Está en la página 1de 218

Versta i:

Becca Fitzpatrick
SILENCE
ISBN 9786090107560
Becca Fitzpatrick, 2011
Vertimas lietuvi kalb, Donatas Masilionis, 2012
Virelyje panaudota nuotrauka Elena Tsoma/Dreamstime.com
Leidykla Alma littera, 2012
Redaktor Simona Kaziukonyt
Korektor Graina Stankeviien
Virelio dailinink Kotryna eibokait
Maketavo (ePub) Albertas Rinkeviius

PROLOGAS
KOLDVOTERIS, MEINO VALSTIJA
PRIE TRIS MNESIUS

Juodas dailus audi truput pariedjs sustojo automobili stovjimo aiktelje, i kurios buvo matyti
kapins, bet n vienas i trij vyriki viduje neketino pagerbti mirusij. Jau imu vidurnakt,
todl kapins buvo udarytos. Ore tvyrojo keistas vasaros rkas, skystas ir nirus, tarsi kylani
mkl virtin. Plonas pilnjantis mnulio pjautuvas primin nuleist akies vok. Kelio dulkms dar
nespjus nussti, vairuotojas ioko i automobilio ir skubiai atidar abejas upakalines dureles.
Bleiklis ilipo pirmas. Jis buvo auktas, ilstaniais plaukais, grietu kvadratiniu veidu, beveik
trisdeimties met, skaiiuojant moni amiumi, nors kaip nefilimas gerokai vyresnis. Kartu su
Bleikliu atvyko kitas nefilimas, vardu Henkas Milaras. Henkas irgi buvo neprastai auktas,
viesiaplaukis, iraikingomis ydromis akimis ir charizmatikas, patrauklus. Jo credo: Teisingumas
yra aukiau u pasigailjim. Dl jo ir dl spariai per pastaruosius kelerius metus iaugusios
galios pogrindiniame nefilim pasaulyje Henkas buvo vadinamas Teisingumo Kumiu, Geleiniu
Kumiu, bet garsiausia jo pravard buvo Juodoji Ranka. Savieji j garbino kaip turint vizij lyder,
igelbtoj. Taiau maesniuose breliuose Henkas danai bdavo vadinamas Kruvinja Ranka. Apie
Henk buvo nibdamasi ne kaip apie ivaduotoj, o kaip apie kietaird diktatori. Henk ie
nervingi taukalai linksmino; tikras diktatorius turi absoliui valdi ir jokios opozicijos. Galbt
kada nors Henkas pateisins iuos lkesius.
Jis ilipo i automobilio, prisideg cigaret ir giliai usitrauk.
Ar mano vyrai jau ia?
Deimt vyr laukia mikelyje u ms, atsak Bleiklis. Dar deimt sdi automobiliuose prie
abej vart. Penki pasislp vairiose kapini vietose; trys mauzoliejaus viduje, prie pat dur, du
prie tvorels. Jei pasitelktume daugiau, isiduotume. Neabejoju, kad vyras, su kuriuo inakt susitiksi,
atvyks su savo pastiprinimu.
Henkas nusiypsojo tamsoje.
Labai abejoju.
Bleiklis sumirksjo.
Tu pasimei dvideimt penkis savo geriausius kovotojus nefilimus prie vien mog?
Jis ne mogus, primin Henkas. Nenoriu vakar susimauti.
Mes turime Nor. Jei su juo bus sunku susitarti, leisk telefonu pakalbti su mergina. Sakoma,
angelai nejauia lytjimo, bet emocijos kas kita. Jis tikrai susijaudins Norai mus klykti. Dageris1
laukia pasirengs.
Henkas atsigr Bleikl ir pritariamai nusiypsojo.
J saugo Dageris? Juk jis beprotis.

Pats sakei, kad nori palauti jos dvasi.


Tikrai taip sakiau?
Henkas susimst. Jau keturias dienas jos prabgo labai greitai jis laiko Nor nelaisvje, nuo
tada, kai itemp mergin i tarnybinio namelio Delf pramog parke, bet dar tiksliai nenusprend, k
ji turi imokti. Vis pirma, niekada neeminti Henko autoriteto jo vyr akivaizdoje. Antra, bti
itikima nefilim giminei. Ir galbt svarbiausia, rodyti pagarb savo tvui.
Bleiklis padav Henkui nedidel mechanin prietais su mygtuku viduryje, is vytjo neemika
melsva viesa.
sidk j kien. Kai paspausi mygtuk, tavo vyrai sugus i vis kamp.
Ar jis turi ir velnik ker gali?
Bleiklis linkteljo.
jungtas jis laikinai paralyiuos angel. Neinau, kiek ilgai. ia bandomukas, dar nespjau
nuodugniai jo ibandyti.
Ar kam nors apie j sakei?
Liepte niekam nesakyti, pone.
Patenkintas Henkas sidjo prietais kien.
Palinkk man skms, Bleikli.
Biiulis patapnojo Henk per pet.
Tau jos neprireiks.
Numets cigaret, Henkas nusileido akmeniniais laiptais, vedaniais kapines. Jis vylsi pirmas
pamatyti angel i viraus ir itaip gyti pranaum, bet trukd rkas, todl Henkas guodsi turs
pastiprinim gerai treniruotus kovotojus, kuriuos pats atrinko.
Laipt apaioje Henkas atsargiai pavelg pro elius. Ujusi dulksna nuplov rk. Henkas be
vargo irjo stksanius antkapius ir susiraizgiusius medius. Kapins buvo labai ulusios ir
primin labirint. Bleiklis ne veltui parinko i viet. Tikimyb, kad koks mogus pamatys, kas ia
inakt vyksta, labai menka.
tai jis. Priekyje. Angelas stovjo atsirms antkap, bet pamats Henk isities. Visi jo
drabuiai, ir motociklininko striuk, buvo juodi, tad angel tarp eli buvo sunku irti. Jis buvo
kelias dienas nesiskuts, neklusns plaukai pasiiau, palei burn sirusios susirpinimo raukls.
Vadinasi, gedi savo dingusios merginos? Labai gerai.
Prastokai atrodai tu Lopas, ar ne? kreipsi Henkas, sustojs per kelis ingsnius nuo
angelo.
Angelas nusiypsojo, bet jo ypsena buvo nedraugika.
O a maniau, kad ir tu praleidai kelias bemieges naktis. Juk, iaip ar taip, ji tavo knas ir
kraujas. Taiau pairjus tave matyti, kad miegojai groio mieg. Riksonas nuolatos kartojo, jog
esi grauoliukas.
Henkas nuleido patyias negirdomis. Riksonas buvo puols angelas, kuris kasmet chevano
mnes uvaldydavo jo kn, bet dabar Rikson galima laikyti mirusiu. Jo nebra, todl daugiau
niekas pasaulyje Henko nebegsdina.
Na? Koki man turi naujien? Veriau ger.

Buvau tavo namuose, taiau pasprukai pabruks uodeg ir kartu pasimei eim, tar angelas
tyliu balsu, kurio intonacijos Henkas nesuprato. Tai buvo lyg ir panieka, lyg ir tyiojimasis.
Taip, pamaniau, tu pasielgsi neapgalvotai. Akis u ak ar ne toks puolusi angel credo?
Henkas negaljo suprasti, ar ramus angelo elgesys daro jam spd, ar erzina. Jis tikjosi, jog puols
angelas bus siuts ir apimtas nevilties. Ma maiausiai Henkas vylsi iprovokuoti smurt. Jam
reikjo nors menkiausios prieasties duoti enkl besislapstantiems vyrams. Niekas taip nestiprina
biiulysts jausmo kaip kraujo klanai. Pakaks taukti mandagius niekus. Veriau pasakyk, ar turi k
vertinga.
Angelas gteljo peiais.
Man buvo kur kas svarbiau suinoti, kur paslpei dukter, nei aisti tavo kvailus aidimus.
Henkas sugrie dantimis.
Taip nebuvo derta.
Gausiu tau reikaling informacij, beveik atsainiai atsak angelas, bet jo akys iurpinamai
suspindo. Taiau pirmiau paleisk Nor. Tuojau paskambink savo vyrams.
Man reikia garantij, kad bendradarbiausi ilgai. Laikysiu j tol, kol itessi paadus.
Angelo lp kampuiai kilsteljo auktyn, bet vargu ar t grimas galjai pavadinti ypsena. Jo
veido iraika tapo tikrai grsminga.
Atvykau ia ne dertis.
Tu ir negali dertis. Henkas isitrauk i kiens telefon. Mano kantryb baigsi. Jei inakt
privertei mane tuiai gaiti laik, tavo merginai bus tikrai nemalonu. Pakanka vieno skambuio, ir ji
alkana
Henkas nespjo baigti grasinimo, nes pajuto, kaip grina auktielninkas. Angelo rankos staiga
sumavo prieais akis, ir Henkui m stigti kvapo. Jis galva atsitrenk kiet daikt, akyse
suraibuliavo juodi ratilai.
tai kaip viskas vyks, suvokt angelas.
Henkas pamgino suukti, taiau angelas suspaud jam gerkl. Henkas pamgino spirti, bet veltui;
angelas buvo per daug stiprus. Jis mgino apgraibomis kienje nuspausti prietaiso pavojaus
mygtuk, taiau uiuopti nepavyko. Henkas visikai nepajg kvpti oro. Akyse suaiaravo
raudonos dms, Henko krtin dubo, tarsi kas bt ant jo urits akmen.
Staiga ujus kvpimui, Henkas sibrov angelo mintis stengdamasis pakeisti jo ketinimus,
susilpninti pasiryim ir be paliovos kartodamas: Paleisk Henk Milar, paleisk j, tuojau pat
Mgini paveikti mano mintis? su panieka paklaus angelas. Nesivargink. Skambink,
paliep. Jei po poros minui ji bus laisva, nuudysiu tave greitai. Jei tai utruks ilgiau, sudraskysiu
po gaball. Patikk, kiekvienas tavo klyksmas sukels man didiul pasitenkinim.
Tu negali mans nuudyti, ilemeno Henkas.
Atrus skausmas nutvilk jam skruost. Henkas sumaurojo, bet joks garsas neisiver i lp.
Angelo gniautai sutraik trachj. Deginantis skausmas sustiprjo, Henkas aplink uuod tik kraujo,
sumiusio su savo prakaitu, kvap.
Po gaball, suvokt angelas prie aptemusias Henko akis mojuodamas kakuo panaiu
popieri, permirkus tamsiu skysiu.

Henkas iplt akis. Jo oda!


Paskambink savo vyrams, labai nekantriai paliep angelas.
A negaliu kalbti! sugargaliavo Henkas.
Jei tik jam pavykt pasiekti pavojaus mygtuk
Prisiek, kad j tuojau pat paleisi, ir a leisiu tau kalbti.
Angelo grasinimas aikiai nuskambjo Henko galvoje.
Darai labai didel klaid, berniuk, atkirto Henkas. Jam pavyko kiti pirtus kien. Henkas
suspaud prietais.
Angelas pyks suurzg, ipl prietais Henkui i rankos ir nusvied rk.
Prisiek, antraip netrukus neteksi rankos.
A laikysiuosi ms pradinio susitarimo, atov Henkas. Paliksiu j gyv ir nekerysiu u
onsio Lang mirt, jei pateiksi man reikaling informacij. Iki to laiko paadu su ja elgtis
monikai
Angelas trenk Henko galv em. Kankinamas skausmo ir jausdamas pykinim Henkas galvoje
igirdo angelo odius:
Neketinu jos palikti su tavimi n penki minui, o apie tiek laiko, kiek man reiks gauti tai, ko
tu nori, net nesvajok.
Henkas pamgino vilgtelti angelui per pet, taiau ivydo tik kap tvoreles. is laik j parverts
ant ems ir buvo udengs savo knu. Henko vyrai jo nemat. Nefilimas netikjo, kad angelas galt
j nuudyti juk Henkas nemirtingas, taiau neketino bejgikai gulti ir leisti angelui kapoti jo
kn, kol is taps panaus lavon.
Jis perkreip lpas ir sispitrjo angelui akis.
Niekada nepamiriu, kaip garsiai ji klyk tempiama. Ar inai, kad ji klyk tavo vard? Be
paliovos. Tvirtino, kad atvyksi jos ivaduoti. inoma, taip buvo tik pirmsias dvi dienas. Manau, ji
pagaliau ima susitaikyti su mintimi, kad tu man negali prilygti.
Henkas pamat, kaip patamsjo angelo veidas, tarsi j bt suplds kraujas. Jo peiai suvirpjo,
o tamsios akys suliepsnojo pykiu. Ir tada viskas stulbinamai pasikeit. K tik Henkui atrod, kad i
deginanio skausmo, apmusio vis sudauyt kn, neteks smons, o dabar spoksojo kruvinus
angelo kumius.
I Henko kno nugriaudjo kurtinantis staugimas. Nuo skausmo, tarsi kas bt sprog viduje, jis
vos neprarado smons. Henkas igirdo atbganius nefilimus.
Nukelkite j nuo mans, urzg plomas angelo Henkas.
Kiekvienas kno lopinlis degte deg i skausmo, regjosi, apimtas liepsn ir agonijos. Henkas
pamat savo rank, bet ji buvo be raumen tik sutraikyti kaulai. Angelas netrukus sudraskys j
skutelius.
Henkas igirdo sunk savo vyr nopavim, bet angelas vis dar laik j uguls, ir jo rank
prisilietimas deginte degino kiekvien Henko kno dalel.
Bleikli! sumaurojo Henkas.
Tuojau pat j atplkite! sak Bleiklis savo vyrams.
Taiau nukelti ir nuvilkti al angel pavyko ne i karto. Sunkiai nopuodamas Henkas guljo ant

ems. Jis buvo permirks krauju, vis kn gl, tarsi kas bt bads kartais strypais. Nustms
atkit Bleiklio rank Henkas vargais negalais atsistojo. Jis svirduliavo apsvaigs nuo patirt kani.
I sutrikusi vyr vilgsni Henkas suprato atrods siaubingai. Sualojimai buvo sunks, tad
tikriausiai praeis visa savait, kol ugis net ir pasitelkus velni kerus.
Ar j paslpti, pone?
Henkas priglaud nosin prie praskeltos ir karanios tarsi minkta mas lpos.
Ne. Mums nebus jokios naudos, jei urakinsime. Liepk Dageriui keturiasdeimt atuonias
valandas merginai duoti tik vandens, vokdamas sak Henkas. Jei is vaikinas nepajgia
bendradarbiauti, u tai sumoks ji.
Bleiklis linkteljo, nusigr ir surinko numer mobiliuoju.
Henkas ispjov kruvin dant, tyliai apirjo, tada sidjo kien. Jis pavelg angel, jo
sit idav tvirtai sugniauti kumiai.
Kad daugiau nekilt joki nesusipratim, dar kart primenu ms priesaikos slygas. Pirmiausia
turi susigrinti puolusi angel pasitikjim, grti j gretas
A tave nuudysiu, tyliai pagrasino angelas.
Laikomas penki vyr angelas nebesiprieino. Jis stovjo visikai nejuddamas, tik juodos akys
deg kertu. Henkas staiga pajuto baim, tarsi bt usiliepsnoj viduriai.
Jis prisivert kalbti atsainiai.
tada pradsi juos nipinti ir apie j veikl praneinti tiesiogiai man.
Dabar prisiekiu, vis dar trkiojamai kvpuodamas pareik angelas, ir ie vyrai bus mano
liudytojai, kad nenurimsiu, kol tavs nenuudysiu.
Tuiai drebini or. Negali mans nuudyti. Gal pamirai, kas nefilimams suteik prigimtin
nemirtingumo teis?
Vyr gretomis nuvilnijo linksmas urmulys, bet Henkas rankos mostu juos nutild.
Kai nusprsiu, kad suteikei man utektinai informacijos, ateinant chevano mnes leisianios
apsaugoti nefilimus, kad puol angelai neuvaldyt j kn
Tik pamgink j nuskriausti, ir tau atsilyginsiu deimteriopai.
Henko lpas perkreip vos pastebima ypsena.
Ar nemanai, kad ie sentimentai visai nereikalingi? Kai j apdorosiu, neprisimins net tavo
vardo.
Atmink i akimirk, lediniu, bet aistringu balsu pagrasino angelas. Ji tau vaidensis.
Pakaks, atov Henkas, lyktdamasis mosteljo ranka ir patrauk automobilio link.
Nuvekite j Delf pramog park. Tegu kuo greiiau atsiduria tarp puolusi angel.
Atiduosiu tau savo sparnus.
Henkas stabteljo sitikinti, ar teisingai igirdo.
K? nusijuok jis.
Prisiek, kad dabar paleisi Nor, ir sparnai bus tavo.
Angelo balse pasigirdo isekimo gaidels, pirmieji pasidavimo enklai. Henkui jos nuskambjo
tarsi muzika.
Kokia man nauda i tavo sparn? abejingai atov, bet i ties susidomjo.

Kiek Henkui buvo inoma, n vienas nefilimas niekada nebuvo nupls angelui sparn.
Kartkartmis angelai nupldavo juos vienas kitam, taiau kad nefilimas turt toki gali, buvo labai
netikta. Pagunda didel. Kalbos apie i Henko pergal kaipmat pasklist po visus nefilim namus.
K nors sugalvosi, dar silpnesniu balsu atsak angelas.
Prisiekiu, kad j paleisiu prie prasidedant chevano mnesiui, pateik atsakomj pasilym
Henkas kaip manydamas abejingiau, nes atskleisti savo digavim bt pratinga.
Man to nepakanka.
Gal tavo sparnai ir bt puikus trofjus, bet a turiu svarbesni tiksl. A j paleisiu iki vasaros
pabaigos. Tai mano galutinis silymas.
Henkas apsigr ir nuingsniavo gniaudamas god diuges.
Sutarta, tar angelas su tyliu nuolankumu, ir Henkas ltai ikvp or.
Kaip t padarysime? atsigrs paklaus.
Juos nupl tavo vyrai.
Henkas ketino ginytis, taiau angelas j pertrauk:
Jie pakankamai stiprs. Jei a nesiprieinsiu, devyni ar deimt pajgs t padaryti. Griu gyventi
prie Delf parko ir visiems paskelbsiu, kad man sparnus nupl arkangelas. Taiau jei nori, kad jie
bt veiksmingi, negalsime palaikyti jokio ryio, perspjo angelas.
Henkas negaiuodamas i sualotos rankos ulaino ant ols prie koj kelis kraujo laus.
Prisiekiu paleisti Nor iki vasaros pabaigos. Jei savo paad sulauyiau, sutinku mirti ir tapti
dulkmis, i kuri buvau sukurtas.
Angelas usitrauk markinius ant galvos ir rankomis sirm kelius. Kvpuojant jo nugara
kilojosi. Angelas drsiai, sukeldamas Henkui ir neapykant, ir pavyd, paragino:
Pradkite.
Henkas mielai bt pats pams sparnus, bet nusprend bti atsargus. Jis negaljo bti tikras, kad
ant angelo nra velnio ker pdsak. Jei ta vieta, kur nugaroje tvirtinami angelo sparnai, yra tokia
jautri, kaip tvirtina gandai, pakakt tik prie jos prisiliesti, ir Henkas bt demaskuotas. Jis per daug
stengsi, todl negali paslysti paioje aidimo pabaigoje.
Nuslopins apmaud Henkas kreipsi vyrus:
Nuplkite angelui sparnus ir pasirpinkite, kad ia nelikt joki ymi. Tada numeskite jo kn
prie Delf parko vart ir pasistenkite, kad niekas js nepamatyt.
Henkui bt patik ideginti angelui savo ym sugniaut kumt, tai akivaizdiai bylot apie
jo triumf ir sustiprint autoritet tarp vis nefilim, bet angelas teisingai perspjo. Kad sparnai bt
veiksmingi, neturi likti joki ryio tarp Henko ir angelo rodym.
Grs automobil Henkas pavelg kapines. Viskas baigta. Angelas be markini guli ant
ems, dvi atviros aizdos driekiasi per vis nugar. Nors angelas jokio skausmo nepajuto, neteks
sparn jo knas, matyt, patyr ok. Henkui teko girdti, kad puolusi angel randai, lik paalinus
sparnus, yra j Achilo kulnas. Regis, gandai tikri.
Ar inakt jau visk baigme? paklaus prijs Bleiklis.
Dar vienas telefono skambutis, su lengva ironija atsak Henkas. Merginos motinai.
Jis surinko numer ir priglaud prie ausies mobilj. Atsikosjs nutais ivargus ir susijaudinus

bals.
Blaive, brangioji, k tik gavau tavo inut. Mes su eima atostogaujame, tad dabar skubu oro
uost. Iskrisiu paiu pirmuoju reisu. Papasakok man visk smulkiai. K reikia pagrob? Ar esi
tikra? K sak policija? Henkas nutilo klausydamasis desperatiko Blaivs kkiojimo. A tau
padsiu. Jei prireiks, pasitelksiu visus iteklius. Mes rasime Nor.

1 Dagger (angl.) durklas (ia ir toliau vert. past.).

SKYRIUS
KOLDVOTERIS, MEINO VALSTIJA
DABARTINIAI LAIKAI

Dar nepramerkusi aki supratau, kad man gresia pavojus.


Igirdusi tylius artjanius ingsnius suspurdjau. Sunkiai vadavausi i miego. Guljau ant
nugaros, pro markinius skverbsi altukas.
Kaklas buvo skausmingai persikreips, ir a atsimerkiau. Melsvai juodoje migloje stksojo ploni
akmenys. Kakodl galvoje msteljo kreiv dant vaizdas, ir tada pamaiau, kas ia yra i ties.
Antkapiai.
Pamginau pasiremti ir atsissti, bet rankos nuslydo lapia ole. Kovodama su vis dar
neisisklaidania galvoje miego migla onu isiritau i pusiau smukusio kapo ir miau rke
apgraibomis iekoti kelio. liauiant tarp padrikai isimiusi kap bei paminkl mano kelni keliai
permirko nuo rasos. Regis, t atpainau, bet i mintis msteljo tarsi paalin; negaljau
susikaupti, nes galva plyo nuo nepakeliamo skausmo.
Nuliauiau palei kaltinio plieno tvorel suplkdama per daugel met susikaupusi lap sluoksn.
I viraus atsklido vaiduoklikas stgavimas, nuo jo sudrebjau visu knu, bet ne is garsas mane
labiausiai igsdino. U nugaros per ol nulepsjo ingsniai, tik negaljau suprasti, ar jie sklinda i
toli, ar i arti. Per migl nuaidjo mane persekiojanio mogaus ksnis, ir a miau liauti spariau.
Nevalingai suvokiau turinti pasislpti, bet buvau sutrikusi; aikiai matyti trukd tamsa, vaiduoklikas
ydras rkas mane tarsi ukerjo.
Tolumoje, tarp dviej istypusi ir peraugusi medi sien, nakties tamsoje suvito balto akmens
mauzoliejus. Pakilusi staia nubgau jo link.
Pralindau tarp dviej marmurini paminkl, kai inirau kitoje pusje, ivydau mans laukiant
aukt siluet su smogti ikelta ranka. Apvirtau auktielninka. Krisdama suvokiau savo klaid:
siluetas akmeninis. Tai ant pjedestalo stovintis angelas, saugantis mirusiuosius. Gal biau nervingai
nusijuokusi, bet galva atsitrenkiau kiet daikt, ir pasaulis pasviro. Akyse aptemo.
Be smons praguljau neilgai, nes tamsai isisklaidius vis dar sunkiai nopavau udususi nuo
bgimo. Supratau, kad turiu atsikelti, tik neprisiminiau kodl. Tad guljau nejuddama ir jauiau, kaip
ledin rasa maiosi su iltu prakaitu, ibrusiu kn. Galiausiai sumirksjau ir tik tada aikiai
pamaiau artimiausi antkap. Ant jo rikiavosi ikalti odiai:

HARISONAS GRJUS
MYLINTIS VYRAS IR TVAS
MIR 2008 KOVO 16

Prikandau lp, kad nesurikiau. Dabar atpainau el, tvyrant man u peties, matyt prie kelias
minutes, kai atsipeikjau. Esu Koldvoterio miesto kapinse. Prie tio kapo.
Tai komaras, dingteljo. A dar nepabudau. Visa tai tik baisus sapnas.
Iskleistais nudautais sparnais ir ikelta ranka, rodania kapini gilum, angelas irjo mane.
Jo veidas buvo abejingas, bet lpose viet kreivoka, ne per daug geranorika ypsena. Trumpai
beveik patikjau, kad angelas tikras ir a nesu viena.
Nusiypsojau jam virpaniomis lpomis. Rankove perbraukiau skruost nusiluostydama aaras,
nors neprisiminiau verkusi. Desperatikai norjau pulti angelui glb ir pajusti, kaip plasnoja jo
sparnai, kai mudu pakylame vir vart ir skrendame tolyn i ia.
Vl pasigird ingsniai paadino mane i stingulio. Dabar jie buvo greitesni ir artjo trypdami
ol.
Atsigriau gars ir suglumau nuo migloje msiojani viesos blyksni. Spindulys blyksjo
takt su ingsniais girgt blykst girgt blykst
ibintuvlis.
Kai viesos altinis akindamas sustojo tiesiai prie mano akis, prisimerkiau. Staiga su siaubu
supratau nesapnuojanti.
Tik pairkite, suurzg vyrikas balsas, sklindantis i u mane apakinusios viesos. ia bti
negalima. Kapins udarytos.
Nors nusukau veid, viesos zuikuiai vis tiek mirgjo pro umerktus vokus.
Kiek dar js yra ia? paklaus vyrikis.
K? suvokiau.
Kiek dar draugui yra su tavimi? truput pikiau pakartojo atjnas. Sumante paaisti
naktinius aidimus, tiesa? Slpyni, o gal vaiduoklius kapuose? Tik ne per mano budjim!
K a ia veikiau? Ar atjau aplankyti tio? Knaisiojausi atmintyje, taiau ji buvo tuia, ir tai
kl nerim. Neprisiminiau, kad biau vaiavusi kapines. Beveik nieko neprisiminiau. Jauiausi
taip, tarsi kas i mans bt ipls vis nakt.
Maa to, nepajgiau prisiminti ir io ryto.
Neprisiminiau nei kaip apsirengiau, nei kaip valgiau, nei kaip nuvaiavau mokykl. Beje, ar
iandien vyko pamokos?
Nuslopinusi panik pasistengiau susikaupti ir pagriebiau atkit vyro rank. Vos tik spjau
atsissti, jis man vl nukreip akis ibintuvl.
Kiek tau met? pasiteiravo.
Pagaliau paklaus to, k tikrai inojau.
eiolika.
Beveik septyniolika. Mano gimtadienis bus rugpjio mnes.
K ia, po galais, viena veiki? Ar neinai, kad tokiu metu vaikai turi bti namie?
Bejgikai apsidairiau.
A
Tikiuosi, nepabgai i nam? Pasakyk, kad turi kur eiti.
Taip.

kaimik nam. Staiga prisiminusi namus nudiugau, bet netrukus irdis nusirito kulnus. Taip
vlu, o a dar ne namie? Kiek dabar i ties valand? Neskmingai mginau nuslopinti galvoje
msteljus savs, einanios pro pagrindines duris, ir dl to labai supykusios mamos vaizd.
Ar taip reikia kok adres?
Gudobeli takas.
Atsistojau, bet kraujui supldus galv smarkiai susvyravau. Kodl negaliu prisiminti, kaip ia
patekau? inoma, atvaiavau. Taiau kur pastaiau fiat? Kur mano rankin? Rakteliai?
Gal grei? prisimerks paklaus vyrikis.
Papuriau galv.
ibintuvlio spindulys nuslydo mano veidu, bet netrukus vl m plieksti tiesiai akis.
Palauk, tar vyras, ir jo balsas man nepatiko. Ar tik nebsi toji mergina? Nora Grei?
ipykino, tarsi mano vardas bt visiems inomas.
engiau ingsn atatupsta.
I kur inote mano vard?
I televizijos. Paskelbta premija. Henkas Milaras paadjo.
Paskesni jo odi negirdjau. Mars Milar didiausia mano prie. Kuo ia gali bti dtas jos
ttis?
Esi iekoma nuo birelio pabaigos.
Birelio? Vl apm panika. K js kalbate? Juk dabar balandis.
Ir kas mans ieko? Henkas Milaras? Kodl?
Balandis? keistai nuvelg mane vyrikis. Mergyte, jau rugsjis.
Rugsjis? Ne. Negali bti. Biau inojusi, kad baigsi antrieji mokslo gimnazijoje metai. Taip
pat biau inojusi, kad prasidjo ir baigsi vasaros atostogos. Tai kas, kad sutrikusi prabudau vos
prie kelias minutes, bet nesu kvaila.
Taiau kokia jam prasm meluoti?
Vyras nuleido ibintuvl, ir a pirm kart turjau prog j apirti. Nepastamojo dinsai buvo
iterlioti, ant veido styrojo daugel dien neskustos barzdos kuoktai, nagai nekarpyti, panags
juodos. Jis labai primin valkatas, besilaistanius palei geleinkel ir vasar gyvenanius prie ups.
Skland kalbos, kad ie valkatos ginkluoti.
Js teisus, man reikt eiti namo, tariau traukdamasi atatupsta ir ranka perbraukdama kien.
Mobiliojo telefono neuiuopiau. Taip pat ir rakteli.
Ir kur tu ketini eiti? paklaus artindamasis vyrikis.
Nuo staigaus jo judesio man nudieg ird, ir a pasileidau bgti. Skuodiau t pus, kur rod
akmeninis angelas, vildamasi atsidurti prie pietini vart. Gal biau bgusi prie iaurini vart,
kuriuos gerai inojau, bet tada bt tek lkti prie vyro, o ne nuo jo. Staiga em inyko po kojomis, ir
a nudardjau nuo kalvos. akos drask rankas; bateliai lepsjo nelygiu ir akmenuotu gruntu.
Nora! suuko vyrikis.
Norjau gnybti sau u tai, kad isidaviau gyvenanti Gudobeli take. O jeigu jis seks paskui?
Vyrikio ingsniai buvo platesni, igirdau, kaip jis artja prie mans. nirtingai mojavau rankomis
sklaidydama akas, ios tarsi nagai kabinosi drabuius. Vyrikis sugrieb mane u peties, ir a

atsigrusi nustmiau jo rank.


Nelieskite mans!
Na jau ne. Paskirta premija, ir a j pasiimsiu.
Vyras antr syk norjo iupti mane u rankos, bet a upldus adrenalinui spyriau jam blauzd.
Ai! suaimanavo jis griebdamasis u kojos.
Pati nustebau smurtaujanti, bet juk neturjau i ko rinktis. Nusvirduliavusi kelis ingsnius atatupsta
miau kartligikai dairytis mgindama susiorientuoti. Prakaitas sudrkino markinius ir m tekti
nugara paiaudamas visus kno plaukelius. Kakas ia ne taip. Nors atmintis ir lubavo, labai aikiai
prisiminiau kapini plan prie tio kapo lankiausi nesuskaiiuojam daugyb kart. Atmosfera
kapinse buvo pastama iki menkiausi smulkmen, net kyrus degani lap ir tvenkinyje
usistovjusio vandens kvapas, bet atrod jos kitaip.
Tada topteljo.
Klevus buvo uliejs raudonis. Artjanio rudens pranaas. Taiau tai nemanoma. Juk dabar
balandis, o ne rugsjis. Kodl lapai pakeit spalv? O gal vyras sak ties?
Atsigrusi pamaiau, kad nepastamasis, priglauds mobilj telefon prie ausies, raiuoja man
i paskos.
Taip, tai ji. Esu tikras. Ieina i kapini, traukia piet link.
Ujus naujam baims antpldiui, nuskuodiau tolyn. Perok per tvor. Rask gerai apviest ir
tankiai gyvenam viet. Paskambink policij. Paskambink Vi
Vi. Mano geriausia ir itikimiausia draug. Jos namai ariau nei mano. Nubgsiu pas j. Draugs
mama paskambins policij. Policininkams papasakosiu, kaip vyras atrodo, ir jie j ras. Policininkai
sitikins, kad nepastamasis mans jau nepersekioja. Tada kartu aptarsime, kas vyko inakt,
prisiminsime visus mano ingsnius, ir atminties spragos usilopys, o a tursiu apie k pamstyti.
Nusikratysiu ios svetimos a, pojio, kad strigau pasaulyje, kuris yra savas, bet mans nepriima.
Stabteljau tik perlipti per kapini tvor. U vieno kvartalo, kitapus Ventvorto tilto, plytjo
laukas. Kai j perkirsiu, bgsiu gatvmis medi pavadinimais Guob, Klev ir uol, nardysiu
po alutines gatveles ir oninius kiemus, kol saugiai atsidursiu Vi namuose.
Skuosdama prie tilto igirdau ai sirenos staugim u kampo ir staiga apakinta priekini
automobilio ibint sustojau kaip besta. Ant sedano, kuris vygindamas padangas sustojo kitame tilto
gale, stogo buvo pritvirtintas mlynas vyturlis.
Pirmiausia galv ov mintis bgti prie automobilio, parodyti policijos pareignui kapines ir
apibdinti mane mginus sugriebti vyr, bet paskui apsigalvojau, ir mane apm siaubas.
O gal ten visai ne policininkas? Gal koks apsimetlis? Kas panorjs gali sigyti mlyn vyturl.
Kur patrulinis automobilis? Prisimerkusi stengiausi irti, kas sdi prie vairo, bet atrod, kad
vairuotojas neuniformuotas.
Mintys kaip palusios sukosi galvoje.
Stovjau tilto papdje sikibusi akmenin sien. Buvau tikra, jog tariamas pareignas mane
pamat, bet vis tiek pasislpiau vir ups kranto palinkusi medi elyje. Akies krateliu
pamaiau, kaip spindi juodas Ventvorto ups vanduo. Vaikystje mudvi su Vi palsdavome kaip tik
po iuo tiltu ir nuo kranto gaudydavome vius umautomis ant lazdeli derelmis. Viai nyplmis

sikibdavo dereles ir nepaleisdavo net ikelti i vandens ir ikratyti kibir.


Viduryje up buvo gili. Ji beveik nepastebima vingiavo per neustatyt plot, kur nebuvo gatvi
ibint, nes niekas tam neskyr pinig. Lauko gale up kirto pramonin rajon su apleistais fabrikais,
toliau tekjo jr.
Pasvarsiau, ar turiau drsos nuokti nuo tilto. Siaubingai bijau aukio ir kritimo, bet moku
plaukti. Tereikia tik kaip nors atsidurti vandenyje
Udarom dureli trenksmas nutrauk mano apmstymus. I galbt policijos automobilio ilipo
vyras. I ivaizdos kaip tikras elegantikai apsirengs kienvagis: tamsiais garbanotais plaukais,
apsivilks juodus markinius, pasiris juod kaklarait, su juodomis ieiginmis kelnmis.
Dingteljo, kad kakur esu j maiusi. Nespjus dorai sigilinti, atmintis isitryn, ir vl likau
visikoje neinioje.
Ant ems buvo prikrit ak ir akeli. Pakliau madaug puss mano rankos storumo lazd.
Tariamas pareignas apsimet nemats mano ginklo, bet inojau, kad pamat. Vyrikis prisiseg
prie markini policininko enklel ir ikl rankas. is jo judesys turjo reikti: a nieko blogo tau
nepadarysiu.
Taiau a juo nepatikjau.
Vyras atsargiai eng kelis ingsnius artyn stengdamasis nedaryti staigi judesi.
Nora, tai a. Igirdusi savo vard, krpteljau. io balso niekada nebuvau girdjusi, ir dl to
mano irdis m taip smarkiai plakti, kad net dunksjo ausyse. Ar tu sueista?
Stebjau j su vis didesniu nerimu, o mintys pynsi. enklelis gali bti netikras. Jau nusprendiau,
kad toks yra vyturlis. Taiau jei jis ne policininkas, tai kas?
Paskambinau tavo mamai, tar vyras leisdamasis nuoulniu krantu. Ji pasitiks mus
ligoninje.
Lazdos neimeiau. Kvpuojant mano peiai kilojosi; oras vilp pro dantis. Dar vienas prakaito
laelis nuriedjo po drabuiais.
Viskas bus gerai, ramino vyras. Bdos baigsi. Niekam neleisiu tavs skriausti. Dabar esi
saugi.
Man nepatiko nei jo ilgi, nerpestingi ingsniai, nei pastamas tonas.
Nesiartinkite prie mans, paliepiau suprakaitavusiomis rankomis vos nulaikydama lazd.
Vyras surauk kakt.
Nora?
Lazda sudrebjo mano rankoje.
I kur inote mano vard? paklausiau, kad nepastamasis nesuprast, kaip esu isigandusi.
Kaip stipriai jis mane igsdino.
Tai a, pakartojo vyras irdamas man tiesiai akis, tarsi tikdamasis bti atpaintas,
detektyvas Basas.
A js nepastu.
Vyras nutilo. Paskui pamgino mane prakalbinti kitaip:
Ar prisimeni, kur buvai?
Atsargiai j stebjau. miau raustis atmintyje, net po tamsiausius ir tolimiausius ukaborius, bet jo

veido ten neradau. io vyro neprisiminiau, bet norjau prisiminti. Trokau k nors sikibti, kad
suvokiau pasaul, kuris, regis, persikreip.
Kaip vakar patekai kapines? paklaus vyras, vos pastebimai pakreipdamas galv j pusn.
Jo judesiai buvo atsargs. Akys irgi. Net jo lpos krutjo ramiai. Kas nors tave atve? O gal atjai
psia? Jis nutilo. Pasakyk man, Nora. Tai svarbu. Kas nutiko inakt?
Pati noriau inoti.
Staiga mane m pykinti.
Noriu namo.
Igirdau tarkes prie koj. Per vlai suvokiau imetusi lazd. altas vjelis vsino mano tuius
delnus. Neturjau ia bti. Visa i naktis didiul klaida.
Ne. Ne visa. K apie j inau? Neprisimenu visos nakties. Tik atmenu, kaip sualusi ir sutrikusi
pabudau kape.
Mintyse ivydau kaimik nam, saug, ilt ir tikr, nosimi nuriedjo aara.
Galsiu parveti tave namo, ujauiamai pasil vyrikis, tik pirmiau turiu nugabenti
ligonin.
Stipriai usimerkiau neksdama savs, kad nusieminau ir pravirkau. Nesumeiau, kaip greiiau ir
tikinamiau jam parodyti, kad esu labai isigandusi.
Vyras labai tyliai atsiduso, tarsi iekodamas tinkamo bdo praneti man ini.
Tu buvai dingusi vienuolika savaii, Nora. Ar girdi, k sakau? Niekas neino, kur buvai
pastaruosius tris mnesius. Tave reikia apirti. sitikinti, kad nieko blogo nenutiko.
Nieko nemataniomis akimis spoksojau vyr. Ausyse suskambo varpeliai. Pajutau, kaip kyla
skrandio turinys, bet pasistengiau nuslopinti pykinim. Apsiverkiau prie t vyr, bet tikrai
neapsivemsiu jo akivaizdoje.
Manome, kad buvai pagrobta, toliau aikino vyras apsimestinai ramiu veidu. Jis eng dar
kelis ingsnius ir prijo per arti. Kalbjo nesuvokiamus dalykus.
Sumirksjau. Stovjau nejuddama ir mirksjau.
Suspaud ird. Knas suglebo, ir a susvirduliavau. Vir galvos ivydau neaiki dm
susiliejusias auksines gatvs ibint viesas, igirdau ups tekenim po tiltu ir uuodiau uvesto
automobilio imetamj duj kvap. Taiau visa tai buvo kakur toli, tarsi kokia pavluotai atjusi
neaiki mintis.
Pajutau, kad vis svyru, svyru. Krintu nebt.
Nespjusi parkristi, netekau smons.

SKYRIUS

Atsipeikjau ligoninje.
Lubos buvo baltos, sienos ramios ydros spalvos. Palata kvepjo lelijomis, audini minktikliu ir
amoniaku. Ant veimlio su ratukais prie mano lovos puikavosi dvi gli puokts, ryulys balion su
urau Linkime pasveikti! ir violetinis blizgaus popieriaus dovan maielis. Sveikinimo
atvirukuose rayti vardai tai irykdavo, tai vl susiliedavo. DOROTJA IR LAJONELAS. VI.
Kampe kakas sukrutjo.
Ak, kdiki, sunibdjo pastamas balsas, jo savinink pakilo i kds ir puol prie mans.
Ak, brangioji. Mama atsisdo ant lovos krato ir taip stipriai mane apkabino, kad vos neudusau.
Mama.
Vien itarus od, isisklaid visi kankinantys komarai. Mane upldo ramybs banga
atlaisvino verianius krtin baims mazgus.
Supratau, kad mama verkia, nes drebjo jos knas. I pradi pajutau tik menkus virpesius,
netrukus jie virto krpiojimu.
Tu mane prisimeni, itar ji tokiu balsu, lyg bt sulaukusi igelbjimo. Buvau labai
isigandusi. Maniau ak, kdiki. Gerai, kad mano bgtavimai nepasitvirtino!
Tarsi igird mamos nuogstavimus, komarai sugro.
Tai tiesa? paklausiau, jusdama skrandyje teliskuojant riebi rgt. Tai, k sak detektyvas.
Ar a tikrai vienuolika savaii buvau
Neprisiveriau itarti odio pagrobta. Jis toks klaikus. Toks nemanomas.
Mama i nevilties atsiduso.
Kas man nutiko? paklausiau.
Mama perbrauk pirtais man paakius nuluostydama aaras. Utektinai gerai j painojau mama
tik dl mans stengsi atrodyti rami. Kaipmat pasiruoiau igirsti blog ini.
Policija kaip manydama mgina isiaikinti. Mama band nusiypsoti, bet lpos drebjo.
Tarsi iekodama atramos, pam mano rank ir stipriai suspaud. Svarbiausia, tu grai. Esi namie.
Kad ir kas tau nutiko viskas baigta. Mudvi visk itversime.
Kaip a buvau pagrobta?
is klausimas buvo skirtas daugiau man paiai. Kaip tai atsitiko? Kam prireik mane grobti? Ar
buvau tempta automobil, kai ijau i mokyklos? grsta bagain kertant automobili stovjimo
aiktel? Nejau viskas buvo taip paprasta? Na, ne. Kodl a nepasprukau? Kodl nesiprieinau?
Kodl man prireik tiek daug laiko pabgti? Matyt, taip ir buvo. Tikrai? Negaljau rasti atsakymo n
vien savo klausim.
K tu prisimeni? paklaus mama. Detektyvas Basas sako, kad gali bti svarbi net menkiausia

smulkmena. Pamgink prisiminti. Kaip patekai kapines? Kur buvai prie tai?
Nieko neprisimenu. Tarsi mano atmintis
Nutilau. Regis, mano atmintis buvo pavogta. Iplta paliekant tik tui panik. Igyvenau smurt,
rods, kakas neperspjs nustm mane nuo auktos platformos. Kritau emyn ir io pojio bijojau
labiau, nei atsitrenkti dugn. Kritimas buvo begalinis; sunkio jga mane visikai uvald.
Kok paskutin dalyk prisimeni? paklaus mama.
Mokykl, n negalvodama atsakiau. Palengva m atgyti padriki prisiminimai, fragmentai
burtis krv, kibti vienas su kitu ir sudaryti vientis dlion. Ruoiausi biologijos testui. Taiau,
matyt, j praleidau, pridriau, giliau suvokdama t isitrynusi i atminties vienuolikos savaii
tikrum.
Aikiai maiau save sdini Trenerio Makonouvio biologijos pamokoje, uuodiau pastamus
kreidos dulki, valikli, tvankaus oro kvapus, atmintyje net ikilo neinykstantis aitrus kn kvapas.
Mano laboratorini darb partner Vi sdjo greta. Ms vadovliai guljo atversti ant juodo granito
stalo, bet Vi slapta savj buvo kiusi US Weekly.
Turbt norjai pasakyti: chemijos testui, patais mane mama. Vasaros mokykloje.
Sutrikusi bediau j akis.
A nelankiau vasaros mokyklos.
Mama ranka usideng burn. Jos veidas iblyko. Palatoje buvo girdti tik vir lango kabanio
laikrodio tiksjimas. Manyje nuaidjo deimt tyli di, tik tada atgavau bals.
Kelinta iandien diena? Koks mnuo?
Mintys vl gro kapines. Pvantys lapai. Gaivus altukas. Vyras su ibintuvliu, tvirtinantis, kad
dabar rugsjis. Galvoje be paliovos skambantis vienintelis odis ne. Ne, tai nemanoma. To negali
bti. Ne, mano gyvenimo mnesiai negaljo prabgti nepastebti. Rausiausi atmintyje mgindama
apiuopti ios akimirkos ir Trenerio vedamos biologijos pamokos ssaj. Taiau neradau. Joki
prisiminim apie vasar neliko.
Nieko baisaus, kdiki, sunibdjo mama. Netrukus visk prisiminsi. Daktaras Houletas
sako, kad daugeliui pacient atmintis labai pagerja prabgus tam tikram laikui.
Pamginau atsissti, bet man prie rank buvo prijungta daugyb arneli ir medicinos prietais.
Na, pasakyk, koks dabar mnuo! isterikai pakartojau.
Rugsjis. Skaudu buvo irti sugniudyt mam. Rugsjo etoji.
Susmukau ant pagalvs ir sumirksjau.
Maniau, balandis. Nepajgiu prisiminti nieko, kas vyko vliau. I vis jg stengiausi
nuslopinti baim, bet nelabai seksi. Ar vasara tikrai baigsi? Tikrai?
Tikrai, isiblakiusi pakartojo mama. Ji truko labai ilgai. Kiekviena diena be tavs
Vienuolika neinios savaii Nesiliaujanti panika, nerimas, baim, bejgikumas
Mintyse skaiiavau dienas.
Jei dabar rugsjis ir mans nebuvo vienuolika savaii, vadinasi, dingau
Birelio dvideimt pirmj, velniai atsak mama. Vasaros saulgros nakt.
Siena, kuria mginau atsitverti nuo baims, trkinjo greiiau, nei pajgiau j mintyse lopyti.
Taiau a neprisimenu birelio. Net gegus.

irjome viena kit, ir a supratau, kad mudvi kamuoja ta pati siaubinga mintis. Ar gali bti,
kad mano amnezija siekia giliau nei vienuolika savaii, kurias buvau dingusi, iki pat balandio?
Nejau tai manoma?
K sak gydytojas? paklausiau aplaiydama perdivusias lpas. Ar man buvo sualota
galva? Gal buvau apsvaiginta narkotikais? Kodl nieko neprisimenu?
Daktaras Houletas mano, kad tai retrogradin amnezija, paaikino mama ir nutilo. Tai
reikia, jog kai kurie tavo ankstesni prisiminimai inyko. Tik neinome, kaip giliai praradai atmint.
Balandis, sunibdjo ji pati sau, ir a pamaiau jos akyse nykstant paskutin vilt.
Praradau? Kaip praradau?
Gydytojas mano, kad tai psichologinis sutrikimas.
Pirtais perbraukusi plaukus, pajutau, kad jie riebaluoti. Net nepagalvojau, kur buvau visas tas
savaites. Galjau bti surakinta drgname ir altame rsyje. Ar surita mike. Viena aiku seniai
nesimaudiau po duu. Rankos buvo purvinos, subraiytos ir nustos mlyni. K man teko iksti?
Psichologinis sutrikimas?
Prisiveriau ugniauti visas spliones, jos tik kl panik. Turiu ilikti tvirta. Man reikia
atsakym. Negaliu palti. Jei tik pavykt prisiversti ir susikaupti, nors akyse ir mirga takeliai
Jis mano, kad tu slopini atmint vengdama prisiminti baisius igyvenimus.
A nieko neslopinu, atoviau usimerkdama nestengiau sulaikyti aar. Trkiojamai
kvpiau oro ir stipriai sugniauiau kumius, kad siaubingai nedrebt pirtai. Jei stengiausi
pamirti penkis savo gyvenimo mnesius, inoiau, ltai itariau, kad balsas skambt kaip
manoma ramiau. Noriu inoti, kas man atsitiko.
Jei mano akys ir aiaravo pykiu, mama nepastebjo.
Pasistenk prisiminti, velniai paragino ji. Ar tai buvo vyras? Vis t laik buvai su vyru?
Su kuo a buvau? Iki pat iol nepajgiau prisiminti pagrobjo veido. Galvoje mavo tik
pabaisos, besislepianios u akinamos viesos, apybraios. Vir mans kabojo siaubingas netikrumo
debesis.
Tikriausiai supranti neprivalanti nieko dangstyti, tuo paiu velniu tonu toliau aikino mama.
Jei inai, su kuo buvai, man gali pasakyti. Kad ir k tau prinekjo pagrobjai, dabar esi saugi.
Daugiau jie tavs nepagrobs. Jie su tavimi pasielg siaubingai ir dl to yra nusikaltliai. Jie
nusikaltliai, pakartojo mama.
I nevilties sukkiojau. Terminas itrinta atmintis yra pykinamai tikslus. Ketinau pasakyti, kad
jauiuosi beviltikai, bet tuo metu pamaiau tarpduryje el. Ten stovjo detektyvas Basas.
Sukryiavs rankas ant krtins budriai sek mane akimis.
Instinktyviai sitempiau. Matyt, mama tai pajuto, nes pasek akimis mano vilgsn.
Pagalvojau, gal Nora k nors prisimins, jei mudvi pabsime vienos, teisinosi ji detektyvui
Basui. inau, norite j apklausti, bet tiesiog pamaniau
Detektyvas linkteljo leisdamas suprasti, kad neprietarauja. Tada prijo ariau nenuleisdamas
nuo mans aki.
Sakei nematanti aikaus vaizdo, bet padt net ir miglotos smulkmenos.
Pavyzdiui, plauk spalva, siterp mama. Gal plaukai, pavyzdiui, buvo juodi?

Norjau jai pasakyti, kad neprisimenu nieko, jokios spalvos, bet nedrsau, kol palatoje buvo
detektyvas Basas. Nuojauta man pakudjo, kad jam kakas ne taip. Kai policininkas atsistojo prie
mano lovos, m dilgioti galvos oda ir labai aikiai pajutau per sprand nuslenkant ledo gaball.
Noriu namo, tepajgiau isunkti.
Mama ir detektyvas Basas susivelg.
Daktarui Houletui dar reikia padaryti kelis tyrimus, pasak mama.
Kokius?
Ak, tai susij su amnezija. Jie bus atlikti kaipmat. Tada galsime vaiuoti namo.
Mama atsainiai numojo ranka, ir dl to mano tarimai tik sustiprjo.
Pavelgiau detektyv Bas, jis, rodos, inojo visus atsakymus.
K nuo mans slepiate?
Ledinis pareigno veidas nieko neidav. Tikriausiai per daugel met policijoje jis tobulai
imoko tvardytis.
Reikia atlikti kelis tyrimus. sitikinti, kad viskas gerai.
Gerai?
domu, kas jam atrodo gerai?

SKYRIUS

Mudvi su mama sikrusios kaimikame name tarp Koldvoterio miesto ribos ir tolim retai
gyvenam Meino valstijos rajon. Jei atsistotumte prie bet kurio lango, atrodyt, kad velgiate
praeit. I vienos puss driekiasi plats kalvoti tyrlaukiai, i kitos lygs laukai, apsupti visali
medi. Mudvi gyvename Gudobeli tako gale. Nuo artimiausi kaimyn mus skiria ne maiau kaip
mylia. Nakt, kai jonvabaliai apvieia medius aukso spalvos vieselmis ir ore pasklinda sodrus
pu aromatas, nesunku patikti, kad gyvename kitame amiuje. Truput pasistengusi net sivaizduoju
raudon svirn ir besigananias avis.
Ms namas nudaytas baltai, langins mlynos, j juosiantis priebutis yra taip pasvirs, kad
matyti net plika akimi. Aukti ir siauri langai atidarinjami bjauriai, garsiai dejuoja. Ttis sakydavo,
kad nra reikalo rengti signalizacijos mano miegamojo lange. Tai buvo mudviej slaptas poktas, nes
abu inojome, kad a vargiai esu ta dukt, kuri vogiomis ismukt pro lang.
Mano tvai atsikl kaimik nam, kuris nepasotinamai ryja pinigus, dar man negimus. J
sprendimas buvo neginytinas, nes pamilo bst i pirmo vilgsnio. Tv svajon buvo labai
paprasta: restauruoti pastat suteikiant jam avi 1771 met ivaizd, vien grai dien priekiniame
kieme kalti lentel su urau Nakvyn ir pusryiai ir tiekti gardiausi visoje Meino valstijos
pakrantje omar sriub. ios svajons isisklaid, nes vien nakt mano ttis buvo nuudytas
Portlando centre.
ryt mane ira i ligonins, ir a viena kitojau savo kambaryje. Prispaudusi pagalv prie
krtins atsiloiau lovoje ir ilgesingai irjau nuotrauk, prisegt kamtinje lentoje ant sienos,
kolia. Ten buvo mano tv, pozuojani Aviei kalvos virnje, Vi, prie kelerius metus
demonstruojanios jai siaubingai netinkant moters kats kostium, kur draug pasisiuvo Helovinui,
momentins nuotraukos ir nuotrauka i mano priepaskutiniosios gimnazijos klass albumo.
irdama besiypsanius ms veidus mginau apgauti save ir patikti, kad dabar, grusi savo
pasaul, esu saugi. Taiau i ties niekada nesijausiu saugi ir mano ankstesnis gyvenimas negr tol,
kol neprisiminsiu, k teko patirti per paskutiniuosius penkis mnesius, ypa per pastaruosius du su
puse. Palyginti su septyniolika met (per tas vienuolika nepaaikinam savaii praleidau savo
gimtadien), penki mnesiai nra reikmingi, bet a pajgiau galvoti tik apie t prarast tarpsn. Mano
kelyje iojjo didiul skyl, neleidianti matyti, kas yra toliau. Neturjau nei praeities, nei ateities.
Tik milinik tutum, neduodani man ramybs.
Daktaro Houleto paskirt tyrim rezultatai buvo geri, tiesiog puiks. Jei neskaitysime keli
gyjani aizd ir mlyni, visiems atrod, kad mano fizin sveikata tokia pat puiki, kokia buvo
dingimo dien.
Taiau mano fizins ir dvasins jgos, susijusios su gilesniais, nematomais dalykais, slypiniais,

kur jokie tyrimai nepasiekia, sumenko. Kas a dabar? K man teko patirti per tuos penkis mnesius,
kuri neprisimenu? Ar esu traumuota taip, kad nepajgsiu suprasti? Maa to, gal ivis neatsigausiu?
Mama grietai visiems udraud mane lankyti ligoninje, daktaras Houletas jai pritar. Tada j
rpest galjau suprasti, bet dabar, kai grau namo ir palengva miau pratintis prie pastamos
aplinkos, neketinau leistis atitveriama nuo pasaulio, nors mama tik siek mane apsaugoti. Galbt ir
pasikeiiau, bet vis tiek likau paia savimi. iuo metu trokau tik vieno: visk aptarti su Vi.
Nulipusi emyn, nuo virtuvins spintels pagriebiau mamos imanj BlackBerry telefon ir
atsineiau savo kambar. Kai atsipeikjau kapinse, savo mobiliojo jau neturjau, tad kol sigysiu
kit, reiks tenkintis mamos aparatu.
IA NORA. AR GALI KALBTI? nusiuniau draugei inut. Buvo jau vlu, o Vi mama grietai
reikalauja gesinti vies deimt valand. Jei paskambiniau, draugs mama igirst, ir pridaryiau
Vi daug nemalonum. Gerai painojau poni Skai ir nesitikjau jos atlaidumo net ir ypatingomis
aplinkybmis.
Netrukus nuskambjo BlackBerry signalas. PUPYTE?!?!!!!!! A KRAUSTAUSI I PROTO. ESU
VISIKAI SUGNIUDYTA. KUR TU?
PASKAMBINK MAN IUO NUMERIU.
Pasidjau telefon ant keli ir miau kramtyti nag. Buvau neapsakomai sudirgusi. Tai Vi. Nors
mes ir geriausios draugs, bet nesikalbjome net kelis mnesius. Bet man neatrod, kad tai buvo taip
seniai. Vyliausi, kad i dviej posaki: Isiskyrimas velnina ird ir I aki ir i irdies,
draugei tinka pirmasis.
Tikjausi Vi skambuio, bet vis tiek paokau suskambus telefonui.
Alio! Alio! nekantravo Vi.
Igirdus draugs bals, gerklje strigo gumulas.
ia a! suvokiau.
Pagaliau, sieidusi prikio Vi, bet jos balsas irgi buvo duslus i jaudulio. Vakar vis dien
praleidau ligoninje, bet negavau tavs aplankyti. Man pavyko prasibrauti pro apsaug, bet
apsaugininkai sukl aliarm ir mane pasivijo. Buvau ilydta su antrankiais, tiesa, gerokai juos
apspardiau, be to, smagiai apsiodiavome. Mano nuomone, vienintel tikra nusikaltl tai tavo
mama. Joki lankytoj? Juk esu geriausia tavo draug, kalame jai tai kasdien pastaruosius vienuolika
met. Kai kit kart tave aplankysiu, ikariu tai moteriai kail.
Tamsoje pajutau, kaip mano drebaniose lpose nuvinta ypsena. Prispaudiau telefon prie
krtins. Man norjosi ir juoktis, ir verkti. inojau, kad Vi mans neapleis bdoje. Prisiminimus ir
visus siaubus, kuriuos patyriau nuo to laiko, kai prie tris dienas atsipeikjau kapinse, kaipmat
ugo diaugsmas, jog turiu geriausi pasaulyje draug. Gal visa kita ir pasikeit, bet mudviej su Vi
draugyst iliko nepajudinamai tvirta. Mudvi neperskiriamos. Niekas nepajgs to pakeisti.
Vi, su palengvjimu atsidusau.
Norjau mgautis ios akimirkos normalumu. Jau vlu, mudvi turtume miegoti, bet ne, plepame
ijungusios viesas. Pernai Vi mama, nutvrusi j kalbant su manimi, kai buvo ijungtos viesos,
draugs telefon imet iukli konteiner. Kit ryt, matant visiems kaimynams, Vi lindo
konteiner ir isitrauk aparat. Tuo telefonu naudojasi iki iol. Mudvi j vadiname Oskaru,

televizijos serialo Sezamo gatv personao, Bambeklio Oskaro, kuris landiodavo po iukli
konteinerius, garbei.
Ar tau duoda kokybik vaist? paklaus Vi. Juk inai, kad Antonio Amovico ttis
vaistininkas, jis gali parpinti ger.
I nuostabos kilsteljau antakius.
Kas ia dabar? Tu ir Antonis?
Po galais, ne. Ne tai, k manai. A prakeikiau vaikinus. Jei man reikia meils, tam yra per
internet i Netflix nuomojami filmai.
Patiksiu, kai pamatysiu savo akimis, nusiypsojau.
Kur dingo mano geriausia draug ir k tu jai padarei?
iuo metu taikau detoksikacij nuo vaikin. Tai tarsi dieta, tik skirta emocinei sveikatai.
Nekreipk dmesio, lekiu pas tave, tarkjo Vi. Tris mnesius nemaiau savo geriausios draugs, o
is telefoninis susitikimas tikras mlas. Mergyte, netrukus suinosi, kas yra tikras apkabinimas.
Linkiu skms prasmukti pro mano mam, perspjau. Dabar ji vaik aukljimo i
sraigtasparni organizacijos atstov spaudai.
Ak, toji moteris! suvokt Vi. A jau dabar egnojuosi.
Aptarti mamos raganikum galsime ir kit dien. iuo metu reikjo pakalbti apie kur kas
svarbesnius dalykus.
Noriu trumpos ataskaitos apie mano dienas iki pagrobimo, Vi, tariau pakreipdama ms
pokalb rimtesne linkme. Negaliu atsikratyti jausmo, kad buvau pagrobta neatsitiktinai. Turjo bti
tam tikr perspjimo enkl, bet n vieno neprisimenu. Gydytojas sak, atmint praradau tik laikinai,
bet troktu, kad papasakotum, kur t paskutin savait buvau, k dariau ir su kuo bendravau. Tursi
man j atgaminti.
Vi atsak ne ikart.
Manai, verta? Gal kiek per anksti dl viso to patirti stres? Anot tavo mamos, amnezija
Tikrai? pertraukiau draug. Vadinasi, tu ivien su mano mama?
Usiknisk, Vi pagaliau nusileido.
Draug dvideimt minui man isamiai pasakojo apie kiekvien tos lemtingos savaits vyk.
Taiau kuo ilgiau ji kalbjo, tuo didesnis nusiminimas mane m. Nebuvo joki keist telefono
skambui. Mans netykojo jokie nepastamieji. Jokie neprasti automobiliai nesekiojo ms po
miest.
O kas buvo t vakar, kai dingau? pertraukiau Vi viduryje sakinio.
Mudvi nuvykome Delf pramog park. Atmenu, kad nujau pirkti deraini paskui uvir
tikras pragaras. Igirdau vius ir pamaiau, kaip mons m paklaik bgti i parko. Grau iekoti
tavs, bet tu buvai dingusi. Pamaniau, pasielgei protingai ir pasprukai. Tik automobili stovjimo
aiktelje tavs neradau. Biau grusi park, bet pasirod policija ir visus ivaik. Mginau jiems
pasakyti, kad tu galbt vis dar esi parke, bet jie nebuvo nusiteik klausyti. Policija visus ivar namo.
Skambinau tau daugyb kart, bet neatsiliepei.
Pasijutau tarsi gavusi smg pilv. viai? Delf parko reputacija buvo prasta, bet vis tiek.
viai? Tai buvo taip keista net siaubinga, kad jei man bt pasakojs kas kitas, o ne Vi, nebiau

patikjusi.
Paskui tavs nemaiau, porino Vi. Tik vliau suinojau apie pagrobim.
Pagrobim?
Regis, kakoks psichopatas, kuris aud parke, laik tave pagrobs rengim patalpoje po siaubo
kambariu. Niekas neino kodl. Galiausiai jis tave paleido ir paspruko.
Buvau benorinti siterpti, bet usiiaupiau. Galiausiai pritrenkta isunkiau:
K?
Tave rado policija, ura parodymus ir apie antr valand nakties parve namo. Nuo to laiko
niekas daugiau tavs nemat. Neinau, kas atsitiko tam vyrukui, kuris buvo tave pagrobs niekas
neino.
Kaip tik t akimirk visos gijos susivijo vien.
Vadinasi, buvau pagrobta i nam, padariau ivad ir svarsiau toliau: Po antros valandos
nakties jau tikriausiai miegojau. Vyrukas, kuris buvo mane pagrobs, pasek iki nam. Neinia, ko jis
siek Delf parke, bet jam kakas sutrukd, tad jis gro mans. Tikriausiai silau namus.
ia ir visa bda. Nerasta joki grumtyni pdsak. Durys buvo urakintos, langai uauti.
Priglaudiau atpakali rank prie kaktos.
Ar policija k nors ino? Tas vyrukas kad ir kas jis bt juk ne vaiduoklis.
Policija sak, kad vyrukas tikriausiai buvo pasivadins melagingu vardu. Tu policininkams
pasakei, kad jo vardas Riksonas, nors neaiku, ar tuo galima tikti.
Nepastu n vieno Riksono.
Vi atsiduso:
ia ir bda. Niekas nepasta jokio Riksono. Ji trumpam nutilo. Dar vienas dalykas. Kartais
galvoju, kad jo vardas man pastamas, bet kai mginu prisiminti, i kur, galvoje pasidaro tuia.
Tarsi turiau j prisiminti, bet negaliu. Regis toje atminties vietoje, kur yra jo vardas, ioji skyl.
Labai iurpus jausmas. Nuolat sau kartoju, jog galbt taip yra todl, kad a noriu j prisiminti,
supranti? Tarsi jei j prisiminiau, suinotume, kas tas blogiukas. Tada policija galt j suimti.
Suprantu, tai per daug paprasta. Tiesiog taukiu, pasiteisino draug. Tada tyliai pridr: Taiau
galiau prisiekti
Sugirgdjo praveriamos mano miegamojo durys, ir iniro mamos galva.
Ketinu nakiai urakinti namus. Jos vilgsnis nukrypo BlackBerry. Jau vlu, ir mudviem
reikia miegoti.
Mama lauk, kol susiprasiu.
Turiu baigti, Vi. Paskambinsiu tau rytoj.
Perduok mano irdingus linkjimus raganai, tar draug ir ijung telefon.
Gal tau ko nors reikia? paklaus mama atsainiai imdama i mans telefon. Vandens?
Daugiau antklodi?
Ai, ne. Labanakt, mama.
Prisiveriau trumpai, bet raminamai nusiypsoti.
Ar patikrinai savo lang dukart?
Tris kartus.

Mama perjo kambar ir vis tiek paklibino ranken. sitikinusi, kad langas saugiai udarytas, tyliai
nusijuok.
Juk nepakenks, jei patikrinsiu dar kart, tiesa? Labos nakties, kdiki, pridr ji glostydama
man plaukus ir buiuodama kakt.
Kai ji ijo, susirangiau po antklode ir susimsiau apie tai, k pasakojo Vi. Susiaudymas Delf
parke, bet kodl? Ko siek aulys? Ir kodl i tkstani moni t vakar parke kaite jis pasirinko
mane? Galbt man tiesiog nepasisek, bet nelabai norjosi tuo tikti. Nuo neinios m svaigti galva,
pasijutau isekusi. Jei tik
Jei tik pajgiau prisiminti.
Nusiiovavusi sitaisiau miegoti.
Prabgo penkiolika minui. Paskui dvideimt. Atsivertusi ant nugaros pusiau primerktomis
akimis spoksojau lubas stengdamasi vogiomis sibrauti savo atmint ir uklupti j netiktai. Nieko
nepeusi pamginau paprastesn bd. miau trankyti galv pagalv tikdamasi k nors i jos
ikratyti. Pokalbio nuotrup. Kvap, kuris sukelt mini. K nors! Taiau netrukus paaikjo, kad
nepavyks. Turjau susitaikyti su tutuma.
ryt iraoma i ligonins buvau sitikinusi, kad atmint praradau visam laikui. Taiau kai galva
praviesjo ir didiausias sukrtimas nutolo, miau mintyti kitaip. m rykti atminties tilto
griuvsiai ir suvokimas, kad tiesa gldi kitoje properos pusje. Jei pati sugrioviau t tilt
saugodamasi nuo patirtos traumos, vadinasi, galiu j atstatyti. Tik reikia sugalvoti kaip.
Pradsiu nuo juodos spalvos. Sodrios, tamsios, neemikos juodos spalvos. Kol kas apie tai dar
niekam nesakiau, bet juoda spalva msteldavo atmintyje paiomis keisiausiomis akimirkomis. Kai
tai atsitikdavo, oda maloniai suvirpdavo, regjosi, kad jauiu, kaip i spalva velniai braukia man
per andikaul ir pakelia smakr, kad velgiau tiesiai j.
Absurdika tarti, jog spalva gali atgyti, bet kelis sykius beveik apiuopiau t slypint u jos.
Akis. Skvarbus j vilgsnis siek mano irdies gelmes.
Taiau kaip gali bti, jog kas nors, per t laik pamirtas, sukelia man ne skausm, o malonum?
Ltai ikvpiau. Jutau nenumalinam poreik sekti paskui t spalv, kad ir kur ji mane nuves.
Trokau rasti tas juodas akis ir atsistoti tiesiai prieais jas. Norjau suinoti, kieno jos. Spalva temp
mane, viliojo sekti kandin. Tai buvo visai nelogika. Taiau i mintis giliai strigo galvoje. Jauiau
hipnozin, kyr trokim leistis ios spalvos vedama. is magnetizmas buvo toks stiprus, kad net
protas nepajg jo veikti.
Leidau iam trokimui kauptis irdyje tol, kol pajutau galingai pulsuojant po oda. Nemaloniai
sukaitusi, nusimeiau antklod. Galvoje speng, a puriausi ir variausi. Spengimas stiprjo, kol nuo
kario miau drebti. Keista kartin. Kapins, dingteljo. Viskas prasidjo kapinse.
Juoda naktis, juoda migla. Juoda ol, juodi antkapiai. Juodai blizgantis ups vanduo. Negaljau
atsikratyti juod blyksni ir nepajgiau umigti. Nenurimsiu, kol neimsiu veikti genama ios juodos
spalvos.
Isiropiau i lovos. Per galv usitempiau trikotainius markinius, usimoviau dinsus,
usimeiau ant pei megztin. Prie savo miegamojo dur stabteljau. Koridoriuje buvo tylu, tik i
pirmo aukto sklido senovinio laikrodio tiksjimas. Mamos miegamojo durys buvo ne iki galo

udarytos, bet viesa pro ply nesiskverb. tempusi ausis igirdau tyl jos knarkim.
Atsargiai nulipau laiptais, pagriebiau ibintuvl bei nam raktus ir ijau lauk pro galines
duris, baimindamasi, kad girgdanios priekinio priebuio lentos mane iduos. Be to, alikelje
budjo uniformuotas policininkas. Jis turjo neprileisti reporteri ir televizijos operatori, bet jei
iuo metu ieiiau pro pagrindines duris, kaipmat paskambint detektyvui Basui.
Tylus balsas pasmonje burbjo, kad ieiti i nam galbt nra saugu, bet mane gin keistas
transas. Juoda naktis, juoda migla. Juoda ol, juodi antkapiai. Juodai blizgantis ups vanduo.
Pora mane stebini juod aki.
Turiu rasti ias akis. Jos ino atsakymus.
Po keturiasdeimties minui engiau pro Koldvoterio kapini vartus. Dvelkiant vjeliui lapai
sukosi ant ak tarsi tamss vjo malnliai. Nesunkiai radau tio kap. Pasipuriusi nuo alto ir
drgno oro, pamginau rasti ploki antkap, prie kurio viskas prasidjo.
Pritpusi pirtu perbraukiau sen marmur. Usimerkiau ir pasistengiau negirdti joki gars, kad
galiau vis dmes sutelkti juodas akis. Udaviau savo klausim vildamasi, jog akys j igirs: kaip
atsitiko, kad po vienuolikos nelaisvs savaii umigau kapinse?
I lto apsidairiau. Artjant ruden pranaaujani puvsi kvapas, sodrus nupjautos ols
aromatas, besitrinani vienas kit vabzdi sparneli plevenimas negavau atsakymo, kurio
desperatikai trokau. Nurijau besiveliant gerklje gumul, i vis jg stengdamasi nepasiduoti.
Kelias dienas erzinusi juoda spalva kart nuvyl. Susigrdau rankas dins kienes ir apsigriau
eiti namo.
Akies krateliu ant ols pamaiau kakoki iukl. Pasilenkiau pakelti. Tai buvo mano rankos
ilgumo, nuo rieo iki peties, juoda plunksna. Suraukusi antakius mginau sivaizduoti, kokio jos
paukio. Varnui gerokai per didels. Ties sakant, gerokai per didels bet kuriam paukiui. Pirtu
perbraukiau ilkinius plunksnos pkus. Jie palinko ir vl gro pirmykt padt.
Atmintyje dilgteljo. Angele, regis, igirdau tyl nibdes, esi mano.
Juokingiausia, kad nukaitau. Apsidairiau, nordama sitikinti, kad niekas neitar i odi.
A tavs nepamirau.
sitempusi laukiau, gal dar igirsiu bals, bet jis inyko vjyje. Kad ir kokius prisiminimus
adino tas nabdesys, nespjau nutverti. Kankinausi draskoma prietaravim: norjau numesti
plunksn alin, bet tuo pat metu palusiai magjo paslpti j taip, kad niekas nerast. Labai aikiai
jutau, kad tai slapta, asmenika, kad pridaryt daug alos, jei ikilt vieumon.
kalv prie kapini riaumodamas lk automobilis. I jo sklido garsi muzika. Igirdau ksnius,
juoko plipsnius nenuostabu, jei triukmauja mano bendramoksliai. ioje miesto dalyje auga daug
medi, ji toli nuo centro, todl puikiai tinka savaitgaliais ir naktimis linksmintis niekieno
nepastebtiems. Nenordama sutikti k nors i pastam, ypa dl to, kad apie mano staig
atsiradim buvo garsiai skelbiama per vietines inias, pasikiau plunksn po paastimi ir spariu
ingsniu nuskubjau vyruotu taku, vedaniu pagrindin keli.
Netrukus po puss trij jau kaimik nam ir urakinusi galines duris ant pirt galiuk ulipau
vir. Kur laik nerytingai pastovjau savo miegamojo viduryje, paskui paslpiau plunksn
viduriniame komodos staliuje, kur laikiau kojines, blauzdines ir alikus. Nelabai supratau, kodl j

parsineiau. Nemgstu rankioti iukli, juo labiau slpti staliuose. Taiau i plunksna suadino
prisiminimus
Nusirengusi, pasiriusi ir nusiiovavusi atsigriau lov. Jau buvau beveik prie jos prijusi, bet
sustojau kaip besta. Ant pagalvs guljo popieriaus lapas. Jo tikrai nebuvo ieinant.
Staigiai atsigriau tikdamasi tarpduryje pamatyti mam, pikt ir susirpinusi, kad vogiomis
islinau i nam. Taiau turint omenyje visk, kas pastaruoju metu nutiko, mama, radusi mano lov
tui, tikrai nebt tiesiog palikusi ratelio.
Drebaniomis rankomis pakliau popieriaus lap. Jis buvo liniuoto popieriaus, i mokyklinio
ssiuvinio. Raytas, matyt, paskubomis, juodu raikliu.
NESITIKK, KAD NAM SIENOS TAVE APSAUGOS.

SKYRIUS

Apimta baims ir nevilties suglamiau popiergal ir sviediau sien. Prijusi prie lango,
paklibinau ranken sitikinti, ar jis gerai udarytas. Man nepakako drsos atidaryti lang ir pairti
lauk, bet priglaudiau delnus prie aki ir sispitrjau elius, besidriekianius pievoje tarsi ilgi,
ploni durklai. Nenutuokiau, kas paliko ratel, taiau dl vieno buvau tikra. Prie ieidama visk
urakinau. O anksiau, prie pakildama vir miegoti, maiau, kaip mama apjo vis nam ne
maiau kaip tris kartus ir patikrino visus langus bei duris.
Tad kaip sibrovlis pateko vid?
Ir k apskritai reikia tas ratelis? Jis paslaptingas ir iaurus. Gal ia kokio ikryplio poktas?
Kol kas tai buvo mano vienintelis spjimas.
Nujusi koridoriaus gal, pastmiau mamos miegamojo duris, pravriau jas tik tiek, kad kiiau
galv.
Mama?
Ji kaipmat atsisdo.
Nora? Kas atsitiko? Susapnavai blog sapn? Ji trumpam nutilo. Gal k prisiminei?
Staiga isigandusi tamsos jungiau viestuv prie mamos lovos.
Savo kambaryje radau ratel. Jame sakoma neapgaudinti savs ir nemanyti, kad esu saugi.
Apilpinta rykios viesos mama sumirksjo, ir a pamaiau, kaip ji akimis sugeria mano odius.
Miegai kaipmat isisklaid.
Kur radai t ratel? paklaus ji.
A Labai nervinausi, k pasakys mama suinojusi ties. Vliau i mintis pasirod labai
kvaila. Ismukau vogiomis? Po to, kai buvau pagrobta? Taiau vargu ar verta bijoti antro
pagrobimo, jei net neprisimenu pirmojo. O kapines turjau patekti, kad neprarasiau proto. Mane ten
nuved juoda spalva. Tai kvaila, nepaaikinama, bet, deja, tiesa. Jis buvo po mano pagalve. Prie
guldama tikriausiai nepastebjau, pamelavau. Tik vartydamasi per miegus igirdau iugdant
popieri.
Mama usimet chalat ir kartu su manimi nubgo miegamj.
Kur tas ratelis? Noriu j perskaityti. Nedelsiant reikia praneti detektyvui Basui.
Ji jau rinko telefono numer. Pamaiusi, kad mama skaiius spaudo i atminties, supratau, kad per
mano dingimo savaites jiedu glaudiai bendradarbiavo.
Ar dar kas nors turi nam rakt? paklausiau.
Mama ikl pirt, duodama enkl palaukti. Balso patas, vien lpomis paaikino ji.
ia Blaiv, prisistat mama. Paskambinkite man ikart, kai tik gausite praneim. inakt
Nora savo miegamajame rado ratel. Ji dirsteljo man akis. Jis gali bti nuo pagrobjo. Durys

vis vakar buvo urakintos, tad ratelis, matyt, buvo pakitas po Noros pagalve prie mums grtant
namo.
Jis netrukus paskambins, paadjo mama ijungdama telefon. Paduosiu ratel prie nam
budiniam pareignui. Jis galbt panors apiekoti namus. Kur jis?
Parodiau suglamyto popieriaus gniutull kampe, bet nepasijudinau jo kelti. Nenorjau dar kart
pamatyti to ratelio. Ar tai poktas ar grasinimas? Nesitikk, kad nam sienos tave apsaugos. I
ratelio tono galima sprsti, jog tai grasinimas.
Mama priglaud popieriaus lap prie sienos ir delnu ilygino.
Popieriaus lapas tuias, Nora, tar ji.
K?
Prijusi apirjau i ariau. Mama teisi. Uraas inyko. Skubiai apveriau lap, bet kita pus
irgi buvo tuia.
Jis buvo tai ia, sutrikusi sumurmjau, tai ia.
Galbt tu j tiesiog sivaizdavai. Tai galjo bti sapno tsinys, velniai ramino mama
prisitraukdama mane ir glostydama nugar.
is jos gestas mans n kiek nepaguod. Nejau a isigalvojau? Kodl? Dl paranojos? Apimta
baims priepuolio?
A neisigalvojau. Taiau mano odiai nuskambjo netikinamai.
Nieko baisaus, sunibdjo mama. Daktaras Houletas sak, jog tai gali atsitikti.
Kas?
Jis sak, kad gali girdti garsus, kuri i tikrj nra
Pavyzdiui, kokius?
Mama ramiai pavelg mane.
moni balsus ir kitus garsus. Jis nesak, kad gali matyti nesamus daiktus, bet visko gali
atsitikti, Nora. Tavo organizmas stengiasi atsigauti. Dabar jis patiria didel stres, ir mudvi turime
bti kantrios.
Jis sak, kad galiu matyti haliucinacijas?
, velniai nutild mama delnais suimdama mano veid. Visko gali nutikti, kol atsigausi.
Tavo protas kaip manydamas stengiasi igyti, o mudvi turime duoti jam laiko. Kaip ir patyrus bet
kur kit sualojim. Mudvi tai veiksime kartu.
Akis grau aaros, bet susivaldiau nepravirkusi. Kodl a? Kodl i milijard moni tai nutiko
btent man? Kas taip su manim pasielg?
Mintys sukosi mgindamos nurodyti kakok mog, bet neinojau nei jo veido, nei balso.
Neturjau n menkiausio silelio.
Ar tu bijai? sunibdjo mama.
Nusigriau nuo jos.
A pasipiktinusi.
siropiau lov, ir netiktai greitai mane sum miegas. strigusios pakvaiusioje, auktyn kojom
apverstoje erdvje tarp smoningo suvokimo ir sapn mano mintys klaidiojo ilgame, tamsiame

tunelyje, kuris kaskart vis siaurjo. Mane pagaliau uvald palaimingas miegas, po neramios nakties
pasitikau j su diaugsmu.
Tunelio gale ivydau duris. Jos atsivr i vidaus. I ten sklindanti silpna viesa apviet taip
gerai pastam veid, kad vos neparkritau. Jo drgni neseniai buvo isimauds po duu juodi
plaukai garbanojosi prie aus. rudusi saulje bronzin oda, glotni ir stangri, deng liekn, ne maiau
kaip penkiolika centimetr auktesn u mane kn. Dinsai karojo ant klub, bet krtin buvo nuoga,
kojos basos, o ant peties jis buvo usimets vonios rankluost. Ms vilgsniai susitiko, jo juodos
akys siskverb mane su nuostaba kuri kaipmat pakeit budrumas.
K ia veiki? paklaus jis.
Lopas, dingteljo, ir mano irdis m dunksti. Tai Lopas.
Negaljau prisiminti, i kur j pastu, bet tikrai painojau. Atmintis, kaip ir anksiau, buvo
sutrkinjusi, bet, ivydus Lop, keli fragmentai susidjo. Nuo prisiminim suspurdjo irdis. Akyse
msteljo Lopo, sdinio per biologijos pamok, vaizdas. Kit akimirk ivydau j labai arti savs,
mokant aisti biliard. Net nukaitau prisiminusi, kaip vaikino lpos brkteli per mansias.
Iekojau atsakym, ir tai kur ios paiekos mane atved. Pas Lop. Radau bd veikti amnezij.
ia ne tik sapnas; tai pasmons takas pas Lop. Dabar supratau mane draskant trokim, kuris,
regis, nebuvo patenkintas. Giliai pasmonje inojau tai, ko protas nepajg suvokti. Man reikjo
Lopo. Ir neinia kaip nulmus likimui, per laiming atsitiktinum, valios pastangomis ar dl kit
nesuprantam prieasi, a j radau.
Nors buvau sukrsta, pajgiau ispausti:
Tai tu man pasakyk.
Lopas ikio galv pro duris ir apsidair koridoriuje.
Tai sapnas. Ar supranti?
Tai kodl tada nerimauji, kad mane kas nors seka?
Tau nevalia ia bti.
Rodos, radau bd su tavimi bendrauti, sitempusi atoviau. Tikriausiai dar turiu pasakyti,
kad tikjausi, jog sutiksi mane diugiau. Tu inai visus atsakymus, tiesa?
Lopas priglaud pirtus prie burnos, bet n akimirk nenuleido nuo mans aki.
Viliuosi, man pavyks isaugoti tave gyv.
Mano protas dirbo ltai ir nepajg suvokti gilesns i odi prasms. Galvoje dunksjo tik
viena mintis: A j radau. Pagaliau radau Lop. Taiau jis nedigauja kaip a o yra altas ir
abejingas.
Kodl nieko negaliu prisiminti? paklausiau nurydama gumul gerklje. Kodl neprisimenu,
kaip ar kada, ar ar kodl tu mane palikai? Buvau sitikinusi, jog kaip tik taip ir buvo. Lopas mane
paliko. Antraip dabar btume drauge. Kodl mans neiekojai? Kas man nutiko? Kas mums nutiko?
Lopas sunr rankas ant sprando ir usimerk. Jis nejudjo, tik vos pastebimai trkiojantys
raumenys idav jaudul.
Kodl mane palikai? suvokiau.
Lopas sitemp.
Tikrai manai, kad a tave palikau?

