Está en la página 1de 11

ACTA DA SESIN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO MUNICIPAL

CON DATA 22 DE XUO DE 2015

No Saln de sesin da Casa Consistorial de Ribadumia, sendo as vinteunha horas do da


vintedous de xuo de dous mil quince, obxecto de celebrar a sesin ordinaria, previamente
convocada na forma regulamentaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. David J. Castro Mougn,
renense os sres. concelleiros: D M del Mar Rey Prez; D. Enrique J. Oubia Lago; D. Jos
Ramn Gonzlez Lede; D M do Pilar Martnez Troncoso; D M del Mar Moimenta Otero; D.
Juan Carlos Espern Prado; D M Salom Pea Muiz;D. Luis Serantes Alvarez; D Susana
Fandio Vzquez; D. Antonio Roma Arcos; e D M Dolores Espern Feijoo.
Non asisten: D. Rafael Louzn Abal.
Acta como Secretaria da Corporacin D M Dolores Franco Mateo
O Sr. Alcalde-Presidente declara aberta a sesin, pasndose a considerar os asuntos
includos na orde do da.

1.- ACTA ANTERIOR.Dase conta Corporacin da acta da sesin anterior, correspondente de constitucin da
Corporacin, celebrada con data 13 de xuo de 2015
Pola Alcalda-Presidencia se pregunta s Sres. Concelleiros se teen algunha obxeccin que
facer mesma, e non realizndose ningunha, a devandita acta aprobada por unanimidade
dos Sres. asistentes na forma en que est redactada.
2.- RXIMEN DE SESINS DO PLENO MUNICIPAL.-

O Sr. Alcalde toma a palabra para dar conta da proposta de periodicidade das
sesins do Pleno, dando conta de que propnse a mesma periodicidade con que se via
celebrando ata agora, de forma bimestral, dando lectura proposta do teor literal
seguinte: De acordo c establecido no artigo 38 a) do ROFRXCCLL debe procederse a

establecer a periodicidade na celebracin de sesins ordinarias do Pleno do Concello.-

A tal fin se propn a adopcin de acordo polo que se fixe a celebracin de ditas
sesin ordinarias nas seguintes datas e horas: primeiro xoves de cada bimestre (nos
meses impares)
1

s 20:00 horas nos meses de xaneiro, marzo e novembro.


s 21:00 horas nos meses de maio, xullo e setembro.

Pola Sra. Pea Muiz manifstase que lle sorprende a forma de actuar do equipo de
goberno que, na oposicin demanda unha ideas e cando estn no goberno non as aplica;
di que esta sesin moi importante xa que regula o funcionamento e organizacin e non
se ten consultado nada grupo que representa maior nmero de vecios (a 1.304); que
na campaa e no acordo de goberno adoptado parecer se prometeu que a a existir
unha xunta de portavoces e que se convocara as sesins con tres das de antelacin e
non se cumpriu; que o equipo de goberno defenda ideas distintas das que logo levan a
cabo
Contina dicindo que transparencia tamn sera escoitar s vecios e non os
escoitaron; que o equipo de goberno defendan transparencia e dilogo e o faen igual que
o anterior equipo ou peor e facendo o que criticaban neles.- Que espera que esa postura
sexa por falta de coecemento ou tacto e que non vaia a ser a forma de proceder habitual
de actual goberno.
O Sr. Alcalde d que o equipo de goberno defende a transparencia e a participacin
dos grupos e que foron eles os que dende hai anos non o veen facendo; que se non
estn de acordo durante doce anos puideron cambialo e non o fixeron; que o que buscan
protagonismo.- Que o novo goberno s vai facer outra poltica e que estn regulando o
rxime de sesins tal e como vian facendo.
O Pleno Municipal, por maiora de sete votos a favor (I.R; PSdeG-PSOE e PDDSomos Rribadumia) e cinco abstencins (P.P.) acorda: Fixar a celebracin das Sesins
Ordinarias do Pleno do Concello con carcter bimensual o primeiro xoves de cada
bimestre (nos meses impares) s 20:00 horas nos meses de xaneiro, marzo e
novembro e s 21:00 horas nos meses de maio, xullo e setembro.

