ]†÷ Ëø Þø Ô ø nû Öø āô
Üû `ô Úô çûÎø oÖF āô ] çûÖ$æø oø–ôÎö ^Û$ ×ø Êø t ]çûjö’ô Þœø 4çû Öö^Îø åö æû†ö –øuø
ÝàûÚô Ùø ˆÞûœö ^e÷^jøÒô ^ßøÃû Ûô ‰ø ^$Þā «ßøÚø çûÎø ^mø ]çû Öö^Îø O àømû …„ôßÚ%
ô ô ô
æø Ðùô vøÖû] oÖøāô ?pû‚ô`û mø äô mû‚ømø àønû eø ^Ûø Öôù ^Î÷‚ôù’øÚö o‰Fçû Úö ‚ôÃû eø
æø ² ô ] oøÂô] ø ]çûfönû qôœø «ßøÚø çû Îø ^mø OÜõnû Ïô jøŠûÚ% Ðõmû †ô›ø oÖF āô
hõ]„øÂø àûÚôù ÜûÒö†ûrômö æ Üû ÓöeôçûÞöƒö àûÚôù Ü Óö³Öþø †ûËô Çûmø ä́eô ]çû ßöÚô !
oÊô ˆõ rôÃû Ûö eô ‹ø nû ×øÊø ô²] oøÂô ] ø gûrômö Ÿ$ àûÚø æø O Üõnû Öô œø
oûÊô Ô ø òô ³FþÖæ]ö ½ðö «nø Öô æûœø ?ä́Þô æû ö àûÚô äö Öø ‹ø nû Öø æø šô…û Ÿø û]
( 32X29: 46 Ôs ›ÑZ) —O àõnû fôÚ% Ùõ ¡ø•ø
àùô rô Öû] †ø ŽøÃû Úø ^mø ™ O Üônû qô †$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö ]ø .
lôçF ÛFŠ$ Ö] …ô^_øÎûœø àûÚô ]æû „öËößûiø áû œø Üû jöÃû _øjø‰û] áôāô ‹ô Þû¬ôÖû ]æø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 41 9 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

ðô Ÿ? !ø pùô ªø fôÊø O áõ^_ø×ûŠöeô Ÿ$āô áø æû „ö Ëößûiø Ÿ ø ½]æû „öËöÞû^Êø šô…û Ÿø û]æø


æ$ …õ^$Þ àûÚôù Áº ] çø ö ^Ûø Óö nû ×øÂø Øö‰ø †û mö O áô^eø „ôù Óøiö ^ÛøÓöeùô …ø
— O áô^eø „ôùÓøiö ^Ûø Óö eùô …ø ðô Ÿ? !ø pùô ªø fôÊø O áô]†ø ’ôjøßûiø ¡Êø ø Œº ^vø Þö
( 36X 33: 55ÔÝ°Z )
]„øaF ^ßøÖûˆø Þûœø çûÖø ™ OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø .
èô nø Žûìø àûÚôù ^Â÷ ‚ôù’øjøÚ% ^Ã÷ ô^ìø äü jømûœø†ø $Ö Øõføqø o×F Âø áø!†û ÏöÖû ]
Üû `ö $×Ãø Öø Œô ^ß$×Öô ^`ø eö †ô–ûÞø Ùö ^%øÚû ªø Öû] Ô ø ×û iô æø ½ô²]
gônû ÇøÖû ] Üö Öô^Âø ½çøaö Ÿ$āô äø ³þÖFāô Ÿ? ø pû„ô$Ö] ² ö ] çø aö O áøæû†ö Ó$ Ëøjømø
Ÿ? ø pû „ô$Ö ] ö²] çøaö OÜö nuô†$ Ö ] àöÛFuû†$ Ö] çø aö téô ^`ø Ž$ Ö]æø
àöÚô ©ûÛö Öû] Ýö¡øŠ$ Ö ] Œöæû ‚% ÏöÖû] Ô ö ×ô Ûø Öû] çøaö Ÿ$]ô äø ³þÖF āô
^Û$ Âø ² ô ] áø^vøfû‰ö ½ †öfùô ÓøjøÛöÖû ] …ö ^$frøÖû] ˆö mû ˆô Ãø Öû] àöÛô nû `ø Ûö Öû ]
äö Öø …ö çùô ’øÛö Öû] −ö …ô^fø Öû] Ðö Öô^íøÖû ] ö²] çøaö O áøçû Òö†ôŽûmö
lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äö Öø xö fùô Šømö oßFŠûvöÖû ] ðö «Ûø ‰ûªø Öû ]
( 24X 21 :59 ÔáZ) —OÜö nû ÓôvøÖû] ˆö mûˆô Ãø Öû] çø aö æø š ô …û ªø Öû]æø
t

äö Þ$œø o$ Öøāô oø uô æû œö Øû Îö™ O Üônû qô †$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö ]ø .


O ^ f÷ rø Âø ^ Þ÷!†û Îö ^ ßø Ãû Ûô ‰ø ^ $Þāô 4 çû Öö ^Ïø Êø àùô rô Öû] àø Úôù †º ËøÞø Äø Ûøjø‰û ]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 420 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

«ßøeùô †ø eô Õø†ô Žû%Þ àû Öøæø ½ ä́eô ^ß$ Úø ^FÊø ‚ô û†% Ö] oÖø āô p ?û ‚ô `û $m


Ÿøæ$ è÷fø uô^‘ø „ø íø $i] ^Úø ^ßøeùô …ø ‚% qø oÖF ^Ãø iø äü Þ$œø æ$ O ] ‚÷uø œø
æ$ O ^_÷_øø ² ô ] o×øÂø ^ßø`ö nû Ëô ‰ø Ùö çû Ïömø áø ^Òø äö Þ$ œø æ$ O ]‚÷ Öøæø
æ$ O ^e÷ „ô Òø ² ô ] o×øÂø à% rô Öû]æø ‹ö Þû¬ôÖû] Ùø çû Ïöiø àû$Ö áû œø «ß$ßø¾ø ^$Þ œ
àùô rô Öû] àøÚôù Ùõ ^qø †ôeô áø æû ƒöçû Ãö mø ‹ô Þû¬ôÖû] àøÚôù Ùº ^qø …ô áø ^Òø äü Þ$œø
&ø Ãø fû $m àûÖ$ áû œø Üû jößßø¾ø ^Ûø Òø ]çû ß% ¾ø Üû `ö $Þœø æ$ O ^Ï÷aø …ø Üû aö æû ö ]ˆø Êø
kû òø ×ô Úö ^aø ^Þø‚û qø çø Êø ðø «Ûø Š$ Ö] ^ßøŠûÛø Öø ^$Þœø æ$ O ] ‚÷ uø œø ² ö ]
‚ø Âô ^ÏøÚø ^`ø ßûÚô ‚ö Ãö ÏûÞø ^$ßÒö ^Þ$œø æ$ O ^f÷ `ö öæ$ ] ‚÷ mû ‚ôø ^‰÷†ø uø
—O ]‚÷ ‘ø …$ ^e÷ ^`ø ô äö Öø ‚û rômø áø ŸF û] ÄôÛô jøŠûm$ àûÛø Êø ½Äô ÛûŠ$ × Öô
( 9X1 :72Ô~Z)
û% 11 :yz
Û ÃZ >gÎ .
^ãø m%^øm5 ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
«Úø áøæû‚öfôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø O áøæû ‚öfö Ãû iø ^Úø ‚öfö Âû]ø Ÿ? ø Oáøæû†öËô ÓFÖû]
«Úø áøæû‚öfôÂF ÜûjöÞû ]ø Ÿ? ø æø OÜû i%‚ûføÂø ^Ú$ ‚ºeô^Âø ^Þø]ø Ÿ? ø æø O‚öfö Âû]ø
Û ÃZ) —Oàômû ô oøÖô æø Üû Óößömû ô Üû ÓöÖø O‚öföÂû ]ø
(5X 1: 10 9 Ôyz

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 421 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û% 11 :mÜÑZ >gÎ .
o‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö™ OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö ]ø
]ç÷ËöÒö äü Ö$ àûÓömø Üû Öø æø O ‚ûÖøçû mö Üû Öø æø Q‚û×ô mø Üû Öø O‚öÛø’$ Ö] ²
ö ]ø
( 4X 1 :1 12ÔmÜÑZ) —O‚ºuø]ø
Ò¨EÅ
û% 11 :þ Z >gÎ .
hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö ™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø
O gø Îøæø ]ƒø]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àûÚô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô O Ðô×øËøÖû ]
]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø †ùô ø àû Úô æø O ‚ô ÏøÃö Öû] oÊô kô %FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø
E
( 113Ô þ Ò¨ ÅZ) —O ‚ø Šøuø
û% 11 :kÜZ >gÎ .
hùô †ø eô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂö]ø
†ùô ø àûÚô O Œô^ß$Ö] äô FÖ]ô O Œô^ß$Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^ß$Ö ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$] O Œô^$ßíøÖû] QŒô]çø‰ûçøÖû]
( 11 4Ôk ÜZ) —OŒô^ß$Ö] æø èô$ßrôÖû ] àø Úô O Œô^ß$Ö]
X ³7,û% q
-Znz† .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 422 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

|7,( ׯ úˆ g zZò ¯ úˆ) g !* ( ò ¯ úˆ) g !*


zŠ c* q
-Z ~ yŠ .
X ,™xŠ™
)¯ úÃx ÷
|7,̈ Æ [f ¯ú c* á ñ O Å ×› D
Û èø .
X÷ Mh
X Nö&ŒÆ ™xŠ 6,ã 0* ..
X ,™<Æ ™xŠ ã 0* ]gz¢èø
D
I
yÆ ™xŠ 6,ã0*
n Æ ]Ð ]» çLag zZ ]Z W,ZÆ : IzŠY .
X ,™ ƒ »rg0
+ZÆ
kZ ƒ ¹ e**z ‘¸~ ~ç V xÐ zz Å ]ZW,Z Æ : IzŠY ¤ /Z .
X , ™i§øD nz Ñ!*{gÃè ÌnÆ !Zi ZÆ
X Og ~g Y J L i8 c*
-yŠ 40]gz¢ ïE yŠ 11 Ô yŠ 7 ¿t ‡

` ´ »µ%}uzŠ X 2
i ÚÅ µ% ð Z’Z ] ZW,Z Æ ]» ÑgzZ :I zŠY ðà ¤
{Š c* /Z
:ì W,í!gzZ Ænz sf `gŠ n Æ kZ Â}™ kC

û% 11 :BÖZ >gÎ .
àôÛFuû†$ Ö ] ô²] ÜôŠûeô O Üônû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒö çûÂö]ø
àôÛFuû†$ Ö] O àønû Ûô×øÃF Öû] hùô …ø ô²ô ‚öÛû vøÖû]ø ™ O Üônû uô†$ Ö]

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 423 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Õø^$m ]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ]ô O àômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö ]


àømû „ôÖ$ ] ½ø] †ø‘ô O Üø nû Ïô jøŠû Ûö Öû ] ½ø] †ø’ôù Ö] ^Þø‚ôaû]ô O àönû Ãô jøŠû Þø
Ÿø æø Üûãônû ×ø Âø hôçû –öÇû Ûø Öû ] †ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø kø ÛûÃø Þû ]ø
(7X 1: 1 ÔBÖ Z) —O àønû Öôù «–$ Ö ]
û% 11 :ÏÆZ îG
!M
G .
çøâö Ÿ$āô äø FÖāô Ÿ? ø ²
ö ]ø™ OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒö çûÂö]ø
oÊô ^Úø äü Öø ½ÝºçûÞø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû]
Ÿ$āô åü ‚øßûÂô ÄöËø Žûmø pû„ô$Ö] ] ƒø àûÚø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö]
áøçû_önû vômö Ÿæøø Üû `ö Ëø ×ûìø ^Úø æø Üû ãômû ‚ômû œø àønû eø ^Úø Üö ×øÃû mø ½ ä́Þôƒû¬ôeô
lôçFÛFŠ$ Ö ] äö n%‰ô†ûÒö Äø‰ôæø ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ä́?Ûô ×ûÂô àûÚôù ðõ oûŽøeô
—OÜö nû ¿ô Ãø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çøâö æø ^Ûø ãö ¿ö Ëûuô åü ö æû©ömø Ÿæøø šø…û Ÿø ]û æø
( 255:2Ô >ÂZ)
û% 1 ànŠmF é…ç‰ .
û% 1 á^ì‚Ö] é…ç‰ .
û% 1 àrÖ] é…ç‰ .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 424 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