Nuo i odi gumulas gerklje pasidar dar sprangesnis.


O k turiu manyti? Buvai dings kelis mnesius, dabar, kai pagaliau tave radau, vos drsti
pavelgti man akis.
Padariau, k galjau. Teko tavs isiadti, kad igelbiau tau gyvyb. Lopas sukando dantis.
Sprendimas buvo nelengvas, bet teisingas.
Isiadjai mans? Be niekur nieko? Ar greit apsisprendei? Per tris sekundes?
Lopas t prisimin, jo vilgsnis tapo ledinis.
Taip, turjau madaug tiek laiko.
Susiklijavo dar keli atminties fragmentai.
Buvai priverstas mane palikti? Ar t nori pasakyti?
Lopas tyljo, bet atsakym inojau pati.
Kas tave privert? Kas tave taip igsdino? Ankstesnis Lopas nuo nieko nebgdavo.
Draskoma skausmo prabilau garsiau: A biau dl tavs kovojusi, Lopai. Biau kovojusi!
Ir btum pralaimjusi. Mes buvome apsupti. Jis grasino atimti tau gyvyb ir bt grasinim
vykds. Jis buvo tave pagrobs, taigi ir a atsidriau nelaisvje.
Jis? Kas tas jis?
Vl sivyravo trapi tyla.
Ar mginai mans iekoti? O gal buvo labai paprasta uspringau, tiesiog palikti mane.
Lopas nusvied nuo pei rankluost. Kvpuojant jo akys liepsnojo, peiai kilojosi, bet a
jauiau, kad vaikinas pyksta ne ant mans.
Tau nevalia ia bti, dusliu balsu perspjo jis. Liaukis mans iekojusi. Turi grti savo
gyvenim ir nugyventi j kaip manydama geriau. Ne dl mans, pridr, tarsi tikdamasis dar
vienos kandios pastabos, dl savs. Padariau visk, kad jie prie tavs nelst, ir toliau stengsiuos
kaip manydamas, bet privalai man padti.
Man irgi reikia tavo pagalbos, atkirtau. Lopai, man tavs reikia dabar. Grk. Esu sutrikusi
ir isigandusi. Ar inai, kad nieko neprisimenu? Aiku, inai, kariai pridriau staiga supratusi.
Todl mans ir neiekojai. inai, kad tavs neprisimenu, todl jautiesi laisvas. Nemaniau, jog taip
lengvai pasiduosi. K gi, a tavs nepamirau, Lopai. Man visur msioja juoda tavo aki ir
plauk spalva. Jauiu tavo prisilietim, prisimenu, kaip laikydavai mane apkabins nutilau, nes
uspringau ir nepajgiau toliau kalbti.
Bt geriau, jei neprisimintum, sausai atov Lopas. Tai blogiausias paaikinimas, kok tik
esu tau davs, bet tau paiai bus saugiau kai ko neinoti.
Nusijuokiau dusliu, persunktu kanios juoku.
Vadinasi, viskas baigta?
Lopas prisiartino ir, kai jau pagalvojau, kad prisitrauks mane, susitvard. Ikvpiau or
stengdamasi nepravirkti. Lopas alkne atsirm dur stakt beveik prie pat mano ausies. Nuo jo
sklido udomai pastamas kvapas muilo ir prieskoni, adinantis tokius malonius prisiminimus,
kad i akimirka tapo beveik nepakeliama. Mane uvald trokimas paliesti vaikin. Rankomis glostyti
jo od, pajusti tvirt jo glb. Norjau, kad jis uostint mano kakl ir nibddamas tik man skirtus
odius kutent aus. Geidiau, kad jis bt labai arti ir n nemaniau jo paleisti.

Dar niekas nebaigta, pareikiau. A tiek ikentjau, tad neturi teiss mans atstumti. A tavs
taip lengvai nepaleisiu.
Neinau, ar tai buvo grasinimas, ar paskutinis mginimas pasiprieinti, ar tiesiog neprotingi
odiai, sklindantys i kraujuojanios irdies.
Norjau tave apsaugoti, tyliai tar Lopas.
Jis stovjo labai arti. Kupinas jgos, kario ir tylios galios. Negaljau nuo jo pabgti nei
dabar, nei kada nors. Lopas visada bus alia, sugerdamas visas mano mintis ir rankose laikydamas
suspaust mano ird. Mane prie jo trauk nevaldoma jga, o apie pabgim nebuvo ko n kalbti.
Taiau to nepadarei.
Lopas delnais sum man smakr. Prisilietimas buvo nepakeliamai velnus.
Ar tikrai taip manai?
Pabandiau isivaduoti, bet ne itin rytingai. Negaljau atsispirti Lopo prisilietimui; nei tada, nei
dabar, nei kada nors.
Neinau, k ir galvoti. Ar paaikinsi?
Mano gyvenimas ilgas, ir didioji jo dalis sumauta. Negaliu jo itrinti, bet esu pasirys daugiau
neklysti. Ypa dabar, kai ant kortos pastatyta tiek daug, kai kalbama apie tave. Turiu plan, bet jam
gyvendinti prireiks laiko. kart Lopas mane apkabino ir nubrauk nuo veido plaukus. Man
smilkteljo ird. Kartos aaros nuriedjo skruostais. Jei prarasiu tave, prarasiu visk,
sunibdjo jis.
Ko tu taip bijai? neatlyau.
Udjs rankas man ant pei Lopas kakta sirm mano kakt.
Esi mano, angele. Ir niekas tavs neatims. Tu teisi dar niekas nebaigta. Tai tik pradia, bet
ms laukia nelengvas kelias. Jis pavargs atsiduso. Tu io sapno neprisiminsi ir dar kart
negri. Neinau, kaip mane radai, bet teks pasirpinti, kad daugiau taip nepadarytum. Itrinsiu
sapn i tavo atminties. Savo paios saugumui matai mane paskutin syk.
Mane apm nerimas. Atsitraukiau nuo Lopo ir krpteljau apimta siaubo, nes pamaiau, koks
rytingas jo veidas. Ketinau prietarauti
Ir sapnas staiga subyrjo tarsi smlio pilis.

SKYRIUS

Kit ryt pabudau nuo spazm kakle. Miglotai prisiminiau keistus, nespalvotus sapnus.
Isimaudiusi duinje apsivilkau zebro ratais imargint suknel, usimoviau tampres ir apsiaviau
aulinius batus. Bent jau iorikai atrodiau susitvardiusi. veikti vidin sumait buvo kur kas
sunkesn uduotis, reikalaujanti daugiau negu keturiasdeimt penki minui.
iuousi virtuv, prie virykls radau mam, puode verdani senovin aviin ko. Kiek
atmenu, po tio mirties mama pirm kart vir ko. Spliojau, ar gamina valg i pasigailjimo po
vakarykts nakties dramos.
Anksti pabudai, tar mama liovusis pjaustyti brakes prie plautuvs.
Jau po atuoni, pasakiau. Ar detektyvas Basas skambino?
Pamginau apsimesti, kad man visikai nerpi, k atsakys mama, ir miau rankioti nuo suknels
nesamus pkelius.
Pasakiau jam, kad apsirikai. Jis suprato.
Vadinasi, jiedu sutaria, kad man ueina haliucinacijos. Tapau ta mergaite, kuriai vaidenasi nesami
pavojai, tad nuo iol viskas, k pasakysiu, bus atmetama kaip mano vaizduots vaisius. Varg
mergait. Tiesiog linksk jai ir guosk.
Gal grk lov, paruousi atneiu tau pusryius? pasil mama vl imdamasi pjaustyti
brakes.
Jauiuosi gerai. Ir jau atsikliau.
Turdama galvoje visa, kas vyko, pamaniau, gal norsi atsikvpti. Ilgiau pamiegoti, paskaityti
ger knyg, galbt isimaudyti vonioje su putomis.
Negaljau prisiminti, kad mama kada nors bt siliusi tinginiauti toki dien, kai mokykloje
vyksta pamokos. Paprastai per pusryius ms pokalbiai bdavo madaug tokie: ar baigei rain? Ar
sidjai priepieius? Ar pasiklojai lov? Ar gali pakeliui mokykl mesti elektros sskait?
K pasakysi? dar kart mgino sugundyti mama. Pusryiai lovoje. Kas gali bti geriau?
O kaip mokykla?
Mokykla palauks.
Ilgai?
Neinau, nerpestingai atsak ji. Koki savait. O gal dvi. Kol vl jausiesi normaliai.
Mama, aiku, apie tai nepagalvojo, bet a vos per kelias sekundes spjau pagalvoti. Gal ir biau
susigundiusi pasinaudoti jos atlaidumu, bet svarbiausia buvo kitkas.
Kaip gera inoti, kad po savaits ar dviej vl jausiuosi normaliai.
Mama padjo peil.
Nora

Nesvarbu, kad neprisimenu, kas vyko per paskutiniuosius penkis mnesius. Nesvarbu, kad nuo
iol kaskart minioje pamaiusi mane stebint nepastam mog galvosiu, jog tai jis. Maa to, apie
mano amnezij buvo trimituojama per visas inias, tad pagrobjas dabar tikriausiai juokiasi. Jis ino,
kad negaliu jo atpainti. Turbt turiau nusiraminti, nes vis daktaro Houleto tyrim rezultatai
puiks, tiesiog puiks, matyt, man per tas savaites nieko blogo nenutiko. Galbt net pavyks save
tikinti, kad vis t laik kaitinausi saulje Kankune. Juk galjo ir taip bti. Galbt pagrobjas panoro
atsiskirti nuo gaujos. Pasielgti netiktai ir palepinti auk. Deja, prireiks ne vien met, kol imsiu
jaustis normaliai. O gal ir niekada taip nesijausiu. Taiau tikrai niekas nepasikeis, jei dykinsiu ia
irdama muilo operas ir vengsiu gyvenimo. mokykl eisiu iandien, ir baigta, dalykikai
pareikiau, bet irdis suspurdjo.
Nuvijau alin jausm, neradau kito bdo kada nors susigrinti ankstesn gyvenim.
mokykl? paklaus mama atsigrdama. Ji visikai pamiro brakes ir aviin ko.
Sieniniame kalendoriuje parayta, kad iandien rugsjo devinta. Mamai tylint pridriau:
Mokslo metai prasidjo prie dvi dienas.
Mama tvirtai suiaup lpas.
inau.
Kodl turiu sdti namie, jei prasidjo mokslo metai?
Nesiskubink.
Ji nusiluost rankas prijuost. Rodos, delsia arba renka odius. Veriau rt tiesiai. iuo metu
kartas ginas bt geriau nei alta uuojauta.
Skatini praleidinti pamokas? kursiau mam.
Nenoriu tau aikinti, kaip turi gyventi, bet gal iek tiek sultink temp.
Sultinti temp? Paskutini savo gyvenimo mnesi visai neprisimenu. Neketinu ltinti tempo ir
nuleisti rank. Tik pradjusi gyventi prast gyvenim pasijusiu geriau. Vaiuosiu mokykl. Paskui
mudvi su Vi eisim valgyti spurg ar kokio nors kito lamtmaisio, kurio ji iandien sigeis. Tada
griu namo ir ruoiu pamokas. Dar vliau eisiu miegoti klausydamasi sen tio plokteli. Dabar
mintys miglojasi. Galiu ilikti tik sikabinusi to, k tikrai inau.
Daug kas pasikeit, kol tavs nebuvo
Manai, a nenutuokiu? nenorjau usipulti mamos, bet nesupratau, kaip ji gali ramiai sau
stovti ir pamokslauti. Kas ji tokia, kad man patarint? Ar jai kada nors yra tek patirti k nors
panaaus? Patikk, a suprantu. Ir man baisu. inau, kad negaliu grti praeit, ir tai man kelia
siaub. Taiau
Kaip visk paaikinti mamai, jei pati painiojuosi? Ten buvo saugu. Tada a valdiau padt. Kaip
galiu okti priek neturdama pagrindo po kojomis?
Mama giliai ir sunkiai atsiduso.
A draugauju su Henku Milaru.
Jos odiai praslydo man pro ausis. Suraukiau kakt, nes visikai sutrikau.
Atleisk, nenugirdau?
Tai nutiko tau dingus.
Mama atsirm spintel, ir man pasirod, kad tik dl to nepargriuvo.

Su Henku Milaru?
Antr kart per ias dienas nepajgiau suvokti, apie k kalbama.
Jis dabar isiskyrs.
Isiskyrs? A buvau dingusi tik tris mnesius.
Per tas begalines dienas, neinodama, kur tu, ar esi gyva, teturjau tik j, Nora.
Marss tt?
Apstulbusi spoksojau mam ir mirksjau. Negaljau prasibrauti pro migl, gaubiani mano
mintis. Mama draugauja su mano nekeniamos merginos tvu? Merginos, kuri sugadino mano
automobilio spynel, apmt kiauiniais mano spintel ir pravardiuodavo mane Nora keke?
Mudu draugavome ir anksiau. Mokykloje ir universitete. Kol dar nebuvau sutikusi tavo tio,
skubiai pridr mama.
Tu, galiausiai isunkiau, ir Henkas Milaras?
Mama pratrko greitakalbe:
inau, tau kyla noras vertinti j remiantis nuomone apie Mars, bet Henkas i ties yra labai
mielas vyrukas. Labai dmesingas, dosnus ir romantikas.
Ji nusiypsojo, paskui sutrikusi paraudo.
siutau. Tad tai kuo usiiminjo mama man dingus!
Teisyb, tariau, paiupau i vaisi vazos banan ir patraukiau prie pagrindini dur.
Gal pasikalbkim? mgino sustabdyti mane mama, basomis kojomis lepsendama per grindis.
Gal bent jau gali mane iklausyti?
Regis, bsiu pavlavusi isipasakojim vakarl.
Nora!
K? piktai paklausiau atsigrusi. K nori i mans igirsti? Kad diaugiuosi dl tavs?
Deja, nesidiaugiu. Mudvi aipydavoms i Milar. Juokaudavom, kad Mars blogai elgiasi dl to,
jog apsinuodijo gyvsidabriu, nes jos eima valgo per daug brangi jr grybi. O dabar tu su juo
draugauji?
Taip, su juo. Ne su Marse.
Man tai vienas ir tas pat! Ar negaljai bent palaukti, kol idius raalas ant skyryb dokument?
O gal tu susiuostei su juo dar tada, kai Henkas buvo veds Marss mam, nes trys mnesiai labai
trumpas laikas.
Neprivalau atsakinti tokius klausimus! Matyt, susigriebusi, kad tirtai iraudo, mama
susitvard masauodamasi sprand. Ar taip kalbi todl, jog manai, kad iduodu tavo tt? Patikk,
jau pakankamai prisikankinau klausindama savs, ar galiu iekoti kito vyro greiiau, nei prajus
aminybei. Ttis bt norjs, kad jausiausi laiminga. Jam nepatikt, jei aminai lidiau ir
gailiau savs.
Ar Mars ino?
Man taip staiga pakeitus tem, mama krpteljo.
K? Ne. Manau, Henkas jai dar nepasak.
Kitaip tariant, kol kas galiu nesibaiminti, kad Mars u ms tv sprendimus kaltins mane.
inoma, kai ji suinos ties, bausm bus greita, eminanti ir brutali.

Vluoju mokykl, tariau narydama lktje ant priekambario stalelio. Kur mano raktai?
Turt bti ten.
Nam rakt radau. Kur fiato raktelis?
Mama pirtais suspaud tarpunos.
A pardaviau fiat.
Pavelgiau j pykiu liepsnojaniomis akimis.
Pardavei? Kodl? inoma, anksiau ne kart buvau sakiusi, kad nekeniu besilupinjani
rud fiato da, apsitrynusi balt odini sdyni, savaime iokanios ir ijungianios pavar
greii ds svirties. Taiau vis tiek. Tai buvo mano automobilis. Ar mama taip greitai mans
isiadjo, kai dingau, jog m pardavinti mano daiktus? K dar? paklausiau. K dar pardavei,
kol mans nebuvo?
A j pardaviau anksiau, nei tu dingai, sumurmjo ji nuleidusi akis.
Uspringau seilmis. Vadinasi, kadaise turjau inoti, kad mama pardav automobil, tik dabar
nebeprisimenu. i inia skausmingai primin, kokia i ties esu bejg. Net negaliu pasikalbti su
mama, neatrodydama kaip pusprot. Neatsipraiusi rytingai atidariau pagrindines duris ir engiau
priebut.
Kieno is automobilis? paklausiau sustingusi.
Ant betono plokts, kur anksiau stovjo fiatas, puikavosi baltas folksvagenas atveriamu stogu.
Regis, jis ia sikr nuolatinai. Tikriausiai folksvagenas ia buvo ir vakar ryt, kai mudvi su mama
grome i ligonins, bet a tuo metu nesidairiau. Paskui i nam ijau tik vakar nakt, bet pro galines
duris.
Tavo.
K reikia mano? paklausiau prisidengdama akis nuo sauls.
Tau j dav Skotas Parnelis.
Kas?
Jis su mama vasaros pradioje gro gyventi Koldvoter.
Skotas? pakartojau rausdamasi atmintyje, nes is vardas suadino miglotus prisiminimus.
Berniukas i mano darelio grups? Tas, kuris prie daugel met persikl gyventi Portland?
Mama pavargusi linkteljo.
Kodl jis suman dovanoti man automobil?
Neturjau galimybs to paklausti tavs. Prapuolei t nakt, kai Skotas ia paliko folksvagen.
A dingau t nakt, kai Skotas mslingai padovanojo man automobil? Ar tai netartina? Juk
neprasta, kad paauglys dovanoja automobil beveik nepastamai merginai, kurios nemat daugel
met. Tai negerai. Gal gal automobilis yra kokio nusikaltimo kaltis, ir Skotui reikjo jo atsikratyti.
Ar tau niekada tai neov galv?
Policija automobil apiekojo. Apklaus ankstesn savinink. Taiau, igirds tavo pasakojim
apie anos nakties vykius, detektyvas Basas nusprend, kad Skotas tai nesipainiojs. Prie dingstant
tave buvo audoma, ir nors detektyvas Basas i pradi man, kad aud Skotas, tu jam pasakei, jog
tai buvo
aud? sutrikusi papuriau galv. K reikia aud?

Mama usimerk ir ikvpdama atsak:


I pistoleto.
K?
Kaip Vi galjo tai pamirti?
Delf pramog parke. Mama palingavo galv. Net nenoriu apie tai galvoti, sunibdjo ji
linjaniu balsu. Kai man paskambino, buvau ivykusi i miesto. Nespjau laiku grti. Daugiau
tavs nebemaiau, gyvenime dar nesu taip kankinusis. Prie pradingdama tu detektyvui Basui pasakei,
kad siaubo kambaryje tave aud vyras, vardu Riksonas. Sakei, jog ten buvo ir Skotas, Riksonas
ov ir j. Policija iekojo Riksono, bet is tarsi igaravo. Detektyvas Basas sitikins, kad
Riksonas netikras aulio vardas.
Kur man pataik? paklausiau, oda paiurpo. Jokio rando ar aizdos ymi nepastebjau.
kair pet. Regis, mamai buvo skaudu tai sakyti. Kulka perjo kiaurai, kliud tik raumenis.
Mums labai pasisek.
Atitraukiau apykakl pairti pet. Ten tikrai buvo matyti sugijs randas.
Policija kelias savaites iekojo Riksono. Jie skait tavo dienorat, bet tu i jo iplei kelis
lapus, o likusiuose policija jo vardo neaptiko. Jie apklaus Vi, bet i neig kada nors girdjusi apie
Rikson. Automobili registre apie j joki ra nra
A ipliau savo dienoraio lapus? pertraukiau mam.
Keista. Kodl taip pasielgiau?
Ar atmeni, kur padjai tuos lapus? Kas juose buvo parayta?
Isiblakiusi papuriau galv. Kodl taip stropiai stengiausi juos paslpti?
Mama garsiai atsiduso.
Riksonas buvo mkla, Nora. Kad ir kur jis ikeliavo, kartu su savimi isine ir atsakymus.
Nesutinku, paprietaravau. O kaip Skotas? K jis pasak apklausiamas detektyvo Baso?
Detektyvas Basas visas jgas sutelk Riksonui medioti. Manau, jis apskritai nekalbjo su
Skotu. Kai paskutin kart nekjau su Lina Parnel, Skotas buvo ivyks. Ji sak, kad vaikinas dabar
Naujajame Hampyre, prekiauja pesticidais.
Tikrai? negaljau patikti. Detektyvas Basas net nemgino rasti Skoto ir igirsti jo
pasakojimo?
Mano mintys sukosi palusiu greiiu. Skoto istorija miglota. Anot mamos, a policijai pasakiau,
kad Riksonas aud ir j. Vadinasi, Skotas vienintelis kitas liudytojas, galintis patvirtinti, kad
Riksonas i ties egzistuoja. Kaip tai susieti su dovanotu folksvagenu? Rodos, ia trksta bent jau
vienos labai svarbios smulkmenos.
Esu tikra, kad detektyvas Basas turjo svari prieasi nekalbti su Skotu.
inoma, tulingai nusiaipiau. O gal jam tiesiog trksta kompetencijos?
Jei geriau painotum detektyv Bas, pamatytum, kad jis labai sumanus. Jis puikiai susidoroja su
savo darbu.
Nenorjau to klausytis.
K dabar darysim? atariai paklausiau.
Turim tik vien ieit. Kaip manydamos stengsims gyventi toliau.

Trumpam nustmiau abejones dl Skoto al. Man dar reikia susidoroti su daugybe rpesi. Ko
dar neinau? Kas mans laukia? Daugyb paeminimo dien, kol i naujo painsiu savo gyvenim?
Jau dabar sivaizdavau, kas mans laukia mokykloje. Diskretiki pasigailjimo vilgsniai. Nevykusiai
nusukamos al akys. Koj iurenimas ir slogi tyla. Saugiausias draug sprendimas apskritai vengti
mans.
Pajutau, kaip imu kunkuliuoti pykiu. Nenoriu dalyvauti spektaklyje. Neketinu bti pikt splioni
objektu. Kokie begdiki pramanai apie mano pagrobim jau spjo paplisti? K mons dabar apie
mane mano?
Kai kit kart pamatysi Skot, btinai parodyk man, kad galiau padkoti, kariai tariau. O
tada a jo paklausiu, kodl man padovanojo automobil. Galbt judu su detektyvu Basu ir neabejojate
Skoto nekaltumu, bet man ios istorijos galas su galu nesueina.
Nora
Atkiau rank.
Ar duosi raktel?
Truput padvejojusi mama nuo savo laikiklio atseg raktel ir djo man deln.
Bk atsargi.
Ak, nesijaudink. Man gresia vienintelis pavojus apsikvailinti. Gal inai, k dar iandien
galiau atsitiktinai susitikti ir neatpainti? Laim, prisimenu keli mokykl. tai, pairk, tariau
atidarydama dureles ir klesteldama vid, folksvagene penkios pavaros. Gerai, kad prie
prarasdama atmint imokau vairuoti automobil su penkiomis pavaromis.
inau, dabar ne pats tinkamiausias laikas, bet vakar mudvi esame pakviestos vakariens.
altai pavelgiau mamai akis.
Tikrai?
Henkas nort mus nusivesti Kupersmito restoran. Atvsti tavo sugrim.
Koks jis dmesingas, nusiaipiau ir uvediau varikl.
I triukmingo iaudjimo supratau, kad automobiliu niekas nesinaudojo nuo mano dingimo.
Jis stengiasi, mama band perrkti variklio kaukim. Jis labai stengiasi, kad viskas pavykt.
Ketinau kandiai pasiaipyti, bet nusprendiau kirsti i peties. Dl padarini jaudinsiuos vliau.
Ar tu irgi stengiesi, kad viskas pavykt? Pasakysiu i karto: jei jis liks su tavimi, a ieisiu. O
dabar, atleisk, turiu sugalvoti, kaip vl gyventi savo prast gyvenim.

SKYRIUS

Radau viet pastatyti automobil aiktels gale ir per pievel nuirgliojau oninio mokyklos jimo
link. Per kivir su mama pavlavau. Itrkusi i kaimiko namo, penkiolikai minui pasukau
alutin keli nusiraminti. Draugauja su Henku Milaru. Gal ji sadist? Siekia sugriauti gyvenim?
Mudviej?
Dirsteljusi BlackBerry telefon nugvelbiau i mamos pamaiau, kad praleidau beveik vis
pirm pamok. Skambutis nuskambs po deimties minui.
Nordama nusisti inut Vi, surinkau draugs numer.
Aaalioo. ia tu, angele? ikart atsiliep ji meiliu balseliu.
Vi norjo bti aisminga, bet a vos nepargriuvau.
Angelas.
Vos igirdusi od plyksteljau. Mane ir vl tarsi stora marka apgaub juoda spalva, taiau
kart pajutau t daugiau. Fizin prisilietim, tok tikr, kad net sustojau kaip besta. Kakas
viliojamai perbrauk man skruost, paskui gundomai paliet lpas
Tu mano, angele. O a tavo. Ir niekas to nepakeis.
Tai beprotika, garsiai sumurmjau.
Matyti juod spalv viena, bet itai visai kas kita. Turiu atsikratyti toki vaizdini. Jei nepavyks,
tikrai imsiu abejoti, ar esu pilno proto.
Pakartok, nesupratau, papra Vi.
Hmm, esu stovjimo aiktelje, skubiai mginau uglaistyti netiktai isprdusius odius.
Visos geros vietos jau uimtos.
Spk, kam pirmoji pamoka buvo fizinis lavinimas? Tai labai neteisinga. Turjau pradti dien
prakaituodama tarsi dramblys per kart. Nejau tvarkaraio sudarytojai neino, kas yra kno kvapas?
Nesupranta, kas yra susirait plaukai?
Kodl nieko nepasakei apie Skot Parnel? ramiai paklausiau.
Pradsime nuo jo ir atkursime vlesnius vykius.
Nejauki tyla tik patvirtino mano tarimus: Vi man ne visk papasakojo. Tyia.
Ak taip, Skotas, galiausiai ilemeno ji. Tu apie tai.
T vakar, kai dingau, jis prie mano nam paliko sen folksvagen. Vakar pamirai i
smulkmen, tiesa? O gal nemanai, kad tai domu arba tartina? I tavs tikrai nesitikjau igirsti
atskiesto pasakojim apie pagrobim.
Draug prikando lp.
Na, gal kai k ir praleidau.
Pavyzdiui, tai, kad mane aud?

Nenorjau tavs jaudinti, skubiai puol teisintis Vi. Tu igyvenai skausming dalyk.
Daugiau nei skausming. Daug blogesni. Kaip draug nenorjau aitrinti tavo aizd.
Na, ir?
Gerai, gerai. Girdjau, kad Skotas tau dav automobil. Galbt nordamas atsiprayti, kad yra
ovinistin kiaul.
Paaikink.
Atmeni, mokantis emesnse klasse mamos mums aikindavo: jei berniukas tave erzina, tu jam
patinki? K gi, Skotas neiaugo i septintoko amiaus.
A jam patikau?
i mintis man kl abejoni. Regis, Vi nemeluoja, ypa po to, kai buvo itaip mano usipulta, bet,
aiku, mama jau spjo pripsti jai arab ir tikinti, jog esu per daug trapi igirsti ties. Draug
isisukinjo.
Taip patikai, kad nupirko tau automobil.
Ar bendravau su Skotu savait prie pagrobim?
T vakar, prie dingdama, niuktinjai jo miegamajame. Taiau viso labo aptikai nuvytus
marihuanos sodinuk.
Pagaliau is tas m rykti.
Ko a iekojau?
Neklausiau. Sakei, Skotas mikis. Man toki rodym pakako, kad padiau tau sibrauti jo
miegamj.
Tuo neabejojau. Vi nereikia svarios prieasties kvailystei ikrsti. Lidniausia, kad ir a
daniausiai itaip elgiuosi.
Tai viskas, k inau, tikinjo Vi. Prisiekiu.
Daugiau nieko nuo mans neslpk.
Tai man atleidai?
Buvau suirzusi, taiau, didiam savo apmaudui, supratau, kodl Vi nori mane apsaugoti. Taip
elgiasi geriausios draugs, tikinau save. Kitomis aplinkybmis gal net biau avjusis draugs
pastangomis. Vi dta tikriausiai elgiausi taip pat.
Mudvi atsiskaitme.
Atjusi ratin, maniau, kad reiks pasiaikinti, kodl pavlavau, bet sekretor tik atidiai
nuvelg mane ir tar:
Ak! Nora. Kaip laikaisi?
Nekreipdama dmesio jos sald ujauiam ton pareikiau:
Atjau pamok tvarkaraio.
Ak. Dievulliau. Taip greitai? Brangioji, niekas nesitikjo, kad tu taip skubiai pulsi prie darbo.
Kaip tik ryt su keliais mokytojais kalbjome, kad tau reikt por savaii ji labai stropiai
stengsi rasti tinkam od, nes to, kas mans laukia, apsakyti nemanoma. Atsigauti? Prisitaikyti?
Vargu ar ie odiai tinka. Aklimatizuotis.
Sekretors veide galjai aikiai perskaityti: Kaip gaila! Varg mergait! Gal su ja vertt elgtis
kaip su mau vaiku?

Alkne atsirmiau pertvar ir palinkau ariau.


Esu pasirengusi mokytis. Juk tai svarbiausia, tiesa? Nuotaika jau buvo sugadinta, todl
pridriau: Diaugiuosi, kad ioje mokykloje imokau kliautis tik savo nuomone.
Sekretor norjo prabilti, bet usiiaup. Ji m sklaidyti storo popieriaus vokus ant raomojo
stalo.
Palauk, inau, kad tave turjau netoliese Ak! tai. Sekretor i vieno voko itrauk pluot
lap ir padav man. Ar viskas gerai?
Permeiau akimis tvarkarat. JAV istorija, sustiprinti angl kalbos, sveikos gyvensenos,
urnalistikos, anatomijos ir fiziologijos, trigonometrijos kursai ir orkestro repeticijos. Taip, rodos,
pernai rinkdamasi dalykus, norjau gauti gal.
Viskas gerai, atsakiau, usimeiau kuprin ant peties ir ijau.
Koridorius buvo blausiai apviestas, fluorescencins lempos met neryki vies ant vakuot
grind. Mintyse raminausi, kad tai mano mokykla, mano vieta ia. Kaskart, kai sau sakydavau esanti
priepaskutinje klasje, negaldavau prisiminti, kaip baigiau ankstesn. Bet is nesusipratimas turi
inykti. Btinai.
Suskambjo skambutis. Akimirksniu visos durys atsivr, ir koridori pasipyl mokiniai.
siliejau j, besibraunani tualetus, prie spinteli ir gaivij grim automat, sraut. Paklusi
smakr irjau tiesiai prieais save, bet vis tiek jauiau bendraklasi vilgsnius. Visi nusteb
griojosi pairti. Klass draugai jau turjo suinoti, kad atsiradau mano atsiradimas buvo
svarbiausias vykis, skelbiamas per vietines inias. Taiau, ivyd mane mokykloje, jie, matyt, tik dar
labiau stebjosi. Smalsiuose draug vilgsniuose nesunkiai skaiiau: kur ji buvo? Kas j pagrob?
Koki bjauri igyvenim patyr?
Taiau labiausiai jiems rpjo tai kas: ar ji tikrai nieko neprisimena? Kertu layb, kad ji
apsimeta. Kaip galima neprisiminti keli savo gyvenimo mnesi?
Pirtu vediojau po ssiuvin, apsimesdama iekanti svarbaus rao. Taip norjau parodyti
nepastebinti klass draug. Tada atloiau peius ir nutaisiau abejing veid. Bet kojos vis tiek
drebjo. Skuodiau koridoriumi genama vienos minties.
Prasibrovusi mergaii tualet, usirakinau paskutinje kabinoje. Atsiliejau nugara sien ir
atsisdau. Pyko irdis. Rankos ir kojos nutirpo. Lpos idivo. Aaros lajo nuo smakro, bet
negaljau pajudinti rank ir nusiluostyti.
Net ir stipriai usimerkusi, vis tiek maiau nairuojanius, paaipius bendraklasi veidus. A jau
nebesu viena j. Nenoromis tapau paalaite.
Pasdjau kabinoje, kol kvpavimas nurimo ir lioviausi aaroti. Nenorjau eiti pamok, bet
netrauk ir namo. Trokau nemanomo dalyko. Grti praeit ir dar kart visk igyventi. Pakartoti
gyvenim nuo pagrobimo nakties.
Vos tik atsistojau, igirdau pro aus praskriejant nabdes, tarsi vjelio dvelkteljim.
Padk man.
Balsas buvo tylus, beveik negirdimas. Dingteljo, kad pasivaideno. iaip ar taip, man pastaruoju
metu ypa gerai sekasi sivaizduoti nebtus dalykus.
Padk man, Nora.

Igirdus tariant savo vard, paiurpo rank oda. Nejuddama suklusau tikdamasi vl igirsti t
bals. Garsas sklido ne i kabinos joje buvau viena, bet ir ne i paties tualeto kambario.
Kai jis susidoros su manimi, bsiu tarsi negyva. Nebegalsiu grti namo.
kart balsas nuskambjo tviriau ir nekantriau. Regis, jis atplauk pro vdinimo ang lubose.
Kas ia? atsargiai paklausiau.
Neigirdusi atsakymo, supratau, kad man vl prasidjo haliucinacijos. Daktaras Houletas buvo tai
numats. Susijaudinau. Turiu atsikelti nuo sdyns. Turiu nutraukti upldusias mintis ir isklaidyti
burtus, kol jie mans neuvald.
Jau buvau besiekianti dur rankenos, bet mintyse tvyksteljo vaizdas. Siaubingai perkreiptoje
aplinkoje nebemaiau tualeto. Grindys po kojomis buvo iklotos ne plytelmis, o betonins. Vir
galvos tarsi miliniko voro kojos kryiavosi metalins sijos. Palei vien sien rikiavosi durys, prie
kuri gali privaiuoti sunkveimiai.
Haliucinuodama atsidriau
Sandlyje.
Jis man nupjov sparnus. Negaliu parskristi namo, verkleno balsas.
Nemaiau, kas ia guodiasi. Vir galvos kabjo plika elektros lempa, apvieianti sandlio
viduriu besidriekiani konvejerio juost. Daugiau pastate nieko nebuvo.
Tamsoje sijungus konvejeriui, nuaidjo gaudesys, sutarkjo metalas. Kakas prie mans artinosi.
Ne, tariau, nes nieko daugiau neov galv.
Itiesiau rankas priek mgindama apgraibomis rasti tualeto kabinos duris. ia haliucinacija.
Mama buvo dl to spjusi. Turiu pro j prasibrauti ir grti tikrov. Metalas vangjo vis garsiau.
Traukiausi nuo konvejerio, kol nugara atsirmiau cementin sien.
Neturdama kur bgti stebjau, kaip i eli vies darddamas inyra metalinis narvas. Jo
virbai spindjo vaiduoklikoje melsvoje elektros viesoje, taiau ne jie prikaust mano dmes, o
mergina, susirietusi, kad tilpt, rankomis sikibusi virbus. Melsvai juodi jos plaukai netvarkingai
draiksi ant veido. Pro plaukus velg bespalvs akys. Ant kaklo karojo virv, skleidianti toki pat
vaiduoklikai melsv vies.
Padk man, Nora.
Kilo noras bgti prie ijimo. Nedrsau pasinaudoti sunkveimiams krauti skirtomis durimis
baimindamasi, kad jos mane nuves dar toliau haliucinacij. Man reikjo sav dur. T, kurias a
pati k tik sukriau, kad galiau pasprukti pro mokyklos tualet.
Neduok jam vrinio! Mergina m nirtingai tampyti narvo virbus. Jis mano, kad tu j turi. Jei jis
gaus vrin, jo nebesustabdysi. A negalsiu nieko padaryti. Bsiu priversta visk jam pasakyti!
Mano juosmuo ir paastys sudrko. Vrin? Kok vrin?
Jokio vrinio nra, tariau sau. Ir mergina, ir vrinys beprotiki tavo vaizduots vaisiai. Vyk
juos alin. Vyk. Juos. alin!
aiiai nuaidjo skambutis.
Haliucinacijos staiga nutrko. Prie pat nos ivydau urakintas tualeto kabinos duris. PONAS
SARAFAS MLAS. B. L. + J. F. = MEIL. DIAZAS IR ROKAS. Pirtu vediojau per giliai
rtas raides. Durys tikros. I palengvjimo susmukau.

Tualetas prisipild bals. Krpteljau, taiau bgtavau be reikalo: balsai buvo normals,
linksmi, skards. Pro dur ply stebjau tris prie veidrodi isirikiavusias merginas. Jos iau
plaukus ir blizgiu tepsi lpas.
vakar galtume usisakyti pic ir pairti film, pasil viena.
Nieko nebus, mergaits. vakar mudvi su Siuzana praleisime vienos.
Atpainau Marss Milar bals. Ji stovjo viduryje ir tvarksi viesius plaukus prisegdama juos i
ono rausva plastikine gle.
Vadinasi, isiadi ms dl mamos? Hmm?
Hmm, taip. Teks su tuo susitaikyti, atov Mars.
Marsei i on stovinios merginos pabrtinai papt lpas. Tikriausiai tai Adison Heils ir Keis
Svini. Adison, kaip ir Mars, buvo futbolo komandos palaikymo grups lyder, bet kart nugirdau,
kaip Mars prisipaino draugaujanti su Adison tik todl, kad jos gyvena tame paiame rajone. Abi
turjo valias pinig. Buvo to paties sodo labai gausiai deranio vaisiai.
Neinkk, pareik Mars, bet diugesys jos balse bylojo, kad draugi nusivylimas glosto
savimeil. Esu reikalinga mamai. vakar bus dviej mergaii pasilinksminimas.
Ar ji na jauiasi prislgta? paklaus mergait, kuri maniau esant Alison.
Tu rimtai? nusijuok Mars. Jai lieka namas. Ji vis dar yra jachtklubo nar. Be to, mama
privert tt nupirkti jai Lexus C10. Jis tooks dailus! Galiu prisiekti, kad pus miesto nevedusi
vyruk jau jai paskambino arba buvo usuk namus.
Vardydama iuos pranaumus Mars taip mikliai lenk pirtus, kad pamaniau, jog i kalb buvo
surepetavusi.
Ji tokia grai, atsiduso Keis.
Kaipgi. Kad ir k ttis susiras, naujoji bus kur kas prastesn.
Ar jis su kuo nors susitikinja?
Kol kas ne. Mama visur turi draug. Kas nors k nors bt pamats. Beje, paklaus Mars
lieuvautojos balsu, girdjote naujien? Apie Nor Grei?
Igirdus minint savo vard, pakirto kojas, delnu atsirmiau sien.
J rado kapinse ir sako, kad ji nieko neprisimena, toliau dst Mars. nekama, ji tokia
sutrikusi, jog net pabgo nuo policijos. Man, kad policininkai nori j nuskriausti.
Mama sak, kad pagrobjas tikriausiai jai iplov smegenis, siterp Keis. Rodos, kakoks
ikryplis privert j patikti, kad jiedu susituok.
Tai bent! vienu balsu nusistebjo merginos.
Kad ir kas jai nutiko, dabar ji puspadio nebeverta, pareik Mars. Net jei tvirtina nieko
neprisimenanti, pasmonje ino, kas jai nutiko. Dabar ji i nat vilks iki gyvenimo galo. Galt
apsivynioti spjamja geltona juosta.
Merginos sukikeno. Tada Mars paragino:
Eime pamok, mergyts. Jau nebeturiu pateisinani vlavim rateli. Sekretors laiko juos
urakinusios staliuose. Keks.
Palaukiau, kol merginos ijo, paskui sitikinau, kad nei tualete, nei koridoriuje nieko nra. Tada
ilindau pro duris. Skubiai nuingsniavau koridoriaus gal, ijau lauk ir tekina pasileidau prie

moksleivi automobili stovjimo aiktels.


Klesteljau folksvagen ir miau stebtis, kodl tikjausi be vargo valso ingsniu grti
gyvenim.
ia ir visa esm. Senojo gyvenimo nebebuvo.
Viskas pasikeit kartu su manimi.

SKYRIUS

Pasiruoiau vakarienei su Henku ir mama: apsiaviau balerinos batelius, apsivilkau laisv


nesiekiani keli bohemik suknel.
Suknel buvo graesn, nei nusipeln Henkas, bet a turjau svarbesn tiksl. Tiksliau, du. Pirma,
norjau priversti mam ir Henk gailtis mane pakvietus. Antra, labai aikiai parodyti savo poir
j santykius. Mintyse jau buvau parengusi kalb, kuri iriu stovdama ir kaip manoma garsiau ir
kuri baigsiu apipildama Henk jo paties vynu. vakar ketinau pasisti velniop savo padorum ir
elgtis kaip Mars.
Taiau viskam turi ateiti laikas. Umigdysiu mamos ir Henko budrum ir priversiu patikti, jog
esu stabilios psichins bsenos ir galiu pasirodyti monse. Jei i savo miegamojo ieiiau
takydama seiles ir vilkdama juodus markinlius su urau MEIL MLAS, mano planas
lugt n nepradtas gyvendinti.
Kartu duu mgavausi kok trisdeimt minui. Energingai isigramdiusi ir isiveitusi,
palepinau od kdiki aliejumi. aizdels, nusjusios mano rankas ir kojas, gijo greitai, kaip ir
mlyns, taiau nemaloniai primin pagrobim. ligonin patekau purvina, tikriausiai buvau kalinama
miko tankmje. Taip toli, kad neuklyst koks atsitiktinis praeivis. Kakokioje Dievo umirtoje
vietoje, i kurios pabgti ir ilikti gyvai beveik nemanoma.
Taiau a, matyt, pabgau. Kaip kitaip paaikinti, kad parsiradau namus? Mintyse ivydau
gdius mikus, besidriekianius per iaurin Meino valstijos dal ir Kanad. Nors neturjau joki
rodym, kad buvau laikoma kaip tik ten, niekas kitas neov galv. A pasprukau ir, nors vili
buvo maa, likau gyva. Tai kol kas mano vienintel prielaida.
Pakeliui savo miegamj stabteljau prie veidrodio ir paiauiau plaukus. Dabar jie buvo
ilgesni, siek iki puss nugaros, o vasaros saul irykino rusvas sruogas. Buvau laikoma lauke. Oda
bronzin, bet nuojauta kudjo, jog tas savaites tikrai nesislapsiau soliariume. Buvo kilusi mintis
nusipirkti naujos pudros, bet tiek to. Man nereikjo pudros, tinkanios rudusiai odai. Tiesiog norjau
bti tokia kaip anksiau.
Nulipusi emyn, foj susitikau su Henku ir mama. Henkas atrod kaip mogaus gio ll Kenas,
ledinmis ydromis akimis, auksine veido oda ir nepriekaitingais, perskirtais one plaukais. Tik
lankstus knas nederjo su iuo vaizdiu. Petynse jis bt nesunkiai veiks kiekvien prieinink.
Pasirengusi? paklaus mama.
Ji irgi buvo pasipuousi mvjo plonas vilnones kelnes, buvo apsivilkusi palaidin ir pasiriusi
ilkin alik. Pirm kart ant pirto vietoj vestuvinio iedo bolavo blyki juostel.
A vaiuosiu atskirai, staiokikai riau.
Henkas aismingai spusteljo man pet. Nespjus isisukti tar:

Mars elgiasi taip pat. Gavo vairuotojo paymjim ir dabar nori visur vaiuoti pati. Jis
ikl rankas vir tarsi pasiduodamas. Mudu su mama lauksime tavs restorane.
Knietjo pasakyti Henkui, kad mano noras vaiuoti skyrium neturi nieko bendro su plastikine
kortele piniginje. Jis kur kas labiau susijs su pykinimu, ueinaniu man atsidrus Henko draugijoje.
Atsigriau mam.
Ar gali duoti pinig benzinui? Bakas beveik tuias.
Ties sakant, siterp mama, vilgsniu praydama Henk paramos, tikjausi, kad pakeliui
visi trys pasikalbsime. Gal vaiuojam drauge, o pinig benzinui duosiu rytoj.
Mama kalbjo maloniai, bet jos tonas abejoni nekl. Ji neleido rinktis.
Bk gera mergait ir paklausyk mamos, kalbinjo Henkas ir tobulai isiiep parodydamas
nepriekaitingai baltus dantis.
Neabejoju, kad per vakarien pakaks laiko pasikalbti. Nieko blogo, jei vairuosiu pati,
atoviau.
Teisyb, bet vis tiek vaiuosi su mumis, nenusileido mama. Taip atsitiko, kad neturiu pinig.
iandien nupirkau tau brang mobilj.
Galiu sumokti u benzin tavo kreditine kortele? paklausiau, nors ir taip inojau atsakym.
Kitaip nei Vi mama, manik niekada nra man davusi savo kreditins, o mano dorovins nuostatos
neleido jos pasiskolinti. Galbt man bt pakak ir sav pinig, bet neketinau nusileisti mamai.
Nespjus jai paprietarauti, ipykinau: O kaip Henkas? Neabejoju, kad jis galt mane suelpti
dvideimia doleri. Tiesa, Henkai?
Henkas nusijuok atlos galv, bet a spjau pamatyti susierzinimo raukleles prie aki.
Turi gana kiet derybinink, Blaive. Nujauiu, kad ji nepaveldjo tavo mielo, kuklaus bdo.
Nebk iurkti, Nora, subar mama. Keli triukm dl nieko. Nenumirsi, jei vien vakar
vaiuosi kartu.
Pavelgiau Henk tikdamasi, kad jis perskaitys mano mintis: Nebk tokia tikra.
Paskubkim, paragino mama. Stalelis usakytas atuntai, ir a nenoriu jo prarasti.
Nespjus man pateikti kito argumento, Henkas atidar pagrindines duris ir rankos mostu pakviet
mudvi su mama lauk.
Ak, tai koks tavo automobilis, Nora. Folksvagenas? paklaus jis, velgdamas prieva.
Kai kit kart nusprsi pirkti, stabtelk mano atstovybje. Galjau tau u t pai kain parpinti
tojot celik atveriamu stogu.
Tai draugo dovana, paaikino mama.
Henkas tyliai vilpteljo.
Neblog draug turi.
Jis vardu Skotas Parnelis, toliau dst mama. Senas ms eimos draugas.
Skotas Parnelis, susimst Henkas ranka perbraukdamas burn. i pavard man girdta. Gal
pastu jo tvus?
Jo mama Lina gyvena Diakono kelyje, bet Skotas vasar ivyko i miesto.
domu, sumurmjo Henkas. Gal inai, kur jis galiausiai sikr?
Kakur Naujajame Hampyre. Tu pasti Skot?

Henkas papurt galv.


Naujasis Hampyras Dievo kratas, pagiriamai sumurmjo jis. Jo balsas buvo toks saldus,
kad net r aus.
Mane erzino ir tai, kad Henk nesunkiai galjai palaikyti jaunesniuoju mamos broliu. Tikrai.
Smulks eriai deng skruostus, bet oda buvo puiki ir beveik be raukli. Tikjausi, jog mama kada
nors vl ims su kuo nors draugauti, taiau norjau, kad tas vyras atrodyt oriai. Henkas Milaras lyg
student korporacijos berniukas, vilkintis brangiu pilku kostiumu.
Kai atvaiavome Kupersmito restoran, Henkas pastat automobil galinje aiktelje. Ilipant
suirk mano mobilusis. Prie ivaiuodama nusiuniau Vi savo naujj numer, ir draug, matyt, j
gavo.
PUPYTE! ESU PRIE TAVO NAM. KUR TU?
Susitiksime viduje, tariau mamai su Henku. Turiu isisti inut, pasakiau maigydama
mygtukus.
Nirus mamos vilgsnis bylojo: Pasistenk kuo greiiau, paskui ji sikibo Henkui parank ir
buvo nuvesta prie restorano dur.
Paraiau atsakym Vi.
ATSPK KUR ESU.
DUOK BENT UUOMIN, atsak draug.
AR PRISIEKI NIEKAM NESAKYTI?
DAR KLAUSI.
Nenoriai surinkau tekst:
VAKARIENIAUJU SU MARSS TIU.
#?@#$?!&
MANO MAMA SU JUO DRAUGAUJA.
IDAVIK! JEI JIEDU SUSITUOKS TU IR MARS
GALTUM BENT PAGUOSTI!
AR JIS INO KAD TU MAN DABAR RAAI INUTES?
NE. JIE VIDUJE. A STOVJIMO AIKTELJE. PRIE KUPERSMITO.
SUTENERIS. JAM NET EPLBIS RESTORANAS BT PER GERAS.
USISAKYSIU BRANGIAUSI PATIEKAL. JEI VISKAS PAVYKS LIKTELSIU
HENKUI VEID VYNO.
CHA! NESIVARGINK. ATVAIUOSIU TAVS PAIMTI. MUDVIEM REIKIA KUR NORS
PABTI. PER ILGAI NESIMATME. MIRTU I NEKANTRUMO SU TAVIMI SUSITIKTI!
TAI TIKRAS MLAS. TURIU BTI IA. MAMA PASKELB KAR.
TU MANE ATSTUMI?!
VYKDAU EIMIN PAREIG. SUPRASK.
AR NESAKIAU KAD MIRTU I NEKANTRUMO PASIMATYTI?
A IRGI. TU ESI PATI GERIAUSIA. IR TAI INAI. TIESA?
INOMA.
PAPIETAUKIM RYTOJ ENZO? PUSIAUDIEN?

SUTARTA.
Ijungusi telefon, kirtau skalda barstyt automobili aiktel ir jau restoran. viesos buvo
pritemdytos, interjeras vyrikas ir paprastas plyt sienos, oda muti kabin minktasuoliai ir elnio
rag viestuvai. Ore tvyrojo spirginamos msos kvapas, i taisyt prie baro televizori visu garsu
sklido inios apie svarbiausius dienos sporto vykius.
Mano draugija k tik atjo, pasakiau administratorei. Stalelis usakytas Henko Milaro vardu.
Administrator nuvito.
Taip, Henkas jau ia. Mano ttis su juo aisdavo golf, tad Henk labai gerai pastu. Jis man
tarsi antras tvas. Neabejoju, skyrybos j isekino, tad tikrai diaugiuosi matydama, kad Henkas turi
nauj draug.
Prisiminiau ankstesn Marss pastab jos mama visur turinti draug. Meldiau Diev, kad
Kupersmito restoranas nebt pateks jos akirat, baimindamasi, jog inia apie pasimatym
labai greitai pasklis.
Turbt digauja ne visi, sumurmjau.
Administrator sutriko.
Ak! Kokia a nedmesinga. Js teisi. Jo buvusi mona su manimi nesutikt. Man derjo patylti.
Praom ia.
Nusekiau jai i paskos pro bar ir nusileidau kelis laiptus sal. Ant plyt sien kabjo
nespalvotos garsi gangsteri nuotraukos. Stalviriai buvo i sen laiv liuk dangi. Sklido gandai,
kad skalno grindys atvetos i sugriuvusios eiolikto amiaus pilies Pranczijoje. Henkui patinka
seni daiktai.
Pamats mane ateinant, Henkas pakilo nuo kds. Aminas dentelmenas. Jei tik jis inot, k esu
sumaniusi.
Vi tau atsiunt inut? paklaus mama.
Klesteljau kd ir usidengiau valgiaraiu nuo Henko.
Taip.
Kaip ji laikosi?
Puikiai.
Ta pati senoji Vi? nusiaip mama.
Pritariamai numykiau.
Susibkit savaitgal, pasil mama.
Jau sutarta.
Netrukus mama pam savo valgiarat.
K gi! Viskas ia atrodo skanu. Bus sunku isirinkti. K ketini usisakyti, Nora?
Perbgau akimis kain stulpel iekodama spdingiausio skaiiaus.
Netiktai Henkas usikosjo ir atlaisvino kaklarait, tarsi vanduo jam bt pateks ne t gerkl.
I nuostabos jo akys isiplt. Pasekusi Henko vilgsn pamaiau ingsniuojant Mars su mama.
Siuzana Milar pakabino megztin senovinje kabykloje prie pat dur ir tada kartu su dukra nusek
paskui administrator, i jas pasodino u keturi staleli nuo ms.

Ponia Milar atsisdo nugara mus, todl vyliausi, kad ms nepastebjo. Antra vertus, Mars,
sitaisiusi prieais savo mam, sustingo su stikline prie lp. Marss akys, kaip ir tio, i nuostabos
isiplt. Jos lakst nuo Henko prie mamos, kol galiausiai sustojo prie mans.
Palinkusi per stalel Mars kak sunibdjo mamai. Siuzana sitemp.
Artjanios nelaims pojtis sugniau pairdius ir nuslinko iki koj pirt.
Mars staiga pakilo nuo kds. Mama sugrieb j u rankos, bet Mars isprdo. Ji prijo prie
ms.
Vadinasi, tar, susirinkote auniai pavakarieniauti?
Henkas atsikosjo. Jis tik kart dirsteljo mano mam ir sumirksjo be odi atsipraydamas.
Ar galiu ireikti savo, kaip paaliets, nuomon? apsimestinai linksmai paklaus Mars.
Marse, mgino j perspti Henkas.
Tti, dabar esi pageidaujamas jaunikis, todl atidiau skirk pasimatymus.
Nepaisant bravros, Marss rankos neymiai drebjo. Gal i pykio, bet man kakodl dingteljo,
jog i baims.
Vos krutindamas lpas Henkas sumurmjo:
Praau tavs graiuoju grti pas mam ir skaniai pavalgyti. Pasikalbsime vliau.
Taiau Mars nesitrauk, porino toliau:
Galbt mano odiai pasirodys iurkts, bet pads apsaugoti tave nuo daugybs kani. Kai
kurios moterys yra turt mediotojos. Jos tavs trokta tik dl pinig.
Marss vilgsnis buvo bestas tik mano mam.
Spoksojau Mars degdama prieikumu. Jos ttis prekiauja automobiliais! Koldvoteryje tokia
karjera galbt ir spdinga, bet Mars elgiasi taip, tarsi bt kilusi i senos kilmingos gimins,
besimaudanios piniguose. Jei mano mama bt turt mediotoja, susirast kur kas geresn vyr nei
nevalyvas prekiautojas automobiliais, vardu Henkas.
Ir dar pasirinkai Kupersmit, su pasilyktjimu toliau priekaitavo Mars. Tai smgis
emiau juosmens. Juk ia ms restoranas. Mes ia vsdavome gimtadienius, darbo ventes,
sukaktuves. Bjauriau pasielgti negaljai.
Henkas pirtais suspaud tarpuak.
A irinkau restoran, Marse, tyliai siterp mama. Neinojau, kad js eimai jis toks
ypatingas.
Patylkite, piktai atkirto Mars. Tai mudviej su tiu reikalas. Neturite jokios teiss kitis.
Na, pakilau nuo kds, a einu tualet.
Skubiai dirsteljau mam, vilgsniu j ragindama eiti kartu. Kas mums darbo! Jei Mars su tiu
nori vieai vaidytis, tebnie. Taiau a neketinu tapti pajuokos objektu.
A eisiu kartu, mano nuostabai, pareik Mars.
Nespjus susizgribti, Mars sikibo man parank ir nusitemp tualet.
Gal teiktumeisi pasakyti, k visa tai reikia? paklausiau, kai nutolome tiek, kad mama ir
Henkas ms negirdt.
Paliaubas, reikmingai atsak Mars.
domus poskis.

tai kaip? Ir kiek jos truks? paklausiau.


Kol mano ttis isiskirs su tavo mama.
Linkiu skms, prunkteljau.
Mars paleido mano rank, kad po vien galtume eiti tualet. Durims u nugar usitrenkus, ji
pasilenkusi skubiai patikrino kabinas nordama sitikinti, ar jos tuios.
Neapsimetink, kad tau visa tai nesvarbu, tar Mars. Maiau, kaip su jais sdjai. Rods,
tuoj apsivemsi.
K ia paistai?
Noriu pasakyti, kad dabar mus is tas sieja.
Nusijuokiau sausai ir nelinksmai.
Bijai eiti su manimi ivien? paklaus Mars.
Greiiau esu atsargi. Bijau, kad smeigsi peil nugar.
Nesmeigsiu. Mars nekantriai spusteljo sau rie. Reikalai rimti.
sidmsiu: Mars nesmeigia peilio nugar, jei reikalai rimti.
Mars atsisdo ant praustuvs krato. Dabar ji atrod visa galva auktesn ir irjo mane i
viraus.
Ar tiesa, kad tu nieko neprisimeni? Na, ar tavo amnezija tikra?
Nesikariuok.
Atsitempei mane ia pakalbti apie ms tvus ar pasidomti mano savijauta?
Suraukusi kakt Mars temptai svarst.
Jei kas nors tarp ms bt vyk tu nieko neprisimintum, tiesa? Tarsi nieko ir nebuvo? Bent
jau tavo galvoje.
Mars labai atidiai stebjo mane, nekantraudama igirsti atsakym.
Ipiau akis. Jauiausi vis labiau sudirgusi.
Rk tiesiai. Kas tarp ms nutiko?
Tai buvo tik hipotetikas klausimas.
Nepatikjau ja. Matyt, Mars mane labai paemino, bet dabar jai reikia paramos, ir begd
viliasi, kad a visk pamirau. Kad ir k ji pasak ar padar, dabar beveik diaugiausi, jog
neprisimenu. Turjau kur kas didesni bd, nei rpintis dl Marss ugauliojim.
Vadinasi, tai tiesa, padar ivad Mars nesiypsodama, bet ir nesiraukydama. Tu tikrai
neprisimeni.
Nesumojau, kaip atsikirsti. Meluodama kliiau ir isiduoiau kur kas daugiau negu kalbdama
tiesiai viesiai.
Mano ttis sako, kad tu negali prisiminti, kas vyko per paskutinius penkis mnesius. Kodl
amnezija siekia taip toli? Kodl ji nesiriboja pagrobimu?
Mano kantryb iseko. Jei ir ketinau tai su kuo nors aptarinti, tai tik ne su Marse.
Neturiu laiko apie tai kalbti. Grtu prie stalo.
A tik bandau suinoti.
Nekik nosies svetimus reikalus, atoviau pasirengusi ieiti.
Nejau neprisimeni ir Lopo? lepteljo Mars.

Lopas.
Vos igirdau od, pastama juoda spalva utemd akis. Ji inyko taip pat greitai kaip ir
atklydo, bet paliko pdsak. Kart, nesuprantam jausm. Tarsi kas netiktai bt trenks veid.
Man pristigo oro. Nudieg iki kaul smegen. inojau vard. Jis siejasi
K pasakei? atsigrusi i lto paklausiau.
Girdjai. Marss vilgsnis tyrinjo mano akis. Lopo.
Veltui stengiausi slpti sutrikim ir nuostab.
Na, na, tar Mars, tokia patenkinta, lyg netiktai bt uklupusi mane nuog ir bejg.
inojau turinti eiti, bet sulaik tas akimirksnio prisiminimas. Galbt jis gr, jei dar pakalbsiu su
Marse. Galbt kart jis pabus ilgiau, ir a k nors suvoksiu.
Ar itaip stovsi ir kartosi na, na, ar duosi koki uuomin?
Lopas vasaros pradioje tau kai k dav, be ang r Mars. Man priklausant daikt.
Kas tas Lopas? galiausiai isunkiau.
Regis, klausti n nereikjo, bet nenorjau leisti Marsei jaustis padties eimininke bent jau kiek
leidia mano jgos. Penki mnesiai per ilgas laikas, kad sptume j aptarti tualete.
Vaikinas, su kuriuo draugavau. Vasaros nuotykis.
Mane nutvilk pavydas, bet nuvijau j. Mudviej su Marse tikrai nesudomins tas pats vaikinas. Jos
vertinamas lktumas, menkas intelektas ir egoizmas mans visikai netrauk.
K jis man dav?
Daug ko neinau, bet nepatiksiu, kad Marss vaikinas bt man k nors davs, to tikrai per daug.
Mudvi su Marse neturjome joki bendr draug. Lankms skirtinguose klubuose. Ms uklasin
veikla nesutapo. Trumpai tariant, mudvi neturjome nieko bendro.
Vrin.
Digaudama pagaliau gavusi prog atsikirsti, keriniai jai nusiypsojau.
Marse, prisiekiu, jei vaikinas kitai dovanoja tavo papuoalus, yra neitikimas.
Ji atlo galv ir taip nuoirdiai nusijuok, kad man vl sugniau pairdius.
Neinau, lidti ar juoktis, kad tu visikai nieko neprisimeni.
Susikryiavau rankas ant krtins apsimesdama, kad esu truput suirzusi ir nekantrauju, nors
irdyje jauiau tik alt, nesusijus su temperatra tualete. Matyt, niekada neatsikratysiu io staiga
uplstanio siaubo, kad mano kova su Marse tra dideli nemalonum pradia.
A neturiu vrinio.
Tu manai, kad neturi, nes jo neprisimeni. Taiau turi j. Tikriausiai dabar jis guli tavo
papuoal dutje. Priadjai Lopui man j atiduoti. Mars padav man popieriaus lapel. Mano
numeris. Kai rasi vrin, paskambink.
Pamiau lapel, bet neketinau leistis taip lengvai tikinama.
O kodl jis pats tau negrino vrinio?
Mudvi abi draugavome su Lopu. Pamaiusi, kad dvejoju, Mars pridr: Juk kada nors bna
pirmas kartas, tiesa?
A neturiu vrinio, rytingai pakartojau.
Turi, ir a noriu, kad grintum.

Na, ir kyruol.
savaitgal, turdama daugiau laisvo laiko, paiekosiu.
Galtum paskubti.
Tai mano paskutinis odis. Nori sutik, nori ne.
Mars sksteljo rankomis.
Kodl esi tokia usispyrusi kaip oka?
Tyia jai maloniai ypsojausi, uuot parodiusi vulgar gest.
Galbt ir nebeatkuriu paskutinij penki mnesi, bet ankstesnius eiolika met prisimenu
aikiai kaip dien. Ir tuos vienuolika, kuriuos mudvi pastamos.
Vadinasi, taip elgiesi i pagieos. Labai brandu.
Laikausi nuostatos. Nepasitikiu tavimi, nes nuolat man kiaulinai. Jei nori, kad patikiau, duok
pagrind.
Kvaia. Pasistenk prisiminti. Vienintelis Lopo nuopelnas, kad jis mudvi suved. Buvai mano
vasaros vakarlyje? Paklausink. Tu jame dalyvavai. Kaip mano draug. Lopas man padjo pamatyti
tave kitoki.
A buvau tavo vakarlyje?
Nenorjau patikti. Taiau kam Marsei meluoti? Juk ji teisi a galiu paklausinti. Bt kvaila
liai psti migl.
Matyt, perskaiiusi mano mintis, Mars pridr:
Gali netikti mano odiais. Tikrai. Paskambink kitiems ir sitikink.
Tada ji pasitais ant peties rankins direl ir koketikai iplauk i tualeto.
Likau nusiraminti. Mano galvoje kirbjo viena gluminanti ir kyri mintis. Nejaugi Mars sak
ties? Ar jos vaikinui Lopui? pavyko ugesinti sen mudviej nesantaik? Mintis atrod beveik
juokinga. Ausyse skambjo odiai: Jei nori, kad patikiau, duok pagrind. Siutau, kad mano
atmintis lubuoja ir dl to Mars jauiasi pranaesn.
Jei Lopas buvo jos vasaros nuotykis ir mudviej bendras draugas, tai kur jis dabar?
Ijusi i tualeto, neberadau nei Marss, nei jos mamos. Tikriausiai jos papra pasodinti prie
kito stalelio arba pasipiktinusios visai ijo i restorano. Kad ir kaip ten bt, dl to nesigrauiau.
Eidama prie ms stalelio, sultinau ingsn. Henkas su mama sdjo susikib u rank ir labai
meiliai irjo vienas kit. Jis ukio mamai plauk sruog u ausies. Ji i malonumo paraudo.
Staiga miau trauktis atatupsta. Mane tuoj supykins. ie nuvalkioti odiai skausmingai tiksliai
apibdina mano savijaut. Nepavyks nei apipilti Henko jo paties vynu, nei tapti io vakaro paiba.
Apsigrusi nubgau prie pagrindini dur. Papraiau administrators pasakyti mamai, kad
paskambinau Vi, papraiau mane parveti, ir iskubjau nakt.
Keliskart giliai kvpiau. Liovsi tvinkioti smilkiniuose, akyse nebesidvejino. Vir galvos jau
suspindo kelios vaigds, nors horizontas, apviestas k tik nusileidusios sauls spinduli, dar
vytjo. Buvo vsoka, ir a pasigailjau neapsivilkusi iliau, nes skubdama dinsin varkel
palikau restorane ant kds. Neketinau grti jo pasiimti. Kur kas didesn pagunda buvo susigrinti
mobilj, bet, jei igyvenau be jo pastaruosius tris mnesius, itversiu dar vien nakt.
U keli kvartal 7-11 parduotuv, ir nors nelabai imintinga vaiktinti vakare vienai,

nusprendiau, jog negaliu nuolat gyventi baimje. Jei rykli aukos idrsta vl maudytis vandenyne, a
tikrai galiu viena pereiti kelis kvartalus. Esu labai saugiame ir gerai apviestame miesto rajone.
Geresns vietos veikti savo baim nerasiu.
Nupdinusi eis kvartalus, jau parduotuv. Suskambjo dur varpelis. Buvau taip paskendusi
mintyse, kad ne ikart suvokiau, jog kakas ne taip. Parduotuvje tvyrojo vaiduoklika tyla. Taiau
inojau, kad esu ne viena; kirsdama automobili stovjimo aiktel pro veidrodinio stiklo langus
maiau galvas. Regis, keturi vyruk. Bet jie visi labai greitai dingo. Net prie prekystalio nebuvo n
gyvos dvasios. Neprisiminiau, jog kada nors jusi btiniausi preki parduotuv biau radusi
tui prekystal. Tai tarsi kvietimas apiplti. Ypa sutemus.
Ei! kteljau.
Patraukiau parduotuvs gilum ir miau dairytis tarp lentyn, nukraut vairiausiomis prekmis,
nuo sausaini iki vaist.
Ar ia kas nors yra? Noriu isikeisti monet, kad galiau paskambinti telefonu.
I koridoriaus parduotuvs gale, jis tikriausiai ved tualetus, atsklido prislopintas garsas.
sitempusi klausiausi, ar vl jo neigirsiu. Turdama galvoje visus pastarojo meto netikro pavojaus
signalus, baiminausi, jog man vl prasideda haliucinacijos.
Tada igirdau kit gars. Tyl udarom dur girgdes. Neabejojau, kad is garsas tikras,
vadinasi, kakas slepiasi parduotuvje. Nerimui spaudiant pairdius, sprukau lauk.
Radau taksofon ir surinkau 9-1-1. Spjau igirsti tik vien pypteljim, kai kakieno ranka man
per pet nuspaud svirtel prisiskambinti nespjau.

SKYRIUS

Atsigriau.
Jis buvo ne maiau kaip penkiolika centimetr auktesnis ir dvideimia kilogram sunkesnis u
mane. Automobili aiktels viesos ia beveik nesiek, bet a skubiai sidmjau vaikino bruous:
rausvoki viess plaukai, sutepti geliu ir paiauti kuoktais, aarotos ydros akys, smeigs abiejose
ausyse ir ryklio dant vrinys ant kaklo. viesus spuogas ant smakro. Po juodais aptemptais
markinliais, ant kuri raalu buvo ipurktas spjaudantis ugnimi drakonas, ppsojo rank raumenys.
Reikia pagalbos? paklaus jis perkreipdamas lpas.
Vaikinas padav man savo mobilj, tada apkabino taksofon ir palinko visai arti mans. Jo
ypsena buvo per daug saldi ir pasiptlika.
Negaliu irti, kai grai mergina vaisto pinigus telefono skambuiams.
Neigirds atsakymo, jis neymiai susirauk.
Nebent norjai paskambinti nemokamai. Jis pasikas skruost, tarsi nordamas parodyti giliai
msts. Taiau i taksofono nemokamai paskambinti galima tik policij.
Jo balsas tapo grsmingas.
Nurijau seil.
Prie prekystalio nieko nebuvo. Pamaniau, kas nors ia ne taip.
Dabar supratau, kad i ties ne taip. iam vyrukui gali rpti, ar a skambinau policij, tik dl
vienos vienintels prieasties: jam svarbu, kad policininkai bt kuo toliau nuo ia. Vadinasi,
apiplimas?
Pasakysiu tiesiai viesiai, tar jis susikprindamas ir prisikidamas prie pat mans, tarsi
biau penkiamet, kuriai reikia i lto ir labai suprantamai aikinti, grk savo automobil ir
vaiuok kuo toliau.
Man topteljo, kad vaikinas nesuprato, jog atjau psia. Taiau i mintis neguod, nes i
alutins gatvels atsirito petyni garsai. Kakas nusikeik ir sukriok i skausmo.
K daryti? Galiu paklausyti vyruko su ryklio dant vriniu patarimo ir kuo skubiau dingti,
apsimetusi, kad ia apskritai nebuvau. Arba galiu nubgti iki kitos degalins ir paskambinti policij.
Taiau tada jau gali bti per vlu. Jei is vyrukas su savo drauguiais plia parduotuv, jie tikrai ia
negaiuos. Tad liko vienintel ieitis likti ia ir arba labai drsiai, arba labai kvailai pamginti
sutrukdyti plikams.
Kas ten vyksta? nekaltai paklausiau rodydama parduotuv.
Apsidairyk, tyliai ir labai velniai atsak vaikinas. Aplink visikai tuia. Niekas neino,
kad tu ia. Niekas niekada neprisimins, kad ia buvai. Todl bk gera, grk savo automobil ir
vaiuok.

A
Jis priglaud pirt man prie lp.
Dar kart nepraysiu.
Jo balsas buvo malonus, net aismingas, bet vilgsnis ledinis.
A palikau raktelius ant prekystalio, lepteljau, kas pirmiausia ov galv. Kai buvau
jusi vidun.
Vyrukas pagrieb mane u rankos ir nusitemp prie parduotuvs jimo. Jo ingsniai buvo
dvigubai ilgesni negu mano, tad teko beveik bgti, kad neatsilikiau. Kartligikai svarsiau, kaip
reiks isisukti iaikjus melui. Turbt vyrukas nenudiugs, ir visas mano knas nujo pagaugais.
Mums jus skimbteljo dur varpelis. Vyrukas nusitemp mane prie kasos aparato ir nustm
al kartonin stend su gydomaisiais lp pietukais bei plastikin konteiner su rakt laikikliais. Jis,
be abejo, iekojo mano rakteli. Prijs prie kito kasos aparato, dar kart apsidair. Paskui
stabteljo. Jo vilgsnis nukrypo mane.
Kur i ties yra tavo rakteliai?
domu, ar pajgiau nuo jo pabgti? Kokia tikimyb, kad pro al gatve vaiuos automobilis?
Kodl, kodl ijau i Kupersmito nepagriebusi varkelio ir mobiliojo?
Kuo tu vardu? paklaus jis.
Mars, pamelavau.
tai k tau pasakysiu, Marse, tar jis ukidamas plauk sruog man u ausies. Norjau engti
atatupsta, bet vyrukas perspdamas sugnybo aus. Tad stovjau nejuddama ir keniau jo pirto
slydim mano ausimi ir skruostu. Nepastamasis pakl mano smakr ir privert pavelgti savo
blykias, beveik perregimas akis. Gabiui niekas nemeluoja. Kai Gabis liepia merginai bgti, ji taip
ir daro. Antraip Gabis supyks. O tai blogai, nes Gabis yra maus bdo. Ties sakant, maus
pasakyta per velniai. Supranti?
Nustebau, kad vaikinas apie save kalba treiuoju asmeniu, bet nutyljau. Nuojauta kudjo, kad
Gabiui nepatinka, jei j kas nors taiso. Arba klausinja.
Atsipraau.
Nedrsau nusigrti, kad tokio mano judesio vaikinas nepalaikyt nepagarba.
Dabar pasialink, tar jis apgaulingai velniu balsu.
Linkteljau ir miau trauktis atatupsta. Alkne atsitrenkiau duris, ios prasivr leisdamos
gaivaus oro gs.
Vos atsidriau lauke, Gabis kteljo pro stiklines duris:
Deimt.
Jis buvo atsirms prekystal ir kreivai vypsojo.
Neinau, kodl Gabis itar od, paskubomis traukiausi atbula.
Devyni, kteljo vaikinas.
Tik dabar supratau, kad jis skaiiuoja atvirktine tvarka.
Atuoni, tar jis atsistumdamas nuo prekystalio ir tingiai engdamas kelis ingsnius dur link.
Gabis priglaud delnus prie stiklo, paskui pirtu nupie nematom ird. Pamats, kad nustrau,
sukikeno:

Septyni.
Apsigriau ir pasileidau bgti.
Igirdusi keliu atvaiuojant automobil miau aukti ir mojuoti rankomis. Taiau buvau per toli,
tad automobilis prazvimb pro al, ir netrukus jo variklio gaudesys nutilo.
Atbgusi prie pagrindinio kelio apsidairiau abi puses. Paskubomis nusprendiau traukti prie
Kupersmito.
Gal ir nelaukei, bet a jau ia, igirdau u nugaros Gab.
miau nirtingiau mosikuoti rankomis. Balerinos bateliai bjauriai lepsjo aligatviu. Magjo
dirstelti per pet, pamatyti, ar Gabis toli, bet prisiveriau irti tik artjant kelio posk.
Stengiausi kaip manydama nutolti nuo persekiotojo. Netrukus pasirodys automobilis. Turi pasirodyti.
Ar tik tokiu greiiu sugebi bgti?
Gabis buvo ne toliau kaip u ei septyni metr. Maa to, jo balsas buvo valus. Staiga man
topteljo siaubinga mintis, kad persekiotojas n nesistengia mans pasivyti. Jam patiko aisti kat ir
pel a vis labiau silpau, o Gabis vis labiau digavo.
Bk, bk, nesustok, kyriai ragino jis. Tik, irk, nepervark. Bus nedomu, jei nepajgsi
prieintis, kai tave pasivysiu. Noriu paaisti.
Igirdau besiartinanio variklio gausm. Netrukus suspindo ibint viesos, ir a, energingai
skeryiodama rankomis, ibgau kelio vidur. Gabis matant liudytojui mans nepuls. O gal puls?
Sustokite! surikau vis dar mojuodama rankomis ir tikdamasi sustabdyti artjant sunkveim.
Vairuotojas sultino greit ir privaiavs pravr langel. Tai buvo vidutinio amiaus vyrikis
flaneliniais markiniais. Nuo jo sklido stiprus uvies kvapas.
Kas atsitiko? paklaus vairuotojas.
Jo vilgsnis nuslydo per mano pet. U nugaros pajutau nuo Gabio sklindant alio dvelksm.
Tiesiog aidiame slpyni, paaikino Gabis apkabindamas mane per peius.
Nusipuriau jo rank.
Niekada nesu maiusi io vaikino, tariau vairuotojui. Jis man grasino prie 7-11
parduotuvs. Kai jau, parduotuv buvo tuia, o tarnybinse patalpose igirdau grumtyni garsus.
Reikia paskambinti policij.
Nutilau ir jau ketinau klausti, ar vyrikis turi mobilj telefon, bet sutrikusi pamaiau, kad jis
nusigria ir visai nekreipia mane dmesio. Vairuotojas udar langel ir usirakino sunkveimio
kabinoje.
Padkite! suukau barbendama lang.
Taiau vyrikis irjo tik priek. Mano knu perbgo altukas. is vyras man nepagelbs. Paliks
ia su Gabiu.
Pamgdiodamas mane Gabis liai pabeld sunkveimio lang.
Padkite man! aiiai suriko jis. Gabis su draugais plia 7-11 parduotuv. Ak, pone,
padkite man jiems sutrukdyti!
Baigs tyiotis Gabis atlo galv ir taip nusikvatojo, kad vos nepaspringo.
Vairuotojas pavelg mus kaip robotas. Jo vilgsnis buvo piktokas, akys nemirksjo.
Kas jums atsitiko?! suukau klebendama sunkveimio dur ranken. Tada vl trenkiau lang.

