Sisè. Naturals. Control. Repàs. Màquines i Forces.

1-Allò que pot deformar un cos o canviar el seu estat de repòs o
moviment s’anomena______________. Una _____________ és un aparell
que serveix per a transmetre o transformar l’energia i produir una força.
(1)

2-Digues dues forces que actuen a distància:_________________ i
_________________. I dos tipus d’energia:_________________ i
_________________. (1)

3-Dibuixa un alçaprem de primer gènere i indica les seves parts: (1,5)

4-Per a què serveix el cargol?_________________________________
_____________________________________________________ I la
politja?___________________________________________________
________________________________________________________ (1)

eplion.blogspot.com

Sisè. Naturals. Control. Repàs. Màquines i Forces.

5-Què tenen en comú tots aquests estris: tisores, pinça, fre de bici,
manillar:_______________________________________________ (0,5)

6-Què és un engranatge?_______________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________ Digues
tres màquines compostes que tinguin engranatges:__________________,
_________________i ________________. (1,5)

7-Com es diuen els quatre temps d’un motor d’explosió: _____________,
_______________,__________________i __________________. Dels
quatre temps, quin és el que genera moviment?_________________.(1,5)

8-Un motor elèctric treu fum? _______ Per què?____________________
___________________________________________________________
_____________________________________ (2)
*Opcional: per pujar nota. Què es internet? (Com a molt, 1 punt)

eplion.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful