Está en la página 1de 6

PROJECTE :

Tractament dels espais


verds a Cap Roig
PROJECT :

Treatment of green
spaces at Cap Roig
AUTORS / AUTHORS :

Michle & Miquel


Quaderns darquitectura i urbanisme
40

[ 2 47 : Q 7.0 ]

SEPTEMBER 20 05

Camps doliveres dividits per murs de

Fields of olive trees divided by dry-stone

pedra duns quants metres dample

walls several metres thick slope gently

avancen en un lleuger pendent fins al

down to the edge of the red cliff that

lmit del penya-segat roig que cau en

drops vertically to the sea. To the east

vertical sobre el mar. A lest i loest, a

and west, on either side of the flat stretch,

banda i banda del pla, una srie de

a series of terraces, also built of dry

terrasses i tamb de murs de pedra

stone, descend a dry river bed that forms

baixen sobre el llit dun torrent sec que

a small sandy beach where it meets the

desemboca creant una petita platja de

sea.

sorra.

On the exceptional spot of this plain, a

En aquest paratge excepcional, sobre

complex of houses and small buildings is

el pla, sha programat una urbanitzaci

planned. Once the Development Plan had

de cases i petits edificis. Una vegada

been drafted, the landscape designers

realitzat el pla durbanisme, sha confiat

were called in to address the green

als paisatgistes el tractament dels espais

spaces: the flanks of the two torrents and

verds: els flancs dels dos torrents i els

the terraces of olive trees edging the

bancals doliveres al lmit dels penya-

cliffs, and a square at the centre of the

segats. Tamb sels ha encarregat una

urban area.

plaa al centre de la zona urbana.

We saw the plot being cut up, the olive

Hem vist tallar el terreny en viu, arrencar

trees uprooted and the land flattened.

les oliveres i aplanar el sl. El nivell

The final level is between 0.5 and 1.50

final se situa entre 0,5 i 1,50 metres per

above and below that of the original site.

sobre i per sota del terreny original. La

The construction of the new buildings will

construcci de les noves edificacions

complete the creation of a clean slate.

completar aquest treball de tabula rasa.

Fotografies / Photographs :
Lourdes Jansana / Michle & Miquel

Quaderns : TRACTAMENT DELS ESPAIS VERDS A


CAP ROIG : Michle & Miquel

41

[ 2 47 : Q 7.0 ]

SETEMBRE 2005

Quaderns : TREATMENT OF GREEN SPACES AT CAP


ROIG : Michle & Miquel
42
41

[2
[ 247
47 : : QQ 7.0
7.0] ]

SSEEPTTEEM
MBBREER 22000055

LESTTICA DE LA DESAPARICI
I DE LA TRANSFORMACI
La plaa :

Es vol conservar intacta aquesta visi sorprenent:

THE AESTHETIC OF DISAPPEARANCE


AND TRANSFORMATION
The square :

We propose to conserve this surprising view

la quadrcula de carrers ha marcat el paisatge al ferro vermell,

intact: the grid of streets has marked the landscape with red

que sobresurt de les vores, com reinflat.

iron that emerges at the edges, as though inflamed.

El projecte segueix aquest procs per aqu en una altra

The project follows this process, but in another direction: it

direcci: subratllar, per contrast, lencant i la nostlgia que

highlights, by way of contrast, the charm and the nostalgia that

emana daquest paisatge agrcola en aband, el seu relleu, els

emanate from this abandoned farmland with its relief, walls,

murs, els arbres, les herbes salvatges.

trees, and wild grasses.

Un gran rectangle de paisatge i cinc oliveres shan salvat de

A great rectangle of landscape and five olive trees were

les dents de les excavadores.

rescued from the clutches of the excavators.

El parc :

The park :

Es proposa conservar tal com sha trobat tot

We propose to conserve, as we found it,

all que la urbanitzaci no ha tocat, el que en el pla t la

everything that the complex has left untouched, labelled by the

qualificaci despais verds: les traces agrcoles amb els murs

Plan with the title of green space: the remains of farmland with

de pedra, les oliveres, els garrofers... per tamb els pins i les

its dry-stone walls and olive and carob trees, but also the pines

gramnies que intenten envair les terrasses i que ens mostren

and grasses that try to invade the terraces, speaking to us of

un paisatge en evoluci.

an evolving landscape.

Per ensenyar aquesta transformaci no sha de restaurar el

To point up this transformation, the landscape should

paisatge de forma sistemtica ni sha dexposar a una rpida

be neither systematically restored nor exposed to rapid

destrucci.

destruction.

Aix es preveu la traa de camins entre lrea residencial i

To this end, we have planned paths between the residential

les platges per conduir els banyistes i reduir la possibilitat de

area and the beaches to guide bathers and reduce the

malmetre els murs.

possibility of the walls being damaged.

Aquests camins passen per on els murs ja estan ensorrats. Com

These paths pass through points where the walls have already

un sargit sobre un teixit estripat, creen costures en diagonal o en

fallen down. Like a patch over a torn garment, they form

zig-zag sobre un dibuix de lnies ms o menys paralleles, saltant

diagonal and zigzag seams over a layout of more or less

duna terrassa a laltra. Igual que les creacions de Jean-Paul

parallel lines, leaping from terrace to terrace. Like Jean-Paul

Gaultier o Issey Miyake, aquestes costures es posen en evidncia

Gaultier or Issey Miyake with their creations, we highlight these

perqu utilitzen un fil dun altre color. No s la pedra, sin lacer

seams by using a different coloured threadit is not stone but

Corten que construeix els nous murs de contenci amb el color

Corten steel that is used to construct the new retaining walls

de lxid de ferro que ha enrogit els penya-segats.

with the colour of iron rust that has reddened the cliffs.

Quaderns : TRACTAMENT DELS ESPAIS VERDS A


CAP ROIG : Michle & Miquel

43

[ 2 47 : Q 7.0 ]

SETEMBRE 2005

ALAT LONGITUDINAL :
LONGITUDINAL ELEVATION :

Quaderns : TREATMENT OF GREEN SPACES AT CAP


ROIG : Michle & Miquel
44

[ 2 47 : Q 7.0 ]

SEPTEMBER 20 05

SECCI TRANSVERSAL :
CROSS SECTION :

Quaderns : TRACTAMENT DELS ESPAIS VERDS A


CAP ROIG : Michle & Miquel

45

[ 2 47 : Q 7.0 ]

SETEMBRE 2005