:³7,`ªz sf `gŠ ˆÆ kZ
äö Öø æø Ô ö ×û ÛöÖû ] äö Öø (äö Öø Ôø mû †ôø Ÿø åö ‚øuûæø ² .
ö ] Ÿ$]ô äø ³FþÖ]ô Ÿø
( û% 40 ) X †ºmû ‚ôÎø ðõ oûø Øùô Òö o×F Âø çøâöæø ‚öÛû vøÖû ]
.
æø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³þÖF ]ô Ÿø pû „ôÖ$ ] Üønû ¿ô Ãø Öû ] ø²] †öËô Çûjø‰û]ø
(û% 40) X äô nû Öø ]ô höçû iö]ø
(û% 40) X Üônû ¿ô Ãø Öû ] oùô ×ô Ãø Öû ] ² .
ô ^eô Ÿ$]ô éø ç$ Îö Ÿøæø Ùø çû uø Ÿø
û% 11 :yz
Û Ã Z >gÎ .
^ãø m%^øm5 ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
«Úø áøæû‚öfôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø O áøæû ‚öfö Ãû iø ^Úø ‚öfö Âû]ø Ÿ? ø Oáøæû†öËô ÓFÖû]
«Úø áøæû‚öfôÂF ÜûjöÞû ]ø Ÿ? ø æø OÜû i%‚ûføÂø ^Ú$ ‚ºeô^Âø ^Þø]ø Ÿ? ø æø O‚öfö Âû]ø
Û ÃZ) —Oàômû ô oøÖô æø Üû Óößömû ô Üû ÓöÖø O‚öföÂû ]ø
(5X 1: 10 9 Ôyz

û% 11 :mÜÑZ >gÎ .
o‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö™ OÜônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö ]ø
]ç÷ËöÒö äü Ö$ àûÓömø Üû Öø æø O ‚ûÖøçû mö Üû Öø æø Q‚û×ô mø Üû Öø O‚öÛø’$ Ö] ²
ö ]ø
( 4X 1 :1 12ÔmÜÑZ) —O‚ºuø]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 425 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

Ò¨EÅ
û% 11 : þ Z >gÎ .
hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö ™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø
O gø Îøæø ]ƒø]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àûÚô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô O Ðô×øËøÖû ]
]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø †ôù ø àû Úô æø O ‚ô ÏøÃö Öû] oÊô kô %FË# ß$Ö] †ôùø àûÚô æø
E
( 5X 1: 11 3Ô þÒ¨ÅZ ) —O ‚ø Šøuø
û% 11 :kÜZ >gÎ .
hùô †øeô ƒöçû Âö]ø ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
†ùô ø àûÚô O Œô ^ß$Ö] äô ÖF]ô O Œô^ß$ Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^$ßÖ ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$] O Œô^$ßíøÖû ] QŒô]çø ‰ûçøÖû ]
( 6 X 1 : 11 4Ôk ÜZ) —O Œô^$ßÖ ] æø èô $ßrôÖû] àøÚô O Œô^$ßÖ ]
Ãnz kZ ‡
( ׯ úˆ gzZ ò ¯úˆ) g !* ( ò ¯ úˆ) g !*
zŠ c* q
-Z ~ yŠ .
X ,™ xŠ ™| 7,
X Nö&ŒÆ ™xŠ 6,ã 0* ..
ã0*x¤ /Â ì ~Šu¤/Z ,™ <Æ ™ xŠ ã 0* ]gz¢ èøD
X ,™ wEZ
I
n Æ ]Ð ] éE
™ xŠ 6,ã 0* 5O8EçOLag zZ ]Z W,Z Æ :I zŠY .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 426 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

X , ™ ƒ »rg0 +ZÆ yÆ
ƒ ¹e** z ‘¸~ ~ç V xÐzz Å ]Z W, Z Æ :IzŠ Y¤ /Z .
._Æ i§ ‰ ñ Š nz Ñ!*{gÃè Ìn Æ !Z iZ Æ kZ
X, ™
X Og ~g Y J L i8 c*
-yŠ 40]g z¢ïE yŠ 1 1 ÔyŠ 7 ¿t .
y ÒZ lpÌË c* ‰ ]Z†~g ‡'gÎ xÓ{ gÃè ƒ x‰ Ü z¤/Z : ^ â
X N ‹û%&ÁiZ Á~ yŠ Ã!%Ð î {Š™]zˆ Å ~g ‡[²
`´ »µ%}ŠX 3
]” {Š c* L M Ô: I zŠY 6,Ë ¤
i „ ¹ ] ZW,Z Æ ] » c*Â /Z
X ÷ W,í!gzZ Æ`ªz sf `gŠ nÆ kZ ÂN Y ™g (Z
nz n Æ "7,ˆ Æ ò ¯ úX 1
D nz å» µ%¬ ( {” `gŠ 6,411 ™) ò ¯ úˆ
i§èø .
X ³7,
nz nÆ "7,ˆ Æ×iúX 2
L i 8nz sf `gŠ ×i úˆ
X ³7,i§ ï
E
û% 11 :BÖZ >gÎ .
àôÛFuû†$ Ö] ô²] ÜôŠû eô OÜô nû qô†$ Ö] àô _6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 427 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

àôÛFuû†$ Ö] O àønû Ûô ×øÃF Öû ] hùô …ø ² ô ô ‚öÛû vøÖû]ø ™ O Üônû uô†$ Ö ]


