Está en la página 1de 310

Visa intelektin nuosavyb ios el. knygos turin yra saugoma. Pirkjui leidiama naudotis el.

knyga
tokia apimtimi, kiek toki teisi suteik autori teisi turtojas.

i el. knyga skirta tik asmeniniam naudojimui Pirkjo turimuose el. knygos skaitymo renginiuose.

Pirkjui nesuteikiamos teiss daryti el. knygos ar jos dali kopijas, platinti, atgaminti el. knyg bet
kokiu bdu ir forma ir naudoti j bet kokiais kitais bdais nei nurodyta iose taisyklse (toliau
Taisykls), iskyrus teis atgaminti nedidel dal el. knygos iimtinai asmeniniais nekomerciniais
naudojimosi tikslais, nepaeidiant galiojani LR teiss akt reikalavim.

Suprasdamas, kad nuosavybs teis el. knygos turin nesuteikiama bei jokios autoriaus turtins teiss
bei kita intelektin nuosavyb suteikiam naudotis el. knyg Pirkjui neperduodama ir nesuteikiama,
Pirkjas sipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu bdu, kad bt paeidiamos autoriaus turtins ar
kitos intelektins nuosavybs teiss el. knyg bei pasiada neperduoti j jokiems tretiesiems
asmenims, nesudaryti slyg tretiesiems asmenims jokiu bdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkjas
netinkamai naudojasi (nesilaikydamas i Taisykli) el. knyga, el. knygos leidjas ir (arba)
platintojas turi teis udrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkjas sipareigoja
nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimsi ir sipareigoja atlyginti dl to
leidjo, platintojo ir (arba) treij asmen patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
Tok reikalavim visi nurodyti asmenys turi teis pareikti bet kuriuo metu, nes ios Taisykli slygos
lieka galioti vis el. knygos naudojimosi laikotarp bei vis laikotarp, kol bus tinkamai atlyginti
leidjo, platintojo ir (arba) treij asmen patirti nuostoliai.

Draudiama panaikinti el. knygos apsaug, paalinti el. knygos pavadinim, virel, rift rinkin ir
(arba) ir kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.

El. knygos leidjas ir (arba) platintojas nra atsakingi u al, atsiradusi dl netinkamo naudojimosi
el. knyga.

Naudodamasis ia el. knyga, Pirkjas sutinka su visomis aukiau nurodytomis taisyklmis ir


slygomis.

Pirkjo vardas, pavard: Indre Vencloviene


El. pato adresas: indre@satela.lt
Data: 12.01.2014
Pardavjas: UAB VIPsupply
Pardavimo ID: 113396
ISBN/ISSN: 9786090112359

GILLIAN FLYNN

DINGUSI
Romanas

I angl kalbos vert


Dalia Zaikauskien

Versta i:
Gillian Flynn
Gone Girl
Crown Publishers /New York
i knyga groins literatros krinys. Vardai, personaai, vietos ir nutikimai yra arba autors vaizduots kriniai, arba naudojami kaip
menin priemon. Bet koks panaumas tikrus vykius, vietoves ar asmenis yra visikai atsitiktinis.
krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose, be krinio autoriaus ar kito io krinio
autori teisi subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti
ar padaryti vieai prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.
ISBN 9786090112359
Copyright 2012 by Gillian Flynn
All rights reserved.
This translation published by arrangement with Crown Publishers, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random
House, Inc., and with Synopsis Literary Agency.
Virelio nuotrauka Kotryna eibokait
Vertimas lietuvi kalb, Dalia Zaikauskien, 2014
Leidykla Alma littera, 2014
I angl kalbos vert Dalia Zaikauskien
Redagavo Ilona iuauskait
Korektor Ramut Prapiestien
Virelio dailinink Kotryna eibokait
Knygos meninis redaktorius Agnius Tarabilda
E. knyg maketavo Albertas Rinkeviius

Skiriama
Brettui
mano gyvenimo viesai,
vyresniajai,
ir
Flynnui
mano gyvenimo viesai,
jaunesniajai.

Meil tai nesibaigiantis pasaulio kitimas; melas, neapykanta, net


mogudyst viskas ia susipyn; tai nuolatinis prieybi klestjimas,
nuostabi ro, dvelkianti krauju.
Tony Kushner. Iliuzija

pirma dalis

PRARADIMAS

NIKAS DANAS
DINGIMO DIEN

Kai mstau apie savo mon, visada pagalvoju apie jos galv. Pirmiausia apie jos form. Pirm
kart j pamaiau i nugaros, i pakauio, ir jis man pasirod kakuo graus gal linijomis. Kaip
vilgantis kietas kukurzo grdas ar ups nugludinta fosilija. Jos galva, kaip pasakyt Viktorijos laik
mons, buvo dailios formos. Visai nesunku sivaizduoti jos kaukol.
Bet kur biau pains jos galv.
Ir apie tai, kas galvoje. Apie tai irgi galvoju apie prot. Apie smegenis, apie visas vageles ir jos
mintis, siuvanias tomis vagelmis kaip greiti patrak imtakojai. Lyg vaikas sivaizduoju, kaip
atveriu jos kaukol, ivynioju smegenis ir kruopiai perkratau bandydamas sugauti ir atpainti jos
mintis. Eime, apie k galvoji? ito danai klausdavau ms santuokos metais tegu klausdavau ne
balsu, tegu ne to mogaus, kuris galt atsakyti. Turbt tokie klausimai niaukia kiekvien santuok:
Apie k galvoji? Kaip jautiesi? Kas tu? K mes vienas kitam padarme? K darysime?
Pramerkiau akis lygiai et. Be jokio blakstien plazdjimo, be jokio velnaus perjimo smoning
bv. Pabudau automatikai. Bjaurus pilvakalbs lls klakteljimas vokais: pasaulis juodas ir tai
spektaklis prasideda! 06.00 prane laikrodis tai pirmiausia pamato mano akys. 06.00. Keistas
jausmas. Retai kada pabundu lygi valand. Pabundu bet kada: 08.43, 11.51, 09.26. Gyvenu be
adintuvo.
Lygiai 06.00 saul perkop per uol virnes ir pasirod visa kariuojanios vasaros deivs
esybe. Jos atspindys per up plyksteljo iki ms namo, ilgas rksmingas pirtas bed mane pro
skystas ms miegamojo uuolaidas. Kaltindamas: Tave mat. Tave pamatys.
Apsiveriau lovoje, msikje Niujorko lovoje ms naujajame name, kur vis dar vadinome
naujuoju namu, nors gyvename ia jau dvejus metus. Tai nuomojamas namas ant pat Misisips
kranto, rkte rkiantis Priemiesio nuvorias. Apie toki viet svajojau vaikas, augdamas toje miesto
dalyje, kur butai per kelis pusaukius, kur tiesiami gauruoti kilimai. Toks namas, kur tuojau pat
atpasti: btinai didelis, sunkum nekeliantis, naujas naujas naujas namas, kuriuo mano mona
pasibjaurt ir kuriuo pasibjaurjo.
Ar prie eidama turiau palikti siel? Pirmoji fraz atvykus. Tai buvo kompromisas: Eim
reikalavo, kad mano maame gimtajame miestelyje Misryje nam nuomotums, o ne pirktume, nes
tvirtai tikjo, kad ilgam ia neustrigsime. Taiau nam galjai isinuomoti tik iame netikusiame
rajone miniatiriniame vaiduokli mieste su bankui priklausaniais, po recesijos aretuotais,
nupigintais namais, kur kaimynyst lugdavo n neusimezgusi. Tai buvo kompromisas, bet Eim taip
neman anaiptol. Jai atrod, kad tai sekinantis mano geidis, bjaurus, savanaudikas ant aizdos
pilamos druskos iupsnis. Neva kaip koks laukinis nusitempiau j miest, kurio ji veng lyg ugnies,
ir priveriau gyventi name, i koki ji aipydavosi. Turbt anoks ia kompromisas, jei taip atrodo tik
vienam, bet tokie bdavo msikiai kompromisai. Amiais vienas kuris i mudviej pykdavo.
Daniausiai Eim.

Nekaltink mans dl ios nuoskaudos, Eime. Misrio nuoskaudos. Kaltink ekonomik, kaltink
nedali, kaltink mano tvus, kaltink savo tvus, kaltink internet, kaltink mones, besinaudojanius
internetu. Buvau raytojas. Buvau raytojas ir raiau apie televizij, filmus ir apie knygas. Anuomet,
kai mons skaitydavo popieriuje, anuomet, kai monms rpjo, k a manau. Niujork atvykau
paioje deimto deimtmeio pabaigoje per paskutin lovingj dien kvpteljim, nors tada to
niekas dar nesuvok. Niujorke knibdte knibdjo raytoj, tikr raytoj, nes ia jo urnal, tikr
urnal j buvo daugyb. itaip buvo anuomet, kai internetas tebebuvo egzotikas gyvnlis,
laikomas leidybos pasaulio kampelyje: pamtk jam kok ksnel, pairk, kaip jis straksi, laikomas
pasaitlio oi, koks mielas, tikrai nepapjaus ms nakt. Pagalvokit: tai buvo metas, kai vieutliai
koled absolventai galjo atvykti Niujork ir gyventi i raymo. N netarme, kad imams
profesijos, kurios per deimt met nebeliks.
Vienuolika met turjau darb ir staiga nebe. Leidjai visoje alyje m bankrutuoti, urnalai
pradjo kristi nuo netiktos lugusios ekonomikos atnetos bacilos. Raytojai (tokie kaip a:
ambicingi romanistai, gromuliuojantys mstytojai, mons, kuri smegenys buvo per ltos
tinklaraiams, saitams, veidaknygms, daugiausiai nusen usispyr pagyrnai) prijo liepto gal.
Ms, kaip t moterik skryblaii krj ar botag gamintoj, giesmel buvo sugiedota. Prajus
trims savaitms po to, kai mane paleido laisv, ir Eim neteko darbo va kaip. (Jauiu, kaip Eim
velgia man per pet, aiposi, kad tiek priraiau apie savo darb, savo neskm, o jos patirt sukiau
vien sakin. Kaip visada, pasakyt ji. Taigi Nikas, pasakyt ji. Toks buvo jos prieodis: Taigi
Nikas Ir visa, kas bdavo paskui, visa, k a padarydavau, buvo blogai.) Mudu, du suaug
bedarbiai, vienomis kojinmis ir piamomis savaii savaites trynms po savo rausvo smiltakmenio
nam Brukline: negalvojome apie ateit, neatpltus pato vokus sjome ant stal ir sof, deimt ryto
valgme ledus ir eidavome ilgo dienos pogulio.
Vien dien suskambo telefonas. Skambino mano sesuo dvyn. Margo, taip pat praradusi darb
Niujorke, namo parsikraust prie metus ta mergait visada mane vienu ingsniu lenkia, net ir kai
sumautai nesiseka. Margo skambino i seno gero iaurs Kartido, i Misrio, i nam, kuriuose
mudu uaugome. Klausiausi jos balso ir sivaizdavau j deimties, su tamsi plauk dubenliu ir
trumpu kombinezonu, sdini ant ms seneli prieplaukos; jos knas sudribs kaip sena pagalv,
liesos kojels tabaluoja vandenyje; ji stebi, kaip up plukdo savo vandenis per baltas kaip uvyts
pdas, stebi dmiai ir jau anuomet visikai ramiai.
Go balsas, net pranedamas atiaurias naujienas, buvo iltas ir banguotas: ms neveikiamoji
motina mirta. Ttis viena koja jau buvo ne iame pasaulyje: protas (apsunks) ir irdis (suvargusi),
aptraukti miglos, klydinjo anapusins aminybs link. Bet, regis, motina j pralenks. Jai lik ei
mnesiai, gal metai. Supratau, kad Go buvo nujusi pas gydytoj, savo ikrikusia raysena visk
kruopiai usira, o dabar vos neverkdama band iifruoti, ko prikraigliojo. Datos ir dozs.
Tai das, niekaip nesuprantu, kas ia parayta ar ia devyni? Ir apskritai koks skirtumas?
itar ji, ir a jai nebeleidau kalbti toliau. Ant sesers delno lyg slyva kpsojo uduotis, tikslas. Vos
nepravirkau i palengvjimo.
Go, a parvaiuoju. Mes parsikraustom namo. Negalima ito ukrauti tau vienai.
Ji nepatikjo. Girdjau j alsuojant kitame laido gale.
A rimtai, Go. Kodl gi ne? Niekas ms ia nelaiko.

Ilgas atodsis.
O kaip Eim?
Apie tai nesusimsiau. Tiesiog pamaniau, kad susipakuosiu savo niujorkiet mon su visais jos
niujorkietikais pomgiais, niujorkietiku ididumu ir isiveiu i jos niujorkietik tv paliksiu
palusi, pulsuojani Manhatano ateities em, perkelsiu j miestel prie Misrio ir viskas bus
gerai.
Dar nesupratau, koks kvailys, koks optimistas ir, taip, koks taigi Nikas esu taip manydamas.
Nesupratau, koki bd tai atves.
Viskas bus gerai. Eim ioje vietoje turjau pasakyti: Eim mam myli. Bet negaljau Go
sakyti, kad Eim myli ms motin, nes ir po itiek laiko Eim ms motin vargiai tepainojo.
Matsi kelis kartus ir abi liko sutrikusios. Eim paskui ilgiausiai nagrinjo j pokalbius: Ir k ji
norjo pasakyti, kai lyg mano motina bt kokia valstiei genties senol, atkakusi i tundros su
glbiu alios jak msos ir sauja sag mainams, ir bt bandiusi i Eims ikaulyti tai, kas
neparduodama.
Eimei nerpjo painti mano eim, jai buvo nedomi mano gimtin, ir vis dlto kakodl
nusprendiau, jog grti namo gera mintis.
Rytinis alsavimas suild pagalv, ir miau galvoti apie k kita. Ne metas splioti ar gailtis, metas
veikti. I apaios sklido seniai negirdti garsai Eim ruo pusryius. Trank medini spinteli
dureles (bum bum!), tarkino skardines ir stiklainius (tarkt barkt!), brazdino ir perstatinjo
metalinius puodus ir geleines keptuves (dzingt trinkt!). Kulinarinis orkestras sismarkavo, verliai
klegjo baigiamojo akordo link, pyrago skarda nubgnijo grindimis ir trenksi sien suvango
muamj lkts. Ten buvo kuriama kakas nepaprasta gal lietiniai, nes jie ypatingi, o iandien
Eim nort pagaminti k nors ypatinga.
Penktosios mudviej vestuvi metins.
Basomis nupdinau prie laipt ir klausiausi. Pirtus panardinau pramatn vis kambar klojant
kilim, kuris Eimei i principo nepatiko, ir svarsiau, ar esu pasirengs nusileisti pas mon. Eim,
nekreipdama dmesio mano dvejones, sukosi virtuvje. Niniavo kakoki lidn pastam
melodij. siklausiau liaudies daina? Lopin? O tada painau, kad tai M A S H melodija1.
Saviudyb neskausminga. miau lipti emyn.
Rymojau tarpdury ir stebjau mon. Geltoni plaukai buvo suriti uodeg, kuri smagiai vytavo
lyg okdyn. Ji isiblakiusi iulp nudegint pirt ir niniavo. Niniavo, nes buvo neprilygstama
dain odi kraipytoja. Per pirmj mudviej pasimatym per radij ugrojo Genesis dain: Jai
rodosi, kakas nematomas palieia j. O Eim jausmingai suniniavo: Ji mano skrybl pamus ant
virutins lentynos deda. Kai paklausiau, kodl jai atrodo, kad jos odiai iek tiek, galbt truput
teisingi, ji atsak visados maniusi, jog moteris i dainos tikrai myljo vyr, nes jo skrybl padjo ant
virutins lentynos. Tada supratau, kad ji, ita viskam paaikinim turinti mergina, man patinka, labai
patinka.
Sutrinki, kai sukyla ilti prisiminimai, o jauti tik alt.
Eim umet ak keptuvje irkant lietin ir lyteljo kak sau nuo rieo. Atrod diugiai, kaip
dera monai. Jei apkabiniau, kvept uogomis ir cukraus pudra.

Kai pastebjo mane ia tykant, murzinais eimyniniais ortais, Hito Maizerio2 skiautere, atsirm
stalvir ir tar:
Nagi sveikas, grauoli.
Tulis ir baim ugniau gerkl. Pamaniau sau: K gi, pirmyn.
Siaubingai vlavau darb. Kai pargrau namo, su seserimi ikrtme kvailyst. Padarme tai, apie
k visados kalbdavome. Atidarme bar. Tam i Eims pasiskolinome pinig atuonis tkstanius
doleri, kurie kadaise Eimei nieko nereik, o paskui pasidar kone viskas. Prisiekiau, kad grinsiu
su procentais. Nebsiu i t vyr, kurie skolinasi i monos taip ir sivaizduoju, kaip ttis vypteli
vien nuo tokios minties. Na, visoki vyr yra, labiausiai smerkianti jo fraz, kurios pabaiga
nutylima: o tu i t netikli.
Bet i tikrj tai buvo geras sprendimas, sumanus ingsnis. Mudviem su Eime reikjo nauj darb.
itas bus mano. Ji kada nors susiras darb, o gal ir ne, o iuo metu tai buvo pajamos, kurias galima
buvo pelnyti panaudojus Eims santaup fondo likut. Kaip ir mano inuomota Pilis, baras mano
vaikysts prisiminimuose buvo tarsi simbolis ten eina tik suaugusieji ir daro tai, k daro
suaugusieji. Gal todl, neteks pragyvenimo altinio, taip atkakliai norjau j nusipirkti. Kaip
priminim, kad a vis dlto esu suaugs, subrends vyras, naudinga mogika btyb, nors ir netekusi
darbo. Nekartosiu tos paios klaidos: kadaise gausi urnal raytoj kaimen ir toliau bus skerdiama
interneto, recesijos, Amerikos publikos, kuri veriau spoksos televizori, ais vaizdo aidimus arba
elektroniniu patu prane draugams, kad, pavyzdiui, lietus ukniso juodai! Bet niekuo nepakeisi
burbono svaigulio ilt dien vsiame tamsiame bare. mons visados nors ilenkti taurel.
Msikis baras tai baras ant kampo, jo interjeras eklektikas, tikras vairi detali kratinys.
Geriausia jame masyvios Viktorijos stiliaus lentynos, i uolo inyranios drakon galvos ir
angel veidai, iskirtinis droybos edevras iais suknistais plastiko laikais. Kitkas bare, ties sakant,
visikas das nuiurusi kiekvieno deimtmeio dizaino tendencij atspindiai: Eizenhauerio laik
grind linoleumas su it apsvilusio skrebuio usirietusiais kratais, tartinos medio ploktmis
ikaltos sienos i atunto deimtmeio nam pornofilmo, halogeniniai torerai atsitiktin duokl
manajam paskutinio deimtmeio student bendrabuio kambariui. Bendras spdis keistai naminis:
panaiau ne bar, o veikiau kieno nors maum apleist bst. Ir atrodo draugikai: automobili
aiktel bendra su vietine kgline, ir kai ms durys plaiai atsilapoja, engiant klient palydi
tarkantys numut kgli aplodismentai.
Bar pavadinome Baru. mons manys, kad esam ironiki, o ne be fantazijos, nusprend
mano sesuo.
Taip, manme es sumans niujorkieiai: kad pavadinimas tai juokelis, kurio kiti nesupras,
nesupras jo taip kaip mes. Nekirs metapavadinimo. sivaizdavome, kaip vietiniai raukys nosis:
Kodl pavadinote Baru? Taiau ms pirmoji klient, ilaplauk moteris bifokaliniais akiniais ir
roiniu bgiks kostiumu pasak: Man patinka pavadinimas. Kaip Pusryiuose pas Tifani, kur
Odrs Hebern kat vadinosi Kate.
Po ito taip labai neberietme nosies, ir tai gerai.
vaiavau stovjimo aiktel. Palaukiau, kol i kglins pasigirs ovacijos kakam, numuusiam
visus deimt kgli ai, ai, biiuliai, ir ilipau i automobilio. Pasigrjau iki kaul smegen

pastamu, bet vis nepabostaniu vaizdu: kitapus gatvs pritpusiu viesi plyt patu (dabar
etadieniais neveikianiu), kukliu gelsvu ratins pastatu tolliau (dabar kuriam laikui udarytu).
Miestelis ne itin klesti, jau toli grau nebe. Velnias, jis netgi ne vienintelis, o tik vienas i Kartid:
msikis formaliai yra iaurs Kartidas, todl atrodo kaip miestas dvynys, nors juos skiria imtai
myli ir msikis yra maesnis avus eto deimtmeio miestukas, ipamps eilin vidutinio
dydio priemiest ir tada apmirs. Vis dlto ia uaugo mano mama, ia uaugino mane ir Go, taigi
ioki toki sentiment esama. Bent jau man.
ingsniuodamas stovjimo aiktele, kur pro beton kalasi ols, nukreipiau akis tolyn gatve ir
ivydau up. tai kuo ms miestelis man visada patikdavo: esame sikr ne ant kokio saugaus
skardio, nuo kurio matyti Misisip, mes gyvename prie pat Misisips. Galiu nueiti gatve ir engti
tiesiai srov niekingos trys pdos ir a jau pakeliui Tenes. Ant vis pastat miestelio centre
ranka nubrtos linijos, kiek buvo pakils vanduo 1961-aisiais, 1975-aisiais, 1984-aisiais, 1993iaisiais, 2007-aisiais, 2008-aisiais, 2011-aisiais. Ir taip toliau.
Up dabar nebuvo patvinusi, bet stipriomis vijomis verliai skubjo tolyn. Drauge su upe spariai
judjo ilga vyr vora nudelb akis kojas, temptais peiais, jie rytingai ingsniavo neinia kur.
Man juos stebint, vienas staiga pavelg mane. Jo veidas buvo elyje juodas ovalas.
Nusigriau.
Staiga pajutau stipr poreik eiti vidun. Kol nujau dvideimt pd, sprandas ukunkuliavo
prakaitu. Saul vis dar piktai spitrijo i dangaus. Maiau tave.
Sumaud pilv, miau pdinti spariau. Reikjo igerti.

1 M A S H amerikiei televizijos serialas (19721983) apie karin mobilij chirurgijos klinik (Mobile Army Surgical
Hospital) Korjos kare. Serialas sukurtas pagal kino film MASH (1970), kuris savo ruotu sukurtas pagal Richardo Hooko roman
MASH: romanas apie tris karo gydytojus (MASH: A Novel About Three Army Doctors). Seriale skamba kino filmo dainos
Saviudyb neskausminga (Suicide Is Painless) melodija (ia ir toliau vertjos pastabos).
2 Heat Miser amerikiei televizijos vaik laidos personaas, btyb, valdanti iltus orus.

EIM ELIOT
2005 M. SAUSIO 8 D.

DIENORATIS

Tralialia! Raydama itai, ypsausi nuo ausies iki ausies kaip k tik vaikinta nalait. Esu sutrikusi
dl to, kokia laiminga esu lyg kokia rykiaspalv komiks mergiot su suritais uodeg plaukais,
plepanti telefonu. O debeslyje man vir galvos parayta: Susipainau su vaikinu!
Tikrai. Tai objektyvi, empirin tiesa. Susipainau su vaikinu, auniu grauoliu, linksmuoliu,
kietuoliu. Apraysiu, kaip viskas buvo, nes apie tai tikrai verta papasakoti bsimoms kartoms (ne,
atsipraau, a taip emai nepuoliau bsimoms kartoms! Fui). Bet vis tiek. Dabar ne Naujieji metai,
bet vis tiek labai panau Naujuosius. iema, anksti temsta, klaikiai alta.
Karmen, nauja draug pusdraug, pastama, i t draugi, su kuriomis negali uraukti, kalbjo
mane isiruoti Bruklin, vieno i jos raytoj vakarl. Na, man patinka raytoj vakarliai, man
patinka raytojai, a raytoj vaikas, a pati raytoja. Man vis dar patinka keverzoti it od
RAYTOJA blankuose, anketose, dokumentuose, kur reikia rayti profesij. Gerai jau, a neraau
apie dienos aktualijas, a kuriu asmenybs testus, bet, manau, teisinga sakyti, jog esu raytoja. Dirbu
tam urnalui, kad laviau: tobulinu savo gdius, kaupiu detales ir pastabas. Mokausi parodyti, o ne
pasakyti, ir vis kit raytojik nesmoni. (Pavyzdiui: ypsausi kaip k tik vaikinta nalait. Juk
neprastai, k?) Bet i tikrj manau, kad jau patys testai teikia man garbs. Ar ne?
Vakarlyje atsiduri tarp tikrai talenting raytoj, dirbani populiariuose, gerbiamuose
laikraiuose ir urnaluose. Pati teraai klausimynus moterikiems skaitalams. Kai kas nors
pasidomi, kuo usiimi, tu
a) sutrinki ir atsakai: A tik klausimyn krja, o tai visikas niekalas!
b) pereini puolim: iuo metu esu raytoja, bet ketinu imtis ko nors sudtingesnio ir vertesnio o kodl klausiate? Kuo js
usiimate?
c) didiuojiesi savo laimjimais: Pasitelkusi inias, kuri prisirankiojau studijuodama psichologijos magistrantroje, kuriu
klausimynus apie mogaus asmenyb. A, dar vienas smagus faktas: esu pamgtos vaik knyg serijos veikjos prototip.
Tikriausiai inote Nuostabioji Eim. Aha, taigi eik ikt, pasikls snobe.
Atsakymas: c, tik c.

odiu, vakarl organizuoja geras Karmen draugas, raantis apie kin kino urnalams. Anot
Karmen, jis labai juokingas. Man pasidaro neramu, kad ji nori mus suporuoti. Nenoriu, kad mane su
kuo nors poruot. Noriu, kad mane uklupt i pasal, sugaut netiktai lyg koks laukinis meils
itroks patinas. Antraip bnu labai drovi. Jauiu, kaip stengiuosi bti avi, o tada suvokiu, jog
matyti, kad stengiuosi bti avi, o tada stengiuosi bti dar avesn, kad paslpiau suvaidint aves,
o tada pavirstu Liza Mineli: oku apsitempusi triko ir vyneliais, melsdama, kad myltumte mane.
Katiliukas, iskstos platakos ir dant rodymas.
Bet ne, suprantu, Karmen tarkant apie savo biiul, kad jis patinka jai paiai. Gerai.
Ulipam tris iklypusi laipt marus ir engiam kn kaitros ir raytojikumo dzgul: daugyb

akini juodais rmeliais ir besiplaikstantys plaukai; neva kaubojiki markiniai ir megztiniai


auktomis apykaklmis; juodi vilnoniai puspaliai suversti ant sofos ir patvin ant grind; ant sienos
suskeldjusiais daais vokikas The Gateway plakatas (Js galimybs lygios nuliui!). I grotuvo
sklinda Francas Ferdinandas Imk mane.
Brelis vyruk trinasi aplink kort stal ia sustatytas visas alkoholis: nugr por gurkneli
vis pasipildo lakalo, matydami, kiek nedaug jo lik. A sitrinu, kaip koks gatvs muzikantas atkiu
plastikin stiklinait, ir kakoks mielo veido vaikinas Space Invaders markinliais eria man ledo
ir likteli degtins.
Netrukus teks tenkintis tartinai atrodaniu alij obuoli likeriu, eimininko idaiga, nebent kas
nors sulakstyt gralo, bet nepanau, nes kiekvienam atrodo, kad jis jo paskutinis. Akivaizdu, kad
ia sausio vakarlis, visi po veni persisotin ir pritvink cukraus, tings ir drauge irzls.
Vakarlis, kur per daug geriama ir leidiamasi protingas odines dvikovas, puiant dmus pro
atvert lang, nors eimininkas ir pra rkyti lauke. Esame kalbjsi imtuose ventini vakarli,
nebeturime k pasakyti, visiems nuobodu, bet nenorime iengti sausio alt, kaulus tebemaudia nuo
metro laipt.
Palikau Karmen su jos kavalieriumi eimininku jiedu sijaut pokalb virtuvs kampe: palink
vienas prie kito, suki veidus kaip irdel. Gerai. Mstau, kad neblogai bt ko nors simetus
skrand, uuot stypsojus kambario vidury ir vypsojus kaip naujok valgykloje. Bet beveik nieko
nelik. Miliniko Tupperware dubens dugne lik bulvi trakui trupini. Ant kavos stalelio
nepaliestas riogso prekybos centre pirktas ukandi padklas su suvytusiomis morkomis, gumbuotais
salierais ir sperm panaiu mirkalu. Lyg darovi iaudeliai imtytos cigarets. Man, kaip danai
bna, nei i io, nei i to dingteli: kas, jei dabar iokiau i teatro balkono? Kas, jeigu lieuviu
pamaloniniau benam metro? Kas, jei iame vakarlyje atsissiau ant ems ir suvalgyiau visk
nuo ukandi padklo, taip pat ir cigaretes?
Bk gera, nieko nuo ia nevalgyk, sako jis. Jis (tuk tuk TUK), bet a dar neinau, kad ia jis
(tuk tuk tuk). inau, kad itas vyrukas mane unekins, jo lumas kaip markinliai su ironiku
pieiniu, bet jam tinka. Jis i t, kurie elgiasi taip, lyg bt pasiguld daugyb, i t, kuriems patinka
moterys. Toks, kuris mane kaip reikiant idulkint. Noriau, kad mane kaip reikiant idulkint!
Regis, susitikinju su trij tip vyrais: tvarkingais Ivy League berniukais, kurie mano es
Ficderaldo romano veikjai; apsukriais Volstrito tipais su pinig atspaudais akyse, ausyse, lpose; ir
jausmingais grauoliukais, kurie taip savimi pasitiki, kad viskas atrodo kaip poktas. Ficderaldo
berniukai lovoje paprastai bna nevykusiai pornografiki: daug triukmo, akrobatikos ir jokios
naudos. Finansininkai sisiautja ir suglemba. Grauoliukai dulkinasi, lyg kurt matematin rok:
irpina ranka ten, paskui pirtas juda puikiu boso ritmu Atrodo, lyg biau gera pasileidl, ar ne?
Pala, paskaiiuosiu, kiek Vienuolika. Neprastai. Man visados atrod, kad dvylika solidus,
tinkamas skaiius, kuriuo galima baigti.
Rimtai, kalba Dvyliktasis. (Cha!) Traukis nuo ito padklo. Deimsas aldytuve turi dar
kokius tris. Galiu tau duoti alyvuog su garstyiom. Bet tik vien alyvuog.
Bet tik vien alyvuog. ita fraz ne itin juokinga, bet jau atrodo lyg slaptas mudviej poktas,
kuris nostalgikai kartojamas darysis vis juokingesnis. sivaizduoju: po met saulei leidiantis
ingsniuosim Bruklino tiltu ir vienas i ms sunibds: Bet tik vien alyvuog, ir mudu

imsime juoktis. (Tada susigriebiu. Grau. Jei jis inot, kad a jau planuoju, kas bus po met, sprukt
kiek kojos nea, o man telikt palydti j pritarimo ksniais.)
Turiu pripainti, kad labiausiai ypsausi todl, kad jis graus. Toks graus, kad imua i
pusiausvyros, toks graus, kad ima raibti akys ir norisi pasakyti tai, kas ir taip aiku kaip dien: Tu
inai, kad esi graus, ar ne?, ir toliau kalbtis. Galiau laintis, kad grauoliukai jo nekenia: jis
panaus turting niek i devinto deimtmeio filmo, tok, kuris kabinjasi prie eidaus netiklio,
tok, kuris gal gale marmze simrija tort ir, visiems kavinje digaujant, plakta grietinl tta
ant jo iverstos apykakls.
Bet jis taip nesielgia. Jis vardu Nikas. Man patinka. Tokiu vardu jis atrodo mielas, paprastas, koks
ir yra. Kai jis pasisako, kuo vardu, a sakau: Na tai, normalus vardas. Jis nuvinta ir ipykina
kakoki citat: Nikas toks vaikinas, su kuriuo gali igerti alaus, toks vaikinas, kuriam n motais,
jei privemi jam main. Nikas!
Jis itisai skaldo smagius kalambrus. kertu tris ketvirtadalius i jo film uuomin. Gal du
tredalius. (Prisiminti: isinuomoti The Sure Thing.) Jis nepraomas paduoda dar igerti kakokiu
bdu gauna paskutin normalaus grimo stiklinait. Jis mane pasiymjo, ikl vliav: A pirmas, ji
mano, mano. Po vis t nerving, pagarbi postfeministini vyriki gera bti kakieno teritorija. Jis
graiai ypsosi. Kaip katinas. Taip ypsodamasis turt ikosti geltonas kanarls plunksneles. Jis
neklausia, kuo usiimu, ir tai gerai, tai nauja. (Ar minjau, kad a raytoja?) Kalba banguotu Misrio
akcentu; jis gim ir uaugo netoli Hanibalo, vietos, kur vaikyst praleido Markas Tvenas ir kuri j
kvp parayti Tom Sojer. Pasakoja, kad kai buvo paauglys, dirbo garlaivyje vakarien
turistams ir panaiai. Juokiuosi (mavaik niujorkiet, niekada neturjusi drsos leistis
neaprpiamas Vidurio valstijas, Valstijas, Kur Gyvena Daug Kit moni), o jis sako, kad Mysoris
fantastika vieta, graiausia pasaulyje, nra kitos tokios nuostabios valstijos. Jo akys elmikos,
blakstienos ilgos. Galiu sivaizduoti, kaip jis atrod vaikystje.
Namo vaiuojame vienu taksi, gatvi ibintai meta iplaukusius elius, automobilis dumia, lyg
mus kas vytsi. Pirm nakties atsiduriame viename i nepaaikinam Niujorko aklagatvi per dvylika
kvartal nuo mano buto, i taksi ropiams alt, nuostabj Kas toliau? ir Nikas lydi mane namo.
Jo ranka man ant juosmens, skruostus kanda altukas. Pasukame u kampo, kur vietin kepykll
pristat cukraus pudros ipila vis statin rs lyg kok cement. Nebematyti nieko, tik baltame
saldiame debesyje juda tiekj eliai. Gatv banguoja, Nikas mane prisitraukia, vl ypsosi tja
ypsena, dviem pirtais suima mano plauk sruog, perbraukia iki galo ir dukart timpteli, lyg
skambindamas varpeliu. Jo blakstienos apkibusios pudra, o prie palinkdamas man nuo lp
nubraukia cukr, kad pajust manj skon.

NIKAS DANAS
DINGIMO DIEN

Atlapojau duris savo bar, engiau prietem ir pirm kart iandien i vis plaui atsikvpiau
traukiau cigarei ir alaus kvapo, nulajusio burbono kvapsnio, sen skrudint kukurz dvoko.
Bare tik viena lankytoja, ji sdi paiame gale senyva moteris, vardu Sju, kartu su vyru ateidavusi
kiekvien ketvirtadien, bet vyras prie tris mnesius mir. Dabar ji kiekvien ketvirtadien ateina
viena, nekas nesileidia, tiesiog, kaip prastai, sdi su alumi ir kryiaodiu.
Mano sesuo darbuojasi u baro. Plaukai prisegti nuobodylos segtukais, paraudusiomis rankomis ji
merkia alaus bokalus kartas pamuiles ir traukia lauk. Go liekna, neprast veido bruo, bet
nepasakytum, kad nedaili. Tik reikia siirti: platus andikaulis, nedidel grai nosis, tamsios
apskritos akys. Jeigu ia bt retro filmas, vyrikis atsismaukt minkt fetrin skrybl, j ivyds
vilptelt ir pasakyt: Nagi, kokia sultinga! Ketvirto deimtmeio burleskini film karaliens
veidas ne visiems priimtinas iais fjik princesi laikais, bet i drauge nugyvent met inau, kad
vyrams mano sesuo patinka, labai patinka, ir dl to kaip jos brolis ir didiuojuosi ir nerimauju.
Ar dar gamina pimentines bandas? nepakeldama aki, tiesiog inodama, kad ia a, sako, uuot
pasilabinusi, ir mane apima palengvjimas, kur visados pajuntu j ivyds gal einasi ir netobulai,
bet viskas bus gerai.
Mano dvyn Go. Tiek kart esu itars i fraz, kad ji tapo raminania mantra, o ne tiesiog
odiais manodvyngo. Mudu gimme atuntajame deimtmetyje, tais laikais, kai dvyniai buvo
retenyb, iek tiek paslaptinga vienaragio giminaiiai, elf broliai. Netgi esam apdovanoti trupuiu
dvyni telepatijos. Vien tik su Go a bnu visikai savimi. Nejauiu poreikio aikintis jai dl savo
veiksm. Nesistengiu, kad bt aiku, neabejoju, nesijaudinu. Ne visk jai pasakoju, jau nebe visk,
bet papasakoju jai daug daugiau negu bet kam kitam. Pasakoju jai tiek, kiek galiu. Devynis mnesius
pragyvenome surm nugaras ir saugodami vienas kit. Tai tapo viso gyvenimo proiu. Man niekada
nerpjo, kad ji mergait keista itin droviam vaikui. K galiu pasakyti? Ji tiesiog visada buvo
auni.
Slgtainis su paprikomis toks msos patetas, ar ne? Manau, kad gamina.
Reikt nusipirkti, sako ji. Kilsteli antak. A suintriguota.
Neprayta abejotino varumo bokal likteli PBR. Kai uklumpa mane besistebeilijant
apsiblausus kratel, kilsteli stikl prie lp ir nulieia nevarum; lieka seili laas. Pastato bokal
man panosje.
Ar dabar geriau, mano prince?
Go juodai sikalusi, kad man i tv atitek visa, kas geriausia, kad a planuotas vaikas,
vienturtis, kur uauginti bt buv j jgoms, o ji prasmuko pasaul nusitvrusi man u kulknies,
ji nepageidauta paaliet. (Tiui itin nepageidauta paaliet.) Jai atrodo, kad vaikystje ji turjo
rpintis pati savimi, kad buvo apgailtinas padaras su atsitiktiniais iaugtiniais skudurais ir pasirayti
pamirtais mokyklini ivyk leidimais, aminai neturinti pinig ir ta, kurios visi gailisi. itame yra
grdas tiesos; man skaudu tai pripainti.

Taip, mano niekinga verge, atoviau ir karaliku mostu leidau jai eiti.
Imaukiau al. Man reikjo pasdti ir ilenkti alaus bokal, o gal tris. Mano nervai dar nuo ryto
buvo sitemp.
Kas tau darosi? paklaus ji. Sudirgs kakoks.
Ji tkteljo mane pamuili, daugiau vandens negu put. Oro kondicionierius uburzg garsiau ir
suiau mums plaukus. Bare prabdavome daugiau laiko, negu kad reikjo. Jis pasidar lyg
vaikysts klubas, kurio niekada neturjome. Pernai vien girt vakar inarme des motinos rsyje
ji dar buvo gyva, bet jos dienos jau jo pabaig, ir mums reikjo paguodos. Perrinkome aislus ir
aidimus, siurbiodami al i skardini, aikiodami ir okiodami. Kaldos rugpjt. Kai mama mir,
Go persikraust ms senj nam ir mes savo aislus po truput sutempme Bar: vien dien
ant palangs pasirod llyt Brakyt, dabar jau nebekvepianti (mano dovana Go). Miniatirin El
Camino mainyt, neturinti vieno rato, atsirado ant lentynos kampe (Go dovana man).
Svarstme, ar nesurengus stalo aidim vakaro, nors iaip jau ms klientai per seni, kad jaust
sentiment ms Besoiams begemotams, ms Life aidimui su maulytmis plastikinmis
mainytmis, kurias tupdomi maulyiai plastikiniai tiai ir mamos su maulyiais plastikiniais
vaikuiais. Nepamenu, kas laimi. (Hasbro galvoskis visai dienai.)
Go pila man dar alaus, sipila sau. Jos kairys vokas kiek pasmuks. Dabar lygiai pusiaudienis,
12.00, ir man parpsta, nuo keli ji geria. Pastarieji deimt met jai nebuvo romis kloti. Mano
pramutgalv sesut, turinti vunderkinds smegenis ir rodeo dvasi, paskutinio deimtmeio
pabaigoje met koled ir ivaiavo Manhatan. Ji tapo interneto bendrovi burbulo auka per
dvejus metus udirbo krv pinig, o tada 2000-aisiais murkteljo interneto burbulin voni. Go
neprarado alto proto. Jai buvo vos per dvideimt, trisdeimt dar toli; ji nepraus. Kitas ingsnis ji
gijo laipsn ir siliejo investicins bankininkysts pilkavarki gretas. josi vidutinikai, nebuvo
nei labai kuo girtis, nei labai kuo skstis, bet per 2008-j finansin kriz ji viens du neteko darbo.
N neinojau, kad ji ivaiavusi i Niujorko, kol nepaskambino man i mamos nam: Pasiduodu.
Meldiau, kalbinjau grti, bet kitame laido gale ivydau Gar, jos numyltj fikus, nudivus
prie dur, ir supratau, kad ji nebegr.
Bare, regis, jai pasidar geriau. Ji tvark apskait, pilst al. Retkariais nukniaukdavo smulki i
arbatpinigi duts, bet juk ir dirbo daugiau u mane. Niekada nesinekdavome apie anuomet
gyvenim. Mes Danai, mus priveik ir mes buvome keistai tuo patenkinti.
Tai kaip? tais paiais odiais kaip visada pokalb pradjo Go.
Ai.
Kas ai? Blogai? Prastai atrodai.
A pritariamai gteljau; ji tyrinjo mano veid.
Eim? paklaus. it klausim buvo nesunku atsakyti. Vl gteljau kart patvirtindamas
gteljimu K padarysi.
Go abiem alknmis pasirm ant baro, smakr tupd delnus ir smagiai nusiteikusi pasireng
negailestingai imsinti mano santuok. Go didioji specialist.
Ir kas gi nutiko?
Nekokia diena. Tiesiog nekokia diena.
Nesileisk, kad ji tampyt tau nervus. Go prisideg cigaret. Surko kasdien vien. Moterys

pamils. Go savs prie moter kategorijos nepriskiria, it od ji vartoja paaipiai.


Nupiau Go dm atgal jo savininkei.
iandien ms vestuvi metins. Penktosios.
Oho. Sesuo atlo galv. Ji buvo pamerg: violetin nuo galvos iki koj, avi, juodaplauk,
dama ametist spalvos drabuiu taip j pramin Eims motina, bet metini Go neprisimindavo.
Viepatie. Po paraliais. Mat kaip. Greitai bga laikas. Ji ipt mane dar vien dm debes
neskubrus bdas susiveikti v. Ji surengs t savo, hm, kaip tu ten vadini kako paiek
Lobio paiek, pasakiau.
Mano monai patiko aidimai, daugiausia proto aidimai, bet taip pat tikri smags aidimai, ir
ms metinms ji visada parengdavo sudting lobio paiek: uuomina nukreipdavo viet, kur
bdavo paslpta kita uuomina. Taip turdavau nukeliauti iki galo, kur mans laukdavo dovana. itai
jos ttis visados suruodavo jos mamai per metines. Nemanykit, kad nevelgiu ia lyi vaidmen,
kad nesuprantu uuominos. Bet a neaugau Eims namuose, uaugau savuosiuose, ir paskutin dovana,
kuri, prisimenu, ttis teik mamai, buvo lygintuvas be jokio vyniojamojo popieriaus padtas ant
virtuvs spintels.
Ar lainsims, kaip ji ant tavs irs iemet? ypsodamasi per bokalo krat paklaus Go.
Bda su Eims lobio paiekomis ta, kad a niekada neperprantu uuomin. Per pirmsias metines,
tada dar Niujorke, atspjau dvi i septyni. Tai patys skmingiausi mano metai. angin uuomina:
Nepramatnu ten, gal veikiau skyl tikra,
Bet pernai ruden antradien buiavoms ten va.

Ar yra tek vaikystje dalyvauti ortografijos varybose? Ta spengianti akimirka paskelbus od,
kai jungi smegenin, bandydamas suvokti, ar sugebsi pasakyti paraidiui. Ir ia tas pats absoliuti
panika.
Airi baras ne itin airikoje vietoje, pasufleravo Eim.
Prikandau lp, pasirengiau gtelti peiais ir miau akimis lakstyti po ms svetain, lyg
tikdamasis, jog i kur nors ils atsakymas. Ji ilgai lauk.
Lijo, mes pasiklydome, i maldaujamo irzl virstaniu balsu primin ji.
Gteljau peiais.
Nikai, McMannas. Ar pameni, kaip per liet Kin kvartale iekojom to dim sum restoranlio
ir pasiklydom? Jis turjo bti kakur prie Konfucijaus paminklo, bet paaikjo, kad yra du
Konfucijaus paminklai, ir mes permirk iki paskutinio silo galiausiai ujome t keist airi bar.
kalme po por viskio, tu iupai mane, pabuiavai ir tai buvo
Teisingai! Reikjo uuominos su Konfucijumi ir biau suprats.
Paminklas ne esm. Svarbiausia buvo pati vieta. Pats momentas. Tiesiog pamaniau, kad tai
buvo ypatinga.
ituos paskutinius odius ji itar vaikika intonacija, kuri kadaise man atrod tokia avi.
Tai ir buvo ypatinga. Prisitraukiau j ir pabuiavau. Tas pasiglamonjimas tenai buvo
ypatingas. iauiame McMann ir vl tai padarome.
McManno bare barmenas, didelis barzdotas mekinas, mus ivyds isiiep, abiem pyl
viskio ir stumteljo kit uuomin.

Kai man lidna ir nyku,


Ten a visada einu.

Tai pasirod besanti Alisos i Stebukl alies skulptra Centriniame parke, kuri, kaip pasakojo
man Eim ji pasakojo, ji ino, kad pasakojo daug kart, vaikystje pakeldavo jai nuotaik.
Neprisimenu n vieno i t pokalbi. Siningai prisipastu neprisimenu. iek tiek keniu nuo
dmesio deficito sutrikimo ir man mona visada atrod iek tiek akinanti tikrja io odio prasme:
neirdavau aikaus kontro, ypa velgdamas ryki vies. Pakako bti greta jos ir girdti jos
bals, ne visada ir svarbu bdavo, k ji kalba. Turjo bti svarbu, bet nebuvo.
Kai pagaliau atjo vakaras ir metas apsikeisti tikrosiomis dovanomis tradicinmis popierinmis
dovanomis pirmj vedyb metini proga, Eim su manimi nebesikalbjo.
Eime, a myliu tave. Juk inai, kad myliu, pdindamas jai kandin per gaujas apstulbusi
turist, sustojusi tiesiai aligatvio vidury, usimirusi ir isiiojusi. Eim slydo per Centrinio
parko mini, manevravo tarp bgik, velgiani atriu kaip lazeris vilgsniu, ir riedutinink,
vysiojani koj irklmis, tarp priklaupusi tv ir lyg girt kepstuojani vaikiuk vis laik
pirma mans, kietai suiauptomis lpomis, skubanti niekur. Stengiausi j prisivyti, nuiupti u
rankos. Galiausiai ji sustojo, atgr, kaip pats sau paaikinau, abejing veid, vienu pirteliu
mintyse prispausdama mano susierzinim.
Eime, a nesuprantu, kodl turiu rodinti, kad tave myliu, prisimindamas tiksliai tai, k tu
prisimeni, tiksliai taip, kaip tu prisimeni. Tai nereikia, kad man nepatinka mudviej gyvenimas
drauge.
alimais klounas ipt balion-gyvn, vyras nupirko ro, vaikas lyteljo led ir radosi
nesuvaidinta tradicija, ta, kurios niekad nepamiriu: Eim visada eina kratutinumus, o man n
neverta mginti. Su metinm, mulki.
Nujauiu penktosios metins ji labai irs, kalbjo toliau Go. Todl tikiuosi, kad turi ger
dovan.
Atliktin darb srae.
Koks penktj metini simbolis? Popierius?
Popierius pirmosios, pasakiau. Po netiktai nutrkusi lobio paiek per pirmsias metines
Eim man teik pramatn laik popieriaus rinkin su viruje spaustais mano inicialais, popierius
buvo toks rupus, kad galjai uiuopti jo faktr. O a monai padovanojau nieknieki krautuvlje
pirkt rykiai raudon popierin aitvar, sivaizduodamas park, ikylas, ilt vasaros vj. N
vienam i mudviej dovana nepatiko; mieliau btume gav tai, k padovanojome kitam. Visikas
nesusipratimas.
Sidabras? spjo Go. Bronza? Dramblio kaulas? Padk.
Medis, pasakiau. Nebna romantik dovan i medio.
Kitame gale Sju tvarkingai sulankst laikrat ir paliko ant baro drauge su tuiu bokalu ir penki
doleri banknotu. Jai ieinant visi tylomis nusiypsojome.
Sugalvojau, pasak Go. Eik namo, idulkink j iki smons netekimo, tada pliauktelk
pimpalu ir urik: tai tau medis, kale!
Abu mme juoktis. Paskui abiem toje paioje vietoje paraudo skruostai. Tokius nevankius
neseserikus juokelius Go su pasimgavimu svaid mane kaip granatas. Dl j kolede vis skland

gandai, kad mes paslapia dulkinams. Dvyncestas. Buvome kieti: tik mudviem suprantami juokeliai,
pasinabdjimai vakarliuose. inau, kad nra jokio reikalo sakyti, bet js nesate Go, galite suprasti
neteisingai, todl pasakysiu: mudu su seserimi niekada nesidulkinome, n mini toki niekada
nekilo. Tiesiog mes tikrai vienas kitam patinkame.
Go vaidino, kaip pimpalu plaka mano mon.
Ne, Eim su Go niekaip nebt galjusios tapti draugmis. Abi labai jau saugo savo teritorij. Go
prato bti alfa mergina mano gyvenime, Eim buvo pratusi bti alfa mergina bet kieno gyvenime.
Kaip du tame paiame mieste gyvenantys mons du kartus tame paiame mieste: i pradi
Niujorke, dabar ia, jos vos tepastamos. Jos plasnoja mano gyvenim ir iplasnoja laiku kaip
drausmingos aktors, viena ieina pro duris, kita engia, ir tais retais kartais, kai atsiduria viename
kambaryje, abi keistai sutrinka.
Iki kol su Eime rimtai susimetme, kol susiadjome, susituokme, k mano Go, galjau splioti i
vieno kito tarstelto sakinio: Juokinga, niekaip neperkandu, kokia ji i tikrj. Ir: Tu su ja tarsi
nebni savim. Ir: Yra skirtumas, ar tikrai myli mog, ar tik vaizdin. Ir galiausiai: Svarbiausia,
kad tu su ja tikrai laimingas.
Tada, kai su Eime tikrai buvau laimingas.
Eim irgi turjo k pasakyti apie Go: Ji labai misrika, ar ne? Ir: Su ja reikia bti tinkamai
nusiteikusiai. Ir: Ji su tavimi iek tiek savininkika, bet, spju, daugiau nieko neturi.
Vyliausi, kad kai visi gyvensime Misryje, tos dvi pabaigs nebesipe it kats maie, kad
gyvensime lygs, laisvi ir laimingi. Nieko panaaus. Go vis dlto buvo labiau patrakusi u Eim, taigi
kova ijo nelygi. Eim protinga, kandi, sarkastika. Eim galjo mane suerzinti, galjo mestelti
taikli kandi pastab, o Go visada mane prajuokindavo. Pavojinga juoktis i sutuoktins.
Go, man regis, susitarm, kad mano genitalij nebeminsim, pasakiau. A tau brolis, taigi
genitalij neturiu.
Suskambo telefonas. Go gurkteljo alaus ir atsiliep, uvert akis ir nusiypsojo.
Jis tikrai ia, luktelkit!
Man vien lpomis itar:
Karlas.
Karlas Peljus gyveno kitapus gatvs prieais mus su Eime. Prie trejus metus ijs pensij.
Prie dvejus isiskyrs. I karto po to atsikrausts ms kvartal. Dirbo prekybos agentu vaik
veni reikmenys ir, man regis, keturis deimtmeius pragyvens moteliuose, namie nesijaut kaip
namie. Kone kasdien pasirodydavo bare, neinas nos rieianiu Hardees maiu, ir sksdavosi,
kad neturi pinig, kol gaudavo igerti baro sskaita. (Dar vienas dalykas, kur suinojau i Karlo
apsilankym Bare, jis buvo veiksnus, bet vis dlto tikras alkoholikas.) Mielai gerdavo visk, ko
mes bandydavome atsikratyti: vis mnes, madaug apie 1992-uosius, Karlas gr vien apdulkjus
Zima, kurio aptikom rsyje. Kai dl pagiri Karlas nepajgdavo ieiti i nam, surasdavo kok
pretekst paskambinti: Nikai, tavo pato dut iandien grste prigrsta gal koks siuntinys
atjo? Arba: iandien turt lyti, o tavo langai atviri. Pretekstai buvo akmis ant vandens rayti.
Tiesiog Karlui reikjo igirsti tauri skimbiojim, pilamo grimo kliuksjim.
Pamiau telefono ragel ir bokale pajudinau ledukus, kad Karlas sivaizduot savj din.
Sveiks, Niki, pasigirdo verksmingas Karlo balsas. Nepyk, kad trukdau. Tik pamaniau, kad

tau reikt inoti Tavo durys iki galo atlapotos ir ta js kat lauke. Taip neturt bti, ar ne?
Numykiau isisukindamas.
Nueiiau ir pairiau, bet truput nesveikuoju, nuts Karlas.
Nieko tokio, atsakiau. Man jau vis tiek metas namo.
Iki ms Ups keliu tiesiai iaur automobiliu penkiolika minui kelio. vaiuojant ms kvartal
mane kartais nukreia iurpas: daugyb juoduojani nam kiaurymi nam, kuriuose niekados
niekas negyveno, arba nam, kuriuose kakas gyveno, bet buvo imesti lauk, nam, triumfuojani,
kad yra tuti ir bemogiai.
Kai mudu su Eime atsikraustme, mus aplank kaimynai: trokintuvu neina pusam vienia trij
vaik mama; alaus pakuote neinas jaunas trynuk tvas (jo mona liko namie su trynukais); u keli
nam gyvenanti vyrlesn krikioni pora; ir, inoma, Karlas, sikrs kitapus gatvs. Susdome
ms terasoje ir irjome up, jie lidnai kalbjosi apie hipotekos paskol, nulines palkanas,
nulines mokas, o tada pastebjo, kad mudu su Eime vieninteliai galime prieiti prie ups ir kad mes
vieninteliai bevaikiai. Tik judu? itame visame didiuliame name? paklaus vienia mama,
dalydama kak pana kiauinien.
Tik mudu, ypsodamasis patvirtinau ir, gavs ksn liulanio kiauinio, dkingas linkteljau.
Turt bti lidna.
Ji buvo teisi.
Po keturi mnesi viso didiulio namo ponia pralaimjo turto keitimo kov ir su savo trimis
vaikais inyko naktyje. Jos namas taip ir liko tuias. Ant svetains lango vis dar tupi vaiko nupietas
ir prilipdytas drugelis, rykus Magic Marker saulje virts rud. Ne taip seniai vien vakar
vaiavau pro al ir pamaiau vyr, aplus, susivlus. Jis spoksojo i u pieinio ir plduriavo
tamsoje lyg kokia lidna akvariumo uvis. Pamat, kad j matau, ir puol atgal namo gelm. Kit
dien ant laipteli palikau rud popierin mai su sumutiniais; jis taip ir praguljo nepaliestas
saulkaitoje vis savait, tio ir zmeko, kol galiausiai pamiau j ir imeiau.
Tylu. itas nam kompleksas visada nejaukiai tylus. Artindamasis prie savo namo, klausydamasis
savo paties automobilio variklio burzgimo, pamaiau, kad kat ities tupi ant laipteli. Tebetupi, nors
nuo Karlo skambuio prajo dvideimt minui. Keista. Eim myljo kat. Jai buvo nukarpyti nagai,
jos neileisdavo lauk, niekada neileisdavo, nes kat, Bliker, buvo meili, bet visikai paika, ir nors
kakur tarp stor pkuoto jos kailio klosi buvo sitas LoJack sekimo taisas, Eim inojo, kad
jeigu gyvullis paspruks, ji daugiau akyse jo neberegs. Kat nosies tiesumu bt nupincinusi
Misisip pinci pinci ir nuplaukusi iki pat Meksikos lankos tiesiai alkanam bukasnukiam rykliui
nasrus.
Bet, pasirodo, katei neuteko proto n laiptais nulipti. Bliker tupjo ant priebuio krato, striukas
drtas, bet ididus sargas tikras Asmens sargybinis. Kai sukau ms keliuk, i namo ilindo
Karlas ir irgi atsistojo ant laipt. Jauiau, kaip kat ir senis stebi mane ilipant i mainos ir einant
prie namo; raudoni bijnai palei bordir atrod riebs ir sultingi, taip ir prasi suryjami.
Jau ketinau utverti katei keli ir j suiupti, bet pamaiau atviras laukujes duris. Karlas sak, kad
jos atidarytos, bet matyti buvo kas kita. Jos nebuvo praviros tik-ineiu-iukles-ir-griu. Durys
buvo plaiai iojiniai grsmingai atviros.

Karlas lkuriavo kitapus gatvs, laukdamas, k pasakysiu, ir a pasijutau tarsi kokiame


netikusiame spektaklyje vaidins susirpinus vyr. Stabteljau ant laipteli ir susiraukiau, paskui
engdamas kas antr pakop ir aukdamas mon vardu, skubiai ulipau likusiais laiptais.
Tyla.
Eime, ar tu namie?
Ubgau laiptais antr aukt. Eims ten nebuvo. Pastatyta lyginimo lenta, jungtas lygintuvas,
lyginti padta suknel.
Eime!
Vl nubgau emyn. Karlas sisprends onus vis dar stypsojo tarpdury ir irjo. Puoliau
svetain ir sustojau kaip kastas. Kilimas rjo nuo stiklo uki, urnalinis staliukas sudauytas
ipulius. Abipus sofos stovj staliukai ivartyti, knygos pairusios ant grind kaip mago kort malka.
Net masyvi senovin otoman guljo apversta, iklusi keturias kojytes kaip koks negyvlis. Viso ito
jovalo viduryje guljo geros atrios irkls.
Eime!
Baubdamas jos vard miau blakytis po nam. virtuv, kur smilko virdulys, rs, kur svei
kambary nebuvo n gyvos dvasios, prie dur kiem. Per kiem nuplumpsjau iki isikiusios vir
ups prieplaukls. Persisvriau per krat pairti, ar nebus jos ms valtyje, priritoje prie
prieplaukos, kur kart buvau j rads, besisupani ant bangeli, atgrusi veid saul,
usimerkusi. A tada irjau akinanius atvaizdus upje, jos gra, ram veid, o ji staiga
atmerk mlynas akis ir nieko nesak. A irgi nieko nesakiau ir nujau nam.
Eime!
Jos nebuvo valtyje, jos nebuvo name. Eims ia nebuvo.
Eim dingo.

EIM ELIOT
2005 M. RUGSJO 18 D.

DIENORATIS

Nagi nagi nagi. Spkit, kas vl apsireik? Nikas Danas, vaikinas i Bruklino vakarlio, cukruotas
buiuoklis, virtuozas pranykti. Atuonis mnesius, dvi savaites, pora dien n odelio, o tada
pasirodo, lyg taip ir bt buv sumanyta. Paaikja, kad pamet mano telefono numer. Jo mobilusis
buvo nusprogs, taigi numer usira ant lipuko. sikio t lipuk dins kien, dinsus djo
skalbykl ir i lipuko liko minktas iuelis. Band j ivynioti, bet irjo tik 3 ir 8. (Jis pasak.)
O tada ugriuvo darbai, staiga paaikjo, kad jau kovas, ir jau buvo nepadoriai vlu mans iekoti.
(Jis pasak.)
Aiku, kad man buvo pikta. A pykau. Bet nebepykstu. Papasakosiu, kaip viskas yra. (Ji pasak.)
iandien. Rugsjo vjo uorai. ingsniuoju Septintuoju aveniu, mano galvoje priepietiniai
apmstymai apie krautuvli ant aligatvi ikeltas des nesibaigianios plastikins ds su
kantalupomis, papajomis, melionais, sutupdytais ant ledo kaip dienos prek ir jauiu, kaip greta lyg
prilips ingsniuoja vyrikis, akies krateliu vilgteliu kyrl ir atpastu, kas jis. Jis. Vaikinas i
A susipainau su vaikinu!
Nesustojau, tik grteljau j ir paklausiau:
a) Ar mes pastami? (manipuliavimas, ikis)
b) O, labai diaugiuosi tave matydama! (nekantravimas, iskydimas)
c) Eik ikt. (agresija, kartlis)
d) Na, nemaai tau prireik laiko, ar ne, Nikai? (linksmai, aismingai, atsipalaidavus)
Atsakymas: d

Ir dabar mes kartu. Kartu, kartu. Buvo visikai lengva. domus dalykas tinkamas metas. Jei norite
palankus. (O a noriu.) Kaip tik an vakar buvo mano tv knygos pristatymo vakarlis.
Nuostabioji Eim ir Didioji diena. Aha, Rendis ir Meribet nesusilaik. Savo dukters
bendravardei jie dav tai, ko negaljo duoti savo dukteriai vyr! Taip, dvideimtoje knygoje
Puikioji Eim iteka! Jj. Visiems vienodai. Niekas nenorjo, kad Nuostabioji Eim uaugt, o
a maiausiai i vis. Palikite j kojinaitmis iki keli, su kaspinais plaukuose ir leiskite uaugti man,
neprislgtai manojo literatrinio alter ego, mano raytojikos geresniosios puss, tokiai man, kokia
turjau bti.
Bet Eim yra Eliot duona ir druska, ir ji gera ms maitintoja, taigi, matyt, neturiau jai pavydti
tobulo vyro. Ji, savaime suprantama, iteka u geruolio Eiblo Endio. Jiedu bus kaip mano tvai
labai labai laimingi.
Vis dlto nerim kl, kad leidjas usak netiktinai ma tira. Pirmas naujos Nuostabiosios
Eims knygos leidimas devintame deimtmetyje bdavo spausdinamas imto tkstani kopij tirau.
Dabar deimties tkstani. Taigi knygos pasirodymo vakarlis buvo ne kakas. Neskoninga. Kaip
galima rengti vakarl pramanytam veikjui, pradjusiam savo egzistencij nuo eiamets ne pagal

metus protingos mauls, o dabar suaugusios iki trisdeimtmets bsimos nuotakos, kuri vis dar kalba
kaip vaikas? (Pfi, paman Eim, mano mielas suadtinis tikras bambeklis, kai negauna, ko
nori ia tiksli citata. Perskaiius vis knyg kyla noras niuktelti Eimei tiesiai jos kvail
nesutept vagin.) Knyga nostalgika, skirta drauge su Nuostabija Eime uaugusioms moterikms,
bet man kyla abejoni, ar j apskritai kas nors skaitys. A, inoma, perskaiiau. Palaiminau t knyg
daugyb kart. Rendis su Meribete bijojo, kad man dl mano amino vienis statuso Eims vedybos
galbt bus kaip druska ant aizdos. (A, pavyzdiui, manau, kad moterims iki trisdeimt penkeri
tekti neverta, pareik mano mama, itekjusi u tio dvideimt trej.)
Mano tvai visados jaudinosi, kad nepriimiau Eims perdm asmenikai vis sakydavo, kad
neiekoiau joje kai koki prasmi. Vis dlto pro mano akis nepraslydo, kad jeigu tik a k nors
sumaudavau, Eim visk padarydavo teisingai: a dvylikos galiausiai meiau smuik, ir Eim kitoje
knygoje buvo parodyta kaip nepaprast gabum vaikas. (Pfi, su smuiku reikia daug dirbti, bet
atkaklus darbas vienintelis bdas tobulti!) A, bdama eiolikos, spjoviau teniso jauni
pirmenybes, kad su draugais praleisiau savaitgal papldimyje, o Eim nujo aisti. (Pfi, inau, kad
su draugais smagu, bet nepasirodiusi turnyre biau nuvylusi ir save, ir kitus.) itai varydavo mane
pasiutim, bet kai ivaiavau Harvard (o Eim teisingai pasirinko mano tv Alma mater),
nusprendiau, kad kvaila dl to sukti sau galv. Kad mano tv, vaik psicholog, sumanymas
pasirinkti toki itin vie savo vaik nukreiptos pasyvios agresijos form ne tik neideg, bet ir
buvo kvailas, nenormalus ir savotikai skandalingas. Tebnie.
Knygos pristatymo vakarlis buvo toks pats izofrenikas kaip ir pati knyga Mlynojoje
naktyje Sjungos aiktje, vienoje i t pritemdyt galerij su krslais ir art deco veidrodiais, kurie
ia yra tam, kad jaustumeisi ess auksinis jaunimas. Taurs su martiniu svyrinja ant padkl, kuriuos
ikl neioja isiiep padavjai. drs urnalistai su visaini ypsenomis ir besoiais pilvais,
prie patraukdami kur geriau, medioja gandus.
Mano tvai plavinja po sal susikib u rankyi: j meils istorija neatskiriama Nuostabiosios
Eims istorijos dalis ketvirtis amiaus bendro krybinio vyro ir monos darbo. Sielos biiuliai.
Jie i tikrj taip save vadina, ir pagrstai, nes, manau, taip ir yra. Galiu garantuoti po savo,
vieniokos vienturts, daugybs met stebjimo. Nepatirdami joki atri kamp savo santykiuose,
joki dideli konflikt, jie keliauja per gyvenim kaip sulipusios medzos instinktyviai isipleia ir
susitraukia, skysta substancija upildydami vienas kito ertmes. Ir siel biiulyst atrodo visikai
paprastas dalykas. Sakoma, kad sunku vaikams i suirusi eim, taiau ir laiming santuok vaikams
tenka ioki toki ibandym.
Suprantama, turjau sdti ant aksominio minktasuolio sals kampe, toliau nuo viso triukmo, kad
duoiau kelis interviu graudiai saujelei mavaiki praktikant, kuriems gyvenim kartino j
redaktori uduotis sumedioti citat.
Koks jausmas, kai Eim gal gale itekjo u Endio? Nes js juk neitekjusi, ar ne?
Paklaus
a) sutriks vaikis ipstomis akimis, besistengiantis nulaikyti bloknot ant neiojamo per pet krepio,
b) isipusiusi vilganiais plaukais mergel, avinti idulkink mane auktakulnius,
c) energinga tatuiruota roker, kuri atrodo susidomjusi Eime kur kas labiau, nei tiktumeisi i tatuiruotos rokers,
d) visi ivardytieji.

Atsakymas: d

A: Oi, labai diaugiuosi dl Eims ir Endio ir linkiu jiems kuo geriausios kloties. Cha, cha.
Mano atsakymai visus kitus klausimus, ne eils tvarka.
Kai kuriose Eims dalyse yra ssaj su mano gyvenimu, kai kurios vien imon.
iuo metu esu viena ir tuo patenkinta, mano gyvenime nra jokio Pajgiojo Endio!
Ne, nemanau, kad Eim pernelyg supaprastina moters ir vyro dinamik.
Ne, nepasakyiau, kad Eim senamadika; manau, i serija yra klasika.
Taip, a viena. iuo metu mano gyvenime nra jokio Pajgiojo Endio.
Kodl Eim yra nuostabioji, o Endis tik pajgusis? Na, argi nepastate daugybs stipri
nuostabi moter, kurios pasitenkina eiliniais vyrukais Paprastaisiais Do ir Pajgiaisiais
Endiais? Baikit, juokauju, ito neraykit.
Taip, a viena.
Taip, mano tvai be joki abejoni yra sielos biiuliai.
Taip, noriau, kad ir man kada nors taip nutikt.
Jo, ikniau, viena.
Kai kurie klausimai vis kartojasi ir kartojasi, o a vis stengiuosi apsimesti, kad jie baisiai
originals. O jie stengiasi apsimesti, kad jie originals. Ai Dievui, yra nemokamas baras.
Paskui klausimai isenka kaip greitai ir viej ryi mergait apsimeta, kad tai gerai: Dabar
galite prisijungti prie veniani! Nuvinguriuoju iki (nedidelio) brelio, kur mano raud tvai
spinduliuoja svetingumo dvasi Rendis vieia dantinga prieistorins uvies pabaisos ypsena,
Meribet mergaitikai diugiai linksi galva; jdviej rankos susipynusios, jie juokiasi i vienas kito
pokt, jiems smagu drauge, jie diaugiasi vienas kitu. Ir a pamanau sau, kad esu velnikai vienia.
Grtu namo ir posm nuverkiu. Man beveik trisdeimt dveji. Ne sen dar, ypa Niujorke, bet
esm ta, kad daug met man netgi nepatiko niekas. Tai kaipgi a susitiksiu k nors, k mylsiu, k jau
kalbti apie tok, kur mylsiu taip, kad itekiau? Pavargau nuo neinojimo, su kuo a bsiu ir ar
apskritai su kuo nors bsiu.
Turiu daug susituokusi draug nedaug laimingai susituokusi, bet daug susituokusi. Kelios
laimingos poros yra tokios kaip mano tvai: juos glumina mano vienatv. Protinga, grai, miela
mergina, mergina, turinti tiek daug pomgi ir tiek daug entuziazmo, ger darb, mylini eim. Ir
pridurkim pinig. Jie suraukia antakius ir neva svarsto, su kuo galt mane suvesti, bet visi inome,
kad nebeliko nieko, nebeliko nieko gero, ir a inau, kad jie slapiom galvoja, kad kakas man
negerai, kakas paslpta, dl ko niekas man netinka ir a niekam netinku.
Tie, kurie nra sielos biiuliai tie, kurie tiesiog gyvena, dar labiau pabria mano
viengungyst: visai nesunku rasti, u ko itekti, sako jie. Tobul santyki nebna, sako jie tie, kurie
tenkinasi seksu i pareigos ir vakariniais bezdjimo ritualais, kuriems pokalb atstoja televizorius,
kuriems atrodo, kad vyro kapituliacija taip, mieloji, gerai, mieloji, tolygu santarvei. Manau, jis
daro k liepiamas, nes nesivargina ginytis. Dl tavo nereikming reikalavim jis pasijunta
pranaesnis arba pasipiktina, ir vien grai dien jis ikru savo daili jaun bendradarb, kuri
jo nieko neprao, o tave itiks tikras okas. Duokit man vyr, kuriame rusena nepaklusnumas, vyr,
kuris apauks mane u mano nusinekjim. Bet vis dlto: nenoriu toki santyki, kur nuolat
kapotums, neva juokais eidintume vienas kit, vartytume akis ir aismingai draskytums draug

akivaizdoje, vildamiesi patraukti juos savo pus gine, kuris jiems n motais. Tie lykts jei tik
santykiai: i santuoka bt puiki, jei tik Ir jauti, kad tas jei tik sraas yra kur kas ilgesnis, negu
jiems atrodo.
Taigi a inau, kad esu teisi, kad nenoriu eilins santuokos, bet dl to nesijauiu geriau, kai
mano draugai poromis isilaksto kas kur, o a penktadienio vakar kiurksau namie su buteliu vyno,
pasigaminu gurmaniko maisto ir sakau sau: Tobula, tarsi susitikiniau pati su savimi. Kai be galo
be pabaigos vaiktau po vakarlius ir naktinius barus, isikvepinusi, susilakavusi ir viltinga
sukiojuosi aplink lyg koks tartinas desertas. Vaiktau pasimatymus su vyrais, mielais, gerai
atrodaniais ir protingais teorikai tobulais vyrais, su kuriais pasijuntu lyg pakliuvusi svei al,
kai stengiuosi paaikinti, kokia esu, kai stengiuosi, kad jie paint mane. Nes argi ne tokia bet koki
santyki esm kad tave paint kitas, kad tave suprast? Jis mane supranta. Ji mane supranta. Ar
ne toks tas paprastas stebuklingas sakinys?
Taigi itveri vakar su teorikai tobulu vyru mikiojim nesupratus juokeli, paleist ir
nepagaut smoj. O gal jis ir supranta, kad susklei smoj, bet neinodamas, kaip elgtis, laiko j
rankoje it pokalbio skrepl, kur nusivalys vliau. Prastumiate dar vien valand, stengdamiesi vienas
kit atrasti, vienas kit atpainti, igeri iek tiek per daug, stengiesi iek tiek per atkakliai. Ir grti
namo alt lov ir pagalvoji: Buvo neblogai. Ir tavo gyvenimas ilga virtin to neblogumo.
O tada pirkdama supjaustyt kantalup Septintajame aveniu simriji Nik Dan, ir paukt tave
atpasta, abu atpastate vienas kit. Abu prisimenate tuos paius dalykus. (Bet tik vien alyvuog.)
Js tas pats ritmas. Cinkt. Tiesiog pastate vienas kit. Staiga regi skaitym lovoje ir vaflius
sekmadien, juok be prieasties ir jo lpas ant savj. Ir tai yra taip nepanau neblogai, jog
supranti, kad nebegalsi grti prie neblogai. Mikliai. Galvoji: O, taip bus iki gyvenimo galo.
Pagaliau sulaukiau.

NIKAS DANAS
DINGIMO DIEN

Policijos i pradi laukiau virtuvje, taiau aitrus sudegusio virdulio dvokas smelksi galugerkl
ir nuo jo dar labiau norjosi iaukioti, todl islinkau ant priebuio, atsisdau ant virutinio laiptelio
ir liepiau sau nusiraminti. Vis bandiau prisiskambinti Eimei mobilj ir vis sijungdavo balso
patas iberdavo, kad ji tuojau pat paskambinsianti. Eim visada paskambindavo. Prajo trys
valandos, palikau penkis praneimus, o Eim nepaskambino.
Nesitikjau, kad paskambins. Policijai pasakiau: Eim n u k nebt ijusi i nam ir palikusi
ukaist arbatin. Ar palikusi atviras duris. Ar palikusi lyginti paimt daikt. Jei jau ko nors msi,
turjo baigti, ji ne i t, kurios meta, k pradjusios (tarkim, tobulintin vyr), net jei ir nusprendia,
kad jai nepatinka. Per mudviej dviej savaii medaus mnes Fidi papldimyje ji visa paniurusi
kassi per imtus mistik Prisukamo paukio kronikos3 puslapi ir varst mane kariais
vilgsniais, kai rijau triler po trilerio. Nuo tada, kai parsikraustme Misr, nuo tada, kai neteko
darbo, jos gyvenimas sukosi (sustojo?), stengiantis atlikti nesibaigianius smulkius, nereikmingus
darbus. Suknel bt buvusi ilyginta.
O dar svetain, kov liudijantys enklai. Jau inojau, kad Eim nepaskambins. Norjau, kad
prasidt kitas etapas.
Buvo pats graiausias dienos metas, giedrame liepos danguje n debeslio, vos judanti saul
nuvieia rytus ir visk ulieja auksu ir prabanga kaip flamand paveiksle. Pasirod policija. Atrod
kasdienikai: a sdiu ant laipteli, medyje suokia vakaro pauktis, i automobilio lyg usuk
ikyl kaimynystje neskubdami ropiasi du policininkai. Geltonsnapiai, gal koki dvideimt
penkeri, pasitikintys savimi ir abejingi, prat raminti sunerimusius tvus dl komendanto valand
paeidusi j paaugli. Lotyn amerikiei gymio mergina, plaukus susipynusi ilg tamsi kas, ir
juodukas jr pstininko povyza. Kol buvau ivyks, Kartidas pasidar ne toks baltas, bet vis tiek
toks izoliuotas, kad vieninteliai mano kasdieniame gyvenime regimi spalvotieji profesiniai klajnai:
preki pristatytojai, medikai, pato darbuotojai. Farai. (i vieta tokia balta, net iurpu, pasak
Eim, Manhatano taut katile tarp savo draug turjusi tik vien afroamerikiet. Papriekaitavau, kad
jai tereikia egzotiko fasado, kad jai maum reikia kaip fono. Nebuvo i to nieko gero.)
Pone Danai? A pareign Velaskes, prisistat moteris. O ia pareignas Riordanas. Kaip
supratome, esate susirpins dl savo monos?
Riordanas nuvelg gatv. Jis iulp saldain. Maiau, kaip jo akys nuseka ups link neriant
paukt. Tada vilgsnis smigo mane, patempta lpa bylojo, kad jis mato tai, k ir kiti. Mano veidas
praosi kumio: airi darbinink vaikas, kliuvs tipikame lepnlio liurbio kne. Daug ypsausi,
kad mano marmz bt mielesn, bet tai suveikia tik kartais. Kolede netgi kur laik neiojau
akinius su stiklais be dioptrij, nes vyliausi, kad su jais atrodysiu draugikesnis, ne toks grsmingas.
Negi nematai, kad taip atrodai visikas gaidys? paprotino mane Go. Meiau alin akinius ir dar
atkakliau ypsojausi.
Mostu pakvieiau farus vidun.

Ueikit ir pamatysit.
Tie du, girgiodami ir vangiodami dirais ir ginklais, ulipo laiptais. Atsistojau svetains
tarpdury ir parodiau, kas i jos lik.
O, itar pareignas Riordanas ir trakteljo krumplius. Jam, regis, staiga pasidar nebe taip
nuobodu.
Riordanas ir Velaskes sdjo prie valgomojo stalo palink priek ir klausinjo vis privalom
dalyk: kas, kur, kiek laiko tai utruko. J ausys tikrja to odio prasme buvo staios. Riordanas,
pajs al, kakam skambino, o paskui man prane, kad detektyvai jau vaiuoja. Pajutau nir
pasididiavim, kad sureaguota rimtai.
Riordanas jau antr kart klaus, ar pastaruoju metu nemaiau kaimynystje nepastam moni,
trei kart primin apie besibastanias Kartido benami gaujas, ir tuo metu suskambo telefonas.
Puoliau prie jo ir iupau ragel.
Atiaurus moterikas balsas:
Pone Danai, ia Komforthilo slaugos namai.
Ten mes su Go kurdinome Alcheimerio kamuojam tv.
Dabar negaliu kalbti, a jums paskambinsiu, ibriau ir padjau ragel. Nekeniau tos u
Komforthilo gyventojus atsakingus raganos: n neyptels, n lao paguodos. Per menkai apmokama,
apgailtinai per menkai apmokama, turbt todl jie ir nesiypso, todl ir neujauia. Suvokiau, kad
mano pyktis ne ten nukreiptas: mane nemonikai siutino, kad tvas tebra gyvas, o mama jau po
velna.
Buvo Go eil sisti ek. Buvau tikras, kad u liep turi mokti Go. Ir esu tikras, jog ji mano, kad
dabar mano eil. Jau yra taip buv. Go pasak, kad mes turbt abu nesmoningai pamirtame isisti
tuos ekius, o i tikrj norime pamirti savo tv.
miau Riordanui pasakoti apie nepastamj, kur maiau gretimame negyvenamame name, bet
paskambino duris. Paskambino duris. Atrod visikai normalu lyg biau usisaks pic. jo du
detektyvai, pavarg po pamainos. Vyras ilgakojis ir liesas, smakr nusmailjaniu veidu. Moteris
buvo netiktinai negrai daug daug negraesn, negu apima paprastas negraumas: it saguts
statytos maos apskritos akyts, ilga lenkta nosies kupra, duobutmis nusta oda, ilgi nuts
nusirusio triuio spalvos plaukai. Jauiu trauk negraioms moterims. Mane uaugino trys moterys,
kurios anaiptol nebuvo mielos akiai moiut, mama ir jos sesuo, ir visos buvo imintingos ir
mielos, linksmos ir tvirtos; jos buvo geros, labai geros moterys. Eim pirma grai mergina, su kuria
draugavau, su kuria rimtai draugavau.
Negraioji moteris prakalbo pirma lyg panels pareigns Velaskes aidas.
Pone Danai, a detektyv Ronda Bonj. ia mano porininkas, detektyvas Dimis Gilpinas. Kiek
supratom, esate susirpins dl monos.
Mano pilvas suurzg taip, kad visi igirdo, bet apsimetme, kad niekas nieko negirdjo.
Ar galtume apsivalgyti, pone? prabilo Gilpinas. Po akimis turjo msingus maielius, o i
s kyojo balti eriai. Markiniai nebuvo susiglam, bet jis vilkjo juos tarsi suglamytus; atrod,
lyg turt dvokti cigaretmis ir giia kava, nors ir nedvok. Jis kvepjo kaip muilas Dial.
Pavedjau juos svetain, vl mosteljau t lau, kur atsargiai klaupsi du jaunesni farai, lyg

laukdami, kad juos kas pamatys naudingai besidarbuojanius. Bonj nuvairavo mane prie kds
valgomajame toliau, bet kad matytsi kovos enklai.
Ronda Bonj, bedusi atidias virbliuko akytes, iklausinjo t pai dalyk, kuriuos jau buvau
susaks Velaskes ir Riordanui. Gilpinas priklaup ant vieno kelio ir apirinjo svetain.
Ar skambinote draugams arba eimai monms, su kuriais galt bti js mona?
pasiteiravo Ronda Bonj.
A Ne. Dar ne. Turbt laukiau js.
A. Ji nusiypsojo. Spju pagrandukas.
K?
Js esate pagrandukas.
Turiu ses dvyn. Pajutau, kad patyliukais buvo kakas nusprsta. Kodl?
Mgstamiausia Eims vaza guljo ant grind trinktelta sien ir visikai sveika. Tai buvo
vestuvin dovana, japon meno edevras, kur Eim kiekvien savait, atjus nam tvarkytojai,
paslpdavo, nes buvo sitikinusi, kad i vazos nieko neliks.
Tiesiog taip pamaniau, nes laukte ms: esate prats, kad kas nors kitas imtsi iniciatyvos,
paaikino Bonj. Taip elgiasi mano jaunlis brolis. Tai gimimo eilikumo dalykas. Ji kak
usira bloknot.
Gerai. Piktai gteljau peiais. Ar jums reikia ir mano Zodiako enklo, o gal jau galtume
pradti?
Bonj ypsojosi maloniai, pakaniai.
A nieko nedariau, nes inau, kad ji tikrai ne su drauge, pasakiau ir mosteljau netvark
svetainje.
Js ia kiek gyvenate, pone Danai, dvejus metus? paklaus ji.
Rugsj bus dveji.
I kur atsikraustte?
I Niujorko.
Miesto?
Taip.
Ji mosteljo antr aukt, be odi praydama leidimo ulipti, ir a linkteljau. Nusekiau jai
kandin, o paskui mane nupdino Gilpinas.
Buvau ten raytojas, lepteljau, nespjs priksti lieuvio. Net dabar, prabgus dvejiems
metams, buvo nepakeniama, kad kas nors manyt, jog dabartinis gyvenimas visa, k turiu.
Bonj:
spdinga.
Gilpinas:
Koks?
Atsakym priderinau prie laipt pakop: dirbau urnale (ingsnis), raiau apie popkultr
(ingsnis) vyr urnalui (ingsnis). Ulips atsigriau ir pamaiau, kad Gilpinas velgia svetain.
Jis staigiai atsisuko.
Popkultr? kteljo lipdamas. Kas tiksliai tai yra?
Populiarioji kultra, atsakiau. Laipt viruje ms lauk Bonj. Filmai, televizija, muzika,

bet, e, inot, ne auktasis menas, nieko pretenzinga.


Susiraukiau: pretenzinga? Kaip globjika. Judviem, moliams, turbt reikia iversti mano angl,
kablelis, Ryt pakrants angl, Vidurio Vakar prasiok angl. Pakeverzoju t ir an, kas randas
mano makaulj, patmijus, kaip jieji ka mto.
Jai patinka filmai, pasak Gilpinas ir parod Bonj.
Toji linkteljo.
Patinka.
Dabar centre turiu Bar, pridriau. Dar skaitau kurs kolede, bet dabar tai paminti man
pasirod labai jau apgailtina. ia juk ne pasimatymas.
Bonj vilgteljo vonios kambar, mudu su Gilpinu sustabdiusi koridoriuje.
T Bar? pakartojo. inau. Kaip tik ketinau usukti. Geras pavadinimas. Kietas.
Regis, gudrus jimas, vertino Gilpinas. Bonj patrauk miegamj, o mes paskui j.
Gyvenimas su alumi ne toks jau prastas.
Kartais atsakymas tikrai slypi butelio dugne, pasakiau ir vl susiraukiau, kad lepteljau ne
tem.
Sujome miegamj.
Gilpinas nusijuok.
Pastamas jausmas.
Matot, lygintuvas jungtas? pasakiau.
Bonj linkteljo, atidar ms erdvios drabuins duris ir eng vidun. Udeg vies, eidama
gilyn lateksinmis pirtinmis apmautomis rankomis perbgo markinius ir sukneles. Staiga
narpteljo, pasilenk ir atsisuko rankoje laik idealiai kvadratin dut, suvyniot pramatn
sidabrin popieri.
Man sutrauk pilv.
Kieno nors gimtadienis? pasiteiravo Bonj.
Ms vestuvi metins.
Bonj su Gilpinu abu krpteljo kaip vorai ir apsimet, kad nieko nevyko.
Kai grome svetain, pienburni policinink ten nebebuvo. Gilpinas atsiklaup ir m apirinti
apverst otoman.
E, a turbt per daug siaudrins, prabilau.
Natralu, Nikai, rimtai pasak Gilpinas. Jo blykiai ydros akys virpjo erzinantis tikas.
Ar galima k nors padaryti? Surasti mano mon. Nes ia jos nra.
Bonj mosteljo vestuvin nuotrauk ant sienos: a su smokingu, veide sustingusia dant eile,
oficialiai apkabins Eim per liemen; Eim, kietai suraitytomis ir lako pripurktomis garbanomis,
Keip Kodo pajrio vjyje plevsuojaniu ydu ir nenatraliai iplstomis akimis, nes paskutin
minut visada mirkteli, o dabar labai stengsi nemirktelti. Kitdien po Nepriklausomybs dienos,
fejerverk siera persimaiiusi su jros druska vasara.
Keipas mums tiko. Prisimenu, kaip po keli mnesi suinojau, kad Eim, mano mergina, dar ir
turtinga, kad ji branginama geniali tv vienturt. Tapusi tarsi savotiku simboliu dl knyg serijos,
kurias lyg ir prisiminiau i vaikysts. Nuostabioji Eim. Eim visa tai man iaikino ramiu tolygiu

balsu lyg i komos bundaniam ligoniui. Tarsi jai bt tek tai daryti daugyb kart ir neskmingai
pernelyg entuziastinga reakcija turt, atskleidimas slaptos asmenybs, kuri sukr ne ji.
Eim pasipasakojo man, kas ir kokia ji yra, tada nuvaiavome Nantaketo ssiauryje esanius
Eliot namus, paymtus kaip turinius istorin vert, iplaukme buriuoti ir a pamaniau: A,
vyrukas i Misrio, skrieju per vandenyn su kur kas daugiau u mane regjusiais monmis. Jei
dabar imiau dairytis po pasaul, gyventi su umoju, vis tiek j neprisivyiau. Dl to nepajutau
pavydo. Pajutau pasitenkinim. Niekada nesiekiau turt ar lovs. Mane augino ne kokie tvai
svajotojai, kurie sivaizduoja, kad uaugs j vaikas bus prezidentas. Mane uaugino pragmatiki
tvai, kurie sivaizdavo, kad uaugs j vaikas bus koks nors kontoros tarnautojas, kaip nors usidirbs
pragyvenimui. Man galva svaigo vien nuo to, kad esu greta Eliot, slystu per Atlanto vandenyn ir
grtu pramatniai restauruotus namus, kuriuos 1822-aisiais pastat kapitonas bangini mediotojas,
ia ruoiu ir valgau patiekalus i ekologik organini produkt, kuri pavadinim nemoku itarti.
Bolivin balanda. Prisimenu, pamaniau, kad tai karvi paaras.
Taigi susituokme papldimyje vaiski vasaros dien, valgme ir grme baltoje palapinje, kuri
plaikstsi it bur, o po keli valand paslapiomis isivediau Eim tams, prie bang, nes
jauiausi taip neemikai, kad pamaniau, jog i mans liko tik mirguliuojantis siluetas. alta migla ant
odos sugrino mane realyb, Eim sugrino mane realyb, trukteljusi atgal auksin palapins
vytjim, kur mgaudamiesi ambrozija puotavo dievai. Visos ms vestuvs buvo tokios.
Bonj palinkusi siirjo Eim.
Js mona labai grai.
Taip, ji grai, itariau ir pajutau, kaip udainavo pilvas.
Kelintos metins? pasiteiravo ji.
Penktosios.
Mindikavau nuo kojos ant kojos, nenustygdamas i nekantrumo k nors daryti. Nenorjau, kad jie
aptarint, kokia grai mano mona, norjau, kad drot iekoti mano nelemtos monos. Vis dlto
neitariau to garsiai; danai nepasakau mini balsu, net ir tada, kai dert. Pavojingai daug kaupiu ir
riuoju: mano pilvo rsyje sukrauta imtai buteli pykio, nevilties, baims, bet velgdamas mane
apie tai n netartum.
Penktosios rimta. Pabandysiu atspti usakte Hjuston? pasidomjo Gilpinas. Tai buvo
vienintelis kiek geresnis restoranas mieste. Jums btinai reikia nueiti Hjuston, pasak mano
mama, kai parsikraustme ionai. Jai atrod, kad tai tikra Kartido paslaptis, ir ji vylsi, kad
restoranas galbt patiks mano monai.
inoma, kad Hjuston.
Penktas melas policijai. Tai buvo tik pradia.

3 Haruki Murakami knyga The Wind-Up Bird Chronicle (1997).

EIM ELIOT-DAN
2008 M. LIEPOS 5 D.

DIENORATIS

A sklidina meils! Dstu i aistros! Nesveikai pilna atsidavimo! Laiminga dzgianti i santuokinio
entuziazmo nenustygstanti kaman. A diugiai zvimbiu aplink j, bruzdu ir tvarkau. Pasidariau keistas
padaras. Pasidariau mona. Pagaunu save kreipiant pokalbius negrabiai, nenatraliai vien tam,
kad galiau itarti jo vard. A pasidariau mona, pasidariau nuoboda, mans papra atsisakyti
Nepriklausomos jaunosios feminists kortels. Man n motais. A tvarkau jo eki knygel, a
pakerpu jam plaukus. Tapau tokia retro, kad vien grai dien turbt itarsiu portmon, kai
apsivilkusi sibuojant tvido palt kauksiu pro duris groio salon. Niekas man nekelia nerimo.
Regis, viskas vis tiek baigsis gerai, bet koks rpestis virsta smagia istorija, kuri galima papasakoti
per vakarien. inai, mielasis, iandien nudjau bom Cha cha cha cha! Oi, kaip smagu!
Nikas kaip geras stiprus grimas: viskam suteikia teising perspektyv. Ne kitoki perspektyv,
o teising perspektyv. Su Niku suvokiau, kad i tikrj visikai nieko baisaus, jei elektros sskaita
bus apmokta keliomis dienomis vliau, jei mano paskutin anketa ijo ne itin vykusi. (Pati
paskutin, nejuokauju: Koks medis btumt? A obelis! Tai nieko nereikia!) Nieko tokio, kad
naujoji Nuostabiosios Eims knyga kaip reikiant deramai idta uns dienas, kad recenzijos
pagieingos, o ir taip pradioje vos gyvas buv pardavimas stulbinamai krito. Nesvarbu, kokia spalva
idaysiu ms kambar arba kiek vluosiu dl spsi, ir nesvarbu, ar ms riuojamos iukls
tikrai tikrai yra perdirbamos. (Va ia tai lygis, Niujorke, ar ne?) Tai nesvarbu, nes a atradau sau
por. Tai Nikas, atsipts ir ramus, sumanus, linksmas ir nekomplikuotas. Be kani laimingas.
Mielas. Didelis penis.
Visko, ko savyje nemgau, nugrdau tolimiausi smegen kert. Gal tai jame man labiausiai ir
patinka kaip jis paveikia mane. Paveikia ne mano jausmus, o mane pai. A linksma. aisminga.
A aidiu. Esu tiesiog laiminga ir visikai patenkinta. A mona! Keista tarti tokius odius. (O dl
iukli riavimo rimtai, Niujorke, nagi mirktelk.)
Kreiame visokias kvailystes, pavyzdiui, praeit savaitgal nuvaiavome Delavar, nes n
vienas nebuvome myljsi Delavare. Tuoj apraysiu, kaip viskas atrod, nes tai skirta bsimoms
kartoms. Mes kirtome valstijos rib: Sveiki atvyk Delavar! skelb enklas; ir dar: Maas
stebuklas; ir dar: Pirmoji valstija; ir dar: Tax-free pirkini rojus.
Delavaras, valstija, kur daugyb turtuoli.
Kai tik pamatau pirm lauko keliuk, parodau Nikui, ir mes dardame juo kokias penkias minutes,
iki vaiuojame puyn. Nesikalbame. Jis nuleidia savo sdyn. A pasikeliu sijon. Esu be
kelnaii, matau, kaip nusvyra jo lp kampuiai, veidas atsipalaiduoja, jis usiveda ir akyse
atsiranda apsiblauss rytingas vilgsnis. Usilipu nugara j, veidu automobilio priekin stikl. A
prispausta prie vairo ir mums drauge judant signalas tyliai mekena pamgdiodamas mane, o mano
delnas neksi, kai spaudiu j prie priekinio stiklo. Mudu su Niku bet kur galime pasiekti orgazm; n
vienas i ms nejauia vieumos baims ir mes tuo didiuojams. Tada vaiuojame namo. A

kramsnoju diovint jautien, basas kojas susiklusi ant prietais skydo.


Mums patinka ms namas. Namas, kur pastat Nuostabioji Eim. Rausvo smiltakmenio namas
Brukline, kur mudviem nupirko mano tvai. Paiame Promenade su atsiverianiu pro didiulius
langus Manhatano vaizdu. Namas ekstravagantikas, dl jo jauiuosi nesmagiai, bet jis tobulas.
Kovoju su turtingos lepnls vaizdiu, kai tik galiu. Daugyb a pati. Per du savaitgalius patys
idame sienas: jros alumo, gelsva ir ydra. Teorikai. N viena spalva neijo tokia, kokios
tikjoms, bet apsimetme, kad mums vis vien patinka. Prisitempme niekui i blusturgi,
nupirkome plokteli Niko patefonui. Vakar vakare sdjome ant seno persiko kilimo, grme vyn,
tamsjant dangui ir siiebiant Manhatanui, klausms vinilo trakjimo, ir Nikas pasak: Visada
itaip ir sivaizdavau. sivaizdavau kaip tik taip.
Savaitgaliais kalbams po keturiais sluoksniais patal, nuo sauls geltonumo antklods ilusiais
veidais. Net ms grindys linksmos: yra dvi senos girgdanios lentos, kurios pasveikina engus pro
duris. Man patinka, patinka, kad tai ms, kad senovinis toreras turi savo istorij, kaip ir pakryps
molinis puodelis, stovintis prie ms kavinuko, kuriame niekada nieko nebuvo, tik vienia svarl.
Per dien dienas galvodavau, k malonaus jam padarius nueiti nupirkti mt muilo, kuris gult jo
delne kaip iltas akmuo, o gal gaball uptakio, kur pati pagaminiau ir jam patiekiau
palovinimas t laik, kai gyveno prie ups. inau, a juokinga. Man patinka, nors Nebiau
pamaniusi, jog galiu bti juokinga dl vyro. Tai palengvjimas. A netgi alpju dl jo kojini, kurias
jis sigudrina palikti avingai suveltas, it unytis jas bt atvilks i kito kambario.
iandien ms pirmosios vestuvi metins ir a sklidina meils, nors mons mums vis kartojo ir
kartojo, kad pirmi metai bus klaikiai sunks, lyg mes btume kokie naivs vaikai, ieinantys kar.
Nebuvo sunku. Mums skirta bti susituokusiems. iandien pirmosios ms vestuvi metins, Nikas
per priepieius ieis i darbo. Mano lobio paieka laukia jo. Visos uuominos apie mudu, apie
mudviej nugyventus metus:
Vos tik mielasis mano slog pasigauna,
io gardumyno tuoj kaip vaisto gauna.

Atsakymas: tom yum sriuba i Thai Town Prezidento gatvje. eimininkas iandien lauks ms
su sriubos dubenliu ir kita uuomina.
Taip pat McMannas Kin kvartale ir Alisos skulptra Centriniame parke. Didioji ekskursija po
Niujork. J baigsime Fultono gatvje uv turguje, kur nusipirksime por daili omar. Taksi
laikysiu dut sau ant keli, o Nikas nervingai bruzds alia. Parskubsim namo, a rafinuotai, kaip
daugyb vasar Keipe praleidusi mergina, mesiu juos nauj puod ant ms senos virykls, o Nikas
kikens ir vaidins, kad i baims slepiasi u virtuvs dur.
Siliau nusipirkti msaini. Nikas norjo, kad kur nors nueitume penkios vaigduts,
pramatniai, kur nors su daugybe patiekal ir j pavadinimus berianiais padavjais. Taigi omarai
aukso viduriukas, omarai, kaip kad visi kartoja mums (kartoja ir kartoja) apie santuok,
kompromisas!
Valgysim omarus su sviestu, mylsims ant grind, moterikei i kurios nors senos diazo
ploktels dainuojant mums lyg i kitapus tunelio sklindaniu balsu. Pamau, tingiai kauime nuo
gero kotiko viskio, Niko mgstamiausio. teiksiu jam dovan laik popieriaus rinkin, kokio jis

norjo i Crane & Co, su monograma aikiu neiraitytu riftu tamsiai aliame fone ant storo rupaus
popieriaus, kur sigers prabangus raalas ir jo parayti odiai. Laik popieriaus rinkinys raytojui
ir raytojo monai, kuri galbt taip usimena, kad nort gauti vien kit meils laik.
Tada gal vl mylsims. Ir naktipieiams suvalgysim msain. Ir dar igersim viskio. Voil:
laimingiausia kvartalo pora! Ir jie dar sako, kad santuoka sunkus darbas.

NIKAS DANAS
DINGIMO VAKAR

Bonj su Gilpinu apklaus perkl policijos nuovad, primenani lungant viej bank. Paliko
mane vien maame kambarlyje keturiasdeimiai minui, ir a visomis valios pastangomis
prisiveriau sdti ramiai. Kad apsimestum, jog esi ramus, turi bti ramus. Usikniaubiau ant stalo,
pasidjau smakr ant rankos. Laukiau.
Ar norite paskambinti Eims tvams? prie tai paklaus Bonj.
Nenoriu j gsdinti, atsakiau. Jei per valand neatsiras, paskambinsiu.
Tokio pokalbio buvo jau trys raundai.
Galiausiai farai atjo ir atsisdo u stalo prieais mane. Stengiausi nesusijuokti taip viskas
panjo televizijos serial. Toks pats kambarys kaip naktini program kanale, kur iriu
pastaruosius deimt met, ir du farai pavarg, rimti, vaidinantys kaip tikros vaigds.
Absoliuiai netikra. Epkoto policijos nuovada. Bonj netgi turjo popierin kavos stiklinait ir rusv
kartonin aplank, pana rekvizit. Butaforiniai farai. Man susvaigo galva, akimirk pasivaideno,
kad visi mes vaidiname Paaiskim aidim Dingo mona!
Nikai, kaip jauiats? paklaus Bonj.
Kaip jauiuosi? Kodl?
Js ypsots.
Svaigulys nuslydo ant plytelmis iklot grind.
Atleiskit, tiesiog viskas taip
inau, itar Bonj ir pavelg mane taip, lyg tapnot ranka. Labai keista, inau. Ji
atsikrenkt. Pirmiausia norime, kad jaustumts ia patogiai. Jei ko nors reikia, sakykit. Kuo
daugiau informacijos mums dabar suteiksite, tuo geriau, bet ieiti galite kada panorjs ia jokia
bda.
Darysiu visk, ko reikia.
Gerai, puiku, ai, padkojo ji. Hm, k gi. Pirmiausia noriu atlikti, kas nemaloniausia.
dinj dal. Jeigu js mon i tikrj pagrob mes to neinome, bet jei paaikt, mes norim
suiupti t tip ir, kai suiupsim t tip, norim j prigriebti, kaip reikiant prigriebti. Kad neisisukt.
Kad nebt joki dviprasmybi.
Taip.
Taigi turime labai greitai, labai paprastai atmesti jus kaip tariamj. Kad tas tipas negalt
grti ir pareikti, kad mes neatmetme js kaip tariamojo, ar suprantate, apie k a kalbu?
Automatikai linkteljau. I tikrj nesupratau, apie k ji kalba, bet norjau kuo aikiau parodyti
nor bendradarbiauti.
Darykit, k reikia.
Nenorime js pergsdinti, prakalbo ir Gilpinas. Tenorim patikrinti kiekvien galimyb.
A sutinku.
Visados kaltas vyras, pamaniau. Visi ino, kad visados kaltas vyras, tai kodl jie negalt

tiesiog pasakyti: tariame jus, nes js vyras, o visados kaltas bna vyras. Pairkite
Kriminalin kronik.
Gerai, puiku, Nikai, itar Bonj. Pirmiausia paimkime tepinl nuo js skruosto vidins
puss, kad namuose atskirtume, kuri DNR yra ne js. Ar sutinkate?
inoma.
Taip pat noriau patikrinti js rankas, ar nra vio pdsak. Vlgi tam, jeigu
Pala, pala, pala. Ar radote k nors, dl ko manote, kad mano mona buvo
Nenenene, Nikai, nutrauk mane Gilpinas. Jis pristm kd atlou prie stalo ir apsierg j.
Man visada buvo domu, ar farai i tikrj taip daro. O gal taip padar koks iradingas aktorius, o
paskui farai m taip daryti, nes mat, kad taip daro farus vaidinantys aktoriai, ir tai atrodo kietai?
Tiesiog tokios taisykls, aikino Gilpinas. Stengiams patikrinti kiekvien galimyb:
patikrinti js rankas, paimti tepinl, ir dar jei galtume apirti js automobil
inoma. Kaip sakiau, darykit visk, kas reikalinga.
Ai, Nikai. Tikrai tai vertinu. Kartais mons apsunkina mums darb tiesiog todl, kad gali t
padaryti.
A buvau kaip tik prieingo sukirpimo. Tvas nuo pat vaikysts be odi pt man kalts jausm;
jis buvo i t moni, kurie tyko, k ia usipuolus. Todl dabar Go pasirengusi nuo visko gintis ir jos
taip paprastai aplink pirt neapvyniosi. Todl a dabar tikras autoritet subinlaiys. Mama, ttis,
mokytojai: Jei tik galiu jums padti, pone ar ponia. A vis laik geidiau palankumo. Tu
meluotum, apgaudintum ir vogtum po paraliais, nuudytum, kad tik kitus tikintum, jog esi geras
berniukas, kart pasak Go. Stovjome eilje prie Yonah Schimmel garsij pyragli, ne per
toliausiai nuo senojo Go buto Niujorke tai kodl taip gerai prisimenu t akimirk, ir netekau
apetito, nes ji buvo visikai teisi, o a to niekada nesuvokiau, ir net jai tai sakant galvojau: Niekad
ito neumiriu, ia viena i t akimirk, kurios mano galvoje liks amiams.
Kol ant mano rank iekojo vio pdsak ir vatos pagaliuku nuo skruosto m tepinl, apie bei
t nekuiavoms apie Liepos 4-osios saliutus, apie or. Neva nieko ia tokio, lyg vizitas pas dant
gydytoj.
Kai tai buvo atlikta, Bonj prieais mane pastat dar vien kavos puodel ir spusteljo pet.
Apgailestauju dl ito. Bjauriausia darbo dalis. Kaip manot, ar pajgtumt dabar atsakyti kelis
klausimus? Mums tai labai padt.
Taip, inoma, pradkim.
Prieais mane ant stalo ji padjo plon skaitmenin diktofon.
Nieko prie? itaip jums neteks atsakinti tuos paius klausimus i naujo ir i naujo, ir i
naujo
Ji norjo mane rayti, kad nuo savo pasakojimo niekur nepabgiau. Reikt skambinti
advokatui, pamaniau, bet advokat reikia tik tiems, kas yra kalti, taigi linkteljau: Praom.
Taigi Eim, itar Bonj. Judu ia gyvenat kiek?
Madaug dvejus metus.
Ir ji kilusi i Niujorko.
Taip.
Ji dirba, turi darb? paklaus Gilpinas.

Ne. Ji raydavo asmenines anketas.


Detektyvai persimet vilgsniais: anketas?
Paaugli urnalams, moter urnalams, paaikinau. inot: Ar js pavydi? Atsakykite ms
klausimus ir suinokite! Ar vaikinai js bijo? Atsakykite ms klausimus ir suinokite!
Geras, man tokios anketos patinka, pasak Bonj. Nemaniau, kad tai tikras darbas. Jas rayti.
Kad tai profesija.
Na, ne visai. Nebe. Internete pilna nemokam anket. Eims anketos buvo iradingesns ji
turjo psichologijos magistro diplom turi psichologijos magistro diplom. Nesmagiai
nusijuokiau dl savo rikto. Bet iradingumas neveikia to, kas duodama dykai.
O paskui kas?
Gteljau peiais.
Paskui atsikraustm ionai. Dabar ji bna namie.
A! Tai js turit vaik? suiulbjo Bonj, lyg igirdusi ger naujien.
Ne.
A. Tai k ji per dienas veikia?
Ir man kirbjo itas klausimas. Eim kadaise buvo moteris, kuri aminai k nors veikia. Kai
apsigyvenom kartu, ji atkakliai moksi prancz kulinarijos paskui kaip palusi vaistsi peiliu ir
su kvpimu gamino boeuf bourguignon. Trisdeimt ketvirtojo gimtadienio proga nuskridome
Barselon ir ji mane paties nekamosios ispan kalbos trelmis, kuri buvo slaptai imokusi. Mano
mona buvo atraus guvaus proto, imli ir smalsi. Bet jos usidegim kurstydavo varybos. Jai reikjo
apstulbinti vyrus ir sukelti pavyd moterims: inoma, Eim moka gaminti pranczikus patiekalus ir
laisvai kalba ispanikai, usiima darininkyste ir mezga, bga maratonus ir prekiauja akcijomis,
pilotuoja lktuv ir visa tai darydama atrodo kaip modelis ant podiumo. Jai vis laik reikjo bti
Nuostabija Eime. ia, Misryje, moterys apsiperka Target, kruopiai gamina pastamus
gardius patiekalus, pasijuokia i savs, kiek menkai i studij laik teprisimena ispan. Joms nerpi
varytis. Nepaliaujamas Eims siekis ko nors naujo buvo priimtas iskstomis rankomis ir galbt su
laeliu gailesio. Mano konkuruojaniai monai blogiau ir bti negaljo viskuo patenkint
nevykli miestas.
Ji daug kuo domisi, pasakiau.
Ar jums niekas nekelia nerimo? i pairos susirpinusi pasiteiravo Bonj. Ar neturite
nuogstavim dl narkotik ar alkoholio? Nenoriu apie js mon pasakyti nieko bloga. Daugyb
nam eimininki, daugiau, negu tartum, kaip tik taip stumia dienas. Ilgas dienas, kai esate nik
savus reikalus. O jeigu vietoj alkoholio atsiranda narkotikai ir a kalbu ne apie heroin, tegu tik
receptiniai skausm malinantys, k gi, yra toki lyki tip, i kuri nusipirktum kad ir dabar.
Su prekyba narkotikais buvo visai prastai, pasak Gilpinas. Policijoj daug atleido, liko tik
penktadalis pajgumo, pradia buvo sunki. Noriu pasakyti, kad ir dabar prastai, mes visko
neapiojam.
Vienai nam eimininkei, tokiai mielai poniai, padauginusiai oksikontino, an mnes imu
dant, pamtjo pavyzd Bonj.
Ne, Eim kartais gal igerdavo taur vyno ar ko kito, bet vaist nevartojo.
Bonj sispitrijo mane akivaizdu, ne tokio atsakymo tikjosi.

Ar ji ia turi draug? Nortume jiems paskambinti, patikrinti. Nenoriu eisti. Kartais sutuoktinis
pats paskutinis suino apie narkotikus. mons gdijasi, ypa moterys.
Draugai. Niujorke Eim kas savait susirasdavo nauj draug, o paskui pamesdavo, jie buvo
kakas panaaus jos projektus. Liaupsindavo juos: Paul, pas kuri Eim moksi dainavimo ir
kurios balsas buvo nerealiai geras (Eim mokykl lank Masausetse, man patikdavo, kai joje
prabusdavo Naujoji Anglija: nerealiai geras); Des i mados dizaino kurso. Bet kai paklausdavau
apie Des ar Paul po mnesio, Eim mane pairdavo taip, tarsi paistyiau dievai ino k.
Ir aplink Eim visada bruzddavo vyr, pasirengusi atlikti sutuoktinio darbus, kuri tas nesugeba
padaryti. Sutaisyti kds koj, sumedioti jos mgstamos atvetins azijietikos arbatos. Vyr, dl
kuri ji dievagodavosi, kad jie jos draugai, tiesiog geri draugai. Eim juos laikydavo deramu atstumu
gana atokiai, kad neimiau irzti, ir gana arti, kad pamojus pirtu tie pult vykdyti jos sakymo.
Misryje Dieve, tikrai neinau. Man tik dabar tai atjo galv. Tu tikras iknius, pamaniau. Jau
dveji metai kaip mes ia, bet po paindinimosi ir lankyn bruzdesio, po t iprotjusi pirmj
mnesi su niekuo nuolatos nesusieina. Buvo mano mama, bet dabar ji mirusi, ir a o ms prastas
pokalbis bdavo puolimas ir gynimasis. Kai jau buvom ia pragyven metus, a jos neva kilniai
paklausiau: Ir kaip jums, ponia Dan, patinka iaurs Kartidas? Turi omeny, naujasis
Kartidas? atsak ji. Nepraiau paaikinti, k tai turt reikti, bet supratau, kad tai eidu.
Ji turi kelis draugus, bet daugum j Niujorke.
Jos eima?
Jie gyvena Niujorke. Mieste.
Ir js iki iol niekam i j nepaskambinote? paklaus Bonj; ypsojosi sutrikusi.
Dariau tai, ko mans prate. Neturjau progos.
Pasiraiau sutikim, kad bt sekamos mano kredito korteli operacijos ir sekamas Eims
mobilusis telefonas, pasakiau Go telefono numer ir nurodiau Sju, nal i Baro, kuri galt
paliudyti, kada atvaiavau.
Pagrandukas. Ji palingavo galva. Js tikrai man primenate mano jaunl brol. Kirtis. ia
pagyrimas, tikrai.
Ji dl jo galv pametusi, pasak Gilpinas, kak keverzodamas bloknot. Gerai, taigi i
nam ijote ryte apie pus atuntos, Bare pasirodte apie pusiaudien, o tame tarpe buvote
papldimy.
Madaug deimt myli iaur nuo ms nam yra papldimys, tokia ne itin patraukli smlio,
dumblo ir alaus buteli uki plyn. I iukliadi per kratus virstantys plastikiniai puodeliai ir
sauskelns. Bet uuovjoj yra ikyl stalas, kur maloniai apvieia saul, ir jeigu iri tiesiai up,
viso to lamto nematai.
Kartais pasiimu kavos, laikrat ir tiesiog pasdiu. Vasar danai taip darau.
Ne, papldimy su niekuo nesikalbjau. Ne, niekas mans nemat.
Savaits vidury ten tuia, sutiko Gilpinas.
Jei policija pasikalbt su bet kuo mane pastaniu, mikliai suinot, kad retai ateinu papldim
ir kad niekad neatsineu kavos nordamas tiesiog pasimgauti rytu. A baltas kaip sris ir nekeniu
savianalizs nesu papldimio vyrukas. Pasakiau taip policijai, nes Eim sugalvojo, kad man reikt
susirasti toki viet, kur biau vienas, galiau irti savo pamgt up ir apmstyti mudviej

bendr gyvenim. Pasak man tai ryt, kai pavalgm jos kept lietini. Ji usigul ant stalo ir pasak:
inau, kad mums dabar sunkus metas. A vis tiek, Nikai, tave labai myliu ir inau, kad man dar
reikia pasistengti. Noriu tau bti gera mona ir noriu, kad tu btum mano vyras ir btum laimingas.
Bet tau reikia nusprsti, ko nori tu.
Ji aikiai repetavo it kalb kalbdama ididiai ypsojosi. Ir net kai mona sil man it
malon, a msiau: Ji, inoma, turi visk sureisuoti. Jai norisi sivaizduoti mane ir galingai
srvani up; a velgiu horizont, apmstau mudviej gyvenim, o vjelis iauia man plaukus.
Negaliu gi imti ir nueiti Dunkin Donuts.
Tau reikia nusprsti, ko nori tu. Eims nelaimei, jau buvau nusprends.
Bonj guviai pakl akis nuo savo ura.
Gal pasakytumte, kokia js monos kraujo grup? papra ji.
Hm, ne, neinau.
Js neinot savo monos kraujo grups?
Gal A? spjau.
Bonj surauk kakt, paskui lyg per jog pratisai ikvp.
Gerai, Nikai, tai kuo padsime mes.
Ji ivardijo: Eims telefono klausomasi, isiuntinta jos nuotrauka, sekamos jos kredito kortels.
Apklausiami inomi apylinks seksualiniai nusikaltliai. Apklausiami ms negauss kaimynai. Ms
nam telefono klausomasi, jei kartais paskambint dl ipirkos.
Neinojau, k pasakyti. Mginau prisiminti koki citat k filmuose tokiu momentu sako vyras?
Priklauso nuo to, kaltas jis ar ne.
Nepasakyiau, kad man nuo to ramiau. Ar js Ar ia pagrobimas, ar dingusio asmens byla
kas i tikrj vyksta?
inojau statistik, inojau i to paties televizijos serialo, kuriame vaidinau: jei per pirmsias
keturiasdeimt atuonias valandas byloje niekas nepaaiks, ji veikiausiai taip ir liks nebaigta.
Pirmos keturiasdeimt atuonios valandos svarbiausios.
Supraskit, mano mona dingo. Mano mona dingo!
Susivokiau, kad pirm kart itariau taip, kaip derjo apimtas panikos ir piktai. Ttis gebjo kuo
vairiausiai parodyti savo kartl, nir, antipatij. Vis savo gyvenim stengdamasis nebti toks kaip
jis, apskritai praradau gebjim bent kiek stipriau reikti neigiamas emocijas. Tai dar vienas dalykas,
dl kurio atrodiau kaip koks mulkis many gali imtas velni petis, bet i veido nieko
nesuprastumte, o i odi juolab. Nuolatin bda: per daug savitvardos arba jokios savitvardos.
Nikai, mes tai irime labai rimtai, pasak Bonj. Kol mes ia nekams, laboratorijos
vyrukai nuodugniai apirinja js nam. Gav daugiau informacijos galsime judti toliau. O dabar
kuo daugiau papasakotumte apie mon, tuo bt geriau. Kokia ji?
galv atjo prastin vyro fraz: ji miela, auni, gera, ujauianti.
Kaip kokia? paklausiau.
Papasakokit man apie jos asmenyb, pasil Bonj. Pavyzdiui, k jai padovanojote metini
proga? Papuoal?
Dar nieko nepadovanojau, atsakiau. Ketinau tai padaryt popiet. Tikjausi, kad ji nusijuoks
ir vl pasakys pagrandukas, bet nepasak.

Gerai. Na, tada papasakokite man apie j. Ar ji mgsta bendrauti? Ar ji neinau, kaip tai
pavadinti ar ji niujorkika? Pavyzdiui, gal kam nors galt pasirodyti nepadori? Gal paliest
netinkamai?
Neinau. Ji nra i t niekada-neprasidk-su-nepastamais, bet ji ne Nra tokia li, kad
iprovokuot k nors j nuskriausti.
Mano vienuoliktas melas. Dabartin Eim tokia kandi, kad tikrai norisi j nuskriausti. Ypa
iandienin Eim, vos vos teprimenanti moter, kuri simyljau. Virsmas kaip pasakoje, tik
prieingas. Vos per kelerius metus senoji Eim, kvatokl mergait, kuriai viskas buvo lengva ir
paprasta, tikrja to odio prasme isinr i odos, ir i jos, paliktos ant grind drauge su siela,
ieng ita naujoji dygi kandi Eim. Mano mona nebebuvo mano mona, bet dygios vielos mazgas,
laukiantis, kad j atriiau, o itam darbui su savo storais, sugrubusiais nervingais pirtais netikau.
Kaimieio pirtais. Negrabiais pirtais, negudusiais dirbti io painaus pavojingo darbo aikintis
Eimei. Kai pasidavs ikliau kruvinus strampus, ji atsiduso ir mintyse atsivert savo slapt
ssiuvin, kur registravo visus mano trkumus, visiems laikams paymdavo nusivylimus,
silpnybes, ydas. Mano senoji Eim, po galais, ji buvo linksma. Ji buvo smagi. Ji prajuokindavo mane.
Jau pamirau tai. Ir ji pati juokdavosi. I galugerklio, kaip tik nuo tos vietos, kur maojo pirtelio
formos duobut, i kur ir geriausia juoktis. Nuoskaudas paleisdavo kaip sauj pauki lesalo jos
k tik ia, ir tai j nebra.
N i tolo neprimin tokios, kokia tapo, tokios, kokios labiausiai bijojau piktos moters. Nemoku
elgtis su piktomis moterimis. Jos manyje sujudina kak nemalonaus.
Ar ji valdinga? pasiteiravo Gilpinas. Mgsta, kad viskas bt jos rankose?
Pagalvojau apie Eims kalendori, t trej met: jei pairtumte metus priek, rastumte
suraytus vizitus pas dermatolog, dant gydytoj, veterinar.
Ji planuotoja. Ji, suprantat, nieko nedaro ekspromtu. Mgsta susirayti ir visk daryti pagal
sra. Ibraukti tai, kas padaryta. tai kodl ji negaljo
Tai turt jus varyti i proto, ujauiamai itar Bonj. Jeigu js kitokio sukirpimo. Man js
labai panaus B tip.
A turbt labiau atsipalaidavs, itariau. O tada pridriau tai, ko i mans ir buvo tikimasi:
Mes papildome vienas kit.
Pairjau laikrod ant sienos, ir Bonj paliet man rank.
Ei, ar ne laikas bt paskambinti Eims tvams? Jiems tai tikrai bus svarbu.
Buvo po pusiaunakio. Eims tvai miegoti eina devint; jie kakodl labai girdavosi, kad taip
anksti gulasi. Dabar jie bus kietai mig, taigi ia bus neatidliotinas naktinis skambutis. Mobilieji
visada ijungiami be penkiolikos devint, taigi Rendiui Eliotui teks i lovos pdinti pat holo gal
pakelti seno masyvaus telefono ragelio; jis grabinsis akini, bruzds, kol udegs stalin lemp.
Visaip tikins save, kad nra ko jaudintis dl vlyvo skambuio maa kas dl ko skambina.
Du kartus surinkau numer ir padjau ragel, ir tik trei kart miau laukti, kol atsilieps. Atsiliep
ne Rendis, o Meribet, jos sodrus balsas sugaud man aus. Teitariau: Meribete, ia Nikas, ir
usikirtau.
Nikai, kas atsitiko?
kvpiau.

