Está en la página 1de 4

DOGV - Nm. 3.

833

2000

09 11

16953

I. DISPOSICIONS GENERALS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDNCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria dAgricultura, Pesca i Alimentaci

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacin

DECRET 131/2000, de 5 de setembre, del Govern


Valenci, pel qual sestableixen les normes sobre la
pesca martima de recreaci de la Comunitat Valenciana. [2000/M7292]

DECRETO 131/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno


Valenciano, por el que se establecen las normas sobre
la pesca martima de recreo de la Comunidad Valenciana. [2000/M7292]

El reglament aplicable a la pesca martima de recreaci actual,


aprovat per mitj del Decret 17/1992, de 3 de febrer, del Govern
Valenci, necessita ser actualitzat i adequat a la normativa vigent.
Duna banda, la Llei 2/1994, de 18 dabril, de la Generalitat
Valenciana, sobre Defensa dels Recursos Pesquers, va derogar
expressament el captol IV del Decret 17/1992. Daltra banda, en el
captol II de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, de Pesca Martima de la Comunitat Valenciana, es
regula bsicament la pesca martima de recreaci, que s de aplicaci en les anomenades aiges interiors, i en preveu el desplegament
reglamentari.
Posteriorment, el Ministeri dAgricultura, Pesca i Alimentaci,
per mitj de lOrdre de 26 de febrer de 1999, va establir les normes
que regulen la pesca martima de recreaci, en la qual excloa les
aiges interiors i prestava una atenci especial als aspectes de la
conservaci dels recursos pesquers, les espcies autoritzades i
prohibides, els lmits de les captures, els ormeigs i els estris utilitzats. Aix mateix, establia per a lexercici de la pesca martima de
recreaci, en aiges de competncia estatal, la necessitat de disposar duna llicncia expedida per la comunitat autnoma.
Lacci de pescar sexerceix sobre un recurs natural, biolgic,
mbil i renovable, la reproducci del qual no requereix la intervenci humana ni, en principi, implica cap cost. Les poblacions de peixos sn un recurs com que sintegra en un patrimoni com que
sha de gestionar collectivament en el medi mar, considerat com a
domini pblic.
Per, ats que les poblacions es desplacen lliurement, indistintament en aiges de la competncia de lestat i de la comunitat
autnoma, i fins i tot moltes vegades emigren a grans distncies, s
aconsellable establir una nova norma autonmica homognia a la
norma estatal, a fi dunificar criteris dactuaci, que servisca per a
una comprensi millor de les normatives per part dels pescadors
esportius, clarament diferenciades de les activitats professionals de
la pesca.
Aquesta disposici regula les llicncies de pesca recreativa, que
estenen la seua validesa a les aiges de competncia estatal, estableix el volum de les captures, les espcies capturades, els concursos de pesca i els aparells utilitzats per a la pesca, i sestableixen les
prohibicions en lexercici daquesta activitat.
Per aix, a proposta de la consellera dAgricultura, Pesca i Alimentaci, conforme amb el Consell Jurdic Consultiu i desprs de
la deliberaci del Govern Valenci, en la reuni del dia 5 de setembre de 2000,

El actual reglamento aplicable a la pesca martima de recreo, aprobado por el Decreto 17/1992, de 3 de febrero, del Gobierno Valenciano, precisa ser actualizado y adecuado a la normativa vigente.
Por una parte, la Ley 2/1994, de 18 de abril, de la Generalitat
Valenciana, sobre Defensa de los Recursos Pesqueros, derog
expresamente el captulo IV del indicado Decreto 17/1992. Por otra
parte, la Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Pesca Martima de la Comunidad Valenciana, en su captulo II regula bsicamente la pesca martima de recreo, que es de
aplicacin en las denominadas aguas interiores, previendo su desarrollo reglamentario.
Posteriormente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, mediante Orden de 26 de febrero de 1999, estableci las normas que regulan la pesca martima de recreo, haciendo exclusin
de las aguas interiores, incidiendo especialmente en los aspectos de
la conservacin de los recursos pesqueros, las especies autorizadas
y prohibidas, los topes de capturas, los aparejos y los utensilios utilizados. As mismo, estableca para el ejercicio de la pesca martima de recreo, en aguas de competencia estatal, la necesidad de disponer de una licencia expedida por la Comunidad Autnoma.
La accin de pescar se ejerce sobre un recurso natural, biolgico, mvil y renovable, cuya reproduccin no requiere de la intervencin humana, ni en principio implica coste alguno. Son las
poblaciones de peces un recurso comn que se integra en un patrimonio comn que debe gestionarse colectivamente en el medio
marino, considerado como dominio pblico.
Pero dado que las poblaciones se desplazan libremente, indistintamente en aguas competenciales del estado y de la comunidad
autnoma, e incluso muchas veces emigran a grandes distancias, es
aconsejable establecer una nueva norma autonmica homognea a
la norma estatal, al objeto de unificar criterios de actuacin, que
sirva para una mejor comprensin de las normativas por parte de
los pescadores deportivos, claramente diferenciadas de las actividades profesionales de la pesca.
La presente disposicin regula las licencias de pesca recreativa,
que extienden su validez a las aguas de competencia estatal, establece el volumen de las capturas, las especies capturadas, los concursos de pesca y los aparejos utilizados para la pesca, establecindose las prohibiciones en el ejercicio de esta actividad.
Por ello, a propuesta de la consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentacin, conforme con el Consejo Jurdico Consultivo y previa deliberacin del Gobierno Valenciano, en la reunin del da 5
de septiembre de 2000,

DECRETE

DISPONGO

Article 1. Objecte
Aquesta disposici t per objecte regular lexercici de la pesca
martima de recreaci que es practica en les aiges interiors de la
Comunitat Valenciana.

Articulo 1. Objeto
La presente disposicin tiene por objeto regular el ejercicio de
la pesca martima de recreo que se practique en las aguas interiores
de la Comunidad Valenciana.

Article 2. Definici
1. Sentn per pesca martima de recreaci la que es realitza per
afici o esport, sense cap retribuci i sense nim de guany. Les captures aconseguides per mitj daquesta activitat es destinaran exclusivament al consum propi del pescador i la pescadora o per a finalitats benfiques o socials.

Artculo 2. Definicin
1. Se entiende por pesca martima de recreo aquella que se realiza por aficin o deporte, sin retribucin alguna y sin nimo de
lucro. Las capturas conseguidas por medio de esta actividad sern
destinadas exclusivamente al consumo propio del pescador y la
pescadora o para finalidades benficas o sociales.

16954

2000

09 11

DOGV - Nm. 3.833

2. La pesca martima de recreaci podr ser exercitada en


superfcie, des dembarcaci o a peu des de la costa, i submarina,
nadant o bussejant a pulm lliure.

2. La pesca martima de recreo podr ser ejercitada en superficie, desde embarcacin o a pie desde la costa, y submarina, nadando o buceando a pulmn libre.

Article 3. Llicncies de pesca recreativa


1. Per a la pesca recreativa des dembarcaci caldr estar en
possessi de llicncia de la mateixa conselleria, la qual autoritzar
el seu titular a exercir aquesta modalitat des dembarcacions aptes
per a aquesta activitat inscrites en la llista corresponent del Registre
Oficial de Vaixells.
2. Per a lexercici de la pesca recreativa submarina caldr estar
en possessi de la llicncia corresponent concedida per la Conselleria dAgricultura, Pesca i Alimentaci, la qual es concedir als qui
hagen complit els setze anys i justifiquen, per mitj de certificat
mdic, que posseeixen les condicions fsiques necessries i que no
pateixen cap malaltia que els impedisca la prctica normal daquesta activitat.

Artculo 3. Licencias de pesca recreativa


1. Para la pesca recreativa desde embarcacin ser necesario
estar en posesin de licencia de la misma conselleria, que autorizar a su titular para ejercer esta modalidad desde embarcaciones
aptas para esta actividad inscritas en la lista correspondiente del
Registro Oficial de Buques.
2. Para el ejercicio de la pesca recreativa submarina ser preciso estar en posesin de la correspondiente licencia concedida por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacin, que se conceder
a quienes hayan cumplido los diecisis aos y justifiquen, mediante
certificado mdico, que renen las condiciones fsicas necesarias y
que no padecen enfermedad alguna que les impida la prctica normal de esta actividad.