3.- CREACIN E COMPOSICIN DAS COMISINS INFORMATIVAS.-

Polo Sr. Alcalde-Presidente dase conta de que debe procederse a determina-las


Comisins Informativas Permanentes que se van a crear no Concello, propoendo o grupo
de goberno a creacin das seguintes comisins que funcionarn tamn como reas de
traballo, das que os responsables sern os concelleiros que se designan como
presidente en cada unha das comisins propostas, e que son as seguintes:
PROPOSTA DE CREACIN E COMPOSICIN DAS
2

COMISINS INFORMATIVAS.En virtude do establecido nos artigos 123 a 126 do Regulamento de Organizacin,
Funcionamento e Rxime Xurdico das Corporacins Locais procede determinar as Comisins
Informativas Permanentes que se van a crear no Concello, propoendo o grupo de goberno a
creacin das seguintes comisins que funcionarn tamn como reas de traballo:
C. I. de Contas, Economa, Facenda, Persoal e Rxime Interno
C. I. de Cultura e Educacin
C. I. de Deporte e Xuventude
C. I. de Obras, Servicios e Urbanismo
C. I. de Parques, Limpeza e Medio Ambiente
C. I. de Participacin e Orientacin vecial, eventos e Proteccin Civil
C. I. de Servicios Sociais, Terceira Idade e Sanidade
C. I. de Promocin Econmica: Agricultura, Industria, Comercio, Emprego e
turismo.

As mesmo propnse que as mesmas estn compostas por sete membros, e respetando a
proporcionalidade da representacin que cada grupo poltico ostenta na Corporacin lle
correspondera:

3 membros do Partido Popular


2 membros de Independentes por Ribadumia
1 membro do PsdeG- PSOE.
1 membro de PDD-Somos Ribadumia

A Sra. Pea Muiz d que vota en falla que non se cree un rea de turismo que
un rea moi importante.- Indica que na anterior lexislatura crearonse oito comisins, pero
logo agrupronse en catro, para maior democratizacin da vida poltica e que estiveran
representados tdolos concelleiros, e solicita que se faga o mesmo: dicir que se
dismina o nmero de comisins e que en cada unha delas esten representados tdolos
concelleiros xa que iso non supn maior desembolso econmico.
O Sr. Alcalde indica que a maneira de dar democratizacin a cada rea convocar
cada unha das comisins para trata-los asuntos, e que cada da que se convoquen as
comisins convocaranse varias no mesmo da; que xa se est a dar a democratizacin que
se solicita xa que estn representados todos os grupos polticos, pero non necesario que
esten presentes tdolos concelleiros porque senon xa sera un pleno.
A Sra. Pea Muiz d que se revise se se tera que crear o grupo mixto xa que nese
3

caso estara formado por dous concelleiros e estes teran que estar representados
proporcionalmente nas comisins.
A Secretaria aclara que a a partires da Lei 57/2003 que modificou o artigo 73.3 da
Lei de Bases de Rxime Local, non se ha de proceder constitucin do grupo mixto.
O Sr. Serantes Alvarez d que non est de acordo con esta interpretacin e que hai
sobrerepresentacin nas Comisins de dous grupos polticos que estn representados
100% e o Partido Popular e Independentes por Ribadumia s estn representados en
parte, por eso manteen a sa proposta, xa que, ademis non representa maior
desembolso econmico; que o mis democrtico se estn representados todos os
concelleiros nas comisins, xa que se non se prima s grupo minoritarios.
O Sr. Alcalde d que mellor non agrupar distintas reas nunha mesma comisin
informativa; que o feito de que haxa unha comisin por rea non perxudica P.P. porque
estn representados proporcionalmente e se escoitan igual as propostas que tea que
realizar o grupo; as considera que a organizacin mis aberta porque hai mis reas.
O Sr. Oubia Lago d que as comisins non son plenos; que teen que estar
representados os grupos polticos non todos os concelleiros; que as se ampla o numero
de comisins e se pode tratar con mis detalle cada asunto.
Rematadas as intervencins o Pleno Municipal por maiora de sete votos a favor
(I. R; PSdeG-PSOE e Somos Ribadumia) e cinco votos en contra (P.P.) acorda: 1.- A
creacin das seguintes Comisin informativas:

