Está en la página 1de 302

Visa intelektin nuosavyb ios el. knygos turin yra saugoma. Pirkjui leidiama naudotis el.

knyga
tokia apimtimi, kiek toki teisi suteik autori teisi turtojas.

i el. knyga skirta tik asmeniniam naudojimui Pirkjo turimuose el. knygos skaitymo renginiuose.

Pirkjui nesuteikiamos teiss daryti el. knygos ar jos dali kopijas, platinti, atgaminti el. knyg bet
kokiu bdu ir forma ir naudoti j bet kokiais kitais bdais nei nurodyta iose taisyklse (toliau
Taisykls), iskyrus teis atgaminti nedidel dal el. knygos iimtinai asmeniniais nekomerciniais
naudojimosi tikslais, nepaeidiant galiojani LR teiss akt reikalavim.

Suprasdamas, kad nuosavybs teis el. knygos turin nesuteikiama bei jokios autoriaus turtins teiss
bei kita intelektin nuosavyb suteikiam naudotis el. knyg Pirkjui neperduodama ir nesuteikiama,
Pirkjas sipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu bdu, kad bt paeidiamos autoriaus turtins ar
kitos intelektins nuosavybs teiss el. knyg bei pasiada neperduoti j jokiems tretiesiems
asmenims, nesudaryti slyg tretiesiems asmenims jokiu bdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkjas
netinkamai naudojasi (nesilaikydamas i Taisykli) el. knyga, el. knygos leidjas ir (arba)
platintojas turi teis udrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkjas sipareigoja
nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimsi ir sipareigoja atlyginti dl to
leidjo, platintojo ir (arba) treij asmen patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
Tok reikalavim visi nurodyti asmenys turi teis pareikti bet kuriuo metu, nes ios Taisykli slygos
lieka galioti vis el. knygos naudojimosi laikotarp bei vis laikotarp, kol bus tinkamai atlyginti
leidjo, platintojo ir (arba) treij asmen patirti nuostoliai.

Draudiama panaikinti el. knygos apsaug, paalinti el. knygos pavadinim, virel, rift rinkin ir
(arba) ir kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.

El. knygos leidjas ir (arba) platintojas nra atsakingi u al, atsiradusi dl netinkamo naudojimosi
el. knyga.

Naudodamasis ia el. knyga, Pirkjas sutinka su visomis aukiau nurodytomis taisyklmis ir


slygomis.

Becca Fitzpatrick

FINALAS
Ketvirta Puolusio angelo knyga

I angl kalbos vert


Donatas Masilionis

Versta i: Becca Fitzpatrick


FINALE
Simon & Schuster BFYR, a trademark of Simon & Schuster Childrens Publishing Division, New
York, 2012

i knyga yra groins literatros krinys. Vardai, personaai, vietos ir nutikimai yra arba autors
vaizduots kriniai, arba naudojami kaip menin priemon. Bet koks panaumas tikrus vykius,
vietoves ar asmenis yra visikai atsitiktinis.

krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose,
draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti ar padaryti
vieai prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.
ISBN 9786090111345
Finale Copyright Becca Fitzpatrick, 2012
This edition published by arrangement with InkWell Management and Synopsis Literary Agency.
Vertimas lietuvi kalb, Donatas Masilionis, 2013
Leidykla Alma littera, 2013
I angl kalbos vert Donatas Masilionis
Redaktor Simona Kaziukonyt
Korektor Graina Stankeviien
Virelio dailinink Kotryna eibokait
E. knyg maketavo Jurga Morknien

Skiriu mamai, kuri visada geba igirsti stovini


prie onins linijos raginim (Bk, vaikeli, bk!)

PROLOGAS
IANDIEN, TRUPUT ANKSIAU

Skotas netikjo vaiduokliais. Negyvliai neprisikelia i kapo. Taiau po Delf


pramog parku isiraizg tuneliai, kuriuose aidjo lamesiai bei nabdesiai,
privert vaikin pakeisti savo nuomon. Skotui nepatiko, kad mintys nuklydo
prie Harisono Grjaus. Vaikinas nenorjo, kad bt primintas jo vaidmuo
nuudant vyr. Nuo em lub lajo vanduo. Nuo Skoto rankoje laikomo
deglo ant sien, kurios atsidav alta supurenta eme, krito baikts eliai.
Vaikinas pagalvojo apie kapines.
Ledin prakaito srovel kuteno sprand. Skotas met per pet ilg, nepatikl
vilgsn.
Niekas neinojo, kad jis prisiek Harisonui Grjui saugoti Nor. Skotas
neturjo galimybs asmenikai pareikti: Klausyk, vyruti, apgailestauju, kad per
mane turjai ti, jis dav adus rpintis Harisono dukra. inoma, tai buvo ne
padorus atsipraymas, bet vaikinas nieko geresnio nepajg sugalvoti. Skotas
net nebuvo tikras, ar uvusiajam duota priesaika apskritai k nors reikia.
Taiau dusls garsai u nugaros tikino, kad tokia priesaika reikminga.
Ateini?
Skotas vos pajg priekyje irti tams Dants siluet.
Ar dar toli?
Bsime po penki minui, kikendamas atsak Dant. Bijai?
Mirtinai, Skotas pribgo prie Dants. Kas vyks per susirinkim? Man dar
niekada neteko to daryti, pridr vildamasis, kad jo odiai neskamba taip
kvailai, kaip Skotas jautsi.
Vyresnieji nori susitikti su Nora. Dabar ji yra j vad.
Vadinasi, nefilimai pripaino, kad Juodoji Ranka negyvas?
Skotas pats ne visai galjo tuo patikti. Juodoji Ranka turjo bti nemirtingas.
Visi nefilimai yra tokie. Tad kas rado bd j nuudyti?
Skotui nepatiko mintis, prie kurios jis vis sugrdavo. Jei t padar Nora... jei
Lopas jai padjo...
Kad ir kaip kruopiai bt sumt pdas, Lopas su Nora vis tiek turjo kak
pamirti. Visi k nors pamirta. Vliau tai paaikja.

Jei Nora nuud Juodj Rank, jai gresia pavojus.


Jie mat mano ied, atsak Dant.
Skotas j taip pat mat. Anksiau. Uburtas iedas spindjo, tarsi po jo akute
bt degusi mlyna liepsna. Net dabar jis rjo alta, blstania mlyna spalva.
Dant tvirtino, kad Juodoji Ranka ipranaavo, jog tai bus jo mirties enklas.
Kn rado?
Ne.
Ar vyresniesiems tinka, kad Nora dabar vad? toliau kamantinjo Skotas.
Ji visikai kitokia nei Juodoji Ranka.
Ji prajusi nakt prisiek jam krauju. Priesaika sigaliojo, kai tik Juodoji
Ranka uvo. Dabar Nora yra vad, nors nelimams tai galbt ir nepatinka.
Nelimai gals j pakeisti, bet pirma turi ibandyti ir mginti suprasti, kodl
Henkas pasirinko Nor.
Skotui nepatiko toks aikinimas.
Kas atsitiks, jei nefilimai j pakeis?
Nora mirs. Tokios yra priesaikos slygos.
Neleisime, kad taip atsitikt.
inoma.
Vadinasi, viskas puiku.
Skotui reikjo patvirtinimo, kad Nora saugi.
Tol, kol ji tess priesaik.
Skotas prisimin iandien Noros pasakytus odius. Susitiksiu su nelimais.
Aikiai idstysiu savo nuomon: Henkas kar pradjo, bet a j ubaigsiu. Ir
is karas baigsis paliaubomis. Man nesvarbu, kad nelimai nori igirsti ne tai.
Skotas sugnybo sau tarpuak jo laukia daug darb.
Vaikinas nuturseno pirmyn atidiai dairydamasis bal. Jos raibuliavo tarsi
riebaluoti kaleidoskopai, k tik netyia lips bal Skotas sulapo iki kulkni.
Lopui pasakiau, kad neileisiu jos i aki.
Jo taip pat bijai? suniurnjo Dant.
Ne, atov Skotas, bet i ties bijojo. Dant taip pat bijot, jeigu painot
Lop. Kodl ji negaljo kartu su mumis atvykti susirinkim?
Skotas jautsi nesmagiai, kad buvo nusprsta atsiskirti nuo Noros. Vaikinas
keik save, kad anksiau dl to nesiginijo.
Neinau, kodl mes apskritai tai darome. Esame kareiviai. Vykdome

sakymus.
Skotas prisimin Lopo odius, itartus jiems isiskiriant. Privalai j stebti.
Nesusimauk. is grasinimas jam giliai strigo ird. Lopas man, kad tik jis
vienas rpinasi Nora, taiau tai netiesa. Nora Skotui beveik kaip sesuo.
Mergina j ustojo, kai niekas kitas neidrso to padaryti, ir sulaik ant bedugns
krato. Tiesiogine prasme.
Tarp jaunuoli usimezg ryys, ne toks, koks bna tarp merginos ir vaikino.
Skotui Nora buvo svarbesn u visas iki iol sutiktas merginas. Skotas u j
atsakingas. Ties sakant, vaikinas lygiai taip pat buvo sipareigojs ir uvusiam
Noros tvui.
Abu vaikinai nr gilyn tunelius. Sienos siaurjo ir beveik liet peius. Skotas
pasisuko onu, kad sispraust kit koridori. Nuo sien karojo atskil ems
luitai, ir vaikinas sulaik kvap baimindamasis, kad lubos prads byrti ir
palaidos juodu su Dante.
Galiausiai Dant trukteljo ied, sienoje prasivr durys.
Skotas apvelg panai patalp. Tokios pat plktins sienos, akmenins
grindys. Tuia.
Pavelk po kojomis. Ten liukas, perspjo Dant.
Skotas nulipo nuo liuko dangio, paslpto grindinyje, ir timpteljo ranken. I
apaios atsklido susijaudin balsai. Nekreipdamas dmesio kopias vaikinas i
trij metr aukio nuoko emyn.
Jis akimirksniu apvelg ankt ol. Nelimai ir nelims, vilkintys juodus
apsiaustus su gobtuvais, glaudiu iedu buvo apsup dvi mogystas, kuri Skotas
nepajg aikiai irti. one liepsnojo lauas. kitas arijas dag strypas
spindjo kariu.
Atsakyk, reikalavo kakas iurkiu seno mogaus balsu iedo viduryje.
Kokie tavo santykiai su puolusiu angelu, kur vadina Lopu? Ar esi pasirengusi
vadovauti nefilimams? Privalome inoti, kad esi mums itikima.
Neprivalau atsakyti, atov Nora tai buvo antroji mogysta iedo
viduryje. Mano asmeninis gyvenimas jums neturi rpti.
Skotas prisiartino prie nefilim brelio, kad galt geriau matyti.
Tu neturi asmeninio gyvenimo, suvokt ilaplauk moteris, virpaniais i
siio skruostais, ir silpnu pirtu baksteljo Norai. Dabar vienintelis tavo
tikslas vadovauti savo monms, kad nelimai tapt nepriklausomi nuo
puolusi angel. Esi Juodosios Rankos pdin, ir nors a neketinu prieintis jo

norams, balsuosiu prie tave, jeigu bsiu priversta.


Skotas baikiai dirsteljo nelimus, apsigobusius juodais apsiaustais. Keli j
pritariamai linksjo galvomis.
Nora, mintimis kreipsi Skotas mergin, k tu darai? Kraujo priesaika.
Privalai likti vad. Sakyk tai, k turi pasakyti. Tiesiog nuramink juos.
Nora piktai apsidair ir akimis surado Skot.
Skotai?
Vaikinas drsinamai linkteljo.
A ia. Neerzink j. Tegul jie bna patenkinti. Paskui tave i ia itrauksiu.
Mergina nurijo seil. Buvo matyti, kad Nora bando susikaupti, bet jos
skruostai vis dar liepsnojo i pykio.
Prajusi nakt mir Juodoji Ranka. Tada buvau paskelbta jo pdine, ne
savo valia tapau vade, esu tampoma i vieno susirinkimo kit, veriama susitikti
su nepastamais monmis, liepta vilkti apsiaust, su kuriuo dstu, mane
kamantinja uduodami nesuskaiiuojam daugyb asmenini klausim,
baksnoja ir ragina, matuoja ir vertina neleisdami net atsikvpti. Todl praau
atleisti, kad vis dar esu apsvaigusi.
Sen piktai suiaup lpas, bet nesiginijo.
Esu Juodosios Rankos pdin. Jis mane pasirinko. Praom to nepamirti,
pareik Nora.
Skotas nepajg suprasti, ar odiai buvo itarti su sitikinimu, ar su panieka,
bet juos igird visi nutilo.
Pasakyk man vien dalyk, klastingai tar sen po nejaukios tylos. Kas
nutiko Lopui?
Norai nespjus atsakyti sikio Dant.
Ji su Lopu nebedraugauja.
Nora susivelg su Skotu, paskui abu suiuro Dant.
K tai reikia? mintimis paklaus Dants Nora, klausim nusisdama ir
Skotui.
Jei tau dabar neleis vadovauti, si, nes esi davusi kraujo priesaik,
paaikino Dant. Leisk man sutvarkyti reikal.
Pasitelkus mel?
Ar gali pasilyti k nors geresnio?
Nora sutinka vadovauti nelimams, garsiai itar Dant. Ji padarys visk,

ko prireiks. Norai labai svarbu ubaigti tvo pradt darb. Leiskite jai vien
dien gedti tvo, paskui Nora pasiners reikalus, visikai jiems atsiduos. Ji tai
gali. Duokite jai galimyb pasireikti.
Tu j pamokysi? paklaus sen Dants skvarbiai nuvelgdama vaikin.
Jai pavyks. Patikkite.
Sen ilgai svarst.
Ideginkite merginai Juodosios Rankos dag, galiausiai paliep ji.
Ivyds Noros akyse siaub Skotas vos neapsivm.
Komarai. Jie upldo netiktai ir m siausti galvoje. Vis greiiau.
Svaiginamai. Paskui pasigirdo balsas. Juodosios Rankos balsas. Krpteljs
Skotas delnais uspaud ausis. Maniakikas balsas gageno ir vokt, kol
odiai susiliejo im, primenant sujudint bii avil. Tvinkiojo Skoto
krtinje ideginta Juodosios Rankos ym. Vaikin vl nutvilk skausmas, jis
prarado laiko pojt.
Springdamas Skotas sak:
Liaukis.
Regis, visi oloje nustro. Nelimai prasiskyr, ir staiga Skotas pasijuto
triukinamas j prieik vilgsni.
Vaikinas sumirksjo. Jis nepajg galvoti. Skotas privalo igelbti Nor.
Niekas nesulaik Juodosios Rankos, kai is idegino dag Skoto krtinje, bet jis
neleis, kad tas pat nutikt Norai.
I lto, rytingai kaukdama grindimis sen prijo prie Skoto. Jos od vagojo
gilios raukls. I dubusi akiduobi spoksojo apsiaarojusios akys.
Ar nemanai, kad ji turt parodyti itikimybs pavyzd? paklaus sen vos
pastebimai, bet iaukiamai ypsodama.
Vaikino irdis suspurdo.
Tegul ji veiksmais rodo savo itikimyb, isprdo Skotui.
Tuo pat metu jo galvoje nuskambjo Noros balsas.
Skotai? nervingai paklaus ji.
Vaikinas baiminosi, kad kidamasis dar labiau nepakenkt. Jis apsilai lpas.
Jeigu Juodoji Ranka bt norjs ideginti jai ym, pats bt tai padars. Jis
Nora pasitikjo, nes paskyr ias pareigas. Man to pakanka. Galime arba vis
dien j tikrinti, arba isyk pradti kar. Madaug trisdeimt metr vir ms
galv yra visas puolusi angel miestas. Atgabenkime vien j ia. A pats t
padarysiu. Ideginkime jam ym. Jei norime, kad puol angelai suprast, jog

ms ketinimai yra rimti, pasiskime jiems ini.


Skotas igirdo savo trkiojam kvpavim.
I lto atsiradusi ypsena suild sens veid.
K gi, man tai patinka. Labai. Kas tu toks, brangus berniuk?
Skotas Parnelis.
Skotas atitrauk markinli apykakl ir nykiu perbrauk susiraukljusi
od ant dago, vaizduojanio sugniaut kumt. Tegyvuoja Juodosios Rankos
vizija. Nuo i odi jis pajuto kartum burnoje.
sikibusi smailais pirtais Skoto peius, sen pasilenk ir pabuiavo vaikin
abu skruostus. Jos oda buvo drgna ir alta kaip ledas.
A esu Liza Martin. Gerai painojau Juodj Rank. Tegyvuoja mumyse jo
dvasia. Atvesk man puolus angel, jaunuoli, ir mes nusisime prieui ini.
Netrukus viskas buvo baigta.
Skotas padjo surakinti grandinmis puolus angel, prakaul vaikinuk, vardu
Baruchas, kuris atrod madaug penkiolikmetis, vertinant moni amiumi.
Skotas labiausiai baiminosi, jog nelimai sigeis, kad Nora idegint ym
puolusiam angelui, bet Liza Martin nusived j atskir priekambar.
Vilkintis apsiaust nelimas dav Skotui dag deginimo stryp. Vaikinas
pavelg marmuro plokt ir prie jos prirakint puolus angel. Nekreipdamas
dmesio Barucho keiksmus ir grasinimus atkeryti, Skotas pakartojo odius,
kuriuos jam aus nibdjo nelimas, paistalus apie tai, kad Juodoji Ranka
prilygsta dievybei, ir prispaud kaitus stryp prie apnuogintos puolusio angelo
krtins.
Tada Skotas atsiliejo tunelio sien netoli priekambario ir m laukti
Noros. Jei mergina ten bus ilgiau negu penkias minutes, Skotas puls jos vaduoti.
Jis nepasitikjo nei Liza Martin, nei kuriuo nors kitu apsiaust vilkiniu nelimu.
Aiku, kad jie susibr slapt draugij, o Skotas savo kailiu buvo patyrs, kad
paslaptys nieko gero neatnea.
Girgddamos durys prasivr. Ijusi pro jas Nora rankomis tvirtai apsivijo
Skoto kakl.
Ai.
Skotas laik apkabins Nor, kol ji liovsi drebti.
Nra u k, erzinamai atsak jis stengdamasis nuraminti mergin kaip

mokjo. A tau atsisiu laikel, kad esi skolinga.


Nefilimai tikrai nesuavti, kad esu j naujoji vad, suprunkt Nora.
Jie priblokti.
Priblokti, kad Juodoji Ranka j ateit patikjo man. Ar matei j veidus?
Maniau, jie tuoj pravirks. Arba apmtys mane darovmis.
K dabar ketini daryti?
Henkas negyvas, Skotai, Nora pavelg vaikinui tiesiai akis, paskui
nusiluost aaras, ir Skotas ivydo, kaip jos veide msteljo iraika, kurios jis
nepajg perprasti. lumas? Pasitikjimas savimi? O gal tiesiog atviras
prisipainimas? vsiu.

1
skyrius
VAKAR

Nesu vakarli lit. Kurtinama muzika, besirangantys knai, girtos


apsvaigusij ypsenos ne man. Tobul etadienio vakar sivaizduoju namie,
kai susirangiusi ant sofos kartu su savo draugu Lopu iriu romantik serial.
Esu lengvai nuspjama, neryki... normali. Esu Nora Grei ir nors dar neseniai
buvau vidutin amerikiet paaugl, perkanti drabuius J. Crew iparduotuvje, o
udirbtus u vaik prieir pinigus ileidianti internetu atsiuniamiems
muzikos raams bei lmams, pastaruoju metu mans niekaip negalima pavadinti
normalia. Neinoiau, kas yra normalu, net jei su tuo susiduriau kaktomua.
Mano ir normalumo keliai isiskyr tada, kai sutikau Lop. Lopas u mane
auktesnis beveik dvideimia centimetr, vadovaujasi alta, nesugriaunama
logika, juda tarsi elis ir gyvena vienas superslaptame, superpramatniame
vieno kambario bute po Delf pramog parku. Jis taip pat yra puols angelas,
ivarytas i rojaus dl lankstaus poirio taisykles. A galvoju, kad Lopas
mirtinai igsdino tai, kas normalu, ir normalumas pabgo pasaulio krat.
Gal man ir trksta normalumo, bet tikrai galiu pasigirti pastovumu. Pavyzdys
geriausia mano draug Vi Skai, su kuria biiuliaujams jau dvylika met. Mane ir
Vi sieja tvirtas ryys, kurio niekas nepajgt nutraukti. Sakoma, kad prieybs
traukia viena kit. Mudvi su Vi rodymas, kad is teiginys teisingas. A esu
liekna, auktoka vertinant moni standartais garbanotais plaukais, kurie
nuolat nesiduoda suukuojami, ir jautri asmenyb. Vi yra dar auktesn, pelen
spalvos viesiais plaukais, alsvomis tarsi alio akimis, o jos kno apvalumai
rykesni net u atrakcion traukinuko. Beveik visada mudvi elgiams taip, kaip
nori Vi, o ne a. Ir, kitaip nei mano, vienintelis Vi gyvenimo tikslas aunus
vakarlis.
vakar Vi noras smagiai praleisti laik nuved mus kitame miesto gale
esant keturi aukt mistin sandl, kuriame plyavo klubin muzika, buvo
rodomi suklastoti asmens dokumentai, o prigj knai skleid tiek prakaito,
kad iltnamio efekt sukelianios dujos pasiek nauj lyg. Patalpa buvo
standartin: oki aiktel, sprausta tarp scenos ir baro. Sklido gandai, kad

slaptos durys u baro veda rs, o i jo galima patekti pas vyr, vadinam
Garniu, kuris klestjo prekiaudamas vairiausia piratine produkcija. Religiniai
bendruomens vadai nuolat grasino ukalsi lentomis Koldvoterio padau
paaugli blogio idin... kuris taip pat buvo inomas Velnio rankins
pavadinimu.
Braukis tolyn, pupyte! ragino Vi, stengdamasi perrkti beprasmikai
dunksini muzik, sunrusi mudviej pirtus ir mojuodama vir galv mudviej
rankomis. Stypsojome oki aiktels viduryje, mus stumd ir trank i vis
pusi. tai koks turi bti etadienio vakaras! A ir tu, nutrkusios nuo
grandins, prakaituojanios, kaip ir dera senamadikoms merginoms.
Mginau kaip manydama diaugsmingiau linktelti, bet upakaly mans
okantis vaikinas be paliovos lipo ant plokiapadio batelio kulno, tad kas
penkios sekunds turjau vis kiti j koj. Deinje mergina oko atkiusi
alknes, todl turjau saugotis, kad nebakstelt.
Gal ko nors atsigertume! rkte irkiau Vi. ia karta kaip Floridoje.
Dl to, kad tu ir a kaitinome klub. Pavelk vaikin prie baro. Jis negali
atitraukti vilgsnio nuo tavo viliojam judesi.
Draug paseiljo pirt, priglaud prie mano nuogo peties ir sunypt, tarsi
seils irkt nuo kario.
Pasekiau jos vilgsn... ir man sustojo irdis.
Dant Materacis sveikindamasis kilsteljo smakr. Kitas jo gestas nebuvo
toks subtilus.
Nepavadiniau tavs okja, prabilo jis mano mintis.
Keista, o a pavadiniau tave persekiotoju, atoviau.
Mudu su Dante Materaciu priklausome nelim rasei, todl turime gimt
gebjim kalbtis mintimis, taiau tik tuo ir esame panas. Dant yra labai
kyrus, o a neinau, kaip ilgai man dar pavyks jo vengti. Pirmsyk j pamaiau
tik ryt, kai Dant atvyko mano namus praneti, kad puol angelai ir nelimai
tuoj prads kar ir kad a tursiu vadovauti nelimams. Taiau iuo metu a
visai nenoriu kalbti apie kar. Tokios kalbos per daug vargina. O gal tiesiog a
buvau nusiteikusi prietarauti. Kad ir kaip ten bt, norjau, kad Dant inykt.
Palikau inut tavo mobiliajame telefone, tar Dant.
e tau! Tikriausiai jos nepamaiau. O i ties greiiausiai a j itryniau.
Mums reikia pasikalbti.

Esu iek tiek usimusi.


Kad pabriau savo odius, miau kraipyti klubus ir mojuoti rankomis
alis, i vis jg stengdamasi pamgdioti Vi, kuri avjosi juodaodi
pramoginiu televizijos kanalu, ir tai buvo akivaizdu. Draugs siela buvo
paymta hip hopo stiliaus enklu.
Vos pastebima ypsena msteljo Dants lpose.
Jei jau oki, paprayk draugs, kad tau parodyt. Tu tik spurdi. Susitikime
lauke po dviej minui.
Suaibavau j akimis.
Esu usimusi, gal pamirai?
Reikalas skubus.
Reikmingai kilsteljs antakius vaikinas inyko minioje.
Tai jo bda, paguod mane Vi. Jis tiesiog nepakelia kario.
Kaip dl grim? priminiau draugei. Ar atneti tau kolos?
Regjosi, kad Vi neketina greitai liautis okusi, o a norjau atsikratyti
Dants, tad nusprendiau, kad bus geriausia visk sutvarkyti dabar. Ugniauti
nepasitenkinim ir pasikalbti su vaikinu. Kitaip jis mane persekios vis vakar.
Kolos su alij citrin skiltele, atsak Vi.
miau brautis pro okaniuosius ir kai sitikinau, kad Vi mans nemato, nriau
onin koridori, i jo pro galines duris lauk. Gatvel buvo nuviesta
melsvos mnesienos. Prie mane stovjo por panamera, o Dant lauk
atsirms automobil ir susikryiavs rankas ant krtins.
Dants gis daugiau nei du metrai, o knas tarsi tik k i rengimo stovyklos
grusio kario. Jo kaklas raumeningesnis negu visas mano knas. vakar
vaikinas mvjo apsmukusias rusvai alsvos spalvos kelnes, pro baltus, iki puss
prasegtus medvilninius markinius viet lygi beplauk oda.
Puikus automobilis, pagyriau.
Jis atlieka savo darb.
Mano folksvagenas taip pat, o kainuoja kur kas maiau.
Automobilis tai ne tik keturi ratai.
Ak.
Na, paraginau trepteldama koja, koks tas skubus reikalas?
Ar vis dar draugauji su tuo puolusiu angelu?
Jis to klausia jau trei kart. Pirmuosius dusyk atsisdamas inut mano

mobilj, o dabar tiesiogiai. Man draugaujant su Lopu buvo daugyb pakilim ir


nuosmuki, bet dabar ms santykiai gerjo. inoma, buvo ir nesutarim.
Nelimai ir puol angelai veriau mirs, negu nusiypsos vieni kitiems, o
draugauti su puolusiu angelu buvo tiesiog nesivaizduojama.
Truput pasipiau.
Pats inai.
Ar esi atsargi?
Teisingiau bt sakyti apdairi.
Mudviem su Lopu nereikia Dants pamokym per danai kartu vieai
nesirodyti. Nelimams ir puolusiems angelams nereikjo iekoti prieasi, kad
vieni kitiems parodyt, i kur kojos dygsta, o tampa tarp i dviej grupi
kasdien vis auga. Buvo ruduo, jeigu tiksliau, spalis, ir netrukus turjo prasidti
yd chevano mnuo.
Kasmet per chevan puol angelai uvaldo daugyb nelim kn. Puol
angelai su jais gali daryti k tik sigeidia. Tai vienintelis kartas per itisus
metus, kai angelai gali patirti zinius pojius, tad j krybingumui nra rib. Jie
siekia malonum, skausmo visko, kas auna galv, ir nelim knus niokoja
kaip tikri parazitai. Nefilimams chevanas yra pragarikas kaljimas.
Jei bloga akis pamatyt mudu su Lopu susikibusius u rank, geruoju
nesibaigt.
Pakalbkime apie tavo vaizd, pasil Dant. Mums reikia teigiam
atsiliepim. Privalome sustiprinti nefilim pasitikjim tavimi.
Teatralikai spragteljau pirtais.
Ar tavs paprasiausiai nesiutina, kai tau maai kas pritaria?
Dant susirauk.
A nejuokauju, Nora. Chevanas prasids po madaug septyniasdeimt
dviej valand, kils karas. Puol angelai bus viena kariaujanti pus, mes kita.
Viskas guls ant tavo pei esi naujoji nelim armijos vad. Henkui krauju
duota priesaika galioja, ir nemanau, kad turiau priminti, jog j sulauius
pasekms bt labai lidnos.
Mane apm leiktulys. Ties sakant, pati nesisiliau ias pareigas. Buvau
priversta jas paveldti i savo mirusio biologinio tvo, tikrai nedoro mogaus,
vardu Henkas Milaras. Perpyls neemiko kraujo Henkas mane i paprastos
merginos pavert tikra nelime, kad galiau perimti vadovavim jo armijai.
Prisiekiau, kad vadovausiu iai armijai, priesaika sigaliojo po Milaro mirties. Jei

sulauysiu duot od, mano mama ir a mirsime. Tokios yra priesaikos slygos.
Ir jokios prievartos.
Nors ketinu imtis vis atsargumo priemoni, tavo praeities visikai itrinti
negalime. Nelimai niuktinja. Sklinda gandai, kad draugauji su puolusiu
angelu ir kad tavo itikimyb yra dvilyp.
A i ties draugauju su puolusiu angelu.
Dant isprogino akis.
Gal gali dar garsiau tai pasakyti?
Gteljau peiais. Jeigu tik to nori. Tada prasiiojau, bet Dant akimirksniu
atsidr alia ir delnu uspaud burn.
inau, kad tave tai labai erzina, bet gal galtum bent syk palengvinti mano
darb? sunibdjo man aus vaikinas neramiai dairydamasis elius, nors
a buvau tikra, kad be ms ia daugiau nieko nra. Grynakrauj nelim esu
tik dvideimt keturias valandas, bet galiu pasikliauti savo nauju, atresniu
etuoju pojiu. Jei kas nors ms slapta klausytsi, a inoiau.
Klausyk, prisimenu, kai ryt susitikome pirm kart, neatsargiai prasitariau,
jog nelimai turs susitaikyti su mintimi, kad a draugauju su puolusiu angelu,
tariau nuleisdama vaikino rank. Taiau pasakiau iuos odius negalvodama.
Buvau supykusi. Paskui vis dien daug apie tai msiau. Kalbjau su Lopu.
Mudu elgiams atsargiai, Dante. Labai atsargiai.
Malonu girdti. Taiau vis tiek privalai kai k padaryti.
K?
Draugauti su nefilimu. Skotu Parneliu.
Skotas buvo pirmasis nelimas, su kuriuo draugavau, nors tada man buvo vos
penkeri. Be abejo, nieko neinojau apie jo tikrj kilm. Pastaraisiais mnesiais
Skotas i pradi mane kankino, vliau tapo nusikaltimo bendrininku ir galiausiai
draugu. Tarp mudviej nebuvo joki paslapi. Taip pat nebuvo ir meils.
Nusikvatojau.
Mirk i juoko, Dante.
Reikt tik vaidinti. Sudaryti tok spd, paaikino vaikinas. Kol msikiai
prie tavs pripras. Juk esi nelim vos vien dien. Niekas tavs nepasta.
mons privalo turti prieast tave pamgti. Turime jiems sukelti pasitikjim
tavimi. Draugauti su nefilimu bt teisingas ingsnis.
Negaliu draugauti su Skotu, atsakiau. Jis patinka Vi.

Pasakyti, kad Vi nesiseka meilje, bt per daug optimistika. Per


pastaruosius eis mnesius draug buvo simyljusi savimyl plrn ir
puolant i pasal mlo gabal. Nenuostabu, kad po abiej i draugysi Vi
pradjo abejoti savo moterikomis galiomis. Pastaruoju metu draug
nedviprasmikai atsisakydavo net nusiypsoti prieingos lyties atstovui... kol
pasirod Skotas. Vakar vakare, vos kelios valandos iki tol, kol biologinis tvas
privert mane tapti grynakrauje nelime, mudvi su Vi buvome nuvykusios
Velnio rankin pairti, kaip Skotas groja bosine gitara naujoje grupje
Gyvat, ir nuo to laiko draug be paliovos kalba tik apie j. Pavogti i jos Skot
dabar, nors tai bt tik apgaul, reikt, kad smogiau jai emiau juostos.
Tai nebt tikra draugyst, pakartojo Dant, tarsi itaip viskas sklandiai
isisprst.
Ar Vi tai inot?
Ne visai. Judu su Skotu turtumte tikinamai atrodyti, vieai
pademonstruoti, kad esate pora. Bt per daug pavojinga, jei kas nors apie tai
prasitart, todl noriau, kad tik mudu inotume ties.
Vadinasi, ir Skotas tapt klastos auka. sirmiau rankomis klubus rodydama,
kad esu nusiteikusi rytingai ir nenusileisiu.
Tada turi mane supaindinti su kuo nors kitu.
Mintis, kad tursiu apsimestinai draugauti su nelimu siekdama populiarumo,
mans neavjo. Ties sakant, ji man atrod pragaitinga, taiau norjau kuo
greiiau baigti i sumait. Jeigu Dant mano, kad turdama draug nelim
gysiu daugiau gatvs vaikin pasitikjimo, tebnie taip. Lopas taip pat nebus
suavtas, bet sunkumus reikia veikti po vien, tiesa?
Dant tvirtai suiaup lpas ir trumpam usimerk. A jau spjau priprasti
prie tokios jo veido iraikos.
Jis turt bti inomas nelim bendruomenje, galiausiai susimsts
itar Dant. Nefilimai turt juo avtis ir pritarti tavo draugystei su juo.
Nekantriai mosteljau ranka.
Puiku. Tad pamtk man k nors vietoj Skoto.
Save.
Krpteljau.
Atleisk. K? Silaisi pats?
Buvau per daug apstulbusi, kad prapliupiau kvatoti.

Kodl ne? paklaus vaikinas.


Nejau i ties nori, kad pradiau vardyti prieastis? Tai utrukt vis nakt.
Esi bent penkeriais metais vyresnis, matuojant moni amiumi, o tai tikras
siaubas neturi humoro jausmo ir... Ak, taip. Mudu negalime vienas kito
paksti.
Tai bt natralus ryys. A esu tavo pirmasis leitenantas...
Dl to, kad Henkas tau suteik ias pareigas. A neturjau jokios takos.
Regis, Dant visai mans negirdjo ir toliau r savo prasimanymus.
Vos tik susipain mudu pajutome vienas kitam trauk. A tave guodiau
netekus tvo. Tokia istorija galima patikti, vaikinas nusiypsojo. Bt labai
gera reklama.
Jeigu dar kart usiminsi apie reklam, padarysiu... kak baisaus.
Pavyzdiui, skelsiu jam antaus. Paskui voiu sau vien tik u tai, kad sutikau
svarstyti Dants plan.
Pagalvok apie mano silym. Pasvarstyk.
Jau svarstau, atsakiau ulenkdama vien po kito tris pirtus. Gerai,
baigiau. Nevyks sumanymas. Labai nevyks. A sakau: Ne.
Gali pasilyti k nors geresnio?
Taip, bet man reikia laiko pagalvoti.
inoma. Gerai, Nora, dabar Dant ulenk paeiliui tris pirtus. K gi,
laikas baigsi. Man jau ryt reikjo kokio nors tavo draugo vardo. Jei dar
nesupranti, tavo vaizdis beviltikai lunga. inia apie tavo tvo mirt ir apie tai,
kad dabar esi vad, plinta tarsi gaisras. mons kalba, ir tos nekos nra geros.
Nelimai turi tavimi pasikliauti. Turi tikti, jog tu rpiniesi nelim reikalais,
gali ubaigti tvo pradt darb ir ilaisvinti mus i puolusi angel pani.
Reikia, kad nelimai tave remt, ir mudu privalome jiems suteikti svari
prieasi. Pradsime nuo draugo, gerbiamo nefilimo.
Pupyte, kaip laikaisi?
Mudu su Dante atsigrme. Tarpduryje stovjo Vi apirindama mus ir
atsargiai, ir smalsiai.
auniai, atsakiau perdtai entuziastingai.
Taip ir neatneei grim, tad pradjau nerimauti, papriekaitavo Vi.
Draugs vilgsnis nukrypo Dant. I Vi aki maiau, kad draug atpaino
vaikin ir prisimin maiusi j prie baro.

Kas tu toks? paklaus jo Vi.


Jis? siterpiau. Hmm. Na, tiesiog atsitiktinis vyrukas...
Dant eng priek ir atkio rank.
Dant Materacis. Esu naujasis Noros draugas. Susitikome iandien, o mus
supaindino bendras draugas Skotas Parnelis.
Vos tik igirdus iuos odius, Vi veidas nuvito.
Tu pasti Skot Parnel?
Ties sakant, jis geras mano draugas.
Visi Skoto draugai yra ir mano draugai.
Mintyse uveriau akis.
Tad k gi judu ia veikiate? paklaus Vi.
Dant k tik pasim nauj automobil, paaikinau pasitraukdama al,
kad draug netrukdoma galt pasigrti por. Jis negaljo atsispirti
pagundai pasipuikuoti. Taiau labai atidiai neapirink. Manau, automobilis
be numeri. Vargas Dant buvo priverstas j pavogti, nes visus pinigus ileido
krtins depiliacijai vaku. Pavelk, kaip ji vilga.
Labai juokinga, sumurmjo Dant.
Tikjausi, kad vaikinas nevalingai usisegs bent vien markini sag, bet jis
to nepadar.
Jei turiau tok automobil, taip pat puikuoiausi, pareik Vi.
Mginau prikalbinti Nor pasivinti, aikino Dant, bet ji gena mane
alin.
Dl to, kad ji turi ities kiet draug. Jis tikriausiai moksi namie, nes
praleido visas vertingas pamokas, kuri imokome vaik darelyje, pavyzdiui,
mums dieg, kad reikia dalytis. Jei tas vaikinas suinot, kad vinai Nor,
apvyniot tavo spindint por aplink artimiausi med.
Oho, siterpiau, pairk, kiek valand. Tu juk turjai kakur vaiuoti,
Dante.
Kaip tik vakar esu laisvas.
Dant i lto nerpestingai nusiypsojo, o a supratau, kad jis mgaujasi
kiekviena akimirka galdamas brautis mano asmenin gyvenim. ryt jam labai
aikiai pasakiau, kad privalome susitikinti tik slapta, o dabar Dant parod, k
jis galvoja apie mano taisykles. Nevykusiai mgindama ilyginti rezultat,
pavelgiau vaikin kaip manydama pikiau ir aliau.

Tau pasisek, suiaukjo Vi. Mes inome, kaip puikiai praleisti vakar.
Js bendrausite su kieiausiomis visame Koldvoteryje merginomis, pone Dante
Materaci.
Dant neoka, skubiai siterpiau.
syk padarysiu iimt, pareik Dant atverdamas mums duris.
Vi suplojo rankomis ir i diaugsmo m okinti.
inojau, kad is vakaras bus jga! suklyk draug ir pralindo po Dants
ranka.
Tik po js, galantikai tar Dant, uddamas rank man ant juosmens ir
vesdamas vid. Nustmiau jo rank, bet pasijutau dar bjauriau, kai vaikinas,
palinks artyn, sunibdjo:
Diaugiuosi, kad nekteljome.
Mudu nieko neisprendme, tariau jam mintimis. Kaip bus su ta draugyste?
Niekas nesutvarkyta. Nepamirk ios smulkmenos. Beje, mano geriausia
draug neturi inoti, kad tu apskritai egzistuoji.
Tavo geriausia draug mano, kad turiau vyti tavo vaikin alin , linksmai
atkirto Dant.
Ji sitikinusi, kad bet kas, kuriam plaka irdis, turt pakeisti Lop. Jiedu dl
kako nesutaria.
domu.
Dant nusek paskui mane trumpu koridoriumi, vedaniu oki aiktel, o a
vis laik jauiau ididi, raginam ypsen.
Garss monotoniki muzikos ritmai aidjo mano galvoje tarsi plaktuko diai.
Suspaudiau tarpuak ir susigiau nuo stiprjanio galvos skausmo. Alkne
atsirmiau bar, o laisvja ranka priglaudiau stiklin vandens su ledu prie
kaktos.
Jau pavargai? paklaus Dant, paliks Vi oki aiktelje ir klesteljs ant
baro kds greta mans.
Gal inai, kaip ilgai ji ketina linksmintis? paklausiau isekusiu balsu.
Regis, jai atjo antras kvpavimas.
Kai kit syk rinksiuosi geriausi draug, primink, kad laikyiausi atokiau
nuo per daug energing. Vi nepailsta tarsi elektros baterij reklamos zuikutis.
Turbt nortum grti namo.

Papuriau galv.
Vairavau a, bet negaliu Vi palikti ia vienos. Klausiu rimtai: kaip manai,
kaip ilgai jai dar uteks jg?
inoma, pastarj pusvaland to paties klausinjau ir savs.
tai k tau patarsiu. Vaiuok namo. A liksiu su Vi. Kai tavo draug
galiausiai pal, parveiu j namo.
Tikjausi, kad nesikii mano asmenin gyvenim, mginau irzliai gelti, bet
buvau ivargusi ir nesitikinusi savo teisumu.
Tai tavo, o ne mano taisykl.
Prikandau lp.
Gerai, galbt sutiksiu tik , vienintel, kart. Kad ir kaip ten bt, tu patinki
Vi. Be to, turi pakankamai itverms okti kartu su ja. Juk tai gerai, tiesa?
Dant baksteljo man koj.
Liaukis iekojusi pateisinim ir kuo greiiau dink i ia.
Net pati nustebau, kad su palengvjimu atsikvpiau.
Ai, Dante. Lieku tau skolinga.
Galsi atsilyginti rytoj. Mudu nebaigme ankstesnio pokalbio.
Akimirksniu mano palengvjimas igaravo. Dant ir vl buvo tarsi kyriai
erzinanti raktis.
Jei kas nors nutiks Vi, tu u tai atsakingas.
Nieko jai neatsitiks, ir tu tai inai.
Dant man nepatiko, bet tikjau, kad vaikinas tess duot od. iaip ar taip,
dabar jis yra mano pavaldinys, prisieks man itikimyb. Matyt, bti nelim
vade nra jau taip blogai. Padariusi i ivad pasialinau i klubo.
Naktis buvo giedra, tamsiame danguje vaiduoklikai viet mnulis. Eidama
prie savo automobilio tarsi tolim dundes girdjau i Velnio rankins
sklindanius muzikos garsus. kvpiau gaivaus spalio oro. Galvos skausmas
pagaliau nurimo.
Mano rankinje suskambo Lopo duotas mobilusis telefonas, kurio signalo
negalima aptikti.
Kaip mergaits pasilinksmino? paklaus Lopas.
Jei bt Vi valia, mudvi oktume itis nakt, atsakiau itraukdama kojas i
bateli ir unerdama juos ant pirt. A pajgiu galvoti tik apie lov.
Mudu galvojame apie t pat.

Tu taip pat galvoji apie lov?


Anksiau Lopas tvirtino, kad miega labai retai.
Galvoju apie tave mano lovoje.
Man suspurdjo irdis. Vakar pirmsyk praleidau nakt pas Lop ir, nors abu
jautme potrauk bei pagund, prisivertme miegoti skirtinguose kambariuose.
Neinojau, ar noriu, jog ms santykiai paengt toliau, bet instinktyviai jauiau,
kad Lopas kupinas ryto.
Mans laukia mama, atsakiau. Netinkamas laikas. Beje, apie netinkam
laik. Nevalingai prisiminiau paskutin pokalb su Dante. Privalau Lopui praneti
visas naujienas. Ar galtume susitikti rytoj? Reikia pasikalbti.
Toks silymas man nelabai tinka.
Pakteljau lpomis telefon.
vakar man tavs trko.
Vakaras dar nesibaig. Baigs reikalus galiau usukti tavo namus. Palik
miegamojo lang neudaryt.
K veiki?
Seku.
Susiraukiau.
Kalbi miglotai.
Mano objektas pajudjo. Turiu skubti, tar Lopas. Bsiu pas tave, kai
tik galsiu.
Ir ijung telefon.
Nulepsjau aligatviu spliodama, k ir kodl seka Lopas man tai kl
nerim ir netrukus pamaiau savo automobil, 1984 met laidos folksvagen
kabriolet. Numeiau batelius ant galins sdyns ir klesteljau u vairo. kiau
raktel spynel, bet variklis nesijung, tik kelis kartus ivargs supukjo.
Mintyse itariau kelis maikius odius, skirtus bevertei metalo lauo krvai.
Automobil netiktai gavau dovan i Skoto, ir i griuvena man suteik
daugiau vargo nei malonumo. Iokau lauk, pakliau variklio dangt ir
susimsiusi pavelgiau riebaluot arn bei dui raizgin. Jau buvau
patikrinusi alternatori, karbiuratori ir vakes. Kas dar liko?
Sugedo automobilis?
Nustebinta vyriko nosinio balso, nuskambjusio u nugaros, atsigriau.
Negirdjau, jog kas nors artintsi. Dar labiau glumino tai, kad a nieko

nepajutau.
Tikriausiai, atsakiau.
Reikia pagalbos?
Kur kas labiau reikia naujo automobilio.
Vyrikis saldiai ir nervingai nusiypsojo.
Galiu pavti. Esi auni. Vaiuodami maloniai pasinekuiuotume.
Atlijau nuo nepastamojo, mano mintys palusiai blaksi, mginau atspti,
kas jis. Instinktyviai jauiau, kad jis ne mogus. Ir ne nelimas. Keista, bet taip
pat nepagalvojau, kad jis puols angelas. Nepastamojo veidas buvo apvalus,
beveik angelikas, ant galvos styrojo viesiai gelsv plauk kuoktas, ausys
atlpusios. Jis atrod toks nekaltas, kad isyk apm tarimas. Sunerimau.
Ai, bet mane pavs draug.
Vyro ypsena inyko, jis pamgino sugriebti mane u rankovs.
Niekur neik, su neviltimi balse suinkt jis.
Apstulbusi engiau kelis ingsnius atatupsta.
Tai yra... supranti... norjau pasakyti, nepastamasis usikirto, paskui jo
akys suibo. Man reikia pakalbti su tavo vaikinu.
Mano irdis m smarkiau plakti ir galv pradjo plsti nerimastingos
mintys. O jeigu is vyras nelimas, bet a jo nepajutau? Gal jis tikrai ino apie
mane ir Lop? Gal jis mane susirado, kad paaikint, jog nelimai nebendrauja
su puolusiais angelais? Buvau k tik ikepta nelim ir zikai nepastamajam
n i tolo neprilygau.
Neturiu jokio vaikino, atsakiau stengdamasi likti rami ir patraukiau
Velnio rankin.
Suvesk mane su Lopu, kteljo pavymui vyrikis tuo paiu labai spigiu
balsu. Jis mans vengia.
Paspartinau ingsn.
Pasakyk jam, kad nesislapstyt, a... a... j vis tiek irkysiu. Jei prireiks,
sudeginsiu vis Delf pramog park!
Atsargiai dirsteljau per pet. Neinojau, k sipainiojo Lopas, bet krtinje
jauiau nerim. Kad ir kas is vyras, nepaisant angeliko veido, jis nusiteiks
rimtai.
Jam nepavyks nuo mans pasislpti!
Vyrikis kresnomis kojomis nuskuod tolyn ir inyko eliuose. Nuo jo
vilpaujamos melodijos man nugara perbgo iurpas.

2
skyrius

Po pusvalandio sukau prieva prie ms namo. Mudvi su mama gyvename


tradiciniame Meino valstijos kaimikame name baltomis sienomis, mlynomis
langinmis ir nuolat gaubiamame rko markos. iuo met laiku mediai
liepsnojo raudonai ir geltonai, ore tvyrojo gaivus pu sak, deginam augal ir
drgn lap kvapas. Ubgau priebuio, ant kurio tarsi sargybiniai ppsojo
didiuliai moligai, laiptais ir jau vid.
A namie! kteljau mamai.
I svetains sklindanti viesa idav, kur ji sitaisiusi. Numeiau raktus ant
indaujos ir nujau pas mam.
Ji ulenk skaitomos knygos lapo kamp, pakilo nuo sofos ir tvirtai mane
apkabino.
Kaip praleidai vakar?
Esu visikai isekusi, atsakiau rodydama laiptus. Jeigu pavyks nusigauti
iki miegamojo, tai tik valios pastang dka.
vakar ia buvo usuks kakoks vyras ir teiravosi tavs.
Susiraukiau.
Koks vyras?
Jis neprisistat ir nepaaikino, i kur tave pasta, atsak mama. Ar
turiau sunerimti?
Kaip jis atrod?
Apvalaus, rausvo veido, viesiaplaukis.
Vadinasi, jis. Vyras, turintis kakoki sskait su Lopu. Dirbtinai nusiypsojau.
Ak, inoma. Tai prekybos agentas. Jis vis mgina prikalbinti, kad ms klas
mokyklos baigimo nuotrauk daryt jo studijoje. Nespsiu n apsidairyti, kai jis
man silys pagaminti mokyklos baigimo kvietimus. Ar bus labai siaubinga, jeigu
vakar nenusiprausiu veido? Troktu tik kristi lov, neitversiu n poros
minui.
Mama pabuiavo mane kakt.
Saldi sapn.

Ulipau savo miegamj, udariau duris ir isidriekiau ant lovos. Velnio


rankins muzika vis dar aidjo galvoje, bet buvau per daug pavargusi, kad tai
rpt. Snduriuodama prisiminiau lang. Sudejavusi nusvirduliavau prie jo ir
atrakinau urakt. Lopui galbt ir pavyks patekti vid, bet abejojau, ar
pasiseks i mans k nors igirsti.
Usitraukiau antklod iki smakro, pajutau artjant veln, palaiming sapn ir
leidausi jo neama...
Tada iuinys dubo nuo kito kno svorio.
Nesuprantu, kodl esi taip prisiriusi prie savo lovos, prikio Lopas. Ji yra
trisdeimia centimetr per trumpa ir visu metru per siaura, be to, mane erzina
violetins paklods. Kita vertus, mano lova...
Atmerkusi vien ak pamaiau, kad Lopas guli isitiess alia mans, laisvai
sunrs rankas u galvos. Tamsios vaikino akys velg mansias, nuo jo sklido
varos ir seksualumo dvelksmas. Svarbiausia, jauiau ilt jo kn, prisispaudus
prie mans. Kad ir kaip trokau, nurimti ir umigti negaljau, nes Lopas buvo
visai ia pat.
Cha, atoviau. inau, kad tau visai nerpi, ar mano lova patogi, ar ne. Tu
galtum miegoti ir ant plyt krvos.
Lopas puols angelas, tad jis nepajgia nieko zikai jausti. Ne tik skausmo,
bet ir malonumo. Turjau pasitenkinti inodama, kad, tuo metu, kai vaikin
buiuoju, jis jauia tik emocin diuges. Stengiausi apsimesti, kad tai nesvarbu,
bet i ties trokau, jog mano prisilietimai j elektrint.
Lopas velniai pabuiavo mane lpas.
Apie k norjai pakalbti?
Nepajgiau prisiminti. Lyg ir apie Dant. Kad ir kas tai buvo, atrod
nesvarbu. Dabar net ir pokalbis neturjo jokios reikms. Prisiglaudiau
stipriau, ir Lopas delnu paglost man nuog rank. Pajutau, kaip malonus
virpulys nuvilnijo iki pat pirt galiuk.
Kada galsiu pamatyti, kaip tu oki? paklaus Lopas. Mudu niekada
nesame kartu ok Velnio rankinje.
Nedaug praradai. vakar man buvo pasakyta, kad oki aiktelje atrodau
kaip i vandens itraukta uvis.
Vi neturt bti tokia iurkti, sunibdjo vaikinas buiuodamas man aus.
Tai ne Vi, o Dants Materaio odiai, isiblakiusi prisipainau.

Lopo buiniai ne mane palaiming bsen, kur nereikia nei rodinti, nei k
nors i anksto apgalvoti.
Dant? pakartojo Lopas, ir jo balse pasigirdo nemaloni gaidel.
Velnias.
Negi pamirau pasakyti, kad ten buvo ir Dant? paklausiau.
Lopas irgi Dant pirmsyk pamat tik ryt, beveik per vis tempt
susitikim baiminausi, kad kuris nors i vaikin oks mutis. Lopui nepatiko, kad
Dant vaidina mano politin patarj ir veria pradti kar su puolusiais
angelais, o Dant... na, Dant apskritai nekent puolusi angel.
Lopo vilgsnis pasidar altas.
Ko jis norjo?
Ak, dabar prisiminiau, apie k norjau su tavimi pakalbti, sutrakinau
krumpliais. Dant nori, kad nelimai mane pripaint, nes dabar esu j vad.
Bda ta, kad nefilimai manimi nepasitiki. Jie mans nepasta. Ir Dant pasirys
tai pakeisti.
Nieko nauja nepasakei.
Dant mano, kad bt gerai, jeigu a, hmm, pradiau su juo draugauti.
Nesijaudink! skubiai pridriau. Tai bt tik dl aki. Nefilimai privalo galvoti,
kad j vad yra rimtai nusiteikusi. Turime nuslopinti gandus, kad mano vaikinas
puols angelas. Juk pats inai, kad geriausias bdas pademonstruoti vienyb
susidti su savikiu. Tada apie mane palankiai atsiliept. Mus galbt net pradt
vadinti Norante. Arba Danta. Kaip tau tai patinka? paklausiau stengdamasi
kalbti atsainiai.
Lopas isiviep.
Ties sakant, man tai nepatinka.
Jeigu tave tai paguos, inok, kad negaliu paksti Dants. Per daug
nesielvartauk.
Mano mergina nori susirasti kit vaikin, ir tu silai nesielvartauti.
Juk tai tik dl aki. Pavelk viesij pus...
Lopas nelinksmai nusijuok.
Ar yra dar kokia nors viesioji pus?
Tai truks tik chevano mnes. Henkas visus nelimus nuteik iai akimirkai.
Jis paadjo nefilimus igelbti, ir jie visi mano, kad taip bus. Kai chevanas ateis
ir baigsis taip, kaip visada, nelimai supras, kad tie paadai buvo nieko verti, ir

palengva viskas gr savo ves. Dabar, kai nelimai yra siaudrin, o j


svajons ir viltys pagrstos klaidingu tikjimu, jog a galiu juos ivaduoti i
puolusi angel gniaut, privalome stengtis, kad nefilimai bt patenkinti.
Ar nepagalvojai, kad nelimai ims kaltinti tave, jei nebus igelbti? Henkas
idalijo daug paad, o kai jie nebus itesti, niekas Henkui nebegals
priekaitauti. Dabar tu esi nelim vad. Esi ios kampanijos simbolis, angele,
ikilmingai pareik Lopas.
Spoksojau lubas. Taip, buvau apie tai pagalvojusi. Noriau, kad pajgiau
daniau logikai mstyti.
Vien nakt, neatmenamai seniai, arkangelai mane privert sudaryti
svarbiausi gyvenimo sandr. Jie paadjo suteikti gali nuudyti Henk, jeigu
numalinsiu nelim sukilim. I pradi neketinau sutikti su iuo sandoriu, bet
Henkas mane privert. Jis norjo sudeginti Lopo plunksn ir pasisti vaikin
pragar. Todl a Henk nuoviau.
Henkas negyvas, ir arkangelai tikisi, kad a sulaikysiu nefilimus nuo karo.
Kaip tik tada ikilo daugyb keblum. Vos kelios valandos iki Henko ties a
jam prisiekiau, kad vadovausiu nelim armijai. Jei netessiu priesaikos,
mirsime abi su mama.
Kaip testi savo paad arkangelams ir priesaik Henkui? Neturiu i ko
rinktis. A vesiu Henko armij. taik. Tikriausiai jis ne tai sivaizdavo
versdamas mane prisiekti, bet dabar jis negyvas ir negali ginytis dl
smulkmen. Taiau nepamirau, kad nusigrdama nuo sukilimo nelimus
palieku puolusi angel kaitais. Tai ne visai teisinga, bet gyvenime danai tenka
daryti nelengvus sprendimus. A tai labai gerai inojau. Dabar man labiau
rpjo, kad bt patenkinti arkangelai, o ne nefilimai.
K mudu inome apie priesaik? paklausiau Lopo. Dant aikino, kad ji
sigalioja po Henko mirties, bet kas sprendia, ar a j tesiu, ar ne? Kas pasakys,
k galiu daryti vykdydama priesaik? Pavyzdiui, a pasitikiu tavimi, puolusiu
angelu ir aminu nefilim prieu. Ar u tok priesaikos sulauym turiau mirti?
Laim, tavo duota priesaika yra labai neapibrta, su aikiu palengvjimu
tar Lopas.
Na, taip, ji neapibrta. Ir drauge tiksli. Henkai, jeigu tu mirsi, a vadovausiu
armijai. Daugiau n odio.
Kitaip tariant, turiu neleisti kilti karui ir siekti, kad arkangelai bt
patenkinti.

Lopas atsiduso ir tar beveik paiam sau:


Kai kurie dalykai niekada nesikeiia.
Pasibaigus chevanui, nelimai atsisakys siekio ikovoti nepriklausomyb.
Kai mes priversime patenkintus arkangelus plaiai nusiypsoti, galsime visk
pamirti, priadjau pabuiuodama vaikin. Tada bsime tik tu ir a.
Degu i nekantrumo laukdamas, kada taip bus, suaimanavo Lopas.
Klausyk, tariau, nors labai nenorjau liesti ios temos, vakar prie mans
prijo kakoks vyras. Jis norjo pasikalbti su tavimi.
Lopas linkteljo.
Peperis Fraibergas.
Ar Peperio veidas apvalus kaip krepinio kamuolys?
Vaikinas vl linkteljo.
Jis mane persekioja, nes galvoja, kad sulauiau susitarim. Peperis visai
nenori su manimi pasikalbti. Jis trokta surakinti mane grandinmis pragare ir
nusiluostyti mane delnus.
Ar man tik taip atrodo, ar tai i ties rimta?
Peperis Fraibergas arkangelas, bet gyvena dvigub gyvenim. Pus laiko
jis bna arkangelas, kit pus mogus. Iki iol jis labai auniai gyveno
abiejuose pasauliuose. Peperis turi arkangelo gali, kurias ne visada panaudoja
geram tikslui, kai mgaujasi mogikomis nuodmmis.
Vadinasi, Peperis arkangelas. Nenuostabu, kad nepajgiau jo atpainti.
Mano bendravimo su arkangelais patirtis nra didel.
Kakas perprato, kad Peperis aidia ikryplik aidim, toliau aikino
Lopas, sklinda gandai, kad Peper antauoja. Greitu laiku nesumokjus
antauotojui, jo atostogos emje gali tapti nuolatins. Jeigu arkangelai suinos
Peperio kslus, atims jo galias ir nupl sparnus. Tada jis aminai strigs ia.
Viskas susidliojo savo vietas.
Peperis mano, kad tai tu j antauoji.
Neseniai isiaikinau Peperio kslus. Sutikau isaugoti paslapt, o jis, savo
ruotu, paadjo man gauti Enocho knyg. Jis savo paado netesjo, todl tikrai
mano, kad jauiuosi apgautas. Manau, jog Peperis buvo neatsargus, ir kakuris
kitas angelas pasinaudojo jo paklydimais.
Ar pasakei apie tai Peperiui?
Lopas nusiypsojo.

Galvoju, kaip tai padaryti. Peperis nra labai nusiteiks kalbti.


Jis pagrasino sudeginsis vis Delf park, jeigu reiks tave irkyti.
inojau, kad arkangelai bijo kelti koj Delf pramog park nuogstaudami
dl savo saugumo. Park kr puol angelai ir daug j ten gyveno, tad is
grasinimas man atrod beprasmis.
Ant jo kaklo unerta kilpa, Peperis apimtas nevilties. Man gali tekti lsti
pogrind.
Pogrind?
Slapstytis. Neikiti galvos.
Pasirmusi ant alkns sistebeilijau Lop.
Kuo ia dta a?
Peperis tikisi, kad j atvesi tiesiai pas mane. Jis nesitrauks nuo tavs n per
ingsn. Net dabar, kai mudu kalbams, Peperis laukia gatvje ir akylai ieko
mano automobilio, Lopas nykiu perbrauk man skruost. Jis sumanus, bet
ne tiek, kad sutrukdyt maloniai leisti laik su savo mergina.
Paadk, kad nesiduosi sugaunamas.
Mintis, kad Peperis suiups Lop ir pasis pragar, mans visai neavjo.
Lopas ukio pirt u mano markinli ikirpts ir prisitrauks pabuiavo.
Nesijaudink, angele. Esu ir anksiau slapstsis.
Kai pabudau, lova alia mans buvo alta. Nusiypsojau prisiminusi, kaip
umigau susirangiusi Lopo glbyje, ir susimsiau, jog labai tiktina, kad Peperis
Fraibergas, arba ponas Arkangelas, turintis negrai paslapi, vis nakt tykojo
prie mano nam ir vaidino nip.
Mintimis nusikliau t ruden, kai mokiausi priepaskutinje klasje. Tada
dar buvau nebuiavusi vaikino. N sivaizduoti negaljau, kas mans laukia.
Lopas man yra toks svarbus, kad net nemoku ireikti odiais. Jo meil ir
tikjimas padjo padaryti sunkius paskutiniojo meto sprendimus. Jei tik mane
apnikdavo abejons arba gailestis, utekdavo pagalvoti apie Lop. Nebuvau
tikra, kad visada pasirinkdavau tinkamai, bet vien dalyk tvirtai inojau.
Pasielgiau teisingai pasirinkdama Lop. Negaliu jo isiadti. Nieku gyvu.
Vidudien paskambino Vi.
Gal eime pabgioti? paklaus draug. K tik nusipirkau teniso batelius,
noriu juos praavti.

Vi, vakar okdama prisitryniau psles. Pala, pala. Nuo kada tau patinka
bgioti?
Nra jokios paslapties. Turiu nedidel antsvor, atsak ji. Esu stambi
kaul, bet tai nereikia, kad turiau bti padribusi. Yra toks vaikinas, vardu
Skotas Parnelis. Jeigu numetusi svorio idrsiu j medioti, taip ir pasielgsiu.
Noriu, kad Skotas spoksot mane taip, kaip tave spokso Lopas. Anksiau
diet ir manktinimsi irjau nerimtai, bet dabar atveriu nauj gyvenimo
puslap. iandien pat. Man labai patinka manktintis. Mankta mano geriausia
draug per amius.
tai kaip! O a?
Kai numesiu svorio, vl bsi mano geriausia draug. Uvaiuosiu tavs
paimti po dvideimties minui. Nepamirk raiio nuo prakaito ant kaktos.
Sudrk tavo plaukai atrodo siaubingai.
Paspaudiau atsijungimo mygtuk, per galv usimauklinau berankov
palaidin, ant jos iltus sportinius markinlius ir susivarsiau teniso batelius.
Vi atvaiavo mans paimti tiksliai sutartu laiku. Isyk supratau, kad
nevaiuosime mokyklos sporto aiktyn. Draug niniuodama sau po nosimi
violetiniu dodu neonu pasuko prieing nuo mokyklos pus.
Kur mudvi vaiuojame? paklausiau.
Nusprendiau, kad bgiosime kalneliais. Kalneliai labai stiprina laun
raumenis.
Vi pasuko Diakono keli, ir man staiga topteljo.
Luktelk, juk Skotas gyvena Diakono kelyje.
Taip, tiesa, gyvena.
Mudvi bgiosime prie Skoto nam? Ar tai nepanau ... neinau... tykojim?
Tu visk iri labai niriai, Nora. Kodl nelaikyti to paskatinimu? Mudvi
nenuleisime aki nuo apdovanojimo.
O jeigu Skotas mus pamatys?
Judu su Skotu draugai. Jeigu vaikinas mus pamatys, jis tikriausiai ieis
pasikalbti. Bt nemandagu, jeigu nestabteltume su juo pasinekti.
Kitaip sakant, bgiojimas ia niekuo dtas. Tu tiesiog nori susitikti su Skotu.
Vi palingavo galv.
Kokia tu nuoboda.
Draug vingiavo vaizdinga kelio, i abiej pusi apsupto tankiais aminai

aliuojaniais mediais, atkarpa. Po poros savaii mediai pasidengs erknu.


Skotas su mama Lina Parnel gyveno daugiabui nam kvartale, kuris
netrukus iniro u kito poskio. Vasar Skotas buvo paliks namus ir slapstsi.
Vaikinas dezertyravo i Henko Milaro nelim armijos, ir Henkas nepailsdamas
jo iekojo tikdamasis parodyti, kaip baudiami neklusnieji. Kai nuudiau
Henk, Skotas galjo grti namo.
Sklyp juos mrin tvora. Buvau tikra, kad jos paskirtis atitverti
gyvenamj nam kvartal nuo kelio, bet man vaizdas vis tiek primin kaljim.
Vi vaiavo pro vartus, o a staiga prisiminiau, kaip draug padjo niuktinti
Skoto miegamajame. Tada galvojau, kad vaikinas yra niekam tiks mulkis. Kaip
viskas pasikeit! Vi pastat automobil netoli teniso kort. Tinklai jau seniai
buvo nuplti, o dang kakas iterliojo grafiiais.
Ilipusios i automobilio mudvi kelias minutes rms.
iame rajone nesaugu ilgai palikti neon be prieiros, pareik Vi. Gal
bgiokime ratais aplink namus. itaip galsiu umesti ak savo kdik.
inoma. Ir Skotas turs daugiau galimybi mus pamatyti.
Vi mvjo roines sportinio kostiumo kelnes su ant upakalio ispaustu
auksiniu urau DIVA ir vilkjo roin vilnon striuk. Ji buvo rykiai pasidaiusi,
sisegusi deimantinius auskarus, usimovusi ied su rubinu ir pasikvpinusi,
regis, Dioro kvepalais Pure Poison. Kaip tik itaip pasipuous kasdien
bgiojama.
Mudvi leidoms i lto bgti plktu taku aplink namus. Kaitino saul, tad po
trij rat a nusivilkau iltus markinlius ir usiriau ant juosmens. Vi tiesiu
taikymu nr prie apiurusio suolelio, klesteljo ant jo ir gaudydama or
pareik:
Nubgome madaug atuonis kilometrus.
Pavelgiau tak. inoma... jeigu atmesime eis su puse.
Gal dirstelkime pro Skoto langus, pasil Vi. iandien sekmadienis.
Skotas galjo pramiegoti ir j reikia draugikai paadinti.
Skotas gyvena treiame aukte. Jeigu neono bagainje neturi dvylikos
metr ilgio kopi, dirstelti pro lang nepavyks.
Pamginkime k nors paprastesnio. Pavyzdiui, pasibelskim jo duris.
Kaip tik tuo metu stovjimo aiktel riedjo madaug 1970-j laidos
oraninis plimutas barakuda ir sustojo. I jo ilipo Skotas. Kaip ir daugumos
nelim, vaikino knas buvo labai raumeningas, jis danai lanksi treniruokli

salje. Skotas taip pat buvo neprastai auktas beveik dviej metr gio. Jo
plaukai kirpti trumpai, tarsi kalinio, vaikinas vyrikas ir ivaizdus. iandien jis
vilkjo tinklinius krepinio ortus ir medvilninius markinlius nupltomis
rankovmis.
Ak, sumainavo Vi vdindama save delnais.
Pakliau rank ketindama ktelti Skotui, bet tuo metu atsidar barakudos
durels keleivio pusje ir pro jas iniro Dant.
Pavelk, nudiugo Vi. Tai Dant. Paskaiiuok. Mudvi ir juodu. inojau,
kad man patiks bgioti.
Pajutau staig poreik lkti i ia, sumurmjau.
Ir nesustoti, kol gerokai nutolsiu nuo Dants. Nebuvau nusiteikusi tsti
vakarykio pokalbio. Taip pat nebuvau nusiteikusi, kad Vi pirliaut. Jai tai
daryti sekasi per daug gerai, net pykina.
Per vlu. Mus pastebjo, pareik Vi mojuodama ranka tarsi
sraigtasparnio mente.
inoma, Skotas su Dante atsiliejo barakud ir linguodami galvas plaiai
ypsojosi.
Ar tu mane persekioji, Grei? suuko Skotas.
Jis tavo, pareikiau Vi, o a ketinu toliau bgioti.
O kaip Dant? Jis jausis tarsi uniui penkta koja, pasiskund draug.
Jis to nusipeln, patikk.
Koks gaisras tave atvijo, Grei? rikteljo Skotas.
Nusiminusi ivydau, kad abu vaikinai artinasi prie ms.
Treniruojuosi, atoviau. Ketinu... pradti lankyti lengvj atletik.
Lengvosios atletikos treniruots prasids tik pavasar, primin Vi.
Pasikarkit.
Oi, pulsas retja, surikau Skotui ir pasileidau bgti prieinga nuo vaikin
kryptimi.
Igirdau, kad Skotas mane vejasi. Netrukus jis sugrieb palaidins petnel
ir aismingai timpteljo.
Gal paaikintum, kas ia vyksta?
Atsigriau vaikin.
O kaip tau atrodo?
Atrodo, tarsi judvi su Vi atvykote mans aplankyti apsimetusios, kad

bgiojate.
Girdama papleknojau jam per pet.
Atspjai, gudruoli.
Tai kodl tu bgi alin? Ir kodl Vi kvepia taip, lyg bt usipylusi vis
buteliuk kvepal?
Nieko neatsakiau leisdama Skotui atspti paiam.
Aiku, galiausiai itar jis.
Sksteljau rankomis.
A savo darb baigiau.
Nesuprask klaidingai, bet neinau, ar pajgsiu vis dien bendrauti su Vi. Ji
gana... energinga.
Nespjau duoti imintingo patarimo, kai igirdau odius:
Apsimetink tol, kol prads patikti.
Greta mans idygo Dant.
Ar galime nektelti? paklaus jis.
O varge, sunibdjau.
Dabar mano eil pasialinti, tar Skotas ir, didiam mano nusivylimui,
nuturseno tolyn palikdamas mudu su Dante vienus.
Ar gali vienu metu ir bgti, ir kalbti? paklausiau Dants manydama, kad
bus geriau, jei nereiks irti vaikinui akis, kol jis vl dalysis mintimis apie
ms netikrus santykius. Be to, toks silymas leido suprasti, kad a visai nenoriu
nektis.
Risnodamas greta mans Dant paspartino ingsn.
Diaugiuosi matydamas, kad bgioji, pagyr jis.
Kodl? paklausiau nopuodama ir nubraukiau plaukus nuo ikaitusio veido.
Susijaudini matydamas mane suprakaitavusi ir susivlusi?
Dl to ir taip pat todl, kad tokia mankta labai pravers tam, k a tau
numaiau.
Tu man kak numatei? Kakodl nesinori nieko daugiau girdti.
Galbt jau ir esi nelim, Nora, bet turi trkum. Kitaip nei natraliai
pradtos nefilims, nesi labai aukta ir neturi daug fizins jgos.
Esu kur kas stipresn, negu manai, paprietaravau.
Stipresn, negu buvai. Taiau ne tokia stipri kaip nelim. Tavo knas liko
toks pat, ir nors jis pakankamai tvirtas, dabar to nepakanka, kad galtum
varytis su kitais. Tavo peiai per daug gleni. Palyginti su manimi esi baisiai

mao gio. O tavo raumenys apgailtini.


ia tai bent pagyrimas.
Galjau pasakyti tai, k, mano nuomone, tu nori girdti, o ne tai, k privalai
inoti. Taiau ar tada biau tikras draugas?
Kodl manai, kad turi visa tai man pasakoti?
Tu nesi pasirengusi kovoti. Susigrmusi su puolusiu angelu beviltikai
pralaimtum. Tai akivaizdu.
Nieko nesuprantu. Kodl turiau kovoti? Regis, vakar gana aikiai
pasakiau, kad jokio karo nebus. A nefilimus vesiu taik.
Taip pat nusimesiu nuo sprando arkangelus. Mudu su Lopu tvirtai
nusprendme, kad siut nelimai ne tokie baiss prieai kaip visagaliai
arkangelai. Akivaizdu, kad Dant nori kautis, bet mudu tam nepritariame.
Bdama nelim armijos vade galutinai sprendiu a. Jauiau, kad Dant nori
pakenkti, ir man tai labai nepatiko.
Vaikinas sustojo ir sugrieb mane u rieo, kad galt pavelgti tiesiai akis.
Tu negali kontroliuoti visko, kas vyksta, tyliai itar jis, ir mane nukrt
iurpas, tarsi biau prarijusi ledo gaball. Manai, jog visk isigalvojau, bet
a Henkui priadjau tavimi rpintis. Galiu pasakyti viena. Jeigu kilt karas arba
maitas, tu neitvertum. Tik ne tokios zins formos, kokios esi dabar. Jeigu tau
kas nors nutikt ir nepajgtum vadovauti armijai, sulauytum duot priesaik.
Pati inai, k tai reikia.
Ak, puikiai inojau, k tai reikia. Kad pati oksiu kapo duob ir dar
nusitempsiu mam kartu su savimi.
Noriu, kad gytum pakankamai gdi ir moktum apsiginti, paaikino
Dant. Daugiau nieko nesilau.
Nurijau seil.
Vadinasi, jeigu treniruosiuosi kartu su tavimi, tapsiu gantinai stipri
susidoroti su savo pareigomis?
inoma, su puolusiais angelais pajgiau kovoti. Taiau kaip arkangelai?
Paadjau sustabdyti nelim mait. Treniruotis ruoiantis miui ne visai dera
su iuo tikslu.
Manau, verta pamginti.
Nuo ios minties man suspaud ird, bet nenorjau parodyti Dantei, kad
bijau. Jis ir taip mano, kad a nepajgi susidoroti su ikiais.

Tad kas tu man bsi? Tariamas vaikinas ar asmeninis treneris?


Dant ypteljo puse lp.
Ir vienas, ir kitas.

3
skyrius

Kai pabgiojus Vi ileido mane prie nam, mobiliajame telefone radau du


praleistus skambuius. Pirmasis buvo Marss Milar, kuri kartais man
iauriausiai kerija, taiau taip pat yra netikra, bet nemylima kraujo sesuo.
Pragyvenau septyniolika met neinodama, kad mergait, kuri pradinje
mokykloje vogdavo mano okoladin pien, o vidurinje priklijuodavo moterikus
klotus prie mano spintels, turi toki pai DNR, kaip ir a. Mars pirmoji
suinojo ties ir tk j man veid. Tarp ms galiojo nerayta sutartis vieai
neaptarinti giminysts ryi, be to, is inojimas beveik nepakeit ms
santyki. Mars ir toliau buvo nevalgi bukagalv, o a danai turdavau
saugotis, kad nepatiriau netikros sesers patyi.
Mars nepaliko jokios inuts, o a negaljau atspti, ko ji i mans norjo,
todl miausi kito praleisto skambuio. Neinomas numeris. Balso pate buvo
girdti tik duslus, vyrikas nopavimas, bet n vieno odio. Galbt tai Dant,
gal Lopas, o gal Peperis Fraibergas. Mano numeris yra trauktas telefono
abonent sra, tad Peperis galjo j suinoti. i mintis visikai neguod.
Isimiau po lova pakit molin taupykl, itraukiau gumin kamt ir
ikraiau septyniasdeimt penkis dolerius. Rytoj penkt ryto Dant atvaiuos
mans paimti mudu bgiosime ir kilosime svarmenis. Tik kart su
pasibjaurjimu dirsteljs mano teniso batelius vaikinas pareik:
Jie suply pirm treniruoi dien.
Tad sutaupytus kienpinigius ketinau ileisti sportukams.
Nemaniau, kad karo grsm buvo tokia rimta, koki mgino pavaizduoti
Dant, ypa dl to, kad mudu su Lopu slapta ketinome igelbti nelimus nuo
pratingo maito, bet Dants pastabos apie mano g, greit ir vikrum ugavo
savigarb. I ties buvau emesn u visus pastamus nelimus. Kitaip negu jie,
a gimiau mogaus kne vidutinio svorio, su vidutiniais raumenimis, visais
poiriais vidutinika o nefilime tapau tik todl, kad man buvo perpiltas kraujas
ir daviau Persiknijimo adus. Buvau viena j teorikai, bet ne praktikai.
Nenorjau, kad is skirtumas bt rykus tarsi ant nugaros nupietas taikinys,

bet vidinis balsas kudjo, kad taip gali atsitikti.


Be to, privalau isaugoti savo valdi.
Kodl mudu manktinsims taip anksti? paklausiau Dants, bet turbt pati
inojau atsakym.
Bgdami greta nelim greiiausi pasaulyje mons atrodyt tarsi
tursenantys lengva ristele. Spjau, kad bdami geriausios formos nelimai gali
bgti net atuoniasdeimties kilometr per valand greiiu. Jeigu mudu su Dante
tokiu greiiu lakstytume mokyklos stadione, atkreiptume nepageidaujam
dmes. Taiau pirmadien, prie autant, dauguma moni miega, todl
galsime netrukdomi pasimanktinti.
sigrdau pinigus kien ir patraukiau prie laipt.
Griu po keli valand! kteljau mamai.
Trokinys bus paruotas lygiai et, tad nevluok, atsak ji i virtuvs.
Po dvideimties minui engiau pro parduotuvs Piterio persirengimo
kambarys duris ir patraukiau avalyns skyri. Pasimatavusi kelias poras
isirinkau sportinius batelius nuo ipardavimo lentynos. Tegul Dant atima i
mans pirmadienio ryt mokykl eiti nereiks, nes vyksta regionin mokytoj
kvalikacijos klimo diena bet neketinu dl jo ileisti vis sutaupyt
kienpinigi.
Sumokjau u batelius ir mobiliajame telefone pasitikrinau, kiek valand. Dar
nra n keturi. Atsargumo sumetimais su Lopu buvome susitar vieai kalbti
telefonu tik btiniausiais atvejais, bet ant aligatvio prie parduotuvs skubiai
apsidairiusi abi puses sitikinau, kad esu viena. I rankins isitraukiau Lopo
duot telefon, kurio buvimo vietos nustatyti nemanoma, ir surinkau vaikino
numer.
Esu laisva por valand, pasakiau Lopui eidama prie savo automobilio, kur
buvau pastaiusi kitame kvartale. Stebjimo kalvos parke, u karusels, yra
nuoalus kluonas. Galiu ten atvaiuoti po penkiolikos minui.
I Lopo balso supratau, kad jis ypsosi.
Labai nori su manimi susitikti?
Man reikia hormon antpldio.
Myldamasi su manimi apleistame kluone j pajusi?
Ne, tikriausiai mane itiks hormonin koma, bet noriu patikrinti i teorij.
Ijau i parduotuvs Piterio persirengimo kambarys. Jei neutruksiu prie
viesofor, bsiu ten net po deimties...

Sakinio baigti nespjau. Kakas umet man ant galvos mediagin mai ir
tvirtai, tarsi gniautais, apglb i nugaros. Apstulbusi imeiau mobilj
telefon. aukiau ir mginau isilaisvinti, bet mane sugriebusios rankos buvo
stipresns. Igirdau atriedant automobil, jis vygindamas padangas sustojo
greta.
Prasivr durels, ir mane grdo vid.
Mikroautobuse tvyrojo prakaito tvaikas, sumis su citrininiu oro gaiviklio
kvapu. ildymas buvo jungtas visa galia, pro priekines groteles pldo kartas
oras. Suprakaitavau. Galbt tai buvo daroma tyia.
Kas ia vyksta? Ko js norite? piktai paklausiau.
Dar ne iki galo suvokiau, kas atsitiko, todl buvau labiau supykusi, negu
isigandusi. Niekas neatsak, bet girdjau, kaip greta mans nopuoja du
mons. Jiedu ir vairuotojas, vadinasi, i viso trys. O a viena.
Rankos buvo ulautos man u nugaros ir suritos, regis, automobili tempimo
grandine. Kulknys taip pat supaniotos grandine. Guljau isitiesusi ant pilvo,
ant galvos vis dar buvo umautas maias, nosimi stipriai rmiausi
mikroautobuso grindis. Pamginau apsiversti ant ono, bet taip suskaudo, kad
atrod, jog inirs petys. I nevilties suukau, ir kakas tuoj pat spyr laun.
Gulk ramiai, suurzg vyrikas balsas.
Vaiavome ilgai. Galbt keturiasdeimt penkias minutes. Mintys per daug
blaksi, kad pajgiau logikai mstyti. Ar galiau itrkti? Kaip? Ar pavykt
nuo j pabgti? Pergudrauti? Galbt. Be to, yra Lopas. Jis supras, kad mane
pagrob. Isiaikins, kad pameiau mobilj prie parduotuvs Piterio
persirengimo kambarys. Taiau kaip jis inos, kur iekoti toliau?
I pradi mikroautobusas kelis kartus sustojo prie viesofor, bet paskui
liovsi, vaiavo be trukdi. Automobilis kop auktyn vingiuodamas staigiais
poskiais, todl nusprendiau, kad vaiuojame tolim kalvot vietov u
miesto. Po markinliais sroveno prakaitas ir regjosi, kad nepajgiu giliai
kvpti. Kvpavau negiliai, trkiojamai, man spaud krtin.
Automobiliui be paliovos kylant kalv padangos spjaud akmenlius, kol
galiausiai variklis nutilo. Pagrobjai atrakino kojas, itemp pro dureles lauk
ir nuo galvos nutrauk mai.
Buvau teisi; mane pagrob trise. Du vyrai ir viena moteris. Jie nuved mane

rst trobel ir prirakino rankas prie dekoratyvinio medinio stulpo, kuris kilo
nuo grind iki pat sij palubje. viesa nedeg, galbt todl, kad elektra
ijungta. Kelis baldus deng baltos paklods. Viduje buvo vos laipsniu kitu iliau
negu lauke, tad spjau, kad krosnis neukurta. Kad ir kam priklaus i trobel, ji
buvo ukalta iemai.
Gali nesivarginti ir neaukti, perspjo stambiausias pagrobjas. Aplink
nra n gyvos dvasios.
Savo veid jis slp po kaubojika skryble ir tamsiais akiniais, bet i
atsargumo priemoni nereikjo; tikrai anksiau nebuvau jo maiusi. Mano
paatrjs etasis pojtis sak, kad visi trys yra nelimai. Taiau ko jie i
mans nori... negaljau atspti.
Pasimuisiau, bet grandins tik tyliai suvangjo, isilaisvinti nepajgiau.
Jeigu btum tikra nelim, sutraukytum grandines, suurzg vyrukas,
usimauklins kaubojik skrybl.
Regis, jis atstovavo kitiems dviems, kurie su manimi bendravo tik svaidydami
kupinus pasibjaurjimo vilgsnius.
Ko js norite? pakartojau lediniu balsu.
Kaubojika Skrybl paaipiai isiviep.
Noriu suinoti, kodl tokia maa princes kaip tu mano galinti sukelti
nefilim revoliucij.
Atrmiau jo kupin neapykantos vilgsn gaildamasi, kad negaliu pasakyti
tiesos. Nebus jokios revoliucijos. Po poros dien prasids chevanas, tada
pagrobj ir jo draugus uvaldys puol angelai. Henkui Milarui teko lengvas
vaidmuo: suadinti nelim maito ir laisvs trokim. Jeigu noriu numalinti
mait, man teks padaryti stebukl.
Taiau a neketinau jo daryti.
Sekiau tave, aikino Kaubojika Skrybl ingsniuodamas prieais mane.
Klausinjau ir suinojau, kad draugauji su Lopu Kiprianu, puolusiu angelu. Kaip
sekasi?
Vogiomis nurijau seil.
Neinau, su kuo tu kalbjai, man kilt didiulis pavojus, jeigu bt suinota
apie draugyst su Lopu. Buvau atsargi, bet, regis, nepakankamai. Su Lopu
viskas baigta, pamelavau. Kad ir kas tarp mudviej buvo, visa tai jau
praeityje. inau, kam turiu bti itikima. Kai tik tapau nefilime...
Vaikinas prikio savo veid prie pat manojo.