Õø^$m ]ô æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ]ô O àômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF O Üônû uô†$ Ö ]
àømû „ôÖ$ ] ½ø] †ø‘ô O Üø nû Ïô jøŠû Ûö Öû ] ½ø] †ø’ôù Ö] ^Þø‚ôaû]ô O àönû Ãô jøŠû Þø
Ÿø æø Üûãônû ×ø Âø hôçû –öÇû Ûø Öû ] †ônû Æø Üû ãô nû ×øÂø kø ÛûÃø Þû ]ø
(7X 1: 1 ÔBÖ Z) —O àønû Öôù «–$ Ö ]
û% 11 :ÏÆZ îG
!M
G .
çøâö Ÿ$āô äø ÖF āô Ÿ? ø ²
ö ]ø™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
oÊô ^Úø äü Öø ½ÝºçûÞø øŸ æ$ èºßø‰ô åü „öìö^ûiø Ÿø Ýöçû n% ÏøÖû ] o% vøÖû ]
Ÿ$āô åü ‚øßûÂô ÄöËø Žûmø pû„ô$Ö] ] ƒø àûÚø šô…û Ÿø ]û oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö]
áøçû_önû vômö Ÿæøø Üû `ö Ëø ×ûìø ^Úø æø Üû ãômû ‚ômû œø àønû eø ^Úø Üö ×øÃû mø ½ ä́Þôƒû¬ôeô
lôçFÛFŠ$ Ö ] äö n%‰ô†ûÒö Äø‰ôæø ðø «ø ^Ûø eô Ÿ$āô ä́?Ûô ×ûÂô àûÚôù ðõ oûŽøeô
—OÜö nû ¿ô Ãø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çøâö æø ^Ûø ãö ¿ö Ëûuô åü ö æû©ömø Ÿæøø šø…û Ÿø ]û æø
( 255:2Ô >ÂZ)
û% 1 ànŠmF é…ç‰ .
û% 1 l^Ê^’Ö] é…ç‰ .
û% 1 é‚rŠÖ] Üu é…ç‰ .
www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 428 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û% 1 á^ì‚Ö] é…ç‰ .
û% 1 àrÖ] é…ç‰ .
û% 11 :yz
Û Ã Z >gÎ .
^ãø m%^øm5 ØûÎö™ O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àø Úô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
«Úø áøæû‚öfôÂF Üû jöÞû]ø Ÿ? ø æø O áøæû ‚öfö Ãû iø ^Úø ‚öfö Âû]ø Ÿ? ø Oáøæû†öËô ÓFÖû]
«Úø áøæû‚öfôÂF ÜûjöÞû ]ø Ÿ? ø æø OÜû i%‚ûføÂø ^Ú$ ‚ºeô^Âø ^Þø]ø Ÿ? ø æø O‚öfö Âû]ø
Û ÃZ) —Oàômû ô oøÖô æø Üû Óößömû ô Üû ÓöÖø O‚öföÂû ]ø
(5X 1: 10 9 Ôyz
û% 11 :mÜÑZ >gÎ .
o ‚ºuø]ø ö²] çøâö ØûÎö™ OÜô nû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö ] àøÚô ² ô ^eô ƒöçû Âö]ø
]ç÷ ËöÒö äü $Ö àû Óömø Üû Öø æø O ‚ûÖø çûmö Üû Öø æø Q‚û×ô mø Üû Öø O‚öÛø ’$ Ö] ²ö ]ø
(4X 1: 11 2ÔmÜÑ Z) —O‚ºuø]ø
Ò¨EÅ
û% 11 : þ Z >gÎ .
hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö ™ O Üônû qô†$ Ö ] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ²
ô ^eô ƒöçû Âö ]ø
O gø Îøæø ]ƒø]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô ø àûÚô æø O Ðø×øìø ^Úø †ùô ø àûÚô O Ðô×øËøÖû ]
]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø †ùô ø àû Úô æø O ‚ô ÏøÃö Öû] oÊô kô %FË# ß$Ö] †ùô ø àûÚô æø
E
( 5X 1: 11 3Ô þÒ¨ ÅZ ) —O ‚ø Šøuø

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
û 429 ü Aè $m‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö ËöÖ]

û% 11 :kÜZ >gÎ .
hùô †ø eô ƒöçûÂö ]ø ØûÎö™O Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]ø
†ôùø àûÚô O Œô^ß$Ö] äô FÖ]ô O Œô^ß$Ö] Ô ô ×ô Úø O Œô^ß$Ö ]
…ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçø mö pû„ô$Ö] O Œô^$ßíøÖû] QŒô]çø‰ûçøÖû]
( 6 X 1 : 11 4Ôk ÜZ) —OŒô^ß$Ö] æø èô$ßrôÖû ] àø Úô O Œô^ß$Ö]
Ãnz kZ ‡
X Nö&ŒÆ ™xŠ6,ã0* ..
nzˆ Æ ò iú) ,™ <û%zŠ Æ ™xŠ ã0*]gz¢èø D
Ænz Ñ!* `gŠ × ¯úˆ gzZ ,™ <‰ Ü zÆ ðÐ ã 0* {” xŠ Æ
X ,™w EZ ã0* /Âì ~Šu¤
x¤ /Z ( X Ð ã 0* {”xŠ
I
Æ ™ xŠ 6,ã 0* n Æ ]Ð ] » çLOag zZ ] ZW, Z Æ : IzŠ Y .
ã0*{”xŠ Æ µ%¬ ‰ Ü z Æ ð ) , ™ ƒ »rû% zŠ g0 +Z Æ y
{” xŠÆnz Ñ!*
X ( Ð ã0* `gŠ ׯ úˆ gzZ Ð
kZ ƒ ¹e** z ‘¸~ ~ç V xÐ zz Å ]Z W,ZÆ :IzŠY ¤ /Z .
X , ™i§èøD nz Ñ!* {gÃè Ìn Æ !ZiZ Æ
X Og ~g Y J-yŠ 40 ]gz¢ ï EL i8 c*
yŠ 1 1 ÔyŠ 7 ¿t ‡
y ÒZ lpÌË c* ‰ ]Z†~g ‡'gÎ xÓ{ gÃè ƒ x‰ Ü z¤ /Z : ^ â
û%&ÁiZ Á~ yŠ Ã!%Ð î {Š™]zˆ Å ~g ‡[²
XN ‹