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

de Contas, Economa, Facenda, Persoal e Rxime Interno


de Cultura e Educacin
de Deporte e Xuventude
de Obras, Servicios e Urbanismo
de Parques, Limpeza e Medio Ambiente
de Participacin e Orientacin vecial, eventos e Proteccin Civil
de Servicios Sociais, Terceira Idade e Sanidade
de Promocin Econmica: Agricultura, Industria, Comercio, Emprego e
turismo.

2.- Que as devanditas Comisins se integren por sete membros: tres do Partido
Popular, dous de Independentes por Ribadumia; un do grupo de PsdeG- P.S.O.E.; e un do
grupo do PDD-Somos Ribadumia; e 3.- Que cada grupo poltico presente escrito de
4

designacin dos representantes de cada grupo que formar parte de cada unha delas e
darse conta Pleno nunha prxima sesin.

4.- NOMEAMENTOS
DE REPRESENTANTES
COLEXIADOS NOS QUE PARTICIPA O CONCELLO.-

DO CONCELLO EN RGANOS

Dase conta Corporacin de que en virtude do establecido no artigo 38 c) do


ROFRXCCLL debe procederse a nomear s representantes da Corporacin en rganos
colexiados, neste caso, en concreto, nor organismos que se indican a continuacin.
Neste caso procede a designacin de representantes nos rganos que se indican:

No Consello Escolar

Na mesa de Comercio Local

Mancomunidade voluntaria de Arousa para o mantemento de matadoiro.

Na Asociacin Ruta do Vio Ras Baixas.

No Grupo de Desenvolvemento Rural (G.D.R.)

No Pacto Territorial de Emprego do Salns

Na Mancomunidade do Salns.

Respecto deste organismo o artigo 4.1 pargrafo 3 dos Estatutos da


Mancomunidade do Salns actualmente vixentes establece que:
A Xunta da Mancomunidade estar formada por 27 membros, que sern os nove
alcaldes dos concellos mancomunados, ou concelleiros en quen deleguen, ademis de
dous concelleiros nomeados por cada un dos concellos, en acordos plenarios, nos que
sern elexidos nunha nica votacin, votando cada concelleiro a un s candidato.
Podern ser candidatos todos os concelleiros da corporacin respectiva.
Formar parte da Xunta da Mancomunidade:

O Alcalde (ou concelleiro en quen delegue)

2 concelleiros mis

Dase conta da proposta de designacin dos


5

representantes que se indican na

mesma, en cada un dos organismos:


As mesmo propnse como representantes na Mancomunidade do Salns a:.
David J. Castro Mougn (Alcalde)
D. Jos Ramn Gonzlez Lede
D M Salom Pea Muiz
O Pleno Municipal, acorda: 1, por unanimidade dos Sres. Asistentes, prestar
aprobacin designacin d dos representantes do Concello nos rganismo indicadosos:
No Consello Escolar
Titular: M del Mar Rey Prez (ou concelleiro en quen delegue)

Na mesa de Comercio Local

Titular: M do Pilar Martnez Troncos (ou concelleiro en quen delegue)

Na Mancomunidade voluntaria de Arousa para o mantemento de matadoiro.

Titular: M do Pilar Martnez Troncoso (ou concelleiro en quen delegue)

Na Asociacin Ruta do Vio Ras Baixas.

Titular: M do Pilar Martnez Troncoso (ou concelleiro en quen delegue)

No Grupo de Desenvolvemento Rural (G.D.R.)