Tu nesi nelim! jo akys deg panieka. Pavelk save. Esi apgailtina.


Neturi teiss vadintis nelime. irdamas tave matau mog. Silpn,
verklenani mergait, kuriai suteiktos nefilim vads pareigos.
Pyksti todl, kad fizikai nesu tokia stipri kaip tu, ramiai atoviau.
Niekas nekalba apie jg. Tu nesi ididi. Neturi itikimybs jausmo. Gerbiau
Juodj Rank kaip vad, nes jis ios pagarbos nusipeln. Jis turjo vizij. Jis
veik. Juodoji Ranka paskelb tave savo pdine, bet man tai nieko nereikia.
Nori, kad tave gerbiau? Priversk mane tai daryti, jis piktai spragteljo
pirtais man prie veid. Nusipelnyk pagarbos, princese.
Nusipelnyti pagarbos? Kad biau tokia kaip Henkas? Henkas buvo apgavikas
ir melagis. Meiliais odiais, pataikaudamas jis savo monms priadjo
nemanom dalyk. Inaudojo ir apgavo mano mam, o mane pavert savo ksl
ustatu. Juo daugiau galvojau apie pareigas, kurias jis man primet, ir
beprotik vizij, kuri paliko gyvendinti, juo labiau siutau.
altai pavelgiau Kaubojikai Skryblei akis... tada pakliau koj ir i vis
jg spyriau jam krtin. Pagrobjas atbulas nuskriejo iki sienos ir susmuko
ant grind.
Kiti du puol prie mans, bet a usiliepsnojau pykiu. Prabudo nepastama ir
nuomi jga tempiau grandines ir igirdau, kaip trkinjant grandims poki
metalas. Grandins nukrito ant grind ir a negaiuodama paleidau darb
kumius. Vyrikiui smogiau onkaulius, o nelimei spyriau paokusi lanku. Kai
mano pda atsitrenk jos laun, nustebau pajutusi stiprius raumenis. Dar
nebuvo tek sutikti tokios stiprios ir itvermingos moters.
Dant buvo teisus; a nemoku kautis. Truput per vlai supratau, kad reikjo
negailestingai pulti, kol skriaudjai guljo parblokti ant grind. Taiau buvau
per daug nustebusi dl to, k padariau, kad susigiau ruodamasi gintis, tik
laukiau upuolik atsako.
Kaubojika Skrybl tk mane atatupst stulp. Nuo smgio ugniau
kvap, susirieiau ir miau bejgikai gaudyti or.
Princese, ia dar ne viskas. Tai buvo tik perspjimas. Jeigu suinosiu, kad vis
dar uostinjiesi su puolusiais angelais, pasigailsi, pagrobjas papleknojo man
per skruost. Gerai pagalvok, kam esi itikima. Tikiuosi, kai susitiksime kit
kart, itikimyb, tavo paios labui, bus pasikeitusi.
Mosteljs smakru jis dav enkl kitiems, ir visi ismuko pro duris.

Kelias minutes gaudiau or ir paipeljausi, paskui nusvirduliavau prie dur.


Pagrobjai jau buvo inyk. Ore tvyrojo kelio dulks, dang m traukti
sutemos, tarsi stiklo uks suspindo pirmosios vaigds.

4
skyrius

Ijusi trobels prieang spliojau, kaip rasti keli namo. Tada igirdau
vyrkeliu besiartinanio variklio riaumojim. Pasiruoiau i naujo sutikti
Kaubojik Skrybl bei jo drauguius, bet syk pasirod motociklas Harley
Sportster ir juo vaiavo tik vienas mogus.
Lopas.
Jis nuoko nuo motociklo ir trimis uoliais prilk prie mans.
Ar tu sveika? paklaus Lopas, suimdamas delnais mano veid ir
apirindamas, ar esu nesueista. Vaikino akyse atsispindjo palengvjimas,
drauge liepsnojo nerimas ir sitis. Kur jie? paklaus draugas man dar
negirdtu nuomiu balsu.
J buvo trys, visi nelimai, atsakiau gaudydama kvap, po mutyni
drebjo balsas. Isinedino madaug prie penkias minutes. Kaip mane radai?
jungiau sekikl.
Tu man taisei sekikl?
siuvau tavo dinsinio varkelio kien. Chevanas prasids antradien, kai
stos jaunas mnulis, o tu esi nedavusi priesaikos nelim. Be to, Juodosios
Rankos dukt. U tavo galv paskelbta premija, todl esi velnikai gardus
ksnelis beveik visiems puolusiems angelams. Tu nieku gyvu neprisieksi
itikimybs, angele. Jeigu dl to man reiks kitis tavo asmenin gyvenim, teks
su tuo susitaikyti.
Kitis mano asmenin gyvenim? Nieko sau.
Neapsisprendiau, ar turiau Lop apkabinti, ar atstumti.
Lopas nekreip dmesio mano pasipiktinim.
Papasakok visk, k apie juos inai. Kaip jie atrodo, koks j automobilis, bet
k, kas padt juos rasti, vaikino akys deg kertu. Ir priversti u tai
atsakyti.
Ar taisei blak ir mobilj telefon? paklausiau vis dar nesusitaikiusi su
mintimi, kad Lopas sibrov mano asmenin gyvenim.
Padvejojs Lopas atsak:

Taip.
Kitaip tariant, negaliu turti joki paslapi.
Vaikino veidas suvelnjo, jeigu ne tvyranti tampa, jis gal net bt
nusiypsojs.
Taiau tau vis tiek pavyko nuo mans nuslpti kelis dalykus, angele.
e tau, kliuvau.
Vadeivos veid deng sauls akiniai ir kaubojika skrybl, aikinau, bet
esu tikra, kad anksiau jo nesu maiusi. Kiti du vyras ir moteris vilkjo niekuo
neisiskirianius drabuius.
Automobilis?
Man ant galvos umov mai, bet esu sitikinusi, kad tai buvo
mikroautobusas. Du pagrobjai sdjo gale greta mans, o kai igrdo lauk,
pagal atidarom dureli gars sprendiau, kad jos buvo atitrauktos al.
Gal dar kas nors krito akis?
Pasakiau Lopui, kad gaujos vadas grasino atskleisti ms slaptus santykius.
Jeigu pasklis kalbos, padtis taps labai nemaloni, tar Lopas. Jis surauk
antakius, vaikino veidas paniuro. Ar tikrai nori slapta tsti ms santykius?
Nenoriu tavs prarasti, bet veriau tai padarysiu tenkindamas ms, o ne j
slygas.
Pamusi Lop u rankos pajutau, kad jo oda labai alta. Vaikinas nutilo, tarsi
ruodamasis igirsti blogiausia.
iame aidime arba bsiu su tavimi, arba i jo pasitrauksiu, pareikiau, nes
tikrai ketinau taip pasielgti.
Kart jau buvau praradusi Lop. Nenoriu dramatizuoti, bet veriau rinksiuosi
mirt. Lopas yra mano gyvenimo prasm. Man jo reikia. Mudu esame dvi tos
paios sielos pusels.
Lopas prisitrauk mane ir iurktokai apkabino.
Suprantu, kad tau tai nepatiks, bet privalome suvaidinti vie barn ir
pasisti aiki ini, jog ms santykiai nutrko. Jei tavo pagrobjai rimtai
nusiteik suinoti paslaptis, jie visk isiaikins. Man tai darosi panau ragan
mediokl. gysime pranaum pirmieji atlikdami jim.
Suvaidinti barn? tyliai pakartojau, ir mane tarsi varbus iemos altukas
nupurt pasidygjimas.
Mudu inosime ties, sunibdjo aus Lopas ir valiai delnais patryn

mano rankas, kad jos suilt. Neketinu tavs prarasti.


Kas dar inos ties? Vi? Mama?
Kuo maiau moni inos, tuo bsime saugesni.
Kamuojama prietaravim atsidusau.
Vi jau ir taip esu daug syki melavusi. Daugiau nebegaliu. Bdama su ja vis
laik jauiuosi kalta. Noriu bti sininga su geriausia drauge. Ypa tokiu
svarbiu klausimu kaip mudviej santykiai.
Sprsk pati, velniai tar Lopas. Taiau nelimai Vi neskriaus, jeigu
manys, kad ji nieko negali pasakyti.
inojau, kad Lopas teisus. Vadinasi, neturjau i ko rinktis. Kas a tokia, kad
keliau geriausiai draugei pavoj nordama atsikratyti sins grauaties?
Tikriausiai nepavyks apgauti Dants tu su juo per daug artimai bendrauji,
toliau aikino Lopas. Galbt net bus geriau, jeigu jis inos. Dant patvirtins
tavo pasakojim kalbdamas su takingais nelimais, Lopas nusimet odin
vark ir apgaub juo mano peius. Grkime namo.
Ar galime stabtelti prie parduotuvs Piterio persirengimo kambarys?
Man reikia pasiimti savo mobilj ir t kit, neaptinkam, kur tu davei. Vien
imeiau, kai mane upuol, o kitas liko rankinje. Jeigu pasiseks, mano naujieji
sportiniai bateliai taip pat dar bus ant aligatvio.
Lopas pabuiavo man pakau.
Abiej telefon reikia atsisakyti. Buvai juos ileidusi i rank, gali bti, kad
tavo pagrobjai nelimai montavo juose aptikimo ir pasiklausymo rang.
Geriausia sigyti naujus.
Viena aiku. Jeigu anksiau neturjau noro treniruotis su Dante, dabar viskas
pasikeit. Turiu imokti kautis, ir kuo greiiau. Lopui ir taip pakanka rpesi:
jis turi slapstytis nuo Peperio Fraibergo, be to, patarinti, kaip susidoroti su
nauju nelim vads vaidmeniu, tad jis negali kaskart staiga idygti, vos tik a
staia galva puolu bd. Esu nepaprastai dkinga, kad Lopas mane saugo, bet
atjo metas paiai pasirpinti savimi.
Kai grau namo, jau buvo visikai tamsu. Vos tik engiau pro duris, i virtuvs
atskubjo sunerimusi ir suirzusi mama.
Nora! Kur buvai? Be paliovos tau skambinau, bet sijungdavo tik balso
patas.
Vos neplojau delnu sau per kakt. Vakarien. et. Visikai j pamirau.

Labai atsipraau, miau teisintis. Pameiau savo telefon kakurioje


parduotuvje. Kai supratau, kad jo neturiu, buvo jau beveik vakariens metas, o
a turjau grti miest ir jo iekoti. Mobiliojo ir neradau, tad dabar ne tik esu
be telefono, bet ir pravilpiau tavo pinigus. Atleisk. Negaljau tau paskambinti.
Man labai nepatiko, kad vl turiu meluoti mamai. Esu tai dariusi daugyb
kart, atrodyt, jog dar vienas nieko nereikia. Taiau i ties man buvo skaudu.
Vis labiau jauiausi esanti ne mamos, o Henko dukt. Mano biologinis tvas
buvo patyrs, tiesiog neprilygstamas melagis, o a vargu ar galiu j peikti.
Negi nesugalvojai, kaip man paskambinti? paklaus mama, i jos tono
supratau, kad nepatikjo mano pasakojimu.
Daugiau tai nepasikartos. Paadu.
Tikiuosi, buvai ne su Lopu?
Mama piktai pabr vaikino vard. Ji nekent Lopo taip pat, kaip ir mekn,
kurie danai nusiaubdavo ms sklyp. Neabejojau, kad mama sivaizduodavo
save stovini priebutyje su autuvu ant peties ir laukiani, kol pasirodys
Lopas.
Giliai kvpiau ir prisiekiau, kad tai bus paskutinis melas. Jei mudu su Lopu
ketiname apsimesti, kad susikivirijome, geriausia pradti vaidinti dabar.
tikinjau save, kad pirmiausia pasirpinsiu mama ir Vi, o visa kita klostysis kaip
i pypks.
Buvau ne su Lopu, mama. Mudu isiskyrme.
Mama kilsteljo antakius, bet, regis, mano odiai jos netikino.
Taip jau atsitiko, ir a nenoriu apie tai kalbti, pareikiau ir patraukiau
laipt link.
Nora...
Atsigriau, ir mano akyse suspindo aaros. Jos atpldo netiktai ir buvo
nesuvaidintos. Prisiminiau, kaip su Lopu buvome i ties isiskyr, ir man taip
suspaud krtin, kad pritrkau kvapo. is prisiminimas mane persekios
aminai. Lopas pam visa, kas geriausia, ir paliko sutrikusi, vieni mergin.
Nenorjau vl ja tapti. Niekados.
Mamos veidas suvelnjo. Ji prisiartino, raminamai paglost nugar ir
sunibdjo aus:
Myliu tave. Jeigu apsigalvosi ir norsi pasikalbti...
Linkteljau ir nujau savo miegamj.

Na, tai, kaip manydama optimistikiau tariau sau. Su viena susitvarkiau,


liko dar viena. Mamai ir Vi ne tyiomis melavau apie nutrauktus santykius: tik
stengiausi jas apsaugoti. prastai geriausia sakyti ties. Taiau kartais
saugumas svarbiau u j. is argumentas man atrod svarus, taiau sins
kirminlis vis tiek grau ird.
Pasmonje krebdjo dar viena nerim kelianti mintis. Kaip ilgai mudu su
Lopu gyvensime meluodami... ir neleisime melui siknyti?
Pirmadienio penkta valanda ryto atjo per greitai. Trinkteljau delnu per
adintuv nutraukdama kyr pypsjim. Tada apsiveriau ant kito ono ir tariau
sau: Pagulsiu dar dvi minutes. Usimerkiau ir leidau mintims laisvai
klaidioti, netrukus pradjau sapnuoti kit sapn... staiga pajutau, kaip man ant
veido ukrito drabuiai.
Kelkis, paragino tamsoje palinks vir mans Dant.
K tu ia veiki? cypteljau iupdama antklod ir usitraukdama j
aukiau.
Tai, k daryt kiekvienas padorus asmeninis treneris. Versk savo upakal i
lovos ir renkis. Jeigu po trij minui nestovsi prievaoje, griu su alto
vandens kibiru.
Kaip patekai vid?
Tavo langas buvo neudarytas. Patariau atsikratyti io proio. Taip kas
panorjs gali patekti vidun.
Vaikinas nuingsniavo prie miegamojo dur, o a isiropiau i lovos.
Gal iprotjai? Neik per koridori! Mama gali tave igirsti. Vyrukas,
gdingai ikitinantis i mano miegamojo? Man bus udrausta ieiti i nam iki
gyvos galvos!
ie odiai Dant pralinksmino.
Tavimi dtas, a nesigdyiau.
Kai vaikinas ijo, stovjau kaip besta itisas deimt sekundi ir spliojau, ar
turiau velgti jo odi potekst. Tikriausiai ne. Gal Dant norjo pajuokauti,
bet mans juokas nem. Ir tiek.
Usitempiau juodas sportines kelnes ir tamprius sintetinius markinlius,
plaukus suriau uodegl. Bent jau gerai atrodysiu, kol Dant mane nukamuos.
Lygiai po trij minui susitikau su vaikinu prievaoje. Apsidairiau, nes trko

kai ko svarbaus.
Kur tavo automobilis?
Dant kumteljo man pet.
Nusiteikusi tinginiauti? Gda. Maniau, mudu apilsime valiai nubgdami
eiolika kilometr, jis parod tankiai miku apaugus plot kitoje kelio
pusje. Vaikystje mudvi su Vi klaidiodavome iame mike ir vien vasar net
pastatme tvirtov, bet niekada nesivarginau splioti, kaip toli driekiasi mikas.
Matyt, itisus eiolika kilometr. Bk pirma.
Dvejojau. Man buvo nejauku su Dante bgti tams mik. Jis vienas
svarbiausi Henko vyr vien to pakanka nepasitikti vaikinu. Dabar jau per
vlu gailtis, bet nereikjo sutikti vienai su juo treniruotis, ypa kai ms
treniruoi aikt yra tokia nuoali.
Po treniruots aptarsime praneimus, kuriuos gaunu i vairi nelim
grupi apie nuotaikas, lkesius ir tave, pridr Dant.
Po treniruots. Vadinasi, kol kas jis neketina mans mesti apleist ulin. Be
to, Dant yra man pavaldus. Jis prisiek itikimyb. Dabar jis ne Henko, o mano
leitenantas. Dant neidrs mans skriausti.
Leidau sau paskutin syk pagalvoti apie palaiming mieg, nusipuriau
svajones ir nriau medi tankm. Vir galvos tarsi kupolas susipynusios akos
neleido prasiskverbti menkai ankstyvo ryto viesai. Pasikliaudama vien tik
paatrjusia nelim rega spariai bgau perokdama nuvirtusius medius,
isisukdama nuo emai nukarusi ak ir akylai dairydamasi akmen arba
kitoki klii. em buvo labai nelygi, lekiant dideliu greiiu net vienas
neatsargus ingsnis bt pratingas.
Spariau! ragino mane Dant. Bk lengviau. Keli triukm tarsi
raganosis. Galiau tave rasti ir sugauti net usimerks!
Paklausiau jo priekaito ir pradjau kelti kojas, vos tik jos paliesdavo em.
Taip kartojau kiekvien ingsn stengdamasi bgti be garso, kad mans nebt
manoma aptikti. Dant lengvai aplenk mane ir nukr tolyn.
Pasivyk mane, paliep jis.
Vydamasi vaikin stebjausi savo naujojo nelims kno jga bei vikrumu.
Palyginti su dabartiniu, mano ankstesnis, mogikasis, knas buvo nerangus,
ltas ir nekoordinuotas. Tapau labai sportika ir stipri.
Nardiau po akomis, okinjau per duobes, aplenkdavau riedulius, tarsi
bgiau gerai pastamu klii ruou. Ir nors lkiau taip, kad atrod, jog bet

kuri akimirk pakilsiu or ir pradsiu sklsti, buvau ltesn u Dant.


Vaikinas judjo tarsi vris ir spartino ingsn lyg plrnas, kuris vejasi savo
grob. Netrukus jis visai dingo i aki.
Sultinau ingsn ir tempiau ausis. Nieko. Netrukus priekyje i tamsos iniro
Dant.
Apgailtina, supeik jis. Dar kart.
Kitas dvi valandas vaikiausi Dant, be paliovos klausydamasi t pai
nurodym. Dar kart. Ir dar kart. Vis dar negerai... pakartok.
Norjau sakyti, kad daugiau nebegaliu pertempti koj raumenys virpjo,
regjosi, kad ply plauiai, kai Dant gro. Sveikindamas patapnojo man per
pet.
auniai padirbjai. Rytoj lavinsime jg.
tai kaip? Kilnodami riedulius? nopuodama ir pkuodama cinikai
nusiaipiau.
Raudami medius.
Isiiojusi spoksojau vaikin.
Versdami juos, linksmai paaikino Dant. Gerai isimiegok miegas tau
tikrai pravers.
Palauk! kteljau jam pavymui. Juk iki nam dar toloka!
Taip, atuoni kilometrai. Bgdama atgal atvsi.

5
skyrius

Po dvylikos valand sustirusi ir skaudamais raumenimis valiai bgiojau laiptais


auktyn ir emyn. Regjosi, kad mano knas aimanuoja. Taiau pailsti ir
atsipalaiduoti galsiu vliau, nes po deimties minui mans paimti atvaiuoja
Vi, o a dar nenusivilkau sportini drabui, su kuriais slampinjau vis dien.
Mudu su Lopu nusprendme vakar vieai suvaidinti barn, kad nekilt joki
klausim dl ms santyki: ms keliai isiskyr, esame prieingose barikad
pusse. Savo spektakliui pasirinkome Velnio rankin inojome, kad klubas
yra populiari nelim susibrimo vieta. Nenutuokme, kas mane upuol, ir
nebuvome tikri, ar vakar jie bus Velnio rankinje, taiau buvome sitikin,
kad inia apie skyrybas pasklis greitai. Be to, Lopas isiaikino, kad naktin
pamain dirbsiantis barmenas yra kartakois nelim maito alininkas. Lopas
mane tikino, kad planui tai gyvybikai svarbu.
Nusimeiau sportinius drabuius ir lindau apsmukus, pynmis megzt, ilg
kaip suknel megztin, usimoviau tampres, apsiaviau aulinukus. Plaukus
susukau em kuod palikdama kelias sruogas kristi ant veido. Ikvpusi or
spoksojau savo atvaizd veidrodyje ir prisiveriau nusiypsoti. Turint galvoje,
kad netrukus sivelsiu siaubing barn su didiausia gyvenimo meile, atrodau
visai neblogai.
io vakaro kiviro pasekmes reiks ksti tik por savaii, tikinjau save,
tik iki chevano pabaigos.
Nora! kteljo i apaios mama. Vi atvaiavo.
Palinkk man skms, sunibdjau savo atvaizdui veidrodyje, tada
paiupau palt bei alik ir ijungiau miegamajame vies.
Noriu, kad namo grtum devint valand, perspjo mama, kai nusileidau
apai. Joki iimi. Rytoj reikia mokykl.
Pabuiavau j skruost ir iskubjau pro duris.
Vi buvo nuleidusi neono langus, jos radijo imtuvas plyojo visu garsu.
Klesteljau keleivio sdyn ir stengdamasi perrkti muzik suukau:
Stebiuosi, kad mama tave ileido. Juk rytoj reikia mokykl.

Vakar vakare ji iskrido Nebrask. Mir jos dd Marvinas, o gimins


dalijasi turt. Manimi rpinasi teta Hen.
Vi apsidair ir elmikai nusiypsojo.
Ta teta, kuri prie por met gydsi nuo alkoholizmo?
Taip, tai ji. Gaila, kad gydymas nepadjo. aldytuve palikau keturis litrus
obuoli suli, bet tai labiausiai fermentuotos sultys, koki tik man yra tek
ragauti.
Ir mama nusprend, kad teta gali tave priirti?
Manau, galimyb gauti dds Marvino pinig suminktino jos ird.
Mudvi nurkome Gudobeli taku plyodamos dainos odius ir linguodamos
pagal muzikos ritm. Buvau suirzusi ir nervinga, bet nusprendiau, kad bus
geriausia elgtis taip, tarsi nieko ypatingo nevyksta.
vakar Velnio rankinje buvo gantinai daug moni, bet radome kur
atsissti. Mudvi su Vi sitaisme prie staliuko kabinoje ir paprame pro al
einanios padavjos atneti kolos. Vogiomis dairiausi Lopo, bet jo dar nebuvo.
Savo tekst kartojau nesuskaiiuojam daugyb kart, bet delnai vis tiek buvo
drgni nuo prakaito. Nusiluosiau juos launis gaildamasi, kad nesu gera
aktor. Deja, man nepatinka drama ir dmesys.
Nekaip atrodai, supeik Vi.
Norjau maikiai atauti, kad mans vos nesupykino automobilyje, kur
prastai vairavo Vi, bet kaip tik t akimirk draugs vilgsnis praslydo pro mane
ir jos veidas apniuko.
Po velni, negali bti. Negi Mars Milar flirtuoja su mano vyru?
Atsigriau scen. Skotas ir kiti grups Gyvat nariai ruosi pasirodymui,
o Mars, dailiai rmusi alknes scen, nekino Skot.
Tavo vyru? paklausiau draugs.
Bsimuoju. Koks skirtumas?
Mars flirtuoja su visais. A dl to nesijaudiniau.
Vi taip sunkiai nopavo, kad net isipt nervs. Mars, tarsi burtinink,
pajutusi Vi skleidiamus neigiamus virpesius, pavelg ms pusn ir pamojavo
lyg groio konkurso dalyv.
Daryk k nors, papra Vi. Patrauk j alin nuo Skoto. Tuojau pat.
Paokusi nuingsniavau prie Marss. Eidama plaiai isiiepiau. Kai
prisiartinau, buvau tikra, kad mano ypsena atrodo beveik nuoirdi.

Sveika, Nora. Kaip tik pasakoju Skotui, kad man labai patinka savarankik
popgrupi muzika. iame mieste visos grups niekam tikusios. Jga, kad Skotas
mgina padaryti k nors nauja.
Skotas man mirkteljo. Turjau usimerkti, kad nesimatyt, kaip ipuiu akis.
Taigi... nutsiau, neskmingai mgindama palaikyti pokalb.
Vi liepiama atjau ia, o kas toliau? Negaljau tiesiog nutempti Marss al.
Ir kodl a turiu kitis? Juk tai Vi, o ne mano reikalas.
Ar galtume pasikalbti? paklaus Mars palengvindama mano uduot.
inoma, kaip tik turiu laisv minutl, atsakiau. Gal pajtume nuoaliau,
kur ne taip triukminga?
Tarsi skaitydama mano mintis, Mars sugrieb mane u rieo ir pro galines
duris nusitemp onin gatvel. Apsidairiusi ir sitikinusi, kad esame vienos, ji
paklaus:
Ar ttis tau k nors papasakojo apie mane? tada m kalbti dar tyliau:
Na, kad esu nelim. Pastaruoju metu keistai jauiuosi. Esu pavargusi, kamuoja
mlungis. Ar tai antgamtikos nelimi menstruacijos? Klausiu, nes manau, kad
tu tai jau patyrei.
Kaip paaikinti Marsei, kad grynakraujams nelimams, kokie yra jos tvai,
retai pavyksta skmingai susiporuoti, o kai pasiseka, j atala bna silpna ir
ligota. Prie mirt Henkas man atskleid niri ties. Mars, matyt, ilgai
negyvens.
Trumpai tariant, to pasakyti nepajgiau.
Kartais a irgi jauiuosi pavargusi, kamuoja mlungis, atsakiau. Manau,
tai normalu...
Taip, bet ar mano ttis k nors apie tai sak? primygtinai kamantinjo
Mars. Ko tiktis, kaip tai itverti ir panaiai.
Manau, ttis tave myljo ir norjo, kad gyventum savo gyvenim
negalvodama apie nefilimus. Jis norjo, kad btum laiminga.
Mars nepatikliai pavelg mane.
Laiminga? A apsigiml. Esu ne mogus. Nepamirau, kad tu taip pat ne
mogus. Mudvi abi puolme t pat lin, pareik Mars ir kaltinamai bed
mane pirtu.
O varge. Tik to man betrko. Solidarumo... su Marse Milar.
Ko i ties nori, Marse? paklausiau.

Noriu sitikinti, jog supranti, kad jeigu kam nors usiminsi, jog esu ne
mogus, a tave sudeginsiu. Palaidosiu gyv.
Mano kantryb pradjo sekti.
Vis pirma, jei biau norjusi paskelbti pasauliui, kad tu nelim, tai jau
biau padariusi. Antra, kas manimi patikt? Pagalvok. odio nelimas nra
daugelio ms pastam kasdieniame odyne.
Puiku, su akivaizdiu pasitenkinimu suvokt Mars. O jeigu man reiks
su kuo nors pasikalbti? neatlyo ji. Juk negaliu toki dalyk pasakoti savo
psichiatrui.
Hmm, pasinekk su mama, pasiliau. Nepamirk, kad ji taip pat
nefilim.
Kai dingo ttis, mama nenori girdti tiesos apie j. Ji visk neigia. Mama
sitikinusi, kad ttis gr, kad jis vis dar j myli, kad atauks skyrybas, o ms
gyvenimas vl bus avus.
Galbt neigia. Taiau neatmesiau galimybs, jog Henkas taip stipriai paveik
buvusios monos prot itrindamas atmint, kad is poveikis iliko ir po jo
mirties. Henkas ir tutyb neatskiriami tarsi kojini pora. Henkui nepatikt,
jeigu kas nors j prisimint bloguoju. Ir, kiek inau, Koldvoteryje niekas apie
Henk blogai nekalba. Regjosi, kad bendruomen apsiaut kakokia stingdanti
migla, nes nei mons, nei nelimai neklausinjo, kas nutiko Henkui. Mieste
nebuvo girdti joki kalb. Mindami Henk mons tiesiog sumurmdavo:
Kokia nelaim. Tegul jo siela ilsisi ramybje. Varg eima. Dert paklausti,
kaip galiu padti...
Taiau ttis negr, toliau porino Mars, jis negyvas. Neinau, nei kaip,
nei kodl, nei kas tai padar, bet mano ttis negaljo lyg niekur nieko dingti. Jis
negyvas. A tai inau.
Stengiausi nutaisyti uuojautos kupin veid, bet man vl sudrko delnai.
Lopas vienintelis ino, kad tai a pasiuniau Henk kapus. Visai neketinau
traukti Marss inanij sra.
Regis, dl to per daug nesielvartauji, prikiau.
Ttis buvo sipainiojs labai bjaurius reikalus. Jis gavo tai, ko nusipeln.
T akimirk galjau Marsei ikloti ties, bet susilaikiau Ji nenuleido ciniko
vilgsnio nuo mano veido, ir pajutau, jog Mars taria, kad a apie jos tio mirt
inau kak gyvybikai svarbaus. Tad jos abejingumas tebuvo vaidyba, Mars

norjo priversti mane atsiverti.


Jeigu ia spstai, neketinu juos papulti.
Patikk, sunku netekti tio, tariau. Skausmas niekada nepraeina, bet
ilgainiui tampa pakeniamas. Ir gyvenimas tsiasi.
Nepraau tavo uuojautos, Nora.
Gerai, nenoriai sutikau ir gteljau peiais. Jei norsi pasikalbti, gali
man paskambinti.
Man nereiks skambinti. Persikeliu gyventi pas tave, pareik Mars.
Netrukus atgabensiu savo daiktus. Mama varo mane i proto, mudvi sutarme,
kad man reikia kur laik pagyventi kitur. Tavo namai nei geresni, nei blogesni
u kitus. Diaugiuosi, kad mudvi pasikalbjome. Ttis mane imok bent vieno
nefilimai turi laikytis vienas kito.

6
skyrius

Ne, nevalingai lepteljau, ne, ne, ne. Tu negali... persikelti pas mane.
Panika apm nuo koj pirt galiuk iki aus ir sklido greiiau, negu pajgiau
j slopinti. Privalau rasti argument. Nedelsiant. Bet smegenys tepajg
isunkti t pat paklaikus ir visikai bevert od: Ne.
A jau nusprendiau, pareik Mars ir dingo klubo viduje.
O kaip a? suukau pavymui.
Spyriau koja duris, bet i ties norjosi spirti upakal sau paiai. Padariau
Vi paslaug, ir tai kas man nutiko.
Energingai atidariau duris ir engiau vidun. Ms kabinoje radau Vi.
Kur ji nujo? paklausiau.
Kas?
Mars.
Maniau, kad ji buvo su tavimi.
Sviediau Vi kaip manydama pagieingesn vilgsn.
Tu dl visko kalta! Privalau j rasti.
Nieko daugiau neaikindama miau brautis pro mini akylai dairydamasi
Marss. Privalau visa tai isprsti, kol padtis dar valdoma. Ji tave tikrina,
tikinjau save. Umet jauk. Niekas tvirtai nenusprsta. Be to, lemiamas
bus mamos odis, o ji neleis Marsei persikelti pas mus. Mars turi savo eim.
Taip, ji neteko tvo, bet tai nereikia, kad dabar gali usikarti man ant sprando.
Pralinksmjusi nuo i mini pradjau ramiau kvpuoti.
viesos pritemo, pagrindinis grups Gyvat solistas iupo mikrofon ir m
ritmingai purtyti galv. Tai pamats bgnininkas nirtingai mu ang, paskui
sijung Skotas bei kitas gitaristas. Grup pradjo pasirodym energingu,
nerim kelianiu kriniu. Minia palo ir purtydama galvas m skanduoti
dainos odius.
Paskutin kart apsidairiau, ar nematyti Marss, ir nusprendiau kol kas jos
neiekoti. Isiaikinsiu vliau. Prasidjus pasirodymui turjau susitikti su Lopu
prie baro, t akimirk man m dauytis irdis.

Prasibroviau prie baro ir per daug energingai sdau ant pirmos pasitaikiusios
kds, vos nepraradau pusiausvyros. Kojos buvo tarsi gumins, pirtai drebjo.
Neinojau, kaip visa tai itversiu.
Dokument, brangute, papra barmenas.
Nuo jo tarsi elektra sklido virpesiai, tad supratau, jog vyrukas nelimas.
Lopas sak, kad kaip tik taip ir bus.
Papuriau galv.
Tik spraito.
Netrukus u nugaros pajutau stovint Lop. Nuo jo sklindanti energija buvo kur
kas stipresn nei barmeno ir skverbsi po mano oda tarsi iluma. Lopas visada
keldavo tok poveik, bet, kitaip nei prastai, kaitra syk kl nerim. Tai reik,
kad Lopas atvyko, ir mano laikas baigsi. Nenorjau pradti io barnio, bet
inojau, kad neturiu i ko rinktis. Turjau elgtis imintingai ir rpintis savo bei
moni, kuriuos labiausiai myliu, saugumu.
Pasiruousi? paklaus Lopas siskverbdamas mano mintis.
Rodos, bet kuri minut apsivemsiu. Turbt tai reikia, jog esu pasiruousi.
Vliau atvaiuosiu pas tave ir mudu visk aptarsime. Dabar tiesiog baikime
reikal.
Linkteljau.
Daryk visk taip, kaip repetavome, ramiai patar vaikinas.
Lopai, kad ir kas nutikt, a tave myliu.
Norjau pasakyti daugiau, ie trys odiai apgailtinai menki, n i tolo
neatskleidia, k jauiu Lopui. Taiau kartu jie yra paprasti ir tiksls, jokie kiti
netikt.
Ar nesigaili, angele?
N kiek, ikilmingai atsakiau.
Barmenas aptarnavo klient ir prijo priimti Lopo usakym. Jis nuvelg
Lop nuo galvos iki koj ir veide atsiradusi panieka idav, kad barmenas
suprato, jog Lopas puols angelas.
K usakysime? atariai paklaus barmenas valydamasis rankas
rankluost.
Lopas pabrtinai apgirtusiu balsu atsak:
Grai raudonplauk, geriausia aukt ir liekn, su be galo ilgomis kojomis.
Jis perbrauk pirtu man per skruost, a sitempiau ir atlijau.

Atstok, pareikiau gurkteldama spraito ir neatitraukdama aki nuo


veidrodins sienos u baro. Pasistengiau, kad mano balse pasigirst nerimo
gaidels, kurios atkreipt barmeno dmes.
Jis palinko per bar, stambiais dilbiais sirm granito plokt ir sispitrjo
Lop.
Kit kart pairk meniu, kad mans negaiintum. Netiekiame
nesidomini tavimi mergin, nei raudonplauki, nei kitoki.
Barmenas grsmingai nutilo ir prijo prie kito lankytojo.
Ir jeigu ji bt nelim, dar geriau, sunkiai apversdamas lieuv pasak
Lopas.
Barmenas stabteljo ir pagieingai pavelg Lop.
Nekauk, biiuli. Esame mirioje draugijoje. is klubas taip pat atviras ir
monms.
Lopas tik negrabiai numojo ranka.
Grau, kad jaudiniesi dl moni, bet vliau ikrsiu greit triuk su j
smegenimis, ir mons neprisimins n vieno mano itarto odio. Esu tai dars
taip danai, kad pajgiau paveikti moni smegenis net ir miegodamas,
truput pasiptlikai atov Lopas.
Ar nori, kad i padugn dingt? paklaus mans barmenas. Tark odel, ir
a ikviesiu apsauginink.
Ai u pagalb, bet susitvarkysiu pati, atsakiau. Atleisk, mano buvs
vaikinas yra visikas mulkis.
Lopas nusijuok.
Mulkis? Kai paskutin syk buvome kartu, vadinai mane kitaip,
dviprasmikai pareik jis.
Pasibjaurjusi tiesiog spoksojau j.
inai, ji ne visada buvo nelim, svajingai, su nostalgija aikino Lopas
barmenui. Galbt esi apie j girdjs. Juodosios Rankos pdin. Man ji labiau
patiko, kai buvo mogus, bet draugauti su garsiausia emje nelime taip pat
neblogai.
Barmenas klausiamai mane nuvelg.
Tu Juodosios Rankos dukt?
Piktai suaibavau akimis Lop.
Ai.

Ar tiesa, kad Juodoji Ranka negyvas? paklaus barmenas. Nelabai


pajgiu suprasti. Puikus vyras, tegul ilsisi ramybje. Reikiu pagarb jo eimos
nariams, suglums vaikinas nutilo. Taiau ar negyvas reikia... mirs?
Sklando tokios kalbos, tyliai sumurmjau.
Nepajgiau prisiversti ispausti aar dl Henko, bet kalbjau melancholikai,
su pagarba, ir to, regis, barmenui pakako.
Nemokamai vaiinu, kad igertume to puolusio angelo, kuris j sudorojo,
sveikat, pertrauk mane Lopas pakeldamas savo taur. Manau, visi galime
pripainti, kad taip atsitiko. Nemirtingasis jau nebeturi iedo.
Jis nusijuok ir m smagiai kumiu trankyti bar.
Ir tu draugavai su iuo paru? paklaus mans barmenas.
Dirsteljau Lop ir susiraukiau.
Jis jau umirtas.
Tikriausiai inai, kad jis, barmenas pritild bals, puols angelas?
Dar syk gurkteljau spraito ir sunkiai nurijau seil.
Neprimink. A pasitaisiau mano naujas vaikinas yra Dant Materacis,
imtaprocentinis nefilimas. Tikriausiai esi apie j girdjs?
Pats metas pradti skleisti gandus.
Mano odiai padar spd barmeno akys nuvito.
inoma, inoma. aunus vaikinas. Visi pasta Dant.
Lopas stipriai ir visai ne meiliai grieb mane u rieo.
Ji klysta. Mudu vis dar kartu. Gal eikime i ia, mieloji?
Nuo Lopo prisilietimo paokau, tarsi biau nusiplikiusi.
Patrauk nuo mans rankas.
Lauke turiu motocikl. Galiu tave pavti. Vardan sen laik.
Lopas pakilo ir taip stipriai patrauk mane nuo baro kds, kad i apvirto.
Gal gali ikviesti apsauginink? labai sunerimusi papraiau barmeno. Kuo
greiiau.
Lopas nusitemp mane prie pagrindini dur, ir nors tikinamai vaidinau, kad
stengiuosi itrkti, inojau, jog blogiausia dar laukia.
Klubo apsaugininkas, nelimas, kuris u Lop buvo ne tik keliais centimetrais
auktesnis, bet ir penkiasdeimia kilogram sunkesnis, alknmis prasiskyr
keli iki ms. Jis sugrieb Lop u apykakls, atpl nuo mans ir tk
sien. Muzikantai buvo pasiek kartlig keliani kulminacij ir j muzika

ugo petynes, bet tie, kurie buvo ariausiai, prasiskyr aplink


besigrumianius vyrus sudarydami smalsi irov pusrat.
Lopas iskt rankas. Jis lyg apgirts nusiypsojo.
Nenoriu kelti triukmo.
Per vlu, atsak apsaugininkas kumiu smogdamas Lopui veid.
Jis prakirto Lopui antak, pradjo sunktis kraujas, bet prisiveriau
nekrptelti ir nepuoliau prie draugo.
Apsaugininkas galva mosteljo dur link.
Jei dar kada ia pasirodysi, prastai baigsi. Supratai?
Lopas nusvirduliavo prie dur nerpestingai atiduodamas apsaugininkui
pagarb.
Tikrai taip, pone.
Apsaugininkas spyr Lopui kelio girnel, ir is suklupo ant cementinio
prieangio.
Tik pairkite, jau nebesilaiko ant koj.
Tarpduryje stovintis vyras garsiai ir iurkiai nusijuok. is juokas isyk
atkreip mano dmes. J girdjau ne pirm kart. Anksiau juoko nebiau
atpainusi, bet dabar mano pojiai atresni. Prisimerkusi velgiau tams
stengdamasi pamatyti besijuokianio vyruko veid.
tai.
Kaubojika Skrybl. vakar jis buvo be skrybls ir sauls akini, bet
pakumpusius peius ir dygi ypsen biau atpainusi bet kur.
Lopai! suukau neinodama, ar vaikinas dar mane girdi, nes pasibaigus
mutynms aplink vl susispiet minia. Vienas nelim i trobels. Jis ia! Jis
stovi tarpduryje, vilki raudona su juodu anelinius markinius, mvi dinsus ir
avi kaubojikus batus.
Palaukiau, bet atsakymo neigirdau.
Lopai! vl suukau sutelkdama visas proto galias. Negaljau sekti paskui Lop
lauk, nes sulugdyiau ms spektakl.
Greta idygo Vi.
Kas ia vyksta? Visi kalba apie mutynes. Negaliu patikti, kad jas
praiopsojau. Ar tu k nors matei?
Pasivdjau draug al.
Man reikia tavo pagalbos. Ar matai vaikin prasiokikais aneliniais
markiniais, stovint tarpduryje? Suinok jo vard.

Vi susirauk.
K visa tai reikia?
Paaikinsiu vliau. Pairtuok su juo, pavok pinigin ar dar kaip nors suinok
vard, tik nemink manojo, gerai?
Jeigu tai padarysiu, taip pat praysiu tavo paslaugos. Surengti dvigub
pasimatym: tu su savo nevykliu vaikinu ir a su Skotu.
Neturjau laiko aikinti, kad tarp ms su Lopu viskas baigta, todl
priadjau:
Gerai. Dabar paskubk, kol jis neinyko minioje.
Vi trakteljo krumpliais ir koketikai pasialino. Netikrinau, kaip jai sekasi.
Prasibroviau pro mini, nriau pro upakalines duris ir ibgau onin gatvel.
Apsukau pastat dairydamasi Lopo.
Lopai! suukau tnodama elyje.
Angele! K ia veiki? Saugokims, kad niekas mudviej nepamatyt kartu.
Apsigriau, bet Lopo niekur neivydau.
Kur tu?
Kitoje gatvs pusje. Mikroautobuse.
Pavelgusi kit gatvs pus pamaiau prie aligatvio stovint aprdijus
evrole marks mikroautobus. Jis beveik neisiskyr aptriuusi pastat fone.
Tamsinti langai saugojo kabinos vid nuo smalsi aki.
Vienas nefilim i trobels yra Velnio rankinje!
Tyla.
Ar matei mutynes? galiausiai paklaus Lopas.
Taip.
Kaip jis atrodo?
Jis vilki raudona su juodu flanelinius markinius ir avi kaubojikus batus.
Iviliok j i pastato. Jei kiti, kartu su juo buv trobelje, taip pat yra viduje,
iviliok ir juos. Noriu pasikalbti.
Lopo odiai nuskambjo grsmingai, bet nelimai nusipeln bausms. Jie
neteko mano uuojautos t akimirk, kai grdo mane mikroautobus.
Nubgau atgal Velnio rankin ir sibroviau mini, susigrdusi prie
scenos. Gyvat vis dar triukmingai grojo visus audrinusi balad.
Nenutuokiau, kaip ivilioti Kaubojik Skrybl lauk, bet painojau mog,
kuris gali man padti itutinti vis klub.

Skotai! surikau.
Taiau veltui. Per triukming muzik vaikinas mans neigirdo, be to, jis
buvo labai susikaups.
Pasistiebiau ant pirt gal dairydamasi Vi. Draug yrsi mans link.
Uleidau visus savo kerus, bet tai jo n kiek nepaveik, prisipaino draug.
Galbt reikia pakeisti ukuosen, ji pauost savo paastis. Regis,
dezodorantas vis dar veikia.
Jis tave atstm?
Taip, ir a nesuinojau jo vardo. Ar tai reikia, kad dvigubas pasimatymas
nevyks?
Netrukus griu, tariau ir vl isprukau onin gatvel.
Norjau atsidurti kuo ariau Lopo, kad mintimis pasakyiau, jog ivilioti
nelim i Velnio rankins bus sunkiau, negu a maniau. Kaip tik tuo metu
kaimyninio pastato priebutyje pamaiau dvi mogystas, besinekuiuojanias
prislopintais balsais. Isyk sustingau kaip prikalta.
Peperis Fraibergas ir... Dabrija.
Kadaise Dabrija buvo mirties angel ir draugavo su Lopu, kol jdviej neivijo
i rojaus. Lopas visaip mane tikinjo, kad j santykiai buv nuobods, nekalti ir
daugiau dl patogumo, o ne i meils. Taiau nusprendusi, kad a keliu grsm
jos planams vl susigrinti Lop ia, emje, Dabrija mgino mane nuudyti. Ji
buvo altakrauj blondin, labai rafinuota. Neteko matyti Dabrijos netvarkingais
plaukais, o nuo jos ypsenos man gyslose stingdavo kraujas. Tapusi puolusia
angele Dabrija vertsi apgaudindama vargus mogelius, kuriems tvirtindavo
turinti pranaysts dovan. Ji buvo viena pavojingiausi puolusi angel, ir n
kiek neabejojau, kad esu paiame Dabrijos nekeniamiausi moni srao
viruje.
Atsiliejau Velnio rankins sien. Stovjau ugniauusi kvap, bet nei
Peperis, nei Dabrija, regis, mans nepastebjo. Prislinkau ariau, bet nenorjau
tampyti laims u s. Kai prisiartinsiu tiek, kad igirsiau, k jie neka, vienas
arba abu kaipmat pajus, kad esu greta.
Peperis su Dabrija pasikalbjo dar kelias minutes, paskui Dabrija apsigr
ant kulno ir nuingsniavo onine gatvele. Peperis jai pavymui parod nevank
gest. Ar man tik pasirod, ar vyrukas i ties buvo labai susierzins?
Palaukiau, kol dingo ir Peperis, tada ilindau i elio. Nujau tiesiai Velnio

rankin. Ms kabinoje radau Vi ir atsisdau greta draugs.


Reikia, kad klubas akimirksniu itutt, pareikiau.
Vi sumirksjo.
Ir vl?
Jeigu suukiau: Gaisras? Ar padt?
Man atrodo, kad aukti Gaisras senamadika. Galtum suukti: Policija,
bet tai irgi senamadika. inoma, a neturiu nieko prie senamadikus dalykus.
Taiau kodl taip skubi? Nemanau, kad Gyvat taip blogai groja.
Paaikinsiu...
Vliau, linkteljo Vi. Isyk supratau, kad taip atsakysi. Tavimi dta
aukiau: Policija. ia ne vienas usiima neteista veikla. Suklyk: Farai! ir
tikrai kils sumaitis.
Svarsiau nervingai kramtydama lp.
Ar tu tuo tikra?
Regis, is planas galjo triukinamai lugti. Kita vertus, neturjau i ko rinktis.
Lopas norjo nektelti su Kaubojika Skryble. A taip pat. Be to, trokau, kad
tardymas baigtsi kuo greiiau, ir a spiau perspti Lop dl Dabrijos ir
Peperio.
Garantuoju trisdeimt penkiais procentais, atsak Vi.
Draug nutilo, nes patalp siver alto oro gsis. I pradi nesupratau, ar
vsa sklinda nuo dur, kurias kakas plaiai atvr kojos spyriu, ar tai mano
fiziologin reakcija intuityviai pajutus nelaim pai didiausi.
Velnio rankin prigujo puolusi angel. Suskaiiavusi iki deimties
lioviausi, nes, regis, angel pripldo begalyb. Jie judjo taip vikriai, kad maiau
tik msiojanius knus. Angelai atvyko pasiruo grumtis, mojavo peiliais ir
plieniniais kastetais, grasino visiems, kas stojo skersai kelio. Grumtyni
kartyje bejgikai stebjau, kaip du parklupdyti nelimai bergdiai mgina
prieintis upuolusiems angelams, ie aikiai reikalavo prisiekti itikimyb.
Vienas kaultas ir blykaus tarsi mnulis veido puols angelas taip baisiai
smog nefilimei per kakl, kad j sulau nutraukdamas vargs klyksm.
Jis apirjo merginos veid, is i tolo buvo panaus manj. Tokie patys ilgi
garbanoti plaukai. Mergina buvo madaug mano gio ir kno sudjimo.
Atidiai tyrindamas mergin puols angelas nekantriai suurzg. altu
vilgsniu jis pervr mini, supratau, kad smurtautojas ieko kitos aukos.
Privalome i ia dingti, paragino Vi stipriai sugriebdama u rankos. Eik

paskui mane.
Neturjau laiko splioti, ar Vi mat, kaip puols angelas sulau nelimei
kakl, o jeigu mat, kaip draug pajgia likti tokia rami, nes ji m stumti mane
pirmyn pro mini.
Neatsigrk! suriko aus Vi. Ir paskubk.
Paskubti. Teisingai. Tik maa bda be ms dur link spraudsi ne maiau
kaip imtas moni. Netrukus vakarlio dalyviai, tarsi paklaikusi minia, m
stumdytis ir kumiuotis braudamiesi prie ijimo. Gyvat liovsi groti vidury
dainos. Grti pas Skot nebuvo kada. Galjau tik viltis, kad vaikinas pabgo pro
tarnybin ijim.
Vi lipo man ant kuln ir atsitrenkdavo nugar taip danai, kad pradjau
splioti, ar tik draug nesistengia mans apsaugoti. Ji neinojo, kad tai a
mginsiu j apsaugoti, jeigu puol angelai prisikas iki ms. Ir nors ryt iki
isekimo treniravausi su Dante, abejojau, ar man pavykt pasiprieinti.
Staiga pajutau begalin nor grti ir kautis. Nefilimai turi savo teises. A turiu
savo teises. Ms knai nepriklauso puolusiems angelams. Angelai neturi teiss
ms uvaldyti. Skubotai priadjau arkangelams, kad sustabdysiu kar, bet
buvau asmenikai suinteresuota rezultatu. Dabar trokau ikovoti laisv, kad
niekada netekt priklaupti ant vieno kelio ir kakam priadti savo kno.
Taiau kaip pasiekti tai, ko troktu, ir tikti arkangelams?
Galiausiai mudvi su Vi itrkome gaiv nakties or. Tamsoje minia sklaidsi,
mons bgo gatve ir vien, ir kit pus. Nesustodamos atsikvpti mudvi
nrme prie neono.

7
skyrius

Vi suko prieva prie kaimiko namo ir ijung radijo imtuv.


vakar patyrme pakankamai lsmo, tar ji. Kas tai buvo? Komandos
Greasers gerbjai musi su Socs fanais?
Buvau sulaikiusi kvap, bet dabar su palengvjimu tyliai ikvpiau. Tik
nedsauk per garsiai. Isterikai nemosikuok rankomis. Nemink sulauyto
kaklo. Laim, Vi nemat paties blogiausio.
Tu pasakok. Juk nesi skaiiusi Paaliei.
Maiau film. Tada Matas Dilonas buvo aunus, bet paskui paseno.
Automobilyje sivyravo slogi tyla.
Gerai, netaukkime nesmoni, pareik Vi. Baikime tuias kalbas.
Rk, pamaiusi, kad dvejoju, draug pridr: Klube kilo baisi sumaitis, bet
kakas negera nutiko anksiau. Tu vis vakar elgeisi keistai. Maiau, kaip kelis
kartus ibgai i Velnio rankins. Paskui tau staiga kilo noras ivyti i klubo
visus mones. tai k tau pasakysiu, pupyte: noriu igirsti paaikinim.
Atsidriau keblioje padtyje. Norjau Vi pasakyti vis ties, bet taip pat buvo
gyvybikai svarbu, kad draug patikt mano melu, nes tada ji bus saugi. Jeigu
Kaubojika Skrybl ir jo draugai rimtai ketina knistis po mano asmenin
gyvenim, anksiau ar vliau jie suinos, kad Vi geriausia mano draug. Mintis,
kad jie grasins draugei arba j tardys, buvo atgrasi, bet jeigu taip atsitiks, Vi
atsakymai turi bti tikinami. Svarbiausia, kad Vi jiems nedvejodama pareikt,
jog ms su Lopu santykiai nutraukti. Ketinau ugesinti gaisr, kol dar
stengiu.
Kai vakar sdjau prie baro, prie mans prijo Lopas, ir ms pokalbis
buvo nemalonus, tyliai pradjau. Jis buvo... apgirts. Kalbjo nesmones, a
nesutikau su juo ieiti, tada Lopas norjo itempti mane lauk.
O ventas de, sunibdjo Vi.
Apsaugininkas j imet.
Tai bent. Netekau amo. K pati apie tai manai?
Susigrdau rankas tarp keli.

Tarp mans ir Lopo viskas baigta.


Visikai baigta?
Labiau ir bti negali.
Vi palinko per prietais skydel ir apkabino mane. Ji prasiiojo kak sakyti,
pamat mano veid ir usiiaup.
Patylsiu, bet tu inai, k galvoju.
Man itryko aaros. Regis, Vi palengvjo, bet mane baisiai grau sin.
inojau, kad esu siaubinga draug, bet nesugalvojau, kaip itaisyti padt.
Trokau apsaugoti Vi.
O kuo ia dtas vaikinas flaneliniais markiniais?
Neinojimas tik pads Vi.
Prie imetamas i klubo Lopas mane spjo, kad vengiau vaikino
aneliniais markiniais. Saksi j pasts. Tas vaikinas pavojingas. Todl ir
papraiau, kad suinotum jo vard. Maiau, kaip jis nuolat mane stebi, dl to
nervinausi. Nenorjau, kad vaikinas mane lydt namo, todl nusprendiau
sukelti sumait. Kad ieitume i Velnio rankins, o jis negalt ms pasekti.
Vi giliai ikvp.
Tikiu, kad nutraukei santykius su Lopu, bet daugiau netikiu n vienu
pasakojimo odiu.
Krpteljau.
Vi...
Draug nutild mane rankos mostu.
Supratau. Turi paslapi ir kada nors man papasakosi, kas ia vyksta, o a
papasakosiu tau, Vi reikmingai kilsteljo antakius. Taip, taip. Ne tu viena
turi paslapi. Iklosiu, kai bus tinkamas metas, manau, kad tu pasielgsi taip pat.
Spoksojau draug. Apstulbau, kad ms pokalbis pakrypo tokia linkme.
Tu turi paslapi? Koki?
domi.
Papasakok!
Pavelk, atsak Vi pabarbendama laikrod ant prietais skydelio. Regis,
atjo tavo komendanto valanda.
Sdjau isiiojusi.
Negaliu patikti, kad turi nuo mans paslapi.
O a negaliu patikti, kad esi tokia apgavik.

is pokalbis dar nebaigtas, pareikiau nenoriai atverdama dureles.


Nelengva, kai nuo tavs kak slepia, tiesa?
Palinkjau mamai labos nakties, paskui usirakinau savo miegamajame ir
paskambinau Lopui. Kai mudvi su Vi pabgome i Velnio rankins, rudo
evroleto prie aligatvio jau nebuvo. Spjau, kad Lopas ivaiavo prie angelams
netiktai siveriant, nes jis bt prasibrovs Velnio rankin, jeigu manyt,
kad man gresia pavojus. Kur kas labiau rpjo, ar Lopui pavyko rasti Kaubojik
Skrybl. Kaip suprantu, dabar jiedu nekasi. domu, ar Lopas klausinja, ar
grasina. Tikriausiai, ir viena, ir kita.
sijung Lopo balso patas, ir a paspaudiau atsijungimo mygtuk. Palikti
praneim bt labai rizikinga. Be to, Lopas pamatys praleist skambut ir
supras, kad skambinau. Vyliausi, kad Lopas vakar atvaiuos pas mane. inojau,
kad ms triukmingas barnis buvo suvaidintas, bet norjau sitikinti, jog niekas
nepasikeit.
Dar kart surinkau Lopo mobiliojo telefono numer, bet jis neatsiliep, tad
sunerimusi atsiguliau.
Rytoj antradienis. Chevanas prasids patekjus jaunam mnuliui.
Po io vakaro mutyni mane apm bloga nuojauta, kad puol angelai
skaiiuoja valandas, kada gals duoti visik vali savo rstybei.
Pabudau igirdusi girgdant grindis. Kai akys apsiprato su tamsa, ivydau dvi
gana stambias kojas, apmautas baltomis sportinmis kelnmis.
Dante, ia tu? paklausiau ir itiesusi rank miau ant naktinio stalelio
grabalioti laikrod. Vaje, kiek dabar valand? Kokia iandien diena?
Antradienio rytas, atsak vaikinas. Tu inai, k tai reikia, man ant
veido nukrito kamuol susukti sportiniai drabuiai. Susitiksime prievaoje tau
patogiu laiku.
Tikrai?
Tamsoje suibo vaikino dantys, jis isiiep.
Negaliu patikti, kad tave taip lengva apgauti. Pasistenk, kad tavo
upakaliukas bt lauke po penki minui.
Po penki minui ibgau lauk drebdama nuo varbaus spalio oro. Vjas
pl medi lapus ir lingavo akas. Atlikau tempimo pratimus, paskui
paokinjau, kad kojas priplst kraujo.

Neatsilik, paragino Dant ir nuskuod mikel.


Mans visai nediugino, kad viena su Dante maklinju mike, bet tikinjau
save, jog vakar jis turjo daugyb prog mane nuskriausti, taiau nieko blogo
nenutiko. Tad nukriau i paskos dairydamasi, ar kur nemstels balta dm
Dants siluetas. Vaikino rega buvo kur kas geresn negu mano, nes a
kartkartmis uklidavau u virtuoli, puldavau duob, galva atsitrenkdavau
emai palinkusias akas. Dant bgo per mik nepriekaitingai tiksliai.
Kaskart, vos igirdusi, kaip jis paaipiai nusijuokia, paokdavau pasiryusi
nustumti vaikin nuo stataus skardio, jeigu tik pasitaikys proga. Aplink buvo
daugyb griov, man tereikjo prisiartinti, kad gyvendiniau sumanym.
Galiausiai Dant sustojo. Kai j pavijau, vaikinas buvo isidrieks ant didelio
riedulio ir ilsjosi laisvai sukryiavs rankas ant sprando. Dant nusimov
sportines kelnes, nusimet vjastriuk, tad dabar buvo vien su ortais iki keli ir
aptemptais medvilniniais markinliais. Vaikino krtin lengvai kilojosi, tikrai
nebiau atspjusi, kad jis k tik dideliu greiiu sukor kaln beveik eiolika
kilometr.
Usiropiau ant riedulio ir isitiesiau greta Dants.
Vandens, papraiau gaudydama or.
Vaikinas pasirm alkne ir nusiypsojo.
Negausi. Noriu tave igrti iki paskutinio laelio. Vanduo sukelia aaras, o
j negaliu paksti. Pamaiusi, k reiks daryti toliau, usinorsi verkti. Laim,
negalsi to padaryti.
Jis pagrieb mane u paast ir pastat ant koj. Buvo vos tik pradj visti,
dangus nusida ledine rausva spalva. Stovdami greta vienas kito ant riedulio
matme atsivrusius tolius. Aminai aliuojantys mediai, melsvosios egls ir
kedrai drieksi visomis kryptimis tarsi auktas kilimas, kilo kalvas ir leidosi
gili siaurukaln, kertani mik.
Isirink, paliep Dant.
K?
Med. Kai irausi j su aknimis, galsi keliauti namo.
Mirksdama velgiau medius, kuriems buvo ne maiau kaip trys imtai
met, j kamien storis prilygo trims telefon stulpams. Man atvipo andikaulis.
Dante...
Tai pradiniai jgos lavinimo pratimai, vaikinas drsinamai papleknojo man

per nugar, tada vl isidrb ant riedulio. Bus domiau, negu irint laid
iandien.
Nekeniu tavs.
Vaikinas nusijuok.
Dar ne. Taiau po valandos...
Po valandos sukaupiau visas zines galbt ir dvasines jgas mgindama
irauti su aknimis vien labai usispyrus ir nesukalbam baltj kedr. Man
pavyko tik truput j pakreipti. Bandiau med nugriauti, ikasti, spardyti, kad jis
man paklust, ir bergdiai dauyti kumiais. Pasakyti, kad medis mane veik,
bt per maa. Vis t laik Dant sdjo sitaiss ant riedulio ir prunkt,
juoksi, laid kandias pastabas. Diaugiausi, kad nors vienam ms tai buvo
pramoga.
Kandiai ypsodamasis Dant prisiartino ir pasikas alkn.
Na, didiosios ir galingosios nefilim armijos vade, kaip sekasi?
Prakaito karoliukai riedjo mano veidu, varvjo nuo nosies ir smakro. Delnai
buvo apdraskyti, keliai nutrinti, kulknys patemptos, o visi kno raumenys apimti
agonijos aimanavo. Pagriebiau Dants markinli krat ir nusiluosiau veid.
Tada juos nusinypiau.
Dant pasitrauk atatupstas ir ikl rankas vir.
Nieko sau!
Ranka parodiau kedr.
Negaliu jo irauti, leidau sau sukkioti. Nesu tinkama ioms pareigoms.
Niekada nebsiu tokia stipri kaip tu ar bet kuris kitas nefilimas.
I nevilties ir gdos mano lpos pradjo virpti.
Dants veidas tapo velnesnis.
Giliai kvpk, Nora. inojau, kad tau nepavyks irauti medio. ia ir buvo
visa esm. Norjau mesti neveikiam ik, kad vliau, kai tu galiausiai pajgsi
tai padaryti, prisimintum i dien ir vertintum, koki padarei paang.
Spoksojau vaikin ir jutau, kaip tvenkiasi pyktis.
Na? paklaus jis.
Kas na? Gal iprotjai? Man iandien reikia mokykl. Tursiu laikyti
test, be to, jam pasirengti! Maniau, kad nesiruoiu testui dl svarbios
prieasties, o dabar paaikjo, kad visa tai tik tam, kad pareiktum savo
nuomon. K gi, paklausyk mano nuomons! Mane nuo to veria vemti. Pakaks!

A to nepraiau. Treniruots tavo sumanymas. Iki iol sakinjai tu, bet dabar
mano eil. A NEBESITRENIRUOSIU!
inojau, kad man trksta skysi, todl galbt mstau nelogikai, bet man to
pakaks. Taip, norjau isiugdyti itverm, sustiprti ir imokti apsiginti. Taiau
i uduotis absurdika. Irauti su aknimis med? A stengiausi i vis jg, o
Dant sdjo ir juoksi puikiai inodamas, kad man niekada nepavyks to
padaryti.
Atrodai rimtai suirzusi, tar Dant ir sutriks pasikas smakr.
Taip manai?
Tai buvo parodomoji pamoka. Tam tikra gair.
Tikrai? tai tau gair! atoviau atkidama jam didj pirt.
Tu per daug jautriai reaguoji, juk pati supranti.
inoma, po dviej valand galbt suprasiu. Kai nusiprausiu due, atsigersiu ir
krisiu lov. Taiau, kad ir kaip noriau, to nebus, nes tursiu vaiuoti
mokykl.
Esi armijos vad, primin Dant. Taip pat esi nelim, strigusi mogaus
kne. Privalai treniruotis daugiau nei mes, nes pradedi vadovauti labai sunkiu
laikotarpiu, nelimai tavs nepasta. Nedarysiu joki paslaug ir nebsiu
atlaidus.
Suaibavau pasruvusiomis prakaitu akimis.
Ar tau niekad neov galv, kad galbt nenoriu i pareig? Nenoriu bti
vade?
Vaikinas gteljo peiais.
Tai neturi reikms. Taip jau atsitiko. Nra prasms fantazuoti ir kurti kitus
scenarijus.
Kodl tau nesuvaidinus maito ir nepermus mano pareig? nusiminusi
sumurmjau pusiau juokais. Kiek inau, Dantei nebuvo jokios prasms nei
ilaikyti mane valdioje, nei apsaugoti mano gyvyb. Btum milijon kart
geresnis. Tau tai i ties rpi.
Vaikinas vl pasikas smakr.
Na, dabar, kai pakiai i mint...
Visai nejuokinga, Dante.
ypsena jo veide inyko.
Ne. A prisiekiau Henkui, kad padsiu tau skmingai vadovauti. Man ant

kaklo unerta tokia pati kilpa kaip ir tau. Kiekvien ryt atbgu ia ne dl to,
kad usidirbiau kelis karmos takus. Esu ia todl, kad man reikia tavo
pergals. Mano gyvenimas priklauso nuo tavs.
Palengva suvokiau vaikino odi prasm.
Nori pasakyti, kad jeigu a nekariausiu ir nelaimsiu, tu mirsi? Ar toki
davei priesaik?
Prie atsakydamas Dant palengva ikvp or.
Taip.
Usimerkiau ir pasitryniau smilkinius.
Veriau btum man nesaks.
Atsiliejau riedul ir atsukau veid vjui. Kvpuok giliai. Jeigu nepavyks
vadovauti Henko armijai, kils pavojus mamos ir mano gyvybei. Maa to, jeigu
neatvesiu nelim pergal, nuudysiu dar ir Dant. O kaip taika? Kaip mano
sandris su arkangelais?
Prakeiktas Henkas. Tai jis dl visko kaltas. Jeigu po mirties jis nepateko
tiesiai pragar, tada nra teisybs nei iame, nei aname pasaulyje.
Liza Martin ir kiti nelim vyresnieji nori vl su tavimi susitikti, prane
Dant. A delsiau, nes inau, kad tu nenori karo, nerimauju, kaip jie reaguos
toki ini. Turime stengtis, kad neatimt i tavs valdios. Todl privalome juos
tikinti, kad tavo ir j trokimai sutampa.
Dar nenoriu su jais susitikti, negalvodama atsakiau. Vilkink ir toliau.
Man reikjo laiko pamstyti. Nusprsti, kaip toliau elgsiuosi. Kas kelia
didiausi grsm nepatenkinti arkangelai ar maitingi nefilimai?
Ar jiems pasakyti, jog kol kas ry palaikysi per mane?
Taip, su dkingumu pritariau. Padaryk visk, kas manoma, kad laimiau
truput laiko.
Beje, girdjau, kad vakar vakare tariamai nutraukei santykius su Lopu.
Surengte tikr spektakl. Nefilimai patikjo.
Taiau tu ne.
Lopas mane i anksto spjo, paaikino Dant pamerkdamas ak. Taiau
ir nepersptas nebiau patikjs. Esu judu mats kartu. Tokie santykiai taip
lengvai nenutraukiami, pareik Dant, paduodamas atvsint gaiviojo grimo
Gatorade butel. Atsigerk. Netekai daug skysi.
Nusukau kamtel, dkinga linkteljau ir godiai patraukiau gurkn.
Nutekjs gerkle skystis akimirksniu ukimo stempl. Kartis susitvenk

gerklje, prasiver ir pasklido po vis kn. Kosdama ir vokdama


susirieiau.
Kas ia? springdama paklausiau.
Grimas skysiams po treniruots atstatyti, neirdamas man akis
paaikino Dant.
Vis dar springau, plauius drask spazmai.
Maniau... ia Gatorade... taip... parayta ant butelio!
Dants veidas tapo bejausmis.
Tai tavo paios labui, abejingai atsak jis ir nudm kaip aibas.
Vis dar buvau susirietusi ir jauiau, kaip skystis pamau nutekjo skrand.
Akyse lakst ieirbos. Pasaulis pasviro kair... paskui dein. Suspaudusi
gerkl nutursenau pirmyn baimindamasi, kad ia pat apalpsiu, ir niekas mans
neras.

8
skyrius

Svirduliuodama inirau i miko. Kai pasiekiau kaimik nam, kaulus deginantis


kartis beveik isisklaid. Kvpavimas vl pasidar normalus, bet buvau labai
sunerimusi. Ko atsigerti man dav Dant? Ir... kodl?
Rakt buvau pasikabinusi ant kaklo, tad pati atsirakinau duris. Nusiavusi
batelius nuslinau vir ir tyliai praslinkau pro mamos miegamj. Laikrodis ant
naktinio stalelio rod be deimties septynias. Kol mano gyvenime dar nebuvo
pasirods Dant, tai buvo normalus laikas keltis, gal net truput per anksti.
Daniausiai pabusdavau vali, bet ryt jauiausi isekusi ir susijaudinusi.
Paiupusi varius drabuius patraukiau voni isimaudyti due ir susiruoti
mokykl.
Be deimt atuonios pastaiau savo folksvagen mokini stovjimo aiktelje
ir nuygiavau mokykl, aukt pilk pastat, primenant protestant banyi.
jusi vidun sugrdau savo daiktus rakinam spintel, iupau pirmos ir antros
pamok vadovlius ir patraukiau klas. Pilvas gurguliavo i alkio, bet buvau per
daug sukrsta, kad pajgiau valgyti. Mlynas skystis vis dar nemaloniai
teliskavo skrandyje.
Pirmoji pamoka universitetinis JAV istorijos kursas. Atsisdusi suol
perirjau gautas inutes. Vis dar joki ini i Lopo. K gi, tariau sau.
Matyt, kakas atsitiko. Taiau negaljau atsikratyti jausmo, kad kakas ia
negerai. Lopas vakar vakare adjo pas mane usukti, prastai jis tesi paadus.
Juk inojo, kad barnis mane nulidino.
Ketinau paslpti mobilj, kai atjo nauja inut.
PO 30 MINUI SUSITIKIME PRIE VENTVORTO UPS, para Lopas.
AR TAU NIEKO NEATSITIKO? kaipmat atsakiau.
VISKAS GERAI. BSIU VALI PRIEPLAUKOJE. SITIKINK, KAD TAVS
NIEKAS NESEKA.
Laikas ne pats tinkamiausias, bet neketinau praleisti susitikimo su Lopu.
Vaikinas sak, kad jam nieko nenutiko, bet mans jo odiai netikino. Jeigu jam
viskas gerai, kodl prao mans ieiti i pamokos ir kodl mudu turime susitikti

vali prieplaukoje?
Prijau prie ponios Varnok stalo.
Atleiskite, ponia Varnok. Blogai jauiuosi. Gal galiau prigulti slaugytojos
kabinete?
Ponia Varnok nusim akinius ir atidiai pavelg mane.
Kas atsitiko, Nora?
Na, tos mnesio dienos, sunibdjau.
Nejaugi negaliu sugalvoti k nors iradingiau?
Mokytoja atsiduso.
Jei man kaskart, kai mokin tai sako, mokt bent po penkis centus...
Neprayiau, jeigu spazmai nebt tokie stiprs.
Norjau pasitrinti pilv, bet nusprendiau, kad ito bt per daug.
Galiausiai mokytoja tar:
Paprayk, kad slaugytoja duot paracetamolio. Taiau vos tik pasijusi
geriau, grk klas. iandien pradsime skyri apie defersonik
respublikonizm. Jeigu netursi i ko pasiskolinti gero konspekto, kitas dvi
savaites tik mginsi pasivyti klass draugus.
Energingai linkteljau galv.
Ai. Tikrai esu jums dkinga.
Sprukau pro duris, nuskuodiau laiptais ir koridoriuje apsidairiusi abi puses,
ar direktoriaus pavaduotoja netikrina klasi, pabgau pro onines duris.
Klesteljau folksvagen ir nudmiau. inoma, pabgti buvo lengva. Grti
pamokas be slaugytojos pasirayto ratelio galsiu tik pasitelkusi magij.
Nesinervink, tariau sau mintyse. Blogiausiu atveju mane suiups ir vis kit
savait teks i ryto anksiau atvaiuoti mokykl.
Man reikjo rasti koki nors prieast laikytis atokiau nuo Dants, kuriuo
nustojau pasitikti, tad ioji taip pat tiko.
Saul jau buvo pakilusi, dangus nusida balzganai ydra spalva, bet varbus
oras skverbsi pro mano pst striuk negailestingai pranaaudamas artjani
iem. Automobili aiktel vali prieplaukoje buvo tuia. Pastaiusi
folksvagen pritpiau auktoje olje aiktels pakratyje ir kelias minutes
laukiau tikrindama, ar kas nors mans nesek. Paskui grstu taku nuingsniavau
prieplauk. Kaipmat supratau, kodl Lopas isirinko i viet. Iskyrus kelis
irkianius pauktelius, mudu buvome visikai vieni.

Trapai drieksi tolyn up, bet vali nebuvo. Nuingsniavau iki pirmo trapo
galo, usidengiau akis nuo spindinios sauls ir miau dairytis. Lopo nebuvo
matyti.
Skimbteljo mano mobilusis.
ESU MEDI TANKMJE TAKO GALE, para Lopas.
Taku pro trapus nupdinau tankms link, tada i jos iniro u medio tnojs
Peperis Fraibergas. Vienoje rankoje jis laik Lopo mobilj, kitoje pistolet.
Mano vilgsnis nukrypo pistolet, ir a nevalingai engiau atatupsta.
Nuo vio nemirsi, bet sualojimas gali bti labai skausmingas, paaikino
Peperis.
Vyruko poliesterio kelns buvo utemptos auktai ant juosmens, o kreivai
susegti markiniai karojo striai. Peperis atrod nevalyvai, bet nuo jo sklindanti
jga nuvilnijo per mane tarsi karti sauls spinduliai. Jis buvo kur kas
pavojingesnis, negu atrod.
Ar tai sako inovas? atkirtau.
Peperis apvelg abi tako puses. Jis nusiluost kakt nosine tai buvo dar
vienas rodymas, kad vyrukas nerimauja. Jo nagai buvo nugrauti iki pirt
galiuk.
Jeigu inai, kas a esu, ir kertu layb, kad Lopas tau pasak, tada supranti,
kad nejauiu skausmo.
inau, kad esi arkangelas, ir tai, jog nesilaikai taisykli. Lopas man pasak,
kad gyveni dvigub gyvenim, Peperi. Galingas arkangelas, nelegaliai veikiantis
kaip mogus? Turdamas toki gali tikrai galtum apgauti sistem. Ar tau
reikia pinig? Valdios? Nori smagiai praleisti laik?
A tau jau sakiau, ko man reikia. Lopo, atsak Peperis, ir jo kakt vl
ipyl prakaitas. Regis, vyrukas nespjo jo luostyti. Kodl jis nenori susitikti?
Na, dl to, kad nenori bti surakintas grandinmis ir atsidurti pragare.
Kilsteljau smakr parodydama mobilj telefon Peperio rankoje.
Tau puikiai pavyko Lopo telefonu mane prisivilioti ia. Kaip j gavai?
Pamiau vakar vakare prie Velnio rankins. Radau Lop, besislapstant
rudame mikroautobuse, pastatytame kitoje gatvs pusje prieais jim. Lopas
spjo pasprukti, bet skubdamas paliko savo daiktus, tarp j ir telefon su visais
kontaktais. Vis ryt tau skambinau ir siuniau inutes nordamas susisiekti.
Slapta su palengvjimu atsidusau. Lopui pavyko pabgti.

Jei prisiviliojai mane nordamas itardyti, tau nepasisek. Neinau, kur


Lopas. Nuo vakar su juo nesikalbjau. Ties sakant, tai tu j matei paskutinis.
Tardyti? Peperio asilik aus galiukai paraudo. Viepatie, tai skamba
labai grsmingai. k a panaus? paprast nusikaltl?
Jei nenori mans apklausti, tai kodl ia atsiviliojai?
Kol kas ms pokalbis buvo netemptas, bet a pradjau vis labiau nerimauti.
Nemokikas Peperio darkymasis nekl man pasitikjimo. Jis buvo sumans
klast.
Ar matai valt ana ten?
Pasekiau Peperio vilgsn ups kranto link. Vandens paviriuje sibavo
spindinti balta motorin valtis. Daili, brangi ir tikriausiai labai greita.
Grai valtis. Susiruoei paplaukioti? paklausiau stengdamasi neparodyti
baims.
Taip. Ir tu plauksi kartu.

9
skyrius

Suteikiau tau galimyb visk sutvarkyti paprastai, bet mano kantryb baigia
isekti, pareik Peperis. Jis usikio pistolet u kelni juosmens, kad abiem
rankomis galt nusiluostyti blizgani kakt. Jei negaliu nuvykti pas Lop,
priversiu j ateiti pas mane.
Supratau, kur link krypsta reikalai.
Ar tai pagrobimas? Juk tikrai nesi paprasiausias nusikaltlis, Peperi. Tave
labiau tikt vadinti iauriu nusikaltliu, sociopatu ir niekingu piktadariu.
Peperis atlaisvino apykakl ir isiviep.
Lopas turi man kai k padaryti. Ma... paslaug. Ir viskas. Tai tikrai
nepavojinga.
tariau, kad paslauga reikia kartu su Peperiu keliauti pragar, o paskui
Peperis paspruks ir utrenks Lopui pragaro vartus. Tai vienas bd atsikratyti
antauotojo.
Esu geras, aikino Peperis. Arkangelas. Lopas gali manimi pasitikti.
Turjai jam itai pasakyti.
Greiiausias bdas sugriauti Lopo pasitikjim yra pagrobti mane. Pagalvok,
Peperi. Pagrobdamas mane nepriversi Lopo bendradarbiauti.
Vyrukas timpteljo apykakl. Jo veidas taip paraudo, kad Peperis tapo
panaus prakaituojani rausv kiaul.
Vyksta kur kas daugiau dalyk, nei matyti paprasta akimi. Neturiu i ko
rinktis, ar supranti?
Esi arkangelas, Peperi. Taiau bastaisi ia, emje, su pistoletu ir grasini
man. Netikiu, kad esi nepavojingas, taip pat netikiu, jog neturi pikt ksl Lopo
atvilgiu. Arkangelai prastai neslankioja po em ir negrobia kait. inai, k
galvoju? Tu tapai blogiuku.
Esu ia su uduotimi. Nesu blogas, bet privalau... elgtis laisvai.
Jergutliau, beveik susigundiau tavimi patikti.
Turiu tavo vaikinui uduot, kuri vykdyti gali tik jis. Nenorjau tavs
grobti, bet pati privertei. Man reikia Lopo pagalbos. Dabar. Praau graiai eiti

prie valties. Jeigu padarysi bent vien staig judes, ausiu.


Peperis pamojo ranka, ir valtis klusniai atsklend per vanden prie artimiausio
trapo. Lopas nebuvo saks, kad arkangelai pajgia sakinti daiktams. Tai man
nepatiko, pradjau splioti, kaip is gebjimas apsunkins mginim pabgti.
Ar negirdjai? Jis jau ne mano vaikinas, pareikiau Peperiui. Dabar
draugauju su Dante Materaiu. Tikriausiai esi apie j girdjs? Visi j pasta.
Lopas jau praeitis.
Manau, mes tai isiaikinsime, tiesa? Jei man dar syk teks tave paraginti eiti
prie valties, prakiurdysiu tau pd.
Itiesiau rankas alis ir nuingsniavau prie trapo. Netrukus pasigailjau, kad
nevilkiu striuks su sekimo renginiu. Jei Lopas inot, kur esu, atvykt mans
gelbti. Galbt jis siuvo sekimo rengin ir mano pst striuk, bet per daug
tuo pasikliauti negaljau. Nenutuokiau, kur Lopas, ir net neinojau, ar jam ko
nors nenutiko, tad juo pasikliauti taip pat negaljau.
Lipk valt, paliep Peperis. Paimk ant suoliuko gulini virv ir prisirik
prie apsaugini turkl.
Matau, esi rimtai nusiteiks, tariau stengdamasi laimti laiko.
Dirsteljau pakrantje auganius medius. Jeigu pavykt iki j nubgti,
galiau pasislpti. Tada Peperio kulkos greiiausiai pataikyt medius, o ne
mane.
U penkiasdeimties kilometr nuo ia turiu dail sandl su ant jo uraytu
tavo vardu. Kai ten nuvyksime, paskambinsiu tavo vaikinui, Peperis nykiu ir
rausvu mauoju pirteliu pavaizdavo telefono ragel. Pairsime, ar mums
pavyks susitarti. Jeigu Lopas prisieks sutvarkyti mano asmenin reikal, galsi
vl pamatyti ir j, ir savo draugus, ir savo eim.
Kaip tu jam paskambinsi? Juk Lopo mobilusis pas tave.
Peperis surauk kakt. Apie tai jis nepagalvojo. Galbt galiau pasinaudoti jo
neapdairumu.
Tada tursime laukti, kol jis mums paskambins. Tavo paios labui tikiuosi,
kad Lopas netemps gumos.
Nenoriai lipau valt. Pamiau virv ir pradjau megzti mazg. Negaljau
patikti, kad Peperis toks kvailas. Nejaugi jis i ties mano, kad paprasta virv
mane sulaikys?
Tarsi igirds mano mintis Peperis perspjo:
Jeigu puoselji mint pabgti, inok, kad i virv uburta. Ji atrodo paprasta,

bet yra tvirtesn u konstrukcin plien. O kai prisirii rieus, a j vl ubursiu.


