Está en la página 1de 16

L’Hospitalet / Esplugues

L’Hospitalet / Esplugues Biblioteca la Bòbila Memòria 2007 Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2007

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438

biblabobila@l-h.cat

www.l-h.cat/biblioteques

www.bobila-biblio.tk

bobila.blogspot.com

L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat www.l-h.cat/biblioteques www.bobila-biblio.tk bobila.blogspot.com
L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat www.l-h.cat/biblioteques www.bobila-biblio.tk bobila.blogspot.com
L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat www.l-h.cat/biblioteques www.bobila-biblio.tk bobila.blogspot.com

Sumari

Presentació

3

Les dades més significatives de 2007

4

Recursos

5

Equipament Recursos econòmics Tarifació de serveis Recursos humans L’equip Els horaris Recursos documentals

5

6

7

7

Usos i usuaris

8

Biblioteca Servei d’informació Serveis virtuals Servei de préstec Préstec interbibliotecari Préstec a institucions públiques i privades Servei de Formació d’Usuaris Activitats de promoció cultural i foment de la lectura Activitats infantils Activitats per adults Publicacions Cooperació, col·laboracions… Difusió de serveis i activitats

8

8

9

12

12

14

Conclusions

15

Presentació

La Biblioteca la Bòbila en els seus nou anys de funcionament s’ha consolidat com un espai públic de la comunitat, un espai integrador i de relació de la diversitat dels ciutadans que componen els barris de Pubilla Casas i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues.

També s’ha consolidat com a espai de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de les visites, préstec de documents, utilització d’altres serveis i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també crea nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia.

La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les quals té objectius comuns, sobretot pel que fa al foment de le lectura, i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac.

Aquesta Memòria 2007 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal Director de la Biblioteca la Bòbila

L’Hospitalet de Llobregat, abril de 2008

Les dades més significatives de 2007

 

2005

2006

2007

Població atesa

53.649

55.126

55.609

Treballadors

8

8

8

Pressupost

410.825,50

415.819,75

507.230,24

Despesa per habitant

7,66

7,36

9,12

Superfície biblioteca

1.050

1.050

1.050

m 2 / 1.000 habitants

20

19,04

18,88

Punts de consulta / lectura

110

110

110

Punts d’estudi

80

80

40

Dies de servei

284

283

283

Hores de servei

1.516

1.521

1.597,50

Fons documental

38.983

41.198

45.117

Documents / habitants

0,73

0,74

0,81

Documents ingressants (altes – baixes)

3.824

3.356

5.205

Títols de revistes

153

157

157

Usuaris biblioteca

164.216

143.601

140.466

Total carnets d’usuari

15.591

16.703

17.735

Nous carnets

1.482

1.420

1.304

Usuaris biblioteca / dies de servei

578

507

496

Usuaris biblioteca / habitants

3,06

2,60

2,52

Usuaris Internet

16.347

15.377

15.407

Fotocòpies realitzades

--

--

--

Trucades d’informació

--

--

--

Usuaris préstec

31.634

27.485

26.074

Usuaris préstec / dies de servei

111

97

92

Documents prestats

92.388

79.503

77.006

Documents prestats / usuaris préstec

2,92

2,89

2,95

Documents prestats / dies de servei

325

281

272

Rotació

2,31

1,87

1,71

Rotació llibres

1,20

1,12

0,97

Rotació CD

4,24

3,22

2,45

Rotació vídeos

8,21

5,51

5,27

Rotació documents electrònics

3,37

2,80

1,87

Préstec interbibliotecari rebut

1.328

1.122

1.726

Préstec interbibliotecari deixat

1.836

1.939

2.240

Usuaris sales d’estudi

--

--

--

Visites escoles

37

37

54

Visitants escoles

810

824

1.167

Grups visita biblioteca organitzats

0

2

0

Visitants biblioteca organitzats

0

5

0

Activitats adults

30

26

29

Assistència activitats culturals adults

590

338

545

Activitats infantils

10

11

12

Assistència activitats infantils

691

622

791

Visites web

4.802

5.610

12.234

Cessió d’espais

--

--

--

Recursos

Equipament

 

Informàtic

 

Ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC*

5

Ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI**

6

Ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a ofimàtica

3

Ordinadors d’ús públic destinats a més d’una aplicació

0

Ordinadors de treball intern

8

Impressora de carnets

1

Impressores en color

2

Impressora en blanc i negre

1

escànner

1

Wi-fi

1

Audiovisuals

 

Pantalles de TV

2

Recepció TV satèl·lit

1

Combis

5

auriculars

14

Equip de so ambient

1

Equip de so sala d’actes

1

Pletines de casset

2

Reproductors de CD

5

Reproductors vídeo VHS

2

Reproductors DVD

3

Projector de diapositives

1

Aparells compactes

1

Telefonia

 

Línies de telèfon

1

Aparell de fax

1

Reprografia

 

Fotocopiadores d’ús públic

1

Fotocopiadores d’ús intern

1

Equipament antifurts

 

Nombre de passadissos

2

Aparells activadors i desactivadors

8

* catàleg

** internet

Recursos econòmics

 

Diputació

Ajuntaments

TOTAL

Personal

     

Bibliotecaris

 

86.845,65

 

86.845,65

Tècnics auxiliars

   

136.305,81

135.305,81

Ajudants de servei

   

55.617,83

55.617,83

Itinerants

2.788,86

 

2.788,86

Fons documental

       

Llibres

26.030,76

7.560,70

33.591,46

Àudios

     

4.640,21

4.640,21

Vídeos

2.803,79

3.315

6.118,79

Llicències

850

 

850

Subscripcions

 

10.279,59

45,52

10.325,11

Manteniment

       

Informàtica

 

11.350,43

 

11.350,43

Comunicacions telefòniques

2.934,67

4.533,32

7.467,99

Transports

 

306,00

1.853,22

2.159,22

Subministraments

   

20.992

20.922

Neteja

 

35.434,58

35.434,58

Material fungible

 

1.680

2.902,48

4.582,48

Assegurances

 

2.486,23

 

2.486,23

Altres manteniments

 

359,64

4.509,97

4.869,61

Inversions manteniment

     

Difusió i activitats

       

Publicacions

     

--

Activitats

 

20.336,15

20.336,15

Difusió i promoció

 

1.164,96

3.104,46

4.269,42

Serveis centrals

 

22.074,59

 

22.074,59

Total

176.595,38

316.458,39

493.053,77

Total +

10.198,47* + 3.978**

 

507.230,24

* Sistema d’Adquisició Bibliotecària (Generalitat de Catalunya) ** Ministerio de Cultura

Tarifació de serveis

servei

quantitat

tarifa*

total

Préstec interbibliotecari

113

1,20

135,60

Impressions internet b/n

792

0,10

79,20

Impressions interne color

242

0,30

72,60

Gravacions CD

14

2,00

28,00

TOTAL

   

315,40

*tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

Recursos humans

L’equip

L’equip de treball que fa possible que la biblioteca presti els seus serveis està integrat per:

1 director 1 bibliotecari 4 tècnics auxiliars 2 ajudants de servei

Els horaris

La biblioteca ha ampliat el seu horari de 33 a 35,5 h. setmanals, des de després de Pasqua. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial i només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

   

10-13.30

10-13.30

 

10-13.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

 

La biblioteca disposa també de sales d’estudi obertes amb el mateix horari que el d’atenció al públic de la biblioteca, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 1 de la matinada, de dilluns a diumenge. Durant 2007 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al 18 de febrer; del 21 de maig al8 de juliol; del 20 d’agost al 9 de setembre; i del 27 al 31 de desembre.

Recursos documentals

Al finalitzar l’any el fons documental és de 45.117 documents, amb un augment net de 3.919 documents, el que representa un creixement del 9,5% respecte del fons de 2006. S’han adquirit un total de 5.205 documents i 1.286 s’han donat de baixa.

documents

Inicial 2007

fons ingressat

baixes

fons final

Llibres fons general

26.363

3.059

656

28.766

Llibres fons infantil

5.670

649

309

6.010

Fons d’àudio (CD/CA)

4.114

409

84

4.439

Fons vídeo (VHS)

2.683

135

112

2.706

Fons vídeo (DVD)

1.560

674

114

2.120

Electrònics (CD-R)

135

25

6

154

Electrònics (MM)

647

254

5

896

Partitures

26

--

--

26

Total

41.198

5.205

1.286

45.117

Usos i usuaris

La bibliteca

180000 160000 140000 120000 100000 2005 2006 2007 80000 60000 40000 20000 0 visites usuaris
180000
160000
140000
120000
100000
2005
2006
2007
80000
60000
40000
20000
0
visites
usuaris préstec
documents prestats
usuaris internet

Com demostra aquest gràfic, els valors de visitants, usuaris de préstec, documents prestats i usuaris d’Internet són similars als de l’any 2006, amb una molt lleu tendència a la baixa.