Titular: M do Pilar Martnez Troncoso (ou concelleiro en quen delegue)

No Pacto Territorial de Emprego do Salns

Titular: M do Pilar Martnez Troncoso (ou concelleiro en quen delegue)


2.- Sometido a votacin a proposta de designacin de membros representantes
da Mancomunidade do Salns, co seguinte resultado:

A favor de D. Jos Ramn Gonzlez Lede: 6 votos


A favor de D M Salom Pea Muiz: 6 votos

5.- DAR CONTA DO DECRETO DA ALCALDA DE MEMBROS DA XUNTA DE

GOBERNO LOCAL E TENENTES DE ALCALDE.-

Dase conta da Resolucin dictada pola Alcalda con data vinte de xuo de 2011,
do teor literal seguinte: Tendo en conta o establecido no artigo 20 b) da Lei Reguladora

das Bases de Rxime Local (segundo a redaccin dada pola Lei 57/2003 de 16 de
decembro de Medidas para a Modernizacin do Goberno Local) e en concordancia co
establecido no artigo 59.2 da Lei 5/97 de 22 de xullo de Administracin Local de Galicia
que establece que: A Xunta de Goberno Local existe en tdolos Concellos con poboacin
superior a 5.000 habitantes e nos de menos cando as o dispoa o seu regulamento
orgnico ou as o acorde o Pleno do Concello.
Tendo en conta o establecido no artigo 23 da devandita norma que establece que:
A Xunta de Goberno Local se integra polo Alcalde e un nmero de concellais non superior
tercio do nmero legal dos mesmo, nomeados e separados libremente polo Alcalde,
dando conta Pleno
RESOLVO:
Designar como membros da Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadumia
s seguintes concellais:
D M del Mar Rey Prez, que ter a condicin de Primeira Tenente de Alcalde.
D. Enrique J. Oubia Lago, que ter a condicin de Segundo Tenente de Alcalde.
D. Jos Ramn Gonzlez Lede, que ter a condicin de Terceiro Tenente de
Alcalde; e
D M do Pilar Martnez Troncoso, que ter a condicin de Cuarta Tenente de
Alcalde.

A Sra. Pea
Muiz d que debe existir a Xunta de Goberno para maior
operatividade, pero solicita que estn limitados os importes das facturas que aprobe dito
rgano e solicita que a aprobacin das facturas de mis de 6.000 euros se delegue no
Pleno, as como a contratacin de persoal, convenio urbansticos e investimentos; que o
grupo do P.P. no seu da (cando estaban en minora, na lexislatura de 2003-2007) o
fixeron as.- Que a oposicin naquel momento (que algns estn agora no goberno) eran
os que falaban de que se fixera as; que cando estaban na oposicin reclamaban unhas
cousas e agora practican outra: que iso non demostra a transparencia e a
democratizacin.
O Sr. Oubia Lago d que se contina igual que ata de agora, que non se cambian
7

as bases de execucin do presuposto e que si o P.P. o fixo as cando estaban en minora,


pregunta porqu o cambiaron despois.
O Sr. Alcalde da que cumprirn en todo caso a normativa e que no pacto de
goberno recollido se limita o gasto por reas en 2.500 euros e que por riba deso ten que
ser aprobado pola Xunta de Goberno, como mnimo polos 2/3; que eso mis
democrtico que o que se via facendo ata agora.
O Pleno Municipal dase por enterado do contido do anterior decreto da Alcalda.

6.- DAR CONTA DA CONSTITUCIN DOS GRUPOS POLTICOS E DESIGNACIN


DE VOCEIROS E CREACIN DA XUNTA DE PORTAVOCES.Nesta punto da orde do da dase conta Corporacin dos escritos presentados por cada un
dos representantes dos grupos polticos polo que comunican a constitucin dos grupos municipais
e designan s portavoces titulares e suplentes de cada un deles.

Grupo Municipal de Independientes por Ribadumia, designa como voceiro


titular a D. David J. Castro Mougn; e como suplente a D M do Pilar Martnez
Troncoso.
Grupo Municipal do PsdeG- PSOE, designa como
Gonzlez Lede;

voceiro

a D. Jos Ramn

Grupo Municipal de PDD- Somos Ribadumia, designa como voceiro a D. Jos


Enrique Oubia Lago.
Grupo Municipal do Partido Popular, designa voceiro titular a D M Salom
Pea Muiz; e como suplente a D. Luis Serantes Alvarez.
As mesmo dase conta da constitucin da Xunta de Portavoces, formada polos
voceiros de cada un dos grupos polticos.
O Pleno Municipal dase por enterado.
7.- DEDICACINS EXCLUSIVA E PARCIAL DE MEMBROS DA CORPORACIN.-

Dase conta da proposta na que consta que a vista dos numerosos servicios
existentes, o contante incremento de poboacin que se ven producindo e os proxectos
que esta Corporacin ten previsto desenvolver; vista a distribucin de reas e servicios
realizada, considrase necesario contar con algns membros da Corporacin que se
adiquen de forma especfica para realizar traballos de xestin, atencins s vecios,
organizacin e vixiancia dos servicios, entre outros aspectos; Visto o indicado no artigo
75 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora de bases de rxime local, e tendo en conta o
disposto nos artigos 75 bis e ter do devandito texto legal, sobre a aplicacin de
limitacins referidas nmero de cargos pblicos con dedicacin exclusiva, que poden
ter as corporacins locais, en atencin sa poboacin, que no caso destes Concello
sera de ata 3 membros con adicacin exclusiva.
Por tal motivo, en base distribucin de reas e servicios realizada, considrase
necesario a aprobacin das seguintes adicacins:

Adicacin exclusiva do Concelleiro de obras, servicios e urbanismo e servicios


sociais e terceira idade e sanidade, D. Enrique J. Oubia Lago, cunha asignacin anual
de 33.500 euros brutos, distribuidos en 14 pagas (o que representa un importe neto
mensual aproximado de 1.800 euros)

Adicacin parcial do Sr. Alcalde, D. David J. Castro Mougn, cunha


asignacin anual de 20.500 euros brutos, distribudos en 14 pagas (o que representa un
importe neto mensul aproximado de 1.200 euros)

Toma a palabra a Sra. Pea Muiz que indica que propnse das dedicacins
(exclusiva e parcial) que non se corresponde co anunciado polo equipo de goberno; que
sobrepasa a cantidade que tia anteriormente asignado ela como Alcaldesa; que sempre
se falou s dunha adicacin e na lexislatura de 2003 lgns dos partidos que agora
estn no goberno non aprobaron a sa adicacin exclusiva en tanto non se demostrara
a xestin realizada; entende que un alcalde ten que tener adicacin exclusiva e lle
sorprende que o que a tea sexa un concelleiro encargado de das reas e non o
alcalde que quen coordina todas; que iso lle parece mis un pago de favores.
Remata dicindo que o P.P. cando gobernou tivo unha adicacin exclusiva (e que
cando estaba en minora non a aprobaron e non cobrou adicacin)
O Sr. Alcalde d que est indo moi atrs; que durante esta mesma campaa o
propio Sr. Serantes Alvarez na prensa propoa das adicacins exclusivas.Que ela tamn tivo das adicacins exclusivas pagadas con dieiro pblico (que
todos os vecios o saben).
9