www.MinhajBooks.com ¾ Å zgç ,
æ MÚ Z `u
xg X z

gzZ w”Æ ] ˜Â ã qzg


åJ&LŸz ŠZgzZ Æ ] )i
è

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
Z
+ŸgzZ ènuôæ†% Ö] ö ]…æ ¢]ü
û i§z ]‡z RÆ "7,Æ
+Å 3©EÅZL L
ƒŒ
Û z ÞZ ƒ Œ
Û ~ xg X z Æ ó ó A G! å)A Z ] ŸðG
îG ‡
Z
+Ÿ z Š ZgzZ àSn Æ w”Æ ]˜Âz ] ŸA ã qzg gzZ A ½
X ÷ ìg YØŠ
Y x z x Z™ Y 1zZ Æ Ës z t§ ã qzg szcŽ Z +Ÿ z Š Zgz Zt ‡
z ðZzg ~
# q Ô] »',z í ~E Š g zZ ã qzg Ô ´Š M ÷ ìg w© » x «J
ì
è gzZ ]) èiÔÑÁ ZjZ —& Z Ô»y EZ z ÝZ z ôg î0ÈZiZ Ô ¬Š qJ
sf `gŠ K
M F,Å `ªz z ŠZg zZ yZ X ÷ [ê z Æe
$. n Æ ] ¶

èm‚ÛvÛÖ] ]…æ¢] X 1
pç×à Ö] …ç Ö] X 2
oßnŠvÖ] …çÖ] X 3

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
èn$çÇÖ] ]…æ¢] X 4
oÖƒ^ŽÖ] …çÖ] X 5
†fÒ¢] î n …æ X 6
š¨{X 7
( g ÃZ É) pÑ{Š'
,{X 8
: xt ¤
/Z ì ziúiZ ˆ ‰
Ü z +4 » "7,Z
+Ÿ z Š ZgzZ y Z ‡
»‰ (œKZ \ M ̈ Æ Y( c*[fiú Ôò iú ƒ
Ü z ._ Æ ª
X÷ M h™ ç
y Z ~ Vo‚ ug I Å ug MZ ypg gzZ > Z',‘
* Ô- ‘ * ‡
Xì ¯
) !* » ]»',z nA {Š c*
i −7,» Z
+Ÿ z ŠZgzZ

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
ëŠic*
[!*

ènuôæ†% Ö] ö ]…æ¢]
A½[ Œ
Û z ÞZ [ Œ
Û gz Z Ï6!*
ã qzg )
( Š ZgzZ Æ w”Æ

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
û 435 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

— èmù ‚ÛùvÛÖ] ]…æ¢] ™ X 1


†nf ÓÖ] à çrÖ] ð^  X i
^mø Üönû uô…ø ^mø áö^Ûø uû…ø ^mø Ô ø Ûô‰û^eô Ô ø Öö ªø‰ûœø oÞôùāô Ü$ `ö ×$ Ö] DME
Üö nû Óôuø ^mø Üö nû ×ô uø ^mø Üö nû ×ô Âø ^mø Üö mû‚ôÎø ^mø Üö nû ¿ôÂø ^mø Üönû Ïô Úö ^mø Üö mû †ôÒø
…ô^$ßÖ] àøÚô ^ßø’û ×ôù ìø 'øçûÇøÖû ] 'øçûÇøÖû] køÞû œø Ÿ$āô äø ?Öāô Ÿø ^mø Ô ø Þø^vøfû ‰ö
ÄøÊô ] …ø ^mø lô]çø Âø ‚$ Ö] gønû rôÚö ^mø lô] ø ^Š$ Ö] ‚ønùô ‰ø ^mø DNE hùô …ø ^mø
oø_ôÃû Úö ^mø lô^òønû _ôíøÖû]ø †øÊô ^Æø ^mø lô^ßøŠø vøÖû] o$ Öô æø ^mø lô^qø…ø ‚$ Ö]
Üø Öô^Âø ^mø lô]çø‘û¢ø] ÄøÚô ^‰ø ^mø lô^eø çûj$Ö] Øøeô^Îø ^mø lôŸªø ŠûÛø Öû]
†ø nû ìø ^mø àømû †ôÊô ^Çø Öû] †ø nû ìø ^mø DOE lô^n$ ×ô fø Öû] ÄøÊô ]ø ^mø lô^$nËô íøÖû]
†ø nû ìø ^mø àønû ÛôÒô^vøÖû] †ønû ìø ^mø àø mû†ô‘ô^ß$Ö] †ønû ìø ^mø àønû vôiô ^Ëø Öû]
†ø nû ìø ^mø àømû ‚ôÚô ^vøÖû ] †ø nû ìø ^mø àønû $ô …ô]çøÖû] †ønû ìø ^mø àønû Îô ‡ô]†$ Ö]
äö Öø àû Úø ^mø DPE àø nû ßô Šô vûÛö Öû ] †ø nû ìø ^mø àønû Öô ˆôßûÛöÖû ] †ø nû ìø ^mø àø mû†ôÒô]„$ Ö]
Ô ö ×û Ûö Öû ] äö Öø àûÚø ^mø Ùö^Ûø ÓøÖû] æø éö…ø ‚ûÏö Öû] äö Öø àûÚø ^mø Ùö^Ûø røÖû ] æø éö $̂ Ãô Öû]