Article 4. Expedici i validesa de les llicncies


1. Les sollicituds de llicncies, presentades en els impressos
normalitzats que sestablisquen, als llocs on disposa larticle 38.4
de la Llei de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del
Procediment Administratiu Com, sadrearan a qualsevol dels serveis territorials de la Conselleria dAgricultura, Pesca i Alimentaci. Els menors dedat civil acreditaran el consentiment de la persona que en tinga atribuda la ptria potestat.
2. Les llicncies seran expedides pel cap dels serveis territorials
de la Conselleria dAgricultura, Pesca i Alimentaci.
3. La llicncia de pesca martima recreativa en superfcie tindr
una durada de cinc anys, i no caducaran aquelles que sn expedides
a les persones majors de 60 anys. La llicncia de pesca recreativa
submarina tindr una durada de dos anys.
4. Tindran plens efectes a la Comunitat Valenciana, per a la
modalitat o les modalitats autoritzades segons la normativa que els
estableix, els permisos de pesca recreativa emesos per ladministraci de lEstat i altres comunitats autnomes, sense perjudici que els
seus titulars hagen de complir, en lexercici de la pesca recreativa
en les aiges interiors de la Comunitat Valenciana, les disposicions
autonmiques que la regulen.

Artculo 4. Expedicin y validez de las licencias


1. Las solicitudes de licencias, presentadas en los impresos normalizados que se establezcan, en los lugares que dispone el artculo
38.4 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, se dirigirn a cualquiera de los servicios territoriales de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentacin. Los menores de edad civil acreditarn el
consentimiento de la persona que tenga atribuida su patria potestad.
2. Las licencias sern expedidas por el Jefe de los servicios
territoriales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacin.
3. La licencia de pesca martima recreativa en superficie tendr
una duracin de cinco aos, no caducando aquellas que son expedidas a las personas mayores de 60 aos. La licencia de pesca recreativa submarina tendr una duracin de dos aos.
4. Tendrn plenos efectos en la Comunidad Valenciana, para la
modalidad o modalidades autorizadas segn la normativa que los
establezca, los permisos de pesca recreativa emitidos por la administracin del estado y otras comunidades autnomas, sin perjuicio
de que sus titulares deban cumplir, en el ejercicio de la pesca recreativa en las aguas interiores de la Comunidad Valenciana, las disposiciones autonmicas que la regulen.

Article 5. Captures
1. En lexercici de la pesca martima de recreaci en les aiges
interiors de la Comunitat Valenciana, queda prohibida la captura i
tinena despcies protegides i vedades, com tamb de les prohibides especficament per lestat per a les aiges de la seua competncia, o sotmeses, per aquest, a mesures de protecci.
2. El mxim de captures diari, atesa la suma de les captures
efectuades tant en aiges interiors com fora daquestes, no podr
superar el lmit que lestat haja establit per a les aiges de la seua
competncia.
3. Els exemplars que no arriben a la talla mnima establida per
les normatives de lestat o de la Uni Europea, que afecten a la
Mediterrnia, shauran de tornar al mar.

Artculo 5. Capturas
1. En el ejercicio de la pesca martima de recreo en las aguas
interiores de la Comunidad Valenciana, queda prohibida la captura
y tenencia de especies protegidas y vedadas, as como de las
especficamente prohibidas por el Estado para sus aguas competenciales o bien sometidas, por el mismo, a medidas de proteccin.
2. El mximo de capturas diario, considerando la suma de las
capturas efectuadas tanto en aguas interiores como fuera de ellas,
no podr superar el tope que el estado haya establecido para sus
aguas competenciales.
3. Los ejemplares que no alcancen la talla mnima establecida
por las normativas del estado o de la Unin Europea, que afecten al
Mediterrneo, debern ser devueltos al mar.

Article 6. Concursos de pesca


1. La celebraci de concursos o competicions esportives en els
quals es pretenga superar els lmits de captura establits en lapartat
anterior necessitaran una autoritzaci del cap dels serveis territorials de la Conselleria dAgricultura, Pesca i Alimentaci de la
provncia respectiva. Aquesta autoritzaci caldr igualment quan
calga reservar la zona de celebraci als participants.

Artculo 6. Concursos de pesca


1. La celebracin de concursos o competiciones deportivas en
los que se pretendan superar los topes de captura establecidos en el
apartado anterior, precisarn de una autorizacin del Jefe de los
servicios territoriales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacin de la provincia respectiva. Esta autorizacin ser necesaria igualmente cuando la zona de celebracin debe reservarse a
los participantes.
2. Las solicitudes de concursos o competiciones deportivas,
enumeradas en el apartado anterior, sern tramitadas a travs de la
Federacin de Pesca de la Comunidad Valenciana, la cual presentar en los servicios territoriales de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentacin un calendario de competiciones antes del 15
de marzo de cada ao.