Paskambinkite policij!
Vyrikis paspaud greiio pedal. Sunkveimis i lto pajudjo, a bgau greta, vis dar vildamasi,
kad vairuotojas atidarys duris. Jis spusteljo dar stipriau, ir a suklupau stengdamasi neatsilikti.
Staiga sunkveimis visu greiiu nr priek, o a buvau nusviesta keli.
Atsigriau Gab.
K tu jam padarei?
tai k.
Krpteljau, nes atsakymas vaiduoklikai nuaidjo man galvoje. Gabio akys virto juodomis
skylmis. Plaukai m augti i pradi ant pakauio, paskui visur. Kuoktai styrojo ant rank, iki pat
pirt gal, kol jis visas apl kailiu. Pasiiauusiu rudu kailiu. Stovdamas ant upakalini koj
m slinti prie mans. Kai mosteljo ranka, pamaiau vries nagus. Paskui jis nusileido
keturpsias, prikio prie mans drgn juod nos ir piktai, skardiai suriaumojo Gabis virto lokiu.
Apimta siaubo suklupau ir pargriuvau. miau ropoti atatupsta ir apgraibomis iekoti akmens.
Uiuopusi paleidau lok. Akmuo pataik jam pet ir atoks nulk al. Sugriebiau kit akmen
ir sviediau lokiui galv. is pataik snuk. Lokys pakreip galv on, jam i gerkls itryko
seils. vris dar kart sumaurojo ir puol prie mans greiiau, nei a spjau trauktis.
Pripuols letena prispaud mane prie ems taip stipriai, kad net skausmingai subrakjo
onkauliai.
Liaukis!
Pamginau j nustumti, bet lokys buvo kur kas stipresnis. Kain ar jis mane girdi. Ar supranta.
Kain ar lokys turi bent kiek Gabio. Gyvenime dar nebuvau susidrusi su tokiu nepaaikinamu
komaru.
Vjas paiau plaukus man ant veido. Pro juos pamaiau, kaip vjas draiko lokio kail. Nedideli
kuoktai nuskriejo tolyn nakt. vilgteljusi dar kart, ivydau vir savs palinkus Gab. Jo
sadistikas ypsnys bylojo: nepamirk, esi mano aisliukas.
Negaljau pasakyti, ko labiau bijojau: Gabio ar lokio.
Kelkis, tar Gabis statydamas mane ant koj.
Jis stm mane keliu, kol pamaiau 7-11 parduotuvs viesas. Galvoje skuriavo vairiausios
mintys. Ar Gabis mane uhipnotizavo? Privert patikti, kad virto lokiu? Ar esama kokio kito
paaikinimo? Turjau i ia itrkti ir pakviesti pagalb, bet negaljau sugalvoti kaip.
Mudu apjome pastat ir atsidrme oninje gatvelje, ten buvo susirink kiti gaujos nariai.
Du buvo apsireng panaiai kaip Gabis. Treiasis vilkjo alij citrin spalvos markinlius
trumpomis rankovmis, ant j kiens buvo isiuvintas uraas 7-11 ir raids B. J.
B. J. klpojo ir gailiai dejavo spausdamas sau krtin. Vaikinas buvo usimerks, pro lp
kamput dryko seils. Vienas Gabio draug jis vilkjo per didelius markinlius su gobtuvu
stovjo palinks vir B. J. su ikeltu metaliniu strypu padangoms nuimti, matyt, vl ketindamas smogti
nelaimliui.
Man idivo burna, kojos sumedjo. Negaljau atitraukti aki nuo tamsios dms,
besipleianios ant B. J. markinli.
Js j suluoinsite, tariau apimta siaubo.

Gabis atkio rank ir kaipmat gavo metalin stryp.


Ar iuo daiktu? apsimestinai nuoirdiai paklaus.
Jis usimojo strypu ir trenk B. J. per nugar. Igirdau iurp trakteljim, B. J. suklyk, parvirto
ant ono ir m raitytis i skausmo.
Gabis usidjo stryp ant pei ir per jo galus, tarsi per beisbolo lazd, nusvarino rankas.
Houmranas2! suuko jis.
Kiti du upuolikai nusijuok. Susvaigo galva tuoj apsivemsiu.
Paimkite pinigus ir nekankinkite jo! surikau.
ia tikrai vyksta apiplimas, bet vyrukai nujo per toli.
Umuite j, jei ir toliau taip talysite!
Upuolikai suprunkt, tarsi prajuokinti naivi mano odi.
Umuime? Maai tiktina, atov Gabis.
Jis jau dabar stipriai kraujuoja!
Gabis abejingai gteljo peiais. Supratau, kad jis ne tik iaurus, bet ir beprotis.
Jis igis.
Neigis, jei greitai nenuveite ligonin.
Gabis batu paspyr B. J., is apsivert ir kakta atsirm cementin prielaj, einani nuo galini
dur. Vaikino knas drebjo, rods, kad j netrukus itiks okas.
Ar girdi, k ji sako? suuko guliniajam Gabis. Tau reikia ligonin. Pats tave nuveiu ir
imesiu prie greitosios pagalbos skyriaus. Taiau pirmiau turi itarti priesaikos odius.
Didiulmis pastangomis B. J. pakl galv ir vilgsniu nutvilk Gab. B. J. prasiiojo, ir a
pamaniau, kad jis padarys ko reikalaujamas, bet jis tik nusispjov Gabiui ant kojos.
Tu negali mans nuudyti, tyiodamasis atov B. J., bet jo dantys barkjo, akys isprogo, tad
nekilo joki abejoni, jog vaikinas tuoj apalps. Man tai paaikino Juodoji Ranka.
Klysti, atkirto Gabis pamtdamas ir vl sugaudamas metalin stryp.
Jis stipriai usimojo ir trenk B. J. per nugar. Nuo smgio vaikinas isities paslikas ir suklyk
taip baisiai, kad man net pasiiau plaukai.
Pakraupusi abiem rankomis usidengiau burn. Nugsdino ir iaurumas, ir galvoje aidintis odis.
Regis, jis isiver i pasmons gelmi ir trenksi mane kaktomua.
Nefilimas.
B. J. yra nefilimas, dingteljo, nors is odis nieko man nesak. Ir dabar upuolikai mgina
priversti j prisiekti itikimyb.
is netiktas atradimas gsdino, nes neinojau, k jis reikia. I kur man kilo tokia mintis? Kaip
supratau, kas ia vyksta, jei anksiau nieko panaaus nebuvau maiusi?
Nuo i mini mane atitrauk netiktai gatvel suks baltas visureigis. Ivyd jo plieskianius
ibintus, visi sustingome. Gabis vogiomis nuleido metalin stryp ir priglaud j prie kojos. Mintyse
meldiau, kad visureigio vairuotojas apsigrt ir paskambint policij. Baiminausi, kad jis
privaiuos per daug arti, nes jau maiau, kaip Gabis sugeba paveikti mones.
Svarsiau, kaip i ia itraukti B. J., kol Gabio ir jo sbr dmesys nukreiptas kitur, bet tuo metu
vienas vyrukas tas, kuris vilkjo markinlius su gobtuvu, paklaus Gabio:

Kaip manai, ar jie nefilimai?


Nefilimai. Ir vl tas odis. Tik kart itartas garsiai.
is odis mans ne tik nenuramino, bet sukl dar didesn siaub. A j inojau, rodos, Gabis su
savo sbrais irgi. Kaip apskritai tarp ms gali bti kas nors bendra?
Gabis papurt galv.
Jie bt atvaiav daugiau nei vienu automobiliu. Juodoji Ranka mus pult tik ne maiau kaip su
dvideimia savo vyruk.
Tai gal tada policija? Atvaiavo nepaymtu automobiliu? Galiu nueiti ir tikinti juos, kad ne ia
pasuko.
Jis pasisil taip tvirtai, kad pamaniau, jog ne tik Gabis yra valds i galing hipnoz. Matyt, jo
abu sbrai irgi.
Vyrukas pilkais markinliais su gobtuvu jau norjo eiti prie automobilio, bet Gabis j sugrieb u
krtins.
Palauk.
Visureigis riaumodamas, i po rat keldamas virgd privaiavo ariau. Mane upldo
adrenalinas. Jei prasids petyns, Gabis ir jo sbrai galbt jas sivels, o a galsiu sugriebti B. J.
u paast ir itempti i gatvels. Tikimyb menka, bet iokia tokia viltis vis tiek yra.
Staiga Gabis pratrko kvatoti. Jis pliaukteljo savo biiuliui per nugar ir iiep dantis.
Na, na, vyruiai. irkite, kas mus aplank.

2 Beisbolo aidimo elementas.

SKYRIUS

Baltas visureigis dar kiek pariedjs sustojo, variklis ugeso. Vairuotojo durels atsivr, ir
tamsoje pamaiau ilipant aukt vyr. Jis mvjo laisvus dinsus ir vilkjo mlynus su baltu
beisbolo markinlius atraitotomis iki alkni rankovmis. Veid slp beisbolo kepuraits snapelis,
taiau maiau tvirt smakr, burnos apybraias, ir is vaizdas sukrt mane tarsi elektros smgis.
Pasmon uliejo juoda spalva.
Vis dlto nusprendei prie ms prisidti! kteljo atvykliui Gabis.
Vyrikis nieko neatsak.
Prieinasi, paaikino Gabis, bato galu spirdamas B. J., is vis dar guljo ant ems susiriets
kamuol. Nenori prisiekti itikimybs. Mano ess man per geras. O juk jis hibridas.
Gabis ir du jo drauguiai nusijuok, bet jei visureigio vairuotojas ir suprato pokt, to neparod.
Susigrds rankas kienes jis tyliai mus apirinjo. Man pasirod, kad jo vilgsnis prie mans
stabteljo ilgliau, bet buvau taip susijaudinusi, jog galjau ir prasimanyti.
Kodl ji ia? tyliai paklaus atvyklis, smakru rodydamas mane.
Netinkamu laiku atsidr netinkamoje vietoje, paaikino Gabis.
Dabar ji tapo liudytoja.
Liepiau jai vaiuoti i ia.
Ar man tik pasirod, ar Gabio balse i tikrj nuskambjo teisinimosi gaidels? Pirm kart
vakar kakas, tegu ir labai mandagiai, idrso suabejoti jo autoritetu, ir a beveik pajutau, kaip oras
aplink Gab kaisteljo.
Na, ir?
Ji nepasialino.
Ji visk prisimins.
Gabis m nirtingai sukioti metalin stryp.
Galiu j tikinti, kad tylt.
Vairuotojo vilgsnis nukrypo susirietus B. J.
Taip pat, kaip j tikinai kalbti?
Gabis susirauk ir dar stipriau suspaud stryp.
Turi geresn pasilym?
Taip. Paleisk j.
Gabis nykiu pasikrapt nos ir nusijuok.
Paleisti j, pakartojo jis atvyklio odius. Kas jai sutrukdys nubgti tiesiai policij? K,
Devai? Ar apie tai pagalvojai?
Juk tu nebijai policijos, ramiai atov Devas, bet man pasidingojo, kad jo balse nuskambjo

ikis. Antr kart Gabio autoritetui ikilo netiesiogin grsm.


Nusprendiau surizikuoti ir siterpti j gin.
Jei mane paleisite, priadu niekam nieko nesakyti. Tik leiskite j pasiimti kartu, parodiau
susirietus B. J.
Nors, rodos, kalbjau nuoirdiai, suvokiau privalsianti praneti policijai. Smurtautojai turi bti
nubausti. Jei Gabis liks laisvas, kankins ir terorizuos kitas aukas. Nudriau akis, baimindamasi, jog
Gabis mato mane kiaurai.
Girdjai, k ji pasak? paklaus Devas.
Gabis sukando dantis.
Ne. Jis mano. Ne vien mnes laukiau, kol jam sukaks eiolika. Dabar neketinu trauktis.
Rasi kit, pareik Devas. Jis susinr pirtus ant sprando ir atrod keistai atsipalaidavs.
Pasitrauk.
Tikrai? Silai bti tokiam kaip tu? Tu neturi vasalo nefilimo. is chevanas bus ilgas ir vienias,
biiuli.
Chevanas ateis tik po keli savaii. Dar turi laiko. Rasi k nors kit. Paleisk nefilim ir
mergin.
Gabis prisiartino prie Devo. Devas auktesnis, sumanesnis ir moka tvardytis visa tai supratau
kaipmat, bet Gabis stambesnis. Devas auktas ir lieknas kaip gepardas, o Gabis tvirtas lyg jautis.
Tu ms isiadjai. vakar turjai kit reikal. Kas tau darbo, kas ia vyksta. Man kyrjo, kad
idygsti netiktai ir imi kelti reikalavimus. Nepaleisiu nefilimo, kol jis man neprisieks itikimybs.
Ir vl tie odiai prisiekti itikimyb. Jie man buvo miglotai pastami, bet tolimi. Atminties
ukaboriuose slypinti prasm kol kas neikilo paviriun. Kad ir kaip ten bt, supratau, jog ios
priesaikos padariniai B. J. bt siaubingi.
is vakaras mano, pareik Gabis pabrtinai nusispjaudamas, ir ubaigsiu j taip, kaip
esu sumans.
Palaukite, nustrs siterp vaikinas, vilkintis pilkus markinlius su gobtuvu. Jo vilgsnis
lakst visas puses. Gabi! Tavo nefilimas dingo!
Visi suiurome t viet, kur dar visai neseniai be gyvybs enkl guljo B. J. Kad jo ten bta,
bylojo tik kruvina dm ant virgdo.
Jis negaljo toli pabgti, kapotai tar Gabis. Dominykai, bk t pus, paliep jis vyrukui
su gobtuvu, rodydamas onin gatvel. Jeremijau, patikrink parduotuv.
Antrasis vaikinas, vilkintis baltus markinlius su pieiniu, nubgo u kampo.
Kas bus su ja? paklaus Devas Gabio, linkteldamas mane.
Gal padtum grinti mano nefilim? atov Gabis.
Devas sksteljo rankomis.
Tebnie, kaip sakai.
Man suspurdjo irdis. Devas traukiasi. Jis Gabio draugas ar bent jau pastamas, ir vien todl
pavojingas, bet, antra vertus, Devas mano vienintel viltis i ia itrkti. Iki iol, jis, regis, palaik
mane. Jei Devas pasialins, liksiu viena. Gabis jau anksiau neslp ess nuomus, tad neketinau
savs apgaudinti ir tiktis, kad abu drauguiai jam pasiprieins.

Nejau taip lyg niekur nieko ieisi? kteljau Devui.


Gabis spyr man blauzd, a parkritau ant keli ir, nespjusi nieko daugiau pasakyti, pritrkau
kvapo.
Bus paprasiau, jei neirsi, patar Gabis. Vienas stiprus smgis, ir nieko nebejausi.
Mginau pabgti, bet Gabis stvr u plauk.
Nedrsk itaip elgtis! suklykiau. Negali be niekur nieko mans nuudyti.
Gulk ramiai, suurzg Gabis.
Devai, sustabdyk j! rkiau.
Nors Devo jau nemaiau, buvau tikra, kad jis mane girdi neburzg visureigio variklis.
Muisiausi mgindama apsiversti ir nusviesti al metalin stryp. Sugriebiau sauj virgdo,
staigiai pasisukau ir sviediau Gab.
is didiule letena prispaud man kakt prie ems. Nosis skausmingai persikreip, virgdai
sir smakr ir skruostus. Pasigirdo bjaurus trakteljimas, ir Gabis susmuko ant mans. Apimta
siaubo spliojau, ar tik jis nemgina mans udusinti. Juk greitai nuudyti nedomu, tiesa? Tikriausiai
jis nori mane kankinti kaip manoma ilgiau. Gaudydama or isiropiau i po jo.
Vargais negalais atsistojusi apsidairiau. Buvau pasiruousi gintis, nes tikjausi, kad Gabis mane
puls dar kart. Tada pavelgiau emyn. Gabis guljo knibsias, nugaroje styrojo metalinis strypas.
Vyrukas buvo nudurtas.
Devas rankove nusiluost blizgant nuo prakaito veid. Gabis rangydamasis, drebdamas ir
nirtingai keikdamasis guljo prie jo koj. Negaljau patikti, kad jis vis dar gyvas. Strypas kiaurai
perdr jam nugar.
Tu j nudrei, ilemenau paklaikusi.
Ir jis dl to neapsidiaugs, tad patariu tau dingti, tar Devas pasukiodamas stryp ir
smeigdamas j giliau. Jis dirsteljo mane ir kilsteljo antak. Patariau nedelsti.
Pasitraukiau atatupsta.
O kaip tu?
Turint galvoje susiklosiusias aplinkybes, Devas irjo mane absurdikai ilgai. Jo veide
msteljo gailesio elis. Ir vl pajutau galing atminties impuls, kuris galbt sutaisys tilt,
neleidiant man prisiminti pastarj mnesi. iojausi kalbti, bet ryys tarp mini ir odi
nutrko. Neinojau, kaip juos susieti. Turjau t pasakyti Devui, bet nesumojau kaip.
Galtum likti ia, bet tariu, kad B. J. jau paskambino farams, tar Devas dar giliau
sriegdamas stryp Gab. Knas i pradi sitemp, paskui suglebo.
Tarsi davus enkl, nakties tyl perskrod aius tolim siren kauksmas.
Devas sugrieb Gab u paast ir nuvilko oles, auganias gatvels gale.
Greitai vaiuodama alutiniais keliais kaipmat atsidursi per tris keturis kilometrus nuo ia.
A neturiu automobilio.
Devas kiaurai pervr mane vilgsniu.
A ia atjau, paaikinau, psia.
Angele, jis itar taip, tarsi nuoirdiai tiktsi, kad juokauju.
Vargu ar kartu praleidus vos kelias minutes dera vartoti malonybinius kreipinius, bet mano irdis

vis tiek suspurdjo. Angelas. I kur Devas gali inoti, kad is kreipinys mane persekioja jau kelet
dien? Kaip paaikinti tuos vaiduoklikus juodos spalvos msiojimus, jie sustiprjo Devui
prisiartinus?
Labiausiai erzino, kad nepajgiau sudti visos dlions.
Lopas, atsklido balsas i pasmons, is dviskiemenis odis blaksi giliai mano atmintyje
paslptame narve. Paskutin kart itaip jauteisi, kai Mars paminjo Lop.
is dviskiemenis vardas atvr varani i proto begalin, neaprpiam juodum. Stengiausi pro
j pavelgti Dev ir suprasti tai, ko nemokjau apsakyti odiais. Devas ino tai, ko neinau a.
Galbt apie paslaptingj Lop, o gal apie mane. Neabejotinai apie mane. Jis per daug mane jaudina,
tai ne atsitiktinumas.
Taiau kas sieja Lop, Mars, Dev ir mane?
Ar a tave pastu? paklausiau nerasdama jokio kito paaikinimo.
Devas nemirksdamas irjo mane.
Neturi automobilio? pasitikslino, lyg neigirds mano klausimo.
Neturiu, pakartojau kur kas tyliau.
Devas uvert galv dang, tarsi klausdamas mnulio: Kodl a? Tada nykiu parod balt
visureig.
Lipk.
Usimerkusi mginau surikiuoti mintis.
Palauk. Mudu privalome likti ir duoti parodymus. Jei pabgsime, tai bus tolygu prisipainimui,
kad esame kalti. A policijai pasakysiu, kad tu nuudei Gab gelbdamas man gyvyb. Pagauta
kvpimo pridriau: Mudu rasime B. J., jis irgi tai paliudys.
Devas atidar vairuotojo dureles.
Bt gerai, jei policija galtume pasikliauti.
K tu kalbi? Juk jie policininkai. J darbas gaudyti nusikaltlius. Mudu niekuo
neprasiengme. Gabis bt mane nuuds, jei tu nebtum sikis.
Dl to neabejoju.
Tai k darysime?
ia ne tas atvejis, kur imtsi sprsti vietins teissaugos pajgos.
Esu sitikinusi, kad mogudyst teissaugos reikalas! spyriojausi.
Patikslinsiu du dalykus, kantriai pertrauk mane Devas. Pirma, a nenuudiau Gabio, tik
apsvaiginau. Antra, patikk manimi, Jeremijas ir Dominykas nesiduos lengvai suimami, bus pralieta
daug kraujo.
Ketinau ginytis, bet akies krateliu pamaiau krutant Gab. Jis stebuklingai liko gyvas.
Prisiminiau, kad manipuliavo mano regjimu, pasitelks kakok galing hipnozs bd ar apsukr
mago triuk. Ar dabar, kad ivengt mirties, jis pasinaudojo kokiu kitu triuku? Vaiduoklika ir mano
protui nesuvokiama. Taiau
Kas?
Pasakyk, apie k galvoji? tyliai paklaus Devas.
Dvejoti nebuvo kada. Jei Devas pasta Gab taip gerai, kaip a spju, vadinasi, ino ir apie jo

gebjimus.
Maiau, kaip Gabis atlieka triuk. Mago triuk. Nirus Devo veidas rod, kad mano
odiai jo nenustebino, todl pridriau: Jis privert mane matyti tai, ko nra. Pasivert lokiu.
Tai tik jo gebjim ledkalnio virn.
Nurijau glit gumul gerklje.
Ar Gabis magas?
Tarkim.
Jis pasitelk burtus?
Iki ios akimirkos nemaniau, kad esama tokios veiksmingos magijos.
Beveik atspjai. Klausyk, nebegaikim.
Mano vilgsnis nukrypo oles, iek tiek slepianias Gabio kn. Magai gali sukurti iliuzij, bet
nepajgia mesti ikio miriai. Jokia logika nepaaikins, kad Gabis liko gyvas.
Siren staugimas sklido i ariau, ir Devas nusived mane prie visureigio.
Laikas.
Stovjau kaip kasta. Moralin pareiga liep
Jei liksi ia pasikalbti su policija, perspjo Devas, si nesulaukusi savaitgalio. Taip pat
us ir visi su iuo vykiu susij farai. Gabis nutrauks tyrim iam net neprasidjus.
Dar truputl lukteljau, kad visk apgalvoiau. Neturjau klausyti Devo. Taiau mintys pynsi,
sukosi kaip palusios, todl paklausiau.
Smarkiai dunksinia irdimi atsisdau alia Devo ir prisisegiau saugos dir. Dabar pamaiau,
kad visureigis, kurio pavar jung Devas, yra taho. Viena ranka sikibusi sdyns atkalt
atsigriau pairti pro galin langel.
Devas atbulas pavaiavo gatvele, suko pagrindin gatv ir visu greiiu nr prie sankryos.
Kampe stovjo Stop enklas, bet visureigis greiio nemaino. sikibusi rankenl vir dur
spliojau, ar Devas bent jau sustos prie enklo, ir vyliausi, kad jis itaip pasielgs, kai staiga i
onins gatvels svirduliuodamas iniro tamsus siluetas. Gabiui i nugaros styrojo kreivas metalinis
strypas, jis nerykioje viesoje primin sulauyt rank. Aplamdyt sparn.
Devas nuspaud greiio pedal ir jung auktesn pavar. Visureigis ov priek. Gabis buvo
per toli, nemaiau jo veido, bet, regis, vaikinas neketino trauktis. Jis pritp pariets po savimi kojas
ir atstat rankas, tarsi tikdamasis mus sulaikyti.
sikibau saugos dir.
Tu j partrenksi!
Jis pasitrauks.
Koja nuspaudiau sivaizduojam stabdi pedal. Atstumas tarp Gabio ir visureigio spariai
majo.
Devai sustok tuojau pat!
Jis neus.
Devas dar labiau padidino greit. Toliau viskas vyko aibu.
Gabis paoko ir oru nuskriejo ms link. Atsitrenk priekin stikl, is sueijo kaip voratinklis.
Netrukus Gabis dingo. Automobilyje pasigirdo klyksmas. Ne isyk supratau, kad tai a rkiu.

Jis ant automobilio stogo, tar Devas.


Devas visu greiiu ov kelkrat, pervaiavo aligatvio suolel ir pranr po emai pasvirusiu
mediu, tada staigiai pasuko vair kair ir vl atsidr gatvje.
Ar jis nukrito? Kur jis? Ar vis dar ant stogo? klausinjau prispaudusi veid prie langelio ir
stengdamasi pamatyti, kas yra vir mans.
sikibk.
k? suukau vl nusitverdama u rankenos vir dureli.
Nepajutau, kada Devas paspaud stabdi pedal, nes automobilis apsisuko ratu ir viegdamas
sustojo. Peiu atsitrenkiau dureles. Akies krateliu pamaiau, kaip oru skrieja ir grakiai tarsi kat
nusileidia ant ems tamsus pavidalas. Ten atsuks mus nugar tupjo Gabis.
Devas jung pirm pavar.
Gabis pavelg per pet. Jo plaukai buvo prilip prie suprakaitavusi skruost. Ms vilgsniai
susirakino. Vaikino burna iauriai persikreip. Kai tik visureigis pajudjo, Gabis kak pasak, ir,
nors i lp nieko nesupratau, grasinimas buvo aikus. Tai dar ne pabaiga.
Atsiloiau sdynje godiai gaudydama or, o Devas tuo metu nudm tolyn taip vygindamas
padangas, kad neabejojau, jog ant grindinio liko juodi riai.

10

SKYRIUS

Devas nuvaiavo tik penkis kvartalus. Truput per vlai suvokiau nepapraiusi vaikino nuveti
mane Kupersmito restoran. Kad niekam nekrist akis, Devas nusprend vaiuoti alutiniais
keliais. Jis sustabd visureig ramiame kaimo kelkratyje, palei j augo mediai ir drieksi kukurz
laukai.
Ar pareisi i ia namo? paklaus Devas.
Ketini mane imesti laukuose?
Taiau i ties galvoje kirbjo kitas klausimas: kodl Devas, kuris, spjau, buvo vienas j,
atsiskyr nuo upuolik ir nusprend mane igelbti?
Jei nerimauji dl Gabio, patikk, dabar jis turi svarbesni darb, nei susekti tave. Jis nieko
nesiims, kol neisitrauks to strypo. Stebiuosi, kad jam uteko jg mus persekioti. Taiau, net ir
isitrauks stryp, Gabis jausis lyg kamuojamas siaubing pagiri. Kelias valandas nors tik miegoti.
Jei laukei tinkamos akimirkos pasprukti, geresns nebus.
A n nekrusteljau, todl Devas nykiu parod atgal.
Turiu sitikinti, ar Dominykas ir Jeremijas isinedino.
Supratau Devo uuomin, bet abejojau, ar reikia ilipti.
Kodl juos gini?
Galbt Devas buvo teisus sakydamas, jog Dominykas su Jeremiju prieinsis policijai. Galbt
tikrai bus pralietas kraujas. Bet vis tiek veriau rizikuoti negu leisti nusikaltliams pasprukti?
Devas bed vilgsn tams u priekinio stiklo.
Dl to, kad esu vienas j.
Kaipmat papuriau galv.
Tu juos nepanaus. Jie mane bt nuud, o tu ustojai. Sulaikei Gab.
Devas tyldamas ilipo i visureigio ir atsidr mano pusje. Atidars dureles, parod tams.
ygiuok ton pusn miest. Jei mobilusis neveiks, keliauk, kol baigsis mediai. Anksiau ar
vliau ryys atsiras.
Neturiu mobiliojo.
Jis trumpai sudvejojo.
Tada, kai pasieksi Baltosios uodegos pastogs viebut, registratroje paprayk leidimo
pasinaudoti telefonu. I ten galsi paskambinti namo.
Islinkau lauk.
Ai, kad igelbjai nuo Gabio. Taip pat ai, kad paveei, mandagiai padkojau. Taiau
inok, nemgstu melagi. Daug k slepi. Galbt manai, kad nenusipelnau inoti. Gal manai, kad mans
beveik nepasti, todl neverta vargintis. Taiau turint galvoje visa, k man neseniai teko patirti,

manau turinti teis suinoti ties.


Nustebau, kai Devas pritariamai linkteljo. Ne rytingai; nenoriai palenk galv, kas bylojo:
Teisyb.
Ginu todl, kad esu vienas j. Jei policija pamatys juos besikaunanius, ms paslaptis bus
atskleista. Miestas nra pasirengs sutikti Dominyk, Jeremij ar kur kit msik. Jo atrios akys
palengva tapo juodai aksomins. Devo vilgsnis mane uvald, atrod, jauiu j tarsi prisilietim.
O a dar nepasirengs ivykti i miesto, sumurmjo nenuleisdamas nuo mans aki.
Devui dar labiau prisiartinus, mano kvpavimas padanjo. Vaikino oda buvo tamsesn nei
mano, iurktesn. Jis nebuvo grauolis. Veido bruoai kampuoti, skruostikauliai atsiki. Devas
norjo man paaikinti ess kitoks. Ne dl to, kad yra nepanaus jok man pastam vaikin, bet
todl, kad jis yra visikai kitoks. Prisiminiau keist od, vis vakar kirbant galvoje.
Ar tu nefilimas?
Devas atlijo, lyg nutrenktas elektros. Besimezgantis mudviej ryys nutrko.
Keliauk namo ir gyvenk, kaip gyvenai, tar jis. Jei taip elgsies, bsi saugi.
Kai jis taip staiokikai mane atstm, akyse susitvenk aaros. Devas atsipraydamas palingavo
galv.
Klausyk, Nora, jis apkabino mane per peius.
sitempiau jo glbyje.
I kur inai mano vard?
Pro debesis trumpai vysteljo mnulis, ir a spjau pavelgti Devui akis. velnus aksominis
atspalvis inyko, dabar jos buvo niriai juodos. Tokios neiduoda paslapi. Jos moka meluoti net
nemirkteldamos. Kart pavelgus tokias akis, sunku jas pamirti.
Abu buvome suprakaitav nuo pastang, kuri prireik pabgti. Man pasirod, kad tarp ms tvyro
jo duo el aromatas. Vos pastebimas pipirmi kvapas, kur staiga atpainau, ir dl to man
apsvaigo galva. Neprisiminiau, i kur kvap inojau. Dar labiau susirpinau, kai topteljo, kad
painojau Dev. Jis kakaip tik neinia kaip buvo su manimi susijs. Antraip nemanoma
paaikinti deginani prisiminim, sukylani greta atsiradus Devui.
msteljo, kad Devas galbt yra mano pagrobjas, bet i mintis nebuvo labai tikinanti. A tuo
netikjau. Galbt todl, kad nenorjau.
Mes painojome vienas kit, tiesa? paklausiau jausdama dilgiojant rankas bei kojas.
vakar susitinkam ne pirm kart.
Devas nepratar n odio, todl abejons isisklaid.
Ar inai apie mano amnezij? Ar inai, kad negaliu prisiminti, kas vyko per paskutinius penkis
mnesius? Todl tikjaisi, kad tau pavyks isisukti apsimetus, jog mans nepasti?
Taip, pavargusiu balsu prisipaino jis.
Man suspurdjo irdis.
Kodl?
Nenorjau tau ant nugaros prisegti taikinio. Jei Gabis inot, jog mudu susij, jis pasinaudot
tavimi, kad man pakenkt.
Puiku. klausim jis atsak. Taiau man nerpjo Gabis.

Kaip mudu susipainome? Ir kodl apsimetinjai mans nepasts net tada, kai pabgome nuo
Gabio? K nuo mans slepi? Nekantriai laukiau atsakymo. Ar upildysi ias mano atminties
spragas?
Ne.
Ne?
Devas tik irjo mane nepratardamas n odio.
Tada esi savanaudis palemkas.
Kaltinimas isprdo nevalingai, bet neketinau jo atsiimti. Tai kas, kad Devas igelbjo man
gyvyb, bet jei k nors ino apie tuos penkis mnesius, kuri neprisimenu, ir nenori man padti, visi
jo nuopelnai nublanksta.
Patikk, jei galiau pasakyti k nors gera, kalbiau.
Itversiu ir blog ini, trumpai atkirtau.
Devas papurt galv, apjo mane ir patrauk prie visureigio. Sugriebiau j u rankos. Vaikino
vilgsnis nukrypo mano rank, bet savosios jis nesisteng ilaisvinti.
Pasakyk, k inai, reikalavau. Kas man nutiko? Kas buvo mane pagrobs? Kodl
neprisimenu t penki mnesi? Ar buvo taip blogai, kad veriau pamirti?
Vaikino veidas buvo tarsi bejausm kauk. Tik suksti dantys patvirtino, kad jis igirdo mano
odius.
Duosiu tau patarim ir noriau, kad bent kart jo paklausytum. Gyvenk, kaip gyvenai anksiau.
Jei reikia, pradk visk i pradi. Padaryk, kas tik manoma, kad visa tai pamirtum. Jei dairysies
atgal, bus blogai.
Visa tai? A net neinau, kas visa tai yra! Negaliu toliau taip gyventi. Noriu inoti, kas man
atsitiko! Ar inai, kas mane pagrob? Ar inai, kur buvau nugabenta ir kodl?
Tai svarbu?
Kaip tu drsti! pasipiktinau springdama. Kaip gali stovti lyg niekur nieko ir lengvabdikai
postringauti apie tai, k man teko igyventi?
Ar bus lengviau, jei suinosi, kas tave pagrob? Ar tai suinojusi pajgsi susitvardyti ir pradti
gyvenim i naujo? Ne, atsak jis u mane.
Taip, galsiu.
Devas nepajg suprasti, kad ir baisiausia tiesa yra geriau nei nieko. Artipilnis geriau nei
tuias. Neinia tai lykiausia paeminimo ir kani forma.
Jis nerimastingai atsiduso ir suleido pirtus plaukus.
Mudu buvome pastami, prisipaino Devas. Susitikome prie penkis mnesius, ir nuo pat
pirmos akimirkos a tau neiau tik nelaimes. A tavimi naudojausi ir skriaudiau. Laim, tau pakako
sveikos nuovokos ispirti mane i savo gyvenimo nespjus sibgti antram raundui. Kai mudu
kalbjoms paskutin kart, prisiekei, jog jei dar kart mane pamatysi, pasistengsi nuudyti. Gal i
ties ketinai itaip pasielgti, o gal ir ne. Kad ir kaip ten bt, mudviej santykiai audringi. Ar t
norjai suinoti? baig dstyti jis.
Sumirksjau. Negaljau sivaizduoti savs, taip pagieingai grasinanios. Vienintelis mogus,
kurio nekeniu, yra Mars Milar, ir tai niekada nesvajojau apie jos mirt. Man nesvetimos mogikos

silpnybs, taiau nesu beird.


Kodl taip grasinau? K man padarei?
Mginau tave nuudyti.
dmiai pavelgiau jam akis. Niriai, bet ramiai suiauptos lpos bylojo, kad Devas nejuokauja.
Igirdai ties, tar jis. Dabar elkis kaip imanai.
Elgtis kaip imanau? Tavo odiai nelogiki. Kodl norjai mane nuudyti?
Kad bt smagiau, i nuobodulio. Argi tai svarbu? A mginau tave nuudyti.
Ne. Devas sukiauja.
Jei tada norjai mane nuudyti, kodl vakar igelbjai?
Nesupranti esms. Galjau nutraukti tau gyvyb. Savo paios labui bk nuo mans kuo greiiau
ir kuo toliau.
Devas nusigr ir rankos mostu dav man enkl keliauti kiton pusn. Daugiau mudu
nepasimatysime.
Melagis.
Vaikinas atsigr ir pervr mane juodomis akimis.
Be to, esu vagis, lojas, apgavikas ir udikas. Taiau dabar vienas t ret kart, kai sakau ties.
Eik namo. Manyk, kad tau pasisek. Turi galimyb visk pradti i pradi. Ne kiekvienas gali tuo
pasigirti.
Norjau suinoti ties, bet dabar buvau labiau nei kada nors suglumusi. Kaip mano, ukietjusios
pirmns, keliai galjo susikirsti su jo? Jis bjauriausia ir aviausia, labiausiai ikankinta siela,
koki man yra tek sutikti. Net dabar jauiau vidin kov. Devas visikai nepanaus mane, jis
greitas, sarkastikas ir pavojingas. Gal net truput bauginantis. Taiau nuo tada, kai jis vakar ilipo
i visureigio, mano irdis plaka neramiai. Jam atsidrus greta, sielektrina visas knas.
Dar vienas, paskutinis, dalykas, tar Devas. Nustok mans iekojusi.
A tavs neiekau, nusiaipiau.
Jis smiliumi paliet man kakt, ir oda nei i io, nei i to nukaito. Pastebjau, kad Devas nuolat
randa prieast mane paliesti, o man tai visai patinka.
Vien atminties kertel dengia plonesnis umarties sluoksnis. Tai ji privert tave vakar
iekoti mans. Jei bsi neatsargi, i kertel tave praudys.
Sunkiai alsuodami mudu stovjome vos ne suglaud veidus. Siren gausmas visai priartjo.
K pasakyti policijai? paklausiau.
Tu nekalbsi su policija.
Tikrai? Keista, nes ketinu smulkiai papasakoti, kaip tu smeigei t stryp Gabiui nugar.
Nebent atsakysi mano klausimus.
Devas ironikai prunkteljo:
antaas? Tu pasikeitei, angele.
ie odiai vl primin, kiek daug neinau, sukl mintyse smy ir netikrum. Galiau raustis
savo atmintyje mgindama dar vien, paskutin, kart rasti joje Dev, bet inojau, kad ji isunkta.
Atmintimi pasikliauti negaljau, tad tinklus, tikdamasi skms, turjau umesti.
Jei mane pasti taip gerai, kaip tvirtini, tariau, turtum inoti, kad nesiliausiu iekojusi savo

pagrobjo tol, kol arba j rasiu, arba nusirisiu pat dugn.


Leisk man papasakoti, koks tas dugnas bus, gergdianiu balsu pertrauk mane Devas.
Tavo kapas. Negilus kapas miko tankmje, kur tavs niekas neras. Niekas prie jo neateis ir tavs
negeds. monms tu tiesiog inyksi. Tai isekins tavo mam. J kamuos nuolatin neinia, grau
tempdama prie bedugns krato ir galiausiai nustums nuo jo. Tad mama bus palaidota ne kapinse su
graia alia veja alia tavs, kur artimieji galt jus lankyti iki pasaulio pabaigos, o liks vienia. Tu
irgi. Vis aminyb.
Buvau pasiryusi ididiai parodyti Devui, kad taip lengvai mans neigsdins, bet ird nuvr
bloga nuojauta.
Pasakyk, antraip sksiu farams. Priadu. Noriu inoti, kur buvau. Ir kas mane pagrob.
Devas nusijuok delnu usidengs burn. Jo juokas buvo nervingas, nelinksmas.
Kas mane pagrob? piktai paklausiau, mano kantryb seko.
Nepasijudinsiu i vietos, kol Devas neiklos visko, k ino. Staiga miau jo neksti u tai, kad
igelbjo man gyvyb. Norjau jausti jam tik paniek ir neapykant. N nedvejodama duosiu Dev
policijai, jei jis tyls.
Devas pakl mane juodas akis. Burna buvo perkreipta, bet nematyti joki raukleli. Jo veido
iraika kur kas labiau glumino negu gsdino.
Nebekaiiok nosies reikal. Net a nepajgsiu tavs apsaugoti.
Tada jis, pasaks visk, k ketino, nuingsniavo alin, bet a nesiruoiau su tuo taikstytis. Tai
vienintel galimyb isiaikinti t gyvenimo tarpsn, kurio neprisimenu.
Nutrepsjau Devui i paskos ir taip stipriai sugriebiau u markini, kad supliau. Nusispjaut.
Man rpjo kur kas svarbesni dalykai.
Kur neturiau kiti nosies? paklausiau.
Taiau odiai nuskambjo keistai. Vos jiems isprdus pajutau, kaip kakoks kablys ukabina
man pilv ir kone iveria arnas. Skriejau oru. sitempiau, pasiryusi susidurti su neinomybe.
Dar prisiminiau palei ausis triukmingai niokiant or, paskui viskas aptemo.

11

SKYRIUS

Atsimerkiau jau ne gatvje. Viskas buvo inyk visureigis, kukurz laukai, vaigdta naktis.
Stovjau betoniniame pastate, ia atsidav pjuvenomis ir metalu, veikiausiai rdimis. Drebjau, bet
ne nuo alio.
Sugriebiau Devo markinius. Igirdau plytant audekl. Tikriausiai palieiau jam nugar. O
dabar turbt atsidriau apleistame sandlyje.
Priekyje pamaiau du siluetus. Devo ir Henko Milaro. Pajutusi palengvjim, kad ia esu ne
viena, nuingsniavau prie j, tikdamasi, kad vyrai man pasakys, kur esu ir kaip ia patekau.
Devai! suukau.
Jie n nedirsteljo, nors tikrai mane girdjo. ioje didiulje erdvje balsas aidjo skardiai.
Norjau suukti antr kart, bet staiga sustojau kaip besta. U vyr nugar pro brezento krat
kyojo narvo virbai. Mane vl upldo prisiminimai. Narvas. Mergina blizganiais juodais plaukais.
Mokyklos tualetas. Kai trumpam buvau netekusi smons. m perti sudrk delnai. Tai galjo
reikti tik viena. Man ujo haliucinacijos.
Vl.
Atsitempei mane, kad parodytum tai? su pasidygjimu paklaus Henko Devas. Ar supranti,
kaip rizikuoju kaskart su tavim susitikdamas? Daugiau nekviesk mans ia tuiai paplepti ar
parodyti savo naujausi laimik.
Kantrybs, berniuk. Parodiau arkangel, nes man reikia tavo pagalbos. Juk mums abiem yra
ikil klausim. Jis reikmingai pavelg narv. O ji ino atsakymus.
Tas gyvenimas mans jau seniai nedomina.
Nori to ar ne, tas gyvenimas vis tiek yra tavo. Visaip mginau j prakalbinti, bet ji isisukinja.
Henkas vos ypteljo. Priversk j pasakyti, kas man svarbu, ir a tau j atiduosiu. Vargu ar reikia
priminti, koki nemalonum tau pridar arkangelai. Jei rastum bd atkeryti na, pats supranti.
Kaip tau pavyko udaryti j narv? altai paklaus Devas.
Henko lpos i pasitenkinimo persikreip.
Nupjoviau jai sparnus. Tai, kad j nematau, dar nereikia, jog neinau, kur jie. Tu man pakiai
mint. Kol nesusidriau su tavimi, nenutuokiau, kad nefilimas gali angelui atimti sparnus.
Devo akyse msteljo tamsus elis.
Paprastu pjklu sparn nenupjausi.
A nesinaudojau paprastu pjklu.
Kad ir k sivlei, Henkai, patariu trauktis. Nedelsiant.
Jei inotum, k sivliau, maldautum, kad priimiau ir tave. Arkangel imperija gyvuos
neaminai. Yra net pranaesni u arkangelus jg. Jos tik ir laukia, kada bus paabotos. Jei inai, kur

j iekoti, mslingai pridr.


Devas pasibjaurjs numojo ranka ir apsigr eiti.
O kaip ms susitarimas, berniuk? kteljo jam pavymui Henkas.
Tai jame nebuvo numatyta.
Tada galtume susitarti i naujo. Sklando gandai, jog dar neprivertei nefilimo prisiekti tau
itikimyb. Chevanas vos u keli savaii Henkas nutilo nebaigs sakinio.
Devas stabteljo.
Tu man pasilytum vien savo vyr?
Taip, vardan didesnio grio. Henkas sksteljo rankomis ir tyliai sukikeno. Gali rinktis.
Negi atmesi tok ger silym?
domu, k pamanyt tavo vyrai, suinoj, kad juos pardavinji tam, kuris pasilo auktesn
kain.
Ugniauk savo ididum. Spaudydamas mano mygtukus rezultato neilyginsi. Pasakysiu, kodl
man pavyko tiek daug pasiekti iame gyvenime. A nesieidiu. Tu irgi neturtum. Neleisk, kad visk
ugot asmenikumai ir praeities nesutarimai. Mudu abu galime laimti. Padk man, ir a padsiu
tau. Viskas labai paprasta.
Henkas nutilo leisdamas Devui pagalvoti.
Kai paskutin kart atmetei mano silym, padariniai buvo pragaitingi, pridr Henkas
vaipydamasis.
Daugiau su tavimi joki sandri nesudarinsiu, ramiai pareik Devas, bet duosiu vien
patarim. Paleisk j. Arkangelai netrukus jos pasiges. Galbt moni grobimas yra tavo stiprioji
korta, bet kart per daug rizikuoji. Mudu abu inome, kaip visa tai baigsis. Arkangelai nepralaimi.
Netiesa, pralaimi, patais Henkas. Jie pralaimjo, kai nusidjo tokie kaip tu. O antr kart
pralaimjo, kai sukrte nefilim ras. Tad arkangelai gali dar pralaimti ir pralaims. Todl tau
reikia veikti dabar. Mes turime pagrob vien arkangel, ir tai mums suteikia pranaumo. Mudu kartu
galtume pakeisti aidimo eig. Kartu, berniuk. Taiau veikti turime dabar.
Atsisdau atrmiau nugar sien ir pritraukiau kelius prie krtins. Galv atloiau taip, kad
remtsi beton. Kvpuok giliai. Man jau anksiau yra pavyk atsipeikti i haliucinacij, pasiseks ir
dabar. Nusiluosiusi prakaituot kakt, sutelkiau mintis tai, k veikiau prie joms prasidedant.
Grk prie Devo tikrojo. Atverk mintyse duris. enk pro jas.
A inau apie vrin.
Igirdusi iuos Henko odius atsimerkiau. Mano akys lakst nuo vieno vyro prie kito, kol
galiausiai sustojo prie Henko. Jis ino apie vrin? T, kurio ieko Mars? Ar gali bti, kad jis kalba
apie t pat vrin?
Ne, tikinjau save. ioje haliucinacijoje viskas netikra. Tu pasmonje pati kuri i scen.
Veriau susikaupk ir rask bd, kaip i jos ieiti.
Devas klausiamai kilsteljo antakius.
Nenoriu sakyti, i kur suinojau, sausai paaikino Henkas. Man dabar reikia paties vrinio.
Pats puikiai supranti, kad gali man padti. Padk rasti arkangelo vrin. Tiks bet kuris.
Pamgink j gauti i savo informatoriaus, paprastai atsak Devas, bet jo balse buvo girdti

pasityiojimo gaidels.
Henkas grietai suiaup lpas.
Duosiu du nefilimus. inoma, pats galsi juos isirinkti, toliau derjosi jis. Galsi jais
naudotis pakaitomis
Devas tik numojo ranka.
A jau nebeturiu savo arkangelo vrinio, jei apie tai kalbi. Kai nusidjau, arkangelai j
konfiskavo.
Mano altinis sako k kita.
Tavo altinis meluoja, ramiai atr Devas.
Kitas altinis tvirtina, kad j segjai dar i vasar.
Kiek padvejojs, Devas nuleido galv, paskui atlo ir nusijuok, tarsi netikdamas savo
ausimis.
Tik nesakyk, staiga surimtjs tar jis, kad visa tai painiojai savo dukr.
Ji mat sidabrin grandinl ant tavo kaklo. birel.
Devas vilgsniu tyrinjo Henk.
K ji ino?
Apie mane? Ji suinos bei t. Man tai nepatinka, bet esu uspeistas kamp. Padk man, ir a
daugiau ja nesinaudosiu.
Manai, man rpi tavo dukra?
Viena j rpi, atov Henkas paaipiai perkreipdamas lpas. Ar bent jau rpjo.
Devas sukando dantis, o Henkas nusijuok.
Nors prajo tiek daug laiko, vis dar kurstai i ugn. Gaila, ji neino, jog tu apskritai esi.
Kalbant apie mano antr dukter, girdjau, kad j birelio mnes mat segint tavo vrin. Ji vrin
turi, tiesa? veikiau pareik nei paklaus Henkas.
Devas ramiai pavelg Henkui akis.
Ji vrinio neturi.
Taip, tai bt genialus planas, tar Henkas tokiu tonu, kuris bylojo, kad jis netiki n vienu
Devo odiu. J kankindamas vis tiek nesuinoiau, kur paslptas vrinys, juk dukt nieko
neino. Jis nenuoirdiai nusijuok. Ironika, kad reikalinga informacija slypi giliai atmintyje,
kuri pats veiksmingai itryniau.
Kaip gaila.
Plaiu mostu Henkas nutrauk brezent nuo narvo. Jis paspyr metalin d vies. Narvo
dugnas bruodamas nuiuo grindimis. Susivl merginos plaukai buvo isidraik ant veido, akys,
apgaubtos juod ratil, vitriai lakst po sandl, tarsi pagrobtoji stengtsi siminti kiekvien savo
kaljimo smulkmen, kol ant narvo vl bus umestas brezentas.
Na, kreipsi Henkas mergin, k manai, mieloji? Ar spsime laiku rasti arkangelo vrin?
Mergina atsigr Dev ir tikrai atpaino, nes iplt akis. Ji taip stipriai sikibo narvo virbus,
kad net pabalo pirtai. Mergina kak suurzg. is odis nuskambjo panaiai kaip idavikas. Jos
vilgsnis lakst nuo Henko prie Devo, paskui ji plaiai isiiojo ir aiiai suklyk.
Nuo io riksmo pargriuvau auktielninka. Mano knas prasiskverb pro sandlio sienas. Skriejau

tamsoje be paliovos vartydamasi. Pajutau, kaip suka skrand ir baisiai pykina.


Atsipeikjau alikelje sikniaubusi veidu em ir pirtus suleidusi virgd. Paskubomis
atsisdau. Ore tvyrojo sodrus kukurz lauk kvapas. Aplink dzg naktiniai vabzdiai. Viskas buvo
lygiai taip pat kaip ir anksiau.
Devai? kteljau prikimusiu balsu.
Taiau jo jau nebuvo.

12

SKYRIUS

Paklausiau Devo ir nuingsniavau Baltosios uodegos pastogs viebut. Registratroje


isikvieiau taksi. Net jei nebiau inojusi, kad mama vakarieniauja restorane, tikriausiai jai
nebiau skambinusi. Visikai nebuvau nusiteikusi kalbtis. Galvoje aidjo baisus triukmas. Mintys
skuriavo, bet nesistengiau j sulaikyti. Norjau atsiriboti nuo pasaulio, nes jauiausi per daug
sukrsta, kad pajgiau aikintis, k vakar teko patirti.
Parvaiavusi namo, ulipau savo miegamj ir nusirengiau. Per galv usimoviau naktinius
markinius. Susirangiau po antklode kaip kdikis ir umigau.
Mane priadino smarkus bateli kaukjimas u dur. Matyt, sapnavau Dev, nes pirmiausia
galv ov miglota mintis, kad tai jis, tad usitraukiau antklod iki smakro ir laukiau, kol vaikinas
engs pro duris.
Mama taip stipriai atlapojo duris, kad jos atsitrenk sien.
Ji ia! per pet suuko mama. Lovoje! Mama perjo kambar kumiu prispaudusi ird,
tarsi baimintsi, kad i ioks i krtins. Nora! Kodl nepasakei, kur ivyksti? Mes po vis miest
tavs iekojome!
Mama sunkiai nopavo, jos akys neramiai lakst.
Papraiau administrators tau pasakyti, jog paskambinau Vi, kad ji parvet mane namo,
sumikiojau.
Dabar supratau, kad pasielgiau neatsakingai. Taiau matydama, kaip mama vyti Henko
draugijoje, tepajgiau galvoti, kad bdama alia jiems trukdau.
A skambinau Vi! Ji nesuprato, apie k kalbu.
inoma, draug nesuprato. Juk nespjau jai paaikinti. Gabis upuol mane anksiau.
Daugiau taip nedaryk, papriekaitavo mama. Daugiau niekada taip nesielk!
Nors inojau, kad tai nepads, pravirkau. Nenorjau mamos igsdinti ar priversti vaikytis neinia
kur po miest. Tiesiog kai pamaiau j su Henku sureagavau. Ir nors labai norjau tikti, kad
Gabis visam laikui inyko i mano gyvenimo, negaljau pamirti jo neisakyto odiais grasinimo, jog
dar ne viskas baigta. k a sivliau? domu, kaip bt susiklost vykiai, jei biau netriukmavusi
ir ijusi i 7-11 parduotuvs, kai Gabis leido?
Ne. A pasielgiau teisingai. Jei nebiau sikiusi, B. J. greiiausiai bt buvs nuudytas.
Ak, Nora.
Leidausi mamos apkabinama ir veidu prisiglaudiau prie palaidins.
Tiesiog tu mus labai igsdinai, ramino ji mane. Kit kart bsime atidesni.
Sugirgdjo koridoriaus grindys, atsigrusi pamaiau tarpduryje Henk.
varei mums baims, panele.

Henko balsas skambjo nerpestingai ir ramiai, bet vilgsnis buvo kakoks vilkikas, ir mano
nugara perbgo iurpas.
Paprayk jo ieiti, sunibdjau mamai.
Nors buvau tikra, kad paskutins mano haliucinacijos neturi nieko bendra su tikrove, jos nedav
ramybs. I galvos niekaip neijo Henkas, traukiantis nuo narvo brezent. Jo odiai vis dar
skambjo ausyse. inojau, jog savo baim ir nerim perkeliu j, bet vis tiek norjau, kad Henkas
ieit.
Paskambinsiu tau vliau, Henkai, per mano galv kreipsi j mama. Kai apklostysiu Nor.
Dar kart ai u vakarien ir atleisk u netikr pavoj.
Henkas numojo ranka.
Nesigrauk, brangioji. Nepamirk, kad po savo stogu a irgi turiu hormon dramos karalien,
nors galiu pasidiaugti, jog toki neapgalvot idaig ji nekreia.
Jis sukikeno, tarsi suskls pokt.
Palaukiau, kol igirdau tolstant Henko ingsnius. Neinojau, k pasakyti mamai, ypa prisiminusi
Devo odius, kad policija pasikliauti negalima, o a baiminausi, jog viskas, k pasakysiu, pasieks
detektyvo Baso ausis, bet vakar atsitiko per daug dalyk, tylti nebegaljau.
vakar sutikau vien mog, pasakiau mamai. Kai ijau i Kupersmito. A jo
neatpainau, bet jis sak, kad mudu buvome pastami. Tikriausiai susipainau su juo per paskutinius
penkis mnesius, tik negaliu prisiminti.
Mama tviriau mane apkabino.
Ar jis pasisak vard?
Devas.
Mama buvo sulaikiusi kvap, bet dabar i jos lp isiver lengvas atodsis. domu, k tai
reikia? Gal ji tikjosi igirsianti kit vard?
Tu j pasti? paklausiau.
Galbt mama galt k nors papasakoti apie mano santykius su Devu.
Ne. Ar jis nesak, kaip su tavimi susipaino? Gal, pavyzdiui, mokykloje? O gal kai dirbai
Enzo ukandinje?
A dirbau Enzo ukandinje? Tai buvo naujiena. Ketinau isiaikinti, bet kaip tik tuo metu mama
pavelg man akis.
Palauk. K jis vilkjo? Ji nekantriai mosteljo ranka. Kaip atrod jo drabuiai?
Sutrikusi suraukiau kakt.
Kodl klausi?
Mama pakilo ir nuingsniavo prie dur, paskui gro. Staiga labai susirpinusi klesteljo ant mano
tualetinio stalelio ir m atsainiai apirinti kvepal buteliuk.
Galbt uniform su emblema? O gal visi jo drabuiai buvo vienos spalvos? Pavyzdiui juodi?
Mama aikiai mane kakur kreip. Bet kodl?
Jis vilkjo mlynus su baltu beisbolo markinlius ir dinsus.
Palei tvirtai suiauptas lpas jos bylojo, kad mama yra giliai susimsiusi susimet rpesio
raukls.

K nutyli? paklausiau.
Susirpinimo raukls nusidriek iki aki.
K tu inai? kamantinjau.
Buvo toks vaikinas, prakalbo mama.
Atsisdau tiesiau.
Koks vaikinas?
Vos tvardiausi, tikjausi, mama kalba apie Dev. Kaip tik apie j. Norjau daugiau igirsti apie
vaikin. Ties sakant, norjau visk apie j inoti.
Jis ia buvo usuks kelis kartus. Visada bdavo apsirengs juodai, su aikiu pasidygjimu
dst mama. Jis buvo u tave vyresnis ir praau nesuprasti mans klaidingai, a negaljau
suvokti, kuo tu j patraukei. Tas vaikinas met mokykl, buvo lojas ir tvark stalus Pasienio
restorane. Apsaugok, Viepatie! Visai nesu nusistaiusi prie tuos, kurie nurinkinja ir valo stalus, bet
tai buvo tiesiog juokinga. Jis tarsi tikjosi, kad tu Koldvoteryje liksi aminai. Nepajg suprasti tavo
svajoni ir bendr su tavimi sieki. Nustebiau, jei suinoiau, kad jis buvo pasirys stoti
universitet.
Ar jis man patiko?
Sprendiant i mamos apibdinimo, vargu ar is vaikinas buvo Devas, bet kol kas dar neatmeiau
ios minties.
Kain! Kaskart, kai jis paskambindavo, versdavai mane meluoti, kad tavs nra. Galiausiai jis
visk suprato ir atstojo. Visa tai truko labai trumpai. Ne ilgiau kaip por savaii. Usiminiau apie j
tik todl, kad jis man visada atrod keistas. Spliojau, ar jis k nors ino apie tavo pagrobim.
Nenoriu kalbti pompastikai, bet nuo judviej painties dienos vir tavs, regis, pakibo tamsus
debesis.
Kas jam atsitiko? paklausiau, irdis m plakti dvigubai daniau.
Jis ivyko i miesto. Mama papurt galv. Supranti? Jis negaljo tavs pagrobti. Mane
tiesiog buvo apmusi panika. Tavimi dta, dl jo nesirpiniau, pridr patapnodama man per
kel. Dabar jis tikriausiai kur nors alies gilumoje.
Kuo jis vardu?
Mama kiek padvejojo.
Neprisimenu. Rodos, jo vardas i L raids. Gal Leo? Mama nusijuok garsiau, nei dert.
Tikriausiai tai patvirtina, koks jis buvo nereikmingas.
Isiblakiusi nusiypsojau, bet man galvoje vis dar aidjo Devo balsas.
Mudu painojome vienas kit. Susitikome prie penkis mnesius, ir nuo pat pirmos akimirkos a
tau neiau tik nelaimes.
Jei Devas ir tas paslaptingas vaikinas i mano praeities yra tas pats asmuo, kakuris mama ar
Devas kai k nutyli. Galbt Devas i ties ne nelaimes? Gal man bt saugiausia bgti nuo jo
kiek kojos nea.
Taiau nuojauta kudjo, kad Devas nra toks iaurus ir abejingas, kokiu labai stropiai apsimeta.
Prie pat prasidedant haliucinacijoms igirdau j sakant: Nebekaiiok nosies reikal. Net a
nepajgsiu tavs apsaugoti.

Mano saugumas jam t reikia. Tai patvirtina jo elgesys vakar. O veiksmai yra ikalbingesni
u odius, niriai priminiau sau.
Tada lieka du klausimai. k man daugiau nedert kiti nosies? Ir kuris i judviej Devas ar
mama man meluoja?
Jie mano, kad a patenkinta sdsiu sudjusi rankas kaip pavyzdinga, miela ir naivi mergait,
taiau nra tokie gudrs, kokiais save laiko.

13

SKYRIUS

Setadienio ryt pabudau anksti, usitempiau medvilninius ortus, berankovius markinlius ir ijau
pabgioti. Tapnodama aligatviu ir kartu su prakaitu alindama rpesius pajutau keist jg antpld.
I paskutinij stengiausi negalvoti apie prajus vakar. tai ir veikiau baim klaidiodama viena
vakarais nuo iol bsiu laiminga usirakinusi namie, vos tik pateks mnulis. Bus tik geriau, jei
daugiau nesilankysiu 7-11 parduotuvje.
Keista, bet ne Gabis persekiojo mane mintyse. Regjau nuodmingai juodas akis, kurios,
tyrindamos mane, prarado atiaurum pasidar velnios ir aistringos. Devas liep daugiau jo
neiekoti, bet a nepaliaujamai sivaizdavau, kaip mudu vl atsitiktinai susiduriame. Beje,
paskutiniame sapne, kur ryt sapnavau prie pabusdama, mudvi su Vi buvome Ogankvito
papldimyje. Paaikjo, kad Devas ten budintis gelbtojas. Pakirdau i sapno dunksinia irdimi,
keisiausias skausmas drask i vidaus. sapn ir pati galjau paaikinti: nors Devas man sukl
sit ir jausm painiav, norjau j vl pamatyti.
Dangus buvo apniuks, oras vsus, ir kai mano laikmatis pypteljo pranedamas, kad nubgau tris
mylias, a jam patenkinta nusiypsojau ir nusprendiau nubgti dar vien myli, nes nebuvau
pasirengusi atsikratyti slapt mini apie Dev. Be to, bgdama jauiau neapsakom malonum.
Kartu su Vi lankiau sukini mankt ir zumb3, bet gryname ore, prisodrintame pu ir drgnos
medi ievs kvap, prakaituoti kur kas smagiau. Netrukus net nusimiau ausinukus, kad galiau
grtis tyliais autanio ryto gamtos garsais.
Namie ilgai ir mgaudamasi maudiausi vonioje, paskui atsistojusi prieais drabuin ir
prikandusi nag tyrinjau savo garderob. Galiausiai isirinkau aptemptus dinsus, aulinius batus ir
alsvai melsvo ilko liemen. Vi turt prisiminti apdar, nes kaip tik ji prajusi vasar
prikalbino mane nusipirkti iuos drabuius per ipardavimus ant aligatvio. Atidiai apirjusi save
veidrodyje nusprendiau, kad vl esu ankstesn Nora Grei. Tai ingsnis teisinga linkme, dar liko koks
tkstantis. Truput nerimavau, apie k mudvi su Vi kalbsims, ypa turint galvoje skandaling mano
pagrobim, bet raminau save, kad kaip tik dl to abi su Vi taip gerai sutariame. Galiau strategikai
pakreipti ms pokalb paliesdama tam tikras temas, apie kurias Vi gali taukti be paliovos. Tiesiog
tursiu pasistengti, kad draug kalbt apie tai, kas mane domina.
Dar kart pavelgusi veidrod, nusprendiau, kad trksta tik vienos smulkmenos. Reikia
aksesuar. Papuoal. Ne, veriau kaklaskars.
Kai atidariau tualetinio stalelio stali, apm negeras jausmas pamaius ilg juod plunksn.
Visai buvau j pamirusi. Plunksna tikriausiai nevari. Nusprendiau j imesti, kai tik griu po
piet, bet dvejojau. Plunksnos prisibijojau, bet ne tiek, kad ja ikart atsikratyiau. Pirmiausia norjau
suinoti, koks gyvis j pamet, taip pat knietjo suprasti, kodl taip rpi isaugoti plunksn. Mintis

buvo juokinga ir nelogika, bet nuo tada, kai pabudau kapinse, viskas buvo nelogika. Nugrdusi
plunksn giliau stali, paiupau pirm pasitaikiusi kaklaskar.
Tada nubgau laiptais emyn, sikiau kien deimt doleri juos pamiau i naujai papildyto
pinig smulkioms ilaidoms staliaus ir susirangiau prie folksvageno vairo. Turjau keturis kartus
smogti kumiu prietais skydel, kol variklis usived, bet tikinjau save, kad tai nereikia, jog
automobilis niekam tiks. Tiesiog jis brandus, na, kaip geras sris. Jam teko matyti ir ilto, ir alto.
Gali bti, kad iuo folksvagenu vainjo bent keli doms mons. Tai ugrdintas automobilis,
isaugojs 1984 met aves. Svarbiausia, kad a u j nemokjau n cento.
pylusi bak benzino u kelis dolerius, nuvaiavau prie Enzo ukandins. Pasitaisiau plaukus
prieais vitrinos lang ir jau vid.
Nusimusi sauls akinius miau avtis spdinga aplinka. Nuo paskutinio apsilankymo Enzo
labai pasikeit. Plats laiptai ved emyn prie pagrindinio baro ir apskritos valgomosios sals.
Abipus administrators posto drieksi siauros pakylos su pramoninio aliuminio stalais, jie atrod ir
senovikai, ir elegantikai. I stereosistemos sklido bigbendas, ir man net dingteljo, kad
susipainiojau laike ir atsidriau bare, kuriame nelegaliai prekiaujama alkoholiu.
Vi klpojo ant kds, kad bt aukiau, ir mojavo ranka tarsi propeleriu.
Pupyte! A ia!
Ji pasitiko mane siauros pakylos vidury ir puol apkabinti.
Usakiau dvi mokas su ledu ir lkt cukrumi pabarstyt spurg. Mudvi turime tiek daug k
aptarti. Ketinau tau nesakyti, bet eina velniop tie netiktumai. Numeiau pusantro kilogramo. Ar
matai?
Draug pasistaip.
Atrodai stulbinamai, nuoirdiai atsakiau.
Pagaliau mudvi vl kartu. Vi galjo priaugti penkis kilogramus, ir vis tiek man bt atrodiusi
labai grai.
urnale Pati raoma, kad apvalumai io rudens mada, tad tikrai jauiuosi labai pasitikinti
savimi, pasigyr draug klesteldama kd. Mudvi sdjome prie keturiems skirto stalelio, bet a
pasirinkau kd ne prieais Vi, o sitaisiau greta draugs. Na, kreipsi ji, kaip smokslinink
palinkdama priek, papasakok apie vakarykt vakar. Dievuli veniausias. Negaliu patikti, kad
tavo mama susidjo su Henkiu Penkiu.4
Kilsteljau antakius.
Henkiu Penkiu?
Vadinsime j Henkiu Penkiu. Tai tiesiog skausmingai tikslus apibdinimas.
Manau, j vertt praminti Studenioku.
Kaip tik apie tai ir kalbu! pritar Vi, delnu pliaukteldama stal. Kaip manai, kiek jam
met? Dvideimt penkeri? Gal jis i ties vyresnysis Marss brolis? Galbt j kamuoja Edipo
kompleksas, o Marss mama yra ir jo mama, ir mona!
Taip nuoirdiai nusijuokiau, kad net suprunkiau, mudvi abi leipome juokais.
Gerai, liaukis, tariau delnais siremdama launis ir mgindama nutaisyti rimt veid. Tai
ema. O jeigu ia ateit Mars ir mus igirst?

Ir k ji man padaryt? Nunuodyt viduri paleidiamaisiais vaistais, kuriuos slapta neiojasi?


Nespjusi atsakyti, igirdau, kaip kakas patraukia dvi laisvas kdes prie ms stalelio, ir
pamaiau ant j sdanius Oven Seimur ir Dozef Mankus. Ovenas pernai kartu su manimi ir Vi
lank biologij. Jis buvo auktas, lieknas, raumeningas, neiojo moksliukikus juodus akinius ir
vilkjo Ralfo Loreno polo markinlius. etoje klasje jis nugaljo mane miesto rainio konkurse.
A dl to nesieidiau. Su Dozefu, arba Dojumi, kaip mes j vadinome, jau daug met nesimokiau
kartu, bet mudu painojome vienas kit nuo pradins. Jo tvas buvo vienintelis Koldvoteryje
kineziterapeutas. Dojus balino plaukus, net ir iem avjo sandalus ir mu bgn puiamj
orkestre. Tikrai inau, kad prie kelerius metus Vi buvo j simyljusi.
Ovenas pasitais akinius ir maloniai nusiypsojo. Pasiruoiau igirsti klausim apie pagrobim,
bet vaikinas tik truput nervingai tar:
Pamatme, kad ia sdite, ir nusprendme, hmm, atingsniuoti.
Tai bent sutapimas. Atarus Vi tonas mane nustebino. Tai jai nebdinga, nes draug buvo
pagarsjusi koket, bet gal nusprend tapti bejausme? K reikia atingsniuoti? Kas dabar taip
kalba?
Hmm, ar turite koki plan savaitgaliui? paklaus Dojus, uddamas delnus ant stalo vos per
kelis centimetrus nuo Vi pirt.
Vi patrauk rankas ir atsisdo tiesiau.
ie planai su tavimi nesusij.
Gerai, draug nra bejausm. Panairavau j stengdamasi sugauti Vi vilgsn, kad be odi
galiau paklausti: Kas atsitiko?, bet draug nekreip mane dmesio, nes piktai vr akimis
Oven.
Jei neprietarautumte Vi vaikinams dav aikiai suprasti, kad metas pasialinti.
Ovenas su Dojumi suglum persimet vilgsniais.
Ar atmeni, kaip septintoje klasje kartu lankme kno kultros pamokas? paklaus Vi Dojus.
Tu buvai mano badmintono partner. Pametusi galv dl badmintono. Jei neklystu, mudu tapome
klass varyb nugaltojais. Vaikinas ikl rank nordamas susidauti su Vi delnais.
Nenusiteikusi knaisiotis praeityje.
Dojus i lto nuleido rank ant stalo.
K gi, gerai. Hmm, tikrai nenorite, kad pavaiintume jus limonadu?
Kad bertumt GHB?5 Ai, ne. Be to, mes jau usisakme grim, btum pastebjs, jei
nespoksotum vien ms ikirptes.
Vi pabarkino mokos ledukais Dojui prieais veid.
Vi, subariau panibdomis.
Vis pirma, nei Ovenas, nei Dojus visikai ten neirjo, o antra, kas j apsdo?
Hmm atsipraau, kad sutrukdme, ilemeno Ovenas nerangiai pakildamas. Tiesiog
pamanme
Pamante klaidingai, atov Vi. Kokias niekybes abudu rezgte? Nieko jums neidegs.
Niekybes? pakartojo Ovenas vl pasitaisydamas akinius ir mirksdamas kaip pelda.
Supratome, siterp Dojus. Mums nereikjo kitis. Privatus mergaii pokalbis. A turiu

seser, pridr inovo tonu. Kit kart, hmm, pirmiau atsiklausime.


Kito karto nebus, pareik Vi. Mane ir Nor, ji nykiu parod mus abi, galite ibraukti
i savo srao.
Atsikosjau neskmingai mgindama sugalvoti, kaip igelbti padt ir visk ubaigti graiuoju.
Taiau tik pasiteisinamai nusiypsojau ir tariau Ovenui su Dojumi:
Ak, ai, vaikinai. Linkiu geros dienos.
Mano palinkjimas nuskambjo kaip klausimas.
Taip, ai u niek, kteljo Vi suglumusiems vaikinams pavymui.
Kai vaikino nutolo tiek, kad ms negirdt, Vi tar:
Kas tiems vaikinams iandien pasidar? Negi jie mano gal lyg niekur nieko prieiti, dailiai
nusiypsoti, ir mes kaipmat itirpsime j glbyje? O, ne. N u k. Tik ne mudvi. Esame kur kas
protingesns. Tegul bando suvedioti kitas. Labai ai.
Oho, nustebusi atsikosjau.
Gali nekosti. inau, kad ir tu juos matai kiaurai.
Pasikasiau antak.
Manau, jie tiesiog norjo mus ukalbinti bet k inai, skubiai pridriau, pamaiusi deginant
draugs vilgsn.
Kai vaikinas idygsta neinia i kur ir ikart stengiasi suavti, tai tik priedanga. Jis visada turi
slapt ksl. Tai inau puikiai.
Siurbteljau pro iaudel mokos. Neinojau, k dar pasakyti. Daugiau neidrsiu pavelgti akis
nei Ovenui, nei Dojui, bet galbt Vi iandien tiesiog sumauta diena. Galbt jos nuotaika sugedusi.
Kai pairdavau serialo Iki gyvos galvos dal, prireikdavo dienos ar net dviej atsikratyti minties,
jog aunus kaimyn vaikinas gali bti serijinis udikas. Galbt ir Vi iuo metu palengva grta
tikrov.
Ketinau apie tai paklausti, bet kaip tik tuo metu suskambo mano mobilusis.
Leisk atspti, paoko Vi. Tai mama tave tikrina. Nustebau, kad ji tave ileido i nam. Ne
paslaptis, kad a jai nepatinku. Tikriausiai kur laik net galvojo, kad a esu prisidjusi prie tavo
pagrobimo. Draug niekinamai suprunkt.
Tu jai patinki, tik ji tavs nesupranta, atsakiau atidarydama ne ko nors kito, o Marss Milar
inut.
BEJE, VRINYS YRA VYRIKA SIDABRIN GRANDINL. AR J RADAI?
Atstok, garsiai sumurmjau.
Na? paklaus Vi. Koki nevykusi prieast sugalvojo ta moteris, kad parviliot tave namo?
I KUR GAVAI MANO NUMER? paraiau Marsei.
MUDVIEJ TVAI KEIIASI NE TIK SEILMIS, KVAIA.
Tu pati tokia, tariau mintyse.
Ijungiau telefon ir atsigriau Vi.
Galiu uduoti kvail klausim?
Jie mano patys mgstamiausi.
Ar vasar buvau pas Mars vakarlyje?

Tikjausi igirsti skard juok, bet Vi tik atsikando spurgos ir ramiai atsak:
Taip. Ir mane buvai nusitempusi. Beje, u tai vis dar lieki skolinga.
Ne tokio atsakymo laukiau.
Tada dar keistesnis klausimas. Ar mudvi, dabar leptelsiu nesmon, buvome draugs?
syk Vi sureagavo taip, kaip ir tikjausi vos nepaspringo spurga.
Tu ir ta kek draugs? Ar gerai igirdau? inau, kad laikinai praradai atmint, bet kaip gali
pamirti vienuolika met, kuriuos ta merg kl skausm inai kur.
miau t apiuopti.
Ne visai suprantu. Jei nebuvome draugs, kodl Mars pakviet mane vakarl?
Ji kviet visus. Rinko aukas naujiems futbolo komandos palaikymo grups mergin kostiumams.
Prie dur ji ms papra dvideimties doleri, pasakojo Vi. Mudvi jau norjome ikart ieiti, bet
tu turjai panipinti staiga draug usiiaup.
K panipinti? raginau kalbti toliau.
Mars. Mudvi nuvykome panipinti Marss. tai kaip viskas buvo.
Vi per daug energingai palinksjo galva.
Na, ir?
Norjome nugvelbti jos dienorat, atsak Vi. Ketinome paias pikantikiausias vietas
paskelbti eZine puslapiuose. Jga, ar ne?
irjau draug suvokiau, kad kakas ia ne taip, bet nepajgiau suprasti kas.
Atrodo dirbtinai? Juk negavome leidimo skelbti jos dienorat.
Vis tiek verta pamginti.
Pagrmojau jai pirtu.
Kak nuo mans slepi.
Kas? A?
Rk, Vi. adjai daugiau nieko nuo mans neslpti, priminiau.
Draug suplojo rankomis.
Gerai, gerai. Mudvi nuvykome nipinti ia ji dramatikai nutilo, Antonio Amovico.
Pernai kartu su Antoniu Amovicu lankiau kno kultros pamokas. Vidutinio gio, vidutins
ivaizdos. Asmenyb kaip kiauls. Nra k ir sakyti, jog Vi man jau buvo prisiekusi, kad tarp
judviej nieko nra.
Meluoji.
A buvau j simyljusi, prisipaino draug stipriai irausdama.
Tu buvai simyljusi Anton Amovic? nepatikliai pakartojau.
Tai buvo klaida. Gal apie tai nekalbkim? Praau.
Net ir po vienuolikos draugysts met Vi dar moka mane nustebinti.
Pirmiausia prisiek, kad nieko nuo mans neslepi, nes visa i istorija skamba netikinamai.
Skauts garbs odis, rytingu veidu ir irdama tiesiai man akis ipykino Vi. Mudvi
nuvykome nipinti Antonio Amovico. Ir tiek. Tik praau nesityioti. Esu ir taip gerokai paeminta.
Vi man nemeluoja, nes k tik prisiek, tad turjau tenkintis jos odiais, nors kelios smulkmenos
kl abejoni, bet nusprendiau, jog draug yra sutrikusi, dl to ir painiojasi.

Tiek to, sutikau. Tada grkime prie Marss. Vakar vakare ji uspeit mane kamp
Kupersmito restorane ir pareik, kad jos vaikinas Lopas dav man vrin, kur turjau perduoti jai.
Vi paspringo grimu.
Mars pasak, kad Lopas buvo jos vaikinas?
Ji tai pavadino vasaros nuotykiu. Sak, Lopas buvo ir jos, ir mano draugas.
Cha.
Nekantriai pabarbenau pirtu stal.
Negi vl k nors slepi?
Neinau joki lop, atov Vi. Ar tai ne uns vardas? Galbt Mars j tiesiog isigalvojo.
Jei Mars k nors ir sugeba, tai knisti monms protus. Geriausia bt pamirti Lop ir Mars.
Jergutliau, ar dl i spurg neverta mirti?
Vi atkio vien man.
Pamiau spurg ir padjau j al.
Ar Devo vardas tau k nors sako?
Devo? Tiesiog Devo? Gal tai koks trumpinys?
I draugs balso galjau sprsti, kad tokio vardo ji niekada nebuvo girdjusi.
Netiktai sutikau vaikin, pasakiau. Rodos, mudu buvome pastami. Gal susipainome
prajusi vasar. Jo vardas Devas.
Niekuo negaliu padti, pupyte.
Galbt tai koks trumpinys. Devinas, Devonas, Devro
Ne, tikrai ne.
Atlenkiau mobilj.
K darai? paklaus Vi.
Siuniu inut Marsei.
Ko ketini jos klausti? Vi pasistieb. Klausyk, Nora
Atspjusi draugs mintis, papuriau galv.
Patikk, tai ne nuoirdios draugysts pradia. Tikiu tavimi, o ne Marse. Tai bus mano paskutin
inut jai. Paraysiu, kad nepavyko mans apmulkinti.
Vi atsipalaidavo, susimsiusi linkteljo.
Pasakyk jai, pupyte. Pasakyk, kad neidegs tavs apgauti, nes a saugau tavo unugar.
Surinkau inuts tekst ir paspaudiau mygtuk Sisti.
VISUR APIEKOJAU. JOKIO VRINIO. GAILA.
Netrukus gavau Marss atsakym.
PAIEKOK GERIAU.
Linksmybs nesibaigia, sumurmjau.
inai, tar Vi. Tavo mamos santykiai su Henkiu Penkiu gali bti visai naudingi. Jei galtume
prispausti Mars, sakyiau, turtum kaip manydama skatinti j draugyst.
elmikai pavelgiau draug.
Tu, inoma, skatintum.
Et, nieko panaaus nesilau. Juk inai, kad esu siknijs nesavanaudikumas.