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
û 436 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

hô^vøŠ$ Ö ] ðø oŽôßûÚö ^mø Ùô^Ãø jøÛö Öû] †önû fôÓøÖû] çø aö àûÚø ^mø Ùö¡ørøÖû] æø
^mø hô^Šø vôÖû] Äömû †ô‰ø çø aö àûÚø ^mø Ùô^vøÛôÖû] ‚ömû‚ôø çøaö àû Úø ^mø Ùô^Ïø%ôù Ö]
åö ‚øßûÂô àûÚø ^mø hô]çø%$Ö ] àöŠûuö åö ‚øßûÂô àûÚø ^mø hô^ÏøÃô Öû ] ‚ömû ‚ôø çøaö àûÚø
^mø áö^ß$uø ^mø Ô ø Ûô‰û^eô Ô ø Öö ªø‰ûœø oÞôù āô Ü$ `ö ×$ Ö] DQE hô^jøÓôÖû] Ý% œö
^mø áö]†ø ËûÆö ^mø áö]çø •û…ô ^mø áö^_ø×û ‰ö ^mø áö^âø †û eö ^mø áö^$m ø ^mø áö^ß$Úø
Äø•ø]çø iø àûÚø ^mø DRE áô^nø fø Öû ] æø àùô Ûø Öû ] ] ƒø ^mø áö^Ãø jøŠûÚö ^mø áö^vøfû ‰ö
Ù$ ƒø àû Úø ^mø äô iô …ø ‚ûÏö Öô ðõ oûø Ø% Òö Üø ×øŠûjø‰û] àôÚø ^mø äô jô Ûø¿øÃø Öô ðõ oûø Ø% Òö
ø ^ÏøÞû] àûÚø ^mø ä́ jôfø nû ãø Öô ðõ onû ø Ø% Òö Äø–ø ìø àûÚø ^mø ä́ iô $̂ Ãô Öô ðõ ±û ø Ø% Òö
^mø äô jô Êø ^íøÚø àûÚô Ùö^førôÖû ] kô ÏøÏ$ Žøiø àûÚø ^mø äô jô nø Žûìø àû Úô ðõ onû ø Ø% Òö
äô Þôƒû¬ô eô áøç•ö…ø ¢ø] lô†$ Ïøjø‰û] àôÚø ^mø åô †ôÚû ªeô lö]æø ^Ûø Š$ Ö] kôÚø ^Îø àûÚø
Øôaû œø o×F Âø p‚ôjøÃû mø Ÿø àûÚø ^mø åô ‚ôÛûvøeô ‚öÂû†$ Ö ] xö fùô Šømö àûÚø ^mø
o`ø jøßûÚö ^mø ^mø ¡øfø Öû] Ìø ô^Òø ^mø ^mø ^_øíøÖû] †ø Êô ^Æø ^mø DSE äô jô Óø×ø ÛûÚø
^mø ^mø]†ø fø Öû] Ñø ‡ô]…ø ^mø ^mø]‚ø`ø Öû ] gøaô]æø ^mø ^mø^_øÃø Öû] ÙøˆôrûÚö ^mø ^mø ^qø†$ Ö]
Ðø ×ô _ûÚö ^mø ^mø ]†øføÖû ] &ø Âô ^eø ^mø ^mø^ÓøŽ$ Ö] ÄøÚô ^‰ø ^mø ^mø ^ßøÛøÖû ] oø•ô^Îø

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
û 437 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

] ƒø ^mø ðô ^`F føÖû ] æø †ôíûËøÖû] ]ƒø ^mø ðô ^ßø$%Ö] æø ‚ôÛû vøÖû] ]ƒø ^mø DTE p…^‰ø¢ö]
^mø ðô ^_øÃø Öû] æø àùô ÛøÖû ] ] ƒø ^mø ðô^Êøçø Öû] æø ‚ô`û Ãø Öû] ]ƒø ^mø ðô ^ßøŠ$ Ö] æø ‚ôrûÛø Öû]
æø ô çûröÖû] ]ƒø ^mø ðô ^Ïøfø Öû] æø ˆùô Ãô Öû ] ]ƒø ^mø ðô ^–ø ÏøÖû] æø Øô’ûËøÖû ] ]ƒø
Ô ø Öö ^* ‰û*] oÞôù āô Ü$ ãö ×ùÖ] DUE !ðô ^ÛF Ãû $ßÖ ]æø ðô Ÿ6 ¤] ]ƒø ^mø ðô ^íøŠ$ Ö]
^mF ÄöÚô ^‰F ^mF ÄöÊô ^ÞF ^mF ÄöÞô^‘F ^mF ÄöÊô ] …F ^mF ÄöÊô ] F ^mF ÄöÞô^ÚF ^mF Ôø Ûô ‰û^eô
Øùô Òö ÄøÞô ^‘F ^Fm DMLE!Äö‰ôçÚö ^mF Äö‰ô]æF ^mF ÄöÊô ^F ^mF ÄöÚô ^qF
Ô ø Öô ^ÚF ^mF Ñõæ‡û †Úø Øùô Òö Ñø ‡ô]…F ^mF Ñõç×öíûÚø Øùô Òö Ðø Öô^ìF ^mF Åõçßö’ûÚø
^mF Ýõ çÛöãû Úø Øùô Òö tø …ô^ÊF ^mF hõ æ†öÓûÚø Øùô Òö Ìø ô^ÒF ^mF Õõç×öÛû Úø Øùô Òö
hõ çnö Ãû Úø Øùô Òö †øiô^‰F ^mF Ùõ æ„öíûÚø Øùô Òö †ø‘ô^ÞF ^mF Ýõ çuö†ûÚø Øùô Òö Üø uô]…F
oûñô ^qø…ø ^mF oûiô‚$ ô ‚øßûÂø oiô ‚$ Âö ^mF DMME!õ æ†ö_ûÚø Øùô Òö ^* rø×ûÚø ^mF
ojô eø †ûÆö ‚øßûÂô oûfôuô^‘F ^mF oûjô Žøuûæø ‚øßûÂô oŠôÞô ©û Úö ^mF oûjô fø n’ôÚö ‚øßûÂô
‚øßûÂô o×ô nÖô ø ^mF ojô eø †û Òö ‚øßûÂô o$ô^nF Æô ^mF ojô Ûø Ãû Þô ‚øßûÂô onùô Öôæø ^mF
p …ô]†F _ô•û] ‚øßûÂô pªrø×ûÚø ^mF p…ô^ÏF jô Êû] ‚øßûÂô oñô ^ßF Æø ^mF oiô †ønû uø
…ø ^Ë$ Æø ^mF hôçnö Çø Öû] Ýø¡$Âø ^Fm DMNE!oˆøËûÚø ‚øßûÂô oßnÃô Úö ^mF