Kai tik pamginsi trktelti virv ir isilaisvinti, ji tave nukrs dviej imt volt
elektros srove.
Stengiausi neprarasti savitvardos.
Ar tai ypatingas arkangel triukas?
Tiesiog sakykime, kad esu galingesnis, negu tu manai.
Peperis kl vien koj valt ir svirduliuodamas atsistojo ant vairuotojo
sdyns. Nespjus jam kelti kitos kojos, visu knu trenkiausi valties krat
stipriai j susibuodama ir atitraukdama nuo trapo. Peperis stovjo isiergs
viena koja valtyje, kita ant trapo, skiriantis valt tarpas vis platjo.
Skriaudjas sureagavo akimirksniu. Jis pakilo or ir m sklandyti madaug
metro auktyje vir valties. Skraidyti. Nusprendusi imuti pagrobj i
pusiausvyros pamirau, kad jis turi sparnus. Maa to, dabar Peperis buvo tikrai
siuts.
Persiveriau per bort ir miau nirtingai plaukti ups vidur, girdjau, kaip
i viraus vanden lekia kulkos.
Igirdau, kaip u mans kakas pliaukteljo, supratau, kad Peperis oko up
mans vytis. Netrukus jis mane sugriebs ir itess savo paad prakiurdyti skyl
mano pdoje o gal bus kur kas blogiau. Nesu tokia stipri kaip arkangelas, bet
dabar a nelim, be to, treniravausi su Dante... dusyk. Nusprendiau
pasielgti arba netiktinai kvailai, arba nepaprastai drsiai.
Tvirtai kojomis atsirmusi smlt ups dugn atsispyriau i vis jg ir
staigiai iokau i vandens. Nustebau, kad nuskriejau labai toli, sklendiau vir
medi, augani ups pakrantje, virni. Prie akis atsivr tolimas platus
vaizdas, maiau ne tik fabrikus bei laukus, bet ir greitkel, kuriame tarsi
karoliukai judjo maytlaiiai automobiliai ir sunkveimiai. Dar toliau ivydau ir
Koldvoter nam bei parduotuvi samplaikas ir parkus su aliomis vejomis.
Netrukus pradjau ltti, paskui pasikeit judjimo kryptis, jauiau, kaip oras
glosto kn ir kaip vartosi skrandis. Up artjo prie mans miliniku greiiu.
Pajutau poreik nirtingai mojuoti rankomis, taiau sitemps knas, regis,
nenorjo paklusti. Jis buvo graktus, sutelktas ir susiglauds tarsi raketa. Kojos
atsitrenk vali trap, pralau lentas ir a vl atsidriau vandenyje.
Pro ausis pravilp dar kelios kulkos. Isiropiau i po sulusio trapo,
iokau krant ir pasileidau medi link. Per dvi rytines treniruotes tamsoje

buvau truput tam pasirengusi, bet vis tiek negaliu paaikinti, kaip man pavyko
bgti greiiau u Dant. Mediai lk pro al tarsi svaigs eliai, kojos
kilojosi lengvai, tarsi jos akimirka anksiau negu protas atspt, kok reikia
daryti kit ingsn.
Visu greiiu nudmiau taku, klesteljau folksvagen, nuspaudiau greiio
pedal ir irkau i stovjimo aiktels. Nustebau, kad net nesu udususi.
Adrenalinas? Galbt. Taiau a taip nemaniau.
Nuvaiavau prie Aleno vaistins ir spraudiau folksvagen tarp dviej
sunkveimi, kurie ustojo mane nuo gatvs. Tada susigiau sdynje, kad
niekas nematyt. Buvau sitikinusi, kad prie ups pavyko pasprukti nuo Peperio,
bet atsargumas nepakenks. Reikjo visk apsvarstyti. Namo vaiuoti negaliu.
Grti mokykl taip pat. Man labai reikia susirasti Lop, bet neinau, nuo ko
pradti paiekas.
Suskambs mobilusis priadino i apmstym.
Labas, Grei, pasisveikino Skotas. Mudu su Vi vaiuojame papietauti
Tako trobels restoran, bet mums ikilo vienas klausimas kur tu? Dabar tu
(a) moki vairuoti ir (b) turi ratus... hmm, mano dka... todl neprivalai valgyti
mokyklos valgykloje.
Nekreipiau dmesio paaip Skoto ton.
Man reikia Dants numerio. Kuo greiiau atsisk j man, paliepiau Skotui.
Dants telefono numer buvau siraiusi, bet ne aparat.
Nesupratau.
K tai reikia? Ar iandien koks ypatingas antradienis?
Kam tau jo reikia? Maniau, Dant tavo vaikinas ir...
Ijungiau pokalb ir pamginau surikiuoti mintis. K tikrai inau? Kad dvigub
gyvenim gyvenantis arkangelas norjo mane pagrobti ir pasinaudoti kaip
priemone priversti Lop padaryti jam paslaug. Arba kad Lopas liautsi j
antaavs. Arba ir viena, ir kita. Taip pat inojau, kad Lopas i tikrj
neantauoja arkangelo.
Ko neinau? Svarbiausia, neinau, kur Lopas. Ar jis saugus? Ar jis su manimi
susisieks? Gal jam reikia mano pagalbos?
Kur tu, Lopai? suukau visatai.
Suskambo mano mobilusis telefonas.
TAI DANTS TELEFONO NUMERIS. TAIP PAT GIRDJAU, KAD

OKOLADAS PADEDA, KAI KAMUOJA PRIEMENSTRUACINIS SINDROMAS,


para Skotas.
Juokinga, garsiai itariau ir surinkau Dants numer.
Vaikinas atsiliep po treio signalo.
Mums reikia susitikti, sudirgusi tariau.
Klausyk, jei nori pakalbti apie ryt...
inoma, apie ryt! Ko tu man davei? Igriau neinomo skysio ir staiga
pradjau bgti taip greitai kaip tu, sugebjau pakilti or penkiolika metr ir
esu sitikinusi, kad mano rega geresn negu prastai.
Tai praeis. Kad liktum tokia greita, privalai mlyn skyst gerti kasdien.
Kaip vadinasi tas mlynas skystis?
Ne telefonu.
Puiku. Tada susitikime.
Po trisdeimties minui bk ratukini pai iuoykloje.
Sumirksjau.
Nori susitikti su manimi iuoykloje?
Dabar iokiadienio vidudienis. Joje bus tik mamos ir pradedantys vaikioti
kdikiai. Lengva pastebti nipus.
Neinau, kas, Dants nuomone, galt mus sekti, bet grau nerimo kirminas,
bylojantis, jog Dant nra vienintelis, norintis mlyno skysio, kad ir kas tai
bt. Spjau, kad tai gali bti kakokie narkotikai. Pati patyriau j poveik.
Grimas man suteik netikim jg. Tarsi bt inykusios visos klitys, o mano
zinis meistrikumas buvo... beribis. Pojtis buvo valinantis ir nenatralus. Dl
to nerimavau labiausiai.
Kai Henkas buvo gyvas, jis eksperimentavo su velni kerais isikviesdamas
pragaro galias. Jo uburti daiktai visada vytdavo melsvai. Iki iol maniau, kad
inios apie velni kerus dingo kartu su Henku, bet pradjau tuo abejoti. Vyliausi,
kad Dants paslaptingas mlynas grimas tra atsitiktinis sutapimas, bet
instinktas kudjo visai k kita.
Ilipau i automobilio ir paskutiniuosius kelis kvartalus iki iuoyklos
nuingsniavau psia, danai dairydamasi per pet, ar kas nors mans neseka.
Neivydau joki nepastam vyr tamsiais lietpaliais ir sauls akiniais. Joki
netiktinai aukt vyr, iduodani, kad tai nefilimai.

slinkau pro iuoyklos duris, isinuomojau ratukini pai por ir atsisdau


ant suolelio prie aiktels. viesos buvo pritemdytos, o diskotek rutulys skleid
rykius sodrius blyksnius ant poliruot medini grind. I garsiakalbi sklido
senosios mokyklos atstovs Britns Spears dainos. Kaip ir buvo numats Dant,
iuo metu iuo tik mai vaikuiai ir j mamos.
elektrinto oro gsis prane, kad pasirod Dant. Vaikinas mvjo tamsius
pagal usakym pasitus dinsus ir vilkjo aptemptus tamsiai mlynus
markinlius. Dant klesteljo ant suolelio greta mans. Jis nesivargino nusiimti
sauls akini, todl negaljau irti vaikino aki. domu, ar jis gailisi man
davs to grimo ir dabar jauia tam tikrus moralinius priekaitus. Vyliausi, kad
taip.
Ketini iuoti? paklaus jis, linkteldamas galv mano ratukines paias.
Pamaiau, kad Dant be pai.
Uraas skelbia, kad norint patekti toliau nei vestibiulis, reikia isinuomoti
paias.
Galjai paveikti tarnautojos mintis ir j apgauti.
Mano nuotaika apniuko.
A taip neaidiu.
Dant gteljo peiais.
Be reikalo nesinaudoji daugeliu nefilim privilegij.
Papasakok man apie mlynj grim.
Tai pastiprintas grimas.
Ir pati t supratau. Kuo jis pastiprintas?
Dant palinko prie mans ir sunibdjo:
Velni kerais. Tai nra taip pavojinga, kaip atrodo, utikrino vaikinas.
Pajutau, kaip sitempia nugara ir ima dilgioti plaukeliai ant sprando. Ne, ne,
ne. Velni kerai emje turjo bti inaikinti. Jie inyko kartu su Henku.
inau, kas yra velni kerai. Maniau, kad jie sunaikinti.
Dant surauk tamsius antakius.
I kur inai apie velni kerus?
Jais naudojosi Henkas. Taip pat ir Henko bendrininkas, onsis Lang.
Taiau kai Henkas mir... nutilau. Dant neino, kad a nuudiau Henk.
Pasakyti, kad mano santykiai su nelimais, tarp j ir su Dante, nepagert, jeigu
i paslaptis ikilt vieumon, bt per maa. Lopas nipinjo Henko naudai.

Dant linkteljo.
inau. Jie buvo sudar sandr. Lopas mums teikdavo inias apie puolusius
angelus.
Neinia, ar Dant tyia nepasak, jog Lopas sutiko nipinti Henkui su viena
slyga: kad Juodoji Ranka paliks mane gyv, ar Henkas i smulkmen tiesiog
niekam nepasakojo.
Henkas papasakojo Lopui apie velni kerus, pamelavau stengdamasi
sumtyti pdas. Taiau Lopas man pasak, kad Henkui mirus velni kerai
inyko kartu su juo. Lopui atrod, kad Henkas buvo vienintelis, kuris inojo, kaip
jais manipuliuoti.
Dant papurt galv.
Henkas pareigojo savo deinij rank, Bleikl, kurti velni ker atmainas.
Bleiklis apie velni kerus ino kur kas daugiau nei Henkas. Pastaruosius kelis
mnesius Bleiklis praleido usidars laboratorijoje velni kerais uburdamas
peilius, botagus ir iedus su akutmis, itaip juos paversdamas mirtinais ginklais.
Visai neseniai jis sukr grim, stiprinant nelim galias. Ms jgos prilygsta
puolusi angel galiai, Nora, pareik Dant, ir jo akys i susiavjimo
suspindo. Anksiau tik deimt nelim galjo prilygti vienam puolusiam
angelui. Dabar taip nra. A dalyvauju Bleiklio grimo bandymuose ir, kai jo
igeriu, mano jgos gerokai iauga. Dabar galiu prieintis puolusiam angelui
nesibaimindamas, kad jis yra stipresnis.
Mano mintys lakst kaip palusios. Velni kerai klesti emje? Nelimai turi
slapt ginkl, gaminam Bleiklio laboratorijoje? Privalau apie tai pasakyti Lopui.
Ar man davei to paties Bleiklio grimo, kurio bandymuose dalyvauji pats?
Taip, atsak Dant gudriai ypsodamasis. Dabar supranti, apie k a
kalbu.
Jeigu Dant tikisi pagyr, i mans j nesulauks.
Kiek nefilim ino apie grim arba yra jo ragav?
Dant atsilo ant suolo ir atsiduso.
Ar klausi nordama tai suinoti tik tu? jis reikmingai nutilo. O gal ketini
ms paslaptimi pasidalyti su Lopu?
Dvejojau nieko neatsakydama, ir Dants veidas apniuko.
Privalai rinktis, Nora. Negali bti itikima ir Lopui, ir mums. Tu aviai
stengiesi tai suderinti, bet galiausiai teks rinktis, kuriai aliai bsi itikima. Arba

esi su nefilimais, arba prie mus.


Blogiausia, kad Dant teisus. irdies gilumoje pati t inojau. Su Lopu
sutarme, kad galutinis mudviej tikslas iame kare yra saugiai kartu i jo
pasitraukti, bet jeigu vis dar tvirtiniau, jog tai yra vienintelis mano tikslas, kas
lieka nelimams? Manoma, jog esu j vad ir praau nelim patikti, kad jiems
padsiu, nors i ties visai jiems nepadedu.
Jeigu Lopui papasakosi apie velni kerus, jis nesds sudjs rank,
perspjo Dant. Jis prads iekoti Bleiklio ir mgins sunaikinti laboratorij. Ne
i kilnios moralins pareigos, bet skatinamas savisaugos instinkto. Chevanas
jau nra svarbus, toliau aikino vaikinas. Mano galutinis tikslas nustumti
puolusius angelus u tam tikros sutartins linijos, kad jie daugiau negalt ms
uvaldyti. Mano tikslas pasitelkus velni kerus inaikinti vis puolusi angel
ras. Ir jeigu jie to dar neino, netrukus suinos.
K? ilemenau.
Henkas buvo sukrs plan. Jis kaip tik toks. Inaikinti puolusi angel ras.
Bleiklis yra sitikins, kad netrukus sukurs pakankamai galing, kad nuudyt
puolus angel, velni ker atmain. Niekas net neman, kad tai manoma. Iki
iol.
Paokau nuo suolo ir miau ingsniuoti pirmyn atgal.
Kodl man visa tai sakai?
Tau metas rinktis. Ar tu su mumis, ar ne?
Lopas joki sunkum nekelia. Jis nebendradarbiauja su puolusiais angelais.
Lopas nenori karo.
Vienintelis manodraugo tikslas buvo pasirpinti, kad a neprarasiau valdios,
itesiau duot priesaik ir likiau gyva. Taiau Dant teisus: jeigu papasakosiu
Lopui apie velni kerus, jis padarys visk, kad juos sunaikint.
Jeigu jam papasakosi apie velni kerus, mes lugsime, perspjo Dant.
itaip Dant mans klaus, ar a ketinu iduoti j, Skot ir tkstanius nekalt
nelim... ar Lop. Sunkus akmuo ugul ird. Skausmas buvo toks atrus, kad
vos nesusirieiau dvilinka.
Pagalvok apie tai i popiet, pareik Dant pakildamas. Jeigu neigirsiu
kitoki ini, lauksiu tavs treniruotje rytoj anksti ryt, jis pavelg mane
tvirtu, bet truput abejojaniu rud aki vilgsniu. Tikiuosi, kad vis dar esame
toje paioje barikad pusje, Nora, pridr tyliai ir ijo.
Likau pastate dar kelias minutes. Sdjau prieblandoje supama vaiduoklikai

linksm vaik, kurie iuodami ratukinmis paiomis mgino okti aniuk


ok, klyksm. Palenkiau galv ir veidu sikniaubiau delnus. Reikalai neturjo
itaip susiklostyti. A turjau ataukti kar, paskelbti paliaubas ir kartu su Lopu
pasitraukti.
Taiau Dant su Bleikliu ts Henko pradt darb ir ant kortos pastat
visk. Kvaila, kvaila, kvaila.
Netikiau, jog Dant, Bleiklis ar net visi nelimai turi bent menkiausi
galimyb inaikinti puolusius angelus, bet tarimas, kad Bleiklis imoko
manipuliuoti velni kerais, visk keiia. Ir k tai reikia man? Jeigu nelimai
paskelbs kar be mans, ar arkangelai vis tiek laikys mane u tai atsakinga?
Taip. Laikys.
Kad ir kur bt sirauss Bleiklis, kur, be abejons, saugo budrus nelim
brys, dabar aiku, jog jis eksperimentuoja su galingesnmis ir pavojingesnmis
atmainomis. Dl visko kaliausias yra Bleiklis.
Todl dabar svarbiausia surasti Bleikl ir jo slapt laboratorij.
Isyk, kai rasiu Lop. Nerimas suspaud ird, ir a tyliai pasimeldiau u
draug.

10
skyrius

Buvau visai netoli folksvageno, kai pamaiau kakoki mogyst sdant


vairuotojo viet. Stabteljau ir pirmiausia pagalvojau apie Kaubojik Skrybl.
Ugniauusi kvap svarsiau, ar bt imintinga bgti. Taiau juo ilgiau
svarsiau, juo labiau blso mano audrinta vaizduot, galiausiai atpainau
mogyst. Lopas sulenktu pirtu pamojo, kad ateiiau. Nerimas akimirksniu
inyko, ir a plaiai nusiypsojau.
Pabgai i pamok, kad paiuointum ratukinmis paiomis? paklaus
Lopas, kai a klesteljau automobilio sdyn.
Juk mane pasti. Violetiniai ratukai mano silpnyb.
Lopas nusiypsojo.
Prie mokyklos nemaiau tavo automobilio. Iekojau tavs. Ar gali man skirti
kelias minutes?
Padaviau jam automobilio raktelius.
Vairuok tu.
Lopas nuve mane prie prabangi daugiabui nam komplekso, sikrusio
Kasko lankoje. aviam senoviniam tamsiai raudon plyt, sumryt pramaiiui
su akmenimis i vietinio karjero, pastatui galima duoti ne maiau kaip imt
met, bet jis buvo visikai restauruotas, su vytiniais langais, marmurinmis
kolonomis ir durininku. Lopas vaiavo vienam automobiliui skirt gara,
nuleido jo duris, ir mudu atsidrme vsioje tamsoje.
Naujas butas? paklausiau.
Peperis pasamd banditus nelimus suremontuoti mano studij po Delf
parku. Teko skubiai rasti nauj labai saug bst.
Mes ilipome i folksvageno, ukopme siaurais laiptais ir eng pro duris
atsidrme naujoje Lopo virtuvje. Pro plaius, nuo sienos iki sienos, langus
atsivr nuostabus vaizdas lank. Ant vandens suposi kelios baltos jachtos,
melsvas kas gaub aplinkines uolas. Regjosi, tarsi visas kratovaizdis
suliepsnojo nuo supani lank medi, pasidabinusi rykiu rudens raudoniu.
Prie nam esani vali prieplauk priirjo tarnautojas.

Pasiptlika, pareikiau.
Stovdamas man u nugaros biiulis padav puodel kartos kakavos ir
pabuiavo sprand.
Namas krinta akis labiau, negu noriau, o tokius mano odius dabar
girdsi nedanai.
Siurbiodama kakav atsiliejau nugara Lop.
Nerimavau dl tavs.
Vakar vakare Peperis netiktai uklupo mane prie Velnio rankins. Tai
reikia, kad neturjau galimybs nektelti su ms draugu nelimu
Kaubojika Skryble. Taiau kai kam paskambinau, kai kur nuvykau pirmiausia
trobel, kur tave buvo nuve. Kaubojika Skrybl nra labai gudrus. Jis tave
nuve savo seneli vasarnam. Tikrasis Kaubojikos Skrybls vardas onas
Korbridas ir, skaiiuojant nelim amiumi, jam tik dveji metai. Prie dvejas
Kaldas jis prisiek itikimyb ir noriai stojo Juodosios Rankos armij. onas
yra kartakois, taip pat inoma, kad jis piktnaudiavo narkotikais. Vaikinas nori
igarsti ir mano, kad tu jam gali padti. Neverta n sakyti, kad jis links krsti
kvailystes, Lopas vl pabuiavo mane kakl, kart ilgiau. A tavs taip pat
pasiilgau. K man nori pasakyti?
Hmm, nuo ko pradti.
Galiau tau papasakoti, kaip ryt Peperis mgino mane pagrobti arba
galbt tau bt domu suinoti, kad Dant man dav igerti sustiprinto velni
kerais grimo. Kaip paaikjo, Bleiklis, deinioji Henko ranka, jau kelis mnesius
kraptosi su velni kerais ir nefilimams kuria labai veiksming vaist.
K jie tau padar? sumaurojo nepaprastai siuts Lopas. Ar Peperis tave
sueid? O Dant sudraskysiu skutelius!
Papuriau galv, bet nustebau pajutusi, kad akys pritvinko aar. inojau,
kodl Dant itaip pasielg jam reikia, kad biau zikai stipri ir pajgiau
vadovauti nelim armijai, bet piktinausi, kad vaikinas man melavo. Jis apgaule
privert igerti tai, kas ne tik emje draudiama, bet ir gali bti pavojinga.
Nesu tokia naivi, kad manyiau, jog velni kerai neturi neigiamo alutinio
poveikio. Jgos gali susilpnti, bet blogio skla jau tno manyje.
Dant sak, kad grimo poveikis per dien inyks. Tai gera inia. Bloga inia
ta, kad jis ketina netrukus duoti io grimo nesuskaiiuojamai daugybei nelim.
Grimas jiems suteiks... netiktin gali. Tik taip galiu apibdinti jo poveik.

Igrusi jo a galjau bgti greiiau, iokti aukiau, o mano pojiai paatrjo.


Dant sak, kad nelimas, kovodamas vienas prie vien, gals nugalti puolus
angel. A juo tikiu, Lopai. Man pavyko pasprukti nuo Peperio. Arkangelo. Jeigu
nebiau igrusi to grimo, Peperis dabar laikyt mane urakint.
Lopo akys suliepsnojo altu siiu.
Pasakyk, kur galiu rasti Dant, kapotai paliep jis.
Nesitikjau, kad Lopas taip supyks, vertinant retrospektyviai, tai buvo didel
klaida. Vaikinas tiesiog kunkuliavo. Bda ta, kad jeigu Lopas nuvykt pas Dant
dabar, Dant suprast, jog a pasakiau Lopui apie velni kerus. Reikia veikti
atsargiai.
Dant pasielg neteisingai, bet jis man, kad man labai padeda, mginau
ginti vaikin.
Lopas raiiai nusijuok.
Ir tu tuo tiki?
Manau, Dant yra apimtas nevilties. Jis neturi i ko rinktis.
Vadinasi, jis tiesiog neieko kit galimybi.
Jis taip pat man paskelb ultimatum. Arba esu su juo ir nelimais, arba su
tavimi. Apie velni kerus Dant papasakojo nordamas mane patikrinti. Suinoti,
ar papasakosiu tau, sksteljau rankomis. Niekada nieko nuo tavs neslepiu.
Mudu komanda. Taiau privalome pagalvoti, kaip dabar veiksime.
A j umuiu.
Atsidusau ir pirtais suspaudiau smilkinius.
Tu nepajgi matyti toliau nei tavo asmenin antipatija Dantei... ir tavo
sitis.
sitis? nusijuok Lopas, bet vaikino juokas buvo grsmingas. Ak, angele.
Per daug velniai pasakyta apie tai, k jauiu. Tik k suinojau, kad nelimas
per prievart tavo kn ved velni ker. Man nesvarbu, ar jis tuo metu gerai
nepagalvojo, ar buvo apimtas nevilties. ios klaidos jis daugiau nepakartos.
Prie imdama jo gailtis, inok viena. Dant inojo, kad taip atsitiks. A
perspjau, kad jeigu tau atsiras bent drskimas, kol Dant tave saugo, jam teks
u tai atsakyti.
Kol jis mane saugo? pakartojau tarsi aidas, stengdamasi visk sudlioti
savo vietas.
inau, kad kartu su juo treniruojiesi, tiesiai viesiai r Lopas.
inai?

Esi didel mergait. Gali sprsti pati. Matyt, turjai prieasi i Dants
imokti savigynos, ir a neketinu tau drausti. A tavimi pasitikjau; nerimavau
tik dl Dants ir, regis, turjau pagrind. Klausiu dar kart. Kur jis slapstosi?
paniurusiu veidu beveik sumaurojo Lopas.
Kodl manai, kad jis slapstosi? lidnai paklausiau nusiminusi, kad vl
atsidriau tarp Lopo ir Dants. Tarp puolusi angel ir nefilim.
Neketinau smoningai nuo Lopo slpti savo treniruoi; tiesiog maniau, kad
bus geriau, jei nekurstysiu konkurencijos tarp vaikin.
Nuo ledinio Lopo juoko mano nugara perbgo iurpas.
Jeigu jis gudrus, turt slapstytis.
Lopai, a taip pat pykstu. Patikk, noriau pakeisti io ryto vykius. Taiau
man bjauru inoti, kad veiki su manimi nepasitars. I pradi man prisiuvi
sekikl. Paskui man u nugaros grasini Dantei. Veiki prie mano vali. Noriau
jausti, kad palaikai mane, kad mudu veikiame kartu.
Suskambo naujas Lopo mobilusis telefonas, ir biiulis dirsteljo ekran. Tai
jam nebdingas elgesys. Pastarosiomis dienomis Lopas nukreipdavo skambuius
balso pat ir paskui atidiai tikrindavo, kuriuos atsiliepti.
Lauki svarbaus skambuio? paklausiau.
Taip, ir dabar turiu j reaguoti. Palaikau tave, angele, ir visada palaikysiu.
Atleisk, jeigu atrodo, kad griaunu tavo norus. Patikk, to maiausiai siekiu,
Lopas pakteljo man skruost, bet buinys buvo iurktus. Biiulis jau
rytingai ingsniavo laipt, vedani gara, link. Man reikia tavo paslaugos.
Pairk, k pavyks iniuktinti apie Bleikl. K iuo metu jis laiko savo
namais, kur pastarosiomis dienomis lanksi, kiek nelim j saugo, ar kuria
naujas atmainas ir kada ketina pradti masikai gaminti savo ypatingj grim.
Tu teisi nemanau, kad velni kerais pasinaudojo kas nors daugiau, iskyrus
Dant ir Bleikl. Jeigu taip bt vyk, arkangelai kaipmat suinot. Netrukus
pasikalbsime, angele.
Vadinasi, pokalb baigsime vliau? suukau jam pavymui vis dar
nustebusi, kad Lopas taip staiga ivyksta.
Vaikinas stabteljo laipt viruje.
Dant tau paskelb ultimatum, bet j btum igirdusi ir be Dants. Negaliu
sprsti u tave, bet jei norsi patarimo, pranek. Mielai padsiu. Prie ieidama
junk signalizacij. Tavo raktas ant spintels. Gali ateiti kada tik panorsi.

Netrukus susisieksiu su tavimi.


O kaip chevanas? paklausiau. Neaptariau n puss dalyk, apie kuriuos
norjau pakalbti su Lopu, o jis pabga. Jis prasideda inakt vos tik pateks
mnulis.
Lopas energingai linkteljo.
Ore tvyro negera nuojauta. Stebsiu tave, bet noriu, kad ir tu pati
saugotumeisi. Neieik i nam vlai vakare. vakar tavo komendanto valanda
prasideda nusileidus saulei.
Kadangi grti mokykl be pateisinamo ratelio nebuvo prasms, be to, jei
vaiuoiau dabar, suspiau tik paskutin pamok, nusprendiau likti pas Lop
ir apmstyti, patyrinti savo siel.
Nujau prie aldytuvo nordama rasti ko nors ukrimsti, bet aldytuvas buvo
tuias. Lopas persikraust greitai, o naujame bute baldai ir buitiniai prietaisai
jau buvo. Kambariai atrod nepriekaitingai, bet jiems trko asmenini
smulkmen. Nerdijaniojo plieno buitiniai prietaisai, rusvai pilka spalva daytos
sienos, rieutmedio grindys. iuolaikiki amerikietiki santri spalv baldai.
Skystj kristal televizorius ir du odiniai foteliai, atgrti vienas kit. Vyrika,
stilinga, bet alta.
Mintyse perkraiau pokalb su Lopu ir nusprendiau, kad jis n kiek mans
neujaut dl Dants ultimatumo ir mano didiosios dilemos. K tai reikia? Gal
Lopas mano, kad a pati pajgi visk isprsti? Kad rinktis arba nelimus, arba
puolusius angelus yra visikai nesudtinga? Taiau taip nra. Rinktis kasdien
darosi vis sunkiau.
Apmsiau, k i ties inau. Lopas nori, kad isiaikiniau Bleiklio kslus.
Lopas tikriausiai galvoja, kad man geriausia veikti per Dant taip sakant,
tarpinink tarp mans ir Bleiklio. Ir kad galtume atvirai bendrauti, matyt, bus
geriausia, jeigu a versiu Dant manyti, kad esu su juo. Kad esu ivien su
nefilimais.
I ties taip ir yra. Daugeliu poiri. Jauiu uuojaut nelimams, nes jie
kovoja ne siekdami viepatauti arba dl koki nors beveri ambicij nelimai
siekia laisvs. A t suprantu. Ir tuo aviuosi. I vis jg stengsiuosi jiems
padti. Taiau nenoriu, kad Bleiklis arba Dant kelt pavoj puolusi angel
rasei. Jeigu puol angelai bus nuluoti nuo ems paviriaus, su jais inyks ir
Lopas. Neketinu prarasti Lopo ir padarysiu visk, kad jo ras ilikt.

Kitaip sakant, visikai nepriartjau prie atsakym. Vl esu paioje pradioje ir


aidiu u abi komandas. Staiga suvokiau, kokia apmaudi mano padtis. Esu
visikai tokia pati kaip Peperis Fraibergas. Vienintelis skirtumas tas, kad a
noriu bti kakurioje barikad pusje. Dl nuolatinio veidmainiavimo, melo ir
apsimetinjimo, kad esu itikima dviems prieingoms stovykloms, negaliu
naktimis umigti. Netrukus protas bus uimtas tik tuo, kad siminiau
melagystes ir nesipainioiau savo paios mantriai suregzt tinkl.
Atsidusau. Dar syk dirsteljau Lopo aldikl. Nuo paskutinio tikrinimo jame
stebuklingai neatsirado led.

11
skyrius

Kit ryt, penkt valand, mano lovos iuinys dubo nuo antro kno svorio.
Praplusi akis ivydau lovos gale sdint Dant paniurusiu veidu.
Na? trumpai paklaus jis.
Vakar iki vlyvo vakaro stengiausi nusprsti ir galiausiai sugalvojau, kaip
turiau elgtis. Dabar atjo sunkiausias momentas: gyvendinti tai, k numaiau.
Duok man penkias minutes apsirengti, tada susitiksime lauke.
Dant klausiamai ir aikiai viltingai kilsteljo antakius.
Ar tai reiki t, k a galvoju?
Juk nesitreniruoju su puolusiais angelais, ar ne?
Atsakymas buvo ne visikai tiesus, bet vyliausi, kad Dant daugiau
nekamantins.
Vaikinas nusiypsojo.
Gerai, po penki minui.
Bet daugiau joki mlyn grim, perspjau, ir Dant stabteljo prie dur.
Kad nelikt neaikum.
Ar vakaryktis pavyzdys tavs netikino?
Su apmaudu pamaiau, kad vaikinas visikai neatgailauja. Jo veide atsispindjo
nebent nusivylimas.
Jauiu, kad Federalin vaist administracija jo nepatvirtint.
Jeigu apsigalvosi, gausi nemokamai.
Nutariau pasinaudoti proga ir pakreipti pokalb man reikalinga linkme.
Ar Bleiklis kuria ir kitus pastiprintus grimus? Kaip manai, kada jis ipls
savo bandomosios grups nari skaii?
Dant abejingai gteljo peiais.
Senokai nesikalbjau su Bleikliu.
Tikrai? Dalyvauji jo velni ker bandymuose. Judu abu artimai bendravote
su Henku. Mane stebina, kad nebendraujate.
inai posak, kad nepatariama vis kiauini laikyti viename krepyje? Mes
laikoms tokios strategijos. Bleiklis savo laboratorijoje kuria atmainas, o man

jas tiekia kakas kitas. Jeigu kas nors atsitikt vienam i ms, kitas likt
saugus. A neinau, kur yra Bleiklis, tad, jeigu puol angelai mane suiupt ir
kankint, nieko vertingo negaliau jiems pasakyti. iandien manktinsims kaip
visada. Pradsime bgdami dvideimt keturis kilometrus, todl igerk
pakankamai skysi.
Palauk. O kaip chevanas?
Nenuleidau aki nuo Dants veido tikdamasi igirsti blogiausia. Prajusi
nakt negaljau umigti kelias valandas laukdama akivaizdi apraik, kad is
mnuo prasidjo. Tikjausi pajusti oro gsius, neigiamos energijos srov,
svilinani od, ar pastebti kokius nors kitus antgamtinius enklus. Deja,
chevanas prasidjo visikai tyliai. Taiau buvau tikra, kad kakur tkstaniai
nefilim nesivaizduojamai kankinami.
Nieko, niriai atsak Dant.
K reikia nieko?
Kiek inau, prajusi nakt n vienas puols angelas neuvald savo vasalo.
Atsisdau.
Juk tai gera inia! Tiesa? pridriau ivydusi apniukus Dants veid.
Vaikinas neskubjo atsakyti.
Neinau, k tai reikia. Taiau nemanau, jog tai pranaaut gera. Angelai
nesusilaikyt be labai svarios prieasties, dvejodamas pridr.
Nesuprantu.
Ne tu viena.
Gal tai prot mis? Ar manai, kad puol angelai siekia sutrikdyti nefilimus?
Manau, kad jie ino tai, ko neinome mes.
Kai Dant tyliai udar miegamojo duris, usitempiau sportinius drabuius ir
pasistengiau negalvoti apie i naujien. Nekantravau igirsti Lopo nuomon
apie prajusios nakties netikt, be jokios tampos chevano pradi. Kadangi
Lopas puols angelas, jis galbt pajgs paaikinti isamiau. K reikia ios
lygiosios?
Nusivylusi, kad neturiu atsakymo, bet suprasdama, jog neverta splioti,
sutelkiau dmes kit ini. Jauiau, kad per milimetr priartjau prie velni
ker altinio. Dant tvirtino, kad jiedu su Bleikliu niekada nesusitinka
asmenikai, o Bleiklio atmainas jam tiekia tarpininkas. Privalau j rasti.
Lauke Dantei pakako pradti bgti miko link, kad suprasiau, jog tai enklas
man sekti i paskos. Isyk supratau, kad mlynojo skysio, prisotinto velni ker,

poveikis inyko. Dant pavojingu greiiu nard tarp medi, o a slikinau i


paskos sutelkdama dmes kiekvien ingsn, kad nesusieisiau. Taiau nors
pasiklioviau tik savo jgomis, supratau, jog darau paang. Savo kelyje ivydusi
didel riedul akimirksniu nusprendiau j ne aplenkti, o perokti. rmiau koj
kreiv akmens paviri, atsispyriau ir prasklendiau vir riedulio. Nusileidusi
kaipmat, n kiek negaiuodama, pralindau pro emagio medio akomis,
paokau ant koj ir bgau toliau.
Dvideimt keturi kilometr rato pabaigoje buvau permirkusi prakaitu ir
sunkiai gaudiau or. Atsirmiau med ir atstaiau veid vjui.
Darai paang, nustebs pagyr Dant.
Apsidairiau. Jis, inoma, atrod tarsi k tik ijs i duo, n vienas vaikino
plaukelis nebuvo isidraiks.
Ir be velni ker, pabriau.
Rezultatai bt dar geresni, jeigu sutiktum gerti nuostab grim.
Atsistmiau nuo medio ir miau mojuoti rankomis, kad atsipalaiduot pei
raumenys.
Kas toliau srae? Jgos lavinimo pratimai?
Proto triukai.
Nejuia isidaviau:
Skverbimasis mintis?
Bdas priversti mones, ypa puolusius angelus, matyti tai, ko i ties nra.
Dant galjo ir neaikinti. Esu patyrusi proto triuk, visi jie buvo nemalons.
Visa esm apgauti auk.
Neinau, tariau apsidrausdama. Ar tai tikrai btina?
Tai galingas ginklas. Jeigu pavyksta savo greitesn, stipresn, stambesn
varov tikinti, kad esi nematomas, arba kad jis tuoj nukris nuo skardio, kelios
papildomos sekunds gali tave igelbti.
Gerai, parodyk, kaip tai daroma, nenoriai sutikau.
Pirmas ingsnis: siskverbk varovo mintis. Tai panau kalbjim
mintimis. Pamgink su manimi.
Tai lengva, atsakiau umesdama savo mini tinklus ant Dants, viliodama
spstus jo prot ir skverbdama odius vaikino smoning mstym.
Esu tavo galvoje ir dairausi, bet joje siaubingai tuia.
Gudruol, atsikirto Dant.

Dabar jau niekas io odio nevartoja. Kiek tau met matuojant nelim
amiumi?
is klausimas man niekad nebuvo atjs galv.
Prisiekiau itikimyb, kai Napoleonas sibrov Italij mano gimtin.
Tai buvo..? Padk man. Ne itin gerai moku istorij.
Dant nusiypsojo. 1796.
Tai bent. Esi senas.
Ne, esu patyrs. Kitas ingsnis: idraskyk gijas, formuojanias tavo varovo
mintis. Nutrauk jas, sujauk, perlauk pusiau daryk tai, kas tau skmingiausiai
pavyksta. Tai reikia, jog ingsn kiekvienas nelimas atlieka skirtingai. Man
geriausiai pavyksta nutraukti aukos gijas. Varovo prote isirenku sien, kuri
saugo pat mini formavimo centr, ir j sugriaunu. tai taip.
N nespjau suvokti, kas vyksta, kai Dant atrm mane med ir velniai
nubrauk nuo kaktos kelias isidraikiusias sruogas. Jis pakl man smakr, kad
galt pavelgti akis, o a, net jei ir noriau, negaljau atitraukti aki nuo
skvarbaus vaikino vilgsnio. avjausi dailiais Dants veido bruoais. Gilios
rudos akys, statytos vienodu atstumu nuo tvirtos tiesios nosies. Sodrios lpos,
kuriose aid pasitikinti savimi ypsena. Tanks rudi plaukai, ukrit ant kaktos.
Platus, dailiai iskaptuotas ir glotnus k tik nuskustas smakras. Blizganti rusvos
spalvos veido oda.
Nepajgiau galvoti apie niek kita, tik apie tai, kaip malonu bt buiuoti
vaikin. Visos kitos mintys ilk i galvos, ir a dl to nesijaudinau. Nugrimzdau
dangik sapn, i kurio, regis, niekada nepabusiu. Tai visikai nesvarbu.
Buiuok Dant. Taip, kaip tik to a noriu. Pasistiebiau ant pirt gal, kad ms
lpos suartt, ir krtinje pajutau jaudinam plazdjim, tarsi kakas plasnot
sparnais.
Sparnai. Angelai. Lopas.
Impulsyviai galvoje sureniau kit sien. Staiga supratau, kas i ties vyksta.
Taip, Dant yra mane prirms prie medio, bet a nenoriu su juo myltis.
Baigiau demonstruoti, pareik Dant. Jo ypsena buvo truput
pasiptlika ir man nepatiko.
Kit kart pasirink tinkamesn bd, sitempusi subariau. Lopas tave
nuudys, jeigu apie tai suinos.
Nefilimei nedera taip kalbti, vis dar ypsodamasis atkirto Dant.

Taiau a nebuvau nusiteikusi juokauti.


inau, k tu darai. Mgini suerzinti Lop. is maas judviej vaidas gali
siliepsnoti, jeigu pradsi kibti prie mans. Nepatariu tapti Lopo prieu. Jis
pykio netramdo, o perj jam keli mons daniausiai greitai inyksta. O k tu
dabar padarei? Toks elgesys reikia, kad perjai Lopui keli.
Tokia mintis man pirmiausia atjo galv, mgino pasiteisinti Dant.
Daugiau tai nepasikartos.
Vaikino atsipraymas mane bt labiau tenkins, jei biau igirdusi nors
truput atgailos.
irk, kad nepasikartot, grietai atsakiau.
Regis, Dant pajgia lengvai atsikratyti bet koki nemaloni poji.
Dabar tavo eil. sibrauk mano galv ir sujauk mano mintis. Jeigu pajgsi,
vietoje j terpk savas. Kitaip tariant, sukurk iliuzij.
Greiiausias bdas baigti pamok ir atsikratyti Dants imtis darbo, tad
nuslopinau susierzinim ir sutelkiau vis dmes uduot. Mano tinklai vis dar
plaukiojo po Dants mintis, bet a jau sivaizdavau, kaip i pradi vilioju jas
pinkles ir paskui iskaidau po vien gij. Galvoje susidars vaizdinys buvo labai
panaus t, kai skaidulomis plomos srio lazdels.
Paskubk, sak Dant. Jauiu tave savo galvoje, bet tu nesukeli jokios
sumaities. Kelk bangas, Nora. Isibuok valt. Smok man, kol dar nespjau
sureaguoti. Galvok, kad tai pasala. Jei biau tikras prieininkas, tavo veiksmai
tik leist suprasti, kad knaisiojiesi mano galvoje. Tada tu susidurtum akis ak
su labai sudirgusiu puolusiu angelu.
Ijau i Dants mini, giliai kvpiau ir vl umeiau savo tinkl syk
toliau. Usimerkusi, kad niekas netrukdyt, susikriau nauj vaizdin. irkli.
Milinik blizgani irkli. Prakirpau Dants mintis...
Greiiau, amteljo Dant. Jauiu, kaip dvejoji, beveik uuodiu tavo
abejones. Bet kuris io to vertas puols angelas kaipmat tuo pasinaudot.
Pradk kontroliuoti!
Dar kart ijau i vaikino mini, stipriai sugniauiau kumius, nes neviltis
vis augo. Buvau nusivylusi ir Dante, ir savimi. Jis per daug reikalauja ir per daug
tikisi. O a negaliu nuslopinti galvoje kylani abejoni. Pldau save, kad esu
kaip tik tokia, kokia mane laiko Dant. Silpna.
ryt nusprendiau palaikyti santykius su Dante, kad galiau juo pasinaudoti

iekodama Bleiklio ir jo velni ker laboratorijos, bet dabar man tai buvo
nesvarbu. Norjau visk turti. Prie mano akis tarsi raudoni takeliai idygo
sitis ir apmaudas. Mano regos laukas susiaurjo. Daugiau nenorjau bti
nevisavert. Nenorjau bti maesn, ltesn, silpnesn. Nuo ugningo ryto,
regis, man uvir kraujas. Visas knas virpjo nuo atkaklaus pasiryimo, kai
sispitrjau Dantei akis. Likome tik a ir jis.
Su visu kariu umeiau savo tinkl ant Dants mini. Dants mintis
perkliau savo pykt Henkui, nesaugumo jausm ir siaubing virvs traukimo
varyb pojt, kuris mane draskydavo, kai tik pagalvodavau, kad privalau
rinktis tarp Lopo ir nelim. Akimirksniu sivaizdavau galing sprogim ir
nepaliaujamai auktyn m kilti dm bei nuolau grybas. Sukliau dar vien
sprogim, paskui dar vien. Grioviau visas Dants viltis savo mintis turti
tvarkingai surikiuotas.
Akivaizdiai sukrstas Dant loteljo ant kuln.
Kaip tu tai padarei? galiausiai isunk jis. A... nieko nemaiau. Net
neinau, kur buvau, vaikinas velgdamas mane kelis kartus sumirksjo, tarsi
abejot, ar a esu tikra. Pojtis buvo toks... tarsi vienu metu biau pakibs
tarp dviej akimirk. Nebuvo nieko. Nieko. Tarsi neegzistuoiau. Man itaip dar
niekada nebuvo nutik.
sivaizdavau, kad tavo galvoje sprogdinu bombas, prisipainau.
K gi, tau pavyko.
Vadinasi, ilaikiau egzamin?
Taip, galima sakyti, kad ilaikei, sutiko Dant ir papurt galv vis dar
negaldamas patikti. Jau seniai t darau ir nieko panaaus nesu mats.
Neinojau, ar turiau jaustis pakiliai, kad pagaliau kak padariau gerai, ar
kalta, jog stulbinamai veiksmingai siskverbiau Dants mintis. Puikiai valdyti
men ne pats garbingiausias dalykas. Jeigu ant savo tualetinio stalelio galiau
pasidti bet kok priz, nenoriau didiuotis gautu u tai, kad ikraipau moni
mintis.
Vadinasi, baigme? paklausiau.
Iki rytojaus, atsak Dant, bet jo veidas vis dar buvo suglums. Puikiai
padirbta, Nora.
Likus keli iki nam nubgau kankinamai ltu, deimties kilometr per
valand greiiu, nes jau m visti ir, nors niekur nemaiau moni, elgtis
imintingai bus ne pro al. Inirau i miko, kirtau kaimik nam vedani

gatv ir prievaoje sustojau kaip besta.


Tiesiai prieais mane stovjo Marss raudona tojota keturiais varomais
ratais.
Jausdama vis didesn nerim nubgau priebuio link. Prie dur riogsojo kelios
ds, kurios paprastai naudojamos persikraustant. slinkau namus, bet
nespjau itarti n odio, kai nuo virtuvs stalo paoko mama.
Na, pagaliau! nekantriai suuko ji. Kur buvai? Mudvi su Marse jau
pusvaland spliojame, kur tu galjai ibgti tokiu metu.
Mars sdjo prie m a n o virtuvinio stalo abiem delnais apglbusi kavos
puodel. Ji man nekaltai nusiypsojo.
Buvau pabgioti, atsakiau.
Matau, pareik mama. Tik galjai man pasakyti. Net nesivarginai palikti
ratel.
Dabar septynios ryto. Tu dar turtum bti lovoje. K ia veikia ji?
Esu ia, saldiai pragydo Mars. Gali kalbti tiesiai su manimi.
sistebeilijau j.
Puiku. K tu ia veiki?
Jau tau sakiau. Nesutariu su savo mama. Mums reikia erdvs. Manau, kad
kol kas bus geriausia, jeigu persikelsiu pas jus. Mano mama dl to
neprietarauja.
N kiek nesutrikusi Mars gurkteljo kavos.
Kodl manai, jog tai gera mintis? Nekalbu apie tai, kad ji nelogika.
Mars ipt akis.
K ia kalbi? Juk mes viena eima.
Man atvipo andikaulis ir isyk pavelgiau mam. Negaljau patikti, kad
toks Marss pareikimas jos visai nesukrt.
Liaukis, Nora, tar mama. Visos tai inojome, tik nenorjome sakyti.
itaip susiklosius aplinkybms, Henkas nort, kad a priimiau Mars
iskstomis rankomis.
Netekau amo. Kaip mama gali bti maloni Marsei? Nejaugi ji neprisimena
ms santyki su Milarais?
Dl visko kaltas Henkas, nirdama pagalvojau. Vyliausi, kad jo taka mamai
baigsis kartu su jo mirtimi, bet kaskart, kai pamgindavau prabilti apie Henk
Milar, mama laikydavosi tos paios nuostatos: Henkas pas j gr, ji nori, kad

Henkas grt, ir itikimai lauks, kol taip vyks. Keistas mamos elgesys tik
patvirtino mano teorij: prie mirdamas Henkas paveik mamos smegenis
kakokiu beprotiku velni ker triuku. Kad ir kaip rodinjau, nepajgiau
sugriauti mamos prisiminim apie Henk kaip tobul mog, nors i ties jis
buvo vienas didiausi niek, kada nors gyvenusi ms planetoje.
Mars eimos nar, ir nors aplinkybs keblokos, ji pasielg teisingai
atvykdama pas mus iekoti pagalbos. Kuo gi daugiau galima pasitikti, jei ne
savo eima? porino mama.
Vis dar spoksojau mam priblokta, kad ji tarsi umigdyta, kai staiga galvoje
suvito mintis. inoma. Dl ios arados kaltas ne tik Henkas. Kodl a taip ilgai
nesusiprotjau? Mano vilgsnis nukrypo Mars.
Ar tu ikrtei triuk su jos mintimis? pasiuniau kaltinim Marss mintis. Ar
taip? inau, kad kak padarei, nes mano mama, bdama sveiko proto,
neleist tau persikraustyti pas mus.
Mars delnu usideng veid ir suklyk:
Ak! Kaip tu tai padarei?
Nevaidink prie mane kvailels. Nepamirk, kad inau, jog tu nelim.
Moki atlikti triukus su protu ir kalbti mintis. Kok spektakl ia vaidini? A
visk suprantu. Tu jokiu bdu nepersikelsi pas mus.
Puiku, atov Mars. Moku kalbti mintis. Taip pat inau apie triukus su
protu. Taiau nenaudoju j prie tavo mam. Supranti, mano mama savo
beprotik elges teisina sakydama, kad ttis to bt norjs. Prie mirdamas
jis tikriausiai paveik mudviej mam protus. Ttis nenorjo, kad ms eimos
kivirytsi. Nekaltink mans vien todl, kad esu auka, ant kurios gali ilieti
savo pykt.
Marse, kai iandien popiet gri i mokyklos, bsiu tau paruousi neuimt
miegamj, tar mama atriu vilgsniu perverdama mane. Atleisk Norai, kad
ji tokia nemandagi. Ji pratusi bti vienturt ir reikalauti, kad visi okt pagal jos
ddel. Galbt dabar Nora pakeis savo poir.
A pratusi, kad visi okt pagal mano ddel? aiktijausi. Mars taip pat
vienturt. Jei jau baksnoji pirtu, bk teisinga mums abiem.
Mars nusiypsojo ir diaugsmingai sunr rankas.
Labai ai, ponia Grei. Esu jums dkinga.
Ji net idrso pasilenkti ir apkabinti mano mam.
Nusiausiu, sumurmjau.

Atsargiai reikk savo ketinimus, saldiai suulbjo Mars.


Ar tu tikrai tam pasirengusi? paklausiau mamos. Turti dvi paaugles,
kurios baisiai nesutaria ir, svarbiausia, naudojasi ta paia vonia?
Pasibjaurjau, kad mama nusiypsojo.
eima tai ekstremaliausia sporto aka. Po pamok uneime Marss des
vir, padsime jai sikurti, o tada visos kartu nuvaiuosime valgyti picos. Nora,
kaip manai, ar galtume paprayti Skoto, kad padt? Kai kurios ds
tikriausiai sunkios.
Regis, Skotas treiadieniais repetuoja su savo grupe, pamelavau puikiai
inodama, kad Vi itikt siaubingas priepuolis, jeigu draug suinot, kad a
smoningai leidau Marsei ir Skotui bti kartu tame paiame kambaryje.
A su juo pasikalbsiu, siterp Mars. Skotas yra labai mielas. tikinsiu
j, kad atvykt po repeticijos. Ar galiu j pakviesti kartu pavalgyti picos, ponia
Grei?
Oho! Skotas Parnelis? Mielas? Ar tik man vienai is teiginys skamba
absurdikai?
inoma, atsak mama.
Man reikia isimaudyti due, pareikiau iekodama dingsties pasialinti.
Inaudojau bendravimo su Marse dienos limit ir turjau atsigauti. Staiga
galv ov bauginanti mintis. Jeigu Mars pas mus persikels, limit inaudosiu
kasdien iki septyni ryto.
Beje, Nora! kteljo mama man nespjus nueiti iki laipt. Vakar po piet
skambino i mokyklos ir paliko inut autoatsakiklyje. Regis, i ratins. Kaip
manai, kodl jie skambino?
Sustingau vietoje.
Stovdama mamai u nugaros ir beveik nepajgdama sutramdyti digavimo,
Mars vien lpomis nusiaip: kliuvai.
Hmm, iandien usuksiu ratin ir suinosiu, ko jiems reikia, paadjau.
Tai tikriausiai buvo formalus skambutis.
Taip, tikriausiai, tarsi aidas pakartojo Mars ir pasiptusiai isiviep. Tai
mane labiausiai siutino.

12
skyrius

Netrukus po pusryi priebutyje kaktomuomis susidriau su Marse. Plepdama


mobiliuoju telefonu ji pro duris jo lauk, o a jos iekodama norjau grti
vid.
Tavo visureigis trukdo man ivaiuoti, tariau.
Mars ikl pirt, kad palaukiau. iupau jos mobilj, paspaudiau
atsijungimo mygtuk ir irzliau pakartojau:
Tu man trukdai ivaiuoti.
Nesugadink aparato. Ir neerzink. Jeigu dar kart paliesi mano telefon,
prilapinsiu tau grdainius.
Kaip lyktu.
Kalbjau su Skotu. iandien jam nra repeticijos, jis mielai pads neioti
des.
Nuostabu. sivaizdavau, kaip reiks ginytis su Vi, kuri nepatiks, kai
pasakysiu: Mginau sukliudyti.
Nors man ir labai patikt ia dykinti, privalau vaiuoti mokykl. Tad...
Teatralikai mosteljau Marss visureigio, kuris nepatogiai buvo utvrs
mano folksvagen, link.
Jeigu tau reikia pateisinamojo ratelio, kelis j turiu. A dirbu ratinje ir
kartkartmis jie atsiduria mano rankinje.
Kodl manai, kad man gali reikti pateisinamojo ratelio?
Ratins darbuotoja paliko inut js autoatsakiklyje, pareik Mars, jai
mano apsimestinis nekaltumas nepadar spdio. Pabgai i pamok, tiesa?
tai buvo ne klausimas, o teiginys.
Gerai, galbt man reikia slaugytojos pateisinamojo ratelio, prisipainau.
Mars globjikai nuvelg mane.
Ar pasiteisinai senovikai, kad skauda galv? O gal pasakei klasikin
priemenstruacinio sindromo prieast? Ir kodl pabgai i pamok?
Ne tavo reikalas. Tai duosi pateisinamj ratel ar ne?
Mars atsidar rankin, pasiraus ir padav rausv popieriaus lapel su

mokyklos emblema. Man pasirod, kad jis tikras.


e, tar ji.
Dvejojau.
Ar tai vienas t dalyk, kurie paskui vaiduoklikai mane persekios?
Vaje, kokios mes tarios.
Rodos, tai per gerai, kad bt tiesa...
Greiiau imk lapel, paragino Mars pamojuodama man prie nos.
Bloga nuojauta kudjo, kad u i paslaug teks mokti.
Ar po deimties dien u j ko nors papraysi? paklausiau.
Na, gal ne po deimties dien...
Kilsteljau rank.
Tada pamirk.
Juokauju! Tikrai. Tu visai nesupranti humoro. Pasakysiu ties. Mginau bti
miela.
Marse, tu nemoki bti miela.
Tai buvo nuoirdus bandymas, tar Mars ir tkteljo lapel man deln.
Paimk. Tuoj patrauksiu savo automobil.
sidjau lapel kien ir paklausiau:
Noriu tavs kai ko paklausti. Tavo ttis draugavo su vyrikiu, vardu Bleiklis,
ir man reikia j rasti. Ar is vardas tau k nors sako?
Marss veidas buvo neskaitomas. Sunku pasakyti, ar ji kaip nors reagavo
mano odius.
Priklauso nuo to, k tu nori suinoti. Ar pasakysi, kodl nori j rasti?
Noriu kai ko paklausti.
Ko?
Nenoriau apie tai kalbti.
Tada a taip pat.
Nurijau ant lieuvio besisukanius bjaurius odius ir pamginau i naujo.
Marse, mielai tau pasakyiau, bet yra dalyk, kuri geriau neinoti.
itaip visada sakydavo ttis. Manau, jis tuo metu meluodavo. Ir tu dabar
meluoji. Jei nori, kad padiau rasti Bleikl, turi man visk papasakoti.
I kur man inoti, jog k nors inai apie Bleikl? paprietaravau.
Mars visada buvo apgavik, tad galbt blefuoja ir syk.
Kart ttis buvo mane nusives Bleiklio namus.
Isyk susidomjau.

Ar inai adres? Prisimintum, kaip ten nuvaiuoti?


Bleiklis ten jau negyvena. Jis skyrsi su mona, ir ttis laikinai buvo
apgyvendins Bleikl tame bute. Taiau ant idinio atbrailos maiau nuotrauk.
Bleiklis turi jaunesn brol. Tu j pasti, nes vaikinas kartu su mumis lanko t
pai mokykl. Aleksas Bleiklis.
Futbolininkas?
Taip, vaigd, galinis puoljas.
Apstulbau. Ar tai reikia, kad Aleksas Bleiklis taip pat nefilimas?
Ar Bleiklis artimai bendrauja su broliu?
Vis laik, kol buvau tame bute, Bleiklis juo gyrsi. Tai gana kvaila, nes
ms mokyklos futbolo komanda tikri nevykliai. Bleiklis tvirtino niekada
nepraleids n vien rungtyni.
Bleiklis turi brol. Ir is brolis yra Koldvoterio gimnazijos futbolo komandos
vaigd, galinis puoljas.
Kada vyks kitos rungtyns? paklausiau Marss stengdamasi sutramdyti
jaudul.
inoma, penktadien. Rungtyns visada vyksta penktadieniais.
Namie ar kur kitur?
Namie.
Rungtyns namie! Bleiklis tikriausiai itis par kuria velni ker atmainas
tad turs svari prieast kelioms valandoms ivykti i laboratorijos ir usiimti
tuo, kas jam i ties patinka. Didel tikimyb, kad penktadienio vakar Bleiklis
kelioms valandoms ils paviri, kad pairt, kaip jaunesnysis brolis aidia
futbol. Kadangi Bleiklis isiskyrs, Aleksas gali bti vienintelis liks eimos
narys. Tad Bleiklis tikrai nenors praleisti Alekso rungtyni.
Manai, Bleiklis atvaiuos rungtynes? paklaus Mars.
Bt labai gerai.
Tada pasakyk, ko nori jo paklausti.
Pavelgiau Marsei akis ir liai pamelavau:
Noriu isiaikinti, ar jis ino, kas nuud ms tt.
Mars vos nekrpteljo, bet paskutin akimirk susitvard. Ji nukreip
vilgsn tol neiduodama savo mini.
Noriu bti greta, kai j klausinsi.
inoma, vl pamelavau. Btinai.

Stebjau, kaip Mars ingsniuoja prievaa. Vos tik ji atlaisvino keli, grdau
raktel folksvageno degimo spynel. Pasukau eis kartus, bet variklis
nesukauk ir neatgijo. Nuslopinau nekantrum niekas negali aptemdyti mano
nuotaikos, net folksvagenas. Tik k igirdau be galo svarbi ini.
Po pamok nuvaiavau pas Lop. Atsargumo sumetimais kelis kartus apsukau
kvartal ir tik tada pastaiau automobil tik k nuienautoje stovjimo aiktelje,
ten buvo daug vietos. Man nepatinka jausmas, kad kakas nuolat seka, bet dar
labiau nekeniu netikt prastai nusiteikusi nelim ir sukt arkangel
apsilankym. Iorinis pasaulis inojo, kad mudu su Lopu isiskyrme. Atrakinau
duris savo raktu ir jau vidun.
Ei, ar ia kas nors yra? kteljau.
Butas buvo tuias. Sofos pagalvs nedubusios, nes niekas ant j nesdjo
irdamas televizori, o nuotolinio valdymo pultelis nuo vakar dienos nebuvo
pajudintas. Tikrai nemanau, kad Lopas itis popiet sdi prie televizoriaus ir
iri nekomercin ESPN kanal. Greiiausiai jis vis dien iekojo tikrojo
Peperio antauotojo arba stengsi aptikti Kaubojikos Skrybls ir jo sbr
pdsakus.
miau apirinti but. Deinje buvo didiulis Lopo vonios kambarys, kairje
svei, o gale eimininko miegamasis. Lopo bstas.
Biiulio lova buvo utiesta tamsiai mlyna pkine antklode su priderintos
spalvos paklodmis. Regis, dekoratyvini pagalvli niekas neliet. Atvriau
langines ir miau grotis gniauianiu kvap Kasko lankos bei Pikso salos po
apniukusiu dangumi vaizdu. Jeigu Mars per daug kyrs, visada galsiu
persikelti pas Lop. Mano mamai tai labai patiks.
SPK, KUR ESU? nusiuniau inut Lopui.
MAN NEREIKIA SPLIOTI. TU ESI SU SEKIKLIU, atsak biiulis.
Nuvelgiau save. Na, inoma, iandien dviu dinsin striuk.
PALAUK 20 MINUI, IR A BSIU PAS TAVE, toliau ra Lopas.
KURIAME KAMBARYJE ESI?
TAVO MIEGAMAJAME.
TADA BSIU PO DEIMTIES MINUI.
Nusiypsojau ir sidjau mobilj telefon rankin. Tada klesteljau ant
dviguls lovos. iuinys buvo minktas, bet ne per daug. sivaizdavau, kaip ia

isidrieks guli Lopas. K jis vilki? Kelnaites su ilgomis klenmis? Glaudes?


Nieko? Galjau nesunkiai suinoti, bet nutariau kol kas palkti. Dabar
stengiuosi, kad mudviej su Lop santykiai bt netempti. Sunkum ir taip gana.
Kai visa i maiatis aprims, nusprsiu, ar noriu engti kit didel ingsn...
Po deimties minui engs but Lopas rado mane ant sofos junginjani
televizijos kanalus. Ijungiau televizori.
Perjai kit kambar, tar Lopas.
Taip saugiau.
Ar a toks baisus?
Ne, bet pasekms gali bti baisios.
Kam a meluoju? Sau paiai? Taip, Lopas yra toks baisus. Jis dviej metr
gio, tikras vyriko zinio tobulumo siknijimas. A esu liekna, gerai sudta ir
gantinai patraukli, bet ne deiv. Mans nekamuoja nepilnavertikumo
kompleksas, bet mane nesunku bauginti, todl iek tiek jo prisibijau.
Girdjau apie chevan, tariau. Sako, jis prasidjo keistokai.
Netikk visokiais gandais. Padtis vis dar gana tempta.
Gal inai, ko laukia puol angelai?
Kas nori tai suinoti?
Nuslopinau nor uversti akis.
A nenipinju Dantei.
Diaugiuosi tai girddamas, stengdamasis apsimesti nerpestingu pareik
Lopas.
Atsidusau. Atsiradusi tarp mudviej tampa erzino.
Jeigu tau domu, galiu pasakyti, kad apsisprendiau. Esu tavo, velniai
tariau. Tiktai tavo.
Lopas numet raktelius dubenl.
Taiau?
ryt Dantei pasakiau i esms t pat. Pagalvojau apie tavo odius kad
privalome rasti Bleikl ir sunaikinti velni kerus. Nusprendiau, kad prisiartinti
prie Bleiklio bus lengviausia padedant Dantei, tad a... sunku buvo garsiai
pasakyti tai, k sumaniau, ir nejausti gdos.
Tu su juo aidi.
Skamba siaubingai, bet tai tiesa. Tikriausiai a kaip tik taip elgiuosi.
Prisipainimas palengvjimo neatne. Mudu su Dante ne visada
sutardavome, bet vaikinas nenusipeln, kad juo bt manipuliuojama.

Ar jis vis dar apsimetinja, kad draugauja su tavimi? altai paklaus Lopas.
Spju, kad jis jau kelias dienas skleidia gandus apie ms santykius. Kad ir
kaip ten bt, tai apgaul, ir Dant puikiai tai ino.
Lopas atsisdo greta mans. Kitaip nei prastai, jis nesunr mudviej pirt.
Stengiausi nekreipti tai dmesio, bet gerklje susivl gumulas.
Kaip chevanas? vl paklausiau.
inau tiek pat, kiek tu. Puolusiems angelams aikiai pasakiau, kad nenoriu
turti nieko bendra su iuo karu. Jie mane niekina ir nuiva, kai prisiartinu.
Nedaug k galiu pasakyti apie puolusi angel veiksmus.
Jis atlo galv sofos atkalt ir usideng veid beisbolo kepuraite. Lopas
atrod toks pavargs, kad pamaniau, jog netrukus uknarks.
Buvo sunki diena? paklausiau.
Lopas pritariamai suniurnjo.
Tikrinau kai kuriuos duomenis apie Peper vildamasis, kad tai pads rasti
antauotoj, bet nieko nepeiau. Galiu daug k paksti, bet tuiai praleista
diena siutina.
Ir tai sako vaikinas, kuris nuolat mgina prikalbinti mane praleisti su juo
lovoje itis dien, paerzinau vildamasi, kad tai praskaidrins biiulio nuotaik.
Angele, tai bt labai produktyvi diena, atsak Lopas ir nors odiai buvo
aismingi, balsas buvo labai pavargs.
Kaip manai, ar Dabrija galt antauoti? paklausiau. An vakar maiau
j barantis su Peperiu oninje gatvelje prie Velnio rankins. Peperis atrod
pyks.
Lopas nutilo ir susimst.
Kaip manai, ar tai manoma? primygtinai kamantinjau.
Dabrija neantauoja Peperio.
I kur inai?
Man nepatiko, kad Lopas akimirksniu nusprend. Regis, Dabrija kaip tik tas
asmuo, kuris gali griebtis antao.
Tiesiog inau. Kaip tu praleidai dien? paklaus draugas aikiai duodamas
suprasti, kad neketina isamiau aikinti.
Papasakojau apie Marss sprendim persikelti pas mus ir apie mano mamos
nuolaidum. Juo ilgiau kalbjau, juo labiau irzau.
Ji turi pikt ksl, pareikiau. Mars taria, kad a inau, kas nuud jos

tv. O atsikraustymas tai Marss gudryb, kad galt mane nipinti.


Lopas udjo rank man ant launies ir a pajutau vilties antpld. Man labai
nepatiko tarp ms tvyranti tampa.
Tik du mons visame pasaulyje ino, kas nuud Henk, ir a i paslapt
nusineiu pragar, jeigu prireiks. Niekas apie tai nesuinos.
Ai tau, Lopai, nuoirdiai padkojau. Atleisk, kad tave skaudinau.
Apgailestauju dl Dants ir visos ios sumaities. Tiesiog noriu vl bti greta
tavs.
Lopas pabuiavo man deln. Tada priglaud j sau prie irdies. A taip pat
noriu tave jausti alia, angele, sunibdjo jis mano mintis.
Susirangiau alia ir padjau galv jam ant peties. Vien tik prisilietusi prie
vaikino pajutau ramyb ir atsipalaidavau. ios akimirkos laukiau vis dien. Vl
galsiu itverti tamp ir bti toli nuo Lopo. Kada nors bsime drauge, tik Lopas
ir a, aikinau sau. Pabgsime nuo chevano, karo, puolusi angel ir
nefilim. Kada nors... bsime tik mudu.
Suinojau t domaus, papasakojau Lopui apie Bleiklio jaunesnj brol,
futbolo vaigd, ir apie tai, kad Bleiklis nepraleidia n vien namie aidiam
rungtyni.
Lopas kilsteljo kepurait ir pavelg man akis.
auniai padirbta, angele, pagyr jis. Mano odiai tikrai padar vaikinui
spd.
K darysim toliau? paklausiau.
Penktadienio vakar eisime rungtynes.
Jeigu Bleiklis mus pastebs, gali isigsti.
Jam neatrodys keista, kad tu stebi rungtynes, o a bsiu pakeits ivaizd.
Suiupsiu j ir nusiveiu nam prie Sebago eero. iuo met laiku ten nra n
gyvos dvasios blogai Bleikliui, bet gerai mums. Priversiu j papasakoti apie
velni ker atmainas, ir tada rasime bd juos neutralizuoti. Paskui j laikysiu
udaryt. Bleiklis liausis gamins velni kerus.
Turiu perspti, kad Mars tikisi dalyvauti Bleiklio apklausoje.
Lopas kilsteljo antakius.
Tai buvo kaina, kuri turjau sumokti u gaut informacij, paaikinau.
Ar prisiekei, kad leisi jai atsibelsti kartu? paklaus Lopas.
Ne.
Ar turi sin?

Ne, prikandau lp. Galbt, patyljau. Na, gerai. Taip! Taip, turiu
sin. Jei atsikratysime Marss, vis nakt jausiuosi kalta. ryt pamelavau jai
akis, ir vis dien mane grau kalt. Dabar a gyvenu kartu su ja, Lopai. Esu
priversta j matyti. Galime tuo pasinaudoti. Jei parodysime, kad Mars gali
mumis pasikliauti, galbt ji atskleis daugiau paslapi.
Yra lengvesni bd suinoti paslaptis, pupyte.
Silau jai leisti bti kartu. Kas blogo gali nutikti?
Ji supras, kad mudu neisiskyrme, ir ipleps nefilimams.
Apie tai nepagalvojau.
Galime jai leisti bti kartu, bet vliau itrinsiu jai atmint, Lopas gteljo
peiais. Dl to nejauiu jokios kalts.
Svarsiau jo silym. is planas geras, bet a tapiau apgavike.
Vaikino lpose suvito vos pastebimas ypsnys.
K renkiesi: vykdysi operacij ar rpinsiesi Marse?
Papuriau galv.
Tu atliksi nevar darb, o a pasirpinsiu Marse.
Lopas pabuiavo mane.
Bus labai smagu tardyti Bleikl, bet esu nusivyls, kad nematysiu, kaip
kauniesi su Marse.
Nebus joki kautyni. Ramiai paaikinsiu Marsei, kad ji gali vaiuoti kartu,
bet turs su manimi laukti automobilyje, kol tu tvarkysiesi su Bleikliu. Tai
galutinis silymas. Mars turs j priimti arba atmesti.
Vos tik itarusi iuos odius supratau, kaip kvaila tiktis, kad viskas i ties
bus taip paprasta. Mars negali paksti sakym. Dar blogiau, jei gauna juos i
mans. Antra vertus, ateityje ji mums gali labai praversti. Juk Mars
statymikai pripainta Henko dukt. Jeigu mudu su Lopu ketiname kurti
sjung, dabar pats metas tai padaryti.
Bsiu tvirta, paadjau Lopui nutaisiusi ryting veid. Nepasiduosiu.
Lopas plaiai nusiypsojo. Jis vl mane pabuiavo, kart aistringiau.
auniai atrodai, kai stengiesi bti grieta, pagyr jis.
Stengiuosi? A galiu bti grieta. Galiu! Ir penktadien vakare tai rodysiu.
Saugokis, Marse.
Likus keliems kilometrams iki nam pravaiavau pro oninje gatvje pasislpus

policijos automobil. Nenutolau n penkiolikos metr nuo sankryos, kai faras


jung siren ir atlk paskui mane.
Puiku, sumurmjau, tiesiog nuostabu.
Laukdama, kol pareignas prieis prie mano lango, mintyse skaiiavau
udirbtus u vaik prieir pinigus spliodama, ar j pakaks baudai sumokti.
Policininkas pabarbeno raikliu lang ir dav enkl j nuleisti. Pro stikl
dirsteljau jo veid ir nustrau. Tai buvo ne iaip sau faras, o pats
nemgstamiausias. Mudu su detektyvu Basu jau senokai vienas kit tarinjame
ir jauiame abipus didel antipatij.
Nuleidau lang.
Virijau greit tik penkiais kilometrais! pradjau ginytis policininkui n
nespjus isiioti.
Jis kramt dant kraptuk.
Sustabdiau tave ne u viryt greit. Sudauytas kairysis galinis ibintas.
U tai penkiasdeimties doleri bauda.
Tikriausiai juokaujate.
Policininkas pakeverzojo bloknote ir pro lang padav man baudos kvit.
Taip vaiuoti nesaugu, todl visikai nejuokauju.
Ar sekiojate paskui ir iekote galimybi nubausti? paklausiau pusiau
sarkastikai, pusiau panibdomis.
Nortum.
Detektyvas Basas nupdino prie savo patrulinio automobilio. Stebjau, kaip
policininkas isuka keli ir pravaiuoja pro mane. Faras man pamojavo, bet a
atsakydama neidrsau parodyti jam nepadoraus gesto. Kakas ia ne taip.
Nugara perbgo iurpas, o rankos buvo altos, tarsi biau jas panardinusi
ledin vanden. Jauiau nuo detektyvo Baso sklindanius altus uidus, varbius
tarsi iemos oro gsis, bet galbt man tik taip pasirod. Darausi paranojika.
Todl...
Todl, kad itaip jauiuosi tik tada, kai mane supa ne mons.

13
skyrius

Penktadienio vakar nusimeiau mokyklinius darbuius, usimoviau velvetines


kelnes, apsivilkau iliausi merinos vilnos megztin, palt, usidjau kepur ir
usimoviau kumtines pirtines. Futbolo rungtyns prasids tik pradjus temti, o
tada oras staigiai atals. Maudamasi per galv megztin veidrodyje ivydau savo
raumenis. Stabteljusi apirjau atidiau. Tikrai, mano bicepsai ir tricepsai
irykjo. Netiktina. Treniravausi tik savait, o rezultatai jau matyti. Regis,
nelims kno raumenys vystsi kur kas spariau, negu galjau tiktis bdama
mogus.
Nuliuoksjusi laiptais pabuiavau mam skruost ir iskubjau. Folksvageno
variklis kosjo dl alto oro, bet galiausiai pavyko j jungti.
Manai, kad dabar alta? subariau. Palauk vasario.
Nuvaiavau mokykl, pastaiau automobil oniniame kelyje pietus nuo
futbolo aikts ir paskambinau Lopui.
Atvaiavau, praneiau. Ar vis dar vykdome pirmj plan?
Taip, arba a tau praneiu, kad jis pasikeit. Esu irov minioje. Kol kas
Bleiklio nematyti. Ar yra koki ini i Marss?
Pavelgiau laikrod, kur vakar buvau suderinusi su Lopo.
Mudvi po deimties minui turime susitikti prie kiosko.
Ar nori paskutin kart aptarti plan?
Jeigu pamatysiu Bleikl, isyk skambinu tau. Prie jo nesiartinu, bet taip pat ir
neileidiu i aki.
I pradi buvau truput suirzusi, kad Lopas liepia man laikytis atstu nuo
svarbiausi vyki, bet, turiu prisipainti, nenorjau viena susikauti su Bleikliu.
Neinojau, ar jis stiprus, ir, atvirai sakant, negaljau vertinti savo jg. Regis,
protingiausia leisti Lopui pagrobti Bleikl, jis yra daug labiau patyrs.
O kaip Mars?
Bsiu prie jos prilipusi vis vakar. Kai suiupsi Bleikl, nuveiu j tavo
trobel prie Sebago eero. inau, kaip ten nuvaiuoti. Pasirinksiu ilgesn keli,
kad turtum laiko apklausti ir nuginkluoti Bleikl iki mums atvykstant. Tai viskas,

tiesa?
Dar vienas dalykas, perspjo Lopas. Bk atsargi.
Kaip visada, atsakiau ir ilipau i automobilio.
Prie kasos parodiau moksleivio paymjim, nusipirkau biliet ir patraukiau
prie kiosko akylai dairydamasi Bleiklio. Lopas man buvo j isamiai apibdins,
bet kai patekau stadion ir miau vaikioti po mini, pus vyr atitiko Bleiklio
apraym. Auktas, ivaizdus, ilaplaukis, prakaulus, panaus intelektual, bet
truput nevalyv stereotipin chemijos profesori. Kas bus, jeigu Bleiklis,
panaiai kaip Lopas, taip pat atvyks pakeits ivaizd? Tada atpainti j minioje
bus dar sunkiau. Gal Bleiklis vilks miko kirtiko drabuius? Gal bus pasipuos
Koldvoterio gimnazijos futbolo komandos atributika? O gal net sumanys
nusidayti plaukus? Kad ir kaip ten bt, Bleiklis turt isiskirti giu, tad
paiekas pradsiu nuo aukt vyr.
Mars radau prie kiosko. Ji mvjo roinius dinsus, vilkjo balt megztin
aukta atlenkiama apykakle, priderint pst roin striuk ir sustirusi drebjo.
Pamaius j itaip apsirdiusi mano galvoje msteljo mintis.
Kur tavo komandos palaikymo grups kostiumas? Ar vakar nereikia okti
su grupe?
Tai vadinama uniforma, o ne kostiumu. Be to, a ijau i grups.
Ijai i komandos?
Ijau i grups.
Tai bent!
Dabar man rpi svarbesni dalykai. Palyginti su inia, kad tu nelim, visa
kita nublanksta, ji atsargiai apsidair.
Staiga pajutau Marsei artum. Taiau is jausmas isyk pranyko, kai
prisiminiau, koki kiaulysi yra ikrtusi Mars vien per pastaruosius metus.
Taip, mudvi nelims, bet tuo ms panaumas ir baigiasi. Pasistengsiu bti
imintinga ir ito niekada nepamirti.
Kaip manai, ar pamaiusi atpaintum Bleikl? tyliai paklausiau.
Mars suirzusi pavelg mane.
Juk sakiau, kad j pastu, gal neprisimeni? iuo metu tik a galiu padti j
rasti. Todl netardyk mans.
Jeigu j pamatysi, neisiduok. Lopas suiups Bleikl, o mudvi nuseksime
paskui Lopo trobel, kur visi kartu galsime itardyti Bleikl.
Tiesa, tuo metu Bleiklis jau bus be smons ir Mars nieko i jo neipe.

Menka smulkmena.
Maniau, kad tu isiskyrei su Lopu.
Taip, isiskyriau, pamelavau stengdamasi nekreipti dmesio grauiant
kalts jausm. Taiau tik jis gali padti susitvarkyti su Bleikliu. Mudu nebe
pora, bet galiu jam paskambinti ir paprayti paslaugos.
Nelabai jaudinausi, kad Mars nepatiks mano aikinimu. Lopas netrukus
pokalb itrins i jos atminties.
Noriu apklausti Bleikl anksiau negu Lopas, pareik Mars.
Nieko nebus. Mudu esame sudar plan ir privalu jo laikytis.
Mars pasiptlikai gteljo peiais.
Dar pairsime.
Mintyse kelis kartus giliai kvpiau. Ir ugniauiau staiga kilus nor sugrieti
dantimis. Laikas parodyti Marsei, kad ne ji ia vadovauja.
Jeigu visk sugadinsi, pasigailsi, pagrasinau ir isyk suvokiau, kad man
dar reikia imokti io meno. Galbt pasitelkti Dants pagalb, o dar geriau
paprayti Lopo, kad imokyt subtilybi.
Nejaugi i ties manai, kad Bleiklis ino, kas nuud mano tt? paklaus
Mars besdama mane tiriam, beveik nuovok vilgsn.
Suspurdjo irdis, bet nutaisiau abejing veid.
Galbt vakar pavyks tai isiaikinti.
K veiksime dabar? pasiteiravo Mars.
Pasivaikiosime ir pasistengsime per daug nekristi akis.
Kalbk u save, su panieka nusiaip Mars.
Na, gerai, galbt Mars teisi. Ji tikrai atrodo fantastikai. Mars auni ir
erzinamai pasitikinti savimi. Ji turi pinig, ir tai byloja viskas: nuo spindinio
soliariumo degio iki pakelianias krtis liemenls, jos labai natraliai atrodo
didesns. Tobulybs vaizdis. Kai ygiavome pro pigias stadiono vietas, ms
link krypo vyruk vilgsniai, bet visi irjo ne mane.
Liaukis pavyduliauti ir galvok apie Bleikl, sakiau sau. Tau turi rpti
svarbesni dalykais.
Mudvi nuingsniavome pro pigias vietas, tualetus, kirtome futbolo aikt
supant bgimo tak ir patraukme svei tribnos link. Nusivylusi virutinje
pigi viet eilje ivydau uniformuot detektyv Bas, jis grietu ir skeptiku
vilgsniu apirinjo triukming svei komandos rmj mini. Kai

policininkas pamat mane, raukl jo veide pagiljo. Prisiminusi keist pojt,


kur Basas man sukl prie dvi dienas, griebiau Mars u alkns ir priveriau
j pasukti kit pus. Negaljau kaltinti Baso, kad mane persekioja, jis tiesiog
patruliavo bet tai nereik, jog noriu bti akylai jo stebima.
Mudvi su Marse vaiktinjome bgimo taku pirmyn ir atgal. Tribnos buvo
pilnos, sutemo, prasidjo rungtyns ir, nors daugiau negu pusvaland neumme
savo viet, manau, neatkreipme nepageidaujamo dmesio, iskyrus daugyb
Marse susiavjusi vaikin vilgsni.
Man atsibodo, skundsi Mars. Pavargau. Jeigu nepastebjai, aviu
plonapadius batelius.
Tai ne mano bda! norjau suukti, bet nutyljau ir paklausiau:
Tai ar nori rasti Bleikl, ar ne?
Mars piktai nirpteljo nosimi, suirzau.
Paskutin kart pereisime taku ir a daugiau nebevaikiosiu.
Pagaliau tavimi atsikratysiu! dingteljo.
Grdama moksleivi tribn pajutau keistai kutenant od. Kaipmat
apsivalgiau. Tamsoje, prie auktos tvoros, supanios stadion, briavosi keli
vyrai. Jie neturjo biliet, bet norjo stebti rungtynes. Vyrams labiau patiko
tnoti elyje, negu rodyti savo veidus rykioje stadiono proektori viesoje.
Vienas j, prakaulus ir auktas, pakumpusiais peiais, atkreip mano dmes.
Nuo jo sklido ne moni energija, ir mano etasis pojtis siaudrino.
Nesustodama paklausiau Marss:
Pavelk tvoros pusn. Ar vienas i ten stovini vyr nepanaus Bleikl?
Reikia pagirti Mars, kad ji tik vogiomis dirsteljo vyrus.
Manau, taip. Vidurinysis. Tas susigs vyrukas galt bti jis.
Man tokio patvirtinimo pakako. Eidama toliau isitraukiau mobilj telefon ir
paskambinau.
Mes j radome, pasakiau Lopui. Jis stovi iaurinje stadiono pusje, u
tvoros. Dvi dinsus ir pilk nertin su mokyklos futbolo komandos pavadinimu.
Greta sukaliojasi dar keli vyrai, bet nemanau, kad jie atvyko su juo. Jauiu tik
vien nefilim Bleikl.
Jau einu, atsak Lopas.
Susitiksime trobelje.
Vaiuok ltai, perspjo biiulis. A noriu Bleikliui uduoti kelis klausimus.
Nesiklausiau, k sako Lopas, nes Mars staiga dingo.

O, ne, sunibdjau iblykusi. Mars bga pas Bleikl! Turiu j vytis.


Nukriau paskui mergin.
Mars jau buvo beveik prie tvoros, ir a igirdau, kaip ji aiiu balsu suspieg:
Ar inai, kas nuud mano tt? Pasakyk!
Vietoj atsakymo pasigirdo keiksm plipsnis, Bleiklis apsigr ir nudm sau.
Mars rytingai usiropt ant tvoros, kelis kartus nuslydo, bet galiausiai
permet kojas kit pus ir nudm paskui Bleikl neapviest dengt perjim
tarp stadiono ir mokyklos.
A pribgau prie tvoros po akimirkos, sispyriau koja grandin ir
nemaindama greiio perokau kit pus. Beveik nepastebjau apstulbusi
vyr veid. Biau pamginusi itrinti j atmint, bet neturjau laiko.
Dairydamasi skuodiau paskui Bleikl ir Mars, diaugiausi, kad mano rega nakt
atresn negu mogaus.
Priekyje pajutau Bleikl. Taip pat ir Mars, bet nuo jos sklindanti galia buvo
kur kas silpnesn. Abu jos tvai grynakraujai nelimai, tad Mars turt
diaugtis jog apskritai buvo pradta ir gim gyva. Galbt ji ir yra tikra nelim,
bet a, net bdama mogumi, Mars pranokau jga.
Marse! suvokiau jai mintis. Tuojau pat grk!
Staiga Bleiklis inyko i mano radaro. Negaljau jo aptikti. Sustojau ir miau
mintimis keliauti tamsiu dengtu perjimu, mgindama aptikti Bleiklio pdsakus.
Nejaugi jis nubgo taip toli? Marse! vl suvokiau.
Ir tada j pamaiau. Mars stovjo dengto perjimo gale, apviesta
mnesienos. Nubgau prie jos stengdamasi tramdyti pykt. Mars visk
sulugd. Mes pametme Bleikl, dar blogiau, dabar jis ino ess persekiojamas.
Nemanau, kad Bleiklis po io vakaro vl idrst pasirodyti per futbolo
rungtynes. Tikriausiai jis tups savo slptuvje. Vienintel ms galimyb...
sulugdyta.
K tu padarei? paklausiau slindama prie Marss. Turjai leisti Lopui
suiupti Bleikl...
Paskutiniuosius odius itariau ltai ir kimiai. Nurijau seil. irint Mars
apm labai bloga nuojauta.
Lopas yra ia? paklaus Mars, bet tai buvo ne jos balsas. Jis buvo emas,
vyrikas ir giiai linksmas. Vadinasi, buvau nepakankamai atsargus.
Bleikli? paklausiau. Man idivo burna. Kur Mars?