Eim? Sakyk.
A, e Atleiskit, derjo paskambinti
Po velni, sakyk gi!
Nerandame Eims, imikiojau.
Nerandate Eims?
Neinau
Eim dingo?
Dar neinom, vis dar
Nuo kada?
Gerai neinom. A ijau ryte, iek tiek po septintos
Ir tu tik dabar mums skambini?
Atleiskit, nenorjau
Dieve ventas. Mes vakar aidm tenis. Tenis, o galjome Dieve mano. O policija? Ar
praneei policijai?
A dabar nuovadoj.
Nikai, duok pasikalbti su tuo usiimaniu mogumi. Praau.
Kaip vaikas nupdinau pas Gilpin. Mano monos mamyt nori su jumis pasikalbti.
Paskambinus Eliotams tai pasidar viea. Bloga inia Eim dingo pasklido.
Kaip tik jau atgal apklaus kambar ir igirdau tvo bals. Kartais, itin gdingomis akimirkomis,
man jo balsas skamba galvoje. Taiau kart tvo balsas buvo tikras. Jo odiai sproginjo tsiais
urgusios pelks burbulais. Kal kal kal. Mano pamilis tvas sviesdavo it od kiekvienai j
bent kiek suerzinusiai moteriai: kal kal kal. vilgteljau susirinkim sal ir pamaiau j sdint
prie sienos. Kadaise jis buvo graus vyras, ivaizdus, skeltu smakru. Stulbinamai fantastikas taip
j apibdino mano teta. Dabar jis kak balbatavo ir sdjo ant grind, viess plaukai susivl,
kelns purvinos, rankos apibraiytos, lyg bt brovsis per erkius. Per smakr it sraigs li
blizgjo nutsusi seil, jis vis tempdavo ir atleisdavo dar nesuglebusius rankos raumenis. Greta jo
sdjo sitempusi policinink ir piktai suiaupusi lpas stengsi nekreipti j dmesio: kal kal kal
sakau tau kal.
Kas atsitiko? paklausiau jos. ia mano tvas.
Gavot ms praneim?
Kok praneim?
Kad atvyktumte pasiimti tvo, iskiemenavo ji lyg kokiam vplai deimtmeiui.
A Mano mona dingo. A vis vakar prabuvau ia.
Policinink spoksojo mane nieko nesuprasdama. Maiau, kaip svarsto, gal paaukoti savo status
ir atsiprayti, paklausti. O tada mano tvas vl usived: kal kal kal, ir ji nusprend statuso
neaukoti.
Pone, Komforthilas vis dien bando su jumis susisiekti. Js tvas anksti ryte ijo pro onines
duris. Kaip matot, jis iek tiek apsidau ir apsibrai, bet rimtai nesusieid. Prie por valand
radome j pasiklydus: jo Ups keliu. Bandme jums prisiskambinti.
A buvau ia, pasakiau. ia pat, gretimam kambary kaip niekas nesusiprato?

Kal kal kal, burbjo ttis.


Pone, malonkite nekalbti su manimi tokiu tonu.
Kal kal kal.
Bonj paliep pareignui vyrikiui parveti tt prieglaud, kad galt baigti aikintis su
manimi. Stovjome lauke ant nuovados laipt ir irjome, kaip j tebeburbant sodina automobil.
Per vis laik jis taip ir nesuvok, kad esu greta. Kai automobilis pajudjo, jis n neatsisuko.
Js ne itin artimi, ar ne? paklaus Bonj.
Ne itin artimi labai tikslus apibrimas.
Policija, baigusi apklaus, grdo mane budint automobil madaug antr nakties, palinkjo gerai
isimiegoti ir vl pas juos pribti vienuolikt dvyliktos valandos spaudos konferencijai.
Neklausiau, ar man galima grti namo. Pasakiau, kad nuvet pas Go, nes inojau, kad ji pabus su
manimi, igers su manimi, padarys man sumutin. Apgailtina, bet tiek tenorjau: kad moteris
padaryt man sumutin ir nieko neklausint.
Ar nenori jos paiekoti? pasil Go man valgant. Galime pavainti aplinkui.
Turbt beprasmika, abejingai atsakiau. Kur man jos iekoti?
Nikai, tai velnikai rimta.
inau, Go.
Tai ir elkis atitinkamai, gerai, Lansai? Apsieikim be suikt nianianianian. Ji suniurnjo vos
judindama lieuv visada ileisdavo it gars, kai nordavo perteikti mano nerytingum, o drauge
apstulbusi uversdavo akis ir dienos vies ivilkdavo mano oficialj pirm vard. Niekas su tokiu
veidu kaip mano nenort bti vadinamas Lansu. Ji padav man stiklin kotikojo. Ir igerk it,
bet tik it. Tau ryt pagiri nereikia. Kur, po velniais, ji galt bti? Viepatie, mane nuo ito pykina.
Ji sipyl sau, usivert, o tada m vaiktinti po virtuv ir siurbioti maais gurkneliais. Argi
tau nebaisu, Nikai? Kad, tarkim, koks nors tipas pamatys j gatvje ir tiesiog tiesiog nusprs j
paimti? Kauktels jai per galv ir
A krpteljau.
Kodl tu pasakei kauktels jai per galv k, velniai raut, tai reikia?
Atsipraau, nenorjau sukurti vaizdo, a tik Neinau, a tik galvoju. Apie visokius beproius.
Ji sau stiklin likteljo dar viskio.
Kad jau prakalbome apie beproius, pasakiau, ttis vl iandien paspruko, j rado einant
Ups keliu. Dabar jis vl prieglaudoj.
Ji gteljo peiais: gerai. Treias kartas per eis mnesius, kai ms ttis pasprunka.
Tebemstydama apie Eim Go prisideg cigaret.
Klausyk, gal yra kas nors, pas k galima nuvaiuoti pasikalbti? paklaus ji. Darykim k
nors.
Jzau, Go! Tau btinai reikia, kad pasijusiau dar bejgikiau, negu kad jauiuosi, drbiau.
Neinau, kaip turjau elgtis. Nra tokio: Dingus monai skambinkite 101. Policija pasak, kad galiu
eiti. Ijau. Tiesiog darau tai, k jie liepia.

Tai jau tikrai, sumurmjo Go. Jos ketinimai paadinti manyje maitinink seniai lugo. Nieko
nebus. Mokykloje paisiau komendanto valandos; kai raiau, straipsnius paraydavau laiku, net jei
terminai bdavo netikri. Paisiau taisykli, nes jei laikaisi taisykli, viskas paprastai einasi sklandiai.
Velniai raut, Go, po keli valand man vl reikia nuovad, supranti? Ar negaltum bent kiek
pabti man maloni? A i baims vos netriediu.
Penkioms sekundms susirmme vilgsniais, o tada Go vl pyl man viskio atsipraydama.
Atsisdo greta, udjo rank ant peties.
Varg Eim, itar ji.

EIM ELIOT-DAN
2009 M. BALANDIO 21 D.

DIENORATIS

Varg a. Tuoj visk apraysiu: mes trise, Kempbel, Inslj ir a, Soho vakarieniaujame Tableu.
Daug pyragli su ok sriu, rienos kukuliuk, vakarui nesuprantu, k ia taip liaupsinti. Bet
mes visk darome i antro galo: pirma vakarien, paskui igeriame vienoj jaukioj vietelj, kur mums
vietas rezervavo Kempbel toks maas kambariukas, kuriame gali pramatniai isidrbti vos ne kaip
savo svetainje. Tiek to, smagu kartais pakvailioti ir prabangiai pasiganyti. Mes visos isipusiusios
nuo galvos iki koj: ak rianios suknels, kulnai udikai. I ma lktui valgom vieno ksnio
sumutinukus, tokius pat puonius ir lengvus kaip ir mes paios.
Nusprendme, kad ms vyrai galt usukti ir prisidti prie ms taurei grimo. Tai tai mes
pavakarieniavusios ir sulindusios savo jauk kampel, su mochitu, martiniu ir manuoju viskiu,
kuriuos mums atne padavja, galinti dalyvauti atrankoje antraeiliam Skaisiaveids vaidmeniui
pornografiniame filme Tiesiai i autobuso.
Beveik nebra apie k nektis. Antradienis, taip visos ir jauiams. Geriame su protu: Inslj ir
Kempbel ryt i ryto kakokie susitikimai, a turiu darbo, taigi mes nenusiteikusios sismarkauti,
mainam apsukas, nebesugalvojame nieko domaus ir darosi nuobodu. Eitume lauk, jei nelauktume,
kad galbt ateis ms vyrai. Kempbel vis dirsioja savo BlackBerry, Inslj i vis pusi
apirinja savo blauzdas. Pirmas pasirodo Donas. Puola atsiprainti Kempbel, apdovanoja
ypsenomis ir ibuiuoja mus, Inslj. mogus tiesiog digauja ia atjs, jis patenkintas, jog per vis
miest atjo kokteili valandos pabaig, kad ilenkt stikl ir su mona traukt namo. Po koki
dvideimties minui pasirodo Dordas suglums, sitemps, teisindamasis burbteli kak apie
darb, o Inslj jam ria: Vluoji keturiasdeimt minui. Tas ria atgal: Aha, atsipraau, kad
udirbu mums pinigus. Tiedu tarpusavy beveik nesineka, tik su kitais.
Nikas nepasirodo. Nepaskambina. Palaukiame dar keturiasdeimt penkias minutes, Kempbel
susirpinusi (Gal skubiai reikjo pabaigti kok darb, sako ji ir nusiypso auniajam Donui,
kuriam skubs darbai visuomet svarbiau u monos planus), Inslj pyktis vyrui malta, pamaius, kad
jis dar ne didiausias iknius itoje draugijoje (Mieloji, ar jis tikrai tau nepara?).
A tik ypsausi: Neinia, kur jis. Susitiksim namie. Ir tada jau visikai sutrinka ms draugijos
vyrai: Nori pasakyti, kad taip gali bti? Numuilini vakar ir joki bjauri padarini? Jokios
kalts, jokio pykio, joki purktavim?
Na, gal ne jums, berniukai.
Mudu su Niku kartais pasijuokiame, garsiai pasijuokiame, koki baisybi moterys pridaro, kad
priverst vyrus rodyti savo meil. Beprasms uduotys, nuolatinis aukojimasis, begalins mayts
nuolaidos. Vadiname tokius vyrus okaniomis bedionmis.
Nikas pareis prakaituotas ir srus po dienos beisbolo aiktje, kauteljs nuo alaus, o a
susirangysiu jam ant keli, paklausiu, kaip seksi aisti, pasiteirausiu, kaip seksi jo biiuliui Dekui,
o jis atsakys: Ai, ten okani bedioni atvejis: vargelei Denifer labai sunki savait ir jai

tikrai reikia, kad jis bt namie.


Arba jo biiulis darbe, kuris negali nueiti ilenkti stiklo, nes jo draugei prisireikia, kad jis btinai
ateit kakok restoranl, kur ji vakarieniauja su atvaiavusia drauge. Taigi jie pagaliau susitinka. Ir
ji gali pademonstruoti, kokia paklusni jos bedion: Jis ateina, kai tik paskambinu, ir irk, koks
susitvarks!
Vilkis it, ito nesirenk! itai padaryk dabar, o itai, kai tursi laiko, o tai reikia, kad dabar.
Ir btinai btinai dl mans atsisakyk to, k mgsti, kad turiau rodym, jog tikrai mane myli.
Tokios moterikos paikos varybos: kai laistoms po visokius knyg klubus, kai einame igerti
kokteilio, moterims nra nieko mieliau negu kuo smulkiausiai ipasakoti, kaip vyrai dl j aukojasi.
Viena taria, kita atitaria, o atitarimas bna: Ooooo, kaip miela.
Diaugiuos, kad mans tarp j nra. A nedalyvauju itame aidime, a nenaudoju emocins
prievartos, kad Nikas vaidint laiming vyrel peiais giojant, linksm, pareiging neu
iukles, irdele! tip. Kiekvienos moters svajoni vyr, malon papildym vis vyr fantazijai apie
meili kart nesuvaryt moter, kuriai patinka seksas ir stiprs grimai.
Man patinka manyti, jog pakankamai pasitikiu savimi, esu saugi ir suaugusi, kad ir be nuolatini
rodym suprasiau, kad Nikas mane myli. Man nereikia apgailtin bedions okdinimo scenarij,
kad galiau paskui apie tai pasakoti draugms; esu patenkinta, kad jis gali bti savimi.
Nesuprantu, kodl kitoms moterims tai taip sunku.
Grtu po vakariens, ir mano taksi privaiuoja prie namo kaip tik tuo metu, kai i kito taksi lipa
Nikas. Jis stovi gatvje iskts rankas, nuo ausies iki ausies vieia ypsena Maute! ir a
bgu, oku jam glb, ir jis dygiu skruostu prisiglaudia prie manojo.
K veikei? klausiu.
Keli biai po darbo jo aisti pokerio, tai ir a prisidjau. Tikiuos, nieko tokio?
Nieko, sakau. Atrodo, smagiau praleidai vakar negu a.
Kas susirinko?
Ai, Kempbel, Inslj ir j okanios bedions. Nuobodyb. Tau nuskilo. Labai nuskilo.
Jis suspaudia mane glbyje jo labai stiprios rankos ir neasi laiptais.
Dieve, kaip a tave myliu, sako jis.
Paskui seksas, stiprus grimas ir miegas ms didelje minktoje lovoje ivargusiems knams
meiliai susivijus raizgin. Vargel a.

NIKAS DANAS
PO DIENOS

Nepaklausiau Go dl grimo. Igriau pus butelio sddamas vienas ant sofos, ir atuoniolikta
adrenalino doz kirto tada, kai jau galiausiai nusprendiau miegoti: akys jau merksi, bandiau
patogiau sitaisyti ant pagalvs, usimerkiau ir tada ivydau mon. viess plaukai permirk
kreaniu krauju, ji i skausmo raudojo ir nieko nebesuvok, liau ms virtuvs grindimis. Ir
kartojo mano vard: Nikai, Nikai, Nikai!
Dar gerokai trukteljau i butelio, susikaupiau miegoti beviltikos pastangos. Miegas kaip kat:
ateina tik tada, kai nekreipi j dmesio. Dar igriau ir kartojau savo mantr. Nebegalvok, gurknis,
ivalyk galv, gurknis, tuojau pat, rimtai, ivalyk galv, tuojau pat, gurknis. Ryt turi bti budrus,
reikia pamiegoti! Gurknis. Iki autant tepavyko neramiai nusnausti, pabudau po valandos pagiriotas.
Ne beviltikos pagirios, bet utenka. Buvau itis ir apatikas. Itroks. Galbt vis dar apgirts.
Mirkiodamas nupdinau prie Go Subaru. Judjau lyg koks ateivis, tarsi kojos bt statytos
atvirkiai. Kur laik vainsiu ita maina. Policija mano vos vaint Jetta kartu su
neiojamuoju kompiuteriu maloningai pam apirti tik formalumas, kaip patikino mane.
Nuvaiavau namo persirengti padoresniais drabuiais.
Ms kvartale stovjo trys policijos automobiliai, tie vos keli kaimynai, kuriuos turjom,
sukinjosi aplinkui. Karlo nesimat, bet slampinjo Dan Teverer krikion ponia ir Maikas,
dirbtinio apvaisinimo trimei trynuk Triniti, Toperio ir Talulos tvas. (Nekeniu j jau vien
dl vard, pasak Eim, grieta bet kokio mad vaikymosi smerkja. Kai usiminiau, jog vardas
Eim irgi kadaise buvo madingas, mona atrm: Nikai, tu gi inai mano vardo istorij. alio
supratimo neturjau, apie k ji kalba.)
Dan i tolo linkteljo, vengdama mano aki, o Maikas, kai tik ilipau i automobilio, atpluo
tiesiai prie mans.
Labai ujauiu, mogau. Jei tik galiu kuo padti, sakyk. Bet kuo. A ryt nupjoviau ol, dl to
gali nebesirpinti.
Mudu su Maiku paeiliui visame ms kvartale pjaudavome ol apleistuose sklypuose, i kuri
mons isikraust nesteng isipirkti keisto turto. Po pavasarini lii kiemai virsdavo
diunglmis ir tada uplsdavo meknai. Mekn buvo pilna visur: jie naktimis sigraudavo ms
iukles, lsdavo rsius, lyg kokie tings naminiai gyvnliai tysodavo ant priebui. Nupjovus ol
jie nepranykdavo, bet bent jau bdavo matomi.
Ai tau. Ai, padkojau.
inai, mano mona, kai suinojo, suisterikavo, pasak jis. Visai suisterikavo.
Apgailestauju, itariau. Man reik mosteljau duris.
Sdi, iri Eims nuotraukas ir verkia.
Neabejojau, kad pernakt internete atsirado imtai nuotrauk. Vien tam, kad bt patenkinti toki
kaip Maiko mona apgailtini poreikiai. Tragedij karalienms nejauiau jokios uuojautos.
Ei, norjau paklaust prabilo Maikas.

Patapnojau jam per rank ir vl mosteljau dur pusn, lyg biau turjs neatidliotin reikal.
Nusigriau nuo jo, kol dar nespjo nieko daugiau paklausti, ir pabeldiau nuosavo namo duris.
Pareign Velaskes palydjo mane laiptais antr aukt, mano paties miegamj, prie mano
paties spintos pro sidabrin tobulai kvadratin dovan dut ir leido pasirausti po daiktus.
Drabuius itos jaunos moters ilga ruda kasa akivaizdoje rinkausi sitemps, moters, kuri stebi mane,
kuri susidaro apie mane nuomon. Galiausiai iupau neirdamas; rezultatas dalykinis kasdienis
stilius, laisvos kelns ir trumpos rankovs, lyg eiiau susirinkim. Dingteljo, kad galiau parayti
domi es apie tai, kaip pasirinkti deramus drabuius dingus mylimajai. Godaus, naujo iros kampo
iekanio raytojo many niekaip neumigdysi.
Visk sugrdau mai ir apsigrs smeigiau akis dovan dut ant grind.
Ar galiu pairti? paklausiau.
Ji sudvejojo, o tada nusprend nerizikuoti.
Ne, pone, apgailestauju. Dabar veriau to nedaryti.
Dovanos popierius prie krato buvo atsargiai prartas.
Kas nors irjo, kas ten?
Ji linkteljo.
Apjau Velaskes ir engiau prie duts.
Tai jeigu jau kakas pairjo
Ji utvr man keli.
Pone, negaliu jums to leisti.
Nesmon kakokia. ia man nuo mano monos
Apjau j, pasilenkiau ir palieiau duts kamp, bet ji i u nugaros umet rank man skersai
krtins. Perliejo sitis, kad ita moteris drsta nurodinti, k man daryti mano paties namuose. Kad
ir kaip stengiuosi bti motinos snus, tio balsas sibrauna mano galv, paeria bjauri mini,
koki odi.
Pone, ia nusikaltimo vieta, js
Kvaila kal.
Staiga kambaryje atsirado jos porininkas Riordanas ir irgi mane sikirto. A bandiau j
nusipurtyti gerai, gerai, velniop, o jie temp mane laiptais emyn. Prie laukuj dur keturpsia
moteris atsargiai ropojo iilgai grind lent, iekodama, spju, kraujo la. Ji abejingai vilgteljo
mane ir gro prie darbo.
Grs pas Go persirengti pasistengiau nuleisti gar. Tai vienas i daugybs erzinani ir kvail
dalyk, kuriuos policija darys tyrimo metu (man patinka prasmingos, o ne jokios logikos neturinios
taisykls), taigi man reikjo apsiraminti. Nesiprieink farams, pasakiau sau. Jei reikia, kartok:
Nesiprieink farams.
js nuovad, susidriau su Bonj ir ji prane:
Js monos tvai ia, Nikai.
Itar drsinaniu tonu, lyg silyt ilt keksiuk.
Meribeta ir Rendis Eliotai stovjo apsikabin. Atrod, lyg vidury policijos nuovados pozuot
ileistuvi nuotraukai. Tokius juos visada ir matydavau tapnojanius vienas kitam per rank,
besitrinanius smakrais, besiglaudianius skruostais. Kai tik lankydavausi pas Eliotus, kaip apsstas

imdavau krenkti ateinu, nes Eliotai galbt kur nors ia pat meilikauja. Isiskirdami jie visada
atvirai pasibuiuodavo, Rendis praeidamas suimdavo delnu monai u upakalio. Man tai buvo
svetima. Mano tvai isiskyr, kai man buvo dvylika, ir, man regis, kai buvau dar visai vaikas, kartais
matydavau nekalt buin skruost, kai to bdavo nemanoma ivengti. Kaldos, gimtadieniai.
Sausos lpos. Geriausiais laikais j pokalbiai bdavo grynai dalykiniai: Vl baigsi pienas.
(iandien nupirksiu.) Reikia, kad itas bt gerai ilygintas. (iandien ilyginsiu.) Negi sunku
nupirkti pieno. (Tyla.) Pamirai paskambinti santechnikui. (Atodsis.) Po velni, vilkis palt ir
drok parneti to prakeikto pieno. Tutuojau. itos frazs ir itie sakymai mano tvo, eilins
telefon kompanijos valdytojo, kuris geriausiu atveju su mano motina elgsi kaip su nemoka
pavaldine. Blogiausiu atveju? Niekad jos nemu, bet jo akivaizdus nebylus niris tvyrodavo namie
dien dienas, kartais savaites, oras nuo to pasidarydavo drgnas, bdavo sunku kvpuoti. Tvas
vaiktindavo pasipts, atkis apatin andikaul, todl panaus sueist kerto itrokus
boksinink; dantimis griedavo taip garsiai, jog girddavai per vis kambar. Mtydavo daiktus alia
jos, bet ne j. Neabejoju, kad sau sakydavo: N karto nepakliau prie j rankos. Neabejoju, kad
dl ios technins smulkmenos jis niekada nelaik savs smurtautoju. Bet ms eimos gyvenim jis
pavert nepabaigiama kelione su klaidingomis nuorodomis ir pykio susuktu vairuotoju, pavert
atostogomis, kurioms nelemta bti smagioms. Nenork, kad apsigriau. Bk geras, apsigrk.
Nemanau, kad bda buvo kaip tik mano motina. Tiesiog mano tvas nemgo moter. Jam atrod,
kad jos kvailos, be ryio, erzinanios. Ta buka kal. Taip jis daniausiai sakydavo apie bet kuri j
supykdiusi moter: bendradarb vairuotoj, padavj, ms pradins mokyklos mokytojas, su
kuriomis jis n susitiks niekad nebuvo, nes tv ir mokytoj susirinkimai dvoki bob reikalais.
Prisimenu, kaip 1984 metais paskelb, jog Deraldina Feraro kandidatuoja viceprezidents post.
Mes tada visi prie vakarien irjome inias. Motina, ms maut gerut mama, udjo rank Go
ant pakauio ir pasak: Na, man rodos, tai puiku. O ttis ijung televizori ir pareik: Nesmon
kakokia. Pati inai, kad nesmon. Lyg bedion vaiuot dviraiu.
Prireik dar penkeri met, iki motina pagaliau nusprend, kad jai gana. Vien dien grau i
mokyklos ir neberadau tvo. Ryt dar buvo, o po piet nebe. Mama pasodino mus prie valgomojo
stalo ir paskelb: Mes su js tvu nusprendme, kad visiems bus geriau, jei gyvensime atskirai.
Go puol aaras ir tk: Nekeniu js abiej!, o tada, uuot ilkusi savo kambar, kaip to
reikalavo scenarijus, prijo prie mamos ir apsikabino.
Taigi mano tvas dingo, o mano liaunut kenianti mama pasidar stora ir laiminga gana stora ir
labai laiminga, lyg taip ir turjo bti: tarsi i naujo pripstas subliks balionas. Per metus ji virto
veiklia, ilta, linksma ponia ir tokia buvo iki mirties. Jos sesuo sak: Ai Dievui, gro senoji
Morina, lyg mus uauginusi moteris bt buvusi apsiaukl.
O su tvu pasikalbdavau telefonu kok kart per mnes, pokalbiai bdavo mandags ir dalykiki:
bdavo ivardijama, kas vyko. Apie Eim tvas uduodavo vien klausim: Kaip Eim?, kur
nereikjo atsakyti nieko daugiau, tik: Gerai. Net ir kai eiasdeimties su trupuiu jam prasidjo
silpnaprotyst, vis vien usispyrusiai laiksi atokiai. Jei anksti pasirodai, niekada nepavluoji.
Tio mantra. Ir tai buvo susij su prasidedaniu Alcheimeriu ltas smukimas, o paskui staigus
rykus krytis, dl kurio teko ms nepriklausom moter nekentj tv apgyvendinti vitienos
sultiniu ir myalais dvokianiuose milinikuose namuose, kur juo rpinosi vien tik moterys. Cha.

Ttis turjo yd. itaip mums vis sakydavo ms geraird mama. Turjo yd, bet nenorjo
padaryti alos. Miela, kad ji taip sakydavo, bet jis pridar alos. Vargu ar mano sesuo kada nors
iteks: jeigu jai lidna, jei ji prislgta ar pikta, jai reikia pabti vienai ji bijo, kad vyrui jos
moterikos aaros bus n motais. Ir man ne k geriau. Tai, k turiu gera, paveldjau i mamos. Moku
juokauti, juoktis, erzintis, moku vsti, paremti ir pagirti i esms galiu gyvuoti sauls viesoje,
bet neinau, k daryti su pikta arba aaringa moterimi. Jauiu, kaip paiu bjauriausiu bdu many kyla
tvo niris. Eim papasakot apie tai. Tikrai papasakot, jei tik ia bt.
Kur laik stebjau Rend su Meribete, o jie mans nemat. Svarsiau, kaip labai bus ant mans
siut. Taip ilgai jiems nepaskambins pasielgiau neatleistinai. Per mano bailum monos tvams tas
vakaras su tenisu amiams liks sirs atmintyje: iltas vakaras, tings geltoni kamuoliukai bumbsi
po kort, girgioja teniso bateliai. Eilinis ketvirtadienio vakaras, o j dukt dingusi.
Nikai, pastebjs mane, itar Rendis Eliotas. Trimis dideliais ingsniais atsirado prie mans,
a sitempiau laukdamas smgio, o jis iupo mane glb.
Kaip laikaisi? sunibdjo kakur man kakl ir m linguoti. Galiausiai nurijo gerkle pakilus
gumul, ugniau raud ir sugrieb mane u rank. Nikai, mes surasim Eim. Negali bti kitaip.
Tikk, gerai? Rendis Eliotas dar kelias akimirkas stovjo smeigs mane mlynas akis, o tada vl
palo trys mergaitiki aikteljimai, lyg agsulys. Prie ms prisiglaud Meribet ir sikniaub
veidu vyrui paast.
Kai atsiskyrme, ji pakl mane dideles pribloktas akis.
ia tiesiog ia tiesiog kakoks komaras, pasak. Nikai, kaip tu?
Meribet Kaip tu paklaus ne i mandagumo, tai buvo egzistencinis klausimas. Ji atidiai velg
man veid, ir a inojau, kad ji mane tyrinja, kad simins kiekvien mint ir kiekvien veiksm.
Eliotams atrod, kad visi bruoai turi bti apmstyti, vertinti, priskirti prie kokios nors kategorijos.
Viskas k nors reikia, viskas gali praversti. Mama, ttis, vaikas trys paangs mons su trimis
paangiais psichologijos mokslo laipsniais. Iki devintos ryto jie mstydavo veikiausiai daugiau negu
kiti per vis mnes. Prisimenu, kart per vakarien atsisakiau vyni pyrago, tai Rendis pakreip
galv ir pasak: O! Ikonoklastas. Niekina paprast simbolin patriotizm. Kai pabandiau visk
nuleisti juokais ir pasakiau, kad, na, ir vyni teloje nemgstu, Meribet paliet Rendiui rank:
Dl skyryb. Visi itie skanstai, desertai, kuriuos eima valgo drauge, jie Nikui kelia nemaloni
prisiminim.
Kvaila, bet labai miela, kad itie mons nepagailjo energijos, kad mane perkst. Atsakymas:
nemgstu vyni.
Pus dvyliktos nuovadoje triukmas jau buvo kaip turguje. Skambjo telefonai, mons per vis
patalp kavo vieni kitiems. Moteris, kurios vardo taip ir nesidmjau, ta, kuri siminiau kaip
tarkani plauk kupet, staiga idygo greta. Net nenutuokiau, kiek laiko ji jau ia stovi.
ir svarbiausia, Nikai, kad mons imt iekoti Eims, kad jie inot, jog ji turi eim, kuri j
myli ir nori j susigrinti. Tai turi bti labai aiku. Nikai, jums reiks Nikai?
Taip.
mons nors igirsti trump vyro od.
Per kambar pas mane lk Go. Ji ileido mane prie nuovados, nuvaiavo Bar, per pusvaland

ten apsisuko, dabar gro ir elgsi taip, lyg bt mane palikusi savaitei: laviravo tarp stal, jokio
dmesio nekreip jaun pareign, kuriam, akivaizdu, buvo pavesta j palydti tvarkingai, ramiai
ir oriai.
Viskas gerai? pasiteiravo Go ir spusteljo mane viena ranka miestietikas apsikabinimas.
Dan vaikai nelabai moka glbesiuotis. Go nyktys sirm man dein spenel.
Noriau, kad ia bt mama, sunibdjo ji; pats apie tai galvojau. Nieko nauja? paklaus
atlijusi.
Nieko, velniai raut, visikai nieko
Regis, jauties bjauriai.
Jauiuosi kaip mlo krva.
iojausi sakyti, jog buvau tikras idiotas, kad nepaklausiau jos dl grimo.
Ir a biau itutinusi butel iki dugno.
Ji patapnojo man per nugar.
Beveik metas, vl stebuklingai atsiradusi prane atstov spaudai. Kaip Liepos ketvirtosios
savaitgaliui, susirinko ne taip jau ir maai.
Ji m mus ginti nir konferencij kambar aliuminio aliuzs, sudedamosios kds ir saujel
nuobodiaujani urnalist, o paskui ir ant pakylos. Jauiausi kaip treiaris pranejas vidutins
svarbos susirinkime: apsirengs dalykinio-laisvalaikio stiliaus drabuiais, prislgtas, kreipiuosi per
prievart surinkt auditorij, kamuojam laiko juost skirtumo ir svajojani apie tai, k valgys piet.
Bet matau, kad ivyd mane urnalistai atkunta: nagi jaunas, padoriai atrodantis vyrukas. O tada
atstov spaudai ant stovo padeda atvaizd didesn Eims nuotrauk, pai graiausi; velgdamas
tok veid vis pasitikrini: Negi ji tikrai tokia grai? Tikrai grai, buvo grai, ir a spoksau monos
nuotrauk, o fotoaparatai spragsi gaudydami kadr, kai a iriu nuotrauk. Galvoju apie t dien
Niujorke, kai vl j sutikau: viess plaukai, pakauis tiek temaiau, bet inojau, kad tai ji, ir
primiau tai kaip enkl. Kiek tkstani galv buvau regjs per gyvenim, bet inojau, kad prieais
mane Septintuoju aveniu grakiai plaukia daili Eims galva. inojau, kad ten ji, ir inojau, kad mudu
bsime kartu.
vysteljo blyksts. Nusigriau ir ivydau takelius. Siurrealistika. Taip mons visada nusako
tiesiog neprastas akimirkas. Pagalvojau: n velnio neinau, kas yra siurrealu. Pagirios m pjauti
kaip reikiant, kair akis tvinkiojo kaip irdis.
Fotoaparatai spragsjo, dvi eimos stovjo drauge, visi kietai suiauptomis lpomis, vienintel
Go panai normal mog. Kiti atrodme kaip manekenai, knai, kuriuos atve ir pastat. Eim ant
stovo atrod tikresn. Visi buvome mat toki spaudos konferencij kai dingdavo kitos moterys.
Buvome priversti vaidinti scen, kurios tikjosi televizijos irovai: sunerimusi, bet vilties
nepraradusi eima. Nuo kofeino padmavusios akys ir lyg skudurai nukarusios rankos.
Itar mano vard; visas kambarys viltingai gurkteljo. ou prasideda.
Kai vliau perirjau transliacij, neatpainau savo balso. Ir veid vos painau. Nuo ia pat po
oda lyg kokie maurai liulani svaigal atrodiau it storas vaistnas, pernelyg sijausmins padorios
reputacijos mogui. Nerimavau, kad drebs balsas, todl tariau perdtai aikiai ir odiai skambjo
kapotai lyg skaityiau praneim apie akcijas. Mes tenorime, kad Eim laimingai grt namo
Visikai netikinamai, padrikai. Lygiai taip pat biau galjs bet kaip perskaityti skaiius.

Rendis Eliotas eng priek ir paband mane igelbti:


Ms dukt Eim miela moteris, energinga. Ji ms vienturt, ji protinga, grai, gera. Ji i
tikrj yra Nuostabioji Eim. Ir mes norime j susigrinti. Nikas nori j susigrinti.
Jis udjo rank man ant peties, nusiluost akis ir a nejuiom sitempiau. Vl mano tvas: Vyrai
neverkia.
Rendis kalbjo:
Norime, kad ji grt ten, kur turi bti pas eim. Days Inn sikr koordinavimo centras
Per ini reportaus rodys Nik Dan, dingusios moters vyr, kaip stulpas stypsant alia monos
tvo, ant krtins susidjus rankas, stiklinmis akimis, kone nuobodiaujant, kol sribauja Eims
tvai. O toliau dar blogiau. Mano ilgiausia tirada i poreikio priminti monms, kad a ne liurbis, kad
a mielas vyrukas, nepaisant bejausmio vilgsnio ir pasiptusio kietuolio veido.
Ir tai i niekur, Rendiui maldaujant, kad grt jo dukt, pasirod udiko ypsena.

EIM ELIOT-DAN
2010 M. LIEPOS 5 D.

DIENORATIS

Nekaltiniau Niko. Nekaltinu Niko. Nenoriu nenoriu! bti dailia rkaujania pikiurna.
Itekjusi u Niko pasiadjau sau du dalykus. Pirma: joki okanios bedions reikalavim. Antra:
niekados, n u k nesakysiu: Gerai, a nieko prie (jei nori utrukti, jei nori surengti berniuk
savaitgal, jei nori veikti k nors, k nori veikti), o paskui bausti u tai, dl ko buvau nieko prie.
Man neramu, kad, regis, tuoj sulauysiu abu iuos paadus.
Vis dlto. Treiosios ms vestuvi metins, o a viena ms bute, utinusi nuo aar, nes iandien
perpiet gavau balso inut nuo Niko ir i karto supratau, kad bus blogai, inau, i to, kad prasideda
kita balso inut, nes suprantu, jog skambina i mobiliojo, girdti vyr balsai ir ilga, talpi pauz, lyg
bandyt apsisprsti, k sakyti, o tada igirstu neaik jo bals i taksi, jau verksming ir ting nuo
svaigal, ir inau, kad supyksiu skubiai kvepiu, suspaudiu lpas, kilsteliu peius: a labai
nenoriu irsti, bet taip nutiks. Ar vyrams pastamas itas jausmas? Tu nenori irsti, bet esi kone
priversta. Nes taisykl, geroji taisykl, puikioji taisykl sulauyta. Gal taisykl netinkamas odis.
Protokolas? Delikatumas? Bet taisykl / protokolas / delikatumas ms metins sulauyta dl
svarios prieasties, a suprantu, tikrai suprantu. Gandai pasitvirtino: Niko urnalas atleido eiolika
raytoj. Tredal personalo. Nik paliko kol kas, bet, jis, suprantama, jauia pareig nusivesti
kitus igerti. Jie vyrai, susipakuoja taksi, vaiuoja Antruoju aveniu, vaidina drsuolius. Keli gro
namo pas monas, bet netiktinai daug pasiliko. Nikas vis ms metini vakar pirkaliojo tiems
vyrams igerti, laistsi po striptizo klubus ir pigius barus, flirtavo su dvideimt dvej mergiotmis
(Mano biiul k tik atleido, bt labai gerai, kad kas j apkabint). Tie bedarbiai garbins Nik kaip
tikr aunuol, o jis pirks jiems grimus su kredito kortele i mano sskaitos. Nikas puikiai praleis
laik ms metini, apie kurias savo inutje n neusimin, proga. Jis pasak: inau, mes turjome
plan, bet
A moteris. Tiesiog pamaniau, kad tebnie tai tradicija: po vis miest paskleidiau meils
inui, primenani mudviej nugyventus metus manoji lobio paieka. sivaizduoju trei
uuomin, plevenani ant kotiko kaspinlio Roberto Indianos skulptros Meil V linkyje
Centriniame parke. Ryt koks nuobodiaujantis dvylikametis turistas, besivelkantis tvams kandin,
nupl j, perskaitys, gtels peiais ir paleis pavjui it kramtomosios gumos popierl.
Manosios lobio paiekos finalas bt buvs tobulas, bet dabar nebra. Tai fantastikai graus
senovinis portfelis. Odinis. Treiosios vestuvi metins yra odins. Su darbu susijusi dovana, gal ir
nevykusi mintis, juo labiau kad darbas dabar itin daug laims nesuteikia. Virtuvje turiu du gyvus
omarus kaip visada. Arba kas turjo bti kaip visada. Reikia paskambinti mamai ir isiaikinti, ar
galima juos ilaikyti kitai dienai, apspangusius beliauiojanius po d, ar reikia kblinti ir nuo
vyno vairomis akimis juos veikti, ir be jokios svarios prieasties sumesti verdant puod.
Nudobsiu du omarus, kuri n nevalgysiu.
Ttis paskambino palinkti linksm metini. A pakliau ragel, buvau nusiteikusi laikytis, bet

prakalbau ir miau verkti ijo bjaurus verklenimas: mmmm-mhmhmh-ir-mhmhmhm, todl teko


papasakoti, kas nutiko, o jis pasak, kad turiau atsikimti butel vyno ir nuplauti irdgl. Ttis
atlaidaus poirio prast nuotaik alininkas. Vis dlto Nikas supyks, kam pasakiau Rendiui, o
Rendis, inoma, pasielgs tvikai, papleknos Nik per pet ir itars: Girdjau, Nikai, per metines
turjai juod nugrim. Ir sukikens. Taigi Nikas suinos ir supyks ant mans, nes jam norisi, kad
mano tvai manyt, jog jis tobulas vyti, kai suokiu jiems, koks jis nepriekaitingas entas.
Iskyrus vakar. inau, inau, zyziu kaip mergait.
Penkta ryto. Kyla saul, beveik tokia pat ryki kaip viesos ibint, kurie k tik ugeso. Man visada
patinka itas perjungimas, kai bnu pabudusi. Kartais, kai nesimiega, prisiveriu pakilti i lovos ir
prieauryje ingsniuoju gatvmis, ir kai ibintai ugsta visi drauge, visada jauiuosi pamaiusi
kak nepaprasta. Ak, tai gatvi ibintai! norisi praneti man. Niujorke nei trei, nei ketvirt ryto
nebna ramu vis atsiranda vlyv bar lankytoj, suvirt taksi jie kalioja vieni kitiems, klykauja
mobiliuosius, skubiai pedami paskutin dm prie mieg. Penkta ryto geriausias metas, tada
ingsni taukjimas aligatviu atrodo neteistas. Visi mons sulind savo dutes, ir viskas
priklauso tau vienai.
tai kas nutiko: Nikas gro tuoj po keturi, paskui save vilkdamas alaus, cigarei ir kept
kiauini smirdo balion, dvoko placent. Nemiegojau, laukiau jo, smegenys kal po statymo ir
tvarkos. Jis atsisdo ant ms otomans, vilgteljo dovan ant stalo ir nieko nepasak. irjau
j. Akivaizdu, n neketino atsiprayti klausyk, a atsipraau, iandien taip viskas susijauk. Tiek
man tereikjo trumpo kalts pripainimo.
Sveikinu su diena po metini, prabylu.
Jis atsidsta, sieids sudejuoja.
Eime, diena buvo dina kaip niekad. Bk gera, nekrauk ant mans dar ir kalts.
Nikas uaugo su tvu, kuris gyvenime nra atsipras, todl kai jauiasi susimovs, ima pulti.
inau, kad taip yra, ir paprastai tai pralaukiu. Paprastai.
A tik sakau su metinmis.
Su metinmis, mano ikniau vyre, apleids mane didij dien.
Kur laik abu tylime, man sutraukia pilv. Nenoriu bti blogoji. Nenusipelniau to. Nikas atsistoja.
Na, tai kaip seksi? klausiu abejingu balsu.
Kaip seksi? Suiktai. eiolika mano draug nebeturi darbo. Lidna. Po keli mnesi gal ir
mans nebeliks.
Draugai. Puss i t, su kuriais valkiojosi, jis net nemgsta, bet nutyliu.
inau, Nikai, dabar atrodo baisu, bet
Tau, Eime, nra baisu. Tau niekada tai nebus baisu. Bet kaip mums kitiems? Tai visai kas kita.
Ir vl tas pats. Nikas piktinasi, kad man niekada neteko jaudintis dl pinig ir niekada neteks. Jam
atrodo, kad dl to esu glebesn u kitus, ir a su juo neketinu ginytis. Bet a dirbu. Pasiymiu atjusi
darb, pasiymiu ieidama. Kai kurios mano draugs i tikrj niekada nra dirbusios. Jos apie
darb turinius mones kalba ta paia ujauiama intonacija, kaip kad kalbama apie storul, kurios
veidelis toks dailus. Jos palinksta priek ir sako: Betgi Elen turi dirbti lyg vaidint Noelio
Kovardo pjesje. A nesiskaitau, nes panorjusi, galiau atsisakyti darbo. Per dien dienas galiau

tristi labdaros komitetuose, puoti namus, dirbti sode ir savanoriauti, ir nemanau, kad itaip gyventi
yra negerai. Didum grai, ger dalyk nuveik moni niekintos moterys. Bet a dirbu.
Nikai, a tavo pusje. Kad ir kas nutikt, viskas bus gerai. Mano pinigai tavo pinigai.
Pagal ikivedybin sutart anaiptol.
Jis girtas. Tik girtas mini ikivedybin sutart. O tada vl uplsta visas susikaups apmaudas.
Sakiau jam imtus kart, tikrja io odio prasme, imtus syki kartojau: ikivedybin sutartis
grynas formalumas. Ji ne man ir netgi ne mano tvams, ji mano tv teisininkams. Joje nieko
nepasakyta apie mudu, apie tave ir mane.
Jis litiniuoja virtuv, ant kavos stalelio numeta pinigin ir sutrintus dolerius, suglamo
popieriaus lapel ir kartu su sauja eki vysteli iukliad.
lyktu taip sakyti, Nikai.
lyktu taip jaustis, Eime.
Jis eina prie ms baro atsargiai, lyg brist per pelk, ir sipila igerti.
Tau bus bloga, sakau.
Jis kilsteli stikl mano sveikat.
Tu tiesiog nesupranti, Eime. Negali suprasti. Dirbu nuo keturiolikos. A nebuvau suiktoje teniso
stovykloje, krybinio raymo stovykloje, parengiamuosiuose stojamj kursuose ir visame tame
mle, kuriame, regis, pabuvo visas Niujorkas, nes a prekybos centre valiau stalus, ienavau
pieveles, vainjau Hanibal ir persirengs Heku Finu linksminau turistus, vidurnakt veiiau
katilus nuo agarli.
Man norisi nusijuokti, ties sakant, nusikvatoti. Nusikvatoti i visos irdies, kad ukrsiau ir Nik
tada netrukus juoktums jau abu ir viskas bt baigta. ita menk darb litanija. Bdama itekjusi
u Niko nuolat prisimenu: monms dl pinig tenka daryti bjauri dalyk. Nuo tada, kai itekjau u
Niko, visados pamojuoju ?maistu persirengusiems? monms.
urnale turjau plktis kur kas daugiau u kitus vien tam, kad pakliiau urnal. Dvideimt
met dirbau, kad biau ten, kur esu, o dabar, atrodo, nieko to nebeliks, ir a n velnio neimanau, ko
tada tursiu imtis, nebent griau namo ir vl biau ups iurk.
Ko gero, esi jau per senas vaidinti Hek Fin, umeiau.
Eik velniop, Eime.
Ir tada jis eina miegamj. Dar niekada nra mans pasiunts, bet dabar itaria taip lengvai, kad
pamanau ir tai pirm kart ateina man galv, kad mintyse yra tai itars. Daugyb kart. Niekaip
nebiau pamaniusi, kad tapsiu moterimi, kuri pasiunia jos vyras. O mudu prisiekme iuktu neiti
lov susipyk. Iekoti kompromiso, kalbtis ir iuktu neiti lov susipykus trys visiems
jaunavediams dovanojami ir perdovanojami patarimai. Bet pastaruoju metu, regis, a viena iekau
kompromiso; ms pokalbiai nieko neisprendia; ir Nikui kuo puikiausiai sekasi eiti miegoti, kai
mes susipyk. Usuka savo jausmus lyg iaup. Jis jau knarkia.
O tada nesusilaikau, nors tai visai ne mano reikalas, nors Nikas pasiust, jei suinot: einu prie
iukliads ir isitraukiu ekius, kad isiaikiniau, kur jis tranksi per vis nakt. Du barai, du
striptizo klubai. Ir a sivaizduoju j ten, besikalbant su savo draugais apie mane, nes turjo apie
mans kalbtis, jei jau visa ita smulkmenika, lipni menkyst prasiver taip lengvai. sivaizduoju
juos viename i brangi striptizo klub, viename i t pramatnij, kur vyrai patiki, kad jiems vis dar

skirta valdyti, kad moterys turi jiems patarnauti, ten tyia bloga akustika ir kurtinanti muzika, kad
niekam nekilt noro nektis, didiakrt moteris apsiergia mano vyr (jis prisiekinja, kad viskas
juokai), plaukai vingiuoja jai nugara, lpos drgnos nuo blizgio, bet a neturiau nerimauti, ne, ia
tik berniuk linksmybs, turiau i to pasijuokti, turiau bti aunuol.
Tada ilyginu suglamyt popieriaus lapel ir pamatau ranka urayt merginos vard Hana ir
telefono numer. Noriau, kad bt kaip filme, kad vardas bt koks nors paikas, Kend ar Bemb, ir
telikt dl to uversti akis. Ir dvi irdels. Bet ia Hana, vardas realios moters, galbt tokios kaip a.
Nikas niekada nebuvo man neitikimas, jis man prisiek, bet taip pat inau, kad prog jam nestigo.
Galiau paklausti apie Han, ir jis atsakyt: alio supratimo neturiu, kam ji man duoda savo
telefono numer, bet nenorjau bti nemandagus, tai ir pamiau. Galbt tai tiesa. O gal ir ne. Jis
galt bti man neitikimas ir neprisipainti, ir a jam vis maiau ir maiau rpiau, nes
nesugebiau to isiaikinti. irt mane sdini prieais prie pusryi stalo, lyg niekur nieko
liurpiani javainius, ir inot, jog esu kvail, o argi kas nors gerbia kvailius?
A ir vl verkiu su Hana rankoje.
I vienos berniuk nakties suridenti didel santuokins neitikimybs kamuol, sulugdysiant ms
santuok tai labai moterika, ar ne?
Neinau, kaip turiau elgtis. Jauiuosi, lyg biau rksminga turgaus boba arba pokvail itil
neinau katra. Nenoriu bti pikta. A net nesuprantu, ar turiau pykti. Svarstau, ar nevertt
pagyventi viebutyje, kad vairovs dlei jam tekt susirpinti manimi.
Pastoviu dar kelias minutes, tada kvepiu ir engiu ms alkoholio pridvisus miegamj. Kai
atsigulu, jis atsigria mane, apkabina, veidu sikniaubia man kakl ir mudu vienu metu itariam:
Atsipraau.

NIKAS DANAS
PO DIENOS

Suybsjo blyksts, a lioviausi ypsotis, bet per vlai. Pajutau sprandu kylant kario bang, nos
nubr prakaito karoliukai. Kvailys, Nikai, tu kvailys. O tada, kai a jau buvau besuims save
rankas, spaudos konferencija baigsi, ir stengtis padaryti kok kitok spd nebeliko prasms.
Ijau drauge su Eliotais emai panarins galv, nes vl m ybsti blyksts. Buvau beieins
lauk, bet per kambar atiturseno Gilpinas ir mane sustabd.
Nikai, galima trumpam?
Pakeliui kabinet apviet mane:
Patikrinome t nam js kaimynystje, kur buvo silauta, atrodo, kakieno gyventa, todl
pasiuntme tyrjus. Ir dar radome, kad kitame name js kvartalo pakraty taip pat yra gyventoj.
Man tikrai dl to neramu, pasakiau. Kur pairsi, vis sikr kakokie tipai. itame mieste
pilna vilties netekusi moni, bedarbi.
Dar prie metus Kartidas buvo bendrovs miestas, ir ta bendrov buvo besipleiantis Riverway
Mall, prekybos centras, kuriame kadaise dirbo keturi tkstaniai vietini penktadalis gyventoj.
Pastat j 1985-aisiais, tikdamiesi, kad pritrauks pirkj i vis Vidurio Vakar. Gerai prisimenu
atidarym: mudu su Go, ttis ir mama linksmybes stebime i u minios didiulje asfaltuotoje
automobili aiktelje, nes tvui visada nordavosi, kad bt galima greitai dingti i bet kur. Net
per beisbolo rungtynes sustodavome prie ivaiavimo ir ivykdavome po atuntojo padavimo, o mudu
su Go, garstyiomis pradvisusi verklentoj porel, aiktinga ir perkaitusi saulje, galima numanyti,
kaskart zirzdavome: Mes niekada nepairim iki galo. Bet kart stebti i tolo buvo pranaumas,
nes mes regjome vis vents umoj: nekantraujani mini, draugikai mindikuojani nuo kojos
ant kojos, mer ant raudonai, baltai ir mlynai papuotos pakylos; per mus besiritanius skambius
odius pasididiavimas, augimas, klestjimas, skm, vartotojikumo mio lauko karius,
apsiginklavusius eki knygutmis viniliniais vireliais ir dygsniuotomis rankinmis. Durys atsiveria.
Skubjimas vdinam or, skambani ra muzik, besiypsantys pardavjai ms kaimynai.
Tvas tdien leido mums eiti vidun, stovjo tdien eilje ir tdien t mums nupirko po
irasojusi popierin stiklinait, sklidin Orange Julius.
Ketvirt amiaus Riverway Mall klestjo. Tada smog recesija, naikino Riverway parduotuv
po parduotuvs, kol galiausiai visas prekybos centras bankrutavo. Dabar tai du milijonai kvadratini
pd aido. Jokia kompanija nepanoro jas pretenduoti, joks verslininkas nepaadjo visko atgaivinti,
niekas neinojo, k su visu tuo daryti nei kas bus su visais ia dirbusiais monmis, taip ir mano
mama, kuri neteko darbo Shoe Be Doo Be du deimtmeiai klupinjimo ir tinkinimo, di
riavimo ir drgn kojini rankiojimo dingo lyg niekur nieko.
Prekybos centro lugimas sulugd Kartid. mons neteko darb, neteko nam. Greitu laiku
nesimat joki provaisi. Mes niekada nepairime iki galo. Tik kart, regis, mudu su Go
pairsime. Visi pairsime.
itas lugimas kuo puikiausiai atitiko mano dvasios bsen. Kelet met nuobodiavau. Mane

kamavo ne zirzianio, nerimstanio vaiko nuobodulys (nors ir to neivengiau), o klampus, slopinantis


nerimas. Man atrod, kad nebenutiks nieko nauja. Ms bendruomen buvo absoliuiai, pratingai
sekjika (nors odis sekjika kaip kritika jau pats yra sekjikas). Mes buvome pirmosios
mogikos btybs, kurios niekada nieko nematys pirm kart. Mes spoksome pasaulio stebuklus
apniukusiomis akimis, nediugiai. Mona Liza, piramids, Empire State Building. Puolantys
diungli gyviai, aminj ledkalni irimas, ugnikalni isiverimas. Negaliu prisiminti n vieno
nuostabaus dalyko, kur biau ivyds ir nebiau tuojau pat susiejs su kokiu nors filmu ar
televizijos serialu. Su prakeikta reklama. inot t bjaur persisotinusio mykim: Maiauuuu. A
tikrja to odio prasme visk maiau, o blogiausia, ir dl to man norisi isprogdinti savo smegenis,
yra tai kas: netiesiogin patirtis visada geriau. Vaizdas rykesnis, reginys spdingesnis, filmavimo
kampas ir garso takelis manipuliuoja mano jausmais taip, kaip tikrov nebestengia. Neinau, ar ia
prasme esame mogikos btybs tie i ms, kurie yra kaip dauguma ms, kurie uaugo su
televizija ir filmais, o dabar ir internetu. Kai mus iduoda, inome, k sakyti; kai mirta mylimieji,
inome, k sakyti. Jei norime suvaidinti eril ar pasiptl, ar kvail, inome, k sakyti. Visi
skaitome i to paties aplankstyto scenarijaus.
Labai sunkus laikas bti asmeniu, tiesiog realiu, tikru asmeniu, o ne rinkiniu asmenybi bruo,
pasirinkt i neisenkanio Veikj automato.
Ir jeigu visi mes vaidiname, negali bti tokio dalyko kaip sielos draugas, nes mes neturime tikros
sielos.
Pasiekiau toki stadij, kai viskas m atrodyti nebesvarbu, nes a, kaip ir kiti, nesu tikras asmuo.
Bet k biau padars, kad tik vl pasijausiau tikras.
Gilpinas atidar duris t pat kambar, kuriame an vakar mane kvot. Vidury stalo kpsojo
sidabrin Eims dovana.
Stovjau ir spoksojau vidur stalo kpsani dut, ioje naujoje aplinkoje keliani tok nerim.
Mane ugul bauguma. Kodl anksiau jos neradau? Turjau rasti.
Praom, paragino Gilpinas. Norime, kad pairtumte.
Atidariau dut taip atsargiai, lyg ten bt galjusi bti galva. Teradau storo mlyno popieriaus
vok su urau PIRMA UUOMINA.
ia lobio paiekoms, kurias mano mona
Taip. Vestuvi metinms. Js uovis minjo.
Atvriau vok, itraukiau stor ydr popieriaus lakt Eims laikinis popierius, perlenkt
perpus. Tulis pakilo gerkle. itos lobio paiekos visada reik vienintel klausim: kas tokia Eim?
(K mano mona galvoja? Kas per iuos pastaruosius metus jai buvo svarbu? Kokios akimirkos
suteik jai daugiausia laims? Eim, Eim, Eim, galvokim apie Eim.)
Sukands dantis perskaiiau pirm uuomin. Turint omeny ms pastarj met vedybines
nuotaikas, tuoj pasirodysiu kaip koks monstras. O man nereikia nieko, dl ko pasirodyiau monstras.
A tavo mokin,
Tu mano mokytojas graus, protingas.
Atvrei man akis (launis taip pat!),
Jei biau tavo mokin, gli nebereikt,
Tik nepadoraus susitikimo per primimo valandas.

Tad paskubk, keliauk, nelauk,


Ir kart a tave io to imokysiu.

Tai buvo atsarginio gyvenimo marrutas. Jei viskas bt jsi pagal mano monos sivaizdavim,
vakar man skaitant itas eilutes ji bt sukiojusis aplink, viltingai mane stebjusi, viltis bt sklidusi
i jos aki kaip kartlig: Bk geras, suprask. Bk geras, suprask mane.
Ir galiausiai bt itarusi: Ir? O a atsakau:
O, tikrai inau! ia apie mano kabinet. Dvimeiame kolede. A profesorius adjunktas. Cha.
Turbt taip? prisimerkiau ir perskaiiau dar kart. iais metais nesunki uduotis.
Ar norit, kad jus nuveiau? pasiteiravo Gilpinas.
Ne, pamiau Go main.
Tuomet vaiuosiu i paskos.
Manot, kad tai svarbu?
Na, i ito galima sprsti apie jos veiksmus, likus dienai ar dviem iki dingimo. Taigi tai nra
nesvarbu. Jis pasiirjo popieri. inot, tai miela. Lyg i filmo lobio paiekos. Mudu su
mona padovanojam vienas kitam atviruk, gal k valgomo. Judviem, regis, neblogai josi.
Isaugojote romantik.
Tada Gilpinas nudelb vilgsn batus, susidrovjo ir suskambino raktais ragindamas eiti.
Koledas ikilmingai pasitiko mane kabineto karstu, kuriame tilpo raomasis stalas, dvi kds ir
kelios lentynos. Mudu su Gilpinu ingsniavome tarp vasaros mokyklos student visik vaik
(nuobodiaujani, bet usimusi, pirtais klaksini inutes ar besirenkani muzik) ir rimt
pagyvenusi moni, spju, atleist i prekybos centro ir bandani persikvalifikuoti.
K dstote? pasidomjo Gilpinas.
urnalistik, urnal urnalistik.
Kakokia mergina inut ra ingsniuodama ir pamirusi apie pastarojo veiksmo specifik kone
simrijo mane. N nepaklusi aki engteljo al. Pasijutau sukriolis, vaikai, nelauykit
medi! tipo senis.
Maniau, kad urnalistinio darbo nebedirbate.
Tas, kuris nebegali nusiypsojau.
Atrakinau kabinet ir engiau tvank, dulkelmis mirguliuojant or. Buvau pasims vasaros
atostog, seniausiai ia nebuvau buvs. Ant stalo guljo kitas vokas su urau ANTRA UUOMINA.
Ar js raktas visada kabo ant pakabuko grandels? paklaus Gilpinas.
Aha.
Taigi Eim turjo j pasiskolinti, kad ionai paklit?
Nupliau voko krat.
Namie yra kitas. Eim viskam pagamino dublikatus a vis kur nors nuddavau raktus, kredito
korteles, mobiliuosius telefonus, bet Gilpinui nenorjau to sakyti, nenorjau dar kart pasirodyti ess
lepnlis. O kas?
Tik norjau pasitikrinti, ar jai nereikjo praeiti pro, na, neinau durinink ar dar k nors.
Nesu ia pastebjs joki panai Fred Kriuger.
Nesu mats t film, atsak Gilpinas.

Voke buvo du sulankstyti popieriaus lapeliai. Ant vieno nupieta irdel, ant kito urayta
NUORODA.
Du rateliai. Skirtingi. Man sutrauk pilv. Dievai ino, k Eim ketino pasakyti. Iskleidiau
lapel su irdute. Labai norjau, kad ia nebt Gilpino. Tada perskaiiau pirmuosius odius.
Mano mielas vyre,
nusprendiau, kad ia pati tinkamiausia vieta mokslo ventovje! pasakyti tau, jog esi nuostabus mogus. Per menkai
pasakyta, bet mane stulbina tavo protas: priblokianti statistika ir anekdotai, keisti faktai, bauginantis gebjimas pateikti
citat i bet kokio filmo ir mikliai suskelti smoj, ir tai, kaip tu graiai dstai odius. Po drauge praleist ne vien met,
man rodos, pora gali pamirti, kokie vienas kitam atrod nuostabs. Prisimenu, kaip susitikome, kokia nuo tavs buvau
apsvaigusi, todl noriu pasakyti, kad ir dabar tokia tebesu ir kad tai yra vienas i mano mgstamiausi su tavimi
susijusi dalyk tu esi NUOSTABUS.

Burna pripldo seili. Gilpinas skait man per pet; jis nuoirdiai atsiduso.
Miela ponia, pasak. Paskui atsikrenkt. Mhm, e, ia js?
Pietuko galu, tuo, kur trintukas, jis kilsteljo moterik apatin drabul (teorikai ten buvo
kelnaits siauruts, nriniuotos, raudonos, bet inau, kad moterys ituo odiu lyktisi net
Google nekenia odio kelnaits). Jos kabojo ant oro kondicionieriaus rankenls.
Jzau. Kaip nesmagu.
Gilpinas lauk paaikinimo.
Mm, kart mudu su Eime na, skaitte jos ratel. Mes kaip ir, na, suprantat, kartais prireikia
vairovs.
Gilpinas vypteljo.
A, supratau. Galus dstytojas ir idykl student. Supratau. Judviem i ties neprastai josi.
Norjau paimti drabul, bet Gilpinas i kiens jau trauk kali maiel ir sukio j kelnaites.
Dl visa ko, paaikino, neaiku k turdamas omeny.
Oi, nereikia, pasakiau. Eim numirt Usikirtau.
Nesijaudinkit, Nikai, tokios taisykls, biiuli. Net nesivaizduojate, kiek nemaloni dalyk tenka
daryti. Dl visa ko, dl visa ko. Absurdas. Kokia uuomina?
Vl leidau jam skaityti man per pet. Mane blak jo aitriai gaivus kvapas.
O k itai reikia? pasiteiravo.
Neturiu supratimo, sumelavau.
Gal gale atsikraiau Gilpino ir tada be tikslo nuvaiavau plentu, kad galiau nekliudomas
paskambinti vienkartiniu telefonu. Joki pakeleivi. Nepalikau jokios inuts. Skriejau kur laik, lyg
galiau nukakti kur panorjs, paskui apsigriau ir per keturiasdeimt penkias minutes grau
miest susitikti su Eliotais Days Inn. jau vestibiul, prisigrdus Vidurio Vakar atleist
pardavj asociacijos nari visur pristatyta lagamin su ratukais, j savininkai i ma plastikini
stiklinaii liurpioja nemokamus grimus, naro po internet, nenatraliai gugena gomuriniu juoku
ir kiense vejoja vizitini korteli. Pakilau liftu su keturiais vyrikiais, visi kaip vienas pliktelj,
apsireng rusvai alsva spalva ir golfo markinliais, su okiojaniais ant apvalain vedusij
pilvuk korteli direliais.
Meribet duris atidar kalbdamasi mobiliuoju. Mosteljo televizori ir sunibdjo man:

Jei nori, mielasis, turim alt ukandi.


Tada nujo voni ir usidar. Buvo girdti tik murmenimas.
Gro po keli minui, kaip tik vietines Sent Luiso penktos valandos inias, kurios prasidjo
nuo praneimo apie dingusi Eim.
Puiki nuotrauka, sumurmjo Meribet ekran, i kurio mus velg Eim. mons pamatys
ir tikrai simins, kaip Eim atrodo.
Man tas portretas nuotrauka, kai Eim buvo metusis vaidyb, atrod graus, bet keliantis
nerim. Eims nuotraukos kl spd, lyg ji tave stebt it senovinis vaiduokli namo portretas,
kurio akys slankioja kairn ir deinn.
Reikt jiems duoti ir paprast nuotrauk, pasakiau. Kasdienik.
Eliotai sutartinai linkteljo, bet nieko nepasak, tik velg ekran. Reportaui pasibaigus, Rendis
nutrauk tyl:
Man bloga.
inau, atsak Meribet.
Kaip tu, Nikai, laikaisi? pasiteiravo Rendis ir sirms rankomis kelius susikprino lyg
ketint stotis nuo sofos, bet nepajgt.
Ties sakant, sumautai. Jauiuosi visikai nenaudingas.
inai, noriu paklausti, kaip tavo darbuotojai, Nikai? Rendis pagaliau atsistojo. Nujo prie
mini baro, sipyl imbierinio alaus, tada atsigr mane ir Meribet. Kas nors? K nors? Bent k?
Papuriau galv; Meribet papra gazuoto vandens.
Gal ir dino, mayte? paklaus Rendis, o jo sodrus balsas ties paskutiniu odiu ukilo.
Taip. Gerai. pilk.
Meribet usimerk, susilenk ir paslp veid tarp keli; paskui giliai kvp, atsities ir
atsisdo lygiai taip, kaip sdjo anksiau, lyg tai bt buvs jogos pratimas.
Nurodiau jiems visus, pasakiau. Bet viskas vyksta gana vangiai, Rendi. Tiesiog nemanau,
kad ten verta iekoti.
Rendis usideng ranka burn ir patryn auktyn skruost oda susimet palei akis.
Ir mes t pat darome su savo verslu, Nikai.
Rendis su Meribete apie Nuostabiosios Eims serij visada kalbdavo kaip apie versl, ir tai i
pirmo vilgsnio man pasirod kvaila. Tai vaikikos knygos apie tobul mergait, nupiet ant vis
knyg virelio karikatrika manosios Eims versija. Bet aiku, kad jos yra (buvo) verslas, stambus
verslas. Tos knygos kone du deimtmeius buvo tiesiog privalomos pradinse mokyklose labiausiai
dl trumpj apklaus po kiekvieno skyriaus.
Tarkim, treioje klasje Puikioji Eim uklumpa savo draug Brajan be saiko eriant klass
vl. Ji stengiasi argumentuotai j tikinti, bet kai Brajanas ir toliau atkakliai laikosi savo, Eimei
nelieka nieko kita, tik pasksti j mokytojai: Misis Tibls, nenoriu bti skundik, bet neinau, k
daryti. Bandiau pati pasinekti su Brajanu, bet dabar Turbt man reikt suaugusiojo
pagalbos Rezultatas:
1) Brajanas pasak, kad Eim nepatikima draug, ir liovsi su ja kalbjs.
2) Jos baili draug Siuz pasak, kad Eimei nereikjo nieko sakyti; ji turjusi paslapiomis, Brajanui neinant, iimti
maist.

3) Pagrindin Eims konkurent Doana pasak, kad Eim apm pavydas ir paprasiausiai ji pati norjo erti vl.
4) Eim nesutiko trauktis ji jautsi pasielgusi teisingai.

Kas teisus?!
Na, atspti lengva, nes Eim visada teisi, kiekvienoje istorijoje. (Nemanykit, kad neminjau to
savo ginuose su tikrja Eime, minjau, ir ne kart.)
Trumposios apklausos paraytos dviej psicholog, kurie taip pat ir tvai, kaip js! buvo
skirtos vaiko asmenybs bruoams igauti: ar js mautlis paniurlis, nepakeniantis joki
pamokym kaip Brajanas? Bestuburis prisitaiklis kaip Siuz, Nesantaikos sjjas kaip Doana? Ar
tobulas kaip Eim? Knygos pasidar labai madingos tarp jaun skming karjer darani verslinink
jos tapo kertiniais tvysts akmenimis. Vaiko auginimo Rubiko kubas. Eliotai praturtjo. Kakuriuo
metu buvo nustatyta, kad kiekviena mokyklos biblioteka turi Nuostabiosios Eims knyg.
Ar turite tarim, kad tai gali bti susij su Nuostabiosios Eims verslu? pasiteiravau.
Yra keli mons, kuriuos, ms manymu, vertt patikrinti, pasak Rendis.
Sukosjau i juoko.
Negi manot, kad Dudit Viorst pagrob Eim Aleksanderiui, kad jam nebebt Siaubing,
Klaiki, Nieko Gero, Labai Blog Dien?
Rendis su Meribete atgr mane vienodai nustebusius ir nepritarianius veidus. Taip pasakyti
buvo storievika ir netaktika mano smegenys raugjo tokiomis nederamomis mintimis nederamais
momentais. Mentalins dujos, kuri negaljau suvaldyti. Pavyzdiui, vos tik pamats savo draugu
far, imdavau viduje dainuoti dainas i Bony Moronie. Ji liesa kaip makaronas, diazuoja mano
smegenys, detektyvei Rondai Bonj pasakojant, kad upje iekos mano dingusios monos. Apsauginis
mechanizmas, pasakiau sau, tiesiog nenormalus apsauginis mechanizmas. Noriau, kad tai liautsi.
Atsargiai perkeliu koj, prabylu atsargiai, lyg mano odiai bt gremzdika subtilaus kin
porceliano rietuv.
Atleiskit, neinau, kodl taip pasakiau.
Mes visi pavarg, paband uglaistyti Rendis.
Pasirpinsime, kad farai patikrint Viorst, pasil Meribet. Ir t kal Beverl Kleri.
Tai buvo ne tiek poktas, kiek atleidimas.
Turbt turiau jums pasakyti, itariau. Farai tai normalu tokioje byloje
Pirmiausia tikrinti vyr, inau, nutrauk mane Rendis. Pasakiau jiems, kad veltui gaita.
Klausimai, kuriuos mums udav
Jie buvo eidiantys, ubaig Meribet.
Tai jie su jumis kalbjosi? Apie mane? A patraukiau prie baro, atsainiai sipyliau dino.
Ilenkiau tris stiklus vien po kito ir ikart pasijutau dar prasiau. Skrandis kilo stemple. Ko jie
klausinjo?
Ar esi nuskriauds Eim, ar Eim kada minjusi, kad jai grasini, ibr Meribet. Ar tu
mergiius, ar Eim kada minjusi, kad esi neitikimas. Labai panau Eim, ar ne? Pasakiau jiems,
kad iauginome ne koki mazgot.
Rendis udjo rank man ant peties.
Nikai, pirmiausia turim pasakyti: inom, kad nieku gyvu nenuskriaustum Eims. A net
papasakojau policijai apie tai, kaip igelbjai pel pajrio namelyje, ivadavai j i lipni spst.

Jis pasiirjo Meribet, lyg ta neinot, kaip viskas buvo, ir Meribet su atida sukluso. Vis
valand stengsi uspeisti kamp t prakeikt padar, o paskui tikrja to odio prasme ive t
iurkikt i miesto. Ar panau, kad toks mogus galt nuskriausti savo mon?
Mane nusmelk atri gda, pasibjaurjimas savimi. Net pamaniau, kad pagaliau pravirksiu.
Nikai, mes tave mylim, pasak Rendis ir spusteljo pet.
Mylim, Nikai, aidu pakartojo Meribet. Tu mums kaip snus. Mums labai gaila, kad
pradingus Eimei tau dar tenka atlaikyti krv tarim.
Man nepatiko fraz krva tarim. Labiau bt patikusi prastas tyrimas arba grynas
formalumas.
Jie domjosi tavo rezervacija restorane anam vakarui, prane Meribet; pernelyg atsainus
vilgsnis.
Mano rezervacija?
Jie sak, kad tu jiems gyreisi usaks staliuk Hjustone, bet jie patikrino ir nieko nebuvo
rezervuota. Jie, regis, labai tuo susidomjo.
Neusakiau jokio staliuko ir neturjau dovanos. Nes jei biau planavs tdien nuudyti Eim,
nebt man t vakar prireik nei staliuko, nei dovanos. Itin praktiko udiko poiris.
Esu perdm praktikas mano draugai policijai tikrai taip pasakyt.
Oi, ne. Ne, neusakiau staliuko. Turbt jie ne taip suprato. A jiems pasakysiu.
Klesteljau ant sofos prieais Meribet. Nenorjau, kad Rendis mane liest.
A, supratau. Gerai, pasak Meribet. Ar ji, e, ar buvo iemet lobio paiekos? Jos akys vl
paraudo. Prie
Taip, jie iandien man atidav pirmj uuomin. Mudu su Gilpinu antrj radom mano kabinete
kolede. Vis dar bandau isiaikinti, k ji reikia.
Galima pairti? paklaus uov.
Neturiu su savimi, pamelavau.
Ar tu Ar pasistengsi isiaikinti, Nikai? paklaus Meribet.
Pasistengsiu, Meribete. A isiaikinsiu.
Tiesiog negaliu paksti minties, kad visi tie daiktai, kuriuos ji liet, liko ten, tokie vienii
Suskambo mano telefonas, vienkartinis, umeiau ak ekranl ir atmeiau skambut. Reikjo
atsikratyti ito daikto, bet dar negaljau.
Nikai, turtum atsiliepti visus skambuius, papriekaitavo Meribet.
Painau numer mano kolegos student fondas ieko pinig.
Rendis atsisdo ant sofos greta mans. Senos daugyb kart prievartautos pagalvs sunkiai
susmego nuo ms svorio, ir galiausiai mudu nori nenori atsidrme alia vienas kito, lietms
rankomis, o tai Rendiui buvo visai priimtina. Jis i t, kurie artindamiesi i karto pareikia a
mgstu glbesiuotis ir n nemano klausti, ar jausmas abipusis.
Meribet gro prie reikalo:
Mes manome, jog visai manoma, kad j pagrob kas nors, pasimais dl Eims. Ji pasigr
mane, lyg kreipdamasi teism. Toki buvo ne vienas.
Eim noriai prisimindavo istorijas apie pasimaiiusius dl jos vyrus. vairiais ms santuokos
tarpsniais prislopintu balsu prie taurs vyno pasakodavo apie persekiotojus vyrus, kurie tebebuvo

ia, nepaliov apie j galvoj ir jos geid. tariu, kad tie pasakojimai buvo perdti: vyrai visada
pasirodydavo es iek tiek pavojingi tiek, kad sunerimiau, bet ne tiek, kad vertt kreiptis
policij. Trumpai tariant, aislinis pasaulis, kuriame galjau bti aunuolis Eims herojus, ginantis
jos garb. Eim buvo pernelyg nepriklausoma, pernelyg iuolaikika, kad bt stengusi pripainti
ties: jai norjosi vaidinti panel.
Pastaruoju metu?
Ne dabar, ne, pratar Meribet kramtydama lp. Bet auktojoje buvo viena visikai
pusiausvyros netekusi mergina.
Kuria prasme netekusi pusiausvyros?
Ji buvo galv pametusi dl Eims. Na, dl Nuostabiosios Eims. Ji buvo vardu Hilar Hendi
kopijavo Siuz, Eims geriausi draug knygose. I pradi, spju, buvo avu. O paskui to lyg ir
m nebepakakti ji panoro bti Nuostabija Eime, o ne biiule Siuze. Taigi ji m mgdioti
msik Eim. Rengsi kaip Eim, viesiai dasi plaukus, slankiojo palei ms nam Niujorke.
Kart jau gatve, o ji, ta keistuol, pribgo prie mans, sikibo man parank ir pareik: Dabar
bsiu js dukt. Nuudysiu Eim ir bsiu js naujoji Eim. Nes jums juk nesvarbu, ar ne? Svarbu,
kad turtumt Eim. Lyg ms dukt bt groinis krinys, kur ji galt perrayti.
Galiausiai skyr kardomj priemon, nes ji mokykloje nustm Eim nuo laipt, prats
Rendis. Visikai sutrikusi mergait. Tokia proto bsena nepraeina.
O paskui Dezis, kalbjo Meribet.
Ir Dezis, pritar Rendis.
Net a inojau apie Dez. Eim lank Masausetso internatin mokykl, vadinam Vikyro
akademija. Maiau nuotraukas Eim teniso sijonliu ir raiiu ant galvos, visados rudens spalvos
fone, lyg mokykla bt sikrusi ne mieste, o mnesyje. Spalyje. Dezis Kolingsas lank berniuk
internatin mokykl, paralelin Vikyrui. Anot Eims pasakojim, jis buvo iblykusi romantika
btyb, ir j meilysts buvo tokios, kokios bna internatinje mokykloje: altos futbolo rungtyns ir
karti okiai, alyvinis korsaas ir pasivainjimas senoviniu jaguaru. Viskas iek tiek kaip amiaus
vidury.
Eim su Deziu gana rimtai draugavo metus. Bet jai dl jo m darytis neramu: jis kalbdavo taip,
tarsi jie jau bt susiadj, inojo, kiek jiedu turs vaik ir kokios lyties. Jie tursi keturis vaikus,
visus berniukus. Tai atrod tartinai, kaip ir paties Dezio eima, ir kai jis atsive motin
supaindinti, Eimei bloga pasidar nuo priblokianio savo ir ponios Kolings panaumo. Moteris
altai pabuiavo j skruost ir tyliai sumurmjo aus: Skms. Eim nesuprato, tai buvo
perspjimas ar grasinimas.
Eim nutrauk ryius su Deziu, bet jis vis tiek slankiodavo po Vikyro student miestel
vaiduoklikas tamsia striuke vilkintis siluetas, besiramstantis iemikus, belapius uolus. Vien
vasario vakar Eim gro i oki ir rado j gulint ant savo lovos, ant apkloto, nuog, iglebus nuo
per didels kakoki labai tartin piliuli dozs. Netrukus po to Dezis met mokykl.
Bet vis tiek jai skambindavo, net ir dabar, ir kelis kartus per metus sisdavo jai storus
paminktintus vokus, kuriuos Eim, prie tai parodiusi man, imesdavo neatpltus. Jie buvo su Sent
Luiso antspaudu. Keturiasdeimties minui atstumas. Tai tik siaubingas, apgailtinas sutapimas,
ji sak man. Dezis Sent Luise turjo gimini i motinos puss. Tiek ji inojo, o daugiau pasidomti

nesivargino. A perknisau iukles, suradau vien vok, perskaiiau laik, lipn nuo Alfredo srio
padao, ir jis pasirod bess visikai banalus: tenisas, kelions ir kitokie mokykliniai paistalai.
Spanieliai. Bandiau sivaizduoti, kaip itas lieknas dabita, vyrukas su varlyte ir akiniais vlio
kiauto rmeliais, siveria ms namus ir iumpa Eim minktais pirtais ipuoseltais nagais.
grda j savo senovinio Roadster bagain ir isivea Ir saugo Vermonte kaip antikvarin
vertyb. Dezis. Kas patikt, kad tai padar Dezis?
I tikrj tai Dezis gyvena ne taip toli nuo ia, sakau. Sent Luise.
Na, matai? sako Rendis. Kodl farai to nesim?
Kam nors reikia imtis, sakau. A nuvaiuosiu. Ryt, kai apiekosiu ia.
Akivaizdu, jog policija mano, kad turt bti netoli nam, itaria Meribet. Ji velgia mane
sekundle per ilgai, paskui sudreba, lyg nusipurtydama mint.

EIM ELIOT-DAN
2010 M. RUGPJIO 23 D.

DIENORATIS

Vasara. Paukiukai. Saul. Vis dien slampinjau po Prospekt Park. Oda opi, kaulai netvirti.
Kiekvienas ingsnis kania. Bet jau paanga, nes tris dienas pralindjau namie vilkdama suragjusi
piam, laukdama penktos valandos, kai bus galima igerti. Versdama save prisiminti kanias
Darfure. Pavelgti i atstumo. O tai, tariu, dar didesnis Darfuro moni inaudojimas.
Tiek daug visko iaikjo per praeit savait. Manau, dl to, kad viskas nutiko vienu metu, man
emocinis isekimas. Prie mnes Nikas prarado darb. Recesija lyg ir slgsta, bet, regis, niekas to
neino. Taigi Nikas neteko darbo. Antras atleidim raundas, kaip kad jis ir pranaavo vos po keli
savaii po pirmojo. Oi, per maai atleidome. Idiotai.
I pradi man atrodo, kad gal Nikui ir viskas gerai. Jis susidaro ilgiausi sra dalyk, kuriuos
anksiau vis nordavo padaryti. Kai kurie punktai visiki mamoiai: jis pakeiia rankinio
laikrodio elementus ir prisuka laikrodius, pakeiia vamzd po kriaukle ir perdao visus kambarius,
kuriuos idame sikl ir man nepatiko. Jis daug k perdaro. Smagu t i esms pertvarkyti, kai
gyvenime tiek nedaug teturi. Paskui imasi stambesni reikal. Skaito Kar ir taik. Smagumo dlei
pradeda mokytis arab kalbos. Sugaita daugyb laiko spliodamas, kokie gdiai bus paklauss
ateinanius por deimtmei. Man irdis plyta, bet jo labui apsimetu, kad viskas gerai.
Vis klausinju: Ar tikrai viskas gerai?
I pradi klausiu rimtai, kai geriame kav, kai matau jo akis, udjusi rank jam ant rankos.
Paskui pabandau linksmai, nerpestingai, lyg tarp kitko. Dar mginu velniai, lovoje, glostydama
plaukus.
Atsakymas visada vienas ir tas pats: Man viskas gerai. Nenoriu apie tai kalbtis.
Sudariau kaip tik tam metui tinkam anket: Kaip elgiats atleistas i darbo?
a) Sdiu su piama ir valgau ledus pykti sveika.
b) Internete, visur apie buvus bos rainju visokias lyktynes gera isigieti!
c) Iki atsiras naujas darbas, stengiuosi nuveikti k nors naudinga, pavyzdiui, mokausi paklausios kalbos ar galiausiai perskaitau
Kar ir taik.

Tai buvo pagyrimas Nikui teisingas atsakymas c, bet kai parodiau anket Nikui, jis tik rgiai
ypteljo.
Po keli savaii bruzdjimas liovsi, naudinga veikla baigsi, tarsi vien ryt jis bt pabuds su
aptriuusiu, dulktu enklu Kuri velni vargintis? Akys apsiblaus. Dabar spokso televizori,
naro pornografinius puslapius, spokso pornografij per televizori. Valgo daug namus pristatomo
maisto, putplasio duts beveik jau veriasi per iukliads kratus. Su manimi nesikalba, elgiasi
taip, lyg pats kalbjimo procesas teikt jam fizin skausm, o a, pabaisa, dar drstu jo ito prayti.
Kai pasakau, kad mane atleido, jis tik gteli peiais. An savait.
Bjauru. Apgailestauju, sako jis. Bent jau turi pinig.

Turim pinig. Bet man patiko mano darbas.


Jis udainuoja Visko turti negali nepataikydamas, per auktai, dar keverzikai paoka, ir a
suprantu, kad jis girtas. Popiet, grai giedrut giedrutl diena, o ms namuose drgna ir alta, troku
nuo salsvo gendanio kin maisto kvapo, visos uuolaidos utrauktos. Ir a imu eiti per visus
kambarius, vdinu, atitraukiu portjeras, baidau spieius dulki, o prijusi prie utemdyto migio
suklumpu ant maio, riogsanio ant grind, paskui ant dar vieno ir dar kito, lyg kat i animacinio
filmo vaikiodama po pelkaut piln kambar. Udegu vies ir pamatau daugyb pirkini maieli,
ir jie i toki parduotuvi, kurias darbo netek mons nevaikto. Jie i prabangi vyrik preki
parduotuvi, i toki viet, kur parduoda rankomis situs kostiumus, kur pardavjai pirkjams,
sitaisiusiems odiniuose krsluose, kaklaraiius atnea pasvertus ant rankos. Noriu pasakyti, kad
visas itas lamtas usakytas.
Nikai, kas ia?
Pokalbiams dl darbo. Jei kas nors kada nors vl ims samdyti.
Ir tau j itiek reikia?
Juk turim pinig.
Jis niriai ypsosi, susidjs rankas ant krtins.
Tai gal bent jau pasikabintum?
Bliker kelis plastikinius maielius buvo jau visikai sudraskiusi. Prie tris tkstanius doleri
kainuojanio kostiumo kpso kats vmal kauburlis; pagal usakym siti balti markiniai, kur
snaud kat, apsivl oraniniais plaukais.
Ne, nenoriu, sako jis. Vypso.
Niekada nebuvau ieula. Visada net didiavausi savo neieulikumu. Todl man juodai atsibodo,
kad Nikas veria mane bti ieula. Esu nusiteikusi gyventi nelabai tvarkingai, tingokai, iek tiek
atsainiai. Suprantu, kad a, palyginti su Niku, labiau A tipo mogus, ir stengiuosi bti atsargi bei
neprimesti jam manojo liguistai tvarkingo viskas-pagal-sra gyvenimo bdo. Nikas ne i t vyruk,
kurie susiprast isiurbti namus ar ikuopti aldytuv. Jis tikrai toki dalyk nemato. Gerai. Tikrai.
Bet a noriu, kad nebt perengtos tam tikros ribos: manau, dora pasakyti, kad iukls neturt
dribti per kratus, o lkts su pridivusiais pupeli paploio likuiais neturt savait kiurksoti
plautuvje. Taip elgiasi geri suaug buto draugai. O Nikas dabar nieko nebedaro, todl man tenka j
uiti, ir tai mane knisa: Per tave virstu tokia, kokia niekada nebuvau ir kokia niekada nenorjau bti
ieula, nes tu nesilaikai labai elementarios sutarties. Nesielk itaip, taip negerai.
A inau, inau, inau, kad darbo praradimas labai slegiantis dalykas, ir ypa vyrui; sako, tai gali
prilygti namikio miriai, ir ypa tokiam vyrui kaip Nikas, kuris visados dirbo, todl a labai giliai
kvepiu, suspaudiu pykt ma raudon gumin kamuoliuk ir mintyse nuspiriu j tolum. Ar tu
nieko prie, jei a sukabinsiu? Kad ilikt gras?
Jei patinka nertis i kailio praom.
Jis ir ji atleisti i darbo, argi ne miela? inau, kad mudviem labiau pasisek negu kitiems: kai
susinervinu, sijungiu internet ir pasitikrinu savo fond. Niekada nevadindavau fondu, kol Nikas
nepradjo taip vadinti. I tikrj ne toks jis didelis. Tai yra, puiku, nuostabu 785 404 doleriai
santaup mano tv dka. Bet ia ne tokie pinigai, kad galtum niekada nebedirbti, ypa Niujorke.
Tvai norjo, kad jausiausi saugiai ir man pinigai nebt svertas dl ko nors apsisprendiant dl

moksl, karjeros, taiau kad nebiau tokia pasiturinti, jog kilt pagund visk mesti. Nikas aiposi,
bet a manau, kad tvai pasielg labai graiai. (Ir deramai, turint omeny, kad jie savo knygoms
nuplagijavo mano vaikyst.)
Bet man vis tiek negera, kad atleido i darbo, kad mus abu atleido, o ia paskambina ttis ir
klausia, gal jiedu su mama galt usukti. Jiems reiki su mumis pasikalbti. iandien, tikriau dabar,
jeigu mes nieko prie. Aiku, mes nieko prie, sakau, o galvoje kala: Vys vys vys.
Kai tvai idygsta prie slenksio, matyti, kad jie ilgai ruosi. Tvas visas ilygintas, sukamytas
ir vytintis, nepriekaitingas, iskyrus duobes po akimis. Motina vilki vien i savo ryki purpurini
sukneli, kurias vilkdavosi vairioms kalboms ir ceremonijoms anuomet, kai gaudavo kvietim. Ji
sako, kad itai spalvai reikia vilktojos pasitikjimo savimi.
Jiedu atrodo puikiai, bet lyg ir kakokie susidrovj. Nusivedu juos prie sofos ir mes visi kur
laik sdime tylomis.
Vaikai, mudu su mama, regis, mes turim, pagaliau prabyla tvas, bet usikosi. Pasideda rankas
ant keli; jo stambs krumpliai pabal. Na, atrodo, kad pakliuvom visik finansin velniav.
Neinau, kokios reakcijos i mans tikimasi: turiau bti sukrsta ar pulti guosti, o gal reikt
nusivilti? Tvai niekada man apie jokias neskmes nepasakodavo. Nemanau, kad jie bt daug j
turj.
Esm ta, kad elgms neatsakingai, perima kalb Meribet. Pastaruosius deimt met
gyvenome taip, lyg udirbtume kiek ankstesniais dviem deimtmeiais, o taip nebuvo. N puss tiek
neudirbome, taiau to nepaism. Buvom nusiteik optimistikai, turbt taip galima bt pasakyti.
Vis galvodavom, kad kita Eims knyga bus iganymas. Bet taip nenutiko. O mes ir toliau primme
nevykusius sprendimus. Kvailai investavome. Kvailai ilaidavome. Ir tai.
Mes praktikai bankrutav, pasak Rendis. Ms namas, taip pat ir itas namas viskas
keista.
A maniau neva kad jie it nam nupirko mums. Supratimo neturjau, kad jie u j moka
mokas. Susigstu, kad esu lepnl, kaip Nikas ir sako.
Kaip sakiau, labai rimtai suklydome, sako Meribet. Reikt parayti knyg Nuostabioji
Eim ir kintamojo koeficiento nekilnojamojo turto keitimas. Susikirstume per kiekvien trumpj
apklaus. Btume pamokoma istorija. Eims draug Vend Noriu Dabar.
Haris Galva Smlyje, priduria Rendis.
Tai kas dabar? klausiu.
Tau sprsti, sako ttis. Mama rankinje susivejoja nam gamybos lankstinuk ir padeda ant
stalo prieais mus j nam kompiuteriu padaryti grafikai, kreivs ir diagramos. Skaudu sivaizduoti,
kaip tvai skersakiuoja darbo kompiuteriu vadovl, kad tik j pasilymas man bt pateiktas
patraukliai.
Meribet pasiryta:
Norjome paprayti, ar negaltume pasiskolinti pinig i tavo fondo, kol nusprsime, k daryti
su savo gyvenimu.
Mano tvai sdi prieais mus kaip nekantraujantys koledo mokinukai, vildamiesi gauti savo
pirm praktik. Tvo kelis juda, kol galiausiai motina pirtu velniai j palieia.
Na, fondas js pinigai, taigi, savaime suprantama, kad galit skolintis, sakau. Tenoriu, kad

tai baigtsi; negaliu itverti viltingos tvo veido iraikos. Kiek, manot, jums reikia, kad visk
imoktumt ir kur laik galtumt normaliai gyventi?
Tvas nudelbia akis batus. Motina giliai kvepia.
ei imt penkiasdeimties tkstani, sako.
O. Tiek teitariu. Tai beveik viskas, kiek turim.
Eime, gal mudviem reikt pasitarti prabyla Nikas.
Ne, ne, mes galim, sakau. Tik einu atsineiu eki knygel.
I tikrj, sako Meribet, geriausia bt, jei ryt pervestum ms sskait. Nes antraip reikia
deimt dien laukti.
Dabar suprantu, kad jie pakliuvo rimt bd.

NIKAS DANAS
PO DVIEJ DIEN

Pabudau ant itraukiamos sofos Eliot numeryje iseks. Jie primygtinai reikalavo, kad pasilikiau
mano namai man vis dar buvo udaryti, reikalavo taip pat primygtinai, kaip kart kovsi dl teiss
apmokti ek u vakarien: vaiingumas nuomiausia gamtos jga. Turi leisti mums tai dl tavs
padaryti. Leidau. Vis nakt per miegamojo duris klausiausi j knarkimo, vieno ritmiko ir gilaus
smagaus medkirio knarkimo, kito trkiojamo ir neritmingo, lyg miegantis mogus sapnuot, jog
sksta.
Visada sugebu isijungti lyg viesos jungiklis. Tuoj umigsiu, sakau, susidjs delnus po skruostu,
chrrrr, gilus Theraflu kalusio vaikelio miegas o greta vartosi nemigos kamuojama mona.
Taiau praeit nakt jauiausi kaip Eim, smegen ratukai nepaliov suktis, knas buvo dirgs. A
daniausiai savo kailyje jausdavausi gerai. Mudu su Eime sussdavome ant sofos irti televizoriaus
ir a itirpdavau kaip vakas, o mona greta vis krutdavo, juddavo. Kart paklausiau, gal jai kartais
nerami koj sindromas transliavo iam negalavimui skirt reklam, aktoriai susirauk nuo kanios
drebino pakinklius ir tryn launis, ir Eim atsak: Man visa ko neramaus sindromas.
irjau, kaip viebuio kambario lubos pilkja, paskui parausta, pagelsta, galiausiai prisiveriau
pakilti ir pamaiau vl tiesiai mane i u ups plieskiani saul, kart lyg ugnies kamuolys. Tada
galvoje m dingioti vardai ding! Hilar Hendi. Toks graus vardas ir toks grsmingas elgesys.
Dezis Kolingsas, ankstesnysis gerbjas, gyvenantis valanda kelio nuo ia. Nusprendiau, kad jie abu
mano. Atjo padaryk-tai-pats metas: sveikatos apsauga, nekilnojamasis turtas, policijos tyrimas.
Junkis internet ir, velniai raut, aikinkis pats, nes visi usivert darbu ir stinga personalo. A buvau
urnalistas. Deimt met kalbinau mones apie j gyvenim ir jie man atsiverdavo. Buvau pasirengs
imtis uduoties, Meribet su Rendiu irgi to paties i mans tikjosi. Buvau dkingas, kad jie leido
suprasti, jog vis dar pasitiki manimi vyru, ties kurio galva kybo tarim debeslis. O gal
apgaudinju save, rinkdamasis od debeslis?
Days Inn maai naudojam sal skyr savanori centrui Suraskime Eim Dan. Patalpa tam
reikalui buvo ne pati tinkamiausia rudos dms ir konserv kvapai, bet vos praauus Meribet kibo
i peties: siurb, luost dezinfekcinmis servetlmis, rikiavo suvestini lentas ir telefonus, ant
sienos pakabino didel portretin Eims nuotrauk. Plakatas su ramiu, savimi pasitikinios Eims
vilgsniu, tomis visur tave sekiojaniomis akimis atrod, lyg bt i prezidento rinkim kampanijos.
Reikia pripainti, Meribetei baigus darbuotis, sal tiesiog spinduliavo dalykikumu primygtinis
optimizmas kur kas silpnesnio politiko, turinio daug pasiduoti neketinani alinink.
Kiek po deimtos kalbdamasi mobiliuoju atjo Bonj. Patapnojo man per pet ir m kraptytis
prie spausdintuvo. Po kelis rinkosi savanoriai: Go ir pustuzinis ms velions motinos biiuli.
Penkios keturiasdeimties su trupuiu moteriks, visos su kapriais, lyg repetuot oki pasirodym:
dvi lieknos, viesiaplauks ir degusios varsi, kuri vadovaus, kitos diugiai susitaik su
antraeiliu vaidmeniu. Brelis gerkling ilaplauki senyv dam, jos kalba viena per kit, kelios

tekstina i t senoli, kurie kunkuliuoja priblokiania energija, tokia jaunatvika galia, jog imi
svarstyti, ar nebando jie viso to sau siteigti. Atjo tik vienas vyrikis dailus daugma mano
amiaus vyrukas, gerai apsirengs, vienas, nesiteiks paaikinti, ko jam ia. Stebjau, kaip vieniius
niuktinja aplink kepinius ir dirsioja Eims nuotrauk.
Bonj baig kuistis prie spausdintuvo, nusiiupo lyg ir slen keksiuk ir atjo pas mane.
Ar js stebit visus, kas ateina savanoriauti? pasiteiravau. Turiu omeny, jei kartais
Jei kas nors tartinai aktyviai domtsi? inoma. Ji atsilau keksiuko kratel ir simet
burn. Tada prabilo jau tyliau: Bet i tikrj udikai maniakai iri tuos paius televizijos serialus
kaip ir mes. Jie ino, kad mes inom, jog jie
Gali sitraukti tyrim.
Aha, kaip tik tai. Ji linkteljo. Taigi dabar jie atsargesni. Bet taip, mes persijojam visokius
keistuolius, kad btume tikri, jog jie tik, na, tik keistuoliai.
Kilsteljau antak.
Tarkim, mudu su Gilpinu prie por met tyrm Keilos Holman byl. Keila Holman?
Papuriau galv: negirdta.
odiu, pamatysit, pasitaiko pabais, kuriuos tokie dalykai traukia. Ir pairkit tas dvi
Bonj mosteljo dvi dailisias keturiasdeimties su trupuiu moterikes. Jos panaios tokias.
Kiek per uoliai veriasi paguosti sunerimusio vyro.
Baikit
Nepatiktumt. Toks grauolis kaip js. Visko bna.
Kaip tik tuomet viena moterik, viesesnioji ir labiau degusi, vilgteljo mus, palauk, kol akys
susitiks, nusiypsojo man kuo velniausiai, kuo droviausiai ir palenk galv lyg kat, laukianti, kad j
paglostyt.
Bet ji labai stengsis; ji bus Panelyt sitraukusioji, pasak Bonj. O tai gerai.
Kaip baigsi Keilos Holman byla? paklausiau.
Ji papurt galv: ne.
Atjo dar keturios moterys; jos viena kitai siunt sauls krem, tepsi nuogas rankas, peius ir
nosis. Pakvipo kokosais.
Beje, Nikai, prakalbo Bonj. Pamenat, klausiau, ar Eim turi ia draug kaip Noel
Hotorn? Neminjot jos. Ji mums paliko dvi inutes.
bediau j nieko nesuvokiant vilgsn.
Noel i js kvartalo. Trynuk motina.
Ne, jos nedraugavo.
domu. Ji akivaizdiai mano kitaip.
Su Eime danai taip nutinka, pasakiau. Pasikalba su monmis, ir jie prisiria. Baisu.
Ir jos tvai taip sak.
Svarsiau, ar paklausti Bonj apie Hilar Hendi ir Dez Kolings. Nusprendiau neklausti; atrodys
solidiau, jei to imsiuosi pats vienas. Norjau Rendiui su Meribete pasirodyti didvyris. Negaljau
pamirti Meribets vilgsnio: Akivaizdu, jog policija mano, kad turt bti netoli nam.
monms atrodo, kad j pasta, nes knygose skait, kaip ji augo, pasakiau.
Suprantu, itar Bonj, linkteljo. monms norisi manyti, kad jie pasta kitus. Tvams

norisi manyti, kad pasta vaikus. monoms norisi manyti, kad pasta savo vyrus.
Dar po valandos savanori centras m panati eimos ikyl. Pasisveikinti usuko kelios mano
buvusios merginos, supaindino mane su savo vaikais. Viena i mamos geriausi draugi Vik atjo
su trimis ankmis, droviomis gteljusiomis, nuo galvos iki koj rausvai aprengtomis
mergaiiukmis.
Ankai. Mama vis kalbdavo apie ankus, lyg tai be joki abejoni turt nutikti. Nusipirkusi
nauj bald, aikindavo, kad jai patiks ypatingas stilius, nes tiks, kai bus ank. Ji tikjosi sulaukti
j. Visos jos draugs turjo. Kart mudu su Eime nusivedme mam ir Go vakariens, kad atvstume
pelningiausi Baro savait. Paskelbiau, kad yra proga vsti, o mama paoko nuo kds, puol
aaras ir iupo glb Eim. Ta irgi pravirko ir i dusinanio mamos glbio sumurmjo: Jis kalba
apie Bar, tik apie Bar. Tada mama susim ir suvaidino, kad tuo ji ir diaugiasi. Vaikams
marios laiko, paguod ji ir nuo paguodos jos balse Eim vl pravirko. Buvo keista, nes Eim
nusprend, kad vaik nenori, sak tai ne kart, bet jos aaros nepagrstai suteik man krisl vilties,
kad gal bus apsigalvojusi. Nes i tikrj laiko buvo ne marios. Kai atsikraustme Kartid, Eim
buvo trisdeimt septyneri. Spal jai bt trisdeimt devyneri.
Ir tada man dingteljo: Reiks surengti netikr gimtadienio vent ar k panaaus, jei itai dar
nebus pasibaig. Reiks tai kaip nors paminti, reiks kokio nors renginio savanoriams,
iniasklaidai ko nors, kas vl patraukt dmes. Reiks apsimesti, kad neprarandu vilties.
Gro snus palaidnas, itar kakas pro nos, ir a atsigrs ivydau lies vyrik
isitampiusiais markinliais, glostant vir uriestus sus. Senas biiulis Stakas Bakljus, kuris
vadindavo mane snumi palaidnu, nors nemokjo nei normaliai itarti, nei inojo, k tai reikia.
tariu, jam tai buvo pramatnus mulkio sinonimas. Stakas Bakljus skamba lyg beisbolo aidjo
vardas ir pavard, juo Stakas ir turjo bti, tik kad neturjo gabum, o vien kart trokim. Jis buvo
geriausias mieste, tobuljo, bet to nepakako. Jo gyvenimas apsivert, kai kolede j imet i
komandos ir viskas po to m eiti velniop. Dabar dirbo kas papuola, vaikiodavo apdujs ir
neinodavai, kaip bus nusiteiks. Keliskart buvo usuks Bar, tikdamasis gauti darbo, bet vis
purt galv, kok tik niekin dienos darb bepasilydavau, kramt skruost ir zyz: Nagi, mogau, k
dar turi, juk turi dar k nors.
Stakai, itariau, uuot pasisveikins, bandydamas suprasti, ar jis nusiteiks draugikai.
Girdjau, policija graiai visk suiko, pareik, susibruks rankas paastis.
Anksti taip sakyti.
Eik tu, mogau itie skystakiauiai sekliai? Labiau stengsi iekodami mero uns. Stako
veidas degs; kai palinksta prie mans, pajuntu nuo jo sklindant kart, drauge su Listerine uoru ir
iaumojimu. Kodl nieko nesusm? Mieste didelis pasirinkimas, o jie n vieno nepriiupo. N
vieno. Kaipgi mlynknygiai? To ir paklausiau panels detektyvs: Kaipgi mlynknygiai? Net
nesiteik atsakyti.
Kas yra mlynknygiai? Gauja?
Visus tuos tipelius an iem atleido i mlynj knyg fabriko. Jokios kompensacijos, nieko.
Matai kartais benami, briais slankiojani po miest, toki usiutusi ant viso pasaulio? Gal
mlynknygiai.
Vis tiek nepagaunu mlynj knyg fabrikas?

Ar Ups slnio fabrik inai? Miesto pakraty? Jie gamino tuos mlynus bloknotus, kuriuos
kolede raydavai rainius ir visok ml.
O. Neinojau.
Dabar koleduose naudojasi kompiuteriais ir panaiai, taigi fi! atia atia, mlynknygiai.
Viepatie, visas miestas usidaro, sumurmjau.
Mlynknygiai geria, vartoja narkotikus, upuldinja mones. Ir anksiau taip dar, bet turdavo
sustoti ir pirmadien vl eiti darb. O dabar daro k nori.
Stakas iiepia idauytus dantis. Plaukai nutakyti daais: po vidurins kiekvien vasar dao
namus. Mano specializacija apdaila, sako jis ir laukia, kol pagausi juokel. Jei nesijuoki,
paaikina.
Tai ar detektyvai buvo prekybos centre? klausia Stakas.
A sutriks gteliu peiais.
das, mogau, negi niekada nebuvai reporteris? Stakui, regis, visada buvo pikta dl mano
ankstesnio darbo, lyg tai bt pernelyg ilgai utrukusi apgavyst. Mlynknygiai prekybos centre
sikr kaip namie. Gyvena. Prekiauja narkotikais. Policija juos vis ivaiko, o kit dien jie ir vl
grta. od, panelei detektyvei pasakiau: Ikrskit t prakeikt centr. Nes prie mnes jie
grupiniu bdu iprievartavo mergin. inai, kai pikti vyrai krvoj, moterikei geriau nesipainioti
jiems po kojom.
Vaiuodamas ios dienos paiekos viet paskambinau Bonj ir, vos jai pasisveikinus, idroiau:
Kodl neapiekojot prekybos centro?
Nikai, mes apiekosim prekybos centr. Farai dabar kaip tik ten ir vaiuoja.
A. Gerai. Nes mano biiulis
Stakas. inau, pastu j.
Jis pasakojo apie
Apie mlynknygius, inau. Nikai, pasitikkit mumis, mes dirbam. Norim surasti Eim ne maiau
u jus.
Gerai. E, ai.
Mano teisuolikumas subliko, imaukiau milinik putplasio puodel kavos ir nuvaiavau
man skirt viet. i popiet buvo iekoma trijose vietose: Lomos vali prieplaukoje (dabar
inomoje kaip Vieta, kur Nikas Praleido Ryt ir Niekas Jo Nemat), Milerio Kriko mike (kuris
nenusipelno bti taip vadinamas: pro medius matsi greitmaisio ukandins) ir Volkio parke su
psij ir jodinjimo takais. Mane paskyr Volkio park.
Kai atvykau, vietinis pareignas kalbjosi su kokia dvylika moni. Visi drtas kojas apsitemp
ortais, usibalnoj sauls akinius, usimauklin skrybles, cinko oksidu apsitep nosis. Panjo
stovyklos atidarym.
Atvykusios dvi televizinink komandos mediojo vaizdus vietiniams kanalams. Liepos
ketvirtosios savaitgalis, Eim bt visa galva panirusi pasakas apie valstyb ir barbekiu konkurs.
Vienas geltonsnapis reporteris sukosi aplink mane kaip kyri mus, pykino beprasmius klausimus, o
mano knas i budrumo ikart sustingo, pasidar lyg ne mogaus, veide atsirado nenatrali rpesio
kauk. Ne arkli mlu.

Reporteriai netrukus atstojo ir nusek paskui savanorius. (Koks urnalistas sulaukia, kad tariamas
vyras tuoj pratrks, ir nueina? Prastas menkai atlyginamas urnalistas, usiliks, kai atleido visus
geruosius.) Jaunas uniformuotas faras liepia man stovti tai ia vis tak pradioje, prie
skelbim lentos, kurioje bet kaip sukabintos pasenusios skrajuts, taip pat ir praneimas apie dingus
asmen Eim, mano mon, velgiani i nuotraukos. iandien ji buvo visur, sek kiekvien mano
ingsn.
K man daryti? paklausiau pareigno. Jauiuos ia kaip koks mulkis. Man reikia k nors
daryti.
Kur nors mike, kur gedulingai prunkia irgas.
Js reikalingas ia, Nikai. Bkit draugikas, padrsinkit mones, pasak pareignas ir
mosteljo rykiai oranin termos greta. Pasilykit vandens. Kas ateis, nukreipkit pas mane.
Jis nusigr ir nuingsniavo arklidi link. Man dingteljo, kad jie tyia mans neprileidia prie
bet kokios manomos nusikaltimo vietos. Nelabai supratau, k tai turt reikti.
Man taip visikai be tikslo stypsant, apsimetant, kad kraptausi prie aldiklio, privaiavo
pavlavs visureigis, rykiai raudonas lyg nag lakas. I jo ivirto keturiasdeimt su trupuiu i tabo.
Dailiausia moteris, ta, kuri Bonj paskelb gerbja, plaukus laik sumusi uodeg ir paklusi, kad
kita apipurkt jai sprand skysiu nuo vabzdi. Ji energingai nuvaik purkalo debes. vilgteljo
mane akies kampeliu. Tada atsitrauk nuo draugi, paleido plaukus kristi ant pei ir eng prie
mans ypsodamasi lidnai, ujauiamai tokia Labai ujauiu ypsena. Didiuls rudos ponio akys,
rausvi markiniai baigiasi kaip tik ties baltutliais ortais. Auktakulns basuts, subanguoti plaukai,
auksiniai iedai ausyse. itaip, pamaniau, paiek mons nesirengia.
Bkite gera, ponia, nereikia mans kalbinti.
Labas, Nikai. A ona Keli. Labai ujauiu.
Visai be reikalo kalba garsiai, net panau bliovim, lyg kokio ukerto siaudrinusio asilo. Ji
ities rank, ir a pajuntu panikos dygsn, nes onos draugus pasileido taku, per pet vis mesdamos
vilgsn tarp ms, mergaii mudu, por.
Pasiliau, ko turjau: padk, vandens, savo nesmagum. ona n neketino kur nors eiti, o a
stovjau smeigs akis priek, tak, kuriuo nujo jos draugus.
Nikai, tikiuosi, turite draug, giminaii, kurie jumis dabar rpinasi, pasak ir nutrk sparv.
Vyrai pamirta savimi pasirpinti. Dabar jums reikia naminio maisto.
Daniausiai greitosiomis ko nors ukandu.
Galugerklyje vis dar jutau saliamio skon, pt pilv. Susivokiau, kad nuo ryto nesivaliau dant.
Oi, vargeli. Na, i greit ukandi nieko gero. Ji papurt galv, saulje sublykiojo auskarai.
Jums reikia palaikyti jgas. Bet jums pasisek, nes a kepu vitienos ir Fritos pyrag. inot k?
Ikepsiu ir uneiu ryt savanori centr. Tereiks pasiildyti mikrobang krosnelje, kai
usimanysite iltos gardios vakariens.
Oi, nevarkit. Mums gerai. Tikrai.
Bus dar geriau, kai monikai pavalgysit, pasak ji ir patapnojo man per rank.
Tyla. Paband kitaip.
Labai tikiuosi, kad visa itai nesusij su ms benami problema, pareik. Prisiekiu,
raau skund po skundo. An mnes vienas lindo mano dar. Judesio jutiklis suveik, taigi

pairjau, kas ten, ir praom atsiklaups purvyne ryja pomidorus. lamia kaip kokius obuolius,
veidas, markiniai viskas itepliota sultimis ir sklomis. Pabandiau j nubaidyti, bet prie
pasprukdamas dar koki dvideimt nugvelb. iaip ar taip, tie mlynknygiai beviltiki. Nieko daugiau
nesugeba.
Staiga pajutau palankum mlynknygi vyr pulkui, sivaizdavau, kaip ateinu j rsi
stovyklaviet mosuodamas balta vliava: a js brolis ir a kadaise dirbau leidyboje. Kompiuteris
pavog ir mano darb.
Tik nesakykit, Nikai, jog js per jaunas, kad prisimintumt mlynsias knygas, tarkjo ona.
Ji baksteljo man onkaulius, ir a okteljau staigiau, negu derjo.
A toks senas, jog jau buvau umirs apie mlynsias knygas, kol js neprimint.
Ji nusijuok.
Kiek jums? Trisdeimt vieni? Trisdeimt dveji?
Pabandykit trisdeimt ketverius.
Dar vaikas.
Kaip tik tada atvyko energingj senui trijul. Jos atitrepsjo pas mus, viena kuitsi su savo
mobiliuoju, visos segjo tvirtos drobs sodininki sijonus, avjo kedais ir buvo apsirengusios
markinliais be rankovi, neslpdamos savo liulani rank. Pagarbiai linkteljo man, o ivydus
on sumavo nepritarimo vilgsniai. Atrodme lyg sodelyje kepsni vakarl surengusi pora.
Atrodme nederamai.
ona, bk gera, dink i ia, pagalvojau.
odiu, tie benamiai tipai su moterimis gali bti labai agresyvs, baiss, kalbjo ona.
Usiminiau apie tai detektyvei Bonj, bet man pasirod, kad nelabai jai patikau.
Kodl taip sakot?
inojau, k ji atsakys vis daili moter mantr.
Moterys nelabai mane mgsta. Ji gteljo peiais. Tiesiog. Ar Eim ia turjo turi daug
draug?
Kelios moteriks mamos biiuls, Go draugs kviet Eim knyg klubus ir Amway
renginius, mergaii vakarlius ili. Kaip buvo galima numanyti, Eim atsisak visus kartus,
iskyrus por, kai nujo, o paskui niro: Usisakm kaln ma kept dalykli ir grm led
kokteil.
ona stebjo mane, troko kuo daugiau suinoti apie Eim, norjo atsidurti viename brelyje su
mano mona, kuri jos nekst.
Mano rodos, ji turi t pai bd kaip ir js, santriai atsakiau.
Ji nusiypsojo.
Dink, ona.
Sunku naujame mieste, neatstojo ji. Su metais vis sunkiau susirasti draug. Ar ji js
amiaus?
Trisdeimt atuoneri.
Tai, regis, jai irgi patiko.
Nedinkis po velni.
Imintingiems vyrams patinka vyresns moterys.

Juokdamasi i didiulio alsvai gelsvo krepio isitrauk mobilj telefon.


Eik, paragino apglbusi mane. Nusiypsok plaia vitienos su Fritos trokinio ypsena.
T akimirk norjau jai uvoti u nenuovokum, u jos mergaitikum, u tai, kad band
suadinti savimeil dingusios moters vyrui. Nurijau nir, pabandiau smogti atvirktin smg, su
kaupu atsilyginti ir bti mielas, todl ypsojausi kaip robotas, kai ji veidu prigludo man prie skruosto
ir fotografavo savo telefonu, ir tik klakteljimas mane ibudino.
Ji atsuko telefon ir a ivydau mudviej susiglaudusius degusius veidus, besiypsanius lyg per
pasimatym beisbolo rungtynse. irdamas savo pataikaujani ypsen, primerktas akis,
pamaniau: Neksiau ito tipo.

EIM ELIOT-DAN
2010 M. RUGSJO 15 D.

DIENORATIS

Raau kakur Pensilvanijoje. Pietvakariniame kampe. Motelyje prie greitkelio. Ms kambario


langas ieina automobili aiktel, ir jei vilgteliu i u standi rusv uuolaid, matau
fluorescencinje viesoje besilaistanius mones. ia tokia vieta, kur mons laistosi. Man vl
emocin kriz. Labai jau daug visko nutiko, labai jau greitai, ir dabar a Pensilvanijos pietryiuose,
mano vyras mgaujasi nieko nepaisaniu miegu tarp trakui ir saldaini pakui, kuri prisipirko i
automato apaioje. Vakarien. Jis pyksta ant mans, kad nemoku susitaikyti su pralaimjimu. Maniau,
kad pasistaiau tikinam fasad valio, naujas nuotykis! bet turbt ne.
Dabar, kai iriu atgalios, atrodo, lyg btume lauk, kad kas nors nutiks. Lyg abu su Niku btume
sdj po garsui nelaidiu, neperpuiamu gaubtu, o tada gaubtas nuvirto ir Reikjo k nors daryti.
Prie dvi savaites, ta pati bedarbi bsena pusiau apsireng, apspang i nuobodulio, pasiruo
tylomis pusryiauti, kol neperskaitysime viso laikraio. Dabar skaitome net ir pried apie
automobilius.
Deimt ryto suskamba Niko mobilusis, ir i jo balso suprantu, kad skambina Go. Jis kalba guviai,
berniokikai taip, kaip visada kalba su ja. Kaip seniau kalbdavo su manimi.
Jis eina miegamj ir usidaro, paliks mane laikani lktes su virpaniais k tik pagamintais
Benedikto kiauiniais. Jo lkt padedu ant stalo, pati atsisdu prieais ir svarstau, laukti ar valgyti.
Manau, griau ir pasakyiau jam, kad valgyt, arba kilsteliau pirt: Tik neutruk. Nepamiriau
kito mogaus, savo sutuoktinio, palikto virtuvje su kiauiniais lktse. Pasijuntu nejaukiai, kad taip
galvoju. Nes netrukus i u dur pasigirsta neramus murmjimas, lidni kiojimai, velnus
guodimas, ir a imu svarstyti, ar nebus Go itikusi kokia tragedija su vaikinais. Go draugysts vis
sulunga. Net ir tada, kai ji bna skyryb iniciator, Nikui vis vien tenka j ilgai iiuoti ir liliuoti.
Taigi kai Nikas sugrta, sdiu nutaisiusi prast Vargel Go iraik; kiauiniai sukietj.
Matau, kad tai ne iaip paprasta Go bda.
Mama, prabyla Nikas ir sdasi. Velnias. Mamai vys. Ketvirta stadija, iplito kepenis ir
kaulus. O tai blogai, tai reikia
Jis usidengia rankomis veid, a prieinu ir apkabinu j. Kai jis pakelia akis, matau, kad jos
sausos. Ramios. Niekada savo vyro nemaiau verkianio.
Go to jau per daug, turint omeny, kad tiui Alcheimeris.
Alcheimeris? Alcheimeris? Nuo kada?
Na, jau kuris laikas. I pradi man, kad ia kokia ankstyvos silpnaprotysts atmaina. Bet
rimiau, blogiau.
Tuojau pat dingteli, kad kakas su mumis negerai, gal nebepataisoma, jei vyrui neatjo galv man
apie tai pasakyti. Kartais man atrodo, kad ia jo aidimas, kad jis dalyvauja kakokiose
nepaskelbtose neprieinamumo varybose.
Kodl nieko nesakei?

Nelabai mgstu kalbti apie tt.


Bet vis tiek
Eime, bk gera.
velgia taip, lyg biau visika neimanl, lyg bt toks tikras, jog a neimanl, kad net pati
imu svarstyti, ar a tokia.
Klausyk. Go sako, kad mamai reiks chemoterapijos, bet Jai bus bloga, jai bus labai bloga.
Jai reiks pagalbos.
Gal pasidomkim slauga namuose? Paiekokim slaugs?
Ji neturi tokio draudimo.
Susidjs rankas jis iri mane, ir a inau, ko jis laukia: laukia, kad pasisilyiau sumokti, o
mes negalime sumokti, nes atidaviau pinigus savo tvams.
Gerai, mielasis k tuomet nori daryti? klausiu.
Stovime vienas prieais kit, tarsi kovotume, o a to neinoiau. Itiesiu rank ir palieiu j, jis tik
iri mano rank.
Reikia grti. velgia mane plaiai atmerktomis akimis. Spragteli pirtais, lyg bandydamas
atsikratyti kako kibaus. Pasiimsim metus, vaiuosim ir padarysim, kas pridera. Neturim darb,
neturim pinig, niekas ms ia nelaiko. Net ir tu turi tai pripainti.
Net ir a turiu tai pripainti?
Lyg jau biau paprietaravusi. Sum piktumas, bet susivaldiau.
tai k mes padarysim. Pasielgsim taip, kaip dera. Bent kart padsim mano tvams.
Suprantama, kad turime tai padaryti, ir jeigu nebt man pateiks problemos, tarsi biau jam
prie, tikrai biau jam taip pasakiusi. Bet jis atjo ikart nusiteiks, kad esu klitis, kuri reikia
veikti. A buvau tas pagieingas balsas, kur reikjo nutildyti.
Mano vyras yra pats itikimiausias mogus emje, kol reikalai neapsiveria. Esu maiusi, kaip jo
akys i tikrj patamsja, kai pasijunta iduotas draugo, kad ir mielo seno biiulio, ir paskui tas
draugas bna niekada nebeminimas. Tada jis mane irjo lyg daikt, kurio prireikus atsikratyt.
Tas vilgsnis mane paiurpino.
Taigi nusprsta mikliai ir be svarstym: ivykstame i Niujorko. Vaiuojame Misr. nam prie
Misrio, kuriame gyvensime. Siurrealistika, o a inau, kada vartojamas odis siurrealistika.
inau, kad viskas bus gerai. Tik labai skiriasi nuo to, kaip sivaizdavau. Kaip sivaizdavau savo
gyvenim. Nesakau, kad blogai, tik Kad ir tkstant kart biau galjusi spti, kur gyvenimas mane
nuves, niekaip nebiau atspjusi. Man tai kelia nerim.
Krauti daiktus sunkveim tragedija: Nikas rytingas ir kaltas, lpos kietai suiauptos,
susitelks tai, k daro, mane neiri. Sunkveimis valand valandas stovi utvrs ms gatvel ir
mirksi avarinmis vieselmis pavojus, pavojus, pavojus, o Nikas lipa ir leidiasi laiptais, vieno
mogaus konvejeris, tempia des su knygomis, su virtuvs reikmenimis, nea kdes, staliukus.
Neame senovin sof plai sen sof, kuri ttis vadina ms numyltine, nes mes dl jos lyg
suvaikj. Tai paskutinis daiktas, kur reikia krauti prakaituotas, nerangus dviej moni darbas.
Kad nutemptume it gremzd laiptais emyn (Palauk, man reikia pailsti. Kilstelk deinje.
Palauk, tu per greitai. Atsargiai mano pirtai mano pirtai!), labai reikalingos komandinio darbo

pratybos. Po sofos parduotuvlje ant kampo nusiperkame ukrimsti ir tiesiog gatvje valgome
riestaini sumutinius. altas sodos vanduo.
Nikas leidia man pasiimti sof, bet kiti didieji daiktai lieka Niujorke. Vienas Niko draug
pavelds lov. Vliau ateis ms tuius namus bus lik vien dulks ir laidai, paims lov ir
gyvens niujorkietik gyvenim ms niujorkietikoje lovoje, antr nakties valgys kin maist ir
usimovs prezervatyv tingiai mylsis su kauteljusiomis nevanklmis mergiotmis, dirbaniomis
Puerto Rike. (Ms name apsigyvens rksminga pora, vyrelis ir monik teisininkai, kurie atvirai,
begdikai digauja dl ito pardavimopirkimo sandorio. Nekeniu j.)
Kol nuneu vien neul, Nikas nukriokina keturis. Judu ltai, velku kojas, lyg gelt visus kaulus,
mane apima kariuojanio mogaus silpnumas. Visk skauda. Nikas zvimbia pro mane auktyn
emyn, susirauks dbteli, meta: Tau viskas gerai?, ir, man nespjus atsakyti, nuskuodia, palieka
mane prasiiojusi karikatra su juoduojania burnos skyle. Man nra gera. Bus gerai, bet dabar
nra gerai. Noriu, kad vyras mane apkabint, paguost, nuramint kaip vaik. Tik truput.
Jis sunkveimyje kuiiasi su dmis. Nikas didiuojasi savo pakavimo gdiais: sukrauna
(sukraudavo) indus indaplov, sukraudavo daiktus, kai vaiuodavome atostogauti. Bet apie trei
paaikja, kad ipardavme ir idovanojome per daug savo turto. Erdvus sunkveimio urvas
pustutis. Tai vienintelis mano ios dienos pasitenkinimas kartas, tikras pasitenkinimas kakur
pilve, lyg kruopel gyvsidabrio. Gerai, pamanau. Gerai.
Jei labai nori, galim pasiimti lov, sako Nikas, velgdamas pro mane kakur gatv. Vietos
yra.
Ne, tu j jau paadjai Voliui, ji Voliui ir priklauso, sakau pabrtinai santriai.
Suklydau. Tiesiog pasakyk: Suklydau, atsipraau, pasiimkime lov. Tau prireiks tavo senos
jaukios lovos tuose naujuose namuose. Nusiypsok, bk man geras. iandien bk man geras.
Nikas garsiai ipuia or.
Gerai, jei jau taip nori. Eime? Ar tikrai? Jis stovi kiek priduss, atsirms krv di. Ant
virutins neoniniu raikliu pakeverzota: EIMS IEMINIAI DRABUIAI. Tu dl lovos galutinai,
Eime? Nes a tau silau. Mielai paimsiu tau lov.
Kaip miela, itariu vos girdimai, kaip kad daniausiai atsikertu, lyg bt purktelta i
kvepal flakono. A bail. Nemgstu konflikt. Paimu d ir einu prie sunkveimio.
K pasakei?
Papurtau galv. Nenoriu, kad jis matyt, jog verkiu, nes dar labiau pyks.
Po deimties minui ima dundti laiptai trink! trinkt! trinkt! Nikas vienas tempia emyn lov.
Kai ivaiuojame, n negaliu atsigrusi pairti, nes sunkveimyje nra galinio lango. Pro onin
veidrodl matau horizonto linij (tolstani horizonto linij ar ne taip raoma Viktorijos laik
romanuose, kai nelaimlei pagrindinei veikjai tenka palikti gimtuosius namus?), bet n vienas i
miel pastat nei Kraisleris, nei Empire State Building, nei Flatironas nepasirodo maame
vilganiame staiakampyje.
Tvai buvo uj vakare, padovanojo savo laikrod su gegute, kuris man labai patiko vaikystje,
visi trys verkme ir glbesiavoms, o Nikas susigrdo rankas kienes ir paadjo, kad rpinsis
manimi.
Paadjo, kad rpinsis manimi, bet man vis tiek baisu. Neapleidia jausmas, kad kakas negerai,

labai negerai ir kad bus dar blogiau. Nesijauiu esanti Niko mona. Apskritai nesijauiu esanti
mogus: esu kakas, k galima krauti ir ikrauti, kaip sofa ar laikrodis su gegute. Esu kakas, k,
jeigu reikia, galima imesti atliekas, nusviesti up. Nebesijauiu esanti tikra. Man atrodo, jog galiu
pranykti.

