Está en la página 1de 24

Curso Prlictfco de computacl6n

Microsoft

Wlndows 7 y OfJlce 2010

0ra realizada por Aguilar, Altea. Taurus. Alfaguara SA de Ed'tciones


Coordi"acl6n
H'nk Sozzanl y Datfo CastIlla IGastlllaSozzani&Asoc
Desarrollo editorial y diseo
~StillaSozzanl&Asoc
.

v. OC. 400 p. . CD-ROM

: n. ; 27x20,4

cm.

ISBN 97898704~ 1.7)tS-7


.". Il')fOnntl()a,2~!~YPJtacj6n.III~T!tor8'
COO'00513'

.,
<,

-~

Fecha de catalogacl6n: 03101'2011


(;)&9:11Agullar, Mea,.~aut~.~aguara

'-'.

",9.

SA de I:dlciQRes.

" ICln~JuIfd,e~jj....",'
.. .,
,hecho el,dep~1t'~W:~};!j,sponelaley 11,1W23.

TeXlos los derechos ressrvai/os.

,:;-%M@ibsoft,

Wll)dows. WlIll!S~xp' WlndoW8 Vlsta; Oflli:e..-Excel, Word. POW~O!ot; 0ut1ook. Internet ~.SOI1
.Micosoft Corporalon. '"
._
IS

.,,:3 ~~nnl~6d~ lmPli~lre~ .~a

~eo!toq;

propiedad dIt
.

~almar,,MjiCO 49J?;i\9!~neda.
Bs. As.
enJulio de 2011. N~a
~e de ~
pu~hcacl6nni del'C().RC\!vfi~~la
~compafla, InCl.ui~~lll!sei\Ode la I<Ub~erflt,1
~p~uc!~e, al"J,act!JiB.rse
(> Imf]smibrse
, .&'~nlnQU?aformapH'I?)' I)Jn'~.t!r:'ei!io,ss~ esle'et~ctnco/~urmJt:o, m8cAnl9P;'
~I~.grebaclono de'!p~l?la~nfa
previa
aU\onzac{6riescrita por p~:~
ral;dltoH~I.(t..arnfr!~n de los derechos mencio.DdospIJedeser conS\ltutlva,(le.delltocontt la
propiedad intelectual. Ul Editorla! no se pronuncia ni e~s8 Impllcllail1ente resP;ElQtO
a la exactitud de la inf6ffnac16nconten18aen este
f~fculo, razn por la cual no Q!Jedeasumir ningO"tipode responsabilidad en cSoliferror u om1sl6l"

SOJaOJaap seuopeoude

ua SaJel9P ap sal!w

uau

-oqe sousnsn soqonui anb e epaeJ!d el J!eqwoo e cunsiuomu epne


01s3 OXalap oiusuueseoord

sauasun ap anboier sp seo!s?q seaJe

JBZ!lBaJ anb S?W eJa!nbaJ ou anb ouensn rainbreno arad saluap!jns

ueunsei anb seperoleui uel U?lSa seiuaiod ue uos uaJ\as ua sspmp


-Lll

S8UO!SJaJ\sel 'orequia U!S s8IepOW8WU! soouieu apsap 01\!eJ8do

ewas!s la ua opeisa uau S00!191S!Lluos 'orqurao U8 'pedPJOM JUled


es!J\ U9!SJEMns apsap SMOPU!Mua aisrxa sauooag eua!weJJalj el
SellO~et:l f.. PBdPJOM 'lU!Bd
ewaIS!S 18PsepUeJ818Jd
sel Jelsn[e OW90 sourarepuarda omojose, alsa U3 auesu! le aiueurao
-!lO?Jd sopeunsai SOlm6eJ1Ua ap seuopipuoo ua ?lSa opeo!l!sep lep
-aew la opoi auen SMOPU!M 'epsnbsnq aun elnoafa ousnsn la oiusno
ua '!s'v' 'odmba tap sapap.un sel sp aun apeo ua ouansn lep SOI\!40Je
sot SOPOanb!!!sep SMOPU!Msnb usoeu uQpezlpu! ap seiuanuanaq sel

uoioeztpu
seJadJ~ JeOOl\eu enb

salue eJesn SOWaJ.U8J8JO

'SOS!?;)sow:mw ue 'anb euena ue; S8 L SMOpUIM ep I1penbs(lq eo eua{W8JJ81.{q

....

.........,

./f) uoo seunru sensenu


uuoieiu OW90 soiueies

salJooal::l eua!weJJalj el pedpJOM ap sauorsrex


saxanu sel ap SO8J09Ssal SOPOl u!ed oxanu la SOW8JaOOUOO
S?W
-ap'v' peppolaJ\ eW91Xa uoo sopeunsai J!qp8J 'ellnsuoo eun Jenoafe
ep 01U9WOW le 'arad u9!oez!pu! ep SeaJel sel Jem6!Juoo e ewa
-S!S [ap apanbsnq ap sapezuexe sauopuru sel sourarapuaide ze e1S3
'oiueurour rsmbjeno ua ewas!s la JeleSU!aJe ucoeui
-JOJU!el rsprsnsar e opipuarda sourau osnpu sowaasod anb odmba
re ouenoepe e sepepiseoeu SeJ1SenUe opelsn[e e 'oJ\!eJado ewas!s
[ap oljoa/\oJd OW!X?W la rsoas e optpuaide souraq 'U9!OOaIOOEisa ap
e/\ enb 01 U3 opeoJew la ua uaduirun anb soxmsodsip soxanu so]
odinbe OJ1SenUap aJeMplelj la OW!X?Wle Je4081\0Jde anuuad sou anb

(OH -odinbe onsenu


ep sopeppedeo se/
ouuxeiu le JeLlOelloJde
ucueniuued sou

L SMOPU!M

otnponu; enb setoteu:


ep peouueo ueJ6 e7

I13Uo!OunJ
Jad!4 a alqeSa 'oisnqoi oJ\neJado eWalS!S un se L SMOPU!M

LUIM uoo
BJofall\l

SBa..le~sru

NQI::>::>nOm::llNI

I ,
/.

