Está en la página 1de 63

3472 / 1

SULIT

Name : ....

Form : ..

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)
ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE 2 )
Kertas 1
Ogos 2014
2 jam

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Untuk Kegunaan Pemeriksa

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada


ruangan yang disediakan.
2. Kertas soalan ini adalah dalam
dwibahasa.
3. Soalan dalam bahasa Inggeris
mendahului soalan yang sepadan
dalam bahasa Melayu.
4. Calon dibenarkan menjawab
keseluruhan atau sebahagian soalan
sama ada dalam bahasa Inggeris atau
bahasa Melayu.
5. Calon dikehendaki membaca
maklumat di halaman belakang kertas
soalan ini.

Soalan

Markah
Penuh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
2
4
3
2
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

TOTAL

Markah
Diperolehi

80

Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak dan 2 halaman kosong.


3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/1

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are
the ones commonly used.
ALGEBRA
1

x=

b b 4ac
2a

log c b
log c a

logab =

am an = a m + n

Tn = a + (n1)d

am an = a m -

10

(am) n = a mn

log a mn = log a m + log a n


m
log a
= log a m log a n
n
log a mn = n log a m

6
7

n
[2a + (n 1)d ]
2
11 Tn = ar n 1
a (r n 1) a (1 r n )
12 Sn =
, (r 1)
=
r 1
1 r
a
, r <1
13 S =
1 r

Sn =

CALCULUS
1

4 Area under a curve

du
dv
dy
=u +v
dx
dx
dx

y = uv ,

dx or

du
dv
u
u dy
= dx 2 dx ,
y= ,
v
v dx
v

x dy
a

5 Volume generated
3

dy dy du
=

dx du dx

= y 2 dx or
a

dy

GEOMETRY

1 Distance =

( x2 x1 ) 2 + ( y2 y1 ) 2

2 Midpoint
y + y2
x + x2
(x, y) = 1
, 1

2
2

r
3 =

r =

x +y
2

xi + yj

x2 + y 2

A point dividing a segment of a line


nx + mx 2 ny1 + my 2
( x, y) = 1
,

m+n
m+n

6 Area of triangle
1
= ( x1 y 2 + x 2 y 3 + x3 y11 ) ( x 2 y1 + x3 y 2 + x1 y 3 )
2

3472/1
SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/1

STATISTICS

x =

x =

fx
f
2
(x x )
N

f (x x)
f

2 N F
m = L+
C
fm

6 =
I

x2

Q1
100
Q0

x2

fx
f

10

P(A B) = P(A) + P(B) P(A B)

11

P (X = r) = nCr p r q n r , p + q = 1

12

Mean = np

13

= npq

14

Z=

x2

Wi I i
Wi
n!
n
Pr =
(n r )!
n!
n
Cr =
(n r )!r!

I=

TRIGONOMETRY

9 sin (A B) = sinA cosB cosA sinB

1 Arc length, s = r
2 Area of sector , A =
3 sin 2A + cos 2A = 1

1 2
r
2

10 cos (A B) = cosA cosB sinA sinB


11 tan (A B) =

4 sec2A = 1 + tan2A
5 cosec2 A = 1 + cot2 A

tan A tan B
1 tan A tan B

12

a
b
c
=
=
sin A sin B sin C

13

a2 = b2 + c2 2bc cosA

14

Area of triangle

6 sin 2A = 2 sinA cosA


2

7 cos 2A = cos A sin A


= 2 cos2A 1
= 1 2 sin2A
8 tan 2A =

1
absin C
2

2 tan A
1 tan 2 A

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

For
examiners
use only

SULIT

3472/1

Answer all questions.


Jawab semua soalan.
1

Diagram 1 shows the relation between set H and set K.


Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set H dan set K.
Set H

Set K

5
7

9
Diagram 1
Rajah 1

{ ( 2,9 ) , (1, m ) , ( n , 9 )} .
Hubungan itu ditakrifkan oleh set pasangan tertib { ( 2,9 ) , (1, m ) , ( n , 9 )} .
The relation is defined by the set of ordered pairs

State
Nyatakan
(a) the value of m and of n .
nilai m dan nilai n .
(b) the type of the relation.
jenis hubungan itu .
[3 marks]
[3 markah]
Answer/Jawapan:
(a)

(b)

1
3

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
2

3472/1

For
examiners
use only

The following information refers to the functions f and g and the composite function
f 1 g .
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi f dan g dan fungsi gubahan f

g.

f : x 5x 3
6
x
f 1 g ( p ) = 3

g: x

Find the value of p .


Cari nilai p .
[3 marks]
[3 markah]
Answer/Jawapan:

2
3

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
For
examiners
use only

3472/1

Given that function f ( x=


) 3x k and g 1 ( x ) = 2 3 x . Find the value of
Diberi fungsi f ( x=
) 3x k dan g 1 ( x ) = 2 3 x . Cari nilai bagi
(a)

g ( 3) ,

(b)

k if g 1 f (1) = 8
k jika g 1 f (1) = 8 .
[4 marks]
[4 markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

3
4

The quadratic equation x 2 + 2 px + 3 p 2 =


0 , where p is a constant, has two equal
roots. Find the possible values of p.
Persamaan kuadratik x 2 + 2 px + 3 p 2 =
0 , dengan keadaan p ialah pemalar,
mempunyai dua punca yang sama. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi p .
[3 marks]
[3 markah]
Answer/Jawapan:

4
3

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
5

3472/1

Diagram 5 shows the graph of a quadratic function f ( x ) =( x p ) 2 5 , where

For
examiners
use only

p is a constant, has a minimum point at ( 3 , q ) .


Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik f ( x ) =( x p ) 2 5 , dengan keadaan p
ialah pemalar, mempunyai titik minimum di ( 3 , q ) .
f (x)

(3 ,q )
Diagram 5
Rajah 5
(a) Find the value of p and of q .
Cari nilai p dan nilai q .
(b) State the equation of the axis of symmetry of the curve.
Nyatakan persamaan paksi simetri bagi lengkung itu.
[3marks]
[3markah]
Answer/Jawapan:
(a)

(b)

5
3

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
For
examiners
use only

Find the range of values of x for x 2 3


Cari julat nilai x bagi x 2 3

9 x
.
2

3472/1
9 x
.
2

[3 marks]
[3 markah]

Answer/Jawapan:

6
3

3
Given that log 2 h = a and log 2 k = b , express log 8 16 h k in terms of a and b .
[3 marks]

Diberi log 2 h = a dan log 2 k = b , ungkapkan log 8 16 h3 k dalam sebutan a dan b .


[3 markah]
Answer/Jawapan:

7
3

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
8

3472/1

For
examiners
use only

Solve the equation :


Selesaikan persamaan :

7 ( 49 x1 ) =

1
343
[3 marks]
[3 markah]

Answer/Jawapan:

8
3

An arithmetic progression consists of 26 terms. Given the first term is 2 and the sum of
the last 8 terms is 532. Find the 15th term of the progression.
[4marks]
Suatu janjang aritmetik mengandungi 26 sebutan. Diberi sebutan pertama ialah 2 dan
hasil tambah 8 sebutan terakhir ialah 532 .Cari sebutan ke-15 bagi janjang itu.
[4markah]
Answer/Jawapan:

9
4

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

For
examiners
use only

SULIT
10

10

3472/1

m3
and m respectively.
9
m3
Sebutan pertama dan kedua suatu janjang geometri masing-masing ialah
dan m.
9
The first term and second term of a geometric progression is

Find
Cari
(a)

the values, other than zero, that are not possible for m.
nilai-nilai yang tidak mungkin bagi m selain daripada sifar.

(b)

sum of the first 5 terms of the geometric progression if m = 9


hasil tambah 5 sebutan yang pertama bagi janjang geometri itu jika m = 9
[4 marks]
[4 markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

10
4

11

1
Given that 9 + 3 + 1 + + ... is an infinite series of a geometric progression. Find the
3
sum to infinity of the series.
[2 marks]
1
Diberi 9 + 3 + 1 + + ... ialah satu siri takterhingga bagi suatu janjang geometri. Cari
3
hasil tambah hingga sebutan ketakterhinggaan bagi siri itu.
[2 markah]

Answer/Jawapan:

11
2

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

11

3472/1

For
examiners
use only

12 Diagram 12 shows a straight line graph obtained by plotting xy against x 2 .


Rajah 12 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot xy
melawan x 2 .
xy
Q ( 7 , 13 )

P( 2 , 3 )
x2

O
Diagram 12
Rajah 12

b
. Find the value of
y ax =
x
b
Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y ax =
. Cari nilai bagi
x
(a) a

The variables x and y are related by the equation

(b)

b
[4marks]
[4markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

12
4

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

For
examiners
use only

SULIT

12

3472/1

13 Given that M ( 3, 2 ) and N ( 0, 4 ) . A point P ( x , y ) moves such that PM : PN = 1 : 2 .


Find the equation of the locus of point P.
Diberi titik M ( 3, 2 ) dan titik N ( 0, 4 ) . Titik P ( x , y ) bergerak dengan keadaan
PM : PN = 1 : 2 . Cari persamaan lokus bagi titik P.
[3 marks]
[3 markah]
Answer/Jawapan:

13
3

14 Given that the points S ( k , 2 ) , T ( 3, 4 ) and U ( 11,8 ) are collinear. Find the value of k.
Diberi titik-titik S ( k , 2 ) , T ( 3, 4 ) dan U ( 11,8 ) adalah segaris. Cari nilai bagi k .
[2 marks]
[2 markah]
Answer/Jawapan:

14
2

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

13

3472/1

For
examiners
use only

15 Diagram 15 shows the vector AB drawn on a Cartesian plane.

Rajah 15 menunjukkan vektor AB yang dilukis pada suatu satah Cartesan.

y
B

6
5
4
3
2

1
0

Diagram 15
Rajah 15

(a)

Express AB in the form xi + y j


Ungkapkan AB dalam bentuk xi + y j

(b)

Find the unit vector in the direction of AB .


Cari vektor unit dalam arah AB .
[3 marks]
[3 markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

15
3

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
For
examiners
use only

14


16 Given that OA
= 3i + 8 j , AB
= 3i + 4 j and 3OC = OB , where

OA + AB + mOC =
0 . Find the value of m .


Diberi OA
= 3i + 8 j , AB
= 3i + 4 j dan 3OC = OB , di mana

OA + AB + mOC =
0 . Cari nilai m

3472/1

[4 marks]
[4 markah]

Answer/Jawapan:

16
4

17 Solve the equation 3cos


=
2 x 8sin x 5 for 0 x 360 .
Selesaikan persamaan 3cos
=
2 x 8sin x 5 bagi 0 x 360 .
[4 marks]
[4 markah]
Answer/Jawapan:

17
4

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

15

18

3472/1

For
examiners
use only

12 cm

Diagram 18
Rajah 18
Diagram 18 shows a sector AOB of a circle with centre O and radius of 12 cm.
Given that point C is the midpoint of OA. Find
(a) AOB , in radians,
(b) the area, in cm, of the shaded region.
[4 marks]
Rajah 18 menunjukkan sebuah sektor AOB bagi sebuah bulatan berpusat O dan
berjejari 12 cm. Diberi bahawa titik C ialah titik tengah bagi garis OA. Cari
(a) AOB , dalam radian ,
(b) luas , dalam cm , kawasan berlorek.
[4 markah]
Answer/Jawapan:
(a)

(b)

18
4

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

For
examiners
use only

SULIT

16

3472/1

19 Given that the mean of a set of seven numbers is 10.


(a) Find the sum of the set of the numbers.
(b) A number k is added into the set of the numbers, the new mean is 11.
Find the value of k .
[3 marks]
Diberi bahawa min bagi satu kumpulan tujuh nombor ialah 10.
(a) Cari hasil tambah bagi kumpulan nombor itu.
(b) Satu nombor k ditambah ke dalam kumpulan nombor itu , min baru ialah
11. Cari nilai bagi k .
[3 markah]
Answer/Jawapan:
(a)

(b)

19
3

20 Given that h ( x ) = x ( 2 x 1) 2 , evaluate h (1) .


Diberi bahawa h ( x ) = x ( 2 x 1) 2 , nilaikan h (1)
[3 marks]
[3 markah]
Answer/Jawapan:

20
3

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

17

3472/1

21 Given the gradient to the curve y = x 2 8 x + 11 is 2 at point ( k , 4 ) . Find the


value of k.

For
examiners
use only

Diberi kecerunan bagi lengkok y = x 2 8 x + 11 ialah 2 pada titik ( k , 4 ) . Cari


nilai bagi k .
[3 marks]
[3 markah]
Answer/Jawapan:

21
3

22

Given that y =

( 3x + 1) 2
x 1

and

dy
= h ( x ) , find the value of
dx

1
h ( x ) dx .
5
[3 marks]

Diberi bahawa y =

( 3x + 1) 2
x 1

dan

dy
= h ( x ) , cari nilai bagi
dx

1
h ( x ) dx .
5
[3 markah]

Answer/Jawapan:

22
3

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

For
examiners
use only

SULIT

18

3472/1

23 In FIFA World Cup 2014, the probability of Team Y success to enter the final is
3
5
, while the probability that Team Y will win in the final is . Find the probability
5
7
that
(a)

Team Y will fail to enter the final.

(b)

Team Y will fail to become the winner in FIFA World Cup 2014.
[3 marks]

Dalam Piala Dunia FIFA 2014, kebarangkalian bagi Pasukan Y berjaya memasuki
3
pusingan akhir ialah , manakala kebarangkalian bagi Pasukan Y akan menang
5
5
dalam pusingan akhir ialah . Cari kebarangkalian bahawa
7
(a)

Pasukan Y akan gagal memasuki pusingan akhir.

(b)

Pasukan Y akan gagal menjadi juara dalam Piala Dunia FIFA 2014.
[3 markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

23
3

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

19

3472/1

For
examiners
use only

24 A teacher wants to form a team of 8 students to collect the donation from each class.
These 8 students are chosen from 4 monitors, 3 assistant monitors and 5 prefects.
Calculate the number of different ways the team can be form if
(a) there is no restriction,
(b) the team contains only 3 monitors and 2 assistant monitors.
[3 marks]

Seorang guru ingin membentuk satu kumpulan 8 orang murid untuk mengutip derma
dari setiap kelas. Kumpulan 8 orang murid itu mesti dipilih daripada 4 orang ketua
kelas, 3 orang penolong ketua kelas dan 5 orang pengawas. Hitungkan bilangan cara
yang berlainan kumpulan itu boleh dibentuk jika
(a) tiada syarat dikenakan
(b) kumpulan itu hanya terdiri daripada 3 orang ketua kelas dan 2 orang penolong
ketua kelas.
[3 markah]

Answer/Jawapan:
(a)

(b)

24
3

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
For
examiners
use only

20

3472/1

25 Diagram 25 shows a standard normal distribution graph.


Rajah 25 menunjukkan satu graf taburan normal piawai.
f(z)

03835

014

Diagram 25
Rajah 25
The probability represented by the area of the shaded region is 0 3835 . Find the value
of k.
Kebarangkalian yang diwakili oleh luas kawasan berlorek ialah 0 3835 . Cari nilai k.

[3 marks]
[3 markah]
Answer/Jawapan:

25

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT
3

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

21

3472/1

THE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(0,1)
KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS Q(z) BAGI TABURAN NORMAL N(0, 1)
1

0.4641

12

16

20

24

28

32

36

0.4286

0.4247

12

16

0.3897

0.3859

12

15

20

24

28

32

36

19

23

27

31

35

0.3557

0.3520

0.3483

11

0.3192

0.3156

0.3121

11

15

19

22

26

30

34

15

18

22

25

29

32

0.2877

0.2843

0.2810

0.2776

0.2546

0.2514

0.2483

0.2451

10

14

17

20

24

27

31

10

13

16

19

23

26

29

0.2266

0.2236

0.2206

0.2177

0.2148

0.1977

0.1949

0.1922

0.1894

0.1867

12

15

18

21

24

27

11

14

16

19

22

0.1736

0.1711

0.1685

0.1660

0.1635

0.1611

25

10

13

15

18

20

23

0.1515

0.1492

0.1469

0.1446

0.1423

0.1401

0.1292

0.1271

0.1251

0.1230

0.1210

0.1190

0.1379

12

14

16

19

21

0.1170

10

12

14

16

18

0.1112

0.1093

0.1075

0.1056

0.1038

0.1020

0.0934

0.0918

0.0901

0.0885

0.0869

0.0853

0.1003

0.0985

11

13

15

17

0.0838

0.0823

10

11

13

14

0.0793

0.0778

0.0764

0.0749

0.0735

0.0721

0.0655

0.0643

0.0630

0.0618

0.0606

0.0594

0.0708

0.0694

0.0681

10

11

13

0.0582

0.0571

0.0559

10

11

0.0548

0.0537

0.0526

0.0516

0.0505

0.0495

0.0446

0.0436

0.0427

0.0418

0.0409

0.0401

0.0485

0..0475

0.0465

0.0455

0.0392

0.0384

0.0375

0.0367

1.8

0.0359

0.0351

0.0344

0.0336

0.0329

0.0322

0.0314

0.0307

0.0301

0.0294

1.9

0.0287

0.0281

0.0274

0.0268

2.0

0.0228

0.0222

0.0217

0.0212

0.0262

0.0256

0.0250

0.0244

0.0239

0.0233

0.0207

0.0202

0.0197

0.0192

0.0188

0.0183

2.1

0.0179

0.0174

0.0170

2.2

0.0139

0.0136

0.0132

0.0166

0.0162

0.0158

0.0154

0.0150

0.0146

0.0143

0.0129

0.0125

0.0122

0.0119

0.0116

0.0113

0.0110

2.3

0.0107

0.0104

0.0102

0.00990

0.00964

0.00939

0.00914

10

13

15

18

20

23

12

14

16

16

21

11

13

15

17

19

0.0

0.5000

0.4960

0.4920

0.4880

0.4840

0.4801

0.4761

0.4721

0.4681

0.1

0.4602

0.4562

0.4522

0.4483

0.4443

0.4404

0.4364

0.4325

0.2

0.4207

0.4168

0.4129

0.4090

0.4052

0.4013

0.3974

0.3936

0.3

0.3821

0.3783

0.3745

0.3707

0.3669

0.3632

0.3594

0.4

0.3446

0.3409

0.3372

0.3336

0.3300

0.3264

0.3228

0.5

0.3085

0.3050

0.3015

0.2981

0.2946

0.2912

0.6

0.2743

0.2709

0.2676

0.2643

0.2611

0.2578

0.7

0.2420

0.2389

0.2358

0.2327

0.2296

0.8

0.2119

0.2090

0.2061

0.2033

0.2005

0.9

0.1841

0.1814

0.1788

0.1762

1.0

0.1587

0.1562

0.1539

1.1

0.1357

0.1335

0.1314

1.2

0.1151

0.1131

1.3

0.0968

0.0951

1.4

0.0808

1.5

0.0668

1.6
1.7

Minus / Tolak

0.00889

0.00866

0.00842

2.4

0.00820

0.00798

0.00776

0.00755

0.00734
0.00714

0.00695

0.00676

0.00657

0.00639

11

13

15

17

2.5

0.00621

0.00604

0.00587

0.00570

0.00554

0.00539

0.00523

0.00508

0.00494

0.00480

11

12

14

2.6

0.00466

0.00453

0.00440

0.00427

0.00415

0.00402

0.00391

0.00379

0.00368

0.00357

10

2.7

0.00347

0.00336

0.00326

0.00317

0.00307

0.00298

0.00289

0.00280

0.00272

0.00264

2.8

0.00256

0.00248

0.00240

0.00233

0.00226

0.00219

0.00212

0.00205

0.00199

0.00193

2.9

0.00187

0.00181

0.00175

0.00169

0.00164

0.00159

0.00154

0.00149

0.00144

0.00139

3.0

0.00135

0.00131

0.00126

0.00122

0.00118

0.00114

0.00111

0.00107

0.00104

0.00100

exp z 2
2

2
1

f ( z) =

f (z)

Example / Contoh:
Q(z)

Q( z ) = f ( z ) dz

If X ~ N(0, 1), then P(X > k) = Q(k)


Jika X ~ N(0, 1), maka P(X > k) = Q(k)

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

22

3472/1

HALAMAN KOSONG

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

23

3472/1

HALAMAN KOSONG

3472/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

24

3472/1

INFORMATION FOR CANDIDATES


MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consists of 25 questions.


Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.
2. Answer all questions.
Jawab semua soalan.
3. Write your answers in the spaces provided in the question paper.
Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu
anda untuk mendapatkan markah.
5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done.
Then write down the new answer.
Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tulis jawapan yang baru.
6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
7. The marks allocated for each question are shown in brackets.
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.
8. A list of formulae is provided on pages 2 and 3.
Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 dan 3.
9. A booklet of four-figure mathematical tables is provided.
Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan.
10. You may use a non-programmable scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.
11. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.
Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

3472/1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA 2014


MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 2
MODUL 2
1
2 jam
2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

This question paper consists of three sections : Section A, Section B and Section C.

2.

Answer all questions in Section A, four questions from Section B and two questions from
Section C.

3.

Give only one answer/solution to each question.

4.

Show your working. It may help you to get your marks.

5.

The diagrams provided are not drawn according to scale unless stated.

6.

The marks allocated for each question and sub - part of a question are shown in brackets.

7.

You may use a non-programmable scientific calculator.

8.

A list of formulae is provided in page 2 and 3.

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak dan 2 halaman kosong.

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones
commonly used.
ALGEBRA
log c b
b b 2 4ac
8. log a b
1. x
log c a
2a
2. am an amn

9. T n a (n 1)d

3. am an amn

10. S n

4. (a m )n amn

11. T n ar n 1

5. log a mn log a m log a n

6. log a

n
[ 2a ( n 1 ) d ]
2

a ( r n 1) a (1 r n )

, r1
r 1
1 r
a
13. S
, r <1
1 r
12. S n

m
log a m log a n
n

7. log a m n n log a m

1. y = uv,

CALCULUS
4
Area under a curve

dy
dv
du
u
v
dx
dx
dx

= a y dx

or

= a x dy

2. y =

3.

dy
u
,

v
dx

5.

du
dv
u
dx
dx
2
v

Volume of revolution
b
= a y 2 dx

or

b
= a x 2 dy

dy dy du

dx du dx

GEOMETRY
1. Distance =

( x2 x1 ) 2 ( y 2 y1 ) 2

4. Area of triangle
=

2. Mid point

x x2 y1 y 2
,
(x,y)= 1

2
2

3. Division of line segment by a point


nx mx2 ny1 my2

,
( x , y ) = 1
m n
mn

3472/2

5.

1
2

( x1 y2 x2 y3 x3 y1 ) ( x2 y1 x3 y2 x1 y3 )

6. r

x2 y2
xi yj
x2 y 2

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

3
STATISTICS

x
1. x
N

fx
2. x
f

3.

( x x )2 =

4.

f ( x x )2 =
f

x2 x 2

Pr

n!
( n r )!

Cr

n!
( n r )!r!

10 P(AB) = P(A) + P(B) P(AB)


11 P ( X = r ) = n C r p r q n r , p + q = 1
12 Mean , = np

1N F

5. m = L + 2
C
f m

13 npq

Q
6. I 1 100
Q0

14 Z =

TRIGONOMETRY
8. sin ( A B ) = sin A cos B cos A sin B

1. Arc length, s = r

2. Area of sector, A =

fx 2 x 2
f

Wi I i
Wi

1 2
r
2

3. sin A + cos A = 1

9.

cos ( A B ) = cos A cos B sin A sin B

10 tan ( A B ) =

4. sec A = 1 + tan A

11 tan 2A =

5. cosec A = 1 + cot A

12

tan A tan B
1 tan A tan B

2 tan A
1 tan 2 A

a
b
c

sin A sin B sin C

6. sin 2A = 2sin A cos A

13 a = b + c 2bc cos A

7. cos 2A = cos A sin A


= 2 cos A 1
= 1 2 sin A

14 Area of triangle =

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

1
ab sin C
2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

Section A
Bahagian A
[ 40 marks ]
[ 40 markah ]
Answer all questions.

Jawab semua soalan.


1

Solve the simultaneous equations x 2 y 1 and x2 (2 y 1)2 50 .


Selesaikan persamaan serentak x 2 y 1 dan x2 (2 y 1)2 50 .

[5 marks]
[5 markah]

2
7 cm
3 cm
5 cm

Diagram 2 / Rajah 2

Diagram 2 shows part of a structure made up of rectangular blocks. The first column has one
block. For each of the other columns, the number of blocks is doubled the previous column.
(a) Find the number of blocks in the 8 th columns,

[2 marks]

(b) Calculate
(i) the total volume of the blocks if there are 10 columns of blocks.
(ii) the total cost of the 10 columns of blocks if each block cost RM 0 80 .

[5 marks]

Rajah 2 menunjukkan susunan suatu struktur yang terdiri daripada blok yang berbentuk segi
empat tepat. Lajur pertama mempunyai satu blok. Bagi setiap lajur berikutnya, bilangan blok
adalah dua kali ganda daripada lajur sebelumnya.
(a) Carikan bilangan blok bagi lajur ke 8.

[2 markah]

(b) Hitungkan
(i) jumlah isipadu blok jika terdapat 10 lajur bagi struktur itu.
(ii) jumlah kos bagi 10 lajur blok jika setiap blok RM 0 80 .

3472/2

[5 markah]

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

3 (a) Sketch the graph of y cos3x for 0 x .

[3 marks]

(b) Hence, using the same axes, sketch a suitable straight line to find the number of solutions
for the equation x cos3x 0 for 0 x .
State the number of solutions.

[3 marks]

(a) Lakar graf bagi y cos3x untuk 0 x .

[3 markah]

(b) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai
untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan x cos3x 0 untuk 0 x .
Nyatakan bilangan penyelesaian itu.
[3 markah]

(a)

Given that a set X has score x1 , x2 , x3 ...............x10 . The mean and standard deviation of
set X are 10 and 4 respectively. Find x and x 2 for set X .

(b) Another set Y has score

x 3
x1 3 x2 3 x3 3
,
,
................ 10
.
2
2
2
2

Find the mean and variance for set Y .

(a)

[3 marks]

Diberi bahawa set X mempunyai skor x1 , x2 , x3 ...............x10 . Min dan sisihan piawai
ialah 10 dan 4 masing-masing. Carikan x and x 2 bagi set X .

(b) Satu lagi set Y mempunyai skor

[4 markah]

x 3
x1 3 x2 3 x3 3
,
,
................ 10
.
2
2
2
2

Carikan min dan varians bagi set Y .

3472/2

[4 marks]

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[3 markah]

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

(a) Given that log5 K log125 V 1 , express V in terms of K .


(b)

[3 marks]

1
8

Given that the function f : x k 2mx , and f 1 : x x 3 , calculate


(i) the value of k and of m ,
(ii) the value of p if f 1 ( p)

1
.
2

[5 marks]

(a) Diberi bahawa log5 K log125 V 1 , ungkapkan V dalam sebutan K .


(b)

[3 markah]

1
8

Diberi bahawa fungsi f : x k 2mx , dan f 1 : x x 3 , hitungkan


(i) nilai-nilai bagi k dan m ,
1
2

(ii) nilai bagi p jika f 1 ( p) .

[5 markah]

9 x2 1
(a) Given that f ( x)
, find f '( x).
3x 1

[2 marks]

(b)

A curve has a gradient function of kx 2 3x , the tangent to the curve at the point
( 2,12) is parallel to the straight line 2 y 4 x 9 , find

(i) the value of k,


(ii) the equation of the normal to the curve at point ( 2,12) .

(a) Diberi bahawa f ( x)

9 x2 1
, cari f '( x).
3x 1

[5 marks]

[2 markah]

(b) Fungsi kecerunan suatu lengkung ialah kx 2 3x , tangen pada lengkung di titik ( 2,12)
adalah selari kepada garis lurus 2 y 4 x 9 , cari
(i) nilai bagi k,
(ii) persamaan normal pada lengkung di titik ( 2,12) .

3472/2

[5 markah]

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

7
Section B
Bahagian B
[ 40 marks ]
[ 40 markah ]
Answer four questions from this section.
Jawab empat soalan daripada bahagian ini.

Use graph paper to answer this question.


Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.
x

3 5

22 0

67 5

152 0

287 5

486 0

Table 7/ Jadual 7
Table 7 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment. Variables x
p
and y are related by the equation y kx3 x 2 , where k and p are constants.
k
y
(a) Plot 2 against x , using a scale of 2 cm to 1 unit on the x axis and 1 cm to 1 unit
x
y
on the 2 - axis. Hence, draw the line of best fit.
[4 marks]
x
(b) Use the graph in 7 (a) to find the value of
(i) k
(ii) p
(iii)

y when x = 2 5 .