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
û 438 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

gø×ôù ÏøÚö ^mF hôæ†öÓöÖû] Ìø ô^ÒF ^mF hôçnö Ãö Öû ] …ø ^j$ ‰ø ^mF hôçÞö„% Ö]
hôç×öÏöÖû ] ‹ø nÞô *] ^mF hôç×ö ÏöÖû] …ø çùô ßøÚö ^mF hôç×öÏöÖû ] gønfô›ø ^mF hôç×öÏö Öû]
Ô ø Öö ^* ‰û*] oÞôù āô Ü$ ãö ×ù Ö] DMOE!ÝôçÛöÇöÖû ] ‹ø Ëôù ßøÚö ^mF ÝôçÛö ãö Öû] tø †ùô ËøÚö ^mF
^mF ØönÖô ø ^mF ØönËô Òø ^mF ØönÒôæø ^mF ØönÛô qø ^mF Øön×ô qø ^mF Ôø Ûô ‰û^eô
ØønÖô ø ^Fm DMPE!ØönvôÚö ^mF Øönû Ïô Úö ^mF Øön ßôÚö ^mF Øöm ‚ôÚö ^mF Øönû fôÎø
àø nìô†ô’ûjøŠû ÛöÖû ] îøm†ô‘ø ^mF àønû %ô nÇô jøŠûÛö Öû] 'ø^nF Æô ^mF àøm †ônùô vøjøÛö Öû]
^mF àønßô Úô ç+ ÛöÖû ] áøçûÂø ^mF àønËô ñô ^íF Öû ] áø^ÚF ]* ^Fm àøm †ônrôjøŠûÛö Öû] …ø ^qF ^mF
^mF àønfôÞô„ûÛö Öû ] †ø Êô ^ÆF ^mF àø nû ‘ô^Ãø Öû] ^*rø×û Úø ^mF àô nÒô^ŠF Ûø Öû ] Üø uô]…F
^mF áô^ŠF uû¦ô ]æø ô çröÖû] ] ƒø ^mF DMQE!àø m†ùô _ø–û Ûö Öû ] éô çøø gønrôÚö
Œô ‚ûÏö Öû] ]ƒø ^mF áô^ÚF Ÿ* ]æø àôÚû Ÿ* ] ]ƒø ^mF áô^ßF jô Úû ¦ô ]æø Øô–û Ëø Öû] ]ƒø
^mF áô] çø•û†ùô Ö] æø èô Ûø uû†$ Ö] ]ƒø ^mF áô^nF fø Öû]æø èô ÛÓûvôÖû] ]ƒø ^mF áô^vF fû Š% Ö] æø
èô Êø +]†$ Ö] ] ƒø ^mF áô^_6 ×ûŠ% Ö ]æø èôÛø ¿øÃø Öû ] ]ƒø ^mF áô^âF†ûföÖû ]æø èô r$ vöÖû ] ]ƒø
Øùô Òö h% …ø çø âö àûÚø ^mF DMRE!áô]†F ËûÇö Öû]æø çôËû Ãø Öû] ] ƒø ^mF áô^ÃF jŠû ÛöÖû] æø
àû Úø ^mF ðõ oûø Øùô Òö Ðö Öô ^ìF çø âö àûÚø ^mF ðõ oûø Øùô Òö äö ?Öāô çøâö àû Úø ^mF ðõ oø

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
û 439 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

‚øÃû eø çøâö àûÚø ^mF ðõ oûø Øùô Òö Øøfû Îø çâö àûÚø ^mF ðõ oûø Øùô Òö ÄöÞô ^‘F çøâö
ðõ oûø Øùô Óöeô ܺ Öô^ÂF çø âö àû Úø ^mF ðõ oûø Øùô Òö Ñø çûÊø çø âö àû Úø ^mF ðõ oûø Øùô Òö
Ø% Òö oFßËû mø æø oÏF fû mø çøâö àûÚø ^mF ðõ oûø Øùô Òö o×F Âø …ºô ^ÎF çøâö àûÚø ^mF
^mF àöÚô ç+ Úö ^mF Ô ø Ûô ‰û^eô Ô ø Öö^* ‰û*] oÞôù āô Ü$ ãö ×ùÖ ] DMSE!ðõ oûø
^mF àö mùô ˆøÚö ^mF àöÓôùÛø Úö ^mF áöçùô ãø Úö ^Fm àönùô fø Úö ^mF àöÏôù × Úö ^mF áöçùô ÓøÚö ^mF àöÛô nû ãø Úö
oÊô çøâö àû Úø ^mF ܺ nÏô Úö äô Óô×ûÚö oÊô çøâö àû Úø ^mF DMTE!Üö ŠôùÏøÚö ^Fm àö×ô Ãû Úö
åô ô ^fF Âô o×F Âø çøâö àûÚø ^mF ܺ n¿ôÂø äô Öô¡6qø oÊô çø âö àû Úø ^mF ܺ mû ‚ôÎø äô Þô ^_6 ×û ‰ö
ܺ n×ô uø åö ^’F Âø àûÛø eô çøâö àû Úø ^mF ܺ n×ô Âø ðõ oûø Øùô Óöeô çøâö àû Úø ^mF ܺÿ nuô…ø
àû Úø ^mF ܺ nÓôuø äô Ãô ßû‘ö oÊô çøâö àûÚø ^mF ܺ m†ôÒø åö ^qF …ø àû Ûøeô çø âö àû Úø ^mF
àû Úø ^mF DMUE !ܺ m ‚ôÎø äô Ëô _ûÖö oÊô çøâö àûÚø ^mF ̺ n_ôÖø äô jô Ûø Óûuô oÊô çøâö
Ÿ$āô †ö ¿øßûmö Ÿ6 àûÚø ^mF åö çö ËûÂø Ÿ$āô Ùö^* Šûmö Ÿ6 àûÚø ^mø äö ×ö –û Êø Ÿ$āô oqF †ûmö Ÿ6
Ÿ6 àûÚø ^mF äö Óö×û Úö Ÿ$āô Ýöæ‚ömø Ÿ6 àû Úø ^mF äö Öö‚ûÂø Ÿ$āô Íö ^íF mö Ÿ6 àûÚø ^mF åö †% eô
àû Úø ^mF äö jöÛø uû…ø ðõ oûø Ø$ Òö kûÃø ‰ôæø àûÚø ^mF äö Þö^_6 ×û‰ö Ÿ$āô áø^_6 ×û ‰ö
àû Úø ^mF äö Ûö ×ûÂô ðõ oûø Øùô Óöeô ½ø ^uF ]* àûÚø ^mF äö fø –ø Æø äö jöÛø uû…ø kûÏøfø ‰ø