Kaipgi kitaip.
Vi plaiai nusiypsojo.
Ar sakiau, jog man labai smagu, kad vl esi alia?

3 Lotyn Amerikos okiais grindiama kno rengybos (fitneso) programa.


4 Hanky-panky (angl.) unyb.
5 Natraliai smegenyse susidaranti mediaga. Gatvje ji pardavinjama milteliais. Nuo ma kieki apsvaigstama, kaip igrus daug
alkoholio.

14

SKYRIUS

Po piet parvaiavau namo. Vos tik spjau pastatyti folksvagen ant betoninio luito alia prievaos,
kai prie namo pririedjo mamos fordas taurusas. Man ivaiuojant mama buvo namie. Ar ji
vogiomis islino papietauti su Henku? Pakeliui i Enzo ukandins vis keli ypsojausi, bet
dabar mano nuotaika staiga sugedo.
Mama vaiavo gara, tada ijo pasitikti mans.
Smagiai papietavot su Vi?
Kaip visada. O kaip tu? Turjai pasimatym per pietus? nekaltai pasiteiravau.
Tai buvo dalykiniai piets. Mama skausmingai atsiduso. Hugo pakviet i savait vykti
Boston.
Mama dirba pas Hugo Renald, to paties pavadinimo aukcion bendrovs savinink. Hugo rengia
brangaus nekilnojamojo turto aukcionus, o mama turi rpintis, kad jie vykt sklandiai, ko per atstum
padaryti nemanoma. Ji nuolat keliauja ir palieka mane vien, bet mes abi inome, kad tokia padtis
nra gera. Mama ir anksiau ketino mesti darb, bet visk nulemdavo pinigai. Hugo mokjo
daugiau kur kas daugiau, nei mama gaut kur nors kitur Koldvoteryje. Jei ji mest darb, tekt
kai k paaukoti, pirmiausia parduoti kaimik nam. Visi mano prisiminimai apie tt susij su iuo
namu, todl, galima sakyti, esu j simyljusi.
A jo silym atmeiau, tar mama. Pasakiau, jog susirasiu darb, kur atliekant neteks ilgam
ivaiuoti i nam.
K tu jam pasakei? Mano nuostaba labai greitai prajo, apm nerimas. Meti darb? Ar
radai kit? Vadinasi, mudvi tursime persikelti gyventi kitur?
Negaljau patikti, kad mama tai nusprend nepasitarusi su manimi. Anksiau mudvi laikms tos
paios nuostatos: negali bti n kalbos apie persikraustym.
Hugo adjo padaryti visk, kas manoma, kad rast man viet ia, Koldvoteryje, bet patar
daug vili nedti. Jo sekretor puiki ilgamet darbuotoja. Hugo neketina jos atleisti dl mans.
Priblokta spoksojau kaimik nam. Nuo minties, kad jame gyvens kita eima, suspaud ird. O
jeigu j pertvarkys? Jei iardys tio kabinet ir vynios medio grindis, kurias mudu kartu sudjome?
O kaip tio knyg lentynos? Taip, jos kreivokos, taiau tai buvo mudviej pirmieji staliaus darbai.
ios lentynos turi dvasi!
Kol kas neketinu jo parduoti, pareik mama. Viskas kaip nors isisprs. Kas ino? Gal
Hugo supras, kad jam reikia dviej sekretori? Jei kam nors lemta vykti, btinai vyks.
Atsigriau mam.
Ar taip atsainiai kalbi apie darbo metim todl, kad tikiesi itekti u Henko ir manai, jog jis
mus suelps?

i cinika pastaba isprdo nevalingai, ir a isyk pajutau sins grauim. Bti tokiai iurkiai
ema. Taiau odiai atsklido i tutumos krtinje, ir j sustabdyti a nepajgiau.
Mama sitemp visu knu. Tada nukaukjo per gara ir paspaud dur nuleidimo mygtuk.
Stovjau prievaoje draskoma prietaring jausm: norjau tuojau pat eiti vid ir atsiprayti, bet
mane vis labiau gsdino tai, kaip lengvai mama isisuko nuo klausimo. Mama draugauja su Henku ir
yra pasiryusi u jo itekti. Ji elgiasi kaip tik taip, kaip sak Mars: galvoja vien apie pinigus. Mums
striuka su pinigais, bet juk btume kaip nors isivertusios. Niekinau mam, kad puol taip emai, ir
nekeniau Henko, nes is suteik jai galimyb gyventi pasiturimai, o ne vargti su manimi.
sdusi folksvagen ivaiavau miest. Leistin greit virijau dvideimt penkiais kilometrais,
bet pirm kart dl to nesijaudinau. Vaiavau be jokio aikaus tikslo tiesiog norjau atsidurti kuo
toliau nuo mamos. I pradi Henkas, dabar darbas. Regis, mama dabar visk sprendia viena.
Kai priekyje pasirod enklai, nukreipiantys greitkel, persirikiavau dein ir nuvaiavau
vandenyno pakrant. Prie Delf pramog park sukau ivaiavim ir nuvairavau vieuosius
papldimius. iame pakrants ruoe eismas kur kas ramesnis nei palei pietinius Meino valstijos
papldimius. Krantas akmenuotas, o aminai aliuojani medi vanduo nesiekia net per potvyn.
Nebuvo matyti turist su papldimio rankluosiais ir maisto krepiais. Pakrante vaiktinjo tik
vienas mogus su unimi, besivaikaniu uvdras.
Kaip tik to ir norjau. Man reikjo pabti vienai, nusiraminti.
Sustabdiau folksvagen alikelje. Per galinio vaizdo veidrodl pamaiau, kaip prie mans
priiuoia raudonas galingas automobilis. Dabar prisiminiau, kad jis, iek tiek atsiliks, sek man i
paskos greitkelyje. Vairuotojas, matyt, norjo paskutin kart atvaiuoti papldim, kol oras dar
visai nesugedo.
Perokau kelio atitvar ir akmenuota krantine nusileidau emyn. Oras ia buvo vsesnis nei
Koldvoteryje, vjas tal nugar. Dangus buvo labiau pilkas nei ydras ir kanotas. Laikiausi
aukiau, kur nepasiek laianios akmenis bangos. Eiti buvo vis sunkiau, tad turjau susikaupusi
irti, kur saugiai pastatyti koj, neliko laiko galvoti apie barn su mama.
Paslydusi ant akmens, nudardjau emyn ir nepatogiai parvirtau ant ono. Patyliukais keikdamasi
atsistojau ir tada pamaiau ant mans krintant didiul el. Nustebusi staigiai apsigriau.
Atpainau galingo raudono automobilio vairuotoj. Jis buvo auktesnio nei vidutinio gio ir gal pora
met vyresnis u mane. Plaukai kirpti trumpai, antakiai rusvos smlio spalvos, smakras apls
glenais plaukeliais. Medvilninis sportinis nertinis glaudiai aptemps kn matyt, vaikinas nuolat
lankosi sporto salje.
Pagaliau itrkai i nam, tar jis dairydamasis. Jau seniai taikau sutikti tave vien.
Svirduliuodama stovjau ant akmens. Apirinjau vaikino veid bergdiai mgindama atpainti.
Atleisk, ar mudu pastami?
Gal manai, jog kas nors sek mums i paskos? Vaikino vilgsnis nepaliaujamai lakst
pakrante. sidmjau vis, iskyrus vieno, automobili numerius. Prie sustodama galjai apsukti
vien kvartal.
Hmm, atvirai kalbant, neturiu n menkiausio supratimo, kas tu.
Keista tokius dalykus sakyti vyrukui, nupirkusiam tau automobil, kuriuo ia atvaiavai.

Ne isyk sumeiau, k vaikinas pasak.


Palauk. Tu Skotas Parnelis?
Nors prabgo daug met, kai maiau j paskutin kart, veido bruoai nepasikeit. Tos paios
duobuts skruostuose. Tos paios viesiai rudos akys. Kitkas, matyt, atsirado neseniai: randas ant
skruosto ir geidulingos lpos simetrikame veide.
Girdjau apie tavo amnezij. Vadinasi, gandai teisingi? Regis, tau tikrai taip blogai, kaip
nekama.
Tai bent optimistas. Susikryiavau rankas ant krtins ir altai pareikiau:
Jei jau apie tai prabilome, galbt dabar yra gera proga paaikinti, kodl t vakar, kai dingau,
prie mano nam palikai folksvagen. Jei inai apie amnezij, vadinasi, girdjai, kad buvau pagrobta.
Automobilis tai atsipraymas, kad buvau palemkas.
Vaikino vilgsnis vis dar neramiai aud medius. Kas mus gali persekioti, ko jis taip
nerimauja?
Pakalbkime apie t vakar, pasiliau. ia buvo ne pati geriausia vieta tokiam pokalbiui, bet
nugaljo rytas suinoti atsakymus. Regis, t vakar mus abu aud Riksonas. Taip a pasakiau
policijai. Tu, a ir Riksonas buvome vieni siaubo kambaryje. Jei Riksonas apskritai egzistuoja.
Neinau, i kur tu visa tai itraukei, bet imu manyti, kad tiesiog igalvojai t Rikson. Tikriausiai tu
ovei mane ir norjai kitam suversti kalt. Ar tu mane privertei policijai pasakyti Riksono vard? O
kitas klausimas ar tu ovei mane, Skotai?
Riksonas dabar pragare, Nora.
Krpteljau. Vaikinas iuos odius itar n kiek nedvejodamas ir lidnokai. Jei jis meluoja,
nusipelno premijos.
Riksonas negyvas?
Jis dega pragare, todl galima sakyti ir taip. Jei klausi mans, negyvas tinkamas
apibdinimas.
dmiai tyrinjau jo veid iekodama bent menkiausi apgavysts enkl. Neketinau su Skotu
aptarinti pomirtinio gyvenimo smulkmen, bet man reikjo patvirtinimo, kad Riksonas inyko
visiems laikams.
I kur inai? Ar praneei apie tai policijai? Kas j nuud?
Neinau, kam u tai turime bti dkingi, bet Riksonas dingo. Patikk, inios sklinda greitai.
Mane tikinti prireiks daugiau pastang. Galbt tau pavyko apkvailinti visus kitus, bet a nesu
tokia patikli. T vakar, kai buvau pagrobta, mano namo prievaoje palikai automobil. Paskui mei
slapstytis Naujajame Hampyre, ar ne? Atleisk, bet tau niekaip netinka odis nekaltas. Turbt
nereikia n sakyti: a tavimi nepasitikiu.
Skotas atsiduso.
Prie Riksonui aunant mus, tu mane tikinai, kad esu nefilimas. Tai tu man paaikinai, jog esu
nemirtingas. I dalies dl tavs ir pabgau. Tu buvai teisi. Niekada netapsiu tokiu kaip Juodoji Ranka.
Nieku gyvu nepadsiu jam verbuoti nefilim savo armij.
Prasiskverbs pro drabuius odis tvilk od tarsi alna. Nefilimas. Ir vl. Jis visur mane
persekioja.

A tau pasakiau, kad esi nefilimas? nervingai paklausiau.


Usimerkiau, vildamasi, kad Skotas pasitaisys. Tikjausi, od nemirtingas jis pavartojo
perkeltine prasme. Meldiau, kad Skotas pasakyt ess paskutin mantraus pokto, kur vakar vakare
pradjo Gabis, grandis. Didelio man ikrsto pokto.
Taiau tiesa gldjo miglotoje mano atminties kertelje, kuri kadaise buvo nepaliesta. Logikai to
paaikinti negaljau, bet aikiai jauiau. irdyje. Ir tai degino man krtin. Skotas neisigalvojo.
Noriu inoti, kodl nieko neprisimeni, tar Skotas. Maniau, amnezija praeina. Kas nutiko?
Neinau, kodl negaliu prisiminti! piktai atoviau. Supranti? Neinau. Prie kelias naktis
pabudau kapinse ir nieko neinau. Net neprisimenu, kaip ten patekau. Neinau, kodl staiga pajutau
poreik visk ikloti Skotui. Nosis m tekti, akyse susitvenk aaros. Mane rado policininkai ir
nuve ligonin. Jie sak, kad buvau dingusi beveik tris mnesius. Gydytojai aikino, kad amnezija
mane itiko todl, jog protas, nordamas apsaugoti, blokuoja kakoki traum. inai, kas varo i
proto? Imu galvoti, kad a nieko neblokuoju. Gavau ratel. Kakas sibrov namus ir paliko j ant
pagalvs. Jame raoma, kad ir namie nesu saugi. Su tuo susij kakokie mons. Jie ino, ko neinau
a. Jie ino, kas man nutiko.
Kaip tik tada supratau isitarusi per daug. Neturjau joki rodym, kad ratelis i ties egzistuoja.
Maa to, protas kudjo, kad jo nra. Taiau jei ratelis mano vaizduots padarinys, kodl
nepaliaujamai apie j galvoju? Kodl negaliu susitaikyti su mintimi, kad j igalvojau ar maiau
ujus haliucinacijoms?
Skotas atidiai tyrinjo mane surauks kakt.
Kas tie jie?
Sksteljau rankomis.
Nekreipk dmesio.
Ar ratelyje dar kas nors buvo parayta?
Sakiau, pamirk. Gal turi popierin nosin?
Pabrinko paakiai, niurkiodama apsisnargljau. Maa to, skruostu nuriedjo dvi aaros.
Ei, tar Skotas, velniai apkabindamas mane per peius. Viskas susitvarkys. Neverk, gerai?
A su tavimi. Padsiu tau isipainioti i ios sumaities. Nesiprieinau, todl jis prisitrauk mane
prie krtins ir patapnojo per nugar. I pradi nerangiai, paskui raminamai. T vakar, kai
dingai, miau slapstytis. Man ia nesaugu, bet kai per inias pamaiau, kad grai ir nieko
neprisimeni, nusprendiau ilsti i slptuvs. Turjau tave rasti. Esu skolingas.
inojau, kad reikia isilaisvinti i Skoto glbio. Norjau tikti Skotu, bet negaljau juo visikai
pasikliauti. Ar prarasti budrum. Taiau pavargau vemti ant sien, todl leidau gynybai pailsti.
Neprisiminiau, kada paskutin kart taip puikiai jauiausi kieno nors apkabinta. Skoto glbyje beveik
patikjau, kad nesu vienia. Skotas paadjo, kad mudu kartu visk inarpliosime, ir man norjosi juo
tikti.
Be to, Skotas mane pasta. Jis mano ryys su praeitimi, o tai man reikia kur kas daugiau, nei
galiu ireikti odiais. Daug kart teko nusivilti mginant prisiminti tuos fragmentus, kuriuos
teikdavosi pamtti atmintis, o Skotas atsirado be joki mano pastang. Tai daugiau, nei galjau
tiktis.

Atagaria ranka nusiluosiusi aaras paklausiau:


Kodl tau ia nesaugu?
ia yra Juodoji Ranka. Tarsi prisimins, kad is vardas man nieko nesako, Skotas pasiteiravo:
Ar tikrai nieko apie tai neprisimeni? Tai yra visikai nieko?
Nieko.
Itarusi od, pasijutau, lyg stoviau prie jimo grsming labirint, besidriekiant iki pat
horizonto.
Tau suknistai nesiseka, tar Skotas. Nors jis parinko ne itin malonius odius, patikjau, kad
nuoirdiai ujauia. Juodoji Ranka galingo nefilimo pravard. Jis kuria pogrindin armij, ir a
buvau vienas jo kari, jei taip galima pasakyti. Dabar esu dezertyras, ir jei jis mane suiups, gerokai
atsirgs.
Palauk. Kas yra nefilimas?
Skotas kreivai ypteljo.
Tik neivirsk i koto, Grei. Nefilimai, kantriai paaikino jis, nemirtingi. Pamats, kad
abejoju, vaikinas nusiypsojo plaiau. A nemirsiu. N vienas ms nemirs.
Kur ia esm? paklausiau.
Skotas tikrai neturjo omenyje, kad nemirtingas tas, kuris nemirta.
Jis mosteljo ranka vandenyn, bangos apaioje tiko uolas.
Jei nuokiau, likiau gyvas.
Na gerai, gal jis buvo toks kvailas, kad kitados nuoko ant uol. Ir liko gyvas. Taiau tai nieko
nerodo. Skotas nra nemirtingas. Jis tiesiog tuo tiki, nes yra tipikas paauglys, keliskart pavojingai
pasielgs ir liks gyvas, kad galt apie tai papasakoti, tad dabar tiki ess nepaeidiamas.
Skotas kilsteljo antakius apsimesdamas sieids.
Tu manimi netiki. Vakar vakare vandenyne praleidau daugiau nei por valand nardydamas ir
gaudydamas uvis, bet mirtinai nesualau. Galiu po vandeniu atuonias devynias minutes sulaikyti
kvpavim. Kartais netenku smons, bet kai atsipeikju, visada bnu inrs paviri ir visikai
gyvybingas.
Ne ikart pajgiau isunkti:
Nesmon.
Smon, jei patiksi, kad esu nemirtingas.
Staiga Skotas i kiens isitrauk veicar armijos kienin peiliuk ir dr sau laun. Dusliai
surikau ir okau prie vaikino, nors nebuvau tikra, kaip reikt pasielgti: itraukti peiliuk ar laikyti,
kad nejudt. Nespjus man apsisprsti, Skotas pats isitrauk ginkl. Jis keiksi i skausmo, o pro
dinsus m sunktis kraujas.
Skotai! suklykiau.
Sugrk ia rytoj, pasil jis truput prislopintu balsu. aizdos nebus lik n enklo.
Tikrai? gliau vis dar supykusi.
Ar vaikinas visikai iprotjo? Kodl jis taip kvailai pasielg?
Tai darau jau ne pirm kart. Mginau susideginti gyvas. Oda nusvilo ir nusilupo. Po poros
dien ir vl buvau lyg k tik gims.

Jau dabar pamaiau, kaip dina kraujas ant dins. aizda nebekraujuoja. Skotas gyja. Prireik
vos keli sekundi, o ne savaii. Nenorjau tikti savo akimis, bet pamatyti reikia patikti.
Netiktai prisiminiau Gab. Kur kas aikiau, nei norjau, ivydau jo nugaroje styrant plienin
stryp padangoms nuimti. Devas tvirtino, kad nuo io sualojimo Gabis nemirs
Skotas irgi tikino, kad aizda ugis nepalikdama joki rand.
Gerai, sunibdjau, nors pati jauiausi toli grau ne gerai.
Ar sitikinai? Jei dar netiki, galiu pulti po automobilio ratais.
Manau, tikinai, atsakiau visai sumiusi.
Prisiveriau veikti ssting. Nuo iol stengsiuos plaukti pasroviui. Vienu metu sutelk dmes tik
vien dalyk, sakiau sau. Skotas nemirtingas. Puiku. Kas toliau?
Ar mudu inome, kas yra Juodoji Ranka? staiga pajutau didel nor ipeti visk, k ino
Skotas.
Ko dar a neinau? Kokius dar mano sitikinimus jis gali iklibinti? Svarbiausia: ar Skotas gali
padti susigrinti atmint?
Kai kalbjoms paskutin kart, abu norjome tai suinoti. Vis vasar tikrinau vairi
informacij. Turint omenyje, kad teko slapstytis, buvau visikai be pinig ir veikiau vienas, t
padaryti nebuvo lengva, o Juodoji Ranka itin atsargus. Taiau tariamj rat susiaurinau iki vieno
mogaus. Skotas pavelg man akis. Dabar laikykis. Juodoji Ranka Henkas Milaras.
Kas yra Henkas Milaras?
Mudu sdjome ant kelm oloje, sirusioje isikius skard madaug u puss kilometro nuo
pakrants. Nuo kelio niekas ms negaljo matyti. Oloje tvyrojo prieblanda, slptuv buvo ema, bet
saugojo nuo vjo ir, kaip primygtinai tvirtino Skotas, slp nuo galim Juodosios Rankos nip.
Vaikinas nesutiko dar k nors pasakyti, kol nesitikins, kad, be mudviej, aplink daugiau nieko nra.
Skotas bato pad udeg degtuk ir akmen duobje sukr lau. viesa m okinti
nelygiomis olos sienomis, ir a galjau apsidairyti. Prie galins sienos guljo kuprin ir miegmaiis.
isikiusi tarsi lentynl akmenin atbrail buvo atremtas suskils veidrodlis, ant jos guljo
skustuvas, skutimosi kremo tbel ir dezodoranto pietukas. Ariau jimo stovjo didel ranki
d. Ant jos buvo padtos kelios lkts, valgymo rankiai ir keptuv. alia guljo meker ir
spstai vrims. Ola man padar spd, bet kartu ir nulidino. Skotas stiprus, jis geba igyventi
remdamasis savo iniomis ir rytu. Taiau koks jo gyvenimas, jei reikia nuolat slapstytis ir bgti i
vienos vietos kit?
Jau daugel mnesi stebiu Henk, dst Skotas. Tai nra aklas spjimas.
Tai neabejoji, kad Henkas Juodoji Ranka. Nesieisk, bet man jis nepanaus pogrindio
kovotoj ar Nemirtingj. Tokia mintis atrod nereali. Ne, absurdika. Jis vadovauja
klestiniai automobili prekybos atstovybei mieste, yra jachtklubo narys ir pats vienas remia
alinink klub. Kodl jam turt rpti nefilimai? Jis ir taip turi visk, ko irdis geidia.
Dl to, kad jis irgi yra nefilimas, tar Skotas. Be to, jis turi ne visk, ko irdis geidia. Per
yd chevano mnes visi nefilimai, prisiek itikimyb, dvi savaites turi atsisakyti savo kno. Jiems
kito kelio nra. Nefilimai privalo atiduoti savo kn tam, kuris j uvaldo puolusiam angelui.

Riksonas buvo puols angelas, jis uvaldydavo Juodosios Rankos kn, itaip a suinojau, kad
Riksonas dega pragare. Galbt dabar Juodoji Ranka laisvas, bet jis nepamiro ir neketina atleisti.
tai kodl buria armij. Juodoji Ranka nori nuversti puolusius angelus.
Palauk. Kas tie puol angelai? Gauja? Bent jau man taip atrod, todl vis labiau abejojau, jog
Henkas Milaras smuko taip emai, kad susidjo su padugnmis. Ir k reikia uvaldo?
Skoto lpas perkreip niekinanti ypsena, bet vaikinas nestokojo kantrybs.
Puols angelas tai ivarytas i dangaus angelas ir didiausias nefilimo komaras. Jie veria
mus prisiekti itikimyb, o tada, per chevano mnes, uvaldo ms knus. Puol angelai parazitai.
Bdami savo kne jie nieko nejauia, todl siskverbia ms knus. Taip, Grei, tar Skotas,
ivyds pasibjaurjim mano veide. Jie tiesiogine prasme siskverbia mus ir naudojasi ms
knais tarsi savais. Kol puol angelai itaip elgiasi, nefilimo protas lieka jo kne, bet negali nieko
kontroliuoti.
Stengiausi suvirkinti Skoto aikinimus. Ne kart galvoje nuskambjo muzika i filmo Sutem
zona, bet svarbiausia, supratau, kad vaikinas nemeluoja. Staiga gro prisiminimai. Jie buvo padriki
ir blanks, bet gro. Visa tai jau esu girdjusi. Neinau nei kada, nei kur. Taiau visa tai inojau.
Vakar vakare maiau, kaip vyrukai mua nefilim, pasakiau Skotui. Ar jie norjo priversti j
prisiekti itikimyb? Dvi savaites atsisakyti savo kno? Tai nemogika. Tiesiog lyktu!
Skotas nuleido akis ir m lazda arstyti arijas. Per vlai supratau klydusi. Apimta gdos
sunibdjau:
Ak, Skotai. Pasakiau negalvodama. Atleisk, kad priveriau tave visa tai prisiminti. Tikriausiai
nesivaizduojamai sunku atsisakyti savo kno.
A neprisiekiau itikimybs. Ir neketinu to daryti. Skotas met pagal lau. Tamsoje vir
pakilo ieirb spieius, ir oloje pakvipo dmais. Bent jau to mane imok Juodoji Ranka. Puol
angelai, jei nori, gali idarinti triukus su mano smegenimis. Gali nukirsti man galv, irauti lieuv,
sudeginti. A vis tiek niekada neduosiu ios priesaikos. Skausm galiu itverti. Taiau neitversiu
ios priesaikos pasekmi.
Triukus su smegenimis?
Pajutau, kaip dilgioja oda ant sprando, ir mintimis grau prie Gabio.
Tai puolusi angel pranaumas, su kartliu tar Skotas. Jie gali sujaukti moni protus.
Priversti matyti tai, ko i ties nra. Nefilimai paveldjo gebjim i puolusi angel.
Regis, vis dlto teisingai galvojau apie Gab. Tik jis nesinaudojo rank mitrumu, kad sukelt man
iliuzij, jog virto lokiu, kaip mgino teigti Devas. Gabis pasitelk nefilim ginkl paveik mano
prot.
Parodyk man, kaip tai daroma. Noriu tiksliai inoti, kaip is triukas veikia.
Jau seniai to nedariau, isisukinjo Skotas sibuodamasis ant kelmo ir susinrs rankas ant
pakauio.
Nejau negali bent pamginti? papraiau ir aismingai plekteljau jam per kel, vildamasi
pakelti vaikinui nuotaik. Parodyk, su kuo mudu susidrme. Na. Nustebink mane. Priversk mane
pamatyti tai, ko nesitikiu. Paskui imokyk, kaip tai daroma.
irint nenuleidiant aki nuo lauo Skot liepsnos apviet paatrjusius vaikino veido

bruous ypsena mano veide iblso. Skotui tai buvo visai ne poktas.
tai kas, tar jis. ios galios sukelia priklausomyb. Kart j paragavus, sunku sustoti. Kai
prie tris mnesius pabgau ir supratau, k galiu padaryti, naudodavausi iomis galiomis kiekvienai
progai pasitaikius. Jei bdavau alkanas, nueidavau parduotuv, prisikraudavau piln veiml
gardumyn, pasitelks smegen triuk priversdavau pardavj sukrauti prekes maielius ir ieidavau
nesumokjs. Tai buvo labai paprasta. Jauiausi pranaesnis u kitus. Tai truko tol, kol vien vakar,
sekdamas Juodj Rank, pamaiau, kad ir jis taip pat elgiasi. Tada meiau. Neketinu taip elgtis vis
gyvenim. Nenoriu bti panaus j.
Skotas i kiens isitrauk ied ir ikl j prieais vies. Regis, iedas buvo plieninis, jame
spaustas sugniautas kumtis. Akimirk man pasirod, kad i metalo sklinda melsvos viesos
aureol. Taiau ji kaipmat inyko, ir a nusprendiau, jog tai buvo viesos aismas.
Visi nefilimai yra netiktinai stiprs, todl mes fizikai pajgesni u mones, bet kai usimaunu
ied, mano galios dar labiau iauga, ikilmingai pareik Skotas. Juodoji Ranka j dav, kai
mgino uverbuoti savo armij. Neinau, koks prakeiksmas ar burtas uleistas ant iedo, o gal j ir
nra. Taiau kakas jame slypi. Birel, prie dingdama, tu j i mans pavogei. Poreikis susigrinti
ied buvo toks stiprus, kad negaljau nei miegoti, nei valgyti, nenurimau, kol jo neradau. Tarsi
narkomanas iekojau kvaialo, galinio mane apsvaiginti. Kai buvai pagrobta, vien nakt sibroviau
tavo namus. ied radau tavo miegamajame, smuiko futliare.
Violonels, panibdomis pataisiau.
Kak miglotai prisiminiau, lyg t ied jau biau maiusi.
Nesu pats gudriausias vyrukas, bet inau, kad is iedas pavojingas. Juodoji Ranka j kakaip
paveik. Jis norjo kiekvienam savo armijos nariui suteikti pranaum. Net kai nemviu iedo, o
pasikliauju tik savo gimta jga ir galiomis, norisi dar smarkiau siautti. Vienintelis bdas j
nuslopinti kaip manoma geriau tvardytis.
Mginau ujausti Skot, bet buvau truput nusivylusi. Norjau geriau suprasti, kaip Gabis mane
apmulkino, jei kada nors vl tekt susidurti su juo akis ak. O jei Henkas i ties yra Juodoji Ranka,
pogrindins nemogikos kariuomens vadas, turjau suinoti, ar jis mano gyvenime atsirado dl
tamsesni, ne vien dl kiekvienam suprantam prieasi. iaip ar taip, jei jis yra toks usims
kariaudamas su puolusiais angelais, tai kaip itaiko laiko vadovauti prekybos atstovybei, bti tvu ir
draugauti su mano mama? Gal esu per daug tari, bet, atsivelgiant Skoto pasakojim, mano
abejons pagrstos.
Man reikjo sjungininko, ikilus btinybei padsianio prieintis Henkui. iuo metu vienintelis
toks mogus yra Skotas. Nenorjau, kad vaikinas lauyt ad, bet rinktis neturiu i ko.
Gal savo galias panaudotum geram tikslui? kiek patyljusi pasiliau.
Skotas pasikas galv. Jis aikiai nenorjo daugiau apie tai kalbti.
Per vlu. A jau nusprendiau. Nemvsiu iedo. iedas mane saisto su juo.
Ar nepagalvojai, kad jei nemvsi iedo, Henkas taps kur kas pranaesnis?
Skotas sugavo mano vilgsn, bet isisuko nuo atsakymo.
Gal ialkai? Galiu suvejoti jr eeri. Ikepti ant lauo keptuvje jie gards.
Nelaukdamas, kol atsakysiu, jis pagrieb meker ir nusileido prie vandens.

Nusekiau jam i paskos, gaildamasi, kad aviu ne teniso bateliais, o aulinukais. Skotas okinjo
per akmenis, o a turjau atsargiai statyti kojas.
Klausyk, kol kas nekalbsiu apie tavo galias, suukau jam pavymui, bet a dar nepasiduodu.
Mano atmintyje dar daug sprag. Grkime prie to vakaro, kai dingau. Gal numanai, kas galjo mane
pagrobti?
Skotas atsisdo ant akmens ir m nerti masal ant valo. Kai j pasivijau, vaikinas buvo beveik
pabaigs.
I pradi maniau, kad Riksonas, atsak jis. Tada dar neinojau, kad jis pragare. Ketinau
grti iekoti tavs, bet tai padaryti nebuvo paprasta. Juodoji Ranka visur turi nip. O turint omenyje
nutikim siaubo kambaryje, supratau, kad mans ieko ir farai.
Taiau?
Taiau jie neiekojo. Skotas paskersakiavo mane. Ar tau nekeista? Farai turjo inoti, kad
t vakar kartu su tavimi ir Riksonu buvau siaubo kambaryje. Tu jiems turjai pasakyti. Tikriausiai
pasakei, kad mane irgi ov. Tad kodl farai mans neiekojo? Kodl jie paliko mane ramybje?
Tarsi jis staiga nutilo.
Tarsi kas?
Tarsi kas nors visk bt sutvarks. Kalbu ne apie daiktinius kalius, o apie triukus su
smegenimis. Apie itrint atmint. Tai padar kakas, turintis gali priversti policij iekoti visai
kitur.
Nori pasakyti, nefilimas?
Vaikinas gteljo peiais.
Juk tai logika, ar ne? Galbt Juodoji Ranka nenorjo, kad policija mans iekot. Gal jis ketino
pats mane rasti ir susidoroti. Patikk, jei Juodoji Ranka mane ras, neperduos policijai apklausti. Jis
urakins mane viename savo kaljim ir privers gailtis tos dienos, kai nusprendiau nuo jo pabgti.
Vadinasi, iekome mogaus, galinio veikti smegenis, arba, kaip sak Skotas, itrinti atmint.
Ikart pagalvojau apie save. Ar man tai padar nefilimas? Nuo ios minties suspaud ird.
Kiek nefilim turi toki gali? paklausiau.
Kas ino. Juodoji Ranka tikrai turi.
Ar esi girdjs apie nefilim, vardu Devas? Arba puolus angel? pridriau nuojauta sak,
Devas yra arba vienas, arba kitas. i mintis n kiek nenuramino.
Ne. Taiau tai nieko nereikia. Beveik tuo pat metu, kai suinojau ess nefilimas, miau
slapstytis. Kodl klausi?
An vakar sutikau vaikin, vardu Devas. Jis inojo apie nefilimus. Tas vaikinas sutrukd trims
vyrukams Staiga nutilau. Nra ko kalbti uuominomis, nors taip bt lengviau. Jis sutrukd
trims puolusiems angelams priversti nefilim B. J. prisiekti itikimyb. Gal tai skambs beprotikai,
bet i Devo sklido energija. Tarsi elektra. Toji energija buvo kur kas stipresn, nei skleidiama kit
vaikin.
Tai tikinamai byloja apie jo gali, siterp Skotas. Stoti kov su trimis puolusiais angelais
ne juokai.
Jei jis toks galingas, kodl apie j nieko negirdjai?

Nori tikk, nori ne, bet apie iuos dalykus inau beveik tiek pat, kiek tu.
Prisiminiau Devo odius. A mginau tave nuudyti. K tai galjo reikti? Ar Devas irgi
prikis nagus prie mano pagrobimo? Ir ar jis turi pakankamai galios itrinti man atmint? Ko gero,
Devas pajgia kur kas daugiau, nei krsti paprastus triukus su smegenimis. Kur kas daugiau.
Keista, kad Juodoji Ranka iki mans dar neprisikas, tar Skotas. Jis turt siusti itaip
apkvailintas.
Pakalbkime apie tai. Kodl dezertyravai i Henko armijos?
Skotas atsiduso ir sunkiai nuleido rankas ant keli.
Nenoriu apie tai kalbti. i kalba nelengva, todl ios temos tiesiog vengiu. T vakar, kai uvo
tavo ttis, turjau j sekti. Ttis vyko pavojing susitikim, ir Juodoji Ranka norjo pasirpinti jo
saugumu. Juodoji Ranka pasak, kad skmingai vykds i uduot pelnysiu jo pasitikjim. Jis
norjo traukti mane savo armij, bet a to visai nenorjau.
Nuo blogos nuojautos paiurpo nugara. Nesitikjau, kad Skotas iuos dalykus painios mano tt.
Mano ttis painojo Henk Milar?
A nevykdiau Juodosios Rankos sakymo. Norjau parodyti jam pyg, bet i ties tik leidau
ti nekaltam mogui.
Sumirksjau. Skoto odiai perliejo lyg lediniu vandeniu.
Leidai mano tiui ti? Leidai jam lsti pavoj ir visikai jam nepadjai?
Skotas sksteljo rankomis.
Neinojau, kad taip viskas baigsis. Maniau, Juodoji Ranka yra tiesiog pamis. Laikiau j
savanaudiu keistuoliu. Nieko neinojau apie nefilimus. O kai suinojau, buvo per vlu.
sistebeilijau vandenyn. Sunkumas negailestingai spaud krtin. Mano ttis. Skotas inojo
ties, bet tyljo, kol pati i jo neipeiau.
Riksonas nuspaud gaiduk, nutrauk mano mintis Skotas. A leidau tavo tiui kliti
spstus, bet j gale stovjo Riksonas.
Riksonas, pakartojau.
Pamau m grti siaubingos atminties nuotrupos. Riksonas veda mane siaubo kambar.
Atsainiai prisipasta nuuds mano tt. Paskui nusitaiko mane. Neprisiminiau visko itisai, bet
pakako ir draiskan. m pykinti.
Jei ne Riksonas mane pagrob, tai kas? paklausiau.
Atmeni, pasakojau, kad vasar praleidau sekdamas Juodj Rank? Rugpjio pradioje jis
buvo nuvyks Baltojo Kalno Miko nacionalin park. Nuvaiavo nuoali trobel ir praleido ten
dvideimt minui. Per ilgas kelias tokiam trumpam vizitui, tiesa? Nedrsau prisiartinti ir pairti
pro langus, bet po poros dien Koldvoteryje nugirdau jo pokalb telefonu. Juodoji Ranka kakam
kitame linijos gale pasak, jog mergina vis dar trobelje ir jam btina sitikinti, kad jos atmintis
visikai itrinta. Taip ir pasak. Pareik, kad klaidos bti negali. Imu galvoti, ar tik mergina, apie
kuri jis kalbjo
Nesu a, priblokta baigiau Skoto mint.
Henkas Milaras nemirtingasis. Henkas Milaras Juodoji Ranka. Henkas greiiausiai mano
pagrobjas.

Vienas vyrukas galt rasti atsakymus, tar Skotas peiodamas antak. Tik jis gali gauti i
informacij. J rasti nelengva. Net neinoiau, nuo ko pradti. Atsivelgiant susiklosiusias
aplinkybes, jis gali nepulti mums pagalb, nes andai, kai mginau tave pabuiuoti, jis man vos
nesulau andikaulio.
Krpteljau.
Mane pabuiuoti? Kas is vaikinas?
Skotas surauk kakt.
Taip. Tu ir jo neprisimeni. Tavo buvusysis Lopas.

15

SKYRIUS

-Palauk, tariau. Lopas mano buvs vaikinas?


is teiginys nelabai derjo su Marss pasakojimu. Beje, ir su Vi.
Judu isiskyrte. Manau, ia Mars bus prikiusi nagus. Skotas sksteljo rankomis. Tiek ir
teinau. A grau miest, kai js drama buvo pusjusi.
Ar tu tikras, kad Lopas buvo mano vaikinas?
Taip sakei tu, ne a.
Kaip jis atrod?
Bauginamai.
Kur jis dabar? primygtiniau kamantinjau.
Juk sakiau j rasti bus nelengva.
Ar k nors inai apie vrin, kur jis man galjo duoti?
Labai daug klausinji.
Mars aikino, kad Lopas buvo jos vaikinas. Tvirtino, kad Lopas man dav jos vrin ir dabar
nori j susigrinti. Mars teig, kad Lopas paskatino mane velgti jos gerum ir mudvi
susidraugavom.
Skotas pasikas smakr. Jo akyse blykiojo linksmos ugnels.
Ir tu patikjai?
Galvoje sukosi vairios mintys. Lopas buvo mano vaikinas? Kodl Mars melavo? Kad atgaut
vrin? Kam jai to vrinio reikia?
Jei Lopas buvo mano vaikinas, tai paaikina apgaulingus atminties blyksnius, kuriuos patiriu
kaskart igirdusi jo vard, bet
Jei Lopas buvo mano vaikinas ir a jam t reikiau, kur jis dabar?
Ar gali dar k nors papasakoti apie Lop?
A jo beveik nepainojau, taiau ir tas truputis mane velnikai igsdino. Pairsiu, ar man
pavyks j susekti, bet nieko neadu. Kol kas sutelkime dmes apiuopiamesnius dalykus. Jei mums
pavykt ikapstyti purvo apie Henk, galbt suprastume, kodl jis susidomjo tavimi ir tavo mama, ir
atsptume, k ketina daryti toliau. Tada sugalvotume, kaip j sutramdyti. Mudu abu i to turtume
naudos. Sutinki, Grei?
inoma, sutinku, nedvejodama patvirtinau.
Su Skotu buvau, kol saul pasinr u horizonto. Palikau nebaigt valgyti uv ir nuingsniavau
pakrante. Su Skotu atsisveikinome prie turkl. Vaikinas nenorjo rodytis vieai, o a, atsivelgdama
jo pasakojim apie Henk ir jo nipus nefilimus, tok atsargum pateisinau. Paadjau netrukus vl
j aplankyti, bet Skotas i mint supeik. Ateiti prastu keliu prie olos per daug rizikinga, tvirtino jis.

Vaikinas paadjo pats mane susirasti.


Vaiuodama namo susimsiau. Mintyse perkraiau visk, k papasakojo Skotas. Viduje
kunkuliavo keistas jausmas. Galbt kertas. O gal pati tikriausia neapykanta. Neturjau pakankamai
rodym tvirtinti, kad Henkas susijs su mano pagrobimu, bet paadjau Skotui padaryti visk, k
pajgsiu, kad tai isiaikiniau. Sakydama visk, turjau galvoje, kad jei Henkas nors kiek yra
susijs su mano pagrobimu, priversiu j u tai atsakyti.
Ir dar neinia i kur atsirads Lopas. Tariamai mano buvs vaikinas. Vyrukas, pritvinks
paslaptingumo ir padars gil spd mudviem su Marse, o paskui inyks be pdsak. Nepajgiau
savs sivaizduoti su vaikinu, bet jei reikt, rinkiausi miel normal vaikin, laiku atiduodant
matematikos nam darbus ir galbt net aidiant beisbol. Toks varutlis paveikslas niekaip
nederjo su tuo, k igirdau apie Lop. Ties sakant, ne kai k ir igirdau.
Kaip nors reiks suinoti daugiau.
Namie radau ant spintels priklijuot ratel. Mama vakar leido su Henku. Vakarien restorane,
paskui simfoninio orkestro koncertas Portlande. Pagalvojus, kad mama yra viena su Henku, suspaud
ird, bet Skotas utektinai ilgai sek Henk ir inojo, kad is mano mamai skiria pasimatymus, todl
labai aikiai mane perspjo: kad ir kas atsitikt, turiu neprasitarti. N vienam j. Henkas mano mus
visus apkvailins, ir bus geriausia, jei taip manys ir toliau. Turiu tikti, kad kol kas mama yra saugi.
Svarsiau, ar paskambinti ir pasakyti Vi, kad ji man pamelavo apie Lop, bet jauiausi pasyviai
agresyvi. Dien su ja nekalbsiu, tegul draug pasikankina dl to, k padar. Upulsiu tada, kai
inosiu, kad Vi apims panika ir ji bus pasirengusi sakyti ties kart tikr. Draugs idavyst mane
skaudino, ir jos paios labui vyliausi, jog Vi itaip pasielg dl labai svarios prieasties.
Atsidariau plastikin puodel okoladinio pudingo ir suvalgiau j sitaisiusi prieais televizori.
Vakar leidau irdama senas buitines komedijas. Galiausiai laikrodio rodykls perkop
vienuolika, ir a nutapnojau auktyn savo kambar. Nusimeiau drabuius ir tik ddama kaklaskar
stali vl pamaiau juod plunksn. Jos ilkinis spindesys primin Devo akis. Juoda spalva buvo
tokia begalin, kad, regis, susiurb kiekvien viesos dalelyt. Kai vaiavau su Devu visureigiu,
Gabis buvo ia pat, bet a nieko nebijojau. Bdama su Devu jauiausi saugi ir norjau ilaikyti
pojt, kad prireikus galiau atsigerti lyg i stebuklingo buteliuko.
Labiausiai norjau vl pamatyti Dev.
Prie staigiai atmerkdama akis sapnavau j. mano sapn sibrov ir paadino medio girgdesys.
Ant palangs ustodama mnul tupjo mogysta. Ji oko vid ir velniai, tarsi kat, nusileido ant
mano miegamojo grind.
Kaipmat atsisdau ir suvokiau.
, nutild mane Skotas, priglauds pirt prie lp. Nepriadink mamos.
K-k ia darai? iaip ne taip ilemenau.
Vaikinas udar lang.
Juk sakiau, kad netrukus aplankysiu.
Atvirtau auktielninka, kad nurimt irdis. Negaliau sakyti, jog man prieais akis prabgo visas
gyvenimas, bet nedaug trko, kad biau musi klykti nesavu balsu.
Pamirai pasakyti, kad tavo apsilankymas reik sibrovim mano miegamj.

Ar Henkas ia?
Ne. Jis linksminasi su mano mama. Buvau umigusi, bet negirdjau j grtani.
Renkis.
Dirsteljau laikrod. Paskui vaikin.
Jau beveik vidurnaktis, Skotai.
Esi labai pastabi, Grei. Mes kaip tik vyksime ten, kur sibrauti yra kur kas lengviau nakt.
O varge.
sibrauti? truput suirzusi pakartojau tarsi aidas, nes dar buvau ne visai atsipeikjusi taip
netiktai priadinta. Ypa jei Skotas rimtai ketino elgtis neteistai.
Kai akys pagaliau apsiprato su tamsa, pamaiau, kad vaikinas plaiai ypsosi.
Tikiuosi, nebijai, kad teks sibrauti?
Visikai. K reikia vienas sunkus nusikaltimas? Juk nepuoselju vili stoti universitet ar
kada nors gauti ger darb, pamaiktavau.
Skotas mano sarkazm nekreip dmesio.
Radau vien Juodosios Rankos sandli. Vaikinas perjo kambar ir ikio galv koridori.
Tikiuosi, neapsigalvojai?
Henkas tikriausiai turi daug sandli. Juk jis prekiauja automobiliais, tad turi kur nors juos
laikyti.
Usitraukiau antklod iki smakro, vildamasi, kad Skotas supras uuomin. Ties sakant, norjau
tik grti atgal sapn ir bti su Devu. Jauiau jo buin ant savo lp. Norjau, kad i iliuzija dar
truput utrukt.
Sandlis yra pramoniniame rajone. Jei Henkas jame laiko automobilius, tai prayte praosi
apipliamas. Jauiu, mums pasitaik stambus laimikis, Grei. Henkas ten laiko didesn vertyb nei
automobiliai. Turime suinoti k. Turime ikapstyti apie j vis purv, kok tik manoma.
sibrauti svetimas patalpas neteista. Jei norime prigriebti Henk, privalome tai padaryti
teistais bdais.
Skotas apjo lov ir nutrauk antklod, kad pamatyt mano veid.
Henkas aidia nesilaikydamas taisykli. Mums pavyks, jei ir patys taip elgsims. Nejau tau n
kiek nedomu, k jis laiko tame sandlyje?
Pagalvojau apie haliucinacijas, sandl ir narve udaryt angel, bet atoviau:
Ne, jei dl to galiu bti suimta.
Skotas atsilo ir susirauk.
Kur dingo paadai padti sunaikinti Juodj Rank?
ia ir visa bda. Kelias valandas viena pasvarsiusi, pajutau, kaip silpsta mano pasitikjimas
savimi. Jei Henkas yra toks, kaip tvirtina Skotas, kaip mudu vieni galime su juo kovoti? Mums reikia
geresnio plano. Gudresnio.
Noriu padti ir padsiu, bet mudu negalime tiesiog pulti tai staia galva, atsakiau. Esu per
daug pavargusi galvoti. Grk ol. Ateik padoriu metu. Galbt man pavyks prikalbinti mam
aplankyti Henk jo sandlyje ir papasakoti, k ten mat.
Jei man pavykt palauti Henk, susigriniau savo gyvenim, neatlyo Skotas. Nereikt

slapstytis. Nereikt nuo nieko bgti. Galiau vl matytis su savo mama. Beje, kalbant apie mamas,
tavik bt saugi. Mudu abu inome, kad tu to nori lygiai taip pat, kaip ir a, sumurmjo vaikinas
balsu, kuris man nepatiko. Jame buvo girdti uuominos, kad Skotas mane pasta geriau, nei manau.
Nenorjau, kad jis itaip mane perprast. Bent jau ne vidurnakt. Ne tada, kai vos negrau sapn pas
Dev. Neleisiu, kad tau kas nors atsitikt, tyliai pareik Skotas, jei dl to nerimauji.
I kur man tai inoti?
I niekur. Gauni galimyb patikrinti mano ketinimus. Suinoti, koks esu i ties.
Susimsiusi prikandau lp. Nesu ta mergina, kuri naktimis vogiomis islenka i nam. O dabar
ketinau tai padaryti antr kart per vien savait. miau galvoti, kad imtu atuoniasdeimt laipsni
pasikeiiau, palyginti su ta, kokia, kaip norjau tikti, buvau. Vadinasi, nesi tokia jau gera? tarsi
tyiojosi man u nugaros nelabasis.
Mintis sutemus nipinti Henko sandlyje didelio diaugsmo nekl, bet tikinjau save, kad su
manimi bus Skotas. Jei iuo metu ko ir trokau, tai kad Henkas visiems laikams dingt i mano
gyvenimo. Galbt Skotas teisus tvirtindamas, jog Henkas yra nefilimas ir gali sujaukti smegenis
keliems farams, taiau jei jis tikrai nusiengia statymui, Henkui niekaip nepavyks isisukti nuo vis
policijos pajg. Kaip tik dabar tinkamas laikas usiundyti ant Henko policij siekiant sulugdyti jo
planus, kad ir kokie jie bt.
Ar mums negrs pavojus? paklausiau. Kaip inoti, kad niekas nesuiups?
Jau daug dien stebiu t pastat. Naktimis jis tuias. Pro langus padarysime kelias nuotraukas.
Pavojus labai menkas. Sutinki?
Atsidusau.
Gerai! Tik usimesiu drabuius. Nusigrk. Esu tik su piama.
I ties piama tebuvo markinliai ir berniukikos trumpiks nenorjau, kad toks vaizdas
sirt Skoto atmintyje.
Jis nusiypsojo.
Juk a vaikinas. Tai bt tas pat, kas prayti vaik nesidairyti saldaini lentyn.
Ak.
Duobuts Skoto skruostuose pagiljo. Ir jos buvo visai ne avios.
Dl to, kad man su Skotu ne pakeliui. itaip nusprendiau akimirksniu. Ms santykiai ir taip per
daug sudtingi. Jei ketiname veikti kartu, vienintelis manomas ryys tik platonikas.
Kreivai nusiypsojs, Skotas pasiduodamas ikl rankas ir nusigr. Isiropiau i lovos,
nustriksjau per kambar ir usidariau drabuinje.
Drabuins durys buvo i lentjuosi, todl viesos nedegiau ir miau naryti tarp pakab.
Isitraukiau aptemptus dinsus, sluoksniuotus medvilninius markinlius ir striukel su gobtuvu.
Isirinkau teniso batelius baimindamasi, kad gali tekti netiktai sprukti.
Usisegusi dinsus, pravriau drabuins duris.
Ar inai, apie k dabar galvoju? paklausiau Skoto.
Jis dmiai nuvelg mane.
Kad atrodai kaip avi kaimyn mergina?
K jis ia paisto? Nukaito skruostai, bet vyliausi, prieblandoje Skotas to nepamat.

Tikiuosi, neteks dl io poelgio gailtis, pareikiau.

16

SKYRIUS

Skoto automobilis buvo 1971 met dodas arderis ne pati tyliausia transporto priemon
nenoriniam kristi akis vyrukui. Jo imetamasis vamzdis kriok matyt, buvo trks, tad buvau
tikra, kad vos ne paleistai raketai prilygstantis triukmas girdsis net u keli kvartal. Neabejojau,
kad griausmingai lkdami per miest su gobtuvais ant galv atrodome tik dar tartinesni, bet Skotas
jautsi tvirtai.
Juodoji Ranka visur turi nip, dar kart primin jis. Tarsi nordamas pabrti iuos odius,
vaikinas neramiai pavelg galinio vaizdo veidrodl. Jei jis mus suiups Skotas nutilo
nebaigs sakinio.
Suprantu.
Drsiai pasakyta, ypa turint galvoje, kad itarus od mano knu perbgo iurpas. Veriau
negalvoti, k Henkas padaryt tars mudu su Skotu j nipinjant.
Nereikjo man tavs vestis ol, apgailestavo Skotas. Henkas i kailio nersis, kad tik mane
rast. Nepagalvojau, kaip tas apsilankymas gali tau atsirgti.
Nieko baisaus, raminau, bet grsms nuojauta neinyko. Nustebai mane pamats. Daug
nemstei. A irgi. A ir dabar negalvoju, pridriau nervingai kikendama. Antraip neniuktiniau
Henko sandlio. Ar pastate rengta vaizdo kamera?
Ne. Manau, Juodoji Ranka nenori joki papildom rodym apie tai, kas ten vyksta. Informacija
i vaizdo sistemos gali nutekti, reikmingai pridr Skotas.
Jis pastat arder prie Ventvorto ups, po emai nukarusiomis medio akomis, ir mudu
isiroptme lauk. Kai perjome kvartal, dirsteljusi per pet automobilio jau nemaiau. Matyt,
Skotas to ir siek. Mudu slinome paupiu. Mnesienos viesa buvo per silpna, kad krist eliai.
Perkirt Priekin gatv, mme nardyti tarp sen plytini sandli, siaur ir aukt, stovini
vienas greta kito. Architektas, matyt, nenorjo tuiai eikvoti ploto. Sandli langai buvo udayti, su
geleinmis grotomis arba i vidaus udengti laikraiais. Prie pamat kpsojo krvos iukli ir
augo piktols.
tai Juodosios Rankos sandlis, sunibdjo Skotas. Vaikinas parod keturi aukt plytin
pastat su iklibusiomis gaisrinmis kopiomis ir arkiniais langais. Prajusi savait jis buvo
penkis kartus ujs vid. Juodoji Ranka visada ia atvyksta prie autant, kai miestas miega.
Automobil pastato u keli kvartal ir ateina psias. Kartais apvaiuoja kelet kvartal, kad
sitikint, jog niekas neseka. Manai, jis ia laiko automobilius?
Turjau pripainti, kad nelabai tiktina, jog Henkas imtsi toki atsargumo priemoni, jei ia bt
laikomos tojotos. Galbt jis pastat naudojo vogtiems automobiliams ardyti, bet nelabai ir tuo tikjau.
Henkas vienas turtingiausi ir takingiausi moni mieste. Jam nereikia elgtis nutrktgalvikai, kad

prasimanyt pinig. Ne, ia vyksta kakas kita. Man ant sprando pasiiau plaukai, tad spjau, kad
nieko gero.
Ar pavyks patekti vid? paklausiau spliodama, ar Henko pastato langai utamsinti kaip ir
kit. I tolo nebuvo matyti.
Paeikime dar vien kvartal ir suinokim.
Mudu glaudms taip arti prie sien, kad mano gobtuvas vis klidavo u plyt. Kvartalo pabaigoje
pamatme, kad dviej apatini Henko sandlio aukt langai udangstyti laikraiais, o dviej
virutini neudengti.
Manai t pat, k ir a? paklaus Skotas, jo akys elmikai suibo.
Ulipti gaisrinmis kopiomis ir pairti, kas viduje?
Traukim burtus. Lips pralaimjusysis.
N u k. Tai tavo sumanymas. Tu ir lipk.
Bail, nusiaip Skotas, bet jo kakta irasojo. Vaikinas isitrauk pig vienkartin fotoaparat.
Nors tamsu, pamginsiu padaryti aiki nuotrauk.
Daugiau netar n odio, mudu susig perbgome gatv. Nudmme gatvele u Henko sandlio
ir nesustodami skuodme, kol pasislpme u grafiiais imarginto iukli konteinerio. sirmusi
rankomis kelius gaudiau or. Neinau, ar udusau nuo bgimo, ar nuo jaudulio. Dabar, kai
atsidriau toli nuo automobilio, miau gailtis, kad nelikau prie jo. Arba namie. iuo metu labiausiai
baiminausi, kad mus uklups Henkas. Ar Skotas tikras, jog kaip tik i akimirk ms nefiksuoja
vaizdo kameros?
Lipsi vir? paklausiau, slapta vildamasi, kad Skotas pabgo ir nusprs grti prie
automobilio.
Arba eisiu vid. Kaip manai, gal Juodoji Ranka pamiro urakinti sandl? paklaus jis galva
mosteldamas sunkveimiams pakrauti skirt dur eil.
Nebuvau j pastebjusi, kol Skotas neparod. Durys buvo pakeltos nuo ems ir rengtos nioje.
Puikiai tinka niekam nematant pakrauti ir ikrauti krovin. Dur buvo trejos, jas ivydus galvoje
msteljo prisiminimas. Panaias maiau haliucinuodama mokyklos tualete. Sandlis irgi
vaiduoklikai panjo matyt per kit haliucinacij, kai su Devu buvau atsidrusi alikelje. ie
sutapimai man pasirod prietaringai baiss, bet neinojau, kaip apie juos pasakoti Skotui. Jei
pasakysiu: Regis, maiau sandl per vien haliucinacij, vargu ar pelnysiu vaikino pasitikjim.
Kol msiau apie iuos pamklikus sutapimus, Skotas uoko ant cementins atbrailos ir
paklebeno pirmas duris.
Urakintos. Jis prijo prie skaitmenins spynos. Kaip manai, koks urakto kodas? Henko
gimimo data?
Bt per daug paprasta.
Jo dukters gimimo data?
Abejoju.
Henkas man neatrod kvailas.
Tada grkime prie pirmykio plano, atsiduso Skotas.
Paoks Skotas sikibo apatin gaisrini kopi skersin. Ant ems pabiro rdys, metalas

protestuodamas tyliai suaimanavo, bet suktuvas veik, grandin sujudjo, ir kopios nusileido.
Jei krisiu, pagauk, tarsteljo Skotas.
Jis patikrino pirmuosius por skersini, perkeldamas ant j savo svor. Jie nenulo, tad Skotas
m atsargiai roptis auktyn stengdamasis, kad metalas kuo maiau girgdt. Sekiau j akimis, kol
pasiek pirm laipt aiktel.
Sumetusi, kad reikt pasergti, kol Skotas lipa vir, ikiau galv u pastato kampo. Priekyje,
prie gretimo kampo, ant aligatvio nusidriek ilgas elis, netrukus ten pasirod vyrikis. Kaipmat
pasitraukiau.
Skotai, vos girdimai sunibdjau.
Vaikinas buvo per auktai, kad mane igirst.
Dar kart dirsteljau u kampo. Vyrikis stovjo atsuks man nugar. Tarp jo pirt oranine
spalva vytjo cigaret. Vyrikis ikio galv gatv ir apsidair abi puses. Nemanau, jog jis laukia
pavjamas. Ir vargu ar ijo i darbo parkyti. Dauguma io rajono sandli jau prie daugel met
udaryti, be to, jau po vidurnakio. Tokiu metu niekas nedirba. Galjau kirsti layb, kad is vyras
stebi Henko pastat.
Tai dar vienas rodymas, kad Henkas jame kak slepia.
Vyras batu sutryn cigaret, dirsteljo laikrod ir m nuobodiai ingsniuoti prie gatvels.
Skotai! suvokiau pridjusi delnus prie burnos, bda.
Skotas jau buvo pakils vir antro aukto ir atsidrs vos per kelis skersinius nuo treio aukto
laipt aiktels. Vaikinas rankoje laik parengt fotoaparat.
Supratusi, kad Skotas mans neigirs, pagriebiau akmenuk ir sviediau auktyn. Taiau
akmenukas pataik ne Skot, o atsitrenk gaisrines kopias ir barkdamas nusirito emyn.
Apimta siaubo delnu usidengiau burn.
Pavelgs emyn Skotas sustingo. Pirtu nervingai parodiau kit pastato pus.
Tada nubgau prie iukli konteinerio ir atsitpiau. Pro tarp tarp konteinerio ir sandlio
pamaiau atbgant Henko apsauginink. Jis tikriausiai igirdo triukm, nes kaipmat pakl akis
vir stengdamasis suprasti, i kur sklinda garsas.
Ei! kteljo Skotui vyras, paoks sikibo apatin kopi skersin ir usiropt ant j taip
vikriai, kaip sugebt tik nedaugelis moni. Vyrikis irgi buvo auktas tai vienas poymi, pagal
kur, kaip man aikino Skotas, nesunku atpainti nefilim.
Skotas nuskuod gaisrinmis kopiomis auktyn perokdamas ikart per du skersinius. Beskubant
fotoaparatas islydo vaikinui i rankos, nukrito ant ems ir suduo. Pasieks ketvirto aukto laipt
aiktel, Skotas prisitrauk prie stogo kopi ir dingo viruje.
Kartligikai svarsiau, k daryti. Nefilim ir Skot skiria tik vienas laiptatakis, netrukus Skotas
bus uspeistas ant stogo. Ar nefilimas su Skotu elgsis iurkiai? Nutemps j emyn ir ims tardyti?
Sugniau pairdius. O gal nefilimas paskambins Henkui, kad is pats isiaikint su Skotu?
Nuskubjau prie sandlio ir uvertusi galv mginau rasti Skot. Tuo metu auktai nusidriek
elis. Ne per stogo briaun, bet ore tarp sandlio ir pastato kitoje gatvels pusje. Sumirksjusi
spjau pamatyti danguje skriejani kit komet, sportikai mojuojani rankomis ir kojomis.
Man atvipo andikaulis. Skotas ir nefilimas okinjo nuo vieno pastato ant kito. Neinojau, kaip

jiems tai pavyksta, be to, nebuvo laiko galvoti, kad tai, k matau, nemanoma. Nuskuodiau prie
arderio stengdamasi atspti Skoto mintis. Jei mudu spsime nusigauti iki automobilio greiiau u
nefilim, galbt pavyks pabgti. Energingai mojuodama rankomis sekiau paskui Skoto ir nefilimo
ingsni, trepsini toli priekyje, gars.
Pusiaukelje iki automobilio Skotas staiga nr dein, nefilimas nusek paskui j. Igirdau, kaip
j netiktinai greit ingsni aidas inyksta tamsoje. Staiga i aligatvio priekyje atsklido metalo
vangesys. Kienje suvejojau automobilio raktel. Supratau Skoto sumanym: nukreipti nefilimo
dmes, kad a spiau atbgti iki automobilio. Juodu abu buvo greitesni kur kas greitesni u
mane, ir man reikia dar keli minui, kad spiau pasprukti. Taiau Skotas neprivers nefilimo
aminai j vaikytis, tad turiu paskubti.
Pasiekusi Priekin gatv sukaupiau visas jgas ir per paskutin kvartal nuskuodiau prie
arderio. Man svaigo galva, akys aptemo. Susimusi u ono sunkiai nopuodama atsirmiau
automobil. miau atidiai apirinti stogus tikdamasi pamatyti Skot arba nefilim.
Nuo priekinio pastato sienos atsiskyr mogysta ir mojuodama ore rankomis ir kojomis nekteljo
ant ems. Tai Skotas nukrito i ketvirto aukto. Jis parklupo ir nusirito. sikibs laipt aiktel
nefilimas buvo visai prie pat. Jis pakl Skot nuo ems ir smarkiai trenk jam galv. Skotas
susvirduliavo, bet smons neprarado. Suabejojau, ar jam pavyks atlaikyti antr tok smg.
Negalvodama okau arder. Pasukau raktel. jungusi priekinius ibintus visu greiiu nudmiau
prie Skoto ir nefilimo. Ibalusiais pirtais sikibau vair. Kad tik pavykt.
Skotas su nefilimu vienu metu atsigr, ibint viesoje j veidai atrod iblyk. Skotas man
kak suuko, bet a nesupratau. Nefilimas irgi kak rk. Paskutin akimirk jis paleido Skot ir
metsi al, kad isisukt nuo automobilio buferio. Skotui pasisek prasiau; jis perskriejo per
variklio dangt. Nespjau n pagalvoti, ar vaikinas susieid, kai jis sirang sdyn greta mans.
Spausk!
Nuspaudiau greiio pedal.
Kas ten vyko? surikau. Judu okinjote per pastatus lyg per pinui tvor!
Sakiau, kad esu stipresnis nei vidutinis vyrukas.
Taip, bet neusiminei apie skraidym! Be to, sakei nemgsts naudotis iomis galiomis!
Galbt apsigalvojau, atsak vaikinas pasiptlikai ypsodamasis. Ar tau tai padar spd?
Tas nefilimas vos tavs nesuiupo, o tau rpi spdis!
Taip ir maniau.
Skotas buvo labai patenkintas savimi ir gniau rank, ant didiojo pirto buvo umautas
Juodosios Rankos iedas. Pamaniau, jog dabar ne laikas reikalauti, kad vaikinas paaikint, kodl j
vl mvi, ypa kai dl to pajutau palengvjim. Mvdamas ied Skotas galbt pajgs pasiprieinti
Henkui, o kartu su Skotu ir a.
K manei? isekusi paklausiau.
Tu iraudai.
A suprakaitavau. Supratusi, kur jis kreipia, skubiai pridriau: Tu man nepadarei spdio!
Tai, k ten padarei kas galjo nutikti nusibraukiau plaukus nuo veido ir susikaupiau. Manau,
esi nutrktgalvis ir lengvabdis, be to, drsti visa tai paversti juokais!

Vaikinas dar plaiau nusiypsojo.


Daugiau neklausinsiu. Suinojau, ko norjau.

17

SKYRIUS

Skotas parve mane namo kur kas labiau virydamas leistin greit, nei a kada nors esu idrsusi.
Man primygtinai reikalaujant, vaikinas pastat automobil atokiai nuo ms kaimiko namo. Vis
keli namo baiminausi dl dviej dalyk: kad nefilimas sargybinis mus seka, nors Skotas ir msi
vis atsargumo priemoni, ir kad mama gr namo anksiau u mus. Gali bti, kad ji, radusi lov
tui, paspaud greitojo mano numerio rinkimo klavi, bet, antra vertus, galbt neteko ado siutusi
dl mano nepaklusnumo, neprajus n savaitei po pirmo akibrokto.
K gi, buvo aunu, tariau Skotui dusliu balsu.
Jis udjo rank ant vairo.
Pritrko trisdeimties sekundi. Jei nebiau imets fotoaparato, turtume sandlio nuotraukas.
Nusivyls vaikinas palingavo galv.
Ketinau jam pasakyti, kad jei jis ketina ten vykti dar kart, tegul pasiieko kito pagalbininko, bet
Skotas susirpins pareik:
Jei sargybinis gerai mane siirjo, pasakys Henkui. Net jei jis nemat mano veido, galjo
pamatyti dag. Henkas inos, kad tai a. Jis atsis savo komand apiekoti vis teritorij. Vaikinas
dirsteljo mane. Girdjau gandus apie iki gyvos galvos kalintus nefilimus. Poeminse kamerose
mikuose arba po pastatais. Nefilimo nuudyti negalima, bet galima j kankinti. Kur laik man teks
slapstytis.
Apie kok dag kalbi?
Skotas atitrauk markini apykakl ir parod ma apskrit dag, vaizduojant sugniaut kumt,
visikai tok pat kaip ant iedo. aizda buvo ugijusi, bet sivaizdavau, kaip skaudjo deginant.
Juodosios Rankos enklas. itaip jis mane privert stoti savo armij. Taiau reikia diaugtis,
kad nesiuvo sekimo prietaiso.
Nebuvau nusiteikusi juokauti, todl atsakiau vaikino ypsen puse lp.
Manai, apsaugininkas mat tavo dag?
Negaliu pasakyti.
Ar jis mat mane?
Skotas papurt galv.
Apakinti automobilio ibint mudu nieko nematme. Atpainau tik arder.
Tai igirdusi turjau lengviau atsikvpti, bet vis tiek buvau sudirgusi.
Henkas bet kuri akimirk gali parveti tavo mam, tar Skotas, nykiu rodydamas keli.
Man reikia nedintis. Slapstysiuosi kelias savaites. Galbt apsaugininkas nemat dago. Tikkims,
palaik mane paprastu silauliu.
Kad ir kaip ten bt, jis ino, jog tu nefilimas. Paprasti mons neokinja nuo vieno pastato

ant kito. Kai Henkas suinos, vargu ar tai palaikys atsitiktiniu sutapimu.
Juo labiau turiu nedintis. Jei dingsiu i arenos, Henkas pamanys, kad isigandau ir pabgau i
miesto. Kai viskas nurims, tave susirasiu. Sugalvosime kit plan ir upulsime Henk.
Mano kantryb seko.
O kaip a? Tai tu man pirai i mint, o dabar sprunki krmus. Henkas draugauja su mano
mama. A negaliu slapstytis. Jei Henkas yra prisidjs prie mano pagrobimo, privalo u tai atsakyti.
Jei jis rezga dar didesn niekyb, noriu jam sutrukdyti. Ne po keli savaii ar mnesi, o dabar.
Ir kas pads juo atsikratyti? Skoto balsas buvo velnus, bet su plienine gaidele. Policija?
Pusei jos Henkas moka. O kitai pusei susuks smegenis ir privers paklusti. Paklausyk mans, Nora.
Mudu turime ilaukti. Leisti, kad dulks nusst, ir priversti Juodj Rank patikti, jog jis ir vl turi
valdi. Tada perskirstysime jgas ir pulsime, kai Juodoji Ranka maiausiai tiksis.
Henkas turi valdi. Jis ne iaip sau draugauja su mano mama. Mama jam nra svarbiausia.
Henkui labiausiai rpi suburti nefilim armij. Chevanas prasideda kit mnes, spal. Tad kodl jis
pasirinko mam ir kodl dabar? Kaip ji susijusi su Henko ketinimais? Turiu tai isiaikinti, kol dar ne
per vlu!
Skotas suirzs patamp aus.
Be reikalo tau visk iklojau. Tu pali. Juodoji Ranka tave isikvies. Tu iplepsi. Papasakosi
jam apie mane ir ol.
Dl mans nesijaudink, atoviau. Ilipau i arderio ir atsisveikinimui iriau: Puiku,
slapstykis. Taiau ne tavo mama kasdien vis labiau simyli pabais. A j iguisiu, su tavo pagalba
arba be jos.
inoma, neturjau n menkiausio supratimo, kaip tai padaryti. Henkas labai giliai sitvirtino iame
mieste. Jis turi draug, sjunginink ir darbuotoj. Turi pinig, itekli ir nuosav armij. Didiausi
nerim kelia, kad jis apraizg savo voratinkliu mano mam.
Dvi dienos praslinko be nuotyki. Skotas tesjo savo paad ir dingo. Dabar gailjausi, kad j
usipuoliau. Skotas kliovsi protu, ir u tai negaljau jam priekaitauti. Apkaltinau vaikin bailumu,
nors i ties buvo visai ne taip. Skotas inojo, kada pulti ir kada trauktis. Jis buvo imintingesnis, nei
maniau. Ir kantrus.
O a? Man nepatinka Henkas Milaras, juo pasitikiu dar maiau ir kuo greiiau suinosiu, koks
galutinis jo aidimo tikslas, tuo geriau. Chevanas mano pasmonje karojo tarsi tamsus debesis,
nuolat primindamas, jog Henkas kak suman. Neturiu tvirt rodym, kad ir mama jam talkina, bet
pavojaus enklus matau. Jei Henkas visk taip pat ir sutelkti, apmokyti vis nefilim armij, kad ie
i puolusij angel galt atsikovoti savo knus, stengiasi padaryti iki chevano, kodl tiek daug
laiko skiria mano mamai? Kodl jam reikia pelnyti mamos pasitikjim? Ir apskritai, kam jam jos
reikia?
Sdint istorijos pamokoje ir abejingai klausantis mokytojos pasakojimo apie vykius, suklusius
Anglijos protestant banyios reformacij, galvoje staiga msteljo mintis. Henkas pasta Skot.
Kodl anksiau apie tai nepagalvojau? Jei Henkas taria, kad Skotas tas nefilimas, kuris prie dvi
dienas nakt niuktinjo prie jo sandlio, vadinasi, ino, jog Skotas, vien kart kliuvs, kur laik

bus atsargus. Ties sakant, Henkas tikriausiai mano, kad Skotas slapstosi, taip i ties ir yra. Henkui
n galv neaus, kad sibrovlis gali pasirodyti dar vakar.
Tokia mintis jam netoptels ir per milijon met
Vakaras atjo ir prajo. Deimt valand mama mane pabuiavo palinkdama labos nakties ir
patrauk savo miegamj. Po valandos ji ijung vies. Dl tikrumo palaukiau dar kelias minutes,
paskui nusimeiau antklod. Apsirengusi paiupau i palovio sportin krep, ibintuvl, fotoaparat
ir automobilio raktelius.
Tyliai stumdama folksvagen Gudobeli taku mintyse padkojau Skotui, kad nupirko lengv
automobil. Visureigio niekaip nebiau pastmusi. Varikl jungiau tik nutolusi ger puskilometr nuo
nam, kur mama negaljo girdti.
Po dvideimties minui pastaiau folksvagen u poros kvartal nuo tos vietos, kur prie dvi
dienas su Skotu buvome palik arder. Vaizdas buvo toks pat. Tie patys sandliai lentomis ukaltais
langais. Tie patys nedegantys gatvi ibintai. Tolumoje kteljo garveys.
Henko sandlis saugomas, tad nusprendiau prie jo nesiartinti. Reikjo rasti kit bd pavelgti
vid. Netiktai galv ov mintis. Galiu pasinaudoti tik vienu pranaumu iplanavimu: pastatai
stovi greta kits kito. Tikriausiai i gretimo galiau pamatyti, kas yra Henko sandlio viduje.
Tuo paiu keliu, kur buvome pasirink su Skotu, nubgau prie Henko sandlio. Susigusi
elyje miau dairytis. Pastebjau, kad gaisrins kopios nuimtos. Vadinasi, Henkas atsargus.
Treio aukto langai udangstyti naujais laikraiais, bet iki ketvirto aukto dar neprieita. Kas deimt
minui, tarsi laikrodis, i pastato ieidavo apsaugininkas ir apsukdavo ratu.
Pakankamai suinojusi apsukau kvartal ir prisiartinau prie pastato, stovinio u Henko sandlio.
Kai tik apsaugininkas apjo rat ir dingo Henko sandlyje, ibgau i slptuvs. Tik kart pasirinkau
ne gatvel u pat sandlio, bet tolimesn.
Ulipusi ant apversto iukli konteinerio prisitraukiau gaisrines kopias. Bijau aukio, bet
neleisiu iai baimei sutrukdyti isiaikinti, k slepia Henkas. Trkiojamai kvpuodama ulipau iki
pirmos laipt aiktels. Liepiau sau neirti emyn, bet pagunda buvo per didel. Pro gelein
kopi nrin pavelgiau gatvel apaioje. Nudieg pairdius ir aptemo akyse.
Ulipau antr aukt. Paskui trei. Jausdama lengv pykinim paklebenau langus. Keli buvo
udaryti, bet galiausiai radau vien neuaut ir pravriau. Jis gailiai sugirgdjo. Laikydama
fotoaparat rankoje siropiau vid.
Staiga mane apakino ryki viesa. Kaipmat delnu usidengiau akis. Igirdau besivartani kn
garsus. Kai vl atsimerkiau, ivydau daugyb eilmis irikiuot gult. Kiekviename j miegojo
mons. Vyrai, ir nepaprastai aukti.
Nefilimai.
Nespjus atsitokti i nugaros per liemen apkabino kakieno ranka.
Judinkis! sak tylus balsas, ir kakas nutemp mane prie lango, pro kur buvau lipusi.
Atsipeikjusi i nuostabos pajutau, kaip pora stipri rank pro lang itempia mane ant gaisrini
kopi. pyks Devas nuvelg mane nuo galvos iki koj. Netardamas n odio pastm skersini
link. Kai darddami leidoms emyn, mums pavymui i pastato atsirito ksniai. Netrukus bsime
uspsti ir i viraus, ir i apaios.

Nekantriai suurzgs Devas pam mane ant rank ir prispaud prie savs.
Tvirtai laikykis.
Vos spjau sikibti, nuskriejome oru. Tiesiai emyn. Devas nesivargino kabarotis kopiomis ir
peroko per turklus. Kai mudu visu greiiu kritome emyn, ausyse vilp vjas. Viskas baigsi man
net nespjus suklykti. Su trenksmu nusileidome ant ems.
Sugriebs u rankos Devas nusitemp mane prie gatvs.
Mano automobilis u trij kvartal.
Pasuk u kampo, nrme onin gatvel. alikelje ivydau balt visureig. Devas
signalizacijos pulteliu atrakino dureles, ir mudu okome vid.
Devas vairavo greitai, poskiuose vygindamas padangas ir iki galo spausdamas greiio pedal
tiesiuose ruouose, kol gerokai nutolome nuo nefilim. Galiausiai jis sustojo nedidelje degalinje,
pusiaukelje tarp Koldvoterio ir Portlando. Jos lange kabjo uraas Udaryta, o viduje blausiai
spingsjo kelios viesos.
Devas ijung varikl.
K ten veikei? siuts garsiai paklaus.
Laipiojau gaisrinmis kopiomis, k daugiau, atoviau.
Mano kelns buvo suplytos, keliai nubrozdinti, rankos subraiytos, nepuoliau aaras tik todl,
kad apm pyktis.
K gi, sveikinu, tu jomis ulipai. Ir vos neuvai. Tik nesakyk, kad ten patekai atsitiktinai. iame
rajone sutemus niekas nevaiktinja. Beje, sibrovei nefilim slptuv, tad niekaip nepatiksiu, jog
patekai j netyia. Kas tau liep tai padaryti?
Sumirksjau.
Nefilim slptuv?
Apsimetinji kvailele? Vaikinas papurt galv. Netikinamai.
Maniau, sandlis tuias. Galvojau, nefilimams priklauso gretimas.
Abiej pastat savininkas yra nefilimas labai galingas. Vienas pastatas skirtas dmesiui
nukreipti, o kitame kasnakt miega apie keturis imtus nefilim. Spk, kur pataikei.
Pastatas, skirtas dmesiui nukreipti. Koks Henkas gudrus! Blogai, kad apie tai nepagalvojau prie
dvideimt minui. Rytoj ryt jis visas savo pajgas perkels kit viet, o a pamesiu vienintel silo
gal. Bent jau suinojau, k Henkas slepia. Sandlyje rengti nemaos jo nefilim armijos miegamieji.
Regis, sakiau tau, kad daugiau nesiauktum bdos. Juk praiau, kad nors kur laik pasistengtum
elgtis normaliai, barsi Devas.
Negaljau labai ilgai elgtis normaliai. Netrukus po mudviej susitikimo netiktai susidriau su
senu draugu. Su senu draugu nefilimu, lepteljau negalvodama, bet nemaiau nieko blogo, kad
Devui pasakiau apie Skot. iaip ar taip, Devas buvo mano pusje, kai ginijausi su Gabiu,
vadinasi, jis nra toks nepakantus nefilimams kaip Gabis.
Devo vilgsnis tapo grietesnis.
Su kokiu draugu nefilimu?
Neprivalau atsakyti klausim.
Nesivargink. Ir taip inau. Vienintelis nefilimas, kur tu, bdama lengvatik, gali pavadinti

draugu, yra Skotas Parnelis.


Nepajgiau nuslpti nuostabos.
Tu pasti Skot?
Devas nieko neatsak. Taiau i jo tylaus, udanio vilgsnio supratau, kad apie Skot jis yra
prastos nuomons.
Kur jis apsistojo? paklaus Devas.
Pagalvojau apie ol ir Skotui duot paad niekam neprasitarti.
Jis man nepasak. Susitikau j ivaiavusi pabgioti. Pokalbis buvo labai trumpas. Mudu net
neturjome laiko pasikeisti telefono numeriais.
Kur tu bgiojai?
Miesto centre, pamelavau n nemirkteljusi. Skotas ijo i restorano, kai bgau pro al,
mane atpaino, ir mudu trumpai pasikalbjome.
Meluoji. Skotas nesirodyt vieumoje, ypa kai Juodoji Ranka u jo galv paadjo pinigin
premij. Kertu layb, su juo susitikai kur nors nuoaliai. Mike prie savo nam? spjo Devas.
I kur inai, kur gyvenu? nervingai paklausiau.
Tave persekioja nevertas pasitikjimo nefilimas. Tad jei neturi dl ko daugiau nerimauti,
susirpink dl jo.
Nevertas pasitikjimo? Jis man paaikino apie nefilimus ir puolusius angelus, ko negaliu
pasakyti apie tave!
Susitvardiau. Nenorjau kalbti apie Skot. Trokau kalbti apie mus ir priversti Dev
papasakoti apie ankstesnius mudviej santykius. Itisas dienas svajojau apie j, ir dabar, kai mano
svajons isipild, neketinau leisti Devui vl inykti. Turjau suinoti, k jis man reik.
Ir k jis tau papasakojo? Kad tapo auka? Kad puol angelai blogiukai? Jis gali kaltinti
puolusius angelus u savo rass atsiradim, bet Skotas nra auka ir nekaltas avinlis. Jei jis ia
mirinja, tai tik todl, kad jam ko nors i tavs reikia. Visa kita apgaul.
Keista, kad taip kalbi, nes Skotas mans nepra jokios paslaugos. Kol kas jis tik rpinasi
manimi. Skotas man padeda susigrinti atmint. Neirk tokiomis nustebusiomis akimis. Tai, kad tu
esi usisklends mulkis, nereikia, jog ir visas pasaulis toks. Paaikins, kas yra nefilimai ir puol
angelai, Skotas pasak, kad Henkas Milaras telkia pogrindin nefilim armij. Tau is vardas galbt
nieko nereikia, bet man yra labai svarbus, nes Henkas mergina mano mam.
Pyktis dingo i Devo veido.
K pasakei? tikrai grsmingu balsu paklaus jis.
Ivadinau tave usisklendusiu mulkiu ir tikrai taip manau.
Vaikinas prisimerks irjo pro lang. Jis tikrai kak svarst, o man susidar spdis, kad
pasakiau t labai svarbaus. Devas sukando dantis, o jo akys suspindo grsmingu aliu. Net
sddama alia pajutau, kaip sitempia vaikino knas, veikiamas emocij blog emocij.
Keliems monms papasakojai apie mane? paklaus jis.
Kodl manai, jog kam nors apie tave pasakojau?
Devas pervr mane vilgsniu.
Ar tavo mama ino?

Kiek padvejojau, bet buvau per daug isekusi, kad pajgiau isisukinti.
Galbt jai minjau tavo vard, bet mamai jis neinomas. Pradkim nuo pradi. Kaip mudu
susipainom, Devai?
Jei ko nors paprayiau, tikriausiai neklausytum? Sulauks mano dmesio, Devas kalbjo
toliau: Parveiu tave namo. Pasistenk pamirti, kas vyko inakt. Elkis prastai, ypa jei greta bus
Henkas. Nemink mano vardo.
Tyldama pavelgiau j i padilb ir isiropiau i visureigio. Devas irgi ilipo ir perjo
mano pus.
K tai reikia? paklaus jis, bet dabar balsas buvo ne toks iurktus.
Pasitraukiau nuo automobilio, jei Devas kartais sumanyt jga grsti mane atgal.
Nevaiuosiu namo. Dar ne. Kai igelbjai mane nuo Gabio, nuolat galvojau, kaip vl tave
sutikti. Per daug spliojau, kaip tu su manimi susipainai. Nors tavs ar pastarj penki mnesi
neprisimenu, a tave jauiu, Devai. Kai an nakt pamaiau, pajutau tai, ko anksiau nebuvau
patyrusi. irint tave man ugniaudavo kvap. K tai reikia? Kodl nenori, kad tave prisiminiau?
Kas tu man buvai?
Itarusi iuos odius sustojau ir atsigriau vaikin. Juodos kaip akivarai jo akys slp
prietaringus jausmus. Gailest, kani, atsargum.
Kodl an nakt pavadinai mane angelu? paklausiau.
Jei elgiausi protingai, ikart parveiau tave namo, tyliai atsak Devas.
Taiau?
Taiau kyla pagunda padaryti tai, dl ko vliau tikriausiai gailsiuos.
Pasakysi man ties? su viltimi paklausiau.
Vaikino akys nukrypo mane.
Pirmiausia turiu nuveti tave nuoalesn viet. Henko mons turbt sukiojasi netoliese.

18

SKYRIUS

Tarsi davus enkl u ms suvieg padangos. Henkas gali didiuotis; jo vyrai lengvai
nepasiduoda.
Devas nusitemp mane u aptrupjusios plyt sienos.
Mudu nespsime greiiau u juos atsidurti prie visureigio, o net jei ir sptume, neketinu tavs
velti lenktynes su nefilimais. Jie nesusialoj ilips i apvirtusio ar sulamdyto automobilio, o tau
gali nepavykti. Veriau pasikliaukime kojomis ir grkime prie visureigio, kai nefilimai liausis
iekoj. U kvartalo nuo ia yra naktinis klubas. Ne pati geriausia vieta, bet ten galsime pasislpti.
Pams u paranks Devas stumteljo mane priek.
Jei Henko mons patikrins klub, o jie bt kvailiai, jei itaip nepasielgt, pamat tavo
visureig ir suprat, kad mes einame psti, mane atpains. Kol mane i ten itempei, viesa sandlyje
deg kokias penkias sekundes. Kas nors galjo mane sidmti. Galiu pasislpti tualete, bet jei
nefilimai ims klausinti, ilgai ten neibsiu.
Sandlis, kur sibrovei, skirtas naujokams. Jiems tik eiolika ar septyniolika skaiiuojant
moni amiumi, be to, jie neseniai prisiek itikimyb, tad nefilim amiumi jiems nra n vien
met. Esu u juos stipresnis ir kur kas labiau patyrs aisti su protais. Tau sukelsiu transo bsen.
Pavelg mus nefilimai ivys juodas odines kelnes mvint vyruk su ankta odine apykakle,
nusagstyta metaliniais smaigais, ir mergin platininiais plaukais, vilkini liemen ir avini
kareivikais batais.
Staiga man lengvai apsvaigo galva. Transas. Vadinasi, itaip veikia triukai su smegenimis?
Pakerint?
Devas pakl mano smakr ir pavelg akis.
Ar pasitiki manimi?
Visai nesvarbu, ar a juo pasitikiu, ar ne. Tiesiog neturiu kitos ieities. Antraip tekt vienai stoti
prie Henko mones nesunku buvo nuspti baigt.
Linkteljau.
Gerai. Tada eime.
Nusekiau paskui Dev udaryt fabrik, kuriame dabar buvo sikrs Kruvinosios Mers
naktinis klubas, ir Devas sumokjo u mano jim. Akys ne ikart apsiprato su blyksini
proektori viesa. Vidins fabriko sienos buvo igriautos sukurta atvira erdv, ia dabar sukiojosi
daugyb moni. Ventiliacija buvo prasta, ir man netrukus ugul nos kn kvapas, sumis su
kvepalais, cigarei dmais ir vmal smarve. Lankytojai buvo ne maiau kaip penkiolika met
vyresni u mane, a viena vilkjau aksominiais drabuiais ir buvau plaukus susiriusi uodegl, bet,
matyt, veik Devo proto triukai, nes grandinli, odos, geleini smaig ir vej tinkl jroje niekas

n nedirsteljo mano pusn.


Prasibrovme minios vidur, ten galjome pasislpti ir kartu stebti duris.
Pirmasis planas yra bti ia ir pralaukti, auk Devas pro riaumojani muzik. Galiausiai
jie liausis ms iekoj ir gr sandl.
O koks antrasis?
Jei jie atseks paskui mus, ieisime pro galin ijim.
I kur inai, kad ia yra galinis ijimas?
Esu ia buvs. Tai ne pati mgstamiausia mano vieta, bet ji populiari tarp msiki.
Nenorjau galvoti, koks yra Devas. iuo metu nenorjau apie niek galvoti, tik kaip gyvai grti
namo.
Apsidairiau.
Regis, sakei gals paveikti vis smegenis. Tai kodl man atrodo, kad mons mus spokso?
Todl, kad mudu neokame.
okiai. Nepaprastai panas Kiss grups narius vyrai ir moterys dausi kaktomis, stumdsi ir
laisi. Vyrukas, kurio dinsus laik grandinins petneos, ulipo ant sienini kopi ir krito nuo j
mini. Kiekvienam savo, pamaniau.
Ar galiu pakviesti okiui? paklaus Devas meiliai patempdamas lpas.
Gal veriau pairti, kaip i ia itrksime? Sugalvoti dar kelis atsarginius planus?
Devas pam mane u deins rankos ir prisitrauk prie savs ltam okiui, visikai nederaniam
su trankia muzika. Tarsi skaitydamas mano mintis tar:
Netrukus nustos spoksoj. Jie per daug usim varydamiesi, kuris vakar atliks ekstremalesn
okio judes. Pamgink atsipalaiduoti. Kartais geriausias puolimas gera gynyba.
Mano irdis m smarkiau plakti, ir ne todl, kad netoliese buvo Henko mons. itaip okdama
su Devu visikai nepajgiau valdyti savo jausm. Jo rankos buvo stiprios, knas iltas. Vaikinas
nebuvo pasikvepins, bet kai prisitrauk mane ariau, nuo jo sklido gundantis k tik nupjautos ols ir
lietaus vandens aromatas. Ir tos akys. Gilios, paslaptingos, nesuvokiamos. Nieko nepaisydama
norjau priglusti prie jo ir plaukti pasroviui.
Taip geriau, sunibdjo Devas man aus.
Nespjus atsakyti, jis mane apsuko. Taip dar nebuvau okusi, o Devo gebjimai mane nustebino.
Galjau tiktis, kad jis moka okti gatvje, bet tik ne itaip. Devo okis man primin kitus laikus ir
kit aplink. Vaikinas oko pasitikdamas savimi, buvo elegantikas velnus ir seksualus.
Kaip manai, ar jie patiks, kad neskoningomis odinmis kelnmis mvintis vaikinas moka taip
okti? nusiaipiau, kai Devas dar kart apsuks vl mane apglb.
ok toliau, ir a tau umausiu odines kelnes.
Devas nesiypsojo, bet a jauiau, kad jam linksma. Gerai, kad nors vienam i mudviej i
padtis atrodo juokinga.
Kaip veikia transas? Panaiai kaip kerai?
Tai kur kas sudtingiau, bet galutinis rezultatas tas pats.
Ar galtum mane pamokyti?
Jei noriau tave imokyti visko, k moku pats, mudviem kartu tekt praleisti daug laiko.

Nesuprasdama, ar tai pasilymas, atsakiau:


Galtume elgtis profesionaliai.
Kalbk u save, atov Devas tuo paiu rimtu tonu, tad negaljau atspti jo ketinim.
Ant nugaros jauiau tvirt Devo rank ir susijaudinau labiau, nei maniau i pradi. miau
splioti, ar mudviej ryys ir anksiau buvo toks elektrinantis. Ar bdama alia Devo nuolat
jausdavausi, tarsi aisiau su ugnimi? ilta, rykia, kaitria ir pavojinga?
Kad pokalbis nepakrypt nepageidaujama linkme, priglaudiau galv Devui prie krtins, nors
inojau, kad tai nesaugu. Su Devu niekad nra saugu. Nuo vaikino prisilietimo speng visas mano
knas is pojtis buvo avus ir visikai man nepastamas. Protas norjo smulkiai ianalizuoti
jausmus ir perdtai sudtingai vertinti reakcij Dev. Taiau irdis jau pavargo vaikoma proto,
spliojanio apie ikritus laiko tarpsn, tad miau ir ijungiau smegen jungikl.
Palengva leidausi Devo uliliuojama. Paklusniai sibavau prisiglaudusi prie jo. Klube buvo per
karta, galva svaigo nuo dm, ir viskas m atrodyti nerealu, todl lengvai tikinau save, kad vliau,
jei kartais mane imt grauti kalt ar gailestis, galsiu apsimesti, jog nieko ir nebuvo. Taiau kol
buvau strigusi klube ir prauvusi Devo akyse, vaikinui labai nesunkiai pavyko uvaldyti mano
mintis.
Apie k galvoji? paklaus jis, lpomis liesdamas man aus.
Usimerkiau ir mgavausi iuo pojiu. Kaip man ilta. Kokia alia tavs jauiuosi netikimai
gyva, vali ir nerpestinga.
Devo lpose suspindo nuovoki ir gundanti ypsena.
Hmm.
Hmm? sutrikusi pakartojau, nusigriau ir kaipmat pamginau po susierzinimu paslpti
sumiim. Kuo ia dtas hmm? Ar kada nors gali pavartoti daugiau nei penkis odius? Visas is
kriuksjimas ir kapoti odiai primena pirmykt mog.
Devas nusiypsojo plaiau.
Pirmykt mog.
Esi nepakeniamas.
A Devas, tu Nora.
Liaukis, subariau, bet pati vos nenusiypsojau.
Elgiams kaip pirmykiai mons, todl pasakysiu, kad maloniai kvepi, pagyr Devas.
Vaikinas prisiglaud ariau, ir a pajutau, koks jis stuomeningas, kaip kilojasi jo krtin, kaip
degina besilieianti oda. Galv kuteno tarsi nuo elektros ikrovos, suvirpjau i malonumo.
Tai vadinama duu negalvodama pasakiau ir staiga nutilau. Nustebau, kad ie odiai man
stulbinamai pastami. Muilas, ampnas, kartas vanduo, pridriau, tarsi i mintis tik dabar bt
ovusi galv.
Nuoga. Girdta dainel, pertrauk mane Devas, o jo akys paslaptingai blyksteljo.
Suglumusi nutariau visk paversti juokais.
Tu su manimi flirtuoji, Devai?
Tau taip atrodo?
Per menkai tave pastu, kad galiau atsakyti taip arba ne, stengiausi kalbti ramiai, net

abejingai.
Tada teks tai itaisyti.
Vis dar neatspdama jo sumanymo atsikrenkiau. Tok aidim galima aisti tik dviese.
Manai, bgti kartu nuo blogiuk tinkamas bdas susipainti?
Ne. is.
Devas atlo mane ir stipriai prispaud prie savs. Jo glbyje visikai suglebau ir nepajgiau
prieintis, tik kartojau jo okio ingsnius. Vaikino raumenys po drabuiais sitemp, jis mane laik
tvirtai, neleisdamas atsitraukti.
Man keliai linko, bet ne nuo okio. Kvpavimas padanjo, ir supratau pasukusi slidiu keliu.
Buvau labai arti prisiglaudusi prie Devo, ms kojos lengvai lietsi, vilgsniai tamsoje trumpam
susitikdavo, visa tai akino ir svaiginamai kaitino. Apimta keisto jaudulio atlijau nuo vaikino, bet ne
per daug.
Tokiam okiui mano knas netinka, pamaiktavau, smakru parodydama greta okani
moter, ji energingai kraip klubus pagal ritm. Neturiu toki apvalum.
Devas smeig vilgsn mane.
Klausi mano nuomons?
Ikaitau.
Jau paklausiau.
Vaikinas nuleido galv, ir a pajutau jo ilt kvpavim. Lpomis velniai, tarsi plunksna, jis liet
man kakt. Usimerkiau mgindama nuslopinti absurdik trokim, kad Devo lpos priglust prie
manj.
Devai vos ne vos ikoiau.
Devai, Devai, Devai, kartojau takt su irdies tvinksniais. Kartojau jo vard lyg tyl
pageidavim, kol m suktis galva.
Maytlaitis oro tarpelis tarp ms lp erzino ir gund. Vaikinas buvo prisiglauds labai arti,
mano knas prisitaik prie jo, visa tai ir gsdino, ir avjo. Devo glbyje vos pajgiau kvpuoti,
kako laukiau.
Staiga vaikinas sitemp. Burtai isisklaid, Devas atlijo, ir a atsitraukiau.
Turime svei, tar jis.
Pamginau isilaisvinti i jo glbio, bet Devas nepaleido vert apsimesti, kad okame.
Laikykis ramiai, sunibdjo, skruostu perbraukdamas man kakt. Atmink: jei nefilimai
tave pairs, pamatys viesiaplauk, avini kareivikais batais. Tikrosios tavs jie neivys.
Ar jie netaria, kad mginsi sujaukti jiems prot?
Bandiau dirstelti duris, bet jas ustojo keli okjai. Nenumaniau, ar Henko mons braunasi
priek, ar liko prie dur ir stebi.
Vyrukams nepavyko gerai mans sidmti, bet jie mat, kaip iokau i sandlio treio aukto,
todl ino, kad nesu mogus. Jie iekos vaikino su mergina, bet ia pilna por.
K jie dabar veikia? paklausiau, vis dar nieko nematydama pro mini.
Dairosi. ok su manimi ir nedirsiok duris. J keturi. Dabar jie skirstosi. Devas nusikeik.
Du stumiasi ms link. Turbt mus pastebjo. Juodoji Ranka juos gerai itreniravo. Dar neteko

sutikti nefilimo, kuris pirmaisiais metais po itikimybs priesaikos pajgt atsispirti transui, bet ie,
matyt, atspars. Keliauk prie tualet ir ieik pro duris koridoriaus gale. Labai neskubk ir
nesigriok. Jei kas nors bandys tave sustabdyti, nekreipk dmesio ir ygiuok toliau. A juos
nuviliosiu, kad laimtume laiko. Po penki minui susitiksim oninje gatvelje.
Devas patrauk vien pus, a kit. Rods, irdis ioks pro gerkl. Alknmis yriausi per
mini. Nuo daugybs kn ilumos ir adrenalino suprakaitavau. Prasibroviau koridori, vedant prie
tualet, jie, sprendiant i aitraus dvoko ir gausybs musi, buvo netvarkingi. ia drieksi ilga eil,
tad turjau onu kastis pro laukianiuosius murmdama: Atsipraau.
tai ten! pasigirdo balsas. Ji tuoj paspruks!
Atsigriau sitikinti, jog tai nefilimai. Tada nriau pirmyn. Skuodiau, kur akys veda. Perbgau
gatv ir pasileidau ten, kur buvome palik visureig. Vyliausi, kad Devas, nerads mans oninje
gatvelje, susiprots iekoti prie automobilio.
Nefilimai buvo labai greiti. Net lkdama kiek kerta girdjau juos artjant. m vis didesn
panika, supratau, kad vijikai kur kas vikresni u mane. Kai regjosi, kad persekiotojai tuoj tuoj mane
suiups, staigiai apsigriau.
Abu nefilimai sultino ingsn. Sunkiai alsavau, akys lakst nuo vieno prie kito. Galjau bgti
toliau ir susitaikyti su neivengiamybe. Galjau prieintis. Galjau aukti: Gelbkite, udo! ir
tiktis, kad Devas igirs. Taiau tai bt buv tas pat, kas griebtis u iaudo.
Ar tai ji? paklaus emesnis nefilimas, rodos, su britiku akcentu. Jis dmiai nuvelg mane.
Taip, ji, patvirtino auktesnis, amerikietis. Ji mums sukl trans. Sutelk dmes tik vien
smulkmen, kaip mok Juodoji Ranka. Pavyzdiui, plaukus.
emesnis nefilimas prisimerks pavelg mane taip susikaups, kad, regis, vilgsniu pervr
kiaurai pastat man u nugaros.
Na, na, po akimirkos tar britas. Raudonplauk, tiesa? viesiaplauk tu man labiau patikai.
Nemogiku greiiu jie pripuol i on ir taip stipriai sugrieb u alkni, kad net krpteljau.
K veikei sandlyje? paklaus auktesnis nefilimas. Kaip j radai?
A pralemenau, bet buvau per daug isigandusi, kad suregziau tikinam mel. Jei
pasakysiu, kad vidurnakt atsitiktinai siropiau pro lang, jie nepatiks.
Prarijai lieuv? paklaus emesnis, pakutendamas man smakr.
Staigiai pasukau galv al.
Reikia j nugabenti sandl, pareik auktesnis. Juodoji Ranka arba Bleiklis nors j
apklausti.
Jie gr tik rytoj. Mudu jau dabar galtume kai k suinoti.
O jei ji tyls?
emesnis nefilimas apsilai, ir jo akys bauginamai suibo.
Pasistengsime prakalbinti.
Auktesnis nefilimas surauk kakt.
Ji visk ipleps.
Baig itrinsime jai atmint. Ji nieko nesupras.
Mudu dar nepakankamai stiprs. Net jei pavyks itrinti pus, nepakaks.

Gal uleiskime velni kerus, pasil emesnis grsmingai spindiniomis akimis.


Velni kerai mitas. Juodoji Ranka aikiai pasak.
Tikrai? Jei angelai danguje turi gali, logika, kad j turi ir pragaro demonai. Tu sakai mitas, o
a kad tai aukso kasykla. sivaizduok, k galtume nuveikti, jei juos valdytume.
Net jei velni kerai yra, mudu neinome, nuo ko pradti.
emesnis nefilimas suirzs palingavo galv.
Tu linksmuolis. Gerai. Suderinkime savo pasakojimus, kad nesiskirt. Mudu liudysime prie j.
Su britiku akcentu kalbantis nefilimas m dstyti savo variant, lenkdamas pirtus ir vardydamas
ios nakties vykius: Mudu vijoms j nuo sandlio, radome besislapstani klube ir tempiama atgal
ji isigandusi visk iklojo. Nesvarbu, k ji sakys. Juk sibrov sandl. Kad ir kaip ten bt,
Juodoji Ranka laikys j melage.
Regis, ie odiai iki galo netikino auktesnio nefilimo, bet jis nesiginijo.
Eik su manimi, sak emesnis nefilimas ir iurkiai grdo mane siaur skersgatv.
Stabteljs paliep draugui: Lik ia ir irk, kad niekas netrukdyt. Jei mudviem pavyks k nors i
jos ipeti, tursim naudos. Gal net gausim paauktinim.
Pagalvojus, kad mane tardys nefilimas, visas knas nujo pagaugais, bet teko susitaikyti su
mintimi, kad viena prie du nefilimus kovoti nepajgsiu. Galbt reikia pasinaudoti kokiu nors
pranaumu. Vienintel viltis nors inojau, kad ji labai trapi, kovoti vienas prie vien. Nutariau
surizikuoti ir leistis nutempiama emesnio nefilimo vj gairinam skersgatv.
Darai didel klaid, perspjau j kaip manydama grsmingesniu balsu.
Vaikinas atsiraitojo rankoves ivydus krumplius, papuotus atriais iedais, mano drsa kaipmat
igaravo.
Amerikoje esu jau ei mnesiai, keliuosi vos pravitus, kiaur dien treniruojuosi priirimas
tirono, o nakt bnu urakintas kareivinse. Prisipainsiu, po ei tokio kaljimo mnesi labai
smagu ant ko nors ilieti apmaud. Jis apsilai. Man tai labai patiks, meilute.
Pavogei mano odius, pareikiau ir keliu spyriau jam tarpukoj.
Mokykloje prisiirjau, kaip per sporto varybas ar kno kultros pamokas vaikinai gauna smg
i viet, todl inojau, kad toks sualojimas nefilimo neparalyiuos, bet nesitikjau, jog jis tik
sudejuos i skausmo.
Deja, nefilimas isyk mane puol. iupau besimtant pagal. I jo kyojo kelios surdijusios
vinys, todl medgalis virto naudingu ginklu.
Pavelgs pagal nefilimas tik gteljo peiais.
Praau. Trenk. Man neskauds.
Sugriebiau medgal tarsi beisbolo lazd.
Galbt neliksi suluointas, bet, patikk, tau skauds.
Nefilimas metsi dein, kaip tik to ir tikjausi. Kai jis oko kair, voiau i vis jg. Nuo
stipraus smgio nefilimas aikteljo.
Tai tau brangiai kainuos.
Nespjus susizgribti jis ispyr medgal man i rankos, parvert ant ems ir ulau rankas u
galvos.

Nulipk nuo mans! suspiegiau rangydamasi.


inoma, meilute. Tik pasakyk, k veikei slptuvje.
Tuojau pat nulipk nuo mans.
Girdjai, kas tau pasakyta.
Nefilimas suirzs ipt akis.
Kas ia dabar? piktai suurzg ir atsigr pairti, kas drsta jam trukdyti.
Praymas tikrai lengvai vykdomas, tar Devas ypteldamas puse lp, taiau jo balsas
skambjo grsmingai.
Esu truput usims, biiuli, nefilimas akimis parod mane. Tad jei neprietarausi
Deja, prietarausiu.
Devas sugrieb nefilim u pei ir trenk sien, paskui uspaud gerkl ir m smaugti.
Atsiprayk, paliep Devas galva rodydamas mane.
Irauds nefilimas mgino atplti Devo rankas. Jis iopiodamas lyg uvis gaud or.
Pasakyk jai, jog labai gailiesi, antraip pasirpinsiu, kad ilgam uiauptum srbtuv. Laisva
ranka Devas pamojavo spyruokliniu peiliu, ir a supratau, kad jis ketina nupjauti nefilimui lieuv,
bet gailesio skriaudikui nepajutau. Na!
Nefilimo akys liepsnojo siiu, jo vilgsnis lakst nuo mans prie Devo.
Atsipraau, igirdau mintyse tus bals.
U tok atsipraym Oskaro nelaimsi, bet syk pakaks, tar jam piktai vaipydamasis
Devas. Juk nebuvo sunku, tiesa?
Isilaisvins nefilimas gaud or ir trynsi kakl.
Kas tu per vienas? Esi puols angelas nuo tavs dvokia jga, turbt prie nusiddamas buvai
gana aukto rango, gal net arkangelas, bet noriu suinoti, ar ms keliai buvo susikirt.
Regis, uduodamas klausim nefilimas norjo paspsti Devui abangas ir kada nors j susekti,
bet Devas masalo neprarijo.
Kol kas ne, todl prisistatysiu nedaugodiaudamas.
Devas smog kumiu nefilimui pilv. is iopteljs parklupo ir suglebo.
Devas atsigr mane. Tikjausi, paklaus, kodl nelaukiau oninje gatvelje, kaip buvome
susitar, ir kaip pakliuvau nagus nefilimams, bet jis tik nubrauk emes man nuo skruosto ir useg
dvi palaidins sagas.
Kaip tu? tyliai paklaus Devas.
Linkteljau, kad man viskas gerai, bet gerklje tvenksi rauda.
Dinkime i ia.
Pirm kart neprietaravau.

19

SKYRIUS

Kol Devas vairavo, tyljau atrmusi galv lang. Jis vaiavo alutiniais keliais, bet a madaug
nutuokiau, kur esame. Dar po dviej poski galutinai susivokiau. Priekyje, tarsi spdingi griauiai,
bolavo Delf pramog parko vartai. Devas pastat visureig. Prie keturias valandas vargu ar jam
bt pavyk rasti viet taip arti vart.
K ia veiksime? paklausiau atsissdama tiesiau.
Vaikinas ijung varikl ir kilsteljo tams antak.
Sakei, nori pasikalbti.
Taip, bet ia
Tuia.
Devas atiauriai ypteljo.
Vis dar abejoji, ar gali manimi pasikliauti? Na, pasirinkau Delf park, tad laikyk mane
sentimentaliu.
Turjau suprasti jo uuomin, bet nesupratau. Nusekiau kandin iki vart ir irjau, kaip Devas
lengvai juos peroka. Jis pravr vartus i kitos puss tiek, kad galiau prasibrauti vid.
Ar mus u tai gali suimti? kvailai paklausiau. Aiku, mus suimt, jei pagaut.
Taiau Devas, regis, inojo, k daro, todl nusekiau paskui. U ibinto stksojo auktas
atrakcion traukinukas. Kakoks vaizdas msteljo man galvoje, ir a trumpai stabteljau. Ivydau
save, krintani emyn nuo traukinuko bgi. Nuvijau vaizd alin, suveriau kalt aukio baimei.
Kaskart darsi vis nejaukiau. Devas triskart igelbjo mano kail, bet tai dar nereikia, jog saugu
su juo bti vienai. Mane ia tikriausiai atviliojo viltis suinoti atsakymus. Devas paadjo
pasikalbti, ir pagunda buvo per stipri nepajgiau atsispirti.
Galiausiai Devas sultino ingsn, isuko i tako ir sustojo prie aptriuusio tarnybinio namelio.
Ant jo i vienos puss met el atrakcion traukinukas, i kitos milinikas apvalgos ratas.
emas pilkas pastatas niekam nekrito akis.
Kas yra tame namelyje? paklausiau.
Mano namai.
Namai? Arba Devas nestokoja humoro, arba nori sukurti nauj paprasto bsto samprat.
avs.
Gudri ypsena perkreip vaikino lpas.
Dl saugumo teko atsisakyti prabangos.
Nuvelgiau iblukusius daus, nuouln stog ir trapias lyg popierines sienas.
Saugumo? Net a turbt pajgiau ispirti duris.
Jis saugus nuo arkangel.

Igirdus od, apm panika. Prisiminiau paskutin haliucinacij. Padk man rasti arkangelo
vrin, sak Henkas. Nuo io prisiminimo nemaloniai sudilgiojo oda.
Devas atrakino pairs duris ir palaik, kol jau.
Kada man papasakosi apie arkangelus? paklausiau.
Nors kalbjau atsainiai, i ties labai jaudinausi. domu, kiek yra angel pori?
Kol kas pakaks inoti, kad arkangelai yra ne tavo pusje.
I Devo tono supratau, jog jis t nutyli.
Taiau vliau jie gali atsidurti mano pusje?
A optimistas.
Perengiau slenkst ir miau smalsiai dairytis. Tikrai nustebiau, jei ios sienos atlaikyt
stipresnius vjo gsius. Nuo mano svorio grind lentos girgdjo, oras buvo priplks. Pair buvo
maa madaug keturi su puse metr ilgio ir trij ploio. Be lang. Devui udarius duris, patalpa
paskendo aklinoje tamsoje.
Tu ia gyveni? pasitikrinau.
i patalpa yra tik priemen.
Nespjusi paklausti, k tai reikia, igirdau Dev einant kit pairs gal. Tyliai suaimanavo
atidaromos durys. Vaikino balsas atsklido i poemio.
Duok rank.
Tamsoje lepsjau balso link, kol pajutau, kaip Devas sugriebia mano rank. Matyt, jis stovjo
kokioje duboje. Vaikino rankos sum mano liemen ir nukl emyn
patalp po paire. Mudu stovjome tamsoje vienas prieais kit. Jauiau negil ir ram Devo
kvpavim. Taiau a kvpavau trkiojamai. Kur jis mane veda?
Kas ia? panibdomis paklausiau.
Tuneli labirintas po parku. J yra daugyb. Prie daugel met puol angelai nesimai tarp
moni. Jie atsiskyr gyveno ia, vandenyno pakrantje, ir miestus bei kaimus ieidavo tik chevano
mnes uvaldyti savo vasal nefilim kn. Tai buvo dviej savaii atostogos, o miestai tapdavo
puolusi angel kurortais. Puol angelai darydavo, kas tik jiems audavo galv. Imdavo visk, ko tik
sigeisdavo. Prisigrsdavo kienes vasal pinig. ios vandenyno pakrants uolos kadaise buvo toli
nuo gyvenviei, bet puol angelai atsargumo sumetimais savo miestus stat po eme. Jie inojo, kad
laikui bgant viskas pasikeis. Taip ir atsitiko. moni gyvenviets pltsi. Riba tarp moni ir
puolusi angel vald inyko. Puol angelai pastat Delf park ant savo miesto, kad j paslpt.
Atidar pramog park, gautas pajamas naudojo savo reikmms.
Vaikino balsas skambjo labai vienodai ir ramiai, todl negaljau atspti, kokie jausmai lydi jo
pasakojim. O a neinojau, k sakyti. Jauiausi tarsi apsunkusiomis nuo nemigos akimis vlyv nakt
klausydamasi nirios pasakos. Viskas panjo sapn, tarpais rykesn, tarpais iskydus, bet labai
tikr.
Devas sak ties, ne tik todl, kad jo ir Skoto pasakojimai apie nefilimus ir puolusius angelus
sutapo, bet ir dl to, kad kiekvienas vaikino odis mane sukrt ilaisvindamas tuos atminties
fragmentus, kuriuos maniau praradusi aminai.
Kart buvau tave beveik atsiveds ia, dst Devas, bet sutrukd nefilimas, kurio slptuv

inakt sibrovei.
Neprivaljau su Devu atvirauti, bet nusprendiau surizikuoti.
inau, kad nefilimas, apie kur kalbi, tai Henkas Milaras. Kaip tik dl jo inakt ir atvaiavau
sandl. Norjau suinoti, k jis ten slepia. Skotas man pasak, kad jei pavykt apie j surinkti
utektinai purvo, galtume isiaikinti, k Henkas suman, ir j sulugdyti.
Devo akyse msteljo gailesio elis.
Nora, Henkas nra paprastas nefilimas.
inau. Skotas sak, kad jis buria armij. Henkas nori nuversti puolusius angelus, kad ie daugiau
niekada neuvaldyt nefilim kn. inau, Henkas yra galingas ir turi daug ryi. Taiau neimanau,
kaip tu su visu tuo susijs. Kodl tu inakt buvai slptuvje?
Devas kiek patyljo.
Mudu su Henku sieja dalykinis sandris, todl nra ko stebtis, kad a j kartkartmis aplankau.
Devas tyia kalbjo miglotai. Neinojau, ar jis nenori bti man atviras, nors a jam visk iklojau,
ar stengiasi apsaugoti. Vaikinas ileido ilg atods. Mudviem reikia pasikalbti.
Jis pam mane u dilbio ir nusived visik tams po paire. Mudu leidoms emyn, traukme
koridoriais, sukome ratus. Galiausiai Devas sultino ingsn, atvr duris ir kak pakl nuo ems.
Sunypt uiebtas degtukas, Devo prikitas prie vaks dagties.
Praom mano buvein.
Palyginti su visika tamsa, vaks viesa buvo stulbinamai ryki. Mudu stovjome juodo granito
foj, kuri ved erdvi patalp, irgi ikalt juodame granite. Grindis puo tamsiai mlyni, pilki ir
juodi ilko kilimai. Bald buvo nedaug, bet Devas isirinko elegantikus ir iuolaikikus, griet
linij ir patrauklius akiai.
Oho, tariau susiavjusi.
ia atsivedu tik nedaugel. Ne kiekvienam rodau bst. Mgstu vienatv ir nuoalum.
ia tikrai yra ir viena, ir kita, pamaniau, dairydamasi ol panaioje studijoje. vaks viesoje
granito sienos ir grindys spindjo tarsi nusagstytos deimantais.
Kol a valgiausi, Devas udeg daugiau vaki.
Virtuv kairje, tar vaikinas, miegamasis gale.
Koketikai dirsteljau per pet.
Devai, ar tu su manimi flirtuoji?
Vaikinas pairjo mane tamsiomis akimis.
Imu manyti, kad bandai atitraukti mano dmes nuo ankstesnio pokalbio.
Pirtu perbraukiau vienintel senovin daikt kambaryje mogaus gio veidrod sidabriniais
rmais, tarsi atkeliavus i vidurami Pranczijos pilies. Mamai jis tikrai bt padars spd.
Devas klesteljo juod odin pranczik art deco stiliaus sof ir atmet abi rankas ant atloo.
iame kambaryje ne a atitraukiu dmes.
Tikrai? Tada kas?
Vaikinas rijo mane akimis. N nemirkteldamas vertino mane nuo galvos iki koj, ir mane
skausmingai nutvilk kartis. Buinys bt buvs ne toks intymus kaip is vilgsnis.
Nuslopinusi Devo vilgsnio sukelt kart sustojau prie spdingo aliejumi tapyto paveikslo. Jo

spalvos buvo labai gyvos, detals nepaprastai rykios.


Faetono kritimas, paaikino Devas. Graik sauls dievas Helijas turjo sn Faeton,
kur jam pagimd mirtinga moteris. Helijas kasdien ugniniu sauls veimu vainjo po dang.
Faetonas prikalbino tv leisti jam pavaiuoti, nors neturjo nei gantinai jg, nei patirties, kad
suvaldyt arklius. Taigi, arkliai pasibaid ir nukrito ant ems, sudegindami visk, kas pasitaik j
kelyje. Devas palauk, kol pavelgsiu j. Juk tikrai inai, kaip mane veiki.
Tikriausiai aipaisi.
Taip, mgstu i tavs aipytis, bet yra dalyk, su kuriais nekreiu juok.
Vaikino vilgsnis surimtjo.
Sukaustyta Devo vilgsnio pripainau ties. Jis puols angelas. Nuo jo sklido kitokia nei Skoto
galia. Stipresn ir atresn. Net dabar oras virpjo nuo energijos. Visu knu jauiau vaikin ir jo
judesius.
inau, kad esi puols angelas, tariau. Taip pat inau, jog verti nefilimus prisiekti itikimyb.
Uvaldai j knus. iame kare esi prieingoje nei Skotas pusje. Todl nenuostabu, kad jis tau
nepatinka.
Imi prisiminti.
Per maai. Jei esi puols angelas, kodl susidjai su Henku, nefilimu? Ar judu ne mirtini
prieai?
Pasakiau tiesmukiau, nei norjau; nesumeiau, kaip reaguoti, kad Devas puols angelas. Laikyti
j blogiuku? Stengdamasi susitvardyti, priminiau sau, jog kadaise visa tai jau inojau. Jei man tada
pavyko susitaikyti su ia mintimi, susitvarkysiu ir dabar.
Devo veide ir vl msteljo gailestis.
Kalbant apie Henk, tar jis, delnais persibraukdamas veid.
O k Henkas?
delbiau vilgsn Dev mgindama suprasti, ko jis niekaip nedrsta man pasakyti. Vaikino veide
maiau toki nuoirdi uuojaut, kad nevalingai sitempiau pasirengusi igirsti nemaloni ini.
Devas pakilo, nujo prie sienos ir atsirm j ranka. Vaikino rankovs buvo atraitotos iki
alkni, galva nuleista.
Noriu inoti visk, tariau. Pradedant nuo tavs. Noriu mus prisiminti. Kaip mudu
susipainome? K mudu vienas kitam reikme? Tada noriu, kad man visk papasakotum apie Henk.
Net jei nuogstauji, kad man nepatiks tai, k igirsiu. Padk man prisiminti. Toliau taip gyventi
negaliu. Negaliu engti ateit neinodama, k palikau praeityje. A nebijau Henko, pridriau.
O a bijau. Henkas nenuspjamas, niekas jo nesustabdys. Blogiausia, juo negalima pasikliauti. I
viso. Devas kiek padvejojo. Isipasakosiu. Atskleisiu visk, bet tik todl, kad Henkas mane
pergudravo. Norjau itraukti tave i tos makalyns. Dariau visk, kas manoma, kad tave
apsaugoiau. Henkas dav od prie tavs nesiartinti. sivaizduok, kaip nustebau, kai vakar man
pasakei, kad jis ria sparn apie tavo mam. Jei Henkas vl gro tavo gyvenim, vadinasi, k nors
rezga. Vadinasi, tu nesi saugi, ir mes vl grome pradi pradias, o isipasakodamas tau didesnio
pavojaus neutrauksiu.
Kraujas m tvinkioti gyslose, nerimas persmelk iki kaul smegen. Henkas. Kaip ir tariau,

visos gijos veda prie jo.


Padk man prisiminti, Devai.
Tikrai to nori?
Vaikinas tyrinjo mano veid nordamas sitikinti, ar a tikrai tam pasiryusi.
Taip, drsiai patvirtinau, nors drsi nesijauiau.
Devas atsisdo ant sofos krato. Jis rpestingai atsisegiojo markinius. Nors nustebau, jusls
pakudjo bti kantriai. Alknmis sirms kelius Devas nusvarino galv tarp nuog pei. Visas
jo knas buvo sitemps. Vaikinas man primin Faeton kraujagysls rykjo po oda. engiau artyn
vien ingsn, paskui antr. vaks atvaitai virpjo ant Devo kno.
Giliai kvpiau. Du dantyti randai dark iaip jau nepriekaiting vaikino nugar. aizdos buvo
bjaurios, paraudusios, pairjus net sutrauk skrand. Kaip baisiai Devas sualotas, kok skausm
jam teko iksti?
Paliesk juos, paliep Devas, ir jo bedugnse juodose akyse suspindo nerimas. Sutelk
dmes tai, k nori suinoti.
A nesuprantu.
T nakt, kai parveiau tave nuo 7-11 parduotuvs, perplei man markinius ir palietei
sparn randus. Pamatei vien mano prisiminim.
Sumirksjau. Vadinasi, tai nebuvo haliucinacija? Henkas, Devas, narve kalinta mergina ikilo
i vaikino atminties?
Inyko visos mano abejons. Sparn randai. inoma. Juk Devas puols angelas. Ir nors
neinojau, kaip tai atsitinka, palietusi jo randus, pamatysiu tai, ko daugiau niekas neino. Tik Devas.
Pagaliau gavau, ko norjau, lang praeit, ir mane apm baim.
Taiau turiu perspti: jei sibrausi t mano atminties kert, kurioje esi ir tu, viskas
komplikuosis, dst Devas. Gali ivysti save susidvejinusi. Tu ir tavo prisiminimai apie save
gali nesutapti laike, tad bsi priversta matyti vykius lyg neregima stebtoja. Galimas ir kitas
scenarijus: tu persikelsi savj atminties variant. Tai reik, kad patirsi mano prisiminimus savo
akimis. Tuose prisiminimuose bsi tik paios savs versija. Girdjau, bna ir vienaip, ir kitaip, bet
danesnis pirmasis atvejis.
Man m drebti rankos.
A bijau.
Duosiu tau penkias minutes. Jei negri, atitrauksiu tavo rankas nuo rand. itaip ryys nutrks.
Prikandau lp. Tai tavo ansas, tariau sau. Nepabk, tik ne dabar, kai atkeliavai iki ios
akimirkos. Tiesa gsdina, bet neinia luoina. Tai supranti geriau negu kas kitas.
Duok man pusvaland, rytingai papraiau Devo.
Tada pamginau nuraminti besiblakanias mintis. Neprivalau tuojau pat visk suprasti. Tereikia
pasitikti. Nedrsiai atkiau rank. Sukaupusi nars stipriai usimerkiau. Su dkingumu pajutau, kaip
Devas paima mano rank ir priglaudia sau prie nugaros.

20

SKYRIUS

Pirma mano smoninga mintis buvo, kad esu prikalta. Ne. Ukalta viduje. Udaryta ankiausi
karst. sipainiojusi tinkl. Bejg ir valdoma kito kno. Jis buvo toks kaip mano tos paios
rankos, plaukai, visikai toks pat iki menkiausi smulkmen, bet a nepajgiau jo valdyti. Mane
gaub keistas vaiduoklikas knas, kuris elgsi prie mano vali ir temp save.
Antra mintis buvo apie Lop.
Lopas mane buiavo. Taip, kad is buinys kl didesn siaub nei vaiduoklikas knas ir jo
nesutraukomi paniai. Vaikino lpos liet mane visur. Tarsi iltas ir malonus lietus. Lyg tolimas
griaustinis. Jo knas buvo labai arti ir spinduliavo kart.
Lopas.
Apstulbusi ir sukrsta nagais draskiau prisiminim. Maldavau paleisti.
iopiojau gaudydama or, tarsi biau ilgai per prievart panardinta po vandeniu. Staiga
atsimerkiau.
Kas ten buvo? paklaus Devas, globjikai apkabindamas per peius, kai suglebau
atsiliejusi j.
Mudu vl buvome granito studijoje, palei sienas mirgjo tos paios vaks. Pamaius pastam
vaizd, uliejo palengvjimo banga. Buvau siaubingai isigandusi, kad prisiminimuose papuoliau
spstus, strigau kne, kurio negaliu valdyti.
Tavo prisiminimuose buvau a, dusdama paaikinau. Taiau nebuvo jokio antrininko. Buvau
strigusi savo kne, bet negaljau jo nei valdyti, nei judinti. Tai buvo siaubinga.
K matei? paklaus Devas, ir jo knas sustingo kaip akmeninis. Jei stipriau stumteltum,
subyrt gaballius.
Mudu buvome ia, viruje. Pairje. Vadinau tave ne Devu, o Lopu. Ir tu mane buiavai.
Buvau per daug sukrsta, kad droviausi.
Devas nubrauk plaukus man nuo veido ir paglost skruost.
Nieko blogo, sumurmjo jis. Tada tu mane painojai kaip Lop. Taip vadinausi, kai mudu
susipainome. Tavs neteks atsisakiau to vardo. Nuo tada esu Devas.
Jauiausi kvailai, kad pravirkau, bet nepajgiau susitvardyti. Devas Lopas. Mano buvs
vaikinas. Staiga viskas stojo vietas. Nenuostabu, jog niekas neinojo Devo vardo vaikinas j
pasikeit, kai dingau.
A irgi tave buiavau, pasakiau vis dar tyliai verkdama. Prisiminimuose.
Vaikino veidas suvelnjo.
Ar buvo taip blogai?

Neinia, ar kada nors idrsiu pasakyti Devui, kaip jo buinys mane paveik. Jis buvo toks
malonus, kad isigandusi pabgau i jo prisiminim.
Isisukdama nuo atsakymo, priminiau:
Anksiau man sakei, kad mginai atsivesti ia, savo namus, bet sutrukd Henkas. Regis, kaip
tik tai ir maiau tavo atmintyje. Taiau Henko neivydau. Taip toli nenukeliavau. Nutraukiau ry.
Negaljau paksti, kad esu savo kne ir nepajgiu jo valdyti. Tokiam pojiui nebuvau pasirengusi.
Tavo kn valdanti mergina buvai tu pati, primin man Devas. Tokia, kokia buvai praeityje.
Prie prarasdama atmint.
Paokau ir miau ingsniuoti po kambar.
Turiu grti.
Nora
Turiu pavelgti akis Henkui, ir negalsiu to padaryti ia, kol nepavelgsiu ten, iriau
prikidama pirt prie Devo rand.
Ir pavelgti akis paiai sau, pamaniau. Privalau pavelgti save, inani ties.
Devas ramiai paklaus:
Ar norsi, kad itraukiau tave?
Ne. kart keliausiu iki galo.
Grusi Devo atmint, pajutau, kad jungiklis perjungtas, ir kaipmat supratau, jog dabar matau
atsiminimus merginos, kokia buvau prie sualojant atmint, akimis. Jos knas uvald manj, o
mintys ugo mansias. Apimta panikos sunkiai alsavau ir atsivriau jai sau paiai.
Lietaus laai tarsi metaliniai ratai barbeno pairs stog. Mudu su Lopu buvome permirk, ir
jis man nuo lpos nuiulp lietaus la. Pirtais sikibau jo dins dir ir prisitraukiau ariau.
Ms lpos susiliejo, ir j iluma leido maloniai pamirti varb or.
Lopas meiliai liet nosimi man kakl.
Myliu tave. Dabar esu laimingesnis nei kada nors.
Ketinau atsakyti, kai i tamsiausios pairs kerts atsklido keistai pastamas vyrikas balsas.
Kaip jausminga. Nusitvrei angel.
I eli iniro brelis jaunuoli, be jokios abejons, nefilim, apsupo Lop ir ulau jam
rankas.
Nespjau suprasti, kas ia vyksta, kai mintyse igirdau Lopo bals taip aikiai, tarsi vaikinas
kalbt man aus.
Kai imsiu prieintis, bk. Paimk visureig. Nevaiuok namo. Vaiuok, kol a tave susirasiu.
Pairs gale tnojs ir kitiems sakinjs vyras ijo vaiduoklik karnavalo vies,
prasiskverbiani pro daugyb plyi sienose. Jis atrod itin jaunas pagal savo ami, rykiomis
mlynomis akimis ir nuomiai perkreipta burna.
Ponas Milaras, sunibdjau.
Kaip jis galjo ia atsidurti? inakt teko tiek daug patirti: mans vos nenuud, suinojau
skaudi ties apie savo kilm, visa tai itvriau, kad biau su Lopu, o dabar tai? Negaljau
patikti.

Leisk deramai prisistatyti, tar ponas Milaras. Esu Juodoji Ranka. Gerai painojau tavo tv
Harison. Diaugiuosi, kad jo ia nra ir jis nemato, kaip tu save emini glamydamasi su velnio
ipera. Jis linkteljo galva mano pus. Uaugai ne tokia mergina, kokios tikjausi, Nora.
Draugauji su prieu, tyiojiesi i savo kilms. Taiau tai a galiu atleisti. Milaras reikmingai
nutilo. Nora, pasakyk, ar ne tu nuudei mano brang draug ir bendrayg ons Lang?
Kraujas sustingo gyslose. Norjau pameluoti, bet supratau, jog tai nepads. Milaras ino, kad a
nuudiau ons. altai perkreips lpas jis smerkiamai spoksojo mane.
Nedelsk! nuaidjo galvoje Lopo balsas. Bk!
Puoliau prie pairs dur. Taiau spjus nubgti vos kelis ingsnius vienas nefilim sugrieb
mane u dilbio. Greitai ulau u nugaros kit rank. Desperatikai mginau i jo isivaduoti.
U nugaros pasigirdo Henko Milaro ingsniai.
Turiu tai padaryti dl onsio.
Nebesijauiau suvarbusi, po markiniais knu nusirito prakaito laeliai.
Mudu turjome bendr svajon ir ketinome j gyvendinti, toliau porino Henkas. Kas galjo
pamanyti, kad kaip tik tu jos vos nesulugdysi?
Galvoje kirbjo daugyb kandi atsakym, bet nedrsau erzinti Henko. Vienintelis mano turtas
laikas, tad privalau j inaudoti. Nefilimas apgr mane kaip tik t akimirk, kai Henkas i u
juosmens isitrauk ilg, plon durkl.
Paliesk man nugar.
Lopo balsas prasiskverb pro panik spengim ausyse. Kartligikai dirsteljau j.
Lengviau pasakyti, nei padaryti, atsakiau jam mintyse, nors inojau, kad Lopas mans negirdi.
Mus skyr madaug pusantro metro, ir abu savo gniautuose laik nefilimai.
Paleisk, piktai tariau nefilimui, sugriebusiam mane u rank. Niekur nedingsiu. Js per
daug.
Nefilimas pavelg Henk, is neymiu galvos linkteljimu pritar mano praymui. Tada Milaras
beveik nuobodiai atsiduso.
Atleisk, kad esu priverstas itaip elgtis, Nora. Taiau teisingumas turi bti vykdytas. onsis
bt padars t pat.
Pasitryniau nefilimo nubrozdintas perinias alknes.
Teisingumas? O kaip eima? Juk esu tavo kraujo.
Tik tiek.
Esi mano gimins pragaitis, atov Henkas. Persimetl. Tu ms gda.
Pavelgiau j kaip manydama grsmingiau, nors i baims vos nesustojo irdis.
Esi ia todl, kad atkerytum u ons, ar mgini isaugoti savo orum? Negali paksti, kad tavo
dukt draugauja su puolusiu angelu ir menkina tavo vard prieais nedidel nefilim armij?
Atspjau?
Neikeniau nepasiaipiusi.
Henkas neymiai susirauk.
Ar galtum patekti mano atmint anksiau, nei jis nusuks tau sprand? sunibdjo mano
galvoje Lopas.

Neirjau Lop bijodama neteksianti ryto, jei taip padarysiu. Abu inojome, kad pabgdama
vaikino prisiminimus i ia neitrksiu. Tik mano mintys persikels jo praeit. Tikriausiai Lopas kaip
tik to ir siek kad biau kur kitur, kai Henkas mane nuudys. Lopas inojo, jog tai pabaiga, ir
norjo mane apsaugoti nuo kani, kurias patiriau dalyvaudama savo egzekucijoje. Strutis,
gelbdamasis nuo pavojaus, irgi kia galv sml.
Jei netrukus siu, turiu spti Henkui irti paius bjauriausius odius, kurie, tikiuosi, persekios
j vis aminyb.
Protingai padarei, apsisprends savo dukra laikyti Mars, o ne mane, pareikiau. Ji avi,
populiari, draugauja su gerais vaikinais ir yra per daug buka, kad domtsi, k veiki. Taiau tikrai
inau, kad mirusieji grta. vakar maiau tt savo tikrj tt.
Raukls Henko kaktoje pagiljo.
Jei jis gali aplankyti mane, niekas man nesutrukdys aplankyti Marss arba tavo monos. Tuo
a neapsiribosiu. inau, kad vl slapta susitikinji su mano mama. Atskleisiu jai apie tave ties,
nesvarbu, ar mirusi, ar gyva. Kaip manai, kiek kart dar spsi su ja pasimatyti, kol mamai praneiu,
kad mane nuudei?
Tik tiek spjau pasakyti, nes Lopas keliu spyr pilv nefilimui, laikaniam jo dein rank.
Nefilimas susmuko, ir Lopas laisvos rankos kumiu trenk nos kitam nefilimui, sugriebusiam jo
kair rank. Pasigirdo bjaurus trakteljimas ir klyksmas, sumis su liumbimu.
Pasileidau prie Lopo ir puoliau jam glb.
Paskubk, paragino jis, spausdamas mano deln sau prie markini nugaros.
Nemaiomis grabaliojau Lopo nugar vildamasi aptikti viet, kur sparnai susilieja su oda. Jo
sparnai yra i dvasins mediagos, todl j negalima nei pamatyti, nei uiuopti, bet vyliausi, kad jie
dideli.
Kakas Henkas ar kuris kitas nefilimas stvr mane u pei, bet tik truputl atitrauk, nes
Lopas laik tvirtai mane prispauds prie savs. Negaidama laiko antr syk priglaudiau deln prie
glotnios, degusios Lopo nugaros. Kur jo sparnai?
Vaikinas iurkiai pabuiavo man kakt ir kak nesuprantamai suvebleno. Daugiau nieko
nebespjo. Pasmonje vysteljo balta akinama viesa. Netrukus atsidriau tamsioje erdvje,
nustoje spalvotais viesos takeliais. inojau, kad privalau judti prie bet kurio i milijon viesos
takeli kiekviename j sukaupti prisiminimai, bet takeliai atrod nepasiekiamai toli.
Igirdau, kaip aukia Henkas, ir supratau, kad negiliai siskverbiau Lopo atmint. Galbt mano
delnas buvo per toli nuo sparn pagrindo. Negaljau nuvyti alin msiojani galvoje vaizdini,
kaip siaubingai ir skausmingai Henkas ubaigia mano gyvenim, bet broviausi per tams pasiryusi
pamatyti Lop jo paties prisiminimuose paskutin kart, kol viskas dar nesibaig.
Aaros temd akis. Pabaiga. Nenorjau, kad ji vykt kaip tik i akimirk, atslinusi i u
nugaros vogiomis, neperspjusi. Dar labai daug k norjau pasakyti Lopui. Ar jis ino, koks man yra
svarbus? Tai, k mudu patyrme, tik pradia. Negali viskas lugti kaip tik dabar.
Mintimis isiaukiau Lopo veid. Pasirinkau tok, kok pamaiau susitikus pirm kart. Vaikino
plaukai buvo ilgi, raitsi palei ausis, regjos, jo akys mato visk ir suvokia mano sielos paslaptis bei
trokimus. Prisiminiau nustebusi Lopo min, kai siveriau Bo arkad, sutrukdiau jam aisti

biliard ir pareikalavau padti man baigti rayti biologijos uduot. Prisiminiau vilkik vaikino
ypsen, raginani aisti pagal jo taisykles, kai prisiartino pabuiuoti mans virtuvje
Lopas irgi auk. Ne savo atmintyje, o kur kas emiau, pairje. Pro kitus prasiskverb du
odiai, juos igirdau ikraipytus, tarsi bt atsklid i labai toli.
Sutarme. Kompromisas.
Suraukiau kakt stengdamasi igirsti k nors daugiau. K sako Lopas? Staiga isigandau, jog man
nepatiks jo pasiadjimas.
Ne! suukau mgindama sustabdyti Lop. Norjau grti pair, bet toliau sklendiau
tutumoje. Lopai! K tu jam adi?
Kn keistai trkteljo, tarsi kas u nugaros bt mane surakins. Riksmai nutilo, o a Lopo
atminties koridoriais nusiritau akinam vies.
Vl.
Akimirksniu atsidriau antrame prisiminime.
Vl stovjau drgnoje ir altoje pairje, j buvo suguj Henkas, jo vyrai ir Devas. Galjau
tik spti, kad is, antrasis, prisiminimas prasideda kaip tik ten, kur baigsi pirmasis. Vl buvo
jungtas jungiklis, tik kart nebuvau udaryta ankstesnje savyje. Mintys ir veiksmai priklaus
dabariai. Susidvejinusi ir nematoma stebjau, kaip is mirksnis atrodo Devo atmintyje.
Jis laik suglebus mano kn. Viena mano ranka buvo nukarusi vaikinui ant nugaros. Akys buvo
isprogusios, matyti tik j baltymai, ir man msteljo mintis, ar prisiminsiu, k regjau ijusi i
Devo atminties.
Taip, girdjau apie t triuk, vogravo Henkas. Suprantu, kad tai tiesa. Dabar, kai mudu
kalbams, ji yra tavo atmintyje. Ir kad taip vykt, pakanka tiesiog paliesti tavo sparnus?
velgiant Henk mane upldo bejgikumas. Nejau k tik pasakiau, kad jis mano tvas? Taip,
pasakiau. Staiga kilo noras dauyti kumiais Henkui krtin, kol jis tai paneigs, bet tiesa degino lyg
netiktai upuolusi kartin. Galjau jo neksti kiek tinkama, bet negaljau paneigti, kad mano
gyslomis teka lyktus Henko kraujas. Harisonas Grjus buvo mane apgaubs tvika meile, bet
gyvyb man suteik Henkas Milaras.
Sutinku sudaryti sandr, dusliu balsu pasil Devas. Jei paliksi Nor gyv, prayk, ko nori.
Henkas perkreip lpas.
K man gali pasilyti?
Tu kuri nefilim armij vildamasis dar chevano mnes nuversti puolusius angelus.
Nesistebk. Ne a vienas inau tavo umaias. Puol angelai buriasi ir ketina priversti savo vasalus
nefilimus gailtis, kad jiems galv ov mintis kada nors isilaisvinti. Nefilimams, paenklintiems
Juodosios Rankos itikimybs enklu, is chevano mnuo nebus malonus. Ir tai yra tik puolusi
angel umai ledkalnio virn. Tau niekaip nepavyks isisukti, jei tarp angel netursi savo
mogaus.
Henkas rankos mostu dav enkl savo vyrams ieiti.
Palikite mane vien su angelu. Isiveskite mergin.
Matyt, juokauji, jei manai, kad sutiksiu paleisti Nor i aki.

Linksmai prunkteljs Henkas nusileido.


Puiku. Turk j, kol gali.
Kai tik nefilimai ijo, Henkas paragino:
Kalbk toliau.
Palik Nor gyv, ir a tapsiu tavo nipu.
Henkas kilsteljo viesius antakius.
Tai bent. Tavo jausmai jai rimtesni, nei maniau. Henko vilgsnis nukrypo mane, leisgyv
Devo glbyje. Kain ar ji to verta. Lidna, bet man visai nedomu, k tu ir tavo draugai angelai
sargai galvoja ar koki kontrpriemoni ketina imtis. Tu jiems jau nepriklausai. Tad kaip ketini
iniuktinti j planus?
Tai jau mano bda.
Henkas atidiai nuvelg Dev.
Gerai, galiausiai itar. Tu mane sudominai. Tada abejingai patrauk peiais. Esu ne i
t, kurie susitaiko su pralaimjimu. Tikiuosi, man prisieksi?
O kaip kitaip, altai atsak Devas.
Dar kart isitrauks u kelni juosmens ukit durkl Henkas persir kair deln.
Prisiekiu, kad paliksiu mergin gyv. Jei savo priesaik sulauysiu, temirsiu ir virsiu dulkmis,
i kuri buvau sukurtas.
Paskui Devas pam durkl ir persir deln. Sugniaus kumt jis nukrat kelis laus krauj
panaaus skysio.
Prisiekiu teikti tau vis, koki pajgsiu surinkti, informacij apie puolusi angel planus. Jei
sulauyiau i priesaik, savanorikai susirakinsiu grandinmis pragare.
Abu vyrai suglaud delnus ir sumai krauj. Kai jie atitrauk delnus, aizdos buvo visikai
ugijusios.
Palaikyk ry, su ironija paliep Henkas nusipurtydamas markinius, tarsi pairje bt juos
susiteps. Jis priglaud mobilj prie ausies ir, pamats klausiam Devo vilgsn, paaikino:
Noriu sitikinti, kad automobilis mans laukia.
Taiau telefonu Henkas prabilo grsmingai:
Atsiskite mano vyrus. Visus. Mergin reikia igabenti.
Devas sustingo. Igirds besiartinanius prie pairs ingsnius, paklaus:
K tai reikia?
Prisiekiau, kad paliksiu j gyv, atov Henkas. Kada j paleisiu, priklauso nuo mans ir
tavs. Gausi j tik tada, kai man suteiksi gantinai informacijos, kurios pakaks iki chevano mnesio
nuversti puolusius angelus. Laikyk Nor kaite.
Devas dirsteljo pairs duris, bet Henkas mandagiai perspjo:
N nemgink. Bsi vienas prie dvideimt. Mums abiem bt nesmagu, jei per petynes Nora
nukentt. Elkis imintingai. Atiduok j man.
Devas sugrieb Henk u rankovs ir prisitrauk.
Jei j igabensi, pasirpinsiu, kad tavo lavonas patrt em, ant kurios stovime, itar
vaikinas tokiu iauriu balsu, kokio man dar nebuvo tek girdti.

Henkas n kiek neisigando. Veikiau pasipt.


Mano lavonas? maiktauji?
Henkas atidar pairs duris, ir vid triukmingai sugujo nefilimai.
Kaip ir sapnas, Devo prisiminimai baigsi beveik neprasidj. Buvau iek tiek sutrikusi, bet
netrukus aikiai ivydau granito studij ir Devo siluet vaks viesoje. Jos liepsnoje vaikino akys
nuomiai spindjo. Jis tikrai yra tamsusis angelas.
Gerai, sunibdjau vis dar svaigstama galva. Gerai
Devas nusiypsojo, bet i jo veido galjai suprasti, kad jam niekas neaiku.
Gerai? Ir viskas?
Atsigriau j, bet beveik nieko nemaiau. Pravirkau, net nepajutau, kada pasipyl aaros.
Tu su Henku sudarei sandr. Igelbjai man gyvyb. Kodl taip pasielgei?
Angele, sunibdjo jis, delnais suimdamas man veid, net nesivaizduoji, k galiau
padaryti, kad tik isaugoiau tave.
Emocijos ugniau man gerkl. Nepajgiau rasti odi. Paaikjo, kad Henkas Milaras, vyras,
daugel met tyliai tnojs elyje, suteik man gyvyb tik tam, kad vliau pamgint j atimti, ir
gyva likau tik sikius Devui. Henkas Milaras. Vyras, kuris daugel kart mano namuose elgsi taip,
tarsi ia gyvent. Kuris ypsojosi ir buiavo mano mam. Kuris iltai ir familiariai kalbdavo su
manimi
Jis mane pagrob, tariau, sudliojusi matytas nuotrupas visum. Jau ir anksiau tai tariau,
bet Devo prisiminimai stulbinamai aikiai upild visas spragas. Jis prisiek, kad mans
nenuudys, bet laik kaite, kad priverst tave jam nipinti. Net tris mnesius. Jis net tris mnesius
visus laik neinioje. Tik dl to, kad gaut informacijos apie puolusius angelus. Jis privert mano
mam patikti, kad mans nra gyvos.
inoma, privert. Henkas ne kart lyg niekur nieko susitep rankas. Jis galingas nefilimas,
turintis didiul triuk su smegenimis arsenal. O imets mane kapinse iuos triukus panaudojo, kad
nieko neprisiminiau. iaip ar taip, jis negaljo mans paleisti to nepadars, antraip visam pasauliui
biau praneusi apie jo velnikus darbus.
Nekeniu jo. odiais nemanoma ireikti mano pykio. Henkas turi u tai sumokti. Troktu jo
mirties, tvirtai pareikiau.
ym ant tavo rieo, pertrauk mane Devas, nra apgamas. Esu dukart j mats anksiau.
Ant mano seno vasalo nefilimo, vyro, vardu onsis Lang. Henkas Milaras irgi turi toki ym, Nora.
i ym kraujo ryiais tave sieja su jais, ji tarsi iorinis genetinis enklas ar DNR kodas. Henkas
yra tavo biologinis tvas.
inau, atsakiau, apmaudiai purtydama galv.
Devas sunr mudviej pirtus ir pabuiavo man krumplius. Labai aikiai pajutau jo lp
prisilietim ir malon dilgiojim po oda.
Tu prisiminei?
Girdjau, kai tai sakiau tavo prisiminimuose, bet, matyt, jau inojau, nes nenustebau, o buvau
supykusi. Neatmenu, kaip tai suinojau. Prispaudiau nykt prie yms vidinje rieo pusje.

Taiau a tai jauiu. Ryys tarp mano proto ir irdies nutrks, bet ties a jauiu. Sako, netekusi
regjimo moni klausa paatrja. Praradau dal atminties, bet dl to galbt sustiprjo intuicija.
Abu nutilome ir susimstme. Devas nenutuok, kad mano intuicija vertina ne tik ini apie tikrj
tv.
Nenoriu kalbti apie Henk. Tik ne dabar. Man rpi vienas dalykas, kur maiau tavo atmintyje.
Gal tiksliau bt sakyti, kur atradau.
Devas smalsiai, bet kartu ir atsargiai pavelg mane.
Sunkiai atsidusau.
Suinojau, kad buvau arba beprotikai tave simyljusi, arba suvaidinau geriausi savo
gyvenime spektakl.
Vaikino vilgsnis liko atsargus, bet akyse lyg ir mkteljo vilties kibirktl.
Kuria prielaida esi labiau linkusi tikti?
Tai suinoti yra tik vienas bdas.
Pirmiausia turiu isiaikinti, kas siejo tave ir Mars. Geriausia bus, jei iklosi visk,
perspjau. Mars sak, kad buvai jos vasaros nuotykis. Skotas aikino, jog Mars kalta dl
mudviej isiskyrimo. Dabar trksta tik tavo versijos.
Devas pasikas smakr.
Ar a panaus vasaros nuotyk?
Pamginau sivaizduoti Dev, papldimyje aidiant plastikine lkte ar besitepant degio
kremu, papldimio lent take perkant Marsei ledus ir besiklausant jos nepaliaujamo iaukjimo.
Nenoromis nusiypsojau.
Supratau, atsakiau. Tad rk.
Man buvo patikta rpintis Marse. Tuo metu dar nebuvau atsiskyrlis; vis dar turjau sparnus,
todl buvau angelas sargas ir vykdiau arkangel nurodymus, o jie norjo, kad stebiau Mars. Ji
Henko dukt, dl to merginai galjo grsti pavojus. A j saugojau, bet is darbas buvo nemalonus. I
vis jg stengiausi nieko neprisiminti.
Vadinasi, tarp judviej nieko nebuvo?
Vaikino lp kampuiai vos kilsteljo.
Por kart vos jos nenuoviau, bet tai visos linksmybs.
Praradai ger prog.
Devas gteljo peiais.
Visada bna kitas kartas. Ar vis dar nori kalbti apie Mars?
irdama jam akis papuriau galv.
Apskritai nenoriu kalbti, prisipainau.
Truput apsvaigusi nuo savo lumo pakilau kartu pakeldama ir Dev. Krtinje pynsi
vairiausios emocijos, bet uiuopti pavyko tik dvi. Smalsum ir geism.
Vaikinas stovjo n nekrusteldamas.
Angele, dusliu balsu itar jis ir nykiu paglost man skruost, bet a kiek atsitraukiau nuo jo.
Neskubk. Jei man ir liko prisiminim apie mudu, negaliu j prievarta prisiaukti.
Tai buvo tik pusiau tiesa. Slapta svajojau apie i akimirk nuo pat tada, kai pirm kart pamaiau

Dev. Buvau sukrusi imtus io susitikimo versij, bet vaizduotje niekada net nepriartjau prie
jausm, kuriuos igyvenau dabar. Nenugalima trauka mane viliojo vis ariau.
Kad ir kas man buvo nutik, nenorjau pamirti su Devu praleist akimirk. Trokau, kad jo
prisilietimai, skonis ir net kvapas giliai sirt mano atmintyje, ir niekas niekas nepajgt j
itrinti.
Delnais slydau vaikino liemeniu simindama kiekvien jo raumen gbrel. Griau save tuos
paius kvapus, kuriuos uuodiau t pirm vakar jo visureigyje. Odos, prieskoni ir mt. Pirtais
braukiau jo veid smalsiai tyrindama atrius, beveik italikus, bruous. Vis t laik Devas net
nesujudjo ir usimerks kent mano prisilietimus.
Angele, pakartojo jis dusliu balsu.
Dar ne.
miau kedenti vaikinui plaukus, jie pleveno tarp mano pirt. Pasistengiau siminti kiekvien
smulkmen. Bronzin Devo od, pasitikini savimi laikysen, gundomai ilgas blakstienas. Vaikinas
nebuvo tobulai sudtas, bet dl to tik dar labiau mane domino.
Nebedelsk, galiausiai tariau sau. Palinkau prie jo ir usimerkiau.
Devo lpos prasivr pasitikdamos mansias, visas jo knas suvirpjo tramdant sukilusias
aistras. Vaikino rankos apsivijo mane ir tvirtai prispaud prie savs. Jis m buiuoti mane stipriau,
ir a atsakiau taip kartai, jog net sunerimau.
Mano kojos apsunko. Susmukau Devo glbyje, o jis i lto leidosi emyn, nugara remdamasis
sien, kol a galiausiai atsidriau jam ant keli. Mano sieloje sipliesk viesa, ir jos skleidiamas
kartis suild visas kno kerteles. Tarp mudviej atsivr slaptas pasaulis, ir bauginantis, ir
pastamas. inojau, kad jis tikras. itaip jau buvau buiavusis. Su Lopu. Neatmenu, kad j biau
vadinusi kitaip nei Devu, bet vardas Lopas atrod kakoks teisingas. Vl audringai uliejo
kartas malonumas bti drauge, is pojtis grasino mane praryti.
Atsitraukiau pirmoji ir aplaiiau apatin lp.
Lopas paklaus:
Neblogai?
Priglaudiau prie jo galv.
Kartojant galima pasiekti tobulyb.

21

SKYRIUS

Kai atmerkiau akis, palengva irykjo kambario apybros. viesos buvo ijungtos. Oras vsus.
Od glamonjo nepaprastai prabangus ir malonus audinys. Viesulu upldo prajusios nakties
prisiminimai. Mudu su Lopu glamonjoms Miglotai prisiminiau, kaip jam murmjau, jog esu per
daug isekusi ir nepajgsiu vairuoti
Umigau pas Lop.
Prisiveriau atsissti.
Mama mane umu! itariau lyg ir niekam.
Pirmiausia, i ryto vyks pamokos. Antra, paeidiau komendanto valand ir nepasivarginau
paskambinti, kad paaikiniau kodl.
Lopas sdjo ant kds kampe kumiu parms smakr.
A jau tuo pasirpinau. Paskambinau Vi. Ji sutiko tave utarti. Vi tavo mamai pasak, kad judvi
pas j namie irjote penki valand film Ididumas ir prietarai, tu praradai laiko pojt ir
umigai pirma, o Vi mama nusprend tavs neadinti ir leisti pernakvoti.
Tu paskambinai Vi? Ir ji sutiko nieko neklausindama?
Tai visai nepanau draug. Ypa naujj Vi, kuri visai vyr padermei trokta mirties.
Na, gal tai ir nebuvo taip paprasta.
Mslingas Lopo tonas privert mane suklusti.
Tu aidei su jos smegenimis?
Kai reikia prayti arba leidimo, arba atleidimo, renkuosi pastarj.
Vi geriausia mano draug. Neturi teiss temdyti jai prot!
Nors vis dar pykau ant Vi, kad melavo apie Lop, draug, matyt, turjo sav prieasi. Nors
tokiam jos poelgiui nepritariau ir ketinau labai greitai visk isiaikinti, Vi man yra labai brangi.
Lopas persisteng.
Buvai ivargusi. O miegodama mano lovoje atrodei labai rami.
Dl to, kad tavo lova stebuklinga, atoviau ne taip irzliai, kaip norjau. Galiau joje
miegoti aminai. Atlasins paklods? spjau.
ilkins.
Juodo ilko paklods. domu, kiek tokios kainuoja? Viena aiku: jos turi hipnozs gali, labai
patraukli.
Prisiek, kad daugiau niekada neaisi su Vi smegenimis.
Prisiekiu, su palengvjimu, kad pavyko isisukti, atsak Lopas. is odis nuskambjo beveik
kaip atsipraymas.
Vargu ar galtum paaikinti, kodl ir Vi, ir mama atkakliai neig pastanios tave. Ties sakant,

tik Mars ir Skotas prisipaino tave prisimen.


Vi draugavo su Riksonu. Kai Henkas tave pagrob, a itryniau jos prisiminimus apie Rikson.
Jis tavo draug inaudojo ir vert daug ikentti. Riksonas visus vert kentti. Ilgainiui jums
palengvt, jei padiau umirti Rikson. Kitas pasirinkimas palikti tavo eimos nariams ir
draugams vilt, kad Rikson suims, nors to niekuomet nebus. Kai nuvykau itrinti Vi atminties, ji
prieinosi. Vi ir dabar pyksta ant mans. Neino kodl, bet pyktis tno giliai jos sieloje. Itrinti
mogaus atmint nra labai paprasta. Tai tarsi irinkti visus okolado gaballius i sausainio. Niekada
nepavyksta to padaryti tobulai. Lieka atminties fragmentai. Nepaaikinamos nuostatos, kurios atrodo
tikinamos. Vi negali prisiminti, k jai padariau, bet ino, kad manimi pasikliauti negalima. Tavo
draug neprisimena Riksono, bet ino, kad kakoks vyrukas jai sukl daug sielvarto.
Dabar tapo aiku, kodl Vi tariai iri vaikinus, o a staiga miau bjaurtis Henku. Mudviej
atmintis buvo itrinta, bet joje liko prisiminim nuotrupos.
Gal nedert ant jos labai pykti, patar Lopas. Juk Vi tavo unugaris. Siningumas geras
bruoas, bet itikimyb irgi vertintina.
Kitaip tariant, visk jai atleisti.
Lopas gteljo peiais.
Daryk, kaip imanai.
Vi liai melavo man akis. Tai nra nekaltas prasiengimas. Taiau a inau, kaip draug
jauiasi. Jos atmintis buvo sudarkyta, o tai baisu. ,,Paeidiama per silpnas apibdinimas. Vi
pamelavo nordama apsaugoti mane. O ar a elgiausi kitaip? Nieko jai nepasakiau nei apie puolusius
angelus, nei apie nefilimus ir griebiausi to paties pasiteisinimo. Galiu arba kaltinti Vi u
veidmainiavim, arba paklausyti Lopo patarimo ir atleisti.
O kaip mano mama? Ar ir j turiau utarti? paklausiau.
Mama mano, kad esu prikis nagus prie tavo pagrobimo. Veriau tegul mano, kad a, o ne
Henkas, dst Lopas, ir jo tonas staiga tapo altesnis. Jei Henkas tart, kad tavo mama ino ties,
imt kenkti.
Lopas per velniai pasak. Neabejoju, kad siekdamas troktamo tikslo Henkas nedvejodamas
nuskriaust mano mam. Tai dar viena prieastis jai nieko nesakyti kol kas.
Visikai nenorjau sijausti Henko igyvenimus ar kaip nors j sumoginti, bet man pasidar
smalsu, koks jis buvo, kai pirm kart simyljo mam. Ar visada buvo bjaurus? O gal i pradi jis
mus myljo tik paskui, atsidavs nefilim misijai, sunuomjo?
Lioviausi splioti. Dabar Henkas yra pabaisa, ir tai svarbiausia. Jis mane pagrob, ir niekas gaus
atpild.
Riksonas niekada nebus suimtas, nes jis dabar pragare? pasitikslinau.
Paiame tikriausiame pragare.
Lopas patvirtino linkteldamas galv, bet jo vilgsnis iek tiek apniuko. Matyt, jam nepatinka
kalbti apie pragar. Abejoju, ar kuriam nors puolusiam angelui tai patinka.
Tavo atmintyje maiau, kaip sutikai Henkui nipinti puolusius angelus, tariau.
Lopas linkteljo.
Praneti, k ir kada jie planuoja. Kas savait susitinku su Henku perduoti jam informacijos.

Kas bus, jei puol angelai suinos, kad iduodi j paslaptis?


Tikiuosi, nesuinos.
Atsainus vaikino tonas mans nenuramino.
K jie tau padaryt?
Esu buvs ir blogesnje padtyje, bet visada pajgdavau isisukti. Jo lp kampuiai
kilsteljo. Tu vis dar manimi nepasitiki.
Ar gali pabti rimtas bent por sekundi?
Lopas pasilenks pabuiavo man rank ir prabilo nuoirdiai:
Puol angelai igrst mane pragar. Leist tai padaryti arkangelams, bet taip bna ne visada.
Paaikink, grietai pasakiau.
Lopas tingiai ir ididiai atsilo.
monms draudiama udyti vieniems kitus; taip sako statymas. Taiau mons udomi kasdien.
Mano pasaulis nedaug kuo skiriasi. Kaskart atsiranda norinij paeisti statym. Neapsimetinsiu
ess nekaltas. Prie tris mnesius a surakinau Rikson grandinmis pragare, nors neturjau toki
galiojim, tik vadovavausi savja teisingumo samprata.
Tu prirakinai Rikson grandinmis pragare?
Lopas smalsiai pavelg mane.
Jis turjo atsakyti. Riksonas ksinosi tave nuudyti.
Skotas man papasakojo apie Rikson, bet neinojo, nei kas grandinmis surakino t niek
pragare, nei kaip tai buvo padaryta. Pasakysiu Skotui, kad turi bti dkingas tau.
Mans nedomina mirno dkingumas. Taiau galiu tau papasakoti, kaip tai daroma. Kai
arkangelai iveja puolus angel i dangaus ir nurauna jam sparnus, vien plunksn pasilieka. i
plunksna kruopiai inventorinama ir saugoma. Jei puolus angel prireikia surakinti grandinmis
pragare, arkangelai paima t plunksn ir sudegina. Tai simbolinis veiksmas, sukeliantis neivengiam
padarini. Tad degti pragare nra vien tik sparnuotas posakis.
Tu turjai Riksono plunksn?
Kol nepradjo kenkti, Riksonas buvo man artimas kaip brolis. inojau, kad jis turi t plunksn ir
kur j saugo. Apie Rikson inojau visk. Todl isiuniau j ne anonimikai. Nors Lopas stengsi
likti abejingas, vis tiek sugrie dantimis. A pats nutempiau j pragar ir sudeginau plunksn jo
akivaizdoje.
Nuo io pasakojimo man pasiiau plaukai. Net jei Vi mane labai liai iduot, kain ar
pajgiau j priversti kentti taip, kaip Lopas privert kentti Rikson. Netiktai supratau, kodl
Lopas taip jaudinasi.
Nuvijusi nir vaizd prisiminiau kapinse rast plunksn.
Ar tos plunksnos skraido kur papuola? Ar bet kas gali j rasti?
Lopas papurt galv. Tik keli puol angelai nusileidia em isaugoj vien kit plunksn, kaip
pavyko padaryti Riksonui. Jei taip atsitinka, puols angelas velnionikai stengiasi, kad plunksna
nepatekt blogas rankas. Lopo lpose msteljo vos pastebima ypsena. O tu manei, kad mes
nesentimentals.
Kas atsitinka kitoms plunksnoms?