,.

// .;:.~;/ 1:B/ phbsDq

///,/

/ //

ep leuBd le ue U9PBZ!lBnS!J\eJd

BI JBLj:::>eJ\oJdB OW9:::>soweJeJ\

's,?wep'V

,/_'/

zepldBJ JOBW UO:::>odmbs le ue ueinoe]s

./

,/

es sapanbsnq SBI enb BJBd U9PBZ!PUl

./

ep seuoiodo SBI JB:.snfB B souiarspuardv

LO QUE HAY QUE SABER

Buscar y encontrar

En Seven, buscar
supone encontrar. Las
opciones avanzadas de
bsqueda son tantas
y tan precisas que, si
las conocemos, jams
perderemos de vista
ningn archivo.

Las bsquedas nos ayudan a encontrar documentos en cualquier parte


del equipo, incluso en las carpetas de cualquier unidad removible o
ubicacin de red.
Si consideramos que, en los ltimos tiempos, un usuarios tiene en
promedio 5.000 archivos en su unidad principal, disponer de un motor
de bsqueda potente es, cuando menos, festejable. El de Windows,
Windows Search, est absolutamente integrado al explorador, por
lo cual podremos utilizar todo el tiempo la caja de bsqueda para acceder a nuestros archivos, incluso en lugar de navegar las carpetas.
Veamos cmo aprovecharlo al mximo.

Opciones de bsqueda del men Inicio


Al hacer clic en [INICIO], tendremos acceso a una caja de bsqueda que
ejecuta consultas de Windows Search. Desde all mismo podremos
buscar archivos y carpetas, aunque tambin es posible ajustar el funcionamiento del cuadro para sacar el mximo provecho.
Para ello haremos clic con el botn secundario del mouse sobre el
botn [INICIO] y, del men contextual, seleccionaremos la opcin [PROPIEDADES). En la ventana [PROPIEDADES DE LA BARRA DE TAREAS V DEL MEN
INICIO], haremos clic en [PERSONAUZAR],
y podremos definir all las opciones bsicas.

Buscar en otros archivos y


bibliotecas
La categora [BUSCAR

nos permitir
definir si, al escribir una bsqueda
en WindowsSearch, esta solo se limitar al men Inicio o si, adems,
se extender a carpetas pblicas,
a carpetas privadas o a ningunade
estas opciones.
La opcin recomendada es [BusCAR CON CARPETAS PBLICAS], ya que
[BUSCAR SIN CARPETAS PBLICAS] excluye los elementos compartidos
y [No BUSCAR] reduce la bsqueda
de Windows Search a programas
en el men Inicio, lo cual solo es
prctico en ciertos contextos.
CHIVOS y BIBLIOTECAS]

EN OTROS AR-

PersonooI tI",.,. noo

LE

_......-b
r.nn. .""",bsm:.Jos. _,......:.s se
..... _ y.,.,._ton"" 01""",lAcIo.
o A!ri..bnonjs01deltner>c>Obro dos "'" el _.
Y) ...,..,

deI_

_,bIoIotoac

...a.-",on. ..
po a.sar <XIn "",,"tos<>IQO

ca.sar ... """"... 1lJICOS

o 'Iobu!ar

0a-on"""' .....'_de_oI
~ Camela""""'"
(1HI.>Snr c:cmo l.IlCIeI'
@ Mol!:.,. a:rro 1,11 vhQJo
'''fI'IOf'O'_dtt~to

Llc:....>ndolOecu..

0--...""",
..

DC<noctYa
J6~

.4,

J'

r.......
dd ........1rkIo
~1OS 1lIUO'-,_,,,,, deIeo _~or1
........ dcclconcnto.,_,.., pat. _
en ~Liol!

I Usar "",fiQtlodn .. odctenriroodo I I

Wlr~1I e I
La opcin

_1M

10
-10

11. CInc<Iar

I~I ~J

[BUSCAR EN PROGRAMASY PANEL

est activada en forma


predeterminada.
DE COtrrAOL]

i.B

:ti

'epUelSU! eJ9UJpdU9 sou


-SUJre Z91\ BpB~ BPBlllH aisa epsnbsnq e anb opoui
ep 'sarqiuodsip OAILj::)JE
ap sodn SOl OIOSaoano sou
OP!U91UOO
la exapu! eUJelS!Sle 'EledJE~ aun arad
ze EJ9Wpd .iod souieuopoejas 01oiusno u3 '[Odll.]
OJ@ la 'odwafa rod .sajeruxsiuoo soisp uauodos
SOJlf!JSOUn6B'06JBqwa U!S 'sapep!l!q,sod e4 ou
reno el ap eJan! -osao alsa ua 'e4:Ja eun- eOHpad
-se eUJe6eun rod sepeuiuueiep ueisa salqepel\ sese
oJad 'JEUopUn! ered salqEpEI\ seunra uaratnbai
opewEII la ouroo 'SOJ1!!soun6rv
salenxaluoo SOll!;j
'[IfI:lOldlf!l

30 IfH03:;f]

'sesfoaJd
5?W 5epenbs(lq J8Jfl:Je[e eied eSJeu!qwo::> uepend

seupoiuco

S07

Ll~Q

,~~":s;...-,:.-.;~,,

saua6\?Wr Inal0!lq!B

:J8JUo::>uesoweJenb
enb 8JJ81600} 'el 8peWO en] opuem JtKJ!PUrJ!I!LWed sou
enxt BlquodslP '[\fUrud\fO JO\fHOa.;l] OJJllJ13

'[s3N3:JYI'lI1 fr.JaIOf/qq el

.. J~
"'NQ.c'lOJp~1'I1
'Ftne!

f\:1\1.111

RW ~1Sf ~pordr)\Ald
Oyt ~tw

t,
Rt

*p O!'iPU!Jd IV

OCh.tJlHOtpnul

l(

~:>'H

Od,"bl,.:

Jlclln

n:;.:~c:tt\l.I

r...:r:. ...