[6 marks]

Jadual 7 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada
satu eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan

y kx3

p 2
x ,
k

dengan keadaan k dan p ialah pemalar.


y
melawan x , dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi x dan
x2
y
1 cm kepada 1 unit pada paksi- 2 . Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
x
[4 markah]

(a) Plot

(b) Gunakan graf di 7(a) untuk mencari nilai

3472/2

(i)

k,

(ii)
(iii)

p,
y apabila x = 2 5 .
Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[6 markah]
[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

8
P

M
Q

Diagram 8/ Rajah 8
S
R

Diagram 8 shows a quadrilateral PQRT and a triangle RST . M is a midpoint of TR.


PQ = 9x , PT = 8y , 2 PQ =3 TS and PT = 2 QR .
(a) Express the following vectors in terms of x and y .
(i) TR
(ii) PS
(iii) MS
Hence, Show that P, M and S are collinear.
[6 marks]
(b) It is given that x

1
3
and y , find PS .
2
4

[4 marks]

Rajah 8 menunjukkan sebuah sisiempat PQRT dan segitiga RST. M ialah titik tengah TR.
PQ = 9x , PT = 8y , 2 PQ =3 TS dan PT = 2 QR .
(a) Ungkapkan vektor yang berikut dalam sebutan x dan y
(i) TR
(ii) SR
(iii) MS
Seterusnya, tunjukkan bahawa P, M dan S adalah segaris.
(b) Diberi bahawa x

3472/2

1
3
dan y , cari PS .
2
4

[6 markah]
[4 markah]

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

9
y
K
y = 3x + 4

y=x2

Diagram 9/Rajah 9

Diagram 9 shows the straight line y = 3x + 4 intersecting the curve y = x2 at the points K.
Find
(a) the coordinates of K,

[3 marks]

(b)

the area of the shaded region B,

[3 marks]

(c)

the volume generated, in terms of , when the shaded region A is revolved through 360o
about the y-axis.
[4 marks]

Rajah 9 menunjukkan garis lurus y = 3x +4 yang menyilang lengkung y = x2 pada titik K.


Cari
(a)

koordinat K,

[3 markah]

(b)

luas rantau berlorek B,

[3 markah]

(c)

isipadu janaan, dalam sebutan , apabila rantau berlorek A dikisarkan melalui 360o
pada paksi-y.
[4 markah]

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

10

10
B

C
O

Diagram 10 / Rajah 10

Diagram 10 shows a semicircle ABC with centre O and a sector ABO with centre A. The radius
of semicircle ABC and sector ABO is 8 cm.
[ Use = 3 142 ]
Calculate
(a) the value of , in radian,

[2 marks]

(b) the perimeter, in cm, of shaded region ,

[4 marks]

(c) the area, in cm2 , of the shaded region .

[4 marks]

Rajah 10 menunjukkan sebuah semi bulatan ABC dengan pusat O dan sector ABO dengan
pusat A. Jejari bagi semi bulatan ABC dan sektor bulatan ABO ialah 8 cm.
[ Guna = 3 142 ]
Hitung
(a) nilai , dalam radian,

[2 markah]

(b) perimeter, dalam cm, kawasan berlorek ,

[4 markah]

(c) luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

[4 markah]

3472/2

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

11

3472/2
August 2014

11 (a) In an examination, 85% of the candidates passed Mathematics. If a sample of 6 candidates


is chosen at random, find the probability that
(i)

all the candidates passed Mathematics,

(ii)

at least 2 candidates failed Mathematics.


[5 marks]

(b)

The body mass of 500 students in a school follows a normal distribution with a mean of
52 kg and a standard deviation of 10 kg.
(i)

If a student is chosen at random, find the probability that his body mass is between
40 kg and 60 kg.

(ii) Calculate the number of students whose body mass are between 40 kg and 60 kg.
[5 marks]

(a) Dalam suatu peperiksaan, 85 % calon lulus Matematik. Jika 6 calon dipilih secara rawak,
cari kebarangkalian bahawa
(i)

kesemua calon itu lulus Matematik,

(ii)

sekurang-kurangnya 2 calon gagal Matematik.


[5 markah]

(b) Jisim badan 500 pelajar sebuah sekolah adalah mengikut taburan normal dengan min
52 kg dan sisihan piawai 10 kg.
(i) Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, carikan kebarangkalian bahawa
jisim badannya berada di antara 40 kg dan 60 kg.
(ii) Hitung bilangan pelajar yang mempunyai jisim badan di antara 40 kg dan 60 kg.
[5 markah]

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

12

Section C
Bahagian C
[ 20 marks ]
[ 20 markah ]
Answer any two questions from this section.
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.
12 A particle moves along a straight line from a fixed point O. Its velocity, v ms-1, is given by
v = kt 3t2 , where k is a constant and t is the time, in seconds, after leaving the point O. The
velocity of the particle is maximum when t = 2 5 s .
[Assume motion to the right is positive.]
Find
(a)

the value of k,

[2 marks]

(b)

the value of t when the particle passes O again,

[3 marks]

(c)

the time, in seconds, when the particle stops instantaneously,

[2 marks]

(d)

the distance travelled, in m, by the particle in the first 7 seconds.

[3 marks]

Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dari satu titik tetap O. Halajunya, v ms-1,
diberi oleh v = kt 3t2 , dengan keadaan k ialah pemalar dan t ialah masa, dalam saat,
selepas meninggalkan titik O. Halaju zarah itu adalah maksimum pada

t = 25 s

[Anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif.]


Cari
(a)

nilai k,

[2 markah]

(b)

nilai bagi t apabila zarah itu melalui titik O semula ,

[3 markah]

(c)

masa, dalam saat, apabila zarah berhenti seketika,

[2 markah]

(d) jarak yang dilalui, dalam m, oleh zarah itu dalam tujuh saat pertama.

3472/2

[3 markah]

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

13

13 Diagram 13 shows a quadrilateral KLMN.


N
5 3 cm

6 6 cm

115
M

85

3 0 cm

Diagram 13/Rajah 13

Calculate
(a) the length, in cm, of KM,.

[2 marks]

(b)

KMN,

[2 marks]

(c)

LKM,

[3 marks]

(d) the area, in cm2, of quadrilateral KLMN.

[3 marks]

Rajah 13 menunjukkan sisiempat KLMN.


Hitungkan
(a) panjang, dalam cm, KM,

[2 markah]

(b)

KMN,

[2 markah]

(c)

LKM,

[3 markah]

(d) luas, dalam cm2, bagi sisiempat KLMN.

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[3 markah]

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

14

14 Table 14 shows the prices and the price indices of five components P, Q, R, S and T needed to
produce a certain type of digital camera.

Pie chart 14 shows the relative quantity of

components needed in producing the camera.

2010

2012

Price index for the year


2012 based on the year
2010
Indeks harga pada tahun
2012 berasaskan tahun
2010

110

121

110

180

120

320

400

150

250

3.05

122

200

280

Component
Komponen

Price (RM)
per unit
Harga (RM)
per unit

Table 14 / Jadual 14

P
Q
T

80
40

35
R

160
S

Pie chart 14 / Carta pai 14

3472/2

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

15

(a)

Find the value of x and y.

[4 marks]

(b)

Calculate the composite index for the production cost of the camera in the year 2012
based on the year 2010.

(c)

[3 marks]

The price of each component increases by 10% from the year 2012 to the year 2014.
Given that the production cost of the camera in year 2010 is RM500, calculate the
corresponding cost in year 2014.

[3 marks]

Jadual 14 menunjukkan harga dan indeks harga bagi lima komponen P, Q, R, S dan T yang
diperlukan untuk menghasilkan sejenis kamera digital. Carta pai 14 menunjukkan kuantiti
relatif bagi komponen yang diperlukan dalam penghasilan kamera digital itu.

(a)

Cari nilai x dan y.

[4 markah]

(b)

Hitungkan indeks gubahan bagi kos penghasilan kamera digital itu pada tahun 2012
berasaskan tahun 2010.

(c)

[3 markah]

Harga setiap komponen meningkat 10% dari tahun 2012 ke tahun 2014. Diberi kos
penghasilan kamera digital itu dalam tahun 2010 ialah RM500, hitungkan kosnya yang
sepadan pada tahun 2014.

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[3 markah]

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

16

15 Use a graph paper to answer this question.


A factory produces two types of pillow, type A and type B. In a day, it can produce x pillows
of type A and y pillows of type B. The time taken to produce a pillow of type A is 20 minutes
and a pillow of type B is 30 minutes.

The production of the pillow per day is based on the following constraints.
I. : The time taken to make pillows of type A is not more than the time taken to make
pillows of type B.

II. : The total number of pillows produced is not more than 500.
III. : The number of pillows of type B must exceed the number of pillows of type A by
at most 200.

(a)

Write three inequalities, other than


constraints.

(b)

[3 marks]

By using the scale of 2 cm to 100 pillows on both axes, construct and shade the region
R which satisfies all the above constraints.

(c)

which satisfy all the above

[3 marks]

Use graph from 15(b), to find


(i) the maximum number of pillows of type A if 280 of pillows of type B produced.
(ii) maximum profit that can be obtained, if the profit of selling pillow A is RM20 and
pillow B is RM12 00.

3472/2

[4 marks]

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2
August 2014

17

Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.


Sebuah kilang menghasilkan 2 jenis bantal, jenis A dan jenis B. Dalam satu hari, kilang itu
boleh menghasilkan x biji bantal jenis A dan y biji bantal jenis B. Masa yang diambil untuk
menghasilkan sebiji bantal jenis A ialah 20 minit dan sebiji bantal jenis B ialah 30 minit.
Pengeluaran bantal dalam satu hari adalah berdasarkan kekangan yang berikut:
I:

Masa yang diambil untuk membuat bantal A tidak melebihi masa yang diambil
untuk membuat bantal jenis B.

II:

Jumlah bantal yang dihasilkan tidak melebihi 500 bji.

III:

Bilangan bantal jenis B mesti melebihi bilangan bantal jenis A selebih-lebihnya


200 biji.

(a)

Tulis tiga ketaksamaan, selain

, yang memenuhi semua kekangan di

atas.

(b)

[3 markah]

Menggunakan skala 2 cm kepada 100 biji bantal pada kedua-dua paksi, bina dan lorek
rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas.

(c)

[3 markah]

Gunakan graf anda daripada 15(b) untuk mencari


(i) bilangan maksimum bantal jenis A jika 280 biji bantal jenis B dihasilkan.
(ii) keuntungan maksimum yang boleh diperolehi, jika keuntungan jualan bagi bantal A
ialah RM20 dan bantal B ialah RM12 00.
[4markah]

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3472/2
August 2014

18

THE UPPER TAIL PROBABILITY Q(z) FOR THE NORMAL DISTRIBUTION N(0,1)
KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS Q(z) BAGI TABURAN NORMAL N(0, 1)
1