Ak, ji ia. tai ia. A uvaldiau jos kn.


Kaip?
Taiau atsakym inojau pati. Velni kerai. Jie vienintelis paaikinimas.
Velni kerai ir chevanas. Tik per mnes galima uvaldyti kit kn.
U ms pasigirdo ingsniai, net tamsoje pamaiau, kaip sitemp Bleiklis.
Neperspjs jis oko prie mans. Judjo taip greitai, kad nespjau sureaguoti.
Jis mane apgr ir prispaud prie krtins. Lopas, ivyds mane, stovinia
nugara Mars, sultino ingsn.
Kas ia vyksta, angele? paklaus jis tyliai ir netvirtai.
Tylk, suvokt man aus Bleiklis.
Mano akyse suspindo aaros. Bleiklis viena ranka buvo mane apkabins, o
kitoje laik peil, jis buvo smigs man od iek tiek aukiau klubo.
N odelio, pakartojo Bleiklis savo kvpavimu iaudamas man plaukus.
Lopas sustojo, jo veidas buvo visikai sutriks. Jis suprato, kad kakas ne taip,
bet negaljo atspti, kas. Lopas inojo, kad esu stipresn u Mars ir panorjusi
lengvai isilaisviniau i jos glbio.
Paleisk Nor, tyliu, atsargiu balsu paliep Lopas Marsei.
Nesiartink, perspjo Bleiklis, tik syk jis kalbjo spigiu ir virpaniu Marss
balsu. Turiu peil ir, jeigu reiks, j panaudosiu.
Bleiklis pamojavo peiliu rodydamas, kad nejuokauja.
Velni kerai, tar mano mintis Lopas. Jauiu juos visur.
Bk atsargus! Bleiklis uvald Marss kn, mginau perspti biiul, bet
mano mintys buvo ublokuotos.
Bleiklis kakaip jas slopino. Jauiau, kaip mintys grta atgal, tarsi biau
aukusi aidiame koridoriuje. Regis, Bleiklis puikiai vald velni kerus ir
naudojosi jais kaip nesulaikomu, labai patogiu ginklu.
Akies krateliu pamaiau, kaip Bleiklis ikelia peil. Amenys spindjo
neemika melsva viesa. Nespjau n mirktelti, kai Bleiklis dr man on
nutvilk skausmas, tarsi biau stumta liepsnojani krosn.
Susmukau, norjosi staugti i skausmo, bet buvau per daug priblokta, kad
pajgiau ileisti nors garsel. Raiiausi ant ems mgindama itraukti peil, bet
visi mano kno raumenys siaubingai gl ir buvo paralyiuoti.
Paskui greta savs ivydau Lop, jis keiksi i baims spigiu balsu. Vaikinas
itrauk peil. Dabar suklykiau i vis plaui. Girdjau, kad Lopas kak man

sako, bet nepajgiau suprasti odi, jie atrod nereikmingi palyginti su


skausmu, kamuojaniu kiekvien mano kno lstel. Liepsnos lai mane i
vidaus. Kartis buvo toks baisus, kad nenoromis konvulsikai trkiojau.
Lopas pakl mane ant rank. Jis visu greiiu skuod i dengto perjimo. Dar
spjau igirsti jo ingsni aid, atsimuant nuo sien, ir netekau smons.

14
skyrius

Pabudusi isyk mginau susivokti, kur esu. Guljau pastamoje lovoje iluma ir
eme kvepianiame kambaryje. Greta mans isidrieks knas sujudjo.
Angele?
Jau pabudau, tariau. Mane upldo palengvjimas suinojus, kad Lopas yra
alia. Neinau, kiek laiko buvau be smons, bet ia, Lopo namuose, jo
priirima jauiausi saugi. Bleiklis uvald Marss kn. A prisiartinau
nenutuokdama, kad tai pinkls. Norjau tave perspti, bet Bleiklis patalpino
mane kakok burbul siuniamos mintys vis grdavo atgal.
Lopas linkteljo ir nubrauk plauk sruog man u ausies.
Maiau, kaip jis ijo i Marss kno ir pabgo. Marsei nieko nenutiko. Ji
sukrsta, bet jauiasi gerai.
Kodl jis man dr peiliu?
Kilsteljusi megztin, kad apiriau aizd, susiraukiau i skausmo. Turjau
nelim kraujo, tad aizda jau turjo bti usitraukusi, bet ji vis dar iojjo,
kratai buvo paml.
Bleiklis suprato, kad jeigu bsi sueista, liksiu prie tavs uuot puols paskui
j. U tai jam dar teks sumokti, pro sukstus dantis iko Lopas. Kai tave
ia atgabenau, visas tavo knas, nuo galvos iki koj, skleid melsv vies.
Atrodei, tarsi btum komoje. Negaljau tavs pasiekti, net kalbdamas mintis,
ir tai mane labai igsdino.
Lopas prisitrauk mane, globjikai, tvirtai apkabino, ir a supratau, kad
biiulis labai sunerims.
Kokios gali bti pasekms?
Neinau. Negerai, kad jau dusyk tavo kn per prievart pateko velni
kerai.
Dant juos geria kasdien.
Jeigu jam nieko nenutiko, nenutiks ir man. Tiesa? Norjau tuo tikti.
Lopas nieko neatsak, bet a nesunkiai spjau, kur link krypsta jo mintys. Kaip
ir a, Lopas inojo, kad vartojant velni kerus pasireik ir alutinis poveikis.

Kur dabar Mars? paklausiau.


A pakeiiau jos atmint, kad neprisimint vakar maiusi mane, tada
papraiau, kad Dabrija parvet j namo. Neirk taip mane. Ne kain k
galjau rinktis, o Dabrijos telefon turjau.
Kaip tik dl to ir nerimauju!
Krpteljau, nes staigiai pajudjus sutvinksjo aizda.
Lopas uvert akis, paskui pabuiavo man kakt.
Tik neversk mans vl sakyti, kad tarp mudviej su Dabrija nieko nra.
Ji tavs neisiadjo.
Ji apsimetinja, kad jai patinku nori pakankinti tave. Nesileisk.
Tada neskambink jai praydamas paslaugos, tarsi Dabrija bt komandos
nar, atoviau. Ji mgino mane nuudyti ir, jeigu leistumeisi, akimirksniu
pavogt tave. Nesvarbu, kiek kart tu tai paneigsi. Maiau, kaip ji iri tave.
Regis, Lopas kak prisimin, bet nuvijo t mint alin ir energingai isirito i
lovos. Juodi markinliai buvo susirauklj, plaukai susivl, tad biiulis atrod
kaip tikras piratas.
Ar galiu tau atneti k nors pavalgyti? Atsigerti? Jauiuosi niekam tiks, ir
tai mane varo i proto.
Iekok Bleiklio, trumpai atsakiau.
domu, k turiau padaryti, kad visiems laikams atsikratyiau Dabrijos?
Sukta ir grsminga ypsena nuvito Lopo veide.
Mums nereikia jo iekoti. Bleiklis pats ateis. Sprukdamas jis paliko savo
peil. Bleiklis ino, kad a j turiu, ir is peilis daiktinis rodymas, kuriuo
remdamasis galiu tikinti arkangelus, jog Bleiklis naudoja velni kerus. Jis ateis
peilio. Netrukus.
Tada duokime j arkangelams. Tegul jie rpinasi, kaip inaikinti velni
kerus.
Lopas trumpai nusijuok, bet juokas buvo irzlus.
Nebepasitikiu arkangelais. Peperis Fraibergas nra vienintelis sugeds.
Jeigu duosiu Bleikl arkangelams, nesu tikras, kad jie nubaus j. Anksiau
galvojau, kad arkangelai yra nepaperkami, taiau dabar sitikinau, kad taip nra.
Esu mats, kaip jie kia nagus prie mirties, nusisuka nuo rimt statymo
paeidim ir baudia mane u nusikaltimus, kuri nepadariau. A padariau
klaid ir u jas sumokjau, bet, tariu, arkangelai nenurims tol, kol negrs

mans pragar. Jiems nepatinka opozicija, o mane jie laiko opozicionieriumi.


kart visk sprsiu pats. Bleiklis ateis savo peilio, ir a bsiu pasirengs.
Noriu tau padti, isyk pareikiau.
Trokau sunaikinti kvail nelim, kuris dr man peiliu. Bleiklis padeda
nelim armijai, bet a jai vadovauju. A Bleiklio poelg laikiau bjauriu, kiti tai
pavadint idavyste. Nefilimai idavikus iri labai nepalankiai.
Lopas sispitrijo man akis ir be odi tyrinjo, tarsi vertint, ar esu pajgi
kovoti su Bleikliu. Buvau labai patenkinta, kai jis linkteljo.
Gerai, angele. Taiau pirmiausia padarykime tai, kas btina. Futbolo
rungtyns baigsi prie dvi valandas, ir tavo mama netrukus prads domtis, kur
dingai. Metas parveti tave namo.
Kaimikame name viesa nedeg, bet a inojau, kad mama neumigs, kol
negriu. Tyliai pabeldiau jos miegamojo duris, stumteljusi pravriau ir
sunibdjau tams:
Grau.
Ar smagiai praleidai laik? iovaudama paklaus mama.
Komanda aid tikrai puikiai, isisukindama atsakiau.
Mars gro prie kelias valandas. Ji beveik nieko nepasakojo, nujo savo
miegamj ir usidar duris. Ji atrod... tyli. Galbt nusiminusi.
Mamos balse buvo girdti smalsumas.
Tikriausiai jai priemenstruacinis sindromas.
I ties Mars, matyt, i vis jg stengiasi nepulti panik. Mane jau buvo
uvald, ir odiais nemanoma apsakyti, kok smurt patyriau. Taiau Marsei
didels uuojautos nejauiau. Jeigu ji bt mans paklausiusi, nieko panaaus
nebt atsitik.
Savo miegamajame nusimeiau drabuius ir dar kart apirjau aizd.
Elektrikai melsva spalva pradjo nykti. Palengva, bet nykti. Tai turt bti
geras enklas.
Vos tik siropiau lov, pasigirdo beldimas duris. Mars jas pravr ir
sustojo ant slenksio.
Man baisu, prisipaino ji, atrod, kad nemeluoja.
Rankos mostu pakvieiau ueiti ir udaryti duris.
Kas ten vyko? paklaus Mars drebaniu balsu. Jos akys buvo
pritvinkusios aar. Kaip jis galjo lsti mano kn?

Bleiklis tave uvald.


Kaip gali ramiai apie tai kalbti? slopiai suspieg Mars. Jis gyveno
manyje. Tarsi koks... parazitas!
Jeigu btum leidusi suiupti Bleikl, kaip buvome susitarusios, tai nebt
vyk.
Vos tik itarusi iuos odius pasigailjau, jie nuskambjo labai iauriai. Taip,
Mars pasielg kvailai, bet ar turiu teis j smerkti? Pati esu ne syk pasielgusi
impulsyviai. Mars veik pagal aplinkybes. Ji norjo suinoti, kas nuud jos
tv, tad kas gali Mars kaltinti? Tik jau ne a.
Atsidusau.
Atleisk, nenorjau taip pasakyti.
Taiau buvo per vlu. Mars skaudinta pavelg mane ir ijo.

15
skyrius

Pabudau nuo kresteljimo. Dant buvo palinks vir lovos ir rankas udjs man
ant pei.
Labas rytas, saulyte.
Pamginau nusiristi al, bet vaikinas buvo mane tvirtai prispauds.
iandien etadienis, bandiau protestuoti nuvargusiu balsu.
Treniruotis aunu, bet a nusipelniau bent vienos ieigins dienos.
Turiu tau staigmen. Ger.
Vienintel staigmena, kurios noriu, dar pora valand miego.
Pro lang buvo matyti tamsus dangus, turbt dar tik pus ei.
Dant nutrauk mano antklod, ir a sucipusi j sugriebiau.
K darai?
auni piama.
Vilkjau juodus medvilninius markinlius, kuriuos buvau paiupusi i Lopo
spintos. Jie vos siek pus laun.
Timpteljau markinlius emyn ir vl usitraukiau antklod.
Gerai, suirzusi nusileidau. Susitiksime lauke.
Usitempusi sportinius drabuius ir susivarsiusi batelius itursenau lauk.
Prievaoje Dants nebuvo, bet jauiau, kad jis netoli, greiiausiai tarp medi
kitapus gatvs. Keista, bet pajutau kartu su juo esant kit nelim. Suraukusi
kakt nuingsniavau prie j.
Dant i ties atsived draug. Tik sprendiant pagal draugo ivaizd dvi
mlynes, prakirst lp, sutinus andikaul ir didel skausming gumb kaktoje
vargu ar judviej santykiai buvo geri.
Atpasti? linksmai paklaus Dant pakeldamas sualoto nelimo galv,
kad apiriau.
Prijau ariau, nors nesupratau, kok aidim Dant aidia.
Ne. Jis per daug sumutas. Ar tu j itaip sumaitojai?
Nejaugi i daili marmz tau nieko neprimena? paklaus Dant su aikiu
malonumu timpteldamas nelimo and. Vakar vakare jis plepjo apie tave.

Gyrsi, kad rimtai ivanojo tau kail. inoma, tada a juo ir susidomjau.
Pasakiau, kad jis tikrai nebt pajgs tavs primuti. O jeigu primu... Na,
sakykime, kad nepakeniu emesnio rango nelim, kurie negerbia savo vad,
ypa Juodosios Rankos armijos vads.
aismingumas Dants balse inyko, ir jis su panieka pavelg sualot
nefilim.
Tai buvo poktas, niriai aikino nelimas. Norjau sitikinti, ar ji
nuoirdiai gyvendina Juodosios Rankos vizij. Juk ji negim nelime. Maniau,
suteiksime galimyb pajusti, prie k ji pakl rank...
Kaubojika Skrybl? garsiai lepteljau.
Vaikino veidas buvo per daug sumaitotas, kad primint nelim, nutempus
mane trobel, pririus prie stulpo ir grasinus, bet balsas buvo tas pats. Tai
tikrai Kaubojika Skrybl. onas Korbridas.
Poktas? tmingai nusijuok Dant. Jeigu, tavo galva, tai buvo poktas,
galbt pasirodys juokinga ir tai, k ketinu padaryti.
Jis taip stipriai trenk Kaubojikai Skryblei per galv, kad is susmuko ant
keli.
Ar galiu su tavimi pakalbti? paklausiau Dants. Konfidencialiai?
inoma, Dant pagrmojo pirtu Kaubojikai Skryblei. Jeigu pajudsi,
nuleisiu tau krauj.
Kai sitikinau, jog nutolome nuo Kaubojikos Skrybls tiek, kad jis ms
negirdt, paklausiau:
Kas ia vyksta?
Vakar buvau Velnio rankinje, ir tas bukagalvis juokdarys gyrsi, kad
tavimi naudojosi kaip asmenine bokso kriaue. I pradi pamaniau, kad man
blogai pasigirdo. Taiau kuo garsiau jis kalbjo, tuo labiau aikjo, kad is
mulkis neisigalvoja. Kodl nepasakei, kad ms kareiviai buvo tave upuol?
nepiktai paklaus Dant. Galbt jis buvo sieids, bet nesupyks.
Klausi dl to, kad tau rpi, koki tak tai turs mano reitingams, ar
nerimauji dl mans?
Dant papurt galv.
Nekalbk taip. Puikiai inai, kad negalvoju apie tai, kiek nelim tau
pritaria. Turiu prisipainti, kad tuo nustojau domtis labai greitai. Man neramu
dl tavs. Tas pzras prikio nagus prie tavs, ir man tai nepatinka. Baisiai
nepatinka. inoma, jis turi rodyti tau pagarb kaip vadei armijos, kuriai tvirtina

priklauss, bet ne vien dl to. Jis turt tave gerbti u tai, kad esi geras mogus
ir stengiesi i vis jg. A t suprantu, noriu, kad jis irgi suprast.
Dl Dants nuoirdumo ir atvirumo pasijutau nejaukiai. Ypa kai jis,
siskverbs mano mintis, vos neprivert jo pabuiuoti. Vaikino odiai bylojo ne
tik apie dalykinius santykius, o a norjau, kad jie ilikt kaip tik tokie.
Esu dkinga u tavo odius, tariau, bet kerydami nepakeisime jo
nusistatymo. Jis mans nekenia. Kaip ir daugelis nelim. Galbt dabar
pasitaik gera proga parodyti, kad jie klysta mane vertindami. Manau, turtume
vaikin paleisti ir pradti treniruot.
Mano silymas Dants pasiryimo nepakeit. Jo veide tik maiau nusivylim ir
galbt nekantrum.
Gailestis nieko neduos. Jeigu taip lengvai paleisime, tas pzras tik dar labiau
girsis. Jis stengiasi tikinti mones, kad tu netinki vadovauti armijai. Jei bsi
atlaidi, tik patvirtinsi jo odius. Papurtykime j. Priverskime gerai pagalvoti
prie kitsyk laidant gerkl arba lieiant tave.
Paleisk j, tviriau paliepiau.
Netikiu, kad smurt reikia atsakyti smurtu. Netikjau anksiau, netikiu ir
dabar.
Truput irauds Dant prasiiojo kak sakyti, bet a j nutraukiau:
Nekeisiu savo sprendimo. Jis mans nesueid. Vaikinas nugabeno mane
trobel, nes buvo isigands ir neinojo, k daryti. Visi yra bauginti. Prasidjo
chevanas, ms ateitis neaiki. Vaikinas pasielg blogai, bet negaliu ant jo pykti
u tai, kad stengsi sumainti savo nuogstavimus. Paleisk j. Kalbu rimtai,
Dante.
Dant pratisai ir nepritariamai atsiduso. inojau, kad jis nepatenkintas, bet
buvau sitikinusi, kad nusprendiau teisingai. Nenorjau kurstyti gin, j ir taip
buvo per akis. Privalome bti vieningi, nors neinia, ar visi nelimai tai itvers.
Privalome rodyti gailest, pagarb, mandagum net ir tada, kai vienas kitam
nepritariame.
Vadinasi, nusprsta? nusivyls paklaus Dant.
Priglaudiau delnus prie burnos, kad mano odiai skambt garsiau.
Esi laisvas! suukau Kaubojikai Skryblei. Atsipraau u nepatogumus.
Isiiojs ir negaldamas patikti Kaubojika Skrybl spoksojo mus, bet
netrukus, nenordamas laims tampyti u s, nukr mik taip greitai, tarsi

j persekiot lokiai.
Na, kreipiausi Dant, kokias iaurybes man paruoei iandien? Nubgti
maraton? Pajudinti kalnus? Perskirti jras?
Po valandos ivarg rank ir koj raumenys drebjo. Dant vert atlikti
kankinamus manktos pratimus: atsispaudimus, prisitraukimus, pritpimus ir
daryti kojomis irkles. Buvome beiein i miko, kai staiga sugriebiau Dant u
markinli. Priglaudiau pirt prie lp duodama enkl neileisti n garso.
Tolumoje igirdau ingsnius.
Dant, matyt, taip pat igirdo. Stirna? paklaus jis, kreipdamasis mano
mintis.
Prisimerkusi pavelgiau tams. Mike dar buvo nepravit, tanks mediai
trukd k nors irti.
Ne. Ne toks ritmas.
Dant patapnojo man per pet ir parod dang. I pradi nieko nesupratau,
bet paskui susivokiau. Vaikinas sil lipti med ir i paukio skrydio pavelgti
nelaim, jeigu ji i ties artinosi.
Nors buvau isekusi, baltj kedr siropiau be garso, vos kelis kartus
atsispyrusi kojomis. Dant sikr gretimame medyje.
Ilgai laukti neteko. Vos tik saugiai sitaisme mediuose, ei puol angelai
atsargiai ilindo laukym. Trys vyrai ir trys moterys. Nuogi j liemenys buvo
imarginti keistais hieroglifais, truput primenaniais daus, itakytus ant Lopo
rieo, o rankos nudaytos sodria kruvinai raudona spalva. spdis buvo iurpus,
nevalingai pagalvojau apie pauni genties karius.
Nukreipiau vilgsn vien atvykli. Istypus vaikin su juodais ratilais
paakiuose. Prisiminiau, kaip jis tarsi laukinis sibrov Velnio rankin ir kaip
ore vysteljo jo ranka. Taip pat prisiminiau jo auk. Mergina buvo labai panai
mane.
Grsming vaikino ivaizd dar labiau pabr piktas urzgimas, jis tarp
medi kako iekojo. Atvyklio krtinje buvo matyti neseniai padaryta aizda,
maa ir apvali, tarsi peiliu bt ipjautas gaballis odos. Puolusio angelo akys
spindjo altai ir negailestingai. A nusipuriau.
Mudu su Dante tnojome mediuose, kol puol angelai pasialino. Vos tik
nusileidome ant ems, paklausiau:
Kaip jie mus rado?

Dant prisimerk ir altai pavelg mane.


Jie padar didel klaid nusprend tave persekioti.
A manai, kad jie mus nipinja?
Manau, kad kakas mus idav.
T istypl esu maiusi anksiau, Velnio rankinje. Jis upuol panai
mane nefilim. Ar j pasti?
Ne.
Taiau man pasirod, kad prie atsakydamas Dant akimirk sudvejojo.
Po keli valand jau buvau isimaudiusi due ir apsirengusi. Sveikai
papusryiavau valgiau kiauiniens su grybais ir pinatais, be to, atlikau visus
nam darbus. Neblogai, turint galvoje, kad dar net ne vidurdienis.
Koridoriaus gale atsivr miegamojo durys ir pro jas islikino Mars. Jos
plaukai buvo isidraik, po akimis juodavo tamss ratilai. I toli beveik
uuodiau i burnos sklindant nevalyt dant kvap.
Sveika, tariau.
Sveika.
Mama nori, kad kieme sugrbtume lapus, tad, kol nebaigsime darb, gali
neiti du.
Mars surauk antakius.
Pakartok?
etadienio nam ruoos darbai, paaikinau.
Supratau, kad Marsei is odis tikriausiai negirdtas, tad labai diaugiausi,
kad kaip tik a su juo supaindinu.
A nedirbu toki darb.
Gyvendama ia dirbsi.
Gerai, nenoriai sutiko Mars. Tik leisk papusryiauti ir kai kam
paskambinti.
Nemanau, kad prastai Mars tokia nuolanki, bet jos pasiryim dirbti laikiau
atsipraymu u tai, kad vakar visk sugadino. Kad ir kaip ten bt, priimsiu bet
kok Marss atsipraym.
Kol Mars gr kav, nujau gara paimti grbli. Buvau nugrbusi pus
priekinio kiemo, kai gatve atidardjo automobilis. Skotas pastat savo plimut
prievaoje ir isiropt lauk. Pro medvilninius jo markinlius iraikingai

ppsojo raumenys, tad pasigailjau, kad neturiu fotoaparato ir negaliu pasilyti


Vi spdingos nuotraukos.
Kaip sekasi, Grei? paklaus Skotas. Jis usimov odines darbines pirtines,
kurias isitrauk i upakalins kelni kiens. Atvaiavau padti. Duok man
darbo. iandien esu tavo vergas. Nekreipk dmesio, kad dabar ia ne tavo
vaikinas Dant, o a.
Skotas nuolat mane erzindavo dl Dants, bet negaljau atspti, ar jis tikrai
tiki, kad mudu pora. Jo odiuose nuolat igirsdavau pasityiojimo gaidel.
inoma, j pastebdavau kas deimtame Skoto itartame odyje.
Pasirmiau ant grblio.
Nesuprantu. I kur suinojai, kad grbiu kiem?
Man pasak tavo nauja geriausia draug.
Neturiu naujos geriausios draug, bet turiu amin didiausi prie.
Prisimerkiau.
Tave uverbavo Mars? spjau.
Sak, kad jai reikia pagalbos nam ruooje. Aikino, kad j kamuoja alergija,
todl negali dirbti lauke.
Absoliutus melas!
O a, naivuol, patikjau, kad Mars i ties pasiryusi padti.
Skotas iupo grbl, kur buvau atrmusi priebut, ir msi darbo.
Sugrbkime didiul krv ir meskime ten tave.
Tada nra prasms grbti.
Skotas plaiai nusiypsojo ir stukteljo man per pet.
Bet bus linksma.
Pro pagrindines duris priebut ijo Mars. Ji klesteljo ant laipt ir rm
alknes kelius.
Sveikas, Skotai.
Sveika.
Ai, kad atvykai mans gelbti. Esi mano riteris spindiniais arvais.
O, kad tu paspringtum, tariau pabalindama akis.
Gali bet kada kreiptis, atsak Skotas. Negaliu praleisti progos pakankinti
Grei.
Jis prijo i upakalio ir ukio sauj lap man u apykakls.
Oi! sucypiau.
iupau sauj lap ir sviediau jam veid.

Skotas permet mane per pet ir pargriov, isklaidydamas visas puses


tvarkingai sugrbt lap krv. I pradi supykau, kad jis sunaikino mano
sunkaus darbo vaisius, bet nepajgiau suvaldyti juoko. Vaikinas uvirto ant
mans ir m grsti lapus po markiniais, kienes ir kelni klenes.
Skotai! sukikenau.
Liaukits glamsi, nuobodiaujaniu balsu tar Mars, bet pastebjau,
kad ji suirzusi.
Kai Skotas galiausiai nusirito nuo mans, kreipiausi Mars:
Kaip gaila, kad tave kamuoja alergija. Grbti lapus kartais bna labai
smagu. Ar a tau nesakiau?
Mars pervr mane tmingu vilgsniu ir nuingsniavo vid.

16
skyrius

Kai mudu su Skotu sugrdome sugrbtus lapus oraninius iukli maius ir


tarsi moliugs dailiai sustatme kieme, vaikinas ujo vid igerti stiklin pieno
ir pasmaliiauti mamos keptais mtiniais sausainiais su okolado gaballiais.
Maniau, kad Mars usidar savo kambaryje, bet radau j virtuvje laukiani
ms.
Turtume surengti Helovino vakarl, pareik ji.
Prunkteljau ir pastaiau stiklin pieno ant stalo.
Nesieisk, bet ms eimoje ne itin mgstami vakarliai.
Mama visa nuvito.
Puiki mintis, Marse. Nebuvome surengusios vakarlio nuo tada, kai mir
Harisonas. Galiau iandien pat usukti ventini reikmen parduotuv ir
pairti, koki yra papuoim.
Pavelgiau Skot iekodama paramos, bet is tik gteljo peiais.
Tikriausiai bus aunu.
Ant tavo lp liko pieno, iurkiai gliau.
Vaikinas nusiluost j atagariu delnu... paskui nusival man rank.
Atstok! suspiegiau ir kumteljau vaikinui pet.
Manau, turtume sugalvoti tem. Pavyzdiui, garsios istorins poros.
Sveiams praneti, kad atvykt su antrosiomis pusmis, pasil Mars.
Juk i tema jau milijon kart girdta, tiesa? nusiaipiau.
Tema galt bti populiarus Helovino lm personaas, tar Skotas
sadistikai isiviepdamas.
Tai bent. Palkkite... atvskite, sustabdiau juos rankos mostu. Mama,
tikriausiai supranti, kad teks sutvarkyti visus namus?
Mama sieidusi nusijuok:
Namai nra labai apnerkti, Nora.
Ar grim reiks atsineti, ar pasilysite js? paklaus Skotas.
Jokio alaus, vieningai pareikme mudvi su mama.
Na, man labiau patinka garsi por tema, tar Mars, kuri aikiai jau buvo

apsisprendusi. Mudu galtume eiti kartu, Skotai.


Ar a galiau bti Maiklas Majersas, o tu viena aukli, kuri sukapojau
gabalus? kaipmat atov Skotas.
Ne, atsak Mars, mudu bsime Tristanas ir Izolda.
Per daug originalu, gliau ikidama lieuv.
Skotas aismingai spyr man koj.
Nurimk, maoji Linksmuole.
Manau, ji elgiasi labai lengvabdikai planuodama Helovino vakarl pusjus
chevanui, tariau Skoto mintis. Galbt puol angelai ir pritilo, bet neilgam.
Abu inome, kad rengiamasi karui, ir visi i mans kako tikisi. Todl atleisk,
jeigu elgiuosi truput keistai!
Teisyb, sutiko Skotas. Taiau galbt vakarlis pads tau prasiblakyti.
Ar rimtai ketini eiti j su Marse?
Vaikino lpose nuvito ypsena.
Manai, kad turiau eiti su tavimi?
Ne, turtum pakviesti Vi.
Nespjau igirsti Skoto atsakymo, nes Mars pareik:
Ponia Grei, vaiuokime ventini reikmen parduotuv kartu. Paskui
usuksime ratins preki parduotuv, ir a isirinksiu kvietimus. Noriu, kad jie
bt vaiduokliki, ventiki, bet kartu ir aismingi, Mars trukteljo peiais ir
sucyp: Bus labai linksma!
Su kuo bsi tu, Nora? paklaus mama.
Suiaupusi lpas svarsiau, k atsakyti. Skotas uimtas, Dant netiks tai tik
dar labiau paskatint gandus apie ms santykius, bet a nebuvau tam
nusiteikusi, o Lopo mama nekenia. Maa to, a turjau apsimesti jo
nekenianti visa esybe. Ioriniam pasauliui mudu atrodome es mirtini prieai.
Nenorjau dalyvauti vakarlyje. Turjau didesni rpesi. Mane persekioja
kerto siekiantis arkangelas; esu armijos vad, bet neinau, k daryti. Esu
sudariusi sandr su arkangelais, taiau pradjau galvoti, kad karas ne tik yra
neivengiamas, jis teisingas; geriausia draug kak nuo mans slepia, ir a
naktimis nemiegu spliodama, kokios tai paslaptys; o dabar dar ir itai. Helovino
vakarlis. Mano namuose. Ir a tursiu bti jo eiminink.
Antonis Amovicas yra tave nusiirjs, kvailai nusiaip Mars.
O, papasakok daugiau apie Anton, kaipmat sukluso mama.
Marsei patinka apkalbos, tad ji isyk pradjo dstyti:

Jis pernai kartu su mumis lank zinio lavinimo pamokas. Kai tik aisdavome
beisbol su minktu kamuoliuku, Antonis silydavosi bti gaudaniuoju ir
spoksodavo Noros kojas, vos tik i paimdavo lazd. Jis bdavo toks isiblaks,
kad nepagaudavo n vieno metimo.
Noros kojos i ties labai dailios, paerzino mane mama.
Nykiu parodiau laiptus.
Einu savo kambar ir daugyb kart trenksiu galv sien, net ir tai bus
geriau u js taukiamas nesmones.
Judu su Antoniu galtumte bti Skarlet ir Retas, kteljo man pavymui
Mars. Arba Baf ir Angelas. O gal Tarzanas ir Dein?
T vakar lang palikau pravert, netrukus po vidurnakio pas mane siropt
Lopas. Kai vaikinas tyliai slinko lov, uuodiau ems ir miko kvap. Nors
man bt labiau patik susitikti vieai, ie slapti pasimatymai buvo tikrai
gundantys.
t tau atneiau, tar jis, man ant pilvo paddamas rudo popieriaus
maiel.
Atsisdau ir dirsteljau maielio vid.
Karamelizuotas obuolys i Delf papldimio, tariau plaiai ypsodamasi.
Skanesni niekur nerasi. Ir jis apibarstytas kokos drolmis mano
mgstamiausias saldsis.
ia dovana, kad greiiau sveiktum. Kaip gyja aizda?
Pakliau naktinius markinius ir parodiau Lopui sueist viet.
Kur kas geriau.
Paskutin mlyn inyko prie kelias valandas, aizda beveik akimirksniu
usitrauk. Liko tik blykus randas.
Lopas pabuiavo mane.
Tai puiku.
Ar Bleiklis nepasirod?
Ne, bet netrukus turt.
Ar jautei, kad jis tave seka?
Ne, biiulio balse pasigirdo nevilties gaidel. Taiau esu tikras, kad jis
neileidia mans i aki. Jam reikia susigrinti peil.
Velni kerai keiia visas taisykles, tiesa?

Turiu pripainti, kad taip.


Ar atsineei Bleiklio peil?
Dirsteljau Lopo kienes, jos atrod tuios.
Jis pakl markinius ir parod peilio ranken, kyani u odinio diro.
Niekada neileidiu jo i aki.
Ar esi tikras, kad Bleiklis atvyks jo pasiimti? Gal jis blefuoja? Galbt Bleiklis
ino, kad arkangelai nra tokie dori, kaip manme, tad nenubaus jo u
naudojimsi velni kerais?
Gali bti, bet a taip negalvoju. Arkangelai moka slpti savo veiksmus, ypa
nuo nefilim. Bleiklis yra isigands ir netrukus pasirodys.
O jeigu jis pasitelks pastiprinim? Jei mudu susidursime su dvideimia
nefilim?
Jis atvyks vienas, utikrintai pareik Lopas. Jis susimov ir pasistengs
visk sutvarkyti tyliai. Bleiklis yra labai vertingas nelimams, aiku, kad jam
nieku gyvu nebuvo leista vienam vykti futbolo rungtynes. Kertu layb, kad
Bleiklis islino slapta. Maa to, jis prarado velni kerais uburt peil. Bleiklis
nerimauja ir supranta, kad privalo itaisyti padt, kol niekas apie tai nesuinojo.
Pasinaudosiu jo baime ir neviltimi. Bleiklis ino, kad mudu vis dar esame kartu.
Priversiu j prisiekti n odeliu neprasitarti apie ms santykius neatgaus
peilio tol, kol neprisieks.
Atpliau supjaustyto obuolio skiltel ir perkandau j pusiau. Galbt pavyks
apsimesti ramia.
Kas dar nutiko? paklaus Lopas.
Hm... is tas. ryt mudviej su Dante treniruot sutrukd keli puol angelai,
tikri udikai, gteljau peiais. Mudu slapstms, kol jie pasialino, bet
matyti, kad chevanas visiems kaitino krauj. Gal kartais pasti prakaul
puolus angel rand ivagota krtine? A j maiau jau antr kart.
Nenumanau, kas jis. Taiau bsiu akylas. Ar tikrai gerai jautiesi?
Tikrai. Beje, ia, kaimikame name, Mars rengia Helovino vakarl.
Lopas nusiypsojo.
Grj ir Milar eim drama?
Vakarlio tema garsios istorins poros. Mars nepajgia bti originali.
Negana to, ji kalbjo mano mam padti. iandien jos nuvaiavo pirkti
papuoim. Praleido kartu itisas t r is valandas. Tarsi staiga bt tapusios

geriausiomis draugmis, pamiau dar vien obuolio skiltel ir susiraukiau


irdama j. Mars visk gadina. Norjau, kad Skotas ateit su Vi, bet
Mars jau tikino vaikin bti su ja.
Lopas nusiypsojo dar plaiau.
Pavelgiau j kaip sugebdama niriau.
Visai nejuokinga. Mars griauna man gyvenim. Beje, kuri i ms tu
palaikai?
Lopas pasiduodamas ikl rankas.
A nesikiu.
Tam kvailam vakarliui man reikia poros. Turiu ugoti Mars, pridriau
kvpimo pagauta. Noriu bti sikibusi parank aunesniam vaikinui ir vilkti
geresn kostium. Sugalvosiu k nors milijon kart spdingesnio negu
Tristanas ir Izolda.
Su viltimi pavelgiau Lop.
Jis tik abejingai dirsteljo mane.
Mudviej negali matyti kartu.
Dvtum kostium. Tai ikis teks tikrai veikti slapia. Turi pripainti,
kad tai avu.
A nevaiktau kauki balius.
Labai praau, tariau ir sumirksjau.
Tu mane udai.
Pastu tik vien vaikin, ivaizdesn u Skot...
Nebaigiau sakinio, norjau, kad i mintis paglostyt Lopo savimeil.
Tavo mama neleis kelti kojos js namus. Maiau, kad podlyje, virutinje
lentynoje, ji laiko pistolet.
Kvailuti, juk bsi persirengs. Ji tavs neatpains.
Neketini atstoti, tiesa?
Ne. K galvoji apie Don Lenon ir Joko Ono? Arba apie Samson ir Dalil?
Robin Hud ir Mergel Marian?
Biiulis kilsteljo antak.
Ar niekada nepagalvojai apie Lop ir Nor?
Sunriau pirtus ant pilvo ir klastingai pavelgiau lubas.
Mars lipa emyn.
Suskambo Lopo mobilusis telefonas, jis pavelg ekran.
Neinomas numeris, sumurmjo Lopas, ir mano gyslose sustingo kraujas.

Manai, kad tai Bleiklis?


Yra tik vienas bdas suinoti.
Jis atsiliep ramiu, bet nedraugiku balsu. Isyk pajutau, kaip sitempia Lopo
knas, ir supratau, jog tai Bleiklis. Pokalbis truko vos kelias sekundes.
Taip, tai msikis, tar Lopas. Nori susitikti. Nedelsiant.
Tikrai? Regis, viskas per daug paprasta.
Lopas dmiai pavelg man akis, ir a suvokiau, kad tai ne viskas.
Nepajgiau perprasti biiulio veido iraikos, bet nuo jo vilgsnio labai
sunerimau.
Jeigu atiduosime peil, Bleiklis duos prienuodi.
Koki prienuodi? paklausiau.
Bleiklis tave ukrt. Jis nepasak kuo. Tik paaikino, kad jeigu greitai
negausi prienuodi... Lopas nutilo ir nurijo seil. Tu labai gailsiesi. Mudu
abu gailsims.

17
skyrius

Jis meluoja. Tai pinkls. Bleiklis mgina priversti mus pulti panik, kad vis
dmes sutelktume pramanyt lig, kuria tariamai mane ukrt, o jis laimt,
paokau i lovos ir miau ingsniuoti po kambar. Taip, jis gudrus. Labai
gudrus. Patariau jam paskambinti ir pasakyti, kad atgaus peil, jeigu prisieks
nenaudoti velni ker. Su tokiu sandriu a sutiksiu.
O jeigu jis nemeluoja? tyliai paklaus Lopas.
Nenorjau apie tai galvoti. Antraip okiau pagal Bleiklio ddel.
Meluoja, tariau dar labiau sitikinusi. Jis buvo Henko numyltinis, o
Henkas puikiai mokjo meluoti. Esu sitikinusi, kad blogis inyko. Paskambink
jam. Pasakyk, kad nesutinkame. aizda ugijo. Jeigu biau kuo nors ukrsta,
mudu abu jau btume pastebj.
Kalbame apie velni kerus. Tai ne iaip sau nuodai, Lopo odiuose slypjo
ir nerimas, ir neviltis. Nemanau, kad turtume daryti skubotas ivadas,
negalime rizikuoti per menkai vertindami Bleikl. Jeigu jis ryosi sueisti tave,
angele...
Susijaudins Lopas sugrie dantimis, ir a pradjau baimintis, kad jis elgiasi
kaip tik taip, kaip nori Bleiklis. Vadovaujasi pykiu, o ne altu protu.
Silau palaukti. Jeigu klystame, nors a tuo netikiu, Bleiklis niekur nedings,
vis tiek nors susigrinti peil po dviej, keturi ar ei dien. Ms rankose
koziriai. Jeigu tarsime, kad jis i ties mane ukrt, paskambinsime jam.
Bleiklis su mumis susitiks, nes jam reikia peilio. Nieko neprarasime.
Mano odiai Lopo netikino.
Jis pasak, kad tau netrukus prireiks prienuodi.
Atkreipk dmes, kad netrukus labai neapibrtas laikas. Jeigu Bleiklis
sako ties, jis turt nurodyti konkretesn termin.
Mano drsa buvo neapsimestin. Netikjau, kad Bleiklis sako ties. aizda
ugijo, jauiausi puikiai. Bleiklis niekuo mans neukrt. Neketinu patekti jo
pinkles. Apimta nevilties kankinausi, kad Lopas yra per daug atsargus ir
patiklus. Norjau laikytis pradinio plano: suiupti Bleikl ir nutraukti velni ker

gamyb.
Ar jis nurod susitikimo viet? Kur Bleiklis nori imainyti peil
prienuodius?
Nesakysiu, ramiai ir santriai pareik Lopas.
Sutrikusi krpteljau.
Atleisk. K pasakei?
Lopas prijo ir delnais apkabino man sprand. Jo veidas buvo akmeninis.
Biiulio ketinimai sulaikyti mane buvo rimti. Jis net galjo skelti man antaus, ir
i idavyst buvo labai skaudi. Negaljau patikti, kad Lopas man prietaraus.
Buvau per daug siutusi, kad pajgiau kalbti. Norjau nusigrti, bet Lopas
suiupo man u rieo.
Gerbiu tavo nuomon, bet tokius dalykus a darau kur kas seniau, angele
tar jis tyliai, rimtai ir nuoirdiai.
Nesielk su manimi globjikai.
Bleiklis blogas mogus.
Ai, kad perspjai, gliau.
Gali bti, kad jis tave ukrt. Bleiklis tiek ilgai gamina velni kerus, kad
nebeturi n trupinlio padorumo ar mogikumo. Nuo velni ker jo irdis
surambjo, o galva pilna klasting, pikt, nedor mini. Nemanau, kad jis
grasina tuiai. Bleiklis kalbjo nuoirdiai. Man susidar spdis, kad jis ketina
gyvendinti savo grasinimus. Jeigu vakar su juo nesusitiksiu, Bleiklis sunaikins
prienuodius. Jis nesibaimina mums parodyti, koks yra i ties.
Tada parodykime, kokie esame mes. Pasakyk, kur jis nori susitikti.
Suiupkime j ir atsiveskime itardyti, mginau mesti Lopui ik.
Dirsteljau laikrod. Nuo tada, kai Lopas baig kalbti telefonu, prajo
penkios minuts. Bleiklis nelauks vis nakt. Privalome vykti gaiti nra kada.
Tu vakar nesusitiksi su Bleikliu, ir baigta, pareik Lopas.
Mane siutino, kad biiulis elgiasi tarsi specialij pajg karys. Nusipelniau
dalyvauti, o Lopas nori mane atstumti. Jam nerpi mano nuomon; jo odiai
tik prastai maskuojama banalyb.
Prarasime galimyb j suiupti, ginijausi.
Dersiuos a, o tu liksi ia.
Kaip gali itaip kalbti? Tu leidi Bleikliui diktuoti slygas! Kas tau atsitiko?
Lopas tvirtai pavelg man akis.
Tai akivaizdu, angele. Tavo sveikata man svarbesn negu jis. Mudu dar

tursime galimybi suiupti Bleikl.


Stovjau isiiojusi ir lingavau galv.
Jeigu ieisi be mans, niekada tau neatleisiu.
Grasinimas buvo grietas, bet a ketinau j vykdyti. Lopas buvo paadjs,
kad bsime komanda. Jeigu dabar jis mane paliks, laikysiu tai idavyste. Mudu
kartu per daug itvrme, kad Lopas saugot mane tarsi kdik.
Bleiklis yra suirzs. Jeigu jis pajus k nors negera, pabgs, ir ms
prienuodiai dings. Bleiklis pareik nors susitikti su manimi vienu, ir a ketinu
patenkinti pageidavim.
nirtingai papuriau galv.
Nesirpink dl Bleiklio. Kalbame apie tave ir mane. Sakei, kad esame
komanda. Svarbu, ko norime mes, o ne Bleiklis.
Pasigirdo beldimas miegamojo duris ir a nemandagiai kapotai paklausiau:
Ko?
Mars pravr duris ir atsistojo ant slenksio susikryiavusi rankas ant
krtins. Ji vilkjo apsmukusius senus medvilninius markinlius ir kelnaites.
Nemaniau, kad Mars miega taip apsirengusi. Tikjausi, kad jos apatiniai rausvi,
nriniuoti, puoti oda.
Su kuo ia kalbi? paklaus ji trindama umiegotas akis. Tavo vambrijimas
aidi visame koridoriuje.
Atsigriau Lop, bet miegamajame buvome tik mudvi su Marse. Lopas
dingo.
Pagriebiau nuo lovos pagalv ir sviediau sien.
etadienio ryt pabudau jausdama keist, nepasotinam alk, grauiant man
pilv. Isiritau i lovos, njau voni, bet patraukiau tiesiai virtuv. Atsidariau
aldytuv ir miau godiai apirinti lentynas. Pienas, vaisiai, jautienos
trokinio likuiai. Salotos, srio grieinliai, el. Niekas neviliojo, bet pilv
rai alkis. kiau galv podl, akimis perbgau lentynas, bet maisto produktai
man atrod panas karton. Nepaaikinamas alkis buvo nenumalintas,
skrandis negavo maisto, ir mane m pykinti.
Vis dar buvo tamsu, be keli minui penkios, tad nuslikinau atgal lov.
Jeigu negaliu numalinti skausm valgydama, nugalsiu juos miegodama. Taiau
regjosi, kad galv padjau ant karusels, ji lykiai svaigo. Nuo trokulio

lieuvis idivo ir sutino, bet, vos tik pagalvojus apie gurkn vandens, pradjo
pykinti. Dingteljo, kad tai galbt sueidimo pasekms, bet jauiausi per daug
blogai, kad galiau ilgiau apie tai mstyti.
Dar kelias minutes variausi lovoje mgindama rasti vsiausi patalyns
lopinl, kai velnus balsas sunibdjo man aus:
Atspk, kiek dabar valand.
Nuoirdiai sudejavau.
Dante, negaliu iandien treniruotis. Sergu.
Tai seniausias pasiteisinimas, koks tik yra inomas. Tuojau pat lipk i lovos,
paragino jis plodamas man per koj.
Galva nusviro per iuinio krat ir a pavelgiau vaikino batus.
Jeigu apvemsiu tau kojas, ar patiksi?
Nesu toks eidus. Bk lauke po penki minui. Jeigu pavluosi, tursi
ipirkti kalt. Manau, sininga bausm atuoni kilometrai u kiekvien
pavluot minut.
Dant ijo, ir a turjau sukaupti visas valios jgas, kad isiropiau i lovos.
Ltai susivarsiau sportukus. Turjau kovoti su nepasotinamu alkiu ir tuo pat
metu veikti siaubing galvos svaigul.
Kai nuslikinau prieva, Dant pareik:
Prie praddamas treniruot noriu praneti ms pasirengimo rezultatus.
Vienas mano, kaip leitenanto, pirmj veiksm buvo paskirti karininkus
vadovauti padaliniams. Tikiuosi, pritarsi. Nelim rengimas vyksta skmingai,
toliau dst Dant nelaukdamas mano atsakymo. Sutelkme dmes
prieinimosi uvaldymui metodus, proto triukus, gynybin ir puolamj
strategij, didelio krvio zines treniruotes. Silpniausia ms sritis
nipinjimas. Privalome sukurti patikimus informacijos altinius. Turime inoti,
k planuoja puol angelai, bet kol kas mums to padaryti nesisek.
Vaikinas viltingai pavelg mane.
Hm... gerai. Ai, kad pasakei. Pagalvosiu.
Galtum paprayti Lopo.
Kad jis mums nipint?
Inaudok j. Lopas turi inoti puolusi angel silpnsias vietas, kuriuos
angelus bt lengviausia veikti.
Neketinu naudotis Lopu. Juk sakiau: Lopas nesivelia kar. Jis nesusidjs
su puolusiais angelais. Nepraysiu, kad jis nipint nelimams, altai

pareikiau. Jo daugiau nemink.


Dant trumpai linkteljo galv.
Supratau. Pamirk, kad praiau. Dabar prastas apilimas. eiolika
kilometr. Antroje distancijos pusje pasistenk bgti greiiau noriu, kad
suprakaituotum.
Dante... nerytingai paprietaravau.
Juk perspjau dl papildom kilometr? ios baudos galioja ir u teisinimsi.
Pasistenk itverti, drsinau save. Likusi dienos dal galsi miegoti. Ir
valgyti, valgyti, valgyti.
Dant man skyr didel krv; po eiolikos kilometr apilimo okinjau per
dvigubai auktesnius u save riedulius, paskui visu greiiu bgiojau auktyn
staius siaurukalni laitus, vliau tobulinome jau imoktus gdius, ypa proto
triukus.
Galiausiai, baigiantis antrai treniruots valandai, Dant tar:
Pakaks. Ar rasi keli namo?
Buvome nuklyd gana giliai mik, bet pagal tekani saul inojau, kur
rytai, todl buvau tikra, kad sugebsiu grti viena.
Dl mans nesijaudink, tariau ir nubgau.
Pusiaukelje aptikau riedul, ant kurio buvome palik savo daiktus
vjastriuk, kuri nusimeiau po apilimo, ir Dants tamsiai mlyn sportin
krep. Vaikinas j atsigabendavo kasdien ir tempdavo kelis kilometrus mik.
Krepys buvo sunkus, nepatogus, be to, j tampyti buvo nepraktika. Iki iol
Dant n karto nebuvo atsegs krepio, bent jau mano akivaizdoje. Jame galjo
bti daugyb kankinimo ranki, kuriuos Dant panaudot tariamai mano
treniruotms. Taiau labiausiai tiktina, kad jame buvo vars drabuiai ir dar
viena pora bat. Galbt tarp j buvo ir apie tai pagalvojusi nusijuokiau
aptemptos baltos glauds arba trumpiks su pingvinais, dl kuri galiau
nuolatos erzinti vaikin. Galbt net padiauti jas ant artimiausio medio. Niekas
trumpiki neivyst, bet Dant susidrovt inodamas, kad a jas maiau.
Pasalnikai ypsodamasi prasegiau utrauktuk. Vos tik krepyje ivydau
stiklinius butelius su ledo mlynumo skysiu, skrandyje pajutau bais skausm.
Alkis drask mane tarsi vris.
Baiminausi, kad tuoj apalpsiu. Ausyse pradjo aiiai spengti. Akimirksniu
prisiminiau stipr velni ker skon. Jis siaubingas, bet igerti verta. Prisiminiau

jg antpld, kur suteik is grimas. Pajutau tok nenumalinam jo poreik,


kad vos galjau isilaikyti ant koj. Prisiminiau uolius iki dangaus,
neprilygstam greit, vrik vikrum. Man svaigo galva ir ausyse aidjo:
noriu, noriu, noriu. Akyse aptemo, sulinko keliai. Beveik jauiau palengvjim
ir pasitenkinim, kur suteiks vienas maas gurknelis.
Skubiai suskaiiavai butelius. Penkiolika. Dant nepastebs, jeigu vieno trks.
inojau, kad vogti negerai, taip pat suvokiau, jog velni kerai man kenkia.
Taiau ios mintys tik neaikiai skland galvoje. tikinjau save, kad receptiniai
vaistai, pavartoti netinkamomis dozmis, taip pat kenkia, bet kartais man j
reikia. Lygiai kaip dabar reikia paragauti velni ker.
Velni kerai. Nepajgiau mstyti taip siaubingai trokau galios, kuri velni
kerai gali suteikti. Staiga galvoje msteljo mintis jeigu neigersiu io grimo,
mirsiu, nes jauiu nepaprastai galing jo poreik. Galiu padaryti bet k, kad tik
gauiau velni ker. Privalau vl taip pasijusti. Nesunaikinama. Nelieiama.
Nespjusi suvokti, k darau, itraukiau vien butel. Saujoje jauiau jo
skleidiam vs ir gali. Dar nespjau gurktelti, o galvoje praviesjo.
Nebejauiau svaigimo, netrukus inyks ir alkis.
Butelis puikiai tilpo mano delne, tarsi visada jame bt buvs. Dant norjo,
kad turiau butel. iaip ar taip, jis daugyb kart mgino mane prikalbinti
igerti velni ker. Be to, sak, kad kit doz gausiu nemokamai.
Paimsiu tik vien butel, ir man jo pakaks. Dar syk pajusiu gali antpld ir
bsiu patenkinta.
Tik vien vienintel kartel.

18
skyrius

Pramerkiau akis igirdusi netikt beldim duris. Sutrikusi atsisdau. Pro


miegamojo lang sklindanti sauls viesa skelb, kad jau vlus rytas. Mano oda
buvo lipni nuo prakaito, paklods apsivijusios kojas. Ant naktinio stalelio guljo
paverstas butelis.
Staiga visk prisiminiau.
Vos spjusi engti miegamj atsukau butelio kamt, nusviediau j al ir
akimirksniu igriau velni kerus. Kai skystis ukimo gerkl, springau ir
gargaliavau, maniau, udusiu, bet inojau, kad kuo spariau gersiu, tuo greiiau
viskas baigsis. Pajutau iki tol nepatirt adrenalino antpld, pojiai
neapsakomai paatrjo. Norjau bgti lauk, eikvoti zines jgas, skuosti
dideliu greiiu perokdama ir aplenkdama visas klitis. Rodos, skridau.
Paskui staigiai susmukau. N neprisimenu, kaip nuvirtau lov.
Kelkis, miegale! pro duris kteljo mama. inau, kad iandien
savaitgalis, bet negalima prakirmyti vis dien. Jau po vienuolikos.
Vienuolika? Buvau be smons keturias valandas?
Netrukus nusileisiu emyn, atsakiau.
Mano knas drebjo matyt, tai velni ker j igriau per daug ir per
spariai nepageidaujamas poveikis. Turbt todl kelias valandas buvau kitoje
dimensijoje, o pabudusi keistai virpjau.
Negaljau patikti, kad i Dants pavogiau velni ker. Maa to, j igriau.
Man buvo gda. Privaljau rasti bd itaisyti klaid, bet neinojau, nuo ko
pradti. Kaip pasakysiu Dantei? Jis ir taip mano, jog esu silpna kaip mogus, o
jeigu nepajgiu suvaldyti savo nor, vadinasi, jis yra teisus.
Juk galjau Dants paprayti. Taiau apm nerimas suvokus, kad man patiko
velni kerus vogti. Kai blogai pasielgus pavyksta isisukti, uplsta tikras
jaudulys. Toks kaip tada, kai vienu atsikvpimu imaukiau vis butel velni
ker.
Kaip tokios bjaurios mintys gali ateiti man galv? Kaip galjau sau leisti joms
paklusti? Juk man tai nebdinga.

Prisiekusi, kad ryt buvo paskutinis kartas, kai a igriau velni ker,
paslpiau butel iukliads dugne ir pasistengiau imesti nutikim i galvos.
Vyliausi, kad tokiu metu pusryiausiu viena, bet prie virtuvs stalo radau
Mars, braukani telefon sra.
Vis ryt praleidau kviesdama mones Helovino vakarl, paaikino ji.
Gali bet kada prie mans prisidti.
Maniau, kvietimus siuntinji patu.
Nra laiko. Vakarlis bus ketvirtadien.
Juk kit dien reiks mokykl. Kodl netinka penktadienis?
Futbolo rungtyns, matyt, i mano veido Mars suprato, kad sutrikau,
todl pridr: Visi mano draugai arba dalyvauja rungtynse, arba yra
palaikymo komandoje. Be to, rungtyns bus ivykoje, todl negalime draug
pakviesti po varyb.
O etadien? paklausiau negaldama patikti, kad rengiame vakarl
vidury savaits.
Mama su tuo niekada nesutiks. Antra vertus, pastarosiomis dienomis Marsei
daniausiai pavyksta j tikinti.
etadien mano tv sutuoktuvi metins. etadien vakarlio nebus,
pareik Mars, tarsi nuosprendis bt galutinis ir neskundiamas. Ji pastm
man telefon sra. Visk darau a viena, imu netekti kantrybs.
A nedalyvausiu vakarlyje, priminiau jai.
Tokia suirzusi esi todl, kad neturi poros.
Mars teisi. Poros neturiu. Galvojau pakviesti Lop, bet tada turiau jam
atleisti, kad inakt nepasim mans susitikim su Bleikliu. Staiga prisiminiau
vakarykius vykius. Kol miegojau, treniravausi ryt su Dante ir kelias valandas
guljau be smons, visai pamirau patikrinti telefono inutes.
Suskambo dur skambutis, ir Mars paoko.
A atidarysiu.
Norjau suukti: Liaukis vaidinti, kad ia gyveni!, bet prasibroviau pro
Mars ir isyk perokdama per dvi pakopas nulkiau laiptais savo kambar.
Mano rankin kabjo ant spintos dur, pasiraususi joje radau savo mobilj.
Giliai kvpiau. Joki inui. Neinojau, k tai reikia, ir negaljau suprasti,
ar turiu nerimauti. O jeigu Bleiklis sureng Lopui pasal? Gal biiulis tyli tik
todl, kad vakar isiskyrme susikivirij? Kai supykstu, man reikia erdvs, ir

Lopas tai ino.


Skubiai nusiuniau jam inut: AR GALIME PASIKALBTI?
Apaioje igirdau nervingai besibarani Mars.
Juk sakiau, kad j pakviesiu. Palauk ia. Ei! Ko veriesi nekviesta!
Atsirado mat eiminink? atov Vi, ir a igirdau, kaip draug
triukmingai lipa laiptais.
Pasitikau abi koridoriuje prie savo kambario.
Kas ia vyksta?
Tavo storul draug alknmis prasibrov nekviesta, pasiskund Mars.
i disna karv elgiasi taip, tarsi bt ia eiminink, atsikirto Vi. K ji
ia veikia?
A dabar ia gyvenu, pareik Mars.
Moki poktauti, nusijuok Vi grmodama pirtu.
A tikrai ia gyvenu. Paklausk Noros, pakartojo Mars kilsteldama
smakr.
Vi pavelg mane, a atsidusau:
Tik laikinai.
Vi susibavo ant kuln, tarsi kas nematomas bt jai smogs kumiu.
Mars? Gyvena ia? Turbt proto netekote?
Tai mamos sumanymas, teisinausi.
Mano ir mano mamos, bet ponia Grei sutiko, jog taip bus geriausia, patais
mane Mars.
Nespjus Vi uduoti daugiau klausim, pagriebiau j u alkns ir sitempiau
savo kambar. Mars norjo engti i paskos, bet a utrenkiau duris jai prie
nos. I vis jg stengiausi bti su ja mandagi, bet leisti Marsei dalyvauti ms
asmeniniame pokalbyje su Vi bt buv per daug.
Kodl ji ia? paklaus Vi nesivargindama kalbti tyliau.
Tekt ilgai aikinti. Trumpai tariant... neinau, k ji ia veikia.
Atsakiau isisukindama, bet nuoirdiai. Tikrai neinau, k Mars ia veikia.
Mano mama buvo Henko meilu, a j meils vaisius, tad bt logika, jei
Mars nenort su mumis turti nieko bendra.
Oho, dabar viskas aiku, pareik Vi.
Pats metas nukreipti draugs mintis kita linkme.
Mars ia, kaimikame name, rengia Helovino vakarl. Visi privalo atvykti
su savo pora, persireng kostiumais. Tema garsios istorins poros.

Na, ir? abejingai paklaus Vi.


Mars vejoja Skot.
Vi prisimerk.
N velnio jai nepavyks.
Mars j jau pakviet, bet, regis, Skotas per daug nesipareigojo, maloniai
paaikinau.
Draug subrakino krumpliais.
Kol dar ne vlu, laikas uleisti Vi magij.
Skimbteljo mano mobilusis atjo inut. GAVAU PRIENUODI. REIKIA
SUSITIKTI, ra Lopas.
Vadinasi, jam nieko neatsitiko. Akmuo nusirito man nuo pei.
Vogiomis sikiau telefon kien ir tariau Vi:
Mama prao, kad paimiau drabuius i valyklos ir griniau bibliotek
knygas. Taiau galsiu usukti pas tave vliau.
Tada mudvi sugalvosime, kaip man pavogti Skot i tos keks, tar Vi.
Palaukiau penkias minutes, kol Vi nuvaiuos, tada atbula isukau folksvagenu
i prievaos.
IVAIUOJU I KAIMIKO NAMO, paraiau Lopui. KUR TU?
VAIUOJU BUT MIESTE, atsak jis.
SUSITIKSIME TEN.
Pakeliui Kasko lank per daug temptai galvojau, k pasakysiu Lopui, tad
negaljau avtis nuostabiu rudens gamtovaizdiu. Beveik nemaiau spindinio
saulje sodriai ydro vandens ir dtani staias uolas bang pursl.
Pastaiau automobil u keli kvartal nuo Lopo namo ir nudroiau vid.
Atvykau pirma, tad nujau balkon susikaupti.
Oras buvo vsus ir prisisunks druskos, nuo vjo man paiurpo oda, todl
vyliausi, kad pyktis ir kartlis dl idavysts ibls. Vertinau Lopo rpest mano
saugumu, jaudino jo dmesys, jutau jam dkingum galiausiai man pavyko rasti
biiul, kuris dl mans padarys visk, bet sandoris lieka sandoriu. Mudu
sutarme veikti kaip komanda, o Lopas sugriov mano pasitikjim.
Igirdau, kaip atsiveria garao durys ir burzgia Lopo motociklas. Netrukus
biiulis idygo svetainje. Jis laiksi atokiai, bet nenuleido nuo mans aki.
Vaikino plaukai buvo susitar nuo vjo, smakras apls tamsiais eriais. Jis
vilkjo tuos paius drabuius kaip vakar. Supratau, kad Lopas nenakvojo namie.

Buvo tempta naktis? paklausiau.


Teko daug kuo pasirpinti.
Kaip Bleiklis? paklausiau neslpdama pasipiktinimo, kad Lopas suprast,
jog jam neatleidau ir nieko nepamirau.
Jis prisiek neprasitarti apie ms santykius, patyljs Lopas pridr: Ir
dav prienuodi.
Taip parayta tavo inutje.
Lopas atsiduso ir pasikas galv.
Tai dabar taip ir bus? Suprantu, kad pyksti, bet gal valandl pamirk
apmaud ir visk pavelk mano akimis? Bleiklis man liep atvykti vienam,
neinojau, kaip jis reaguos, jeigu pasirodysiu kartu su tavimi. A ne prie rizik,
bet tik ne tada, kai persvara ne mano pusje. Bleiklio korta buvo geresn
syk.
Paadjai, kad veiksime kaip komanda.
Taip pat prisiekiau, kad padarysiu visk, kad tave apsaugoiau. Linkiu tau tik
geriausio. Viskas labai paprasta, angele.
Negali nuolat viskam vadovauti tvirtindamas, jog taip elgiesi dl mano
saugumo.
sitikinimas, kad esi saugi, man svarbesnis negu tavo draugikumas. Nenoriu
kivirytis, bet jeigu tu nusiteikusi mane laikyti blogiuku, kaip sau nori. Veriau
iksiu itai, negu tave prarasiu, tar biiulis gteldamas peiais.
Aikteljau dl tokio pasiptimo ir isyk prisimerkiau.
I ties taip manai?
Ar esu tau kada nors pamelavs, ypa kai kalbama apie mano jausmus tau?
Pagriebiau nuo sofos rankin.
Visk pamirk. A ieinu.
Kaip nori. Taiau neperengsi slenksio, kol neigersi prienuodi.
Tarsi patvirtindamas savo pasiryim Lopas atsiliejo pagrindines duris ir
sukryiavo rankas ant krtins.
aibuodama akimis tariau:
ie prienuodiai gali bti ir nuodai.
Biiulis papurt galv.
Dabrija juos ityr. Nuod nra.
Sugrieiau dantimis. Jau nepajgiau tramdyti siio.

Pasimei su savimi Dabrij, tiesa? Vadinasi, dabar judu esate komanda,


ipykinau.
Ji laiksi atokiai nuo Bleiklio, kad is jos nepajust, bet pakankamai arti,
idant nuspt jo ateit. Nebuvo joki enkl, kad Bleiklis bt suklastojs
prienuodius. Sandoris buvo siningas. Prienuodiai tikri.
Kodl nenori tai pavelgti mano akimis? nirau. Turiu paksti vaikin,
kuris artimai bendradarbiauja su savo buvusija... ar inai, kad ji vis dar myli
tave?
Lopas nenuleido nuo mans aki.
O a myliu tave. Net tada, kai esi neprotinga, pavydi ir usispyrusi. Dabrija
kur kas geriau moka naudoti proto triukus, naikinti ir apskritai kovoti su
nelimais. Anksiau ar vliau tau teks manimi pasitikti. Mudu turime nedaug
sjunginink, o pagalbos kartais reikia. Kol Dabrija naudinga, ketinu j laikyti
komandoje.
Taip stipriai sugniauiau kumius, kad nagai susmigo delnus.
Kitaip tariant, netinku bti tavo komandos nare. Kitaip nei Dabrija, a
neturiu ypating gali!
Neprasimanyk. Jau ne kart apie tai kalbjome: jei kas nors atsitikt
Dabrijai, laikyiau tai neskme. Antra vertus, tu...
Na, tavo veiksmai ikalbingesni u odius, buvau skaudinta, pasipiktinusi
ir pasiryusi rodyti Lopui, kad jis mane per menkai vertina, todl netiktai
pareikiau: Esu nelim karo prie puolusius angelus vad. is karas yra
teisingas. Arkangelais usiimsiu vliau. Galiu gyventi j bijodama arba veikti
save ir daryti tai, kas, mano nuomone, yra geriausia nelimams. Nenoriu, kad
dar bent vienas nelimas prisiekt itikimyb niekada. A jau nusprendiau,
tad nesivargink mgindamas mane perkalbti, iurktokai iriau.
Lopas stebjo mane juodomis akimis, bet nepratar n odio.
Jau kur laik itaip jauiuosi, pridriau sugluminta Lopo tyljimo ir
nordama apginti savo nuomon. Neleisiu puolusiems angelams skriausti
nefilim.
Ar kalbame apie puolusius angelus ir nelimus, ar apie tave ir mane?
galiausiai tyliai paklaus Lopas.
Man atsibodo gintis. Vakar kovinis puolusi angel brys mane persekiojo.
Tai buvo paskutinis laas, perpilds kantrybs taur. Puol angelai turi inoti,

kad mes daugiau nesileisime skriaudiami. Jie utektinai ilgai nedav mums
gyventi. O arkangelai? Vargu ar jiems tai rpi. Jeigu rpt, jau bt siki ir
sunaikin velni kerus. Privalome daryti prielaid, kad arkangelai ino ir
umerkia tai akis.
Ar Dant turjo koki nors tak iam sprendimui? ramiausiai paklaus
biiulis.
is klausimas mane suerzino.
A esu nefilim armijos vad. Sprendiu pati.
Tikjausi, kad Lopas paklaus: Tai kas bus su mumis?, bet nustebau igirdusi
visai k kita:
Noriu bti su tavim, Nora. Tai man svarbiausia. A jau seniai kariauju su
nelimais. iame kare imokau elgtis negarbingai: apgaudinti, krsti pigius
triukus, netgi smurtauti. Kartais troktu grti atgal ir pasukti kitu keliu.
Nenoriu, kad ir tu gailtumeisi dl to paties. Turiu inoti, kad esi pakankamai
stipri ne tik zikai, bet ir bti tikras, jog tavo protas veikia puikiai, tada
paglost man skruost ir priglaud prie jo savo deln. Ar tikrai supranti, k
veliesi?
Pasitraukiau nuo Lopo, bet ne taip mikliai, kaip biau norjusi.
Jeigu liautumeisi dl mans nuogstavs, pamatytum, kad esu tam
pasirengusi.
Pagalvojau apie treniruotes su Dante. Apie tai, kaip, pasak jo, man puikiai
sekasi proto triukai. Lopas n nenutuokia, kaip toli paengiau. Esu stipresn,
greitesn ir galingesn, nei galjau sivaizduoti. Per pastaruosius mnesius
ikentjau utektinai, kad aikiai suvokiau, jog esu Lopo pasaulyje. Ms
pasaulyje. inau, k veliuosi, nors Lopui tai ir nepatinka.
Tau pavyko neleisti man susitikti su Bleikliu, bet nepavyks sustabdyti karo,
pareikiau.
Atsidrme ties mirtinai pavojingo konikto riba. Neketinu velninti padties
ir bgti nuo neivengiamybs. Esu pasirengusi kovoti. U nelim laisv. Ir u
savj.
Viena yra galvoti, jog esi pasirengusi, tyliai tar Lopas. Pulti staia galva
kar ir dalyvauti visai kas kita. aviuosi tavo drsa, angele, bet kalbu
nuoirdiai tu skubi nevertinusi padarini.
Manai, a to neapsvarsiau? Man tenka vadovauti Henko armijai. Praleidau
daugyb bemiegi nakt apie tai galvodama.

Vadovauti armijai taip. Taiau niekas tau neliep kovoti. Gali testi savo
priesaik ir nesiveldama pavojus. Pavojingiausias uduotis patikti kitiems.
Tam yra tavo armija. Tam esu a.
is ginas paskatino mane pasiiauti.
Negali nuolat mane saugoti, Lopai. Esu dkinga u dmes, bet dabar a
nelim. Esu nemirtinga, ir tavo globos man reikia maiau. Esu puolusi angel,
arkangel bei kit nelim taikinys ir nieko negaliu pakeisti. Tik imokti kirsti
atsakomj smg.
Lopo akys buvo ramios, kalbsena santri, bet a jauiau, kad po ia iore
slypi lidesys.
Esi stipri mergina, be to, priklausai man. Taiau stipryb ne visada reikia
iurki jg. Kad btum kovotoja, neprivalai spardyti upakali. Smurtas ne
tik jga. Vadovauk savo armijai rodydama pavyzd. Yra geresn ieitis i ios
padties. Karas nieko neisprs, tik atskirs ms pasaulius ir atne daug auk,
tarp j ir moni. iame kare nra jokio didvyrikumo. Jis tik sukels toki
suirut, kokios nei tu, nei a nesame mat.
Nurijau seil. Kodl Lopas nuolat itaip elgiasi? Kalba apie dalykus, kurie tik
dar labiau skatina mane aiktytis. Ar jis man visa tai sako todl, kad nuoirdiai
tuo tiki, ar mgina ivilioti i mio lauko? Noriu pasikliauti jo ketinimais. inau,
kad smurtas ne visada tinkamiausia priemon. Ties sakant, daniausiai jis nieko
neduoda. Pati tai suprantu. Taiau suprantu ir Dant. Pr ivalau suduoti
atsakomj smg. Jeigu pasirodysiu silpna, tapsiu tik dar labiau viliojaniu
taikiniu. Privalau parodyti, kad esu stipri ir kad smogsiu atgal. Artimiausioje
ateityje fizin jga bus svarbesn negu mano tvirtas bdas.
Pirtais suspaudiau smilkinius stengdamasi itrinti nerim, kuris kal galvoje
kaip plaktuku.
Nenoriu dabar apie tai kalbti. Man tiesiog reikia... ramybs, supranti?
Rytas buvo sunkus, ir a griu prie io klausimo, kai pasijusiu geriau.
Regis, mano odiai Lopo netikino, bet jis daugiau io klausimo nebeliet.
Paskambinsiu tau vliau, pavargusi tariau.
Lopas itrauk i kiens buteliuk pieno spalvos skysio ir padav man.
Prienuodiai.
Taip sivliau ms gin, kad visai juos pamirau. tariai apirjau
buteliuk.

Man pavyko priversti Bleikl pasakyti, kad peilis, kuriuo jis tau dr, buvo
suteptas veiksmingiausia iki iol jo sukurta atmaina. Per j tavo organizm
pateko dvideimt kart daugiau velni ker, negu igrus Dants duoto grimo.
tai kodl tau reikia prienuodi. Be j tapsi priklausoma nuo velni ker. Kai
kurios j atmainos, vartojamos didelmis dozmis, suardo organizm i vidaus.
Jie ardo smegenis, kaip ir kiti mirtinai pavojingi narkotikai.
Lopo odiai buvo netikti. Nejaugi ryt pabudau jausdama nepasotinam
velni ker alk todl, kad Bleiklis privert mane trokti j labiau, negu valgyti,
gerti ar net kvpuoti?
Nuo minties, jog kas ryt pabusiu kamuojama io alkio, paraudau iki aus.
Neinojau, kad pavojus toks didelis. Netiktai pajutau Lopui dkingum, kad
gavo prienuodi. Padarysiu visk, kad daugiau niekada nepajusiau to
nenumalinamo alkio.
Atkimau buteliuk.
Kaip juos vartoti? prikiau buteliuk prie nosies. Jokio kvapo.
Prienuodiai neveiks, jeigu tavo organizm per pastarsias dvideimt
keturias valandas pateko velni ker, taiau tai neturt kelti keblum. Bleiklis
tau dr jau seniau negu prie par, paaikino Lopas.
Mano ranka su buteliuku sustingo. Dar ryt igriau vis butel velni ker.
Jeigu dabar igersiu prienuodi, jie neveiks. Vis tiek bsiu priklausoma.
Norjau papasakoti Lopui apie butel, kur pavogiau i Dants. Norjau
pasiteisinti. Lopas mans nesmerkt. ia kaltas Bleiklis ir velni kerai.
Imaukiau vis j butel ir vargu ar turjau i ko rinktis, nes mane buvo apakins
io kvaialo poreikis.
Jau buvau dl visko prisipastanti, bet kakas mane sulaik. Tamsus,
svetimas pasmons balsas sunibdjo, kad a nenoriu atsikratyti velni ker.
Kol kas. Negaliu atsisakyti velni ker teikiamos galios tik ne dabar, kai esame
ant karo slenksio. Dl visa pikta privalau isaugoti ias galias. Svarbu ne velni
kerai, o mano paios saugumas.
Tada kilo trokimas, nuo kurio sudrko oda, burnoje prisikaup seili, i alkio
net miau drebti. Didiuodamasi nuslopinau iuos jausmus. Nepaliu taip, kaip
ryt. Vogsiu ir gersiu velni kerus tik tada, kai btinai reiks. Ir visada tursiu
prienuodi, kad netrukus atsikratyiau junkimo. Slygas diktuosiu a. A galiu
rinktis. Moku tvardytis.

Tada padariau nesivaizduojam dalyk. Smonje kilo keistas impulsas, ir a


veikiau nesusimstydama. Trumpai bediau vilgsn Lop, sukaupiau vis proto
energij jausdama, kaip ji banguoja manyje tarsi didiul, nepaabota galia, ir
priveriau vaikin patikti, kad igriau prienuodius.
Nora juos igr, pamelavau Lopo mintis ir pasiuniau vaizd, patvirtinant
mano mel. Iki paskutinio lao.
Tada sikiau buteliuk kien. Viskas buvo baigta per kelias akimirkas.

19
skyrius

Ijusi i lopo buto ketinau vaiuoti namo be paliovos kovodama su siaubingu


skausmu skrandyje, kur i dalies kl kalts jausmas, i dalies tikras
negalavimas. Gyvenime dar niekada nejauiau tokios gdos.
Ir nebuvau tokia itrokusi.
Susitraukus skrand ts skausmingi spazmai. Jie buvo tokie atrs, kad
susilenkiau vir vairo. Rodos, lyg biau prarijusi vini ir jos draskyt man
vidurius. Apm keistas jausmas, tarsi mano organai bt pradj raukltis.
Isigandau, kad mano knas prads ryti pats save.
Taiau man reikjo ne maisto.
Sustojau alikelje ir paskambinau Skotui.
Pasakyk Dants adres.
Nejaugi nesi pas j buvusi? Argi tu ne jo mergina?
Susierzinau, kad Skotas tempia pokalb. Man reikia Dants adreso; taukti
niekus neturiu kada.
Tai j inai ar ne?
Atsisiu jo adres tau mobilj. Kas nors atsitiko? Atrodai susierzinusi. Jau
kelias pastarsias dienas.
Nieko man nra, atkirtau, ijungiau pokalb ir susmukau sdynje.
Ant virutins lpos susikaup prakaito karoliukai. Suspaudiau vair
stengdamasi apsiginti nuo trokimo, kuris, regis, sugrieb mane u gerkls ir
purt. Mintyse sukiojosi tik du odiai velni kerai. Pamginau nuvyti alin
pagund. Juk k tik ryt igriau velni ker. Vis butel. Galiu veikti
trokim. Pati nusprsiu, kada man vl reiks velni ker. Nusprsiu, kada ir
kiek.
Lipnus prakaitas ipyl nugar, plonos srovels tekjo po markiniais. Kartos
ir drgnos mano launys, regis, prisiklijavo prie automobilio sdyns. Nors jau
spalis, visa galia jungiau kondicionieri.
Vl ivaiavau keli, bet igirdusi kito automobilio garsin signal buvau
priversta staigiai stabdyti. Pro mane pralk baltas mikroautobusas, jo

vairuotojas pro lang parod nevank gest.


Susikaupk, liepiau sau. Bk dmesinga.
Kelis sykius kvpusi, kad praviest galva, siraiau Dants nam adres
savo mobilj. Patyrinjau emlap, ironikai nusijuokiau ir apgriau
automobil. Pasirodo, Dant gyvena vos u atuoni kilometr nuo Lopo nam.
Po deimties minui vaiavau po velia abipus kelio augani medi lap
arka, kirtau grindinio akmen tilt ir pastaiau folksvagen avioje vingiuotoje,
apsodintoje mediais gatvje. Namai daugiausia buvo balti, karaliens Viktorijos
laik stiliaus, ipuoti tarsi imbieriniai sausainiai, su staiais stogais. Visi
prabangs ir perdtai puons. Radau Dants nam Karalien Ona,
Pakrants kelias, 12 su daugybe smaili, bokteli ir fronton. Durys daytos
raudonai, ant j kabojo bronzinis plaktukas pabelsti. Nusprendiau nebelsti
plaktuku, kelis kartus paspaudiau skambut. Jeigu jis nepaskubs atidaryti
dur...
Dant pravr duris ir nustebo.
I kur gavai mano adres?
Skotas.
Vaikinas susirauk.
Man nepatinka, kai ant slenksio netiktai idygsta mons. Per daug svei
kelia tarim. Mano kaimynai labai smalss.
Reikalas svarbus.
Dant smakru parod keli.
Tas lauas, kur vairuoji, bado akis.
Nebuvau nusiteikusi maikiai atskirsti. Jeigu tuoj pat negausiu velni ker
nors keli la irdis ioks i krtins. Net ir dabar ji plak kaip palusi,
kvpsiojau lyg i vandens imesta uvis. Taip trko oro, tarsi pusvaland biau
bgusi stai kalv.
Apsigalvojau, tariau. Noriu velni ker. Dl visa pikta, skubiai
pridriau. Jeigu netiktai apsupt gausesnis prieas.
Nestengiau susikaupti, todl mano argumentai buvo netvirti. Prie akis
msiojo raudoni takeliai. Be galo norjau nusiluostyti antak, bet stengiausi
neatkreipti dmesio, kad labai prakaituoju.
Dant mane skvarbiai nuvelg ir leido vidun. Dairiausi varias baltas foj
sienas bei brangius rytietikus kilimus. Koridorius ved virtuv. Svetain buvo
kairje, valgomasis, nudaytas tokia pat rykiai raudona spalva, kaip ir man

prie akis msiojantys takeliai, deinje. Kambariai buvo apstatyti senoviniais


baldais. Ant lub kabjo kritolinis viestuvas.
Grau, tepajgiau isunkti, nes irdis tiesiog liuoksjo, dilgiojo kojos ir
rankos.
Namas priklaus draugams. Man atiteko pagal testament.
Apgailestauju dl j mirties.
Dant nuingsniavo svetain, pakreip paveiksl, vaizduojant ieno kg, u
jo sienoje buvo senovinis seifas. Vaikinas surinko kod ir atidar dut.
tai. ia nauja atmaina. Labai koncentruota, tad gerk po nedaug, perspjo.
Du buteliai. Jeigu pradsi vartoti dabar, pakaks savaitei.
Linkteljau stengdamasi neisiduoti, kad burna pritvinko seili, ir pamiau
mlynai vytinius butelius.
Noriu tau kai k pasakyti, Dante. Vesiu nelimus kar. Tad jeigu gali duoti
daugiau negu du butelius, paimsiu.
Tikrai ketinau pasakyti Dantei, kad nusprendiau kovoti, bet nesiruoiau dl
to prayti daugiau velni ker. is mano manevras buvo niekikas, bet taip
trokau velni ker, kad kalts grauimo beveik nepajutau.
Kar? apstulbs pakartojo Dant. Tikrai?
Gali pasakyti auktesnio rango nelimams, kad kuriu mio prie puolusius
angelus strategij.
Tai... puiki inia, vis dar pribloktas apsidiaug Dant ir grdo man dar
vien butel velni ker. Kodl apsigalvojai?
irdies pokyiai, atsakiau, maniau, toks aikinimas tikinamas. A ne tik
vadovauju nefilimams. Esu viena j.
Dant ilydjo mane pro duris, o man teko sukaupti visas jgas, kad ramiai
nueiiau iki folksvageno. Trumpai atsisveikinau, tada pavaiavau u kampo,
isyk sustojau ir nusukau butelio kamt. Ketinau usiversti butel, bet
krpteljau suskambus mobiliajam net itkiau melsvo skysio ant keli.
Jis akimirksniu igaravo ore tarsi upsto degtuko dmai. Patyliukais
nusikeikiau, kad praradau kelis brangius laus.
Klausau, Lope, atsiliepiau.
Raudoni takeliai prie akis trukd matyti.
Man nepatinka, kad aptikau tave namie pas kit vyr, angele.
Kaipmat apsivalgiau abi puses. Pakiau velni kerus po sdyne.

Kur tu?
U trij automobili.
Dirsteljau galinio vaizdo veidrodl. Lopas pastat motocikl ir prispauds
telefon prie ausies m irglioti artyn. Nusiluosiau veid markini apykakle.
Nuleidau langel.
Seki mane? paklausiau Lopo.
Turiu sekikl.
miau neksti io prietaiso.
Lopas ranka atsirm automobilio stog ir pasilenk prie mans.
Kas gyvena Pakrants kelyje?
is sekiklis gana tikslus.
Perku tik geriausius.
Dant gyvena Pakrants kelyje, 12 numeryje.
Nebuvo prasms meluoti, nes tariau, kad Lopas jau spjo patikrinti.
Man nepatinka, kad randu tave namie pas kit vyr, ypa pas .
Lopo veidas buvo ramus, bet maiau, kad jis laukia paaikinimo.
Reikjo pasitikslinti, kada rytoj treniruosims. Buvau netoli, tad nutariau
usukti.
Meluoti buvo nepaprastai lengva. Galvoje sukosi tik viena mintis kuo
greiiau atsikratyti Lopo. Gerklje jauiau velni ker skon. Nekantriai nurijau
seil.
Biiulis velniai pastm mano sauls akinius aukiau, tada persilenk per
lang ir pabuiavo.
Vaiuoju dar io to patikrinti apie Peperio antauotoj. Esu tau reikalingas?
Papuriau galv.
Jeigu sumanysi isikalbti, inok, kad a visada pasirengs iklausyti,
velniai pridr jis.
Apie k? beveik teisindamasi paklausiau.
Ar Lopas ino apie velni kerus? Ne. Ne, negali bti.
Kur laik biiulis apirinjo mane.
Apie bet k.
Palaukiau, kol Lopas nuvaiavo, tada godiai gurknojau velni kerus, kol
pasisotinau.

20
skyrius

Atjo ketvirtadienio vakaras, ir ms kaimikas namas neatpastamai pasikeit.


Nuo pakraigs karojo rykiai raudon, auksini ir katonins spalvos rudenini
lap girliandos. Prie dur stovjo statins su idivusiais kukurz stiebais.
Mars, regis, supirko visus Meino valstijos moligus, irikiavo juos prie
aligatvio bei prievaos ir ugrdo jais vis priebut. Kai kurie moligai buvo
idrointi kaip ibintai, juose mirksinios vaks skleid vaiduoklik vies. I
kerto norjau gelti Marsei, kad ms pievel atrodo taip, tarsi rankdarbi
parduotuv bt joje ivertusi vis inventori, bet turjau pripainti, kad Mars
auniai padirbjo.
Name i radijo imtuvo sklido vaiduoklika muzika. Baldai buvo ugriozdinti
kaukolmis, iknosparniais, voratinkliais ir vaiduokliais. Mars inuomojo sauso
ledo aparat, tarsi ms kieme bt nepakak tikro rko.
Neina dviem popieriniais maiais su paskutins akimirkos pirkiniais engiau
virtuv.
Grau! kteljau. Plastikiniai puodeliai, maielis vor ied, du maiai
ledo ir griaui konfeti viskas, ko praei. Vaisvandeniai bagainje. Gal kas
nors padt man juos atneti?
virtuv didingai plauk Mars, ir man atvipo iauna. Ji segjo juod vinilo
liemenl ir mvjo prie jos priderintas aptemptas kelnes. Tik tiek. Pro od
kyojo onkauliai, launys buvo lyg pagaliukai.
dk vaisvandenius aldytuv, ledus aldikl, griaui konfeti ibarstyk ant
valgomojo stalo, bet maist neberk. Kol kas tiek. Bk netoliese, jeigu man dar
ko nors prireikt. Turiu baigti rengtis.
Na, man isyk palengvjo. K tik maniau, kad vilksi tik itai, mosteljau
jos menkut vinilo liemenl.
Mars pavelg j.
Tik itai ir vilksiu. Esu Moteris kat. Beliko prie plauk raiio priklijuoti
juodas veltinio ausis.
Tu per vakarl segsi liemenl? Tik liemenl?

Tai kaspinas.
O varge, tai bent bus juoko. Nekantraudama laukiau, k pasakys Vi.
O kas bus Betmenas?
Robertas Boksleris.
Vadinasi, Skotas laisvas?
Klausimas buvo daugiau retorinis. Tiesiog norjau jai dar kart gelti.
Mars atsainiai gteljo peiais.
Koks Skotas? paklaus ji ir nuingsniavo vir.
Jis pasirinko Vi, o ne tave! triumfuodama suukau jai pavymui.
Man visikai nerpi, dainingai nuts Mars. Tu tikriausiai j privertei.
Niekam ne paslaptis, kad Skotas elgiasi taip, kaip liepi tu. dk vaisvandenius
aldytuv, kol dar neatjo amiaus pabaiga.
Parodiau jai lieuv, nors Mars ir nemat.
A irgi turiu pasiruoti!
Septint valand atvaiavo pirmieji sveiai. Romeo ir Duljeta, Kleopatra ir
Markas Antonijus, Elvis ir Priscila. Pro duris ygiavo net butelis keupo ir
butelis garstyi. Leidau Marsei vaidinti eiminink ir nuslikinau virtuv, ten
prisikroviau lkt velnio kiauini, kokteilini dereli ir cukruot kukurz.
Vykdydama Marss nurodymus prie vakarl buvau taip usimusi, kad n
nespjau pavakarieniauti. Pasirengimo darbai ir naujos sudties velni kerai,
kuri man dav Dant, regis, kelioms valandoms paabojo apetit.
Skmingai padalijau velni kerus ir turjau j dar kelioms dienoms. Pradjus
juos vartoti, naktimis ipildavo prakaitas, kamavo galvos skausmai ir keistas
dilgiojimas. Dabar visa tai liovsi. Buvau tikra, kad priklausomybs pavojus
prajo, ir a imokau saugiai vartoti preparat. Svarbiausia saikas. Galbt
Bleiklis ir norjo, kad tapiau priklausoma nuo velni ker, bet turiu utektinai
valios susitvardyti.
Velni ker poveikis buvo netikimas. Dar niekada nesijauiau tokia stipri
protikai ir zikai. inojau, jog kada nors teks liautis juos vartoti, bet, nuolat
patirdama stres, vengdama chevano pavoj ir jausdama karo grsm,
diaugiausi, kad esu tvirta. Upulta abejojani manimi kari nelim, drsiai
stoiau kov.
Prisivalgiusi ukandi ir igrusi spraito i juodo katilo, alknmis prasiyriau

svetain nordama patikrinti, ar atjo Vi su Skotu. viesos buvo pritemdytos,


visi vilkjo kostiumus ir man minioje buvo sunku irti veidus. Dirsteljau
svei sra. Jame vyravo Marss draugai.
Puikus kostiumas, Nora. Atrodai kaip tikras velnias.
Paskersakiavau Mirti Adams. Sutrikusi prisimerkiau, paskui nusiypsojau.
Sveika, Beile. Vos painau tave su iais juodais plaukais.
Beil sdi greta mans per matematik, mudvi esame draugs nuo vidurinij
mokyklos klasi. Pakliau savo velnio uodeg su mau raudonu kort piku gale,
kad apsaugoiau nuo vaikino, kuris vis ant jos umindavo, ir tariau:
Ai, kad atjai.
Ar baigei matematikos nam darb? iandien nesupratau, ko ponas Huronas
norjo mus imokyti. Kaskart, pradjs lentoje sprsti udavin, pusjs
sustodavo, nutrindavo ir imdavosi i naujo. Rodos, pats neinojo, k daro.
Tikriausiai. Rytoj, matyt, teks sugaiti ne vien valand prie to nam darbo.
Draugs akys suspindo.
Galtume susitikti bibliotekoje ir padaryti nam darb kartu.
Paadjau mamai po pamok sutvarkyti rs, atsakiau isisukindama.
Turiu prisipainti, kad pastaruoju metu nam darbams skiriu maiau dmesio.
Sunku galvoti apie mokslus, kai nuogstauji, kad trapios paliaubos tarp puolusi
angel ir nelim bet kuri akimirk gali nutrkti. Puol angelai kak rezga.
Visk atiduoiau, jei tik galiau suinoti k.
tai kaip. Na, tada gal kit syk, nusivyl Beil.
Ar matei Vi?
Dar ne. Kok kostium ji vilks?
Ateinanios aukls. Jos pora yra Maiklas Majersas i lmo Helovinas,
paaikinau. Jeigu pamatysi Vi, pasakyk, kad jos iekau.
Ieidama i svetains atsitrenkiau Mars ir jos por Robert Boksler.
Kaip maisto reikalai? valdingai paklaus mans Mars.
Juo rpinasi mama.
Muzika?
Derikas Kolemanas yra io vakaro didjus.
Bendrauji su sveiais? Ar visiems linksma?
K tik visus apjau.
Beveik visus.
Mas kritikai nuvelg mane.

Kur tavo pora?


Negi tai svarbu?
Girdjau, draugauji su nauju vaikinu. Sako, jis nelanko mokyklos. Kas jis
toks?
I kur girdjai?
Matyt, kalbos apie mane ir Dant jau pasklido.
Negi tai svarbu? kandiai pakartojo mano odius Mars. Tada surauk
nos. K vaizduoja tavo kostiumas?
Ji velnias, atsak u mane Robertas. aks, ragai, raudona vampyrs
suknel.
Nepamirk paminti juod kovini bat, pasigyriau. U iuos batus ir
raudonus blizganius raitelius turiu bti dkinga Vi.
Pati matau, gl Mars. Taiau vakarlio tema garsios poros, o velnias
neturi jokios poros.
Kaip tik tuo metu pro pagrindines duris eng Lopas. Dar syk vilgteljau, ar
tai tikrai jis. Nesitikjau, kad Lopas atvyks. Mudu neisprendme gino, ir a
didiuodamasi atsisakiau engti pirm ingsn urakinau savo mobilj staliuje
vos kilus pagundai jam paskambinti ir atsiprayti, nors vis labiau baiminausi, kad
Lopas irgi nepaskambins. Kai tik j ivydau, mano ididumas kaipmat virto
palengvjimu. Baisiai nemgstu kivirytis. Negaliu paksti, kai Lopo nra alia.
Jeigu jis pasirengs taikytis, a irgi esu pasiruousi.
Ivydusi Lopo kostium juodus dinsus, juodus medvilninius markinlius ir
juod kauk nusiypsojau. Kauk slp veid, tik ne alt, skvarb vilgsn.
tai mano pora, pareikiau. Vluoja, kaip dabar madinga.
Mars su Robertu atsigr. Lopas man pamojo ranka ir padav savo odin
striuk vargei gimnazijos pirmaklasei, kuriai Mars liep rpintis svei
drabuiais. Toki beveik gding kain kai kurios merginos sutinka mokti u
tai, kad galt dalyvauti auktesnij klasi moksleivi vakarlyje.
Nesininga, pareik Robertas nusiimdamas Betmeno kauk. Tas dabita
yra be kostiumo.
Nevadink jo dabita, perspjau Robert ir nusiypsojau, nes Lopas artinosi
prie ms.
Tu j pasti? paklaus Mars. K jis vaizduoja?
Jis angelas, atsakiau. Puols angelas.

Puol angelai atrodo ne taip! pasipiktino Mars.


Tiek tu ir inai, pamaniau, o Lopas kaip tik tuo metu apkabino man kakl ir
prisitrauks velniai pabuiavo.
Ilgjausi tavs, tar jis mano mintis.
A irgi. Daugiau nesikivirykime. Silau visai tai pamirti.
Jau pamirome. Kaip vakarlis? paklaus Lopas.
Kol kas dar nekilo noras okti nuo stogo.
Diaugiuosi tai girddamas.
Sveikas, kreipsi Mars Lop per daug koketikai, turint galvoje, jog visai
ia pat stovi jos vaikinas.
Sveika, atsak jis iek tiek linkteldamas.
Mudu pastami? paklaus Mars pakreipdama galv. Ar lankai
Koldvoterio gimnazij?
Ne, tiesmukai atsak Lopas.
Tada i kur pasti Nor?
O kas jos nepasta? paklaus biiulis.
ia mano vaikinas Robertas Boksleris, ididiai pristat Mars. Jis yra
futbolo komandos gynjas.
spdinga, pagyr Lopas mandagiai, bet tik tiek, kad parodyt, jog tai jam
domu. Kaip sekasi sezon, Robertai?
Kelios rungtyns buvo neskmingos, bet niekas netrukdo atsitiesti, siterp
Mars guodiamai pleknodama Robertui per krtin.
Koki sporto sal lankai? paklaus Robertas. Jis atvirai avdamasis ir
pavydiai nuvelg Lop.
Pastaruoju metu stigo laiko sporto salei.
Na, puikiai atrodai, vyruti. Jei kada norsi kartu pakiloti svarmenis,
paskambink.
Linkiu skms kitose sezono rungtynse, palinkjo Robertui Lopas ir
atsainiai paspaud rank. Regis, visi vaikinai i prigimties ino, kaip tai daryti.
Mudu su Lopu nuklydome namo gilum iekodami nuoalaus kampelio.
Galiausiai jis sitemp mane tualet, paspyrs koja udar duris ir jas urakino.
Tada atrm mane sien ir perbrauk pirtu per raudon velnio aus. Gilios
juodos vaikino akys spindjo geismu.
Graus kostiumas, pagyr.

Tavo irgi. Turbt ilgai svarstei, kol isirinkai.


Lopas elmikai nusiypsojo.
Jeigu jis tau nepatinka, galiu nusivilkti.
Susimsiusi pirtu pabaksnojau sau smakr.
Galbt tai geriausias pasilymas vakar.
Mano pasilymai visada geriausi, angele.
Prie vakarl Mars papra mans suvarstyti jai i nugaros Moters kats
kelnes, pakilojau delnus tarsi svarstykli lktes. Sunku isirinkti vien i i
dviej pasilym.
Lopas nusim kauk ir tyliai nusijuok man kakl, paskui nubrauk plaukus
nuo pei. Jis viliojamai kvepjo. iltas, tvirtas vaikino knas glaudsi prie
manojo. irdis m spariau plakti, m grauti kalt. Pamelavau Lopui. Negaliu
to pamirti. Usimerkiau leisdama jo lieuviui tyrinti mano burn ir
stengdamasi usimirti. Vis laik melas aidjo man galvoje. Igriau velni
ker ir siskverbiau Lopui smegenis. Vis dar geriu velni kerus.
Bda ta, kad kostiumas ne itin gerai slepia tavo tapatyb, pasakiau
atlydama. O mudviej vieai niekas neturi matyti drauge, atmeni?
Usukau tik valandlei. Negaljau praleisti savo merginos vakarlio,
sunibdjo Lopas. Tada palenk galv ir vl mane pabuiavo.
Vi dar nra, pasiguodiau. Mginau paskambinti jai mobilj. Ir Skotui.
Abu sykius sijung balso patas. Ar yra pagrindo nerimauti?
Galbt jiedu nenori, kad jiems trukdyt, kimiu gargdiu balsu sunibdjo
man aus Lopas.
Jis pakl man suknel ir m nykiu glostyti nuog laun. Glamoni iluma
ugo sins priekaitus. I jaudulio suvirpjau. Vl usimerkiau, syk
nevalingai. Visikai atsipalaidavau. Kvpavimas padanjo. Lopas moka mane
liesti.
Biiulis ukl mane ant kriaukls krato ir udjo rankas ant laun. Tuoj pat
upldo kartis ir svaigulys, o kai Lopas priglaud savo lpas prie manj, galiu
prisiekti, m lkti kibirktys. Nuo jo prisilietim suliepsnojau aistra. Virpanti,
svaiginanti kaitra, uliejanti, kai esu alia Lopo, niekada neatvsta, nors ir kiek
kart mudu liestume vienas kit, kudtume meilius odelius, buiuotums.
Geidiau Lopo, o tada prarasdavau savitvard.
Neinau, kiek laiko buvo praviros tualeto durys, kol a j pastebjau.

Aikteljusi atokau nuo Lopo. Mama stovjo ant elyje skendinio slenksio ir
kak murmjo, kad spyna sugedusi, kad ji jau neinia kada norjusi j pakeisti,
bet tada mamos akys apsiprato su tamsa ir ji nutilo per pus sakinio. I pradi
mamos veidas iblyko... paskui rykiai iraudo. Dar niekada nebuvau maiusi
jos tokios siutusios.
Lauk! parod ji pirtu duris. Tuojau pat dink i mano nam ir nedrsk ia
grti ir vl glamyti mano dukter! nirusi suvokt ji.
Nuokau nuo kriaukls.
Mama...
Ji atsigr mane.
Kad negirdiau n odio! springdama nutild mane. Sakei, kad su juo
isiskyrei. Sakei... kad tai... tarp tavs ir jo... baigta. Tu man melavai!
Galiu paaikinti, pralemenau, bet mama vl atsisuko Lop.
Toks tavo protis? Sugundyti jaunas merginas j namuose, kai motinos yra
vos u keli ingsni? Neturi gdos!
Lopas tvirtai sunr mudviej rank pirtus.
Elgiuosi visikai prieingai, Blaive. Tavo dukt man reikia visk. Visikai
visk. A j myliu be joki abejoni.
Biiulis kalbjo ramiai ir tvirtai, tik kietai sukands dantis.
Tu sugriovei jai gyvenim! Nuo tos akimirkos, kai ji su tavimi susipaino,
viskas m byrti. Gali neigti, kiek nori, bet a inau, kad tu prikiai nagus prie
jos pagrobimo. Dink i mano nam! suurzg mama.
Aistringai spaudiau Lopui rank ir be paliovos nibdjau jo mintis:
Apgailestauju. Labai apgailestauju. Vasar prie savo vali praleidau urakinta
nuoalioje trobelje. Mane padedamas savo sbr buvo kalins Henkas
Milaras, bet mama to neino. Savo prisiminimuose apie Henk ji sumrijo
aukt sien, iapus paliko tik tai, kas gera, o visa kita imet u jos. Kaltinau
Henk ir velni kerus. Mama prasiman, kad Lopas atsakingas u mano
pagrobim, jai tai buvo tokia pat nenuginijama tiesa, kaip tai, jog kas ryt
pateka saul.
Turiu eiti, tar Lopas spusteldamas man rank.
Paskambinsiu vliau, pridr mano mintis.
Tikrai! sunkiai alsuodama pravokt mama.
Ji pasitrauk al, kad Lopas galt ieiti, bet man pastojo keli neleisdama
pasprukti.

Tau skelbiamas nam aretas, pareik ji lediniu balsu. Diaukis


vakarliu, nes kitas bus labai negreit.
Gal bent iklausyk mans? atoviau siusdama, kad mama itaip pasielg su
Lopu.
Man reikia laiko nusiraminti. Veriau laikykis nuo mans atokiau. Galbt
rytoj bsiu nusiteikusi kalbti, bet iuo metu tai mans visikai nedomina. Tu
man melavai. Klastavai man u nugaros. Maa to, radau tave, nusirenginjani
prieais j ms vonioje. Ms vonioje! Jis i tavs nori tik vieno, Nora, ir
padarys visk, kad tai pasiekt. Grau prarasti nekaltyb vir tualeto.
A ne... mes ne... savo nekaltyb? bjaurdamasi papuriau galv.
Pamirkime tai. Tu teisi nenori iklausyti. Niekada nenorjai. Ypa apie Lop.
Kas ia vyksta?
Atsigrusios mudvi su mama ivydome prie dur Mars. Rankose ji laik
tui katil ir teisindamasi gteljo peiais.
Atleiskite, kad sutrukdiau, bet baigsi pabais aki obuoliai, tai yra, luptos
vynuogs.
Stengdamasi susitvardyti mama nusibrauk plaukus nuo veido.
Mudvi su Nora jau baigme nek. Galiu tuojau pat nuvaiuoti parduotuv
vynuogi. Gal dar ko nors trksta?
Kukurzini trakui srio dainio, atsak Mars nuolankiu pelyts balsu,
tarsi jai bt labai nepatogu naudotis mano mamos gerumu. Taiau i ties tai
nelabai svarbu. Turiu galvoje trakui dain. inoma, nebus k dayti
trakui, o srio dainys mano mgstamiausias, bet tikrai... nieko baisaus. Ji
vos pastebimai atsiduso.
Puiku. Vynuogi ir trakui dainio. Ko dar? paklaus mama.
vytdama Mars apglb katil.
Nieko. Tai viskas.
Mama isitrauk i kiens raktelius ir sitempusi nuingsniavo prie
automobilio. Taiau Mars stovjo kaip besta.
Gali paveikti jos smegenis. Priversti galvoti, kad Lopo ia niekada nebuvo.
altai pavelgiau Mars.
K tu girdjai?
Utektinai, kad suprasiau, jog lipai didel bal.
Neketinu brautis mamos smegenis.

Jeigu nori, galiu su ja pakalbti.


Nusijuokiau.
Tu? Mamai visai nerpi tavo nuomon, Marse. Ji tave prim gyventi, nes
klaidingai suvokia svetingum. Ir tikriausiai nori t rodyti tavo mamai.
Prieastis, dl kurios gyveni po iuos stogu, yra ta, kad mano mama galt
tavajai rti akis: Buvau geresn meilu, o dabar esu geresn motina.
Ipykinau siaubingus odius. Galvoje visa tai skambjo graiau, bet Mars
nesuteik man galimybs pasitaisyti.
Tu nori sugadinti man nuotaik, bet nepavyks. Nesulugdysi mano vakarlio.
Taiau man pasirod, kad Marss lpa dreba. kvpusi oro mergina, regis,
susitvard.
Staiga, tarsi niekur nieko, ji pareik vaiduoklikai linksmu balsu:
Manau, pats metas pradti aisti Susivejok por.
K susivejok?
Tai tarsi traukti obuolius, tik prie kiekvieno j priritas kurio nors vakarlio
sveio vardas. K itrauksi, su tuo eisi pasimatym. Mes aidim aidiame
per kiekvien mano rengiam Helovino vakarl.
Susiraukiau. io aidimo mudvi i anksto nebuvome aptarusios.
Skamba senamadikai.
Tai pasimatymas su nepastamu mogumi, Nora. Tau udtas nam aretas
iki aminybs, todl neturi k prarasti, ji stm mane virtuv prie miliniko
dubens su vandeniu, jame plduriavo raudoni ir ali obuoliai. Ei, visi,
klausykite! suuko Mars perrkdama muzik. Metas aisti Susivejok
por. Pradeda Nora Grei.
Virtuvje pasigirdo plojimai, vilpimas ir padrsinimo ksniai. Stovjau
krutindama lpas, bet nepajgdama itarti n odio, taiau mintyse niriai
keikiau Mars.
Kain ar labiausiai tinku aisti aidim, suukau perrkdama triukm.
Gal galiu praleisti?
Nieku gyvu.
Mars pastm mane lyg ir aismingai, bet taip stipriai, kad parklupiau ant
keli prieais duben.
Pavelgiau j su panieka. Tu u tai dar atsiimsi, pagrasinau.
Sukelk plaukus vir, kad jie nemirkt vandenyje, paliep Mars.

Visi susirinkusieji pritardami suuko: Ei!


Prie raudon obuoli pririti vaikin vardai, paaikino Mars. Prie ali
mergin.
Puiku. Kad ir kaip ten bt. Tiesiog baik visk kuo greiiau, tariau sau
mintyse. Tikrai neturjau k prarasti. Nuo rytdienos man prasideda nam
aretas. Ar aisiu, ar neaisiu, netursiu joki pasimatym su nepastamaisiais.
merkiau veid alt vanden. Nosimi vis kliudiau obuolius, bet n vien
nepavyko suleisti dant. Itraukiau galv kvpti oro, ir kaipmat ausis ugul
padrsinimo ksniai.
Palikite mane ramybje! surikau. Neaidiau io aidimo nuo penkeri
met. Tikra atgyvena! pridriau.
Nora neturjo pasimatymo su nepastamuoju nuo penkeri met, pareik
Mars nesupratusi mano pastabos.
Dabar tavo eil, tariau Marsei klpodama ant keli ir aiaruodama j
akimis.
Vargu ar kam nors po tavs ateis eil. Regis, burna gaudysi obuolius vis
nakt, saldiu balseliu atkirto Mars, o susirinkusieji linksmai sumaurojo.
Panriau galv duben ir miau dantimis graibyti obuolius. Vanduo isiliejo
per kratus ir sulapino mano velnio kostiumo priek. Ketinau ranka sugriebti
obuol ir susigrsti burn, bet supratau, kad Mars pastebs. Neturjau noro
vl visk kartoti. Buvau beitraukianti galv kvpti oro, kai priekiniais dantimis
sikandau raudon kaip kraujas obuol.
Aidint sveikinimo ksniams ir plojimams, itraukiau galv i vandens ir
pasipuriau plaukus. Numeiau obuol Marsei, paiupau rankluost ir
tapnodama nusiluosiau veid.
Laimingasis, kuris eis pasimatym su ms nuskendusia iurke, yra... I
pragremto obuolio Mars itrauk ukimt vamzdel. Ji ivyniojo susukt
popieriaus ritinl ir surauk nos. Baruchas? Tiesiog Baruchas? ji itar
Barukas. Ar teisingai tariu? paklaus Mars susirinkusij.
Tyla. Sveiai jau iravo kas sau, nes pramoga baigsi. Diaugiausi, kad
Barukas, ar koks ten jo vardas, yra pramanytas. Arba mirtinai bijo pasimatymo
su manimi.
Mars spoksojo mane tarsi laukdama, kad prisipainsiu, jog pastu t
vaikin.

Ar tai ne vienas tavo draug? paklausiau sausindama rankluosiu plauk


galiukus.
Ne. Maniau, tai tavo draugas.
Pradjau splioti, ar tai tik nebus dar vienas keistas aidimas, bet name m
mirksti viesos. Kart, antr, paskui visai ugeso. Muzika nutilo ir sivyravo
vaiduoklika tyla. Visi nustro, paskui pasigirdo klyksmai. I pradi suglum ir
padriki, vliau jie peraugo siaubo riksmus, nuo j iausi plaukai. svetains
sienas tranksi knai.
Nora! suuko Mars. Kas ia dedasi?
Negaljau atsakyti. Nematoma jga blok mane atgal, ir a pasijutau
paralyiuota. alta, gaivi energija apsivijo aplink mano kn. Oras spragsjo nuo
daugybs puolusi angel energijos. J staig pasirodym kaimikame name
buvo galima pajusti taip pat apiuopiamai kaip arktinio vjo gs. Neinojau, nei
kiek puolusi angel ia yra, nei ko jie nori, bet jauiau, kaip jie braunasi gilyn
namo vid ir pasklinda po kambarius.
Nora, Nora. Pasirodyk, paaiskime, dainuojamai nuts vyrikas balsas.
Nepastamas falcetas.
Kelis kartus negiliai kvpiau. Bent jau inau, ko jie ieko.
Vis tiek rasiu tave, meilute, mano katyte, toliau dainuojamu, bet iurp
kelianiu balsu kalbino sibrovlis.
Jis buvo arti, labai arti. Nuliauiau u eimynins sofos, bet kakas jau buvo
rads i slptuv anksiau u mane.
Nora? ia tu? Kas ia vyksta? paklaus mans Endis Smitas.
Per matematikos pamokas jis sdi per du suolus u mans ir yra Marss
draugs Adison vaikinas. Nuo jo tvosk prakaitu.
Tylk, liepiau panibdomis.
Jeigu nepasirodysi, a pats tave rasiu, suok puols angelas.
Jo proto galios sir mane tarsi kartas peilis sviest. Aikteljau, kai
puols angelas m raustis po mano prot j tyrindamas, perkratindamas
mano mintis, kad rast, kur slepiuosi. Mginau statyti sienas, vien po kitos, ir
sustabdyti sibrovl, bet jis prasibraudavo pro jas, tarsi sienos bt surstos i
dulki. Mginau prisiminti visus gynybos prie sibrovim prot mechanizmus,
kuri buvo imoks Dant, bet puols angelas skverbsi per greitai. Jis vis mane
pralenkdavo dviem pavojingais ingsniais. Dar niekada puols angelas nebuvo

mans itaip persekiojs. Jis vis savo proto energij nukreip mane pro
didinamj stikl itaip sustiprindamas jos poveik.
Netiktai mano galvoje suvito oranin viesa. Milinikas energijos srautas
pradegino od. Nuo kario m lydytis drabuiai. Liepsnos rijo audekl ir
kankinamai skaudiai svilino od. Apimta klaikios agonijos susirieiau
kamuoliuk. spraudiau galv tarp keli ir miau grieti dantimis, kad
nepradiau klykti. Ugnis turjo bti netikra. Proto apgaul. Taiau a tuo
netikjau. Kartis taip svilino, kad neabejojau, jog puols angelas mane i ties
padeg.
Liaukis! galiausiai suukau, ilindau i slptuvs ir miau raitytis ant grind
stengdamasi ugesinti svilinanias kn liepsnas.
T pai akimirk kartis inyko, nors niekas neapipyl mans vandeniu.
Guljau ant nugaros, veid ipyl prakaitas, kiekvienas kvpteljimas buvo
skausmingas.
Visi nedinkits, paliep puols angelas.
Beveik pamirau, jog kambaryje esama ir kit moni. Sveiai to niekada
nepamir. Argi tai manoma? Ar jie supranta, kas ia vyko? Ar ino, jog tai
nesuvaidinta vakarlio scena? Meldiau, kad kas nors atvykt pagalb. Taiau
kaimikas namas stovi labai nuoaliai. J pasiekti reikia laiko.
Tik Lopas gali man padti, bet a neturiu galimybs su juo susisiekti.
Endis Smitas strykteljo i slptuvs ir kiek kabindamas idm pro duris.
Pakliau galv, nordama pavelgti puolus angel. Buvo tamsu, bet irjau
vir mans palinkus prakaul pusnuog siluet. Ir dvi laukines blizganias akis.
mane velg pusnuogis puols angelas, j buvau maiusi Velnio rankinje ir
mike. Darkantys jo kn hieroglifai trkiojo ir plasnojo, tarsi bt buv
tampomi u nematom virveli. Taiau i ties buvau tikra, kad jie juda kartu su
besikilojania krtine. Negaljau atplti aki nuo atviros aizdels puolusio
angelo krtinje.
Esu Baruchas.
Savo vard jis itar Barjukas.
Raukydamasi i skausmo nudmiau kambario kert.
Prasidjo chevanas, o a neturiu vasalo nefilimo, pareik Baruchas.
Puolusio angelo kalba buvo atsaini, bet akys altos. Jose nematyti nei viesos,
nei ilumos.
Dl adrenalino antpldio mano kojos m dilgioti ir apsunko. Ne kai k

galjau rinktis. Prasiverti pro puolus angel man nepakaks jg. Kautis su juo
negaliu jeigu pamginiau, mane tuoj pat apsupt jo drauguiai. Keikiau mam
u tai, kad ivijo Lop. Jis man reikalingas. Viena nesusidorosiu. Jeigu Lopas
bt ia, jis inot, k daryti.
Baruchas lieuviu perbrauk lp i vidaus.
Juodosios Rankos armijos vad. K man su ja veikti?
Puols angelas siskverb mano mintis. Jauiau, kad jis taip elgiasi, bet
nepajgiau sutrukdyti. Buvau per daug isekusi, kad galiau kovoti. Nespjusi
n mirktelti klusniai priliauiau ir atsiguliau jam prie koj kaip uo. Baruchas
spyr man nugar ir m grobuonikai spoksoti. Norjau su juo dertis, bet
dantys buvo taip tvirtai suksti, tarsi kas bt surakins andikaulius.
Negali su manimi ginytis, hipnotizuojamai sunibdjo mano mintis puols
angelas. Negali man prietarauti. Privalai daryti visk, k paliepsiu.
Veltui mginau nesileisti io balso. Jeigu pavykt pasiprieinti Barucho valiai,
galiau kirsti atsakomj smg. Tai mano vienintel galimyb.
Kaip jautiesi bdama k tik ikepta nelime? altai ir su panieka paklaus
jis. Nelimams be eimininko nra vietos iame pasaulyje. Nora, a saugosiu
tave nuo kit puolusi angel. Nuo iol tu priklausai man.
A niekam nepriklausau, atkirtau, nors prireik skausming pastang
itarti iuos odius.
Baruchas tyia ltai ikvp. Rodos, vilpia pro sukstus dantis.
A tave palauiu, katyte. Pamatysi, suurzg jis.
Pavelgiau jam tiesiai akis.
Padarei didel klaid vakar atvykdamas ia, Baruchai. Labai suklydai
nusprends mane persekioti.
Puols angelas isiviep blyksteldamas atriais baltais dantimis.
Man tai patiks.
Baruchas prisiartino, nuo jo sklido kraugerika energija, tokios niekada
nejutau sklindant nuo Lopo. Neinojau, kaip seniai Baruchas ivarytas i
dangaus, bet n kiek neabejojau, kad jis visa irdimi atsidav blogiui.
Prisiek itikimyb, Nora Grei, sak jis.

21
skyrius

Neprisieksiu itikimybs ir neleisiu jam i mans ipeti n odio. Kad ir kok


skausm sukelt is puols angelas, privalau likti tvirta. Taiau vien lanksios
gynybos tam itverti nepakaks. Reikia puolimo, ir greito.
Atremk jo proto triukus savais, sakiau sau. Dant aikino, kad proto
triukai yra mano stipriausias ginklas. Jis tvirtino, kad jie man pavyksta geriau
negu bet kuriam jo pastamam nelimui. Apgavau Lop, o dabar apgausiu
Baruch. Sukursiu savj tikrov ir taip stipriai stumsiu j Baruch, kad is
nesupras, kas jam nutiko.
Stipriai usimerkusi, kad ukirsiau keli klastingam sakymui prisiekti
itikimyb, sibroviau Baruchui galv. Labai pasitikjau savimi, nes iandien
buvau igrusi velni ker. Nepasiklioviau vien tik savo jgomis, bet velni kerai
suteik nauj gali. Jie sustiprino mano prigimtinius gebjimus, taigi ir mokjim
naudoti proto triukus.
Bgau tamsiais, vingiuotais Barucho proto koridoriais sukeldama vien
sprogim po kito. Skubjau kaip manydama, nes suvokiau, kad bent kart
suklydusi arba suteikusi dingst manyti, kad a pertvarkau jo mintis, ar palikusi
rodym, jog buvau siskverbusi jo prot...
Pasirinkau vien dalyk, kuris turjo sukelti Baruchui nerim. Nefilimus.
Juodosios Rankos armija! Tarsi sprogim sukliau i mint Barucho galvoje.
Puoliau jo mintis pasisdama Dants, bganio kambar su dvideimia,
trisdeimia, ne keturiasdeimia nelim, vaizdin. Barucho pasmon
nusiuniau j siutusi aki ir tvirtai sugniaut kumi vaizdus. Kad bt dar
taigiau, priveriau Baruch galvoti, kad mato, kaip nelimai velka alin
pagrobtus kaitais jo vyrus.
Nors labai stengiausi, jutau Barucho prieinimsi. Jis stovjo tarsi bestas ir
nereagavo taip, kaip turt, jeigu i ties bt apsuptas nelim. Baiminausi, jog
Baruchas t taria, ir nriau pirmyn.
Prikiai nagus prie ms vads, teks susidurti su mumis visais. tuling
Dants grasinim kliau Barucho mintis. Nora dabar neduos itikimybs

priesaikos. Nei dabar, nei kada nors vliau. Sukriau Dants, griebianio
idinio arstekl ir smeigianio Baruchui sparn randus, vaizdin. J brukau
giliai Baruchui smegenis.
Dar neatsimerkusi igirdau, kaip Baruchas parpuola ant keli. Jis stovjo
keturpsias ir susikprins. sibrovlio akys spindjo, lp kampuiuose buvo
susitvenkusios seils. Rankomis jis grabaliojo nugar ir gaud or. Baruchas
stengsi itraukti arstekl.
Pavargusi, bet su palengvjimu atsidusau. Baruchas patikjo mano proto
triuku.
Prie dur msteljo kakokia mogysta.
Staigiai paokau ir nuo idinio stvriau tikr arstekl. Auktai j ikliau
ruodamasi smogti, ir tada kambaryje idygo Dabrija. Prieblandoje jos plaukai
vytjo kaip ledas. Lpos buvo niriai suiauptos.
Tu sibrovei jo smegenis, atspjo Dabrija. aunu. Taiau mudvi
privalome i ia dingti, pareik ji.
Vos nenusijuokiau.
K ia veiki?
Dabrija pereng nejudant Barucho kn.
Lopas pra, kad nugabeniau tave saugi viet.
Papuriau galv.
Meluoji. Lopas tavs nesiunt. Jis ino, kad su tavimi niekur neisiu.
Tviriau suspaudiau arstekl.
Jeigu Dabrija prisiartins dar nors per ingsn, su malonumu sugrsiu arstekl
jai sparn randus. Tada ji kaip Baruchas bus beveik komos bsenos, kol ras
bd itraukti arstekl.
Jis nelabai turjo i ko rinktis. Lopui teko vytis kitus puolusius angelus,
siverusius tavo vakarl, ir itrinti tavo panikos apimt draug, kurie iuo
metu bga gatve, atmint. Taigi jis iek tiek usims. Nejaugi neturite
slaptaodio panaiems atvejams? paklaus Dabrija n nemirkteldama. Kai
mudu draugavome su Lopu, turjome tok slaptaod. Pasitikdavau visais,
kuriems Lopas j pasakydavo.
Nenuleidau nuo Dabrijos aki. Slaptaod? O varge, ji puikiai moka tardyti.
Ties sakant, mudu turime slaptaod, atsakiau. Jis toks: Dabrija
niekinga siurbl, kuri neino, kada reikia liautis, usidengiau delnu burn.
Ak, tik dabar supratau, kodl Lopas nepasak ms slaptaodio, ir su panieka

pridriau: Tau.
Dabrija dar tviriau suiaup lpas.
Arba pasakyk, ko i ties ia atvykai, arba suvarysiu daikiuk tavo
randus taip giliai, kad jis taps tavo nauju nuolatiniu priedu, pagrasinau.
Nepaksiu toki patyi, pasipiktino Dabrija ir apsigr ant kulno.
Nusekiau paskui j per tui nam iki pat prievaos.
inau, kad tu antauoji Peper Fraiberg, tariau. Jeigu mano odiai
Dabrij ir nustebino, ji neisidav, nes n kiek nesultino ingsnio. Peperis
mano, kad j antauoja Lopas, ir i vis jg stengiasi kuo greiiau pasisti Lop
pragar. Taiau dl to kalta tu, Dabrija. Tu tvirtini vis dar mylinti Lop, bet
keistai reiki savo meil. Per tave jam gresia pavojus bti itremtam. Ar to
sieki? Jeigu pati negali jo turti, tai neatiduosi niekam?
Dabrija paspaud nuotolinio pultelio mygtuk sumirksjo prabangiausio,
kok tik man yra tek matyti, sportinio automobilio galiniai ibintai.
Kas tai? paklausiau.
Mano bugatis, niekinamai mane nuvelgusi atsak ji.
Bugatis. Brangus, modernus ir originalus. Kaip ir Dabrija. Ji klesteljo prie
vairo.
Veriau paalink t puolus angel i svetains, kol dar negro tavo mama,
Dabrija nutilo. Ir pasitikrink, ar tavo kaltinimai pagrsti.
Ji norjo udaryti dureles, bet a jas atpliau.
Tai neprisipasti antauojanti Peper? piktai paklausiau. Maiau, kaip
judu barts u Velnio rankins.
Dabrija ilkiniu aliku apsivyniojo galv, jo galus nuleido ant pei.
Nedera vogiomis klausytis, Nora. O nuo Peperio laikykis atokiau. Jis
aidia negraiai.
A irgi.
Dabrija sispitrjo man akis.
Tai visikai ne tavo reikalas, bet pasakysiu, jog t vakar Peperis mane
surado inodamas, jog palaikau ryius su Lopu. Jis iekojo Lopo ir klydo
manydamas, kad padsiu j rasti.
Dabrija pasuko degimo raktel ir iki galo nuspaud greiio pedal, kad
negirdt mano atsakymo.
Veriamai pavelgiau Dabrij netikjau, kad jos pokalbis su Peperiu buvo

toks nekaltas. Dabrija garsja kaip puiki melag. Be to, ms auros nesutampa.
Dabrija man visada bjauriai primena, kad Lopas prie sutikdamas mane buvo su
kita. Tai mans labai neerzint, jeigu Dabrija ir bt likusi Lopo praeityje, kur
jai dera. Taiau ji nuolat idygsta tarsi daug gyvenim turintis piktadarys i
siaubo filmo.
Tu nemoki vertinti moni, pareik Dabrija jungdama bugaio pavar.
Priokau prie priekinio buferio ir udjau delnus ant variklio dangio. Dar ne
visk jai pasakiau.
Tave vertinu teisingai! suukau perrkdama variklio riaumojim. Esi
klastinga, pasaln, bjauri savimyla!
Dabrija sukando dantis. Ji nubrauk nuo veido kelias sruogas, ilipo i
automobilio ir atstypino prie mans. Avdama auktakulnius buvo mano gio.
inok, kad a irgi noriu apginti ger Lopo vard, pareik ji raganikai
altu balsu.
Na, u tokius odius galima skirti Oskar.
Dabrija dmiai nuvelg mane.
Sakiau Lopui, kad esi nesubrendusi kartako, negalinti veikti pavydo dl
to, kas gantinai seniai nutiko tarp jo ir mans, todl js santykiai bus
neskmingi.
Mano skruostai ikaito, sugriebiau Dabrij u rankos nespjus jai isisukti.
Daugiau nekalbk su Lopu apie mane. Maa to, apskritai su juo nekalbk.
Lopas manimi pasitiki. Tau to turi pakakti.
Lopas ne pasitiki, o naudojasi tavimi. Jis gali laikinai tavimi pasitikti, bet
galiausiai tapsi nereikalinga. Kai tik bsi Lopui nenaudinga, js santykiai
nutrks.
Dabrijos lpos bjauriai persikreip.
Viena kitai dalijame patarimus, todl tai k patarsiu a: dink man nuo
sprando, pagrasino ir piktai pervr vilgsniu.
Ji man grasina.
Vadinasi, kak slepia.
Nusprendiau atskleisti Dabrijos paslapt ir j sutramdyti.

22
skyrius

Nusigrusi nuo kelio dulki, kurias sukl Dabrijos automobilio padangos,


patraukiau vid. Netrukus gr mama, ir man ne tik reiks rimtai pasiaikinti,
kodl taip staiga baigsi vakarlis, bet ir atsikratyti Barucho kno. Jeigu puols
angelas patikjo, kad a i ties smeigiau arstekl sparn randus, jis turt
dar kelias valandas bti beveik komos bsenos, tad paalinti Baruch bus kur
kas lengviau. Pagaliau atsikvpsiu.
Svetainje radau prie Barucho pritpus Lop. Vos tik j ivydau, pajutau
palengvjim.
Lopai! suukau.
Angele!
Biiulio veid buvo aptemds nerimas. Jis pakilo, iskt rankas, ir a puoliau
jam glb. Lopas stipriai mane apkabino.
Linkteljau galva, kad sumainiau jo nerim dl mans, ir nurijau gerklje
strigus gumul.
Man nieko neatsitiko. Esu sveika. siskverbiau jo smegenis ir sukliau
vaizdin, kad ia siver nelimai. Taip pat priveriau patikti, kad giliai
smeigiau arstekl jam randus, trkiojamai atsidusau. I kur suinojai, kad
puol angelai siver mano vakarl?
Tavo mama mane ivijo, bet a neketinau palikti tavs be apsaugos.
Stebjau namus pasislps atokiau gatvje. Pas tave vaiavo daug moni,
maniau, jie vyksta vakarl. Kai pamaiau pro pagrindines duris bganius
sveius, tarsi jie bt ivyd pabais, isyk atskubjau pas tave. Prie dur
sargyboje stovjo puols angelas, jis paman, jog noriu pavogti jo karo grob.
Neverta n sakyti, kad jam ir keliems kitiems variau miet sparn randus.
Tikiuosi, tavo mama nepastebs keli nulaut prie namo auganio medio ak.
I j ijo puiks mietai.
Biiulio lpos elmikai persikreip.
Ji turt netrukus grti.
Lopas linkteljo.

A pasirpinsiu knu. Ar moki jungti elektr? Saugikliai garae. Patikrink,


ar jungikliai neijungti. Jeigu puol angelai nukirpo nam einanius laidus,
mums teks gerokai papluti.
Jau einu, tariau, bet pusiaukelje gara atsigriau. Buvo usukusi
Dabrija. Ji man papasakojo netikim istorij, es tu jai liepei iveti mane i
nam. Kaip manai, ar Dabrija talkino puolusiems angelams?
Nustebau, kai Lopas atsak:
A jai paskambinau. Dabrija buvo netoli. A vijausi puolusius angelus, todl
papraiau jos iveti tave i nam.
Priblokta ir suirzusi netekau amo. Neinau, dl ko pykau labiau ant Dabrijos:
u tai, kad sak ties, ar dl to, jog ji sek Lop. Buvo netoli skamba
netikinamai ms gatv yra trumpesn negu du kilometrai, atsiremia mik
ir joje tra vienintelis ms namas. Dabrija, matyt, yra pritvirtinusi Lopui
sekikl. Kai biiulis jai paskambino, ji veikiausiai lauk automobilyje u
trisdeimties metr nuo ia su ironais.
Neabejoju, kad Lopas man itikimas. Lygiai taip pat esu sitikinusi, jog Dabrija
viliasi j susigrinti.
Suprasdama, kad dabar netinkamas metas kivirytis, paklausiau:
K pasakysime mano mamai?
A... a tuo pasirpinsiu.
Mudu su Lopu atsigrme igird tarpduryje lyg ir pels cypim. Ten stovjo
Mars ir gr rankas. Tarsi pajutusi, kad itaip atrodo labai silpna, nuleido
rankas. Paskui ji nusibrauk plaukus ant meni, kilsteljo smakr ir beveik
atgavusi pasitikjim savimi pareik:
vakarl surengiau a, todl u netvark esu atsakinga tiek pat, kiek ir tu.
Pasakysiu tavo mamai, kad atsibeld nevykli, norini sulugdyti vakarl, ir
m lauyti baldus. Mudvi pasielgme atsakingai: ataukme rengin.
Man dingteljo, kad Mars vengia irti sukniubus Barucho kn. Tiesiog
apsimet jo nematanti.
Ai, Marse, nuoirdiai padkojau.
Nesistebk. Juk inai, kad a irgi tai sipainiojusi. Nesu... tai yra... esu...
ji giliai kvp, viena i... js.
Ji ketino dar t pridurti, bet kaipmat usiiaup. A jos nekaltinau. Apie od
ne mogus sunku net pagalvoti, o k jau kalbti apie jo itarim balsu.

Igirdusios beldiant pagrindines duris mudvi su Marse krpteljome.


Trumpai susivelgme neinodamos, k daryti. Tada siterp Lopas:
Apsimeskite, kad ms ia nebuvo, tar jis usimesdamas Baruch ant
pei ir nedamas j prie galini dur.
Angele? kreipsi Lopas mano mintis. Itrink i Marss atminties, kad mat
mane ia vakar. Mudu turime patikimai saugoti savo paslapt.
Bus padaryta, atsakiau.
Mudvi su Marse nujome atidaryti dur. Vos tik pasukau ranken, vidun
plauk Vi tempdama paskui save Skot. Jaunuoliai buvo susikib rankomis ir
sunr pirtus.
Atleisk, kad vluojame, pareik Vi. Mudu truput, hmm...
Ji paslaptingai susivelg su Skotu, ir abu prapliupo kvatotis.
Buvome usim kitais reikalais, ubaig Skotas plaiai nusiypsodamas.
Vi pasivdavo delnu.
Gali tai dar pakartoti.
Mudvi su Marse spoksojome juos niriai tyldamos, tada Vi apsidair ir tik
dabar pamat, kad namai tuti ir priiuklinti.
Pala. O kur visi kiti? Vakarlis negaljo taip anksti baigtis.
Sulaukme nekviest svei, paaikino Mars.
Jie buvo usidj Helovino kaukes, siterpiau. Taigi usukti galjo kas
panorjs.
Jie m lauyti baldus.
Mudvi iprame visus namo, pridriau.
Netekusi ado Vi apirinjo padaryt al.
Nekviesti sveiai? Paklaus siskverbs mintis Skotas, jis tikrai nepatikjo
mano aktoriniais gabumais ir suprato, jog t nutyliu.
Puol angelai, atsakiau. Vienas j i vis jg mgino priversti mane duoti
itikimybs priesaik. Nieko baisaus, skubiai pridriau pamaiusi, kaip vaikino
veidas persikreipia i susirpinimo. Jam nepavyko. Judviem su Vi veriau i ia
eiti. Jeigu ji usibus, ims udavinti klausimus, kuriuos a negaliu atsakyti. Be
to, man reikia visk sutvarkyti, iki gr mama.
Kada ketini jai pasakyti?
Krpteljau. Tiesmukas Skoto klausimas uklupo mane netiktai.
Negaliu pasakyti Vi, jeigu noriu, kad ji bt saugi. Tavs irgi praau tai

atkreipti dmes. Ji mano geriausia draug, Skotai. Bijau, kad jai nenutikt
kas blogo.
Vi nusipelno inoti ties.
Ji nusipelno kur kas daugiau, bet iuo metu man svarbiausia jos saugumas.
Kaip manai, kas jai svarbiausia? paklaus Skotas. Ji tave myli ir pasitiki
tavimi. Parodyk jai nors truput pagarbos.
Neturjau laiko ginytis.
Skotai, labai praau, maldavau.
Jis ilgai irjo mane susimsts. Supratau, jog Skotas nra patenkintas, bet
maiau, kad jis leis man laimti m kol kas.
inai k, kreipsi jis Vi, a tau kompensuosiu io vakarlio netekt. Eime
kin. Rinkis kok nori. Nenoriu tavs kalbinti, bet dabar rodo nauj lm apie
superheroj. Recenzijos nepalankios, o tai visada byloja, kad filmas puikus.
Reikt padti Norai susitvarkyti, paprietaravo Vi. Suinosiu, kas tai
padar, ir imokysiu graiai elgtis. Galbt pavinkusi uvis netiktai atsidurs j
rakinamoje spintelje. Be to, jiems dert rpintis savo padangomis, nes a turiu
peil, kuriam tiesiog niei pradurti gum.
vakar pailsk, pasiliau Vi. Mars man pads susitvarkyti, tiesa,
Marse?
Apkabinau j per pet ir kreipiausi gana maloniai, bet mano odiuose
nuskambjo ididumo gaidel.
Vi sugavo mano vilgsn, ir mudvi parodme, kad viena kit suprantame.
Na, didelio ia daikto, kreipsi Vi Mars. iukli semtuvlis yra
virtuvje po plautuve. Ten rasi ir iukli maius, ji plekteljo Marsei per pet.
Gerai pasilinksmink ir nenusilauk nag.
Kai durys paskui sveius usidar, mudvi su Marse atsiliejome sien ir tuo
pat metu su palengvjimu atsidusome.
Mars nusiypsojo pirmoji.
Prakeikimas.
Atsikosjau.
Ai, kad vakar padjai, nuoirdiai pasakiau.
Pirm kart gyvenime Mars buvo...
Paslaugi, nustebau. O a jai ketinau atsilyginti itrindama atmint.
Ji atsistm nuo sienos ir nusipurt rankas.
Vakaras dar nesibaig. Tai semtuvlis po plautuve?

23
skyrius

Kitas rytas iauo greitai. Mane priadino beldimas miegamojo lang.


Apsivertusi ant kito ono u stiklo pamaiau ant akos tupint Dant, jis kviet
lauk. Ikliau penkis pirtus duodama enkl bsianti po penki minui.
Teorikai man buvo udtas nam aretas, bet nemaniau, kad is
pasiteisinimas tikint Dant.
Gaiviame tamsaus ryto ore buvo justi rudens dvelksmas, ir a stipriai
patryniau rankas, kad suiliau. Vir galvos vis dar kabojo mnulio pjautuvas.
Tolumoje gdiai suk pelda.
ryt automobilis be numeri ir su radaru kelis kartus pravaiavo pro tavo
nam, perspjo mane Dant psdamas sau delnus. Greiiausiai, tai buvo
faras. Kiek maiau, tamsiaplaukis ir keleriais metais vyresnis u mane. K
pasakysi?
Detektyvas Basas. K a padariau, kad vl patekau jo akirat?
Nieko, atsakiau pagalvojusi, jog dabar ne metas atskleisti savo gdingus
santykius su vietine teissauga. Tikriausiai baigiantis pamainai tuiai
dykinjo. ia jis tikrai neras virijani greit.
Dant ironikai nusiypsojo.
inoma, ne tarp automobili vairuotoj. Lengvosios atletikos vaigde, ar esi
pasirengusi?
Ne. Ar tai k nors reikia?
Dant pasilenk ir urio mano sportini bateli raitel, matyt, buvau
praiopsojusi.
Metas apilti. Tvark inai.
Taip, tvark a inojau. Taiau Dant neinojo, kad per apilim bgdama
paskui j mikinga vietove nuoali treniruoi laukym a sivaizduoju, kaip
vaikinui nugar mtau peilius, strlytes ir kitus atrius daiktus. Tiesiog kad
pakeliau sau nuotaik.
Kai visikai permirkau prakaitu, Dant liep atlikti vairi rymosi pratim,
jie turjo padaryti mane lankstesn. Maiau, kaip Mars savo kambaryje dar

kelis tokius paius pratimus. Ji jau nebuvo futbolo komandos palaikymo grups
nar, bet, matyt, norjo isaugoti gebjim padaryti pagat.
Kas numatyta iandien? paklausiau sddama plaiai isktusi kojas.
Pasilenkusi kakta palieiau kelius ir pajutau tempim pakinkliuose.
Uvaldymas.
Uvaldymas? apstulbusi pakartojau.
Jeigu puol angelai gali uvaldyti mus, bt teisinga imokti uvaldyti juos.
Kas gali bti geriau negu gebjimas valdyti savo prieo prot ir kn? dst
Dant.
N nemaniau, kad galima svajoti apie puolusi angel uvaldym.
Dabar, kai turime velni ker, tai manoma. Anksiau buvome per silpni. Jau
kelis mnesius slapta uvaldymo proceso mokausi pats ir mokau kelis
pasirinktus nelimus. Kai itobulinsime iuos gebjimus, kare vyks lis, Nora.
Jeigu skmingai imoksime uvaldyti, mums gali pavykti laimti prie puolusius
angelus.
Mokaisi? Kaip?
Uvaldyti galima tik per chevan. Kaip Dant galjo jau kelis mnesius ito
mokytis?
Mokoms uvaldydami puolusius angelus, Dants akyse msteljo
elmikos ugnels. Juk sakiau: dabar esame stipresni nei bet kada anksiau.
Vienas puols angelas jau nebegali atsilaikyti prie ms brel. Mes juos
suiumpame nakt gatvse ir nusigabename Henko steigt treniruoi baz.
Henkas buvo tai sivls?
Regis, i yla niekada nesiliaus lindusi i maio.
Mes pasirenkame vieniius, tokius, kuri, kaip manome, niekas nepasiges.
Duodame jiems specialios velni ker atmainos, leidianios trumpai uvaldyti
kn net ir ne per chevan. Tada su jais treniruojams.
Kur jie dabar?
Laikomi treniruoi bazje. Kai nesitreniruojame, j sparn randus
bedame metalinius strypus, uburtus velni kerais. Tada puol angelai visikai
negali pajudti. Jie tarsi bandomosios pels, kuriomis naudojams.
Buvau tikra, kad Lopas apie tai nieko neino. Jeigu inot, bt man
usimins.
Kiek puolusi angel esate kalin? Ir kur toji treniruoi baz?
Negaliu pasakyti, kur ji. Kai krme baz, Henkas, Bleiklis ir a

nusprendme, kad bus saugiau, jeigu jos buvimo viet laikysime grieiausioje
paslaptyje. Dabar, kai Henko nebra, Bleiklis ir a esame vieninteliai nelimai,
inantys kur ji. itaip saugiau. Jeigu nesilaikysime griet taisykli, tarp ms
siskverbs persimetli. moni, kurie dl pelno padarys visk, netgi iduos savo
ras. Nefilim prigimtis tokia pat kaip ir moni. Tad mes paalinome pagund.
Ar nusivei mane t baz treniruotis?
Buvau tikra, kad tokias treniruotes reglamentuoja grietos taisykls. Man
arba bus uritos akys, arba i atminties itrintas kelias baz. Taiau galbt
man kaip nors pavykt rasti ieit. Gal mudviem su Lopu kartu pasisekt rasti
keli mokymo centr...
Nra reikalo. Vien bandomj pel atsigabenau kartu.
Mano vilgsnis nukrypo medius.
Kur?
Nesijaudink velni kerai ir strypas sparn randuose padar j nuolanki.
Dant inyko u riedulio ir gro tempdamas puolusi angel. Matuojant
moni amiumi ji atrod ne vyresn kaip trylikos. Jos kojos, du degtukai,
kyantys i balt sportini ort, buvo ne k storesns negu mano rankos.
Dant j numet, ir suglebs mergaits knas sudribo ant ems kaip iukli
maias. Nusigriau nuo strypo, styranio i jos sparn rand. inojau, kad
mergait nieko nejauia, bet nuo io vaizdo man vis tiek pasiiau plaukeliai ant
sprando.
Turjau sau priminti, jog mergait mano prie. Dabar esu asmenikai
suinteresuota karu: atsisakiau prisiekti itikimyb bet kuriam puolusiam angelui.
Jie visi pavojingi. Visus puolusius angelus reikia sutramdyti.
Kai itrauksiu stryp, tursi tik por sekundi, nes vliau ji ims prieintis.
i velni ker poveikis trumpas ir mergaits kne ilgai neisilaikys. Kitaip
tariant, neprarask budrumo.
Ar ji supras, kad a uvaldau jos kn?
inoma. Ji jau buvo imtus kart uvaldyta. Noriu, kad j uvaldytum ir
kelias minutes diktuotum jai veiksmus, kad priprastum manipuliuoti aukos knu.
Kai bsi pasirengusi ieiti i jos kno, perspk mane. A laikysiu stryp
paruot.
Kaip pateksiu jos kn? paklausiau iurpstant rank odai.
Buvau sualusi, bet paiurpau ne tik nuo varbos. Nenorjau uvaldyti

puolusios angels, bet turjau Lopui kaip manoma isamiau papasakoti, kaip tai
veikia. Mudu negalsime isprsti udavinio, kurio nesuprantame.
Nuo velni ker ji nusilpusi, todl tavo uduotis palengvs. Be to, prasidjo
chevanas, vadinasi, uvaldymo kanalai yra atviri. Tau tereikia siskverbti jos
smegenis. Pradk kontroliuoti jos mintis. Priversk auk galvoti, kad ji nori bti
uvaldyta. Kai ji praras budrum, viskas eis kaip sviestu patepta. Palengva j
siskverbsi. Bsi taip greitai siurbta jos kn, kad beveik nepastebsi
pasikeitimo. Tada j kontroliuosi.
Ji labai jauna.
Nesileisk apkvailinama. Ji gudri ir pavojinga kaip ir visi kiti puol angelai.
tai atneiau tau speciali velni ker, kad pirm kart skverbiantis bt
lengviau.
Ne isyk pamiau akonl. Pirtai dilgiojo i geismo, bet laikiau juos tvirtai
prispaudusi prie on. Jau ir taip esu igrusi daug velni ker. Pasiadjau j
nevartoti ir visk prisipainti Lopui. Kol kas nepadariau nei vieno, nei kito.
Vos tik dirsteljau melsvai vytinio skysio flakonl, baisus alkis m raiyti
skrand. Nenorjau velni ker, bet man j mirtinai reikjo. m suktis galva,
be velni ker ji svaigo. Nieko bloga neatsitiks, jei dar truput j igersiu.
Nespjusi susitvardyti atkiau rank ir pamiau flakonl. Burna pritvinko seili.
Reikia igerti visk?
Taip.
Usiveriau akonl ir pajutau, kaip velni kerai tarsi nuodai degina gerkl.
Kosjau ir takiausi seilmis galvodama, kad Bleiklis galjo sukurti geresnio
skonio preparat. Taip pat bt gerai, jeigu Bleikliui pavykt sumainti jo
alutin poveik. Vos igrus doz, nuo skausmo m plyti galva. I patirties
inojau, kad vliau bus dar blogiau.
Pasirengusi? paklaus Dant.
Neskubjau linktelti galv. Pasakyti, kad nelabai trokau uvaldyti mergait
bt buv per velnu. Kart mane pai buvo uvalds Lopas, tbt siekdamas
igelbti nuo onsio Langs, seniai dingusio giminaiio, nejautusio man
giminikos meils ir norjusio nuudyti. Nors diaugiausi, kad Lopas stengsi
mane apsaugoti, smurto, kur pajutau bdama uvaldyta, daugiau nenoriau
patirti. Arba sukelti panai kani kam nors kitam.
Pavelgiau mergait. Ji tai jau ikentjo daugyb kart, o dabar a vl
priversiu j patirti t pat.

Pasirengusi, galiausiai sunkiai itariau.


Dant itrauk stryp mergaitei i sparn rand stengdamasis nepaliesti
ydrai spindinios j apaios.
Netrukus, perspjo Dant. Pasiruok. Jos mintys ims skleisti magnetinius
impulsus; kai tik pajusi smegen veikl, siskverbk jai galv. Negaiuodama
tikink mergait, kad ji nori bti tavo uvaldyta.
Mike sivyravo slogi tyla. engiau ariau mergaits ir sitempusi stengiausi
pajusti grtamj smegen veiklos ry. Dant stovjo sulenks kelius, tarsi
laukdamas, kad bet kuri akimirk jam teks pulti man pagalb. Tamsoje vir
galvos nuaidjo aius varnos krankimas. Mane pasiek silpnas energijos
impulsas, tai buvo vienintelis perspjimas, nes mergait aibikai puol mane
iepdama dantis ir draskydamasi nagais lyg laukinis vris.
Mudvi kartu nusiritome ant ems. Mano reeksai buvo atresni, todl
pavyko uvirsti ant mergaits. Norjau sugriebti jos rieus ir prispausti u
galvos, bet mergait vienu sportiku judesiu mane nusimet. Slysdama per purv
girdjau, kaip mergait u keli ingsni mitriai nusileidia ant ems. Spjau
laiku pakelti akis ir pamaiau, kaip puolusi angel paoka or ir sklendia prie
mans.
Susirieiau kamuol ir nusiridenau al.
Dabar! sumaurojo Dant.
Akies krateliu pamaiau, kad jis laiko ikls stryp, pats pasirengs pulti
mergait, jeigu man nepavykt.
Usimerkiau ir siskverbiau puolusios angels mintis. Jos blaksi tarsi
plataks. Nriau gilyn galv draskydama visk, k radau pakeliui. Supyniau
mergaits mintis milinik kamuol ir hipnotizuojamai sunibdjau: sileisk
mane, sileisk mane tuoj pat.
Mergait liovsi prieintis kur kas greiiau, negu tikjausi. Kaip ir buvo saks
Dant, pajutau, kad sklendiu mergaits link, tarsi mano siel bt pagavs
galingos jgos skurys. Mergait visai nesiprieino. Jauiausi tarsi sapne:
svaigiame, slidiame, nerykiame. Negaliu tiksliai pasakyti, kada pajutau pokyt;
tiesiog sumirksjau ir pasaul miau velgti kitu kampu.
Buvau mergaits viduje, jos kne, mintyse ir sieloje. A j uvaldiau.
Nora? paklaus Dant skeptikai vairuodamas.
A jau jau.

Apstulbau igirdusi savo bals. Atsakym suformulavau a, bet jis nuskambjo


mergaits balsu. Auktesniu ir mielesniu, negu galjau tiktis igirsti kalbant
puolusi angel. Kita vertus, ji labai jauna...
Jauti kok nors pasiprieinim? Koki nors neigiam jos reakcij? paklaus
Dant.
syk tik papuriau galv. Nebuvau pasirengusi vl igirsti save kalbant
mergaits balsu. Nors Dant labai norjo, kad treniruoiausi valdyti jos kn,
nekantravau i jo ieiti.
Skubiai baigiau trump komand sra liepdama puolusios angels knui
nubgti trump atstum, lengvai perokti nukritusi medio ak, uriti ir
atriti bat raitelius. Dant buvo teisus; a visikai valdiau mergaits kn. Ir
irdies gilumoje inojau, kad veriu mergait atlikti visus iuos judesius prie jos
vali. Galjau jai paliepti durti savo paios sparn randus, ir mergaitei nebt
lik nieko kita, kaip paklusti.
Baigiau, tariau siskverbusi Dants mintis. Ieinu.
Dar palkk, kalbinjo Dant. Tau reikia daugiau pasitreniruoti. Noriu,
kad jaustumeisi taip, tarsi ia bt tavo antroji prigimtis. Pakartok visus
pratimus.
Nekreipdama dmesio Dants pageidavim sakiau mergaits knui istumti
manj pokytis vl buvo lengvas ir staigus.
Patyliukais keikdamasis Dant vl smeig stryp puolusiai angelei sparn
randus. Jos knas susmuko tarsi negyvls, kojos ir rankos keistai isiktojo ant
ems. Norjau nusigrti nuo mergaits, bet nepajgiau. Vis spliojau, kokia
buvo jos ankstesn egzistencija emje. Ar kas nors jos pasigedo? Ar ji kada
nors vl bus laisva? O gal jos laukia niri ateitis?
Buvai per trumpai, suirzs bar mane Dant. Ar negirdjai, kaip liepiau
pakartoti visus pratimus? inau, kad i pradi bna kiek nesmagu...
Kaip tai veikia? paklausiau. Du objektai tuo pat metu negali egzistuoti
toje paioje erdvje.
Viskas susij su kvantine sritimi, bang funkcija bei bang ir daleli
dvilypumu.
A dar nesimokiau kvantins teorijos, apmaudiai tariau. Paaikink
paprasiau, kad pajgiau suprasti.
Kiek suprantu, viskas vyksta subatominiame lygmenyje. Du objektai gali

vienu metu egzistuoti toje paioje vietoje. Nesu tikras, ar kas nors iki galo
supranta, kaip tai veikia. Tiesiog taip yra.
Tai viskas, k gali man pasakyti?
Parodyk nors truput pasitikjimo, Grei.
Gerai. Patiksiu. Taiau u tai noriu kai ko i tavs, gudriai pavelgiau
Dant. Puikiai moki sekti, tiesa?
Bna ir blogesni sekli.
Mieste laistosi arkangelas, vardu Peperis Fraibergas. Jis tvirtina, kad
vienas puols angelas j antauoja, ir a beveik inau kas. Surink svari
rodym, kad galiau j suiupti.
J?
Moterys irgi gali bti klastingos.
K tai turi bendra su vadovavimu nefilimams?
Tai asmenika.
Gerai, ltai itar Dant. Pasakyk, k turiu inoti.
Lopas man papasakojo, jog keli puol angelai gali antauoti Peper
Fraiberg u vairius dalykus Enocho knygos puslapius, vilgsnius ateit,
ankstesni nusikaltim atleidim, informacij, kuri laikoma ir venta, ir slapta,
arba net gali bti ikelta iki angelo sargo rango manau, sraas dalyk,
kuriuos gali pateikti arkangelas, yra begalinis.
K dar sak Lopas?
Nedaug. Jis irgi ieko antauotojo. Lopas turi kelis silo galus ir seka
kakok tariamj. Taiau esu giliai sitikinusi, kad jis ieko ne ten. Vien vakar
maiau jo buvusi mergin kalbantis su Peperiu u Velnio rankins.
Negirdjau, apie k jiedu nekjo, bet ji atrod pasitikinti savimi. O Peperis
siuts. Jos vardas Dabrija.
Nustebau, kad Dants veidas apniuko, nes jis, regis, painojo Dabrij. Dant
sukryiavo rankas ant krtins.
Dabrija?
Sudejavau.
Tik nesakyk, jog ir tu j pasti. Galiu prisiekti, kad jos pilna visur. Jeigu
pasakysi, kad ji tau grai, nuspirsiu tave tarpekl, prie kurio sdi, ir i paskos
nuridensiu riedul.
A ne apie tai, Dant papurt galv, jo veide msteljo gailestis.
Nenoriu per daug plepti.

Apie k?
Pastu Dabrij. Ne asmenikai, bet...
Uuojauta vaikino veide pagiljo. Rodos, jis ketino praneti siaubing ini.
Atsisdau ant rsto papasakoti savo istorijos, bet dabar teko paokti.
Klok, Dante.
Turiu savo nip. moni, kuriuos samdau sekti takingus puolusius angelus,
prisipaino Dant. Jo balse buvo beveik girdti kalts gaidels. Ne paslaptis,
kad puolusi angel bendruomenje Lopas labai gerbiamas. Jis gudrus,
imintingas ir iradingas. Lopas puikus lyderis. Tarnyba samdini
kariuomenje jam suteik daugiau kovins patirties nei vis mano vyr pamus
kartu.
Tu nipinjai Lop, tariau. Kodl man nepasakei?
Pasitikiu tavimi, bet neatmetu galimybs, kad jis tau daro tak.
tak? Lopas niekada nra nusprends u mane a pati pajgiu tai
padaryti. Vadovauju iai operacijai. Jeigu biau norjusi pasisti nip, pati tai
biau padariusi, pareikiau neslpdama susierzinimo.
Supratau.
Nuingsniavau prie medio ir atgriau Dantei nugar.
Gal vis pirma paaikink, kodl visa tai pasakoji?
Vaikinas sunkiai atsiduso.
nipinjant Lop Dabrija kelis sykius buvo patekusi ms akirat.
Usimerkiau ir gailjausi, kad negaliu jam liepti nutilti. Daugiau nieko
nenorjau girdti. Dabrija visur sekioja paskui Lop tai inau pati. Taiau i
Dants balso buvo galima suprasti, kad jis turi kur kas blogesni naujien negu
ta, kad Lop sekioja jo avinga buvusioji.
Prie por dien jiedu buvo kartu. Turiu rodym. Daugyb nuotrauk.
Sukandusi dantis atsigriau.
Noriu jas pamatyti.
Nora...
Itversiu, kapotai j nutraukiau. Noriu pamatyti vadinamuosius rodymus,
kuriuos surinko tavo... mano... vyrai.
Lopas su Dabrija. Nariau atmintyje mgindama isiaikinti, kuri tai galjo
bti naktis. Kamavo sitis, pavydas ir netikrumas. Lopas negaljo to padaryti.
Tikriausiai tai galima kaip nors paaikinti. Neturiu juo abejoti. Mudu kartu per

daug ikentjome, kad daryiau skubotas ivadas.


Privalau ilikti rami. Bt kvaila taip anksti vertinti. Dant turi nuotraukas?
Puiku. A pati jas apirsiu.
Dant suiaup lpas, paskui linkteljo.
Nuotraukos tau iandien bus atvetos namus.

24
skyrius

Ruoiausi prasidjusiai dienai, bet dariau tai mechanikai. Negaljau atsikratyti


Lopo kartu su Dabrija vaizdinio. Kai apie tai igirdau, nepraiau, kad Dant
papasakot smulkmenas, o dabar neitarti klausimai, regis, degino skyles man
smegenyse. Jiedu buvo kartu. A turiu nuotraukas.
K tai reikia? K a ip kartu? Ar esu naivi uduodama tok klausim? Ne.
Pasitikiu Lopu. Kilo pagunda isyk jam paskambinti, bet, inoma, susitvardiau.
Palauksiu, kol pamatysiu nuotraukas. Ar jose yra kas nors smerktina... kaipmat
suprasiu.
Virtuvn ingsniavo Mars ir klesteljo ant stalo krato.
Iekau draugs, su kuria po pamok galiau nuvaiuoti parduotuves.
Pastmiau alin dubenl su patiusiais grdainiais. Taip ilgai buvau
paskendusi mintyse, kad igelbti grdainius nebeliko vilties.
Penktadieniais po piet a visada vaiuoju parduotuves. Tai tarsi ritualas.
Norjai pasakyti, tradicija, pataisiau.
Man reikia naujo rudeninio palto. ilto, vilnonio, bet kartu ir elegantiko,
svarst ji susimsiusi ir truput susiraukusi.
Ai u pasilym, bet turiu baigti sudting trigonometrijos nam darb.
Liaukis. Neruoei nam darb vis savait, tai kodl turtum pradti dabar?
Be to, man tikrai reikia igirsti kit nuomon. Tai svarbus pirkinys. Tu jau buvai
pradjusi elgtis normaliai, sunibdjo Mars.
Pakilau nuo kds ir nuneiau dubenl plautuv.
Gerinimasis mane visada erzina.
Na, k tu, Nora, a visai nelinkusi kivirytis, pasiskund Mars. Tiesiog
noriu, kad vaiuotum kartu su manim parduotuves.
O a noriu ilaikyti trigonometrij. Be to, man udtas nam aretas.
Nesijaudink. A jau pakalbjau su tavo mama. Ji turjo laiko atvsti ir
atsipeikti. Tavo nam aretas panaikintas. Po pamok palauksiu trisdeimt
minui. Tiek laiko turt pakakti ubaigti trigonometrijos nam darb.
Prisimerkiau ir klausiamai pavelgiau j.

Buvai sibrovusi mano mamos mintis?


inai, k a manau? Tu tiesiog pavydi, kad mudvi su tavo mama jauiams
artimos.
Ak.
Marse, negaliu ne tik dl matematikos. Man reikia apie kai k pagalvoti.
Apie tai, kas vyko vakar ir kaip padaryti, kad tai daugiau nepasikartot.
Neketinu duoti itikimybs priesaikos, rytingai pareikiau. Nenoriu, kad j
duot ir kiti nefilimai.
Mars suirzusi atsiduso.
Esi visikai tokia pati kaip mano ttis. Nors kart liaukis buvusi tokia...
Nefilim? pasufleravau. Hibrid, isigiml, gamtos klaida? Taikinys?
Mars taip stipriai sugniau kumius, kad jie net paraudo nuo pripldusio
kraujo. Galiausiai ji pakl smakr. Merginos akyse msteljo ikis ir
pasididiavimas.
Taip. Mutant, pabaisa, reikinys. Tokia kaip a.
Kilsteljau antakius.
tai kaip? Pagaliau ryaisi susitaikyti su tuo, kas esi?
Beveik drovi ypsena suspindo jos veide.
Taip. Velnio neta ir pamesta.
Tokia tu man labiau patinki, tariau.
Tokia tu man labiau patinki, Mars pakilo ir nuo spintels pagrieb savo
rankin. Tai ar vaiuosim kartu parduotuves?
Neprabgus n dviem valandoms po paskutins pamokos skambuio Mars buvo
ivaisiusi keturis imtus doleri vilnoniam paltui, dinsams ir keliems
priedams. A tiek per metus neileidiu visiems savo drabuiams. Man
msteljo mintis, kad jeigu biau uaugusi Henko namuose, irgi nedvejodama
vis popiet braukyiau savo kreditine kortel. Beje, tada j turiau.
Vairavo Mars, nes pareik nenorinti, kad j matyt mano automobilyje.
Nors u tai jos nekaltinau, supratau, k ji nori pasakyti. Mars turi pinig, o a
ne. Henkas man paliko savo nelemt armij, o Marsei turtus. Pasakyti, jog tai
neteisinga, per maa.
Ar galime trumpai stabtelti? paklausiau Marss. Reiks truput isukti i
kelio, bet a turiu t paimti i savo draugo Dants.

Jauiausi nesmagiai, kad pamatysiu Lopo kartu su Dabrija nuotraukas, bet


norjau isklaidyti visas abejones. Neturiu kantrybs laukti, kol Dant jas
atgabens. Neinojau, ar jis jau atve nuotraukas, todl nusprendiau veikti
pati.
Dant? Ar a j pastu?
Ne. Jis nelanko mokyklos. Netrukus suk dein jis gyvena netoli Kasko
lankos, pasakiau.
Supratau, kokia ironika mano padtis. Vasar apkaltinau Lop susidjus su
Marse. Dabar, prabgus vos keliems mnesiams, kertingai nusiteikusi vaiuoju
Marss automobiliu aikintis jo neitikimybs tik su kita mergina.
Delnu suspaudiau tarpuak. Galbt reikt visk palikti ramybje. Galbt tai
byloja, kad jauiuosi nesaugi, ir turiu beslygikai pasitikti Lopu. Ties sakant,
a juo i ties pasitikiu.
Taiau ia sipainiojusi Dabrija.
Be to, jeigu Lopas nekaltas, o a visa irdimi tuo tikjau, nebus nieko blogo,
kad pamatysiu nuotraukas.
Pagal mano nurodymus Mars privaiavo prie Dants namo ir isyk
susiavjusi aikteljo, kai pamat pastato architektr.
Tas tavo draugas Dant turi skon, pagyr ji nuvelgdama karaliens Onos
laik stiliaus nam didelje pievels priedangoje.
Tai draug palikimas, paaikinau. Nesivargink ir nelipk i automobilio
a tik nubgsiu iki dur ir paimsiu, ko man reikia.
N nesvajok. A noriu pamatyti vid, pareik Mars ir ioko i
automobilio man nespjus jos sustabdyti. Ar Dant turi mergin?
Ji pasikl sauls akinius ir atvirai avjosi Dants turtais.
Taip, mane, atsakiau mintyse. Matyt, man puikiai sekasi vaidinti arad.
Netgi netikra sesuo, kurios miegamasis tame paiame koridoriuje kaip ir mano,
nieko neino apie mano vaikin.
Mudvi ulipome priebut ir paspaudme dur skambut. Palaukiau, paskui vl
paskambinau. Priglaudusi delnus prie aki pro lang pavelgiau tamsoje
skendint valgomj. Na, man ir sekasi usukau pas Dant kaip tik tuo metu, kai
jo nra namie.
Ei! Merginos, ar iekote vaikino, kuris ia gyveno?
Atsigrusios mudvi su Marse ivydome ant aligatvio pagyvenusi moter. Ji

avjo roines lepetes, buvo susukusi plaukus ant roini suktuk ir u pavadlio
laik ma juod un.
Iekome Dants, atsakiau. Ar js jo kaimyn?
Kartu su dukra ir jos vyru atsikliau ia vasaros pradioje. Mes gyvename
tolliau, tar ji ranka mosteldama sau u nugaros. Mano vyras Donas
mirs, tesiilsi jis ramybje, tad man liko rinktis arba seneli namus, arba gyventi
pas ent. Jis niekada nenuleidia tualeto dangio, pasiskund moteris.
K ji ia taukia? kreipsi mano mintis Mars. Beje. un reikia maudyti. I
ia uuodiu jo dvok.
Nutaisiau kaimynik ypsen ir laiptais nulipau nuo priebuio.
Labas. Esu Nora Grei. Draugauju su ia gyvenaniu vaikinu, Dante
Materaiu.
Materaiu? Taip ir inojau! inojau, kad jis italas. Jo pavard klykte klykia,
kad yra italika. Jie braunasi ms emes, piktinosi moterik. Nespsiu n
apsidairyti, kaip mano kaimynas bus pats Musolinis.
Tarsi sustiprindamas pasipiktinim uo pritariamai suurzg.
Mudvi su Marse susivelgme, ir ji uvert akis.
Ar matte iandien Dant? paklausiau.
iandien? Kodl turiau j iandien matyti? Juk sakiau, kad jis isikraust.
Prie dvi dienas. Vidurnakt, kaip daro visi italai. Niekikas ir klastingas kaip
Sicilijos gangsteris. tai k tau pasakysiu: i jo gero nelauk.
Tikriausiai suklydote. Dant ia tebegyvena, vis dar mginau kalbti
mandagiai.
Cha! Jis inyko kaip dmas. Visada bdavo udaras ir labai nedraugikas
kaimynas. Nuo pat pirmos ms atsikraustymo dienos. Neitardavo n odio,
iskyrus labas. Niekikas berniukas tokiame maloniame, garbingame rajone.
Tai tiesiog nesiderino. Jis ia gyveno tik mnes, ir negaliu sakyti, kad nulidau
dl jo ivykimo. statymai turt neleisti toki nuominink rajon, nes jie
maina nam vert.
Dant nra nuomininkas. Jis io namo savininkas. Paveldjo j i savo
draug.
Jis tau taip sak? moterik palingavo galv dmiai velgdama mane,
tarsi biau mulk, kokios pasaulis dar nra mats. is namas priklauso mano
entui. Jau daugel met jis yra eimos nuosavyb. Inuomodavo vasaros
mnesiais, kai ekonomika dar nebuvo lugusi. Tais laikais, kai i turizmo dar

buvo galima usidirbti. O dabar esame priversti j nuomoti Italijos gangsteriams.


Tikriausiai klystate... vl mginau rodinti.
Patikrink ems nuosavybs registr! ie dokumentai nemeluoja. To negaliu
pasakyti apie tartinus italus.
uo bgiodamas aplink moteriks kojas, apvijo jas pavadliu. Jis
kartkartmis sustodavo ir perspjamai suurgzdavo ant mudviej su Marse.
Paskui vl uostindavo ir sukdavo ratus. Moteris isipainiojo i pavadlio ir
nuiureno aligatviu.
Spoksojau jai nugar. is namas priklauso Dantei. Vaikinas jo nenuomoja.
Siaubingas jausmas suspaud krtin. Jeigu Dant ivyko, kur gausiu velni
ker? Juos beveik baigiau. Liko vienai dienai, jeigu taupysiu, dviem.
K gi, kakuris j meluoja, pareik Mars. Manau, ji. Niekada
nepasitikiu senomis moterimis. Ypa kuokteljusiomis.
Marss beveik negirdjau. Mginau paskambinti Dantei mobilj
melsdamasi, kad jis atsiliept, bet nieko nepeiau. Nesijung net balso patas.
Padjau Marsei neti pirkini maielius vid, o mama nusileido emyn ms
pasitikti.
Vienas tavo draug tau kai k paliko, tar ji paduodama gelton vok.
Sak ess Dant. Ar turiau j painoti?
Stengiausi ne per daug vitriai pagriebti vok.
Jis Skoto draugas, paaikinau.
Mano mama su Marse nenuleido aki nuo voko laukdamos, k pasakysiu.
Tikriausiai jis nori, kad t perduoiau Skotui, pamelavau nenordama
sukelti per didelio susidomjimo.
Jis atrod vyresnis negu tavo draugai. Man nelabai patinka, kad bendrauji su
vyresniais vaikinais, abejodama pareik mama.
Juk sakiau: jis Skoto draugas, isisukindama atsakiau.
Miegamajame giliai kvpiau ir atpliau vok. Ikraiau kelias ididintas
nuotraukas. Visos buvo nespalvotos.
Pirmosios darytos nakt. Lopas ingsniuoja tuia gatve. Kak seka
sddamas ant motociklo. Lopas kalba vieuoju telefonu. Nieko naujo, nes ir taip
inojau, kad jis itisomis paromis ieko Peperio antauotojo.
Kitoje nuotraukoje Lopas buvo su Dabrija naujame juodame jo pikape Ford-

150. Smulkios lietaus adatls skverbsi pro vir j sklindani gatvs ibinto
vies. Dabrija buvo apsivijusi Lopui kakl, jos lpose aid koketika ypsena.
Jiedu buvo tvirtai apsikabin ir Lopas, regis, nesiprieino.
Skubiai perveriau paskutines tris nuotraukas. iaugteljau, pajutau, kad tuoj
apsivemsiu. Buiuojasi.
Dabrija buiuoja Lop. tai ia, nuotraukose.

25
skyrius

Sdjau ant vonios grind nugara atsirmusi duo kabinos duris. Kelius buvau
prisitraukusi ir, nors veik ildytuvas, man buvo alta ir drgna. Greta mans
guljo tuias velni ker butelis. Paskutinis i mano atsarg. Beveik
neprisimenu, kaip j igriau. Itutinau vis butel ir nepajutau jokio teigiamo
poveikio. Net velni kerai nepajg suvelninti ird draskanios nevilties.
Pasitikjau Lopu. Per daug j myljau, kad patikiau, jog jis gali mane itaip
skaudinti. Turjo bti kokia nors prieastis, koks nors paaikinimas.
Paaikinimas. odis aidjo mano galvoje tuiai ir erzinamai.
Pasigirdo beldimas duris.
Nejaugi pamirai, kad mes iuo daiktu turime dalytis? O mano lapimo psl
yra tokio pat didumo kaip vovers, barsi Mars.
I lto atsistojau. I vis absurdik dalyk, dl kuri nerimavau, labiausiai
jaudino tai, ar Dabrija buiuojasi geriau u mane. Ar Lopas nori, kad biau j
panaesn? Klastinga, alta, ranuota. domu, kada Lopas pas j gro? Gal jis
dar nenutrauk su manimi santyki, nes ino, kad tai mane labai priblokt.
Dar.
Mane prislg sunkus netikrumo jausmas.
Pravriau duris ir prasibroviau pro Mars. Nujusi penkis ingsnius
koridoriumi pajutau, kad jos vilgsnis smeigtas man nugar.
Tau kas nors nutiko? paklaus Mars.
Nenoriu apie tai kalbti.
Ei, palauk. Nora? Tu verki?
Perbraukusi pirtais paakius nustebau, kad jie drgni nuo aar. Viskas
atrod suledj ir tolima. Tarsi vykt kakur toli, sapne.
Neatsigrdama tariau:
Ieinu. Gali mane pridengti? Tikriausiai nespsiu grti iki komendanto
valandos.
Pakeliui pas Lop vien kart sustojau. Staigiai pasukau folksvagen alikel,

ilipau ir miau ingsniuoti kelkraiu. Buvo visai sutem ir alta, tad


pasigailjau neapsivilkusi palto. Neinojau, k pasakysiu ivydusi Lop.
Nenorjau pratrkti kaip palusi. Nenorjau pasirodyti tiesiog rksne.
Pasimiau nuotraukas ir galiausiai nusprendiau, kad jos bus pakankamai
ikalbingos. Paduosiu jas Lopui ir trumpai paklausiu:
Kodl?
Ledinis abejingumas itirpo, kai tik prie Lopo namo pamaiau Dabrijos bugat.
Sustojau u puss kvartalo ir sunkiai nurijau seil. Pykio gumulas strigo
gerklje, ir a isiropiau i automobilio.
grdau rakt namo dur spyn ir engiau vidun. vies skleid tik
viestuvas ant galinio stalo svetainje. Dabrija ingsniavo prie balkono lango,
bet isyk sustojo ivydusi mane.
K ia veiki? apstulbusi paklaus.
Piktai papuriau galv.
Ne, tai a turiu uduoti klausim. Tai mano vaikino namai, todl a turiu
iskirtin teis to klausti. Kur jis? paklausiau ingsniuodama koridoriumi
eimininko miegamojo link.
Nesivargink. Jo ia nra.
Apsigriau. Pervriau Dabrij vilgsniu, jame pynsi netikjimas,
pasibjaurjimas ir grasinimas.
Tada. K. Tu. Veiki. ia? paklausiau itardama po vien od.
Kunkuliavau siiu ir nesistengiau jo slopinti. Dabrija to nusipeln.
Patekau bd, Nora, suvebleno ji virpaniomis lpomis.
Net a geriau nepasakyiau, sviediau j vok su nuotraukomis. Jis
nukrito Dabrijai prie koj. Kaip jautiesi inodama, kad vagi svetimus vaikinus?
Ar tai kelia tau nuotaik, Dabrija? Kai saviniesi tai, kas tau nepriklauso? O gal
tau teikia diaugsm pats grio ardymas?
Dabrija pasilenk pakelti vok, bet nenuleido nuo mans aki. Ji buvo
suraukusi antakius, tarsi nenutuokt, apie k kalbu. Kaip jai pakanka lumo
itaip vaidinti?
Lopo automobilis, putojau. Tu ir jis, prie kelias dienas i savait, kartu
jo automobilyje. Tu j buiavai!
Dabrija nukreip vilgsn nuo mano aki tik tam, kad dirstelt voko turin.
Tada atsisdo ant sofos pagalvs.
Tu nesupranti...

O ne, manau, kad suprantu. Tave ne taip sunku perprasti. Tu neturi jokios
pagarbos ar kilnumo. Visada iumpi tai, k nori, pamirdama visus kitus. Norjai
Lopo ir, regis, j gavai.
Ukimau, aaros m grauti akis. Stengiausi mirksdama jas nuvyti, bet jos
upldo per greitai.
Patekau bd, nes suklydau darydama paslaug Lopui, prabilo Dabrija
tyliu, susirpinusiu balsu, nekreipdama dmesio mano kaltinimus. Lopas man
papasakojo, kad Bleiklis Dantei kuria velni kerus ir kad laboratorij reikia
sunaikinti. Jis mans pra, kad isyk praneiau, jeigu gausiu informacijos,
galinios atvesti pas Bleikl.
Prie por dien, labai vlai vakare, pas mane atjo brys nelim, norini,
kad iburiau ateit. Greitai suinojau, kad jie dirba Juodosios Rankos armijoje
asmens sargybiniais. Iki to vakaro jie saugojo labai galing ir svarb nelim,
vardu Bleiklis. Jie isyk prikaust mano dmes. Nelimai toliau pasakojo, kad j
darbas nuobodus, be joki vyki, o budjimo valandos ilgos. T vakar jie
sutar paaisti poker, kad greiiau prabgt laikas, nors aisti ar kitaip blakyti
dmes draudiama.
Vienas vyr paliko savo post, kad nupirkt kortas. Jie spjo paaisti vos
kelias minutes, kai sargybinius aptiko j vadas. Jis kaipmat atleido sargybinius ir
gdingai ivijo i armijos. Atleist kari vadas Hanotas desperatikai norjo
susigrinti darb. ia jis turi eim ir nerimauja dl jos nari ilaikymo bei
saugumo, jeigu ie bt nubausti arba itremti u Hanoto prasiengim. Jis atjo
pas mane vildamasis, kad dar yra galimyb susigrinti darb.
I pradi ibriau jam ateit. Labai knietjo Hanotui pasakyti ties: kad
buvs vadas ketina j kalinti ir kankinti ir kad jis su eima nedelsdamas turi
ivykti i miesto. Taiau taip pat inojau, kad jeigu jam tai iklosiu, prarasiu
visas viltis rasti Bleikl. Todl pamelavau. Dl Lopo.
Patariau Hanotui savo nuogstavimus aptarti tiesiogiai su Bleikliu. Pasakiau,
kad jeigu maldaus, Bleiklis jam atleis. inojau, kad Hanotas atves mane pas
Bleikl, jeigu patiks mano brimu. Norjau tai padaryti dl Lopo. U visa gera,
kur Lopas man padar suteikdamas dar vien galimyb, kai visi kiti atsisak...
apsiaarojusi Dabrija dirsteljo mane, tai buvo maiausia, kuo galjau jam
atsilyginti. A j myliu, ramiai prisipaino Dabrija ir nevirpdama atlaik mano
nir vilgsn, visada mylsiu. Lopas buvo mano pirmoji meil, ir a jo niekada

nepamiriu. Taiau dabar jis myli tave, ji lidnai atsiduso. Galbt ateis tokia
diena, kai js jausmai atvs. A lauksiu.
Nesitikk, atoviau. Dstyk toliau. Apie ias nuotraukas.
Dirsteljau vok ant sofos. Regis, jis kambaryje um per daug vietos.
Norjau suplyti nuotraukas ir skutelius mesti idin.
Regis, Hanotas patikjo mano melu. Jis ivyko su savo vyrais, o a juos
pasekiau. Elgiausi labai apdairiai, kad mans nepastebt. Jeigu nelimai bt
suiup, man bt grss didelis pavojus.
I Koldvoterio jie patrauk iaurs vakarus. Sekiau paskui nelimus daugiau
nei valand. Maniau, jie artja prie Bleiklio. Miestai iretjo ir mes atsidrm
kaimo gldumoje. Nefilimai pasuko siaur keli, ir a nuslinau kandin.
Isyk supratau, jog kakas ne taip. Jie sustojo vidury kelio. Keturi i penki
ilipo i automobilio. Pajutau, kad nelimai supa mane i on ir i nugaros,
umesdami tamsoje ant mans tinkl. Neinojau, kaip suprato, kad juos seku.
Vis keli vaiavau ijungusi ibintus ir laikiausi gana atokiai kelis sykius vos
nepameiau j i aki. Baimindamasi, kad jau per vlu, puoliau gelbtis.
Nubgau prie ups.
Paskambinau Lopui ir palikau inut papasakojau visk, kas vyko. Tada
bridau up vildamasi, kad skuringas vanduo sumenkins nelim gebjim
mane igirsti arba pajusti.
Jie buvo mane apsup kelis kartus. Turjau ibristi i ups ir bgti per mik.
Neinojau, kur bgu. Taiau net jeigu biau nusigavusi iki miesto, vis tiek
nebiau buvusi saugi. Jeigu kas nors bt pamats, kaip Hanotas ir jo vyrai
mane upuola, nelimai bt itryn liudytojui atmint. Tad skuodiau kaip
manydama greiiau ir toliau.
Kai Lopas galiausiai man paskambino, slapsiausi apleistoje lentpjvje.
Neinau, kaip ilgai dar biau pajgusi bgti. Neilgai, aaros suspindo
Dabrijos akyse. Lopas atvyko mans gelbti. Jis mane i ten igabeno. Nors
man nepavyko rasti Bleiklio, ji nubrauk plaukus u aus ir suniurkiojo.
Lopas nuve mane Portland ir rado saugi viet apsistoti. Prie ilipdama i
automobilio a j pabuiavau, Dabrija sugavo mano vilgsn. Negaljau atspti,
ar jos akyse spindi ikis, ar atsipraymas. A buin pradjau, bet Lopas
kaipmat j ubaig. inau, kaip tai atrodo nuotraukose, taiau tai buvo tik mano
padka. Buinys baigsi net neprasidjs. Lopas tuo pasirpino.
Dabrija staiga krpteljo, tarsi timptelta nematomos rankos. Akimirk

subaltavo jos aki obuoliai, paskui jie vl tapo prastai ydri.


Jeigu manimi netiki, paklausk Lopo. Jis netrukus bus ia.

26
skyrius

Niekada netikjau, kad Dabrija i ties turi pranaysts dovan bent jau nuo
tada, kai buvo ivaryta i dangaus, bet pastaruoju metu jai labai gerai sekasi
pakeisti mano nuomon. Netrukus tyliai dgzdamos atsivr Lopo garao durys,
ir jis idygo laipt viruje. Ivargs biiulis atrod truput prasiau raukls
vagojo veid, akys buvo apsiblaususios o ivydus mudvi su Dabrija, stovinias
vien prieais kit jo svetainje, Lopo nuotaika, regis, dar labiau apniuko.
Jis vertinamai velg mus tamsiomis akimis.
Rodos, tvenkiasi debesys.
A pirma, trkiojamai kvpuodama pareik Dabrija.
N nemgink artintis, paprietaravau. Atsigriau Lop neleisdama
Dabrijai siterpti pokalb. Ji tave buiavo! Dant, kuris, beje, tave seka, tai
nufotografavo. sivaizduok, kaip nustebau, kai vakar tai ivydau. Kodl n
nepasivarginai man pasakyti?
Pasakiau jai, kad tave pabuiavau, o tu mane atstmei, aiiu balsu
prietaravo Dabrija.
K tu vis dar ia veiki? usipuoliau Dabrij. Tai mudviej su Lopu
reikalas. Nedinkis!
K tu ia veiki? tarsi aidas pakartojo Lopas, tik kart raiiau.
A... sibroviau, ilemeno Dabrija. Buvau isigandusi. Negaljau umigti.
Nesiliauju galvojusi apie Hanot ir kitus nefilimus.
Turbt juokauji, nusiaipiau.
Pavelgiau Lop iekodama paramos ir vildamasi, kad jis nepasiduos
Dabrijos klastai apsimetant vargele. Dabrija vakar ia atvyko iekodama
tokios paguodos, kuriai a nepritariu. N kiek.
Grk saugius namus, paliep Dabrijai Lopas. Ten tau negrs pavojus,
nors biiulis buvo iseks, jo odiai nuskambjo iurkiai. Paskutin kart tau
patariu neikiti galvos ir nesivelti bd.
Kaip ilgai? beveik suinkt Dabrija. Ten jauiuosi vienia. Visi kiti namo
gyventojai mons. Jie keistai mane iri, ji maldaujamai pavelg Lop.

A galiu tau padti. kart nesuklysiu. Jeigu leistum man likti ia...
Eik, grietai paliep Lopas. Ir taip jau privirei kos. Su Nora ir su
nelimais, kuriuos sekei. Neinia, kokias jie padar ivadas, bet tikrai ino, kad
tu persekioji Bleikl. Jeigu nelimai turi nors kiek smegen, jie suvok, kad tu
inai, jog Bleiklis ir slapta laboratorija, nors ir kur ji bt, j operacijai yra
gyvybikai svarbs. Nenustebiau, jeigu jie perkelt laboratorij kit viet.
Tad mes vl grome pradi, n kiek nepriartjome prie Bleiklio ir negalime
sunaikinti velni ker, nusivyls pridr Lopas.
A tik mginau padti, virpaniomis lpomis sunibdjo Dabrija.
Dar kart pavelgusi Lop, tarsi subartas unytis ji ispdino pro duris.
Mudu su Lopu likome vieni. Jis nedvejodamas atingsniavo per kambar, nors
buvau tikra, kad mano iraika anaiptol nekviet prieiti ariau. Biiulis priglaud
kakt prie manosios ir usimerk. Jis ilgai ir i lto ikvp, tarsi slegiamas
nematomos jgos.
Atleisk, tyliai ir nuoirdiai atgailaudamas tar.
Man vos neisprdo karts odiai: Ar apgailestauji, kad buiavaisi, ar dl to,
jog a tai pamaiau?, jie pynsi ant lieuvio galo, bet a juos nurijau. Pavargau
tempti savo nematom pavydo ir abejoni nat.
Lopo atgaila buvo beveik apiuopiama. Nors Dabrijos labai nemgau ir ja
nepasitikjau, negaljau kaltinti Lopo, kad igelbjo jos subin. Lopas geresnis
negu teigia ess. Jau seniai taip manau: jis suteik Dabrijai dar vien galimyb
dl to jam paiam tenka kasdien kovoti.
A irgi atsipraau, sunibdjau kniaubdamasi Lopui krtin. Jis apkabino
mane tvirtomis rankomis. Kai pamaiau nuotraukas, baisiai nusiminiau ir
isigandau. Mintis, kad tave prarasiu, buvo... nepakeliama. Labai supykau ant
Dabrijos. Ir dabar pykstu. Ji tave pabuiavo, kai to daryti nederjo. Be abejo, ir
vl mgins.
Ne, nemgins, nes labai aikiai apibriu mudviej su ja santykius. Dabrija
pereng rib, ir a priversiu j gerai pagalvoti prie perengiant j kit kart,
rytingai pareik Lopas. Jis pakl mano smakr, pabuiavo ir neatitraukdamas
lp kalbjo toliau: Neketinau atvykti pas tave namus, bet dabar, kai esi ia,
nenoriu tavs ileisti.
Mane upldo deginantis, skausmingas kalts jausmas. Bdama taip arti Lopo
nevalingai jauiau tarp mudviej tvyrant mel. Pamelavau jam apie velni
kerus. Vis dar meluoju. Kaip galjau itaip pasielgti? Mano pasilyktjimas

savimi sumio su gda ir neapykanta. Norjau dl visko prisipainti, bet kaip


pradti? Per nerpestingum leidau melui nevaldomam isikeroti.
Jau norjau sakyti ties, bet staiga tarsi ledins rankos m slysti man kaklu
ir j suspaud. Nepajgiau ispausti n odio. Vos galjau kvpuoti. Gerkl
apsivl, kaip tada, kai pirm syk igriau velni ker. Svetimas balsas slino
mano mintis ir m rodinti.
Jeigu prisipainsiu Lopui, jis daugiau niekada manimi nepasitiks. Niekada
man neatleis. Taip tik labiau j skaudinsiu. Tiesiog privalau itverti chevan, o
tada galsiu liautis vartojusi velni kerus. Dar truputl. Dar kelis sykius
pameluosiu.
altos rankos atpalaidavo gniautus. Trkiojamai kvpiau.
Naktis buvo nerami? paklausiau Lopo nordama tsti pokalb k nors
daryti, kad tik pamiriau savo mel.
Biiulis atsiduso.
Ir n kiek nepasistmjau iekodamas Peperio antauotojo. Vis galvoju, kad
tai galt bti kakas, k jau tikrinau, bet galbt klystu. Galbt tai kas kitas.
Kakas, nepateks mano akirat. Tikrinau kiekvien ini, net ir toki, kuri
atrod nesusijusi su paiekomis. Kol kas neradau n vieno tariamojo.
Ar gali bti, kad Peperis visk isigalvojo? Galbt niekas i ties jo
neantauoja.
Tokia mintis man pirm syk atjo galv. Iki iol tikjau Lopo pasakojimu, nes
biiulis rod, kad juo galima tikti.
Lopas surauk kakt.
Gali bti, bet a taip nemanau. Kam Peperiui vargintis kuriant toki paini
istorij?
Todl, kad jam reikia dingsties surakinti tave grandinmis pragare, tyliai
tariau, nes tokia mintis dingteljo tik dabar. Gal arkangelai pasiunt j tai
padaryti? Peperis sak emje vykds kakoki arkangel uduot. I pradi
juo nepatikjau, taiau jeigu tai tiesa? Jeigu arkangelai j pareigojo surakinti
tave grandinmis pragare? Juk ne paslaptis, kad jie to nori.
Teisikai jie privalo turti pagrind surakinti mane grandinmis pragare,
Lopas susimsts pasikas smakr. Nebent angelai pereng visas ribas ir
nekreipia dmesio statymus. Tikrai tarp j yra keli labai suged, bet netikiu,
kad visa arkangel populiacija isigim.

Jeigu Peperis vykdo to maos arkangel grupels uduot, o kiti suinos arba
tars, kad aidiamas nevarus aidimas, jo darbdaviai privalo turti
nepriekaiting priedang. Tada jie gali tvirtinti, jog Peperis savivaliauja.
Nuplti jam sparnus, iam n nespjus paliudyti, ir nusiplauti rankas. Gal a
nesvaiioju? Ties sakant, tai labai panaja tobul nusikaltim.
Lopas spoksojo mane. Tikimyb, kad mano teorija pagrsta, apgaub mudu
lyg tirtas rkas.
Tu manai, kad Peperis vykdo nedor arkangel grupels uduot visiems
laikams atsikratyti manimi, galiausiai ispaud Lopas.
Ar painojai Peper prie nusiddamas? Koks jis buvo?
Lopas papurt galv.
Painojau, bet ne itin gerai. Teisingiau bt sakyti, apie j girdjau. Jis
garsjo kaip beirdis liberalas, ypa laisvai traktuojantis socialinius klausimus.
Nenustebau, kai m aistringai loti, negana to, jeigu gerai atmenu, Peperis irgi
buvo susijs su mano teismu. Jis tikriausiai balsavo, kad biau ivytas i
dangaus; keista, nes tai nesiderina su Peperio reputacija.
Kaip manai, ar galtume suiupti Peper ir duoti arkangelams? Jo dvigubas
gyvenimas gali bti tik priedanga... antra vertus, galbt jis iek tiek per daug
mgaujasi buvimu ia, emje. Jeigu gerai prispaustume, Peperis galbt
pranekt. Jeigu prisipaint, jog slapta arkangel grupel atsiunt j ia, kad
surakint tave grandinmis pragare, bent jau inotume jo umaias.
Pavojingas ypsnys m aisti biiulio lpose.
Ko gero, metas rasti Peper.
Linkteljau.
Puiku. Taiau tu dabar bsi tik stebtojas. Nenoriu, kad artintumeis prie
Peperio. Kol kas manykime, jog jis griebsis bet ko, kad tik surakint tave
grandinmis pragare.
Lopas surauk antakius.
K tu silai, angele?
Su Peperiu susitiksiu a. Drauge pasiimsiu Skot. N nemgink prietarauti,
perspjau Lopui nespjus uginyti mano silymo. Tu buvai pasims Dabrij
pagalb daugiau kart, negu man nortsi apie tai galvoti. Prisiekei, kad tai
buvo tik taktinis ingsnis, ir tiek. K gi, dabar mano eil. Pasiimsiu Skot, ir is
sprendimas galutinis. Kiek inau, Peperis neturi Skotui vardinio bilieto

pragar.
Lopas suiaup lpas, jo akys patamsjo; beveik jauiau jo nepasitenkinim.
Lopas nepuoseljo ilt jausm Skotui, bet inojo, kad negali pasinaudoti iuo
koziriu; tada biiulis pasirodyt ess apgavikas.
Tau reiks kruopiai parengto plano, galiausiai tar jis. Neileisiu tavs
i aki, nes reikalai gali pakrypti ne taip, kaip numatyta.
Visada yra tikimyb, kad reikalai klostysis ne taip, kaip numatyta. Bdama su
Lopu kaip tik tai imokau. Lopas irgi ino, tad domu, ar itaip tikisi mane
sulaikyti. Staiga pasijutau tarsi Pelen, kuriai smulkmenl trukdo vykti puot.
Skotas yra stipresnis, negu tu manai, rodinjau. Jis neleis, kad man kas
nors nutikt. Pasirpinsiu, kad jis niekam neprasitart, jog mudu vis dar esame
kartu.
Lopas suaibavo akimis.
O a pasirpinsiu, kad Skotas suprast, jog jam teks turti reikal su
manimi, jeigu tau nuo galvos nukris bent vienas plaukelis. Jeigu jis turi sveiko
proto, grasinim gerai sidms.
Nesmagiai nusiypsojau.
Vadinasi, sutarta. Dabar reikia sudaryti plan.
Rytoj buvo etadienis. Pasakiusi mamai, kad savaitgal praleisiu pas Vi, o
pirmadien mudvi kartu vaiuosime mokykl, su Skotu nukeliavau Velnio
rankin. Ms nedomino nei muzika, nei grimai, tik rsys. Sklido gandai, kad
ten klesti loimai, bet rs niekada nebuvau klusi kojos. Buvo kalbama, jog
Peperis ten danas sveias. Lopas mums dav Peperio lankomiausi viet
sra, ir a vyliausi, kad mudviem su Skotu pavyks i pirmo karto.
Stengdamasi atrodyti ir kieta, ir atviraird paskui Skot nusekiau bar. Jis
kramt gum, atrod atsipalaidavs ir pasitikintis savimi kaip visada. Taiau a
taip smarkiai prakaitavau, kad bt buv ne pro al isimaudyti po duu.
Isitiesinau plaukus, kad atrodyiau elegantika ir subrendusi. Per antakius
brkteljau skystu pietuku, lpdaiais parykinau lpas, apsiaviau batelius su
deimties centimetr pakulnmis, pasiskolinau i Marss brangi rankin ir
stebuklingai tapau penkeriais metais vyresn. Vargu ar atletikam ir
grsmingam Skotui reikjo nuogstauti, jog i jo bus pareikalauta pilnametyst
patvirtinanio dokumento. Jis ausis buvo sisegs maytlaiius sidabrinius
auskarus ir nors rudi vaikino plaukai buvo trumpai kirpti, jis vis tiek atrod

tvirtas ir dailus. Mudu su Skotu esame tik draugai, bet puikiai suprantu, kodl jis
krito ak Vi. sikibau jam parank, kad parodyiau, jog esu Skoto mergina, o
is mosteljo barmenui duodamas enkl, kad nori pasikalbti.
Iekome Garnio, palinks prie barmeno, kad galt kalbti tyliau,
paaikino jis.
Barmenas, kurio anksiau nebuvau maiusi, akylai mus nuvelg. irjau jam
akis stengdamasi nutaisyti abejing iraik. Neisiduok, kad jaudiniesi,
liepiau sau. Kad ir k darytum, laikykis rytingai.
Kas ieko? galiausiai nenoromis paklaus barmenas.
Girdjau, vakar bus statomos didels sumos, atsak Skotas parodydamas
tvarkingai piniginje sudt imtini pluot.
Barmenas tik gteljo peiais ir vl m luostyti bar.
Neinau, apie k kalbi.
Skotas padjo vien banknot ant baro ir udeng j delnu, paskui pastm
barmeno link.
Blogai. Ar tikrai mums nepavyks priversti tavs galvoti kitaip?
Barmenas dirsteljo imtin.
Lyg esu tave mats?
Groju bosine gitara grupje Gyvat. Taip pat esu aids poker nuo
Portlando iki Konkordo bei Bostono ir daugybje kit miest.
Barmenas linkteljo duodamas suprasti, kad paino.
Tikrai. Anksiau vakarais dirbdavau Z biliardo klube Springveile.
Su tuo klubu mane sieja malons prisiminimai, n nemirkteljs pareik
Skotas. Laimjau krv pinig. Praloiau dar daugiau. Jis plaiai nusiypsojo,
tarsi bt pasaks tik jiedviem su barmenu inom pokt.
Pristms savj deln prie Skoto barmenas apsidair nordamas sitikinti, ar
niekas nemato, pam banknot ir sigrdo kien.
Prie tai turiu jus apiekoti, pareik jis. apai neleidiama netis
ginkl.
Praau, atsainiai tar Skotas.
miau dar smarkiau prakaituoti. Lopas mus buvo perspjs, kad klube tikrins,
ar neturime pistolet, peili arba kit atri daikt, kuriuos bt galima
panaudoti kaip ginkl. Tad mudu buvome iradingi. Po markiniais paslptas
Skoto dins diras i ties buvo botagas, uburtas velni kerais. Skotas

prisiek, kad nevartoja velni ker ir niekada nra girdjs apie magik
grim, bet a pagalvojau, kad mudu galime pasinaudoti uburtu botagu, kur
Skotas poktaudamas pavog i Dants automobilio. Botagas idavikikai
vytjo melsva vaivorykts spalva, bet mudu neklisime, jeigu barmenas
nepakels Skotui markini.
Barmeno pakviesti mudu su Skotu apjome bar, engme u irmos ir
paklme rankas. A jau pirma ir buvau trumpai pavirutinikai apiupinta.
Tada barmenas perbrauk Skotui dins klenes, patapnojo per paastis ir
nugar. U baro tvyrojo prieblanda ir, nors Skotas vilkjo storus medvilninius
markinius, man pasidingojo, kad pro juos silpnai vyti botagas. Regis, barmenas
taip pat t pamat. Jis surauk antakius ir ities rank Skoto markinius.
Numeiau savo rankin barmenui prie koj. I jos ikrito kelios imtins.
Barmeno dmesys vl nukrypo pinigus.
Ak, tariau aismingai ypteldama ir sugrdau banknotus rankin. Tie
pinigai tuoj pradegins skyl. Ar pasirengs aisti, aistruoli?
Aistruolis? pakartojo mano mintyse Skotas. aunu. Jis plaiai nusiypsojo,
pasilenk ir kartai pabuiavo man lpas. Skoto elgesys mane taip nustebino,
kad nuo jo prisilietimo nustrau.
Atsipalaiduok, tar man mintis Skotas. Mudu beveik patekome.
Vos pastebimai linkteljau.
vakar laimsi daug, pupuliuk, a tai jauiu, suulbjau.
Barmenas atrakino storas plienines duris, ir a, pagriebusi Skoto rank,
nusekiau paskui j emyn tamsiais, nejaukiais laiptais, kurie dvok pelsiais ir
priplkusiu vandeniu. Apaioje pasukome kelis sykius koridoriumi, kol galiausiai
patekome erdvi patalp su keliais pokerio stalais. Vir kiekvieno j kabojo i
stiklaini padaryti viestuvai, skleidiantys neryki vies. Nei muzikos, nei
grim, nei ilto draugiko sutikimo.
Vienas stalas buvo uimtas prie jo sdjo keturi aidjai ir a isyk
pamaiau Peper. Jis sdjo nugara mus ir n atsigr, kai prisiartinome.
Nenuostabu. Kiti aidjai irgi mus n nedirsteljo. Jie susikaup irjo savo
kortas. Stalo viduryje buvo tvarkingai sudtos pokerio eton krvels.
Negaljau pasakyti, kiek ten pinig, bet neabejojau, kad tas, kuris pralo,
skaudiai tai pajus.
Iekome Peperio Fraibergo, paskelb Skotas.
Jis kalbjo nerpestingai, bet ppsantys sukryiuot ant krtins rank

raumenys bylojo visai k kita.


Atleisk, mielasis, bet vakar visos mano oki kortels jau uimtos,
cinikai atov Peperis stebeilydamas k tik padalytas kortas.
Atidiai j pairjau ir pagalvojau, jog Peperis per daug sitrauks aidim,
kad tai bt tik priedanga. Maa to, Peperis buvo tiesiog paskends kortose ir,
matyt, nepastebjo, kad a stoviu greta Skoto.
Skotas prisitrauk kd nuo kito stalo ir spraud j Peperiui i kairs.
Beje, mano abi kojos kairs, todl patariau okti su... Nora Grei.
Dabar Peperis sureagavo. Jis padjo uverstas kortas ant stalo ir atsigr,
kad pairt mane.
Sveikas, Peperi. Seniai nesimatme, tariau. Kai buvome susitik
paskutin kart, mginai mane pagrobti, tiesa?
Mums, ems gyventojams, moni grobimas yra federalinis nusikaltimas,
siterp Skotas. Kakas man kuda, kad ir danguje tai irima nepalankiai.
Kalbkite tyliau, suurzg Peperis nervingai dairydamasis kitus aidjus.
Kilsteljusi antakius kreipiausi tiesiai Peperio mintis. Nepasakei savo
draugams monms, kas esi i ties? Nors nemanau, kad jie labai apsidiaugt
suinoj, jog tavo gebjimai loti poker labiau susij su proto prievartavimu
nei su skme ar mokjimu aisti.
Pasikalbkime lauke, pasil man Peperis pasitraukdamas i aidimo.
Keliauk, tar Skotas, keldamas Peper u paast.
oninje gatvelje u Velnio rankins prabilau pirmoji:
Dabar klausyk, Peperi. Nors tu norjai panaudoti mane, kad rastum Lop,
esu pasirengusi veikti toliau. Manau, vienintelis bdas tai padaryti, suinoti,
kas i ties tave antauoja, tariau nordama j patikrinti.
Norjau idstyti Peperiui savo prielaid: kad jis yra slaptos arkangel
grupels pasiuntinukas ir jam reikalinga gana svari dingstis pasisti Lop
pragar. Taiau saugumo sumetimais nusprendiau kol kas neisiduoti ir
pairti, kaip viskas susikratys.
Peperis panairavo mane. Jo veidas buvo ir suirzs, ir skeptikas.
K visa tai reikia?
Dl to ir prisidedame prie tavs, siterp Skotas. Mes esame
suinteresuoti rasti tavo antauotoj.
Peperis prisimerks pavelg Skot.

Kas tu?
Laikyk mane tiksinia bomba po tavo automobilio sdyne. Jeigu nesutiksi su
Noros slygomis, a tave priversiu tai padaryti.
Skotas m raitotis rankoves.
Tu man grasini? negaldamas patikti paklaus Peperis.
tai mano slygos, pareikiau. Mes randame antauotoj ir pristatome j
tau. U tai norime labai paprasto dalyko. Privalai prisiekti, kad paliksi Lop
ramybje, smeigiau nusmailint dant kraptuk Peperiui deln. Barmenas
mane apiekojo, tad atresnio daikto neturjau. Pakaks trupuio kraujo ir keli
nuoirdi odi.
Jeigu priversiu Peper prisiekti, jis turs pabruks uodeg kitinti pas
arkangelus ir prisipainti patyrs neskm. Jeigu atsisakys, mano spjimas tik
dar labiau pasitvirtins.
Arkangelai neduoda priesaikos krauju, nusiaip jis.
iliau, pagalvojau.
Arkangelai grda pragar puolusius angelus, su kuriais nesutaria?
paklaus Skotas.
Peperis pavelg mus tarsi beproius.
K js kliedite?
Ar smagu bti arkangel pastumdliu? paklausiau.
K jie u tai silo? pridr Skotas.
Arkangel ia nra, aikinau. Tu esi vienas. Negi i ties nori vienas
susikauti su Lopu?
Na, Peperi, paraginau j mintyse. Pasakyk tai, k noriu igirsti. Kad i
pramanyta istorija apie anta tra dingstis vykdyti nieking arkangel
saujels uduot ir atsikratyti Lopo.
Nuostaba Peperio veide pagiljo, tad pasinaudojau proga, kad jis sutriks tyli.
Duosi i priesaik dabar, Peperi.
Mudu su Skotu prisiartinome prie jo.
Joki priesaik! sucyp Peperis. Taiau paliksiu Lop ramybje...
paadu!
O, kad galiau patikti, jog tessi duot od, gliau. Bda ta, kad tavs
nelaikau labai siningu vyruku. Ties sakant, manau, jog visas tas antaas tra
prasimanymas.

Peperis pagaliau suprato, apie k kalbu, ir ipt akis. Negaldamas patikti


jis m takytis seilmis, veidas iraudo.
Palaukite, ar teisingai supratau. Js manote, jog persekioju Lop dl to, kad
jis mane antauoja? galiausiai suspieg jis.
Taip, atsak Skotas. Manome.
Ir dl to Lopas nenori su manimi susitikti? Nes mano, kad noriu j surakinti
grandinmis pragare? A jam visai negrasinau! sucyp Peperis, o jo veidas vis
tiriau raudo. Norjau jam pasilyti darb! Norjau tai praneti!
Mudu su Skotu prabilome vienu metu:
Darb?
Abu skubiai susivalgme.
Ar nemeluoji? paklausiau Peperio. Tikrai turi darb Lopui... ir tiek?
Taip, taip darb, suurzg Peperis. O k tu pagalvojai? Oho, kokia uvir
ko. Viskas vyko ne taip, kaip turt.
Koks tai darbas? kamantinjau.
Taip tau ir pasakysiu! Jeigu btum padjusi laiku susisiekti su Lopu,
nebiau klimps i bal. Dl visko kalta tu. Mano darbo silymas skirtas tik
Lopui!
Isiaikinkime, pasiliau. Tu nemanai, kad Lopas tave antauoja?
Kodl turiau taip manyti, jeigu inau, kas mane antauoja, atov
suirzs Peperis.
inai, kas tave antauoja? pakartojo Skotas.
Peperis su pasidygjimu pavelg mane.
Paalink man t nelim i aki. Ar inau, kas mane antauoja? nekantriai
prunkteljo jis. Taip! Turiu su jais vakar susitikti. Niekada neatspsi, kas
jie.
Kas? paklausiau.
Cha! Bt smagu, jeigu galiau tau pasakyti, tiesa? Bda ta, kad
antauotojai privert mane prisiekti, jog neatskleisiu, kas jie. Net nemgink
kamantinti. Mano lpos uklijuotos. antauotojai pasak, kad paskambins man
dvideimt minui prie susitikim ir pasakys jo viet. Jeigu greitai ios kos
neisrbsiu, arkangelai visk apie mane iniuktins, pridr Peperis
grydamas rankas.
Pastebjau, kad, paminjus kitus arkangelus, Peper kaipmat apm baim.

Stengiausi ilikti rami. Nesitikjau, kad Peperis engs tok ingsn. Gal tai jo
taktinis manevras siekiant mus suklaidinti ir vilioti spstus. Taiau irasoj nuo
prakaito antakiai ir desperatikas vilgsnis atrod tikri. Peperis kaip ir mes
norjo, kad visa tai kuo greiiau baigtsi.
Mano antauotojai reikalauja, kad dangikomis galiomis, kurias turi
arkangelai, uburiau daiktus, Peperis nosine patapnojo iraudusi kakt.
Dl to jie mane ir antauoja.
Kokius daiktus? paklausiau.
Peperis papurt galv.
Juos atsine susitikim. antauotojai adjo palikti mane ramybje, jeigu
tuos daiktus ubursiu taip, kaip nori jie. Jie nesupranta. Net jeigu ubursiu
daiktus, dangikas galias galima naudoti tik geram. Jeigu jie puoselja koki nors
pikt ksl, nieko neieis.
Taiau vis tiek ketini juos uburti? prikiau.
Man reikia j atsikratyti! Arkangelai neturi suinoti, k a ia veikiau. Bsiu
ivarytas i dangaus. Man bus nuplti sparnai, ir viskas bus baigta. A ia
strigsiu per amius.
Parenkim plan, siterp Skotas. Per dvideimt minui, kurios po
skambuio mums liks iki susitikimo, ne kain k galsime sukurti.
Kai antauotojai paskambins, sutik atvykti, liepiau Peperiui. Jeigu lieps
atvaiuoti vienam, priadk. Sudaryk kaip manoma klusnesnio ir linkusio
bendradarbiauti spd, tik nepersistenk.
Ir kas tada? paklaus Peperis pakrutindamas peius, tarsi nort
pravdinti paastis.
Stengiausi j neirti. Niekada nemaniau, kad pirmas mano sutiktas
arkangelas bus tokia verklenanti baili iurk. tai tau ir mano isvajoti
arkangelai galingi, neivengiami, visainiai ir svarbiausia pavyzdingi.
delbiau vilgsn Peperiui akis.
Tada mudu su Skotu nuvyksime vietoj tavs, suiupsime antauotojus ir
atgabensime juos tau.

27
skyrius

K? Js to nedarysit! kartai paprietaravo Peperis. Jie supyks ir nesutiks


su manimi bendradarbiauti. Maa to, jie gali nuvykti tiesiai pas arkangelus.
Tavo antauotojai nuo iol su tavimi nebendraus, jie turs reikal su mumis,
pareikiau. Mudu su Skotu atimsime daiktus, kuriuos antauotojai nori
uburti, ir galbt tada prireiks tavo pagalbos juos vertinant.
Jeigu galsi pasakyti, kokiam tikslui, tavo nuomone, antauotojai ketina
tuos daiktus panaudoti, tokia informacija gali bti vertinga.
I kur man inoti, ar galiu jumis pasikliauti? aiiu balsu pasipiktino
Peperis.
Visada galima prisiekti krauju... nutilau ir leidau iai miniai pakyboti ore.
A prisieksiu dl savo ketinim, o tu kad nelsi prie Lopo. Nebent, inoma, vis
dar esi per geras duoti priesaik.
Tai siaubinga, pasipiktino Peperis ir timpteljo apykakl, tarsi i spaust
kakl. Kakoks voratinklis.
Mudu su Skotu susitikimo viet nusisime savo komand. Viskas vyks
sklandiai, nuraminau Peper, paskui Skotui mintis pasiuniau tik jam skirtus
nurodymus: Nuramink j, kol paskambinsiu Lopui, gerai?
Nujau gatvels gal ir tik tada paskambinau. Po mano kojomis ejo sausi
lapai. Tviriau susisupau palt, kad bt iliau. I vis nakt bti lauke
isirinkau pai aliausi. varba gl od, nosis m varvti.
ia a. Priiupome Peper.
Igirdau, kaip Lopas su palengvjimu atsidsta.
Nemanau, kad jo dvigubas gyvenimas vaidyba, dsiau toliau. Loimas
jam tikra bda. Taip pat nemanau, kad Peperis vykdo arkangel uduot
surakinti tave grandinmis pragare. Galbt i pradi jis ia ir buvo atsistas su
uduotimi, bet jos atsisak, kad galt mgautis moni gyvenimu. O dabar
svarbiausia inia. Peperis ino, kad tu jo neantauoji vis laik jis mgino
tave rasti nordamas pasilyti darb.
Kok?

Peperis nesak. Dabar j kamuoja didesnis rpestis. vakar Peperis turi


susitikti su tikraisiais antauotojais, daugiau nieko nesakiau, bet vis tiek
pagalvojau. Buvau tokia sitikinusi, kad tai sipainiojusi Dabrija, jog galjau
laintis i savo gyvybs. Kol kas neinome nei susitikimo laiko, nei vietos. Kai
antauotojai paskambins Peperiui, tursime dvideimt minui. Reiks veikti
spariai.
Nemanai, kad ia pinkls?
Manau, kad Peperis yra bailys ir diaugiasi, jog vykstame mes, o ne jis.
Esu pasiruos, niriai pareik Lopas. Kai tik inosime, kur, a ten su
tavimi susitiksiu. Padaryk man paskutin paslaug, angele.
Koki?
Kai viskas baigsis, noriu tave rasti gyv ir sveik.
antauotojai paskambino be deimties vidurnakt. Net jeigu Peperis ir bt
repetavs, geresni atsakym nebt sugalvojs: Taip, atvaiuosiu vienas,
Taip, ubursiu daiktus, Taip, bsiu kapinse po dvideimties minui.
Vos tik jis baig pokalb, paklausiau:
Kuriose kapinse? Koldvoterio?
Peperis linkteljo.
Mauzoliejuje. Ten turiu laukti kit nurodym.
Atsigriau Skot.
Miesto kapinse yra tik vienas mauzoliejus. Jis visai greta mano tio kapo.
Net ir mes nebtume parink geresns vietos. Aplink visur mediai, antkapiai,
be to, bus tamsu. antauotojai negals atspti, kad mauzoliejuje laukia ne
Peperis, o tu, paskui jau bus per vlu.
Skotas timpteljo juod striuk su gobtuvu, j vis vakar buvo usimauklins
ant galvos, bet gobtuv paliko kiek pakelt, kad dengt veid.
Esu gerokai auktesnis u Peper, sudvejojo jis.
Eik susikprins. Tavo nertinis utektinai apsmuks, kad i tolo
antauotojai nepamatyt skirtumo, atsigriau Peper. Duok savo telefono
numer. Neuimk linijos. Paskambinsiu, kai tik suiupsime tavo antauotojus.
Mane apm bloga nuojauta, pasiskund Peperis luostydamasis delnus
kelnes.
Skotas pakl striuks skvern ir parod Peperiui savo neprast dir,

vytint neemika melsva viesa.


Mes esame pasireng.
Peperis suiaup lpas, bet pro jas spjo prasiverti nepritarimo aimana:
Velni kerai. Arkangelai negali suinoti, kad a tai buvau sivls.
Kai tik Skotas paralyiuos tavo antauotojus, atskubsime mudu su Lopu.
Planas labai paprastas, paaikinau Peperiui.
I kur inote, kad jie neturs pastiprinimo? priegyniavo Peperis.
Dabrijos vaizdas msteljo mano galvoje. Ji turjo vienintel draug, ir tai yra
per daug velniai pasakyta. Lidna, kad tas vienintelis draugas inakt j
sunaikins. Nekantraudama laukiau ivysti Dabrijos veid, kai Lopas smeigs atr
ir, tikiuosi, surdijus daikt jos sparn randus.
Jeigu norime tai padaryti, metas judti, paragino Skotas, dirsteljs
laikrod. Liko penkiolika minui.
Sugriebiau Peper u rankovs iam nespjus pabgti.
Nepamirk savo sipareigojimo, Peperi. Kai tursi antauotojus, judu su
Lopu bsite atsiskait.
Jis valiai linkteljo.
Paliksiu Lop ramybje. Garbs odis, man nepatiko elmika kibirktl,
trumpai ybteljusi jo aki gelmje. Taiau nieko negalsiu padaryti, jeigu
Lopas pats mans iekos, paslaptingai pridr.

28
skyrius

Skotas su savo barakuda nr per miest, o a laikiau autuv. Jis pritild radijo
imtuv, i kurio sklido stoties Radiohead muzika. Vaiuojant pro gatvs ibint
viesos kgius vaikino grietas, rytingas veidas tai vysteldavo, tai
pradingdavo. Skotas abiem rankom laik vair, udjs jas tiksliai ant deimtos
ir antros sivaizduojamo laikrodio valandos.
Nerviniesi? paklausiau.
Neeidink, Grei, nusiypsojo Skotas, bet maiau, kad jis nerimauja.
Kaip klostosi judviej su Vi santykiai? paklausiau stengdamasi nukreipti
ms mintis nuo to, kas laukia.
Nra prasms dar kart visk apgalvoti arba sivaizduoti, kas bus, jeigu vyks
blogiausia. Lopas, Skotas ir a stojome prie Dabrij. Pagrobimas truks vos
kelias sekundes.
Nepradk su manimi mergaitik nek.
Turiu teis klausti.
Skotas truput pagarsino muzik.
A nepuolu plepti vos tik pasibuiavs.
Vadinasi, js jau buiavots! tariau kilsteldama antakius. Kas dar?
Vaikinas beveik nusiypsojo.
Visikai nieko, u kito poskio iniro kapins, ir Skotas linkteljo galv j
pusn. Kur man sustoti?
ia. Kit kelio dal nueisime psti.
Skotas vl linkteljo.
ia daug medi. Lengva pasislpti. Ar tu bsi virutinje automobili
aiktelje?
irsiu i paukio skrydio. Lopas sikurs prie pietini vart. Mudu
neileisime tavs i aki.
Tu neileisi.
Nieko nepasakiau apie tebesitsiani konkurencij tarp Lopo ir Skoto.
Galbt Lopas Skot laiko ne k vertingesniu negu prie koj liauiojanti gyvat,

bet jeigu priadjo bti, tai bus.


Mudu ilipome i barakudos. Skotas usitrauk ant veido gobtuv ir
susikprino.
Kaip atrodau?
Kaip seniai dings Peperio brolis dvynys. Atmink, kai tik antauotojai engs
mauzoliej, surakink jiems rankas pasinaudodamas botagu. Lauksiu tavo
skambuio.
Skotas mane kumteljo tikiuosi, linkdamas skms tada nubgo prie
kapini vart. irjau, kaip jis lengvai peroka per vartus ir inyksta tamsoje.
Paskambinau Lopui. Po keli pypteljim sijung balso patas. Nekantriai
raiau inut:
Skotas viduje. A einu savo posto link. Paskambink man, kai tik iklausysi i
inut. Turiu inoti, kad esi savo vietoje.
Ijungiau pokalb ir pasipuriau nuo ledinio vjo gsi. Jis barkino akas,
kurias ruduo nureng nuogai, keldamas dusl trakjim. Susikiau delnus
paastis, kad suiliau. Kakas ia ne taip. Lopas turi atsiliepti skambut, ypa
manj, ir dar tokiomis temptomis aplinkybmis. Norjau tai aptarti su Skotu,
bet jo jau nebuvo matyti. Jeigu dabar vyiausi vaikin, rizikuoiau sulugdyti
operacij. Tad pakilau kalvele automobili aiktel ir atsisdau ant vir kapini
stksanio kalvagbrio.
Umusi numatyt viet pavelgiau emyn vingiuojanias antkapi eiles,
kylanias i tamsiai alios, beveik juodos ols. Regis, vir ems skrajoja
akmeniniai angelai nuskeltais sparnais. Mnul deng debesys, o i penki
stovjimo aiktels ibint du nedeg. Apaioje vaiduoklikai balta
liuminescencine viesa spindjo mauzoliejus.
Sutelkusi vis proto energij suukau Skoto mintis: Skotai! Atsiliep tik
vjas, vilpaujantis kalv virnse, tad nusprendiau, kad mano ksnis vaikino
nepasiek. Neinojau, kokiu atstumu gali sklisti kito mintis siuniami signalai,
bet, rodos, Skotas buvo per toli. Automobili aiktel juos skaldos siena, ir a
pritpiau u jos nenuleisdama aki nuo mauzoliejaus. Netiktai per sien
peroko valkataujantis juodas uo ir vos neparvert mans auktielninkos. I
purvino smailaus uns snukio velg pora kraupi aki. Benamis uo paslankiojo
palei sien, apurzg mane ir dingo i akiraio. Ai Dievui.
Dabar maiau geriau negu tada, kai buvau mogus, bet sikriau per toli nuo
mauzoliejaus, kad velgiau tiek smulkmen, kiek norjosi. Regis, durys buvo

udarytos, bet tai logika; jas tikriausiai udar Skotas.


Sulaikiau kvap laukdama, kad Skotas itemps surit ir bejg Dabrij.
Slinko minuts. Tupdama pakeiiau padt, kad kraujas galt plsti kojas.
Patikrinau savo mobilj. Joki praleist skambui. Galjau tik manyti, kad
Lopas laikosi plano ir budi prie kapini emutini vart.
Staiga m plsti siaubingos mintys. Kas jeigu Dabrija atpaino persirengus
Skot? Jeigu ji tar, kad vaikinas atvyko su pastiprinimu? Nerimas suspaud
ird. Kas jeigu Dabrija paskambino Peperiui ir prane kit susitikimo viet, kai
mudu su Skotu jau buvome ivyk i Velnio rankins? Kad ir kaip ten bt,
Peperis inot, kaip man paskambinti. Mudu pasikeitme telefono numeriais.
Buvau paskendusi iose neramiose mintyse, kai gro juodas uo ir grsmingai
m ant mans urgzti tnodamas sienos elyje. Jis suglaud ausis ir iriet
nugar, tarsi ksindamasis pulti.
a! sunibdjau ir mosteljau ranka.
syk uo apnuogino atrius baltus dantis ir m nirtingai kapstyti em.
Ketinau saugiai pasitraukti nuo sienos, kai...
Karta viela i u nugaros apsivijo man aplink kakl. Jauiau, kaip ji vis labiau
veriasi. Parkritau auktielninka kratydama ore kojas. Akies krateliu pamaiau
i vielos sklindani vaiduoklikai melsv vies. Regis, viela degino man od,
tarsi bt imirkyta rgtyje. Nuo kario ant pirt, tose vietose, kuriomis
buvau sugriebusi viel, ioko pslels, todl sikibti buvo labai skausminga.
Upuolikas dar stipriau timpteljo viel. Prie akis vysteljo viesos. Pasala.
Juodas uo vis dar lojo ir kaip pals uoliavo ratais, bet jo vaizdas spariai
tirpo man prie akis. Geso smon. Sutelkiau dmes un ir mintimis sakiau:
ksk! ksk mano upuolikui!
Buvau per silpna, kad mginiau paveikti upuoliko smegenis, ir inojau, jog
upuolikas isyk pajus, kad a nerangiai grabalioju jo mintis. Nors dar niekada
nebuvau mginusi paveikti gyvno smegen, uo maesnis u nelim arba
puolus angel. Jeigu manoma priversti gyvn paklusti, bt logika, kad
maesniam gyviui paveikti reikia maiau pastang...
Pulk! vl mintimis sakiau uniui jausdama, kaip mano mintys nuslysta tamsiu
apsndusiu tuneliu.
Nustebau ir negaljau patikti, bet uo puol ir suleido dantis mano upuolikui
koj. Igirdau, kaip dantys sminga kaul ir kaip gomurinis vyrikas balsas

nusikeikia. Mane priblok, kad balsas pastamas. A j inojau. Juo


pasitikjau.
Idavyst ir pyktis man suteik nauj jg. Puoliau veikti. uns kandimo
pakako iblakyti upuoliko dmes, ir jis atlaisvino viel. iupau j,
nekreipdama dmesio svilinant kart, nusitraukiau nuo kaklo ir sviediau
alin. Panai gyvat viela nuvingiavo virgdu, ir a j kaipmat atpainau.
Skoto botagas.

29
skyrius

Taiau mane upuol ne Skotas.


Springdama ir niokdama traukiau or plauius, tada pamaiau, kad Dant
vl ruoiasi mane pulti, tad isyk apsigriau ir spyriau jam pilv. Apstulbs jis
nuskriejo atgal ir nusirito ant ems.
Vaikino vilgsnis kaipmat sugrietjo. Mano irgi. Uokau ant jo, apergiau ir
be gailesio kelis sykius trenkiau galv em, ne taip stipriai, kad prarast
smon; norjau, kad bt apkvaits, bet pajgt kalbti. Man kilo daugyb
klausim ir atsakymus norjau igirsti nedelsiant.
Atnek man botag, paliepiau uniui pasisdama jo smegenis vaizdin, kad
gyvnas suprast komand.
uo klusniai nubidzeno prie botago ir dantyse j atitemp. Regis, velni kerai
uns neveik. Ar gali bti, kad i atmaina unims nekenksminga? Kad ir kaip ten
bt, sunku buvo patikti. Juk pajgiau sisti komandas gyvn smegenis. Bent
jau io gyvno.
Apveriau Dant knibsi ir botagu suriau jam rankas. Botagas degino
pirtus, bet buvau per daug siutusi, kad kreipiau tai dmes. Dant
piktindamasis sudejavo.
Atsistojusi spyriau Dantei onkaulius, kad visikai atsipeikt.
Vis pirma pasiaikink, liepiau.
Vienas Dants skruostas buvo prispaustas prie virgdo, bet jo lpas ikreip
li ypsena.
Neinojau, kad tai tu, apsimesdamas nekaltas tyiojosi Dant.
Pritpiau ir pavelgiau jam akis.
Jeigu nenori kalbti su manimi, atiduosiu tave Lopui. Mudu abu inome, kad
tada bus kur kas nemaloniau.
Lopui, sukikeno Dant. Nagi paskambink jam. Pairsim, ar atsilieps.
Man krtin suspaud ledin baim.
K ia paistai?
Atrik rankas, tada galbt su visomis smulkmenomis papasakosiu, k jam

padariau.
Taip stipriai voiau Dantei veid, kad net suskaudo rank.
Kur Lopas? vl paklausiau stengdamasi nuslpti panik, nes tai bt
pralinksmin Dant.
Ar nori suinoti, k padariau Lopui... ar Lopui ir Skotui.
Regis, em susvyravo po kojomis. Taip, mums buvo surengta pasala. Dant
paalino Lop su Skotu, tada atjo upulti mane. Taiau kodl?
Pati sudliojau i dlion.
Tu antauoji Peper Fraiberg. tai k veiki ia, kapinse, tiesa?
Nesivargink atsakyti. Tai vienintelis logikas paaikinimas.
Maniau, antauotoja Dabrija. Jeigu nebiau taip atkakliai sikibusi ios
minties, galbt biau pavelgusi plaiau, svarsiusi ir kitas galimybes,
pastebjusi perspjamuosius enklus...
Dant pratisai ir isisukindamas atsiduso.
Kalbsiu tik tada, kai atrii man rankas. Antraip n u k.
Mane buvo apms toks pyktis, kad nustebau pajutusi, jog aaros grauia
akis. Pasitikjau Dante. Leidau jam mane treniruoti ir patarinti.
Susidraugavau. Pradjau j laikyti vienu savo sjungininku nelim pasaulyje. Be
Dants patarim nebiau pasiekusi n puss to, k pasiekiau.
Kodl taip padarei? Kodl antaavai Peper Fraiberg? Kodl? aukiau, o
Dant tik markstsi ir niriai tyljo.
Negaljau prisiversti vl spirti vaikinui. Vos pajgiau stovti, mane prislg
skaudi idavyst. Atsiliejau akmenin sien ir miau giliai kvpuoti, kad
pajgiau logikai mstyti. Man drebjo keliai. Gerkl buvo idivusi ir
uspausta.
Atrik man rankas, Nora. Neketinau tavs sualoti... na, nelabai. Man
reikjo tave nuraminti, tik tiek. Norjau su tavimi pasikalbti ir paaikinti, k ir
kodl darau.
Dant kalbjo ramiai, tikinamai, bet a neketinau vl pakliti jo pinkles.
Lopas ir Skotas sueisti? paklausiau.
Lopas nejauia zinio skausmo, bet tai nereikia, kad Dant nepanaudojo
kokios nors naujos velni ker atmainos nordamas sualoti mano biiul.
Ne. A juos suriau taip, kaip tu mane. Toki tusi j dar nebuvau mats,
bet n vienam negresia rimtas pavojus. Velni kerai jiems kenkia, bet abu gali
dar kiek palaukti nepatirdami neigiamo alutinio poveikio.

Tada, prie eidama pas juos, skiriu tau lygiai tris minutes atsakyti mano
klausimus. Jei per t laik nepateiksi tikinam atsakym, priauksiu kojotus. Tie
bjaurybs da namines kates ir maus unis, ypa artjant iemai, kai sunku
rasti maisto. Taiau esu tikra, kad pats t matei per inias.
Dant prunkteljo.
K ia kalbi?
A galiu siskverbti gyvn smegenis, Dante. Dl to uo tave upuol kaip
tik tada, kai man reikjo. Esu tikra, kad kojotai neprietaraus lengvai gauti
ukandi. Negaliu tavs nuudyti, bet tai nereikia, jog nepajgsiu priversti
tave gailtis, kad stojai man skersai kelio. Pirmas klausimas: kodl tu antauoji
Peper Fraiberg? Nefilimai nesibiiuliauja su arkangelais.
Dant krpteljo neskmingai mgindamas apsiversti ant nugaros.
Gal atritum botag, kad pasikalbtume civilizuotai?
Tu civilizuotum imetei pro lang t akimirk, kai mginai mane pasmaugti.
Man reikia daugiau negu trij minui, kad papasakoiau visk, kas vyksta,
atov Dant.
Regis, mano grasinimai jo n kiek neigsdino. Nusprendiau, jog atjo metas
parodyti, kad esu nusiteikusi rimtai.
Maistas, tariau juodam uniui, kuris slampinjo aplink ir susidomjs stebjo,
kas ia vyksta. Gyvno plaukai buvo priglud prie kno, todl maiau, kad jis yra
perkars ir ibadjs. Tai, kad uo nerimastingai bgiojo ir be paliovos laisi,
tik dar ikalbingiau patvirtino mano spjimus. Kad mano komanda bt aikesn,
nusiuniau uns smegenis Dants kno vaizdin, paskui atsitraukiau, tarsi
atiduodama vaikin gyvnui. uo prioko ir suleido dantis Dantei rank.
is suklyk ir mgino rangydamasis isisukti nuo uns.
Negaljau leisti, kad Peperis sujaukt mano planus, galiausiai isunk jis.
Nuvyk un!
Kokius planus?
Dant rangsi ir trkiojo peius stengdamasis apsiginti nuo uns.
Arkangelai atsiunt Peper em isamiai itirti, k veikiame mudu su
Bleikliu.
Perkraiau mintyse scenarij ir linkteljau.
Arkangelai tar, jog velni kerai neinyko kartu su Henku ir tu juos vis dar
vartoji, bet prie praddami veikti jie norjo tvirtai tuo sitikinti. Logika. Klok

toliau.
Todl man reikjo nukreipti Peperio dmes, supranti? Nuvyk nuo mans t
savo un!
Tu man vis dar nepasakei, kodl j antaavai.
Dant vl m rangytis, kad ivengt man patikusio uns atri dant.
Liaukis.
Kuo greiiau visk pasakysi, tuo greiiau a savo naujam geriausiam draugui
pasilysiu kit ukandi.
Puol angelai nori, kad Peperis, pasitelks dangiksias galias, uburt kelis
daiktus. Jie ino apie velni kerus ir apie tai, kad mudu su Bleikliu juos valdome,
tad puol angelai nori pasinaudoti dangikosiomis galiomis jie siekia, kad
nefilimams nelikt joki galimybi laimti kar. Peper antauoja puol angelai.
Gerai. Tai irgi tikima. Taiau vienas dalykas vis tiek nelogikas.
Kaip tu visa tai sivlei?
A tarnauju puolusiems angelams, taip tyliai prisipaino Dant, jog
pamaniau blogai igirdusi.
Palinkau ariau.
Gal malontum pakartoti?
Esu parsidavlis, supranti? Nelimai vis tiek io karo nelaims, teisinosi
Dant. Kad ir kaip vertintum, visk sudjus, aiku, kad vir paims puol
angelai. Ir ne tik dl to, kad jie ketina pasitelkti dangiksias galias. Arkangelai
simpatizuoja puolusiems angelams. Seni ryiai yra patvars. Apie mus to
nepasakysi. Arkangelai visada bjaurjosi ms rase. Jie nori, kad mes
inyktume, ir jei dl to laikinai reikia susidti su puolusiais angelais, arkangelai
tai padarys. Igyvens tik tie, kurie utektinai anksti susidjo su puolusiais
angelais.
Spoksojau Dant nepajgdama suvirkinti jo odi. Dant Materacis vienoje
barikad pusje su prieu. Tas pats Dant, kuris rm Juodj Rank ir itikimai
mane treniravo. Nepajgiau to suvokti.
O kaip nefilim armija? paklausiau virdama pykiu.
Ji pasmerkta. irdies gilumoje ir tu tai inai. Puol angelai netrukus prads
veikti, ir mes bsime velti kar. Sutikau jiems duoti velni ker. Puol angelai
turs ir dangaus, i r pragaro gali ir dar arkangel param. Viskas baigsis
greiiau negu per vien dien. Jeigu man padsi priversti Peper uburti daiktus,
a u tave laiduosiu. Pasirpinsiu, kad takingiausi puol angelai suinot, jog

man padjai ir esi itikima ms tikslui.


Atsitraukiau ir kitomis akimis pavelgiau Dant. N neinau, kas jis. T
akimirk jis man buvo labai svetimas.
A ne... visa i revoliucija... tik melas? galiausiai isunkiau.
Savisauga, atsak Dant. A taip pasielgiau, kad isigelbiau.
O kaip kiti nefilimai? springdama paklausiau.
Dants tyljimas man ikalbingai pasak, k jis mano apie nelim gerov.
Net abejingas gteljimas peiais nebt buvs ikalbingesnis. Dant sivl
i marmalyn saugodamas savo kail. Viskas aiku.
Jie tavimi tiki, tariau jausdama, kaip suspaudia ird. Tavimi pasikliauja.
Jie pasikliauja tavimi.
Krpteljau. Regjosi, kad t akimirk ugriuvusi ant pei atsakomybs
nata mane sutraikys. Esu nelim vad, ios kampanijos veidas. Staiga
patarjas, kuriuo labiausiai pasitikjau, dezertyruoja. Ir prie tai armija laiksi
ant molini koj, o dabar jai buvo sukneintas vienas kelis.
Neidrsi itaip pasielgti, pagrasinau. Demaskuosiu tave. Atskleisiu
visiems, ko i ties sieki. Ne visk inau apie nelim statymus, bet esu tikra,
kad juose numatyta, kaip elgtis su idavikais, ir kakodl abejoju, kad tos
priemons bt labai teisins.
Kas tavimi patiks? atov Dant. Kaip manai, kuo nelimai patiks:
tavimi ar manimi, jeigu a imsiu rodinti, kad idavik esi tu?
Dant teisus. Kuo patiks nelimai? Jauna, nepatyrusia apsiaukle, kuri
valdi atved uvs tvas, ar stipriu, gabiu ir charizmatiku vyru, turiniu ir
legendinio romn dievo ivaizd, ir kovos gdi?
Turiu nuotraukas, toliau kalbjo Dant. Tu su Lopu. Tu su Peperiu. Netgi
kelias, kuriose gana draugikai bendrauji su Dabrija. Apkaltinsiu tave, Nora, kad
palaikai puolusius angelus. tai kaip visk pateiksiu. Tos nuotraukos tave
sulugdys.
Neidrsi, pareikiau kunkuliuodama siiu.
Keliauji aklagatviu. Tai tavo paskutin galimyb apsigrti. Dkis prie
mans. Esi stipresn, negu manai. Mudu taptume nesulaikoma komanda.
Galiau tave panaudoti...
Dusliai nusijuokiau:
Ak, man jau nusibodo, kad naudojiesi manimi!

iupau akmen i aptrupjusios sienos ir ketinau trenkti Dantei galv


nordama apsvaiginti, tada pasitelkiau pagalb Lop, jis padt nusprsti, k
toliau daryti su Dante, bet tuo metu tams nieko veid ikreip iaurus ypsnys
toks Dant labiau panjo demon negu legendin romn diev.
Kaip tuiai eikvojamas talentas, tyiodamasis sumurmjo.
Turint galvoje, kad Dant laikiau kaitu, jis atrod per daug pasipts, bet kaip
tik tada man kilo siaubingas tarimas. Nuo botago, kuriuo buvo suritos Dants
rankos, jam neikilo psleli, nors mane botagas nudegino. Ties sakant, Dant
jautsi visai neblogai, tik jo veidas buvo murdytas skald.
Botagas atsirio nuo Dants rie, ir jis akimirksniu paoko ant koj.
Nejaugi i ties manei, kad leisiu Bleikliui sukurti ginkl, kuris galt bti
panaudotas prie mane? nusiaip Dant priksdamas virutin lp.
Griebs botag jis niojo man. Svilinantis kartis nuslydo mano knu ir a
netekau pusiausvyros. Sunkiai parkritau ant ems ir miau dusti. Apsvaigusi
nuo smgio traukiausi atbula stengdamasi neileisti Dants i aki.
Galbt nori inoti, kad ketinu uimti tavo nelim armijos vado pareigas,
nusiaip Dant. Mane remia visa puolusi angel ras. Ketinu atvesti
nefilimus tiesiai puolusi angel glb. Kai jie supras, k padariau, bus per vlu.
Dant visa tai man pasakojo tikdamasis, kad neturiu jokios galimybs j
suturti. Taiau a niekada nepasiduodu.
Arogantikas kvaily, tu prisiekei Henkui, kad padsi man i armij atvesti
laisv. Jeigu pamginsi pagrobti i mans vads pareigas, mudu abu patirsime
priesaikos sulauymo padarinius. Mirtis, Dante, nra maytis nepatogumas,
cinikai jam priminiau.
Dant paaipiai sukikeno.
Ak, priesaika. Tai buvo visikas melas. Duodamas priesaik tik norjau
pelnyti tavo pasitikjim. Ties sakant, galjau ir nesivarginti. Velni ker
atmainos, kurias tau daviau, puikiai atliko savo darb priversdami tave pasitikti
manimi.
Neturjau laiko iki galo suvokti i apgavyst. Botagas antr syk mane
nusvilino per drabuius. Igirdusi lojant un, savisaugos raginama veikti
persiropiau per tvor ir nusileidau kitoje pusje. Stati kalva nuo rasos buvo
slidi, tad iuodama nuriedjau prie antkapi toli apaioje.

30
skyrius

Kalvos apaioje pakliau galv ir apsidairiau, bet Dants nebuvo matyti. Juodas
uo nusirito paskui mane ir suko ratus, tarsi dl mans nerimaudamas.
Atsisdau. Tirti debesys uklojo mnul, ir a miau baisiai drebti, nes
altukas kandiojo od. Staiga, aikiai suvokusi, kur esu, paokau ir per kap
labirint nubgau prie mauzoliejaus. Nustebau, kad uo skuodia priekyje ir kas
keli ingsniai atsigria, lyg nordamas sitikinti, ar vis dar seku paskui.
Skotai! suukau atpldama mauzoliejaus duris ir siverdama vidun.
Nebuvo joki lang. Nekantraudama rankomis miau grabalioti aplinkui.
Ukliuvau u kakokio nedidelio daikto ir igirdau, kaip jis darddamas nusirita.
Patapnojusi delnais altas akmenines grindis uiuopiau Skoto ibintuvl
vaikinas tikriausiai j pamet ir jungiau.
tai. Kampe. Skotas guljo ant nugaros atmerktomis akimis, bet apsvaigintas.
Priliauiau prie jo ir timpteljusi numeiau melsvai vytint botag, deginant
vaikinui rieus. Skoto oda buvo iberta pslelmis, i j sunksi skystis. Jis i
skausmo sudejavo.
Rodos, Dant pasialino, bet vis tiek bk budrus, perspjau. Duris saugo
uo jis ms sjungininkas. Bk ia, kol griu. Turiu rasti Lop.
Skotas vl sudejavo, syk keikdamas Dant.
Buvau upultas i pasal, sumurmjo jis.
Ne jis vienas.
Ibgau lauk ir nudmiau per kapines, kurias apgaub beveik aklina tamsa.
Broviausi pro gyvatvores, kad greiiau pasiekiau stovjimo aiktel. Perokau
gelein tvor ir nukriau teisiai prie vienio juodo sunkveimiuko.
Prijus pro lang ivydau vaiduoklikai spindini melsv vies. Atpliau
duris, ivilkau Lop i automobilio ir puoliau atriinti botag, jis tarsi gyvat
buvo apsivijs biiulio krtin ir lyg kankinimo korsetas prispauds jo rankas
prie on. Lopas buvo usimerks, oda vytjo blykiai mlynai. Pagaliau pavyko
atmazgyti botag. Nusideginau pirtus, bet man buvo n motais.
Lopai, tariau kratydama biiul. Aaros susitvenk akyse ir gerklje

susivl gumulas. Lopai, pabusk, papuriau stipriau. Viskas bus gerai.


Dant dingo, o a atriau botag. Praau pabusti, i paskutinij stengiausi
kalbti rytingai. Tau viskas bus gerai. Man reikia, kad tu atsimerktum.
Privalau inoti, jog mane girdi.
Biiulio knas buvo tarsi apimtas kartins, kartis sklido per jo drabuius, ir
a prapliau Lopui markinius. Aikteljau ten, kur buvo apsivijs botagas, oda
buvo nusta pslmis. Didiausios aizdos primin apdegus popieri. Taip
sualoti galima litavimo lempa.
inojau, kad Lopas nieko nejauia, bet a jauiau. Apimta pagieingo pykio
Dantei sukandau dantis, veidu pasruvo aaros. Niekas padar milinik ir
nedovanotin klaid. Lopas man yra viskas, ir jeigu velni kerai sunkiai j
sualojo, pasirpinsiu, kad Dant vis gyvenim gailtsi mus upuols, o tas
gyvenimas, jeigu tai priklausys nuo mans, bus neilgas. Taiau nir nustelb
nerimas dl Lopo. irdyje tvenksi irdgla, kalt ir altas kaip ledas suvokimas.
Praau, sunibdjau virpaniu balsu. Lopai, praau pabusti.
Maldavau buiuodama draug lpas ir vildamasi, kad buinys stebuklingai
priadins. Stipriai papuriau galv, kad nuvyiau juodas mintis. Nesileisiu j
uvaldoma. Lopas puols angelas. Jo negalima sueisti. Tik ne itaip. Kad ir
kokie galingi bt velni kerai, jie negali visam laikui sualoti Lopo.
Netrukus Lopo pirtai sikibo manuosius, galvoje pasigirdo silpnas jo balsas.
Angele.
Vien nuo io odio mano irdis suspurdjo i diaugsmo. A ia. alia tavs.
Myliu tave, Lopai. Labai tave myliu! Atsakiau jam kkiodama. Nespjusi
susitvardyti sisiurbiau jam lpas. Sdjau apergusi jo launis ir alknmis
spausdama smilkinius. Nenorjau skaudinti, bet neitvriau jo neapkabinusi.
Tada Lopas mane taip stipriai apglb, kad a susmukau ant jo.
Tu visas aizdotas! suklykiau rangydamasi, nordama nusiristi. Velni
kerai... tavo oda...
Kaip tik tu, angele, padedi man sveikti, sunibdjo Lopas kartu buiniu
nutildydamas mano prietaravimus.
Biiulis buvo usimerks, nuo isekimo ir streso jo veido bruoai pasidar
grietesni, bet buinys itirpd vis mano nerim. Atsipalaidavau ir susmukau
ant jo ilgo, liekno kno. Lopas delnu perbrauk man nugar, pro markinius
sklido iluma bei tvirtumas.
Siaubingai dl tavs baiminausi, springdama ispaudiau.

A irgi buvau apimtas siaubo dl tavs.


Velni kerai... prabilau.
Lopas ikvp or ir mudviej knai smukteljo emyn. iame atodsyje
slypjo ir palengvjimas, ir netramdoma aistra. Nuoirdiomis bedugnmis
akimis Lopas susirado mansias.
Mano od galima pakeisti, bet tavs, mano angele, ne. Kai Dant pasialino,
maniau, viskas baigta. Pagalvojau, kad nuvyliau tave. Dar niekada gyvenime taip
kartai nesimeldiau.
Sumirksjau vydama ant blakstien susitvenkusias aaras.
Jeigu jis bt tave atms i mans... uspringau nepajgdama baigti
minties.
Jis mgina tave atimti i mans, ir vien ios prieasties pakanka, kad
paenkliniau j negyvlio enklu. Dant neisisuks. Dl padorumo ir
mgindamas suprasti tavo, kaip armijos vads vaidmen, kelis kartus atleidau
jam u tai, kad sibrov mano gyvenim, bet inakt jis pamyn sensias
taisykles. Daugiau neprivalau bti su juo mandagus. Kai susitiksime kitsyk,
aisime pagal mano taisykles.
Nors Lopas buvo iseks, visas jo knas sitemp, rytingame balse nebuvo n
pdsako dvejoni ar uuojautos.
Jis tarnauja puolusiems angelams, Lopai. Jis oka pagal j ddel.
Tokio nustebusio Lopo dar nebuvau maiusi. Stengiantis suvokti i naujien,
biiulio juodos akys isiplt.
Jis pats tau tai pasak?
Niriai linkteljau.
Jis aikino, kad nelimai neturi joki galimybi laimti kar. Nepaisant
vis tikinam, prietaring ir kupin vilties odi, kuriuos jis suokia nefilimams,
kariai pridriau.
Ar jis vardijo konkreius puolusius angelus?
Ne. Dant su jais susidjo gelbdamas savo kail, Lopai. Jis aikino, kad jeigu
jgos bus lygios, arkangelai parems puolusius angelus. iaip ar taip, puolusi
angel aknys gilios. Sunku atsukti nugar kraujo giminei, nors tas gimins
kraujas ir sugeds. Maa to, giliai kvpiau. Dant ketina pavogti i mans
Juodosios Rankos armijos vads titul ir nuvesti nelimus tiesiai puolusiems
angelams rankas.

Lopas pribloktas tyljo, bet atrus, neramus juod aki vilgsnis idav, kad
biiulis temptai msto. Lopas, kaip ir a, inojo, kad mano priesaika, duota
Henkui, bus sulauyta, jeigu Dantei pavyks i mans atimti titul. Tai reikt tik
viena: mirt.
Dant antauoja ir Peper, pridriau.
Lopas linkteljo.
Padariau toki prielaid, kai jis mane upuol i pasal. Kaip seksi Skotui?
Jis mauzoliejuje. Skot saugo netiktinai protingas valkataujantis uo.
Lopas kilsteljo antakius.
Galiu paklausti?
Manau, is uo varosi su tavimi dl mano angelo sargo pareig. Jis
igsdino Dant, ir tik todl man pavyko isivaduoti.
Lopas pirtu perbrauk man skruostikaul.
Turiu bti jam dkingas, kad igelbjo mano mergin.
Nors buvo ne metas galvoti apie linksmybes, nusiypsojau.
Jis tau patiks. Judu vienodai suprantate mad.
Po dviej valand pastaiau Lopo sunkveimiuk jo garae. Biiulis sdjo
susmuks keleivio sdynje, jo veidas buvo iblyks, i odos vis dar spinduliavo
melsva viesa. Kalbdamas jis tingiai ypsojosi, bet maiau, kad tai reikalauja
dideli pastang; tai buvo Lopo gudryb mane nuraminti. Velni kerai atm jo
jgas, ir niekas negali pasakyti, kaip ilgai. Diaugiausi, kad Dant paspruko.
Turbt u tai turiu dkoti savo naujajam draugui uniui. Jeigu Dant bt
gyvendins savo umaias, pavojaus tikriausiai btume neiveng. Dar syk
pajutau dkingum valkataujaniam padarui. Nuiurusiam, bet vaiduoklikai
imintingam. Ir pasiaukojamai itikimam.
Lopas ir a likome kapinse su Skotu, kol is atsigavo tiek, kad pajgt pats
parvaiuoti namo. O juodas uo, nors kelis kartus ir mginau juo atsikratyti, net
jga ivarydama i Lopo sunkveimiuko kbulo, atkakliai okdavo atgal.
Galiausiai leidome jam sekti i paskos. Nugabensiu un gyvn prieglaud
vliau, kai isimiegosiu ir pradsiu aikiai mstyti.
Taiau, kad ir kaip norjau griti Lopo lov, vos tik perengiau jo nam
slenkst, atsirado neatidliotin darb. Dant jau buvo mus aplenks. Jeigu
ilssims prie imdamiesi atsakomj veiksm, galime ikelti balt vliav ir

pasiduoti.
Sunrusi rankas ant sprando, tarsi tai padt sugalvoti genial manevr,
ingsniavau po Lopo virtuv. Apie k dabar mintija Dant? K jis darys toliau?
Dant grasino mane sunaikinti, jeigu apkaltinsiu j idavyste, vadinasi, buvo
numats galimyb, kad man pavyks isivaduoti i abang. Taigi jis daro viena i
dviej. Pirma, kuria nenuginijam alibi. Antra, tai kelia kur kas didesn nerim,
stengiasi mane sulugdyti skleisdamas gandus, jog esu idavik. Nuo ios minties
knas nujo pagaugais.
Pradk nuo pradi, patar guldamas ant sofos Lopas. Jo balsas i
nuovargio buvo tylus, bet akys kertingai deg. Biiulis pasikio pagalv po
galva ir vis dmes sutelk mane. Papasakok, kaip viskas nutiko.
Kai Dant pasak, kad tarnauja puolusiems angelams, pagrasinau j
demaskuosianti, bet niekas tik nusijuok ir pareik, jog niekas manimi
nepatiks.
Tikrai, sutiko Lopas.
Atloiau galv sien ir i nevilties atsidusau.
Tada jis man prisipaino ketins tapti nelim vadu. Nelimai j myli. Jie
nori, kad Dant bt vadas. Tai matau nelim akyse. Kad ir kaip kartai
mginiau juos perspti, nieko nepasiekiau. Nelimai iskstomis rankomis
sutiks Dant kaip savo naujj vad. Nematau ieities. Dant mus nugaljo.
Lopas atsak ne isyk. Galiausiai tyliai tar:
Jeigu vieai pulsi Dant, suteiksi nelimams dingst susivienyti prie tave, tai
tiesa. Tvyro didel tampa, ir nelimai ieko bdo isklaidyti netikrum. Dl to
mudu vieai nedemaskuosime Dants.
O k darysime? paklausiau atsigrdama, kad galiau pavelgti Lopui
akis.
Biiulis tikrai kak sugalvojo, tik negaljau atspti k.
Leisime Peperiui pasirpinti Dante.
Mginau suprasti Lopo minties vingius.
Ir Peperis tai padarys, nes negali rizikuoti, kad Dant skst j
arkangelams. Taiau kodl Peperis iki iol neatsikrat Dants?
Peperis nenori teptis rank. Jis stengsis nepalikti pdsak, iduodani j
arkangelams, Lopas suiaup lpas ir susirauk. Po truput aikja, ko
Peperis norjo i mans.
Manai, Peperis tikjosi, jog tu paalinsi Dant? Ar tai ir buvo vadinamasis

darbo pasilymas?
Lopas pavelg man tiesiai akis.
Yra tik vienas bdas suinoti.
Turiu Peperio telefono numer. Tuojau pat susitarsiu su juo susitikti, tariau
dygdamasi.
Turbt Peperis nebegali nusiristi emiau. Uuot vyrikai mgins susidoroti
su sunkumais, is bailys mgino vis rizik suversti Lopui.
inai, angele, jis turi tai, kas mums gali praversti, susimsts tar Lopas.
Jeigu teisingai elgsims, galbt mums pavyks j tikinti pavogti tai i dangaus.
Stengiausi vengti karo, bet, matyt, atjo metas kautis. Baikime visa tai. Jeigu tu
sutriukinsi puolusius angelus, itessi savo priesaik, biiulis dmiai pavelg
man akis. Ir mudu bsime laisvi. Kartu. Daugiau joki kar, joki chevan.
Ketinau klausti, apie k jis galvoja, bet tada mano smegenyse msteljo
atsakymas. Kaip man paiai anksiau netopteljo? Taip, Peperis turi tai, kas
mums derybose su puolusiais angelais suteikt gali ir utikrint, kad nelimai
pasitiks manimi. Taiau ar a tikrai noriu eiti iuo keliu? Ar teisinga visai
puolusi angel populiacijai kelti mirtin pavoj?
Neinau, Lopai...
Biiulis atsistojo ir iupo savo odin vark.
Paskambink Peperiui. Susitiksime su juo nedelsiant.
Automobili stovjimo aiktel u degalins buvo tuia. Riebaluoti degalins
langai buvo tokie pat juodi kaip ir dangus. Lopas pastat motocikl, ir mudu
kartu nuo jo nulipome. I eli iniro emag kresna mogysta, ji neramiai
dairydamasi atskuod prie ms.
Ivydus Lop, Peperio akys nuvito veidmainika uuojauta.
Nekaip atrodai, senas biiuli. Turbt nesuklysiu sakydamas, jog gyvenimas
emje tavs nelepino.
Lopas nekreip dmesio ugauliojimus.
inome, kad tave antauoja Dant.
Taip, taip, Dant. Purvina kiaul. Pasakyk man k nors nauja.
Kok darb man silai?
Peperis pabarbeno pirtais nenuleisdamas nuo Lopo gudraus vilgsnio.
inau, kad tu ir ita mergina nuudte Henk Milar. Man reikia tokio

negailestingo mogaus.
Mums padjo arkangelai, primin jam Lopas.
A irgi esu arkangelas, irzliai pareik Peperis. Noriu, kad Dant t, ir
duosiu tau rankius tai padaryti.
Lopas linkteljo.
Mes tai padarysime. U teising kain.
Nustebs Peperis sumirksjo. Vargu ar tikjosi taip lengvai susitarti. Peperis
nusikosjo.
K turi galvoje?
Lopas dirsteljo mane, a linkteljau. Laikas i rankovs traukti koziri tz.
Neturdami laiko ilgiems svarstymams, mudu su Lopu nusprendme, kad tiesiog
privalome pasinaudoti ia korta.
Norime gauti galimyb naudotis visais puolusi angel sparnais, saugomais
danguje, pareikiau.
Pasiptlika paaipa dingo Peperiui aki, jis altai nusijuok.
Iprotjai? Negaliu jums to suteikti. Reikt surinkti vis komitet, kad ias
plunksnas bt galima iduoti. Ir k judu ketinate su jomis veikti? Visas
sudeginti? Tada visus emje esanius puolusius angelus pasistumte
pragar!
Tave tikrai tai nuvilt? visai rimtai paklausiau.
Kam rpi, k a galvoju? suurzg Peperis. Galioja tam tikros taisykls.
Yra tam tikros procedros. Tik vykd sunk nusikaltim arba paeid
mogikum puol angelai siuniami pragar.
Tu neturi i ko rinktis, altai pareik Lopas. Mudu abu inome, kad tu
gali gauti plunksnas. inai, kur jos saugomos, ir esi susipains su plunksn
idavimo procedra. Turi visk, ko tau reikia. Sukurk plan ir gyvendink j.
Arba gauk plunksnas, arba mgink savo laim su Dante.
Vien plunksn galbt pavykt gauti. Taiau tkstanius? Man niekada
nepavyks isisukti taip prasiengus! aiiai spieg Peperis.
Lopas eng ariau jo, ir Peperis i baims susig rankomis usidengdamas
veid.
Apsidairyk, tar Lopas tyliu ir grsmingu balsu. Tu nenortum, kad i
vieta tapt tavo namais. Bsi naujausias puols angelas, ir kiti privers tave tai
atsiminti. Tu n savaits neitversi primimo puolusius angelus.
P-p-primimo?