J,60\{I~\n odnJ!)

tt
:la

')UJdt

0(<<,,1.{

,l [l II !l O<
91Sl
61 [lI) tI 91 S1 '1 rt
11 n 01 5 t
9
( l
1
n
rV-.uNl",~

:>

PI,.IO) '1).)11'0)

Sf~JClI9~
OIW'nu ~ ttJ~na

01.111.1.1.111vnC:UIU

,~".b~.q~"Prop1'~{';j

Sdua5\,wl e;llollqlB

--

-'/lO~"O~,,*,~~

-=::...

'i....

....,i,wj"'~

'salqepel\ sns J!U!lap


aisd aSaJalU,sou anb la aiqos 0'10JaOe4uoo t;!JezuE~
-IV''(Enpe eoal0!lq,q el eJed salq,uods,p SOJ11!1
SOlsow
-aJal\ 'alqE6aldsap nuaui la u3 'asnow lap IEdiOU!ld
uoioq a uoo 19arqos ~,p SOUJaJE4
oipeno la ua opa
-uo la souranquosa 'spenbsnq ap OJ11!1
un Jel\,pe EJEd
'SMOPU'Map ropeiordxe reo
eueluaA Ja!nbeno ua sejqnrodsip soipano SOlap S9A
-EJl E souresu anb sepanbsnq ser JEUU8Jered 5316
-'<1il'<1
1\ J,uiJepU~J'l!UJJadsou '<10300S08

3 o S()i[l!~

SOl

apanbsnq ap SOJll!::I

'e,panbsl)q ap efe:l el ua OlnOJUnf souianquosa 'S\'lW saJa:leJe:l sop


000 9U!WJ9l f. 01nOJ11:f" uoo aoarduia aiqurou o/no soiusuraia SOlSOPOreosnq raianb ep 'eued ano JOd

'~dr'" souiaqquose
'O~09Jap rouadns oruanxa a'P epsnbsnq ap oipeno la ua f.. pep!u el SOW9Jpqe '[odln03JOIoINI1U9 0IJOSOW9Je4
'pep!un aun ua salq!LJodSIP 8ar uorsuaixa UO:l SOluaw~a SOl SOPOlJeJlUO:lUa souraranb !S 'opoui alsa aa
'J9lO?Je:l un OIOSeluasaJdsJ anb
'() 9pe50lJau! ap oD5[s la f. :ouaw~a un ap arqurou la ua aluaodWo:l un OPO}Je}uasaJdaJ sa pep!l!ln ef.n:l
'(.) O:ls[Jalse la'Uos eWa)SIS ja ua sopeumusispaid seurpouioo SOl 'p~P!len:l eUr))leiedwo:l anb soiuaursia
aR sodru o 'SaUO!SIOaJO
srauei ou sereno SOlsp soUaillel9 JeosnC!,.U?J!l!WJedsou S9U!POWOOSOl

S3Nlao~oo
'opueosnq soursisa anb soiuauiere sor ssureiqord urs pepp
-OlaAuoo ranuoous ap opoui ap 'sepanbsnq ser JofaUJJEJlf!lu~JH,wJad sou epanbsl)q ap saJOpeO'I'poUJSOl

Bpanbsl)q ap SaJOpBOWPOV\j

LO QUE HAY QUE SABER

Opciones de indizacin

Una correcta ndizacn


del contenido de
las unidades del
equipo permitir que
cualquier elemento
sea encontrado con
facilidad y velocidad.

La indizacin de archivos permite, como dijimos, que Windows clasifique el contenido de las unidades para que. al momento de ejecutar una
bsqueda, los resultados se consigan con ms facilidad.
Todas las unidades estn indizadas en forma predeterminada. Sin embargo, si consideramos que por alguna razn no queremos que esto
sea as, todava podemos detener la indizacin. Para ello haremos clic
en [INIClo/EauIPo] y seleccionaremos la unidad cuya indizaci6n queramos detener. En la ventana [PROPIEDADES
DE[UNIDAD]],desmarcaremos
la casilla de verificacin [PERMITIRQUELOSARCHIVOS
DEESTAUNIDAD
TENGAN
ELCONTENIDO
INDIZADO
ADEMS
DELASPROPIEDADES
DELARCHIVO],
Y haremos
clic en [ACEPTAR].

10>0:
S:.stem.t

O_local
de etChvo.: NTFS

~uudo.

l.,roOOOI60byt

~~

l~m9SHY;b)...

..

119GB
I~GB

50011)46!7515

~l GB

En forma predeterminada, todas fas nuevas unidades


conectadas.

se Indizan aulomlicamenlo

al ser

Indizacin y performance
Cuando agreguemos una unidad al equipo o cuando actualicemos la versin de Windows instalada, notaremos que, los primeros das, el rendimiento ser un poco menor, y el disco estar constantemente en proceso
de lectura. Eso tiene que ver con que el proceso de indizacin tiene lugar
en cuanto se agregan nuevos datos y nuevas unidades, y transcurre un
tiempo hasta que termina, porque funciona en los tiempos muertos de
la unidad. Es por eso que, las primeras noches, es conveniente dejar el
equipo encendido para que el indizado pueda completarse lo antes posible y no comprometa el rendimiento del sistema en general.

C<nf9s...... del .cMo


Olr.a:.r Nct!yo< .,6#)i1
DIta ... 1M poI.obtM _
con,I.>ai';"". comopoIobm.
~ente,

La solapa [CONAGURACI6N DEL fNDlCE], del cuadro de opciones avanzadas de indizacin,


nos permitir reconstruir el ndice -si este dea de funcionar- con el boln [RECONSTRUIR].