Durant 2007 la biblioteca ha rebut 140.466 visites, amb una mitjana diària de 496, i de 87,9 per hora.

Al llarg de l’any s’han fet un total de 1.304 carnets, dels quals 1.062 corresponen a nous usuaris. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 17.735 usuaris amb carnet.

El 31,89% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet de la biblioteca.

Servei d’informació

El Servei Públic d’Accés a Internet (SPAI) ha estat utilitzat per 14.464 usuaris, mentre que 1.027 han fet ús del Servei Wi-fi de connexió sense fils a Internet, que representa un augment del 238% respecte de 2006.

El servei de dossiers de premsa d’autors negres i policíacs, que s’inicià el 2006 i que al finalitzar l’any tenia un total de 175 dossiers d’autors, amb un total de 628 arxius, en acabar l’any 2007 el conformen un total de 268 dossiers d’autors, amb un total de 1.021 arxius. Això representa un increment del 53,14% pel que fa als dossiers d’autors, i un increment del 62,57% pel que respecte als arxius totals d’autors.

Serveis virtuals

El servei virtual d’autoaprenentatge d’idiomes, Arma’t de recursos: idiomes on-line, que es va posar en funcionament el maig de 2006, ha rebut les següents visites:

 

català

castellà

anglès

francès

alemany

italià

àrab

recursos

 

2006 89

173

 

135

41

70

52

123

1.903

 

504

2007 158

 

316

157

220

148

198

3.676

Durant 2007 també s’ha treballat en la cerca i organització d’articles de premsa sobre l’autor Francisco González Ledesma, per tal d’enllestir un dossier de premsa sobre la seva trajectòria com autor literari i que, en format bloc, serà disponible a Internet a partir del 2 de gener de 2008. A 31 de desembre s’havien recollit un total de 150 articles de premsa sobre González Ledesma.

L’octubre de 2007 es va posar en marxa El Bloc de la Bòbila, un bloc amb el recull de premsa, publicacions i materials de difusió del fons especial de gènere negre. En finalitzar l’any havia tingut un total de 6.543 visites

S’han fet un total de 1.438 consultes al directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, i per problemes amb el servidor de Geocities ens és impossible mostrar les estadístiques d’utilització de les pàgines dedicades als autors.

S’ha enviat 31 correus-e dInfoBòbila, llista de distribució amb informacions d’activitats i serveis, que es fa arribar a l’e-amiling de la biblioteca.

Servei de préstec

El servei de préstec ha estat utilitzat per 26.074 usuaris, amb una mitjana diària de 92, i de 16,3 per hora.

El percentatge de visitants que han fet ús del servei de préstec és de 18,56%.

Del total d’usuaris de préstec, el 74,8% tenen carnet de la Bòbila, i el 25% d’altres biblioteques.

Dels usuaris de préstec, el 62% provenen de L’Hospitalet, 26% d’Esplugues, el 7% de Barcelona, i el 5% restant d’altres ciutats.

26%

5%

7%
7%

62%

L'Hospitalet Esplugues Barcelona altres
L'Hospitalet
Esplugues
Barcelona
altres
20000 18000 16000 14000 12000 2005 10000 2006 2007 8000 6000 4000 2000 0 infants
20000
18000
16000
14000
12000
2005
10000
2006
2007
8000
6000
4000
2000
0
infants
joves
adults
gent gran
entitats
biblioteques

En el gràfic anterior es pot veure l’evolució decreixent que han experimentat els usuaris per tipologies d’edat. L’únic tram que creix és el de gent gran i el préstec a altres biblioteques.

20000 18000 16000 14000 12000 2005 10000 2006 2007 8000 6000 4000 2000 0 fons
20000
18000
16000
14000
12000
2005
10000
2006
2007
8000
6000
4000
2000
0
fons adults
fons adults
fons infantil
fons infantil
fons vídeo
fons vídeo
fons vídeo
fons àudio
electrònics
revistes
altres
ficció
no ficció
ficció
no ficció
ficció
reportatges
infantil

Pel que fa a tipologies de documents, hi ha un manteniment de la ficció, tant d’adults com infantil, un descens preocupant en la no ficció d’adults i en els àudios, i una recuperació en vídeo, adults i infantil, degut al reforçament d’adquisició de DVD que s’ha fet durant 2007.

30%

0% 30% 8% 3% 10%
0%
30%
8%
3%
10%

19%

llibres adults llibres infantils fons àudio fons vídeo electrònics revistes altres
llibres adults
llibres infantils
fons àudio
fons vídeo
electrònics
revistes
altres

La distribució dels documents prestats durant l’any, tal i com es pot apreciar en aquest gràfic, incrementa la tendència dels darrers anys d’augment dels àudiovisuals, amb un 59% de documents àudiovisuals i electrònics i un 41% de documents paper.

1% 17% 0% 17% 1% 0% 6% 26% 32%
1%
17%
0%
17%
1%
0%
6%
26%
32%
adults infantil material sonor revistes col·lecció local fons especial petits lectors referència magatzem
adults
infantil
material sonor
revistes
col·lecció local
fons especial
petits lectors
referència
magatzem

En la distribució de préstec per seccions, destaca l’increment del fons especial, que ja arriba al 17% del total del préstec de la biblioteca, el mateix percentatge que la secció d’adults.

Préstec interbibliotecari

   

2005

 

2006

2007

documents deixats

 

1.836

 

1.939

2.240

documents rebuts

 

1.374

 

1.328

1.726

Préstec a institucions públiques i privades

 
 

2005

 

2006

2007

Institucions usuàries

 

68

43

41

Documents prestats

 

599

545

552

Servei de formació d’usuaris

 
   

2005

 

2006

2007

escoles

 

37

 

37

54

participants

 

810

 

824

1.167

Durant 2007 hi ha un increment del 45,9% d’escoles i un 41,6% de participants a la formació d’usuaris respecte dels valors de 2006.

Activitats de promoció cultural i foment de la lectura

activitat

actes

participants

lliurament de premis

1

200

club de lectura

7

94

cinema

16

139

presentacions llibres

1

9

conferències

4

103

L’hora del conte

9

624

espectacles infantils

3

167

total

41

1.336

Activitats infantils

Durant l’any s’han realitzat un total de 12 activitats infantils, amb 791 participants.

3 sessions de l’hora del conte amb Albert Marquès

3 sessions de l’hora del conte amb Núria Clemades

3 sessions de l’hora del conte amb Amàlia Gironès

3 espectacles infantils Els dissabtes de la Bòbila: “El moliner”, amb Pengim Penjam; “El jardí de música i cristall” amb Titelles Marduix, i “La filla de la pluja” amb Ecojuglars.

Activitats per adults

Durant l’any s’han realitzat un total de 29 activitats per adults, amb 545 participants

6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a La verdad del

caimán de Massimo Carlotto; El hada carabina de Daniel Pennac; La neblina del ayer de Leonardo Padura; El peso de los muertos de Víctor del Árbol; Muerte de una heroína

roja de Qiu Xiaolong; i Ley garrote de Joaquín Guerrero Casasola. 1 sessió del Club de Lectura Eduardo Mendoza, dedicada a La verdad sobre el caso

Savolta.

3 Cicles de Cinema Negre: “Clint Eastwood és Harry Callahan”, amb Harry “el sucio”

de Don Siegel; Harry el fuerte de Ted Post; Harry el ejecutor de James Fargo i La lista

negra de Buddy Van Horn. “Assassins en sèrie”, amb M, el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang; El estrangulador de Boston de Richard Fleischer; Plenilunio d’Imanol Uribe i Crónica de un asesino en serie de Bong Joon-Ho. “Hammett i el cinema”, amb Dash &

Lilly de Kathy Bates; El hombre de Chinatown de Wim Wenders; La cena de los

acusados de W.S. Van Dyke i El halcón maltés de John Huston. 1 Cicle de Cinema Social, amb La sal de la tierra de Herbert J. Biberman; Hoy

empieza todo de Bertrand Tavernier; Lloviendo piedras de Ken Loach i Los espigadores y la espigadora d’Agnès Varda.