Nuo niraus Lopo vilgsnio man nugara perbgo iurpas.


K-k-k man daryti? tyliai inkt Peperis. Negaliu iksti primimo
puolusius angelus. Negaliu nuolat gyventi emje. Privalau turti galimyb grti
dang, kai tik panorsiu.
Gauk plunksnas.
Negaliu to p-p-padaryti, agsdamas teisinosi Peperis.
Kartoju, neturi i ko rinktis. Privalai gauti plunksnas, Peperi. Tada a
nuudysiu Dant. Ar pagalvojai, kaip tai padaryti?
Peperis nuolankiai linkteljo.
Atneiu tau ypating durkl. Juo nuudysi Dant. Jeigu tave ims persekioti
arkangelai ir tu mginsi jiems mane iduoti, tuo durklu nusipjausi lieuv. A j
ubriau. Durklas tau neleis mans iduoti.
Tai gana teisinga.
Jeigu viskas pavyks, negalsi su manimi susiekti. Tik ne tada, kai bsiu
danguje. Bendravimas turs bti slaptas, kol a baigsiu. Jeigu pavyks baigti,
apgailtinai verkleno Peperis. Kai tursiu plunksnas, praneiu.
Mums jos reikalingos rytoj, pasakiau Peperiui.
Rytoj? suirzo jis. Ar supranti, ko praai?
Vliausiai, pirmadienio nakt, siterp Lopas leisdamas suprasti, kad
daugiau dertis negalima.
Peperis neramiai linkteljo.
Pasistengsiu gauti kaip manoma daugiau.
Privalai atneti visas, paaikinau. Tokios ms slygos.
Peperis nurijo seil.
Visas visas?
Taip, toks buvo ms sumanymas. Jeigu Peperiui pavykt gauti plunksnas,
nelimai galt laimti kar vienu smgiu. Mes patys negalime puolusi angel
surakinti grandinmis pragare, leistume j Achilo kulnui buvusioms angel
plunksnoms tai atlikti u mus. Kiekvienam puolusiam angelui bt leista
pasirinkti: arba ilaisvinti savo vasal nelim nuo priesaikos ir i naujo prisiekti
taik, arba sikurti kur kas kartesnje vietoje negu Meino valstijos Koldvoterio
miestas.
Jeigu ms planas pavykt, Dants kaltinimai, kad esu idavik, netekt
prasms. Jeigu laimiau kar, visa kita nelimams bt nesvarbu. Ir nors

nelimai manimi nepasitiki, a norjau jiems atneti i pergal. Tai bt


teisinga.
altai pavelgiau Peperiui akis.
Visas.

31
skyrius

Skotas man paskambino, vos tik mudu su Lopu spjome grti jo but. Jau buvo
sekmadienis. Treia valanda ryto. Lopas udar pagrindines duris, a jungiau
telefono garsiakalb.
Galime turti nemalonum, tar Skotas. I draug gavau krv inui,
kuriose sakoma, kad Dant vlai vakar, kai Delf parkas bus udarytas,
nelimams nori pasakyti vie pareikim. Ar nekeista, turint galvoje, kas vyko
inakt?
Lopas nusikeik.
A stengiausi ilikti rami, bet aptemo akys.
Visi splioja ir kuria vairiausias teorijas, toliau dst Skotas. Gal
numanote, k jis nori praneti? Tas pimpis apsimetinjo ess tavo vaikinas, ir
staiga e tau. I pradi inakt. O dabar kita naujiena.
Atsirmiau ranka sien. Man svaigo galva ir drebjo keliai. Lopas pam i
mans telefon.
Ji tau paskambins, Skotai. Pranek mums, jeigu dar k nors suinosi.
Susmukau ant Lopo sofos. grdau galv tarp keli ir kelis sykius greitai
kvpiau.
Jis mane vieai apkaltins idavyste. vakar.
Taip, tyliai sutiko Lopas.
Mane urakins kaljime. Kankins mgindami igauti prisipainim.
Lopas atsiklaup prieais mane ir globjikai udjo rankas ant laun.
Pavelk mane, angele.
Mano smegenys kaipmat m veikti.
Privalome susisiekti su Peperiu. Mums durklo reikia anksiau, negu buvo
sumans Peperis. Turime nuudyti Dant, kol jis dar vieai nepasisak,
trkiojama rauda isiver man i krtins. Kas bus, jeigu laiku negausime
durklo?
Lopas priglaud mano galv sau prie krtins ir m velniai masauoti
stipriai sitempusius sprando raumenis. Baiminausi, jog jie gali plyti.

Negi manai, kad leisiu nelimams bent pirtu tave paliesti? nuoirdiai
guod jis.
Ak, Lopai! apsivijau rankomis jo kakl jausdama, kaip kartos aaros rieda
mano veidu. K mudu darysime?
Biiulis pakl mano galv, kad pavelgiau jam akis, ir nykiu nuluost
aaras.
Peperis visk sutvarkys. Jis atne durkl, o a nuudysiu Dant. Tu gausi
plunksnas ir laimsi kar. Tada a tave isiveiu. Ten, kur niekas niekada
daugiau negirds odi chevanas arba karas.
Regis, Lopas norjo tuo tikti, bet jo balsas suvirpjo.
Peperis adjo parpinti durkl ir plunksnas iki pirmadienio vakaro. Taiau
Dant pasisakys vakar? Kaip j sustabdyti? Peperis privalo atneti durkl
anksiau. Turime rasti bd su juo susisiekti. Teks rizikuoti.
Lopas nutilo ir susimsts patryn delnu burn. Galiausiai tar:
Peperis negali isprsti io vakaro klausim tursime tai padaryti patys,
jis rytingai pavelg mane. Tursi vakar pareikalauti skubaus ir privalomo
susitikimo su ymiausiais nelimais itaip atimsi i Dants galimyb
griausmingai pasireikti. Visi tikisi, kad tu paskelbsi puolim, sukelsi kar tarp
ms rasi, tad nelimai pamanys, jog tai ir yra tavo pirmas karinis sprendimas.
Tavo pareikimas bus svarbesnis negu Dants. Nelimai ateis i smalsumo, o su
jais atvyks ir Dant.
Visiems labai aikiai pareiki, kad inai, jog yra grupeli, norini suteikti
valdi Dantei. Tada pridursi, kad visiems laikams isklaidysi j abejones.
tikinsi, kad nori bti nelim valdove ir tiki, jog tau seksis geriau negu Dantei.
Paskui ikviesi Dant dvikov dl vadios.
Sutrikusi nepatikliai spoksojau Lop.
Dvikova? Su Dante? Negaliu kautis jis nugals.
Jeigu mums pavykt atidti dvikov, kol gr Peperis, tada ji tebt gudryb,
padedanti laimti laiko.
O jeigu nepavyks atidti dvikovos?
Lopas skvarbiu vilgsniu nuvelg mane, bet klausim neatsak.
Privalome veikti nedelsdami. Jeigu Dant suinos, kad ir mes vakar norime
t pasakyti, sustabdys savo planus, kol suinos ms ketinimus. Jis neturi k
prarasti. Dant ino, kad jeigu tu vieai j demaskuosi, jam pakaks tik besti

pirtu tave. Patikk, kai Dant suinos, jog tu kvieti j dvikov, iaus butel
ampano. Jis labai pasitiki savimi, Nora. Ir yra savanaudis. Jam niekada neaus
galv, kad tu gali laimti. Jis sutiks kautis dvikovoje manydamas, kad pergal
garantuota. Vieai pareikti apie tavo idavyst bus gana keblu, be to, teismas
truks ilgai... ar vienu pistoleto viu atimti i tavs valdi? Dant spirs sau
paiam u tai, kad pats pirma to nesugalvojo.
Rodos, mano snariai tapo guminiai.
Jeigu dvikova vyks, ar mes kausims pistoletais?
Arba kardais, bet a primygtinai silyiau pistoletus. audyti tau bus
lengviau imokti, negu kautis kardais, ramiai paaikino Lopas, mano balse
aikiai igirds susikrimtimo gaideles.
Pajutau, kad tuoj apsivemsiu.
Dant sutiks su dvikova, nes ino, kad gali mane nugalti. Jis stipresnis u
mane, Lopai. Kas ino, kiek velni ker jis igr? Kova bus nesininga.
Lopas pam mano drebanias rankas ir raminamai pabuiavo krumplius.
moni kultroje dvikovos tapo nemadingos jau prie kelis imtus met, bet
nelimams jos yra socialiai priimtinos. J akimis tai greiiausias ir
akivaizdiausias bdas isprsti nesutarimus. Dant nori bti nelim armijos
vadu, o tu tikinsi j bei visus kitus nefilimus, kad irgi kartai sieki io posto.
Kodl susitikus su ymiausiais nelimais tiesiog nepapasakoti apie
plunksnas? mano irdis viltingai suspurdjo. Kai jie suinos, kad turiu
patikim ginkl laimti kar ir atkurti taik, visa kita bus nesvarbu.
Jeigu Peperiui nepavyks, nelimai tai laikys tavo neskme. Bti netoli
pergals nieko nereikia. Nelimai arba sveikins tave kaip igelbtoj, kai gausi
plunksnas, arba nukryiuos, jeigu tau nepasiseks. Kol tikrai neinosime, kad
Peperis gavo plunksnas, negalime apie jas net usiminti.
Pirtais perbraukiau plaukus.
Negaliu to padaryti.
Jeigu Dant tarnauja puolusiems angelams ir gaus valdi, nelim ras bus
dar labiau pavergta. Bijau, kad puol angelai panaudos velni kerus, kad
nefilimai dar ilgai likt vergais, kai baigsis chevanas.
Lidnai papuriau galv.
Per didel rizika. O jeigu man nepavyks?
N neabejojau, kad taip ir bus.
Yra dar vienas dalykas, Nora. Tavo priesaika Henkui.

Ledin baim sustingd ird. Vl prisiminiau kiekvien od, kur itariau


Henkui Milarui t vakar, kai jis privert mane vadovauti pasmerktam lugti
sukilimui. Vadovausiu tavo armijai. Jeigu sulauysiu paad, a ir mano
mama sime. Ne kai k galjau rinktis, tiesa? Jeigu noriu likti emje su
Lopu, privalau isaugoti savo nelim vads titul. Negaliu leisti Dantei jo i
mans pavogti.
Dvikova nedanas spektaklis, o turint galvoje, kad jame dalyvaus du tokie
garss nelimai, kaip tu ir Dant, niekas nenors praleisti tokio vykio, aikino
Lopas. Viliuosi paties geriausio kad mes nukelsime dvikov, o Peperiui
pavyks, bet turime pasirengti blogiausiam. Dvikova gali tapti tavo vieninteliu
isigelbjimu.
Kaip manai, kiek bus irov?
Lopas ramiai ir pasitikdamas savimi pavelg man akis. Taiau spjau
pamatyti, kaip jose msteljo uuojauta.
imtai.
Sunkiai nurijau seil.
Nestengsiu to padaryti.
A tave pamokysiu, angele. Nesitrauksiu. Esi kur kas stipresn, negu prie
dvi savaites, ir taip atsitiko praleidus vos kelias valandas su treneriu, kuris
stengsi tik tiek, kad manytum, jog jis suinteresuotas. Dant norjo padaryti
spd, kad tave treniruoja, bet a labai abejoju, ar jis siek daugiau, negu
imokyti tavo raumenims iek tiek prieintis. Tu tikriausiai nesuvoki, kokia esi
stipri. Tinkamai pasitreniravusi pajgsi veikti Dant, Lopas apkabino mane
per sprand ir suglaud mudviej veidus. Jis velg mane su tokiu tvirtu
sitikinimu ir pasitikjimu, kad man vos neplyo irdis. Tu tai gali. Niekas tokios
uduoties nepavydt, bet a tavimi dar labiau aviuosi dl to, kad tu j
svarstai, tar jis mano mintims.
Ar nra kokio nors kito bdo?
Taiau ir a pati kartligikai perkratinjau galimybes atsivelgdama visus
manomus aspektus. Turint galvoje, kad Peperiui gali nepavykti, mano priesaik
Henkui ir pavoj, kuriame atsidr visa nelim ras, kito kelio nra. Privalau j
veikti.
Lopai, man baisu, sunibdjau.
Biiulis mane apglb, pabuiavo pakau ir paglost plaukus. Lopui

nereikjo n aikinti, kad jis irgi yra labai isigands.


Neleisiu, kad pralaimtum i dvikov, angele. Neleisiu susidurti su Dante,
jeigu nebsiu tikras, kad a nulemsiu rezultatus. Dvikova atrodys sininga, bet
i ties taip nebus. Dant nulm savo ateit t akimirk, kai tave upuol.
Neleisiu jam lengvai isisukti, rytingai nibdjo Lopas. Jis gyvas neliks.
Tu gali surengti tariam dvikov?
Biiulio deganios kertu akys ikalbingai atsak klausim.
Jeigu kas nors suinot... prabilau.
Lopas mane pabuiavo, tvirtai, bet akyse msteljo linksma kibirktl.
Jeigu bsiu suiuptas, daugiau negalsiu tavs buiuoti. Nejau i ties manai,
kad a itaip rizikuosiu? tada jo veidas surimtjo. Nors negaliu jausti tavo
prisilietim, jauiu tavo meil, Nora. irdimi. Ji man svarbesn u visk. Gaila,
kad negaliu jausti taip kaip tu, bet a turiu tavo meil. Niekas niekada nebus u
j svarbiau. Yra moni, kurie nugyvena vis gyvenim ir niekada nepajunta
toki jausm, kokius tu keli man. Dl to neverta gailtis.
Man suvirpjo smakras.
Baisu tave prarasti. Bijau, kad nepavyks, ir nuogstauju dl to, kas mums
tada atsitiks. Nenoriu to daryti, prieinausi, nors inojau, kad nra stebukling
dur, pro kurias galtume pabgti. Negaliu nei bgti, nei slapstytis. Priesaika
Henkui mane persekios visur, kad ir kaip stengiausi inykti. Privalau ilaikyti
valdi. Kol yra armija, turiu dalyvauti jos veiksmuose iki galo. Suspaudiau
Lopui rankas. Paadk, kad vis laik bsi su manimi, kad neversi visa tai
iksti vienai.
Lopas kilsteljo mano smakr.
Jeigu galiau paalinti i klit, taip ir padaryiau. Jeigu galiau kautis
vietoj tavs, nedvejodamas taip pasielgiau. Taiau man belieka tik bti alia
tavs iki pat galo. A nedvejosiu, angele, tai galiu tau priadti, jis delnais
paglost man rankas nesuvokdamas, kad paadas suild mane labiau negu is
gestas. A vos neapsiverkiau. Paskleisiu gandus, kad tu vakar auki skub
posd. Pirmiausia paskambinsiu Skotui ir liepsiu iplatinti i naujien. inia
greitai pasklis. Neprabgs n valanda, ir apie tai suinos Dant.
Pajutau kylant leiktul. Pakramiau skruost, paskui prisiveriau linktelti.
Privalau susitaikyti su neivengiamybe. Kuo greiiau susidursiu su
neivengiamybe, tuo greiiau sudarysiu plan, kaip veikti savo baim.
Kaip galiu padti? paklausiau.

Truput susirauks Lopas atidiai apirinjo mane. Jis nykiu perbrauk


man lp, paskui skruost.
Esi alta kaip ledas, angele, vaikinas mosteljo galva koridoriaus, vedanio
buto gilum, link. Eime lov. Ukursiu idin. Dabar tau reikia ilumos ir
poilsio. A irgi isimaudysiu kartoje vonioje.
Tikrai, mane krt altis. Rodos, akimirksniu i mans buvo isiurbta visa
iluma. Matyt, itiko okas. Dantys barkjo, pirt galiukai keistai ir nevalingai
drebjo.
Lopas mane pakl ir nune miegamj. Jis petimi pastm dris, atvert
juod pkin antklod ir velniai paguld mane lov.
Gal ko nors igersi? paklaus. oleli arbatos? Sultinio?
velgdama jo nuoird ir susirpinus veid pajutau kalts grauim.
Supratau, kad Lopas dl mans padarys visk. Jo paadas nuolat bti alia
mans prilygo priesaikai. Lopas dalis mans, o a dalis jo. Jis padarys visk
bet k kad tik biau alia.
Prisiveriau prabilti, kol dar neigaravo drsa.
Turiu tau kai k pasakyti, pratariau netvirtu, silpnu balsu.
Nenorjau pravirkti, bet akys pritvinko aar. Apm baisi gda.
Angele? klausiamai kreipsi mane Lopas.
engiau pirm ingsn, bet dabar sustingau. Mintyse msteljo
pasiteisinimas, kad negaliu savo bd ukrauti Lopui. Tik ne dabar, kai jis toks
nusilps. Jeigu Lopas man rpi, veriau laikyti lieuv u dant. Man kur kas
svarbiau, kad Lopas atsigaut, o ne kad a nusikratyiau slegianio melo. Tos
paios ledins rankos vl m slysti mano gerkle.
A... nieko, kaipmat pasitaisiau. Tiesiog man reikia pamiegoti. O tau
paskambinti Skotui.
sikniaubiau pagalv, kad Lopas nematyt, kaip verkiu. Ledins rankos
atrod per daug tikrovikos ir buvo pasirengusios mane smaugti, jeigu tik per
daug isiplepsiu, iduosiu savo paslapt.
Tiesa, turiu jam paskambinti. Taiau man kur kas svarbiau, kad pasakytum,
kas yra, tar Lopas tokiu susirpinusiu balsu, kad supratau, jog lengvai
isisukti nepavyks.
Stingdanios rankos gniau man gerkl. Buvau per daug isigandusi, kad
pajgiau kalbti. Labai bijojau bti pasmaugta.

Lopas jung viestuv prie lovos ir velniai pakrutino pet stengdamasis


pavelgti man veid, bet a nusigriau.
Myliu tave, springdama tariau.
Mane drask gda. Kaip galjau tarti tokius odius ir tuo pat metu jam
meluoti?
inau. Bet nujauiu, kad kako man nesakai. Dabar ne metas paslaptims.
Mes kartu nujome per daug toli, kad dabar pasuktume iuo keliu, primin
Lopas.
Linkteljau aaros biro ant pagalvs. Lopas teisus. Pati tai inau, bet dl to
n kiek ne lengviau prisipainti. Be to, kain ar stengsiu. Tos ledins rankos,
gniauianios gerkl, mano balsas...
Lopas siropt lov ir prisitrauk mane prie savs. Jauiau, kaip kvpuoja
man sprand, kokia ilta jo oda. Lopo kelis tobulai prisiderino prie mano linkio.
Biiulis pabuiavo man pet, juodi jo plaukai ukrito man ant ausies.
A... tau... melavau, prisipainau siskverbusi Lopo mintis spraudiau
odius tarsi pro plyt sien. sitempiau laukdama, jog altos rankos mane
sugriebs, bet nustebau, kad prisipainus j gniautai, regis, atsilaisvino ir
nusilpo. Padrsinta kalbjau toliau. Melavau tau, vieninteliam, kurio
pasitikjimas man svarbesnis u visk. Melavau tau, Lopai, ir neinau, ar
pajgsiu sau u tai atleisti.
Lopas nepra paaikinti, tik i lto buiavo man rank. Paliets lpomis man
rie tyliai prabilo:
Ai, kad pasakei.
Atsigriau j ir nustebusi sumirksjau.
Nejaugi nenori suinoti, apie k tau melavau?
Noriu inoti, k galiu padaryti, kad pasijustum geriau.
Jis velniais judesiais masaavo mano peius, ir tai mane nuramino.
Nepasijusiu geriau, kol neprisipainsiu. Ne Lopas turi palengvinti man nat
a pati u tai atsakinga. Kalt mane drask taip skausmingai, tarsi biau
badoma geleiniais virbais.
A griau... velni kerus, maniau, didesns gdos jau negalsiu patirti, bet
ji, regis, patrigubjo. Nuolat juos geriu. Nepalieiau prienuodi, kuriuos
gavai i Bleiklio. Laikiau juos vis kartodama: vliau, vliau, po chevano, kai man
nebereiks bti antmogiu, bet tai buvo tik dingstis. Vis laik klioviausi

velni kerais. Bijau, kad antraip man nepakaks jg. inau, kad privalau liautis
juos vartojusi, suprantu, jog tai negerai. Taiau velni kerai man teikia
gebjim, kuri pati neturiu. A siskverbiau tavo smegenis ir tikinau, kad
igriau prienuodius, bet... dar niekada gyvenime nesijauiau tokia kalta!
Nuleidau akis, kad nematyiau nusivylimo ir pasibjaurjimo, kuris tikrai turjo
atsispindti Lopo veide. Siaubinga inoti ties, bet paiam j garsiai itarti dar
baisiau. Kuo a tapau? Neatpastu savs, tokio klaiko dar nebuvau patyrusi.
Nepastebjau, kaip pasiklydau. Nors labai lengva vis kalt suversti velni
kerams, a pati nusprendiau pavogti pirmj butel i Dants.
Galiausiai Lopas prabilo. Jo balsas buvo tvirtas ir toks kupinas tylaus
avjimosi, kad miau splioti, ar tik jis mano paslapties neinojo nuo pat
pradi.
Kai pirmsyk tave pamaiau, pagalvojau: dar niekada neteko matyti tokios
patrauklios ir graios merginos?
Kodl man tai sakai? lidnai paklausiau.
Kai tave ivydau, panorau bti alia. Norjau, kad tu mane sileistum.
Trokau tave painti taip, kaip niekas kitas. Geidiau tavs, visos. is geismas
var mane i proto, Lopas giliai ir tyliai kvpavo, tarsi nort kvpti ir mane.
Dabar, kai tave turiu, viena man kelia siaub kad teks grti praeit. Vl tavs
geisti neturint vilties, jog is trokimas kada nors isipildys. Esi mano, angele.
Visa. Neleisiu, kad bt kitaip.
Pasirmiau ant alkns ir pavelgiau biiul.
A tavs neverta, Lopai. Nesvarbu, k pasakysi. Tiesa yra tokia.
Tu neverta mans, sutiko Lopas. Nusipelnei kur kas geresnio. Taiau
strigai su manim ir teks su tuo taikytis, staigiu judesiu biiulis paguld mane
po savimi, usirito ant viraus ir pavelg juodomis akimis tarsi koks piratas.
Turk galvoje, neketinu tavs lengvai paleisti. Man nesvarbu, kas stengsis mudu
iskirti: kitas vyras, tavo mama ar pragaro galios. Nepasiduosiu ir su tavimi
neatsisveikinsiu.
Sumirksjau drgnomis nuo aar blakstienomis.
A irgi neleisiu, kad kas nors tarp ms siterpt. Ypa velni kerai.
Rankinje turiu prienuodi. Igersiu j nedelsdama. Lopai? paskui
jausmingai pridriau: Ai... u visk. Neinau, k daryiau be tavs.
Labai gerai, sunibdjo Lopas, nes a neleisiu tau itrkti.
Susmukau lovoje ir su malonumu paklusau.

32
skyrius

inia, kad reikalauju susitikimo su takingais nelimais, greitai pasklido.


Sekmadienio vidudien nelim kanalai zvimb nuo lkesi ir splioni. Visas
dmesys nukrypo mane, o i Dants pareikimo ijo niptas. A pavogiau
spektakl, bet Dant nereik jokio pasipiktinimo. Neabejojau, kad Lopas teisus
Dant sustabd savo planus, kol suinos mano kit ingsn.
Skotas skambino kas valand praneti naujien, kurios daugiausia buvo
naujausios nelim kuriamos teorijos apie mano pirmj smg puolusiems
angelams. iliaupsint sra pateko pasalos, ryio linij naikinimas, nip
siuntimas, puolusi angel vad grobimas. Kaip numat Lopas, nelimai tuoj pat
nusprend, kad vienintel mano aukiamo posdio prieastis karas. domu, ar
ir Dant padar toki pai skubot ivad? Gerai, jeigu taip bt, jeigu man
bt pavyk j apkvailinti, bet patirtis kudjo, kad Dant yra per gudrus
tikriausiai jis atspjo, jog a kak rezgu.
Puiki inia, susijaudins prane telefonu Skotas. Vyresnieji nelimai
nutar tenkinti tavo pageidavim ir susitikti. Jie parinko viet, ir tai nebus Delf
parkas. Taip jie stengiasi ivengti nesutarim. Kaip ir buvo galima tiktis,
posd gals atvykti tik pakviestieji. Ne daugiau kaip dvideimt nelim.
Informacija negals nutekti, nes bus gausi apsauga. Kiekvienas pakviestas
nelimas prie leidiant posd bus patikrintas. Gera inia ta, kad svei
sra patekau ir a. Teko su kai kuo nektelti, bet bsiu kartu su tavimi.
Kur vyks susitikimas? paklausiau, stengdamasi neisiduoti, kad mane
pykina.
Nefilimai nori susirinkti senajame Henko Milaro name.
Man nugara perbgo iurpas. Niekada nepajgsiu itrinti i atminties t
arktikai ydr aki, kurias primena is vardas.
Nuvijau Henko vaiduokl alin ir susikaupiau. Prabangus karaliaus Jurgio
epochos pastatas garbingame moni kvartale? Pastatas krinta akis ir, mano
supratimu, vargiai tinka slaptam nefilim posdiui.
Kodl ten?

takingieji mano, kad taip bus parodyta pagarba Juodajai Rankai. Gal ir
nebloga mintis. Juk tai jis uvir vis i ko, kandiai pridr Skotas.
Jeigu ir toliau taip kalbsi, bsi ibrauktas i svei srao.
Posdis paskirtas vakar deimt. Turk mobilj su savimi, jeigu dar k
nors suinoiau. Nepamirk apsimesti nustebusi, kai jie tau paskambins ir
pasakys smulkmenas. Negalime leisti nelim ulams tarti, kad jie jau yra
nipinjami. Beje: apgailestauju dl Dants. Jauiuosi atsakingas. Tai a tave su
juo supaindinau. Jeigu galiau, sukapoiau j gabalus. Tada prie kiekvieno
pririiau akmen, nuplaukiau jr ir imesiau per bort. Nenusimink. A
tave saugau.
Ijungiau pokalb ir atsigriau Lop, jis atidiai mane stebjo atsiliejs
sien.
Posdis vyks vakar, tariau. Senajame Milaro name.
Nepajgiau prisiversti baigti galvoje kirbanios minties. Privatus namas?
Tikrinimas? Apsauga? Kaip Lopas pateks vid? Apleido jgos pagalvojus, kad
vakar posd teks eiti vienai.
Tinka, nuramino mane Lopas. A ten bsiu.
avjausi biiulio altakraujikumu, bet nesivaizdavau, kaip jam pavyks
smukti vidun nepastebtam.
Namas bus akylai saugomas. Vos tik pasirodysi tame kvartale, nelimai
isyk suinos. Galbt tau pavykt, jeigu nelimai bt pasirink muziej arba
teismo rmus, bet ne i viet. Milaro namas didelis, bet nepakankamai erdvus.
Nefilimai stebs kiekvien jo kertel.
Kaip tik tam a ir ruoiuosi. Jau apgalvojau visas smulkmenas. Mane leis
Skotas.
Nieko nebus. Nelimai lauks puolusi angel nip, ir net jeigu Skotas tau
atrakint lang, apsauga bus apie tai pagalvojusi. Jie ne tik tave suiups, bet ir
supras, jog Skotas idavikas...
A uvaldysiu Skoto kn.
Krpteljau. I lto supratau, k sumst Lopas. inoma. Juk dabar
chevanas. Lopas be vargo uvaldys Skoto kn, o paalaiiai nepastebs jokio
skirtumo. Lopas bus leistas posd n nemirkteljus. Tai bt puiki priedanga.
Taiau ikyla vienas maytlaitis sunkumas.
Skotas niekada su tuo nesutiks.

Jis jau sutiko.


Negaldama patikti sispitrjau biiul.
Sutiko?
Jis tai daro dl tavs.
Staiga man kakas suspaud gerkl. Labiau u visk pasaulyje Skotas
prieinosi puolusi angel mginimams uvaldyti jo kn. Tad dabar supratau,
kaip jis brangina draugyst su manimi. Kad rytsi tai padaryti... Kuo jis taip
bjaurisi... Nemanoma ireikti odiais. Tiesiog jauiu nuoird ir skausming
dkingum Skotui ir esu pasiryusi jo nenuvilti.
vakar tursi bti atsargus, perspjau.
Taip. Ir per ilgai neusibsiu Skoto kne. Kai tik tu saugiai ieisi i posdio,
o a suinosiu visk, kas manoma, grinsiu Skotui jo kn. Pasirpinsiu, kad
jam nieko nenutikt.
Aistringai apkabinau Lop.
Ai, sunibdjau.
T vakar, likus valandai iki posdio, ivykau i Lopo nam. eiminink
nelim pageidavimu vaiavau viena isinuomotu automobiliu. Jie buvo apdairs
ir pasirpino, kad man i paskos nesekt n vienas smalsus nelimas arba, dar
blogiau, puols angelas, i kur nors suinojs apie io vakaro itin slapt posd.
Gatvs buvo tamsios ir slidios dl miglos. Mano automobilio priekiniai
ibintai klydinjo juodais aligatvio kaspinais, vingiuojaniais per kalvas ir
poskius. Nustaiau ildytuv visa galia, bet ir tai neveik kaulus gelianio
alio. Neinojau, ko laukti vakar, todl buvo sunku planuoti. Turjau veikti
pagal aplinkybes, o tai man labai nepatinka. Milaro bst norjau engti
kliaudamasi iuo tuo daugiau negu jusls, bet turjau tik jas. Galiausiai sustojau
prie Marss senojo namo.
Truput pasdjau automobilyje spoksodama baltas kolonas ir juodas
langines. Pievel buvo nukloj lapai. Rudi stabarai, hortenzij likuiai, kyojo i
terakotos puod abipus priebuio. Takas link nam buvo priiuklintas
pradjusiais pti laikraiais. Kai Henkas mir, ia niekas nebegyveno, tad
dabar pastatas neatrod toks patrauklus ir dailus, kok prisiminiau. Marss
mama persikl gyventi but prie ups, o Mars... na, Mars tvirtai
vadovaujasi principu: mi casa es su casa1.
Pro langus utrauktomis uuolaidomis sklido blausi viesa, ir nors siluet

nebuvo matyti, inojau, kad keli galingiausi ir takingiausi nelim pasaulio vadai
sdi prieais pagrindines duris pasireng pareikti nuomon dl naujien, kurias
ketinu praneti. Taip pat inojau, kad Lopas jau darbuojasi viduje stengdamasis
apsaugoti mane nuo galim pavoj.
Guosdamasi ia mintimi trkiojamai kvpiau ir nuygiavau prie pagrindini
dur.
Pasibeldiau.
Jos atsivr, ir aukta moteris ji nuvelg mane tik tiek laiko, kad patvirtint
tapatyb, leido vid. Jos plaukai buvo suukuoti auktyn ir supinti standi
kas, veidas nekrito akis.
Ji pasisveikino mandagiai, bet altai: Sveika, tada rytingu rankos mostu
pakviet eiti toliau.
Blausiai apviestame koridoriuje nukaukjo mano bateliai. Prajau pro
Milar eimos nari, besiypsani pro apdulkjus stikl, portretus. Vaza su
nuvytusiomis lelijomis stovjo ant stalelio priekambaryje. Namas buvo
priplks. Nuingsniavau palei viestuvus, vedanius valgomj.
Vos tik engiau pro stiklines duris, prislopinti pokalbiai nuiuvo. Abipus ilgo
poliruoto raudonmedio stalo sdjo ei vyrai ir penkios moterys. Dar keli
nenustygstantys vietoje ir susirpin nelimai stovjo aplink stal. Ivydusi
Marss mam vos nesustingau kaip druskos stulpas. inojau, kad Siuzana Milar
nelim, bet is inojimas skland tik mano pasmonje kaip neapiuopiama
mintis. Matydama j vakar ia, slaptame nemirtingj posdyje, staiga
pajutau... grsm. Marss nebuvo. Galbt ji nenorjo atvykti, bet greiiausiai
tiesiog nebuvo pakviesta. Regis, Siuzana i t motin, kurios padarys visk, kad
tik dukra ivengt ir pai menkiausi nemalonum.
Minioje susiradau Skoto veid. inodama, kad jo kn uvald Lopas, lengviau
atsikvpiau. Jis sugavo mano vilgsn ir linkteljo galv tai buvo slaptas
padrsinimo enklas. Mane apm gilus pasitikjimo ir saugumo jausmas. Esu
ia ne viena. Lopas mane sergi. Turjau inoti, kaddraugas ras bd ia patekti,
kad ir kaip tai bt pavojinga.
posd atvyko ir Dant. Pasipuos juodu kamyro vilnos megztiniu su aukta
atlenkiama apykakle jis nuobodiaudamas ir susirauks kiurksojo stalo gale.
Dant buvo suglauds delnus stogeliu prie burnos ir, kai ms vilgsniai susitiko,
jo lpas perkreip paaipi ypsena. Vaikinas neymiai kilsteljo antakius, tai
buvo akivaizdus ikis. Nukreipiau akis al.

Sutelkiau dmes vyresnio amiaus moter, pasipuousi violetine vakarine


suknele bei briliantais, ji sdjo prieingame ilgo stalo gale. Liza Martin. Antroji
pagal svarb po Henko, ji buvo takingiausia ir gerbiamiausia nelim, koki
man yra tek sutikti. Man ji nepatiko ir nekl pasitikjimo. Jeigu noriu itverti
posd, iuos jausmus privalau kuo greiiau nuslopinti.
Labai diaugiams, kad suaukei posd, Nora.
Jos iltas, karalikas, malonus balsas glost man aus. Spurdanti irdis m
plakti ramiau. Jeigu pavykt isikovoti Lizos palankum, pus darbo bt
padaryta.
Ai, galiausiai isunkiau.
Liza ranka mosteljo tui kd greta jos.
Prijau prie kds, bet neatsisdau. Bijojau, kad prarasiu savitvard, jeigu
atsissiu. Atsirmusi rankomis stal, be mandagumo pareikim paaikinu
tikrj savo apsilankymo tiksl.
inau, kad ne visi iame kambaryje galvoja, jog geriausiai tinku vadovauti
tvo armijai, tiesmukai pareikiau.
Nuo odio tvas burnoje pasidar kartu, lyg nuo tulies, bet prisiminiau
Lopo perspjim vakar kaip manoma daniau sieti save su Henku. Nelimai j
dievino ir, jeigu galiu pasinaudoti tokiu pritarimu, nors jis ir ukulisinis, turiu
nepraleisti galimybs.
Pavelgiau akis visiems sdintiems prie stalo ir keliems stovintiems u jo.
Turjau visiems parodyti, kad esu stipri, drsi, o svarbiausia, nepatenkinta per
menka parama.
inau, kad kai kurie js atjote su srau vyr ir moter, kurie, js
nuomone, geriau tinka ioms pareigoms, nutilau ir dmiai pavelgiau Dant.
Jis atlaik mano vilgsn, bet maiau, kad vaikino akys liepsnoja neapykanta.
inau, kad pirmas iame srae yra Dant Maceratis.
Kambaryje pasigirdo murmjimas, bet niekas neginijo mano pareikimo.
vakar jus sukvieiau ne dl to, kad aptartume pirmj puolim kare prie
puolusius angelus. Surinkau jus todl, kad be stipraus lyderio ir vis palaikymo
karo nelaimsim. Puol angelai mus idraskys. Mums reikia vienybs ir
solidarumo, usidegusi raginau susirinkusius. Neabejoju, kad a geriausia
vad, mano ttis irgi itaip man. Matau, kad js netikinau. Todl vakar
kvieiu Dant Macerat dvikov. Nugaltojas visam laikui taps armijos vadu.

Dant paoko.
Taiau mudu esame pora! nuostaba jo veide buvo sumiusi su eistu
ididumu. Kaip gali kviesti mane dvikov? dusliu balsu paklaus vaikinas.
Nesitikjau, kad Dant teisinsis ms netikra draugyste, grindiama mano
netvirtu odiniu paadu, kurio niekada netesjau, draugyste, apie kuri isyk
pamirau, nuo kurios dabar mane pykina, bet toks pareikimas mans
nepriblok ir neatm ado. Tad altai atkirtau:
Esu pasiryusi susikauti su bet kuo tai k man reikia vadovauti
nefilimams. Todl vis akivaizdoje aukiu tave dvikov, Dante.
Visi nelimai nuiuvo. Nusteb j veidai netrukus suspindo i pasitenkinimo.
Dvikova. Nugaltojui atitenka viskas. Lopas buvo teisus nelimai vis dar yra
tvirtai sikib senovin pasaul, valdom Darvino princip. Jie buvo patenkinti,
kad vykiai pakrypo tokia linkme, ir i kupin susiavjimo vilgsni, metam
Dant, buvo visikai aiku, kad n vienas nelimas kambaryje neabejoja, kas
nugals.
Dant stengsi apsimesti abejingas, bet pamaiau, kaip jis puse lp ypsosi
dl mano beprotysts ir jam nusiypsojusios skms. Taip, Dant mano, kad
padariau klaid. Taiau netrukus jis tariai prisimerk. Matyt, vaikinas neketino
staia galva pulti prie masalo.
Negaliu to daryti, pareik jis. Tai bt idavyst. Dant apvelg
susirinkusius kambaryje, tarsi nordamas vertinti, ar jo galantiki odiai
sukl dar didesn pritarim. Esu prisieks itikimyb Norai ir negaliu imtis
joki veiksm, prietaraujani iai priesaikai.
Kaip tavo vad sakau tau atvykti dvikov, atoviau. Po galais, vis dar esu
ios armijos vad ir neketinu leisti Dantei kenkti man velniais odeliais ir
meilikavimu. Jeigu tikrai esi geriausias vadas, a pasitrauksiu. Savo tautai
siekiu paties geriausio.
iuos odius repetavau imt kart ir nors sakiau gerai imokt kalb,
kiekvienas odis isak tai, k jauiau. Pagalvojau apie Skot, Mars,
tkstanius nelim, su kuriais niekada nebuvau susitikusi, bet jie man vis tiek
buvo svarbs, nes inojau, kad tie nelimai dori vyrai ir moterys, kurie
nenusipelno kasmet bti pavergti puolusi angel. Jie nusipelno teisingos kovos.
Ir a padarysiu visk, k galiu, kad tokia kova vykt.
Anksiau a klydau gdingai. Vengiau kovoti u nelimus, nes bijojau

arkangel. Dar smerktiniau, jog karu naudojausi kaip dingstimi gauti daugiau
velni ker. Vis t laik savimi rpinausi labiau negu monmis, kuriems esu
pareigota vadovauti. Dabar visa tai baigsi. Henkas manimi pasitikjo
skirdamas vaidmen, bet a taip elgiuosi ne dl jo, o todl, kad itaip elgtis yra
dora.
Manau, Noros argumentas svarus, prabilo Liza. Nra nieko blogiau u
save liaupsinani lyderyst. Galbt Juodoji Ranka dl jos neklydo, ji gteljo
peiais. O gal padar klaid. Dabar patys imsims io reikalo ir isprsime j
kart ir visiems laikams. Tada galsime vykti kar su savo prieu susivienij
aplink stipr vad.
Dkingai linkteljau jai galva. Jeigu tik man pavyks palenkti Liz savo pusn,
kiti stos eil jai i paskos.
Sutinku, pritar nefilimas i kito kambario galo.
A irgi.
Kambaryje pasigirdo pritarimo murmesys.
Kas u, pakelkite rankas, paliep Liza.
Viena po kitos rankos pakilo auktyn. Lopas pavelg man akis ir pakl
rank. inojau, kad jam nepaprastai sunku itaip pasielgti, bet mudu neturjome
i ko rinktis. Jeigu Dant atims i mans valdi, a mirsiu. Man belieka kautis ir
i vis jg stengtis laimti.
Dauguma u, pareik Liza. Dvikova vyks saulei tekant rytoj,
pirmadien. Viet praneiu vliau.
Po dviej dien, kaipmat siterp Lopas kalbdamas Skoto balsu. Nora
dar nra audiusi pistoletu. Jai reikia laiko pasitreniruoti.
Taip pat reikjo duoti laiko Peperiui grti i dangaus su uburtu durklu, gal
tada kautis nebereiks.
Liza papurt galv.
Per ilgai. Puol angelai gali bet kada mus upulti. Net neinome, kodl jie
laukia, bet laim gali liautis mums ypsotis.
O a nieko nesakiau apie pistoletus, prabilo Dant skvarbiu vilgsniu
perverdamas Lop ir mane, tarsi mgindamas atspti, k mudu sumanme. Jis
atidiai tyrinjo mano veid tikdamasis k nors skaityti. Man labiau patinka
kardai.
Dant turi teis rinktis, pritar Liza. Dvikova ne jo sumanymas, todl
Dant gali sprsti, kokiais ginklais kausits. Vadinasi, sutarte dl kard?

Kardai damoms labiau tinka, paaikino Dant sulaukdamas didiulio savo


draug nefilim pritarimo.
sitempiau, kad nuslopiniau staig nor mintimis maldauti Lop pagalbos.
Nora n karto gyvenime nra lietusi kardo, ginijosi Lopas ir vl
kalbdamas Skoto balsu. Bus nesininga, jeigu nesuteiksime jai galimybs
pasitreniruoti. Duokite jai laiko iki antradienio ryto.
Niekas neskubjo paremti Lopo pageidavimo. Kambaryje taip aikiai tvyrojo
abejingumas, kad, regis, galjau trenkti j kumiu. Mano treniruots visikai
nedomino nelim. Ties sakant, susirinkusij nusiteikimas bylojo: kuo greiiau
Dant gaus valdi, tuo geriau.
Ar apsiimi j treniruoti, Skotai? paklaus Liza.
Kitaip nei kai kurie, a nepamirau, kad Nora ms vad, altai atsak
Lopas.
Liza pakreip galv, tarsi nordama pasakyti: Labai gerai.
Vadinasi, nusprsta. Po dviej dien. Iki to laiko jums abiem linkiu skms.
Ilgai negaiavau. Mans lauk dvikova, ms pavojingam planui i dalies buvo
pritarta, tad ivykau i Henko nam. inojau, jog Lopas turs likti ilgliau, kad
vertint posdio dalyvi reakcij ir galbt igirst gyvybikai svarbios
informacijos, bet trokau, kad biiulis paskubt.
Toki nakt nenorjau bti viena.
1 Isp. mano namai yra js namuose. Vert. past.

33
skyrius

inodama, kad Lopas bus usims, kol paskutinis nelimas ivyks i Henko
nam, nuvaiavau pas Vi. Vilkjau dinsin varkel su situ sekikliu, tad inojau,
kad prireikus Lopas gals mane rasti. O kol kas turjau nusimesti nuo krtins
vien akmen.
Ilgiau tverti nebegaljau. Rpjo, kad Vi bt saugi, bet man reikjo
geriausios draugs.
Privalau jai visk papasakoti.
Supratau, jog tokiu vlyvu metu patekti pas Vi pro pagrindines duris ne pats
geriausias bdas, todl labai atsargiai nuslinau per kiem, perokau grandini
tvor ir pabeldiau draugs miegamojo lang.
Netrukus uuolaidos atsitrauk, ir u stiklo idygo jos veidas. Nors artjo
vidurnaktis, Vi dar nevilkjo piamos. Ji truput kilsteljo lang.
Viepatie, pasirinkai netinkam laik atvykti. Maniau, tai Skotas. Jis
netrukus ateis.
Mums reikia pasikalbti, pareikiau slopiu, drebaniu balsu.
Vi nedvejojo n akimirkos.
Paskambinsiu Skotui ir atauksiu susitikim, ji atidar lang ir pakviet
mane vid. Papasakok, kas tave jaudina, pupyte.
Reikia pripainti, kad Vi laiksi auniai: ji neklyk, isterikai nekkiojo ir
neibgo i kambario, kai papasakojau savo fantastikas paslaptis, apie kurias
eis mnesius niekam neprasitariau. Draug krpteljo tik vien kart, kai
paaikinau, kad nelimai yra moni ir puolusi angel palikuonys, bet iaip jos
veide nebuvo matyti nei siaubo, nei abejoni. Draug atidiai klaussi mano
pasakojimo apie dvi kariaujanias nemirtingj rases, Henko Milaro vaidmen ir
man jo ukraut nat. Vi netgi ypteljo, man kilsteljus paslapties skraist nuo
Lopo ir Skoto tikrj esybi.
Kai baigiau pasakoti, Vi tik atlo galv ir m dmiai mane apirinti.
Netrukus tar:

K gi, tai daug k paaikina.


Dabar sutrikau a.
Rimtai? Tik tiek tenori pasakyti? Ar tu, na, neinau... neapstulbai?
Nesutrikai? Nesuglumai? Tavs neima isterija?
Vi susimsiusi pabarbeno pirtais sau smakr.
inojau, jog Lopas yra per kietas, kad bt mogus.
domu, ar ji igirdo, kad ir a nesu mogus?
O kaip a? Tavs visikai negsdina mintis, kad esu ne tik nelim, bet ir
turiau vesti visus kitus nelimus, baksteljau pirtu lang, kar su
puolusiais angelais? Puolusiais angelais, Vi. Kaip Biblijoje. I dangaus ivarytais
piktadariais.
Ties sakant, manau, kad tai sunkiai tikima.
Pasikasiau antak.
Negaliu patikti, kad taip ramiai visk iri. Tikjausi kitokios reakcijos.
Maniau, tu pratrksi. Painodama tave laukiau, kad pulsi mosikuoti rankomis ir
bent jau riebokai nusikeiksi. Dabar, regis, kalbjau plyt sienai.
Pupyte, neki taip, tarsi biau primadona.
ie draugs odiai privert mane yptelti.
Pati tai pasakei, ne a.
Tiesiog manau, jog tikrai keista, kai tu aikini, kad lengviausia atpainti
nelim pagal jo g, o tu, mano drauge, ne i auktj, pareik Vi.
Pavyzdiui, a esu aukta.
Esu vidutinio gio, nes Henkas...
Supratau. Tu jau aikinai, kad turjai duoti priesaik ir tapti nelime, kol dar
buvai mogus, todl esi vidutinio kno sudjimo, bet vis tiek tai kakoks
lamtas, tiesa? Na, jeigu pasivertimo nelime priesaika bt tave padariusi
aukta? Pavyzdiui, jeigu btum tapusi mano gio?
Neinojau, kur lenkia Vi, bet, regis, ji nesuprato esms. Kalbjau ne apie savo
g. Norjau atverti draugei akis, kad esama nemirtingj pasaulio, kurio
neturt bti, o tik pradriau saug ma burbul, kuriame ji gyvena.
Ar dabar, kai esi nelim, tavo aizdos spariai gyja? toliau klausinjo Vi.
Nes jeigu tau nesuteiktas is pranaumas, paversdamas nelime Henkas tave
nuskriaud.
Suklusau.

Vi, a tau nepasakojau apie ms gebjim greitai usigydyti aizdas.


Aha. Regis, nepasakojai.
Tad i kur tai inai?
Spoksojau Vi perkratydama ms pokalb. Tikrai jai to nesakiau. Regis, mano
smegenys m veikti kaip sultintame lme. Ir staiga visk taip greitai supratau,
kad nepajgiau suvirkinti. Delnu usidengiau burn.
Tu..?
Vi kvailai nusiypsojo.
Juk sakiau, kad turiu nuo tavs paslapi.
Taiau... Negali bti... Tai ne...
manoma? Taip, i pradi a t pat pagalvojau. Maniau, kamuoja per ilgos
menstruacijos. Pastarsias por savaii jauiausi pavargusi, ts mlungis,
siutau ant viso pasaulio.
Prie savait, pjaustydama obuol, sipjoviau pirt. Jis ugijo taip staiga, kad
net dingteljo, ar nebus pasivaiden. Paskui atsitiko dar keistesni dalyk. Per
zinio lavinimo pamok taip toli padaviau tinklinio kamuol, kad jis atsimu nuo
prieingos korto sienos. Kai reikjo kilnoti svarmenis, be vargo kilojau tokius
svorius, su kuriais manktinosi tik stambiausi klass vaikinai. inoma, visa tai
slpiau, nes nenorjau atkreipti save dmes, kol neisiaikinsiu, kas vyksta
mano knui. Patikk, Nora, esu imtaprocentin nelim. Skotas tai isyk
suprato. Jis mane mok gudrybi ir padjo susitaikyti su mintimi, kad prie
septyniolika met mano mama sugul su puolusiu angelu. Mums pravert tai,
kad Skotas irgi buvo patyrs panai zini pokyi ir jam teko suvokti ties
apie savo tvus. Mudu nesitikjome, jog tu taip ilgai neatspsi.
Draug stukteljo man pet.
Man atvipo iauna.
Tu. Tu... tikrai esi nefilim.
Kaip galjau to nepastebti? Turjau isyk pamatyti juk atpaindavau bet
kur kit nelim arba puolus angel. Ar dl to, kad Vi jau seniai yra geriausia
draug pasaulyje, nepajgiau j pavelgti kitaip?
K tau Skotas papasakojo apie kar? galiausiai paklausiau.
Tai viena prieasi, dl kurios jis inakt turjo atvykti. Papasakoti
paskutines naujienas. Regis, esi svarbi persona, panele Bii Karaliene.
Juodosios Rankos armijos vad? Vi supratingai vilpteljo. Po galais,

mergaite. Nepamirk to paminti savo gyvenimo aprayme.

34
skyrius

Kai kit ryt susitikau su Lopu uolingoje jros pakrantje, vilkjau tik ortus,
berankov palaidin ir avjau teniso batelius. Buvo pirmadienis, baigsi Peperiui
duotas terminas. Mokykloje vyko pamokos. Taiau neturjau kada rpintis nei
Peperiu, nei pamokomis. Pirmiausia treniruots, nerimas vliau.
Susibintavau delnus tikdamasi, kad Dants treniruots tebus vaik aidimas,
palyginti su Lopo. Plaukus buvau susipynusi standi kasyt, o tuias skrandis
gurg, nes buvau igrusi tik stiklin vandens. Nuo penktadienio negriau velni
ker, todl kankino baisus galvos skausmas, o kai per staigiai pasukdavau j
on, raibuliuodavo akyse. Vidurius rai alkis. Skausmas buvo toks atrus, kad
stigo kvapo.
Tesdama Lopui duot paad etadien vakare, isyk, kai prisipainau dl
priklausomybs, igriau prienuodi, bet, matyt, jie ima veikti ne isyk. Be to,
prajusi savait gerokai padauginau velni ker.
Lopas vilkjo juodus dinsus ir prie j priderintus medvilninius markinlius,
irykinanius kno formas. Jis udjo delnus man ant pei ir pavelg akis.
Pasirengusi?
Nors nuotaika buvo niri, nusiypsojau ir trakteljau krumpliais.
Ar pasirengusi grumtis su nuostabiu vaikinu? Taip, esu pasirengusi.
Pralinksmjusio Lopo veidas tapo velnesnis.
Stengsiuosi valdyti rankas, bet kovos kartyje visko gali atsitikti,
pridriau.
Lopas plaiai nusiypsojo.
Tai teikia vili.
Gerai, treneri. Pradkime.
Vos tik itariau iuos odius, Lopas susikaup.
Tau dar neteko fechtuotis, o Dant per daugel met turjo pakankamai
galimybi treniruotis. Jis yra senas kaip Napoleonas ir tikriausiai i motinos si
ilindo mojuodamas kirasyr kardu. Tad tau bt geriausia kovos pradioje
imuti jam kard ir kautis plikomis rankomis.

Ir kaip man tai padaryti?


Lopas pakl nuo ems dvi madaug kardo ilgumo lazdas. Vien mesteljo
man, a j sugavau.
Kard isitrauk prie praddama kautis. Itraukti kard utrunka ilgiau,
negu sulaukti kirio.
Suvaidinau, kad isitraukiu kard i nematom maki prie launies, ir
ikliau j paruot kautis.
Kojas praerk pei plotyje, mok Lopas praddamas i lto su manimi
fechtuotis. Turi stengtis neprarasti pusiausvyros ir nepargriti. Nieku gyvu
nesuglausk pd ir amenis laikyk arti savo kno. Kuo daugiau pasilenksi arba
isitiesi, tuo lengviau Dantei bus tave pargriauti.
Mudu valandl treniravoms, kaip laikyti kojas ir neprarasti pusiausvyros.
Duslus medini kard tarkjimas sklido vir jros prasidedant atoslgiui.
Akylai stebk Dants judesius, mok Lopas. Jis isyk prads fechtuotis
prastu jam bdu, ir tada suprasi, kada ruoiasi pulti. Kai tik atspsi jo ketinimus,
kirsk anksiau u j.
Gerai. Man reikia pasitreniruoti kirt.
Lopas greitai atkio koj ir savo kardu taip stipriai tvojo per manj, kad lazda
sudrebjo rankose. Nespjau atsigauti, o biiulis jau smog antr kart ir
imu man kard.
Pakliau j, nusiluosiau antak ir pasiguodiau:
Man neuteks jg. Vargu ar pavyks tai padaryti kaunantis su Dante.
Pavyks, kai j isekinsi. Dvikova turi vykti rytoj saulei tekant. Pagal tradicij
ji turt bti surengta kokioje nors atokioje vietoje. Turi priversti Dant
atsistoti taip, kad tekanti saul viest jam akis. Net jeigu jis stengsis susikeisti
vietomis, Dant yra auktas ir ustos tave nuo sauls. Pasinaudok jo giu. Dant
u tave auktesnis, todl jo kojos bus neapsaugotos. Stipriai kirsdama bet kur
kel imui j i pusiausvyros. Vos tik Dants susvyruos, pulk.
syk a pakartojau ankstesn Lopo judes ir smgiu kelio girneles bei
keliais kiriais imuiau j i pusiausvyros. Neitrenkiau jam kardo i rank, bet
savojo smaigal prikiau prie liemens. Jeigu man pavykt t pat pakartoti su
Dante, tai j nugaliau.
Labai gerai, pagyr Lopas. Greiiausiai visa dvikova truks trumpiau negu
trisdeimt sekundi. Svarbus kiekvienas judesys. Bk atsargi ir altakraujika.

Neleisk, kad Dant iprovokuot padaryti neapgalvot klaid. Stipriausias tavo


gynybos judesys bus staigus metimasis al, jis ypa veiksmingas atviroje
vietoje. Tursi utektinai erdvs ivengti Dants kardo aibikai pasitraukdama.
Dant ino, kad jis u mane pranaesnis daugyb kart, pasiguodiau
kilsteldama antakius. Ar gali k nors imintingo patarti tai, kuri visikai
nepasitiki savimi?
Tegul baim tampa tavo strategija. Apsimesk, kad esi labiau isigandusi
negu i ties, kad Dant pasijust nepagrstai pranaesnis. Arogancija gali bti
mirtinai pavojinga, biiulio lp kampuiai kilsteljo. Taiau tu mans
negirdjai itaip sakant.
Usimeiau tariam kard ant peties tarsi beisbolo lazd.
Vadinasi, svarbiausia imuti jam i rank kard, kirsti mirtin smg ir
uimti man teistai priklausant nefilim vads post.
Lopas linkteljo.
Miela ir paprasta. Dar deimt valand treniruoi, ir bsi tikra prof.
Jeigu treniruosims deimt valand, man reiks nedidelio stimulo, kad
neprarasiau suinteresuotumo.
Lopas alkne apkabino mane per kakl ir prisitrauks pabuiavo.
Kaskart, kai imui kard man i rank, bsiu tau skolingas buin. Kaip tai
skamba?
Prikandau lp tramdydama kikenim.
Tai skamba tikrai nevankiai.
Vaikinas surauk antakius.
Klausyk, kakas visikai neteko proto. Du buiniai u kiekvien imut
kard. Bus prietaravim?
Nutaisiau nekalt veid.
Joki.
Mudu su Lopu fechtavoms iki saullydio. Sulaume penkias poras kard ir
padarme pertrauk tik pavalgyti priepieius ir suteikti man prog atsiimti
premijinius buinius kai kurie j buvo gantinai ilgi, tad atkreip
vaiktinjanij ir bgiojanij pajryje dmes. Esu tikra, kad, bgiodami
aplink staias uolas ir mojuodami mediniais kardais taip smarkiai, kad statme
vienas kitam mlyni, mudu atrodme kaip beproiai. Laim, man aizdos gijo
labai greitai, todl net ir sunkesni sueidimai netrukd treniruotis.

Temstant mudu abu buvome permirk prakaitu, o a visikai isekusi. Jau po


dvylikos valand susikausiu su Dante tikroje dvikovoje. Ne mediniais, o atriais
plieno kardais, galiniais nukirsti rank ar koj. Nuo ios minties man paiurpo
oda.
K gi, tau pavyko, pasveikinau Lop. Esu visikai pasirengusi liekna,
pikta kardu mojuojanti maina. Reikjo isyk tave rinktis asmeniniu treneriu.
Biiulio veide palengva suspindo elmika, idyklika ypsena.
Vis tiek negali prilygti Lopui.
Aha, pritariau koketikai j pavelgdama.
Tad grk mano but isimaudyti po duu, o a parveiu vakarien i
Pasienio restorano, pasil Lopas, kol akmenuota krantine skutome
stovjimo aiktels link.
Vaikinas tai pasil atsainiai, bet jo odiai privert mane pavelgti jam tiesiai
akis. Kai mudu susitikome pirm kart, Lopas dirbo Pasienio restorane ind
surinkju. Dabar vaiuodama pro restoran visada nevalingai pagalvoju apie
Lop. Mane sujaudino, kad biiulis prisimena ms pirmosios painties viet ir,
kad jam is restoranas irgi kelia brangius prisiminimus. Prisiveriau imesti i
galvos mintis apie rytdienos dvikov ir maai tiktin Peperio skm; vakar
noriu mgautis Lopo draugija ir nesirpinti, kas nutiks man mums jeigu man
teks kautis dvikovoje ir laims Dant.
Ar parvei kukurz paplotli su daru? tyliai paklausiau prisiminusi, kaip
pirm syk Lopas mane mok juos gaminti.
Skaitai mano mintis, angele.
jau Lopo but. Vonios kambaryje nusirengiau ir isipyniau kasel. Tas
kambarys tiesiog nuostabus. Sodriai mlynos plytels ir juodi rankluosiai.
Viduryje stovi vonia, kurioje puikiai telpa du mons. Muilas kvepia vanile ir
cinamonu.
engiau duo kabin ir paleidau stipri vandens srov. sivaizdavau Lop,
kuris irgi prausiasi ioje kabinoje rankomis sirms sien, o vanduo teka jo
peiais. Maiau, kaip vandens laeliai prilimpa jam prie odos, kaip jis naudoja
tuos paius rankluosius, kuriuos netrukus ketinu susisupti. Galvojau apie jo
lov, esani vos u keli ingsni, ir apie tai, jog patalyn dar tebekvepia
Lopu...

Veidrodiu praslinko kakoks elis.


Vonios durys buvo pravertos ir pro jas i miegamojo skverbsi viesa.
Sulaikiusi kvap laukiau, ar elis vl pasirodys, kad galiau nusprsti, ar man
tik pasivaideno. ia Lopo namai. Niekas apie juos neino. Nei Dant, nei
Peperis. Buvau atsargi inakt niekas mans nesek.
Veidrodiu vl praslinko tamsus elis. Ore pajutau tvyrant antgamtik
energij.
Usukau vanden ir susisupau rankluost. miau dairytis ginklo: galjau
rinktis arba tualetinio popieriaus ritinl, arba skysto muilo buteliuk.
miau tyliai niniuoti. Nra reikalo sibrovliui leisti suprasti, kad ketinu j
pulti.
sibrovlis prisiartino prie vonios dur; nuo jo sklindanti galia elektrino mano
pojius, rank plaukeliai pasiiau. Akies krateliu pamaiau, kaip pasisuka
dur rankena, ir nusprendiau, kad daugiau laukti nevalia.
Basa koja spyriau duris ir suurzgiau. Durys suskilo, isirov kartu su vyriais
ir parvert sibrovl. Sugniauusi kumius puoliau lauk.
Ant grind gulintis vyras gindamasis susiriet kamuol.
Nemuk mans! suvokt jis.
I lto nuleidau kumius. Pakreipiau galv, kad geriau matyiau.
Bleiklis?

35
skyrius

K ia veiki? paklausiau dengdamasi vonios rankluosiu. Kaip radai


but?
Ginklas. Man reikia ginklo. Nuvelgiau nepriekaitingai tvarking Lopo
miegamj. Galbt dabar Bleiklis ir sugniudytas, bet jis daugel mnesi kr
velni kerus. Tikriausiai turi kok nors atr, pavojing ir melsvai vytint ginkl,
paslpt po neperlampamu apsiaustu.
Man reikia tavo pagalbos, pareik jis ikeldamas rankas ir stodamasis.
Nejudk, paliepiau. Klaupkis. Rankas laikyk taip, kad matyiau.
Dant mgino mane nuudyti.
Esi nemirtingas, Bleikli. Be to, judu su Dante biiuliaujats.
Jau ne. Dabar, kai sukriau utektinai velni ker atmain, Dant nori, kad
dingiau. Jis nori vienas valdyti velni kerus. Dant pasinaudojo kardu, kur
ubriau nuudyti kaip tik tave. Man vos pavyko pasprukti.
Dant tau sak pagaminti kard, kuriuo galt nuudyti mane?
Dvikovai.
Neinojau, ko i ties siekia Bleiklis, bet negaljau atmesti prielaidos, kad
Dant panaudos draudiamus ir mirtinai pavojingus bdus pasiekti pergal
dvikovoje.
Ar tas kardas tikrai toks puikus, kaip tvirtini? Juo galima mane nuudyti?
Bleiklis pavelg man akis.
Taip.
Mginau ramiai apgalvoti i naujien. Privalau kaip nors demaskuoti Dant
u naudojimsi tokiu kardu. Taiau pirmiausia pasirpinsiu kitkuo.
Klok toliau.
tariu, kad Dant tarnauja puolusiems angelams.
N nemirkteljau.
Kodl taip manai?
Per vis laik jis man neleido pagaminti ginklo, kuriuo bt galima
nuudyti puolusius angelus. Prieingai, sukriau daugyb atmain, kurios turt

nuudyti tave. O jeigu iais ginklais galima nuudyti tave, vadinasi, ir bet kur
kit nelim. Juk ms prieai puol angelai, tad kodl man reikjo kurti
ginklus, kuriais galima aloti savikius?
Prisiminiau daugiau negu prie savait iuoykloje vykus pokalb su Dante.
Dant man sak, kad netrukus pajgsi sukurti toki galing atmain, kuria
bus galima nuudyti puolus angel.
Dant niekada man ito neleido.
Rizikuodama nusprendiau atskleisti kortas Bleikliui. Vis dar juo
nepasitikjau, bet jeigu jam truput atsiversiu, Bleiklis gali pasakyti k nors
naudingo. O man reikia inoti visk, k ino Bleiklis.
Tu teisus. Dant tikrai tarnauja puolusiems angelams.
Pribloktas tiesos Bleiklis usimerk.
Niekada nepasitikjau Dante, nuo pat pradi. Tai tavo tvas suman j
traukti komand. Tada nepavyko tikinti Henko to nedaryti, bet dabar galiu u
j atkeryti. Jeigu Dant idavikas, esu sipareigojs tavo tvui j sunaikinti.
Henkas mokjo savo pavaldiniams kvpti itikimyb.
Papasakok isamiau apie nuostabj velni ker grim, papraiau. Jeigu
Dant tarnauja puolusiems angelams, kodl jis tau liep sukurti grim, galint
padti ms rasei?
Jis niekada nedav io grimo kitiems nelimams, kaip buvo adjs. Tas
grimas didina tik Dants jgas. Dabar jis turi visas atmainas. Ir prienuodius,
Bleiklis suspaud nosies balnel. Jis pavog vis mano tris.
lapi plaukai prilipo man prie odos, altas vanduo varvjo nugara. Nuo alio
ir nuo Bleiklio odi oda nujo pagaugais.
Lopas netrukus gr. sigudrinai rasti jo namus, tad tikriausiai jo iekai.
Noriu sunaikinti Dant, rytingai pareik Bleiklis.
Kitaip sakant, nori, kad Lopas j sunaikint u tave, ar visi piktadariai nori
pasamdyti mano vaikin? Taip, anksiau jis buvo parsisamds kariauti, bet
dabar tai m darytis juokinga... ir erzinti. Gal mons pamiro, kad savo
reikalais turi pasirpinti patys? Kodl manai, kad jis sutiks?
Noriu, kad vis likus gyvenim Dant degt pragare. Atskirtas nuo pasaulio
ir iauriai kankinamas. Tok darb galiu patikti tik Lopui. Kaina man nesvarbi.
Lopui nereikia pinig... pasakiau, bet nutilau. Staiga man galv ov
mintis, nedora ir nesininga. Nenorjau pasinaudoti Bleikliu, bet, kita vertus,
jis su manimi ne itin graiai pasielg. Prisiminiau, kaip Bleiklis, gelbdamas savo

kail, man giliai suvar velni kerais unuodyt peil ir padar mane nuo
priklausom nuo i nuod. Lopui nereikia tavo pinig, bet tavo liudijimas
praverst. Jeigu sutiktum rytoj per dvikov Lizos Martin ir kit taking nelim
akivaizdoje paliudyti apie Dants nusikaltimus, Lopas u tave nuudyt Dant.
Lopas jau buvo paadjs Peperiui nuudyti Dant, bet mudu galime
pasinaudoti susiklosiusiomis aplinkybmis ir ipeti naudos i Bleiklio. Juk
posakis vienu viu nuauti du zuikius atsirado ne iaip sau.
Dants nemanoma nuudyti. Aminai kalinti taip, bet tik nenuudyti. Jo
neveikia n vienas prototipas. Dant jiems atsparus, nes jo knas...
Lopas su tuo susidoros, atariai pertraukiau. Jeigu nori, kad Dant t,
manyk, jog jis jau negyvas. Tu turi sav ryi, Lopas sav.
Bleiklis msliai ir vertinamai irjo mane.
Jis pasta arkangel? galiausiai spjo Bleiklis.
A tau to nesakiau. Beje, Bleikli. Tai svarbu. Ar turi utektinai takos
nuteikti prie Dant Liz Martin ir kitus vyresnius nelimus. Jeigu ne, rytoj
mudu abu lugsime.
Bleiklis svarst neilgai.
Dant i pat pradi suavjo tavo tv, Liz Martin bei kelis kitus nefilimus,
bet neturi su jais toki ryi kaip a. Jeigu a pasakysiu, kad Dant idavikas,
jie manimi patiks, Bleiklis i kiens isitrauk nedidel kortel ir padav
man. Prie persikeldamas kit saugi viet i nam turiu paimti kelis svarbius
daiktus. ia mano naujas adresas. Duok man truput laiko, paskui atsivesk Lop.
Smulkmenas aptarsime vakar.
Lopas atvyko, vos tik Bleiklis spjo pasialinti. Isyk j pasitikau odiais:
Nepatiksi, kas pas mus buvo k tik usuks.
Umetusi kabliuk isamiai atpasakojau Lopui savo pokalb su Bleikliu.
K apie tai manai? iklauss paklaus Lopas.
Manau, kad Bleiklis ms paskutin viltis.
Tu juo pasitiki?
Ne. Taiau mano prieo prieas...
Ar privertei Bleikl prisiekti, kad rytoj paliudys?
Nusiminiau. Apie tai nepagalvojau. Tai buvo apmaudi klaida, net miau
abejoti, ar esu verta bti vade. inojau, kad Lopas i mans nesitiki tobulumo,

bet vis tiek norjau padaryti jam spd. Kvailas balsas mano galvoje paklaus,
ar Dabrija irgi bt padariusi toki pai klaid. Vargu bau.
Kai vakar su juo susitiksime, ikart pareikalausiu, kad prisiekt.
Logika, kad Dant nori vienas valdyti velni kerus, svarst Lopas. Ir
jeigu Dant mano, kad Bleiklis j taria tarnaujant puolusiems angelams, nuudys
j, idant paslaptis likt neatskleista.
Kaip manai, ar Dant tada iuoykloje man papasakojo apie velni kerus
tikdamasis, jog a praneiu tau, o tu pulsi iekoti Bleiklio? Nuolat spliojau,
kodl jis man tai papasakojo. Ko gero, buvo sukrs strategij: tu suiumpi
Bleikl ir udarai tamsij, o Dant lieka velni ker valdovu.
Kaip tik taip ir ketinau pasielgti. Tik Mars iuos planus sujauk.
Dant siek pasikasti po manimi nuo pat pradi, supratau.
Dabar jam tai nepavyks. Bleiklis paliudys apie jo idavyst.
Vadinasi, mes su juo susitiksime?
Lopas pam vos prie penkias minutes ant virtuvins spintels padtus
motociklo raktelius.
Su tavimi nepanuobodiausi, angele.
Bleiklio nurodytu adresu radome vienaaukt raudon plyt nam senesniame
miesto rajone. Abipus pagrindini dur buvo du langai su langinmis. Maas
kotedas, rodos, tiesiog pranyksta didiuliame sklype.
Lopas akylai dairydamasis dusyk apvaiavo kvartal ir tik tada pastat
motocikl tolliau gatvje, kur nesiek ibint viesa. Jis tris kartus stipriai
pabeld duris. Pro lang buvo matyti, kad svetainje dega viesa, bet negirdti
n gyvos dvasios.
Lik ia, paliep man Lopas. A apeisiu aplink.
Laukiau atvirame prieangyje per pet dairydamasi gatv. Buvo per alta, kad
kaimynai vediot unis, pro al nepravaiavo joks automobilis.
Pasisuko pagrindini dur spyna, ir Lopas atidar jas i vidaus.
Galins durys buvo praviros. Mane apm negera nuojauta, paaikino jis.
jau vid ir paskui save udariau duris.
Bleikli? tyliai paaukiau.
Namas buvo maas, tad garsiai rkauti nereikjo.
Pirmame aukte jo nra, tar Lopas, bet maiau laiptus rs.
Mudu nulipome emyn ir pasukome apviest kambar. Pamaiusi ant kilimo

raudono skysio dry giliai kvpiau. Siena buvo iterliota raudonais pirt
atspaudais, vedaniais ton paion pusn tiesiai tams miegamj prieais mus.
Prieblandoje vos pavyko irti lovos apybras ir prie jos susmukus Bleikl.
Lopas kaipmat rankomis utvr man keli.
Lipk auktyn, paliep.
Nevalingai nriau po Lopo ranka ir nuskubjau prie Bleiklio.
Jis sueistas!
Bleiklio aki baltymai spindjo neemika melsva viesa. I burnos lajo
kraujas, kai jis neskmingai mgino kak pasakyti, buvo girdti tik
gargaliavimas.
Tai Dants darbas? paklaus Lopas, atskubjs prie mans.
Atsitpusi miau apirinti Bleikl. Jo pulsas buvo silpnas ir nelygus. Aaros
m grauti man akis. Neinojau, ar verkiu dl Bleiklio, ar dl to, k jo mirtis
reikt man, bet tikriausiai savanaudikai igyvenau dl mirties padarini.
Bleiklis atsikosjo krauju ir vos girdimai itar:
Dant ino... puolusi angel plunksnas.
Stipriai suspaudiau Lopui rank. I kur Dant ino apie plunksnas? Peperis
negaljo jam pasakyti. Be jo apie tai inome tik mudu.
Jeigu Dant ino apie plunksnas, jis pasistengs sulaikyti Peper pakeliui
em, sitemps atsak Lopas. Negalime leisti, kad plunksnos patekt Dantei
rankas.
Liza Martin... ia... netrukus, dusdamas po vien od isunk Bleiklis.
Kur yra laboratorija? paklausiau Bleiklio. Kaip galtume sunaikinti
Dants velni ker atsargas?
Bleiklis stipriai papurt galv, tarsi biau udavusi netinkam klausim.
Jo kardas... jis... neino. Pamelavau. Nuudys... ir j, springdamas dusliu
balsu suvokt Bleiklis.
Kraujas vl plsteljo jam i burnos ir i raudono virto liepsningai mlynu.
Gerai, supratau, tariau ir papleknojau per pet nordama nuraminti.
Kardas, kur rytdienos dvikov ketina atsineti Dant, nuudys ir j, tik Dant to
neino. Gerai, Bleikli. Dabar pasakyk, kur yra laboratorija.
Mginau... tau... pasakyti, sukrenkt jis.
Papuriau Bleikl u pei.
Nepasakei. Kur laboratorija?

Nemaniau, kad sunaikinus laboratorij pasikeist rytdienos dvikovos


rezultatas mums kaunantis Dants organizme bus pakankamai daug velni
ker, taiau kad ir kas man nutikt, jeigu Lopas galt sunaikinti laboratorij,
velni kerai inykt kart ir visiems laikams. Jauiausi atsakinga, kad pragaro
galios grtu atgal pragar.
Turime keliauti, angele, tar Lopas, siskverbs mano mintis. Negalime
leisti, kad Liza mudu ia pamatyt. Bus negerai.
Stipriau papuriau Bleikl.
Kur yra laboratorija?
Jo sugniauti kumiai atsipalaidavo. Spindinios stingdania melsva viesa
akys tuiai spoksojo mane.
Ilgiau negalime gaiti, perspjo Lopas. Dant tikriausiai medioja Peper
ir plunksnas.
Atpakaliais delnais nusiluosiau aaras.
Nejaugi paliksime Bleikl ia?
Gatvje pasigirdo stabdomo automobilio burzgimas.
Tai Liza, tar Lopas. Jis pakl miegamojo lang, ukl mane, paskui
uoko pats. Jeigu nori atsisveikinti su mirusiuoju, atlik tai dabar.
Graudiai pavelgusi Bleikl tiesiog itariau:
Skms kitame gyvenime.
Bloga nuojauta kudjo, kad jam jos prireiks.
Mikingais alutiniais keliais lkme Lopo motociklu. Chevano jaunas mnulis
stojo prie dvi savaites ir dabar karojo vir ms tarsi vaiduoklikas rutulys,
plati pastabi akis, nuo kurios negaljome pasislpti. Pasipuriau ir stipriau
prisiglaudiau prie Lopo. Jis taip greitai dm siaurais poskiais, kad medi
akos susiliejo tarsi griaui pirtai, besiksinantys mane sugriebti.
Perrkti aujant vj buvo beprasmika, todl nutariau kalbti Lopo
mintis.
Kas galjo Dantei pasakyti apie plunksnas? paklausiau.
Peperis nebt rizikavs to daryti.
Mudu irgi.
Jeigu Dant ino, galime daryti prielaid, kad puol angelai irgi suinojo. Jie
i vis jg stengsis, kad mudu t plunksn negautume, angele. Jie i

paskutinij stengsis mums sutrukdyti.


Tai buvo labai aikus perspjimas: esame nesaugs.
Turime perspti Peper, tariau.
Jeigu jam paskambinsime, ir arkangelai suseks ms skambut, plunksn
negausime niekada.
vilgteljau savo mobiliojo laikrod. Vienuolika.
Mudu jam davme laiko iki vidurnakio. Peperis beveik vis jau inaudojo.
Jeigu jis greitai nepaskambins, angele, tursime susitaikyti su mintimi, kad
vyko blogiausia, ir sugalvoti nauj plan.
Lopas udjo rank man ant launies ir spusteljo. inojau, kad mudu
galvojame apie t pat. Imginome visus planus. Laikas baigsi. Arba gausime
plunksnas...
Arba nelim ras pralaims daugiau negu kar. Jie aminai taps puolusi
angel vergais.

36
skyrius

Mano kienje subirb negarsus skambutis. Lopas kaipmat pasuko motocikl


alikel, ir a isyk atsiliepiau mintyse melsdamasi.
Turiu p-p-plunksnas, spigiu drebaniu balsu prane Peperis.
Su palengvjimu atsikvpiau ir sumuiau delnais su Lopu, paskui sunriau su
juo pirtus. Turime plunksnas. Ir durkl. Rytoj dvikovos nebus negyvi
prieininkai nemojuoja kardais, kad ir kokie jie bt uburti ar paprasti.
aunuolis, Peperi, pagyriau. Beveik visk padarei. Dabar tik privalai
teikti mums plunksnas bei durkl, tada galsi visk pamirti. Lopas nuudys
Dant, kai tik gaus durkl. Taiau privalai inoti, jog ir Dant nori gauti
plunksnas. Nebuvo kada velniai praneti jam i naujien. Dantei plunksn
reikia taip pat labai kaip ir mums. Jis tavs ieko, tad lik budrus. Ir neduok jam
nei plunksn, nei durklo.
Peperis sunarpt:
Man b-b-baisu. I kur galiu inoti, kad Dant mans neras? O jeigu
arkangelai pastebs, kad plunksn nra? jis m spiegti. Kas bus, jeigu
arkangelai supras, jog tai padariau a?
Nurimk. Viskas bus gerai. Mudu ketiname persikelti Delf pramog park.
Susitinkam ten madaug po keturiasdeimt penki minui...
Tai beveik valanda! Negaliu taip ilgai saugoti plunksn! Turiu j atsikratyti.
Toks buvo ms sandris. N odeliu neusiminei, kad tursiu tas plunksnas
saugoti. O kaip a? Mane medioja Dant. Jeigu nori, kad saugoiau tavo
plunksnas, tai reikalauju, kad Lopas rast Dant ir pasirpint, kad jis man
nekelt grsms!
Juk a tau paaikinau, nekantriai pertraukiau. Lopas nuudys Dant, kai
tik gaus durkl.
Kokia man i to nauda, jeigu Dant pirmas mane ras! Noriu, kad Lopas
nedelsdamas ivykt medioti Dants. Ties sakant, neduosiu tau durklo tol, kol
negausiu rodym, jog Lopas suiupo Dant!
Atitraukiau telefon nuo ausies, kad bgneliai nesprogt nuo isteriko Peperio

spiegimo.
Jis tuoj pal, nerimaudama tariau Lopui.
Biiulis pam i mans telefon.
Klausyk, Peperi. Nunek plunksnas ir durkl Delf pramog park.
Pasirpinsiu, kad du puol angelai pasitikt tave prie vart. Jie tave saugiai
nuves mano but. Tik nesakyk jiems, k turi.
I telefono pasigirdo Peperio cypimas.
Palik plunksnas mano bute. Paskui tyliai lauk ms atvykstant, paliep
Lopas.
Atsklido garsus inktimas.
Nepalik plunksn be prieiros, aikino Lopas, grsmingai kapodamas
kiekvien od. Sdk ant mano sofos ir pasistenk, kad plunksnos bt ten, kai
mes atvyksime.
Ir vl igirdome palus kudakavim.
Liaukis liumbs. Tuojau pat rasiu Dant, jeigu jau taip nori, paskui atvyksiu
paimti durklo, ant kurio privalai sdti, kol susitiksime mano bute. Vyk Delf
park ir visk daryk tiksliai taip, kaip pasakiau. Beje. Nustok verks. Tu juodini
ger arkangel vard.
Lopas ijung pokalb ir grino man telefon.
Laikykime pyg, kad pavykt.
Kaip manai, ar Peperis neimes plunksn?
Biiulis delnais perbrauk veid, i jo burnos isiver garsas, panjantis ir
ai juok, ir dejon.
Turime isiskirti, angele. Jeigu kartu mediosime Dant, plunksnos liks
nesaugomos.
Vaiuok ir rask Dant. A pasirpinsiu Peperiu ir plunksnomis.
Lopas atidiai pavelg mane.
inau, kad pasirpinsi. Taiau vis tiek man nepatinka, kad turiu tave palikti
vien.
Nieko man neatsitiks. Saugosiu plunksnas ir isyk paskambinsiu Lizai
Martin. Pasakysiu jai k turiu, ir Liza pads gyvendinti ms plan. Baigsime
kar ir ilaisvinsime nelimus, drsindama paspaudiau Lopui rank. Taip ir
bus. Matyti pabaiga.
Lopas, aikiai nepatenkintas ir giliai susimsts, pasitryn smakr.
Kad man bt ramiau, pasiimk kartu Skot.

Mano lpose msteljo ironika ypsena.


Tu pasitiki Skotu?
A pasitikiu tavimi, atsak biiulis tokiu kimiu balsu, kad susidrovjau.
Lopas atrm mane med ir kartai pabuiavo.
Kai atgavau kvap, draugikai pasiaipiau:
Ei, visi vaikinai, ia tai bent buinys.
Lopas nenusiypsojo. Jo akys kakodl apniuko, neinojau dl ko, bet miau
nerimauti. Jis tvirtai sukando dantis, rank raumenys sitemp.
Kai visa tai baigsis, bsime kartu.
Biiulio veidu msteljo netikrumo elis.
Jeigu galiu k nors pridurti, pasakysiu: Taip.
Kad ir kas inakt nutikt, a tave myliu.
Nekalbk taip, Lopai, sunibdjau dusinama jaudulio. Tu mane gsdini.
Mudu bsime drauge. Tu rasi Dant, paskui susitiksi su manimi bute, kur mudu
kartu baigsime kar. Pasakyta, padaryta.
Lopas vl mane pabuiavo, velniai kiekvien ak, paskui skruost ir
galiausiai lpas.
Niekada nebsiu toks, koks buvau, rimtai itar jis. Tu mane pakeitei.
Apsivijau rankomis jam kakl ir prisispaudiau visu knu. Laikiausi sikibusi,
nes norjau atsikratyti kaulus gelianio alio.
Pabuiuok mane taip, kad niekada nepamiriau, papraiau velgdama jam
akis. Pabuiuok taip, kad buinys likt su manimi tol, kol vl tave ivysiu.
Nes mudu netrukus vl pasimatysime.
Lopas tyldamas, bet aistringai rijo mane akimis. Jose atsispindjo mano
atvaizdas, rausvi plaukai ir liepsnojanios lpos. Mane su Lopu siejo jga, kurios
nepajgiau valdyti, plonyt gija, susaisiusi mudviej sielas. Mnulio viesa,
sklindanti biiuliui u nugaros, blykiai nuspalvino akiduobes ir skruostikaulius
suteikdama jiems kvap gniauianio groio ir sykiu tonikumo.
Lopas tvirtai sum delnais man veid. Vjas apvijo mano plaukus Lopui aplink
rieus, ir mudu tapome neatskiriami. Jis velniai nykiu perbrauk man
skruostus. Nors buvo alta, nuo io prisilietimo usiliepsnojau. Lopo pirtai
skausmingai maloniai leidosi vis emiau. Visa tirpdama usimerkiau. Lopas
udeg mane tarsi liepsna nuviet ir kaitino.
velniai, gundomai ir erzinamai Lopas nykiu perbrauk man lpas. I

malonumo garsiai aikteljau.