Krisdamos jos spariai yra. Kritimas i dangaus ne malonus pasivinimas.


O kaip tu? Ar laikai paslps savo plunksnas?
Vaikinas kilsteljo antak.
Ketini mane sulugdyti?
Nors kalba buvo rimta, a irgi nusiypsojau.
Mergait privalo turti galimyb rinktis.
Nesmagu, kad tenka tave nuvilti, bet neslepiu joki plunksn. em nusileidau visikai nuogas.
Hmm, numykiau kaip manydama atsainiau, bet pajutau, kaip nukaito veidas, igirdus vien
od. Nedera galvoti apie nuogyb urakintai Lopo itin slaptame ir prabangiame miegamajame.
Smagu matyti tave savo lovoje, tar Lopas. A retai nukloju antklod ir retai miegu.
Noriau, kad ateitum daniau.
Ar silai man ia apsigyventi nuolatinai?
A tavo kien jau djau atsargin rakt.
Patapnojau per kien. Ten tikrai apiuopiau ma, kiet daikiuk.
Koks tu gerairdis.
Dabar nesijauiu ess gerairdis, atsak lidnai Lopas, nenuleisdamas nuo mans aki.
Ilgjausi tavs, angele. Kiekvien dien. Tu man vaidenaisi, ir a miau nuogstauti, kad Henkas
sulau priesaik ir tave nuud. Visur maiau tavo mkl. Negaljau ir nenorjau nuo tavs pabgti.
Tu mane kankinai, bet tai buvo geriau, nei prarasti tave.
Kodl man visko nepasakei t nakt, kai gatvelje susidrme su Gabiu? Buvai labai piktas.
Prisiminusi kandius vaikino odius papuriau galv. Pamaniau, mans nekenti.
Kai Henkas tave pagrob, sekiau nordamas sitikinti, kad nieko blogo tau neatsitiko, bet buvau
prisieks nutraukti mudviej santykius dl tavo saugumo. Taip nusprendiau ir vyliausi itversis.
Mginau save tikinti, kad mudviej jausmai iblso. Taiau kai t nakt pamaiau tave gatvelje,
visas mano rytas igaravo. Labai norjau, kad mane prisimintum, todl nepajgiau liautis apie tave
galvojs. Taiau tu neprisiminei. Vaikino vilgsnis nuslydo ant keli sudtas rankas. Turiu tavs
atsiprayti, tyliai itar. Henkas itryn tau atmint, kad neprisimintum, k jis padar, ir a su tuo
sutikau. Liepiau jam taip itrinti atmint, kad neprisimintum ir mans.
Pavelgiau Lop.
Su kuo tu sutikai?
Norjau tau grinti ankstesn gyvenim. T, kuris buvo prie puolusius angelus, prie nefilimus,
prie mane. Maniau, tai vienintelis bdas padti tau itverti visa, kas nutiko. Tikriausiai n vienas
mudviej neneigsime, kad apsunkinau tau gyvenim. Tikjausi, jis bus geresnis, bet reikalai klostsi
ne taip, kaip norjau. Visk apgalvojau ir pagaliau nusprendiau, kad tau bus lengviau pasveikti ir
tavo ateitis bus saugesn, jei a pasitrauksiu.
Lopai
Nenorjau matyti, kaip Henkas tave kankina ir atima galimyb bti laimingai versdamas ksti
iuos prisiminimus. Tu teisi Henkas tave pagrob, nes man galsis tavimi pasinaudoti siekdamas
mane valdyti. Jis tave igabeno birelio pabaigoje ir laik iki rugsjo. Vis t laik tu buvai urakinta
visikai viena. Net labiausiai usigrdin kariai neretai palta kalinami vienatvje, ir Henkas inojo,

kad a dl to labiausiai igyvenu. Jis reikalavo, kad uoliai jam nipiniau, nors ir buvau prisieks.
Per tuos mnesius jis man nuolat primindavo, kad laiko tave kaite. Lopo vilgsnis sunuomjo.
Jam teks u tai atsakyti, ir slygas diktuosiu a, pridr vaikinas tyliu, bet mirtinai grsmingu balsu,
nuo kurio man paiurpo nugara.
T vakar jis mus apsupo pairje, toliau pasakojo Lopas. Mano galvoje sukosi tik viena
mintis neleisti, kad Henkas tave ia ikart nuudyt. Jei pairje biau buvs vienas, biau
grmsis. Nemaniau, kad tu pajgsi prieintis, ir paskui labai dl to gailjausi. Nenorjau matyti
tavs sualotos, ir tai mane sulaik. Nevertinau, kad tu jau gijusi patirties ir tvirtybs. Henkas tai
inojo, o a ukibau ant jo kabliuko.
Pasiliau jam sandr. Pasakiau, kad nipinsiu Henkui, jei jis paliks tave gyv. Henkas sutiko,
paskui isikviet nefilimus, kad tave igabent. Kovojau kaip manydamas, angele. Kol nefilimai tave
ivilko, kaip reikiant aplamdiau jiems onus. Po keturi dien susitikau su Henku ir pasiliau jam
nuplti man sparnus mainais u tavo laisv. Daugiau neturjau ko jam pasilyti, ir Henkas sutiko tave
atiduoti, bet ne anksiau kaip vasaros pabaigoje. Tris mnesius nepailsdamas iekojau tavs, bet
Henkas buvo visk gerai apgalvojs. Jis pasirpino, kad niekas neinot, kur esi slepiama. Suiups
kankinau kelis Henko vyrus, bet n vienas j negaljo pasakyti, kur tu. Kur esi slepiama, Henkas
turbt prasitar tik vienam arba dviem patikimiausiems savo vyrams.
Savait prie tave paleisdamas Henkas atsiunt pas mane pasiuntin nefilim. Jis pasipts
pareik, kad Henkas ketina itrinti tavo atmint, ir paklaus, ar a neprietarauju. Imaliau jam snuk.
Tada kruvin ir sumut nutempiau Henko namus.
Kit ryt mudu sulaukme Henko, ivykstanio darb. Tada jam liepiau taip giliai itrinti tavo
atmint, kad nelikt joki prisiminim, antraip igrainsiu j kaip ir pasiuntin. Nenorjau, kad mane
prisimintum ir nakt pabustum susapnavusi komar, jog esi kakur urakinta visikai viena, arba
neinia dl ko auktum naktimis. Trokau kaip manydamas padti tau grti ankstesn gyvenim.
inojau, kad bsi saugi tik tada, jei itrksi i visos ios painiavos. Tada liepiau Henkui daugiau
niekada prie tavs nesiartinti. Prigrasinau neatpastamai sukapoti jo kn gabalus, jei kada nors
pasipainiot tau po kojomis, o tada rasti bd j nuudyti, kad ir kiek tai kainuot. Maniau, jam uteks
proto laikytis sandrio slyg, bet tu pasakei, kad Henkas susidjo su tavo mama. Instinktyviai jauiu,
kad jis taip elgiasi visai ne i meils. Henkas kak suman ir tam naudojasi tavo mama arba, kas
labiau tiktina, tavimi.
Mano irdis dausi kaip palusi.
Ak, tas gyvat!
Lopas niriai nusijuok.
A pavartoiau stipresn od, bet tiks ir is.
Kaip Henkas drso itaip su manimi pasielgti? Suprantama, jis nusprend mans nemylti, bet vis
tiek yra mano tvas. Nejau kraujo ryys nieko nereikia? Kaip jam uteko lumo pastarosiomis
dienomis irti man akis ir ypsotis? Jis atpl mane nuo mamos, kelias savaites laik pagrobs, o
dabar drsta engti mano namus ir apsimetinti, kad jam rpi mano eima.
Henkas turi kakok galutin tiksl. Neinau, kok, bet tikrai blog. Nuojauta sako, kad Henkas
ketina gyvendinti savo plan prie prasidedant chevano mnesiui. Lopo vilgsnis nukrypo mane.

Chevanas greiiau nei po trij savaii.


inau, k galvoji, pasakiau. Kad persekiosi Henk vienas. Taiau neatimk i mans
malonumo duoti jam atkirt. A to nusipelniau.
Lopas apkabino man kakl ir tvirtai prispaud lpas prie kaktos.
Nedrsiau taip pasielgti.
Kodl?
Henkas gijo pranaum, bet a ketinu ilyginti rezultat. Tavo prieo prieas yra tavo draugas, o
a turiu sen draug, kuri mums gali bti naudinga. od draug Lopas itar tokiu balsu, kuris
rod, jog toji moteris visai nra draug. Jos vardas Dabrija, ir dabar pats laikas su ja susisiekti.
Regis, Lopas jau nusprends, k darys toliau. A irgi. Isiropiau i lovos, paiupau batelius ir
megztin, kur Lopas buvo padjs ant tualetinio stalelio.
Negaliu ia likti. Turiu vaiuoti namo. Neleisiu Henkui be niekur nieko itaip naudotis mano
mama.
Lopas neramiai atsiduso.
Negali jai nieko sakyti. Mama tavimi nepatiks. Jis jai padar t pat, k a Vi. Mama ir prie
savo nor privalo tikti Henku. Henkas j veikia, ir kol kas turime visk palikti taip, kaip yra. Kol
isiaikinsiu, k Henkas suman.
Pagalvojusi, kad Henkas valdo mano mam ir ja manipuliuoja, uviriau pykiu.
Nejau negali pas j nuvykti ir sudraskyti skutelius? paklausiau. Henkas nusipelno kur kas
sunkesns bausms, bet i, bent jau laikinai, paalint j i kelio. Ir suteikt man malonumo, kariai
pridriau.
Mums reikia j visikai sunaikinti. Neinome, kas dar padeda Henkui ir kaip toli siekia jo kslai.
Jis telkia nefilim armij ir ketina sukilti prie puolusius angelus, bet Henkas taip pat gerai kaip a
ino, kad prasidjus chevanaui jokia armija nepajgs pasiprieinti priesaikai, duotai danguje. ia
atpls minios puolusi angel ir uvaldys Henko mones. Henkas, matyt, rezga kak kita. Taiau kuo
tu ia dta? garsiai svarst Lopas. Staiga jis prisimerk. Henko kslai susij su informacija,
kurios jam reikia i arkangels. Taiau kad priverst j kalbti, jis turi gauti arkangelo vrin.
ie odiai man nuskambjo tarsi antausis. Pasinrusi ios nakties prisiminimus visikai
pamirau haliucinacij, kurioje maiau narve udaryt mergin. Dabar inojau, kad tai ne
haliucinacija, o tikrov. Ir toji mergina arkangel.
Lopas atsiduso.
Atleisk, angele, nubgau per toli. Tuoj tau paaikinsiu.
inau apie t vrin, pertraukiau j. Viename tavo prisiminim maiau narve kalint
mergin. Esu tvirtai sitikinusi, kad mergina norjo man pasakyti, jog pasirpiniau, kad Henkas io
vrinio negaut, bet tuo metu maniau, jog tai haliucinacija.
Lopas kur laik tyldamas irjo mane, paskui prabilo:
Ji arkangel ir turi utektinai gali siskverbti tavo mintis. Matyt, arkangel nusprend, kad
btina tave perspti.
Linkteljau.
Nes Henkas mano, kad a turiu tavo vrin.

Tu jo neturi.
Pamgink tikinti Henk.
Kaip tik ia uo ir pakastas, ltai itar Lopas. Henkas mano, kad vrin atidaviau tau.
Tikriausiai.
Lopas surauk kakt, jo vilgsnis pasidar mslus.
Jei parveiu tave namo, ar pajgsi tikinti Henk nieko nuo jo neslepianti? Priversk j patikti,
jog niekas nepasikeit. Kad ios nakties apskritai nebuvo. Jei nesi pasirengusi, niekas tavs nekaltins,
juo labiau a. Taiau pirma turiu inoti, ar susidorosi.
Nedvejodama atsakiau Lopo klausim. Taip, galiu isaugoti paslapt, kad ir kaip tai bt
sunku, jei nuo to priklauso mano mylim moni gerov.

22

SKYRIUS

Stipriai nuspaudiau folksvageno greiio pedal vildamasi, kad nesutiksiu nuobodiaujanio faro,
kuris nutvert mane virijus leistin greit. Labai nenorom i Lopo slptuvs vaiavau namo. Bet
mintis, kad mama tarsi u virveli tampoma marionet yra viena su Henku, buvo nepakeliama. Nors
inojau, jog tai nelogika, tikinjau save, kad bdama alia galsiu j apsaugoti. Kita ieitis
atiduoti mam Henkui, bet a veriau mirsiu, nei j pasirinksiu.
Po neskming tikinjim pasilikti ilgiau, kol visi normals mons keliasi, Lopas nuve mane
pasiimti folksvageno. Neinau, k galima pasakyti apie automobil, kuris kelias valandas ibuvo
nepaliestas pramoniniame rajone. Maniau, i jo bus ipltas bent jau kompaktini plokteli
grotuvas.
Privaiavusi prie nam ubgau priebuio laiptais ir tyliai jau vid. Udegusi virtuvje vies,
nuslopinau riksm.
Atsirms spintel ir atsainiai aisdamas su stikline vandens stovjo Henkas.
Labas, Nora.
Kaipmat pasistengiau ugniauti jaudul. Prisimerkiau apsimesdama suirzusi.
K ia veiki?
Henkas linkteljo galv pagrindini dur link.
Tavo mama ibgo darb. Hugo skubiai ikviet.
Dabar tik penkios ryto.
Juk pasti Hugo.
Ne, jo nepastu, bet todl pastu tave, norjau atauti. Galvoje msteljo mintis, jog Henkas
paveik mamos smegenis tikindamas j ivaiuoti, kad galt mane vien sprausti kamp. Taiau
i kur jis galjo inoti, kada griu? Vis dlto ios minties neatmeiau.
Pamaniau, bus grau, jei ir a pradsiu savo darbo dien, paaikino Henkas. K pasakytum,
jei rastum mane drybsant lovoje, kai tavo mama jau dirba?
Henkas n neslp miegojs ia. Kiek man inoma, tai pirmas kartas. Viena yra manipuliuoti
mamos protu, bet gulti jos lovoje
Maniau, nakvosi pas savo draug Vi. Ar vakarlis taip greitai baigsi? paklaus Henkas. O
gal reikt klausti: taip vlai.
I siio m smarkiai plakti irdis, bet suvaldiau besiverianius i lp piktus odius.
Nusprendiau miegoti savo lovoje.
Suprask uuomin.
Henkas globjikai nusiypsojo.
inoma.

Tu manimi netiki? liai paklausiau.


Man nereikia igalvot pasiteisinim, Nora. inau vos kelias prieastis, dl kuri mergina
meluoja nakvojusi pas draug. Jis sukikeno, bet juokas buvo altas. Pasakyk man, kas tas
laimingasis.
Kilsteljs vies antak, Henkas priglaud stiklin prie lp ir igr vanden.
irdis dausi kaip palusi, bet a i vis jg stengiausi atrodyti rami. Henkas tik spliojo. Jis
niekaip negali inoti, kad buvau su Lopu. Henkas isiaikint, k veikiau prajusi nakt, tik jei pati
prisipainiau.
nirtusi pavelgiau j.
Drauge su Vi irjome film. Galbt Mars ir ismunka slapta i nam susitikti su vaikinais, bet
a ne Mars.
Per daug kandu. Jei noriu isisukti, teks kiek suvelninti ton.
Henkas ir toliau stovjo pasipts.
Tikrai?
inoma.
Paskambinau Vi motinai patikrinti, kur tu, ir ji man pasak pritrenkiani naujien. Tu net
nebuvai perengusi j nam slenksio.
Tu tikrinai, kur a?
Bijau, mama yra tau per daug atlaidi, Nora. Perpratau tavo mel ir nusprendiau paimti vadias
savo rankas. Diaugiuosi, kad mudu atsitiktinai susidrme, tad galsime pasinekuiuoti akis ak.
Ne tavo reikalas, k a veikiu.
iuo metu, ne. Taiau jei vesiu tavo motin, senosios taisykls nebegalios. Mes bsime eima.
Jis pamerk ak veikiau grsmingai nei aismingai. Mano kieta ranka, Nora.
K gi, pairsime.
Tu teisus. Nebuvau pas Vi. Pamelavau mamai, kad galiau netrukdoma ilgai pasivainti
laukais ir ivdinti smegenis. Pastaruoju metu man dedasi keisti dalykai. Pabarbenau sau galv.
Amnezija ima sklaidytis. Tie keli mnesiai jau neatrodo tokie migloti. Be paliovos matau vis t pat
veid. Savo pagrobjo. Kol kas vaizdas dar nerykus, negaliu jo atpainti, bet, tikiuosi, netrukus
pavyks.
Henko iraika nepasikeit, bet akys lyg ir suliepsnojo pykiu.
tai k a manau, lyktus pimpi.
Bda ta, kad grtant miest sugedo mano sukrios automobilis. Nenorjau prisidaryti bdos
vaindama viena vlai nakt, todl paskambinau Vi ir papraiau mane pridengti. Sugaiau kelias
valandas, kol pavyko uvesti varikl.
Henkas n nemirkteljo.
Tada leisk man j apirti. Neusiimiau automobili verslu, jei neimanyiau gedim.
Nesivargink. Nuveiu j ms mechanikui. Dl visa pikta, jei Henkas nebt suprats mano
uuominos, pridriau: Man reikia pasiruoti mokykl ir kai k paskaityti. Noriu, kad niekas
netrukdyt.
Henkas ypteljo lp krateliu.

Nejaugi stengiesi manim atsikratyti?


Pabrtinai parodiau ranka duris.
Paskambinsiu mamai ir pasakysiu, kad ivaiavai.
O kaip tavo automobilis?
Viepatie, koks Henkas usispyrs.
Juk sakiau: nuveiu mechanikui.
Nesmon, atkirto Henkas. Nra reikalo versti mam mokti pinigus, jei a galiu visk
sutvarkyti. Tikiuosi, automobilis prievaoje?
Nespjus sustabdyti, Henkas nuingsniavo prie dur. I baims spurdania irdimi nusekiau jam i
paskos. Atsistojs prie folksvageno, Henkas pasiraitojo rankoves ir gudusiu judesiu spusteljo
priekines groteles. Variklio dangtis atsilaisvino, ir Henkas j pakl.
Stovjau greta vildamasi, kad Lopas tikinamai patvark folksvagen. Tai jis sugalvojo atsargin
plan, jei Vi pasakojimas netikint. Regis, Henkas, kreipdamasis tiesiai poni Skai, veik Lopo
triuk su smegenimis, todl buvau labai dkinga Lopui, kad itaip apsidraud.
tai ia, tar Henkas rodydamas mayt trkim vienoje i juod arneli, apvyniot apie
varikl. Viskas sutvarkyta. arnel dar kelias dienas laikys, bet j reikia kuo greiiau pakeisti.
Atvaiuok iandien, ir mano vyrai sutvarkys.
Tyljau, todl Henkas pridr:
Turiu padaryti spd dukrai moters, kuri ketinu vesti. iuos odius jis itar gana atsainiai,
bet balse buvo justi grasinimas. Beje, Nora! kteljo Henkas, kai apsigriau eiti. Diaugiuosi,
kad is nesusipratimas lieka tarp ms, bet rpindamasis tavo motina daugiau nepaksiu tavo
melagysi, kad ir kokie bt tavo ketinimai. Jei mane apkvailinsi dar kart
Netarusi n odio nujau vid prisiversdama neskubti ir neatsigrti. To daryti man ir
nereikjo. Jauiau, kaip Henkas susirauks vilgsniu lydi mane iki pat dur.
Prabgo savait, o i Lopo nesulaukiau joki ini. Nenutuokiau, ar jam pavyko rasti Dabrij ir ar
paaikjo, kodl Henkas sukiojasi apie ms eim. Ne kart teko save tramdyti, kad nenuvaiuoiau
Delf park ir nemginiau rasti kelio Lopo granitin studij. Sutikau laukti, kol Lopas su manimi
susisieks, bet jau miau sau priekaitauti dl io paado. Priveriau Lop priadti, kad
persekiodamas Henk nepaliks mans nuoalyje, bet is paadas dabar rodsi siaubingai nerimtas.
Net jei Lopas kol kas klaidiojo patamsiuose, norjau, kad man paskambint, nes jis ilgjosi mans
taip pat kaip a jo. Nejau taip sunku paimti telefon? Skotas irgi neiniro paviri, ir a, tenkindama
jo pageidavim, vaikino neiekojau. Taiau jei n vienas j greitai su manimi nesusisieks, neteksiu
kantrybs.
Tik mokykloje pavykdavo negalvoti apie Lop, bet ir tai ne visada. Laikiau save pirmne, nors
miau abejoti, ar verta taip stengtis. Palyginti su neatidliotinu trokimu sudoroti Henk, stoti
universitet nebeatrod taip svarbu.
Sveikinu, tar er Diborn, kai mudvi kartu ingsniavome antr, angl kalbos, pamok.
Nesupratau, ko ji taip plaiai ypsosi.
Su kuo?

ryt paskelbtos absolvent vakaro svitos nominacijos. Tu ikelta kandidate karalienes ir


atstovausi ms klasei.
Nieko nesuprasdama spoksojau j.
Tikrai?
Tavo pavard rayta srae. Klaidos negali bti.
Kas mane ikl?
er keistai nuvelg mane.
Tave gali ikelti kas panorjs, bet nominacij turi pasirayti ne maiau kaip penkiasdeimt
moksleivi. Tai tarsi peticija. Kuo daugiau para, tuo geriau.
Umuiu Vi, sumurmjau, nes tai buvo vienintelis logikas paaikinimas, kodl atsidriau tame
srae.
Paklausiau Lopo patarimo ir telefonu neusipuoliau draugs, kad man melavo, bet is poelgis
neatleistinas. Absolvent vakaro karalikosios svitos nar? Dabar net Lopas nepajgs apginti Vi.
Atsisdusi paslpiau po suolu mobilj, nes mokytojas ponas Sarafas grietai draudia jais
naudotis per pamokas.
ABSOLVENT VAKARO SVITOS NAR? nusiuniau jai inut.
Laim, skambutis dar nenuskambjo, tad draug ikart atsiunt atsakym.
K TIK SUINOJAU. HMM SVEIKINU?
A TAVE UMUIU, paraiau.
EXCUSE MOIS6? MANAI IA MANO DARBAS?
Veriau paslpk, pasigirdo diugus balsas. Sarafas prisimerks iri tave.
Mars Milar klesteljo gretim suol. Mudvi kartu lankme angl kalbos pamokas, bet Mars
paprastai sddavo galinje eilje su Donu Gala ir Adisonu Heilsu. Niekam ne paslaptis, kad ponas
Sarafas pusaklis, tad trijul galjo krsti k tik panorjusi, gal tik nebt drsusi sukurti lauo.
Jei jis dar stipriau prisimerks, vargui smegenis isilies kraujas, tyiojosi Mars.
Geniali mintis, nusiaipiau. Kaip ji tau atjo galv?
Nesupratusi mano sarkazmo Mars patenkinta atsilo suole.
Maiau, patekai absolvent vakaro rinkim biuleten, tarsteljo ji.
Nieko neatsakiau. Marss balse lyg ir nebuvo girdti patyi, bet vienuolikos met patirtis bylojo
k kita.
Kaip manai, kuris vaikinas taps karaliumi? toliau tarkjo Mars. Kertu layb, Kameronas
Ferijas. Tikiuosi, pernykius vakaro kostiumus ival cheminje valykloje. I patikim lp
girdjau, kad Kara Darling paliko prakaito dmi kostiumo paastyse. O jei tau teks vilkti jos
kostium? Mars surauk nos. Jei ji itaip suniokojo drabu, tai k padar su tiara.
Mintimis nevalingai nuklydau vienintel absolvent vakar, kuriame dalyvavau. Mudvi su Vi tada
mokms pirmoje gimnazijos klasje. Buvome k tik ikeptos gimnazists, tad manme, kad reikia
pamatyti, kas ten vyksta. Vakarui pusjus aikt ygiavo rmj klubo nariai ir paskelb
karalikj svit nuo pirmaklasi palydov iki baigiamosios klass karaliens ir karaliaus.
Kiekvienas karalikosios svitos narys ant pei buvo usimets mokyklos spalv tog ir ant galvos
usidjs karn, arba tiar. Tada karalikoji svita golfo veimliais apvaiavo pergals rat aplink

stadion. Neprilygstama, sutinku. Mars peln pirmaklasi palydovs titul ir atm man nor kada
nors dalyvauti karnavimo ceremonijoje.
A tave ikliau kandidate, prisipaino Mars, nubraukdama plaukus ant meni ir plaiai
isiiepdama. Norjau, kad tai bt paslaptis, bet nemgstu anonimikumo.
Marss odiai priadino mane i prisiminim.
K tu padarei?
Mars apsimet mane ujauianti.
inau, dabar igyveni sunk tarpsn. Na, visa ta amnezija ir ji m kalbti panibdomis,
inau apie tavo haliucinacijas. Ttis man pasak. Jis papra, kad su tavimi biau itin maloni. Tik
neinojau, kaip tai padaryti. Vis svarsiau. Ir tada pamaiau skelbim apie i met absolvent
vakaro karaliens nominacij. inoma, visi norjo kandidate ikelti mane, bet a draugams pasiliau
ikelti tave. Galbt usiminiau apie haliucinacijas ir gal kiek perdjau, kokios jos sunkios. Norint
laimti, reikia aisti nesiningai. Gera inia ta, kad surinkai du imtus para daugiau nei bet kuri
kita kandidat!
Galvoje pynsi mintys, negaljau patikti ir lyktjausi.
Tu mane pavertei savo labdaros projektu?
Taip! suklyk Mars elegantikai suplodama rankomis.
Pasilenkiau per tarp tarp suol ir kaip manydama nuomiau j pavelgiau.
Eik ratin ir atsiimk silym. Nenoriu, kad mano pavard bt kandidat srae.
Mars visai nesieid, tik sisprend rankomis onus.
Tai visk sujaukt. Rinkim biuleteniai jau atspausdinti. ryt dirsteljau j krvel ratinje.
Nejau nori tuiai eikvoti popieri? Pagalvok apie medius, kurie paaukojo savo gyvyb, kad tapt ta
popieriaus snimi. Na, gerai, pamirk popieri. O kaip a? I vis jg stengiausi tave nudiuginti.
Negali be niekur nieko atsisakyti.
Atloiau galv ir bediau vilgsn dmtas nuo drgms lubas. Kodl a?

6 Atsipraau (pranc.).

23

SKYRIUS

Po pamok radau ant pagrindini dur priklijuot ratel. Svirnas. grdau kien ir patraukiau
galin kiem. U ms sklypo drieksi atviras laukas. Jo viduryje stksojo kalkmis balintas svirnas.
Iki iol neinau, kam jis priklauso. Prie daugel met mudvi su Vi svajojome paversti svirn slaptu
klubu. Ms norai kaipmat igaravo, kai pravrusios duris pamatme ant gegni kabant iknosparn.
Nuo to laiko nemginau eiti svirn ir, nors vyliausi, jog mai skraidantys induoliai man jau
nekelia siaubo, duris pravriau labai atsargiai.
Ei! kteljau.
Svirno gale ant vj nugairinto suolo tysojo Skotas. Pamats mane vaikinas atsisdo.
Vis dar pyksti? paklaus kramtydamas laukins ols stiebel.
Jei ne markinliai su urau Metallica ir nuspur dinsai, Skot galjai palaikyti k tik nuo
traktoriaus vairo pakilusiu kaimieiu.
Dirsteljau gegnes.
Ar atjs ia nematei iknosparni?
Skotas isiviep.
Bijai iknosparni, Grei?
Klesteljau ant suolo greta vaikino.
Liaukis mane vadins Grei. Tai girddama jauiuosi vaikinu. Pavyzdiui, Dorianas Grjus7.
Koks Dorianas?
Atsidusau.
Sugalvok kit kreipin. Tikt ir tiesiog Nora.
inoma, altmtinuk.
Susiraukiau.
Atsiimu pastab. Tebnie Grei.
Usukau patikrinti, ar turi man koki naujien. inios apie Henk labai praverst. Kaip manai, ar
jis nutuokia, kad tai mes niuktinjome jo sandlyje an nakt?
Beveik neabejojau, kad Henkas mudviej netaria. Jis elgsi prastai, nors tai, inoma, nieko
nereikia.
Ne, turbt jis ms netaria.
Gerai, labai gerai, tar Skotas ant pirto sukiodamas Juodosios Rankos ied. Diaugiausi,
kad vaikinas jo nenusimov. Galbt pasiseks liautis slapsiusis anksiau, nei maniau.
Regis, jau ir dabar nesislapstai. I kur galjai inoti, kad a rasiu tavo ratel ant pagrindini
dur anksiau nei Henkas?
Henkas yra savo prekybos atstovybje. Be to, inau, kada grti i mokyklos. Nesupyk, bet a

kartkartmis tave pasekdavau. Man reikjo inoti, kada patogiausia tave surasti. Beje, tu apgailtinai
maai linksminiesi.
Galvok apie save.
Skotas nusijuok. A tyljau, todl vaikinas kumteljo man pet.
Atrodai nusiminusi, Grei.
Sunkiai atsidusau.
Mars Milar pasil mane kandidate absolvent susitikimo vakaro karalienes. Balsuojama bus
penktadien.
Skotas mantriai, kaip per televizij rodo darant universitet student draugij narius, paspaud
man rank.
Sveikinu, aunuole.
Pavelgiau j su pasibjaurjimu.
Ei. Maniau, merginoms tai patinka. Rinktis suknel, pasidaryti ukuosen, usidti ant galvos t
ma karn.
Tiar.
Taip, tiar. inojau. Ko ia pykti?
Jauiuosi kvailai dl to, kad mano pavard biuletenyje rayta kartu su kit keturi mergin,
kurios yra ities populiarios. A nelaimsiu. Tiesiog apsikvailinsiu. Mans jau dabar klausinja, ar
esu rayta ne per klaid. Be to, neturiu poros. inoma, galiau pasiimti Vi. Tada Mars galt
laidyti imtus juokeli apie lesbietes, bet gali nutikti ir blogiau.
Skotas plaiai iskt rankas, tarsi aptiks sprendim.
Nra ko jaudintis. Eik su manimi.
Pavariau akis ir staiga miau gailtis prasitarusi. Neturjau jokio noro apie tai kalbti. Jauiau,
kad vienintel ieitis prieintis.
Tu net nelankai mokyklos, priminiau Skotui.
Ar yra toks reikalavimas? Merginos i mano mokyklos Portlande okius danai atsitempdavo
vaikinus, studijuojanius universitete.
Tokio reikalavimo nra.
Skotas trumpai susimst.
Jei nerimauji dl Juodosios Rankos, kiek inau, nefilim diktatoriai moni mokykloms neteikia
didels reikms. Juodoji Ranka nesuinos, kad ten buvau.
sivaizdavusi, kaip Henkas trepsi mokyklos sporto salje, nesusivaldiau ir nusijuokiau.
Gali juoktis, bet nesi mans maiusi su smokingu. O gal tau nepatinka plaiapeiai vaikinai
raumeningomis krtinmis ir plokiais pilvais?
Prikandau lp, kad dar skardiau nenusijuokiau.
Liaukis mane gsdins. Kalbi taip, tarsi mudu susikeistume vaidmenimis i Grauols ir
pabaisos. Visi inome, kad esi graus, Skotai.
Vaikinas meiliai spusteljo man kel.
Daugiau niekada to i mans neigirsi, todl paklausyk. Esi gana ivaizdi, Grei. Tikrai esi
virutinje deimties bal skals pusje.

Oho, ai.
Nesi ta mergina, kuri biau vaiksis, kai gyvenau Portlande, bet ir a jau nebe tas. Esi man
truput per gera ir, pavelkim tiesai akis, per daug protinga.
O tu esi patyrs, atoviau.
Nepertraukink. Pamiriu, k norjau pasakyti.
i kalb imokai atmintinai?
Skotas kvailai isiviep.
Turiu daug laisvo laiko. Kaip sakiau po velni. Apie k a kalbjau?
Tvirtinai, kad esu graesn u daugiau nei pus mano mokyklos mergin.
Tai buvo tik vaizdus pasakymas. Jei nori tiksliai, esi graesn u daugiau nei devyniasdeimt
procent. Nori tikk, nori ne.
Priglaudiau rank prie irdies.
Netekau amo.
Skotas priklaup ant vieno kelio ir dramatikai sugrieb mano rank.
Taip, Nora. Taip, eisiu kartu su tavimi absolvent susitikimo vakaro okius.
Prunkteljusi pavelgiau j.
Galvoji tik apie save. A tavs net nekvieiau.
Matai? Esi per daug protinga. Kita vertus, didelio ia daikto! Tau reikia poros, ir a ja pabsiu,
nors galbt ir nesu pats geidiamiausias.
Mintyse aikiai ivydau Lop, bet nuvijau vaizd alin. Vadovaudamasi logika inojau, kad
Skotas negali skaityti mano mini, bet tai mano kalts nesuvelnino. Dar nebuvau pasirengusi
pasakyti Skotui, kad siekdama sulugdyti Henk veikiu ne tik su juo; kad pasitelkiau pagalb savo
buvus vaikin, kuris yra dvigubai sumanesnis, pavojingesnis, siknijs tobulas vyras ir puols
angelas. Visikai nenorjau skaudinti Skoto. Netiktai jis m man vis labiau patikti.
Nors man pasirod keista, kad Skotas staiga liovsi bijoti Henko, neidrsau vaikinui pasakyti,
kad linksmintis jam nevalia. Skotas teisingai sak, kad Henkas tikrai nesugalvos tikrinti absolvent
vakaro oki.
Gerai, gerai, sutikau ir aismingai baksteljau jam pet. Skiriu tau pasimatym. Tada
nutaisiau rimt veid. Taiau patariu nepervertinti savs, auniai atrodanio su smokingu.
Tik vliau vakare prisiminiau nepapasakojusi Skotui apie Henko sandl, skirt dmesiui nukreipti, ir
tikrj nefilim slptuv. Kas galjo pamanyti, kad mintys apie absolvent vakar ugo
prisiminimus, kaip sibroviau ginkluot nefilim irtv? Dabar labai praverst Skoto mobiliojo
numeris. Antra vertus, neinojau, ar Skotas j turi. Telefonus galima susekti.
et sdau vakarieniauti su mama.
Kaip tau iandien seksi? paklaus ji.
Jei nori, galiu pasakyti, kad fantastikai, iriau ddamasi burn kept makaron.
Ak, mieloji. Ar folksvagenas ir vl sugedo? Henkas pasielg labai kilniai pasirpino, kad
automobilis bt sutaisytas, jis ir kit kart pads, jei papraysi.
Matydama akl mamos susiavjim Henku, turjau ltai ikvpti or, kad nepratrkiau.

Yra ir blogesni naujien: Mars pasil mano kandidatr absolvent vakaro karalienes.
Maa to, esu traukta balsavimo biuleten.
Apstulbusi mama nuleido akut.
Kalbi apie t pai Mars?
Mars pareik, kad Henkas jai papasakojo apie haliucinacijas, ir ji nusprend paversti mane
savo labdaros objektu. Taiau a Henkui nieko nepasakojau apie haliucinacijas.
Tai a tikriausiai jam pasakiau, mama sumirksjo i nuostabos. Negaliu patikti, kad Henkas
iplepjo Marsei. Gerai prisimenu, kaip praiau niekam neprasitarti. Mama dar norjo kak
pridurti, bet usiiaup. Bent jau esu tikra, kad praiau. Mama vangindama padjo stalo rankius.
Galiu prisiekti, kad mane ima kamuoti senatv. Regis, nebepajgiu nieko prisiminti. Praau
nekaltinti Henko. A prisiimu vis atsakomyb.
Buvo skaudu matyti mam toki sutrikusi ir imut i vi. Dl jos negebjimo prisiminti
senatv niekuo dta. Net neabejoju, kad Lopas teisus; Henkas daro mamai tak. domu, ar jis kasdien
aidia su jos smegenimis, ar tiesiog teig jai bendr klusnumo ir itikimybs pojt.
Nesijaudink, sumurmjau.
Buvau akute pasmeigusi makaron, bet praradau apetit. Lopas spjo, kad nra prasms mamai
sakyti ties ji manimi nepatiks, taiau tai nenumalino noro aukti i nevilties. Neinia, kiek ilgai
pajgsiu aisti i arad: valgyti, miegoti ir ypsotis, tarsi nieko nebt atsitik.
Turbt todl Henkas pasil, kad judvi su Marse kartu nuvaiuotumte apsipirkti. Atsakiau jam,
kad nustebiau, jei tu panortum eiti absolvent susitikimo vakar, bet Henkas, matyt, inojo Marss
sumanym. inoma, tu nesi sipareigojusi kur nors vykti kartu su Marse, skubiai pasitais mama.
Vaiuodama kartu pasielgtum labai kilniai, bet Henkas, matyt, neino, k jauti Marsei. Tikriausiai jis
svajoja, kad ms eimos gerai sutars. Mama lidnai nusijuok.
Niekaip negaljau prisiversti nusijuokti kartu. Neinojau, k mama kalbjo nuoirdiai, o k
paveikta Henko triuk. Taiau aiku, kad mama svajoja itekti, tad mudviem su Lopu reikia
skubintis.
Po pamok Mars uspeit mane kamp ir liep taip, liep vakar drauge vaiuoti pirkti
drabui. Tarsi a iuo klausimu neturiu savo nuomons. Taiau viskas bus gerai. Mudvi su Vi kai k
sumanme. Nusiuniau Marsei inut, kad negaliu vaiuoti apsipirkti, nes neturiu pinig. Tada
paraiau, kad labai apgailestauju, nes inau, jog Marss patarimai bt labai vertingi. Ji man atsak,
kad Henkas dav savo kreditin, ir Mars sumoks u mane.
Mama nepritariamai suaimanavo, bet palei akis susimet linksmos rauklels.
Pasakyk, kad tave iaukljau geresn nei Mars.
A jau isirinkau suknel, linksmai pareikiau. Palauksiu, kol Mars u j sumoks, tada, kai
ieisime i parduotuvs, neva atsitiktinai pasipainios Vi. Paimsiu suknel, paliksiu Mars ir su Vi
nuvaiuosiu pasmaliiauti spurg.
Kaip atrodo ta suknel?
Vi j rado ilko sode. Tai vakarin suknel aukiau keli.
Kokios spalvos?
Palauk, tada pamatysi, atsakiau elmikai nusiypsodama. Ji kainuoja imt penkiasdeimt

doleri.
Mama tik numojo ranka.
Henkui tokia suma nereikminga. Kad matytum, kaip jis vaistosi pinigais.
Patenkinta savimi atsiloiau kdje.
Tada, manau, neprietaraus, jei nusipirksiu ir batelius.
Su Marse ilko sode turjau susitikti septint. ilko sodas prabangi drabui parduotuv,
sikrusi Aerono ir Deimtosios gatvi kampe. I iors ji panai pranczik pil su uolinmis
geleimi apkaltomis durimis ir grindinio akmen aligatviu. Mediuose viet mlyn dekoratyvini
lempui girliandos. Vitrinose manekenai demonstravo tokias graias sukneles, kad kilo noras jas
suvalgyti. Kai buvau maa, svajojau bti princese ir tvirtinti, kad ilko sodas yra mano pilis.
Dvideimt po septyni vaiktinjau po stovjimo aiktel dairydamasi Marss automobilio. Mars
vainja raudona keturiais ratais varoma tojota su visais priedais. Turbt Marss pavar perjungimo
svirtis niekada pati savaime neioka i lizdo. Abejojau, ar jai reikia deimt minui talyti prietais
skydel, kad variklis usivest. Taip pat galjau kirsti layb, kad jos automobilis n karto nra
sugeds pusiaukelje mokykl. Niriai pavelgiau savo folksvagen ir atsidusau.
aiktel skriejo raudona tojota, ir i jos ioko Mars.
Atleisk, kad vluoju, tar ji persimesdama rankins direl per pet. uo nenorjo ileisti.
uo?
Bumeris. Juk inai, kad unys kaip mons.
Supratau, kad man nusiypsojo puiki proga.
Nesijaudink. A jau apsidairiau parduotuvje ir isirinkau suknel. Mudvi greitai visk
baigsime, ir tu galsi grti pas Bumer.
Marss veidas itso.
O kaip mano patarimai? Sakei, vertini mano nuomon.
A kur kas labiau vertinu tavo kreditin kortel.
Ak, taip. Tikrai laukiau tavs, bet kai pamaiau suknel, supratau, kad ji man sita.
Tikrai?
Taip, Marse. Prasivr dangus, ir angelai ugiedojo: Aleliuja.
Mintyse trenkiau galv sien.
Parodyk man suknel, paliep Mars. Tikriausiai inai, kad tavo oda ilto atspalvio? Jei
isirinksi netinkamos spalvos drabu, is spdis inyks.
Nuvediau Mars prie suknels. Ji buvo vakarin, imarginta aliai mlynu kotiku ratu, su
parauktu sijonu. Pardavja aikino, kad suknel parykina mano kojas. Vi tvirtino, kad su ia suknele
atrodysiu taip, tarsi i ties turiau krtin.
Fu, supeik Mars. kotikas ratas? Atrodysi kaip tikra mokyklinuk.
Taiau a noriu ios suknels.
Mars panar tarp pakab ir pagrieb mano dydio suknel.
Galbt apsivilkus atrodys geriau. Taiau a neketinu apsigalvoti.
Pasiokindama nusineiau drabu matavimosi kabin. Pirksiu tik i suknel. Mars gali

eidinti vis vakar, bet mano nuomons nepakeis. Nusimoviau dinsus ir lindau suknel.
Negaljau usegti utrauktuko. Pasukusi suknel, pavelgiau etiket. Ketvirtas dydis. Galbt Mars
klydo nuoirdiai, o gal ir ne. I kerto Marsei sispraudiau suknel. Tikjausi, kad pavyks j
usisegti, bet netrukus supratau, kad nieko nebus.
Marse! kteljau pro uuolaid.
Hmm?
Padaviau jai suknel.
Ne tas dydis.
Per didel? apsimestinai naiviai paklaus Mars.
Nusipiau plaukus nuo veido, kad neatsikirsiau liai.
Man tiks etas dydis. Labai ai.
Ak. Per maa.
Gerai, kad vilkjau tik apatiniais, antraip biau neatsispyrusi pagundai ieiti i kabinos ir
trinktelti Marsei.
Netrukus ji pro uuolaid kio mano isirinkt eto dydio suknel, o pavymui ilg, iki ems,
raudon.
Nenoriu atkalbinti, bet, manau, raudona tinka labiau. Suteikia daugiau avesio.
Pakabinau raudon suknel ant kabliuko ir parodiau jai lieuv, tada apsivilkau vakarin suknel
su kotikais ratais. Pasisukiojau prie veidrod ir tyliai sucypiau. sivaizdavau, kaip absolvent
vents dien namie lipu laiptais emyn, o Skotas iri i apaios. Staiga Skoto vaizdas inyko.
Mintyse ivydau ant turkl pasirmus Lop, apsivilkus juodu pagal usakym situ kostiumu ir
ryint sidabro spalvos kaklarait.
aismingai jam nusiypsojau. Vaikinas padav rank ir palydjo iki dur. Jis kvepjo ilta eme,
tarsi saulje kaits smlis.
Nepajgdama susivaldyti sikibau jo varko atlapus, prisitraukiau ir sisiurbiau lpas.
Galiau priversti tave itaip ypsotis ir nemokant pardavim mokesio.
Atsigrusi ivydau gyv Lop, stovint u mans matavimosi kabinoje. Vaikinas vilkjo dinsais
ir aptemptais baltais medvilniniais markinliais. Rankas buvo susikryiavs ant krtins, o juodos
akys ypsojosi.
Mane ipyl malonus kartis.
Dabar galiau pasityioti i ikrypli, gliau.
Tu man labai patinki su ia suknele.
Kaip ia patekai?
A judu paslaptingai.
Paslaptingai juda Dievas. Tu judi tarsi aibas vos tik pasirodai, kaipmat inyksti. Ilgai ia
stovi?
Numirsiu i gdos, jei Lopas mat, kaip mginau sisprausti ketvirto dydio suknel. O k jau
kalbti, kad buvau vien su apatiniais!
Biau pasibelds, bet nenorjau gaiti prie kabinos, kad nepamatyt Mars. Henkas neturi
suinoti, kad mudu vl bendraygiai.

Stengiausi per daug nesigilinti, k reikia bendraygiai.


Turiu naujien, pareik Lopas. Pavyko susisiekti su Dabrija. Ji sutinka mums padti
sulugdyti Henko planus, bet prie tai turiu prisipainti vien dalyk. Dabrija man yra daugiau nei
sena pastama. Mudu painojome vienas kit prie man nusidedant. Tai buvo santykiai dl
iskaiiavimo, bet ne taip seniai Dabrija tau pridar rimt nemalonum. Jis nutilo. itaip mginu
velniai pasakyti, jog Dabrija ksinosi tave nuudyti.
O varge.
Ji nebepavyduliauja, bet noriu, kad inotum, baig dstyti Lopas.
K gi, dabar inau, kandokai atsakiau.
Ne itin didiavausi staiga pasijutusi nesaugiai, bet ar Lopas negaljo man to pasakyti prie
susisiekdamas su Dabrija?
Kaip inoti, kad ji vl nesiksins mano gyvyb?
Lopas nusiypsojo.
A apsidraudiau.
Skamba miglotai.
Nors truput pasitikk manimi.
Kaip ji atrodo?
Na va, nuo nerimaujanios dl savo saugumo merginos nusiritau iki primityvios vidutinybs.
Gyslota, netrinktais plaukais, kiek telota palei liemen, moksliuk, isiviep vaikinas.
Dabar patenkinta?
domu, ar tai reikia, kad mergina yra iraiking form, avi ir turi astrofiziks prot?
Ar jau buvai su ja susitiks?
To neprireiks. Noriu i jos nedidels paslaugos. Prie nusiddama Dabrija buvo mirties angel
ir galjo spti ateit. Ji tvirtina isaugojusi gebjim ir padoriai udirbanti i nori tikk, nori ne
savo klient nefilim.
Supratau, kur Lopas lenkia.
Ji priglaus aus prie ems. Slapta klausysis savo klient pokalbi, kad suinot, k rezga
Henkas.
Puikus spjimas, angele.
Kaip su ja atsiskaitysi?
Tai mano rpestis.
sisprendiau onus.
Toks atsakymas mans netenkina, Lopai.
Dabrijos a jau nebedominu. Jai rpi tik pinigai. Lopas prisiartino ir meiliai pirtais
perbrauk mano vrin. Mans Dabrija irgi jau nedomina. Mano vilgsnis nukreiptas kit.
Isisukau nuo vaikino rankos, nes labai gerai inojau gundani jos gali, galini itrinti net
paias svarbiausias mintis.
Ar ja galima pasikliauti?
Tai a jai kaip nusidjlei nupliau sparnus. Turiu vien jos plunksn, ir Dabrija tai ino. Jei
Dabrija nenori aminai sudaryti draugijos Riksonui, turs man padti.

Tad tai kaip jis apsidraud!


Lopas pakteljo man lpas.
Negaliu ia ilgai bti. Tikrinu dar kelis altinius ir susisieksiu su tavimi, jei kas nors paaiks.
Ar vakar bsi namie?
Taip, dvejodama atsakiau, bet ar nebijai susidurti su Henku? Pastaruoju metu jis ms
namuose bna nuolat, tarsi baldas.
inau, kaip nuo jo isisukti, pareik Lopas, o jo akys paslaptingai suspindo. Ateisiu tavo
sapnus.
Atlousi galv vertinamai nuvelgiau vaikin.
ia poktas?
Kad man pavykt, turi bti atvira iai miniai. Mudu esame prie daug adanios pradios.
Laukiau, kol Lopas paaikins, i ko ia juoktis, bet staiga topteljo, kad jis kalba labai rimtai.
Kaip bus? skeptikai paklausiau.
Tu sapnuosi, o a sibrausiu tavo sapn. Pasistenk nuo mans neatsiriboti, tada mudu galsime
bendrauti.
Ar pasakyti vaikinui, kad nesuskaiiuojam daugyb kart neatsiribojau, kai apsilank mano
sapnuose?
Beje, tar Lopas. Patikimas altinis prane, kad Henkas ino, jog Skotas yra mieste. Man n
kiek nerpi, suiups j ar ne, bet inau, kad tau jis t reikia. Patark Skotui bti atsargesniam.
Henkas nemgsta dezertyr.
Igirdau kitapus uuolaidos Mars barantis su pardavja. Tikriausiai dl kokios nors smulkmenos,
pavyzdiui, dl keli dulkeli ant mogaus gio veidrodi.
Ar Mars ino, kas i ties yra jos ttis?
Mars gyvena tarsi usidariusi burbule, bet Henkas nuolat grasina j susprogdinti. Lopas
linkteljo galva mano suknel. Kokia proga?
Absolvent vakaro, atsakiau pasisukiodama. Patinka?
Girdjau, vakar reikia eiti su pora.
Ak, dl poros, miau isisukinti. Na a eisiu su Skotu. Mudu manome, kad Henkas tikrai
nebuds mokyklos oki vakare.
Lopas santriai nusiypsojo.
Atsiimu savo odius. Jei Henkas nori nuauti Skot, a laiminu.
Mudu tik draugai.
Lopas kilsteljo mano smakr ir pabuiavo.
irk, kad tik taip ir bt. Jis nusikabino nuo markini lakno sauls akinius ir usideng
akis. Nesakyk Skotui, kad nenorjau jo perspti. Na, man metas vynioti mekeres, bet a palaikysiu
ry.
Lopas nr i kabinos. Ir dingo.

7 Uuomina O. Vaildo romano Doriano Grjaus portretas persona.

24

SKYRIUS

Kai Lopas ijo, nusprendiau, kad pakaks vaidinti princes, ir apsivilkau savo drabuius. Vos tik
usimoviau ant galvos markinlius, supratau, jog kakas ne taip. Ir tada man topteljo: nra rankins.
Pairjau po aksominiu suolu, bet jos ten nebuvo. Nors buvau beveik tikra, kad rankin
pakabinau ant kabliuko, paiekojau po raudona suknele. sispyrusi batelius atitraukiau uuolaid ir
nudmiau prekybos sal. Ten radau Mars, narani po liemenli lentyn.
Gal matei mano rankin?
Ji liovsi nariusi ir tarsteljo:
Tu j pasimei matavimosi kabin.
Prie ms atskubjo pardavja.
Iekote rudos odins rankins? paklaus ji.
Taip!
K tik maiau, kaip ja neinas vyras ijo i parduotuvs. Jis atjo netardamas n odio, tad
nusprendiau, kad jis js ttis. Pardavja susiraukusi paliet galv. Ties sakant, galiu
prisiekti, kad jis tvirtino ess js ttis bet galbt a visa tai isigalvojau. Jauiuosi labai keistai.
Svaigsta galva. Negaliu suprasti kodl.
Triukas su smegenimis, pamaniau.
Jis buvo prails, pridr pardavja, ir vilkjo megztin spalvotu rombiniu ratu
Kur jis nujo? pertraukiau pardavj.
Ijo pro pagrindines duris ir patrauk automobili stovjimo aiktel.
Ibgau lauk. Igirdau man kandin tapenant Mars.
Gal neverta jo vytis? nopuodama paklaus Mars. Na o jeigu jis turi pistolet? Arba yra
nestabilios psichikos?
Koks palemkas i matavimosi kabinos gali vogti rankin? garsiai paklausiau.
Gal jis buvo viskam pasirys. Galbt jam reikjo pinig.
Tada jam derjo vogti tavo rankin!
Visi ino, kad ilko sodas prabangi parduotuv, spyrsi Mars. Jis tikriausiai
nusprend, jog gerai pasipelnys, kad ir koki rankin nugvelbt.
Negaljau Marsei pasakyti, kad vagis greiiausiai yra arba nefilimas, arba puols angelas.
Nuojauta kudjo, kad tas vyras tikjosi daugiau nei pluoto banknot.
automobili stovjimo aiktel atbgome kaip tik tuo metu, kai i jos atbulas ivaiavo juodas
sedanas. Apakinta priekini automobilio ibint nepajgiau irti pro stikl. Variklis suriaumojo, ir
automobilis nr mus.
Pasitrauk, kvaia! suuko Mars griebdama mane u rankovs.

Suvieg padangos, ir automobilis visu greiiu irko gatv. Vairuotojas nesustojo prie Stop
enklo, ijung viesas ir inyko tamsoje.
Ar matei automobilio mark? paklaus Mars.
Audi A6. Net sidmjau dal numerio.
Mars vertinamai nuvelg mane nuo galvos iki koj.
Neblogai.
Susierzinusi pavelgiau j.
Neblogai? Jis pabgo su mano rankine! Ar tau neatrodo keista, kad vyrukui, vairuojaniam
prabang audi, reikia vogti rankines? Ypa mano?
Kam nemirtingajam prireik mano rankins?
Ar ji buvo vardin?
Ne, pirkta Target!
Mars tik trkteljo peiais.
Na, buvo domu. Kas dabar? Pamirkime rankin ir grkime parduotuv?
Paskambinsiu policij.
Po trisdeimties minui prie ilko sodo sustojo patrulinis policijos automobilis, i jo
isiropt detektyvas Basas. Staiga pasigailjau nepaklausiusi Marss patarimo ir nepamirusi io
nutikimo. Dabar vakaras taps tikru komaru.
Mudvi su Marse parduotuvje vaiktinjome prie vitrin. Ten mus ir rado detektyvas Basas. I
pradi jis nustebo ivyds mane, bet kai delnu prisideng burn, supratau, kad detektyvas slepia
ypsen.
Man pavog rankin, pareikiau.
Papasakok isamiau, paliep detektyvas.
Nujau kabin pasimatuoti suknels absolvent susitikimo vakarui. Kai baigiau, pasigedau
rankins. Pardavja sak, kad mat vyr, ibgant su mano rankine.
Jis buvo prails ir vilkjo megztin spalvotu rombiniu ratu, paslaugiai siterp pardavja.
Ar rankinje buvo kreditini korteli? paklaus detektyvas Basas.
Ne.
Pinig?
Ne.
Kokia dingusi daikt vert?
Septyniasdeimt penki doleriai.
Rankin man atsijo tik dvideimt, bet dvi valandos, praleistos eilje laukiant naujo vairuotojo
paymjimo, vertos ne maiau penkiasdeimties.
Suraysiu raport, bet mes nedaug galime padti. Geriausiu atveju vyrukas imes rankin ir kas
nors j grins. Blogiausiu teks pirkti nauj.
Mars pam mane u paranks.
Nenusimink, ji patapnojo man per rank. Netekai pigios rankins, bet tursi pramatni
suknel. Mars padav man pirkini krepel su ilko sodo emblema. Viskas sutvarkyta.
Padkosi vliau.

Dirsteljau krepel. Jame buvo tvarkingai sulankstyta raudona ilga suknel.


Savo miegamajame akute knebinjau okoladinio torto gaball. Piktai irjau raudon suknel,
pakabint ant drabuins dur. Dar jos nesimatavau, bet labai aikiai sivaizdavau, kad atrodysiu
pamklikai, tarsi Desika i animacinio filmo Kas pakio triu Roder. Tik be D dydio
liemenls kaueli.
Isivaliau dantis, apsilaksiau veid vandeniu ir pasitepiau paaki kremu. Palinkjusi mamai
labos nakties, koridoriumi nulepsenau savo miegamj, lindau puiki flanelin Victorias Secret
piam ir ijungiau viesas.
Paklausiusi Lopo patarimo nuvijau visas paalines mintis ir pasiruoiau migti. Lopas sak, kad
gali ateiti mano sapnus, bet a turiu bti atvira iai miniai. Buvau nusiteikusi truput skeptikai, bet
drauge viltingai. Po io vakaro nutikimo nusiraminti galjau tik Lopo glbyje, tegu ir sapne.
Guldama lovoje pergalvojau dien ir leidau pasmonei prisiminimus paversti svajonmis.
Mintyse kaitaliojau pokalbi nuotrupas, spalvas. Staiga atsidriau ilko sodo matavimosi kabinoje
kartu su Lopu. Tik kart vaikinas pirtais buvo sikibs mano dins diro kilpeles, o a pirtais
iauiau jam plaukus. Ms lpos buvo beveik susilietusios, ir a jutau jo kvapo ilum.
Sapnas mane beveik uvald, bet pajutau, kad nuo mans kakas traukia antklod.
Atsisdusi ivydau prie lovos Lop. Jis vilkjo tais paiais dinsais ir baltais medvilniniais
markinliais. Vaikinas susuko antklod gniutul ir nusvied al.
Jo akyse suspindo ypsena.
Sapnavai malon sapn?
Apsidairiau. Kambaryje viskas buvo savo vietose. Durys udarytos, naktin lempel udegta.
Drabuiai guljo umesti ant supamosios kds, trius Desikos suknel tebekabjo ant drabuins
dur. Nors joki aiki rodym nebuvo, kakas atrod ne visai taip.
Ar ia tikrov, paklausiau Lopo, ar sapnas?
Sapnas.
Su dkingumu nusijuokiau.
Oho. Galjai mane apgauti. Viskas atrodo labai tikra.
Dauguma sapn atrodo tikri. Tik prabudusi gali pastebti siueto spragas.
Paaikink.
Esu tavo sapno audinyje. sivaizduok, kad mudviej pasmon eng pro duris, kurias tu sukrei
mintyse. Mudu kambaryje kartu, bet is kambarys netikras. Jis tra vaizduotje, bet mudviej mintys
tikros. Tu pasirinkai aplink ir drabuius, kuriais vilki, tu sprendi, k nori pasakyti. Taiau sapne esu
a, o ne tas, kur susapnavai, todl viskas, k darau ir sakau, nra tavo vaizduots vaisius. Tuos
dalykus valdau a.
Rodos, supratau aikinim.
Ar mudu ia saugs?
Jei klausi, ar Henkas negali ms ia susekti, manau, ne, tikriausiai ne.
Taiau jei tu tai gali padaryti, kas Henkui kliudo sibrauti mano sapn? Juk jis nefilimas,
regis, puol angelai ir nefilimai turi panai gali.

Kol prie kelis mnesius nepamginau siskverbti tavo sapnus, nelabai nutuokiau, kaip vyksta
is procesas. Dabar inau, kad btinas stiprus abiej subjekt ryys. Taip pat inau, kad
sapnuojantysis turi bti giliai migs. Tam nustatyti reikia kantrybs. Jei sibrausi per anksti,
subjektas pabus. Jei sapn tuo pat metu sibrauna du puol angelai ar du nefilimai arba angelas ir
nefilimas, kurie primygtinai siekia savo tiksl, sapnuojantysis greiiausiai pabus. Nors tau tai ir
nepatinka, ryys tarp tavs ir Henko stiprus. Taiau jei jis dar nemgino sibrauti tavo sapnus, vargu
ar prads tai daryti aidimui sibgjus.
Kaip tu tai suinojai?
Mgindamas ir klysdamas. Lopas truput padvejojo, tarsi atsargiai rinkdamas odius.
Padjo ir neseniai puolusi angel. Kitaip nei a, ji prie nusiddama gerai susipaino su angel
statymais. Nenustebiau, jei bt atmintinai imokusi Enocho knyg, apraani angel istorij. Jei
kas ir galjo duoti man atsakymus, tai tik ji. iek tiek pasispyriojusi, ji man visk atskleid. Tada
Lopas abejingai pridr: Ji Dabrija.
Mano irdis nemaloniai suspurdjo. Nenorjau pavydti Lopui buvusios merginos jis privaljo
turti koki nors meils istorij, bet jauiau labai stipri antipatij Dabrijai. Galbt kurst pyktis
juk Dabrija mgino mane nuudyti. O gal jusls spjo, kad Dabrija vl mus iduos n nemirkteljusi.
Vis dlto buvai su ja susitiks? priekaitingai paklausiau.
Mudu iandien atsitiktinai susitikome, todl nusprendiau iki galo isiaikinti kelis mane
kamuojanius klausimus. Iekojau bd, kaip su tavimi bendrauti nepastebtam, ir neketinau praleisti
progos i Dabrijos suinoti atsakymus.
Beveik negirdjau Lopo odi.
Ar ji tave susirado?
Ji to nesak, beje, tai nra svarbu. Gavome tai, ko norjome, ir man tai svarbiausia. Dabar
turime bd bendrauti akis ak.
Ar ji vis dar telota aplink juosmen?
Lopas pavart akis. Vaikinas veng atsakyti mano klausim.
Ar ji lanksi tavo studijoje?
Angele, rodos, mane kamantinji.
Kitaip tariant, lanksi.
Ne, nesilank, kantriai atsak Lopas. Gal pakaks apie Dabrij?
Kada a galiau su ja susitikti?
Ir pasakyti, kad patraukt rankas alin nuo tavs.
Lopas pasikas skruost, bet man pasirod, kad jo lpos sutrkiojo.
Kain ar tai gera mintis.
Kodl? Manai, nepajgsiu susitvardyti, ar ne? Ai u pasitikjim! ipykinau nirdama ant
Lopo ir ant savs dl kvailo netikrumo.
Dabrija yra savimyla ir savanaud. Veriau su ja neprasidti.
Gal pats paklausyk savo patarimo!
Norjau nusigrti, bet Lopas sugrieb mane u rankos ir pritrauk. Paskui prispaud kakt prie
manosios. Norjau j atstumti, bet Lopas sunr ms pirtus, tarsi prirakindamas mane prie savs.

Kaip tave tikinti, kad Dabrij naudoju vieninteliam tikslui: sulugdyti Henk, jei prireiks,
sunaikinti j dalimis ir priversti atsilyginti u visas mylimos merginos nuoskaudas?
A nepasitikiu Dabrija, atriau vis dar nirdama.
Lopas usimerk ir, rodos, labai tyliai atsiduso.
Pagaliau mudu dl io to sutarme.
Kain ar verta naudotis Dabrijos paslaugomis, net jei ji sugeba spariau nei tu ar a patekti
Henko valdas.
Jei turtume daugiau laiko arba kit bd, nedvejodamas jo stveriausi. Taiau kol kas Dabrija
mums geriausia ieitis. Ji mans neiduos. Dabrija per daug protinga. Ji paims mano pinigus ir
pasitrauks, net jei bus eista jos savimeil.
Man tai nepatinka. Prisiglaudiau prie vaikino, ir net sapne jo kno iluma nuvijo varbul.
Taiau pasikliauju tavimi.
Lopas m mane buiuoti, ilgai ir raminamai.
vakar nutiko keistas dalykas, tariau. Kakas pavog mano rankin i ilko sodo
matavimosi kabinos.
Lopas kaipmat susirauk.
Ar tai vyko man ijus?
Arba tada, arba prie pat tau ateinant.
Matei, kas j pam?
Ne, bet pardavja sak, kad tai buvo vyras, pagal metus tinkantis man tvus. Pardavja leido
jam netrukdomam ieiti su mano rankine, bet a galvoju, vagis aptemd jai prot. Kaip manai, ar
atsitiktinai nemirtingasis pavog mano rankin?
Vargu. K mat Mars?
Tikriausiai nieko, nors parduotuv buvo beveik tuia. Tiriamai pavelgiau Lopui akis.
tari, kad Mars prisidjo?
Sunku patikti, kad ji nieko nemat. Matyt, tau buvo paspsti spstai. Kai nujai kabin, Mars
galjo paskambinti telefonu ir praneti vagiui, kad ateiti saugu. Mars galjo matyti tavo rankin pro
uuolaidos apai ir padti j nukniaukti.
Kam jai reikalinga mano rankin? Nebent Nutilau. Mars man, kad neiojuosi vrin,
kurio nori Henkas, staiga supratau. Henkas j privert tai padaryti. Mars tapo jo bendrininke.
Lopas niriai suiaup lpas.
Jam nieko nereikia utraukti pavoj dukrai. Vaikinas dirsteljo mane. Tai rod elgesys su
tavimi.
Ar vis dar esi sitikins, kad Mars neino, kas i ties yra Henkas?
Neino. Kol kas. Henkas galjo jai pameluoti, kodl jam reikalingas is vrinys. Galjo
pasakyti, kad vrinys priklauso jam, ir Mars nieko daugiau nebt klausinjusi. Ji ne i t, kurios
klausinja. Ivydusi tiksl Mars tampa pitbuliu.
Pitbuliu. Rado kam pasakyti.
Beje, spjau pamatyti vagies automobil. Tai buvo Audi A6.
I Lopo aki supratau, kad i inia jam svarbi.

Audi vairuoja Henko deinioji ranka, nefilimas, vardu Bleiklis.


Man nugara perbgo iurpas.
Darosi baisu. Matyt, Henkas tikisi, kad gavs vrin privers arkangel kalbti. K jis nori i jos
suinoti? K arkangel ino, kad Henkas drsta nepaisyti arkangel kerto.
Be to, chevanas visai ia pat, sumurmjo Lopas dairydamasis isiblakiusiu vilgsniu.
Gal pamgintume ilaisvinti arkangel, pasiliau. Tada net jei Henkas gaut vrin, neturt
arkangels.
Galvojau apie tai, bet susidursime su dviem klitimis. Pirma, arkangel manimi pasitiki dar
maiau negu Henku ir, ivydusi mane netoli narvo, sukelt didel triukm. Antra, Henko sandlis
knibdte knibda jo moni. Man reikt sutelkti savj puolusi angel armij, kad galiau kovoti
su nefilimais, bet vargu ar man pavykt prikalbinti puolusius angelus padti igelbti arkangel.
Regis, ms pokalbis atsidr aklavietje, ir mudu tyldami svarstme apgailtin savo padt.
Kur kita suknel? pagaliau paklaus Lopas.
Pasekiau jo vilgsn, best trius Desikos apdar.
Atsidusau.
Mars man, kad man labiau tinka raudona.
O k tu pati manai?
Manau, Mars ir Dabrija kaipmat susidraugaut.
Lopas tyliai nusijuok, ir jo juokas taip gundomai pakuteno od, tarsi vaikinas bt mane
pabuiavs.
Ar nori suinoti mano nuomon?
Rk, nes visi kiti, regis, jau j isak.
Lopas atsisdo ant mano lovos ir atsainiai pasirm alknmis.
Pasimatuok.
Ji tikriausiai kiek anktoka, teisinausi staiga susidrovjusi. Mars mgsta pirkti per ma
dydi drabuius.
Lopas tik nusiypsojo.
Joje yra praskiepas ties launimi.
Vaikinas isiiep dar plaiau.
Usirakinusi drabuinje, usitempiau suknel. Ji apgludo mano kn. Praskiepas pusiau
prasiskyr ant launies atidengdamas koj. Ijusi prieblandoje skendint miegamj, nusibraukiau
plaukus nuo kaklo.
Gal usegsi utrauktuk?
Lopas i lto vertinamai nuvelg mane, ir jo juodos akys suspindo.
Sunkia irdimi leisiu tau eiti vakarl su Skotu, jei vilksi i suknel. I anksto perspju: jei
gri namo, ir suknel bus nors truput suglamyta, suseksiu Skot, o kai rasiu, aptalysiu.
A jam perduosiu.
Jei pasakytum, kur jis slapstosi, pats perduoiau.
Man sunkiai pavyko suturti ypsen.
Regis, tu t ini perduotum aikiau.

Tarkim, a jam ikart ikloiau esm.


Lopas pam mane u rieo ir prisitrauk nordamas pabuiuoti, bet kakas trukd. Vaikino veido
apybros iskydo, susiliejo su fonu. Beveik nepajutau jo lp priglundant prie manj. Maa to,
jauiau, kad tolstu nuo Lopo, tarsi nuo stiklo lupama lipni juosta.
Lopas irgi tai pastebjo ir patyliukais nusikeik.
Kas ia vyksta? paklausiau.
Tai mirnas, suurzg Lopas.
Skotas?
Jis beldiasi tavo miegamojo lang. Netrukus prabusi. Ar jis pirm kart ateina niuktinti
nakt?
Pagalvojau, kad bus saugiau neatsakyti klausim. Lopas buvo mano sapne, bet neverta kurstyti
konkurencijos tarp dviej vaikin.
Baigsime rytoj, tespjau pasakyti, ir sapnas kartu su Lopu nugrimzdo mano atminties
ukaborius.
Sapnas inyko, tada miegamajame tikrai ivydau Skot, paskui save udarant lang.
Kelkis ir nuvisk, tar jis.
Sudejavau.
Skotai, liaukis. Man i pat ryto reikia mokykl. Be to, priadinai i tikrai malonaus sapno,
kiek pagalvojusi suniurnjau.
Ar sapnavai mane? pasiptlikai ypsodamasis paklaus.
Veriau pasakyk, kad turi ger naujien, atsakiau.
Geresni nei ger. Gavau pasilym groti bosine gitara grupje Gyvat. Kit savaitgal
pasirodysime Velnio rankins klube. Grups nariai gavo po du nemokamus bilietus, ir tu esi ta
laimingoji, kuriai jie atiteko.
Skotas ididiai numet bilietus ant mano lovos.
Miegai kaipmat isilakst.
Iprotjai? Negali groti grupje! Turi slapstytis nuo Henko. Viena yra eiti okius su manimi,
bet pasirodyti per koncert negirdtas lumas.
Skoto ypsena inyko, veidas apniuko.
Maniau, diaugsies dl mans, Grei. Pastaruosius por mnesi praleidau slapstydamasis.
Dabar gyvenu oloje iekodamas maisto, kurio, artjant iemai, prasimanyti darosi vis sunkiau. Turiu
prisiversti triskart per savait maudytis vandenyne, o kit dienos dal drebu i alio prie lauo.
Neturiu nei televizoriaus, nei mobiliojo. Esu visikai atskirtas nuo pasaulio. Nori suinoti ties? Man
kyrjo slapstytis. Bglio gyvenimas sumautas. Jau veriau biau mirs. Vaikinas paglost
Juodosios Rankos ied. Diaugiuosi, kad prikalbinai mane j vl mvti. Jau seniai nesijauiau
toks gyvas. Jei Henkas pamgins mane prigriebti, jam teks gerokai pasiplkti. Mano galios iaugo.
Nuspyriau antklod ir ilipau i lovos.
Skotai, Henkas ino, kad esi mieste. Jis savo vyrams sak tavs iekoti. Turi slapstytis bent
jau iki chevano, ipykinau tikdamasi, kad Henko domjimasis Skotu ibls paaikjus jo

kslams, kad ir kokie jie bt.


Ir a t pat sau nuolat kartoju, bet kas, jeigu Henkas mans neieko? niriai atov vaikinas.
O jeigu Henkas mane jau pamiro, ir visos mano pastangos yra beprasms?
A inau, kad jis tavs ieko.
Girdjai j sakant? abejodamas pasitikrino Skotas.
Beveik. Turdama galvoje dabartin vaikino bsen, negaljau prisipainti, i ko tai
suinojau. Skotas rimtai nevertint Lopo perspjimo. Be to, tekt aikintis, kodl susidjau su Lopu.
Man prane patikimas altinis.
Skotas palingavo galv.
Nori mane igsdinti. Esu dkingas u pastangas, cinikai pridr, bet a jau nusprendiau.
Visk apgalvojau, ir kad ir kas nutikt, pajgsiu itverti. Keli laisvs mnesiai geriau nei kaljimas
iki gyvos galvos.
Negali leistis Henko surandamas, primygtinai kalbinjau. Jei Henkas tave ras, grs vien
savo betonini kaljim. Jis tave kankins. Praau dar iek tiek pakentti, maldavau, kelias
savaites.
Man nusispjaut. Liksiu mieste. Grosiu Velnio rankinje, ir nesvarbu, ar tu ateisi, ar ne.
Negaljau suprasti, kodl Skotas staiga tapo toks abejingas. Iki iol jis labai stropiai slpsi nuo
Henko. Dabar kia galv kilp dl toki nesvarbi dalyk kaip mokyklos okiai ar vieno vakaro
koncertas.
Staiga man galv ov siaubinga mintis.
Skotai, sakei, Juodosios Rankos iedas judu susieja. Gal jis tave traukia prie Juodosios Rankos?
Galbt jis ne tik didina tavo galias? Galbt tai savotikas radijo vyturys?
Skotas niekinamai prunkteljo.
Juodoji Ranka mans nesuiups.
Klysti. O jei ir toliau taip manysi, jis tave suiups labai greitai, tariau velniai, bet tvirtai.
Norjau paliesti Skot, bet jis nustm mano rank.
Tada nr pro lang ir utrenk sau pavymui.

25

SKYRIUS

Atjo penktadienis, ir balsavimas dl absolvent susitikimo vakaro karaliaus bei karaliens buvo
paskirtas per priepieius. Sdjau sveikos gyvensenos pamokoje ir stebjau, kaip laikrodio rodykl
artja prie tos akimirkos, kai pasigirs skambutis. Nesijaudinau, kad imtai moni, su kuriais tursiu
praleisti dar dvejus gyvenimo metus, maiau nei po deimties minui ims isterikai juoktis, rinkim
biuletenyje ivyd mano pavard. Visos mano mintys buvo sutelktos Skot.
Turjau kaip nors tikinti vaikin chevano mnes praleisti oloje ir atsargos dlei prinekinti
nusimauti Juodosios Rankos ied. Jei tikinti nepavykt, teks rasti bd, kaip j kalinti. Gal
paprayti Lopo pagalbos? Jis, be abejo, ino kelias patikimas vietas, kur bt galima paslpti
nefilim, bet ar Lopas varginsis dl Skoto? Be to, net jei ir pavykt prikalbinti Lop bendradarbiauti,
ar man pavyks susigrinti Skoto pasitikjim? Tok mano poelg Skotas palaikyt idavyste.
Nepadt rodinjimai, kad tai darau siekdama j apsaugoti prajusi nakt jis pareik nebrangins
savo gyvybs. kyrjo slapstytis. Jau veriau biau mirs.
Mano apmstymus nutrauk zvimbiantis vidinio ryio garsiakalbis vir panels Jarbovski stalo.
Netrukus pasigirdo pabrtinai ramus sekretors balsas.
Panele Jarbovski? Atleiskite, kad trukdau. Gal atsistumte Nor Grei ratin?
Sekretors balse igirdau uuojautos gaidel.
Panel Jarbovski nekantriai sutrepsjo jai aikiai nepatiko, kad buvo pertraukta viduryje
sakinio. Mokytoja mosteljo mano pusn.
Susirink savo daiktus, Nora. Turbt nespsi grti iki skambuio.
Sumeiau vadovlius kuprin ir patraukiau prie dur spliodama, k visa tai galt reikti.
Moksleiviai kvieiami ratin dl dviej prieasi. Kai praleidia pamokas be pateisinamos
prieasties arba turi pasiteisinim, kodl praleido. N viena j man netiko.
Trkteljusi ratins duris, pamaiau foj susigus Henk Milar ikamuotu veidu. Smakr jis
buvo parms kumiu, akys abejingai velg tol.
Nenoromis pasitraukiau nuo dur. Taiau Henkas mane pamat ir pakilo. Ivydus jo veide gili
uuojaut, mane supykino.
Kas atsitiko? sumikiojau.
Henkas veng irti man akis.
vyko nelaim.
Henko odiai aidjo mano galvoje. I pradi pamaniau, kas man darbo Henko nelaim. Ir kodl
jis atvaiavo mokykl man tai praneti?
Tavo mama nukrito nuo laipt. Ji avjo auktakulniais ir neteko pusiausvyros. Jai sutrenktos
smegenys.

Mane apm panika. Pralemenau ne ar na. Ne, to negali bti. Na, man reikia nedelsiant
pamatyti mam. Staiga miau gailtis vis iurki odi, kuri jai prikalbjau per pastarsias por
savaii. Upldo patys blogiausi nuogstavimai. Jau netekau tio. Jei dar neteksiu ir mamos
Ar jos bkl sunki? paklausiau drebaniu balsu.
irdies gilumoje supratau, kad nenoriu pravirkti Henkui matant. Kvailas ididumas tuoj pat
isivadjo mintyse ivydus mamos veid. Usimerkiau, kad sulaikyiau aaras.
Kai ivykau i ligonins, gydytojai dar nieko negaljo pasakyti. Ikart atvaiavau ia paimti
tavs. A jau pasiraiau pas registruojani lankomum sekretor, paaikino Henkas. Nuveiu
tave ligonin.
Jis atidar man duris, o a negalvodama pralindau jam pro rank. Kojos paios ne koridoriumi.
Lauke rykiai tviesk saul. domu, ar i dien siminsiu ilgam? Ar tai dingstis prikelti tuos
nepakeliamus jausmus, kuriuos igyvenau suinojusi apie tio mirt: sumiim, kartl, bejgikum.
Netekt. Uspringau nuo kkiojimo.
Henkas, netardamas n odio, atrakino visureig. Jis kilsteljo rank, lyg nordamas ujauiamai
spustelti man pet, bet paskui sugniau kumt ir rank nuleido.
Staiga galv ov mintis. Viskas per daug sklandu. Gal ia kalta tik mano antipatija Henkui, bet
kakodl dingteljo, kad jis man meluoja tik nori vilioti automobil.
Paskambinsiu ligonin, pareikiau. Suinoti, ar yra koki naujien.
Henkas susirauk.
Mes juk ten vaiuojame. Po deimties minui pati galsi pasikalbti su gydytoju.
Atleisk, kad taip jaudinuosi, bet kalbame apie mano mam, atoviau tyliai, bet tvirtai.
Henkas savo telefonu surinko numer ir padav man aparat. Atsiliep automatin ligonins
sistema ir papra, kad atidiai iklausyiau meniu arba palaukiau, kol atsilieps operator. Netrukus
buvau sujungta su operatore.
Praom pasakyti, ar iandien buvo atveta Blaiv Grei? paklausiau moters vengdama kyraus
Henko vilgsnio.
Taip, Blaiv Grei uregistruota.
Giliai ikvpiau. Henkas nemelavo apie mam itikusi nelaim, bet tai dar nereikia, kad jis
nekaltas. Mudvi jau daugel met gyvename kaimikame name, ir mama n karto nebuvo nukritusi nuo
laipt.
ia jos dukt. Kokia mano mamos bkl?
Paliksiu inut gydytojui, kad jums paskambint.
Ai, padkojau ir pasakiau savo mobiliojo numer.
Ar yra koki naujien? paklaus Henkas.
I kur inai, kad ji nukrito nuo laipt, miau kamantinti. Ar matei, kaip ji krito?
Mudu buvome susitar kartu papietauti. Kai mama neatidar dur, atsirakinau pats. Tada j ir
aptikau laipt apaioje.
Jei Henkas ir pajuto tarum mano balse, to neparod. Kalbjo nusimins, atsilaisvino kaklarait
ir nusiluost nuo antakio prakait.
Jei jai kas nors atsitiks sumurmjo Henkas pats sau, bet nebaig sakinio. Gal vaiuojam?