1 Lliurament del premi internacional de novel·la negra L’H Confidencial, amb la participació de l’actor Pep Munné, i els músics Dani Nel·lo (saxo) i Francisco Suárez (piano). El guanyador de l’edició 2007 va ser Joaquín Guerrero Casasola amb la novel·la

Ley garrote.

4 conferències: l’autor argentí de novel·la negra Raúl Argemí; “CSI: realitat o ficció” a càrrec del forense Miquel Orós Muruzabal; “Hammett, política i novel·la negra” a càrrec de l’autor nord-americà David C. Hall; i “Blues i novel·la negra” a càrrec del periodista Manuel López Poy.

Activitats externes

participació a la Trobada de Novel·la Negra de Barcelona, BCNegra, amb l’exposició

Detectius: els grans investigadors a la novel·la negra i policíaca; i creació i coordinació

dels “Clubs de Lectura per a joves Flanagan”.

participació en el jurat del Premi Pepe Carvalho 2007, que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a un autor de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a Henning Mankell.

participació en el jurat del Premio L’H Confidencial 2007, premi internacional de novel·la negra, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, i que va recaure en la novel·la Ley garrote, del mexicà Joaquín Guerrero Casasola.

col·laboració en el Dictionnaire des littératures policières, dirigit per Claude

Mesplède.

participació a la festa del 60è aniversari de la llibreria Renaissance de Toulouse i

presentació del Dictionnaire des littératures policières.

presentació a la llibreria Negra i Criminal de Barcelona, del llibre Sabores que matan:

comidas

y

bebidas

en

el

género

negro-criminal,

de

Raquel

corresponsal de la Bòbila a Buenos Aires.

Rosemberg,

establiment de contactes amb diverses editorials que publiquen novel·la negra i ens fan arribar les seves novetats, com Paidós, Navona, Plataforma, Sirpus, Roca, Tropismos, RBA i Almuzara.

Difusió de serveis i activitats

S’han realitzat 3 fulletons trimestrals + que llibres, a l’hivern, primavera i tardor; 1 fulletó d’autoedició del Club de Lectura “Eduardo Mendoza”; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; i 4 postals de xerrades.

La biblioteca ha enviat un total de 31 correus al seu e-mailing de la llista de distribució

InfoBòbila.

La biblioteca ha participat en una entrevista sobre l’exposició Detectius i BCNegra a la cadena de ràdio Ona Catalana (febrer); als Matins de Com Ràdio (febrer); al programa de Xavier Vinader a Com Ràdio (febrer); i a diferents programes a TV L’Hospitalet (març, juny, juliol i octubre).

Durant 2007 diferents mitjans de comunicació escrits s’han fet ressó d’iniciatives, activitats i serveis de la biblioteca, com La Vanguardia, L’Hospitalet, El Mundo, Viu

L’Hospitalet,

El Pont d’Esplugues,

Tribuna de Salamanca,

Tribuna,

Hoy

[República Dominicana], 20 minutos, Quid [Argentina], La Estrella de Panamá ,

Norte de Castilla, Vanguardia [Mèxic], Tribuna Universitaria, Societat de Blues de Barcelona, Gangsterera, Levante-El Mercantil Valenciano, Educación y Biblioteca, Pérgola, El Far, Berguedà Actual, El País, Expreso de Guayaquil, Diario Siglo XXI, El Universal [Mèxic], ADN, Gara, Diari de Girona,

L’Independent de Gràcia, així com multitud de webs i blocs, entre els que destaquen

canal-h.net, Cruce de Cables, La Balacera i Barcelonès jove.

 

La biblioteca ha publicat un article en el número de setembre a la revista CLIJ:

“Nuevos públicos para la novela policiaca: los Clubes de Lectura para jóvenes Flanagan”, sobre una experiència projectada i coordinada per a BCNegra.