A Sra. Pea Muiz d que no sabe a quen se refire cando dn que haba das
adicacins exclusivas e que non entende que un concelleiro cobre mis que o Alcalde;
que en todo momento na prensa decan que non lle a supoer mis gasto concello e
vese que lle supn 12.000 euros mis.
A Sra. Rey Prez aclara que refrense Sra. Lidia Alvarez e o Sr. Manuel Mougn e
que iso saa igual do bolsillo de todos anda que non constara que as pagaba o Concello;
que nas lexislaturas de 2003 e 2007 condicionouse a aprobacin do soldo da alcaldesa a
que se lles facilitara a xestin econmica habida anteriormente, que se les facilitara un
despacho para a oposicin e estiveron oito anos e non se deron ningunha desas das
circuntancias.
A Sra. Pea Muiz d que as contas se aprobaban polo pleno cada ano e que este
un pleno moi importante de organizacin e de aspectos econmicos e que non entende
que non se tea contado co partido que representa a mis vecios; d que non est en
contra de que o Alcalde cobre, pero solicita que se deixe pendente ata que se
consense por tdolos grupos; e que ademis entende que neste momento non haber
partida para todo o ano.
A Sra. Rey Prez indica que entende que a Sra. Pea adopte esa postura; que o
gasto non representa 12.000 euros mis ano xa que haber dous concelleiros con
adicacin, ningn deste dous cobrar por asistencias a sesins ou comisins (antes s
era a alcaldesa a que non cobraba por este concepto); que o total de adicacins supn
2 por vecio ano, as que entenden que non supn tanto.
O Sr. Alcalde manifesta que a Sra. Pea non est aplicando o mesmo criterio que
cando estaba gobernando; que o P.P. tamn anunciou que an ter das adicacins; que
o Concello que menos custo ten en adicacins, e se as que a Sra. Pea o deber
recoecer ante o pleno.A Sra. Pea contesta que ata de agora era as, pero agora xa veremos que non se
sabe ata que non as aproben todos os da comarca, e se as o recoecer.
O Sr. Alcalde contina diciendo que o P.P. un partido de estructura e que na
comarca as asignacins que estn aprobando son bastante superiores a que se propn
aqui; e ten que ser coherente; que son datos razonables e transparentes.
O Sr. Oubia Lago indica que o que propxose que se era necesario se liberara a
outro concelleiro e non ter unha persoa pagada pola Deputacin e sen vinculacin
10

algunha c Concello.
Toma a palabra o Sr. Serantes Alvarez para felicitar Sr. Oubia Lago que pese s
apoios obtidos nas eleccins a sa capacidade negociadora (non pode decir o mesmo
do representante do PSOE que demostra casi pasotismo) por ter unha representacin
nas Comisins informativas, na Xunta de Goberno e unha adicacin exclusiva e que se
encargue das reas de traballo que mis carga de traballo ten e obtea un soldo
superior incluso da persoa que coordina tdalas reas e se cumpre cos traballos que se
lle encomendan tamn lle felicitar.- Contina dicindolle que o seu grupo, no seu da,
negou o soldo alcaldesa eagora lganse a compaeiros de corporacin que tanto e
tanto criticaron.- Lle felicita por acadar acordos tan beneficiosos para el e para o seu
grupo.O Sr. Oubia Lago replica que non houbo pago de favores.- Que hai un equipo de
goberno; que se repartiron as reas e o que mis traballo ten se considerou que era
necesario liberalo.
Fae uso da palabra o Sr. Gonzlez Lede para dicir que el representa unha tarea moi
concreta e non portavoz do equipo de goberno.- Que o P.P. quere tentar prender
cizaa e vai a telo complicado porque non vai conseguir desestabilizar equipo de
goberno.- Que en temas de transparencia non lle van a dar leccins; que neste primeiro
pleno todolos concelleiros poder expresarse libremente (rplica, contrarplica e mis
contrarplicas) cosa que ata de agora non pasaba co goberno do P.P., e agora estes
propugnan a rexeneracin e democratizacin: pois benvido a nova Corporacin e l se
sinte orgulloso que os que lle votaron a en sexan tan importantes coma os que votaron
o P. P.
Rematadas as intervencins, o Pleno Municipal, por maiora de sete votos a favor
(I. R; PSdeG-PSOE e Somos Ribadumia) e cinco abstencins (P.P.) acorda aprobar as
seguintes adicacins:

Adicacin exclusiva do Concelleiro de obras, servicios e urbanismo e servicios


sociais e terceira idade e sanidade, D. Enrique J. Oubia Lago, cunha asignacin anual
de 33.500 euros brutos, distribuidos en 14 pagas.

Adicacin parcial do Sr. Alcalde, D. David J. Castro Mougn, cunha


asignacin anual de 20.500 euros brutos, distribudos en 14 pagas.
E, non habendo mis asuntos que tratar, se levanta a sesin sendo as vintedas
horas e cinco minutos, de todo o cal, eu, como Secretaria, dou fe.11