Lipk automobil, paliep balsas mano galvoje, kaipmat isisklaid visi bgtavimai. Liko tik
viena mintis: reikia vaiuoti su Henku.
Tas balsas buvo kakoks keistas, bet mano mintys dzg, ir a nepajgiau jo atpainti. Rodos, visi
mano gebjimai ginytis uleido viet primygtinai kartojamam: lipk automobil.
Pavelgiau Henk, jis nekaltai sumirksjo. Norjau j kuo nors apkaltinti, bet nesumojau, k
pasakyti. Henkas nori man padti. Jis rpinasi mama
Klusniai slinkau visureig.
Neinau, kaip ilgai mudu vaiavome tyldami. Mintys skuriavo, bet staiga Henkas atsikosjs
tar:
Tavo mama yra patikimiausiose rankose. Papraiau, kad jos gydym priirt daktaras
Houletas. Studijuodami Meino universitete mudu gyvenome viename kambaryje. Vliau daktaras
persikl Dono Hopkinso universitet.
Daktaras Houletas. Kur laik kraiau atmint iekodama ios pavards ir staiga prisiminiau. Tai
jis manimi rpinosi, kai grau namo. Kai Henkas nusprend, jog galiu grti namo, pasitaisiau. O
dabar paaikjo, kad Henkas ir daktaras Houletas draugai. Svaigul kaipmat igujo nerimas. Pajutau
nepasitikjim daktaru Houletu.
Kol kartligikai svarsiau, kas sieja iuos du vyrus, prie Henko privaiavo kitas automobilis. I
pradi nesupratau, kas ia vyksta, taiau netrukus automobilis onu trenksi lend kruizer.
Visureigis pasviro ant ono ir m braukti apsaugin kelio atitvar. I besitrinanio metalo pairo
kibirktys. Nespjau n aiktelti, kai vl gavome smg. Henkas per staigiai pasuko vair, ir ms
automobilio galas m slysti.
Jie nori mus nustumti nuo kelio! suuko Henkas. Prisisek saugos dir!
Kas tie jie? suklykiau ir dar kart pasitikrinau, ar saugos diras usegtas.
Henkas pasuko vair, kad ivengt kito smgio, ir mano dmesys nukrypo keli; jis pavojingai
artjo prie gilios siaurukalns. Henkas nuspaud greiio pedal nordamas aplenkti kit automobil,
gelsvai rud el kamino. is nr priek ir sibuodamas suko kelio juost. Pro priekin stikl
pamaiau lyg ir trij vyr galvas.
Mintyse msteljo Gabio, Dominyko ir Jeremijo veidai. Gal a klystu, nes vyr veid nespjau
irti, taiau suspiegiau i baims.
Sustabdyk automobil! surikau. ia spstai. junk atbulin pavar!
Jie aplamd mano automobil, suurzg Henkas ir didindamas greit m vytis upuolikus.
El kamino vygindamas padangas ir kirsdamas balt itisin linij veik posk. Henkas lk i
paskos beatodairikai priartdamas prie apsauginio atitvaro. Leidoms siaurukaln. I ia ji atrod
tarsi didiulis oro dubuo, kurio kratu nutrktgalvikai skriejo Henkas. Sutrauk skrand ir sikibau
porank.
Usideg raudoni galiniai el kamino ibintai.
Atsargiai! suklykiau.
Viena ranka sirmiau priekin stikl, kita Henko pet tikdamasi ivengti nelaims.
Henkas stipriai pasuko vair, ir lend kruizeris m riedti ant dviej rat. Mane svied priek,
saugos diras skaudiai sir krtin, ir a galva trenkiausi priekin stikl. Akyse aptemo, i vis

pusi m sklisti nepakeliamas triukmas. Trakesys, diai, pliamo metalo aimanos. Rods, sprogs
aus bgneliai.
Man pasirod, kad igirdau Henk urzgiant: Prakeikti puol angelai!, bet netrukus miau skrieti
oru.
Ne skrieti. Vartytis. Be paliovos.
Neprisimenu, kaip nusileidau, bet atsipeikjusi guljau ant nugaros. Ne lend kruizeryje. Kakur
kitur. Purve. Tarp lap. Atrs akmenukai bad od.
alta, skauda, kieta. alta, skauda, kieta. Nepajgiau galvoti apie niek daugiau, tik skandavau
iuos odius. Jie tarsi slinko man prieais akis.
Nora! kakur i toli atsklido Henko ksnis.
Buvau tikra, kad esu atsimerkusi, bet nieko nemaiau. Vis regos lauk buvo uliejusi ryki viesa.
Pamginau atsikelti. Taiau knas neklaus; negaljau pakrutti.
Kakas sugrieb mane u kulkni, paskui u rie. Knas slydo lapais ir eme keldamas keist
lames. Apsilaiiau lpas ir pamginau paaukti Henk, bet kai prasiiojau, i burnos atsklido:
alta, skauda, kieta. Norjau supurtyti save, atsikratyti sstingio. Ne! surikau mintyse. Ne, ne,
ne!
Lopai! Padk! Lopai, Lopai, Lopai!
alta, skauda, kieta, neriliai murmjau.
Norjau pasakyti kak kita, bet nespjau. Burna tvirtai usiiaup. Akys usimerk.
Tvirtos rankos pam mane u pei ir papurt.
Ar girdi mane, Nora? Nemgink keltis. Gulk ant nugaros. Nuveiu tave ligonin.
Pramerkiau akis. Vir galvos sibavo mediai. Pro j akas skverbsi sauls spinduliai mesdami
keistus mirganius elius.
Vir mans buvo palinks Henkas Milaras. Jo veidas buvo subraiytas, i aizd tekantis kraujas
iterliojo skruostus ir sulipino plaukus. Henko lpos krutjo, bet per skausm nesupratau jo odi.
Nusigriau.
alta, skauda, kieta.
Atsipeikjau ligonins lovoje, u baltos medvilnins uuolaidos. Palatoje buvo ramu, bet kartu ir
keistai tylu. Rank ir koj pirtai tvilkiojo, o galva buvo lyg apraizgyta voratinkliais. Vaistai,
dingteljo.
Dabar vir mans buvo palinks kitas veidas. Daktaras Houletas nusiypsojo, bet neplaiai,
neparodydamas dant.
Js siaubingai sutrenkta, panele. Daugyb mlyni, bet niekas nelo. Liepiau slaugytojos
suleisti jums ibuprofeno, o prie ivykstant iraysiu recept. Kelias dienas paskauds. Atsivelgiant
visas aplinkybes, turite dkoti apvaizdai.
Kaip Henkas? paklausiau perdivusiomis lpomis.
Daktaras Houletas papurt galv ir trumpai nusijuok.
Jis visai nenukentjo, net nesidrsk. Vargu ar tai teisinga.
Stengiausi veikti svaigul ir susikaupti. Kakas ia ne taip. Staiga prisiminiau.

Ne. Jam buvo prakirstas veidas. Smarkiai kraujavo.


Klystate. Henkas atvyko isikruvins js, o ne savo krauju. Labiausiai nukentjote js.
Bet a maiau
Henkas Milaras sveikut sveikutlis, pertrauk mane gydytojas. Js irgi bsite sveika, kai
itirps silai. Slaugytojoms baigus tvarstyti, galsite keliauti namo.
irdyje jauiau turinti panikuoti. Kamavo daugyb klausim, o atsakym buvo vos keli. alta,
skauda, kieta.
Galini ibint vytjimas. Trenksmas. Siaurukaln.
Jums palengvs, tar daktaras Houletas netiktai baksteldamas rank.
I adatos krauj nutekjo skystis, o a pajutau tik silpn dr.
A k tik atgavau smon, sumurmjau kn uplstant maloniam vaist keliamam silpnumui.
Dar nepasveikau. Jauiuosi prastai.
Namie greitai atsigausite, sukikeno gydytojas. ia jums trukd slaugytojos, jos vis vakar
kaiiojo nos ir trepseno.
Vis vakar?
Ar jau vakaras? Taiau nelaim vyko vidurdien. Henkas sveikos gyvensenos pamoka a
nevalgiau priepiei.
Diena buvo sunki, pritar daktaras Houletas raminamai linguodamas galv.
Nors ir apsvaiginta vaistais, norjau rkti, bet tik atsidusau.
Udjau rank ant pilvo.
Keista savijauta.
Magnetinis rezonansas parod, kad vidini kraujavim nra. Kelias dienas nepervarkite ir
netrukus bsite visikai sveika. Gydytojas aismingai spusteljo man pet. Taiau negaliu
priadti, kad artimiausiu metu norsite lipti automobil.
Per migl prisiminiau mam.
Ar Henkas su mano mama? Kaip ji jauiasi? Galiu j pamatyti? Ar ji ino apie avarij?
Js mama spariai sveiksta, utikrino mane gydytojas. Ji vis dar intensyviosios slaugos
skyriuje, ten lankytojai neleidiami, bet ryt turt bti perkelta savo palat. Tada galsite aplankyti.
Daktaras Houletas palinko prie mans ir smokslininko tonu pareik: Tarp ms kalbant, jei ne
grietos taisykls, jau dabar leisiau su ja pasimatyti. Ji stipriai susitrenk galv ir nors i pradi
buvo praradusi atmint, dabar galiu drsiai sakyti, kad ji visikai pasveiks. Gydytojas patapnojo
man per skruost. Turbt js eimai ypsosi laim.
Laim, mieguistai pakartojau.
Taiau mane grau kirminas, kad laim visai nesusijusi su ms staigiu igijimu.
O gal ir su nelaimingais eismo vykiais.

26

SKYRIUS

Kai daktaras Houletas mane ira, liftu nusileidau vestibiul. Pakeliui surinkau Vi telefono
numer. Neturjau kas parvea namo, tad vyliausi, jog dar ne per vlu, ir Vi mama leis jai igelbti
strigusi draug.
Liftas ltdamas sustojo, durys atsivr. Telefonas ikrito man i rank ir nudardjo prie koj.
Labas, Nora, pasisveikino lyg i po emi idygs Henkas.
Prajo trys sekunds, kol atgavau am.
Kyli vir? tikjausi, balsas skamba ramiai.
Ties sakant, iekau tavs.
Labai skubu, atsakiau teisindamasi ir pakliau telefon.
Pagalvojau, jog tau prireiks kas parvea namo. Papraiau vien savo vyruk i atstovybs
atvairuoti nuomojam automobil.
Ai, bet a jau paskambinau draugei.
Henkas dirbtinai nusiypsojo.
Tada leisk bent palydti iki dur.
Prie tai man reikia usukti tualet, isisukinjau. Praau nelaukti. Tikrai jauiuosi gerai.
Mars tikriausiai nekantrauja tave pamatyti.
Mama nort, kad saugiai parlydiau tave namo.
Henko akys buvo pasruvusios krauju, veidas suvargs, bet n nedvejojau, kad itaip jis atrodo ne
todl, jog stengiasi vaidinti sielvartaujant draug. Daktaras Houletas gali kiek nori primygtinai
tvirtinti, kad Henkas ligonin atvyko sveikas kaip ridikas, bet a inojau, kaip buvo i ties. Per
avarij Henkas nukentjo labiau nei a. Net labiau, nei manoma nukentti per avarij.
Henko veidas primin ali lgtain, ir nors nefilimo kraujas akimirksniu igydo, nuo pat tos
akimirkos, kai jis mane papurt, o a atgavau smon ir tarsi per migl pavelgiau j, inojau, kad
Henkui, kol buvau praradusi smon, kakas nutiko. Henkas gali neigti kiek tinkamas, bet ir dabar jis
jauiasi, tarsi bt pakliuvs tigrams nagus.
Henkas buvo iseks, nes iandien susikov su briu puolusi angel. Bent jau a taip maniau.
Atkrusi ios dienos vykius, nusprendiau, jog tai vienintelis logikas paaikinimas. Prakeikti puol
angelai! Ar ne tokius odius piktai itar Henkas prie pat susiduriant automobiliams? Jis tikrai
netroko su jais susidurti tad kokie buvo jo tikrieji ketinimai?
Mane drask siaubinga nuojauta. Kaip dabar supratau, ji kilo vos Henkui pasirodius mokykloje.
O kas, jei Henkas sureisavo ios dienos vykius? Ar jis galjo nustumti mam nuo laipt? Daktaras
Houletas sak, kad mam i pradi kamavo amnezija, j galjo sukelti Henkas, kad mama nieko
neprisimint. Tada jis pam mane i mokyklos kuriam galui? Kas prasprsta man pro akis?

Perdegs saugikliai, nusiaip Henkas. Apie k taip temptai mintiji?


Henko balsas grino mane dabart. Pavelgiau j gaildamasi, kad i veido negaliu atspti jo
ketinim. Ir tik tada suvokiau, kad Henkas irgi nenuleidia nuo mans aki. Jo vilgsnis buvo toks
skvarbus, kad pasijutau vos ne apimta transo.
Pameiau silo gal. Mintys m blakytis, ikriko, pamirau, k svarsiusi. Kuo labiau stengiausi
prisiminti, tuo giliau grimzdau pasmons bedugn.
Regis, kakas apraizg mano smegenis, atm gebjim mstyti. Vl nepajgiau kontroliuoti savo
mini.
Nora, ar draug tikrai sutiko tave parveti? paklaus Henkas vis taip pat akylai irdamas
mane.
irdies gilumoje supratau neturinti Henkui sakyti tiesos. Privalau pasakyti, kad Vi atvaiuos mans
paimti. Taiau kam meluoti?
Skambinau Vi, bet ji neatsiliep, prisipainau.
Mielai tave parveiu, Nora.
Linkteljau.
Ai.
Mintys susipyn ir niekaip nepajgiau j inarplioti. ingsniavau koridoriumi greta Henko,
sustirusios rankos drebjo. Kodl a drebu? Juk labai aunu, kad Henkas pasisil parveti namo. Jis
labai rpinasi mano mama ir manimi ar ne?
Grome be nuotyki, Henkas paskui mane eng vidun.
Tarpduryje stabteljau.
K darai?
Tavo mama nort, kad inakt nepalikiau tavs vienos.
Liksi ia nakiai?
Man vl m drebti rankos ir, nors galva buvo tarsi vatin, supratau turinti rasti bd, kaip
iprayti Henk. Negaliu leisti jam ia nakvoti. Taiau kaip j ivaryti? Henkas stipresnis u mane. Ir
net jei pavykt j igrsti, mama neseniai dav jam namo raktus. Jis kaipmat grt.
Prileisi alto oro, perspjo Henkas velniai nustumdamas mano rankas nuo dur. Leisk,
padsiu.
inoma, nusiypsojau i savo kvailumo. Jis nori man padti.
Henkas numet raktus ant spintels, susmuko sof, o kojas usikl ant otomans. Tada
panairavo pagalv greta.
Gal nori atsipalaiduoti prie televizoriaus?
Esu pavargusi, atsakiau ir apkabinau save, nes dabar bjaurus drebulys nuslinko iki alkni.
Tau buvo nelengva diena. Gydytojas tikriausiai liep gerai isimiegoti.
Stengiausi isklaidyti smegenis ugulus debes, bet jis, regis, buvo tamsus ir begalinis.
Henkai, paaipiai paklausiau, kodl i ties nori ia inakt likti?
Jis sukikeno.
Esi sibauginusi, Nora. Bk gera ir gulk. Neketinu tavs mieganios pasmaugti.
Nujusi miegamj ustmiau duris tualetiniu staliuku. Neinau, kodl taip pasielgiau; Henko

bijoti nebuvo ko. Jis paprasiausiai tesi mamai duot paad. Nori mane apsaugoti. Jei Henkas
pasibels, atstumsiu tualetin staliuk ir atidarysiu duris.
Taiau
siropiau lov ir usimerkiau. Nuo isekimo miau smarkiai drebti. Gal peralau? Smon
blaussi, a nesiprieinau. Spalvos ir formos tai parykdavo, tai iblukdavo. Grimzdau pasmon.
Henkas teisus: diena buvo nelengva. Reikia isimiegoti.
Tik atsidrusi ant Lopo studijos slenksio pajutau, jog kakas ne taip. Smegenis gaubianti migla
isisklaid, ir a supratau, kad tai Henko darbas. Staigiai atpliau Lopo pagrindines duris, puoliau
vidun ir paaukiau vaikin vardu.
Radau Lop virtuvje sudribus ant baro kds. Vos ivyds mane, jis nuoko nuo kds ir prijo
ariau.
Nora? Kaip ia patekai? Esi mano galvoje, nustebs prisipaino jis. Ar tu sapnuoji?
Vaikino akys neramiai lakst mano veidu iekodamos atsakymo.
Neinau. Manau, sapnuoju. siropiau lov jausdama nenugalim poreik pasikalbti su
tavimi ir tai atsidriau ia. Ar tu miegi?
Lopas papurt galv.
Ne, bet tu ugoi mano mintis. Neinau, kaip tau tai pavyko. Tik labai galingas nefilimas ar
puols angelas galt tai padaryti.
Nutiko bda, miau guostis ir puoliau vaikinui glb slopindama nevaling drebul. I
pradi mama nukrito nuo laipt, o pakeliui ligonin kakas trenksi Henko visureig. Regis, prie
prarasdama smon igirdau, kaip Henkas sak, jog kitas automobilis buvo pilnas puolusi angel.
Henkas parve mane i ligonins namo, a praiau, kad jis ieit bet Henkas nesutiko!
Lopo akyse msteljo nerimas.
Palauk. Dabar Henkas yra vienas su tavimi?
Linkteljau.
Pabusk. Netrukus pas tave atvyksiu.
Po penkiolikos minui pasigirdo tylus beldimas duris. Atitraukusi tualetin staliuk pravriau
jas ir pamaiau Lop. iupau j u rankos ir sitempiau kambar.
Henkas apaioje iri televizori, sunibdjau.
Henkas buvo teisus; miegas padar stebuklus. Pakirdusi i sapno vl miau normaliai mstyti ir
supratau tai, ko nepajgiau anksiau: Henkas, aisdamas mano smegenimis, privert paklusti.
Nesiprieinau jo parveama namo, leidau jam eiti vid, jaustis ia kaip namie tik dl to, kad
maniau, jog Henkas nori mane apsaugoti. Labai klydau.
Lopas atsargiai koja udar duris.
jau pro pastog, paaikino jis nuvelgdamas mane nuo galvos iki koj. Kaip tu?
Vaikinas pirtu perbrauk sutvarstyt aizd man ant kaktos, ir jo akys suliepsnojo pykiu.
Papasakok visk, pradk nuo to, kaip tavo mama nukrito nuo laipt.
Giliai kvpiau ir visk iklojau.
Kaip atrod puolusi angel automobilis? paklaus Lopas.
El kamino. Gelsvai rudas.

Susimsts Lopas pasikas smakr.


Manai, tai buvo Gabis? Paprastai jis vairuoja kit automobil.
Jie buvo trise. Veid neirjau. Ten galjo bti Gabis, Dominykas ir Jeremijas.
Arba bet kurie kiti puol angelai, persekiojantys Henk. Dingus Riksonui u Henko galv buvo
paskirta premija. Jis Juodoji Ranka, galingiausias nefilimas, ir daugyb puolusi angel trokta
turti Henk savo vasalu vien nordami pasigirti. Kaip ilgai buvai netekusi smons, kol Henkas
nuve tave ligonin?
Turbt vos kelias minutes. Kai atsipeikjau, Henkas buvo visas kruvinas ir atrod iseks. Jis
vos pajg kelti mane automobil. Nemanau, kad susialojo per avarij. Labiau tiktina, kad buvo
veriamas prisiekti itikimyb.
Lopo veid perkreip pyktis.
Pakaks. Daugiau nebesivelk reikal. inau, kad esi pasiryusi sunaikinti Henk, bet negaliu
rizikuoti tavs netekti. Vaikinas pakilo ir nusimins m ingsniuoti po kambar. Leisk man tai
padaryti. Leisk man priversti Henk u visk sumokti.
Tai ne tavo kova, Lopai, tyliai atoviau.
Jo akys suliepsnojo dar neregta ugnimi.
Esi mano, angele, ir nemgink to pamirti. Tavo kovos yra mano kovos. O jei kas nors tau
iandien bt atsitik? Blogai jau vien tai, kad pagalvojau, jog man vaidenasi tavo mkla;
neitveriau, jei taip bt i ties.
Prijau jam u nugaros ir apsivijau rankomis.
Galjo nutikti nelaim, bet nenutiko, velniai tariau. Net jei tai buvo Gabis, jis, matyt negavo
to, ko tikjosi.
Pamirk Gab! Henkui kol kas neinia kam esi reikalinga tu ir tavo mama. Sutelkime dmes
tai. Turi pasislpti. Jei nenori apsistoti pas mane, puiku. Rasime kit viet. Bsi ten tol, kol Henkas
us, bus palaidotas ir ims pti.
Negaliu i ia ivykti. Jei dingsiu, Henkui kaipmat sukils tarimai. Be to, neleisiu mamai vl
kentti. Jei dabar inyksiu, mama pal. Pavelk j. Ji visai ne tas mogus, koks buvo prie kelis
mnesius. Galbt ia i dalies kalti Henko triukai su smegenimis, bet mano dingimas j labai paveik,
ir mama, matyt, niekada neatsigaus. Ji kasryt pabunda apimta siaubo. Dabar jai nuolat vaidenasi
pavojai.
Tai Henko darbas, trumpai atkirto Lopas.
Negaliu kontroliuoti Henko, bet u savo veiksmus atsakyti galiu. Tu teisus a nepasitrauksiu
al ir neleisiu tau vienam susidoroti su Henku. Paadk, jog nuo iol mans neapgaudinsi, kad ir kas
atsitikt. Taip pat paadk, kad tyliai nesunaikinsi jo man neinant, tegu ir nuoirdiai tikdamas, jog
tai darai mano labui.
Na, tyliai jis neinyks, grsmingai pareik Lopas.
Priadk man, Lopai.
Vaikinas ilgokai tyldamas irjo mane. Mudu abu inojome, kad Lopas greitesnis, labiau
patyrs kovotojas ir, ties sakant, nuomesnis. Jis jau kelis kartus yra sikis ir igelbjs man
gyvyb, bet kart vienintel kausiuosi a.

Galiausiai labai nenoriai tar:


Nestovsiu nuoalyje ir neirsiu, kaip viena su juo kovoji, bet ir nepribaigsiu jo slapta.
Taiau kai j prigriebsiu, pasirpinsiu, kad viskas vykt taip, kaip nori tu.
Vaikinas stovjo atsuks man nugar, bet a priglaudiau skruost jam prie peties ir velniai
patryniau.
Ai.
Jei vl kada nors btum upulta, iekok sparn rand puolusiems angelams ant nugaros.
Ne isyk supratau, todl Lopas paaikino:
Trenk beisbolo lazda arba, jei nieko kito netursi, smok pagaliu randus. Sparn randai tai
ms Achilo kulnas. Skausmo nejauiame, bet traumavus randus mus itinka paralyius. Jei iebsi
smagiai, gali suluointi kelioms valandoms. Kai a Gabiui smeigiau stryp padangoms nuimti, jis
turbt atsipeikjo ne anksiau kaip po atuoni valand.
sidmsiu, tyliai priadjau. Lopai?
Hmm, teitar jis.
A nenoriu kautis, dsiau pirtu braukdama vaikinui per mentes ir jausdama, kaip sitempia jo
raumenys. Visas jo knas buvo netiktinai sirs. Henkas jau atm i mans mam, nenoriu, kad
atimt ir tave. Ar supranti, kodl tai padaryti turiu a? Kodl negaliu sisti kov tavs, nors abudu
inome, kad esi pranaesnis?
Lopas ltai ikvp, ir a pajutau, kaip atsipalaiduoja jo raumen gbriai.
Neabejoju, kad dl tavs padaryiau visk, net jei reikt nepaklusti savo instinktams ar
prigimiai. Atiduoiau tau visk, k turiu, net savo siel. Jei tai nra meil, daugiau nieko pasilyti
negaliu. Jis atsigr mane ir pavelg juodomis tarsi anglys akimis.
Atsakyti neradau tinkam odi. Tad sumiau veid delnais ir pabuiavau kietai suiauptas
lpas.
Lopo lpos palengva susiliejo su manosiomis. Mgavausi maloniu oda nuvilnijusiu virpuliu,
vaikino lpos vis kariau gludo prie manj. Nenorjau jo skaudinti, trokau, kad pasikliaut manimi
taip kaip a juo.
Angele, sunibdjo jis, bet ms susiliejusios lpos nuslopino odius. Lopas atlijo ir
akimis klaus, ko i jo noriu.
Kurstoma jo artumo ir prisilietim, udjau rank jam ant kaklo ir prisitraukiau, kad vl mane
buiuot. Dabar jo buinys buvo aistringesnis, o nuo pirt knu sklido karti virpuliai.
Lopas atseg vien mano nertinio sag, paskui antr, trei, ketvirt. Nertinis nuslydo nuo pei, ir
a likau stovti tik su palaidine. Vaikinas pakl jos krat ir m nykiu glostyti man pilv.
Aikteljusi giliai kvpiau.
Kai Lopas m braukyti nosimi ir buiuoti man kakl, jo akys elmikai suspindo. Neskusti eriai
kuteno atrokai, bet maloniai.
Lopas paguld mane ant pagalvi.
Buiniai darsi vis kaitresni, vaikinas ugul mane, ir staiga pajutau j vis; jis priglaud kel man
prie kojos ir iltomis, iurkiomis, geidulingomis lpomis kramsnojo mansias. Lopas laik mane
tvirtai apkabins per liemen versdamas stipriau prisispausti, tarsi paleisdama j biau netekusi

gaballio savs.
Nora?
Atsigriau duris ir suklykiau.
Atsirms stakt ant slenksio stovjo Henkas. Jo akys lakst po kambar, veidas buvo ironikai
surauktas, tarsi k svarstyt.
K ia veiki? surikau.
Henkas nieko neatsak, bet akys mirinjo po visas mano miegamojo kerteles.
Neinojau, kur praapo Lopas; regis, jis pajuto Henk prie pat iam pasukant dur ranken.
Vaikinas galjo bti visai ia pat. Kas, jei Henkas netrukus j aptiks?
Dink i ia! paliepiau nuokdama nuo lovos. K jau padarysi, kad mama tau dav namo
rakt, bet daugiau niekada nedrsk ueiti mano miegamj.
Henko vilgsnis nukrypo praviras drabuins duris.
Man pasirod, girdiu garsus.
tai k tau pasakysiu. Esu gyvas, kvpuojantis mogus, todl kartkartmis keliu triukm!
Itarusi iuos odius, utrenkiau kambario duris ir susmukau jas atsiliejusi. irdis palusiai
dausi. Girdjau, kad Henkas dar kur laik mindikavo koridoriuje, matyt, buvo rytingai nusiteiks
isiaikinti, kas dedasi.
Galiausiai jis nukblino koridoriumi. I baims net pravirkau. Skubiai nusiluosiau aaras,
mintyse pakartojau kiekvien Henko itart od ir atkriau jo veido iraik bandydama rasti nors
menkiausi uuomin, jog Henkas inojo Lop esant mano kambaryje.
Kol idrsau praverti duris, prabgo kankinamai ilgos penkios minuts. Koridorius buvo tuias.
Tada apsidairiau miegamajame.
Lopai? tylutliai sunibdjau.
Taiau kambaryje buvau viena.
Vl Lop ivydau tik umigusi. Sapnavau, kad brendu per piev, ols siekia launis. Prieais akis
idygo skurdus, susiraits medis. Lopas stovjo j atsirms, susikis rankas kienes. Buvo
apsirengs juodai nuo galvos iki koj ir rykiai kontrastavo su pieno baltumo lauku.
Nubgau prie jo. Lopas apgaub mudu odiniu varku. Jis labiau norjo mane priglausti nei
isaugoti ilum.
vakar noriu likti su tavimi, tariau. Bijau, Henkas turi nedor ksl.
Angele, neileidiu i aki nei tavs, nei jo, vos ne kaip savininkas utikrino Lopas.
Kaip manai, ar jis ino, kad buvai mano miegamajame?
Vos igirdau neram Lopo atods.
Be abejons, jis t uuod. Matyt, isidaviau, jei Henkas ulipo vir niuktinti. Galbt jis
yra stipresnis, nei maniau. Henko vyrai labai drausmingi ir puikiai parengti. Jam pavyko ilaikyti
arkangel nelaisvje. O dabar jis pajunta mane bdamas auktu emiau. Tai paaikintina tik velnio
kerais. Henkas rado, kaip jais naudotis, arba su kuo nors susiderjo. Kad ir kaip ten bt, Juodoji
Ranka remiasi pragaro galiomis.
Sudrebjau.

Tu mane gsdini. T vakar, kai ijau i Kruvinosios Mers klubo, du mane besivaikantys
nefilimai usimin apie velnio kerus. Taiau jie tvirtino, es Henkas paskelbs, jog tai mitas.
Gali bti, kad Henkas nenori atskleisti savo umai. Tik pasitelks velnio kerus Henkas gali
tiktis jau chevano mnes nuversti puolusius angelus. Nelabai nusimanau apie velnio kerus, bet
tiktina, kad jie leidia pasiprieinti priesaikai, net jei ji buvo duota dangaus akivaizdoje. Galbt
Henkas viliasi, kad bus sulauyta tkstaniai priesaik, kurias nefilimai per daugel imtmei yra
dav puolusiems angelams.
Kitaip tariant, nemanai, kad tai mitas.
Juk a buvau arkangelas, primin Lopas. Tiesiogiai su velnio kerais nesusidriau, bet inau,
kad jie egzistuoja. Tai inojo beveik visi arkangelai. Velnio kerai sukurti pragare, tad juos gaubia
vien splions. Velnio kerais draudiama naudotis u pragaro rib, ir arkangelai turi tuo rpintis.
Vaikino balse pasigirdo nevilties gaidels.
Galbt arkangelai neino. Gal Henkas rado bd tai nuo j nuslpti. O gal naudojasi tokiomis
maomis ker dozmis, kad arkangelai dar nepastebjo.
tai diugesn mintis, Lopas trumpai, bet nelinksmai nusijuok. Galbt Henkas velnio kerais
pertvarko oro molekules. Todl man taip sunku j aptikti. nipindamas stengiausi neileisti Henko i
aki, kad suinoiau, kaip jis naudoja mano informacij. Tai nra lengva, nes Henkas juda tarsi
vaiduoklis. Jis nepalieka joki pdsak. Galbt pasitelkdamas velnio kerus jis pakeiia materij.
Nenutuokiu, nei kaip ilgai Henkas naudojasi velnio kerais, nei kaip jam pavyksta juos paaboti.
Abu nuiuv ir paiurp susimstme. Pertvarko materij? Jei Henkas pajgia perdirbti
pagrindinius ms pasaulio komponentus, kuo dar jis gali manipuliuoti?
Netrukus Lopas pakio rank po markini apykakle ir nusiseg paprast vyrik grandinl. Ji
buvo i auktos prabos sidabro, truput pajuodavusi.
Prajusi vasar tau daviau savo arkangelo grandinl. Tu man j grinai, bet dabar paimk.
Man ji nebepadeda, bet tau gali praversti.
Henkas visk padaryt, kad tik gaut i grandinl, paprietaravau nustumdama Lopo rankas.
Turk j. Privalai gerai j paslpti, kad Henkas nieku gyvu nesurast.
Jei Henkas usegs mano grandinl arkangelei, ji bus priversta pasakyti ties. Arkangel jam
nemokamai atskleis nesuklastotas inias. Tu teisi. Taiau grandinl paliks amin spaud. Henkas
anksiau ar vliau j gaus. Veriau tegu ima mano, o ne kito arkangelo.
Kok spaud?
Sugalvok, kaip pakiti grandinl Marsei, tar Lopas, segdamas j man ant kaklo. Mars turi
manyti, kad grandinl i tavs pavog. Henkas j tardys, ir Mars privalo bti sitikinusi, jog tave
pergudravo. Pajgsi tai padaryti?
Atlijau nuo vaikino ir priekaitingai j nuvelgiau.
K sumanei?
Lopas nusiypsojo puse lp.
Nevadiniau to sumanymu. Tai greiiau malda Sveika, Marija, kai belieka vos kelios
sekunds.
Labai atidiai apgalvojau Lopo praym.

Pasikviesiu Mars, galiausiai sutikau. Pasakysiu, kad man reikia jos pagalbos renkantis
papuoalus prie absolvent susitikimo vakarui skirtos suknels. Jei Mars tikrai padeda Henkui
iekoti arkangelo vrinio ir mano, kad a j turiu, pasinaudos proga patekti mano miegamj. Mane
ne itin avi mintis, kad Mars ten niuktins, bet a padarysiu, ko praai. Reikmingai nutilau.
Taiau pirmiau noriu tiksliai inoti, kodl privalau taip pasielgti.
Henkui reikia tbt prakalbinti belaisv. Mums irgi. Turime kaip nors praneti dangaus
arkangelams, kad Henkas naudojasi velnio kerais. A puols angelas, ir arkangelai mans
neklausys. Taiau jei Henkas palies mano grandinl, ant jos liks spaudai. Jei Henkas naudojasi
velnio kerais, grandinl tai irgi ufiksuos. Arkangelams mano odis nieko nereikia, bet tokie
rodymai juos tikins. Ms rpestis, kad grandinl patekt arkangelams rankas.
Mane vis tiek kankino abejons.
O jei nepavyks? Kas bus, jei Henkas suinos, ko jam reikia, o mes liksim nieko nepe?
Lopas sutiko su mano abejonmis neymiai linkteldamas.
K silai tu?
Susimsiau, bet nieko nesugalvojau. Lopas teisus. Mums nebeliko laiko ir pasirinkimo. Padtis
prasta, bet nuojauta man kudjo, kad Lopas per vis savo egzistencij pasirinkdavo geriausius
drsius sprendimus. Jei jau tenka itaip smarkiai rizikuoti, geresnio bendraygio u Lop nerasiu.

27

SKYRIUS

Prajo savait. Buvo penktadienio vakaras, mama su Henku susiglaud sdjo ant sofos svetainje
ir i vieno dubens valg kukurz spragsius. A nujau savo kambar, nes Lopui buvau paadjusi
Henko akivaizdoje elgtis santriai.
Pastarsias kelias dienas Juodoji Ranka buvo siutinamai mielas: parve mam i ligonins, kas
vakar vakarienei pargabendavo valgio i restorano, ryt ival lietaus vamzdius. Nepraradau
budrumo, bet kone krausiausi i proto mgindama suprasti, kodl jis itaip elgiasi. Henkas kak
rezg, bet niekaip negaljau atspti k.
Nuo laipt atsklido mamos juokas, ir tai perpild mano kantrybs taur. Paraiau inut Vi.
KO, netrukus atsak draug.
TURIU 2 BILIETUS GYVAT. NORI?
KOKI GYVAT???
MANO EIMOS DRAUGO NAUJA GRUP, paaikinau.
VAKAR J PIRMASIS KONCERTAS.
ATVAIUOSIU TAVS PAIMTI PO 20.
Lygiai po dvideimties minui Vi vygindama padangas lk prieva. Nudundjau laiptais
vildamasi, kad spsiu itrkti pro duris anksiau, nei igirsiu mamos glamoni su Henku, kuris, kaip
paaikjo, labai seiljasi buiuodamasis, garsus.
Nora? kteljo koridoriuje mama. Kur eini?
Kartu su Vi. Griu iki vienuoliktos!
Nespjus mamai udrausti, ilkiau lauk ir klesteljau Vi 1995 met violetin dod neon.
Greiiau, greiiau, paraginau draug.
Jei Vi nepavykt stoti universitet, draugs laukia puiki bgli vejos karjera. Ji taip garsiai
idm i prievaos, kad net pabaid pulkel pauki, tupini medyje.
Kieno avalonas stovjo prievaoje? paklaus Vi, dideliu greiiu lkdama miesto gatvmis ir
nekreipdama dmesio kelio enklus. Triukmingai laidydama gerkl ji iveng trij baud u greiio
virijim ir buvo tvirtai sitikinusi, kad statymai jai negalioja.
Henko isinuomotas.
Girdjau i Miels van Tasel, ji girdjo i Lekss Hokins, o iai sak ms miela draug
Mars, kad Henkas silo didel premij tam, kas pads policijai suimti isigimlius, mginusius
nustumti judu nuo kelio.
Linkiu skms.
Tik kvailai nusiypsojau, kad Vi nesuprast, jog ia kakas ne taip. inojau, jog dert draugei

papasakoti visk, pradti nuo to, kad Henkas itryn man atmint. Taiau kaip tai padaryti? Kaip
paaikinsiu dalykus, kuri pati gerai neimanau? Kaip tikinti draug, kad pasaulyje pilna komar,
jei vieninteliai rodymai mano odiai?
Kiek Henkas silo? paklausiau. Galbt prisiminiau k nors svarbaus.
Kam vargintis? Veriau numelk jo banko kortel. Abejoju, ar Henkas pasiges keli imt. Be
to, jei btum nutverta, vargu ar Henkas kreiptsi policij. Antraip ateit galas jo draugystei su tavo
mama.
O, kad viskas bt taip paprasta, pamaniau lidnai ypsodamasi. Jei Henkas i ties bt tas, kuo
apsimeta.
Automobili aiktel prie Velnio rankins labai maa, Vi veltui suko jau penkt rat iekodama
laisvos vietos. Galiausiai pastat automobil prie kelkraio, bet taip, kad pus neono liko kyoti
gatvje.
Ilipusi draug gteljo peiais.
Penki balai u krybingum.
Iki klubo mudvi nujome psios.
Kas tas tavo eimos draugas? smalsavo Vi. Ar jis vaikinas? Ar kartas? Ar turi mergin?
pirm klausim atsakau taip, antr galbt, trei veikiausiai ne. Nori, kad tave su juo
supaindiniau?
Nee. Tik smalsu buvo suinoti, ar turiu nukreipti j savo blog ak. Vyr paderme a jau
nebepasitikiu, bet mano radaras isijungia pamaius dail vaikin.
Nusijuokiau sivaizdavusi nepriekaitingai tvarking grauoliuk Skot.
Skoto Parnelio dailiu niekaip nepavadinsi.
Oho. Palauk. K tai reikia? Nesakei, kad senas eimos draugas tai Skotukas Kartukas.
Ketinau paaikinti Vi, kad taip pasielgiau siekdama negarsinti Skoto vieo pasirodymo vakar ir
nenordama, jog apie tai suinot Henkas, bet atsisakiau ios minties ir nekaltai atsakiau:
Atleisk, turbt pamirau.
Prisipainsiu, kad Skotuko knas tikrai spdingas.
Vi teisi. Skotas nra stambus, bet labai raumeningas ir puikiai sudtas, kaip profesionalus
sportininkas. Jei ne grieta, beveik niri veido iraika, Skotas tikriausiai suavt tuntus mergin.
Gal net ir Vi, kuri pasiskelb nekenianti vyr.
Pasukusios u kampo ivydome Velnio rankin. Klubas buvo sikrs nejaukiame keturi aukt
vijokliais apaugusiame plytiniame pastate utamsintais langais. Kaimynystje i vienos puss buvo
lombardas, i kitos bat taisykla, ten, kaip tariau, klestjo asmens dokument klastojimo verslas.
Kas gi dabar kalasi naujus puspadius?
Ar reiks rodyti asmens dokumentus? paklaus Vi.
vakar ne. Bare nebus prekiaujama alkoholiniais grimais, nes pus grups nari
nepilnameiai. Skotas sak, pakaks biliet.
Atsistojome eil ir po penki minui patekome vid. Viename erdvios patalpos gale buvo
scena, kitame baras. Prie baro buvo rengtos kabinos, prie scenos sustatyti staliukai. moni
prisirink gana padoriai, j kaskart vis daugjo, ir a miau jaudintis dl Skoto. Pamginau tarp

susirinkusij atpainti nefilimus, bet neturjau utektinai patirties. Taip pat nelabai turjau pagrindo
manyti, kad Velnio rankin gali bti nemogik btybi, ypa prisiekusi itikimyb Henkui,
nuolatinio susibrimo vieta. Tiesiog nusprendiau, kad atsarga gdos nedaro.
Mudvi su Vi patraukme tiesiai prie baro.
K gersite? paklaus raudonplauk barmen, netaupanti nei aki pietuko, nei nosies ied.
Kokteil Saviudis, usak Vi. Na, inai, kai vien stikl supilama po taurel vairiausi
grim.
A loteljau al.
Kiek mudviem met?
Vaikyst bna tik kart gyvenime, tad mgaukis ja.
Vynins kolos, papraiau.
Mudviem su Vi gurknojant grimus ir atsainiai stebint urmul prie koncert, plauk liekna
viesiaplauk netvarkingai ir seksualiai suritais kuod plaukais. Ji alknmis atsirm bar ir
dirsteljo mane. Su ilga bohemika suknele mergina atrod hipikai elegantika. Ji buvo be makiao,
todl mano dmesys ikart nukrypo truput parykintas lpdaiais, pilnas ir rgiai patemptas lpas.
delbusi vilgsn scen ji paklaus:
Js, merginos, neteko anksiau ia matyti. Atjote pirm kart?
Koks tavo reikalas? atov Vi.
Mergina nusijuok, ir nors juokas buvo tylus ir melodingas, nuo jo man pasiiau plaukeliai ant
sprando.
Moksleivs? spjo ji.
Gal moksleivs, o gal ir ne, prisimerkdama atov Vi. O tu esi
viesiaplauk akinamai nusiypsojo.
Dabrija. Ji bed vilgsn mane. Girdjau apie amnezij. Apgailestauju.
Paspringau kola.
Atrodai matyta, tar Vi, bet tavo vardas man nieko nesako.
Suiaupusi lpas draug vertinamai nuvelg mergin.
Dabrija tik altai dbteljo ir Vi tarumas isisklaid, dabar jos veidas buvo ramus lyg stovintis
vanduo.
Niekada nesu tavs maiusi. Mudvi susitinkame pirm kart, monotonikai sududeno Vi.
Sudilbakiavau Dabrij.
Ar galime pasikalbti? Akis ak?
Maniau, niekada nepasilysi, nerpestingai atsak ji.
Prasibroviau koridori prie tualet. Kai pasitraukme nuo minios, atsigriau Dabrij.
Pirma, liaukis aidusi su mano geriausios draugs smegenimis. Antra, k ia veiki? Ir treia, esi
kur kas graesn, nei Lopas band mane tikinti.
Galbt paskutins pastabos ir nederjo sakyti, bet dabar, kai su Dabrija likome vienos, be
liudytoj, nebuvau nusiteikusi apie j tpioti. Geriausia griebti jaut u rag.
Dabrijos lpose suspindo pasitenkinimo ypsena.
O tu atrodai kur kas prasiau, nei prisimenu.

Staiga pasigailjau, kad neapsivilkau puoniau: mvjau vyrikus dinsus, vilkjau medvilninius
markinlius su pieiniu, buvau usidjusi kariko stiliaus kepur.
Kad nekilt nesusipratim: Lopui tu neberpi.
Dabrija apsiirjo idailintus nagus ir tik tada pro nuleistas blakstienas pavelg mane.
Gaila, bet a negaliu pasakyti, jog esu jam abejinga, su aikiu apgailestavimu prisipaino
mergina.
Ar a tau nesakiau?!, mintyse piktai prikiau Lopui.
Meil be atsako lamtas, drbiau.
Jis ia? paklaus Dabrija ir perkreipusi kakl m dairytis minioje.
Ne. Taiau esu tikra, kad tai inojai, nes nusprendei j sekti.
Dabrijos akys elmikai sublizgo.
Mat kaip? Jis pastebjo?
Sunku nepastebti, jei vienintelis tavo gyvenimo tikslas pulti jam glb.
Merginos veidas sugrietjo.
inok: jei ne mano plunksna, kuri Devas laiko sikis kelnse, n nedvejodama itempiau
tave gatv ir pastumiau po automobilio ratais. Devas galbt yra ia ir tave saugo, bet, juo dta,
neprarasiau budrumo. Per daugel met Devas sigijo nemaai prie, ir jie su didiausiu diaugsmu
prirakint j grandinmis pragare. Tokie kaip jis nemiega ramiai, altakraujikai perspjo Dabrija.
Jei Devas nori likti emje, negali tsytis su nebrandia mergiote, puolusi angel nuvelg mane.
Jam reikia sjungininks. Tokios, kur saugot jo unugar ir bt naudinga.
Ir tu manai esanti tinkama ioms pareigoms? paklausiau kunkuliuodama pykiu.
Manau, tau dert laikytis savj. Devui nepatinka, kai j kas nors supanioja. Ikart supranti,
jog esi j sikibusi nagais ir dantimis.
Jis pasikeit, atoviau. Jis dabar ne tas, kok painojai.
Dabrijos juokas nuaidjo koridoriuje.
Negaliu nusprsti, ar tavo naivumas yra avus, ar vertt tau krsti sveiko proto. Devas
niekada nepasikeis, ir jis tavs nemyli. Jis naudojasi tavimi, kad nutvert Juodj Rank. Ar inai,
kokia premija adama u Henko Milaro galv? Milijonai. Devas nori i pinig kaip ir bet kuris
kitas puols angelas, o gal ir labiau, nes iais pinigais galt papirkti savo prieus, kurie, patikk,
lipa jam ant kuln. iame aidime Devas pirmauja, nes turi tave, Juodosios Rankos pdin. Tu gali
prisiartinti prie Juodosios Rankos tiek, kad dauguma puolusi angel gali tik pasvajoti.
Netikiu tavimi, atkirtau n nemirkteljusi.
inau, nekantrauji nutverti Juodj Rank, meilute. Be to, inau, kad pati nori j sunaikinti. Tai
nelengvas ygis, turint galvoje, kad Juodoji Ranka nefilimas, bet kol kas nepraraskim vili. Nejau
i ties manai, kad Devas atiduos tau Henk, jei gali j perduoti tinkamiems monms ir u tai gauti
deimties milijon doleri ek? Pakrutink smegenis.
Itarusi iuos odius, Dabrija gudriai kilsteljo antak ir susiliejo su minia.
Kai grau prie baro, Vi pareik:
Neinau, kaip tau, bet man i pauktyt nepatinka. Ji varosi su Marse dl pirmos vietos mano
bjaurybi skalje.

Ji blogesn, niriai pagalvojau. Kur kas blogesn.


Kalbant apie instinktus, dar nenusprendiau, k jauiu iam konkreiam Romeo, pareik Vi
truput kilsteldama kdje.
Pasekusi draugs vilgsn ivydau Skot.
Vaikinas buvo visa galva auktesnis u daugum ir skynsi keli ms link. Jo saulje ibluk
rusvi plaukai tarsi kepur buvo priglud prie galvos, o su netvarkingais dinsais ir aptemptais
medvilniniais markinliais jis atrod kaip tikras daug adanios grups muzikantas, grojantis bosine
gitara.
Atjai, Skotas vypteljo, ir a isyk supratau, kad diaugiasi.
N u k pasaulyje nebiau praleidusi io koncerto, atsakiau stengdamasi atsikratyti
nesmagumo, kad Skotas usispyrusiai nesutinka dar iek tiek pasislapstyti. Jis mvjo Juodosios
Rankos ied. Skotai, ia mano geriausia draug Vi Skai. Neinau, ar judu esate pastami.
Vi paspaud Skotui rank.
Diaugiuosi, kad ia yra bent vienas auktesnis u mane mogus.
Taip, g paveldjau i tio, atsak Skotas, aikiai duodamas suprasti, kad daugiau ia tema
kalbti neketina. Tada kreipsi mane: Dl absolvent susitikimo vakaro. Rytoj devint prie tavo
nam atsisiu limuzin. Vairuotojas atve tave okius, ten ir susitiksim. Ar man reikjo tau nupirkti
gli rieui apsivynioti? Visikai jas pamirau.
Judu kartu eisite absolvent susitikimo vakar? Vi kilsteljo antakius ir nustebusi pirtais
parod mudu su Skotu.
Norjau spirti sau u tai, kad pamirau pasakyti draugei. Taiau galiu pasiteisinti, kad esu
prislgta daugybs rpesi.
Tik kaip draugai, utikrinau Vi. Jei nori eiti kartu, bus tik linksmiau.
Taigi, bet a nebespsiu nusipirkti suknels, nuoirdiai nusimin Vi.
Ilgai nesvarstydama pasiliau:
Rytoj i pat ryto nuvaiuosime ilko sod. Laiko per akis. Ar tau patiko ta violetin suknel
su vyn blizguiais, kuria buvo apvilkta maneken?
Skotas nykiu parod sau per pet.
Turiu eiti apilti. Jei galsi po koncerto pasilikti, susirask mane ukulisiuose, surengsiu
asmenin ekskursij.
Mudvi su Vi susivelgme, ir a isyk supratau, kad Skotas draugs akyse gteljo. Tuo tarpu a
mintyse meldiau, kad Skotui pavykt ibti iki koncerto pabaigos ir jis galt mums surengti t
ekskursij. Vogiomis dairiausi, ar nepamatysiu Henko, jo vyr ar koki kit pavojaus enkl.
Gyvat ulipo scen ir m derinti gitaras bei bgnus. Skotas, usimets gitar per pet, uoko
kartu. sikands gitaros kauliuk ir linkiodamas sau takt, subrzgino kelis akordus. Pakreipusi
galv al, pamaiau Vi trypiojant takt.
Niukteljau jai alkne.
K pasakysi?
Draug nusiypsojo.
Jis mielas.

Regis, sakei, kad gydaisi nuo vyr.


Vi niukteljo man, tik smarkiau.
Nebk Deb Douner.
Tiesiog vadinu daiktus tikraisiais vardais.
Jei mudu susidraugautume, jis galt man rayti balades. Juk niekas seksualumu neprilygs
vaikinui, mokaniam kurti muzik.
Hmm, sumurmjau.
Tu pati hmm.
Velnio rankins techninis personalas m derinti mikrofonus ir stiprintuvus. Vienas technikas
atsiklaups lipnia juosta klijavo laidus ir stabteljo nusiluostyti prakaito nuo antakio. Mano vilgsnis
smigo jam rank, ir staiga taip gyvai t prisiminiau, kad net loteljau atgal. Ant jo rankos tarsi
mantra buvo itatuiruoti trys odiai. ALTA. SKAUDA. KIETA.
Buvau sitikinusi, kad juos jau esu maiusi. Tarsi prasiskleid atminties uuolaida, ir a
prisiminiau maiusi tatuiruot prie pat ikrisdama i Henko visureigio. ALTA. SKAUDA. KIETA.
Anksiau neprisiminiau, kur buvau maiusi iuos odius, bet dabar abejons inyko. Tas vyras buvo
avarijos vietoje. Jis sugrieb mane u rie, kai buvau netenkanti smons, ir vilko eme. is vyras
turi bti vienas puolusi angel, vaiavusi el kamino.
Kai padariau i stulbinam ivad, puols angelas nusipurt dulkes nuo deln, nuoko nuo scenos
ir nuingsniavo minios pakraiu. Jis trumpai nekteljo su keliais monmis ir palengva m artti
prie ijimo. Staiga pasuko t pat koridori, kuriame kalbjoms mudvi su Dabrija.
Nubgsiu tualet, suukau Vi aus. Pasaugok man viet.
Prasibrovusi pro trimis ir keturiomis eilmis aplink bar susispietusi mini, nusekiau paskui
puolus angel koridori. Jis kiek susigs stovjo koridoriaus gale. Kai vyras atsities, pamaiau
jo profil. Puols angelas buvo priglauds iebtuvl prie styranios i lp cigarets. Ipts dmus,
eng lauk.
Kiek lukteljau, tada pravriau duris ir ikiau galv. oninje gatvelje stoviniavo brelis
rkali, bet jie tik dirsteljo mane. Ijusi miau dairytis puolusio angelo. Jis buvo nujs pus
gatvels ir trauk pagrindin. Galbt norjo parkyti vienas, bet nuojauta kudjo, kad puols
angelas isidangina.
Svarsiau, k daryti. Galiau grti ir pasitelkti pagalb Vi, bet nenorjau painioti reikal
draugs isiversiu be jos. Galiau paskambinti Lopui ir isikviesti pastiprinim, bet kol lauksiu jo
atvykstant, puols angelas greiiausiai dings. Arba galiau pasinaudoti Lopo patarimu ir paralyiuoti
puolus angel sualodama jo sparn randus, o tada isikviesti pastiprinim.
Nusprendiau paaikinti Lopui kaip manoma daugiau ir melsti, kad vaikinas atskubt. Mudu
sutarme skambinti mobiliuoju telefonu ir sisti inutes tik ypatingais atvejais, kad nepaliktume
pdsak. Manau, dabar kaip tik ir yra ypatingas atvejis.
GATVELJE U VELNIO RANKINS, paskubomis surinkau tekst, MAIAU PUOLUS
ANGEL, KURIS BUVO AUTOMOBILIO AVARIJOJE. TAIKYSIU JAM SPARN RANDUS.
bat taisyklos galines duris stovjo atremtas sniego kastuvas, iupau j negalvodama. Jokio plano
neturjau, bet jei ketinu paralyiuoti puolus angel, turiu apsiginkluoti. Laikydamasi atokiau, kad

nesukeliau tarimo, nusekiau paskui j iki gatvels galo. Angelas pasuko pagrindin gatv, imet
cigaret nutekamj griov ir surinko numer mobiliuoju.
Pasislpusi elyje igirdau jo pokalbio nuotrupas.
Darb padariau. Jis ia. Taip, esu tikras, jog tai jis.
Vyras ijung telefon ir pasikas kakl. Tada sunkiai atsiduso.
Naudodamasi tuo prislinau i nugaros ir i vis jg trenkiau kastuvo onu. Kastuvas sir
vyrui nugar smarkiau, nei tikjausi, tiesiai t viet, kur turt bti sparn randai.
Puols angelas susvirduliavo ir sirm kelius.
Labiau pasitikdama savimi trenkiau kastuvu antrkart. Paskui trei, ketvirt, penkt kart.
inodama, kad negaliu vyro nuudyti, nirtingai voiau galv.
Puols angelas neteko pusiausvyros ir susmuko ant ems.
Paspyriau j koja, bet vyras nerod joki gyvybs enkl.
Igirdusi u nugaros skubius ingsnius, atsigriau vis dar gniaudama kastuv. I tamsos iniro
uduss nuo bgimo Lopas. Jis pavelg mane, paskui puolus angel.
A j sutvarkiau, paaikinau, vis dar sukrsta, kad viskas taip lengvai pavyko.
Lopas velniai itrauk kastuv man i rank ir numet al. Jo lpas perkreip blyki ypsena.
Angele, is vyras nra puols angelas.
Sumirksjau.
K?
Lopas pritp prie vyro, sum u markini ir prapl audin. Spoksojau glotni ir raumening
vyro nugar. Ant jos nebuvo matyti joki sparn rand.
Buvau sitikinusi, sumikiojau. Maniau, tai jis. Atpainau tatuiruot
Lopas pavelg mane.
Jis nefilimas.
Nefilimas? A k tik ivanojau nefilim taip, kad is neteko smons?
Apverts nefilim, Lopas atseg markinius ir apirjo liemen. Mudviej vilgsniai vienu metu
nukrypo dag po raktikauliu. Sugniautas kumtis buvo skausmingai gerai pastamas.
Juodosios Rankos ym, nustebau. Tdien mus upuol ir vos nenustm nuo kelio mons
buvo Henko vyrai? K tai reikia? Kaip Henkas galjo taip skaudiai apsirikti? Jis tvirtino, jog tai
puol angelai. Henkas buvo toks sitikins
Neabejoji, kad jis vienas el kamino vaiavusi vyr? paklaus Lopas.
Supratusi, kad buvau apgauta, uviriau pykiu.
Taip, neabejoju.

28

SKYRIUS

-Henkas sureisavo automobilio avarij, tyliai itariau. I pradi maniau, kad i avarija
sugriov jo planus, bet pasirodo, ji vyko tyia. Henkas liep savo vyrams atsitrenkti mus ir man
kal galv mint, kad jie puol angelai. O a kaip kokia kvaia patikjau!
Lopas nuvilko nefilimo kn peraugusi gyvatvor, kad nebt matyti i gatvs.
Niekas ia jo nepastebs, kol atsipeiks, tar Lopas. Ar jis tave gerai siirjo?
Ne, uklupau j netiktai, isiblakiusi atsakiau. Taiau kodl Henkui prireik dauyti savo
automobil? Visa tai atrodo beprasmika. Jo automobilis buvo visikai sumaitotas, o Henkas
smarkiai sueistas galva neinea.
Neileisiu tavs i aki, kol visko neisiaikinsiu, pareik Lopas. Grk klub ir pasakyk
Vi, kad tavs nereikia parveti namo. A pasitiksiu tave prie jimo po penki minui.
Pasikasiau paiurpusias rankas.
Eikime kartu. Kas, jei viduje yra daugiau Henko moni?
is mano praymas nenudiugino Lopo.
Jei Vi pamatys mus kartu, kils painiava. Pasakyk jai, kad radai, kas parvea namo, ir kad jai
vliau paskambinsi. A stovsiu tarpdury. Nepaleisiu tavs i aki.
Vi nepatiks. Dabar ji kur kas atsargesn nei anksiau. Netrukus radau priimtin sprendim.
Griu namo su ja, o kai Vi nuvaiuos, susitiksime gatvje, toliau nuo nam. Namie yra Henkas, tad
per daug nesiartink.
Lopas prisitrauk mane ir trumpai, bet kartai pabuiavo.
Bk atsargi.
Grusi Velnio rankin, igirdau nepatenkint minios murmjim. mons mt scen
suglamytas popierines servetles ir plastikinius iaudelius. Brelis sals gale skandavo:
Gyvat lamtas! Gyvat lamtas!
Alknmis prasiyriau iki Vi.
Kas ia vyksta?
Skotas paspruko. Tiesiog pakilo ir ibgo. Grup be jo negali groti.
Nerimas suspaud ird.
Ibgo? Kodl?
Biau paklaususi, jei biau prisivijusi. Skotas nuoko nuo scenos ir nr pro duris. I pradi
visi paman, kad tai poktas.
Veriau dinkim i ia, pasiliau Vi. Minia netrukus ims skirstytis.
Amen koncertui, atsiduso Vi, nuoko nuo baro kds ir pasileido prie dur.
Draug vairavo neon prieva prie kaimiko namo.

Kaip manai, kas Skotui ov galv? paklaus ji.


Galjau pameluoti, bet nenorjau apgaudinti Vi.
Greiiausiai jis pateko bd, atsakiau.
Koki?
Turbt padar klaid ir supykd mones, su kuriais nevertjo susidti.
I pradi Vi atrod sutrikusi paskui skeptikai paklaus:
Kokius mones?
Labai blogus, Vi.
Draugei tokio paaikinimo pakako. Ji jung atbulin neono pavar.
Tai ko mes sdime rankas sudjusios? Skotas kakur slapstosi ir jam reikia ms pagalbos.
Mudvi negalime jam padti. Skoto persekiotojai neturi sins. Jie n nemirktelj mus sualos.
Taiau yra mogus, galintis padti Skotui vakar pabgti i miesto ir saugiai pasislpti.
Skotui reikia bgti i miesto?
ia jam nesaugu. Esu tikra, kad jo persekiotojai tikisi, jog Skotas mgins pasprukti, bet Lopas
inos, kaip juos apgauti
Palauk! Tu nori tam mulkiui leisti padti Skotui? aiiu balsu ir kaltinamai spigindama mane
akis pasiiau Vi. Tavo mama ino, kad vl su juo susidjai? Ar tau neatjo galv pirmiausia
pasakyti apie tai man? A nuolat melavau apie Lop apsimesdama, kad jo niekada n nebuvo, o tu
slapta nuo mans su juo susigiedojai?
Draug prisipaino atvirai, be jokio sins grauimo ir man uvir kraujas.
Vadinasi, pagaliau esi pasirengusi ikloti ties apie Lop?
Ikloti ties? Ikloti ties? Melavau tik todl, kad man, kitaip nei tam iuklei, i tikrj rpi,
kas tau atsitinka. Kai jis pasirod, tavo gyvenimas pasikeit. Beje, mano irgi. Tuioje gatvje biau
labiau linkusi susidurti su nusikaltli gauja nei su Lopu. Jis tikrai puikiai moka naudotis monmis
ir, regis, vl griebsi sen triuk.
Upldo toks nusiminimas, kad nepajgiau atnarplioti mini.
Jei tik matytum j mano akimis
Jei taip atsitikt, patikk, jas isiduriau!
Tvardiausi. Supykusi ar ne, logikai atsikirsti vis tiek nesugebsiu.
Tu man melavai, Vi. Tiesiai akis melavai. Galjau to tiktis i mamos, bet i tavs nieku
gyvu. Pravriau dureles. Kaip ketinai pasiteisinti, kai man gr atmintis? netiktai paklausiau.
Tikjausi, ji negr, Vi sksteljo rankomis. Na tai, pasakiau. Kai neturjai atminties, tau
buvo geriau, nes neprisiminei to isigimlio. Bdama greta jo nepajgi logikai mstyti. Matai tik
vien jo procent galbt ger savybi ir visai nepastebi devyniasdeimt devyni gryno psichopatiko
blogio!
Man atvipo andikaulis.
Dar k nors pridursi? piktai paklausiau.
Ne. Gana isamiai isakiau savo nuomon iuo klausimu.
Iokau i automobilio ir utrenkiau dureles.
Vi nuleido langel ir ikio galv.

Kai atgausi sveik prot, paskambink! suuko.


Tada visu greiiu nudm prievaa ir dingo tamsoje.
Stovjau kaimiko namo elyje mgindama nurimti. Prisiminiau, kaip Vi miglotai atsakinjo
mano klausimus, kai grau i ligonins visikai praradusi atmint, ir man uvir kraujas. A ja
pasitikjau. Vyliausi, Vi man paaikins tai, ko nepajgiu pati suprasti. Blogiausia, ji jo ivien su
mano mama. Jos abi pasinaudojo atminties praradimu nuslpti nuo mans ties. Per jas man prireik
kur kas daugiau laiko rasti Lop.
Buvau tokia isekusi, kad vos nepamirau, jog susitariau susitikti gatvje. Sutramdiusi pykt
nudmiau tolyn nuo kaimiko namo akylai dairydamasi. I eli inirus vaikino siluetui, nusivylimas
dl idavysts jau buvo beveik atlgs, bet dar nebuvau pasirengusi skambinti Vi ir jai atleisti.
Lopas lauk mans apergs juod senovik Harley-Davidson Sportster motocikl. Nuo vaikino,
tarsi nuo laido, kuriuo teka srov, sklido pavojingi ir gundantys virpesiai. irdis sustojo, tarsi Lopas
bt j sugriebs ir paslaptingai verts klausyti jo paliepim. A tuo tikjau. Mnesienoje Lopas
atrod kaip tikras nusikaltlis.
Kai prijau, vaikinas padav man alm.
Kur visureigis? paklausiau.
Teko jo atsikratyti. Per daug inanij, kad j vairuoju, tarp j ir Henko moni. Palikau
apleistame lauke. Dabar visureigyje gyvena benamis, vardu embersas.
Nors buvau prislgta, atloiau galv ir nusijuokiau.
Lopas klausiamai kilsteljo antakius.
Ai, kad isklaidei io vakaro nykum.
Lopas pabuiavo mane, tada pasmakrje useg almo direl.
Diaugiuosi galdamas padti. ok ant motociklo, angele. Nuveiu tave namo.
Nors Lopo studija giliai po eme, joje buvo ilta. Gal po Delf parku ivedioti karto garo
vamzdiai apildo ir jo bst? Lopas nedelsdamas ukr idin. Vaikinas nuvilko man palt ir
pakabino foj spintoje.
Ialkai?
Dabar a nustebusi kilsteljau antakius.
Tu nupirkai valgio? Man?
Lopas buvo saks, kad angelai nejauia skonio, todl jiems nereikia maisto.
Tik isukus i greitkelio yra ekologik produkt parduotuv. Neatmenu, kada paskutin kart
pirkau maisto. ypsena sutvisko vaikino akyse. Galbt iek tiek persistengiau.
Nujau virtuv, ia spindjo nerdijanio plieno ranga, juodo granito stalviriai ir rieutmedio
spintels. Viskas labai vyrika ir elegantika. Pirmiausia nuingsniavau prie aldytuvo. Vienoje
pusje vandens buteliai, pinatai ir ali garstyi lapai, grybai, imbier aknys, gorgoncola ir feta,
ems rieut sviestas ir pienas. Kitoje derels, alta msa, kokakola, okoladinio pudingo
indeliai ir plaktos grietinls buteliukai. Pamginau sivaizduoti, kaip Lopas parduotuvje stumia
veiml mesdamas j patinkanius produktus. Vos itvriau nesusijuokusi.
Paiupau vien pudingo indel, kit pasiliau Lopui, bet jis papurt galv. Vaikinas usiropt ant

baro kds ir susimsts atsirm alkne stal.


Ar dar k nors prisimeni apie avarij iki smons netekimo?
Staliuje susiradau aukt ir paragavau pudingo.
Ne, susiraukusi atsakiau. Nors vienas dalykas gal ir svarbus. Avarija vyko prie pat pietus.
I pradi maniau, kad buvau netekusi smons vos kelias minutes, bet kai atsipeikjau ligoninje, jau
buvo vakaras. Vadinasi, neprisimenu madaug ei valand k per jas veikiau? Buvau su Henku?
Guljau be smons ligoninje?
Lopo akyse msteljo nerimas.
Tau tai nepatiks, bet jei Dabrijai pavykt prisigretinti prie Henko, ji galbt k nors iburt.
Dabrija jau negali matyti praeities, taiau vis dar turi gali ir pajgia atspti ateit, kuri leist mums
suinoti, k Henkas suman. Kad ir kas Henko laukia ateityje, tai priklauso nuo praeities. Taiau
Dabrijai nebus lengva prie jo prisigretinti. Henkas tapo atsargus. Paprastai j lydi ne maiau kaip
dvideimt vyr neveikiama utvara. Net kai Henkas bna js namuose, jo vyrai budi lauke, saugo
duris, vaikto laukuose, valgosi gatvje.
Man tai buvo naujiena, j igirdusi pasijutau patirianti dar didesn smurt.
Beje, apie Dabrij, itariau kaip manydama atsainiau, vakar ji buvo Velnio rankinje.
Lyg ir susipainti.
dmiai stebjau Lop. Neinau, k norjau pamatyti jo veide. Taiau jei biau ivydusi, ikart
biau supratusi, kad kaip tik to ir laukiau. Lopo garbei, o mano nusivylimui, vaikino veidas nerod
nei jausm, nei susidomjimo.
Ji sak, kad u Henko galv paskirta premija, pasakojau toliau. Deimt milijon doleri tam
puolusiam angelui, kuris skmingai pristatys Henk. Dabrija aikino, jog yra moni, nenorini, kad
Henkas vadovaut nefilim maitui, ir nors nesileido smulkmenas, manau, jas galiu atspti pati.
Nenustebiau, jei atsirast nefilim, nepageidaujani, kad Henkas bt valdioje, jie kur kas mieliau
kalint j poemyje. Nutilau, kad mano odiai nuskambt spdingiau. Nefilim, rengiani
perversm.
Taip, beveik deimt milijon, sutiko Lopas neiduodamas jausm.
Ar ketini mane parduoti?
Vaikinas ilgai tyljo, o kai prabilo, jo balse buvo girdti paaipios gaidels.
Negi nesupranti, kad kaip tik ito Dabrija ir siekia? vakar ji nusek paskui tave Velnio
rankin turdama vien tiksl: kalti tau galv, kad a noriu tave iduoti. Gal ji tau pasak, kad
praloiau savo turtus ir deimt milijon man yra didel pagunda? Ne, i tavo veido matau, kad ne tai.
Gal Dabrija tau pasak, kad kiekviename pasaulio krate turiu moter ir ketinu iais pinigais jas
prisivilioti? Pavydas Dabrijai patinka labiau, todl kertu layb, kad jei dar nepataikiau deimtuk,
esu labai arti tiesos.
Kilsteljau aukiau smakr, kad paslpiau nesmagum.
Ji sak, kad turi daugyb prie ir ketini juos papirkti.
Lopas nusijuok.
Taip, turiu daugyb prie. Ar pakakt deimties milijon jiems visiems papirkti? Gal pakakt,
o gal ir ne. Esm ne ia. Daugel imtmei man pavykdavo vienu ingsniu aplenkti prieus, tad ketinu

taip elgtis ir toliau. Henko galva ant lkts man reikia ne daugiau kaip pinig ek, bet kai
suinojau, kad ir tu trokti to paties, mano pasiryimas rasti Henk ir j nuudyti dar labiau iaugo.
Tai kas, kad Henkas nefilimas.
Neinojau, k atsakyti. Lopas teisus Henkas nenusipelno iki dien galo likti udarytas
nuoaliame kaljime. Jis sulugd mano ir mano eimos nari gyvenimus, tad kitokia nei mirties
bausm bt per velni.
Lopas tildydamas priglaud pirt prie lp. Netrukus pasigirdo garsus beldimas laukujes duris.
Mudu susivelgme, ir Lopas tar mano mintims: Nieko nelaukiu. Eik miegamj ir udaryk
duris.
Linkteljau. Tyliai perjau studij ir usidariau Lopo miegamajame. Pro duris netiktai igirdau
Lop nusijuokiant. Tada jis grsmingai paklaus:
K ia veiki?
Ne laiku? pasigirdo prislopintas balsas. Moterikas ir keistai pastamas.
Tu tai pasakei, ne a.
Reikalas svarbus.
Kai atpainau vienios bals, krtinje sukilo nerimas ir pyktis. Dabrija atsitrenk nepraneusi i
anksto.
Turiu tau kai k, truput per velniu ir per daug dviprasmiku balsu pareik atvykl.
Neabejoju, cinikai pamaniau. Kilo pagunda ieiti ir iltai j pasveikinti, bet susitvardiau. Gal
Dabrija kalbs atviriau, jei neinos, kad jos klausausi. Smalsumas veik ididum.
Mums pasisek. Juodoji Ranka vakar susisiek su manimi, toliau dst Dabrija. Jis norjo
pasimatyti, buvo pasirys gerai sumokti, tad sutikau.
Pra ipranaauti jam ateit, spjo Lopas.
Antr kart per pastarsias dvi dienas. Mums pasitaik labai skrupulingas nefilimas.
Skrupulingas, bet ne toks atsargus, koks buvo anksiau. Jis daro klaideli. kart nepasivargino kartu
atsitempti asmens sargybini. Sak nenors, jog kas nors nugirst ms pokalb. Liep antr kart
ipranaauti ateit nordamas sitikinti, kad abi pranaysts sutampa. Apsimeiau, kad nesieidiau,
bet inai, jog nemgstu, kai manimi abejojama.
K jam pasakei?
Paprastai mano vizijos yra pranas ir kliento paslaptis, bet su tavimi galiu sudaryti sandor,
atsak Dabrija beveik koketikai. K pasilysi?
Prana?
Nemanai, kad ia esama pranaysts?
Kiek? paklaus Lopas.
Tas, kuris pirmas vardija kain, pralaimi pats mane to mokei.
Man pasirod, kad igirdau Lop vartant akis.
Deimt tkstani.
Penkiolika.
Dvylika. Netampyk laims u s.
Smagu su tavimi turti reikal, Devai. Visai kaip senais laikais. Mudu buvome auni komanda.

Dabar a ipiau akis.


Kalbk, paragino Lopas.
Maiau Henko mirt ir pasakiau jam tai tiesiai viesiai. Negaljau pateikti smulkmen, bet
perspjau, kad labai greitai pasaulyje bus vienu nefilimu maiau. Imu manyti, kad nemirtingas
nepagrstai vartojamas odis. I pradi onsis, dabar Henkas.
Kaip tai reagavo Henkas? tepaklaus Lopas.
Niekaip. Ijo netars n odio.
Ir tiek?
Beje, Henkas gavo arkangelo vrin. Pajutau j ant Henko kno.
domu, ar Marsei pavyko i mans pavogti Lopo grandinl? Pakvieiau j padti isirinkti
papuoalus prie suknels, bet keista, Mars io pasilymo neprim. inoma, neatmetu tikimybs, kad
Henkas dav jai nam raktus ir liep paniuktinti miegamajame, kol mans nebus.
Gal kartais inai, ar kuris nors buvs arkangelas nepasigedo vrinio? paklaus Dabrija.
Pinigus tau pervesiu rytoj, teatsak Lopas.
Kam Henkui arkangelo vrinys? Girdjau, kaip ieidamas jis savo vairuotojui liep nuveti
sandl. Kas yra tame sandlyje? kamantinjo Dabrija.
Juk esi prana, pralinksmjs atov Lopas.
Nuaidjs studijoje Dabrijos juokas nebuvo aismingas.
Galbt man reikt iburti tavo ateit? Gal ji kertasi su manja?
Igirdusi iuos odius, neitvriau. ypsodamasi ijau i miegamojo.
Sveika, Dabrija. Kokia maloni staigmena.
Dabrija atsigr ir siutusi nuvelg mane.
Buvau usndusi, bet mane paadino tavo malonus balsas.
Lopas nusiypsojo.
Tikiuosi, pasti mano mergin, Dabrija?
Taip, mudvi pastamos, linksmai atsakiau. Laim, likau gyva, ir galime apie tai pakalbti.
Dabrija buvo beprabylanti, bet usiiaup. Jos skruostai paraudo.
Regis, Henkas aptiko arkangelo vrin, tar man Lopas.
domu, i kur gavo.
Dabar reikia suinoti, k ketina su juo daryti, svarst Lopas.
Einu, paimsiu palt.
Tu liksi ia, angele, paliep Lopas sakmiu tonu.
Jis nedanai rodo savo jausmus, bet kart vaikino balse buvo aikiai girdti rytas, sumis su
nerimu.
Nori veikti vienas?
Pirma, Henkas neturi pamatyti mudviej drauge. Antra, neketinu utraukti tau pavojaus. Jei reikia
dar vienos prieasties, pasakysiu, kad myliu tave. Man tai neitirta em, bet turiu inoti, kad nakiai
baigiantis tursiu pas k grti.
Sumirksjau. Dar neteko girdti Lopo kalbant taip aistringai. Taiau negaljau taip lengvai
nusileisti.

Tu priadjai, priminiau.
Ir savo paad tessiu, atsak Lopas vilkdamasis motociklininko striuk.
Prijs jis priglaud kakt prie manosios.
Nedrsk ikiti nosies pro ias duris, angele. Griu, kai tik galsiu. Negaliu leisti Henkui
usegti arkangelei vrin ir igirsti, ko jis nori. Tu aidi pagal taisykles. Henkas jau turi vien
daikt, kurio norjo, neleiskime jam turti dviej. Mudu baigsime reikal kart ir visiems
laikams.
Paadk, jog bsi ia, saugi, garsiai papra Lopas. Antraip liepsiu Dabrijai likti ir bti
sarginiu unimi.
Jis kilsteljo antakius, tarsi klausdamas: k pasirinksi?
Mudvi su Dabrija susivelgme, abiej veidai buvo rkani.
Greiiau grk, papraiau.

29

SKYRIUS

Zingsniavau Lopo studijoje kalbindama save nebgti i paskos. Juk jis man paadjo paadjo,
kad mudu dviese sunaikinsim Henk. i kova yra ir mano, ir Lopo, o atsivelgiant patirtas kanias,
a nusipelniau teiss vykdyti jam bausm. Lopas priadjo rasti bd nuudyti Henk, ir a norjau
isisti t nenaudl kit gyvenim, kur jam aminai neduos ramybs io gyvenimo niekybs.
Taiau pamau mane m kankinti abejons. Dabrija teisi. Lopui reikia pinig. Jis atiduos
Henk tiems, kam reikia, atki man dal pinig ir pasakys, kad atsiskaitme. Jei reikia rinktis:
prayti leidimo ar maldauti atsipraymo, Lopas visada renkasi pastarj pats taip sak.
Udjau rankas ant Lopo sofos atloo ir apsimesdama rami miau giliai kvpuoti, tuo pat metu
kriau vairius bdus j kankinti, jei pats vienas nugaluot Henk.
Suskambjo mano telefonas, ir a nekantraudama atsiliepiau:
Kur tu?
Igirdau sunk nopavim.
Jie mane persekioja, Grei. Maiau juos Velnio rankinje. Henko mones. A pasprukau.
Skotai! Ne jo bals tikjausi igirsti, bet vis tiek tai buvo svarbu. Kur tu?
Nenoriu sakyti telefonu. Man reikia itrkti i miesto. Autobus stotyje irgi sukinjasi Henko
vyrai. Jie miinja visur. Henkas turi draug policijoje ir dav jiems mano nuotrauk. Du farai buvo
mane sivij maisto parduotuv, bet pasprukau pro galines duris. Taiau buvau priverstas palikti
savo arder. Dabar esu be rat. Man reikia pinig kiek tik tau pavykt sukraptyti plauk da ir
kit drabui. Jei galtum atiduoti folksvagen, paimiau. Sumoksiu, kai tik galsiu. Ar galtume po
trisdeimties minui susitikti mano slptuvje?
K turjau atsakyti? Lopas liep niekur neikiti nosies. Taiau negaljau sdti nieko
neveikdama, kai Skotui buvo brangi kiekviena sekund. Henkas iuo metu usims sandlyje, tad
geresns progos Skotui dingti i miesto nebus. Tikra tiesa: atleidimo maldausiu vliau.
Bsiu po trisdeimties minui, paadjau Skotui.
Ar prisimeni keli?
Taip.
Ne visai aikiai.
Baigusi kalbti puoliau naryti Lopo studijoje po stalius, traukiau i j visk, kas praverst
Skotui. Dinsus, medvilninius markinlius, batus. Lopas buvo madaug penkiais centimetrais
emesnis u Skot, bet nefilimas turs tenkintis tuo k gaus.
Atidariusi senovin raudonmedio drabui spint Lopo miegamajame, apalau. Lopo garderobas
buvo nepriekaitingai sutvarkytas, rusvai alsvos spalvos kelns guljo sulankstytos lentynose,
markiniai kabjo ant medini pakab. Lopas turjo tris kostiumus: juod su siaurais atlapais,

pramatn Newman su viesiais ruoeliais ir tamsiai pilk su akardinmis silmis. Nedidelje


dutje sudtos ilkins nosins, staliuje keliomis eilmis vairiausi spalv, nuo raudonos iki
violetins ir juodos, ilkiniai kaklaraiiai. Bat irgi buvo vairiausi: juod bgimo, demisezonini,
italik mokasin, net pora sandal. Ore tvyrojo kedr aromatas. Ne tai tikjausi ivysti. Visikai ne
tai. Lopas, kur painojau, mvjo dinsus, vilkjo medvilninius markinlius ir dvjo nutriuusias
beisbolo kepurles. domu, ar kada nors pamatysiu Lop. Ir apskritai, kiek yra skirting Lop?
Vyliausi, kad vis geriau vaikin pastu, bet jis darsi tik paslaptingesnis. Kilus naujoms abejonms,
dar kart savs paklausiau, ar Lopas vakar mane parduos?
Nenorjau tuo tikti, bet turjau pripainti jo pranaum.
Nujusi vonion, sportin krep meiau skustuv, muil ir skutimosi krem. Tada paiupau
kepur, pirtines ir sauls akinius su veidrodiniais stiklais. Virtuvs staliuose radau kelias
suklastotas asmens tapatybs korteles ir gniutul pinig daugiau nei penkis imtus doleri. Lopas
tikrai nebus suavtas, kai suinos, jog pinigus atidaviau Skotui, bet, atsivelgdama aplinkybes,
galjau pasiteisinti, kad vaidinu Robin Hud.
Automobilio neturjau, bet Skoto ola turjo bti ne toliau kaip u dviej myli nuo Delf pramog
parko, tad pasileidau ristele. Bgau alikele, usitraukusi ant veido Lopo striuks gobtuv. Artjo
vidurnaktis, ir i parko virtine vienas po kito trauk automobiliai, nors keli pravaiuojantys
pasignalizavo, niekas neprisikabino.
Kai parko ibint viesos tapo blausesns, o kelias pasuko greitkel, perokau per apsaugin
atitvar ir pasukau papldimio link. Apsidiaugiau susiprotjusi paimti ibintuvl, tad dabar
pasivieiau juo uoling krant ir pradjau sunkiausi kelions ruo.
Prajo koks dvideimt minui. Paskui trisdeimt. Nenutuokiau, kur esu; papldimio vaizdas
beveik nepasikeit, o juodas, spindintis vandenynas drieksi iki begalybs. Nedrsau aukti Skoto
vardu siaubingai baimindamasi, kad Henko monms pavyko vaikin susekti ir dabar jie ukuoja
papldim jo iekodami, bet kartkartmis stabteldavau ir i lto paviesdavau ibintuvliu, itaip
duodama Skotui enkl, kur esu.
Po deimties minui nuo auktai ikilusios uolos atsklido keistas paukio klyksmas. Suklusau.
Klyksmas pasikartojo, kart garsiau. Nukreipiau ibintuvlio spindul ton pusn, ir netrukus Skotas
suvokt:
Ijunk vies!
miau roptis uol, sportinis krepys dausi man klub.
Atleisk, kad pavlavau, atsipraiau Skoto. Numeiau krep jam prie koj ir atsisdau ant
akmens gaudydama kvap. Kai paskambinai, buvau Delf parke. Neturiu folksvageno, bet pamiau
tau drabui ir iemin kepur, po ja galsi paslpti plaukus. Krepyje yra penki imtai doleri
grynaisiais. Tai viskas, k galjau padaryti.
Buvau tikra, kad Skotas ims kamantinti, kur man pavyko visk rasti per tok trump laik, bet jis
mane nustebino apkabino ir sumurmjo aus:
Ai, Grei.
Ar tau pavyks isisukti? sunibdjau.
Labai pravers tai, k atneei. Gal pasiseks sustabdyti pakeleiving automobil ir ivaiuoti i

miesto.
Ar ipildysiu vien mano praym? Giliau kvpiau kaupdama drs. Atsikratyk Juodosios
Rankos iedo. Imesk vandenyn. A visk apgalvojau. iedas traukia tave prie Henko. Jis kakaip
ubr daikt, ir kai tu j mvi, Henkas gali tave valdyti. Dabar buvau sitikinusi, kad iedas
apkertas velnio kerais ir kuo ilgiau Skotas j mvs, tuo sunkiau bus t ied nusimauti. Tai
vienintelis paaikinimas. Pagalvok. Henkas nori tave rasti. Jis nori tave itempti i slptuvs. Ir is
iedas geriausias jo pagalbininkas.
Tikjausi, Skotas ims prietarauti, bet nuolanki jo iraika bylojo, kad irdies gilumoje vaikinas
prijo t pai ivad, tik nenorjo pripainti.
O kaip iedo teikiamos galios?
Tuia j. Tu prasislapstei tris mnesius kliaudamasis tik savo jgomis. Kad ir kaip Henkas
apkerjo ied, ie burtai blogi.
Ar tau tai svarbu? tyliai paklaus Skotas.
Tu man esi svarbus.
O jei pasakysiu ne?
Padarysiu visk, k galiu, kad numauiau t ied tau nuo pirto. Jga tavs nepriversiu, bet
neatleisiu sau, jei nepamginsiu.
Skotas prunkteljo.
Tu su manimi mutumeisi, Grei?
Neversk mans tai rodyti.
Nustebau, kai vaikinas nusimov ied ir tyliai svarstydamas sukiojo tarp pirt.
tai tavo pergals akimirka, galiausiai tar ir svied ied bangas.
Su palengvjimu atsidusau.
Ai, Skotai.
Dar turi koki nors paskutini pageidavim?
Taip, keliauk, tariau stengdamasi balsu neisiduoti, kokia esu nusiminusi.
vykiams pakrypus tokia netikta linkme, nenorjau, kad Skotas ivykt. O jeigu su juo
atsisveikinu visam laikui? Slpdama aaras sumirksjau.
Skotas ildydamasis pasipt delnus.
Ar gali kartkartmis aplankyti mano mam ir pairti, ar jai viskas gerai?
inoma.
Apie mane jai nieko nepasakok. Juodoji Ranka jos nelies tol, kol manys, kad mama nieko
neino.
Pasirpinsiu, kad ji bt saugi. Lengvai stumteljau vaikin. O dabar keliauk, kol
neapsiverkiau.
Skotas dar truput pastovjo, jo akys keistai suspindo. Tai buvo tarsi nerimas, bet kartu ir ne.
Galbt labiau viltis nei nerimas. Jis pasilenk ir velniai pabuiavo mane lpas. Taip apstulbau, kad
nesiprieinau.
Buvai gera draug, pareik Skotas. Ai, kad mane saugai.
Delnu usidengiau burn. Norjau labai daug k pasakyti, bet neradau tinkam odi. Dabar jau

irjau ne Skot, o jam u nugaros. uolas atstat ginklus, rytingai nusiteik virtine roptsi
nefilimai.
Rankas auktyn, rankas auktyn!
Nors nefilimai auk balsu, j odiai mano ausyse skambjo keistai, tarsi bt tariami sultintai.
Ausyse pasigirdo keistas dzgesys, paskui jis virto riaumojimu. Maiau, kaip piktai kruta nefilim
lpos, kaip mnesienoje blyksi j ginklai. Jie pasipyl i vis kamp ir uspeit mudu su Skotu.
Vilties spindullis inyko Skotui i aki, jas aptemd baim.
Vaikinas numet sportin krep ir sudjo rankas u galvos. Kakoks kietas daiktas, galbt alkn
ar kumtis, staiga iniro i nakties tamsos ir trenk Skotui galv.
Vaikinui susmukus vis dar iekojau odi. I siaubo net nepajgiau klykti.
Netrukus sivyravo tyla.

30

SKYRIUS

Suritomis rankomis ir su raiiu ant aki buvau grsta juodo Audi A60 bagain. Rkiau iki
ukimimo, bet vargu ar vairuotojas mane girdjo. Jis n nemgino mans tildyti.
Neinojau, kur Skotas. Henko nefilimai apsupo mus papldimyje ir nuvilko skirtingas puses.
sivaizdavau Skot bejg, surakint poeminiame kaljime, laukiant Henko rstybs
miau dauyti kojomis bagain, vartytis nuo vieno ono ant kito, rkti ir klykti paskui
uspringau ir pradjau kkioti.
Galiausiai automobilis sustojo, variklis ugeso. Skalda sugurgdjo ingsniai, kakas kio rakt
spynel ir atidar bagain. Dvi poros rank mane pakl ir iurkiai paguld ant kietos ems.
Vaiuojant nutirpo kojos, ir dabar jauiau, kaip adatls bado pdas.
Kur j padti, Bleikli? paklaus vienas pagrobj.
Sprendiant i balso, jam buvo ne daugiau kaip atuoniolika ar devyniolika. O pagal jg atrod
lyg plieninis.
Nek vid, atsak vyras, tikriausiai Bleiklis.
Buvau utempta ant rampos, paskui neta pro duris. Viduje buvo vsu ir tylu. Smirdjo benzinu ir
terpentinu. Tikriausiai esame viename Henko sandli.
Man skauda, pasiskundiau i on stovintiems vyrams. Juk niekur nepabgsiu. Gal bent
atrikit rankas?
Netardami n odio jie uvilko mane laiptais ir pratemp pro antras duris. Tada jga pasodino
metalin kd ir pririo kulknis prie jos koj.
Vyrams ijus, durys netrukus vl atsidar. Supratau, kad tai Henkas nespjus jam n prasiioti.
Nuo jo odekolono kvapo mane apm panieka ir pasibjaurjimas.
Mitriais pirtais jis nurio aki rait, is nusmuko ant kaklo. Mirksjau mgindama susivokti
neapviestoje patalpoje. Ji buvo tuia, stovjo tik kort stalelis ir antra sulankstoma kd.
Ko nori? paklausiau truput virpaniu balsu.
Henkas bruodamas prisitrauk antr kd ir atsisdo prieais mane.
Pasikalbti.
Nesu nusiteikusi, bet vis tiek ai, trumpai atkirtau.
Henkas palinko prie mans, prisimerkus raukls palei akis pagiljo.
Ar inai, kas a, Nora?
Mane vis ipyl prakaitas.
Nori inoti? Esi pasileidlis, melagis, manipuliuotojas, niekam tiks, maas
Nespjau pamatyti, kaip Henkas stipriai trenk man and. Atsiloiau, bet buvau per daug
apstulbusi, kad pravirkiau.

Ar inai, kad esu tavo biologinis tvas? paklaus Henkas tyliu ir bauginamu balsu.
Tvas labai slygikas odis. Antra vertus, kempin
Henkas vos pastebimai linkteljo.
Tada uduosiu kit klausim. Ar itaip kalbama su tvu?
Dabar mano akys pritvinko aar.
N vienas tavo poelgis nesuteikia teiss vadintis mano tvu.
Kad ir kaip ten bt, esi mano kraujas. Turi mano ym. Ilgiau negaliu to neigti, Nora, o tu negali
prieintis savo likimui.
Kilsteljau pet nordama nusiluostyti nos, bet nepasiekiau.
Mano likimas neturi nieko bendra su tavuoju. Isiadjs mans, kai dar buvau kdikis, praradai
teis kitis mano gyvenim.
Kad ir k tu galvotum, nuolat kiausi tavo gyvenim nuo pat gimimo. A tavs isiadjau
siekdamas apsaugoti. Dl puolusi angel turjau paaukoti eim
Niekinamai prunkteljau.
Tik nepradk aikinti, koks esi vargelis. Liaukis kaltins puolusius angelus, nes pats tok keli
pasirinkai. Tu nusprendei isiadti mans. Galbt tada a tau ir rpjau, bet dabar tau rpi tik
Nefilim kraujo draugija. Esi fanatikas. Nepaneigsi.
Henkas tvirtai suiaup lpas.
Jau dabar galiau tave nuudyti, kad tyiojiesi i mans, mano draugijos ir visos nefilim rass.
Tai taip ir padaryk, iriau pamirusi baim.
I palto Henkas isitrauk ilg juod plunksn, stulbinamai panai t, kuri buvau pasidjusi
tualetinio staliuko stali.
Vienas mano patarj rado j tavo miegamajame. Tai puolusio angelo plunksna. sivaizduok,
kaip nustebau suinojs, kad mano knas ir kraujas bendrauja su prieu. Tu mane apgavai. Matyt, per
ilgai bendraujant su puolusiais angelais, j polinkis apgaudinti persiduoda. Ar tas puols angelas
tai Lopas? tiesiai viesiai paklaus Henkas.
Tavo paranojikumas mane stebina. niuktindamas mano staliuose radai plunksn, ir kas i
to? K tai rodo? Kad esi ikryplis?
Henkas atsilo kdje ir usikl koj ant kojos.
Ar tikrai nori pasirinkti keli? Net neabejoju, jog tas puols angelas Lopas. An nakt
pajutau j tavo miegamajame. Jau kur laik j jauiu matydamas tave.
Juokinga, kad mgini mane tardyti, kai pats, matyt, inai kur kas daugiau nei a. Gal susikeiskime
vietomis? pasiliau.
tai kaip? Tad kieno yra plunksna i tavo staliaus? paklaus Henkas su vos pastebima
paaipa.
Galiu splioti lygiai taip pat kaip tu, atoviau neslpdama paniekos. T plunksn radau
kapinse ikart po to, kai mane ten imetei.
Henko veide suvito piktdiugika ypsena.
Kaip tik tose kapinse mano vyrai nupl Lopui sparnus. Todl greiiausiai tai jo plunksna.
Vogiomis nurijau seil. Henkas turi Lopo plunksn. Kaip man suinoti, ar Henkas supranta, koki

ginkl gijo? Beliko viltis, kad Henkas to nenutuokia.


Stengdamasi nukreipti dmes nuo ios siaubingos minties, paklausiau:
inau, kad tu sureisavai t automobilio avarij. Tai tavo vyrai atsitrenk mus. Kam ie
triukai?
Pamaiusi pasiptusi Henko ypsen susirpinau.
Tai irgi ketinau aptarti. Kol buvai be smons, tau buvo perpiltas kraujas, be uuolank r
Henkas. A pripildiau tavo gyslas savo krauju, Nora. Grynaveislio nefilimo krauju.
Tarp ms stojo trapi tyla.
Tokia operacija dar niekada nebuvo atlikta, tai yra nebuvo atlikta skmingai, bet a radau bd
apeiti visatos dsnius. Kol kas viskas klostosi geriau, nei tikjausi. Ar verta tau sakyti, kad labiausiai
nerimavau, jog mirsi perpilant krauj?
Iekojau atsakym ir stengiausi logikai pagrsti baisybes, kurias man papasakojo Henkas, bet
galvoje tvyrojo visika sumaitis. Kraujo perpylimas. Kodl, kodl, kodl? Dabar aiku, kodl
ligoninje taip keistai jauiausi. Paaikjo, ir kodl Henkas atrod toks iseks.
Kad pavykt, pasitelkei velnio kerus, nervingai pareikiau.
Henkas kilsteljo antak.
Vadinasi, girdjai apie velnio kerus. Ar angelas isiaikino? nepatenkintas spjo jis.
Kodl perpylei man krauj?
Mintyse kartligikai iekojau atsakymo gal a Henkui buvau reikalinga kaip auka, kaip
eksperimento objektas. Jei ne, tada kam?
Mano kraujas teka tavo gyslomis nuo pat gimimo, bet jis buvo ne visai grynas. Tu ne pirmos
kartos nefilim, o man, Nora, tavs reikia grynaveisls. Dabar jau beveik tokia esi. Liko tik prie
dang ir pragar duoti pasikeitimo adus. Juos davus tavo persiknijimas bus baigtas.
Palengva miau suvokti Henko odius, ir nuo j mane supykino.
Tikjaisi, tau pavyks mane paversti savo kovotoja nefilime iplautomis smegenimis?
Smarkiai pasimuisiau kdje mgindama isilaisvinti.
Buvau susitiks su aikiarege, ji man ipranaavo mirt. Turiu prietais, kuriame pavelgti
ateit naudojami velnio kerai, o jos pranaysts man buvo reikalingos tik pasitikrinti.
Beveik negirdjau Henko odi. Jo prisipainimas mane siutino. Henkas mane iprievartavo
paiu baisiausiu bdu. Jis prikio nagus prie mano gyvenimo mink j taip, kaip jam patinka.
Henkas mano gyslas liejo savo blogo, udikiko kraujo!
Tu nefilimas, Henkai. Tu negali mirti. Ir nemirsi, nors ir kaip a to noriu, pagieingai
atkirtau.
Taiau ir prietaisas, ir puolusi angel mat mano mirt. J pranaysts sutampa. Man liko nedaug
laiko. Paskutines dienas emje praleisiu ruodamas tave vadovauti savo armijai kovai su
puolusiais angelais.
Pirm kart Henko balse igirdau nuolankumo gaideles.
Viskas stojo savo vietas.
Tu vis savo plan grindi Dabrijos odiais? Ji neturi pranao dovanos. Dabrijai reikia pinig.
Ipranaauti ateit ji gali n kiek ne geriau nei tu ar a. Ar tau nedingteljo, kad Dabrija dabar

juokiasi tave apkvailinusi?


Abejoju, sausai atsak Henkas, tarsi inot tai, ko neinau a. Nora, kad galtum vadovauti
mano armijai, turi tapti grynaveisle nefilime. Kad vadovautum mano bendrijai. Kad taptum teista
mano pdine ir ilaisvintum i vergijos visus nefilimus. Po io chevano mes bsime patys sau
eimininkai, puol angelai daugiau ms nevaldys.
Esi beprotis. Neklausysiu tavo paliepim. Ir tikrai neduosiu tavo igalvotos priesaikos.
Tu turi mano ym. Tavo likimas nulemtas i anksto. Nejau i ties manai, jog noriu, kad tu
vadovautum viskam, k a sukriau? grietesniu balsu paklaus Henkas. Nesi vienintel, neturinti
pasirinkimo. Likimas valdo mus, o ne mes j. I pradi buvo onsis. Paskui a. Dabar atsakomyb
gula ant tavo pei.
Paaiaravau j akimis.
Nori, kad armijai vadovaut tavo kraujo giminaitis? Kreipkis Mars. Jai patinka sakinti. Jai
tai gimta.
Jos mama grynaveisl nefilim.
Nepastebjau, bet tai dar geriau. Vadinasi, ir Mars grynaveisl? auni nefilim rass
pranaumo alinink trijul.
Henkas nusijuok keistai pavargusiu balsu.
Niekada nemanme, kad Siuzana pastos. Grynakraujams nefilimams nepavyksta skmingai
susiporuoti. I pat pradi supratome, kad Mars atsirado per stebukl ir kad ji ilgai negyvens. Ji
neturi mano yms. Mars visada buvo smulki, trapi, silpnos sveikatos. Jai nedaug liko tai jauiame
ir a, ir jos motina.
I pasmons atpldo daugyb prisiminim. Esu apie tai kalbjusi anksiau. Kaip nuudyti
nefilim? Kad reikia paaukoti pdin, kai jai sukanka eiolika. Prisiminiau savo dvejones, kodl
biologinis tvas mans isiadjo. Prisiminiau
Staiga mintys praskaidrjo.
tai kodl nesivarginai slpti Marss nuo Riksono. Dl to isiadjai mans, bet pasilikai
Mars. Nesitikjai, kad Mars gyvens taip ilgai, kad j bt galima paaukoti.
O a turjau visk, ko reikia: Henko nefilimo ym ir puikias galimybes igyventi. Kdikystje
buvau slepiama nuo Riksono, kad is mans nepaaukot, bet likimas taip pasisuko, kad dabar Henkas
ketina man patikti vadovauti sukilimui. Stipriai usimerkiau vildamasi, kad itaip pajgsiu atsikratyti
tiesos.
Nora, kreipsi mane Henkas, atsimerk. Pavelk mane.
Papuriau galv.
Neduosiu priesaikos. Nei dabar, nei po deimties minui, niekada.
Negaljau nusiluostyti varvanios nosies. Neinau, ko gdijausi labiau: snarglto veido ar
drebanios lpos.
aviuosi tavo drsa, apgaulingai velniu balsu pagyr Henkas. Taiau drsa bna visokia, o
i tau netinka.
Paokau, kai Henkas vos ne tvikai pirtu ukio plauk sruog man u ausies.
Duok priesaik tapti grynaveisle nefilime ir vadovauti mano armijai, tada paleisiu tavo motin.

Nenoriu tavs skaudinti, Nora. Rinkis pati. Jei duosi priesaik, galsi pamirti i nakt. Ji inyks.
Henkas atrio man rieus, ir virv nuslydo ant grind.
Sudtos ant keli mano rankos drebjo, bet ne dl to, kad ilgai buvo suvertos. Nuo Henko odi
mane sukaust ledinis siaubas.
Mano mam?
Taip. Ji ia. Miega kambary apaioje.
Skausmas nuvr akis.
Tu j nuskriaudei?
Henkas neatsak mano klausim, tik pareik:
Esu Juodoji Ranka. A usims mogus ir neturiu jokio noro vakar gaiti ia. Taiau mano
rankos suritos. Tu turi gali. Duok priesaik, ir judvi su mama galsite eiti.
Ar kada nors j myljai?
Henkas nustebs sumirksjo.
Tavo motin? inoma, myljau. Kadaise j labai myljau. Dabar pasaulis kitoks. A visk kitaip
suprantu. Privalau paaukoti savo meil visos rass labui.
Tu j nuudysi, tiesa? Kaip tik taip ir pasielgsi, jei neduosiu priesaikos.
Vis gyvenim man buvo sunku rinktis. vakar irgi bus ne kitaip, isisukindamas atsak jis
mano klausim, bet mano abejons isisklaid.
Leisk man j pamatyti.
Henkas mosteljo ranka langus kitame patalpos gale. I lto pakilau baimindamasi, kad
pamatysiu mam baisios bkls. Pavelgusi pro langus supratau, kad esu vir sandlio sikrusiame
biure. Mama buvo susirangiusi ant gulto, j snaudiani saugojo trys ginkluoti nefilimai. domu, ar
mama kaip ir a sapnuose visk suvokia aikiau ir supranta, koks pabaisa i ties yra Henkas. Jei
Henkas visai inykt i mamos gyvenimo ir negalt ja manipuliuoti, gal jinai pamatyt tikrj jo
esyb? Radusi atsakymus iuos klausimus gyiau drsos prieintis Henkui.
Apsimetei j myls tik todl, kad prisikastum iki mans? itiek melo dl vienos akimirkos?
Tu sualai, kantriai atsak Henkas. Pavargai. Ialkai. Duok priesaik, ir visk baigsime.
Jei duosiu priesaik, ir tu liksi gyvas, o a tariu, kad taip ir bus, noriu, jog tu irgi prisiektum.
Kad ivyksi i miesto ir aminai inyksi i mamos gyvenimo.
Prisieksiu.
Be to, pirma noriu paskambinti Lopui.
Henkas nusijuok.
Ne. Nors galiausiai prisipainai, jog su juo bendrauji. Galsi jam praneti i ini, kai bsi
davusi priesaik.
Henko odiai mans nenustebino, bet pamginti vis tiek buvo verta.
Pareikiau kiek pajgdama liau:
T priesaik duosiu ne dl tavs. Dar kart dirsteljau lang. Dl mamos.
Persipjauk, paliep Henkas, ddamas man deln spyruoklin peil. Prisiek savo krauju, kad
tapsi grynaveisle nefilime ir po mano mirties vadovausi armijai. Jei priesaik sulauytum, vardyk
bausm. Savo ir savo motinos mirt.

smeigiau vilgsn Henkui akis.


Dl to nesitarme.
Tariams dabar. is silymas nustos galioti po keli sekundi. Kitame bus minima ir tavo
draugs Vi mirtis.
siutusi ir negaldama patikti deginau j akimis, bet tai buvo pati blogiausia ieitis. Henkas var
mane spstus.
Tu pirmas, paliepiau.
Galjai pagalvoti, kad Henk tai pralinksmino, bet jo veidas buvo labai rytingas. Persipjovs
od, jis tar:
Jei liksiu gyvas dar vien mnes, prisiekiu ivykti i Koldvoterio ir daugiau niekada nei su
tavimi, nei su tavo motina nebendrauti. Jei sulauyiau i priesaik, tegul mano knas virsta
dulkmis.
Pamusi peil, smeigiau j sau deln ir nukraiau kelis kraujo laus prisiminiau itaip darius
Lop, kai buvau siskverbusi jo atmint. Tyliai pasimeldiau, kad Lopas pajgt man atleisti
poelg. Kad ms meil pajgt veikti ir krauj, ir ras. Ir ikart nustojau apie tai galvoti,
baimindamasi, jog neitversiu. Plytania irdimi susigiau nuo sieloje atsivrusios tutumos ir
pasiruoiau siaubingam ritualui.
Prisiekiu iuo nauju mano gyslomis tekaniu krauju, kad nuo iol bsiu ne mogus, o grynaveisl
nefilim. Ir jei tu mirsi, a vadovausiu armijai. Jei sulauysiu paad, a ir mano mama sime.
Priesaika man pasirod per daug paprasta, palyginti su jos padariniais, todl piktai pavelgiau
Henk. Ar gerai prisiekiau? Pakanka i odi?
Henkas ikalbingai linkteljo.
Mano mogikasis gyvenimas baigsi.
Neprisimenu nei kaip palikau Henk, nei kaip mudvi su mama, kuri buvo taip prigirdyta vaist, kad
vos pajg eiti, ikeliavome i jo sandlio. Neinau, kaip ijau i tos maos patalpos ir atsidriau
tamsiose gatvse. Mama drebjo visu knu ir kak neriliai murmjo man aus. Tarsi per migl
suvokiau, kad ir man alta. Ore virpjo erknas, isiver i burnos garai kaipmat virto baltu
sidabru. Baiminausi, kad jei greitai nerasiu kokios nors pastogs, mam itiks hipotermija.
Neinojau, ar mano padtis tokia pat beviltika. Dabar jau nieko neinojau. Ar galiu mirtinai
sualti? Mirti? Kas pasikeit prisiekus? Viskas?
Gatvje pamaiau palikt automobil, policija buvo paymjusi j nuvilktin. Daug negalvodama
pamginau atidaryti dureles. Jos buvo neurakintos pirmsyk i nakt man nusiypsojo laim.
velniai paguldiau mam ant galins sdyns, tada miau kraptysis su laidais prie vairo. Po keli
mginim variklis iauddamas atgijo.
Nesijaudink, sunibdjau mamai. Mudvi parvaiuosime namo. Viskas baigta. Viskas
visikai baigta.
Paskutiniuosius odius itariau daugiau sau nei mamai ir jais tikjau, nes man reikjo tikti.
Nepajgiau galvoti apie tai, k padariau. Nenorjau inoti, kaip ltai ar skausmingai vyks pokyiai.
Ar pasikeis ne tik mano veidas?

Lopas. Turiu pavelgti jam akis ir prisipainti. domu, ar dar kada nors jis mane apglbs? Kaip
galiu tiktis, kad viskas liks kaip buv? Nebesu tiesiog Nora Grei. Dabar a grynaveisl nefilim.
Lopo prie.
Ivydusi priekyje svirduliuojant kakok blyk pavidal, staigiai paspaudiau stabdi pedal.
Automobilis sibuodamas sustojo. mane nukrypo pora aki. Mergina suklupo, paskui pakilo ir
nusvyravo kit kelio pus. Buvo aikiai matyti, kad ji nori pabgti, bet yra sualota ir nepajgia
koordinuoti judesi. Merginos drabuiai buvo sudraskyti, veidas sustings i siaubo.
Marse? garsiai suukau.
Negalvodama pasilenkiau per prietais skydel ir atidariau dureles keleivio pusje.
Lipk! paliepiau.
Mars stovjo nejuddama, apsikabinusi save per juosmen ir tyliai inkt.
Iokau i automobilio, pribgau prie Marss ir grdau j sdyn. Ji nusvarino galv tarp keli
ir labai tankiai kvpavo.
A tuoj apsivemsiu.
K ia veiki?
Mers ir toliau iopiojo.
Klesteljau u vairo ir paspaudiau greiio pedal, nes neturjau jokio noro likti iame apleistame
miesto rajone.
Ar turi telefon?
Mars kak suvokt.
Mes skubame, pasakiau iurkiau, nei norjau, tik dabar suvokusi, k sodinau automobil.
Henko dukter. Tiksliau, savo seser. Savo melag, idavik, kvail seser. Telefonas? Taip arba
ne?
Mars pajudino galv, bet nesuvokiau, k is judesys reikia.
Tu pyksti, kad pavogiau vrin, tar Mars taip danai agsdama, kad beveik nebuvo
manoma suprasti odi. Ttis mane apgavo. Jis privert galvoti, kad tai poktas, kur mudu kartu
tau ikrsime. T vakar a palikau ratel ant pagalvs nordama tave igsdinti. Tu nesaugi. Ttis
uleido kakokius burtus, kad nematytum, kaip smunku tavo kambar. Jis kak padar ir raalui,
kad is inykt, kai perskaitysi ratel. Maniau, bus juokinga. Norjau stebti, kaip inarpliosi i
paslapt. Apie niek negalvojau. Klusniai vykdiau visk, k liep ttis. Jis mane buvo tarsi uvalds.
Paklausyk, Marse, tvirtai pareikiau. A mus visas i ia iveiu. Taiau jei turi telefon, jis
man dabar labai praverst.
Mars drebaniomis rankomis atvr rankin. Pasiraususi itrauk mobilj.
Jis mane apgavo, aarodama guodsi Mars. Maniau, kad jis mano ttis. Kad myli mane.
Jei tai k nors pakeis, galiu pasakyti, kad nedaviau jam vrinio, nors ketinau. vakar atneiau j
sandl, kaip ir buvo lieps ttis. Taiau tada taiau galiausiai kai pamaiau t mergin narve
Mars nutilo.
Nenorjau ujausti Marss. Nenorjau, kad ji sdt automobilyje. Nenorjau, kad ji pasikliaut
manimi ar kad man tekt kliautis ja. Nenorjau, kad mus siet koks nors ryys, taiau viskas susiklost
prie mano norus.

Duok telefon, tyliai papraiau.


Mars grdo telefon man deln. Ji pariet kelius prie krtins ir m tyliai kkioti.
Surinkau Lopo numer. Turjau perspti vaikin, kad Henkas neturi jo vrinio. Taip pat reikjo
pasakyti siaubing ties apie tai, k padariau. Su kiekvienu pypteljimu ragelyje jauiau, kaip grina
utvara, kuri pastaiau, kad tai veikiau. sivaizdavau Lopo veid, kai jam pasakysiu ties, ir nuo
io vaizdo mane nupurt iurpas. m drebti lpa, trkti oro.
sijung Lopo atsakiklis, tad paskambinau Vi.
Man reikia tavo pagalbos, pasakiau. Priirti mano mam ir Mars. Kitame gale
pasigirdo toks triukmas, kad turjau atitraukti telefon nuo ausies. Taip, Mars Milar. Visk
paaikinsiu vliau.

31

SKYRIUS

Beveik trei valand ryto ileidau Mars ir mam, nieko nepaaikinusi, palikau jas Vi globai. Kai
draug pareikalavo atsakyti jos klausimus, tvirtai papuriau galv ir visus savo jausmus labai
kruopiai sudliojau lentynas. Ivaiavau netarusi n odio ketindama rasti nuoal keli, kuriame
pabiau viena, bet netrukus vaindamasi be tikslo vis tiek miau artti prie konkreios vietos.
Lkdama Delf pramog parko link vos pajgiau irti keli. vygindama padangas skriejau
automobili aiktel ir pamaiau, kad esu joje vienui viena. Iki iol nedrsau leisti sau svarstyti, k
padariau, bet dabar, tamsoje ir tyloje, drsa igaravo. Nesu tokia stipri, kad visk ugniauiau
savyje. Padjau galv ant vairo ir pratrkau raudoti.
Apverkiau savo pasirinkim. Jis man kainavo per daug brangiai. Verkiau, nes visikai neinojau,
kaip tai pasakyti Lopui. Toki ini reikia praneti asmenikai, bet siaubingai bijojau. Kaip
paaikinti, kad tuo metu, kai Lopas pagaliau vl atkr ms santykius, a tapau jo nekeniamiausiu
padaru?
Marss telefonu surinkau Lopo numer. Pajutau ir palengvjim, ir baim vl sijungus atsakikliui.
Ar Lopas neatsiliepia todl, kad neino, jog ia skambinu a? Ar jis gali inoti, k padariau? Gal
vaikinas mans vengia, kol nurims jo jausmai? Gal jis mane keikia u tok siaubingai kvail
sprendim, nors i ties neturjau i ko rinktis?
Ne, tariau sau. Jis neatsiliepia ne dl i prieasi. Lopas nevengia konfrontuoti a pati kalta,
kad jis nekelia ragelio.
Ilipau i automobilio ir ikilmingai nuingsniavau prie vart. Prispaudiau kakt prie virb,
altas metalas gl od, bet io skausmo net nebuvo ko lyginti su grauianios mane atgailos kania.
Lopai! Tyliai kteljau. K a padariau?
Paklibinau virbus neinodama, kaip patekti vid, bet igirdusi dejuojant metal suklusau. Plieno
strypai mano rankose sulinko tarsi moliniai. Sutrikusi sumirksjau ir tik tada suvokiau, kas vyko. A
jau ne mogus. Tikrai esu nefilim ir turiu nefilim jg bei gali. Nuo siaub kelianio susiavjimo
bsimomis galiomis man per nugar perbgo iurpas. Iekojau, kaip save tikinti, kad galsiu ataukti
priesaik, bet spariai artjo suvokimas, jog kelio atgal nra.
Praskyrusi virbus, kad galiau prasibrauti, pralindau ir nubgau parku. Kai prisiartinau prie
tarnybinio namelio, i kurio galima patekti Lopo studij, sultinau ingsn. Drebaniais pirtais
pasukau dur ranken. Sunkiomis, tarsi vininmis kojomis perjau namel ir atidariau liuk.
Pasikliaudama atmintimi, pagrabaliojusi aptikau reikiamas duris. Vos tik engusi Lopo studij,
supratau, jog kakas ne taip. Ore tvyrojo arios kovos pdsakai. Negaljau j paaikinti, bet enklai
buvo tokie apiuopiami, tarsi biau perskaiiusi popieriaus lape.
Sekdama paskui nematom energijos sraut atsargiai vaiktinjau Lopo studijoje vis dar

neinodama, kaip reaguoti keistus virpesius, sklindanius i vis pusi. Koja pradariau vaikino
miegamojo duris ir tada pamaiau dar vienas, slaptas, duris.
Viena juodo granito siena buvo iek tiek pastumta dein, ir u jos buvo matyti elyje
skendintis koridorius. Ant plktins aslos lajo vanduo. Sienose buvo statyti deglai skleid
padmavusi vies.
Koridoriuje nuaidjo ingsniai, ir a pajutau, kaip susitraukia skrandis. Deglas apviet dailias
Lopo veido apybras ir juodas akis, jos susimsiusios velg tiesiai pro mane. Vaikino vilgsnis
buvo toks nuomus, kad sustingau. Nepajgiau j pairti, bet tuo pat metu negaljau ir nuleisti
aki. Pajutau, kaip blsta mano viltys ir uplsta gda. Kaip tik tuo metu, kai ketinau usimerkti, kad
sustabdyiau aaras, mudviej vilgsniai susitiko. Uteko pavelgti Lop, ir sunkumas nuslinko.
Nepasitikjimas inyko.
Artinausi prie Lopo, i pradi ltai, visu knu drebdama i jaudulio, paskui bgte puoliau jam
glb, nepajgiau be jo itverti n akimirkos.
Lopai a neinau, nuo ko pradti, ilemenau puldama aaras.
Vaikinas tvirtai prispaud mane prie savs.
A visk inau, dusliai sunibdjo man aus.
Ne, neinai, lidnai paprietaravau. Henkas mane privert duoti priesaik. A nesu tai
yra a jau nesu
Negaljau prisiversti itarti io odio. Tik ne Lopui. Neitveriau, jei Lopas mane atstumt. Net
menkiausias jo veido virpteljimas, paniekos blyksnis akyse
Lopas mane lengvai supurt.
Nieko baisaus, angele. Paklausyk. inau, kad yra priesaika, ataukianti duotj. Patikk, kai
sakau ins visk.
sikibau pirtais vaikinui markinius ir miau raudoti.
Kaip suinojai?
Grs tavs neradau.
Atleisk. Skotas buvo pateks bd. Turjau jam padti. Ir visk sugadinau!
Ivaiavau tavs iekoti. Pirmiausia nutariau patikrinti pas Henk. Pagalvojau, kad jis apgaule
tave iviliojo. Atsitempiau j ia ir priveriau visk prisipainti. Vaikinas sunkiai atsiduso. Galiu
papasakoti, kaip prabgo mano naktis, bet gal veriau pairk pati.
Jis usitrauk markinius ant galvos.
velniai pirtu palieiau Lopo rand ir sukaupiau dmes tai, k noriu suinoti. Labiausiai rpjo,
kas atsitiko, kai Lopas prie kelias valandas ivaiavo i studijos.
Buvau traukta tamsius vaikino atminties ukaborius, ausyse aidjo bals kakofonija, veidai
susiliejo, ir n vieno nepajgiau irti. Regis, nakt guljau gatvje ant nugaros, aidjo automobili
signalai, pavojingai arti dzg padangos.
Henkas, pagalvojau sukaupusi vis vali. Kas atsitiko, kai Lopas ivyko iekoti Henko? Vienas
automobilis pasuko tiesiai mane, ir a galva atsitrenkiau priekinius ibintus

Tada prisiminimai nune mane nir aklagatv prie Henko sandlio. Tai buvo ne tas pastatas, kur
man skmingai pavyko sibrauti, o tas, kur mudu su Skotu anksiau mginome nufotografuoti. Oras
buvo drgnas ir trokus, vaigds pasislp u tankaus debes sluoksnio. Lopas tyliai ingsniavo
aligatviu i nugaros artindamasis prie vyro, tikriausiai Henko apsaugininko. Lopas prioko ir,
apsaugininkui nespjus n aiktelti, sugrieb plieniniais gniautais, tada atm visus ginklus ir
susikio u dins juosmens.
Nustebusi pamaiau, kaip i eli inyra Gabis tas pats, kuris mgino mane nuudyti prie 711 parduotuvs. Paskui j idygo Dominykas su Jeremiju. Visi trys elmikai ypsojosi.
Na, na, ir kas gi ia pas mus atvyko? nusiaip Gabis nubraukdamas emes nuo nefilimo
apykakls.
Neleiskite jam kelti triukmo, kol sulauksite mano enklo, paliep Lopas perduodamas
apsauginink Dominykui su Jeremiju.
Patariau nesusimauti, brolau, perspjo Lop Gabis. Tikiuosi, Juodoji Ranka yra kitapus i
dur. Jis kilsteljo smakr sandlio onini dur link. Jei man pagelbsi, pamiriu visas
ankstesnes nuoskaudas. Bet jei tau nepasiseks, parodysiu, kaip malonu, kai strypas padangoms nuimti
bedamas sparn randus diuginsiu tave kiekvien miel dien, kiaurus metus.
Lopas nieko neatsak, tik altai dbteljo.
Laukite mano enklo.
Jis prislino prie langelio duryse. A nusekiau i paskos ir pavelgiau pro langel.
Viduje pamaiau narve udaryt arkangel ir brel Henko nefilim. Nustebau ivydusi
susigusi Mars Milar iplstomis i baims akimis. Jos ibalusiose rankose karojo grandinl,
be abejons, Lopo arkangelo vrinys. Marss vilgsnis vis nuklysdavo duris, u kuri slpms
mudu su Lopu.
Arkangel nirtingai spard narvo virbus keldama bais triukm. Henko vyrai kaipmat puol j
plakti mlynai vytiniomis grandinmis, apdorotomis velnio kerais. Po keli kiri arkangels oda
m vytti tokia pat neemikai melsva viesa kaip ir grandins, ir mergina nuolankiai susig.
Gal tau suteikti garb? pasil Marsei Henkas siekdamas vrinio. O gal nori, kad a
usegiau jai grandinl?
Mars visa drebjo. Jos veidas iblyko, paiurpusi mergina nepratar n odio.
Ateik, brangioji, ragino j Henkas. Nra ko bijoti. Mano vyrai j sukaust. Ji tavs
nesualos. tai k reikia bti nefilimu. Mes privalome duoti atkirt prieams.
K tu jai darysi? sumikiojo Mars.
Henkas slogiai nusijuok.
Usegsiu vrin, k gi daugiau.
O tada?
Tada ji atsakys mano klausimus.
Kodl kalini mergin narve, jei nori su ja tik pasikalbti?
Henko ypsena beveik iblso.
Duok man vrin, Marse.
Sakei, kad nori, jog paimiau vrin vien idaigai. Kad mudu ikrsime Norai pokt. N

neusiminei apie j, Mars su siaubu pavelg kalin.


Duok vrin, paliep Henkas atkidamas rank.
Mars trauksi palei sien, bet akys j idav vilgsnis nukrypo duris. Henkas staiga puol
prie jos, bet Mars buvo vikresn. Nr pro duris ir beveik kaktomua susidr su Lopu.
Vaikinas sulaik Mars, kad nepargrit, ir dirsteljo vrin.
Elkis teisingai, Marse, tyliai paliep jis. Jis tau nepriklauso.
Staiga supratau, kad io prisiminim epizodo vykiai turjo nutikti netrukus po to, kai a ijau i
sandlio su mama, ir prie pat man sutinkant Mars gatvje. Su Lopu prasilenkiau vos kelias minutes.
Tuo laiku Lopas telk prie Henk Gab ir jo sbrus.
Mars linkteljo ir atidav vrin. Jos smakras drebjo. Netardamas n odio Lopas sidjo
vrin kien. Tada plieniniu balsu paragino:
Eik.
Jis nedelsdamas dav enkl Gabiui, Jeremijui ir Dominykui. ie atbgo ir sibrov sandl.
Lopas jo jiems kandin kartu tempdamasis Henko apsauginink.
Ivyds brel puolusi angel, Henkas i nuostabos dusliai kteljo.
N vienas i i nefilim nra prisieks itikimybs, tar Gabiui Lopas. Rinkis, kur nori.
Gabis plaiai ypsodamasis apsidair ir atidiai apirjo visus nefilimus. Jo godus vilgsnis
ilgiausiai usibuvo prie Henko.
Lopas pasak, kad n vienas js, augaloti vyrukai, nesate prisiek itikimybs kol kas.
K visa tai reikia? kunkuliuodamas pykiu paklaus Henkas.
O kaip tau atrodo? atov Gabis trakindamas krumplius. Kai mano biiulis Lopas prane
ins, kur galiu rasti Juodj Rank, susidomjau. Ar sakiau, kad iekau naujo vasalo nefilimo?
Nefilimai stovjo kaip besti, bet j veiduose pamaiau siaub ir sumiim. Nenutuokiau, k
suman Lopas. Jis minjo, kad bus sunku rasti puolusi angel, sutiksiani padti igelbti
arkangel, bet, matyt, galiausiai aptiko bd prisikviesti talkinink. Pasilydamas karo trofj.
Gabis rankos mostu dav enkl Dominykui ir Jeremijui isiskleisti, ir ie atsistojo prie sandlio
sien.
Esame stipresni, nei manai, piktdiugikai ypsodamasis perspjo Henkas. Deimt prie
keturis. Regis, js ansai prasti.
Keista, man jie atrodo velnikai viliojantys. Tikiuosi, prisimeni priesaikos odius, Juodoji
Ranka? Pone, esu tavo. Pradk repetuoti. Neieisiu i ia, kol man j nesugiedosi. Esi mano
nefilimas. Mano, pareik Gabis ir tyiodamasis bed pirtu.
Nestovkite kaip miet prarij, siusdamas uriko ant savo vyr Henkas. Parklupdykite
arogantik angel ant keli.
Taiau pats Henkas negaio laiko ir nr pro duris.
Gabio juokas aidu atsimu nuo gegni. Jis nuingsniavo prie dur ir plaiai jas atvr. Skardus
puolusio angelo balsas nugriaudjo naktyje.
Isigandote, nefilimai? Ne veltui. A ateinu.
Igird grasinim visi nefilimai puol bgti pro pagrindin ir galin ijim. Diaugsmingai
kaudami ir baudami Jeremijas su Dominyku puol juos vytis.

Lopas stovjo itutjusiame sandlyje atsigrs arkangels narv. Jam prisiartinus arkangel
atoko nuo virb ir perspjamai sunypt.
Nenuskriausiu tavs, ramino j Lopas parodydamas tuias rankas. Atrakinsiu narv ir
ileisiu.
Kodl turtum itaip pasielgti? suvokt arkangel.
Todl, kad ia tau ne vieta.
Arkangel pavelg Lopui veid ikankintomis akimis.
Ir ko u tai pareikalausi? Kokias pasaulio paslaptis tursiu tau atskleisti? Kok mel velniai
man nibdsi aus manais u ties?
Lopas atrakino narv ir atsargiai pam arkangels rank.
Noriu tik vieno: kad mane iklausytum. Man nereikia vrinio priversti tave kalbti, nes, manau,
sutiksi padti igirdusi mano odius.
Arkangel, nenoriai remdamasi Lop, isvirduliavo i narvo. Velnio kerai, matyt, buvo paveik
jos melsvai vytinias kojas.
Ar ilgai a bsiu tokia? paklaus arkangel pritvinkusiomis aar akimis.
Neinau, bet turbt arkangelai moks padti.
Jis man nukirpo sparnus, kimiai sunibdjo arkangel.
Lopas linkteljo.
Taiau nenupl. Tai teikia vili.
Vili? pakartojo arkangel aibuodama akimis. Tu ia matai koki nors vili? Tik tu
vienas taip svaiioji. Beje, kokios pagalbos trokti? lidnai paklaus ji.
Noriu suinoti, kaip galima nuudyti Henk Milar, tiesiai viesiai atsak Lopas.
Arkangel nelinksmai nusijuok.
Dabar jau esi ne vienas.
Tu gali padti.
Arkangel prasiiojo prietarauti, bet Lopas j pertrauk:
Arkangelai maiausiai vien kart jau yra priki nagus prie mirties, tad gali tai pakartoti.
K ia paistai? nusiaip arkangel.
Prie keturis mnesius viena onsio Lang palikuoni oko nuo gegni mokyklos sporto salje.
i jos auka padjo nuudyti Lang. Mergina, vardu Nora Grei, ir i tavo veido suprantu, kad esi apie
j girdjusi.
Lopo odiai mane priblok. Ne dl to, kad man tai bt buvusi naujiena. Viename vaikino
prisiminim girdjau save sakant, kad nuudiau ons Lang, bet vliau atkakliai tai neigiau. Dabar
reikjo pavelgti tiesai akis. Migla galvoje isisklaid, atmintis nuskaidrjo. tai a prie kelis
mnesius stoviu mokyklos sporto salje. Su onsiu Lang, nefilimu, kuris norjo mane nuudyti, kad
skaudint Lop.
Nefilimu, kuris neinojo, kad esu jo palikuon.
Man svarbu, kodl pasiaukodama ji nenuud Henko Milaro, toliau dst Lopas. Henkas
jos genealogijoje yra tiesioginis pirmtakas nefilimas. Imu tarti, kad ia bus priki nagus arkangelai.
Arkangel spoksojo j netardama n odio. Lopas sutirpd jos atiaurum. Galiausiai vos

ypteljusi ji su paaipa paklaus:


Turi dar koki smokslo teorij?
Lopas papurt galv.
Tai ne teorija, o tiesos nuslpimas. J slepia arkangelai. I pradi to nepastebjau, bet kai
suvokiau, kas vyko, nebedvejojau, kad arkangelai prikio nagus prie mirties. Js leidote onsiui
mirti vietoj Henko. Kodl taip pasielgte, turint galvoje, koki nemalonum jums pridar Henkas?
Nejau tikrai tikiesi, kad aptarinsiu tai su tavimi?
Tada tau teks iklausyti mano teorij. tai k manau. Madaug prie penkis mnesius arkangelai
suinojo, kad onsis su Henku m mgjikai naudoti velnio kerus, ir panoro tai sustabdyti.
Tardami, kad i dviej blogybi Henkas yra maesn, arkangelai pirmiausia kreipsi j. Jie buvo
numat, kad Nora pasiaukos, ir pasil Henkui sandor. Jie leis onsiui mirti vietoj Henko, jei is
nebenaudos velnio ker.
Tavo vaizduot nepaprastai laki, nusiaip arkangel, bet jos balsas buvo netvirtas, ir Lopas
suprato t uiuops.
Dar neiklausei pasakojimo iki galo, toliau dst Lopas. Kertu layb, kad Henkas pardav
ons. O tada apgavo arkangelus. Tsdamas onsio pradt darb, jis iki iol usiiminja velnio
kerais. Arkangelai nori j paalinti, kol Henkas dar niekam nespjo perduoti savo ini. Be to, jie
siekia, kad velnio kerai atsidurt ten, kur jiems ir vieta, pragare. tai ia a ir galiu praversti.
Praau angel dar vien kart sikiti mirt. Leiskite man nuudyti Henk. Jis inias apie velnio
kerus nusine kap, ir jei mano samprotavimai pagrsti, kaip tik to nori tu ir kiti arkangelai. Aiku, tu
turi sav prieasi trokti Henko mirties, reikmingai pridr vaikinas.
Tarkim, arkangelai gali sikiti mirt. Bet a viena nesprendiu toki dalyk, atsak
arkangel. Reikalingas vienbalsis sutikimas.
Tada pateikime pasilym svarstyti.
Arkangel sksteljo rankomis.
Negi nesupranti, a negaliu pateikti io pasilymo. Neimanau, kaip i ia atsidurti ten. Negaliu
skristi. Negaliu susisiekti su namais, Devai. Tol, kol veikia velnio kerai, arkangelai mans nemato.
Arkangelo vrinio galia didesn nei velnio ker.
A neturiu savo vrinio, silpnu balsu primin arkangel.
Pasinaudok manuoju. Pasikalbk su arkangelais. Pateik jiems mano silym ir balsuokite.
Lopas i kiens isitrauk vrin ir atsegs padav merginai.
I kur man inoti, jog tai ne klasta? Gal tu versi mane atsakinti tavo klausimus?
Ir nesuinosi. iuo metu tau lieka tik pasitikti.
Pasitikti garsiu idaviku? Ivarytu i rojaus angelu?
Merginos ir Lopo vilgsniai susikirto, arkangel atidiai tyrinjo jo veid, is buvo toks pat
nepermatomas kaip eeras vidurnakt.
Apsigrk, ir a j usegsiu.
Pasitikti, labai tyliai pakartojo arkangel.
vilgsnis rod, kad ji svarsto. Pasitikti Lopu ar mginti vienai veikti savo bdas.
Galiausiai ji nusigr ir kilsteljo plaukus.

Usek.

32

SKYRIUS

Isitikinusi, kad Lopas laiko tvirtai mane apkabins, miau kvpuoti ramiau. Mudu sdjome ant
grind jo miegamajame, a buvau atsilousi jam krtin. Vaikinas velniai mane spavo ir nibdjo
aus velnius odius.
tai kaip, tariau. Vadinasi, a i ties nuudiau ons. Nefilim. Nemirtingj. Kak
nuudiau. Netiesiogiai, bet vis tiek. A nuudiau.
Dl tavo pasiaukojimo turjo ti Henkas.
Nebyliai linkteljau galv.
Maiau, kai tai sakei arkangelei. Visk maiau. Tu pasinaudojai Gabiu, Jeremiju ir Dominyku,
ivarei visus i sandlio ir likai vienas su ja.
Taip.
Ar Gabis rado Henk ir privert j prisiekti itikimyb?
Ne. Jis bt tai padars, bet a pirmas nutvriau Henk. Su Gabiu buvau ne visai atviras. Leidau
jam patikti atiduosis Henk, bet i ties papraiau, kad Dabrija palaukt prie sandlio. Kai tik
Henkas nr pro duris, Dabrija j nutvr. Grs ia ir tavs nerads, pamaniau, kad Henkas tave
suiupo. Paskambinau Dabrijai ir papraiau atitempti ia Henk itardyti. Atleisk, kad painiojau
Dabrij, atsipra Lopas. J pasimiau kartu, nes man visai nerpi, kas jai atsitiks. Ji man
nereikalinga.
Nepykstu, atsakiau. Dabrija mane jaudino maiausiai. Krtin drask kur kas didesnis nerimas.
Ar arkangelai jau balsavo? Kas bus Henkui?
Prie balsuodami arkangelai norjo pasikalbti su manimi. Jie manimi nepasitiki. Pasakiau
jiems, kad daugiau gals nebesijaudinti dl velnio ker, jei leis nuudyti Henk. Taip priminiau, kad
Henkui mirus tu tapsi nefilim armijos vade. Priadjau arkangelams, kad tu sustabdysi kar.
Padarysiu visk, ko prireiks, patvirtinau nekantriai linkteldama galv. Noriu, kad Henkas
inykt. Ar buvo balsuota vienbalsiai?
Angelai pasiry baigti i painiav. Jie man leido elgtis su Henku, kaip panorsiu. Turime
laiko, iki pateks saul.
Tik dabar pamaiau ant grind prie Lopo kojos pistolet.
Priadjau neatimti i tavs ios akimirkos, primin Lopas, ir jei vis dar to nori, daugiau
nesiginysiu. Taiau negaliu leisti tau veikti aklai. Henko mirtis tave persekios vis laik. Negalsi
nei grinti Henkui gyvybs, nei pamirti jo ties. A j nuudysiu, Nora. Jei leisi, a tai padarysiu.
Gali rinktis. Kad ir kaip nusprsi, bsiu su tavimi, bet noriu, kad pasirengtum iam ingsniui.
Nedvejodama pamiau pistolet.
Noriu j pamatyti. Noriu pavelgti Henkui akis ir ivysti apgailestavim, kai supras, k

pasirinko.
Lopas beveik ikart linkteljo sutikdamas su mano sprendimu. Jis nusived mane slapt
koridori. ia vies skleid tik deglai. Jie apviet vien koridoriaus pradi, toliau nemaiau nieko,
tik tirt tams.
Sekiau paskui Lop vis gilyn, koridorius ved kalvos papd. Galiausiai ivydau duris. Lopas
timpteljo u geleinio iedo, ir durys atsivr ms pusn.
U j jau lauk Henkas. Jis norjo pulti Lop, bet trukd antrankiai. Sukikens kaip man
pasirod beprotikai Henkas tar:
Nebk kvailas ir nesitikk, kad tau pavyks isisukti nenubaustam.
Jo akyse spindjo ir susiavjimas, ir neapykanta.
Ir tu manei, kad pavyks apmulkinti arkangelus? ramiai atov Lopas.
Henkas ltai prisimerk. Jo vilgsnis nukrypo mano rank.
K tai reikia? iurpiu balsu paklaus jis.
Nukreipiau pistolet Henk.
Su pasitenkinimu stebjau, jo suglumim, paskui pykt.
Gal paaikinsit, kas ia vyksta? iko Henkas.
Tavo laikas baigsi, atsak Lopas.
Mes susitarme su arkangelais, pridriau.
Dl ko susitarte? kunkuliuodamas niriu suurzg Henkas.
Nusitaikiau jam krtin.
Nebesi nemirtingas, Henkai. Gal gale mirtis pasibeld tavo duris.
Henkas trumpai ir nepatikliai nusijuok, bet jo akyse msteljo baim.
domu, koks bus tavo kitas gyvenimas? sunibdjau. Ar i akimirk apmstai savo
poelgius? Ar pergalvoji kiekvien savo sprendim mgindamas isiaikinti, kada reikalai pakrypo ne
ta linkme? Ar prisimeni t daugyb moni, kuriuos inaudojai ir nuskriaudei? Ar prisimeni j
vardus? Ar matai mamos veid? Tikiuosi, matai. Tikiuosi, jos veidas tau vaidenasi. Aminyb ilgas
laiko tarpsnis, Henkai.
Henkas m taip stipriai tampyti grandines, jog isigandau, kad jos gali nutrkti.
Noriu, kad prisimintum mano vard, dsiau Henkui. Kad atmintum, jog pasielgiau su tavimi
taip, kaip tu btum pasielgs su manimi. Nepasigailjau.
iauriame, kertingame jo veide staiga irykjo dvejon. Henkas gudrus, bet vargu ar atspjo
mano ketinimus.
Nevadovausiu nefilim armijai, pareikiau, nes tu nemirsi. Gyvensi ilgliau. inoma, ne Ritz
viebutyje. Nebent Lopas pagerint tavo kalinimo slygas.
Kilsteljau antak ragindama Lop prisidti.
K darai, angele? sumurmjo mano mintims vaikinas.
Nustebau, kad man pavyko kreiptis Lop tiesiogiai mintimis. Mano smegenys savaime pasikeit,
ir a savo odius paveriau proto energija. A jo neudysiu. Tu irgi, tad nesvajok.
O kaip arkangelai? Mes su jais sudarme sandor.
Tai neteisinga. Mudu neturime geisti jo mirties. Labai jos trokau, bet tu buvai teisus. Jei

nuudysiu Henk, nepajgsiu to umirti. Noriu gyventi toliau. Mano sprendimas teisingas.
Supratau, kad arkangelai mus naudoja nevariam darbui atlikti, o man jau nusibodo teptis rankas.
Keista, bet Lopas nesiginijo. Jis atsigr Henk.
Man labiau patinka altos, tamsios ir drgnos kameros. Storomis sienomis. Kad ir kaip garsiai
ar ilgai staugtum, tau draugij palaikys tik tavo paties kania.
Ai, padkojau Lopui kaip manydama nuoirdiau.
Vaikino lpose nuvito elmika ypsena. Mirtis jam bt per velni bausm. itaip bus
smagiau.
Jei nebiau buvusi tokia prislgta, gal biau nusijuokusi.
tai kok atpild gavai, kad patikjai Dabrija, tariau Henkui. Ji ne prana, tiesiog
psichopat. Gyvenk ir mokykis.
Leidau Henkui tarti paskutin od, bet, kaip ir tikjausi, jis tyljo. Turjau menk vilt, kad jis
bent jau mgins atsiprayti, nors nelabai to trokau. Atsisveikindamas Henkas keistai ir su slaptu
lkesiu nusiypsojo. Kiek sudirgau, bet Henkas, matyt, to ir siek.
Maa kamera nuiuvo. tampa isisklaid. Nuvijusi alin mintis apie Henk, staiga labai aikiai
pajutau, kad Lopas stovi man u nugaros. Netikrum pakeit palengvjimas.
Pasijutau visikai isekusi. Rankos drebjo. Paskui m drebti keliai ir blauzdos. Nuo isekimo
tarsi apsvaigau. Kameros sienos, priplks oras, net Henkas m suktis akyse. Tik Lopas padjo man
nepargriti.
Netarusi n odio puoliau jam glb. Lopas prispaud mane prie sienos ir kartai pabuiavo.
Vaikino knu nuslinko palengvjimo virpulys. sikibau jam markinius, prisitraukiau prie savs, nes
man mirtinai reikjo jo artumo. Lopo lpos prigludo prie manj. Mudviej buinys buvo skubotas;
vsioje kameros tamsoje abudu degme nekantrumu.
Eikime i ia, sunibdjo man aus Lopas.
Buvau besutinkanti, bet akies krateliu ivydau ugn. Vienas deglas ikrito i laikiklio. Liepsna
okinjo Henko rankoje keriniai vytdama neemika melsva viesa. Ne isyk topteljo, k matau,
nenorjau patikti savo akimis.
Palengva visk suvokiau. Henkas vienoje rankoje laik spirgant melsvos viesos kamuol, kitoje
juod Lopo plunksn. Du visikai skirtingus daiktus; vien vies, kit tams. Liepsnos kamuolys
nenumaldomai artjo prie plunksnos. I jos galo parko dm sruogel.
Nebuvo laiko perspti Lop. Laiko apskritai nebeliko.
Akimirksniu ikliau pistolet ir nuspaudiau gaiduk.
vis Henk priblok prie sienos iskstomis rankomis, isiiojus i nuostabos.
Daugiau jis nebekrutjo.

33

SKYRIUS

Lopas nesivargino kasti Henkui kapo. Tvyrojo tamsa, iki sauls tekjimo buvo likusi valanda, o gal
dvi. Lopas nuvilko Henko kn papldimiu u Delf parko vart ir paspyrs batu nurideno nuo uolos
apaioje lstanias bangas.
Kas jam bus? paklausiau apsikabindama Lop, kad bt iliau.
Ledinis vjas pl drabuius ir erknu padeng od, bet tikrasis altis sklido giliai i irdies.
Potvynio banga nune j tolyn vandenyn, ir rykliams lengvai atiteks ksnis paaro.
Papuriau galv parodydama, kad Lopas mans nesuprato.
Kas atsitiks jo sielai?
Nejau i ties grasindama Henkui sakiau ties? Ar jis pasmerktas aminai kankintis? Kaipmat
nuvijau alin gailest. Nenorjau nuudyti Henko, jis pats mane privert tai padaryti.
Lopas tyljo, tik stipriau apkabino. Tada perbrauk mano rankas.
Tu sualai. Eikim pas mane.
Taiau a nepasidaviau.
Kas dabar bus? sunibdjau. A nuudiau Henk. Tursiu vadovauti jo vyrams, bet k su
jais darysiu?
Sumstysim, atsak Lopas. Sukursim plan, ir a bsiu su tavimi tol, kol j gyvendinsim.
Nejau tikrai tikiesi lengvai isisukti?
Lopas linksmai nusijuok.
Jei noriau, kad bt lengva, biau pats prisirakins grandinmis pragare greta Riksono. Mudu
ten galtume girtauti.
Spoksojau dtanias uol papdje bangas.
Ar arkangelai nesibaimino, kad iplepsi apie sandor? Jiems tai pakenkt. Paskleids gandus,
kad velnio kerus galima paaboti, ikart sukeltum bais nefilim bei puolusi angel susidomjim.
Prisiekiau tylti. Tai buvo numatyta sandoryje.
Ar galjai ko nors paprayti mainais u tyljim? tyliai paklausiau.
Lopas sitemp, ir a pajutau, kad vaikinas atspjo mano mintis.
Negi tai svarbu? abejingai paklaus jis.
inoma, svarbu. Dabar, kai Henkas uvo, mano atmint gaubianti migla sklaidsi tarsi debesys
suspindus saulei. Kai k jau maiau labai aikiai. Prisiminim nuotrupos darsi kaskart rykesns.
Kartu su Henko timi inyko jo galia ir taka man, vis geriau prisiminiau, k mudviem su Lopu teko
drauge iksti. Idavysts, itikimybs, pasitikjimo bandymus. Prisiminiau, kas Lop prajuokina ir
kas supykdo. Vl inojau, koks yra didiausias vaikino trokimas. Maiau j taip aikiai, kad net
gniau kvap.

Ar galjai j paprayti, kad paverst mogumi?


Lopas ltai ikvp, o paskui prabilo kimiai, bet nuoirdiai.
Atsakysiu trumpai: taip. Galjau.
Mano akys pritvinko aar. Pasielgiau labai savanaudikai, nors protas sak, kad ne a
nusprendiau u Lop. Vaikinas taip nutar vardan mans, ir kalt grau man krtin, kaip nirusios
jros bangos pakrants uolas.
Pamats mano iraik, Lopas nepatenkintas suurzg:
Iklausyk mane iki galo. Susipains su tavim, labai pasikeiiau. Trokimai nebe tie kaip prie
penkis mnesius. Ar norjau turti mogaus kn? Taip, labai. Ar dabar man tai svarbiausia? Ne.
Vaikinas skvarbiai pavelg mane. Atsisakiau to, ko norjau, kad turiau tai, ko man reikia. O
man reikia tavs, angele. Labiau nei tu kada nors pajgsi suprasti. Dabar esi nemirtinga. A irgi. Tai
is tas.
Lopai prakalbau ir usimerkiau, pajutusi, kaip virpa irdis.
Vaikino lpos tvilkyte nutvilk man ausies lezgel.
Myliu tave, paprastai, bet aistringai tar jis. Tu mane verti prisiminti, koks buvau. Keli nor
vl tokiam bti. Laikydamas tave glbyje, jauiu, kad mudu kartu veiksim visas klitis. Esu tavo, jei
sutinki mane paimti.
Pamirau, kad esu visikai permirkusi, drebu i alio ir tursiu vadovauti nefilim kariaunai, su
kuria nenoriu turti nieko bendro. Lopas mane myli. Kitkas nesvarbu.
Ir a tave myliu, atsakiau.
Vaikinas tyliai dejuodamas priglaud galv man prie kaklo.
Pamilau tave gerokai anksiau nei tu mane. Tik ia tave pranokau, ir kaskart, gavs prog, tai
priminsiu. Lopas elmikai nusiypsojo. Eime i ia. Vedu tave savo bst, kart visam laikui.
Turime nebaigt darb.
Kiek dvejojau, nes ramybs nedav vienas klausimas. Seksas man labai svarbus. Neinojau, ar
esu pasirengusi itaip apsunkinti mudviej santykius o gal savo gyvenim, ir tai buvo tik ilgo
dvejoni srao pradia. Jei puols angelas, permiegojs su mogumi, sukuria nefilim btyb,
kuriai nedera gyventi emje, kas atsitiks, jei puols angelas permiegos su nefilime? Sprendiant i
alt angel ir nefilim santyki, taip tikriausiai dar nra nutik, tad padariniai man kl tik dar
didesn nerim.
Anksiau arkangelus laikiau blogiukais, o dabar mane apniko abejons. Galbt yra kokia nors
svari prieastis, dl kurios angelams nedera simylti mirtingj arba, jei kalbsime apie mane,
nefilim? Senovin taisykl buvo sukurta atskirti ms rases o gal apsaugoti, kad nekitume nag
prie gamtos ir likimo? Kart Lopas pasak, jog nefilim ras egzistuoja tik todl, kad angelai iekojo
bd atkeryti, jog buvo ivaryti i rojaus. Siekdami atsilyginti arkangelams u ivarym, puol
angelai suvediojo mones, kuriuos turjo saugoti.
Puolusiems angelams pavyko atkeryti. Jie sukl kelis imtmeius trunkant pogrindin kar tarp
puolusi angel ir nefilim, o mons pateko tarp kariaujani ali lyg tarp girn. Nors bijojau apie
tai pagalvoti, bet prisiminiau, kaip Lopas aikino, kad per kar viena ras visikai inyks. Kuri, dar
neinia.

Ir visa tai dl to, kad puols angelas sliuog ne t lov.


Kol kas ne, atsakiau.
Lopas kilsteljo tams antak.
Kol kas neisi apskritai ar kol kas neisi su manimi?
Dar liko neatsakyt klausim, reikmingai pavelgiau j.
Lopas ypteljo lp kampeliu, bet pro mano akis nepraslydo abejon.
Turjau susiprasti, jog pakenti mane tik todl, kad nori gauti atsakymus.
Dl to ir dl tavo buini. Ar kas nors tau yra saks, kad pasakikai buiuojiesi?
Vienintelis mogus, kurio nuomon man svarbi, stovi tai ia. Jis kilsteljo mano smakr, kad
mudviej vilgsniai susitikt. Nebtina grti mano bst, angele. Jei nori, parveiu tave namo.
Arba jei nusprsi miegoti pas mane kitoje lovos pusje, per vidur nubrusi linij, kuri perengti
draudiama, a sutiksiu. Nors man tai nepatiks, paklusiu.
Toks vaikino nuoirdumas mane sujaudino, tad sikibau jo markinius, itaip mgindama parodyti
savo dkingum. Kai krumpliais perbraukiau degusi Lopo od, siliepsnojo geismas. Kodl, na,
kodl, su juo taip lengva pasiduoti pratingiems jausmams ir netekti galvos?
Jei dar neatspjai, tariau kartai ir garsiai, man tavs irgi reikia.
Ar tai reikia taip? paklaus Lopas pirtais braukdamas man per plaukus, iskleisdamas
juos ant pei ir atidiai tyrindamas veid. Praau pasakyti taip, rimtesniu tonu tar jis. Lik
inakt su manimi. Leisk man laikyti tave savo glbyje, net jei tai bt viskas. Leisk tave saugoti.
Atsakydama sunriau mudviej pirtus. Begdikai drsiai, godiai ir nutrktgalvikai atsakiau
jo buin jusdama, kaip atsipalaiduoju ir tirpstu kaip ledoknis. Su kiekvienu buiniu mano savitvarda
menko, nepasotinama aistra stiprjo tol, kol likome tik mudu su Lopu. Kol tapome vienu.

34

SKYRIUS

Kai Lopas pastat motocikl prieais kaimik nam, saul jau buvo nukeliavusi pus dangaus.
Kvailai ypsodamasi ir visu knu jausdama ilum nulipau. Tobula.
Nebuvau tokia naivi, kad tikiau, jog is pojtis truks ilgai, bet odiai mgautis akimirka turi
prasm. Jau buvau nusprendusi, kad vliau rpinsiuosi, kaip suvaldyti gryn nefilim krauj ir su juo
susijusius padarinius, savo pokyius ir vadovavim Henko armijai.
iuo metu turjau visk, ko trokta irdis. Diaugiausi, nes pirmu punktu srae buvo rayta
sugrusi meil.
Prajusi nakt buvo labai smagu, pareikiau Lopui atsisegdama direl ir paduodama vaikinui
alm. Tiesiog simyljau tavo paklodes.
Tik jas?
Ne. Dar ir iuin.
Lopo akyse suspindo ypsena.
Mano lova tavs visada laukia.
Mudu nenusibrme per vidur lovos linijos, kurios kirsti nevalia, nes guljome skyrium. A
miegojau lovoj, Lopas ant sofos. Vaikinas i mans tikjosi daugiau, bet leido atsitokti. Sak gals
palaukti, ir a juo tikjau.
Jei man duosi tik kratel, ukariausiu daugiau, perspjau. Susirpink, kad neokupuoiau
tavo lovos.
Jei taip atsitikt, biau laimingas.
Tavo bste tik labai trksta kosmetikos priemoni. Kur plauk puriklis? Lp blizgis? degio
kremas? Nykiu parodiau pagrindines duris. Man reikia isivalyti dantis ir isimaudyti due.
Lopas nuoko nuo motociklo ir plaiai nusiypsojo.
Tai bent pakvietimas ueiti!
Pasistiebusi ant pirt gal pabuiavau j.
Kai isimaudysiu, mans laukia lemiamoji diena. Nuvaiuosiu pas Vi paimti mamos ir abiem
atskleisiu teisyb. Henko nebra, todl atjo laikas isipasakoti.
is pokalbis mans nediugino, bet utektinai ilgai j atidliojau. tikinjau save, kad nuolat
saugojau Vi ir savo mam, bet i ties joms melavau slpiau ties. Laikiau jas neinioje, nes
bijojau, kad tiesos mama ir draug nepakelt, nors pati supratau save apgaudinjanti.
Atsirakinusi pagrindines duris, raktus meiau dubenl. Vos spjau engti kelis ingsnius, Lopas
sugrieb mane u dilbio. Pakako vilgtelti jam veid kakas negerai.
Skotas iniro i virtuvs Lopui nespjus ustoti mans. Jis pamojo ranka, ir i koridoriaus greta
Skoto idygo dar du nefilimai. Abu buvo madaug to paties kaip Skotas amiaus. Aukti ir

raumeningi, rytingais veidais. Jie nuvelg mane su neslepiamu smalsumu.


Skotai! kteljau apeidama Lop ir tvirtai apkabinau nefilim. Kaip tau pavyko itrkti?
Susiklosius tokioms aplinkybms, buvo nusprsta, kad bsiu naudingesnis fronto linijoje, nei
urakintas kaljime. Nora, susipaink su Dante Materaiu ir Toniu Granthamu, pristat Skotas. Jie
abu yra Juodosios Rankos armijos vyresnieji leitenantai.
Prijo Lopas.
Tu drsai atsivesti iuos vyrus Noros namus? paklaus jis taip nuvelgdamas Skot, tarsi
ketint nusukti jam sprand.
Nurimk, vyruti. Jie savi. Jais galima pasikliauti, utikrino Skotas.
Lopas nusijuok tyliai ir klastingai.
Pagarsjs melagis mgina laiduoti u kitus.
Skotas sukando dantis.
Ar tikrai nori tsti aidim? Nepamirk, ir pats turi vairi paslapi.
O varge.
Henkas negyvas, tariau Skotui. Nra ko delsti ar leisti Lopui su Skotu toliau ugaulioti vienas
kit kilus testosterono audrai.
Skotas linkteljo.
Mes inome. Parodyk enkl, Dante.
Dant ijo priek. Jis buvo dviej metr gio, juodbruvas, vaikino ivaizda pateisino jo
lotynik vard. Nefilimas atkio rank. Ant smiliaus pamaiau visikai tok pat ied, kok Skotas
imet vandenyn. iedas spindjo neemika melsva viesa, ji skverbsi man akis net usimerkus.
Juodoji Ranka man sak, kad jei jis mirs, taip atsitiks, paaikino Dant. Skotas teisus. Tai
enklas.
tai kodl buvau paleistas, siterp Skotas. Armijoje tikras pragaras. Niekas neino, k
daryti. Chevanas beveik atjo, Juodoji Ranka ketino kariauti, ir jo vyrai nerimsta. Jie neteko vado.
Ima panikuoti.
Svarsiau Skoto odius. Netiktai man ov mintis.
Tave paleido todl, kad pasti mane Henko pdin, atsargiai nuvelgiau Dant su Toniu.
Skotas jais galbt ir pasitiki, bet a turiu savo galv.
Juk sakiau, kad ie vyrukai vars. Jie jau prisiek tau itikimyb. Kol dar viskas nelugo,
turime surinkti kuo daugiau tave remiani nefilim. Dabar perversmas mums visai nereikalingas.
m svaigti galva. Ties sakant, mintis apie perversm gana patraukli. Puiku, jei kas kitas nori
vadovauti armijai.
Prie mirt, tar Dant, Juodoji Ranka mane spjo, kad jei jis t, vadovausi tu.
Nurijau seil nesitikjau, kad i akimirka ateis taip greitai. inojau, k reiks padaryti, bet
tikjausi laimsianti daugiau laiko. Siaubinga per velnus odis jai apibdinti.
Paeiliui pavelgiau visiems trims nefilimams akis.
Taip, daviau priesaik, kad vadovausiu Henko armijai. tai kaip klostysis vykiai. Karo nebus.
Grkite pas vyrus ir liepkite isiskirstyti. Visi nefilimai, prisiek itikimyb, yra saistomi statymo,
kurio negali panaikinti net ir stipriausia armija. Sukilti iuo metu bt saviudyb. Puol angelai jau

rengia atkirt, ir mums lieka paskutin ieitis parodyti, jog neketiname su jais kautis. Neskelbsim
karo. Pranekite savo vyrams, kad tai sakymas.
Dant nusiypsojo, bet jo veidas buvo susirpins.
Nenoriau toki dalyk aptarinti girdint puolusiam angelui. Jis pavelg Lopui akis. Gal
duotum mums valandl?
Nra jokios prasms prayti Lop ieiti, sikiau. A jam vis tiek visk papasakosiu.
Pamaiusi surgus Dants veid, pridriau: Duodama priesaik Henkui n odeliu neusiminiau
nutrauksianti santykius su Lopu. Taip. Js naujoji vad draugauja su puolusiu angelu.
Tegul dabar pasklinda kalbos.
Dant sutiko su manimi trumpai linkteldamas galv.
Tada isiaikinkime vien dalyk. Kova nebaigta. Galbt ji atidta, bet ne amiams. Juodoji
Ranka sukl revoliucij, ir kad dulks nusst, nepakaks j ataukti.
Man nerpi, ar nuss dulks. A jaudinuosi dl visos nefilim rass. Galvoju, kas bt geriausia
visiems.
Skotas, Dant ir Tonis vogia susivelg. Galiausiai Dant prabilo, matyt, u visus tris:
Tada susiduriame su didesne bda nefilimai mano, kad jiems geriausia ieitis sukilti.
Kiek nefilim itaip mano? paklaus Lopas.
Tkstaniai. J pakaks utvindyti miest. Dants vilgsnis nukrypo mane. Jei nevadovausi
nefilimams kovoje u savo laisv, bsi sulauiusi priesaik. Trumpai tariant, gali netekti galvos,
Nora.
Pavelgiau Lop.
Nenusileisk, ramiai tar jis mano mintims. Pasakyk, kad karas atauktas ir joki deryb nebus.
Prisiekiau vadovauti Henko armijai, tariau Dantei, bet neadjau laisvs.
Jei nepaskelbsi karo puolusiems angelams, kaipmat sigysi tkstanius prie nefilim,
pareik Dant.
Jei kada ir paskelbsiu kar, pamaniau, tai kovosiu ir su arkangelais. Jie leido Henkui mirti,
nes Lopas priadjo, jog a nuslopinsiu sukilim.
Atsigrusi Lop supratau, kad mudu kamuoja ta pati iurpi mintis: karas neivengiamas.
Dabar teks nusprsti, kas yra mano prieas.

PADKA

i knygos dalis labiausiai eminanti.


Vis pirma garsiai dkoju savo eimai u param, padrsinim ir svarbiausia u kantryb, kurios
pakanka kiekvien miel dien visus metus. Justinai, inau, kad, pavadindama tave stipriausiu
palaikymo komandos nariu, pasakysiu ne pat vyrikiausi kompliment, bet jis tau labai tinka. Tu esi
mano geresnioji pus.
Dkoju gausiam draug briui, jie man nepaprastai padjo priirdami vaikus, skaitydami
pirmuosius Tylos variantus ir primindami, kad juokas geriausias vaistas. Sandra Roberts, Mary
Louise Fitzpatrick, Shanna Butler, Lindsey Leavitt, Rachel Hawkins, Emily Wing Smith, Lisa
Schroeder, Laura Andersen, Ginger Churchill, Patty Esden, Nicole Wright ir Meg Garvin dkoju
Apvaizdai, kad jus pastu.
Labai ai Jennei Martin ir Rebeccai Sutton, judriam duetui, besirpinaniam tinklalapiu
FallenArchangel.com. Judvi informuojate mano gerbjus kur kas greiiau, nei man kada nors pavykt.
Stulbinamas pasiaukojimas.
Dkoju Jamesui Porto, krybingam genijui, sukrusiam priblokiant mano knygos virel.
Reikiu didiausi dkingum Lyndsey Blessing, autoriaus teisi usienyje agentei, padjusiai
mano knygoms pasiekti skaitytojus visuose pasaulio kampeliuose. Savo agentei Catherine Drayton
ai u visk (ir u tai, kad Bolonijoje prikalbino nusipirkti itin pramatnius batelius).
Jauiuosi labai laiminga, kad mane palaiko leidyklos Simon & Schuster BFYR komanda. Ai
Courtney Bongiolatti, Juliai Maguire ir Venetiai Gosling redaktorms profesionalms. Nuoirdiai
ai Justinui Chandai, Annei Zafian, Jenicai Nasworthy, Lucy Ruth Cummins, Lucillei Rettino, Elkei
Villa, Chrissei Noh ir Annai Mckean, kad mano gyvenimui suteikiate tiek daug avesio ir
palengvinate darb.
Su dkingumu lenkiu galv Valerie Shea, akylai korektorei. Be js i knyga nebt tokia komika.
Gerja prasme!
Nuoirdiai dkoju Dayanai Gomes Marques ir Valentinai Bulgakov, Tylos personaus
pakriktijusioms Dants Materaio ir Tonio Ganthamo vardais.
Ir galiausiai, bet ne maiau nuoirdiai, dkoju jums, mano artimi ir tolimi skaitytojai. Rayti jums
neapsakomai diugu ir miela.