2. Les sollicituds de concursos o competicions esportives,


esmentades en lapartat anterior, es tramitaran a travs de la Federaci de Pesca de la Comunitat Valenciana, la qual presentar als
serveis territorials de la Conselleria dAgricultura, Pesca i Alimentaci un calendari de competicions abans del 15 de mar de cada
any.

DOGV - Nm. 3.833

2000

09 11

16955

Article 7. Aparells
1. Per a la prctica de la pesca martima de recreaci en superfcie, siga des de costa o des duna embarcaci, nicament podran
utilitzar-se lnies o aparells amb un mxim de sis hams o dos poteres per llicncia. A lefecte daquesta disposici, els esquers artificials es consideraran com a hams.
2. La pesca martima submarina de recreaci podr exercir-se
exclusivament amb arpons manuals o impulsats per mitjans mecnics, els quals podran tenir una o diverses puntes. Cada bussejador
haur de marcar la seua posici per mitj duna boia de senyalitzaci clarament visible.

Artculo 7. Aparejos
1. Para la prctica de la pesca martima de recreo en superficie,
bien sea desde costa o desde una embarcacin, nicamente podrn
emplearse lneas o aparejos con un mximo de seis anzuelos o dos
poteras por licencia. A los efectos de esta disposicin, los cebos
artificiales se considerarn como anzuelos.
2. La pesca martima submarina de recreo podr ejercerse
exclusivamente con arpones manuales o impulsados por medios
mecnicos, que podrn tener una o varias puntas. Cada buceador
deber marcar su posicin mediante una boya de sealizacin claramente visible.

Article 8. Prohibicions
En lexercici de la pesca martima de recreaci queda expressament prohibit:
a) La venda de les captures obtingudes.
b) Obstaculitzar o interferir de qualsevol manera les faenes de
pesca martima professional. Amb aquest efecte, les embarcacions
des de les quals es practique la pesca martima de recreaci hauran
de mantenir, amb carcter general, una distncia mnima de 200
metres dels vaixells pesquers i de les arts o ormeigs professionals
calats.
c) Ls i la tinena darts, aparells i estris propis de la pesca i el
marisqueig professionals com ara palangres, nanses o cap altra
classe de xarxes.
d) Ls de rodets de pesca de tracci elctrica o hidrulica, o de
cap altre tipus que no siga estrictament la manual. No obstant aix,
sautoritza ls dun mxim de dos rodets elctrics sempre que la
potncia mxima conjunta no supere els 300 W.

l) Utilitzar, en la pesca de superfcie, ms de dos aparells per


persona.
m) Pescar en zones prohibides, delimitades o reservades.
n) La pesca submarina a les zones desculls artificials i en una
rea circumdant de 300 metres.

Artculo 8. Prohibiciones
En el ejercicio de la pesca martima de recreo queda expresamente prohibido:
a) La venta de las capturas obtenidas.
b) Obstaculizar o interferir de cualquier manera las faenas de
pesca martima profesional. A estos efectos, las embarcaciones
desde las que se practique la pesca martima de recreo debern
mantener, con carcter general, una distancia mnima de 200
metros de los buques pesqueros y de los artes o aparejos profesionales calados.
c) El uso y tenencia de artes, aparejos y tiles propios de la
pesca y marisqueo profesionales, tales como palangres, nasas o
cualquier clase de redes.
d) El empleo de carretes de pesca de traccin elctrica o hidrulica, o de cualquier otro tipo que no sea la estrictamente manual.
No obstante, se autoriza el uso de un mximo de dos carretes elctricos siempre que, en su potencia mxima conjunta, no se superen
los 300 W.
e) El uso de cualquier medio de atraccin o concentracin artificial de las especies a capturar y, de forma expresa, el empleo de
luces a tal objeto.
f) El uso de cualquier aparato que emplee, como fuerza propulsora para el lanzamiento de arpones, mezclas detonantes o explosivas.
g) El empleo o tenencia de cualquier clase de sustancia venenosa, narctica, explosiva o contaminante.
h) El uso o tenencia de cualquier tipo de equipos autnomos o
semiautnomos de buceo.
i) El uso o tenencia de torpedos hidrodeslizadores y vehculos
similares.
j) La pesca en los canales de acceso a puertos, en el interior de
ellos y a menos de 100 metros de lugares frecuentados por baistas,
tales como playas y similares.
k) La pesca submarina ejercida entre la puesta y la salida del
sol.
l) Utilizar, en la pesca de superficie, ms de dos aparejos por
persona.
m) Pescar en zonas prohibidas, acotadas o reservadas.
n) La pesca submarina en las zonas de arrecifes artificiales y en
un rea circundante de 300 metros.

Article 9. Sancions
Lincompliment de les disposicions daquest decret se sancionar dacord amb all que sestableix en la Llei 2/1994, de 18
dabril, de la Generalitat Valenciana, sobre Defensa dels Recursos
Pesquers.

Artculo 9. Sanciones
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto se sancionar de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1994, de 18 de
abril, de la Generalitat Valenciana, Sobre Defensa de los Recursos
Pesqueros.

e) Ls de cap mitj datracci o concentraci artificial de les


espcies que es pretn capturar i, expressament, ls de llums amb
aquesta finalitat.
f) Ls de qualsevol aparell que utilitze, com a fora propulsora
per al llanament darpons, mescles detonants o explosives.
g) Ls o la tinena de qualsevol classe de substncia verinosa,
narctica, explosiva o contaminadora.
h) Ls o la tinena de qualsevol tipus dequipaments autnoms
o semiautnoms de busseig.
i) Ls o la tinena de torpedes hidrolliscadors i vehicles semblants.
j) La pesca als canals daccs a ports, al seu interior i a menys
de 100 metres de llocs freqentats per banyistes, com ara platges i
similars.
k) La pesca submarina exercida entre la posta i leixida del sol.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
A lefecte del que sestableix en larticle 3 de lOrdre del
Ministeri dAgricultura, Pesca i Alimentaci de 26 de febrer de
1999, per la qual sestableixen normes que regulen la pesca martima de recreaci, en les targetes expedides per la Conselleria
dAgricultura, Pesca i Alimentaci es far constar que estenen la
seua validesa a lexercici de la pesca martima de recreaci en
aiges de jurisdicci o sobirania espanyola, per fora de les aiges
interiors i per ciutadans espanyols en aiges internacionals.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
A los efectos de lo establecido en el artculo 3 de la Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin de 26 de febrero
de 1999, por la que se establecen normas que regulan la pesca
martima de recreo, en las tarjetas expedidas por la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentacin se har constar que extienden su
validez al ejercicio de la pesca martima de recreo en aguas de
jurisdiccin o soberana espaola, por fuera de las aguas interiores,
y por ciudadanos espaoles en aguas internacionales.

16956

2000

Segona
A lefecte del reconeixement eventual per les comunitats autnomes que exigisquen perms de pesca recreativa per a la prctica
de la pesca a peu des de la costa, la llicncia de pesca recreativa des
dembarcaci, expedida per la Conselleria dAgricultura, Pesca i
Alimentaci, estn lobjecte a aquesta modalitat.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 17/1992, de 3 de febrer, del Govern
Valenci, pel qual saprov el Reglament de Pesca Martima de
Recreaci, com tamb qualsevol altra disposici de rang igual o
inferior que sopose al que sestableix en aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS

09 11

DOGV - Nm. 3.833

Segunda
A los efectos de su eventual reconocimiento por las comunidades autnomas que exijan permiso de pesca recreativa para la prctica de la pesca a pie desde la costa, la licencia de pesca recreativa
desde embarcacin, expedida por la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentacin, extiende su objeto a dicha modalidad.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto 17/1992, de 3 de febrero, del
Gobierno Valenciano, por el que se aprob el Reglamento de Pesca
Martima de Recreo, as como cualquier otra disposicin de igual o
inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente decreto.
DISPOSICIONES FINALES

Primera
Es faculta la consellera dAgricultura, Pesca i Alimentaci perqu adopte les normes de desplegament daquesta disposici.

Primera
Se faculta a la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentacin
para adoptar las normas de desarrollo de la presente disposicin.