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
û 440 ü A è$m ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

†ø Êô ^ÆF ^mF Üùô ÇøÖû] Ìø ô^ÒF ^mF Üùô ãø Öû] tø …ô^ÊF ^mF DNLE!äö ×ø%ûÚô ‚º uø]* ‹ø nû Öø
^mF ‚ôÂû çøÖû] Ñø ô ^‘F ^mF Ðô ×û íøÖû ] Ðø Öô ^ìø ^mF hôçû j$ Ö] Øøeô^ÎF ^mF gôÞû„$ Ö]
!Ýø^ÞøŸ* ] Ñø ‡ô]…F ^Fm gùô vøÖû] Ðø Öô^ÊF ^mF †ùô Šôù Ö] Üø Öô^ÂF ^mF ‚ôãû Ãø Öû] oøÊô çÚö
^mF o% ßô Æø ^mF o% Êô æø ^mF o% ×ô Âø ^mF Ôø Ûô ‰û^eô Ô ø Öö^* ‰û*] oÞôù āô Ü$ ãö ×ùÖ] DNME
!o% Öô æø ^mF p% çôÎø ^mF p% ‚ôeø ^mF o% Òô‡ø ^mF o% •ô…ø ^mF o% Ëô uø ^mF o% ×ô Úø
Üû Öø àû Úø ^mF xø nfôÏøÖû] †øjø‰ø àûÚø ^mF ØønÛô røÖû] †øãø ¾û ]* àûÚø ^mF DNNE
^mF çôËû Ãø Öû] Üønû ¿ôÂø ^mF †ø jûŠôùÖ ] Ô ô jô ãû mø ÜûÖø àû Úø ^mF éô †ø m†røÖû^eô „ûìô]©Fmö
^mF èô Ûø uû†$ Ö^eô àômû ‚ønø Öû] ¼ø ‰ô^eF ^mF éô †ø Ëô Çû ÛøÖû ] Äø‰ô]æF ^mF ‡ôæö^rF j$ Ö] àøŠø uø
] ƒø ^mF DNOE!pF çÓûø Øùô Òö oãFjøßûÚö ^mF pF çrûÞø Øùô Òö gøuô^‘F
^mF èô Ïøeô^Š$ Ö] èô $ßÛô Ö] ]ƒF ^mF èô Ãø ‰ô] çF Ö ] èô Ûø uû†$ Ö] ]ƒø ^mF èô Çø eô^Š$ Ö ] èô Ûø Ãû ßôù Ö]
èô Ãø ›ô ^ÏF Ö ] èô r$ vöÖ ] ]ƒF ^mF èô ×øÚô ^ÓF Ö] éô …ø ‚ûÏöÖ ] ]ƒF ^mF èô ÇøÖô ^fF Ö] èô Ûø ÓûvôÖ ] ]ƒF
éô ç$ ÏöÖ ] ]ƒF ^Fm èô Ûø ñô ]‚øÖ] éô $̂ Ãô Ö ] ]ƒF ^mF éô †øâô ^¿6 Ö] (èô Úø ] †øÓøÖ] ]ƒF ^mF
^mF lô]æø^Ûø Š$ Ö ] Äøm‚eø ^mF DNPE !èô Ãø nßô ÛøÖ] (èô Ûø ¿øÃø Ö ] ] ƒø ^mF èô ßønjô Ûø Ö]
†ø iô ^‰F ^mF lô] †ø%øÃø Öû ] ØønÏô Úö ^mF lô] †fø Ãø Öû ] Üø uô]…F ^mF lô^ÛF ×ö¿% Ö ] ØøÂô ^qF

www.MinhajBook s.com ¾ Å zgç ,


æ MÚZ ` u
û 441 ü A èm$ ‚ôÛ$ vøÛöÖ] lö^•øçû nö Ëö Ö]

Ìø Ãôù –ø Úö ^mF lô^mF ¤] ÙøˆôßûÚö ^mF lô] çF Úû Ÿ* ] oôvûÚö ^mF lô]…F çûÃø Öû]
!lø^ÛF Ïô $ßÖ ] ‚øm ‚ôø ^mF lô^òønôŠ$ Ö] oøuô^ÚF ^mF lô^ßFŠø vøÖû]
^mF …ö ‚ôùÏøÚö ^mF …ö çùô ’ø Úö ^mF Ôø Ûô ‰û^ô eô Ôø Öö ªø‰ûœø oûÞôù āô Ü$ `ö ×$ Ö] DNQE
^mF Ýö‚ôùÏø Úö ^mF …ö „ôßûÚö ^mF †öŽôù føÚö ^mF †ö Šôùnø Úö ^mF …ö çùô ßøÚö ^mF †ö`ùô _øÚö ^mF †öeùô ‚øÚö
^mF Ýô]†F vøÖû] †ô`û Ž$ Ö] h$ …ø ^mF Ýô]†F vøÖû] kônû fø Öû] h$ …ø ^mF DNRE !†ö ìôù©ø Úö
†ôÃø Žû ÛøÖû ] h$ …ø ^mF Ýô^ÏF Ûø Öû ]æø àôÒû†% Ö] h$ …ø ^mF Ýô]†F vøÖû] ‚ô×ø føÖû ] h$ …ø
^mF Ý