NIKAS DANAS
PO TRIJ DIEN

Policija nesuras Eims, jei niekas kitas nenors jos surasti. Tiek buvo aiku. Visa, kas alia ir ruda,
apiekota: myli mylios dumblinos Misisips, visi psij ir jodinjimo takai, visi ms lidni
skysti mikeliai. Jei ji gyva, kakam reiks j sugrinti. Jei nebegyva, gamtai teks j atiduoti. Tokia
buvo akis badanti tiesa, lyg rgtis ant lieuvio galiuko. Atvaiavau savanori centr ir supratau,
kad t ino visi: ia tvyrojo apatija ir pralaimjimas. Tiesiog iaip sau nupdinau prie ukandi
stalo ir pabandiau save tikinti k nors suvalgyti. Sluoksniuotas pyragaitis. Pamaniau, jog nra
slogesnio maisto u sluoksniuotus pyragaiius, kepinius, kurie, regis, suiedjo dar neatveti.
Vis tiek manau, kad upj, pareik vienas savanoris savo biiuliui; abu nevariais pirtais
raussi po kepinius. Tuoj u to vyruko namo kas ia neaiku?
Jau bt ikilusi skuryje, prie utvankos kur nors.
Ne, jeigu sukapota. Nukirto kojas, rankas Knas gali nuplaukti iki pat lankos. Bent jau iki
Tunikos.
Nusigriau, kol jie mans nepamat.
Buvs mano mokytojas ponas Kolemanas sdjo prie kort stalelio susikprins prie telefono,
kuriuo skambino turintys kokios nors informacijos, ir kak ymjosi. Kai mudviej vilgsniai
susidr, jis pasukiojo pirt prie smilkinio, paskui parod telefon. Vakar, kai susitikome, jis
pasak man: Mano ank partrenk girtas vairuotojas, taigi Mudu abu kak sumurmjome ir
negrabiai vienas kit patapnojome.
Suskambo mano telefonas, vienkartinis nesugalvojau, kur j dti, taigi laikiau pas save.
Paskambinau, man atskambino, bet a negaljau atsiliepti. Ijungiau telefon ir apsidairiau, ar Eliotai
nemato, kad taip padariau. Meribet maig savo BlackBerry, paskui atitrauk j per rankos ilg, kad
perskaityt, kas parayta. Kai pamat mane, laikydama prieais save BlackBerry kaip kok
talisman, atlk tvirtais greitais ingsniais.
Kiek i ia iki Memfio? pasiteiravo.
Automobiliu iek tiek maiau nei penkios valandos. Kas Memfyje?
Memfyje gyvena Hilar Hendi. Eims persekiotoja i studij laik. Ar ia tik sutapimas?
Neinojau, k atsakyti: ne?
Aha, ir Gilpinas mane nusodino. Mes negalime pagrsti ilaid kakam, kas nutiko prie
dvideimt su kakiek met. iknius. Vis laik elgiasi su manim, lyg biau kokia isterik; kalbasi tik
su Rendiu, nors a ia pat, visikai nekreipia mane dmesio, lyg be vyro a, kvaia, nieko
nesuprasiau. iknius.
Miestas bankrutavs, prakalbau. Meribete, jie tikrai neturi pinig.
Na, utai mes turim. Nikai, a rimtai: ta mergait buvo pakvaiusi dl Eims. Ir inau, kad ji vis
band su Eime susisiekti. Eim pati sak.
Man ji to niekada nesak.
Kiek kainuot nuvaiuoti? Penkiasdeimt? Gerai. Vaiuosi? Sakei, vaiuotum. Bk geras.

Nerasiu sau vietos, kol neinosiu, kad kas nors su ja pasikalbjo.


inojau, kad taip ir bus, nes ir jos dukter kamuodavo toks pats kyrus nerimas: Eim galjo vis
vakar nervintis, kad paliko jungt virykl, nors tdien net nebuvome nieko gamin. O durys ar
urakintos? Ar tikrai? Ji buvo nepranokstama baisiausi scenarij krja. Nes niekada nebdavo taip,
kad durys tiesiog neurakintos, ji sivaizduodavo, kad durys atviros, o viduje mons, jie laukia, jie
iprievartaus j ir nuudys.
Pajutau, kaip od imu prakaitas, nes galiausiai mano monos baims pasitvirtino. sivaizduokit
siaubing pasitenkinim, kad visi tie nerimo metai buvo ne veltui.
Aiku, vaiuosiu. Pakeliui sustosiu Sent Luise susitikti su kitu su Deziu. Sutarta.
Apsigriau, pradjau savo dramatik ijim, nujau dvideimt pd ir tai vl sirmiau
Stak, nuo miego vis dar papurtusiu veidu.
Girdjau, farai vakar apiekojo prekybos centr, itar kasydamasis and. Kitoje rankoje
turjo glazruot spurg, neprakst. Priekinje darbini kelni kienje ppsojo riestainio formos
kauburlis. Vos nesuskliau juokelio: Ten tavo kienj keptos grybs ar
Aha. Nieko.
Dien. Jie nuvaiavo dien. Mulkiai. Jis panarino galv, apsidair, lyg baimindamasis, kad jo
neigirst. Palinko prie mans. Reikia nakt, tada jie visi ten. Dien jie prie ups arba mitinguoja.
Mitinguoja?
Nu inai, greitkelyje prie ivaiavim sdi su plakatais: Bedarbis, praom padti, suelpkit, ir
panaiai, paaikino nuirindamas kambar. Mitinguoja, brol.
Supratau.
Naktimis jie bna prekybos centre.
Tai einam vakar, pasiliau. Tu, a, dar kas nors.
Do ir Mikis Hilsamai, pasak Stakas. Jie prisids.
Hilsamai buvo trejais ketveriais metais u mane vyresni, miesto kietuoliai. Tokie gimsta
neturdami baims geno, j neveikia skausmas. Veltdiai vaikiai vasaras leisdavo vytuodami
striukomis raumeningomis kojomis, aisdavo beisbol, gerdavo al, imdavosi keist ibandym:
riedlentmis vaindavosi grioviais, nuogi kopdavo vandens boktus. Tokie nuobod etadienio
vakar deganiomis akimis nusimeta drabuius, ir inai, kad kakas nutiks, gal nieko gero, bet vis tiek
kakas nutiks. Suprantama, kad Hilsamai prisids.
Gerai, pasakiau. Traukiam vakar.
Kienje suskambo mano vienkartinis. Neisijung. Vl suskambo.
Neatsiliepsi? paklaus Stakas.
Ne.
Turi atsiliepti kiekvien skambut, brol. Tikrai.
Nebuvo kas veikti likusi dienos dal. Nebuvo suplanuota joki paiek, nebereikjo skrajui, prie
telefon buvo utektinai moni. Meribet m savanorius sisti namo; jie tik stoviniavo, valg,
nuobodiavo. tariu, kad Stakas kiense isine pus vis pusryi.
I detektyv kas nors girdt? pasiteiravo Rendis.
Nieko, atsakme vienu balsu su Meribete.

Gal tai ir gerai, k? su viltimi akyse paklaus Rendis, ir mudu su Meribete suteikme jam
malonum. Taip, inoma.
Kada ivaiuoji Memf? paklaus mans Meribet.
Ryt. vakar mes su draugais dar kart apiekosime prekybos centr. Mums atrodo, kad vakar tai
buvo padaryta netinkamai.
Puiku, itar Meribet. Va tokios veiklos mums ir reikia. Jei atrodo, kad pirm kart buvo
padaryta netinkamai, darom patys. Nes a tiesiog Nes kas iki iol buvo atliekama, man spdio
nedaro.
Rendis udjo rank monai ant peties, rodydamas, kad itas refrenas jau daug kart buvo
isakytas ir igirstas.
Nikai, noriau vaiuot kartu su jumis, pasak jis. vakar. Noriau.
Rendis vilkjo melsvus golfo markinlius ir gelsvai alias kelnes, plaukai atrod lyg spindintis
tamsus almas. sivaizdavau, kaip jis bando susibendrauti su broliais Hilsamais, kiek beviltikai
demonstruodamas, jog yra savikis sveiks, ir man patinka geras alus, o kaip js komanda? ir
man pasidar nesmagu.
Gerai, Rendi. inoma.
Turjau geras deimt laisv valand. Man grino main manau, apirt, isiurbt ir nuimtais
atspaudais, taigi policijos nuovad mane pamtti sutiko viena i vyresnij savanori, viena i t
bruzdani moiui, kuriai vienai su manimi, regis, buvo nejauku.
A tik nuveiu pon Dan policijos nuovad ir po kokio pusvalandio griu, pasak ji
draugei. Utruksiu ne ilgiau kaip pusvaland.
Gilpinas nepam antrosios Eims uuominos kaip kalio; buvo pernelyg susijaudins dl
apatini. Atsirakinau savo automobil, atlapojau duris, kaitrai prasisklaidius, sdau ir dar kart
perskaiiau antr uuomin:
sivaizduok: pametus dl tavs a galv,
Nors neinau, k ateitis su tavimi man ada.
Atsiveei mane ionai pavaikioti,
Apie vaikysts nuotykius tu nori man papasakoti
Patrintus dinsus, snapelio dar kepur.
Velniop tegu eina visokie gaidiai,
Slapta pasibuiuokim apsimeskim, kad mes jaunavediai.

Tai buvo Hanibalas, Marko Tveno vaikysts miestas, kur paauglys dirbau vasaromis, kur
vaikiodavau po miest persirengs Heku Finu sena iaudine skryble, tyia suplytais dinsais,
elmikai ypsodamasis ir viliodamas mones ledain. ia buvo viena i t istorij, kokias pasakoji
per vakarien restorane, bent jau Niujorke, nes niekam kitam taip nra nutik. Niekas niekada nra
pasaks: A, inau, ir a.
Uuomina apie snapelio kepur buvo privatus juokelis: kad vaidinau Hek, Eimei pirm kart
papasakojau per vakarien mieste. Grme jau antr butel vyno ir ji buvo avingai kauusi. grusi
ji plaiai ypsojosi, skruostai paraudo. Palinko vir stalo, lyg many bt buvs magnetas. Vis
klausinjo, ar tebeturiu snapel, ar usidsiu ir jai pasirodysiu, ir kai a jos paklausiau, kodl, dl

vis ventj, ji mano, kad Hekas Finas neiojo snapel, ji gurkteljo ir pasak: Oi, a omeny turjau
iaudin skrybl! Lyg iuos odius bt buv visai natralu sukeisti. Po ito, kai tik irdavome
tenis, visados girdavome aidj sportines iaudines skrybles.
Vis dlto keista, kad Eim pasirinko Hanibal, nepamenu, kad mudviem ia bt buv labai jau
gerai ar blogai, tiesiog pabuvome ir tiek. Pamenu, vaiktinjome ten beveik prie metus, rodme
vienas kitam tai , tai t, skaitme skelbimus, vienas sak: domu, o kitas pritardavo: Tikrai.
Paskui buvau ten be Eims (nostalgijos trauka nenugalima) ir puikiai praleidau dien, viesi,
santarvs su pasauliu dien. O su Eime pasibuvome ramiai, be emocij. Buvo iek tiek nesmagu.
Atsimenu, kakuriuo metu pradjau pasakoti pakvaiusi istorij apie anuomet buvusi ivyk
gamt, pamaiau, kaip jos akys pasidar abejingos, ir patyliukais siutau. Deimt minui kursiau
save, nes ioje ms santuokos stadijoje buvau taip prats ant jos pykti, jog jau m kone patikti
lyg grautum odel: inai, kad turtum liautis, kad nra tai taip gerai, kaip manai, bet negali
atsitraukti. I iors, inoma, nieko nebuvo matyti. Mes ingsniavome toliau, skaitme skelbimus ir
rodinjome tai , tai t.
Tai buvo velnikai nemaloni uuomina, kad nuo persikraustymo tiek maai teturjome ger
prisiminim, jog mano mona lobio paiekai turjo rinktis Hanibal.
Hanibal atvaiavau per dvideimt minui, pravaiavau pro lovinguosius aukso amiaus
teismo rmus, kuri rsyje dabar buvo tik ukandin su vit sparneliais, ir pro udarytas verslo
staigas lugusius vieuosius bankus ir mirusius kino teatrus nuvaiavau prie ups. Main
pasistaiau aiktelje prie pat Misisips, besitelikuojanios garlaiv Markas Tvenas. Aiktel
buvo nemokama. (A vis pasidiaugiu, kaip nauja, kaip dosnu leisti nemokamai statyti automobilius.)
Ant ibint stulp abejingai karojo baltakario vyrikio plakatai afios rietsi nuo kaitros. Buvo
karta kaip pragare, bet vis tiek Hanibalas atrod tartinai tylus. Perjs per kelis suvenyr
parduotuvi kvartalus dygsniuotos antklods, sendaikiai ir irisai, ivydau dar daugiau enkl
Parduodama. Beks Teer namas udarytas remontui, kuriam dar nesurinkta pinig. U deimt
doleri galjai ipieti savo vard ant baltutls Tomo Sojerio tvoros, bet norini buvo nedaug.
Prisdau ant tuios parduotuvs laiptelio. Man dingteljo, kad atsiveiau Eim viso ko pabaig.
Mes tikrja to odio prasme igyvenome gyvensenos pabaig, nors tokie odiai seniau man tiko tik
kalbant apie Naujosios Gvinjos gentis ir Apala stiklapius. Recesija sulugd prekybos centr.
Kompiuteriai sulugd mlynj ssiuvini fabrik. Kartidas bankrutavo, kaimyninis miestas
Hanibalas pamau kapituliavo prie rykesnes, garsesnes, blizgesnes turistines vietas. Mano
numyltj Misisip klastingai d azijiniai karpiai, kepurndami Miigano eer. Baigsi
Nuostabioji Eim. Baigsi mano karjera, baigsi jos karjera. Mano tvo pabaiga, mano mamos
pabaiga. Ms santuokos pabaiga. Eims pabaiga.
Nuo ups atsklido vaiduoklikas garlaivio vilpimas. Prakaitas sudrkino markinlius.
Prisiveriau atsistoti. Prisiveriau nusipirkti biliet ekskursij. Kartojau marrut, kuriuo jome
anuomet su Eime, ir mona mintyse buvo greta. Tada irgi buvo karta diena. Tu NUOSTABUS. Mano
vaizduotje ji ingsniavo greta ir kart ypsojosi. Mano pilvas sudrko.
Mintimis vediausi mon pagrindinmis turistinmis gatvmis. ilaplauki pora sustojo
vilgtelti Heklberio Fino nam, bet vidun njo. Kvartalo gale Tvenu persirengs vyrikis balti
plaukai, baltas kostiumas ilipo i Ford Focus, pasir, nuvelg lidn gatv ir murkteljo

pic ukandin. Ir tai mes prie lentomis apkalto pastato, kur buvo Samuelio Klemenso tio teismo
sal. Ikaboje parayta: J. M. Klemensas, taikos teisjas.
Slapta pasibuiuokim apsimeskim, kad mes jaunavediai.
Tau, Eime, itai pavyksta taip graiai ir lengvai. Lyg i tikrj nortum, kad rasiau, kad
didiuoiausi savimi. Taip ir toliau, ir a pasieksiu rekord.
Viduje nieko nebuvo. Atsiklaupiau ant apdulkjusi lentini grind ir vilgteljau po pirmu suolu.
Kai Eim palikdavo uuomin vieose vietose, priklijuodavo j prie ko nors i apaios tarp gumos
gumuliuk ir dulki, ir tai visada pasiteisindavo, nes niekam nepatinka irinti daiktus i apaios. Po
pirmu suolu nieko nebuvo, taiau nuo kito karojo popieriaus lapas. Perlipau ir trukteljau mlynj
Eims vok; suplevsavo lipniosios juostels uodegl.
Labas, mielas vyre,
radai! aunuolis. Gal gerai, kad iemet nusprendiau lobio paiekos nepaversti kankinamu priverstiniu ygiu per mano
paslaptingus asmeninius prisiminimus.
Pamiau uuomin i tavo pamgtojo Marko Tveno:
Kaip turi bti pasielgta su mogumi, sugalvojusiu vsti metines? Tiesiog nuudyti bt per paprasta.
Galiausiai supratau, k kartojai man met metus kad ita lobio paieka turt bti mudviej vent, o ne patikrinimas, ar
pameni visk, k pagalvojau ar pasakiau per metus. Sakytum suaugusi moteris turt susiprasti ir pati, bet turbt tam ir reikalingi
vyrai. Parodyti, ko nematome paios, net jei tam ir sugaitami penkeri metai.
Todl norjau stabtelti ia, vaikystje tavo ivaikiotoje Marko Tveno emje, ir padkoti u tavo SMOJ. Esi pats
protingiausias, pats linksmiausias i man pastam moni. Turiu nuostab juslin prisiminim: apie visus tuos kartus per daug met,
kai palinkdavai man prie ausies ir dabar, raydama, jauiu, kaip tavo kvpavimas kutena man lezgel, ir sunibddavai k nors
tik man, tiesiog kad nusijuokiau. Suvokiu, kaip dosniai elgiasi vyras, besistengiantis prajuokinti savo mon. O tu visada
pasirinkdavai tinkamiausi akimirk. Ar pameni, kaip Inslj ir jos okdinamas vyras privert ateiti pasidiaugti j kdikiu, ir mes per
prievol nujome j keistai tobulus, glse skendinius, keksiuk pilnus namus, ir jie buvo tokie teisuoliki ir velg mus i aukto,
nes neturime vaik, o lyktus j vaikiias buvo apsiseiliojs, isitepliojs trokintomis morkomis, o gal ir kakais, nuogas, tik su
igraintu seilinuku ir megztais batukais; ir kai a siurbteljau apelsin suli, tu pasilenkei ir sunibdjai: Vliau ir a itaip
apsirengsiu. Ir a tada tikrja to odio prasme suprunkiau. Tai buvo vienas i t moment, kai mane igelbjai, kai prajuokinai
kaip tik laiku. Bet tik vien alyvuog. Todl noriu pakartoti: tu SMOJINGAS. Dabar pabuiuok mane!

Mano siela sugniuo. Eim per lobio paiek stengsi mudu vl suvesti. O jau per vlu. Kai ra
ias uuominas, neinojo, kas vyksta mano galvoje. Eime, kodl nepadarei to anksiau?
Mums niekada nepavykdavo k nors padaryti tinkamu metu.
Iskleidiau kit uuomin, perskaiiau, sikiau kien ir patraukiau namo. inojau, kur eiti, bet dar
nebuvau tam pasirengs. Nebiau itvrs dar vieno pagyrimo, dar vieno malonaus monos odio,
dar vienos alyvos akels. Mano jausmai jai pernelyg greitai keitsi i pagieing velnius.
Grau pas Go, kelias valandas pabuvau vienas, griau kav, junginjau televizori, neramus,
dirgs stmiau laik iki vienuoliktos vakaro, iki kolektyvins ikylos prekybos centr.
Sesuo dvyn gro kiek po septyni, po ilgos darbo dienos bare atrod suvytusi. Met vilgsn
televizori, ir a supratau, kad turiau ijungti.
K nuveikei iandien? paklaus, prisideg cigaret ir klesteljo prie seno ms mamos kort
staliuko.
Buvau savanori centre Vienuolikt vaiuojam apiekoti prekybos centro, pasakiau.
Nenorjau pasakoti apie Eims uuomin. Ir taip jauiausi labai kaltas.
Go m dlioti pasjanso kortas, jos ritmingai lyg priekaitas lepsjo stal. miau ingsniuoti po

kambar. Ji nekreip dmesio.


iriu televizori, kad prasiblakyiau.
inau, inau.
Ji atvert valet.
Turt bti kas nors, k galiau padaryti, pasakiau sukdamas ratus po jos svetain.
Na, po poros valand vaiuoji prekybos centr, itar Go; ir daugiau jokio paraginimo.
Atvert tris kortas.
Kalbi taip, lyg manytum, jog tai tuias laiko gaiimas.
Oi, ne. Visk verta patikrinti. Semo sn suiupo per automobili statymo talon, ar ne?
Go buvo jau treias man tai paminjs mogus; lyg kokia neiaikint byl mantra.
A per menkai igyvenu dl Eims, pasakiau. A inau.
Gal ir ne. Ji pagaliau pakl mane akis. Tu keistai elgiesi.
Turbt, uuot panikavs, a pykstu ant jos. Nes pastaruoju laiku mudviem buvo visikai prastai.
Atrodo. Lyg ir nedera pernelyg nerimauti, nes neturiu tam teiss. Turbt.
Keistai elgiausi, nemeluosiu, pasak Go. Bet ir padtis keista. Ji ugesino cigaret. Man
nerpi, koks esi su manimi. Bet su kitais bk atsargus, gerai? mons padaro ivadas. Mikliai.
Ji vl griebsi pasjanso, bet man reikjo jos dmesio. Liejausi toliau.
Turbt reikt aplankyti tt, tariau. Neinau, ar pasakiau jam apie Eim.
Ne, atsiliep Go. Nereikia. Jis dl Eims dar keistesnis u tave.
Man vis atrod, kad ji primena jam koki sen draug ar k kuri pabgo. Kai jis a
pameiau rank, o tai turjo reikti jo Alcheimer, jis buvo iurktus ir bjaurus, bet
Aha, bet jis tuo pat metu lyg ir norjo padaryti jai spd, pasak Go. Tavo nutrktgalvis
dvylikametis berniktis strigs eiasdeimt atuoneri met ikniaus kne.
Argi moterys nemano, kad visi vyrai irdyje yra nutrktgalviai dvylikameiai?
Taigi jei irdis tinkama.
Atuonios po vienuoliktos Rendis lauk ms ikart u stumdomj viebuio dur ir vis vilgiojo
tams, kada pasirodysime. Hilsamai vaiavo savo pikapu, mudu su Staku buvome sitais gale.
Rendis rusvai alsvos spalvos golfo ortais ir varutliais Middlebury markinliais atiturseno iki
ms. Jis strykteljo gal, stebtinai lengvai sitais ant rato dangio ir m paindintis, lyg vest
savo mobil pokalbi ou.
Rendi, labai ujauiu dl Eims, garsiai pasak Stakas, mums visikai be reikalo didiuliu
greiiu ilekiant i stovjimo aiktels ir neriant greitkel. Ji tokia miela. Kart pamat mane
daant nam, prakaituojant kaip kiau devynis prakaitus liejant, tai nuvaiavo 7-Eleven,
nupirko didel bambal limonado ir atve man, padav tiesiai ant kopi.
Melas. Eimei tiek terpjo Stakas ar jo limonadas, kad nebt teikusis net pamyti jam puodel.
Ji tokia, atsak Rendis, ir mane sum nepageidaujamas, dentelmenui nepritinkantis
apmaudas. Gal many pabudo urnalistas, bet faktai yra faktai, ir monms nederjo i Eims daryti
vis numylt geriausi draug vien todl, kad tai emocikai naudinga.
Middlebury, a ne? Stakas mosteljo Rendio markinlius. Turjo velnik regbio
komand.

Tai jau tikrai, vl isiieps nuo ausies iki ausies atsak Rendis, ir abu su Staku per
automobilio, oro, nakties triukm visu keliu iki prekybos centro lyg ne ioje realybje diskutavo apie
humanitarini moksl regb.
Do Hilsamas savo sunkveim pastat prie didiuls Mervyns parduotuvs ant kampo. Visi
iokinjome lauk, pamanktinome kojas, nusipurtme snd. Naktis buvo tvanki, mnesta.
Pamaiau, kad Stakas apsivilks markinlius gal ironikai, o gal ir ne Taupyk dujas, persk
stiklain.
Nemeluosiu, ita vieta ir tai, k darome, velnikai pavojinga, prakalbo Mikis Hilsamas. Jis,
kaip ir jo brolis, su metais sutvirtjo; jie nebebuvo vyrukai ipstomis krtinmis, dabar ipsta buvo
viskas. Petys pet jiedu buvo kokie penki imtai svar.
Mudu su Mikiu kart atvaiavom ionai tiesiog na, iaip, pairt. Pairt, kaip ia atrodo, ir
vos inem kail, pasakojo Do. Taigi vakar nerizikuosim. I kabinos jis itrauk ilg
brezentin mai, atseg utrauktuk ir mes ivydom pustuzin beisbolo lazd. Jis m ikilmingai
dalyti lazdas. Kai atjo Rendio eil, Do sudvejojo. E, nori?
Velniai raut, aiku, kad noriu, atov Rendis, visi sulinkiojo, pritariamai isiiep, pasklido
draugiko pasitapnojimo energija aunuolis, seni.
Einam, paragino Mikis ir nusived mus palei pastat. Ten prie Spencer yra durys su
ilauta spyna.
Prajome pro tamsius Shoe Be Doo Be langus, kur mama pradirbo daugiau kaip pus mano
gyvenimo. Prisimenu t jaudul, kai ji jo iekoti darbo t nuostabiausi viet prekybos centr!
kaip vieno etadienio ryt ijo darbo mug apsivilkusi rykiai persikin kelni kostium,
keturiasdeimtmet moteris, pirm kart iekanti darbo. Ir kaip gro nuraudusi ir besiypsanti: mes
net nesivaizduojame, koks gyvenimas verda prekybos centre, kiek ten visoki parduotuvi! Ir kas
ino, kurioje ji galbt dirbs. Ji paraiusi praymus devynias! drabui parduotuves, garso
aparatros parduotuves, net kakokio dizainerio kukurz spragsi parduotuvl. Kai ji po savaits
prane, kad nuo dabar ji bat pardavja, jos vaikai anaiptol nenudiugo.
Tau teks iupinti visokias dvokianias kojas, nepatenkinta suniurzg Go.
A sutiksiu visoki domi moni, patais ms mama.
vilgteljau pro rkan lang. Viduje buvo visikai tuia, tik prie sienos stovjo niekam
nereikalingas bat matuoklis.
Mano mama kadaise ia dirbo, pasakiau Rendiui ir jis sustojo.
Kas ia buvo?
Gerai ia buvo, mons jai ia buvo geri.
Norjau paklaust, k ia pardavinjo?
A, batus. ia pardavinjo batus.
Teisingai! Batus. Man patinka. Tai, ko monms tikrai reikia. Ir baigiantis dienai inai, k
nuveikei: penkiems monms pardavei batus. Kas kita negu rayti knygas, ar ne?
Danai, einam! Stakas lauk prie atvir dur; kiti jau buvo sulind vidun.
Lsdamas pro duris tikjausi uuosti prekybos centro kvap t reguliuojamos temperatros
tutum. Taiau kvepjo sena ole ir purvu, viduje kvepjo lauku, ir ia iam kvapui buvo ne vieta.
Pastate buvo trokiai karta ir vaizdas it per migl jausmas toks, lyg btum linds iuin. Trys i

ms turjo didiulius turistinius ibintus, j pavaists igriebdavo kampuotus kontrus: ia buvo


priemiestis, pasaulis po kometos kritimo, postzombizmas, diena po monijos. Ant balto grindinio
pamklikai vingiavo purvini parduotuvs veimli pdsakai. Moter tualeto tarpdury meknas
kramsnojo un gards, jo akys blykiojo lyg pinigliai.
Visame prekybos centre buvo tylu. Aidjo Mikio balsas, aidjo ms ingsniai, aidjo girtas Stako
kikenimas. I pasal pulti nepavyks, jei tik puolimas jo ms plan.
engme centrin prekybos centro promenad ir pastatas tarsi isipt: vir ov keturi
auktai, tamsoje kryiavosi eskalatoriai ir liftai. Susirinkome prie idivusio fontano ir lkuriavome,
kas ims vadovavim savo rankas.
Na, vyrai, nerytingai prabilo Rendis, koks planas? Js visi i viet pastat, a ne. Mums
reikia isiaikinti, kaip metodikai
Tiesiai u ms pasigirdo metalo dundjimas kilo apsauginiai vartai.
Ei, va vienas! rikteljo Stakas. Jis nukreip ibint vyrik besiplaikstaniu neperlampamu
apsiaustu, neriant nuo jimo Claires, skutant tolyn nuo ms kiek kojos nea.
Laikykit! kteljo Do ir puol i paskos, storapadiais teniso batais tapnodamas per plyteles.
Mikis, nukreips ibint nepastamj, irgi neatsiliko, broliai vis kimiai rkavo: Ei, palauk,
mogau, mes tik norim paklausti. mogus n neatsigr pairti. Sakau, palauk, mlo gabale!
Bglys neatsiliep, tik dar labiau paspartino ingsn ir nuskuod prekybos centro koridoriumi, tai
isprsdamas i ibinto spindulio, tai vl j paklidamas, o lietpaltis maskatavo jam u nugaros it
pelerina. Ir staiga vyrukas atliko tikr akrobatin triuk: liuokteljo per iukli d, nustraksjo
fontano atbraila ir galiausiai, slysteljs po metaliniais apsauginiais vartais ang, pranyko.
Tai iknius!
Hilsamai buvo raudoni kaip burokai veidai, sprandai, pirtai. Jie paeiliui kriokdami band
pakelti vartus.
Atjau jiems pagalb, bet vartai pajudjo ne daugiau kaip per pus pdos. Atsiguliau ir
pabandiau prasisprausti po vartais: koj pirtai, blauzdos, ir ustrigau ties juosmeniu.
Nea, nieko nebus, suurzgiau. das! Pamiau ibint ir pavieiau parduotuv. Patalpoje
nieko nebuvo, tik viduryje kpsojo krva drabui pakab, lyg kas bt susiruos kurti lau. Visos
parduotuvs sujungtos koridoriais, pro kur ineamos iukls, prieinama prie santechnikos mazg,
pasakiau. Jis jau turbt kitame centro gale.
Na, tai eime kit centro gal, pasil Rendis.
Lskit lauk, gaidiai! atlos galv, prisimerks rikteljo Do. Jo balsas nuaidjo per vis
pastat. Mes nedarniai patraukm pirmyn, vilkdami beisbolo markinlius, o Hilsamai savo lazdomis
dau apsauginius vartus ir duris, lyg eidami sargyb itin pavojingoje karo zonoje.
Veriau jau patys ilskit! kavo Mikis. Nagi, labutis!
Gyvn parduotuvs prieangyje ant keli pamest kareivik antklodi gsi vyras ir moteris. J
plaukai buvo sudrk nuo prakaito. Mikis sunkiai dvsuodamas, luostydamasis kakt grsmingai
palinko vir j. Scena i filmo apie kar, kai suirz kareiviai uklumpa niekuo nekaltus kaimieius, ir
ima dtis baiss dalykai.
Kokio velnio tau reikia? paklaus vyras nuo grind. Jis buvo iseks, jo veidas toks liesas ir
susitrauks, jog rodsi tirpsts. Susivl plaukai tso ant pei, akys lidnos, uverstos vir

apipltas Jzus. Moteris atrod geriau variomis pilnomis rankomis ir kojomis, glotns plaukai
buvo susiriebalav, bet suukuoti.
Tu mlynknygis? paklaus Stakas.
Nei mlynas, nei raudonas, burbteljo vyrikis ir susikryiavo rankas.
Po velni, prayiau bent kiek pagarbos, sunypt moteris. Atrod, kad tuoj pravirks. Ji
nusigr nuo ms ir apsimet, kad iri kakur tol. Ukniso, kad niekas nerodo n laelio
pagarbos.
Mes tau udavm klausim, bie, pasak Mikis, engteljo prie vyrikio ir koja baksteljo tam
pad.
A ne mlynknygis, pasak vyrikis. Man tiesiog nepavyko. Mlas.
ia daug visoki, ne tik mlynknygiai. Bet jeigu j iekot
Tai eikit, eikit, suraskit, paragino moteris ir jos lp kampuiai nusviro emyn. Drokit,
suerzinkit.
Jie telkiasi Skylje, pasufleravo vyrikis. Pamats, kad nieko nesupratome, paaikino:
Mervyns, tolimajame gale, pro ten, kur karusels.
Ir kad js usikrutumt, sumurmjo moteris.
Dm it ratas jav lauke ymjo, kur bta karusels. Mudu su Eime ja dar pasisupome prie
udarant prekybos centr. Du suaug mons, susd greta ant besikilnojani kikui, nes mano
mona pando pamatyti prekybos centr, kur vaikystje tiek daug mano bta. Pando pasiklausyti
mano pasakojim. Ne viskas mudviem buvo blogai.
Vartai Mervyns buvo ilauti, taigi parduotuv lauk svetingai atsivrusi lyg per Prezidento
dienos ipardavim. Viduje viskas ineta, tik likusios salels, ant kuri kadaise stovjo kasos
aparatai, o dabar po uraais Papuoalai, Grois, Patalyn murksojo koks tuzinas vairias
apkvaiimo stadijas pasiekusi mogn. Juos apviet turistins dujins lempos, mirkiojanios lyg
bambukiniai deglai. Keli tipai, mums praeinant, vos pramerk ak, kiti buvo visai atsijung.
Tolimajame kampe du vaikiiai, neseniai teisikrapt i paauglysts, maniakikai deklamavo
Getisbergo kalb4. Dabar mes sitrauk didj pilietin kar Vienas mognas drybsojo ant
patiesalo variais dinsiniais ortais ir baltais sportbaiais, lyg susiruos vaiko beisbolo
rungtynes. Rendis spoksojo t valkat, tarsi tikrindamasis, ar jo nepasta.
Kartid buvo itikusi didesn narkotik epidemija, negu maniau: vos vakar ia lanksi farai, o
narkomanai jau ir vl susirinko it kokios atkaklios muss. Mums iriantis pro kn krvas elektriniu
paspirtuku prie ms atlk kakokia storul. Spuoguotu prakaituotu veidu, katikais dantimis.
Perkat arba nedinats, ia jums ne paroda, pareik ji.
Stakas paviet jai veid.
Patrauk nuo mans it ml.
Jis patrauk.
A iekau savo monos, prakalbau. Eims Dan. Ji dingo treiadien.
Atsiras. Prasiblaivys ir parsivilks namo.
Mums ne tiek narkotikai rpi, aikinau a. Labiau neramu dl kai kuri ia esani vyr.
Girdjom kalb.
Viskas gerai, Melane, kteljo kakas. Prie jaunimo skyriaus atsiliejs nuog manekens

tors stovjo liemeningas vyrikis, stebjo mus ir kreivai ypsojosi.


Melan gteljo peiais pasibodjusi, suirzusi, ir nuvaiavo alin.
Nenuleisdamas nuo ms aki, tas kteljo jaunimo skyriaus gilum, kur i persirengimo kabin
kyojo keturios poros pd ten vyrai buvo sikr po vien.
Ei, Loni! Ei, js! Tie ikniai vl ia. Penkiese, ibr vyras. Paspyr ms pusn tui alaus
skardin. Trys poros pd u jo m judti, vyrai klsi. Viena koj pora nejudjo, j eimininkas
veikiausiai miegojo arba mintimis buvo kakur kitur.
Jo, diai, mes grom, pareik Mikis Hilsamas. Jis ikl beisbolo markinlius kaip
biliardo lazd ir baksteljo manekenei tarp krt. Maneken dunksteljo ant grind. Jai virstant
mlynknygis grakiai atitrauk rank, lyg visa tai bt buv surepetuota. Norim ini apie dingusi
jaun moter.
Trys tipai i persirengimo kabin prijo prie savo bendro. Visi vilkjo graikikus markinlius
Pi Phi Tie-Dye ir Fiji Island. Vietins Humanos vasar usivert tokiomis drapanomis
universiteto absolventai atsikrat sen suvenyr.
Vyrai atrod lyg plieniniai, raumeningas rankas raizg iokusios mlynos gyslos. U j i
didiausios, kampins, kabinos ilindo tipas ilgais, nukarusiais sais ir uodeg suritais plaukais
Lonis. Su savimi tempsi ilg vamzd, vilkjo Gamma Phi markinlius. Prieais mus stovjo
prekybos centro apsaugininkai.
Kas yra? rikteljo Lonis.
Negalime itos ems paventinti, negalime ios ems palaiminti veik spiegdami
deklamavo vaikai.
Iekom Eims Dan turbt matt per inias, dingo treiadien, pasak Do Hilsamas. Gera,
daili, miela ponia, pagrobta i nuosav nam.
Girdjau. Ir? paklaus Lonis.
Ji mano mona, pasakiau.
inom, kuo js, vyruiai, ia usiimat. Do kreipsi tik Lon, tas atmet u nugaros uodeg,
sukando dantis. Pirtai buvo imarginti iblukusiomis aliomis tatuiruotmis. inom apie grupin
iprievartavim.
Meiau ak Rend pairti, kaip jis. Tas spoksojo nuog maneken ant grind.
Grupinis iprievartavimas, pakartojo Lonis atlodamas galv. Kok ia d mali apie
grupin iprievartavim.
Js, vyrai, pasak Do. Js, mlynknygiai
Mlynknygiai lyg btume kokia komanda. Lonis nirpteljo. Mes ne gyvuliai, mulki.
Negrobiam moter. monms norisi gerai jaustis, kad mums nepadeda. Matai, jie to nenusipelno, jie
tik prievartautoj gauja. Nuonekos. Biau isinedins i ito miesto po velni, jei tik fabrikas
bt sumokjs, k skolingas. Bet pyg gavau. Visi gavom pyg. Todl mes ia.
Mes jums sumoksim, gerai sumoksim, jei k nors pasakysit apie Eims dingim, tariau.
Js, vyrai, daug k pastat, gal k girdjot.
Itraukiau nuotrauk. Hilsamai ir Stakas, regis, nustebo, ir a suvokiau: na, inoma, jiems tai tik
ereli nuotykis. Kyteljau nuotrauk Loniui, manydamas, kad umes ak. Bet jis prisikio ariau.
Mlas, itar. Ji?

Atpasti j?
Jis tikrai atrod apstulbs.
Ji norjo pirkti ginkl.

4 Gettysburg Address prezidento Abraomo Linkolno 1863 m. pilietiniame kare Getisbergo myje pasakyta kalba.

EIM ELIOT-DAN
2010 M. SPALIO 16 D.

DIENORATIS

Sveikinu save su vestuvi metinmis! Mnuo gyvenimo Misryje, ir a virstu tikra centrini valstij
gyventoja. Taip, mane su aknimis irov i Ramiojo vandenyno pakrants ir a pelniau trisdeimties
dien medal (ia toks medalis bt bulvi trakutis). Stengiuosi sidmti, gerbiu tradicijas. A
prakeiktos Misisips Margaret Mid5.
Pairkime, kas nauja. Mudu su Niku iuo metu sivl tai, k vadinu (sau) Laikrodio su gegute
galvosk. Mano tv saugota relikvija naujajame name atrodo keistai. Bet taip atrodo visi ms i
Niujorko atsiveti daiktai. Ori lyg dramblys milinika sofa su derania maute otomane sutrikusios
tupi svetainje, tarsi bt buvusios umigdytos savo prastoje aplinkoje, o pabudusios ioje naujoje
keistoje nelaisvje su dirbtiniu itaigingu kilimu, sintetine mediena ir lygiomis sienomis. Labai
ilgiuosi ms senojo namo su visais deimtmei paliktais gumbais, briaunomis ir trkimais.
(Stabtelime pakoreguoti poir.) Bet naujasis irgi avus! Tik kitaip. Laikrodis su manimi nesutikt.
Gegutei irgi sunku priprasti prie naujos erdvs: pauktelis apspangs isvirduliuoja deimt minui
po valandos; be septyniolikos; keturiasdeimt viena po. Ileidia mirtaniojo dejon ku-k,
nuo kurios kaskart i kokios nors slptuvs iauna Bliker paklaikusiomis akimis, visa suklususi, lyg
epeiu paiauta uodega, ir, pakreipusi galv plunksnuoio link, miaukia.
Oho, tavo tvai turbt tikrai mans nekenia, sako Nikas kaskart, kai igirstame t triukm,
nors jam utenka proto kol kas nesilyti atsikratyti to daikto. Ties sakant, man paiai norjosi j
sukulti. A esu ta (bedarb), kuri vis dien sdi namie ir lkuriuoja, kada jis suklyks lyg sitempusi
kino fanatik darbe, laukianti dar vieno pamiusio boso pykio priepuolio, ir su palengvjimu
(pagaliau!), ir su pykiu (ir vl), kas kart, kai tai nutinka.
Daug urmulio dl laikrodio kilo per kurtuves (oi, tik pairkite, senovinis laikrodis!), jas
primygtinai sil surengti mama Morina Dan. I tikrj jokio mygimo nebuvo, mama Mo nieko
nemyga. Ji tiesiog paveria daiktus realybe, sivaizduodama, kad taip ir yra: pat pirm ryt, kai
atsikraustme ir ji idygo ant slenksio su plakta pasitiktuvi kiauiniene ir eimyniniu tualetinio
popieriaus paku (kuriam nelabai patiko kiauinien), apie kurtuves ji prakalbo kaip apie tikr fakt.
Tai kada norit rengti kurtuves? Ar pagalvojot, k turiau pakviesti kurtuves? Norit paprast
kurtuvi ar ko nors smagaus, pavyzdiui, sunetini grim vakarlio? Bet tradicins kurtuvs
taip miela.
Ir tada staiga atsirado data, ir ta data iandien, ir Dan eima, draugai nuo ski purt spalio
dulksn ir rpestingai, stropiai valsi kojas kiliml, kur ryt atne Morina. Ant kilimlio
parayta: Visi ia j draugai. Jis i Costco. Per keturias gyvenimo prie Misisips savaites io
to imokau apie didmenin prekyb. Respublikonai eina Sams Club, demokratai Costco.
Bet visi perka didmena, nes skirtingai nei manhatanieiai visi turi kur pasidti dvideimt keturis
stiklainius marinuot agurkli. Ir skirtingai nei manhatanieiai jie visi suvartoja dvideimt

keturis stiklainius marinuot agurkli. (Joks susibrimas neapsieina be besisukanio padklo,


apkrauto konservuot darovi ir ispanik alyvuogi stiklainiais. Ir be druskos laiymo.)
Apraysiu, kaip viskas atrodo: iandien viena i t kvapij dien, kai mons su savimi atsinea
lauko kvap lietaus kvap ant rankovi, plaukuose. Vyresns moterys Morinos biiuls
atsineusios visokiausio maisto plastikiniuose indeliuose, kuriuos galima plauti indaplovje, ir vliau
jos paprays indelius grinti. Prays ir prays. Dabar jau inau, jog tiktasi, kad indelius iplausiu ir
grinsiu deramus namus Ziploc apykaita, bet vos ia atvaiavusi neimaniau etiketo. Visas
plastikines dutes siningai imeiau plastikui skirt konteiner, taigi teko pirkti nauj. Geriausia
Morinos draug Vik tuoj pat pastebjo, kad jos dut naujutl, k tik i parduotuvs, ne ta, o kai a
pasiaikinau, kaip esu sutrikusi, i nuostabos iplt akis: Tai tai kaip jie daro Niujorke.
Taigi kurtuvs. Vyresns moterys yra senos Morinos biiuls i mokyklos tv susirinkim, knyg
klub, i Shoe Be Doo Be prekybos centre, kur ji keturiasdeimt valand per savait tam tikro
amiaus moterims audavo patogius storakulnius batelius. (Ji i akies gali nustatyti pdos dyd
moterikas atuntas, siaura pda toks jos mgstamas poktas per vakarlius.) Visos Mo draugs
myli Nik ir visos turi k papasakoti, kiek gera jis per daugyb met joms yra padars.
Jaunesns moterys moterys, atstovaujanios galim Eims draugi klanui. Visos daytos
blondins, visos vienodomis trump plauk ukuosenomis su priekyje paliktais ilgesniais plaukais,
visos sispyrusios basutes. Jos Morinos biiuli dukterys, visos myli Nik ir visos turi k
papasakoti, kiek gera jis per daugyb met joms yra padars. Dauguma netekusios darbo po to, kai
usidar prekybos centras, arba j vyrai netek darbo po to, kai usidar prekybos centras, todl
visos silo man pigaus ir paprasto maisto receptus, daniausiai trokinio, gaminamo i skardins
sriubos, sviesto ir trakui.
Vyrai malons ir rams, briuojasi grupelmis, nekasi apie sport ir palankiai man ypsosi.
Visi malons. Tokie malons, kokie tik gali bti. Morina, itvermingiausia trij valstij
vinink, visoms savo biiulms mane pristato taip, kaip rodomas iek tiek pavojingas naminis
gyvnas: ia Eim, Niko mona, gimusi ir uaugusi Niujorke. Ir jos biiules, apvalainas ir
irdingas, staiga ima kamuoti Tureto sindromas: jos kartoja Niujorke!, pliauki rankomis ir itaria
k nors, k nemanoma atsakyti: Ten turbt labai tvarkinga. Arba spiegiamai traukia New York,
New York ir guviomis rankelmis sibuoja alis. Morinos draug i bat parduotuvs, Barb,
nutsia: Niujooorrrkas! Tikras sportas, ir kai a panairuoju j sutrikusi, ji sako: Oi, ia i senos
salsos reklamos! O kai a vis tiek nesuvedu gal, ji nurausta, udeda rank ant manosios ir sako:
Nieko tokio.
Galiausiai visi baigia kikenti ir prisipasta, kad niekada nebuvo Niujorke. O gal kad buvo
kart, koks skirtumas. Tada itariu kak panaaus Jums patikt arba Tai tikrai ne kiekvienam,
arba Mmm, nes nebeinau, k sakyti.
Eime, bk draugika, nipteli man ausin Nikas, kai virtuvje pilame grimus (centrini
valstij gyventojai mgsta dvilitrius gazuoto vandens butelius, tik dvilitrius, ir visada jo pilasi tik
didelius raudonus plastikinius Solo puodelius).
A ir esu, suinkiu. Man skaudu, nes jei bet ko aname kambaryje paklaustum, ar buvau
draugika, inau, kad pasakyt taip.
Kartais man atrodo, kad Nikas regi mane toki, kokia nesu. Kai ionai atsikraustme, ir su

merginomis miest jau, ir labdaros ygiuose dalyvavau, ir trokinius jo tiui gaminau, ir loterijos
bilietus pardavinjau. Paskutinius savo pinigus atidaviau Nikui su Go, kad galt nusipirkti bar,
kurio visada norjo, net ek kiau alaus bokalo formos atviruk sveikat! o Nikas tik
nenoromis burbteljo ai. Neimanau, k daryti. A stengiuosi.
Mes pilstome grimus, a dar daugiau ypsausi, dar garsiau juokiuosi, tikras palankumo ir geros
nuotaikos siknijimas, vis klausinju, gal dar ko nort, moterims beriu pagyras u salot
ambrozij, krab mirkal ir marinuotas daroves, apteptas tepamuoju sriu ir suvyniotas saliam.
Kartu su Go ateina Niko ttis. Jie tyliai stovi tarpdury centrini valstij gotas Bilas Danas,
liesas, bet vis dar graus, jam ant kaktos uklijuotas nedidelis pleistras. Go, paniurusi, susisegusi
plaukus segtukais, suka akis nuo tvo.
Nikai, sveikinasi Bilas Danas, spaudia rank, piktai nudelbia mane ir engia vidun. Go irgi
eina, sikimba Nik ir isitempusi u dur nibda: Supratimo neturiu, kur jis dabar, visai
paplauks. Lyg prasta diena buvusi, o gal jis iaip iknius. Neinau.
Gerai, gerai. Nesijaudink, priirsiu j.
Go nepatikliai gteli peiais.
A rimtai, Go. iupk alaus ir atsipsk. Valandai esi atleista nuo tio prieiros.
Man dingteli: Jei tai biau a, jis bt nepatenkintas, kad a per jautri.
Senuts vis sukasi aplink mane, pasakoja, kaip Morina kartojusi, kokia mudu su Niku grai pora, ir
ji teisi, matyti, jog esme sukurti vienas kitam.
Veriau itas geranorikas klies mums bt sak iki vestuvi. Santuoka yra kompromisas ir
sunkus darbas, labai sunkus darbas, bendravimas ir kompromisas. Ir darbas. Palikit vilt ia
einantys.
Suadtuvi pobvis Niujorke buvo toks, kad blogiau nesugalvotum. Sveiai kait nuo vyno ir
apmaudo, tarsi visos sutuoktini poros pakeliui klub bt susikivirijusios. Arba prisiminusios
kok nors kivir. Pavyzdiui, Binksai. Binks Moriarti, mano mamos geriausios draugs
atuoniasdeimt atuoneri met motina, sustabd mane prie baro, ukauk kaip greitosios sirena:
Eime! Man reikia su tavimi pasikalbti! Ji sukiojo savo brangiuosius iedus ant isiklaipiusi
pirt sukteljimas, trekteljimas, glost man rank (tas seniokikas grabaliojimas alti pirtai
geidia tavo dailios, velnios, iltos jaunos odos) ir m man pasakoti, kaip jos velionis eiasdeimt
trej met vyras niekaip nenulaikydavo kelnse. Binks pasak tai su A jau beveik po velna, jau
galiu taip kalbti vypsena ir kataraktos utrauktomis akimis. Jis tiesiog negaljo nulaikyti kelnse,
primygtinai kartojo senoji ponia ir mirties gniautais ald man rank. Bet mane myljo labiau u
bet kuri i t. A tai inau ir tu tai inai. Istorijos moralas: ponas Binksas buvo pasileids liurbis,
bet juk inai, santuoka tai kompromisas.
A mikliai pasprukau ir miau klaidioti po mini, ypsodamasi raukltiems veidams,
apdribusiems, ivargusiems, nusivylusiems, kokiais mons tampa amj, ir visi veidai ia buvo
tokie. Dauguma buvo dar ir girti, band okti savo jaunysts okius sibavo pagal kantri klubo
fanko ritm ir tai buvo dar blogiau. Yriausi prie aukt lang kvpti gryno oro ir pakeliui mane
nuiupo kakieno ranka. Niko mama, mama Morina didelmis juodomis skvarbiomis akimis,
nekantriu mopso veidu. Brukdama sau burn ok srio gumull ir kreker Morina iaip taip itar:
Nra lengva visiems laikams sueiti su kitu por. Tai avu ir a diaugiuos, kad abu to norit, bet, oi,

berniukai ir mergyts, bus dieneli, kai labai norsis, kad nebtumt to padar. Ir bus gerai, kai
gailtis teks tik kelias dienas, o ne mnesius. Turbt atrodiau sukrsta, a tikrai buvau sukrsta,
nes ji paskubomis pridr: Bet bus ir ger akimirk. inau, kad bus. Judviej laukia daug ger
akimirk. Tiesiog Atleisk, irdele, u tai, k pasakiau prie tai. A paika isiskyrusi sen. O Dieve
brangus, turbt padauginau vyno. Ji pamojo atsisveikindama ir murkteljo tarp kit nusivylusi
por.
Tavs ia neturt bti, staiga itar Bilas Danas ir jis tai sak man. Kodl tu ia? Tau ia
negalima.
A Eim, pasakiau ir palieiau jam rank, lyg tai galt j pabudinti. Bilas visada mane mgo.
Net jei nesugalvodavo, k man pasakyti, jauiau, kad patinku jam. Stebdavo mane kaip ret paukt.
Dabar jis piktai dbso mane, stovi atstats krtin petis pasirengusio jauno jreivio karikatra.
U keli pd nuo ms Go pasideda maist ir pasirengia pulti prie ms, patyliukais, lyg gaudyt
mus.
Kodl tu ms namuose? sako Bilas Danas, jo burna persikreipia. Esi li, ponia.
Nikai? negarsiai, bet primygtinai pakvieia Go.
A ia, sako greta atsirads Nikas. Ei, tti, ia mano mona, Eim. Prisimeni Eim?
Parsikraustm namo, kad daniau tave matytume. ia ms naujas namas.
Nikas meta vilgsn mane: tai a norjau, kad pakviestume jo tt.
A tik sakau, Nikai, taria Bilas Danas dabar jau rodydamas pirtu, badydamas smiliumi man
veid; sveiai nuiva, i kito kambario ltai, atsargiai ateina keli vyrai, j rankos virpioja,
pasirengusios kibti darb, kad jai ia ne vieta. Tai kalei atrodo, kad gali daryti k tik nori.
Tada pripuola mama Mo, apkabina buvus vyr visada atsiranda, kai reikia.
Jai ia tikrai vieta, Bilai. ia jos namai. Ji tavo snaus mona. Prisimeni?
Noriu, kad ji nedintsi i ia, ar supranti, Morina? Jis nusimeta jos rank ir engia prie
mans. Buka kal. Buka kal.
Neaiku, ar tai skirta man, ar Morinai, bet paskui jis smeigia akis mane ir kietai suiaupia lpas.
Jai ia ne vieta.
A ieisiu, sakau, nusigriu ir tiesiai pro duris ieinu liet. Kalba mogus, sergantis
Alcheimeriu, sakau sau, stengdamasi prasiblakyti. Apsuku rat, laukdama, kada ateis Nikas, parsives
mane namo. Lietus velniai upildo, merkia mane. A tikrai tikiu, kad Nikas ateis mans. Pasuku
namo link ir tematau udarytas duris.

5 Margaret Mead (19011978) JAV antropolog, inoma paauglysts ir seksualins elgsenos Polinezijos kultrose tyrja.

NIKAS DANAS
PO KETURI DIEN

Penkt ryto drauge su Rendiu sdime tuiame Suraskime Eim Dan savanori centre, geriame
kav ir laukiame, kol farai patikrins Lon. Eim velgia mus i plakato auktum nuo sienos.
Nuotrauka atrodo apimta sielvarto.
Niekaip nesuprantu, kodl ji tau nieko nesak, jei kako bijojo, pasak Rendis. Kodl tau
nepasak?
Eim atjo prekybos centr nusipirkti ginklo per Valentino dien, kaip tik tdien tai k pasak
ms biiulis Lonis. Ji lyg ir gdijosi, iek tiek nervinosi: Gal a ir kvaila, bet manau, kad man
reikia pistoleto. Bet tikrai buvo isigandusi. Loniui ji pasakiusi, kad vienas mogus j erzina.
Daugiau nieko nesak, bet kai jis paklaus, kokio ginklo norinti, ji atsakiusi: Tokio, kuris sulaikyt
greit judant. Jis lieps jai ateiti po keli dien ir ji atjo. Jam nepavyk gauti jai ginklo (Ne mano
arkliukas, mogau), bet dabar nort, kad bt gavs. Jis gerai j atsimens; per tuos mnesius vis
pagalvodavs, kaip jai einasi tai mielai viesiaplaukei isigandusiu veideliu, bandiusiai gauti
ginkl per Valentino dien.
Ko ji bt bijojusi? klaus Rendis.
Rendi, papasakok man dar kart apie Dez, papraiau. Ar esi su juo susitiks?
Buvo pas mus kelis kartus atjs. Rendis surauk antakius, stengdamasis prisiminti. Dailus
vaikis, labai rpinosi Eime elgsi su ja kaip su princese. Bet man jis nepatiko. Net kai jiems viskas
gerai klojosi jaunysts meil, pirmoji Eims meil, net ir tada jo nemgau. Man jis kakodl buvo
labai atiaurus. Labai savininkikai elgsi su Eime, vis laik laikydavo apkabins. Man atrod
keista, labai keista, kad jis nesistengia bti malonus su mumis. Dauguma jaunuoli nori sutarti su
tvais.
A norjau.
Ir tau pavyko! Jis nusiypsojo. Nervinaisi kaip tik tiek, kiek reikjo, buvo labai miela. O
Dezis buvo bjaurus.
Iki Dezio maiau kaip valanda kelio.
Teisyb. O Hilar Hendi? paklaus Rendis trindamasis akis. Nenoriu pasirodyti seksistas,
bet ji buvo baisesn u Dez. O tas Lonis i prekybos centro nesak, kad Eim bijojo vyrikio.
Ne, jis tik sak, kad ji bijojo, pritariau. Dar yra tokia Noel Hotorn gyvena gretimais. Ji
policijai pasisak, kad jos su Eime buvusios geriausios draugs, nors a inau, kad taip nra. Jos
apskritai nebuvo draugs. Jos vyras sak, kad j itiko isterija. Kad vis irinjo Eims nuotraukas,
verk. Tada pamaniau, kad tai nuotraukos i interneto, bet O kas, jei tai tikros Eims nuotraukos?
Kas, jei ji persekiojo Eim?
Vakar ji band su manimi pasikalbti, bet buvau iek tiek usims, pasak Rendis. Citavo
kak i Nuostabiosios Eims. Ties sakant, i Nuostabiosios Eims ir geriausios draugs karo.
Geriausi draugai yra tie, kurie geriausiai mus pasta.
Panau Hilar, pasakiau. suaugusi.

Ryt iek tiek po septyni blyninje HOP prie greitkelio susitikome su Bonj ir Gilpinu isiaikinti
kas ir kaip. Absurdika, kad dirbome j darb. Nenormalu, kad mes tyrimo iniciatoriai. Metas
kreiptis FTB, jei vietiniai farai nesugeba susitvarkyti.
Putli padavja gintarinmis akimis prim usakym, pyl kavos ir, veikiausiai mane atpainusi,
sukiojosi taip, kad girdt, kas kalbama, kol galiausiai Gilpinas j nuvijo. Bet ji buvo it kyri mus.
Tai jai prireikdavo pilti grimo, tai atneti rankius, ir maistas atsirado stebuklingai greitai, todl
ms pokalbis vis laik lubiojo. Tai nepriimtina ne, ai, kavos nebereikia netiktina, kad
a, taip, ruginiai gerai
Prie baigiant prakalbo Bonj:
Suprantu, vyrai. Normalu, kad norite sitraukti veiksm. Bet tai, k padarte, pavojinga.
Turjote tai palikti mums.
Tik js to nedarot, atoviau. Taip ir nebtumt gav itos informacijos apie ginkl, jei
nebtume ten nuj vakar vakare. K jums pasak Lonis?
T pat, k js sakt, kad jis sak, atsak Gilpinas. Eim norjusi pirkti ginkl, ji bijojo.
Neatrodo, kad ita informacija bt jums padariusi spd, gliau. Ar manot, kad jis
meluoja?
Mes nemanom, kad jis meluoja, atsak Bonj. Tam tipui nra jokios prasms atkreipti save
policijos dmes. Atrodo, js mona padar jam spd. Jis labai, net neinau sutriks, kad taip
nutiko jai. Jis prisimin detali. Nikai, jis sak, kad ji t dien ryjo ali al. inot, ne iemin al,
o tok mading alikl. Ji supleveno pirtais, parodydama, kad, jos manymu, mados vaikika,
neverta dmesio. Smaragd alumo. Prisimenat tok?
Linkteljau.
Jinai danai j ryi prie mlyn dins.
Ir seg ant varkelio auksin raityta A?
Taip.
Bonj gteljo peiais: K gi, atitinka.
Ar nemanot, jog ji padar jam tok spd, kad jis pagrob j? paklausiau.
Jis turi alibi. Gelein, pasak Bonj ir nuvr mane vilgsniu. Ties sakant, mes pradjome
iekoti kitokio motyvo.
Ko nors labiau asmeniko, pridr Gilpinas. Jis nepatikliai irjo blynus, apdtus
brakmis ir plaktos grietinls kauburliais. m juos braukti lkts pakrat.
Labiau asmeniko, pakartojau. Ar tai reikia, kad pagaliau ketinate pasikalbti su Deziu
Kolingsu ir Hilare Hendi? Ar a turiu tai padaryti?
Buvau Meribetei paadjs, kad iandien nuvaiuosiu.
inoma, pasikalbsime, pasak Bonj. Itar raminamai, lyg mergait kyriai mamai adt,
jog daugiau valgys. Vargu ar tai k nors duos, bet mes su jais pasikalbsime.
K gi, turbt ai, kad dirbat, kas jums priklauso, gliau. O kaip Noel Hotorn? Jei iekot
ko nors gretimais, tai ji gyvena ms kvartale ir atrodo iek tiek pamiusi dl Eims.
inau, ji mums skambino ir ji ms srae, linkteljo Gilpinas. iandien.
Gerai. K dar darot?
Nikai, nortume, kad duotumt mums laiko. Nortume jus dar paklausinti, pasak Bonj.

Sutuoktiniai danai ino daugiau, negu mano. Nortume, kad pagalvotumte apie kivir t judviej
su Eime barn, kur js kaimyn ponia, e, Teverer nugirdo jos dingimo ivakarse.
Rendis staigiai grteljo mane.
Dana Teverer, krikion trokinio ponia, pro kuri nuo iol praeisiu kaip pro tui viet.
Noriu paklusti, ar taip galjo nutikti dl to inau, sunku to klausytis, pone Eliotai, kad Eim
buvo ko nors pavartojusi? pasiteiravo Bonj. Nekaltos akys. Gal ji mieste bendravo su ne itin
maloniais tipais. Yra daug kit narkotik platintoj. Gal klimpo iki aus, todl jai prireik ginklo.
Tai galt bti prieastis, kodl jai reikjo ginklo gynybai ir ji nepasisak vyrui. Ir Nikai, nortume,
kad pasistengtumte prisiminti, kur buvot tuo metu tarp kiviro apie vienuolikt vakaro, kai mons
paskutin syk girdjo Eims bals
Iskyrus mane.
Iskyrus jus ir vidudienio, kai atvaiavot savo bar. Jei buvot ia, mieste, tai en, tai ten
vaiavot papldim, trynts aplink dokus, kas nors turjo jus matyti. Bet kas, na, inot, kad ir
vediojantis un. Jei mums padtumt, tai bt ities
Naudinga, ubaig Gilpinas. Ir pasmeig brak.
Abu velg mane atidiai, palankiai.
Bt itin naudinga, Nikai, dar maloniau pakartojo Gilpinas. Pirm kart suinojau apie kivir
kad jie apie j ino, ir jie nusprend apie tai mans paklausti esant Rendiui. Ir apsimet, kad tai
ne pasala.
Suprantama, pasakiau.
Gal papasakotumt, dl ko barts? pasiteiravo Bonj.
K jums pasak ponia Teverer?
Nesinort pasitelkti jos odi, kai js pats esate ia.
Ji kav sipyl grietinls.
Tai buvo niekinis kiviras, pradjau pasakoti. Todl apie j ir neusiminiau. Pasiriejom,
kaip kad kartais riejasi visos poros.
Rendis pavelg mane, lyg nesuvokdamas, apie k kalbu: Pasiriejom? Apie kok riejimsi
kalbama?
Tai buvo tiesiog dl vakariens, sumelavau. K darysim su vestuvi metini vakariene.
Eim, inot, dl toki dalyk baisiai konservatyvi
Omaras! siterp Rendis. Jis pasigr farus. Eim kasmet Nikui gamina omar.
Teisingai. Bet iame mieste omar negausi, bent jau gyv, i rezervuaro, todl ji buvo suirzusi.
Hjustone buvau usaks staliuk
Man regis, sakei, kad neusakei Hjustone staliuko. Rendis surauk antakius.
Na, taip, atsipraau, susipainiojau. A tik ketinau usakyti Hjustone staliuk. Bet i tikrj man
reikjo pasirpinti, kad bt pristatytas omaras.
Farai, abu, kilsteljo po antak. Kaip pramatnu.
Ne taip jau ir brangu. odiu, susivaidijom, ir tai buvo vienas i t atvej, kai barnis siplieskia
labiau, negu vertt. simeiau burnon ksnel blyno. Jutau, kaip sprandu kyla kartis. Po valandos
jau juokms i to.
Hm, mykteljo Bonj.

O kur iekosite lobio? pasiteiravo Gilpinas.


Atsistojau ir padjau pinig, ketindamas ieiti. Ne a ia turjau gintis.
Niekur. Kol kas neiekosiu. Sunku galvoti, kai tiek daug visko vyksta.
Gerai, itar Gilpinas. Vargiai tiktina, kad pavykt usikabinti u lobio paiekos, kai dabar
jau inom, kad ji kelis mnesius buvo sibauginusi. Bet vis tiek duokit inot, gerai?
Visi ivirtome kaitr. Kai mudu su Rendiu sulipome automobil, Bonj kteljo:
Ei, Nikai, ar Eims vis dar antras?
Dbteljau j.
Antras dydis? pakartojo ji.
Taip, turbt, pasakiau. Taip.
Bonj nutais iraik, kuri reik Hmmmm, ir sdo automobil.
Kaip manai, k tai reikia? paklaus Rendis.
Kas ino.
Pakeliui viebut beveik vis laik pratyljome. Rendis irjo mkiojanias pro al
greitmaisio ukandines, a msiau apie savo mel apie melus. Teko apsukti rat, kol radome
vietos prie Days Inn, i darbo atleistj suvaiavimas akivaizdiai buvo populiarus renginys.
inai, juokinga, koks a, tikras niujorkietis, esu provincialas, pasak Rendis, udjs rank ant
rankenos. Kai Eim pasak, kad drauge su tavimi kraustysis ionai, prie senosios Misisips, a
sivaizdavau alum, dirbam em, obelis ir tas puikias senas raudonas darines. Turiu tau
pasakyti, ia bjauru. Jis nusijuok. Negaliu iame mieste prisiminti n vieno graaus daikto.
Iskyrus savo dukter.
Jis ilipo ir skubriai nuingsniavo viebut, a nebandiau jo pasivyti. jau savanori centr
kelios minuts po jo, atsisdau prie atokaus stalo kambario gale. Turjau ubaigti lobio paiek, kol
uuominos nepradingo, privaljau isiaikinti, k Eim buvo man parengusi. Po keli valand
budjimo ia bsiu isiaikins trei uuomin. O kol kas surinkau numer.
Klausau, pasigirdo nekantrus balsas. Fone verk vaikas. Girdjau, kaip moteris nupt nuo
veido plaukus.
Sveiki, ar ia Ar ia Hilar Hendi?
Ji padjo telefono ragel. Paskambinau dar kart.
Alio?
Dar kart sveiki. Regis, atsijung.
Gal malontumt it numer sitraukti sra Neskambinti
Hilare, a nieko neparduodu, a skambinu dl Eims Dan Eims Eliot.
Tyla. Kdikis vl suklyk jo miaukimas pavojingai svyravo tarp juoko ir nirio priepuolio.
O kas dl jos?
Neinau, ar matte per televizori, bet ji dingo. Dingo liepos penkt galbt smurtinmis
aplinkybmis.
Oi. Apgailestauju.
A Nikas Danas, jos vyras. Skambinu jos seniems draugams.
Ak taip?
Noriau suinoti, ar nebuvote su ja kaip nors susisiekusi. Pastaruoju metu.

Ji tris kartus giliai ikvp telefono ragel.


Ar ia dl t nesmoni vidurinje?
Buvo girdti, kaip tvas meilikaujamu vaiko balseliu spygteljo: Maaam, man reikia tavs.
Luktelk, Dekai, kteljo ji sau u nugaros. Tada jau nirusi kreipsi mane: Ar ne? Todl
man skambinat? Tai buvo prie dvideimt met. Net daugiau.
inau, inau. Paklausykit, a turiu paklausti. Biau mulkis, jeigu nepaklausiau.
Jzau Kristau auktielninkas. A dabar trij vaik motina. Su Eime nesikalbjau nuo vidurins
laik. Pasimokiau. Jei pamatyiau j gatvje, dumiau prieing pus. Ubliov kdikis. Turiu
eit.
Hilare, a ilgai netrukdysiu
Ji padjo ragel, ir tuoj pat m vibruoti mano vienkartinis telefonas. Nekreipiau dmesio. Reikjo
surasti, kur t prakeikt daikt kiti.
Pajutau, jog greta kakas stovi moteris, bet nepakliau aki, vildamasis, kad nueis.
Dar n vidurdienis neatjo, o tu, vargeli, jau atrodai kaip vis dien atidirbs.
ona Keli. Plaukus lyg mergaiiuk buvo susiriusi uodeg ant virugalvio. Ujauiamai papt
blizgiu parykintas lpas.
Ar pasirengs mano pyragui? Ji turjo trokintuv, laik tiesiai po krtimis, plvel, kuri jis
vyniotas, buvo visa irasojusi. ona tuos odius itar lyg kokio nors devinto deimtmeio roko
videofilmo vaigd: Nortum mano pyrago?
Gerai papusryiavau. Bet ai. Js labai maloni.
Uuot nujusi, ji atsisdo. Kojos po turkio spalvos teniso sijonliu buvo taip trintos losjonu, kad
spindjo it veidrodis. Ji baksteljo man nepriekaitinga Tretorn batelio nosimi.
Branguti, ar miegi?
iek tiek.
Nikai, tau reikia pamiegoti. Jei nusivarysi, niekam i tavs nebus jokios naudos.
Pairsiu, gal nugriebsiu kelias valandas ir pailssiu.
Manau, turtum. Tikrai.
Staiga mane uliejo dkingumas. Mamos berniuko elgsena. Pavojinga. Sutraikyk j, Nikai.
Laukiau, kad ji nueit. Jai buvo metas eiti mons jau m mus vilgioti.
Jei nori, galiu dabar parveti tave namo, pasil ji. Nusnausti tau bt pats tas.
Ji ities rank ir paliet man kel, o a nirau, kad ji nesuvokia, jog jai reikia eiti. Palik trokin,
tu kyri liundra, ir nedinkis. Tio berniuko elgsena. Irgi blogai.
Gal js veriau usiregistruokit pas Meribet? pasiliau staiokikai ir parodiau uov prie
kopijuoklio, be galo gaminani Eims nuotraukos kopijas.
Gerai. Ji vis lkuriavo, todl tiesiog atvirai miau nebekreipti j dmesio. Tuomet tave
paliksiu. Tikiuosi, pyragas patiks.
Supratau, kad pasijuto skaudinta, nes nueidama mane nebepavelg nusigr ir nujo.
Jauiausi bjauriai, svarsiau, ar nereikt atsiprayti, pabti maloniam. Neik paskui t moter,
paliepiau sau.
Kas nauja? onos viet um Noel Hotorn. Buvo jaunesn u on, bet atrod seniau
ipliurs knas su niriais vienas nuo kito nutolusiais krt kauburiais. Rstus veidas.

Kaip ir nieko.
Atrodo, visai neblogai laikaisi.
Grteljau j, neinodamas, k tai atsakyti.
Ar bent jau inai, kas a? pasiteiravo ji.
Aiku. Js Noel Hotorn.
A geriausia Eims draug.
Reikia priminti policijai: dl Noels yra tik dvi galimybs. Arba ji melag reklamin kek jai
patinka bti dingusios moters biiule, arba jai galvoj negerai. Persekiotoja, nusprendusi susidraugauti
su Eime, o kai Eim m jos vengti
Noele, gal tu apie Eim k nors inai? pasiteiravau.
Aiku, kad inau, Nikai. Ji buvo mano geriausia draug.
Kur laik spiginome vienas kit akimis.
Ar pasakysi? paklausiau.
Policija ino, kur mane rasti. Jei kada nors jiems kils toks noras.
Tai itin naudinga, Noele. Pasirpinsiu, kad jie su tavimi pasikalbt.
Jos skruostai plyksteljo raudoniu, dvi ekspresionistins spalvos dms.
Ji nujo. Dingteljo nemiela mintis, viena i t, kurios kirba, ir nieko negali padaryti. Pamaniau:
Moterys tikros beprots. Neapibrtai: ne kai kurios moterys, ne daugelis moter. Moterys yra
beprots.
Kai visai sutemo, nuvaiavau tuius tio namus. Eims uuomina guljo greta ant sdyns.
Gal jauti kalt, kam atsiveei mane ionai.
Prisipainsiu, jauiausi a keistai.
Bet ne itin kok pasirinkim teturjom,
Nusprendm tebnie ia ms namai.
Nekim savo meil rud namuk,
Palinkk man laims, mano kartas mylintis vyruti!

itas buvo neaikesnis u kitus, bet buvau tikras, kad supratau teisingai. Eim prisileido Kartid,
ji pagaliau man atleido, kad ia atsikraustme. Gal jauti kalt, kam atsiveei mane ionai [bet]
tebnie ia ms namai. Rudas namukas buvo mano tvo namas, kuris i tikrj mlynas, bet Eim ir
vl pajuokavo. Man visados labiausiai patikdavo tik mudviem suprantami juokeliai: dl j Eimei
artimas jausdavausi kur kas labiau negu dl vis atviravim, aistringo myljimosi ar panekesi iki
saullydio. Rudo namuko istorija buvo apie mano tv, ir Eimei vienintelei tai papasakojau: po tv
skyryb su tvu matydavausi taip retai, jog nusprendiau apie j galvoti kaip apie knygos veikj.
sivaizdavau, kad jis ne tikras tvas, kuris mane myli, bna su manimi, o dosni, gana svarbi persona,
vardu ponas Braunas, dirbantis daug svarbi darb Jungtini Valstij labui ir kartais (labai retai)
pasiimantis mane kaip priedang, kad galt mieste laisviau veikti. Kai papasakojau itai, Eims
akyse pasirod aaros, o a to visai nenorjau, tai turjo bti tik pasakojimas, kokie vaikai bna
juokingi. Eim tada pasak, kad ji mano eima ir kad mes dabar esame Danai, mudu. O tada
sunibdjo man aus: Turiu uduot, kuriai galbt tiktum
Eims parodytas palankumas buvo dar vienas susitaikymas. Kai mano tv visikai uvald

Alcheimeris, nusprendme nam parduoti. Mudu su Eime jome per j ir rinkome daiktus labdarai.
Eim, inoma, besisukantis veiklumo dervias supakuoti, saugoti, imesti, o a ltai perrinkinjau
tvo daiktus. Man viskas k nors reik. Puodelis su giliau sidusiomis kavos dmmis veikiausiai
jo mgstamiausias. Ar jis dovanotas? Kas jam padovanojo j? O gal nusipirko pats? sivaizdavau,
kad tvui pats pirkimosi veiksmas turjo bti nevyrikas. Vis dlto jo spintoje aptikau penkias poras
bat naujutli, vis dar dse. Ar pats juos nusipirko, vaizduodamasis, jog galt bti kitoks,
draugingesnis Bilas Danas negu tas, kuris pamau vienas kraustsi i proto? Ar nujo Shoe Be Doo
Be, kad mama jam padt, dar kart pabt gera? Su Eime, inoma, itais savo pamstymais
nesidalijau, taigi pabuvau apsimetliu, kaip kad danai darau.
tai, d. Labdarai, itar ji, uklupusi mane sdint ant grind, atsirmus sien ir spoksant
bat. Sudk batus it d, gerai?
A sutrikau, burbteljau kak jai, ji drbteljo kak man ir Kaip visada.
Gindamas Eim turiu pasakyti, kad ji dukart paklaus, ar nenoriau pasikalbti, perklaus, ar
tikrai noriu tai daryti. Kartais umirtu tokias detales. Man taip patogiau. Ties sakant, norjau, kad ji
perskaityt mano mintis, ir man neteks nusileisti iki moteriko pliurpimo. Kartais ne prasiau u Eim
aisdavau aidim Isiaikink mane. it informacijos trupinl taip pat praleisdavau.
Esu didis apgavysi nutyljimo fanas.
iek tiek po penki sustojau prieais tio nam. Tvarkingas nedidelis namelis, puikus bstas
pirmai pradiai (arba pabaigai). Du miegamieji, du vonios kambariai, valgomasis, sensteljusi, bet
padori virtuv. Kiemelyje rdijo enklas Parduodama. Metai, o niekas neukibo.
jau pridvisus nam, mane tvoksteljo kartis. Pradjo pypsti paprasta signalizacija, kuri
rengme po to, kai trei kart silau, lyg skaiiuodama iki bombos sprogimo likus laik. Surinkau
kod, tok, kuris Eim var pasiutim, nes prietaravo bet kokiai kod taisyklei. Tai buvo mano
gimtadienio data: 1977 05 18.
Neteisingas kodas. Bandykite dar kart. Neteisingas kodas. Sprandu nusirito prakaito laas. Eim
vis rm pakeisti kod. Sak, kam reikalingas taip lengvai atspjamas kodas, bet a inojau, kokia
tikroji prieastis. sieid, kad tai mano gimtadienis, o ne ms vestuvi metins: vl pasirinkau save,
o ne mus. Posald nostalgija Eimei igaravo. Pirtu dar kart subaksnojau skaiius, vis labiau kaust
panika, nes signalizacija pypsjo ir pypsjo, ir pypsjo, skaiiuodama likus laik, ir galiausiai
skelbdama apie sibrovl ukauk visu garsu.
Viau viau viau!
Turjo suskambti mano telefonas, kad galiau praneti, jog viskas gerai: ia tik a, kvailys. Bet
nesuskambo. Laukiau vis minut, sirena klyk kaip filme apie bombarduojam povandenin laiv.
Ukonservuotas liep udaryto namo kartis raibuliavo per mane. Markini nugara permirko. Kad
tave kur, Eime. Apirjau sirenos pultel iekodamas kompanijos telefono numerio ir neradau.
iupau kd ir miau trankyti siren. Numuiau pultel nuo sienos, jis pakibo ant laid ir tada
pagaliau suskambo mano mobilusis. Klastingas balsas kitame gale pareikalavo pasakyti Eims
pirmojo gyvnlio vard.
Viau viau viau!
Tonas buvo ne toks savimi patenkintas, aiktingas, visikai abejingas ir klausimas ne toks, nes
atsakymo neinojau, todl siutau. Kad ir kiek uuomin atspjs, dabar susidriau su kakokiais

Eims niekais, kurie palau mano vyrikum.


Klausykit, a Nikas Danas, ia mano tio namas, it sskait a pats apmoku, drbiau.
Todl man nusiikt, koks mano monos pirmojo gyvnlio vardas.
Viau viau viau!
Pone, praom su manimi itaip nekalbti.
Klausykit, a tik ujau i tio nam paimti vien daikt ir dabar ieinu, aiku?
Turiu tuojau pat praneti policijai.
Gal galtumt ijungti it prakeikt siren, kad pajgiau galvoti?
Viau viau viau!
Sirena ijungta.
Sirena neijungta.
Pone, jau perspjau jus, kad itaip su manimi nekalbtumt.
Prakeikta kal.
inot k? Eikit ikt, eikit ikt, eikit ikt.
Vos ijungs pokalb prisiminiau Eims katino vard, paties pirmo: Stiuartas.
Paskambinau dar kart, mane sujung su kita operatore, supratinga operatore, kuri ijung siren
ir, ai Dievui, atauk praneim policijai. Tikrai neturjau nuotaikos aikintis pats.
Atsisdau ant plono pigaus kilimo ir pabandiau atgauti kvap. irdis dausi. Po minutls, kai
atsileido peiai, kai atsipalaidavo andikaulis, atsigniau platakos ir irdis m plakti normaliu
ritmu, atsistojau ir susimsiau, ar nevertt tiesiog ieiti, lyg itaip biau galjs pamokyti Eim.
Bet kai atsistojau, ant virtuvs spintels pamaiau padt mlyn vok kaip filme Brangusis
Donai.
Giliai kvepiu, ikvepiu naujas poiris ir atpliu vok, itraukiu laik su irdele.
Sveikas, mielasis,
taigi abu turime bruo, kuriuos nortume tobulinti. A savo perfekcionizm, kartais ilendant (tikslingas mstymas?)
teisuolikum. O tu? inau, kad baiminiesi, jog kartais bni pernelyg tolimas, atsiskyrs, nesugebi bti velnus ir
globjikas. Na, noriu tau pasakyti ia, tavo tvo namuose, tai netiesa. Tu nesi tvas. Turi inoti, kad esi geras
mogus, mielas mogus, tu esi geras. Kartais bausdavau tave, kad nesugebi perskaityti mano mini, kad nesugebi elgtis
tiksliai taip, kaip norjau, kad elgtumeis kaip tik t akimirk. Baudiau tave u tai, kad buvai tikras, gyvas mogus.
Komandavau tau, uuot leidusi atrasti savo keli. Man reikjo rodym: netikjau, jog, nors ir kiek mudu kluptume, tu
myli mane ir nori, kad biau laiminga. O to turt pakakti kiekvienai merginai, ar ne? Bijau, kad bsiu pasakiusi apie
tave dalyk, kurie nra tiesa, ir kad tu tuo patikjai. Todl dabar sakau: Tu ILTAS. Tu mano saul.

Jeigu Eim dabar bt buvusi su manimi, kaip ketino, bt sikniaubusi kaip visada veidu kaklo
link, bt pabuiavusi mane, nusiypsojusi ir pasakiusi: Esi, na, inai. Mano saul. Man ugniau
gerkl, dar kart apsivalgiau po tvo nam, ijau ir kaitroje uvriau duris. Mainoje negrabiai
atpliau vok su urau KETVIRTA UUOMINA. Jau turtume bti prie pabaigos.
sivaizduok: esu bloga mergait,
Nubaust reikt itoki panait.
O tai nutik jau yra,
Kur saugai gardumynus metinms, ar ne?
Pardon, jei itai a prasimaniau!
Sault popiet ten buvo gera man ir tau.

Paskui igrme kokteil vis taip pat smagiai.


Tad skuoski ten padsaudamas tu saldiai,
Atverk duris staigmena lauks tenai.

Dilgteljo pilve. Nesupratau, k tai reikia. Dar kart perskaiiau. Joki mini. Lengvos uduotys
baigsi. Vis dlto nepavyks rasti lobio.
Mane sum baim. Tai suikta diena. Bonj stengsi mane priiupti, Noel buvo kaip iprotjusi,
ona usiuto, Hilar sieid, boba saugos kompanijoje buvo tikra kal, o mona galiausiai imet
mane i aidimo. Metas baigti it prakeikt dien. Tik vien moter dabar biau pakents greta
savs.
Go tik met mane vilgsn susijaudinusi, nebyli, ivargusi nuo kaitros po vizito pas tt,
pasodino mane ant sofos ir pasak, kad paruo ko nors naktipiei. Po penki minui jau atsargiai
eng prie mans, neina senu padklu su maistu. Senasis Dan rinkinukas: kartas sumutinis su sriu
ir BBQ trakuiai, plastikinis puodelis
ia ne Kool-Aid, pasak Go. Alus. Kool-Aid per daug senovika.
Tu labai dosni, Go. Neprasta.
Ryt tu gamini.
Tikiuos, mgsti sriub i skardins.
Ji atsisdo greta mans, nugvelb man i lkts trakut ir neva visai abejingai pasiteiravo:
Gal inai, kodl farai mans klaus, ar Eim vis dar dvi antr dyd?
Jzau, jie neatsikabins, itariau.
Negi tai tavs nevaro i proto? Gal jie, tarkim, rado jos drabuius?
Jie bt papra juos atpainti, ar ne?
Go suvargusiu veidu kur laik apie tai mst.
Yra racijos, itar. Veidas pasikeit tik tada, kai pajuto, kad j iriu. Tada nusiypsojo.
raiau rungtynes irsi? Kaip tu?
Gerai.
Jauiausi lykiai, pilvas apteks riebalais, siela pleija. Gal dl neiaikintos uuominos, bet
staiga pasijutau taip, lyg biau kak prairjs. Padariau kakoki didiul klaid, ir tas mano
suklydimas pratingas. Gal mano sin brovsi paviri i savo slapto kaljimo.
Go jung rungtynes ir deimt minui jei k sak, tai tik apie aidim ir tik tarp alaus
siurbiojimo. Go nemgo kepinto srio, ji i stiklainio kabino rieut sviest ir tep ant krekeri. Per
reklamin pertraukl liovsi ir pareik:
Jei turiau pimpal, idulkiniau it rieut sviest.
Ir tyia nusprieg mane krekerio trupinius.
Man regis, jei turtum pimpal, nutikt daug blogybi.
Ji persuko rungtyni gabal be perdavim, Cards atsiliko penkiais takais. Atjus dar vienai
reklaminei pertrauklei, Go pasak:
Paskambinau iandien pasikeisti telefono plano ir kaip laukimo melodij jie leido Lionel Ri
ar esi girdjs Lionel Ri? Man patinka Penny Lover, bet leido ne Penny Lover, bet tiek to
tada atsiliep kakokia moterik ir pasak, kad klient aptarnavimo skyrius yra Baton Rue, o tai

keista, nes ji kalbjo be akcento, taiau pasak, kad uaugo Naujajame Orleane, ir maai kam inoma,
kad kaip vadinami i Naujojo Orleano kil mons naujaisiais orleanieiais? odiu, jie kalba
beveik be akcento. Taigi ji pasak, kad mano paketas, paketas A
Mudu su Go aisdavome it aidim kvpti mamos, kuri turjo prot pasakoti tokias visikai
kasdienikas, nesibaigianias istorijas, ir Go buvo sitikinusi, kad ji paslapiomis mus erzina. Jau
koki deimt met, kai tik mudu su Go nesimegzdavo pokalbis, vienas kuris usivesdavo pasakoti
apie tai, kaip taisomas koks nors buitinis prietaisas ar kaip panaudojamas kuponas. Bet Go buvo
itvermingesn. Jos pasakojimai galjo vyniotis be pertrki vis aminyb jie trukdavo taip ilgai,
kad imdavo klaikiai erzinti, o paskui staiga vl pasidarydavo juokinga.
Go msi pasakoti apie savo aldytuvo lempel ir n neketino usikirsti. Nuo staiga upldusio
sunkaus dkingumo pasilenkiau ir pabuiavau j skruost.
ia u k?
Tiesiog iaip, ai. Pajutau, kad akys pripldo aar. Nusukau vilgsn ir miau mirksti, o Go
pasak:
Taigi man reikia trigubo A elemento, kuris, pasirodo, yra ne tas pats, kas tranzistoriaus
elementas, taigi reikia surasti ek, kad galiau grinti tranzistoriaus element
Baigme irti rungtynes. Cards pralo. Go ijung televizoriaus gars.
Nori pasikalbti ar dar prasiblakyti? Ko tik panorsi.
Go, eik gulti. A dar kiek pasitrinsiu. Turbt eisiu miegoti. Man reikia pamiegoti.
Nori relaniumo?
Mano dvyn sesuo buvo nepalenkiama lengviausio kelio sekja. Joki meditacijos ra ar
bangini giesmi nugurkei tablet ir guli be smons.
Ne.
Jei apsigalvotum, jis vaist spintelj. Jei kada ateit metas dirbtiniam miegui
Ji kiek palkuriavo, o tada, nebt ji Go, nurisnojo koridoriumi, akivaizdiai visikai neapsndusi,
ir udar paskui save duris. inojo, kad geriausia, k gali dabar padaryti, palikti mane vien.
Daugeliui moni itai neduota: supratimas, kada atsiknisti. monms patinka kalbtis, o a niekad
nebuvau nekovas. Kalbu viduje, bet odiai daniausiai nepakyla iki lp. Ji iandien dailiai
atrodo, pamanau, bet man kakaip neateina galv pasakyti tai balsu. Mama kalbdavo, sesuo
kalbdavo. Mane uaugino, kad klausyiau. Taigi vienam sdti ant sofos, nekalbti atrod
dekadentika. Perveriau vien i Go urnal, perbgau per televizijos kanalus, kol galiausiai aptikau
sen nespalvot serial, kur vyrai fetrinmis skryblmis skrebino kak ura knygutes, o grauol
nam eiminink aikino, kad jos vyras ivyks Fresn, dl ko tie du farai reikmingai susivalg ir
linkteljo. Pagalvojau apie Gilpin su Bonj ir man dilgteljo pilve.
Kienje lyg laimjus aukso puod skimbteljo vienkartinis telefonas, tai reik, kad gavau inut:
a lauke atidaryk duris

EIM ELIOT-DAN
2011 M. BALANDIO 28 D.

DIENORATIS

Tik laikykis ir nepasiduok, sako mama Mo, ir kai itai taria tvirtai, pabrdama kiekvien od,
lyg tai i tikrj bt perspektyvi gyvenimo strategija, kli liaujasi buvusi vien odi rinkinys ir
virsta kakuo tikru. Vertingu. Laikykis ir nepasiduok! mstau a.
Tuo man ir patinka centrins valstijos mons ia i nieko nedaro tragedijos. Net i mirties.
Mama Mo tiesiog laikysis ir nepasiduos, kol vys j sus, ir tada ji mirs.
Taigi tyliu kaip pel po luota ir darau kas manoma tokioje situacijoje, ir darau tai nuoirdiai
laikydamasi mamos Mo priesako. Tyliu ir darau tai, kas man priklauso: veioju Mo pas gydytoj ir
chemoterapij. Niko tvo kambaryje keiiu pradvokus gli vanden ir palieku slaugytojoms
sausaini, kad gerai juo rpintsi.
Darau k tik galiu ioje labai nelinksmoje situacijoje, o nelinksma labiausiai todl, kad mano
vyrui, atsiveusiam mane ionai, irovusiam mane i ten, kad bt ariau savo paliegusi tv, regis,
visai neberpiu nei a, nei palieg tvai.
Nikas visai nura savo tv net jo vardo nemini. inau, kad kas kart, kai paskambina i
Komforthilo, Nikas viliasi, kad prane, jog jo ttis mir. O su mama Nikas pabuvo vien
chemoterapijos procedr ir pareik, kad tai nepakeliama. Pasak, kad nekenia ligonini, nekenia
ligoni, nekenia ltai tiksinio laiko, ltai kapsinios laelins. Jis tiesiog negals. O kai pabandiau
j tikinti, kai pabandiau psti jam ryto, sakydama: kas reikia, tai reikia, jis liep to imtis man. Ir
miausi, privalau tai daryti. Mama Mo jo kalt, inoma, prisim sau. Kart sdjome, viena akimi
mano kompiuteryje irjome romantin komedij, bet daugiausia plepjome, kol laelin kapsjo
ltai ltai, ir kai mi filmo veikja ukliuvo u sofos, Mo pasigr mane ir pasak: Labai
nesmerk Niko. Kad nenori ito daryti. Beprotikai j myljau, lepinau nemanoma buvo kitaip. Tas
veidelis. Ir jis nesugeba daryti, kas jam sunku. Bet a tikrai nepykstu, Eime. Tikrai.
O turtumt, pasakiau.
Nikas neprivalo man rodinti savo meils, pasak ji, tapnodama man per rank. inau, kad
jis myli mane.
aviuosi beslygika Mo meile, tikrai aviuosi. Todl nesakau, k radau Niko kompiuteryje
pasilym parayti autobiografij: Manhatano urnalo apybraiininkas grta gimtj Misr rpintis
serganiais tvais. Niko kompiuteryje pilna visoki keist dalyk, ir kartais neatsispiriu pagundai
truput paniuktinti taip galiu suprasti, apie k mano vyras msto. Ir tai k radau: rimti filmai, jo
senojo urnalo svetain ir tyrimas apie Misisip, ar galima ja i ia nuplaukti iki lankos. inau, kas
jo galvoje: nuplaukti Misisipe kaip Hekas Finas ir parayti apie tai straipsn. Nikas visada ieko
tem.
niuktinju toliau ir aptinku pasilym parayti knyg.
Dvilypis gyvenimas: prisiminimai apie pabaig ir pradi, knyga apie vyrus, kurie irdyje vis
dar berniukai, kurie tik pradeda patirti tamp ir senstani tv prieiros nat. Dvilypiame

gyvenime apraysiu:
Kaip pamau imu suprasti savo tv, sunkaus charakterio mog, kadaise man tolim.
Kaip, neivengiamai artjant mylimos motinos miriai, skausmingai, priverstinai i nerpestingo jauno vyro virstu eimos galva.
Kok apmaud jauia mano manhataniet mona iame jos buvusio nuostabaus gyvenimo vingyje. Dera paminti, kad mano
mona Eim Eliot-Dan, populiarios knyg serijos Nuostabioji Eim veikjos prototip.

Knygos projektas taip ir nebuvo baigtas veikiausiai todl, kad Nikas suvok, jog jam taip ir
nepavyks suprasti kadaise jam tolimo tvo; ir todl, kad Nikas veng vis eimos galvos pareig; ir
todl, kad nereikiau jokio nepasitenkinimo savo naujuoju gyvenimu. iek tiek nusivylimo taip, bet
nieko panaaus nir, kur bt verta aprayti knygoje. Daugyb met mano vyras lovino emocin
centrini valstij moni tvirtum stojiki, kukls, be joki apsimetinjim! Bet tokie mons menka
mediaga memuarams. sivaizduokit knygos aplank: mons daniausiai elgdavosi graiai, o paskui
mirdavo.
Vis dlto tai iek tiek dilgina kok apmaud jauia mano manhataniet mona. Gal a ities
jauiu usispyrim. Mstau, kokia Morina visa laik miela, ir man neramu, kad mudu su Niku
netinkame por. Kad jis bt laimingesnis su moterimi, kuri diugiai rpinasi vyru ir namais, ir a
it gdi anaiptol nemenkinu noriau j turti. Noriau labiau rpintis, kad Nikas visados
turt mgstamos dant pastos, kad inoiau jo markini dyd, kad biau beslygikai mylinti
mona, kurios begalin laim daro vyr laiming.
Kur laik taip ir buvo. Bet nepavyko ilaikyti. Nesu tokia nesavanaudika. Vienturt, kaip nuolat
primena Nikas.
Bet a stengiuosi. Laikausi ir nepasiduodu, o Nikas vl kaip vaikas zylioja po miest. Jis
laimingas grs teist ileistuvi karaliaus sost: numet kokius deimt svar, kitaip apsikirpo,
nusipirko naujus dinsus ir atrodo be proto auniai. Bet spju tai pamatyti tik probgmais, kai jis
grta namo ar vl ieina vis apsimestinai skubiai. Tau nepatiks toks, kad ir kur eit, jo prastinis
atsakymas, kai noriu eiti drauge. Kaip kad tvus paliko u borto, kai i j jam nebebuvo naudos, taip
ir mane pameta, nes nederu jo naujajame gyvenime. Jis turt pasistengti, kad man ia bt jauku, o
jis nenori to daryti. Jis nori pats linksmintis.
Baik, baik. Reikia velgti i viesiosios puss. Tikrja i odi prasme. Privalau itraukti savo
vyr i tamsi kanot mini ir nuviesti j linksma auksine viesa. Reikia labiau juo avtis, kaip
kad darydavau anksiau. Nikas reaguoja avjimsi. Tik noriau bent kokios lygybs. Mano
smegenys uimtos mintimis apie Nik, mano galvoje tikras spieius: Nikasnikasnikasnikas! O kai
sivaizduoju jo prot, savo vard girdiu droviai skaidriai dingtelint kart, gal du kartus per dien ir
tuojau pat nutylant. A tik noriu, kad jis apie mane galvot tiek pat, kiek a apie j galvoju.
Ar tai negerai? Net nebeinau.

NIKAS DANAS
PO KETURI DIEN

Ji stovjo oraninje gatvs ibint viesoje lengva vasarine suknele, nuo drgms susibangavusiais
plaukais. End. puol pro duris isktusi rankas, o a sunypiau: Palauk, palauk! Vos spjau
utrenkti duris, o jau ji apkabino mane ir prigludo visu knu. Skruostu prisiglaud man prie krtins,
Apkabinau j per nuogus peius ir usimerkiau. Jauiau leikt su siaubu sumius palengvjim: kai
galiausiai numaldai nieul, bet pavelgs pamatai, kad odoje pragremei skyl.
A turiu meilu. Metas pasisakyti, jog turiu meilu, ir nuo iol a jums nebepatiksiu. Jei patikau
iki iol. Turiu grai jaun, labai jaun meilu, vardu End.
inau, negerai.
Mauti, kodl, po velni, man nepaskambinai? paklaus ji, veidu vis dar glausdamasi prie
mans.
inau, mieloji, atsipraau. Tu tiesiog nesivaizduoji. Tai tikras komaras. Kaip mane radai?
Ji vis dar glaudsi prie mans.
Pas tave namie buvo tamsu, tai nusprendiau paiekoti pas Go.
End inojo mano proius, inojo, kur daniausiai bnu. Mudu drauge jau kuris laikas. Turiu
grai, labai jaun meilu ir mudu drauge jau kuris laikas.
Nikai, jaudinausi dl tavs. Klaikiai. Sdiu pas Mad, ir, inai, televizorius jungtas ir staiga,
nei i io, nei i to matau, inai, vyruk, kuris visai kaip tu ir pasakoja apie dingusi mon. Ir tada
man priyla: ia ir esi tu. Ar sivaizduoji, koks man buvo okas? Ir tu net nebandei su manimi
susisiekti?
A tau paskambinau.
Nieko nesakyk, nieko nedaryk, nieko nesakyk, kol nepasikalbsime. Tai buvo sakymas, o ne
bandymas su manimi susisiekti.
Beveik nebuvau vienas, vis laik greta mons: Eims tvai, Go, policija.
Atsidusau jos plaukus.
Eim tiesiog m ir dingo?
Tiesiog m ir dingo. Atsitraukiau nuo Ends ir atsisdau ant sofos. Ji prisdo greta. Koja
prigludo prie mano kojos, jos ranka liet mano rank. Kakas j pagrob.
Nikai? Kaip tu?
Jos okoladiki plaukai bangavo per smakr, raktikaul, krtis, maiau, kaip nuo jos alsavimo
virpa viena sruoga.
Nekaip. Pridjau pirt prie lp, kad kalbt tyliau, ir mosteljau koridori. Sesuo.
Sdjome susiglaud, tyljome, televizoriaus ekrane mirguliavo senas filmas apie farus, vyrai
fetrinmis skryblmis kak sum. Pajutau, kaip jos plataka slydo man deln. Ji atsiliejo
mane, lyg btume sitais irti film tingi, laiminga pora, o paskui prisitrauk mano veid ir
pabuiavo.
Ne, Ende, sunibdjau.

Taip, man tavs reikia. Ji dar kart mane pabuiavo, usiropt ant keli, apsierg. Suknel
pakilo jai vir keli, viena sispiriama basut nukrito ant grind. Nikai, a taip dl tavs jaudinausi.
Man reikia ant savs pajusti savo rankas tik apie tai tegalvojau. Man baisu.
End buvo knika mergina, ir tai nereikia Viskas dl sekso. Ji mgo apsikabinti, liesti, pirtais
kedendavo man plaukus arba velniai drksdama perbgdavo jais per nugar. Liesdama ji
nusiramindavo, taip jai bdavo jauku. Ir taip, jai patiko seksas.
Vienu mikliu trukteljimu ji nusismauk suknels vir ir udjo mano rankas sau ant krt. Many
sukilo itikimo uns geismas.
Noriu tave idulkinti, tik tik neitariau balsu. Tu ILTAS, man aus sunibdjo mona. Pasvirau
on. Buvau toks pavargs, kad kambarys sibavo.
Nikai? Jos apatin lpa buvo drgna nuo mano seili. Kas yra? Ar mudviem kas nors nutiko?
Dl Eims?
End visada atrod jauna jai buvo dvideimt treji, aiku, kad ji atrod jauna, bet t akimirk
suvokiau, kokia ji absurdikai jauna, neatsakingai, pratingai jauna. lugdomai jauna. monos
vardas jos lpose man skambdavo nederamai. Ji danai j tardavo. Jai patikdavo aptarinti Eim,
lyg ta bt buvusi vakarins muilo operos veikja. End niekada neirjo Eim kaip prie, ji
pavert j personau. Ji nuolat klausindavo apie mudviej gyvenim, apie Eim: K judu veikdavot
Niujorke, inai, savaitgaliais? Ends lpos susidjo raide O, kai kart pasakiau, kad eidavome
oper. Eidavote oper? K ji rengdavosi? Ilg suknel? Ir al arba kailio skraist? O
papuoalai, o ukuosena? Dar: Kokie buvo Eims draugai? Apie k mudu kalbdavoms? Kokia
Eim? Kokia ji i tikrj? Ar kaip mergina i knyg tobula? Tai buvo mgstamiausia Ends pasaka
prie mieg Eim.
Mano sesuo kitame kambaryje, mieloji. Tau apskritai ia nedert bti. Dieve, noriu, kad btum,
bet tau tikrai nereikjo ia eiti, maute. Kol neinom, kas darosi.
TU NUOSTABUS TU SMOJINGAS TU ILTAS. Dabar pabuiuok mane!
End nenulipo nuo mans, sdjo apnuoginusi krtis, nuo kondicionuojamo oro standjaniais
speneliais.
Mauti, dabar darosi tai, kad man reikia sitikinti, jog mudviem viskas gerai. Man reikia tik tiek.
Ji prigludo prie mans ilta ir gundanti. Man tik tiek reikia. Bk geras, Nikai, a kraustausi i
proto. Pastu tave, inau, kad dabar nenori kalbtis, ir gerai. Bet man reikia tavs Kad btum su
manimi.
Ir tada usinorjau j pabuiuoti kaip pirm kart: mudviej dantys susitrenkia, jos veidas
atgrtas mane, jos plaukai kutena man rankas, lapias lieuvi raizginys, man galvoje tik buinys,
nes pavojinga bt galvoti apie k nors kita, iskyrus tik apie tai, kaip gera. Dabar vienintelis
dalykas, neleids nusitempti jos miegamj, buvo ne tai, kaip tai nedora per ilg laik buvo
visoki ito nedorumo atspalvi, o tai, kad dabar tai buvo i tikrj pavojinga.
Ir dl Eims. Gal gale buvo Eim, tas balsas, pus deimtmeio gyvens mano ausyje, mano
monos balsas, bet dabar nebepriekaitingas, vl mielas. Nepakeniama, kad dl trij monos
laikeli itaip pasijutau itiau, upldo sentimentai.
Neturjau jokios teiss bti sentimentalus.
End glaustsi prie mans, o a svarsiau, ar policija seka Go nam, ar laukti beldimo duris. A

turiu labai jaun, labai grai meilu.


Ms motina mums, vaikams, vis sakydavo: jei norit k nors padaryti ir jei norit suinoti, ar tai
blogai, sivaizduokit, jog apie tai parao laikratyje ir suino visas pasaulis.
Nikas Danas, buvs urnalo apybraiininkas, vis dar neatsigavs po 2010-j atleidimo, sutiko
dstyti urnalistikos kurs iaurs Kartido dvimeiame kolede. Subrends veds vyras
nedelsdamas pasinaudojo savo padtimi ir puol aistring dulkinimosi fiest, umezgs roman
su viena i savo naivi jaun studeni.
Buvau kiekvieno raytojo didiausios baims siknijimas kli.
Js smagumo dlei leiskite suverti dar kelias klies. Tai nutiko pamau. Niekada nenorjau nieko
skaudinti. klimpau giliau, negu maniau. Bet tai buvo daugiau nei tik trumpas meils romanas. Tai
buvo daugiau negu sukils ego. A myliu End. Myliu.
Grupje, kuriai dsiau Kaip pradti karjer urnale, buvo keturiolika nevienodo
pasirengimo mergin. Vien merginos. Sakyiau moter, bet, manau, merginos yra teisinga. Visos
norjo dirbti urnaluose. Jos nebuvo nevarios laikrai mergaits, jos buvo blizguts. Jos mat t
film: sivaizdavo save lekianias per Manhatan, lat vienoje rankoje, mobilusis kitoje, stabdanias
taksi, avingai nusilauianias kokio nors dizainerio batelio kuln ir puolanias glb avingam,
am atimaniam sielos draugui patraukliai apdribusiais plaukais. Jos visikai nenutuok, kaip kvailai,
kaip nemokikai pasielg pasirinkusios toki specializacij. Ketinau joms tai pasakyti, savo
atleidim pasitelks kaip pamokom pavyzd. Nors visai neturjau noro pasirodyti ess tragikas
herojus. sivaizdavau, kad papasakosiu apie tai nerpestingai, juokais nieko ia tokio. Galiu
daugiau laiko skirti raomai knygai.
Per pirm paskait sulaukiau tiek pagarbi klausim ir virtau tokiu besipuikuojaniu taukaliumi,
tokiu apgailtinu skystablauzdiu, kad neprisiveriau papasakoti tikrosios istorijos: apie tai, kaip
buvau ikviestas vyriausiojo redaktoriaus kabinet per antr atleidim raund, kaip pdinau tuo
pasmerktj taku tarp ilg darbo kabin eili, vis akims mkiojant pro mane myriop pasmerkto
kelias, ir vis dar tikjausi, kad man pasakys k nors kita: kad urnalui mans tbtinai reikia! Tai
bt buvs padrsinimas, kis Visi ant denio! Bet ne, bosas tepasak: Deja, turbt inot, kam jus
pasikvieiau; trynsi akis po akiniais, kad parodyt, koks jis pavargs ir lidnas.
Norjau jaustis ess lovingas nugaltojas, todl savo studentms nepasakiau apie savo lidn
baigt. Pasakiau, kad susirgo mano artimas mogus ir turiu jam skirti daug laiko. Tai tiesa, inoma,
tai tiesa, tariau sau. Ir koks pasiaukojamas elgesys! Miela strazdanota End sdjo prieais mane
vos per metr kit. velg mane plaiai statytomis ydromis akimis i po okoladik garban.
Putlios lpos kiek pravertos, netiktinai didels tikros krtys, ilgos lieknos kojos ir liaunos rankos.
Tiesiog tarpgalaktin sekso llyt, visikai kitokia nei mano elegantika, aristokratika mona. End
dusliu balsu udavinjo klausimus, kaip antai: Kaip pelnyti informatoriaus pasitikjim, kad is
visk jums iklot?, spausdino neiojamuoju kompiuteriu pastabas, o jos knas spinduliavo kart ir
skleid levand kvap. Kaip tik tada a pagalvojau: I kur, po velni, tu, mergyt, atsiradai? Ar tai
poktas?
Klausiate savs Kodl?
Visada buvau Eimei itikimas. Buvau toks vyrukas, kuris pakildavo nuo baro, jei moteris imdavo
pernelyg atvirai flirtuoti, jei jos prisilietimai tapdavo perdm malons. Nemgstu (gal nemgau?)

apgavik, nes apgaudinti negarbinga, niekinga, menka, ema. O a visada buvau garbingas. Bet tai
buvo tada, kai buvau laimingas. Pikta galvoti, kad atsakymas toks paprastas, bet a buvau laimingas
vis savo gyvenim, o dabar ne. O ia atsirado End. Ji utrukdavo auditorijoje po paskaitos ir
klausindavo mans apie mano gyvenim toki dalyk, kurie Eimei niekada nerpjo, ne tik
pastaruoju metu. End leido man pasijusti visaveriu mogumi, o ne asilu, netekusiu darbo mulkiu,
kuris umirta nuleisti klozeto dangt, stuobriu, kuris visk sumauna, kad ir ko imtsi.
Kart End man atne obuol. Jis buvo Raudonas ir gardus (jei kada rayiau atsiminimus apie
savo meils roman, bt puikus pavadinimas). Ji papra mans umesti ak jos rain. Tai buvo
straipsnis apie Sent Luiso striptizo klubo okj, kuris bt galjs tikti urnalui Penthouse Forum.
Kol skaiiau, End, pasirmusi man pet, pradjo valgyti mano obuol. Suli laeliai vaikikai
itryko jai ant lp ir tada a kvailai sutriks pagalvojau: Viepatie auktielninkas, i mergyt
bando mane suvilioti! Mane, metjus Bendamin Bredok.
Tai suveik. Pradjau galvoti apie End kaip apie pabgim, kaip apie prog, galimyb. Grs
namo rasdavau Eim susirietusi kamuol ant sofos, spoksani sien, tylini. Ji niekada pirma
nepratardavo odio, visada laukdavo nepabaigiamas aidimas Kas pirmas engs ingsn,
nuolatinis intelektinis ikis k padaryti, kad iandien Eim jaustsi laiminga? Galvodavau: End
taip nesielgt. Tarsi j painoiau. End juoktsi i io pokto. Endei patikt is anekdotas. End
buvo miela, auni, didiakrt air, mergina i mano gimtojo miesto, nepretenzinga ir smagi. End per
mano paskaitas sddavo pirmoje eilje, ji velni ir, atrod, domi. Pagalvojus apie End man
nenudiegdavo krtins, kaip kad prisiminus savo mon i nuolatins baims grti namus,
kuriuose buvau nelaukiamas.
Imu suprasti, kaip tai galjo nutikti. Geidiau jos prisilietim. Tikrai taip kaip prastame devinto
deimtmeio single. Geidiau jos prisilietim, apskritai geidiau prisilietim, nes mano mona
manj veng namie ji praslysdavo pro mane kaip uvis, virtuvje ar ant laipt prasmukdavo saugiu
atstumu. Televizori irdavome sitais kiekvienas savame fotelyje, atskirai tarsi savuose
gelbjimo plaustuose. Lovoje ji nusigrdavo nuo mans, o tarp sustumdavo antklod. Kart,
pabuds nakt ir inodamas, kad ji miega, kiek nusmaukiau jos liemenls petnel ir skruostu bei
delnu prigludau prie jos nuogo peties. Tnakt daugiau neumigau taip savimi pasibjaurjau. Tyliai
atsikliau, nujau voni ir masturbavausi sivaizduodamas End, jos atvir mane sekiojant vilgsn,
mane smeigtas jauno mnulio vies spindinias akis po sunkiomis blakstienomis, akis, kurios
leidia man pasijusti matomam. Baigs atsisukau iaup, sdjau vonioje ir per duo iurkles
spoksojau nutekant vanden. Mano suglebs penis patetikai guljo prie kairs launies it krant
iplautas nedidelis vrelis. Sdjau vonioje paemintas ir vos sulaikiau aaras.
Ir tai nutiko. Per keist, netikt pg balandio pradioje. Ne iemet, pernai. Dirbau Bare vienas,
nes Go t vakar buvo su mama. Kartais mes pasidarydavome laisv vakar, likdavome namie su
mama ir spoksodavome kvailas televizijos programas. Ms mama nyko tiesiog akyse, buvo aiku,
kad netemps n met. Kur ten met! Tada kaip tik jauiausi puikiai mama su Go patogiai
sitaisiusios namie iri film su Anete Funiela apie iltuosius kratus, Bare vis vakar ia
mons ir atrodo, kad diena visiems nusisek. Mielos merginos meiliai bendrauja anaiptol ne su
grauoliais vaikinais. Tai buvo tarsi ventin naktis. Bet ir ji galiausiai baigsi, atjo laikas udaryti

itutjus bar. Buvau berakins duris, tik staiga jos atsilapojo ir vidun eng End. Ji vos neulipo
ant mans. Uuodiau jos sald silpnu alumi dvelkiant alsavim, idinio dm kvap jos plaukuose.
Trump akimirk sustingau pagalvojau, kad nesu jos tokios mats. Nesu mats ia, Bare. K gi. Ji
nusikvatojo liu itvirkls juoku ir stm mane gilyn sal.
Grtu i paties klaikiausio pasimatymo. Turi su manimi igerti.
Snaigs buvo nugulusios jos banguotus plaukus, po veid plaiai pasklidusios strazdanos vytjo,
o skruostai tviesk skaisiu raudoniu, tarsi nuo ger antausi. Jos stiprus balsas kartu buvo ir minktai
duslus, jai tik pradedant kalbti netiktinai lipnus, o baigiant be galo seksualus.
Nikai, praau, man reikia iskalauti t lyktaus pasimatymo skon i burnos.
Pamenu, kaip smagiai juokms, ir t lengvumo jausm bti su moterimi ir klausytis jos juoko. Ji
mvjo dinsus ir kamyro megztuk; ji viena i t mergin, kurioms kur kas labiau tinka dinsai nei
suknel. Jos veidas, jos knas kaip visada nuostabs. Grau u baro, o ji sitais prieais ant
auktos baro kds. Akimis permet visus svaigal butelius man u nugaros.
Ko panel pageidaus?
Nustebink mane.
B, baubteljau, sudjs lpas tarsi buiniui.
O dabar nustebink mane grimu. Ji palinko priek ir krtimis tarsi parimo ant baro. Pakabutis
ant plonyts aukso grandinls slydo jai tarp krt po megztuku.
Nebk tas tipas, tariau sau. Tipas, kuris nopuoja t viet, kur dabar guli pakabutis.
Kokio skonio grimo nortum? paklausiau.
Man patiks bet kas, k tu padarysi.
itai itirpd paskutinius ledus paprastumas. Mintis, kad galiu kak padaryti ir tai suteiks
moteriai diaugsmo, ir tai bus visikai paprasta. Man patiks bet kas, k tu padarysi. Mano smonje
nuvilnijo palengvjimo banga. Ir tada supratau, kad daugiau nebemyliu Eims. Nebemyliu savo
monos, galvojau grdamasis paimti dviej bokal. N trupuiuko. I mano irdies igaravo
paskutiniai meils likuiai, a varutlis.
Padariau savo mgstamiausi grim Kald rytas karta kava su alta pipirmi degtine.
Igrme po vien. Ji nusipurt visu knu ir nusikvatojo. pyliau po antr. Mes grme gal valand
bare po to, kai jis buvo udarytas. Kalbdamas gal tris kartus itariau od mona, nes irjau
End ir sivaizdavau, kaip j nurengiu. Perspjimas jai maiausia, k galjau padaryti: Turiu
mon. Kitkas tavo reikalas.
Ji sdjo prieais mane rankomis parmusi smakr ir man ypsojosi.
Palydk mane namo, papra. Kitados ji buvo sakiusi, kad gyvena visikai alia centro, kad
kok vakar turinti usukti pas mane Bar. Tik nepamenu, ar minjo, kaip toli nuo Baro
gyvenanti. Tai gldjo pasmonje: mintyse ne kart sekiau paskui j kelis kvartalus iki jos buto.
Todl, kai ijau pro duris palydti jos namo, man tai visikai neatrod neprasta, galvoje
nenuskambjo spjimo skambutis tai neprasta, taip mes nesielgiame.
Lydjau j namo. veidus mums pt vjas, aplink skuriavo snaigs. Padjau jai apsivynioti
nusivyniojus raudon megzt alik, paskui antrsyk. Kamydamas j aliku trei kart prie pat
savo veid regjau jos veid smagiu raudoniu deganiais skruostais. Atrod, toki dalyk negali
nutikti imtus kit nakt, bet i naktis ypatinga. Tas pokalbis, kokteilis, pga, alikas Puolme

vienas kitam glb vienu metu tarsi pagal komand. Pusiausvyrai ilaikyti priliejau j prie medio,
nuo jo liaun ak ant ms pasipyl kaskados sniego, ir nuo ito man dar labiau norjosi j liesti,
liesti j vis vienu metu, viena ranka po jos megztuku, kita jai tarp koj. Ir ji leidosi. Ji kiek
atsitrauk nuo mans visa drebdama. Eime su manimi, pratar. Noriu bti drauge su tavimi.
Seksas nebuvo toks jau nuostabus. Bent t pirm kart. Mes buvome du knai, prat prie skirtingo
ritmo, dar neturj galimybs priprasti vienas prie kito, o a jau taip seniai nebuvau turjs moters.
Baigiau pirmas, labai greitai, bet net ir pradjs joje glebti nesilioviau judjs, ir t trisdeimties
lemting sekundi jai pakako pasiekti virn, iki a visikai susileidau.
Taigi ms pirmas kartas nebuvo blogas, bet abu nusivylme, nes nepasiekme kulminacijos.
Turbt taip jauiasi mergina prarasdama nekaltyb, madaug: K, ir tai viskas!? Bet man patiko,
kaip ji tiesiog apsivyniojo apie mane, man patiko, kad ji buvo tokia minktut, koki a ir
vaizdavausi. Nauja oda. Jauna, galvojau negarbingai, prisimindamas Eim, nuolat save
tepliojani visokiais losjonais, sdini lovoje ir nepatenkintai save pleknojani.
Nujau Ends vonios kambar, nusilapinau, atsistojau prieais veidrod ir tariau sau: Tu
apgavikas. Susimovei per pat paprasiausi vyr egzamin. Nesi geras mogus. O kai dl to n kiek
nesusijaudinau, pagalvojau: Tu tikrai nesi geras mogus. Bet dar labiau pakraupau nuo kitos
minties. Jei is seksas bt nutiks dl netiktino proto aptemimo, biau galjs manyti, jog tai
tiesiog neapdairus poelgis.
Bet man patiko, a tapau apgaviku ir mano itikimybs sulauymas nebuvo iaip eilinis
atsitiktinumas. inojau, kad ia ne viskas. Nepaadjau sau, kad daugiau niekada niekada. Ir kitas
kartas buvo labai geras, paskui tiesiog puikus. Netrukus End man upild vis t erdv, kuri
tui paliko Eim. Ji juoksi su manimi ir prajuokindavo mane, ji nepuldavo i karto priegyniauti ir
mans peikti. Ji niekada mane piktai nedbsojo. Ji buvo lengvo bdo. Su ja buvo velnionikai
lengva. Ir a msiau: Meil veria tave pasitempti, bti geresniu mogumi. Tikra tiesa. Bet galbt
meil, tikra meil, taip pat suteikia tau leidim tiesiog bti savimi.
Ketinau Eimei pasakyti. inojau, kad tai turi nutikti. Bet vis nesakiau, mnuo po mnesio. Paskui
dar daugiau mnesi. Labiausia i bailumo. Nedrsau apie tai kalbti, nedrsau to paaikinti sau.
Nesivaizdavau, kaip galiau aptarinti skyrybas su Rendiu ir Meribete, nes puikiai suvokiau, jog
jie tikrai neliks nuoaly konflikto. Bet, po teisybei, be bailumo, taip elgiausi ir grynai i pragmatini
paskat tiesiog netiktina, koks praktikas (savanaudis?) galiu bti. Nepapraiau Eims skyryb
dar ir dl to, kad Baras laiksi i jos pinig. Galima sakyti, jis priklaus jai, ji tikrai j bt
atsimusi. Net negaljau pagalvoti, kaip tursiu pavelgti savo dvynei sesei akis, ddamasis ess
drsus, kai ji supras, jog prarado dar kelerius savo gyvenimo metus. Taigi leidausi neamas ios
apgailtinos padties tkms, tikdamasis, kad ateis metas, kai Eim pati apsisprs ir pareikalaus
skyryb, o a tada iliksiu geruoju vyruku.
Trokimas i ios padties isikapstyti variam buvo niekingas. Kuo giliau klimpau i niekyb,
tuo labiau trokau Ends. Juk ji inojo, kad nesu toks blogas, kaip galt pasirodyti mans
nepastantiems skaitytojams, jei mano istorij ispausdint koks laikratis. Mintis, kad Eim netruks
pareikalauti skyryb, vis neijo man i galvos.
Bet tai prajo pavasaris, atjo vasara, paskui ruduo, paskui iema, ir a tapau vis met laik
apgaviku, apgaudinjaniu su maloniai nekantria meilue. Buvo aiku, kad kak reikia daryti.

Nikai, a tave myliu, Ends, sitaisiusios ant mano sesers sofos, balsas sugrino mane
tikrov. Kad ir kas nutikt. Nelabai inau, k dar turiau pasakyti, jauiuosi gana ji ikl
rankas, kvailai.
Nesijausk kvailai, tariau. Ir a neinau, k pasakyti. Nra ko sakyti.
Galtum pasakyti, kad mylsi mane, kad ir kas nutikt.
Pamaniau: Negaliu daugiau to itarti garsiai. Sakiau tai kart ar du, seildamasis pramurmjau
jai kakl, praskyds neaiku dl ko. Bet dabar odi nebebuvo, ir tai reik kai k daugiau. Tada
pagalvojau apie ms paliekamus pdsakus, ms pusiau slapto meils nuotykio rodymus, kurie man
ne kai kiek rpjo. Jei prie jos namo buvo saugos kamera, mane tikrai nufilmavo. Nusipirkau
vienkartin telefon vien tik pokalbiams su ja, bet mano balso praneimai jai ir inuts juk keliavo
jos vienintel mobilj. Valentino dien nusiuniau jai nepador sveikinim. Dabar sivaizdavau savo
eilratuk, kuriame surimavau dl tavs pamis ir tau kis, laikraiuose su sensacingomis
antratmis. Be to, Endei tik dvideimt treji! Suvokiau, kad mano itarti ar parayti odiai, mano
balsas, net nuotraukos su manimi rayti vairiais elektroniniais renginiais. Kart nakt perirjau
nuotraukas jos telefone. Veriau jas smalsiai, pavydiai, egoistikai. Radau daugyb, kuriose
isidrbs jos lovoje ididiai ypsojosi jos buvusysis, gal dar vienas. Tada suvokiau, kad stojau
klub, kad tarsi norjau stoti klub, ir kakodl mans visai nejaudino, jog ir mano tokios
nuotraukos kertingo aptemimo akimirk gali bti nukopijuotos ir paskleistos milijonams moni.
Tai labai nemaloni situacija, Ende. Praau tavs, bk kantri.
Ji atsitrauk nuo mans:
Tu negali man itarti, kad mane myli, kad ir kas nutikt, ar ne?
inoma, tave myliu, Ende. Atlaikiau jos vilgsn. Pasakyti myliu tave dabar buvo pavojinga.
Bet nepasakyti irgi.
Tai idulkink mane, sunibdjo ir pradjo segti man dir.
Turime dabar bti atsargs. A Bt labai blogai, jei policija apie mus suinot. Blogiau nei
blogai.
Ar tai dl to ir nerimauji?
A vyras, kurio mona pradingo ir kuris turi slapt draug. Atrodo nekaip, ar ne? Kvepia
kriminalu. Tai atrodo kaip nevarus reikalas. Jos nuogos krtys vis dar buvo man prie akis.
mons ms nepasta. Jie manys, kad tai nevarus reikalas.
Dievulliau, kaip prastame niriame filme.
Nusiypsojau. Tai a End supaindinau su io anro filmais tais, kuriuose vaidina Bogartas, su
filmais Didysis miegas, Dvigubas atlyginimas, su visa ita klasika. Tai buvo vienas i t dalyk,
kurie man labiausiai patiko kad galiu parodyti jai kak nauja.
Kodl negalime tiesiog papasakoti policijai? paklaus ji. Argi tai nebt geriau?!
Ne. Ende, n negalvok apie tai. Ne.
Jie vis tiek suinos
Kaip, kaipgi jie suinos?! irdele, ar tu kam nors apie mudu papasakojai?
Ji met mane nerving vilgsn. Man pasidar negera tikrai ne tokios nakties ji tikjosi. Ji taip
diaugsi vl mane ivydusi, ji vaizdavosi ms smag susitikim, tikjosi fizinio patvirtinimo, o a
ia rpinuosi, kaip igelbti savo kail.

Brangute, atsipraau, man tik reikia inoti, pasakiau velniai.


Be vard.
K reikia be vard?
Tai reikia, pasak ji galiausiai usitempdama suknel, kad mano draugai, mano mama ino,
kad turiu vaikin, bet neino, k tok.
Ir i tavo pasakojim nenutuokia, kas a toks? paklausiau reikliau, nei norjau. Jauiausi taip,
tarsi laikyiau grivanias lubas. Ende, apie tai ino du mons. Tu ir a. Jei man padsi, jei mane
myli, tai ir liks ms paslaptis ir policija apie tai niekada nesuinos.
Ji pirtu ved man palei skruost.
Kas jei jeigu jie niekada neras Eims?
Mudu bsime drauge, kad ir kas nutikt. Bet privalome bti atsargs. Jei nebsime atsargs, gali
bti Padtis tokia bloga, kad gali nutikti, jog ssiu kaljim.
Gal ji su kuo nors pabgo, spjo ji ir prigludo skruostu man prie peties. Gal
Jauiau, kaip dzgia jos moterikos smegenys, Eims dingim paversdamos paiku skandalingu
romanu, kuriame praleidiami visi siuetui netinkantys faktai.
Ji nepabgo. Tai kur kas rimiau. Pirtu kilsteljau jos smakr, kad jos akys atsidurt sulig
manosiomis. Ende, noriu, kad suvoktum, kaip visa tai rimta.
A suvokiu, kaip tai rimta. Bet noriu turti galimyb pasinekti su tavimi daniau. Matyti tave.
Nikai, a einu i proto.
iuo metu neturtume isiokti. Sumiau j per peius. Ende, mano mona pradingo.
Bet tu net ne
inojau, k ji ketino pasakyti: Tu net nemyli jos, taiau ji buvo gana protinga, kad nebaigt
sakinio.
Ji apsikabino mane.
Klausyk, nenoriu rietis. inau, kad tau rpi Eim, inau, kad tu tikrai sunerims. A irgi. inau,
kaip tave tai slegia. Man net sunku sivaizduoti, kokia tai nata. A pasistengsiu dar labiau nei
anksiau saugoti ms paslapt, jei tai tik manoma. Tik nepamirk, kad itai susij ir su manimi.
Noriu, kad man skambintum. Bent kart per dien. Paskambink, kai gali, net jei tik kelioms
sekundms, kad galiau paklausyti tavo balso. Kart per dien, Nikai. Kiekvien dien. Kitaip
iprotsiu. Iprotsiu. Ji nusiypsojo ir dar sunibdjo: Dabar pabuiuok mane.
Pabuiavau j labai velniai.
Myliu tave, pratar ji, ir a pabuiavau j kakl, murmdamas tok pat atsakym. Sdjome
tyloje, televizoriaus ekranas mirgjo.
Usimerkiau. Dabar pabuiuok mane, kas gi taip sak?
Pabudau ryt truput po penktos. Go jau buvo atsiklusi, girdjau, kaip ji apaioje leidia vanden
voni. Papuriau End.
Jau penkios ryto, penkios ryto. addamas meil ir kasdien skambinti nugrdau j prie laukuj
dur, tarsi gdydamasis, kaip vienos nakties nuotykio mergin.
Atmink, skambini kiekvien dien, sukudjo man End.
Igirdau atsiveriant vonios duris.
Kiekvien dien, pasakiau ir, udars paskui j laukujes duris, apsidairiau, kur pasislpti.

Atsigrs ivydau svetainje stovini Go. I nuostabos ji net isiiojo, bet visas jos knas
spinduliavo sit: rankomis sispyrusi klubus, antakiai suraukti.
Nikai, tu supistas idiote!

EIM ELIOT-DAN
2010 M. LIEPOS 21 D.

DIENORATIS

A visika kvaia. Kartais iriu save ir galvoju: Nieko keista, kad Nikui, palyginti su jo mama,
atrodau keista, pavirutinika, ilepinta. Morina mirta. Savo lig ji slepia po plaiomis
ypsenomis ir plaiais isiuvintais demperiais, o klausiama apie sveikat atsako: Oi, man viskas
gerai, bet kaip tau einasi, mieloji? Ji mirta, bet neketina to pripainti, dar ne. Taigi vakar
paskambino man ir klausia, ar nenoriau paikylauti su ja ir jos biiulmis ji gerai besijauianti,
norinti kuo daniau ieiti i nam, ir a i karto sutinku, nors inau, kad nieko domaus nebus: paais
kortomis binokl, brid, dar k nors paveiks banyios bendruomenje veikiausiai reiks iriuoti
daiktus.
Bsim po penkiolikos minui, sako ji. Apsirenk k nors trumpomis rankovmis.
Valysim. K nors valysim. Isipurvinsim iki alkni. Usimetu trumparankov palaidin ir lygiai
po penkiolikos minui jau veriu duris Morinai, plik galv prisidengusiai nerta kepuraite ir
kikenaniai su dviem savo biiulmis. Visos vilki vienodus markinlius, ipuotus varpeliais ir
kaspinliais, o ant krtini ipurkti uraai PlazMamos.
Pamanau, kad jos susibr do-wop, ritmenbliuzo, grup. Bet mes visos susiropiame sen
Rozos kraisler labai sen, tok, kur priekin sdyn eina per vis plot, moiutik automobil,
kvepiant moterikomis cigaretmis, ir linksmai riedame plazmos donorysts centr.
Vaiuojam pirmadieniais ir ketvirtadieniais, paaikina Roza, irdama mane per galinio
vaizdo veidrodl.
O, itariu. K kita bt galima pasakyti? O, puikios dienos duoti plazmos!
Leidiama duoti du kartus per savait, sako Morina. Skimbioja varpeliai ant jos nertinio.
Pirm kart gauni dvideimt doleri, antr kart trisdeimt. tai kodl iandien visos taip gerai
nusiteikusios.
Tau patiks, sako Viki. Visi paprasiausiai sdi ir plepa kaip kokiam groio salone.
Morina spusteli man rank ir tyliai sako:
A nebegaliu duoti, bet pamaniau, kad tu galtum mane pavaduoti. Bt tau aunus bdas
usidirbt pinig kosmetikai merginai neproal turt iek tiek sav pinigli.
Nuryju sukilus pykt: Turjau daugiau negu iek tiek sav pinigli, bet atidaviau juos tavo
snui.
Stovjimo aiktelje lyg benamis uo trinasi liesas tipas per dideliu dinsiniu varku. Taiau
viduje varu. viesu, kvepia puimis, ant sienos krikioniki plakatai karveliai ir rkas. Bet a
inau, kad negaliu. Adatos. Kraujas. Negaliu. Kit fobij neturiu, bet itos dvi neveikiamos a
alpstu sipjovusi popieriumi. Matyt, todl, kad atveriama oda kai lupa, pjauna, duria. Kai Morinai
dar chemoterapij, niekad neirdavau, kai durdavo adat.
Labas, Kiliza! kteli Morina, kai einame, ir stora tamsiaod lyg ir mediks chalatu atsiliepia:
Labas, Morina! Kaip jauties?

Oi, a gerai bet kaip tu?


Ar seniai itai darote? klausiu.
Jau kuris laikas, sako Morina. Kiliza vis numyltin, ji labai gerai duria. O man tai svarbu,
nes mano venos prastos. Ji atkia dilb su nelygiomis mlynomis venomis. Kai pirm kart
pamaiau Mo, ji buvo apkni, bet dabar nebe. Keista, taiau apkni ji atrod geriau. Matai,
pabandyk udt pirt.
Apsidairau, vildamasi, kad Kiliza sives mus vidun.
Nagi, paiupink.
Palieiu pirtu gysl ir pajuntu, kaip ji persiveria. Manimi nusirita kario banga.
Tai ia ms naujok? staiga idygusi greta mans klausia Kiliza. Morina vis laik jus
giria. Taigi reikia, kad upildytumt kelis popierius
Atleiskit, a negaliu. Nepakeliu adat, nepakeliu kraujo. Turiu tikr fobij. A tikrai negaliu.
Prisimenu, kad iandien nieko nevalgiau, ir man susvaigsta galva.
ia viskas labai higienika, js gerose rankose, sako Kiliza.
Ne, esm ne ta, tikrai. Nesu davusi kraujo. Mano gydytojas pyksta ant mans, nes net metinio
tyrimo negaliu atlikti, tarkim, cholesteroliui nustatyti.
Taigi mes laukiame. Trunka dvi valandas, Vik su Roza prijungtos prie centrifug. Lyg i j imt
derli. Net pirtai prijungti, taigi jos nieku gyvu negali duoti plazmos daniau nei du kartus per
savait roinje viesoje irykja yms.
Dabar Deimso Bondo dalis, sako Vik ir visos ima kikenti. Morina niniuoja Bondo melodij
(turbt), o Roza sudeda pirtus kaip pistolet.
Ar js, bobos, bent kart nurimsit? rikteli ilagalv moteris, gulinti per keturis krslus toliau.
Ji palinksta vir trij aliejuot vyr kn j rankos imargintos aliai mlynomis tatuiruotmis,
smakrai eriuoti kaip tik tokius vyrus ir sivaizduoju duodanius plazm, ir pamojuoja laisvosios
rankos pirtu.
Mere! Maniau, tu ryt ateisi!
Ir turjau, bet mano bedarbs paalpa vluoja savait, o man teliko dut dribsni ir skardin
kukurz tyrs!
Visos juokiasi, lyg kone badas bt juokinga kartais man jau per daug ito miesto, tokio
beviltiko ir visk neigianio. Mane ima pykinti kraujo telikavimasis, ilgi plastikiniai kraujo pilni
vamzdeliai, nuts nuo kn iki aparat, mogikos btybs, kurias na, neinau melia. Kur
pairsi, kraujas atvirai ten, kur kraujo neturt bti. Klampus ir tamsus, beveik purpurinis.
Atsistoju ir einu tualet, altu vandeniu nusiprausiu veid. engiu du ingsnius ir man ugula
ausis, regos laukas susitraukia, pajuntu savo irdies plakim, savo krauj ir krisdama itariu: Oi.
Atsipraau.
Kelions namo beveik neprisimenu. Morina paguldo mane lov, alia atsiranda stiklin obuoli
suli, dubenlis sriubos. Bandome prisiskambinti Nikui. Go sako, kad Bare jo nra, o mobiliuoju
jis neatsiliepia.
Tas mogus dingo.
Ir vaikystj taip darydavo jis klajoklis, sako Morina. Baisiausia jam bdavo bti
udarytam kambaryje. Udeda man ant kaktos vs rankluost. Jai i burnos aitriai kvepia aspirinu.

Dabar tau reikia pailsti, gerai? Skambinsiu, kol t berniok parsisiu namo.
Kai Nikas pareina, miegu. Pabundu ir girdiu, kad jis prausiasi due. Pairiu, kiek valand
11.04 vakaro. Matyt, galiausiai nujo bar: po darbo jis mgsta nusiprausti, nusiplauti nuo odos
alaus ir sr kukurz kvap. (Jis taip sako.)
Jis murkteli lov, ir kai atsigriu atsimerkusi, atrodo sunerims, kad nemiegu.
Ilgiausiai bandme tau prisiskambinti, sakau.
Mano telefonas isikrov. Nualpai?
K tik sakei, kad telefonas isikrov.
Jis nutyla, ir a inau, kad tuojau pameluos. Bjaurus jausmas: laukti ir nusiteikti melui. Nikas
senamadikas, jam reikia laisvs, jis nemgsta aikintis. Savait inos, kad eis su draugais, bet vis
tiek tik valandai likus iki pokerio lyg tarp kitko pasakys: Ei, gal a vakar einu paaist poker, jei tu
nieko prie, ir a lieku ragana, jei bnu sugalvojusi k nors kita. Niekada nenorjai bti mona, kuri
neileidia vyro aisti pokerio, nenorjai bti furija su plauk suktukais ir kolu. Taigi nuryji
nusivylim ir sakai gerai. Nemanau, kad jis taip elgiasi i bjaurumo, tiesiog taip uaugintas. Jo
tvas visada dar, kas jam patinka, ir mama su tuo taiksi. Kol isiskyr.
Jis pradeda skiesti. Net nesiklausau.

NIKAS DANAS
PO PENKI DIEN

irdamas seser atsirmiau duris. Vis dar uuodiau End ir norjau bent trumpam tos
akimirkos sau, nes dabar, kai ji ijo, galjau mgautis mintimi apie j. Ji visada palikdavo sviesto
skon ir kvepdavo levandomis. Levand ampnu, levand losjonu. Levandos nea skm, kart
paaikino. Skms man prireiks.
Kiek jai met? grietai, sisprendusi onus, paklaus Go.
Nuo ito nori pradti?
Nikai, kiek jai met?
Dvideimt treji.
Dvideimt treji. Puiku.
Go, nereikia
Nikai. Ar tu nesuvoki, kaip susimovei? pertar Go. Kaip susimovei ir koks bukas esi.
Bukas vaikikas odis kirto man, lyg vl biau deimties.
Ne pati geriausia padtis, tyliai sutikau.
Ne pati geriausia padtis! Tu Nikai, tu apgavikas. Kas tau nutiko? Tu visada buvai geras
vaikinas. O gal a vis laik buvau visika kvaia?
Ne.
Spoksojau grindis, vien tak, kaip irdavau vaikystje, kai mama pasisodindavo mane ant
sofos ir sakydavo, kad a geresnis u tai, k tik k padariau.
Ir? Tu vyras, kuris apgaudinja savo mon, to jau niekada nebepakeisi, pasak Go. Dieve,
net ttis neapgaudinjo mamos. Tu toks Tavo mona dingo, Eim dievai ino kur, o tu ia
smaginies su kakokia
Go, man patinka ita revizionistin istorija, kurioje tu tapai Eims gynja. Noriu pasakyt, kad
niekada nemgai Eims, nuo pat pradi, o dabar atrodo
Atrodo, kad ujauiu tavo dingusi mon, taip ir yra Nikai. Man neramu. Taip, neramu.
Prisimeni, sakiau, kad tu daraisi keistas? Tu Tu elgiesi kaip nesveikas.
Ji m vaikioti po kambar, kramtydama nykio nag.
Policija suinos, ir a tiesiog nebeinau, itar ji. Man klaikiai baisu, Nikai. Pirm kart
man tikrai dl tavs baisu. Negaliu patikti, kad jie dar neisiaikino. Jie turjo patikrinti tavo
skambuius.
Naudojausi vienkartiniu.
Tai igirdusi ji sustojo.
Dar blogiau. Tai lyg apgalvota i anksto.
I anksto apgalvota idavyst, Go. Taip, a dl to kaltas.
Jai pakirto kojas ir ji klesteljo ant sofos, bandydama suvokti naujienas. Ties sakant, man
palengvjo, kad Go suinojo.
Kiek laiko? paklaus ji.

Kiek daugiau nei metai.


Prisiveriau pakelti akis nuo grind ir irti tiesiai j.
Daugiau nei metai? Ir nieko man nesakei.
Bijojau, kad liepsi man liautis. Kad blogai apie mane galvosi ir tada man reiks baigti. O a to
nenorjau. Su Eime
Daugiau nei metai, pakartojo Go. Ir man n tarimo nekilo. Atuoni tkstaniai girt pokalbi
ir tu manimi nepasitikjai tiek, kad pasakytum. Neinojau, kad gali taip k nors nuo mans nuslpti.
it vienintel dalyk.
Go gteljo peiais: kaip galiu dabar tavimi tikti?
Myli j?
Ji padar linksm suktuk, kad parodyt, kaip tai netikima.
Taip. Manau, kad myliu. Myljau. Myliu.
Ar supranti, kad jeigu tikrai su ja susitikinjai, nuolat su ja mateisi, gyvenai su ja, ji ras tavy
koki nors yd? Kad isiaikins apie tave k nors, kas j siutins? Kad ji ims reikalauti i tavs toki
dalyk, kurie tau nepatiks? Kad ji supyks ant tavs?
Man ne deimt, Go, inau, kaip klostosi santykiai.
Ji vl gteljo peiais: inai?
Mums reikia advokato, pasak. Gero advokato, turinio patirties su vieaisiais ryiais, nes
televizijos kanalai, kabelins programos niuktinja aplink. Reikia pasirpinti, kad iniasklaida
nepadaryt i tavs blogo mergiiaus, nes jeigu taip nutiks, manau, viskas baigta.
Go, skamba drastikai. I tikrj pritariau jai, bet Go sakomus odius buvo nepakeliama
girdti. Turjau jais suabejoti.
Nikai, tai ir yra drastika. Kai kam paskambinsiu.
Kam tik nori, jei tau nuo to bus geriau.
Go dviem pirtais kietai bed man krtinkaul.
Po velni, Lansai, su manim ito nepradk. Ai, mergos aminai perdeda. Nesmon. klimpai
iki aus, draugui. Trauk galv i smlio ir teikis man padti srbti it ko.
Go nusigr ir, ai Dievui, nujo savo kambar. A po markiniais viename take jutau
svilinant skausm. Nustrs atsisdau ant sofos. Paskui atsiguliau ir pasiadjau atsikelti.
Sapnavau Eim: ji keturpsia ropojo per ms virtuv, band nusigauti prie galini dur, bet nieko
nemat per krauj, ir ji judjo labai ltai, per ltai. Jos daili galva buvo keistai ikreipta, deinje
dubusi. Nuo ilgos plauk sruogos lajo kraujas ir ji aimanavo mano vard.
Pabudau ir supratau, kad laikas namo. Man reikjo pamatyti t viet nusikaltimo viet, atjo
metas tai pamatyti.
Per kaitr visi lindjo namie. Ms kvartale n gyvos dvasios kaip ir t dien, kai dingo Eim.
engiau pro laukujes duris ir prisiveriau kvpuoti. Keista, kad visikai naujas namas toks
vaiduoklikas, ir ne romantine Viktorijos laik roman dvasia, o i tikrj baisiai, lykiai prauvs.
Vos trej met, o jau namas su istorija. Laboratorijos tyrjai visk iirinjo, paviriai buvo dmti,
lipns, nevars. Atsisdau ant sofos, ir nuo jos padvelk kaip nuo mogaus, kaip nuo tikro asmens,

kvepianio nepastamu kvapu, stipriu losjonu po skutimosi. Kad ir karta, atvriau langus, leidau
vidun oro. I viraus laiptais atkiceno Bliker, pamiau j ant rank ir glosiau, kol umurk. Kakas,
kuris nors i far, buvo kupinai prikrovs dubenl. Grau, kai po krisl perrinko mano namus.
Atsargiai patupdiau kat ant apatinio laiptelio ir sagstydamasis markinius ulipau miegamj.
Atsiguliau skersai lovos ir sikniaubiau veidu pagalv, t pat tamsiai mlyn uvalkal, kur
spoksojau ms vestuvi metini ryt, T Ryt.
Suskambo telefonas. Atsiliepiau.
Elen Abot rengia speciali vidurdienio laid. Apie Eim. Apie jus. A, e Atrodo nekaip. Ar
nori, kad atvaiuoiau?
Ne, ai, pairsiu vienas.
Abu nedjome ragelio ir tyljome. Laukme, kad kitas atsiprays.
Gerai, pasikalbsim paskui.
Elen Abot gyvai kabelins televizijos laida, kurios specializacija buvo dingusios, nuudytos
moterys. J ved nuolat tusi Elen Abot, buvusi kaltintoja ir auk teisi gynja. Laida prasidjo nuo
velgianios kamer Elen vaizdo laku supurktais plaukais ir vilganiomis lpomis. iandien
kalbsims sukreiania tema apie grai, jaun moter, knyg serijos Nuostabioji Eim
prototip. Ji dingo. Namai idraskyti. Jos vyrelis Lansas Nikolas Danas, bedarbis raytojas, dabar
turintis bar, kur nusipirko u monos pinigus. Nortumte suinoti, ar jis labai sukrstas? ios
nuotraukos darytos po to, kai Eim Eliot-Dan dingo liepos penkt j penktj vestuvi metini
dien.
Ekrane mano nuotrauka i spaudos konferencijos mulkio ypsena. Kitoje lipdamas i savo
automobilio moju ir ypsausi kaip misi konkurso nugaltoja (mojau Meribetei, nes ji man pamojo;
ypsojausi, nes modamas visada ypsausi).
Tada parod mobiliuoju daryt mudviej su ona Keli, pyrag kepja, nuotrauk. Susiglaud
skruostais, akinamai besiypsantys. Paskui ekrane pasirod gyva ona, degusi, figringa ir lidna.
Elen pristat j Amerikai. Mane nubr prakaito laeliai.
ELEN: Taigi Lansas Nikolas Danas ona, kaip js apibdintumte jo elges? Susipainote su juo, kai visi iekojo jo dingusios
monos, o Lansas Nikolas Danas K jis?
ONA: Jis labai ramus, labai draugikas.
ELEN: Palaukit, palaukit. Jis buvo draugikas ir ramus? ona, jo mona dingusi. Kaip mogus gali bti draugikas ir ramus?

Ekrane vl pasirod ta absurdika nuotrauka. Kakodl dabar atrodme dar linksmesni.


ONA: Ties sakant, jis truput flirtavo

Nikai, turjai jai bti malonesnis. Reikjo suvalgyti t prakeikt pyrag.


ELEN: Flirtavo? Kai jo mona dievai ino kur, Lansas Danas Na, a atsipraau, ona, bet ita nuotrauka tiesiog Nerandu
geresnio odio u pasilykttina. Ne taip atrodo nekaltas mogus

Likusi laidos dalis buvo i esms vien Elen Abot, profesionali neapykantos kurstytoja, persimusi
rpesiu dl mano alibi stygiaus. Kodl Lansas Nikolas Danas iki vidudienio neturi alibi? Kur jis t

ryt buvo? kniauk ji Teksaso erifo akcentu. Laidos sveiai pritar, jog tai atrodo nekaip.
Paskambinau Go, ir ji pasak:
Na, pratempei beveik savait, iki jie msi tavs.
Ir mes mme keiktis. Prakeikta pamil liundra ona.
Nuveik iandien k nors tikrai tikrai naudinga, imkis ko nors, patar Go. Dabar mons
stebs tave.
Negaliau sdti rankas sudjs, net jei ir noriau.
Sent Luis vaiavau kunkuliuodamas i nirio vis i naujo galvoje sukau televizijos reporta,
atsakinjau visus Elen klausimus, uiaupdavau j. iandien, Elen Abot, ikne tu, a susekiau vien
i Eims gerbj fanatik. Susekiau, kad ipeiau ties. A vyras didvyris. Jei biau turjs
galing fonin muzik, biau udjs. A aunus darbinink klass vaikinas, prigriebiu turting
lepnl. iniasklaida tikrai iups t kasnel: gerbjai persekiotojai kur kas domesn u eilin monos
udik. Bent jau Eliotai tikrai itai vertins. Surinkau Meribets numer, bet sijung balso patas.
Pirmyn.
Artinantis prie Dezio nam, turtingo Dezio vaizd teko keisti labai, lykiai turtingo. Vyrukas
gyveno turtuoli priemiestyje, Ladue, rmuose, vertuose, ko gero, bent penki milijon. Baltas mras,
juodos lakuotos langins, dujinis apvietimas ir gebens. iam susitikimui apsirengiau padoriai,
kostiumas, kaklaryis, bet spausdamas dur skambut suvokiau, kad itokioje aplinkoje keturis imtus
doleri kainuojantis kostiumas atrodo labiau apgailtinai, negu jei biau atvaiavs dinsuotas.
Girdjau, kaip i namo gilumos atkauki puons batai. Durys atsidar su garsu, kaip atsidaro
prisisiurbusios aldytuvo durels. mane plsteljo vsa.
Dezis atrod taip, kaip man visada norjosi atrodyti: labai graus, labai padorus. Akys,
andikaulio linija. Turjo giliai sodintas migdolikas akis, pliuinio mekuio ausis ir duobutes
skruostuose. Ivyd mudu drauge, pamanytumte, kad gerasis jis.
O, itar Dezis, atidiai irdamas man veid. Js Nikas. Nikas Danas. Dieve, labai
ujauiu dl Eims. Ueikit, ueikit.
Jis palydjo mane asketik svetain dekoratoriaus sivaizdavimu, vyrik. Daug tamsios
nepatogios odos. Mosteljo man sstis krsl su itin kieta atkalte. Kaip buvo pasilyta, pabandiau
sitaisyti patogiai, bet supratau, kad manoma tik baramo studento poza: Ramiai, sdk tiesiai.
Dezis neklaus, k veikiu jo svetainje. Ir nepradjo aikinti, kaip mane i karto paino. Nors prie
pavluotos reakcijos ir nabdjimo aus po truput jau miau priprasti.
Ar galiau pasilyti ko nors igerti? suspauds rankas pasiteiravo Dezis pirmiausia
reikalai.
Ai, nereikia.
Jis atsisdo prieais. Buvo apsirengs nepriekaitingais tamsiai mlyn ir gelsv atspalvi
drabuiais. Net bat raiteliai atrod ilyginti. Bet jam tiko. Nebuvo tuias dabita, kokio tikjausi.
Dezis atrod tikras dentelmeno siknijimas: mogus, kuris gali pacituoti inom poet, geria ger
visk ir moteriai nuperka deram senovin papuoal. Ties sakant, atrod, kad i prigimties ino, ko
nori moterys. Sddamas prieais j, pajutau, koks menkas mano kostiumas, kokios nerangios
manieros. Sum noras pradti kalb apie futbol ir bezdjim. Tokie vyrukai man buvo labiau prie

irdies.
Eim. Ar kas nors paaikjo? pasiteiravo Dezis.
Kak jis primin man, gal kok aktori.
Nieko tikra.
J pagrob i nam. Teisingai?
Taip, i ms nam.
Tada supratau, kas jis jis tas tipas, atjs vienas pirmj paiek dien ir vis slapiom
vilgiojs Eims nuotrauk.
Buvote atjs savanori centr, ar ne? Pirm dien.
Buvau, lakonikai atsak Dezis. Kaip tik ketinau pasakyti. Gaila, kad tdien nesusipainome,
norjau pareikti uuojaut.
Ne taip jau toli gyvenu.
T pat galiau pasakyti jums. Jis nusiypsojo. Klausykit, man tikrai patinka Eim. Igirds,
kas nutiko, a, na, turjau ko nors imtis. A tiesiog Nikai, siaubinga t sakyti, bet kai pamaiau per
inias, tiesiog pamaniau: Na, inoma.
Na, inoma?
inoma, kas nors jos usinorjo, pasak jis. Jo balsas buvo sodrus, eimos galvos balsas.
inot, su ja visada taip bdavo. Priversdavo mones jos norti. Visada. inot t sen posak: vyrai
jos nori, o moterys ja nori bti. Eimei tai visikai tiko.
Dezis didelmis platakomis apglb kostiuminmis kelnmis apmautus kelius. Ne iaip kelnmis,
o kostiuminmis. Negaljau suprasti, ar jis mane tyia erzina ar ne. Liepiau sau neskubti. Tokia vis
kebli interviu taisykl be reikalo nepulk ugaulioti, palauk, gal patys pasimaus.
Js su Eime buvote labai artimi, tiesa? paklausiau.
Tai ne vien dl jos ivaizdos, prakalbo Dezis. Jis pasirm kel, akys buvo nukreiptos tol.
Suprantama, daug apie tai galvojau. Pirmoji meil. Aiku, kad apie tai galvojau. Savianaliz. Per
daug filosofavimo. Jis vypteljo aipydamasis i savs. Irykjo duobuts. Suprantat, kai Eimei
patinki, kai esi jai domus, jos dmesys be galo iltas ir raminantis, panyri j. Lyg ilt voni.
Kilsteljau antakius.
Palaukit, jis sulaik mane. Esi savimi patenkintas. Gal pirm kart visikai patenkintas. O
paskui ji pamato tavo trkumus, suvokia, kad esi dar vienas eilinis mogelis, su kuriuo jai teko
susidurti i tikrj esi Pajgusis Endis, ir realiame gyvenime Pajgusis Endis niekada nesuguls su
Nuostabija Eime. Taigi jos susidomjimas blsta, nebesi savimi patenkintas, vl pajunti t sen
alt, lyg btum nuogas ant vonios grind, ir tau tesinori vl pasinerti ilt voni.
Pastamas jausmas kokius trejus metus praguljau ant vonios grind, ir man pasidaro lyktu
dalytis iuo pojiu su kitu vyru.
Esu tikras, kad suprantate, k turiu omeny, itar Dezis ir ypteljo man.
Koks keistas mogus, pamaniau. Kas lygint kito vyro mon su vonia, kuri jis nort
panirti? Kito vyro dingusi mon?
U Dezio stovjo ilgas lakuotas stalas, ant jo kelios nuotraukos sidabriniais rmeliais. Viduryje
didiul Dezio ir Eims nuotrauka i vidurins laik: balta teniso apranga abu tokie absurdikai
elegantiki, taip aptek pinigais, kad galt bti kadras i Hikoko filmo. sivaizdavau Dez, paaugl

Dez, smunkant Eims bendrabuio kambar, nusimetant ant grind drabuius, sitaisant ant alt
patal ir ryjant piliules. Laukiant, kol j suras. Tai buvo bausm, nirio iraika, bet ne tokia, kokia
rasta mano namuose. Supratau, kodl policija juo ne itin tesidomjo. Dezis pasek mano vilgsn.
Na, nesmerkit mans dl ito. Jis ypsojosi. Turiu galvoj, ar js btumt imets toki
nuostabi nuotrauk?
Merginos, su kuria dvideimt met nesimaiau? perklausiau, nespjs priksti lieuvio.
Pajutau, kad mano tonas piktesnis, negu dera.
A pastu Eim, atov Dezis. Painojau. Labai gerai painojau. Ir joki pdsak? Noriu
paklausti Jos tvas, ar jis ia?
Aiku, ia.
Nesakau Kai tai nutiko, jis tikriausiai buvo Niujorke?
Niujorke. O kas?
Dezis gteljo peiais: Nieko, iaip smalsu. Kur laik sdjome tyldami ir spiginome vienas
kit akimis. N vienas nemirkteljome.
Dezi, atvaiavau vedamas noro suinoti, k js galtumte pasakyti.
Vl pabandiau sivaizduoti Dez lovoje su Eime. Gal kur nors netoliese turjo nam prie eero?
Tokie turi. Ar tiktina, kad itas dentelmenikas, subtilus vyrikis laiko Eim kur nors mokyklos
poilsio kambaryje, rsyje, Eim matuoja ingsniais kilim, miega ant dulkinos kokios nors rykios
spalvos septinto deimtmeio klubins citrinos geltonumo ar koral spalvos sofos. Kad taip Bonj
ir Gilpinas bt buv ia, kad bt girdj savininkikas Dezio intonacijas: Pastu Eim.
A? Dezis nusijuok. Juoksi sodriai. Ideali fraz garsui nusakyti. Neturiu jums k pasakyti.
Kaip sakt, a jos nepastu.
Bet k tik sakt, kad pastat.
Tikrai nepastu jos taip kaip js.
Vidurinje j persekiojot.
Persekiojau? Nikai, ji buvo mano mergina.
O paskui nebebuvo, pasakiau. Bet js nepasitraukt.
O, veikiausiai ilgjausi jos. Bet nieko neprasta.
Sakote, kad bandyti nusiudyti jos bendrabuio kambaryje prasta?
Jis kilsteljo galv, prisimerk. Prasiiojo kak sakyti, bet nuleido akis rankas.
Nelabai suprantu, apie k ia kalbate, Nikai, itar galiausiai.
Kalbu apie mano monos persekiojim. Vidurinje. Dabar.
Js tikrai dl ito? Jis vl nusijuok. Dieve mano, pamaniau, kad renkate pinigus atlygio
fondui ar panaiai. Beje, mielai prisidiau. Kaip jau sakiau, visada Eimei linkjau kuo geriausio. Ar
a j myliu? Ne. Nebepastu jos. Kartais susiraome. Bet domu, kad atvaiavote. Visk sujaukte.
Nes turiu jums, Nikai, pasakyti, kad per televizori, po velni, ia, dabar, neatrodote kaip gedintis,
sunerims vyras. Atrodote patenkintas savimi. Policija, beje, su manimi jau kalbjosi turbt per
js malon. Arba per Eims tv. Keista, kad neinojote regis, turt vyrui visk pasakyti, jei jis
netariamas.
Sudieg pilv.
Atvaiavau, nes norjau savo akimis matyti js veid, kai kalbate apie Eim, iriau. Turiu

jums pasakyti, kad man neramu. Pasidarte iek tiek svajingas.


Vienas i ms turi toks bti, vl logikai atsak Dezis.
Mielasis? Balsas ataidjo i namo gilumos ir svetains link m kaukti dar viena pora
brangi bat. Kaip vadinosi ta knyga
Moteris buvo lyg miglotas Eims atvaizdas, Eims atvaizdas aprasojusiame veidrodyje tokios
paios spalvos, labai panas bruoai, bet ketviriu amiaus vyresn; knas, bruoai, viskas, lyg
plonas audinys, iek tiek iskid. Ji tebebuvo grai moteris, nusprendusi senti gracingai. Figra
primin origamio lankstin: sulenktos alkns, status raktikaulis. Vilkjo mlyn aptempt suknel ir
trauk vilgsn lygiai taip pat kaip Eim: kai ji bdavo kambaryje, vis laik j griodavaisi.
Plrokai man nusiypsojo.
Sveiki. A aklina Kolings.
Mama, ia Eims vyras, Nikas, pristat Dezis.
Eims. Moteris vl nusiypsojo. Kalbjo lyg i ulinio dugno sodriu ir keistai skambiu
balsu. Mums i istorija pasirod domi. Taip, labai domi. Ji altai atsigr sn. Mes
niekaip negalim liautis galvoti apie nuostabij Eim Eliot, ar ne?
Dabar Eim Dan, pasakiau.
inoma, pritar aklina. Labai jus, Nikai, ujauiu dl to, k dabar tenka patirti. Ji smeig
mane akis ir kur laik irjo. Atsipraau, turiu Nesivaizdavau Eims su tokiu
amerikietiku vaikinu. Regis, ji nesikreip nei mane, nei Dez. Dieve mano, jo net smakras
skeltas.
Atvaiavau isiaikinti, gal js snus k nors ino, pasakiau. inau, kad per daug met
prira mano monai laik.
A, laikai! aklina piktai ypsojosi. Labai domus bdas leisti laik nemanot?
Eim jums rodydavo juos? pasitikslino Dezis. Stebiuosi.
Ne, itariau, atsigrs j. Kas kart imesdavo juos neatplusi.
Visus? Visada? Js tuo tikras? vis dar ypsodamasis paklaus Dezis.
Kart vien isitraukiau i iukliads ir perskaiiau. Vl atsigriau aklin. Tiesiog
norjau isiaikinti, kas vyksta.
aunuolis, sumurk aklina. I savo vyro tikiausi to paties.
Mudu su Eime visada susirainjome laikais, pasak Dezis. Buvo paveldjs motinos balso
moduliacij, kalbsen, lemiani, kad visk, k sako, tu, regis, ir nori igirsti. Abiem tai patiko.
Elektroniniai laikai man atrodo tokie pigs. Ir niekas j nesaugo. Niekas nesaugo elektronini
laik, nes jie i esms neasmeniki. Man rpi ateities kartos. Visi garsieji meils laikai Simonos
de Bovuar Sartrui, Samuelio Klemenso monai Olivijai, neinau, visada galvoju, kas bus
prarasta
Isaugojai visus mano laikus? paklaus aklina. Ji stovjo prie idinio, velg mus i
viraus ir ilga tvirta ranka brauk per atbrail.
inoma.
Elegantikai gteljusi peiais pasigr mane.
Tiesiog buvo smalsu.
Mane nukrt iurpas, jau norjau itiesti idin pasiildyti rank, bet prisiminiau, kad dabar

liepa.
Man atrodo keistokas atsidavimas nepasiduoti itiek met, pasakiau. Juk ji neatraydavo
jums.
Dezio akys nuvito.
O, teitar, lyg netyia ivyds saliut.
Man ne maiau keista, Nikai, kad atvaiuojat ir klausinjat Dezio apie jo santykius ar j
nebuvim su js mona, pareik aklina Kolings. Ar judu su Eime nesat artimi? Galiu jus
patikinti: jau daug met Dezis su Eime neturjo jokio kontakto. Daug met.
A tik tikrinu, aklina. Kartais turi pamatyti savomis akimis.
enklina eng dur link. Atsigr ir vos mosteljo galva, rodydama, kad man metas ieiti.
Kaip bebaimika, Nikai. Tiesiog Pasidaryk pats. Ar visk sau pastatote?
Ji nusijuok i to odio ir atidar man duris. Spoksojau jos kaklo duobut ir svarsiau, kodl ji
neneioja perl vrinio. Tokios moterys visada klaksi storomis perl vijomis. Bet uuodiau jos
moterik kvap vaginos, keistai gal.
Buvo domu su jumis susipainti, Nikai, pasak ji. Tikkims, Eim gr namo gyva ir
sveika. O iki tol, kada kit kart norsite susisiekti su Deziu?
Ji man deln spraud stor rupi kortel.
Praom skambinti ms advokatui.

EIM ELIOT-DAN
2011 M. RUGPJIO 17 D.

DIENORATIS

inau, kad skamba kaip kliedinios paaugls paistalai, bet stebjau Niko nuotaikas. Susijusias su
manimi. Vien tam, kad sitikiniau, jog neisikrausiau i proto. Pasimiau kalendori ir dliojau
irdeles tomis dienomis, kai Nikas, regis, vl mane myli, ir juodus kvadratukus, kai ne. Pernai beveik
vien juodi kvadratukai.
O dabar? Devynios irdels. I eils. Gal jam tereikjo suinoti, kaip stipriai j myliu ir kokia
nelaiminga jauiausi. Galbt jo jausmai pasikeit. Man ita fraz patinka.
Klausimas: Po met atalusi santyki vyras, atrodo, ir vl jus myli. Js
a) Vis skundiats, kaip jis skaudino jus, kad jis vis atsipraint.
b) Atsilyginate aliu tebus jam pamoka!
c) Nekamantinjate jo dl pasikeitusio elgesio; inote, kad jis pasipasakos, kai ateis laikas, lepinate j velnumu, kad jaustsi saugus
ir mylimas, nes toks jau tas santuokinis gyvenimas.
d) Norite inoti, kas buvo blogai; veriate j nuolat apie tai kalbti, kad nuramintumt savo nervus.
Atsakymas: c

Dabar rugpjtis, toks pramatnus, kad nebeitveriau juod kvadratli, bet ne dabar vienos
irdels, Nikas elgiasi kaip tikras vyras, jis meilus, mylintis ir paikiojantis. Kad pamalonint, i
parduotuvs Niujorke usako mano mgstam okoladini saldaini, o prie j sukuria kvail eilrat.
Humoristin:
Manhatano saloj gyveno mergina,
Miegojo ji tik atlasiniam patale.
Slidi paklod vyras jos nuslydo,
J knai netiktai susilyd
Ir kruos, kol pirmi gaidiai pragydo.

Bt smagiau, jei ms seksualinis gyvenimas bt toks vyks kaip eilratuke. Bet praeit savait
mes dulkinoms? Darme tai? Kiek romantikiau negu turjom seksualini santyki, bet ne taip
neskoninga kaip myljoms. Jis gro i darbo, stipriai pabuiavo lpas ir paliet taip, lyg i tikrj
nort liesti. Vos nepravirkau tokia jauiausi vienia. Bti nuosavo vyrai buiuojamai lpas taip
dekadentika.
Kas toliau? Jis vedasi mane maudytis tvenkin, kuriame maudosi nuo vaikysts. sivaizduoju,
kaip maas Nikas takosi lyg patraks, veidas ir peiai nusvil saulje, nes (kaip ir dabar) jis nenori
apsauginio kremo, o mama Mo vaikosi j ir taikosi teptelti losjono.
Jis aprodo man savo vaikysts vietas, ko seniausiai buvau jo praiusi. Nusiveda paup ir, vjui
plaikstant mano plaukus, buiuoja mane (Du dalykai, kuriuos labiau u visk mgstu irti,
nibda man aus. Buiuoja mane juokingoje maytje aidim aiktels tvirtovje, kur kadaise, jo

sivaizdavimu, buvo jo slptuv (Visada norjau ionai atsivesti mergait, ir tai, praom,
nibda man aus). Likus dviem dienoms iki prekybos centro udarymo visiems laikams, sukams
karusele ant kikui ir ms juokas aidi po tuias erdves.
Vedasi valgyti led savo mgstamiausi ledain, ryt ten tuia, oras net lipnus nuo saldumo. Jis
buiuoja mane ir sako, kad ia mikiojo ir kamavosi per daugyb pasimatym, ir jis nort, kad bt
galjs sau, vidurins moksleiviui, pasakyti, jog kada nors ateis ia su savo svajoni mergina.
Prisivalgome led, vos parsivelkame namo ir lendame po antklode. Netyia usnstame, jo ranka man
ant pilvo.
Many tnanti neurotik, inoma, klausia: kas atsitiko? Nikas pasikeit taip staigiai ir taip stipriai,
jog atrodo Atrodo, lyg jis ko nort. Arba kad kako prisidirbo ir i anksto yra man mielas, iki
suinosiu. Man neramu. Uklupau j an savait narant mano stor aplank su urau DANAI!
(laimingesniais laikais urayta dailyraiu); jis prikimtas visoki keist popieri, kuri prisirenka
per santuok, per bendr gyvenim. Bijau, kad gali vl paprayti k nors keisti dl Baro arba
pasiskolinti i gyvybs draudimo, arba parduoti dal trisdeimt-met-nelieiam vertybini popieri.
Pasak, kad tiesiog norjs pairti, ar viskas gerai, bet susinervino. irdis bt plyusi, tikrai bt
plyusi, jei su ksniu kramtomosios gumos skonio led bt atsigrs mane ir pasaks: inai,
domu, kad antr kart keiiant
Turiu tai parayti, turiu tai ilieti. Ir irdama paraytus odius suprantu, kad atrodo kvailai.
Kaip neurotikos, nesaugiai besijauianios ir tarios moteriks mintys.
Nesileisiu, kad mano blogoji dalis sulugdyt mano santuok. Mano vyras mane myli. Jis myli
mane, jis pas mane gro, todl taip mielai su manimi elgiasi. Tai vienintel prieastis.
Va taip: tai mano gyvenimas. Jis pagaliau gro.

NIKAS DANAS
PO PENKI DIEN

Sdjau slogiame kartyje automobilyje atidarytais langais prie Dezio nam ir tikrinau inutes.
Gilpino inut: Labas, Nikai. Reikia iandien susisiekti, turim jums praneti kelet dalyk, reikia kai
k isiaikinti. Susitinkam pas jus ketvirt, gerai? E ai.
Pirmas kartas, kai man buvo sakyta. Ne Gal galtume ar Mes nortume, jei js nieko prie. Bet
Reikia. Susitinkam
vilgteljau laikrod. Trys. Veriau nevluoti.
Vasaros oro vent vir Misisips kilpas raizgantys reaktyviniai ir propeleriniai lktuvai, nuo kuri
plerpia turistiniai garlaiviai, kalena dantys turjo vykti po trij dien, ir kai atvaiavo Gilpinas su
Ronda, treniruots buvo paiame kartyje. Pirm kart po Tos dienos vl visi sujome mano
svetain.
Mano namas buvo kaip tik skrydio trasoje; triukmas buvo madaug tarp grimo kjo ir
sprogdinamojo utaiso. Mano biiuliai farai ir a bandme kalbtis per pertraukas tarp kaukimo.
Ronda buvo panaesn paukt negu prastai: pasirm viena koja, paskui kita, sukiojo galv visas
puses ir akimis okinjo nuo vieno daikto prie kito arka, iekanti vietos lizdui. Gilpinas stoviniavo
greta, kramt lp, pleknojo sau per koj. Net kambarys atrod kakoks neramus vidudienio saul
nuviet atomin dulkelyi sjd. Vir namo bjauriu riaumojimu pldamas dang pralk
reaktyvinis lktuvas.
Gerai, yra pora dalyk, prakalbo Ronda, kai vl viskas nutilo. Abu su Gilpinu atsisdo, lyg
staiga nusprend dar iek tiek pabti. Kai k reikia isiaikinti, kai k turime jums praneti. Kaip
visada. Ir kaip visada, jei norite advokato
Bet i televizijos serial, i film inojau, kad tik kaltiems vyrukams reikia advokat.
Nuoirdiam, susikrimtusiam, nerimaujaniam, nekaltam vyrui nereikia.
Ai, nenoriu, atsisakiau. I tikrj ir a turiu jums iokios tokios informacijos. Apie buvus
Eims persekiotoj, tipel, su kuriuo ji susitikinjo vidurinje.
Dezis e, Kolingsas, pasak Gilpinas.
Kolingsas. inau, kad su juo kalbjots, inau, kad dl kakoki prieasi ne itin juo
susidomjote, todl pats iandien pas j nuvaiavau. sitikinti, kad su juo tikrai viskas gerai. Bet
nemanau, kad su juo viskas gerai. Manau, jums vertt juo pasidomti. Kaip reikiant pasidomti.
Noriu pasakyti, jog jis atsikraust Sent Luis
Jis Sent Luise gyveno treji metai, iki jums ionai atsikraustant, prane Gilpinas.
Gerai, bet jis Sent Luise. Ranka pasiekiama. Eim norjo pirkti ginkl, nes bijojo
Su Deziu viskas gerai, Nikai. Mielas vyrukas, pasak Ronda. Ar jums taip nepasirod?
Ties sakant, jis primena jus. Auksinis berniukas, eimos jaunlis.
A dvynys. Ne jaunlis. I tikrj esu trim minutm vyresnis.
Ronda akivaizdiai stengsi man gelti, norjo pairti, ar pavyks mane ivesti i kantrybs, bet

nors tai ir suvokiau, kaskart, kai mane ivadindavo jaunliu, suimdavo pyktis.
Kad ir kaip ten bt, siterp Gilpinas, ir jis, ir jo motina neigia, kad jis persekiojo Eim ar
pastaraisiais metais bendravo su ja, iskyrus vien kit inut.
Mano mona jums pasakyt k kita. Jis ra Eimei ne vienus metus ne vienus, o paskui,
Ronda, jis atsiranda ia prisidti prie paiekos. Ar inojot tai? Jis buvo ia pirm dien. Sakt, kad
reikia stebti, ar neatsiras vyr, prisidedani prie tyrimo
Dezis Kolingsas netariamas, kilsteljusi rank nutrauk mane Ronda.
Bet
Dezis Kolingsas netariamas, pakartojo ji.
Televizijos inios daro savo. Norjau jai papriekaitauti, kad j paveik Elen Abot, bet Elen
Abot veikiausiai geriau buvo neminti.
Gerai, o kaip visi itie, visi itie tipai, kurie ukimo ms praneim linij? nujau ir iupau
pavardi ir numeri sra, kur buvau numets ant valgomojo stalo. Pradjau skaityti pavardes.
Prie tyrimo prisideda: Deividas Samsonas, Merfis Klarkas itie jos kadaise buv vaikinai, Tomis
OHara, Tomis OHara, Tomis OHara trys skambuiai, Titas Puent ia tik bukas poktas.
Ar kuriam nors i j skambinote? pasiteiravo Bonj.
Ne. Ar ia ne js darbas? Neinau, kam verta skambinti, o kurie paprasiausi pakvailiai.
Neturiu laiko skambinti visokiems mulkiams, apsimetusiems Titu Puente.
Kai ko i praneim linijos nesitikiau, Nikai, atrm Ronda. Tamsus mikas. Turiu
omeny, kad sulaukme daugybs skambui i js buvusi mergin. Tiesiog norjo pasakyti labas.
Pasiteirauti, kaip laikots. mons keisti.
Gal metas pereiti prie klausim, pasil Gilpinas.
Teisingai. Na, turbt reikt pradti nuo to, kur buvote t ryt, kai dingo js mona, staiga
atsipraomai, pagarbiai prabilo Bonj. Ji vaidino gerj far, ar mes abu inojome, kad ji vaidina
gerj far. Nebent ji i tikrj bt mano pusje. Turbt manoma, jog faras kartais tiesiog yra tavo
pusje. Ar ne?
Kai buvau papldimyje.
Ir js vis dar neprisimenate nieko, kas jus bt ten mats? paklaus Bonj. Mums bt
didiulis palengvinimas, jei tik bt galima it smulkmen ibraukti i srao. Ji ujauiamai
nutilo. Ronda ne tik tyljo, ji pripild kambar tokios nuotaikos, kokios norjo kaip atuonkojis
raalo.
Patikkit, noriau to ne maiau u jus. Bet ne. Nieko neprisimenu.
Bonj sunerimusi nusiypsojo.
Keista, keliems monms usiminm tiesiog iaip, kad buvote papldimy, ir jie visi sak
Jie visi nustebo pasakykim taip. Sak, kad tai nepanau jus. Kad nesat i t, kurie vaikto
papldim.
Gteljau peiais.
Turit omeny, kad einu papldim ir vis dien drybsau? Ne. Bet igerti rytins kavos? Tikrai
taip.
Ei, tai gali padti, sukruto Bonj. Kur t ryt pirkote kav? Ji atsigr Gilpin, lyg
laukdama pritarimo. Galtume konkreiau nustatyti laiko ribas, ar ne?

Isiviriau kavos ia, pasakiau.


O. Ji susirauk. Keista, nes kavos ia neturite. Pas jus namie nra kavos. Pamenu, kad dar
pagalvojau, jog tai keista. Priklausomi nuo kofeino tai pastebi.
Teisingai, bent k nors pastebjai, pamaniau. Painojau far Bon Moroni Jos spstai taip
bado akis, jog inai, jog inai, kad klastn
Turjau aldytuve likus puodel, tai pasiildiau.
Vl gteljau peiais: kas ia ypatinga.
Cha. Ilgai turbt stovjo iukliadje nebuvo joki kavos puodeli.
Kelias dienas. Dar buvo gera.
Nusiypsojome vienas kitam: A inau ir tu inai. aidimas tsiasi. I tikrj galv atjo itie
idiotiki odiai: aidimas tsiasi. Vis dlto tam tikra prasme buvau patenkintas: prasidjo kita
dalis.
Bonj, sirmusi rankomis kelius, pasisuko Gilpin ir linkteljo. Gilpinas dar stipriau prikando
lp ir galiausiai mosteljo rank otomans, stalo, dabar jau sutvarkyto valgomojo link.
Matot, Nikai, kokia problema, prabilo jis. Esame mat daugyb sibrovim namus
Daugyb daugyb, daugyb, paantrino Bonj.
Daugyb sibrovim namus. itas visa ita erdv ia, svetainje, prisimenat? Apversta
otoman, apverstas stalas, vaza ant grind? Jis prieais mane patk kambario nuotrauk. Viskas
turjo atrodyti kaip grumtyns, ar ne?
Mano galva isipt ir vl susitrauk. Ramiai.
Turjo atrodyti?
Atrod ne taip, kalbjo toliau Gilpinas. Supratome, vos pamat. Ties sakant, viskas atrod
inscenizuota. Pirmiausia akivaizdu, kad viskas vyko tik ia. Kodl niekur kitur niekas nesujaukta, tik
ia? Tai keista. Jis padav dar vien nuotrauk kadr stambiu planu. Pairkit ia, it knyg
krv. Jos turt bti prieais staliuk kaip tik ant staliuko jos buvo sukrautos, ar ne?
Linkteljau.
Taigi kai staliukas virto, pagal virstanio staliuko trajektorij knygos turjo daugiausia pairti
prieais j. Taiau jos yra u staliuko, lyg kakas jas bt nurs prie nuversdamas staliuk.
Bukai spoksojau nuotrauk.
Ir pairkit itai. Labai domus dalykas, toliau kalbjo Gilpinas. Jis mosteljo tris
grakius antikinius rmelius ant idinio atbrailos. Stipriai trepteljo ir visi rmeliai tuoj pat nuvirto.
Bet kakodl jie liko stovti po viso ito.
Jis parod stovini rmeli nuotrauk. A tikjausi net ir kai pastebjo mano neapsiirjim
dl vakariens Hjustone, kad jie buki farai, film farai, vietiniai moliai, kurie stengiasi patikti,
kurie pasitiki vietiniu vyruku: Jei taip sakai, biiuli. Man kliuvo ne buki farai.
Neinau, k norit, kad pasakyiau, sumurmjau. Tai visikai Tiesiog neinau, k apie tai
manyti. A tik noriu rasti mon.
Ir mes, Nikai, ir mes, pritar Ronda. Bet yra dar vienas dalykas. Otoman prisimenat, kaip
ji buvo apversta auktyn kojomis? Ji patapnojo per pritpusi otoman, parod jos keturias
medines kojas, vos colio auktumo. Matot, dl it kojyi visas svoris tenka dugnui. iuinys
praktikai guli ant grind. Pabandykit j apversti.

Dvejojau.
Nagi, pabandykit, mygo Bonj.
Stumteljau bald, bet jis ne apvirto, o slysteljo kilimu. Linkteljau. Pritariau. Svoris tenka
dugnui.
Rimtai, jei reikia, pasilenkit ir apverskit it daikt, paliep Bonj.
Atsiklaupiau, bandiau stumti vis i emiau, galiausiai pakiau rank po otomane ir kilsteljau.
Net tada, kai pakilo, vienas jos kratas pakybojo ore, ir otoman vl dunksteljo emn; gal gale
teko j tvirtai suimti ir apversti.
Keista, a? nusistebjo Bonj, nors balse nuostabos buvo ne kai kiek.
Nikai, ar t dien, kai dingo js mona, tvarkts namus? paklaus Gilpinas.
Ne.
Gerai, nes ms specialistas patikrino luminoliu, ir man nesmagu sakyti, bet virtuvs grindys
nuvito. Ten buvo ilieta daug kraujo.
Eims grups B teigiamo, siterp Bonj. Ir kalbama ne apie menk brim, kalbama
apie krauj.
O Dieve. m deginti paiam krtins vidury. Bet
Taip, taigi js mona ispruko i ito kambario, prakalbo Gilpinas. Kakaip, tarkim, jai
pavyko nusigauti virtuv nepajudinus vis it blizgui ant to stalo prie pat virtuvs dur, ir
tada ji susmuko virtuvje, kur neteko daug kraujo.
O tada kakas rpestingai visk ival, nenuleisdama nuo mans aki itar Ronda.
Palaukit, palaukit. Kam stengtis paslpti krauj, o paskui suversti svetain
Mes tai isiaikinsim, nesijaudinkit, Nikai, tyliai pasak Ronda.
A nesuprantu, a tiesiog ne
Atsisskim, paragino Bonj. Ji parod man valgomojo kd. Valgt k nors? Gal nortumt
sumutinio ar iaip ko?
Papuriau galv. Bonj vis keit vaidmenis valdinga moteris, meili globja, irdama, kas
geriausiai veikia.
Kaip js santuoka, Nikai? paklaus Ronda. Penkeri metai ne taip jau toli nuo septyneri
met krizs.
Viskas su ms santuoka buvo gerai, pakartojau. Viskas gerai. Ne tobula, bet gerai, gerai.
Ji surauk nos: Meluoji.
Manot, kad ji galjo pabgti? pernelyg viltingai paklausiau. Inscenizuoti nusikaltim ir
pasprukti? Pabgusi mona?
Bonj m berti, kodl ne:
Ji nesinaudojo mobiliuoju, ji nesinaudojo kredito kortelmis, ji nesinaudojo bankomatais. Iki tol
ilg laik nem didesni sum grynj.
Ir kraujas, pridr Gilpinas. Vlgi nenoriu, kad skambt iauriai, bet ilieto kraujo kiekis?
Turjo bti rimt Noriu pasakyti, kad sau to nepasidarysi. Kalbam apie gilias aizdas. Js monos
tvirti nervai?
Taip. Tvirti.
Ir dar ji turi kraujo fobij, bet a palauksiu, kol aunieji detektyvai patys tai isiaikins.

Visikai netiktina, pareik Gilpinas. Jei jau pati taip stipriai susialojo, kodl paskui bt
visk valiusi?
I tikrj, Nikai, bkim atviri, prakalbo Bonj; usigul sau ant keli, kad matyt mano akis,
nors buvau jas beds grindis. Kaip pastaruoju metu klostsi js santuoka? Esame js pusje,
taiau mums reikia tiesos. Vienintelis visk gadinantis dalykas yra tas, kad nesakote mums tiesos.
Buvo duobi.
Regjau Eim miegamajame t paskutin vakar, raudonomis dmmis imutu veidu, kaip visada,
kai supykdavo. Ji spjaudsi odiais bjauriais, piktais odiais, o a klausiau, stengdamasis priimti
tuos odius, nes jie buvo teisingi, viskas, k ji kalbjo, i esms buvo teisinga.
Paaikinkit mums, kas tos duobs, paragino Bonj.
Nieko ypatinga, tiesiog nesutarimai. Eim usidega kaip degtukas. Ugniauia savy kok
menkniek ir blykst! O tada viskas praeina. Niekad neidavom lov susipyk.
Ir treiadienio vakar?
Niekada, pamelavau.
Ar daniausiai bardavots dl pinig?
Net nepasakyiau, dl ko bardavoms. iaip niekai.
O kokie niekai buvo t vakar, kai ji dingo? paklaus kreivai vypsodamas, lyg jam bt kuo
sumaniausiai pavyk uspeisti mane kamp.
Sakiau gi, omaras.
Kas dar? Nemanau, kad vis valand btumt auk dl omaro.
T akimirk iki puss laipt nucimpino Bliker ir suiuro pro turklus.
Buvo ir kit namini nesutarim. Sutuoktini poros nesutarimai. Kats d, pasakiau. Kas
valys kats d.
aukte vienas ant kito dl kats ds, reziumavo Bonj.
Suprantat, principo reikalas. A daug dirbu, o Eim nedirba, ir man atrodo, kad ji galt k nors
namie nuveikti. Elementarius darbus.
Gilpinas okteljo, lyg i mieg paadintas invalidas.
Js seno sukirpimo vyrukas, ar ne? Ir a toks. Vis sakau monai: A nemoku lyginti, a nemoku
plauti ind. A nemoku gaminti. Taigi, mieloji, a gaudysiu blogiukus, tai yra darysiu tai, k moku, o
tu retkariais sumesk drabuius skalbykl. Ronda, tu buvai itekjusi ar dirbai nam ruoos
darbus?
Bonj natraliai suirzo.
Ir a gaudau blogiukus, mulki.
Gilpinas uvert akis ir pavelg mane. Beveik tikjausi, kad suskels kok juokel kakam,
atrodo, dienos, mogelis skied net isijuoss.
Gilpinas pasitryn savo lapik smakr.
Taigi norjot nam eimininks, pasak taip, jog teiginys nuskambjo priimtinai.
A norjau A norjau to, ko Eim norjo. Man buvo nesvarbu.
Dabar kreipiausi Bonj, detektyv Rond Bonj, regis, bent kiek nuoirdiai mane ujauiani.
(Taip nra, priminiau sau.)
Eim niekaip neapsisprend, ko ia imtis. Negaljo rasti darbo, Baras jos nedomino. Jei nori

bti namie, gerai, bk namie, sakiau jai. Bet ir namie jai buvo negerai. Ir ji lauk, kad a tai
sutvarkyiau. Lyg a biau atsakingas u jos laim.
Bonj nieko tai nepasak, nuvelg altu ir abejingu veidu.
Ir, suprantat, smagu kur laik bti didvyriu, bti riteriu ant balto irgo, bet kain kiek tai trukti
negali. Negaljau jos padaryti laimingos. Ji nenorjo bti laiminga. Taigi pamaniau, kad jeigu ji bus
atsakinga u kai kuriuos buities dalykus
Pavyzdiui, u kats d, itar Bonj.
Taip, ikuops kats d, nupirks valgyti, paskambins santechnikui, kad sutvarkyt laant
iaup, kuris varo j i proto.
Oho, panau spding laims plan. Daugyb fui.
Bet mano mintis buvo daryk k nors. Nesvarbu k, bet daryk. Pasinaudok esama padtimi.
Nesdk ir nelauk, kad visk u tave padaryiau.
Suvokiau, kad kalbu garsiai, kad mano odiai skamba kone piktai, bet tai tikrai teista, ir man nuo
to darosi lengviau. Pradjau nuo melo nuo kats duts, ir staiga prasiver gryna tiesa, ir a
supratau, kodl nusikaltliai tiek daug kalba labai gera pasipasakoti svetimam mogui, kam nors,
kas nepavadins viso to nesmonmis, kam nors, kas bus priverstas tavs iklausyti. (Kam nors, kas
apsimeta, kad tave iklauso, pasitaisiau.)
Taigi grimas Misr, prakalbo Bonj. Atsivet ia Eim prie jos nor?
Prie jos nor? Ne. Padarme tai, k privaljome padaryti. A buvau bedarbis, ir Eim buvo
bedarb, mano mama sirgo. T pat biau padars dl Eims.
Grau, kad taip sakote, sumurmjo Bonj. Ir staiga ji man labai primin Eim: smerkianios
vos girdimos replikos, itartos kaip tik taip, kad biau tikras, jog girdjau, bet dievagotis dl to
negaliau. Ir jeigu paklausdavau, ko ir turjau paklausti: K pasakei? ji visada atsakydavo:
Nieko. Kietai suiaups lpas meiau vilgsn Bonj, ir tada man dingteljo mintis. Pabandiau
nusiypsoti, bet taip, regis, tik dar labiau j atstmiau.
Ir js sugebate taip su ituo susitvarkyti Eim dirba, Eim nedirba ir panaiai, kad
finansikai nepasijust? pasiteiravo Gilpinas.
Pastaruoju metu turjome ioki toki pinigini problem, pasakiau. Kai susituokme, Eim
buvo turtinga, labai turtinga.
Taip, siterp Bonj, tos Nuostabiosios Eims knygos.
Aha, devintame ir deimtame deimtmetyje jos udirbo krv pinig. Bet leidjas j nebenorjo.
Pasak, kad Eimei natraliai atjo galas. Ir viskas baigsi. Eims tvams, kad kaip nors iplaukt,
teko skolintis i ms.
Turit omeny, i js monos?
Taip, tebnie. O paskui u didij dal Eims santaup fondo nusipirkom bar, ir a neprastai
udirbau.
Taigi kai vedte Eim, ji buvo labai turtinga, pakartojo Gilpinas. A linkteljau. Msiau apie
herojik naratyv: vyras neapleidia monos sunkiais eimos nuosmukio laikais.
Taigi gyvenote labai auniai.
Taip, buvo puiku, nuostabu.
O dabar ji beveik bankrutavusi, ir js gyvenimas dabar visikai kitoks negu santuokos

pradioje. Negu tas, kuriam pasirate.


Supratau, kad manasis pasakojimas buvo niekam tiks.
K gi, Nikai, mes pervelgm js finansus ir, velniai raut, vaizdas nekoks, prakalbo
Gilpinas, kaltinim veik paversdamas rpesiu, nerimu.
Barui einasi normaliai, pasakiau. Paprastai reikia trej ketveri met, kad naujas verslas
pasidaryt pelningas.
Mano dmes patrauk tos kredito kortels, pasak Bonj. Dviej imt dvylikos tkstani
pereikvojimas. inot, amo netekau.
Ji prieais mane pamosavo pluotu raudonai ispausdint ataskait.
Mano tvai dl kredito korteli buvo fanatikai apdairs: naudodavo tik ypatingais atvejais, kas
mnes apmokdavo kredit. Neperkam nieko, u k negalim sumokti. Toks buvo Dan eimos
kis.
Mes ne Bent jau a ne Bet nemanau, kad Eim Ar galiau pairti? imikiojau a, ir
t akimirk emai skrendantis bomboneis sudrebino lang stiklus. Augalas ant idinio atbrailos ia
pat numet penkis graius purpurinius lapus. Deimt smegenis sprogdinani sekundi buvome
priversti tylti ir irjome, kaip lapai sklendia ant ems.
Taigi turtume patikti, kad ia vyko arios grumtyns, bet n lapelis nenukrito emn,
bjaurdamasis burbteljo Gilpinas.
Pamiau i Bonj popierius ir pamaiau savo pavard, vien tik savo pavard Nikas Danas,
Lasas Danas, Lansas N. Danas, Lansas Nikolas Danas, ant tuzino kredito korteli, su sskaitomis nuo
62,78 iki 45 602,33, visos vluojamos apmokti, su viruje grsmingomis raidmis ispausdintais
lakonikais grasinimais: TUTUOJAU APMOKTI.
Tai das! ia kaip kokia asmenybs vagyst ar kakas panaaus! idroiau. Jos ne mano.
irkit, kokios kai kurios keistos a net neaidiu golfo. Kakas u kelis klubus buvo sumokjs
daugiau kaip septynis tkstanius doleri. Bet kas jums pasakys: a tikrai neaidiu golfo.
Pasistengiau, kad nuskambt kukliai dar vienas dalykas, ko neimanau, bet detektyvai neukibo.
Ar pastate Noel Hotorn? paklaus Bonj. Eims draug, kuri mums liepte patikrinti.
Palaukit, noriu pakalbti apie sskaitas, nes jos ne mano, nepasidaviau. Praau, labai praau
reikia tai isiaikinti.
Isiaikinsime, nesunkiai, abejingai atsak Bonj. Noel Hotorn.
Teisingai. Sakiau j patikrinti, nes ji po vis miest rypuoja dl Eims.
Bonj kilsteljo antak.
Jums dl to, atrodo, pikta.
Ne, a jau jums sakiau, kad ji atrodo kiek per daug palusi, nenatraliai. Demonstratyviai. Kad
atkreipt dmes. Lyg iek tiek apssta.
Mes kalbjoms su Noele, prane Bonj. Ji sako, kad js mona buvo labai susirpinusi
dl santuokos, krimtosi dl pinigini dalyk, kad baiminosi, ar nebsite jos veds dl pinig. Ji sako,
kad mona nerimavo dl js bdo.
Nesuprantu, kodl Noel taip kalba. Kiek man inoma, jos vos pora odi persimesdavo.
Keista, nes Hotorn svetainje pilna Noels ir js monos nuotrauk. Bonj surauk kakt. A
irgi susiraukiau: tikr jos ir Eims nuotrauk?

Bonj vardijo:
Sent Luiso zoologijos sode an spal, per ikyl su trynukais, per savaitgalio ikyl upe
birel. Praeit mnes.
Eim nra itarusi Noels vardo per vis laik, kai ia gyvename. Tikrai. Mintimis perbgau
prajus birel ir prisiminiau savaitgal, kai ivaiavau su Ende, o Eimei pasakiau, kad su vyrika
draugija vaiuojam Sent Luis. Grs radau raudusi ir suirzusi, besipiktinani, kad vis savait
striginjo interneto ryys ir pranuobodiavo skaitydama prieplaukoje. Ir ji plauk upe? Ne. Eim
tikrai nebt susigundiusi tipika Vidurio valstij ikyla upe: prie baidari prirituose aldikliuose
barkantis alus, garsi muzika, girti berniokai, nuvemta stovyklaviet. Ar esate tikri, kad tose
nuotraukose mano mona?
Tiedu persimet vilgsniu: Jis rimtai?
Nikai, prakalbo Bonj. Neturime jokio pagrindo manyti, kad moteris nuotraukose, kuri
atrodo lygiai kaip js mona ir kuri, kaip sako Noel Hotorn, trij vaik motina, geriausia ionykt
js monos draug, yra js mona, nra js mona.
Js mona, kuri turiu pridurti, anot Noels, vedte dl pinig, ubaig Gilpinas.
A nejuokauju, nepasidaviau. iais laikais bet kas neiojamuoju kompiuteriu gali suklastoti
nuotrauk.
K gi, vadinasi, prie minut buvote tikras, kad ia sipainiojs Dezis Kolingsas, o dabar
persimette prie Noels Hotorn, pasak Gilpinas. Atrodo, kad i tikrj renkats, kam suversti
kalt.
Be savs? Taip, iekau. Paklausykit, vediau Eim ne dl pinig. Turtumt dar pasikalbti su
Eims tvais. Jie mane pasta, jie ino, koks a. Jie ino ne visk, pamaniau ir man sutrauk
vidurius. Bonj nenuleido nuo mans aki; lyg ir gailjosi mans. Gilpinas, regis, net nesiklaus.
monos gyvybs draudim padidinote iki vienas, kablelis, dviej deimtj milijono, neva
pavargs itar Gilpinas. Netgi ranka persibrauk pailg nusmailjant veid.
Eim pati taip padar! skubiai atrmiau. Abu farai suiuro mane ir lauk. Noriu pasakyti, a
upildiau popierius, bet sumanymas buvo Eims. Ji reikalavo. Prisiekiu, man tai buvo n motais, bet
Eim pasak Ji pasak, kad, turint omeny pasikeitusias pajamas, ji jaustsi saugiau ar kakaip ar
kad tai protingas verslo sprendimas. Velnias, a neinau, neinau, kodl ji to norjo. A jos
neklausiau.
Prie du mnesius kakas tikrino js kompiuter, pasak Bonj. Misisipe plaukiantis knas.
Galtumt paaikinti?
Du kartus giliai kvpiau devynios sekunds, kad susiimiau.
Dieve, tiesiog kvaila idja knygai, pasakiau. Ketinau rayti knyg.
Mmm, numyk Bonj.
Klausykit, man rodos, tai kas ia vyksta, pasakiau. Manau, dabar daug moni iri tuos
naujus serialus, kur vyras visada yra tas bjaurus tipas, kuris nuudo savo mon. Jie mane mato pro t
prizm, ir kai kurie i tikrj nekalti, normals dalykai yra ikreipiami. Tai virsta ragan mediokle.
Tai taip js aikinat itas kredito korteli sskaitas? pasiteiravo Gilpinas.
Sakau jums, kad negaliu paaikinti t nelemt kredito korteli sskait, nes jos ne mano. ia js
suiktas darbas aikintis, i kur jos atsirado!

Jiedu sdjo tyldami vienas greta kito ir lauk.


Kas pastaruoju metu daroma, kad bt surasta mano mona? puoliau. Kokias dar, be mans,
versijas tikrinat?
Namas m drebti, dangus plyo, ir per galin lang ivydome tiesiai vir ups pravilpiant mus
kurtinant reaktyvin lktuv.
F-10, pasak Ronda.
Ne, per maas, nesutiko Gilpinas. Turbt
ia F-10.
Bonj sunrusi platakas palinko mane.
Ms darbas, Nikai, rodyti, kad esate imtu procent varus, pasak. inau, kad ir js to
norite. Jei tik galtumt mums padti ipainioti kelias nedideles pinkles nes tai yra pinkls, jos
nuolat mus panioja.
Ko gero, laikas susirasti advokat.
Farai vl susivilgiojo lyg bt susilain.

EIM ELIOT-DAN
2011 M. SPALIO 21 D.

DIENORATIS

Niko mama mir. Negaljau rayti, nes Niko mama mir, o jos snus palo. Geroji, tvirtoji
Morina. Ji klsi ir jo beveik iki pat pabaigos, net kalbas nesileisdavo, kad galbt reikt sultinti
temp. A tik noriu gyventi tol, kol dar galiu, sak ji. Ji msi megzti kepurles kitoms
chemoterapijos pacientms (paiai po pirmo etapo buvo gana gana gana, jokio noro ilginti
gyvenim, jei tai reik vl vamzdeliai), todl prisiminsiu j tarp ryki vilnos sruog raudon,
gelton, ali, prisiminsiu, kaip juda jos pirtai, dzingsi virbalai, o ji vis neka patenkintos kats
balsu, sodriu, mieguistai murkianiu.
Ir tai vien rugsjo ryt ji pabudo, bet taip ir nepabudo, netapo Morina. Taip greitai, pernakt,
pavirto pauktelio dydio moteryte, vienos raukls ir luktas, akys lakst po kambar ir ji nieko
nesuvok, n savs paios. Tada slaugos ligonin, nerykiai apviesta, linksma, su kykuot moter ir
kpsani kalv paveikslais, su ukandi automatais ir maomis kavinukmis. itoje ligoninje
nebuvo tikimasi, kad j pagydys ar jai pads, tiesiog ia buvo rpinamasi, kad numirt patogiai. Taip
vos po trij dien ir nutiko. Labai paprastai, taip, kaip kad Morina ir bt norjusi (nors esu tikra,
kad dl itos frazs ji bt uvertusi akis: taip, kaip kad Morina ir bt norjusi).
Jos laidotuvi paminjimas buvo kuklus, bet graus: daugyb moni, jos kaip du vandens laai
panai sesuo i Omahos bruzdjo vietoj jos, pilst kav ir Baileys, neiojo sausainius ir pasakojo
apie Mo smagias istorijas. Laidojome j vjuot ilt ryt, Go ir Nikas stovjo susiglaud, o a
stovjau greta ir jauiausi nereikalinga. I vakaro lovoje Nikas, atsuks mane nugar, leidosi
apkabinamas, bet tuoj po keli minui atsikl, sunibdjo: Einu lauk, ir ijo.
Motina vis laik j lepino. Jai btinai reikjo kart per savait ateiti ir ilyginti ms skalbinius,
o pabaigusi lyginti sakydavo: Padsiu apsitvarkyti, o kai ji ieidavo, aldytuve rasdavau jam
nulupt ir supjaustyt greipfrut, grieinlius sudtus uspaudiam dut, o kai praskleisdavau
duonos maiel, pamatydavau, kad visos plutels nupjaustytos ir rieks guli lyg nuogos. A itekjusi
u trisdeimt ketveri met vyro, kur vis dar erzina plutos.
Taiau kai jo mamos nebeliko, pirmsias savaites stengiausi daryti t pat. Nupjaustydavau
pluteles, lygindavau jo markinlius, pagal jo mamos recept ikepiau mlyni pyrag. Eime,
nereikia su manim elgtis kaip su mau, pareik spoksodamas apipjaustyt kepal. Leidau mamai
taip daryti, nes jai patiko, bet a gi inau, kad tau toks tupinjimas nepatinka.
Taigi grom prie juod kvadratli. Mielo mylinio Niko nebr. Gro iurktus, suirzs, piktas
Nikas. Sunkiu metu lyg ir turtum remtis sutuoktin, bet Nikas, regis, tik dar labiau nutolo. Mamos
vaikelis, o mama mir. Su manimi drauge jis nieko nebenori.
Pasinaudoja manimi seksui, kai jam reikia. Prispaudia prie stalo ar prie lovos kojgalio ir
idulkina tylomis iki paskutini keli akimirk, iki t keli yki dejoni, o tada paleidia, udeda
deln ant strn vienintelis intymus judesys, ir pasako k nors, kas visa itai turt paversti
aidimu: Kartais tu tokia seksuli, kad nesusivaldau. Bet taria tai negyvu balsu.

Klausimas: Js vyras, su kuriuo kadaise mgavots nuostabiu seksu, atitolo ir atalo. Sekso nori
tik taip, kaip jis nori, ir tik tada, kai jis nori. Js
a) Atsisakote myltis jam itaip neidegs!
b) Verkiate, inkiate, uduodate klausimus, kuriuos jis kol kas nepasirengs atsakyti, ir dar labiau j atstumiate.
c) Viliats, kad tai tik ilgos santuokos kriz; jam dabar tamsus ruoas, taigi stengiats bti supratinga ir ilaukti.
Atsakymas: c. Teisingai?

Man neramu, kad mano santuoka yra, o a neinau, k daryti. Sakytum mano tvai, abu psichologai,
kaip tik patys tie mons, su kuriais reikt pasikalbti, bet a per daug ididi. Nedaug jie tepatart
apie santuok: jie sielos biiuliai, pamenat? Vien virns, joki slni itisin begalin
santuokins ekstazs srov. Negaliu jiems pasakyti, kad lugdau paskutin man likus dalyk savo
santuok. Jie parayt dar vien knyg, groin priekait, kuriame Nuostabioji Eim mgaujasi
fantastika, tobula, idealia santuoka nes ji labai stengsi.
Bet man neramu. Vis laik. inau, esu savo vyro skoniui per sena. Nes kadaise, prie eerius
metus, buvau jo idealas, ir a girdjau iaurias pastabas apie keturiasdeimties link artjanias
moteris: kokios jos atrodo jam beviltikos, be saiko isidabinusios, besitrinanios po barus,
nesuvokianios, kad niekam jos nebedomios. Kai grdavo po vakaro su draugais, paklausdavau,
kaip baras, nesvarbu koks, ir jis danai atsakydavo: Prisigrds Beviltik taip jis vadina mano
amiaus moteris. Anuomet, vos per trisdeimt perkopusi mergina, aipydavausi kartu su juo, lyg man
tai niekada nenutiks. Dabar esu jo Beviltikoji, jis kliuvs su manimi ir galbt dl to toks piktas.
Atsidaviau kdiki terapijai. Kasdien einu pas Noel ir leidiuosi iupinjama jos trynuk. Maos
putlios rankyts mano plaukuose, utnus kvpavimas kakl. Supranti, kodl moterys visada grasinasi
suvalgyti vaikus: Taip ir norisi j suvalgyti! Nors kai iriu, kaip trys vaikuiai tapnoja pas j,
apsiseilioj po miegelio, trindamiesi akytes lepsi pas mam, maomis rankytmis lieia kel ar
rank, lyg ji bt saugi sala, lyg jie inot, kad ia jiems viskas bus gerai Kartais man skaudu tai
irti.
Vakar popiet prabuvau pas Noel, man btinai to reikjo, gal todl po to ir ikriau kvailyst.
Grs Nikas randa mane miegamajame, k tik i duo, neilgai trukus priremia mane prie sienos,
sibruka mane. Kai baigia ir mane paleidia, ant mlyn da matau savo lapi buin. Jis uduss
sdasi ant lovos, sako: Atsipraau. Man tiesiog reikjo tavs.
Neirdamas mane.
Prieinu, apkabinu, apsimetu, kad tai, kas k tik vyko, normalu, malonus santuokinis ritualas, ir
sakau: A mstau.
Ir apie k gi?
Na, dabar gal kaip tik tinkamas laikas. Pradti vaik. Pabandyti pastoti.
Jau sakydama suprantu, kad tai beprotyb, bet negaliu susivaldyti pasidariau beprote moterimi,
kuri nori pastoti, nes tai igelbs jos santuok.
Tapti tuo, i ko kadaise tyiojaisi, ema.
Jis atoka nuo mans.
Dabar? Eime, dabar pats netinkamiausias laikas vaikui. Tu bedarb
inau, bet a vis tiek i pradi noriau pabti su vaiku namie

Eime, mano mama k tik mir.


Tai bt naujas gyvenimas, nauja pradia.
Jis iumpa mane u abiej rank ir pavelgia man akis pirm kart per savait.
Eime, man rodos, tu manai, kad dabar, kai mano mama mir, mes dumsim atgal Niujork,
tursim vaik, ir tu susigrinsi savo gyvenim. Bet mes neturim tiek pinig. Mums dviem vos
teuteka pragyventi ionai. Tu net nesivaizduoji, koki tamp patiriu kasdien, stengdamasis kakaip
suktis. Aprpinti viskuo, velniai raut. A neilaikysiu savs, tavs ir keli vaik. Norsi jiems
suteikti visk, k pati turjai augdama, o a negaliu. Joki privai mokykl maiesiems Danams,
jokio teniso ir smuiko pamok, joki vasarnami. Tau nepatikt, kai btume tokie neturtingi. Tau
nepatikt.
Nikai, nesu a tokia pavirutinika
Tau i tikrj atrodo, kad dabar tinkamas metas turti vaik?
Tai panaiausia pokalb apie ms santuok i visko, kas yra buv, ir a matau, jog jis jau gailisi,
kad prasiiojo.
Dabar sunkus metas, mauti, sakau. Buvo pora krizi ir a inau, kad daug kas dl mano
kalts. Tiesiog jauiuosi ia tokia sutrikusi
Tai mes bsime viena i t por, kurios pasigimdo vaik, kad sulipdyt santuok? Nes tai visada
tobulai pavyksta.
Mes tursim vaik, nes
Jo akys patamsja, pasidaro panaios uns ir jis vl sugriebia mane u rank.
Tiesiog Ne, Eime. Ne dabar. Neitversiu dar vieno streso. Nebeturiu jg dar dl kako
rpintis. A sprogstu nuo tampos. Neatlaikysiu.
Bent kart inau, kad sako ties.

NIKAS DANAS
PO EI DIEN

Pirmosios dvideimt keturios valandos bet kokiam tyrimui yra svarbiausios. Eim dingusi dabar jau
beveik savait. vakar Tomo Sojerio parke, pasak spaudos, kur Eim Eliot-Dan labai mgo, bus
budjimas su vakmis. (Nemanau, kad Eim apskritai ten buvo koj klusi; iskyrus pavadinim,
nieko ten graaus. Eilinis plikas skverelis su smlio de, amiais pilna gyvn fekalij; visikai
netvenika vieta.) Per pastarsias dvideimt keturias valandas istorija tapo nacionalin jos buvo
pilna visur.
Duok, Dieve, sveikatos itikimiesiems Eliotams. Meribet paskambino man an vakar, kai
bandiau atsigauti po priblokianios policijos apklausos. Mano anyta buvo pairjusi Elen Abot
laid ir ivadino j prisitaikle reiting liundra. Kad ir kaip ten bt, iandien didum laiko
svarstm, kaip susitvarkyti su iniasklaida.
iniasklaida (mano buvs klanas, mano mons!) kr it istorij, ir iniasklaidai patiko
Nuostabiosios Eims perspektyva ir daug met susituok Eliotai. Joki kandi komentar apie
nutraukt knyg serij nei apie tai, kad autoriai kone bankrutuoja iuo metu visos irdels ir gls
Eliotams. iniasklaida juos myljo.
Mane ne taip labai. iniasklaida jau m vieinti susirpinim kelianius faktus. Ne tik
nutekjusi informacij kad neturiu alibi, kad nusikaltimo vieta galbt inscenizuota, bet ir
grynai asmeninius dalykus. Prane, kad vidurinje nesu susitikinjs su mergina ilgiau negu kelis
mnesius, taigi, akivaizdu, buvau mergiius. Ikniso, kad ms ttis Komforthile ir kad retai j lankau,
taigi tapau nedkingu, tv apleidusiu tipu.
Bda tai kokia tu jiems nepatinki, po ini anonso pareik Go. Tai didel, labai didel
bda, Lansai.
urnalistai atkapst mano pirm vard, kurio nekeniau nuo pradins laik. Kasmet, kai mokslo
met pradioje mokytoja imdavo skaityti sra, dusdamas atsiaukdavau: Nikas, mano vardas
Nikas! Kiekvienos rugsjo pirmosios ritualas: Nikas-mano-vardas-Nikas! Amiais atsirasdavo
koks gudruolis iknius, kuris per pertrauk ingsniuodavo aplinkui lyg manieringas kavalierius:
Labas, a Laaansas, nutsdavo ilkiniu balsu. Paskui viskas pasimirdavo iki kit mokslo met.
Dabar nepasimiro. Visose ini laidose skambjo bauginantis trij dmen nuosprendis, skirtas
udikams maniakams ir teroristams Lansas Nikolas Danas, ir dabar man nebuvo joki galimybi
siterpti.
Rendis ir Meribet Eliotai, Go ir a paminjim nuvaiavome viena maina. Nesuprasi, kiek ko
igirsdavo Eliotai, kiek demaskuojani ini apie savo ent sulaukdavo. inojau, kad jiems buvo
praneta apie inscenizavim: Ketinu ten pasisti kelet saviki ir jie pasakys prieingai kad
tikrai vyko grumtyns, pareik Rendis. Tiesa lanksti svoka; tereikia pasirinkti tinkam
ekspert.
Rendis neinojo apie kitk apie kredito korteles, gyvybs draudim, krauj ir Noel, geriausi

mano monos draug, pikiurn, besidrabstani kaltinimais: prievarta, gobumas, baim. Ji turjo
vakar pasirodyti per Elen Abot laid po paminjimo. Noel su Elen gals sutartinai manimi
bjaurtis, nes dabar apirinjau susirinkusius.
Ne visi nuo mans nusigr. Pastarj savait Baras klestjo: daugyb klient grdosi
pagurknoti alaus ir pakrimsti kukurz pas Lans Nikol Dan, galbt udik. Go teko pasamdyti
keturis vaikius; ji kart ten usuko ir pasak, kad daugiau kojos nekels, kad negali irti, koks pilnas
baras prakeikti iopliai, vampyrai laka ms grimus ir vienas kitam rieia istorijas apie mane.
lyktu. Vis dlto, blaiviai nusprend Go, pinigai pravers, jeigu
Jeigu Eim buvo dingusi eias dienas ir ms vis mintys prasiddavo jeigu.
Prie parko privaiavome tyldami, tik Meribets nagas vis laik barbeno lang.
Vos ne dvigubas pasimatymas.
Rendis nusijuok, bet juokas buvo beveik isterikas spigus, gergdantis. Rendis Eliotas,
genialusis psichologas, perkamiausios knygos autorius, vis draugas, neatlaik.
Meribet msi savigydos: precizikai atseiktomis skaidraus skysio dozmis pakankamomis,
kad apmalint nerim, bet protas likt guvus. Rendis tikrja to odio prasme m netekti galvos. Jau
beveik tikjausi, kad ji, galva, lyg pajacas i duts ims ir spragtels jam nuo pei kuk!
Rendio prigimtinis nekumas virto manija: kiekvienam sutiktam buvo nesveikai draugikas, jam
btinai reikjo apkabinti farus, urnalistus, savanorius. Ypa buvo prilips prie ms Days Inn
numyltinio, nerangaus, drovaus vaikio, vardu Donis, kur Rendis mgo paerzinti ir ia pat paaikinti,
kad erzina. Ai, Doni, a tave tik erzinu, sakydavo jis, ir Donis diugiai isiiepdavo.
Ar negalt tas vaikis kur nors kitur trintis? burbteljau Go kakur vakar. Ji pasak, jog a
tiesiog pavydiu, kad mano autoritetui labiau patinka kakas kitas. Pavydjau.
Mums einant park, Meribet patapnojo Rendiui per nugar, ir a supratau, kaip noriau, kad kas
nors man taip padaryt, tiesiog paliest. Ir staiga kkteljau isprdo vienintel graudi aimana. Man
reikjo, tik neinojau katros Ends ar Eims.
Nikai? tarsteljo Go. Ji kilsteljo rank man peties link, bet a isisukau.
Atsipraau. Atsipraau dl ito, pasakiau. Keistas protrkis, visai nedanikas.
Nieko tokio. Mes abu daroms nedaniki, pasak Go ir nusuko akis. Suinojusi apie mano
padt itaip mme vadinti mano neitikimyb, ji nuo mans kiek atitolo, vilgsnis pasidar
abejingas, veidas mslus. Labai stengiausi dl to nesieisti.
Parkas buvo pilnas filmavimo komand, dabar jau ne vietini, o nacionalini kanal. Danai ir
Eliotai nujo palei mini; Rendis ypsojosi ir linkiojo lyg aukto rango sveias. Beveik tuojau pat
atsirado Bonj su Gilpinu ir sek mums kandin kaip draugiki mediokliniai unys; jie darsi prasti
lyg baldas, toks, akivaizdu ir buvo sumanymas. Bonj buvo apsivilkusi taip pat kaip per visus
vieus renginius: patogus juodas sijonas, pilkai dryuota palaidin, menki plaukai i abiej pusi
susegti segtukais. Turjau mergin Bon Moroni Vakaras buvo tvankus; i abiej Bonj paast
vypsojo po tams prakaito veidel. Ji man ypteljo, lyg vakar dienos kaltinim juk tai buvo
kaltinimai, tiesa? n nebt buv.
Eliotai ir a ulipome ant vos gyvos laikinos scenos. Pavelgiau dvyn seser, ji man linkteljo,
judesiais parod giliai kvpti, ir a prisiminiau, kad reikia kvpuoti. mus buvo atgrta imtai

veid, spragsjo, vysiojo fotoaparatai. Nesiypsok, paliepiau sau. Nesiypsok.


Nuo daugybs markinli Suraskim Eim mane atidiai stebjo mona.
Go tikino, kad man reikia pasakyti kalb (turi skubiai pasidaryti mogikesnis), taigi a buvau
pasirengs ir prijau prie mikrofono. Mikrofonas buvo emai, ties pilvu, ir a kelias akimirkas su juo
terliojausi, o pakelti pavyko vos per col. Blogai veikiantis daiktas, dl ko iaip jau biau nirs,
bet nebegaljau vieai nirti, todl atsikvpiau, pasilenkiau ir perskaiiau sesers man paraytus
odius:
Mano mona Eim Dan dingusi jau beveik savait. Nerandu odi, kaip ireikti sielvart, kur
igyvena ms eima, begalin tutum, atsivrusi ms gyvenimuose, dingus Eimei. Eim mano
gyvenimo meil, ji eimos irdis. Tiems, kas jos nepasta, pasakysiu, kad ji linksma, avi ir gera.
Ji imintinga ir ilta. Ji mano pagalbinink ir partner visur kur.
Pavelgiau mini ir ar ne stebuklas? pamaiau Ends pasibjaurjus veid. Skubiai nudelbiau
akis uraus.
Eim toji moteris, su kuria noriau pasenti, ir a inau, kad taip bus.
PAUZ. KVPUOK. NESIYPSOK. Go i tikrj buvo paraiusi ituos odius kortelje. vyko
vyko vyko. Mano balsas aidjo pro garsiakalbius, ritosi ups link.
Praome su mumis susiekti, jei turite bent kokios informacijos. Mes vakar degame vakes su
viltimi, kad ji gyva ir sveika greitai gr namo. Eime, myliu tave.
Stengiausi irti bet kur, tik ne End. Parkas suibo vaki vieselmis. Dabar lyg ir turjo bti
rimties akimirka, bet verk kdikiai, kakoks klupinjantis valkata vis garsiai klausinjo: Ei, dl ko
ia viskas? Kam?, ir kai kakas sunibdjo Eims vard, mognas dar garsiau ubliov: K? U
k?
Noel Hotorn i minios vidurio m irtis priek, trynukai drauge vienas ant klubo, kiti du
sikib jos sijon. mogui, kuriam netek bti su vaikais, jie atrod absurdikai mayiai. Noel
drauge su vaikais prasibrov pro mini, atpluo tiesiai prie pakylos krato ir pavelg mane.
Rsiai dbteljau ta moteris mane apmei, ir tik dabar pastebjau jos ppsant pilv ir
supratau, kad ji vl nia. Net isiiojau Jzau Kristau, keturi mai vaikai! ir vliau mano
iraika bus tyrinjama ir aptarinjama, daugumai atrodys, kad ji reik pykt ir baim.
Labas, Nikai.
Pusiau pakeltas mikrofonas pagavo jos bals ir igriaudjo publikai. Puoliau prie mikrofono, bet
niekaip neradau mygtuko ijungti.
Tik norjau pamatyti tavo veid, pasak ir pravirko. Graudus kukiojimas nusirito per publik,
visi susiavjo.
Kur ji? K tu padarei Eimei? K tu padarei savo monai?
monai, monai, nuaidjo jos balsas. Du i trynuk isigand m klykti.
Noel taip raudojo, kad nebegaljo kalbti. siaudrinusi, nirusi, ji iupo mikrofon u stovo ir
prisitrauk ariau. Pasvarsiau, ar nereikt atimti, bet inojau, kad itai niosios drabuiu
vilkiniai moteriai su trynukais nieko negaliu daryti. Permeiau akimis mini, iekodamas Maiko
Hotorno tvarkyk savo mon, bet jo nebuvo. Noel atsigr mini.
A geriausia Eims draug! Draug draug draug. odiai drauge su jos vaik verksmais
nugaud per vis park. Kad ir kaip stengiausi, policija, regis, mans nepaiso. Todl byl pateikiu

iam miestui, miestui, kur Eim myljo ir kuris j irgi myljo! itas mogus, Nikas Danas, turi
atsakyti kelis klausimus. Jis turi pasakyti, k padar savo monai!
Bonj, stovinti alia scenos, puol prie jos, Noel atsigr ir moterys surm vilgsnius. Bonj
prie kaklo onu prisidjo pirtus: Nutilk!
Savo niai monai!
Ir vaki tarsi nebeliko, nes pasiuto vysioti blyksts. Greta Rendis ileido gars it bliktantis
balionas. Apaioje Bonj sau tarp antaki prispaud pirtus, lyg jai bt suskaud galv. Visus
regjau palusiais mano puls atitinkinaniais blyksniais.
Nukreipiau akis mini iekodamas Ends, pamaiau, kad ji iri mane: veidas rauds ir
perkreiptas, skruostai lapi. Kai mudviej akys susitiko, be garso itar: Niekas!, ir klupindama
m brautis i minios.
Reikia eiti.
Tai staiga greta idygusi sesuo nibdjo man aus, tamp u rankos. Fotoaparatai spragsjo, o a
stovjau it kokia Frankenteino pabaisa, sutrikusi ir isigandusi kaimiei degl. Blykst, blykst. Mes
pajudjom, dabar jau atskirai: mudu su seserim pasileidom prie jos automobilio, i nuostabos
isiiojusius Eliotus palik ant pakylos gelbtis paius. urnalistai mane atakavo klausimais: Nikai,
ar Eim nia? Nikai, ar nulidote, suinojs, kad Eim nia? Lkiau i parko, susigs, lyg
kruos ukluptas: Nia, nia, nia vasaros nakty tvinksjo odis takt cikadoms.

EIM ELIOT-DAN
2012 M. VASARIO 15 D.

DIENORATIS

Dabar labai keistas metas. Turiu itaip galvoti, privalau pabandyti vertinti j i atstumo: cha cha,
koks keistas atrodys itas laikas, kai velgsiu praeit, argi ne juokinga bus man,
atuoniasdeimtmetei, apsivilkusiai iblukusi levand spalvos drabuius, imintingai, linksmai
senulytei, maukianiai martin, ar tai nebus istorija? Keista, spdinga istorija apie tai, k man teko
igyventi.
Nes su mano vyru kakas siaubingai negerai, tuo dabar jau esu sitikinusi. Taip, jis gedi motinos,
bet yra dar kakas. Tai nukreipta mane, ne lidesys, o Jauiu, kad kartais jis mane stebi, pakeliu
akis ir matau, kaip jo veidas persikreipia i pasibjaurjimo, lyg bt utiks mane darant kak
bjauraus, o ne tiesiog ryt valgant dribsnius ir prie mieg ukuojantis plaukus. Jis toks piktas, toks
nepastovus, jog miau svarstyti, ar nebus jo nuotaikos susijusios su kokia nors liga viena i t
ienligi, nuo kuri monms pakrinka protas, o gal puven spor kolonija bus ukimusi jam
smegenis.
An vakar nulipau emyn ir radau j prie valgomojo stalo susimus galv rankomis ir spoksant
krv kredito korteli sskait. Stebjau savo vyr, visikai vien sietyno metamos viesos rate.
Norjau prieiti, atsissti alia ir visk drauge isprsti. Bet neprijau, inojau, kad pasiust. Kartais
svarstau, ar ne ia slypi jo antipatijos man aknys: jis leidosi, kad pamatyiau jo ydas, ir nekenia
mans, kad inau, kokios jos.
Jis mane pastm. Stipriai. Prie dvi dienas mane pastm, a parkritau ir galva trinkteljau
virtuvs darbastal, kelias akimirkas nieko nemaiau. N neinau, k apie tai pasakyti. Tai labiau
sukrt, negu kad sukl skausm. Sakiau jam, kad galiu susirasti darb, dirbti namie pagal sutart,
kad galtume turti vaik, gyventi normal gyvenim
O kas yra dabar?
Kania, pagalvojau. Balsu nieko nepasakiau.
Eime, o kas yra dabar? K? Kas dabar? Anot panels Tobulosios, dabar ne gyvenimas?
A gyvenim sivaizduoju kitaip, itariau, ir jis trimis dideliais ingsniais prilk prie mans.
Pamaniau: Atrodo, lyg nort Ir tada jis stm mane, o a kritau.
Abu aikteljome. Kit rank laik sugniaus kumt ir atrod, tuoj pravirks. Tai buvo ne
apgailestavimas, jis buvo apimtas siaubo. Bet noriu, kad viena bt aiku: inojau, k darau,
spaudaliojau visus mygtukus. Stebjau, kaip vis labiau lenda save norjau, kad pagaliau k nors
pasakyt, k nors padaryt. Net jei bloga, net jei blogiausia, daryk k nors, Nikai. Nepalik mans
ia kaip mklos.
A tik nesuvokiau, kad jis ketina padaryti itai.
Niekada nesvarsiau, k daryiau, jei vyras mane pult, nes kaip ir neusiroviau ant mon
dauytoj kategorijos tip. (inau, filmai per Lifetime kanal, inau: smurtas nepaiso socialini nei
ekonomini rib. Bet vis tiek Nikas?) Grabyliauju. Tiesiog atrodo visikas absurdas: a sumuta

mona. Nuostabioji Eim ir eimos smurtautojas.


Jis gausiai atsiprainjo. (Ar dar kas nors daroma gausiai, iskyrus atsiprainjim? Turbt
prakaituojama.) Jis sutiko pagalvoti apie psicholog, o man niekada neatjo galv, kad iki to gali
bti prieita. Tai gerai. irdyje jis toks geras mogus, kad man norisi itai nurayti, patikti, kad tai
tikrai buvo nesveika anomalija, itikusi dl tampos, kuri abu jauiame. Kartais pamirtu, kad ne tik
a patiriu tamp, bet ir Nikas: j slegia kalt, kam mane ionai atsive, jis nori, kad a,
melancholik, biau patenkinta, o tok vyr kaip Nikas, kuris tvirtai tiki laime be-kit-pagalbos,
tai gali siutinti.
Taigi tas stiprus stumteljimas, toks netiktas, pats savaime mans neigsdino. Mane igsdino jo
veidas, kai guljau ant grind mirkiodama, iania galva. vilgsnis buvo toks, lyg jis bt
susilaiks nuo dar vieno smgio. Jam labai norjosi smogti man dar kart. Labai sunku buvo to
nedaryti. Taip nuo tada jis mane iri: kalt ir pasibjaurjimas kalte. Visikas pasibjaurjimas.
O dabar juodiausia dalis. Vakar nuvaiavau prekybos centr, kur kone pus miesto perka
narkotikus ir tai padaryti taip paprasta, lyg turtum recept. inau, nes Noel pasak: jos vyras
retkariais ten nueina nusipirkti ols suktins. A nenoriu suktins, a noriu ginklo dl visa ko. Jei
reikalai su Niku visai palyt. Jau prie pat centro susivokiau, kad Valentino diena. Valentino diena, o
a ketinu nusipirkti ginkl, o tada pagaminti vyrui vakarien. Ir tada pamaniau sau: Niko ttis dl
tavs neklydo. Tu buka kal. Nes jei manai, kad vyras tave nuskriaus, palik j. Bet tu negali palikti
savo vyro, gedinio motinos. Negali. Turtum bti biblikai baisi moteris, kad taip padarytum,
nebent kas nors bt i tikrj labai blogai. Turtum tikrai patikti, kad vyras ketina tave
nuskriausti.

NIKAS DANAS
PO EI DIEN

Go grdo mane main ir mes nuvaiavome. Pralkme pro Noel, kuri drauge su Bonj ir
Gilpinu jo j automobilio link, o jos rpestingai aprengti trynukai okiojo greta ir i paskos lyg
aitvaro kaspinai. viegdami stabdiais pralkme pro mini: imtai veid, knikas pykio
puantilizmas, nukreiptas tiesiai mane. I esms mes bgome. Formaliai.
Oho, spstai, sumurmjo Go.
Spstai? pakartojau nesusivokdamas.
Nikai, negi manai, kad ia atsitiktinumas? Trynuk ikn policijoj jau dav parodymus. N
odio apie ntum.
Arba jie kas kakiek laiko vis pamtja koki bombik.
Bonj su Gilpinu jau inojo, kad mano mona buvo nia, ir nusprend tuo pasinaudoti.
Akivaizdu, jog jie buvo sitikin, kad a nuudiau j.
Noel kit savait rodys visos televizijos, ji aikins, kad tu udikas, o ji, geriausia Eims
draug, kovoja u teisingum. Reklamin kek. Prakeikta reklamin kek.
Prispaudiau veid prie lango, sudribau kdje. I paskos vaiavo keli naujien furgonai.
Vaiavom tyldami, Go kvpavimas rimo. irjau up, ja pietus vis panerdama ir ikildama
plauk medio aka.
Nikai? pagaliau prabilo Go. Ar tai e Ar tu
Neinau, Go. Eim nieko man nesak. Jei buvo nia, kodl Noelei pasak, o man ne?
Kodl ji band gauti ginkl, o tau nepasak? atrm Go. Niekas neaiku.
Nuvaiavome pas Go prie mano nam veikiausiai knibdjo televizinink, ir vos tik jau vidun,
suskambo mano telefonas, tikrasis. Skambino Eliotai. kvpiau oro, nriau savo senj miegamj,
tada atsiliepiau.
Turiu tavs paklausti, Nikai. Tai buvo Rendis, netoliese burbuliavo televizorius. Turi man
pasakyti. Ar inojai, kad Eim nia?
Tyljau, stengdamasis sugalvoti, kaip pasakyti kad inia apie ntum netiktina.
Atsakyk, velniai raut!
Rendio tonas mane apramino. Prakalbau velniu, raminamu, megztin sisupusiu balsu.
Mudu su Eime nesistengme pradti vaiko. Rendi, ji nenorjo pastoti, ir a neinau, ar ji
apskritai ketino kada nors turti vaik. Mes netgi ne Mes netgi neturjom santyki taip danai.
Labai nustebiau, jei ji buvo nia.
Noel pasak, kad Eim nujo pas gydytoj, kad sitikint, jog yra nia. Policija jau pateik
praym dl orderio perirti raus. vakar inosim.
Go radau svetainje, su altos kavos puodeliu sdini prie motinos kort staliuko. Pasigr
mane taip, kad bt aiku, jog ino, kad a ia, bet veido nerod.
Nikai, kodl tu vis meluoji? paklaus. Eliotai tau ne prieai. Ar nedert jiems pagaliau

pasakyti, kad tai tu nenorjai vaik? Kam i Eims daryti blogiuk?


Vl nurijau nir. Viduje jau vir.
Nebeturiu jg, Go. Po velni. Ar btinai dabar?
Ar rasim tam geresn laik?
A norjau vaik. Kur laik bandme neskmingai. Netgi pradjome domtis vaisingumo
priemonmis. O tada Eim nusprend, kad nenori vaik.
Man sakei, kad tu nenorjai.
Bandiau parodyti visk graiau.
O, grau, dar vienas melas, met Go. Nemaniau, kad tu toks Tai, k kalbi, Nikai, yra
nesmons. A buvau per vakarien, kai ventm Baro atidarym, ir mama nesuprato, paman, kad
js norit praneti, kad laukiats, ir Eim tada pravirko.
inai, Go, negaliu visko paaikinti, k kada Eim padar. Neinau, kodl prie visus suiktus
metus ji verk. Supranti?
Go tyljo, oranin gatvs ibinto viesa jos profil gaub roko vaigds aureole.
ia tau, Nikai, bus rimtas patikrinimas, neirdama mane sumurmjo ji. Tau visada
bdavo sunku sakyti ties visados suregzdavai kok nekalt mel, jei manydavai, kad taip ivengsi
rimto konflikto. Visada eidavai lengviausiu keliu. Pasakydavai mamai, kad eini beisbolo treniruot,
nors buvai ijs i komandos; pasakydavai mamai, kad buvai banyioje, nors buvai kine. Kakokia
keista manija.
ia ne beisbolas, Go.
Ne beisbolas. Bet tu vis tiek meluoji kaip maas. Vis tiek i paskutinij stengiesi, kad visi
manyt, jog esi tobulas. Nenori bti blogiukas. Taigi Eims tvams sakai, kad vaik nenorjo ji. Man
nesakai, kad apgaudinji savo mon. Prisiekinji, kad kredito kortels tavo vardu yra ne tavo,
prisiekinji, kad sdjai papldimyje, nors papldimio negali paksti, prisiekinji, kad tavo santuoka
buvo laiminga. Tiesiog nebeinau, kuo dabar tikti.
Tu nerimtai, ar ne?
Nuo tada, kai dingo Eim, tu vien tik meluoji. Man neramu dl to, kas vyksta.
Kur laik visika tyla.
Go, ar tu nori pasakyti tai, k a manau, kad nori pasakyti? Nes jei taip, kakas tarp mudviej
labai negerai.
Prisimeni t aidim, kur vis aisdavai su mama, kai buvom mai: Ar vis dar mane myltum,
jei? Ar vis dar mane myltum, jei trinkteliau Go? Ar vis dar mane myltum, jei apipliau bank?
Ar vis dar mane myltum, jei k nors nuudyiau?
Nieko neatsakiau. Kvpavimas danjo.
Vis tiek tave myliau, pasak Go.
Go, negi tau tikrai reikia, kad tai pasakyiau?
Ji tyljo.
A nenuudiau Eims.
Ji tyljo.
Ar tiki manimi? paklausiau.
Myliu tave.

Ji trumpam udjo man ant peties rank ir nujo savo kambar, udar duris. Laukiau, kada
kambaryje siiebs viesa, bet ten buvo tamsu.
Po keli akimirk suskambo mano mobilusis. kart vienkartinis, kurio reikjo atsikratyti, bet
nestengiau to padaryti, nes visada, visada, visada turjau atsiliepti Endei. Kart per dien, Nikai.
Mums reikia pasikalbti kart per dien.
Susivokiau, kad grieiu dantimis.
kvpiau.
Paiam miesto pakraty buvo Senojo Vakar forto griuvsiai, dar vienas parkas, kur niekas
neidavo. Tebuvo liks dviauktis medinis stebjimo boktas, o aplink surdijusios spyns. Mudu
su Ende buvom ia kart susitik, grabaliojoms sulind bokt.
Senuoju mamos automobiliu apsukau aplink miest tris didelius ratus, kad sitikiniau, jog mans
neseka. Beprotyb buvo ten vaiuoti dar n deimtos nebuvo, bet daugiau nebegaljau atsisakyti
ms pasimatym. Man reikia tave pamatyti, Nikai, vakar, dabar, antraip, prisiekiu,
nebeitversiu. Privaiavau prie forto ir nustrau, kaip ia nuoalu ir k tai reikia: End vis dar
norjo susitikti su manimi tuioje, neapviestoje vietoje, su manimi nios monos udiku. Per
tanki iurki ol ingsniuodamas medinio bokto link langelyje irjau jos siluet.
Ji tave sulugdys, Nikai. Skubiai nujau likus atstum.
Po valandos tnojau savo paparac apniktame name ir laukiau. Rendis sak, kad iki vidurnakio jie
jau inos, ar mano mona buvo nia. Kai suskambo telefonas, ikart iupau, o paaikjo, kad tai tik
prakeiktas Komforthilas. Tvas vl paspruko. Farams praneta. Kaip visada visk nupasakojo taip,
lyg biau paskutinis asilas. Jei tai pasikartos, bsim priversti js tv ikeldinti. Mane ipyl
altas prakaitas: jei ttis atsikraustyt pas mane du beviltiki, pikti niekai, tikrai bt pati
klaikiausia dviej veikj komedija. Viskas baigtsi mogudyste ir saviudybe. Bum bum bum!
Paleidiamas juoko raas.
Pro galin lang irdamas up baigiau pokalb ramiai, Nikai, ir tai prie vali pairs
pastebjau susigus siluet. Pamaniau, koks atsiskyrlis reporteris, bet paskui tie suspausti kumiai
ir sitemp peiai man pasirod pastami. Komforthilas buvo madaug trisdeimt minui psiomis
Ups keliu. Ms nam jis kakodl prisimin, nors mans ne.
Ijau tams; jis vien koj tabalavo vir ups ir irjo vanden. Ne toks nevalyvas kaip prie
tai, nors prakaitu trenk giiai.
Tti? K tu ia veiki? Visi jaudinasi.
Jis pavelg mane tamsiai rudomis akimis, budriomis akimis, o ne baltai padmavusiomis,
kokios kartais bna sen moni. Balsvos bt trikdiusios maiau.
Ji liep man ateiti, burbteljo jis. Ji liep man ateiti. ia mano namai, galiu ateiti kada noriu.
Vis keli atjai psias?
Galiu bet kada ia ateiti. Tu mans gal ir nekenti, bet ji myli mane.
Vos nenusikvatojau. Net mano tvas isigalvojo draugyst su Eime.
Keli fotografai pievutje nuo gatvs pradjo spragsti fotoaparatais. Reikjo tt vestis vidun. Jau

sivaizdavau, koks straipsnis bus sukurptas prie it iskirtini kadr: Koks tvas buvo Bilas Danas,
kok mog jis uaugino? Dieve mano, jei ttis sileis postringauti apie kales Paskambinau
Komforthil, ir po visoki mano grabylysi jie pasiunt sanitar pasiimti tvo. A demonstratyviai
velniai, raminamai kak murmdamas nuvediau j iki sedano, o fotografai paveikslavo.
Mano ttis. Kai j ive, nusiypsojau. Stengiausi vaizduoti labai tvu besididiuojant sn.
Reporteriai paklaus, ar nuudiau mon. Kaip tik traukiausi nam, kai privaiavo policijos
automobilis.
Bonj, narsiai atrmusi paparacus, atjo man pasakyti. Buvo maloni, kalbjo labai velniai.
Eim lauksi.
Mano mona dingo su mano kdikiu savyje. Bonj nenuleido nuo mans aki, lauk reakcijos tai
bus rayta policijos ataskait, todl liepiau sau: Elkis kaip pridera, nesumauk visko, elkis taip,
kaip elgiasi tokias naujienas igirds mogus. Susimiau rankomis galv ir sumurmjau: O Dieve, o
Dieve, o kol dejavau, regjau savo mon ms virtuvje ant grind, rankomis apglbusi pilv ir
sukneinta galva.

EIM ELIOT-DAN
2012 M. BIRELIO 26 D.

DIENORATIS

Dar niekada gyvenime nesijauiau tokia gyva. Giedra, mlynas dangus, paukiai pami nuo
ilumos, up teka galinga srove, o a kaip niekada gyva. Isigandusi, susijaudinusi, bet gyva.
ryt, kai pabudau, Niko nebebuvo. Sdjau lovoje, irjau lubas, stebjau, kaip saul auksina
jas pda po pdos, klausiausi, kaip ia pat po langu suokia mlynasis strazdas, ir norjau vemti.
Gerkl susigniaudavo ir atsigniaudavo it irdis. Pasakiau sau, kad nevemsiu, o tada puoliau voni
ir isivmiau: tulis, iltas vanduo ir paviriun ikils maas irnelis. Pilvas trkiojo, akys aarojo,
ir a, bandydama atgauti kvap, miausi skaiiavimo, kurio imasi visos klozet apsikabinusios
moterys. Geriu piliules, bet kart ar du pamirau koks skirtumas, man trisdeimt atuoneri, piliules
ryju beveik dvideimt met. Koks dar gali bti atsitiktinis ntumas.
Testus randu rakinamoje stiklo vitrinoje. Teko susirasti nenustygstani suot moterik, kad
atrakint vitrin, ir, kol ji nekantraudama lauk, parodyti, kurio noriu. Padav, abejingai nuvelg ir
pasak: Skms.
Neinojau, kas bt skm: teigiamas ar neigiamas atsakymas. Parvaiavau namo ir tris kartus
perskaiiau instrukcijas. Laikiau juostel reikiamu kampu tiek sekundi, kiek reikia, o tada padjau
ant kriaukls krato ir lyg nuo bombos sprukau alin. Trys minuts, todl sijungiau radij ir, inoma,
grojo Tomo Peio dain ar kada bna, kad sijungtum radij ir negrot Tomo Peio dainos? taigi
sudainavau American Girl, o tada nuslinau atgal voni, lyg testas bt kakas, prie ko reikt
prislinti, irdis nenormaliai dausi, ir a buvau nia.
Ir tai a jau lekiu per pievut, bgu gatve ir imu dauyti Noels duris. Kai ji atidar, puoliau
aaras, parodiau juostel ir suklykiau: A nia!
Ir isigandau, nes dabar inojau ne tik a.
Grus namo sukosi dvi mintys.
Viena: kit savait ms vestuvi metins. Uuominas paraysiu kaip meils laikus, o pabaigoje
lauks graus senovinis lopys. tikinsiu j, kad mums lemta bti drauge. Kad mes eima.
Kita: bt buv gerai sigyti ginkl.
Dabar, kai vyras grta namo, man kartais bna baisu. Prie kelias savaites Nikas pakviet mane
pasiplaukioti, leistis pasroviui po dangaus ydryne. Kai pasil, apsikabinau laipt kolon, sikirtau
j. Nes sivaizdavau, kaip jis supa valt i pradi erzindamas, juokdamasis i mano panikos
baims, o paskui jo veidas pasidaro rstus, rytingas, ir a krintu vanden, t drumst rud vanden,
dreskiant akelmis ir smliu, o jis viruje, stipria ranka laiko mane po vandeniu, kol liaujuosi
prieintis.
Negaliu nieko padaryti. Nikas mane ved, kai buvau jauna, turtinga, grai moteris, o dabar a
varg, bedarb, veikiau keturiasdeimtmet nei trisdeimtmet; nebesu tokia daili, esu daili pagal
savo ami. Tokia tiesa: mano vert krito. Suprantu tai i to, kaip Nikas mane iri. Bet tai ne
siningas laybas pralaimjusio vilgsnis. Tai apgauto mogaus vilgsnis. Galbt netrukus tai virs

spstus kliuvusio mogaus vilgsniu. Gal ir bt galjs su manimi isiskirti, kol nebuvo kdikio. Bet
dabar tikrai ne, tik ne Geruolis Nikas. Jis neitvert, jei iame eimos vertybi mieste kas nors
pamanyt, jog jis i t, kurie palieka mon su vaikais. Jau veriau likt ir kst drauge su manimi.
Kst, pykt, nirt.
Nesidarysiu aborto. Kdikiui mano pilve eios savaits, jis lio didumo, jam auga akyts,
plauiai ir ausyts. Prie por valand nujau virtuv ir radau uspaudiam dut su diovintais
liais, kuri buvo davusi Morina mgstamai Niko sriubai. Isitraukiau vien l ir padjau ant
stalvirio. Jis buvo maesnis u mano roin nag, maulytis. Negaljau jo palikti ant alto stalvirio,
todl pamiau, pasidjau ant delno ir miau glostyti pirtu. Dabar jis mano markinli kienje, turiu
j prie savs.
Nesidarysiu aborto ir nesiskirsiu su Niku, kol kas ne, nes vis dar prisimenu, kaip sault dien jis
nr vandenyn, atsistojo ant rank, kojomis pamojo i vandens ir inr su paia graiausia
kriaukle man. Leidausi tada apakinama sauls, paskui usimerkiau, Nikas pabuiavo mane sriomis
lpomis, man po vokais it lietaus laai sumirgjo spalvos, ir a pagalvojau: Kokia a laiminga, ia
mano vyras, itas mogus bus mano vaik tvas. Mes bsime labai laimingi.
Bet galbt a klydau, galbt labai klydau. Nes kaip kartais jis velgia mane? Tas mielas
berniukas i papldimio, mano svajoni vyras, mano vaiko tvas? Uklumpu j stebint mane
budriomis akimis, vabzdio akimis, i gryno iskaiiavimo, ir pamanau: itas mogus gali mane
nuudyti.
Taigi jei skaitysite itai, o a bsiu negyva, k gi
Atsipraau, nejuokinga.

NIKAS DANAS
PO SEPTYNI DIEN

Laikas. Lygiai atunt ryto centrins zonos laiku, devint Niujorko laiku pamiau telefon. Mano
mona tikrai nia. A tikrai svarbiausias vienintelis tariamasis. Ketinau pasisamdyti advokat
iandien, ir jis buvo tas advokatas, kurio nenorjau, bet kurio man tbtinai reikjo.
Teneris Boltas. Bjauri neivengiamyb. Panarykite po teisinius tinklalapius, pairkite vien
kit kriminalin laid, ir visur pamatysite dirbtinio degio nurudint Tenerio Bolto veid,
pasipiktinus ir besirpinant savo klientu kad ir paskutiniame mulki ou. Jis igarsjo trisdeimt
ketveri, kai gyn Kod Olsen, restorano savinink i ikagos, apkaltint udusinus ni mon ir
imetus jos kn svartyn. Tarnybiniai unys uuod lavono kvap Kodio mersedeso bagainje;
i jo neiojamojo kompiuterio apiros paaikjo, kad kakas ispausdino emlap su artimiausiu
svartynu t ryt, kai dingo Kodio mona. Viskas kaip ant delno. Kai to msi Teneris Boltas,
tariamj atsirado kiek tik nori Policijos departamentas, du Vestsaido ikagos gaujos nariai,
piktas klubo apsaugininkas, tik ne Kodis Olsenas, kuris ijs i teismo sals tiesiu taikymu nudro
gerti kokteili.
Nuo tada per deimtmet Teneris Boltas tapo inomas kaip Vyreli Vanagas: jis nerdavo
rezonansines bylas ginti mon nuudymu kaltinam vyr. Daugiau kaip pus byl laimdavo, o tai
neblogai, turint omeny, kad paprastai bylos bdavo pagrstos, o kaltinamieji itin nemieli mergiiai,
savimylos, sociopatai. Teneris Boltas dar buvo vadinamas Mulki gynju.
Antr valand turjau su juo susitikti.
ia Meribet Eliot. Praom palikti inut, nedelsdama jums paskambinsiu atsiliep balsas,
panaus Eims. Eims, kuri nepaskambins nedelsdama.
Spaudiau oro uost, i kur turjau skristi Niujork susitikti su Teneriu Boltu. Papras Bonj
leidimo ivykti i miesto, regis, pralinksminau j: Farai i tikrj taip nedaro. ia tik per
televizori taip rodo.
Labas, Meribete, ia vl Nikas. Man labai reikia su jumis pasikalbti. Norjau jums pasakyti
E, a tikrai neinojau apie ntum, esu lygiai taip pat sukrstas kaip ir js E, ir a samdausi
advokat, norjau, kad inotumt. Atrodo, net Rendis sil taip padaryti. Kad ir kaip bt Juk inot,
kad nemoku palikinti inui. Tikiuosi, paskambinsit man.
Tenerio Bolto biuras buvo miesto centre, ne per toliausiai nuo ten, kur kadaise dirbau. Liftas ukl
mane dvideimt penkis auktus, bet kilo taip sklandiai, jog n nebuvau tikras, ar judame, kol
neugul aus. Dvideimt etame aukte kietai suiaupusi lpas lipo blondin prigludusiu dalykiniu
kostiumliu. Laukdama, kol usivers durys, nekantriai trepteljo koja, o tada met man:
Kodl nepaspaudiat, kad usidaryt?
Apdovanojau j ypsena, kuria ypsausi aiktingoms moterims, nugiedrinania ypsena, tokia,
kuri Eim vadino mylimojo Nikio ypsenl, ir moteris mane paino.

O, itar, lyg uuodusi k nors gaiaus. Kai Tenerio aukte nriau lauk, atrod, lyg biau
asmenikai j eids.
Tas tipas buvo geriausias, o man reikjo geriausio, bet, antra vertus, man buvo nemalonu bti kaip
nors siejamam su juo su ituo sukiumi, ituo pajacu, ituo kaltj advokatu. Buvau taip nusistats
prie Tener Bolt, jog maniau, kad jo biuras atrodys kaip i Majamio policijos. Bet Bolt & Bolt
atrod veikiau prieingai oriai, solidiai. U varutli stiklini dur puikiais kostiumais vilkintys
mons siuvo i kabineto kabinet.
Mane pasitiko jaunas dailus vyras su atogr vaisiaus spalvos kaklaraiiu, pasodino stiklu ir
veidrodiais riniame laukiamajame, kilniai pasil vandens (atsisakiau), tada gro prie
spindinio stalo ir pakl spindinio telefono ragel. Sdjau ant sofos ir stebjau horizont, kuriame
tarsi mechaniniai paukiai kapnojo kranai. Paskui i kiens isitraukiau paskutin Eims uuomin.
Penkeri metai medis. Ar toks bus galutinis lobio paiekos prizas? Kas nors vaikui: drointas
uolinis lopys, medinis barkutis? Kas nors ms vaikui ir mums, kad pradtume i pradi, naujai
Dan pradiai.
Man spoksant uuomin, paskambino Go.
Ar viskas gerai? nieko nelaukdama paklaus.
Mano sesuo man, kad a galbt monos udikas.
Tiek gerai, kiek, manau, apskritai kada nors gals bti.
Nikai, atleisk. Skambinu atsiprayti, ibr Go. Pabudau ir supratau, kad a visikai
nenormali. Ir bjauri. Pameiau galv. Tai buvo momentinis apdujimas. Labai labai atsipraau.
Tyljau.
Suprask, Nikai: isekimas, stresas ir A atsipraau Tikrai.
Gerai, pamelavau.
Bet, ties sakant, diaugiuosi. Kakas paaikjo
Ji tikrai lauksi.
Pilve dilgteljo. Vl pasirod, kad pamirau kak svarbaus. Kak praiopsojau ir u tai
sumoksiu.
Ujauiu, itar Go. Patyljo. I tikrj
Negaliu apie tai kalbti. Negaliu.
Gerai.
A Niujorke, pasakiau. Susitinku su Teneriu Boltu.
Go garsiai ikvp.
Ai Dievui. Kaip pavyko taip greitai pas j pakliti?
Nes mano byla visai sumauta.
Mane i karto sujung su paiu Teneriu prisistaius teko palaukti por sekundi, ir kai
papasakojau jam apie kvot mano svetainje ir apie ntum, jis liep man okti artimiausi lktuv.
Dedu kelnes, pridriau.
Elgiesi protingai. Tikrai.
Vl tyla.
Juk negali Teneris Boltas bti jo tikras vardas, k? pabandiau praskaidrinti nuotaik.
Girdjau, tai Ratnerio Tolbo anagrama.

Tikrai?
Ne.
Nusijuokiau. Nederamas veiksmas, bet gera. O tada pamaiau per laukiamj pas mane ateinani
anagram juodas kostiumas su ruoeliais, kaklaraitis it alioji citrina, plri ypsena. jo
itiess rank, i anksto nusiteiks sukirsti rankomis.
Nikai Danai, a Teneris Boltas. Eime, metas imtis darbo.
Tenerio Bolto kabinetas, regis, tyia buvo rengtas taip, kad primint vien tik vyrams skirto golfo
klubo kambar patogs odiniai krslai, teiss knyg pilnos lentynos, dujinis idinys su
kondicionuojamame ore plevenaniomis liepsnelmis. Sskis, usirkyk cigar, pasisksk mona,
suskelk kok nevank juokel tik tarp ms, berniuk.
Boltas tyia nesisdo u stalo. Pakviet sussti prie dvivieio staliuko, lyg btume susij paaisti
achmatais. Tai partneri pokalbis, be odi bylojo Boltas. Sussime prie nedidelio staliuko karo
tabe ir kibsime darb.
Pone Danai, mano honoraro avansas imtas tkstani doleri. Suprantama, tai dideli pinigai.
Todl noriu, kad bt aiku, k silau a ir ko tikiuosi i js. Tinka?
Jis smeig mane nemirksinias akis, ujauiamai ypsojosi ir lauk, kad linkteliau. Tik
Teneris Boltas taip galjo: mane, klient, priversti atskristi pas j, o tada idstyti, kaip tursiu
verstis per galv, kad jis priimt mano pinigus.
A laimiu, pone Danai. Laimiu bylas, kuri nemanoma laimti, o byla, su kuria, manau, netrukus
tursite reikal bkim realistai, kietas rieutlis. Finansiniai nesklandumai, nevykus santuoka,
nia mona. iniasklaida domisi jumis, visuomen domisi jumis.
Jis m sukioti ied su antspaudu ant deins rankos, laukdamas, jog parodysiu, kad klausausi.
Vis girddavau sakant: Keturiasdeimties vyras turi tok veid, kokio yra vertas.
Keturiasdeimtmeio Bolto veidas buvo ipuoseltas, veik be raukli, rodantis savimeil. Savimi
pasitikintis vyras, geriausias savo srities inovas, gyvenimu patenkintas mogus.
Be mans daugiau joki policijos apklaus, kalbjo Boltas. Labai apgailestauju, kad taip
darte. Taiau, prie imantis teisins dalies, reikia tvarkytis su vieja nuomone, nes i to, kaip dabar
viskas vyksta, atrodo, jog viskas ieis vieum: js kredito kortels, gyvybs draudimas, tiktina,
inscenizuota nusikaltimo vieta, ivalytas kraujas. Atrodo labai prastai, biiuli. Uburtas ratas; jei
farai mano, kad tai padarte js, jie tai pavieina. Visuomen pasipiktinusi, ji reikalauja, kad btumt
suimtas. Taigi pirma: mums reikia surasti kit tariamj. Antra: turime isaugoti Eims tv
palaikym nemoku pasakyti, kaip tai svarbu. Ir treia: reikia susitvarkyti su js vaizdiu, nes jeigu
bus prieita iki teismo, tai paveiks prisiekusiuosius. Bylos nagrinjimo vietos pakeitimas nieko
nebereikia itisos paros transliacijos, internetas, dabar visas pasaulis yra js teismo sal. Todl
gyvybikai svarbu pradti visk versti kit pus.
Patikkit, ir a to noriau.
Kaip reikalai su Eims tvais? Ar manoma bt juos prikalbinti vieai pareikti apie param
jums?
Nekalbjau su jais nuo tada, kai man patvirtino, jog Eim buvo nia.
Yra nia, irjo mane Teneris susirauks. Yra. Ji yra nia. iuktu niekada

nekalbkite apie savo mon btuoju laiku.


Velnias.
Usidengiau veid ranka. N nepastebjau, k pasakiau.
Su manimi galite nesijaudinti, pasak Boltas ir kilniairdikai mosteljo. O kitur saugokits.
Labai saugokits. Nuo dabar burn praverkite tik gerai apgalvojs, k sakysite. Taigi su Eims tvais
nesikalbjote. Man tai nepatinka. Turbt bandte su jais susisiekti?
Palikau kelias inutes.
Boltas kak pakeverzojo didel gelton bloknot.
K gi, manysim, kad mums tai blogos naujienos. Bet turite juos surasti. Tik ne vieai, kur jus gali
nufilmuoti koks nors iknius su kamera, negalime sau leisti dar vienos onos Keli. Arba pasiskit
valgyb seser, tegu pairi, kas vyksta. Gal taip ir padarykit, taip geriau.
Gerai.
Nikai, sudarykit man sra. Suraykit visk, k per visus ituos metus esat gera padars Eimei.
Visokias romantikas smulkmenas, ypa per pastaruosius metus. Virt jai vitienos sultin, kai sirgo,
siuntinjot meils laikelius, kol buvot ivyks darbo reikalais. Nieko ak rianio. Papuoalai man
nerpi, nebent isirinkot per atostogas ar panaiai. Mums reikia tikr asmenini moment, romantinio
filmo moment.
O jeigu a ne i romantik?
Teneris suiaup lpas, paskui vl atleido.
Suraskit k nors, Nikai, gerai? Atrodot kaip geras vyrukas. Esu tikras, kad padart k nors miela
per pastaruosius metus.
Nesugalvojau nieko malonaus, k biau padars per pastaruosius dvejus metus. Niujorke
pirmaisiais keleriais santuokos metais i kailio nriausi, kad pamaloniniau mon kad ir tais
nerpestingais laikais, kai kart ji pasileido per vaistins stovjimo aiktel ir puol man glb, ir
mes spontanikai atventm, nes ji nusipirko naujo plauk lako. Ji vis laik buvo veidu prigludusi
prie mano veido, irjo plaiai atmerkusi savo mlynas akis, geltonos blakstienos brauk man per
od, tiesiai po nosimi jutau jos alsavimo kaitr, jo ramum. Stengiausi dvejus metus, iki mano senoji
mona nepranyko, labai stengiausi jokio pykio, joki gin, nuolatinis pataikavimas, kapituliacija,
vyras, kokius rodo komedijose: Taip, mieloji. inoma, irdele. Energija sunksi i mano kno, kol
paklaikusio triuelio protas stengsi suprasti, kaip j padaryti laiming, o bet koks veiksmas, bet koks
bandymas bdavo pasitinkamas su dangun uverstomis akimis ar tyliu lidnu atodsiu. Atodsiu: Taip
ir nesupratai.
Kai ivaiavome Misr, jau buvau visai isiderins. Gda prisiminti save tok, kokiu virtau
skubantis, besiriejantis, susikprins pataiknas. Taigi nebuvau romantikas; netgi nebuvau malonus
mogus.
Taip pat man reikia srao moni, kurie galbt pakenk Eimei, kurie galt k nors prie j
turti.
Turiu jums pasakyti: atrodo, Eim prie kur laik band nusipirkti ginkl.
Farai ino?
Taip.
Js inojot?

Suinojau tik tada, kai tipas, i kurio ji norjo pirkti, pasak.


Jis mst lygiai dvi sekundes.
Tada galiu laintis, jog pagal j teorij jai ginklo reikj, kad galt apsiginti nuo js, pasak.
Ji buvo izoliuota, jai buvo baisu. Ji norjo tikti jumis, taiau jaut, kad darosi kakas bloga, todl
nusprend sigyti ginkl, jei kartais jos blogiausi nuogstavimai pasitvirtint.
Oho, jums puikiai sekasi.
Mano tvas buvo faras, pasak Boltas. Bet mintis dl ginklo man patinka dabar mums
tereikia ko nors, be js, kas tikt it schem. Ko nors ne itin tolimo. Jei ji nuolat barsi su kaimynu
dl lojanio uns, jeigu jai reikjo atsiginti kokio flirtuotojo kad ir kas bt, man to reikia. K
inote apie Tom OHar?
Teisingai! inau, kad jis kelis kartus skambino pagalbos linija.
2005-aisiais jis buvo apkaltintas Eims iaginimu, atliktu pastamo asmens.
Nevalingai isiiojau, bet nieko nepasakiau.
Ji kartais su juo susitikindavo. Jie buvo susitik pas j vakariens, reikalas tapo nevaldomas ir,
mano iniomis, jis iprievartavo j.
Kada 2005-aisiais?
Gegu.
Tai vyko per tuos atuonis mnesius, kai buvau pamets Eim tarp mudviej susitikimo
Niujorke ir paskui Septintajame aveniu.
Teneris stebdamas mane pasitais kaklarait, pasukiojo deimantais papuot vestuvin ied.
Ji jums apie tai nepasak.
Nieko apie tai negirdjau, atsakiau. I nieko. Tuo labiau i Eims.
Nustebtumt, kokiai daugybei moter tai vis lyg kokia dm. Gda.
Negaliu patikti
Per tokius susitikimus visada stengiuosi klientui pateikti jam neinomos informacijos, aikino
Teneris. Noriu, kad suprastumt, kaip rimtai esu nusiteiks imtis js bylos. Ir kaip labai jums
mans reikia.
Ar tas tipas gali bti tariamasis?
inoma, kodl gi ne, labai jau pasitikiniai patvirtino Teneris. Jis prie js mon yra
panaudojs smurt.
Ar j pasodino kaljim?
Ji atsim kaltinimus. Manau, nenorjo liudyti. Jei mudu nusprstume dirbti drauge, a juo
pasidomsiu. Dabar pasistenkit prisiminti visus, kas domjosi js mona. Vis dlto bt geriau kas
nors i Kartido. Bt tikimiau. Dabar Teneris usikl koj ant kojos, atkio apatinius dantis,
isikraipiusius ir dmtus, palyginti su tobulai isirikiavusiais virutiniais. Kur laik tais kreivais
dantimis laik prikands virutin lp. Dabar sunkesnioji dalis, Nikai, prakalbo. Man reikia,
kad su manimi btumt visikai atviras, antraip nieko nebus. Todl papasakokit man visk apie savo
santuok, klokit visa, kas blogiausia. Nes jei inosiu blogiausia, galsiu tam pasirengti. Bet jei mane
uklups nepasirengus, mums galas. O jeigu mums galas, jums galas. Nes a paspruksiu savo G4.
kvpiau. Pavelgiau jam akis.
A buvau neitikimas Eimei. Apgaudinjau Eim.

Gerai. Su daug moter ar tik su viena?


Ne, ne su daug. Anksiau jos neapgaudinjau.
Taigi su viena moterimi? pasitikslino Boltas ir nusuko vilgsn. Sukiodamas vestuvin ied
smeig akis burlaivio akvarel. sivaizdavau, kaip jis vliau skambina monai ir sako: Kad nors
kart, nors kart ateit ne iknius.
Taip, tik viena mergina, ji labai
Nesakykit mergina, niekada nesakykit mergina, nutrauk mane Boltas. Moteris. Viena
moteris, kuri jums ypatinga. Ar tai norjote pasakyti?
Aiku, tai.
Ar inot, Nikai, kad ypatinga blogiau negu Tiek to. Kiek laiko?
Kiek daugiau nei metai.
Ar kalbjots su ja po Eims dingimo?
Taip, vienkartiniu telefonu. Ir kart asmenikai. Du kartus. Bet
Asmenikai.
Niekas ms nemat. Galiu prisiekti. Tik mano sesuo.
Jis atsikvp, vl nukreip vilgsn burlaiv.
Ir kaip tai Kuo ji vardu?
End.
Koks jos poiris visa tai?
Viskas buvo gerai iki ntumo pavieinimo. Dabar, manau, ji iek tiek susierzinusi. Labai
susierzinusi. Labai, e kaprizinga netinkamas odis
Nikai, sakykit, k norit pasakyti. Jei ji kaprizinga, tai
Ji reikli. Kibi. Nuolat reikalauja, kad raminiau. Ji labai miela mergina, bet ji jauna, ir aiku,
kad jai sunku.
Teneris Boltas nujo prie mini baro ir isitrauk Clamato6. aldytuvas buvo pilnas Clamato.
Atsidar buteliuk ir trimis gurkniais igr, tada nusiluost lpas mediagine servetle.
Su Ende jums reikia nutraukti bet kok bendravim visikai ir visiems laikams, prakalbo jis.
Jau iojausi prietarauti, bet jis kilsteljo deln. Tuojau pat.
Negaliu va taip imti ir nutraukti. Nei i io, nei i to.
Nikai, tai nediskutuotina. Nagi, baikit, mogau, negi turiu jums tai aikinti? Negalite su kakuo
susitikinti, kai dingusi js nia mona. Jus patupdys kaljim. Tik padaryti tai reikia taip, kad
nenuteiktumte jos prie save. Kad jai nekilt noro imtis vendetos, kad nesinort eiti vieum, kad
likt tik velns prisiminimai. Padarykit taip, kad ji patikt, jog taip reikia, priverskit j norti, kad
js btumt saugus. Ar mokate graiai skirtis?
Prasiiojau atsakyti, bet jis nelauk.
Parengsime jus itam pokalbiui, taip pat ir kryminei apklausai, gerai? Taigi, jeigu mans norite,
skrendu Misr, sikuriu ten ir imams darbo. Jei norite, kad biau js advokatas, jau rytoj bsiu
su jumis. Ar norite?
Noriu.
Pavakary jau vl buvau Kartide. Keista, kad Teneriui i veiksmo paalinus End kai tik pasidar

aiku, kad ji paprasiausiai negali likti, a taip greitai su tuo susitaikiau, keista, kad kaip menkai dl
to lidjau. Per paprast dvi valandas trukus skryd nuo myliu End perjau prie nemyliu Ends. Lyg
biau ijs pro duris. Ms santykiai i karto pribluko praeitis. Kaip keista, kad sugrioviau
santuok dl tos mergaiiuks, su kuria neturjau nieko bendra, iskyrus tik tai, kad abiem patiko
skaniai pasijuokti ir po sekso igerti alto alaus.
Aiku, gerai, kad tai ubaigsi, bt pasakiusi Go. Labai jau sudtinga pasidar.
Bet buvo rimtesn prieastis: i galvos njo Eim. Jos nebuvo, bet vis tiek jos buvimo buvo
daugiau negu bet kieno kito. simyljau Eim, nes su ja buvau geriausias Nikas. Meil jai padar i
mans antmog, myldamas j jauiausi gyvas. Kad ir smagiausiai nusiteikusi, ji buvo kietas
rieutas, nes jos smegenys be paliovos dirbo, dirbo, dirbo man reikjo kaip reikiant pasitempti, kad
neatsilikiau nuo jos. Vis valand kriau jai paprast elektronin laik, prisigraibiau visoki
domybi, kad tik j sudominiau: Eer poetai7, dvikovos taisykls, Pranczijos revoliucija. Jos
protas buvo ir platus, ir gilus, bdamas drauge su ja pats tapau sumanesnis. Ir dmesingesnis,
aktyvesnis, gyvesnis, ir labiau siaudrins, nes mano monai meil buvo kaip narkotikas, alkoholis ar
pornografija negaljo bti jokios plyns. Kas kart turjo bti intensyviau negu prie tai, kad bt
pasiektas tas pats rezultatas.
Eim privert mane patikti, kad esu iskirtinis, kad esu jos lygio aidjas. Tai buvo ms skm
ir ms pratis. Nes nepajgiau susidoroti su reikalavimu bti didingam. miau geisti lengvumo ir
vidutinybs, nekeniau savs dl to ir galiausiai, kaip dabar suprantu, nubaudiau j u tai. Paveriau
j nervinga, dygia btybe. Apsimeiau vienokiu, o pasirod, kad esu visai kitoks. O blogiausia,
tikinau save, kad dl mudviej tragedijos kalta tik ji. Itisus metus pamau virtau tuo, kuo kaltinau j:
tikru neapykantos kamuoliu.
Skrisdamas namo ketvirt uuomin spoksojau taip ilgai, jog imokau atmintinai. Norjau save
kankinti. Nieko keista, kad kart jos rateliai visikai kitokie: mano mona buvo nia, ji norjo
visk pradti nuo pradi, norjo mums sugrinti nuostab laiming gyvybingum. sivaizdavau, kaip
ji bgioja po miest, slapsto tuos mielus ratelius, lyg mokinuk degdama noru, kad tik nueiiau iki
galo iki inios, kad ji laukiasi mano vaiko. Medis. Turt bti senovinis lopys. Pastu savo
mon: turt bti antikvarinis lopys. Nors uuomina parayta anaiptol ne bsimos motinos gaida:
sivaizduok: esu bloga mergait,
Nubaust reikt itoki panait.
O tai nutik jau yra,
Kur saugome grybes metinms, ar ne?
Pardon, jei itai a prasimaniau!
Sault popiet ten buvo gera man ir tau.
Paskui igrme kokteil vis taip pat smagiai.
Tad skuoski ten padsaudamas tu saldiai,
Atverk duris staigmena lauks tenai.

Buvau jau beveik prie nam, kai supratau. Kur saugome grybes metinms, ar ne? Grybs turt
bti kas nors i medio. Nubausti nusivesti malkin. U sesers namo buvo malkin ten buvo
sukrautos oliapjovs dalys ir surdij rankiai aptriuusi sena pair lyg i siaubo filmo, kur
pamau iudomi stovyklautojai. Go niekad ten neidavo. Kai atsikraust, vis juokaudavo, kad padegs

j. Bet malkin tik dar labiau apl ir apsiraizg voratinkliais. Juokaudavome, kad ten pati ta vieta
lavonui ukasti.
Negali bti.
Nunmusiu veidu, altomis rankomis, vaiavau per miest. Go automobilis stovjo ant keliuko
prie namo, bet a pratykinau pro vieiant svetains lang ir pasileidau nuo kalvos. Netrukus ji
mans nebegaljo matyti, niekas nebegaljo matyti. Labai privatu.
Paiam pakraty po mediais stovjo pair.
Nenenenene.

6 Pomidor suli ir moliusk sultinio grimas su prieskoniais.


7 Angl poetai Williamas Wordsworthas, Samuelis Tayloras Coleridgeas ir Robertas Southey, XIX a. pradioje gyven ir kvpimo
smsi eeringame Kambrijos krate (the Lake District).

antra dalis

PAINIMAS

EIM ELIOT-DAN
DINGIMO DIEN

Dabar, kai esu nebegyva, jauiuosi kur kas laimingesn.


Tiksliau, dingusi. Greitai bsiu laikoma galbt negyva. O trumpiau sakytume negyva. Tai nutiks
netrukus, bet jau dabar jauiuosi geriau: snariai atsipalaidav, raumenys lanksts. ryt vien
akimirk suvokiau, kad veidas kakoks keistas, kitoks. vilgteljau galinio vaizdo veidrodl
baisusis Kartidas liks u keturiasdeimt trij myli, mano pasiptlis vyras trinasi po savo glit
bar, o vir jo lykios nesusivokianios galvos ant plono silo kybo kaltinimas tyiniu kno
sualojimu ir matau, kad ypsausi. Cha! Tai bent naujiena.
Mano ios dienos darb sraas vienas i pastarj met sra guli greta ant keleivio
sdyns, prie punkto Nr. 22 kruvinas takas: sipjauti. Bet Eim bijo kraujo, pasakys dienoraio
skaitytojai. (Tiesa, dienoratis! Prie mano puikiojo dienoraio mes dar prieisime.) Ne, nebijau, bet
pastaruosius metus tai nuolat kartodavau. Nikui gal kok pustuzin kart skundiausi, kaip bijau
kraujo, o kai jis pasak: Neprisimenu, kad anksiau btum taip bijojusi, atsakiau: A sakiau tau,
sakiau daugyb kart! Niko galvoje kit moni bdos neusilaiko, todl jis tiesiog tuo patikjo.
Graiai a ten apsisukau kraujo centre, kai nualpau. A tikrai nualpau, ne iaip paraiau, kad nualpau.
(Nesinervinkite, visk isiaikinsime: kas tiesa, kas ne, o kas galbt tiesa.)
Punktas Nr. 22: sipjauti jau seniai srae. Dabar tai atlikta, ir man skauda rank. Labai skauda.
Reikia didels savitvardos paiam sipjauti savo kn iki pat raumens. Reikia daug kraujo, bet ne
tiek, kad apalptum, kad kas nors po keli valand rast tave raudoname klane ir tau tekt daug
aikintis. I pradi kartono rtuk prisidjau prie rieo, bet velgdama susikryiavusias
kraujagysles pasijutau kaip iminuotoja i veiksmo filmo: nukirpk ne t laidel ir mirsi. Galiausiai,
sikandusi skudur, kad nerkiau, sipjoviau ast i vidin puss. Vienu ilgu, giliu geru pjviu.
Sdjau sukryiavusi kojas virtuvje ant grind deimt minui, laukiau, kol i tolygiai srvanio
kraujo prisikaups padorus tirtas klanas. Tada visk iluosiau taip atsainiai, kaip Nikas bt
ivals po to, kai neva sukneino man galv. Norjau, kad namas atskleist, kaip kertasi tiesa ir
apgavyst: Scena svetainje atrodo inscenizuota, bet kraujas ivalytas tai negali bti Eim!
Todl susialoti vertjo. Bet prajo jau kelios valandos, o ris po rankove, po turniketu vis dar
dega. (Punktas Nr. 30: Atsargiai sutvarstyti aizd, saugotis, kad kraujo nenulat ten, kur jo neturi
bti. Suvynioti kartono rtuk ir sidti kien, paskui imesti.)
Punktas Nr. 18: Inscenizuoti grumtynes svetainje. Nuversti otoman. Padaryta.
Punktas Nr. 12: Pirm uuomin dti dut, suvynioti ir padti taip, kad policija rast pirmiau,
negu pribloktas vyras ims jos iekoti. Tai turi bti policijos uprotokoluota. Noriu, kad jis bt
priverstas leistis lobio paiek (jo ego privers j t paiek baigti). Padaryta.
Punktas Nr. 32: Persirengti paprastais drabuiais, plaukus susikiti po skryble, nulipti ups laitu,
pakrante, vos per kelis colius nuo vandens, nubgti iki kvartalo galo. Padaryti kaip tik taip, nors inai,
kad Teverer, vienintel kaimyn, kuri mato up, bus banyioje. Padaryti kaip tik taip, nes niekada
negali bti tikra. Visada engi dar vien ingsn, kurio neengia kiti, tokia jau tu esi.

Punktas Nr. 29: Atsisveikinti su Bliker. Paskutin kart uuosti i snukelio sklindant katik
dvok. Priberti dubenl, jei kartais mons pamirt j paerti, kai viskas prasids.
Punktas Nr. 33: Dingti.
Padaryta, padaryta, padaryta.
Galiau daugiau jums papasakoti, kaip visk padariau, bet noriau, kad i pradi mane
paintumte. Ne Eim i dienoraio, kuri yra literatrinis personaas (Nikas sak, kad a nesu
raytoja kodl apskritai jo klausiausi?), o mane, tikrj Eim. Kokia moteris galt tai padaryti?
Papasakosiu jums istorij, tikr istorij, ir tada galbt suprasite.
Pirmiausia a neturjau gimti.
Mano motina iki mans patyr penkis persileidimus ir du kartus kdikis gim negyvas. Vien kart
per metus, ruden, lyg tai bt sezonin pareiga, lyg sjomaina. Visos buvo mergaits; visos gavo
vard Viltis. Esu tikra, kad taip sugalvojo mano tvas i optimistinio impulso, i naivaus
nuoirdumo: Meribete, nepraraskime vilties. Bet jie kaskart prarasdavo Vilt.
Gydytojai mano tvams liep liautis bandyti susilaukti vaiko. Tie nesutiko. Jie es ne kokie
tienos. Jie vis band ir band, ir galiausiai atsiradau a. Mama nesitikjo, kad bsiu gyva, bijojo
apie mane galvoti kaip apie tikr vaik, gyv vaik, mergyt, kuri parsive namo. Jei viskas bt
pakryp bloga, biau buvusi atuntoji Viltis. Bet a klykdama atjau pasaul sijaudrinusi,
rykiai roin. Tvai buvo be galo nusteb, jie suvok, kad nesvarst, kaip mane pavadinti, kad
nerinko tikro vardo tikram vaikui. Pirmsias dvi dienas ligoninje prabuvau be vardo. Kas ryt
motina girddavo, kaip jos palat atsiveria durys, ir jausdavo, kaip tarpdury stoviniuoja medicinos
sesuo (sivaizduodavau j senovikai, su plaiu baltu sijonu ir kepuraite su sparneliais, it kin
isinetinio maisto duts). Sesuo delsdavo, o motina nepakeldama aki klausdavo: Ar ji dar
gyva?
Kai vis dlto likau gyva, jie mane pavadino Eime, nes tai buvo paprastas mergaits vardas,
populiarus vardas, vardas, kuriuo tais metais buvo pavadinta imtai kit mergaii, taigi dievai galbt
nepastebsi j kdiklio, prigludusio tarp kit. Meribet sak, kad dabar ji mane pavadint Lidija.
Augau jausdamasi ypatinga, didiavausi. Buvau mergait, kuri kovsi su nebtimi ir laimjo.
Tikimybs buvo gal koks procentas, bet a laimjau. Tik sugadinau motinai gimd manasis ermano
ygis8 prie motinai pagimdant mane. Meribet nebegaljo turti vaik. Vaikystje tiesiog mgavausi
tuo: tik a, tik a, vien tik a.
Vili gimimo ir mirties dienomis mama gurknodavo arbat, apsiklojusi pledu sddavo
supamajame krsle ir sakydavo, kad ji tiesiog nori truput pabti viena. Nieko dramatika, mama
pernelyg protinga, kad giedot laidotuvi giesmes, bet pasidarydavo lidnai svajinga, atsitolindavo,
ir mans, tokio reiklaus padaro, tame jos pasaulyje nebdavo. Ropdavausi motinai ant keli arba
lsdavau jai akis su kreidelmis nupietu pieiniu, arba prisimindavau kok lapel i mokyklos, kur
reikjo skubiai perskaityti. Tvas stengdavosi nukreipti mano dmes, bandydavo isivesti kin ar
papirkti saldainiais. Jokios gudrybs nepaddavo. Neduodavau motinai t keli minui.
Visada buvau geresn u Viltis, nes man pavyko igyventi. Bet drauge visada pavydjau toms
septynioms negyvoms okanioms princesms. Jos tapo tobulos n akimirkos negyvenusios, n
nesistengdamos, o man buvo lemta gyventi ioje emje, kiekvien miel dien privaljau stengtis, ir

kiekviena diena slp galimyb nutolti nuo tobulybs.


Toks gyvenimas sekina. Taip gyvenau iki trisdeimt vien.
Tada madaug dvejus metus viskas buvo gerai. Dl Niko.
Nikas mane myljo. Myljo su eiomis : Jis mane myljo. Bet myljo ne mane. Nikas
myljo mergin, kurios nebuvo. A apsimetinjau, kaip kad danai apsimetinju, esanti domi
asmenyb. Negaliu kitaip, visados taip dariau: kai kurios moterys nuolat keiia stili, o a keiiau
asmenyb. Koks personaas labiau prie irdies, koks yra geidiamas, koks modernus? Manau,
daugelis taip elgiasi, tik to nepripasta arba jie apsistoja prie vieno personao, nes yra per tings ar
per kvaili pasikeisti.
T vakar per susibrim Brukline vaidinau mergin, kkios yra madingos, mergin, kokis
tokiems kaip Nikas vyrams reikia Kiet pan. Vyrai tai sako kaip tikr kompliment, argi ne? Ji
kieta pana. Jei esu Kieta pana, vadinasi, a karta, nuostabi, linksma moteris, dievinanti futbol,
poker, nevankius juokelius ir raugjim, aidianti vaizdo aidimus, gerianti pig al, jai patinka
seksas trise ir analinis seksas, ji kema derainius ir msainius, lyg vest didiausi pasaulyje
kulinarin ou, bet kakokiu bdu vis dar dvi antr dyd, nes kietos panos paios kariausios.
Kartos ir supratingos. Kietos panos niekada nepyksta. Jos tik nusivylusiai, bet meiliai ypsosi ir
leidia savo vyrams daryti tai, k jie nori. Pirmyn, nusiik ant mans, a nieko prie, a Kieta pana.
Vyrai i tikrj mano, kad toki mergin yra. Gal juos apkvailino tai, kad daugyb moter nori
apsimesti tokia mergina. Ilg laik Kieta pana mane erzino. Matydavau, kaip vyrai draugai,
bendradarbiai, paalieiai svaigdavo dl toki aving apsimetli, ir man nordavosi pasisodinti
tuos vyrus ir altai pasakyti: Tu susitikinji ne su iaip moterimi, susitikinji su moterimi,
prisiirjusia film, kuriems scenarijus para bendrauti nemokantys vyrai, jiems nortsi tikti,
kad toki moter yra ir kad kokia viena galbt j pabuiuos. Nordavosi sugriebti vargel u atlap
ar u praneim gaviklio futliaro ir pasakyti: Ta merga i tikrj nesvaigsta dl atri deraini
niekas nesvaigsta dl atri deraini! O Kietos panos apskritai apgailtinos: jos apsimeta ne
moterimis, kokiomis paios nort bti, bet moterimis, koki nori vyrai. Och, ir jeigu nesate Kieta
pana, meldiu, nemanykite, kad js vyrikis nenori Kietos panos. Galimos variacijos: jei jis
vegetaras, Kieta pana mgs soj ms ir myls unis; jei jis menininkas hipsteris, Kieta pana bus
tatuiruota, akiniuota nuoboda, kuriai patinka komiksai. Fasadas gali vairuoti, bet, patikkit, jis nori
Kietos panos, kuri iaip jau yra mergina, kuriai patinka viskas, kas patinka jam, ir kuri niekada
nesiskundia. (I kur jums inoti, kad nesate Kieta pana? I to, kad jis, pavyzdiui, sako: Man
patinka stiprios moterys. Jei jis jums taip sako, kada nors idulkins kit. Nes fraze Man patinka
stiprios moterys ukoduota Nekeniu stipri moter.)
Kantriai laukiau ne vienus metus, kad vytuokl nuskriet kit pus, kad vyrai imt skaityti
Dein Ostin, imokt megzti, apsimest, jog jiems patinka kosmosas, rengt ikarp album
vakarlius ir glamontsi vienas su kitu, o mes juos geidulingai stebtume. Ir tada pasakytume: Aha,
jis Kietas bias.
Bet taip nenutiko. O visos tautos moterys slapta prisidjo prie ms degradavimo! Neilgai trukus
Kieta pana tapo standartu. Vyrai tikjo, kad toki bna tai nebuvo svajoni mergait, viena i
milijono. Buvo tikimasi, kad kiekviena bus tokia, o jei tokia nebuvai, vadinasi, kakas negerai su
tavimi.

Bet maga bti Kieta pana. Tokiai kaip a, mgstaniai laimti, maga bti mergina, kurios nori visi
vaikinai. Kai susipainau su Niku, i karto supratau, kad jis nori kaip tik tokios, ir dl jo buvau
nusiteikusi pabandyti. Prisiimu savo dal kalts. Reikalas tas, kad i pradi pameiau dl jo galv.
Jis man pasirod nepadoriai egzotikas, toks tipikas bernioklis i Misrio. Buvo velnikai gera su
juo bti. Jis ilukteno toki dalyk, koki n neinojau turinti: linksmum, humoro jausm,
lengvabdikum. Lyg bt mane iskobs ir pripilds plunksn. Jis padjo man bti Kieta pana, su
niekuo kitu Kieta pana nebiau galjusi bti. Nebiau norjusi. Pripastu, kai kuo mgavausi:
valgiau skanstus MoonPie, vaikiojau basa, lioviausi jaudintis. irjau bukus filmus ir valgiau
chemijos prikit maist. Prie imdamasi ko nors, negalvodavau tai kas svarbiausia. Griau
kokakol ir nekvarinau sau galvos, kaip perdirbti skardin, nesijaudinau dl pilve
besiteliskuojanios rgties, tokios stiprios, kad nuvalyt monet. Nueidavome irti buko filmo, ir
a nesukdavau sau galvos dl eidaus seksizmo ar dl to, kad maumoms skirta per maai
pagrindini vaidmen. Netgi nesirpinau, ar filmu norta k nors pasakyti. Nesijaudinau, kas bus
paskui. Niekas nebuvo svarbu, gyvenau ia akimirka ir jauiau, kaip darausi vis lktesn ir bukesn.
O drauge laimingesn.
Iki Niko jauiausi esanti ne asmuo, o produktas. Nuostabioji Eim turjo bti nuostabi, krybinga,
gera, dmesinga, smojinga ir laiminga. Mes tik norime, kad btum laiminga. Rendis su Meribete tai
nuolat kartojo, bet niekad nepaaikino kaip. itiek pamok, galimybi ir palanki aplinkybi, o jie
mans taip ir neimok bti laimingos. Prisimenu, kaip mane trikdydavo kiti vaikai. Eidavau
gimtadienius, stebdavau, kaip kiti vaikai vaiposi ir kikena, a irgi bandydavau taip daryti, bet
nesuprasdavau, kam to reikia. Sddavau pasmakr sirusia tampria gimtadienio kepurs gumele,
grdto torto glaisto apveltais dantimis ir mgindavau suprasti, kodl tai smagu.
Su Niku pagaliau supratau. Nes jis buvo linksmuolis. Lyg susitikintum su jrine dra. Jis buvo
pirmas mano sutiktas natraliai laimingas man prilygstantis mogus. Jis buvo nuostabus, puikus,
linksmas, avus ir kerintis. Jis patiko monms. Patiko moterims. Maniau, btume tobula sjunga
laimingiausia pora. Meil ne varybos. Bet nematau prasms bti drauge, jei nesi laimingiausias.
Ko gero, tuos kelerius metus apsimesdama kakuo kitu buvau laimingesn negu kada nors prie
tai ar po to. Nenusprendiu, k tai reikia.
Bet tai turjo baigtis, nes tokia buvau netikra, tai nebuvau a. Tai, Nikai, nebuvau a! Maniau,
supratai. Maniau, kad tai aidimas. Maniau, mirkt mirkt, aidiame Neklausk, nesakyk. Labai
stengiausi, kad su manimi bt lengva. Bet buvo nemanoma to ilaikyti. Paaikjo, kad ir jis
nesugeba ilaikyti savosios puss: smojing pajuokavim, proting aidim, romantikos ir pastang
patraukti savo pusn. Viskas m griti savaime. Nekeniau Niko, kam nustebo, kai tapau savimi.
Nekeniau jo u tai, kad nesuprato iki pat galo, kad nuoirdiai tikjo, jog ved kaip tik toki btyb,
it milijono besimasturbuojani, skla isiterliojusi, savimi patenkint vyr vaizduots vaisi. Jis
i tikrj atrod apstulbs, kai papraiau iklausyti mane. Negaljo patikti, kad man nepatinka vaku
su visomis msomis plti plaukus nuo puts ir iulpti jam, kai usimano. Kad man ne vis tiek, kai jis
neateina igerti su mano draugais. Tas absurdikas dienoratis? Man nereikia apgailtin
bedions okdinimo scenarij, kad galiau paskui apie tai pasakoti draugms; esu patenkinta,
kad jis gali bti savimi. Gryni, buki Kietos panos skiedalai. Koks iknius. Ir vl nesuprantu: jei leidi
vyrui ataukti planus, jei leidi nedaryti ko nors, kas svarbu tau, pralaimi. Negauni, ko nori. ia viskas

aiku. inoma, jis galbt bus laimingas, galbt sakys: tu pati kieiausia pana, bet jis taip sakys, nes
viskas ijo, kaip jam norjosi. Jis vadina tave Kieta pana, kad apmulkint! tai k daro vyrai:
pasistengia susukti taip, kad atrodytum sau kieta mergina ir tenkintum j norus. Kaip kad automobili
pardavjas sako: Kiek moksite u it go?, nors dar nesakte, kad pirksite. Ta lykti vyr fraz:
inau, tu btum nieko prie, jei a Ne, a prie. Tiesiog itark tai. Neprakik, tu kvaia liundra.
Taigi tai turjo baigtis. Pasikliaudama Niku, jausdamasi saugiai su Niku, bdama laiminga su
Niku, suvokiau, kad yra Tikroji Eim, ir ji kur kas geresn, domesn, vairesn ir mslingesn u
Kietj Eim. Bet Nikas vis tiek norjo Kietosios Eims. Tik sivaizduokit: atskleidi savo
sutuoktiniui, savo sielos biiuliui, tikrj save, ir tu jam nepatinki! tai nuo ko prasidjo neapykanta.
Daug apie tai msiau, ir manau, kad neapykanta prasidjo kaip tik nuo to.

8 ermano ygis (angl. Shermans March to the Sea) kitaip Savanos kampanija, generolo Viljamo ermano vadovaujamas ygis
Jungtini Valstij pilietiniame kare Dordijos valstijoje 1864 m. lapkritgruod. Puolimas baigsi ugrobus Savanos uost.

NIKAS DANAS
PO SEPTYNI DIEN

engiau pair, o tada atsirmiau sien atgauti kvapo.


inojau, kad nieko gero nebus. Supratau, kai tik perkandau uuomin: malkin. Vidudienio
pasilinksminimas. Kokteiliai. Aprayti buvome ne mudu su Eime. Uuomina buvo apie mane ir End.
Malkin tebuvo viena i viet, kur myljoms su Ende. Nedaug kur galjome matytis. jos moging
daugiabui kvartal paprastai neidavome. Motelius galjai susekti i kredito korteli, o mano mona
nebuvo nei patikli, nei kvaila. (End turjo MasterCard, bet ataskaitos jo jos motinai. Man skaudu
tai pripainti.) Taigi malkinje, gerai pasislpusioje u mano sesers namo, kai Go ieidavo darb,
buvo visikai saugu. Dar apleistame mano tvo name (Gal jauti kalt, kam atsiveei mane ionai. /
Prisipainsiu, jauiausi a keistai. / Bet ne itin kok pasirinkim teturjome, / Nusprendme
tebnie ia ms namai), ir keli kartai mano kabinete kolede (A tavo mokin, / Tu mano mokytojas
graus, protingas. / Atvrei man akis (launis taip pat!), ir kart Ends automobilyje kaimo
keliuke, kai nusiveiau j Hanibal, ir ta ivyka buvo kur kas malonesn, palyginti su pilku
pasivaikiojimu su Eime (Atsiveei mane ionai pavaikioti, / Apie vaikysts nuotykius tu nori
man papasakoti / Patrintus dinsus, snapelio dar kepur).
Visos uuominos buvo paslptos ten, kur apgaudinjau Eim su kita. Lobio paiek ji pavert
kelione po mano idavystes. Akyse suraibuliavo i koktumo, kai sivaizdavau, kaip mane nieko
netariant Eim seka automobiliu tio namel, pas Go, prakeikt Hanibal, stebi, kaip dulkinu
t miel jaun mergait, ir mano monos lpos persikreipia i pasilyktjimo ir triumfo.
Nes ji inojo, kad moks mane nubausti. ia, paskutinje kelions stotelje, Eim nusprend man
parodyti, kokia ji protinga. Nes malkin buvo kimte prikimta daikt daikteli, kuri Gilpinui ir
Bonj dievagojausi nepirks su kredito kortelmis, dievagojausi, kad nieko apie tai neinau. ia buvo
nesveikai brangios golfo lazdos, laikrodiai ir vaizdo aidimai, dizaineri drabuiai viskas buvo
ia, mano sesers sklype, lauk sukrauta. Lyg biau ia visus tuos daiktus pasidjs, iki paaiks, kad
mano mona negyva, ir a galsiu pasilinksminti.
Pabeldiau Go laukujes duris. Kai ji rkydama cigaret atidar, pasakiau, kad noriu t parodyti,
apsigriau ir odio netardamas nudroiau prie malkins.
irk, pasakiau ir stumteljau prie atidaryt dur.
Ar ia Ar ia viskas, kas u kredito korteles?
Go tai itar spigiu nirusiu balsu. Ji delnu usideng burn ir eng nuo mans atatupsta. Ir a
supratau, jog paman, kad ketinu jai prisipainti.
itos akimirkos niekaip nebeitrinsi. Jau vien u tai nekeniau savo monos.
Go, Eim nori mane pakiti, pasakiau. Go, it lamt supirko Eim. Ji nori mane pakiti.
Go nustro. Mirkteljo kart, kit, papurt galv, lyg bandydama atsikratyti reginio: Nikas
monos udikas.
Eim bando apkaltinti mane dl savo nuudymo. Supranti? Paskutin uuomina atved ionai ir

ne, nieko apie ituos daiktus a neinau. ia jos didysis pasirodymas. Pristatome: Nikas keliauja
kaljim! Gerkle kilo didelis oro burbulas, atrod, tuoj imsiu raudoti arba kvatotis. Nusijuokiau.
Pagauni, k? Supranti, kokia ia dliava?
Tad paskubk, keliauk, nelauk, / Ir kart a tave io to imokysiu. Paskutins pirmos Eims
uuominos eiluts. Kaip a nepastebjau?
Jeigu ji nori pakiti tave, kam jai, kad tu inotum? Go, apstulbusi dl to, k ivydo savo
malkinje, vis dar stovjo ipltusi akis.
Nes ji visk kuo tobuliausiai atliko. Jai visada reikjo pripainimo, liaupsi. Ji nori, kad
inoiau, jog mane idr. Tam ji negali atsispirti. Antraip nebt jokio smagumo.
Ne, kramtydama nag nesutiko Go. ia dar kakas. ia slypi kakas daugiau. Lietei k nors?
Ne.
Gerai. Taigi kyla klausimas
K, jos manymu, darysiu savo sesers sklype surads itai kalt, pasufleravau. tai koks
klausimas, nes kad ir k, jos manymu, turiau daryti, kad ir ko ji nort, a turiu pasielgti prieingai.
Jei mano, kad supanikuosiu ir bandysiu it daikt atsikratyti, esu tikras, yra sumaniusi, kaip padaryti,
kad mane susemt.
Na, bet ir palikti j ia negalima, atrm Go. Nes tada tave irgi susems. Ar tu tikras, kad ita
uuomina paskutin? Kur dovana tau?
O, velnias. Ne. Turi bti kur nors viduj.
Neik, sudraud Go.
Reikia. Vienas Dievas teino, k dar ji sugalvojo.
Atsargiai engiau drgn pair, rankas prispauds prie on nustypiojau ant pirt, kad
nelikt pdsak. Tuoj u plokiaekranio televizoriaus ant didiuls jos graj sidabrin popieri
suvyniotos dovan ds guljo mlynas vokas. Pamiau vok, d ir isineiau lauk ilum.
Dje buvo kakas sunkaus, ger trisdeimties svar, ir i keli detali, kurios, kai staiau d ant
ems, slysdamos keistai subarkjo. Go nevalingai atsitrauk. A atvriau vok.
Mielas vyre,
atjo metas tau pasakyti, kad pastu tave geriau, negu manai. inau, kartais tau atrodo, kad eini per pasaul vienas,
nematomas, nepastebimas. Neapsigauk. Gerai tave ityriau. inau, k ketini daryti, dar prie tau tai padarant. inau, kur
buvai, inau, kur eini. i metini proga surengiau tau kelion tavo pamgtja upe auktyn! Ir tau n nereikia
vargintis ir iekoti metini dovanos. kart dovana pati tave susiras! Taigi sskis ir atsipalaiduok, nes tau GALAS.

Kas yra auktupy? paklaus Go, o a suvaitojau.


Ji siunia mane cyp9.
Eina ji velniop. Atidaryk d.
Atsiklaupiau ir pirt galais atkliau dangtel, lyg tikdamasis sprogimo. Nieko. Pairjau vidun.
Dje viena greta kitos guljo dvi medins lls. Atrod kaip vyras ir mona. Vyras juokdario
kostiumu, piktai isiieps, su lazdele. Ikliau vyro ll ir jos galns sumaskatavo lyg
prasimanktinti sumaniusio okjo. mona buvo dailesn, subtilesn ir standesn. I veido atrod
priblokta, lyg bt ivydusi k nors baisaus. Po ja guljo maas kdiklis, prie jos pririamas
kaspinu. Lls buvo senos, sunkios ir didels, beveik sulig pilvakalbiais manekenais. Pakliau vyro

ll, sumiau u drtos valdymo rankenos, ir lls kojos bei rankos m pamilikai trkioti.
iurpu, itar Go. Baik.
Ant dugno guljo perpus perlenktas rupaus mlyno popieriaus lapas. Nuoulni Eims raysena,
visi kableliai ir takai. Parayta:
Naujos nuostabios istorijos pradia, Nikai! tai kaip tai daroma!
Pasilinksmink.

Ant virtuvinio mamos stalo paskleidme visas Eims lobio paiekos uuominas, pasidjome d su
llmis. Spoksojome visus tuos daiktus lyg dlions dalis.
Kam vargti su lobio paieka, jeigu ji planavo savo plan, itar Go.
Planas sutrumpintai reik: suvaidino, jog dingo, kad apkaltint tave mogudyste.
Skambjo ne taip ir beprotikai.
Pirmiausia tam, kad atitraukt mano dmes. Kad priverst mane patikti, jog vis dar myli mane.
Vaikausi jos niekingas uuominas po visas pakampes, nes tikiu, kad mona nori atitaisyti padt, nori
atgaivinti ms santuok
Bloga darsi pagalvojus, kad nuo jos uuomin mane apm tokios svajingos, mergaitikos
nuotaikos. Tai mane trikd. Buvau sutriks iki pat kaul smegen, toks sutrikimas silieja tavo DNR,
jis pakeiia tave. Po itiek met Eim vis dar manipuliavo manimi. Pakako jai parayti kelias inutes,
ir ji mane visikai atgavo. Buvau jos marionet.
Surasiu tave, Eime. Meils kanios kupini odiai, neapykantos sklidini ketinimai.
Ir a vis svarstau: Ei, atrodo, lyg biau nuuds savo mon. Kain kodl?
Ir policijai bt pasirod keista tau bt buv keista, jei ji nebt surengusi lobio paiekos,
jei bt sulauiusi tradicij, imst Go. Bt atrod, kad ji inojo, jog pradings.
Man neramu dl it, pasakiau rodydamas lles. Jos tokios neprastos, kad vargu ar k
reikia. Turiu omeny, kad jeigu ji tik norjo kuriam laikui nukreipti mano dmes, paskutin dovana
turt bti medin.
Go pirtu perbrauk per juokdarik vyro lls apdar.
Matyti, kad senos. Ilaikytos. Ji uvert abiej lli drabuius vir. Vyras turjo kot.
Moteris teturjo kvadratin ang. Ar tai turt bti seksualu? Vyras turi it didiul medin
ranken kaip pimpal. O moteris nieko neturi. Tik it skyl.
Norta pasakyti, kad vyrai turi falus, o moterys vaginas?
Go kio pirt moters lls ang pairti, ar ten nieko nra.
Tai k Eim nori pasakyti?
Kai tik jas pamaiau, pamaniau: Ji nupirko vaikik aisl. Mama, ttis, vaikas. Nes ji laukiasi.
Ar ji tikrai laukiasi?
Mane upldo neviltis. Nors veikiau atvirkiai. Banga ne atslinko, uliejo, o tolo: apm
jausmas, lyg kakas trauktsi ir drauge tempt mane. Nebebuvo ko tiktis, kad mano mona nia,
bet, antra vertus, negaljau ir tiktis, kad ji nesilaukia.
Go itrauk juokdar, surauk nos ir staiga nuvito.
Tu marionet.
Nusijuokiau.

Pagalvojau lygiai t pat. Bet kodl vyras ir moteris? Eim tikrai ne tampoma ll, ji toji, kuri
tampo virvutes.
Ir k reikia: tai kaip tai daroma? Kas daroma?
Suknisamas mano gyvenimas?
Ar Eim itaip nesakydavo? Gal ia citata i Eims knyg arba Ji pripuol prie
kompiuterio ir paleido frazs tai kaip tai daroma paiek. Imet Madness dainos odius. O,
prisimenu j, pasak Go. Puiki ska stiliaus grup.
Ska stiliaus, pakartojau ir nusijuokiau klaikiu juoku. Puikumlis.
Daina buvo apie vis gal meistr, mokant daugyb nam kio darb taip pat ir elektros bei
santechnikos, ir atlyginim mieliau imant grynaisiais.
Dieve, kaip nekeniu devinto deimtmeio, pasiskundiau. Visos dainos be ryio.
Atspindys vienturtis vaikas, linkteljusi itar Go.
Laukia ms palei park, burbteljau nesusimsts.
Taigi jeigu ia tikrai i dainos, k tai reikia? atsigrusi mane paklaus Go; ji tyrinjo mano
akis. Daina apie vis gal meistr. Apie k nors, kas galbt pas jus atjo, galbt k nors tais. Arba
sugadino. Kam bt mokta grynaisiais ir nelik joki sskait.
Kas tais stebjimo kameras? spjau. Eim per roman kelis kartus buvo ivaiavusi i
miesto. Gal tikjosi mus nufilmuoti.
Go paklaus, ar taip galj bti.
Ne, namie n karto.
Gal kokios slaptos durys? spliojo Go. Kokia nors slapta plokt, kuri Eim djo, kad
galt paslpti k nors, kas Na, neinau ilaisvint tave?
Manau, taip ir yra. Taip, Eim parinko Madness dain kaip rakt mano laisv, jei tik man
pavyks iifruoti j suktus, ska muzikos stiliaus kvptus kodus.
Ir Go nusijuok.
Jzau Kristau, gal ia mudu visai i galvos isikraustm? Gal tikrai? Juk nekam visikas pievas.
Ne pievas. Ji pakio mane. Kaip kitaip paaikinsi it sandl tavo kieme? Kaip tik Eims stilius
traukti ir tave, mano mlu pateplioti ir tave. ia tikrai Eim. Dovana, neva smagi sukta uuomina,
kuri turiau suprasti. Ne, grtam prie lli. Pabandyk iekoti kartu su marionets.
Susmukau ant sofos, knas bukai tvinkiojo. Go dirbo sekretore.
Dieve mano. Taigi aiku! ia Pano ir Duds lls. Nikai, mes visiki asilai. Ta eilut Pano
kis. tai kaip tai daroma!
Gerai. Senas lli teatras iaurus, ar ne? pasitikslinau.
Taip sumautai aiku.
Go, jis iaurus, ar ne?
Aha, iaurus. Dieve, ji visika beprot.
Jis j mua, ar ne?
Skaitau Taigi: Panas umua j kdik. Go pasiirjo mane. O kai Dud jam
pasiprieina, jis ir j udauo. Mirtinai.
Burnoje m kauptis seils.
Ir kiekvien kart, kai padaro k nors bjauraus, jis sako: tai kaip tai daroma! Go iupo

Pan, pasidjo sau ant keli, pirtais sum u medini rank, lyg laikyt kdik. Jis grabyliauja,
nors nuud savo mon ir vaik.
Pasiirjau lles.
Taigi ji man pateikia mano melagingo apkaltinimo scenarij.
Man protas nenea. Prakeikta psich.
Go?
Taip, teisingai: tu nenorjai, kad ji pastot, nirai ir nuudei j drauge su negimusiu kdikiu.
Kakaip nespdinga, pasakiau.
Bus spdinga, kai, nors Panas nepasimok, tu vis dlto bsi pamokytas tave suiups ir
apkaltins mogudyste.
O Misryje baudiama mirties bausme. Smagus aidimas.

9 Angl. up the river kaljim.

EIM ELIOT-DAN
DINGIMO DIEN

inote, kaip suinojau? Pamaiau juos. Va koks kvailys mano vyras. Vien snieguot balandio
vakar pasijutau labai vienia. Tupjau drauge su Bliker namie, griau ilt amaret ir skaiiau.
Snigo, o a guljau ant grind ir klausiausi sen gergdiani plokteli, kaip seniau klausydavoms
su Niku (ta dienoraio dalis tiesa). Upldo romantika nuotaika: imsiu ir nustebinsiu j Bare,
ilenksime por tauri, usimov kumtines pirtines paklaidiosime tuiomis gatvmis.
Vaiktinsime po nutilus miestelio centr, jis prispaus mane prie sienos ir pabuiuos krintant
snaigms, panaioms cukraus debesis. Taip, ilgjausi jo taip stipriai, kad norjau susigrinti an
akimirk. Vl norjau apsimesti kitokia. Prisimenu, msiau: Dar galime rasti bd, kaip padaryti,
kad bt gerai. Tikjimas! Atsekiau paskui j Misr, nes tebetikjau, kad jis vl kakaip mane
pamils, myls taip stipriai, taip kartai kaip anksiau, ir viskas bus gerai. Tikjimas!
Atjau kaip tik tuo metu, kai jiedu ijo. Stovjau prakeiktoje main aiktelje per dvideimt
pd nuo jo, o jis mans net nepastebjo kaip mklos. Nebuvo jos apkabins, dar ne, bet a
supratau. Supratau, nes visas buvo su ja. Nusekiau paskui juos, ir staiga jis prispaud j prie medio
miesto vidury ir m buiuoti. Nikas mane apgaudinja, pamaniau sau. Nespjau atsitokti, o jie
jau patrauk pas j. Atsisdau ant slenksio ir laukiau valand. Paskui pasidar labai alta nagai
pamlo, miau kalenti dantimis, ir parjau namo. Jis taip ir nesuinojo, kad a inau.
Tapau nauju personau, ne savo valia pasirinktu. Eilin Kvaia, Itekjusi u Eilinio ikniaus. Jis
turjo savo rankomis sugadint Nuostabij Eim.
Pastu moter, kuri asmenybs nuaustos vien tik i malonios vidutinybs. J gyvenimas itisin
trkum virtin: nedmesingas vaikinas, deimt svar antsvorio, bjaurus virininkas, lengvabd
sesuo, on sukantis vyras. Visada j istorijas velgdavau i aukto, ujauiamai linkiodavau ir
galvodavau, kokios tos moterys kvailos, jei leidia, kad taip bt, kokios jos silpnavals. O dabar a
viena i j! Viena i t su nesibaigianiais skundais, dl kuri mons ujauiamai linkioja, o sau
galvoja: Varg kvaila boba.
Taip ir sivaizduoju visus su pasimgavimu pasakojant, kaip Nuostabioji Eim, mergina, kuri
niekada neklysta, be skatiko kienje leidosi nutempiama alies vidur, kur vyras j pamet dl
jaunesns moters. Kaip nuspjama, kaip prasta, kaip juokinga. O jos vyras? Laimingas kaip gelel
rads. Ne. Taip neturi bti. Taip nebus. Niekada. Negali itaip su manimi elgtis ir vis tiek ieiti
laimtoju. Neidegs.
Ir dl itokio mlo a pasikeiiau savo pavard. Istoriniai raai buvo pakeisti i Eims Eliot
Eim Dan lyg niekur nieko. Ne, jis nelaims.
Taigi miau kurti kitoki istorij, geresn, toki, kuri sulugdyt Nik u tai, kad sulugd mane.
Istorij, kuri sugrint mano tobulum. A bsiu pagrindin veikja, neturinti trkum ir dievinama.
Nes visi myli Negyvl.
Gana sudtinga apkaltinti vyr savo paios mogudyste. Noriu, jog inotumte, kad a tai inau.

Visokios fui-fui fe-fe sakys: Jai derjo j tiesiog palikti, derjo isaugoti kiek lik orumo. Pirmyn
ateit! Blogis u blog gero neatnea! Paistalai, kokius peza silpnabds moteriks, savo silpnum
painiojanios su morals principais.
Nesiskirsiu su juo, nes kaip tik to jis ir nort. Ir neatleisiu jam, nes a ne i t, kurios atsuka
antr skruost. Kaip dar aikiau pasakyti? Mans tokia pabaiga netenkint. Blogiukas laimi? Eina jis
velniop.
Ilgiau kaip metus uodiau jos pizs kvap ant jo pirt, kai jis murkteldavo lov greta mans.
Maiau, kaip apirinja save veidrodyje, kaip prie pasimatymus grainasi lyg rujojantis pavianas.
Klausiausi jo nesibaigianio melo nuo paprast vaikik prasimanym iki Rubio Goldbergo
mantrybi. Ragavau irisus nuo jo sausai nubuiuot lp, leikt skon, kurio iki tol nebuvo. Lieiau
aplusius skruostus, kas jis inojo man nepatinka, bet veikiausiai patiko jai. Igyvenau idavyst
visomis penkiomis juslmis. Ilgiau kaip metus.
Galbt nuo to man kiek pakriko protas. inau, kad apkaltinti vyr savo paios mogudyste tai
ieina u rib to, k gali padaryti eilin moteris.
Bet tai btina padaryti. Nik reikia pamokyti. Jam niekada u niek nra tek atsakyti! Jis slysta
per gyvenim su savo avingojo Nikio ypsena, lepnlio teismis, su savo prasimanymais ir
isisukinjimais, su savo trkumais ir egoizmu, ir niekas nieko i jo nereikalauja. Manau, ita patirtis
padarys i jo geresn mog. Ar bent jau nelaimingesn. Niekas.
Man visada atrod, kad galiau vykdyti tobul mogudyst. Tuos, kuriuos pagauna, pagauna. Nes
jie neturi kantrybs jie nenori planuoti. Vl nusiypsau savo bjauriame pabgimo automobilyje
jungdama penkt pavar (Kartid dabar jau dengia septyniasdeimt atuoni myli dulks) ir
susikaupiu, nes dideliu greiiu lenkia sunkveimis kas kart, kai toks pralekia, atrodo, kad mano
mainyt nuskris. Bet ypsausi, nes itas automobilis tik parodo, kokia a gudri: sigijau u tkstant
du imtus grynaisiais pagal skelbim Craigslist internete. Prie penkis mnesius, kad visiems
pasimirt. 1992-j Ford Festiva, mayt, visikai akis nekrintanti mainyt. Su pardavjais
susitikau nakt Arkanzase, Jonesbore, stovjimo aiktelje prie Walmart centro. Nuvaiavau
traukiniu su pluotu banknot rankinje atuonios valandos vien pus, kol Nikas ivaiavs su
berniukais. (Ivaiavs su berniukais reikia dulkino liundr.) Traukinio restorane ukandau
suvalgiau sauj alsi su dviem vyniniais pomidorais, tai valgiaratyje buvo pavadinta salotomis.
Sdjau drauge su melancholikai nusiteikusiu kininku, grtaniu namo po naujagims ankls
lankyn.
Automobil pardavusiai porai diskretikumo norjosi, regis, ne maiau nei man. Moteris su
pradedaniu vaikioti induk sikandusiu maiumi ant rank taip ir neilipo i mainos, tik irjo,
kaip jos vyras ir a apsikeiiame pinigais ir raktais. (ia teisinga odi tvarka: jos vyras ir a.)
Tada ji ilipo, o a sdau. Viens du. Per galinio vaizdo veidrodl maiau, kaip pora su pinigais
nudro Walmart. Automobil palikau ilgalaikio stovjimo aiktelje Sent Luise. Nuvaiuodavau
du kartus per mnes ir pastatydavau kur nors kitur. Mokdavau grynaisiais. Usimauklindavau
beisbolo kepurait. Paprasta.
ia tik vienas pavyzdys. Kantrybs, planavimo ir sumanumo pavyzdys. A patenkinta savimi; po
trij valand pasieksiu Misrio Ozark ir drauge savo tiksl mike isibarsiusius namukus, kur

savaits nuom galima susimokti grynaisiais ir yra kabelin televizija, kuri man btina. Ketinu ia
slptis savait ar por; nenoriu bti kely, kai pasklis inios, o Nikas, kai tik supras, kad slepiuosi,
tikrai nesugalvos, jog galiu slptis ia.
ita kelio atkarpa itin bjauri. Vidurio Amerikos nykuma. Dar po dvideimties myli nuo viaduko
matau apleist vieni eimos degalin, tui, bet neukalt. Artindamasi matau atlapotas moter
tualeto duris. einu elektros nra, pakryps kabo veidrodis metaliniais rmais, vanduo vis dar
neijungtas. Tvieskia popieio saul, karta kaip pirtyje. I rankins isitraukiu metalines irkles ir
rud plauk da. Riu plaukus didelmis sruogomis. viess plaukai keliauja plastikin maiel.
Oras glosto sprand, galva pasidaro lengva lyg balionas su pasimgavimu pasukioju j onus.
Utepu daus, pasiiriu laikrod ir stoviniuoju tarpdury, dairausi po myli mylias nusidriekusi
plyn, nutakuot greitmaisio ukandinmis ir moteliais. Oi, verkia indnas10. (Nikui toks juokelis
nepatikt. Sakyt, neoriginalu! O paskui dar pridurt: nors odis neoriginalu kaip kritika pats yra
neoriginalus. Reikia Nik mesti i galvos ir i u imt myli neleidia odio itarti.) Plautuvje
isiplaunu plaukus, nuo ilto vandens ipila prakaitas, o tada su plauk ir iukli maieliu vl lipu
automobil. Usibalnoju nemadingus akinius vieliniais rmeliais, pasiiriu galinio vaizdo
veidrodl ir vl nusiypsau. Mudu su Niku tikrai nebtume susituok, jei, kai susitikome, biau
atrodiusi kaip dabar. Visko buvo galima ivengti, jei nebiau buvusi tokia grai.
Punktas Nr. 34: Pakeisti ivaizd. Padaryta.
Nelabai inau, kaip bti Negyva Eime. Bandau isiaikinti, k man tai reikia, kuo tapau per
pastaruosius kelis mnesius. Turbt kuo tik nori, tik ne tuo, kuo jau buvau: Nuostabija Eime, devinto
deimtmeio parengiamosios mokyklos Panele, Nenustygstania Hipe, Raustania Naivuole ir
Kandia Visko Maiusia Pana. Protinga Ironika Mergina ir Boho Grauole (naujausia
Nenustygstanios Hips versija). Kieta Pana ir Mylima mona, ir Nemylima mona, ir Paniekinta
Kertinga mona. Dienoraio Eime.
Tikiuosi, Dienoraio Eim jums patiko. Ji sumanyta kaip mielas personaas. Sumanyta taip, kad
patikt tokiems kaip js. J lengva mgti. Niekaip nesuprantu, kodl tai laikoma komplimentu kad
bet kam patiktumte. Tiek to. Manau, dienoratis pavyko gerai, nors nebuvo lengva. Reikjo kurti
miel ir iek tiek naiv persona, moter, kuri myljo vyr, kuri velg kai kurias jo ydas (antraip ji
bt buvusi visika vpla), bet buvo jam nuoirdiai atsidavusi, ir vis laik vesti skaitytoj (iuo
atveju farus, kurie, labai labai tikiuosi, dienorat ras) ivados link, kad Nikas i tikrj planavo
mane nuudyti. Kiek uuomin reikia isprsti, kiek staigmen laukia ateity!
Nikas aipydavosi i mano begalini sra. (Lyg nortum usitikrinti, kad niekada nebsi
patenkinta, kad visada bus kas nors tobulintina, nors galtum tiesiog diaugtis ia akimirka.) O kas
dabar laimi? A laimiu, nes turjau meistrikai sudaryt griet sra Velniop Nik Dan
isamiausi, skrupulingiausi vis laik sra. Mano srae buvo punktas Parayti dienorat nuo
2005 iki 2012 m. Septyneri metai dienoraio, ne kasdien, bet bent jau du kartus per mnes. Ar
inote, kiek tam reikia savidrausms? Ar Kietoji Pana Eim bt stengusi tai padaryti? Istudijuoti
svarbiausius kiekvienos savaits vykius, suirti savo senas darbotvarkes, kad nepraleist nieko
svarbaus, o tada permstyti, kaip kiekvien vyk reaguot Dienoraio Eim. Daniausiai bdavo
smagu. Palaukdavau, kol Nikas ieis Bar arba pas savo meilu, be paliovos raani inutes,

gum iaumojani lkt merg akriliniais nagais ir treninginmis kelnmis su firminiu urau ant
subins (ji ne visai tokia, bet galt bti), sipildavau kavos arba atsikimdavau butel vyno,
isirinkdavau vien i trisdeimt dviej skirting raikli ir perraydavau savo gyvenim.
Ties sakant, tai darydama kartais Niko neksdavau maiau. Many pabusdavo lengvabdika Kieta
Pana. Kartais Nikas grdavo namo, pradviss alumi arba rank dezinfektantu, kuriuo apsitrindavo
kn po kopuliacijos su meilue (bet niekada iki galo nepanaikindavo dvoko tai bent smirdinti
put), kaltai man ypsodavosi, bdavo baisiai mielas ir susigds, ir man jau dingteldavo: Nepavyks
man to padaryti. O tada sivaizduodavau j su ja, mvinia siaurikes, leidiania save eminti, nes
apsimeta Kieta Pana, nes apsimeta, kad jai patinka oralinis, futbolas ir patinka apsineti. Ir
pagalvodavau: Itekjau u kiauingalvio. Esu itekjusi u vyro, kuris visada pasirinks toki. O kai
ita paika liundra nusibos, jis susiras kit mergiot, apsimetani, kad yra tokia, ir jam taip ir neteks
gyvenime dl nieko vargti.
Rytas sustiprdavo.
I viso imtas penkiasdeimt dienoraio ra, ir, manau, man pavyko neisimuti i stiliaus.
Dienoraio Eims vardu raiau labai atidiai. Ji skirta suavti farus, suavti visuomen, kai tik
dienoraio itraukos bus pavieintos. itas dienoratis turi bti skaitomas lyg gotikin tragedija.
Puiki geraird moteris visas gyvenimas buvo jai prie akis, viskas jai klojosi kuo puikiausiai ir
kitkas, kas sakoma apie velion, pasirenka netinkam por ir u tai sumoka gyvybe. A patiksiu
jiems. Ji patiks.
Mano tvai, suprantama, sunerim, bet argi galiu j gailtis, jeigu jie mane uaugino toki, o tada
paliko? Jie taip niekad iki galo ir nevertino to, kad pelnosi i mans, jiems taip ir neatjo galv,
kad a turiau gauti honorar. O kai nusiurb mano pinigus, feministiniai mano tveliai leido
Nikui mane isiboginti Misr lyg daikt, lyg patu usakyt nuotak, lyg bald. Prisiminimui
bruko prakeikt laikrod su gegute. Ai u trisdeimt eeri met tarnyb! Jie nusipelno manyti,
kad a negyva, nes beveik toki bsen jie mane ir stm: be pinig, be nam, be draug. Jie irgi
nusipelno kentti. Jei negalite manimi gyva pasirpinti, iaip ar taip, numarinate. Kaip ir Nikas,
tikrj mane po gaball lugds ir naikins: Tu per rimta, Eime, tu per daug sitempusi, Eime, per
daug galvoji, per daug giliniesi, su tavimi nebelinksma, su tavimi jauiuosi niekam tiks, Eime, su
tavimi jauiuosi nesmagiai, Eime. Jis abejingais kiriais vis atrdavo po gabal mans:
savarankikumo, ididumo, savigarbos. A daviau, o jis vis m ir m. Isidalijau ir mans
nebeliko.
Jis mane ikeit t pasileidl, t kekyt. Jis nuud mano siel, o tai turt bti laikoma
nusikaltimu. I tikrj tai ir yra nusikaltimas. Bent a taip manau.

10 Dl teriamos Amerikos verkianio indno vaizdis naudotas judjimo Keep America Beautiful reklaminje kampanijoje atunto
deimtmeio pradioje.

NIKAS DANAS
PO SEPTYNI DIEN

Teko skambinti Teneriui, savo naujajam advokatui, prajus vos kelioms valandoms nuo tada, kai j
pasamdiau, ir itarti odius, dl kuri jis pasigailjo pams mano pinigus: Manau, mona bando
mane pakiti. Nemaiau jo veido, bet nesunku buvo sivaizduoti: uverstos akys, grimasa, nuobodis
mogaus, kuris pragyvenimui pelnosi vien tik i melo.
K gi, ilgokai tyljs prabilo jis, bsiu pas jus i pat ryto ir isiaikinsime aptarsime visk,
o kol kas tupkit kaip pel po luota, gerai? Eikit miegot ir nieko nedarykit.
Go paklaus jo patarimo: prarijo dvi migdomj piliules ir prie vienuolikt nujo gulti, o a
tikrja t odi prasme kitojau ant sofos it pykio gniuulas ir nieko nedariau. Tik retkariais
ieidavau lauk ir irdavau malkin; atsistodavau sisprends onus, lyg ten tykot grobuonis, kur
tikiausi nubaidyti. Nesu tikras, kodl taip dariau, bet nestengiau liautis. Isddavau daugi
daugiausia penkias minutes, vl drodavau lauk ir irdavau.
Kakelint syk grs vidun igirdau beldiant galines duris. Tai das. Vidurnakt. Farai eit
pro priekines, ar ne? O urnalistai kol kas prie Go dar nelindo (tai ilgai netruks kelias dienas, o gal
tik kelias valandas). Stovjau svetainje isigands ir neimaniau, k daryti, o ia vl pabeld, dabar
jau garsiau, ir a tyliai nusikeikiau stengiausi vietoj baims pajusti pykt. Nagi, Danai.
Atlapojau duris. U j, kad j kur, stovjo End. Daili kaip paveiksllis, pasipuousi, vis dar
nesusivokianti, kad kia mano galv tiesiai kilp.
Tiesiai kilp, Ende. sitempiau j vidun, o ji iplstomis akimis irjo mano rank ant
savosios. Kii mano galv tiesiai kilp.
Atjau prie galini dur, pasak ji. Kai rmiau j vilgsn, ji nepuol atsiprainti, pasireng
kautis. Tiesiog akyse sugrietjo veido bruoai. Nikai, man reikia su tavimi matytis. Juk sakiau.
Sakiau, kad man reikia kasdien su tavimi pasimatyti arba pasikalbti, o iandien tu dingai. ia balso
patas, palikite inut, ia balso patas, palikite inut, ia balso patas, palikite inut.
Ende, jeigu a su tavimi nesusisiekiu, vadinasi, negaliu susisiekti. Jzau, buvau Niujorke,
samdiausi advokat. Jis atskris ryt i pat ryto.
Pasisamdei advokat. Ar dl to buvai toks usims, kad neradai deimties sekundi man
paskambinti?
Knietjo jai uvoti. kvpiau. Reikjo baigti su Ende. Ir ne tik dl Tenerio perspjimo. mona
painojo mane kaip nulupt: inojo, jog padarysiu bet k, kad tik nebt konflikto. Eim kliovsi tuo,
kad bsiu kvailys ir delsiu nutraukti it ry ir galiausiai bsiu suiuptas. Reikjo itai baigti.
Padaryk taip, kad ji patikt, jog taip reikia.
Jis man dav vien svarb patarim, sakiau. Patarim, kurio negaliu nepaisyti.
Dar vakar vakare per privalom pasimatym ms pasak tvirtovje buvau baisiai mielas ir
beprotikai simyljs. Kad j numaldyiau, adjau aukso kalnus. Ji nenujauia, kas jos laukia. Ji
nesureaguos teigiamai.
Patarim? Gerai. Ar jis tau patar, kad nebebtum man toks iknius?

Pajutau kylant pykt vis labiau panjo mokyklin barn. A, keturiasdeimt ketveri vyrikis,
baisiausi savo gyvenimo nakt riejuosi su sieidusia mergiote (tarms susitikti prie spinteli!).
Kresteljau j, stipriai, vos irimas seili laelis utiko jai ant apatins lpos.
A Tu nesupranti, Ende. ia ne koks nors poktas, ia mano gyvenimas.
Man tik Man tavs reikia, nudelbusi akis savo rankas itar End. inau, kad vis laik
tai kartoju, bet taip yra. A negaliu taip, Nikai. Negaliu taip toliau. Nebepajgiu. Man vis laik
baisu.
Jai baisu. sivaizdavau, kaip pasibeldia policija ir praom, a su mergina, su kuria dulkinausi
t ryt, kai dingo mona. Tdien susiradau j: po ms pirmos nakties jos but niekad njau, o t
ryt nujau, nes valand valandas irdies tvinkiojimui kalant galvoje kaupiausi pasakyti Eimei:
Noriu skirtis. Myliu kit moter. Mums reikia baigti. Negaliu apsimesti, kad tave myliu, negaliu
vsti metini tai bt dar blogiau negu apskritai tave apgaudinti (inau, ginytinas teiginys).
Bet kol drsinausi, Eim ubgo u aki su savo kalba apie tai, kaip mane tebemylinti (melag!), i a
pabgau. Pasijutau ess beviltikas apgavikas ir bailys, ir kad pasidaryt bent kiek geriau uburtas
ratas, man prisireik Ends.
Bet dabar End nebeveik raminamai. Anaiptol.
Net dabar, nepaisydama nieko, ji vijosi aplink mane lyg piktol.
Paklausyk, Ende, pasakiau; giliai atsikvpiau, neleidau jai sstis ir laikiau ariau dur. Tu
man ypatinga. Tu taip puikiai su viskuo ituo susidorojai
Priverski j norti, kad btum saugus.
A noriu pasakyti Jos balsas sudrebjo. Man labai gaila Eims. O tai absurdas. inau, kad
net neturiu teiss dl jos lidti ar nerimauti. O be to, kad lidna, dar jauiuosi ir kalta.
Ji atsirm galva man krtin. A atsitraukiau, laikiau j per itiest rank, kad ji pairt
mane.
Na, vien dalyk, manau, mes galime sutvarkyti. Manau, mums reikia tai sutvarkyti, pasitelkiau
Tenerio odius.
Reikia eiti policij, pareik End. A esu tavo to ryto alibi, mes pasakysim jiems.
Tu esi mano alibi madaug valandai, atrmiau. Nuo vienuoliktos vakaro niekas Eims nei
girdjo, nei regjo. Policija gali pasakyti, kad nuudiau j prie eidamas pas tave.
lyktu.
Gteljau peiais. Dingteljo, kad gal reikt jai pasakyti apie Eim mona nori mane pakiti,
bet skubiai imeiau t mint i galvos. End ne Eims lygio aidja. Ji usimanys bti mano
komandos drauge ir nutemps mane dugn. End dabar jau bt kliuvinys. Vl sumiau j u rank,
vl pradjau nuo pradi.
Paklausyk, Ende, mes abu dabar patiriame didiul tamp, ir nemenka jos dalis kyla dl
mudviej kalts jausmo. Ende, esm ta, kad mudu esame geri mons. Manau, mudu vienas kitam
pajutome trauk, nes mudviej vertybs panaios. Mes teisingai elgiams su monmis, apskritai
elgiams deramai. O dabar inome, kad tai, k darome, yra blogai.
Jos palusi, bet viltinga iraika pasikeit aki drgnumas, velnumas dingo, msteljo kakas
keista, veidas apniuko, lyg udangai nusileidus.
Ende, mudviem reikia itai baigti. Manau, abu tai suprantame. Labai sunku, bet taip reikia.

Manau, kad ir patys sau taip patartume, jei tik pajgtume blaiviai mstyti. Labai tave myliu, bet vis
dar esu veds Eim. Turiu pasielgti teisingai.
O jeigu j suras? Ji nepridr mirusi arba gyv.
Tada galvosime.
Tada! O iki tada kas?
A bejgikai gteljau: iki tada nieko.
Kas, Nikai? Iki tada man atsipisti?
Negraiai kalbi.
Bet taip tu manai. Ji paaipiai ypteljo.
Ende, atleisk. Negerai, kad esu su tavimi. Tai pavojinga tau, pavojinga man. Mane grauia
sin. Taip a dabar jauiuosi.
Tikrai? O inai, kaip jauiuosi a? Jai akis pripldo aar ir pasruvo per skruostus.
Jauiuosi kaip kvaia mokinuk, kuri mei dulkinti, nes nusibodo mona, o a buvau pats tas.
Galjai grti pas Eim, vakarieniauti su ja, sukiotis savo bariktyje, kur nusipirkai u jos pinigus, o
paskui savo mirtanio tvo name susitikti su manimi ir trintis pimpalu man papus, nes, vargeli,
tavo bjauri mona n i tolo to neleist.
Ende, juk tu inai, kad tai ne
Betgi ir iknius tu esi. Tu ne mogus, pabaisa.
Ende, bk gera. Nikai, tvardykis. Tu negaljai apie visa itai su niekuo pasikalbti, todl,
manau, viskas tavo vaizduotje iek tiek padidjo, iek tiek
Eik ikt. Manai, kad esu kvailut naivi mokinuk, kuri sudorosi kaip ilt viln? Per visa itai
buvau su tavimi visos tos kalbos, kad tu galbt udikas, o vos tik tau pasidar kiek sunkiau? Ne,
ne. Ir nedrsk aikinti apie sin nei apie tai, kas dera, nei apie kalt, nei kad jautiesi besielgis
teisingai. Ar supranti? Nes tu apgavikas, bailys, savanaudis mlo gabalas.
Ji raudodama, springdama drgno oro gurkniais ir ikvpdama graudiais garsais, nusisuko nuo
mans, ir a bandydamas sulaikyti sugriebiau j u rankos.
Ende, nenoriu, kad taip
Patrauk rankas! Patrauk rankas!
Ji puol prie galini dur, ir a nujauiau, kas bus toliau. Kunkuliuodama i neapykantos ir
sutrikimo ji atsikim butel vyno, gal ir por, o paskui isilies draugei, gal motinai, ir inia pasklis
kaip ukratas.
Ustojau duris Ende, bk gera, ji norjo skelti man antaus, a sugriebiau j u rankos tik
gindamasis. Mudviej susikibusios rankos lyg beprotikame okyje kilo ia auktyn, ia emyn.
Paleisk, Nikai, arba a tikrai
Palauk. Paklausyk.
Paleisk mane!
Ji pasuko veid mane, lyg ketindama pabuiuoti. Ir kando. A atokau, o ji nr pro duris.

EIM ELIOT-DAN
PO PENKI DIEN

Galite mane vadinti Ozarko Eime. Visai neblogai sitaisiau Slpyns Nameliuose (ar surastum
tinkamesn pavadinim?), tykiai ia sau tupiu, iriu, kad visi mano idlioti svertai ir sklsiai
veikt kaip pridera.
Atsikraiau Niko, bet vis tiek labai daug apie j mstau. An vakar 22.04 suskambo mano
vienkartinis telefonas. (Taip, Nikai, ne tau vienam inoma sena slapto telefono gudryb.). Skambino
i saugos tarnybos. Suprantama, neatsiliepiau, bet dabar jau inau, kad Nikas nujo iki tio namo.
Treia uuomina. Dvi savaits iki inykdama pakeiiau kod ir nurodiau pirmiausia skambinti mano
slapto telefono numeriu. Taip ir sivaizduoju, kaip Nikas su uuomina rankoje eina dulkt tvank
tio nam, kraptosi su apsaugos kodu Ir skirtas laikas baigiasi. Viau viau viau! Jo telefono
numeris nurodytas kaip atsarginis, jei kartais nepavykt prisiskambinti man (savaime aiku, kad
nepavyksta!).
Taigi jis neteisingai surinko kod, kalbjosi su kakuo i saugos tarnybos, taigi ufiksuota, kad jis,
man dingus, buvo savo tio name. O tai paranku mano planui. Tai nra tiesioginis kaltis, bet to ir
nereikia. Ir taip palikau j utektinai, kad policija Nikui galt ikelti byl: inscenizuota nusikaltimo
vieta, ivalytas kraujas, kredito korteli sskaitos. Net ir visai nekompetentinga policija tai
isiaikins. Greitai Noel paskleis ini apie mano ntum (jei dar to nepadar). To pakaks, ypa po
to, kai policija atkapstys Gabij End (gebani iulpti pimpal pagal pageidavim). Taigi visi ie
papildai tra dar vienas apsiik. Smags spstai bukagalviams. Man patinka spsti spstus
bukagalviams.
Elena Abot irgi mano plano dalis. Didiausias alyje kabelins televizijos kriminalini naujien
ou. aviuosi Elena Abot, man patinka, kaip ji per savo laid gina tas dingusias moteris, kokia
motinika bna ir kokia pagieinga tampa, kai puola tariamj, paprastai aukos vyr. Ji Amerikos
balsas, teigiantis moterikj teisingum. Todl labai noriau, kad ji imtsi mano istorijos.
Visuomen turi nusigrti nuo Niko. Mielajam Nikui, kuris i kailio neriasi nordamas patikti
monms, inoti, jog yra visuotinai nekeniamas, ne menkesn bausm u kaljim. Ir a tikiuosi i
Elenos suinoti, kaip einasi tyrimas. Ar policija jau rado mano dienorat? Ar suinojo apie End? Ar
atkapst, kad gyvybs draudimas padidintas? tai kas yra sunkiausia laukti, kol bukaproiai visk
isiaikins.
Savo kambarlyje kas valand sijungiu televizori, nekantraudama suinoti, ar Elena msi mano
istorijos. Turt, nesivaizduoju, kaip galt atsilaikyti. A grai, Nikas graus, o dar knyga
Nuostabioji Eim. Elena Abot vysteli ekrane prie pat devynias ir ada iskirtin reporta. iriu
toliau: paskubk, Elena. Arba: paskubk, Elena. itai mus sieja abi esam ir tikri mons, ir
personaai. Eim ir Eim, Elena ir Elena.
Tampon reklama, valiklio reklama, klot reklama, Windex lang valiklio reklama. Galtum
pamanyti, kad moterys tik valo ir kraujuoja.
Pagaliau! tai ir a! Mano debiutas!

Vos tik Elena, vytinti lyg Elvis, pasirodo ekrane, inau, kad bus gerai. Kelios nuostabios mano
nuotraukos, kvailai mylkit mane! besiypsanio Niko nuotrauka i pirmos spaudos konferencijos.
Naujienos: vairiose vietose iekota dingusios jaunos graios moters, kuriai kuo puikiausiai viskas
klojosi; paieka nedav rezultat. Naujienos: Nikas jau susimov. Per mano paiek nusifotografavo
su kakokia fifa. Tai ir ukabino Elen, ir ji siutusi. tai jis, Nikas, meilutis, moter numyltinis,
skruostais susiglauds su nepastama moterimi, lyg su kokiu draugeliu per laiming valand.
Na ir mulkis. Man patinka.
Elena Abot primygtinai atkreipia dmes tai, kad ms kiemas tsiasi iki pat ups. domu, ar tie
faktai jau pasklido apie paiekos istorij Niko kompiuteryje, kur mano rpesiu iekota
informacijos apie Misisips liuzus ir utvankas, taip pat Google iekota pagal odius knas
plaukti Misisip. Kad nebt taip jau labai akivaizdu. Galjo taip nutikti galbt, vargu, bet
precedentas yra, kad up nune mano kn iki pat vandenyno. Man net savs pagailo, kai
sivaizdavau, kaip mano liaunas nuogas blykus knas plaukia neamas srovs; prie vienos nuogos
kojos prikibusi sraigi kolonija, plaukai driekiasi it jrols; galiausiai atplaukiu vandenyn ir
pamau grimztu pat dugn; mirks knas dryksta minktomis draiskanomis, a lyg akvarel pamau
iskystu vandeny ir lieka vien mano kaulai.
Betgi a romantik. Realybje, jei Nikas bt mane nuuds, manau, bt suvyniojs mano kn
iukli mai ir ives kur nors svartyn eiasdeimties myli spinduliu. Tiesiog atsikratyt
mans. Dar prigriebt por daikt sugedus skrudintuv, kurio neverta taisyti, krv sen
vaizdajuosi, kurias ketino imesti kad kelion nebt veltui.
Mokausi gyventi pati viena. Kai esi mirusi, tenka planuoti biudet. Turjau laiko visk
suplanuoti, turjau laiko sukaupti iek tiek grynj: nuo tada, kai nusprendiau pradingti, iki tada, kai
dingau, prajo dvylika mnesi. Daugum mogudi suiumpa, nes jie neturi valios laukti. Turiu 10
200 doleri grynaisiais. Jei per mnes biau igryninusi 10 200 doleri, t bt pastebj. Bet a po
truput kaupiau grynuosius i kredito korteli, kurios buvo Niko vardu i t korteli, per kurias jis
pasirodys ess godus mergiius. Dar 4 400 doleri ilgainiui nusunkiau i ms banko sskaitos po
200 ar 300, kad neatkreipiau dmesio. Vogiau i Niko, ikraustydavau jo kienes, dvideimt en,
deimt ten taip pamau apdairiai kaupiamos atsargos. Tai lyg taupymo planas, kai pinigus, kuriuos
ryt ileistum Starbucks, dedi taupykl ir po met turi 1 500 doleri. O nujusi Bar visada
nukniaukdavau i arbatpinigi duts. Esu tikra, kad Nikas dl to kaltino Go, Go kaltino Nik, ir n
vienas nieko nesak, nes gailjosi kito.
O a su pinigais atsargi. Turiu pakankamai pragyvenimui, iki nusiudysiu. Ketinu ilgai slapstytis,
noriu stebti, kaip Lansas Nikas Danas visame pasaulyje tampa atstumtuoju, noriu matyti, kaip Nik
suima, teisia, sutrikus, surakintomis rankomis, oraniniu kombinezonu veda kaljim. Noriu stebti,
kaip Nikas giasi, prakaituoja ir prisiekinja, kad jis nekaltas, bet j vis tiek nuteisia. Tada keliausiu
auktupin ir ten susitiksiu su savo knu, savo neva Kitos Eims knu, plduriuojaniu Meksikos
lankoje. Nusisamdysiu pasiplaukiojim su girta kompanija k nors, kas nuplukdyt mane gelmes,
bet kam nerpt, kas a tokia. Igersiu didiul aprasojus stikl dino kokteilio, prarysiu sauj
migdomj ir, kai niekas neirs, Virdinijos Vulf akmen pilnomis kienmis11 tyliai persiversiu
per bort. Nusiskandinti reikia valios, o valios a turiu nors veimu vek. Mano kno gal niekada
neras, o gal jis ikils po keli savaii, po keli mnesi ar dar vliau. Knas bus toks suirs, kad

niekas nebegals nustatyti mirties laiko, ir tai bus paskutinis rodymas, po kurio Nikas guls ant
kaljimo stalo, bus pripumpuotas nuod ir mirs.
Noriau palaukti ir pamatyti j negyv, bet turint omeny, kokia ms teissaugos sistema, laukti
tekt daugyb met, o a tam neturiu nei pinig, nei jg. Esu pasirengusi keliauti pas Viltis.
Truput nusiengiau taupymo programai. Apie 500 doleri ileidau, nordama pagrainti savo
namel: geros paklods, padori lempa, rankluosiai, kurie nestovi stati po daugybs met balinimo.
Bet a stengiuosi tenkintis tuo, k turiu. U poros nameli gyvena vyrikis, nekalbus toks vyrukas,
hipis Grizlis Adamsas, i t, kur pusryiams valgo naminius javainius. Apls barzda, apsimausts
turkio iedais ir turi gitar, kuri kartais vakarais brzgina savo namelio priebutyje. Prisistato Defu,
o a prisistatau Lidija. Praeidami nusiypsome vienas kitam, daugiau nieko, bet jis man atnea uvies.
Jau ne pirm kart atnea uv, dvokiani uvimi, bet nuskust ir be galvos, kit didiul aldymo
maiel. vieia uvis! sako belsdamasis. Jei i karto neatidarau, maiel palieka ant slenksio ir
pranyksta. Kaip pridera, uv gaminu trokintuve, kur nusipirkau eiliniame Walmart. Ieina visai
neblogai, be to, veltui.
I kur tas uvis trauki? klausiu jo.
I ten, i kur jos traukiamos, atsako jis.
Dorot ji dirba registratroje ir jau mane pamgo atnea savo augint pomidor. Valgau eme
kvepianius pomidorus ir eeru kvepiani uv. Manau, kad kitmet Nikas jau bus udarytas tokioje
vietoje, kur kvepia tik tuo, kas yra viduje. Netikrais kvapais: dezodorantu ir senais batais,
krakmolingu maistu, sudvisusiais iuiniais. Jo didiausia baim, jo komaras: jis kaljime, ino,
kad nepadar nieko bloga, bet negali to rodyti. Niko komarai vis bdavo apie tai, kaip j apkaltina
nebtais dalykais, kaip jis pakliva spstus, kaip tampa jam nepavaldi jg auka.
Pabuds po tokio sapno jis keliasi, vaikto po namus, paskui apsirengia ir eina lauk, klaidioja
gatvelmis aplink ms nam, eina park Misrio park, Niujorko park, eina kur kojos nea.
Jis lauko mogus, nors ir ne tikrasis gamtos vaikas. Jis ne ygeivis, jis nemgsta stovyklauti, jis
nemoka kurti lauo. Nemokt sugauti uvies ir atneti man. Jam patinka galimybs, jam patinka
turti pasirinkim. Jam norisi inoti, kad jis gali ieiti lauk, net jei ir nusprendia sstis ant sofos ir
tris valandas spoksoti mutynes be taisykli.
Man domu, kaip ta kekyt. End. Maniau, ks tris dienas. Paskui neitvers ir ims dalytis. inau,
kad ji mgsta dalytis, nes esu tarp jos draug veidaknygje. Mano profilio vardas pramanytas
(Madlina Elster, cha!), nuotrauka pavogta i internetins nekilnojamojo turto reklamos (besiypsanti
blondin, gaunanti peln i istorikai neverting objekt). Prie keturis mnesius Madlina, lyg tarp
kitko, pasipra Ends priimama draugus, ir End, it nelaimingas unytis, j prim. Neblogai
pastu t mergaiiuk, kaip ir jos dl visoki niek galvas pametusius draugus, kuriems patinka eiti
pogulio, kurie dievina graikik jogurt ir Pinot grigio ir kuriems patinka tuo dalytis. End gera
mergait, nededa nuotrauk i ts ir nepoustina nevanki inui. Deja. Kai paaiks, jog ji Niko
draug, man patikt, kad iniasklaida rast nuotrauk, kur ji kilnoja taurel, buiuojasi su merginomis
ir kaiioja lieuv. Taip lengviau bt pagrsti jos eimos griovjos vaizd.
eimos griovja. Mano eima buvo palijusi, bet dar nesugriuvusi, kai ji pradjo buiuotis su
mano vyru, kai pradjo lsti jam kelnes, kai sugul su juo lov. Kai pradjo imti jo pimpal burn
vis; ji gokiodavo, o jis jausdavosi ess labai didelis. Kai leidosi dulkinama per upakal giliai.

Kai leidosi, kad jis isiliet ant jos veido arba ant pap, o paskui laiydavo niammm! Ji tai
darydavo, tikrai darydavo. Tokios kaip ji daro. Jie drauge ilgiau kaip metai. Per visas ventes.
Patikrinau jo kredito korteli ataskaitas (tikrsias), nes rpjo, k jis padovanojo jai per Kaldas, bet
mano vyras pasirod ess stebtinai apdairus. Kain koks jausmas bti moterimi, kuriai Kald
dovana perkama u grynuosius? Laisvs pojtis. Jei esi tik iaip moteris, tau nereikia skambinti
santechnikui, nereikia klausytis zirzimo dl darbo nei vis priminti ir priminti, kad parnet dalo
katei.
Man reikia, kad ji palt. Man reikia: 1) kad Noel kam nors pasakyt apie ntum, 2) kad
policija rast dienorat, 3) kad End kam nors prasitart apie savo roman. Regis, be reikalo j
nuvertinau, pamaniau, kad penkis kartus per dien visam pasauliui apie savo gyvenim poustinanti
mergina alio supratimo neturs, kas yra paslaptis. Kartais ji palieka vien kit miglot uuomin
apie mano vyr:
iandien maiausi su ponu Grauoliu.
(Oi, pasakok!)
(Kada mus supaindinsi su tuo erilu?)
(Briditai patinka!)
Svajingo vyrikio buinys visk pataiso.
(Tikra tiesa!)
(Kada mes susipainsim su Svajinguoju?!)
(Briditai patinka!)
Bet kaip tokio amiaus ji stebtinai diskretika. Gera mergait (kaip liundra). sivaizduoju j:
irdikas veidelis pakreiptas al, vos vos suraukta kakta. A tik noriu, Nikai, kad inotum, jog esu
tavo pusje. Esu dl tavs. Gal kepa jam sausainius.
Elenos Abot kameros dabar rodo panoramin savanori centro vaizd, viskas ia iek tiek
apep. Korespondent pasakoja, kaip mano dingimas sukrt ma miestel, o u jos matyti
stalas, apkrautas naminiais trokiniais ir pyragais vargeliui Nikui. Net ir dabar moterys rpinasi tuo
mulkiu. Moterys desperatikai ieko plyio. Patrauklus paeidiamas vyrikis na gerai, gal jis
nuud savo mon, bet juk to neinome. Dar neinome. O dabar tiesiog atgaiva, kad yra kakas, kam
galima k nors pagaminti, ir itas keturiasdeimties su trupuiu vyrikis lyg aidas to jausmo, kur
patirdavai kadaise mindama dviraiu pro graaus berniuko nam.
Vl rodo telefonu daryt besiypsanio Niko nuotrauk. sivaizduoju t pasileidl fif jos
tuioje vilganioje virtuvje trofjinje, u alimentus sirengtoje virtuvje, maiani, kepani,
o mintyse plepani su Niku: Ne, i tikrj man keturiasdeimt treji. Ne, tikrai! Ne, vyrai
nesibriuoja aplinkui, tikrai ne. iaip jau mieste maa domi vyr
Mane persmelk pavydas tai prie mano vyro skruostu prigludusiai moteriai. Ji dailesn u mane
toki, kokia esu dabar. Kemu Hersheys batonlius, valand valandomis saulje mirkstu baseine,
nuo chloro mano oda darosi stora kaip ruonio. degiau, ko anksiau nra buv bent jau taip tamsiai,
rykiai tikrai niekada nebuvau degusi. degusi oda yra paeista, o susiraukljusios moteriks
niekam nepatinka; a vis gyvenim tepliojausi SPF. Bet prie pradingdama truput parudau ir dabar,
po penki dien, esu kaip reikiant ruda. Ruda kaip kava! sako senoji Dorot, eiminink. Esi
ruda kaip kava, mergyt! diugiai sako ji, kai ateinu grynaisiais susimokti kitos savaits nuomos.

Tamsi oda, rusvai dayti dubenliu nukirpti plaukai, rimtuols akiniai. Iki pradingdama priaugau
dvylika svar apdairiai slapsiausi po plaiomis vasarinmis suknelmis, o mano ioplam vyrui
buvo n motais, o dabar priaugau dar du. Kelis mnesius iki dingimo visai nesifotografavau, taigi
visuomenei pastama tik iblykusi laibut Eim. Tikrai tokia nebesu. Kartais vaikiodama jauiu,
kaip juda upakalis. Vizga, ar ne taip sakoma? To irgi nra buv. Mano knas buvo graus, nieko
nereikalinga, viskas kaip nulieta, viskas tobula. Nepasigendu to. Nepasigendu vyr vilgsni. Tokia
palaima, kai ueini koki parduotuvl ir ieini lauk, ir joks veltdis berankoviais flaneliniais
markiniais nevarsto galiais vilgsniais, niekas neraugja lyki pastab. Niekas su manimi
nesielgia nemandagiai, bet niekas nra ir malonus. Niekas dl mans nesineria i kailio,
nepersistengia, nesiplo ne taip, kaip bdavo.
A esu Eims prieingyb.

11 Virginija Woolf (18821941) angl raytoja, modernist, apimta depresijos, nusiskandino savo drabui kienes prisikrovusi
akmen.

NIKAS DANAS
PO ATUONI DIEN

Prisidjs prie skruosto leduk irjau, kaip kyla saul. Buvo prajusios jau kelios valandos, bet
vis dar uiuopiau dvi nedideles kandimo paliktas ymeles. Negaljau sekti Endei i paskos tai
buvo dar pavojingiau nei jos tis, tad gal gale nusprendiau jai paskambinti. Balso patas.
Valdykis, tvardykis.
Ende, a labai atsipraau. A neinau, k daryti, nesuprantu, kas vyksta. Bk gera, atleisk
man. Maldauju.
Nederjo palikti inuts atsakiklyje, o tada pagalvojau: ji galt turti imtus toki inui
savo atsakiklyje ir a niekada nesuinoiau. O, brangus Dieve, jeigu ji irinkt paias galiausias,
nevankiausias, vulgariausias Bet kuri moteris bet kokiame prisiekusij teisme vien u tai
pasist mane cyp. Viena inoti, kad a neitikimas monai, bet visai kas kita klausytis mano
sodraus dstytojo balso, jaunai studentei pasakojanio apie savo milinik, pasistojus
Nuraudau brktanio ryto viesoje. Ledukas itirpo.
Sdjau ant Go laipteli, skambinau Endei kas deimt minui ir nieko. Tok be miego, lyg
styga temptais nervais utiko mane Bonj, 06.12 riedjusi kiem. Ji eng mans link, neina
dviem plastikiniais puodukais. A netariau n odio.
Sveiki, Nikai, atneiau jums kavos. Atvaiavau pairti, kaip sekasi.
Taip ir pamaniau.
Suprantu, suinojs apie ntum veikiausiai esate sukrstas. Ji demonstratyviai kav supyl
du indelius grietinls, kaip tik taip, kaip mgstu a, ir padav man puodel. Kas ia? paklaus
rodydama man skruost.
K turite omeny?
Turiu omeny, kas, Nikai, nutiko js veidui? Ant jo didiulis rausvas Ji palinko ir sum
man u smakro. Atrodo kaip kandimo ym.
Matyt, dilglin. Mane iberia, kai nervinuosi.
Hmm Ji pasimai kav. Juk inote, kad a, Nikai, js pusje, ar ne?
inoma.
Tikrai taip yra. Tenoriu, kad manimi pasitiktumte. Tiesiog Nebegalsiu jums padti, jei
manimi nepasitiksite. inau, skamba kaip tipika faro kli, bet tai tiesa.
Sdjome keistoje, pusiau draugikoje tyloje ir siurbiojome kav.
Klausykit, norjau, kad suinotumt i mans, kol apie tai dar nepradjo kalbti visi, tar ji
valiai. Mes radom Eims rankin.
K?
Aha, pinigai ding, bet jos dokumentai ir mobilusis yra. Ir radom j Hanibale. Ant ups kranto,
pietus nuo garlaivio prieplaukos. Mes spjame, jog norta, kad atrodyt, lyg nusikaltlis met
rankin up vaiuodamas per tilt Ilinojaus pus.
Kad atrodyt?

Ji taip ir nebuvo visa panirusi. Viruje prie utrauktuko yra pirt atspaud. inoma, kartais
atspaudai ilieka ir vandenyje, bet Praleisiu mokslin dal ir tik pasakysiu, kad pagal ms teorij
ta rankin specialiai buvo palikta ant kranto, kad j kas nors surast.
Toks jausmas, kad ne iaip sau man visa tai pasakojate, pasakiau.
Atspaudai, kuriuos radome, yra js, Nikai. Kaip ir nieko keista, vyrai danai lenda mon
rankines. Bet vis tiek Bonj staiga nusijuok, tarsi jai galv bt ovusi puiki mintis. Noriu
paklausti: juk pastaruoju metu nesilankte Hanibale, ar ne?
Ji paklaus su tokiu nuoirdiu pasitikjimu, kad man dingteljo: kai pasimiau savo main i
policijos ir ivaiavau Hanibal, po ja buvo paslptas sekiklis.
O kam man reikt trenktis Hanibal, kad atsikratyiau monos rankins?
Tarkim, js nuudte j ir inscenizavote nusikaltimo viet savo namuose, kad mes pamanytume,
jog j upuol kakas kitas. Bet tada supratote, jog mes pradjome tarti jus, todl norjote mums k
nors pakiti, kad vl imtume iekoti kitur. Tai tik teorija. Bet dabar kai kurie i mano vyruk tokie
sitikin, jog tai padarte js, kad jiems tikt bet kokia teorija. Tad leiskite jums padti ar
pastaruoju metu lankts Hanibale?
Papuriau galv.
Kreipkits mano advokat. Tener Bolt.
Tener Bolt? Nikai, ar js tikras, kad norite eiti iuo keliu? Iki iol mes buvome su jumis atviri
ir teisingi. Boltas jis Jis paskutinis iaudas. Jis mogus, kur kvieiasi kaltieji.
Hm. K gi, Ronda, akivaizdu, a js pagrindinis tariamasis. Vadinasi, man reikia paiam
savimi pasirpinti.
Tai susirinkime visi kartu, kai jis atvaiuos. Galtume visk aptarti.
inoma, toks ms planas.
mogus, kuris turi plan, itar Bonj. Nekantraudama lauksiu. Ji atsistojo ir nueidama
kteljo per pet: Nuo dilglins padeda hamamelis.
Po valandos nuaidjo dur skambutis. U j stovjo ydru kostiumu vilkintis Teneris Boltas. Nuojauta
man panibdjo, kad tok vaizd jis rinkdavosi, kai vykdavo pietus. Jis atidiai dairsi aplink,
nuvelg prie nam stovinius automobilius, vertino kaimyn namus. Boltas man primin Eliotus tie
visada visk tirdavo ir analizuodavo. Be paliovos dirbanios smegenys.
Rodyk, paliep Teneris, man net nespjus pasisveikinti. Rodyk, kur malkin, bet kartu su
manimi neik, daugiau prie jos ivis nesiartink. Paskui visk man papasakosi.
Susdome prie virtuvs stalo a, Teneris ir k tik pabudusi Go, susigusi, su pirmu puodeliu kavos
rankose. Tarsi prasta taro kort brja paskleidiau ant stalo visas Eims paliktas uuominas.
Teneris palinko mane, jo kaklo raumenys sitemp.
Gerai, Nikai, dabar tikink mane, tar. Tavo mona suplanavo vis reikal. rodyk! Jis
bed smiliumi stal. Nes a su niptu vienoj rankoj ir su kakokia beprotika istorija apie tai, kad
ji tave pakio, kitoj daugiau n ingsnio neengsiu. Nebent mane tikinsi. Nebent visi galai sueis.
Giliai atsikvpiau ir pasistengiau susikaupti. Man visada geriau seksi rayti nei kalbti.
Kol dar nepradjome, pasakiau, turite kai k inoti apie Eim ji genijus. Jos smegenys

visada pilnos mini, ten visada vyksta bent keli dalykai vienu metu. Ji tarsi nesibaigiantys
archeologiniai kasinjimai: jau manai, kad prijai paskutin sluoksn, bet usimoji dar kart kirtikliu
ir pralaui nauj kasinjimo acht. Su tuneli labirintu ir bedugniais uliniais.
Gerai, tar Teneris. Ir?..
Antra, k turite inoti apie Eim, ji teisuol. Ji i t moni, kurie niekada neklysta, ji dievina
galimyb k nors pamokyti ir nubausti.
Taip, gerai, ir k?
Papasakosiu jums trumput istorij. Madaug prie trejus metus vaiavome Masausets.
Eismas buvo siaubingas, pilna irzli vairuotoj, ir vienas sunkveimio vairuotojas supykd Eim. Ji
nenorjo jo leisti, tad jis paspaud priek ir utvr jai keli. Nieko pavojingo, bet akimirk buvo
labai baisu. inote, prie sunkveimi bna uklijuoti lipdukai: Kaip a vairuoju? Ji privert mane
paskambinti ir padiktuoti jiems to sunkveimio numer. Maniau, tuo viskas ir baigsis. Po dviej
mnesi dviej mnesi jau kart ms miegamj ir utikau Eim kalbani telefonu ir vl
diktuojani sunkveimio numer. Ji buvo sukrusi vis istorij, kaip keliavusi su savo dvimeiu
snumi, o sunkveimio vairuotojas vos nenustm jos nuo kelio. Pasisak man, kad tai jau ketvirtas
jos skambutis. Sak, kad net isiaikino, kokiais marrutais vainja tos kompanijos sunkveimiai,
kad savo neva avarinms situacijoms galt pasirinkti tinkamus kelius. Ji apgalvojo visk. Labai
savimi didiavosi. Buvo nusiteikusi nenuleisti rank, kol t vairuotoj atleis.
O Dieve, Nikai, sumurmjo Go.
Tai labai informatyvi istorija, Nikai, tar Teneris.
ia tik pavyzdys.
Dabar padk man sujungti takus, paragino jis. Eim isiaikina, kad tu apgaudinji j. Ji
sureisuoja savo mirt. Tada visk suorganizuoja taip, kad nusikaltimo vieta atrodyt utektinai
tartina, kad patraukt policijos dmes. Ji tave apmov su kredito kortelmis, gyvybs draudimu ir
slptuve u namo
Prie pradingdama i vakaro ji sukl gin, ir dar prie atviro lango, kad girdt ms kaimyn.
Dl ko susipykot?
Nes a savanaudika subin. I esms dl to paties kaip visada. Bet kaimyn negirdjo, kaip ji
paskui atsiprainjo. Eim nenorjo, kad kas nors tai girdt. Kuo puikiausiai atsimenu, kaip
nustebau, nes taip greit susitaik dar niekad nebuvom. Ryt, uuot raudojusi, ji, kad pasigerint, kep
lietinius.
Mintyse vl ivydau j stovini prie virykls, laiani nuo nykio cukraus pudr, niniuojani.
O tada sivaizdavau, kaip prieinu prie jos ir imu j purtyti, purtau tol, kol
Na gerai, o lobio paieka? paklaus Teneris. Kokia tavo versija apie tai?
Visas uuominos guljo paskleistos ant stalo. Teneris pam kelis lapelius ir vl paleido.
Tai tarsi papildomi apsiik, paaikinau. Patikkite manimi, a pastu savo mon. Ji
inojo, kad turi surengti lobio paiek, antraip visas reikalas atrodys tartinai. Ji visk suorganizuoja
ir, inoma, uuominos turi daugyb skirting reikmi. Pasiirkit pirm uuomin.
A tavo mokin,
Tu mano mokytojas graus, protingas.
Atvrei man akis (launis taip pat!),

Jei biau tavo mokin, gli nebereikt,


Tik nepadoraus susitikimo per primimo valandas.
Tad paskubk, keliauk, nelauk,
Ir kart a tave io to imokysiu.

ia gryna Eim. Perskaiiau ir pagalvojau: Oho, mona su manimi flirtuoja. Bet ne. I ties ji
kalba apie mano neitikimyb su Ende. Pirmas apsiik. Taigi nueinu savo kabinet su Gilpinu ir
spkite, k ten randu? Moterikas kelnaites. Toli grau ne Eims dydio. Farai vis klausinjo, koks
Eims dydis, o a niekaip nesupratau kodl.
Bet Eim negaljo inoti, kad su tavimi ateis Gilpinas, surauks kakt suabejojo Teneris.
Nesunku buvo t numatyti, siterp Go. Pirma uuomina buvo nusikaltimo vietoje, vadinasi,
farai turjo j surasti. O uuominoje buvo odiai primimo valandos, tad logika, kad jie turjo
apiekoti jo kabinet, su Niku ar be jo.
Tada kieno tos kelnaits? paklaus Teneris.
Go surauk nos igirdusi od kelnaits.
Kas ten ino, atsakiau. Maniau, jos Ends, bet Eim turbt jas paprasiausiai nupirko.
Esm ta, kad jos ne Eims dydio. Tai visiems pakio mint, kad mano kabinete tarp mans ir ko nors,
kas nra mano mona, vyko kakas nepadoraus. Apsiik numeris du.
O kas, jei far nebt buv, kai jai savo kabinet? paklaus Teneris. Arba jei niekas
nebt pastebjs kelnaii?
Teneri, jai tai nerpi! ita lobio paieka labiausiai skirta tam, kad ji pasilinksmint. Jai itos
paiekos n nereikia. Visko prikr daugiau negu reikia vien tam, kad paskleist milijon smulkui
uuomin. Reikia painoti mano mon, kad suprastum: ji i t moni, kurie dl visa ko kartu dvi ir
dir, ir petneas.
Gerai. Antra uuomina, paragino Teneris.
sivaizduok: pametus dl tavs a galv,
Nors neinau, k ateitis su tavimi man ada.
Atsiveei mane ionai pavaikioti,
Apie vaikysts nuotykius tu nori man papasakoti
Patrintus dinsus, snapelio dar kepur.
Velniop tegu eina visokie gaidiai,
Slapta pasibuiuokim apsimeskim, kad mes jaunavediai.

Tai apie Hanibal, paaikinau. Mudu su Eime kart ten lankms, ir uuomin taip ir
supratau, bet a ten taip pat turjau intymi santyki su Ende.
Ir tau tai nepasirod tartina? paklaus Teneris.
Dar ne. Eims rateliai susuko man galv. Dieve, ji pasta mane kaip nulupt. Ji ino, k noriu
igirsti. Tu nuostabus. Tu maiktus. Kaip jai turjo bti smagu inoti, kad ji vis dar gali taip aisti
mano jausmais. Net per atstum. A juk O Dieve, a juk miau j i naujo simylti.
Akimirk odiai ustrigo gerklje. Ta juokinga istorija apie jos draugs Inslj pusnuog bjaur
kdik. Eim inojo, kad tokios istorijos, kol mes dar buvome mes, buvo man brangiausia ms
santyki dalis. Ne kokie svarbs momentai, ne Romantika i didiosios R, o vien mudviem
suprantami juokeliai. Ir dabar ji tai naudojo prie mane.

Ir inote k? pridriau. Policija k tik rado Eims rankin Hanibale. Esu tikras, kad kas nors
patvirtins, jog ten buvau. Po galais, a net usimokjau kortele u savo ekskursijos biliet. Dar vienas
kaltis, ir Eim vl pasirpino, kad mane bt galima su juo susieti.
O kas, jei niekas nebt rads jos rankins? paklaus Teneris.
Tai bt nesvarbu, atsak Go. Ji varinja Nik ir smaginasi. Esu tikra, kad ji mgaujasi jau
vien tuo, koks kaltas Nikas jauiasi skaitydamas jos meilius ratelius ir inodamas, kad j
apgaudinja, o ji dingusi.
Stengiausi nesusiraukti, igirds jos pasilyktjimo kupin ton, kai ji tar od apgaudinja.
O kas, jei su Niku Hanibal bt vaiavs Gilpinas? nepasidav Teneris. Kas, jei Gilpinas
nebt pasitrauks nuo Niko n per ingsn ir bt mats, kad Nikas ten tikrai nepaliko rankins?
Eim mane gerai pasta. Ji ino, kad atsikratyiau Gilpino. Ji ino: nenoriau, kad, kai
skaitysiu tuos ratelius, nepastamas mogus mane stebt ir vertin mano reakcij.
Tikrai? I kur inai?
Tiesiog inau. Gteljau peiais. I ties inojau, tiesiog inojau. Treia uuomina, tariau
ir brukau j Teneriui rank.
Gal jauti kalt, kam atsiveei mane ionai.
Prisipainsiu, jauiausi a keistai.
Bet ne itin kok pasirinkim teturjom,
Nusprendm tebnie ia ms namai.
Nekim savo meil rud namuk,
Palinkk man laims, mano kartas mylintis vyruti!

Matot, a ne taip perskaiiau ir pagalvojau, kad ji turi galvoje Kartid, bet ji vl kalba apie
mano tvo nam ir
Tu ir ten idulkinai t End, ubaig Teneris. Tada pasisuko mano seser ir pridr:
Atleiskite u vulgarum.
Go atsainiu rankos mostu parod, kad jai n motais.
Teneris kalbjo toliau:
Vadinasi, tavo kabinete, kur dulkinai End, randamos inkriminuojanios kelnaits, tada
tartinomis aplinkybmis Hanibale, kur dulkinai End, atsiranda Eims rankin ir gal gale pairje,
kur taip pat dulkinai End, atrandama krva slapt pirkini, u kuriuos mokta tavo kredito
kortelmis.
Na taip. Taip, viskas teisingai.
O kas tavo tvo namuose?

EIM ELIOT-DAN
PO SEPTYNI DIEN

A laukiuosi! Ai tau, Noele Hotorn. Dl tavs, kvailute, dabar apie tai ino visas pasaulis. Nuo
tada, kai ji per mano paminjim sureng t vaidinim (man labiau bt patik, kad ji nebt ugousi
mano renginio, bet bjaurios moteriks kartais labai gerai moka atkreipti save dmes), neapykanta
Nikui ikilo iki debes. Kartais pagalvoju, ar jis, prispaustas visos tos neapykantos, dar gali
kvpuoti.
inojau, kad ntumas bus sensacingosios, vis par cituojamos, grsmingos, kraujo itrokusios
Elenos Abot laidos svarbiausia inia. Nuostabioji Eim kaip domu! Nuostabioji Eim usitais
vaik kaip avu! Amerikieiams patinka visa, kas paprasta, o mgti ni moter paprasta, tas
pats, kas mgti aniukus, triuiukus ar unis. Vis dlto mane glumina, kad apie tas savo teisumu
sitikinusias, apie tas savimi besiavinias krypuokles taip tupinjama. Kas ia ypatinga prasksti
kojas, kad vyras ten iliet savo skl?
O inote, kas i tikrj yra ypatinga? Suvaidinti ntum.
Paklausykite, nes tai spdinga. Viskas prasidjo nuo mano intelekto nesualotos draugs Noels.
Vidurio valstijose pilna tokio tipo moni gana ger moni. Ger, bet plastikinmis sielomis
lengva apkrauti, lengva nuluoti. Tos moteriks muzikos kolekcija vien i Pottery Barn12. Knyg
lentynos prikitos visokio skaitalo: Airiai Amerikoje, Misrio futbolas: iliustruota istorija, Rugsjo
vienuoliktj prisimenant, Kaiukai. Mano sumanymui reikjo patiklios draugs, moteriks, kuriai
galiau isilieti, kaip man blogai su Niku, naivuols, kuri prie mans lipte prilipt ir kuria galiau
manipuliuoti kaip tinkama, tokios, kuri per daug nemstyt apie tai, k sakau, nes jaustsi
pamaloninta, kad apskritai su ja bendrauju. Noel puikiai tiko, o kai pasisak vl pastojusi trynuk,
matyt, nepakako, sumeiau, kad ir a galiu bti nia.
Paieka internete: kaip i klozeto ileisti vanden.
Noel kvieiama igerti limonado. Limonado daug.
Noel lapinasi mano saus klozet, kuriame nenusileidia vanduo, ir mums abiem baisiai
nejauku!
Stiklainiukas: lapimas i klozeto keliauja stiklainiuk.
Puikiai sukurpta istorija apie adat ir kraujo fobij.
Stiklainiukas su lapimu mano rankinje, vizitas pas gydytoj (oi, negaliu atlikti kraujo tyrimo,
man adat fobija lapimo tyrimas tinka kuo puikiausiai, ai.).
Mano medicinos kortelje rayta, kad a nia.
Bgu pas Noel pasidalyti puikiomis naujienomis.
Tobula. Dar vienas motyvas Nikui, a dingusi miela nia ponia, mano tvai dar labiau kenia,
Elena Abot neatsispiria gardiam ksneliui. Ties sakant, labai smagu, kad Elena Abot i imt
kit byl galiausiai pasirinko mane. Lyg kokiame talent ou: padarai, k sugebi, o paskui nuo tavs
niekas nebepriklauso, viskas teisj rankose.
O, ir plika akimi matyti, kad ji Niko nekenia, o mane myli. Tik, mano skoniui, per daug dmesio

mano tvams. Matau juos per ini reportaus: mama liesa, vjo papuiama, kakle iokusios gyslos,
lyg itsusios medio akos. Ttis raudonas i baims, akys nenatraliai iplstos, ypsena sustingusi.
Jis iaip jau graus vyras, bet dabar darosi panaus karikatr, paklaikus llin kloun. inau, kad
turiau j gailtis, bet man negaila j. Visada jiems buvau tik simbolis, vaikiojantis idealas.
Tobulosios Eims knas. Nesusimauk, tu juk Nuostabioji Eim. Ms vienturt. Vienturiui kliva
nepakeliama atsakomyb: augi inodamas, kad tau neleidiama nuvilti, tau netgi mirti negalima. Nra,
kas tave pakeist, tu esi tas vienintelis. Todl i paskutinij stengiesi neturti n menkiausios ydos, o
drauge imi svaigti nuo savo galios. Taip ir atsiranda despotai.
ryt einu Dorots biur nusipirkti sodos vandens. Tai maytis mediu ikaltas kambariukas.
Stalas, regis, skirtas vien tik Dorots stiklini sniego rutuli kolekcijai i, atrodo, niekuo neypating
viet: i Galf orso Alabamoje, Hilou Arkanzase. Kai velgiu stiklinius sniego rutulius, neregiu
rojaus, o matau perkaitusius, saulje nusvilusius prasiokus ir j zirzianius nerangius vaikus; viena
ranka jie aptalo savo atalas, kitoje gniauia milinikus neperdirbamus putplasio puodelius su
drungnais kukurz sirupo grimais.
Dorot turi atunto deimtmeio plakat su kaiuku medyje Laikykis! Plakat pasikabinusi todl,
kad jis patinka jai. Man smagu sivaizduoti, kaip ji usirauna ant kokios nors savimi patenkintos
Viljamsbergo poniuts Bets Peid kirpiukais ir smailjaniais akiniais, kuri irgi turi tok plakat,
tik iri j ironikai. Smagu bt pasiklausyti, kaip jos ginijasi. Ironiki mons, susidr su
nuoirdumu, praskysta, tai j Achilo kulnas. Dorot prie sodos vandens aparato turi pasikabinusi dar
vien perliuk: ant klozeto umigs vaikiukas ir uraas Nebeturiu jg padaryti siusiuko.
Svarsiau, ar nenukniaukus ito tereikt nagu atkraptyti sen gelton juostel, kol plepinsiu
Dorot. Nujauiau, kad neblogai udirbiau pardavusi per eBay man praverst grynj plaukos,
bet negaliu, nes taip palikiau elektronin pdsak, o apie itai esu tiek ir tiek prisiskaiiusi
daugybje kriminalini knyg. Elektroniniai pdsakai blogai: nesinaudok mobiliuoju, registruotu tavo
vardu, nes mobiliojo ryio boktai gali ufiksuoti tavo buvimo viet. Nesinaudok bankomatais ir
kredito kortelmis. Naudokis tik vieaisiais kompiuteriais, kuriais naudojasi daug moni. Turk
omeny, kad gatvse, ypa prie banko, judrios sankryos ar parduotuvli, rengtos stebjimo kameros.
ia parduotuvli nra. Nra ms trobeli komplekse ir kamer. inau, klausiau Dorots,
apsimetusi, kad domiuosi saugumu.
Ms gyventojai ne itin mgsta vieum, pasak ji. Ne nusikaltliai, bet stebimi nenori bti.
Ne, tikrai nepanas tokius, kurie nort bti stebimi. Mano biiulis Defas naktimis kakur
ieina ir grta su tartinu kiekiu neinia i kur gautos uvies, kuri laiko didiulse dse su ledu. Jis
tikrai tartinas. Tolimajame namelyje gyvena pora, veikiausiai abiem per keturiasdeimt, bet
metamfetamino nuvarginti atrodo ne maiau kaip eiasdeimties. Jie beveik vis laik lindi viduje,
tik kartais paklaikusiomis akimis ingsniuoja skalbykl lyg per pavasarin varinimsi droia per
vyruot automobili aiktel neini iukli maius sukitais drabuiais. Labas labas, sako visada
du kartus, du kartus linkteli galva ir eina toliau. Kartais vyrikiui aplink kakl bna apsivyniojs
smauglys, bet nei jis, nei a apie t gyvat niekada nieko nesakome. Be it nuolatini gyventoj,
uklysta nemaai vieni moter, daniausiai su mlynmis. Kai kurios sutrikusios, kitos baisiai
lidnos.

Viena atsikraust vakar. viesiaplauk labai jauna rudak perskelta lpa. Sdjo ant gretimo
namelio priebuio ir rk, o kai mudviej vilgsniai susitiko, isities ididi, atkio smakr. N lao
apgailestavimo. Pamaniau: Turiu bti kaip ji. Reikia j patyrinti, galiau kur laik tokia pabti
smurt patyrusi tvirta mergina, besislepianti, kol audra praeis.
Ryt kelias valandas praspoksojau televizori iekojau naujien apie Eims Eliot-Dan byl, o tada
murkteljau drgn bikin. Eisiu prie baseino. Paplaukiosiu, pailsinsiu nerimstanias smegenis.
inios apie ntum malonios, bet vis tiek dar labai daug ko neinau. Planavau labai kruopiai,
taiau ne viskas nuo mans priklauso ir tai gadina mano vizij, kaip reikalai turt klostytis. End
nepadar to, k turjo padaryti. Ko gero, reiks pagelbti, kad dienoratis greiiau bt atrastas.
Policija nesum Niko. Neinau, kiek ir ko jie isiaikino, ir man tai nepatinka. Labai knieti
paskambinti pasitikjimo telefonu ir niuktelti juos teising keli. Dar kelias dienas palauksiu. Ant
sienos kaba kalendorius, ir po trij dien raau PASKAMBINTI. Dabar inau, kiek ilgai esu
nusiteikusi laukti. Kai suras dienorat, viskas eisis kur kas greiiau.
Lauke vl karta kaip pragare, irpia cikados. Mano pripuiamas iuinys rausvas, su undinmis ir
man per trumpas blauzdos mataruojasi vandenyje, bet vis tiek ger valand ant jo plduriuoju, o
tai dabartinei man patinka.
Matau, kaip per automobili aiktel atvysioja blondins galva. Mergina praskelta lpa eina
pro vielinius vartelius, neina rankluosiu i namelio, kuris ne didesnis u virtuvin rankluostl,
pakeliu Merit cigarei, knyga ir kremu nuo sauls SPF 120. Veriau plaui, ne odos vys. Ji
sitaiso ir kruopiai tepasi apsauginiu kremu, skirtingai negu kitos ionai atvykstanios apkultos
moteriks tos apsiteplioja kdiki aliejumi ir ant lauko kdi palieka riebias dmes.
Mergina man linkteli, kaip kad vienas kitam linkteli vyrai prie baro. Skaito Rjaus Bredberio
Marso kronikas. Mergaitei patinka mokslin fantastika. Suprantama, prievart patyrusioms
moterims patinka pabgti nuo tikrovs.
Gera knyga, pamtju jai nekalt papldimio pokalbio kamuol.
Kakas paliko namelyje. ita arba Juodasis grauolis13.
Ji usibalnoja didelius pigius sauls akinius.
Irgi neblogai. Nors Juodasis erilas14 geriau.
Ji pro juodus akinius pavelgia mane. Dvi juodos bits akys.
Mm.
Vl nukreipia akis knyg tok primygtin enkl A skaitau paprastai matai pilnuose
lktuvuose. O a ta greta sdinti kyri nenuorama, kuri usigula ant ranktrio ir klausinja toki
niek kaip Dalykin kelion ar atostogauti?
A Nens, prisistatau. Kitas vardas, ne Lidija, o tai nelabai imintinga ioje anktoje
gyvenvietje, bet tiesiog isprsta. Kartais mano smegen ratukai susisuka per greitai. Msiau apie
praskelt merginos lp, apie nuo jos sklindant lides ir nuovarg, tada mintys peroko prie
prievartos ir prostitucijos, o tada prie Oliver!, mgstamiausio mano vaikysts miuziklo, ir
nelaimingos keks Nenss, myljusios savo iaur vyr, iki jis umu j, o tada miau svarstyti,
kodl mano feminist motina su manimi irdavo Oliver!, turint omeny, kad Kol jam mans
reiks i esms yra eimins prievartos palovinimas, o tada pagalvojau, kad Dienoraio Eim taip

pat nuudo jos vyras ir ji i tikrj labai panai


A Nens, sakau.
Greta.
Vardas atrodo prasimanytas.
Malonu susipainti, Greta.
Nuplaukiu alin. Girdiu, kaip irkteli Gretos iebtuvlis, ir vir galvos lyg plunksniniai debesys
nusidriekia dmas.
Po keturiasdeimties minui Greta atsisda ant baseino krato, ima kojomis telikuoti vanden.
Kartas, sako ji. Vanduo.
Jos balsas kimus, visa ko maiusios balsas cigarei ir prerij dulki istas.
Kaip vonioje.
Neatsigaivinsi.
Ir eere ne k vsiau.
Vis tiek nemoku plaukti, sako ji.
Nepastu n nemokanio plaukti.
Ir a tik iek tiek, sumeluoju. uniuku.
Ji tabaluoja kojomis, bangels velniai supa mano iuin.
Kaip ia? klausia ji.
Gerai. Ramu.
Kaip tik to man ir reikia.
Pasigriu pairti. Ant kaklo ji segi dvi auksines grandinles, prie kairs krties juoduoja
visikai apskrita mlyn, didumo sulig slyva, turi trilapio tatuiruot ties bikinio linija. Kostiumlis
naujas, vyni raudonumo, pigus. I tos paios parduotuvyts prieplaukoje kaip ir mano iuinys.
Tu viena? pasidomjau.
Visikai.
Neimanau, ko dar paklausti. Gal yra kokia bendra smurt patyrusi moter kod sistema, gal
kokia specifin man neinoma kalba?
Bdos su vyrais?
Ji kilsteli antak ir tai, regis, reikia taip
Ir man tas pats.
Ir nepasiteisinsi, kad niekas neperspjo, prabyla ji. Sauja pasemia vandens ir laina ant savs.
Mama jau leisdama mane pirm dien mokykl sak: Laikykis atokiau nuo berniuk. Jie arba
mtysis akmenimis, arba ls po sijonu.
Reikt markinli su tokiu urau.
Greta nusijuokia.
Bet tai tiesa. Gryna tiesa. Mano mama gyvena lesbiei kaime Teksase. Vis mstau, ar nevertt
ir man ten kraustytis. Visos ten tokios laimingos.
Lesbiei kaime?
Ten tarsi kaip-ten-j-vadina Komuna. Brelis lesbiei nusipirko ems, lyg ir kr
bendruomen. Be vyr. Skamba velnikai patraukliai pasaulis be vyr. Ji vl pasisemia vandens,
nusiima akinius ir apsiprausia veid. Tik va bda, kad puts man nepatinka.

Ji nusijuokia piktu lojaniu sens juoku.


Tai ar yra ia koki mulki, su kuriais bt verta prasidti? klausia. Toks jau mano, kaip ia
pasakius scenarijus. Nuo vilko ant mekos.
Daniausiai ia apytuiai. Yra Defas, toks barzdotas tipas jis mielas, pasakoju. Jis ia
ilgiau u mane.
Kiek ia bsi?
Patyliu. Keista, bet neinau, kiek ia prabsiu. Ketinau pagyventi, kol suims Nik, bet kol kas n
nesivaizduoju, ar j apskritai greitu laiku aretuos.
Kol jis liausis tavs iekoti, ar ne? spja Greta.
Madaug.
Ji atidiai mane nuiri, suraukia kakt. Mano pilvo raumenys sitempia. Laukiu, kad tuoj pasakys:
Tu man lyg ir matyta.
Niekada negrk pas vyr, kol matyti mlyns. Nesuteik jam tokio pasitenkinimo, iberia
Greta. Atsistoja, susirenka daiktus. Rankluostuku nusisausina kojas. Buvo smagu, sako ji.
A kakodl ikeliu nykius, nors niekada gyvenime nesu taip dariusi.
Jei nori, paskui ateik pas mane, pasilo. Televizori pairsim.
viei Dorots pomidor neuosi rankoje lyg spindini kurtuvi dovan. Greta atidaro duris ir vos
mane beatpasta, lyg btume nesimaiusios met metus. Ji iumpa man i rankos pomidor.
Tobula, kaip tik darau sumutinius, sako. Tpkis kur nors.
Ji mosteli lov ia nra svetaini, o pati eina virtuvl, kurioje, kaip ir pas mane, plastikin
pjaustymo lentel ir atips peilis. Ji pjausto pomidor. Ant spintels guli plastikin pjaustytos msos
pakuot, nuo sklindanio po kambar kvapo ima kauptis seils. Greta ant popierini lki padeda
po slid sumutin, beria po sauj uvyi formos krekeri ir droia kambar, jau nusitvrusi
televizoriaus pultel ir jungindama kanalus. Susdusios ant lovos krato irime televizori.
Pasakyk, kai pamatysi k nors domaus, sako Greta.
Atsikandu sumutinio. Pomidoro grieinlis islysta ir nuiuoia man ant launies.
Kaimieiai Beverlyje, Tiesiog Siuzana, Armagedonas.
Elena Abot gyvai. Mano nuotrauka per vis ekran. A svarbiausia tema. Vl. Puikiai atrodau.
Matei it? neirdama mane klausia Greta, lyg laida apie mano dingim bt neblogo
televizijos serialo pakartojimas. ita moteris pradingo per savo penktsias vestuvi metines. Vyras
nuo pat pradi keistai elgiasi, ypsosi, vaiposi. Pasirodo, padidino jos gyvybs draudim, o dabar
k tik paaikjo, kad mona buvo nia. O tas tipas vaiko nenorjo.
Ekrane pasirodo kita nuotrauka: a ir Nuostabioji Eim.
Greta atsigria mane.
Ar prisimeni tas knygas?
Aiku!
Tau tos knygos patiko?
Visiems tos knygos patinka, jos tokios mielos, sakau.
Greta purkteli.
Jos tokios dirbtins.

Mane rodo stambiu planu.


Laukiu, kol ji pagirs, kokia a grai.
Hm, kaip savo amiui, visai neblogai atrodo, sako Greta. Ir a noriau taip atrodyti, kai
man bus keturiasdeimt.
Elena irovams pasakoja mano istorij, ekrane rodoma mano nuotrauka.
Panau, kad ilepinta turtuol, sako Greta. Egoist. Priekabi.
Taip nesininga. Nepalikau joki rodym, i kuri bt galima sprsti, kad a tokia. Nuo tada,
kai persikrausiau Misr gerai, nuo tada, kai sukriau plan, stengiausi bti nereikli,
sugyvenamo bdo, linksma tokia moteris, kokios monms patinka. Pamojuodavau kaimynams,
vykdydavau Mo draugi pavedimus, kart nupirkau kolos aminai purvinam Stakui Bakljui.
Lankydavau Niko tt, kad visos slaugs galt paliudyti, kokia a miela, ir vis nabddavau ir
nabddavau apsiblaususioms Bilo Dano smegenims: A jus myliu, ateikit gyventi pas mus, a jus
myliu, ateikit gyventi pas mus. Tiesiog norjau pairti, ar suveiks. Tokius kaip Niko ttis
Komforthile vadina klajnais jis vis ikeliaudavo. Man patinka mintis, kad Bilas Danas, vis Niko
baimi, kuo jis gali virsti, gyvas siknijimas, Niko giliausios nevilties prieastis, vis idygsta ir
idygsta ant jo dur slenksio.
Kodl manai, kad priekabi? klausiu.
Greta gteli peiais. Per televizori rodo oro gaiviklio reklam. Moteris purkia oro gaivikl,
kad jos eima bt laiminga. Toliau reklamuoja itin plonus klotus, su jais moteris gali vilkti
suknel, okti ir susipainti su vyru, dl kurio vliau purk oro gaivikl.
Valo ir balina. Valo ir balina.
Tiesiog matyti, sako Greta. Ji atrodo kaip turtinga nuobodiaujanti boba. Kaip tos turtingos
bobs, kurios su vyro pinigais kuria, pavyzdiui, keksiuk mon, atviruk parduotuv ir kitokius
dniekius. Butikus.
Niujorke turjau draugi, visu tuo usiimani joms patikdavo, jog gali pasakyti, kad dirba, nors
i tikrj usiimdavo tik smagiais niekais: pavadindavo keksiuk, usakydavo ratins reikmen,
apsivilkdavo nuostabi suknel i savo pai parduotuvs.
Ji aikiai i toki, pareik Greta. Pasiklus turtinga bob.
Greta ieina tualet, o a ant pirt gal nutipenu virtuvl, lendu aldytuv ir prispjaunu
pien, apelsin sultis ir bulvi salot dut. Tada vl partipenu prie lovos.
Suniokia nuleidiamas vanduo. Greta grta.
Noriu pasakyti, kad tai anaiptol nereikia, jog nieko ia tokio, kad jis nuud j. Tiesiog ji dar
viena moteris, kuriai nenusisek su vyru.
Ji iri tiesiai mane, ir a laukiu, kad tuoj pasakys: Ei, luktelk
Bet ji vl nusigria televizori, dabar jau kaip vaikas sitaisiusi ant pilvo, rankomis pasirmusi
smakr, veidu tiesiai mano atvaizd ekrane.
O, velnias, praom, sako Greta. mons to tipo nekenia.
Laid rodo toliau, ir a pasijuntu kiek geriau. Tai Eims iauktinimas.
Kempbel Makinto, vaikysts draug: Eim rpestinga ir motinika moteris. Jai patiko bti
mona. Ir inau, kad ji bt buvusi puiki motina. O Nikas tiesiog matei, kad jam kakas negerai.
altas, abejingas ir visk apskaiiuojantis toks jausmas, kad jis tikrai inojo, kiek Eim turi

pinig.
(Kempbel meluoja: ji greta Niko tirpdavo kaip medus, jinai j tiesiog dievino. Bet esu tikra, jai
patiko mintis, kad jis mane ved vien dl pinig.)
ona Keli, iaurs Kartido gyventoja: Man pasirod be galo keista, kad jis per savo monos
paiek buvo visikai nesusirpins. Jis tiesiog, na, inot, plepjo, stm laik. Flirtavo su manimi,
nors visai mans nepasta. Bandiau pakreipti pokalb prie Eims, bet jam tiesiog jam tiesiog
buvo nedomu.
(Esu tikra, kad ita sena beviltika liur neband pakreipti pokalbio prie mans.)
Stivenas Stakas Bakljus, senas Niko Dano draugas: Ji buvo geros irdies. Geros irdies. O
Nikas? Kai Eim dingo, neatrod, kad jis labai igyvena. Jis visada toks: egocentrikas. Pasikls.
Lyg jis ten Niujorke bt kalnus nuverts, o mes ia turtume jam emai lenktis
(Nekeniu Stako Bakljaus; ir kas, po velniais, galjo sugalvoti tok vard?)
Noel Hotorn, regis, neseniai viesiai nusidaiusi sruogeles: Manau, jis nuud j. Niekas to
nesako, o a pasakysiu. Jis smurtavo, j ujo ir galiausiai nuud.
(Caca, geras unelis.)
Greta, vir subruktais skruostais, ekrano apviestu veidu, panairavo mane.
Tikiuosi, netiesa, pasak. Kad jis nuud j. Smagu bt manyti, kad ji tiesiog paspruko,
paprasiausiai nuo jo pabgo, o dabar saugiai kur nors slepiasi.
Ji lyg tingi plaukik lanksto kojas auktyn emyn. Nesuprantu, ar ji mane mausto, ar ne.

12 Pottery Barn bald ir interjero reikmen parduotuv.


13 Angl prozininks Annos Sewell (18201878) krinys Black beauty (1877).
14 Amerikiei autoriaus Walterio Farleyaus (19151989) pirmoji serijos knyga The Black Stallion (1941).

NIKAS DANAS
PO ATUONI DIEN

Mano tvo name iiupinjome kiekvien plyel. Ilgai netruko, nes namas apgailtinai tuias.
Spintels, sienins spintos. Kilsteljau kilimo kampus, kad pairiau, ar jie buvo kilnoti.
Kyteljau nos skalbykl ir diovykl, kiau rank kamin. Net u tualeto bakelio pasiirjau.
Kaip Kriktatvyje, mesteljo Go.
Jei bt kaip Kriktatvyje, biau rads, ko iekome, ir ilinds pykindamas.
Teneris stovjo vidury tio svetains ir u galo timpiojo savo alij citrin spalvos kaklarait.
Mudu su Go isipurvinome dulkmis ir suodiais, o Tenerio balti usagstyti markiniai, lyg isaugoj
Niujorko spindes, vytte vytjo. Jis buvo smeigs akis spintels kamp, kramt lp, tamp
kaklarait, galvojo. mogus turbt daug met tobulino it vaizd: Patylk, kliente, a galvoju.
Man itai nepatinka, pagaliau prakalbo Teneris. Turim daugyb padrik fakt, o a pas farus
neisiu, kol visko grietai nesurikiuosim. Nuojauta sako, kad reikia ubgti viskam u aki ir praneti
apie daiktus pairje, iki ms su jais neuklupo. Bet kadangi neinome, k Eim mums ia paslp,
ir neinome, kaip dabar nusiteikusi End Nikai, ar nujauti, kaip nusiteikusi End?
Gteljau peiais.
siutusi.
Man labai neramu. Ms padtis baisiai kebli. Reikia farams praneti apie malkin. Su iuo
atradimu turim bti prieakinse linijose. Bet noriu jums paaikinti, kas nutiks, kai praneime. O
nutiks tai kas: jie iups Go. Ir bus viena i dviej. Viena versija: Go tavo bendrinink, ji padjo
savo kieme paslpti visus tuos daiktus ir veikiausiai ino, kad nuudei Eim.
Baikit, gal juokaujat, itariau.
Nikai, dar bt gerai, jei pasirinkt it versij, atrm Teneris. Jie gali interpretuoti, kaip
tik jiems aus galv. Kaip tau tokia versija: tai Go pasisavino tavo tapatyb, tai ji sigijo visas tas
kredito korteles. Ji supirko vis t lamt. Eim suinojo, jos susibar, Go nuud Eim.
Tai ubkim visam itam u aki, pasiliau. Pasakom jiems apie malkin ir kad Eim nori
mane pakiti.
Manau, tai apskritai prasta mintis, o iuo metu labai bloga mintis. Jei End ne tavo pusje,
mums tekt apie j pasakyti.
Kodl?
Nes jei nueisi pas farus su savo istorija apie tai, kad Eim nori tave pakiti
Kodl vis sakote savo istorija, lyg biau visk prasimans?
Cha, gerai pasakyta. Jei paaikinsime farams, kaip Eim bando tave pakiti, mums teks
paaikinti, kodl ji nori tave pakiti. Kodl? Nes suino, kad slapta smaginiesi su labai dailia, labai
jauna draugue.
Ar tikrai turime jiems pasakyti? paklausiau.
Eim nori, kad btum apkaltintas mogudyste, nes Nes jai kas? nuobodu pasidar?
Prikandau lp.

Jiems reikia pateikti Eims motyv, kitaip nieko nebus. Bet bda ta, kad jeigu jiems tiesiai prie
dur pristatom dovanl End, o jie ant teorijos apie bandym tave pakiti neukimba, mes duodam
jiems tavo motyv nuudyti Eim. Finansins problemos taip. Nia mona taip. Draugu taip.
udiko triumviratas. Prakii. Moterys viena per kit veris tave sudraskyti plikomis rankomis.
Teneris m vaikioti po kambar. Bet jeigu nieko nesiimsime, o End pati pas juos nueis
Tai k darom? paklausiau.
Manau, farai mus ijuokt, jei dabar pasakytume, kad Eim bando tave pakiti. Visikai
nepagrsta. A tavimi tikiu, bet niekas nepagrsta.
Bet lobio paiekos uuominos miau sakyti.
Nikai, net a t uuomin nesuprantu, siterp Go. ia tik judviem su Eime suprantamas
aidimas. ia tu sakai, kad jos tave veda inkriminuojanias situacijas. Pagalvok pats: patrinti
dinsai ir kepurs snapelis reikia Hanibal?
Rudas namukas reikia tavo tio nam, kuris i tikrj yra mlynas, pridr Teneris.
Jauiau, kad Teneris abejoja. Privaljau jam parodyti, kokia yra Eim. Reikjo atskleisti jos
melus, kertingum, poreik atsiteisti akis u ak. Reikjo, kad dar kas nors mane paremt, patvirtint,
jog mano mona nra Nuostabioji Eim, kad ji Kertingoji Eim.
Pairkim, ar pavyks mums iandien susisiekti su Ende, galiausiai pasil Teneris.
Argi laukti nerizikinga? paklaus Go.
Teneris linkteljo.
Rizikinga. Veikti reikia greitai. Jei atsiras dar koks nors kaltis, jei policija gaus order
apiekoti malkin, jei End nueis policija
Nenueis, pasakiau.
Nikai, ji tau kando.
Nenueis. Dabar ji siutusi, bet ji Netikiu, kad ji su manimi taip pasielgt. Ji ino, kad a
nekaltas.
Nikai, sakei, kad t ryt, kai Eim dingo, su Ende prabuvai madaug valand, ar ne?
Taip. Madaug nuo puss vienuolikos iki beveik dvylikos.
O kur buvai nuo septyni trisdeimt iki deimtos? pasiteiravo Teneris. Sakei, kad i nam
ijai pus atuntos, ar ne? Kur nujai?
Kramiau sau skruost.
Kur tu nujai, Nikai? Man reikia inoti.
Nesvarbu.
Nikai! subar Go.
Paprasiausiai dariau tai, k kartais rytais darau. Apsimetu, kad kur nors ieinu, o tada
nuvaiuoju labiausiai apleist ms kvartalo kamp ir Prie vieno namo yra neurakintas garaas.
Ir? paragino Teneris.
Ir skaitau urnalus.
Nesupratau?
Skaitau senus savo buvusio urnalo numerius.
Vis dar ilgjausi savo urnalo, slpiau senus numerius it koki pornografij ir skaitydavau slapta,
nes nenorjau, kad kas nors mans gailtsi.

Pakliau akis: Teneris ir Go irjo mane labai labai ujauiamai.


Tuoj po pusiaudienio parvaiavau namo. Gatv buvo prisikimusi naujien agentr autobusiuk,
reporteriai sikr ant mano pievuts. N savo keliuk negaljau sukti, main teko pasistatyti
prieais nam. kvpiau ir okau lauk. Jie puol mane lyg ibadj paukiai, kapojo snapais ir plak
sparnais, pasklisdavo alis ir vl susiburdavo pulk. Nikai, ar inojote, kad Eim nia? Nikai,
koks js alibi? Nikai, ar js nuudte Eim?
nriau vidun ir usirakinau. Abipus dur buvo po lang, taigi susikaupiau ir skubiai nuleidau
ulaidus, o tuo metu mane spragsjo fotoaparatai, skriejo klausimai: Nikai, ar js nuudte Eim?
Kai ulaidai nusileido, lyg kas bt kanarl udengs nakiai, i lauko sklindantis triukmas
nutyko.
Ulipau virun ir pagaliau nujau isvajot du. Usimerkiau ir laukiau, kol iurkls nuplaus
nuo mans tio namo purv. Kai atsimerkiau, akis pirmiausia krito roinis Eims skutimosi
peiliukas muilinje. Lyg pranaaujantis nelaim, lyg bloga lemiantis. Mano mona pamil. Vediau
pamil. ia kiekvieno mulkio mantra: mano boba psich. Bet jauiau trupinl bjauraus
pasitenkinimo: a vediau tikr, gryn psichopat. Nikai, susipaink su savo mona: didiausia
apgavik pasaulyje. Ne toks a jau didelis niekas, kaip maniau. Niekas, pripastu, bet ne
didiausias. Neitikimyb buvo prevencin, pasmonin reakcija penkeri met jung su beprote:
suprantama, kad mane patrauk paprasta, geraird vietin mergait. Kaip kad mogui, kuriam stinga
geleies, norisi raudonos msos.
Man luostantis, paskambino duris. Ilindau pro vonios duris ir igirdau vl gagenant urnalistus:
Meribete, ar tikite savo entu? Rendi, kaip jauiats suinojs, kad bsite senelis? Meribete, ar
manote, kad js dukter nuud Nikas?
Jie paniur, sitemp, petys pet stovjo ant mano namo laipteli. urnalist, paparac spietsi
koks tuzinas, bet triukmo kl kaip dukart tiek. Meribete, ar tikite savo entu? Rendi, kaip jauiats
suinojs, kad bsite senelis?
Eliotai jo nudelb akis, burbteljo labas, ir a prieais kameras utrenkiau duris. Rendis udjo
rank man ant rankos, bet nutvilkytas Meribets vilgsnio tuoj pat atitrauk.
Atsipraau, buvau due.
Mano plaukai tebebuvo lapi, vanduo nuo j kapsjo ant markinli pei. Meribets plaukai
buvo seniai neplauti, drabuiai, akivaizdu, vilkimi ne pirm dien. Ji nuvelg mane, lyg biau
psichikai nesveikas.
Teneris Boltas? Tu k rimtai? usipuol.
K norite pasakyti?
tai k a noriu pasakyti, Nikai: ar tikrai pasirinkai Tener Bolt? Jis atstovauja tik kaltiems.
Ji prisikio ariau, sum mane u smakro. Kas tavo skruostui?
Dilglin. Nuo streso. Atsitraukiau. Su Teneriu yra ne taip, Meribete. Ne. Jis geriausias
advokatas. Ir man jo reikia. Policija Jie tik ir ieko, kaip prie mans prikibti.
Byla tikrai bus ikelta, pasak Meribet. Panau kandimo ym.
ia dilglin.
Meribet sunkiai atsiduso ir nujo svetain.

Ar tai nutiko ia? paklaus. Visas jos veidas sukrito stambiomis rauklmis paaki
maieliai, nukar skruostai, nusvir lp kampuiai.
Manoma, kad ia. Virtuvje taip pat bta susirmimo, grumtyni.
Nes rasta kraujo. Meribet paliet, spusteljo otoman, por coli j kilsteljo ir paleido.
Veriau nebtum tvarks. Dabar atrodo, lyg nieko ir nenutiko.
Meribete, jam ia gyventi reikia, siterp Rendis.
A niekaip nesuprantu, kaip Noriu pasakyti o kas, jei policija ne visk rado? O kas, jeigu
Na, neinau. Atrodo taip, lyg jie pasidav. Tiesiog paliko nam ramybje. Paliko atvir kiekvienam
noriniam.
Esu tikras, kad jie visk apirjo, pasak Rendis ir spusteljo jai rank. Gal papraykim,
kad mums leist perirti Eims daiktus, ir tu pasiimsi sau k nors, gerai? Jis met vilgsn mane.
Nikai, ar tu nieko prie? Nortsi turti kok nors jos daikt. Jis vl atsigr mon. T
mlyn megztuk, kur jai numezg moiut.
Nereikia man jokio mlyno megztuko, Rendi!
Ji nusimet vyro rank ir m vaikioti po kambar, paimdama tai vien, tai kit daikt.
Pabaksnojo koja otoman.
Ar ia ta otoman, Nikai? pasiteiravo. Ta, kuri buvo auktyn kojomis, nors taip neturjo
bti?
Taip, ia ta otoman.
Meribet vl spirteljo otoman, toji stovjo kaip stovjusi.
Meribete, manau, Nikas pavargs, prakalbo Rendis ir supratingai man nusiypsojo. Kaip ir
mes. Gal padaryk, ko ionai atjome, ir
To a ionai ir atjau, Rendi. Ne kokio nors kvailo Eims megztuko, kur galiau sikniaubti,
lyg man bt treji. Man reikia dukters. Man nereikia jos daikt. Jos daiktai man nieko nereikia.
Noriu, kad Nikas mums pasakyt, kokia velniava ia dedasi, nes visas itas reikalas kuo toliau, tuo
atrodo tartinesnis. Dar niekada gyvenime, niekada nesijauiau taip kvailai. Ji pravirko, brauk
aaras, aikiai nirdama, kad pravirko. Mes tau patikjome savo dukter. Mes, Nikai, pasitikjome
tavimi. Pasakyk mums ties! Ji pakio man panosn drebant pirt. Ar tai tiesa? Ar tu nenorjai
kdikio? Ar tu nebemyljai Eims? Ar tu nuskriaudei j?
Knietjo skelti jai antaus. Meribet su Rendiu uaugino Eim. Ji tikrja to odio prasme j
darbo produktas. Jie sukr j. Ant lieuvio galo sukosi odiai: Js dukt pabaisa, bet negaljau
j itarti bent jau iki praneime policijai, todl stovjau kaip mietas ir galvojau, k galiau
pasakyti. O atrod, kad visa esybe spinduliuoju prieikum.
Meribete, a niekada nebiau
A nebiau, a negaliau tik t ir girdiu i tavo prakeiktos burnos. inai, irt tave
nebegaliu. Nebegaliu. Kakas su tavimi negerai. Kako tavyje stinga, jei gali elgtis taip, kaip elgeisi.
Net jeigu paaiks, kad tu visikai nekaltas, niekada tau neatleisiu u tai, kaip abejingai visk
reagavai. Lyg skt btum pamets! Eim itiek dl tavs paaukojo, itiek dl tavs padar ir tai
koks atlygis. Tai Tu Netikiu tavimi, Nikai. Atjau tau ito pasakyti. Nebetikiu tavimi. Nebetikiu.
Ji prapliupo raudoti, nusigr ir puol pro duris, o operatoriai sujudo filmuoti. Ji sdo main,
du urnalistai prisispaud prie lang, beld, band i jos k nors ipeti. Svetainje girdjome vis

kartojant jos vard: Meribete Meribete


Rendis lkuriavo, susikis rankas kienes band apsisprsti, kokio vaidmens imtis. Man ausyse
lyg graik choras gaud Tenerio odiai: reikia, kad Eliotai bt ms pusje.
Rendis iojosi kak sakyti, bet a jam neleidau.
Rendi, sakykit, k man daryti.
Tiesiog pasakyk, Nikai.
K pasakyti?
A nenoriu klausti, tu nenori atsakyti. Suprantu. Bet man reikia igirsti, kad tu t sakai. Tu
nenuudei ms dukters.
Jis nusijuok ir apsiaarojo tuo pat metu.
Jzau Kristau, visai praskydau, itar Rendis. Iraudo, lyg nudegintas radioaktyvios sauls.
Nesuprantu, kas darosi. Nesuprantu! Jis vis ypsojosi. Aara papteljo ant smakro ir nukrito ant
markini apykakls. Tiesiog pasakyk, Nikai.
Rendi, a nenuudiau Eims ir niekaip jos nenuskriaudiau. Jis nenuleido nuo mans aki.
Ar tikit, kad a niekaip fizikai jos nenuskriaudiau?
Rendis vl nusijuok.
inai, k ketinau pasakyti? Ketinau pasakyti, kad nebeinau, kuo tikti. O tada pagalvojau, kad
tai kakieno kito odiai. Tai citata i filmo, neturiau to sakyti, ir tada akimirk suabejojau, ar a
kartais ne filme. Ar galiu pasitraukti i ito filmo? O tada supratau, kad negaliu. Bet akimirk
pagalvojau: Pasakysiu k nors kita, ir tada viskas pasikeis. Bet nepasikeis, ar ne?
Jis kresteljo galv it Deko Raselo terjeras, apsigr ir nujo pas mon.
Buvo ne lidna, o neramu. Eliotai dar nebuvo nuo mano namo isuk gatv, o a jau msiau:
Reikia skubiai eiti policij, mikliai. Kol Eliotai vieai nepradjo aikinti, kad jie nebetiki manimi.
Turjau rodyti, kad mano mona nebuvo tokia, kokia apsimet. Ne Nuostabioji Eim, o Kertingoji
Eim. Staiga prisiminiau Tom OHar t vyruk, kuris tris kartus skambino pasitikjimo linija, t
vyruk, kur Eim apkaltino j iprievartavus. Teneris juo iek tiek pasidomjo: nebuvo jis aunuolis
airis, kaip kad sivaizdavau pagal jo vard ir pavard, nebuvo nei ugniagesys, nei faras. Jis ra
vienam humoristiniam Brukline sikrusiam tinklalapiui, padoriam, o i jo, kaip svetains
bendradarbio, nuotraukos velg prakaulus vyrukas su akiniais tamsiais rmeliais ir nesuvaldoma
kupeta juod plauk. Nuotraukoje kreivai ypsojosi ir vilkjo grups Bingos markinlius.
Atsiliep po pirmo signalo.
Klausau?
ia Nikas Danas. Skambinai dl mano monos Eims Dan. Eims Eliot. Man reikia su tavimi
pasikalbti.
Jis kur laik tyljo, jau maniau, pads ragel kaip Hilar Hendi.
Paskambinkit po deimties minui.
Taip ir padariau. Jis sdjo bare, girdimi garsai man buvo gerai pastami: lankytoj murmenimas,
ledo kubeli klaksjimas, triukmo uorai, kai mons usisako igerti arba sveikinasi su draugais.
Supratau, kad pasiilgau savojo baro.
Ai, padkojo Tomis OHara. Atjau bar. Tokiam pokalbiui neproal stiklas viskio. Jo
balsas priartjo, pasidar duslesnis: sivaizdavau, kaip jis sdi usiguls vir grimo, kaip kalba

prisidengs burn.
Taigi, pasakiau, gavau tavo inutes.
Taip. Ji vis dar neatsirado, ar ne? Eim?
Neatsirado.
Ar galiau paklausti, kas, tavo manymu, nutiko? pasiteiravo OHara. Eimei?
Velnias, reikia igerti. Nujau virtuv kita geriausia vieta po ms baro, ir likteljau sau
grimo. Apskritai stengiausi ituo nepiktnaudiauti, bet dabar buvo taip gera: kotiko viskio kvapas,
pritemdytas kambarys, nors lauke plieskia akinanti saul.
Noriau paklausti, kodl skambinai? pasiteiravau savo ruotu.
irjau reporta, atsak jis. Tau aks.
inau. Norjau su tavimi pasikalbti, nes man pasirod domu, kad bandei susisiekti. Turint
omeny kaltinim iprievartavimu.
A, suinojai.
inau, kad buvai apkaltintas iprievartavimu, bet tai nebtinai reikia, jog manau, kad esi
prievartautojas. Norjau igirsti, k pasakysi tu pats.
Taigi. Girdjau, kaip jis gurkteljo viskio, nurijo, pateliskavo ledukus stiklinje. Vien
vakar per inias pamaiau reporta. Apie tave. Apie Eim. Guljau ant lovos, valgiau tailandiei
maist. Msiau apie savo reikalus. Kaip aibas i giedro dangaus. Po itiekos met ji. Jis
barmeno papra dar vieno stiklo. Mano advokatas spjo, kad jokiais bdais su tavimi
nesikalbiau, bet K galiu pasakyti? Esu dinai geras. Nenoriu, kad tave idurt. Dieve, kaip bt
gerai, kad baruose leist rkyti kaip seniau. Tokiam pokalbiui reikia ne tik viskio, bet ir cigarets.
Papasakok, paraginau. Apie kaltinim prievarta. Apie iprievartavim.
Kaip jau sakiau, mogau, maiau reporta, iniasklaida pila ant tavs ml. Tu esi tas, kuris
tariamas. Man dert nesikiti Nebenoriu daugiau tos moters nei girdt, nei regt savo gyvenime.
Net ir netiesiogiai. Bet, velnias kaip bt buv gerai, jei kas man bt padars paslaug.
Tai padaryk man paslaug.
Pirmiausia tai ji atsim kaltinimus tu tai inai, ar ne?
inau. Ar tu tai padarei?
Eik ikt. Aiku, kad ne. O tu ar padarei?
Ne.
Matai.
Tomis papra dar viskio.
Noriu paklaust: ar js santuoka nusisek? Ar Eim buvo laiminga?
Tyljau.
Nebtina atsakyti, bet spju, kad ne. Eim nebuvo laiminga. Nesvarbu kodl. Net neklausiu.
Galiu numanyti, bet neklausiu. Bet inau, kad pats turtum inoti tai k: Eimei, kai nra laiminga,
patinka aisti Diev. Senojo Testamento Diev.
Ta prasme?
Ji skiria bausm, paaikino Tomis. Didel. Jis nusijuok telefon. inai, tau reikt
mane pamatyti. Nesu panaus patin prievartautoj. Atrodau kaip palemkas. A palemkas. Dl
Dievo, mano karaoks daina Sister Christian. A liumbiu per Kriktatv II. Kiekvien kart.

Jis gurkteljo viskio ir usikosjo.


Metas praskaidrinti atmosfer.
Dl Fredo? paklausiau.
Aha, mogau, dl Fredo. Vargelis Fredas.
Praleistas.
Daugelis vyr turi sporto argon. Kaip kad bt aptarinjamas koks nors geras padavimas per
inomas futbolo rungtynes, ia buvo filmus mgstani moni kalba. Abiem i citata buvo inoma, ir
dl to, kad abu j inojom, nebereikjo gaiti laiko visokiems ar tau viskas gerai pliurpalams.
Tomis usisak dar igerti.
Tai buvo visikas absurdas.
Papasakok.
Bet nerainji, k? Ir niekas nesiklauso? Nes man to nereikia.
Nieko nra. A tavo pusj.
Tai va, susipastu su Eime vakarlyje dabar jau bus septyneri metai, ir ji baisiai kieta.
Linksma, paslaptinga ir kieta. Mudviem buvo, na, toks cinkt, o man toks cinkt su merginom bna
retai, bent jau ne su tokiom merginom kaip Eim. Taigi susimstau Na, pirmiausia pagalvoju, kad
mane tik mausto. Svarstau, kur ia kain uo pakastas. Bet imame susitikinti, susitikinjame du, tris
mnesius ir a imu suprasti, kur uo pakastas: ji ne tokia mergina, su kokia maniausi susitikinjs. Ji
gali pacituoti visoki juoking dalykli, bet i tikrj jai juokingi dalykai nepatinka. iaip ar taip, ji
nesijuokdavo. Ties sakant, jai net nepatiko, kad a juokiuosi ar bnu juokingas, o tai jau nei is, nei
tas, nes toks mano darbas, bet, jos manymu, tik tuias laiko vaistymas. inai, a net negaliu suprasti,
kodl ji m su manimi susitikinti, nes akivaizdu, jog a jai net nepatikau. Ar yra ia kokia logika?
Linkteljau, gurkteljau viskio.
Aha, yra.
Taigi miau iekoti visoki pasiteisinim, kad nereikt taip danai matytis. Nenutraukiau visko,
nes a buvau besmegenis, o ji nuostabi. Tikjausi, gal kaip nors susikratys. Bet, inai, miau
isisukinti nuolat: daug darbo, terminai dega, atvaiavo draugas, bedions susirgo nesvarbu. Ir
pradjau susitikinti su kita mergina retkariais, nieko ypatinga. Bent jau man taip atrod. Ir Eim
suinojo kaip, ir po iai dienai neinau, teinau, kad stebjo mano but. Bet das
Igerk.
Abu gurktelime.
Vien vakar Eim ateina pas mane su ta kita mergina susitikinjau kok mnes, taigi Eim
ateina ir elgiasi kaip senais gerais laikais. Atsinea piratin vaizdajuost su mano mgstamu komiku
andergraudinis performansas Darame, atsinea mai msaini, irim vaizdajuost, ji umeta koj
ant mano kojos, paskui prisiglaudia, o tada Atsipraau. Ji tavo mona. Noriu pasakyti tai k: ta
mergina inojo, kaip mane suvystyti. Ir viskas baigiasi
Seksu.
Taip, seksu abiej ali noru. Ji ieina, viskas puiku. Prie dur atsisveikinimo buinys tai ir
visas biznis.
O kas tada?
O tada prie mano dur idygsta du farai, ir jie pareikia, kad Eimei atlikta medicinin apira

dl galimo iaginimo ir aptikta sueidim, rodani buvus prievartin lytin akt. Ir ji ant rie
turinti verimo ymi. Ir tada jie apieko mano but ir randa ant lovos galvgalio priritus ir u
iuinio ukitus raiius kaklaraiius, tipo. Ir raiiai, cituoju, atitinka verimo ymes.
Ar pririai j?
Ne, seksas nebuvo toks toks, supranti? Buvau visikai apstulbs. Ji, matyt, juos pririo, gal
kai atsikliau nusimyti ar ko. Supranti, kliuvau kaip reikiant. Neimaniau, kaip kapstytis. O tada nei
i io, nei i to ji atsim kaltinimus. Po poros savaii gavau anonimin ispausdint laikel,
kuriame buvo parayta: Gal kit kart prie darydamas pagalvosi.
Ir daugiau i jos joki ini?
Nieko.
O nebandei pateikti kaltinim?
Oi, ne. Po velni, ne. A tik diaugiausi, kad ji atsikniso. Ir, va, an savait valgau savo
tailandietik maist, sdiu ant lovos, iriu ini reporta. Apie Eim. Apie tave. Puiki mona,
vestuvi metins, knas nerastas tikra velniava. Mane prakaitas ipyl dievai. Pamaniau: Tai
bent Eim iki mogudysts pakilo. Viepatie auktielninkas. A tau sakau, mogau: kad ir k ji
tau surezg, tai velnikai rimta. Turtum labai bijoti.

EIM ELIOT-DAN
PO ATUONI DIEN

A lapia nuo pripuiam valteli; plduriavome kur kas ilgiau, negu priklauso u penkis dolerius,
nes dviem degusioms mergiotms smagiau buvo vartyti paskal urnalus ir peti dm negu ginti mus
i vandens. Taigi ger pusvaland davms oliapjovi motorais varomais laiveliais trankms
vieni kitus, darme staigius poskius, o kai nusibodo, parplaukme ir ijome.
Greta, Defas ir a keista draugija keistoje vietoje. Greta su Defu tuoj pat susibiiuliavo taip
jau ia nutinka, kai visikai nra k veikti. Greta, regis, svarsto, ar traukti Def savo pragaiting
poravimosi partneri sra. Defui patikt. Greta jam patinka. Ji kur kas graesn u mane ia ir
dabar. Pigus grois. Ji vilki virutin maudymosi kostiumlio dal ir dinsinius ortus, upakalin
kien kiti markinliai, jei kilt noro ueiti parduotuv (markinliai, medio droiniai,
dekoratyviniai akmenys) ar ukandin (msainiai, kepsniai, taffy saldainiai). Ji nori, kad
nusifotografuotume Senj Vakar stiliumi, bet tam nelemta isipildyti dl suprantam prieasi, ne
tik dl mano nenoro usiveisti kaimo molio utli.
Galiausiai suaidiame por golfo partij aptriuusioje mini golfo aiktelje. Dirbtins ols
paklotas sudrisks, kadaise veik aligatoriai ir vjo malnai nebeveikia. Defas, kaip tikras
dentelmenas, suka vjo maln, kilnoja krokodilo nasrus. Kai kurios duobuts visai nebetinkamos
jas utrauk ols kilimas, pels urvelis kininko namuke griuvo. Taigi bastoms nuo vieno prie kito
punkto be jokios tvarkos. Net tak niekas neskaiiuoja.
Senoji Eim irzt kiekviename ingsnyje dl neorganizuotumo, dl viso ito vyksmo
beprasmikumo. Bet a mokausi plaukti pasroviui ir man visai neprastai einasi. Man kuo puikiausiai
sekasi gyventi be tikslo, a A tipo moteris, nepralenkiama flegma, vadovaujanti saujelei nelaiming
vaikui, visa galva pasinrusi it menk linksmyb, nors kiekvienam skauda nuo mylimj
idavysts. Matau, kaip Defas (monos apgautas, isiskyrs, turintis laikytis griet teismo
apribojim), mums einant pro Meils matuokl, suraukia kakt: suspausk metalin ranken ir irk,
kaip temperatra kyla nuo trumpas romanas iki sielos biiulis. Dl keisto sulyginimo
triukinantys gniautai reikia tikr meil pagalvoju apie varg Gret, kuri vis udeda nykt ant
mlyns, lyg ant mygtuko, kur galima paspausti.
Tavo eil, sako Greta. Ji ortus luosto kamuoliuk du kartus pataik purvin bal.
Atsistoju prie linijos, pasitaisau ir savo rykiai raudon kamuoliuk varau tiesiai inkilo ang.
Kamuoliukas trumpam dingsta i aki, o tada nurieda grioveliu tiesiai duobut. Pranyksta, pasirodo.
Mane suima jaudulys kada nors viskas vl pasirodo, netgi a. Jaudinuosi, nes mano planai, regis,
pasikeit.
Kol kas savo planus pakeiiau tik du kartus. Pirmas kartas ginklas. Ketinau sigyti ginkl ir t
ryt, kai nusprendiau pradingti, ruoiausi paleisti kulk save. Nieko pavojinga: persiauti blauzd
arba rie. Bt likusi kulka su mano knu ir krauju. Vyko grumtyns! Eim buvo auta! Bet
supratau, kad ito bt per daug netgi man. aizda bt skaudjusi ne vien savait, o skausmas man
nepatinka (mano pjauta ranka jau skauda maiau, ai). Taiau minties dl ginklo nesinorjo

atsisakyti. Puikus makgafinas. Ne Eim buvo auta, o Eim bijojo. Taigi isipusiau ir per
Valentino dien, kad visi sidmt, nuvaiavau prekybos centr. Ginklo gauti nepavyko, bet, planui
pasikeitus, tai jau buvo nebesvarbu.
Kitas pokytis kur kas didesnis. Nusprendiau nemirti.
Turiu pakankamai valios nusiudyti, bet negaliu paksti neteisybs. Nesininga, jog turiu mirti. I
tikrj mirti. Nenoriu mirti. Juk ne a blogai pasielgiau.
Bet dabar problema pinigai. Tiesiog absurdas, kad keblum kyla ne dl ko nors kito, o dl
pinig. Turiu 9 132 dolerius. Prireiks daugiau. ryt nujau pasiplepti su Dorote. Kaip visada
nusineiau nosin, kad nepalikiau pirt atspaud (pasakiau jai, kad nosin mano moiuts bandau
kurti ieikvotos Piet gerovs iliuzij, kak panaaus Blan Diubua15). Stovjau atsirmusi jos
stal ir klausiausi, kaip ji su menkiausiomis biurokratinmis smulkmenomis pasakoja neigalinti
nusipirkti vaist kraujui suskystinti toji moteris tikra netinkam medikament enciklopedija. Paskui,
tiesiog tirdama kas ir kaip, pasakiau: Suprantu. Pati neinau, i kur po savaits kitos trauksiu pinig
namelio nuomai.
Ji pavelg mane, sumirksjo, tada vl nukreip vilgsn televizoriaus ekran, ten rod kakur
i aidim, kur mons daug spiegia ir verkia. Dorot rpinosi manimi kaip moiut, ji tikrai leis man
ia gyventi kiek noriu pus nameli vis tiek tuti, taigi jokio nuostolio.
Tai susirask darb, neatitraukdama aki nuo televizoriaus pasil Dorot. aidimo dalyv
pasirinko neteisingai, prizo negavo, studijos garsas ojojoj garsino jos irdgl.
Kok darb? Kok darb ia rasi?
Valytojos, aukls.
Kitaip tariant, nam eiminink u pinigus. Gyvenimo ironija, verta imt plakat Laikykis!
Net ms kuklioje Misrio valstijoje man niekada neteko taupyti i tikrj. Negaljau usimaniusi
nueiti ir nusipirkti naujo automobilio, bet niekada neteko sukti galvos, kaip sudurti gal su galu,
neteko karpyti kupon nei pirkti nefirmini daikt, niekada neinojau, kiek kainuoja pienas. Mano
tvai nepasivargino mans ito imokyti ir a uaugau nepasirengusi realiam pasauliui. Pavyzdiui,
kai Greta m skstis, kad parduotuvlje prieplaukoje galonas pieno kainuoja penkis dolerius,
krpteljau, nes ionyktis vaikis i mans imdavo deimt. Pamaniau, kad daugoka, bet man net
galv neatjo, kad tas spuoguotas nenaudlis tiesiog mesteljo sum, tikrindamas, ar tiek moksiu.
Taigi reikjo taupyti, bet mano santaupos kuri, pasak interneto, turt pakakti pragyventi eis
devynis mnesius, akivaizdiai senka. O ia metas ivykti.
Pabaig aisti golf laimjau a, savaime aiku, kad laimjau a, juk skaiiavau mintyse rezultat,
priepiei einame prie greta sikrusio deraini kiosko. murkteliu u kampo, nes reikia pasiekti
po markiniais segim pinig dir, ir kai grteliu per pet, pasirodo, kad Greta atsek i paskos.
Nespju paslpti diro.
Nesi girdjusi apie pinigines, Piniguote? nusiaipo ji.
Amina problema: besislapstaniam mogui reikia daug grynj, taiau besislapstantis mogus
neturi kur t grynj laikyti. Laim, Greta nebesikabinja, supranta juk, kad abi mes ia aukos.
Susdame ant metalinio suoliuko saulkaitoje ir valgome derainius bandelmis apgaubtas fosfato
lazdeles su tokio alumo pagardu, jog vien i vaizdo atrodo nuodingas, ir tai, ko gero, gardiausia, k

esu valgiusi savo gyvenime, nes a Mirusi Eim ir man vienodai rodo.
Spk, k man Defas rado pas save namelyje? pradeda kalb Greta. Dar vien knyg to,
kuris para Marso kronikas.
Rjaus Bradburo, sako Defas.
Bredberio, pamanau.
Aha, teisingai. Kai artinasi blogis, pritaria Greta. Gera knyga.
Ji suirkia paskutinius odius, lyg tiek tebt galima apie knyg pasakyti: gera knyga arba prasta
knyga. Man patiko arba nepatiko. Joki diskusij apie raymo stili, apie temas, niuansus, struktr.
Tik gera arba prasta. Lyg derainis.
Perskaiiau j, kai ia atsikrausiau, sako Defas. Gera knyga. iurpi.
Pastebi, kad iriu j, ir nutaiso bais veid: iveria akis ir ikia lieuv. Jis ne mano skonio
per daug eriuotas ir neaiku, k idarinja su uvimis, bet atrodo neblogai. Patrauklus. Jo akys
labai iltos, visai ne tokios kaip altos mlynos Niko akys. Svarstau, ar a noriau su juo
permiegoti ltai maloniai pasimylti, jo knui glaudiantis prie manojo, jo alsavimui ildant mano
aus, eriams trinantis man skruost, o ne bti idulkintai, kaip kad su Niku, kai knai beveik
nesiliesdavo: staiu kampu i nugaros, L forma i priekio, o paskui i karto jis oka i lovos ir lekia
du, o a visa tvinkiojanti lieku gulti jo paliktoje baloje.
Lieuv nusikandai? paerzina Defas. Niekad nevadina mans vardu, lyg sakydamas, kad abu
inome, jog pamelavau. Sako ita panel arba grauol, arba tu. Kai kaip vadint mane lovoje? Gal
maute.
Usigalvojau.
Oho, sako jis ir vl ypsosi.
Spju, galvojai apie vaikin, sako Greta.
Gal.
Maniau, kad sutarm kur laik vengti visoki ikni, sako ji. Ir rpintis savo vitomis.
Vakar po Elenos Abot laidos buvau taip siaudrinusi, jog nebjau namo. Taigi drauge igrme
pakuot alaus ir sifantazavome apie savo atsiskyrlik gyvenim Gretos motinos lesbiei
bendruomenje: mes, i pairos normalios moteriks, auginame vitas ir diaustome lauke
skalbinius. Vyresns moterys isiklaipiusiais pirt snariais velniai, platonikai su mumis
meilikauja ir atlaidiai juokiasi. Dinsai, velvetas, klumps ir joki rpesi dl makiao, plauk ar
nag, dl krtins dydio ar klub apimties, jokio apsimetinjimo supratinga monele ar visame kame
remiania draugue, kuriai patinka viskas, kas patinka jos vyrui.
Ne visi vyrai ikniai, sako Defas. Greta prunkteli, ir tai gali reikti k tik nori.
Vargais negalais parsivelkame namo. Jauiuosi kaip vandens balionas, paliktas saulje. Norisi tik
atsissti prieais springstant oro kondicionieri, kad vsa atgaivint od, ir paspoksoti televizori.
Radau kanal, kur rodo vien tik senus atunto, devinto deimtmeio serialus Kvins, Meils
laiv, Atuoni pakanka, bet pirmiausia Elena Abot, mano naujas mgstamiausias serialas!
Nieko nauja, nieko nauja. Elena tikrai nevengia paspekuliuoti, ji pakalbino ne vien mog i
mano praeities, ir tie prisiekia es mano draugai, jie visi apie mane tur pasakyti k nors gera, net ir
tie, kurie mane ne itin mgo. Pomirtinis velnumas.
duris pabeldia, ir a inau, kad ten Greta su Defu. Ijungiu televizori, o tie dykintojai jau

engia pro duris.


K veiki? teiraujasi Defas.
Skaitau, meluoju.
Defas ant spintels stato alaus pakuot, jam kandin pdina Greta.
O man pasirod, kad veik televizorius.
Tokiame anktame namelyje trys jau minia. Jie akimirk ustoja duris ir mane nukreia nervas
kodl jie ustojo duris? o paskui ji pasislenka ir ustoja spintel prie lovos. Spintelje prie lovos
guli pinig diras su atuoniais tkstaniais doleri grynaisiais. imtinmis, penkiasdeimtinmis ir
dvideimtinmis. Diras bjaurus, kno spalvos ir isipts. Vis pinig negaliu neiotis dal palieku
namelyje ikaiiojusi en bei ten, bet vis tiek didum neiojuosi su savimi ir tada vis laik juos
jauiu, kaip kad jauti didel higienin lot bdama papldimyje. Ydingoji mano dalis diaugiasi
leisdama pinigus, nes kas kart, kai itraukiu pluot dvideimtini, lieka vis maiau pinig slpti, vis
maiau reikia jaudintis, kad juos pavogs ar pamesiu.
Defas jungia televizori ir ekran ukariauja Elena Abot. Ir Eim. Defas linkteli, ypteli s.
Nori irti Eim? klausia Greta.
Nenuklausau, ar ji itaria: Nori irti Eim? ar Nori irti, Eime?
Neee. Defai, o gal iupk gitar ir pasdim priebuty?
Defas su Greta persimeta vilgsniais.
Fui Bet tu it irjai, ar ne? spiria Greta. Ji mosteli ekran, o ten mudu su Niku
geraisiais laikais, a vilkiu suknel, plaukai sukelti injon, ir tokia a kur kas panaesn dabartin
save trumpaplauk.
Nieko domaus, sakau.
O man domu, sako Greta ir klesteli ant lovos.
Mstau, kokia a kvail, kad sileidau ituos du. Kad maniau, jog galiu su jais susitvarkyti, o juk
jie laukiniai, mons, prat iekoti, u ko usikabinti, mons, inaudojantys silpnum, vis laik
jauiantys nepritekli, o man visa tai naujiena. Jauiantys nepritekli. Taip turbt jauiasi mons,
kieme laik pumas, o svetainje bediones, kai tie mylimi augintiniai juos sudrasko.
inot, jei js, mons, nieko prie A kakokia ikeipus jauiuos. Turbt per daug sauls.
Jie nustebo, lyg ir sieid, ir a suabejojau, ar nebsiu pasielgusi netinkamai gal jie visai
nepavojingi, tik a paranojik. Norjosi taip manyti.
Aiku, aiku, gerai, sako Defas. Jie lepsi lauk, Defas pakeliui nusiiumpa savo al. Po
minuts jau girdiu Elen Abot niurnant i Gretos namelio. Kaltinantys klausimai. Kodl taip
padarte Kodl nepadarte Kaip paaikinsite
Kodl sivliau kakokias draugystes? Kodl negaljau pabti viena? Kaip pasiaikinsiu dl
savo elgesio, jei paaiks, kas a?
Mans jokiais bdais neturi surasti. Jei mane surast, biau nekeniamiausia moteris emje. I
graios, geros, nelaimingos nios savanaudio mergiiaus aukos virsiau tikra kale, inaudojusia
vis Amerikos piliei gerairdikum. Elena Abot tada rodyt mane vienoje laidoje po kitos, ir per
jas pikti skambintojai giet savo neapykant: Tai tik dar vienas pavyzdys, Elena, kaip ilepinta
turtuol daro, kas jai auna galv, ir visai negalvoja apie kit jausmus. Manau, ji turt dingti
amiams kaljime! Atrodyt madaug taip. Internete prisiskaiiau prietaringos informacijos apie

bausmes u fiktyvi mirt arba u tai, kad sutuoktiniui buvo suversta kalt dl fiktyvios mirties, bet
inau, kad i visuomens pasigailjimo nebt ko laukti. Nesvarbu, k daryiau po to globoiau
nalaiius, glausiau raupsuotuosius, po mirties mane vadint Moterimi, kuri suvaidino savo mirt
ir norjo tuo apkaltinti savo vyr.
Negaliu leisti, kad taip nutikt.
Slenka valanda po valandos, o a vis nemiegu, mstau tamsoje. Pabeldia duris tyliai pabeldia,
taip, kaip beldia Defas. Dvejoju, paskui atidarau, pasirengusi atsiprayti, kad buvau tokia
nemandagi. Jis pao barzd, iri dur kiliml, paskui pakelia gintarines akis.
Dorot sak, kad iekai darbo, sako.
Aha, turbt. Taip, iekau.
Turiu tau t inakt. Sumoksiu penkiasdeimt baks.
Eim Eliot-Dan dl penkiasdeimties baks n kojos i nam nekelt, bet Lidijai ir/arba Nensei
reikia darbo. Reikia sakyti taip.
Pora valand, penkiasdeimt baks. Jis gteli peiais. Man tai jokio skirtumo, tiesiog
pamaniau pasilysiu.
Koks darbas?
vejyba.
Buvau tikra, kad Defas vaiuos pikapu, bet jis mane vedasi prie vilganio Ford hebeko. Graudu,
nes toki vairuoti dera vidurins absolventui, turiniam dideli plan, taiau kukl biudet, o ne
suaugusiam vyrui. A, kaip sakyta, po suknele pasivilkau maudymosi kostiuml. (Ne bikin, itisin,
tok, kad galtum normaliai plaukti, ibr Defas; n karto nesu jo maiusi prie baseino, bet mano
maudymosi kostiumliai jam kuo puikiausiai pastami, tai glosto savimeil ir tuo pat metu kelia
nerim.)
Nuleistais langais vaiuojame per miku apaugusias kalvas, virgdo dulks sda ant mano
pasiiauusi plauk. Lyg i kantri muzikos klipo: mergait vasarine suknele, pasirmusi lang,
mgaujasi raudonosios valstijos vasaros vjeliu. Matyti vaigds. Defas kak niniuoja.
Main palieka netoli restorano, pastatyto vir eero ant poli. ita kepsnin garsja didiuliais
suvenyriniais puodeliais ir alkoholiniais grimais bjauriais pavadinimais: Aligatoriaus sultys ir
Eerys iulpikas. inau tai i imest puodeli, plduriuojani palei visas eero pakrantes,
sukiuusi ir vieiani nenoninmis spalvomis bei restorano logotipu: Karlo amas. Karlo
amas turi teras ant vandens. Valgytojai i automat su rankenomis gali prisierti saujas kai dalo
ir mtyti apaioje laukiantiems imtams milinik am tiesiai praiotus nasrus.
Defai, k tiksliai mes darysime?
Tu juos gaudysi, a umuiu. Jis ilipa i mainos ir a jam kandin einu aplink aldikli
prikraut hebek. Sukrausim juos ia, ant ledo, o paskui parduosiu.
Parduosi. Kas perka vogt uv?
Defas nusiypso tingaus katino ypsena.
A turiu savo klientr.
Ir tada suprantu, kad jis anaiptol ne Grizlis Adamsas, ne gitar brzginantis, taik mylintis hipis.

Jis eilinis vagis, kuriam tik norisi manyti, kad jis kur kas domesn asmenyb.
Defas itraukia tinklin graibt, d kai dalo ir nevar plastikin kibir.
Neturiu absoliuiai jokio noro dtis prie ito neteisto uv verslo, bet dabartin a
susidomjusi. Kiek moter galt pasigirti dalyvavusios uv brakonieriavimo ygyje? A
nusiteikusi nuotykiams. Nusiteikusi nuotykiams nuo tada, kai miriau. Visa, ko nemgau ar bijojau, visi
suvarymai, kuri turjau, viskas dingo. A galiu padaryti beveik bet k. Vaiduoklis turi toki
laisv.
Leidiams pakalnn, po Karlo amo terasa, ir lipam ant prieplaukos, kuri pasitekendama
spuojasi nuo praplaukianios motorins valties sukelt bangeli; i valties atstgauja Dimis
Bafetas.
Defas man paduoda graibt.
Reikia suktis mikliai oki vandenin, umeti tinkl, pasemi uvis ir paduodi man. Tinklas bus
sunkus, uvys spurds, taigi bk tam pasirengusi. Ir, irk, nespiek.
Nespiegsiu. Bet nenoriu okti vanden. Galiu t padaryti ir nuo prieplaukos.
Bent jau suknel nusivilk, nes visai sudirbsi.
Nieko baisaus.
Defas lyg ir nepatenkintas jis bosas, a samdin ir jam nepaklstu, bet paskui kukliai nusisuka
ir nusivelka markinius. Neirdamas tiesiai akis, lyg drovdamasis, paduoda kai dalo d.
Pro ds skyl imu berti granules vanden ir akimirksniu mans link uodegomis energingai
plakdamos vanden ima rangytis imtai vilgani kupr, tikra gyvai raizgalyn. Ir tai po manimi
atsiveria daugyb nasr; uvys veriasi viena per kit, ryja granules, o tada, lyg dresuoti gyvnliai,
kelia nasrus praydamos dar.
Umetu tinkl pai tirtum ir atsisdusi ant prieplaukos tvirtai sispiriu, kad stengiau ikelti
laimik. Trukteliu ir matau, kad tinkle suspurda pustuzinis suot glotni am. Jie palusiai veriasi
atgal vanden, tarp nailono sil iopiodamos atsiveria ir usiiaupia j lpos, nuo j sutartinio
spurdjimo tinklas okioja auktyn emyn.
Kelk, kelk, mergyt!
Pakiu kel po graibto rankena ir taip kybant laikau, o Defas, kad geriau bt suimti usimovs
kilpines manikiro pirtines, abiem rankom iumpa uv. Suima ties uodega, usimoja uvimi it vzdu
ir sukneina jai galv prieplaukos krat. Tyka kraujas. Stipri srov trykteli man ant koj, gabalas
msos sivelia plaukus. Defas meta uv kibir ir sklandiai lyg konvejeriu iumpa kit.
Niurndami ir vokdami pluame pusvaland, sudorojame keturis pilnus graibtus, ir gal gale ds
su ledu kupinai prikrautos. Mano rankos lyg gumins. Defas paima tui kibir, pasemia i eero
vandens ir nulieja itikusias uv liekanas. amai suryja savo kritusi broli arnas. Prieplauka
vari, lyg nieko nebuv. Paskutin kibir jis likteli mums ant kruvin koj.
Kam tu jas kneinai? paklausiau.
Negaliu irti, kaip kas nors kamuojasi, atsak Defas. okam eer?
Man nereikia, sakau.
Nepriimsiu tokios main. Nagi, pasineriam tu net nesivaizduoji, kiek ant tavs visko.
Nubgame akmenuot papldim gretimais. A sibrendu iki kulkni, o Defas takydamasis
pasileidia dideliais ingsniais ir iskts rankas puola vanden. Kai tik jis bent kiek nutolsta,

nusijuosiu savo dir, apsuku j suknele ir palieku prie pat vandens, i viraus udjusi akinius.
Brendu, iltas vanduo apsemia launis, pilv, pasiekia kakl, ir tada a sulaikau kvap ir neriu.
Plaukiu toli ir greitai, po vandeniu ibnu ilgiau, negu dert, kad priminiau sau, koks jausmas
bt sksti inau, padaryiau tai, jeigu reikt, ir kai inrusi kvepiu oro, matau, kad Defas
spariai iriasi kranto link. A greitai kaip delfinas plaukiu prie savo pinig ir isiropiu ant akmen
tiesiai jam prie nos.

15 Blana Diubua (Blanche DuBois) Tennesseeio Williamso (19111983) pjess Geism tramvajus (Streetcar Named Desire,
1947) veikja.

NIKAS DANAS
PO ATUONI DIEN

Pasikalbjs su Tomiu, i karto paskambinau Hilarei Hendi. Jei tai, kad a nuudiau Eim, melas,
jei tai, kad Tomis OHara iprievartavo Eim, melas, kodl negalt bti melas ir tai, kad Hilar
Hendi persekiojo Eim? Sociopat turjo kur nors gyti gdi kodl gi ne tarp rsi marmurini
Vikyro akademijos sien?
Kai ji atsiliep, a ipykinau:
ia Nikas Danas, Eims Eliot vyras. Man labai reikia su jumis pasikalbti.
Kodl?
Man labai reikia kai k isiaikinti. Apie js
Tik nesakykit draugyst. Jos balse buvo girdti pikta paaipa.
Ne, nesakysiu. Tenoriu igirsti, k js pasakysit. Nemanau, kad js kaip nors susijusi su mano
mona, su jos dabartine padtimi ne todl skambinu. Bet a labai noriau suinoti, kas nutiko i
tikrj. Noriu suinoti ties. Nes manau, kad js galtumt nuviesti Eims elgsenos ypatumus.
Kokius ypatumus?
Kai j nulidinusius mones itinka labai nekokia lemtis.
Ji garsiai alsavo telefon.
Prie dvi dienas nebiau leidusis su jumis jokias kalbas, praneko moteris. Bet ijome su
draugais igerti, buvo jungtas televizorius, parod jus ir prane, kad Eim buvo nia. Visi mano
biiuliai baisiai ant js niro. Nekent js. Ir a pamaniau sau: Man itas jausmas pastamas. Nes
ji nemirusi, ar ne? Ji tiesiog dingusi? Kno nerado?
Nerado.
Tai a jums papasakosiu. Apie Eim ir apie vidurin. Ir apie tai, kas nutiko. Palaukit.
Girdjosi, kad pas j per televizori rodo animacinius filmukus guminiai balsai ir garo vagonli
muzika, o paskui viskas nutilo. Tada pasigirdo zirzimas. Eikit irti vir. Malonkit vir.
Taigi pirmi metai. A mergait i Memfio. Visi kiti, dievai, visi i Ryt pakrants.
Suprantat, man buvo nejauku, jauiausi kitokia. Atrod, kad visos tos panels Vikyre uaugintos
kartu kalba, drabuiai, plaukai. Nebuvau a atstumtoji, bet Jauiausi nesaugiai. Eim jau buvo
vaigd. Prisimenu, jau pirm dien visi j painojo, visi apie j kalbjo. Ji buvo Nuostabioji Eim
visi mes augdami skaitm tas knygas. Be to, ji buvo tiesiog nuostabi. Noriu pasakyti, ji buvo
inau.
Gerai. Ir neilgai trukus ji m man rodyti dmes, atseit, priglaud po savo sparneliu.
Juokaudavo, kad ji Nuostabioji Eim, tai a bsiu jos biiul Siuz. Ji net m mane vadinti Siuze,
ir netrukus visi mane m taip vadinti. A buvau nieko prie. Buvau pastumdl: atnedavau Eimei
atsigerti, jei itrokdavo, sukraudavau skalbinius skalbykl, kai Eim pristigdavo vari apatini.
Palaukit.
Vl igirdau, kaip jos plaukai iurena ragel. Meribet atsive visus Eliot nuotrauk albumus,
jei kartais prireikt daugiau nuotrauk. Ji parod man Eims ir Hilars nuotrauk susiglaudusi

skruostais, besiypsani. Taigi sivaizdavau Hilar: tokie patys kaip mano monos viess plaukai,
paprastas atviras veidas, iek tiek apsiblaususios viesiai rudos akys.
Deksonai, a kalbu telefonu. Duok jiems iulpinuk ant pagaliuk tiek galgi sugebi.
Atsipraau. Vaikams atostogos, o mano vyras niekada su vaikais nebna, taigi dabar jis iek tiek
sutriks, k daryti, kol deimt minui pakalbsiu telefonu su jumis. Atsipraau. Taigi taigi Taip,
a buvau maoji Siuz, tas aidimas vis tssi ir kelis mnesius rugpjt, rugsj, spal viskas
buvo puiku. Kaip tikros draugs, mes vis laik buvome kartu. O tada vienu metu nutiko pora keist
dalyk ir j tai suerzino.
Kas nutiko?
Per rudens okius susipastame su tokiu vienu vaikinuku i paralelins berniuk mokyklos, ir
kit dien jis paskambina man, o ne Eimei. Esu tikra, kad jis taip padar dl to, kad Eim buvo labai
jau grsminga, bet koks skirtumas Tada po keli dien paskelbia pusmeio rezultatus ir manikiai
vos vos geresni: atseit, mano keturi, kablelis, vienas, o jos keturi, kablelis, nulis. Paskui netrukus
viena i ms draugi pakvieia mane vsti Padkos dienos su savo eima. Pakvieia mane, ne
Eim. Vlgi, esu tikra, taip nutiko todl, kad Eim gsdindavo mones. Su ja bdavo nelengva,
neapleisdavo jausmas, kad turi jai padaryti spd. Pajutau, jog kakas vos vos pasikeit. Supratau,
kad ji suirzo, nors to nepripaino.
Bet ji m versti mane daryti visokius dalykus. Nesusivokiau laiku, kad ji nori mane kakuo
paversti. Paprao, kad nusidayiau plaukus tokia pat spalva kaip jos, nes manieji pilkvi, o
paviesinti atrodyt fantastikai. Ima skstis savo tvais. Jis visada sksdavosi tvais, bet dabar ima
varyti kaip reikiant kad jie myli tik jos idj, o ne toki, kokia ji yra i ties, ir pradeda aikinti,
kad nori juos panervinti. Priveria mane neva juokais skambinti jos namus ir jos tvams aikinti,
kad a esu naujoji Nuostabioji Eim. Kartais savaitgaliais vaiuodavom Niujork ir ji man liepdavo
stoviniuoti prieais nam. Syk pribgau prie jos mamos ir pasakiau, kad atsikratysiu Eims ir bsiu
jos naujoji Eim ar kakoki panai nesmon.
Ir js visa tai dart?
Tai buvo tik mergaitiki paikiojimai. Kol nebuvo mobilij ir internetini pokt. Bdas
prastumti laik. Krsdavom panaias nesmones, tiesiog kvailiojom. Bandm viena kit, kiek turim
drsos ir avantirizmo.
O kas paskui?
O paskui ji atitolsta. Pasidaro alta. Ir a nusprendiu A nusprendiu, kad jai nebepatinku.
Mergaits mokykloje ima keistai mane vilgioti. Mane istumia i kiet paneli draugijos. K gi, k
padarysi. Bet vien dien mane ikvieia pas direktor. Eim smarkiai susieidusi isukta kulknis,
lusi ranka, l onkauliai. Eim nusiritusi nuo ilgj laipt ir ji sakanti, kad a pastmiau j.
Palaukit.
Drokit vir. vir. Drokit vir.
Atsipraau, a jau ia. Tie vaikai vienas vargas.
Taigi Eim pasak, kad js nustmte j?
Taip, nes a beprot. Pametusi dl jos galv, norjusi bti Siuze, o paskui man nebepakak bti
Siuze a usimaniusi bti Eime. Ir ji turjo visus rodymus visa tai, k ji pati privert mane daryti
per tuos kelis mnesius. Jos tvai, aiku, mat, kaip trinuosi aplink j nam. Teorikai a

priekabiavau prie jos mamos. Mano plaukai nudayti viesiai ir drabuius nusipirkau kaip Eims.
Drabuius pirkau drauge su ja, bet negaljau niekaip to rodyti. Susirinko visos jos draugs ir
aikino, kaip Eim pastarj mnes mans bijojusi. Visikos nesmons. Atrod, lyg biau visika
pamil. Beviltika pamil. Jos tvai isireikalavo, kad man skirt kardomj priemon. A vis
dievagojausi, kad tai padariau ne a, bet tada jauiausi taip apgailtinai, kad vis tiek norjau mesti
mokykl. Taigi neprotestavau, jog mane imeta. Norjau sprukti nuo jos kuo toliau. Suprantat, ta
mergiot pati susilau onkaulius. Bijojau visa itai padar penkiolikamet. Apmulkino draugus,
tvus, mokytojus.
Ir viskas dl berniuko, kakoki paymi ir Padkos dienos?
Madaug prajus mnesiui po to, kai grau Memf, gavau laik. Nepasiraytas, spausdintas,
bet aikiai nuo Eims. Buvo ivardyta viskas, kuo j nuvyliau. Kvailysts visokios: Pamirai mans
palaukti po angl, du kartus. Pamirai, kad esu alergika brakms, du kartus.
Jzau.
Bet nujauiu, kad tikroji prieastis buvo netgi ne tai.
O kokia tikroji prieastis?
Man atrodo, Eimei norjosi, kad mons manyt, jog ji tobula. O kai mudvi susidraugavome, a
miau j painti. Ir ji anaiptol nebuvo tobula. inot, taip, ji buvo ir puiki, ir avi, bet taip pat ji buvo
valdinga, kent nuo obsesinio kompulsinio asmenybs sutrikimo, i visko darydavo tragedij ir buvo
melag. Man tai kas. O jai taip netiko. Ji mans atsikrat, nes inojau, kad ji nra tobula. Todl man
pasidar smalsu dl js.
Dl mans? Kodl?
Draugai paprastai ino didum vienas kito yd. Sutuoktiniai ino visk iki smulkmen. Jeigu ji,
kad nubaust draug, su kuria draugyst truko kelis mnesius, nusivert nuo laipt, k ji padarys
vyrui, kuris buvo toks kvailas, kad ved j?
Baigme pokalb, nes vienas i Hilars vaik pakl kit telefon ir udainavo ragel. Nieko
nelaukdamas paskambinau Teneriui ir papasakojau apie pokalbius su Tomiu ir Hilare.
Taigi turim por pasakojim puiku, pasak Teneris. Labai gerai! itar tokiu tonu, i
kurio supratau, kad nieko ia labai gero. Gal kas girdt i Ends?
I Ends nieko nebuvo girdti.
Vienas i mano moni budi prie jos namo, prane. Diskretikai.
Neinojau, kad ia yra js moni.
Mums tbt reikia surasti Eim, kalbjo Teneris, negirdomis nuleids tai, k pasakiau.
Nemanau, kad tokia moteris galt ilgai slapstytis. Ar turi koki mini?
Vis sivaizdavau j prabangaus viebuio prie vandenyno balkone, sisupusi stor it kilimas
chalat, siurbiojani labai ger Montrachet ir internetu, per televizori ir laikraiuose sekani
mano lugimo keli. Ir besimgaujani nesibaigianiais reportaais apie Eim Eliot-Dan ir jos
triumf. Dalyvaujani savo laidotuvse. Kain ar ji suvok, kad pavog Marko Tveno siuet.
sivaizduoju j prie vandenyno, pasakiau. Ir nutilau, pajuts, kad kalbu kaip gatvs aikiaregys.
Ne, neturiu. Ji gali bti bet kur. Nemanau, kad pavykt j rasti, nebent pati nusprst grti.
Vargu, niriai burbteljo Teneris. Tuomet pabandykim surasti End ir pairkim, k ji

sumst. Nebelieka nieko kita.


Atjo vakaras, nusileido saul, ir a vl vienas tnojau savo vaiduoklikuose namuose. Msiau apie
visus Eims melus, svarsiau, ar ntumas taip pat melas. Paskaiiavau. Su Eime myldavoms taip
retai, kad tai padaryti nebuvo taip jau ir sunku. Bet ji inojo, kad paskaiiuosiu.
Tiesa ar melas? Jeigu melas, jis skirtas mane sulugdyti.
Visados maniau, kad mudu su Eime tursime vaik. Viena i prieasi, kodl inojau, kad vesiu
Eim, buvo ta, kad sivaizdavau mudu su vaikais. Prisimenu, kaip pirm kart man ikilo tas vaizdas,
dar n du mnesiai nebuvo praj nuo ms draugysts pradios: i savo buto Kips Bjuje
ingsniavau mgstam parkel prie Ryt ups. Prajau pro milinik i lego kaladli pastatyt
Jungtini Taut bstin su vjyje plevsuojaniomis daugybs valstybi vliavomis. Vaikui patikt,
pamaniau. Spalvos, judrus atminiai lavinti skirtas aidimas, kur reikia atspti, kuri kokios valstybs
vliava. ia Suomija, o ia Naujoji Zelandija. Santri Mauritanijos ypsena. Ir tada suvokiau, kad
tai patikt ne iaip vaikui, o ms vaikui, mudviej, mano ir Eims, vaikui. Ms vaikas, pasims
sen enciklopedij, tyso ant grind, kaip kad darydavau a, tik ms vaikas nebt vienas, a tysoiau
greta. Padiau jam engti pirmuosius ingsnius veksilologij, kurios pavadinimas veikiau
asocijuojasi ne su mokslu apie vliavas, o su susierzinimo studijomis, kas dert prie mano tvo
elgesio su manimi. Bet ne prie mano elgesio su savo snumi. sivaizdavau, kaip prie ms prisideda
Eim, atsigula ant pilvo, pdomis maskatuoja ore, beda Palau, gelton tak kiek kairiau nuo
vidurio rykiai ydrame fone, kuris, esu tikras, bt jos mgstamiausias.
Nuo tada berniukas tapo tikras (kartais sivaizduodavau mergait, bet daniausiai berniuk). Jis
buvo tiesiog neivengiamas. Nuolat keniau atkakl tvysts ilges. Po vestuvi prajus keliems
mnesiams, prisimenu, buvo tokia keista akimirka. Stovjau prieais veidrod dant silu
valydamasis dantis ir staiga pagalvojau: Ji juk nori vaik, ar ne? Reikia paklausti. Btinai reikia
paklausti. Kai paklausiau per aplinkui, ne konkreiai, ji atsak: Aiku, aiku, kada nors, bet vis
tiek kas ryt eidavo prie prausyklos ir prarydavo piliul. Trejus metus ji kas ryt rijo piliules, a vis
bandiau aplinkiniais keliais pasakyti, ko noriu, bet taip ir nesugebjau itarti: Noriu vaiko.
Kai abu atleido i darbo, atrod, kad tai gali nutikti. Ms gyvenime tikrai atsirado laiko, ir vien
ryt Eim pakl akis nuo skrebuio ir pasak: Nebegeriu piliuli. Taip ir pasak. Negr tris
mnesius, bet nieko nenutiko, ir netrukus po to, kai persikraustme Misr, ji mudu ura
vaisingumo klinik. O kai jau Eim ko nors imdavosi, tai imdavosi i peties. Pasakysime jiems, kad
jau metai, kaip bandome, pareik ji. A, kvailys, sutikau mes tada vienas prie kito beveik n
neprisiliesdavome, bet vis tiek atrod, kad vaikas bt gerai. Kurgi ne.
Supranti turbt, kad ir tau reiks t padaryti, pareik ji mums vaiuojant Sent Luis.
Tursi duoti spermos.
inau. Kodl sakai tokiu tonu?
K tik supratau, kad turtum labai didiuotis. Turtum bti labai savimi patenkintas ir labai
didiuotis.
Manyje ie abu jausmai buvo bjauriai sumi, bet vaisingumo centre pareigingai nujau
saviprievartai skirt kambariuk, kur imtai vyr dar ne k kita, o dro, smauksi, mel bybuk,
aid kienin biliard, var kumt, gainiojo lemr, tamp ms, veit alm.

(Kartais humor pasitelkiu kaip savigyn.)


Kambariuke stovjo vinilinis krslas, televizorius ir stalas, ant kurio guljo pluotas pornografini
urnal ir popierini nosini dut. Pornografija buvo madaug deimto deimtmeio pradios,
sprendiant i moter plauk (taip: virutini ir apatini), vaizdai ne patys atviriausi (Dar viena gera
es tema: Kas parenka pornografinius urnalus vaisingumo centrams? Kas sprendia, kas vyrus prives
iki finalo, bet nebus per daug lyktu moterims u ios patalpos sien seselms, gydytojoms ir vili
pilnoms, hormon pripumpuotoms monoms?)
A tame kambariuke buvau tris kartus jie norjo prikaupti daug atsarg, o Eim nedar nieko.
Turjo pradti gerti tabletes, bet nepradjo. Bet tai ji turs pastoti, jos kne rasis kdikis, taigi por
mnesi keniau ir jos neraginau, tik stebjau buteliuk su tabletmis, ar j nesumas. Galiausiai
vien iemos vakar po poros bokal alaus ugirgdjau ms nam laiptais, nusimeiau apsnigtus
drabuius, murkteljau pas j lov, sitaisiau veidu jai prie peties, uodiau jos kvap ir jos od
ildiausi nosies galiuk. Sunibdjau: Eime, padarykim pagaliau tai, turkim vaik, ir ji pasak
ne. Tikjausi, kad susinervins, sunerims Nikai, ar a bsiu gera mama? o teigirdau trump
alt ne. Ne be joki plyi. Nieko dramatika, nieko ypatinga, tiesiog tai jos nebedomino.
Supratau, kas mans laukia, pareik ji. Vystyklai, vaikiojimas pas gydytoj, reimas, o tu
lksi lyg ant sparn ir bsi Smagusis Tvelis. A vargsiu, kad uauginiau juos gerais monmis, o tu
vis tiek visk sugadinsi, ir jie tave myls, o mans neapks.
Sakiau Eimei, kad tai netiesa, bet ji manimi netikjo. Sakiau jai, kad a ne iaip sau noriu vaiko,
kad man vaiko reikia. Man reikjo patirti, kad galiu k nors beslygikai mylti, kad galiu padaryti
taip, jog maas padarlis vis laik, kad ir kas nutikt, jaustsi reikalingas ir mylimas. Kad galiu bti
kitoks tvas, negu buvo manikis. Kad galiu uauginti mog, kitok, negu esu a.
Maldavau. Eim buvo nepalenkiama.
Po met atsiunt praneim: jei nepageidausime kitaip, klinika sunaikins mano skl. Laik,
akivaizd priekait, palikau ant valgomojo stalo. Po trij dien radau iukli dje. Tuo itas
reikalas ir baigsi.
Tuo metu jau ne vien mnes susitikinjau su Ende, taigi neturjau teiss lidti. Bet ilgesys
niekur nedingo, kaip nedingo ir svajons apie ms berniuk, apie mano ir Eims vaik. Prisiriau
prie jo. Mudviej su Eime vaikas bt buvs puikus.
Marionets stebjo mane isigandusiomis juodomis akimis. vilgteljs pro lang pamaiau, kad
privaiav dar daugiau naujien furgon. Ijau ilt nakt. Metas pasivaikioti. Gal paskui mane ir
sek koks nors vienias kokio nors laikraio urnalistas, bet man buvo vis vien. Perjau ms
kvartal, tada keturiasdeimt penkias minutes ingsniavau Ups keliu ir ijau plent, kertant
Kartid tiesiai per vidur. Trisdeimt minui per triukm ir dmus pro automobili pardavj
sunkveimius, surikiuotus dailiai ir patraukliai it desertai, pro greitmaisio ukandines ir grim
parduotuves, pro dirbanias iki vlumos parduotuves ir degalines, iki prijau posk centr. Per
vis laik nesutikau n vieno mogaus, tik beveids dms automobiliais vilp pro al.
Buvo beveik vidurnaktis. Prajau Bar. Kilo pagunda usukti, bet nusprendiau, kad veriau
nereikia, nes viduje pilna moni. Veikiausiai ten tykojo koks urnalistas, gal net ne vienas. Bent a
pats taip daryiau. Bet man norjosi bar. Norjosi pabti tarp moni, smagiai praleisti laik,

atsipalaiduoti. Pajau penkiolika minui kit pus iki prastesnio, triukmingesnio baro, kur
rinkdavosi jaunesni, kur tualetai visada bdavo igrainti etadienio vakar vmalais. tokius barus
vaikto Ends karta ir, k gali inoti, gal vakar usuks ir End. Man baisiai nuskilt, jei pavykt j
ia sutikti. Bent i tolo pairiau, kaip ji nusiteikusi. O jeigu jos nebus, nusigersiu iki ems
graibymo.
Ilandiojau bar Ends niekur nebuvo. Mano veid bent kiek deng beisbolo kepurs snapelis.
Bet braudamasis per grovus vis tiek maiau, kaip staigiai pasisuka galvos ir painus isipleia akys.
ia tas, ar ne?
Liepos vidurys. Pagalvojau, kain ar bsiu toks atstumtasis ir spaliui atjus, ar atsiras neskoningas
Helovino kostiumas: kuoktas viesi plauk, Nuostabiosios Eims knyga po paastimi. Go sak,
kad mons skambinja Bar ir klausinja, ar neparduodame markinli. (Ai Dievui, ne.)
Atsisdau ir usisakiau viskio. Barmenas, madaug mano amiaus tipas, ilgokai mane irjo,
sprsdamas, ar aptarnauti. Galiausiai nenoromis, iplts nerves, pastat prieais mane stiklinait.
Kai isitraukiau pinigin, susinervins atstat deln. Nenoriu tavo pinig, mogau. Man j nereikia.
Vis tiek palikau pinigus. iknius.
Kai bandiau parodyti, kad dar pilt, pairjo mano pusn, papurt galv ir palinko prie moters,
su kuria plepjo.
Po keli minui, vaidindama, kad rosi, moteris slapia vilgteljo mane. Lp kampuiai
nusviro ir ji linkteljo. Jis. Nikas Danas. Barmenas taip ir nebeprijo.
Negali aukti, negali naudoti jgos: Ei, asile tu, duosi man igert ar ne? Negali bti ikniumi,
kokiu jie tave laiko. Tiesiog turi sdti ir su tuo taikstytis. Bet a neijau. Sdjau su tuia stikline
panosje ir apsimeiau, kad mstau. Patikrinau vienkartin telefon, gal kartais bus skambinusi End.
Ne. Tada isitraukiau normal telefon ir, vaidindamas, kad esu baisiai sigilins, suaidiau
pasjanso partij. tai k man padar mona pavert vyru, negaliniu savo gimtajame mieste igerti.
Dieve, kaip jos nekeniau.
Ar ia buvo kotikas viskis?
Greta stovjo madaug Ends amiaus mergina. Azijiet, juodais, peius siekianiais plaukais,
darbui biure deramais drabuiais.
Atleiskit?
K grei? kotikj?
Aha. Tik nebegaliu gauti
Ji pradingo, iniro kitame baro gale, atsidr barmeno regos lauke vytdama ypsena padkite
man. Ta mergina buvo pratusi, kad j pastebt, ir netrukus ji gro neina normalaus dydio viskio
stiklu.
Imk, paragino ir a pamiau. sveikat. Ji kilsteljo savo taur su skaidriu putojaniu
grimu. Susidaume. Ar galiu prissti?
Ties sakant, neketinu usibti Apsidairiau, irdamas, ar niekur nra mus nukreiptos
filmavimo kameros su mikrofonu.
K gi, abejingai ypteljusi pasak ji. Galiu apsimesti, jog neinau, kad tu Nikas Danas, bet
iaip jau neketinu tavs ugaulioti. Beje, iekojau tavs. Tau kaip reikiant kliuvo.
Ai. Dabar, hm, keistas metas.

A rimtai kalbu. Ar inai, kaip teisme kalbama apie CSI efekt? Kad prisiekusieji yra tiek
prisiirj CSI, jog jiems atrodo, kad mokslas gali rodyti visk?
Taigi.
O man atrodo, kad yra Blogojo Vyro efektas. Visi prisiirj kriminalini laid, kur udikas
sutuoktinis, todl mons n nesvarst nusprendia, kad vyras yra blogiukas.
Taip ir yra, pritariau. Ai. Taip ir yra. Ir Elena Abot
Eina ikt ta Elena Abot, pareik mano naujoji draug. Vyr nekenianti boba pliurpia,
laksto ir ikreipia teiss sistem. Ji vl kilsteljo savo taur.
Kuo tu vardu? paklausiau.
Dar viskio?
Nuostabus vardas.
Paaikjo, kad ji vardu Rebeka. Turjo kredito kortel ir dosni ird. (Dar po vien? Dar po vien?
Dar po vien?) Ji buvo i Ajovos, i Muskatino (dar vienas miestas prie Misisips), o po studij
sikr Niujorke nordama tapti raytoja (visai kaip a). Dirbo redaktoriaus padjja trijuose
urnaluose vestuviniame urnale, dirbanioms mamoms skirtame urnale ir paaugli urnale, ir
visus juos per pastaruosius kelerius metus udar. Taigi dabar ji ra kriminaliniam tinklaraiui
Detektyvas ir pas mus atvaiavo (kikenimas) pabandyti gauti mano interviu. Velniai griebt, man
patiko jos alkano vaiko lumas: Js tik ileiskit mane Kartid na ir kas, kad didiesiems
iniatinkliams nepavyko, man pavyks!
Su visais kitais laukiau prie tavo namo, paskui prie nuovados, galiausiai nusprendiau, kad man
reikia igerti. Ir jai tu. Tiesiog tobula. Keista, ar ne? tarkjo ji. Ausyse segjo maus auksinius
iedelius ir vis laik su jais aid, plaukus buvo susibrukusi u aus.
Man metas, pasakiau. odiai jau vlsi, tuoj visai neapversiu lieuvio.
Bet taip ir nepasakei, kodl tu ia, nepasidav Rebeka. Turiu pasakyti, reikia drsos i nam
ieiti va taip vienam, be draugo, kuris paremt. tariu, mons ne itin meiliai tave iri.
Gteljau peiais: bta ia ko.
mons sprendia, tavs n nepainodami. Pavyzdiui, ta mobiliuoju parke padaryta nuotrauka.
Ko gero, tu panaus mane mus mok bti mandagius. Bet niekam nerpi, kaip buvo i tikrj. Jie
tiesiog nori priiupti. Supranti?
Pavargau nuo moni, kurie mane smerkia vien todl, kad atitinku kakok stereotip.
Ji kilsteljo antakius; auskarai suvirpjo.
sivaizdavau Eim, sdini savo paslaptingame valdymo centre kad ir kokiame Dievo ukampyje,
tyrinjani mane i vis pusi, net i toli matani, koks a netobulas. Ar yra kas nors, k pamaiusi
ji ataukt vis it beprotyb?
Tsiau savo mint:
mons mano, kad ms santuoka buvo palijusi, bet prie dingdama ji paliko man lobio
paiek.
Eim nori vieno i dviej: pamokyti mane ir nubausti, kaip baudiami visi blogi berniukai;
pamokyti, kad susiprasiau ir myliau j taip, kaip ji nusipeln, biau geras ir paklusnus kaip
ibartas susigs maas berniukas.

Puiki lobio paieka. A ypsojausi. Rebeka papurt galv, surauk kakt. Mano mona ms
vestuvi metini proga visada surengia lobio paiek. Viena uuomina veda koki ypating viet,
kur paslpta kita uuomina, ir taip iki galo. Eim Pasistengiau, kad itrykt aaros, nusibraukiau
jas. Laikrodis vir dur rod 12.37. Ji islapst visas i met uuominas, o tada dingo.
Islapst prie pradingdama js vestuvi metini dien?
Tik dl to a dar ir laikausi. Taip jauiuosi ariau jos.
Rebeka isitrauk ma skaitmenin kamer.
Leisk rayti interviu su tavimi.
Nekoks sumanymas.
Pateiksiu j su komentarais, kalbinjo ji. Nikai, kaip tik ito tau ir reikia. Konteksto. Tau
ito gyvybikai reikia. Nagi, por odi.
Papuriau galv, pernelyg pavojinga.
Pakartok, k tik k pasakei. A rimtai, Nikai. A Elenos Abot prieingyb. Tau mans reikia.
Ji pakl kamer, raudona akel smigo mane.
Baik, ijunk.
Padk mergaitei. Gaunu Niko Dano interviu ir karjera man garantuota. O tu bsi padars ger
darb. Bk geras. Nieko bjauraus, Nikai, tik minutl. Tik minutl. Prisiekiu, rodysiu tik i gerosios
puss.
Ji mosteljo ni greta, kur btume toliau nuo visoki iopli aki. Linkteljau, ir mudu
persikraustme, o raudona akel vis laik spitrijo mane.
K nori suinoti? paklausiau.
Papasakok apie lobio paiek. Skamba romantikai. Ypatinga, nuostabu, romantika.
Galvok, k neki, Nikai. Kad tikt visuomenei ir kad tikt monai. Dabar, paliepiau sau, a esu
vyras, kuris myli savo mon ir yra pasirengs j surasti. A myliu savo mon ir esu geras
mogus. Mane verta paremti. A nesu tobulas vyras, bet mano mona tobula, ir nuo iol a bsiu
labai labai nuolankus.
Man tai padaryti buvo kur kas lengviau negu suvaidinti lides. Kaip jau sakiau, man geriau einasi
sauls viesoje. Bet vis tiek pajutau, kaip sugniau gerkl prie tariant tokius odius.
Mano mona nuostabiausia i vis mano kada nors sutikt moter. Kiek vyruk gali tuo
pasigirti? Vediau pai nuostabiausi i mano kada nors sutikt moter.
Prakeiktakalprakeiktakalprakeiktakal. Grk, ir a tave nudsiu.

EIM ELIOT-DAN
PO DEVYNI DIEN

Pabudau susinervinusi. Reikia dingti. Mans neturi ia rasti. tai su kokia mintimi pabudau, itai
vysteljo galvoje lyg aibas. Tyrimas vyksta per ltai, su pinigais einasi prieingai, o godios Defo
ir Gretos antenos tik ir gaudo signalus. Ir a dvokiu kaip uvis.
Kakuo tartinas man pasirod Defas ir tos lenktyns kranto link, prie mano drabui krvels ir
pinig diro. tartina, kad Greta vis pranea, k rod per Elen Abot. Mane dl to ima nervas. O gal
darausi paranojika? Jau pradedu galvoti kaip Dienoraio Eim: Ar mano vyras ketina mane
nuudyti, ar a tik prasimanau?!?! Pirm kart man pasidaro nuoirdiai jos gaila.
Du kartus paskambinu Eims Dan pasitikjimo telefonu, pasikalbu su dviem skirtingais monmis
ir pamtju dvi skirtingas uuominas. Sunku pasakyti, kaip greitai jos pasieks policij savanoriams,
regis, absoliuiai nedomu. Niriai nusiteikusi vaiuoju bibliotek. Reikia krautis daiktus ir dingt i
ia. Reikia valikliu iveisti namel, nuo visur nuvalyti pirt atspaudus, isiurbti, kad nelikt plauk.
Itrinti Eim (Lidij ir Nens) ir vaiuoti. Jei ivaiuosiu, man niekas negrs. Net jeigu Greta su
Defu taria, kas a tokia, kol mans i tikrj nesuiupo, nieko baisaus. Eim Eliot-Dan yra it sniego
mogus troktama ir apipinta pasakomis, o jiedu du Ozarko sukiai, kuri miglotas pasakojimas
bt i karto demaskuotas. Ivaiuosiu iandien. tai k nusprendiu, panarinta galva engdama
vsi, beveik tui bibliotek su trimis laisvais kompiuteriais. sijungiu internet pasiirti, kas
nauja apie Nik.
Po minjimo inios apie Nik buvo vis kartojamos sukami tie patys faktai, kalbama vis garsiau,
bet nepasakoma nieko nauja. O iandien kakas kitaip. Surenku Niko vard, pavard paiekos
langel ir matau, kad tinklaraiai eina i proto, nes mano vyras prisigr ir bare kakokiai mergiotei
su kamera kvail interviu. Dieve, tas asilas niekada nepasimokys.
NIKO DANO VIDEOIPAINTIS!!!
NIKAS DANAS, GIRTAS PRISIPAINIMAS!!!
irdis ima dauytis, pradeda tvinkioti kaklas. Mano vyras vl susimov.
Pasikrauna filmuota mediaga, ir tai pasirodo Nikas. Akys mieguistos, kokios bna, kai pasigeria,
vokai sunks, jis kreivai ypsosi ir kalba apie mane. Ir jis atrodo kaip mogika btyb. Atrodo
laimingas. Mano mona nuostabiausia i vis mano kada nors sutikt moter, sako jis. Kiek
vyr gali tuo pasigirti? Vediau pai nuostabiausi i mano kada nors sutikt moter.
Pilve kakas vos juntamai suplazda. ito nesitikjau. Beveik ypsausi.
Kuo ji tokia nuostabi? klausia mergina u ekrano. Jos balsas auktas, guvus lyg palaikymo
komandos nars.
Nikas leidiasi pasakoti apie lobio paiek, apie tai, kad tai mudviej tradicija, kaip a visada
prisimenu smagius, tik mudviem suprantamus juokelius. Sako, kad dabar tik tiek jam ir belik mans,
todl jis turs ubaigti lobio paiek. Tai esanti jo misija.
Kaip tik ryt pasiekiau paskutin punkt, sako jis. Jo balsas kimus. Stengiasi perrkti triukm.
Grs namo paskalaus gerkl iltu vandeniu su druska, kaip kad jam suruodavo mama. Jei biau

namie, paprayt, kad paildyiau vandens ir paruoiau druskos tirpalo, nes jis niekada nenutaiks
druskos. Ir dabar a daug k supratau. inot, tik ji sugeba mane nustebinti. Kiti A inau, k jie
pasakys, nes visi kalba t pat. irime tuos paius serialus, skaitome t pat, veliame t pat per t
pat. O Eim ji kitokia, ji tobula. Tiesiog ji mane taip veikia.
Nikai, kaip manai, kur ji dabar?
Mano vyras nudelbia akis vestuvin ied ir du kartus j apsuka.
Nikai, ar viskas gerai?
Pasakyti ties? Ne. A nuvyliau savo mon. Elgiausi siaubingai. Viliuosi tik, kad dar ne per
vlu. Man. Mums.
Emocikai tu visikai iseks.
Nikas iri tiesiai kamer. Noriu savo monos. Noriu, kad ji bt ia, su manimi. Jis
atsikvepia. A nemoku rodyti jausm. inau tai. Bet a j myliu. Noriu, kad jai viskas bt gerai. Jai
turi viskas bti gerai. Turiu tiek daug dl jos padaryti.
Pavyzdiui?
Jis nesmagiai nusijuokia, ir netgi dabar man tas jo juokas atrodo avus. Anais gerais laikais
vadindavau j pokalbi ou juoku: Nikas vilgteli emyn, lyg netyia nykiu pasikaso lp kamput ir
giliai gerklje sukrizena, kaip kad visada daro avingos kino vaigds prie praddamos savo krauj
stingdant pasakojim.
Ne tamstos reikalas. Jis ypsosi. Tiesiog turiu daug k dl jos padaryti. Nebuvau toks vyras,
koks galjau bti. Buvo pora sunki met ir a pasidaviau. Lioviausi stengtis. inai, imtus kartu
girdjau t fraz: Mes liovms stengtis. Visi ino, kad tai reikia santuokos pabaig tai
chrestomatinis sakinys. Bet ia a lioviausi stengtis. A. Nebuvau toks vyras, koks turjau bti.
Niko aki vokai apsunk, lieuvis kliva ir girdti jo niaukrojimas. Jis gerokai kaus, trksta
vieno stiklo, kol bus visikai girtas. Skruostai raud nuo alkoholio. Man ima kaisti pirt galai,
prisiminus jo odos kaitr po poros kokteili.
Tai k tu dl jos padarytum? Kamera susvirduliuoja mergina bando paimti savo stiklin.
K a dl jos padarysiu? Pirmiausia ketinu j surasti ir susigrinti namo. Tikrai tai padarysiu.
Paskui? Suteiksiu jai visk, ko tik jai i mans reiks. Taip bus nuo dabar ir per amius. Nes a
baigiau lobio paiek ir buvau parklupdytas. Sutramdytas. Dar niekada taip gerai nesupratau savo
monos kaip dabar. Dar niekada man nebuvo taip aiku, k daryti.
Jei dabar galtum pasikalbti su Eime, k jai pasakytum?
Myliu tave. Rasiu tave. A
Nujauiu, kad tuoj pacituos Danielio Dei-Luiso odius i Paskutinio mohikano: Nemirk
Rasiu tave. Negali atsispirti pagundai bet kok nuoirdum atskiesti citata i filmo. Matau, kiek
nedaug trksta. Jis susitvardo.
Eime, mylsiu tave aminai.
Kaip nuoirdu. Visai mano vyrui nebdinga.
Nuo mano rytins kavos mane skiria trys nesveikai nutuk kalnieiai su motorizuotais paspirtukais. J
subins veriasi abipus t technikos stebukl, bet jiems vis tiek reikia dar vieno msainio su
kiauiniu. MacDonald viduje prieais mane tikrja to odio prasme su savo transporto

priemonmis stovi trys mons.


I tikrj man nesvarbu. Man, nors ir tenka keisti plan, kakodl linksma. Internetu filmuotas
interviu jau sklinda visas puses ir mons j reaguoja stebtinai gerai. Apdairiai optimistikai: Gal
vis dlto itas vyrukas nenuud savo monos. Toks motyvas, odis odin, pasirodo daniausiai. Vos
tik Nikas ilenda i savo apsauginio kiauto ir parodo bent kiek jausmo tai, praom. Nes niekam,
iriniam interviu, nesitiki, kad jis apsimetinja. Tai nebuvo mgjikas spektaklis Skandinkime
lides. Mano vyras mane myli. Ar bent jau vakar vakare myljo. A savo pigiame nameliktyje,
kuriame trenkia sudvisusiu rankluosiu, planavau jo prat, o jis mane myljo.
To nepakanka. Aiku, kad tai suprantu. Negaliu pakeisti savo plano. Bet tai jau ioks toks
atokvpis. Mano vyras baig lobio paiek ir yra mane simyljs. Ir jis labai sielvartauja: ant
skruosto tikrai maiau dilglin.
Privaiuoju prie namelio ir randu pas mane besibeldiani Dorot. Nuo kaitros lapi plaukai
glotniai suukuoti atgal lyg Volstrito ereli. Ji turi prot nusiluostyti virutin lp, o tada prakait
nuo pirt nulaiyti, taigi kai atsigria mane, stovi apsiiojusi smili lyg sviestin kukurzo
burbuol.
tai kur ji, sako Dorot. Skolinink.
Vluoju susimokti u namel. Dvi dienas. Vos nenusikvatoju vluoju susimokti nuom.
Atsipraau, Dorote. Atneiu po deimties minui.
Jei tu nieko prie, veriau palauksiu.
Dar neinau, ar liksiu ia gyventi. Ko gero, teks keliauti.
Vis tiek esi man skolinga u dvi dienas. Malonk atuoniasdeimt doleri.
Neriu namel, atsisegu sulysus pinig dir. Ryt persiskaiiavau atsargas, ilgai po vien
dliojau banknotus erzinantis ekonominis striptizas, ir didysis atradimas tas, kad kakodl turiu
tik 8 849 dolerius. Gyventi labai brangu.
Kai pravriau duris nordama Dorotei atiduoti pinigus (liko 8 769), pamaiau, kad Greta su Defu
smakso Gretos priebutyje ir stebi mus. Defas nebrzgina gitara, Greta nerko. Atrodo, stovi
priebutyje vien tam, kad geriau mane matyt. Abu pamojuoja man labas, irdele, a irgi vangiai
pamoju. Udarau duris ir imu krautis daiktus.
Keista, kiek nedaug teturiu iame pasaulyje, kai buvau pratusi turti tiek daug. Neturiu luotels
kiauiniams plakti n dubenlio sriubai. Turiu paklodi ir rankluosi, bet neturiu padorios
antklods. Turiu irkles, taigi galiu nuolat pasitrumpinti plaukus. Nusiypsau apie tai pagalvojusi, nes
kai susikraustme gyventi kartu, Nikas irkli neturjo. Neturjo nei irkli, nei lygintuvo, nei
popieriaus segiklio. Pamenu, paklausiau jo, kaip, jo manymu, civilizuotas mogus gali gyventi be
irkli, jis atsak, kad negali, iupo mane glb, numet ant lovos, pats uoko ant viraus, ir a
juokiausi, nes tada dar buvau Kieta Pana. Juokiausi, uuot pagalvojusi, k tai reikia.
Nereikt tekti u vyro, kuris neturi ger irkli. Toks bt mano patarimas. Nieko gero i toki
vedyb.
Sulankstau ir savo kuprinl kraunuosi drabuius tuos paius tris komplektus, kuriuos
nusipirkau prie mnes ir laikiau pabgti skirtame automobilyje, kad nieko nereikt imti i nam.
simetu kelionin dant epetl, kalendori, ukas, losjon, migdomj tabletes, kuri nusipirkau dar

tada, kai ketinau j prisirijusi nusiskandinti. Dar savo pigiuosius maudymosi kostiumlius. Viens du
ir baigta.
Usimaunu gumines pirtines ir visk nuvalau. Due iimu groteles ir ivalau ten ukibusius
plaukus. Nemanau, kad Greta su Defu ino, kas a, bet jeigu ir ino, nenoriu palikti joki rodym ir
vis laik sau kartoju: tai k gavai u atsipalaidavim, tai k gavai u tai, kad negalvojai vis
laik vis laik. Elgeisi, mergele, baisiai kvailai ir nusipelnei, kad tave suiupt. Kas, jeigu
palikai plauk registratroje kas tada? O jeigu palikai atspaud Defo mainoje arba pas Gret
virtuvje kas tada? Kaip tau galjo ateiti galv, kad gali nesijaudinti? sivaizduoju, kaip
policija niuktinja po namelius, nieko neranda, o tada, kaip kine, stambiu planu parodo mano vien
rusv plauk, plduriuojant palei cementin baseino dugn, laukiant, kol mane praudys.
Tada mintys pakrypsta kitur: Nagi, niekas ia tavs neiekos. Policija teturs dviej suki
liudijim, neva jie mat tikr Eim Eliot-Dan pigiame aplusi nameli komplekse dievai ino
kokiame ukampyje. Menki mogeliai, norintys pasijusti didesni tai k pamanyt policija.
Atkaklus beldimas duris. Taip tvai beldia prie atlapodami duris atalos kambar: A ia
eimininkas. Stoviu vidur kambario ir svarstau, gal vertt neatidaryti. Bum bum bum. Dabar supratu,
kodl taip danai siaubo filmuose itai rodoma paslaptingas beldimas duris, nes tai panau
komar. Neinai, kas ten, bet inai, kad atidarysi. Galvoji: Blogas mogus nesibels.
Ei, mieloji, mes inom, kad tu namie atidaryk!
Nusitraukiu gumines pirtines ir atidarau duris. Mano priebutyje stovi Defas su Greta, saul
vieia jiems nugaras, j veidai elyje.
Labas, grauole, ar galim ueiti? klausia Defas.
Ties sakant A pati ketinau pas jus, mons, ueiti, sakau. Stengiuosi kalbti ramiai, noriu
parodyti, kad esu usimusi. vakar ivaiuoju vakar arba rytoj. Paskambino i nam, reikia
grti.
Namo Luizian ar Savan? klausia Greta. Jiedu su Defu kalbjosi apie mane.
Luizi
Koks skirtumas, sako Defas. Ueisim minutlei, atsisveikinsim.
Jis engia mane, ir man dingteli, gal reikt suspiegti arba utrenkti jam prie nos duris, bet
nebt i to nieko gero. Veriau apsimesti, kad viskas gerai, ir viltis, jog taip ir bus.
Greta jiems jus udaro duris ir atsilieja jas, o Defas, aikindamas kak apie or, pdina
miegamj, paskui virtuv. Atidarinja spintas ir spinteles.
Turi visk ikuopti; antraip Dorot neatiduos ustato, kalba jis. Jos neperkalbsi. Defas
atidaro aldytuv, kia nos darovi skyrel, aldikl. Net keupo indelio negali palikti. Man
visados atrod, kad tai nenormalu. Keupas negenda.
Jis atidaro spint ir pakelia patalyn, kuri sulanksiusi ten sudjau, ipurto paklodes.
Visada ipurtau paklodes, sako. Kad patikriniau, ar nieko neliko kojins, apatini ar dar
ko nors.
Atidaro lovos spintels stali, atsiklaupia, pairi u jo.
Atrodo, neblogai pasidarbavai, sako stodamasis; ypsodamasis nusibraukia dinsus rankas.
Nieko nepalikai.
Nuvelgia mane nuo galvos iki koj ir nuo koj iki galvos.

Kur padjai, mieloji?


K kur padjau?
Pinigus. Jis gteli peiais. Neapsunkink visko. Mudviem su ja labai j reikia.
Greta nieko nesako.
Turiu gal koki dvideimt baks.
Meluoji, sako Defas. U visk, netgi nuom, moki grynaisiais. Greta mat, kad turjai vis
pak pinig. Taigi atiduok, vaiuok, kur tau patinka, ir mes daugiau nesipainiosime vieni kitiems ant
kelio.
Ikviesiu policij.
Pirmyn! Praom.
Defas laukia ant krtins susidjs rankas, nykius sukis paastis.
Tavo akiniai netikri, sako Greta. Paprastas stiklas.
Nieko nesakau, iriu j, viliuosi, kad pasitrauks. itie du nervinasi, gal vis dlto jie apsigalvos,
pasakys, kad tenorjo mane idurti, ir mes visi trys skaniai pasijuoksime, nors inosime, kad
ketinimai buvo kitokie, bet vis tiek visi sutartinai apsimesime.
Ir tavo plaukai aknys atauga, ir jos viesios, daug graesn spalva u t, kuria nusidaei
iurknika. Ir, beje, kirpimas tragikas, supeikia Greta. Tu slapstaisi kad ir nuo ko. Neinau, ar
tikrai nuo kokio diedo, ar nuo dar ko nors, bet policijos tu nekviesi. Todl tiesiog atiduok pinigus.
Defas tave kalbjo?
A kalbjau Def.
engiu prie dur, kurias Greta laiko urmusi.
Ileisk mane.
Atiduok pinigus.
iumpu u dur rankenos, Greta pasisuka mane ir priremia prie sienos. Viena ranka siremia
veid, kita pakelia man suknel ir traukia mano pinig dir.
Greta, nedaryk taip! Baik!
Jos kartas srus delnas dengia man veid, spaudia nos; vienas nagas duria ak. Tada ji voteli
mane sien, a trinkteliu galva, sikandu lieuvio galiuk. Grumtyns vyksta beveik be garso.
Laikau nuiupusi diro sagt, bet negaliu su ja kovoti, nes nieko nematau, aaroja akys. Netrukus ji
atplia mano pirtus ir ant krumpli nuo jos nag lieka degantys dryiai. Vl priremia mane prie
sienos, atitraukia utrauktuk, pirtais perrenka banknotus.
Dievulliau, nustemba. ia skaiiuoja, daugiau kaip tkstantis, gal du ar trys. Po
velni, moterike! Tu gal bank apiplei?
Ji gali turti, sako Defas. Pavyzdiui, pinig ieikvojimas.
Filme, viename i Niko film, riau delnu Gretai nos, partrenkiau j ant grind kruvin, be
smons, o tada nokautuoiau Def. Bet a nemoku mutis, o jie dviese, ir i to, regis, nebt jokios
naudos. Puliau juos, jie sugriebt mane u rie, o a trypiau ir muistyiausi kaip vaikas. Arba jie
siust ir kaip reikiant mane prikult. Niekas nra prie mane pakls rankos. Man baisu, kad mane
gali sueisti kitas.
Norjai kviesti policij, tai eik, skambink, pakartoja Defas.
Eik ikt, sunabdu.

Atsipraom dl ito, sako Greta. Kit kart bk atsargesn, gerai? Pasistenk, kad nesimatyt,
jog keliauji pati viena ir nuo kako slapstaisi.
Igyvensi, sako Defas.
Jis patapnoja man per rank ir jiedu ieina.
Ant lovos spintels guli ketvirtis dolerio ir deimties cent moneta. ia visi mano pinigai.

NIKAS DANAS
PO DEVYNI DIEN

Labas rytas! Sdiu lovoje, greta pasidjs neiojamj kompiuter, ir diaugiuosi internetiniais
savo ekspromtu duoto interviu komentarais. Nuo menk pigaus viskio sukelt pagiri truput
tvinkioja kairs akies obuolys, bet iaip esu visikai patenkintas. Vakar vakare umeiau pirm
jauk, kad parvilioiau savo mon namo. A atsipraau, bsiu tau geras, nuo iol darysiu visk, ko
panorsi, visam pasauliui praneiu, kokia tu ypatinga.
Nes jeigu Eim nepasirodys, man galas. Tenerio detektyvas (raumeningas, tvarkingas vyrukas, o
ne, kaip tikjausi, taurels nevengiantis paniurlis seklys) nieko nepe mano mona dingo kaip
vanden. Reikjo Eim tikinti grti pas mane, turjau j apiberti komplimentais ir parodyti, jog
kapituliavau.
Jei komentarai k nors reikia, engiau teising ingsn, nes komentarai buvo geri. Labai geri:
Ledo mogus sutirpo!
INOJAU, kad jis geras bias.
In vino veritas!
Gal vis dlto jis nenuud jos.
Gal vis dlto jis nenuud jos.
Gal vis dlto jis nenuud jos.
Ir mane nustojo vadinti Lansu.
U mano namo sien nerimo operatoriai ir urnalistai, jie norjo, kad vyrukas, kuris Gal Vis Dlto
Nenuud Savo monos, padaryt pareikim. U utraukt uuolaid girdjosi: Ei, Nikai, ilsk,
papasakok apie Eim. Ei, Nikai, papasakok apie lobio paiek. Jiems tai buvo tik nauja priemon
auktesniems reitingams pasiekti, bet vis dlto skambjo kur kas geriau negu Nikai, ar nuudei savo
mon?
O tada staiga jie m kauti Go vard. Jie mgo Go, ji nenutaisydavo akmeninio veido, inojai,
ar Go lidna, ar pikta, ar sunerimusi; surayk apaioje titrus, ir visa istorija kaip ant delno. Margo, ar
js brolis nekaltas? Margo, papasakokite apie Teneri, ar js klientas nekaltas? Teneri
Suskambo dur skambutis. Atidariau slpdamasis u dur, nes buvau visas susitars piestu
pasistoj plaukai ir nudrengti eimyniniai buvo gana ikalbingi. Vakar vakare filmuojamas buvau
avingai simyljs, kauteljs, vyne atrads teisyb. Dabar atrodiau kaip tikras girtuoklis.
Udariau duris ir laukiau, kada itie du ims liaupsinti mano spektakl.
Kad daugiau niekada niekada nekrstum nieko panaaus, prakalbo Teneris. Kas, velniai
raut, tau yra, Nikai? Man toks jausmas, kad tave reikia laikyti ant pasaitlio. Kaip gali bti itoks
kvailas?
O ar matt internete komentarus? monms patiko. Kaip kad man liept, keiiu moni poir
save.
Nedrsk toki dalyk daryti, kai padtis nevaldoma, var toliau Teneris. O kas, jeigu ji dirba
Elenai Abot? O kas, jeigu ji bt pradjusi tavs klausinti keblesni dalyk negu K pasakytum savo

monai, grauti, meiluti kikuti?


Paskutin sakin idainavo mergaitiku balseliu. Po oraniniu dirbtiniu degiu Tenerio veidas
iraudo ir dabar viet radioaktyvios palets spalvomis.
Pasiklioviau savo instinktais. A urnalistas, Teneri, turtumt manimi bent kiek pasitikti, kad
sugebsiu uuosti klast. Ji buvo labai miela.
Teneris atsisdo ant sofos ir usikl kojas ant otomans, kuri pati niekaip nebt apvirtusi.
Aha, kurgi, kaip ir tavo mona kadaise, gl jis. Kaip ir End. Kaip skruostas?
Skruost vis dar skaudjo; kai Teneris primin apie j, aizdel, regis, m tvinkioti. Atsisukau
Go, tikdamasis paramos.
Nikai, tai buvo neimintinga, pasak Go ir atsisdo prieais Tener. Tau labai labai nuskilo,
kad viskas baigsi labai gerai, bet galjo bti ir kitaip.
mons, js perspaudiat. Ar negaltume bent kiek pasidiaugti geromis naujienomis? Puse
minuts ger naujien per pastarsias devynias dienas? Bkit geri.
Teneris demonstratyviai pairjo laikrod.
Gerai, pirmyn.
Kai miau kalbti, Teneris ikl smili ir m mykti, kaip mykia suaugusieji, kai juos bando
pertraukti vaikai. Pamau jo smilius leidosi emyn ir galiausiai paliet laikrodio ciferblat.
Viskas, pus minuts. Ar patiko? Jis palauk, ar k nors sakysiu; pabrtina tyla, kokia stoja,
kai mokytas paklausia nenuoramos studento: Ar baigei savo nekas? O dabar mums reikia
pasikalbti. Dabar toks momentas, kai vis svarbiausia numatyti tinkamiausi laik.
Sutinku.
Oho, dkoju. Teneris nuvelg mane kilsteljs antak. Noriu kuo skubiau kreiptis policij
ir praneti apie malkins turin. Kol rnkeliai
Runkeliai, pamaniau, trumpoji u, ne . To mane imok Eim.
vl tave myli. O, persipraau, ne vl. Pagaliau. Reporteriai rado, kur gyvena Go, ir nebesaugu
ilgiau slpti malkin su visais tais daiktais. Eliotai?..
Eliot paramos nebra ko tiktis, praneiau. Visikai.
Vl tyla. Teneris nusprend neskaityti man moralo, net nepaklaus, kas nutiko.
Taigi mums reikia pulti, pasakiau, jausdamasis nenugalimas, grsmingas, kupinas energijos.
Nikai, ia tik vienas geras poskis, nepasidarei dl to neveikiamas, nusodino mane Go.
Isitraukusi i rankins man deln spraud por piliuli. Nuo pagiri. Turi iandien bti vieias
kaip agurklis.
Viskas bus gerai, nuraminau j. Nugurkiau piliules, atsigriau Tener. K darom?
Pasiplanuojam.
Puiku, turiu naujien, pareik Teneris. Tai absoliuiai neortodoksika, bet toks jau mano
darbo stilius. Ryt duosime interviu aronai yber.
Oho Rimtai?
Nieko geriau u aron yber n nebiau panorjs: iuolaikika reiting virnse (3055 met
auditorija) besilaikanio kanalo (daugiau transliacij negu kabelinio) ini urnalist (kad rodyiau,
jog moku pagarbiai bendrauti su monmis, turiniais vaginas). Buvo inoma, kad drumstus
kriminalins urnalistikos vandenis ji uklysta labai retai, bet kai jau ko nors imasi, daro t

skrupulingai siningai. Prie dvejus metus po savo ilkiniu sparneliu priglob jaun motin, kalint
u tai, kad mirtinai upurt savo kdik. erona yber daugyb vakar transliavo teisikai pagrst
ir labai emocional ginamj proces. Toji moteris dabar namie Nebraskoje, ji vl itekjo ir
laukiasi.
Rimtai. Ji susisiek su mumis, kai pasirod ta filmuota mediaga.
Taigi interviu vis dlto padjo, nesusilaikiau.
Jis visk domiai pakreip: iki to vaizdo rao visiems buvo aiku, kad t padarei tu. O dabar
atsirado menka galimyb, kad galbt nepadarei. Neinau, kaip tau pavyko pagaliau nuoirdiai
pakalbti
Nes vakar jis tai dar turdamas konkret tiksl parsivilioti Eim, pasak Go. Tai buvo
puolamasis manevras. O iki tol buvo neigyventi, nenuoirds jausmai, pataikavimas.
Nusiypsojau Go dkodamas.
K gi, tai ir pasistenk neumirti to tikslo, patar Teneris. Nikai, a ne d malu. Taip elgtis
yra absoliuiai neprasta. Dauguma advokat tave uiaupt. Bet a noriu t ibandyti. iniasklaida
siskverb teisin aplink. Dabar, kai yra internetas, feisbukas, jutubas, nebeliko tokio dalyko kaip
nealikas prisiekusij iuri. Nepriekaitinga reputacija nebesvarbu. Atuoniasdeimt,
devyniadeimt procent bylos bna nulemta, iki tau engiant teismo sal. Tai kodl to neinaudojus,
kodl nesuvaldius tkms. Bet tai rizika. Noriu, kad kiekvienas odis, kiekvienas judesys, kiekvienas
pateikiamas faktas bt apgalvotas i anksto. Taiau privalai elgtis natraliai, turi patikti, nes antraip
rezultatas bus prieingas.
Nemanau, kad bt sunku, iriau. Nusilaki kaip iauius ir nuoirdumas garantuotas.
Turi labai atsargiai rinkti odius ir pasakyti aronai, kad tam tikrus klausimus neatsakinsi. Ji
vis tiek klaus, bet imokysim tave, kaip atsakyti: Dl tam tikr i byl tirianios policijos
iankstini nuostat a, deja, klausim dabar, kad ir kaip noriau, negaliu atsakyti. Ir reikia
tai pasakyti tikinamai.
Kaip kalbantis uniukas.
Taip, kaip kalbantis uniukas, kuris nenori keliauti kaljim. arona yber msi tavo bylos,
Nikai, ir jiems tai tikras aukso gabalas. Tai absoliuiai neortodoksika, bet toks jau mano darbo
stilius, pakartojo Teneris. Jam patiko ita fraz; tai buvo jo leitmotyvas. Teneris nutilo, surauk
antakius neva susimst. Ketino pasakyti kak, kas man nepatiks.
Kas? paraginau.
Tau teks aronai yber pasakyti apie End ita yla anksiau ar vliau vis tiek ils i maio.
Dabar, kai mons pagaliau pajuto man simpatij? Norit, kad visk sugadiniau?
Patikk, Nikai inai, kiek byl esu turjs? itai visada kaip nors, kada nors iaikja.
Negalime ito palikti savieigai. Prisipainsi jai apie End ir atsipraysi. Atsipraysi taip, lyg nuo to
priklausyt visas tavo gyvenimas. Tu vyras, silpnas, kvailas vyras, turjai roman. Bet tu myli savo
mon, tu nori su ja susitaikyti. Duosi interviu, j parodys kit vakar. Visas laidos turinys saugomas,
taigi laidos reklamose niekas nevalkios Ends vardo. Jie nebent gali vartoti od bomba.
Tai js jau jiems pasakte apie End?
Dieve mano, ne, atsak Teneris. Pasakiau: turim jums tikr bomb. Taigi duodi interviu ir
turim madaug par laiko. Prie pat transliacij praneame Bonj ir Gilpinui apie End ir malkins

radinius. Velniai raut, pateikme jums visk ant lktels: Eim gyva ir nori Nik apkaltinti
mogudyste! Ji pamil, ji pavyduol ir nori, kad Nikas bt apkaltintas dl jos mogudysts!
Kur ritasi pasaulis!
O kodl to nepasakius aronai yber? Apie tai, kad Eim bando mane pakiti?
Pirma prieastis. Prisipasti dl Ends, meldi atleidimo, ir tauta nusiteikusi tau atleisti, jai
tavs gaila amerikieiams patinka, kai nusidjliai atgailauja. Bet apie mon negali sakyti nieko
bloga, niekam nepatiks, jei on sukantis vyras ims kuo nors kaltinti savo mon. Palaukim, kol kit
dien tai padarys kas nors kitas: Policijai artimas altinis atskleid, kad Niko mona toji, kuri jis
myli visa irdimi, bando j pakiti. Puikus ou.
O kokia kita prieastis?
Labai jau sunku bt paaikinti, kaip Eim bando tave pakiti. Trumpai to neidstysi.
Televizijai tai netinka.
Man jau bloga, pasakiau.
Nikai, sudraud Go.
inau, inau reikia. Bet ar sivaizduojate didiausia tavo paslaptis ir tu turi j atskleisti
visam pasauliui. inau, kad turiu tai padaryti. Ir, manau, tai mums ieis naud. Tai vienintelis bdas
parsivilioti Eim, pasakiau. Ji nori, kad biau vieai paemintas
Kad btum pamokytas, nutrauk mane Teneris. Paemintas skamba taip, lyg savs
gailtumeisi.
ir kad vieai atsiprayiau, pridriau. Bet bus klaikiai lyktu.
Kol nepradjom tartis dl kit dalyk, noriu tai k pasakyti, prakalbo Teneris. Atskleisti
visk policijai Eim nori pakiti Nik rizikinga. Dauguma far isirenka tariamj ir laikosi jo
sikib. Jie neieko joki kit galimybi. Taigi yra rizikos, kad mes jiems pasakysime, o jie tik
isiaipys i ms ir tave suims. Ir tada kaip ir bsime jiems dav savo gynybos gaires. Jie gals
pasirengti sulugdyti ms gynyb teisme.
Pala, Teneri, skamba labai nekaip, siterp Go. Kaip visikas blogis.
Leiskit man ubaigti, kalbjo toliau Teneris. Pirma, manau, kad tu, Nikai, teisus. Manau, kad
Bonj nra sikalusi sau galv, kad tu udikas. Manau, ji priims ir kit versij. Ji turi siningos
policininks reputacij. Ir ger nuojaut. Kalbjausi su ja. Nuo jos sklinda gera aura. Man regis,
kaliai j veda prie tavs, o nuojauta sako k kita. Be to, jei prieisime iki teismo, to, kad Eim bando
tave pakiti, a gynybai vis tiek nenaudosiu.
K turit omeny?
Kaip jau sakiau, viskas labai painu, prisiekusieji nesugebs atsekti. Patikkit, jei tai netinka
televizijai, netinka ir prisiekusiesiems. Labiau laikysims O. J. taktikos16. Paprasta siuetin linija:
farai nekompetentingi ir nori atsigriebti per tave, viskas paremta alutiniais faktais, jei pirtin
netinka, tai bla bla bla.
Bla bla bla tikrai suteikia man pasitikjimo, gliau.
Teneris akinamai nusiypsojo.
Nikai, prisiekusieji mane myli. A vienas i j.
Ne, Teneri, js kitoj barikad pusj.
Apversk kitaip: jiems patinka manyti, kad jie tokie kaip a.

Dabar kiekvien ms ingsn, kiekvien krusteljim sek fotoaparatais blyksini paparac


pulkeliai, taigi mus, Go, Tener ir mane, ijusius i namo, pasitiko viesos ir triukmas (Nenuleisk
aki, patar Teneris. Nesiypsok, bet nebk susigds. Nelk, eik ramiai, tegu jie fotografuoja,
tvardykis, iki udarysi duris. Tada gali juos plsti kiek tinkamas.) Vaiavome Sent Luis, kur turjo
bti filmuojamas interviu. Jam mane parengti turjo Tenerio mona Bets, buvusi televizijos ini
diktor, dabar teisinink. Ji buvo antroji Bolt pavadinime Bolt & Bolt.
Tai buvo iurpoka karnavalika kavalkada: mudu su Teneriu, i paskos Go, o paskui j koks
pustuzinis naujien agentr furgon. Bet kai horizonte ikilo Sent Luiso arka, a apie paparacus jau
nebegalvojau.
Kai atjome prie Tenerio apartament auktutiniame viebuio aukte, jau buvau nusiteiks
papluti, kad interviu bt sukaltas kaip reikiant. Vl miau ilgtis savojo leitmotyvo: kaip aunu
bt fotomontaas, i kurio matyti, kaip a rengiuosi didiajai kovai. Koks bokso kriaus protinis
atitikmuo?
Duris atidar grai ei pd gio juodaod moteris.
Labas, Nikai, a Bets Bolt.
sivaizdavau, kad Bets Bolt bus maut dailut viesiaplauk baltaod pietiet.
Nieko tokio, visi nustemba, kai mane pamato. Bets, irdama man akis, paspaud rank ir
nusijuok. Teneris ir Bets skamba taip, lyg turtume bti ant Parengiamosios mokyklos gido
virelio, ar ne?
Ant Parengiamosios mokyklos vadovo virelio, patais Teneris ir pabuiavo mon
skruost.
Matot? Jis ino, itar Bets.
Ji sived mus spdingus virutinio aukto apartamentus sauls uliet svetain didiuliais
langais, abipus kurios buvo miegamieji. Teneris aikino negals apsistoti Kartide Days Inn i
pagarbos Eims tvams, bet mudu su Go tarme, kad jis neapsistojo Kartide, nes artimiausias
penki vaigdui viebutis buvo Sent Luise.
Persimetme vienu kitu odiu, pasikalbjome apie Betss eim, koled, karjer (puiki,
stulbinanti, nuostabi). Visi gavome po grim (gaivij grim ir Clamato, kuris, mudviem su Go
jau m atrodyti, buvo tik Tenerio maivymasis, keistenyb, jo manymu, turinti jam suteikti
iskirtinumo, kaip kad mokykloje dvimi akiniai be dioptrij). Tada mudu su Go nugrimzdome
odinje sofoje, o Bets atsisdo prieais. Jos suglaustos kojos buvo pakreiptos al lyg kypas
brknys. Grau ir profesionalu. Teneris vaiktinjo mums u nugar ir klaussi.
Gerai, Nikai, prabilo Bets. Bsime atviri, ar ne?
Taip.
Tu ir televizija. Iskyrus t tinklaratyje paskelbt dalykl i baro, t detektyvas.com interviu i
vakar vakaro, iaip jau atrodai siaubingai.
Todl ir nujau spaudos urnalistik, pasakiau. Pamatau kamer ir mano veidas
suakmenja.
Tikrai, pritar Bets. Atrodai nirus kaip duobkasys. Bet yra viena gudryb, kaip tai
pataisyti.
Alkoholis? pasiteiravau. Padjo, kai filmavo t dalykl tinklaraiui.

Dabar nepads, atrm Bets. Ji msi nustatinti filmavimo kamer. Manau, i pradi
pasibandysime. A bsiu arona. Klausinsiu to, ko ji veikiausiai klausins, o tu atsakinsi, kaip kad
visada atsakinji. Taip isiaikinsime, kiek smarkiai praauni pro al. Ji vl nusijuok. Laikykis.
Bets vilkjo mlyn aptempt suknel. Dabar i didiuls odins rankins isitrauk perl vrin.
aronos yber uniforma. Teneri?
Kai vyras useg jai perlus, Bets vypteljo.
Siekiu absoliutaus autentikumo. Tik su manikiu Dordijos akcentu nieko nepadarysi. Ir su tuo,
kad esu juodaod.
A regiu tikr aron yber, pagyriau.
Bets jung kamer, atsisdo tiesiai prieais mane, atsikvp, nudelb vilgsn emyn, tada
pakl akis.
Nikai, ioje byloje yra daugyb neatitikim, manieringu laidos vedjos balsu prakalbo Bets.
Pradioje gal malontumt irovams papasakoti apie t dien, kai dingo js mona.
Dabar, Nikai, kalbi tik apie pusryius metini ryt, siterp Teneris. Nes apie tai jau yra
inoma. Bet nenurodai jokio laiko, nepasakoji nei kas buvo prie pusryius, nei kas buvo po j.
Akcentuoji, kokie nuostabs buvo tie paskutinieji pusryiai. Gerai, judam.
Taigi. Atsikrenkiau. Mirksjo raudona kameros akel, Bets buvo nutaisiusi ironikos
urnalists veid. Nu, kaip inot, buvo penktosios ms vestuvi metins, Eim atsikl anksti ir
msi kepti lietinius
Bets ranka vysteljo, ir staiga man nudieg skruost.
Koks ia velnias? keikteljau, bandydamas susivokti, kas nutiko. Man ant keli guljo
raudonas elinis saldainiukas. Pamiau j.
Kas kart, kai sitempsi, kas kart, kai itas dailus veidas virs duobkasio kauke, paleisiu tave
tok saldainiuk, kuo rimiausiai paaikino Bets.
Ir manot, kad nuo to bsiu ne taip sitemps?
Tai padeda, pasak Teneris. Taip ji ir mane imok. Tik mane ji, regis, mt akmenis.
Jiedu apsikeit eik jau tu! sutuoktini ypsenomis. Jau supratau: jiedu buvo i t por, kurios vis
laik elgiasi taip, lyg vest savo rytin pokalbi ou.
Pradk nuo pradi, bet apsistok ties lietiniais, patar Bets. Ar jie buvo tavo mgstamiausi?
Jos mgstamiausi? Ir k tu t ryt ruoei savo monai, kol ji tau kep lietinius?
Miegojau.
K buvai nupirks jai dovan?
Dar nebuvau nieko nupirks.
Oi, katinli. Ji pervert akis ir pasiirjo vyr. Tada kaip mokdamas igirk lietinius,
supratai? Ir papasakok, k ketinai jai tdien padovanoti. Nes inau, kad be dovanos tu nebtum
grs.
Vl pradjome filmuoti, ir a nupasakojau mudviej lietini tradicij, kas buvo prasimanymas,
papasakojau, kaip skrupulingai ir iradingai Eim irinkdavo dovanas (dar vienas saldainiukas
cvaktelto tiesiai man nos, ir a i karto atpalaidavau andikaul), o a, mulkis (Btinai vaidink
apkiautl vyr, patar Bets), vis dar bandiau sugalvoti k nors i koj verianio.
Brangi, pramatni dovan ji netgi nemgo, prakalbau ir gavau popieriaus gumuliuku nuo

Tenerio.
U k?
Btasis laikas. Po velni, baik apie mon kalbti btuoju laiku.
Kaip suprantu, judu su mona ne itin gerai sutarte, tar Bets.
Pora met buvo nelengva. Mes abu netekome darb.
Taip, gerai! kteljo Teneris. Js abu.
Atsikraustme ionai, kad padtume mano tiui, kuriam Alcheimeris, ir mano velionei mamai,
kuri sirgo viu. Be to, man teko daug dirbti, nes miausi verslo.
Gerai, Nikai, gerai, gyr Teneris.
Nepamirk paminti, kokie artimi buvote su mama, primin Bets, nors apie mam jai n
nebuvau usimins. Niekas to neuginys, ar ne? Joki ten Mamyts mylimiausio ar Snelio
mylimiausios istorij?17
Ne, mudu su mama buvom labai artimi.
Gerai, itar Bets. Tada kuo daniau j mink. Taip pat kad baras priklauso jums abiem su
seserimi kai tik kalbsi apie bar, pamink ir seser. Jei pats vienas turi bar, esi aidjas; jei baro
savininkai esate drauge su mylima seserimi dvyne, tu esi
Airis.
Pirmyn.
Taigi viskas susikaup prakalbau.
Ne, nutrauk mane Teneris. I susikaup galima numanyti, kad paskui sprogo.
Taigi mudviej reikalai buvo kiek palij, bet a nusprendiau, kad penktosios vestuvi metins
kaip tik tinkamas metas ms santykiams atgaivinti
Ms santykiams susigrinti, rikteljo Teneris. Atgaivinti reikia, kad kakas buvo mir.
Ms santykiams susigrinti
Ir kaip prie ito atgimimo vaizdelio dera dvideimt trej met merginos dulkinimas? paklaus
Bets.
Teneris svied j saldainiuk.
Jau perlenkei, Bet.
Atleiskit, vyrai, a moteris, ir tai skamba kaip visiki pliurpalai, absoliuts pliurpalai. Ms
santykiams susigrinti tik jau pabaikit. Kai Eim dingo, vis dar susitikinjai su ta mergina. Jeigu,
Nikai, nesiteiksi moterims, jos ims tavs neksti. Prisipaink, netempk gumos. Gali itai pridurti
prie: Mudu netekome darbo, persikraustme, tvai buvo prie mirties. Ir a susimoviau. Visikai
susimoviau. Nebeinojau, kas esu, ir, deja, tai supratau tik tada, kai netekau Eims. Turi pripainti,
kad esi savanaudis niekas ir kad viskas vien tavo kalt.
Ko visada i vyr ir tikimasi, mesteljau.
Bets pasipiktinusi pasiirjo lubas.
Ir bt gerai, Nikai, kad tokio savo poirio neplatintum.

16 Orienthalas Jamesas Simpsonas (g. 1947), amerikiei futbolininkas, vliau aktorius, buvo apkaltintas savo monos ir jos draugo
nuudymu ir 1994 m. iteisintas. Teismo procesas pramintas amiaus teismu. Proceso metu jo advokatas J. Koranas itar vliau
igarsjusi fraz Jei netinka, privalote iteisinti (angl. If it doesnt fit, you must acquit) omeny turta pirtin, kuri Simpsonui netiko,

bet buvo pateikta kaip vienas i kali.


17 Aliuzija Christinos Crawford (g. 1939) memuar knyg Mommy Dearest (1978), kurioje autor, aktors Joanos Crawford dukter,
pasakoja apie vaikystje patirt prievart, mots girtuokliavim ir daugyb meils roman.

EIM ELIOT-DAN
PO DEVYNI DIEN

Esu be skatiko kienje ir priversta bgti. Kaip noir filme. Tik kad sdiu a savo Festiva main
aiktels pakraty prie didiulio greitmaisio ukandini komplekso ant Misisips kranto ir iltas
vjelis neioja druskos ir fermose uaugint gyvuli msos kvap. Jau vakaras be naudos prajo
daugyb valand, bet negaliu pasijudinti. Neinau, kur vaiuoti. Maina su kiekviena valanda darosi
vis maesn turiu susirangyti kaip gemalas, kad nenutirpt kojos. Jau aiku, kad inakt nemiegosiu.
Durels urakintos, bet a vis laukiu, kada kas nors pabels lang. inau, kad pairsiu ir pamatysiu
arba saldialieuv udik maniak ipuvusiais dantimis (argi ne likimo ironija, jei mane nuudyt?),
arba rst asmens dokument reikalaujant far (argi ne dar blogiau, jei rast mane stovjimo
aiktelje kaip kok vakat?). vytinios restorano ikabos ia niekad negsta; automobili aiktel
it futbolo aikt. Vl galvoju apie saviudyb, apie tai, kaip nuo saviudybs saugomas kalinys
dvideimt keturias valandas per par praleidia plieskiant lempoms siaubinga. Dar baisiau, kad
degal lik maiau nei ketvirtis bako: galiu bet kuria kryptimi vaiuoti apie valand, taigi turiu labai
apdairiai pasirinkti, kur vaiuoti. Pietuose Arkanzasas, iaurje Ajova, vakarus atgal Ozark.
Arba galiu vaiuoti rytus, pervaiuoti up ir traukti Ilinoj. Kad ir kur vaiuoiau, visur up. A
seku paskui j arba ji seka paskui mane.
Staiga suprantu, k man daryti.

NIKAS DANAS
PO DEIMTIES DIEN

Interviu dien spietms laisvame Tenerio apartament miegamajame repetavome mano frazes,
dailinome ivaizd. Bets bruzdjo prie mano drabui, Go nag irklutmis pakirpo man plaukus iki
aus. Bets kalbinjo, jog leisiausi papudruojamas, kad veidas neblizgt. Kalbjoms
prislopintais balsais, nes u dur krsi aronos komanda; interviu vyks svetainje su vaizdu Sent
Luiso ark. Vartai Vakarus. Neinau, kokia buvo to riboenklio prasm, man jis tebuvo abstraktus
alies vidurio enklas: Esate ia.
Nikai, reikia bent trupuio pudros, galiausiai artindamasi su pkuiu pareik Bets. Kai
nerviniesi, tau iprakaituoja nosis. Niksonas dl prakaituotos nosies pralaimjo rinkimus.
Teneris visk stebjo it prievaizdas.
Go, nenutrumpink i anos puss, nurod jis. Betse, atsargiai su pudra, geriau per maai negu
per daug.
Reikjo jam suleisti botokso, pareik Bets. Matyt, botoksas maina ne tik raukles, bet ir
prakaitavim. Kai kuriems j klientams prie teism suleisdavo kelet injekcij paastis, jie tai
sil ir man. Atsargiai, subtiliai usimindami, kad turbt bus teismas.
Kurgi, tik to ir betrko, kad spauda uuost, jog a, kol mano mona buvo dingusi, lepinausi
botokso injekcijomis. Yra dingusi.
inojau, kad Eim nra mirusi, bet ji taip toli, jog jausmas buvo beveik toks pats. mona btuoju
laiku.
Susivokei, pagyr Teneris. Kit kart padaryk tai prie prasiiodamas.
Penkt po piet suskambo Tenerio telefonas. Teneris met ak ekranl.
Bonj. Jis nukreip skambut balso pat. Paskui jai paskambinsiu.
Jis saugojosi, kad dl kokios nors naujos informacijos, kokios nors kvotos ar gando netekt keisti
savo pareikimo. Pritariau tam: iuo metu ne Bonj buvo galvoje.
Gal vis dlto vertt isiaikinti, ko ji nori? suabejojo Go.
Dar nori patampyti man nervus, atoviau. Paskambinsiu jai. Po poros valand. Palauks.
Visi surikiavome savo mintis, briu tikinome save, kad dl skambuio nra ko nerimauti. Koki
pus minuts visi tyljo.
Ties sakant, a labai diaugiuos, kad susipainsiu su arona yber, pagaliau prabilo Go.
Klasika moteris. Ne taip kaip Kon ang.
Nusijuokiau to Go ir siek. Ms mama labai mgo on yber ir negaljo paksti Kons ang
negaljo tai moterikei atleisti, kam eteryje sutrikd Niuto Gingrio motin, lyg ir ivadinusi Niut
Hilars Klinton k-a-l-e. Paties interviu nepamenu, prisimenu tik mamos pasipiktinim.
et vakaro sujome svetain. Viena prieais kit stovjo dvi kds, netoliese matsi Arka,
laikas buvo parinktas taip, kad Arka spindt, bet ant lang nebt joki saullydio atvait.
Dingteljo, kad vienas i svarbiausi mano gyvenimo vyki nulemtas sauls spinduli kritimo
kampo. Prie ms pavojingai auktais kulniukais atkaukjo prodiuser, kurios vardo nesiminiau, ir

paaikino man, ko tiktis. Tie patys klausimai gali bti uduoti kelis kartus, kad interviu ieit kuo
sklandesnis ir kad bt galima parodyti aronos reakcij. Prie atsakydamas negalsiu tartis su savo
advokatu. Galiu perfrazuoti atsakym, bet negaliu pakeisti atsakymo esms. tai ia vanduo, o dabar
prisekime jums mikrofon.
engme prie kdi, ir Bets niukteljo man rank. Pavelgiau emyn, ir ji man parod pakel
saldainiuk.
Nepamirk perspjo ir pagrmojo pirtu.
Staiga apartament durys atsilapojo ir sklandiai lyg gulb plauk arona yber. Grai moteris.
Moteris, kuri, ko gero, niekada neatrod mergaitikai. Moteris, kuriai, ko gero, niekada neprakaituoja
nosis. Veliais tamsiais plaukais ir didiulmis rudomis akimis, kurios kartais velgdavo naiviai,
kartais elmikai.
arona! pamgdiodama ms mam susijaudinusi sunabdjo Go.
arona grteljo Go, karalikai linkteljo ir prijo prie ms pasisveikinti.
A arona, itar ji iltu sodriu balsu ir sum abi Go rankas.
Ms mama labai jus mgo, pasak Go.
Labai diaugiuosi, atsak arona, ir jos odiai nuskambjo iltai. Ji pasisuko mane ir jau
iojosi prabilti, bet ia auktakulniais prikaukjo prodiuser ir kak sunibdjo aronai aus.
Pairjo, kokia bus aronos reakcija, ir sunabdjo vl.
Oho. O Dieve, aikteljo arona.
Kai vl atsigr mane, ypsenos nebebuvo n kvapo.

EIM ELIOT-DAN
PO DEIMTIES DIEN

Kai kam paskambinau. Papraiau padti. Susitikimas tik vakare nuspjami trukdiai, taigi stumiu
dien, puoiuosi ir ruoiuosi.
Apsiprausiu MacDonald tualete alia el ant drgn popierini rankluosi ir persirengiu
paprasta plonyte suknele. Apgalvoju, k pasakysiu. Net keista, kaip nenustygstu. Gyvenimas toj velnio
skylj vis dlto mane priveik: bendra skalbykl, kurioje tarp gum visada strig kakieno apatiniai,
juos kaskart tenka ilupti dviem pirtais; kakodl aminai drgnas kilimo kampas pas mane
namelyje; vonioje laantis iaupas.
Penkt pajudu iaur, susitikimo viet, loimo namus prie ups, jie vadinasi Pasag alja.
Loimo namai idygsta lyg i po emi blykiojani neon guotas vidur skysto miko. Paskutinius
metrus nuvaiuoju jau tik benzino garais dar nra tek taip sakyti, pastatau automobil ir
apsivalgau: aplink mirinja seniokai, skuba lyg aplub vabalai pasiramsiuodami vaiktynmis ir
lazdomis, tempia ryki vies deguonies maielius. Po atuoniasdeimtmei pulkelius maiosi
vitrs isipust berniukai, prisiirj per daug film apie Las Vegas ir nesuvokiantys, kaip
graudiai jie atrodo, kai vilkdami pigius kostiumus Misrio mikuose bando vaidinti kietuoli
gaujas.
Vir jimo vieianioje lentoje skelbiama apie vl susibrusios eto deimtmeio doo-wop
grups pasirodymus tik du vakarus. Viduje nejauku ir tvanku. Dzingsi monetos automat plyius,
girdti diugus elektroninis irpimas, kuris visai nedera prie aidimo automat sdini moni
apatikais, pasmukusiais veidais; jie pea cigaretes vir kabaluojani deguonies kauki. Dar pensas,
dar pensas, dar pensas din din din! Dar pensas, dar pensas. J ileisti pinigai keliauja prastai
finansuojamoms mokykloms, kuriose mokosi j nuobodiaujantys netikliai ankai. Dar centas, dar
centas. Prasvirduliuoja bern brelis bernvakaris. J lpos lapios nuo ilenkt taureli; mans
druks apvaliai kirptais plaukais jie net nepastebi. Kalbasi apie merginas, duokit merg, bet, be
mans, ia tik solidaus amiaus damos. Berniokai alkoholiu nuplaus savo nusivylim ir pasistengs
pakeliui namo neumuti savo biiuli vairuotoj.
Kaip tartasi, laukiu prie bariuko tolimajame kampe kair nuo jimo loimo namus ir iriu,
kaip metjusi tip grup dainuoja ilagalvi miniai, visi drauge trepsi ir ploja, isiklaipiusiais
pirtais rausiasi po nemokam ems rieut dubenis. Dainuojantys griauiai, sudiv knai po
tviskaniais smokingais, jie sukasi ltai, atsargiai, saugodami dirbtinius klub snarius mirtanij
okis.
I pradi atrod, kad susitikti loimo namuose gera mintis: prie pat kelio, pilna girt ir dieduk,
ir nei vieni, nei kiti negali pasigirti geru regjimu. Bet dabar man ia per daug moni, per daug
bruzdesio, mane i kiekvieno kampo iri kameros, pilna dur, kurios gali usitrenkti.
Jau susiruoiu ieiti, o tada pamatau j.
Eime.

Paskambinau itikimajam Deziui, kad man padt (ir tapt mano bendrininku). Deziui, su kuriuo
niekada nenutraukiau ryi ir kuris kad ir ko priskiediau Nikui ir savo tvams n kiek mans
nenervino. Dezis, dar vienas vyras prie Misisips. Visada inojau, kad jis kada nors gali praversti.
Gera turti nors vien vyr, kur gali panaudoti bet kam. Dezis riteris ant balto irgo. Jam patinka
bd patekusios moterys. Po Vikyro, metams bgant, kai kalbdavoms, vis paklausdavau apie
tuometin draug, ir, kad ir kas ji bdavo, Dezio atsakymas visada bdavo tas pats: Oi, nelaim, jai
nekaip einasi. Bet a inojau, kad Deziui tai laim mitybos sutrikimai, priklausomyb nuo skausm
malinani vaist, sunki depresija. Jam didiausia laim k nors slaugyti. Budti prie lovos, ne
bti lovoje, girdyti sultiniu ir sultimis, kalbti kiek nenatraliu balsu. Vargelis.
O dabar jis ia, baisiai pramatnus su vidurvasario kostiumu (Dezis kas mnes keiia eilut kas
derjo birel, netiks liep; visada avjausi tokia drausme, man patiko, kaip precizikai Dezis
rengiasi). Jis gerai atrodo. O a ne. Tiesiog jauste jauiu savo aprasojusius akinius ir liemen
aprietusi riebal klost.
Eime. Jis palieia man skruost, tada apkabina. Ne, ne iumpa glb, nes Dezis
nesiglbesiuoja. Jo apkabinimas veikiau pani jausm, kai priglunda kaip tik tau pasitas
drabuis. Mieloji. Tu net nesivaizduoji. Tas skambutis. Pamaniau, kad man protas pakriko.
Pamaniau, kad isigalvojau! Itisai svajodavau, kad tu vis dlto gyva ir tai, skambutis. Kaip tu?
Dabar jau gerai, sakau. Dabar jauiuosi saugiai. Buvo labai baisu.
Ir apsipilu aaromis, tikromis aaromis, kurios visai neplanuotos, bet jauiu didiul
palengvjim, o mano aaros kuo puikiausiai i akimirk tinka, todl duodu joms visik vali.
tampa varva nuo mans: nerimas, ar pavyks vykdyti plan, baim bti suiuptai, pinig netektis,
idavyst, brutalumas, siaubingas sitis, kad pirm kart gyvenime esu visikai viena.
Paverkusi madaug dvi minutes, pasidarau kur kas dailesn jei verkiu ilgiau, pasileidia nosis,
paburksta veidas, bet jeigu liaunuosi laiku, lpos pasidaro putlesns, akys didesns, skruostai
parausta. Verkiu Deziui pet ir skaiiuoju vienas Misisip, du Misisip ir vl ta up ir
sutramdau aaras prajus minutei ir keturiasdeimt atuonioms sekundms.
Atleisk, mieloji, kad negaljau atvaiuoti anksiau, sako Dezis.
A inau, kad aklina nepaleidia tavs n per ingsn, raminu j. Dezio mama mums kebli
tema.
Jis atidiai mane apiri.
Atrodai kitaip, sako. Ypa veidas papilnjs. Ir tavo vargai plaukai Jis susigriebia.
Eime, nebiau pamans, kad galiu dl ko nors jaustis toks dkingas. Papasakok, kas nutiko.
Seku gotikin pasak apie savininkikum ir nir, apie Vidurio valstij kepsnys-ir-bulvyts
brutalum, apie prievartin buvim nam eimininke ir ntum, apie gyvulik elges. Apie
prievartavim, apie piliules, apie alkohol, apie kumius. Apie smail kaubojik bat spyr
onkaulius, apie baim ir neitikimyb, apie abejingum tvystei, apie vienatv ir Niko neva
galiausiai itartus odius: Tu mans nepaliksi. Umuiu tave. Surasiu, kad ir kur pasislptum. Tu
mano.
Pasakoju, kaip man teko dingti dl savo paios ir dar negimusio mano kdikio saugumo, rieiu,
kaip man reikjo Dezio pagalbos. Mano igelbtojas. Manoji pasaka patenkins Dezio potrauk
sulugdytoms moterims dabar i vis j a pati nelaimingiausia. Kadaise, dar mokykloje,

papasakojau jam, kaip mano tvas kasvakar ateidavo pas mane kambar, kaip a vilkdama rausva
piama su raukinukais guldavau smeigusi akis lubas ir laukdavau, kol jis pabaigs. Dezis nuo tada
mane myli. inau, jog sivaizduoja, kaip mylisi su manimi, kaip velniai, kaip ramiai siskverbia
mane, tuo pat metu glostydamas man plaukus. inau, kad sivaizduoja, kaip atsidavusi jam tyliai
verkiu.
Dezi, a negaliu grti. Nikas mane umu. Niekada nesijausiu saugiai. Bet negaliu leisti, kad jis
sst kaljim. A tenorjau pradingti. Man ir galv neatjo, jog policija ims manyti, kad jis tai
padar.
aviai pasiiriu scen, kur atunt deimt baigiantis skeletas dainuoja apie meil. Kiek atokiau
nuo ms staliuko tiesus kaip styga vyrukas tvarkingais siukais vysteli savo puodel iukliad
greta ms ir kiauras it od imokau i Niko). Reikjo paiekoti geresns vietos. O dabar tas
tipas perdtai sutriks pakreipia galv ir spokso mane. Jei tai bt animacinis filmas, jis pasikasyt
galv ir pasigirst guminis gergdiantis garsas. Kakodl dingteli: Jis panaus far. Atsuku jam
nugar.
Tik jau nesirpink dl Niko, pareikia Dezis. Perleisk it rpest man. A tuo pasirpinsiu.
Jis itiesia rank kaip visada. Jis mano rpesi tvarkytojas; it ritualin aidim aisdavome
paauglystje. Vaidinu, kad kak dedu jam deln, jis sugniauia pirtus, ir a i tikrj pasijuntu
geriau.
Ne, a tuo nepasirpinsiu. Labai noriau, kad Nikas gal gaut u tai, k tau padar, pasak
Dezis. Normalioje visuomenje taip ir bt.
Na, mes gyvename nenormalioje visuomenje, taigi man teks toliau slapstytis, pareikiau a.
Ar manai, kad elgiuosi siaubingai? Atsakymas ir taip aikus.
Aiku, kad ne, mieloji. Elgiesi taip, kaip esi priversta elgtis. Beprotyb bt elgtis kitaip.
Apie ntum jis neklausinja. inojau, kad neklausins.
Tik tu vienas inai, sakau.
A tavimi pasirpinsiu. K man padaryti?
Apsimetu, kad man nesmagu, prikandu apatin lp, nusuku akis, paskui vl pavelgiu Dez.
Man reikia pinig, kad turiau i ko gyventi. Svarsiau, kad reikt susirasti darb, bet
Oi, ne, nedaryk to. Eime, tu visur tave nuolat rodo per inias, apie tave rao visuose
urnaluose. Kas nors tave atpains. Net ir itaip, jis palieia man plaukus, sportikai apsikirpusi.
Tu grai moteris, o graiai moteriai sunku pranykti.
Deja, ko gero, tu teisus, pasakiau. A tik nenoriu, kad manytum, jog noriu tave inaudoti.
Tiesiog neinojau, k daugiau
Eidama pro al padavja eilin brunet, pasidaiusi taip, kad virst dailia brunete, ant
staliuko pastato ms grimus. Nusisuku nuo jos ir matau, kad suotasis smalsuolis stovi jau artliau
ir kreivai ypsodamasis stebi mane. Prarandu gdius. Senoji Eim jokiais bdais nebt ia jusi.
Mintys jaukiasi nuo dietins kolos ir mano paios kno kvapo.
Usakiau tau dino su toniku, sakau.
Dezis nepiktai susiraukia.
Kas yra? klausiu, nors jau inau, k pasakys.
Tai mano pavasarinis grimas. Dabar geriu visk ir imbierin al.

Tai usakykim tau kurio nors, o a igersiu tavo din.


Nereikia, viskas gerai, nesijaudink.
Akies krateliu vl umatau t spoksotoj.
Ar tas tipas, tas suotas tipas neirk, spokso mane?
Dezis nemaiomis vilgteli ir papurto galv.
Jis iri dainininkus. Pastarj od Dezis itaria dvejodamas. Kas tau i trupuio
grynj? Pavargsi nuo ito maskarado. Pavargsi nuo to, kad negali irti monms tiesiai akis.
Pavargsi nuo gyvenimo tarp moni, jis iskt rankas, rodydamas visus loimo namus, su kuriais,
manyiau, nedaug k turi bendra. Pavargsi nuo gyvenimo ne pagal poreikius.
Taip ir bus kitus deimt met. Iki susensiu ir mano istorija pasimir. Tada vl gerai jausiuos.
Cha! Ar esi nusiteikusi itaip gyventi deimt met? Eime?
, nevadink vardu.
Kete, Dene, Megan ar kas tik nori, nenekk nesmoni.
Vl prieina padavja, Dezis jai paduoda dvideimtin ir parodo, kad gros nereikia. Toji nueina
isiiepusi iki aus. Iklusi dvideimtin lyg kok egzotik daikt. Siurbteliu grimo. Kdiklis
nesupyks.
Nemanau, kad Nikas pateikt kaltinimus, jei grtum, sako Dezis.
K?
Jis buvo pas mane atvaiavs. Man rodos, jis supranta, kad yra kaltas
Jis atvaiavo pas tave? Kada?
An savait. Iki pokalbio su tavimi, ai Dievui.
Nikas per pastarsias deimt dien parod daugiau susidomjimo manimi negu per pastaruosius
kelerius metus. Visada norjau tokio vyro, kuris kautsi dl mans kautsi iauriai, kruvinai. Nikas
vaiuoja kvosti Dezio gera pradia.
K jis sak? teiraujuosi. Kaip atrod?
Atrod kaip paskutinis iknius. Norjo tai prisiti man. Pasakojo kakokias nesmones apie tai,
kaip a
Man visada baisiai patiko ta prasimanyta istorija apie tai, kaip Dezis band dl mans nusiudyti.
Jis tikrai buvo labai sugnius dl ms isiskyrimo, jis tikrai baisiai kyrdavo ir iurpindavo, kai
trindavosi aplink bendrabuius su viltimi, kad griu pas j. Tai kodl gi negaljo bandyti nusiudyti?
K Nikas apie mane sak?
Manau, jis supranta, kad dabar, kai visi ino, kas tu, ir kai visiems rpi, kaip tu, jis niekaip
nebegali tavs nuskriausti. Jis leist tau saugiai pargrti ir tu galtum su juo isiskirti, o tada itekti
u tinkamo mogaus. Jis gurkteljo. Pagaliau.
Dezi, a negaliu grti. Net jei mons patikt, kad Nikas smurtautojas, jie vis tiek mans
nekst a juos apmulkinau. Biau vis atstumtoji.
Btum mano atstumtoji, a myliau tave nepaisydamas nieko ir saugoiau tave nuo vis ir nuo
visko, pareik Dezis. Tau daugiau nebereikt dl nieko rpintis.
Mes su niekuo nebegaltume bendrauti.
Ivaiuotume, jei tik panortum. Gyventume Ispanijoje, Italijoje kur tik nori. Per dien dienas
saulje valgytume mangus. Vlai keltums, aistume odi loto, vartytume knygas, maudytums

vandenyne.
O kai miriau, ant antkapio urayt: isigiml. Ne. A turiu savigarbos, Dezi.
Neleisiu tau vl gyventi kokioje nors lnoje. Neleisiu. Vaiuojam su manimi, kurdinsiu tave
namelyje prie eero. Jis stovi labai nuoaliai. Kai tik reiks, atveiu tau maisto ir visko, ko reiks.
Galsi sau slapstytis, kol nusprsim, k daryti.
Dezio namelis prie eero buvo tikri rmai, o atveiu maisto reik tapsi mano meilue. Jutau t
nor tvieskiant nuo jo lyg kart. Nenustygdamas i trokimo, kad taip nutikt, jis iek tiek muistsi.
Dezis buvo kolekcininkas: turjo keturis automobilius, tris namus, daugyb kostium ir bat
komplekt. Jam nortsi mane pakiti po stiklu. Baltojo riterio didiausia svajon: jis ivaduoja
varg princes i skurdo ir saugo j nuo viso pasaulio savo paauksuotoje pilyje, kuri niekas negali
kojos kelti, iskyrus j pat.
Negaliu. Kas, jeigu policija kaip nors suinos ir atvaiuos iekoti?
Eime, policija mano, kad tu mirusi.
Ne, dabar turiu verstis pati. Gal duotum man iek tiek grynj?
O jeigu neduosiu?
Tada inosiu, kad tavo pasilymas padti yra nenuoirdus. Kad tu toks kaip Nikas ir tegalvoji,
kaip mane pajungti savo valdion.
Dezis nutilo, sukands dantis nurijo grim.
iauru taip kalbti.
iauru taip elgtis.
A taip nesielgiu. Man dl tavs neramu. Pabandyk pagyventi namelyje prie eero. Jei matysi,
kad a tave varau, jei pasijusi nepatogiai, ivaiuosi. Blogiausia, kas tavs laukia kelios dienos
poilsio ir atsipalaidavimo.
Prie ms staliuko staiga idygsta suotasis tipas, nusiiepia.
Ponia, gal js kartais turite giminik ryi su Enloj eima? klausia jis.
Ne, sakau ir nusigriu.
Atleiskit, tiesiog esat labai panai
Mes i Kanados, o dabar atleiskit, nukerta Dezis. Tipas uveria akis, burbteli Jzau ir
nupdina prie baro. Ir vis tiek vilgioja mane.
Reikia eit i ia, sako Dezis. Vaiuojam namel prie eero. Nuveiu tave ten dabar.
Dezio namelyje prie eero bt didel virtuv, galiau maklinti po kambarius jie bt tokie
erdvs, kad galiau suktis kaip Marija i Muzikos gars. Name bt Wi-Fi ir kabelin televizija
viskas, ko reikia mano valdymo centrui, bedugn vonia ir pliuinis chalatas, ir lova, kuri
nesiksina sugriti.
Bt ir Dezis, bet Dez galima paksti.
Tipas prie baro vis nenuleidia nuo mans aki, dabar jau velgia nebe taip geranorikai.
Pasilenkiu per staliuk ir pabuiuoju Dez lpas. Turi atrodyti kaip mano apsisprendimas.
Tu nuostabus mogus. Atleisk, kad per mane atsidrei tokioj padty.
A noriu bti tokioj padty, Eime.
Mes pakylame eiti, ingsniuojame per klaikiai nyk bar, kurio visuose kampuose zirzia
televizoriai, ir a pamatau Kekyt.

Kekyt dalyvauja spaudos konferencijoje.


End atrodo smulkut ir nekalta. Panaesn aukl, ne seksuali pornografijos aukl, o
kaimyn, toki, kuri i tikrj aidia su vaikais. inau, kad ia ne tikroji End, nes sekiau, kaip ji
gyvena i tikrj. I tikrj ji vilki aptemptus markinlius, kad irykt krtys, ir prigludusius
dinsus, o jos plaukai ilgi ir banguoti. I tikrj ji panai toki, kuri norisi dulkinti.
Dabar ji vilki suknel su raukinukais, plaukai subrukti u aus, panau, kad verk, nes po akimis
matyti rausvos dmels. Ji isekusi, susinervinusi, bet labai daili. Dailesn, negu man seniau atrod.
Nebuvau jos i taip arti maiusi. Ji strazdanota.
O de, ikoia viena moteris savo biiulei, pigaus cabernet atspalvio rudaplaukei.
O neeee, a jau buvau bepradedanti ujausti t vyruk, atitaria biiul.
Turiu visokio do aldytuve, kuris senesnis u t mergiot. Tai iknius.
End stovi prie mikrofono ir nuleidusi tamsias blakstienas iri rankose virpant lap, kuriame
suraytas jos pareikimas. Jos virutin lpa drgna, blizga nuo filmavimo lemp. Ji smiliumi
nusibraukia prakait.
Mm. Noriu praneti: buvau umezgusi roman su Niku Danu nuo 2011 m. balandio iki i met
liepos, kai dingo jo mona Eim Dan. Nikas buvo mano dstytojas iaurs Kartido dvimeiame
kolede, mes susibiiuliavome, paskui draugyst virto iuo tuo daugiau.
End nutyla ir atsikrenkia. U jos stovinti tamsiaplauk moteris, ne k vyresn u mane, paduoda
jai stiklin vandens. End vienu mauku igeria vanden, stiklin dreba jos rankoje.
Man labai gda, kad turjau roman su vedusiu vyru. Tai prietarauja mano moraliniams
sitikinimams. Nuoirdiai manau, kad buvau simyljusi Ji pravirksta, balsas dreba. Nik
Dan, ir manau, kad jis myljo mane. Jis pasak man, kad jdviej su mona santykiai palij ir kad
jie netrukus skirsis. A neinojau, kad Eim Dan laukiasi. A bendradarbiauju su policija tiriant
Eims Dan dingim ir kaip galdama padsiu.
Jos balselis tylus, vaikikas. Ji pavelgia kamer mik, regis, isigsta ir vl nudelbia akis.
Raudoniu suliepsnoja apvalaini skruostai.
A a Ji ima raudoti, ir jos motina ta moteris turt bti jos motina, j abiej didiuls,
kaip anime stiliaus filmuk veikj, akys, udeda jai ant peties rank. End skaito toliau. Labai
atsipraau dl to, k padariau. Man dl to labai gda. Noriu atsiprayti Eims eimos, kad suteikiau
jiems tiek skausmo. A bendradarbiauju su policija ti Oi, itai jau sakiau.
Ji sutrikusi ypteli, ir iniasklaidos armija ima padrsinamai krizenti.
Vargiuk, sako rudaplauk.
Ji tik kek, nereikia jos gailtis. Negaliu patikti, kad monms gaila Ends. A tiesiog nenoriu
tuo tikti.
Man dvideimt treji, a student, kalba End. Praau tik iek tiek privatumo, kad atsigauiau
po itos labai skaudios patirties.
Skms, burbteliu. End atsitraukia, policijos pareignas atsisako atsakinti klausimus ir visi
ieina. Susivokiu, kad palinkau kair, lyg sekdama jiems kandin.
Vargas kdikis, sako vyresnioji moteris. Atrodo klaikiai isigandusi.
Manau, jis vis dlto tai padar.
Jis su ja buvo ilgiau kaip metus.

Padugn.
Dezis niukteli man on ir klausiamai ipleia skis: ar inojau apie j roman? Kaip jauiuosi?
Mano veidas nirio kauk (vargas kdikis, kurgi ne), taiau dl tokios idavysts apsimesti nra
sunku. Linkteliu, ypteliu. Igyvensiu. Jau ketiname eiti lauk, bet ekrane pamatau savo tvus: kaip
visada susikib u rank, jie koja kojon engia prie mikrofono. Mama atrodo lyg k tik i kirpyklos.
Svarstau, ar nevertt suirzti, kad ji skiria laiko pasigrainti, kai a esu dingusi. Kai kas nors mirta,
o artimieji gyvena toliau, vis girdi juos kartojant: tas ir tas bt norjs, kad taip bt. A nenoriu,
kad taip bt.
Kalba mano motina.
Ms pareikimas trumpas. Po jo klausimus neatsakinsime. Pirmiausia dkojame u didiul
ms eimos palaikym. Atrodo, mons myli Eim, kaip mylime mes. Eime, mes ilgims tavo ilto
balso ir tavojo humoro jausmo, tavo taiklaus smojo ir geros irdies. Tu i ties puiki. Mes
susigrinsime tave savo eim. inau, kad taip bus. Antra, iki io ryto mes neinojome, kad ms
entas Nikas Danas turjo roman. Nuo pat io komaro pradios jis buvo ne toks sijauts, ne toks
susidomjs, ne toks susirpins, koks turjo bti. Kadangi nebuvo joki rodym, nusprendme, kad
jis taip elgiasi itiktas oko. Paaikjus naujiems faktams, taip nebemanome. Todl Niko
neberemiame. Vykstant tyrimui galime viltis, kad Eim gr pas mus. Jos gyvenimo istorija turi tstis.
Pasaulis laukia naujo skyriaus.
Amen, itar kakas.

NIKAS DANAS
PO DEIMTIES DIEN

ou baigsi, End ir Eliotai dingo i ekran. aronos prodiuser bato kulniuku ijung televizori.
mons kambaryje irjo mane, k tik ant grind priterus pobvio svei, ir lauk, kaip
pasiaikinsiu. arona demonstratyviai man nusiypsojo pikta ypsena, nuo kurios sitemp jos
botoksas. Raukls susimet neprastose vietose.
Na? itar ji ramiu manieringu balsu. Kokia ia velniava?
Atsakyti pasiov Teneris.
tai ia ir yra ms bomba. Nikas pasirengs atskleisti savo veiksmus ir dl j pasiaikinti.
Atsipraau, kad taip ijo, bet tam tikra prasme jums, arona, taip tik dar geriau. Po ito pareikimo
js pirmoji kalbinate Nik.
Jau veriau turtumte k domaus pasakyti, Nikai. Ji nusklend apskritai visiems, ne kam nors
konkreiai, kteljusi: Prikabinkit jam mikrofon, filmuojam.
Pasirod, aronai yber velnikai patikau. Niujorke vis skland gandai, kad ji pati buvo nusukusi
on, o paskui gro pas savo vyr urnalistai kuo slapiausiai panabddavo t istorij vienas
kitam. Tai vyko madaug prie deimt met, bet, nusprendiau a, iteisinimo poreikis galbt nebuvo
dings. Tai buvo justi. Ji ypsojosi man, saugojo mane, pataikavo man, juokais erzino. Kuo
nuoirdiausiai paptusi ir taip putlias vilganias lpas, ranka pasirmusi smakr, udavinjo man
sunkius klausimus, ir bent kart a juos atsakinjau deramai. Nesu netiktino Eims lygio melagis,
bet kai reikia, sugebu. Vaidinau vyr, kuris myli savo mon, kuriam gda dl neitikimybs ir kuris
pasirengs pasitaisyti. Ivakarse nervinausi, negaljau umigti, sijungiau internet ir pasiirjau,
kaip Hju Grantas per Leno pokalbi ou 1995 metais atsiprainjo tautos dl nuklydimo su prostitute.
Mikiojo, kosiojo, muistsi, lyg jo kailis jam bt dviem dydiais per maas. Bet joki
isisukinjim: Manau, inau, kas gyvenime yra gera ir kas bloga, ir padariau tai, kas yra bloga
tai ir viskas. Velnias, tas vyrukas gerai atrod sutriks, susinervins, toks visas tirtantis, kad net
norjosi paimti j u rankos ir pasakyti: Biiuli, nra ia taip baisu, nereikia tokios saviplakos.
Tokio spdio reikjo ir man. Perirjau t klip tiek kart, kad kilo grsm, jog imsiu kalbti
britiku akcentu.
A lktas mogus: Eim vis sakydavo, kad nemoku atsiprayti, o dabar pagaliau atsiprainju,
pasitelks aktoriaus odius ir jausmus.
Bet tai suveik. arona, pasielgiau blogai, neatleistinai. Tam negali bti jokio pateisinimo.
Nusiritau niekada nemaniau, kad galiu bti neitikimas. Tai nedovanotina, tai neatleistina, ir a
tenoriu, kad Eim grt namo, ir a vis savo likus gyvenim daryiau visk, kad ipirkiau
kalt, elgiausi su ja taip, kaip ji nusipelno.
O, tikrai noriau su ja elgtis taip, kaip ji nusipelno.
Bet tai kas, arona, a nenuudiau Eims. Jokiais bdais jos nenuskriausiau. Dabar, man
regis, vyksta tai, k pavadiniau (sukikenu) Elenos Abot efektu. Tai nemaloni, nepakaltinama

urnalistikos pakraipa. Mes tiesiog pripratome prie it moter mogudysi, pateikiam kaip
pramoga, o tai yra bjauru. Ir kas ituose spektakliuose bna kaltas? Visada sutuoktinis. Taigi
manau, kad visuomenei, o tam tikra prasme netgi policijai, buvo kalta, kad ir ia kaip visada. Nuo
pat pradi buvo nusprsta, kad a nuudiau savo mon nes kaip tik tokias istorijas nuolat
girdime, ir tai negerai, tai yra moralikai nesveika. A nenuudiau monos. A noriu, kad ji grt
namo.
inojau, kad aronai patikt apaukti Elen Abot sensacij mediotoja ir parsidavle dl reiting.
inojau, kad didingj aron su jos dvideimties met urnalistinio darbo patirtimi, kurioje interviu
su Arafatu, Sarkozi, Obama, suerzins vien Elenos Abot paminjimas. A esu (buvau) urnalistas,
inau, kas ir kaip, todl kai itariau tuos odius Elenos Abot efektas, supratau, k reikia aronos
lp virpteljimas, subtiliai kilstelti antakiai ir nuvits veidas. Taip atrodai, kai supranti: Pataikyta
deimtuk.
Interviu pabaigoje arona sum mane u abiej rank jos rankos buvo vsios, kiek dirusios,
spju, nuo golfo ir palinkjo skms.
Biiuli, nenuleisiu nuo tavs aki, pasak. Pabuiavo skruost Go ir nujo, o mes akimis
nulydjome smeigtuk emlap jai ant nugaros, kurio reikjo tam, kad drabuis priekyje
nesigarankiuot.
Buvo velnikai gerai, pareik Go. Kaip dangus ir em, palyginti su tuo, kas buvo. Savimi
pasitikintis, bet nepasipts. Net tavo smakras ne toks mulkikas.
Jis nebeskeltas.
Aha, beveik. Susitiksim namie.
Ji niukteljo man pet.
Pervelgiau aronos yber interviu dviem formatais kabeliniu ir skaitmeniniu. Ryt yber
interviu ieis eter, tada pasipils kiti atsipraym ir sins grauaties mozaika. Pagaliau padtis
mano rankose. Nebebsiu galbt kaltas ar bejausmis vyras, ar be jokios sins mon
apgaudinjantis vyras. A eilinis vyrukas, toks kaip daugyb vyr (ir moter): apgaudinjau savo
mon, jauiuosi dinai, padarysiu visk, ko reikia, kad tik itaisyiau padt, nes a tikras vyras.
Kol kas viskas normalu, pareik Teneris, kai viskas baigsi. Ends skandalas dl aronos
interviu nebus toks baisus, koks galt bti. Tik reikia neuleisti prieakini pozicij.
Paskambino Go, a atsiliepiau. Go prakalbo plonu spigiu balsu:
Policija ia, jie turi order apiekoti malkin Jie apieko ir tio nam Man baisu.
Kai atvaiavome, Go sdjo virtuvje ir rk. Ir sprendiant i krvos pelen kiinje atunto
deimtmeio peleninje var antr pakel. Ant vienos i aukt baro kdui greta jos sdjo
nerangus iuplutis eiuku kirptas vaikis policininko uniforma.
ia Taileris, pristat j Go. Jis uaugo Tenesyje, turi arkl, vardu Kastardas
Kasteris, patais Taileris.
Kasteris, ir jis alergikas ems rieutams. Ne arklys, Taileris. A, ir dar jis susieid lp, taip
paprastai susieidia beisbolo metikai, bet jis neino, kaip susieid. Ji usitrauk dmo. Akys
papldo aaromis. Jis ia ilgai.

Taileris paband mane grietai nuvelgti, bet galiausiai nudelb akis savo lyg veidrodis
blizganius batus.
Pro stumdomsias kiem ieinanias duris eng Bonj.
Didi diena, berniukai, pareik ji. Gaila, Nikai, kad nesiteikei mums praneti, jog turi
draugu. Btum mums sutaups daug laiko.
Mielai su jumis aptarsime ir tai, ir daiktus pairje, nes kaip tik rengms jums praneti ir apie
viena, ir apie kita, prakalbo Teneris. Atvirai kalbant, jei btumte buv malons praneti mums
apie End, bt buv ivengta didelio skausmo. Bet jums prireik spaudos konferencijos, prireik
vieumo. Kaip bjauru itaip istatyti t mergait.
Kurgi ne, atov Bonj. Taigi malkin. Ar visi einam? Ji apsigr ir per lopiniuot
vasaros pabaigos ol nusived mus prie malkins. Nuo jos plauk lyg nuotakos ydas plaikstsi
voratinklis. Pamaiusi, kad a neinu, nekantriai mosteljo ranka. Einam, paragino. Neksiu.
Keliais neiojamaisiais ibintais apviesta malkin atrod dar grsmingiau.
Nikai, kada paskutin syk ia buvote?
Buvau ia visai neseniai, nes ionai mane atved mano monos lobio paieka. Bet itie daiktai
ne mano, nieko ia nelieiau
Teneris neleido man kalbti.
Mudu su mano klientu turime stulbinani nauj teorij pradjo Teneris ir tuojau pats
susigrieb. Patetika televizin kalba nuskambjo taip keistai ir nederamai, kad visi net susig.
O, stulbinani kaip domu, gl Bonj.
Norjome jums praneti
Tikrai? Pats metas, nusiaip ji. Praom stovti ia.
Durys suposi ant vyri, karojo sulauytas uraktas. Viduje Gilpinas dar daikt sra.
ia tos golfo lazdos, kuriomis neaidiate? Gilpinas stumteljo spindinias geleines lazdas.
Viskas ia ne mano, a ia nepadjau n vieno i i daikt.
Kaip domu, nes viskas sutampa su pirkiniais, u kuriuos atsiskaityta kredito kortelmis, o jos
taip pat ne js, atkirto Bonj. ia panau kaip tai vadinama? vyrikio urv? Vis turtinamas
vyrikio urvas, laukiant, kol mona pranyks visiems laikams. Smagiai ia sau leidote laik, Nikai.
Ji ikl tris dideles kartonines des ir pastat man prie koj.
Kas ia?
Bonj, nors ir su pirtinmis, lyktdamasi vien pirt galais atidar des. Jose buvo deimtys
pornografijos vaizdajuosi, vireliuose koki tik nori spalv ir koki tik nori apimi knai.
Gilpinas sukrizeno.
Turiau tau jas atiduoti, Nikai. inai, jeigu mogui reikia
Vyrai myli akimis, vis sakydavo mano eks, kai j uklupdavau, pridr Bonj.
Vyrai myli akimis, bet nuo ito mlo, Nikai, ir man veidas rausta, umet Gilpinas. Nuo kai
kuri net bloga darosi, o a iaip jau nesu jautrus.
Jis lyg koki bjauri kort malk paskleid vaizdajuosi sn. Daugumos pavadinimai buvo
susij su smurtu: vrikas analinis, vrikas oralinis, Paemintosios keks, Sadistinis
liundros idulkinimas, Grupinis liundr prievartavimas ir serija, pavadinta skaudink kal, 1
18 dalys, kur kiekviename virelyje moterys raitosi i skausmo, o geiduli apimti besijuokiantys vyrai

kaiioja jas visokius daiktus.


Nusigriau.
Oi, jis sutriko, nusiviep Gilpinas.
Niekaip jam neatsikirtau, nes pamaiau, kad Go sodina ant upakalins policijos automobilio
sdyns.
Po valandos susitikome policijos nuovadoje. Teneris patar to nedaryti, a usispyriau. Apeliavau
jo maitaujant, milijonieriaus rodeo kaubojaus ego. Nusprendme farams pasakyti teisyb. Buvo pats
metas.
Galjau paksti, kad jie isidirbinja su manimi, bet ne su mano seserimi.
Sutinku, nes manau, Nikai, kad ir k mes darytume, tave vis tiek suims. Jei praneime jiems, kad
esame nusiteik kalbtis, galbt mums pavyks ipeti, k daugiau prie tave jie turi. Kadangi kno
nra, jie nors igauti prisipainim, taigi stengsis uversti tave kaliais. Ir galbt mums to pakaks
ms gynybai ijudinti.
Ir mes jiems papasakosime apie visk, taip? pasitikrinau. Atiduosime uuominas, marionetes
ir pasakysime apie Eim.
A nervinausi, nenustygau kuo greiiau eiti sivaizdavau, kaip farai i akimirk po atvira
elektros lempute klausimais spirgina seser.
Jeigu leisi kalbti man, pasak Teneris. Jei a papasakosiu, kad Eim nori tave pakiti, jie
negalsi to prie mus panaudoti teisme, jei imtums kitokios gynybos.
Man pasidar neramu, kad net mano advokatui tiesa atrodo visikai netiktina.
Gilpinas mus pasitiko ant nuovados laipt su kola rankose veikiausiai vlyvi piets. Kai nusigr
ir eng nuovad, pamaiau, kad nugara lapia nuo prakaito. Saul jau seniai buvo nusileidusi, bet
tebebuvo labai drgna. Jis suplasnojo rankomis, markiniai suplevsavo ir vl prilipo prie kno.
Vis dar karta, pasak jis. Nakt turbt bus dar kariau.
Bonj ms lauk pasitarim kambary ten pat, kur ir pirm vakar. Dingimo vakar. Skystus
plaukus buvo susipynusi drakoniuku ir mantriai prisisegusi virugalvyje, buvo pasidaiusi lpas.
Pamaniau, gal kartais buvo pasimatyme. Pasimatyme po vidurnakio.
Ar js turite vaik? paklausiau jos, atitraukdamas nuo stalo kd.
Ji krpteljo ir ikl pirt.
Vien.
Nepasak nei vardo, nei amiaus nieko. Bonj buvo nusiteikusi darbingai. Ji lauk, kad
pradtume mes.
Js pirma, pasak Teneris. Papasakokite, k turite.
K gi, gerai, atsak Bonj. Ji jung diktofon, sudiktavo, kas priklauso.
Js, Nikai, tvirtinate, kad nepirkote ir neliette daikt malkinje, esanioje privaioje js
sesers valdoje.
Taip, u mane atsak Teneris.
Nikai, js pirt atspaud yra beveik ant vis malkinje esani daikt.
Melas! A nieko nelieiau nepalieiau n vieno daikto! Iskyrus vestuvi metini dovan man,

kuri Eim paliko viduje.


Teneris paliet man rank: Usiiaupk, velniai raut.
Nikai, js pirt atspaud yra ant pornografijos vaizdajuosi, ant golfo lazd, laikrodi
dui ir net ant televizoriaus.
Ir tada suvokiau, kaip ituo mgavosi Eim: mano gilus, savimi patenkinto mogaus miegas (dl
kurio j irjau i aukto, nes buvau sitikins, kad jei tik ji bt bent kiek labiau atsiptusi, jei tik
bt panaesn mane, jos nemiga baigtsi) atsigr prie mane. Taip ir sivaizdavau: Eim
atsiklaupusi, mano narptimas ildo jai skruostus, ir ji prispaudia mano pirtus tai prie vieno, tai
prie kito daikto ir taip mnesi mnesius. Veikiausiai k nors maiydavo kvaial. Atsimenu,
pabudau vien ryt sukepusiomis lpomis, o ji atidiai nuirjo mane ir pasak: inai, miegi kaip
umutas. Arba po narkotik. Taip ir buvo, tik a to neinojau.
Ar norite pasiaikinti dl pirt atspaud? pasiteiravo Gilpinas.
Sakykite, k dar turite, paragino Teneris.
Bonj ant stalo padjo stor kaip Biblija ssiuvin odiniais vireliais. Visi jo kratai buvo
apanglj.
Atpastate?
Gteljau peiais, papuriau galv.
ia js monos dienoratis.
Oi, ne. Eim nera dienoraio.
Ra, Nikai. Ra madaug septynerius metus, pareik Bonj.
Supratau.
Jauiau, kad tuoj nutiks kakas bloga. Mano mona vl mane pergudravo.

EIM ELIOT-DAN
PO DEIMTIES DIEN

Kertame mano maina valstijos rib ir vaiuojame Ilinoj, itin klaik kakokio suklypusio
paupio miestelio rajon. Ger valand j triname ir galiausiai paliekame su kitais rakteliais.
Pavadinkime tai bedali mainais prie mane j vairavo neaiki porel i Arkanzaso; Ozarko Eim
aikiai buvo tartina; lieka tiktis, kad ja gaus pasidiaugti dar kokia nors Ilinojaus valkatl.
Tada per kalvas grtame Misr ir galiausiai tarp medi vl ivystu vilgant Hanafano eero
paviri. Kadangi Sent Luise Dezis turi gimini, jis tiki, kad ta vieta sena kaip Ryt krantas, bet
jis klysta. Hanafano eeras pavadintas ne devyniolikto amiaus valstybs veikjo ar pilietinio karo
didvyrio vardu. Tai privatus eeras, kur 2002 metais mainomis ikas naftos magnatas Maikas
Hanafanas.
Taigi nors eeras buvo graus po j galjo buriuoti keli irinktieji gyventojai, o motorinmis
valtimis plaukioti buvo draudiama, Dezio namas skoningai rengtas ir didiulis, vedika
amerikietik umoj trobel, man tai nedar spdio. Su Deziu visada ta pati bda. Bk tu i
Misrio, bk tu i kitur kur, bet nevaizduok ins, kad Kolings eeras yra Komo eeras.
Jis atsiremia savo jaguar ir nukreipia akis nam, kad ir a stabteliau pasigrti.
Statm pana t aving trobel, kurioje mudu su motina apsistodavome prie Brynco eero,
paaikino jis. Tetrksta kaln.
Tikrai didelis nuostolis, pamanau, bet sikimbu jam parank ir sakau:
Parodyk, kaip viduj. Turt bti tobula.
Jis visk man aprodo. Virtuv, didumo sulig katedra vien granitas ir chromas, svetain su jo ir
jos idiniais, ieinaniais lauko erdv (kuri Vidurio valstij gyventojai vadina terasa), nuo jos
atsiveria vaizdas mikus ir eer. Apaioje pramog kambar su angliko biliardo stalu, smiginiu,
garso sistema, baru ir dar viena lauko erdve (kuri Vidurio valstij gyventojai vadina kita terasa).
Toliau sauna ir vyno rsys. Viruje penki miegamieji, antras pagal didum skirtas man.
Liepiau, kad j perdayt, paaikino. inau, kad mgsti rusvai roin.
Nebemgstu rusvai roins, tai buvo vidurinje.
Koks tu mielas, Dezi, ai, sakau kuo irdingiausiai. Man visada nelengvai einasi itarti
ai. Paprastai apskritai nedkoju. mons padaro tai, k jie ir turt daryti, o paskui laukia
dkingumo. Tarsi aldyto jogurto pardavjai, pasidj indel arbatpinigiams.
O Dezis padk priima kaip glostoma kat kone nugar irieia i malonumo. Man dabar
apsimoka taip elgtis.
Pasidedu savo kambaryje daiktus ir visaip stengiuosi parodyti, kad vakar noriau pabti viena
noriu pairti, kaip mons reaguoja Ends prisipainim, ir knieti suinoti, ar sum Nik, bet,
regis, bsiu perlenkusi su ai. Dezis sitikins, kad per amius bsiu jam skolinga. Jis ypsosi, lyg
turdamas koki staigmen, ima mane u rankos (noriu tau dar t parodyti) ir vl tempiasi emyn
(tikiuosi, tau patiks), koridori prie virtuvs (teko papluti, bet tikrai vertjo).
Tikiuosi, tau patiks, vl sako Dezis ir atlapoja duris.

U j stiklinta patalpa iemos sodas. Jame ydi tulps j daugyb ir jos kuo vairiausi
spalv. Tulps liepos vidury Dezio name prie eero. Specialiai joms rengtoje patalpoje ir skirtos
iskirtinei moteriai.
inau, kad labiausiai tau patinka tulps, bet jos taip trumpai ydi, paaikino Dezis. Taigi
sukriau tau itai. Jos ia yds visus metus.
Jis apglbia mane per liemen ir vedasi prie gli, kad galiau iki valiai jomis pasigroti.
Tulps bet kuriuo met laiku, itariu ir pasistengiu, kad mano akys rt. Tulps buvo mano
mgstamiausios gls vidurinje. Jos buvo vis mgstamiausios devinto deimtmeio pabaigos
jaunysts ir tyrumo simbolis. Dabar man patinka orchidjos, i esms visika tulpi prieingyb.
Ar yra tau Nikas kada nors padars k nors panaaus? sualsuoja Dezis man aus. Tulps
siruoja po automatikai i viraus purkiamo vandens migla.
Nikas net neprisimindavo, kad man patinka tulps, pasirenku teising atsakym.
Miela staigmena, net daugiau negu miela. Mano gli kambarys lyg pasakoje. Bet mane ima
nervas: Deziui paskambinau vos prie dvideimt keturias valandas, o itos tulps anaiptol ne vieiai
susodintos ir mano kambaryje anaiptol nekvepia vieiais daais. Imu svarstyti: pastaraisiais metais
jo laikai padanjo, juose justi noras patraukti savo pus Kaip ilgai jis lauk, kada gals mane
ionai atsiveti? Ir kaip ilgai, jo manymu, a ia bsiu? Tiek, jog kasdien met metus galsiu diaugtis
ydiniomis tulpmis.
Dievulliau, Dezi, sakau. Kaip pasakoj.
ia tavo pasaka, sako jis. Noriu, kad pamatytum, koks gali bti gyvenimas.
Pasakose visada bna aukso. Laukiu, kada jis man teiks banknot pluot, plon kredito kortel
k nors naudinga. Dar kart apeiname visus kambarius, kad galiau paaikioti ir paokioti dl
visoki mamoi, kuri i pradi nepastebjau, o tada grtame mano kambar, atlasin, ilkin,
roin, pliuin sald mergaitik kambar. vilgteliu pro lang ir pamatau sklyp juosiani aukt
tvor.
Susinervinusi lepteliu:
Dezi, ar negaltum man palikti iek tiek pinig?
Jis apsimeta, kad nustebo.
Juk dabar tau pinig nereikia, ar ne? klausia. Nuomos mokti nebereikia, namie niekada
nestigs maisto. Galiu tau nupirkti nauj drabui. Nors man prie irdies ir tavo vejybini apdar
elegancija.
Tiesiog turdama bent kiek grynj jausiausi smagiau. Jei kartais kas nors nutikt. Jei reikt
mikliai i ia dingti.
Jis atsisega pinigin ir itraukia dvi dvideimtines. velniai bruka jas man deln.
Praom, itaria atlaidiai.
Imu svarstyti, ar nebsiu padariusi siaubingos klaidos.

NIKAS DANAS
PO DEIMTIES DIEN

Nereikjo man vaidinti erelio. Kad ir kokios velniavos tas dienoratis pilnas, jis mane praudys.
Taip ir sivaizdavau kriminalinio romano virel: nespalvota mudviej vestuvin nuotrauka, kraujo
raudonumo fonas ir uraai atlankuose: eiolika puslapi iki iol neskelbt nuotrauk ir autentikas
Eims Eliot-Dan dienoratis balsas i kapo Kai atrasdavau po namus besimtanius tuos pigius
kriminalinius romanikius, man bdavo keista, bet drauge savotikai miela palaikiau tai Eims
silpnybe. Pamaniau, gal ji po truput atsipalaiduoja, taip nebeniekina lengvo skaitalo.
Ne. Ji tiesiog tyr.
Gilpinas atsitrauk kd, apsiergs atbul atsisdo, sukryiavo rankas ir ant j palinko mane
film faro poza. Buvo beveik vidurnaktis, o atrod lyg gdi naktis.
Papasakokite mums apie monos negalavim per pastaruosius kelis mnesius, papra jis.
Apie negalavim? Eim apskritai nesirgdavo. Gal nebent kart per metus pasitaikydavo koks
peralimas.
Bonj pam ssiuvin, atvert paymt puslap.
Praeit mnes pylte sau ir Eimei igerti, sdjote terasoje. Ji ia rao, kad grimas buvo labai
saldus, ir toliau aprao, jos manymu, savo alergin reakcij: irdis m palusiai plakti, lieuvis
apsunko, nepajgiau jo pajudinti. Linkstaniomis kojomis Nikas uved mane laiptais. Ji
prispaud pirt, kur baig skaityti, ir pakl akis pasitikrinti, ar klausausi. Kai kit ryt pabudo:
Skaudjo galv, skrandis buvo kakoks keistas, nagai paml. Kai pairjau veidrod,
pamaiau, kad lpos irgi mlynos. Po to dvi dienas nesilapinau. Buvo labai silpna.
lyktdamasis papuriau galv. Buvau bepradeds pasitikti Bonj, nesitikjau i jos ito.
Ar ia js monos raysena? Bonj atsuko mane ssiuvin, a ivydau juodu raalu Eims
ranka ivediotas raides, dantytas lyg diagrama.
Manau, kad taip.
Taip mano ir ms raysenos ekspertas.
Bonj tai itar didiuodamasi, ir a supratau, kad itiems dviem tai pirmoji byla, kai prireik
ekspert, kai teko susisiekti su tokia egzotika veikla kaip raysenos ekspertiz usiimaniais
profesionalais.
inote, Nikai, k dar suinojome, parod it dienorat ms medicinos ekspertams?
Apie apsinuodijim, lepteljau. Teneris susirauk: raminkis.
Bonj akimirkai usikirto nesitikjo, kad atsakysiu itaip.
Taip, Nikai, dkoju apie apsinuodijim antifrizu, patvirtino ji. Klasikinis atvejis. Jai
pasisek, kad igyveno.
Jai nereikjo igyventi, nes to niekada nebuvo, atoviau. Kaip sakote, klasikinis atvejis
nesunku surasti internete.
Bonj susirauk, bet neatsikirto.
Nikai, i dienoraio apie jus susidaro nekoks spdis: Smurtas pastmte j. tampa esate

greitas supykti. Intyms santykiai ant prievartavimo ribos. dienoraio pabaig matyti, kad ji labai
js bijojo. Skaudu skaityti. Tas ginklas, kuriuo domjoms ji rao, kad jai ginklo reikjo, nes
bijojo js. tai jos paskutinis raas: itas mogus gali mane nuudyti. itas mogus gali mane
nuudyti ia jos paios odiai.
Man sugniau gerkl. m pykinti. Labiausiai i baims, o paskui i nirio. Prakeikta kal,
prakeikta kal, prakeikta kal.
Kokia imintinga ir tinkama finalin gaida, dribteljau. Teneris, tikdamasis mane uiaupti,
udjo rank ant manosios.
Atrodo, kad ir dabar mielai j nudtumte, mesteljo Bonj.
Nikai, js mums vien tik melavote ir daugiau nieko, pasak Gilpinas. Sakte, kad t ryt
buvote papldimyje. Visi, su kuo kalbjoms, tvirtina, kad papldimio nekeniate. Sakte, kad nieko
neinote apie visus tuos u js kredito korteles sigytus pirkinius. O dabar turime malkin, prikimt
kaip tik t daikt, ir ant vis j pilna js pirt atspaud. Ir inome, kad moteris dar gerokai prie
dingim negalavo, o simptomai labai panas apsinuodijim antifrizu. Man regis, turim utektinai.
Jis, kad bt spdingiau, nutilo.
Dar kas nors? pasiteiravo Teneris.
inome, kad buvote Hanibale, kur po keli dien rasta js monos rankin, m vardyti
Bonj. Turime kaimyn, kuri girdjo, kaip judu ivakarse vaidijots. Ntum, kurio nenorjote.
Bar, sigyt u js monos pinigus, kuris skyryb atveju bt atiteks jai. Na, ir, inoma ilgiau
kaip metus turt slapt meilu.
Dabar dar galime jums padti, Nikai, pasak Gilpinas. Kai suimsime, nebegalsime.
Kur radote dienorat? Niko tvo name? paklaus Teneris.
Taip, atsak Bonj.
Teneris linkteljo man: tai ko mes neradome.
Pabandysiu spti: buvo anoniminis skambutis.
Abu farai tyljo.
Ar galiau suinoti, kurioje vietoje j radote? paklausiau.
Krosnyje. inau, tikjots, kad sudeginote j. Liepsna j iupo, bet nesideg, ugeso. Tik kratai
apdeg, aikino Gilpinas. Mums labai pasisek.
Krosnis dar vienas Eims juokelis! Ji amiais stebdavosi, kad taip menkai raukiu apie tai, apie
k vyrai turt nusimanyti. Kai apiekojau namel, umeiau ak ir senj tio krosn su visais jos
vamzdiais, vielomis ir kaiiais, bet isigands atsitraukiau.
Tai ne skm. Buvo numatyta, kad j rasite, pasakiau.
Bonj ypteljo kairiuoju lp kampuiu. Ji atsilo ir lauk, atsipalaidavusi it altosios arbatos
reklamos vaigd. Piktai linkteljau Tenerio pusn: klok.
Eim Eliot-Dan yra gyva, bet ji siekia, kad Nikas Danas bt apkaltintas dl jos mogudysts,
prabilo Teneris.
Sugniauiau rankas ir atsisdau tiesiai. Stengiausi nedaryti nieko, kuo iduoiau savo triumf.
Bonj atidiai irjo mane. Man reikjo pypks, akini, kuriuos biau galjs efektingai nusiimti,
reikjo krvos enciklopedij po ranka. Man svaigo galva. Nesijuokite.
Bonj susirauk.

Kokie ia vl prasimanymai?
Eim gyva, sveika ir nori pakiti Nik, pakartojo mano galiotasis.
Tiedu, usikniaub ant stalo, persimet vilgsniais: ar verta tikti ituo tipu?
Kam jai to reikt? trindamasis akis paklaus Gilpinas.
Nes jinai jo nekenia. Tai akivaizdu. Jis buvo niekam tiks vyras.
Bonj nukreip vilgsn grindis, atsiduso.
Dl ito visikai su jumis sutinku.
O Gilpinas tuo pat metu itar:
Oi, dl Dievo.
Nikai, ar ji beprot? paklaus Bonj, palinkusi mano pusn. Tai, k sakote, beprotika.
Girdite, k sakau? Prireik kiek? ei mnesi, met viskam suruoti. Ji turjo js neksti,
turjo linkti jums pikto ne iaip ko nors, o visikai sulugdyti, metus. Ar inote, kaip sunku itaip
ilgai slpti mirtin neapykant?
Ji galt. Eim galt.
Kodl paprasiausiai neisiskyrus su asilu? mesteljo Bonj.
Tai nepatenkint jos teisingumo poreikio, pasakiau. Teneris vl dbteljo mane.
Dieve brangus, Nikai, negi jums dar itai nepabodo? neitvr Gilpinas. Mes turime js
monos juodu ant balto parayta: Manau, jis gali mane nuudyti.
Kakas kadaise jiems patar: kuo daniau tarkite tariamojo vard, ir jis jausis patogiai, jausis
inomas. Tas pats, kas k nors parduodant.
Nikai, ar pastaruoju metu buvote tio name? pasiteiravo Bonj. Pavyzdiui, liepos devint?
Velnias. tai kodl Eim pakeit signalizacijos kod. Vl nusipuriau i pasibjaurjimo: mona
dvigubai mane idr. Ne tik apmulkino, kad mane tebemyli, bet ir privert mane palikti savo
veiksm kalius. Nedora, labai nedora mergait. Vos nenusijuokiau. Viepatie, nekeniau jos, bet
drauge noromis nenoromis avjausi ta ragana.
Teneris m aikinti:
Eim lobio paiekos uuominomis mano klient priversdavo nukakti vairias vietas, kur ji
palikdavo kalius Hanibal, jo tvo nam, kad jis pats save inkriminuot. Mano klientas ir a
atsineme tas uuominas. Kaip ms noro bendradarbiauti enkl.
Jis itrauk uuominas bei meils laikelius ir, lyg guds magas kortas, iskleid juos prieais
farus. Kol jie skait, sdjau ipiltas prakaito. Taip norjosi, kad jie pakelt akis ir pasakyt, jog
dabar viskas aiku.
K gi. Js teigiate, kad Eim js taip nekent, jog mnesi mnesius ruosi, kad apkaltin jus
nuudius j? ramiu santriu nusivylusios motinos balsu paklaus Bonj.
Nutaisiau akmenin veid.
ia nepanau pikt moter, Nikai, pasak ji. Ji kaip manydama js atsiprainja, ji nori,
kad judu pradtumte i naujo, stengiasi parodyti, kaip jus myli: Tu iltas tu mano saul. Tu
nuostabus, tu smojingas.
Oi, tik nereikia ito mlo.
Vlgi, Nikai labai keista reakcija nekaltam mogui, tar Bonj. Mes ia skaitome mielus
odius, galbt paskutinius monos jums paraytus odius, o js pykstate. Prisimenu pat pirm

vakar: Eim dingo, js atvaiavote ionai, mes palikome jus iame kambaryje keturiasdeimt
penkioms minutms, ir js nuobodiavote. Stebjome jus nedaug trko, kad btumte umigs.
Tai visikai nesusij prabilo Teneris.
Bandiau ilikti ramus.
Atrodte ramus, visikai ramus, pasak Bonj. Vis laik elgts neprastai. Abejingai,
lengvabdikai.
Toks jau esu, negi nematote? Esu stojikas. Turiu toki yd. Eim tai ino Vis laik tuo
sksdavosi. Kad nemoku ujausti, kad sulendu save, kad nesugebu susidoroti su kebliais jausmais
su lidesiu, su kalte. Ji inojo, kad atrodysiu velnikai tartinai. Dieve tu mano! Gal malontumte
pasikalbti su Hilare Hendi? Pasikalbkit su Tomiu OHara. A su jais kalbjausi! Jie jums
papasakos, kokia ji.
Mes su jais kalbjoms, pasak Gilpinas.
Ir?
Hilar Hendi po mokyklos du kartus band nusiudyti. Tomis OHara du kartus gydsi
reabilitacijoje.
Gal dl Eims.
O gal todl, kad jie nestabilios psichikos, kalts kamuojami asmenys, atrm Bonj. Grkim
prie lobio paiekos.
Gilpinas tyia monotonikai perskait antrj uuomin;
Atsiveei mane ionai pavaikioti,
Apie vaikysts nuotykius tu nori man papasakoti
Patrintus dinsus, snapelio dar kepur.
Velniop tegu eina visokie gaidiai,
Slapta pasibuiuokim Apsimeskim, kad mes jaunavediai.

Tai sakote, kad tai buvo parayta tam, kad nuviliot jus Hanibal? paklaus Bonj.
Linkteljau.
Hanibalas ia niekur neminimas, itar ji. Nra n menkiausios uuominos.
Kepurs snapelis ia toks senas mudviej juokelis apie
O, judviej juokelis, nutrauk mane Gilpinas.
O kaip kita uuomina apie rud namuk? pasiteiravo Bonj.
Tai reikia, kad reikia eiti mano tio nam.
Bonj veido bruoai vl sugrietjo.
Nikai, js tio namas mlynas.
Ji uvertusi akis pasigr Tener: ia viskas, k turite?
Man panaiau tai, kad js itose uuominose judviej juokelius prasimante, pareik
Bonj. Tai yra bandote prakiti, kas patogu jums: isiaikiname, kad buvote Hanibale, taigi ita
uuomina reikia vaiuok Hanibal.
Metini dovana nra tokia subtili uuomina, atrm Teneris ir pastat ant stalo d. Lls
Panas ir Dud. Kaip, neabejoju, inote, Panas nuudo Dud ir jos kdik. Jas rado mano klientas.
Norjome, kad jas turtumte.
Bonj prisitrauk d, usimov gumines pirtines ir ikl lles.

Sunkios, vertino, kietos.


Ji atidiai apirjo suknels mezginius, juokdario kostium. Pakl vyrik ll, apirjo stor
medin kot su rantomis pirtams.
Suraukusi kakt su lle rankose akimirk sustingo. O tada apvert ll moter auktyn kojomis, tos
sijonas usivert.
ita rankenos neturi. Bonj atsigr mane. Ar ia buvo rankena?
I kur man inoti?
Madaug dviej ir keturi coli dydio labai stora ir labai sunki rankena su rtais grioveliais,
kad bt galima kaip reikiant suimti? dygiai patikslino ji. kuok panai rankena?
Ji spigino mane akimis, nujauiau, kas sukasi jos galvoje: Tu aidi. Tu sociopatas. Tu udikas.

EIM ELIOT-DAN
PO VIENUOLIKOS DIEN

vakar ireklamuotasis Niko interviu su arona yber. Ketinau isimaudyti kartoje vonioje ir
pasiirti su buteliu gero vyno. Drauge norjau rayti laid, kad paskui galiau suregistruoti jo
melagystes. Knietjo urayti kiekvien jo itart perdjim, pusiau ties, prasimanym, kad
pakurstyiau savo t. Po to internetinio interviu jis apmalo po vieno girto, atsitiktinio interviu!
ir a neleisiu, kad vl taip nutikt. Neketinu atsileisti. A ne kokia paik. Vis dlto man labai rpi, k
jis sakys apie End dabar, kai jinai j met. Kaip jis bandys tai pateikti kaip sau palank dalyk.
Noriu irti viena, bet Dezis vis dien trinasi aplink. Kad ir kok kambar nulsiau, vis
atslenka ir islenka, lyg koks neivengiamas tamsus debesis. Negaliu liepti jam ivaiuoti, nes ia jo
namai. Jau mginau, bet nepavyko. Jis pasakys, kad reikia patikrinti vandentiek rsyje arba kad nori
vilgtelti aldytuv, ko reikia nupirkti.
Taip ir bus, mstau. Toks ir bus mano gyvenimas. Jis atsiras, kada jam aus galv, ir bus tiek,
kiek nors, jis malsis aplink megzdamas pokalb, o tada atsiss ir pasikvies mane prissti, atkim
butel vyno, o tada staiga bsime jau drauge bevalg, ir ito niekaip nemanoma sustabdyti.
Labai pavargau, sakau.
Leisk sau mgautis geradario teikiamais malonumais, atsako jis ir perveda pirtu kelni kantu.
Jis ino apie Niko interviu vakar, todl ivaiuoja ir grta su mano mgstamu maistu: manegu
ir okoladiniais triufeliais, ir buteliu alto Sancerre. Ironikai pakls antak netgi itraukia frit su
aitriaisiais pipirais ir sriu, kurias junkau, kai buvau Ozarko Eim. Jis pila vyno. Pagal beod
susitarim nekalbame apie kdik, abu inome, kaip ms eimoje bna su persileidimais, kaip man
nesmagu bt apie tai kalbtis.
domu bus paklausyti, k tas kiaul suoks, prabyla Dezis. Jis retai kada sako iknius ar mlo
gabalas; jis sako kiaul, o tai jo lpose skamba gana kandiai.
Po valandos mes jau pavalg lengv vakarien, kuri pagamino Dezis, siurbiojame vyn, kurio
atve Dezis. Jis dav man ksnel srio ir pasidalijo su manimi triufel. Atskaiiavo man deimt
frit, o tada paslp maiel. Jam nepatinks kvapas, sako jis, tas kvapas j erzins. Bet i tikrj jam
nepatinka mano svoris. Dabar sdime vienas alia kito ant sofos apsikloj minktu medvilniniu
uklotu, nes Dezis taip padidino oro kondicionavim, kad liep pas mus stojo ruduo. tariu, taip
padar tam, kad galt kurti trakant idin ir pakiti mus abu po uklotu; regis, jis turi susikrs
mudviej spalio vizij. Jis net parve man dovan viri mlynumo megztin auktu kaklu.
Pastebjau, kad jis dera ir prie ukloto, ir prie sodriai alio Dezio megztinio.
inai, daugyb ami beviltiki vyrai engdavo stiprias moteris, klusias grsm j vyrikumui,
sako Dezis. J sielos apgailtinai glenos, kad jiems reikia tokios valdios
A mstau apie kitoki valdi. A mstau apie valdi, prisidengusi globa: tai megztinis, jei
bt alta, mieloji, vilkk j ir bk tokia, kokia esi mano vizijose.
Nikas bent jau itaip nesielg. Nikas leido man daryti tai, kas patinka.
Tenoriu, kad Dezis ramiai sdt ir tylt. Jis nenusdi, nervinasi, lyg jo konkurentas bt su

mumis viename kambaryje.


, tildau j, kai ekrane pasirodo mano dailus veidas. Paskui dar viena nuotrauka ir dar viena
lyg krintanius lapus rodo Eims kolia.
Ji buvo tokia mergina, kokia visos merginos nori bti, u kadro prabilo arona. Grai, avi,
kvepianti ir labai turtinga.
Jis buvo vyrukas, kokiu avtsi kiekvienas vyras
Tik jau ne tokiu, burbteljo Dezis.
Graus, linksmas, smojingas ir avingas. Bet liepos penkt j, regis, tobulas pasaulis sugriuvo,
nes per penktsias vestuvi metines Eim Eliot-Dan dingo.
Reziumuojama, kas inoma. Rodo mano, Ends, Niko nuotraukas. Ntumo testo ir neapmokt
sskait kopijas. A tikrai pasidarbavau i peties. Jausmas toks, lyg tapytum ant sienos fresk,
atsitrauktum pairti ir pagalvotum: tobula.
Ir tai iimtinai ms laidai Nikas Danas pagaliau prabyla ne tik apie savo monos dingim, bet
ir apie savo neitikimyb bei visus tuos gandus.
Mane uplsta velnumas Nikui, nes jis pasiris mano mgstamiausi kaklarait, kur a jam
nupirkau, o is pasirod jam pernelyg rykus. Kaklaraitis pramatniai purpurinis, ir nuo jo Niko akys
pasidaro beveik violetins. Per pastarj mnes nebeliko savimi patenkinto ikniaus telumo:
nebeliko pilvo, dingo veido putlumas, nebe taip akis krinta skeltas smakras. Plaukai aplyginti, bet
nekirpti taip ir sivaizduoju, kaip Go imasi mamos Mo vaidmens ir dailina j prie pat filmavim,
tupinja aplink, paseilinusi nykt nutrina kakok juodul nuo smakro. Jis pasiris mano kaklarait,
o kai mosteli ranka, matau, kad segi manj laikrod, senovin Bulova Spaceview, kur
padovanojau trisdeimt treio gimtadienio proga ir kurio jis niekada nesisegdavo, nes tai neva ne jo
stilius, nors i tikrj tai kaip tik jo stilius.
Kaip vyrui, mananiam, kad jo mona dingusi, labai jau jis isigrains, umeta Dezis.
Diaugiuosi, kad manikiro nepamiro.
Nikas u jokius pinigus nesidaryt manikiro, sakau ir metu ak nupoliruotus Dezio nagus.
Taigi, Nikai, eikim tiesiai prie reikalo, sako arona. Ar esate kaip nors susijs su monos
dingimu?
Ne. Ne. Galiu imtu procentu utikrinti, kad ne, sako Nikas ir gudusiai ilaiko aki kontakt.
Bet noriu pasakyti, arona, kad a anaiptol nesu nei nekaltas, nei geras vyras ir negaliu tvirtinti, jog
elgiausi nepriekaitingai. Jei man nebt taip neramu dl Eims, sakyiau, kad tam tikra prasme gerai,
kad ji dingo
Atleiskit, Nikai, bet a manau, kad monms bus sunku patikti js odiais dabar, kai mona
dingusi.
Jauiuosi klaikiai, siaubingai ir labiau u visk noriau j susigrinti. A tik noriu pasakyti,
kad itai kuo iauriausiu bdu atvr man akis. Siaubinga suprasti, kad esi toks baisus mogus, jog
prireikia itokio dalyko, kad itraukt tave i egoizmo spirals, ir kad tik tada atsipeikji, jog esi
lamingiausias unsnukis pasaulyje. Turjau it moter, sau lygi moter, u mane visu kuo geresn
moter ir leidausi, kad tai utemdyt visokie nesaugumai ir netikrumai dl darbo, dl to, kad
nesugebu pasirpinti eima, dl to, kad senstu.
Oi, tik nereikia prakalbo Dezis ir a j utildiau. Kad Nikas visam pasauliui girdint

pripaint, jog nra geras vyrukas tai beveik prilygo miriai, tikrai, o ne petite mort18.
Ir, arona, noriu dar kai k pasakyti. Noriu pasakyti tuojau pat: a buvau neitikimas. A
idaviau mon. Nenorjau bti toks, koks tapau, bet, uuot k nors dars, pasirinkau lengviausi
keli. Buvau neitikimas su jauna moterimi, kuri mans beveik nepainojo. Taigi galjau apsimesti
aunuoliu. Galjau apsimesti tokiu vyru, kokiu norjau bti protingu, savimi pasitikiniu, tokiu,
kuriam sekasi, nes kitokio mans ta jauna moteris nepainojo. Ta jauna mergait nemat, kaip
vidurnakt verkiau rankluost, nes netekau darbo. Ji neinojo, koki turiu silpnybi ir yd. Buvau
kvailys, kuriam atrod, kad jeigu nebsiu tobulas, mona mans nemyls. Norjau bti Eims
didvyris, o kai netekau darbo, netekau ir savigarbos. Nebegaljau bti tuo didvyriu. arona, a inau,
kas yra gera, o kas bloga. Ir a A pasielgiau blogai.
K pasakytumte monai, jei ji kakur vakar jus mato ir klausosi js?
Pasakyiau: myliu tave, Eime. Esi pati geriausia i vis mano per gyvenim sutikt moter. Esi
daugiau, negu a esu nusipelns, ir jeigu gri, vis likus savo gyvenim stengsiuosi atitaisyti
padaryt skriaud. Mudu sugalvosime, kaip pamirti vis it siaub, ir a tau bsiu pats geriausias
vyras. Bk gera, Eime, grk namo.
Sekundlei smiliaus galiuk jis prideda prie smakro skeltuko mudviej senas sutartinis enklas.
Susigalvojome j, kad parodytume, jog tikrai nemulkiname vienas kito suknel tikrai grai,
straipsnis tikrai kietas. A tikrai, a visu imtu procent sakau ties: susigrinsiu tave ir
nebandysiu tavs idurti.
Dezis pasilenkia prieais mane, kad atitvert nuo ekrano, ir siekia Sancerre.
Nori dar vyno, mieloji? klausia.
.
Jis sustabdo vaizd.
Eime, tu gera moteris. inau, kad pasiduodi maldavimams. Bet viskas, k jis kalba, yra grynas
melas.
Nikas kalba tai, k a noriu girdti. Pagaliau.
Dezis visu knu atsisuka mane ir dabar iri tiesiai veid, visikai ustoja man vaizd.
Nikas vaidina. Jis nori pasirodyti ess geras, atgailaujantis vyrukas. Ir, turiu pripainti, jam
puikiai sekasi. Bet tai netikra jis net neusimin, kad mu tave, kad prievartavo. Nesuprantu,
kokios galios tau turi tas tipas. Turbt Stokholmo sindromas.
inau, sakau. inau, k turiu atsakyti Deziui. Tu teisus. Tu visikai teisus. Labai seniai
besijauiau taip saugiai kaip dabar, Dezi, bet a vis tiek Matau j ir Kovoju su tuo, bet jis
skaudino mane daugyb met.
Gal nebeirkime, sako jis; suka mano plauk sruog, prisilenkia visai arti.
Ne, palik, sakau. Turiu tai atlaikyti. Drauge su tavimi. Su tavimi itversiu.
spraudiu rank jam deln. O dabar, velniai raut, usiiaupk.
Tenoriu, kad Eim grt namo, ir galiau vis likus gyvenim paskirti jai, kad gauiau prog
elgtis taip, kaip ji nusipelno.
Nikas man atleidia a tave idriau, tu mane idrei, taikoms. O jeigu jo enklas tiesa?
Nikas nori, kad griau. Nikas nori, kad griau, ir jis elgtsi su manimi taip, kaip esu verta. Kad

galt likus gyvenim elgtis su manimi taip, kaip turt elgtis. Skamba mielai. Galtume grti
Niujork. Man dingus Nuostabiosios Eims pardavimas kaip reikiant okteljo trys skaitytoj
kartos prisimin, kaip mane myli. Mano gods, kvaili, neatsakingi tvai pagaliau gali grinti mano
fond. Su palkanomis.
Nes a noriu grti prie savo senojo gyvenimo. Tiksliau, prie senojo gyvenimo su senaisiais
pinigais ir naujuoju Niku. Mylk-Gerbk-ir-Paklusk Niku. Galgi jis pasimok. Galgi bus toks kaip
anksiau. Nes vis svajodavau kalinta Ozarko lnoje, kalinta Dezio rmuose turjau marias laiko
svajoti ir svajodavau apie an laik Nik. Maniau, svajosiu apie tai, kaip Nik kaljime dulkina per
ikn, bet pastaruoju metu tai kaip ir nebetraukia. Prisimenu tuos senus gerus laikus, kai nuogi
guldavome lovoje ant vsi paklodi, jis irdavo mane, pirtu braukdavo nuo smakro iki ausies,
vos vos sukutendavo lezgel ir a imdavau muistytis. Paskui nukeliaudavo visais ausies kriaukls
vingiais iki pat plauk, tada suimdavo sruog, kaip kad t pirm kart, kai pasibuiavome,
nuslinkdavo iki pat galo ir du kartus velniai trukteldavo, lyg skambindamas varpeliu. Ir itardavo:
Tu geresn u bet koki pasak knyg, tu geresn u bet kok praman.
Nikas dav man tvirt pagrind po kojomis. Nikas nebuvo toks kaip Dezis, kuris duoda visa, ko
noriu (tulpes, vyn), kad gaut, ko nori jis (mano meil). Nikas tiesiog norjo, kad biau laiminga
tik tiek. Gal neteisingai palaikiau tai tingumu. Eime, tenoriu, kad btum laiminga. Kiek kart jis tai
sak ir tikrai to norjo: Eime, tenoriu, kad btum laiminga, nes taip maiau darbo man. Gal
neteisingai vertinau. Net ne neteisingai vertinau, o sutrikau. Visi mano kada nors mylti mons
turjo darbo kalendorius. Tai i kur a galjau inoti?
Tai tiesa. Prireik ito baisumo, kad tai suvoktume. Mudu su Niku derame. Mans iek tiek per
daug, Niko iek tiek per maai. A erktis, besiiauiantis nuo tv dmesio pertekliaus, o jis
mogus su imtais tvo dri palikt aizdeli, ir mano spygliai kuo puikiausiai joms tinka.
Turiu pas j grti.

18 La petite morte (pranc.) orgazmo eufemizmas. Juo paprastai nusakoma pasitaikanti bsena po orgazmo, kai mogus bna be
smons.

NIKAS DANAS
PO KETURIOLIKOS DIEN

Pabudau pas seser ant sofos lykiai pagiriotas ir apimtas trokimo nudti savo mon. Tai buvo
kone nuolatin bsena po policijos apklausos dl dienoraio. Vaizduodavausi, kaip surandu Eim
pasislpusi kokiame nors SPA kur nors Vakar pakrantje, ant sofos besiurbiojani ananas sultis,
savo rpesius paleidusi skristi giedr dangaus ydryn, o a, purvinas, supluks nuo kelions per
vis al, atsistoju prieais j, ustoju saul, kol galiausiai ji pavelgia mane, ir tada mano rankos
atsiduria ant jos tobulo kaklo, su gyslomis ir dubimais; pulsas i pradi greitas, o paskui mudu
irime vienas kitam akis, imame pagaliau t suprasti, ir jos pulsas ltja.
Mane suims. Jei ne iandien, tai ryt; jei ne ryt, tai kit dien. Kad policija paleido mane i
nuovados, man pasirod geras enklas, bet Teneris mane nusodino: Kol nerastas knas, pareikti
kaltinimus yra labai sunku. Tiesiog jie dlioja takus ant i. Per ias dienas susitvarkyk visk, k
reikia, nes kai suims, veiklos tursime iki kaklo.
ia pat u lango girdjosi filmavimo komand dudenimas: mons labinosi tarsi pasiymdami
pamainos fabrike pradi. Lyg nepailstanios cikados caksjo fotoaparatai, jie fotografavo Go namo
fasad. Kakas nutekino informacij apie mano urv sesers sklype, apie neivengiam mano aret.
Nei a, nei Go nedrsome n nosies kytelti pro uuolaid.
Go atjo apsirengusi flanelinius ortus ir mokyklos laik Butthole Surfers markinlius, rankos
linkyje nesi kompiuter.
Tavs vl visi nekenia, prane ji.
Neapsisprend ikniai.
Vakar vakare kakas nutekino informacij apie malkin, apie Eims rankin ir dienorat. Dabar
visi rkia: Nikas melagis, Nikas udikas, Nikas melagis udikas. arona yber k tik padar
pareikim, kuriame sakoma, kad ji labai sukrsta ir nusivylusi, jog byla pakrypo tokia linkme. O, ir
visi ino apie pornografij udyk kales.
skaudink kal.
Oi, atsipraau. skaudink kal. Taigi Nikas melagis udikas, brknys, seksualinis sadistas.
Elena Abot pasius. Ji ari kovotoja su pornografija.
Savaime suprantama, pasakiau. Esu tikras, kad Eim tai ino.
Nikai? savo atsipeikk balsu kreipsi Go. Blogai.
Go, nesvarbu, k kas mano turim tai prisiminti, pasakiau. Dabar svarbu, k galvoja Eim.
Ar ji atsileidia.
Nikai, negi tu tikrai manai, kad ji gali taip staigiai perokti nuo juodos neapykantos prie
simyljimo?
ia buvo pokalbio ia tema penktosios metins.
Taip, Go, manau. Eim niekada nepajusdavo jokio mulkinimo. Jei sakydavai, kad ji grai, ji
inodavo, kad taip ir yra. Jei sakydavai, kad ji nuostabi, tai buvo ne meilikavimas, o fakto

pripainimas. Todl taip, a manau, kad nemenka jos dalis tikrai tiki, kad jeigu jau suvokiau savo
klaidas, savaime suprantama, kad vl j mylsiu. Nes kaipgi, dl Dievo meils, galiau jos
nemylti?
O jeigu paaiks, kad ji isiugd mulkinimo nuojaut?
Tu gi pasti Eim jai reikia laimti. Ji daugiau siunta ne tiek dl to, kad j apgaudinjau, kiek
dl to, kad vietoj jos pasirinkau kit. Ji nors mane susigrinti vien tam, kad rodyt, jog ji
laimtoja. Nemanai? Pamaius, kaip meldiu j grti, kad galiau j deramai garbinti, jai bus sunku
atsilaikyti. Nemanai?
Manau, mintis nebloga, itar ji, lyg linkt skms loterijoje.
Ei, velniai raut, gal pasilysi k nors geriau?
Dabar nuolat taip apsiaudydavome. Anksiau taip nebdavo. Atradusi malkin policija, kaip
Teneris ir pranaavo, gerokai paspirgino Go: Ar ji inojusi? Ar ji padjusi?
Maniau, gr t vakar keikdamasi ir virdama i pykio, o ji tik sumiusi ypteljo ir prasmuko pro
mane savo kambar name, kurio keitimo kain, kad sumokt Teneriui honorar, padidino dukart.
Savo sumautais veiksmais stmiau seser finansin ir teisin pavoj. Go buvo kupina apmaudo, o
man buvo gda mirtinas derinys maoje erdvje kliuvusiems monms.
Pabandiau pakeisti tem.
Svarstau, ar nereikt paskambinti Endei dabar, kai jau
Aha, bt genialu, Nikai. Tada ji vl nuvaryt Elen Abot
Ji nebuvo pas Elen Abot. Ji dalyvavo spaudos konferencijoje, kuri transliavo Elena Abot.
Go, ji nra visikas blogis.
Ji sureng spaudos konferencij, nes usiuto ant tavs. Jau turbt bt buv geriau, kad ir toliau
btum j dulkins.
Grau.
Ir k tu jai pasakytum?
Atsiprayiau. Pasakyiau, kad gailiuosi.
Tu tikrai velnikai gailiesi, sumurmjo Go.
Man tiesiog Man nepatinka, kaip viskas baigsi.
Per paskutin susitikim su Ende ji tau kando, perdtai kantriai primin Go. Nemanau, kad
judu dar turite k vienas kitam pasakyti. Tu pagrindinis tariamasis mogudysts byloje. Tu netekai
teiss graiai isiskirti. Dl Dievo meils, Nikai.
Mudviem vienam nuo kito darsi bloga, niekada nemaniau, kad gali taip nutikti. Tai buvo ne vien
tampa, ne vien pavojus, kur pamtjau Go prie slenksio. Tos deimt sekundi vos prie savait,
kai atlapojau malkins duris tikdamasis, kad Go kaip visada mane supras, o ji paman, kad
nuudiau savo mon niekada to nepamiriu, ir ji to nepamir. Pastebdavau j retkariais
velgiant mane su tokiu plieniniu aliu, su kokiu ji iri ms tv: dar vienas iknius painiojasi
po kojomis. Esu tikras, kad kartais velgdavau j apgailtinomis ms tvo akimis: dar viena
niekinga boba neduoda man gyventi.
Garsiai ikvpiau, atsistojau ir spusteljau jai rank. Ji irgi spusteljo.
Turbt eisiu namo, pasakiau. m pykinti. Nebeitveriu. Nebeitveriu laukti, kada mane
suims.

Nespjus jai mans sulaikyti, iupau raktus, atlapojau duris ir m blyksti fotoaparatai, didesn,
negu maniau, minia pratrko kauti: Ei, Nikai, ar nuudte savo mon? Ei, Margo, ar padjote
savo broliui slpti kalius?
Tai prakeikti diai, drb Go. Ji i solidarumo stovjo greta mans vilkdama ortus ir
Butthole Surfers markinlius. Pora piketuotoj laik plakatus. Moteris iurkiais viesiais
plaukais ir sauls akiniais iklusi purt lent: Nikai, kur EIM?
Vis garsjantys, vis agresyvesni ksniai lyg krua krito Go ant galvos: Margo, ar js brolis
udikas? Ar Nikas nuud savo mon ir kdik? Margo, ar js tariamoji? Ar Nikas nuud savo
mon? Ar Nikas nuud savo kdik?
Stovjau, stengdamasis neuleisti pozicij, usispyriau nesitraukti atgal nam. Staiga Go pritp
ir m sukti iaup prie laipt. Paleido vanden visu stiprumu, nukreip arn visus tuos fotografus,
protestuotojus ir dailiai pasipuousius, tiesioginei transliacijai pasirengusius urnalistus ir apliejo
juos kaip kokius gyvulius.
Go prideng mano atsitraukim. okau main ir roviau i vietos, paliks varvani iniasklaid
ir aiiai kvatojani Go.
Prireik deimties minui, kol savo keliuku nuvaiavau iki garao: ltai ltai kasiausi pirmyn,
skirdamas pikt moni jr prie mano nam, be televizinink, susirinko maiausiai dvideimt
piketuotoj. Viena i j Den Teverer. Mudviej vilgsniai susitiko ir ji atsuko mane savo
plakat: NIKAI, KUR EIM?
Pagaliau vaiavau vidun, ir garao durys burgzdamos usivr. Sunkiai alsuodamas sdjau
betoninio garao tvankumoje.
Dabar viskas primin kaljim durys atsidaro ir usidaro, atsidaro ir usidaro, ir a niekur
nesijauiu saugiai.
Likusi dienos dal fantazavau, kaip nuudyiau Eim. Apie niek kit nestengiau galvoti, tik apie tai,
kaip rasti bd j pribaigti. Knietjo sukneinti Eims galv su jos be paliovos besisukaniais
ratukais. Turjau pripainti Eims nuopeln: gal ir snduriavau kelet pastarj met, bet dabar
buvau velnikai valus. Vl buvau sielektrins kaip paioje ms santuokos pradioje.
Norjau k nors veikti, norjau, kad kas nors vykt, bet nebuvo kas daryti. Vlai vakare
iniasklaidininkai isiskirst, bet negaljau rizikuoti lsti i nam. Norjosi pavaiktinti. miau
ingsniuoti po namus. Buvau grsmingai sitemps.
End mane sudirbo, Meribet tapo mano priee, Go neteko tikjimo. Bonj viliojo mane
spstus. Eim mane sulugd. sipyliau igerti. Gurkteljau, stipriau suspaudiau stiklin, o tada
sviediau j sien; irjau, kaip fejerverku payra stiklas, girdjau bais duimo gars, uuodiau
viskio kvap. niris visomis penkiomis juslmis. Prakeiktos kals.
Vis gyvenim stengiausi bti geras vyrukas, stengiausi bti vyras, kuris myli ir gerbia moteris,
norjau bti vyru be kompleks. Ir tai dabar galvoju visokias lyktynes apie savo seser dvyn, apie
monos motin, apie savo meilu. sivaizduoju, kaip sukneiniau kaukol monai.
Pasigirdo beldimas duris, garsus, piktas dun dun dun, nutrauks mano komarik mini sraut.
Atlapojau duris, sit pasitikau siiu.

Ant slenksio it mano neapykantos prisiaukta baisi pamkl stovjo tvas. Jis sunkiai dvsavo,
buvo suprakaitavs. Markiniai suplyti, plaukai susitar, taiau tamsios akys kaip visada budrios,
todl atrod visikai normalus.
Ar ji ia? amteljo jis.
Kas, tti? Ko tu iekai?
Pats inai ko.
Jis prasibruko pro mane, nujo per svetain, palikdamas purvinus pdsakus. Sugniaus rankas,
taip smarkiai palinks priek, kad jeigu neit, parvirst, murmjo kalkalkal. Nuo jo dvelk
mtomis. Tikromis mtomis, ne dirbtiniu kvapu, ir a pamaiau, kad jo kelns iteptos aliai, lyg bt
maknojs per kieno nors dar.
Tai kal tai kal, murmjo be paliovos. Per valgomj nukblino virtuv, udeg viesas. Siena
nuskuod vandens blak.
Sekiojau jam i paskos, bandiau nuraminti: Tti, tti, prissk, tti, gal nori vandens, tti Jis
nutrepsjo laiptais emyn, nuo jo bat krito purvo gurvuoliai. Mano rankos susigniau. Reikjo itam
niekui atsitrenkti ir dar labiau visk sujaukti.
Tti! Po velni, tti! ia nieko daugiau nra, tik a. Tik a.
Jis atlapojo svei kambario duris, tada, nekreipdamas dmesio mane, vl uplumpino
svetain.
Tti!
Nenorjau jo liesti. Bijojau, kad trenksiu. Bijojau, kad pravirksiu.
Kai band lipti auktyn miegamj, pastojau jam keli. Viena ranka sirmiau sien, kit udjau
ant turkl mogaus kno barikada. Tti! Pairk mane.
Ir jis nirs m spjaudytis odiais:
Pasakyk jai, pasakyk tai bjauriai kalei, kad ia dar ne pabaiga. Pasakyk jai, kad ji ne geresn u
mane. Ji nra man per gera. Ne jai sprsti. Ta bjauri kal turs pasimokyti
Prisiekiu, trump akimirk ivydau tui baltum, visik spengiant aikum. Pagaliau lioviausi
gintis nuo tvo balso ir leidau jam kalti man ausyse. A ne toks: a nejauiu neapykantos ir baims
visoms moterims. A nekeniu vienos moters. Jei niekinsiu vien tik Eim, jei vis savo pykt, nir ir
pagie sutelksiu vien to nusipelniusi moter, dl to netapsiu toks kaip mano tvas. Isaugosiu
sveik prot.
Kal kal kal kal.
Dar niekada taip nekeniau tvo u tai, kad per j ie odiai man pasidar tokie mieli.
Prakeikta kal prakeikta kal.
Tvirtai sugriebiau j u rankos, nutempiau iki mainos, grdau vidun ir utrenkiau dureles. Visu
keliu iki Komforthilo jis kartojo savo ukeikim. Prie slaugos nam privaiavau greitosioms skirtu
keliuku, apjau main, atpliau dureles, u rankos itempiau j lauk ir stmiau pro duris.
Tada apsigriau ir grau namo.
Prakeikta kal prakeikta kal.
Bet man neliko nieko kita, tik melsti. Mano kal mona nepaliko man nieko kita, tik maldauti, kad
ji grt namo. Spaudoje, internete, per televizij, nesvarbu kur, a tegaljau viltis, kad mona

pamatys mane vaidinant ger vyr, tariant tokius odius, koki ji i mans tikisi: visikai
pasiduodu. Tu teisi, o a neteisus kaip visada. Sugrk namo, grk pas mane (prakeikta
liundra). Grk namo, ir a tave nudsiu.