Segona
Aquesta disposici entrar en vigor lendem de la publicaci
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda
La presente disposicin entrar en vigor el da siguiente al de su
publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valncia, 5 de setembre de 2000


El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNNDEZ-SORO
La consellera dAgricultura, Pesca i Alimentaci,
MARIA NGELS RAMN-LLIN I MARTNEZ

Conselleria de Benestar Social


DECRET 133/2000, de 5 de setembre, del Govern
Valenci, pel qual saprova el Reglament Orgnic i
Funcional de lInstitut Valenci de la Joventut (IVAJ).
[2000/Q7293]

El 30 de desembre de 1999 les Corts Valencianes van aprovar


la Llei 9, de Mesures Fiscals, de Gesti Administrativa i Financera,
i dOrganitzaci de la Generalitat Valenciana, el captol VII de la
qual modifica sensiblement la Llei 4/1989, de 26 de juny, de la
Generalitat Valenciana, de creaci de lInstitut Valenci de la
Joventut (IVAJ), tant en la seua redacci original com en algunes
de les modificacions que introdueix la Llei 14/1997, de 26 de
desembre, de Mesures de Gesti Administrativa i Financera, i
dOrganitzaci de la Generalitat Valenciana. La llei no sols modifica ladscripci orgnica de linstitut respecte a la conselleria competent del Govern Valenci, sin que ha escoms les adaptacions
necessries del rgim jurdic de linstitut.
Aquestes modificacions fan necessria laprovaci dun nou
Reglament Orgnic i Funcional de lInstitut Valenci de la Joventut. A ms a ms, la definici de lestructura administrativa de
lIVAJ, que la nova redacci de larticle 8 encomana al desplegament reglamentari, t la vocaci de millorar leficincia i la qualitat
en la prestaci de serveis als ciutadans.
En la mesura que, per mandat de la llei, aquest decret t per
objecte establir lestructura orgnica i funcional de linstitut, per
simplicitat i economia administrativa, shan redut al mnim
imprescindible les qestions i les disposicions orgniques i de competncies clarament determinades ja per la mateixa llei de creaci
de lIVAJ i que no cal reiterar.
En conseqncia, dacord amb el que estableix larticle 22.e de
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valenci, a proposta
del conseller de Benestar Social, desprs de la deliberaci prvia
del Govern Valenci en la seua reuni de 5 de setembre de 2000,

Valencia, 5 de septiembre de 2000


El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNNDEZ-SORO
La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentacin,
MARIA NGELS RAMN-LLIN I MARTNEZ

Conselleria de Bienestar Social


DECRETO 133/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgnico y Funcional del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). [2000/Q7293]
El 30 de diciembre de 1999, las Cortes Valencianas aprobaron
la Ley 9, de Medidas Fiscales, de Gestin Administrativa y Financiera, y de Organizacin de la Generalitat Valenciana, cuyo captulo VII modifica sensiblemente la Ley 4/1989, de 26 de junio, de la
Generalitat Valenciana, de Creacin del Instituto Valenciano de la
Juventud (IVAJ), tanto en su redaccin original como en algunas
de las modificaciones introducidas por la Ley 14/1997, de 26 de
diciembre, de Medidas de Gestin Administrativa y Financiera, y
de Organizacin de la Generalitat Valenciana. La ley no slo modifica la adscripcin orgnica del instituto respecto a la conselleria
competente del Gobierno Valenciano, sino que ha acometido las
necesarias adaptaciones del rgimen jurdico del instituto.
Estas modificaciones hacen necesaria la aprobacin de un
nuevo Reglamento Orgnico y Funcional del Instituto Valenciano
de la Juventud. Adems, la definicin de la estructura administrativa del IVAJ, que la nueva redaccin del artculo 8 encomienda al
desarrollo reglamentario, tiene la vocacin de mejorar la eficiencia
y la calidad en la prestacin de servicios a los ciudadanos.
En la medida en que, por mandato de la ley, este decreto tiene
por objeto establecer la estructura orgnica y funcional del instituto, por simplicidad y economa administrativa se han reducido al
mnimo imprescindible las cuestiones y disposiciones orgnicas y
de competencias ya claramente determinadas por la propia Ley de
Creacin del IVAJ y que no es necesario reiterar.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artculo
22.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Bienestar Social y previa deliberacin del Gobierno Valenciano, en la reunin del da 5 de septiembre de 2000,

Calificar