Ar jau buiuoti? paklaus jis.
Nepajgiau itarti n odio, tik silpnai linkteljau.
Jo lpos, kartos ir drsios, susiliejo su manosiomis. Lopas jau nebeaid,
buiavo ugningai, aistringai, giliai ir savininkikai, uvaldydamas mano kn bei
siel ir visus ankstesnius buinius paversdamas niekais.

37
skyrius

Skoto barakud dardant igirdau anksiau negu priekini ibint viesa


prasiskverb pro tirt tams. Sustabdiau j rankos mostu ir klesteljau
keleivio sdyn.
Ai, kad atvaiavai.
Skotas jung atbulin pavar ir visu greiiu nurko atgal tuo paiu keliu.
Telefonu kalbjai labai glaustai. Pasakyk, k dar privalau inoti.
Kaip manydama skubiau, bet isamiai paaikinau padt. Kai baigiau, Skotas
nustebs tyliai vilpteljo.
Peperis atgabeno vis, vis puolusi angel plunksnas?
Netikima, tiesa? Jis turt laukti ms Lopo bute Delf parke. Patariau
jam nepalikti plunksn be prieiros, sunibdjau daugiau pati sau.
Galiu tave saugiai nuveti Delf parko poemius. Parko vartai urakinti,
tad mudu tunelius pateksime krovininiu liftu. Tada naudosims mano
emlapiu. Nesu buvs Lopo bute.
Vadinamieji tuneliai buvo poeminis susiraizgiusi koridori, po Delf parku
atstojani gatves ir gyvenamuosius kvartalus, tinklas. Kol nesusipainau su
Lopu, n nenutuokiau, kad jie ten yra. is poeminis miestas buvo pagrindin
Meino valstijos puolusi angel gyvenamoji vieta, ten dar neseniai buvo sikrs
ir Lopas.
Skotas pasuko barakud privaiavimo keli netoli pagrindini vart. Kelias
baigsi krovini doku su sunkveimi rampomis ir sandliu. Mudu engme
sandl pro onines duris, perjome atvir erdv, nuo sienos iki sienos ukraut
dmis, ir galiausiai pasiekme krovininius liftus. lips lift Skotas paspaud
ne paprastus mygtukus, yminius pirm, antr ir trei aukt, o ma
nepaymt gelton mygtuk pulto apaioje. inojau, kad jimai tunelius yra
isibarst visame Delf parke, bet iuo naudojausi pirm kart.
Beveik mano miegamojo didumo liftas vangdamas leidosi vis emiau ir
galiausiai dergdamas sustojo. Sunkios plienins durys pakilo, ir mudu su Skotu
engme krovini dok. Grindys ir sienos buvo plktins, vies skleid tik

viena lempa, tarsi vytuokl sibuojanti vir galvos.


Kur eiti? paklausiau dmiai velgdama tolyn besidriekiant tunel.
Apsidiaugiau, kad Skotas mane veda Delf pramog parko poemiais. Kaipmat
supratau, kad jis nuolat keliauja iais tuneliais; vaikinas mane ved greitai,
vingiavo altais ir drgnais koridoriais, tarsi jau seniai juos bt simins.
Vadovaudamiesi emlapiu atsidrme po Arkangelu naujausiu Delf parko
atrakcion traukinuku. Nuo tos vietos keli rodiau a, kartkartmis
dirsteldama koridorius, kol galiausiai atsidrme prie man pastamo jimo
ankstesn Lopo bst.
Durys buvo urakintos i vidaus.
Pasibeldiau.
Peperi, ia Nora Grei. Atidaryk, palaukiau kelias akimirkas, paskui vl
pasibeldiau. Jeigu neatidarai todl, kad jauti kak kit, nusiramink, tai
Skotas. Jis tavs nemu. Atidaryk duris.
Ar jis ten vienas? tyliai paklaus Skotas.
Linkteljau.
Bent jau turt bti.
Nieko nejauiu, skeptikai pareik Skotas linkteldamas galva dur
pusn.
Peperi, paskubk! suukau, bet neigirdau jokio atsakymo.
Teks ilauti duris, tariau Skotui. Kai suskaiiuosiu iki trij. Vienas, du...
trys.
Mudu vienu metu stipriai spyrme duris.
Dar syk, suurzgiau.
Spardme medines duris tol, kol jos suskilo ir virto vidun. Dairydamasi
Peperio per foj nuingsniavau svetain.
Sofa buvo suraiyta peiliu, i plyi kyojo kamalai. Paveiksl, kurie kadaise
puo sienas, rmai sulauyti mtsi ant grind. Stiklinis kavos stalelis guljo
parverstas ant ono, jo viduryje iojjo didiul skyl. Drabuiai i Lopo spintos
buvo imtyti tarsi konfeti. Neinojau, ar i netvarka byloja apie nesenas
grumtynes, ar j paliko Lopas, kai prie dvi savaites skubiai ivyko i io buto,
kai Peperis pasamd banditus suniokoti bst.
Gal paskambink Peperiui, pasil Skotas. Turi jo telefono numer?
Surinkau Peperio numer, bet niekas neatsiliep.

Kur jis? piktai paklausiau pati savs. Viskas priklaus nuo Peperio
sipareigojim. Man nedelsiant reikjo t plunksn. Koks ia kvapas?
paklausiau suraukdama nos.
Nujau gilyn svetain. Ore tvyrojo bjaurus, erzinantis kvapas. Puvsi
dvokas. Smarv, lyg kaitintos dervos, bet ne visai.
Kakas deg.
Bgiojau i kambario kambar mgindama rasti plunksnas. J niekur nebuvo.
Atidariau Lopo miegamojo duris ir mane tvoksteljo deganios organins
mediagos tvaikas.
Nesvarstydama pribgau prie galins miegamojo sienos, joje atsiveria slaptas
koridorius. Vos tik atitraukiau duris, kambar siver juod dm kamuoliai.
Aitrus degsi dvokas buvo nepakeliamas.
Markini apykakle usidengusi burn bei nos, suukau Skotui:
Einu vid.
Jis, ranka sklaidydamas dmus, eng paskui mane.
iame koridoriuje kart jau lankiausi, kai Lopas buvo laikinai kalins Henk
Milar prie man j nuudant, tad stengiausi prisiminti keli. Atsiklaupusi ant
keli, kad maiau graut dmai, kosdama ir springdama kaskart, kai
kvpdavau, spariai nuropojau tolyn. Galiausiai mano rankos atsitrenk duris.
Sugrabaliojusi ied stipriai trkteljau. Durys i lto prasivr, ir pro jas
koridori plsteljo tirti dm kamuoliai.
Pro dmus tarsi puikiame magikame spektaklyje vysiojo auksiniai ir
oraniniai liepsn lieuviai, susipyn su juod dm plunksnomis. Liepsnoms
ryjant kuro kaln, man ausis ugul siaubingas trakesys. Skotas globjikai
suspaud man peius ir savo knu ustojo tarsi skydas. I lauo sklindantis
kartis svilino mums veidus.
Visk supratusi i siaubo sustaugiau.

38
skyrius

Isyk paokau ant koj nekreipdama dmesio kart. miau mostaguoti


rankomis, i lauo lyg fejerverkai pasipyl ieirbos. Panikai spiegdama
sikibau krv plunksn. Buvo likusios tik dvi Lopo plunksnos i t dien, kai jis
dar buvo arkangelas. Vien j laikme saugiai paslp. Kit akylai saugojo
arkangelai, ivar Lop i dangaus. Toji plunksna yra ioje liepsnojanioje
krvoje.
Lopo plunksna galjo bti bet kur. Gal ji jau sudeg. Plunksn buvo labai
daug. Dar daugiau pelen skland aplink lau tarsi apdeg popieriaus lapeliai.
Skotai! Padk rasti Lopo plunksn! galvoti. Privalau galvoti. Lopo
plunksna. Esu j maiusi. Ji juoda, visikai juoda, ilemenau. Pradk iekoti,
o a atneiu paklodi ugesinti ugniai!
Pro dm udang nudmiau Lopo but. Staiga sustingau, nes koridoriuje,
tiesiai prie save, ivydau pavidal. Sumirksjau, nes akis grau dmai.
Per vlu, tar Mars. Jos veidas buvo paburks nuo aar, nosies galiukas
parauds. Lauo neugesinsi.
K tu padarei? surikau.
Esu teista savo tio pdin. Nefilimamas vadovauti turiau a.
Teista pdin? Pagalvok, k kalbi? Nori i pareig? A ne tavo ttis man
jas primet jga!
Marsei suvirpjo lpa.
Jis mane labiau myljo. Bt pasirinks mane. Tu i mans pavogei ias
pareigas.
Tu nenori i pareig, Marse, atoviau. Kas kal tau galv i mint?
Aaros riedjo Marss skruostais, ji kvpavo trkiojamai.
Persikelti pas tave buvo mano mamos sumanymas ji ir jos draugai nelimai
norjo, kad tave sekiau. Sutikau, nes maniau, jog k nors inai apie tio mirt,
bet nenori man sakyti. Pagalvojau, kad susidraugavusi su tavimi...
Tik dabar jos rankose pamaiau perl spalvos durkl. Jis spindjo baltai, tarsi
rykiausi sauls spinduliai bt vilioti po durklo paviriumi. Tai galjo bti tik

Peperio uburtasis durklas. Tas mulkis buvo neatsargus ir leido Marsei atsekti
paskui j Lopo but. Tada numet plunksnas bei durkl ir dingo palikdamas
visk Marsei.
Atkiau rank.
Marse...
Neliesk mans! suspieg ji. Dant man pasak, kad tu nuudei mano tt.
Kaip drsai tai padaryti? Kaip drsai! Buvau sitikinusi, kad j nuud Lopas, bet
paaikjo, jog tai tu! isterikai klyk Mars.
Nors tvosk kartis, man nugara perbgo iurpulys.
A... galiu paaikinti, taiau vargu ar bt pavyk. Paklaiks Marss
veidas bylojo, kad j tuoj itiks okas. Abejojau, ar Marsei rpi inoti, kad jos
tvas privert mane taip pasielgti mgindamas pasisti Lop pragar.
Atiduok man durkl.
Pasitrauk! ji nurpliojo toliau, kad nepasiekiau. Mudu su Dante visiems
pasakysime. K tau padarys nefilimai, kai suinos, kad nuudei Juodj Rank?
Griau Mars akimis. Dant tikriausiai k tik suinojo, kad a nuudiau
Henk. Kitaip jis jau seniai bt pasaks nelimams. Lopas neidav mano
paslapties, vadinasi, lieka Peperis. Vadinasi, Dantei pavyko j priiupti.
Dant buvo teisus, kunkuliuodama pykiu spjaute ispjov Mars. Tu
pavogei titul i mans. A turjau bti vad. O dabar a padariau tai, ko tu
nepajgei, ilaisvinau nelimus. Kai is lauas baigs degti, visi puol angelai
bus surakinti grandinmis pragare.
Dant tarnauja puolusiems angelams, veblenau kupinu nevilties balsu.
Ne, atr Mars. Jiems tarnauji tu.
Ji usimojo Peperio durklu, bet a atokau ir pargriuvau. Pro dm udang
nieko nemaiau.
Ar Dant ino, kad tu padegei plunksnas? suukau Marsei, bet ji nieko
neatsak spjo dingti.
Dant pakeit strategij? Gal jis vis dlto nutar likti su savo rase, kai
netiktai dingo visos puolusi angel plunksnos ir dl to nelim lauk
neabejotina pergal?
Svarstyti nebuvo kada. Ir taip sugaiau per daug laiko. Privalau padti Skotui
rasti Lopo plunksn. Grau prie liepsnojanios patalpos, atsikosjau ir engiau
vid.
Nuo pelen jos visos juoduoja! per pet suuko man Skotas. Jos visos

atrodo vienodos. Nuo kario vaikino skruostai buvo iraud. Aplink j skraid
ieirbos, ksindamosi padegti plaukus, ie nuo suodi pasidar juodi.
Privalome i ia nedintis. Jeigu delsime, usiliepsnosim patys.
Susigusi, kad apsisaugoiau nuo tvoskianio kario, pribgau prie Skoto.
Pirmiau rasime Lopo plunksn, miau sklaidyti degani plunksn krv
kasdamasi vis giliau. Skotas teisus. Visos plunksnos apsivlusios riebiais juodais
suodiais. Garsiai atsidusau i nevilties. Jeigu nerasime plunksnos, Lopas bus
igrstas pragar!
Sklaidiau plunksn saujas melsdama, kad atpainiau Lopo plunksn, kad ji
dar nebt sudegusi. Vijau alin baisias mintis. Nekreipdama dmesio
grauianius akis ir plauius dmus miau dar smarkiau arstyti plunksnas.
Negaliu prarasti Lopo. Tik ne itaip. Tik ne tada, kai esu sargyboje.
Susitvenkusios aaros m riedti skruostais. Vaizdas iskydo. Oras buvo toks
kartas, kad vos galjau kvpuoti. Regis, kad mano veido oda itirpo, plaukai
usiliepsnojo. Nariau plunksn kaln desperatikai stengdamasi rasti vien
juod.
Neleisiu tau sudegti! suuko Skotas perrkdamas liepsn avim.
Jis keliais nusirito atgal kartu tempdamasis ir mane. nirtingai draskiau jam
rankas. Nesitrauksiu be Lopo plunksnos.
Liepsnos riaumojo ausyse, ir mano dmesys dl deguonies stygiaus m silpti.
Atagaria ranka nusiluosiau akis, bet tik tryniau daugiau suodi. Rankomis,
prie kuri, rodos, buvo pritvirtinti penkiasdeimties kilogram svarmenys,
graibiau plunksnas. Akyse m raibuliuoti. Taiau stengiausi neapalpti, kol
nerasiu Lopo plunksnos.
Lopai, sunibdjau, kaip tik tuo metu man ant rankovs nukrito ieirba,
nuo jos usideg audinys.
Nespjus pakelti rankos ir ugesinti liepsnos, i okteljo iki alkns. Kartis
svilino od, skausmas buvo toks nepakeliamas, kad suklykiau ir meiausi on.
Tik tada pamaiau, kad mano dinsai irgi usiliepsnojo.
Skotas u nugaros man kak auk apie tai, kad reikia ieiti i patalpos. Jis
norjo udaryti duris ir neleisti ugniai iplisti.
Negaljau to leisti. Turjau rasti Lopo plunksn.
Aklai svirduliavau pirmyn. Rykios liepsnos utemd mano regjim.
Nekantrus Skoto balsas inyko.

Dar neatmerkusi aki supratau vaiuojanti automobiliu. Jauiau, kaip padangos


okinja per duobes, girdjau maurojant varikl. Sdjau sudribusi prie
automobilio dureli, galva buvo ikita pro lang. Ant keli guljo du
nepastami delnai, nustebau, kai jie pajudjo man paliepus. Ltai pavariau
delnus spoksodama keist juod juos aplipus popieri.
Apanglj raumenys.
Kakieno ranka raminamai spusteljo manj.
Nieko baisaus, tar Skotas i barakudos vairuotojo sdyns. Jos ugis.
Papuriau galv nordama parodyti, kad Skotas klaidingai mane suprato.
Apsilaiiau suskilinjusias lpas.
Privalome grti. Apgrk automobil. Turime igelbti Lop.
Skotas nieko neatsak, tik nuvr skvarbiu vilgsniu.
Ne.
Tai melas. Mane upldo klaiki, neapsakoma baim. Gerklje vlsi gumulas,
gomurys buvo slidus ir kartas. Tai melas.
inau, kad jis tau buvo svarbus, tyliai tar Skotas.
A j myliu! Visada mylsiu! Jam paadjau, kad bsime kartu! aukiau
mintyse, nes odiai per daug eid, kad pajgiau juos itarti. Jie tarsi vinys
drask gerkl.
Susikaupusi irjau pro lang. Spoksojau nakt, lekianius pro al medius,
laukus ir tvoras. Atrs ir skausmingi odiai gerklje susivijo riksm, is
strigo, pltsi ir drask, o mano pasaulis suiro ir iklydo i orbitos.
Priekyje keli utvr netvarkinga metalo krva.
Skotas staigiai pasuko, kad j aplenkt, ir sultino greit. Nelaukiau, kol
automobilis sustos; iokau i vaiuojanio. Lopo motociklas. Sumaitotas.
Spitrjau j mirksdama ir stengdamasi ivysti kitok vaizd. I sulankstyto
metalo galjai sprsti, kad vairuotojas lk didiausiu greiiu paskui, pataiks
duobn, ilk or.
Delnais tryniau akis tikdamasi, kad siaubingas vaizdas inyks. Apirjau
keli galvodama, kad Lopas pateko avarij. Nuo smgio jo knas turjo
nuskrieti priek. Nubgau toliau, apiekojau griov, oles, medi elius.
Lopas galjo bti kur nors priekyje. Paaukiau j vardu. ingsniavau alikele
pirmyn atgal, drebaniomis rankomis braukdama sau per plaukus.
Negirdjau, kaip u nugaros prie mans prijo Skotas. Beveik nejauiau, kaip

vaikinas udjo rankas man ant pei. Mane apm sielvartas ir kania, tikrov
buvo labai gyva ir bauginanti. Nuo jos sklido toks altis, kad nepajgiau
kvpuoti.
Man labai gaila, kimiai itar Skotas.
Tik nesakyk, kad jis uvo, piktai atkirtau. Jis paliko suniokot motocikl ir
nukeliavo toliau. Lopas paadjo susitikti su manim savo bute parke. Jis nelauo
paad, visa tai itariau garsiai, nes iuos odius man reikjo girdti.
Tu visa drebi. Leisk tave nuveti savo namus, tavo namus, jo but kur tik
panorsi.
Ne, amteljau. Grime Lopo but parke. Jis ten. Pamatysi.
Isilaisvinau i Skoto glbio, bet jauiausi netvirtai. Vos pavilkau sustingusias
kojas. Mane uvald baisi, kyri mintis. O jeigu Lopas uvo?
Kojos paios nune prie motociklo.
Lopai! suukau ir parpuoliau ant keli.
Sukniubau ant motociklo, i galugerklio isiver keista, slogi rauda. Klimpau
vis giliau mel.
Lopas.
Mintyse kartojau jo vard ir laukiau, kankinamai laukiau. Kkiodama aukiau
j vardu, skleidiau nevaldomus kanios ir nevilties garsus.
Aaros riedjo skruostais. Maniau, tuoj ply irdis. Viltis, kuri mginau
sikibti, isilydo, skriejo tolyn ir virto nepasiekiama. Jauiau, kaip eija ir
smulkias ukes suskyla mano siela.
Ugeso paskutinis vilties spindullis.

39
skyrius

Atsidaviau miegui. Sapnai vienintel vieta, kur galiu susisiekti su Lopu. Laikytis
sikibus vaiduokliko jo atminimo geriau, negu gyventi be jo. Susirangiusi Lopo
lovoje, supama jo kvapo, atgaivinau prisiminimus.
Man nereikjo patikti Peperiui atgabenti plunksn. Turjau inoti, kad jis
visk sugadins. Nereikjo nuvertinti Dants. inojau, kad Lopas isyk atmes
mano kalt, bet jauiausi atsakinga u tai, kas jam nutiko. Jeigu tik biau
atvykusi jo but parke deimia minui anksiau. Jeigu biau sulaikiusi
Mars ir neleidusi jai uiebti degtuko...
Pabusk, Nora.
Vir mans buvo palinkusi Vi. Jos balsas skambjo nekantriai ir energingai.
Privalai pasirengti dvikovai. Skotas man visk papasakojo. Vienas Lizos
Martin pasiuntini buvo ia atvyks, kol miegojai. Dvikova vyks saulei tekant
kapinse. Privalai Dantei ispardyti subin taip, kad ilkt kosmos. Jis i
tavs atm Lop, o dabar trokta tavo kraujo. Pasakysiu, k apie tai manau. Po
velni, ne. Nieko ia nepridursi.
Dvikova? Mintis atrod beveik juokinga. Dantei nereikia su manimi
sukryiuoti kard, kad pavogt mano titul; jis turi utektinai amunicijos, kad
priverst nelimus suabejoti mano patikimumu ir apjuodint reputacij. Visi iki
vieno puol angelai surakinti grandinmis atsidr pragare. Nelimai laimjo
kar. Dant su Marse priskirs nuopelnus sau aikindami, kaip jie upuol
arkangel, privert atiduoti plunksnas ir kaip mgavosi stebdami jas
liepsnojant.
Mintis apie Lop, kalint pragare, sukl nauj skausmo bang. Neinojau,
kaip man pavyks suvaldyti emocijas, kai nelimai pal digaus dl savo
triumfo. Jie niekada nesuinos, kad Dant iki paskutins akimirkos talkino
puolusiems angelams. Nelimai suteiks jam valdi. Neinau, k tai reikia man.
Jeigu armija paleista, ar svarbu, kad praradau galimyb jai vadovauti? Mano
priesaika buvo labai miglota, netikta.
Turjau numatyti, kad Dant rezga prie mane pinkles. Kaip ir a, jis inojo,

kad vos lugsiu, mano gyvenimas baigsis. Taiau nordamas apsidrausti jis
tikriausiai mane suims u tai, kad nuudiau Juodj Rank. Dar iki vakaro u
idavyst a bsiu pasista myriop arba geriausiu atveju kalinta.
Veikiausiai bsiu nubausta mirties bausme.
Jau beveik saultekis. Kelkis, paragino Vi. Neleisk Dantei taip lengvai
isisukti.
sikibau Lopo pagalv ir kvpiau joje usilikusio biiulio kvapo, kol is
visikai neinyko. siminiau Lopo lovos apybras ir sitaisiau jo kno duboje.
Usimerkiau ir sivaizdavau, kad Lopas ia. alia. Lieia mane. sivaizdavau,
kaip velniai velgia jo juodos akys, kai iltomis, tvirtomis rankomis glosto man
skruost.
Nora, perspjo Vi.
Nekreipiau j dmesio ir nusprendiau likti su Lopu. Kai biiulis prisislinko
ariau, iuinys dubo. Jis nusiypsojo, pakio rankas po manimi ir usivert ant
savs. Tu sualusi, angele. Leisk tave suildyti.
Maniau, kad tave praradau, Lopai.
Esu ia. Juk paadjau, kad bsime kartu.
Taiau tavo plunksna...
, nutild jis glausdamas pirt man prie lp. Noriu bti su tavimi, angele.
Lik ia. Pamirk Dant ir dvikov. Neleisiu jam tavs skriausti. Saugosiu tave.
Aaros m grauti man akis.
Pasiimk mane i ia. Kaip adjai. Igabenk mane toli toli. Bsime tik mudu
abu.
Lopas supykt, matydamas tave toki, barsi Vi nordama paadinti mano
sin.
Usitraukiau antklod, padarydama slapt palapin vir mudviej su Lopu, ir
sukikenau jam aus.
Ji neino, kad tu ia.
Tai ms slaptas triukas, sutiko biiulis.
A tavs nepaliksiu, Lopai.
O a neleisiu.
Staigiu judesiu jis sukeit ms padt ir prispaud mane prie iuinio. Tada
palinko vir mans.
Pamgink dabar pabgti.
Susiraukiau ivydusi ledin melsv vies, regis, sklindani jam i aki

gelmi. Sumirksjau, kad geriau matyiau, ir, kai rega paatrjo, sitikinau, jog
raineles supa ryki mlyna spalva.
Nurijusi seil tariau: man reikia atsigerti vandens.
A atneiu, pareik Lopas. Nejudk. Gulk lovoje.
Utruksiu tik akimirk, ginijausi tuo pat metu stengdamasi isivaduoti.
Lopas sugrieb mane u rie.
Sakiau, kad niekur neisi.
Einu tik atsigerti, prieinausi.
Niekur neleisiu tau eiti, Nora.
odiai nuskambjo kaip urzgimas.
Lopo veidas persikreip, susiskaid, ir tada ivydau mstelint kito vyro
bruous. Pamaiau Dants alyv spalvos od, skelt smakr ir akis, kurios
kadaise man i ties atrod graios. Ltokai nusiritau al. Dant spjo pirtais
skausmingai sikibti man peius ir vl pasibruko po savim. Ant skruosto jauiau
kart jo kvpavim.
Viskas baigta. Pasiduok. A nugaljau.
Pasitrauk nuo mans, sunypiau.
Ant veido klisteljo ledinis vanduo aikteljusi paokau. Sapnas isisklaid;
greta stovjo Vi su soiu rankose.
Metas keliauti, tar ji spausdama prie savs sot, tarsi ketindama
panaudoti j kaip ginkl, jeigu prireikt.
Nenoriu, suvokiau. Buvau per daug nelaiminga, kad pykiau dl
vandens.
Gerklje strigo gumulas, miau baimintis, kad pravirksiu. Lopas nebegr. Ir
a nieko negaliu pakeisti. Be Lopo, net pergal prie Dant ir velni ker
sunaikinimas neteko prasms.
O kaip Lopas? paklaus Vi. Nekovoji dl savs. Nejaugi nesikausi ir dl
jo?
Lopo nra, atsakiau pirtais spausdama akis tol, kol nuslopinau kylant
verksm.
Lopo nra, bet jis neuvo.
Be Lopo negaliu to padaryti, atsakiau dusdama.
Tada rask bd j susigrinti.
Jis pragare, piktai atoviau.

Tai geriau negu kape.


Prisitraukiau kelius ir rmiau juos galv.
Vi, a nuudiau Henk Milar. Tai padarme mudu su Lopu. Dant tai ino
ir per dvikov jis mane suims. Jis man vykdys mirties bausm u idavyst.
Mintyse ikilo labai tikrovikas vaizdinys.
Dant pasistengs kaip manoma labiau pavieinti mano lugim. Kai jo
sargybiniai vilks mane i dvikovos vietos, bsiu apspjaudyta ir iplsta
paskutiniais odiais. Paskui Dant nusprs, kaip baigti mano gyvenim...
Tikriausiai pasinaudos savo kardu. Tuo, kur Bleiklis ubr velni kerais, kad
mane nuudyt.
Dl to negaliu vykti dvikov, baigiau aikinti.
Vi ilgai tyljo.
Tai bus tik Dants odiai prie tavuosius, galiausiai itar ji.
Kaip tik tai mane ir jaudina.
Tu vis dar esi nelim vad. Jau pelnei kai kuri pasitikjim. Jeigu Dant
mgins tave suimti, mesk jam ik, draugs akyse spindjo rytas. Kovok su
juo iki galo. Gali arba lengvai jam pasiduoti, arba tvirtai sispirti kojomis ir
priversti pasiplkti.
Sunirpiau ir atpakalia ranka nusiluosiau nos.
A bijau, Vi. Labai bijau.
inau, pupyte. Taiau taip pat inau, kad, be tavs, niekas negali to padaryti.
Nedanai tau tai sakau, galbt ir niekada nesakiau, bet uaugusi noriu bti tokia
kaip tu. Na, o dabar perspju paskutin syk: kelkis, antraip vl apipilsiu
vandeniu. Keliausi kapines ir ukursi Dantei tikr pirt.
Didiausi mano nudegimai jau buvo ugij, bet vis tiek jauiausi silpna ir
isekusi. Per trumpai buvau nelime, kad imanyiau spartaus gijimo
mechanizm, bet greiiausiai nesmoningai ieikvojau tam per daug energijos.
Prie ivykdama i Lopo bsto nepairjau veidrod, bet puikiai inojau, kad
atrodau apgailtinai. Dantei pakaks mane vilgtelti ir gals skelbti pergal.
Vi pastaius automobil skalda grstoje aiktelje, i kurios atsiveria kapini
vaizdas, dar syk apmsiau savo plan. Paskelbs, kad visus puolusius angelus
igrdo pragar ir laimjo kar, Dant tikriausiai mane apkaltins nuudius
Henk Milar ir pareik uimantis mano post. Tuo metu nesitrauksiu al ir

neuleisiu savo titulo. Vi teisi; a kausiuosi. Nors vili beveik nra, kausiuosi.
Dant vadovaus nefilimams tik per mano lavon tikrja io odio prasme.
Vi udjo rank man ant delno.
Eik ir apgink savo titul. Visa kita isiaikinsime vliau.
Ugniauiau apmaud juok. Vliau? Man nerpi, kas bus po dvikovos. Ateitis
mans nejaudina. Nenorjau galvoti, kas bus po valandos arba rytoj. Su
kiekviena akimirka mano gyvenimas tolo nuo kelio, kuriuo mudu su Lopu jome
drauge. Nenorjau skubti pirmyn. Trokau grti atgal. Kur vl galiau bti su
Lopu.
Mudu su Skotu bsime minioje, tvirtai pareik Vi. Tiesiog... bk atsargi,
Nora.
Man akys pritvinko aar. Tokius odius itar ir Lopas. Man reikia jo ia,
dabar, kad patikint, jog galiu susidoroti su uduotimi.
Dangus vis dar buvo tamsus, mnulis skleid balt vies vir vaiduokliko
kratovaizdio. Po mano kojomis trakjo aparmojusi ol, kai i lto nuo
kalvos leidausi kapines. Vi ingsniavo pirma. Balti akmeniniai kap kryiai ir
liauni obeliskai, regis, skland migloje. Angelas nukirstais sparnais ties mane
dvi nulautas rankas. Graudi rauda ustrigo man gerklje. Usimerkiau ir
stengiausi mintimis prisiaukti gra Lopo veid. Skaudu buvo j sivaizduoti
inant, kad daugiau niekada nebepamatysiu. Nedrsk dabar liumbti,
subariau save. Nusukau vilgsn nuo angelo baimindamasi, kad neitversiu, jeigu
savo ird sileisiu koki nors kit jausm, iskyrus plienin ryt.
Dauboje, kapinse, susirinko imtai nelim. Ivydusi toki j daugyb
paspartinau ingsn. Nelimai nustoja senti nuo tada, kai prisiekia itikimyb,
tad dauguma j buvo jauni, u mane vyresni ne daugiau kaip deimia met, bet
tarp j ivydau ir brel pagyvenusi vyr bei moter. J veidai vytjo lkesiu.
Vaikai lakst aplink aisdami liestyni, kol tvai juos pakeldavo u pei ir
liepdavo nurimti. Vaikai. Tarsi ryt bt eimos pramoga: cirkas arba futbolo
rungtyns.
Prisiartinusi pamaiau, kad dvylika nelim vilki apsiaustus iki ems su
utrauktais ant veid gobtuvais. Tai, matyt, tie patys dvylika vyresnij nelim,
kuriuos maiau kit ryt po Henko mirties. Bdama nelim vad privaliau
inoti, k ie apsiaustai reikia. Liza Martin ir jos kohorta turjo man paaikinti.
Taiau jie niekada nesileido mans savo ratel. Jie apskritai mans
nepageidavo. Buvau tikra, kad apsiaustai enklina rang ir gali, bet tai turjau

perprasti pati.
Vienas nelim nusitrauk gobtuv. Liza Martin. Jos veidas buvo rimtas, akys
kupinos lkesio. Ji padav man juod apsiaust, tarsi tai bt daugiau
sipareigojimas, o ne primimo saviki rat enklas. Apsiaustas buvo
sunkesnis, nei tikjausi, pasitas i storo slidaus aksomo.
Ar matei Dant? pusbalsiu paklaus ji.
Usimeiau apsiaust ant pei, bet neatsakiau.
Mano vilgsnis nukrypo Skot su Vi, ir sunkumas krtinje atlgo. Pirm
kart po ijimo i Lopo buto mieste giliai kvpiau. Tada pamaiau, kad jiedu
susikib rankomis, ir mane apm keista vienatv. Tuia ranka m dilgioti
glostoma vjelio. Sugniauiau kumt, kad ji nedrebt. Lopas neateis. Daugiau
niekada nesuners su manimi pirt. Kai t suvokiau, i krtins isprdo tyli
aimana.
Patekjo saul.
Aukso juosta apviet pilk horizont. Netrukus sauls spinduliai prasiskverbs
pro medius ir isklaidys migl. Atvyks Dant, ir nelimai suinos apie savo
pergal. Itikimybs priesaikos ir chevano siaubai taps istoriniais pasakojimais.
Nelimai digaus ir kaip padk sveikins Dant savo igelbtoj. Jie ne
Dant ant pei ir skanduos jo vard. Sulauks visuotinio pritarimo Dant
ikvies mane i minios...
Liza nuingsniavo sambrio vidur.
Esu tikra, kad Dant netrukus pasirodys, garsiai paskelb ji. Jis ino, kad
dvikovos laikas paskirtas tiksliai per saultek. Dant prastai nevluoja, bet,
kad ir kaip ten bt, gali tekti atidti dvikov kelioms...
Jos kalb nutrauk dundesys, jis, regis, sudrebino vis em. Padais jutau
stiprjanius virpesius. Akimirksniu suspaud skrand. Kakas artinosi. Ir ne
vienas, o daugiau.
Puol angelai, baimingu balsu sunibdjo nefilim.
Ji buvo teisi. Nuo apiuopiamos galios, netgi sklindanios i tolo, suvirpjo visi
mano kno nervai. I pasibjaurjimo pasiiau plaukai. Greiiausiai artinosi
imtai puolusi angel. Taiau kaip tai gali bti? Mars sudegino j plunksnas
savo akimis maiau.
Kaip jie mus rado? paklaus kita nelim. Jos pastamame balse igirdau
siaubo gaideles. Staigiai dirsteljusi on po gobtuvo klostmis pamaiau i

nuostabos kietai suiauptas Siuzanos Milar lpas.


Pagaliau jie atvyko, suvokt Liza, ir jos akyse suspindo kraujo trokimas.
Greiiau! Paslpkite vaikus ir iupkite ginklus. Mes su jais kausims, net jeigu
Dant nepasirodys. tbtin kova baigsis ia.
Lizos komanda nuaidjo per mini, paskui j nuskambjo ksniai rikiuotis.
Nelimai stumdydamiesi stojo padrikas gretas. Vieni buvo su peiliais, o
beginkliai grieb akmenis, nudautus butelius ir kitk, kas pakliuvo po ranka.
Nubgau pas Vi su Skotu.
Ivesk Vi. Keliaukite saugi viet. Kai visa tai baigsis, a judu susirasiu,.
Tikriausiai iprotjai, jeigu manai, kad mes ivyksime be tavs, rytingai
atkirto Vi. Paaikink jai, Skotai. Paimk ant rank ir inek, jeigu neklausys.
Kaip ia atsidr puol angelai? paklaus Skotas mano veide nordamas
skaityti atsakym. Juk mudu kartu matme, kaip sudeg plunksnos.
Nenutuokiu. Taiau ketinu isiaikinti.
Manai, su jais yra Lopas? tai kur uo pakastas, ar ne? tar Vi velgdama
t pus, i kurios sklido tolimas, drebinantis em dundesys.
Pairjau jai akis.
Mudu su Skotu matme, kaip sudeg plunksnos. Arba mudu buvome apgauti,
arba kas nors atidar pragaro vartus. Nuojauta kuda, kad pastarasis variantas
labiau tiktinas. Jeigu puolusiems angelams pavyko itrkti i pragaro, privalau
sitikinti, ar Lopas irgi pabgo. Tada tursiu uverti pragaro vartus, kol dar ne
per vlu. Jeigu to nepadarysiu dabar, kitos galimybs nebus. iandien paskutin
diena, kai puol angelai gali uvaldyti nelim knus, bet nemanau, kad
puolusiems angelams tai rpi, pagalvojau apie velni kerus. Apie j gali.
Tikiu, kad jie turi priemoni mus pavergti aminai inoma, jeigu prie tai
nenuudys.
Vi i lto linkteljo apmstydama mano odi svor.
Tada mudu tau padsime. Veiksime kartu. i kova yra tiek pat mano bei
Skoto, kiek ir tavo.
Vi... ketinau perspti draug.
Jeigu tai i ties svarbiausia mano gyvenime kova, inai, kad nesitrauksiu.
Kad ir k tu sakytum. Ne dl to nesuvalgiau keli paskutini spurg stengdamasi
atvykti ia laiku, kad apsigriau ir ikeliauiau, pareik Vi, bet jos balse
igirdau velnumo gaideles. Ji i ties sak, k mano. Mudvi esame kartu.
Isyk nepajgiau prabilti.

Gerai, galiausiai tariau, eime, usklsime pragaro vartus kart ir visiems


laikams.

40
skyrius

Saul pakilo vir horizonto apviesdama begalin puolusi angel virtin,


slenkani per kapines. kypoje ryto viesoje j eliai skleid kaitri melsv
vies, tarsi milinika vandenyno banga riaumodama bt artjusi prie kranto.
Vienas vyras nelimas bgo armijos priekyje mojuodamas melsvai vytiniu
kardu, kuris buvo sukurtas nuudyti mane. Net i tolo buvo matyti, kad Dants
vilgsnis mato tik vien taikin mane. Dabar jau inojau, kas atidar pragaro
vartus. Tamsiai mlynos aureols vir puolusi angel galv rod, kad Dant
panaudojo velni kerus.
Taiau nesupratau, kodl jis leido Marsei sudeginti plunksnas, o paskui
ilaisvino puolusius angelus.
Privalau viena susikauti su Dante, tariau Skotui ir Vi. Jis irgi mans ieko.
Jeigu galite, nuviliokite j automobili aiktel ant kalvos.
Tu neturi ginklo, perspjo Skotas.
Parodiau vilnijani armij. Kiekvienas puols angelas nesi kard,
panjant spindint mlyn degl.
A neturiu, bet jie turi. Tereikia vien j tikinti, kad paaukot.
Jie isiskleidia, tar Skotas. Puol angelai iudys visus nelimus
kapinse, paskui siver Koldvoter.
Pagriebiau u rank Skot, paskui Vi. Trumpai sudarme nepralauiam
ied, ir tai man suteik jg. Su Dante susidursiu viena, bet netoli bus Vi su
Skotu tursiu tai galvoje.
Kad ir kas atsitikt, nepamiriu ms draugysts.
Skotas priglaud mano galv sau prie krtins, kartai prispaud, paskui
velniai pabuiavo kakt. Vi iskt rankas ir laik mane taip ilgai apkabinusi,
kad isigandau, jog prapliupsiu nevaldomai raudoti.
Isilaisvinau i draugs glbio ir nubgau.
Kapinse buvo daugyb viet pasislpti, tad greitai usikabarojau ant aminai
aliuojanio medio, augania ant kalvos alia stovjimo aiktels, ak. I ten
galjau netrukdoma stebti, kaip beginkl nelim vyr ir moter armija,

dvideimt kart maesn u puolusi angel, atsitrenkia juos, isirikiavusius


kaip siena. Po keli akimirk puol angelai nusileido ant nelim tarsi debesis ir
m kapoti kaip piktoles.
Kalvos papdje Siuzana Milar grmsi su puolusia angele, jos blykiai viess
plaukai plaikstsi aplink peius. Abi moterys stengsi paimti vir. Siuzana i
slaptos apsiausto klosts isitrauk peil ir dr Dabrijai krtinkaul. Urgzdama
i siio Dabrija abiem rankomis stvr kard ir slysdama ant ols kirto
atsakomj smg. Besigrumdamos moterys atsidr u antkapi ir dingo man i
akiraio.
Tolliau Skotas ir Vi grmsi petys pet mosuodami medi akomis jie
mgino apsiginti nuo keturi juos apsupusi puolusi angel. Nors puolusi
angel buvo daugiau, jie pasitrauk nuo Skoto, nes is buvo pranaesnis giu ir
jga. Vaikinas medio aka parblok juos ant ems, paskui tal, kol puol
angelai neteko smons.
Apvelgiau kapines iekodama Marss. Jeigu ji ten ir buvo, a nemaiau.
Veikiausiai ji smoningai veng kovos ir nusprend veriau vengti pavojaus, nei
ginti savo garb. Kraujas nuda kapini ol. Ant jos slidinjo ir nelimai, ir
puol angelai. Kakiek buvo grynai raudonos spalvos kraujo, bet daugiausia
velni ker nudayto mlynai.
Liza Martin ir jos draug ilgu apsiaustu bgo kapini pakraiu neinos
deglais, i kuri rko juodi dmai. Jos skubjo nuo medio prie medio, nuo
krmo prie krmo ir juos padegdavo. Plipteljo liepsnos prarydamos lapus ir
sukurdamos utvar aplink puolusius angelus, dl to susiaurjo kovos laukas.
Kapinse tarsi nakties eliai sklaidsi tirti dmai. Liza negaljo mirtinai
sudeginti puolusi angel, bet nefilimams suteik pagalb.
I dm iniro puols angelas ir atidiai dairydamasis pasileido bgti kalv.
Tikriausiai jis pajuto mane. Jo kardas spinduliavo melsva viesa, bet puols
angelas j laik taip, kad a nemaiau veido. Tik pastebjau, kad jis nerangus ir
man su juo kautis bus lengviau.
Angelas prislino prie medio ir m atsargiai tyrinti tanki lapij. Netrukus
jis atsidr tiesiai po manimi.
Keturi, trys, du...
Iokau i medio. Trenkiausi j i nugaros, ir nuo smgio puols angelas
susvirduliavo. Kardas ilk jam i rankos man nespjus atimti. Mudu ritoms
kelis ingsnius, bet a buvau pranaesn, nes puoliau netiktai. Staigiai paokusi

ant koj ulipau puolusiam angelui ant nugaros ir kelis sykius stipriai smogiau
sparn randus, tad jis spyr man kojas ir pargriov. Nusiritau al ir ivengiau
smgio peiliu, ginkl puols angelas isitrauk i bato.
Riksonas? apstulbusi suukau atpainusi buvusio Lopo geriausio draugo
iblykus vanagik veid. Lopas pats j surakino grandinmis pragare, kai
Riksonas mgino paaukoti mane, kad gyt mogaus kn.
Tu? ne maiau nustebo jis.
Mudu sulenk kelius ir pasiruo pulti velgme vienas kit.
Kur Lopas? idrsau paklausti.
Jis prisimerks pavelg mane altomis, apskritomis akimis.
is vardas man nieko nesako. Tas asmuo man mirs.
Riksonas nepuol mans su peiliu, todl idrsau uduoti dar vien klausim:
Kodl puol angelai leidia Dantei jiems vadovauti?
Jis mus privert prisiekti jam itikimyb, atsak Riksonas dar labiau
prisimerkdamas. Arba turjome prisiekti, arba likti pragare. Tik nedaugelis
liko.
Lopas neturjo likti pragare. Ypa kai atsirado galimyb grti pas mane.
Taiau jis greiiau bt nusuks Dantei sprand ir sudrasks skutelius, negu
prisieks itikimyb tam nefilimui.
A persekioju Dant, pasakiau Riksonui.
Jis nusijuok ir pro dantis iko:
U kiekvien Dantei atitempt nelimo kn a gaunu premij. Anksiau
man nepavyko tavs nuudyti, bet dabar nebepaspruksi.
Mudu vienu metu puolme prie greta gulinio kardo. Riksonas paiupo j
pirmas, mitriai atsiklaup ir m mojuoti prieais mane. A staigiai pasilenkiau ir
smogiau jam pilv, nespjus dar syk usimoti. Vl pargrioviau j ant ems, ir
Riksonas susitrenk sparn randus. Naudodamasi tuo, kad jis akimirk nepajg
judti, nuginklavau; ipliau kard i kairs rankos, peil i deins.
Tada koja apveriau kn ir suvariau peil giliai sparn randus.
Tu nuudei mano tt, tariau. A to nepamirau.
Nuskuodiau automobili stovjimo aiktels link kartkartmis atsigrdama
pairti, ar niekas neseka i paskos. Turjau kard, bet man reikjo geresnio.
Prisiminusi treniruotes su Lopu pakartojau visus kardo imuimo i prieininko
rank judesius. Kai Dant pasitiks mane aiktelje, atimsiu i ko kard ir juo

nuudysiu t niek.
Dant mans jau lauk. Stebjo tingiai braukydamas pirtu per kardo
smaigal.
Graus kardas, pagyriau. Girdjau, liepei j pagaminti tamty man.
Dants apatin lpa vos pastebimai virpteljo.
Tau visada skiriu tik tai, kas geriausia.
Tu nuudei Bleikl. iaurokas bdas atsidkoti u visus velni ker atmainas,
kurias jis tau sukr.
O tu nuudei Henk. Savo kn ir krauj. Juokiasi puodas, kad katilas
juodas, gl Dant. Man prireik ne vieno mnesio, kad siskverbiau
Henko slaptj kraujo draugij ir gyiau jo pasitikjim. Turiu prisipainti, kad
pakliau taur u savo skm t dien, kai Henkas uvo. Nuversti j nuo sosto
man bt buv kur kas sunkiau negu tave.
Gteljau peiais.
Esu pratusi bti per menkai vertinama.
A tave treniravau. Tad puikiai inau, k sugebi.
Kodl ilaisvinai puolusius angelus? paklausiau tiesiai viesiai, nes Dant,
regis, buvo nusiteiks dalytis paslaptimis. Buvai juos visus nugrds pragar.
Galjai pabgti ir valdyti nelimus. Jie niekada nebt suinoj apie tavo
neitikimyb.
Dant nusiypsojo iiepdamas atrius baltus dantis. Dabar jis buvo
panaesnis juodbruv laukin vr negu mog.
Esu ikils vir abiej rasi, atsainiai atsak jis, ir man neliko abejoni, jog
jis pats tuo tikrai tiki. Nelimams, kurie liks gyvi po mano armijos ios dienos
antpuolio, pasilysiu rinktis taip pat, kaip pasiliau puolusiems angelams:
prisiekti man itikimyb arba ti. Vienas valdovas. Nematomas. Visagalis. Gal
ir tu norjai apie tai pagalvoti?
Stovjau mindikuodama ir spaudiau prie savs Riksono kard.
iuo metu noriu keli dalyk, tik ne bti visagale valdove. Kodl puol
angelai per chevan neuvald nelim? Turbt inai, ir nesitikk pelns
mano pagyrim.
A jiems sakiau neuvaldyti. Kol nebuvau nuuds Bleiklio, nenorjau, kad
jis ataukt mano sakymus ir idalyt nelimams velni kerus. Jeigu puol
angelai bt puol nefilimus, Bleiklis bt idalijs velni kerus.
Dants balsas vl nuskambjo labai atsainiai. Jis jautsi ess u visus

pranaesnis. Jis nieko nebijojo.


Kur Lopas?
Pragare. Pasirpinau, kad jis niekaip neprasmukt pro pragaro vartus. Jis
liks pragare. Tik tada, kai man kils noras iauriai kankinti, Lopas sulauks
lankytojos.
Puoliau Dant ir i vis jg kardu kirtau per galv. Jis paoko ir kirto kelis
atsakomuosius kirius. Nuo kiekvieno smgio mano kardas suvirpdavo iki pat
pei. I skausmo sugrieiau dantimis. Dant per stiprus; nepajgsiu aminai
gintis nuo jo galing kiri. Privalau kaip nors imuti jam kard ir durti ird.
Kada paskutin kart vartojai velni ker? paklaus Dant mojuodamas
savo kardu tarsi maete ir bandydamas mane sukapoti.
Nebegeriu to nuodo.
Atremdavau jo kirius, bet jeigu ilgai ginsiuosi, Dant prirems mane prie
tvoros. Staigiai puoliau mgindama sueisti jam laun. Dant atoko, ir mano
kardas perr or, o a vos nepraradau pusiausvyros.
Juo labiau pasilenksi arba isitiesi, juo lengviau Dantei bus tave pargriauti,
nuskambjo galvoje Lopo odiai. Linkteljau pati sau. Teisingai, Lopai. Kalbk
su manimi.
Matyti, tyiojosi Dant. Tikjausi, igersi utektinai to kvaialo, kurio
daviau nordamas sunaikinti tavo smegenis.
Tad tai kokios buvo jo umaios: paversti mane priklausom nuo velni ker,
kurie palengva mane nuudyt.
Kur laikai kitas atmainas?
Ten, kur galiu pasinaudoti j galiomis kada tik panorjs, pasiptlikai
atkirto jis.
Tikiuosi, gerai juos paslpei, nes prie mirt dar noriu sunaikinti tavo
laboratorij.
Laboratorija yra manyje. Atmainos ten, Nora, ir jos be paliovos dauginasi.
A esu velni kerai, Nora. Ar bent nutuoki, k reikia bti galingiausiam visoje
planetoje?
Vos spjau pritpti ir ivengti kirio kakl. Mikliau juddama nutaikiau kard
Dantei pilv, bet niekas ir vl atoko al, tad mano ginklas tik perr jam
kn aukiau launies. I aizdos isivers mlynas skystis nuda Dants
markinius.

Urgzdamas Dant puol mane. A nubgau ir perokau akmen sien,


juosiani stovjimo aiktel.
ol buvo nusta rasos karoliuk; paslydau ir miau iuoti emyn. Vos tik
spjau pasislpti u antkapio, Dants kardas nupjov ol, ant kurios nusileidau.
Mojuodamas kardu jis vaiksi mane tarp antkapi. Kaskart, kai plienas
atsitrenkdavo marmur arba akmen, pasigirsdavo vangjimas.
Nubgau pasislpti u pirmo pasitaikiusio medio. Jis liepsnojo, sproginjo ir
trakjo. Nekreipdama dmesio kart, tvoskiant man veid, apgaulingai
meiausi kair, bet Dant nebuvo nusiteiks aisti. Laikydamas kard vir
galvos, tarsi ketint perrti mane per pus, nuo galvos iki koj, Dant mane
nusivijo. Girddama galvoje Lopo bals vl pabgau.
Pasinaudok jo giu. Atidenk jo kojas. Stipriai smok bet kur kel, tada atimk
kard.
Nriau u mauzoliejaus ir prisiliejau prie sienos. Kai tik Dant pasirod mano
akiratyje, ilindau i slptuvs ir driau kardu jam laun. I aizdos itryko
skystas kraujas. Dant buvo prisigrs labai daug velni ker, ir ie dabar
tekjo jo gyslomis.
Nespjus itraukti kardo, Dant puol mane. Imuiau jam kard, bet manasis
liko styroti Dants launyje. Staiga rankos pasidar labai tuios, turjau
nuslopinti kylani panik.
t pamirai, pro sukstus dantis tyiojosi Dant, itrauk kard i kojos
ir nusvied ant mauzoliejaus stogo.
Nriau tolyn, inojau, kad sueista koja Dant bgs liau kol aizda ugis.
Nukriau visai netoli, kai veriantis kartis persmelk man kair ment ir
pasklido po rank. Surikusi parklupau ant keli. Atsigrusi pamaiau savo
petyje styrant perl baltumo Peperio durkl. Matyt, Dantei prajusi nakt j
dav Mars. Raiuodamas Dant sek i paskos.
Jo aki baltymai spindjo nuo velni ker. Mlynas prakaitas lajo nuo
antakio. I aizdos sunksi velni kerai. Jo kne gyveno i Bleiklio pavogtos
atmainos. Jis jas visas suvartojo ir savo kn kakaip pavert velni ker
fabriku. Nuostabus sumanymas turjo vien menk trkum. Jeigu man pavykt
nuudyti Dant, visi velni kerai emje t kartu su juo.
Jeigu man pavykt nuudyti.
Tavo storulis draugas arkangelas prisipaino durkl tamty ubrs, kad

juo bt galima nuudyti mane, tar Dant. Jam nepavyko, Lopui irgi,
nieko lpas perkreip bjauri ypsena.
Pakliau marmurin antkap ir sviediau Dant, bet is j atmu tarsi
beisbolo kamuoliuk.
Slinkau atgal remdamasi sveikja ranka. Per ltai.
Skubiai pamginau siskverbti Dantei smegenis. Mesk kard ir nejudk!
suukau jo pasmonei.
Skausmas nutvilk man skruostikaul. Bukuoju kardo kratu Dant tvojo taip
smarkiai, kad burnoje pajutau kraujo skon.
Drsti skverbtis mano smegenis?
Nespjau atokti, kai Dant pakl mane u pakarpos ir visa jga trenk
med. Nuo smgio aptemo akyse ir ugniau kvap. Mginau atgauti
pusiausvyr, bet em svyravo po kojomis.
Paleisk j.
Tai Skoto balsas. K jis ia veikia? Apsvaigusi svarsiau tik akimirk.
Pamaiau Skoto rankose kard ir mane apm nerimas.
Skotai, perspjau, tuojau pat dink i ia.
Vaikinas tvirtai sum kardo ranken.
Tavo tvui prisiekiau tave saugoti, atsak Skotas nenuleisdamas aki nuo
Dants.
Dant nusijuok atlos galv.
Priesaika negyvliui? Kokia ji?
Jeigu paliesi Nor, pats tapsi negyvliu. tai kokia mano priesaika.
Pasitrauk, Skotai, amteljo Dant. ia ne tavo reikalas.
Tu klysti.
Skotas puol Dant, ir juodu susikov mitriai vaistydamiesi kardais. Skotas
atpalaidavo peius pasikliaudamas savo galingu knu ir sportininko vikrumu,
turiniu veikti Dants patyrim ir velni kerus. Skotas puol, Dant vikriai
atoko al. Skotas stipriu kiriu nuniojo Dantei kairs rankos platak.
Pasmeig j kardu ir ikl vir.
Nukaposiu tiek gabal, kiek prireiks.
Dant nusikeik ir sveika ranka nerangiai kirto Skotui. Ryto ore aidjo tiesiog
kurtinantis j kard vangesys. Dant stm Skot aukto akmeninio kryiaus
link, ir a perspdama suukau biiulio mintis.
Tiesiai u tavs antkapis!

Skotas staiga metsi al ir nepargridamas, ir atmudamas kirt. I Dants


por sunksi mlynas prakaitas, taiau jis neparod, jog tai pastebjo.
Nusipurt drgnus plaukus nuo aki ir toliau mojavo kardu, bet sveikoji ranka
m pavargti. Dants kiriai darsi desperatiki. Pamaiau, galinti j apeiti i
nugaros ir uspeisti tarp savs bei Skoto, tada kuris nors i ms galtume
Dant pribaigti.
Sustojau igirdusi kriokteljim. Atsigriau kaip tik tuo metu, kai Skotas
paslydo ant lapios ols ir parklupo ant vieno kelio. Stodamasis vaikinas
nerangiai iskt kojas. Jis risdamasis skmingai isisuko nuo Dants kardo, bet,
Skotui nespjus atsistoti, Dant kirto vl, syk suvar kard giliai Skotui
krtin.
is silpstaniomis rankomis sikibo smygsant kard ir bergdiai mgino j
itraukti. Liepsningai melsvi velni kerai i kardo tekjo jo kn; vaikino oda
patamsjo ir virto vaiduoklikai mlyna. Silpnu balsu jis suvokt mano vard:
Nora?
Suklykiau. Sustingusi i siaubo ir sielvarto stebjau, kaip Dant pribaigia
Skot vikriai pasuka kard ir perria vaikinui ird.
Drebdama i pykio, kokio dar niekada nebuvau patyrusi, vis dmes
sutelkiau Dant. Mane upldo neapykantos banga. Kraujas pritvinko nuod.
Tvirtai sugniauiau kumius, mano galvoje aidjo siio ir kerto auksmas.
Kaitinama io tamsaus, neatlgstanio pykio sutelkiau visas vidines galias.
Neskubdama, rytingai ir pasitikdama savimi. Sukaupiau vis drs bei ryt
ir leidau jiems prasiverti. Neleisiu Dantei nugalti. Tik ne itaip. Tik ne
pasitelkus velni kerus. Tik ne nuudant Skot.
Sukaupusi visas proto galias siskverbiau Dants galv ir sunaikinau i jo
smegen sklindanius impulsus. Tada skubiai diegiau griet komand: mesk
kard. Mesk kard, beverti, klastingas, ikryps mogau.
Igirdau, kaip ant marmuro vangteli plienas.
Verianiomis akimis pavelgiau Dant. Apsvaigs jis spoksojo tol, tarsi ko
iekodamas.
Ar ne ironika, jog kaip tik tu atskleidei mano didiausi stipryb?
paklausiau su didiausiu pasibjaurjimu.
Prisiekiau daugiau niekada nevartoti velni ker, bet dabar mielai biau
paeidusi taisykles. Jeigu pavykt nuudyti Dant, kartu su juo inykt ir velni

kerai.
Galvoje msteljo gundanti mintis pavogti velni ker, bet a j kaipmat
nuvijau alin. Esu stipresn ir u Henk, ir u Dant. Stipresn netgi u velni
kerus. Dl Skoto, kuris paaukojo savo gyvyb, kad igelbt mane, pasisiu
velni kerus atgal pragar. Vos spjau pakelti Dants kard, is ispyr ginkl
man i rank.
Dant uoko ant mans ir tvirtai sikibo kakl. miau nagais draskyti jam
akis ir veid.
Isiiojau, bet nepajgiau kvpti oro.
Dant velg mane triumfuodamas.
Beprasmikai iopiojau. iaurus Dants veidas pasidar gruobltas, tarsi
vaizdas per sen televizori. Akmeninis angelas susidomjs stebjo mus per
Dants pet.
m juokas. Norjosi verkti. Tad tai k reikia mirti. Pasiduoti.
Nenorjau pasiduoti.
Dant keliu uspaud man kvpavimo takus ir siek paimti savo kard. Jo
smaigalys atsidr man vir irdies.
Uvaldyk j, ramiai sak man akmeninis angelas. Uvaldyk ir nuudyk.
Lopas? beveik sapnuodama paklausiau.
Pajutusi nauj jg antpld, kur suteik tikjimas, kad Lopas yra alia ir
mane stebi, lioviausi prieintis Dantei. Atitraukiau pirtus ir atpalaidavau kojas.
Pasidaviau Dantei, nors toks elgesys atrod kaip bailumas, pasidavimas.
Sutelkiau mintis, kad siskverbiau Dant.
Svetimas altis nuvilnijo mano knu.
Sumirksjau velgdama pasaul Dants akimis. Jo kardas buvo mano
rankose. Giliai irdyje inojau, kad Dant grieia dantimis ir staugia kaip
sueistas vris keldamas krauj stingdant triukm.
Atgriau kard save. Nukreipiau j sau ird. Ir tada pasielgiau netiktai.
Kritau ant amen.

41
skyrius

Dants knas pasialino i manojo taip greitai, kad pasijutau, tarsi biau buvusi
imesta i vaiuojanio automobilio. Rankomis sikibau ol iekodama ko nors
tvirtesnio besisukaniame, pasvirusiame ir besivartaniame pasaulyje. Kai
svaigulys prajo, miau dairytis Dants ir pirmiau j uuodiau, negu pamaiau.
Jo oda pamlynavo, knas m pstis. I jo tryko skysiai, velni kerais
unuodytas kraujas sunksi em tarsi kakoks gyvis, skubantis pasislpti nuo
sauls viesos. Knas atsiskyr nuo kaul ir virto dulkmis. Netrukus i Dants
liko tik sauja idivusi kaul.
Jis negyvas. Velni kerai sunaikinti.
I lto atsistojau. Mano dinsai buvo suplyti ir iterlioti, palei kelius ols
dryiai. Apsilaiiau suskilinjusias lpas ir pajutau kraujo bei sraus prakaito
skon. Sunkiai vilkdama kojas nujau prie Skoto. Aaros riedjo man veidu,
beviltikai griau rankas stovdama prie spariai yranio kno. Usimerkiau ir
prisiveriau prisiminti kreivok Skoto ypsen. Ne tuias akis. Mintyse vl
atgaivinau elmik vaikino juok. Ne priemirtin gargaliavim ir voktim.
Prisiminiau jo atsitiktini prisilietim ilum ir aismingus stumteljimus
suprasdama, kad Skoto knas ra, nors a esu sikibusi prisiminimus.
Ai, springdama padkojau tikindama save, kad Skotas yra netoli ir
mane girdi. Tu igelbjai man gyvyb. Sudie, Skotai. Niekada tavs
nepamiriu, prisiekiu. Niekada.
Vir kapini tvyrant rk prar sauls spinduliai nuspalvino j gelsvai ir
pilkai. Nekreipdama dmesio tvilkinant skausm itraukus Peperio durkl,
nusvirduliavau atvir kapini aiktel.
olje guljo keisti gniuulai, prisiartinusi pamaiau, jog tai lavonai. I likui
sprendiau, kad puolusi angel. J knai, kaip ir Dants, akimirksniu atsiskyr
nuo kaul. I griaui sunksi mlynas skystis, em akimirksniu j sugerdavo.
Tau pavyko.
Atsigriau ir nejuiomis stvriau durkl. Detektyvas Basas stovjo susikis
rankas kienes, jo lpose aid niroka ypsena. Jam prie koj itikimai tupjo

juodas uo, prie kelias dienas igelbjs man gyvyb. uo msliai spoksojo
mane kraupiomis geltonomis akimis. Basas pasilenk ir paglost pasiiauus
kail tarp aus.
Tai puikus uo, tar Basas. Kai a ivyksiu, jam reiks rasti svetingus
namus.
Atsargiai engiau atatupsta.
Kas ia dedasi?
Tau pavyko, pakartojo Basas. Velni kerai sunaikinti.
A nesapnuoju?
Esu arkangelas, atsak Basas beveik droviai ypteldamas lp
kampuiais.
N neinau, k pasakyti.
emje esu slapta jau keli mnesiai. Mes tarme, kad onsis Lang ir
Henkas Milaras isikviet velni kerus, ir mano uduotis buvo stebti Henk, jo
veikl ir eimos narius tave irgi.
Basas. Arkangelas. Vykdo slapt misij. Papuriau galv.
Vis dar nesuprantu, kas ia vyksta.
Tu padarei t, ko siekiau a. Sunaikinai velni kerus.
Tyldama svarsiau k tik igirstus odius. Turint galvoje, k maiau per
kelias pastarsias savaites, mane nustebinti nebuvo paprasta. Taiau tai
nustebino. Gera inoti, kad dar nesu visikai persisotinusi.
Puol angelai inyko. Tai netruks aminai, bet, kol galime, diaukims,
suniurnjo Basas.
A i byl baigiau ir keliauju namo. Sveikinu.
Beveik negirdjau, k jis sako. Puol angelai inyko. Inyko. is odis iojjo
manyje tarsi bedugn skyl.
auniai padirbta, Nora. Beje, tau galbt bus domu inoti, kad mes
summe Peper ir aikinams. Jis tvirtina, kad tu privertei pavogti plunksnas,
bet a ketinu apsimesti, jog to negirdjau. Beje, laikyk tai savotika padka.
Dailiai pjauk rie per vidur savo yms, tar jis ir pamojavo parodydamas
savj.
K?
syk pasikliauk manimi, pareik ir gudriai nusiypsojo.
Tada inyko.
Atsiliejau med ir pamginau sustabdyti palusiai besisukant pasaul, kad

pradiau vl j suvokti. Dant negyvas. Velni kerai sunaikinti. Karo nebus.


Mano priesaika itesta. Ir Skotas. Ak, Skotas. Kaip pasakysiu Vi? Kaip padsiu
jai iksti i netekt, irdgl ir nevilt? Kaip j padrsinsiu gyventi toliau, jeigu
pati neinau, kaip tai padaryti? Jeigu mginsiu k nors susirasti vietoj Lopo net
jei su kuo kitu mginsiu rasti kad ir menkut laim meluosiu pati sau. Dabar
esu nefilim, palaiminta gyventi aminai, bet prakeikta tai daryti be Lopo.
Per ol sunarjo pastami ingsniai. Pamaiusi i rko inyrant tams
siluet sitempiau ir pasiruoiau pulti. mogystos akys klaidiojo eme ji kako
iekojo. Atvyklis pritps kartligikai apirinjo kiekvien kn, paskui
nekantriai nusikeiks paspirdavo.
Lopai?
Jis sustingo palinks vir lavono. Biiulis staigiai atlo galv ir prisimerk,
tarsi negaldamas patikti tuo, k igirdo. Jo vilgsnis smigo mane, ir kakas
nenuspjama sumavo juodose Lopo akyse. Palengvjimas? Paguoda?
Atsipalaidavimas?
Kaip patrakusi nubgau kelis mus skirianius ingsnius ir puoliau Lopui glb.
kniaubiau veid jam krtin.
Tebnie tai tikra. Tebnie tai i ties tu. Nepaleisk mans. Niekada
nepaleisk mans, nesivarydama pravirkau. Koviausi su Dante. Nuudiau j.
Taiau nepajgiau igelbti Skoto. Jis negyvas. Velni kerai sunaikinti, bet a
nepajgiau apginti Skoto.
Lopas kak tyliai nibdjo man aus, bet jo rankos, laikanios mansias,
drebjo. Jis nuved mane atsissti ant akmeninio suolo, bet nepaleido, tarsi
bijodamas, kad ibyrsiu pro jo pirtus kaip smiltys. Ivargusios ir
paraudusiosdraugo akys idav, kad jis verk.
Kalbk, raginau save. Tegul sapnas tsiasi. Daryk bet k, kad tik Lopas
bt ia.
Maiau Rikson.
Jis negyvas, prastai atsak Lopas. Visi kiti irgi. Dant paleido mus i
pragaro, bet prie tai liep prisiekti jam itikimyb ir virkt velni ker. Tai
buvo vienintel galimyb itrkti. Ijus i pragaro, ms gyslomis tekjo velni
kerai, jie atstojo krauj. Kai tu sunaikinai velni kerus, visi puol angelai, kuri
gyvyb jie palaik, uvo.
Tai negali bti sapnas. Turt bti sapnas, bet jis per daug tikrovikas. Nuo

puikiai pastamo Lopo prisilietimo mano irdis okteljo kaip patrakusi, kraujas
uvir tokios galingos reakcijos sapne nebiau stengusi sukurti.
Kaip tau pavyko ilikti gyvam?
A neprisiekiau itikimybs Dantei ir neleidau jam virkti man velni ker.
Trumpam uvaldiau Rikson, kad galiau pabgti i pragaro. Nepasitikjau
nei Dante, nei velni kerais. Tikjau, kad tu sunaikinsi ir Dant ir velni kerus.
Ak, Lopai, tariau virpaniu balsu. Tavs nebuvo. Maiau tavo motocikl.
Tu negrai. Pagalvojau... man suspaud ird ir atrus skausmas nutvilk
krtin. Kai man nepavyko igelbti tavo plunksnos...
Negailestingas ir stingdantis netekties ir isekimo jausmas upldo mane tarsi
iemos speigas. Prisiglaudiau ariau Lopo baimindamasi, kad jis gali inykti
mano rankose. Atsisdau jam ant keli, sikniaubiau krtin ir pratrkau
raudoti.
Lopas supo mane apkabins savo glbyje. Angele, sunibdjo jis mano
mintis, esu ia. Viskas baigta. Mudu turime vienas kit.
Vienas kit. Kartu. Lopas gro pas mane; viskas, kas man svarbu, yra ia pat.
Lopas yra ia pat.
Nusiluosiusi rankovmis aaras, atsiklaupiau ant keli ir apergiau Lopui
launis. Braukiau pirtais per jo tamsius plaukus kedendama garbanas ir
prisitraukiau j ariau prie savs.
Noriu bti su tavimi, tariau. Man reikia, kad btum alia, Lopai. Man
reikia tavs viso.
Pabuiavau j, kartai ir drsiai, tvirtai sisiurbdama lpomis ir gerdama j
save. Lopas tviriau mane priglaud ir dar labiau prispaud prie savs. Delnais
lieiau Lopo peius, rankas, launis jausdama, kaip virpa jo raumenys, tikri, tvirti
ir gyvi.
Kas ryt noriu pabusti su tavimi ir kas vakar umigti alia tavs, dusliu
balsu tar Lopas.
Noriu tavimi rpintis, branginti ir mylti tave taip, kaip joks kitas vyras.
Noriu tave lepinti kiekvienas buinys, prisilietimas, kiekviena mintis priklauso
tik tau. A padarysiu tave laiming. Kasdien. A padarysiu tave laiming,
senovinis, kone primityvus iedas, kur Lopas laik tarp pirt, sidabrikai
suspindo sauls viesoje. ied radau netrukus po to, kai buvau ivarytas i
dangaus. Saugojau j, kad sau priminiau, kokia sunki yra mano bausm ir kaip
maai galiu rinktis. Saugojau j ilgai. Noriu padovanoti j tau. Tu nutraukei mano

kanias. Suteikei man nauj aminyb. Bk mano mergina, Nora. Bk man


viskas.
Prikandau lp, kad paslpiau ypsen, kuri ksinosi suvisti mano veide.
Patapnojau em, kad sitikiniau, jog neskrendu.
Lopai?
iurkia iedo briauna Lopas pradrsk sau deln itryko plona kraujo
srovel.
Nora Grei, prisiekiu nuo iol ir per amius atsiduoti tau. Esu tavo. Atiduodu
tavo nuosavybn ir apsaugai savo meil, kn ir siel.
Jis padav ied, reikiant ir auk, ir sipareigojim.
Lopai, sunibdjau.
Jeigu sulauysiu sipareigojim, mano amina bausm bus kania ir
atgaila, jis smeig mane nepaprastai nuoird vilgsn.
Taiau a neapvilsiu, angele. A tavs neapvilsiu.
Pamiau ied ir jo briauna norjau prasidrksti deln kaip Lopas. Tada
prisiminiau msling Baso patarim. Kilsteljau ied auktliau ir perriau
pietuk panai gimt ym vidinje rieo pusje mano nelimikos
prigimties enkl. Rykiai raudonas kraujas nuspalvino mano od. Tvirtai
prispaudiau rand prie Lopo delno ir pajutau ilt dilgiojim, kai ms kraujas
susimai.
Lopai, prisiekiu tau priimti ir branginti tavo meil. Savo ruotu atiduodu tau
savo kn ir ird visk, k turiu. Esu tavo. Visikai. Mylk mane. Saugok
mane. Teik man pasitenkinim. Ir a paadu elgtis taip pat.
Lopas umov ied man ant pirto.
Staiga biiulis netiktai pasipurt, tarsi jo knu bt perbgusi auktos
tampos elektros srov.
Mano delnas, tyliai sunibdjo jis. Mano delnas...
Ms vilgsniai susirakino. Lopas sutriko.
Mano delnas dilgioja toje vietoje, kur susimai ms kraujas.
Tu tai jauti, tariau labai bijodama patikti per anksti.
Bijojau bundanios vilties. Mane apm siaubas, kad stebuklas inyks, ir Lopo
knas vl atstums manj.
Ne. Tai Baso dovana man.
Lopas, puols angelas, gali jausti. Visus mano buinius, kiekvien prisilietim.

Mano ilum, mano atsak jo glamones.


I Lopo lp isiver lyg ir juokas, lyg ir aimana. Jo akyse suspindo nuostaba.
A tave jauiu.
Delnais biiulis glost man rankas, tyrinjo j od, tada paliet veid. Jis
kartai mane pabuiavo ir suvirpjo i malonumo.
Lopas mane pakl, o a i diaugsmo suspiegiau.
Eikim i ia, sunibdjo Lopas liepsnojaniomis i geismo akimis.
Apsivijau rankomis jam kakl ir padjau galv ant peties. I Lopo sklido
pasitikjimas ir iluma. Dabar ir jis jauia mane. Kupina vili net ikaitau.
tai taip. Kartu. Per amius. Keliaujant i kapini, saul ild man nugar ir
apviet mums keli.
Geresnio pranaingo enklo bti negali.

EPILOGAS
PO TREJ MET
Hoderio slnis, Lankayras, Anglija

Gerai, tu nugaljai, atsidusau pakildama nuo kds ir susiavjusi


velgdama Vi, kai i eng banyios zakristij pasiklusi savo alavo spalvos
ilkins suknels, siekianios grindis, padurkus. Nuo viesos, sklindanios pro
vitrao langus, audinys tartum suliepsnojo spindinia metaline spalva. Atmenu,
patariau tau rinktis tradicin balt spalv, bet klydau. Vi, atrodai nuostabiai.
Ji pasisuko ir parod karikus aulinius batus, kuri nebuvau maiusi nuo
mokyklos laik.
Prikandau lp.
Tuoj pravirksiu.
Tu pagausi mano mest puokt, tiesa? Tada, kai niekas nematys, grink j
man, kad a galiau meistrikai idiovinti ir rminti, paskui galsi tyiotis i
mans vis gyvenim, kad esu tokia mulk.
Esu nelim. Tos gls mano rankose atsidurs anksiau, negu bet kurios
kitos tavo draugs smegenys ufiksuos, kad tu metei puokt.
Vi laiminga atsiduso.
Pupyte, labai diaugiuosi, jog atvaiavai.
Penki tkstaniai kilometr per menka klitis sulaikyti mane nuo
geriausios draugs vestuvi, atsakiau dviprasmikai nusiypsodama. Kur
vyksite povestuvin kelion?
Gavinas nesako. Tai jo didioji paslaptis. Jis jau visk suplanavo. Pareikiau
tik vien pageidavim: viebuio, kuriame gyvensime, atneam kambar
patiekal valgiaratyje privalo bti spurgos. Ivyksime deimiai dien. Kai
grime, abu imsime iekoti darbo.
Ketini kada nors grti?
Koldvoter? Po galais, ne. Anglijoje puikiai jauiuosi. Britams labai patinka
mano akcentas. Pirm syk Gavinas mane pakviet restoran tik paklausyti,
kaip kalbu. Jam nusiypsojo laim: tai vienas dalyk, kurie man geriausiai sekasi,
staiga draug surimtjo. Namie per daug prisiminim. Vaiuodama gatve
akimis minioje nejuiomis iekau Skoto. Kaip manai, yra pomirtinis gyvenimas?

Ar Skotas laimingas?
Man gerklje ustrigo gumulas nepajgiau pratarti n odio. Po Skoto
mirties kasdien tyliai susikaupdavau ir padkodavau u paaukot gyvyb.
Skotas turt bti ia. Velnionikai noriau, kad bt, tar Vi nuleisdama
galv ir lupindama k tik nulakuotus nagus.
A irgi, pritariau ir spusteljau draugei rankas.
Tavo mama sak, kad Mars mir prie por mnesi.
Ji gyveno ilgiau, negu buvo galima tiktis.
Ir iki pat pabaigos buvo supuvusi?
Mano mama dalyvavo jos laidotuvse. Velion palydjo i viso penki mons,
skaitant Marss mam.
Vi abejingai gteljo peiais.
Tai tik patvirtina, jog karma yra.
Atsivr arkins uolins durys kitame patalpos gale, ir pro jas kio galv
mano mama. Ji atskrido prie savait ir kartu su Vi mama padjo rengti
vestuves. Manau, ji slapta diaugsi iomis pareigomis. Mama galiausiai
susitaik su mintimi, kad mudu su Lopu iam susiporavimui ji, laikui bgant,
palengva pritar davme adus dangaus akivaizdoje, sutvirtinome krauju ir
niekada neketinome kelti dideli vestuvi su balta suknele, tad dabar mamai
buvo proga pasireikti. Ar ne ironika? Kas galjo pamanyti, kad Vi pasirinks
tradicikesnes vestuves negu a?
Mama vytdama pavelg mus.
Nusiluostykite aaras, mano brangiosios, jau beveik metas.
Puoliau tvarkyti Vi plaukus paleidau kelias sruogas, kad krist ant veido,
karn segiau kelis kvapius gausiaiedio stefanoio iedus. Kai baigiau, Vi
mane apkabino ir pasibavo pirmyn atgal. Tada mudvi igirdome plytant sil.
PO GALAIS, nusikeik draug ir atsigr pairti, kur plyo suknel.
Usisakiau maesnio dydio tikdamasi vestuvi proga numesti penkis
kilogramus. Nelaikau savs stora, bet biau nieko prie numesti truput
nefilimiko svorio. Bda, kad mano spintelje niekada netrkdavo sausaini.
Nepajgiau susitvardyti; prapliupau kikenti.
inau, kaip bus. Tursiu ingsniuoti vis moni akivaizdoje su
plevsuojaniais apatiniais, o tau n motais, prikio Vi, bet irgi plaiai
ypsojosi. Draug i rankins isitrauk pleistr ir uklijavo plyus audin.

Mudvi taip smagiai nusikvatojome, kad net iraudome. Abiem m trkti oro.
Durys atsivr antr kart.
vietas! Paskubkite! paragino mama vesdamasi mane i zakristijos.
I koplyios atsklido vargon muzika. Nulepsjau pamergi, kurios visos
vilkjo vienodas geltonos taftos undini sukneles, eils gal ir i Vi brolio Maiko
pamiau baltj lelij puokt. Vi atsistojo greta mans ir giliai kvp.
Pasirengusi? paklausiau.
Draug mirkteljo.
Ir pasiryusi.
Patarnautojai atvr sunkias raiytas duris. Susikibusios u rank mudvi su Vi
engme koplyi.
Po vestuvi ceremonijos fotografavoms lauke. Ryki popieio sauls viesa
uliejo alias ganyklas su tolumoje besigananiomis romiomis avimis. Vi vytjo,
tiesiog spinduliavo, bet buvo kaip niekada tyli. Gavenas laik j u rankos, glost
skruost ir kak nibdjo aus. Vi man nepasak, kad Gavenas mogus, bet
a isyk tai supratau. Vi neprisiek itikimybs, todl jiedu pasens kartu.
Neinojau, kaip Vi, beje, ir a, sensime, nes iki iol negirdta, kad nelimai
gyvent aminai neprisiek itikimybs. Kad ir kaip ten bt, mano draug yra
nemirtinga. Kada nors Gavinas mirs, taip ir nesuinojs, kad jo mona kartu
neikeliaus kit pasaul. Nepriekaitauju Vi, kad ji to nepasak irinktajam;
aviuosi, jog draug susikr laiming prisiminim tarpsn, ir tiek. Iki ios dienos
nepainojau Gavino, bet jo avjimasis ir meil Vi akivaizds, tad ko daugiau
galiu norti?
Vais vyko lauke po didiuliu baltu tentu. Pavargusi nuo akinani
fotoaparat blyksi, nujau prie baro ir papraiau gazuoto vandens. Poros oko
grojant gyvai muzikai, bet a j beveik nepastebjau. Mano dmesys buvo
sutelktas tik Lop.
Vestuvms jis pasipuo, vilkjo pagal usakym sit juod smoking ir
elmikai ypsojosi. Smokingas irykino jo atletik kn, o nuo jo ypsenos
mane upldo adrenalinas. Lopas irgi mane pamat, juodose jo akyse spindjo
meil ir geismas. A taip pat suliepsnojau aistra. Beveik vis dien praleidau
skyrium nuo Lopo ir dabar jo trokau. Labai.
Lopas prijo gurknodamas vyn. Smokingo vark buvo usimets ant peties,

nuo drgms Lopo plaukai buvo netvarkingai susigarbiniav.


Tolliau yra ueigos namai. Svirnas, ana ten, u medi, jeigu jautiesi vali,
tar jis n kiek neabejodamas, kur link suka mano mintys.
Ar k tik pasakei vali?
Lopas udjo delnus man ant laun ir prisitrauk prie savs.
Taip. Gal reikia parodyti? jis pabuiavo mane kart. Paskui dar syk
krybingai judindamas lieuv. Myliu tave.
Man niekada nepabos klausyti i odi.
Jis nubrauk garbanas man nuo veido.
N nesivaizdavau turiningesnio gyvenimo. Nesitikjau, kad tursiu visk, ko
troktu. Tu man esi viskas, angele.
Nuo jo odi mano irdis m palusiai dauytis. Myliu Lop taip, kad
niekada nepajgsiu apsakyti odiais. Jis yra dalis mans, o a esu dalis jo. Mudu
susaistyti visai aminybei. Palinkau ir pabuiavau j.
Galbt sutiksiu su tavo silymu. Sakai, avs kaimiki ueigos namai?
Prieais banyi stovi kadilakas, u jos mano motociklas, prabilo mano
mintis Lopas. Ar ivyksime tradicikai, ar pabgsime?
Man iandien tradicij buvo per akis. Pabgsime.
Lopas pakl mane, ir a suspiegiau i diaugsmo neama u banyios. Mudu
sdome ant motociklo ir keliu per alias kalvas nuskriejome ueigos namus.
Jaukiame, nuoaliame kambaryje timpteljau jo ilkin kaklarait ir atriau
mazg.
Moki rengtis, kad padarytum spd, pagyriau.
Ne, angele, Lopas velniai krimsteljo man aus. Moku nusirengti, kad
padaryiau spd.

Padka

Mano irdis kupina dkingumo tiems monms, kuri padedama paraiau


Puolusio angelo serij. Vis pirma eimos nariams u j nuolatin param.
Kasdien apstulbstu, kad esu supama beslygikai mylini mane moni.
Nuoirdiai dkoju savo agentei Catherine Drayton u tikjim manimi.
Jauiuosi laiminga, kad tenka dirbti su puikiausiais ms srities inovais:
Courtne Bongiolotti, Julia Maguire, Zareen Jaery, Justin Chanda, Anne Zaan,
Jenica Nasworthy, Lucille Rettino, Elke Villa, Chrissy Noh, Jon Anderson ir
Valerie Shea.
Dkoju Annai McKean ir Paului Crichtonui u daugyb darbo ukulisiuose
valand ir u nuoird rpinimsi manimi kelionse.
Ai kelionje rastoms draugms, ypa Jennei Martin ir Rebeccai Sutton,
supratingoms seserims i FallenArchangel.com. Ilikite ramios ir paskambinkite
Lopui!
Lindse Blessing, Charlie Olsenai ir kitiems leidyklos InkWell Management
komandos nariams ai, kad manimi rpinots.
Griuosi savo knyg vireliais, tad ploju Jamesui Portui ir Lucy Ruth Cummins
u j talent bei krybingum.
Ai Lizai Martin, puikiai gerbjai, kuri per draugijos Vaikai turi skaityti
aukcion varsi dl personao vardo, vertinu js dosnum, dabar js esate
aminta ioje knygoje!
Daugybei knyg pardavj ir bibliotekinink, dirbani su skaitytojais: jeigu
kada nors pasilte skaitytojui Puolus angel, paspausiu jums dein.
Manykite, kad ie padkos odiai skirti tik jums.
Pasirodius Puolusiam angelui, gavau nuostabi galimyb keliauti po usien
ir susitikti su viso pasaulio skaitytojais. Tai bt nemanoma be mano leidj
kitose alyse. Ypa dkoju savo draugams i Simon & Schuster UK, Simon &
Schuster Australia, Simon & Schuster Canada, Piemme Freeway ir Latts
leidykl.
Galiausiai keli odiai mano skaitytojams. Kokie nuostabs treji metai! Ai,
kad buvote tokia auni publika, kuriai labai smagu rayti. Ai u js laikus,

lankymsi mano renginiuose ir u tai, kad pamilote Lop, Nor, Vi ir Skot.


Nekantrauju ir vl k nors jums parayti.