EIM ELIOT-DAN
PO DVIDEIMT EI DIEN

Dezis ir vl ia. Dabar jis su manimi bna beveik kasdien. Kvailai ypsodamasis maklinja po
nam, stovi virtuvje saullydio nuviestu profiliu, kad galiau grotis, tempiasi mane u rankos
tulpi sod, kad vl jam dkoiau, vis primena, kaip man ia saugu ir kokia mylima esu.
Jis sako, kad man ia saugu ir kad esu mylima, taiau mans niekur i ia neileist, dl to a
anaiptol nesijauiu nei saugiai, nei mylima. Jis nepaliko man automobilio rakt. Nei namo rakt, nei
vart saugos kodo. A tikrja to odio prasme esu belaisv vartai penkiolikos pd aukio, namie
nra kopi (iekojau). Turbt galiau prie tvoros nuvilkti kelis baldus, sukrauti vien ant kito ir
perlipti per tvor, nuokti kitapus ir nulubioti ar nuliauti kur nors, bet tai nesvarbu. Svarbu tai,
kad a jo brangi, mylima vienia, o vienia gali ivykti kada panorjusi. Prie kelias dienas pradjau
apie tai nek.
O kas, jei man prireiks ivykti? Skubiai?
Gal man reikt ionai atsikraustyti? atremia jis. Tada vis laik biau ia, rpiniaus tavo
saugumu, o jeigu kas nors nutikt, ivyktume drauge.
O jeigu tavo mama ims k nors tarti, atvaiuos ionai ir pamatys, kad slepi mane? Bt
siaubinga.
Jo motina. Jis mirt, jei motina ia pasirodyt, nes ji i karto apie mane pranet. Ta moteris
mans nekenia vis dl to atvejo vidurinje tai buvo taip seniai, o ji tebejauia man pagie. A
apsidraskiau veid ir pasakiau Deziui, kad ji upuol mane (ta moteris buvo tokia savininkika ir
tokia alta su manimi, kad tikrai galjo taip padaryti). Jie nesikalbjo mnes. Akivaizdu, kad
susitaik.
aklina neino kodo, sako jis. ia mano eero namelis. Jis patyli, apsimeta, kad galvoja.
Tikrai, man reikia ionai persikraustyti. Negerai, kad tiek daug laiko bni viena.
Bet a nebnu viena, anaiptol. Vos per por savaii jau nusistovjo tam tikra rutina. J ved
Dezis, mano pramatnusis kaljimo priirtojas, mano ipaikintas dvarikis. Dezis atvaiuoja tuoj
po vidurdienio, visados kvepdamas kokiu nors prabangiu maistu, kur valg per pietus su aklina
kokiame nors restorane su baltomis staltiesmis, tokiame restorane, kok nusivest mane, jei
ivaiuotume Graikij. (Jis vis pateikia ir itok variant: galime ivaiuoti gyventi Graikij.
Kakodl jam atrodo, kad niekas niekada mans nepains maulyiame vej kaimelyje Graikijoje,
kur jis daugyb kart vasarojo ir kur, inau, jis sivaizduoja mudu gurknojanius vyn, pilnais
atuonkoj pilvais tingiai besimylinius saulei leidiantis.) Kai jis eina, pakvimpa pietumis, jis
atsinea t kvap. Gal jis uausius tepasi s kepenlmis (kaip kad nuo jo motinos visada iek tiek
atsiduoda vagina; maistas ir seksas, Kolings dvokas, nebloga strategija).
Jis eina ir man burnoje ima kauptis seils. Kvapas. Jis atnea man k nors skanaus, bet ne tokio
skanaus, kaip valg pats: jis nori, kad suliekniau, jam visada patikdavo perkarusios moterys. Taigi
jis man atnea daili ali karambol, dygi artiok ir spygliuot krab ko nors, kas mantriai
ruoiama, o valgymo nedaug. Sveriu beveik tiek pat kiek anksiau, plaukai atauga. Prispaudiu juos

lankeliu, kur jis atne, vl persidaiau viesiai, nes jis atne ir plauk da. Manau, pasijusi kur
kas geriau, kai pasidarysi panai save, mieloji, sako jis. Taip, viskas tik tam, kad man bt gerai,
o ne todl, jog jam norisi, kad atrodyiau lygiai taip kaip anksiau. Madaug 1987-j Eim.
A pietauju, o jis slankioja aplink, laukdamas pagyr. (Gerai bt, kad nebereikt daugiau tarti to
odio ai. Nepamenu, kad Nikas bt kada lauks, jog jam padkoiau, ar verts dkoti.)
Pavalgau, o Dezis kaip sugebdamas visk sutvarko. Mudu abu neprat po savs susitvarkyti; namas
ima atrodyti gyvenamas keistos dms ant stalviri, dulks ant palangi.
Piets baigti, Dezis paaidia su manimi mano plaukais, mano oda, mano drabuiais, mano
mintimis.
Tik pairk, sako jis ir subruka mano plaukus u aus, kaip kad jam patinka, atsega vien
palaidins sag ir atlaisvina apykakl, kad matyt raktikaulio duobut. Jis pirtu udengia dubim.
Tai lyktu.
Kaip Nikas galjo tave skriausti, kaip galjo tavs nemylti, kaip galjo tave apgaudinti su
kita? Jis vis laik itai primena, odiais baksnoja skaudam viet. Ar ne gerai bt tiesiog
pamirti Nik, pamirti tuos penkerius baisius metus ir gyventi toliau? Juk inai, kad turi prog
pradti visk nuo pradi su tinkamu mogumi. Kiek moni galt tuo pasigirti?
A ir noriu pradti visk nuo pradi su tinkamu mogumi su naujuoju Niku. Jis, atrodo, prijo
liepto gal. Tik a galiu igelbti Nik nuo savs paios. Bet a kalinta.
Jeigu tu i ia ieisi ir a neinosiu, kur tu, man teks eiti policij, sako Dezis. Netursiu
kitos ieities. Tursiu sitikinti, kad tau nieko nenutiko, kad Nikas ne Kad jis nelaiko tavs kur nors
prie tavo vali. Kad neprievartauja tavs.
Rpesiu pridengtas grasinimas.
Dabar jau visikai lykiuosi Deziu. Kartais man atrodo, kad oda kaista i pasibjaurjimo ir i
pastang t pasibjaurjim nuslpti. Buvau pamirusi, koks jis. Manipuliavimas, murkiantis
kalbinjimas, subtilus bauginimas. Vyras, kuriam kalt erotika. O jeigu jam nepavyksta, jis spusteli
savo mayius svertus ir ima bausti. Nikas bent jau buvo tiek vyrikas, kad eidavo ir savo pimpal
k nors kidavo. Dezis vis spaus ir spaus savo vakuotais smailjaniais pirtais, kol gaus i mans
tai, ko nori.
Maniau, kad galiu valdyti Dez, bet, pasirodo, negaliu. Neapleidia nuojauta, kad tuoj nutiks
kakas labai bloga.

NIKAS DANAS
PO TRISDEIMT TRIJ DIEN

Dienos slinko tuios, ilgos ir galiausiai jos duo sien. Vien rugpjio ryt ijau nusipirkti
valgyti, o grs svetainje radau Tener su Bonj ir Gilpinu. Ant stalo plastikiniame kali
maielyje guljo ilga stora kuoka su meistrikai iskobtomis rantomis pirtams.
Radome it prie ups netoli js namo per pirm krat, paaikino Bonj. T kart n
nesupratome, kas ia. Tiesiog kakokia nuolaua ant kranto, bet per tokias kratas imame visk. Kai
parodte mums Pan su Dude, dingteljo. Taigi atidavme laboratorij patikrinti.
Ir? paklausiau abejingu balsu.
Bonj atsistojo ir pavelg man tiesiai akis. Atrod lidna.
Ant ito daikto rasta Eims kraujo. Dabar i byla laikoma mogudysts byla. Ir mes manome,
kad ia nuudymo rankis.
Ronda, k ia kalbate?!
Metas, Nikai, pasak ji. Metas.
Prasidjo kitas etapas.

EIM ELIOT-DAN
PO KETURIASDEIMTIES DIEN

Susiradau seno pagato bei tui vyno butel ir naudojau juos savo sumanymui gyvendinti.
Suprantama, prireik ir iek tiek vermuto. A pasirengusi.
Valia. Prireiks valios ir susikaupimo. A pasirengusi uduoiai.
Apsirengiau, kaip Deziui labiausiai patinka lyg glena gl. Banguoti plaukai palaidi, kvepia. Po
mnesio gyvenimo udarytai mano oda iblyko. A beveik nepasidaiusi, tik truputis tuo,
parausvinti skruostai ir bespalvis lp blizgis. Vilkiu aptempt roin suknel, kuri jis nupirko. Be
liemenls. Be kelnaii. Basa, nors nuo oro kondicionieriaus namie vsu. Trakdamos idiny dega
malkos, oras maloniai kvepia, ir kai jis po piet atvaiuoja nekviestas, diugiai j pasitinku.
Apsikabinu ir veidu sikniaubiu jam kakl. Skruostu pasitrinu skruost. Per pastarsias kelias
savaites buvau su juo vis meilesn, bet toks kibus meilumas nauja.
Kas ia, mieloji? klausia jis nustebs ir toks patenkintas, kad man jau beveik gda.
Nakt susapnavau siaubing komar, nibdu. Apie Nik. Pabudau ir tenorjau, kad tu btum
ia. Ir ryt Vis dien laukiau tavs.
Jei nori, visada galiu bti ia.
Noriu, sakau, atgriu j veid ir leidiuosi pabuiuojama. Jo buinys man bjaurus kakoks
iupnojantis ir nerytingas. Taip Dezis rodo pagarb iprievartautai, smurt patyrusiai moteriai. Jis
vl iupnoja drgnomis altomis lpomis, tik vos vos lieia mane rankomis. A tenoriu, kad viskas
greiiau baigtsi, kad viskas bt kuo greiiau atlikta, todl prisitraukiu j ir lieuviu praskiriu lpas.
Knieti ksti.
Jis atsitraukia.
Eime, prabyla jis, tau daug teko patirti. Tai per greitai. Nenoriu, kad skubtum, jei pati
nenori. Jei nesi tikra.
inau, kad jis lies mano krtis, inau, kad sibruks mane, ir noriu, kad tik greiiau viskas
baigtsi, a vos tvardausi jam nedrskusi ltai ltai.
A esu tikra, sakau. Turbt esu tikra dar nuo tada, kai buvome eiolikos. Paprasiausiai
bijojau.
Tai nieko nereikia, bet inau, kad j paveiks.
Vl j pabuiuoju ir tada papraau vestis mane ms miegamj.
Miegamajame jis ima mane ltai nurenginti, buiuoja vairias mano kno vietas, niekuo
nesusijusias su seksu, pet, aus, o a subtiliai bandau j nukreipti nuo mano rie ir kulkni. Dl
Dievo, tiesiog imk ir mane idulkink. Po deimties minui iumpu jo rank ir kiu sau tarp koj.
Ar tu tikra? klausia traukdamasis. Jis irauds, visai kaip vidurinje ant kaktos ukritusi plauk
sruoga. Sprendiant i Dezio paangos, lygiai skmingai galtume bti mano bendrabuio kambaryje.
Taip, mielasis, sakau ir rytingai siekiu jo pimpalo.
Dar deimt minui ir jis pagaliau tarp mano koj pumpuoja atsargiai, ltai ltai mylisi. Vis
stabteli pabuiuoti ir paglamonti. Galiausiai sugriebiu jam u sdmen ir imu j stumti.

Idulkink mane, sunibdu, idulkink kaip reikiant.


Jis nustoja judti.
Eime, nereikia taip. A ne Nikas.
Teisyb.
inau, mielasis, a tik noriu, kad tu upildytum mane. Jauiuosi tokia tuia.
Suveikia. Vaipausi jam per pet, kol jis kyteli dar kelis kartus ir baigia. A vos nepavluoju
sureaguoti A, tai itas gailus unktimas reikia orgazm, ir velniai kaip kaiukas imu vaitoti ir
aimanuoti. Bandau ispausti vien kit aar, nes inau, kad jo vaizduotje po ms pirmojo karto
turiau apsiaaroti.
Mieloji, tu verki, islyds i mans sako jis. Buiniu jis nudiovina aar.
I laims, tariu. Nes taip atsako tokios moterys.
Sakau, kad sumaiiau martinio Deziui patinka dekadentikas popieio grimas, ir kai jis siekia
savo markini, nordamas atneti kokteilius, a priveriu j nesikelti.
Ir a noriu tave kuo nors palepinti, sakau.
Taigi lekiu virtuv ir iumpu dvi dideles martinio taures. Sau sipilu dino ir metu vien
alyvuog. jo taur metu tris alyvuoges, pilu dino, alyvuogi suli, vermuto ir sutrintas suberiu tris
paskutines man likusias migdomj tabletes.
Nuneu martin. Mes glaustoms, glostoms, o a tuo metu siurbioju grim. Nebeitveriu savame
kailyje ir turiu apsiraminti.
Ar tau nepatinka mano martinis? klausiu, kai jis siurbteli vos kart. Vis sivaizduodavau, kad
a tavo mona ir ruoiu tau martin. inau, kvaila.
Patempiu lp.
Oi, mieloji, anaiptol ne kvaila. A tiesiog neskubu, mgaujuosi. Bet Jis imaukia vis taur.
Jei tik tau nuo to geriau!
Jis apsvaigs, digauja. Jo pimpalas patenkintas po ukariavimo. I esms jis toks pats kaip visi
vyrai. Netrukus apsnsta, o paskui ir uknarkia.
Galiu pradti.

treia dalis

SUSIGRINIMAS

NIKAS DANAS
PO KETURIASDEIMTIES DIEN

Ileistas u ustat, laukiantis teismo. Man ikl byl ir paleido nuasmenintas ir i kaljimo,
paleidimo u ustat svarstymas, pirt atspaudai ir nuotraukos, skirstymas, varinjimas ir
apdorojimas; a dl to pasijutau ess ne gyvulys, o produktas, kakas pagamintas prie surinkimo
konvejerio. Jie gamino Nik Dan udik. Praeis mnesi mnesiai, kol bus pradtas teismo procesas
(mano teismo procesas: itie odiai vis dar ksinosi visikai mane sulugdyti, paversti isteriku
kikentoju, beproiu). Turjau jaustis privilegijuotas, kad mane paleido u ustat: turjau niekur
neivykti, nors ir taip buvo visikai aiku, kad mane suims. odiu, buvo manoma, jog nra jokio
pavojaus, kad pabgsiu. Gal ir Bonj u mane utar kok odel. Taigi pabsiu namie dar kelis
mnesius, iki mane igabens kaljim, kur bsiu nuudytas valstijos.
Taip, man labai labai pasisek.
Buvo rugpjio vidurys, ir tai man atrod labai keista. Vis dar vasara, msiau a. Kaip galjo
itiek visko nutikti, ir vis dar ne ruduo? Buvo siaubingai karta. Vienmarkini oras, bt pasakiusi
mano mama, kuriai visada vaik savijauta rpjo labiau negu laipsniai. Vienmarkini oras, varko
oras, palto oras, kailinuk oras metai pagal aprang. Man iais metais bus antranki oras, paskui
veikiausiai kaljimo kombinezono oras. Arba laidotuvi kostiumo oras, nes neketinau ssti
kaljim. Nusiudysiu.
Teneris pasitelk penki detektyv komand Eimei susekti. Ir nieko. Lyg bandytum sugauti
vanden. Itisas savaites kasdien priddavau savo nelemt na: raydavau vaizdo inut Eimei ir
paskelbdavau jaunosios Rebekos Detektyvo tinklaratyje. (Bent jau Rebeka liko itikima.) Tuose
filmukuose vilkdavau Eims man taisytus drabuius, susiukuodavau taip, kaip patikdavo jai,
stengdavausi atspti, kas jos galvoje. Pyktis jai deg manyje it kaitinta viela.
iniasklaidininkai rytais sikurdavo mano pievutje. Buvome tarsi prie kareiviai, mnesi
mnesius tnantys per vio atstum, stebintys vieni kitus per niekieno em, bepraded vieni kitiems
jausti kakok ikryplik brolikum. Buvo vienas toks vyrukas, kalbantis animacini filmuk
galino balsu, kur pamgau, nors akyse neregjau. Jis susitikinjo su mergina, kuri labai labai jam
patiko. Kas ryt, kai pasakodavo apie pasimatymus, jo balsas atidudendavo man per langus; viskas,
regis, klostsi kuo puikiausiai. Man knietjo suinoti, kuo tai baigsi.
Pabaigiau vakarin Eimei skirt ra. Vilkjau alius markinius, su kuriais jai patikdavau,
pasakojau jai, kaip pirm kart susitikome, apie vakarl Brukline, apie savo klaiki fraz bet tik
vien alyvuog, kuri mane trikdydavo kas kart, kai Eim j primindavo. Pasakojau apie tai, kaip i
prikaitusio buto ijome spirgant alt, kaip laikiau j u rankos, kaip buiavoms cukraus
debesyje. Tai buvo viena i nedaugelio istorij, kurias abu pasakodavome vienodai. Kalbjau vakaro
pasakos intonacija: raminamai, kaip gerai pastam, kaip daug kart girdt dalyk. Visada
ubaigdavau fraze Grk pas mane, Eime.
Ijungiau kamer ir atsiloiau ant sofos (visada filmuodavausi sddamas ant sofos po jos
prakeiktu nenuspjamu laikrodiu su gegute, nes inojau, kad jeigu neparodysiu jai laikrodio su

gegute, jai parps, ar tik nebsiu pagaliau atsikrats jos laikrodio su gegute, o paskui ji liausis
svarstyti, ar tik nebsiu pagaliau atsikrats jos laikrodio su gegute, ir paprasiausiai nusprs, kad
taip ir yra, o tada, kad ir kokius meilius odius suokiau, ji tylomis sau atremt: Vis dlto jis
iveit mano laikrod su gegute). Ties sakant, gegut turjo tuoj iokti, man vir galvos jau
prasidjo anginis girgdesys, nuo kurio nevalingai sitempdavo andikaulis. Ir staiga igirdau, kad
lauke visi sujudo subruzdo. Kakas nutiko. Girdjau it uvdras klykaujant kelias naujien agentr
diktores.
Kakas negerai, pamaniau.
Skambutis nuaidjo tris kartus: Nik-nikai! Nik-nikai! Nik-nikai!
Nedvejojau. Per pastarj mnes lioviausi dvejoti pulk bd staia galva.
Atidariau duris.
Ten stovjo mano mona.
Grusi.
Eim Eliot-Dan stovjo prie slenksio basa, plona roine suknele, prilipusia jai prie kno, tarsi
bt lapia. Ant kulkni juodavo tamsiai violetiniai iedai. Nuo vienos rankos glebaus rieo karojo
pagato galas. Jos plaukai buvo trumpi, apepusiais galiukais, lyg bet kaip nurti atipusiomis
irklmis. Veidas apibraiytas, lpos itinusios. Ji kkiojo.
Kai ji iskt rankas mane apkabinti, pamaiau, kad visas suknels priekis iteptas dabar jau
sudivusiu krauju. Ji band kak sakyti, prasiiojo kart kit, bet taip ir neitar n garso lyg
krant imesta undin.
Nikai! pagaliau iraudojo ji aimana, nuaidjusi per vis tui nam, ir puol man glb.
Norjosi j nudti.
Btume buv vieni, mano rankos veikiausiai bt sumusios jos kakl, pirtai bt atrad jiems
tobulai tinkanius jos kno linkius. Bt jut stipr pulsavim Bet mes buvome ne vieni, mus buvo
nukreiptos kameros, ir tie mons jau m susivokti, kas yra ita keista moteris, jie atgijo it tas
laikrodis su gegute namo viduje, vienas kitas spragteljimas, vienas kitas klausimas, o tada triukmo
ir vies lavina. I vis pusi mus blyksjo fotoaparatai, mus apsupo reporteriai su mikrofonais, visi
klyk Eims vard klyk, i tikrj klyk. Taigi pasielgiau, kaip dera: apglbiau j ir irgi sustgau
jos vard:
Eime! Dieve mano! Dieve mano! Brangioji!
sikniaubiau veidu jai kakl, tvirtai suspaudiau glby, skyriau fotografams jiems priklausanias
penkiolika sekundi ir sunibdjau tiesiai jai aus:
Kale tu.
Paskui paglosiau jai plaukus, sumiau jos veid savo myliniais delnais ir sitraukiau j vidun.
U dur roko koncerto publika reikalavo biso:
Eime! Eime! Eime!
Kakas ms langus par sauj akmenuk.
Eime! Eime! Eime!
Mano mona visa tai prim kaip normal dalyk ir atsisveikindama pamojavo lauke lstaniai
miniai. Atsigr mane pavargusi, bet pergalingai ypsodamasi iprievartavimo aukos, smurt

igyvenusios moters, lovos ildytojos i sen televizijos film ypsena, ypsena, kai niekas gal gale
gauna, ko nusipelns, ir mes inome, kad ms veikja gals gyventi toliau! Kadras sustoja.
Parodiau pagat, nurtus plaukus, idivusi krauj.
Tai k dabar papasakosi, mon?
Grau, suknirk ji. Grau pas tave.
Norjo apkabinti mane. A atsitraukiau.
K dabar papasakosi, Eime?
Dezis, sunibdjo ji; jos apatin lpa drebjo. Mane isive Dezis Kolingsas. T ryt. Per
ms metines. Suskambjo dur skambutis, a pamaniau Neinau, pamaniau, gal gls nuo tavs.
Krpteljau. Aiku, ji rado, kaip gelti, kad beveik nedovanojau jai gli, o jos ttis mamai
sisdavo gli kas savait nuo tada, kai susituok. 2 444 gli puokts prie 4.
Gls ar kas nors, kalbjo ji. Taigi nesusimsiau, tiesiog atidariau. O ten stovjo jis,
Dezis, keista iraika veide. Rytingas. Lyg jau seniai bt tam ruosis. O a laikiau ranken Nuo
Duds lls. Ar radai lles?
Ji nusiypsojo man per aaras. Atrod labai miela.
O, Eime, radau visk, k tu palikai man.
Buvau k tik paklusi Duds ranken ji buvo ikritusi, ir laikiau j atidarydama duris.
Pabandiau jam trenkti, mes susigrmme, ir jis trinkteljo man tuo medgaliu. Stipriai. O paskui k
atsimenu
Padarei taip, kad mane apkaltint mogudyste, ir dingai.
Nikai, a visk paaikinsiu.
Ilgai prisispyrs irjau j. Regjau dienas saulkaitoje smltame papldimyje, jos rank sau
ant krtins, regjau eimos vakarienes pas jos tvus, Rend, vis pilant man vyno ir tapnojant per
pet, regjau mudu, isidrbusius ant kilimo mano kukliame Niujorko butuke, besinekuiuojanius,
stebinius palubje tingiai besisukant ventiliatori, ivydau savo vaiko motin ir nuostab mudviej
gyvenim, apie kur kadaise svajojau. Du dius trukusi akimirk vienas, du, visa irdimi
trokau, kad tai, k ji sako, bt tiesa.
Nemanau, kad gali visk paaikinti, pasakiau. Bet man bus smagu pairti, kaip tu bandai t
padaryti.
Ibandyk mane dabar.
Ji norjo paimti mane u rankos ir a nusimeiau jos rank. Pajau nuo jos atokiau, atsikvpiau ir
atsigriau veidu j. Mano monai reikia irti tiesiai akis.
Nagi, Nikai, ibandyk mane dabar.
K gi, gerai. Kodl visos lobio paiekos uuominos buvo paslptos ten, kur turjau santyki
su Ende?
Ji atsiduso, nudelb akis. Jos kulknys buvo nubrozdintos.
Apie End a n neinojau, kol nepamaiau per televizori Kai buvau pririta prie Dezio
lovos jo namelyje prie eero.
Tai viskas sutapimas?
Visos tos vietos mudviem k nors reik, pasak ji. Skruostu nuriedjo aara. Tavo
kabinetas, kur vl siliepsnojo tavo aistra urnalistikai.

narpteljau.
Hanibalas, kur a pagaliau supratau, kiek daug tau reikia itos vietos. Tavo tvo namas
akistata su itaip tave nuskriaudusiu mogumi. Tavo motinos namas, kur dabar Go namai, dvi
moterys, padariusios tave geru mogumi. Bet Turbt n nesistebiu, kad norjai tose vietose bti ir
su kuo nors kitu, ji nulenk galv, k simyljai. Visada mgai kartotis.
Kodl kiekvienoje i i viet atsirado po kalt, patvirtinant tarim, kad a tave nuudiau?
Moteriki apatiniai, tavo rankin, tavo dienoratis. Papasakok, Eime, apie savo dienorat su visais
tais melais.
Ji tik ypteljo ir papurt galv, lyg mans gaildamasi.
Visk galiu paaikinti, visk, patikino.
Pavelgiau t miel aarot veid. Paskui krauj.
Eime, kur Dezis?
Ji vl papurt galv, vl lidnai ypteljo.
Jau jau kviesti policijos, bet pasigirdo beldimas duris ir supratau, kad jie jau ia.

EIM ELIOT-DAN
GRIMO VAKAR

Tebeturiu savy Dezio spermos nuo paskutinio iprievartavimo, taigi medicinin apira einasi
sklandiai. Virvs nuspausti rieai, sualota vagina, nubrozdinimai mano knas lyg vadovlinis
pavyzdys. Vyresnis gydytojas storais pirtais ir i burnos sklindaniu iltu kvapu apiri mano duben
gremia ir vokia tuo pat metu, o detektyv Ronda Bonj laiko mane u rankos. Lyg rank bt
apglbusi alta paukio koja. Visikai nepadeda. Kart, pamaniusi, kad j neiriu, nusiiepia iki
aus. Ji digauja, kad Nikas vis dlto ne blogiukas. Taip, lengviau atsikvp visos Amerikos
moterys.
Policija nulk Dezio nam, ras j ten nuog nusibaigus, apstulbusiu veidu, su keliomis
sugniautomis mano plauk sruogomis krauju permirkusioje lovoje. Peilis, kuriuo pasinaudojau, ir
mano raiiai mtysis greta ant ems, kur juos apsvaigusi numeiau ir ijau basa, i nam
nepamusi nieko, tik jo raktus mainos, vart, visa aptekusi krauju lipau jo senovin Jaguar ir
lyg koks seniausiai pamestas itikimas unelis grau tiesiai namo pas vyr. Buvau lyg nebe mogus, o
gyvulys; negalvojau apie niek kita, tik kaip grti pas Nik.
Senis gydytojas pranea man geras naujienas: joki rimt paeidim nra ir nra reikalo atlikti
gimdos abrazijos persileidimas labai ankstyvas. Bonj nepaleidia mano rankos ir sumurma: O
Dieve, k jums teko patirti, kaip manot, ar pajgsit atsakyti kelis klausimus? Nuo uuojautos
aibu prie lumo taktikos. Esu pastebjusi, kad negraios moterys arba elgiasi labai pagarbiai, arba
bna siaubingos storievs.
Js Nuostabioji Eim, js igyvenote brutal pagrobim ir nuolatin prievart. Js nuudte savo
pagrobj ir grote pas savo vyr, kuris, pasirodo, buvo jums neitikimas. Js
a) Paisote savo poreiki ir norite kur laik pabti viena, kol atsigausite.
b) Susiimate, kad padtumte policijai.
c) Nusprendiate, kam pirmiausia duosite interviu galite sulaukti ir ko nors malonaus, pavyzdiui, pasilymo parayti knyg.
Atsakymas b: Nuostabiajai Eimei visada svarbiau kiti.

Man leidia atskiroje ligonins palatoje apsiprausti ir a persirengiu Niko man i nam atnetais
drabuiais suglamytais dinsais, nes ilgai guljo sulankstyti, ir dailia palaidine, trenkiania
dulkmis. Kartu su Bonj i ligonins policijos nuovad vaiuojame persimesdamos vos vienu kitu
odiu. Silpnu balseliu teiraujuosi apie tvus.
Jie laukia js nuovadoje, sako Bonj. Kai pasakiau, apsiverk i diaugsmo. I diaugsmo
ir i palengvjimo. Nesijaudinkite, prie apklaus leisime jums pasiglbesiuoti.
Prie nuovados jau pilna filmavimo kamer. Stovjimo aiktel apgulta ir viltinga lyg stadionas.
ia nra poemins aiktels, taigi tenka vaiuoti tiesiai prie dur, o mus i vis pusi ima supti
iprotjusi minia: visi rkia savo klausimus, ir a matau j drgnas lpas ir seili purslus, i vis
pusi vysioja blyksts ir plieskia filmavimo kamer viesos. Minia lyg itisin jra stumia ir
traukia, stengdamasi mane pasiekti pajuda kelis colius dein, paskui kair.

A negaliu, sakau Bonj. Kakoks fotografas bando ilaikyti pusiausvyr ir msinga vyrika
plataka pliaukteli lang. Nutveriu Bonj u altos rankos. Negaliu.
Ji patapnoja man per rank ir sako: Palauk. Atsiveria nuovados durys, laiptais pabyra visi
nuovadoje buv pareignai ir padaro man koridori. ita garbs sargyba sulaiko iniasklaid, ir
mudvi su Ronda susikibusios rankomis it sprunkantys jaunavediai lekiame tiesiai pas mano tvus,
laukianius ia pat u dur, ir visi puola fotografuoti mane apsikabinusi su mama, nabdania
manomergytemanomergytemanomergyte, ir vos nuo raudos nespringstant tt.
Lyg to nebt gana, mane patraukia dar toliau nuo vis aki. Pasodina kambariuke su patogiomis, bet
pigiomis biuro kdmis, visados atrodo, kad toki audin austa seno maisto ksneli. Kampe mirksi
kamera, lang nra. Ne taip sivaizdavau. Jie nepasisteng, kad jausiausi saugiai.
Su manimi Bonj, jos partneris Gilpinas ir du FTB agentai i Sent Luiso, kurie praktikai
nepratar n odio. Jie duoda man vandens ir Bonj pradeda.
B.: K gi, Eime, pirmiausia norime nuoirdiai padkoti, kad sutikote su mumis pasikalbti po viso to, k jums teko patirti. Tokiose
bylose kaip i labai svarbu visk surayti, kol vykiai gerai prisimenami. Js n nesivaizduojate, kaip tai svarbu. Labai gerai, kad
galime pasikalbti dabar. Jei isiaikinsime visas detales, galsime baigti byl, ir judu su Niku galsite grti prie normalaus
gyvenimo.
E.: Labai noriau.
B.: Js to nusipelnte. Taigi jeigu js pasirengusi, gal galtume pradti nuo vyki chronologijos: kada Dezis atsirado prie js dur?
Ar atsimenate?
E.: Apie deimt ryto. iek tiek po deimtos, nes girdjau kalbantis Tevererus, kai jie jo prie savo mainos vaiuoti banyi.
B.: Kas nutiko, kai atidarte duris?
E.: I karto supratau, kad kakas negerai. Pirmiausia Dezis vis gyvenim ra man laikus. Taiau pastaraisiais metais ita jo
manija lyg ir apslopo. Atrod, jog m save laikyti tiesiog senu draugu, ir kadangi policija nieko negaljo padaryti, a su tuo
susitaikiau. Niekada nejutau, kad jis nort mane i tikrj nuskriausti, nors man visai nepatiko, kad jis gyvena taip arti.
Geografikai. Manau, tai j ir ived i pusiausvyros. inojimas, kad a taip arti. Jis pas mane atjo su Jis buvo suprakaitavs ir
nervingas, bet nusiteiks rytingai. Buvau viruje, susiruoiau lyginti suknel ir staiga ant grind pastebjau didiul medin lls
Duds ranken buvo ikritusi. Pasidar apmaudu, nes lles jau buvau paslpusi malkinje. Taigi iupau ranken ir taip su ja
rankoje atidariau duris.
B.: Js puiki atmintis.
E.: Ai.
B.: Kas nutiko paskui?
E.: Dezis siver vidun, susijaudins, kakoks paklaiks m vaikioti po svetain. Paskui paklaus: K veiksi per vestuvi
metines? Nusigandau, kad jis ino, jog iandien ms metins. Atrod, kad jis dl to pyksta. O tada sugrieb mane u rieo ir
usuko rank u nugaros. mme grumtis. Kovojau i vis jg.
B.: Kas paskui?
E.: spyriau jam, itrkau ir nubgau virtuv. Tada vl susikibome ir jis man trinkteljo ta didele medine Duds rankena, a
parpuoliau, jis man trenk dar por ar tris kartus. Prisimenu, kad kur laik nieko nemaiau, kad apsvaigau, galvoj lyg plaktuku kal.
Bandiau sugriebti ranken, o jis tada man rank dr kieniniu peiliu, kur turjo. Tebematyti randas. Matot?
B.: Taip, j pastebjo per js medicinin apir. Jums pasisek, kad prar tik pavirium.
E.: Patikkite manim, tikrai neatrod kaip pavirin aizda.
B.: Taigi jis dr jums? Drio kampas
E.: Neinau, ar jis tai padar tyia, ar a pati netyia pasismeigiau svyrinjau kaip girta. Bet pamenu, kaip kuoka nukrito ant

grind. Pasiirjau emyn ir pamaiau, kad kraujas i drio aizdos varva ant kuokos. Paskui turbt netekau smons.
B.: Kur atsigavote?
E.: Atsigavau savo svetainje suritomis rankomis ir kojomis.
B.: Ar rkte, ar bandte prisiaukti kaimynus?
E.: Aiku, kad rkiau. Bet ar js girdit, k sakau? Buvau sumuta, subadyta peiliu ir surita vyro, kuris deimtis met buvo dl
mans pamis, kuris kadaise band nusiudyti mano bendrabuio kambaryje.
B.: Gerai, Eime, gerai, atsipraau, mes anaiptol js nekaltiname, tik norime susidaryti isam vaizd, kad galtume baigti tyrim, o
js galtumte grti normal gyvenim. Gal nortumte dar vandens, gal kavos ar dar ko nors?
E.: Noriau ko nors ilto. Man alta.
B.: Tuojau. Gal galtumte atneti kavos? Ir kas nutiko toliau?
E.: Manau, pirminis jo planas buvo apsvaiginti mane ir pagrobti, ir padaryti taip, kad atrodyt kaip monos pabgimas, nes kai
atsipeikjau, jis kaip tik baig virtuvje luostyti krauj ir patais staliuk su senoviniais ratais, kur nuveriau bgdama virtuv.
Jau buvo kakur nukis kuok. Bet jam reikjo skubti ir, manau, nutiko tai kas: jam prie akis suversta svetain ir staiga jam
auna galv: Tegu taip ir bna. Tegu atrodo, kad ia nutiko kakas baisaus. Taigi jis atlapoja laukujes duris, nuveria
svetainje dar bei t. Apveria otoman. tai kodl viskas atrod taip keistai: tai buvo pusiau tikra, pusiau sureisuota.
B.: Ar Dezis idliojo kalius visose lobio paiekos punktuose Niko kabinete, Hanibale, jo tio name, Go malkinje?
E.: Nesuprantu, k turite omenyje?
B.: Niko kabinete buvo ne js dydio moteriki apatiniai.
E.: Turbt tos merginos, su kuria jis susitikinjo.
B.: Ne jos.
E.: Na, niekuo negaliu padti. Gal jis susitikinjo ne su viena.
B.: Js dienoratis rastas jo tvo name. Apdegs krosnyje.
E.: Js skaitte dienorat? Siaubinga. Esu tikra, kad Nikas norjo jo atsikratyti. Nesistebiu, turint omeny, kad js taip greitai j
nusitaikte.
B.: Kam kain reikjo neti j deginti tvo nam?
E.: ia jau jo reikt paklausti. (Pauz.) Nikas danai ten eidavo pabti vienas. Jam patinka bti vienam. Taigi, manau, jam tai
neatrod keista. Juk jis negaljo to padaryti namie, nes ten nusikaltimo vieta kas ino, gal vl ateisite ir rasite k nors pelenuose.
Tio namuose jam buvo patogiau. Manau, jis pasielg imintingai, turint omeny, kad js ketinote j kiti kaljim.
B.: Dienoratyje aprayti dalykai kelia labai didel nerim. Jame raote, kad patirdavote smurt, apraote savo baimes, kad Nikas
nenori vaiko ir kad jis gali jus nuudyti.
E.: Bt buv geriau, jei tas dienoratis bt sudegs. (Pauz.) Bsiu atvira: dienoratyje aprayti kai kurie mudviej su Niku
pastarj met nesutarimai. Ir ms santuokos, ir Niko vaizdas i dienoraio susidaro nekoks, bet a turiu prisipainti: dienorat
raydavau tik tada, kaip bdavau be proto laiminga arba bdavau baisiai nelaiminga ir nordavau isigieti, o tada Virdama savo
paios sultyse, gal kartais kiek perddavau. Daugyb dalyk bjauri tiesa: jis tikrai kart mane pastm, jis nenorjo vaiko, jis
turjo finansini problem. Bet kad a jo biau bijojusi? Tenka prisipainti man nesmagu prisipainti, bet tai dramatikas
perdjimas. Manau, bda ta, kad esu patyrusi, kas yra persekiojimas labai seniai buvo dl mans pamiusi moni, ir a
pasidariau perdm paranojik.
B.: Js bandte nusipirkti ginkl.
E.: Pasidariau paranojik, suprantate? Atsipraau. Jei inote mano istorij, suprasite.
B.: Dienoratyje yra raas apie tai, kaip vien vakar igrusi kokteilio prastai pasijutote ir tai labai panau klasikin apsinuodijim
antifrizu.
E.: (Tyla.) Keista. Taip, a tada sirgau.
B.: Gerai, grkime prie lobio paiekos. Ar js paslpte Pano ir Duds lles malkinje?

E.: A.
B.: Nemenka ms tyrimo dalis buvo nukreipta Niko skol, gausius pirkinius, gytus su kredito kortele ir paskui aptiktus
malkinje. K pamante, kai jote malkin ir ivydote visus tuos daiktus?
E.: A buvau Go sklype, o mudvi su Go nesame itin artimos, taigi i esms pasijutau taip, lyg kaiioiau nos, kur man nepriklauso.
Pamenu, pamaniau tada, kad ia jos daiktai i Niujorko. O paskui per inias pamaiau Dezis versdavo mane visk irti, kad
jos atitinka Niko pirkimus, ir inojau, kad Nikas turi problem su pinigais jis ilaidautojas. Manau, jis sutriko. Impulso pagautas
prisipirko daikt, kuri nebegaljo grinti, taigi paslp visk nuo mans, iki parduos internetu.
B.: Pano ir Duds lls vestuvi metini proga lyg ir nelabai derama dovana.
E.: inau! Dabar jau inau. Tada neprisiminiau visos Pano ir Duds istorijos. Man tai buvo tiesiog vyras, mona ir vaikas, jie
buvo mediniai, o a nia. Panariau po internet ir radau Pano odius: tai kaip tai daroma! Pamaniau, aunu. Neinojau, k
jie reikia.
B.: Taigi jums surio rankas ir kojas. Kaip Dezis jus nusigabeno iki mainos?
E.: Jis var main gara, nuleido garao duris, nutemp mane, vert bagain ir isive.
B.: O tada js aukte?
E.: Taip, velniai raut, aukiau. Ir jei biau inojusi, jog vis mnes kasnakt Dezis mane prievartaus, o paskui sitaisys greta su
martinio taure ir migdomj piliule, kad jam netrukdyt mano raudos, ir jog policija ketins j apklausti, bet vis dar neturs joki
rodym, vis dar trepss, neimanydami ko imtis, galbt biau garsiau aukusi. Taip, turbt biau aukusi garsiau.
B.: Dar kart praau atleisti. Gal galtumte poniai Dan paduoti nosinaii? Ir kur jos kav Dkoju. K gi, Eime, kur js
nuvaiavote?
E.: Vaiavome Sent Luiso link ir pamenu, kad pakeliui jis sustojo Hanibale girdjau garlaivio vilpuk. Veikiausiai tada jis imet
mano rankin. Dar vienas veiksmas, kad viskas atrodyt kaip nusikaltimas.
B.: Labai domu. ioje byloje pilna keist sutapim. Pavyzdiui, kad Dezis rankin imet btent Hanibale, kur Nik turjo nuvesti
js uuomina, ir mes savo ruotu pamanme, kad rankin ten imet Nikas. Arba kad js dovan nusprendte paslpti ten, kur
Nikas slp su slaptomis kredito kortelmis nupirktus daiktus.
E.: Tikrai? Man ia visai nepanau sutapimus. Man ia panau brel far, kurie sikal, kad mano vyras kaltas, bet dabar, kai
paaikjo, kad a gyva, o jis, akivaizdu, nekaltas, atrodo kaip visiki idiotai ir dabar u iaudo griebiasi, kad tik igelbt savo
subines. Uuot prisim atsakomyb u tai, kad jei ita byla bt likusi js absoliuiai nekompetentingose rankose, Nikas bt
mirtinink gretose, o a, prirakinta prie lovos, biau prievartaujama kiekvien miel dien iki pat gyvenimo galo.
B.: Atleiskie, tai
E.: A isigelbjau ir taip igelbjau Nik, ir tai igelbjo js apgailtinas dinas subines.
B.: Labai taikliai pasakyta, Eime. Atsipraau, kad mes tokie Mes tiek daug dirbome su ia byla, kad dabar norime isiaikinti
kiekvien smulkmen, kuri prairjome, kad daugiau toki klaid nebekartotume. Bet js visikai teisi, mes pamirtame bendr
vaizd: js esate didvyr. Tikra didvyr.
E.: Ai. Malonu tai girdti.

NIKAS DANAS
GRIMO VAKAR

Nuvaiavau nuovad pasiimti monos ir iniasklaida mane pasitiko kaip roko vaigd, kaip
triukinamai rinkimus laimjus prezident, kaip mog, pirm kart nuengus ant mnulio. Beveik
norjosi vir galvos ikelti sunertas rankas ir pakratyti dl pergals. Suprantama, pamaniau, dabar
apsimeskime, kad mes draugai.
Viduje pasijutau lyg pakliuvs kakok nevykus Kald vakarl: ant stalo stovjo keli buteliai
ampano, greta mayiai popieriniai puodeliai. Far pleknojimas per pet ir sveikinimai jiems,
paskui sveikinimai man, lyg dar vakar tie mons nebt mans persekioj. Bet turjau aisti pagal j
taisykles. Atstatyti pet, kad papleknot. O taip, dabar mes visi draugai.
Svarbiausia, kad Eimei niekas nebegresia. Vis kartojau ir kartojau it fraz. Turjau atrodyti
kaip palengvjim pajuts, mon iki aus simyljs vyras, iki paaiks, kaip pakryps reikalai. Iki
bsiu tikras, kad policija inarplios jos visus klampius painius melus. Iki j suims. Sulauksiu, iki j
suims, ir tada pajusiu, kad mano smegenys pleiasi ir plikta tuo pat metu mano intelektualus
hikokikas mastelio keitimas, ir pagalvosiu: Mano mona nuud mog.
Ubad j, paaikino jaunas policijos pareignas, atsakingas u ryius su eima. (Tikiuosi, kad
daugiau niekada dl jokios prieasties nieko nepaskirs ryiams su manimi.) Tas pats vaikis, kuris Go
ausis i su savo arkliu, perskelta lpa ir alergija ems rieutams. Smeig tiesiai kakl. Smeig
ia, ir jis nukraujavo per koki minut.
Minut daug, inant, jog mirti. sivaizdavau, kaip Dezis susiima u kaklo, kraujas su kiekvienu
tvinksiu srva jam pro pirtus, Deziui darosi vis baisiau ir pulsas danja O paskui ima ltti, ir
Dezis ino, kad ltjimas yra blogiau. Ir vis laik Eim stovi taip, kad jos nepasiekt, ir stebi j
kaltinamai, pasilyktjusi, lyg biologijos student, kuriai tenka stebti, kaip lenda kiauls vaisius.
Rankoje tebelaiko savo maj skalpel.
Supjaust j dideliu msininko peiliu, pasakojo vaikis. Tas tipas atsissdavo greta ant lovos,
atpjaudavo msos ir j maitindavo. itai jam buvo bjauriau negu subadymas. Kart peilis nuslydo
nuo lkts, jis nepastebjo
Kaip ji pasinaudojo peiliu, juk buvo pririta? paklausiau.
Vaikis nudelb mane taip, lyg biau per dant patrauks jo motin.
Neinau, pone Danai, manau, kaip tik dabar jie aikinasi detales. Svarbiausia, kad js monai
niekas nebegresia.
Valio. Vaikis nuvilp mano fraz.
Pro tarpdur pamaiau Rend ir Meribet kambaryje, kur prie eias savaites dalyvavome
pirmojoje spaudos konferencijoje. Jie kaip visada buvo atsiliej vienas kit, Rendis pabuiavo
Meribet virugalv, ji irgi j pasitryn, ir mane sum toks siutas, kad vos juos nepaleidau
segiklio. Judu, savo dukter dievinantys, garbinantys mulkiai, sukrte it padar ir paleidote
pasaul. Tik pavelkite, kaip smagu, kokia tobula pabaisa! Ir ar jie u tai nubausti? Ne, niekam n
galv neatjo suabejoti j reputacija; jie jaut vien tik besiliejani meil ir param, Eim bus jiems

sugrinta ir visi j myls dar labiau.


Mano mona anksiau buvo nepasotinama sociopat. Kuo ji taps dabar?
enk atsargiai, Nikai, enk labai atsargiai.
Rendis pastebjo, kad iriu juos, ir mosteljo prieiti. Jis paspaud man rank keli irinktj
reporteri akivaizdoje, kuriems buvo leista eiti vidun. Meribet laiksi savo: jai tebebuvau jos
dukter idavs vyras, ji linkteljo ir nusigr.
Rendis prisilenk prie mans, ir a uuodiau jo mtin gum.
inai, Nikai, mums taip palengvjo, kad Eim gro. Turime tavs atsiprayti. Labai atsiprayti.
Tegu Eim pati nusprendia, k mano dl js santuokos, bet a noriu atsiprayti dl to, kaip viskas
pakrypo. Turi suprasti
Suprantu, pasakiau. Visk suprantu.
Rendis nespjo nei atsiprayti, nei sivaiuoti su savo kalbomis, nes lyg i Vogue puslapi
nueng Teneris su Betse iugdanios kelns ir brangakmeni atspalvi markiniai, spindintys
auksiniai laikrodiai ir iedai. Teneris pasilenk man prie ausies ir sunibdjo: Isiaikinsiu, kokia
ms padtis, o tada puol Go, isigandusiomis akimis ir su daugybe klausim: K tai reikia? Kas
nutiko Deziui? Ji m ir idygo ant tavo slenksio? K tai reikia? Kaip tu? Kas dabar bus?
Keistas buvo susibrimas, keista buvo ia bti: ne susirinkimas, ne ligonins laukiamasis, bet justi
neramus pakilumas lyg kokiame saloniniame aidime, kur nra vieno eimininko. O du reporteriai,
kuriuos Eliotai sileido vidaus ventov, atakavo mane klausimais: Ar labai diaugiats, kad gro
Eim? Ar labai pakiliai dabar jauiats? Nikai, ar jauiate didel palengvjim, grus Eimei?
Jauiu didiul palengvjim ir esu labai laimingas, tariau savo susikurt nuobodi
iniasklaidai skirt fraz, tada atsidar durys ir pasirod aklina Kolings. Lpos buvo suspaustos lyg
raudonas randas, veido pudra nuvagota aar.
Kur ji? kreipsi ji mane. Kur ta niekinga kal? Ji nuud mano sn. Mano sn.
Ji pravirko, o fotografai puol fotografuoti.
Kaip jauiats, suinojusi, kad js snus apkaltintas pagrobimu ir prievartavimu?
nenatraliu balsu paklaus vienas reporteris.
Kaip jauiuosi? r ji. Js klausiate rimtai? Negi mons atsako tokius klausimus? Ta
bjauri beird manipuliavo mano snumi vis jo gyvenim usiraykite itai. Manipuliavo, melavo
ir galiausiai j nuud, ir dabar, net ir po jo mirties, naudojasi juo
Ponia Kolings, mes esame Eims tvai, prakalbo Meribet. Ji paband paliesti aklinos pet,
bet ta nusipurt Meribets rank. Ujauiu jus dl js skausmo.
Bet ne dl mano netekties. aklina stovjo visa galva auktesn u Meribet; Meribet ji
irjo i viruas. Bet ne dl mano netekties, pakartojo.
Ujauiu dl visko, pasak Meribet, o tada greta jos atsirado Rendis, visa galva auktesnis
u aklin.
K js darysite su savo dukra? paklaus aklina. Ji pasigr ms jaunj patiktin, kuris
stengsi ilaikyti tatrnybin orum. Kas padaryta dl Eims? Nes ji meluoja, kad mano snus j
pagrob. Ji meluoja. Jinai nuud j, nuud miegant, bet, regis, niekas nekreipia tai dmesio.
Viskam skiriamas reikiamas dmesys, ponia, pareik vaikis.
Ponia Kolings, ar galtumte tarti kelis odius iniasklaidai? paklaus reporteris.

K tik tariau kelis odius iniasklaidai. Eim Eliot-Dan nuud mano sn. Tai nebuvo
savigyna. Jinai j nuud.
Ar turite rodym?
rodym ji neturjo.
Reporterio straipsnyje bus apraytas mano isekimas (jo suvargs veidas liudija apie daugyb
bemiegi nakt), Eliot palengvjimas (tvas su motina susikib laukia, kada j vienturt dukt bus
oficialiai jiems grinta). Bus aptariamas far nekompetentingumas (byla buvo tiriama alikai, joje
buvo pilna aklagatvi ir klaiding veiksm, nes policijos departamentas atkakliai vis dmes telk
ne t mog). aklin Kolings straipsnis nurays viena eilute: Po nesmagaus susidrimo su Eliotais
kartlio pilna aklina Kolings buvo ivesta i kambario; ji tvirtino, kad jos snus nekaltas.
aklin i ties ived kit kambar, kad urayt jos pareikim ir kad ji netrukdyt kur kas
geresnei istorijai: Pergalingas Nuostabiosios Eims sugrimas.
Kai Eim ileido pas mus, vl viskas prasidjo i naujo. Fotografavimas ir aaros,
glbesiavimas ir juokas, viskas kitiems, kuriems rpjo pamatyti ir igirsti: Kaip viskas buvo?
Eime, koks jausmas pabgus nuo pagrobjo ir grus pas vyr? Nikai, koks jausmas atgavus
mon, atgavus laisv visk kartu?
A beveik nekalbjau. Man galvoje sukosi kiti klausimai, tie patys, kurie nedav ramybs jau
seniai, grsmingas ms santuokos refrenas: Apie k galvoji, Eime? Kaip jautiesi? Kas tu? K mes
vienas kitam padarme? K darysime?
Eim pasielg maloningai ir didingai, pareikusi nor grti vedybin lov pas neitikim vyr. Visi
tam pritar. iniasklaida sek mums kandin lyg paskui karalik vestuvi procesij, o mudu lkme
nenoninmis lempomis apviestomis, greitmaisiu ugriozdintomis Kartido gatvmis savo Rmus
prie ups. Kokia maloninga buvo Eim, kokia narsi. Tikra pasak princes. O a, suprantama,
palainas vyras kuprius, kuris lankstysis iki pat savo gyvenimo pabaigos. Iki j suims. Jeigu j kada
nors suims.
Buvo neramu, kad j apskritai paleido. Net ne neramu mane itiko okas. Maiau, kaip jie vienas
paskui kit ijo i konferencij sals, i kur tard keturias valandas j paleido: du FTB tipai su
tartinai trumpais plaukais ir tuiais veidais; Gilpinas, patenkintas it gelel rads; ir Bonj,
vienintel kietai suiauptomis lpomis ir V suraukta kakta. Praeidama ji vilgteljo mane,
kilsteljo antak ir nujo sau.
Paskui, labai jau greitai, mudu su Eime atsidrme namie, vienu du svetainje, stebimi blizgani
Bliker aki. Anapus uuolaid vis dar spigino televizijos kamer iburiai, nuo j ms svetain buvo
ulieta keistai pramatnia oranine viesa. Lyg btume romantikai apviesti degani vaki. Eim
buvo tobulai grai. Nekeniau jos. Bijojau jos.
Negalime nakvoti vienuose namuose pradjau sakyti a.
Noriu bti ia su tavimi. Ji pam mane u rankos. Noriu bti su savo vyru. Noriu tau suteikti
prog bti tokiu vyru, koks nori bti. A tau atleidiu.
Tu man atleidi? Eime, kodl grai? Ar dl to, k kalbjau per interviu? Per filmuotus klipus?
O ar ne to norjai? paklaus ji. Ar ne toks buvo klip tikslas? Jie buvo tobuli jie primin
man, kaip bdavo gera seniau.

A tiesiog kalbjau tai, k tu norjai igirsti.


inau tai kaip gerai tu mane pasti! pareik Eim. Ji vytjo. Bliker aplink jos kojas m
sukti atuoniukes. Eim pam kat ant rank ir m glostyti. Kats parpimas sklido per vis kambar.
Pagalvok, Nikai, mes pastame vienas kit. Geriau negu kas kitas.
I tikrj per pastarj mnes, kol dar nelinkjau Eimei nieko bloga, ir man m taip atrodyti.
Keistomis akimirkomis vidurnakt, kai atsikeldavau nusilapinti, arba ryt berdamas duben
dribsnius, giliai savyje pajusdavau kruopelyt susiavjimo savo mona, netgi velnum. Kad
tiksliai inojo, k noriau perskaityti tuose laikeliuose, kad band parsivilioti mane atgal, netgi kad
numat visus mano neteisingus ingsnius Ta moteris painojo mane kaip nulupt. Painojo mane
geriau negu kas kitas. Vis t laik maniau, kad mes svetimi, o paaikjo, kad painojome vienas kit
intuityviai, kad tas jausmas gldjo ms kauluose, ms kraujuje.
Romantika. Pratingai romantika.
Eime, mes negalime tiesiog imti ir tsti nuo ten, kur buvome.
Ne, ne nuo ten, kur buvome, pasak ji. Nuo ten, kur esame dabar. Nuo ten, kur tu mane myli
ir kur niekada daugiau nesielgsi blogai.
Tu i proto ijai, tikrai ijai i proto, jei manai, kad liksiu. Tu nuudei mog, pasakiau.
Nusigriau nuo jos, o tada galvoje radosi vaizdinys: ji su peiliu rankoje, lpos iaupiasi brkn,
nes a nepaklusau jai. Vl atsigriau. Taip, mano monai visada reikia irti akis.
Kad pabgiau.
Tu nuudei Dez, kad turtum nauj pasak, kad galtum grti namo ir bti vis mylima Eime, ir
tavs netgi nekaltint dl to, k padarei. Eime, negi nesuvoki, kaip tai ironika? Dl ito visada
neksdavai mans kad man netenka atsakyti u savo veiksm padarinius, argi ne? K gi, mano
subin deramai ir su kaupu atsak u padarinius. O kaip tu? Nuudei mog, mog, kuris, manau,
tave myljo ir tau padjo, o dabar nori, kad a uimiau jo viet, myliau tave ir tau padiau, ir
A negaliu. Negaliu to padaryti. Ir nedarysiu.
Nikai, man regis, tave pasiek ikreiptos inos, pareik ji. Nesistebiu, kai sklando itiek
gand. Bet turime visai tai pamirti. Jei norime engti pirmyn. Ir mes engsime pirmyn. Visa Amerika
nori, kad mes engtume pirmyn. Tai istorija, kurios dabar reikia pasauliui. Mudu. Dezis nedorlis.
Niekas nenori dviej nedorli. Jie nori mgti tave, Nikai. Vienintelis bdas tau bti vl mylimam
bti su manimi. Tai vienintelis bdas.
Eime, papasakok, kas nutiko. Ar Dezis vis laik tau padjo?
Ji piktai ybteljo akimis: jai nereikj vyro pagalbos, nors akivaizdu, kad jos reikjo.
Aiku, kad ne! atkirto.
Papasakok. Kad ir kaip bt skaudu, papasakok man visk, nes su itais pramanais mes negalime
engti toliau. A kovosiu su tavimi kiekviename ingsnyje. inau, kad visk esi apgalvojusi.
Negaudau tavs, kada suklysi pavargau stengtis ubgti tavo mintims u aki, neturiu savy ito. A
tik noriu inoti, kas nutiko. Buvau vos per ingsn nuo mirtinink kameros, Eime. Tu grai ir mane
igelbjai, ir a esu tau u tai dkingas girdi? Ai tau, ir nesakyk paskui, kad nepadkojau. Ai.
Bet man reikia inoti. Tu inai, kad man reikia inoti.
Nusirenk, paliep ji.

Ji norjo sitikinti, ar neturiu mikrofono. Isirengiau prieais j nuogai, ir ji mane apirjo,


perbrauk ranka smakr, krtin, nugar. Perved sdmenis, kyteljo rank tarp koj, sum
sklides, paskui suglebus pen ir palaik rankoje, irdama, kas bus. Nieko nebuvo.
Tu varus, pasak. Turjo nuskambti kaip poktas, smojis, filmo citata, i kurios abu
pasijuoktume. Kai niekaip nesureagavau, ji atsitrauk ir pasak: Man visados patikdavo irti
tave nuog. Tada jausdavausi laiminga.
Tu niekada nesijausdavai laiminga. Ar galiu apsirengti?
Ne. Nenoriu jaudintis, kad gal rankogaliuose ar silse paslpei mikrofon. Eisime voni ir
paleisime vanden. Jei kartais namuose pridliojai blaki.
Prisiirjau per daug film, pasakiau.
Cha! Niekada nemaniau, kad igirsiu tave itaip sakant.
Mudu silipome voni ir atsukome du. Vanduo tiko man ant nuogos nugaros ir dulk Eimei i
priekio ant palaidins, kol galiausiai ji palaidin nusireng. Nusivilko visus drabuius
piktdiugikas striptizas ir permet per duo dureles ypsodamasi, aismingai, kaip kad kadaise, kai
susipainome Esu pasirengusi bet kam! Atsigr mane, ir a laukiau, kad atmes plaukus, kaip
kad darydavo flirtuodama su manimi, bet plaukai buvo per trumpi.
Dabar lygiosios, itar ji. Pamaniau, nemandagu bti su drabuiais.
Manau, Eime, etiketas mums dabar nerpi.
irk jai akis, neliesk jos, nesileisk lieiamas.
Ji engteljo prie mans, udjo rank man ant krtins, leido vandeniui sruventi jai tarp krt.
Nuo virutins lpos nusilai la ir nusiypsojo. Eim nekent besitakanio duo. Jai nepatikdavo,
kai sulapdavo veidas, nepatiko jausmas, kai vanduo apaudo kn. inau tai, nes esu su ja
susituoks, daug kart bandiau grabintis ir lindau prie jos due, bet ji mane visada atstumdavo.
(inau, Nikai, atrodo seksualiai, bet i tikrj taip nra, taip mons elgiasi tik filmuose.) Dabar ji
vaidino prieing vaidmen, lyg pamirusi, kad j pastu. Atsitraukiau.
Papasakok, Eime, visk. Bet pirmiausia, ar buvo vaikas?
Vaikas pasirod bess pramanas. Man tai buvo vis lidniausia. Suinoti, kad mona mogud,
baisu, bjauru, taiau melas dl kdikio buvo kone nepakeliamas. Kdikis melas, kraujo baim
melas, per pastaruosius metus mano mona kone vien tik melavo.
Kaip tu pakiai Dez?
Rsio kampe radau pagato. Msos peiliu perpjoviau j keturis gabalus
Jis leido tau turti peil?
Pamirti, kad mudu buvome draugai.
Ji buvo teisi. Msiau apie istorij, kuri suriet policijai: kad Dezis laik j nelaisvje. Tikrai
pamirau. Ji buvo neprilygstama pasakotoja.
Kai Dezio nebdavo, kuo kieiau uverdavau pagat sau ant rie ir kulkni, kad likt itos
rantos.
Ji parod rykias lyg apyranks linijas ant rie.
Pamiau vyno butel ir kasdien save prievartavau, kad vagina i vidaus atrodyt kaip turi
atrodyti. Kaip turi atrodyti prievartavimo aukos vagina. iandien leidau jam su manimi pasimylti,

kad manyje bt jo spermos, ir jo martin meiau kelias migdomj tabletes.


Jis leido tau turti migdomj?
Ji atsiduso: buvau neatidus.
Taip, judu buvote draugai.
O tada
Ji parod, kaip perr jam gerkl.
Viens, ir viskas, ar ne?
Tereikia apsisprsti, kad tai padarysi, ir padaryti, pasak ji. Valia. Tereikia valios padaryti,
jei jau nusprendei. Kaip ir bet k kita. Tu niekada to nesupratai.
Pajutau, kad jos nuotaika keiiasi, ji pasidar altesn. Per menkai ja avjausi.
Papasakok dar, paraginau. Papasakok, kaip tai padarei.
Po valandos vanduo atvso, ir Eim baig mudviej pokalb.
Turi pripainti, kad atlikta talentingai, pareik ji.
irjau j.
Noriu pasakyti, kad turtum bent kiek avtis, mygo ji.
Per kiek laiko Dezis nukraujavs mir?
Metas lov, pasak ji. Bet jei norsi, pasikalbsime ryt. Dabar laikas miegoti. Drauge.
Manau, tai svarbu. Kaip finalinis momentas. I tikrj kaip momentas, prieingas finalui.
Eime, a liksiu ia nakvoti, nes nenoriu atsakinti visus tuos klausimus, jei nelikiau. Bet
miegosiu apaioje.
Ji palenk galv on, atidiai mane nuvelg.
Nikai, nepamirk, kad a tau vis dar galiu padaryti daug bloga.
Cha! Dar blogiau, negu jau padarei?
Ji, regis, nustebo.
O, tai jau tikrai.
Vargu, Eime.
engiau pro duris.
Pasiksinimas nuudyti, itar ji.
Sustojau.
Toks buvo mano pirminis planas: a varg, liguista mona su besikartojaniais staigiais
stipriais ligos priepuoliais, ir paaikja, kad visi tie kokteiliai, kuri jai paruodavo jos vyras
Kaip dienoratyje.
Bet nusprendiau, kad pasiksinimas nuudyti tau per menkas. Reikjo ko nors daugiau. Bet
minties apie nuodijim neatmeiau. Man patiko mintis, kaip tu priaugi iki udiko. Pirma ibandai
bailio bd. Taigi permsiau tai.
Manai, patiksiu?
Visi tie vmalai kaip siaubinga. Naivi isigandusi mona galjo iek tiek t vmal isaugoti
dl visa ko. Negali jos kaltinti, kad elgsi kiek paranojikai. Eim patenkinta nusiypsojo. Visada
turk atsarginio plano atsargin plan.
Tu tikrai save nuodijai?

Eik jau, Nikai, negi tu sukrstas? A juk save nuudiau.


Man reikia igerti, pasakiau. Ir ijau, nespjus jai nieko daugiau pasakyti.
likteljau viskio ir atsisdau svetainje ant sofos. Anapus uuolaid kamer ibintai apviet
kiem. Naktis greit baigsis. Iaus rytas prislgs suvokimu, kad tai niekada nesibaigs.
Teneris i karto pakl ragel.
Jinai nuud j, pasakiau. Ji nuud Dez, nes jis Nes jis ukniso j, mat band rodyti savo
gali, ir ji sugalvojo, kad gali j nuudyti ir kad tai bdas grti senj gyvenim, ir kad visk galima
suversti jam. Teneri, jinai nuud j, ji pati k tik man pasak. Ji prisipaino.
Nujauiu, kad neturjai galimybs to kaip nors rayti? Telefonu ar kaip nors?
Mes buvome nuogi, buvo paleistas duas ir ji pasakojo panibdomis.
Man net inoti nesinori, dribteljo jis. Toki ikrypli kaip judu dar nesu sutiks, o juk
mano specializacija visokie ikrypliai.
Kas vyksta policijoje?
Teneris atsiduso.
Ji viskam turjo paaikinim. Jos pasakojimas absurdikas, bet ne k absurdikesnis u msik.
I esms Eim naudoja patikimiausi sociopat princip.
Kok?
Kuo didesnis melas, tuo labiau jie tiki juo.
Baikit, Teneri, turi juk bti kas nors.
Nupdinau prie laipt pairti, ar nra kur nors netoliese Eims. Telefonu kalbjausi
panibdomis, bet vis tiek. Dabar turjau bti atsargus.
Dabar, Nikai, mums reikia laikytis tam tikr taisykli. Po jos apklausos atrodai labai nekaip: ji
teigia, kad viskas, kas parayta dienoratyje, tiesa. Kad visi daiktai malkinje tavo. Neva
prisipirkai visko u kredito korteles ir tau gda prisipainti. Ji tik viskuo aprpinta turting tveli
dukrel, i kur jai inoti, kaip vyro vardu gauti slapt kredito korteli. Ir, Dieve mano, ta
pornografija!
Ji man papasakojo, kad jokio vaiko nebuvo, ji visk sufalsifikavo su Noels Hotorn lapimu.
Kodl nesakei Puiku! Pasitelksime Noel Hotorn.
Noel neino.
Igirdau gil atods. Jis n nepaklaus kaip.
Galvosime, iekosime, pasak. Kas nors turi ilsti.
Negaliu gyventi vienuose namuose drauge su ita. Ji gsdina mane
Pasiksinimu nuudyti Antifrizu. Aha, girdjau.
Ar mane gali dl to suimti? Ji sako, kad tebeturi vmal. kaltis. Bet ar jie gali
Kol kas palikim tai, gerai, Nikai? pasil jis. Kol kas pasistenk bti geras. Man bjauru tai
sakyti, tikrai bjauru, bet tiek tegaliu tau dabar patarti kaip teisininkas: graiai elkis.
Graiai elgtis? Toks js patarimas? Mano vieno mogaus teisin svajoni komanda: Graiai
elkis? Eikit js velniop.
siuts ijungiau pokalb.
Nudsiu j, pamaniau. Nudsiu t kal.

Leidausi neamas nirios svajons, kuria mgaudavausi pastaruosius kelerius metus, kai per Eim
jauiausi visikai niekingas padaras: sivaizduodavau, kaip trenkiu jai plaktuku, kneinu jai galv, kol
ji galiausiai liaujasi kalbti, kol nebelieka odi, kuriais ji mane nuodijo: vidutinyb, nuobodus,
eilinis, neiradingas, neatidus, nespdingas. Daniausiai su ne. Vaizduotje tvatinu j plaktuku, kol ji
tampa panai sulauyt aisl, murmant ne, ne, ne, kol usikerta ir nutyla. Bet man to negana, a vl
regiu j tobul ir vl pradedu udyti: suimu j u kaklo ji visados geid intymumo, ir spaudiu,
spaudiu, jos pulsas
Nikai?
Atsigriu: ant apatinio laiptelio stovi Eim naktiniais markiniais pakreipusi al galv.
Elkis graiai, Nikai.

EIM ELIOT-DAN
GRIMO VAKAR

Jis atsigria ir, kai pamato mane ia stovini, isigsta. Tai man naudinga. Nes neketinu jo
paleisti. Gal jam ir atrod, kad meluoja, kai kalbjo visus tuos mielus dalykus, kad parviliot mane
namo, bet a inau, kad yra kitaip. inau, kad taip meluoti Nikas negali. inau, kad itars tuos
odius jis suprato, kaip yra i tikrj. Blykst! Nes negali bti, kad btum taip myljs, kaip mudu
myljome vienas kit, ir tai nebt siskverb iki pat kaul smegen. Tokia meil kaip ms gali
nuslopti, bet ji visada laukia, kada gals grti. Kaip mieliausias vys pasaulyje. Netikite? O kaip
itai? Jis melavo. Jis nejaut nieko i to, k kalbjo. K gi, prasmenga jis skradiai, jam puikiai
pavyko, nes a jo noriu kaip tik tokio. Noriu tokio vyro, kokiu jis apsimet moterims tas vyrukas
patinka. Man tas vyrukas patinka. Tokio noriu sau vyrus. Sutinku tok turti. Tokio a nusipelniau.
Taigi jis gali rinktis, ar i tikrj mane mylti, kaip myljo kadaise, arba a j priversiu bti tokiu
vyru, u kurio itekjau. Man jau bloga darosi nuo vis jo nesmoni.
Jis kaip vaikas, kaip supyks vaikas. Jis sugniauia kumius.
Ne, Eime.
A galiu sulugdyti tave, Nikai.
Jau sulugdei, Eime. Matau, kad jis net dreba i pykio. Kodl, dl Dievo meils, tu
apskritai nori su manimi bti? A nuobodus, a vidutinyb, nedomus, nekvepiantis. A tau ne pora.
Pastaruosius kelerius metus tik tai man ir kartojai.
Tik todl, kad lioveisi stengtis, atov ji. Su manimi buvai tobulas. Pradioje abu buvome
tobuli, o tada tu lioveisi stengtis. Kodl?
Lioviausi tave myljs.
Kodl?
Tu lioveisi mylti mane. Mes kaip nesveika nuodinga Mobijaus juosta, Eime. Nebuvome savimi,
kai simyljome, o kai tapome savimi staigmena! virtome nuodais. Papildme vienas kit
lykiausiu, bjauriausiu manomu bdu. Mans tu nemyli, Eime. A tau net nepatinku. Isiskirk su
manimi. Isiskirkime ir pabandykime bti laimingi.
Nesiskirsiu, Nikai. Nesiskirsiu. Ir prisiekiu, jeigu pabandysi mane palikti, vis savo gyvenim
paskirsiu tam, kad tavj gyvenim padaryiau kuo baisesn. O tu juk inai, kad tai sugebu.
Jis ima vaikioti it lokys narve.
Tu tik pagalvok, Eime, kokie vienas kitam esame blogi: susidr du didiausi egoistai. Jei tu
nenori skirtis, a isiskirsiu su tavimi.
Tikrai?
Isiskirsiu. Bet skirtis turtum tu. Nes a inau, k tu galvoji, Eime. Mstai, kad negraiai
atrodys: Nuostabioji Eim gal gale nuudo savo iprotjus prievartautoj pagrobj, grta namo
ir viskas baigiasi nuobodiomis skyrybomis. Tau tai neatrodo pergalinga pabaiga.
Tai ir nra pergalinga pabaiga.
Bet galvok taip: tavo atvejis nra kokia nors sentimentali nuoirdi isigelbjimo istorija.

Madaug 1992-j televizijos filmas. Anaiptol. Tu, Eime, rytinga, energinga, savarankika moteris.
Tu nuudei savo pagrobj, o tada nusprendei isikuopti namus atsikratei neitikimo vyro idioto.
Moterys sveikins tave. Tu ne maa isigandusi mergait. Tu kieta, negailestinga moteris. Pagalvok
apie tai. Juk inai, kad a teisus: atlaidumo era baigsi. Tai jau btasis laikas. Pagalvok apie visas
moteris apie politik monas, aktores, apie visas vieumos moteris, kurias idav, jos su
idavikais nebepasilieka. Nebeliko bk su savo vyru, dabar yra skirkis su nieku.
Mane nupurt neapykanta, kad jis vis dar stengiasi isisukti nuo ms santuokos, nors pasakiau
jau tris kartus, kad jam nepavyks. Jam vis dar atrodo, kad jis kak gali.
Ir jeigu a nesiskirsiu su tavimi, tu isiskirsi su manimi? paklausiau.
Nenoriu gyventi su tokia moterimi kaip tu. Noriu gyventi su normaliu mogumi.
iknius.
Suprantu. Vl nori bti itilis sugleblis nevyklis? Nori paprasiausiai isisukti? Ne! Tau
nelemta bti Vidurio valstij nuoboda su tokia pat nuoboda mergiote i kaimynysts. Jau bandei
pameni, maiuk? Net jei ir nortum, dabar nebegaltum. Pagarstum kaip iknius mergiius, paliks
pagrobt, iprievartaut mon. Tikiesi, kad atsirast bent viena miela moteris, kuri nort su tavimi
prasidti? Tau telikt
Psichopats? Psichopats kals?
Jis rodo mane.
Nevadink mans itaip.
Psichopate kale?
Jam bt labai lengva mane itaip nurayti. Jam patikt taip paprastai mane paeminti.
Nikai, visa, k darau, darau ne iaip sau, sakau jam. Viskas suplanuota, daroma tiksliai ir
drausmingai.
Tu niekinga savanaud manipuliuotoja, tu disciplinuota psichopat kal
Tu vyras, sakau. Eilinis, tingus, nuobodus, bailus, moter bijantis vyras. tai kas btum
buvs be mans. Bet man pavyko kak i tavs padaryti. Su manimi buvai geriausias, koks tik gali
bti. Ir tu tai inai. Vienintelis laikas tavo gyvenime, kai patikai pats sau, buvo tada, kai
apsimetinjai tuo, kas galbt patikt man. O be mans? Esi toks pats kaip tavo tvas.
Nesakyk taip, Eime.
Jis sugniaus kumius.
Manai, kad jo neskaudino moteris, kaip kad ir tavs? sakau globjiku balsu lyg unyiui.
Manai, jam neatrod, kad jis nusipeln daugiau, negu turjo, kaip kad ir tau atrodo? Negi tikrai manai,
kad tavo mama jam buvo geriausias pasirinkimas? Kodl, manai, jis js vis taip nekent?
Jis artinasi.
Eime, nutilk.
Pagalvok, Nikai, juk inai, kad a teisi: net jeigu susirastum miel normali mergin, vis tiek
kasdien galvotum apie mane. Pasakyk, kad taip nebt.
Nebt.
Kaip mikliai tu pamirai mayl Gabij End, kai tik pamanei, kad vl tave myliu, sakau
vargo vaikelio balsu. Netgi atkiu apatin lp. Vienas meils laikelis, zuikeli? Ar tam uteko
vieno meils laikelio? Ar dviej? Du laikeliai su mano priesaikom, kad tave myliu ir noriu

susigrinti ir kad vis dlto manau, jog tu nuostabus ar to tau uteko? Tu SMOJINGAS, tu
ILTAS, tu NUOSTABUS. Tu toks apgailtinas. Manai, kad dar galsi bt normalus vyras? Susirasi
miel mergait ir vis tiek galvosi apie mane, ir bsi nepatenkintas, tau bus taip ankta tavo
nuobodiame, normaliame gyvenime su normalia mona ir dviem eiliniais vaikais. Prisiminsi mane,
tada pairsi savo mon ir pagalvosi: Buka kal.
Nutilk, Eime. A rimtai.
Visai kaip tavo ttis. Anksiau ar vliau visos mes tampame kalmis, ar ne, Nikai? Buka kal,
psichopat kal.
Jis sugriebia mane u rankos ir stipriai papurto.
A kal, kuri tave daro geresn, Nikai.
Jis nieko nebesako. Visomis valios pastangomis rankas stengiasi nulaikyti prie on. Akys pilnos
aar. Jis dreba.
A kal, kuri tave daro vyru.
Ir tada jo rankos sugniauia man kakl.

NIKAS DANAS
GRIMO VAKAR

Gal gale po pirtais jauiau jos puls taip, kaip sivaizduodavau. Suspaudiau stipriau ir
parklupdiau j. Ji leido kudakavim panaius garsus ir drask man rieus. Lyg maldai suklaup
vienas prie kit prabuvome taip deimt sekundi.
Prakeikta iprotjusi kal.
Aara man nuo smakro nukrito ant ems.
mogud, apgavik, pikta iprotjusi kal.
Eims ydros akys nemirksdamos irjo mane.
Ir tada i smegen gelmi lyg girta paviri isiropt keist keisiausia mintis ir apakino mane:
Jei nuudysiu Eim, kas toks bsiu a?
Ivydau balt skaist blyksn. Meiau mon lyg deginani gele.
Ji sunkiai atsisdo, gaud or, kosjo. Kai atgavo kvap, m kvpuoti nelygiai ir vokianiai su
keistu, kone erotiku cypteljimu kiekvieno kvapsnio pabaigoje.
Kas a tada biau? Tas klausimas nebuvo abipusis. Atsakymas nebuvo venteivikas: tu btum
udikas, Nikai. Btum toks pats blogas kaip Eim. Btum tas, kuo tave visi laik. Ne. Klausimas
buvo bauginamai ilgesingas ir tiesmukas: kas a biau be Eims? Nes ji buvo teisi: kaip vyras
spdingiausias buvau tada, kai j myljau. Ir ne k blogesnis buvau, kai jos nekeniau. Eim
painojau tik septynerius metus, taiau be jos grti gyvenim nebegaljau. Nes ji buvo teisi:
nebegaljau grti eilin gyvenim. inojau jai dar to nepasakius. sivaizdavau save su normalia
moterimi miela, normalia vietine mergina, ir sivaizdavau, kaip tai normaliai moteriai pasakoju
apie Eim, apie tai, k ji padar kad mane nubaust ir kad pas mane sugrt. sivaizdavau, kaip ta
miela eilin moteris pasako k nors nedomaus, pavyzdiui, O, ne, o Dieve, ir jau inojau, kad kakuri
mano dalis irs j ir galvos: Tu nieko dl mans nenuudei. Tu nebandei mans pakiti. N
neinotum, nuo ko pradti tai, k padar Eim. Tau taip stipriai veikiausiai n nerpt. Mamos
lepnlis many nerast ramybs su normalia moterimi, ir netrukus ji nebebt tiesiog normali, ji bt
perdm standartin, o tada pasigirst mano tvo balsas buka kal.
Eim buvo visikai teisi.
Taigi galbt man nebuvo lemta, kad viskas baigtsi laimingai.
Eim buvo pritvinkusi nuod, bet a nesivaizdavau pasaulio be jos. Kas a biau, jei Eims
nelikt? Nebuvo kit mane dominani pasirinkimo galimybi. Bet jai vieta pragare. Eim kaljime
tokia pabaiga kaip tik jai. kita dut, i kur nieko negalt man padaryti, bet kur galiau j
retkariais aplankyti. Ar bent jau j sivaizduoti. Pulsas, mano pulsas kakur dingo.
J ten kiti turjau a. Tai mano pareiga. Kaip Eim prisim nuopelnus, jog pavert mane
geriausiu, koks tik esu buvs, taip a turiu prisiimti kalt, kad per mane suvejo Eims beprotyb.
imtai vyr bt mylj, godoj, paklus Eimei ir man, jog jiems pasisek. Savimi pasitikintys,
rytingi, tikri vyrai, kurie nebt jos vert bti niekuo kitu, o leid bti savimi tobula,
nepalenkiama, reiklia, talentinga, krybinga, avia, plria, apssta didybs manijos.

Vyrai, gebantys paklusti monai.


Vyrai, gebantys ilaikyti j sveiko proto.
Eims likimas galjo pakrypti imtais kit keli, bet ji sutiko mane, ir tai nesibaig geruoju. Todl
a privaljau j sustabdyti.
Ne nuudyti, o sustabdyti.
kiti j vien i jos dui.

EIM ELIOT-DAN
PENKIOS DIENOS PO GRIMO

inau, dabar jau inau, kad su Niku turiu bti atsargesn. Jis nebe toks vangus, koks bdavo. Kakas
jame sielektrin; ir sijung. Man patinka. Bet reikia imtis atsargumo priemoni.
Man reikia dar vienos efektingos atsargumo priemons.
Tam gyvendinti prireiks iek tiek laiko. Bet planas parengtas i anksiau. iuo metu galima
padirbti su ms santyki atkrimu. Pradsime nuo fasado. Tursime grai santuok, nors j tai ir
pribaigt.
Tau teks pasistengti vl mane pamilti, pasakiau jam kit ryt po to, kai jis mans vos
nepasmaug. Tdien kaip tik buvo Niko trisdeimt penktasis gimtadienis, bet jis apie tai neusimin.
Dovan nuo mans jau ir taip buvo iki kaklo.
Atleidiu tau u vakar vakar, pasakiau. Mes abu patiriame didel tamp. Bet dabar vl turi
stengtis.
inau.
Viskas turs bti kitaip, pasakiau.
inau, atsak jis.
I tikrj jis neino. Bet suinos.
Tvai kasdien lanko mane. Rendis, Meribet ir Nikas lepina mane dmesiu. Pagalvs. Visi
pasireng pasilyti man pagalv: visus mus kamuoja visuotin psichoz, kad dl iprievartavimo ir
persileidimo taip ir liksiu glena ir ligota. Man ilgalaikis virbliuko sindromas mane reikia velniai
laikyti delne, kad nesuliau. Taigi pasiremiu lidnai pagarsjusi otoman ir atsargiai einu
virtuvs grindimis, ant kuri nukraujavau.
Vis dar jauiu keist tamp, kai matau Nik su kuo nors kitu, o ne su manimi. Vis laik atrodo,
kas jis tuoj pratrks lyg jo plauiai sprogt nuo odi apie mane, nuo pagieing odi.
Suvokiu, kad man reikia Niko. Man reikia, kad jis paremt mano versij. Liautsi kaltinti, neigti ir
pripaint, jog tai jo darbas: kredito kortels, grybs malkinje, draudimo padidinimas. Antraip
niekada nenusikratysiu ito netikrumo. Yra tik keli palaidi galai, ir tie palaidi galai yra mons.
Policija, FTB narsto mano versij. inau, kad Bonj mielai mane suimt. Bet prie tai jie taip prastai
dirbo liko kvaili vietoje, kad dabar negali mans judinti, kol neturs rodym. O rodym nra. Jie
turi Nik, kuris dievagojasi, kad nepadar to, k a prisiekinju, jog jis padar. Tai ne tragedija, bet
man labiau patikt, kad to nebt.
A netgi pasirengiau, jeigu kartais pasirodyt manieji Ozarko biiuliai Defas ir Greta, usiman
pripainimo ar pinig. Policijai pasakiau: Dezis nevaiavo tiesiai namo. Jis mane kelias dienas
manau, kad kelias dienas, laik uritomis akimis, ukimta burna ir apsvaigint kakokiame
kambaryje. Gal motelyje? Gal kokiame bute? Neinau, viskas lyg per rk. Suprantate, buvau
siaubingai isigandusi, o dar migdomieji. Jei Defas su Greta sumanyt parodyti savo gudrius
vulgarius snukelius ir jiems kaip nors pavykt tikinti farus nusisti tyrim komand Slpyns
namelius ir bt rastas koks mano pirto atspaudas ar plaukas, taip tiesiog isisprst dalis

galvoskio. O visa kita, k jie sakyt, bt melas.


Taigi i tikrj vienintel problema yra Nikas, ir netrukus a j susigrinsiu savo pusn. Buvau
gudri, joki kali nepalikau. Gal policija manimi ir nevisikai patikjo, bet jiems nebus kas daro.
Suprantu tai i irzlaus Bonj balso nuo dabar ji bus nuolat susierzinusi, ir kuo kyresn ji bus, tuo
daugiau moni nuo jos nusigr. Jau dabar nuo jos trenkia doruolika umaskuota beprotybe. Galt
dar folija apsivynioti galv.
Taip, tyrimas isikvepia. O Nuostabiajai Eimei vyksmas tik sibgja. Tv leidjas susigds meld
parayti nauj Nuostabiosios Eims knyg, ir buvo sutarta dl apvalios sumels. Ir vl jie i mano
sielos pelno sau pinigus. ryt tvai ivaiavo i Kartido. Sak, kad Nikui ir man (kaip tik tokia
tvarka) svarbu pabti vieniems ir isigydyti aizdas. Bet a inau, kaip yra i tikrj. Jie nori imtis
darbo. Man sako, kad bando rasti tinkam stili. Stili, kuriuo bt pasakyta: Ms dukter
pagrob ir nuolat prievartavo pabaisa, ir jai neliko nieko kita, kaip nudurti j kakl Bet tai
jokiu bdu ne prieastis pasipelnyti.
Man nerpi, ar bus atkurta j apgailtina imperija, nes man paiai kasdien skambina ir prao, kad
papasakoiau savo istorij. Mano istorija mano, mano, mano. Man tiesiog reikia isirinkti geriausi
pasilym ir pradti rayti. Man tik reikia, kad btume su Niku vienuose ratuose, kad sutartume, kaip
ita istorija baigsis. Laimingai.
inau, kad Nikas mans dar nemyli, bet pamils. Tikiu tuo. Apsimesk, kol tai virs tikrove ar ne
taip sakoma? Dabar jis elgiasi kaip senasis Nikas, o a kaip senoji Eim. Kaip anuomet, kai
buvome laimingi. Kai nepainojome vienas kito taip gerai kaip dabar. Vakar, keistai vs rugpjio
ryt, stovjau terasoje ir irjau, kaip vir ups kyla saul. Atsigriau ir pamaiau pro virtuvs
lang mane irint Nik. Jis kilsteljo kavos puodel klausdamas: Nori kavos? A linkteljau, ir
netrukus jis jau stovjo greta, kvepjo ole, mes drauge grme kav, irjome vanden, tai atrod
normalu ir buvo gera.
Jis vis dar nemiega su manimi. Nakvoja apaioje svei kambaryje usirakins. Bet vien grai
dien a palauiu j, uklupsiu nepasirengus, jis pavargs kasvakar kovoti ir atsiguls lov greta
mans. Nakt atsigriu j ir prisiglausiu. Priglusiu it besistiebiantis, besivejantis vijoklis,
ukariausiu kiekvien jo lopinl ir priversiu bti mano.

NIKAS DANAS
TRISDEIMT DIEN PO GRIMO

Eimei atrodo, kad viskas jos rankose, bet ji labai klysta. Arba ji dar supras, kad klysta.
Bonj, Go ir a veikiame ivien. Nei policijai, nei FTB, nei niekam kitam tai neberpi. O vakar
Bonj skambutis buvo lyg perknas i giedro dangaus. Kai atsiliepiau, ji neprisistat, bet kreipsi lyg
sena pastama: Gal susitinkam igerti kavos? Pasimiau Go ir nuvaiavome blynin susitikti su
Bonj. Kai atvaiavome, ji jau ms lauk. Stovjo ir kakaip lidnai ypsojosi. iniasklaida j
negailestingai sutar. Sutrikome, neinodami, ar ia apsikabinti, ar rank paspausti. Bonj tiesiog
linkteljo.
Kai atne maist, ji pirmiausia pasak:
Turiu dukter. Trylikos met. Mij. Kaip Mija Ham19. Gim t dien, kai laimjome Pasaulio
taur. Tai tiek apie mano dukter.
Kilsteljau antakius: Kaip domu. Papasakok dar k nors.
Ankart paklausei, ir a ne Buvau nemandagi. Buvau sitikinusi, kad tu nekaltas, o tada visi
m tvirtinti, kad kaltas, ir a usiutau. Kad taip apsikvailinau. Taigi net nenorjau tarti dukters vardo
tau girdint.
Ji mums i termoso pyl kavos.
Taigi Mija, pakartojo.
K gi, ai, padkojau.
Ne, a noriu pasakyti das. Ji ipt vir or, net kirpiukai suplevsavo. Noriu
pasakyti, jog inau, kad Eim band tave pakiti. inau, kad ji nuud Dez Kolings. inau. Tik
negaliu rodyti.
K visi kiti veikia, kol tu tiri byl? paklaus Go.
Nra jokios bylos. Jie imasi kit tyrim. Gilpinas visai nualintas. Man i aukiau buvo
pasakyta: Ubaik it velniav. Ubaik. Valstybinje iniasklaidoje atrodome kaip visiki stuobriai,
kaip mulkiai kaimieiai. Nieko negaliu padaryti, jei nieko negausiu i tavs, Nikai. Ar turi k nors?
Gteljau peiais.
Turiu tiek pat kiek ir js. Ji prisipaino man, bet
Ji prisipaino? nepatikjo Bonj. Velniai raut, Nikai, mes tau prikabinsim mikrofon.
Nieko nebus. Nieko nebus. Ji visk numato. Ji puikiai imano, kaip veikia policija. Ji ruoia
nam darbus, Ronda.
Bonj ant vafli usipyl rykiai mlyno sirupo. A akuts dantukus smeigiau kpsant kiauinio
tryn, pasukau ir nupieiau saul.
Negaliu paksti, kai mane vadini Ronda.
Ji ruoia nam darbus, ponia detektyve Bonj.
Ji vl ipt vir or, vl suplevsavo kirpiukai. Atsignyb vaflio.
Vis tiek dabar negauiau mikrofono.
Baikit, mons, juk turi kas nors bti, neitvr Go. Nikai, jei nieko nepei, kuri velni lindi

tuose namuose?
Reikia laiko, Go. Reikia, kad ji vl imt manimi pasitikti. Jeigu ji prads su manimi kalbtis
iaip sau, o ne tada, kai abu esame kaip motina pagimd
Bonj pasitryn akis ir kreipsi Go:
Turbt n neverta klausti?
Jie visada kalbasi nuogi due su paleistu vandeniu, paaikino Go. Ar galtumte taisyti
blak due?
Nors teka vanduo, ji man nibda aus, pasakiau.
Ji tikrai ruoia nam darbus, itar Bonj. Kruopiai. Apirjau t main, kuria ji
parvaiavo Dezio Jaguar. Patikrinome bagain, kur, jos odiais, Dezis j grdo pagrobs.
Maniau, nieko ten nebus, ir mes suiupsime j meluojant. Ji pasivoliojo bagainje, Nikai. Ms
unys uuod jos kvap. Ir radome tris viesius plaukus. Ilgus viesius plaukus. Jos, iki nusikirpo.
Kaip ji tai padar
Numat i anksto. Manau, turi j vis mai, jei kartais tekt kur nors palikti, kad man pakenkt.
Dieve ventas, o ar sivaizduojate toki motin? Nieko nenuslptum. Ji visada trimis ingsniais
tave lenkt.
Bonj, o ar sivaizduoji toki mon?
Ji susimaus, pasak Bonj. Kada nors ji vis tiek susimaus.
Nesusimaus, pasakiau. Ar negaliau a duoti prie j parodym?
Tu nepatikimas. Esi tiek patikimas, kiek tai patvirtina Eim. Tik ji tave reabilitavo. Ir ji gali tai
ataukti. Jeigu ils istorija su antifrizu
Reikia surasti vmalus, pasakiau. Jei atsikratyiau vmal ir jeigu pavykt atskleisti daugiau
jos mel
Reikia atidiai perirti dienorat, pasil Go. Septyneri met raai? Turi bti koki nors
neatitikim.
Paprame, kad Rendis su Meribete j perskaityt, kad pasakyt, ar nepasirod jiems kas nors
keista, pasak Bonj. Turbt sivaizduojate, kas i to ijo. Maniau, Meribet man akis ikabins.
O kaip aklina Kolings, Tomis OHara, Hilar Hendi? paklaus Go. Jie visi pasta tikrj
Eim. Gal ia galima u ko nors usikabinti?
Bonj papurt galv.
Patikkite, nra u ko. Jie visi maiau patikimi u Eim. Tai grynai vieoji nuomon, bet dabar
departamentui kaip tik tai ir rpi vieoji nuomon.
Ji buvo teisi. aklina Kolings pasirod keliuose kabelins televizijos laidose ir tvirtino, kad jos
snus nekaltas. I pradi bdavo rami, bet motinos meil j priveikdavo: netrukus sigaljo
gedinios ir savo sn auktinanios moters vaizdis. Ir kuo labiau laid vedjai jos gailjosi, kuo
daugiau ji kovojo ir ardsi, tuo maiau uuojautos pelno. J mikliai nura. Ir Tomis OHara, ir
Hilar Hendi skambino man siut, kad Eim liko nenubausta, jie buvo pasireng visk papasakoti,
bet niekas nenorjo klausyti dviej paiuousi kakoki buvusij. Laikykits, pasakiau jiems, mes
nenuleidiame rank. Dar ir ms Hilars, Tomio, aklinos, Bonj, Go ir mano kieme bus vent.
sikaliau sau, kad tuo tikiu.
O kas, jeigu pagaliau kreiptums End? pasiliau. Jei ji paliudyt, kad ten, kur Eim

suslapst uuominas, mes na, inot, myljoms. End patikima, mons j myli.
End, Eimei grus, vl pasidar linksma, miela mergina. inojau tai tik i atsitiktini nuotrauk
laikratyje. I ten pat suinojau, kad ji susitikinja su bendraamiu vaikinu, mielu gauruotu vaikiu, su
amiais ant kaklo tabaluojaniomis ausinmis. Jiedu graiai atrod drauge, jauni ir sveiki. Spauda
juos dievino. Geriausia antrat: Meil aplank End Hardi! Turbt tik kokios dvi deimtys
skaitytoj tevelg ssaj su 1938-j filmu, kur End vaidino Mikis Rnis. Nusiuniau jai inut:
Atsipraau dl visko. Neatra. Ir gerai. Nuoirdiai taip manau.
Sutapimas. Bonj gteljo. Na, keistas sutapimas, bet Bet nepakankamai spdinga, kad
bt galima usikabinti. Bent jau ne esamomis slygomis. Nikai, reikia, kad tavo mona pasakyt k
nors mums naudinga. Tu ms vienintel viltis.
Go su trenksmu pastat puodel.
Negaliu patikti, kad apie tai kalbams, pareik ji. Nikai, nenoriu, kad gyventum tuose
namuose. inai, tu ne slaptasis faras. ia ne tavo darbas. Gyveni su mogude. Dink i ten. Atleiskit,
bet kam rpi, kad ji nuud Dez? Nenoriu, kad ji nuudyt tave. inai, vien grai dien prisvilinsi
jos sumutinius su sriu, ir tai man jau skambina, kad tu nusiritai nuo stogo ar tau nutiko dar koks
nors velnias. Ieik.
Negaliu. Kol kas negaliu. Ji neileis mans. Jai labai patinka aisti.
Tada baik t aidim.
Negaliu. Po truput gyju gdi. Bsiu drauge su ja, kol atsiras proga j sulugdyti. Dabar tik a tai
ir tegaliu padaryti. Vien dien ji prasitars kaip nors, k galsiu panaudoti. Prie savait
persikrausiau miegamj. Nesimylime, beveik nesilieiame, bet esame vyras ir mona vedybinje
lovoje, ir tai Eim kol kas tenkina. Glostau jai plaukus. Smiliumi ir nykiu suimu sruog, nubraukiu
iki galo ir timpteliu, lyg skambiniau varpeliu, ir mums abiem tai patinka. Tai ir bda.
Apsimetame, kad mylime vienas kit, ir darome tai, kas mums patikdavo, kai myljome vienas
kit, ir kartais tai panau meil, nes mes tobulai save ibandome. Atgaiviname ankstyvosios
romantikos judesius. Kai usimirtu kartais trumpam pamirtu, kas yra mano mona, man tikrai
patinka su ja bti. Arba bti su ja tokia, kokia ji apsimeta. Mano mona mogud, su kuria kartais
bna labai smagu. Norit, pateiksiu pavyzd? Vien vakar kaip senais laikais parneiau omar, ir ji
apsimet, kad vaikosi mane su juo, o a apsimeiau, kad slepiuosi, o tada mes abu tuo pat metu
itarme fraz i Ans Hol20, ir tai buvo taip tobula, taip teisinga, jog a turjau trumpam ieiti i
kambario. irdies diai kal ausyse. Turjau pasikartoti savo mantr: Eim nuud mog ir ji
nuudys tave, jei bsi labai labai neatsargus. Mano mona, linksma grai udik, jeigu jai netiksiu,
tikrai man k nors padarys. Esu sitemps savo paties namuose: darausi sumutin, vidurdien stoviu
virtuvje, laiau nuo peilio rieut sviest, atsisuku, pamatau Eim tie tyls kats ingsniai, ir
mane nukreia iurpas. A, Nikas Danas, mogus, umirdavs daugyb smulkmen, dabar mintyse
perkratau pokalbius, ar tikrai niekaip jos neeidiau, ar niekaip neskaudinau. Susiraau, k ji veikia
per dien, k mgsta ir ko nemgsta, jei kartais sumanyt mane patikrinti. Esu puikus vyras, nes labai
bijau, kad ji mans nenuudyt.
Niekada nesikalbjome apie mano paranoj, nes apsimetame, kad mylime vienas kit, o a
apsimetu, kad jos nebijau. Bet ji usimena vilgsniais: inai, Nikai, tu gali su manimi miegoti i

tikrj miegoti. Viskas bus gerai. Paadu. Tai, kas nutiko Deziui, tik pavienis incidentas.
Usimerk ir miegok.
Bet a inau, kad daugiau niekada neumigsiu. Guldamas greta jos negaliu umerkti aki. Lyg
miegoiau su voru.

19 Mariel Margaret Mia Hamm (g. 1972) profesionali amerikiei futbolinink.


20 Reisieriaus Woody Alleno romantin komedija Annie Hall (1977).

EIM ELIOT-DAN
ATUONIOS SAVAITS PO GRIMO

Mans nesum. Policija liovsi klausinti. Jauiuosi saugiai. Neilgai trukus pasijusiu dar saugiau.
Jauiuosi kuo puikiausiai: vakar nulipau pusryiauti ir virtuvje ant spintels radau stiklain nuo
mano vmal tui. Nikas veltdis atsikrat paskutinio mano ginklo. Sumirksjau ir imeiau
stiklain.
Dabar tai nebesvarbu.
Vyksta daug visoki ger dalyk.
Pasiraiau sutart dl knygos: ms istorija oficialiai priklauso man. Tai atrodo fantastikai
simbolika. Beje, argi ne tokia bet kuri santuoka? Tiesiog usitss jis pasak, ji pasak
aidimas. Na, ji sakys ir pasaulis klausys, o Nikui teks ypsotis ir pritarti. Apraysiu j tok, kokio
noriu a: bus romantikas, dmesingas ir be galo atgailaujantis ir dl kredito korteli, ir dl
pirkini, ir dl malkins. Jei nepriveriu jo to pasakyti realybje, jis tai pasakys mano knygoje.
Paskui leisis su manimi kelion ir ypsosis, ypsosis.
Knyg pavadinsiu paprastai: Nuostabioji. Tai reik did stebukl ar nuostab; stulbinama.
Manau, tai apibdina mano istorij.

NIKAS DANAS
DEVYNIOS SAVAITS PO GRIMO

Radau vmalus. Stiklain buvo paslpusi briuselini kopst dutje, nukitoje pat aldiklio gal.
Dut buvo visa apalusi, praguljusi ia veikiausiai daugyb mnesi. inau, kad ji ir vl
pajuokavo: Nikas nevalgo darovi, Nikas nekuopia aldytuvo, Nikui neateis galv ten iekoti.
Bet nutiko kitaip.
Pasirodo, Nikas moka ikuopti aldytuv ir net moka atildyti sualdytus daiktus: vis t lyktyn
ipyliau kanalizacij, o stiklain palikau ant spintels, kad ji inot.
Stiklain ji imet. Ir daugiau apie j neusimin.
Kakas negerai. Neinau kas, bet kakas tikrai negerai.
Mano gyvenimas m panati epilog. Teneris msi naujos bylos: dainininkas i Navilio
suinojo, kad mona jam neitikima, ir kit dien jos kn rado netoli nam iukli konteineryje prie
Hardees, o alia guljo plaktukas su jo pirt atspaudais. Teneris mane naudoja gynybai. inau,
atrodo prastai, taiau Niko Dano reikalai irgi atrod prastai, betgi inote, kaip viskas apsivert.
Man beveik atrodo, kad jis mirkteli man kameros objektyv. Kartais atsiunia inut: Kaip tu?
Arba: Kas nauja?
Nieko nauja.
Bonj, Go ir a slapta susibgame blyninje, pasiknaisiojame po Eims istorijos purv,
bandydami rasti k nors naudinga. Inarstme dienorat, kuo kruopiausiai iekodami chronologini
klaid. Nusiritome iki beviltiko blusinjimosi, pavyzdiui: Ji ia mini Darfur, ar apie j buvo
kalbama 2010-aisiais? (Taip, radome 2006-j naujien klip, kur Dordas Klunis kalba apie tai.)
Arba mano nusinekjimo perliukas: 2008-j liepos rae Eim pajuokauja apie umut bom,
bet man atrodo, kad anekdotai apie negyv bom paplito tik nuo 2009-j. Bonj tai atsak:
Paduok sirupo, isigimli.
mons atitolo, gyveno savo gyvenimus. Bonj liko. Go liko.
Tada kakas nutiko. Gal gale mir mano tvas. Nakt, miegodamas. Moteris paskutin kart j
pamaitino, moteris paskutin kart paguld j lov, moteris apipraus j mirus ir moteris man
paskambino praneti ini.
Geras buvo mogus, pasak ji nuobodiu balsu su privalomos uuojautos gaidele.
Ne, nebuvo, pasakiau ir ji m juoktis taip, lyg bt nesijuokusi vis mnes.
Maniau, pasijusiu geriau, kai to mogaus nebebus ioje emje, bet mano krtinje atsivr
didiul bauginanti tutuma. Vis gyvenim lyginau save su savo tvu, o dabar jo nebebuvo, ir man
teliko kovoti su Eime. Po ma, dulkin, vieni laidotuvi njau su Go, grau namo su Eime ir
priglaudiau j. Taip, grau namo su mona.
Turiu nedintis i ito namo, msiau. Turiu baigti su Eime kart ir visiems laikams. Sudeginti
visk iki pamat, kad negaliau grti.

Kas a biau be tavs?


Turjau tai isiaikinti. Turjau papasakoti savo istorij. Tai buvo aiku kaip dien.
Kit ryt, kai Eim savo kambaryje klaksjo klaviais pasakodama pasauliui Nuostabij istorij,
nusineiau emyn savo neiojamj kompiuter ir smeigiau akis balt vytint ekran.
Atveriau pirm savo knygos puslap.
A neitikimas, bestuburis, moter bijantis bailys ir esu pagrindinis js istorijos herojus. Nes
moteris, kuriai buvau neitikimas mano mona Eim Eliot-Dan, yra sociopat ir mogud.
Taip, toki knyg skaityiau.

EIM ELIOT-DAN
DEIMT SAVAII PO GRIMO

Nikas vis dar apsimetinja. Abu apsimetinjame, kad mes laimingi, mylime vienas kit ir ms
negrauia jokie rpesiai. Bet girdiu, kaip vlai vakarais jis klaksi savo kompiuteriu. Rao. inau,
rao savj versij. inau, suprantu i to, kaip kartligikai liejasi odiai, ir klaviai klaksi ir kliksi
kaip imtai vabzdi. Bandau silauti jo kompiuter, kai jis umiega (nors jis dabar miega kaip a,
blakosi, neminga, o a miegu kaip jis). Bet jis pasimok, jis nebe tas vis mylimas angellis Nikis
slaptaodiui renkasi jau ne savo gimtadien, ne mamos gimtadien ar Bliker gimtadien. Negaliu
silauti.
Bet girdiu, kaip jis spausdina, greitai ir nestabiodamas, sivaizduoju j susikprinus vir
klaviatros, pakeltais peiais, prikstu lieuviu ir inau, kad buvau teisi, kai nusprendiau
apsisaugoti. Kai miausi atsargumo priemoni.
Nes rao jis anaiptol ne meils istorij.

NIKAS DANAS
DVIDEIMT SAVAII PO GRIMO

Neisikrausiau. Norjau, kad tai bt staigmena mano monai, kurios niekuo nenustebinsi. Norjau
teikti jai rankrat ieidamas pasirayti sutarties dl knygos. Kad patirt t srvant siaub inojimo,
jog pasaulis tuoj pasvirs ir suvers ant tavs vis savo ml, ir tu nieko nebegali padaryti. Ne, gal ji
taip ir ness kaljim, ir mano odis bus prie jos od, bet mano istorija tikinama. Gal ji neturi
teisinio rezonanso, bet turi emocin.
Taigi renkams, kieno pusje esame. Niko komanda, Eims komanda. Pasidarykim dar daugiau
pramogos: pardavinkime markinlius.
Man linko keliai, kai jau pasakyti Eimei, kad pasitraukiu i jos istorijos.
Parodiau jai rankrat, atkiau ak riant pavadinim: Psichopat kal. Tik mudviem
suprantamas juokelis. Mudviem patinka kitiems nesuprantami juokeliai. Tikjausi, kad ji nagais iars
man veid, suplys drabuius, ks man.
O! Kaip tik laiku, linksmai pareik ji ir plaiai nusiypsojo. Nori, kai k tau parodysiu?
Priveriau j dar kart tai padaryti mano akyse. Ji lapinosi ant lazdels, o a greta jos susiriets ant
vonios grind stebjau, kaip lapimas i jos teka ant lazdels ir nudao j mlyna ntumo spalva.
Paskui grdau j main ir nuveiau pas gydytoj, stebjau, kaip i jos teka kraujas nes i
tikrj ji kraujo nebijo, o paskui dvi valandas laukme tyrimo rezultato.
Eim lauksi.
Akivaizdu, kad jis ne mano, drbiau.
Oi, tavo. Ji ypsojosi. Paband siglausti man glb. Sveikinu, ttuk.
Eime pradjau, nes buvo aiku, kad tai netiesa, monai grus, nebuvau prie jos prisiliets.
O tada man prie akis ikilo: dut popierini nosini, vinilinis krslas, televizorius ir pornografija,
ir mano sperma kakur ligonins aldiklyje. Palikau t sunaikinsime praneim ant stalo kaip
menkas kalts abangas, o paskui ratelis dingo, nes mano mona, kaip visada, iupo jaut u rag, ir
tas jautis nereik atsikratyti to daikto, tai reik j isaugoti. Dl visa ko.
Mane apm neapsakomas diaugsmas nieko negaljau padaryti, o paskui t diaugsm
sukaust metalinis siaubas.
Man teks, Nikai, kai k padaryti dl savo saugumo, pasak ji. Todl, kad, turiu pasakyti,
tavimi beveik nemanoma pasitikti. Pirmiausia suprantama tau teks itrinti savo knyg. O kad
sutvarkytume kit reikal, reiks raytini parodym ir tau teks prisiekti, kad tai tu supirkai daiktus,
kurie yra malkinje, ir paslpei juos malkinje, kad tu i tikrj anksiau manei, jog noriu tave
pakiti, bet dabar tu mane myli, o a myliu tave ir viskas mums gerai.
Kas, jeigu nesutiksiu?
Ji udjo rank ant savo isiptusio pilvuko ir susirauk.
Manau, bt bjauru.

Met metais kariavome, kuris i ms valdys ms santuok, ms meils istorij, ms gyvenimo


istorij. Mane visikai, absoliuiai aplo. A sukriau rankrat, ji sukr gyvyb.
Galjau reikalauti globos, bet inojau, kad nelaimiau. Eimei patikt kova Dievas ino, ko dar
ji prisiruousi. Iki ji isisemt, jau nebiau n kas antro savaitgalio ttis; susitikiau su savo vaiku
kai kokiuose kambariuose, o greta sdt apsaugininkas, siurbiot kav ir mus stebt. O gal n tiek
negauiau. Staiga supratau, kad galiau bti apkaltintas priekabiavimu ar smurtu, ir tada niekada
neberegiau savo kdikio, inoiau, kad tas vaikas paslptas kakur toli toli nuo mans, o motina
mayt rausv ausyt vis nabda ir nabda begalinius melus.
Beje, berniukas, pasak ji.
Vis dlto a kalinys. Eim turs mane amiams arba tiek, kiek ji nors, nes privalau igelbti savo
sn, turiu pasistengti atkabinti, atsklsti, suvelninti, atitaisyti visk, k pridar Eim. A tikrja io
odio prasme vaikui paaukosiu savo gyvenim ir padarysiu tai su diaugsmu. Savo sn uauginsiu
geru mogumi.
Savo istorij itryniau.
Bonj atsiliep i karto.
Blyninje? Po dvideimties minui? paklaus ji.
Ne.
Praneiau Rondai Bonj, kad tapsiu tvu, taigi nebegaliu padti vykdant tyrim. Pasakiau, kad
ketinu atsiimti visus savo pareikimus, kuriuos pateikiau nederamai manydamas, kad mona norjo
mane pakiti, ir kad esu pasirengs prisiimti kalt dl kredito korteli.
Bonj ilgai tyljo.
Hm, itar. Hm.
sivaizdavau, kaip Bonj ranka persibraukia skystus plaukus, kramto skruost.
Nikai, irk savs, gerai? pagaliau pasak. Ir pasirpink maium. Paskui nusijuok.
Eim man n velnio nerpi.
Nujau pas Go nordamas visk pasakyti asmenikai. Pabandiau pateikti kaip ger naujien.
Kdikis juk negali krimstis dl kdikio. Gali neksti susiklosiusios padties, bet negali neksti
vaiko.
Maniau, Go man trenks. Stovjo taip arti, kad jauiau jos alsavim. Baksteljo mane smiliumi.
Tu tik iekai preteksto likti, sunibdjo ji. Js negalite vienas be kito. Ar inai, kad js
tikrja to odio prasme bsite branduolin eima? Js sprogsite. Detonuosite. Negi tikrai manai, kad
gali itai itverti kiek? atuoniolika met? Nemanai, kad ji tave nuds?
Nenuds, kol bsiu toks vyras, u kurio ji itekjo. Kur laik toks nebuvau, bet galiu bti.
Nemanai, kad tu nudsi j? Nori pavirsti ms tv?
Argi nesupranti, Go? ia mano garantija, kad nepavirsiu ms tv. Tursiu bti geriausias
vyras ir geriausias tvas pasaulyje.
Tada Go pravirko nemaiau jos verkiant nuo vaikysts laik. Ji atsisdo ant grind, lyg bt
atsisakiusios kojos. Atsisdau alia, atrmiau galv jos galv. Pagaliau ji nurijo paskutin raud ir
pavelg mane.
Pameni, Nikai, sakiau, kad mylsiu tave net jei? Kad mylsiu tave, nesvarbu, kas eit po jei?

Taip.
Na, a tave tebemyliu. Bet irdis plyta. Ji graudiai sukkiojo, sukkiojo kaip vaikas.
Neturjo taip bti.
Keistai viskas pakrypo, pabandiau itarti bent kiek linksmiau.
Ji nebandys ms iskirti, k?
Ne, pasakiau. Nepamirk, kad ir ji apsimeta, jog yra geresn.
Taip, gal gale a tinku Eimei por. Kakur ryt pabudau greta jos ir miau tyrinti jos pakau.
Bandiau perskaityti jos mintis. Pagaliau nebesijauiau taip, tarsi iriau saul. Kylu monos
beprotybs lyg. Nes jauiu, kaip ji vl mane keiia: buvau alias berniokas, paskui vyras, geras ir
blogas. Dabar pagaliau esu didvyris. A esu tas, kur reikia palaikyti pritarimo ksniais
nesibaigianioje ms santuokos karo istorijoje. Tai istorija, su kuria galiu gyventi. Velnias, ia
prasme negaliu sivaizduoti savo istorijos be Eims. Ji mano aminoji prieinink.
Mes esame vienas ilgas bauginantis orgazmas.

EIM ELIOT-DAN
DEIMT MNESI, DVI SAVAITS IR EIOS DIENOS PO GRIMO

Man sak, kad meil turi bti beslygika. Tokia taisykl, taip sako visi. Bet jeigu meil neturi rib,
neturi apribojim, slyg, kam stengtis elgtis teisingai? Jeigu a inau, kad mane myls, kad ir kas
nutikt, kur ikis? Turiau mylti Nik, nepaisydama vis jo yd. Ir Nikas turt mylti mane,
nepaisydamas mano keistenybi. Bet akivaizdu, kad taip nra. Todl imu manyti, kad visi baisiai
klysta, kad meil turt turti daugyb slyg. Meilei reikia, kad abu partneriai vis laik stengtsi
bti patys geriausi. Beslygika meil yra nedisciplinuota meil, ir kaip mes visi matme,
nedisciplinuota meil yra pratinga.
Daugiau mano mini apie meil skaitykite knygoje Nuostabioji. Netrukus pasirodys!
Bet pirmiausia motinyst. Numatyta data rytoj. Rytoj ir ms vestuvi metins. etosios.
Geleins. Galvojau, gal Nikui padovanoti dailius antrankius, bet jam gali pasirodyti nejuokinga.
Taip keista pagalvojus: lygiai prie metus rengiausi sulugdyti savo vyr. Dabar beveik baigiu j
sulipdyti i naujo.
Pastaruosius mnesius vis savo laisv laik Nikas kakavos sviestu tepliojo man pilv, lakst
agurkli, tryn man pdas ir dar visoki kitoki dalyk, kuriuos daro geri bsimi tveliai. Lepina
mane. Jis mokosi mane mylti beslygikai, laikydamasis vis mano slyg. Manau, mes pagaliau
atradome savj keli laim. Pagaliau tai supratau.
Rytoj tapsime paia geriausia, paia sumaniausia branduoline eima pasaulyje.
Tik reikia tai sutvirtinti. Nikas elgiasi netobulai. ryt jis glost man plaukus ir paklaus, k dar
galt padaryti, o a atsakiau: Dieve, Nikai, kodl tu man toks geras?
Jis turjo atsakyti: Tu to nusipelnei. A tave myliu.
Bet jis pasak: Nes man tavs gaila.
Kodl?
Nes kiekvien ryt turi pabusti ir bti savimi.
Labai noriau, kad jis to nebt pasaks. Vis galvoju apie tai. Negaliu liautis.
Nebeturiu k pridurti. Tik norjau bti tikra, kad mano odis paskutinis. Manau, a nusipelniau ito.

PADKA

Noriau pradti nuo Stephanie Kip Rostan, savo sumaniais patarimais, aikia nuomone ir puikiu
humoro jausmu padjusiai man parayti jau tris knygas. Be to, su ja tiesiog linksma. Ai u jos puik
vadovavim per visus iuos metus. Taip pat labai dkinga esu Jimui Levineui ir Danieliui
Greenbergui bei visiems dirbantiems Levine Greenberg Literary Agency.
Mano redaktor Lindsay Sagnette tikra pasaka: ai, kad iklausei ir pasidalijai savo patirtimi,
ai, kad leidai bti usispyrusiai tiek, kiek reikia, kad reikalavai padaryti geriau ir kad diugiai
mane palaikei per paskutin etap jei ne tu, taip ir bt lik padaryta 82,6 procento.
Dkoju Crown leidjai Molly Stern u tai, kad domjosi, rm, ai u jos giliaminius
komentarus ir neisenkam energij.
Taip pat dkoju Annsley Rosner, Christine Kopprasch, Lindai Kaplan, Rachelei Meier, Jayui
Sonesui, Karinai Schulze, Cindy Berman, Jill Flaxman ir E. Bethui Thomas. Kaip visada ai Kirsty
Dunscath ir Orion monms.
Turjau imtus klausim apie policijos ir teisines procedras ir man maloningai padjo t dalyk
inovai. Ai ddei Honui. Dkoju Robertui M. Schieberiui ir leitenantui Emmetui B. Helrichui,
visada iklausydavusiems mano sumanymus. Taip pat esu labai dkinga gynybos advokatei Molly
Pastings i Kanzas Siio, didiai palankiai ir tikinamai papasakojusiai apie savo darb. Noriu
isakyti didiul dkingum detektyvui Craigui Enloe i Overland Parko policijos departamento, per
pastaruosius dvejus metus kantriai, su humoru atsakiusiam mano 42 000 elektronini laik (kukliai
skaiiuojant) ir pateikusiam tiek informacijos, kiek jos reikjo. Jei yra klaid jos mano.
Dl daugelio vairi prieasi esu dkinga Trish ir Chrisui Baueriams, Katy Caldwell, Jessicai ir
Ryanui Coxams, Sarah ir Alexui Eckertams, Wadeui Elliottui, Ryanui Enrightui, Mikeui ir Paulai
Hawthorneams, Mikeui Hillgamyeriui, Seanui Kelly, Sally Kim, Sarah Knight, Yocundai Lopez,
Kameren ir Seanui Milleriams, Adamui Nevensui, Joshui Noeliui, Jessei ir Jackui ODonnelliams,
Lauren (Netikras vakarlis Mes nuostabs) Oliver, Brianui Map App Raftery, Javierui
Ramirezui, Kevinui Robinettui, Julie Sabo, Sakey, Joe Samsonui, Katie Sigelman, Mattui Stearnsui,
Susan ir Errolui Stoneams, Deborah Stone, Tessai ir Gary Toddams, Jenny Williamsui, Joshui
Wolkui, Billui ir Kelly Yeams, Inner Town Pub ikagoje (Kald ryto namams) ir neskstaniai
Courtney Maguire.
Mano puikiajai Misrio giminei visiems Schieberiams, Welsheams, Flynnams ir i j kilusioms
atakoms: ai u meil, param, juok, suktinukus su agurkliais ir lak viskio U tai, kad dl j,
kaip pasakyt Nikas, Misris yra kerinti vieta.
I keli skaitytoj, kurie taip pat yra ir geri mano biiuliai, sulaukiau labai nauding savo knygos
vertinim. Marcusas Sakey dav puik patarim apie ankstyv Niko alaus ir tailandietiko maisto
pomg. Davidas MacLeanas ir Emily Stone buvo tokie mieli, kad sutiko perskaityti Dingusi
ruodamiesi savo vestuvms. Tai, mielieji, regis, jums visai nepakenk, o knygai ijo naud, taigi
ai. Niekas jums nesukliudys nuvykti Kaimanus!
Scottui Brownui esu dkinga, kad per tuos metus, kol raiau Dingusi, man buvo suteiktos

krybins slygos, ir labiausiai ai u Ozark. Diaugiuosi, kad vis dlto nenuskendome su vandens
dviraiu. Dkoju u netiktinas teksto valgas ir u tai, kad puldavai padti suformuluoti, k gi,
velniai raut, a mginu pasakyti. Esi gerasis trolis ir puikus draugas.
Ai broliui Travisui Flynnui, visada bdavusiam greta ir atsakindavusiam klausimus, kaip
viskas vyksta i tikrj. Siuniu savo meil Ruth Flynn, Brandonui Flynnui ir Holly Bailey.
Mano vyro giminei, Cathy ir Jimui Nolanams, Jennifer Nolan, Megan, Pablo ir Xavy
Marroquinams ir visiems Rolanams bei Samsonams noriu pasakyti, jog puikiai suvokiu, kaip man
pasisek, kad atitekjau js eim. Ai u visk. Cathy, ir taip inojome, kad turi ger ird, bet
pastaraisiais metais rodei tai ne kart.
Mano tvai Mattas ir Judith Flynnai. Rpestingi, linksmi, geri, krybiki. Jie paremia, padrsina ir
daugiau kaip po keturiasdeimties met vis dar beprotikai myli vienas kit. Labai jus abu gerbiu.
Ai, kad esate man tokie geri, ir ai, jog negaildami laiko kalbinjate svetimus mones pirkti
mano knygas. Ir ai, kad esate geri Flynnui vien irdama jus darausi geresn mama.
Ir pagaliau mano vyrai.
Roy: geras katinlis.
Flynnas: mylimas vaike, dievinu tave! Jeigu skaitai iki 2024-j, tu itam dar per maas. Padk ir
iupk Pasakles prie mieg.
Brettas: Mano vyras! Mano vaiko tvas! oki partneris, neprilygstamas kart sumutini
kepjas. Jis i t vyr, kurie moka irinkti vyn. Jis i t vyr, kurie puikiai atrodo su smokingu. Taip
pat ir su zombio smokingu. Jis gerairdikai juokiasi ir graiai vilpauja. Jis visada ino, k atsakyti.
Jis prijuokina mano vaik iki ems graibymo. Jis prijuokina mane iki ems graibymo. Leidia man
klausinti visoki intymi, nederam ir nepageidaujam dalyk apie tai, k reikia bti vyru. Jis
skaito, dar kart skaito ir dar kart skaito, ir duoda ne tik patarim, bet ir burbono. tai koks tu,
brangusis. Ai, kad mane vedei.
Vandeniu neperliejami, amiams.