.
t

'So!qweo SOleldao\f

4)

'sopezueer

sorquieo 501elnU\f

-sopeujuneiepaid
saJOle" SOleJnelsa8

-~

,.RI_.._Aj

t".......

~t.e1"".=t"JiI'P~oCII"q,.~,.ft:"lCItf

__

"""P'"

R>O'llr
...~-::::

'eWalS!S la rod BPBllodos


eJa!nblenO O e\f::> 'arz
U9!sUa1Xaap oiuauieja oojun
un ua sopuuuduroo 501\!4011:1
SOlap seiqurou 501ua
lj1Jeosnq [SOOIlNll:ldWOO SOlllHOl:llf
1:1In10NI] 'sepez!pu! OU
sauopeojqn ua sepanbsnq
sel UJ?Je4as oWQOeOYlOadS3

tl'~ap~~=':a~~

~~"""'a;ry:)

'epanbsr;q ap
osaoord la 040nw JeZ!lUaleJ
epand uoiodo epun6as elS3
-somuaiuoo sns e u7!qwel
O 01l14::>Je
ep sarquiou 501
e ojos 1?Jeo!ldeas ousiuo
la '4::>Jeas SMOPU!M
resn le '!S eoypadS3

'salqepeA

'sepeU!WJalapaJd
sauoiodo sel JeZ!I!ln
epua!wooaJ as 'upanbsJ)q
el ap salQepell sel aU!Jaa

sel JelOJIUOOouioo sourarapuarde lens!A ejn6 sunxord el u3 'IOJ1UOOap [auad lap [Vl3dl:lVO

30 S3NOIOdO] Walj [ap [1:I\1osnal opausda la apsap elOJluOO as uQpez!pu!

el elnoa[a as anb el ua euuoj el

Bled..lB::> ep sauo!::>do

las uaqap saU0fSU8/Xeflnb leo/pUf soiuesxa

'eOiPUjlep sep!npxe
U3

'SOp!UalUOO ap leJau
-a6 ao!pu! la uoo OA!4oJe la sowaJeloJluOO [SVOVZNVIIV

[OIlIHOIlIf30 SOdll]

S3Nol::>dol UOO anb saqusuu 'sauopaoiqn

J86;u6e ~J!I!wJad

""'P" 'P"""'_Jc1 'P o.~


""'PR 'P sopopo,oold
'P
""'PR 'P"""'_1d
'P
""'P" 'POOP"""'1d
"9 ,.
""'P'" "9'>P"PO"I01d
"9o.,.
""'P. "9.""."....Id "9 ,.
Of#'" "" RpOp>Oo
.. "9
""'l'''''9~''''90.,.
""'P.'P..__
.. "90.~
""'P" 'P RpOp>OoId
'Po.,.
""'P"''P_Id''9''''
o."l>" 'P_1d
'P""
O"PP~

o.,.
o.,.

-xa

sel J81!nb

sou [1:I1T::>I:lIOOUII]
u910q 13 'sepmp

f.. sep!npu! sauopaotqn

ap elS!! el sOWaJeJIUOOUa

JII\f 'IOJUOO ap [auad lap [NQI::>\1ZIONI


30 S3NOIOdO]
Wal! la apsap

.0'"

soicureo

soiss

SOPO sowaJenOaf3

'sepeU!WJalapaJd

sau

-otoeoiqn sel Jeo!l!poW osnpui a 'Je6aJ6e saiadreo


~mb J!u!lap souiaipod anb OJel8 'o!Jensn
sexanu

ap soiueumaop ouroo oparapisuoo


o/no ssisdrao

eas opiuenroo

sel sspoi 8JqOS 8094 8S uopaxspu:

el

..IEXapU! anb SEled..lEO

A PRACTICAR

Actividades de
comprobacin
Explique para qu sirve cada uno de los puntos de la
siguiente gua visual.

Qu se v. a buscar
O

&.scar en los norrb'es y en el conIenido ele !IIdwoen las


Lbicaones nchodas.
Bu.car slo en lo.~
de!lldwo en las ~
no Indnld:as.
be .. siemPre enlo. nont>reo y en el o~ondo de arc:IWo
~t.,.-do-~nn.(o.)

5mo reaizart.na ~

o"'=lIrias
~
enlos rodados de~
bu~ en carpeta. de

al

!IIdwos

Repasaremos

[>{] be..cci1cidencla. parc;iales


O Usar bsoJeda en ~
nat\nI
O tlo usar el inee al buscar arthivo. del
en carpela.
da arthivos ~ ~
xeden t.,.-do-Il140)

=_

IJ bu.car en ubicaciones no l1<hada.

continuacin lo que

Pllndu~directorio, del oiotema


O Inclur..-c:nvos CCI!'C)tmdos (ZlP. CAB...)

hemos aprendido en
pginas anteriores.

2111
1

Opciones de indizacin

Opciones de indizacin

Modificar

Panel de control

Reconstruir

Opciones avanzadas

Tipos de archivo

Configuracin del ndice

3111

Conecte las opciones indicadas en la primera columna de la


tabla con las ubicaciones disponibles en la segunda.

Con relacin a la indizacin, qu ocurre con las unidades nuevas que se conectan al equipo?


.~

.~
S8Jl 90

9JJ9!O

ap uojoeo.uaiu

SOldwafa
ap ours ujpouroo la aJ\.l!Sanb eJed eZ!l!ln as oWQ:)?

1119
.~
.~

'sojdurala SaJI 90 oos!Jase ulPoWOOla aJ\.l!sanb lued

ez!mn os oW90?

1119

sereruxeiuoo
SOJII!.:I
eo!sl)lfIJ

oap!/\

SOIUaWn:)a

saua61?WI

eoa!lQ!8

111

ti

--

EN EL CD-ROM

Grupo Hogar, JumpLists


y bsquedas mejoradas
Grupo Hogar

Conoceremos ahora
todas las ventajas
del Grupo Hogar,
la nueva interfaz

La nueva semntica de archivos compartidos de Windows 7 se llama,


como sabemos, Grupo Hogar. Con el Grupo Hogar podremos compartir archivos, dispositivos y recursos con muchsima facilidad y sin ningn
problema entre equipos que utilicen Windows 7. Los equipos que corran
Vista o XP todava podrn acceder a la red utilizando la carpeta [ACCESO
PBLICO] o la semntica de nombres de usuario y contraseas.
En el CD-ROM que acompaa esta edicin, encontraremos una gua
paso a paso que nos ayudar a crear el Grupo Hogar en nuestra red si
todava no lo hicimos. Adems, aprenderemos a mejorar las tareas que
diariamente ejecutamos al utilizar la red.

de Windows y las
bsquedas mejoradas.
Llevaremos al mximo

Mejora tus tareas oon Wlndows 7:

la productividad

El nuevo "Grupo Hogar" para compartir en familia

en nuestro entorno
Windows 7.
JumpLists
En los fascculos 1 a 4 de esta coleccin, aprendimos las ventajas
de las JumpLists y de las mejoras introducidas en la sper barra de
Windows 7. En el tutorial incluido en el CD-ROM que acompaa esta
edicin, aprenderemos a aprovecharlas para mejorar nuestras tareas
cotidianas y acceder ms rpida y fcilmente que nunca a los contenidos que usamos a diario.
tJlr.;I:I~W~.W

__

00 c .
~ . o ......."",
.. ~.__ __
..._w_...~o -

1-.,..,..
,,_....
.....
:-~ ........
- ...............
,_ -,O>....,. --.1$

~1"""'
4,;.: f'.

'

""_
~Jo...oQ

(~fo.t

tltl

..r!(A;!

t)-

""""..-


'u9!:le:l!lde aursuu aun erad selJa!qe seuelual\ ap U9peZ!lens!l\aJd
el ep f. sepep!I\!10e ap OJIUaOlap seuoouru sel souramuudxa sauiapa onb ouis '[OOO.L 1:I1f:ZIWINIW] [OII:lO.LlldO
-53 ~'11:U50wlsauopuru sel opueqoexoida sauejpuoo SeaJel sansenu ap u9pnoafa el sourararofsur OIOSON
'SMOPU!Map SeaJel ap ausq radns el\anu el ap se]
-elual\ sel sapo; ounxaui le Jeloldxa arad salepOln f. osed e osad Soap!1\SOWaJeJlUO:luaU9!qwel 'OW!lll')JOd
B.UBq ..l8dI)S Bl\enU Bl

OlOW)J ~Ol!J>i3

J.o,pakud

U~UO)

ut1 '~SJtUI))

i:J

'u9!oez!lenS!AaJd ap eueual\ el Jez!mn e souraiap


-uaide epanbsnq sp SOJll!lSOlaiqos OPOlsouraiso
-ouoo 'sl?wap\i 'seuelJodw! saui sel eZ!l8WJol 8Z
-!a1U!Senb oap!1\ un sOWeJeJIUO:lUa~O!:::J-a8 la u3
'seW!S!40nW uos LI:lJeas SMOPU!Map sefelual\ sel
LlOJBeS SMOPU!M

'seJo!aw seise
ap eun epso f. sepoi JeLloa/\oJde OW9:l aiqos seap!
a SOOnJ1uaiaoauo sou anb osed e osed soiuauutpao
-oid selens!1\ se!n6 SOWeleJ1UO:lueV\lOCl-a8 la U3
'3)1'1HS0!:l3V
>t33d0!:l3V'(!:I'I!5nrv) d\1NS0!:l3VSOW80
-elsep snb sel aJ1Ua'ssuoiouru saxanu sns sepo; L
SMOPU!Map OJav ZBllalU! el ap sefelu8/\ sel 'uoiooaioo
elsa ap O ~ e ~ sojnojose SOlua 'SOWIOOUOO
u,?!qwe.l
JBlSnf'if

'/

v-

LO QUE HAY QUE SABER

WordPad

El nuevo WordPad, al
fin, deslumbra. Esto es

importante porque el
procesador de texto es
uno de los programas
ms utilizados por
todos los usuarios
dePC.

La versin antigua de WordPad era sumamente espartana y extremadamente poco funcional: ni siquiera era capaz de abrir archivos DOCX.
lo que supona que no tena compatibilidad con versiones de Microsoft
OHice superiores a la 2003.
La nueva versin de este procesador de texto incluido en Windows.
en cambio, ahora puede, entre muchisimas otras cosas, justificar la
alineacin de un texto, y resulta sumamente agradable y fcil de usar.
Adems, finalmente permite abrir y guardar documentos de cualquier
versin de Word, lo que supone que respeta el estndar abierto que
Microsoft introdujo en OHice 2007. Adems, brinda soporte para otros
formatos de documento abierto y libre, y muestra una barra de informacin al estilo Internet Explorer 8 cuando el documento abierto ofrece
funciones que la aplicacin no soporta.

o '(

c,,,,

P'9"
..

(tC)

CiOOlbri.

15

N K . ..

_.

x, ,..

iJI! ~

A'- ,,;

p. A -

-.

=:. ;;;:. ~l.

~ 5 ~ ~ ~

i:i8 ~

Im.~,n Plnl.' F.cha IJmrt.r


..
dibujo '!hora objeto

Fuente

lnltrtJf

~8Ult.
~..

Rm

ro"

8 St(t(
rdl

Worp.d no .dmrtt tod.n les cartttuisticn de este (orm.to de documento. puede que. 'aite. ptete dd ccnttn,dc> o Que no se muC:Slf
3"2'lo,oa,,01'.'2

3~-:'J

'oS

16.,.go'9j10"U'1l!13o,

Anteceden tes docentes


Universirarios
Ayudamede 2', TallerAnual de la Oriemacinen Periodismo, cal
Balgoma Carrera de Ciencias de la Comunicacin,Universidadd
BuenosAires (20062009
Nivel medio
Preparadorde la materia ComputerSludles para el curso IGCSE d
Universidadde camonc e. Cole to BiHngOeSL eeorce's School
La nueva versin de WordPad evita que quienes no lo necesitan tengan que comprar Ortice.

Por ltimo, la esttica de la aplicacin est realmente cuidada, y su


apariencia dista poco de la de cualquier componente de la suite OHice
2010. Las cintas de opciones, introducidas en la versin para Windows
Vista, ahora tienen el look and feel de la nueva versin de Office y la
apariencia general del producto es brillante. No se incluye, claro, la vista Backstage de Office, pero sin duda las mejoras hacen que muchos
usuarios que compraban la suite solo por el procesador de texto finalmente puedan ahorrarse la inversin con solo complementar el uso de
WordPad con el de alguna suite en lnea.

'luled ua opsupe ras ep pePlllqlsod el ardurars ~JpUalUew orad pedPJOM ua alUaWe~)!l~WOlneopssd 06


-enl ~.les snb 'eSeJelUIsou enb olnqtp le reaio souiarpod apuop lUled ep uorses eun .lJqeeres sowe.le.l601enb
01'elle uo:) '[ornslo I:HflNldJepewell 'pedP.lOM ue JeI!W!Suopun; aun eJ04e eueu PJOMap olnqrp ep ozuej 13

o[nq!p J~lU!d
'IU!l?dep u9!SJe/\ 8/\enu

f3(

ep op8DaJ68 lJe.J6un

se

OP!d1fJOS8:J:Jeep

SeU8!W'f}J)81.{ ep

eueo 07

O1I1IlllOJ,. 01<01
(:IlW O!)!:)Onbjuo OI<OI.P Ol<'UlJO~

0f'0U!' R~d

..,

(OA!lP"''~ uo60U4
:OWOJ

'SO/\14::JJe
soxenu rearo ep pep
'3l0 seOlu091sp
-lIlqlsod el auan ou f.. S81U81SlX8eJd
soiuaumoop uoo
S9/\eJl e soialqo ep otquieoraiu la el!l!0eJ u9lqwel
'[ol::>INllelup el ua aiuasard eJ04e '[0001 I:I'1NOI::>031euopun; ojos anb 'qeM 81!nSel .lez!l!ln rspod gJgd
ao!uo rerduioo e sopsuqo soureqeisa 'eJeugw g.110
-3S] uoioq la 'OP!lUaSouisuu la u3 'laU.l9lUI se soure]
-aqan anb el uoo eiuaru el ISOPOlaiqos 'oiauuo uoo ea 'auuuo ellns el Jezlmn snuuad seu pgdPJOM uoo
soixai ap ope6ad ap oleqan la 040nw 81!l!oel enb 01 JelUOOap 04094 OIOSle '( WOO'3An'3f111COOS//:
dllH)
'[I:IV03dJu910q [ap alqe6aldsap nueui lap aJ.Jederous
el\JO)jSue opepren eo!UO uoo OpBeJOoiueumooo
se [1VI03dS3OOV03d]opusuroo la 'LOOG P.lOMowo:)
ul)Ble .l9U91 soweqep sdd\i q9M O~OG eOIUO resn
OPOlJeUOpOalaS/lepadsa ope6ad
ered oiuei ue .aueuodun ellnSaJ pedp.l0M ua eJofaw
el onmd snb BISB4 ap aiuano ep anb orep oWlll1) un
'lile raiuoo sourarsnb souojodo anb uoo .l!Bele
~JIIIWJed sou (ausq el ep SOl ep OWll11)le) [OOld'{l:I
OS300V30 S'1lN3IWVI:I1:l3H
30 '11:11:l\fS
\fl I:I\fZIl\fNOSI:l3d]
u910q 13 'sourerse sauopdo ap elu!O anb ua euod
-un ou 'elS!/\ el e aidursrs sepasn S;W Selua!We.lJa4
sel Jauel anuuad sou enb OPld;J oseooa ep eneq
aun 13.10413
enloul P8dPJOM 'O ~OG eOlijO owo:)
op!d?J osaooe ap enes

91\!.IO>lS Ji. pedPJOM


'1!.9~!f.. OP!dJl:l 'al.u9wle6al 'I 1:11!nl'8J6
~!nDasuoo
apand as OpOl :aJ8Mlfs ua o/\'8uao un JjJa.!WIap
peptseoeu el ua ea/\ as ou op'8leSulaJd sM6puIM
uoo od!.Dtla (JOaiduroo snb ouansn Ja!nbl'8nO anb
erad utoo sa Oapuns uellnSaJ ea\,JlIue euplJo ep
seenl:gB SOlua/\as ue sepln::u! sauoloeollde sel
:'81eJld'8!doo eun J1J16esuooalqlPulOSaJd!.u1~lJellnSaJ
ou e" 'eUIOI!Oag alns aun Je6ed lIJ;:lpandou ertb
sopensn sonanbe-eJed :ejJaleJld eOTalla U13apo'8J6
aoue/\e un usuodns lofed 6 pe&!JOM so/\an1.Jso::

'salqeoelsap sau, souopdo sel sowea/\


'eweJBoJd [ap osn ep pep!lpej el zel.lelul el uoo
Jel\ anb uauall 'eqJJe S?W sepeuolouaw sel ep S;W
-epe 'pedP.lOM ap sapepal\ou selUeSaJalU! S;W sel

sepepel\ou se.lofew Sel

LO QUE HAY QUE SABER

Paint
LA IMPORTANCIA DE LAS NOVEDADES

La importancia de
Paint en el sistema
suele desestimarse,
pero la verdad es
que esta aplicacin
es el editor de

Los accesorios de Windows, en las primeras versiones del sistema


operativo; no eran ms que aplicaciones realmente reducidas o con
limitaciones espantosas en relacin con los productos que el usuarlo
promedio podia necesitar en cualqnae momento. Es decir: procesador
de texto, editor de imgenes, calculadora, etctera.
Con el correr del tiempo, esas aplicaciones fueron cambiando su
perfil y perdiendo sus llmltacicnes. De esta manera, se convirtieron
en opciones en algunos casos interesantes; que permitan a ciertos
usuarios completar tareas cotidianas aunque -al menos hasta la ltima
V-ersinde Windows-" los programas Incluidos en el paquete -editor de
unaqenes, procesador de tXto, cliente de correo, por ejemplo- eran
todava insuficientes para ser considerados productos completos.
Windows 7 resuelve ese problema e incorpora por primera vez
una sulte completa de aplicaciones qae resuelve las necesidades
inmediatas de cualquier usuario promedio.

imgenes ms utilizado
por los usuarios de
Windows en general.