24

28

32

36

24

28

32

36

19

23

27

31

35

19

22

26

30

34

15

18

22

25

29

32

10

14

17

20

24

27

31

10

13

16

19

23

26

29

12

15

18

21

24

27

11

14

16

19

22

25

10

13

15

18

20

23

12

14

16

19

21

0.1170

10

12

14

16

18

0.0985

11

13

15

17

0.0838

0.0823

10

11

13

14

0.0694

0.0681

10

11

13

0.0582

0.0571

0.0559

10

11

0.0485

0..0475

0.0465

0.0455

0.0392

0.0384

0.0375

0.0367

0.0322

0.0314

0.0307

0.0301

0.0294

0.0256

0.0250

0.0244

0.0239

0.0233

0.0207

0.0202

0.0197

0.0192

0.0188

0.0183

0.0162

0.0158

0.0154

0.0150

0.0146

0.0143

0.0125

0.0122

0.0119

0.0116

0.0113

0.0110

10

13

15

18

20

23

12

14

16

16

21

11

13

15

17

19

0.0

0.5000

0.4960

0.4920

0.4880

0.4840

0.4801

0.4761

0.4721

0.4681

0.4641

12

16

20

0.1

0.4602

0.4562

0.4522

0.4483

0.4443

0.4404

0.4364

0.4325

0.4286

0.4247

12

16

20

0.2

0.4207

0.4168

0.4129

0.4090

0.4052

0.4013

0.3974

0.3936

0.3897

0.3859

12

15

0.3

0.3821

0.3783

0.3745

0.3707

0.3669

0.3632

0.3594

0.3557

0.3520

0.3483

11

15

0.4

0.3446

0.3409

0.3372

0.3336

0.3300

0.3264

0.3228

0.3192

0.3156

0.3121

11

0.5

0.3085

0.3050

0.3015

0.2981

0.2946

0.2912

0.2877

0.2843

0.2810

0.2776

0.6

0.2743

0.2709

0.2676

0.2643

0.2611

0.2578

0.2546

0.2514

0.2483

0.2451

0.7

0.2420

0.2389

0.2358

0.2327

0.2296

0.2266

0.2236

0.2206

0.2177

0.2148

0.8

0.2119

0.2090

0.2061

0.2033

0.2005

0.1977

0.1949

0.1922

0.1894

0.1867

0.9

0.1841

0.1814

0.1788

0.1762

0.1736

0.1711

0.1685

0.1660

0.1635

0.1611

1.0

0.1587

0.1562

0.1539

0.1515

0.1492

0.1469

0.1446

0.1423

0.1401

0.1379

1.1

0.1357

0.1335

0.1314

0.1292

0.1271

0.1251

0.1230

0.1210

0.1190

1.2

0.1151

0.1131

0.1112

0.1093

0.1075

0.1056

0.1038

0.1020

0.1003

1.3

0.0968

0.0951

0.0934

0.0918

0.0901

0.0885

0.0869

0.0853

1.4

0.0808

0.0793

0.0778

0.0764

0.0749

0.0735

0.0721

0.0708

1.5

0.0668

0.0655

0.0643

0.0630

0.0618

0.0606

0.0594

1.6

0.0548

0.0537

0.0526

0.0516

0.0505

0.0495

1.7

0.0446

0.0436

0.0427

0.0418

0.0409

0.0401

1.8

0.0359

0.0351

0.0344

0.0336

0.0329

1.9

0.0287

0.0281

0.0274

0.0268

0.0262

2.0

0.0228

0.0222

0.0217

0.0212

2.1

0.0179

0.0174

0.0170

0.0166

2.2

0.0139

0.0136

0.0132

0.0129

2.3

0.0107

0.0104

0.0102
0.00990

0.00964

0.00939

0.00914
0.00889

0.00866

0.00842

Minus / Tolak

2.4

0.00820

0.00798

0.00776

0.00755

0.00734
0.00714

0.00695

0.00676

0.00657

0.00639

11

13

15

17

2.5

0.00621

0.00604

0.00587

0.00570

0.00554

0.00539

0.00523

0.00508

0.00494

0.00480

11

12

14

2.6

0.00466

0.00453

0.00440

0.00427

0.00415

0.00402

0.00391

0.00379

0.00368

0.00357

10

2.7

0.00347

0.00336

0.00326

0.00317

0.00307

0.00298

0.00289

0.00280

0.00272

0.00264

2.8

0.00256

0.00248

0.00240

0.00233

0.00226

0.00219

0.00212

0.00205

0.00199

0.00193

2.9

0.00187

0.00181

0.00175

0.00169

0.00164

0.00159

0.00154

0.00149

0.00144

0.00139

3.0

0.00135

0.00131

0.00126

0.00122

0.00118

0.00114

0.00111

0.00107

0.00104

0.00100

exp z 2
2
2
1

f ( z)

f (z)

Example / Contoh:
Q(z)

Q( z ) f ( z ) dz

If X ~ N(0, 1), then P(X > k) = Q(k)


Jika X ~ N(0, 1), maka P(X > k) = Q(k)

3472/2

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

19

3472/2
August 2014

HALAMAN KOSONG

3472/2

Additional Mathematics Paper 2

http://www.chngtuition.blogspot.com

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

20

3472/2
August 2014

HALAMAN KOSONG

3472/2

Additional Mathematics Paper 2


SULIT

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/1

Additional
Mathematics
Paper 1
Ogos, 2014

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN

2014

ANJURAN
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

ADDITIONAL MATHEMATICS
MARKING SCHEME
Paper 1

MODUL 2

3472/1

Additional Mathematics Paper 1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/1

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2014


Marking Scheme Module 2
Additional Mathematics Paper 1
Question
1

Solution/ Marking Scheme

Answer

(a) B1
: m 3=
=
or n 2

(a)

m=3

(b)

many to one

AND

Marks
n=2

2
6
B2 :
=
p
B1 : f

6
=
f ( 3) or
12
p
p=

6
=3
p

1
2

B1 : 2 3 y =
3

(a)

g ( 3) =

(b)

B1 : 2 3( 3 k ) =
8

(b)

k =5

=
p 1=
AND
p 2

0 or
( p 1)( p 2 ) =
B2 :
=
p 1=
or p 2
B1 :

3472/1

1
3

(a)

(2 p)

4(1)( 3 p 2 )

(a) B1 : p =
3 or q =
5

(a)

p = 3 AND q = 5

(b)

x = 3

Additional Mathematics Paper 1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
Question
6

Solution/ Marking Scheme

3472/1
Answer

Marks

B2 :

or

x=

5
2

5
2

5
2

4 + 3a + b
3

3 x

, x = 3

B1: (2 x 5)( x + 3)

log 216 + log 2 h 3 + log 2 k


B2 :
log 2 8
log 216 or log 2 h
B1 :

log 2 k

or

or log 2 8

B2: 1 + 2 x 2 = 6
B1 : 7(7) 2( x 1) or ( 7 3 )

5
2

44

B3 : 2 + 14 ( 3)

B2 :
26
18
2 ( 2 ) + 25d
2 ( 2 ) + 17 d =
532
2
2
or
d =3

B1 :
26
18
2 ( 2 ) + 25d or
2 ( 2 ) + 17 d
2
2

3472/1

Additional Mathematics Paper 1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
Question
10

3472/1

Solution/ Marking Scheme

Answer
(a) m = 3 AND

m
=1
m3
9

(a) B1:

1 5
81 1
9
(b) B1: S5 =
1
1
9

Marks

m = 3

(b) 91.123

11
2

27
2

1
3

B1: r =

12
(a) B1: =
xy ax 2 + b

(a) 2

(b) b = 1

3 x 2 + 3 y 2 24 x 8 y + 36 =
0

k = 1

13 7* ( 2 ) + b
=
(b) B1 :

or

3 2*( 2 ) + b
=

13
B2 :
2
2
2
4 ( x 3 ) + ( y 2 ) = x 2 + ( y 4 )

B1 :

( x 3)

+ ( y 2)

or

( x 0)

+ ( y 4)

14
B1:
1
(11 4 ) + ( 3 2 ) + ( k 8 ) ( 8 3) + ( k 4 ) + (11 2 ) =
0
2

OR
84
42
=
11 3 3 k

3472/1

Additional Mathematics Paper 1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
Question
15

3472/1

Solution/ Marking Scheme

Answer
(a) 3i + 4 j

(b)

32 + 4 2

B1 : 5 or

(b)

16

B3 : =
6 + 2m 0 OR

3i + 4 j

Marks
1

12
=
+ 4m 0

3 3 m 6 0
B2 : + + =

8 4 3 12 0

m = 3

=
x 41 81
AND

6
B1 : OB =
12

17
B3 : x =
41 81 or

x=
138 19

6sin 2 x 8sin x + 8 =
0 or
B2 :
2
sin x =
2 or sin x =
3

=
x 138 19

B1 : 3 1 2sin 2 x =
8sin x 5

18
(a) 1.047rad

(b) B2:
B1:

3472/1

1
1
2
(12 ) * (1.047 ) ( 6 )(10.392 )
2
2

(b) 44.21

1
1
2
(12 ) * (1.047 ) or ( 6 )(10.392 )
2
2

Additional Mathematics Paper 1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT
Question
19

3472/1

Solution/ Marking Scheme

Answer
(a) 70

(b) B1:
20

70 + k
8

(b) k = 18

= 11

Marks

= 24 8
B2 : h (1)
16

k =3

10

B1 : h ( x ) = 12 x 8 x + 1
2

21

B2 : 2k 8 = 2 or

x =3

B1 : 2 x 8
22
2
1 ( 3 x + 1)
1
B2 :
49 ( 1)

or
5 x 1 0
5
2

B1 :

h ( x ) dx =

( 3x + 1) 2
x 1

23

(b) B1:

2 3 2
3 5
+ or 1
5 5 7
5 7

(a)

2
5

(b)

4
7

24

(b) B1 :

C 3 3C 2 5C 3

(a)

495

(b)

120

25
B2 : p( z>k ) = 0.0608
k = 1.548

B1 : P(z > 0. 14) = 0.4443

END OF MARKING SCHEME


3472/1

Additional Mathematics Paper 1

SULIT
http://www.chngtuition.blogspot.com

Nama Pelajar :

Tingkatan 5 : .

3472/2
Additional
Mathematics

August 2014

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2014

ADDITIONAL MATHEMATICS
Paper 2

( MODUL 2 )

MARKING SCHEME

http://www.chngtuition.blogspot.com

SULIT

3472/2

MARKING SCHEME
ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER 2 2014
N0.
1

SOLUTION
x 2y 1

or

MARKS

x 1
2

P1

x2 x2 50
x 2 25
x 5 x 5

K1 Eliminate x/y
K1 Solve quadratic equation

x5

and

x 5

(both)

y2

and

y 3

(both)

N1
N1

5
2
(a)

(b)
(i)

T8 (1)(2)7

K1

128

N1

(1)(210 1)
S10
2 1
1023

K1

V 1023 (3)(7)(5)

K1
N1

107415
(ii)

1023 0.8

K1
N1

818.4

7
3
(a)

P1 cos

shape correct.