Conclusions

La Biblioteca la Bòbila després d’uns anys de descens d’usuaris i préstecs sembla que entra en una fase d’estabilització. Hi ha, però, un canvi de tendència pel que fa als suports dels documents prestats: mentre el 2006 i anys anteriors el 51% era document paper i el 49% eren documents àudiovisuals i electrònics; aquest any ha estat del 59% d’àudiovisuals i electrònics i 41% en paper. El nostre entorn és molt canviant, motivat per l’arribada de nous ciutadans d’arreu del món (30%), i el repte de la biblioteca és el d’oferir-los nous serveis útils, atractius i de qualitat. La biblioteca col·labora amb altres institucions amb les que té objectius comuns, sobretot pel que fa al foment de la lectura i l’educació La biblioteca ofereix nous serveis virtuals, que actualitza periòdicament, i està ben posicionada pel que respecte al gènere negre i policíac.

Recursos estructurals

No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de L’Hospitalet ni en el d’Esplugues, vulnerant el compromís signat pels dos ajuntaments el 1998, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb

l’Ajuntament d’Esplugues.

També es ve vulnerant des de fa uns anys aquest mateix conveni, en la seva clàusula 7, en el que respecta a la reunió de la comissió de seguiment.

La biblioteca necessita més equipament mobiliari (ja demanat el 2005, 2006 i 2007), que podria allargar la vida de part del fons i augmentar l’oferta de fons documental. També és imprescindible renovar l’equipament informàtic instal·lat per l’ajuntament per a prestar serveis d’autoaprenentatge d’idiomes i ofimàtica.

Recursos humans

El fet que l’Ajuntament no cobreixi les reduccions horaries per conciliació de la vida familiar, repercuteix en el servei que presta la biblioteca, i en la càrrega de treball de la resta de personal.

Recursos documentals

El fons de novel·la negra de la Bòbila representa el 50,24% del fons total de novel·la policíaca de la Xarxa de Biblioteques Municipals; el 88,62% de Biblioteques de L’Hospitalet i el 95,04% del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

La distribució dels proveïdors segons la tipologia del suport fa que s’optimitzi el pressupost destinat a l’adquisició de nous documents.

La biblioteca ha continuat en la línia de creació de nous serveis virtuals. S’ha creat El Bloc de la Bòbila i s’ha treballat recopilant informació per a la creació del bloc Francisco

González Ledesma: dossier de premsa.

S’ha realitzat contactes amb diferents editorials que publiquen novel·la negra per tal que enviïn directament les novetats a la biblioteca.

Es manté una relació continuada amb les escoles del projecte Punt Edu, i se’ls ofereix documents d’esporgada que poden tenir interès en els fons de les biblioteques escolars.

Usos de la biblioteca

La biblioteca ha experimentat un molt lleu descens quantitatiu pel que fa a l’ús dels seus serveis, situant-se en valors molt semblants als de l’any 2006. Tot i així, continua la tendència a la baixa del fons de no ficció d’adults, els CD de música i les revistes; mentre que hi ha una bona recuperació del préstec de vídeos (infantils i adults), i s’estabilitza el préstec de ficció (infantil i adults) i la no ficció infantil.

Augment del 238% de l’ús del servei de Wi-Fi.

S’ha creat un centre d’interès de lots de llibres en àrab, panjabi i urdú, provenents d’altres biblioteques, per tal de donar servei a nous col·lectius de ciutadans.

La formació d’usuaris adreçada a les escoles ha augmentat significativament: 45,9% d’escoles i 41,6% de participants.

Activitats

El gènere negre és l’eix de les activitats de la biblioteca, per tal d’ofertar una programació estable: premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema negre, xerrades amb autors i especialistes, etc.

Durant 2007 la Bòbila també ha participat en altres activitats relacionades amb el gènere negre, com la trobada de novel·la negra de Barcelona, BCNegra; el jurat del Premi Pepe Carvalho 2007, o la presentació de Sabores que matan, de Raquel Rosemberg, a la llibreria Negra i Criminal.

La Bòbila ha participat redactant diferents entrades en el Dictionnaire des littératures policières, dirigit per Claude Mesplède.

S’ha realitzat la primera edició del premi internacional de novel·la negra L’H Confidencial 2007, que va guanyar el mexicà Joaquín Guerrero Casasola.

S’ha iniciat la participació a la Festa Major de Pubilla Casas amb un Cicle de Cinema Social.