Con Paint podremos editar nuestras imgenes, aunque nuestros conocimientos sobre el tema sean bsicos, por lo que resulta imprescindible
que esta aplicacinofrezca herramientasrealmentefuncionales.Adems,
Paint es la herramienta universal para modificacinde grficos, utilizada
por profesionalesde todas las disciplinas para tareas simples como, por
ejemplo, insertar una referenciaen una imagen.

Seleccin superpoderosa
En [INICIOlFoRMAS DE SELECCiN],
encontraremos la opcin de utilizar la clsica forma, llamada ahora
Seleccin rectangular; o una forma a mano alzada -que recuerda
herramientas clsicas de Photoshop- llamada [SELECCiN DE FORMA LIBRE]. En el mismo men desplegable encontraremos, agrupadas bajo [OPCIONES DE SELECCiN],
las opciones para [SELECCIONAR

El nuevo Paint es realmente poderoso. No


solo soporta muchsimos formatos grficos
que antes no aceptaba, sino que adems
ahora utiliza una interfaz con cinta de
opciones muy agradable .

TODO]

[INVERTIR

LA

SELECCiN],

adems de la posibilidad de [ELIMINAR LA SELECCiN].


'O:>!UI?J~919 09JJ9:>
JO(j'9U009J

fa e!\u3

'salq!uods!p sauopdo sel uos sejeno SOW81a/\


18nS!/\e!n6 alUa!n6!s el u3 'aj..Jo:)aJap saiueiurauaq S81uoo souenpa souiaipod 'ssuooai SOlsouoau ze 8Un
'sourarsnb apuop
ouroo epez!l!ln 8J8d Ua68W! 81elS!I souraipuei
[3.l1:l0:>31:!
1:I1f01:lIfOt>]
u910q la us O!P SOW8J8H

'181nld88 souraianb anb 8U


-8luaJ\ 81arqos 8!P sowaJ8H 'U9P8:)!ld8 ap 8u81ua/\
eun oros aj..J08aJlap Ja8JIXa rapod 8Jed ['I1NIf.l A
-N3\ 30 3.l1:l003!:JJU9Pdo el sourarauojooateg V

'-Pfdwo') "UllUrd ~p;)~ij


Wt1UM~p~~Ul:I
JQ1n6U~J

~l~OlOH

L&

'[Oi\30Nl u910q lap alqe6aldsap nueui la ua


8!P sourereu '[S3.l1:l0::>3!:JJ
81Ua!W8JJaLjel ua ' A
0Isn6 ousenu E SEUElua/\ S81sowaJez!ue6JO V
[!:I3.lN31SOWaJ8UOISaJd
[ol::>INllouaw lap ep

-snbsnq ap 01p8n:) la ua [S3.1!:lo::>3!:Jl


souianquosg

VNV.LN31\VNn 30 3.LHO~3HNn H3~VH

'aounu anb esorapod s~w S8 U9!SJ8/\e/\8nu ns U8 'elS!/\ U8


96aJ6e el SMOPU!M'so/\!EJado SeW8S!SSOllOus 061el OdW8! un aoau aS!X8 'epeiedse nw eru 8Ua!WeJ18Lj
e153 'S!S!ll?ueo sssap eJed epUfIJaaJ OWo:) Ua68W! 8sa Jaua 06anl sourepod enb opour ap -eJelUe ellBlued
81osnput a- 81181uedap seuoccss rairudao :e/\!pa8 8IdW!S nw uopuru eun SU8!1S8lJ008!:J eUe!WEJJeLjEl
S8:.JO:.J88

A PRACTICAR

Integrar las herramientas


de Windows
En el siguiente proyecto aprenderemos a crear un documento de WordPad
con nuestro

ev, ya

recortarlo para utilizarlo como ejemplo en una clase.

Abriremos Paint y haremos clic en [ARCHiVO/ABRIR]


para seleccionar una foto nuestra.

WordPad, Recortes y

Paint nos permitirn


completar nuestros
trabajos sin necesidad
de invertir en una
suite de oficina si
no la necesitamos.

A
V

Haremos clic en el men desplegable de la herramienta [SELECClONAR]Y elegiremos la opcin [SELECCiN


LIBRE].Marcaremos en-

tonces solo el contorno de nuestro rostro en la imagen.

Haremos elle en [COPIAR]y luego en [ARCHiVO/NuEVO].Haremos

clic entonces en [PEGAR].Reduciremos el tamao del lienzo a lo

mnimo indispensable .

.z

OWSIj)()u9d ue U9PUlU9IJO l'I9p II!OUIt ~Vl.


ep euuPll 'd
js0!-lUl!s.JGIi!un saJUOpa~Oluv

50~ln8
~

+. ,

Il"

r.

"1"

puy

to(

'I'~

."
uaBew! el aied uopeoiqn eun JeUO!OOalaS
eJed [311:10:>31:1
I:Ivol:lvnn1 ua ouo souraisu osru
P8dpJOM ap 8UeUa/\ el arcos

0110 SOwaJ8H

lA.
V
-ll.

n, -Ot 6

Jri.OQ

'o ..

L.

oVo
,ti

."'.. i

.v .

~"7

.00

-::;

l.

~ ,

I!: ~

%"0

,l.

ut e t",'W!U(I!I t)Jtl'l?
~\U1'f)OQlP~~onJ.

OpuMbp!;g

('

"I"n~

I , ! I , 1 t,
U4,':

t I l

_..
S

I ,

I,.(h_,~-=
;t

JI:

1t6ld

,"-'"
..
_-"":
..., O

(LOO~o~O~)
OP"'

S s. aOJOan IS a<)tlul,g O!!laIOO 8!lpIJQWIO ep peJSlill\llJn


91 OSJ~ la 8Jed Sa!PIlIS"'ll1dwoO u""lt!W "l "P J<lP.,ud<>Jd

o!paUIIM!N
600Z"900ZJ SSII'd
!SJaA!un'u9pU)unwo:) l'I ap Sllpua!O ap clallco C!OO6!1l9
owslpoJad uauoneuallO llJ ap II!OUIt Jael 'ol ap allJepn.(v
SO-~JCJ!$J~\!Un

r-.

~r.'I'i,"(N"

rr~I.Ol'

el

lt.1

(o.or

(1

~......

. t

l,.7t.'.~.'.l.t.!
i~'"j

.~.

InC:t.,tt,l~

"';-

ou~

~~

X ....

[VNV1N31\

OUWJOIlIolU",+'

Cll~'O,

apO ....IIIJOJ t U~ 1l-~,n)O"

v .~ ,)(

-s: o::; t;t; o' o" o ".

10SJnOla UOOOPBOIPU!sow
-Ee4 epuop epeBad E1Ed OlO~ansenu sourei
-euoooeies [N3~VWIJN3nVWJ]ue ouo SOWaJEH

.o,..

06o,op Jp .:~':':~',~:

~j'''r-!

:!~~
:~~~:
~:;.!:~,;"'I !)!!

.~

"'

30 311:10:>3~1sourereuotooajes
[0J\3nNl uo;
-oq lap alq8Baldsap nuaur la ua O!IOSOWaJ8H
'Cot.l\l)Jt 11)1-0GllUllhUld '0'.1) 0"'" J.1,I91"~;H
9~,(I C,WO)J'P'''~

~:Hc~nuln'd~!(~~:~o;~~:!~::~
[l
wtwn.)(OIJ~"O

zt
GIf~t

,-

~'JP",,,,cul\lft~i
o[S311:10:>3!:J1
81UalweJJa4 el sourarapiu
ouawnoop la 8J8d uoioaorqn eun SOWaJEUO!O
-oalas [l:Ivol:lvnn0J\IH:>I:I'O'1ua OHOsoweJEH

EN EL CD-ROM

WordPad, Recortes y Paint


Cerraremos este fascculo conociendo las guas paso a paso sobre
WordPad, Recortes y Paint incluidas en el CD-ROM.
Con el tutorial y el video paso a paso que encontraremos en el CD-ROM, podremos conocer a fondo
todas las mejoras del nuevo Paint. Las flamantes
cintas de opciones, la ubicacin de las herramientas
e incluso la nueva disposicin de los comandos clsicos tambin estn contempladas.
En la gua incluso aprenderemos a utilizar las funciones avanzadas de la cinta [VER], que nos permitirn
adecuar las imgenes a las ms altas exigencias de
la industria multimedia.

Miniatura 7 Aunque todes las opciones de zoom se han


mejorado. es destccable este nuevo elemento, que el
maximizar IU!Straimagan po<i!mos a la vez visualizllf una
pequai'Ia miniatura de tadala imagen sin zoom.

En la gua paso a paso del CD-ROM, aprenderemos a aprovechar todas las ventajas del nuevo WordPad.
Conoceremos cmo exprimir al mximo las posibilidadesdel lienzo de dibujo y nos enteraremos de todas las
novedades incluidas en las herramientas de las cintas de opciones.

)~Dum'

!:!u-tvo

~.M

.,tI

RtC!mpb;:ar

r ]Stl<tltonar

"b';'

todo

EdicIn

Gll~rdar como

En la carpeta WordPad el usuario dspona da


las prlnolpales opolones qua antes la
aparecan en la opcin del men Arohlvo.

Aprenderemos por ltimo a utilizar [RECORTES] para mejorar nuestros trabajos. La herramienta, extremadamente prctica, no solo nos permite tomar
instantneas de la pantalla completa o de ventanas
enteras, sino que adems nos permite, con la opcin [RECORTE RECTANGULAR], extraer cuadrados de
cualquier ventana. Como si esto fuera poco con la
opcin [RECORTE LIBRE] podremos hacer recortes
con formas que definiremos a mano alzada y que
podrn ser utilizadas en cualquiera de nuestras
creaciones para ilustrar.

Una VBLse accede a la aplicaclOnsolo hay que


situarse en la pantlllla que deseamos epturer y
activar el programa aparecindonos una ventana
denominada Rooortcs.

:I!ew ap u9!ooaJ!p el e ~OCl -00

so ap u9!oelesu! el e f. osmo lap u9Pezmn e e seppaaJ sellnsuoo f. sepnp sel JB!I\U3


:qaM oms le osaooa sp <ll\elO
:ua sosmoai f. solasuoo 'soorui 'SOPIU8lUO:JS~I/IJ

Bounu
enb opida, S?W ouorouru odmba le enb .JeoeLjOW98 I OUOJ9Ie
un xeJ un ue 8d el J!:..Jel\uooe epue.Jdv I eJ6Jeue JeJ.104eOW98

OJ

U9!Oelndwoo ep
OO!101?Jd oS1OO

V\JOt:J-oo S?W
ln8J8SB.::J

U9!~e~rldwo~ ap
O~!:'~?.Jd "0S.Jn~

Od el ap oiuejunpuar la
Jeuawne ow90 I S~
e6aJ:.ua ew~x9Jd

141 Microsoft Qutlook 11


151'Microsoft, OneNote