P1 Amplitude = 2 [ Maximum = 1
and Minimum = -1 ]
1
P1 1
cycle in 0 x or
2

(b)
-4

y=

N1 For equation

= 3

draw the straight line y =


Number of solutions

K1 Sketch the straight line


N1

6
http://www.chngtuition.blogspot.com

4
(a)

10

K1

10
x 100

N1

(b)

K1

10
10
x 2 1160
4

10 3
2
6.5

mean

N1

4
2
2
2 4

or

K1
N1

N1

log 5 K log125 V 1
5
(a)

K1

log 5 V
1
3
log 5 K 3 log 5 V 3
log 5 K

K1

K3
log 5
3
V
K3
V
125
(b)

f 1 ( x)

i)

N1

xk
2m

K1

1
1
k

3
2m 8
2m
m 4 and k 24

K1
N1

ii)

1
1
( p) 3
8
2
p 20

K1
N1

8
http://www.chngtuition.blogspot.com

6
(a)

(b)

(3x 1)(3x 1)
3x 1
3x 1
f '( x) 3
f ( x)

K1
N1

i)

dy
kx 2 3x
dx
2 k (2) 2 3(2)
k 2

K1
N1

ii)

mnormal

1
2

1
12 (2) c
2
1
y x 11
2

P1
K1
N1

http://www.chngtuition.blogspot.com

7
(a)

x
y
x2

(b)

3.5

5.5

7.5

9.5

11.5

13.5

N1 6 correct
values of

y
x2

K1 Plot

y
x2

y
vs x.
x2

Correct axes &


uniform scale

N1 6 points plotted
correctly

1.5
N1 Line of best-fit

x
0

(c)
(i)

(ii)

(iii)

P1

y
p
= kx+
2
x
k
k = *gradient
k = 2.0

K1
N1

p
= *y-intercept
k
p = 3.0

K1
N1

y = 40

N1

10

http://www.chngtuition.blogspot.com

N0.

SOLUTION

MARKS

8(a)
TS

2
(9 x)
3

= 6x

K1 ( TS or QR )

QR

i)

PT
2

= 4y

TR TP PQ QR
8 y 9 x 4 y
9x 4 y

ii)

N1

PS PT TS

K1
N1

6x 8 y

MS MR RS
iii)

TR
3 x 4 y
2
9x 4 y

3x 4 y
2
3x

2y
2

K1

N1

PS k MS
PS PT TS

b)

6x 8 y
6x 8 y

3
2

= k ( x 2 y)
k =4

K1

PS 4MS and S is a common point or equivalent

1 3
PS 6( ) 8( )
2 4

N1

K1

N1

45

http://www.chngtuition.blogspot.com

9
a)

x 2 3x 4
x 2 3x 4 0
( x 1)( x 4) 0
K1
for
quad.eqn.
N1
N1

x 4, y 16
K (4,16)

solving

b)
y4
x2
2

Area B (4)(2) x dx
2

K1 use area of

rectangle -

x
8
3 0
3

K1

23
8
3

16 2
cm
3

( y) dx

integrate
correctly
and Sub.
the limit
correctly

N1

c)
Volume A

16

ydy 3 (4) (12)


2

16

y2
64
2 4
16 4

64
2
2
256 16

64
2
2
56
2

K1
K1 correct limit

K1 integrate
correctly
N1

10

http://www.chngtuition.blogspot.com

N0.
10
(a) 60o
1.047 rad

SOLUTION

MARKS

P1
N1

(b)
SOB 8(1.047)

SBC 8(2.095)

or

= 8.38

S AC 8(3.142)

= 16.76

Perimeter = 8.38+16.76+8

or

= 25.14

Perimeter = 25.14 + 8

= 33.14

(c)

OR

= 33.14

1 2
(8) (1.047)
2
= 33.50 cm2

Area of OAB =

1 2
(8) sin 60
2
= 27.71

Area of triangle OAB =

Area of the shaded region = 33.50 27.71

= 5.79 cm2

K1 Use s r

N1

K1
N1

K1 Use formula
A

1 2
r
2

K1

K1

N1

10

http://www.chngtuition.blogspot.com

N0.
SOLUTION
11
(a) X= Students passed Mathematics
p = 0.85 , q = 1- 0.85 = 0.15
,n=6
(i)
P(X =6) =

MARKS

P1

K1 Use

c6 (0.85)6 (0.15)0

=0.3772

(ii)

P ( X=r ) =

Cr p r q nr
N1

P (Y2) = 1 P(Y=0) P(Y = 1)


Or

K1

= P(Y 2) P(Y 3) ......... P(Y 6)


=1-

c1 (0.15)1 (0.85)5

c0 (0.15)0 (0.85)6

=0.2235

N1

(b)
(i)

= 52

, =10

P( 40 < X < 60 ) = P (

40 52
< Z <
10

60 52
10

K1 Use Z =

= P( -1.2 < Z < 0.8)

K1

= 0.6731

N1

(ii)
n = 0.6731 x 500

K1

n = 337

N1

10

http://www.chngtuition.blogspot.com

N0.
12
(a)

SOLUTION

MARKS

a k 6t

K1

k 6(2.5) 0

k = 15

(b)

N1

15 2 3
t t
2

K1

15 2 3
t t 0
2

K1

t = 7.5 s

N1

15t 3t 2 0

K1

t=5

N1

(c)

(d)

Total distance

5
7
15t 2 3 15t 2 3
t
t
=
2
0 2
5

K1 (for
Integration;
either one
and
substitute
the limit
5

or )

d = 62.5 + 38
K1
(for use and
summation)
= 100.5

N1

10

http://www.chngtuition.blogspot.com

10

N0.
13
(a)

SOLUTION
(i)

MARKS
KI (PetuaKosinus)
N1

(ii)

K1 (Petua Sinus)
N1

(iii)

K1 (GunaPetua Sinus)
K1
N1

(b)

(i)

K1
K1
N1

10

http://www.chngtuition.blogspot.com

11

N0.

14
(a)

SOLUTION

MARKS

K1

(i)
N1

i)

K1
N1

(b)

Lihat 45

K1
K1

I2012/2010 =
= 124.64

(c)

N1

I2014/2010 = 124.64

K1

= 137.10
Q2014

=
= RM685.50

K1
N1

10
http://www.chngtuition.blogspot.com

12

N0.
15
(a)

SOLUTION

MARKS

i)
ii)
iii)

(b)

N1
N1
N1

Sekurang-kurangnya 1 garislurusdilukis dengan betul yang K1


melibatanx dan y.
K1
Semuagarislurusdilukisbetul.
N1
Kawasandilorek dengan betul

Type B

650

600

550

500

450

400

350

300

250

(300, 200)

200

150

100

50

-400

-300

-200

-100

100
-50

200

300

400

500

220

600

700

800

900

1000

1100

1200

Type A

-100

i) BilanganmaksimumbantalA = 220

N1

ii)

P1

(c)
Titikmaksimum (300, 200)

Keuntunganmaksimum;
K1

k = RM8 400

N1

10
END OF MARKING SCHEME
http://www.chngtuition.blogspot.com

13